90266

Αριθμός τεύχους

9016

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΕ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -η~κο_η—νχ—ι
  -ελίϊ Α'.
  • Β'.
  » Γ'.
  * «τίχος Δ.. ϊ._
  » » 1.—
  » » 1.10
  » » 8.60
  ελάττωσις τ£
  β-
  όβός ΙΙακαρρ^γοτνούλου γ
  το φύλλον
  ,ΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΠΟΛΙΣ
  ' ****·«»>
  τ:
  XV
  ^ΒΑΑΖΙΟΖ ΓΑΒΡ,'ΗΑΙΔΗΧ
  ΑΚΩΝ7ΚΑ
  ΕΙΝΕ ΔΓΝΑΤΟΝ;
  Ι δέν *1ν* ή εποιχή ποΰ Ιρχον-
  ολίγην
  μ,ας, τ
  ν τβ λβτμ,πρά ξ
  *?γο5ντα π«ρ»-οϋ>.αθ
  αντοί*
  Ίλι ν* μ·*Ιν τ°νς αφίνωμεν νά κοι-
  -ϊ β. ινα| 'Τθϊ>ς ταριασ~αμ«ν |τον ΰ
  %4«' ν» ·τ«ύ? «λ
  <ίνι δυνατδν τουλάχιστον με- δώδ«κα δπως άπβγορεύωνται ι ββτυνομίας τα &3νυατ.α, ν' «- ΐΑοβοΰν χαί τα γκαρίσματζ των, ωτών. Ι ΠΑΛΙΝ ΚΑΛΑ ΐπιφανής Α)γγλ»ς δστις ημέρατς ίΐς Ινα άτδ :χί'ΐί ??(ς ΐΓβωτί·>0"5-
  μ«ς.
  «ίς τα φι
  ό Άγγλος·
  ϊί,άλλά αόνο·
  ών.
  Άγγλ« μίαν τμ-ίρ&) τ ο ρίχνο-υν
  /Κιαιί -άλιν
  ΟΜΩΣ
  Ιχιατ) καί ο·ί &μπ*ροι νά ταφα¬
  ί». "Οτι των ημερών αυτών ή
  ^«σχισμός, ή
  αν επί τής
  Ρ«ως. ^
  6ρ» ηλαττώθη*»!. Άπο τάς
  '*νβι"
  ήν χρομηθίΐών.
  !άντ;·/<,χίν είς τον πειρ-ασαδν νά 5τι ή ενώπιον των τας Πάτρας αγόρευσις ιη χ.αί διά τήν θυσίαν της » μορφήν της κοτί διά τα ε- ^Ϊΐ3 τ» όΐτοία, «λεονήν ηδη ου- τήν χϊτέστησ-ιν έλεεη>οτέοαν κ*ί
  όπως χό€οον μέ τδ
  ΟΙ "'^ται 8τι χ,αϊ -^
  »)ρών άνθοώπων οίτινες
  αΙ^αΐν τόν χ. ~
  ιίϊιχότγ
  11
  ■>*
  ΝεΑκΛιν τής Ιταλίας τα
  :*. ΰπήρξί πρχγματι άξιοθρή
  άλλ*
  δηλοί ότι οί δύο άρχηγοί ϊίβο—
  ρα ν ανατείλη ή 12η
  , διά νά παύση άικ,ονόμενον γιά
  πιάντα πλέον καί τδ δνομβ τού χ. Ράλ-
  λη.
  —ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΤΩΧΒΤ-
  ΣΕΩΣ
  Ό κ. Ράλλης πονηρόΊτερος καΐ ·£»·
  ιΐψιιώνΓΐερος ^των <εν καιλαίθκομμΛτισμώ καί άρχηγίλ>ί.κίω συνάδελφον ""ώ. Κα
  Ετος ΚΕ. άριθμ. βθΐβ —. Αθήναι Τρίτη
  Φεβρουαρίου
  ρχηγ φν β. Κ
  τώοθωσε αί μβτοχαί'—αί οποίαι αυτήν
  -ήν φοοάν είνε αί φωνασκίαι των νι>.
  ώ
  •Λτερινώ; ταραχοποιών — τής
  μοι> 4-Μκρίαις, ή ό—ι·'α ίονέσττ) μ
  ώ υλ τών κ. κ. Θ*εοτ4κη καί
  χλ), « έκίφθοΰν έπ' ονόμ.ατί
  'Ομιλβί ό κ. Μαυρομ.ιχάλτ]ς.
  —ΙΡάλλαροι, φωνάζ«·*ν ο!
  ταί.
  'ΟμιλεΤ ό χ. Λ·β(ίης·
  — Ράλλαρος πάλιν οί διαδη,λωτοτί.
  Μέχρις δτο« ή 11η. Μαβττου κη,ρι»-
  ϊγ; ·ΐς κατο»τα«ιν χτω.χιύσ&ως την
  ά' αυτήν Εταιρείαν.
  — ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΙΚΟΙ .
  Ποϊοι άιτί-τίλεσαν την χρο'/θϊτι;ην
  διαιδήλωβιν ;
  Οί Ραλλιχοΐ κο^Ηί-χάροι.
  Οί Λ*διϊι>κοΐ χουμχάροι.
  Οί Μανρομ.ιχαλικοί πιστοί.
  ά
  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
  τον
  Αί, κ»ί ποιδς ϊϊίι τ0
  δέν
  Ομοιος μέ Λι·ονταρήν έξβ—ώθωσβ
  «Ρ«χθε«_ δ χ. Ράλλης. Τδ σύμ«ολ->ντής τ01>
  Αττικ,ής αντιπολιτεύσεως, υπό Ό ο¬
  ποίον εζήτησαν στέγην καί κουμϊ.-άροι νά
  ποοσφιλείς «.αί άντίπαλοι πατιροπαί "
  το( καί συμπέθεροι άδιάλλχχτοι. Ί
  άλληιλοίριζόιμενοι καί άλλν
  —Ράλλαρος!
  Λί
  — Μαιιρομιχάλαρος'
  'σ?ώναζαν — τα έξιστορ.ί αυτός ό
  χατα
  ποΰ
  ).»2ή ό κϊθένας κάμνκ τή ίίϋλίΐά
  Έλλάδ.
  βκβλβτούί
  Ένα .... ι......._
  τύπος ^— οί 2 ^"δτΓ νούργιο 97. Τί φερθντας ; Τί ί- σ-/ο- άνέίαϊμα κατα 9 λεπτά τής τιμής'τοδ γΟ^ς*
  ■τα; κρισίμους ΐχ'.ίνας μενους ; Τί προγραμματίζοντας ; Τδ ύωμιοΰ, τδ οφειλομένην είς τήν ίχία-' λκ
  ενοιωθαν το έκλογ:κΛ/ υνέ- ΐ»6ρεολόγιόν των. Μέ τδ οποίον άνετρά- )ωματΐικότητα τοΰ κ. Ράλλη καί ΐίΰ ι Λ.*"·..» ·; -λ · ·
  νος^ά ς>χειλίζγ, άπο τα στήθη των, φησαν, αέ το οποίον έδρασίν, τ1/δ- την πρ^ηθείσαν κοαιπάλην τού νυν * ^Τ^ως χοΛί Ή*»™* "» **-
  -^ Μ ^ ?¥ί"Ριύων άργντγός ϊπαιρν* την ποίον θά συναπω^ίυουν καί πέραν τού ύ,λΚ' '
  άνάσα γ. ου.
  Καί προσετέθη
  λαιοκομτιατισμοϋ —είβει περ'ί τής π^'αι-
  ^ αρν^ς ,«,„. τ,ν ποίον θά σ,ναπ^ί,ουν καί. πέραν τού ο^λίγου τού θε,τόκη άπέβλεπ,ν είς ^^ Τής!ν«« ^ " ά
  :έθη άπδ τδν κ. Πώπ δτι «* «« ττ,ν ψυχήν. Και εις .να Ν.α- γης. 1^Λ«·/ιστον δέν ήκο·^ησαν νβές Ο^ΙΓ «&„ οώϊέ> άπέΖθεν <Καί -..Ρ.Τ., .ΙΓΛ.-·6ν ή άληιθινή έίτανι>στα- να?'*ν π?«γμ«των, ποΰ παρβταξεν η α- το γκ^ολβγήιματα περί ελλειμμάτων ' « « . ' ., *■?*«"**. >>*'
  β»ς» μέ τήν'συσσωμάτωσιν τοΰ πάλαι- λτ)θής πολιτ-κή )^οδοσία το» Βϊνιζέ- -ών μ*~ά τήν έπ^άττασ:ν χρήσέων, ά- . , τνκ^- εαν_ Χατε ^αναιπεση ς
  οκομματ'σμΛ» έναντι'ο ντοΰ άνοοθωτ,κοΰ λίο ,άν.ίταξχν ϊ^αν Ν;3βγάρα ν3δρ:ων. νεγνωρίσθη τουναντίον ή •ίταοξις π«- · "7 %^/-'Χ οπ'των των θηριων. "()-ο'ζς
  καβεστώτος. Ή άναισχυντία ήγγα» το Καί άνοησιών. Άπίφυιγεν ό κ. Ρά/λης ρυσϊ«μάτων,ί«ίγιμα δτ; οίραβδισΆθίποΰ ^πρίση τήν χάλκην τοΌϋτω; Οτς'ων
  κατακόίυφον. "Αν ό "Αμουνσδβν ϊΰρή- τέν συγκεκριμένον έλεγχον των νομο- Ιφαγαν τα μαθηματικά ν,αί τα λ γι.- 8"0ΐμάζ6ΐ κ,ρίπΐα χά! πίνθη γιά την
  κε τδν ϊίνα πόλον τού χλ«ντ}το«, ό τα- 6:τημάτων τής Διτλής Βο^λής άρκε-^ *τΐ·£ τοΰ κ. Ράλλη δέν έπηγαν νκ πατρίία τού.
  έκ των περιχώρων,
  'Εικ των κοινωνικών τάξεων 8ιαιχρ?-
  νομ-εν την δ-.κηγορικήν, όπως καϊ/θίς
  έάψ έρωτοτρο-ποΰββιν πρός τον
  ό
  ίϊΐί.τγ.τας έκείνϊς «!
  έχί ααχρον ί
  ζ
  ΕΓ4ΓΚ"ΟΤΉΣ
  ς
  β).«γε χδτι
  είνε
  όφείλομίν νά βλθωαΐν είς
  άχοκαλι*χτήρια. Πληροφοροόμ,ε-
  θα δυστυχώς ότι οί 'φίλθι τού Μβ(ίχού-
  ρτ,—άγνωστον, ίσως καί «ύνόητον ίια
  συμζχαχοϋν μέ τον χαλα«ιικο'ο.ο5τι-
  καί ιδιαιτέρως μέ τον κ. Ράλ-
  λην. Καίτοι είς το φανερύν ϊχομ«ν ά-
  *&μάκρυν<Γ!ν τοό χ_ Μερκούρτι άποτάς "Αθήνας και διαμονήπ; άνά τάς Βΰρω- χα·κάς πρωτεοούβΐς. Άλλ' ·η άναχώ- •ρηβις φαίνβται εγτινε, άφ' οδ τα κά- «ΐτανα έκαλοβχεχάββηιχαν είς τή φω¬ τία. Είναι κακόν, καϊ οφείλομεν νά έκ φράβωμεν την θλίψιν μας, ί«<τι δ ίή- μαρχος 'ΑΘηναίων, έκ φύσεως προοϊευ τικδς χαι άντιρροοτινιέρτις* &ίϊ«.ι ε'νέ- και τόνωβιν είς τί σαθρωθέν χ«- ν. Καί τάσβεται είς τ6 των άντιδραβτ«κδν. 'Εΐκτος εάν 6πα!*τ« ν* ?γη επιρροήν επι των φίλον τθ!>. Οί όποίοι φίλοιτοι»
  δΐν άποτελ&ΰν δύναμιν προσοΜτιοιήν ϊϊι-
  κήν τοο^ άλλ* δόνααιν την οποίαν τοδ
  την ϊίνΗΐ ή κοκνωνι'α.
  —Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΛΗΝ...,
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ
  Ή ωραίαι αυτή πολιτ'ίκή γ&λοιογραφίχ έδημοβιεύθηείς τόν «'Έοπερινόν Ταχυ--
  δρόμον τού ΛΙιλάνου .
  Παριβτάνει τό Συμβούλιον τών Δυνάμϊων διά τήνκατάπαυσιν τού Ίταλο-τουρ-
  κικθυ πολέμου.
  Έκ δεξιών πρός τα άριητερα ο κύκορας ό γαλλικός, 6 λέων ο Βρεττανικός ύ Πι-
  άνος ό γβρμανικός, ή άρκοΰδα ή ρωαβική, 6 οκύλος ό Αύβτριακός, καί είς τό βά>
  Θος ή γάτα ή Ίταλική μέ τα μο^τρ» τού πρωθυπουργ.ΰ Δζιολίτη, είς τό μέσον ό
  Τουρκικόν «οντικός, μέ τό φέσι επί κεφαλής.
  (ό τέλος τής 8ρ»^ατιχή;
  "ν.νης. 'Τ·χ& την
  τούς νειχροΰς, &'
  νά πβθϊ'νουν τής
  τοϋς ζώντας
  ΡΑ
  ΕΕδα τό Δήμητρα—
  τόν Δημητράκη Ρά-
  μέ τό ξανθόν κεφάλι
  καί εί—α ρά ! ρά ' ρά '
  ΚαΙ μ' είπαν φαυλοκρά-
  και κουμπουρά
  και μαχαιρά
  κε' ευθύς ώσει βραχνόφωνοι
  ικουμπάροι, 'Αλβανόφωνοι
  τούς «?παν— Ιϊρά ' πρά 'πρά!
  ( ν τ ρ ο φ ή)
  Κ' έντός τοΰ Πειραιώς !
  προσήλθον αραιώς
  χυβαί'βτΐ άραία
  καμμιά βαρανταρ£α
  να κάμωσιν ύα
  "Ενας έκ των σοφών ποδ ι>* τιμή- '
  σουν διά της καθόίου των είςτήν 'Ελ- |
  | λάΊδα τάς βορτ-άς τής 75τηοί4ος τού ϊ
  « 5
  δΝ ΒΛΕΠΟΜΕΝ ΑΛΛΟ
  ινιζελικωτατ» ωμίλησεν δ τού Ζα-
  νεαρδς π«λιτ«υτής,
  νιχοΰ Πανεπιστημίου, Θάπφδείξη είς
  •διάλεξιν το», πο« χροανήγγβιλεν ότι
  θά χάμγι ερχόμενος, δτι ό Βασιλεύς
  Γεωργιος είναι "Ελλην___ Δήλα δή
  ή οΐκογένειά τού είναι 'Ελληνικής χά
  ταγωγής, καταλήξαβα είς τήν Δανίαν
  ΤΑ ΜΡΑΒΤΡΑ
  ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
  ποιόιτητα τής ξ»λ*ίας.
  Ι , Ερωτώμεν ^δμως ή ίση
  < —ΙΙΙ<*(- *ΤΓΒΛ ( Α.^ίίΐΛηΐΛΙβ ( ΊΠί ΤΜΜ1 ψ 3. Ράλλη— ρά ! ρά! ρά! — καΐ μ£α κλαπαδόρα επήραν με την ώρα «λήν παίξαβα φρικτώς δι» δλης τής νυκτός νά ηληρωθή απήτει καΐ των υποψηφίων ίμπηκεν βίς την μύτη "" 11 Χβινωνιολογος^ «6* άνθρθωτικ,οί, άνΛβώνησεν Φαν -ερίοΒ&ν τού λόγου το-> ν αί
  τού χίθεστώτος.
  ννοών την Κυβέρνησιν τοί χ. Βε-
  ν|θι>.
  νίς ό χ. Θρασύ6ο·υλ«ς Πετμε-
  τς άνήγ.,,,ν είς Βενιζελια^ σνν-
  * !«ν χ» τοιοιϋτα ειπών, είνε δ ΐ-
  ης Ελλην πολιτβυτής.
  ϋγινεστερον, εΐλικρινέστίρον, φω-
  «ιρον ύπόδίΐγμα όντως 'ίίιώδους
  Ι*»
  μγη^
  αλλο είς τ^ν παρόντϊ
  αγών α.
  ' ΕΝΑΣ-Ο ΑΛΛΟΣ
  ϊ νίβΙ ΧΛ,' οί χβχβ,0|'.
  *'>· ό χ. Α. Ζβίμης είς τάς Πά
  !' ! *?7.νΐ*ς. Πλάφ-πλούφ. Ό ή-
  ΤΟΛ πν!γομ,'ν<)ϋ ^^^^ ό χ. βρ. Πετμεζάς, έ έπα- έ &ρίαμ * _ άντίπρβσωπενει τδ παρε,λ- τβ χβρ»λ«4ν «νίγετβι « τονΑλον Κ»ί τδ'μέλλον Αίγιον, έφ ά τι εύ γς τού "» ώς μονον Ά- κομ.ατι.κδν Ϊ"Ι«, νι_' Τοιούτος ^^ 1}*™* ανορθωτικήν έννοιαν.» νά πή ίσως ήββ τα άντίθετοί καί ν α α χά ίΐβ" ϊ·ν,'ί^ίόν των μόνον καί λλ- η. -.ν? ^?/η άντιπολ''τϊυσ-ς είς 2^>. Οί Πατρινοί ομως τδν δι-
  ΚΛΙ Γ)
  είνε
  η
  έχδηλώ-
  ν φημα μ1 ?να
  τδ πρώτον συνθε-:χδν
  τού κ. ©«οτόκη ή το: κ.
  δέν ακούεται χσνβενά. Τό
  ταγωγήν της. .. .
  —ΟΣΟ ΦΤ23Α, ΤΟΣΟ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ
  Χθβς είς τάς 10 άλλον λόγον είς
  τή Χχλκίδα. Είς την οποίαν τδν ϊ'φε-
  ρε το τραίνο, ξεκινήβαν άπδ τδν Πει¬
  ραια" είς τάς 6 τδ πρωί. Είς τδνόποίον
  Πϊΐραια τδν β'φβρε τό παπόρι, ποΰ τδν
  πήρε άπδ τή Σύρα, ποΰ είς τάς 10 τδ
  πρωί είχεν έχφωνήσει άλλον λόγον.
  Ποιδς αλλθί^; Ό Βενιζβλος.
  νΕλεγε κίποιος προ ήμερών'.
  — Μέ 8λην τού την ίκανότητα πώς
  θα τα περάση μέσα είς τή Βουλή μέ
  τόσο. σκυλλιά, Ράλληδες, Θεοτίκηδες,
  Γουνάρηδ*ς> Εύταζίηδες.
  Καί χθές ϊλεγ»ν ό ίδιος'
  — Αύτδί πώς βά τα περάση; Τί
  χαζδς ποΰ «Ιμαι··.. Σάν κουταβ&κια
  θά τοΰς τινάξη άπδ τδ αύτί. Ή φλί-
  γα αύτοό τοδ άνθρωπου είναι ίσβεστος
  καί άήττητος. Καί ίίσο ψυσ^, τόσο
  Ό -Εύρωπαίο-ς έργοστασιάρχης, είς
  τδν οποίον ή διοίκησις τής Φιλεκ™αι>δευ
  τιχής Έταιρίαις παρήγγ*ΐιλε τα ογδοή¬
  κοντα παράθυρα τής πθ'λι>θιρ'>λλήτο« οί
  κοδομής, τής χειμενης *ίς τήν Οδόν
  Ά€οήρων, θά κ<αιγχάση ήχη·ρότερον γε- λωτα άπδ εκείνον τδν οποίον τ^ν Φί?οι>στ καί θ* είπη·
  -— Ιδού Κράτος, τδ οποίον έ'χει δ-
  περιλαμιβάνει καί τήν
  καΐ τα σιδηρά δια ταύτην μερη καί τον
  δ·ασμόν, όστις εί*ε 43 1)2 λϊπτά 'κιατ'
  οκάν ; Ερωτώμεν ή ξυιλεία είνε άλλη
  έν Ελλάδι, άφοΰ καί έν Ελλάδι «ίσά-
  γεται έκ Σοοηίίας καί Αυστρίας· Ή
  ποιότης τής ξυλείας 4ί
  και^νισθή κι»ί οΗά τδν
  την διά συμβάσεως καί νά τξϊΛεγΓ/Όή ή
  ποιότης της ; Επί ΐσης προσφθιράς
  I-
  πιρε,πε ν* προτιμηθη ο
  ενωρίς.
  *Επ«ιτα διατί τίχα μία γνναΐκ» ν!
  μή είναι άσ-τ-ρονθ'μθς; ΠρεΊπ«ι μάλιστα
  νά λυπη&ωμεν διότι οί μαθηταί τοΰ Κο
  πιρνίχου δέν φοροΰν πλέον τδν χωνο-
  ειίή πίλον καΐ τδν μανδύαν μέ τα 4-
  στρα χαί τδ μισοφέγγαβο. Τδ κοβτο»·
  μι αύτο Θά επήγαινε Θαομασίως είςτήν
  »·*-♦-
  , , —. «.,,»^»·, -. κύριθι τοϋ Άρσακείου
  ό Μεφι«τοφελης καγχαζει εις 6τ( χρέχει[ ν> »βρέχωμβν ΧβΑ ,ργβ,ί»
  είς τοΰς τεχνίτας μας καί τοΰς εργά¬
  τας ιμας, τούς όποίθ'υς
  γ8*ή»»τοι έτών βίον έίλιεύ&ερον, τδ δ- ?(ιά βαρ«άτωΓ/φορολογιών ; Τοιούτου εί
  ποίον μετ ολιγον θέλει να εορταση την ΪΚ)ς ξ^^χ'^ σ^^&είτα[ είς τδ 'Αρ
  έκατοτνταιετηριδαι τοω, το οποίον τΙ&λει . _ .
  νά καταλάβη, ή νά τοΰ ίώσουν καί αλ-
  | λας επαρχίας, θέλει την Κρήτην, τήν
  Ι Ήπειρον, τήν Μακεδονίαν, τδ οποίον
  ηθέλησε να υπάρξη πρότυπον Κριάτο.ος
  βν τή έγγύς Ανατολή, 'άνίκ'5»νον νά
  κάτασ·κευ·άση τα πζράθορά τού άκόμι.
  ι Τδ Κράτος αύτ^, θά είπη ό Εύρω-
  η περι<ρρι5νη- σις πρδς πάν ελληνικόν ; Τοιαύτη είν« ή μαηΐτοολκτέ των διοικούντων τδ Άρσά- κε·ΐιον ; Επρεπε νά προστεθή ιάκόιμη είς λίθΐΐς κ-ακοιδιοικήσ'εως καί άσχημίας κοινωνικής είς το ο·ίκο|?όμημα αύτδ, τδ όποίοιν ®ν· τφ' συνόλω τού αποτελεί μίαν /λ&ύην διοκκήσ»ως καί μίαν παίος έργοστασιάρχης, δ&ν έκαμεν ο«τ» Οίκοδόμημα- κτισθέν, κρημνισθέν, έπα- 6ήμα προόδου &ίς τδν πολιτισμόν, παντα ν.αικτισ&έ-ν, γεννήσατ; αλλα μικρά τέκνα, , ( . ------. —.. δέ τα χρήσιμα ε]ς αύτο^ άντικειμενα Οίχ050μημ(χ β1|ς ^ 0—,ί~ συνβγβλάζετα, γί1 β"» το,?ύλον της απέραντον στά- Τόσαι γυναίκας ζητοδν να άναοιαλό- ψουν κηλίδας είς την ΰπόληψιν των φίλων των. Τουλάχιστον ή νέα άστρο- νδμος δβν ζητεί τοιαύτας ή μόνον είς τδν ήλιον. Καί ένώ τόσαι χ*1 τόσαι ά- φθσιοΰνται είς τήν 'Αφροίίτην, ή δε- σποινίς Σαντδν δέν άφοσιοΰται η μό¬ νον είς τδ άστρον τδ οποίον φίρει τδ δνομα τουτο, πράγμα τδ οποίον έχθέ- τει άπτεί«<ύς ολιγώτερον. Βεβαίως εάν ή ΰπάλληλος αύτήτοϋ ΆστερθβΧνθπ*ίοι> ήτο ΰπανδρευμένη, ο
  σύζι>γός της ηδύνατο νά παραπον€θή
  διότι *ιρν$ τής νάκτες της εξω··..
  Είναι 8μως ίγαμος. Καί τί άγνοτερον
  απδ την ψυχήν τοΰ άστρονόμο» ό οποί¬
  ος ομιλεί κατά την σιωπηλήν νύκτα μέ
  τ* άγνά ίστρα ;
  Τα συγχαρη(τήριά μας λοιπήν πρός
  την δεσποινιδα 'Εδμ» Σαντον Άνοί-
  τά εϊβάγει έκ τής
  α ά
  Κίρδώος Έρμής μέ τήν σ&μνότηιτα διον> τον(θ»Ρανον με αναριθμήτους
  —ΤΟΝ ΣΑΝ ΣΥΡΙΑΝΟ ΛΟΥΚΟΤΜΙ
  Στδν Συ,ριανον λόγον τού—τόν σάν
  Συριανδ λοοκθόμΐ—° χ· Πρωθυπουργδς
  ϋπδσχέθη τήν σύστασιν ΰγειονομικής
  νομοθεσίας ανάλογον μέ τδν πολιτισμόν
  τής εποχής μας πρδς μετριασμίν τών
  θανάτων. ι
  Καί ό βζυπνος π'ααιοχομματισμύς έ-
  γέλασε. ΤΑ, τδν χαχά.... Άκοδς να
  φροντίζη πώ*, θά λιγοστεύσουν οί 6ά-
  νατοι,' Καί πώς δέν θά μεταναστβύη ι
  ό κόσμος; Καί πώς θαύξήση την θρε-
  πτικότητα τής τροφης το» μ» φθηνή
  ζάχαρι ; Ό παλαιοχοματισμδς χορτβί-
  χ* το μυστήριον να φέρνη καί.,··τοΰς
  πεθαμένους νά ψηιφίζοι>ν. "Οσο γιά την
  τροφή, ή άχυροφαγι'α *αι ή άχιιρορρη-
  τορει'α άρχουσαν··.,
  —ΠΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΝΙΞΗ
  Ηκούσθη ή ερώτησις.
  Ράλληί, Μαορομιχάλης, Λε€ίδης—
  αύτοι εσοίυλοίρίζοντο καί ίσκϋλοτρώ-
  γοντο. Πώς ήνώθησαν τώρα σαν περι
  παβείς καντβδόροι ί
  ■ -- · --. -^.«.^-μ «'^^^ » ^ *.-* *'··ι λ ^ 4 Ι ι ί
  τα π*ράτ),>ρα. κ*ί τα κάρρα, αντο έ»^ς Παρθβναγωγείου ; Οίκοδόμημα τδ β(*οι>ς'
  9έ στερείται έιντελώς τεχνιτών δια να - - - · - - - ·
  χατασκβυάση τα στοιχειώιδη ταυτα άν-
  τι<κ8ίμενα της κοινωνικής ζωής. Στε- ρβίται πάσης βιομηιχανικής χαί τεχνι¬ ϊχ,τ,ζδ χοινός τις ίδ·ιώτης, άσφαίλώς ή κήρυξις τούτου τών ^^^^ ΐ<>υ ε{ς κ,ατάστασιν
  άπαγοριεύσεως ώς εντελώς άνικάνου
  τόν ουρανόν τδν οποίον τόσαι
  βλεπουν ποτ* »ξ αΐτίας
  τοό χαπε'λλοο των.
  ΚΛΕΜΑΝ ΒΟΤΕΛ
  γριωτεραι και
  τών φυλών.
  Τί νά άντείπη κανείς είς τάς είρω-
  νείας ταύτας κ*ί τοΰς χλβυασμοΰς τού-
  ς
  τοις τοΰ Ει>ρωπαιοι>
  παραιθύ
  πράγρ-αιτι άγνοβί καί περιπίπτει
  ί Ν* τού απαντήση ^δ
  ά
  ρων
  είς
  ύπάρχουν
  νοι νά
  χάση άκόμη ττχηρότερον
  ;, θά
  με τήν ά-
  χάη άμη χηρρ μ
  βίλτηρίαν τών νιωτέρων Έλλήνων,
  Άββηριτων ήθέλομεν νά είπωμεν, τήν
  ξενΙίμανίαΝ αυτών τήν ετερ ι φρόνησιν
  αυτών, τήν ετε
  Ε
  Ι πρζ,ς τήν ελληνικήν Εργασίαν, πρός
  ρ
  Και έίόθη ή άχάντηβις*
  — Τούς ήνωσεν ό λαός.
  __Πώς τούς ήνακ» δ λαός. Ό λα-
  την
  δς άπορ·ί
  Καί παρενίβη εν* παιίάχι με
  παιδικήν τού θυμοσοφίαν.
  — Καλά σοό λ«'γ*(, μπάρμπ*. Τοός
  ήνω— ό λαδς, γιά νά τοί>ς πνίξη-----
  ρός η η
  την Ελληνικήν τέχνην.
  Τό σ*άνίαιλον τούτο τής ϊιο·ικήσεως
  τής Φιλίκπακδε-υτικής Έταιρίας, μάς
  κττέπληξεν επί τοσούτον, ώστε ήθ&λή-
  σαμεν ν* ζητήσωμειν τάς πληροφορίας
  ένδς έκ τών σ*Λ6ούλων, ίιότι όμθιλο-
  γοΰμεν ότι ήιϊυνατοϋ;χίν νά πικττϊύσωμίν
  είς μίαν τοιαύτην τερα·τά>3η απόφασιν,
  ερχομένην νά τεθή ώς κορωνίς, έχτός
  αν καί άλλαι έκχλήξεΐς έπιφν>λά«σον-
  ται είς ή<Αάς, είς τδ οικονομικόν τερ»- τούργημα τής δ&οϋ Άβδήρων,^ τ0 πα¬ ρέχον άμυιδρχν ιδέαν χαί ίίκάνια τής διοικήσεως των φιλανθρωπικύ'ν κατακ στημάτων έν "Ελλάδι. 'Εζητή·ο««;Α8ν 8β ή γνώμην ένδς ΰποψηιφίοι» βοαλεΐίτοΰ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ, θέλομεν Πημθβιεύββι εξό¬ χως ενδιαφέρον άρθρον «*- ΐ τοΰ Λαρι«««ϊ*ου βιδηρο- « }ώ «ουλευ }ρ Ύορας κ. Ι- Κουντου¬ ριώτου. . . μ τήν γνώμην ένδς ΰποψηιφίοι» , τρείς έκ τών σ·^μ6οώλων τοΰ Άρσαικ*ιθο τυγχάνουν ΰποψήφιοι βοολει/ταί, 0 εις μάλιστα τούτων υπήρξε καϊ άρχηγδς κόμματος, διά νά ίδωμεν πως σκέπτον- ται αύτοί οί άνθρωποι, Όϊ όποΐοβ δέν άρκοΰντιαι είς τάς διοΐικησεις «ταιριών χαί φιίλ,ανθρωπΐΛών καταστημάτων,άλλά θελοαν ν ά ϊβ^ύνοον ν.αί τα χθ'ΐνά. Ή τεραΐτώδης άπάφασις δυστοχώς ίπεβεβαιώθη μέ την ίικαιοιλογίαν δτι επί ίσης προ-σ^οράς τιμής προ«τίμηα·αν την άλλοΪΌττήν διομηχαινίαν διά την μη^α- βίου δταν ένβκρινον τούς άκιαλλαισθήτυς έκείνους όγκους ; Έ^ηιπατηιθησαν άπδ τοΰς μη- χαινικούς δταν εκοψαν τάς δέσεις τών Ο ΣΟΦΟΚΑΗΣ ΖΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ τοίχων καί των «ροδοιτκίδων καί ήπει- ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ, ΤΟΥ ληθή ή ζωή επί τόιον χρόνον μ<άς *κ των μάλλον ίΐτ-συχνάστων οδών καί ή- ναγκάοιθηισαν νλ λάίοιν έκ τών ΐ»τέ- ρων τόσο^^ πολοδάπαΐνα έξασφοηλιστικά ς ρς •«έτρα αιάς αιίφνιιδίας πτώσεως όλο- των ϊριαμάιτων τού ~δ Παρίσι. Αΰτδ κλήρων ταίχων; Καί ΐρχονται καιτόπιν σι/νί'βη ώς εξής· Ό γνωσ:ός μας Ραϋμόνδος Δούγ- μ·- την γνωστοιτέραν μας Ίσ·ιδώρΛν τοι* παρέστησαν τελευταίως στό Σ α- λέ Π > ^ 2,300 χρόνια άπ^ τδν θάνα-
  τό* ι«>υ ό ΣοίΌκλής έξι>πινη<Γ8 καί ζητεί τα εκατοστα το«> άπδ τάς
  ϊά
  ρ χ ρχ
  δλ«χν τούτων οί ίιοιχηταί τοΰ 'Ρψνχ-
  κείθϊ νά έχιστεγάσουν τήν παϋϊαριώδη
  ?!θίκη«ίν των μέ τήν παραγγελίαν δ-
  ύ ή ά
  ?!θηίν ω μ τή πργγε ρη ς
  γϊοηχοντα παραθύρων είς τήν άλλοι- ( τβλέ τού Πα/ρισιού την «Ήλέκτραν».
  *—:., . ιτ..._.-.— ι----.-.— _«.- Αι, χοό Σοφοχιλ·έοι>ς είς την Ελληνικήν
  τλοΰν
  Ερωτώμεν, "ερωτώμεν
  τοιούτον θά·ρρος ;
  άν-
  ΠΐΡΙΣΙΝΗ ΧΡΟΗΟΓΡΑΦΙΑ
  Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ
  Συνήθως βί γοναίκβί πολΰ
  ενδιαφέρον δ*ικνόουν διά την αστυνο¬
  μίαν. 'Ομι,λήσατε είς αύτάς περί τής
  άρμονίας τοό σύμπ^ος ααί θά «άς
  ί ότι έπεβατ» άπδ τδ φβγγάρι.
  ά ά
  μ ρ
  Εάν τοί>ς όνομάσητε κανέν άστρον- θά
  άρχίσουν νά τραγουίοΰν σότα δάτβια
  «αστρον λαμπρόν μοο άστρον»· · . .
  Έν τούτοις μία ν*αρέ καί θελκτικω
  τάτη κορία, ή δεσποινίς Έδμέ Σαν-
  τδν, διωρίσθη άβτρονόμ.ος είς τδ Άστβ
  ήτο τό πάβος της,
  ροσκοπειον.
  Ή άβτρονομία,
  άιπδ της παιβιχής της ήλικίας.
  Είς την ήλΐιχίαν κατά την όποί*ν τα
  χορίτβι* παίζοον τής χο&κλες ή ίεσ-
  ποινίς Σαντδν παρετήρει *δν Γαλαξί-
  αν. 'Αναμφιίίλως δ πΛτήρ της ίέν ή¬
  το τής γνώμης 2τι τ* παιίιά ίά
  ρ η ρ.
  Σοφοχιλ·έοι>ς είς την Ελληνικήν.
  Άλλά πόσον «τρόμαιξ*ν δταν τήν άλ¬
  λην ημέραν έπαρουσιάυθη ή γαλλική
  «'Εταιρία τών Συγγραφέων» καί ~ρά-
  χοιν τκνά έν όνόμα'τι τοί Σοφοκλβ'οος α¬
  πήντησε τα ποσοσρά της έκ τών *!«πρ*-
  ξ»ων.
  Ό Δθ'όγχιαΐν ένόμισβ κατ' άριχάς ότι
  π«ρεΛ>όησε καί απήντησεν δ,τι θ' άιηαν-
  τβΰσεν ό χαθ&νας μας, δτι δ Σβφοκλής
  απέθανε κατ'* την 93 Όλυμπιάία καί
  ίέν ύπάοχονν οίτε χήρα, ουτε κληρο-
  ό
  Καί συνήνεσε μέν ή 'Ετοτιρία τών
  Σογγρίίίέων νά καιτεδάση τάς άπαιτή-
  σ«ιςι της άπδ 10 είς 2 τοίς εκατόν
  άλλι} έπέμενεν είς τδ δικαίωμά της
  αώτδ καί Ιδεν ΰπεχΐΛρησε/ν,
  Το πράγμ» έκαμεν αίσθησιν κια! δ
  ιδιεοθ«ντής τής Έταιρίας δια νά εξη¬
  γήση τό διάβηιμά τού είπεν είς μίαν
  «V
  άηήντηααν μβ
  έ κείνοι- Ρά! ρά! ρά'«
  (Άντιστρ ο φ ή)
  Κι' είπαν άναφανδόν
  βτού Κέκρο.της εκείνην
  ό Ράλλης την οδόν
  «Τού ίθνους ή άρά___
  ό άρπαξ Βς;νιζέλος....»
  Ιεΐαί τοΰπαν— Κόφτο τέλος
  μήπως καί πέση ρίχ-
  μπαϊΐόξυλον καί ξύλον
  καΐ τών ααρανταρέα
  τοΰ Δημητράκη φίλων
  απήλθεν ή παρέα
  ι— μωρε τόν φουκαρά
  τό Δημητράκη! Ρά'
  (Έχϊΐσό^ιθιν) ?
  Κ,αί είς τής 'Αττικής
  άνά τα τρομερά
  έξέδραμε χωρία
  πηγαίνων ά,ρον άρον
  πρός άγραν τών κουμπάρων
  ό Δημητράκης ρα
  Καί είπεν. «—Είσθε φίλοε;»
  | Κι' είπον εκεΐνοι—Ου.
  —'Γ«ατί; ό Ράλλης εΕ«β.
  —Γιά τό άβτε ντουα ου.
  ' «Ταί μπέα νουκε ντοΰκε
  γκέλ μέν ούγκουν ματαοΰκε
  | Ταακπίν ούχ-ντουν Ραλλάρ».
  | Τοΰτέστι «—Πουν οί χρόνοι
  ποΰ μάς έδίναν τάλλαρον
  να σϊ καλοΰμεν Ράλλαρον.»
  , Κι' είπεν ώ Ράλλης:—Ράΐ
  Κι' οί Άλβανοί* Πρά-πρά.'
  (Καταστροφή)
  Κι' είς τό Δημοτικόν
  άπίνα ντι—ούρρά!—
  έπράβαλεν ό Ρά
  να κόψη καί να ρά—
  Ι«37 ψεύματα γερα
  Καί τοοπαν—Φουκαρά,
  δέν είβαι ύ Δημητράκης
  π>οΰ έβριαες τοβάκις;
  "Ε τώρα «άψε λέω,
  γιατί θά μείνης Αέω(ν)
  χωρίς ποαώς ούρά,
  νά μοεάζης τοΰ Πρα,πρά.
  ΠράΙ. Πρά! Πρά!
  ΞΥΛΟβΡΑΤΣΤΗΣ
  Α. Ο. Δ. Ο.
  Ό βασιλεύς τής Βουλγαρίας Φερδι-
  νάνδος φοβϊίται νά μή τού κλέψουν τδ
  στεμμα τού χαι χοιμάται μαζί τοο. Δή
  λαδή τδ εχει χλεισμένο στδν κοιτώνα
  τού. Καί 4 λόγος διότι πολλά πολύτιμα
  άντικείμ«να χαί σχεύη έχαθηβαν μυ-
  βτηριωρδώς άπδ τα. άνάκτορα τής
  φιας. Ενα έξοχο σερ€(τσιο
  τραπεζιοΰ, τδ οποίον τοΰ «ίχε χαρίσει
  διά τδ γεδμα τής στέψεως ή μητεΊρα
  τού, ή πριγκηπίσσα Κλημβντίνη έκα¬
  με φτερά. Εΐχε μεγίστην αξίαν καΐ θ>/
  νήκ«ν άλλοτε είς τόν Λο·υίοβίκον ΙΔ'.
  V
  "Οσον ομως δ Τσάρος των Βούλγα¬
  ρον επήρε τδ πράγμα μεράκι λέγει δ
  «Κόσμος» τής Ν. Υόρκης, τόσον οί
  "Οταν άναλογίζεσθ* τδ πρό ραμμα τοΰ σημαιοφ«ρ'Λ» ιής
  ανοηττνΐοόμενον πότε είς τάς Πάιρας, πότε «·ίί τήν Σύρα, χάτε «Ίς' τδ Αί-
  γιον πίτε είς τήν Χαλχίδα, πρόγοαμμα ραγϊαίας έθνιχής ενεργείας πρός
  χρησιμοποίησιν τών ίυνάμεων έκείνων τών φυσικών ·καί ·ζών άνθρωπίνων τής
  'Ελλάίος, τας οποίας ό παλαιοκομιματισμος είχ* καταδικάσει είς θάνατον,
  πρέπει νά »χητιε ΰπ' Οψει δτι διά τοι ούτον πρόγραμμα ό κ. Βενιζέλος εχ«ΐ
  άνί"/ικη^ τοιούτων συνεογατών οποίος ό κ. Όθων Τετενές.
  "Οστις πολΰ προ τής άνχτολτς τοΰΒ»νιζε.λ.κοΰ άστέροί, μίλις ίπανήλ&βν
  άπδ την πλουτοποιδν είς Ρουμανίαν δρίσι'ν το.>, κατά τήνδποίαν άνέιχτυξεν 8λβ
  τα προσόντα έκείνα τα όποία συα·>Γαρου.3ρτοΰν είς τούς ήλ*κτρικούς άνδρας
  τής ενεργείας, άνέπτυσσε καΐ ΰπίστγ)Ρ5ζε καί κατείχι πρόγραμμαι έθνιχής
  πλουτο*«ραγωγί/ς, έχων ΰπ' δψει τού τάς προόδους τής Ρουμανίας, τάς κρο-
  όδους ίίλλων λαών Εύρωπαϊκών, τήν πείραν το» τήν ελληνικήν ικαί σ»ι«Λτ©·
  μενος υπέρ Ράλληδε;, υπέρ Θεοτόκηδβς, ύπέβ ΣψΛπούλους, υπέρ Κα/ίγ«·
  ροπούλους 8τι τα οίκονομικά τού Κράτους είνε μέρος τών οΐιχονομικών τή«
  Χώρας καΐ 8τι διά νά προαχθή ή Ελλάς πρέπ*ι νά πλθ'υτίσγ) κιαΐ νά άνα—
  καινισθή γεωργιηιώς, κτηνοτροφικως. ναυτικώς.
  Μέ τοιαύτας οικονομικάς σχέιΐ-ις α*ί "·έ τοιούτους έθνι,κοΰς
  τήν κυίιρνησ^ν τής Ελλάδος απεφάσισε νά κατΐλβη βίς τή, «ο-
  | λιτικήν, τήν οποίαν άνδρες πρακτί/θ'ί,οίχονομικώς άνεξάρτητοι, τήν ίτβεμαν
  Ι επι παλ«ιοκομματισμοΰ,διά να τήν νέμωνται οί «ξ «παγγέλματος πολιτειαι,
  οΐτινες ίήν έμπορεύοντο.
  ι Είς την Άναθίωρητιχήν ΒοΛήν διεικρίθη είς τα γεωργικα ζηττ7μ9"Γ«
  καί ΐδ'ως »!ς τα Θεσσαλικά, έι;ιδράσας δι1 ωραίας αγορεύσεως ήτις συνε-
  κίνηιτεν όλην τήν Βουλήν είς τή/ δοθείσαν λύσιν είς τό άγροτικόν ζή'τ,μα.
  Είνε τοΰ εϊδους τών βουλε,τίν έκ*ίν6ΐν οΐτινες διαα.ρίνονται είς την
  αγγλικήν Βουλήν, την γερμανικήν Βουλήν, τάς Σκανδινχυϊιχάς Βουλάς Ό
  ■ίιαδεχθιίς τδν Βάλφουρ είς την ήγεσ'αν τώ; συντηρητικών τής Αγγλίας
  ?έν είνε τίποιτε άλλο παρά ενας επι·/«ιρηιματίας.
  Πνεύματα ετιχί'.ρηυατικά ώς τότοΰ κ. Ο. Τετενέ, προσφέροντα την ϊια-
  ■νοητι<κότηιτα αυτών είς «ξνπηιρϊ'τν,σιν νιί προβιβασμόν τών έθνιΧ/ών πρ*γι.ά^ των είνε άπαιραίτητα διά τήν νί;.,ι έδΜκήν περίοδον τήν οποίαν έγχΛΐνι-- άζει ή Βενι^λειος δράσΐί.-Διά ιοΰς Κίΐραλλήνας ή δράσις αύτη άνταναχλά ιδν Κειίαλ^Λνήτικον «γκέΐφαλον, τα Κεφαλλονήτικα νεΰρα, τήν δράβιν χαϊ τήν ένεργητικότηιτα τών «νδοξωτΐρων *έκνων τής Κεφαλληνίας. Εάν δέν ήτο Κρητιχός ό Β*νιζέλος «πρεχ; ναείνε Κ:φαλλήν. Οί Κιφαλλήνες δίϊοντες παμψτ^ίανείς τδν Βενιζελΐκον συνδυασμδν, χαϊ είς τήν ψυχήν αυτού, τόν "(Οθωνΐ Τετενέν, όστι; Θ' αντιπροσωπεύση ζωτβό- τερα παντός «λλου την νεο«λληιν.ήν δ:αστη,ίΐότητ«, Θά δώσοον νίκην είςΐήν Κβφαλληνιακήν έπιχειρηματΐ'κότητα εί; τδν Κεφαλλη^ακόν πατριωτισμίν. καΐ νά μεταχειρισθή τ* χρήματα ϊΓ 'Εθνι/.οΰς σκοιτούς. Οϋτε ϊ'/^&ς *ύρέ- θη τού άπολεσθέντας θησα^ροό, μί 8- λας τάς συντόνους ίρίύνας. Ί1 άστ»- ρ ?η) αποκλειστικώς ΐήν β·- ραπείαν τού θαλασσίου ύδατος, τή-> 4.
  ποίον μεταχειρίζεται ό ΙχτρΙί Ρενί Κιν
  τόν. "Η/,ο^σετά πολλά καί τα θα;«ά-
  μ νομίζει δτι οί κ)ίπται τί Ιχ&ν) σία πού λεγ«νται διά την Θερα-/ίϊ1αν
  βγάλει πρδ μηνών είς τδ έξ^τϊοιχίν. ταύτην καΐ μάλιστα γιά τα παιδιχ,χαΐ
  λ*φ | άν ίδη δτι πραγματικώς εΐν» όπως τα
  λέγουν *χ*ι «κοιπον νά είιταγάγη τ*
  Ό Φίώδινανδος δ*ν ήτο τονηρος μ» , - . , . » »-
  , >-»- » · ι σ·υ«τημα τουτο εις το Λονδινον
  τδ στεμμα τού Είω και εικοσι χρδ- * , ,*
  ,,
  V
  » ' ., , . £ -Γ < πτωνικϊς συνοκκιας. νια ήλπιζεν ότι θα εστβφετο βασιλεύς , '- κ«ί τα »1χε παραγγ*ίλ*ι ολα. Αιΐ Δ»- < νάμίΐς ομως δέν τδν αφίνον. 'Επΐ μή- νας τδ στέμμα, τδ διάδημα, Τΰ σχήπ- τρον κλ. παρέμενον είς ϊν χρυσοχοείον τοΰ Μονάχοο. Ό Φ«ρδινανδος δέν εΐ- χε να τα, πληρώση, οί όπήκοοί το» δέν ϊδιδον τα λεπτά, εως δτοο στο τέλος ό χρυσοχόος δαρυνθεΐς νά. περιμένη τα έξίθίβε είς τήν βιτρίναν το» μ* την σημείωσιν ότι πωλοΰνται μέ εκπτωσιν άφώ ό ήγεμών τής Βουλγαρίας πό» τα παρήγγειλε δέν ηδύνατο νά τα πληρώ ση. *Ετρεχε ό κόσμος κλθε μερά στήν διτρίνα κα! τα εβλεπ» καί εγίνετο σω (Πό πανηγΰρι στδ Μόναχον εως Ητου ή πριγχηπέβσα Κλημεντίνη τα ήγόρα- σ>ε χαί τα αφήκε χληρονομία είς τδν
  υϊόν της. .,
  ι.ίΐάς
  γηη ηιμά & ίεν είς μαν «όμς τής ρη,
  συνέντευξιν ότι δ&ν ήγ»φε την άπαί- ! Βούλγαροι δέν <»κο.τίζονται γι' αυτοίς ί έ έ Σ ί ή δλέ "Ε λ ήγφ η τησίν;το·υ έν τφ σινμΐφέροντι τοΰ Σοφο- λ' άλλά τής νεωτέρας ίραμαιτι- κης. «Ι ια φαντιασθήτε μια φορα, ειπε, ά ί ' άΛΰά νά τα θεατρα ν' τής δοολιές. "Ενας μαλιστα γερουσια στής εδήλωσεν άναφανϊδν δτι Θά £χα- μνε πολΰ φρόνκμα ό Φβρδινάνδος νά πω 8λα αύτά τέ χειμήλια των «αν έχί σχηνής μόνον άρχαία δραματα 6*νων ποδ !χει κληρονομίβ ά«6 την ίιβ >ά μή πληρώνουν ιτθιτοστά. Αύτδ μ*νν« το» β<ς 'Αμβριχανοος λλέ Τδν κόσμον χαλφ στήν Ρωμη·» μέ τούς ΰπνωτιβμίύς τηις ή κόμηιί~α Κάρ λο Ντέντις Ντιφράβο Θυγάτηρ τ;ϋ α¬ ποθανόντος Γεωργίου Βίλντ άπ» τό Σαίντ-Λουή χαί έγγονή ΐοΰ Χένρυ Στέγκβλ άπο την Ν. Υόρκην. Κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν είς την οποίαν παρευρίσκετο οληίη άνωτ«- τη ικοινυνία τής Ρώμη-ς, είχε συ«βοη¬ θόν τδν Πίνκμαν; τον γνωστόν μαςΠίν- κ./αν, τδν ύπνωτιστήν ό οποίος πρδ έ¬ τών είχεν έπκτκεγθή τάς Αθήνας. Ή .κόμη·σο"α καί μερικοί «κ τών φίλων της δκαμαν ίιάφορα πειράμ,ατα ΰπνωτΓ,σ.Λθΰ, νοομαν;;ίας καί των λοιπων κ).ά!ων τών μυττηριωιδών αύτών% έπιστηαόν.Ό μαρκήσιος Γκαξότη παρουσίασεν' έκτΑη- ξίΐς τάς οποίας θά έζήλεοβν καΐ ό γνωστός είς τίϋς άναγνώβτας μα? Λα στιχένιος Συνταγματάρχηις. Ή παρά¬ στασις, άν τήν ποδμε, ϊτσι, εγινί ποο ολίγων ήμβρών είς τδ Γκβάν Ότέλ καί τότιν επέτυχε·/ ώστε ή κόληστλ έ¬ ν ά δώση καί άλλην. -ΚΑΙΙΑΤΙΕΣ - ΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ -ΤΟΥ ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Τρικυμία είς τδ διά Σΰρον ταξείδι. Ό κ. Βενιζέλος μόλις είσήλθ«ν είς τδ άτμόπΐλοιον καί απεσύρθη. Καθώς σάς έτηλεγράφησα, κα-τήλθε κρι>φ* (Ις
  τόν Πειραια είς τδ Λιμεναρχείον ί*1
  αυτοκίνητον, διότι ίμαθεν δτι τού προ-
  ετο'.μάζετο μ*γάλη προπομπή.
  Ό Λιμενάρχης τόν εΙδ« ξαφνικά μέ
  άνοιχτδ τδ στόμα.
  ν
  Μέσα είς τδ βαπόρι δΐτγγήθησ«ν
  κ. Ββνιζέιλον
  Κυρι4χος
  **
  Ή πριτκήπισσ» Κρίστιαν τοΰ 2λέ-
  ίιγΐκ-Όλστέϊν, θεί* τοΰ βασιλέως τής
  Αλί έ ^ Πί δά ά
  Αγγλίας
  ς
  Παρίσι διά
  εξής είς τ£ν
  Ό »<ός τ° ρς ξρμ ρ ημερών, με τινάς Ββνιζε,λιχούς <ίς την Σαλαμίνι. 'Εκ-ίΐ &ί χαιλοί Σαλαμίνιοι διηγωνίσθησαν ποιδς νά τους πρωτο- περιποιηιθήι. Μέσα δι είς τ» πολλά τής περιποιήσεως ήτο καί νά τδν χ«ρ- νοΰν ποτήρια μέ τδ 4ί«λο των κρο»ί, ί ν ά έπιμένουν να τα πίγ). Ό Κοριάκος μέ τ0 δεύτερο πόνΜ ποΰ ήπιε έζαλί«ΐ«η. Αύτο τδ είπαν εις τδν Βενιζέλβ, δστις μειδιών —Δέν μπορεί νά βαστάξιι τδ χραβί; —"Ετσΐ φαίνεται... —Έ... Δέν κάνει γιά πολιτιχδς...; V Όταν τδ βαπόρι έφθασεν είς την Σμρον, τδν ικ. Βενιζέλον τον «χ««- ρέτισ* («ταξί» τών άλλων δ ^πρωτί* δουλευτής χ. Καλομίνόποολβς. Ό χ» ρετισμδς θά ήτο ϊμμετρος δ<ότι ο Κ. Βενιζε'λος τοό εί« μέ χαμογελο· —Καί ποιητής κύρι* ΚαλομινδΐΜτ»· λ« την
  ■*" ΑΚΡΟΙ1ΟΑΙ—
  —Ή *ο(ησις δέν Ιχ«( δικχκρίσεις.
  __Άλλως τε «πανέλαβεν * κ. Πρω
  θι»π»υργδς, μι* Άραδική κ*ρθιμί» λέ¬
  γει· «ΚΙΘε ενας εχει την ηλικίαν 8-
  θελει....»
  Λ
  'Οταν ϊφθασίν είς την Σίρον δ Β«
  νιζέλος, ϊνας βαιρΓλάρης φών«ιξ«·
  —Γ'.ά σου ώνορφαν
  Καί ίνας άλλας πηϊών
  στή θάλατσα*
  —Νά τςθ-ΰ «ίδαμ« ΧΛί ίνβρωπο ποδ
  ίνα χΰίημβ τοδ δποΐθι» ά»<»ΐΓάβμ«τβ 4· ναβημονιεύομεν ενταύθα. ....•Καλώς τ^ν Ελευθερίαν ποί τ>ρ>θε νά μδς σώση,
  κι' άπ' την παληά σβπίλα- μβς
  νά μδς
  Μάς ήλθεςΐ Καλώς »'
  Φϊύγεις; Καλή σου ωρα
  ! Μέ τή χ*ρά τού Μέλλοντας
  Ι τοΰ Έθναως, την
  ν
  Μίσ* είς τδ 6αιτ6ρ< 4 χ. Βενιζέλβς ; μ'^ π'κρίαν *οι» μεγάλην, δτι ό ^Γώ»·,γ Οο »λβι>τής χ. Ροδσης, τίν δ-
  ,τ'/ ' ' ς '·> Ββνιζίλος, τόν εχ«μ*
  ί' τδν ύβρίζ»! σήμ*ρον, γιατί
  2ε^ -ο; ϊΐχιπιριέΊλαιβε είς τϊν
  η λέγων δ χ. Βενιζίλος
  ρ« το Κά^
  άχόμη..·
  Κο»ί ι
  αει*'.:#ν
  - Κ αί
  Καί μί» τρομερά- «ιπο|χ)*'λ^ψις.
  Ενθυμείσθε τδ γαλλικόν έχισκεπτη
  ρ·ον τό οποίον είχον δημοβιιύσει πρό
  κα'.ρ'ίδ αί «Άιθήναι», άπΌδίδουσ«ι αύτδ
  *ΐς τον Μαρκαντωνάκην καί το οποίον
  ήτο τί έζτίς· «Κλεώ Μαρκαντοάν άμί
  πρι£ΐ ντι πρ^ζΐντάν ντέ κονσβιγ—Λ'
  έ τε ά Κανέ « λ' ίβέρ 4 Άτέν».
  "Ε λίιπον τ£ έπισκεπτήριον αύτο «-
  Οπδ 1*3 ίϊ'<30 Πώπ ς κα( οί-
  υλ /εν«(ας τώ^ Αθηνών.
  Αιηδ τδ είπεν ό ίδιο,ς ό κ. Πώπ
  είς τδν κ. Μαρίνβν, τ$ν ίιευβοντήν τού
  Ταχι>}ρ©·Λ»ι'ου, όστις χαπβκλαγ*ίς πρό
  νύ νιγε'Φονς τΐ5 πραξικοπήματος ί-
  ί ι λ
  των
  «ι*
  Ό κ. Βενιζέλος, μέβα είς το δαπίρι
  τέ οξής {λεγε πιρι των άρχηγών των
  —■Μιτά μίαν »πανάο·:«σιν, μετ* μί¬
  αν τόσην μεγάλην εξέγερσιν κ«ί κβτα
  φοϊάν τοΰ λαβδ, αύτοί ο* άνΘρωΐΕθ(.
  άντί νά σ'^ετισθοΰν. άντΐ ν* νί
  αοον δτι έιτλανήβησβν, δτι *«λή
  κ·α! η «πανάσταίΐς, «λεία Ιϊέν
  άλλά κδτ'. ?γ««ν» καί με «όττίν, χαί
  ί
  τάς
  συνεργασίαν
  γω,
  •/αν τα ι μ«
  ίϊίας παλαιάς
  τρισχειροτέρ·ας σκέψεις είς τδν αγώνα
  καί την πολιτικήν.
  Αύτδ δεικνύει ότι αύτοι οί 5νθ>ρωποΊ
  ΠΩΣ ΕΠΕΔΡΑΙΕ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
  Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΝΟΜΟΣ ΕΤΒΟΙΑΣ
  Κ*ί 6 νομός τής Εύβοίας, ?πως ο!
  «Αλοι: «μοί τής Ελλάδος, ησθάνθη
  την ε&γιαγτηιην καί τονωτι·κήν «δ'θ-ήν
  γή τικί>ν
  τίΐς Άνορθώσεωί εϊ<τ*?χθ(Α8νην, χίτ εξοχήν :·αί χ^ρίως επί τής Βενιζελικήν Κυ6ίρνή«ω; είς τόν δογανι<τμόν τού τόν νεκρωμϊνον κβτί παραλελυμένον υπο της φανλοικρβτίας τού παρελθδντ'ς.Έ- κείνο, τό ό—οίον ό λαός ττίς ΕΊ6&ί<χς έν &?ν.·>*ή<ι ι-ρος τοϋς άλλοις νκ>(>ύς
  έ ή
  ?ι ρς ς
  διά των τ*λοταίων έκλογών
  ηθάθ ό ά
  κυρίων — χ» ϊεί νεαρωτάτων — νά
  ίπωνταισύταί.Τούτάλιβτον άς άπέ<ρ«υ- γαντάς ίξώμους τουαλέττας· καμπαρέ, μπιοιιάτ, καί έν γένει ντεχολτάρκμα λέξεων καί άστ*ίον δέν συμβι- βάζίται μέ ντ&κολτάρισιυα τοοαλϊτι&ν, συντελοϋν «ΐς επέκτασιν ντίκ,ολταρΙ - σματος. Χθές είς τάς 6 μ. μ. είς τα το3 Λυχείοο των Έλληνίίων ι ή δεβχίινίς Μυρσίνη Κλεάνβοος π»οί τύπου «ί<; τα 9έρα>σ« καί
  ν
  Τετάρτην, δίί«ται «ίς *ήν
  το5 «Παρνασσοΰ» μία ίνδια-
  5«ρ
  ί
  τής σ/ολής των άπόρων παίιδων «ν Αι¬
  γίω. Τής σιχναυλίχς αί τής προποοΐύί-
  ται μία διάλεξις τοΰ κ. Γ.
  λ<*>. Μετά
  κά ,καί δ
  λίστων
  ίτ» *05ί β πατέρας των
  Είς τό 'Ω9*ίον διδάσχονται ή μέν
  άπδ «τροφάς ή δέ άπδ πεντ»τίας
  άπδ τού καθηγητού" κ. ΜΐΓθνστιντοδί.
  Την Ιμ·πνε»σιν τής αποφάσεως των
  χαί την έντασιν της τ&λμης των
  φισβηηί ίι' αρκετόν μίΊρος ο
  τής τοΰ 'Ω$««>ι> κ. Νάζος, ό δχοίος
  άρχίζει νά πείθεται ζτι εψεδρ» τέ
  της Πιανομανίας ι
  ών τοο ίσον κα'ι των κη-
  των μαθητρ«ών τοι>...
  Α
  ώς αί νεαραΐ 6«>λιν'βιτρ·ιαπ εί
  Ή όπϊρέττα ϊ<ρογε ΏίεΤον έν είδει κροτέββ άπο τ θηνά Τσ'.ρώντ·, άπο τί}ν ΕΤ 46 ; ίλεγεν είς έντνπώσβων ή ·η- δ?ς Α¬ ί μ»ο». ενα αητΜ; ίιάφορ* κχνι-ι Κ·ς ίχτ£ΑίΜ,ς χλαβικών ίργων. δι άγια όχδ 'βλ- <—,χ^θώ είς την ίλ*?οχ; μοι>*!»τ;ντη
  ά '
  φρ
  # τεμάγια όχδ 'βλ-
  θά τοα-
  εΤν« τ
  ..5-
  «ίναι άνίβτοι «λέον. Τα μι>αλά το«ς,
  δπως καί άν τοΰς τα κάνης πάλι τα
  ... Έγώ ξ*ρετε_πώς τα
  νά
  χαρομ.οιά·ζω τ* μοαλά αυτών; Σ*ν
  ρίξϊΐς μίσα σ' ίνα πο·τήρι ν*ρο ^ ..
  "ΟίΛν 103:! 3γ^ τα άναχ-ατώοης, ίν τα
  ος μιά στιγμή,· πάλι τό λάδ: θϊ
  ΐ *ίς την ί δ ό θά
  άνοτβΐ ίς την ρφη καί τδ νερό θά
  μ,ρίνη κάτω.... "Ετβι χαΐ τα μοαλέ «ό
  των.
  'ΕγιΌ μ4λ!«τ* έβκίπεαα, έζηκολοδ-
  θτ,βΐν ό κ. Ββν<ζέλ«ς, νά τοί»; δΐε«κβ- λΰνω την είσοίόν τους είς την Βλή ά " ί ΰ Π?όγρα*ΐ|ΐ« λίαν ποιαίλλον. Ο ιβΛ,Λ) ;αν. σκοπιδς άλλως τε είναι βκτάκ'τω-ς εύ«ο. γετιικός. πρόκ«ιτα·. πεοί τής ««πα.ϊεύ- Της Ημέρας ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (Τού ρ τος βυντάκτους τής «'Α- όλ ) ξς τού λαθρεμβρορί&υ. Θά ί.ωχιθή δμως καί δα έξοντωβή τίλβαν το λαθίεμιτόριον μέ την στρ»τιωτ'κί?ν 360 τελωνοφι>λ*κων καί τη
  6 ίϊώ
  Ι τούς ητίτείλησεν ίτι θά τδ
  μΛτικον ζητημα *αι
  ξ
  Εντβ&θεν θά προέλθη ενίσχυσις
  σημαντική τής δι μηχανίας και «> «-
  μπορίοα καί κατ
  των πρ^ίων τ&ί
  Παραβάλετε, κύριοι, σι*νε~έρανε τοΰς
  ίίο πολιτικοίις «ν 'Ελλϊϊι κ&σμ/θί) ί,τδν
  κόσμον τδν παλαιόν «αί τόν <κάσ·μ.ον τδν νέεν, καί συμφώνως πρδς τα συμπερά- «αατα τα σκήα θά συναγάιγβτί «/.τής τοιαύτης άντιπαραβολής,έκφέρατε *,«- το την 11 Μαρτ-'οιτ την έτι»μηγορίαν Ό κ. Πρωή»ποι>ργδς έπανε.λθών έκ
  ροι διά τού «Πέ,λΛπος» είς Πειραια"
  4
  Σύρο ι ο ς ς ρ
  την 6ην πρωϊνην σημερον, άπ»6ι64σθη
  5 ίϊό Α Π
  ν
  Πανδαιμόνιον ζητωκραυγών,
  μιών κ«ι χΐιροχρατημάτων έ
  τιυς τίλί»ταίους λόγους τοδ κ. Πρω-
  ί έ ί ή
  είς την προ
  ο
  ρο τού σιδηρόδρομον Α. Π. Ι ργ
  , οπόθεν πεζή διηυήτνθηπρδς ' *"? δτ'
  όν των Έλληνικων σιδηρο- σ»νδ<χ»Γμ4ν Α Π Ι θΛτουργοΰ καί φωναί έκ μίρους τοΟ θά ψηφισθέν ολόκληρον των Φιλελευθέρας. τδν ν ης ς τε ασι> θά σοντ:εζα>ν καί θά θελήσθί/ν
  2ότοος καί ίσχυροΰς τοπάρχας. ΕΓ?.; νά εργετγρ&'/ν τα παιίάκία αύτά
  ο-ύρεταί — ποοχήές άκόμα — «ίς ι άς νως δ« Οζ περάσουν κα! «■'* ΰ
  φΐ*λβΜ,άς ό ένίοςος τού πϊλαιβκοαιιατι- άό
  σμοϋ στί)/>6άτης, δ μέγας καί τοανος Ι
  V
  άρχων τοΰ ίήμ»ι> Αΐγαίων, ό «Ίς τϊ κα-' Άοώμο τίποτε ακριβές καΊ
  λά έικ«?** •/ρόνία *τλ*ς τού Κα/.5γ«- νόν διά την άνξά ΐ
  ροπονλ[/.οΰ κόμματος, ό λο·Λοούλλ'ΐα ' ρ'νήν μδδα Γ^

  V
  γ η
  ό λο·Λοούλλ'ΐα ' ρ'.νήν μδδα.
  ί ί ί
  ρ[ μμς, ό λοΛοούλλΐα
  γίύμ.ατα ηαρχθέτων είςτον μοιραίον καί ν,νρ
  τυαί χρωθ*Λθΐ»ργδν χοτέ τής 'Ρ/λά-'σως
  άί έ
  ιξιάτικτίν ν<*ΐ αότο α! ν νά μή βιάζωντα καιοός κΐΐ αί ί "I- άφίν6>ν κενάς
  ' λ
  ·ίς
  ώς βλέιτω
  —Μά αδ'δ νο^ίζω δτι δέν έπρεπε
  νά γείνη... Δΐν «ίνα,, οδτε «ύγ*νές οδτε
  δσιον.
  Κα! ό κ. Πώπ απήντησε*
  - Τέτοια χακοήθης χοινωνΐα, απού
  : α»τή, ποδ τοϋς άνέ^«ται, τέτοια
  ν.α! νίΐρότίρα θέλ«ι..-.
  Κ αί δ χ. Μαρίνος πλέον δέν δμίλη-
  «ιν,
  Λΰτδ κατήγγίΐλβν, επί το« «Πέλο-
  πίς» ό χ. Βο*τσοτ^ος, είς τόν οποίον
  τδ διηγήθη 4 ϊδιθς ό κ. Μαρίνθί, ·ίς εέρ*τ« τί μοΰ απήντησεν μ!
  τ«!»ν κ. Πρωθικ:ο!>ργδν, δστις ώχριάσας γαλειτέ,ραν άταραξίαν τοδ
  «κάτάξίν επί τίνα λ«πτά, τδν οϋρα
  νδν.' ώς Ιησούς έστα^ροχιίνος.
  Ό κ. Μίίρχαντωνάκης άκοι>β«ς την
  διρ'άν "αύτην καταγγιλίαν,
  λ
  είναι οί Πι»ι *ί χρρ.^
  Κάποιος τοτε τόν χατηγίρ'ηβ* <τφο- δρώς τδν χ. Θεοτ6κ·η· — Νά »άς πό> γι' βϋτδν τόν 4ν-
  θοωπο, είπεν & κ. Βινιζέλος. "Οταν ή
  «ίπανάτταβις είχε φθάσιι πλέον είς τδ
  άϊιέξοδον κα? ό τόΊτος εκινίύνευ* ά«"0
  χιλίους 5ό« ν.ιδύνοος, «πηγά «!ς τδ"/
  χαι τοό ίζήτη" νά σι>σχ«-
  χαί νά τυν»ργαβθούν.ε γιά ν4
  τον τόπον άπό την άναρχίαν.'
  ί ή ν με-
  γαε,ρν ραξαν ο ^ο; «Έ
  γώ 8«ν ϊ/.ω νά σ·Α*φβώ τίπβτε^ αύτοι
  τυχαίθν χρωθΛθΐ»ργδν χοτέ τής Ρ/λά-'σως βοηθήβτ} ό καιοός κΐΐ αί πΐ.ται
  ϊ«ς, επί άπιστία έν τή ΐ·τ/ζι?ίτΐ·. τή« ι βπορτικαί σοναβρο·ίο·εις στδ Ήτέϊγ δώ
  δτ,μβτιαής περιο«ι«'*ς διότι ό μέν έχ. —όν άκοι6«στβοα τοοχλεττοχ·» σ·>ι~-
  θρός τ«κ εινάγων ρετβίνι είς τδν ϊτ;.οΛν . ράαματα, διότι θά έμφανι«τ)οί)ν πολλαί
  δασμόν 5ρ"/. ' νέαι το>ζλέτται. Πρδς τδ χχρόν, θά
  χεντβρ* ' Ε? | ΰ ά ύά
  πρώτγ;
  ;
  άν»ινάλ'>
  άπδ την η
  ι!ια ένφ εχα'.ζα χίλια ϊ»δ γη
  "Επί!τα καί ή */αοά πού οί καίτοι μ,ου
  *αί τό οίπλονχά αοο θά μοΰ ύ
  ή
  νόν/.... Λι>στοχως ο^ως ή όχερέττα
  ίφυγε γρήγορ·α καί δι«%όπη ή τειΐάτών
  ώραίων 6ρτδ»ων. .. . Λέγουν πω; τ·ε-
  ρίθέν«ται τδ μελόδραμ'α τού Καστϊλ—
  λάν. . . . Άν έλθη θά ξαναγίινουιε «ύ
  ?οχιίς καί έγώ χ αί ή άϊελφή μοι> . . .
  τδν σταθμόν των Έλληνικών σ·δηρ&- '
  δρόμον χαί έ*^η της άνα-χωρτ-χτάσης ξ - . , . ,
  & ?'40.δί.άί!^! Ύ*Τ2Τΐ -ΜΙ δ,ο 'ΑΪερωφΓκάς ,ημαίας. ^ίν
  μ ηημ ,,χ,
  νοοξε τον πρόξενον τής Βραζ,,χ{4'
  "Ε9-«*χ*ν ούτος είς την χρ,^
  άώ δν σ«ν4ρ Κοι>ίνχ7;
  ιτητηο-ε να
  δ Β
  άιμ*σως
  λ
  η φη ιμω
  τδν Βραζ«λιαν6ν, ιίλλως ό
  τη% Βροτζιλιας «ς την
  «ά διαμ-αρτυρηιθή είς την
  Τότ« οιί φοΛιροί αύτοι
  Τότ«
  οιί
  αύτοι
  μεταναϊ;*«τΜΒ&ύ γραφείον, τ^ν
  ό «ΐτολΰς ζηλος» η ή ,άνοησί*
  ίδιο κάνει, »κινΐδι>νει>σε νά διεγ
  ατλωμα'τΐικθν ίτααϋιον, τα χρι
  ικαν %αί άφήτκίβν άμέισως έλ·ι>(5ί
  τόν σενδρ Όοικάρ Κουίνλε, χαβ
  τήν κυρίαν Μποργχοτζέλη.
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟλι
  |Ε!ς την αίθουσαν της
  λτ)ς *αι ιταλιν χθες
  ·Λ
  τού κ.
  ΐΖαμάνος καί Δ
  ήσαν ο·ί
  Βρατ<Γάινθις, ι χ. κ. έχ ρός τ«κ εινάγων ρετβίνι τού «πλ-ίρωνε δτ^οτικόν μν ρ/. 500, 6 δέ φίλος τού όντε χεντβρ* ' Ε? δεν έιτιο-ης καταδιχαζομ.«ν«ν 6 τοό ποό τα ίφεραν ίως αυτού, ϊς τα ξεδοα- λόνουν-...» Τίτε θυυ.ωθ«1ς τοδ ώ μ^ τον δήμαρχον Χαλκ!·3έων δι' έικλογικάς παρχΐάτεις. Εζήτησε νά πλ^ώ'ν 2Χ ρ Εζήτησε νά πλ^ώ'νο'Λ φοροος 2Χο«, ιττωχοί /.αί πλούσιοι, άρχίντες κα! ερ¬ χόμενοι, τσΐφλιχιοΰχοι Άαί άγρότα. χαί εϊϊ«ν ίκίδ'ϊόμ*να ίντά)ψιατα διά Κίΐε- ζώτϊς χαί Α6έρωφ κ*ί «λλαζ )ρ Κα! ετει τα —'ΚχΧχ 6^έ άδερφβ, βτι ϊχει «δ- τδς 5 άνθρωπος εναντίον μοι>, 5ς τδ
  ξ.ι6'*ιαί/ε! γράφων καί καπνών γιί μέ¬
  ν» ?τι Οέ)*ι..·· Άλλά «ότδ ποΰ ε.
  χαμι, στίλλων πλαστέ μπιλλιέτα μου(
  είς τίχογίΜΐ'ας εδά» πέρα καί τούς ξέ-
  νοος άςίωμαΐΐκοϋς, πως νά τδ είπ'ό
  κανεϊς καί πώς νά τδ χαρακτηρίση....
  τησα »γώ· «Καλά άφοό δ·ν ίχετε σβΓς
  Ι·/ω έγώ...» ΚΥ( εγεινεν ή έθνθϊονέ-
  λενβις.. · · ι
  Α
  V
  Ό χ. Βενιζέλος βλέπων τα σΐτίτια
  τής Σ'>ρας, ποΰ ί)"ρα«τον είς τδ
  χρυβοδν τοό ηλίου φως ί
  χρυβοδν τοό ηλίου φως( εί*ε·
  ^— 'Ακόμα τα θνμοδμαι τα
  υ&ο ϊω, σάν νά ήτο άκό,μη γθ
  Μ
  έτών
  ϊίγβ
  ά
  εν
  νέ«. νΕ6γαλα,έϊώ τδ
  *π»ιτα ξα««ήρΟα έν^έα έτών κ
  λα κ»Ί τδ γομνάβιο.... Νομίζω Λώςάν
  6γώ ίξω, Ο* «δρω χαί ΐά σπήτια 2-
  που εα»να κ«ί τα μέρη «ου Ίτβιζα ά-
  χόμη-----
  Καί «αν σ»γτιινηθ*ι"ί διπσθ»χω,}Γτ
  καί ('βήλθεν μέβα είς τδ χαπνιστήριον
  ένφ 1ιλ ή Σύρος ΐμ»ίν«το είς ήχβυς
  κωϊώνων χαί ΐαχάς ζητο*χραι>γων καί
  «; έντδ; τού 4απορ<ο5 είχον σιιν είς Ινα μέρος θαυμάζοντες τδ λον χαί πρωτοφανές έκ<ίνο θίαμα . ■ Καί 2μ«ι >εν δ χ. Πρωβυπουργδς άρ-
  κ;τά λϊπτά ετσι έκιί άκοι>μ6ισμένος(ίΐ
  τδ ήν.ίφως, κυτττίζων μέ χά μάτια ά-
  πλανη π?δς τα ΐπάνω, χυριος εΙδ«Λοϊα
  β)έπων όράματΛ, ποίκς άγα-πητάς μορ
  φάς ποϋ διά παντός χαθηΌταν, ποία φω
  τϊ'νά π(-οσωτα, ποΰ άπδ τδν χόσμο «-
  ν μά γλΜΧθφέγγοι»ν βάν χαντιλά
  λά
  ^αά μίσ' στή ψι>χή.
  Θγ> ίί!ε τ6τε δ κ. Π
  δ
  25ρ«,
  ρ
  ρ οίλην,
  τξ<ι>-η}ν, κ·αί μιγάλα μά-
  νά άποβιβάζεται μι*
  ίρων πίσω ά
  πίσω
  μ ^ρ
  τ<χ>, σάν καχή
  ίιχρΐΛ χλ!
  Κάποΐος διίχοψε τότε τδν χ. Βενι¬
  ζέλον
  — Τδ μέγα λαθος τής επαναστάβε-
  ως τού «Ιπεν, κύρι« Πρό«?ρ«, ξέρετ»
  ποιο είναι ;
  — Ποιό ;
  — *Κπρί1Γε νά 6άλλη μαχαίρι ««
  αύτούς....
  — 'Οχι δέν έχρ«ιάζοντο τέτοια, εί-
  ί κ. Βενιζέλος.
  χαι Α&έρωφ καί
  μέν&!*ς -τρδς πληρωμήν ; _Γ _.
  νων φ^ων δι1κηΛ/·όρους ίσχοροΰς πολιτι-
  κώς, οί δποίοι <πΐ φανλοκρατίας έλη- ίμόνοον, φαίνεται, νά πληρώνίΛΐν τα πρ·δς τδ Δημόσιον χ,ρέη των Ι 'ΕΙζήτηο^ν ασφάλειαν καί «Γδ« ... ναταδιώκωνται άμ/ειλίκτως τα 7.7/.0- ποιά στχ-ιχίία καί νά «ξαφανίζωνται. Έζήτησ* ιτροστασίαν τής γεωργίας»» εί2ε πρώτην φοράν νά στέλλη τδ Κρά- τος «π!ττη«.&νας γεωπόνους διά νά δι- δάξονν τοΰς γεωργούς καί τοος έξίγά- γονν ά—ό τδ σκότος τής άμαθβίας, είς τδ οποίον έγκληματικώς τούς εΐχε' έγ- καταλίπί; τδ παρελθόν. Εζήτησε «ο- ρβλογίαν των πλονσίων κα! είδεν Εζήτησεν ελάττωσιν φοοων και ιΐδε τδν φόρον τής ζακχ·ί!:ίως £λαττθ''.!ΐ«- νον. Εζήτησεν άπαλλαγήν άιπδ τήν τ^- ραννίαν των ΰπαλλήλων καί εύ:ίσκει τώρα τα δημοσία γραφεία άνο".κτά ί!ς πάντα πολίτην εχοντα νίμίμοίίς - Εάν κλάδον τέν θΜτό«η, καί · '« "'Λ1 ™ς *ψ"™ί -««λλτΡ «>ς
  αλλοος ,χατδ έφώναξαν δόο-τρ.ίς «ύ- Ι ™^?™™ϊ ™** «ει> έ«εμ.6α;εως
  τα δέν θά έγείνοντο σήμβρα. ;
  Καί πάλιν ό Βενιζέλον χά
  ρ ρ
  τοιιγέρ ά«ο ύφάβυ.ατα
  κ«ί 6α«ύχρωμ«·πολλά
  αάτών ίχο»ν για*άιδεςλενζ«ρί.Έιπίσης
  τοναλέτται άπδ τα>φτά άπλούσταται.
  Καιπέλλα θά φορεθαίν τδκ ντραπέ άπο
  ταφετά κγλασέ μιριικά δέ εξ αντών
  ρυιθμοδ ο*!τοκρατο.ρ?ας. Ώς γαρνι
  πρδς τδ π*ρδιν χρησιμ<ϊποιο5ντα» λάνδβς άπδ μοκρά άνθη, άπό —οό^βς πτερών κλπ. V ΜεΛαύριον τδ β,ράϊυ είς την αίθου¬ σαν τοΰ 'Ωδείου Λόττνερ ?ίδ«τα. μία σ!>ν*υλία- εντελώς ξεχωοιστή' υπό το-ΰ
  σύλλογον ή "Τεχνη». Πρόβδρος ίέτής
  έπίτροπης των κυρίων τοΰ
  είναι ή σκηπτοοΰχος κ).-ι?ο-
  κ. Σοφία Τσίλλεο. "Ητις
  θά Ικτελέβη μέ τήν διαιχ.ρίν&.)σαν αυ¬
  τήν μεγαλ«πήβολο> κα! δαιμονίαν δε¬
  ξιοτεχνίαν της, πέντε τζρίψ-%12 "άχι
  κλασικά τεμάχια.
  Είς την ανωτέρω συναυλίαν θά συμ¬
  μετάσχη καί ή γνωστοτάτη καί ίυβοι-
  δεσποινίς Λΐαρί* Ι.'Αν.
  τωνοπούλ«ι>.
  'ί)πίσης καί ό κ. Αγ. Άντωνέπν>-
  λος θά παίξη βάρβιτον. θά
  - Όχι αύτά δέν έχρειάζοντο
  Α
  Ό ·*.. Νομ(κδς τότ« τού είπε; ότι
  δ Ράλλης ύίρισι τοΐις ΠειραιεΓς χά--
  %, Βενιζέλος θι>νωθείς
  Ό
  σ->ν
  — Ή αντίληψις τού κ. Ράλλτ «ί-
  άν«υ έιπεμβαΐεως
  τοϋ ^σχ^βοδ τη; ημίρας. Εζήτησε «τρα
  τιωτιικήν όργάν&>σΐν καί «ίδ« νά
  ξη ρ.
  ϋστερα άιπδ τόσο^ κ-αιρδ χαί την γλ>
  κειά φωνή της δεσπθίνίίος Λυυπ-ρο-
  ποάλο» κτλ. κτλ. Άναμφισΰηιτήτω,* τδ
  άικροατήριον βά είναι έκ των '^*11 τέ-
  ρων καί πλέον έκλεικιτών.
  ΗΑ^ΕΡΠΙ
  ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ
  Η ΠΙΕΣΙΣ ΤΗ^Κ.ΓΝΩΜΗΣ
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
  ΕΙΣ Τ' ΑΝΘΡΜΒΡΥΧΕΙΑ
  'Η επίσκεψις των τεσσάρων 6ουλ«·ο
  των τοδ έργαιτικ&δ χάμμα-τος «ίς τδ
  ΝτόΌι/νινι-στρήτ δποο ευρίσκεται ή έκ-
  τ«λ€στική έπιτροτή των έργατιχών
  σονδιχάτων άποδ«ικνί«ι τρανώς, λεγ*ι
  δ έν Λο^δίνφ άνταποκ,ριτής τοδ «'Εσ-
  περινοδ Τοτχι>δρόω.θι»> τοδ Μιλάνου,οτ:
  8λοι οί εργάται τής Άγλίας οί όιυοίοι
  ηναγκάσθησαν η τάχιστα θά άναγκα-
  σθοΰν νά παραιτήσονν την έργασίαντων
  <π>νε.π«''α τής άπ«ργείας των «ργατών
  των άνθρακωρι>χ«ίων,«ν«οδν νά διαμαρ
  σφοδρώς είς τοϋς έργατικοΰς
  Τδν κ. ΠρωΟΐΗΚΐυργον άνίμενον
  ττ^ σταιθμδν τού Σχιμαιτιαρί'θΐο οί
  των ύποψηφίωιν1 τοί συνδυΌΐσμοΰ των Φι
  λελεοθέρων κ. κ. Κον-τόσταϋλος, Πε-
  ττάλης, Μπο·ι>ρνιάς κα! Βά
  Έχεϊ καί είς την Αύλί<3« οί μαθη¬ ταί τού Σχολείον καί άροιετοί ί σοναχθέντες εζητωκρίαύγαζον. . Ενας δέ έννϊνηικοντούτης ρ Τσανάκοτς δνομαιζόμενος, μόλις στεκό" στά πόίί* τον, ϊσειε τ^ν σκού- ά φ φ —Ζήτω δ σωτηράς —Ζήτω δ σωτήρ τής φτώχ«ιας. Κατά την επιστροφήν είς τήν Α6- λίδαι, είς τδν κ. Β»νιζ*λον έ χλωρδ τυρ! μέ ζά.χ.αρ!. ρφ μς γ τρωμένοι, 15 —ερί—ο», κα*0*»ίβδομέ νοι κα! μέ κατσαρ* μαλλιά, 6λέ- π:ντε; άτΓ&κγ^ρι^χθεντα τδν Γ. 'Αίέοωφ ήρχισαν αιφΐ>ρίζοντες. Τδ μέγα πλήθος,.
  μ,ή ΐννοοΰν τί συιμ.6αίνε! κ*ί νομίζον δτι.
  σ-Ί>ρίζθ^ τοϋς χαλαΐΌκ.ομμα'τιχούς, έ
  σ*ύριζε«» κα! τούτο δαιμονιωδώς.
  Αιιτ&1 τότί δι«.ΐϋίξαν την
  έ-
  ροος των φιθΐττ}τ**ν.
  Τδ '.Ράλλαρος» κα! τδ «Βιν.ΐ'/>
  ρος» *κι>ρι*ρχοΰσβ ε*εί »π0 ^ ' '
  σιωητή ·λ«ι ή νοερά έργασί»
  **
  Είς την Χαίλχ-ί&α δ κ. Βενιζέλος
  μβτα των ανωτέρω ϊφθασαν είς τάς 10
  παρά ΙΟ'. Είς τ^ν σταθμόν Χαλκί&ος
  άνβμενε πλήθος παλύ, ΰποιϊβχβέιν τδν κ.
  ΐΡρωθοπουργον δι' έπει*φημιων, ζητω
  κ,ραογών ·κ·αί άτελ*υτήτων
  μάτων,
  Κ*τά τήν ύποϊοι/ήν
  ρ
  μς των. Ζητοδν όπως οί
  λ«ι>ταί οί ό—οϊοι τοΐις άντιιτροσωπίύουν
  φροντίσουν νά καταπαύση ή άίοεργία ή
  ί ί ί βά
  ρ η ή άεργία ή
  δχοία ξβσπήί κι»ρίως είς βάρος των πτω
  χών τάξεα>ν, χαί πειθαναγκάσοον τη*
  Εκτελεστικήν Επιτροπήν των έργα-
  τών των άντ)ρακωρυχίίων νά θέση τε'ρ
  μα είς μίαν χατάσταβιν ποαγμχτων ά-
  ναπόφορον καί άδικον.
  ν
  ΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΙ ΤΩΝ ΒΡΓΑΤΩΝ
  Ή «τάσις αδτη των έργατΐκών τέ-
  ξ*ο>ν είναι ίν έκ των χαραχτηριστικω
  τίΡων ?αινομένων τής στιγν,ής. Ή «ξ
  έ έ
  γενική έχαιρίτισε την «-ίσοίθν τβϋ χ.
  Βενιζέλον «ίς τήν πόλιν. Τδ πλήθος
  συνωβείτο ζητωκραογάζον έκοοτίρωιθεν
  των άδων, δι1 ών ?>ήρχετο, μ«χρι τού
  ι^;·/ι>οιν);ίθΐ)ΐ -ής) (ΐθαλιρρο'ίας». Ιάπδ
  χ1*) έξώστο'·» τΐΰ όποίοα ηύχαρι'στησε
  διά την θιρμοττ/τζ τής ?ϊξιώσ«ως.
  ·*·
  Τής Βιαιδηλώσβως προηγοϊντο μίαι
  κα·ί τρ'είς σημαίαι, έξ ών ή
  μία Βυτζαντινή, μέ τδν δικεφα'λον είς
  τα μίσον, ικ»ί μ-ία δ)>λη νεοκλλτ^ική
  φέίρουσια τάς εΐκόνιας τού Γεωρ. Ά-
  ρφ τού άπο<—ασθίντος ώς γνωστον τοΰ Βενιζελιαοιύ συνδοασμοΰ, κ·α! κατά π,ράσινα πηχι?ΐα ί τοιχο- V Ι Ρ ?μέ ής στι Τδ βάλς τοδ κ. Σακελλαρίδη. πού ; έγερσις των έργ—ών των φενεία καί πι>ρετώ3η την κίνησιν «ίς
  τούς στρατώνας.
  'Ηϊο?.ίμα« τ' άγαθά της έλε·>θι?ίαί
  τοΰ πολίτου, άπΰτινάξας τδν ζνγδν την
  ίουιλεντοκρατίας καί δλέπων δίμί'κδιά
  των νο^ιων τα χεο>.α των «<ά<{)εντι/.ών» το··> καί άναχνέει τώρα άχόρτα<ττζ τήν χνοήν τής ζωής ή όποία έχύθη άπδ λϊή ά ή ··* «τ. Ι λαδς χασ,σο*»τεΐ καί δτ 3έν ' 2^ ^^ «^^^^ 7·ν ί ϊίν«τ*( V Λ,,Λ>,.λ^ λ. _;..« , ίθεισαν εις την Βίνιζελκκήν 11
  και
  αντιληφθή ώς αι/τός,
  τα καλά τα όητοία.
  ναν·
  Λ
  Τήν δνίι.ρώδη προ—μπήν τοο
  ήν Σϋρον τήν πί έ
  την Σϋρον, τήν παρωμοίασ» μέ τήνπρο
  π:μπήν τού άπδ τήν Κρήτη οταν ήρ-
  , εκλεγείς 6ί./λ«·>τής πρδ δ^ι «-
  ,«··>τής πρδ ... -
  τό>ν, είς την Έλλάδα, άπδ τή-; Κρή¬
  τη.
  —Μί/ον ποΰ λείπο,ιν άπ' έίώ, τα
  δάκρυα, είπεν καί ή μπαλοθιές!
  Α
  Κ —'
  Είς τδ τραικέζι τής Χαλκίϊος, λΟ-
  ·'<·« γ«^θΊΑένοι> περί άερβναοτων ί κ.
  ίίενιζελος είπεν·
  — Δέν ί'ϊχτι τί γι'νεται ιίς ή
  ραν-
  ρ
  τοΰ δι«γμβΰ την πρΛ χλ
  τίζον την γήον μέ παραπένων ϊά/.ρυ»,
  γιά νά ξανάρΐν) μίγο»ς καί πολύς, μέ
  λευκήν :ήν κίμην άπβστράπτιουσαιν σάν
  ιρ<·)τοίτέιρανος είς τάς ήλΐΛχάς άκτΓ ν*ς, ιρί'ρων τ#;ν φοράν αυτήν την έλπί δ» τού 'Ελλτ;ινίσμθΰ, καί δρ«*ίζ<ι>ν την
  ξηράν γήν, μ« δάκρυβ χχράς καί 84-
  ν.ρ·ΐ3! βλπίίος..·
  Τή·» στΐΓ,-μήν έκιίνην, την μοστικήν,
  την 'ίράν χ*ί την άπαραβίοκττον, δ κ.
  Μπο·Λ»/ίνης «'ίήλββν είς τό χαπνι-
  στ'^ριον, δειχνχνγ μίϊνκίτρινισμίντν ψω
  τογρί^ίαν το" χ. Β«νιζέλο^, μείρακος,
  μ ε όιΜΒΓ)*«νθν την κεφαλήν κβί μι *α-
  ν«·ι>Γνβ τ» αίτυτ.
  Ό κ. Βενιζέλβς έξαφνίσθη σάν άπδ
  μθΊΐρυνά νά ξόττνησε ί>ειρ«. Κατήλθε
  άπδ άλλους χοσμους «?ς ο<5ς πρός στιγ μην ιίχΐν ά^α^ρΤΜΌτϊ, χι' έκήρε σάν άςιηρ»ί<<ι<νος την ^ωτιογραφίαν. Μόλις ϊρριψι μιά ματτια %αΙ έξαφνι'στηχε. — Αύτη είναι 2ική* μΑο... —Ν1^ ίττν »ίιθε μικρΐ «αιδι'.. · —Καί πο5 την 6ρηχ«ς; —Κ*3Γ0·! ττ>; εύρτχ
  Ό
  Γαλλία»
  ΚάΘε
  τήν
  ποοστίθςνται καί δμως πΐβισυοτβρο^ οί
  Γάλλοι «πιμενουν. Λένε ίκφυλον τον
  Ι ρλλίκνν λαόν, «{νέ αδύνατον λτδ; πά
  ριισιάζων τοιαϋτα παββδείνιχχτα. ν ά
  την ±5«νιζελίκήν Κ^δέρνη-
  τ*)'σ·ν. 'Λ/ούίΐ — «ίναι άλήβεια — νά
  διασχίζαίΛ' τδν Ελληνικόν άέρα έουγ-
  μ»ί. Άλλά γνϋ>ρίζει ή μαντ«ι>ει τί στό
  ματα άπδ τα δπ»ία έξέρχοντοη. ΕΙ /αι
  έκ,ΐίνα ποΰ ύπεχρ«ώθησ<αν διά της χτο- ρη ή φάσεως τού λα<χού δι.καστν;ρΪ6Ί>, /
  δνί ·κτελεβθ<ίσης, ύπδ τής Κο- Β ης, ής Κο βερνήσεω< τού Βενιζέλον, νά π·α·'κ-ουν μασβώνχα ! Καί έτοιμάζεται νά σ^ήση πάλιν π.λ νά υψώση μέ τάς μαύρας ψη. »να ε«, την
  άπίγνωσμέινως άγωνιζομένην νά <ε*- τηθή είς την ζωήν φαΛοιχ,ρχτίαν. Χαλχίς 20 Φεβρουάριον 1912 ΧΑΛΚΙΛΒΪΛ λειται είς τό των λοιπών ^ ( μ Γ ^|ατΐκΛΙ)ν τ05ζε(Ον ί- τοϋ %. Εάσταιθιάιδη — σχ^δν^ έξηντλή- , <ρόσον ή άπεργία δεν είχεν έκραγή Μό- 0η· καί μ&τά άπδ αύτην τήν 'κ*τ»~λη- > λις ίμως αί οικονομικαί ζημίαι τής
  άλς α^τού, νατάι αγούσης δση;ο.έοα[ παραλύσεως ξλων
  | βιομηχανιών ήρχισαν να έκδηλοδν
  οί έογάται έληΐ}«.όνησαν τάς σι>μ-
  ί
  0η· καί μ&τά άπδ αύτην
  κτικήν ζήτησιν τού βάλς
  παραγγελίαν τοδ έκδοτι/οΰ οίκοο,γβά- | των
  Ι ύ βά ί έ
  είς Χαλκίδ». «κιθέτΐοντος
  κάλπην Φιλδλευιθερου ανεξαρτήτου, Βε
  νιζελι«οί, δι' δ κοτΐ ν.χτηλ^ον οί *νθρω
  πτ>ί τού μετ* των λοιπών, πρδς υιτοϊο-
  χήν '.(£ Βίνιζέλου.
  Είς τδν λόγον τού δ κ Βενιζέλος ή-
  νά τεθή «μπρός -/.αί προσεχάθησαν νά
  ""'-* τδν κόσμον, λέγοντες Ζτ Οί
  διαδήλωσιν Βενιζβλ^ή·^.
  Μόλις δμως βπροχώρησαν ολίγον, αύ
  τι! οί πρδ διίθ' λ«ττών
  άνξ6άζο-·τ»ς 'βίς τα ΰψη τδν κ.
  ζϊλον, ηιρχισαν ζηιτωκρα^άζ&ντες
  το3 'Α6ίρω<ρ καί φωνοΰντίς. ■— Ράλλαρος----- Είς τδ άητρόοιτΓτον αΰτό τδ πλίθος έϊίμ«νη καί ήρχ!β« νά ΰβρίζτ, καί αν τοΰς καί τδν κ. Αβέρωφ μέ τώ χ*ΐ- ρίτ«ρα «πίθετα. 'Η ϊεικάς »;Αως των φωνασκών ε¬ ξηκολουθεί καί τδ πλήθος ήτο ίτθ'μον νά τοΰς κ*τασ·παράξη, ότε τρίξαντες ο» χωροφύλαικες τοΰς «σωισαν.,.. Τδ τοιοϋτον έ'καμ«ν τοιαύτην «ντύπω σιν άκεί, ώστε ό Γ. Αβέρωφ δ δτ&ίος οισιιαιστικώς δέν ήτο τίποιτε καί τ^πι-- χως Ίτλίον επαιισε νά είνε.... ν Όλίγον πρό μεσημβρίας ό Πρωβ"- πουργος άν*ι> τινος προ*ι«5θ(ποιήσίως ε¬
  πεσκέφθη τούς στρατώνας, εδέχθη δέ
  κατόπιν τάς αρχάς.
  Τον κ. Κίσαγγελέΰί ήρώτησβν εάν
  δ Νόμος ττίρ'! φυιγοδικίας &φερ.εν άχο-
  τβλβσματι», καιί ήκουσε ότι άρκετοί "φ«-
  γόιδικοι π,ροσήλθον.
  ν
  Είς κ*ποιοιν ό οποίος τδν ηρώτησεν
  αν έκοοράσήη, ό κ. Πρωθυπο^ργδς ά-
  πήντησβν
  —Μά δέν εΓμαι καί τόσον γ*ρος ί-
  Οί πλείστοι των φοηητών ίί*»,
  τβ-αλλοκάρων τής Πλάχίς Μ* χί·
  ληοϋ καιροά έκ,ραύγαζον, ·ίίΡυβΜ *
  ρώοντθ, «ιτηΐδοίοιαν τβ
  ν.αι
  χ
  μέ αΐίτάς ηίίξανον τδ
  Ό Ανδρέας, δ άτοχής
  άθ ά ά
  (|,!
  την χρΓ9ε«άθίΐ νά^ άποΐΐβτίιστήη) 4ν
  συχίβν καί^τήν τάξιν. Παρ' ολίγο/ ν
  τής τά γίνονται <^ί παιιδ«ι>τ.κδν ίίρυμα — τδ
  μάλ,ιβτα — τδ οποίον ίχ*(
  καί Πρντανιν. Γίνονται μί« }|ς ν
  λήν είς τδ διπλχνδν δωμάτιον τί* ·'
  ποία» περιμίνει δ καθηγητάς ν« '
  μάντ/ τρείς ή ώ,ρ* διά νά άνα6ή
  βδραν.
  'Ωΐριτμένως ϊέν θά
  ν
  ■—ότε.
  ργ , |
  φκ Ινα ^χαινούργιο βάλς καί σχέ—-εται , ται
  ά δ άώ ί δ ώό Ι θ
  νά τδ άφιερώση είς τδν ώριαιότ«ρον
  'Λτθόν. Νά δοΰμβ ποίον θεοιρ«ί ώς σκη-
  μ ρ
  χτροδχον τοΰ ίσχΐίρ'ΰ φύλλον.
  Η ΡΕΠ
  Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  γ λη}όν
  παθ*ί»ς των πρδς τοδς
  ανθρο ώ
  ρ
  «Ιν' έχφυλισμένος..
  "Αλλαι ψι>χαγωγ!χαί εΐχαριοτήτεις
  παρβδει>χτα. ' νά , «Ρ^ϊϊ^ είς τόν Άθηναίκδν κ*λ-
  ι λιτεχνιαον οριζθντα. Η ε?>ε>σις το» ε-
  Είς τδν κ. Βρ,τσάνον ένβοοσ,ώΒης 4
  Γθδοχή, Μ των ΨαίίΛνών ,ίς Ίύ-
  ΓάλλθΛ
  ΤΑ
  ΧΕΙΡΑΦΕΤΟΤΝ ΤΑ
  ΣΤ' ΑΑΗΘΙΝΑ
  ΔΤΟ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ
  ΙΤΗΝ 0Ρ1ΙΐυΡ_ΑΤΒϊ4Η«Ι)ΤΙΚβΥ
  Είς τάς ν«αράς βιολιστρίας
  άνοίγεται
  φραγμίνος
  ά
  «νας χαινούργιος δρόμος
  ί τοδδε μέ μίαν
  κα! Ά-
  βά σ5ς πουμι χ*1 ίλλα «ρισσότ'.οα·. < * ■ϋ Ρισπέν. όστις θά δώση δύο «ίς τδ Δηαοτικδν θέατρον την Κυρ ακην 4 Μαρτίου, ωρα 6 1)2 μ μ καί την Τρίτιςν 6 Μαρτίου Καί ρ ρ, ρα )2 μ. μ. καί την Τρίτιςν 6 Μαρτίου Καί * Λζ « ρς ρ «στι,ς «(ερχόμενος μετά ΣΤΑ'μ" ΣγΤΑΜ* """*". θΛ«ε*3Β0"ί3-* θιάσοο θά δώση είς τδ Δη- ' μοιτικδν μίαν μόνον παράστασιν. Θ« παί ξη τδ «ργον τοδ Μπ»ρνστάίν «Άπρέ- Μο»ά», τδ ή4η τόσον γνωστόν ώ; έκ Τθΰ ν*νΐί'.θί) ΕεβΤΛί/ινιιτ&ί ·ί> ΐ"ϊ>· , ·-
  γ
  *οΰ γεν»ν.ού ξεση%ώμχτ»ί, τδ οποίον «-
  χροαίλεϊν» είς δλον τδν γαλλιχλ-' τυ¬
  χόν. Βΐμε6« πλίον η βεβαιοί δτι τ?> θε-
  «ν
  > ρττχβ.
  * Τίενιζίλ»ς την ϊστβεψεν Μ
  ΐ ;'/,»ς μή*πως δ'-αχριντ) χ.αμμ?-
  χ.αμμ?-
  ·Ααν»'να ηΐίτι 9ά την χηρ:ς...
  ΚΌτι την ε'χράτησε χι>τάζο>ν «ΰτήν
  —Πί·τ« «εράσαν τίσΛ χρίνια.,.Καί
  ίθς τα θΐιμθόμαι ίλα. θυμοίμαι ά-
  χάμτ; χ«ί τούς ιταληθύς μου τοϋς σ«μ-
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Τδ «ν Αθήναις χ«τάστημα Οίνο*β!-
  3α χ.κ. Ιω. Σόλωνος καί Σβ χάμν.ι
  γνωστόν τοίς έ» Αίγύ—ψ χ.χ. «ΧΑ- . . .
  ταίς το», δτι άνέθηκ«ν τήν άχοκλει- ______»_'
  βτικήν αντιπροσωπείαν το« ΙνΤ« τή .
  κάτω κ«ί άνω Αίγόπτω χαί «ν Σοιι- Ι
  δάν είς τοΰς έν Άλεξανδρ*ίβ χ.κ. Π.
  'ΕλευΜβην χ«1 Σβ, «ρδς οδς παρ»««- ^ -τ θά είναι ί
  λιι να απ.ιΑ,νωντ.1 δ.ά πασάν χαραγ ^ ^ Λλβ- τών μί ,
  γελι,ν μ. την ««οίθησ,ν καί την έμ- ων Πρόκειται νά π
  πιστήν, ίτ. βα προμηβευωντα. αγ- . ^ψχ-ι%^ ά((ι>τεράτΥΚ
  νους Οινους-Κονιάχ κλπ. προϊόντα το3 „.: ..*...^____ »-->- -'
  άράχνας των κοινωνικών μ«ς άντιλή
  ψ«ων ή διάρρηξις τής οποίας όφ«ίλ«-
  ται ·ίς τάς δεσποινίδας Τσιρώνη μα¬
  θητρίας τοδ Ώδ«ίοι> Αθηνών.
  Τδ δίπλωμα πο·δ ίπερναν μέχρι τοδ-
  δί αί μαθήτριαι τθδ 'Ω&ίίου «ίς τδ 6(0-
  λί έχρησίμευβ μόνον γιά...δίπλωμα καί
  γιά φύλαγμα είς ανάμνησιν νβανικών
  καλλιτ«χνικών χ^όνων.
  'Η βιοποριστική τοι> άξία ήτο σχ«-
  δδν ΰπδ τδ μηδέν.
  Δέν συνέδαινε δμως τδ ίδιο καί μέ
  τδ δίπλωμα τοΰ πιάνου, τδ οποίον εξ¬
  ησφάλιζε καί έξασφβλίζ»! «ίς την χά-
  ρχν *«' τώρα πρδτοι έπι-
  τιβενται ένοτηίον των. Είς μερ,χά €ρ.
  γοστασια τού Λονδίνον, «ίς Τβ έπο{α
  την^ Δεύτερον παύοαν αί εργασίαι οί
  «ργβτβι άπδ τώρα Λροβαίνοον είς 'δι«-
  δηλωσι,ς 4ζ
  «ο ίβ μάς κάνουν νά π«ινάσωμ6ν.. „
  Πρ?γματ, δέ ή -ί ί ^
  μην. κίοθ' ήν τήί» μ&ταπροσ»χήΚυριαικήν
  θά μεταβή είς τάς χάλπας να ψηφίση,,
  άποβλέψ'Π πρδς τδν διανυθεντα κ*τά το
  λθδ Ιδμηνον δ&όμον, τδν έ
  η ε
  τα πρδς την εθνικήν πρόοδον,
  βέβαιος, προσέθηκεν, 8τι έκ τής άνα-
  σκοπήτ$ως ταύτης θά πεισθη δ λαύς,
  8τι δ άόριστος πόθος τής «παναστάσ*-
  ως τοΰ Αΰγοόστου τοΰ 1909 «λαββ σΑο
  κα καί χωρεί ποος την πρίγ;χατθπθίη
  σιν τού.
  «··
  Ό άρχηγδς των Φιλ«λ«ι>θέρων, ά-
  φαδ έιτανέλαθ» καί πρδς τοΰς Χαλκι-
  δείς έν -■·■'-·- -1 -'--------"· '
  Την μεσημβρίαν π«ρβτ«'θη γεΰμι* είς
  τήν «Παιλίρροιαιν» είς ο πιαρί-κάθησαν
  ν' ύποψήφιοι.
  ΑΤΤΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  'ΣΤΟ ΠΑΡΙΙΙ
  ΜΕΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
  Ή κρίσις των γαιανθράχων ή όπβί
  ν.ατέστησεν ήδη δυσχερή την βΐίγκο^
  •νίαν Αγγλίας κ«< Γαλλίας, διότι μ,. ρικαί «τανριείαι ήναγκάσθηβαν νοι 5ιι. χόψοον τάς γραμμάς των «πέψε;· ^ ράδοξον δσον χαί άπρίθπτον άιι*ΐίλι. σμα. Παρεχίνηισεν ίνα ά«ροναύτη> να ίκ
  »11 μέ με/τίστην «πιτηδϋί
  Λονίίνοι/ «ίς Παρισίοις ί
  όπως κανονίσει «κ«ί μ*ριχάς
  σεις τού.
  «Γ
  * +
  Την τετάρτην καί ήμίσειαν δ κ. χρω
  άνειχώρησί προΐΓειμιφθείς υπο
  κάσμοΐ> ζ^ΤΜχρΒΐτγαζοντος.
  τους λεδεντη" σαν
  χτα-
  ...
  "-—Ημείς ^ά τούς ιστείΧοιιιμ· στή
  κάκχινη μηλιά...
  V
  Την έβδόμην καί ήμί<«1*ν έφθασεν Αή ΛΟΝΔΙΝΟΝ—ΙΓΑΡΙΣΙ Ό Έρρίκος Σάλμετ, ήλικί«ς ί τών, δι«»θι>ντής τής άεροναντικης
  λής Μπλ*ριδ τού Λονδίνον, είχεν < ν«.. «Λ .*^.Χ.^.- -■'- ττ-------»-... ι ^ νϊ «Ιναι βϊβαιος δτι θά φθάση «σκεφθή νά μίταχ«ιρισθή τδ νόν τοι>. *Ετυιχ« μάλιστα δ Α..Γ,
  «?ν(ζι οΐ>ρ(ος είς τδ ταξ·ίίι το»
  κατώρθωσε νά κ'άμη ίνα ϊξθχθν
  'Έφι>γ«ν άπό τδ Λονδίνον «ΐς
  ραγματι δ. η —ινα «χαμ, φ Μ ϊείς έν σϋν6φΐ| τί ^./ρι ^ έπ(τ<5. •Η» ^ν*. *λίιβ,τ·« ««νοικείας τού λεχθέντα, ετόνισεν ιδιαιτέρως |Τι «I- Θ«Γ ' ' '°ΧΟϋ °' πλτ'Λι1<^ίήναγχάσ ναι άναληήής, «στερημένος πάσης 6ά βησαν /α τρεβωνται α« ?τ«λ ,(„.>..: «,,.^ λ !—'.!._.-„. _%.. - '*
  μέ ξηρδ ψωμί.
  ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  'Υπολογίζεται δ'ι ή άπεργία! θά
  στοιχίση άπδ την Δευτέραν μόνον «ίς
  'τοΰς έργατικοδς Σννδάσμους των άπο-
  λυ^ί'ντων σιϊηροϊρομικών ύπαλιλήλ
  μισό έκ,»τομμΰριο τήν έβδομάδα. Ό ']
  γατβκδς Σύ-^εσΐΛθς των έργαιτών
  Έο
  φ
  τοχο
  λ
  μτχίτνουργείων δα δ,ανείμ,, τουλάχιστον
  4οΟ χιλ φρ. την έ65ομάδα, έπ,'σης
  Συνδεσμος των «ρ.γατών τοΰ
  δέ καί ό
  χάλυβος θά
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΕΙΣ
  ^«ργατων τοΰ
  φρ.
  Οί
  χ
  λα βπίτια.
  τού αρκετάς παραδό'σεις σ«
  ί
  Ώς έκ τούτου ή μοαβιχομα,νία των
  μιχρών Άτθίδων ετεινε νά περιορισθή
  «'ς μίαν μονότονον πιο'/θμανίαν.
  Μλ 10 ή"
  Ψ
  τ/θθΛθΐου και τού τόσον
  «ρωτοτΐΛθυ χαι περίεργον εργ»»
  & < Μολις διολϊβΰ. 10 ή"«βν νους Ο,νους-Κον,άχ ρ Ε Ι. Σολωνος κα, Σ,, «- ά ά παρε,ρεβτ δλη Κή μ: ςδτω βηά θείας και εκμ«τίλλ««β«ω«. πάσης ν·- ,Ινα( προε.τ.ε- ί καί —Ό χ. Καψβμ*έλης 4 βξιωμβτι· χός «'ς τάς Πάτρας, σίς ένθυμείτίΐ, το·" «Γτιν δ χ. ΜΐΓθι>λο«χάνης.
  —Τον χ. Καψβμ*έλην....Τδν εν-
  χοί« άλ
  γ τ?θ*λι νά πί άχόμη, «λλά ή
  6οή ΐζιο κτι' 4 θ^ρυβος τ^ν προσκβλθό-
  σ»...Τ? πλοΓον εΓχ» φθάσιι, κ«ί χιλιά
  ?«ς στόμβτ,α τδν έζητοΰσαν. ·
  Σά ' έ
  Ι κύριοι. Πιάχειται π«ρ{ τής χορευ;ικής
  ______ . χμίρίίοζ νπέρ τής Κεντρικής Ση'.οτρο
  ΕΠΙΛΗνΐΔΤΐ ίτ·ι*?· Έταιρίβς, ήτις βά δοθ^ τή, έρ-
  ν.ι ιι#ιι ΙΤΙΗ^Ι [χομένην Κυριακήν 4 Μαρτίοο, «ίς την
  "ΤΡ Ι !• Ι Ι <-»·—»»«·· — .·· — • έ ΟΕΡΑΠΕΙ Α «ϊθο«σ3«ν «δ φουαγιέ τού Βασ,λικίϋ Ι θιάτρου. Είς την νωτερω κοομιχήν σι>-
  I
  νάθροισιν θά παρα«τ% *αί ή Βασιλιοιτ,
  6?κογ«ν«ια.
  Βπιληψί— ίσεληνιβσμέ»)
  ς μ ζηοΰαν.
  Σιγά·σιγά κ*ί' μέ σκιιμμίνο τδ χε-
  λ ί χ, Πρωθοχουργδς έ6γ»ίκί όη^
  ί των γλυχι—ι'χρων άναμνή-
  Εβ όδ
  ^ς ρ μή
  σεων, είς τ£ν ίΕνεβη όργιασμδν τοό ή-
  λι*κο3 Φωτός, κ<Λ έλάμχρυν· τ« «άντβ χ«? την πτίντιθν βοήν το5 λή Λ Εις την ΣΜοετν1 την Ι«ε *.,- Ι Χ. Ό «Μαύριχ; α- μ ή αί μαθήτριαι τ&δ διολϊβΰ. "Εσχάτως δ άριθμδς ούτος ηύ ξήθη είς 5θ άλλά δεν υπήρχεν έλ- *ίί νά αύίηθη περισσότερον. Λ Τώρατά «ράγματα ίχοαν άλλάξη... Γενική όμιλία είς Ά 'ΩδεΓον μ·ϊβ- ξΰ των μαθητριών τδ.,.τόλμημα των ««,σκοινίδαχν Τβιρώνη. Μεγάλη τάσις πρός μίμησιν των δεσχοινι'δων Τσιρώ- νη. Μεγάλη τάσις έπ*γγ«λαατιχοδ π« ρι«4του είς τδν χαινούργιον δρόνονποϋ ίνοιξε, τδν ήλεκτροφωττισμένον μετοΰς γλόμχους τού συμφέροντος, οί δποίοι είνε πάντοτε μεγάλοΐ χαί φέγγο«ν πάν τοτε πολο, τάν άσφαλ—στρωμε'νον μέ την άσφαλτον τής χ«ιρ«φετησίως,τδν «όθύν, τόν πλβτϋν καί τδν ίσο ί ΤΑ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ Οί φοιτηταί τού Πανεπιστημίου τοΰ "Οξφορ·ϊ προσ·εφ«ρθηίταιν νά ώπτΐρε σο·>ν *ίς τα άνθραικωροχεία. Είναι «-
  ιοιμοι ν* κα>τ»6οϋν είς τάς ύπογείους
  στο·άς ί»πδ τήν όοηγί,Λν καί διεύθυνσιν
  κατίΐρλλήλων προσώπων. Συνιστήθη μά
  λιστα καί μία «πιτ^ο·πή «ίς τήν δποίαν
  μέχρι τούδε ΧΛτεγράφησαν 900 φο.ιτη-
  Ή πρωτοίουλίβ αΰτη δεν γίνεται
  πρ<ύτην τώρα φοράν. "Εν«ς έκ των πά λαιών ίδΐΦκτητών άνθραιχωρυχείων έν- Ουμιίται ότι *ϊςτά 1874 έβχηματίσθη έθελοντικόν σώμα έργατών -τδ οποίον ήνάγκασ* τοΰς εργάτας των άνθρακω ^ρ»χίίονν νά ύποταχβούν κα: π-αόσουν σ«ως5 δ ίσχυρισμδς των παλαιών κομ¬ μάτων περί οΐκονομικής ά-^βπαρκίίας τοδ Κράτους" αντιθέτως ή εύϊξία ή οι¬ κονομ ιχή έπιτρέπβι ήμ'ν σήμερον την πλή,ρι; οργάνωσιν καί σι>μιπλήρωσιντών
  στρατιωιτικών καί ναυτικών ημών δυ-
  νάμεοιν, ταυτοχρόνως δέ καί βαθμιαίαν
  ανακούφισιν τού λαοϋ.
  Σημειωτέον, προσέθηκ«ν, 8τι καί αΰ
  τή άλόμη ή άηικατάστασΐ; τοδ φόρου
  των άροτριώντών διά τοδ φόρου τών
  ισπειρομένων γαιών, μέ τα. ληφθέντα
  μέτρα διά την ήπίαν 6ε€αίωσιν καί
  „ . ___ -Τ--------- — γ~ι·Ύ νοίΐυ το ^ονοινον «ις τας
  είς τας Αθήνας χωρίςναμιμίαν προ«ι- καί 47' καί χοηϋΐ] *ίς τδ Ίσ»·Λ.|ΐοΐι
  ο>ποίτ;ισιν Χ'αί δ<ηυιθι>νί)η είς την οί- λινώ «ίς τάς 10 καί 59'. Δ{,έτρ·ξ· μ(
  κιχν τού.
  Ο ΖΗΛΟΣ
  ΤΟΥ ΜΕΤΑΝαΠΕΥΤΙΚΟΪ
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν, ΥΟΡΚΗΣ
  ΠΑΡ' ΟΛΙΓΟΝ
  1ΙΠΛΟΙΙΙ!ΙΚ0Ν_ΖΗΤΗΙ»
  "Ενα πολΰ παράϊο,ιξον έπ'εισόϊιον ε-
  λαίε γώρτ/ πρό τίνων ημερών «!>; τήν
  Νέαν Υόρκην δταν τδ ύπερωκετ^ειοιν
  'ΐΚιαΐΛπανία» &ίσήλθεν «ίς τδν λι/β'να.
  Αί ^7τί τής μεταναστιεάβίως όογαί
  εζήτησαν νά «ξ»σκήισο"»ν όλην α',νών
  την αιΐστηιρότητα εναντίον δι>ο »πιβ?τών
  πρώτης θέσ«ως, ά*οστέλλθϋσα( αι'τθΰς
  **«■ 'Ρ,' Λ Γ,η ·' '"Ί -,—""" *"' Ι ίίς την Έλις ΆΊλανδ, τήν νησίδχ είς
  την »;αιρ«σιν 50 αφορολογητων κοιλων | < , / . , ' . Αιγλ ι - Α. ' - , - η>μ Ι τγ!ν οτοΐιαν παραιμ,ενθϋν αι αετανζστβι
  αποτελεί ανακούφισιν τηη ^/»λΓ> πλϊ'ι ■ ι'^·
  άνακοόφισιν τού λαοδ. Ο6δ
  είμαι έγώ ό δυνάμενος νά ύποσχεθώ
  πλήρη άπαλλαγήν των σιτηρών άδ
  πάσης φορολογίς
  άπδ
  πάσης φορολογίαν.
  Άνέ-πτι*ξ« δ« δτι δ νόμος τών σιτβι-
  ρβμένων θά εφαρμοσθή διά τών χοινο-
  τήτων καί ήτι -■»·» —*—'------- ""
  τήτων κα! δτι
  την ποσότητα τής
  ην έζελέγχουν τα δ
  ητα ής πα-
  ραγωγής θ<ά την έζελέγχουν τα δημο- Τί«β #ΤΐΙβ1*^Λ * Ό κ. ΠρωθΐΛίοοργδς, ομιλών π«ρα: τέρω π*ρί των λαμβανομένων χαί λη- φθησομίνιον ΰπδ τού ΰπουργείου τής Έθνικής Οίκονομίας μέτρων δι* τήν ού πουργείου τής Έθνικής Οίκονομίας μέτρων δι* τήν ροστασίαν τής παραμένουν οί μετανασται γίνγι ή επιθεώρησις των. Καί δ λόγος. διότι *ατά την διάραειιαν τοδ ταξ«ιδίοιι έ'ϊΐίξαν μεγάλην φιλίαν άνα- ς . ιίτριξι μο· νομιάς 350 χιλιίμετρα είς τρ«ί; ώρβ; καί δώδεκα λεπτ* μέ ταχιίτητί ίια των 100 χιλιομέτρων την <5ραν. Τό μ*τ«ξύ των δύο πιρωτίΐΛυσών *ι ξείδι μέ τα σννήθη τίτ/ύτίρα μ*ςι δ<· αρχεί τούλάχισιτον έπτά ώραις, Ό Σάλμβτ έπέιταξ· σχτδδν πάντοτ» είς ϋψος δύο χιλιάδων μέτρων υπεράνω των ν*φών δι^ρκρίνων μόλις ~ότ>ε Χ|ί
  πότε τήν θαλάσσιον χβη τήν γήν. Ο-,φ
  έν μέσφ δύο νεφφν 4Ϊδ* τδν πίιργοιν «5
  Άιφελ, ήννόηκτεν δτι ίφθασεν.
  Ό Σάλμετ άναχωρήσας άπο τδ α¬
  εροδρόμιον τοδ "Βντον «αρλ το Λον¬
  δίνον, χρίν ν« φθάστ) «ίς την άχτήν
  τής Μάγχης έ§έχλκν« τής οδθί5 ώίτι
  <έβγη|χ,«ν ε>ίς ηψ θάλαισσαν, «ΐς το
  Τάστμπορν. Δηλα·δή ήναρριάσ'θη νά ίι
  αιδη τδ στενδν «ίς απόστασιν μεγα-λειτ·
  ραν άπδ την απόστασιν τήιν δόποίαιν ίι·
  ήλβ ή βίλλ άύ
  πτα
  ΤΟ ΡΒΚΟΡ
  Ό Σάλμ*τ Λαιτε'ριριψε κ«τά 44 λι·
  ά Ό Πέ
  ·Ίων.
  τήν άπίργίαν.
  ΤΡ ΜΙΜΜΟΥΜ ΤΟΥ ΗΜΕΙΌ-
  'ΜΐΣβΙΟΥ
  Ο« άντιπρόβωπο·
  παραγωγης, μ«
  καί νομοκτηνιάτρου.ς
  ώ «.ίς τήν άλ¬
  των
  ής χ«ιρ«φετησίως,τδν
  «όθύν, τόν πλβτϋν καί τδν ίσον ίπως
  ■άπαιττ,ί ή νία χοινωνιχή ροαοτομί*
  βτ»ιμγ; *ν πάση
  «ο κατωτάτον ϊ;
  πράγμα τδ οποίον'
  Ι νά ι;
  07. ότι
  -..γ, " ·<~η περ:πτωσει νά άναγ/.ά «1 τους ιδιοκτήτας νά όποκύψοαν άλ- λα θελίυν νβ όρίαον αύ~ί Τ4 άκ' ίί- ποσόν ι: τλ λ—ΐ... ».·... ■· ·*? χοινωνιχή Α και χαί τελείας Ο 7ρό»»ς διά τθ« Οποίου «αν τδν χανοΰργιον αΰτον *«*—«νβδβς Τσιρώνη, τος. Τδν ένεκαι *«»ν μέοος είς α! 46 ιιέ ιΑμ Α.Ι- "-ν —»"*λμ<ιϊ ^Τ-**Γων κβι τ»Α*ιας αν«»*ρςΐ»ς -^Λ·(«ΜΚ«ν της Οερολιν*ζικης όπεβέτ ί^··',*.··**, *"*·'■**"!- «8~«· >Αλλά γιατί νά αποφασισθή νά ^ τού Ι««ζ, μίνρι^,ς 1£%&
  Ιγ>·4<· Μ" .»»ΐ Ι«!ΐί ' ^ μ °ν ΑΓ *ββ<"«Ρ·^, άλλβ ραια,ς ήχους «· προσπάθειαι των δ«- »«ι «Μ.λ·, #,-, —οιχ,ιωίη βτνβρωπιβμσν άκόμη.θά οττοινίδων 'ΑρτέμΛοί; χ*; Αθήνας Φ« ΤΝΡΈΙΑΪ ' < λ0'(01ιω~Γ?ν να «ΡΜΛρενοντί οί ρώνη. Είναι χαί « δύο κάτω των εΤ/ο- Ί>ι«ος α> .Ιν,« ,^,,β χβ1 8ι« έυ^βνίίεις ίΐχί» χλία,ς των Λ* χλ^ηηΔΤ
  *β*»ν είς τδ οποίον δύναται
  ί το
  πασχν «
  Τκγγ. άκοντα
  ήΓ
  Ην.
  ι να
  προστασίαν τής
  νομογεωπόνους καί νο
  πρός πρόληψιν «πιδημιών «.ίς τήν άλ¬
  λην παραγωγήν καί την κτηνοτροφίαν,
  άνέφερί καί π*ρί επικειμένης σοστάσε
  ως έργαστηιρίου πρδς κατασκευήν δ«-
  ρών διά τάς διαφόρους έπιδημίας, 6-
  πωί ΰπάρχονν πρόσφατοι έν Ελλαδι
  είς πάν ενδεχόμενον.
  Ατενίζομεν πρδς τδν μέλλον, επέ¬
  ρανε δ κ. Βενιζέλος, μετ1 έμπιστοσύ-
  νης Θά έκλείψο λ ! 6
  ΕΠΙ ΤΗΣ «ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ»
  Μετχξΰ των έ-πιβατών τής «,
  νί«ς»ί|το ή κορι'α Κλάρα Μποργκοτζέ
  λη, μία πλουσιωτάτη Ίταλίς, ή ϊποία
  τδ πλείστον μέροις τοΰ χρόνοο τη; δ ά¬
  παν^ νά ταξ·ειιδεύΐ(ΐ καί νά ιτεριηγήται
  τον κόσυ,ον καί ό σενδρ Όσκάρ Κο^ν
  λίε να Βζλδ Κί
  ρρψ κ«τά 44 λι
  τ0 ρζ^Όρ τοΰ Πριέ, ό οποίος πρ«-
  τος έκαμε τδ τνχξείδι άπ' εύθείας Λάν
  ϊίνουΠί λό ή
  μ χξδι άπ
  ϊίνου—^Παιρισίων, μολονότι ήναγ'κάσ^ίΐ
  νά ϊιαιτρέιξη €ναι«.ρίως μ*γαιλειτέραν α¬
  πόστασιν. Αί πτίρνγβς τοδ μΛνοχλάνοΐ)
  ρνγβς τοδ μΛνοχλάνοΐ
  είχον άλίΐφ^θή μβ «ν ΰγρδν είδΛής στ»^
  ακτι',ας, τδ οποίον τ«ς κ«τέστησ«ν άί/?·
  βό Ό
  ς, τ«ς κ«τέστησ
  βρόχους. Ό ά«ρ«ναύτης άφ' ΐτίρ»
  ήτο έ'φωδιασμένος μϊ σωστιαήν ζώνην,
  ^τι «άν κατ' άνάγκηιν κατφβαινεν «ίϊ
  τήν θάλασσαν, νά αποφύγη τ°ν θάν
  Αύτη ε?ν« ή τριακβιστή τριτη
  ϋ οί άεοαΰ ά ή Μ
  λίε, ενας Βραζιλιανδς Κροίσθς άνριων Ι *οΰ οί άερο>*ΰτορι περνοάν τήν
  «ίς την είγβνεστέραν καί ίσχυρ« «'ρβν Ι μέ ά«ρ)πιλβνον.
  ■οί·κογβνϊ(αν τής Ν. Άμερι/κής.
  'Η /,υρία ΜπθιρΓρ'.οιτζέλ'») φαίνϊται
  «ως «ίικοσιί—τα έτών γυναίκα, ό δϊ συν
  τροφός της όλίγον νεώτερος. Σοντ'τή-
  Οησαν «ρ»ί μεγίστην καί τών δύ'- Ικ-
  πληξΐν ?·πί τού ικαταστρώματος τής 'Κα
  μπανίας» καί μόλις τδ πλοίον άπίπλευ
  σεν άπο τδ Λίβερποολ. Εΐχ«ν γνω-
  ρισθή πρό τίνων «των βίς τδ Ρίον Ί-
  ανέιρον. Φυσικώτατβ! τδν περισσότ»ρ·ον
  ΐΜόλις^ έιτελείωσε τής δΰι>λ«ιες τού
  βτδ Παοίσι ό Σάγκετ έτοιαάσ«η ν« χ«
  τ*ξτΐ είς τάς 10 καί δέικα διά τδ Λ»ν
  ίίνον τώρα δμως δ ίνεμος ο;ρχ«τά
  σφοϊρδς τω ήτο .ίναντίος. Έν τούτες
  άπε,φάσισ» νά ύχάγη πετών «ως είς τδ
  Καλ^αί 3ιά νά περάση την Μάγχτ,ν *'
  ξυ ήσ*ν <** Αύτδ δμως διήγειοβ ,τά; ύψί ε νδς μυστιικοΰ άστυνόμο^ τοδ μβτ*ν7στ«Λ>
  τικού ί ό ο υί
  *«ς
  Ην. Βν,λευ,» εορΜχβντβ! είς :. |
  λεβς εξ αντιπρο,ώπων τής Όμο«τΓν--
  ϊ.«ς των εργ,τών των άνβ?«ωβ-,|.
  Α
  ργών των
  ων; Αι προσπαθεία, της
  ων; Αι προσπαθεία, της Κ*.βν<,,ςς νωρητ,χοτης των 'δι^τητών 4, άν" β?βι»ρυχε«ων καί ή φ^ρα πιεσι^ή, τβ-ί «««εν λ τοίς φέρονν «ίς ψεις. ^ της Αγγλ,,ς, 6 έ-ίο χ ΤΡ* 'β τερμα τής 4πίΡγί»ς, βά Ι,. γ«»ϊ .- γιστην «,'*^ ■„*·'*" ^Ζ^ΓΆΪ^Ζν^ -^ να, μ,α,ί «οχ?.ωμένο, νά δεχώμ,θα μέχρ, «^ χ«ες ακομη, Ινίχα τής παραλατ,χή; χαταστ«τ.ώς μας. ή -Ελλάς ^ 8ύν'» τα, η να χβταλάβ, την άρμοζ&ϋβαν β& τη θέσιν μεταξο των πολιτισμινων Κρβ των, προαγομ^νη 6σημέρ«« χα{ ε}ρβ,ώ ναοσα την περί «ίτής άρχί,—«ν ^ «-ιχρατη αγαθήν γνώμην , '^λλ> «ύΡ'*^εθα άκ'όμη ^ς την
  αρχήν τού μεγάλου μ«ς ίργ0ϋ. »Α λ
  8μως ήτις παρέχ., πλήρη τήν έγγύΐ
  "ν Χβι δίά ^ν συνέχειαν α^τής
  Καθ
  δλον τδ δ,άστημα, ΧΛτά ^
  νω!Χίν {« 10
  ύρ,α «χ π«λα«ω
  ζγς
  εχουν τδ διχ.αίωμα νά ο»πθ'6ι6α7θοΰν
  τήν προκυμαίαν άλλά θά ΰ
  θοΰ
  είς τήν προκυμαίαν, άλλά θά τοΰ; με-
  τβφέροον είς τδ "Ελλ^ Αϊλονδ 'ΐί
  τοϋς ά δ
  Λ
  1 °υ3'Χρ'τ» τ* λ
  *Λ. η
  γ% ά-
  χα-
  φρ ς
  τοϋς μίτανάιστας;, δποιυ καί θά τοις
  κιριχτήσουν, διτως εξακριβωθή τδ ταρελ
  θόν των.
  Τδ γεγονος 8τι ή %ΐίρίά Μπ
  τζέλη εφαίνετο χυρία περιωητής τ
  έφοροΰσε διιτλην σειράν μαργαριτάρια
  στόν λα'.υ.δν μεγίστη; άξίιας, δεν Ικαμε
  καμμίαν αίσθησιν.
  Η ΦΟΥΡΚΑ ΤΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ
  Ότ»ν ή «Καμπανία» ήγκυροίό) τ,*»
  ο<«ί ο< φοβεροί αύ.τοί άπιάλληλθΊ τοΰ με- ταναστ«ι>τΐ)κού γραφχίοο κατέστησχν τόν
  ΐ»λοίαρχο·ν νττεύθυνον διά τήν φίλαξιν
  τού ζειίγοος, τίτε ί σενόρ Κο ίνλε ?έν
  ίιβάσταξε πειά, τοΰς «βαλε ά
  πρωί.
  Η ΒΠΙΣΤΡΟΦΗ
  Βίς τέ Λονδίνον ·λτ>φθη ή
  *ζτι ό Σάλ·Μτ άν«χώρησεν ά«δ τ; Ί.
  σΰ-Λεμοι»λινώ είς τάς τ?ιίς «αοά δέ-
  κα τδ^ άπάγίυμα. 'ίΐως τδ βράδυ ϊ-
  μως ίέν ίφθασειν <ίλλη «ϊίησις 6τι δι- ήλθε την Μάγχην. Προιφανώς, λέγει τδ *κ Λο,νίίνιο,υ τηλεγράιφημα πρδς τδν ν>ύ·ν Ταχι>ϊρόμο.ν» τοΰ Μιλ4νο'>
  ;α βροχή ή ϊποία ήρχ'.σε τί »■
  έσκοτίνιοισε τόσον πθ'λύ τήν α¬
  τμόσφαιραν το3 πορθμοδ, ώστ« κατέ< σ«ν αδύνατον τδ δειη«ρον τούτο τ«ν ρδν ταξΐϊοΊ. ~Τ.' καρανϊκασ" "Ενας άπό τούς εύγενεστατο«ς ξιωμβτικοΰς χαί τοίις άληθως ς οίις άης ς «Λτ«λ«στάς τοδ καθήκοντος, τθΐ»ί ϊιατηρήσαντας το μέτωπον π ώ ά ί ηρήνς το μέτωπον παρβγμ τιχώς άνπιλον χαί νπερήφανον, δ έξ Έύρ»τανίας σονταγματέρχης κ*1 Υ·" *δ ελά Γ Κ *δς ηάς τού απέθανε χ«.ς Γ, Κ«ρ«·

  η
  -«-«*.-
  γΌΠΟΛΙΣ
  £'{-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α·. 1ί —
  » 18.—
  /.' |βι·Ιιί·«ίλοΐΛ..'» 1 ί.—
  Ιε ΕΠΑΡΧΙΑΣ ίέν γίν»ν-
  »»_
  —ΛΙ
  «χ
  τωττιΐι ορα
  Λΐ£1»θΠΟΛ.Ι_β
  Μ «■>ε6ρου«.ρ(ου 191«
  Ϊ3;^^γ-
  .χ αϊτκ,'ίΐί «ρος έγ-
  γίνεται δεκτή, έαν
  - ' - ι Απδ το αν»
  ίγραφα βτελλόμενα
  ' ι,ςΊν καί μή 15η.
  8έν
  «ν*
  :,ί^ίιίΐ«ί
  ) Ν *. Γ Τ Α Χ
  «Ο Άνήν«· 27
  ·, φΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩλ
  '?χ5ί[4Ο7Γ), Άθ^ών ^> ·) η
  ! »4'130, Κρήτης 130. Λ»ϊ-.
  ν· Β«Κίί!κ»;ς 100.
  ?, ?Γ ΟΜΟΛΟΠΙΑΙ
  Τ',ν|μ. δ·«)β 105.
  5' νί| 'Αμΰντ,ς 5 ο) ο
  '■ ί:*! 3 &)ο 434 1)2,
  1)2 »ϊο 117.
  ««ΙΓΟΧΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
  *-·Κμ. Πρβηίων 377 1)», Σ.
  ^"Ι.ΐίαιώς 377, θ*σσ·αΛίας
  νί Πελοχβνντίτο^ 95 5)8. Έ-
  }>'· μα«λ, 133 1)4, ΓΙανίλλ.
  , :' ρ'.κη,ς 96 1)4, Τϊ·χ>· :>Μ-
  '·& ), Πίονομιούχοο Στ. 175
  } Οίνοπνε^χ. 148, Χ. Προ-
  ^ Αι*. 123, Μ«ϊ*λλε»ι39,
  > 42.
  ""* ΣΓΝΛΛΛΛΓΜΑ
  Λ/νβ« 2520, 'Επί Παρισίων
  Είκοσάφρόγκον 20, ΑΙάρ.
  ■ι ίορώνα 105.
  1;|| ΛΟλΔΙΝΟΓ
  78, 1881 5 ο)ο 59.1)2,
  ο)β 54, Ρίντα 4 ο)ο ΑΊ.
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  (ίλλιχή 9485, Τρ. Άβννών
  τολής 131, Σ. Πελοπ-.ννή-
  ΣταοιίΐΓΛής 175, Οΐνων
  *. 150, Έλλ. Έτί.ρίϊ
  Οί: ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  ΕΙΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΑΕΒΑΑΕΙΑΝ
  την πρωίαν άνα-
  βια
  «θ'
  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΙΤΑΑΙΚ. ΣΤΟΑΟΥ
  ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ι
  Κατα
  ώραν.
  γίνο.ν πολλά ίίλλα πράγματα. Καί το3
  το διότι ή Ελλάς, ή πα$ουσιάζβι>σα
  περ'.ισοτίραν θάλασσαν βκέ ϊηρβν, ά-
  νάγ'/.η νά μεριμνήση σοβαρώς ύπ*ρτών
  ναν:!ίκών της έν γένει δσνάμεων.
  Ύ' Τελωνείον Πειραιώς πρό 14ετίας
  β'σέπΐατ·— μίνον 10 έκαΐΌμμύρΐβ «τη
  σίως. ένφ σήμερον εΐσπράττει ιτεντα-
  πλάσι». Π«ρ' όλην δμως αυτήν την
  κολοσσαίαν αύξησιν των έσίδων τοι>,τά
  μέσα τής διεξαγωγής το» έμπθβίο» τα
  ρέμίΐναν τα αύτά. Και οί ϊμπβρβι σή¬
  μερον βλαπτοντα,ι, δαπανώσιν δέ πεντα
  πλαισίως ανωτέρα έκείνων άτινα έξο-
  ϊευουν οί εμποροι είς 4λλα κράτη, α¬
  κριβώς ένεκα των άτελειών αοτών,Και
  οί ναΰλοι άχ6μη χανονίζονται χαί ώ-
  φελοΰν ή ζημιοΰν αναλόγως των ει*χο
  _____ ..,, »»,- λιών τάς οποίας παρουσιάζη «Ις λι-
  συνεηεία τούτου κατελή- μην.
  φθηααν ί»«ό «ανικοίΐ, ιδίως Δι' αότό ή
  δέ. αι αρχαί, αί οποίαι φο-
  οΌύμεναι ενδεχόμενον 6ομ-
  βαροιβμόν τής πόλεως, Ι
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΔ
  ™ —._ - ίΧ^ανοπότήβ'ΐ,Λ '£1: νϊΖΡΧ**·^.. . . Ι 'Αφοδ άντ*λ^«.-_
  )ΠΟΑΙ_5, »Τ Φε βερνή«ως να ένωθ^Τν
  βρουαρίηυ.-Είςτοος νομοί,ς ' ΗΕ ενεργεια αΤτη^Ι'ΐ-Λ
  ™™17°^ Χ*λεπίου καί Δα λικής "---7 ' η ^ς έ"*"
  ται
  ταΐ
  £-■ οί έτίεφανβϊς.
  *» Κατα την βΰβκ«ψβν ταύτην Ι ωΛ£ΤΑ?ντηλλί™β*ν «**·
  'Αφου αντηλΧάγ»β*ν
  «^εζητήθη κυρϊωί'τό *£?Ζ ' ^'ίλ*' *ν*:Τ' *
  μ* τη, άποβτολής βουλε!- «·?3ωβών.53«ΪΙ»*'»-ν,
  ^ών .1, -Αθηναϊκαί ά^α. 2Ϊ?Λβ.Β1 *Χ«^Ι ** *ί«
  νεννοήβεως».
  βουλευ λικου στόλου είς την
  . —ι, μέλη γειον.
  «Ελευθέρας _ίυ ι
  ής ά**·ρα
  «ροταθη· είς -ήν
  1 ΑΠΒΡΓΙΑ
  • κανονι. ««οο κατά "^ς &Χν?- ϊ^ν . 5 ν' ^".^ θλ *"**<>
  &££££ !^ϋ^έ ΐ^Β^
  ^^ .» .υηνπιιςκον
  όν έκβέτων πρός αυτόν
  Η
  Α|ί^ΡΑΚΟΡΥΧΩΝ
  ΓΕΡΜΑΙΝΙΑΝ
  ναένερ«ηθοίν αί
  άποφααιβθέντος όπως αυριον
  (δηλ. σήμερον) αυνέλθφ ή
  Συνέλευσις έκ νέου.
  Εγνώσθη ότι κατά την 9Λ
  ριανήν (δηλ. σημερινήν) βι>
  νεδρίασιν ο πληρεξουβιθς κ.
  Χατζηδάκης θέλει προνεί-
  νει όπως άποβταλή εί« την
  Ευρώπην έπιτροπή ή οποία
  «αρουβι-αζομένη είς τας Κο-
  «-«"ήββςς των Δυνάμεων ν4
  ^ Λ- το ■ " ~
  Ο χ. ΤΣΑΡ1ΚΩΦ ΑΝΑΚΑΛΕΡΓΑΙ
  ΒΙ·Ε^!Η, Φββ
  ρέου. - ΑΙ Βιενναίαι
  πληροφορουνται
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤ- είς τί» ίήτημα των φόνων τ<ον ΣΤΡΙΑΣ Λΐουαουλά ί ό μαλή 'Εν άρχη τήΓ^νεδρ6ίί«. ' Λ^'% *4τής 'ηρ^ά^^Ι ως ή βνζήτηβςς «*ρ;1βτρά«η *** €—*^8ά**15 ^* τ>«θβ»1-
  Φββρου-
  τα
  ,^5
  είς
  Καίτοι ουδέν
  πρό Τουρκικόν ευρίσκεται είς
  -.. Ιϊεα τόν λιμένα τής Χίου, «Ι Αρ-
  τοΰββ πεπραγμένα χαί καί οί κάτοικοε έν το^·
  "1">ί·----- τοις κατέχονταε ύτϊό τ55ς 6β
  βαιότητος δτι ο βομβαρδι-
  ___ 'αμός θα άρχίοη άπο ώρας
  ίΠ£ω« «β είς τΑς είς " "
  Χϋριοι,
  »ας. Τό
  αίς
  ετοεμάζβτα ε
  Πρωθυπουργόν
  ένΟουβ'Ι-όο'ης ύ-
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΔΙΒΟΥ ΚΑΙ ΚΙ
  ΤΣΕΝΒΡ
  Β1ΙΧΤΧΊΙ,
  „-.-----ο βοβαρΛς
  πβριπλοκής των σχέσεων μ*-
  | ταξυΑ^βτρίας καΐΡωββίας.
  Η ΠΡΟΣΒΤΤΙΣΪσ'αΓΤΛΙΑΣ ΚΑΙ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Ο κ. ΡΩΜΑΝΟΣ
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑΝ
  Έ ΤΟΝ
  Ό έν Πειραιεί
  'λος παρο
  Πειραιώς ανέφερεν ότι
  ΛΙουσουλμάνων, οί οποιμ ά-
  ηεδοκιμάβθηααν υπό τής Συ
  νελεύσε,ως ομοφώνως.
  "~" εζητήθη
  τής άποβ
  είς 'Αθηνά
  το$το.
  Προκειμένου πβρί τού χρό-
  ζή
  ^υ-
  II
  Συνέ-
  μην, Λϊαρην, Κθύνβουρον
  κνΐ Λϊάνον
  Μάνθν.
  Παρ' «λ» τα «διαβήματα
  καί τάς έκφραηθείβας ηερΐ
  τού έναντίου ελπίδας, οί κ.
  κ. Πλουμίδης καί Ήβυχά-
  ' κ«β 8*ν άπέβυραν άκομητας
  ρ
  *Ρ °*---ΑΕ —ε*>»ν*?αι έφη
  μβρίδες πληροφοροΰντΐχι έ
  «-
  τής'
  μ?υ
  Γερμανίας
  ίς τόν έν Παριβίθις
  ευτήν κ. Ρωμάνον έ
  νος
  .. 5 ό κ.ύ-ουργός των νι , ■ ,
  ίωτ&ρικών είκοβαήμερον <£ ΤΟα> Αντωνιο?
  :ιαν ά-ο»σ£ας έκ τής £δρας „ Π,,Ρο'7ί^κί ,ίέ
  τού κατόπιν ί»_«.«Μ,Λ_ί----- *τ;
  τού ό 14ετής άν.ψιός
  ο ανω
  χαι
  ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
  Δοθείσης
  νοτ> καί τού τρόπου τής έκλο **Ρ<«τήβειβ των ά«δ μβλών γής των (,πεβλήθηβαν δι-ίίρο ^ί, «ροβωρινής 'Επαναατα ροι προτάσειβ, έκ των όποί · -------τ» — ·~τ ^πο«- -----ιι Κυβερνήσεως, είι »«,« ών έπεκροτήθη ή του κ. Κ., οποίας φαίνεται ότι «ά έικ! μείνουν. ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΚΛΕΙΌΫν ΟΙ ΒΟΥ-! Ο Μ ΛΕΥΓΑΙ ΒΕΖΥΡΗΣ ΠΡΟΕΕΒΛΗβΗ ΑΠΟ ΒΤΛΟΓΙΑ , Λ , . . , ' ΚΩΝ Αηεφααισθη έπομένωςβυμ · π __] 'ώνως πρός την πρότασιν^αύ ^ 7 ΚΩΝ) ΠΟΛΙΣ, 27 Φ*6ρο»«ρίο« (Α. ■Χ "-" " (< δτι ο Μέγας Βεζί- ύηό τής νοσου ΐύλθ- Την όπως οί άποσταλησόμε-- νοι βουλευτάς έκλεγοΰν την 1 Ιην ]%Ιαρτίου δύο έξ εκά¬ στη ς ΐπαρχίας Πια κλήρου. Ή κλήρωσις θα γίνη ένυ>πι·
  ον τοΰ ΠροεΠρείου της Συνε- -----,--------, ~. -—«ρυ
  >>ς καί τουβ Προέδρου Π.).—Ό κ. Δίγχας, τέως .
  τοΰ ΠρωτοοΊκείου, οί δέ. λη θά δικασθή προσεχώς υπο τοΰ ....
  ρωθησϋμενοι Οά άπέλθουνΐές διιχείου διά παράνομον δημοσίευσιν,
  Αθήνας δταν ανοίξη ή Έλ» «ποίον εχομεν ιίς την
  ληνΐκή Βουλή. (ιΠαλιγγενεσία».
  ΚΩΝ) ΠΟΛΙΣ, 27 Φιβρουβρίοο (Α.
  )Ό Δί έ β
  Γί*Α
  γονός τουτο σχβτίζβται μβ «ι
  . -θανήν ανάληψιν τής Πιευθύν- ,
  πεως τού '1·πουργε£ου των
  ( Εξωτερικών υπό τού κ. Ι*ω
  —Π&ΰ *Ινβ; γιατί δέν δγαίνει.
  — Βενιζέλαρος,
  κέντρον
  Ιντια
  χαίφυένε.
  τλν
  Ο κ.
  πάρη είς Κων) ί
  ν*α α¬
  ί, τρια οράματα χαί ϊάο
  ώς καί ούο θαου-οισιαι ά-
  :ις τίί Κ:ν^/.ζπχζ)>ίγΜ Τό
  ιΐΐϊά μαγεοτιχ* 5ργ— καί ή
  «ς
  τ<χς Ι*ωμάνος Αιθήνα^ Πι του ύπ<«θέσεις. «ι «ρ.-^ροι εςεφραααν την ευχήν σ/εται εις το κεντρον αλλ' ότι κ'^ρα- „ Ρθς τον κ Κορομηλάν όπως ή Κψ- σμένος άπό τ* ταξείδι τού μίλις ήλΛεν Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ "ι'υρρη λττπλ ' Α Μ ' αναπτύξη β[ς σηίχωθη παλι πρ»>ι αιιριον να ταίξί!- ______
  » ή ^«λή τής 'Αίνορ τεθή ϋρος ή μέχρις άνικανότινκ>ς »ν6ς
  θώσεω'ς 8πως καί ή κεφαλήτοΰ Λιάκη. ι «κ των αντιπάλων έξαχο·λονθηισίς της,
  ————— · κατ' ά) 1ης ίέ ε!χ< λήξει τή έπεμ,βά. σει των μαρτνρωΓ/, ότε κατέιφθασεν είς την «"Ανεσιν» ό άστυνόμΛις τοϋ Η ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ κ. ΡΑΛΛΗ Ό έκ τ&δ τραυματισμοΰ τοό λοοβτρά ] την Α. Μ. τόν Βασιλέ» τ»ν καί τούτου, 6τ( ^ αί άνάγ-χαι τοϋ ήν έικ ιμέρους _.. , Λ , ^ ϊηπέδου τούτου είς το 1 ;ς ρ« βμ τοό Μπβρνστάιν « ϊ ό Ά 'Μ Κ'.νηυ,ατοκολόρ μέ ►τιχην. '-ΜΑ. 'ΙΙ φάρσ» «Τό ϋΕΝ ΕΝ ΑβΙΙΝΑΐ: ις λοικον αί 3όθ ..... , . - «5 μίγάίλο,, τής Γαλλίας ΆχΛΪημαίχοί; Ίωάν- ΐέν οίίο'Λατ είς τό Δημο- *ν ή μέν πρώτη την Κι<-ρ! ιρτίοι> Λχί ώρχν 6 1)2 μ.
  την «ΆθηνΌκκήν <|/'-*χήν» £2 ςήν προσΐ·/ή Τρίτην 6 ίϊ/,ς την 6 1)2 μ. μ. μέ ίρί Ναπολέοντος —-— ·■■■>,
  ΩΡΑΙ
  V
  ΣΥνΥΛΤ
  Η ΙΪΑΡαΓΓΕαΊα
  ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  ΤΟΤ ΝΑΤΤΙΚΟΤ
  •/0«ς έξ άσφαλοϋς κη--
  γί,ς ότι ή
  την χαρϊγγελίαν
  «5 Πολε-μ,ιιχοΐί
  των
  | μ«
  να
  <=ων επί εκλογάς. Οϊ πλεΐστοι των άντίπεοσώπων των ξίνων έργοσ-τασίων κατόπιν τής >τ()~
  φυίΐεως ταύτης τής Κυι6ερ·»ήσί6)ς ά.»
  «ντε5θ*ν χθές την
  ,ενοι νά «'πανέλθθϋ
  ς υπό τού μ«..... .
  έντος πρός διαρρύθμισιν τοΰ λιμένος
  τής Κυβερνήσεως^ Γερμανοό μη-
  χανικοϋ κ, Κοόμερ, τού σογγενοΰς τού¬
  του όπολοχαγοΰ τοΰ Γβρμανικοΰ στρα-
  τοΰ κ. "Οφφμαν χαί τού ί>παλλήλ«ι> '4
  τοϋ ΰπουργείοι» των Οίκονομιχών κ. )
  ϊϊ^αγιωτθατοάλου κατήλθεν είς τονΠΐι ''
  χαί μετέδη
  οπου έ
  «α ίιαμϊρι'σματα αύτοΰ,
  τον σκοπόν εκάστου των -——Γ
  των, τοΰ Τελώνου κ. Καζιάνη χαι
  βάνοντθς ση»Αειώσεις
  χανικοϋ.
  δια
  — Στό καλδ, στό καλο, φωνάζίΐ τό
  ήιθος.
  — Ζήτω ή άνόριθωσις.
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  ό ΓΙρόεδρος κ. Ήλιό-
  δι-
  ιαί την γνώμην */>
  'Εμ,πορικοίί κό<τμοι>, -ηανίζ*
  κατάλληλος
  το νέον τελω'/είθν είνε
  Β. Περ
  ί'ί.
  ίτι
  Οά
  Παρ' 8λα ταυτα δμως το
  των έργατικών καί των μιχροκαταστη
  ματαρχών δέν έννοεί νά το χουνήση.
  Μίνιει έκ«ί είς την όδέν Σταδίου, διαρ
  κώς ■ζητωτλραυγάζον.
  Ή άστυνομία εχει λάίιρ χαι πάλιν
  τα κατάλληλα μέτρα δια την τήρησιν ... ......^««ρνν ιρ^
  τής τάξεως. Είς την δι~ταόβ(ίσιν 1- Ι Μόλις οί άτι^ιίς ί
  ϊίως των όδών 53ταϊίοι> καί Γ«ωργ(οι>
  Σταύρου, άπο 8*ποι> ύπάρχει εξοίοςπρδς
  την πλατείαν τοΰ Δημοτικόν θεάτροο,
  οπου το Ραλλικον κέντρον, ίχ«ι σχημα
  μος τού 8«*
  χ. ΜπαρμπιΙτσης «ίς την
  ί ί ά ά
  Α 7^ Ύ ,συν&1κιαν τ»υ Ψ^ «4- «9«ασε σογχβχομίνη, χαι 4 χ. Ράλλης
  ση χθε_ς η ει*εργετικη τοΰ ΛαϊκοΟ συν νομίσας δτι ή Άστονβμία έντύπησε
  δυασμοΛ (Ο, χ.κ. Λείίίης, Άργυρέπου τούς Ραλικούς εύρίθηχε μ' ίνα πΛη-
  λ/ς, ΕικτΓρατιαίης, Λιγβνίς, Γιολίά^ Ν, στο μπακονι. ·
  κου θέρυβος ίφθασι μίχρι τής «ίθοΰ- θέαν τοΰ όποίου οί μέν μονιθΜ.άχοι άνε-
  βης τοδ χέντροι» δποι> παρευρίσκετοκαί χώρηυ*^ έκ της οπισθίας θύρας «λ
  ,. Ράλλης. Ή έξήγηβις τοι> ίμως ζ^οιτωλείθϋ, οί 8«' μάρτυ,ρες έμβιν;
  »σε σογιχιΫοαίνη. κοϊ Α « ΡΑ/·)ΐν^ να ίχαατ^α-ήβω^ —«! «>Γ« — ·*■*—
  « κ
  · ι ι · ΙΙ
  π·ρί τοδ σι*ι6αν—ς.
  σης, Κανάρης κλ. θεοιτο·κικ<ΐι, Μ«...ρβ- Ι — "Εμαθον, άγαχητοί φίλ&ι, ότι ή μιχαλικ. ί καί Θίθτακβμαυρ.μιχαλ·;λα-- Άβτυνομία σδς εχτύπησε. Αύτά χά- ϊλο{ ίιπίιΐ.ήφΐθΐ συνενίϋοντίι; τνν γ/»λ«- ·■««' * Α-·ι—-1'- —"■■· 1 '"* Λ" ' ΠερΙ την 8ην εσπερινήν & ή θ ύό .. .,„. .....-. .-»/νί«« .-ϊ ·χ.τΐΛί5ϋ· ,^* **;' ραν τής ' χθΐς' ηύτοκτόνηβ. ΐ/,οΐ κπ'.ψηφιοι συνεχίζοντες την κρο*. μνει η άπελπισια των άντ«ι:άλων. Βλε 6λ«θβ1 ' 8ι3ι σφαίρας δπλου κλογικιήν των έπαιτείαν Ιπεσκέφθησαν ποντες καταφανώς την κατόπιν τής ΐυ(ΧχνιΤ.ίρ β£- τ«ν «αί την πλέον κβικόηγον συνοιικίαν των χθβσινής ίιαλογής άποτυχίαν τωνπροσ Αθηνών οί την έλπίδαότ-, αί πάλαι»! *αθοδσι νά μ,άς έλαττώσουν χατ' αριθ ην πιδαο^ αι τταλαιοίΐ **θοοβι νβ μ.ας ελαττωσοϋν χατ «ριθ εί*ε κα! το ^?όνηυ·α πά. μέν. Άλλά μή Θ»βή6 Δδλί τον Άλλ' ή ελπίς των κατα τρό—ολ». ά σας_*αί ημείς τού » Γεώρ- / Ι Ά - τ . , —•ιτΐ'. .· ■- ι .«-·, · . . , , Ι Α?°° *™*ν αυτα περίπο» ό χ Ράλ Ι άνίϊ * 'β^>ίς- ^'^' ί7ίνανΐ ληί Λ άχΡοώ^«« Φίλοε τού πειθόμ.-
  |αντ«λη,"οι ως τοιουτο, « -ν στίρεο-! νοι είς τάς συμβουλάς τού έσνηαάτ'.
  ς
  ό Άγγλος ν*ύαρχος ν.. Τώ
  άό τον κ. Π?ο;θ^αίυρ-
  γι εί δυνατόν ά-
  αι είς
  συλλόγουτών
  μία ώρα(οτάτί)
  πό ύέ
  ΐν
  ν ό^ως το3 χργ
  οτημερθ'; ή μ,ηνίαίιχ
  πρό καιροΰ είχε
  τή·; όποί
  «ν έγτ ά^Υ
  «·'τηρί»« ωρίσθη ,ίς δρ.
  ΧίΑΙΑ_ ΕΣ ΙΤΑΣΚΟΥΤΤίΔίΑ
  Ο ΠΡΟΤΟΠΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  '€> γνωατός φίλαθλος έφη-
  ;ι.ερι7ϊοπώλης Αντώνιος Κάν
  τζιας καί ό Σ«. Παναγιωτό
  πουλος μ«3ίς ιάνεκθί^νονΐαν/τΐές
  ίίτι έκέρΤίΐσαν τόν πρώτον α¬
  ί ό
  ΒϋΙ^ΩΡ^ΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ «^ ^ν^Ι^Χ
  „ , . , Γ" , » τηματων σχετικών «ρλς την Καπνεμπο
  Μετα τοοτο ο κ. υποοργος μετα τής 9<™ κ«' τοβμ-πόριον των Άποικιαικών, άκολου,θίας τού παραλαβών τον Τίλώ- τε.ρΐ την 12 1)2 άνεχώρησ* χαί άνή,λ' νην κ. Καζ!άνην καί τον Λιμενάρχηινκ. ^εν *'<$ Αθήνας. ΠπΜϊϊΓ" ΕΑΩΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑΣΕΚΛΟΓΑΣ Παπαηλιόχουλον έπεδη τής άτμακάτου τοΰ Λιμεναρχείον πρός έπιβεώρηισιντοδ λιμένος. 'ΙΙ ύπουργιχη συνοοει'α ήρξατο τής επιθεωρήσεως τοΰ λιμένος άπό τής άχ τής τής Τρούμπας, έχίϊθεν μετέβηεΐς τοϋ Τσελέπη, τόν λιμένα των Άλών, τόν προλιμε'να χαί τοΰς λιμενοβραχίο- νας, τοΰ Γερμανοϋ χ. Κο,ΰμερ λαμδάνον τος ση«*ε!<>')σεις περί ολων των θέσεων
  δπως μορφώση γνώμην πϊθί των οτ/'χ-
  γχών τού λιμένος.
  ϊιπλή ζώνη χωροφολάκων πε
  ζών χαί έφίππων έμποίίζουσα την διά
  ίασιν είς ,τάς ό>άδας. 'Εϊπίβης είς
  την ίιασταύρωσιν των όδών Σταδίου
  καί Αΐέλοο.
  ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. ΡΟΥΦΟΣ
  ρ ό πρώτον α
  ριθμόν τού Ααχχίου τού <ττό- λ 7«0*7^ ]%Ιά« προσέθεσαν Γ»ι οί ί- ;ο« Λτι τό λαχεΐον τουτο εί¬ χον έρριμμένον μ^ταξύ σκου Ιττιδιών και δτι «ροσεπάθησαν ν<χ τό «ωλήβουν άλλ' ούΓ>»Ις
  ·:ό ήγόραζε διότι ήτο λερω»
  ρζε ϊιότι ήο ερω
  πολυ καί πάντες τό έ-
  «υιχαίνοντο
  ΑΛΛΟΙ ΤΤΧΗΡΟΙ
  Χθέ; την πρωίαν μετέβη «ΐς τό
  γραφείον τού Λαχείου τ&ό Στόλον ό
  5/. Μειγαλουτόλεως καταγόμυενος μετα
  τ:<-)ληιτής λαιχείωιν Γ. θ. Σούκας και έί-ήλωσίν ότι είνε κάτο^ς των τριών τετάρτην τοΰ κλϊ}ρωτ)έντος 8·υτέρ3ν ά- ρ'Ο^ϋ τοΰ λαχειίσο κιρδίζων ουτω 15 ιάία; δραχμών. 'Βπίσης ό έκ Μβσολογγίοα ή Δ Α Μ έκ Μβσολογγίοα ΰποημ, Δ. Α. Μα;α.3Ρτο6λ«; ο¬ λ έδ ς τ* ου *ί *ί- -Λ : >ού
  . Γχβ.
  σεις
  δρου ό κ. Κορομηλάς όστις _........
  μενος πρός τούς παρισταμένους είπεν
  Κ ύ ρ ι ο ι ,
  'Επί τή ϊύκαιρία τής σημβρινής κα
  θάδου μοί» είς την πόλιν σας, μετά τοί
  συμπαρισταμβνου άρίστοι» καί εγκρίτου
  μηχανικαδ κ. Κοΰμ.»ρ, τού μετακληθέν
  τος υπο τής Κι>β«,ρνήσεως ειδικώς ό¬
  πως μελετήση τάς ανάγκας τού λιμέ¬
  νος Πειραιώς, ήθέλησα νά σάς ίίω
  σήμερον έπ' ολίγον έκ τοΰ σύνεγγυ;,
  .•.ολονότι επιφυλάσσομαι προ^χώς νά
  ικατέλθω είς τον Πειραια καί νά έπι-
  σκεφ&ώ λεπτομερώς 8λα τα έμπορικά
  καί βιομηχανικά καταστήματά σας.
  Το ζήτημα όπερ" μάς άπασχολείι—ου
  >3αίως σήμερον, κύριοι, είναι τό τής ά
  ναδιοργανώσεως καί 2ιαρρυθμίσεωςτο5
  Πειραιϊκοιΰ λιμένος, το μένον ατυχώς
  έκχρεμες άπό τοδ 1898. Ό Πβιραϊχόί
  λιμήν δέν είναι οίος έδει νά είναι καί
  οί>τε παρε'χει σήμερον τόν πλοάτον 8-
  στις πρέπει νά εξάγεται έξ αυτού. Ό
  Πειραιεΰς κέχτηται περιουσίαν γεωγρα
  φιχήν Θέσιν, άτε συνδϊων την ακραν
  Ανατολικήν Ευρώπην πρός την Δκτι-
  . - —,·.-/. ' "ήν τοιαύτην δικαίως δέ Θεωρείται τό
  ΎΡΙΙΐν*ηΦΐ6?°°αΡ<7έ οπίρ^ής " »·^«' «* -«τ-νβββλΐίς είς 2ληντήν ρ μ. 769,9 Θτρμοκρ. 13 8 υπέρ της .Ανατβλήν. νλληνιος) 7,30 «.μ Β,ς Η««.|θ» ^ .· ^ ^α άπ' εάθ.ίας άπο ο^(£^νΓς?^';ς Κ Γ<Γ^νΓΊ«^ | Σμύρνην (Μ,σσαζ^ή) ίθ **. *^*>ί λι^νβ«' Π—ο-
  πρόιξενος τής Γαλλίας κ. Λ. Κχνε/λό
  π-.νλος ^ροσ«λ&('>>ν έϊήλωσε καί ϊϋτος
  ό π είνε κάτοχ&ς ενός λαχείον κληρω-
  Θε'ντος ν.αϊ κίρϊίζ^ντοί 1000 ϊραχ-
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗ-
  ΤΗΡΙΟΝ
  Μετά την επιθεώρησιν τού λιμένος
  ό κ. Κοροιμηλάς άποδιδασθίίς πρό τοΰ
  καί άποχωρισθεις των
  λοιπών τής συνοδείας του, μετέβη πε-
  ζή μετά τοΰ κ. Παναγιωτοπούλου είς
  τό Εμπορικόν 'Επιμελητή.ριον δποι> α¬
  πεδέχθησαν αύ·τΰν ό Πρόίίρος τοΰ 'Ε-
  πιιιεληιτηρίοο κ. Ήλι-άπουλος μετάτών
  ΙΙροίδ.ρα)ν δλων των Τμημάτων αύτοδ.
  Έκεί μετά τάς τυπιχάς φιλοφρονή-
  τήν ί'δραν τοΰ Προέ
  η συνίΐθτίς εις τοι>ς
  -.ής 0;Λθνο,ας
  Όλίγον προ τής 11ης ώρας τής νι»
  χτος προσίρχοντβι είς τ4ν κεντροντών
  Φιλ«λ*ϋ6έρων οί χ.χ. Λ. Βοδφος καί
  Π. Λαγοπάτης.
  Τώ πλήθος επί τή έμφανίσει των δι
  πλασιάζϊΐ τάς ζηττωκραογάς καί τάς
  ίπίυφημίας ^
  "Κίς ΐό Βενιζελικον κεντρον ιδίως ή
  - - - Ί
  — Βενιζέλαρος. ·
  — 7ήτω ό Ροΰίρος.
  — Λαγοπάταρος.
  Ό χ. Λαγοπάτης φαίνετβι είς τ&ν έ
  ξώστην. Δι' ολίγων λέξεων παροοσιΐ-
  ζει «ίς τόν λαόν τόν κ. Ρο·δφον λέγων
  δτι έρχεται καί οδτος άπό τας Πά¬
  τρας άρχηγός τοΰ έκεϊ σονδΐίασμοϋτών
  Φιλελει>θ«ρων καί ε^&ρ}ΐ.ος όπαδόςτής
  διά νά φέρη τόν χαΐρετι-
  Πατραϊκοΰ λαοδ πρός τόν Ά
  -.-ών
  το
  — Μίαν ψήφον.. .
  το
  σαν διαδήλωσιν ή όποία έν
  2ντως διελθο-ΰσα τ«ύς δρομ,οιις **ι*ίο
  ο.εσυνύκτιον άνεστάτωθ« τοί>ς ήσυχάζον
  έπανέλαδον
  τής σ«βικ,ί«ς χαί οί χά- τας πολίτας μέ τοΰς πυρ^λ^ς
  βν«ο«ς«ντες εις τί π* χαί τα βαρελάτα της
  . ^ . - ·--■ ·~ι - τ · - ■· —
  ρελθΐιν «Φίρ»ν είς την μνήμην των την
  του κ. Λίίιΐογ, τό<τε —&>
  τ»...., Όλέκληρο* ή συνοιχία
  παρανάλωμα τοΰ προ·ε>κλογικοδ ι
  — Γιοΰχα.... Γιοΰχα. . ..
  — Κάτω οί παλτιοί. .'..
  — Δέν σάς βέλουιμε..
  ΐίίίΐ— Βενιζέλαρος! Βενιζέλαοος'
  — Γιοΰιχα... Γιοώχοί. . ..
  — ΤΑ.....Περικλέτ'ο. ... ΤΛ.
  Ά.... '-Α...
  —Γιοΰχα...
  Βενιζέλαρος ί
  Ο χ ΡΑ1ΛΛΗΣ ΕΠΙ
  ΤΗΣ ΑΓΚΎΡΑΣ
  "οίτινες .,._,----
  τόν αύτόχειρα να τερμα
  τίβη τόν βίον τού, Πέν έγνώ·
  ■σθηααν. Ι
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΖΗΤΟΥΝ_ΑΝΑΡΑ
  ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΗ
  Ή σοβαρωτάτη κατάστασις εί; την
  περιήλθεν ή χώρα ένεικεν τής
  Οί Ραλλικοί φνύγοαν τή> "Αγκι»ρι«ν
  αάν ο ίιάβθλΦς τ4 λιβάνι. 'Βπειοη &· «·Λΐ.ι*ν ΐΓβριηΐΛ.τ;ίν η χωρα ίνεικεν της
  ιμως δέν τούς «ύνοεί πλέον οδτ» ό θ·- μεγάλης άπεργίας των έργατών των
  ος οδτε ό Δίά6ολ«ς 8Χτ)γαν~κ? £—«σαν άνθραχωριιχείων είς την Αγγλίαν κρα·
  απάνω «την 'Αγκυρια... ι τεί »ΐς μεγίστην ανησυχίαν τα πνίύμ*-
  Τό σαλίνι ποδ ένοικίασαν είς την , τα, ό δέ άγγλικος τύπος έν γε'ν** <λ- Λλορτείαν τού Δημ*τ. θ*άτρο» ϊχει Ινα κτείρει 6χι μόνον τούς ϋπαιτίους τής άρχαιοπρ&πές μπαιλχένι μέ π»ρί·ργα ύ- κρισΐως, άλλά χ>αί έκβίν&υς, οί όποίοτ
  Οί Ττύϊείς^ίποψήφιοι ό^κρίναντες' ^οατηρίγματα, τα όποία χοσμοίν άνά-' ά^αν τα πράγματα νά φ«άσ_ο-.»ν .ίς
  κάπου αί»* είχον* «δ κ. Ράλλη κ.ί ΊΤλΤ' ~Ρ»^««. Α« *«Ρ«στάσ.ις «»το το^ σημείον. Εις τό «Νταίλο Εξ-
  68ηγη»έντες ΰπ' αυτής ώς άπό φάοου *«« ιταρ.στανο«ν ^ρ^ τεραστίας -ρ*«» }ημ>™»ι™ι
  V*
  μ'Υάλα γράμ-
  σωτηρίας εισήλθον είς τό κατάσ-.η,Λα τόσνννοσον καί έκείναι ιμ5 θά χα:α-
  τό οποίον έιχόσιμει καί το οποίον ^το
  ρ'οσοτερος ο—0
  Άπό ενωρίς διάιφοροι
  διαφόρων καί
  σννοικιών
  πε
  έπαγ-
  τών
  .ί, ανήρχοντο είς τ0 κέντρον
  των τοΰς τρόπον τίνα
  ■αύτό
  ψηφς χ.κ. Ν€γρεπ.όντην καί ΧτγΐΡιστικων
  Ααμπρίίην καί κατόπιν κατήρχοντο πά
  λιν ενοΰμενοΐ μέ το πλήβος ποΰ εστεκε
  ίΤ1 *
  — Καλώς
  — Μπ,ράβθ, μπράβο.
  • — Ζήτω ή Πάτρα.
  ^ Ό κ. Λαγοπάτης δίδει τον λίγονείς
  τον Χ. Ρ&ΰφον, 3στις άρχίζει νά όμι-
  "*ΤΙ δι' ολίγων μέν άλλ' άρκ«τά χβρβρ.
  χαρ*κτηρ(σας την
  αρκως
  τήν
  ,κάτω καί
  τάς
  !, χύριοι, λέγει 6 κ.Ρ00.
  τας Πάτρας, αί &—,;α{ εΐνί
  πόσον συνέτρβξαν τό "
  — Βενιζέλαρος.
  — Βενιζέλαρος.
  — "Αγκύρα.
  — Καί τούς 22.
  ΤΗσαν αί
  σμόν τοΰ
  καί εσώθησαν. ...,
  ΟΠΟΥ ΣΠΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΕΦ-
  ΛΙΑ
  ί σοντρίψουν τάς κεφαλάς των "Ραλλ^ «ΖΗΤΒΙΤΑΪ ΑΝΗΡ».
  τοΰ Λονϊίνου
  Την νύκτα είς τό παρά τήν π)ατεί
  κων ύποψτΐφιίων την 1 Ιην Μαρτι'ου.
  Η^ συμπτωσΐς *Τν« διαδολεμένη.Φαν ►»» '·ν'<ι>«χ .<4*Λ·<"«ν*» ταισθήτ* ή κατάκτησις τ^ς "Αγκύρας ' «—εν ήμπορουμεν να κάμω νχ έπεκταθΫί υ,ίνηι τηϋ ■»!*>■**«.< „-,» «.εν τίίϊΛΐ·»»- ή ης τί)ς Άγκυρας ν* έπεκταιθ^ μέχρι τοΰ χέντροι» των μ*ν, £«<ν Ραλλικών| Ι Αύτη είνα Άν τ6 'ήξερ· δ χ. Ράλλης προχθες ή ΛΊ" Λ' 1 Ι/ ! οίσία τού ,... ,. .._ αν τιΛ Δημοιτιικοό θεάτροιι* έκλονιχ.»ν ποΰ ώμιλοϋισε άκ' τό μπαλκόνι τού κέν ^^^-'θ χβες^την ννκτα εις τήν -' "■"" " συνεκε-ντοώθη- τ,ροο «>„ πώς έστηρίζ*το έπί..άγκ«ρας των Κοινοτήτων
  η- -·"' - % Εν έκα—υ,μνριον άνδρών ά-εβγών.
  περνούσεν ή ώρα εσκέφθησαν νά έπικα μ4 τό απαλκόνι!
  .^., ιν» ν·"·Λ»ιι«εροι» λθΓΟί) των 11α- !
  τρών καί την παράκλησιν αυτού βπως )
  έμαείνίΤί ιίΰ *$>« Ά·*·· -~- -'—"'
  ,ισθουν /αί τήν βοήθειαν ενός λόγοι».
  —Λότγο... Λ6γο, λόγο· ·. λοιιτόν.
  Ό κ. Μητσδπουλος τόν είχεν ϊτοι-
  ν άπό χ^-? «λλά δέν έτράφθαβε νά
  τόν άπαιγγιίλΐβ ς έκ τής καίθυστερή-
  σεως τού τραίνο». Ευκαιρίαν ζητοΰσβ
  Η ΧΟΕΣΙ^Η
  ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
  ρ
  Μία
  Ραλλικών
  φωναί νθες
  είς
  μίαν βτ-,γμήν νρο τοό κέντρου'τών Φι-
  λελευθέίων καί έ ί η
  ;ρ>«ν και την παρο,χλησιν αυτού δπως « ,, "ν*"7 ',, -^^,1·^"3*· ■»■
  V
  |~ ^ |-|—^ΔΓ*4 ϋ
  ε^είν.τί ιίς την ιδέαν τής άνορθώ-1 Τ"01 ,Γ ^ τ? λ6γ9^ το° ,'Τ« ---------
  «ως Ή ,αρ:ΰσΛ έκλογή .Ιν, „?,„, | «»^ ν . ™*
  X**»*
  -» ^ ί ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΖΥΘΟΠΟΛ' ΙΟΥ
  «κλογή άοχών χ·ίί ί«βών καί 'νί ' ,~Λ&Τ°·· ΛίΎο! ^Ρ*^*» "ό μπαλ -------_
  προσώπων. Πρ{~, ν« ένβυναμώσωα,ν ' ϊ°νί> <Χα'. -' *?*1Ύ &Ρ™ ^ΐ^· 'Γπό τα φ«λλώμ*τ« τού κΑ-ο «βντες τάς αρχάς της έπαναστάΤωο ί β?ι ν* ^Ρ1^"*1 6^ ^««υίμενος επί τής λεωφό>0 Κηφισσιας ζυθΜ
  ι Στερήσεις, καταστροφαί, ταρανα· «-
  ! πανάστχσις κρούουν τήν θύραν ^ας χαί
  ό κύριοί Άσκοοϊθ ίένει τα χέριά τοι>,
  ικτΐΛΓΐέτα'. καί με ϊάκρυα όμ.ολογεί"
  , «Δέν δυνάμεθα να κάμω«-
  μεν τίποτβ».
  Πό Τος λοικόν θ* σώ«τ; τον λίέν ;
  ( Αί μεγάλαι κρίσεις φέρ<·ον πάηοτε τόν μέγαν ίνίρα, ό οποίος εύρισκε·, την οίον νά σώση τήν χώραν. Ή κρίσις «ν είς την μμ«ν Τ « τά« άΡκ«ς τής έπαναστά-.εως ί ? δίδ°ντί« °δτε μίαν ψήφον είς άν-Ι ν* ολίτευδΊ«νονΙ ι ι ί τ 'τι^0λίτευί|«νον). Τ ^ ίμνος °~ι «ί*?ων«ι πολιτικον λό- ._ Ράλλαρος». Προγγάρεται Β;;,ως χαί γιθνχαίζεται άγρίως άπό τό πλή- ____, τού μέλλον ιά έβγη άπό αυτήν τήν έπανάστα ' αύτην την άνόρθωσιν Ζήτω ή τού ........ . . ής λεωφόιρο» Κηφισσιας ζυθοπω- ΐ'ΐ'Άνβσις», έξε^λίχθη χθές ίπβτοτική χορτά τό ότι τόν ρόλον ίπαιξεν είς αύτην . «χει φθάσει είς τί δξύτατον αΐτής .·..», άναγκάζονται δ' ώς έκ ο^του" ανάρθωσις----- τρ έχοντες έ·κίίνοι ποΰ την άϋκτίλουν « — Ζήτωωωωω, καλύχτουν νά κρυδοΰν είς τί» σκότος τήίς παβόδο-υ Α*»ταίοος λόγοις τΟδ Χ# σχάβη. Ό κ. Τ. ΤριθΝΐτ«ί«λλά>οος, 5ικη-
  ρος και ό κ Κ Κοζά ής
  τε
  1'αν
  βΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛί';
  Περί τήν ΙΟην νυκτερινήν ώραν έ-
  ·'. ούσιω&ώς πολλαπλασιασθή ό χό-
  σμος καί ή κίνησις «ίνε ζωηρ&τάτη.
  Ή ιυγκοινωνίχ των τράμ είς την
  ,.ΐν Στ-ίϊίου, είς το σημείον αύτη; ο-
  π«υ τό κεντρον των Φιλελεύθερον, έ'-
  /ει σχεϊόν διακοπή λό-γψ τής μεγάληί
  λ __-, ._.....',.λ.— Λ 1__'.. ϊ__ ...
  όπ«ία
  χ
  Άμάξια δέν
  7ν6ρωπϊπληιμμ6ρας, ή όϊ
  ταλάδη όλον τον ϊρόμ,ον.
  χερνοΰν πλέον άπ' έκεί.
  Καί ό κόσμος £χ*! ^ΡΧ^Χί ν* τ··.--
  ζή τώρα άτενίζων πρός τόν έςώστηνμέ
  ωτισιμένην άγηορχΛ
  θέλουμε τό Βενιζέλο.
  Νά βγή ό ν,. Πρ:εϊ:<ις. ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ Ακολούθως τό «λήθος ανερχόμενον είς δόο χ>1«—:«"- ~"Λ-Λ------ ~ '
  ί δακοπαί τοΰ πλήθοος ήσαν συ-
  άτυχώ: δμως ϊιάτ«ν «γοίεύ'ντα
  δέν ήσαν όλαι έπιδθ'κιμαστιχαί, ίιότι «-. Λ. λ. χρι«ι»τβκ(.«ΛΛ6(Λ«ς, βΐ7ΐττ
  είς τα σημΛΪα ποϋ ή γλώσβά του επερ γόρος «αί ό κ. Κ. Κοτζιάς, φοιτητής
  ( νέ ΰίρεοιλογιχον κοβτήφοιρθιν τό ιελήθος τής Νομιχής περιελθοντες έίξ άφορ-
  των έχ περιεργείας παρακολου.θούν- μής έρωτικής, χαθώς λέγεται, παρ«-
  των αύτόιν» Βέν ί^ραιτίίτο άλλά- τον ξηγησβως είς
  συγκιρα-κΛτε, καί τα
  —-χνατω... Ινατω.. , .,,,^ν»^ λ«ι *<,.λ«^λι» -»τ;τ «««νιιτ, μ*- •Κάρτο .'Κόφτο/ ϊι»ίέχθ(ντο ίλλγιίλα. , θώς θά εχαμναν χαί ϊύο Γϊρμανοί 'Α- -·. · . --» —------------- · ] —·· -τ | νά λύσβυν τήν διαφοράν των !ιά των καί έξε'λεξαν την σπάθην, κ»ν Κα' γαλικών λοο. , γ » ---Γ-™.- ^.ινίΐ* ι/ι«/ βν« ν*»ν ?? «λ·Γ.ί»ν της Ό- σε. 'Επειδή δμως την λωσει, ήγο^νω, 6εγ ^«, οί ΡαλλιΙοί παλληκρ, ις»- ανατΓαραχθηιχαν, ϊΐλυσαν τα ζωνάριά τους, ίψαξβι,ν γιά τόν χαταικρανγάοαντα ; καί τ«λος ύψώσ«ντες τές μ'αγκοΰρές των εσπασαν τό κεφάλι τοό χρώτου ί Ό '- έ —Καί τοΰ« 22. Ίσχυρά λονθεΐ τούς <τεως. — Βενιζέλος είπαμε. Πολλοί ε59υα«ι ?μιλ«ι ς ήχθν Τ{^ ραβαϊσιοί το άπό άποστά- τραγουδβόν σθη ϊτι>χ.ε
  Γ. Λιάκης.
  είν* ό άτι>χής λούστρος
  Τ«ν άτιιχή μικρόν μετέχρεραν άλλοι
  πολίτβ; είς τόν σταθμόν των Α' Βο-
  ες όν μ ν
  δπου τού «χ*9«σαν τό τρβώμο;.
  Ό χ, Μτττσοΐντ)Μ(λ©ς. βν»«χί«ας την
  < καιδημ,αΐκθΊ' πολίται. Ή αονομαχίαι άπε^'ασίσβη νά γίνη χ^ές τό πρωϊ είς τήν « Ανβσινΐ). Πράγ ματι άπο. τήίς Ρ'ης πρωϊνής οί δύο άντίποΛοι μέ τοίς μάρτοράς των χαί τόν ιατρόν τού έκαστος, ευρίσκοντο είς τόν συμιπεφωνημένον τδιτον. Την 7 *αί 30' ήρξατο ή μβνομανία. Τό^αίμα ετρεξεν ϊύθύς άμεσως μίτούς πρώτους σπαθιοιμοϋς, τραοματισθίντων '· ο^φοτέρων των άντιπαλων ι» κ. Τ. ΤριανταιφυλλοΜου ιις παβειάν καί το οδς,, το5 ϊ« κ. Κοτζιά ιίς τίιν άγδρενσίν τοι>, ηύχήθη
  τ»δ
  ζ
  Ή
  νάικρδκειτο νά
  κατ' (5λλ»ι>ς [
  8ι6τι
  »1χ(
  «Που είναι ό άνήρ------,,..
  Ή περίστασις !έν περιμίνει. ΑΊ πα-
  ρεξηγήσεις δύνανται ν* άρθοδν.
  'Ή ειρήνη νά εξασφαλισθή, οί κί>ι?'ινο*
  νά άποτοδηθοΰν. Αύτο είναι στό χέρι
  ενός άνθρωπον».
  «Που είναι α^τός ό ϊνθρω-
  πθς ;' »
  Ούϊέποτε ΰπήρξ* μεγαλειτέρα
  ήρξ* μεγαλειτέρα αίτβί
  άνάγικη. Οϋέποτε παρουσιάσθη κ.λλι-
  τβρα εΰκαιρία. Πρέιτει ό λαος νά άπο-
  λ«σ6η διά την ίλλΐιψιν ενός άνδρίς ;
  __ κυκλοφορούσα
  βις 6πό τίνων, δτι ή
  Ουνβες τής ' Αατυνομίας βκέ»
  «τεται να απελάση τα Τ!θί-
  μνια των αίγοβοακων είνε ά-
  ναληθής, καί άπο σκοποο δια
  δίδονταε τοιαύται ανακρί-
  βειαι.
  Αθήναι τί 27 Φεβροοαρίοβ 191?.
  Ό Αστυνομ. Διε«θι*ντής
  Ε. ΖΓΜΒΡΑΚΑΚΗΣ
  ΑΚΡΟΠΟΑΙ1
  77 ΤΟΝΕΟΝ ΜΑΣΜΤΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 77
  ΟΜΠΑΛΑΟΟ
  Ο ΜΠΑΛΑΟΟ ΔΙΑΓΚΕΔΑΖΕΙ
  , ξουμ» τνα στρώμχ χάμω κ«1 χέ^εις
  έχ«ί.
  — Άλλά τί συμβαίνει λοιπίν: Χρι
  ο~π> χαί Παναγίατ.... Ποτί μο» δέν
  σάς ίγΐύ ΐίτ) ίτβι, 5*σττί.ινίς... Αέν βά
  -ΐ Άβλτ,νυχτ'σετ* τ6ν χατέροί
  ρ
  τα
  Ι — "Οχι, δέν θέλει νά τον ένοχ)ή"σγ)
  Τϊ;> στ ,-μήν αυτήν ή γραία Γερ-
  τρε3βτ4 άφήκ: «τή μέση τ4 άκονισαα
  ιών μχ/ΐιριων της κ«ί ίτρεί·«"στή< τρα χρζ^'ϊ, ,γκπί την Μαγδαληνή>; την
  εΙγ» χκτβε. σωατή νβυ-ρικτ; κρίσις. Η
  νεανις άλολνζεν, μέ τούς άγκωνας ε-
  τά«ω στό τραχέζ:, χρατώντ·ας το ξαν.
  βό κεΐ9»λν/./.4 της μ£σ« σ*ά χίοια ττίς
  ■χλ{ ϊβλϊΧΑί τοΰς ωμους της ν' ά^αττη-
  2ο3ν κάίί λίγί άπο τοίις «χασ,αοίς
  — Ζλισχοιν'-, . .. Δ&σποινίς .. Άλ
  λά τί ΐψβαίν λοιχδν Χοιστέ 7.αν Πά
  ναγ'α ,
  .... ΜήπίΛς σ5ς ίπείραξα βγο "/ω
  ρίς νά το θέλω;.. Άλλά —5}τϊ <.ου )ο.πδν τίχο-οα... Μέ κάνετε νά φρου¬ ραί... . — "Ύφηβί ιιι, Γ'ρτρούδη, ίφιτβε' υβ. — Ν* σας άφιί«ω τ« τίτοια ν,οτά- ;τοοτ!: 'Ό/ι.... θά τρί'ξω νά ι>.ι>νά-
  ς6) τδν κυρίον,.
  — Όχι.,.. δχ·.... Γεοτρ<."'οη, μην τον φωνάζης. .. ίχι.... μο3 έ- —έρα<τβ Εββι.... έκε'ρασε. — Χωρίς 5λλο. χάχοιβ μεγάλη συμ φορά συνέβηκ*.... ι—Σώχα λοιχδν μέ τίς συμιρ.οές σ»ι/. Τί «,ομφορά Θέλεις νά μάς ηλ— Θε;... Δέν ντάργιι καμμιά σιμ- φοβά. ·.. Άκοό?; — Καλ* σάς ζητώ συγγνώμην, δέ σχοινίς, είχεν ή Γερτρούδη, κληνωθβΐ σα «ν τή ίιχερηιφανεία τη< δι6:ι έβλε¬ πεν 5τι ϊέν την έυχιστείβτο. Καί έγύρκτε σ-ήν χουζι'να τη- Αί δίο γι>ναίχ*ς έΥειν«ν ετσ- χωρϊς
  νά είχ.3ν χλέθν λ»'ξιν άναμεταξί των.
  Ή νίχτα ίχρο/οροΰσβν.
  Ή Γεοτροίδη δναψε βνα κερί χαί
  ,ήτοψάτθη ν' άναίξη είς το δον;ίτιέν
  της γιά νά κοιμηθή καί έκαληνύχ. »,σε
  τίυφερ'( την Μαγϊαληντιν, ή ^πο' έ-
  Έργίζβτβι.
  ι— Μάλιστα... Έργάζετβι Ιη ίρ
  κι' εμείς. Λοιιΐίν, νά τάς το
  :ι' «οεΐνος καί χεριμ«νει νά
  .„ ,_χαλ«οο, δεβΊΓθΐντϊ. Τνν ια
  χαί ίεν μχορ«ίτε να γελάσετ» τί
  γρηά Γερτροίδη.
  Έκοιαηθηκαν χαί οί δυδ στο ΐίΐο δω
  μάτ;ον άλλ' ούτε ή Γερτρούδη ποί έ'-
  πεσε χίμω, ουτε ή Μαγδαληνή στο
  κρεββάτι της |ίμπόρ·εσαν νά κοιμϊΐΉν.
  Καί θά ήταν ίύο περίχοι» ή &ρ«> μ·τά
  τά μ&σάν»χτα, ίταν μέ τδ ίδι» κίντυ.»,
  «ν&τηκώθησαν χ*ί αί δύο είς τά στρώ-
  ματά των, μέ στημΛνο τ' αΰτί τω>προς
  τά ίξω.
  :, είχεν ή Μαγδβ ..τ,νή,
  χα{ ή άγωνία ήταν "......------'-----"·
  φωνήν της....
  ΐκοτναν χαντβ ν ά
  'Εσιώχησεν------καί έχειτα, ετ.ιίή
  τά βογγηιτά τού δάσους είχιαν ξαναρ-
  χίσει, έσηκώβηκαν εντελώς, ίρριξϊν 6ι
  «στικά έχάνω των ενα φίρεμα.
  Καί άμέσως έψιθύρισβν· ούτος
  «I-
  ναι... α&τδς «ίναι... Μακροά,
  τοδ ϊάσους. χαί άχδ τδ
  έκείνο τμήμβ! τοδ ίρίζο/' „ .....Γ
  ίοξον, χαραπονετιχθν μουρμούρ'ισμα έ¬
  φθανεν είς τάς άχβάς των.
  Τδ μθνρμούρισμα ηδξαν» καί «γίνε
  το τώρα ?ι>νατώτερο, Τδιο μέ τ£ν μ«-
  ν,ρ'^Ό θόο-,ώ&ν της 6ροντή? ή οχοί* δο-
  χιαάϋει τάς δυνάμεις της χρδ τής κ<χ- ταιγίίος. Σάν εν» άχ«ραντο μαύρο χαί ξιρράγη μ« τ&την μανίαν, ώστβ ή ίλί λ6« *^ν ιψιθ φ ρ άχότο ίάσος επάνω στή τη, « ά »? οχοίοι άνετρίχιαζαν ηδη ά- άκόμη μ.ι>κηθ«Λν τίς
  ή 6ροντη(1 · «-
  τ»3
  την Μαγϊαληνήν, ή ^π& έ
  7 ττπε το χίφάλι καί την 5.αρε-
  ■κάλεσε Λ μην την αφίση μόνην ίλίί-
  η ύ
  ι__Ναϊ, ν«ί, Γίρτρούδη.... δαρ-
  ρείς χώς είν' «κείνος, δέν ειν' ΐ:βι;
  — Ό Θ(5ρυ6ος έρχεται άχδ το ■··«»'·
  νην την ...
  — Μέ έφόί'σ«ς πολΰ με τη; συ φ -
  ρές σοο Τεοτρούδτ;.... "Ελβ ά κ«ι
  σττ,ν χά»/α^ή ιιο>. θα ρί-
  το«
  ς#
  — Φαίνεται σάν ν' άναστενάΓτ
  ίάσος χαί νά δογγί....
  — Μάλΐστα....
  (1) Κατά την γνώμην όλω» των «ε-
  όν, οί όχοίοι τίκοΐϋιτοτν τον ^οαγ
  είς τα χαρίίίνα ϊάστ;, ή ΐωνή
  μ« το μχΌ'^χχοονητο ττ)ς 6ρον
  κ-αι τού κερβονοΰ είαχορεί νά χ«-
  ηθ^. "Οταν Ιχει χιάβει κανέναν
  βίρ*γκοτάγ«βν ό ^ός, άκοιύετα· είς
  χολλών χιλιομέτοων άχόττασιν τ?:γύ-
  αληνί], λιχ6«υυ.ος <τχ*^ν, ιψιθυριν· __θεε μο» .. Τί τού Ιχαμαν λοιπόν; Ποτέ, ύ Λϊίταλαοο ο*ν 4- μπουμπούνίββν έ,τβί.. Καί ε-εΐ3ή την ίί[θτ στιγΐμη ΐΓ»ρο6ο- λισμοί άντηγη«ταν άχό το ίάσος, κα·. ί» νατβς φωνές, αί ϊόο γυναΐκες έρ«'?θ·τν οαν ή μία είς την άγκαλην Γης ίλλης, κ*τ«τροι·.αγμένα!, ψελλίζουσαι- «Μττα- λαο^ .!. Μ*αλ-ο ...» ^Μιά νέα μβ,κρυνή ο^ΐϊυρσοχρόιτηβις τάς ΐγαλ- ίάνκχε, τάς £ο—οωξε Ιξω άχβ το ?ω- μάτιον. σάν τρελλές. Λι«-/ι«αν δλί τδ σ«ίτι καϊ ωρμτίσαν χβος τόν «όογον τού δτοίοο άνηίλβδν τ*χι)τατα· την κλίαακα, φωνάιζο^τα! τον Κυριόλττν. 'Εσαότ^ναν τ»ν Μταλαοό .. Οί «νθριοπθε 4βκ«5των»ν-"τόν ΛΐΛαλαοό ... Διε'ρ9ηιξ*ν την θύραν καί ίίισωρυτσΛν είς τδ ίωυ,άτιθν τοΰ χύργον, έν τώ «ιέ- σφ τοΰ 6χοίου δ γέρος ίίιότρο—οί εττρ-- φογύριζΐ/. άγρκχ. σάν θϊίρίον μέσ/ βτδ ικλο«*6? τοι>, όρμών άιχδ το ενα χαραθ.οο
  είς το 5λλο, μέ σφιγαένοος τοί»ς νρέν-
  θοιυς, μ,ί καίον τδ <ττόμα τοο. Ό Κορ1.- όλης, ί—ιίη «ιπνίγετο. εΤχε ξεσνίσει^ και χετάξβι χέοα τή γρ«6ίάτα το. ^τδ φωκόλ τ&υ, το ττθ'Λΐίμισό τού κα! άχο καΐροίί ε-ίς Ονβιρδν, δταν- οί ΐΓΐ>ρ&δολ·βμοι
  Ι «νττ/χι&ίκΓαν έκ νε'ον μέ<τ« άχδ τα σκο- ά ύ έδθίζί Ι «νττ/χ&κΓ τεινά δά<ΤΥ^ τα ύχ ζ ' καταιμάτωναν τδ γυμνό τού στήθο;. Α- γωνιο!3σ'.ν δλος ^ άά ■ τ&ο Ιξω άχδ τας γχς Ι — ©ά μοΰ τδν σκιοτώβουν . . Θά μοΰ τδν τκοτώσουν ... Ά ... οί κα- οί δβλοφόνΰι ... οί δν· ρω. βνα αχοομοτουνηιτδ φοβερο. έντςλώς ομοιον μέ το τής καταιγίίος. κα! χολ- λ»ί κυντντιοί χβό δέν τδ ξ^ραιχν, άτ» - τώντα; κ*τ' αίγας ή ω«οι .... Ή μανιώίηις λυσσα τον ϊέν εδρ-.σκεν η ηέρα'^ έκφρασιν, δλν.ς τε- ίέ ούτε κάν «'ζιίτε! πλέον νά εθργ>
  'Εβταμάττβε σ' αί-τήν οί δνθρο>«τοι
  .... οί άνθρω·ποι ....
  ΤΗ/το ίτνατΐν *ύτδ, νά Οέλουν ν«
  ν' τ* '5"Γ°ν τ°-> · ■ ■ Ν* τού
  ώσοον τδ χα'.ίί το·>;
  ιότ! ϊέν άμ,φέδαλλε χλέ·ον ϊ(:>ο·>,
  «τι οί δνθρωχοι εί·/αν τσχκώσει έιτ' αδ-
  ' τοφώρω τδν ΜχαλαΌθ μέ τδ χτώμ? τοό
  [Μίϋοβντέν, ότι είχον Θιελτρει νά τδν
  βυλΐλά6οι>ν. κ»ι 8τ-. έν τί τρέλλα τ^ ό
  1 άνβρα—οχ.'Θηικιος, ληου,ονών κάτ)« «άν -
  βρωπίντν» σύν«σιν, είχεν άποκαλίψεΐ ^
  βτοίος ήτο... Έτβι έξ(γ«ΰντο ν.αί ή
  ! σογΐκβντρωσις των στΐκχιτε^άτων %α ό¬
  λαι ίκείνα·. αί έκατοντάΦες των τ.6?ι·
  «ργων. τούς όχοίοος είγεν ΐ5ή κα^% °-
  I
  λην την τμέρ·«ν χηγαινβΐβρχομβνους και
  τοόντας άνά τδ χωρίον. Ό Κ,ιίΐβ-
  είχε κα^ηκτοιχάσβΊ χρδ έλίγου την
  Μαγίχληνήν, άλλ' αύτδς έγνώζό
  ίβν «χωροδσ» χλέον άμιφιδολία
  .{τι τά τ:ρατει>μα.τα εόρίσχβντο ·κ*ΐ ^ (
  'νά ««τιχειρτίσωσι την πολιορκίαν κ*ιτην
  έχίβεσιν χατα —5 δάσους. ^ ^ Ι
  • Έν τούτοκ, «ως τάς δύο^μετάτα
  μ»σάνι>χτα, δ Κιφιολης δ«ν άπη>χίζ«-
  [το εντελώς ... 'Εσκεχτετο δτι δ Μποτ-
  λ«οο, ό όπθιίος *γινοτ*ν ίνα μέ τ> 54-
  1 σος, θά είμχοροΰσε νά γλυτώστι' μΐ την
  •-πονηρίαν καί την σ^-ήν. "Εν*ς_άνθρω-
  Ι ποπίθηιχθ'ς εχει χ«ρισβότ«ρα τοΰ «νος
  1 <τχ€8ια μ,ίτα είς τδν σάκκον το». "Ολα (τα δένδρα είναι φίλοι τού, κα] ινπο- ρεί νά ψεύγγ) επί ώρας κρυμμένος αβ- σα στά κλαριά, χωρίς -Λανιεις ν« τον ^ ί άντίλαμδάνεται ... , ' Αλλοίμονον ... Τ» μΐΓΟ«μητθ;νητο χού άκο·>στηικε μετ' ολίγον άφήρεβε» |
  άχδ τον Κοβιβλϊ,ν «ντήν την 'άτΜ*.
  1 .Ο Μχϊλαοο είναι άληθές δτι «·οχου-
  μχούνιζε καμμιά φορά «τσι γιά διχσκε-
  δαισίν τοο. άλλά αύτο τό έννβοδβ-ς α-
  μίσως, χαί ό Κυρ-όλης εγνώριζεν ^τι
  ό άντ}?ωχοιχίιθηικ'ος χ-ίριεφρόνει^και βκβ-
  ρόίδεν* τότε τοΰς άνθρώχους. Άλλα το
  μχο>>μχο>νητο τής νυκτός αι>τής, ή
  χραγμα'Τ'.κώς φοβερόν. __ ι ^
  βΊοτέ τθτραχείοοΜ. χροσβληθεν οπτο
  τήιν «ι>νοιδ*!'αν κυνηγών, δέν '«ίχε ονν-
  ξει έ'τσι, δέν «Ιχε κ.άμε! ν' &ντηχι,ϊθΐιν
  τά 6άΘϊ) των δασώ-^ τ&5 ί<την*ρινου με «....!.. ...«.«ι.^.Λην «βί τββίχαοιτινιΰτε- Καί «τρα^οίίσαν χο«' ρά όμαίόν. Ι Ό Κοριόλη-ς ίτραβοδ»» χ,, ζωνι τα μαλλιά τού μβ λύβ^ ίωοι* καμμίαν χρο—ιχην ||ς . των γαναικών. Σκυμμένβς ^! τ« ιταρ άβυρ οτ ^ τοΰ χνργίσχς, * νιχζε τώρα μ*σα «τη νύχ — Θάρρος θ λύ έαυ»τδ ην · -ι. '' »&ι» ένχντίον των άνάνδρων, οί όποίθιι ίπεσαν τίον «ν'ί · · · Λ·λιοι έναντι^ *«ί μέ ίΐτλα ... Θάρρος .. τοι*ς ·. Καί οτΛ<4των« .. ^ Ή Μαγδαληνή, βλεχοοβ» , σ^ωχηβη, άλλ' «ίς μάτην. Ό της την άχώβη«τε μέ βότηιτα. 'Βκινούσε τλν γρ^ τίον ^ς γής. Κατη-ράτο το Ο>1
  , μεγαλειτέρον **' . (
  άχ' αυτόν. Καί έχίΐ-τα ή
  βζΐοί. Οί άνθρωχθ! ύητ* *■
  τον Μχαλαοό . . ·
  ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙ
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΓΣ ΑΝΤΐΠΡΟΓη
  Γ. Ι- 1»Α3Ββ °
  «βίου Άρβ
  Λ Γ
  ΣΠΙΠΜΟΥΛΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑΤ
  15
  ΙΥΙΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Η ΚΐΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΤΙΑ
  π.
  Ό κ.
  Είς *.δ *"κτ«ν χάτωμα μιίς οικίας
  τής λεωφίρου Λδ'γ·Αΐ««νταλ έικβτο^οΛ-
  «εν ό ϊ:/.ηγ6ρο« Χάρσφ«λϊ.
  Εάν τ·,λρ·ί)άτο κανεΐς είς την θύραν
  τοο Οά ήκοΐλε «να παράίοίον Θόρ-υΛ^ν μι-
  κρών κ»! κανονικων κτύχων πβί εστα-
  ματο>τχν καθ» τόσο διά ν' αρχίση χά-
  λιν μ« ,ην ίϊιαν χαντατε κανον>ιό -
  τητα.
  Οί κτύχοι οντοί ώμβίαζον μέ τδν θο-
  ρι*βο·; τής γραφομηχανής, δταν την με
  ταχειρίζίται χανείς άρχάριος.
  "Λς ε,ίσέλθωμεν είς τδ διαμέρ:7,ια
  ν.Λ' αί έχιθ:ωρήβΐύμβν τα δωμ&τι-*.
  Μίλ'ς εισέλθη καν*ις ε&ρίσχετα! ά-
  χέναντ! μίδς μεγάλης αγούσης, χρη-
  σιμ*οούϊ.·,ς ώς τραχεζαρία, £χειτΛ εί¬
  ναι «ν άίλλο έχίσης μεγάλο δωοάτιτ>,
  τδ δ-οίον φ<·>τίζ»ται άχδ ίνα α*γάλο
  χαράθυο», χωρίί χαρο—εΐτάβυΛτ*
  Είς οότό τδ δωαάτιο είναι Ινα χΛηδ
  β(δ»βένιο *ρβ66άτ!, μέ άκάθβρτα σκ«-
  χάσματ'» ν.~1 ίνα τραχεζΐ, έχΐ το^ δ-
  χοί&ι> εΤ^*ι τοχοθετημέν* διάφορ* ήλεκ
  τριχά ·^^//ανήματα τού ά
  ό
  αύτδ έκοττί'ξί την ώραία*; θέαν
  Εφαίνετο άχ' έκιί τλ Τροκαντεβί,
  έ χΰργος 'Βφφελ, τδ Σάν Κλ «, τί δά-
  «ος τής ΒοΛώνης ... άλλ' δ ϊιχη-
  γορος είχεν άλ)&ύ τδν νούν το«, δϊν ε.
  | σκέπτιετο αυτήν την στιγμήν ν* θβ'^ά-
  ση την Οίαν, διίτι ή«.ο'«θη ψιθ^οίζίθί;·
  1 — Γί ίφε^οεσις κ*ί δ άσ«ρμα-ο;
  "Γτ)λέτ|'ρι?ος. "Οβο φαντάζοωαι χως «γώ
  κατο.ρ6ο>νω νά·λαμέάνω καί τδ χε ό ι*υ-
  στικό τ*)λ«γράφημα χρίν τδ λάβ «ν οί
  άλλοι . ..
  Αλλά την στιγμήν ταύτην ενας κοδ
  τος τοδ μηχανήματος τδν δ[£κοψ*ν.νΕ-
  τρεξεν «;ς τδ τραχβζι καί τραίόξας
  χάλιν μί-χν χάρτινη-^ κορίελλαν εδγαλε
  μίαν φωνί>ν χαράς, ϊιαβάϊας αότήν την
  ρς
  ιΑύτά τα μηχβνηματβ κάνουν τδ τικ
  τάν. χοϋ άκού«ται.
  'Βμχρος άπ'αύ-:* τδ τρ»πίζι έχέθητο
  ίνας ύ'^,λδς δνθρωχος, καθώς εφαίνε¬
  το έ/. το3 ϋλοο το«, μέ γένει» κιϊ μ«λ-
  λιά χίχηνι. χαι έιχ,άηνιζε μίαν χονϊρήν
  καί «^/{άν χίχαν.
  Ό */6ρωχος απ>τδς, δστΐί έφαί'ετο
  ίξΐΛτνος, δρασττίριος και ένεργητινδς
  ·!ς μ»γάλ«ν δαθμδν, ήτο ό δι*.η\;ίρος
  Χάί
  Διχτγίνρος ; ...
  Ναϊ, τούλαχιντΐν ούτος δ τίτλίς
  ήτο γρ*,ιψιενο< ϊξω άχδ την θδραν το». ,Αλλ' ί τ'τλος αύτδς, δ«ν ήτο τ!χοτε ίλλο, χαρά μία χροσω«ίς, διότι ό ίν- θρωχθΓ «τος, είς χάθε ϊλλο ήσγολεί- το· χαρ ά είς τον χώϊιχ«. Πρά·'μ«τι δ κ. Χάρσφελδ, »Γτις «'- χαραιχίΛ'νθοδσ'ε μ»τά χροσαχής την κί- νηβιν τής μηιχανή; τοι>, «τράβηξε τώ-
  ^α μίαν χάρτινηιν κορδέλλβν καί έψι-
  ρ
  - Πάν— τδ ίδιο χράγμα .. . "Ενα
  σωρδ τηλεγρα·φήμ*ται, άλλά δχι χοτέ
  αίτό πο& Θ«λ(ι> . . .
  Καί ίιατρέχων ίνα τηλβγράβτ·»*,
  «τΓοΰ εκρΛτοίσ* είς τα χιριλ το», έξ/,ΆΟ·-
  λούθησιν
  —'Υχονργδν 'Εβτικερικων ..·Άχδ
  τδ Μαρίκο κι' αύτδ ... Σάν νά ·ι' έν-
  ίι,ίοιρι ίμέν'γ ... Περίεργο ... τί
  άργ»χο:ί* εί/ αύτη. Δέν μαορώ νΊ χα-
  ά ... Γιατί ΐ4ω **ί 'ίοδ ί>μί -
  αστυνομίαν»
  Παρισίους»
  —-'Εχί τέλβ!«, ο?;*'κραξεν μέ τςνον
  φωνής δριαμίεντικόν.
  ΓΓδ τηλεγράφημα είχεν ώς ΐξτς·
  ((•ςΦθάνω βτας 5ί1 είς Π«-
  ρκτίΊους μετημφιεβμένθς.
  Πρω€ είς ' Ακαδημίαν.
  Χεβαατιανος ϋΛτ,λάν».
  —"Ω .. "Ω .. άνβκρ*ξε χάλ·ν ό
  Χάρβκρελδ, έρχεται μβτημφιεσμένίς ..
  καλή ίίία ... Εύχαριστώ Σε6*τ:·ανί.
  III.
  Αιάνα δέ, Βαλουά.
  Είς την λιωφοίθν τού Ερρίκον Μαρ
  τέν καί ακριβώς «ί; μίαν γωνίαν τής
  κ#Γχφύ*·&υ *λατείας τού Λαμβρτ'νΰυ
  εΰρίσικε-αι ·να ώραιτκατο σχιτάκ; κτι.
  σμίνο καί έχιχλωμένο βυμφώνως ;/.·την
  ώραίβιν χαί ζωηράν «χοιχήν Λ^ί
  τοΰ 15οο κα! όμοιάζει μέ
  νην ερωτικήν φωλεάν.
  Τδ σχίτ» βύτδ άνήικει είς την ωραίαν
  Λιάναν Ιι Βαλ»ι>ά, ήτις ήτκ> άλλοτ* ή
  καλλιτέρα χο?εύτρια και είχε βατλεΐς
  δι' έριο^ενους της, χρίν γίνη ή «ροιμε-
  νη τοΰ Βανέσκου.
  Ό Βχνίσκο 2μ·ως αν καί δέν «οτε-
  ρε?το χρημάτων, ήτο αδύνατον νά έχη
  τόσα χρηματα, ώ«τ* νά έχχληβοί Ολας
  τάς «χι&υμίίς τής τριλλής καί ςαν-
  τα<ττικ·ής έρωμένης το·> κα! δ:ά τ;Ιτο
  ά—αροάσαν ολοι βλϊ.χοντες την Λιάναν
  νά ίχχι χέντοτε την καλλιτέραν λίζαν
  εί; ολ«· τα Οέαπρα, τα ωραιοτέρα άμά-
  ξια τα ώραιάτερα άλογα, τα χολυτι-
  μώτερα χ,οομήματα, τα δχοία άν έχω-
  λοΰντο Οά ηδύναντο νά Θρέψουν τ3Ϊλά-
  ■/(ιβτοιν 10 οκχογενείας «*ί 10 ετη. *Ε-
  χαιζε χάντοτε τα μ&γαλείτερα χοσά είς
  τής κο3ρ<τες καί έκβιμνιν ϊνα βωρΊ Ιδι- ό τρέλλβς χοΰ θά έκόστιζ;/ ΰχέ- θαυαάζων αΰτά κατε^αρ'.«τημένοί. Τδ όλον τοο εφαίνετο σάν ενα; άχ' α&τοί»ς τοΰς «ι/νειθισμένοος νά χαίζοον *ίς οίανδήΛθτβ. την κωμίΰδίαν το5 ?ρω τος. Ή Λίάνα τουναντίον ήτο είλικρινής χαί καλή. Τα ώριαία καί ίχφρίρττ'χά μάτιά της ήβαν γίθμοττα τρ»φερ6ττ,τ« *αί άγίττνν ικαί τα έν γένει ώρα?Λ χα- ρακτηριττικά τού χροιτώχου της ίφα- ν«'&ωναν την μεγάλην καλωσύνην καί ευγένειαν τής ψο^ής της. ΤΗτον ώραι»τατη καί νέ* — νίλις τριάντα έτών — ή δέ ευτυχία της χοό άγα-ο5σ« καί ©6λ«χ*ν ότι την άγ σαν, ?) τούλάγιο-το, τδ ίν&μιζε, τή·' ί- κχανε νά «ραίνετα! άαομη χλέον ώραί*. Είχεν άκβομχήνε'. τ' ίσχρα χέριά της είς τδν ώμον τοΰ 'νβ'οο κια! τδν &κύττα- ζεν είς τα μάτια μέ ίνα βλέμμα γιο- μάτο άγάχην κα! έμχιστοσύνην .... Άλλά την στιγμήν ταύτην θόρυβος ην είχαμε καί τούς δύο ν' άνα- ίντρομοι. Ή Λιάνα είς τδ χαρά0!>οον κα! εχειτ*
  χάλΐν χρδς τον νεον
  —"Ω ... Θεέ μΜ ... ΕΙν' αίτός
  ...' βψ'θύρισε. Κρύψου, Φ«ρνάν?ι. θ'
  άνεβη. κρύψοο Γ?ηγορ«,
  μθ!>.
  Κα! ταυτα λέγο^α άνοίγει την χόρ-
  ταν τού δωμάτιον τής τουαλεττας της
  **! σχρώγνο'χτα μέσα τδν ωραίον Φερ-
  νάνδθν έκλεί^ωσε καί έχήοε τδ •/."'.ε!-
  ?ί. Εχίΐτα άφοΰ έρριψε μΕά ματια -ιρί-
  γύρω της δια νά ίδη μήχως είγε ^:γά-
  σει τίχο·τε ό Φερνάν&ος, «ξηιχλ<ί>θ<; σέ μιά χολ.>θρόνα καί λαζαΛάνουσα ί
  βφημβρίδ» έχροβποιήθη ότι ήτο β
  σμίνη *!ΰ· την άναγνω'ϊίν.
  ΕΤΤΐπΑΑΚΑΓΚΑΙΝΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ .
  ΓΕΩΡΓ. Α, ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΟΥ
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Κ. ατά την 3Ο Νοεμβριού 19
  ΕΛίΕΡΓΗΧΙΚΟΝ
  ' Ί
  Διαβίσιμα έν Έλλ4δι
  Μεταλλ,κον έν τβίί Ταμείοκ.......ΓΊ..
  Χρικτος διαθεσιμος εν τοίς Ταμιίοις συμ φ νόμψ
  Τρ*«εζιχά γραμμά-ηα διαβίσιμα πρός β ομχλήβωσ,ν' α¬
  νωτάτου όβίον χυχλοφορίας .....
  Τραχεζ-χά γραμμάτιοΐ Ίονιχής Τραχι* ζ^-
  Τβχομερίδια χαί Ιτεραι άξίαι ........
  ΔιαΘεσίμα έν ιφ ίςωτεριχω
  Διαθίσιμα «^ τφ έξιοτιριχω χβρά Τραχ,'ζα,ς
  ΔιαΘίσιμα ίν τψ εξωτερικώ συμφωνως νόμφ ΓΧΜΒ'
  Όαολογίαι 'Εθνιχών δανεΐων «ίς γο^^
  'ΟμολογίβΝ 'Εβνχώνι δανείον εί« χρί[τ γρβ^μάν
  Δάνειον χρο« την Έλ.Κυβίρνησιν «π' άναγ.'χυχλοφ τραπΤγ'ρ'βμ! "'/'"1""" Δρ'
  Προ·ι;οφλησει<................. Δάνεια χαί άνοικτοϊ λογαριαβμοΐ ίπ' «ν(χ£.φ Δάντεια «π' ενεχόρφ «μπαριυμοττων. .. _ _ _ Δάνιια χαι άνοχτοί λογαριασμοί επί ΰχο*ήχ_. Δάνεια κρός δήμους^ λιμένα; χαί Ιτερα Χθίηγήσεις εί; γεωργοΰς χαί χτηματΐας Μιτοχαί τραπεζών χαί έταιρειών..... Καταστήματα Τρβ»έζης χαί χτήματβ «ίάνανχαβτιχών εχποιτιι "Εξοδα «γχαταστάσιωϊ............ Λ>~4ς εξαγοράς ,υμμετοχης Κ«6^ν. «ίς'Χ.ροη'ΐχ'τραχ,'ζ.'γρβμματίων. ..'
  Έξαγορβ προνβμίοο Τραχ.ζηί "-----* -· ·γ~τ-
  Φρ. 9,934,718.49
  ,ΓΧΜΒ' » 4^45,890.-
  ρ. 29,937,108.42
  ,, 657,510-------
  » 903,784.72 4β.
  ι. 71,600 757,37 »
  . » 28,754,110,— Φρ.
  Φρ. 32,545 038.50 »
  Δβ.33,243,119,45 Δρ.
  ϊε.
  31 Ι(χν«ιι>2ρίθν
  31 Δεχ*μ€ρί«υ
  1912
  1911
  45.679»ΟΙΙ·63
  39.953,ΐ92·64
  χοο,354,867.37
  95,742,οΐ6 26
  65,788,157-95
  66,091,269.50
  61,778,575·42
  6ΐ,778,575·42
  24,098,764.31
  25^66,886.24
  2ο»595,294·77
  23,51Ι·246·69
  5,728,300.60
  7,601.902.10
  70,265,441-26
  7Ο,953>832·93
  60,246,293-12
  61,351,418.41
  16,471,237-3°
  16,786.140.23
  9,393,477·—
  9,393,477·"--
  10,925,989.75
  ΐο,829,95°·62
  ϊ,257,376·ΐ7
  1,077,682.12
  7ΐ6,8οο.—
  716,800.
  ΐ6θ,ΟΟΧ3.=
  ΐόο,οοο.—
  493.458,836.65
  491>2ΐ4,39°·66
  Άλλ' * -χ Χάρσφ*λδ δέν τ«λ«.ώνε«
  την φρίβιν τον, σηιχώνεται, διβΤίλών |
  *ν νεοϋΐγ.η ταραγτι, χλησ'.άζ«ι είς τδ
  χαράθνον καί ψιθ>ρίζει σάν νά ^'λοϋ-
  «ν άς τον έαντδν τα*·
  —Ό;/,, είν' αδύνατον ... ΐθλά
  μοί ·Γ«ιν ί Τδμ Μπράουν · · · Το τη-
  ϊ1>' είναι δονατδν χ«ρι νά
  ϊ' έ4ώ ...
  3,-ϊ λέγων 4 Χάρσφελδ ?,ν«-
  ξε το παράθυρον καί άκοομΛησας «ί«
  Αύτδ τδ χρωί ή Λιάνα δέ
  είχεν ϊν* ίχκπι.ίχτην ιίς τδ ΐΓολ«τίλές ]
  «αί ήλιδλοοστον δωμάτιον της Ι
  . ' φ£γ νιΐιστΐίΐπ'της ούτος ήτο ίνας ξχν-'
  Οδς καί ώραίος νίος 2Γ) εως 26 «των, |
  μέ λεχτά καί κανονίΐχά χαρ«κ,τηρ·στι-
  ■κά, μέ μ«γάλα μαΰρα μάτι*, έάορά-
  ζοντα <τταθ«ρδττ;τα καί επιμονήν, άλλά ααί χρο7χοίηοιν. Τα λιχτά δά*τι>λά τού ήσαν γε·;δτ«
  χολύτ,μα χαί τα έαύ".αζ·
  11ΑΘΙΙΊΙΚΟΝ
  Κεφάλαιον αετε,/ιχόν .. .. *...........................■ Δρ.
  Κΐγάλαια άποβιιχατιχά.....*.........................■ ... η
  Τρατπεζιχά γραμματια·
  Ι Διά λ) σμόν τής Κυβερνήσεως .. ■........... Δρ. 61,778,575.42
  II
  Δια λ)σμον τής Τρ,απ.άνωτ, Ιριον χυχλοφ...... » 66,000,000.—
  III
  Διά λ) σμόν τής Τιραχ.συμφ. νόμφ ,ΓΧΜΒ'......» 33,000,000,— »
  Καταβίσεις «ν όψει.................................... »
  Καταθίσεις Δημοσίου............) Είς χρυσόν ....Φρ. 24,136.137.07 »
  Καταθεσεις Δημοσίου...........) Είς τραχ. γραμ. Δρ. 3,646,802,74 »
  Δι»β. Οικονομ. ( λ)σμός χαταδ. έκ δημ.) Είς χρυβόν .. Φρ. 319,373,96 »
  'Εχιτροχεία ( όχεγ. χροσάδωΐν ) Είς τραχ. γραμ. Δρ. 7,073,513,01 »
  ΎχηρεσΙα 'Εβνιχών δανεΐων........7 Είς χρυσόν .. . Φρ. 505,529,04 >,
  Ύχηρ-εσία 'Εθνιχών δανεΐων........) Είς τραπ. γρ«μ. Δρ. 1,407,697,72 »
  'Τπηρεσί» διαφόρων Εανείων χα« μετοχ....................... »
  Τόχοι χαταθέσεων διαρκών χχΐ ΰιτο προθεσμίαν · ·................. »
  'Τχηβ. λαχειοφ. δαν»ίων Τρ*π»'ζης... ) Είς χρυσόν .. . Φρ. 2,512,080.— »
  Ύπηο. λαχειοφ. δανιίων Τραπίζης... ) Είς τρκχ% γραμ. Δο. 731,325,— »
  'Β>τιτβγαί χληρωτέαι..............."... .................. „
  Μ»ρίσματα χληρωτι'α.........................._........ „
  Κοΐτανθέβεις ταμιευτηρίαο......... ........................ „
  Κατα/θΐσεις διαρχείς χαί ύχο προθεσμίαν....................... ,,
  Λαχειοφβρβν δάν«ιον Τραπέζης 3 ο)» ε ίς χρυσόν.......·......... »
  Λ«χειοφ<5ρ6ν δανείον Τραπέζης ?, 1)2 ο)ο είς τραχεζιχά γραμμάτιβ___, » Διάφοροι έχχρεμείς λογ«ρ·αβμο)............................ „ Α». 20,000,000. 13,500,000.— 160,778,57542 38,653,655-51 27,782,939-81 7,392,886.97 1,913,226.76 102,925. 2,328,381.60 3,243,405- 1,893,726.77 825)885.- 23,649-693-85 124,400,786.65 37-Ο52.73Ο-— 666 20,000,000. ι. 3,5θο-οοο.= 158,628,575,42 39·776,247·89 25,290,385.47 4,388,291.88 34744 26ΐ,547·5θ 3,340,606.93 ΕΛΛΑΣ-ΑΦΡΙΚΗ ΤΑ2ΕΙΔΙΑ ΤΑΧΕΑ ΕΙΣ! ΝΟΤΙΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΑΦΡΙΚΒΓΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΑΧΪΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΤΟΚΡΑΤΟ ΡΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ υΝΙΟΝ-ΟΑδΤί Ε-ί-ΙΝΕ Γραμμή ταχ·«α κατ' «ίκβ«ατίμ·ρβν έκ Πε,ιραιώς μέσφ 'Αλ«|αν·ρ«ί«ς ««Ι Πβρτ-Σβιδ ίιά τβύς λιμένας. Ρογι 8ταϊ»τι, Δάβη, ΜοπιΙ>»εβ, Ζε_ΐιΙ)»Γ,Μο-
  εκτηΜααβ, Οηΐηιΐβ, ΒβΪΓβ ϋβΐββο», Β»7, 4 ΝκΙ&Ι.
  'Ειτίσης γραμμή τοτχ·ία έίδομαδιαία έκ Πειραιώς μέσφ Βριν8τ)β·1β» ν) Μβ·-
  λίας, Παρισίων χαί Λονδίνον» «ίς Ο»ρβ Τον7η, ΡογΙ Ε1ΐζ»1)βίη, Εμ* Ιλπ-
  ά"οπ & Ν&ταΐ. Οί έχιβυμοϋντβς νά τ*ξ«ιδ«ι>σω«ιν «ίς τάς εσωτερικάς κ·λ·ι«
  τής Άφριχής ΚΐπιοβΓΐβ7, Λ1)*ηηβ·οηΓς, ΡΓβίίοπ», 8»1ΐ·1)α—', * Υΐ-
  6ϊθή& ¥&]1μ, ·ελωσιν «5ρ«Γ ·χ«τικάς «μβίςοντοιχίας έν συνΙυ«»μφ μέ τά«
  ίφίξεις των κλοίων «ίς τοί>ς ίνω λιμένας. Τροφή, *··ρι**ίτ»ΐ.ς, χβί *«··-
  βιίτης «ίς την τρίτην θέσιν ·αυμα*ία.
  ΔΓ «κβιβη ίρομολέγια άνοιχωρήσ·ων -*αί ίιαρχ«[βς τ«|«ι!ίων, τιμέβ
  ναύλων Αης, Βας καί Γης θέσεως, κα) εξασφάλισιν Ιέσ«ων Ι) ·αλβμ»ν ·»«»-
  ·ύν*σ·( -ρβς τ«υς χράατορας τής Ίταιρίας.
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Ελληνικόν Γραφείον Ταξειβίων *Α-
  βελφ&ν Γκιόλμα η χ. κ. ·*ωμ*ς Κούκ κ«1 1*16ς.— ΕΝ
  ΠΕΙΡΑΙΕΙ ϊ κ. Α. Βίλλ-ις___ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ε «. κ. 1Κ6ρ-
  φυ καί Υιός Κε*ώ«β μ«1 Στάβ.νς κχΐ ΕΝ ΪΜΓΡΝΗ ε
  ΚΑΙ
  ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΘΕΙΕΙ
  2 ΛΕΠΤΑ
  II
  ΑΕ£ΙΙ
  ΖΗΤΟΓΝΤΑΙ Μετελλ,ΐ, „
  ' - ς— 'Α·ι«τε(Ι·, ·Α '
  ΜΕΊ1ΑΛΛΕΙΑ
  'Αειστ«!Ι»ν ΙΑ.
  Ι ΒΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  [ χαλλίσττ] οίχογενεί·,
  ΝΕΟΣ έκ τ«ΰ έξωτ«ριχοδ
  «οστάσεις κάτοχος καί χής Γ,)
  ζητεί θέσιν μέ μετρίβν αμοιβ
  ροφορίαι παρ' ημίν.
  | ΛΟΠΙΣΤΗΣ ΰχηρετήσβς εί—^
  ταετίαν είς τράχεζαν δι
  άναλοβμβάνει διδα»καλί«ν
  ' άς, χαταρτιβμδν η τήρησιν δίΜιι
  ίξέλεγξιν χειριχλόκων λ) βμ,ών. Τ|
  χστώμειν ιδιαιτέρως. Πλ
  ημίν.
  ΠΩΛΕΙΤΑϊ. Γκαζομηχβνή .]
  λην κατάστΛσιν έργβτζομεγη
  δοΰ Αθήνας 37.
  ΒΑΒΟΟΚΟ & ννΐίΟΟΧ ι»
  ΙΧ)ΝϋΟΝ — ΝΕ Υ7-Υ0ΕΚ — ΡΑ ΕΙ8 — ΒΕΒ-ΙΝ —ΒΒυXΕ^^Β8
  ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ
  ΔΓ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΑΟΙΠΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙλ ΚΑΥΣΙΙΗΟΤ ΤΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΑΤΤΟΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑ ΕΚΡΗΞΕΩΝ
  ΓΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 6χερθεΡμαίν·ντες τδν άτμδν, συνεχίζοντες οδ-
  τως οίκονομίαν κανσίμοι» δληνς 15—20 ο)β. Έφαρμόζονται «ίς κ#ν «4-
  στημα άτμολεβήτινν.
  ΠΡΌΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ τοΰ δδβ-ς τή? τροφοδοτήσεως διά των Οβρμω. ««
  ρίων τής καύσεως. 'Εκμετάλλεύνιςτών άχριτο35β μή χρησιμοχοιηθέντων
  ••ρμών άιρίων. 'Εφαρμ6^ζοντ«ι ■! ς χον σύττημβ «τμολββήτων.
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ, ΤΙΜΑΙ ΕΥΘΗΝΑΙ
  ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ §,000,000 ΙΠΠΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ
  Έν ^Ελλάδι λειτουργουαιν ήδη άνω των 44
  Πληροφορίας, τιμάς, εχέ^ια κ. τ. λ. ΙΙδουσιν οί γβνικοί άντιχρίσωιβοι διά την
  'Ελλίδ· χαί Κρήτην
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & Σλ ΜΗΧΑΝΊΚΟΙ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. — Όβ6$ Γ' _.επτεμβρίου αριθ.
  ΠΛΟΥΣΙΑ χά} νεωτάττ) «,
  •ίχονογραφημένων δβλταρ
  χα?τοχωλ«ίον Ίάσωνος Ν.
  δος Άβηνάς άριΛ. 16.
  «Πώλησις χονίριχή.
  ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ αίχόχ,δβ ιΐς,
  λαΐον Φάληρον, πλησίον το3 «Μμ
  είς συμφέρουσαν τιμήν. Πλ»νρ«|
  %*$& τψ χ. Κων. Π^
  γίρω, «Κίφφιΐνείον
  Ιιοηιπιε Ιτέκ δέΗειιχ,
  & ίοπά 1ε ίπιΐκώ,
  ηε (ίεβ Ιεεοπβ έ τ,ο
  πιοίδ. ^? αάτεδδβΓ δ. 0.
  30
  Β
  ΠΟ ΗΡΑΚλ
  τής Κρήτης χωλείται στοϋς δρι
  άχο τδν δραστηριώτατον «φημιριΙ
  ληιν χ. Νιχ. Γελοοτζήν χ«ί βτ,ι
  στηΐ*α τοδ χράχτορο; μας χ. Α,
  ρωνιτάχη. |
  2,191,285.—
  22,998,163.98
  Ι23,ΐ3°,382·65
  37.052,730·=
  19.976,600.=
  9.873,418.31 11,863,489.57
  49^,458,836.65 ' 49Ι,2ΐ4,39°·66
  'Εν Αθήναις τή 18 Φιδροιχΐρίου 1912.
  Ι. Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
  Ό »χοδιει>»υντής τΟδ Αογιστηρίου
  Π. ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ
  ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΙ ΕΛΛΗΝίΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΊ'Α
  ΤΑΧΕΙΑ ΓΡΛΜΜΗ ΚΑΑΑΑΟ1 1¥ΜΑ _) _*ΟΡ
  ΤΟ ΤΑΧΤΠΛΟΤΝ ΙΛΛΗΝΙΕΟΝ ΓΠ1ΡΩΟΑΝ1ΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ης ,β·β τένν«*ι
  1,4βθ Γ', «0§ Β' χ·1 1*1)
  Ιι«λεΤ« |λιχ«ς, Ιι*λ*ς
  χ4τ*ίτ·ς 1Κ μιλλίβν χεί
  «« τηλεγ· βφβν.
  ·έλ«ι άναχωρήσ«ι έκ ΠΕϊΡΛΙ-1
  σφ ΚΑΛΑΜΩΝ — ΠΤΡΟΣ
  «ΐ^ίαν διά ΝΕΑΝ—
  ΙΤην ΑΙαρτίου 1911
  4ι' έ-ιΙ4τ«ς χβΙ «μ—β·«·>μ>«τΐ
  «ίτεν χλ*)#»φο»ί«ν βχιυΐυντέίν Ι
  βΗΝΛΙΣ χι. ά τί Κ.ντρ,χϊ
  εει, έΗ«Ιεν τα Χ.^«τ.»τϊ·[
  ΠΕΙΡΑΙΕΙ ««.. τφ Γ·ν. %
  **ί* »·< ΑίΎέ*>ς «ρι·. β.
  IV
  ΠΟΛΕΙ, ΕΜΓΡΝΗ, ύ
  Ιουλίου Δε Γκρανπερ
  —Αΰτό χβΰ μοϋ λί'ίε ίϊώ τώρα είνε
  ή γνώιχη τού άναχριτού; Πρέχει ίμως
  νά γν<ι>ρ!'ζ·τε ότι δέν «Ιναι αυτή ή
  γνώμη καί τού *6μητος δέ Ροντέζ,
  τού 4«οίοι> μ6λις χρύ ολίγοι» άφήχα την
  ύχηρεσίαν.
  —Πράγματι, άχιήντησιν 4 άξιωματι
  κός, δέν είναι δική μοί* δ«ι>λειά νά σέ
  κάμω να μιλησης. Αύτό Λαι δο»λειά
  των ϊιχαστών.
  ΠρΙν «'χιστρέψΐβ «Ις την «<4λιν ο ύ- χομοίραρχςς ήθελησβ νά «ίσέλβη είς την άγρ*!κ!αν χαί νά εγκαταστήση φρουράν μ^χρι της έχθμβνης. Ό άξ'ωματιχός αύτάς τ]το χολϊ» καλος ίνΛρωχος. Ή φοβερα κατάστα¬ σίς είς 'ψ όποιαν εύρε τόν Σαλινιάχ, την βογ*τ*'ρ« τοΐί καί τον Σιλΰανέζ. ή έξηγτ;·!Τΐς την ί«οίαν τού ίδωκαν διά την συμφοράν των τόν σι*ν«.χίνησαν καί τ/^χλι. την σνλληψίν των μέτχρι της έχομβ'νης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' ΖΟΖΕ ΣΙΛΒΑΝΕΣ Ή ήρωϊκ,ή «φοσίωσις της Λκ^ής έπρδίωχε τό μικττιχδν τής καρδίας της. "Οταν την είδον δλθι νά 6ρμ# είς το μέ;ος τής συνεντβύξεως έν μέ·ΐ<ρ των φλογων, ίλτισμ6νηβαν τό σφάλμα της νεανιίος νά ένθαρρύντ^ τδν ίρωτα «νος νέοι> χ<*ρ1ς την άδειαν των γονέων της. Ό κίνδυνος τού ββνάτο» εφαίνετο ώς νά καθιίρωσ» ώς ν* χαθτιγίαβ· την μνηβτ«ί αν των δόο νέων. "Οταν με-τέφερον άναίσβητον :6ν 7ο- ζέ Σιλδανΐς, οί σόζι*γοι Σαλινιΐχ τ4ν έθεώροι^ χλ,ον ώς μέλλοντι σύζυγον τής Λει>κης.
  Εένος άκομη χθές, »Ιχ« χοτταβτή «λέ
  Ον μέλθς τής οικογενείας των καί τΐν «Ι
  ριέβαλψαν σάν Λαιοί των.
  Ή χυο& Σβλινιάχαινα μολονότι
  λή έ4 μιτ*
  χερίβτασιν ταύτην χαί χροσέφ*ρ« μορί-
  βς περιποίησις «ίς την θογατέρ· της
  χαι τδν Ζοζέ".
  ΤΗτο διά τον νέον άντ|χουστος τνχη.
  Πτωχάς δχως ήτο, ουδεμίαν «.Ιχ«ν έ>-
  πίδα, ούδε κάν την τόλμην νά φαντασβίι
  σύζυγον τβν την θσγατέρα τοΰ χλοοσίο»
  χωριχοΰ. Δέν εΐχε -«ντάρα. Τίχοτε ά-
  «λότως. Οδτε χχΐ αύτδ άχάμκ} τό δ-
  νομα τδ όχοίον έφερεν. "Αγνωβτοί ήτο
  ή γέννησίς τβυ. "Ενας τσοχάνης τοΟ
  κτηνοτγδί-οο Σιλβανΐς τον ε&ρ«ν «χθε-
  τον «ίς την είσοδον το» χάρκο» τοο χά!
  τον έφ«ριν «ίς τδν χόριαν τού. Τά σκάρ
  γανα τά όχοία τδν χεριετύλισσον ήτο
  έχλ«χτής χοιδτητος> άτό λεχτά ΐ>«ά-
  σμχτχ χαί ίοιίον αφορμήν νά ύκοδίση
  χαν«ίς ότι κ*τήγιτο άχο άριστοκρα-
  τιχήν οΐκογένειοτν. Μία χ-ατβίχα τδν ε-
  βίζαξ-εν. Ό Σιλβχνΐς τόν άνίθρ«ψ« μαζ'
  μέ τά παιδία τού, τά ό ποία μιχρά χαί
  α&τά τδν ενόμισαν αδελφόν των. Ό
  χαχάς τού έμβθε ν» ίια*άζη χαί νά
  τα^ τα παιδία τητς τάξεως ~υ χ*ί ε¬
  φαίνετο χθντοτε ώς νά έχερίμενί χί-
  ποιον γιγονδς το όχοϊον νά ϋ(κχ!ςλο-
  Υ·ι την μεγάλην αύτην ΐίέαν, ττν 4-
  χοίαν ε!χ» διά τδν ία.ιτο'ν τού. Τα τλέβν
  χαράίβξα δνειβα κατβίχον τ4ν έγ/,«φα-
  λόν τοι ' -
  Κατ' αρχάς τα δλέμματά το« «σ.ρά-
  σα «δς τ4 Ροντέζ. Είς μίρ.χας
  πΛάς τ«λετάς είδεν βϊς τί,ν
  μηρλις τάς μεγάλας χ^ρίας τής
  χόλεως καί τής χο.μητείας χαί μεταξν
  αυτών ή φιλέίο·ςος φαντ«σί« το«> άνε-
  ζητ«ι την μητέρα το.
  "Εάν χβτά τύχην διήρχβτο άχ'< τδ χωρίον ^αμμία άμαξα, βχτΛα σφςίοώς ή καρίία τ»» καί ότερίμενε νά {»,/; νά κο—ΛβαΙ άχι α^ή^ κανέν — ρϊί>Ϊ5·ν
  , το όχοϊον νά «ροδή εί; έ.
  ρς ρός Λν»κάλκι|/ιν τού ϊ-~β;τί -
  λειφβ«ν-ς χαιδίο-ο είς τδ όρος τοίΡον
  ίαίακ ή χεχο'θησις αυτή Χίρ! ττ}ς χβχάς της
  γς κ«τ χ€φ
  τόλμην νααΐ^ινθη ^αί έχφράιστ, |ρω.
  τα χρος την Λ««χήν Σαλινιαχ_ "Οταν
  δ·έ τ7κο^σε την σι»ομιλί«ν τού*Μο-,ις
  ^, τοΰ_ κτηματίου άφΐ>χνίαθη ή ,ϊία
  **«ίνη ή όχοία τοί ήτο καρφωμέντ άλ¬
  λοτε στο μί>αλό τβυ.
  ι «Ίσως τα ίγγρβφ* εχ,ίν»
  το ^μν—Γχον τής ζω-ης τού».
  ( "Οτ>αν βίίεν 3τι δλοι ίχβιμήβη,κ,ν
  εις το Μτ>»ριέ, ηγέρθη, ήναψϊν εν» κΟμ
  ματάχι αερί και έλαβε τέλος γ.ώσιν
  των εγγράφων τα δχοία είχεν άτα^έ-
  ββι άχο τόν σιτο€ολώνα.
  Είχεν άχωλέτει χλεϊστα έξ α^τών
  χαι «έν κ»τώρ«ο». νά διασώστ! ή έλί-
  γ^ς «Χίστολάς, τας όχοίχς μδλις «προ.
  φ«ανε ν* τάς χεράση μ«σα είς την ©έ¬
  δραν τοό έν£ύμ~6ς τοο. Ή βρπβγήτών
  ύ Ι
  $ ης.
  «'Εχινεϊδον τδν υϊόν μας πρίγκηψ.
  Μοϋ τόν έδειξαν κατά τί» τελβϋ-ιίον
  μόν ταξίίδι. Ή χα^δία μ<κ> τδν άν:γνώ
  ρΐ«Τ8ν ΐ>*ο τά χενιχρά ένδύματα τού -/ω-
  ?'Χ^' 'Ρ Φντι<)Ύ>ωμία αύτη, είς την
  όχοίαν ίλ* είναι κ*θ»ρά, μέ Ίρτρίζς
  εύθείας, οί χλήρε^ χυρός όφ-βαλυ.οί
  το<», τδ ύχερήφανον δάίισμα, ή 6ψ>ύχην
  κε,φαλή, τής οποίας ή ίφθονος κόμη
  χίχτει κυματιζο^α είς τοΰς ώμους, αί
  £<·ς ρ Δ(ά των όδιαατίρων δέ φοοντίδων μ« τάί όχο-ας χ«ριέ*αλε τ4 χαιδίον, ίδω- *ε. νά ΐννθήίσοον !λοΓ ίτι δέν ήτο χε$ω- ρκριένον ν ά γίνη δοββώς. Ό Ζοζΐ χληρο·φορηθ«ίς το μίΐσττίρι- ( όν της γβννή—ώς τ<κ> συνεμερίζε*: χ«1
  ούτος την γνώμην καί το >ίκ«δ«ί«νυΐ«
  μέ την άλαζονείαν τήν δχ«ίαν *βρ.»σί-
  αζ· χαι »ίς τάς μιχβοτίρορς τοι» ά
  ξες Δΐ τοΰ ηρεσ« νά
  Άιφού ματαίως ηρώτησε τδν 6α
  δ(4«οίος τον ίσωσεν άτο τα δοντιΐ ν*5
  λύχοο, :δν χωριαον ο 4-χοίθϊ τδν ά»έ-
  βρεψεν, τον ίερέα άπο τδν 4χ<Μ0ν ϊλα- 6« το ιτολύτιμον χ αί σχάνιον βύεργετη- μα -της χροΛΛτοτρκτικής 4χ—ι-ϊε> ^ς^
  ήρώτ* καί^ αύτά άχομη τα ·~άγμβ—
  , εάν ίύνατίί τις νά είχη »5τ«», χίί χβ-
  ?ι«Βάτ«ι χβττά μηκος τού τείχου; τοδ
  «ύργοα ΐκε«τίμ*νος «αί χαρατηοών ώς
  , νά «ζήτί^ ά«δ αύτδ νά τον ·ξγ>γτ%ΐ7( τ4
  μοατηβιον τής γεννη»«ώς τα». Ι
  χρ τύτων Ιπ(ΛΙίνιι £<ς ^,.^ μεγαλείτερον χδνον άιχο τδν χόνον των «γκαυμάτων, 4 όχοίος δέν τον 4φιν= νά ίχοιμηβη μηβη. (Κ*τ«ίχε τρ Αέν '
  εχ*ι τίχοιτε τό χοδαϊον. θά τδν δ'^'χρι-
  νον μετβξΰ χιλίων. Τί τού λείχει "λοι.'
  χον οχως άνϊλάδη την θέσιν το^ καί
  τδν δαί^ν το« ; Μία λέξι; σβς, άγα-
  χητβ χριγχηψ, £νας ?(^ΓΓ
  ■/οριθ)ϊιΰάσχαλος. Καί όλα
  ^ Ο εφημερίς χοΰ χωρίοο, Λβ^-.υν
  «τι τού έ^ωκβ την άχαιτουμένην εκχβί-
  ίενσιν εις «ν* »ύγίνή Μ ^δόλω- θά
  ίκ-λαγώ εάν γνωρίζη τελείως νά'νει-
  ρΐζεται τα όχλα. Λ
  Άλλΰίμονον. '£* λβμ,ράς οίνςνβ.
  νειας, ωραιος «ί»·» __^__
  τής μητρός το>, „„ ^ω5 €
  λειμμενχ εΐς τήν τύΛοταίχ,
  λειμμενχ εις την τελευταίαν 6α6^'«α '
  ^ζε.. .. Ε«ν το αίμχ ^(λεί ,; ^ '
  τον, ποσόν 0« ύχοφέρη ό άτ^ς ... Ι
  Το φαντάζομα^ 8|Ατ, το ^^ · · ι
  μεγνστην δι>ναμιν ψ-^χής ίνεργιίας, '
  διά νά κρατηθώ άχδ τοδ νά τον Υ.ιΚί.
  σω νά πέβγί είς την άγικάληίν μοο ..
  'Εν^^οίμην την θέλησίν <το·α καί χρδ πάντων τάς ΰχοτχέσεις σο«<». Βεβαίως θά ήτο άνάρμοστον νά τί>ν
  αναγνωρ«τ)ς, νά τον άχο*χτ«"ή37|ς
  και θά ήτο μεγίβτη άχριονοησια νά τδν
  σύρη κανείς έχ τής άφανείας τοο ν.βτά
  την χα?ούσαν στιγμήν^ Λέγεις δ-.ι εί¬
  ναι^ προτιμώτερον νά άν*6άλωα«ν τδ
  πραγμα βίς χερίστασιν καλλιτέραν ή
  οβΐοία νά^έξαφανίστ, τά έμ,ποΊδιβ. '
  < Μέ την βαθείαν αυτήν κρίσιν, την οχοιαν Ι-/ετε ώς πολ^ιαος, μ| το δια- χί?χ<ττΐν.δν υμών δλεμμα, μέ τ0 ί)«ίβν αναγινώσνετε είς Τ μέλλον, οφεο ετε • · εχβτε υποχρέωσιν άγαχητέ πο'γ - κηψ νχ χροίίη-τε την μ«ταλλαγή. αύ- τ»!^ τής μοίρβς. Βλέχετε τόν νέον νλη ρονόμον «3 κόμητος νά άναμιγνόεταιέν «γνιοιοί ιοθ πατρός του είς μηχανορρα- 'ί3"» έν^τ'Όν τής Κυβερνήσεως μιας «ίλής, είς την οποίαν όφείλει τήν'μάλ λον ένθερμον φιλοξβνίαν. Αλλοίμονον ... Έκ των προτ/ρων ζητώ χάίιν αύτοΰ την «Χίίίχειάν σας, πρίγκηψ ... διό—( εΐνα! τέκνον των «ιπλάγχνων μου, »άν δέν ίίνα( τού ερω- τός μου. Άς άνοιχθοϋν αί πΰ,λα^ μιόίς μονηί δπως μ,ετανοήυη .. . "Οσον ά- φ»ρΐτ τδν πατέρα τοο, δέν «χω χλίον τίποτε νά σάς γνωστοιχοιήισω χερ· «ΰ- τοϋ. Ή χρδς εμέ ϊκλη^ότης τού, η ά, πι^τία χαί τά κοιταχβόνια σχείιά σοϋ βίνχι γνωστά. Είναι, διά νά είδωμεν την Λ' αν, ό μίνος <ίνιοιχο·ς, 8ιΑτι πβρΐίΐ'1 την ανατροφήν τού υίοϋ τ»», /' άφηικε ν α μεγαιλώβϊ) μέ τάς « α»τάς ιδίας; τάς οποίας ϊχει. ΕΙ1 γκττον ί.' ούτον δνστνχημα ή «Τ τη ίερά έξέτασις χερί τη'ς ί«ο!κ ^ρράισιθη τόσοιν κακώς, νά ζηττ]βΤι ξ*τάβγ) τά κατ' ούτον, μολονότι τήν φρόνησιν νά άχοστείλη χαί «* ψη τά ίγγρα'φά τοΐι εΐς το Ρμ' Ή ε,χ^τολή έτελιίωνε μι «νΙ σεις πληθβοος ζωηρφτάτων χα' * κωτάτων ««χόνων της μεμβχρκ" έπ«χής, είς την δποίαν άνι>φ«?«'
  γνωριμίχ τής χομήοσης μ«τά τί
  σχανοΰ χρίγκηητος.
  Εάν έιδε'γβην, εάν ύπέστην ά
  ιπαί<τιον ?ιηθν γλμον, το εχραϊ*1 δΐιαιταγήν σθ'<», πρίγκηψ, χρο«ίήι«' την έπυτολήν. Τχήκουσα ·ΐς *$ ταγήν ~υ χαί άπεμακΐύνβτΐΥ ^ίτηις. Καί <τή[Αϊρον αναλόγως τί" ληισεώς —ο, έφείλω νά εχιίάλ^, είς τα «■κΛήμβτ*, τά όποία μοδ « το τέκνον τοΰ «ρωτδς μας .·· )η