90261

Αριθμός τεύχους

8090

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΕ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  ■·λϊ« Α*.
  • ■'.
  Ι »τίχ«ς '£·. | _,
  1.—
  ■1.1·
  1 ■ ·.!·
  ΐ Ιλ4ττ·Μ·ε
  ΓραφεΙα ο!.ο«,
  ι6 φύλλον Κ
  ΒΛΑΧΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΗΧ - Ετο* ΚΕ'. αριθ. 8Ο9Ο
  * Αθήναι ΤΓετάρτη 1 Φεβρουαρίου
  ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΟΠΟΓΛΟΙ
  < ρλ6 κ«Ι ,6γο« ΌΒ Α ί ΑΚΩΝίΚΑ ΤΟ ΛΓΣΣΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑ_ ι. άλλά μόνον έττά μέν φέτος, ι. τ» εχεκ είνε τό π·ροαυ- άπδ τ>«ραχβ·«Όμένο>;,
  ΐγινί άσονίΐδήτως αύτό το ς^ύσκω-
  " -- η-Γ— άπό τόν δώσα/τχ
  πληροφορίας άνώ*.ε—
  4ίιπίλληλον τοΰ ύποι>ργ*!<υ τώ// **/ ΐγιν; άσονίΐδ 'ί των άριθμωι ς ίβΐάς τάς 1ΐϊλλι;λον Ίνΐτ:τούτο·>
  άναγ—
  0ί' 'Αθττνα'ιιον 1—.-
  ; Σ·#6*τ.ς ίπιχυρογ&είϊα καί
  το3 Νομάρχο-», κ*τά την οποίαν
  μίαν ϊεχαιτίαν, άναλαμδάνε'. άντί
  μίνης ά'λοιδής ν* θεραπεύση δλους
  ς ά-ίρο·υς τδΰ Δήμΐ·-> οΐτινες ήθ«—
  «πό λυκτασμένα οτ«ολιά
  Ο, τ; ί
  τ' ε«; -- μονον οί
  150 ώς 1ΟΟ._ ^
  Ο άρ'.Ομός αύτδ; δεν
  ;τι»·/ώς. τ» οποίαν θά πή δτι ή ά—
  ; κάν« δη>χ προοδον είς
  χι/τό. Διότι είς τή;/ Γερ-
  νίαν, -λ χρούαμχτ» είν* ελάχ^στα ή
  δ Δήμος
  ρ
  το χάμ^ διά νούς ίίί^ς ρ
  ς. Ούτω καί το τΐμων τδ Κράτο;
  ις Ίνττιτοϋτο «νθ*ρρύν*ι και τα ίιά
  ή ό
  -ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΊΌΥΣ
  οί χαφ»*ώλαι βιάζο'νταί νχ η
  ς ϊταρ^ογήν 6 νβος ·λ«ττωτι*ος της
  (ολογίβς τής 'ζχχ,χάρβως νόμος.
  ΙΙ*ρί ελαττώσεως δμως κ«ί τής τ!-
  ζς τοϋ κϊφφέ οδτ« λόγος.
  "Ολα διχά. τοος λοιιτον οί κ*φβπώ-
  Α1ΙΟΔΕΙΚΝΥΒΤΑΙ
  των έορτων ΐ
  άά
  'ΙΙ
  ί ρ ρ
  ς την τβλεαταί» Κορ-αικη χωρις νβ
  &φΌχ3 ότι «ν 6ίέξγ) την τβλεντιϊχ*
  χίν-ϊ κα; «ί έορτα'ί και τα
  '.χ, ν,α'. α! συνΐίρτάσβις κΛΐ
  καΐ τα τόσα ϊξ&ϊ*.
  Ένώ Ίν έγίν&ντο· την χ«ρ*λβοί>βαν Κΰ
  ■>·/»;> ν.?Λ· ^ •'βρεχ* 6α »ίχε «μπρός
  έ
  ; ή
  μίαν όλάχλτϊθον
  ι τάς
  ά—ο&ί'.κν'ίδται δτ·,
  «ν
  των, το οποίον τούί
  ιάλλο»; ά/;ρ<ομβιτί«τοι>ς■ .·..
  ί
  ρς ιμ με-
  'ΐ των ?;ελών τής! 'Ε}χ!τροτ?ης, δ εν
  ά ξ ί κα' ή σν.ί-
  ΒΒΡΓΙΙΝ
  ΛΙλ ΤΟΝ χ.
  «Είς την ·ι>7&ικί«ν Άγίοο
  » οί π!«τ&τ«$Φΐ φίλοι των *οιι;/.άτων
  ία«ν αί («τροί. Τώρα ίκττάζοΐ/λ νά »κ-
  ί ώ
  σοντρ·έχει
  :ών
  καταλΐγοντοιι »ί κ. κ. Δή.
  Βαρδάκης καί Ββργης. Ό
  δεν άρνείταΐι ότι ό Β«νι-
  Είς τα χβι^όγραφχ ώς τελ»ι«αίνν δ
  μβτ* τύν χ. Ββ'ργην ·1ν«ι βτ,μί!<ι) μ*νος ό κ. Γενάοης ίατρός καϊ «ύτ·}ς τοϋ φα^μαχιο—ιιον. Κχτά τι>~
  βμως λάθος, π»ρ*λ«·φτ)η το
  Γ*·«ίδης κ*ί ίίιιι ή «αράγρα^ις
  ιυταϊος- δ«ν βφνΐίτβη 2τι ό Β*-
  »ργ4ζ6τχ!
  «β
  «·>
  «ς τΐν*. Βέργην/Εξ ού ή *Θ
  •ΙΓΐ'ΐΌλή πρός τ»/ «Χρ&ν&ν».
  τΜίογραιφική ιδιότης τοΰ λαθους
  9*«ρά δΐ(>τι βά ήτοι ηλίθιον ν*
  '"'*■> αντι&έτο,ις άπά τάς έιχφρασίείβχς
  «Λ *ατ' ανάγκην την επομένην θχ
  ΤΟΝ α. Μ11ΟΓΛΟΠΌΓ-
  ΡΑΝ
  Οη
  Χ. ]
  Χ.
  ς
  &τ: ϊεν
  >!
  «Λ,λβς
  ίΐπΐν οσα έγράψαμεν>>. ο
  «ργοσταβιάρχης. Ό
  ά: «κως
  τό
  !τ"«» «υ φρόνημα '13οϋ τα γραφέν-
  "" -'.....ρίδα τού·
  ίυγουράς. Ό*. Β«-
  ίάνει καί καλχ βχ*ι κά-
  *«*ά, δέν τ° θέλω δμως, θίλω
  ' Νς τ« ΐ
  «Οϊ

  η.
  ίΤν«( ή δΐν είναι /ΛνξΜταβος ή
  Ού κ. Ρχλλη, ημείς δέν
  στάΐτέρια γιά νά το μάβο*·
  ί ί
  δπως καί
  ϋ 1ΙΟΙΧΙΚΌΣ ΝΟ
  άξιο-
  μετβξί» των πρω
  Άττικβρ^ισμοιί
  Ρ«»«ώς την
  των ΆττΜΐρχ
  στίί σημά3ι σιν τ*
  χ νά φρινιάσουν
  στά βολά
  (;ς υ_
  , ή^ς άπό
  ν νόμον επί σοκοφαντία καί
  8—,«
  ζβλου «ίνα» άνόοτβρκτα, των ϊ4 λοιτηων
  ίχΐΐ Λλαττογρο-φηβη ή ύπο-;ραφή».
  Ίΐμίίς ϋψΛσΐΐ^ΦχμΛ·* «κβ.τοι«ά8«
  σϋ.ν*ντ«ι>ς·εων. Μέ όνάιωιτ
  «τ4* δθΌν ήτο δ»ν«τον καί μΧ τα
  λά των. Ιΐαρί^ίψ^* τ^ν Λ
  και της όΦοΰ μέ τον αριθμόν τής
  ίας τα3 χχθενδς, γιά νά μή κα-
  ταλθ5μ.6άνετ4ί ματαίως χώρος χαί μ,ή
  ζ6 τ»; Ο
  —,5
  μία ·φημ.*ρίς. ΠροΐκαλοόυΛν 8-
  ά άβίξ δ * ί
  μ φημρς. ρ
  μως νά μάς άιτοβίίξτ) δτι
  των ά.ναγρα![>έντων χρ·οτιίν-ο/;
  'ΕΚ ϊέν π·ρί·Αε,·.ται
  λλ δ
  ίν
  ^ ρι
  χβρί προσώχω'/, άλλ' δλοκλήρων,
  μελώ 5οώ
  «κ
  ά-
  κάν
  μελών
  ►♦•ρ
  ΙΟΐΒΕΙΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  ΘΑ ΤΟΗΕΙαϊΡΙΖα
  ποδ έδιδε πρό ολί¬
  ^ είς
  "Ενα
  γων ή;*ϊ?ών
  την αιΐ·6ί«σα
  Ινχ μ»γαΐλο άτύχημ». 'Ηιι»ϊ —Ο 0 χο.
  ρδς βίχ* κβρώβει χ*ί ή «νθομία βΐχ*
  «τήβ*ι τον θρόνον της είς το κίντοον
  τής ά'/τη,χού—,ς «—ο γέλοΐα καί λα«..
  ιτοιχΐο—ούσης άπο ώρϊΐ* (ΐ.άτιβι
  χαΓ γρβμίας ρς^
  των —λβτδν τ»ϋ Δημ.αρχ,«{οο) η
  ίίφνης είς μίαν κούκλαν 2ν«ς τέως
  •Λαί ήξη^ ύπν}ήφιος 6ο.ι>λεοτης Άττι-
  καί ήρχι« νά
  Τί ΐζητοάτεν ό πολιτικος έκ*ί μβ"-
  <ΐα; Τί ίγόρ€«»ν δ άνβρωπος χύτος μ£. «λ είς τ* €*βίλίΐο[ τής εΰθϋ{ι.ίια^.Πώς νά διακόψη μίορ^ «—5λ«»ι>σιν
  ίια<Γ)ς·δά<ΐινι, μ.ι'αν ανάγκην τοό αύτοΰ. 'Εφ' δο^ν «Ιν*ι χ^ 8τι κ«ί ή Ζ'.χη&χνκ; δι' 3λ·ους τΐΐ»ς άνθρώπβυς, ιδίως δυ-ως ίι4 την τάξιν των εργαζομένων ολη,ν την χρονιά, αποτελεί άνάγκ,-ηιν. Ό Ρωμιυος «ίναι τό *ν»κτικώτ«?ον ν,οίί «χ*κώτ*ριον ζω«,ν ηοό ΰπαριχει είς τθν χόβμον. |· "Αν «ϊφνης £νβς ΓερμΜκνος φιος βοωλευτής ίιτιχ«ιοοΰβ« νέ ότι είχαμεν ό Ά»)ηναΐθί βονα τού, εις μί«ν γερμΛνιχην σι>γκ»ντρω-
  σιν 6ά έ"6λεχ« ολα τέ Λοτήρι* της μπΰ
  Ρ*ς νχ ελάμβανε την ιτρός την κ·-
  φβλήν τού φ»ρ««τ»ν. Καί μ' δλ»
  τή δόκιυο^ 'Βδώ ίμως φ. «ΐυνίβ·»,
  Ό πολιτικάς άνηρ)—«ρψΛ λο3 δέν
  ξβφω τό όνομά του^—4φεΐβ^ βλεύβερις
  ν' άναιττύξν) 8λην την ίητορικήν τβν
  δείνότητα, χωρίς ν' ακουσθή ή παρα-
  μ«*ροΐΓέ?α &ι«μα<>τορίο(. Άχεναντί»ς
  μάλ:»τα Ύ^ο'^Λ-ί,μαα χί^οκρ^τήίΛατ1»,
  τ* όποία *«έβτ*φαν—<*οπ& την καθι«. ΐωθιίουβν υπο των *φ·(ΐμ.«ρίϊ<Λν —την αγόρευσιν τοδ ρήτορες. Νά βόΕς χώ; 'Εγώ ϊν ήμην τοδ Σωματ*»» «ύτο5 δταν μ θ« εφθαν* προ τής «άλιτης τώ ΐϊδ λδγος ύίΡβψηφία», ♦» «ρερνα τδ ρδ άπβ τ& χίρι τοΰ άντιπροαώ- τθ», Θχ το βϊάγκων* α«ί ·α βλ:- γ« εις ίπτικαον ίλων. — Νά μωρ», &«γκωιτό ο«δ χϊίζ*!. χάνχ«ες το γλίντι μ«υ, β' εκδι- ί 'γώ. Καιί θά τδν ί>ζ4ριζα.
  ΙίΛΡΣΙΦΑΛ
  Α.Ο^Δ.Ο.
  ης
  Παρ' ολίγον ή Έ-χνάστασις
  Κίνας νά «χη χαί αύτη τχς
  της. Αί φοιτητριαι τοΰ Τσιάγκ-Γιοΰ ε¬
  ζήτησαν νέ καταταχθοΰν «ίς τον έιτανα
  στρατόν. Είς την αίτησίν των
  8τι αί γυναίκες όι:εί—
  τάς αύτάς ύπ·οχρ»ώσ«ις πρός την
  κχί οί άνδρε.ς λέγουν
  «Δέν εϊμϊ-θατάαχ ίκαναί νά γίνωμεν πό
  λεμιβταί.Έννοοΰμεν νάμ-ή περιορισθούν
  ■είς το ,νά ρά~τωμ*ν μόνον ένδύ,χατα,
  άλλά θέλομεν νά σχημ'Λτίσωμεν σ.*ν-
  τάγζΐχτ* καί νά βαδίσωμεν έναιντίοιγ
  τοΰ έχθροΰ μας..·» 'Η προσωρινή Κυ
  6έρ·νη>σ".ς εθεώρησαν εντελώς περιττήν
  την άρειΐΑανία11/ αύτην πρωτοβουλίαν
  των φοιτητρ^ών *,ζήττ;σ*·ν δμως άπό
  τάς «φιλτάτας αδελφάς μας» χρήματα
  ίιά τή»* ατρατιολογίαν των άνίρών.
  ν
  "Ενα συστυχιαμί'νο παιδάχι βίς την
  Τουλούζην ήλικίας μίλις πέντε έτών,
  ΰ-έστη σοβαρά μαρτύβια άπό την μήτε
  ρα τού ^αί τόν βρασττίν της. 'Η ά-
  στυνομία τό ανεκάλυψε πρό ολίγων ή-
  γυμνόν χαί είς έλεεινήν
  σιν. Εκοιμάτο είς ίνα άχαρίνιο στρώ-
  μα γ&Μύ βΐς την γήν καί ώς μόνον
  ί λ
  κ-αί
  μ /. ρ
  ϊνα παλη«ρρα«//ο. ΚΕς μίαν γωνίαν ή¬
  σαν δύα. λέρωμίνα π'.άτα χ<αί άγγεΐον μέ άκατ>αρσίας. Άτυο χχνω το» ίνα
  σχοινί άπλωμ«ο μ-έ ^ δρεμμένα ρο£»·χ«
  των οποίων αί σταγόνες βπιιττον επί
  -ου εξηπλωμένος μ'.κροΰ μάρτ^ρος.
  "Οταν ό άοτυν-όμος μ*Γτβφ*ρ« είς τί»
  ρϊν^ τόσον μεγάλην, τής όπβί- «ργότ«ρ&ν, ή Κρητη ίϊν ϊχει παρά νά
  άς θά έγινόμηΜ ίιαχρύίι«ς κηρυξ, ίί- ωφεληθή *'κ τής τοιαύτης της πρ*—α-
  *ων τδ παρϋειγμα ι>ελήσεως ένιαίνο» ιθϊ«*ς καί τα τέΐκνα της βά δύνανται
  κ*ν άφοβ^ιώσεως άπερΊορίστοο ΕΙματ νά είπουν ότι βά κάμουν την α
  βέδαιος, ότ^ οδτω πράττων βά* κατώρ- των «ύτνχή καί όλδίαν
  •ν - -- , 3το Ψ£μμ*· οποία τοί>ς «Πωβ» το κολοβ- «τας τής 'Ανεξαοτκα^ί"οί.
  «λανη των άρχών, η άβτεία ααιον θαρρος να βτραφουν έ- δέ επί Βενιζέλο ^ *
  ΐατορία. Ήσταυροκοπει'το ναντίον μιάς λαϊκής Οελήβε- βηδες, βγαίνουν
  θυαιάβα,ντες
  | ως; Άπό «ου εκινήθηβαν αί ποποιϊαν τ
  δ,ν κλωβταΐ των πέντζ νευροβττά τή είνε ή
  μακράν άπ' *μο> «των; πολεμισται
  Ι *Εαν υπό την βυνωμοβίαν οικογενείας
  84ν ιΕχ* τύχην ύπάρχοι>ν οί μιγάλοι ακορ-- «υτθί εδώ >
  ό ΐρημος αύτός τόπος. Ή «ιθί, τους οποίους μ* τό δ£- *ί·5·
  άνάκριβις γνωμοζοτεΐ ϊϊια *7·° τθΐ) βποπτεύβται 6 'κλ- Κ.αΙ δμως κινουντες
  την προφυλάκισιν πέντε απα- ληνικός λαός, ή 'ΙΟλλάς ω«ι£- τα
  υ κοτζαμπά.
  άπό την έ-
  Αυ'
  -βα τής φαυλοκρατίας είς...
  ολόκληρον Τύπον. Ό
  δεινοπαβημάτων
  κρίνη φίλον της ωρζπς χώρας β«ς,
  την οποίαν θά «πανέδλεπον μετά τής
  χ*ράς·
  ΑΕΧΤΕΛ
  βματα τής άνακρίοιως, πίν- «?· Είνε τρομεράς όμοιότη- "ϊ°υ άν'»ρώπου ό οποίος
  τε ΚωαταγερακάρηΠων με τος τα βημ&ία μεταξυ τής τίλει* την «ρνηαιν τής λύ-
  βπαβί. ' Ανηκόντων είς έκ*1* τότε; και της τώρα άνυ«οτα- μ*1? των και της μηδαμινό»
  νο τό βώμα τής ΙΙολιτβίας τό ξί*? *«τα τθυ νομου. Οί τητός των. Πρό ενός ϊτους
  6«θ2ον πρώτον επυρπύληαεν κοτζαμπάβηδες εΰρι^ικοιν δτι βΐχ'κν λουφάξει, πρό ολίγων
  ή έβνική όργή, τό οποίον £- ό λευκός άνθρωπος «ου άφη- μ/,νών ίπρόβαλαν μύλις από
  καμε την επανάστασιν, τό ό- »ε τας δόξας τού είς την τό καυκί των, είς τό τέλος
  «οίον ξεατράοω<ια τόν λαόν, Ι»ωβαίαν και ήλθε να όρ*)ώ- το$ ϊτους ώργάνωοαν καί δι« τού λαοΰ τους βη τα έρείπια 4Πώ, τό ίβα-- έπέτρεψεν ο λαός. Αύτα ήβαν ά.ρκ&τ% ν* ένι- βχύβουν έκείνους οί ΚνηοΤοι άπό την βρώμα έΤχουν να ώ- φεληθουν. Αυτα ωδήγησαν είς την κω μικήν ή σοβαράν δια τό ά- ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΟΤ ΕΠΕΣΚΕΠΙΤΌΝΤΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ Βαρθολομαίου! τού νιζέλον, τόν νόμον. Και νομου, Χ* 6οι>λειά τού ν* καταατ,οέ- θάρρος δυατυχώς τους
  ό ϋό
  αυτους, «ρριφρονών τα
  ς
  ό λαός.
  «ολ>
  Διότι
  φνης κατα τού νομου, κατα κια των καί τα τζάκια των,
  το^ Βενιζέλου, κατα τής έ- ένφ ο Κ.υο'ερνήτης ά«αντοί5- το>ς «{δεν άπαθεί'ς υπό
  ς
  αϋτός
  νά παρα-
  τα
  παναατάσεως, υπέρ τής σκου βεν δτι νόμος Πϊν ύπάρχει έ- μάτια τού έντός ενός έ,τους
  —" '— κόπρου, ϊβγήκαν κεΐ δπου δΐν εΕνβ δλοι Ισοι να έξελίσσωνται άπό πτησ—
  πρό αΰτοΰ. Οί κοτζαμπάση- σόντων σαλιγκαριών είς κρο
  τΐέντ* σπαθοφόροι να συνω
  μοτήσουν
  φαινόμε
  κτραν σύμ-πτωσιν
  τόν στρατόν οί άγριθι αύτοι ως πολίται, ϊβγαι
  δ*ν ίχουν πρωφανώς σχέσιν, άπό την μεγάλην
  Έξ άλλου παράφρονες βεν τής Χουρκοφαγίας. ΤΙΙσαν
  Μεταξί.
  όποιαν άπό προχθές παρακο-
  όξύτατον ενδιαφέρον. Διότι
  ^Μι-εήν έκβασιν αυτής «αι ίΰΤα^Γκαί'
  δει,χθί έαν είμεθα διθεκή
  δικά τού__Ό
  έκθεσις
  Ασιανός
  Βααίλια-
  διαφόρων /άνεκδότων σήγαγεν είς τό στόμα τού. ΤΗ<ΐα* τβ- ητοί^,ίΐίντες. Πρός - ίτρ^&ύμ,Μΐ,,ο, 6 ήγο,Αών ήγερ* >ν _ημ&ι«;>νομ&ν τό δες ήλθαν πάλιν βτό μέσον, ταλίας. Λία τινάσσοον τό φαρ μοζ χ άοιόρθωτοι, «νβοω
  νόν ά'πλως ως οί- ϋαΐ οί μέν επί Καποοιστρι- μακι τής συκοφαντιας των κα Ι ΛΛ * λ ^ «
  ύμπτωσιν. Διότι μέ ου, αν ήσαν άνοικονόμητοι τα παντός δ,τι αποτελεί* την 2°* »*λθντες να ί>παρξωμβ'
  δμως έντιμότητα καί την γενναιό- ( ^ φ*'«6* δαγκωνοντα εκείνον
  ίθιία,ν τητα τού άρχηγο^ τής Ά— ποΰ μάς έΟέρμανε.Αύτό θά
  νορθώσεως. ( τό ίδουμ*.
  "-. .«*, καί^τασι'χν είχεν άναλά, Θη χωρ!ς να ^"^ '^'ή'ί,Τ
  ησι-> δεί, είναι τα εις Παρι<Γ,Ό«ς τχξείδ.α Μ«τ' ολίγον επέστρεψε μέ πρόσωπον ρω- τού Ζαχ»} της Περσίχς. Είναι γνωστη άκτινοβολοΰν «κ χαράς. Ό νχουργος ..*« »1 *εριεργο^ φυσιογνωμ,ία τού Μουζβ- ανήγγειλε μ» οννατήν φωνήν την ίπ«ί- 0ΐΛ£ΐ!Λν. νΛ'ΐ*ΤΛιΐν> η/Μ/ν&ν·*** η* »..-, - ΐί_ ».·._* _ _*
  πΊριεργθί φυσιοιγνωμία τού
  ρ «λ Ντίν, βασιλέως των βασιλέων.
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ
  την Ι?έαν
  αναφερε· νο^ να λησμονήση αύτδ
  αυτού πράγμχτα. "Ο- διότι ό Σάχης είχεν
  ταν τού άν«ιθεσαν την πρώτην φοράν νά νά τής δωρησγι
  τόν σι/νοδεύτ), δ Παόλη δέν εφάνη πολύ τάπητας.
  ένθοι>σιχσμένος δτ' αύτδ. Ένθυμήθηδτι ________,__,
  ό πρι*άτοχος τοΰ Άσιανοΰ τούτου μο- Ο ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ ΊΌΓ ΒΕΛΓΙΟΓι
  ναρχου 3«.ν είχε λησμονήσει είς την _______
  Ευρώπην μ«ρικάς συνηθείας τής τβτρί Διά τόν Λ«-όλδον Β'
  χωρις
  στυνομ,ίαν. "Οσον καλήν θέλησιν καί [ αστυνομίαν μας. 'Αβγο τδν διευθυντήν
  «ν ε'/ΤΙ ό διβϋθυντής τής 'Αστυνομίας της μέχρι τοϋ ύτρενωμοτάρχοο της. Με
  καί όσην εύσυν.ειέησίαν καί δσην άμε- ! χρι τοΰ χωροφύλαιχιά της. Διότι διευ-
  «η/;τη(«η™—λ.λ »λ.« ;^-^:~.. · ../...... όυντής άστυνομίιας επί δύο σχ*δόν 2τη
  ποΰ διοικεΐ καί δέν κατώρθωσε νάκαλ-
  λάξη την υπηρεσίαν το» άπό τέρβτα,
  είς τό ραμολιμέντβ τού δπως τα ξεκοιλισάαντα τό παιδάχι προ-
  την ό—η·αν ό κόσμος
  δίχετα·. άγογγύβτως τάς αυστηράς α¬
  στυνομικάς διατάξεΐς, έκτδς των
  παρ«λθ6ντος, των μή ζηιτούντων υπαρ '
  ξιν άστυνομίας^ τοιαύτης ή τοιαύτης, νά
  συμφέρον εχόντων νά μή υπάρχη κάν
  άστυνομία—όφ*ίλομ«ν άπδ ·λλτρ γω·»
  νίαν κρίνοντες νχ παρατηρήσωμεν χαί
  τονίσωμεν δτι άστυνομία ίέν ΰπάρχε·..
  'Αστονοαίβ! μάς λεί^ει. Διότι ό &§$<α- :, ποΰ δέν ϊδωκβ «ίς τχ τού να μας κάμουν και τι να πρωτοκάμουν οί οργανωταί; Είμεθα 6έ6·αιοΐζ δτι μόλις τοΰς χοΰ- μβ πως την αστυνομίαν την εχουμϊ 'ς τα χέριία τής χωροφυλακής βά ΐρ'ι- ξουν. Χωροφυλαική κχί άστι/νομίχ ίι— πτ}ρ«σίχ τής τάξεως καί τής ασφαλεί¬ ας των πόλβων είνβ δύο πράγματκ ά- τί δουλειά «χούν καί | διάλλαΐχ,τα. Γρανθοιπατιναριζόιμενα. Είς ·<* Κ41 ΛΛΛΛΜ.ΌΛΪ τ*/ν—/ρ?Ε ((ς <χ;ο^ ΟνβΤυ- *■ λαιμηιτομον ο ««τχγγελευς, τού οττοιου τα έλαττώματά τού, τον ίγωϊσμίν τού, το η κεφβλη τού είχε κάμει π»ρισσ»τίραν την άδ^φορ,'αν τβ», καί την ψυχρότη- , ■ , . , , · ; ·"!· Φ(ΤΤ«»Ρ«· Ε***Ί, «ε ο εισαγγελεύς -β -„ Είχεν δμως φ<ϊδερδ μυαλό καί χ περάση ς το Λζοβρομ^ μην τον > «εν τού έκαμεν αύτην την χαρ"ιν, έθύ- έ'ξοιχον κ«ί μο-ναδικήν αντίληψιν 'Ο
  χρασύρτι τό άμάξι, θά ϊ4χ0η βρισιές μϋΧί **', έθεώρηβε τον έχντόν τού Παόλη άναφίρε1! 8τι δ 6»σιλ«υ"ς τοδ
  | Βελγίου πολλάκις εξεδήλωσε την επ¬
  ι θυμίαν τού νά κάμη γαμδρόν τού τόν
  ΙΟΥΖΑΦΕΡ ΕΛ ΕΝΤΙΝ ? κ^μητα τού Τουρίνον. Κχί έπειδή ή
  ■ πριγκήπυσα Κλημεντίνη είχε κΐάμη »ν·
  Εύτυιχώς εδρε τδν μονάρχην τοΰτον δή την εκλογήν ?ης, δ Λ«οητόλδος δι-
  | μαλχκώτερον, άλλά περίφοίον καί ά- ετήρησε πάντοτί χκατανίκηιτον άντΜτά-
  καί κακομεταχειρίσματα άκόμη άπδ ε- προσδεδλημένοιν.
  νόν άκαταλόγίιστον. ΠαντοΟ
  την έμιφχνισίν τον ώς τοΰ τ
  άγγέλαυ. ΈϊδώΤ;" Ν ά
  ώς διευθυντάς. Τα κρούσμβτα τής νομικον ιθ.ψτιραι δλέ-ετε το τ
  άστυνομικής αγριότητος τής πρωτ«υ- τοΰ έξβί»γ«νιβμ,οδ, ^της άξ,,οπρεπιείας,
  ούβης δέν είναι ίνα, δέν είναι δύο, δέν την παρήγβιρεν σκιάν τοΰ προστάτου
  είναι τρία, πβντβ, δέκα. ·ΚάΘ« τόσο. κράτουΐ. Τζέτλεμαν .ίς τους τρόπους
  χαί ό άστυνομΐΛος'χινηματογράφος έκ- το», 'ς τή στάσι τού, 'ς το περπατη-
  μέ δυναμίτιία ούο δαγόνια καί είς τα
  συντρίίμματοί βδαλαν φωτία. Τότε μό-
  λ'.ς οί ίητχλληλοι τοΰ σιδηρβδρόμου χαί
  νά παρουσιάση.
  Ό Πβτρος Ούγ*ράν είχε μέ την γο-
  ναίκάί τού §ενοδοχ4ον «ίς την οδόν
  ΤΟ
  οί έπιδάπαι συνήλθον άπο την «κ-πλη- Μοντμάβτρης καί ή δουλ.ιές τού έπή- _ _ _¥ . . Λ1Τ — ττ «τ ΠΤ Ι —
  II*
  Ι Π1 Ι ΤΛ
  V
  Λ ΤΤ
  ξίν των καί ηρχισαν νά ^οδολοΰν χά- γαιναί πολύ καλά, δτ« «νε^ν μ,ταδο- ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΓΑΑΑΟΥ Σ Υ Ν Τ ΑΓ Μ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
  τα των ληστών, οί οποίοι απήντησαν ·> ~—-■ _-»!— .-- ι»-.. ?..-..~..χ^. Μΐιι«ινιιιι *.Λ»*»*»ν_
  είς τδ πΰρ καί συνταχθβντες ύπβχώρη-
  σαν έν τάξει κομίζοντες μεθ' έαυτών
  μέγα ποσόν χρημάτων καί
  . Καί άλλ» κωμι
  ·~*ίϊ> —ίλεμιχον έ-ίΐϋ-
  σόίκ
  « έλαβ» χώρο
  Γν πρό τιν
  ών ημερών
  είς
  την Τρπτολίτΐ'
  δα. Οί Βί
  ιδούμαι είς
  το Τ
  ['ομπρί,υκ πιροσειτχθηβαν
  νά έμποδί-
  «ουν
  μ* πάσαν Θυ
  β [«ν την
  άνέγβρσιν
  τοΰ
  τύ όποΐο
  ν δ&<Γπ&ζει τής π*δι4δος είς μεγάλην απόστασιν. Μία τ>ραδ«ιά ·ί»κοΰ
  σθησχν πυ
  ικνι&ί πυρο-
  δδών, «νια χανδακΐ
  άπέκλειβ την πελατείαν τού ή¬
  τις ετράπη είς ίλλα ξενοδοχεϊα. Καί
  έπ«ι3ή μίβ δυστυχία δέν ϊρχεται μόνη,
  ή γυναί** τού κάθεται ενα πιρωϊ καί
  τοΰ έ^ιστ&ρίζει δτι είχεν έραστήν ίνα
  άπο τα γκαρσΌνια τ»υ, είς τδν
  γ*-.
  «Β,ς την χρχη, ^
  νχ καταλχδωμε τι συμδαινει λ*-
  &ις την «πκττολην τθϋ εν*ς Ιτα
  άλλά καί δώρα καί χρήίυατα. Είς
  χιλ. ύπελόγιβε τα ποσά ποΰ έτράδηξ-
  άπό την κάβσαν τοΰ συζύγ«« της καί
  τα. όποία έ'δωσεν είς τον έραττήν της.
  Καί τώρα την έγκατελ'ειψε καί επήγε
  νχ π'θντίρευθ'Λ κΛ
  1 είς μίαν επαρχίαν.
  τής είλΐΛρι
  λείας της ι
  των
  Ή χρημα
  ίίεινοϋτο.
  ΠΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  διότι ϊπαιζε το στριψτο. 'Βν ώ
  τί παιδίθά ήτο τδπαιδί ποΰ σχν παιδί δέν
  θά *κ»νείτο καί δβν θά δπαιζε. Νά ^ήν ' φιχή ώς -.«διον. "Ητο ίδΊιότροπος καί θεΊαν εναντίον τοδ Βίκτωρ«
  —«ίίνι δαωΰ τό «κΜΪί «τβΐφτό καί ή Ά ; φιλάργυρος, π,ρ·δγμα το οποίον δέν τδν όντος. Εάν δέ επήγαινε σ ιχνάκις ««ς
  θηναϊκή Λέσχη καί τα μεγαλώνυ;ια η ««·«·»>··>»* ■* ν-..-.^· »*«._ ·„. »*.» ν -— -ννι.. ». .. ->*— χ_ ».. χ
  , , - __ 6' , « ι *Χ«τομμΐ)ρι* «ις έκαστον ταςειδι τού μνηστηρ ούτος τοο θρόνον δεν ήί«νβτ»
  μ^ρονυμα κεντρα της χαρ-παιξιαςνα _, ^^ ^ ^ρομήθε,,ον ^ άνώ. νά χί—^, ^ί ^ ^8, ^
  μάς στραδωνοον μέ τα ηλεκτρ,κα ;ων. τερ0, χ,,τΟϋ()γβ} τ&5 Κράτους, είς τοΰς ] Όταν, *ατά τάς πρώτας φΑ-ις
  Φτοΰ, νά μή δχσκαθ&ΰμε. όπβίθιυς *3ίδ« τό διχαίωμχ νά τα «ν»- τοΰ μοργανιτικοΰ είδυλλίου, τοΰ παροι»-
  κτησουν μέ οίονιδήποτε ήθβλον τρέ«ο<ν. Λ^'ο· τ»ι?ι? ^«^«Λτοτί^ηυε έζ αότών, χΰ- τό ήτο μία λαμΐπρα επιχείρησις. 'Ο μονάρχης οίτοςβκίνησε περισσό¬ τερον άπύ κάβ» ίλλο τδ ένϊιορφέρο'ν τή« εκθέσεως τοΰ 1900. "Αλλως τε ήτο δ ίδιος κινητή προθήιιη καί σι« αοομημάτων, διότι έφοροΰσε τιμχ κοσμήματα άξίας άνω των 30 χατομμυ^ίων. Ύ&) σι*νώδ>ευε παντί
  ίνα σοβαρόν πρόσωπον, ενα σπουδαίον
  ύποικείμενον, τό οποίον εκρατούσε μίαν
  γι ,
  την μέλλουσαν βαρώνην δ* γ
  «,άν, τόσον πο^ΰ έσάστισεν αθτή ή κυ-
  'Ο έν 'Αγ. ΐνικθΛά<«> τής Κρήτης έλεγκτής τοΰ μ*ττηριώδη δχλίτζαν, κχί μέ τόν έ -
  τελωνείον κ. Έλευθε ριάδης είχβ την πατριωτι-- —οίον έπδ καιροΰ είς καιρόν είχεν ιδι¬
  κήν ίμπνβυβιν να ερωτήση δι' έπιστθ>^ς τού τόν | «ιτέρας σι>νομιιλ!ας. Αί σκνοιμιλίαι των
  Γάλλον βυνταγματάρχ ην κ. ΔεβτΙλ, άλλοτε διθι— Ι αύται διήγεφχν την πβριβργειαν τοΰ
  κητήν των έν τ^ νομφ Αααβηθίου διεθνών βτρατεο | άστυνόμου, ό όποΐο·ς εμαθ^ τέλος ότι ή
  στρχτιώτης ό όχοίος διηγ«(ται τδ -*—βρίς χιλιάΗς «ρρ. τάς οποίας εί-
  όιδΐιον Οί -ι>?«6ολι«μ«ί εξακολου ' ^ έβλ γάΐρης στδ
  μάτων, «ώς αύτός ό γνωρίαας την Κρήτην καΐτούς
  Κρήτας καί ως έκ τήςθίαβως την οποίαν κατέσχεν
  (ϊλλο«ε είς την νήβον παρακολουθήβας την εξέλι¬
  ξιν τοΰ Κρητικοΰ ζητήματος, κρίνει την αημερι—
  νήν Κ,ρητικήν κατάΐταβιν.
  'Ο Γάλλος βυνταγμ ατάρχης απήντησε βια τής
  κατωτέρω έπιατολϊ,ς, ή όποία νομίζει κανείς δτι έ-
  γράφη άπό Κρητικόν όρθοφρονοΰντα καί δχι Γάλ¬
  λον αξιωματικόν.__________
  όπειβόιδΐΌν. Οί πυροδ&λι^μοί εξακολου-
  βα&ν μβ δΐΒΓλχσίαν τχχύτηται, σφοδρό-
  τητα 'Χ'χί λύσσαν καί ό χρότος αυτών
  άντηχ,εί πε-νθίμως «ί? την γενικήν σι.
  ωπήν τής νυκτός. Τούτο ίιήγειοε ιι^·
  γάλως την πειρι».ργ*ιάν μας διότι έ-
  γνωρίζαμιίν <5τι τό φρούριον ήτο κε¬ νόν. Ύπβθβσαμεν 8τι Τιούρκοι χαί "Α ρο&ίς βμάχ<ονιτο> |άνχμ*τα£ΰ των κχι αυ
  τή ή ίδέα «πίκράτησ» μέχρι τής πρωί
  άς ό'τ. επληροφορήθημεν ότι τό ό/,ύρ'ω
  μα τδ χχτείχον τρείς πβτρινω στρα-
  τιώτο»; τοΰς όποίο-υς είχεν άφήσβΐ' ε¬
  πάνω βίς τα τείχη δ λ6χ»ς τού μηχα
  νικ^ΰ. ΊΙμΛορείτε πλέον νά φχνταοθή.
  τε τί γίλοια έκάμαμεν μέ
  «ύτδ των Τούρκων».
  χον
  χέ<ρι καί τ*λεία. ς ρρ ς ς *·νας κατεργάΐρης στδ. ίφαντος. Καταστροφή δαλίτσα περιεΐχε Εν π»λί» κοινόν καί χυίαΐ«ν άγγείον. Ο ΣΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΝ Ό Σάχης «τρεμ* τό σκέτος καί την μένωσιν. Εκοιμάτο μέ πο'λί) φώς είς τό δωμάτιΟ!ν τού κχί ένφ οί άνθρωποίί τοι> «υνωμίλοον δυνατά. Δι>ο έκ των
  [ ται ούχι ε'ς τό νά χάνγι τδν καιρόν το« - %α
  •ίς ταραχάς άγόΐνβυς, άλλ' βίς το νά»νονν ^ θάνατον.
  μ
  αύλικών τού *χίνοι>ν τθύς βραχίονας
  ·*·
  ΊΙ νέα ΐ"-*ρί τοό άφθώδ&υς πυρ«τοΰ
  άνακιοίνωσΐ; τού ΐατρ&ϋ Δοχγιΐν είς
  την Εθνικήν Γεωργιχήν Έταιρίαντών
  ΙΙχρίβίων βώδεμίαν πλέθΛ» άφίνΐι άμφι-
  βφλίχν 6τι χατεπολεμήθη αύτη ή φο-
  βιρχ μχ~ιξ ή όποιία τ&σϊύΐϊς επέφε¬
  ρε ζημίας είς την χτηνοτιρβΤ1ί*νι.
  Ά—3 τον -αρελθόντα Ιούνιον ό «α
  1Ιο[0ητι/.δν 25000 φρ. καί μολις 300
  φρ. ενεργητικόν. Οί δύο σύζυγοι άχ€-
  φάοισαν, μέ αύτά τα τριακόσια φράγκα
  νά κάμουν ενα τ«5·ίΐι. Νχ πάρουν χαί
  την κόρην των Ευγένιαν μαζύ των, ή-
  λικίας δε«,ατ««σΑρων έτών καί *μα τε
  λοώσουν τα χρήμ*τ* νά σκοτωθοϋν^
  Το ξ*νο®οχ*ίοιν την έπομεντ/ν εμν.νε
  κλειστόν. Οί νο!χοιχι>ρχίο: τοο «'πήγαν
  είς τ·ύ Σάμπλ, τό Ρο&ε«ρορ, τδ Μάν,
  δύο μέραις έιδώ, τιέσσχρ*ς «κ«ί. Τέλοί
  βστ^.χνί'^ ή όλεθρία ώρ«. Δέν έμενονή
  μόνον 40 λϊπτχ είς τον Ούγκράν. Ή
  σύζυγος είχεν άΐκώμη ενα φράγκοι. 'Ε-
  ή τδ βρά&> καί τδ πρωί ό
  μή
  Ούγκράν έσχηώθη νά τ)έση είς ίργον
  δ έδ *
  τμ·ημα την &ηριώδη αύτην μητέρα τής Οηγητής έθε?άπ.««ί άνα> τώ; τ
  δ ί Σί ί δ έ άδ ώ ί 1300 έθ
  νά
  Σονρί «,αί τδν έ-1 ρων /ιλιάδων ζώων κ*ί 13
  ό πλήθος ώρμησ» βγινακν β« μίρους Βΐχφόρω
  χατ»ο~αράξΐ(ΐ. τ?ων. '.
  ··· 'Η έ'νεσΐς τής παμ-φαγίνης κατέπνι.
  μημ η η
  έποίας τδ δνομ,α είναι
  ραστήν της Λαροϋ, τό
  νά
  των
  χ. κ. Βίργη
  πόσθ'λ
  . .φ(, τούτο, σημειοϋ
  «νταυθα δτι τα πλ*ΐστ* των
  «1ς ά
  ς
  Β«νι-
  Οί Γιχγχηδες λ//στ*ΐ δέν χορατεύ-
  ο,ιν. Είναι δλοι *νας καί βνας. Μαν-
  δρέ'ν τέλειοι. 'Καί τό άπέδειξαν πάλιν
  —ρά τίνων ημερών 8*ο«
  V*
  μον>αδικήν
  τόλμην επετεθησαν εναντίον «νος τραί
  νού πλησίον τής Μέμφιίος τού Τ«-
  ν^οκ τήί 'Αμεριικής.
  Τό τρ*'ν-''51Γρε5 *^Χ* Φ^άσει «ίς τό
  Ρόκ Ά'λανδ μέ μεγάλα χ^ιηματιχχ πό
  ο)ά· Ι^ν όποί^ΐν είχον λάδ^ι (γνώσιν
  οί λησταί, οί δποιΌι επέρασαν ως έπι-
  βάται Αίφνης προχ*»ρ°δν μέ τα «ερί-
  στροφ'α υτά χ*?ια καί αιτειλοΰντες τον
  φύλακα κ«ί τδν μηχανικόν εσταμάτη¬
  σαν τό τραίνο. ΤΗσαν άρκετοί δπως
  ?έρ«ι>ν είς ιτέρας την επιχείρησιν των.
  Αφου
  ο
  1300 έκθεσις π*1β ,
  ν κ-.ηνια— | '
  λησ.ν
  'ξε, την νό·σον.
  Ή άνοβί'χ της, ή ταχ*ία της ενέρ-
  γειχ κχτχ τοδ άφθώδοιυς βα/.:λλ(ουχαί
  ή ίΰνοΤχη Ιπιιρροή της «ίς την παρα¬
  γωγήν τοΰ γάλακτος, απεδέχθησαν
  τελείως. -
  Ό Δοαγ'.έν έζητϊΐσε νά ΟΐΓσβάλη υ¬
  πό γενικήν Θερχπείχν καί τοΰς πάσχον
  τας >Μ —'ίϋμΛνο^ντερί'τιδ ί
  των όκοΐίων δύο χρούσμαιτα'
  τελείως.
  "Εν άπό τχ
  &ΐ> «*λα6ϊ
  δράματα τοϋ 6ί-
  πρό τίνων ημερών είς
  τδ όλεθρον σχέδιοιν.
  Ίί μακρά Έύγενίχ ή όποΐίχ κατ' άρ-
  χχς εδέχθη νχ άποιθ4ντι μαζύ των πα-
  ρεκχλει τον πατέρα της νά μή την 9»
  'Η μητέρ'χ της έπέμβνεν. Τοτε
  έρριψε μίαν σφαίραν ή δ-
  είς τόν δραχιονβ χχι
  •λαφρώς. Έπυ,ρΐβο-
  άμέβως δίς έναντίίϊντής
  τ&υ ή όποία δ*ν
  έννοήση ότι ή κόρη της δέν απέθανεν.
  Αί σφαίραι «ίσε'δυσαν είς τδ χρανίον
  της χ'άί την άφήκβον άπνουν.
  •ε··
  Τέλος ό Ούγκράν ϊβτρεψε το δπλον
  ένχντίον τού άλλχ 6βν» επαθεν η μι¬
  κράν τινχ μόνον πληγήν." Σ·^λληφι)«!ϊ
  τα κάντα χαί έδμκάζετο
  πρό τίνων ημερών 6<ς το κεϊον τής Κάτω Σαρχντ. 'Ετνώπιβντης μεγάλης αυτής ά^ίχς σύνεδροι χαί β^γκινηθειντες έτέ,ηρυξχν τδν Ούγκράν άθώον τδν οποίον σπεύδει νά ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1912. Άγαπητέ μου φίλε κ. Έλευθεριάδη, Μ' έρωτάτε τί σκέιττΓ-μχι έιπί τής βημερινής κατοΜ'τάσεως' «Ινα^ δύοκο «■ λον νά «κφέρΐ) κανείς γνώμην άσ&αλή »πί τήκ σημερινής καταΐτάσεως, >αθ'
  ήν στιγμήν ή Εύρώπη διέρχεται κ;ίσιν
  σοβαράν. Τδ ζήτημα τοΰ Μαρέκου «πα-
  σχολεί πόϊσαν την προσοχήν άκόμη των τίνες σννιπχγονται έν τη χώρα _ >...... ^ ^
  Δυ'^άμεων διότι «λύίη άτ'λώς. Ή Ί- άκ—»στασίαν καί έλλειψιν «μπιστοσυ- ριον. Ό Κοΰρι ήτο «τοιμος
  _*ι' · '_______ ___."»_____ϊ___ _!_ Μ »Λ/" Λ·Λ# "Τ»Λ ΜΐΑ Α Π11
  ν0, *-ομααρύ-
  λεως 'Οσχίάρ τής Σουηδίας. 'ΌΓ'Λιν
  ■πόλδος εζήτησε κατί|πιιν νά ,γνωρίσΤ)
  την ωραίαν αύτην κυρίαν, ααί ίςίφρχ-
  σεν «ίς τον Παόλη, χαρι*-*τιζιόμ*νςς,
  την θλίψιν τοο, διότι δέν ήτο «ίς την
  θέσιν τοδ «ξαΐελ^ου ττ>υ 'Οσκάρ.
  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑ"
  Ό Π«όλη πρώτην φοράν «ίδ« την
  δασίλισσαν τή; Ιταλίας 'ΕΙλένην «ίς
  τδ Μιλάνον *ίς την περίφημον Γαλλο
  ρίαν, μέσα «ίς βνα κχτάστημα χ«ιρο-
  κτίων. «Είχα λησμονήσει τα γάντιά
  μου στδ τρ-αίνο, λέγει δ «φύλα·ξ των
  είς τα άπομνημοινεύματά
  καί είσήίλθον νά άγοράσω ενα ζευ>-
  γάρ». Την στιγμήν χύτήιν προηγήθη
  μία κομψοτάτη νέα, φερο-υσα μακρυ βί-
  λ», τό οποίον τής άπέκρυΛΤ'τε τό πρό¬
  σωπον, κάτωθεν τού όπ&ίου δμως δτέ-
  κρινέ τις την λάμψιν των μαύρων ό-
  φθχλμών της, καί την πλουσίχν κομην
  της. Είς τον π*άη«κΛ ό νεαρός ύπάλλη-
  λος τής λεγ«ι' «Τί μικρά χερά*ι« ποΰ
  ή χωρία... » καί τής ίπηρϊ «·«-
  ' εξέλεξε τί.
  καί βφυγεν.
  στιγμήν ετΑείνη^ εισήλθεν ο κατο>
  στημ'ατάρχης, ό οποίος μύλις
  τχλία εΰρίσκετα[ περιπεπλεγμένη είς
  μεγάλας δυβκολίας έν Τρ(πολίτ:5:.
  II
  ___ ημερχν «ιχε την πβριεργΐιαν
  την ευτυχίαν τοο. |νά ϊδϊΐ το ράί<ον καί δ κ. Κοΰρι, » ο- Άπδ τοΰ 1897 πάσ&'ί χρτίνβς πολύ-( ποίος προ μικροδ είχε κάμει τϊ>ν περί-
  τιμος δέν έχάθτ) καί πόσον χρήμα δέν φημον ταύτην ανακάλυψιν τοι>, ίδεχθηι
  θη | ! ! ... Πάντοιτε προ- νά ύπάγιυ μέ τθ πολύτιμον μέτζλλον ίαν
  , κομματικχί διαμάχαι, «Ι -' «ίς τί» ξενοδοχείον, δπου εν δωμάτιον ^^^ 6ατ>ίως
  '■ ' ■ί-' »2ρκή μ.τεσχημ'ττίσθηε^χημ^έργ^τη-Ι _ -, ^ ^{
  τ0ιμος να εξηγ^! ^ . ^χ, ^ &.ς
  ι λον.
  — Βίς μίαν ώραί*ν χι>ρίαν.
  μέλλον. Ι τάς ίδίόιτητας τοΰ ρχδίο·υ εις
  Πρέπει οί Κρήτες νά π«ισθοΰν ότι 7.Ψ *«· *«τά συνέιτειιαν ίσβυσε τα
  Τουρκία είναι τειταραγμένη- έκ παντί; ήχώρα των παρουσιάζη μεγάλα πλΐεο-; λεκτριαα. Φοδερα χ.ρ«υγη φραης και
  μέρους π;&σπαιθ»ϋν 'ά τής άποσιϊάτ'.ον νεκτήμχτα κχί δτι, εχ«·ι άνθρώπ(«ς έν-! άπελ»ισιας «ντΐ)χη<σεν. Ηνβψαν αμε- μέρους π;&σπαιθ»υν 'α της αποσΛβτ'.ον νεκτήμχτα κχι οτ^ εχ«·ι ανβρωπους εν-, Βπ*Λ,-»ιοι«% ν-,.,^.^. ».,.-,., .-. Εμεινα κ,αί έγώ έϊβφιχάί'ίχτάσεις. Ή στι-^ή »αίνε- «ργητ«κοί>ς καί Ιξύπνοός ίκανοΰς νά { «ως τα ήλεκτρικα και .ίδον τον Μου- ^^ % χάτ1(
  τ», ^χ&ιλ* «γ.ΛΙ,ΐ^ ε.;. τί-Μ '-4.. Χ.»νΑ.'.ΜπιΜ 'Ρν) τοί* £τ*τ *-»«' α ζχΦερ ελ Ντιν κρ·εμα·σμενον εις τον .__, , ___« ,,λ ,
  ται χροδήλως κζιάλληλος εί; την ' την δι&υθύνουν. 'Βπί τρία ετη, κ»θ' α ζχφερ ι .
  Έλλάδα καί είς τοίις Κρήιτας νά ά-' είχα την τιμήν νά διευθύνω τό τμήμα' λαιμόν τοο βεζυρη^ τ»υ
  Ανόητ* ! είς τή» βασίλτσσαν '!
  . Ή 6»-
  είς την Γαλ-
  νχρρ^ίσ&ΐΛτ- τάς αξιώσεις τήί Ένώο*-' Λασσηιθίοΐλ, «σχημάτισα την ίΐδ«αν περί > γουρλωμενα. απο τον
  ως, άλλ' αί Δυνάμεις είναι γνώμης ό- τοΰ τί είναι δτΛατδν νά γίνη έν Κρητγ, ■ Κοδρι παρητήθη τού
  Εοοιν !■»_ ιτχ ζ- αίλ,(νβα χίρΐίχάτει μονη εις την Γαλ-
  ιενον ε«ς τον χ > {ς νά την φροι>ρ^ χ,ανείς.
  με τα ματ|« ^ έ^λμβτ^ς ^η^είας, ψ
  φόβθ
  σκ-οποϋ τού και
  λώς διόλου άντιτ)έτ&1υ. Πράγματι αυτ«ι [ κατόπιν εργασίας μ.θοδικής καί Κυ—
  ίδη έχου,ν άρκετά σοβαρά ζητήματι νά δερνήιτεως σταθεράς, δικαίας καί άμ,ε-
  άπασχολώνται καί δέν θά επ^'νου* ( ρολήπτου. Άλλά διά νά γίνγι αύτδ ν.ρει
  είς την χειροτέρευσιν τής θέσιω; τοΰ άζεται ένότηί. Καί νά ά^εβή κατά μέ-
  Κ,ρηιτικ,οΰ ζηιτήματος· αυται θά έπιβ>' ρο; ·πάσχ ιτολιτική διαμάχη των χομ-
  μοϋν προ παντός νά μείνοιυν ήσυχι* ίν, μάτων των Κρητών ένχ πρόιγραμΐΑϊ έ-
  μερους τής Κρήτης. 'Εστέ βεβαιοί ότι ' πΊ'διωαΛντων, τό γενικόν καλόν τής
  πάν ο,τι δύνανται νά κάμουν οί Κρί-τες χώρας. Μή σκέπτεσθε παρά νά ό?γα-
  έν τή στιγμή ταύτη θά τδ ίδ&νν αί Δυ» ] νωθήτε κατ' χρχάς %αί μη στηρίζισθβ
  νάμεις μέ κακόν δλέμμα κχί αντ» νά ίπί τής υποστηρίξεως τρίτο·υ. Εχετε
  υποστηρίξουν τό ζήτημά των, ένί4χό- παρ' υμίν δ,τι χρειάζβται διά τούτο1.
  μενον νά τδ πβρΜτλέξοιυν. Πάσα τχρ>α- Ή Ελλάς, πρός την οποίαν τείνουν
  φνσρκώς «Ι πόθο* σας, δέν δύναται τί-
  ιποτα νά κάμη ΰτδ τάς σημερινάς συν¬
  θήκας καί έξ ίλλοι* 6ταν θά ενωθήιτε
  ή τύχη σχς δέν θά είναι καλλιτέρα 6πό
  εποψιν οίκονο|μηΓ.ην καί κυδερνητικτΛ»,
  «ίμή δτι θά πραγματοπο«ήσβτε το ίδε-
  ώΐδές σας. Τδ πάν δύναται νά ελθγι έξ
  υμών, καί μετά τής καλής θελήσεως
  κχί τοΰ Γπχτριωτισμ&δ δύναισβε καί δ-
  φ-είλ'ε-τε νά ιρθάσηιτε «ίί τό σημείον ώ-
  στ» νά όργανωθήτε μόνοι σα;, ό·τότε
  βά είσθε ύπΐρήφανοι ίνκαίως, διότι θά
  ιτρο»φ«ρητε είς τόν Βασιλέα τής Ελ¬
  λάδος, στιγμής δεδομένης, ^ επαρχίας
  καλώς δργανωμένην, ένφ εάν ή κατα¬
  στασίς ή σημ«ρινή ίξακθλθ'ΐ«θήσγ) δέν
  θά προτφέρτ?τε ειμή χώραν εν
  -
  χή έν τή στιγμή ταύτη είναι μίθ.ον
  άπορριπτέα καί ή φρόνησις ή π)«ίν
  στοιχειώδης επιβάλλει είς τους Κρή¬
  τας ησυχίαν. Ούτοι οί Κρήτες, διίαγ-
  μένοι βκ τών μαθημάτων τοΰ παρελ—
  βάντος, δφΐίίλουν νά «ννοησβυν 8τ. ή
  κατάστασις τής άδεδαιότηπος, την ο¬
  ποίαν προκαλοΰν καί διέρχονται δέν
  δύνιαται ή νά δλάψη τα συμφέροντά' των
  βϊναι αδύνατον πράγματι ή χώρ? νά
  άνα— τυχθή καί νά άνορθώτγ) τα συΐσω-
  ίθέντα ταντοδ έρείπια τών επονα -
  βτάσεων, εάν δβν- καταβάλη δλας τάς
  ϊσπαθβίας της νά διοργανώση τίπον
  ιτολιτευμχτ&ς σταήεροΰ, τό οποίον νά
  δύναται νά λειτουργή έν ά>κολύτ(>) ή-
  ί<* καί άδι*π-τώτω ήρβμία· πρέπ«ι |νά συγκεντρώση την εμπιστοσύνην τοΰ 'Η Εάν ήμην Κρής, θά ήμην ί νος και «ότ»χής, εάν άύ φι»γ»ν. Ο ΑΣΙΑΝΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ Ό βασιλεύς τών βακπλέων δέν «'λη- της, λητμονήσας δτ{ «ύρτσκόμην «ίςτό Μιλάνον ώς άπλοΰς —ριηγητήί. Ή ομως όπτασία· είχεν ήδη Ιξα- ίν μέσφ τοΰ πλήθβυς. Παόλη ίγνώρΊσε τους δασιλείς | η γ τής Ιταλίας κατά την είς Παρισίους άί Εί ό ξϊδί δέ Ό βασιλεύς των βσλέω ν η τής Ις η ς ρς ~χόνε>ι ποτέ δτι ήρχετο έξ Άνατολών. μετά*·»ϊίν των. Είς τό ταξίϊδί των δέν
  Καί δταν ικαμμιά γυναίκα τ&υ προσείλ- ουνβδη κανέν έπ*ισόδιο·ν. "Βνχ 6ρ<ίδι>
  χυε τό δλέμμα, τής έιηρότεινβ νά κάμτη £νας γέρων μέ λευκήν γβνειάϊα χ&-
  ταξεΐδι «ως την Τεχεράνην. Είς μίαν ρονσιάσθη είς το μέγαρον τού υ
  τομητιικήν παράοτα<πν τής "Οπβρας,β γίίου των 'Εξωι)«ρΐικών δπο·<> ϊιέ
  έιπιβεωρητής τής άστννομίας, είς τον ς.
  οποίον ανετέθη νά μεταδιδάβιο παρ'. — Τρείς άστυνομ'ΐκθί τού
  μοίαν πρότασιν, εφαγ*ν_ενα ήχηρότα- την «ΐ«ιδβν.
  η γρ ρ
  γ των 'Εξωι)«ρΐικών, δπο·<> ϊιέμ»νον
  οί δακτιλείς.
  Τ ά
  τον χχστοόκι. Καί «ίς μίαν κοκκόταν, ή
  όποία εμεν« ιτάντοιτε είί τδ αύτό ξ«νο-
  δ»χεί«ν, ώς άμοιδήν τής προσέφερΐ νά
  ίνα ταξεΐδι είς την Τεχεράνην.
  ό ί ά ά ά
  Ή
  «πρστίμησιε ν ά πάρη
  ί ά άή
  τά αοισμηματα καί νά
  ί ά
  ρ ρ
  τό ταξεϊ-
  Είς μίαν πάλιν των λουτρών δ Σά-
  χης προσεκάλεσεν είς τό πρδγευμα μί¬
  αν μεγάλην ίούκισσαν τής Ρωσσίας
  χτΐί την εδέχθη μεγαλο-πρεπ'έΒ'τατα. Δι-
  έτχξ* καί ΐστ^ωσαν ικ.ά;τω τ&ΰς τ&λυ-
  τιμωτέρους τάπητας. Ή δούκιισσχ εξ¬
  έφρασε την «ϊπληςίν της είς τόν Παό¬
  λη διά την βκταχτοιν ταύτην ϋποΐδ'χήν,
  δτ» «νας *χ των αύλιχών επλησίασε
  τον Σάχην, κρβτών «να χρυσουν δίσκον
  ικαί «ιγ' αύτ&ΰ ίνα πράγμα παράδοξον.
  Ό Σχχης τό «χήρ« μέ «ύκολίαν «κτής
  ·ννΐ|θ«ί«ς, τίτν δποίεν «Ιχ«, καί τ» «ί-
  Ποΐος «Ισ» ; '
  —Ό βασιλεύς τοΰ Βελγίοιι.
  Οί άβτυινομι'κοί δέν ήθελον νά Ιω-
  σθ'ον πίστιν είς τους λόγο-υς τοο. Έξέ-
  λαβον τδν Λιε«όλί|τν Β' ϊ»' βνα έκι-
  ■κίνδιυνον άναρχοκόν.
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ϊχομεν πράκτορα τον κ. Ι.
  Χαμπίρην £να άπό τοί>ς κα—
  έ πράκτορας
  ϊ ί
  Αύτός δι ϊχει τον ίριβτον
  των εφημεριδοπώλην γιανα
  λ% την «* ΑκρΟΛθλιν» «Λν
  Γεώργιον
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  ΚΟΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΚΟΣ
  ΜΑΚΗ
  *~¥ τδν τρελλίν καί άφίβχΐ τδν πτω¬
  χόν διαδολάκον δ οποίος ε!χ«ν άρχή-
  ιΐ τα κλάϋμβτα.
  Ό τρελλδς «ί< την θί*ν τού στρ*- λησμονηΒ·*: τα τάγματά «ο ϊ- X»! «τράπη «ι* φν· φ νΐ λόσοον την ί!*φοο4ν τοος 4χ0ίτοντ*ς τα «Ττια τζς ίιλονιχείοτς «*ν είς την δικβκοσύνην η ό«ί« π«- βχίίνην την στιγμήν βΐ; τδ Ινδς ίγριοο χω&οφόλ«Χϊ μ.» νβς μ' εν« χ*ιχττοί>μ. ίταχτή^ Μ^α^
  ριπούμπλιχβ,., ε>"'"
  "Ελ« δμως ποϋ τ«« έν τί «το>'/^ Δ'ά.τ* Γ ;«ι
  τ»ς εΐτι-εϊς 6ρΐβΐ»τ« π*ντοτε « «ρβς ^*«οχλ·ισ·πκην 8ιβ(ϊχ-5ι
  ξιές άπο
  τ·}·,
  πρββταβίαν τίς τ»γεί*ς των
  Προβ
  Μέ
  γβυ η
  Ό «τχοπί'* —ο «Τνε
  τος. χ«ινιον!χίτϊτΐς. έθνικώτατβς κ*:
  Λν Οποίον Ιρχετατι «λ «>*:-
  έΐτΐτχχτική'.
  το» υέΑτμβ «Τν« 4|
  μ»0γτ·.χ»·3 τΛκ»·τ(β« χαί μαΙ
  λθυτ+,ρο>ν. Τδ Ιν τ:?το*> των «αΟτιτωΛ'
  Γτασ'ν ποϋ ίγ·νι ντστιχδ χαί τα ϊυθ
  βγιΒν» τβίτχ άχίδαβτ*. .Η σνια.α5·'α
  των γε^τνίτων τούτων *αί τ4 έξ «ό.
  των ολίβρια άποτιλίσματα «ίν« β«ν«-
  •ά.
  Πρώτη ή ίιευθόντβι* τοδ
  V
  •ν χ. Αίχ*τεβ·'ντ Βίον ξάχη
  ϊ·π τδ χχχδν Ιπο**ε ν* κτυπτ,βή χ*.
  τακ/βα^α. ?π">δ γίνιται ιί? ίλ» τα
  «ί).'τ>σαέν* αέί*. καί είς την πβωτβ-
  ΙονΛΙχν ττγ *>υΐ(λίτ>( ο νι»ΐΓ*ντ<ς σ·»λ «εν ί?.| . Μ. β. Τ. Μ***ι<£, Σ. Μ©·χ«4ά- χη. Ε. Γ*ρ·π6λοι», Μ. Ι. Μινέτα χ«ί ΑΙχ. Δ. Βαρβυξαχη χαί «Ι χ. χ. Χ. Λίντος. β. Γκοδφος, 'Αρ. Μ**λε;νος χ«ί Μ. Σ!τελ>άκης.
  Την έκ τοδ ολ-.κβΰ μέρβνς ε—το·/{-
  αν τβ« ϊχοπφΰ τοο θά Ιχιίιώξιη ο βόλ.
  λβγβς διά ίιοργανώσεως ετήσιον *»-
  οΊχών Ιοοτών των οποίων τ) χρώτη ·έ
  γίνη περί τέ τέλη τοδ Απριλίου έφέ
  τος είς τ4 Ετάδιον.
  Με τάς «ίβπρλξειςτ
  •μ ι ΐλΙΙΙί,Βμεί
  χβί, 04
  «υνοιχιακον
  τοδ 4πο(οτ> χάριν
  σχονται χαί οί λουτήρες. Μέ -μ* ίε-
  καρ'τσα τ*
  •4 τρώνε < Καί οταν αποκτήση κάθε ϊΐ μβθητικον βιχ—'τιόν της τοτε ο σόλ Ο». νας χν»ος ρ« τβς της Θφολογίας κχ'ι Βλί άλδ »·■■· μζς το ον/ηθές ©τι το είναι πβωτον 0* ιΰρί- πβι τβΐ) τ» Ανά»χ*ρ» είς τ« 4ία V Ι έτ»ο>Τί νά άχοτταλοΰν τοί* συντάγμα-
  | τα καί ϊεκαπίντ* τάγματα &χως τδ
  | λιορκτ/ο-ονν, ίγβιν» άί ϊ
  ϊ««ως γιά **ΐΜΐ«υ
  ζεύτηοιαν γύρω τον.
  Άρχίσβτν ν« τοδ ρ
  τρίτ«ς νά π»ρνάν«
  λ κινουν τα δάχτνλά τους ίχως ού—
  τδς. Έκείνος 6λοσυ·ρος τα -αοετή^ι,
  Ι&μπιχα ττίριβκτότερον *»ΐ τούς ήιτεί-
  λει μέ τάγματα στρ»τθ3 ^ίίγμα
  «βδ άντι ν4 φοί&ΐΥΐ τα τταιίιά τα ίκο
  (*« ν« γ«λ«δν ιτ«ρι~6τερο και νά τού
  5 6
  ΊΙ Χογβκή τοδ χωροφύλακος
  •Βνας κ-βιΛοορτζής κ«1 Ινοις *λα-
  νί8»« όπωροχώλης βοναντήβηκαν «'
  ίξω άπδ «να μικρβ κ«φεινεδάχ< τής σο νοικίβς Ψυρρή κι' «««ιδή οαν την «ιποίβηβιν ϊτι τδ λ δεν Ρκλητιχλν μύβτβρκ*. Ό χωροφύλνξ θέσας τα χέρΐ« είς της τ»έχ*ς τού κ«ί χΛπνίζων ήκροέ- «Λη μέχρι τελοος των δδο άντ!5ίκων χοίί 8τβν 4τελ»[ωβε Κγ«λ« την άπόφ* «Ην τού δίοηέβσων νά «ξίχο^.Χίστοδν» 4-4 μπιβτΧΓτά τοι» γι4 ν* μ,η τοί>ς τβα-
  ί ό ξλ
  ■έ κβιρδ χαί κουνωντας
  ,..Γ..... μοκττίγιο τ,οό κρ«-
  τοδσε στ* χβρια.
  , Ήτθν 5 πρίγκηψ ΧρΜΚ&φορβς ποδ
  π'ίρνοντας τδν πρω'νό τού χερίπατο
  ' 9"ίο·ν κή*ο Ιγββε μέβ« στά β#—*'*-
  ενα «χό τ« δόο σχιΛιά ποΰ τδν
  πνεδμα το3 χαχίυ διά νά τού; ζΐ*$Λ'Ί *α»διων, ·πβ"βιλαν ^ς χ,
  καί να τοί>· άλλάίτ) τή ζωή την ήσυ- ΑοιοΜείχην δρ. 50 !ν*ς χύ
  χη Κβί τδ πνεδμα τδ χακο τί; *ν.ρ«, ,νυμος τοδ δπβίου τ' άρχ^^
  Βασιλιχής δεν ίτο κανέν» το3 «λλί.ο κθρ1α Σοφ. Σίλήμαν «ρ. 25( Α
  κ6συ.ο« «/άνταίτμα, άλλά νπΗ * «ίλ κι>ρίαι Καπβίίστρια, Α_ Κ,^'
  φ{ς"της ί Νίκβς ποΰ 8*ν βίχί μ»; χαμ "Μπουφίδου άν* δρ. 25 «ρ«0 '
  ,.ί— «-,;«„ ι_ τέ «νιιίμ«τχ άλλά <Ι- χ«μ.φ«τί καί ·εβπ«ντίν. "Αλλ« «οδ δεν ί|θ·λ· ο δπωρ©πώλη« . ·. Τρέχει *το κάριρο τού χβί σδρων α*τδ είς τδ στενοσοχαχο φ να πάν» ν* «αίξουνβ χ«ρτ·.α γ'.ΐ νί μιά τρ« την ΐίβ'^ιν ΰχΐιθοίων Τ»ιών «£ρχων, παισικών έξοχών χ ρρ - Ό ΐρελλος είχεν έξαφβή κατ είς μί¬ αν *τιγμί>ν χοί ίνα μ·ικρ6 περνούσεν ά-
  ■πο μΐορο»τά το« ίτρ*ξ» καΐ το ίπκχυ-ε
  γ-.ό» νά Ά ρίξΤ) αάτω καί να τ6..
  κτλ.
  Σ' ?νϊ χ-^
  Σ^βςύΧιον «Ι χ. χ. Μ. Γ. Αβέ¬
  τρελλόβ
  $εξ*ι.εντί< τοΰ τοδ -κοδ κοτιτοίος ο-τρ»τιώτης σ' «να £λλο πάγκο καί γε- λών μ« την βκτ/νην άντ'.λϊ>φθΐίς τόν
  ■χίνίονον λο5 ίιίτρεχεν 6 μ»κ;ος είγ*
  λ* το σταθί «η τ?ίχων όπως
  χάματί τοο.
  Πράγματι μιτήηιοΓ» μέτι
  καφεδβς, ίφηαχν τ* ε
  άπ' εξω κα'ι
  —κ«λ* ϊρχηβ«ν ν ά
  Κατόπιν ϊιαφίρων χυμ&νοιων τή;
  τύχης ό δπωροιτώλης κατώρθωτϊ νά έ-
  λβφρώβ·η τόν κοβλουρτζήν 4π4 τέ—«-
  ρες δραχμές, μ<5νον κ*ί »ο6αβδν χ«- φάλαιάν το». Ό κουλίτ^τζής «ού «ηγ«ν« μΐςην ίϊέα νά κερϊίο— κα·τσοόφΐίςί! ίτ^ν έ- νοηβε αδεία την τσέπη τού χι*"ί6αλβ της φωνίς ζητών τα %ί*τά τοο τ« ό- ποία δι' άτιμιων, ώς ϊ:»τείν*το, τβδ %%ρ* « ίλλθί. Ως δνβρωττοι δμως νομοταγεϊς άπ« — 'Οραία 'Ενφ δ χοολοι>ρτζής ϊτρεγβ χι' άχό
  μβ ΐρέχει άπδ πί»ω τα* ζητων τδ τΐσ
  βάρι τον.
  ' Τδ ΙλΧο «νβ {«ωνέζικης _
  μέ στιλβωτδ δίρμΛ μαΰρο ποδ τδ »πί-
  1 χοιλλιτν χ«φογρωμβς ρήγες, φριχαλίο»
  χαί απαίσιον ώς μορφή τριγάριζε γύρα»
  άπδ τδν πρίγκητα δ δποίος εΐχε σταίή
  καί σφίριζιχαί βμπηγνε κδπθιες φωνές
  Ι αί δποίαι δέν ίγεινε χατορθωτΐν ν4
  δ«ι»χρινισθβΰν είς ποίον γλώσσαν άνή-
  χον. ι
  επί τελοος ο
  χε σχίσεις πολλες με το;>ς
  της άστυνομίας.
  Κι' Ιτσι χ*χομβθημενος
  *τΓΤ«*ρο^εςδρ
  τί,ν γ». χ«ϊ τδ άρνΐ χά, Ι
  Τώρα επάνω σ' ««ι» Φ ρβ
  Σχει τδ λίγο ί) άντιινομο «Μ «ν ϊχ»«
  μέν χ,' βύτί) σ/έβι μέ τε χτα
  άλλ* ϊχί'. μ- ώ
  Ας
  φ·ετί δέ χαί χαρτοπόλεμον οί ,1
  ΐΤβν λτί, Πίρ{χ«ρι>ς χ*ί Α. Β. |
  ή
  χ<ομ.φετι 'Βπίσηί ίλλος χύριος προ·δρ«ίίΐν ιυ. α< γραμμαΦία δί Ό ακύλλος τού «ρ£γκη«ο? Οί άρβιοί ίΐίβάτβς «·ο5 βχαναν χθες χον πρωϊνό τους ρωμαντικο περ'πατο στη Λεωφόρο Ήρώϊοΐ» το5 'Αττικοΰ αταματώντας έκολλοίίσαν τδ 7τρίσωχ6 τους στής ξάλινες γρίλλιες τοό Άνα- κτθρικοϋ κηι»ϋ κι' έ«.ίττ«ζθ!ν ιτίρίεργα μίσα. Δίπλα »ε, μια μίχρη δείαμίνοΰλα ποϋ 6ρ('σχ*ται δίχα μέτρα μακοά οηη της γρίλλιες Ινας μάλλον 2Η»τ&ος νεος άρ·χ«τ« εντραφής, ξατνθδς κβι μβ γοαλια βτ« μίτια 'Απίλπισθείί επί τελοος ο ιίρίγχηιφ ■καί παρατηρήσας τθιις διαίάτας ποδ ' τδν βκύτταζαν ϊστρέψε καί άνοίιξας μια 'μικρή καγγίλωτή π6>τ» γάβηχ/ε π'σιθ
  άπδ τα σίνδρα πηγαίνοντβς'προς τ^
  ορτή
  Ή έΐϊΐτνχία της «αιϊιχής Αποκρη¬
  άτικη ς «ορτης φ*ίν«"τ«ι έξη*φ«λ:9έ*
  νη 'Όλ^ τα γαριτωιμέν» —-Λά-
  ά ά«
  Τί. ηδρβ ά«ό
  της
  Ζο5σ» έκ*ί άπάκεντρα είς ι
  νοιν.'-αν ((Λευν-α1» πίσω άπδ το
  % Βαιιλιχ"}} ΚαΓροΊαααττεα·
  άπδ μιά γ'δα ποΰ «ίγε «καί ϊ·Α
  χια. 'Βχωλοΰσί τδ γάλα τή;
  χαι τδ άφράτο των άβνιών
  ϊίν χοά τωγρ&ψε δ
  .-Λ , *!ς δλας τας
  ή ίδέα τής άπιλίτητος τοδ γ
  αντη
  δεβ-οινίδας Έλ. Νεγρεπδντη
  νοιύση, Μαρία Καπβδίστριβ, ',|
  νεαρούς χβ,ρίους Λ. Λ. ΐΐ,)1
  Καλλιγδν καί Στ. Τζ{?&ν_ Ί
  ε-—■—»-^ί ι-—» <« ίη ·^ - ΚΑΡΒΟίΝΑ * Μέτς τής «' ^'ΙίΛητροπης. ^^^, .„. - ίέν *Ινε ή έπίδειξις, άλλ* σφραγίστων προητν-αττοπο'ΐήβίως αιίς Πιαραλίας τοΰ ««ιδιχής εορτής *ίς την οποίαν θ« δι* 1911'—12. "Οροι «τκ»δ4(»συ>ν δλ« τα π»|βιά μέ τάξιν κ*ί λα-ι πληροφορίβι ««.β»
  προβοχήν τ*ς βπ«ίας μ4ς έξαβφβλί^ τ&ΰ Κτήμιατος.
  ζουν α?ί φροντίδες της Έπιτραπής. ('Ε^ τή
  τοί
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝ.ΙΝ
  ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΧ
  μοΰρι.
  —Ποίος δ' «Ιν« δ 6(»ιλ«ί>ς των ξύ-
  ω*;
  —Ό ίασιλβος είνε ή ίρύί. Τό ξΰ-
  ^ ά2 ϊ 'Εά
  ϊτη.
  ΑΠΟ ΤΑΣ
  Η ΔΙΟΙΚΗΙΙΙ
  ΤΗΣ ΕΒΝ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Μάλι—α.
  . Έγώ νατ«
  Τηγ Ημέρας

  10 χιλ. δραχ. εχλογικ4
  'Αποφ«σίζ·6 ούτος ό
  ί ώς
  άτδ τούτον άπολ·.«ωυ.ένον ξϋλβν
  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΟΙ ΙΚΟΠΟΙ ΤΗΝ, ΑΙ ΑΚΑΓΚΑΙ ΤΗΝ, ΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ! ΤΩΝ
  ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛ·τιΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
  Ο ΠΡΓΤΑΝΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΙΌΝ
  ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΝ
  Φ Ώ$ τοιοδτος άνχγνύρίζεΐαι καί
  &πδ των λοιπών ίπιπλοποιών χαΐ των
  χχλλιτεχνών μας ό κ, Λ. Ματ^Τ'-ς.
  Ιχων τδ έργαβτήριον «υ «ίς την δδδν
  'ίλωνο;, στοί Καρατζά. Είφε,ρχό'αε&α
  Ό σχοπίς τής ερεύνης, χτλ.
  Ή φΛΐογνωτιία τοΰ χ. Μαγπ'βτ;.
  εΰ%ς άμέσως τδν χ>ζλ) ιτέ
  «ίς τούτους ϊέον ν ά χά—
  ,.% ♦ Άμοργϊνος ξυλογλτπττ,ς.
  Είνε ξΆογλύπττ,ς χαί έπιπλοποιδς, δή
  λχϊή γλ^ττις χαί ζωγράφος συγχρό¬
  νως. Γλύπττ,ς δπως χαί ο» γλ^τα»
  των μαρυάρων. Οί μέν γλ'^βον τδ
  μάρυαρον. αι^δς το ξΰλον. Η ϊιχγ ι ά
  είνε είς- την "λγρ. Ζωγράφος ίίτι
  σχε2ιάζ(<: τό «πιπλον πρίν τδ έχπλε- ϊΐ δ %, Μανίκττ; ώ; '-*'ττω χΛ'ϊ ε' Ι ο·, ν '^,ί χνγ;ν, γρχ?ΐων, διορώντες τάς λ»πτομ«ρ»ί«ς των δ:ά φαχοϋ ίσχυροΰ. —Τίνων μέγχ?α έχοσμήϊατε χ.Μα- γιάση ίιά τής τίχνηςσας ; — Πολλών. Είς τή> Αίγ^πτ*» τα
  μέγαρα Κνριαζή, Χωρίμη, Μπενάκη,
  Δελτ», Τσαπτ,λή, »ερ·εχουν «πιπλα
  τής τέχ,νης μόν. Είς την Ρώμην, μά-
  λιστ* είς την Ρώμην τής Ί«Λ·λ(«
  τ! β).«πω, «χπλήττ««0«,
  μέγαρον τοΰ χόαητος Μάρχοο . .
  δι' έπίχλων Έλληνικ&ΰ ρυθμοΰ καί έ-
  δράνων των δποίων τδ ομοίωμα Ιλαβον
  άπο τδ «πό την Ακροπολιν Δ«ινϋσ!α-
  κλν» Αί*τρον. Είς την Κβλχούτχν τδ
  τού κ. Βλαβτοΰ περιέχιι επι-
  " " τής '
  τ4
  μου.
  Τδ έίώ μεγαρον τοΰ κ. Τζιρ«3, είς
  την δδον Ήρώ·ϊο·ο «5 'Αττιχοΰ
  καί
  άντί 175.000 φράγχ·^, αμφότερα δ'
  «τυχόν υπέρ τας 20 επχναλήψεις.
  — Ναί, εί; την Γαλλίαν δμως κα-
  τά την τ«λευταίαν στατιστική»^ τοΰ φ6
  οου επί των χληβονομιών 540 απέθα¬
  νον έγκαταλείψαντες π^ριοοσίας μετα
  ξΐι 10 χαί 50 εχχτομμυρίων καί *πιι-
  τα έκ«ί, {πως χαί είς την λοιπήν Εϋ
  ρώπην, ύπάρχει πραγματιική άριστο--
  χρατία, δ'>ναμένη νά «Λτιμήσΐ) τα βρ-
  γ* τής τίχνης.
  — Τί δλλα ίργ» «κάματ» ρυθμοό
  Έλλην ικοΰ ;
  — Τραπεζάχ!* των οποίων τοΰς πό
  δ«ς ίλαδον «πό τδν χιλκοόν τρί—οία
  τού μαριου μας, χατα παραγγελίαν
  τοδ κ. Αλεξάνδρου Γούτσοΐ).
  Διά νά κ&μω μίαν τρ«πιζαρίαν Έλ¬
  λην ι κου ροθμοδ χρέπ«ι νά «νταφιασω
  10,000 δραχμάς «ίς ύλικ* χαί -ήμερο-
  γνώστης πάντω"/ των ροθμών, ί!;χϊών
  άρχπ'ον Έλλτ,νικοδ καί τ«5 βυζαντι-
  — θα έριννήτωμεν τα τής ίυν:ιγΙ-
  ;, τής σοντεντ'»ς τοϋ ξ^λο^ χαί
  ττνοΰ
  Ό κ. Τζΐίδς είνε γαμ-
  6?4ς τήί οικογενείας Ραγκ*6ή ή δ-
  ποία τ?ί?ϋ ίϊ:άζοο^αν στοργήν πρός
  τδν βυζαντ.,νδν ρυθμόν χαί ταύτης τάς
  χλίσε-ς ήκολ&^8τ>ην χαί ό χ. Τϋι-
  πωλήσω, «άν χρίνω άπδ τδ επί τριε~
  αν άπώλητον παραβάν.
  — "Οστε έδώ εχομεν πλουσίαυβ,
  πτωχούς. Έχ«τ« άλλων ρΛμων «πι-
  *λ«;___________________________
  Ό κ. ϋϊαγιάβης βννεχίζει
  την ιυνέντευξίν τού παρέ¬
  χον καί την άπάντηβιν ποδ
  εύρε τό άπολιθωμένον ξϋ·
  Χον δρεός.
  ΔΗΛΩ5ΙΣ
  ΤΟΥ ΛΤ5ΣΙΑΤΡΕΙΟΤ
  Χ?» κατ' επανάληψιν γρα·
  φεν ότι κατθ. τους οκτώ τε*
  λευταίους μήνας υπεβλήθη·
  βαν είς αντιλυααικήν Θερα·
  πείαν ίκατόν λυααοδηκτοι έκ
  τής Μ. 'Αγχι*λΛ>υ, οι' οΰε,
  τό Κράτος έδαπάνηβε δή-·
  Θ*ν 1Ο χιλ. δρ. χορηγηθει-
  σών τψ υφ' ημάς Ιδρύματι,
  ΔΕΝ έχεται αληθείας, καθό¬
  σον ως ίξάγβτακ έκ των έ«ι·
  οήμων βιβλίων τού Λυσσ:α·
  τρείου χατα μέν τό 1911
  ένοβηλευθηβαν έν δλω 6έκα
  μόνον 'ΑγχιαλΖται, κατα δέ
  τό ένεστώς <τος έπτά. ιΐ ?τι <ΐημ*Ρ&ν ημβραν Τε τάρτην καί ώραν 10 π.μ. ενεργηθήσε¬ ται ίν τω Καταστήματι αυτής, καί έ- »υ»ιι.υ» ι κ» » »>ι*ί/« ^κμιυ»ιιιαυιτ^>Γ-τ>η*
  μοσία συνεδριάσει, ή 32α κλήρωσις τοΰ
  έν δρ. 20.500.000 δανείου 2 1)2 ο) ο,
  ή ωριβμένη διά την Ιην Φ(βρ«ιι>αρίου
  1912.
  Κατα την κλήρωσιν ταύτην δέλου-
  βιν «ξαχβη «χ τής χληρωτίδος 16 ά-
  ρΐθμθί δμολογιων μιτά λαχνοδ.
  'Βν Αθήναις τη 1 Φεδρουαρίου 1912.
  Ό Διβικητης |
  Ι. Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
  χ} γ ποί
  ταδολήν 5,000 δρ»χμων.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  'Βκλ*γείς διά
  "ΰ ΣνΛέβμου των έν «βτοβτρατείβ χ.
  χ. Αξιωματικών κατά τάς γενο·ΛΟ·/ας
  προ τίνων ημερών άρχαφ*<τίας, αϊβθά νομαι ί*θΰτατα την ΰποχρέωσιιν 2πως (χφρ&σω πρδς δπαντα τα ^μελη τώ Συνδέσμοιυ την άπειρον εόγινωμθ'τύνην μου, αμ,α δέ καί την διαβεβαίωσιν 3τι θελω προ<τπα9ήστι κατα τδ δυνατόν 8- πως άνταιτοαριθώ είς τετήν εκτίμησιν καί τάς προσδοκίας αυτών. Δράττομαι τής περι«τάσεως χάριν τού γοήτρο» τοΰ Σώ^ατος των άπο— βτράτων καί τοδ τί—ω ί*?οδ καί φι. λανθρωπιΧΛϋ σκοποΰ τοΰ Σ^νδβομοο μβ; νά χαρακαλέφω «ΰαρεστοικιένους πάντας τοός άπ<«τράτ«;ς κ. ΠΟΤ ΠΕΡΝΟΤΝ ΚΑΙ Π ΑΝΕ(;) ΚΑΙ ΑΓΥΡΙΣΤΑ ΝΑΝΑΙ Χδ ίατριλήκι. — Ό ίατρός κ. Πα.π«6αιβιλείου — Ό 4· 1 κλογικός άντιπρόσωπο*;. — *Ο βίαιαος των 4κλθγικών ««ραβκηνίων. — Οί τραγικοΐ, οί φαιρβκρ, οί κλόουν. — Πώς μλ τ& βτοιχήμ«τ«έκερβήτ)η μί« έκλογή. Έλβγαμε γιά τδ δικηγορηλήκι. Άλλά καί τ» ία,τριλήικι ώς πολ.τΐ- στυλοδάτης δέν επήγε πΐϊ'θ *:ψ Άθήνα, δπως παντοί τής Έλλάδ-ς. Τδ άξιοαγ^είοτ^ν δέ είνε δτι αν μέ την χειραοέτηϊΐν τής δικαιοσύνης οβτδ της πολιτιν.^ επεμβάσεως τδ δι·/τ>γοι-
  ριλήκι έχασε πλέον την πρώτην αξίαν
  τού, τδ .«[ρλςν.. δμως, μία μορϊήττ/ς νοουμένην άλλά μή άκουομένην, ζωγρα
  τοΰς ψη^οφάρί^ς, συμπάθειαν, φιλίαν,
  μαγνητικτιν επιρροήν €·! δυνατόν. Μέ
  τδ μειδίαμα τού, μϊ τδ ίΧί^^τ. '.*οι>, μέ
  τδ χαιλημέρα τού, μέ την κίνησιν το5
  χεριθ'3 τοο, μέ κάπθιο ψιθάριαμ,α, μέ
  την μελωδικότηιτα ποϋ βά προφέργι τοϋ
  ύποψτϊφίοο τδ ονομα μέ την πίζα τοι* ή
  την άοράτητά τοο, μέ ά ά
  λεΐ δεύτερον στιοίχημ,αι μ(
  000 δρχ. ,(
  Οί άντίθιτοι βτενθιχωροιϋν.ΐα
  ινάνβέξουν «ίς τδ δ»ύτ·ρον 9ί
  Ποΰ δ*ν τούς «ίμ«.ιναν παρα τι
  τητα έχλογικέ βξοίδα;
  Ι Τίλος πάντων γιά να
  άπδ τον χάβμον δτι έ
  χοιντ*ι κ«1 τδ δεύτερον
  Δέν τούς ϊμεκν· *λ«&ν
  Ό άκατάδλητος τ ε ρ χ ^
  προιχαλεΐ χαί τρίτον β-τοΕχημβ,,
  Ο! άντίπαλοι τώρ^
  ρωμε'νια χ*ρι«·..
  νΑλλ« λεπτά δεν ΐι
  χημα...
  'Εχ«ίνος ρ αέβ«ν
  Σάν κοκιχίορας άνεβαομίνο;
  ίδ μετα την νίχτ,ν
  Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
  ΤΟΥ ΕΒΝ1Κ0Υ 8 ΗΙΤγΊΑΚΟ,
  τοό Κρατους «ΰρισχομίνους Οπως σπ«ύ
  σωσι καί έγγραφώχΐιν &ίς τδν Σύνδε-
  «τμον ώς μέλη δσοι «χ τούτων δέν ένβ-
  γράφηβαν ά»οτεινο5μΊ»νοι πρός τδν 6- μοσίας «γει'ας;
  κοινωνικάς συναλλαγάς, ίέν
  ί'χ(»τ» τίποτ* «αί κατά τό μ<αλλον χαί ήττον θά περάση καιρδς γιά νά χά- 'Ί). . ·' ί 'Οχ . Πα*»1β·«βίλ«£ς«> τρρώην «*τρο^
  βο«λει>τής δχει μίαν άπο τς* Λαγιωτέ-
  ρ*ς δυνάμεις *Γς τάς Αθήνας, ίφ' δ-
  σον τουλάχιστον έχιτείνεται ή πίλατίία
  τ»ο....
  Τί εχρησίμευσεν ή «π&δραμή των ί«-
  τρ/ΛΜ »|ς τ^ν ΤΛθ!>λην; ΤΑγτι» χρόνιαποΰ
  μπαινοδγαίνουιν έκεί μέσα, συνετέλεσιαν
  κατά π«Λ»τε δράμια «ΐς τίποτί; Εΐςτην
  ψήφ^ιν δύο ψευτοάρθιρων περί τής &ψ
  Άν τούς «ιτρ»τ«ίν·τ6
  είς τδν άερα, ώς δραμα—νά
  σου, αμάν
  καί γίνομαι σκλάδος σου, λυπήβοο μ«5
  γίνομαι χώμα καί πάτα με άλλά 64λτο
  στο ίσπρο...—ή μ« την άγριάδα, την
  βλοσυρότητα, τδ δφος άνθιρώιποΐ} πο5
  0ά φάγη χρέας, τοΰ τ"ρέμειν την γήν
  χαί αείεσθαι τα έπουράνια ποιοδντος
  η την Ύην της έπαγγελίας
  ^ ρ
  των, χαρακτηριητικον των ρ
  υπνω.τιστών καί των ταχυίακταλοορ-
  γών, όφείλει νά φέρτ) τ*λίίαν αναστά¬
  τωσιν είς τό ψυχ»λογιχδν ε!να« τοΰ
  ψηφοφόροο, ν* τδν άναιτοδο-^υρίσϊ), νά
  — Δ*ν τοϋς βαστί πιι4..,|
  τα μαντάτά τους... · 'Β»ριίφ|
  τδ καβοδικί τους... (
  Τδ άπιοτέλεσμβ ;
  Ό 'κόβμ,φς νομίζει 8τι ιηί
  άπδ διιλίαν δέ ^
  ·. Κιαί τδ γ % δ μ
  περί αυτού έτηρόκιιτο—στβ»φ*(ε]
  ρα «ίς την κοιίτην ποδ
  τκπλής· ·.
  Κερδίζ6τ«ι ή
  λ χαί τα βτ«χήμ«τα·
  ΑΥΡΙΟΝ ο& μηράβοι τών|
  Ι βηνών
  είς εργάτας, τεχνίτας χαί /αλ-
  Άπ;λύτως άχριίής ή βια
  *δτη.
  — Πε?ιλ»μ«άνο·^εν δ' είς την ε¬
  παγγελματικήν ταύτην δμογενιιαν ;οί»ς
  ξυ/νυ;νϊυ;) ίπ'.πλοχοιού:, λεπτουίγ'.ΰς,
  ξΓλογλύπτϊς, τορ··ντάς, χαθιχλοιτοι-
  «ΐ»ς. χ»5ϊ·>ιτ»ι9'')ί Χϊί βαΐϊ/οτνίίς.
  ·— Περιλχμβί*'·τ« τουτέστιν «άν.
  τίς τοίις κατείγϊζομένοος τδ ξόλον,
  ΚΕΡΝλ Ο ΕΝΑΣ,ΚΕΡΝΑ Ο ΑΛΛΟΣ
  — Είς Παρισίους την άρχιτεκτονι-
  χήν των έ*ί«λων καί ιτΥ» ςυλογλ.;*":·.-
  χήν κ»ί ίτχν ήλτ)ον εύρον την τέχνην
  «ίς τα β*άργ>νχ είς τδν τόκ;ν μας,
  άχίμη οί τότε επλήρωνον χούς τεχνί¬
  ται ·ϊς την τα&έρναν χαί ήσαν υ«ο-
  χριωμίνοι οότοι «ξ έθίμου ν» χερέσο/ν
  τδν μάστοραν χαί τοϋς'όμοτέχνους των
  χ*ί ν ά δε/,&οΰν τδ χίραβμα τώναλλι»ν
  χ»ί χερνώ-χ«ρν4ς έπήγαινχν είς τδ
  «πίτι των τ& μ*σονύχτιον τού Ια€οά-
  «υ με την κεφαλήν πλήρη οίνατμών
  χαί την τιέπην έλαφρέν.
  — 11«Ίχ είνε τα ονντιλεσβέντα έ;.
  γα β*ί 4>?' ής ήλθατι «χ Ιΐαρισίων,
  χ. Μαγιάβη ;
  — "Α««ιρα. Ίδβί) ή φωτογραφίχ
  των.
  Κχί 6 χ. Μαγ-.άβης εξήγχγεν έχ 0^
  χης ατελεύτητον σειράν φωτογρ»ίΐών
  άληθινών ά^ιβτςυργημίτων.
  Τδ τέμϊλον το» Αγιον Γιωργίο»
  —α?ύτβη χι'ι ή λ«:πή ^λογλ.πτ.χή
  ; τού ναού τούτου, τδ να>
  τεμπλο/ το<Ην"Αργει μητρίπθ' :- κβϋ νχο1·» !ΐ.ετήνιρνττοτεχΓ.ιχην άμπ|λο·', τ* οποίον έθχύμα««ν ή μ«γ*λη ;ΐ-/ν>
  χριτρια Λύτ^χρατε.ρ* Φ;ειδ«ρίχον τής
  Γερμανίΐς ίιαν ιΙ/εν χατέ/>9τ, ιίς:ή< Έλλίϊ* οί* το>ς γάμους τής χορ',ς
  ττ,ς ΙΙριγχηπΙσσης Ιοφιας χαι πίλλχ-
  κις ίξί?ρ)ΐβ» τόν Θχυμΐ3νι.ον ττ,ς ι%
  τον συνοδεόοντα αυτήν πρεσβευτήν Ρα
  γκϊ€ήν, 4 θρδνβς τού έν "Τίρ» Μητρο
  πολ'.τιχοό Ναού, ενός των πλουβιωτέ-
  ρων Ν»;>ν τής .Ελλάϊος, τδ- χλχιβι-.ν
  εικόνος τής Μ&νής ττ,ς Χθζθίιοτ.βης
  •ίς την Άμοργ,,ν, Ιν άρυτυόργημ*
  τέχνης ξυλογλνπτιχής, «ι; το δποΐον
  τδ ξύλον όμιλ«ΐ, με:δ·4 τδ Η-'ΐϊίαμα
  τού άγγελον χΐι «ίσταται την θρη-
  οχεντιχήν Σχτυΐν, χαί είς τδ οποίον
  ό .μπνιυβμίνος γλύπτης χ. Μαγιάιτ,ς
  φαίνετΐ! ότι κχτίίίλίν πάσχί την τί
  χνην «ϊ έκ τής «γω.στικής σχίψεως
  βτι τούτο 8ά κοσ;λήστΐ τάν ονομαστή-^
  Μονήν τής ίδ:αιτέ»ας τού πχτρίδος, ή
  Όραίχ Ιΐΰλη, ρυθμ»3 Βυζαντινοί, τοδ
  έν Πόρφ Ναοδ τοΰ Άγίο» Γεωργίο»
  καταλογίζονται μεταξΰ των ίργωνπδ
  Μχγιάση.
  ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΒΠΙΠΛΑ ΤΟΥ χ.
  ΜΠΕΝΑΚΗ
  Έϊώ τελευταίως 'χατ«σχ«ύασ« μίαν
  τραιτεζ>?ίαν χ<Λ Οποοργοΰ χ. Μπ«νάκη διά τδ μέγαρον τοο τής.Κηίΐσσιίςδιά τή/ δποϊΐν έπληρώθην άντ'ι δραχμών 15 χιλ. χαί άχέμη έργάζομαι διά τόν χ, Μπβνάχην. —Τδν χ. Μπενάχην τόν δποΐ'.ν ί- χατηγίρησαν δ™ «φερ« τα επιπλά τού έξ Αγγλίας, αύτδς ών ύΛουργδς τής Βφΐηχχνίβς χαί Εργασίας χαί δςεί- λων έπομένως νά ·μψνχώσΐ(] την «ν Ελλάδι εργασίαν, βταν μάλιστα εΐντ άξ:'α ίμψ/χώσεως; — Ό χ. Μπενάχης έγχττα-τχθείς έξ Αιγυπτου μ«τεχ6μισεν έχ«ίτ}εν τα επιπλά τοο. 'Βχαμ«ν άχάμη μ'9^ με¬ γάλην τραπ«ζαρ(αν δι' «'μοϋ, ως οάς είπαν, χαί την οποίαν ίνιχΛΐν·'ά««ν δ Πχτριάρ^ης Φώτιος. Είχεν ανάγκην μιά; μικροτέρας τραπ«ζαρίας, «ύρέθη 8μως κ?δ άπα^ητεων τχείον πίντων των ίπιπλοποών 4ριζόντων τίς νά χα- ταϊκίοάϊη τα «πιπλα τοϊ χ. Μ,ανά- χη. Διά νά μή δ>σζρεστήση χανένΐ ά-
  πιφάτκε νά μην ευχαριστήση χα«να
  χαί παρήγγειλε τα ολίγα ταΰΐΑ επι-
  χλα μι άς μικράς τρ·««ζ«ρίας ·«ςτ-ί,ν
  Αγγλιαν, ϊηλαδή «να τραπέζι, δωϊι-
  χα κΛθίτματχ, δύς μ««ρά μπ«>φέ.
  ϊ, γοτβικοί, 'Ιϊού -αΰ·.-
  τδ πδρ μαντώ χ«ί αντΗ ή κβσέλλχ
  «I-
  ν« παλαιθό γβτθικ-οί ρυδμού.
  | 8ΤΛΑ ΚΛΙ ΕΥΛΑ
  — Έλλίί—«ν άπδ ταδτα τα σιδηρδ
  ά «λάσμϊτζ χ,χΐ τα μ«τάλλ>να
  ^ λ ·νβ»_Λ·ντβυ'· οδο« Αριστοτβ- για καθηγητάς «^ ΠανεπκΓτημινδεν ^ μετοοσίώ.,, νά τδν ^θύση, νά τοΰ
  διότι
  πρεπιι να
  την π«—
  Είς την «π!ΐπλοπ«{(ίαν,
  την υψηλοτέραν έπιπλο>ποιείαν τα κα-
  τάλληλα ϋΰλα είνε ή δρΰς, ή χϊβτβ-
  νιά, ή συχομωρία, τδ σαταίν, τδ φλχ.
  ΠΑΝ£ΠΙΣΤΗΜΙΟΤ
  Δηλοί 8τι, αί εγγραφαί κβί «ι άνα-
  νεώσεις «γγραφής τοϋ θερινοΰ έξημή-
  νν> τοδ Οανεπιστημι«κ«ί βτθνς 1911
  —1912, ίν τ» τω 'Εθηχφ χαί τφ Κα
  πθίιστιρμ»χφ Πανεπιστημίω, άρχονται
  συμφώνως πρ(δς τοΰς Νόμους ,ΓΩΚΓ'
  καί ,ΓΟΚΕ' τη 1η Φββροιυαρίου καί
  τή 15 τοΰ αότ»δ μηνός.
  Ό Πρότανις
  (Τ.Σ ) ΣΠΥΡ. Π. ΛΛΜΠ1ΌΣ
  Ό «πί των εγγράφων γραμματεύς
  Σ. Ι. ΑΠΟΣ1ΤΟΛΑΚΗΣ
  φμ
  λους άρ,β. 70.
  'Αβήνησ, τή 31η
  1912.
  Μετά τμΐς
  Ό Πρ6«δρος
  Σ. ΔΟΥΦΝΑΣ!
  'Αντι«»υ(«*γμ.
  είς
  ΜΙΚΡΑΙ
  ηγης
  θά 4ίχι κο-ν»)5 άντίρρησΐν....
  την τελευταίαν «νΟέώρφΜΐ
  τδ ϊδ.ο πβ,^τηρήθη— ολθ« οί ρ
  λευται ετοιμοι να χαβαλλικιψο^ν το
  Π«ν*πι«ΐτημ«.
  ®ί^^ νομοββΐτίαν τής π·ρο*οπής πε-
  ρί διίχαιθοτιίνης; Χω?ίς παρβλκύσειςχαί
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  τούς διχηγόρους.
  πδ δημοσίαν
  τα ν&ί3ρα καί την σκέψιν, νά
  ψήφον &—ΐκώ-ιγΜοτ·, νά
  αφήση καί την ρίίη στ· μαΰρο.
  Παραλείψατε κατ6πιν τ* περί την χαλ
  πονοθεοσιν τεχνίσματα, ών ούκ,' «βτι ά-
  ρι&μδς, «πολογιβμδς ούκ' έ'«ι.
  Ό τύπος τοό άντιπροσώπου «ίς την
  τής
  και
  κούντως
  δεν
  Ατνπησ«τβ
  Καί 4π* 'τοός
  δλβ τά
  *
  μέν χαί
  Φαρμακείον Α. Κ.
  βέργη #
  Εξαίρετον «χ ζι4οζιίμης βάρμαχΦΐ
  *»?τ· τ»ί
  μειοβεραπεί», Εΐιτΐΐβΐι—ΙΙ^ί" (6Ο6).
  Την Παραβκυήν 3 Φε βρουαρίΌυ
  0 ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ
  ΑΥΡΟΔΗΜΟΣ
  Ό χ. Δ. Ε. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ δ«ρ- τοϋς ίατρούς
  ματολογος χο'. συ?.λιδολ6γος ίατρδς δέ- άπό τώς δέ νά μπαίνουν 'ς "τή Βονλή ί 'υ ~*™*' τ!' ε^»""* *ν«*Ρ«^»-
  χεται έν τη χλ·.ν«χϊ τού δδ&ς Τζώρτζη οί ανώτερη των ίχαγγϊλαατικών «^ ' ™* ^"^ «^λλιεργητθν ταλανχον
  άριβ. 4 (πλβτ»Τα Κάνιγγος) 10—12 φίροντων ι ταχ^κτυλουργου "αί νπνωτΐστοϋ, «ου
  πΓμ. καί 3—5 μ.μ. 'Εφαρμήζ«ι την χη- Περιττον νά είποίμειν (τι κανείς δεν ^ ή Μί^ίχ *«* ύ& ^^τισμενα
  .....■"-----'- "'1-"-" " ■ 'ΛΛΛι εσκέφθη τέτοιο πρ^α μ«-/ρί τής στιγ- . τετοια σταδια εις πβριωπην όπως βλ-
  μής καί Θά άργήση ίσως νά τδ εκε- Ι λο.3' Θα "«τακτουσε Την παγΛ6βμκ)ν φη
  9-θΐί - Ι Μν·
  ηα · Ι Τδ σφαιρίδιβιν αΐνοοι τδ ϋδαφος ποΰ
  Άττικάρτχης έρωτηββίς π>ρδ ή>.?ών ·Ρ'ζώ''ει χιαί λαμβάν«ι την ύπαρξιν δ
  "**"' ~"~-----! Δαλϊϊλάμηδίς "" —
  α-
  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ5
  πυπμ γ,ΔΩ ΛΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ!
  ΜΗΝ
  τώ»
  —Τώ(α «ίς τί------,......,
  —Άχό τινος χαταγινομαι είς τδ»
  Έλλη/ιχον ρυθμόν. Εί»ρί<τχω δυσχερεί¬ ας είς τίς βάσεις τού χυλιχ«ίοι*, ενός τώ' σκοοδαιοτίρων έπίκλων, διότι θέ- λω νά χροναρμοσω τδν ρυθμόν πρδς τάς ανάγκας των «χίπλων χαί την χρηβ'μότηΐα την σημ«ρΐνήν αυτού. 'Ε- πληρθίθρήθτ,ν ότι χαί «ΐς τδ Μόναχον άχ> «των χτταγίνετΐι «ίς άρχιτέκτων
  καί καθΓ,γητής τής έχ«ϊ 'Αχχδημίας
  «ΐς τή/ ί^ιρ'ίύ'ίψ το» Έλληνιχοΰ άδα
  νά~'^ ροθμού είς την έχίπλωσιν, άλ¬
  λά χαί ούτος, χ*ίτοι τοιούτου χαλλιτ»-
  χνιχοΰ χύρονς, καίτοι άχδ «των μελετέ
  το τ:ρ5·;μί, ϊεν κατέληξεν άχόμη «ίς
  άριστιχά άπ»τελίτμ.ατα, ώς εδήλωσεν
  είς φ·>ον μου έπυχΐφθίντα ϊΐ»τόν.
  —Έ-8ύμουν νά ίϊω Ιργα Έλλη-
  νιχο·3 ρ»9μοΰ.
  Ιδού το (τοιμον αύτδ παραβάν «Ιν«
  μυχτ,ναϊχοΰ ρυθμοδ. Είνε 'τθιμον χρδ
  τριετίίς χϊΐ άχομη δέν έχωλήθη.
  —Τοιούτον άριστβίργτ,μα άκίμη δ«ν
  έπωλήθη; θά ζητείτ» ίσως τιμήν ί»πέ-
  ρογχον;
  — Ακριβώς το·3το σου.βαΙ'ν·!. Μο5
  στο!·/ίζ*ι τό παοα6*ν αύτδ είς δλιχά
  χϊί ήιιε?ο·Μ'τβυ 400 δραγμάς χαί ζη-
  τώ τίς 400 αύτάς ίραγμάς νά χα-
  λύψΜ !ιά ττ« πωλτσεώς τοο μέ την
  •λ-·*» ·ά -'νη τ«{ ι«ϊναλή·>»ως.
  Τ5ΐ»3τ» 19γ» είς την Εδοώπην θΐ
  έπϊνιλ»Αβάνοντο 7·λ·4χ·ς. Έν«·Λΐ»5.
  μα: ?τι είς την *Τίχ6»*··
  ών μία β'.δλ'οίτ,χη άπο μχϊνι ίπωλή-
  βη άντί 350.000 ·?*
  γρ»?ιίον ίδώ τβ ίδιον
  καί τα _ .
  ΛΙετ' είκόνων πρωτοτύπων καλλιτεχνικον.
  "Ολα τ' ά«ίατεοτα κατορβώματα τού Βασιλέως τού·
  τον των ληατών ηεριγράφονται έν λεπτομερεία·
  ΕΚΔΟΤΗΣ Ι. Κ\Α!νΤΡΙΛΗΪ
  Χταδίου Κ Τ.
  Ζητήαατ* το άπό τους εφημεριδοπώλας την Παρα-
  αχευήν 3 Φεβρουάριον είςείς £$λεπτα φυλλάοια.
  II
  ΤΕϋΕΙΟΤΕΡΑΙ ΑΑϋΝΙΣΤΙΚΑΙ ΜηΙ
  ΕΙΝΕ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ κ κ. ΜΑΒδΗΑίί 80Ν8 & 0Α
  ίίΝ,Κυΐ ΑΝΙΐΠΐ-ϋλϋΠΟΙ ΑΙ)ΟΝ Ι. ΓΚΛΑΒΑΝΗΙ& Μ. ΚΑΖΑΖΗΣ ΕΝ 60ΛΟ
  Ή αλωνκχτΐχή μηχανή χατέβτη *λέον απαραίτητον μηχάνημα «4ς κάντα «γχ-
  «ώντα την πρόοδον γ«ωργοχ.τ·ηματίαν, δι Οτι αποδίδει δέχα επί τοίς εκατόν τούλά-
  χ,ιβτον 4π« «λ«ον των &βων Μ»δίδει ό * λωνισμός διά των χοινών αλωνίων, %<ύ »ρ«β·τι θνθτι ο ιοΤοχτητης τ«λ«ιώνει «γ κβί&ως τόν άλωνισμον χβί λαμβάνει και¬ ρόν »' ·βχολη*ϊ μι την συλλογήν των λα;*ών αύτοι» προϊόντω» χαί την καλ¬ λιέργειαν έν γένε». ΟΙ σκοχ«όοντ*ς νά «οομι^ευθώσιν άλωνιστιχήν μηχανήν, $«ον να ϊ^εταβωσι χαϊ 6ε6αιωθώβιν οπο ία έκ των μηχανών των διαφόρων χα- ΐαττημάτω» «Ιν» ι«λ·ιΟΤ«^α *α·ώς ί*α ής κχί αν αίίτη «χτληροΐ τας ανάγκας τοό τόχοο μ»"ς. £ΐοοπο«ούμ·ν τ«ΰς ενδιαφερομένους, ίτι τάς άλωνιστιχάς μηχβτνάς Μ&Τ*- Β4ϋ «ντικροβα>««ύομ«ν «<ιο τριαχο»τ αετίας, άπο*τήσ«ντ«ς δέ μεγάλην ««1 τούτο·» βείραν, χοττεγίνβμεν χα*' δλον αύτό τό (ιάστημα, «ίς την τελ«ιοπο<η- σιν αυτών, ι>ποδειχνύοντ«ς εί« τδν Χ·τ* βχβοαστήν τα ίχοντα ανάγκην βελτιώ-
  σ«ως μίρη, κ α» ούτω «φτΜαν «ίί σημεϊ όν άχαταγών,-.στον υφ' δλας τάς έχίψεκ.
  'Β*ρομη·«ύσαμεν μέχρι νού 1910 πλέον των 60 αλωνιστιχών μηχανών, χα-
  τά τδ τρέχον δ' «ττχ 1911 «χρομη·εόβαμεν είς τοϋς «ξής Κοι>ς Κοι»; Μαρ. Άκο-
  στολίϊην, Βώλβς, μίαν ατντοκίνητον 16 Ιππων, Γεωργιχόν Σάλλογο» Άλμορςδ
  μίαν αυτοκίνητον 10 ίππων, Οβ—ΐΐιιοηΐ £ηροχώ»·.ον, μίαν «ΐΗοαίνη—ν 16 !«-
  «ε»ν, £«ικ). Τβίγκ— Άγρίνιον, μίαν αυτοκίνητον 10 {««ών, Δημ. Φό—α» Ά-
  γρίν,ιβν, μίαν φθβητην 10 ΙΊτκων. θ. Σιτρ&ν χαί Λ. Οίκονομοο, Μ«μο4λη μίαν
  φορητήν 10 ίππων. Ιωάν. Κορμαζοπουλον, Στυλίία, μίαν «ιηοιχίνη)τον 10 («-
  ΜΤ, χβί Δημ. Βαίμην, Τρίχχαλ*, μί*ν αυτοκίνητον 10 Ιππων. 'Εχ-ρομηΙεόσε-
  (Α«ν έπίβης χαί αλα»νι«τιχ*ς μηχανάς (καλαμ·—κίου) Ικκοκιστιχάς.
  Παρακαλούμεν Μ«ν τοο< ένίιαφερο μένοτΐς ν' ά«οταντωσιν πρός —>4ς ανωτέ¬
  ρω κατόχους ·λ·*νιστικών μηχανάν Μ&ΓβΙΐΛΐΊ, Ινα 6·6αη<ι4ώ6ι Ό ΙΑΤΡΟΣ χ.ϋΐιχαήλ Π.Πα- παδόίτουλθς, λαρυγγολίγος—ώτο- λάγος, πρώην έπιμ«λητής τής «ν Παρι¬ σίοις είδ. κλινικής τού καθηγητού Λ«- — -",7 αΛΟμ,η οι ααλ«ιλ«μτ)βίς τθι> χά """νι» «",^' '» *^·%ι* ·*·ντ^·'·» «"
  ρογγολόγου ΕαηνοΙ. Εΐδιχώς δία την λα^ομματ,ιβμοΰ εύλογησουν την δίάρ- 1ΪΟτί>"ίί ** ^Ρ1*; «/•«•«««ι τ* °"
  Ααρυγγοβκοπίαν, 'Ωτοακο- ργϊςιν της άΐϋοχής— διατί δέν ή>ν.ια« ξ«ΥΟνον «ού αναπνΜΐ το φι>το-^ καί μ«
  «ίαν, Ρινθβκθπέ^ ν, Βρογχο την προεχλογικήν ενέργειαι, Ιι*«:5ίασ« γαλάνεται χλι «υξάνει χλι φυλλχϊμα-
  ακοπέαν. Δίχεται άπδ 10—12 π.μ. τδ μειδίαμα τού Ναπολέοντος, τοΰ Τορ νί......
  ΕΐδικαΙ έγχειρήηεις 3—4 μ. τω^ένοϋ άπδ *«τιο-8«οίθηΐϊΐν καί μίνον '*'
  μ. Πλατείβ Όμον«ίας καί όδδς Λώρου την προττεραίαν τής μάχης διαιθέτοντος
  5α. βίς μΐλέιτην — λυσνώδη τ&τε — τής
  ΧΟ
  να . . . ________
  ολα τα ειδή άνδρών, γυναι
  κων, παίδων καί κοραβίων,
  ολα τα ψιλικα παντός έμπο-
  ριυομίνου,κουκλαις καί παι
  γνίοια δκχ τα παιδιάβας είς
  χιλιάδας ειδή και βχίοια ίν
  διαρκεΕ Έκθέβει. ΤΟ ΒΑ
  ΖΑΚ Γ. Τ-.ΟΚΑ ίχει τ«
  ρεκόρ έν τί, Ανατολή. Πώ
  ληαι*; χονδρικώς καί λιανι
  κώς. Όδός Αίόλου 89.
  ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  "Οβοι χ*χ| μθ<ρβ Ι«νχ· νέ •ητε *χέ 'Εχιληψίχν (ηληνιασμδν) έ*«λ*ίζετ·ε· ή Ι»ρα«ία «•τιχή. Ά*«φί»Ισ—· νλ ύτβ την ♦·ρ«π«ί«ν τοΐ «ίΐικοδ Ν·αρο- λβτοο Ί«τροΚ κ. Χ,αριλάον Π. Οραηοηοολου, έίβς Περιχλέοικ 4β, με τίρ. Μφββη *« Χ·έ< ΰποψήφιος διά τάς προσεχές λΊ/τάς ϊλεγ*· — "Ηθελ* να έκτ>ένω κάλπη άνε-
  'Αλλά 1Γώ
  ΕΧΟΥΝ^Ι ΑΥ1
  ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΚ*
  Ό ίν Βιέννη Αντοτπβ«ρι
  «Άιχροπίλίως» έγχαίρΐως μ«< γράφηββν περί τής εν Ν«|ρ4 γείσης πνλιτκιχής κρί<«ως «ξ τοΰ γλωβοΊΐκοιίϊ ζητήματος. Ο ' ικβμισ^εΪΦαι ξέναι εφημερίδι; 4 φοον τας έίής λεπτομερείας" Πέντ* ΰπίουργοί άντοπρ*») «ίς την Κυβίρνηβιν την δ*ξι4ν λο» την παράίτησίν των, ίη τι τδ υπουργείον δπως είναι 5 6έν δύνοτται νά 6ο»ίζητ*ι 1«! βτηρίξεως τής πλειθ'1Λΐφί»ς ΡΨ- Άφορμή τής χρ|ί<κως είνβι « Ό πρίειδρος τής Κοβερνήοιω; νώ πιαρέβτη έοχάτως είς μίο 8>ρι>θένηος πρδς τδν σκβπδν ϊ*«
  λν είς την άποιχαταβτα«»
  γλώιτσης επί τη ίί
  αύτοχθόνιων ϊια'λεχτω'
  Ή πάλη υ.«τ*ξί> των δύο
  τοι πάν-—τ» σοβαρά καί μ.έλ'
  τών.Τ6λί^βίων 15ο^'Ρώ?· "Η ρω άντ^οβώποος τής καλπης μου είς
  8 ημερών... <5λον τδν νομ6; Βίς δλα τα τμήμ»τα« Ό 'Αττικάρχης έννοο5σ6 την ίΐα- 250 άνθρώπονς; Χωρίς μισο κοομπά- ραγωγήν τοδ «ρεύματος», περί τοϋ ό- ρο; Κατ' ανάγκην πβέπει ν* συντ*- ποίου «όπαμ« μ«.ριχά χαί πρόχβιται νά χθώ με «ναν άπδ τούς 5με τα π*ρισσδτερα. Β«νιζελικβν, Ραλλιχδν, Είς την «λ«τήν των έκλογών τδν διάφορ«ν.Οί βυντροφοΐ μου Οί νΛ,·ί,:—«..> -ί·»-.. ι*- -> - ν^ ^ β5ρβΒ)ν άντιπροσώποΐϋΐς
  ά-
  ρς ρ
  άνββκωχ,ήν. "Ωστε 8ταν δ
  ■Κο^ε·ρνήσβως εδήλωσεν ^
  δτς προσχωρεί είς τδ χίνημα τί
  ταψοράς των άρ'/αίων διαλ/»;"
  άπβκάλβσ» ττ>ί»ς ιάντιθέτους ^ϊ'^
  ή στ«*ι.ς τοα> αυτή την οποίον
  έ ί
  Λ
  την Φ«|α««ιβν ται χ»ί
  ■■λλαχνήτ* τής νί—υ 4ε'.»ττκώς.
  Ι«ιξις· έ ϋελφίς μευ, κί
  «τιχεΐς, «ήΐι»·«ν μετά Ιν
  ί Σάμος, Μονή 'Αγίας Τριάδος
  , ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΣΙΟΣ
  — ΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ άπί.
  νιν νευρικόν «ονοκέφαλον "βε
  Οθτΐαοντϊ. >ι» τΖ~ */«..—_______
  γνωμης
  Οί όποψήφιοι φροντίζουν ν* καταρτί-
  ζουν τδ έπιτ·λ«ίον των τερτιπλή-
  8ων πο3 χρειάζονται. Οί πολυτιμώ-
  τεροι τερτιπλήδες είναι οί λβγό-
  μενοι άντιπρίσωποι των καλπών# Τό
  σύστημα των καλπύν μΐ το σφαιρίδιον
  Β*......■'■" ^να αιρω'τόΐΐυπΐον), ο»τε,
  5τ6 Αγγλικήν ο5τ« Ρωο
  ποοθενά έκεί δέν ΰοτάρχβι
  σφαιρίδιον—άλλά «.αθαρώς'Ελληνικόν,
  ντόπιθν, γε'ννημα χαί θρίμμα μας, δ¬
  πως ό Λιονταρής.
  Ό «χων καλοίις αντιπροσώποις, 8η
  λαδή βφαφΐ'διοδότας είς την κάλπην
  τού, άπαλλάσσεται τού κοπου νά -χέ-
  πτ«τα; παραπάνω. Διά τδ γνωστδν ή
  άγνωστον το5 όποκειμένου το», διά τδ
  ηθικόν ή άνηθικον, διά τδ σοβαρόν ή* τδ *Τ
  ίίθυμον, διά τδ 6αρί> ή τδ σκάρτσο Υ71
  "Άς είναι δ Τσίν-Τ»ών άπο την Κί-
  να.Ό χλασσβκώτερος ξυλ«τχίστης τού
  « ς
  •ίς τούς τ · ρ τ ι π 7». ή
  τοδ πριοεκιλοιγιικοιϋ σταδίου.Τοΰς
  τοϋς χ,αιτηχηιτάς, τβΰς
  τα-φερηίες, τοΰς φ«ρβέρ. Πρέπει άπ'
  βλους αύτους νέ διαΛέτπ—έπρεπβ . τοΰ
  λάχιστον—ίνας
  εντύπωσιν »ίς τοί>ς ρ
  Λ «ι όποϊοιΐ »υνή|λ6&ν
  άπθ τδν κ. Κονώ νά
  'Αγοράζονται *\
  τιμάς ταλβιά κοσμήματβ
  λίθοι, ήτοι άϊάμαντις, ψ
  χτλ,. —
  3 .
  τβον 0:
  Τοβ< ο «ίς < ι 1 νά μην ΰ- νά μην «βίζωντα! χ τα- έδώ π*ρι- «ίς τοΰς δεντβρεύ πρωτεύονται τα κρα Μήπως δλον τδ «ΰ δπως ήβ'κή- μέχρι τής βτιγμής,δεν Μ· 0«αιτήν *αί «λη «ίσ-ρά'ΧΛορ'ας δέ καί λαιά — χοομηνατα χαί νομίσμΐ λαιά — έπιπλα παλαιά «Λου' τδρζ» — «ίχον«ς αβχώτερος ξυλ^τχίστης το5 Ρ*»^ τ«ν λ«*ν, εί<ρά*κορ<ας δέ Ό πλέον σκουρια^/νος αγ ά- τομίας -ώς ποικίλας λαοιπλάνους απδ καταδολή έΔ Κίί λδ ΰ ή νωτος άπό καταδολής τού τενβχές,Δέν άνησυχεί, θ>ά ψηφισθή. Ο ψηφοφίρος
  Θβ'λβι—δεν θε'λβι βά τδν ίτηνίαη. ΤΤμ<-· Ζητείτε τδν ττ>ΰς
  μ«να παλαιά.
  Όδδς Σταδίου. 20.
  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΗ
  Ι- Πδς;
  ,η , _ Γ>------. -.~ΤΛ.^ν κλοουν—ϊς τούς «ίποΰμ.»
  υ ρολος τού αντιπρόσωπον», {νβς 2-ι—προ*χλογ[Χ01, άμίμηττ* «ίς τχ
  μηχανιχωτατος
  •«-,α. Ι - * ^Ρΐώτατθς, δ οδ οί
  «>«*·- των κβρβσχηνίων. 'Α*«ιτ·ί »,
  . ' ιτκίηιι* »λ) *.,„.'___ — '
  ό οί ούχ &ν«υ
  Διηγοϋνται γιά ««"ποίον ποδ ί*αΐ-
  ξ«ν μϊ <Λν εξής θαυμάσιον τρέχον τδ μέρος Γθυ' "Ηξεορε δτι 4 άντίθετος σϋνδυαοΐμδς μΐν υπο έποψιν χομμορτι- (15 ΣΚά 'Αρ«*κ.ίου) λ«ι «2 νβώτερβ·. μονσιχαί τιραγοίίδ., πιάνο, 6ιολί *λπ. γαλιστιχώυβροι χοροί ϊ'« *'*"'■ "Ολ« τϋ ,ν^ώτερα τρ«Υ% 'Ελλήνων Συνβετών, Σ#**β' κοί, Σοΐχιελλβρίδου, Ρθδίν», Λ Κοιχκίνοο, ΕοτΛοπθϋλοο «λ*, συνεργασίαν εξησφάλισε. . Πρ«σίτι μοι«ρχ« δρ**1* " ξαρτήιΐοττα τούτων. ΤΙΜΑΙ ΑΥΝ
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΙ 1 ♦.βροο«ρ£ο« 1Ο1 *
  |Α ΤΑί ΕΠΑΡΧΙΑΙ ·έν γΝ,τ.
  ψνΑμρφαΛ (ΐηνι*!· '
  τρείς «ατ' ελάχιστον
  Μεμία «Γ.. «·ος
  φήν γίνε'Μ» β·»1·!,,
  βοεΐΛΐ Αηο ίΛ
  μιον
  4γ.

  Η ΥΛΡΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ'ΑΘΗΝΩΝ
  Κ ΕΚθΕΣΙΣΠνΥ^ΓΔΡΑΥΛΙΚΟΥ . ΕΡΤΣΗΠΕΡΓ ·
  κατα
  την 9ύντ**ίενν καΐ μί^ βη
  δέ έπιατρέφον
  χι
  Β. ΓΡΙΒΟΓΕΩΡΓΟΣ
  31
  ΜΕΤΟΧΑΤ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  4057 1)2, Άθηνοόν 127
  Ανηολτ,ς 134 1)2, Κρήτης
  «ντ|ς99, 'Εμπορ^κης 99 1)2
  ΟΛ0ΟΛΟΠΛΙ
  ΰνοτο,φ. 5 ο)ο 105 1)2, Μά:-!
  ί 5 ο)ο 103 1)4, Αμύνης 5 θ)θ '
  Καχά. την χθεοτ/ην σονείρΐασιν τβΰ λίζει ποσότητα ΰφατοβ.
  Δημ, Συμδουλίοο συνεζητήθησαν διά- «θλί» ανωτέραν τ9,ς 4ν
  φοροι υπόθεσις το5 Δήμου, άν«<χοινώ· καβορεσθείσης διά 4ΚΟ θη δέ καί ή απόφασις τοδ υπουργείον, λιανάς κατοίκους. ίι' ής «γκρίν«ται ή «ϊσιτραξις τού Δημ. Άς πρός τό σχέδιον τοΰκ. φόροο διά δημοτικόν ««αλλήλων. Βλατα&ώτη δε-ν αυμβουλευει Ακολούθως ό κ, Δημαρχος άν«χοί- Την εγκατάστασιν κινητήριον· νο>σεν εις τδ Συ«>βτ>ι>λ(θν δτι προ 20 δυνάμεως £ν τόπω οοτινος
  νερίποο ημερών *λ«6ε παρά τοδ μετα- γίνεταε άποξήρανσκς.
  κληθέντος έκ μ»ροι>ς τής Δημοτ. άρ- ' *ί*ς πρός τδ σχέδιον των
  /ής υδραυλικόν Ρερματνοΰ μηχανικόν κ. φραγμάτων (μπαραζ) βύρί-
  Έρτσμικργ ιτ&βς γνωμοδότησιν ·—ι βκχο ιτολλα μειονεκτήματα
  των υπαρχουσών μιλετών διά την δ- ««*■ δ*ν συνιστά την καταανε,υ,
  £ρ*οβιν τής πόλεως, μακροσκελή ϊ*6«- ην τοιούτου έίργου.
  αί* «», ην ό χαδηγητής τοδ Πολοτ·- —ιλ τ6 σχέδιον τ3,ς *Εθνι·
  χνιίοο χ. Κουβίδης «φ.ίλ<»κ«ίίως *ή$ Τραπέζης παρατηρεί 6- ' ά ή «*}γήΚι6ν· ίή ό προσιφίραη νά μεταφράση έκ τής Γερ- τιή «ηγήΚιονιαη'τΐί είνεή μδ μανι.αής καί 8τι ϊχει «ίς χ·ίράς τβο μι- ν» παρέχουσα σχετικήν «ο» *ν ιτεριλη-τιχήν εκ«Μπν ήν ιταρίδω σοτητα ύδατος (Χτομφαλέ·- δπως αναγνώση είς τδ Συμβούλιον. *?) δστβρεΐ* κατα «ολύ τής Ό κ Δτίραρ·/ο5 ιταβετήοτΐτΓ> οπ *—'** "Χαρίτων (Λϊέλανος «ο-
  και δτι ένφ 8*α τήν
  πρώτην άπαιτεϊται κολοααι
  φ|ράζβαι
  ;; καί λε·,·*ί δτι ή Άγτλί*
  ή δττ&ία ζτίτε-ί νά τής άναγνωρίσουν
  την Οχΐροχήν, δέν *ρ*ΐΓ«ι ν« λ»)«τν5νή
  μεγάλτ)ν άνάτττνξΐν «λα6εν ή
  της Γερμανίας κατά τα τε¬
  λευταία τίσσαοΑκοντα ίτη.
  Ι Άναφίριι χΐ φάσμα τού άχθκλευμβΰ
  Γ των Γιρματνικων άκτών χαρέ της 'Αγ
  ^ γλίβς. Άιτοδεικνδει την ΓερμανΙβν τ.ε:
  * νωσαν «έν τα «νατολικα κ«ί οΊηικά
  σύή>ο·ρα ηθελ«ν ίιη'σης κλεισθή " [
  Δι6τι, ττροσθίτίΐ, θβ γίνη άνάγχν)
  νά λογαριβϋθωιιιν μέ την ΤΊριπλήν
  Συνεννόησιν.
  Αυτή ή ύπαρξις μας θά οιακιν8ο·<ί·'- «η την ίιμέ'ραν κατ* την δι«(ϊν Οά •"■/ώμεν «ίλεμον μέ την ίρ ναυτιχήν δύναμιν. Τα γεγθνδτα τού «φελθίντ&ς δεν είναι έξ έκείνων τα ο*οία ρ*ΐ κανεις νά ιταρΕ&τ) καί Τα πτ)λι>άριθμα κρβίσματα
  κής κατο-ιττε&ίως, έξϊχολ'νϋθίΐ ό ναί
  *ΡΧ6?ι μ*ς ήνοιξαν τθος δ?β»λχον»ς
  καί μίς αφήρεσαν πίταν βιι—ττονύ-
  νην.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΓΠΟ-
  Μεγίστην ϊχιτληξΐν «αρή-^αγεν είς
  τψ Γαλλίαν τό είς ΒβρολΓνο' τα^εί-
  δ τού Λόρδθϋ Χάλίβν. Όλαι σχε-
  ί ίί ά
  Η ΤΗΛΕΓΡΔΦΙΚΗΙΚΙΔΣ ΥΠΗΡΕΣΙΔ
  βχ της
  Λ" εί π*ισθη τδ Συμβούλιον, Οτι η ν*.
  ·**?*'«$« Δγ**· "ΡΧή« μ*τ4χλησις *** βαπάνη Ι5ια τήν μΐταψο
  «αιτιϊται τοβαύτη, οτς ένμέ,ν
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
  ΔΙΑ ΓΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ ΠΟΛΕΜΜΛρίΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΪΑΙΓΑΙΟΪ
  Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΙΝ
  . Η ΤΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣ ΤΟΤ κ. ΠΟΛΟΠΩΡΓΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΚΤΑΣΕΟΣ
  ΤΗΝΣΚΤΡΗΝΑ·Ι·ΚΗΝ
  ρ . χ
  ϊον αί ίφημ&ρίδες τό νχολιάζθυν «ΰρύ-
  τβτβ, τδ ϊέ «ιρ««.τορ*ίον των Πληρο¬
  φοριών ΐχοινοιτοίησ-εν τίς τάς εφημερί¬
  δας μίαν νόταν, είς την οποίαν τ»»·
  φέρεται δτι ή άφιξις τού Χάλίαν εί;
  Βλ ύί
  [)ί, Λβτχει·*·. Έθν. 3 ο)ο 434 τοδ χ. "Ε^τβμ-εργ ήτο -λ*ον ή έχ^
  Λχγ««©?. 'Βθν. 2 1)2ι_β)ο 120. ] /ής, έπίΐης δέ θέλουσι ικισθη καί αύτοι
  τής
  ?^ ρ
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  3-ϊ Λονδίνον 2520, 'Βϊι
  99 3)4. Εΐχοσάίρ όγκον
  >«©ν 123. Κορώνα 105.
  ΛΟΝΔΙΝΟΓ
  | —82 λιτρών χα' εκάστην ένφ ή
  •τοιΐμένΐ} βιά τήν ικανοΜκην /3α(ρ(
  20.00, πρίχει νά άνέρνγ,τα: είς 130 λ:
  Ι κ»τά κεφαλήν
  Ι 'Τ·
  80
  δμως δι* ,λς
  Χαρίτων {,πάρ-Ι
  λ «Ρ*γμ*τικώς 4φε«ρε£α <» β«'«ων καΐ δή αί πρός τα δ* τό Βερολινον ταυτοχρόνως μέ την 5φ!- ) ξιν τοδ ναυίρχοο Μπερίβφορδ καί τού σίρ Κάυελ βχει ϋψίστην σημασίαν καί δίδει λαίήν νά πιστευθή* δτι μ«τα»ν>
  Γ ρμανίας καί Αγγλίας πρόχεΐται ν*
  κλεισθή κ*ποια συνεννόησις.
  Καρά τήν επίβλεψιν, εξακολουθή ή
  «'ΐνφορμαβιον» τού λοροου Χά-
  δαν πρδς τδν υπουργόν Βντμαν Χόλ-
  6·εγκ έγινεν άλλαγή σιχέ'ψεων έ>πί 5λων
  των διεθνών ζητημάτων, τα δποία εδρί
  σχονται «ν τή ήμ·ρησί* διατάξίΐ καί
  ιδίως επί των ζητημάτων άποικιαχοϋ
  βνδιαφεροντος'.. 'Η άνταλλαγή αυτή
  των σκβ'
  διά την
  0
  31 ·Ιανουά¬
  ριον.— Ό έτερος των ήρώ>
  ών τής μεταπολιτευβεως τής
  Τουρκίας Ι¥ιαζή-βίης κα¬
  τώρθωσε κατ* άοφαλεΖς «λη
  ροφορίας να φθά»βη «ίς την
  Κορηναϊκήν δπου ανέλαβε;
  την άρχηγίαν των
  κων βτρατιυμάτων.
  ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΠΡΟΜΗ
  ΘΕΙΑΙ
  , 31 Ιανουά¬
  ριον.—Καθώς τηλεγραφοΰν
  έκ Ρώμης ή Ιταλία προε-
  τοιμάζεται πορετωδ&ς ·βιιχ
  Βενετέας.
  ΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ
  ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΒΙΕΝΝΗ, 31 Ίανουα-
  ρέου.—Τηλεγραφούν έκ Κων
  σταντινουπόλεως ότι είς τα
  έΠξοδα τού υπουργείον τΛν
  Στρατιωτικών τής Τουρκίας
  προσετέθη νέα πίστωσις 9Κ
  4κατομμυρίο>ν δραχμών·
  ι ■■·■■■«·■■
  ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΤΟΤ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΓ
  Κ11Μ)ΠΟΛΙΧ, 31 Ί«
  νουαρίου ('ΑΘ. πρ.).—Δι*
  __.......„ _.. νούν ή*αυχθ(. Τουναντίον ^,*
  τής έπαπειλού'ντων τήν Τουρ είς περίπτωσιν καθ' ήν τα δι
  κίαν εξωτερικών και έξωτε- καιώματα των καί προνομιά
  ρικών κινδυνων. Οί τοΰ Ν. των δέν θλ άνεγνωρίζοντο
  Κομιτάτοο έλπίζουν δτι μία απειλούν γενικήν εξέγερσιν,
  έπιτροπή τής όποαίς ήγέτης —■■.■·—.»
  θα είναι ό Κιαμήλ .πασάς, ΝΕΑΙ ΝΙΚ ΑΙ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
  θιααώτης, ώς γνωστόν, τής --------
  φιλαγγλικής πολιτικής, θα Ι»ΩΛ1Η, 31 Ίανουαρί-
  κατορθώση ν& έξευμενήαη <»υ. (Α. Ο.) — Τήν νύκτα τους "Αγγλους πολιτικους, τής 11ης πρός τήν 1$ίην ούτω θθ. δυνηθή να μα— λήγοντος μηνός ■ βιαιοτάτη εγένετο προσβολή έκ μέρους τοΰ έχθροΰ κατα τής Δέρνας ηή μα ταιώβη πάσαν άντιτουρκικήν λύσιν το3 Ωρητοκθΰ ζητήμα- τος. Ο ΑΙΡΕΝΤΑΛ ΨΥΧΟΡΡΑΓΈΙ ^ .Η 'ϊταλική Κυβέρνησις προέβη πρός τόν σκοπόν τού τον είς παραγελίας πολεμο- φοδίων, θωρηκτων τραίνων καί βομβοβολων άεροπλά- . νων άξίας 3ίΚ έν όλω ε,κα- είναι βεβαίως έπωφελής τομμυρίων, την προμήθειαν ί---- τ^ς Εύρωπταϊκής <τ|ων οποίων ανέλαβον ίΓαλ ΒΙΕΤνΐνΐΙ, 31 Εου. — Ή κατάστασις τοΰ . κχορηγή'θη πίστωσις ενός κόμητος Δ' Αΐρενταλ 4πε- Ακατομμυρίου λιρών «ίς τό «εινώθη μέχρι βαθμοΰ άπελ. υπουργείον των Χτρατιωτι- «εβτικοΰ. Βεβαιοΰται ότι ό κων δια τα ένδεχομενα να 'ί-ς Καγκελλάριος τής Αύ λάβωσι χώραν £κτακτα γεγο «τρίας πνέει άπό τής μεσημ- νοτα κατα τήν διάρκειαν τοΰ βρίας τα λοίσθια. αρξαμένου έΤτους. ηςρη μετα μεγά- λωνάπωλειώνδιατθύς Τουρ- κθάραβας.Οί Ιταλοί δέν ί· Ι σχον παρα ελαχίστας άπω- Ίανουα- λείας. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ καί ή# Γαλλία ούίένα λόγον λικα έργοστάσια. > Μέλανθς αΐτινεςοια ίχί{ νά ^^ άνγ)βι>χ(
  ? δατίανης καΐ βχϊτι-- 8ίά την έίρα,'ωσ(ν ^
  ν 6οα«ι νοόνω δύναν- !
  Τριπλής
  45.
  78 1Η, 1881 5 ο>ί άριβμον των κατοίχων Άθηνών-ΓΪεΐραι
  Μονοα. 4 ο^ο 52, Ράντχ ώς είς 450 -χιλιάδας φρονεί ότι άπαι-
  I
  τ.ϊταΐ ποσύτης ΐίδ»τος 58 χιλ. κιιβ.
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ ^ ' μ£τρων ακτ' ελάχιστον κοΛ' ο*άστην.
  Γαλλ»(,η 9ο«>7_ !)*,_ 1ρ, Α Μβτά ίΐ/*κοάν έδήνγισιν επί τής ποι-
  Ίίννοειται δτι
  έφαρι*ογήν
  ϊ κατ*
  τί»
  ή δαπάνη
  Ι
  Η ΤΟΤΡΚΙΑ ΔΕΝ ΗΠΕΙΛΗΣΕ
  99, Στ^ίίικήϊ 181, Οΐνων
  147, Έλλτ3ν%'Ετ. Λ* .
  «τί Λονϊίνου
  ο)ο έ-
  αρμογήν
  είς
  σκοπόν είχε ν* διαλύση τοίις φόβοος οί
  όποίοι διηγέρθησαν έν Παρισίοις σον«-
  π«ία τής φήμης την δποίαν άνίφερον
  Γερμανικαί τίνες έφημερίδες, καθ1 ή"ν
  το «ίς Β(
  31 Ίανουα-
  ρίου.—Λιαιΐεύδεται έκ Κων
  αταντινουπόλεως ή είδησις . . ,_____________„,„„.
  καθ* η*ν ή Γουρκία άντηπείλη τάτου δπως τεθ^ επί κεφα
  σε «τι θα λάβη άντίποινα κα "^α- ί-"Λ------ '-------" ■* ■ '*
  ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ
  ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΡΗ¬
  ΤΙΚΟΝ
  ΚΩ7*) ΠΟΛΙΣ, 31 *Ια-
  νοοαρίου.—Ό πρώην ΑΙ.
  Βεζύρης Κιαμήλ πασάς πά
  ρεκλήθη υπό τοΰ
  IV.
  Κομι¬
  ά δ
  (ΕΑΤΡΑ
  ΙΥΒΒΛΗΣ. Νέον
  των διαφόρων μελετων.
  ΠΟΙΟΝ ΣΧΕΛΙΟΝ ΠΡΟΚΡΙΝΈΙΓ
  Τό σχέδιον των κ.κ. Σκλά-
  Δια μακρών ακολούθως έ-
  πχξηγεΖ τούς λόγους £ν5-' |
  των οποίων δέον να παραιτη
  θη* ή δημοτ. άρχή των ΐλ«
  λων αχεδίων καί νά περιορι
  σθή είς τό πρώτον δια τό ό·
  ·ο»
  πρόγρ αμμα
  μί *ξ ο,ϊϊ!3-
  ΐς ταινίας.
  ^ΤΤΙΚΟΝ. ΙΓλήρίς γοητ*ι>τιιχών έκ
  ""5γβ 3β·μίΐ.α τςΰ
  μίν*ι ται.
  εμπνε&σ*ως και έκτ*-
  6ου καί Λϊπιατάνη βορίβκει ποίον καί ύποδεικνύεβ μι—
  ως τό σχετικώς τελ*ιότ*ρον κράς τινάς τροποποςήσεις
  ό οίκονομικώ-
  τής
  ΙίΑΥΑΙΑ ΣΑΜΠΕΛ ΦΛΟΡΙΖΕΛ
  Τσί-
  »ν
  καντβτρϊς μ
  ά·ίαγκ*σθεΐσα τ^ άιραιτηβ*!
  ιλέως καί τοδ κοινοΰ να ϊ
  καΐ συγχρόνως
  τχρον δια τήν ΰδριυβιν
  πόλεως. Κατ* αύτό προν.ει
  μένου να μεταφερθώσι τα ύ
  ίϊατα ιοί» ΙΜέλανος ποταμοΰ
  άπαιτείται δαπάνη 3£2£ £κα
  τομμυρίων ή όποία
  πρός επαύξησιν τοΰ ύδατος.
  Τό _ημοτ. Συμβούλιον έ
  νέκρινεν όπως εκτυπωθή ό--
  λάκληρος ή μελέτη τού "Ιίρ-
  ϊβμπεργκ καί ΠιανενμηΟή.
  Αύεται ακολούθως ή «5 υ νέ
  ορίασις περί ώραν β μ·μ·
  δπως προσανατολίστι Την χολι-
  τΐχήν της πρδς τήν Γερμανίαν.
  'Βάν ή επίσκεψις τοΰ λδρδθο Χάλ-
  δαν «ίς τον Βεθμαν Χ6λβ«γχ λ«γ«ι
  δ *ν Παρισίοις άνταποκρΐτής τής «Τρι
  μποιίνας» καί τδ ταξείδιον τού ναυάρ-
  γον Μπε'ρεσφθρδ καί σίρ Κάσελ «ίς
  Βερολίνον, «τκοχον είχον νά βελτιώσουν
  τάς σχέσεις Γερμανίας καί Αγγλίας,
  ή Γαλλία δέν δύναται ή ν* εύχαριατη-
  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΙΌΣ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΒΙΈΝΝΗ, 31 'ϊανουα-
  ρίου. — Ό ύπουργός των Έ
  ξωτερ:κών τοΰ ]%Ιαυροβουνί
  ου είς συνέντευξιν τήν οποί¬
  αν ίδωσε πρός δημΌβιογμά-
  φους έδε^χθη άπαισιοδοξό—
  τατος. Μεταξύ των άλλων
  είπεν δτι κατα τό ϊαρ ή Τουρ
  ,31 Ίανουα ρί¬
  ου.— Ο κ. Αΐιχελιδάκης δή
  λοΐ δτι ή ύποψηφιότης τοΰ κ.
  Πολογιώργη είς τήν Άττβκο
  βοιωτίαν είνε έσκεμμένη α¬
  πόφασις, διότι ή έπανάστα-
  ισις έπιζητει" να ϊχη νύμιμον
  αντιπρόσωπον είς την Έλλην.
  Βουλήν έν ή περιπτώσει ά-
  πρόοπτα γεγονότα ματαιώ-
  σουν τήν αποστολήν Κρητών
  οΌυλευτών. Ό κ. Πολογιώρ
  γης θα εκλεγή καί βουλευ-
  τής Κρήτης είς προσεχεΖς
  αποστολήν βουλευτών
  περιπτώσει ( ^------„_.,.«
  ταλικός σ-υόλος ορά<ση είς τό νόν και επιδώση είς τόν "Αγ λ ι....*_.. ' γλον Βασιλέα τό παράση- ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΤ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑ ΣΙΟΤ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΒΙΈΝΝΗ, 31 Ίανουα ρίου.—Αγγέλλεται έκ Ρώ μης δτι κατα τόν προσέχη Απρίλιον θα επισκεφθή* τήν Ιταλίαν ο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας ΓΌυλεέλμθς. μόν τοΰ Όσμαν άδαμαντό- κόλλητΐ)ν. Είς τήν επιτροπήν αυτήν θ* άνατβθη* έπίαης δπως έξευ μενήση τούς "Άγγλους «τολο τικούς, οΐτινες παρ' δλον τόν άκρον φβλοτουρκισμόν των,ή ναγκάβθησαν έν τούτοις ν* ά- πευθύνουν πρός τό IV. Κομι τάτον τό γνωστόν ϊγγραωον δτι ή τής καταστροφάς είνε ή κτατορία. έκ δι» Ιταλίας θα «αρα τήν Λί.οτουρκικήν πολιτικήν, χ—ώρήωσε ν' άναχωρήιτ; έγ- καί φθάνιι ένταότ>α μ.6νν> την
  τό πρ^ί1, συν«πώς Οϊ δώ-
  ^Λί της, μετα —3 Φλο-
  είς τον «Π,βΐίνίΚΓτύν» τήν
  δην μ.μ. αντ'ι τής Π
  6' άνοτχωβήίΐη άμευως τ0 Σϊ
  χ
  Τα είβιτήρια
  *ΐς
  ;"ον
  ΤΙΒΛΓΕΙΡΕΪΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΗΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Η ΠΑΓΚΟΣΙτΙΙΟΓΔΙΠΛΩΙτΐΑΤΙΑ
  ΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΝ
  Όλα αύτά, χαθως μοΰ εδήλωσεν
  ά·'ώτ«"ς Γο?>.5.θς β:πλωμάτης, δέν ϊύ
  νανται ή νά σοντελε'σουν είς την δια-
  Ι^ρΊθσιν τής' «ίρήΚς /.αί ημείς 'οί (
  Γάλλοι, μολονότι —ολλαί έφημ«ρίδες ,
  καί μερικοί πολιτικοί θβλο»ν ν* μίς . ^ λ, , ,, , , _ . ,. ...
  πεί^ν «ρί τού έναντίου, ϊχομ«ν πίρ'* Τ^ΙΙ™**"** ^ *" ν«^-^υρΥ^κδν Χυυ.βούλ«ον τί δποιον
  σοτέραν ανάγκην άπδ τήν ε|βήνην ή*
  άπο τδν ΐΓδλβμον,
  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΓΕΝΙ¬
  ΚΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΙΝ
  ΚΕΤΤΙΓΜΗ, 31 Ία-
  αρίου. (Α. Π.) — ΟΙ 'Αλβα-
  νοΐ ζητοΰν τήν απαλλαγήν
  των άπό των φόρων τήν ΕΒρυ
  σιν σχολών συμφώνως μετήν
  υπόσχεσιν τής Κυβερνήσε¬
  ως κα'ι τό δικαίωμα τής ε¬
  λευθέρας ψηφοφορίας. Άν-
  Λΐετά μεσημβρίαν συνεδρί
  ασεν είς τό «ΪΜΓπριβτόλ» ή
  3Ομελής μόνιμος έπιτροπή,
  άλλα δέν κατέληξεν είς ούδε
  μίαν απόφασιν.
  Είς προσέχη συνεδρίασιν
  θα αποφασίση περί τής συγ-
  κλήσεως τής _υνελεύεως
  καί περι τής δημοσίας τα*ζ&
  ως τοΰ νομοΰ Ρεθύμνης.
  Αέγεται δτι ό πρόεδρος
  τής * Επαναστατικη'ς Κυβερ
  νήσεως κ. Πλουμίδης θα μ«
  ταβ^ αυτοπροσώπως είς _·««_
  θύμνην πρός επιβολήν τής
  τάξεως.
  α*ί
  χών έξοπλΐσμών. [ 0ά προι5^ «ίς την άποβφράγισιν των
  'Η Αγγλικη Κυ£·'ρνησις χατ* τδιν φαχέλλων οίτινες π«ριέχουν τούς δ-
  καρεΐλθοντιχ Νοέμβριον έςεφραβεν «ύ- ροτος χαί τάς τιμάς των προχριθέντων
  τάς πΐροθέβεις της «ερί # έργοστασίων προτιμοίίν τδ βυμφιρότε-
  νέας μοίρας Τ5δ στδλο», | βον.
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ1ΑΙΤΟΓ ΕΤ
  ΡΩΙΙΑΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΓ
  Μ'βτά
  ΙΒΤΑΡΤΗ, 1
  -Είς
  (χον
  »/ Ι'/,Ον
  καί έν γένει 'Αμερικην. (Ί-
  ·νϊί«<φέροντο ς έ Εύρωοπαικδς Τύπος τάς τοΰ λαρίου Χάλδαν «ίς το Βε (ΤνΛη) 10 Είς 10 ΑΤγ^1:τον γ. ;χ. Είς τόν Αγγλίας έϊετ/νη χ·ατά πρώτον πολίτΐ'Αθν δΐίΐΛνντήν τού ί~οι>(
  των 'Εξωτβρικων κ. φόν Στούμ πρώην
  γραμμΌ'τέι» τής «ν Λονδίνω Γ*ρμανι-!
  κης Πρδσ&είας μέ τδν οποίον Ισ^ε
  τής Γερμανίας είνε λογικωτάτη χαί
  δτι κ*τ' ουδένα λόγον δίνατατ νά γ«ί
  νγ] λόγος περί π€ριορι:ομοϊ3 αυτών. |
  3ον) Ότι το ζήτημα τής διανευιής
  των Πνρτοιγαλλικ,ών κτησεων δέν θά
  *>ζητηθή καν. ^ »
  4ον) Ότι πιιθανΐν ή Αγγλία νά
  παραχωρήση είς τήν Γερμανίαν τδν
  τοδ Βάλφ<ς κ»ί νά ε-έλθΐ) κά- βπ.ιϊιόρθωσις των συνόρων της Η ΘΕΛΗΣΙΣ ΤΟΤ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ . ,..... ---------- Ι «ν πίριττωο·»! καθ' ήν ήθελον πρχγμα Ή ,'< Εφημερίς» τού Βερολίνου βε- ' τ*1»".·" «ί χυχλοφβρήσασα! φήμα·.π«- 6αιοί 3τι αύτος οδτος δ Αδτοχράτωρ ρ' ν*ββ ««ροτβρβυ ναντι,χοΰ «ρογράμ- ήθίλησ» δπως την λεπτήν αύτην άπο-! ^ος έχ μεροος της Γϊρμ,ανίχς. στολήν έμπιοτευθοϋν »ίς τδν λορδον Ι ^ Αγγλία θε •ΰρίβικβτθ' είς την ά Χάλδαν. Ό Κάϊζερ «ίχ«ν Οί Αγ- | ν4νίίΥ1ν ν* θεωρήση ώς σύαπτωμκ των 1 | γλοι θ>ά ϊί-λετ— ν πολλά πρ4γματα πολΰ , «Λΐθίτίχών διαθεσεων τής Γιρμανϊχής ]
  ^' 'διαφορετεΛά έάν οί όπουργοί των έλάμ- ί Κυβερνήσεως π&νχν — θανήν βδξησιν ]
  Ι βανον^μΐά φορά τον κόπον να έλθουν] τοδ Γε.ρμιανιιχοϋ στάλοΐ». Ι
  , έοω. Ό ίν&ρωπος τδν όποίθ,ν θεωρω | Ό «Νέος Έλεύθερος Τδπος» λ«γ·ι
  καταλληλότατθν «ρδς τούτο «Τναι δ ?ί · ^τι "^ τ·αξ&ί8ιον τούτο ϊχει όψίστην ■
  λος μθο Χάλδαν. | βημασίαν διά τάς μελλούσας βχέσεις '
  1 Μερικοί ύποστηρίζοον δτι σοιοπος τοδ Γ«ρμανΓας χαί Αγγλίας χ*ί 4;* την
  ηρζ
  ταξειδιου τώ ΧάλδανεΙναι δ καθορι-
  βμός των σονόρων Αγγλίας καί Γερμ»
  νίας $ις την 'Αφριχήν.
  Ή Αγγλικη Κυβέρνησις ·α χροβπ*
  6ήση τώρα νά καθορίση την σφαίραν
  ό»ν Γερμα.Λ»ικών «υμφβ,ρο'ντών ν* στα-
  Ενρ(ιΜΒ«ϊκήν ειρήνην.
  Πάσα άπό"πειρα συν«νο·ήσ«ως
  ξί> των δύο τούτων έβνών ίρχετχι άπδ < τδ ζήτημα τής ναι—ηγήβεως τίν δύο ' Ι Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΦΙΞΙΣ ΙΤΑΛΟΝ ΔΗΜΟΙ ΟΓΡ*ΦΟΗ Διά τοΰ καταπλεύσαντος χθί; είς Πειραια ίχ Βρινδησίοο Ίτ»λικοΰ τής γρφμής <<Σχύλλα» άφίκοντο π«ντ« «ν τνπρο«ωποι Ίταλιχών έφιμϊρίδων,σκο- ιτθΰντες νά πιβροκοΐλουθησουν ε'κ τοδ ήν δράσιν τοδ Ιταλικού στό ;ω Αΐγβίίφ. ΟΔΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥΕΝΚΗΦΙΣΣΙΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΥ ΦΟΝΟΤ των ,,. -ο ε ' ρ ρ ι ««τΐικης καί άνατολ^ής Άφβικ,ης. 5«) "Οτι ή Αγγλία «*»&» νά η νά δώ Ή Γερμανία μέχρις ωρ»; εδε:ξ« ™ιν νά !. υποχρέωσιν ρίβνι τάς ναιιπηγήσεις των της καί κ«τ' «νάγχην ή ναιηιχί» πβ- της οφ«ιλ«ι νβ υποστή την έ- πρός τα * «3 ον.ιρα τού των «ά «χ εφημερί- βρς ρ κ«ΐ Γ.ρμ.ανι*ων .(»¥) ΕΚΔΟΣίΙ Οί ΑΓΑΙΤβϊΝ σι^νομιλίαν. Χάλδαν έτειτα ίπηιγβνείς ! 5ον) Ότι ή Ά-/γλία Πρεβι&είαν. Είς τήν ' βη τελος ε»ΐς τοΰς Γερμανους ίκπηκόους χαιί νά προσεγγίσγ) πρός την Γερμβ- | πιρροήν των 'μετά δ οποίος είχβν συ-1 τού Τ,ράνσδααλ τάς άχνζημιώσεκ τάς νίαν προββίνουσβ καί είς τινάς άλλ*ς -«<■'.·. -— καθώς όπο:«ς μάτην ή Γερμανία «ζητη*τβν έ*· παραχωρήσεις. Ι ί—; πί τόσα «τη. Ι 'Βχτδς των Αγγλων ύπ«ίργδν κιαϊ τδν ' βον) Καί. ο—ιι θά πιροσπαθήβουν νά Έρνέστοιν Κασέλ τδν γνωστόν Άγγλον έλθουν «ΐς σομφώνίαν τ»ρί τού ζητημα- «ν τοβ ξρμ,Οΰ Μπανέιλα δ οιτοΤο·ς «ίν. τος τού 3, «,, της δπως χι>κλώ«*{ την Γερμ».
  των νκονργων
  Στρβτίωΐοιων Χ
  Μλλρ άρ/ηγ«υ
  των
  *αίτών
  ΓΓ1
  II
  λ * Μι>λλ·ρ άρ/ηγοδ τοϋ νβωτιιχοϋ γροτφ«ί-' *-
  Ι Ι Α Α Ι Α ' «ο τού Αύτοχράτοροί λέγει δ ε'ν Ββρο>- ^^ Τ
  Ι Ι Η/ΐΙπ , λίνφ άνταχοικιριτής το5 «Ματέν» χρο , **,
  (σέ5Λ«ν «ίς τδ γεδμβτ ϋι«ιτίρ*ν σημ,α- ΑΤΤλ|
  ίβ ^«ϊμβ των
  ν^τ^ιον
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΣ
  "Ολοίΐ αί Γ*ρμ*ν!χ«η
  είνε τοιαύτη ωστε σχολιαζοον διά μακρών τήν ειτί<τχβψιν ! ωραιοτ»το τΓ(χρ» πιχν. δαυμάσια διηγηματβ Ι Φυσιχώτατα ό λόρ3>βς
  μέ τδ βραβείον Νο 'βίιρ 'Ερνέστος Κ4«λ κ
  «νας Αγγλος δτ,μοσιογράφος βηαΑα-'^ τοδ Χάλδχν χαί η&ρ' 6λ*ς τάς «««ή
  πρό τίνων ήμ«ρών είς τδν πρό- μους άναχοιΐνώ(Γ«ις 8λ<Η εϊν« νος μ« τό βραβείον μυθιστοριογράφου Πώλ δδρον τοϋ Ράϊχσταγ χ. Σιτϊν δκά νά «ιρως νροβδώσωσιν «ίς βδτήν μεγάλην ίΐτις άπο τίς επαρχίας ;|' «'ί «4 Γρ«φεία τής «'Αχ«ο«έ- >)1»Α(«ν|$4λά*
  ΠΡΟΙΤΟΙΣ
  Ν ΠΑΤΡΑΙΣ
  'κ.ΜΐΡΟΜΗΤΑ.ΣΒΑΣ
  * —
  [*Ρ«χ·χλοΰνται οί έν Πά-
  •ί, «υρίοι συνδρομηταί
  « Ακρθπόλβνως» ν* πλη
  °?β4 πρός τόν έκεΖ πρά-
  »α μας κ. Π. Πανουρ-
  ; "βας καθυστερουμένας
  'Ρ«·|λάς των. ΟΙ ϊϊίιοι εί-
  ^αε δτι ή μηνιαία
  ωρίσθη άηό 1 Ί-
  ρ
  ο.
  *"'*'Μ·Ι "·-----■ -"■■ ; |
  η «άν »ν Γερμανια επεθυ-
  μ«τ*ξύ 'Αγ
  άπην
  -~ _γ------. - ; >νοΐ>ν χαί
  7 νταί πολλάς ίχϋσχέψεις χαί βλέτΌϋν
  ■δ·.αφ6>0!>ς δ^λωμάτας^ άνωτάτονς ύ-
  παλλήλ<χ)ς χαί 6:ομη7άνθιυί ώς επί πά ρα&είγμχτι τδν μέγαν έξοχλιστήν Μπά λεν. Όσον άφορ<|ΐ: τδ άντίκεξμ7^ ^ων σονομιϊλιων των σιιινοψίζίτ*^ ώς έζής. ΊΙ Γ«ρμχ/ία Χ3?θώς καί ή Αγγλία -. ,- . - ™'>ν» μεγάλην «-©υμί.αν νά Ιλ- ^Ρ^ &Ή··^ι μ«ον 8ιμ σχόλια τοι>
  5ίς μίαν σ^εννόησιν. Είνε τφί> *ΊΎ^"η" -~" Ί"' "Ν^Π^Κ^ντ-
  -' νικλ» . ____
  «Είμεθα 6έβα!«ι Οτι ή εν Γβρμανί*
  δ^αμονή ΐο3 λόρδοι> Χάλδαν
  «ν «τι 6ήμα πρός τήν συμφων1«·ν άλλά
  «-θανον όπως κατά τάς σιινομιλίας των
  ιονζηττοίν τδν άχιριβή καθορισμόν των
  άπΌ.:ΐκιών είς τίνα μέ'ρη τής Ά<τρι— νά έγινβ λόγο.ς καί ___Λ!...... _^Γ. Γεβμανί#ς ό —Λιυπβ'ίμαι ^οτ. δΐν δ^αμαι να «- τήσω είς αύτην την ερώτησιν. 'Η έπίσημος Βορειογ·ο]ΐ«Μκή ό δύ λ 'Βπίσης διά τήν ί.,~------- , . ν , 'Λγγλου Στέ6*ρτ, «ις τρόπον ωσ« το σ·ω?· ζήτημα τοάτοι ν* καν&ν^ϊ αργότερον μέ τρόπον δπως χατ&ΐΛΚ&σθη ή δηιιθσία γνωμτ;. Διά τα λθ'ίπα έΤτ#*- προωρον νά κάμη τ·ς π«ρί όριστιχής συνί'Λη- Έπίσης τοδ Ντάίλυ-Γχράφιχ «"Ο- λοι οί καλοί πολίται έλπίζουν 8τι ή σημασία τής βπισικέψεως τού λό^δοι» '<ιδαν 8έν θ* ί»περτιιμητ?/ή». Ετκιτα το σύνηθβς όργανον τής το έχοθυιμίας ρίδες λεγβαν τα ίξής. _ ^ιτ« _7 »·';""* ~ι,·'·; -- Ιον) "Ονι δ λόρίδος Χάλίαν άφίκε- Γερμανιχης Κυβερνήσεως το οΐΓ»κ>νγνω
  •'ς Βε,ρολίνον βνν&π*ί« ϋ.αιτέοας ·ίζ«« «ο«'«ν μεγάλην ά^χησ«ν ευρον^ν
  ι^ίας την όπθί*ν έξέφροΜ-εν ό Αύ Γερμανία αί δηλώσεις τάς ^οποίας «*α
  · με χθες εις την Λειψιαν ο νβοαρχος
  Ότι ό "Αγγλος &πουργδς των φόν Κίστερ, τ*ς άναδημοσιεύει διά μα
  ντικών »ά δυνηθή νά αντιληφθή χρών σήμερον, τΐ(ν ήίχέραν ακριβώς
  των δα- χαθ' ήν ο Αυτοχρατωρ «γ«ι>ματιβ« μέ
  ί χον λδρϊον
  )
  Στρ«τ.«*τικών
  μ-ονος τοο 6τι ή νέχ
  ν τω» οΛ£«ίΐο>τ,'>«ϋ>
  πολιτικήν
  Άν«9*ροι>ν τ*ς ίίαφορους
  άς αί οποίαι «"λαβον χώραν μεταζϋ τοΰ
  Αύυοχράτορος χ«1 τοδ Άρχικατγελα.
  ρίου, την βννομίλίιχν τοδ Αΰτακράτο-
  ρος μ* τδν Κίντε,ρΧεν Βαίχτερ τδ πρό
  γευμα «ΐς τα άνάχιτορ* «ίς τδν Χάλ¬
  δαν, τάς συνομιλίας τον μέ τδν» Άρχι
  «αητγελάριον χαί τον Σίτοαμ χαι την
  έΐΡίστροφήν τοδ βΊρ Γκοβεν πρεββεοτοδ
  της Αγγλίας «ίς τδ Βερολίνον.
  Ή «Λιοκάλ Άνζάίγκερ» λέγ« βτι
  «,ίν*ι δύσκολον πλέον έΐΡεΐ'ίαι άπδ τδ
  πρόγεομ,α των άνακτάρων, νά αρνηθή
  τις την πολιτικήν σημασίαν τοδ τα—
  ξ·ώίοχ> τούτου, έπικρατεί δμως άδίίαι
  οτης *«ιρί τοδ ώριβμίνου ιτχΦποΰ τού.
  Κατά την εφημερίδα "τού Φός θύδβ-
  μία άμφι€ολία Βτι πρόκειτα;
  χής προΐσ·*γγι'<ρεως. ρ»πτώσ«ι ή επιρροή τής μ«τ»τροπής τβύτης τής Εόρωπαΐκής χαταττάτ«ως ' ** έχη ώς" άποτ«λε<ιμα την μετρίχτιν των έξο»λιβμων. / ΑΝΑΚΡΙΣΕΪΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΟΣ των χωροφυλακην Ό 8ι«ι>θι>ντής τής όστονομίας κ.
  Ζυμ6ρβ?χάκης χατόπτν των λαβοοσων
  χώραν ΐΕροχθβΐινών άγρίων σχηνών «πί
  τής Αδοίί
  * Εξηκολούθησαν καί χθες
  καθ' δλην την ημέραν αί υπό
  τού άστυνόμου τού 9ου άστυ
  νομικού άγροτικού τμήματος
  κ. ΛΙωράκη ένεργούμεναι ά
  νακρίσεις δια τόν προχθεσι¬
  νόν οίγριον νυκτερε,νον φόνον
  είς τήν Κηφισσίαν.
  Έκ των μέχρι τούδε ένερ
  νηθεισΛν άνακρίσεων απε¬
  δείχθη δτι ό δράστης τού φα¬
  νού τούάτυχούς κασσιτερ-ωτού
  Κόκκαλη είναι 4 συνάδελφον
  τοο Λιχωρίτης.
  Πρός σύλληψιν τού φονέως
  - *" | έξήλθβν άπόσπασμα έκ χωρο
  διά. | φυλάκων τού έκεΐ σταθμού.
  ΛΗΣΤΑΙ
  ΕΙΣΤΟΞΗΡΟΜΕΡΟΝ
  Κατά τηλιγραφήματα τοΰ Νομαρ-
  __ ΰντος Μίσολογγίθυ πρδς το ύπουργιΐ
  Ον των Εξωτερικών, «ν«φανίσθηισαΛ» είς
  ΤπΕΡΤΙΗΗΣΙΣ
  ΓΑΙΑΝ0ΡΑΚΩΝ
  Κατά τηλιγραφήματα πρός τα διά-
  φο?α έφιοπιλιστικά γραφιεία τού Π«4ραι
  ώς ή τιμή των γαιανθράκωιν υψώθη χχ
  χά, 5 σβλλίνια τον τόννον.
  Ή «ΛτότομΛς αύτη υψωσις όφείλβτα»
  είς τό ότι ή πρό πολλοϋ άπ«ιλουμέ'νηΊ
  έπεργία των Άγγλι«ώ.ν άνθρακωρυχεί
  ών &εωρείτΛΐ πλέον δεβαία. Ή Πειραϊ-
  "ή άγο?ά έχουσα μεγάλην παρακαταθή
  κηΐν γαΐανθράκων, προβλέπει σημαντκχ,ά
  ποσά έκ τής ΰπιρτ'μήτεως ταύτης.
  Κ
  ΟίΜΦΕΤΙ
  — Ό Βασιλεύς εδεχθη βΐς συνιργα
  σίαν χθές την πρωίαν τδν υπουργόν
  των Εξωτερικών χ. Γροπάρην χαί «ίς
  ακρόασιν τδν Γ&λΙλον συνταγματάρχην
  κ. Ντέ Τοορνάτ, τον άντιβυντβγματάρ
  χην κ. Ντιπλεσσίς χαί τδν ταγμβτάρ-
  χην Χ. Έρμιγιίν.
  — Ό Διάδοχος «δεχθή ε-ίς ακρόα¬
  σιν τδν κ. Γρυπάρην.
  '— Σονειργάσθησαν «ίς τδ ύποοογεϊ»
  όν των Στρατιωτικών ό κ.
  χοΰντος Μεσολογγίο,, πρδς το νχοοργ.ί ^« Χβ1,δ *9**νή* 'Εν«δ' 'Η
  . _-.. »—______,!.-„, ί,,.Λ««.{,β«,,ΛΜ ,;, σι>ν8ργαν;β πΐριιστραφη »-ις διαφορβ
  στρβτΐίθτιχά |ζητηματα, μ«τσ.ξι> τδν,
  ν ρ, φ
  την επαρχίαν Ξηρομέρου οί λησταί Μα ρ
  ριόλης καί Γατσελος, οί όποίοι πρδ και 4λλων 8* δ Γ4λλος
  ρον έλυμαίνοντο τ> μ-έρη έικεΐνα εξαφα
  νισθεντες «ν τφ μεταξύ,
  ΟΊ λησταί ούτοι παροικτιασθέντες είς
  τήν δίωρον άπίχοοσαν τού Μύτικα θέ1-
  'Αλαμάαν εζήτησαν άητο τοίις Βλα
  έ ί Οί
  είς τδν κ. ΠρωΘοπίυργόντάς
  έντυπώσεΐς τού έκ της επιίεωρήβεως
  της Γ' Μέραρχίας.
  — Δημο«ιεύεταΊ σήμερον είς την Έ
  τής Κυβερνήσεως ό
  Η ΤΤΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΝ
  ΣΥΝΕΑΡΙΑΙΙΣ ΤΗΣ ΕΠ1ΤΡΟΠΗΣ
  ΣΙι>νηλθί χθές ή ί>πδ την προεΒρεί.
  «ν τοδ ναι>άρχοΐ)χ. Τώ?ν«λ ίν Έλλή-
  νων χαί Άγγλων αξιωματικών το»
  ΕΙ5 ΤΙΙΝ ΒΙΕΝΝΗΝ
  Είς τοος πολιτ<χο»ς χδκλονς έν Βιέννη τδ ταξείαοον το2 Χάλδαν θΐω. ρ<ίτατ δτι κύριον «χοπον> έχ«« ίιτως
  «υμφώνως μέ την επιθυμίαν τ»5 Αύ-
  ά ί ^ ή ι&^ιία
  5ου άστυνομικοΰ τμήματος Ε. Σταθά-
  τος κ« Κ. Καλλιοτζής, άνεθηχεν είς
  τδν μοίραρχον χ. Παπανικολάοο τήν
  «νέργειαν διοικητιχών «ναχρίσεων πρός
  εξακρίβωσιν των γενομένων.
  Ό κ. ΙΙαπανιχολάοΜ *ύθΐ»ς μετά τδ
  πέρας των άνακρ?σ«ων θά υποβάλη τδ
  ' βτόρισμά τού είς τδν διευθυντήν τής ά-
  στΛνομίας ιδστις θ* δια)ίΐ'βά(η) το3ττο
  βίς τδ 'Αρχηγείον τής Χωροφυιλακής
  πρδς τιμωρίαν των
  τής τάξεως.
  κατάστασις τοΰ άτυχοΰς
  Φωτίΐνοπούλοο έβ«λτ*&θη «πιαισθητώς
  (κατόπιν των πρώτων ΐατρικών π«ριθάλ
  ψεων, ουδείς δέ χίνδονος διά την ζωήν
  έργοστβστων χαί δχι »*κο«τι Βύο δπως τού ύπάρχΐι
  ροχ&εϊΐνών άγρίων σκηνών επί σΜ Αλαμάαν εζήησαν τς ^ηερ τής ρής μ
  ν Οίκονόμοο, καί των οποίων /.οποψ-ένας Μβνριλβίοος έξαγαρλν. Οί ρ{ τελωνει.ακής άστννοιμίας. 'Βλπίζί-
  όπηρ»αν οί χωροιφύλβιχίς τοΰ ^011Γ°ΐ χωρικβί δπλισθίντες έτοιμάζοον τ*ι ότι μέχρίΐι τού πρώτο» ϊίκαημέροι»
  τ*νομικού τμήμαο Ε Σαθά Φ'^™· τοδ Μβίρτίοι» βά ϊχη χαταρτ!ϊ*·η τ«λ*(
  .Η Άστονομική Διβώθυνσις Μ««ο- ως το τίλωνεχαχον «τττινομικόν σωμα
  γγίοο ε!δοποιηβ«ίσα άιπέστειλ* άπδ διά τδν καταρτισμόν τού οποίος θά έ-
  άί αή δύ θΐ πρί τα μέσα Φε6ροο«ρίοο δια
  έπιτροπή 8πως
  προτάβεις των
  τάς
  Βύρωπαϊκών
  Ιάναχρνβώς «γράφη «ίς τα «σπερινά
  φύλλ«, β-τιν* άναλαμβάνουν δπως
  «ρ«γματευ«οδν την ν*ι>πήγη»{Υ δύο 2-
  ως τεοπτάρων άντιτορ-ιίλλικων, τεσσά-
  ρων Ιως ίξ τορπνλοδόλλων χαί «'νος
  θωρηχτοΰ.
  Κβτέ την σύσχεψιν ταύτην ή «—τρο
  πή έπέρανβ την εργασίαν της αναφορι¬
  κώς μ» την πςφβγγβλίοτν των μιχοών τ*
  βκαφων χροχρίνβσ» τα εργοστάσια «-
  χ«ίνα δτινβ «ατρέχ^ον καθ» έγγύηβίν
  ώς πρδί την ικαλήν ν*ι>πήγ/)σι.ν άπδ
  τ»χν»χής άπίψεως.
  Ή επιτραπή μέλλει νά χαταγίνη «.
  ρχ
  Οί ήροχς χωροφόλακες άπεστάΤ,η-
  σαν είς τάς Κεντρικάς εί
  ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΚΑΤΑβΕΣΕΙΣ
  πολίται δΐ'αιτε.'νόμ€νο! ότ«
  αύτόχται μόρτυρες των χροχθβσι
  παροΌσιανθέντες χθές μ«-
  ?ν ενώπιον τοΰ κ. Ζυ^βρα
  κατέθετον ότι δέν
  λογγίοο »ινν..ν..(ν».»ν. »..______ ___ . .
  ιχΐές το άπίγεομα άρχ«την δύναμιν νερχηθή πιρί τα μέσα Φε6ροο«ρίοο δια
  χωροφυλάκων όπδ «να άξιωμαιτικδν γωνχισμόί.
  πρδς καταδίωξιν των ληστών. *| —Π&ρί την 4ην απογευματινήν ώ—
  Ίραν τής χθές ό Ιδετής παίς Β. Μα*>
  Ι ρομμάτης παίζων βίς τήν επί της δ&οθ
  ( Πλαταΐι'3ν οικίαν τ»ι> μβ «να φι«ίγγιον
  δυνβμίτιδος ·τρ««ματίβθη σοβαρώς «ίς
  την δεξιάν χιίρ* έξ αΐφνιδίας έχπορσΐ)
  αροτήσεως τούτου.
  Τδν τρακματίαν «ν οίκτρά κατβΐτά
  σβι μ«τέφερον οί ' "
  λΐιτιικον
  — Χθές *{ς την οδδν
  σοιδστα· όδηγοιομιένη π«ρ' άγνώττν> π»
  ρέσυρ· καί έτραομάτιβ* τ·:ν 8«ιχΊΧ«τη
  •παίδα Λάζαρβν Μάχαιραν.
  — Π«ρ. τα έξημερώμχτΐί ίγνωστοΐ
  ϊιορρρήξαντίς τδ επί τής »3«ΰ Πετρά-
  χη ΰποδηματοποιΐίον τοδ
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ__
  εΐΣΤΗΝ ΓΕΝΟΤΑΝ
  τον μιοκρόν
  'Βπί πλέον ό βστοΐβτρος κ.
  Λεπί-
  ιΓράφο«σιν ήμ«ν ** Γενέυης δτι ή
  αύτόθι Έλληνιχή παροιχία παρεθεσ»
  πβλυτελές γ«ΰμ« πρός τιμήν τοδ κα¬
  θηγητού τοδ αύτόθι Πανεπιστημίουκιχί
  τέως βουλευτού Κεφαλληνίας Χ. Π.
  Λιβιεράτου, «π' «ύχαιιρία τής επάνο¬
  δον αύτοδ έξ Ελλάδος άφ' οδ σνμμε-
  τέσχε των εργασιών τής 'Εθνικής Συ.
  ν«λεύσ«ως. 4
  Ό «ν Γενείΐ) Γενικδς Ποίξ«νος τής
  Ελλάδος κ. Φοντάνβς εγένετο δι«ρ-
  μηνβΰς των πρδς τδν ίιθτπρ*-ήομοεθνή
  αίσθημάτων 6αΘεί«ς «κτιμήσ«ως τής
  αύτόθι ·Βλλην*χής παροικίκς, αί 8* Ί
  άξίας.
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  — Ό χ. Σϊμος Μενάβδος 4 νίος
  δη? όστις έστάλη νθες ύπδ τοϋ χ. Ζυμ ! τ*λ<ι**« εφημβρίο«ς τής Ίτ.«λιχής μ« χαθηγητής τής 'Ελλψικής ΦιλολογΙ βρακάκη νά ίξ«τά<τη τδν παθόντα άνα Τ*λοοχδλ«ως μβτ^ χιμής χΛ θ«ρμής α% άρχίζει τάς χβραδότεις τού οήμ· • . βρακάκη νά έξβτά<τη των 6ΐΛ τδ θωρηχτον προτάβεων ί. ?ίρ,, βίς ^ χατάθεσίν τοι> ?τι ο&ί«μί
  ρη ρ
  χως ΰποβάλλτι είτα συμ*ληρ«μένην
  ■φ ίΦΦ της είς το κ^οσοχές 'Τ-
  «ν' χάχωσιν βερ», ούτος χαί: δτ» ή χόί-
  λη εΓν* ««λακί. ·
  ο^χαθείας γράφονσιν όπΐρ τοδ 'Βλλη
  νθί χαθηγητοδ τοδ έν Γβνβ&ς Πανε-
  ρ ρ ήμε¬
  ρον 4 μψ. έν τφ άκροατηρίφ τής Νο-
  μιιχής Σχολής.
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΑΣ ΜΤΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
  ΟΜΠΑΛΑΟΟ
  Ο ΜΠΑΛΑΟΟ ΔΙΑΧΚΕΔΑΖΕΙ
  Μ«*λ«»ο).
  Ό χ. Έρμέντιος Λϊευρεν- μϊ έτ! τέλβ:* ν» «*«<ρ«ί τβν (μ* 6Τβς το 4*οΪ5ν τ*?άττει τον «τον »Ϋτ!>ν γί:οντα, . ν δ δ-θ·ο
  ! ίλ ! * τδ υ^ψτάζετ-* ζλ«
  τηςΐναν-
  κοι-
  τον
  «ίλ»*·.
  τ*
  ο!
  ^η, δέν μ·-
  Στρα*τ.'*λ(-
  Ώ 1*ο,γ«λ·"« Χίλί,ΙρΕϊχ Μ 'Ι""^ '.'" ™ν "'"-™·Υ'" «'™*Ι^νβΛ· 4 Μ,Λ.ώ «ν *■-
  ,.ι „.-,— ™ λ α. μ ■ ι Γ9£1™ 11£ Γ, 'ίκ: ίδ~*~ ·η ***** *±
  ρ|ντέν σκβπεύει νά έιτανίλθιο να
  ίλεδβεβ- ν« Ηλβφ«»βυν τον φιλο
  εάν τοΛς
  αοτοκρατορίαν των
  δοαλειά κοτί θά τε
  ίιά τδν άνθρωπον,
  *θλί>
  γι« ανοητα ^Γ^ρ^Γ'ΑγωτΓί Τ. οίκτ-.γίνε,α "... Ιδού τί μέν» άπό τί- ,-· - ■ . · ,
  Παραίέονει Πνίγετ*. .. Κα! δ «ην ανθρωπίνην δύναμίν, απο £να άνα- μ*« Χο^νο, τον μεγαλο ι_ε
  Ό Κυρι&ης κ«ί ή Μαγίαλην*; έκ-
  ,, ^£*&£%*!*!?νί 37ΐ»^Ι^^"^τ^ ?ν2ιεμΓ?η.ηϊ['^),αι
  *ξ- ά τλν £αγ*άοο»ν ν' ***« τον *77> "Λθυρελο χάμ». λο μ» Δ-λ», τον γερο *»ι
  Λ" — --^Χ.Ό^Α^ 'Αυά^μετάμ^τηςέκ^ ^ ^^^^^Χ ^ % 'ϋ ένίς « τά κάτ* ^
  μεγάλη μ»σ(ά χαί χατ«ϊ:εί ξ,ώς τού τον κυρίον τού να αχνβτ χ*ι ™; β|ίβ'ί|·«'ΛΤ/ „« «! Ιΐϋ .·!« ί± «Α» ™βτα. *αί αύττ, άνοίγει «ιέ< φοίερά Ον ώσέν Τ8./ το ί-&α.&, αν θάρθη αίίριο τδ πρωϊ ά λά6 την *Ϊ11 χοο ϊεν '· ' _ « Α Μταλαοο 5έν αχουε! τιιροτα. Λ» ..,. <··;··· ι»» ." «»« εΐν,, ί,,νδ νά **, .«Α-οδτ. Λ ,«- « £ ^^^^^ Μ-Τ^ΪΤ··. ^«' Κ« Λν *« «^«~« -*·^νην το·3 Μχ7>«6). Ίίοΰ ίνα χέρι ποδ ϊεν
  εΙν«ι ίν.χνο νά χάαη χ»χ4 οδτε « λμ-
  γα. (Ό ΜΐΓ*λϊθ4 σκέπτεται μέ σ,πτο
  ο Μταλαοΐ δ*ν άχούε! τιιροτα. Κχι .. . ..^ . , -ν ,, — ν
  «φίγγ«ι, σ-φίγγει, σίίγγει. Καί 8εν ττλ εορισχεί ατηρ.γμενην στον τοίχο μ* το Λ>> χ»?α ... Ιΐολ ^
  /-.,·· · . · — - ' νΛ_^ .ι 2ταν ό χ'Ερ- στ«μ·χ όρθάνοΐ'χτο χά: μέ τά ματιά της ρω άχ' βδω το χτωμι, %3·. χβνε-.ς δεν
  Χην χίϊ ,α „.-.«*, τά μάτι, γ- ^ τΤ^Γρ^Γ^^ ^ΓΜ^ντΤν' 3Ε 2Τ« νά , - >^ΐ « Φ «^ -χράν ,*Χ ,ά μ«θ, τί,οτ. Τ^ν ,αίρν. ^ *
  «Ι (έοε, %*»*** την -.έχντν «3 6- ^Γχύρ«ν ίίΓϊ.5^ΙνΙ· ΐλέον "τί- &*>« ατά χέρια ^ΑΑΛ θά «ν λον_η ζ^^------------------- _< κρ.μνω «ι' αυτόν, οχως τοος αλ)^ς -νν.*0*.· ?λο Μ τής μνΐγες τί- ^λο, «ρά νά τον *»ντρέψ«τε. μάθη τόν κύριον «τον αν ^ ξαναρε- μ-Ασβα/^ς, -α«ητ» «. ^ήρω- είναι ωρα.ο τς' ™Χ/<*< · V -» ^ /—.χ ».·μ 9.1 ________ι *.„._„: - «. «λ »«,'<-« Ιτ, ό Μχαλαοό ό οποίος τοπιβηικος. «καα» χαλι μια ανοΐίίΐα. Και ταυτα σχείττομενος ο Μιταλαο» θά πά- ί«γαλο>!ΓρετΗΐί, _ _. .^ _ >
  το«, χάτω «το τα κλβρ'.α το>> πλησίον
  τέν
  δάσθ'^ί.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  καΐ ήτθίμά'ζο.ν
  τά χρέη -:ων είς την κοινωνίαν" *****
  τέλοις πάντων δέν ε!μπορο5σα>/ ν,ιζνως.
  φΐρ*) ίντελώς οί χιοριανοϊ, δττεΐ «π»
  τόο"<ΐ>ν &τί>ν άγΐύνΐΐΰ*/} δ'.ον,
  Σν.'.ίς
  ό/
  το
  φ***
  ν. ~»ΰ ΐτρ
  ών
  πάντων τη »/-.*
  κ. Κυρ ίλη χ»ΐ τού ·Λαθτ;^:ο^ τκ»
  το Πί-Θ:5ν βελος τ». ΑΜ θά τΐι χά-
  Ό χύο(θ< Μεϋρεντέν ϊέ-ν εΐμ-ορείνά Ό χ. Ερ- (Μιτδ «ναρ- μ,Λχς τήί Βϋ-κ«ί.ρατίίρας τής 1 ιυ /~ν», -»* ·:4τ« ' Οί μΐχρβς ττόρτες άνοι>^ τ&μντα-
  Μ« τον*νθ7ω*;&ν^ ίβΒ ·νηλτ^ν» ·1 τ,'εϊς α*7«ο,χ*. «Ρ^' τά μΓΧ?ά 5»Ρ7 «^*4*·α ^ιρ
  ■β
  ΚΟΝΑΝ ΝΤΟΤΑ
  ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΩΝΙ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τζς
  Μ. 135 (1912) έρτ>ην
  τού Δικαστήριον των «ν^
  ίίίά
  χ(σβυν τά 6αί«ν·.στήρια τής 8υ4τυγι-
  σμένης »ϋτης γυ'αΐχας.
  «ι—Έγώ εμως τά είία 8λα χχί το το» ίντ*ς τών χειρω» τ»«.Γ,
  μ6νο ϋθ5 μέ έΐϊκρηγίρτ^σε είν» δτι αύ — Ναί, ά έχ:»!:». Προ";
  ταν ή ίίία*
  «Ό άίδάς Προ, αή ϊονηθεΐς ν* άνθί-
  ξη «Χέον 1»>γε κρυκτων τδ »ρδσω«βν
  Ι ιε-
  ής ρ,
  ϊιβφορίς μεταξί» τής ίναγούϊΤις Όλ«-
  ί ϊήθΐν σ«ζύγοι> Κωνστ. Βββιλακο
  *ύ, το γένος Π. Γιαλοόση χ*τοί-
  χοι> Αθηνών, παραβτάσης ίιά τού πλη·
  βεξο«τίοο ττ)ς 5ι*ηΓτίρ»ι> Ν. Σχωρ -
  λεττι χίί
  —^3 ΐνβγβμένβ» Κωντταντίνου Βα-
  ^λαχοτούλοο, ά?χιχώςχ ατοίκο* «δ
  -^ Μοστίν3( ^ 8^6Ο Κλε τω-
  έν 'ΑΛξ-
  ρευς Ιχροψε τδ χ?ο?ωι^ν τού με?α εις *. ± τβδτβ Πε*ραιώς χχί η< τά χέρ.α τού «αί £«γε τριν ??χ·σ^ ^^^ 8( ^ μη «.ρβ-ίντβς. 'Αλλα ποία ητανε έ- Δ(άταδτ« Δικάζον έρημην τού έναγομένο·;. Δέ 1912. τή ή γ^νβίχ* είχεν έγκλημχτισιι. «— Πώς το ξε/5:ε·ς; τά χέρια «— Άκδ κίτι κου έϊιάβΐσα β' »ΐτδ τά βα^αν. τδ β'βλίον τοδ 17ου αιώνος, Αχουε π'ι τίλους *ύτή ή γυναίκα ι«Λ εΐχε τ6- νά ΐίης χ»ί νά μοί ιηίς χαί σί» αν ϊέν «ο τρ*γι*ό τέλος; γεται την «ρ'οχειΐχένην άπδ'14 ΙουνΕοι*. *«»τ·»μβι. Ό φίλος μο;» χωρίς ν« ει^ λ*ξιν ^^ ιηνϊγί9, Κ«ύ«ει *χ»ρον τον Ι «Κ*ι 6 φίλος μου λέγων τβΛκχ «- έτοποθετηϊε το ίερμίτνα χωνΐ εα«ρδς «ήρε άπδ την Βιβλιοθήκην τον εν*ι με- είς τί βώς χχί μ.οδ εΐιτεν. γάλο τκο*Ί?μένο βι(λίο το ήνο'^ιχχί — ΕΙκαυ,ε 8τι αύτδ εΐνεστέμμα μ2ρ ^ρχΐ«ε νά ϊιαβάζΐβ τά εξής" χηαΙΌυ η μί?χη«ίας χχί 8τ! χ!τ4 τδ «Ή τίχμά/ωτος αετεΐίρθ·, είς τ' ϊιχαττήίΐον {««ν άφοδ ά-/εκρ:'θη χ«2 (ΰρέθη «νοχος ίιά την ϊολοφονίίν τοΰ —*τρές της Ντρε Δ' Ώχβρε χαί των άϊελφών τη« τού ένοτ^θμένθϋ ν.α τής έν«-. γονσης τελεσθέντα νόμον την 25 Αΰ-' γούστοο 1898 *ν Μιτοντιτσίί;» τοδ δή- μοι> Κλειτωρίβς. 'Ε-6άλλει εΐί τ4ν έ-
  ναγομενον την ίΐχαστιχήν δαχάνην τί/ί
  ίναγούβης έχ $ρθ/.. έβίόμήχοντ!» (70»
  χαί τά τέλη.
  "Εκρίθη κ»! *ί
  ναις τή 16 Ιανουάριον 1912 χαί
  μοσιεύθη αύτόθι τί 18 Ίανοΰαρί»
  191».
  Ό Πρόίδρος
  ΑΝΤ. ΡΟΜΑΝΟΣ
  Ό ΰπογρ«μματευ?'
  Π. ΟΙΚΟΝΟΛΙΙΔΗ3
  Ό,τι άκριίής
  Έν Αθήναις τί 24
  Ό ΐληρ. ηγρ
  ΝΙΚ. Π. ΣΚΟΪΡΛΒΊΉΣ
  χτον
  Πραξιτέλους
  ιον Καρύτση''')
  Τ11ΛΕΙ0ΦΟ1/Γ0Σ φιλοχ~
  ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΝΕΤΣΟΎ
  τυρο τής ώρας, γάλα
  ί 6
  τυρο τής ρς, γ ρ γ)
  ούρτι, είς τ6 οποίον εΐνι μονα&ικος τ*
  γνίτης ό κυρΆνδρέας ι»5 «άν «ύτον
  ρ, ς
  γνίτης ό κυρ-Άνδρέας ι»5 «άν
  δέν ί~άρχει άλλος στάς Αθήνας.
  'Εκτος τούτοο και τ6 γνησι|ώτερο·;
  ιμ«λι τού 'Τμηττοδ, τδ δικ>ίον είς τα με
  γαλομιπχκάλικα ά άγορβσ»τε μ« τρείς
  διραχμάς, ένω ό κί>ρ-Άνδρίας τδ «ωλ«ί
  μόνον μέ 1,60 την δκδν. ^
  Λουκ«υυ.4δες ποδ νά τοίις τρώτ* χαι
  νά λ·τί ν&ΐ».
  ΐΓαΙϊοη ΡβΓΪδ-ΕχροΓί:. 41 Γαε Κί"
  ^Η^^ Ρβπδ. ____________
  ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΤΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
  1 Ι. ΡΑΖΗ
  Σταδίου
  ΖΗΤΟΥΝΤΕΙΒΕίΕΙΙ
  Ι ΑΕΠΤΑ Κ ΛΕΞΙΣ
  ΖΗΤΟΓΝΤΑΙ Μεταλλεια, Ν. Μ·
  -Άριστείίθο 9Α.
  ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ζτ,τοϋντ». Ν. Με-
  —Άριβτείδου 9Λ.
  ς ς, χρματί
  β-/τ>λάρχης κάτ&χο; ·/,,)
  ήί, ζηιτεί παραίΓΛΐ'ς.
  Πληροφορίαι είς τα νί2-.
  ρ,ί;,
  μένων διαρκώς ίνταϋία. Π)»
  χαρ1 ημίν.
  έργασήαν,
  Αδ
  στήριον
  Διορθωτής ρ;
  πογοαφε-ΐβν ζητεί έργαΐίαν.
  ρ:«! Λογιστήριον « Λ
  «Ινε Β. δέν είν' έτσι;
  ί.
  — Λοιπον βλί,τεις Ιδώ χαη Ιλλ«
  —Κ*λά εΐιτα *?ς τδν φίλον
  τώς ίχατάλζβες «χ' οπΐτο ότι
  'ϊ είν' ή «ϊία;
  "Αχο·υ<τε χ*ΐ «ιιτο ιτοδ θά .ατί θά ?νμφωνήσΐΐς χ.ΐί ΕΙ ι ϊ·ϊο μεγίλ» Μ. ίν» μ«*ρο 8, έν* μεγά'1ο Ω. "Εν« μικρδ ϊ χάλι χβί Ινα μεγ_ο Β. — Ακριβώς. Τά δόο μικρά δ. φαί- νονται μάλιστα χαθαρά πολό. —Λαϊκόν είνε τά ένοματα ζύ μόν. «Όταν δ ϊή*μιος έ—ροχώρτ.σε χρδς η μέ τ% αχοινίον είς τα γερια, ή ν«- «ρέ ν·>νή χ*>·* έ^ύταξε ν.ωρΐς νά προφέ
  ίΊ τού Ιτεινε, χ*ς χείρα; της,
  Ϊ1ΜΙ-» τδν τικολΐ'/θησε γωρίς ν' άν-
  τυτϊθη /.αθίλου είς το ζίλινον Ιλο-
  γον 8«οϋ τίσοι εΓναν στοεβλωθή κ»1 μδ
  νόν ϊτΐν εί)· τα άνγεΐχ ιΐ τα νερα
  εΙ*ε μει^ιώϊ» χβ^ς τΊν δτΐ'χιον*
  -—«Δέν κιιτνχύ ν<> τχ'>τ«ι>ετε νά μέ
  «βνετ» νά ν»-»ιτ(ι5 ?λο 5-ΰτδ νερί, έ-
  χτος ίν θίλετε νά ιι* *''5Γτί>>.
  —θίλιιβ νά »οΰ «'ϊβάσω χ*1 τ4ς
  뀫το·>·9«'ϊί τάνν δίτ^ίνων; μέ ήρώ-
  Ε0ΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Ι ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΐ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 191 Ι
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ -----*
  Άτμόκλοι»ν<ΠαχρΙς»άρχΐΜή«ΰτοΟ άξία Φρ. 2,039,979.80 Ιίε(ον άποσβέοεις πα· ρελβόντωνίτβν... Φρ. 163,198.40 ΙΙεΙβν άιιόοοεοις 1911 » 101,999.-- > 265,197.40 Φρ. 1,774,782.10
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ΚΟΛΛΑ Ποδ/ιλ4των χαϊ αύτοχινή-
  ..—Πωλβ,νι
  των, Άγγλικήκ κατοτσχευης πωλείται λαιοί σταϋλοι Ι. Χροαιάχη χι
  γ.χ
  (Μιαουλη 22).
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΰπηρέτριαι καί παρ«-
  μάναι. Γραφείον Γενιχών Ύπη(ρκπών
  κα,ί ΙΓληροφορι&ν έν
  τωθβν τοδ Στρατ.
  δδών Τ(ΐά.μτί, Καροβτάση
  νος. Πληροφορίαι γβλβχι
  —*Ονι.
  γ
  ο*»
  ~5
  »ο<·»τί τδ ίνειβε·>θτί
  «έ διαβεβαιώση δτι ή γυναίχα αντή ή-
  Μαρία—Μχγδαληνή ί'
  χηβίβ ίε Βρινβιλιέ. ΤΗταν μία διάβη-
  μθ< κϊχοΰργος το» 17οο βΐώνος. Τίτε έγώ ένεθυμήθην δτι «1χ« ϊια- βΊϊη πβλλά ίι' α^την την γυναΐκα, ^ ΕΙχε ϊηλητηριάση τον χίτίίοΐ τηςκαί εΐ/ε δολοφονήση τοΰς δόο της διά λόγους σνμφένοντος. θην !τι δΐϊέμ«ινε τοβον ήρωϊκά τά δχ νχνιντήρια ώ—« ο κάσμος κατήντησε, νά την βυμχονέβΤι *«ί ν* την θεωρήσγι ώς μαοτορα. — Καλά άλλ' αότβ το *χίσ;*ο *οδ •χει το χωνί; ηρώτησα τδν φϊλ5ν μο». — Ή γυναίκ» αυτή ητοτν *ίί τί· γβι—»ι -δ ιχ-"ΐι αίτά δοντια της 8τ*ν τής ϊβίζβν μ) αντδ νερο είς τΐ «τό- μα της. ΤΪΛ02 "Ε£ο9ΐ Ιγκατασταίσεΐος άρχιχα.....ι ." Πλέον ίξόδβν έγχαχαβτ. " 34,669.36 2,074.55 ΜεΙον άποββέβΜς πα- (ΐελθδντωνίτων... Φρ. 3,033.65 Μεΐον βποσββοις 1911 »_____1,788.— « Φρ. 86,748^0 4,766.55 Λ]ομ4ς προσθηχης β' «Ισ. Αΐπ. Έπεκτ. Β' θέσεως κατα τό 1911 13,000. 17,657.85 Φρ. » 29,5δ7 86 5,911.55 Μειον τ'άποο6·ννύμ«ν«.......·. ___________ Άβφαλιοτρα ατμόπλοιον «Πατρίς» προκατχβληθίντα.. Γαιανθρακις δλικα κοΛ ^ρόφιμα ίντός τοΟ ατμοπλοίου «Πατρίς·.................................... Όμολογίαι Έθνικοδ Λκνείου 1887 είς τιμήν £ 49.— Ατμόπλοιον «Μακ»ίον(α» καταβλ. Ιναντι ϊξίας τού..·. ΙΙροβωρινοΙ λογαριασμοΐ χρειοστικοΐ................. Ταμείον μετρητα................... Φρ. 827.90 Κατβθ.παρ* Τράπεζαι; χαί Τρβπεζίταις » 1,879,932.20 31,977.35 > 23,646.30
  • 23,212.—
  > 24,141.45
  > 100,876.25
  > 1,527,026.40
  « 289,403.75
  > 1,880,260.10
  Μετοχικόν Κεφάλαιον..»......- .. Φρ. 10,000,000.—
  ΜεΓον ΜβτοχαΙ μήπω «κδοθεΐσαι...... 5,200,000.— Φρ.4,800,000.—
  Άποθβματικάν Κεφοίλβιον τακτικόν............'...·..*» 61»,665.75
  "Εκτ»κτον άποθεματικον..........................^ » » 70,614.15
  Συναλλαγματα πληρωτεα......................... » 19,999.70
  Μερίσματ* παρελθ. χρήσεων μηπ» ζητηβέντα......... » 11,084.85
  Ναδλοι έπιδατών προκαταδληθέντες................. > 48,982.65
  Ταμείον βοηθ. χαί περιθαλψ. προσωπικ. καί πληρομ. » 12,791.90
  Μέρισμα Β ίξαμηνίας ίπι 20,000 μετοχών.......»... » 380,000.—
  » Ιίρυτικών τίτλιον.......................... » 40,000.—
  ΠροσωρινοΙ λογαριαβμοί............................ > 167,114.80
  Φόροι Δημοσίου επί μερίσματος, άποθεματικοθ ποσοστ/δν » 52,571.20
  Κ*ρ8η καί Ζημίαι: ΤηόΧοιποϊ'Λς νέον...........·. » '«',471.—
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπηίέτρία μέ καλάς
  «»στάοιεις. Πλτ>ρο^ορία« ε!ί τα γρα-
  &—ΤΟ κ.}. καί 5—7 μ.μ.
  ΕΠΙΤΥΧΙΑ27ΕΤΩΝ
  ΉΤΟΙ ΑΝΐΜΝΟΡΡΟΜΟΝ
  ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΣΥΦΙΛΙΛ. ΝΟΙ
  (Ιίρώτη —άρ&5ος τής οίον]
  χρός τα ϊιιξιά οίος Γϊ,άο-
  Ι
  '
  Ι^ατεμμίνον υπό 14Τ χι¬
  λιάδων εηιτυχιών
  γυνα
  ΤΟ ΓΟΚΤΌΚΑΤΤΟΝ8,
  ΡΙ.ΙδΡΕΠ ΓΚΐνΑΤΕ ΕΝ-
  ΤΕΚΡΡ18Ε3
  ΟΟΜ- ΠΡΟΣ ΤΑΣ Ε7ΓΑΙΡΙΑΣ ΓΡΑ.
  ΦΕΪ Α ΕΡΡΠΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  Ι
  ργ φρ
  ρΐζιχώς καί ασφαλώς την 6-
  ξεϊαγ καί την γρνηωτίτψ Βλεν-
  νόρρθι*ν ά'/δρών καί γι>ναικων χ«-
  Οώί καί την Αευκόρροιαν είς 8
  ημέρας.
  ΕΠΐΤΥΧΙλΊθΟ ΤΟΙΣ 100
  Έίϊικίς ίατρος καί 6 έφευρέτης !έ-
  ά έ ί ύ
  Χειροίργ-ος
  γ
  ΑΓΓΕΑΟΖ ΜΟΡΕΤ
  Ό κ. Μωρίττης ϊίνίται ι
  &την 8—10 τ. μ. χαι 4—5 μ
  ϊτάσχοντας έχ σϋφιΧϊ8βλτ[ιν<" νβ'κολογικων νοσημίτων,ιη καί τοϋς ιχάβχοντας ΰπα έη ΣΥΝΑΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΙΙΥΪ ΖΗΤΟΥΜΤΑΙΚΕΦΑΑΑΙΑ Ή ΤηνββΙηκαΙ: ΚοΚίδίτγ ^τ;<^ α Ρΐβ,οε νν&ιβΓΐυο Ι^υπάοπ, Εη&ΐαηά , ίίρυτεϊσβ έν Ιτ«ι 1880 χαί δ<αθέ?ζσ« ' μέχρι τοίίε χ·Φάλ«(α ψρ. 750,000,' 000 άγοράζει ιτάσβν υφισταμένην ή '.εσαν ίχδο«ιν ομολογιών, >εϊ« έγγυήσεις διά τό
  καί ίιά τοιις τ&χους.
  Προτάσεις »χοοο-»ι σχοιΛν την
  'ΕςΌ&χβιαχΐιρΙο»»ς κιΐ Γ»νικα.........·~.........
  Άβφαλιστρα ατμοπλοίου «Πατρίς» .................
  Γαιάνθρακες καταναλωθέντις..................'....'
  'ΕκιβχευαΙ καΐ ίξοί» συντηρήβεως Ατμοπλοίου «Πατρίς»
  ΜιοθοΙ πληρ«ματο{..............................
  Τροφαί · ΛαΙ ίπιίατων...........,..ι.»,,
  ΚεφαλιχοΙ φ*ροι Άμερικής..............
  V.
  ...;...".
  Διαφορα Ιξοβα, λιμενιχα, φαρικα, φοροι ΙπΙ εΐσιτηρίων
  'Γλικα καί έφοδια..............................,
  Τόκοι ίπΐ κεφαλαίοο φρ. 2,800,000 ...ι............
  Φαρός βεκαλΐπτου.................*..............
  Τηόλοιπον κερβΦν πρός βιαθεοτν...................
  •ρ.
  72,678.25
  75,667.05
  438,677.20
  44,346.05
  118,807.50
  278,068.—
  112,871.20
  196,865.85
  «7,288.—
  98,000.—
  3,400.—
  863,210.90
  ϊωρ«άν έν τφ φ*ρμ«χείφ τ«ύς λω,ν·
  μορροΐδων, πή
  τού κχί εν γένει πάσης
  νητικών όργοτ/ων άμ.φοτίρα»ν
  Υπόλοιπον πβρελθ. Ιτοος......................Τ*.?^Ρ^.*-* 10,039.35
  Ναθλο'. έπιβατδν καθαροΐ πρβμηθε,ιβν............... » 2,069,560.0Γ>
  » 4μ«ορεομοίτ»ν ' "
  Τόκοι καταθέσεων
  •ν _ι
  Ι
  φ φρφ
  / χ«ί ίν ·!ίβιτέρ|α αιθούση
  τας πα»χβύα»ς τ. μ., β—12 και μ. μ.
  3—9.
  Ή φιάλη ϊρ, 5.50. Είς τάς
  ί έλλ ά
  Άσφαλης ·ερ*ιι»(0( ττ)ς
  έφ' όσον όφ»ίλε-τα! είς όργα
  σιν. "Όται εκ των έξετοισβιΐί
  έ-
  η
  στέλλιτϊ! μετά των συναρ-
  | τημ,άΐων άντί ϊρ. 10 καϊ *ίς τ^ 4-
  ξωτερικβν φρ. χρ. 15. Το άντίτι,ιον
  ' -ρβαβοσιέλλεται. 'Ακοφεδγιτ* τάί 4-
  Ιηνο·ί*πιβΐ)τ
  ηιίΐεά, 2 νλβΐεΓΐοο Ρΐβοβ, ί,νη-
  άιη, Ει.8ΐ8ΐι<3 (6-ΐ8Ε)1ί.*>1]6(1 ΐ88ο
  ■—ίηνείΐεα ίυηό'.'ί, Ρ. .«.Γ. 30)000»
  0ΚΧ),), ϊδ ρΓΡρβΓΡΟ Ιθ ρΐΙΓΟΙΙίΙ β
  ί€(3, ίί^ι:65 <ί Βοπσ·? ογ Όΰθβπ- ν»β11 ΓβουΓοα οη δοαηά Γβ- _ ____^ ΐΓθάΊΐθίΐιβ" ρΓο)>βΓΐίβδ, Ουΐΐι ί,ίαν' άτοΐρίιττΓνται.'Το ελαχίστη
  ι ΐο ο&ρΐίΐιΐ 811(1 ιιιο* _€. αον δ—ερ λαμίάνεται &*' δψιν »1ν«
  Νυ ρι βι,υΐΒΐΐνβ ρΓ<>ρο5ίΐίοικ βΐβτΐίηϋ ηβνβ βΐ- ττερλινών »ίς όλον τον κόσμον
  Γβ&άγ ίιβΰπ ίπνε Ιβά', Βάνληια- τής έταιρεΐοΐΐ, π«?ι των ν>μφε.
  Κο·» ^^^Γ^ά Ιο Ιχπ·<-ν»€Γ.'> βπά είς τοΰς δχν«ιζβμένο«« ίρων χβ* λοι-
  νιΐί 06 'θιιτ νώ> λεΐττομερειών δίδονται μονον «{ς
  Ι>ΓΠΐπ]/β1ί» ι γ Ιΐιεΐτ Γβι-Γθ- τούς ^ιενθ^.οντ^ς ή τού« *ντι*ρθ5ω-
  οιι Η,ρρΐιθϋΐϊ^π ίιι Εΐί- —υς των χαίίπιν ϊΐτηϊεώς τ<*ν να>λ·
  ε>1ι.'1ι (,γ ΡΓβηοΙι Ιυ Ιΐιβ = υτί η άγγλιστί *ρος Ι
  Ιηνβ-ϊ-ιηεη<: ΚείίώΐΓγ, Ι_,τ._. 2. νν"βΐβΓΐοο ' νν. Φρ. 2,δ59,874.6Ο ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΦΡ. 863,210.90 'Αηό'βββοτς Ι«1 άξίας ατμοπλοίου «ΒιχτρΙς»...........».,.......«..ν...«....,«,...............*··»ν«......... » » Ιξόδων Ιγκαταστα*ως καί Βκχφημήσεων ,..........................................»........'.'.'. » » «ροσθήκης καί ίπεκτασεβς Β'. θέσεως ατμοπλοίου «Πατρίς»......................'................ Κράτησις 8% βι' άποθεματικβν τακτικόν συμφώνως τφ αρθρφ 31 τοθ Καταστατ'.κοδ..............ι............... » 8 β/β δ* «οαοστά ΔιοικητικβΟ 2υμ6ουλ'.ου καθαρα φόρου 5β/Α...,«................................*..·."* » 2·/0 » » Γενικοδ ΔιεοθυντοΟ > » » ...#............................."........*
  Φόρος Δημοσίου 5 ·/„ Ικ μερίσματος Α'. χαί Β'. έξαμηνίβς καί Ιβροτικβν τίτλβν επί φρ. 66Γ>,9Γ)0.50............
  Χαρτόσημον 2 °/β μεριβματαποδείξε«»ς..................................... » » β»2,4Γ»8.ϋ7..............'..[
  Φόρος 6°/0 επί ταχτιχοθ άποβεματικοδ.....................................,.4...........................||]
  » 6°/0 » ίχτίκτου άποθεμαχικοΒ .....................................„ φι*. 70,614.15:..............]'.
  » Β °/0 » ίΐοσοστΛν Διοικητικοδ ϊυμβουλίου κ«1 Διεοθονΐοδ.............................................
  Μερισμα προσωρινόν επί 20,000 μετοχβν πρός φρ. 10 κ*τα6ληΟ4ν τοίς |ΐ»τόχοις φρ. 200,000 Ι
  » οριστικόν » » > » » 19 » ΚΚΟ,ΟΟυ ί....................
  » επί 4,000 Ιδρυτικων τίτλβν
  Φρ. 2,359,874.50
  ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦΑΡΒΙΑΚΕΙΟΙ
  Ν. Β ΑΚΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
  Γωνίβ Σέλωνις—Ίπιιοκράτοος
  χ γη γχρ
  ϊ*ν.τ*ί καί έντος τής Κλιν
  έγχειριβθώσιν, έκτελοομίνον
  καρά τοϋ κ. Μωρίτΐϊ) ώ
  χειρήσεων.
  Έν τί Ιβίίϊ
  νονται ΒεκτοιΙ καί έ«ί
  «ως γϊννήβωβιν, έν
  ί δί
  Φρ.
  » » 10 ίφ" εκάστου............
  'Γπόλοιπον κερδδν |ΐ«ταφερό|χ·νον βίς νέον.
  Έν Αθήναις
  81 Δεκεμβριού 1911.
  Έντολβ τοΰ Διοικητικόν" Συμβουλιον
  Ό Λνικος Διευθυντάς
  ΛΕΩΝΊΔΑΣ Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
  πληοωμή τοθ ίκιολοίπου μ^ρίσμοιτος τοϋ έτσυς 1911 έκ φο. 19 ίγ' έκίΐατης |ΐ«τοχής καί 1
  χαοτοσημου ως καί ό τόχος τοίς δινίιιούχοια άρχεται 10 ημέρας μετά την
  συνελεύσϊίθς κληθείσης δια την 3 Φεβρουάριον 15)12 έναντι προσαγίογής τί
  γενησεται έν Αθήναις μέν παρά τφ Ταμεκρ τής Έταιρβιας και τ»ι 'Εμ,-τορι
  ΙΚ ^1Π11ι^θ. μ η ·.
  (Δημοσιευθή» λ«/?« ττ3ν ΧαβονοΑν (Ιδικήν πρό{ τουτο εντολήν τής Τι
  Φρ.
  101,999.-
  19,264.20
  5,911.55
  22,081.10
  20,347.70
  13,565.15
  33,497.50
  12,τι4Η.Οι>
  1,104.05
  3,530.70
  1,789.90
  580,000.·-
  40,000.-
  7,471^-
  863,210.90
  Ό ΛΐΓν9νιτηί ιοΐι Λο· ιπιηοηυ
  ΑΝΔΡΕΑΣ Π ΒΕΡΤΧΙΟΣ
  μό
  6 'Η
  λ
  ρφ
  ηο> μονον
  τ^, μαία το
  -ιτρέπετ*ι
  μρ
  διευθϊ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  00Ν5ΤΚΙΙ0ΤΙ0Ν Μ
  Ι Γ. Σ2ΤΗΡΜ0Τ Ι Έ
  οικοσ ΐΔΡτβεΐΣ τη
  Καταβκευή ΑΠΟΣΤΔΚΤΗΡΩΝ
  διά παραγωγήν καθαροδ
  τος 96—97 ο^
  Διά κονιάκ βΛχ ♦ τίβ - νίθ -1
  Άποατακτήρες <ΑΐΛαιΙ>ΐοδ} διά
  διαφόρους άποσχάξΐις. «Ι» υ γ ε Γ α»
  (Τ_ερπαντ{νες όΜων χών βίδών ααΐ
  πάν έτερον χ,αλκουργιχδν εϊδος
  ΕΗ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟ-ΟΔΟΣ ΗΦΑΐΣΤΟΥ-ΐα
  >ΟΥΑ'ΟΥ
  κλέ
  την λύ«ην μου χ*1 την
  χ, έχανέλαβεν & Μάζης εγΐΝ
  χ*Ί δολοφόνος.
  — Ά.... Ίν χχτζρκχμίνον. Λέ¬
  γει ψ·.ύ·Αμ*τα χύριε. Μή τόν -ιβτεύε-
  τ«. Ναί. "Οχως χκί τόρα κου λέγι:
  πώς δέν γνωρίζει τδν χαπετάν Μ»ν-
  δρΐν, εΐκεν & Γ&ττων, ένώ όλος & χί-
  «μος γνωρίζει δτι ίογετα· έδώ.
  — Κ»1 διατί τάχ» δχι ίπως χαί τ6
  ίους Ιλλβος; Εΐπ«ν ό Μάζης. Άπο τδ
  τι οί ξ.νοϊίχοι !έν δέχονται τούς λβ-
  •ροίήρας; Οί λ*θρο4ή?αι δ·ν «Ιν—ε χλ·
  191.
  Βέβχί*----- 'Ετίνισεν 6
  ού διευθυντού τού Μονο
  ό χχιτ;θς -ο
  χαί Ιχουν το δηχ«ίωυ.οι νά
  τά έμχορπύμ&τά1 των. Έχεί-
  νος λ&ιπον ο οκοϊος δολοφονεί τοΰς δια
  βέτζΐ, τοΰς ταξειδιώτας θά έμκοδιβΦΐ
  νά γνωρίι— τοϋς λβθρεμιτόρους ;
  "ΗΟε>β ν* ήξε"ρα έγώ, εάν ό Μόν·
  δ^έν βλίχων είς την αποθήκην το ιττώ
  μβ αΰτοΰ το ΰίυβτνχοδς δέν Θά ήσχά.
  νετο διά τ»ν ζινοδοχον.
  — Ό καπετάν Μ*νδρεν, είχεν ή ού
  ζυγος, είναι /περή^ανος ώς 5ρχο>ν »ύ
  γενής χαί ή μαύοη τοι> φοοάίι 8τ*ν
  την δαζονν στό άχοΰρι^δΐγ ΘεΑνει χζνε-
  ν*» χωρ(χοΰ Ιλογο χοντά της.
  — Γι»ν*ίχα-----Είπεν β Μάζης. Ή
  γλώστι σοα είναι χολυ μιχχβηά
  -εί νέ σοϋ την χοντίνβυν.
  χανενβ.
  ιίμχι «γώ έδώ, είπεν ε-
  «ειτβ & Ι—ϊότης, δέν θα γίν~ ούδεμία
  €λ χαί άφοΰ μιλείς μ1 ούτον τον τ<5- νον ίθλ;ι7 6α σΐ χάμω οτβο τίρα 8,ττ —5 κοέιοει. "Επε'.τ* στ^αφεΐς *ρος τά —βΐλλη- κ^ρι» το» τά οποίαι έροοψοΰβαν μίαν κανέβταν χοββί μέ την ησυχίαν των £- ως 8τοο ν* ίτοιμβΜθη το δείπνον· —Μβλιτίοη, θωμά, προσίθί^εν ό ίιτ «οτης, *άρ«τί αυτόν τθν *«λη4νθρω- κον Μ έδω χαί χλείσετέ τον μέσχ «•Την αποθήκην. Διά να ήμ«οβ4<~ δέ ν* ντά λογιχά" τοο «αί διά νά τού Ιςη σνντροφιά 9έσετ« τον μαζί μέ τον άνθρωποιψ ποό («χοτωβεν. Τά ταλληκάρια εύρον την ιδίαν πό λυ νόοπμον χαί εβχασαν οτά γέλοι*. Ταυτοχρόνως δέ βπεμάκρνναν τον ξ<- τήν αχ»«ν τής τρ·κίζης. 'Ενφ «τ?<ΐ>-
  γεν σιωπών χ«τ>έβτρωβ<εν ε,ΐς τ6 πνεΰ- μα τού το σχέιδιον τό όι^>ίον εΐχε σι»λ-
  λάβει χαί είς το τέλος τοδ δ«ίπνο« έ-
  βτ>νέλα6ε την βννομιλίαν -ίπι τοϋ άν.
  τινος Σονμ-ιροό, άχήντησεν <| ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ' Ή χ»ρα Μάζη ώχοοτέρ* Μ τδν βύζογον της ««Ι μολις χροττθομ«/η εί*ς τά πάδίβ της τχρέθεβε τέλος ·Λ δεί-1 Ό μ* την Γάβτων ειαν τοί» υίοδ της. Ι6αλ· χα «'νβΊέφερεν. — Γιά ττές «τ^ρά Μάζβνβ., εόρίιτχετβΗ τώρ)κ ό ΜβΝβρεν. — Λβγ«. Είπεν ό νέος είς την μη- τέρα τού. Ή Μάζενβ χ,ωρΐς δ:στ«γμ6ν απήν¬ τησεν. — Ό κα—ετάνιος, χύοιε, ευρίσκεται οτά δουνά, τριγύρω τοδ Α«ρζαντιε. —^Ναί. Βεβαία. Αύτβ τό ήξευρα πρίν ίλθω έδ». 'Αλλά «!ς »τοίον μέο?ς αυτών των βουνών; — Βίς τοΰς λάχχους τοδ Βιβιέ. — Τί εΐν» αύτοι οί λάχκοι; Κανέν <πτηλ*ιον ί — 'Απένω χάτω. Είναι «ν* άρχβίο μβτα-λλείον μολύΐδου χκχί άργυροο άΐΛ το οποίον *ν-Τκ)β« χαί "ή ιιδλις τί δνομέ 'Τττβρχοθν τρείς μεγάλατ αϊίοοβ* ιΑΧΪΓ°δψ»{λοτί αί ο«ο<4« βογκοινων»*; 3» Εκατόν *ΐώνα μέχρι το5 δβχάτον πέμ Γτόο το δρος αυτό υπήρξε διά την νί πον Γαλλίαν δ,τι ήτο τδ ΠεροΟ διά χαί ή τΐν μέ — Παλί» χαλά ·νχβν ό ί έκφρασιν &6χαριβτη<Μως. Καί «0*9* μ«χρλν άο» το^ς λάχ- '/Λος το« Βιβιέ ; ■ — Μισή μερά δρόμο άπονω χέτω. Ά^ήντη«ν ή ξενθϊόχ^τ. — Αύτο ήι^λα ν* μάθω. Διότι δέν ίχω ανάγκην ν» τ4 «ρύψω, οί <ρίλ&: μοο κ*ί έγώ θέλομεν ν ά ΐδωμ.«·ν τον χά πετάνιον χαί νά συνενοηήώαεν μαζ( ζενα καί της βΐπεν* — Να χ»;ς »ίς τοΰς λάχ,χ^υς τού Βιδίέ χαί νά ζητήσας νά δμιλή^γις ι- ·» τον χαπιτάν:ο. ν» μ ά*δ- τ. Είναι άργχ. θχ «ώαεν. Αυριον θά β φασιν την ό»οί«ν ίφ*. Ό α«θ«ι^ έδ'.ώρθ«ικ»« τχ πραγματ* νχ περάση &κως ήδΟΜβτο χ«λλ(τε?&ν την νύχτα. Ό Γ&των *6χλε έ*ν* έκ των άνίρών -« φροορ^ν 3ι;ως ΜΡ»γρ.>
  χν*ί —ΰς άνθρώπβος τοΰ ξίδί
  : Τδ έίλ τής νϊΛΐτος
  όί
  — Νά τού πης 8τ:
  ^01 οί όποΐθΊ ήλθον χθές την νύχ'τάϊίς
  τό^ ξενοδοχείον βου, θελουν νά τού όμι-
  λήβι>ν διά νά σι/νβνο^ούν μαζύ του.Νά
  παρι»τή(ηις στά μάτια τ»ι> δσον
  χαλλίτερα, ί,ιότι πρέπει νχ
  τον κ*τιορκεισης, ϋ/κειτίϊ είς; αύτο 'ί
  χεΐς ·χαί συ ή ιδία- βυμφί'ρον. Μ' έχα-
  τάλαδες.
  θά νέ περιμίνω άπίψε χ«ί 050.
  ριον £ως το μεβημέρι. *Αν δέν έπι~ρέ
  βως το*τ» θά φύγ6)α»εν ' * " '
  χ
  — Καί εάν ρηθή;
  — Νά γι>ρί~^ νά μοδ τ
  — Κα! Ην μέ χρατή<-; — ΑΙ.... Τ6τί τίβνν τί) /.« V». Είπεν 4 Γάβχωη· άπειλητ«ίς. ( — Τί «Αι,ς να εΤ—η«; Ηρώτησεν η ξενοδόχος άνή<5υχ«>ς.
  Τό δ ί
  — Λϊΐ>ρίΐς ν* Οοη,γί|σης
  — Νβ{. - ,
  ΚχΧβΐ. Θα αοϋ δβινείβω ίνα.
  —Γχ«μΐΕΐρόλ είπεν ό ίππότης, σελ
  λωβ* ίνα μοολάρι δι' αΰτν την γυνχί
  Ά».
  "Επειτα σν*9&ίς πρός αυτήν
  — Μίαν λέξιν άκ,όμη. Νά μή
  ε'.ς το/; Μανίρέν δτι γνωρίζομεν
  εί»ρίσκ6ται. Είδοιποίη« ιν»< ότι —ολΰ μαχρ&ν ίϊά νά τί» άλλά δέν θέλομεν πλέον νά λ α με μχκρύτ»?χ ά.χ.6μη καί δτι αν α^ρι- »■; 5«ν έλβΐβ έδώ, θά φύγωμεν χωρίς νχ τύν περιμίντύμεν π»ρ{»σίχερον. Τό- ρ* πή[γαιν6. Κο« «ρ&(Γκάθη<Γ6 νά αά>
  καλώς **ν αγ«·π^ς τςν
  Μετ* όΧίγΌν ή κυ$ά Μββζβνα βτρά-
  ηξ» τιδν δρόμον τοδ Λβρζοβντιέ.
  Ό Κ«μΐϊ(«ώλ τή ίιθΕταγη τοΰ Γ4.
  την 1ί%ρ·φ^^^^/Λ■ψ^^ «ϊς τίνα
  διά νά ·ΐ>β
  —.(«V
  πότης εξήλθε διά νά κν'
  σιν των θέ«εων αί όπ>οΐ*ι
  Το οροπέδιον *'πί τοώ
  οχοντο ήτο εντελώς έχτιβ·
  δ"πως βτήβοον «*£?!
  /ομενοι δμω-ς πρός τό
  ζ«ντ<* έφθασαν «ί{ ενί έχρηβίμευ* βεββτίως δι* ν»| πρόβατά των οί όρ.ιινοί. κν* δ«νδρα κ«θώς καί <Η ρό". .0 δρίμος πρύς την μία·/ 5χθην τής |Μ*Ρ« ΣΤ ΗΗ ΚΑ Ρ 4ΙΤΣΑ ζητείτε την «' Φηαεοοβ«ιιώλην ' καί είς τ* Α Χί' ν Α