90256

Αριθμός τεύχους

8013

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΔ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/12/1911

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  **^*^3ι1Μ':»ϊ;ΐ-
  ς >„ ,ή, μίΙς
  ««τοις γίνβτβι ελάττωσις
  ΘΑΥΜΑΤΑ
  ΠΟΛΙΣ
  Ι**·*1
  Α'.
  » » '" 8.80
  . » 1.40
  ΑΙ «έ· τίιν μίαν ·»»αν Βημοσ»«*«««
  εγγβλιών σο<ΐφωνβδνται κατ' ^ ΒΛΑΖΙΟΖ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΓ - "Ετος !£_'. αριθ. §Ο13 Αθήναι Τετάρτη 14Δ*κεμβρΙου ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΟΣ Μ ΚΙΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ί' ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΛΛΑΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ Η ΧΡΥΣΗ ΒΡΟΧΗ μίαν ό κ. δέν »._ ,----- ν& Ι Ου <·εΤθ£Α7)ριθΐ> Την -Μ^ι,ν • •β*·^) ν λ. ■ι*«7ϊιςϋ&ΟΊΓβ'>Λ>0ζ 0£ν
  νί 'Ηλβκτρικοϋ σταθμόν, εξε- ήργηβ* νά τό μεταφέρη είς τό έν Φα-
  > μίαν ημέραν, ώς άνθο; πρωι'- λτρρψ εργοστάσιον τού.
  υ» χοαψόν ώς εύτυ-χής ίτιχα- Καί χάθί χρόνον, ί,πι<Γκ«·πτϊται -ήν Εργοστάσιον, χάιρμα όφ%λμοδ χαί Εύρώτην, αιλι,τφ, έγβώπτει είς χή> 'τύ-
  . ι ζώό^ στόλι—-οί τ»· μ*ο«ι>ς καί χνην τού, χο-ιάς*ι, παρηκολούθει, διώ-
  τόχο>, Εΐ>«ιργίπ;μϊ, ή «Χβ'^αλ.λίς" --■" ~~' -- —·>-■'-...... ν »
  ΤΡΙΥΙΜΟ ΜΑΤΙΩΝ
  Οί γνωρίζοντας άπδ 'Ελληνικά ερ·γο-
  ίΐϊ, έργνστάσια ψ*ι>τομ.παλολβτρ;{χά-
  , έργοστάσια σκοτους χ,*ι κ*-,>:δς,
  χεΓ πάν τό τελεί&τβρον1,
  ρών ο&ε π?δ χρημάτων, οΰτε προ
  κα! δασμών^γιά >ά τί» φιέρ*ρ είς
  την
  -Κ:Λ. Τ Λ Κ Τ Η Σ Κ Ι Σ
  Κα{ ή <(*/ρ·>σσαλίς»
  -ΐίψαιν '» μ*τ!β των, νβ γοι>ρλώ<η,!ΐν δ», «κτελο&ν εθνικήν ά—■—-όλην, &*ύιια μή π;στ*ιίοιντ*ς; τής πλορ- προπαγάνδαν «την Ανατολήν μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ Β υ ΥΛΗΝ 'Υπβδειγμ'α κοΐν»6«υλε·>τιχοό "'θος,
  καί χθέ< θρΐαμιβεΰσαν· | — Βρέ κάθ'.σε κάτω----- Τί κρϊμα δ Μπ-άλφουρ χαί 4 Ά-1 νά μή μαθητεύσουν πλησίον έ- λησμονεϊ δβν ενθυμείται πλ«ν-. V Αρίστη ή ίϋρότασις τού χ. Ρέικ·Λη, όπως· Αί πρόσοδοι έκ τών γαιών τών άπο·· •τινών καθηγηιτών τής κοιν-.δου- ξηρανβησοιμενων έλών διατίθ*νται είς λ&ι/τ-ιχής γλώσσης, -οδ άνέδειξεν ή άποξηρανσιν τών ύπολειπομένων. Καί Τ Βθΐ>λη. ^ ^ ^ Ι ί&5 χωριστός κουμπαράς λ&ιπον'. Ή
  Αρά γε ή μέλλουτα Βο->λή Θά ^άς δημφσιονομιιχή σϋνεΐβίζει νά καταχο.ντ)
  η, >">«« ν*? τΛ -ήν διάστασιν τού γενικοϋ -----ν-
  ««ειρβρβν ό
  δτι ή άφαίρε
  ή
  ΙΦ;..
  αότά τα υφη
  τα
  Λ
  σμοΰ είς είδικά ταμεία, τακτικήν ποϋ
  έ&έσαμεν τοϊ λόγου μας είς ενέργειαν
  "Ολοι οί Λάκωνβς βονλβντ»· παρα- !** σύστασιν ιδιαίτερον ταμείον «Όνι-
  ■"-"»-βί διά τό περίφημον ελος τρϋ κής Αμύνης, ίδεαί'τέ^-οο Ταμείον 'Ε-
  η· Ονιχοΰ στόλον, ΐδΐιαιιτί'ροω τ«»ι»'λ«ι λ*Λ_
  Τ,ρινάϊου
  Κί
  χλπ, κλπ. Καί
  αμειου όδο-
  εΐ; τα
  κωνια.
  Καί κάποιος· . . . ( . ..,__....._
  "Εχοον βλη ϊλλτμ» *.<α 'ς τη Λα- πράγματα αυτή ή μέθοδος απεδέχθη . ' ή μόνη σωστική δι* ημάς. Το κρητός Γι' αι>το έίγήκβν 6θ3)λε,',>ταί της με- ε^ε πάντθ'τε ανίκανον νά κάμη τίποτε
  ,ρικοί άνωφελεΤς" κώνωπΤς· .. Χ^·4· ^.«Αριστον ^ωμπαράν. Καί άτφα
  λώς οΰτε άπο πολεμικόν υλικόν οΐκε ά-
  ■^ο στόλον ονΡε άπό δρόιμβος €Ϊμπ<.ΰθΰ- σε νά περιμ,έΛΚύμΐν ποτέ τίπ&τε. κοομπαιράδες. οί Ό χ. -- Άν 8έν Ο^μβίται δτι. .. Πώς δέν έπείτ' ή Βουλή Ο ά -ό Καζάζειβ"» Διότι Τ*μολέον, Λ Τό —«ιρΐ διικΰκΐτίκων έτ;«τ,μ.ων επί 'Αρί- κ, Ρακτ.. σις των άνπγραφικών από τάς χείρας ι τών γραφέων Θά «'π,φίρτ, ασφαλώς την ! παράλυσιν τής ένημε·ρ6τη>τος. Άντ, δέ
  τής φο,ρολνγίας της άγωγής υπεστηβι
  ξ» την καταβολήν άναλόγο» τέλοος είς
  τό περιας "^ς δίχης. Ι
  > Ό κ. Ρακτιδάν ζη-τεί καί με,ρικούς
  «ριθμούς. ,Αλλά διβττί νά μή ζητγ, χαί,
  ψι/λλ»ς '« τι«Γ/·υρα; Έν τούτοις Δή-!
  ΙΛητραν.οπβιόλοηι (άρχοντος π,ρέπει νά δ-
  μολογ.^·^&ί< ^εϊδαμε χαί 6) έπουμ: ά- "Ας εδειχναν καί οί δλλ0; ι>
  ποοργοΐ τ-ί πολλοττημόρίθν τής Δτ^ην
  τρ*χαΐΓ'ί·ϋιλε(οο μερι'μνης υπέρ τής στα-
  τιστικής."
  2—ιος άναφίρεται χε.ρί τού οΐ
  φοΰ....
  ν ν
  Καί νά το·ς ό βρνχόλαχας τής άιιαρ-
  τίας. Ό κεροοονός μή «γχλεισθείς κδν
  είς φάκελλον »ύώ3η, σερδίρετα: εί; τον
  χ. Τσφιμώχον___ Ή άντιχ&λίτ··οσκ
  άπεφάσ*σ« τέλος πάντων καί έξυούλ
  αιν έν τ^, «ΛτρίοΊ ήμίίν κ*^ ΐρί*ς ϊι«π>χω*εί<Γας Μ> οΛτοος άχρι-
  άγνώμονίς τινές, οΐτινες Τϊέν ίί5?ι τ&ίι? όχ»«χ>ς οί Γΐτρβι σνομβζοβ»
  θέλουσι ν* άναγνωρίοωβιν ό "-*ρ«φρόν—τικω< άγύρτας χ». τσβ?λβ- «οβ«ς ύπηρεβίας προαέφερε τάνους. «ίς την α^τοκρατορίαν τί» κο- Πο<»κ»λεΤ λοι^ν β μαγνττρκκΐις μιτάτον». το«ς χ*?^ντ« ίατρούς νά «ξελέγξοα» Χ1-ί) νά ίίράση ,ρ-ί- Λ Ό χ. ^"ϊραδαντινός όνίμάζει ά^τ·,— λαικά καί άντιδη,μοτικά τα δικαχτ,κά τέλη. Κ/Ι δή καταβαλλόιμενα κα: οφ χήν τήί-ϊίκηί. Άναγινώσικει άπό νο- μικδν πε,ριοϊ'.κον πραγματείαν τοΰ κ. ΐΛΓοί>ργοδ της Δικοκοσύνης, γράα.«'>τος
  οτι^ Οά η;ι τερατώδιες αν δ Σω,κίάτης
  «ζητεί αϊξηβιν των διχαΦτικων τε?ών,
  ως χαί έθνοπρεπώς.
  Ούαί είς τους χλ.,..,,.....
  Χαρά χαί ευτυχία είς τοΰς^ άμαξά-
  δες.... *
  Είς την είσοδον της ΒοιΛής Θ>εάται
  ό *,. Φωιήλβς τρέχων με τδ στόμα μτου
  κωμίνο—άπό κανε'να χοντοπουλιονιεζέ
  τοί «Άδίρωφ», ■—-δ δέν έπρόφ&ασε νά
  κοιταπιη δ άνθρωπος...
  Ό κ. Κορομηλάς έπα^έρχεται άπό
  τό χουζοϋρι τοϋ σπιτιαδ, ποϋ ενωρίς εί-
  Ό κλητήρ είς τό μέσον της σκάλας,
  μέ τό δφος ά—βλπιδος, καί τβίνων σχ*-
  δδ ντάς χώρας πρός τδν ουρανόν
  —Δ<οτδάζε*αι δ *βτάλογος, χ. υπουρ γβ. . Μόλις π,ροφθάνβτε .. Ο ΜΑΦΑΡΚΑ ήν εύφυΐαν, ην άναπτΰσ· |> ίμπ&ρίω χαί τη 6ιομη-
  χανί*· ■ - £*,,
  «ΕΙμαι δέβαιοις. εΤπ«ν εν τίλει 4 Μ.
  Β*ζ6ρης, ότι οί 'Ε&ρβϊοι είς το μ«/λον
  μών βτρατιό&ται, οί καλλίτε¬
  ρα ημών άξιο>ματικοΙ, οί
  καλλίτεροι ημών διπλωμά ·
  ταβ καί πολιτεκοΐ άναρβς...»
  Την ήμέΐαν έχε'νην φ.ρενΐτις &1χε
  κα·ταλά6ει δλ»·>ς τοί>ς 'Εδραίους τήί
  θεσσαλον'κης.
  Την εποχήν της έκφωνη—ως τού
  αυτού δ Λουτφή Φεχρή 6έη- ά-
  είς την «Τανζημάτ» τόν Χα-
  δύνανται νά γίνουν «βουζβ».
  Δ*» *Ρ«Λέτεί, δλβι οί
  εϊνβι ««υζέ». Οί
  δχι,
  δ*ν
  έχιδεχτ»χοί ύπνωτισμοΰ,... ίέν
  οΰν ποτέ. ..
  ιδού·., καμμιά δ*κα«νταρ«ά
  :α3οαλώνβ·/ν είς την σχηνίν.Ό
  μαγνητιστής τβυς πΐρατάσ«ι είς ήμι-
  νι. χαΐ τοΰί άψχίζει ίναν Ιναν ν|
  στέλλη μέ τα χ»βι« τ» τα
  ρεΰμα. ϊ".ά νά δοκιμάτ-ο,
  τηχ μαγνητικής των
  «ντθς της ημ&ρας ν αποίωτη
  ο. εργαλειθ' θαόαί' τέχνης ·καί
  Γροόϊοο. Ό έογάτης γιά τα μάτ-.α. Δεν
  »ίς τάς εύ?*ίας χιβ»5ύσ*ς καϊ
  ήδη ιτρος την Άμερι-
  'Κοιιβδ 37 ίίώ είς τάς Ις
  Κ*ί αύ^] μέν είναι νίκη τού 'Ελλη
  νικοό ιγ«όματος, άλλά καί μιά άλλη
  νΓχη της Έλίληνικης ψυχής, τής άνθιρω
  πκτικής, τής ΧριβτϊΌνικης, τής μέγα
  λ &ά ίδη οιτο'.ος δταν τό έό
  ΠΑΤΡΙΚΟΤΗΣ
  επι-
  παστρα.
  3«35τί ή παραμικρ-οτίρΛ μ^ρβυβιά, βό-
  ', τό ελάχιστον ίχνος άμιλείΛς κιί ά-
  κρωϊΐβς, ο5« χνώτα, οϊτε συμφυρμός, σιταμιτ/ηκ; καί φιλοτίμως*'έργ(ϊζι«·1ίνης
  ί)0 άν&ρώτων, πό» ζοΰν, κινοΰνται έ-
  ίσβ κιί έργάζοντβι.
  καϊ
  ζ, γοιληνη.. .
  II
  ΜΑΓΙΣΣν ΠΟ Υ ΕΦΓΓΕ
  Το
  ΘΑΥΜΑΤΩΝ
  '«τ«ρο7^ν καί ο-ερτέλεκΐν α
  ΐέν έ·7Γΐχϊΐρ-οΰ·ι*ΐ, νά τί
  καί τδ πρωτιίχοΜστον γβά
  Κβίτι τό πατρικώς στθ(?γικόν
  κράτει έκιεϊ μέσα
  νους. Παιτ,ριχότης
  κλπ. άρ-άχνες ποΰ φοΒε'σα'. νά. Οί'* ευλογια.
  τής πιάσγις μή ϊιαλΛοδν, ύφάσματα , Δι* ττ1ν φρβοικάία καί την καθαρι-
  ιάε,ρινά καί γλικοτ/ρώμΛΐτ* ποΰ οτϊϊτ, ΐδρνσε συσσίτιον διά τό *"{&·
  προσωιΧΜθ&ν (καί «Ινβ 200 τε-
  •εΐ μέσα) τό όπίΐον αφίνον μί»
  αν ϊεκάραν την ημέραν άττο τον μιι-
  ■σ&όν το!>, τ,ρώγει θε,ριμή1^ τροφήν κ*ί
  ^.αϊα, μια εθνι/.η, μ;α μεγαλη, -ΛνίΜΟν, χληβοος μηνανών σχεττίμέ ^ον3! τω"' πλεκο,μιενα, ζ-, — Γ---------, . „ Χ - ,
  τ-λεί. ίργ«{., μ., μεταβή κ;ν Ζ, δ^'ατα, κανείς; & είπη έκτελοί *Α «γτι τρ^ίτ«ς χχρτ^ών, ποϋ ε?- «^^.^«Λ^^·^^^^^
  '.νίται
  κτικως χαί αετ^φορικώς έργασία ^ν, εργαζομένων μέ ^«α-φωιη; τα ναι *Ρ*««ι«μ«»· ^ την μιάτ; άχ,ραν έ&δομά?α μιά φο,ρά καί ψάρι ή (;«>.
  *' · ·«- ξιν υλ τ«λε
  Ή 'Ελληρ/ίχή ι4τΐ3(ξ« τριτσοβολιίχαί ιχατιεσ·τησαν
  '»ί! τιΊς ωμο?ρ<ριές της σελχ^ίζθ'^τβί. πεδίδαταν είς μίαν 6·άδα, τβΰ δλο/ο μη- ι«νων μ« υπεοαννΜιΐιπ/ τα — -ι——·—ι-----—* ·■·' «---- - γ , , , », > .
  .<«», μηχ^ν ποό ^, , «6 ί^,λεί», μΐ τής έποίες κατατά,- ^Τ*^^ τδν άνθβωίΓθν καί τί») ό- σί'·> α^'-> *?βΤ<ϊι»«ΐ~νως ζωγρ.α·φισει, ο ^ιοκ—ρον προσωπικιο , Τ-» - »^ 'ϊ.α- ., ττ^-^λΛ___ιΛ- ...Λ !*„,.*·.* σθει και μαγειρεί»ν καθ προσωπικόν βχεί ς έλληνική μ.ταιξα, ή καλύ- οσμηβ-Λσα ο, να; όχήριχεν βίς τόν μιά έργασία δυρι— ν έχει υπό όλας τάς έπόψεις ή πρώτη τής κ. Μάρθας Ρενιέ. Ποτ* δεν ένεφανίβθη επί τής Άθηναϊκής οκηνή; βν* τοβοιν τέλί'.ον σύνολον, μία τίσον καλα Χνίτηρτιβμίνηι ντουμπλοδρΌ', "Οσαι κι>ρίαϊ~7Χαδον μέρος ήσαν εν συνόλφ
  Ιμψ^α φιγουρινια λόγφ χομψίτητος.
  Κάτι σιλοΐϊέττες περίφημες μΐ χτενί-
  σματα στήν έντελν.α, χ*ί τουαλέττες
  εντελώς ί^ιιαίτερες. Μία έξ αυτών έφο-
  ροδσ» στήν 3ην πράξιν μία λευκήν βτ«
  νβτάτην γαρνιρισμίνην μέ απειρίαν λευ
  κων χχνδρών, μ£α σορτί άπό ρουμπί 6ε-
  λοΰδον και ενα καπελλο μικρόν δίκην
  άσημένιας, γαψνιριβμένον μέ
  έχ λεαχής αίγγρέττοτς.
  έπίσης χαριτωμένη έφοροϋ-
  ι τουαλέττα συνΒι>ασμοΰ έχ μουσε
  μώδ-ροζ χ,αί χεχαλυμμβνη μ* μίαν
  ' μουσελίναν ήτις ήτο όλοχέντη-
  τος αί μώδ πετράδια, χ«ί εΙ"/« πλάϊ—
  «μπρδ; ενα σοϋ άπδ μαΰρο τοδλ;· το ο¬
  ποίον χατέληγ»ν είς δΰο μακρικατ«ς
  ακρ-.ς. Τα χτεν'σματα των ήσαν τβλεί-
  -ορετιχά άπό 8τι χτενίζονται ε-
  ούστατα καί ίίίως τοαδηχταχαί
  ΧΛιλδ χαμηλά τοποθβτημενια. Καί οί κΰ
  ίεροτελεστίας. 'Βπαρευ-
  καί ή κ. Κυδίλη τής οποίας τα
  μάτια επανειλημμένας βίάχρυ-
  σ«ν χαί τδ πρίσωπό της «Ιχε εχφρ™«
  βαθίίας λΰπης.
  Α
  Λθ|·.πδν την ερχομένην Κ»ρ:αιχήν δί-
  δίται ή μετά τάσης άνυπομονησίας π«-
  ριμ»·«>μ8νη σοναυλία τής χ. Νίνας Φω
  χά χαθηγητρίας τοδ Ήδείου Αθηνών
  χη πασάν άνηχούστον χονιρίτητ&ς ραί- Α>1 χί'ρονοίιίις όντες τοίί
  ίοΠΓ.-"Εγ?"ε δέ συν άλλοις χαί τα ^τ&5 <™>™ «/<«" ν1 άναγχάσουν εξής· )υπνωτιζομ«νοιυς νά γ&να-ίσονν είς το «Ή Α. Ε. ό Μ. Βεζύρης Τνα λ**- π^ωμ*. Άπό τοΰς 4ναί6αβμένο«ς I- πρώς ϊ« χί:νίστ( την ιοόσίαν -οί .τΓθ-^70^10 ·** ^ σκηνήν μερικοί μαγνητΐ- σώπ&ιι, τδ δπο'ον οί Ίουδαίοι συμπατρι- "ζονται κβι γονϊ~ίζοι>ν. Αι»τοι εινοτ: οί
  ώταί μας &ά δί*5ρατχατίσωσιν είς τδ ««ρτβινέβελθβ,. οί δοηθοϊ, &ί έκ
  μελλον. εν τφ πολιτικώ μας 6ίω, είπ« τών ™Ρ-Τ«ρων^ίννοημίνβι μέ τδν β-
  πρδς βύτιούς· «Είς τό μίλλον Θά γ:'ν«τε
  οί αρίστο· διπλωμάται μας, οί άριστοι
  *»^ ""'*' μΛς ανσ-ιεζ», ν—Χ- -■—*-*—
  μι*ν
  Μίν
  ~ μ
  οί
  των
  καΐ
  τθ5φ«ί<τα ϊζ.ν> άπό τότ· ή '%4κτ4 «Λτή
  άπο την ή) ιόλ&νστο·ν κα·; χν-
  πατρίία της, π*ρα είς «λ-
  ό α-ίώνας τώρ» τάς
  της ΰφαινε, πλοντΐίζοοσα »λτ
  ί μή 1/χά,ί/ΐν.σα
  είς
  πάν τα
  τ*ά δϊν ν"'·
  Καί· εΐρπε·/, καί 6·.βπάλα(ίν, καί Ψο-
  ή μειταξο^ργϊχή στδν τόπ;
  είς τάς έπαρΓ/'ϊϊ ^ '.-ΐ'·*
  τίραβτ) οί ~/,ρνη κα-ί
  κβιρθ'ί, π'
  . . τώρα,^τί
  Πνίθ'χδν βομ€τκιον δέν εΎεί'ρείτ* "-εχρι τι
  νδς είς τας αύλάς,φουσκώϊίθΛ» όν«ιρα!κα
  έλπιίας παρθβνωΝ, δπο^ τ
  Ή χ^ϋσαλλίδδς ε
  πετά εί? την 'ΕΏάδζ νά πι
  «άν, λθϋΐλούδια βμψυχα τοί; *όχΓο, ι
  φτωχειο·. χαί ή συμφοριά τδν τόπ6ν 6ί
  τί», τάς ελληνικάς ιν.-τόηια. . .
  Α Ν Λ Σ Τ Α Σ Γ Σ
  ( ί' Κράτος ΐΙδ·ε νη μέγτ; *τ*ί»Τ3'/
  »!>4«νον, χΖί η6«ληι~ νά διαίώσί) ζψ
  των, βίδα διειΆτοόσαν χαϊ
  τό ΐλάχιιΐτθ'Λ χαί ίσταμένην έχεϊ, ώς
  άνάχΓοξιν τής άνθ,ρωπίνης πολυτΐί/γμ:»
  σι/π;ς χαϊ πανεχτελέσΐωί....
  Είνε μηχαναί αύται ή κεφαλαί λει-
  το··Λργοίίσαι χαί σκεπτάμενα<; Άπο τή·; δοΰρτσΌ.ν ή όποία εύρ·ίσικ«ι την άχρην μιχ βργασία πονοϋϊα τοϋ έγχβφαλον χ*ί τσούζ6υ«α τα μάτια:. ΚΑΙ ΥΠΤ3ΡΕΥΡΩΠΑ·ϋΚΟΝ Πχυχιούχος, τοι>το εκε» περα.
  φάρμαικα κιαί ιατρόν
  εις
  τοΰς άσθενοΰντας *κ τοΰ
  τοο είτήγαγε τάς ^ναπαύσεις τρίί; φο¬
  ράς τό καλο^αίΊρι την ημέραν κα: δύο
  τόν χειμώνα, έκ τής &ργαηίας.
  αί έριγάτριαι έκεί είνς να
  ο-ουρ·—*ν η οποια ευο<σικει την αχρην "«•"/.•ν"/.^-.» «^^.ι,-^».., .,ν.-,,.ν.- Λ/ν_·ι- νν1 'λ' ,. .;- _» , ϊ.,λ.,α τθθ'άδ^ «ί σοιοράΤο^ι'ά χος δ Παπ«όχο.) ος, δ Χ.το?θώσας τδ Ι^^ΊΖ^^^^Ι γυμνοδ οφθαλμού νηιυατίου της αε-.ά- με.-α^ωτόν τουτο θα-^α εις την Ελλα *' νιιβ*«ι ίτ,Ρο5 .« μα,ρ ιτμωο-η . λ« Ιζ χβΛ'ττΛ^ίτ., ,εΐς %τ^ «?, ***» ** όποίο-, δέν ώρίσκοται ού ^^ΖΖ^^ ' φές χ^στιΐδιον, «ως την μηχοτ^ήν η ( βε όποία στρίι&ει δύω-τρι'α έξ αυτών, είς είς την Ευρώπην. Διότι Ικεϊ ή ρτα^ου,ργική έργασία' «λάτ/4*τθν νημάτιον καί άπό την μηχα ' τής^αχριυσσιαλίιδας» βΐναι^ χατβνβμημενη νην ή όποία τα στολίζει ^ιέ 6εϊα νρώ-: ·ίς έργοστάσια διάφιςιρα. "Αλλο έργ&στά ιιατα 8λα άννα. ε/·νί τ·ίν; μ.τμχ·ιϋλι τι ' σιον το υβαντηρΐβν, αιλλθ .ΤΟ στρυπτη- νήν ή όποία τα στολίζει .μέ Οεια "/Ρω~ ματα 8λα αύιΐά, εως τή*^ μηιχανή^ ή τα πλέκει, είς μίαν γλυκείαν , ς μ γ μ ?ιθν, «λλο τό χλ<Λΐτήρ»ν, ά?.λοί τδ πλε φωνίαν */?<ι>μ4των καί άρμον<ι·/Λν όλον κτήριον, ίλλα άλλατ/οθ τδ κά&ε Ινα. βισμα άγρών πι»ρθ«νων χαί ονβιρε-Ίτών, | Ή «Χρ^σαιλίς» δμως μιπουικίτο ώ χα< αχδ' την μητ/χ;ήν ή όποία τα κα- θαιρκ'ζει άιπο ίχνη χ.λω<ττών, εως έχεί- νη πού τα λοιχττράρεί, τα σίδερώνε;, τα ίν^λώνει, τα ταξιθ«τεί, ε!νι& όλό- Ο λό ΐ Λην&κων ειργοιστασιων, Κουπάκια άπ' εξω μέ σύρμα κρεμα- ■σμένα κ«ί όίφ'θθινδ νερό, ποτίζοων κιαί τούς έιργαζομ,ένοιυς, είς τοΰς καθαριότης είνε ωτΐ'/.ή... ηρ ΓΛΟφος ζαλ«ττιινιός, ΐλιγγιώ— ηί, άτύλλη—τος σιδηριδίω·^, σιϊηί"/.ών, μοχλών, ί»πομοχλ<ων, στροφίγγων, χο- πιδίων ίλασμάτκιΛ» χαί χτενιών, τΐερι- πλοκαϊ τσίμΦΐβι'ων, δοντιών άιτσαλ·' ών, σιδηιρών δαρών, κοχλιών, ί άί π/ετάγματα· άπ·ρόο«τα συρμάτων *)ίκ<·νν, Η «Χρμο'σα'λίς)) δμως μιπουικίτο ώ- ρ*ΐθ ϊλων αυτών, υπέρχλουτον καί πάν των τ&λειότΐρον. Γ ΕΛΛΉΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Κα) ξανα-λθοάφ» ή τοϋ π Πεντάμ.ορφη στόν τόπο μας τί έκαμε νομίζβτε; Έληνοποΰλα χαθαρή /.αί άμίαντος, ϊατ.ωισεν ά'^σως νά διώξη καθ» φραγ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΜΑ ' —__——__- 1 ε—β·————— | Άχερ·/όμενο< είδομεν στήν άπο9ήκη τοως άψουμένους κότμονς τών κο^κου- λιών, εργάτας άπδ τα 'Ελληνικά πέρατα έκεί μέσα μαζβι>μέν&υς, χρισο-
  φό,ρος έργασία, αρχίσασα ν' άναγβννά-
  ται είς τδν τότον δπ&υ τόσον ηκμα—
  σε κ ...
  Καί ό χρότος πο5 άπδ τάς τερ
  ό. Κ« επικρατήσασα ϊσπευσεν ά- χω-, ι "αεταέωττιν Έλλάδα. ίσττ
  ς, ; τού άνθ,ρωπ'ίντλ»
  δ·όξ3) τήις διανοίας των άνθρώ—
  ί ττ,ροτροφίαν. Κ«ί προπαγάνδες βιοιγα- 7να'*', " , . » ,
  Ινώθ-χν, „· άγΔν;ς άπηλιπσμένσ·. ί-{ , ·- μ·«·,«- ^ ?
  V»,
  **ί κ&π,ι έξοί.Μηην, ·/«'· ^«««, τα χο^ρα
  ,,^ίς τ* χΛοί νά **οχ!ρήστ) %ϊ'ί '«*?«?«. τα δροντουν
  ,>^ ΐϊ. ν ί. Λ.ν "' Γ » < να νχ απειλοοντ* και ·*λχγ εςοιγην ίκΤ·;;7.ή αυτή παραγάγη να ""» , , , , ^* ή ολίγη εργασ*«, ή νΐτο, ίι' έλλειψιν μέτων έ^ώ «λβυτιβμον χ,-ί/.ηγβ τών αυ τ υτόν εις '/ιλιάδων ώ αν»τα, τα τα δαρέα. τα 'θντοϋντα, τα μ·^κ<ί>με-
  καί πα·τάσσ*ΐντα, μέ
  χαί τόν
  καί τή ο·ι
  τί», περ;ά
  ή άί ύ
  ■Χ·ϊι
  λειττίι χρνσ«ζοι>σα ώς ήλ-.ακή άκτίς, εύ
  ι~.ι ,„■· , , > πα!τ)ϊϊΰ κ*ί φΐνγαλέα ώς 8νε·.ρον, ά-
  «κρ^-^χμ,,ν την ν«τ»«», Ϊ^Ι—ς ώς ιίνεθμ., τρ^ιβά ώς ίν-
  ν ν^ι ι ™™*> -λ- ^^ μυγιαγγιχτ&ς ως α.ράχνϊ;^ κατοτ-
  σκεύασμα, έλαφ«ρά ώς αΰρα, «τπ.λος
  *»τ«ίεως
  Θαΰμα, έν τω π^οσώπφ
  τάξ» τραΑοιμενη, στριδομένη, ταίιθβ-
  Τ* Ελληνος άτομικτώς άναλ»βόντο«
  2*| 9ω»ί.ν, τής Έ-λλ
  * ·ϊ«σ»άτεϋ*τ«ν, ώς τό
  ε.;ς
  ΚΡΧΕΤ
  '
  '1ίΑΑ
  Ατ.νικη
  νι-
  ρ εί;
  την ΙΙ;ντά-
  *
  4 Φ
  *ΐ!,
  ετέθη
  είς

  σίΜΓφείρ'.να καί λαμτε,ρά ζοα
  Είνε τό Οα&μα τών θαυμάτων, τ- νά
  ΚΧΤΕΛΕΙΛ
  Ίί μίτβξα θέλει κ«Θι»ρό νερβ, γιά
  ν« φοΐιαιστή χαί όχ« ΰφάλμορον ώς τοΰ
  "■ ^ ' - ι Κ«ζά·νι* ορθούνται ν.αί ογ-
  - ■ '" τα 30 τον
  Τό
  νεροό είς δίχα ώρες, .
  κοΰλί π?ϊπ*ι να αγο?*σ«τ;
  χ«ΐ δχι τόν Αδγβυστο ό
  μΐτ«ξθβ«ώλη|ξ. ,
  διά τ*
  σιν τού
  ?&;.
  Τά τ»λε»λο«Ρ« μηχαντίιιβτ* τής Εύ.
  ή ίωτηί'ν
  είς την
  7
  αντήρι* τ»λιχτηρ«β,
  Τί Θέλβτε Χίί
  Ή τελεΐΒΤΤ,ς
  όσον μεγάλη
  ώ ^
  ·|ν«
  ανι>
  ψωσε την ' μεταξωτήν Έλλάδα, ίσην
  *)—ιίκήις μετα-
  στρδδιλισμοί μειτάλλων χλαγγή, δοόν-ί μέσως να υποστηρίξη την σηροτροφια» χ) ^ωτ|ραν Πτ;ε·>ροιπαί:
  τοι και!. γλ'.γλισ*ρΙ, ραγδαϊοι ήχοι έρ- τ05 τόπου καί «την μβτ»ξ»παραγωγήν. ξα^ργη/.ής 'κινήτεως· ·'..
  γ«σ'*4 άπροσίιορι'στον, άκαιταν&ήτί'υ', Άγοράζει μό·«*ον Έλληνιχά κο-^κού ' -------»·—------
  μιυϊτηίΐώδο^ς, άφατ/τάστοο, 9αυμ*ιτο·ρ- χ^ αέ ένΟ»οουντικάς τιμάς, καί παρέ ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΧΡΟΝΟΓΡλΦΙΑ
  Αγοράζ .
  λια μέ ένθαρρτηικάς τιμάς, καί παρέ ΠΑΡ1ΣΙΜΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
  /εί καΤ'βργαονενην μέταξα είς τα λοι τ -*-.......
  π-ά" 'Ελλ,ν,,κά ν»»^^™** ΝΑΙ Α Λ Λ Α ....
  καλή νιχήτιρι« κ»·· βδΐνική προτ/ωρε' (
  τώρ.χ άς τολμήσουμί νά
  εντυπωσοΰλες διά την ΰ-
  π*ρόχως χαριτα)μενη πρωταγωνίστρ!α.
  Πρωτοήλδί στήν σχηνή μέ βνα μαϋριο
  άπλοάβατο ταϊγέρ 2να προ·σωπάχι φρέ-
  σκο σάν φρεσχοκομμένο τρ'.αντάφολλο
  χαί μιά φωνή βελονδίνια άπαλόηχη μ°
  λι? άρχ·ζ«ι κα« ομιλεί συναρπάζει άμέ-
  σως την γιινίχήν προσοχήν. Έχει £να
  ίδιαίτερ» Θίλγητ,ρο είς την %.λίαν της,
  μία δύναμη έλιχοστικωτάτη. Άμ.«σως
  μετά έμφανίζίται μ* μίαν τουαιλέτταν
  άπο ρόζ λιμπερτί άπλου—άτην, χαί εί¬
  νε κ&χαλυμμένη μέχ,ρι των γονάτωντ/)ς
  με μίαν μουσίΐλ'«^αν όυ.οιόχρωμο ""αρ«/<- Ρ'.ομένη) μέ μίαν τρΐβσαν χάνϊ^νη, ντε- ϊΐολτέ το φόρεμά της χαΐ εχ«ι πίριτυ- λι'ίϊΐ τό κεφάλι της καθ' δλοκληριαν μέ εν* τριανταφυλλένιο μ«ταξΜτ6 · - στη^ άτόχρωσ* τής τουαιλίτιας της — τό βιροίον δέν άφίν*ι νά φαίνοντα·. βαρά ενα δυδ τοΰφες άπο τα χροσά μαλλ'.ά της επάνω στό μέτωπό της. Είνε σα«; μπονμπόνι, περπατεί έλοφρά σάν νά «β- τ4, *Ζ*ι κομψότατα πόδια καί σδέλτα χαί ίίνα βάοισμα ρυθμιχώτατον. Το παιι της άνέρχεται είς περιωπήν άρι- ΰπό έποψιν χάριτος καί μιλεί? γβλά, χειρονομίί, &υμών>ει, κλαίει, χοιμάται ΟΛκτικώτα-
  τα. "Ηρε— ύπερβολιχά κ» έχειροχ·ρο<τή 9η| άπε,ριορίστως τοΰ σανθύματος διδο- μένοΌ έκ τού βαϊτιλικοδ θίωρείου. τού Ωδειον, *'τής χ. Αΰρ« ποΰλου χαί τοδ «. Λονγκομπάρτι. Τδ πρώτον μέρος διίο Θαυμασία τραγούδια τοδ Μοζάρ, χοβί την ((Πεταλ&ϋίο») τοδ Καμπρά, Κατόπιν κλίΐΛθχύμβχλον «Χίντελ Βές—Σαίν — Σαέν» ϋστερχ άσμα Μπετόβεν. Δίύτϊ- ρον μέρος την «Ά,ριάν» τού Μασβ«νέ, κ* «Λουΐζα» Καρπαντιβ. Μ*τά «Βάλς Κονσερ» Β«νι·.άφσχ'ΐ. Καί Τ&λος «Λο»- κι'α Λορμερμοΰρ», «Την σχηνή τής τρίλ- λ*ς» τοδ Ντοκζίττηι Νά πρόγραμμα μΐΛ φο,ρά> έκ των πλέον ρουφηχτικων.
  'Τπολογίσατε χχί την φωνή τή; χ.Φω-
  χά χ>αί ή ήδθνιχή ρουφηχτ'.χότης άνέρ-
  χεται είς τδ ανώτερον σημείον. Μϊσο-
  λα&εί μεγίστη ζήτησις *ίσιτηρίων.
  Ή χορεντιχή κίνησις πρός τό πβ>
  χοριυτΐ'.χή έσπε.ρίς παρά τφ χ.
  χαΐ τή κ. Τώφφνεΐλ. Είς τδ ξενοδοχείον
  τής κΜϊγάληί Βρετταινίας)) 8ποι> είνε
  οί άξιωματο—Α .
  μβτά τών σνζύγων των.
  άποδίίων
  *ΐς το»ς Ί^αίοος άχι μόνον διπλωμα-
  τικήν. άλλά /αί στρατιωτικηΓ> ι/π«ρο-
  χήν, άπίναηι πάντων των άλλων δθω-
  μαν,κων στοιχϊίων, τα ότοία άνευ λ< - γου δοσαρ&στε1, δι*'πρα§εν ΰπ«^βο.λήν, δι' ην καιί αύτοι οί Ίοοϊαίθ! 0ά μειδιά- σωσιν, Καί τουτο τό εντελώς άγνωστον "Οταν ϊψ-θασ.ν είς Κων)πολιν δ Χα- χή πασάς έλαβε τηλεγ^άφημα τής Ί- 0">ϊ.α«κής λέσχης Θίσσαλονίκης, δι' ής
  έξεφραζε την ευγνωμοσύνην της επί τί
  γενομένη αύτη τιμή.
  Ό Χακή άπήντησ1» Γαλλιστί διά τών
  εξής·
  «ΑΙ έν τή Ίοϊίαϊκή λέαχη
  θεσσαλονίκης βτενμ*ί, δ,ς δι
  ϋλθον «αραμένουν έν τή κ»ρ-
  δί<α μου αλησμόνητον. ΟΙ Ί- ουδαΙΌι μοί είναι οί προσφι- λίστατοβ ΌΟωμανοΙ, διότι τυγχάνουβεν οί άριστ*»». Νομίζει τις ότι τδ "Εβραιχδν στοι- χ«ίον διά τών Ντουιμεϊων ϊχίι έξαπλω- παντατ/.οΰ καθ1 ϋλητ* την αύτοκρα- ί θό ί ά ά Οί άλλο*. £νας-«νας ι ώς μή ε—δεκτικοί σμοδ καί παρ«καλο5νται νά είς τα* Θέσεις των, είς άχνοτι πλ*. Μΐτά τδ ?ά πνράματα. Κάβε ΰπνωτιζ*6μενος, α¬ ναλόγως μί το μάβτμα ποό έλαβε ά«δ το άπτ^ενμα. παίζ»« χαί τόν ρόλον τού. Ό πολΰ: κ^σαος π·<στεύει δτι μονον· τδ ρευστόν είναι άφθίμή 'ών ποϋ δλέπει με τα μάτιά τθο καί Α μαγνητιστής θιΐιαιαδεύει. Άλλά πβία αϊτια ΰπονρεώνουν με- ρικιΰς ά1'θίώxο■^^ νά γίνωνται συνερ - γοί καί δοηθοί τοΰ άγύρτου ; —Αίτ4 β ά τ* ίδθ>με
  V
  Ό πληρωνόμενθς βοηθός.—
  Ό έκ πετβοιθήαεως βθό
  Α.Ο.Δ.Ο.
  Ο! Γ*ρμανο« δέν είνε χαλοί σχοπκο-
  ταί, δπως τουλάχιστον τδ άπέδειξαν τα
  τελευταία γυμνάσια τού Κάλουι, δποι»
  τορίαν, φθόνον μίχρι άνακτορικών άντι- μεγάλα σφάλματα ϊλαδον χώραν. Πολ-
  &αλάμων. Ό Σουλτάνος ϊχει ί- λαί όδίίες ϊπεσαν βχτός τής —.?ιφ«-
  διαίτερον φίλον τόν Χατζή'Α ρείας τοό στρατοπίδο». "Ενα ξ*νοδοτ«|1_
  Πήλ βέην, δβτις είναι ό πιοτό ον κατεστράφη άπό μίαν σφαίραν. "Βνα
  τερος έρμηνευτής τών ίδχών
  Τα χαρτοπαικτικά
  δίνουν, πρό ολίγων ημερών σέ
  Σνκχ σπήτι τό άπογευματΐινδ «αίξιμο πά
  ρβτάβη μεχρι τοδ μεσονοκτίου άνε» δια
  Λπής. Σάν νά έπροκ«,:το περϊ βαρυ-
  προόπολογισμοδ Βουλής.
  Κατά γενικήν αναζήτησιν είς τόν
  Κινηΐματογράφον Παττέ π,ρέ'πιει νά δο¬
  θή ίό «Ζιγχομάρ». ®ελει πολΰς χό-
  βμος ν ά τό δή. Τό τω,ριινό προγραμμια
  τοδ Παττέ «ίνϊ Θατ^άσιον, Προσεχώς
  «Τρι—άνοςκαί Ίζόλδη»σέχρωμβτισταίς
  τδ κατάστημ<α τοδ κ. Θ. Πετρο- > τελειότεραι γαρνι,το«ραι διά φο-
  », καί είς δλα τα χ,ρώματα, φρ-ΐν
  τσες χάνδρινες, γκαλιλδν «ίί ωραίοος
  χρωματισμούς. Καί τα τελευταία σμάρτ
  ΰφάσματα ντουμπλφάς γιά τουαλέττες
  γκαλά.
  ' "Ολα τα μοδέρνα «άλιχά γι.ά καπέλλα
  έφθασαν είς τδ κατάστημα των χ. χ#
  Εΰβταθιάδη, αίγΐχρέττες, πτερά μεγά-
  λα, άνθη. Καί βίς λίαν συγχαταδα^:-
  χην τιμήν.
  < Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ τού Ντουμεδισμου και ό καλ λίτερος τών άποφάαεων των •««εβλίπτής. Ή κατα τής Κ) πόλεως έκστρατεία β.ίν=ιι ν.>.
  ρίως έ>ργον τών Εβραίων,
  6(εξαχθε(*βα αυτή ως επί τό
  πολύ δια χρήματος 'Έβραϊ-
  κου.
  Άλλ' είς ταυτα πρβ·»ει νά προστεθη
  χαί τούτο* ότι ό _·ιο>νιβμός παί-
  ζει μέγιβτον ρόλον είς τό κο-
  μιτάτον, δτι ονειρα διαπλάτ-
  τονται πρός αυατααιν Βασι -
  λϊίου είς την Παλαιατίνην,
  δτι ρέει άφθονος χρυσός, δτι
  ό Τζαβήτ βέης καί οί λοιποί
  ίαχυροΐ τοΰ κομιτάτου Λίτου-
  μέδες είναι οί μυστηριώδεις
  καί παραακηνιακοί υποατηρι-
  κται τοΰ Σιωνισμου
  ρη μ φρ.
  άλλο δβούζιον επεσε μεσα σε Ινα φοόρνο
  καί μία ό6ίς ίχρήμνισεν εντελώς ίνα
  σπίτι.Εΰτυχώς δέν άριθμοδνται ύ
  V
  Ενας φοοερός χαχοϋργος ίνομαζό-
  Μ Ι ί ώ
  V
  "Αλλη ση^.αντικωτάτη άττραξιον ό-
  εποψιν τέχνης, έμφύτθ!"^ καί
  ΣΠΟΥλΑΙΟΤαΤαΊ ΠΟΚΑΛΎΨΕΙΣ
  &«. κλέος -:ης, καθαοασα την χώραν ΕΝθίΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΛΤΙΑ ΕΥ-
  άπό την άχρί'βειαν τών ξένων καί άπδ *
  τττ/ ψευτιάν καί την έ/ιμ.ετάλλε^σ!V, α-
  τόν παληον'Ελληνισμόν της,
  τδν ύπόδοΛον,
  Ά
  χαταστάσα
  μ
  ζητήσας
  ά
  ΡΥΧΩΡΑ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΩΣΜΑΝ
  Τα οίκήματα αύτα κατάλ
  είς την Άνα^λήν κατέλθη καί είς λ1λ<» «6* βιομηχανικώς η 74?1ν των μεγάλων έμ«ορικας έργααιας θα έ>-
  ------- Λ0^ο μβγαλειτέραν ά—
  ή λείοφόρος Ώομάν.
  Είς τα 1872 εθεώρουν προσέχη την
  ·κατε$άψισιν των κ-ιρίων τα ,δποία θά
  ή<ο:γον την λε,ωφόρ°ν 'Οβιμάν. Έπερα»· σαν ,άτζβ τότε τριάνιτχ* ένντ,ά χρόνΐα... ν δοθισθεί είί φιλοσοφικήν με- τής οποίας θα σάς ©καμνα ;υγ- οταν εύτ·^χώς «V υμάς το την Λ εργασιών καί των ε'ίδών τού , . , τώρα «χ*ΐ ό χ. 1Ια*αδόπο>λ»ς) έκτ«ί
  νασα τδ <οιρ αίο·ν καί Κρά- τος -τν ! είς τό Γαλ- χατέ/.ε' πρωτίστην ά- ( ξίαν. Φανττάζεσθε λοιπδν μέ πόσην έν- τέλεΐιον άπέδωσεν τόν ρόλον τού. Είνε χαί ώ.ραιό'τατος. Βέρας χύριος μ» χάτιΐ μάτια έ>αλλιχσσοκσών αποχρωσεων γ·-
  μάτα έ'χφρασι, γίλοιο δυνατό, φυσΐίχό.
  διαυιγές^ δόντια εχταχτα. Καί άναΰ»τη-
  μ* χομψόταΐτον. 'Εχατέχτηβ«ν ήδη πβλ
  λάς άρεσχείας. Κ*ί ό παίξας τόν ρό¬
  λον τού Μπουριντάν ήτο λίαν έπιτυ-
  ς ς
  Πρεπει νά γνωσθή κ*ί τουτο· ίτ
  της μεταπολιτίύσεως έτριπλαβιά -
  βθησαν οί είς ΙΤαλαιστίνηνΊ
  ουοαΐοι, δτι άνοχη" τών κυ -
  βερνητών ϊκαμον άπειλητε -
  κάς μονίμους ϊγκαταστάσεες.
  Καί δτι ί'ως τώρα οί είς ΙΙα-
  λα,ιβτίνην εγκαταβταθέ*ντες4-
  βραεοι άνέρχονται είς 1ΟΚ
  χιλιάδας, ώς δργανα. δέ αυ¬
  τών χρησιμεύουσι καί τίνες
  τών δημοβίων ύπαλλήλων.
  Είς μάλιστα τών τέως νο-
  μαρχών Βαγδάτης ήν<»ρ»α»τϊ τελευταίως έπ' Λνόι*'».τί τού 3Ο χιλ. έκτάρια γβιας δια, ν<α τας μ*Τ!χ«ωλήο/; ζίς τοΰς ά ββύ έν ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ νά δραπ-ετεύση 86ο φορες, ή^ο χλεισμε- •^ς είς την φνλακήν της Κενσελά είς τό Άλγεριον. Αί πρώται τού έπιτι>χίαι
  τόν έξώθησαν νά έπιχειρήση καί τρί¬
  την. "Ωρμησβ λοιπδν εναντίον τού δεσμο
  φύλαχος χαί μετά σφοδράν πάλην τδν
  κατίδαλ* καί τδν «κλεισε μίσα είς τό
  κ-ελίθν τού.. "Η σύζυγ&ς ομως τού φόλα-
  κος ήκουσε τάς φωνάς τού καί ϊσπεν-
  σ«ν έκεϊ. Μόλις αντελήφθη την σκη¬
  νήν δέν εδίστασε νά έπιτ»θή εναντίον
  τοϋ ληστου, δ οποίος διά νά άπαλλαχθη
  άπό αυτήν την «τραυμάτισιε σοβαρώς.
  Κατά τό διάστημα δμως τούτο προσέ-
  τ,ρεξαν οί άλλοι φύλαχες καί συνελαβον
  τόν κακοδργον.
  Πρίν χατα.λάδουν οί Ιταλοί την Τρι-
  πολίτιδα ο πληιθυσμ.ός της άνήρχετο είς
  2200 Μαλτέζους, 1000 Ίταλοΰς. 700
  Γάλλους, 600 Αγγλίας, 150 Ίσπα-
  νούς κα! ολίγους Όλλανδιούς, Αύστρια-
  κοΰς, "Ελληνας, Γειρμανοΐις καί 'Αμ«-
  ριχανοΰς. «ν συνόλφ είς πίντε χιλιάδας
  Εύρ«ιν—ίου·ς. "Αραδες, μαϋροι καί Τοϊρ
  κοι είς 35 χιλιάδας.
  Λ
  Είς τδ Κακουργιοιδιχείον τβΰ Πχντε-
  καλαί έδιχάζοντο πρό τίνων ημερών δ
  Λοι/δοδίχος Κοι>σόν χαί ό έξάδελφό'ς τι»
  'Εδαονδος, εργάται είς τα μεταλλεΐχ,
  Βιότι ίφόν*·ο<ταν τα Οηοία ίνα παιοάτ.ι έπτά έτών. Ό Λαυδοδίχος {μενεν είς τδ Κουρι- έρ μέ την γυναίχά τού και τα δύο τέχ^α χα· τόν ζει ·»Αθνΐ< εΐ·/.-< »ς Λν^./( -^~/ ( χ^ χόν δεχαετή Βικτωρίανον χα· τόν Τουρκί*. ην.·Λ·/.ν.ον^ίί.ειΓ»ο>ς Κά?φλ&ν ^ >Τ- ^ δποίβ ,Ιχ( ν(;.
  μέ·Λρι ΐίον Ανν>τα·:«.ν< ατραϊ -| μψ,0Λ&,ήσ41 ίιβ το5 γ^ ΤΟο αέ την ματον. ΚΜ >>-<1 Λ *τνΛ* ■ Βιργινίαν Περέ είς τα 1906. Δέν ήδύ- ρις «Λίεοτουρ ^ς . ζ-,.οιδεται ? . 4 οογγωρήσ, ^ γ,^ ΙΙίεοτουρ τών Σιωνιατών. θείσα' ίτοϊμαζετκ ήιϊη κ«ί «'? λην κατά τής Εύρώιτης εκστρατείαν πρός κατάχτησ^ν χ«ί τής Εύρωπαικί,ς Είχο ν Τδ Θέατρο γεμάτο άλλ' οχ< ξεχεΐ'.λι- σμ«ης *ο«>τητος η πλέον φινα. Η-
  (τ&λειοπθΐητηριον», το
  ην!
  τα
  <Ποδ·ηλατι<καί άγώνεί έλαβον χ<ί>ρ^ν
  καί ή 7Λσααχβΐ!»μέντι ιΕ)>- είς την λεωφόρο'; τών Παρισίων ΐΛ.5τα-
  '-- Οά τα δάλλη μέ δλα ξΰ τηις π·λα·τείας Τρόν καί της όδβϋ
  έργοστάσι*·.· Σαίντ-Μα'/δέ. Οί δρομείς ήσαν εννέα
  ΤΌ διάστημα τό οποίον ώφειλον νά δια
  νύοουν τ)το 825 αέ'τρων.^ Ό νικητάς
  ό κ. Ι'εώργιος Δο·^φ«ρ έφθασεν είς
  το τέριμα έντός 2 λβπτών καί 37 δευ-
  τ&ρόλεπτθν. Τ» πρώτον &ραιδεΐον ήτο
  5ιακ«σια φρ. Τα π.ο3ήλατα είγον
  70 πρώτον άποτεΙ).«σιμια. τί
  «ι»! κατώρθωσε να σταματή¬
  ση είς :όν τόπον διά τής κατεργασίας
  τής -ιβτάξης εί ώ πιβρϊ τό έκατθτμμοοι-
  ο,ν, τδ οποίον ώς αξμα χρυσ^ «τρεχε
  .•.^.1 _λ.. ζ.......Λ>Λν Έλλάδα γιοι ν*
  κόσμοι>ς ηαί,
  την
  Καί'διά-τή; διαδόσεως αυτής
  ϊΐί -Λ έέωτβιο«κδν νρ'^σ&ϋν ρνάχιοκ
  είς τό
  /ισε σχη',,Λτ'ζό.ιενον
  λ"άϊχ..' '
  χρ'^σοϋν ρνάκιον ήρ¬
  ν *»ί 'ί-ον στην Ελ
  ΙΙΡΑΤΗΡΙΑ
  τλ ΠρατήρΐΌν
  ·νας να
  ί ώς
  ϋοςΐ
  Κατά την Ε^^/ήν εκείνην οί.πίδην
  λάτα* ετρεχον 825 μετρα, , ^
  Πόσον αακρά"; είμεθα άπό τοΰς α¬
  γώνας Παρισίων—Βίρέστηβ...
  Σϋγκρ·ίν*τε την ττ/.ότητ« τοϋ Χ. λου
  φ&ρ μέ την ταχώτητα. ενός έκ των ϊη-
  μας σααπιίν.
  τί. 1872: Τό
  γ, το ουτΌ'/.· ·'?γ
  ·.. δέν ηνοιξ*ν ή λεω-
  καί μένει 8τ
  ΚΛΕΜΑΝ
  «αι ο ...
  τίυαλέτταν μαύρτ^ έξωμον.
  έπιθί'του Μ.— 'Επρασετέθη είς τό ιορό-
  γραμμα τής κ. Ρενιέ ή ι«Δϊσπ<ί·.νίς Ζω- ζέττα» ήτις θά δοθή είς τδ Δημοτικόν θεατρον, δίδεται δέ χατά γενικήν επι¬ θυμίαν διότι ή κ. Ρ«νΐ* β' αυτόν τοί» ρόλον είνε χι&υγχρίτκ, είνε άλλωί τ« δημιουργία ΐδιχή της. ς άπό «ξήλατον, ή το·/, τί Ναί, άλλά φαρός 'Οσμάν Είς την 3ιάλει»ιν τοΰ κ. πβρί Χρηστομάνου ήτο χόσμος πολυ;, όστις παρηκολούθησε με ' εντεταμβνην προιϊθχήν την λίαν έντ,ρυφηματιχήν δϊ- άλεξιν, ήτις έμπϊριείχεν ίδβας ίδανικής έπιλίχτικίτητος χαΐ φωτεινότητος.'Ό- τι είπε δ·χό το^^ ό χ. Νιρδάνας διά τόν Χρηστομάνο, ήτο ίνα άβρόταιτο ςε- φίλλίβμα ρίδοπετάλων τα έποία Οά τη- την ψυχήν τοΰ μεγάλου ή «τομάνον. καί ή ί»ροοργική 9ή κ. Νΐρέάνα βονετελεσεν είς τδ νά απο¬ δώση είς την χθεσινήν διάλεξιν τύπον _ονεχέζομεν την βη- μοβέεοβιν των περΐ τοΰ IV. Κθμιτάτου άπθκα- λύψεων τοΰ έν Σόφια έκτάκτου συνεργάτου τής «'Ακροπόλεως». Α1·Ι»ΙΟΜ Πώς ένεργ-Ε τό — Ό ΣΟΦΙΑ, Δϊκίμδρ^ς. ί "Εν άπό τα άφιροστΦφανωματα *.ης μεγάλης δράσεώς έν τη Νέα Τοορχία των 'Εδραίων δύναται νά θεωρηθή χαι ό λόγ&ς, τόν οποίον άπήγγειλε την 8ην Ιουλίοο τού 1910 «ν Θεσσαλονίκ·τ; έν τή 'Εδραϊχη λέσχη ό Μ. Βεζύρης Χα- κή πασάς, κατά την εποχήν δηλονότι τ&δ έν Μαχεδονία ταξειδίου της Α Μ. τοί Σουλτάνθ4>. Ό τέως Μ. Βεζύρης
  είπε τα εξής επί λέζει*
  «Έν πρώτοις έκφράζωτόν
  θαυμασμόν μου πρός τήν'Ε-
  βραϊκήν φυλήν, φωνεΐ ό Χά-
  κή πασάς. Οί ΈβραΖοε ών
  είς πάντας γνωβτός ό άγνό-
  τατος Όθωμανικός πατριω-
  τιβμός, υπήρξαν πάντοτεγνή
  βια τής Όθ. αύτοκρατορίας
  τέκνα, άποτελοΰβε Πέ τόν ά-
  ναπόβπαστον Ι5εβμόν τής ~α-
  τρίδος ημών».
  'Αλλα την βτιγμήν ταύτην
  πρέπει να τονίαω καί τουτο·
  δτε τό κομιτάτρν Ιβω<ί& την πατρίβα, £χον"ώς βυνιργά- τας καί Ισραηλίτας, μαι δέ βλέπων δτι υ ΤΗΣ ΑΓΥΡΤΕΙΑΣ Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣΙΣ τού Το 6ράδο, άνοίγει τδ ^ -'------ χα? πολΰ συχνά τό πλήθςς χαί, πολΰ συχνα, 'πλημμνρίζβι την αίθουσαν. Το *χ« ε)Γ ,κύσε·. ή τεραστία ρεκλά;ΐϊ και -τίλί) («)7νά ή ιδία ότι θά λάβο^ καί οί 6εα» ταί μέρος είς την παράστασιν. Διότι εγει προαγγελθή δτι δ μαγν<ητισττί θά |/.άμη τα πειβάματά τοο χαί με α·>τοί»ς
  όχάμη.
  'ΥΨώνεται ή αΐ,λαία, καί ό μ»γνη-
  ηιστής πΐοδαίνει με τδ ήθος εμπ^ευ-
  ισμένον. Προσφωνεί τδ καινόν και «·ο
  ίπληροφ&ρεί δτι τό θέαμα ποϋ θά ιδή
  /είναι άπδρροια αποκλειστικώς τής έ-
  πιστήμης. ότι αύτδς θά παιρο;>σ·.άσγι.νά-
  ϊ*ς ·ίί την μνστηριώδη δύναμιν μέ την
  οποίαν είναι προικισμένος, φαινόχενα
  Ιέκπληχτικά, τα όπεία οί ΐατροί ήρνιόν-
  -ο άλλοτε καί τα όποία ήναγκάσθτ,3*ν
  νχτο δμως νά συγχωρήση την
  τού ή όποία τόν ήνάγκαβί νά διατρ«-
  ΦΏ τα διίο αΰτά παιδία τα όποία δέν
  ήσαν ίδικά τού. Καί άπεφάβισι νά τα
  ξεπαστρεψη. Τδν περασμένον ςε,'μΰνβ
  προσιπάθησε νά πνίζη τό·; Κάρολον είς
  την διώρυγα άλλά τόν ε'πρόφθασιν ή γ>
  νβίκ« τοτ^. Αι>τό δέν τόν έχομε νά έγ-
  χαταλήψγ) τδ σχέδιον τού χα« τδν Ί&4
  νιον έβγήχε έξω μέ τον μιχρδν, ι 4ποί-
  ο; έκτοτε δέν εφάνη. Ή άίιαφορΐα το»
  διήγειρ»ν ύπονο?α«. Αί άνακρίσν.ς β«ί-
  Ζα^τ) ϊτι ό 'Εδμόνδοί εθεάθη αέ τδν
  μ'κρ'ν Κάρολον ΐιΐς τοΰς ώμ·.·>ς πρ5<ΐ- παθών νά αποφύγη τα 6λίμ<ϊτα των ίι·αβατώ». "Οτϊν είδεν ότι ίναχοποιεΐ- το ώμολογτ,βε τδ εγχλημα έπιρρ.πτών την εΰθόνψ είς τδν «ξάδελφόν -.ου. 'Ε- ϊήλωσεν 8τι δ Λουδοβίχοί Κρεΐδν έ- στρΐγγάλιβε τδν Οε-χν υΐίν το·; χαί ί- πειτα τον έρριψεν είς ίνα χάνδακα έν τω μέσφ τοδ δάσους τοδ Κο«»!ΐ9. Ό Λουδοβίκος ηρνήθη την ένν/.ήν τού κ«ί ΰπεβτήρτ'ϊΐν 8τι τό παιδίον ί- πνίγη μόνον τού. Ό ΈδμόνΒος ΰπεβτή- ριξε» δχι επήγε τδ πα»··δίον εί; τδ δά- οος. χωβίς νά γνωρίζη τά< διβθέσεις τοδ ΐϊαδελφου τού. Είκοσΐεπτά μάρτυρες κατέθβσαν τα γεγονίτα. Ή δίκη άνεδλήβη. Δεν παρήλθεν άκομη ή γ είς την ΙΙίστογ'αν τής Ιταλίας τού δράιιατος τής οίκο"ε«;βίας ~2λι— έχ •κατόπιν νά παραδεχθοδν χαί δχι μονον! χ/η-Μελάνη. Εχον ή σύζ»γβ< «ν στιγ ^ ,βύτό, π»ρά χαΐ νά «γχολχω&οδν 0*ω-1 μ* **ρβ?όρβ« μανιας ε^ροίόλτ,β» τον^
  Εί< τδν χιρίβολον τοδ Βϊρίτχιίου ετχ.τίε μ.ιά μπάαπ τη: προάϊο καί τ4ν ί'/ιΧ ιαταιχάψη. 'Ως επι τϊ >*Λεϊ
  στον." ί πρε»ϊ:? χ*! ο πβλιτίΤ'λΊς *,ί^«
  «οαχύϊεις. ϊιίχνοντϊΐ π«Η,. ίρνονται
  •Χϊί χ*τ«ιτνδν μέ την —λΐίΐέλεια τβδ
  «ϊ'θ'ΛΛίΛ/ί των.
  Ή νέΐ δμως αυτή εκδήλωσις -,ων
  ΐΓϊρ-ί^ί τδό Βί;6~εί!«) Οά ε'νε
  . τ*π«ινή, τίϊτε-νίτέίχ χι' άχδ τβ
  ····
  ϊ« νά δ—γερθοΰν κατά γ» τε
  μέ'ίίβ
  θά φυλάϊ«ντ·*ί *« «6*4, *>Γ*, **"'
  ;τά ψά?ι» **λ· ' . - λ- ι*
  ν* Ιν?'μ*γάλο παγοποιεΐον το <>*<·«* θΤ*7?έ7Τί τδ *Α«*Ρ· είς την ·**, νην κ2τανάλωσ-.ν 1000 «?·.«»«<*»- ν«ς «άγβ» **·* τρ**011 ωστ* ν? ί/ω" «εν την έλ*ίϊ* «ως θά τόν πιρνν,ιε πλέον «ή Ι»**) **λΤ(* ™» ^ τβ¥ Ιι χιιαώνα «?ί τάς 300 κολο.;*;. , ' **βεβ·ε*ε—ν—— —■ισεχεν Χριβτο^γ*ννιάτικ* «4ν- Φέ-ρος ώς γνω**^ κατόπιν διατα ~'ΰπν>ργ«'ου της Γεωργί«ς τδ
  ' ,ϊχκ. έκτδς ώρισμίνο» τι-
  τχίρους. την άτοκ—ήν των
  πΐιίΐων μ,βλΜαρων η γν»τί·ι »«* ' Ι _·«ν* ,
  στορική δμβρέλλβ δ«ν ύ-ίβχει πλέον. φοος των ',
  Μΐννοϊϊββ όζώδ»>ς τγ/ν εντικατίτιτ/-1 Ο. λατί
  Μβγγοϋρβ όζώδης την εντικατ*"η>
  Μζγγοΰρ*" άντί όμβρέ&ας.
  σάς το τά±ΐ. , , ,
  Τα έλ*τ« αντά κίπτονται ·*» ·»*
  γί,;.χοί,ς Μ την Όζά, μίαν «& «ς
  ίοροφάς τή; «Παρνηθος», **'· «* «£
  ώ^(ον ϊύ» νωρικών μ-τβφεββνται ·σαν *«*» ««..·?Λβ^8Ιβς
  (χατά τδ «φιλ*νθρωπ''*ί») ^ "Τ0^
  1^-τδ^^αονκίσ,χτ^τηςωροΓί-
  Γς »ν εορτής. Κβ4 Ι" **·« ν*

  Λ«» «ο3 είδον *ί 'Α0«γ/χ(, σωστδ Έλ-
  ληνιχέ περιοδικόν, αε Ελληνικήν συνερ
  γ»σίαν καιΐ ϊνι ξανβ&ρΛυ;^» πβλαιών
  «λεκτνρ-πούρ-ταιςτ) κ»ί «Ζε^α'-τοί», ού
  τε άντιγραφές έ*
  δων,έκδίδεται νέθν
  πεντάλεπτον
  Όίικο-^ ή «Χαρί».
  Γελοιογραφίϊΐ, 'Εληνικαι ήθογραφί-
  *!, π^οσωπα καί π«<τγυ.α?9;. ζ©η 'Ελλη νιχί) κα< Έλληνικδς κόσμο·^, ή κίνησις ■ής «%ίοι*έ!«ς, δλ» ϊπβρτβρίστά, λα- ντιαϊριττά, χϊριτωμένα, μέ γοδστο καί σπίρτο άριτϊγαένα. 53'ΐνίργ4τ7· ϋλοΊ «ί άγαχητοτειρθ! κά των Αθηνών. τή Χ*Ρ& **9* σπητιοϋ κ»ί κ— &ε "Ελληνος. Πΐίΐμενχτί την Ό>Ϋ Λ.ντ,-Τϋ.7.
  Όϊ λ*τ4μ«ι τ:ωγαν'ζοντίς τούς λδ-
  φοοίΎαθ' εχάστην, ο·χίΐλο5ν νά ΐ«*ε-
  δ<όσονν χον δψωυ.*, τδ δΐϊθίον άλλοΰ «ν «χούν χ« φ*ιάνο»ν, χαϊ έδώ *·*«- Οδζοί Είς τδ ,γνωστ&ν «ατάρι τοδ καφε¬ νειον είς τί δίκιον—νίρχονται ©ί 6 1)2 σοσιαλισταί, -χρεσύβ&η κα'. κ&ο&ιος ν*- Α χαί ·αλωα*ν«ς ««ρ«γγελι»?ό- Έχ*ί ίμαθίν δτι οί «Λγ«λ«ίτ»ρτ>ι έγ-
  "Βλληνοις είναι ή θρησκεΐϊ
  καί ή πατρίδα. ,
  —Κι' ίτ*ν τα ρήξουμ-ε δλ« βατβ, τ«
  ρέν «πό τέτοι» τ?αΓπ*ζάκιβ
  «α.
  τθ
  Χωοΐς νά βέλω να άγοράσω, 4ιΛ ««
  ργειχ μονάχω μ,ιταίνω χαί ρωτω.
  — Ποβ» κάνουν α»τά τα τρ»κ«ζά«ι*
  — 45 φράγκα.
  — 45
  Είς άπδ τοίις σοσιαλισταί έθύμωσ*.
  ' —Τί είπ»τ*; Τί; Ποίος &ά μ,ΐίί στή
  τ>«σι του.4.
  , —Ν αί —>ιδς τ>ά μπή; -
  —Έγώ Ιε/Α*ι χαλλίτορός τοας... 1
  Καΐ>.ώς νά :δν &χθοί*κ.. |
  άγόρασ* εν«
  ____
  ΚάΐΛ'.ος «ού ξ
  | 8ι»ΐγ$ίτ& την ίίής ί
  — θα τάχετί
  Ιξω.
  — Βεβαίως. Ά·* τί)
  __ Είμεθα σύμφωνθί. Γι«τί άχριβώ< χαί έγώ φίτο τό χαλοχαϊρι άγορ<3»»» στδ Βερολίνω ίνα τ,ραπτεζάκι άντΐ 12 μαιρχών έκοιβως. Ζήσδ χ«τδ«ιν στην 'Ελλάδβ. •Ο τί|ς ..--. , . , . ραγκι*νώτερο·ς, όιλοφβρών δέ, ιτο/.:τεο ^νος — «,ρώην διά νά είμεθα *> ^Τ)
  άκρι6ιι> — διά νά μή* ϋστεοήσιη. ίΐη
  γΐ)Οη χαί ανης το άνβΛΪοτο τοιο.
  Ταξείδευα άπό το Πρίντιζι στδ
  Μιλάνο μαζύ μ* το Σπνρο Μηλι»ρ«-
  α ά» τα
  υν έδώ
  ; 80
  3,20 φ
  Κ« <τάν ωχης «β» τττ«ν έ^β* αί. 'Είώ έχρειάσθη νά γείνη, αι* ·»«- άίίς νά «εοάβ«« δ χρ^ί* *« μόλις ν« 6Α έλ άξΓθ«ρΡΥ ονές τλ άπΑγ»ομ« ^ α··* «ντος τού Β' ΝεΙχροταφπο» 6ώ8^ ««» ί καί άέογων. Άφορμή τούτ ή άχο των ιατρών τή χ, κ. Τροοπάχτ) κ«ί Ξάννη »"·ι επί τοΰ ττώμβτο^ τοΰ «ρ«χθες τος καρραγωγίως Βραίλα ν Πολλοί φίλοι, <τ>νά& * " ~'
  ρθι τοΰ φον*ιχτ)εντο>ς
  «.έ τί τιρόπον Ο
  ΐψ. Εξενφνβ ς
  τος τοδ Νεΐχροτβφείιθυ οί
  ,ρο<φ»λ«κ*«)ν—ις λ χ«{ -ε.ρι*ϊί.ύ^>θωσαν τοϊ>ς
  ίατρο«ς· ΟΙ !ίτρ·οί μή έν
  άί ά τ»«ς
  4κ·ί9«ν «αί ΙΙ^^
  Ρ, 4
  αν»1ς «μ-ως άπο β
  «ρώτας β*τεις τού
  «ο..
  ν^ίσ^αν άπδ την ^^ι^ £** ^ *,
  Θι τοδ Νεκρο^ίο» καί, «ν^ενον «Ύω ■ ·
  ν,ωδώς την *φιξ«ν των 1«Ρ*«-^· . 3%?-ι-
  Μ.τ' δλίγων ίφάνησαν «Λτα, να ·Ρχων- τ^
  ται. Ό Φύλ«ξ τοΰ Νε*ο<*»φ»*» ^<υ ΐω^_ «όζ«γ6ν ττ,ς χϊΊ -αρίίόβη ίπβιτα είς 1 τις 4ργά? χαΊ ίίοΰ ίτιρον φ^ίίρον ϊρίμια ϊκλτ,ξεν Ιχ*ραν κλάϊον τί,; !- ϊίβΰ οΐχογεν<{«ς. ,-, . Π:ί τ·νων τηι·^ ή" κνρία Βΐλιά- ΑΊ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ 1 Αγγλικαί ξυριατικαΐ μ ηχ*ν*1 μάρκας «Αίθήρ» η νή, ϊπεβϊν άσθενης μέ «ορετδν 40 δϊθ μών. Ό ΐατρίις σ·ανε6οΰλε·>σε τ4ν κ.
  Ροζϊτέλη νά κίφχι μί»ν νοίοκομον χχί
  νά φύγη μ» χά παιδία τού, διότι ή ά-
  σβΐνής πϊροασίϊζε τ^μ.ιττώμαιτ» ίιβτΐ-
  ράξεοις τοϋ βγηεφάλου.
  Ό σύζυγος προσεπάθησε νά «·'σ*;
  την άσθ«νη νά ϊεγθή τττ' άπβιατ'.ν
  ταύτην ά?ού άλλως τε ή άπονχ»ί« των
  δέν θά δ"ό»κε« περιουότερον των ·:«'ών
  Τ)μ»?ων. 'Η άΐθενής «φανή δτι τό «-
  χ
  Μετ1 ολίγον δμως «π«*φεληβεΐτ*τ?,ς
  μικράς" άπουτίχς της νοσοκομοο ηγέρθη
  της κλίνης ττς χτΐ διτως τ)το μέ το
  ζ άθ ' ά
  χτ'
  πό τδ φοβερόν έκεί·« ΰ·ψος τού
  τ&ν πατώματος ·ρρ?φτ)η είς το
  Ή δνστι>χή« 2μβ(ν« βτδν τόιτον
  Ό Διίϊοχος-ττ,ς Γ»5?ιαν<Λς σε χ»! άλλον* ι^Ιόν. • 'Ε'/ίΐ γ«4 την ώραν ίάχ'7 ^ . , , , ' Τβ τέταρτον 'γεννηθ-η την νύχ-7ΐκ>ο
  τίνων ηνιε?ών είς τδ Βερολίνον τ'< ο¬ ποίον «—ίλ«οστολίσβη την «ποιοΛί··ην· Ήμ«ρείτι II νά φανταττθήτε τη·' ■/»· ράν των παιίιών, τα 4πο<α έογ.ί", *- ββτν οί ϊίδάσκαλοι χα? τα {στιιλτί είς <' ν τα τχίτΐϊ των άφοΰ τα ϊβαλίν χαί έ- φώνΐΐϊν »ν» Χότς... είς 'ννΐι τού 'Εντος ϊξ ετώ·. τέ* Πωλουνται μονον είς τό ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ Γ Ο,ΤΊ ΓΙΝΕΤΑΙ 1 -■ ΛΟΝΔΙΝΩ ΑΠΕΚΤΗΣΑΗ ΑΙ ΑΘΗΝΑΙΙ ί' ·ύλΙλ Ό Οοχνελληνίου φήμηε,—·>*τ·ς έ)ΐχτρ·βε*κτν/ς έ«Ι Ή|ε
  Στ«9(«υ 4Χλ*τ·, χ. 'Αηβονθττο^λος, παφβχ*λοτ»··ν τέ/ν γβνικν έν
  Εΰρώ— εξέλιξιν ιμν ·έλε*ν νά κβρέε^. Ιείγυ.«τβ τής Κ«λλιτ*χ«1·ς, τι·*ν
  «ίς τέ πλ·ν»ιβ, «ε< χλΙ ·1τ τα «>ύ>ατβί*λΐντιβ, Βρν·· ονν«τ·ι·!·Ι«ις «βτ ,
  τ·» γνωβ—ί ΙμπΦρ^^πτνν χ. ' ' ---------------1—*-
  Ό Κρόνπβιτζ άχολο«Θεί χατά Ύράο.
  ΤΪΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΜ
  ΤΟΤΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΤ
  ΑΔΕΛΦΌΝ ΝΗΣΠΤΗ
  Κουτάλιια ) εκάστη ϊωί*κας
  ( δ
  Τηχ Ημε
  ΙΜαχαίρια ( φ} ___
  η πηρούνι* ) άχο δρ. 7 <<·»< 25 Κουτάλια ( βρούτου Μαχαέρια ) Μ> ίρ. 5 Ιω, 20
  η πηρουνι* (
  έρ κ*1
  ψαριου ί ρ
  λά λ4 ίβΐ 20
  10
  20
  Κονϊ*λ γ ρ
  Κουτάλες Μ> !ρ. 7.50 Ιως
  «Χ»οντανιέρες άπω δρ. 3 <ω« έ ρ Όλιέρες....) δΙ 8 «ως 15 100 αηστηα ΗΑΙΠΑΗΒ0ΥΑΗ3 ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Α| ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΟΜΟΝ ΤΟΝ^ΠΑΡΙΙΙΩΝ ΠΑΝΕ300ΧΙ^.ΦΡ. Μία ληιττεία τής δοαίας ή &ρασυτης ΰπερβνίνεΊ πάσαν φαντασίαν έλαβε χώ ραν προ τ^νων ήμι-ρώ-ν ε«ς (*ίχ/ άπδ τάς εντρικωτίρς όδούς της Μονταάρ- ΕΝΣ ΓΑΙΙΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΨΗΦΙΖΙΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ Ανθοδοχεϊ* άπίι 8ο. 10 *ω« 100 "ΐβ'" «ρβΐς" λέ«»Ρ Α«* 8ρ·' ί* ««ϊβΟ ζωηροτάτη είς τί·ν δδδν Όρδινέ _ τβΛΪθΰ 4πδδ*. 25 ίωςΐδθ κακούργοι επετεθησαν εναντίον τού Ε* δρ. 8 Ιως 100 ^"β* Γ**!1·^ Εισπράκτορος της «Σο Την 4 κα< 30' ά>χ*τ*( ή
  σις. Ό κ. Πρόείρος άν«χοινο·ϊ
  ^0>,>ς άναφοράς με>6' 8 παραναλεί τοΰς
  κ.κ. Βο^λεντάς νά (Κ«ν<ην*σο'>ν ϊτως
  ά'/αιδληθη ή συζήτησις των αν»ιφ<ρών δι' αίίριον. Οί κ.κ. Πατσο*ρχκος κα λσς έφΐ',ΜΜτχιν ν ά σνζητηιήςάν »| φορ^ί *ίς τάς «ποίας ίχουν έγγραφή τι ί« συζητοΰντϊΐ αυται. 'ϋ κ. ΜίΤΜ— ι ιιν»ϋ λ ν_ ..—,Λ. ται νά ψηφισθ-η ϊύθί>ς άμέοως αύριον
  λλτ' άργήν τδ ύποιβληθβν «τδ Όθΰ κ.
  ί»ι«ωργοί5 ν«ί«ΐσχ#
  τ&πιν νομοσγέ^ον χβοί ΐισχύιτ«ωί τ
  ή
  ωρ*ρλαιχής.
  Ψτ/φίζονται ΧΛτΑτιπν ά<τι>ζτίττίτ4« «ς
  ί ί λφ τα «>μο
  φ
  ΐ' οίν4γνω«ιν κ*ί ·ν
  τα
  πε,ρί τρ&ιαθ4Μ(τ>σ*<ος χαί τυμ- εως τού νομΛ^ **Ρ' ιτερΛάλψε- ά^ ω ιτλη,ρώίεως ο μ Ρ ως έ—«κάπων χβ[ χε,ρΐ έιχίιχάβ^ως των {Λβτοτζύ ίργβΛών καί «ργο&οτών 5«0{φ(}» ρων χειρ·ί 'πληιρωυ.ής ίργατΐ'χων μισθών ί ήθί 'Επί ών της έν τοδ Γεν- λή νά έιτειμβη βίς την ρΰθμ,ΐα» γβσιών τή? έπιτιροπίής τάς νονίζβι μυόνφν δ ΙΧράεδ,ρος ^ ΠΩΠ. "-' φ<« μή άσ«ις «' ρ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΠΩΠ. Ή έΐΓΐμ*^ τής »^ «Ινε έχβΐνσιμδς τ&ν υΑλων ?<««. ««. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Μά δίν ,1, α,νά Ι,τ» · Είνε γνωστόν ίτι ο Γ&Λιελμ·>ς ίγει
  τα παιϊ'.ά τ». Πρός
  τιμήν τοΰ νεογέννητον έροίφθησαν οί
  «αί
  ίβ< ·ΙΟττγτ·« »«η ΚΑΙ ΟΥΤΩ Ή Α άφοΰ ά#εϊ*ί·/τ)τι ά ς φ ι βίζ ό>ρβ'.δτ»τ«ν άλεύρι, άνεχαλό-
  φθη ίιτ/άτωί *ίτ( ήμιτορβίίν νά βά
  ριέ μ«γάλτ/ν ευκολίαν χβί ϊξοιχον
  Λ
  πρί τίνων ή>*ρώ'< είς έν ϊρ&ίστ«ιθν τού Καιρόν ίν·»ς ποΰ έιποο- λ«07ε ψάίΐβ, δνομ.«ζάμ«·ν«ς Άν,λέτ Ά- λά ("λ Νταίν, ε<ΐς ηλικίαν 108 έτών. ΕΤ·/ε χαταιττή εντελώς χωφίς, ϊιετήρτ; σεν ίμως δλήν την δύναμίν τβνι «Ι"/*1· τοϋ τίλους τού. 'Αφήχ* 76 άρ<τενιχά παιϊιά είς την ζωήν, κβΐ *ν* σωρο χο αίτβία, χ.ωρΐ- να ύπολογΐβωμιν οσα άγόρι* χαί χορίτσια το« ΐ·/ν*> αποθά¬
  νη. Ένυ^'ΐίιΰ.ίΗ; το πρώτον είς ηλικίαν
  δίχα πίντε έτών κ*< την τ*λ«ι>ταίαν
  φο(>αν ολίγας ήμ.·ρ»ς κρ
  έκήρ< δέ ϊια-ϊ«χ·.κώς 72 Μ Ι«τε«τ« »4 *>
  *εΛτ*
  «λα*εια>τ·τ«, Αλλσ μΙ ·Ιμ «·»!««><·«· ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙΑΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΕΙΝΕ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ κκ. ΜΑΗδπΑϋ. 30Ν8 & 0Α ΓΕΝιΚΟΙ, ΑΝΤΐπΡΟΙΟΠΟΙ ΑΤΤΟΝ Κ. ΓΚΑαΒλΝΗΣ & Μ.ΚΑΖΑΖΗΙ &Ν ΗΟΛΟ ΐ£ Ή άλωνιστ'χή μηχβνή κίττεστη πλέον απαραίτητον μηχάνημα »ις πάντα άγα- " πώντα την προοοον γιωργοκτηματίαν, δι ότι- άιτοίίίε» οε'χα έ«) τοίς εκατόν τουλά¬ χιστον επί πλέον των δαων αποδίδει δ αλονιβμό; διά των κοινών αλωνίων, χ«1 Σαμπανιέρες Δίσκοι πολυτελείας ΚόαΙ ϊλλ* διάφοραι εΐδηέκ .......,......Γ........... . ... μετάλ)ου *λπ*κά καΐ έ4»'χρ· οί όπο'οι εζήτησαν νά τοίς χβ.αδιώ- <πφ Ιωσηφ νυρ* ήγγυημίνα δια 3Ο Ι- ξ«>ν. δ κ. βο<*λει>ττ}ς χ^ν ίβώττνσίν τ«ϊ)
  ■ΐη. 'Ι1* άνωτίρΐα *ίΠίκ* «α-! 'Ιϊοί» τί κ«τέΊ>εσ<ν είς την ανάκρισιν λ«Τ*ι ίτι ο ύπβλληλθις οοτος εταόβη, ■τ*β'»ήμ»τ» των άδελφών Γ%η δ Ζ&ι Τ«υ.πά. δ δποίος ύ-όρξ*ν αΰτό τη άπχιτηΐε! δύο χωβερνηιτίκών βονλιι» βιώτη πωλούν 4π*ντ« τ^«α(- «της μάρτυς της σκηνης. ^ ^ τώ/. δή των ΈλληνικσΧ *«1 Ι%-·( Την έννά^ην ώ?«ν εΰρισκόυ.ην εξω- ρο>παί'κά μέ κϊρδος 1 Κ ·»>Ο 9εν τ?ό γραφείου είς τδ οποίον ύχη^ετώ
  είς τιμίς απολύτως »ριημ4- χαί είδον εν 7ΰο5κίντ)τον νά σταθ.ΐδύη
  ν*ς, τΑς οποίας φίρουβινέη* πλησίον αου έντδς τ&δ δπο'ον· όρίσκοντο
  αυτών μέ· έτικίτας τυπωμέ-· δυο δ'πιστΐεν χαί ίνας έμπρδς μέ μαύρην
  ' κασκε'ττα καί χΓτρινα χομιιι
  ροϋσι μιίϋρο έπΌνωφόι?!. Το
  τοδ μ»5ρο.
  Δέν ϊϊ'ωχ» αεγάλην βεβαίως
  χήν, 8τε μετ1 ολίγον ηνΛί»α τοί>ς «νρο-
  ^^,. δολκηιούς. "Εσπει>σα είς την θύραν χαί
  Είς την δδον Αίόλοο 121 Ιναντ Χρυ' π*ρετή;ησα τδν «ν* έξ αυτών νά βάζΐΐ
  1 "*" '" είς τδ αυτοκίνητον. 'Ε—ήδη-
  δτι
  ΙΓΓΛΕΣΗΣ. Σάς διαψεύδω »χέ τδν
  ισημότεοον τρόπον.
  ΒΑΡΘΗΣ. Δέν «Ιταε είς Οέυιν νά
  ^ς μολογηΐΑίνατ κακώς χαί
  Ι
  μ*
  _ , είδικα _ .
  τα των άδελφών Νηαιώτη εθ ,
  ρίσκονται. ί
  Είς την οδδν Φωχίωνος 3 «άροδις
  ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ
  Τής Γεομβτνιχής άρτοΛίχϊας κα-εχει
  τό ενφήμ,ως γνωστόν ίχί τής ό^οό Στ α
  δ!» άρ. 41 Βασιλικόν 'Αρτο-
  ποιεϊον των χ.χ. Γερακάρη χαί
  Τσίτα (πρώτρ' Σίκ). Αάτο »φα;μ6-
  ζει σντττιμκτιχως δλϊ« τάς νεωτέρας
  (πιστιρ,ονικάς χροόϊους τής Γειρνιτνι—
  χής Άρτοιΐοιίϊς, είς αΰτο χ»τΜχευά-
  ζετΐι «πιστημονιχώς & ϊιπυ.ρίτης καί
  4 ίρτος των ΖϊχΛροίιββη-τΐχων χϊτά
  τάς δίτ^γίας τοδ χαΛτττητοϋ κ. Δαμ¬
  βεργη. Είς β'^το κχτ*σκε·,κ»ζονται οί ο-
  νο«.αστοΙ Κουραμπιέδες χα· τα
  πι?ί^τ,υ.χ Τσουρέκια ίξ άγνοΰ 6ου
  τόροο, έ>; αα'· τα έκλοΐΊΟτίρ* 6ου-
  χύ,λιγ.3 παξιμαδάκι-/ Μχύροις χαί
  Βανίλυς. Κράπφεν, ΙΟΙπριολ,
  Κρουασαν χ»ί 3Βάλαταγγ καί
  ά«ο χύτο προαηθε^*τ«ι τα άνω είϊη
  της ή μεγαλειτέρχ μερίς τής έχλεχτο-
  τέψβς ΆΟηνίϊχής χοινωνίας.
  και-
  πί πέο τν
  διότι 4 ίδιαχτήτης τελ*·ώνει έγκαΐίρως τδν ά.λων»ου.4ν χβί λβυ.6άν»ι
  άβχοληθί μ. την συλλογήν των λο.πών αύτοδ προϋντων καί την χβλ-
  σ»βπηλαιωτίσσης. |
  Καί είς την δδδν Στβδίου 17 γων(β 4-
  γάλμ*τοο Κολοαβτοώντ,
  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΔΩΡΑ
  Χό μεγ» * ΑδαμαντοπωλεΙ
  όν Σ. Μάρκου κ αί Ο. Τβ»·
  πούλ« ('Ιϋρμοΰ &β).
  Ειδοποιεί τό σεβαστόν
  ρ
  *«"τι
  σεν 'πίΐ-α είς την μ.τ-(ανήν, βκλεισε
  την θ!*ρίδχ χαί ένώ τδ αυτοκίνητον <ί- τρεχεν. ό ίνθ:ωπος αύτδς εναντίον έκείνων » δποίοι πρός καταδίωξιν των. Τδ βύτοκίνητνν ϊστρε|ψ* την όδδν Γχιλί3 καί ·πειται την δδδν Βο$*νάργκ· ί χ "Ετρίγα κ*ί «γ ώυ.αζϋ μέ άλλοος είς χα'αδίωξιν τού αΰτοκινήτου μέ την ΙΓΓΛΕΣΉΣ. Έρχεστ)» κάθε τόίο... ΒΑΡΘΗΣ. Βρέ κ{Λι/ι% »«>« ...
  Τί» ίπίΐσέδΐΒΛ' τείνει νά λ«6η ΐια-
  ττάσβις ώς 1κ τής ν*>ρΐ'κό'τηιτο·ς τβΰ
  Χ. Ίγγλέτη τη έχ«μ.$άσ«ι 5μως
  διροκ«ύ κώδωνας κϊί τού κ.
  γοί ό δποίος ΦΤζ%$<*ι;ύ τον όπισθεν τοο καθήμί'-'ΐν κ. Ίγγλίτην λήγει, ν? ό κ. Βάρθης προχώρει. Την φοιράν δμως οίύτήν τ»ν διακό¬ πτει δ κ. ΡΑΤΤΟΠΟΓΛΟΣ δ φωνάζει κ5τι τι ακούεται ώς έκ τοΰ Ό κ. ΒΑΡΘΗΣ έξοργίζεται καί ά φηνων την θέσιν τοο προχω,ρεί πρδςτον ~ ο 4πο.ίο·ς εχβι ήδη ΰ- τάς έν τφ μ.εταξί> εϊρ*ς
  Ίπ-9 των
  κατ
  )·έν κ.ατ·είπ*ΐγοιν νθμιθβχίϊιθν
  (νβργοΰ Δον·ά;α««>ς τού κατά
  στρατοΰ κοττά τδ ϊτος
  "Επί τοδ νομοσχεδιον»
  Φεως καί ν*ΐτ«κ*ιήσεως δι·ατάξεών τι ■ Κηρύιτσ'ειτ*! κατόπιν
  ν«ν των νΑμων ιοερ'ί ίΟνιχΑϋ κ» πε-ρΐ ουζήτηιτις βΰτη χ»ί ά"ρχι:ϊί
  Κα—οδιστρ*αιχιοΰ Π«νεπι«τ»ιμ.ί»ι>. «πιφέ ι «ις τού νοαο*χ·δί»« *ιρί
  ίλπίία νά συναντήσωμεν κανέν
  αθτοχίνητον χ«ί
  η
  *λλο
  χά
  ^5
  «Ρ»μ.6ντων
  ΕΛτνχώς δ_προεο>»κΑς κώδων
  ανουαρίου, πωλεί 4«αντ*τ4
  Ε1δο«ο·οδμ«ν το»ς ένίιβφεφομένοοί, δτι τ*« «λωνιβτιχάς μηχβτνας Μβμ- ΛΟχυτιμ* κοαμήμαιτβι κ*1 λοι-
  ΠβΠ άντ(ιβροβω»«ύομ*ν «((4 τριβκοντ αετίας, άποκτήσβντες ίε μεγάλην ε*» η& 4|5η τ1ιυ μ^ έ,κπτωβΐν 9Ο
  τούτων *εϊρ3τν, χατεγίν^εν χαθ' δλον βότδ τί διάστημ», είςτήν τελ*ιο*<κ'η- ο) ο επί των «ημειουμένω νέ»τ' ήτο χρίσςμος. Μίτ' ολίγον 5μω? τδ αύτοικίνητον έξηκοιλβύθτίΐϊ τδν δρόμον το» καί ϊγινεν άφαντον 300 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΡΑΓΚΑ Τη ν στι ·'? τδ τρέχον V ϊτο< 1911 έ*ρομηβε6σαμ·ν είς τοΰς ίξής Κο«ί Κους Μ*ρ. Άπο- νου^ρίου, είς δλους τούς *γο· ράζοντας ειδή οίααΠήποτε ά— Τξί»ς, δίδει άναμνηβτικα Πώ· βτολίδην, Βώλβς, μίαν αυτοκίνητον 16 Ιππων, Γεωργιχόν Σύλλογον 'Αλμυβοβ μίαν βότοχίνητον 10 1«κω», Όβ πώηοηΐ Εηροχώρ,ΐον, μίαν αύτθχίνητον 16 ί«- πτν, Σ->ρ. Τ*ίγχ«ν Άγρίν.ον, μίαν αυτοκίνητον 10 ,ππων, Δημ. Φύοχταν Ά- ρ», 4τΐν* επί τούτω 4φ£τθ9 ^^ έ^άίΛ^ΤΓτβδ'^ϋΓ
  γρι*.ον, μίβνφοβητήν 10 Ιππων. θ_. Σιτράν κ»1 Δ-^ Οίκονόμου, Μχιμβ&λη^χν ηρθετθίμοκΐεν. | ~λ ηι^ς μ^γ, χν3^ τέ ^0Ί
  τής έ'»·.θίσεως ό εΐσπρά
  ; την τσάνταν το* 300
  άξίας. 'Επί
  πέντε
  τσοιντά-
  κι ϊκαν.χν φ:&ρά, "Εφερεν άκόμ.1*! 20
  χιλ. μέσα είς τδ πορτοφόλι τοι» τδ δ-
  Ό κ. ΒΑΡΘΗΣ συνεχίζων πβρακα
  λεί νά διβρκτθή καί πάλιν ό ά—Γ.Χυ—·
  Μομφίοάτοις.
  ΠΩΠ. Νά εξετασθή καί ποίος
  είς την θέ.Γ*ν τού.
  ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Διωρίσθη ίνας
  οο τοδ κ. Πρω-
  Υ ΜΠΕΚΕ
  ένδυματά σας χαί των
  βας επί ηαραγγε-
  10 Τππων. Ίωέν. Κο*μαζίπο« λον, ϋτολίδα, μίβν »ΰττ>χίντ)»ον 10 Ιχ-
  πων καί Αημ. Ζ^ην, Τ»ίκχαλ», μιχν αύτοκ,νητον 10 ίππων. 'Επρομηδεόσβ-
  μ«ν έπίσης χ«1 βλωνκπιχάς μηχανάς (>·(»λαμίΓθκίου) έχχοχιστιχιίί.
  Παρακαλούμεν {φ,ν τθ»« ένβιαφερο μένους ν' ό—οτανθωσιν πρδς τοΰς ανωτέ¬
  ρω χοκόχοος 4λωνι<ΓΓΐχών μηχανών ΜβΓ8—ΐΐΐ, Ινα 6εβαιο>0ώ6ι *·«} των άναμφι-
  σβητήτων πλεονεκτημάτων αυτών Χ«1 ίώσω« τας *«(>«γγ«λία« των διά ν* ^ Η χ 4βΛΟ1<.ονίιν τας Ιχω·ιν έγχείρως. Βιέννϊΐβ Π.ντί τ* «ίτοδντι ^«λν*» δ«««ν χ,ταΜγους Αννηιψψίηκ Μέ »^ χ*μηλ4ς κ*1 μ« Λ τ* 'βΧλτ,·»*». Γ.λλ-ην χ«1 ·*-λ»Α» τλ_>~ι. υφάβματ* τα ν2οβτν,υ β*,.
  Είς τοΰ
  Ό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κατ^έτΐΐ πρό
  τάσιν νόμοο περί σο^πληρώφεως των
  κενών έδρών τώτ/ Πτν6χΐιστημΙ<ύν μ.ας. ~ " :ί χειροκροιτοδϊιν — ΟΙ ΠΔΧΧΟΝΤΕΒ Ό *· Δ. 1. ΜΟΝΤΪΙΙΝΤΌΙΙ..- ««Ι Μ|ΐλι|·λέτ*« Ιβτ·», ■■ΐ~Λ— έ» ' είχ* υ,αζύ τού β είσ-ρκίκτωιρ έξηγίίτατι ι ευκόλως δταν γνωρίζει κχνείς τδ σι>- Ι
  στημα τής Σοσιετέ Ζενεράλ, ή όποία
  δέν άφίνει χρήν»τα είς τα διάφορα
  γραφε·ά της άλλά τα συγκεντρώνει χ5-
  θε δράδν είς το κεντρικόν της τοιμΛνν*
  καί τδ πρωΐ τα παρ«δίδει πάλιν βίς
  τοΰς εΐσπράχτορας.
  Ό δνστνχής Γκαμ,πΰ φ«ρει δύο τραύ
  μ,ατα *ΐς τδ στηθος καί ή κατάστασίς
  τοι» είναιι κρισι«.ωτά·:η.___________
  —Ό ]Μ[»ιευτήρ κ»1 Γυναι-
  κολόγος κ. ΛΙιχιαήλ Γ*. Κ%(·
  ρης δέχετ-αι έν τή Ι—λινικήτου
  Ο—1Ο «. μ. καί 3—4 μ.μ.
  Όοοε. "Ιωνος 4, «ληβίον ιΝ.
  _3κηνής», πλατιία Όμονοίας.
  ΨΗΦΙΣΙΣ ΝΟΜΟΝ
  ρουν διορφόιροα»ς πΒρατηρησεις οί κ. κ.
  Μέρμηγκας, Κβίχτονπης κα Ά,:
  νός, δ όχοΐος ί«Γβδάλλει χιαΐ πράτ,ασιν | ιτέιρ των άίιχηιθ«ισών ·—οφγιων
  Σωντατ/ιμι«τιΧΛΰ άποιιραδεκτο'^ την
  οποίαν ή Βονλή «ΐΛρ'ριίπτειΐ.
  Ό κ. ι>—οι>ρτος τής Παιδ*ίας προσ-
  θίτειΐ χ«ί 5ον οβρθρον, έικ'σης καί βθν δ
  κ. Μβρμ-ηττκας.
  Ή Βοολή τα ιπ««?«δίχ'6τ«ι καί τδ νο
  τό πιλβίστον ο>« κ.*. 'Α
  ης, ΐ(,
  ς, Π. Πβτρ»5Γα">λάχτ)ς ηι
  Ό χ. ΡΕΠΟΓΛΗΣ ('
  Έσωτερκκών) »μ.ο).ογεί 5τι
  νττον νά έι:*ρκ*(η3 τδ «οί*»
  ,κ3β—οιμψΐΛ)ρί<οιν ποίος άξή (ών έλών το«3 Κά ρ τ*ίνει ν ά παρΐ',ιδληιθτ} ήν τα £σοδ« τα έκ τώ·> γ««
  έλων, γεη
  ί ί
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟ·Γ·ΠΟ»
  ΛΟΠΣΜΟΥ
  Ό κ. ΠΩΠ δι«μι«ρτύρ4τ»ι διότι ή « *» τών "Η^«« «Ις
  «λειοψηφία των ^λών ττ,ς ίπιτ,ροπής °^ ιν **?" δ> " ?
  «"V
  έπϊ τ^ί προϋπί^γ^ο3 έργάζεται διαρ να( «Τ»»τρβ'·«τ« εις §
  κούσης τής σ^ε^ιάσεως γω^ίς νά π*- *« ™ *?«*™* «'« '
  ρίσταιται ή μεκ^οψηφί*. άλλων έλων. Άκ*λθΗΛως *«
  Ήργάίτθη.χεν, λίγ«, ι^ε^ί^ρώπως «αοσχεδ.βν κατ αρχήν.
  4ιΛ τή; χθές καί συνεζητησεν 18 Μ"Β **Ρ«"ίΡ«»'β **
  έν όλφ κιφάλαιατών ΪΦΟί'ων τού Κρά-
  ;. 'Εξ άδρίτηιτος καί φιλανθρω-πίας
  ο κ. Πρόΐίδιρος της έιπτρ'.πήις
  ρ ρ ς
  ν ά διακόψη την σονβδΐρι'ασιν δτ*ν ίζη-
  ττ»σ3|μ*'ν τουτο διά νά δυ^ηθώζλεν νά χά
  ραστώς^εν είς την Συνεδρίασιν τήις Βοι>
  λής.
  ώ
  χ κϊτίτιν
  την Ήμβρτ)τίθΒν
  ξιν.
  ψηφίζονται ι—
  έ
  ή Βςνυλή είς
  ή Δ,άτα-
  διάφ&ρα νο
  Ό κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
  τής Παιδείας) ύποδάλλει
  περί δια€αΚ)ιμ.ίφεως των δημοιδιδασκάλων
  •/.οίί κορ^ονισμΛΰ τοΰ μισθόν αυτών.
  Πολλαί 6α>λ*ι>ταί έπιδθ'κιι/Λζθ'^ν.
  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ. 'Χκάρ&ι σχ«τι-
  κή «ρότβσις ν<αου λύουσ» τα ζητήμ,α- τα ταϋΏΦ- ΓΚΛΑΒΑΣ. Νά χροτιμηθϋ, χύοιβ Πράιδρε, ή *ρότ«οίς μ«ς αδτη ίιά νά ουνηθώμ^ ευθύς άυίσως ν ά ψη^ ίδωμεν ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΑΣ ΜΪΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΟΜΠΑΛΑΟΟ γπο ΓΚΑΓΤΟΝ ΛΕΡΟΥ Ί Τ τ ο ν ι β λ ι οΊν γΤρ ΤΡΟΜΑΡΑ ΖΤΟ ΧαΡΙΟ ι νωνοϋσε ή χ&χρη της μέ το δωμάτιον τού άνεψιοό της εΐχε μ·ίνει άνοιχτή. ' Τδ π?ωΐ ένηχώθηκεν δπως σννήθως χαί Ιπήγε ν' ανοίξη τί παρ-αιθυρόφυλλα τού δωμζτίου τφ Λο6»ρ«θΜ. Ένφ ίγύριζε, ; πθτνζξεινιύτηκε «ολΰ δ(ότι δέν τδν εΙδ« ττδ χβεδίβτι τοο. Τδ σχέπαβμβ ήτςπ» δίπλωμίνο σ« δυ^, τδ χρε66άτι άδ«»- νο, ώσάν να εΐχε βηχω6ή 6 ανεψιός της. Τρομίτγν-εν-, άνοιξεν άμ*«·>? την πέρ-
  τα άπδ την δτβίχν ίμπαινε κχνείς στδ
  μ»γαζ( τ») τδ κουρείον, χι' αφήκε Ινα
  φριχτδ ξεφωνηρό' τδ σωμα τοΰ δ»βτ»·
  — "Ωβτε βλεπετε πώ< αυτή ή*«ν έχ' ϊ*ι>, {Ιπεν δ Βλονδίλ. Δέν χωρε»
  έμφιδολί»....
  — Μί« βτιγμή, σ*ς παραχαλω. Λέν
  ήταν περισβότερο άπδ Κέχ» καί μκτη ή
  ώ?α. Μ* ολα τα πα&αχαλι* τής »»ί*ς
  Τοο, δ Λοβερδος ανοιξε την πόρτχ.Έ-
  χοίταξε μίσβ »τδ δρ6>ο. Ή νώτχα τ}-
  ταν φωτερή. Δέν είδεν 8μως τίποτα
  χ«ί πχραξενεύτηχε πολό. Άν ρωτατε
  χ*1 γιά τα ν^γγητά, χι' αότά εΙχ«
  ■στ»μ»τήσ«ι. Έπειβή έφοβ6ταν μή τοΰ .
  «Ιχε σττ,^ΐ χαμμ·:ά πτγίϊϊ, Ιμ«:ν« φρί-
  νηι* στδ χχτώφλι, εφώναξε την Ζωήν,
  ο.ν *λϊ6»ν άπαν—«ιν, Ιχλειεε ι»· «ολ-:
  λήν προφύλαξιν την πίρτα τοο κατ «·
  ξαναπλάγιαοε λέγων* «Κοχμο αβτεΤθ
  Οίν«ι κάλι, (ελος «έντων δέν ειμπορεί
  πιι*. νέ κοιμηθή χ«ν»1ς ήσυχος βτδ
  Εαΐν-Μχρτέν------« Καί ή βεία «» έ-
  πίβης έξ»ναπλ«γ·.—ε *»' αύτή^ άλλ' δ¬
  ι1 άπδ τί οούβοορο αότδ, δέν έχβι-
  . "Εμεινΐ ξοπνητή ίλη τή νύ-
  «κρεμές μίσα στδ μτγαζ' χρεμαβμέ
  νθ άπο τδ σιϊ*ρίν,·ο χί»μΛστ»?η τής λάμ
  π*ς. Κατ' αρχάς ύπέβιβεν 8τι έβροκει-
  τβ περι αιηοχτονίας, άλλ' & ίατρός Ό-
  νο«ά-η< μϊζί μ« τί>ν ίβτ^ν τής Είσαγ
  γελίας δκχίοτω««ν μετ' ολίγον δτι τη;
  χοεαάλας «Ιχε λί
  — Ό.... Ιν»ς
  — ΤΩ.... είπεν 4 Π*τοίχιο<. δέν ιίμχορίί νά είνε ίτσι. θά έχοιμήβηχε χωρΐς ίλλο. Άλλοιώς Οά εΐχιν άχΐ(>-
  «I....
  — Πιίρνει ίρχβ δτι (έν ΐχλε·«· μα-
  ΤΙ. Κβ' ' *
  — Κβϊ τίσθν ξβφνιχίς, ώβτε 4 8ι>-
  «τοχής δέν έλαβε τδν χαιρ&ν νέ ε(«ϋ
  ■κ(χ....» άλλοιώς ή γ^ηά θά τον
  ήχουι. 'Εχείνο δέ το δποίον εφανηχ·»
  εντελώς άχχτάληχτον καί μοβτηριάδες
  εΚε 4 τβ»κο( μέ τ4» οποίον
  είς τδ μαγαζΐ τδ σώαα χ<' ίκρε-ιΑβτη- χβ έκεί.... Διότι διεπιστώθη κβτάτδν μάλλον αναμφισβήτητον τιρέπον δτι κα- νένα ίχνος τοΰ δολοφίνοο δέν ευρίσκε¬ το στο μ«γ«ζί} το δυ»ιΌν σημ«ιώ*ετ« την «αρβΡΛνήν μόλις τοΰ έγκλήμΛΤβς εί"/· έπ'.ντρωθεί μέ Ιμμον. ί «Τέλος εχεΐνο τδ οποίον άπ*δ«ίχνυεν ευθύς έξ άβχής δτι ο Λοβέρδος ϋν εΐ- 7« *ρ*ι<.α«θή μοναχδς τον, ήτο δτι χον τα τοο δέν ύπηρχε Ο»τε καρέ'χΑβ, θδτ« , σχχμνΐ χχνένα άναηοδογυρ^μένο. ·..» ^ — Ναί____Ναί____είπεν 4 Βλ©ν- ; δέν σ»ίων την κεφαλήν. Οί άχρεϊθί μ«- , τοτχειρίζοντ» χ6λπα πρώτηΐ; τάξεως, στά κακ«ργήμ*τά των.... Καί γιχ τδν Καμουοή τί ϊχ·τ« νά μάς πητε ; — ΕΙν* ή Ι?ιχ εντελώς ίστορίχΚα! έχιίνος ίπίσης άχοοβε, μίαβ ντη νό- χτα, βογγητά, Χ3» άνβγνώριβε την φω¬ νήν τής Ζωής. «Ό Καμοοβης ήταν φίλος τού Λο>
  βέ?δοο, χ>1 οί δοό των ήσαν οί μόνοι
  κουτσοί ·τδ χωρΑ, «ρίγμςι τδ όχβίον
  τοος εΐχε φιλιώβπ, πολό....Αΰτδς λθί
  *δν ένομιοε χχτάλληλον την περίστα¬
  σιν διά ν' άνιχχλόψη τδν δολοφ6*θν τοδ
  μ«Μρυ.πέ?η, χ*ί νά έχίιχήη τδν θέν».
  τον «θ φ(λο« τ», Όπλίββτ) λοι»4ν *α!
  ήνοιξ» την «όρται τού, χ» δ«ως βυχί ό
  άλλος, δέν *1δε τίκοτα;, οδτ» αχουτε
  πλιον χίκντχ.
  ι-ί'Αλλ* άφοΰ εκλεισ* την πβρτ* τοι»,
  δέν ίπλαγιχβεν. Φρόν^μος ϊπως ήτβν,
  αναψεν Βλες τ μ λαμ*«ς τού μαγαζΐφΰ
  τοο κ*< μέ τδ «ρίστροφον ί<πλ« τον, <αάθη~ χοντχ στήν χάσσα τοο καί άο χίνη«ε νά δουλεύη βτά κχτάστιχά τού Δοίταξε ·δ* τότε τδν μικρόν τθτ,'ίΜΐάλΙλη λον, τ4 χ*ιδί κου γνωρ{ζ·—, νά χάγη νά κοιμηθή. Τ4 λ«χόν, το «βωί, 4 6- πάλληλος τού μόλις ένβήχε στδ μα- γ»ζί, ϊβγαλ· χι' αύτδς μιά σβ«ρ·»χτι- κήν χρ^γήν. Ό χύρίός τοο ήτ«ν χρε- μχνμένος είς τδ «ιδε^ένιο άγχίντρι άπο τδ 4πο»ν εκριμάταν άχδ τδ τ*6ανι τδ μέτρον μέ τδ διτοίον έμετβιΛσεν 4 δυστυ χής τα **νιά για τοΰς «ελάτβί τοο. Τδ περΐβτροφον ήτ«ν «αντα επάνω βτο γραφείον. Κβνιΐς δέν εΐγε πειράξει την χάνβΛ. Ό λχιμδς τοδ ΚβμονΠ) Ιφ*ρ« τα ίδια φοβερά αημέδια τοδ στ$χγγ<»· λυμοό τέ 4«ο«» είχον 8<**ιο"τώσ·ι οί γοτροϊ χαί είς τδν λαιμόν τού Λοβέρ>
  ίβυ. ΚχΙ είς την χαττχχίβτν τοδ βαφτη
  &Ί:ης χά) είς την χΰττ<κχίχν τοδ χοα- ?έο»ς έβτάθη άδόνβτον νά άν(&ρο»ν ί- , χνβς τι ?τ|Μ5»ρν § ίλλο χβνένβ τδ οποίον να επιτρέψη «ξήγησίν τίνα πιθανήν π»οτ τοδ «ώς είχεν έχ- τελεσθη το έγχλη,να......Είχον χ» λέγουν άκόμα οί Φωτιάδις. ■.. Φωίτιά- δ*ί____ Αί λο«πδν, δρίβτε.... Αύτοι οί ίδιο< έπήβαν χβί ϊφ*ρ·αν τή μιχρή Ζωή μκροβτά στδν άναα^τήν- Κβί ή ΧΟρη δέν ·δο«Χ·>λ«1>θηχ· δ<όλθ·υ να άποδείξη 8τι ικ«τά την ώραν ποό δκπράττίτοι τδ ίγχλημα, αύτη ή^τον «ο- λΰ υ.ακΓννά) χαί 6τι χωρϊς αλλο οί κα- κοδ&γοι εΐχαν απονεμηθή την φωνήν της. — Καί ποδ ήταν λθΜτον; ήρώτηβεν δ Βλονδολ. 1 — 'Ε^οηθοδσε την ι>πηρέτοι« τού χ.
  δημ&ρχο» νά «λύνο τα —«τα της.
  Ό χ. Ιούλιος εΐχε αεγάλτ)
  ζι τδ 6?4δο έχείνο
  :ιστ:χώς 4 Βλον&έλ.
  — Κύρκ Βλ&νδέλ, σάς τυφλώνει ή
  παλιτιχή.... 8ΐ4μαρτι>ρήθη) β Ροοδιέν.
  Καί τοδ Ιχυβε λίγο ζεβτδ κρβσί βτδ
  πϊτηρι.
  — Καί οί Φωτ»·.άδες; Τβίις ά,νέκρι-
  νεν αβτούς;
  — .0 ϊνβχριτής ηθέλησε νέ Τ0»ς
  άν«χ£ίν·(, ΔντοΙ τον Ι»τ»ιλ«ν
  άλλως τε είς τ» λοιπά
  ||χίλη δτι «.ΐιμυεθο· χρόθιμοι μετά! την
  λύσιν τής Σ»ν6δριάσεΐΛς τής Βφολής
  νά έργασθώμεν μίχρι πρωϊας.
  Ό κ. ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΣ
  σλογεί την σπθι>δήν τής
  καί έκθίτει τοίις λόγοι>ς ΐιά τούς δποί-
  ον>ς πρέπ-ει νά καταρτισθή ώς τάχιστβ
  ή *κθεσις τής έχιτρΐΐΓής.
  Είνε γνωστοί, λέγει, οί λόγοι διά
  τούς όποίο·ος δέν εύθύν«τβι ή Κυβέρ¬
  νησις καί έκ των οποίων έπιδάλελται
  ϋ>πως την Παραίκε'ϋ'ην $ν οχι ενωρίτε¬
  ρον υποβληθή ή ϊκθι&σΊς τής έπιτροπής.
  Εάν τα Β^λη τής μί'.οψηιφίας δεν
  δύνοιρ/ται δΎτως νά πι«ιρ·ιυιρίισκωντατ βίς
  τάς σι>«διριάσ*ις τής έπΐτροιπής 8ταν
  —.Γχπίπτ^ν κβί σνντδριάσεις τής Βοι>-
  λής τό*« δέν «Ινί δονατδν οδτε μ,ετά
  15 ημέρας νά υποβάλη ή ίΐτΐτιραπή ϊκ-
  Οΐΐιν.
  Καθιστώ δέ γνωστόν ε·ΐς τούς *. κ.
  6ουλ*ντάς 8τι θά ίρταζώμ*θα κ*ί
  ριον ατ/.ί μιεθαύριον κιαί ιταρ«μεθαύριον
  }·. ή Ζωή είχεν δμ.ιλή<τ*< για δληιν την οικογένειαν κ«ί ίτι {βον άφορ$ γ,' α» τοΰς δέν ήτο· βεβαία πιβτευτδν 8τι Θ' άπιφάσιζοον βτήν ήλικΐα των νά αβχί- σο«ν νάχουν νταρ·α6έρΐα μέ την δμία;ι>
  σιίνην τοδ χωριβδ των. *Ε?Κ9$τχ δέ ϊοτει
  λ*ν είς τβν κ. Μιυρεντδν, τδν έναχρι-
  τήν, ίνα πιστοποΊητιθίδν τής Βίιαγγβ-
  λίας^ 4πδ τδ Οποίον χοαγμαηχώς διβ-
  ψαίνετο δτι π&τέ Ιως τότε δέν είχον κα
  τηγορηθή για τίποτα, καί τί) είχον μά
  λιστα οννοδεύβει χοτί μέ την εξής ση-
  μιωσιν «Ποφαχαλοΰιι* νά μ&ς άφήσ*—
  ήσύχοος....»
  — Μονρέ θβά—ς.... άνίιχ^α4«ν ό
  Βλονδέλ.
  — Άχοδστ^____ δ,έκβψεν 4
  ρηρη
  των κ.κ. Φικιώρηι,
  νλοίί, Τριγώνΐ) τδ
  άή
  κατ'
  Ψτ?φίζ*ται ίι»ί»η·ς *«'
  ττε,ρί
  τβΰ
  «ίς ά άΜϊγνωίΐ»
  κης
  σών.
  σχέβιβιν
  τής Κ
  τον ί/ποωργεΐοι» τής
  Άρχετοτι κατόπιν ή
  υοΌΓχείίου πβρί
  'Ετί τοΰ 1 κ»ί 2
  κΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ κοτί ΔΡ.
  ΝΟΣ οί δποίοι θβωροδν ^
  ' Τα άρθοα ιν
  Ω ■* των ικίλλών.
  .,, 5 ΒΟΤΡΛΟΤΜΗΣ.
  Ι ώς μίλος τί>ς έπιτροικήις χ«),
  Ό^κ. ΓΡΥΠΑΡΒΣ (ίτπβοργος των <>Ψ^ς αυτής νά δι*·**™
  έξωτβρικών) έξηγεί δτι βεν πιρΑκειται χ«*1*' *
  ηεψί «ύξησβως «αχανών. Ί?™' Μ .
  Ό κ. ΠΩΠ «*«», §τι ^ψ»χ^^ 9*ΤΖ£Λγπην Λ) ι ί
  περί χτκ «αραττά^ος^ έν Κων)πό ΚΟΓΤΟΓΠΗΣ Δέν Α,^
  λ*, πίεσις ζ^ας έπιτρ^ται «ι νά τΙ*ρ ** *·, Προ^ ϊτ,,
  χενταίίλίοσιασθοίν τα ϊξοϊα. ^ Ιϋνβτβ' ^ ί^ *!«
  Μετά π^ηρ^ις τινάς τοό κ. Κο« «« *™ ε-τρβ-ς. Δϋν«τ««
  χ.η
  ως των ελών. 'Επί τής ψΛ>
  διαφόρους «αραττ#·Γ
  ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΑΠΑΡΤν
  ,
  Αίφνης δ Πρδε&ρος 4ναγ
  Μ των χ.κ. Πώπ, Κ^
  9η. Μιχαλέα, Π^
  τη κβί Π. Κοφτκ&ν» «
  στάσις «ρί μ.ή άπ«ρ·τΙ«.
  'ΕΛΐιΐΑένονττ>ς τβδ κ. Πώί
  σκεται ό κατάλογον %α τ)
  ρί}κ«τ«ι έν άιτβ,ρτίβ *
  των 155.
  Τα ββγγητά «Ιχ«ν ξχνο&ιχίσε·. Κ«
  οί τρείς ΐσηχώβτΐκαν δρθιοι.
  Τού Πατρικίβο Ιτρεμαν τα ποδάοι»,
  χ «Ι λίγο ϊλ«ιψ« νά τΐέί·(ΐ διότι ϊιέχριν»
  κοβαρα, ιββρά πθλί» καβθρ*, την όλ«-
  &ρ4χν φράσιν
  — «ΕΙυ.1 *γώ, ή Ζω-ί)____ *Ελεος
  είς τδ «ϊίτ/. ταδ άνθρώπο»....»
  Ό Ρονβιέν, μέ τδ χέ?ι τον αυβκώ-
  μενον «κάνω στδ «τοίστ&οφον, ήτο» χά
  τ*κίτ£ΐνος «άν χ·?Ι. Ό ΒλβνίΙλ είιιε
  Είνε *ρβγν-*τι*ώ< Ζωής. Δέν χω,ρεί Την ένχγνωρΐζω. την ρ Τα βογγητά «ιχ*ν «ληίΐι σότ^ον. 'ΕνΟμιζαν τώ^β ** μέσ« «τ' «ύτιά των, ώσάν * νένας —ίλο^ ΐτθλί» ] τοός τέ έβφύρι'.ζε, χοο*ν τδδν βορ>/ον
  χαί την
  τι τοΰ άνβρώπου....»
  Ό ΒλονΒέλ έ«ράφί) μ
  (χαί ϊστρεψε «ρδς τίς ^
  ^ μί*
  (*'
  Π
  ββ -~
  Π.ΑΕΧ&
  ΤΑΑΐΟΤ
  1*4 χ·*·
  Τ
  ΑΚΡΟΠΟΑΙΪ

  !^!^^~!~ ι ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΊ'Α
  νΟΝ—ΠΕΤΡΑΙΟ2
  1%Ψ Η·(Τνε» ο « '· * # β ,
  ΡΧΙΩΝ........
  ****** «ΡΟ€ 4γ.
  Ιϊεκτη,
  άηο
  Ί·τ.«ύθυνο« Συντάκτην
  *ΝΔΡΕΑ_ Β. ΓΡΙΒΟΓΕΟΡΓΟΣ1
  «ι
  „ μ*'σί εις τοίις
  ρλίων τα όχοϊ* ε%αχ«θετουν οί
  «ς ίχ! τού βήνατος ομιλεί β'*ί
  :βον κυεί ε»ρίσχ«ι 3τι δ Οεταδς
  Χ«βώς ,{«,,« ίν ΤΛ-ς λ, —;χοι, ΛΑφΗ
  τοό αχοσυνθιτει την ·Λώ~ ; ΣΤΑΔΙΟΥ
  Την 10 χαί 1)2 «χβν«λαμ«άνεται ή
  ογν«8ρία«ης κ» «ροχωρ*!" ή
  . . την ψήφισιν κ», των ύχολο:
  ί&βρων τού χ*ρί δικαιστικού ένση-
  νβμοϊχεί^, τ*, οποίον έ-φηφίζί-
  ί, *ίς *' ανάγνωσιν.
  ι «χίσης ά«>ζτίΤηι*·> ?*
  ιι καί «ροτάσεις, μ*6' ίί _
  :αι ή γ' συζήτησις τοό νομβαχ«&οι>
  ΓνωβτοΛοιιΖ «τι
  χτατ ^ν άτ^λθ(™ οΛτης «ΑΘΗ-
  ΝΑΙ» αν**^ έκ Νίβς Υόρκης την
  Π*μχτην 15ην τρέχοντος χ.*ί
  Πειραια την
  1 -γπΧττ'Γττ-"" " -ι*-»λοιον «ΘΕΜΙ
  Ι λΓΟΚΛΗΣ» καταχίλέβι «ίς Πβιραιά
  ' την 20ην Δ·*βμ,βρίο»#
  Έν Αθήναις τη 14 Δβκεμβρίου 1911
  ("Εκ της Δι«ι>θόνσ«ως)
  ΤΑΠΑΙΓΝΜΑΙΑΣΑΣ
  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ
  11ΟΝΟΝ
  Είς τού
  ΧΑΊΜΔΝΤΑ
  Διασταόρωσις Έ
  ΤΙΔΕΤΤ1ΙΔ Μ
  Μ ΕΡΓΚΜΙ
  *Ρ'·Άς, Μί ταρηγΆούβτϊσβ /.αι ηρχι
  σ« να μ* χ*ιρίζη &:ω; χαΐ στήι Α¬
  θηνά. Άχδ Γ/.είνο το άχόγκ^α έχίίνοΰ
  σε ταχτιχά /.χτω άχδ τό χα?ά9ι>ρί αου
  χαί μ' ;.***">·-
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟ Υ ΠΟΛΟΓΙΓΜΟΥ
  ^ * % __ _ ■——*"—————-_———_
  ΘΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟ
  — Δέν «ίμχ&οοϋσα νά τνν υχαφέρω
  χλέο νχαϊ «να άχόγ«υυ.β χοδ «*»ρν5ΰσ«
  αχδ τβ σχίτι
  ν ά μοδ λέγη
  ΧΑΠΕΑΑΑ
  βκληρα «αί |*.αλα*λ
  ΔΡΑΓΩΝΑ
  '0«ο« Αίόλοτ» 183
  Είνε
  Άλ*}θώς άξιβ θοκ*μ**μθΰ τα ϊ,ίϊτ/τά
  οία καβημϊρινως «αραλβμι6άν«« 5ο*
  ρ τί νέον χαιρτοχωλε'ον Σοφια-
  είς την ο84ν Έρυιοϋ 75.
  ΠερΙ την ΙΟην πρωϊνήν
  ώραν τής χθέ,ς συνήλθεν βίς
  μίαν των αίθουσών τού Βμωιμ«νος.
  Ι —"Ενοια —> κυρ« μου, χοό θά
  *γω 8 άσε κβταστρεψω.
  ,ι.
  χρ ής 1ης μ. μ., «5ς {γώ β άσί χ«ταστρ*ψω.
  αυνήλθε δ£ έκ νέον ή έπιτρο ■—,————.
  πή το άπόγενμ* «ερΐ την ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  3ην ώραν καί συνίχιαε τό ερ _____
  γθν αυτής μέχρι τής Κης μ.
  μ., όπότβ εγεννήθη ή άμφε-
  ββήτηβες μβταξύ πλειοψηφί-
  ζ , ·----τ-ιτ"-~») ««ο» αφο-
  ρα τας ώρας των αυσκέψεων
  κ*ί προεκλήθη καΐ σχετική αι>
  ζήτησις είς την Βουλήν «ερί
  τής οποίας γράφομεν είς την
  οίκείαν στήλην.
  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  Μετ* χαροδον ενός μηνός «*£„?«-
  τ-α χαλιν στην Αθηνά νοτμ,'ζ^α &, ά
  ΧηλλάγηΛ» χλεον άχο ούτον δταν μιά
  η*4ερα τον συνήντησα —-λ ^^ «$
  ϊδιος^άντοτε αύτός μέ χα,ρηκολούθη-
  α*ι* τπίνισ* νά αεΠ >ίν· ξχι
  λιγο
  ί «χίΐτα άχο
  -- ··»
  σα κ«ί τόσο-
  Κ«ΐ ί*βς «ίω« μίαν χάρτβν
  ντ) εμορφα, ίμβρφ* ^τις χ»?ι«("χ«
  «ξής·
  α 23 Όκτοβρίβιι 1910
  Ελένη μοο,
  Τα αάτι* μοί» ά—*> "·τιν ψ-ίραη ποδ
  ϊφιτγα δέν έμειναν νωρϊς ϊάκρο». Πέ-
  σο το ϊχ» μετανοήτίΐ; Κου^λίττ» μο«
  χο3 «ίσαι; Τί κάνιιο; Καθ* στιγμή", κό*
  θε ώρα ή βϊλλογίϊομχι καΐ χλα-'ω-
  "Αν κοίίκλϊ... 'Ελτίίω »το βεό 8τ,
  γοήγωρα θ_ ϊο3 οτείλω χρήμιβτα ,ν?
  ίλθΤΐ€. - - ΚαταλΜΐδάνω ίτι χωρ'ε
  έσίν* μτ»οόλ_ μου ϊβν μ«ορώ ν_ ζή-
  σω. Πί»τ»ΐ)«, «5 ίρχίζομαι »το 5»9<ι» τού Θεο5 «άς ίτι «όττ) τή στιγμή δέν ήμχορώ ν_ σοό γράίιω γι»τ? τα ;χ_τΐ9 μο» ίγοην γε-'τϋ ΐοίχ,ρυ» Σοό ϊγρ»·!,-» χβο ^α»ρω» τό *λ*6ες; Σοϋ 6άζω μσ«>
  •να ΐοτκ*λλο μί "ή σ&πχιί μοί) νά μοϋ
  γράψης.
  Σέ ΦΪΚω γίλιεο Φ*3ίς
  * Αγηβίλ»ος
  ΕΝΑ ΚΟΛΠΟ ΠΡΟΤΗΣ
  ΕΠΙ Τ07 ΕΙΕ-ΤΗΡιΙ
  Χήν ·>',Λτα, -ερ1 την β
  ά Ι
  ής ημ οτ
  Ό χ. ΚΟΓΛΟΓΜΒΑΙίΗΣ .
  ' ί
  εισαγομένων αλεύρων
  Παμψηφ&Ι άπεφασίαθη κα¬
  τόπιν όπως έκφραπθή εύχή ■> . , ..-,-. ..,, «.
  καΐ βια την Ιλάττωβιν τής ' - )* ώραν. τα μέλη τής ί«ι
  μβταλλικής δραχμής καταγ- τροπής <5'>νί;λθον δια. τ&τίρ-
  γελλομίνων των Κρατών έ- τ*]ν φοράν είς την αΐίΐο^βαν
  κείνων μ*τα των οποίων (>- τοΰ ' Αναγνωβτ,ηρίου τήςΒου
  -άρχ·ι ή βχετική βύμβαβις. λ^?· μετα πρόοκληοιν τοΰ
  _._____ «ροέΠρου κ. Νβγροπόντη»
  Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΓ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ «*1 έξηκολούθηβαν την ανζή
  — τηαιν έ«1 τοΰ κεφαλαίου των
  Γενομένης ιίτα αυζητή«ε- ίξόδων.
  ως βιθ. τό νφόρον επι τοΰ εί-| Ι_ατα την σύσκεψιν ταυ—
  βοδήματος ί»«εβτηρίχθη υπό την ήμειοψηφία εβράδυνε να
  πλβίβτων έκ των μελών ή προβέλθη, ή πλειηψηφέα Πϋ
  - - ' ' " ·Λ ι5λ» ·*■»> *ϊ!Λ«~~λ ν^ προχωρν)
  τελϊΐεταία μάλιστα ήρχισε νά μοδ___„-
  λη ταγνϊρΦ'χικως ερωτικάς όχιστολάς
  δ»ά των όχοίων μ« είίοχοΊθδσε χώςοόν
  δέν τον άγαχήσω θ' ϊύτο·Ατονησ·ο·
  —Τί ν*ά σ« χω, «ΰρισκομονν σέ μιά
  χολΐ» δώσκοιλο θέσι. Νά τον άγαπίσω ;
  μο3 ήτο αδύνατον γιατί κατ«λ«μ.6αν«- !
  "Ελ_βχ κατίχιν κ*Ί 5λλας τοο επι¬
  στολάς δτΐν ατδν φάκελλο τής μι«
  *Ιδα επάνω μι'α σηαειωσίτσα τού ποΰ
  ίλεγε' «Φίλ{ μοο φρ<ντι«ι νά τής βτέλ- νης τάς «χιστολάς άηίαως αίλις «δ τ»ς 5Τί>νΜ« 'Τ νί ?
  *1 Φ1>ΙΑ
  'ΕπΙ τίλους μια ήμέρά ήλθ*" κ*1 "μ'
  ρηκε μία μ«τόχοπη γυναίκα. Την
  τί θέλβι.
  •τνν σχβ-τικυυ νομθ
  ΚΑΑΙΦΟΡΝΙΑΣ Κ " λ ί Ρ Κ Τ Ι β« τώνγινομίνων
  __Λ1Ψ«ηΐ1Α_ Ε. μ Ε 1 Γ Λ 1 Α Πι δηλώ«ων δια
  "·.*»"'"" "· —-·(-«·*·ι *Λγ(ίΜ. ^-» - *« «ϊν»ν*νΐΛ.-5« ναι πρυνωρτη
  «ή^ ευχήν πβρΐ £φαρμον«ίς «Ώ ε;- "«ήν συζήτησιν Π*ν ί-
  τοΰ βχετικοΰ νόμον» 4«1 τή 6ά «ραξβ τουτο, άλλ' άνέμβνι
  μρί ουίει
  ι«ν υφ' ίλ«ς τάς 8«έψϊιςφ
  Π ό
  . .. . 6 χ, Κοολουϊμβάκης «ίς
  ιην εξέτβσ«ν των »αθ' Ζχαστα τοδ νο-
  :ί νέ άπ&δείξη
  Ι
  έχΐδ'
  στααιογ
  Τηλέφωνον β9β
  Ά«τ)ο·τολαΐ καί διά τάί έχχρχίας
  —"Ερχομαι μβΰ *Γχ* άχο τόν Άγη>
  <ΐΐλαό σοι>... |
  Ήβε'λησ« νά τήν'διώξω άλλ' αύτη
  τής ΪΟ ΐ")'» «ίρίποΰ &.™%Τ-?ΧΪΛ** λ6γ'β ** τήν *"
  Ή μ*ιθψηφία δμως άντέ- βις τής
  ί υ άέ
  ιμμς
  Ιεετά ή βυν*δρί«τις %α.
  ^ Μ,ς έπ«ν*λβμ.6άν«τ«ι μέ τ6ν Χ.
  > Ιβυμββάην εχί τοδ βήματος. Ή
  ιΙ»« Τίίτη «ρωϊνή καί ό χ.
  βί την
  ν^_
  ;|Θεατρα
  ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ. — ΤρίτηΙ χοφά.
  .ίτί,ς χ, Ρινιί με τον «Μχαμχάν».
  Ί Κΐ^ΒΕΛΗΣ.—Νέον -'
  Τ
  τοδ
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
  τα αρίστα ύποοήμ ατα
  ΣΤΑΥΡΙΑΟΥ & ΣΙΑ
  ΑΙΟΛΟΥ185
  ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ.-
  Ι(#
  ή Πεντα-
  ΔΐΟΝΥΣΙΑ.Ά?γίΤ. δριο
  — των ναών «Πανελληνίων».
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ—Το *&«β«χές
  τον ή ϊίυτίρα σαναυλία συνδρομητων
  ι ής «Τ.θλής τής »ρ%ήβτρ·ας —δ 7—
  ί Αθώ άξ
  $ς ψηφισθή δέ,
  καθως χρεπει.
  νά τλν λυχ<ίΐναι. Σκε'- _ _ . ήν©!;να ίνα «ρημο κο,ρίτσι, τος, ότιότβ 64 παροϋβιασθ^, έπιτροηή" είς την συζήτησιν^ *α<( δ βεος &ά μέ λοχηθτ]. "Ισως δ Ισως, άρτιώτερος μβτα την ή όηοία ήτο έτομενον να πά. Αγησιλχος ν* σκέπτεται «ραγματιχχ βυζήτησιν των «π' αύτοΰ άν- ραταθή επι πολύ, άλλα να %™ ,λ*Τε'·, 5«λο'Υ[σθγΐν %χι <^τ·σα Τ τερρήσεων καΐ την «αραδο- •-«'·^»^ ^ ----—ι—-'- *-- ««-*."?.->.'>-----·.·'·-■'· ---'
  χήν άρκιτών τροπολογι< Ή γνώμη δμως αυτή «τ&ρρίφθη δια βοής και άπέμεινεν ως απόφασις ή ά· θως ή έ,κθεαις. ΊιΛ ~υ νωτίρω γνώμη τής πλειοψη- Το τοιοΰτον φίας. ΤΟ ΑΙΙΟ1 πράγματι ή μειοψηψέα, με— τα τόν καθορισμόν Πιατυπώ- σεών τίνων, καΐ κατ' αυτόν —— τό ντρόπον £ληξαν αί 4ργα· 'ΙΙ πρωϊνή βυβκεψις παρε βίαι τής 'Έπιτροηής. ΚΛΚΛΟΝ ΤΜΙΕΙΜΕΝΟΝ! ΠΑΥΛΙΔΟΥ ■ ~ μ»ι« ζακχάρεως έ> ,·
  χτ>' «λ* «ι' Ινα με- '
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 Δεχεμ&ρ.ο». Είς
  ^ώ ΐ Άή
  I
  μ
  ιοιμον καθ* «λα βι' Ινα, μ·-
  γαλο φλπζανι. Μ1Λ ΔΕ¬
  Ι-ΑΡ Α. ('Δ_ε«τελλετ-ΐ τ·χ»Ι|>ε-
  ν
  Αθηνών, τη σονι-ποΛςβι τού χ. —-—--- --------«_7-»'~»~;
  ε κχί χοροδ ·Χ μ-αθητριών των Ι ϊ?^°_»>"^*ν·· ??1Α ΑΕ'
  τής
  ΑΠΟΠΕΙΡΩΚΕΝΗ ΝΔ ΔΥΪΟΚΤΟΝΗΣΗ
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΤ ΕΙΣ4ΓΓΕΑΙΚ0Τ ΚΑ.ΤΑΣΤΒΜΑΤΟΣ
  βίς ΐν
  καΐ εν γ«νϊΐ
  (I-
  . ... Βΐϊ
  (Ίτβλιχβν) μετημέρία. Είς
  Χ*ί Κύχρον. (Πα>/ταλ«οιντος) 1!,30'
  • Είς Χβν*ά Α·γυα—«ν καί ΚύχροΜ.,
  (Ρωηιχον) 10
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ , ρί? τη* 6ην «»πί?*νην ώραν τής
  ΟΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ' Χ«·ς &ηεκ«ράθη ν' αυτοκτονήση βν-
  --------- ί τος —5 έν τή Είσαγγελία των Πρωτο- εις την φροντιδα της όποία; την
  Ό θύρθλθγθς χεΗρουρ- ' δικών καφενεί&υ ή Ιδέτης μοιδίστχ Έ- στευθή. Μέσα «ίς χύ- μικρόν δωμάτιον
  λένη Κανσίκη. Αί5τη άνελθοδσα «ίς την τοδ κλητήρος κατωρδώσαμεν ν* ίδωμεν
  Επαγγελίαν δι* νά ερωτήση τϊν χ. την νιαράν μοϊίστιν καθισμε'νην «ίς «ν»
  » Εϊσχγγβλ»* αν εγίνετο καμμί* ενεργεια κρ»β£άτι κχί κλαίοοσαν. Είν« ήλικίας
  * Ο ΓΑΜΟΣ
  Άφθδ έχέρασ'ε άρκ«τος χαιρος τού
  *ίπα χ' έγώ μιά ηιμίρα χώς χρεχει νά
  ' τελειώση χλ»ον ·κ«ΐνο το όχο'ον μοί
  ' ύχ«σχ«θη, Αύτΐς εδέχθη χροθοαώτα:*.
  | —Νά μέ χεριμεντ,ς την Κυριακή,
  ι ν-οΰ «1x4, «ξω άχο το χαλάτι. θά σέ
  ι πάω στδ σχίτι «νος συγγΐνοΰς μοι> ν*
  σέ στεφανωθώ κρυφά άχο τοίις γονιίς
  μθϋ γιατί δέν μοΰ τδ ίχίτρεψαν αύτδ
  οταν τοίις τδ «ίχα.
  —"Αρχισ1* νά όχοπεύωμαι. Τοΰ «Τ¬
  Ι χά χώς δν δέν ίϊώ Παχχάϊες &ά σηχο)-
  1 θώ ν ά φόγω.
  | —Φύγ«, μοδ είχε Ιν ίής χως σέ
  . γ*λώ.
  ς 5ίνΜ«. Τx^ίχτεϋ^ν 9νχί^6)τ ?■·
  δ Άγηβίλαος εΤν* «δώ κ*1 ίτι αΰτ4 5-
  λ« είν* ϊνΐ 1Γ2·χν'?< ΊΕθδ παίζ«τϊ[ είς 6&?ος -μο». "Ε!τρ«ζχ άμέβως ρώτι»)τα πχντοϋ και κατώρθωσα νΐ μαθω ?τι χ?άγμ.*τι ούτος 5έν εΐχε 0«4γ«! χθϋθενά καΐ 8τι εΰρίσχετο στην Αθηνά. Είργα ζ6ν.ην έν τψ μετ αί ΐ> εί; το άνθοχωλείον
  τοό κ. Τσούτσοο καϊ μετέβην {να 6οά-
  δα είς τόν «Εόρώτχ» 2χοο χΐρεχοΊΗ
  θην είς τόν ξενφδόχον όστις ήτο πράγ-
  μ,ατ Οείος τού Άγησιλάοο. Αΰτος 8μως
  μ' έκτύχιηοε καϊ επί πλέον μ* εστεΐλ:
  »την Αστυνομίαν 8χου κατά ίιαταγήν
  τού χ. Ζι/μβρχκάκη έκρατήθη^ ε'κίί ά-
  δικα δλην τ·'· νόκτ*. 'Εζήτησα χατό-
  χιν τόν Άγη«{ιλα>ν ίταντοδ άλλά ίεν «ν
  ίάρήχΛ. Τοό εγρζψζ άλλά αΰτό; άπ«φο
  γ* νά μού απαντήση · Άπ<λπυ^»ϊσα τέ λος τόν χατήγγειλα. Όλίγα; ήαερας μετά την κατ*γγ*'λίαν ήλθ* χχί ηρώ¬ τησα αν συνελήφθη χαϊ μοί άπήντησχν 8τι ευρίσκεται είς την Άμ«οικήν. ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙ2 "Α*0νβα άμέσω; ξ-ζΐ ό κζκοΰργος αΰ τος *!/ι πάλιν «Εώ κχί χρύβ*ται και «ν« 6?ά5ο έντύβηκα σάν «ΧΛΐ'της κ»; μιτ«6ην και έστάθηκα ε;ω άπό τό σπί τι τού. Σε λίγο τθ·/ εΐδ* ν' άνιίϊίνιι επάνω γελαβτός, γβλαστός. "ΗρβΛ τί χατήγγείλα αύτο κ«ί ϊίν μ' εχίστιοσαν. 'ΕντύΟηκα γιά δεντίρϊν φοράν ι%> ν,α
  λβγρτ,χ «φύΧαΐα άπ' ί;ω άπό τί <τπ·:ι τον) κχί τδν είία πάλιν, Ήλβζ άμίΐως κχί τί εΐχχ ε'δώ κχί πβλ·ν 8μως ϊϊν βγΐνε τίχοτε. Άπελπΐιΐίεϊβα επί τίλουί άπΐφάσΐσχ ν' αύτοχτονήσω κχί εχχμα ότι ϊκχμχ διά τετάρτην φορΐν άλλά ά- πίϊβχα δ-οβτ^χώς 8πως κ»τά τ« άλ- λας. 'Εδώ ή νεα?ά αύτόχειο έτΐ/·ι··»>τβ
  χλίΌν κουρασ,αίνη «χο>σχ ανάγκην ήσο-
  ·λί*ς
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣΕΑΑΑΑΟΣΕΙΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  ΤΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΙΑΙΑΙΤΕΡ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜ. 'ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΧ,
  Η ΤΑΝΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΤΝΟ-
  ΤΟΓΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΒΙΕΜΙ%Ή, 13 Δεκιμ-
  ο"ρίου. Κατά πληροφορίας
  ίκ Κωβταντινουπόλεως ή
  «Τανίν» γράφει έν κ>ρίφ αύ
  τ?,ς άρθρω δτε έφ* οβον ή
  Έλληνική Κ,υβέρνηικς ί«ι-
  μείνη είς την άπόφαβίν της "Λ
  πως μή δεχθή* τούς Κρήτας
  πλνρεξουβίουβ, δεν ύπάρχχι
  υδείς κίνδυνος «ογκρούσ-ϊ-
  ως. Εΰν.ετ»·ι δέ θπο>ς μ£-/ρι
  τέλους εΛιατηρήβη την βτάβιν
  της αύτην ή Ελλάς χάριν
  τής είρήνης είς την Βαλνανι
  κήν.
  μζτος, εζήτησαν δέ δχως χατράμο β ζτ,
  τή-χατχ μή χροχαλοΰντβι είς τ4 ,ιέλ·
  λον διότι ί'ατατρίτσοον τ*ς άγ*θκ οτχί
  σεις των έθνιχοτητων.
  ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ &
  ΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 13 Δεχ»μ6βίοο.
  Προ-/τ)ές οίπ,ράκτορις τοόΝεβτοορ/,χοβ
  , Χα3!χάν-Κι.ρ!ν, Γχεσβε; χβί
  μ, άχεχιιρά&ηταν να ϊολοφονή
  σουν είς τό χωρίον Λ»γΧ3τ4β τόν "Ελλη
  να Χρή—ον Βερϊαλή. Πλεΐστοι —>?β-
  βολτβτιοΐ ΐρ^ίφθηβαν εναντίον τού, %ρο
  χαλβσχντ»; τόν χΓηκον είς τον Ύρ«-
  χληβοσμόν τοδ χωρίο» τούτο».
  Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Ο ΙΤΑΛΟΤΟΓΡ
  ΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΒΤΕΛίϊΙίΗ, 1» Δεκεμ¬
  βριού. 'Αγνίλλεται έκ Ρο'.*
  δτι ή «Τριμπούνα» γμα
  φ «ίς τ ότϊλϊνταϊον α·«ήί
  φύλλον βτι 6 Ίταλθτου»,κι·
  κός πόλεμος είνε είς ίαχ>—
  ρός λόγος όπως μή καταργη
  6οΰν τα έπικυριαρχςκά δικαε
  ώματα τηΰ Σουλτάνου επί
  τής Κρήτης.
  Ή αυτή εφημερίς γηά:;ϊΐ
  έπίβης δτι ή Ιταλία άίϊυν·»·
  τεΐ να βυνκατανεύση εί? γ.ϊ-
  βαν πράξιν αντικείμενον
  πρόβ τας κατηγορ/ιματι/άς
  δτλώβεις είς τας όποέας.τρο
  ίβη άπ» τ^ς, ένάοΐεως «Ου
  λί ? * Τ^
  ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΤ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ _______
  ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 13 Δβχεμβρίοο ('Αθ.
  χγ»λ.).—Ή Πίρσιχή Κυβέρνησις άχέ
  λυσ* έκ τής Οίσεώς τού τδν Άμιριχα
  νόν διευθυντήν τής Περ?:κής Τρα«έ-
  ρ
  δα, δσον άφορά την κατάβτ*
  σιν είς τον Αΐμον.
  ΕΠΓΙΣΟΔΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ Π\Έ!Π-
  ΣΤΗΜΙΟΧ ΤΗΣ ΤΟΤΡΚΗΣ
  ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ.( 13 ρ
  την Νομ,ίιχην Σχολήν ό χίθτ,γητϊ;; -^
  —Τόν
  και την Κυριακήν
  έν
  Β. ΓΙ_ΙΖΗ_. ίί
  τ',όν τοο 8πο» ευρίσκετο ή σύζαγός τοα , , , „ ν* ,;,·,,·
  «;. Τ-Τ.Μ Β,Μ,,'ί» ^^Λ λ^./____λ. *___ το αχογεϋμα ημχχιν ϊξω οβπο το χαλάτι.
  ΕΙΣ
  ρη
  Οΐνακωΐων) β *·♦'
  } »β 1)1
  . . Είς Κρήτην. (Γω
  10 «*. Είς Κων)«ολ(ν, θ?άκτ}ν, Μ ττ}ς »—1θ 1)1 ». μ. χ*1 ««·
  , Ροοματ/ίαν καί Ρωσσίαν. 1—4 1)1 μ. μ. τε»ς ιτ«νχ·ντ<·; ««ε- ' 10 χ^1·· Είς Σμύρνην. | «λειε-τιχΑς 4» «α軀*ων 8 χ.ΐλ. «αί ΕΠΡΤΗΜΑΐηΗ Ή «Πανελλήνί&ς "Ενωσ-.ς των —;»>'
  χιούχων μβίών» είδοχοίίί τβύς Χ.*.
  I-
  «*?<;·1>ς, τχ; Μ«(ϊς ώς χαϊ το αξιότι¬
  μον κοίνον δτι τ«λεί την ετησίαν ««της
  «0?την έν τώ έν Νεχχολει Ίε,ρφ Νχψ
  τής Ζωοόοχοτ; Πηγής την 15ην Δ*κεμ
  6ριο» ημίρ,,γ π»μχτην κ*1 ώραν 10
  (Έχ
  τού
  &δ £ι>λλ4γο«·)
  ΤΟ ΒΑΖΑΒ Γ. ΤΧΟΚ
  Ι 4ηιοκε;φθΙ,τ& εορίβκετε
  τα *1βη ανϋρων, γυναι-
  , τταίβων καΐ κοραβίων»
  βλα τα ψιλικα παντός 4μπο-
  ρευομίνου,κούκλαις καΐ πα«
  γνίβια βια τα «αιδιιί. σαςείς
  χιλιάδας «.Ιοη καΐ σχέβια 4ν
  διαρκεΖ Εκθέσει. ΤΟ ΒΑ-
  ΖΑΒ Γ. Τ—ΟΚΑ Ιχει το
  ρεκόρ 4ν τ( Ανατολή. Πώ
  ληβις χονδρικώς καΐ λιανι¬
  κώς. Όβός Αίόλου «19»
  ■πρός σύλληιψΐν εγλς χ^ως ύπαλλήλου · 18 χε,ρί'που έτών μέ χρι*3Ϊζοι>σαν ξ«ν-
  τοό Ύχοθηκοφολβκείθίί Αθηνών όνόμα βήν χόμην, ρο&χλή μέ μαΰρα μάτια λι>-
  τι Άγγ)ϊ!λάου Ίατριίδοο τδν οποίον είχε γηροδ άναστήματος πίρ,-.δεβλημέν/>, λ«υ-
  διάτι πρό «*ιροΰ της «ί-
  8τι πολότιμ.ον «Ιχ«ν ύπο-
  •*"Λ«0β·ίς 8τι βά την «τοζε-οχβη, καί λαβοδ
  σα άρνητικήν άχάντησιν μετέβη χριχρί-
  ως εντδς τοΰ παραπλεύρως τοΰ γραφείου
  τοδ κ. Εισαγγελέως μιχ,ροδ καφενείεο
  χαί στηρίξχσ* την κάνην ενός μικροδ
  ΣμίΘ το όχοίον «φερεν μββ'
  Σί λίγο *ς>άνη υλ 6 Άγηίπλαος.
  —"Ελα μοΰ εΐχί σαν τέ
  — Ποδ 6ά
  —θά
  τον ρώτησα.
  πλεκτον
  τ^^· σ«γχίνησι χοΰ έ"χω δέν Ο1 άνβίξω ._
  Ω? βξης μ·*ί διηγήδη) την λι>χηοά* ι 98 ("εφ«νωθω. Βίμ,αι χολί» ταραγμε'-
  της ιστορίαν, ί)τι; κατέληξε «ίς τή» ι ν0-
  χθεσίνήν άπίπ«,·ρ*ν αύτοκτονίας.· Ι —Τλν πίατεοσα.
  αίς την ι*αο2ιαχήν της χώραν
  βομ.βαίνβ-1 ό γραμματεύς χ. Σέριβης δσ-
  τις βδρβ την άτοχή Κανσίκη
  Η ΔΗΜίΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΒΗΝΑΓΚΗΣ ΜΟΔΑΣ
  ^ιίλετβι είς τβί>ς κβλλιτέχνβς έμχ&ρορρίί)ττθίς Άδ*λφοί»ς
  —ουλοπούλους, _ταοίου 34.
  Πρότερον άντεγρά?ο·μ*ν. Σήμερον οί _3θ«Χθτϊθυλθ6 5τ*ιι-
  «"Ρϊοΰν, ίξ4λί-ι*ν, χαινο—.τονν. -~-
  Μίβ ίιχίρβχος συλλο-ττΓ ϋφβθίΛίτων είς βΐΜφίβν γλίΐχοτάΐτίνν
  *«« ΐοβαρών χβωμβτΐσμά», έν σϋνίοββμφ ιΐρός τ»)ν 4γνωαμί-
  νην τέχνην των ~3ουλοηούλων, 8ίίο«ΐιν είς τβ ΟΟ'
  8ΤΌΜΕ8 των «αλτών των ιο βίι/ί τής νεωτέρας μίίας τής
  Υνωστής νχο τον τίτλον
  ΜΟΔ Α ΤΩΝ ΧΟΥΛΟΠΟΥΛΟΝ______
  μένην επί των χλχχών τοΰ πατώματος «6»«νι;« μ« *άβε τρόπο καί γιά
  ο!«·ώζουσαν. Ό κ. Σέρδης εκάλεσε τότς. τιποτ!··
  τδν χλητηρα τής Είσχγγ»λί*ς κ. Λα-
  χρί*αν τη βοηθείι τοΰ όχοίου μετέφερβ
  «ΰτήν έντδς τοό Ίατροδ'.καστικοϋ τμή-
  μ*τος.
  αιηοχτονίας.· | _Τλν χίστεοσβ. 'Εμ.χηχαΜ.ε στδ
  ( Εγϊν><ηθηχα στο Πόρο καί Ιτηιχτ ά- τρ,άμ καί έχήγαμΛ στήν «νΑν«σιν» των ο λ!γα χ?ον_ια «χ*αο! τοίις γον«ίς μοο. Άμ,π^λοκτϊχων. 'Εχαθίσαμε έμήραμί —Οί γονβΐς σας ήσαν ξένοι; ! δύο μπιόρες. 'Εμένα δμως μ' έχήρχξαν —Μα_ δεν Ι>>μο5μαι. Σάς κάμει ϊ- , —>λύ στδ στομάχι καί ϊκαμα έμετό.
  —Περίμ«νε νά σ»ΰ φε'ρω λίγο νερό,
  > «ίχε κ«6γϊ^4 έ'ξω. Σέ λίγο ίγώρισ-ε μέ
  "•να άμάξι κλειστό. Μ' β— < ζαλισμε Δέν μ.χό,ρε« δμω! ν« νη κα&ώς ήν.ουν καί μ' «6»λε μέσα. Τδν ,ρώτηισα ίρρωητ^ σεχδδν πο3 μέπηγαίνει. —Στοΰς συγγεν«·ς μο», απήντησε^ νά σέ ατεφχ^ωθώ . ΕΙΣ ΤΟΝ «ΕΥΡΩΤΑ» —Μετ1 ολίγα λ*χτ» έστά(τη τδ ά- Πιστεύ*τ*< ?τι «ντδ; τής σήμβρΐν Οα κατορθωβη ή σύλληψις τοΰ κρυχτομέ'- ν&υ χχτόπιν των οσων ίπρχξεν δ'.αφ^β- ρεως Ίατρίδοο. ΙοβΤοσ ΤΡΑΥΙΑΤΙΣΙΟί; ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Περΐ τδ μϊσονύχτιον είς τον Πειραια" ό Κωνσταντίνος Κατ«ρινάκης ψαράς τδ ίχάγγελμχ, έλθών ίΐς σφοδράν λογομα χίαν μέ την ερωμένην τού ίερόδουλον Έλενην Τζάμα, εξήγαγε άμφίστομον ρ,ό^Λψν/ καί «χετέβη εναντίον της τραυαατίσας αύτην είς την κχρδιακήν χώραν. > ,
  Ό δράστης καταδιωχθείς ύπδ των '
  άστΐίνομικών όργάνων σ^ιλήφθη, ή- δέ
  τραυμ.ατισθ«ϊσα μϊτεφέρθη είς τδ Ζάν
  νειον νοσοκομείον. Ή κατάστασίς της
  είνε κρισιμωτάτη καί άχδ στιγμάς είς '
  στιγμήν άναμίνίται ~Λ τ·λος της.
  φ
  εϊρας τού οτ-αρμόστως χερί τής χα:ϊ-
  γωγής καΐ των αν,ΐίϊίδν-ίύν .<', '|« /.- λήνων, ίΓ:&χβλε3ε 6υ·αν ?ι*α5.; ^οί¬ αν των *Ελλτ)νων σχοίίίαττών. Οί ^οι τηται χπεχήοοξτ* τάς θίωρίΐς το3 χά Οηγητθΰ των ώς άτόχοος χ«ί έΐτίοτ,- έ βάσίως χϊΊ έχιττηιμθ'ηικοϋ ύ ΧΑ ΈΜ Κ1»ΙΙΤΗ Χ ΑΧΙ Α, 13 Δεκεμβρι¬ ού. 'Έξακολουθεΐ ένεργου- μενη αύστηροτάτη νηοψία έφ' ολων των πλοίων τα οποία ποοσεγγίϊουν ή άποπλέουν έκ των διαφόρων σημείων ττ,ς Νήσου καΐ ιδίως εκ Χά νίων. Ρεθύμνης καΐ Ηρα¬ κλείου. 'ΙΙ τυιτν. ' ;/4ς έπχτάθη «ε η%η*'~-η7.ν ν^οΊ) 4*ξ άφορμής Πιαϊϊι»αϊώς τινος καθ' ^ν ο¬ μάς πληρεξουκίων ίχει ναυ λώα«ι πλοιάριον καΐ είνε. 4- τοίμη όπως άναχωρήβη βι* Πειραια. Οί άποπειραθένες νά φύ· γοον εντεύθεν β Κ πληριξού βι«Η διά τού ατμοπλοίου «Σπέ τααι», κρατοΰντας ήδη βλοι επί τοΰ είς ΣιύΠαν ύρμουν- τος Άγγλικου πολεμικον. Σήμερον κατίπλευοκν εν¬ ταύθα £ν Γαλλικον πολεμι¬ κόν. άς θά ήτο δυσχερής ή κατανοητις τοίϋ ι νόμου χα?ά τοίς χολλοίς. Καθορίζει δέ Ι «ίς χωρυτά χεφάλζΐα χοίο« χαραχτηρί ζιντϊΐ φυγδϊιχοι χ»τά τον νομόν, τ.ώς τιμωρείτ»! ή φνιγοίικία, πώς τ'.μΛΐροΰν τ»: οί ίιχοββλχοντ«ς φ«γοίίχο'«»ϊ, "«* είνε τα χαδήκοντα των ϊημοσίων στρ* τιωτικών καί ϊημοτικών Οχαλλτ,λιον, χοΐαι χοιναι έχίβάλλονται ε·ς 9»:οΐ)ς ϊιά την χα?άλ$ιψ:ν αυτών, χοϊαι ά;1:!» 6#ί κλχ. δίϊοντβι ίί; τοίις τ*Ώ τιΐχ· νθντας φυγοδίχους κ*1 χαραδΚοντας ού το!»ς είς την «ργήν, ή χατιϊε'χνίον· τας τδν τόχο>ν της δΐίτριδής ^τύν.
  ΤΩΝ
  Η ΚΑΘΟΔΟΙ
  1ΤΑΑ&Ν ΟΡΓΑΝΟΤ&Ν
  ΤΡΙΚΤΙΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
  ΒΛΑΒΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
  Ή άπδ τής παρελθούσης ίδοΌμάϊος
  άρςχμένη σφοδρά τριχυμί« έν τφ %*·
  λ αγ!,·, εξηκολουθεί μετά τής αύτη; έν·
  τάσεως εισέτι.
  Άπο τής χθές 3ί τα διάφβιρβ ίτ
  Πΐιραιεϊ Πρχχτορεΐα, Έφοχλιστιχά χαί
  Ναυτιχχ Γραφιία ήρξαντο λαμβάνοντβ
  χληροφο^ι'χς «ερι α'«ν
  κ*τ' αύτάς θχλασοίων δ«
  ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
  καχ?«ν
  •τι με
  το
  Περβτχν λ·γ« χρονιβ χ«, βτ» «ο
  ^ϊαλγ"' ε^ΐκα,' ήλββ « χ«ι
  «νε«ψ7ν στοα κ. Εξαρχοποολον δ-
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΩ
  μ έσπευσαν να
  τοχειρα οί ίαιτροδικασταί.
  την δδδν Αριστείδου. Κατ«-
  , ν , , ■ ■-- « -.„--»_. καί ό Άγησίλαος μ' άν»6ασε
  χοο^και ηχισα^να «ργαζομαι. Το 6ρ« ,ις τδ ξενοδοχείον ό «Εάρώτας». Τόν
  δοολεια μ;θυ ρώτηυ,χ τί θά κά>οι*μ,ε έχάνω κ*ί μοΰ
  άχηντησε πώς τδ Ίίνοίοχείο είναι ένδς
  ■θείον τού καί πώς &ά μέ
  'Εχέρασχν άχδ κε'νο τδ
  έγάριζα
  στο δράμο τον κΛταττρος,εα
  ά |
  ΔΑΜΑΣΚΙΝΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΚΟΤΡΜΑΔΕΣ
  Ι
  άποτυχοδσα τοδ σκοχου, σννϊπΐϊϊα της
  νίΐιρΐχής ταρχχής είς την οποίαν εΰ,ρί
  σκετο ή αύτόχνρ κατά την στιγμήν το»
  άποινενοημένοΐ) διχβήματός της. Ή
  Κ*νσίχη σ^ελθοδσχ «κ τής λιχοθνμίας
  &ΐς την δποι'αν περ!βχ«σ$ λόγφ τής τα-
  ραχής της χ« ίδοδσα 8τι ευρίσκεται- ά-
  κομη είς την ζωήν ήρχισε νά παρ«πο-
  νείται χλαίοοσι χαιί ζητούσα νά τήί δώ
  σουν το περίστροφΌν τη)ς ν' αότοΜ,τονή-
  — Θελω ν' αύτοιχτονήσο), «λ*γε ίΐ-
  μαι χ»τ&<~ραυ.ίνη. ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑ το Επέρασαν λίγες ήμέρες καί «δλεχα ϊιόλοο χράγμα τδ όχοΐον .<* ή- σύχχσε κάπως. Σί λίγο καιρό μάλιστα έργάτιδα ή κ. Ρ:··.άκη ,χαντοτε, χιστεοσασα στη*^ αγαπη ενα δράίυ ήρθε βιαστιχδς στδ σχί ιι χαί μοϋ είχε λ>χημ.ίνχ, λϋχηαενα.
  —Λίνίτσα μου φεύγω γι<ά την Μ«σ- σαλία. —"Εμ,ε^α μόλις ά"κοι>σοί τα λέγιχ
  —υ, σ*ν ξέρη ή φωνή μοι> έχάχη. Αύ
  η
  τα
  ρ
  ΕΙχ*
  6
  κ*.
  . Α ΑΝΕ-
  ώραι α.
  'ξεχάσει τον διώκτην μου καί
  μην μέ μεγάλην όρεξιν. Μετά πάρο¬
  δον 15 ημερών άχο τής είς Λάρισοαν
  άφίξεώς μο·υ έχήγαινα «να άχόγεΐχια σ«
  κάπο-ιχ μοί) δοολειά δτχ^ «Ιδα έξαφνα
  1 στδ δρόμο αυτόν τον ϊϊΐον άχαίσιον δι-
  Πα,ρ' 8λας τάς διαμαρτυρίας ΤΊί ό ώκτην μοο Ίχτρίϊην ντνμένον στρατι
  κλητήρ έ^ρόντιβ· να την χαραιλάβτοχαί ωτικά. Μόλις μέ «ίϊί αύτος «καυ*σάν
  ΤΙ ΑΙΗΓΕΙΤΛΙ
  Τδν «χαιρίτισχ τδ χρωί1 σ*ν
  σε χλημμυρισμένη άχδ κλάμματα1 κα·
  τδ» ίφησα νά φύγΤ·
  ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ
  "ΕχεΊτα άχό δεΧαχίντε ημέρας ελα-
  6α τδ χρώτο τού γρστμμ.αι άχδ την
  ΔΙΑΤΟΥΣΦΥΓΟΛΙΚΟΥΣ
  ΑΠΟΣΤ ΑηΕτΓϊ ΙΒΕΡΟΝ
  Σήιμερθ"/ στέλλεται είς τάς διγαΐτι-
  *άς άρ^άς έγχύχλίος τού ύχο^ρ/ίίοο
  τής Διχαιοσύνης. έν τέλ.ι τής όπ·οί*ς
  χοινοχοιεϊτ»! δ αρτ: ψηφισθείς νόμος
  χερί φ'^οίιχίχς.
  Ή έγχυχλιος τ>χο!3τ7! «ίς 10 χιλ.
  άντίτυ'πα χαί θέλει διαν^τ,θή διά ·ι»ν
  διχαστιχών άρχών, διά των δημάρχων,
  τωιν ίερέων καί των διδασχάλων ίίς
  εΰ,ρύτατον κύκλον χαρ ά τφ λαφ, ί*ιως
  .«.ίς & μ.έρν> διαιτώνται χολλοϊ φΐ)γι'.ϊ«—
  κ»ι.
  Άχο σχθΐτθΰ δέ ή εγκ&λιος έξί>.θη
  χρό τής δημοσιεύσεως τοϋ νόμθΊ», ίνα
  ύχάρξΐ(ΐ %*ιρίί *·ϊ λά6&·ον γνώσιν
  δι*φερ6μεν&ι, χαί οί μέν νυν φυ
  χοίντες νά χρςσέλθοιιν «ίς τάς
  χρο·τ<>5 χαρέλθτι ή τριχονδήμερος
  βία τοδ νίιμοο, μβτά την ο'
  χ έφαραογήν α! ύχ' ύ
  ναι χρόσθετοι χοιναι, οί δέ ύχ9θάλτ:ίν]
  τες <ρι»γο!ίκο«ς ύ ά ί πάσαν «ίς αιϊτρ'·* φύγωσι χϊ': &λιι μόν. | Ή έγκ"5κλ:3; κ»ϊ είς των ρ? ξ αί οποίαι καρίω; ένδιαφέρει ν/ γ«ί- νουν γνίύσταί, άν«ί> τής έί
  έν
  ρ;;
  τννίρΐ'μήν Τνϊ ?-.-
  ;»; ϊ^νεχείας το3 νέ
  ΤΗΣΧΊΡΟΦΥΛΑΚΗΣΜΑΣ
  Απεστάλη όχδ τοδ ύποι>ργ«ί»ο των
  Έξωτ»ριχών, *!ς τδν «ν Ρώμΐη ΐχιτε-
  τρχμμένον τής "Ελλάδος, πρός ΰχογρβ-
  φήν τί συμβόλαιον τδ πε,ριεχο'ν τοΰς 8-
  ροι>ς τής χαθόδο» των Ίταλών Όργα-
  νωτών, μετά τ?απεζ,·.τιχής έπιτιγής έκ
  χιλιάδων φράγκων Οπως χρηβι-
  υν διά τα όδοιπορικά τής Άπο«το
  ή?, τής άφίξεώς της μή ίπιβραδυνο-
  μένης χίραν τής εβδομάδος.
  Αί συμφωνίαι ώς πρός τδ ζήττ|».* τοδ
  μισθοδ, οτ δχοίον έπεδράϊυνε την ι-
  λ*ι»ιν των όργανωτών, εκλείσθησαν
  πχρχΐεχθέντος τοδ Οπουργείο» μας
  τοΰς ίρους των Ίταλών, κχΊ ούτω οί
  ερχόμενοι Ίτχλοί άξ·ωμ»τικοί βά λαμ-
  6*νχ>υν ετησίαν αποδοχήν, ό μέν άντσυν
  τχτν.α:άρ-/ης κ»ί δ τχγματά^χης, έξ
  20.000 φράγκων, ό δέ καθείς των δύο
  λοχαγών των κχραυ-πινιερων «κ 15}000
  φράγχιον.
  Οί Ιταλοί οργανωταί θ* χχραμεί—
  νοι>ν επί δύο «τη ίντχΰθα »χν δέν κρι-'
  θή άναγκχία, ϊως τάτ«, ή ίιαμονή των
  χ*ραν τού ό?ιβ&ίντος χ?ονο«. Την διεύ¬
  θυνσιν τής Άσ^νομίας Αθηνών ίεν
  είνε γνωστόν ίως σήμερον ποίος εχ των
  δύο ανωτέρων άξι<οματΐιχό>ν θ' αναλά¬
  βη, τοδ συμβολαίου μή ορίζοντος, άλλ'
  ίίς έκιϊνον όστις θά την άν«λάβτι, τό ΰ-
  χου3γ«ϊον θά χοβηγήσ1») «ν ωρισμένον έ-
  *1 πλέον έκ τοδ μισθοδ τού ποσόν.
  Διά την εκλογήν των αξιωματικών
  τής ά-οστολής «δόθκ; πλήρης «λ«υθ«-
  ρίχ είς τον υπουργόν των Έσωτιριχών
  τής Ιταλίας καί ώς «χ τούτου τα 4-
  νόαατα αυτών δεν είνε δυναΐτόν νά γνω-
  σθοΰν *ίμή μ·τά χάρ:ϊον ολίγων ήμε»
  ρών.
  Κατά τάς πρδΐ τό έν Πειραιεί ίοο-
  χλ··στι·/.δν γρχφείον τοδ χ. Πάλχοα χλη
  ροφορίας, «ρώ το ατμόπλοιον αι>τίδ «Ά
  δχμ,άντιος Κοραής» μέ φορτίον γαιχν-
  θράχων «ροωρισμένων διά την Νιλπο-
  λιν τής '1ταλ(*ς, ϊπλεε τδ στκον της
  Μάγχης παρά την θέσιν «Μχεΐ Μπΐση»
  κατ*λύ?«η υπό ΐφιο^ςτίτη; τριχ^ιΐας
  έκ τή; οποίας υπέστη 3)5%ράν βλάβην
  *ΐς τδν «λιχα αυτού άναρπχγεισόν ην
  νάμα ΰχδ των χυματων χαί των λέμ-
  βων «υ. Εϋτυχώ; έπεσκευάτθι. κριχεί-
  ρως δ «Ίλιξ αύτοϋ καΐ κϊτώρθ.οΐΐ νά
  χαταπλεύση είς τό Γ,·6?αλτχρ χρίς ε¬
  πισκευήν. Κ*τά τό τηλεγράφη;*» χι ζΐ|
  μίαι όπερβαίνουσι τάς 3 χιλ. ϊ?Γχ.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Μ ΕΤΑ1ΡΕΙΑΣ 1&ΙΕΠΙΙΙ
  Ό Τ Ι Τ Α Ν,,
  Πρός αποφυγήν σι*γχίσεων χ»ι
  μαλιών, λ»ιιβά·/ομεν την τιμήν νά χά»
  'ραχαίλί'σωμΛν τοίις μεθ' ημών συναλ-
  λαστομίνδυς, δχως τάς επιστολάς των
  χχί λοι-ά ίγγραφα Ϊ:«νθ6νωσι πρδς τήτ»
  Έταιρίαν Τσιμέντων «ό Τιτ4ν»
  Αθήνας, Σταδίου 33
  Παρακαλούμεν δπως έπ' &ύδ«νί λέγφ
  γίνηται ή χαράλειψις τής λέξεως «Τι
  τάν»
  (Έκ τοδ γραφείοο τής 'Ετβι-
  ρίας τσιμ,εντων «ο Χιτλν»
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ είδικδς κατ»ρτίζ«ι τε
  λείβίίς λογιστάς διά Τραχίζας ώς χα«
  δι' οί&νϊήχοτί Γράφον ά-^τί δρ«χ. 40
  έφ' άπαξ χροπληρωτίων μέ πάσβν έγ-
  Πληρ&φορίαι χαρ1 ημίν.
  ΙϋΜΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΤΣΙΟΤ
  Η ΙΣΤΟΡΙΔ ΤΟΥ ΙΤΔΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  φ
  « «έν
  Ο1
  «γινβ
  πα-
  ή μαρτυρική Χίος, καΐ τα ή
  _ των εχθρών καΐ ύ ρωϊκα «Ι·αρά, καΐ ή Μυτιλή
  ϊώ^ουν την σημαίαν τοΰ «ο- νη καΐ ή Τένεδος και ή Γ·6-
  λ6τιβιι.οδ. Ό Ίταλοτουρκι- δος κάθηνται επί ήφαιβτειου.
  κό« πόλμος ·Σν* ««ίλεμος τοΰ Ή _μύρνη. ή Οδσσαλονι-
  ' Ιαλάμ κατά τοΰ Χριβτιανι- κη καΐ αυτή ή Κωνσταντίνου
  Ένδιαφέρ»! ιδίως ή- «ολές μας ά««ιλοΰνται. "Ο-
  " ' * λ*ς %1 δγνωβτοο λ«πτομίρ*6 ^
  αβ των Λί^ίίρήμων μαχών κα
  τα μετάφραβιν τής έν Λονδί¬
  νω καί ΐν Ρωμη εκδιδομέ¬
  νης βήμερον επισημον» ΙΣΤΟ-
  ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΤΟΤΡΚΙΚΟΓ
  ΠΟΛΕΜΟΥ.
  Επί τη1 βάσει των έπιβή-
  μων εκθέαεων των άώ
  ^
  %ών Ίταλικών «αί ρ
  ■κων βτρατευμάτων, των έκ-
  »3έβϊ.ω># των ατρατιωπκών α¬
  κολούθων των Λ1*ν*λων Δυ
  -νάμεων, των θαυμαβίων άν-
  ) -ταποκρίββων των βτρατιωτβ-
  άνταποκριτών των Ευρω
  ών εφημερίδων. Αί ναυ
  μαχίαι είς τα Οδατα τής Πρε
  βίζης, είς την Γουμένιτααν,
  ή καταδίωξις τοΰ ^^Γουρκι*
  κου στόλου είς Ά Αίγαΐον,
  αί αίματηρότα'«αι έ^^ΐ^^^άβεις)
  αί λυββώδΐΐς χα>1 μυριύν&>
  κρθι μαχαι τής Ύριπύλεως,
  τής Αίρνης, τής Ββγγάζης,
  &ί γιναντόμαχέαι είς τας ό-
  άβεις,τα αερθτίλάνα,καΐ δλα
  αύτα έπίβημα ώς έν κινημα-
  τογράφω έκτιθεμένα ζωντα-
  να μέ αρίατας είκόνας έκ τής
  'Αγγλικής καΐ Ίταλικής έκ
  Ώύβεως, είς φυλλάΠια πεντά
  λβπτα άπό τής βήμερον Χ*·
  "!ή4, 14
  ΓΚΑΟ1 ΑΙ
  ΑΝΑΓΝΩ2ΊΌΠΟΓΛΟΣ—ΠΕΤΡΑ
  ΚΟΣ, 'Αριβτείδου Τ.

  4 Πέτρου Ντεκουρσελ 4
  ΦΑΝΦΑΝ κ*, ΚΛΟΝΤΙΝΕ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
  ϊιαφόρ&υζ πληροφορίας,:^- επισκεφθούν, διότι εγνωριΐ
  ο-εχίλεσιν ίνα γε,ίτονα νά φυλάττη :ήν φ<εν, 4 μόνος «οδ τόν ήγά-*, «μ*ξαν καί χωρΐ; νά συλλογισθή τάς ροΰσε νά εξέλθη. συνεπείας, εάν 6 Λαλιμάζ καί ή σύζϋ- Καί δμως ώσάν κάτι νά «νβς «ντ« στόν άλλον έοαίνετ· &Γ τί- «λλχ π-δια πο&ν« ^ιχβίτερβ^«Λ μέ- ποτε πλέον δέν ενμΐΐΓΟιρον9« ν-ά τού; χω-' >α ξβρ<χ*ν καΐ &«>λεύον>; · * β!λΑα *6νε
  Ώ... άν μχοροΰτα νάμιθνν* πάν-
  τα άρρωστος γ-τ-ά νά μ«ίνω «86 και
  άό ί ύ Τί ί
  — Μά κι' αύτδ «β5 κάνομε ·Λβΐς.
  — Δεν
  Πήγαινε νά &ρίς
  ο πο5 μ,' βί
  ν.α
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
  Η ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ
  ν
  ν' έ«τά
  η
  Ό Φανφάν ήγίρβτ) άπ»τόμΛΚ καί
  ώχοι'ασεν... Ή λεΐις αύτη τον Ιφ«-
  — Οίτ' έγώ δεν ξέ>). .
  ... νά είναι Π*μ*τη, ... .
  κατά την όπθ"'αν επετρέπετο ' ι—Φανφάν...
  είς τούς ονγγενείς να επισκέπτωνται | —Κλοντινέ...
  τούς άσθενείς %<κ έπ-ισκίπται πολλοί. Τα ίιόο παιίιά μόλις ϊ'^άμενα νά ό- άνΐμενο'ν εναγωνίως «ίς την είσοδον ' μ.ιλήσοον έ*ρίφθτ/ταν τό Ινα είς την τοϋ ν&ϊοκβμειίθ!*, 8πω< ίλθη ή Τίΐρά άγχάλην τοΰ άλλοϋ χλαίονΐϊ·. . . των καί τούς επιτραπή νά επισκεφθούν , — Σύ». Σύ.. τόν άββενη των. | 'Εκάθησαν τίς ίνα Ορανίον >>πο την
  '.'Ο Φανφάν συγκεκινημένος ετιτεοσ* ·σ»ιάν ενός μεγάλου ϊέν&ρν-ι μακράν
  νά ζητήση πληροφορίας διά τί>ν 11) όν «πό τοΰς αλλονς καί έκεϊ ηρχισαν νά
  τθ!>, όΌτις φοράν την Χίθλήν των ά- σ.*ν9μιλο3ν με φωνήν δι*χ»5ΛΓτομϊντ|ν πο-
  σθενών εΰρίο*«το είς τόν κήπον μτ> «'λ- τε άπ» εν* >Λ»γμον καί πότε *πό κανέν
  «ίζων βεβαίως ότι θά ή'ρχοντο γάτ τον «ικρον μειδίαμα... ΣτοιμωγμένΊ·. δ
  ς
  — Νά «. ·/. ή λέξις Πατρίς.
  · · · Καθήκον-. 'Αρ«τή
  Καί ν'ι ·)* ποΰν αύτά ;
  φιίλου τ οι*ι
  — Μά δέν ξέ-ρω άκδμα καλά γιά
  ιά τα έξηγήσω αν καί όίρ-/«<Γα νά τα πρ>ός
  άλλά κα: τα είχε
  ^ «ου
  χως χοτέ 2έν ^
  ?η οοφς θελω
  &ω νά 2·.α*άζω· . . 0«λω να γινω
  -.. θ«λω νά ϊοολέ;1/». .
  ΐραν ...
  _______ ιχάσιθη ν αναχαιτίστ) την
  Φανφαν «**» «.ττ,κος «- *» -. - , ^ ^ ^ ^ ^ 3 Χϊ·
  γ«».·_»λ5 *-«££«« ^^ι::::
  ί—νδ'Ι^^ς. . . Η-Μ^4ί·ψ-·Αίείσοϊ^
  δσα τού «ο·ΰ;ΐι ϊ- μαγαζε'.ΰ
  •ν./ ■ . ___' £*Ψ·Χ 0Τ,ίΛ.Ρ
  βιβλίβ καϊ δλβ τ* παιίιά ϋώ μέυ* δλα
  δταν
  γ*ά τϊ
  ή
  ότι δέν
  ξρ μι
  «Ι',ιβι <τϋίλτ·.μ.χάγν.ος. Εργαο*'« και έγω αύτη τή λέξι ιιέ πιάνί'. Κιλονίινέ καί §έν τολυ,άω νά τους ^ώ — Δεν —· Δέν — Τό ^ -Τίε/εις ; ηρώτησεν ε'ντρο,θΛ ό να μ«θω νά διαβάζω· . . θ*λω ν* γινω ... *« «ν ,- -ν.- .......... . ΌφΛν<ράντά ^οντινέ, δλέπων την ωχρότητα το« νφ.ινς... &έλω *« **>λέΨω· · % , ^"0 χ 'ίφθα'τ·» *-:* "' Π'-'ν> *·'"/ίν την νύκτα αύτην.
  τΙΓό' Φανφάν τού διηγήθη *ξ, *^£ ΖΊ^"?^^ ** ^%%Τ^}^' των^ν^
  4« λέξιν τή/συνοδίαν, την 4«ί«ν ά*έλ«ο,ν καί τα πα,διχ ,ενητγκαλι^- ^^ &^Τ-'$>)»ι'& «"'- *' *«·*»'■ - "
  ,^εν ά/.ούτ«ι άιτο τ4ν Λαλιμάζ χαί σαν καί ίφιληθησχν >βλαιοντα_. ^ ' ϊ · δ^^ίτο Φωτι4ένη, άπόδε^ις ξεύρη τί κάμνει,
  ά τα σγέδια των τριών κακοΰργω / ' θά ξανάρθης νά με ιδής ε ^",^» Λΐα«? ; 7(^.'ί*ΐ ωί δ Πβ- ίλην την δύντμ«ν
  __ Καί χί Οά ν.ά·οτς ; ηί(,>ΐη·»«ν ο ι — Μ «ι. ο^° υιΚΛγοααι.. υ« ςα*αο- «<·« « ■'* ^ ?·" τ ^ ' ολιγον είχεν , « _'·ι7' , . « ΤΓϊ,ι—ττ-υ Κ<ϊϊ πίι νά Θϋίλίσαιι νονφλ είγον ε/ΐΓΐβ'τρ-ίΦη. .. , τ '· ,, „,",.* ; Κν/ίινε ββ««ων. ι «ω :ην 11εμ;.την.. ΐναι συνβ^ ««««.<« -ύ ''„„. ί, οΛβ;» γ»το κλβιβτή *&λυ, ωστε οι>τε 2
  Καθήκον... 'Κργβίία. . , . . _
  ■-«χον λβ-ον τΑσα θ»*μά<πα *ρβ/μα- ~ -εν ^Ρ/.*1, * |ξΗ?34^;· 1?^%Λ-ί »^^«ΓίΗ Κάπατε τα είχεν αισθανθή κ*· αύτέ; χη* «ϊναι το καλλίτ*βο γιχ.ι ς-.— | ^.1.β Β^,Λώνβντ* «ήβ λ.«. ... «4 ίεν>ά έγίνετο ποτέ «λ* - χίρ* ^ · .^ ^ # .^^ ^ς ■
  Οτ%ω1 Γώ .Ιρ,^η «/κ. *£ ^ν εδέχετο νά γίν, "^.^ γ γ Π Μ ΠΟΛΙΤΗ
  (Άν.ολοωθίΐ)
  Εζαλλος, χωρις
  ήρχισε νά τρέ?η ι
  :ήν Πέμπττ,ν. Και σύ νά ^ίί
  ν.αλά δσϊ σθί δια6άσοον γτά νά μο3
  ΤΟ Ε8ΜΚ0ΊΕΡΟ Ίΐ>» ΑΗΑΓΝΟΙΜΑΤΟΝ *
  ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
  ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
  ΤΟ ΗΒΟΜ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙ1Σ Π- ΑΕΛΤΑ
  ν ά εχώ 6γ*ί ικιιολα άιοδ τή ζωη
  Ή Άλεζία έ'σκο'ί'ε ά
  τόν ν^τταςε στά •αάτι».
  — «Τί ίννοείς;» ρώτησ*.
  Ό Μιχαήλ γε^αβ* χλκ κύτ*ζε
  λοΰ· άφηρημέν» «ήρ«
  ί
  —«Τό ίνα παληχάρι δέν «ρίπε! νά |
  δ κάμνη νά ξεχνοϋμ« τό άλλο,» πρόσ
  *. "Θε τϋ» 6?»ΰμ* τον άβ
  ίΐ·»ί σο'>. ΚιΙ δττο.0 τύχει καί ,
  »γύ !«·έ τό χίρι μΛ»* Θά σάς στεδβνώ-
  " ί»Γ)» Κ α{ γυρνώντας στ6ν Νι*ήτ», ίπϋ
  είχ« α—α—ρ>3»6τ,χτ>€Ϊ *τό ιτου^Οορί. «'Σ'!
  σινα, "Ναητα,)) «ίπε, "άναθε'τω τ}, <κ%ν τΐία ν* τον βρ^ς. Ώς τίσ5 ^ΐιΐί ?'.α- τΐγή νά έτο<ι<νάσθ'>ν «,ύθύ ί ΐ
  της τατριν.ίοις Άλ*.ξίας
  τον
  τη
  ^σή φούντα της ί*ρης.
  — «βυυιάβαι το γέρο Τΰΰθύμ,ιο, 'Λ-
  ; τ*λο<. «ί^α-βίϊΐαι το γίοο Ήγούμίνο «ου μ* φράντιιι στο /.αί όπισ«3χωοτ,«ν εντρομος ΠροΤιμαΤε , ρ* ή Άλε- ξί«, κάχως ταραγμ^νη μέ τό ΰφος τού. «Ποΰ τόν έσυ,λλογίστηχΛς τώρα;" —«"Εφθασε σημ*ρ<χ· «ίνα; έίώ.» —«Τόν έζήτησες ίσύ;» —«Νακ'.... Καί σά γοοί«ει στό ;λο- νχστήρι, 9ά πά·;ω μ,αζί το^.» -«-«'Εσύ;. ... Θά γίν«ις ό Σηκωσε τα μ,άτια ·ν> χαϊ την
  • πίτ» χατΐ δ'.χταγη τον, την
  στό
  ;Χι τις ιιεταςωτε
  Ί} ποτε κα€άλβ στό «λ4γι τοδ Βα-
  ή «π*τ(«κί«.>, έν* «ί- , ς*·_,(Να? .Αλ»*,'β „ ε{-«
  ν οί γοναιχες τη; συνο- | —.ς ^^ Ιξ^ν? σάν ν·
  ^^,^'^' , , , , , , , ' ιβίτι, σά«/ νά εβλευτβ τό Μιχαήλ
  Μ^.α-ς/ολικα χ,τ*ζι ·η χίοι; τα με- ' ά. χι1 ώ ^ά ,ής ήλθβ ή
  , ρη δποο ϊιαοϊ'/ί τωρ* με τ«ο »λ> ^, πως ^,ω ^ ^ πληγωμένη .„ ,
  _.. , μ ■ ' 'ί' , ' Τ* ' ** ^^ 9«ν·ιντα< πό; κα·. λ( ; ννώριζε, χρύβοι>ντ«ν ίσως χαί
  μαζ« μας στη Μοσυν'^ο).^11 τις πέτοες: τνί κάυΛΛν τί ε τΗ** πύ- £·>% » > ι.-*. -.' *
  Καί σά βγή,; 6 Νικητάς καί ή κο,? , ν^ ίίτρ^ νΙΓΪρχνο κάθ.'":^*· ^ ^'^' *?? ««Τ*^^ !
  τίνα οχέιτ». την πίρτα. , τ'^χννώρ/ζ/Χι σί' *">«,?, ^ *«·,«;"·Τ*»1 «» »*' "" ?«-«^·>ν^,
  Φ' ?*«Λ. * ««τβ,- «λ» λτ^τ / Ι ™ν??;* ««νΐ, σ«ν Τ/,μο .. τι- ^ ?έν τ γνω9·ζε, χχι άμως πβι» τόν
  ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  . 60,000,000
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ .11,480000
  ΚΑΡΑ: ΚΝ ΑΘΗΝΑΙΧ
  ΤΠΟΙΑΤΑΙΤΒΜΔΙ'Δ
  -«Τι ϊπαθ« ό «ιστίς μοιχηίατ.ω- , λ«ος, *» ανα^σά τ«>ς είχ* α.γ,λω- » 9^ .^χστήρι, τόν ν,ο αύτό
  τη5», είπε ό Β«ίλε,*ς. «Είναι πρωττ, „,· νΑ 1^^^ νά *?$& στων (ζ *^ —^άρνή άτ^μη τή; ζωής
  «,* *»«» * γνωριζω, χον «ίίχ μΛτ««ν χ4 χαμ6ί«ντρ« νά κρ·«Οδ μές , ΖΓ£1^1™νΤ2 α^ίνβοί
  τον Νικητα νά κλαίγει.» | ,τά κν^διά τοος, *.«* ό«ως ϊτά περχ- 1 Τό' ,^,Μ,^ 1Γ
  "Γλ ί* ^ 9^(^^ «· ^«^ αμίνανρίν,α νά τ*ύς ^ τόν πόν, τής ^Τ^τ ««'ρ.* τής κοορτίν,ς
  - - «»)>τ ϊφ9«»ε στό Λογγό Μ^ίβχτ» ' ι".--« & -~.....*—· «______·' η *ωνη '0ι< Αυτοκββτοβ* «·Τω«......· Χϊί κηριε το χά—ρο, τό κβττΛα1/», και η ΈΑΛΑΔΙ. ' ΕΝ ΚΊΡΗΤΗ. Έν Χ«Η·ΐ€,Ήρ·τ*λ·Ιι»)» «β! ΡβΗεννφ. ΕΝ ΊΌ1*ΡΙ£ΙΑε Έν Κ*»*»τ«ντινο»ιλ«ι, (Ύκταατβστην.· έν Γ· λβτΙ μετβ «ρακτορβίεν έν Στ9>«ο»λ), Άμι*σ·>, Τρβιΐεζιίντι, Κε·ε
  ε^δντι, Πάορ·, Σμίρν» Χί%», Μερσύν», 'ΑΙάνβις, Τ«-»«>, βε««λ*ν.
  *|, Σέρ^αις, ΚιΙάλλα, 1*»·^ Δείεαγΐτς καί Ί««ννίν·ις.
  ΕΜ ΑΙΓ1*ΠΤΟ. Έν Άλ«|«νορείφ (μετ* κβραρτήμβπτος έν *{ ·»
  ν«χίε ΜιΙάν), Καΐρν (ΐΜτ* *β|ΐαρττίμ·τβς έν ·η| ει»ν·ι*ίφ Μ·*·*·)
  Ζίγβζίχ, Μ«ν«ύρ·, Μίτ-Γΐι*μ·, Τάντβ *«ι Μχΐνή Σ)ο»έο.
  ΕεΟ1?ΡΓΩ (ϋοΐπηοί ΜοηΛ«-ΓθθΓΐ«ττΜε« 18) ΕΝ ΑΕΤ*··γ< Χ» (Κ*«ρ«·) χ·ί έν —.ΑΙ»ΧΟ_*1ε1 (Σε«Ι«ν) *·1 έν Α1- ΒΗτ_νΐ ΒΑΘΕΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 122 ΖΗΤΟΎΝΤΕΙ ΒΕΪΕΙί 2 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΞΙΣ ΗΒΤΟΤΝΤΑΙ Μ«τ«λλε!ε, Ν. Μ* «τέ-»»»·— ·Α ΜΒΤΑΛΑΕΙΑ ζτΐτβδντβι. Ν. Μι ΙΙ ·Α ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ μέ χιαλάς σ»στββ«ις ζητ»ί θέβΐ ί &% ί». Πλγιροφορίαι λάς». ηωλο^νται χ «Ι Ιλλβ χτή>·τα.
  ΔΙΔΟΝΤΑΙ
  ς
  ΔΑΝΕΙΑ
  .έ τέχ*ν Τ Ο) Ο ί
  Γ·*·ιί*ν Γ.
  ί 1Λν
  τε»
  Ιατ έν
  »Ι·ντβ
  «τ)τ
  έκ*|β
  τί·
  ν«
  ««(εί «ε·ί
  τε»ν. _*.·)
  Ν *<««·» Μ Μ ΠΕΡΟΥΖΕ τ4 κκρημόΐι της ΝΕΑΙ ΕΚΛΟΣΕΙΣ) η γ ΜΟΤ23ΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ1 (Π—ε·ι- *βον· ο ν ■ »· τοΰς βτ>1>ς; ρ.
  Άπο κι« χωρίς άνα&ολή /ρ
  ώς την Κβστοριά *αί την τ." ;;/.η-
  »*· ήτ*> Λρώτη φορά, υστερα ά*ο χ?'-
  νιβ, ΐΓθΰ πιτοϋσε Βυζαντίνος στρβττιώ-
  της τα 6ο«νί»ια *·Λείνβι μίρη, ΐτοί» ήταν
  Τΐά τα τελενταί* 7*οακιίκί.ατχ των
  ΒβΛγ4ρ<*ν άρχβντων. Ή Κχστοιριά δμως, κτισμένη ττήν είτθ^ο της •/ι^σονησο» πθά χροχωρ*· ώς μίσα ατήν άνώνυμη λίμ,νη, ήταν ώ ,οωμ.ίνη -ερΐϊΐτ6τ«|ρο άχ' ί,τι τό ν'*ν·ε ό Αΰταχιρέτο,ρβς· ρλ δλδς τίς ΰά άβ ι·>">·£ τ μ « ι 1 ?ωνγ1
  Ιιατι ο πτλος της ήταν «*?ι*ς, χά. ,^,^ χα1 πάλί χφ$Μ9ν Λαί κά-
  κ*»3ια της ήταν υ.αύρη. ' ■- «··—■..
  Ήβίομάϊες καί
  σει,
  ^ " ''. , > ποίος άοχισε νά διαβάζει μίαν ^αφ^ρά.
  μητ/ες εΐχαν «ιο·- , _,(ΜινΜ>χ,« είπε σιγά ή 'Αλεξία,
  νος Ιν> είναν ννα- ^ ^^ ^ ^ χ^(ά ^
  Λής χ
  &ΰτε ΐχνος 3έν «ί"/.*ν
  Κί &
  ρρ ρ
  ρρ προΛτάβειες τοϋ γενναί-
  το» στρατοϋ, κ«1 μέ ολες τίς αί-φν!
  ίλέ καΐ τίς άά έ
  ς ς ς
  Οίσεις, τό φρούροο έμ4ΐνί άπόρθη-ο.
  "Εξαφνα μ«θαίν«ι ό Βασίλειος χτλ
  τόν Ττιτζίχιο, στρ*τηγό τοθ Δορ·ί'-ο-
  λου, χώς δ Ιωάννης Βλαδισλ^ί ί^νεν
  νίήθηχε μΐ τον Κ)ρα*ρά καί «»,>,'&%*,·■
  «■αν μ·έ τούς Πετβενε-|Ό·^ς, -'υϊ τωι,
  υς μεγάλ*ς ίυνάμ*ις έτοινι*ζ'/ντα! νά
  κ—«ίδουν άπό το Βορι».
  Εύθϋς λόνει 6 Βο—£λε*ος την πολιορ-
  κ(α της Κ—τ«ίι*ς, γορίζει «ίσω,πα»β-
  γ^ κιί κατ»—«φιι τα Βοβάγρβδζ, φρού
  ριο κοντά «την Κα«τ&ρ<4) έχι»ρών«ι τή Βίρροια, κβί φθάνιι βτ' "Οβτροβο, άδ πρώτα χορίοσ» κ' ίκαιψε 6<χα β κ>α χχστοα βρίσκοοντχν άχ6μ« στήν χε-
  οιφίρ«ια αυτήν.
  'Εκεί μα6αίνβ! την χαλτ,ν εΐϊησηΛώς
  οί Πιτιπνέγκθι!, χα^*τρ«|«μτμένο( μέ τα
  τοι>, ά,ρνήθηκχν νά 'νω-
  ά
  ρ
  ΰν μ* τοος
  Άλλάζνντας τίτε την κοοείχ < φεύγιι ΐίάλ>. δ Βασίλειος, τρε'χει χβι
  λιοδκ,ιϊ τη 2ίτ«ν*, τη μ«γ4λη ρ
  κατββηχη γεννηυ,άτων των Βοολγάρων
  δ ή ί ά χ*ϊ 9ηβ*υ.οοί
  "Ολην «ύτήν την ·'κ<ΐτρ«τεί* την «Ι- -ίΜ—,-·, ·ΛΛνΛΛ«Λ χ« «ίικοίουβήσει ή Αλεξ!*, χωρίς ν' ά- ./.ί τΑλογίζεσαι καλι^ει ,ο? Κωνσταντ..^ Δ«ο τρείς ,,£ ^ ^ ε1π§ ^ χ, . ;> ίέν τή
  φθρες κατασκοπο. είχον φ9«σε«, σ.αλ ^& (; ύ ' .
  μενοι «πό το Γινο Βουγα μα δ Γ:ν55 Σ^ε τό «Α« Τοο ξχ?νι3·χίνος.
  ο νί,ος ποτε ίεν είχε έΤΛε,, και κ.Οε ^, ? ,^ , * ^ ^
  •·ρ« «ο. ο μιχαήλ ^το>σε τΜς κχ- ώ ^ ,χ, . ^ φ^ν τή «*.
  τατΛΟπο'>ς αν μεταξκ τν>ς ήταν κ^νε- ' .
  νας μέ τ' ϊνομα Κρηνίτης, αύτοι «πό- §"ί*, ^ *» ,
  > . ; ι ν >< Δαχρνα πληαμυρΐίαν τα ^ατια της. κρινοι*νταν «ονητικ*· τετο*ο ονομι ϊεν ~,, *^ , Γ . , »ι γ - - ~ ' ^ —-<>Τό μυττικο σ»υ οτοτο, ϊέν μ—ι-
  ο»ίς ν ά κ-θΰ τό έμπι~εΑ»Ο*ίς;» ρώτησε.
  Ό Μιχαήλ δέν άπιακριθηκϊ. Άφη-
  » ( ι-,/ « < ··.·,· . ,. Βηαίνθ'- τήτ; ικύταζε, κα·. ίιο τ« 1 ινο Βουγζ ττ,- εμεν: η πιΐτη * ^ » ' - ^ ' ο ρηι είχαν άκοΰϊε·.. Ώς τόϊβ ή Άλεξ«« δέν ά δσ» ϊέν ϊΤχ» ρωτησει τόν ϊ- ν ί > ι - » ϊ . ., ι ίελΐαζε τη βουντ» το» ι
  πως στό σωμα τον ήταν <. Κωνϊταντι ^ ,ν»Η > - ·
  μ ή
  νος. Ό Μιχαήλ δμω? είχε χάσει
  λίϊ κάβε ^ ί
  μ μρ
  ριστότε.ρ&, καί —άλι τόν έτ'.αναν οί
  9»οτ*:νές τοι» ιιελαγχολίες πού μαύρχ
  ζ αν την κ«ρδιά της κόρης.
  Κθμένη κοντά τού, στ ο ΐ«ί«ΐίτε·ρο
  ϊιαμέρισυ-α, «ου μέ κλούσ!» — ?σιχά-/.α
  λ·.ά ν.αί μεταξθίτά ^άσματα τής εί-
  χαν φτιάσει μίσ* στή βασιλική σκη-
  νη, ή κδρη ζ-φ&τ* «να «ρωΐ νά τόν
  έδ, νά τόν πείϊιι πώς δέν εί-
  χε αΐτί* νά χιτ;ε» ίτσι το Οάιρ^ς τού,
  άΰ άί 5*^ *ίχαν 8<ί τό Γίνο Η κθ'ψτίνα ποί» χώριζε τα 3οό δω- μάτια τρ«βήχθηκε, κ»ί ό Νικητάς πα- γ μ,» 6θ!>ττ,μενος ϊτή
  ό Μιχχήλ £κ«υ< τή φωνή της χωρΐς ν ά τροσίχη στά λογια. Ή λ ΐί ώ & ρχη γ Ή κόλρτ, εΐίε κώς & νοϋς τού ήταν άΧΧοΰ καί ?ώπα?«. Στο ιτλαγινό 8·.αμιέιρ!συ.α ό 1ηγ.ζχ τοοας μιλούσε χαί σνζητοΰσε μ' έ"νΐϊ>ό
  ύ 3
  το« καί «αν
  ργ
  φωνή, κάθε η
  ά τής Άλεξ!»ς.
  ή
  στο
  ξς
  «Μιχαήλ», φώ/αιξε σιγά ή χί?<;. ά ά έ τα ?έ ?έν «Πίς Τ τ» ς μ ) σιι", ιΤκε πάλιν ή 'Λλεξί». «Μέ π>
  νιί ή σιωχή σοο....» *
  Ό Μιγαήλ ϊνωρθωθτ,χε μ έ',ιιάς.
  — «Ό/.ι, δγι, μ.ή λές ·κως «
  ά «Κβί 3έ έ
  νά
  κάν» σά·/
  —«Μι'ναήλ Ίγ<ριν·» «ίπ* «ό Αυ- έ ' 8. ♦ΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Π·έ«1·««. Κ. ΒΕΡΟΤΤΚ Ε ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ1 Λ. ΖΑΡΙ*ΗΧ Ι, ΗΛ1ΑΣΚΟΙ 4. Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΑΟ1 ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΑΧΗ- έντι«·έ«Ι·ε< 1. Κ. ΜΑΤΣΑ1 ΕΜΜ. Α. ΜΠΕΝΑΚΗ1 ■ΑΡΩΝΟΣ Μ ΝΕΦΛΙΖ ΜΑΡΚΗΣΙΟΧ >« ΡΚΒΕΡΣΟ
  ΜΙΧ. ΕΑΛΒΑΓΌΪ
  4ΙΟΝ. 1ΤΒΦΑΝΟΤ
  ΤΠΕΡΟΚΕαΝΕΙΟΙ ΕΑΛΗΝΙΚΗ αΤΜΟΠΛΟΤα
  ΈΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΛΑ-ΟΪ Γ^]ιΛΐα
  ΤΟ ΤΔΧΤΠΔΟΤΝ ΕΑΛΗΝΙ ϋΟΝ ΤΠΕΡΟΚ-ΑΝ1ΙΟΝ
  _Α·»~ΙΡΙΟ-Ε Κ. ΜΛΤ1Α1
  ΑΙτ)ν4ν έχτελεΙ «Ιειν Τεβ-«ζιτιχί|ν έργβεΐβν, |τ·ι* Ο·«-
  ί λλ4λ έ>
  ·»·τ»»τ*χεΙν,
  σέ
  Ό Μιχαήλ σηκωθή»* μονομιάς καί
  π»1» οί
  ;, Άριανί-
  γραμμ«τί»ν έεωτεριχ·9 κα»
  •κΐίΐει ί*ιτ«7«ς, «ιετωτικβς ένιετελές,
  •ν Ιν τ» τέ> έ»ωτερικφ κ·ί τφ έ|ωτεεικέ>'
  νητ«ημέν»υ ς, Ιέχετ«ΐ κβτβΦένεις χρε*>γρί·«»ν
  χ«τ«·έ«·ις είς
  Ό
  Ο
  να
  γ.α τη
  νέν.ι·>«
  1 ^
  Ι·1
  ΧΆ· , Ι
  —«Μιχαήλ Ίγ*ρινέ,» είπε δ Αύτο- 1
  κρίτοιρας τείνοντβς τού ίνα εγγρ*φο, ·
  <ι;άρε πενήντα όπλίτες καί πηγαινε στό ^ Δ«{>ιράχιο· ε'κεί θά ίώσ«ις -<Λ στρβτη- γοϋ τό γράμχ *ύτό. Τίς διαταγές μοο θά σο.δ τίς μιτα3ώί*ι ό Εύστάθιος Δ«- φνομήλης. Ηά φύγεις άμίσως μέ το μι- Χφό σώμα τχΰ σού είπχ, καί μέ μεγαλει¬ τέρας ί'«άνΛΐς θά σέ άκολουιθησει ό , Κωνσταντ'νος Διογ^ης. Ή αποστόλη ποΐ) σοϋ ίίνω είνε «ν^ΐ'τε'^.ική, καί ίύσ κολη, οί έχθ^ί κόβονν το δρό(*ο, μ»-Γ γνωρίζοντας την αύτ^θυσία «ού αέ χβρ- '"ει, σοΰ την άναθ4τω. 1Ι?*Τ4ΐ , νά μττιίς στό κάστρο πρίν φτάσ«ι ό Βλ*ϊισ·λά4 στό Θίμ» το5 Δ^ρρατχίθιχ ΙΙήγ,αινε, καί ό Κύριος βοηθει-ά σοο.» «ντ«**κε Η| Α ^( Οί Ϊ·»λ1·» «χέετετ >, «έ βι«ιτέε«ν Ι—|···ίεν,
  χεΐΙ'
  ΑΘΗΝ4
  χ«Μΐ|τι%4τΤ|τις 16,000 «(ννων
  »«ις 1,400 Γ', 200 Ε λ«ί 150
  ΙικλΙς Γλιχβς, Ιινλβς (ΐηγβν
  χίτητ*ς 15 μιλλίων Χ«1 ανευ
  τ·ς τηλέγραφον,
  θέλει άναχωρήσβι ίικ ΠΕΙΓΛΙίΓ
  σφ ΚΑΛΑΜΩΝ - ΠΛΤΡΟ*
  ευθείαν ϊ-.ά ΝΕΑΝ— ΪΟΡΚΗΐ
  ΜΑ11, ΠΑΤΡΑΙΣ, ΓΓ111Ω, βϋΛϋ ««·Ι
  |< Έτ«ι··(««. ΧΒΜ. Π«**τχ·λ·Ιντε)ΐ ·1 κ.» Δι* επιβάτας κ*ί *ββν* χληροφορίαν ΘΗΝΑΙΣ χαφά τή Κιντριχ^ ι • «εί, ·νε*·«ν τ·Ι Χρη|ΐ«τιΐτΐ |^. < ΠΕΙΡΑΙΕΙ ««ρέ τφ Γι». <ε(φ όίος Αίγέώς άρι·. 5. Β» ΠΟΛΕΙ, ΣΜΤΡΝΗ, ΘΒ^ ΚΗ, ΔΛΕ1ΑΝΔΡΕΙΑ, Κ»ντ·ι*«!ς αΐετχτ*ριΙ«ι«»β1 είς τ·4ς ««τέ τί*·»« ^ Ιγχ«Ι»«»ι Ι« έ« 5 ΛΕΠΤΑ 5 τό φυλλάδιον,με εί κόνας έκ τού φ Τό αριστούργημα των ΐ-γχρό νων ΊΙρωϊκϋερωτιχών Μιιβκττορητ,ιάτων. λ<«ν 'Α,ιΛ 4·«χ. Μ ·μ1 «τε· 4 "'Α««ντ« « | Μ —Ι ΠΟΡΓΪΑΑΟΤ »«4 ΙΒΕΙΡΒ, "—«••«IV !«»- 'Δ·νΙ. ,ΚΑΙΗΩΡΑΙΑΣΜΤΡΝΙΩΤΟΠΟΥ Ι "Ολη ή κοινωνία τής _μύρνης, δλη ή ήρωι'κή ζωή των Έ ζωντανή μέα* είς τας θεαπεαίας γοητευτικας αελίβας τού άμιμήτου μας | ματος. Ι ΙΑΚία άφάνταβτος ΕΡΩΤΙΚΗ τραγωβία ηλαιβιο^ται ί«ό τ* ά τοΰ ΤΣΑ.ΚΙΤΖΗ, αί μυβτηριώζχις, αί τρομακτιχαΐ πχριηέτειαι τής Άραέας ωτο«ούλο.ς υηιρβαίνουν πάσαν φαντααίαν .... Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘ1ΓΓΑΝ-Ν καί ο αηαίβεος ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ ΘΑ μείτ Αληβμόνητοι είς τοΐ»ς αναγνώστας μας, ή ΠΡΩΤΗ β» τ<Λς κρατήβ^ *1ς αβύλλτΐ« βυμπάθεεαν, ύ ΔΕΓΤΕΡΟΣ Ο* τοίς γ*ννήβγι το μΐβος καί την λύβααν τϊ,ς 4«δικήαεωί 'Αλλα ηροβάλλει ή ί,ρωική μορφή τοΰ ΤΣΑΚΙΤΖΗ. καί βώζ'ει την ΟΙ»ί1ΧΗΙ% αυντρίβει τον —.ΕΎΤΕΡΌΛί. "Ολα τα πραγματικΑ. κατορθώματα τοΰ ατρομή-ϊου βαοιλε,ως τού ΙΜΙποζ Λίΐ ΕΡΩΤΕΣ — ΜΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ — ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ, — ΨΤΧΑΙ χακο'&ργοι «*1 — ΦΡΙΚΗ καί ΓΌΗΤί:ΐΑ. δεν πρε,ηει να μεΕνη χωρΐς το θεσ«4βιον αυτο ΙΜυθοιτόρημα. -------------------------------------------— ΑβΗΤΜΜ. Ιουλίου Δέ Γκρανπερ Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΕΝ Θ ΓΑΛΛΟΣ ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ ΜΕΡΟΧ ΠΡΩΤΟΝ ΟΠΥΡΓΟΣΔΕΡΕΚΕΡΟΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ'. ΑΙ ΔΐΑΠΡΑΓΜΑΤΕΓΣΕΐν Ό Γάστων αφίκετο τό εσπέρας ΐπο σε τόν «ατέρα τής Ίζώρ είς τόν ίππό- την, & οποίος Χδβι^εν ότι έμιινε χατα- μ.»γ*υιιένος μέ 'τήν» γ*νωριμΙαν τβ^. κα- τα βάθίς ?μως ϊέν τ^εχάθησε τΐ'ΐώς αι>τόν τόν άνθρωπον, χρώματος τΐικβ-
  Ί, ίνα ήμιάγριον ϊπως τοΰ εφάνη.
  Αφ' ετέρου κ«ί ή εντύπωσις την ο¬
  ίαν έκαμεν ό ίπτώτης είς τον Να-
  καλλιτέρα. Τόν εΰρε
  *, την
  Έν τούτοις κρο<τ(χάνησε νά τφ φα ει*άρ<ττος χαί το επέτυχε, τρέ είς α»τί» μΛρικά ύ κεΐμενα τα ηχλ% ιίχ« ^%^,< ί-& ;βς Ίνϊίας «-ί-.ηίίς 4»' ώτύν. Κατά τί> ϊιάστηυ.α τής τΛτος ό Μι-
  $νΑ ο χ. & Λατ«Λ>ρέ}τ χαΐ δ «Ιίί τοο
  τ^εσκί^ησαν μυϊτιχώς ·— ρί τής υχβ-
  θέσεως Μχν£ρίν. Ό Γάστων' έίίνίιη
  να ύ
  δτι ίΐν χρεηι να
  νά
  είς τον άι
  ... . των, τον —,....
  _κοχχ»ν, άλλά το»;αντ(ον νά «8
  βινίς Ίζώρ /Λ'.χ τα
  " είτο ττΛ όρ·
  γήν τοο ή την *·χ4ίχηβιν των άνθρώ-
  υων τοι>, 8τι ή ονχογένειά τού .βυν$με.-
  {κζε-το τούς φ«6ους τούιχνς χαί χχτ«
  ονέχειαν τ«ν ιταρεχαλουν έν περ'ΐττώ-
  σει χβθ' ήν ήθελεν *ναχ,τήσ·ει την έ-
  >ΛΐΛειρίαν το», νά άναλάίη την ύχο-
  7?ίο>σιν ν,ά μ.ή έκβνίίη πλέον την δε-
  ί Ίζώρ χά] νά μή ζτίτήση νά
  εναντίον της ή εναντίον των
  γ της.
  Ή ί4έ* "ΰΡβοτωνβς «γέν*τ« *«οί*
  ή χβί χωρ,ίς νά άναδάλουν ίιά την
  α5ριο<> μίαν τόσον σοβαράν 1ΐΓ6θεΐ·ν, δ
  ίπιιιότης επήρεν βμέο·<ι>ς είς την φϊλ«-
  ιχήν.
  ΓνωρίζονΑν δτι μετά τόν διοικητήν
  τής έιτο»)ή«ς, τό ιβρόσωΐνθν τ» ό«ίον
  «ίχΐ μεγαλειτέρον έ—ρρβήν τ)το ό γε-
  νικος διειΐβυντής τ&ΰ μονοχωλίον.
  Ό υιός λοιχον το5 χ. ίέ Λβτουρέτ
  -έξήσχει κάποιαν έιτιρψοήν χ«ί άκβλβΜ-
  6αν« χίβνομίων τα σιτοία το5 έχέτρε -
  πον νά χαρα*ή χωρϊς κό—>ν τούς Λ7νο-
  νιβμβίις ττ}ς φολακής, «ράγίΐΛ τό όποί-
  <η ϊιά «άντα 4λλον θά ήτο πολΰ ίύτχο- λβν χαί Τσως άχατοβθωτον. Ή άνάχιρισις είχε λήξ*ι χλέον. "Ε- χα;>σε νά έχτχοατό πλέον ή μ^σηκό-
  τ»,-ς χομ ή άΐϊομ^ωσις κατί ό
  λαξ δεν έ4ίοτ»σε «οβώς νά γγβ
  τόν Γάστωνβ είς τό χβλλίςν τ»5 Μαν-
  βρέν.
  Το μέρ^ς; ί»ς τό όχβίον ίιεν«ν*ν ό
  άρχηγός δχι μίνον τρ— ίθλιον, άλλά
  χαί άνθντιεινόν, «—κράτει ϊέ ΐντ'ςτοδ
  μικρ ου 5ωματίου ψΰχος τής Σ*6ηρ'α«.
  Ό Γάστων δμως εγνώριζε; νά άιοκού-
  πτη την στενοχωρίαν χαί άή
  την όχνίχ» τφ ϊιήγειρον αί
  περιστάσεις. 'Εζήττ,ιε καί τοί
  ίνα κβί&ισμα, φωτ α καί ποοίεπο .ήθη,
  ι δτι τ,ίποτε ά—' αύτά δέν τοΰ βιααε^ έν-
  Ό Μανϊρίν ήτο εξηπλωμένος είς
  μίαν στρ-ατκατικήν χλίνην έΎ8ε3^>.ένο·ί
  καί τκεπασνιενος μέ μίαν κα>6έρταν.
  — Πόσον λΐίχοίίμαι, άγοοιητέ ψνΛ
  καπεΐάνιο, τιθ είπε, νά σέ »λέτω είς
  τσιχιίτην θέσιν. Ταχέως ον.«ς θά τε-
  λειώβΌυν τα δάσανά σοο καί σοΰ ι^έ,ρω
  νά (ασον νά άνακτήττ,ς την
  ον σ&ν.
  Είς τάς λέςεις αύτάς ό
  άνεσκίιρτησεν. Ήγέοθη καϊ έ
  είς την κλίνην,
  — Δεν προκίΐτα'. άκόυ.η ϊ·.' ά'ΐόψε,
  άλλά πολΰ γρήγορα θά ϊίσ*. είς κα¬
  τάστασιν νά κάμετε χρήΐίν τοδ μέβ·»«
  τούτον. -*
  ,— ΕξηγηΛήτε, Λαρακαλίίι, κύρ«ε νχ-
  πάτ». "Εχετε ποαγ·,λατι.κώς(τήν πρόθε¬
  σιν νά μά 6γέλετ>ε άχό ί ώ^έσα ,
  —"Εχω βεβαίως ϊν μ*·«ν, άλλ' ά-
  γνοω ίν θά τ>χη τής έι:ίογ.«,υτ·βς
  σ»ς.
  — Ποίον είναΊ αύτό ; «ρωχτρεν ό
  Τοτί ,β Γββτων τοΰ έ·ξε$ι·?ί την αι¬
  τίαν τής επισκέψεως το;>. Τού ί*>ίοκ$ι
  χψ »πι—ροφήν της Ίζώβ-ιίς την οι¬
  κογένειαν της, τϊχ φόβο>ί τής νΐάνι-
  ίος Χναί τ»λθς τοΰς ορους τούς
  τού έιτέβαλθ') !·» την ά
  τού.
  Ό Μανδίΐεν τον ήχουϊκΐπως ά/ϊύβι
  β »>Ο«νής είς τόν οποίον ..Λροτ.ίνουν
  4ρ»τικον φάρμακον. Ή άπώλΐ»« ^ης
  9«ν εφαίνετο ότι τοδ ίκαμν» ιμ.
  γάλην αίσθησιν. Τί είναι ή χ^ώ/.ϊ'.α
  ϊΐ>τή άιτένατ: τής ελευθερίας κα· τή;
  ζωή; ;
  — βά ϊιαφυλάξω πάντ&τε, ιτλ->,
  την άνάμνηβ-.ν τής 3εβ—ινίϊος ϊέ Σα-
  6άλ κιί^ έχκροάζω τάς λαμ.χροτί:«ς
  μου ευχάς διά την ευτυχίαν της Δέν
  ήτο ϊννατον νά την κάμω νά —υ.Λ*ρι-
  σθή ζωήν πλήοη κ'.νθόνων καί πιρ-ττε-
  τειών καί είμαι ίτοΐ',λος νά ά<«λά6ω τή·/ ΰχοιχιρέω—ν, την οποίαν θέλίτε. Καΐ έγρ.αψβ την βπ'.ττολήν Ι «Αεσπίΐ>νίς,
  «Σ·ϋνοίειχ<υσά μ^ είς τό Ροχεράλ, εί- ιθε πάντ&.« έ>λεί>θ«ρα. Τής έλευθερίχς
  σας ταύτης δέν ««ττί^ήθητε ούϊ' έ—Ι
  στιγν,ήν. θά μοΰ άποϊώσητε δέ ϊικαι-
  % οδύνην άν«γν<Λρίζουσα δτι Λ6ριεστο·χί- σ^τ/— ποτ^τοτε μέ όλον τα/ σεβασμόν { καί ιμ. τάς όφειλουΛνας πρός υμάς —- ρ·ι·κοιήχτεις κ*ΐ φροντίδας. Σήμ*ρο; σάς άρέσει νά ί—στοέψη— είς την «κογέ- νειάν σας. Εϊθενά εθιρηττ έν αυτή την εύτ^/ίαν την όπιίαν έγώ όμολογί) ότι είμαι άνίκανος νά σάς έξ«»φβ·λίσ<«. 'Εστέ εΰτ^χής, αγαχητή ϊεσιτοιν'.ς·.'. Σ«γγνωτ« ίνα 5-^Γοχη, ο όχοίος έν 7*(Τΐι·ϊ Μρβίίθβύνης ήλπ;«ν ότι θά ύψθότο^ μέχρις ΰ·χών. Άνεγνώρυε το σφάλμά το^. Σήμερον ϊιά νά ε,κίά^ω *ΐτό τό νκϋ>£ά σι« κάντα φόβον, τ*·>·
  λαμ.βά·/ω( έ—σημως την ί»χοχ?£ωσ-ν ιτ.
  '^ή τολμήσω τοτέ τίποτε ένβντίΐν ^μ,ών
  η των μελων της οικογενείας σας. νά
  μή ζητήτω πί/τέ νά σάς έπΐνίδω, έΑν
  αυνηθώ ν* άνακτήοω την έ-
  λευθερίαν μου.
  Δέξασθε, ονεοτϊςιν-ς, την ίιαβεβαίω-
  βιν ττ}ς έξίΐρέτοο «φός 6μβς
  '1<ίως καί σεβασμοί μεθ1 ών Ταπ«ιν6τατος ΰμ< ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΑΝΔΙΈΧ Ό ίππότης ϊέ Λατ&Μετ ίπέστοε^εν είς τόν «χτέρα τού φίρων τό έγγρχ^ον τιύτο. Ό νποκόμης καί ό Μιρουίλ έ¬ λαβον γνωτιν τούτοο την αύτην έτ~έ- ραν. Την επαύριον ό Γάστων έ·κοι·* - ποιεί τό πΐριε/,όμενον τ&ΰ ΐ^Ύράί'^είς την Ίζώρ. Άφ'ΐΟ ή νεχν«ς ίνέγ-^ωσε την επι - στήλην τοϋ φ«ε4|τκισμέν&·^ μέ την ;*!- Ι ·'θμενιικην γαλήνην βνγτΐώίττοίΛλέντςλύ- ·~θς είπ·εν* 1 ι— Τί τοΰ είπετε λοιπήν ϊιά νά έ-πι- τύχβτε ττϊρομοίαν έχιιττολήν ; Καί δι¬ ατί μο5 άπεϊύσατε «φηματα τα 'ιτ.ν.ι μοί είναι εντελώς ξενα ; — Τού %κνττ> μόνα/, ό—ήντ-ιτφεν όΓ«-
  στων, «έ«<; άτοφασίστ}τ8 νά άν«?.άβητε την υποχρέωσιν νά μή έπανιίδητε είς τό εξής την ϊ&ϊχο-ινίιδα Ίζώρ, Οιά τίς παοέξωμεν τα μέσα τής άχελε'Λϋώ - ιεώς σας». Καί χωρίς σνζητήσεις, -χω,ρίς νά με- *αχ*«ριτθώ -ήν έλαχί-ττην ρητορ!Κ»;ν, χωρίς νά μοΰ φέρη κβΐ ούτος την έ1}*- χ'-ϊτην αντίστϊσιν, μ,οθ χιτε/,ρίθη· <1·]ί- μαι ετοιμο; >.
  Καί έκάθησε μέ δ) ην
  χίχν καί βγροιψε την έΐτυτολήν.
  Τέλος άπιεχωρίσθημβν" ώς ι'·
  τερθί φίλοι τοϋ κό^ο^.' -
  Ή Ίζώρ £;λε,νβ ΤΛεΐΓΤ'ν.Τ)
  V.
  πηλή.
  — Εννοεΐτε 6«6αίως, ένανέλαβεν '>
  ιπποτης. ότι εοοιβκχιετΐΐ Οπό τό
  ι·.-"
  τή.
  ΐ·.ω-
  ί/.ης.
  δμως τινος τοδ
  Λϊ'.ϊ την ϊλί»0ϊρί«ν ;
  'Εΐκ ;λέρο..ϊ τη·ς
  —Έγύ πί'-ΐω^ι/ώς: ϊέν
  π&τε νά πρ'άξω. καί ό παιτηρ μβυ, ·/.«-}
  Οόσον γνωρίζω, δέν είναι ϊιατεΟι.Αίν,ς
  να ζρΐβή είς καμμίαν ΐν*ρνει-.
  ι— Παρΐςηγείτε, ίξαδβ,λ, /ς
  έιχθέσεις τού πατρός σας. υ ■/,. Μ: -
  55·>έλ είναι διατεθειμένος είς πάν 'ί.τ:
  δύναται νά υυμβάλτ) είς την χ3^ιάλί:?ν
  9χς κ*ί·τή>; εύτοχίοτν 9ας;
  —Ή άβ^άλειά μου δέν *π:'λ«·ται
  —-Άχο μίροίκ τοϋ Μανϊιρέν, ό ', - -
  ως.δχΐ', άλλ'^ 8>.τός βθτοϋ είν'ίι ο Κ/, ά
  3ιος ΐΑθΐί τόσο! άλλοι άγιρ«άνθ?ωι:^,
  των όικοίων κρίπ: νά φοβώ',ϋθ^ ι ήν
  «κΐίκηιτιν.
  — Δέν είναι δυνατόν νά τόν Ϊ2ω ;
  ΊΙρώτηκτεν «ϊφ-νης ή Ίζώρ.
  —•Άΐμφιβάιλλε.τε ; είπεν ό ίπτό ής.
  — Η'θ«λ* νά στ«μ,ιλήσω μαζ' το«.
  —Ήμπορείτε κάλλ'.στ*" καί θά
  συνοϊεύσω μέχρι τής φο·λ*κής τοχ
  — Πότε ;
  ·—- Την ημέραν 5έν εΐνα-
  Σ ρχ'ζει ή 2ίκη τοο.
  Σήμερον· . . . είπεν ή νίάν.ς ;
  Ολίψεως.
  —Ή δίικη δμω? δέν 0ά
  έν2;αφέ.ρον ή μόλ·ς αίσιον. Θά ί'/ετε
  άν.ούσι·. ώποθέτω μέ «όσην βραίύτητα
  ~ροχω·ρίϊ ή ΪΡΧκζΐΌΐσύνηι. ΠηΓγαίνομ^ν
  καί τόν δλέχοιμεν είς την φυλακήν τοο
  αΰριο>ν τό βράίυ αν θέλετβ. βά σά- ϊι-
  α6ε4αιό>~| διά ζώστ,'ς φωνής αύη τό
  όιτοίον σάς έγραψεν. ΊΙμχοροϋμΛν ^κρ-
  μη νά ΰιτάγωμεν αϋρ«ν «ίς τό μέγα-
  ρο-ν τοΰ δικαβτηρ^ιον χ«ί νά π«ρχ— ώ¬
  μεν Ε,ς την ϊίχψ. Έχομεν
  εξ &εσεις μ» ϋλην την μεγάλ
  βη των Οέηων «κ μέρο·^ς *
  — βά ύπνφίρω πβλί»
  θά ϊν^ηθύ ν ά καταυιτείλω ί
  νησίν μοί*, βέλω ομιος νά τ«
  11 -πθνιμΐα της αύτη &
  τόν ν ά μή Ίκανοποιηθή. Κ«
  στημα τής ήμέρ»; ή ΊζΡ '
  τιν νά χαραστή είς το ϊκ
  κ4ρ'.ο< δέ Σαδάλ καί ϋτοηρετών το« είχον ϊη ςί/ον ε.λθει ίΐώ τη·* Γ?ινό6; ρ'Ομός των μαρτύρων ΰ«εοε- τ—ϊα.ράκοντα. "Οσον ά «ερ'νέργονς, ήσαν τέφθ, ί χεν οβτε μία πλέον κλίντ) «' δοχ,«ία. Μβ όλον τό δθ χωρικ&Ι κροσέτρεξν τής περιφειρείας ταύτης__ * ή όποία σήμερον άποτελίΐ *' ζ«ρ.τ>ς. Τ« μεγαρον ^των Μ
  είχε πλητμμορί«τει άπό
  'Ή β.τ>ρ4α αδτη χροσελιι
  ί/Α)/^ των συνδοων είχ«
  ανησυχίαν χϊς τάς
  *ίως »{ς τον" κ. Φλθ->?άν2
  μοΰρ. Έ^ριζε πολυ *«
  θφσε«ς αύτθϋ τοΰ πλήβνί
  είχεν αμφιβολίαν Ι'Λ μ|Τ'
  σαν πολλοί φίλοι το»
  ίί ^
  «3
  νά
  «3 μονοπωο
  λακτι*ά μέτο*
  «ί είς τάς άϊοϋς *«·
  »τΐ την οικίαν τον.
  Ή μεγάλη οίκία ^ Γ
  ί3 άό βλλ<υί των