90271

Αριθμός τεύχους

9018

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΕ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ««λ,» Α'.
  • Β'.
  1 Π'.
  ■ Α'.
  Αΐέ) τ*; τέρβν ι
  ·ι*ί«ις γίνΐτβι
  4 »τίχος Δ·, ί.—
  ϊτ;α.ο-
  |·«·εΙα
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  % Λ * · ' ^^ΒΙΜΒ■■—■ε»—■»■———«»ε—ρε—ε»————_ ^^^^^^
  Λ·ΐττ* το φύλλον Κ ^^—!*■——»—■—■—-———_,^_^^^
  ·τίχ·ς Δ». Ι.—
  ΑΙ 1*1·
  έγγ·λισ»ν
  χβτ'
  *Η«ι
  ΚΩΝίΚΑ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣίΤΡΟΦΗ
  ιτβς άχθχαιλύψεις χ*ρι«-
  ΐρινή «πΐστολή μ«ς τού έχ
  οχριτβύ μας. Τήν συνιστώ
  "οσοχην τών/άναγνωστών
  τβσο3ττ) μάλλλο, καθόσον
  «ι δι1 αυτών <χΙ ένέργ*ιαι Ιηνιχής ΚιΑερνήσβως πρδς α>ί-
  ' ήν τ«ό μβγάλοο ζητήματος,
  των ένεργιιών μιί; μ«-
  ίιϊος τών χολιτ«ι>τών τής
  ίς καταστροφήν αότβΰ.
  )Ι ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΣ
  α χρδτ; την «Άκρί ι
  Τν0 έπιφανοός Γάλλον 6«υλευ-1
  ϊκοΰ Δενΰ Κοσίν, τδ
  .λην στήλην δημοσΐίϋόμενβν, *χι- ί
  κί άπαξ «τι τήν θαλερατητ» τών '
  χβι την φνλήν ^
  υ, διά τα όχδ& δλοι
  τού είνε εΰγνώμονες.
  άψοα δέν^ίχήροΐζβ τάς αρχάς τής κοι·
  ναχττ/μοσύνης χώς χέρνει, αύτοοσίευ;
  τάς έκ Πβριβίων επιστολάς μας,χωρίς
  νά μνημονεύη πόθεν τάς πέρνβι;
  Διατί νά θέλη νά άπατήση τούς ά-
  ναγνώβ'τά'ς της δτι είν» ϊδικαί της
  Διατί νά θέλη νά κλ&χτγ) ταϋς άλλοις
  —.ΕΥΓΕ!
  Με,γάλη κοινωνική είδησις.
  Τδ ηλεκτρικόν φώς θά φτηΜτ,νγ) με
  ί τινάς ιμήνας καιτά 40 τοίς ο)ο.
  Αύτδ ισοδυνάμει χρές μίοβν εισβολήν
  ενός δυνατοΰ ρβύματος χολιτιομοΰ «!< τάς Αθήνας. Εύγε είς την Έταιρίαν Άεριδφωτος —ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΙΔΗΣΙΣ Χθίς μ.*τ«νι»σημ·6ρίαν παρετηρήθη £ί δλων τών τιο.ίΐίο »?<· »λ V.·».· — -ΙΟΚΤΗΤΗ1 : ΒΛΑΧΙΟΧ ΓΑΒΡΙ, τα ι βτβγών ε'χρβίάζετ» (ραίνεται ϊιά Άφο,ρμή ενα τηλ«γράφημα έν Τριπόλεως πρός τδν κ. Ν. Τριαντ«φι>λλάκον καί φ*'ρον τάς ύχο-
  -—λ" πέντε άντίκυβερνητικών
  ρ ρνητικών όποψη
  φίων, υ,ιταίΰ των οποίων—δι>στοχώς
  —καί τού *θίνών«,λ<5γου κ. Α. Πϋτχα ναστασίου. Το τηλ«γρά<ρημα έλεγεν «Πετρου- ΓΤΓΐ*τ*Τ ·χρ*!«ετι> ραινεται δια ■ _-"> "»λ·γ|>*4"1κ·« *λε
  Μ.ίιΧί~ τ0 ποτήριον τοδ χανβενι- ? λ(*? «ταχθή υπέρ ημών».
  -*ίΕί ,)' τηι Νοαον Άττ,χίί ·*.«.! ^ Οί ϊένοι άντ*χοκοιτ«.)
  ανταποκριταί διεβίβασαν ά
  την
  Ον
  θά
  ι» «ι; τδν Νομόν Άττιχής χ,α!
  ■ΐΙ1|«ς χ«ΐ την σταγόνα αυτή; την
  •ΐν μία σεβαστοτάτη μβρίς τών
  ιν τήις χρωκυούσης, ά-οκαΧύ-
  ς τ»|λ«6&λοστοιχίας της ϊναν.'
  χοινωνίας καί τής άγνήςκαι
  ινιχτίς διά τα ΐσχνά βαλάντΐα ] '
  άθώον κόσμον άπονομής τή< —ΩιΣ ΑΝΑΨΥΚΤΊΚΑ χ«ί σχ«ύσασχ νά σονοαολο- Ι Οί Ραλλί'κοί σοβαράν αΐτήν ίΐδηοιν ίας των. Θίωρ»ίται 6έα άψ,ίβον επίδρασιν έφ' 5- των Εύρωπταΐκών Χρημ,ατιστη- ; κ«ι σχ«οσασχ να σ»νομολο- ]. <Λ ί'αλλτκοι σΐν όίνθρωχοΐ τοδ χό- τον σύμβασιν μιτά τών ηρώ- σμο-υ οχοι> είναι άντ€χε|ϊω*αν ν6ές τδ
  ν τού "Εθνοικ τών διόω πά- δράδο την επίσκεψιν πο.5 τούς εκαΐιαν
  ϊλθβι ούτοι
  ίίδεςμέ τής δχδίες τον ίϊτ,γοΰ
  διχηγόροι καί οί ιτονγ;ροί
  ■νοι—*ί όποίοι χολλάκις ήσαν
  ϊδιβ χρο»ωχα — είς τδ
  ρι«ν.
  Ι«(Μ(λω«ς αυτή των δι,κτΠ'ήρων
  λιχρινεστέοα, ή χλεον άμασκά-
  ^ ρ οί φ τ&ΰ Θεοτο*ΰμαϋ-
  είς την Έξου- ^ομιχαλικσϋ σονβΐίαομοΰ, μετ*6άντίςίν
  επι «3 λαοΰ «ώματ, 6|ς τ0 κέντρον των Λαϊκών
  ί ί Ώς άναψοκτικά ^ρ-δο-ί^ρβησαν είς
  τοϋς Ραιλλιχοΰς ατί όμιλίΛ[ τοό κ. Μαυ
  ρομιχάλη κβί των λοιπών
  ών τοι>. >
  τοϋς έκαμαν
  τας
  —ΤΟ ΓΓΑΙΔΑΚΙ
  | Τδ παιΐδάκι χεινά". Τδ χαιδάκι άρρω
  . σταινει. Τδ χαιδίχι θέλει γάλα Τδ
  ηβαάω &έλ«( γιατΓρο. Ποΰ νά 6ρή τδ
  των ίΜΜτ/αρων «χη-1 γαλατάκ, το»; Ποό ή μάννα το» μβιρά
  • / Λ '*'-.. , , Ι ^ ^ϊ 8ι>0 μαστούς της σ' αύτδ χαί
  ίν^ωσις τν «««"4ης - .έ ?να ή */ά^ 2δ Όρ^τρϊ
  Βενιζέλον «χεΐ ζ^ιω- ^. Ποΰ νάδρη τδν γιατρό τού; Τδ
  :» μ«. Κα,χνοτομ, λοι- πα[ϊ4κι ^ έ ' Μτ£ ,^'/0
  1η.»φ.α με το.,ς χαλα,α^μ,τ,ι- "Οταν δέν »πξ- νά γ,ννηθή σέ^Χί
  21 ^^ Τ<ώ' °π&ΐων- ν ! 9°· <Η κ°Ρία ^ Μελά χληροφορεί ΊΤι$βνβν ν1» «λτ^τευοντο, «λλα &.. .· ^η «Λ · '« · ο. 'Ρ^τ^Ρ6· Ι— «στ, των δικηγορων χονηροι — * _,-.„ *« _- —< Γ ι',νν(™)ΐΙΛ"ιη5 μ,. -λΙΛ «~Α ϊ δρεφων. Τί φρικτος άριθμός!.. «μ, ««λ» κβλβ. Εύτι>?ώς Μλλώ; ,Μϊΐναίρων· κςαρι.ν
  ...... ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΑΘΟΙ ^?λ^α.Τεχινή^αν· *«} *Ρ*
  <ώ« παλα.οκο^*τ,χοΰς λι »Ζ^* * Γ'0^0,5 «Ρ,ωτβββυλίβ τής δν *ιχΤ/γορων Οα £7Λ χιστεύο- ' ^ "'^' την °α°!αν ^'^'1 ° Χ' Τβοτο τό χ«Χόν, « ' Τ»<ν « >ί)9ΐη|/)0·ι>τ'νν αύ-
  τάζιν (Ίς δόο μ«ρίΐας.
  δτι ί'β τής έξαβ-
  βπαγγβλματος »ιΙτής
  τ» ίδιον ?·υμφ<ρον, δμως χαί το χοινω χ*ί αύτη θ* άποτβλείται άχό νηθεντας νά προ<τχι>νήσοι>ν τούς
  ούς παλιτικοος 6εούς τού παρ-
  Καί είς την πιστεόουβαν ότι
  «ν θβ χή έμ,χορεύεσήαι χ/ι τί-
  «ρεβις 8α ώφ·λή<ΐη άχίμηκαί ιήβθ«ν Μ- «ονηροί δι ι, καί μειοψηφίαν άν ', επί τέλους βά ως. τε 8« ο< -.νηοοί 8ίν «ά χο ^ άλογό τους με την Κοδέρνη — χερί τούτου χίίτς' νά ΤΟ Ετος ΚΕ'. άριθμ. 9Ο1§ _. ' Αθήναι Πίμπτη 1 Λΐαρτίου 1913 τόν αίτερός τοο, οίίτε αύτο'- Τι Τ : ' Τ** Τ«Αερας ζήτημ **δ αυτάς τας εκλογάς άκΑμ,η. Διοτ; είναι αρίστα ενδεικτικόν τή< κρατουσηβ καταστάσεως ™ί ^-^,.. ζΤ^Χ^.^ τό «.«Ρ^λεσαν πά- των. Οίτε *«6ν ίχί^'"^^ ως ττ,ς άθηναίκή,ς δημοσιογραφίαε -.ής , *" ·β ^«^ τ?« Αβέρωφ ν«ι- <Ρ*>τιέ;, εδτ« άπ^κιμασίχ χ?ν
  σημερον, τοό όδηγοΰ τούτον καί δ.δα- ρο^&!ουντ6ί 1»λις *Ρ> "ιγμν χα5 ά- ο~θη, οΰτϊ^να, ^ίίτε'φωνή Κ-
  Ι Κοί το «.έν έχεισάδιον, δπως ϊγοά-
  * ψαμ«ν χροχθές, ίέν τό επροκάλεσαν χα-
  αάτι.1 -ί ρ-,*^!1*1*0»^, ώττε καί
  ρΖ«^—!-^Ρ^^' ^
  τ(ι>ν.
  βέ
  όλ*
  ετη
  .δα ς £ Βενιζέλον
  κατρακολήβαντβς χεντήνο,τα βέντες δμως διότι είς τδ
  δπισθΐν όλβτβτχως καί /αταπβ- Χ
  ώ
  μολις πρό στ!γιμ.ή>; ν.α» ά- °"&»1, οί»"1
  λ- Βενιζέλον, &υσα;ιΤτη- μ«ν μβρ'χίΓ., οί όποίοι 'ηθελαν'νά
  ί,ίς
  η
  τιελείας
  καί
  χρϊ~μ^ 5έ
  ό'
  ήθελο
  τον κ Βενιζέλον «3
  απολύσεως 2^Ζ ' ΤΖ^*!^ στρε>
  πώ«
  Πρόχειται ϊια, την κ.τΛθττΓθί ν^ --
  γαρ*κτή.ριστον διαστρο·φήν, των νβτά
  ^ (6« και τδν αρχηγόν των.Καί τικέν ζ·(ίττ;αα», ά/νΛα ιίόντες τόν όνκον
  μ*ν αληθες οτι ^τηίε,ως 03τω. *«'« τβν ά .^ρασίχδν τοΰ χλήθ&υς 'ΦΟ.
  ( πα^οχν ν» στρ%,; δ),, ί/Λ, 6ηθέ"ντ*0 =*λ»;ύ»ρβξβν Μ. έβίνγχ,^'Λ·
  το χ,λήθοί μαζί των, φοίνχζοντες Ετι ολοκληρίαν. ''
  θά κάμουν -διαδήλωσιν ... Βενιν.λι - ' ΙΠάρ'ετε -ί?? %
  -'- Μόλι "
  »ν βυντάκτου μας)
  νά τα ξεσχάζη .. . Είδα-
  λει>θέρίχ,ς «'ν τή μοναξιά των ά -
  - καί σκάιπτοντας εργάτας, ν' ά-
  τ% ξονάριά το*; καί νά τρέ);ο·ον
  ^ΰν τό χώμα δι' ού διήλθΐ ^Ό
  τραΐνον το φέρον τόν Ποωθ^πουργόν.
  ά—ο τάς πόλεις «ΐς
  λή
  ρ
  Εϊδαμβν άο τάς πόλεις «ΐς
  τάς όΐΓθίας τον παογ;κολ&^&ή<ταμεν» κα- τά την ^ερισυνήν τού οΊέλ^σ'.^ /αί είς τάς όατο·'ας ξαναδιήλθε εφέτος, ϊιπλ*- σ>'αν και τριπλάσιον την κοσχοσΓρ'έν
  ο-αν, τοί
  τρ!·πλασί« την
  τρωσιν, καί γιγαντωμένην,
  ·*Λ'·- τήν 6»'οή
  τδ αυθόρμητον κα'
  ,ή τδ έλχιδοφορον .
  ·*·
  καί κάτι αλλο, ποΰ μ,ας έ¬
  καμε τρομεράν εντύπωσιν. Παντοΰ οί
  ί κολλάρο, ίίναι παλαιοκομμα-
  ^ν ένφ οί φτωχοΐ οί ί
  ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΑΙ ΤΟΤ.Ν. ΠΟΛΟΤ
  Ι ***>-*£
  ή βνο1·—ματιχή, κ
  τρόπον διαστροφη των
  παρά φρενολογική ά
  χης άίξι'α νά μλ
  ί Κ12---- ££&-»·« ?#Γ"ΐ^^έ
  ικραυιγών, μαορίζβι, ώς μ,έλαί χοτίμδς, ν-**™ φρενοπαθών
  •Λ νΠΟΓ.ΛΤΐιΤ/ν Μ)'ι.·-λτν ^>λ« .. *.ΐ 1__-?_... .·. Λ Λ»ΛγΤ, Λ
  V
  Ι Ι ^
  . ...» άκο-λοοθίας »υ|τος . -„.»>...^«^Μΐτν^, ου/&ρρ«ι
  "Γ'' τού, καί δτι ηναγκάσθη νά τραπή, 8σον άχεθεωσε τδν Βενιζέλον είς έικδήλω
  ό£Οί *ζ ϊηνείταϊ Τΐ ά- -'^' ό κ. Πρω^οοργοί οδτε τδ 2- ** ^«,4» τ*<Ι<Γτα ε1« ?ηήν ί .... ' είλιχρ-ινή τών χόνων καί των αίσθτ, , έ» «δίνβ^βδ το: χλή μ«»·ν αύτό,είς δέ τον ίδιαίτ^ν τ», ώς ™"^Ά Τ"* ™ '"'ί* -------- θο,ς,' καί'^? ευρέθη άθηναϊκή έφη" --Τον .«,αΛ,«, τ4, είπεν ες ^.μο- ^«^ ^ ™ «λε,ον -ο ξε- μερίς ν' άναγραψγ, ότι «κανείς δ*- ύ- ^ογραφος- ουτ» εις την αγοράν^ έχη- ιχωιαα τ01) >-*
  τδν κ. Ποωθυχοιοργον στϊΤρίκ Υ*ν ° Πρωβ«:ο»ρτ|ος, μη εξελθων με-
  χ ρργ ρ
  καλα καί ότι ήναγικά«θη νά ομιλήση
  ■πρός τούς ... θβμώνας οίας λέβ/γις
  ρργς, μή ξελθων με , η^ τον κ. Πρω6ι*χοι;ργον,
  φαγητον ίιόλςυ,,χαί προεπ5,)φθη ώ? Ψ»χ?οϊ ααί άμερόλτίχτος σνντάκτης,'
  ητωκραυγών χωρί οϋ μη_παρασι>ρθ«ϊς άπο τοίις ένθουιΐιασ;αο6ς
  το" π'λτ}9·οι>ς μη Ιχων κανέν '
  , ρ
  ζητωκραυγών, χωρίς οϋτε
  Ρά ί α παρά
  ε.α
  συνέρρΐΐ>σε
  σιν
  αίσθημα
  των τοι>.
  Αύτδ τδ μαΰρο κϋμ,α ποΰ ήγ£ρθη ά-
  χειλητικδ, γιά νά χνίξτ) καί ν' άφ'α-
  νίση τούς ίκμβταιλλειχτάς το»...
  Λ
  ανωτέρω εικών παριατά τους δύο έξερευνηταςτοΰ
  Ιη" τόν νΑγνλον —«κώτ (έξ άριατερών) καί τόν
  Άμουαδεν έκ δεξιών. Είς τό μέσον καί
  τό ιστορικόν πλ ο&ον «Φραμ» με τό οποίον ό
  μετέβη πρό έτών «ίςτόν Β. Πόλον, καί ό "Αμουβ
  δεν είς τόν Λίότεον.
  οΕΐς τό μέσον καί πρός τακάτω ό Ν. Πόλος,είς τό κέν¬
  τρον τού όποίου κυματίζϊΓ ήΛΤορδηγςκή αημαύα την όποι¬
  αν Χατηβεν ό "Αμουσδεν. ' Ολίγον πρός τα κάτω καί δε·
  ξιώτερα αημειουται τό μέρος, μέχρι τού όποίου κατώρ¬
  θωσε να φθάση ό Σκώτ.
  Ή
  τάει
  α.
  ι>ναγερμθυ ή νήσος, γι>ναίκες
  ;ολθυ·θοϋν την διαδήλωσιν, ....... 4...
  (.αί ο! άντίθετοι τδ τεράστιον τή* κο-
  ικαί
  άντιπολ τευ,άμεναι έ^ημ,βρίδες άθ^.αϊ -
  ν
  τ
  6εν.ιζελικη εφημερίς εγρα^,ν ο-
  ^« -ν Π
  φός,
  δέν
  τδν
  ώς άνθρωπος, όγι ώς
  άλλά ώς
  εΐμχοροΰσα παρά
  ή καρδ&ρίν* κτλ. χτλ.
  ι χετάει κύρ^οι ;
  , άχήντησαν δλθ! χαί
  δα, ή άψβυίήί διά τών φωτογραφιών
  Ι ^»«. « λ. Άρνιώτη,ς
  γελών κα! αύτός.
  «χερ αυ
  τοδ τα γενόμενα, ψε^ϊίίαβνοι ποό, τόν
  ίιδού δτι ήνθί]<Γε καί έκαρ ξ χο.φόρτ]σ*ν ή ίδΊωτΐκ,ή χρωτοβουλία.Τοι 6··οι·Γθ'τροτως ό Σύλλογος τής «'Αγίας Φιλοθέης» '.ίλίσας προιχθές τάς άρχα( ρεσι'ας τού- διετύπωσεν ώς προορισμόν το»> τήιν φροντι'Βα γιά τδ γαλοοτάκι κα!
  τα φάρμακα των άπόρων 6ρ&φών.
  «ι νά γράψοον δτι μόνον 200 χαρτσαν -Ελλγ.ν,χίν λ^ν ^ τοί)ς ί(β6άζ<ι χβ1 ^ατα τήν υιτοοο'/ήν και αι,τοι διοτ: ε- - - 20,000 πρδς νά στείλητυΛ-τάκτΐναύτγ γιά πον. των. να λε συντάκτην χαλαιοκομιματιχδν. Καί Επί δάο , ,:- ,— -ρ —·»ινί «*^«ιι*ι τα οΊΐγχιαρητηρια ς απλούς, ' των παρακολουθούντας τόν Πρω&οχ5ΐ>ρ- των έν τέλει. Παροίκ(ίι.θηνται έκεί ό νο.
  Γ- νά φρίξω γδν φωτογράφον διάψβυσΐί τών τκυλ- μάρχης, οί εισαγγελεύς Έφετών καί 1 Διά ίάς διαλέξεις τοΰ κ. Ριβχέν
  άπο τάς άσυστόλοος αύτάς διαστροτάς,, λιαβμάΐηον καί διαστροφών τοΰ άντιβε- Π.ρω'τοέικών, οί έφίται, οί δικασταί, μεγάλη ζήτησις είσιτηρίων. Τα ζ
  ώ^ς "Ελλην νά λιυπηθώ διά τ£ν τέπον, ί νιζελιχοϋ^τύΒΓθυ τών Αθηνών (β«ς τας ικλχ. κλχ. αρχαί καί εξουσίαι. Έ'-αφνιχ ματα χοΰ έξέλεξβ συγχ«ντρώνο«ν .„
  &οτω τι/φλθιύβλενον άχό λυσσασιμ,ένο; τύ- περιγραφάς γράφεται ότι οΰδβίς χβρέ- μέ μοικιχχ δργανα καί φωνασκίας θρι- ' θύτατον ενδιαφέρον. Είναι δέ χαβίγνω.
  , ά—«ιλοΰντβ νά με·ταιδώση τό μό-! «ττ} κατά τήν αποδοχήν, καί είς τα; φω άμΛο» καταφθάνοίΛ» οί ίκλογείς τού ; στος καί ή άκαταγώνζστος καί θε>γη-
  1μά τού είς αύτό π)έον τό σώνβ τδ τογραφίας δλεπετε χλήθος μηραον.'ών) χροαστί.'ΐ>υ Γαρίτσας. Έχιτροχή έξ αύ-' τρο€ριθής εύγλωττία τοΰ διασήμοϋ χον-
  κοινωνικό. Ι δέν ξέ,ρω κατά πόσον *ί άρηνιάσασί, έ- τών, τού λαού άνθρωποι, είσάγοντϊ δ- [ φερανσιέ, ώστε χλέον ή δικαιολ^ημέ-
  3 αΤ- ικιλ£ (ηιννη-ηΛΐΓ«ι τ^ι ».λ» ίιι'·----- ν- - ' νη ή γενική έχι&υιμία ν* τδν άκούσοον.
  Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  Λαί: γαντοτκωζΐόν τοΰ χοοΆαλέεαν-
  Λ_> 'ίΐ!____ !_-/______ >...!...
  Α.Ο.Δ.
  Πολλαιί κυρίαι τής ανωτέρας κοι-
  νωνίας τής Άμερικής χβρνούν την σα
  ρχΥΛτν( τω ί δ ΐ ή
  » Ι
  Ν ΔΒΝ ΤΟ ΕΙΠΕ, ΤΟ
  ΙΜΕ
  »ν«_«4το τδ Σ,ορμικιάτο εΐ-
  η ιιαλλον ήτο τδ Βασίλειον τοδ
  Ι·*·. Ήν δέ Σάα Μνκες δ αύ_
  ρ ς
  τβϋ χ. Θεοτάκη. Ό Μέγας
  9Ψτα τη είς την Κέρν,^αν.
  "« ωνομάσβη &υτω πω,ς τό Σιορ-
  • ί« πρωτοτιαον αΐτδ Βασ·) ει-
  «Ρά
  των είς τδ νθσ&χΌμεΐον, ή
  δβ ΟΊη>έν*ια τής μΰΐδας ■χαρ*αμέ'νει χον
  τοτε ή σικωληκοειδΓτις. Είς τδ Κλί-
  ■β*λανδ τού "Οχιο, αί κυρίαι α.ί όχοΐαι Ο
  τςεδλήθηισαν (είς έγιχε'ίρησΐν άπδ την
  πρώτην έδδομ-άιδα τής Τεσσαρια·κ<3στής άνεΊρχονται «,ίς 85. Καί αύτη ή άφθονία των χομ^ών ασθενών χαρ«·ττ]ρ/)Θη χαί είς τα νθσοκομεϊα τής Ν. Υόρκης, Φι λ/αδβλφείας καί Σ Κ «ι ψνχολ&γιχωτατα — δ-.ςιος τγί«, ^Κερκύρας τής «Ά/ρο^ " «ς ίλλην στήλην, υβωνος διηγούνται ?τχν &νιί 0 ρώτος 3α- Μ«Τ«λ«ιότβ τδν τδτε Εύβοία;, τού ε!πε στρα- Γ φ γ Κατ' - ούτον τδν τιρό—ον οί άστέρες τού πέραν τού Ώκβανοΰ χλοκτθικραιτι- κοό Όλΰμ—οι> μι&τανοούν δία τοίις φο-
  δεροΰς κόπους τής σήζον των Α¬
  πόκρεω.
  "Ολαι αύται οί· κυρίαι, λεγβ-ί ό έν
  Νέ^ 'Υόί'κ.'ο άντα—οκριτής τού Ήμε-
  ρησί·θ!> Τηλεγρ&φου», φρικτοί»ς Οφίσταν
  ται χόνους έχΐ πολλοίις μήνας, καί «ν-
  θιίστανται ήρω'κώς είς τ»ς σι^βοολάς
  των ιατρών. Δέν παραδίδονται ίέ, δέν
  ρίυττουιν τ* αρμχ-ζ η μόνον είς τδ τέ-
  λος τής βήζον.
  όχοίοοίέν ελα&ε γώ- η ι
  σιν οδτε ό Πρωθ·ι>ΐΐοιι*ργΐδ<;, οΐ>τε ό ιδι-> θί*σμένοι> τάχοι>.
  **τά των
  |μως ξέρω, οτ, ό κόσμος χρέιχει ν' άρ- φωνών ο"τω τούς πτωχούς άνθρώχπ>ς , Ιλυ Ι ΟίΙΐ Ι ί.ί.
  χίση νά σκέπτεται χλέον σοβαρά, τήν τοΰ λαοΰ· | „ .. ιιιτιγγ
  γ.κήν αύτην εκδήλωσιν, ή όχοία ) — Αέν έντραπήκατεΐ ποϋ , - Κ Λ Μ Α Γ )
  Ι τδν τόπον, καί ή όχοία ώς κα ηλθατε να μέ βυγχαρήτε, ά-] "ΠΙ ΙΙΙΠ '-**
  . η.ν<3ς σαχισμοΰ, ανεφάνη κατ' φού με έφέρατε έβδομον οτή | χέρα... , Γαρντβα ; Σεις, ποΰ βταν 5 " ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ. Ι β* * ε. οώ Ημη/ν αίτόχτης μάρτυς τοΰ έτ^ισο- άς καΐ τής καλής πίστεως τού Έλ- να%ραι>γάς, τάς όχοίας εσωτερικάς τού
  δίοο αύτ&ϋ, τοδ όχοίου δέν ελα&ε γώ- λγινικοδ κοΐνοΰ διαπράττονται υπό με- χόνος, καί έσωτερική τού αγανάκτησις
  ■«,»^λ -Γ... ...'.... —γ.» - .' . - "βας «ιάνουν μέ, λαθρειμιπόρια
  ι . ■————-_ι.__.ι.....__^^.^ „,,, ■!■,■— ν δταν «λέφτετε κι' δταν μα -
  ' . '"" , , ,' . £,-.·> ' . / » * χαιρώνεβθε, ΐρχεαθε καί μέ
  ■ν »6ρεων «ις το πρόσω- οιηγηθη «πολα*ΐτ.κω-*τα ανεκδοτα δο βηκώνετε μέ τό αώβρακο να
  δι»Μττοκ, συτΤίνοΰς τοΰ | σοληψιών τοο με την χόριαν Τά&εΙΙρο- ηηί<είΛ «α «λ- β?«^·χ^ &τ^ τ^ καί ηροηγμένου.λβοί»· τής φηλίου, 2ταν ήκοι>σαν 8τι ό
  σδενν καί οί σύντροιροί ,τοο ϊφθα<ΐα.ν είς τδν Ν. Πόλον χαί άνεπέτασαν βκείτήν Νορβηγικήν σηιμαίαν. «Ε?«.»6* ϊμ—-ρή- φανοι έξίΐκολούθησεν ό πρόίδρος τή; Βοολής σκεπτόρενοι δτι οί ανθρωποι α^τοί εΐνο'ι συ^χατοιώται μας καί ότι κατώρθωσαν άπαξ «τι νά δοξασουν τδ ό'νομα τής Νορβητγίας». '&^ μέσω γενικών ζτ,τωκρχυγών ό πρόεδρος εζήτησε την αδειαν νά άχθ- δβΐνοιί χον αν ,^υ οι»~ττοκ, σιχνγ«νους τού ι σοληψιων τοο μέ τήν ..-Γ._.___.__Γ- κ. Θε* ^κη, θυσι&3>αντος τα χάντα ύ- έιδοου, 'μέ τήν *νρίοιν Τάδε Εΐσαγγε-
  ΑΠΟΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ
  1-ΤΟΥΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ν
  αύτη βϊνε δική μου.
  τ τιο
  ο(&5δ τ τιο
  * Σΐόρ Μικές, άλλ' δστις
  τί κρωτοφϊνοΰς δυνάμεως
  «9 ηίεττκον άρθρον είς
  «Αλ
  ογ
  γήη ?τ(
  Σι,ρ Μι,χές,
  Και
  τό
  τώρα ν* ^διο-
  μ δηλαίή έντδς
  Τΐμάτης άχέ ράδιον; 'Α-
  » ξίί
  «**β άντίγγβιλί χ«ές ο έκ Βι-
  μας μέ την π«ρι-
  - ...ο3 «ίς δλην την
  ϊ*νβϊ&χείου τοΰ όχοίοο τα έγ-
  Τίν«ν πρ^ ήμίΡών είς την κοι-
  λ-Ϊ'0· .^«ν «<; την Βο- τού χεοι»γιαο',> Κάίλ-
  δλαι σχβέδν «ύρίσκονται είς
  τδ *τάδιον τής άναρρωσεως καί *—ι
  μάζονται μάλΐς τελειώσει ή τ^σσαρακο
  στή, νά έπαναΛά&ουν την άτελεύτητον
  σειράν των χορών καί των γει>μάτων.
  *"*
  Οί ίατροϊ τής Ν. Υόρκης εδήλω¬
  σαν δτι μ^ϊταξύ τών κι>ριών τής άνωτά
  της Άαερυκανικής άριστοικρατι'ας, ή
  β«ωλην.οιειδίτις είναι ή συνηθεστερα νό Ι
  Γ1ΡΓΜ ΤΟΥ ΒΕΟΤΟΚΗ
  ΑΡΧΟΝΤΟΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ ?4 Φε6ροϋαρίου 1912.
  ■—Μιά φορά καί έναν καιρόν, είς έπο
  )ίήν δχι πολ5 μακρυνήν άχδ τας ημέ¬
  ρας μας, είς την κοιμηιτείαν ιιΕιόρ Μι
  προεορος εί,ητησ* την «οειαν να αχο- ι κιάτος», άκούουσαν καί είς τδ 2νομα
  στείλη σογχαρητήριοιν τηλεγράφημαΐίίς Κερκύρα, έδασίλβ^εν ό μέγιας καί χο-
  1 "" "' " άνέγνωσε λύς Σιόρ-Μίκιος, αύτάδβλφος καί το
  χοτηρηιτής άντάξιος τού πανισχύρου,
  έτών τότε άρχοντος
  Ελλάδος, Γεωργί-
  τδν έξερευνητήν, τοό
  τδ κείμενον.
  Προξενείον Νορ-
  στης χαράς έλαβε την «Κηβιν οτισεΐς
  καί οί σύντροφοί σας έφθάσ*τ« είς τδν
  Ν. Ιίόλον, υψωσαντες έκβϊ την σημαί
  αν της πατρίδος. Τδ Στόρθιν σάς ά-
  ποστελλει τοΰς μάλλον έγκαρδίοοςχαι-
  ρετισμούς τού καί «κφράζει την
  τάτην τού ευγνωμοσύνην.
  Ό Βασιλεύς Χάκων χαί ή Γεωγρα-
  ηρηής
  ος τού
  έκείνην ο! Πράτινοικαί
  καί ο! Λει>κοί είχον έξαφα
  ιοροσώχοι> Κερκύρας καί ά-
  είς την νήσον ύποταχθίίς
  τού Σιδρ —
  πέρ αυτού, διά νά υποστή τόσον άδικον
  &σον καί μυσαράν 06-ριν, ΰχδ ^τίνος χοι
  νωνιχ,οΰ καΛάρματος, έκτραί«ντρος βε
  είς
  λεως κτλ. κτλ.
  'Υχήρξεν έχοχή, χαθ' ήν αύτό άκό
  μη τδ":αχυιδρομ.είον Κερκύρας είχε μί
  ακή ;
  Οί «άνθρωιχοι τοΰ λαοΰ ϊφυγαν άχι
  ι.Λ..ί.... ^α{ μό.νον οί άνθρωποι
  των
  τής παλαιοκ^μ ταδληθεϊ ,ίς λ^ρ^ρικδ/στ^όν,
  άρινιων καί
  των
  είς τό
  (Τού παρακολουθούν¬
  τος αυντάκτου τής «Ά—
  κροπόλεως»)
  άκολασίας καί φαιΜΟ'τητος. ! διά της μειθόΐίθΰ τών ι-Λειγμάτων ίνεο Μίκιθ!*, διότι "αύτοι είχον χάισει άχδ
  'Υχήρξεν έποχή, καθ1 ήν ουδείς φο άξίας»^«Τομένων πλείστα οσων γ». Χβιρ4 κάθε ^^ ντρ^ άξΐςπρι. « >ά_ λάβη χρήματα άπδ τδ ΔημέσιθνΤα-
  ρολογικδς νόμος έλειτούργει έν Κερκύ , ναικειων ειδων πολυτελείας «ποχειμε- -ίας ^ &-«ρϊ)?αν..Οις μπροστά στήν ; μ.ιβ^ β.^χ»τ6ρβ«ν. ν* τα παΡ1)) αχδ
  Ι* ν^ϊ Λ« Α <*.** α-' Λ______!- β νων εις βαρυτάτας «οοολαγιαε. εκ τού λλ.-.- «~ϊ _ -------*........■'- -- -« -«»*■«·■ —ι■»-■»-« ^- Θέλετε νά ίδητε τί έβτί Βενιζέλος; Άκούσατε, Ι Κάποιος άχδ την Κορινθίαν £χχι>ν
  χρήματα άπδ τδ
  ρ)α, και
  κρον ε
  η δλη ή νήσος άπ' ά*ρ<),> ,|ς α. νων είς βαρυτάτας φορολαγίας, έκ τού θέλησιν καί την χαντοδ^αιμ
  Ιγ» μετα«λη«€ί είς αγοράν έλε» ι ««ωτεφΜΐβδ. ^ Πδλλαϊ δέ κυρίαι, ΒΐηγεΤ Θρώποι> αύτοί.
  («V
  τοΰ άν-' τον βρμόδιον ύχάλληλον. Σηχώνεταΐ
  ί καί χηγαίνει είς τδν Πρωθυχουργδν.
  ·- · Μόλις ήκουσε τήν ιστορίαν αυτήν Λ
  θέρ^ο λαθρεμχορί^ Είς" τδ' Μαντθύκι ' τΛ' ή,^Ρ^οσις έκ των' έγγ^τέρων | Γ Άλλά αύτά ο"λα υπήρξε,. «~-, ---■•5 .■"-" -τ —ρ'
  γνωστοί λαθρέ4οροι, είχον άνοίξεικαϊ ΧΡίς «"δοτον κύριον, ετοιμασαν τας κουν εις το χαρελθον άν^ριατα. · ««ν.ζελος τού απήντησε
  έτήροον άχα&ήκας άπο.κιακών, μεταξω ' *?«·«»«·>;« των χαραγγειλασαι ου- ; ^ Τώρα οί εύννμούμ.νοι Κερ»»ρ«£.8έν| - Π°λ« *"λα χυρι. αλλ* λετε ψ.μ
  τών χαί διαφόρων άλλων είδών, έμχο τ?« εΐ« .~Ρ««««*- "^στηματα κα« αναγνωρ.ζο^ν οί -διοι την Κερι,,ρχ *™'^ Ποωθ^οοονέ· Άνέχ..-
  ρε,άμενο, έλε^ρως καί άνε,οχλήΤως «*"?»»«,^·« αφορολογητοος με«. Τόσο, άλλαξαν ριζΒΐως τ« γ«Ί- ^Γναίθεί^νος ^
  έχοντες δέ υπό τάς διαταγάς των δλό [ *1* ~Κ ^ε6&^ _τμ»3ΐ*βτΐ*-ς_ αχοστο-ματα απο τοτε. Άναγνω^ι,αμεν οοως , ««» ανατιναχθεις εκε.νος.
  κλήρον στολίσκον ίστιοφόρων διά τήν
  τελείως ώργανωμένην είσαγωγικήν υ¬
  πηρεσίαν τοΰ λαθρεμιχορίου. Όλθι δέ
  ο< κάτοικο( σχειδδν των προαστείωνΜαν τής άσυδότοο κορίας. 'Τπηρξ«ν έχοχή καθ1 ην ο χ. Θεο- ,τόκης, καί οί ΐδιβκΐτεροι—ό κ. Λθ»χάς την σωτηρίαν επίδρασιν τήί άνοοθί.σε-} — Μάλίστα σείς··.. Λετε ως καί &ά τδ δείξωμεν την ] 1 Γ,ν Α¬ πριλίου. καί Γαρίτσας άχέζων άπδ τδ ελεύθερον λαθρεμπόριον, τώρ3- τδι το ριτσας έδαιφιαίως έχροσκύνιβ τδ στιλ- χνόν σχαρχίνιον, περίπι>στον σύμβολον
  Έταιρεία απέστειλαν έπ«ΐης συγ τής βεοιτοικικης κυριαρχίας.
  χχρητήρια τηλεγραφΓ,ματα είς τόν έ- Τδ περίκομψον παλάτιον τής ΓΊαρί-
  ζ'ερεονητήν. τσας κατχλαμΛΟμΐενον άπδ τήν αίγλή-
  τοΰ μεγπζλοπρεποΰς
  Κερκύρας, δταν ό ή
  ι αί πραπάν-
  τής Γα- πρ0—άτ0ΐ> των χ. θ«τ6χη, υπέρ τοδ ο-
  το στ.λ ί ^ Δά ;
  Διά
  ου Κερκύρας είβηγετο άνάξιον λόγου
  ποσθ'
  τά
  ένο-
  δέ τών παντοχωλεί-
  ων τής άγοράς χρομηθευόμενα ταύτην
  καί άλλα ειδή άπδ τάς γενικάς άχοθή
  κάς τοΰ Μαντο»κίοι>, επώλουν ταύτα
  Νο*μββίο« ή άστονομία την «'γραχωσε
  σος.
  είχεν
  χροδαι'νε
  κατά μβ«)ν όρον. Τδ άν<5ητον σύ λάν διαμαιρτι>ριών «κ μέρους τών κύ-
  τής πολοφαγίας, ή μεγάλη κα «λων των χαλλιτ*χνών, γνωστών ζω-
  ις τού κθκτά'ΐίλ, τού Άμε,ρι- γράφων καί ά'λλων οί όποίοι κατίθεσαν
  χανικοΰ αυτού χοτού τών αίθουσών, ή δτι ό χορδς τής Βιλανύ είναι εντελώς
  εξαντλητική συνήθεια τών πόλεων καί Οέαμα τέχνης «ίς τδ οποίον ουδόλως
  σ>χνών δείχνων καί τέλος ή άνεχαιρκής χωρεί τδ «σεμνον. Μάλκττα ό γνωστδς
  χυκτερινή ανάπαυσις χαθιστοΰν ίφ*ο- ζΐωγράφος Καουλμχάχ κατέθεσεν ότι
  χτον την νόσον σκωλλκοεοδίτιβα, έά·^ 1-"" "-1 "~........"~"Δ ""' ''" *λν1
  ιϊέν φ«'ρο«ν άλλην πολύ σοβαρωτέραν.
  ;αντοειδεΐςΔ(
  καί
  ι-Μιχιάτον»,
  δκασταί καί γιραματικοι χαι
  χαί άστονόμοι καί
  τατγωνισθή· Είς τδ Σιδάρι, λιμ.»
  νίίΓΧ'ον έναντι τής Ιταλίας καί 'Αλ
  ί είχεν ιδρύθη λαθρ-εμχορικδς
  μ^εγάΐλων ζώων χαί έλ«ιτούργ*[
  ά ^ «των, διευβονόμενος
  »αίιΡάν
  υπο κομματάρχου τινος τού κ. Θ«ο·τ6-
  Είσαγγε- κη, πλοι/τίσαντος. Εκείθεν ιϋ εΐσήγον-
  το βτόδια καί &λλα πρός σφαγήν ζώα
  δι' όλην τήν Κέρκνραν άφορολ<5γητα. τελωνιακών άρ- Λ , ϊ«ότι είς τ& Γ" «*ρνωντ«( όΧι μίν Ρ»ν«»β<) δΌ άλλα λ-.·.τρά και βν τ«3 χτιρί«>, οί λουτρώ-
  Ρ "«««ίνες, τα έστιβτόρι», Θλ εί-
  τι
  «ναθ'ϋΐμκί
  κίτ.ις τού θαυ-
  "«•α»
  ίσως
  ι«νηράν
  χ
  Ίωβχεΐμ
  οΰν,
  ου
  Ή Χριστιανία έβρτάζει. Ή πόλις
  σημαιοστΑλιστος χαί τδ πλήθος πλημ-
  μυρεί τας όδούς. Μέγας έν&οι>σιασμδς
  έχικραοτεί χαντοό. Άπδ το πρωΐ τα
  γραφΐίία των εφημερίδων χολιορχοΰν-
  ται άχδ τδν κόσμον διά νά λάδουν βΐδή
  σ«ις. ■"Εΐμπροσθεν τής πλο»τ«ίας τοΰ
  Χρηματισηρίου κόσμθς δπειρος χροέβη
  είς ένθοσιαστιικήν διαιίήλωισιν,ή όποία
  πε,ριήλθ» τηί; πόλιν. Αί ζητωκραυγαί*
  «Ζήτω δ "Αμουνδσεν ...··» άντήχοι>ν
  παντοό. Είς την Βουλήν ό Πρόεδρος
  Κονώ έκαμεν ϊναρίιν τής συνεΐδρ-άσ»-
  ως άναγγείλας τον θρία«ι.&ον τοΰ Νορ
  βηγοΰ ί^ιερί^νητοΰ. "Ολοι οί 6οι>λε»ταί
  ήγέρθησαν καί χατ*χ«ιροκρότησαν καί
  «πειχρήμησαν χαί έζτ)τωκραύγαοσα<ν τδν *Αμουνσί«ν· ·.. «Ζήτω ή Νορθηγια». Νάχος εδϋχτ» τδν έπιγραματιικόν τοος χαρακτηριβμδνι—τού κ. ©εοτάκη κ*ίοΐ μάγΐειροι τοΰ κ. θεοτάκη, χαί οί ύχη- καί οί άμαξάδες αυτού, Ο ΠΕΛΕΚΛΣ τα· καί τα χοίΐτέλλία αύτοίί, Χΐθές τό 6ράδυ έσχερίς χαρά τφ κ διά τού Ταχωδρο<«ίο<υ Αθηνών— [ Α. Μεταξά, είς την οποίαν Κερκύρας ά τ ε λ ώ ς πρός όλους *ν<3!ΐ ή Α. Υ. δ Διάίοχος. τοϋς Κ«ρ·χι>ραίοι>ς. Θά μοΰ «ίχήτ* ότι ] Άχόψε κοσμιική συνάθροισ(ς
  καί χο/λλοί άλλοι των παλαιοκοο^ατι-' "*·· Μκι.^ Τδ χρόγραμμα^
  κων, δταν ήσαν είς τήν αρχήν, υπουρ- } νει ροιλλίνα καί μουβική.
  γοί ή χρωθυχουργοί, έπραττον τδ ίδιον.
  Άλλά δέν είναι μόνον αύτό.
  Ό κ. θεοτόκης, όστις τόσον <μβρ'·ινα υπέρ τού δημοβι'οο ταμείοο, καί έβ«λ- τιωσε τάς υπέρ των σιυμφερόντων »ό- ΰ θόί δέ ή ά τοΰ ρ δέν μ, ήιμιχοροΰσε χαρ* νά τελΐιεποίήση καί τήν ]λ£θ£<δον της άλ- ληλογραφίας τών έί'λογεων τοί), χίος αυτόν καί τοΰς χ«ρί αότόν. Όλοι λοι- χον οί Κερκι>ραίοι, οί πρδς αΐτδ; καί
  τοΰς περί αύτ^ν άλληλογραφοΰντίς,πα.
  έδδ ά ί
  Τδ Σάββατον δεξίωσις «ίς την Αύ-
  στριακήν πρεσβείαν.
  Α
  ρ ηγρφ
  ρέδιδον τα γραμμ,ατά των είς το
  δροΐμείον Κερκύρας ά τ ι Μ,
  γραμ,ματ&σήιμοο. Εΐίικος ύπάλλη){ς,--
  άδρώς μισθοδοτούμΛνος, δχι 6«ίαια άπδ
  τδ ιδιαίτερον ταμείον τοό κ. θεοιόκη
  άδ ύά α έ
  — χαριλάμβανεν αύτά, τα εκλειϊν εν-
  το« »ίδικοΰ φακβλλο;,, καί δι' εκάστου
  τα.χΐίδρομείο·ι> εΐιδι*δς φάκλλος ή σάκ-
  Ή Κ.«γτελΙ» δμως απήντησεν ότι
  έν πρόκ,ιται ν* *Ρ*ί ™ΖΤ^
  πρδς τδν μέγαν
  σης Κερκύρας γενική
  Λ
  ΉμπορεΤτε να φαντχσθητε την
  (»άν τοδ προίδρου, την χα,ραν των 6ου- Ι
  1 ...-»... Λ.. ...-λ.. _-ί -Λ-ί,Α,,,,. ^4υ '
  δέν πρόκειται
  σ(^α ψίρΛι ή χορεύτρια
  τέ-/νας, άλλά ποίον εντύπωσιν
  είς τδ κοινόν. Εζήτησε λοιχόν άχδ τό
  ^νονταπΐ
  ά χερί 5-
  Ρκαί
  Π*, δέ
  **
  μα τής ήθιικής των καλλιτεχνών είνε
  τών κοινών άνβρώχων.Ό
  Πότε.ρσεν χρόειδρος τής Έταιρίας των
  κιαιλλιτ*χνών τού
  εις τηι
  έλύετο
  κτως!
  ά
  χρο<τκρούο^σα ν α 8X1- ν μόνον < τοιούτου θΰματος τής έχι . μονής τού είς τό καθηκον'Ίσως όπαρ ' τις «ιο . προ- ωιρισμενς οια τον οιικον τού χ. σοΰτο 'κη, διη«Θύνετο διά τής δημοσίας ύχη Το ερ7.όιμ<νον Σάββατον καί Κυρια¬ κήν &χει ή «Πρόοδος» την ετησίαν αυ¬ τής έκθεσιν. Θακμασιότητας «ργοιχ5ΐρι- κάς είς «περιορισμόν ποικιλίαν, ϊοιν - τέλλες περίφηΐμειί, καί διάφο^α ε·δη καλλιτιχνικώτατα, ποΰ μαγνητίζοΊΐν τήν άρέ<τκ«·αν. Ωσαύτως θά εκτίϋώσι καί τα ί>πδ τής Α. Υ.τής πριγκηνχίσσης
  Άλίκης σχειδιασθέντα έργόχϊΐρα επί
  λινοιδ, χρώματος τισσάρ.. Τα δποί'. εί¬
  ναι άληθινή Ι/ίχληξις λόγφ πρωτυτύ-
  χων καί ίδιοτύπων σχεδ'ίων, καί γού -
  στοο κυριολεικτΐικώς χριγκη.πικοΰ.
  ν
  τι
  ς ν
  Επ Βά
  ότι οα ,
  '
  'Υχήρξεν έχοχή^ κίχθ' ήν τάς άχο- τδ λαθρεμχάριον, χεριέπεσεν είς τήν
  των δικαστηρίων έν Κερκύρα δυσμένβιαν τοΰ κ. βεοτόκη, λυσσωδώς
  Ώς κατακλείδα μόνον τού
  κου αύτοι μνημοσύνοο τής τόσον
  γετικής δράσεώς τοΰ κ. θεοτό^ν
  έν
  πάσαν ενέργειαν
  έλθη μία ήαέρα καθ1 ην αι τοιαύται | *
  Κβρκύρ*, θά ήθβλα νά άναφέρω την
  • ι·.·» 'ΐ'___ · « ' »
  τούς δρόμοος
  ψεΐίδής μάρτυς, χαιρατνχών *ίς την
  »δοσις «ίς τον κόσμον τής καλαισθησι-
  την Κϋ"ρι*κή το άπάγευμα π?ο-
  μηνύβται χορει>τιικον πατατράχ στδ φοο.
  αγιέ τού Βασιλι^οΰ θεάτρω. Κοτμιχή
  συνάθρο.σις έκ τών πλέον έκλε/ΐών,
  θά χαρευρβθοΰν καί πολλοί «κ τώ; πα-
  ρεχιδημούντων ξένων. Κατά την δ'άρ-
  κειαν της προ«<—«ρίδος θά παι«νίί,τ) ή στρατ^ωτική μουσΐική βάλς έκ τών προ- καλούντων άντραίν άχ«·ριόριστον. 'Εχειδή τελευταίως δέν μεσο) οβοΰν χαρά, επίκειται μεγίστη κοσμική σ^νά- θροισις. Είς ιήν άνωτε'ρω χορευτικήν έσχε- ρίδα υπέρ τής Κεντρικήν Σηροτροφι - Ό ανβρωχος ϊμ«ιν« ξερος, — Λέτε ψέμματα γιατί εάν έλέγχ- τε άλήθβια, δεν θά μοΰ λέγοττ» 8τ» 4 όπάλληλος σάς «αρεμβάλλ»! έμχίίια «ΐς τήν χληρωμήν, άλλ' 8τι οάς εζή¬ τησε χρήματα, γιά νά σάς δώση τα λεπτά σας----- Καί τοΰ εκαμτν ίνα χρίχεφον μάβη μβ' — Νά μην φοβίίσθε νά κσ.ταγγ«'λλ« τ« τούς παρα>ομο.ΰντας ύπαλλήλοος....
  Έγώ δεν δύναμαι νά γνωρίζω τί γίνε-
  ται «ΐς όλην την ΰπηρισίαν πέρ*—χέ¬
  ρα. ... Πρέχει νά μ» βοηθήσητ* χαί
  σεΤς οί πολίται νά χτυχήσωμίν χά»
  φαολοκρατικόν ύπόλειμμα καί χασάν
  άτιμίαν ποΰ εξηκολουθεί άκίμα... Νά
  παύσητ« νά είσθε ραγιαί«ς καί νά μά
  θ«τ* νά όχ«ρασπίζ«σθ« σάν * *
  δικαιώματά σας....
  Α
  Χ" Λ-,
  Καί ενα 5λλο·
  "Ενας" άμαξηλάΐτηις άχδ τδν Βόλον,
  άδιικηθϊίς κατέφυγβν είί τάς αρχάς
  καί είς τους ΐσχυρούς, ζητών δικαιο¬
  σύνην καί δικαιοσύνην μη εύρίσκων. Ά
  πελχισμίνος σταύρο>σε τα χέρια νυ να
  ταρώμ«νος την τύχην το«, δτ· κίποιος
  γνωστός τού τόν συμιβούλευσ» νά γρά-
  'ΤΙ ε'ί αον Βενιζέλον!
  — Στδ Πρωθ«χθΌργό *γώ... Έγώ!
  Έν άς καροτσέρης!
  — Γράψε το»!.... Αύτός είνε τοό
  λαοΰ πρωβυχουργος, δέν είνε σάν τούί
  άλλους....
  Επήρε καί δ άμαξας *αί μ·* τα
  στραβά-χοντσά τοο γράμματα τοΰ εκαμ
  βνα γράμμα. Σέ λίγες ημέρ«ς «Τχ«ν α¬
  πάντησιν άχό τδν ϊδιο τόν ΤΤ"
  Τοΰ ίλ*γ« χερι'χοο'
  κης
  «χιστολ
  Λ
  σας, έξητβ.
  ίχαι-
  άμέ-
  άς "θΰ άνθρωχίνοο σώματος».
  Καί τδ δικαστήριον ήθώωσε την χο
  πειαν είς τδν Μολώχ τού θεοτοκικού οικίας άνενοχλήτως.
  , -λοικών, τήιν ναράν το,ό πλήθους, τη* ' ρίύτριαν, τδν ίμπρεσσάριον καί τδν ί ι-1 . - . . . . .. . „ . . . , -,,..,---------
  **£« «'Αυ.άλθ«α,) τής Σμύρνης1 χαράν των Νο^ηγών, τού μάλλον μορ «νθ»ντήν τού 0ε*-ρ*υ. χαιοσυνη κατεξευτελισθεισΛ &κίστΐ7την ρι-ιχδν κννιαμον τ*», Η «ίχ« ν« »«ς λάκτως «ρί της ακριβείας ττ)ς·
  ρακτηριστικήν σκηνήν, είς τών μάλλον
  ι- βλι·τΙιι/.\λ ·*η) *Λ"ι»λ^——»-«> Τ/"-.-.,-------.'-----
  ί έν Κερκύρ*^ —ιθρ—Μίκιον Κλεινδς δέ λαθρέμχαρος τού Μαν- έντίμων καί εοϋχβλήχτων Κερχυ?αίων,
  τδν τρομ*ρδν, καί ή Ν«ο»λληνική Δι- τοι*κιοΰ, 4 Μχούχιος, μέ τον χβρβρχττ) ώστ* ν* δύναμβι νά έγγνηθώ άν·«ιοί>
  Λ 6Μ αΤ /Δ Ι /« Τ Α %/______ ___^ « » « < ' "Ενα άχο τα τελευταία βράίυ* σέ Ζναν άχδ τούς κινηματογράφους ήτο μία^συνίροφιά άχδ γνωστάς κ«ρίας χαί *ι*ρίαος. Πληισ'ον τους «χάθηιτο δ κ. Άρνιώτης. Λ«χ4ν μία χυρία ώρβιοτά- τη έκ τής ανωτέρω σνφιάς ίεγεν σως. Έλ. Βενιζελοσ Έντος «ίκοσιτεσσάρων ώρών ή ίιχβι- τοΰ φτωχοο Θριάμ6ευσ«ν.. , Αύτά μάς διηγήθησαν. Καί αύτά δεικνύουν Βενιζέλ&ς τί «- τη έκ τής ανωτέρω συντροφιάς, ί/,εγεν οτί. «ΐς τάς άλλας ρ — Πετάεΐ χ»τά«ι Είς ΐήν ΣΟρον τοββι ίλίγος ε!ν« ο|
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ.
  ώστε δ κοσμοί έχείτώς Έληβμονήθη είς τδ
  διότι σπανίζουν όν τοΰ ημετέρα Διευθυντού
  χαί α4«1 &πω< έκείνοι. όμβρέλλα άνβρική. Παρ*κ«- 'Ε* τ»ν -Λαφίτζήϊων ίνας Γιάννης λεΐταε να διέλθη 6 ληβμονη- -'......- τού βϊφ&μύστβΐκος Βαχοτοπού βας να την «ά»». λ&υ. Λ "0 τηβΊΧκτβΜνΤώνεως τεδ μ»γάλβν Πασά, τοΰ μίταβαλόντος είς ι»—Εκιλινήν, την μαύρην Δ.ν.αιο μιά <ρορά.... είδί"μ·.ν »ίς την πλ»τ«ίαν Μια- •μ,όνον χαί ξ«?δν, Ινω γύρω & τό- εφίγγοίολοδσεν, καί ίμηρμυνία δ] κόσυος οτη πλατείαν. κ«ί ίαχαΐ λαοδ ] «νθοιχπώντος ήκοόντο εξω τής λίτχτ,ς, δτ"Μ> ίί'γ&'π ό» κ. Πρωθ*,ΜΓ0'>ρτός. {
  Τδν «!δοψίν τον μέγαν τοΰτον της
  μαυιης θεοτίκαρνίας άνδρα, μόνον ώς
  σχισν νατ.-ρβμίνην^ μέσα αίς την «ο-
  λυίνθΓΜ""·» Ιιημ-ιαν τής πλπείας, γυ
  ρίζοντ* χαί έπαναβτρέφοντα, χωρίς ού
  δεί·; τδν πρ(·όην θίμιδά'ρνην νά τδν
  γν"·ζ~ά. ·Λαν*νας νά τον πλησιάζη...
  "Ω τής αξιοθρηνήτου άπογομ.ν^>·τε-
  ως τιδ τ«ωο πανισχόρου!
  ΐ"**Λ θόο ναιηικοός, κεχιχρο'τας μέ
  τίς 7*ίρα<; "'·? τά θυλάχια διεργορέ- νους, %χ) ητ)·λοσε γιά ν» τοϋς πληβι- Ο άδάνατος Νάσος, δ Ρθ«μελιώτηί - .. -....^ηΛ» ϊί,ν ίθ&λβ να λονίας τοδ κ Βενιζέλου,!** η«*λ* Α ^ μΐσ* στδ χ°«#άτι τής *·¥*· ΒΑΡΑΤΕ ΤΑ ΦΕΙΔΙΑ Ή θίσις των πα«αγωγ»Λων τάξίων ( Κτι«*τε τδ φ·ίίι. Μδα όικιτρο—τ, τής Σάν ΤηζΗμεραϊ καστΐιτοίις νόμ.°"·"ί· · · · Σημαίεόουν λο·.πδν χατακέφαλα.Άφ' ου κ&φά>ι καί κορωνίς τής 'Ανορθώσε-
  — Βρί γι·ατί·
  —Γι* τη>α τ-
  ΐΓ5θαμα.ενΟ είναι· ι , „, ^^Τ_ . — — Γ - - . - .
  Μέ τή θάλαβσα δέν τα πηγαινε κα- ως ίια,,,αντόπετρες τοδ στόυΛτός της.
  λ4 ' είνε οί δικαστικοί νόμοι. Δ(β των ογοι-
  -- Καλλίτερα βουνα άπδ γώμα, ί- ων ^ίι0α<ρ,τήβη δ δικαστής. Εγίΐνΐ ) ιγ5ν δλέπων ** ιιβναλα τίς τρι>κυ- >.»*^- Α»;, ΐ-ητ-.άναα Σαχικο-υλίς. -■
  νίοτε είνε κάτι περισσότερον ά«ώ
  Οί άντϊπαλοι των 4χι·κςι·.ιέ-
  σχολλήσαντες :ήν αρχαίαν πατρωνυμι 12ομ"ηνύσϊΐς, έφέσ*:ς, άχορότητ*ς,
  χήν κατάληξιν. ψοίιχίίς, δτκολαβισξΛθί δβν Ιχοον ττέρί-
  Ό Νάσος κατ' ουδέν» λόγον τδ χ<ο- β(ν £,·, μ^νον ή ,^Χη—ία ιήε «ν*·- Ι -* * Ι «Λ* κοντθιτταθηΓ-ΛΛ πβΐς στιγ¬ μήν, τδν ίχβίρ'Ίηααν, /:' άπηλθθ/, «άν νά «<ί«6ΰΰντ!> μή Χί^λήαονν τίποτ«... Ι
  --Μέ -} ΒΜνί'" ΙίΓα^τ: λίγο
  ίι«:ι/.θι!. Λ1":» τί ζ*νι)ϋε...
  Κ3-Ί άπ^ιβινε μίνος πάλιν είς την
  ■πλατείαν 6 Β& >τό·"ολος, είς τό μβΰ
  ρον τ λιγμένος «ίνωφορ: το», και μέ
  το σκλΓο, ΐί^,' τ' αότΐ7 χί>«:νο..
  Πώς βε ι'πινε 6ρ* Νάβο;
  —Ε£ρω πώς μέ δγάλαν; Κοι>-
  τ υ ή 5 ε ς μ' ε'ιςανΐ· ·.. Πώς μ'
  είπαν 5
  — Σέ /.ά;χ*ν... . Μαλλΐαρό-.··
  Είς τό άτμόιΐλοιον δταν
  το ό χ. Πρωθυπουογος ίιάφοροι
  ό
  V
  Κ- Ά
  Φρούστ.
  έ—ι τής ■
  «χ«ΐ
  Κάποιος ήρώτηβ* τδν Νάσον.
  — Τί παΐζουν ; ν
  — Συφέρο, καί ίχβμε
  1 χειρονομίαν, χρήν-«τ* ^ ..
  —1 Τί παιχνίίι είναι αΰτί; Κολτσί
  των
  Οί Πα;>σανί«ι.
  Οί Βαφθολομαϊο^
  Οί αιοράδοι. Γ Ι ί1
  Οί κηφήνες. ""^
  "Ολα τά παρέοΊ*» τοδ
  ".τού Ιδιωτι*οδ ϊβλβντίο»
  κνοόνται καί βομβοδν «{ς τό
  κουψ.ατιν.όν στρατόπεδόν.
  άπ^ τά πτβρογίβματά τω9,
  δας των. ΆιγΑ τβ' νδχιβ
  τδ
  γοί τρρς τοιις__________________
  — Ό θάνατός σας ζωή διχή μ*ς.
  Αίέκλογαί *τής 11ης Μάρτιον ό.ιοιά
  '-----μέ τά ?---------- -
  ήρωΐκος
  των ?λων καί επέρασε
  νομοσχέίίά
  Έν ώ καί η
  τά
  ^τικ> ε - ι πλϊ^ν 8ΐ»1("*Ρ€4ν', έχ τών ^/^ ^
  ΓαΛτής
  V*
  ^ ^ϊστ·. 4ν*»ν ^- εις
  τών
  ών ,
  Κτνιτδτε λοιχόν
  την π·*τρίοα, ποΐρ<» είς , Οανβτιχιόν τών ψολλων, ' κίμαζε ταί έψήφιζε. ών, τών κορέων. Ιχεδο- ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΕΟΙΑΙΟΚΟΤΝΤΗΝΗΙΚΗΗ ΤΟΥ Α-ΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑ- Η ΤΤΤΟΔΟΧΗ ΤΟΤ κ. ΒΕΝΙΖΕΑοι ΕΙΣ ΤΑΣ Παρά ΟΕ-ΣΑΛΟΝΙΚΗ, 26 — Χθ« επρόκειτο νβ ί«άλοξ«ν ί εις μέν «ρωηος Το έφαλ» «σινέν | Ρβράτε λ<κπδν τά φείδια. Σκο*ωστ« | 1 *? τοίι; κό^έοος. Προτκειμίνου «βρί των | *<η" «ικχστικων νόωον πρέχει νά γείνη -. *»*· -ι*ερι 11 ρίγος σδν ·χοι>φοίάγκα<τμ.α τ«λεντ«:ας ΑΙ 1ΪΡ0ΤΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΤ ΑΜΟΤΣΔΕΝ Μέ εν Είναι Τσως ή νοτίωτέρΛ γωγήν τοδ άνέιμου. Κακώς . τδ σύστ.^ϋ.α τών ύδρορροων είς τά Έί<Η>
  Ιπειτα τδ τενεκβδ&νιον κα-
  ..--,—,. _ τα !η;Λιδσ'α γρ«φεία·. Σι>νή-
  θως χπΓ,ρτίζετο ά*δ χαλβμάρι, άνμο-
  δοχ«ϊοιν καί: δίσκον μαζί καί είς την
  ά—ό ενα σωλήνα· διά τήν
  ι<- ΓεωριγΌ'ο, τοδ "Αϊ-λαφιχοϋ των Π "τρών, αΰτδ τδ σδάρνι των — Όχι- Βιάολο τδ ρ 6 κ ε ς ξέρω 7μα των κομ,ψΰν ΐ>δών κα( λοι>στρ!
  ν»νίων άρτενιχων χαί θηλοκών, σκ/ρ ι
  ακούεται. | Ε'? τδ τΡαπέζι της Χαλκίδος ό χ.
  •Ινε πολΰ' άριστοκρατι ' Μαρχχντωναχης εβ*?€ιρίσθη τεράστιον
  Γτάς ' ίχθδν.
  πινιων ςι^ρ
  φΊΊ'νε,ΐαί
  χον «
  κ·>ρίας είς τίς Πάτρας.
  Αύτο τό ά*θύα<5ΐ".ε καί είς την Σΰ- ραν, άλλά χίπως άσθενίιττείίν. ·*♦ Τς ?.λ6>ν των πο)-εων, ποδ πβράσα-
  μ.ε, τά «^.ορίότΐρα κοβίτσια τά Ιγει
  κα' τά άσχημοτερα ή Αμ-
  ;*.«.
  Ό
  ,.ζ'λος δέν χωνεόει τδ έπί-
  χρδικιειτα·. νά ένϊυθή τήν
  Γ._.Γ ..... παρουσ'ατίων ττο)ήν, καί
  νά Χίτλυ^θη με -ο άστραπηβίλον χλάκ,
  ά ταχάττ-τα
  άπίστεοτον.
  ν
  Των πα^ών το» τόν τάραγον
  ό τ Βί· .^Ρος, άπδ τους ΰψη^^
  κα' τ<5Ϊις λθ'ΐτοος προθομοτάτθ'ος κορί- Ο'ος, ν<ατά τ» ταξίίϊια το»ι. *Ε*τ· «ρογβες χοϋ έταξεόδεοεν είς ττ~ ^6άς, τού ειρ·ρίχττ}χαν μίσα στό βαγόνι. δΐ/νκωνίζδμενο- ι«ιιός νά πρω τ«οΛη?τ; δίιτλα τοο. Είς τό Σγηβμα ίυι χοΰ «βγϊί&ε ν' άχολαύση λ;γο η- νί ί τού κ. Πώπ. ·*· Είς τήν Αύλίδα, χάποιος προσε'φερεν •χλωοδ τυρί είς τδν κ. Βενιζέλον. Ά- φοό Βλθ! ίτβί«.πησαν τ' άφηκαν σε μιά δκρη. Μετά τιν» ώραν ον">ς δ κ. Μαρ
  χαντωνάχης. χροσκαλ«ί τδν κ. Μαρχά
  κη να τοδ προσφέρη λίγο τυρί.
  — "Εξοχο- ■.. 'Ελοι νά τσιμπίσης
  λίγο-----
  "Λνοιζε το χαρτί καί πρθβέφερε »ίς
  τδν κ. Μαοκλκην ίνα βόλον άρκετίϊν
  καί έναν πιΐο μεγάλον είς τδν ....··
  Καί ό χ. Βί,νζέλος μειδιών
  — Λ»ν λές δτι ήθελες ν* φάς έσύ,
  άλλχ λΐς δτι Οά διί>σης στδν κ. Μαρ-
  χλοίον τήν «'Εζ^
  47 τόνων χαί μή
  χοας 22 μέτρων, ό ""Αίΐοονο-δεν μ* εξ
  συντρόφοος το« ανεχώρησεν άπό την
  Χρκττιανίαν την ΙΟην Ίθννίο» 1903
  διά τήν μεγάλην τού έπιχ«ίρησ!ν. Ά-
  φοδ υπέστη καταιγίιδας, κατά το διά- „ ^ .. >. . ^
  στημα των οποίων τδ μικρόν «κάφος λιιτα ότι έβλεπεν σειράν λόιφων ε'ς την
  δβν ηδυνήθη νά σωθή ή ρίπτον είς την εϊσοϊον τοδ -δρμου, πράγμα τδ οποίον ά-
  θάλασσαν 8λον τού τό φορτίον έφθασεν ^ποδειχνίει γήν.
  βίς ίνα λιμένα της διηιχής άκτής τής ' Άκρου ανέγνωσα τάς διαφτδροος *ΰ-
  γής τοΰ 6»σιλέ<ι>ς Γουλιέλμου, δποι> τάς άφηγήσεις καί άφοδ ε<Γ*ίφτ)ην πολί» εδρε καταφύγιον ή αποστόλη επί δΰο «—ί τής άπΌθβοιεω,ς ταύτης, ίφ6ασα είς βτη. Συνοίβρηιχαν άφβόνοος προμηθεί- το συιμ7«οασμα δτι ό ορμος ούτος ό μ.αγνιτι«ν·οδ. "Αμουνσδεν κατώρθωσε ν* άπο- νων, άλλά δτ{ εγίνετο «πό γήν. Άλ- έντελώς δ,τι χ*τά τά τελευταία λως το φράγμα Θά έξηκόλο&ει χάρις Εύρι'σκε-ταί μεταξ» της γής άρδο» Γ' καί τής γής ~ τδ Μέγα Φράγμβ. Ό ιώγας δρυΛς, ϊγραψεν δ "Αμουνσ- δβν δ οποίος έκτείνεται νβτιοϊυτΐΑώς ιοδ <(Φράιγμ»τος)), τό οποίον ^ξε- &)ς 6άσιν «ουϊρομής π>ρ<>·ς τδ' Ν.
  Π*ίλον εξηρευνήθη δχι {ΐόνον άπϊ τδν
  Ρδς κα'ι τ^ν Μποσγκ«6ριγκ.
  πίσης άπδ τδν Σκώτ κΐα{ τδν
  το»; καί φαίνεται 8τι είνε κΛτι
  ρόν, κατι έητί τοδ όποίοι> ημπορεί γν «« ·γ- ■ ·, , ,„ ,.
  ■ Ό ΣάχλετοΓ ΙφζΛε: μά-» Βλλν·κον «?<«". Η καλπη . τα και τα » « ' >
  δια να
  ^ε7ζωην
  **
  τοσούτον μάλλον, καθόσον
  .. -.,Γ.Γ/,-. ιαί οί "νθρωποι τοΰ Κρά-
  τοος διά νά δίδοον εργασίαν «ς τάς
  ίκλογων είις τους λευ^Λ-ϊ-δη
  ρν^ΓΜν, ι,'οΰ κόμψιαιτος, χχτώρθωναν
  ιοάντ&τε νά παροικπάζοον άνυ~αρξίαν
  ε*τσι τρφς χι' εβΐ>, χαί («τοχρΐώ
  νιις κι' Ιλλον____
  ρφ *το τή Λε:8α-
  διά, ό ύχοψηφιθ; κ. Λ«μΛϊρ:δης εΐπ*
  το εξής έπιγρβψιματιχδν.
  — Είς &λον τόν κόσμον άγράμμα-
  τος είναι ο λαός. 'Εδώ είς την 'Ελλα
  δα, οί λάγιοι είναι »ί ιτειδ άγράμ.ματοι
  ά-π' δλ
  μς [ρς το φ χρ
  χαΐ χαταιγίία (τοβαρολογηίΑάτων. Τοΰ
  το εΐϊε χα· ο χ. Μϊρκοτντω'νάϊ'.ηί:, χα(
  μολις ό υ Βίνίζέλος «μ6ή«« σ' ίνα 6α
  γσν, ίτρ«ξεν αάτός, έκλίί3ω« ττ,ν
  *<5ρτα, χι' ί«ττάθη|χ·ε «π' !ξω φρουρδς, άιττγιθίί'όων «{ς -4ντας νά εισέλθουν. Καί ήτο ν.αιβος .,ά ξ*κοο?ασ<)ή λίγ5 4 ΠρωθΛΓο^5γο?Ι χ«( νά συγκεντρώση χ«ί «·?ς σκεψίΐς τού, γιατί το τίίίνον Βφ&αν* ττάς θηβας, δΐΓθϋ εδγαλε τον Θ»./κ όσιον έ,χείνβν, με την άρχαίκτ,ν ά- η χβ'ί μ.*γ*λιίθν λόγον, μέ νέον ως στυλ ρητοριοιόν. Είς τγ^ Σόρον τρείς ημέρας ιοίντής ί τοΰ χ. Βενιζέλου, »! π»ί αι- ί εχ«χλβφόρηισαν κάτι προ-- ον, είς την παραλίαν {;ετα ξ« τοΰ «.άσαου των ναο-τιχων κβί των θαλασσιργατων 'χεί πίρα. Μ*λ·ς ·ϋό ίλαΰ* χάχοιοί ποδ φοοτω- μένθ' έχο^αλο.'ϊσε χάρβοονα χαί ίνοιξι χαί ί!ίε νά ζητοΰν μ.α3ρο διά τβν Β*. νιζελοιν, τ4 ίξίτχ&σε χαί φώνβτξι μί μιά φωνή ίτθείά, σάν νάίγανε άπ' την τϊ>
  Η Πενΐζέλος ίφ*ογεν άπό την
  Σδρ«ν, ό χίσμος έιφώναζεν είς τοϋς
  «ν τφ άτν«/πλ«ίω·
  — Τίν Πρ4«ίρο μωρέ χαί τα μάτια
  **
  Είς τή τροΜϋίζι τής Χαλκίδβς, ίιη
  γήθηβαν το εξής θαυμάσιον τής <ραΛο κρατίας ατϋν κ. Βενιζέλον. Πρ6)9ι«τοϋ?γοΰντος τοδ κ. θ«οτόκη, χάποιος χομματάρχης χωριχος Μ«ςό- σοολας ονομαζόμενος, εζήτησε κ»-τι τι παράνομον άπδ τό ύποι>ργείΌν. Το ζη¬
  τούμενον ήτο τόβον χονδρόν, ώ«τε κβί
  οί ίστοριχοί διά -ά ροοσφέτΐίΐ των έ-
  χείνοι ύποι>ργοί, ήρνοδντο νά τό κά¬
  μουν.
  Τότ* ό χωρικόί πέρνει τόν ίουλευ·
  τή τον χβί μιά χαί δυδ είς την Ά-
  βήνα. Έχεί ζητάβι ν* ίβ^ τλν ύπο»ρ-
  Υ·.
  — Πο5 νά *^ς £τσι, τοδ λέει ό 6ου
  λεοτής, στον ΰποοργό, μ'
  χΔέν χάνει νά σϊ
  ετη εγίνετο ί.χτδν θεωρητικώς δτι δή
  λαδή ό μαγνητικδς πόλος δ*ν *Τναι ά
  χίνητος, άλλά κατίά πάσαν πιβανοτη-
  τα εύρίσκετοιι διαρκώς έν κινήσει.
  Τδν Αύγουστον τοδ 1905, τδ «'Β-
  ζάα» άνεχώρηβε πάλιν πρός τά δΐχτι-
  ■κά. Άπδ τδν δρμον τ»δ Μπαφεν οιέ-
  τρεξε 770 μίλια καί δ«ν τω ίμενον ή
  μόνο-^ 700 μέχρι τού άκρωτηρίο» Μχ«
  Οόρστ.
  Είς μ*ρι/.ά μερη τοδ στενοδ Σίμψθν
  μόλις ΰπήρχε χώρος ν» περάση τδ
  ■πλοίον, υΛλονότι τδ χλ&τος τού ήτο
  πέντε μίλις μετρων, πολλάκις δέ ή
  τοι> ήγγ««ε τΐν ποθμενβ.
  Εφθασεν δμωί τδ ακροατήριον Μπα
  καί σονήντησεν έχ·ΐ τδ πρώτον
  πλοίον των φαλαινοθηρών τδ οποίον
  ήρχττο άπδ δοσμάς. Πρώτην φοράν τδ
  κίρχαμχ άπδ βορρά πρδς δυσαιάς έγένε
  το ολόκληρον άπδ πλοίον.
  Ό λογος διά τδν οποίον 6 *Αμ,οι»σ-
  δεν διηι>Θ6νθη τώρα %ρΙς τον Ν. Πό-
  λον είναι άρχετά —ρίεργος, «λλά τθν
  τιμ$ χα·' άικρβολήν ή έξ«ρεύνηβις
  τού Ν,ΙΙίλου.Ή αποστόλη "Αμουνσδεν
  ήτο ίμμίσον ά-οτέ"λ«<»μα τής άναχα- λιίψεως τοϋ Βορείου Πόλου χαρά τοδ Πήρυ. _ χρ σχηματίζ, κα- αίπ'ας ίρ^σεν ΕΘΜΙΚΗΤΡΛΠΕΖή^ΓΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ ΥΠΗΡΒΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ Δάνειον 1Ο καί Κ έκατομ- μυρ£ων Α' καί Β' βΐιοα'ς Κ ο)ο. (Γ»ωρ.γιχόν θεσσβιλικδν) |Κατατεθβ·ντος -α»ά τή 'Βθν^.ή Τρα π·έιζγ| τής Ελλάδος τού άναγκαίο·ν> πο-
  <7θϋ διά τήν υπηρεσίαν τοδ τι>χΛχρ&;λ«-
  <τίόυ τής δη,ς δόσεως τοδ άνω»τέρο) 'Ε- θνικοδ Δανείον, ^ πληρωμή τοδ ύχ' άρ. 8 τοΐκ.ομεριϊίοι> άρχεται άηΐβ τής
  1)14 Μάρτιον ί. ε. καθώς. χαί τ β—
  ξ&φλησις 1350 όμολΐγιων κληρ,-οθει-
  σών είς τί» δρτ'.ον κατά την κλήρωσιν
  τής 14ης Φε6ρουαρί&υ έ. ε.
  Οί άριθμοί των άμολογιών τούτων
  περιλαν.6άνονται έν τφ χίνα*ι τω δη-
  μοσιευθιέντι π·αρά τοδ &πο«ργειου τών
  Οβκονομ.ΐ'κών.
  Αθήναι 29 ΦεΑρουαρίο» 191δ.
  (Έ)χ τοΰ Γ
  , Μοναβτηιρίου, δ δέ ϊεύ-
  χόλεώς μας, είς
  ϋ έλαβον προηγουμένως
  48 ώρας χ?δ τής ώρας
  εγίνετο ή δ^λεξις, ώς ό
  ,*ν«ιιι;ν σννβτθρθ'ίσεων νομο; ίια-
  'χελεύει.
  'Αλλ' δχι μ^νθν 4*ν έγινεν ή διά¬
  λεξις, άλλά καί ήμΛΓθδίΐσθη είς τοίιί
  'δύο πολιτευΌμένονς νά είσέ.λθβι*ν είς
  τήν «πόλιν κ«ί σι#νέ6ηβαν σκηναί, αί Ο¬
  ποίαι ήκι>στα τ*μοδν τάς αρχάς Βςδε-
  >ών.
  Γ Ι Ο Τ Χ Α Ι
  Πρώτος βφθασεν βίς τόν
  Βοιδ«νωνε>δίά τοΰ έκ τής πόλεως μας
  άναχ<ι>ρήσ*ντος τραίνο« ό κ. Βλά/>«.
  Άλλλ ευθύς ώς κατήλθΐν ·κ της β.
  ί ίδ
  ή
  μ έ?η!~ρ.*)ς
  κάτωθι τρϊ
  βΗΒΑΙ, 29
  υ^ γή|ς φ
  τηιτα χβΐ τα άνβΛη ψευδη τώ» 21
  λιτεοβμ«νων ΆΘηναΐχων έ
  περί τής Ιικχϊοχης τού χ.
  γοΰ έν θήβαις. Ή
  η,
  ωργάίχης Μοΰχος
  γρβγ-ήβη τ1 άίβ
  σαν ααί τ«πο
  βίμ«νο« έ*ι>τον
  ΑπθΦϊΑΑΚΙΣΪΪ
  ΤΟΤ κ· ΛΑΠΑΘΙΟΤγ
  ΕΠΙ
  ς
  μαξ&στοιχία; γιουχαϊομοί «ίδντιβαν/ ττ;ν
  ό Καί μετοίξύ ΐών γιονχαϊ.
  εντέυθεν ϊιέμεΐνε καί ή μίσα·ωνι-
  ομών ήχι&ύοντο τα ξης
  — Δέν σέ βίλομεν είς την —6λιν
  Νά φύηπ^ς. Ε^ιεθα 8λοι Ίττ'χα-
  ήΡες.
  Είς τ^ν σΤβιθίχαν Βοδενών πολλην
  ώραν πρό της άφίξβως τής έκ θεσσα¬
  λονίκης άμαξο<Γτοιχίας είχον σνν*θροι- σθη περί τοί>ς 60 — 70 έ
  ύ ό
  ό
  'ΑΙμουνσδβν ενισχυθή ,δσον ίπρθχιοροδ-
  μβν πρός νότον. Οί σχηματιου.0! έ^αί-
  νθοτο καθαρτώ*ρον κ«ί πλέον κταπητοί
  καί είς την νοτίαν δκραν ήδυνηθημεν
  ν* διακρίνωμε εύχοινώς λδφο^ς καί
  κοιλλδας. ΤΗτο Βέβαιον ίτι ή γή
  σταο.άτα έκεί -ϊδν δρόμΛν τοδ ίσγυροδ
  παγωνβς καί τδν ήνάγχαζ· νά διέλθη
  άπδ τά δύο μέρη.
  Ό ΆΙμΛυβδεν εΤχε μαζύ τού είς τήν
  έ·ξ«ρβίντσιν τοδ Ν. Πόλοο 18 3Νΐρ<χς καί 115 —ι»λλιά. Είχον προμηιθείας διά δύο ίτη, άιλλ' έτρΐέΐφοντβ σχεδον α¬ ποκλειστικώς μέ κρίας φώχης. ι ΟΛΑΪΑΙ ΑΙΣΥΪ*¥ΕΧΝ! ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΤΗΛΑΣ ΤΗΣ 'ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΙ. — Η ΚΟΙΝΟΝ1ΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ τού π,ρωτος έ%φωνών τό «ιπαρών» ΕΒΗΙΚΗ ΤΡΑ]1ΕΖΑ_ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ ΤΠΗΡΒΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ Εδδοπο.ιούνται οί όμολ&γιοόχοι των π,ρωτος ^φωνωγ τ<* «^^«τ» .,^,,,. ν.α^οηίρ<ύ 'Εθνι,κων Δανΐίων, δτ, ή τι- πάλιν είς τδ αριστεράν διά νά εκβωνή- μ-ή τοΰ ιτληρωιτέο« την 19)1 Άπ?ιλί- φοραν τδ <τπχρών)» είς «> 1912 τακομεριδίου τών ·—·««·
  άπήρ- **' **ι*»βι>«ι# 1893
  χετο ΰπογράνρων πρωτόκολλον 8τ. δλοι
  οί φολακισιμυένο* ήσαν παρόντες.
  Το Ελληνικόν σχίτι, το οποίον άρ-
  χιΐκώς είχεν εν* πηγάιδι μέ έναν τενε-
  !κεν ή έναν κάδον, ήρχισε νά κ4μ.νη δι-
  οχετ&οτικάς τοδ ίίδαιτος έγχατοκττ4σεις.
  —την αρχήν εγκατεστάθη μια ββύσις,
  είς τήν αύλήν, άπο τήν δι«ίαν ή ίιπη-
  ρέτρια έγίιμ-ιζε τδ είς τδ μαγειρείΐν κ»-
  οϋπι. Καί ή έργασία τών διοχειτευτικών
  «γκατβιττάσ&<ι>ν κατ' ανάγκην περιέτε-
  σεν βίς τοίις λει*κοσι«?ηροι>ργούς, διάτήν Ι
  -·-------►<„ ,5^);ων ίΐϊοχωτβρων τεχνι. - ί ά) Δανε <ε)ο Δρ. χρ. 6.— |6') » 1889 (Παγίΐω) 4 ο)ο « Δρ. χρ. 6.80. Έν Αθήναις τή 28ιρ Φε*ροι>*ρίοιι>1911
  (Έκ τοδ Γραφείον)
  τού κρατούντος κάμματας, έχον
  τ*ς ιέντολήν νά μ·η «πιτρέψουν· την είς
  Την πΆλιν εΐσοΐδον είς τοί»ς δ5ο πΛι-
  τενοιμΛνουις κ«ί νά «κιδιώξθ·υν αύτούς.
  Παρά τοίις κλαικβρ τοντου·ς ευρίσκετε
  ιδύναμις /ωραφυλάικων καί άκττυνομικοί
  πραοοτορις.
  ΕΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  Παρ' όλας τάς φωνάς κ*1 τοί*<5 γι- Ουγα'σμβυς ό χ. δλάχω^1 μή άττολέκτας την ψυχραιμίαν τοο έ—χείρησε νά εξ¬ έλθη *κ τοΰ σταθμόν*. Τοιτε ο>ί γιουχαϊ-
  σ,μβί καί αί άπειλητικαί χ«ρονομί*ι έ¬
  φθασαν είς τό μή περαΐτ<έρω, έ,κ Ϊϊ τής όιμ,αίδος των έγκαιθΐεΐτων ά«εισηΓ»α(θη είς, έκ τών ΐ-ί κεφαλήις, ό διαττγ^ρος Πασ¬ σά 'ί-φίνϊης, όστις βιαίως ήρχισε νά ά- ■πωθή τόν κ. Βλάχωφ, ίΛρίζων ^γχΡ^- νως αυτόν. ΔΕΝ ΣΑ£ "ΘΕΛΕΙ Η ΠΟΛΙΣ Διά τοδ IV άρι^ν 410 προι6ουλεύμι«τος «5 Αή Π ^ς ρμς μιβ των *ν Αθήναις Πρωτοίιχών, ή ®ίΐκΙτή ή αϊτηιπς «ό βυνταγ^ ®ίΐκΙτή ή αϊτηιπς «ό γν^ τοδ Πι>ρ«δολικοδ χ. Λ. ΛαποΛιιίη'
  ρβ ηΓροσωρινής άποιφΛαχίσεως
  έΒί τί χ-αιτια««.λή ^«^«ως
  ί ί ή ^^ς
  800 είς χρήματα η πράγυ·ατϊ(
  Οδτω -ο άκόγευμ-α χατϊτί
  εγγυήσεως, οιχ. ΛαΐΓαθιω-ΐης
  οωρινώς έλ*ύθερ«ς.
  Την πρωίαν χβ«ς Ι!ι*νάνν«
  τος τοδ αναχριτου χ.
  ιχιίσβη * λοχίας τοδ
  Βάου
  ιχιίσβη
  ρ
  λοχίας τοδ 3ου ζ
  τής Χίϊλκίιϊος Γ
  γ
  'ϊρέοΐί,
  ί
  ΑΎΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΕΗΤΟΣ ΤΟΐ ΜΚΚΡΟΤΑΙΒ
  ΠΟΙΟΣ Ο ΑΤΤΟΧΕΙΡ
  ΧΛές «ερί την 9ην
  —ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ,
  } ΠΟ ΤΩ, Α
  Δύο ?τη μ«τά την έχίρομήν τού είς 'Τ-Ν, ΑΙ ΕΛΛΐΕΙΙΨΕΐ
  τάς αρκτικάς χώρας, Ό "ΑμουσΦεν 6- , ~ ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ
  ίβλ ί Γ Π
  "ΆΓΚΑΙ
  χρς, μοσΦεν 6 ,
  ν είς την Γεωγροκρικήν 'Βία;- ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣ™
  ρίαν της Χρι*τιανίαις τα σνέιδιά τβ« ----------
  αά έκδρομής Μχβ σκοπόν νά έ Ι ΟΙ ΛΒΤΚΟΣΙΔΗΡΟΤΡΓΌ
  ρ
  έκδρομής. Μχβ σκοπόν νά έ- Ι ΟΙ ΛΒΤΚΟΣΙΔΗΡΟΤΡΓΌΙ
  νοιχιάση διά έπτ» ετη τδ Φράμ,τό πλοί ■----------
  όν τοδ Νάνχτιν, νά τδ έγχαθίϊρύσ») «ίς Ή συντεχνία τών λευιχοσιιϊηιρουργών,
  τοϋς πάγους πλησίον «δ σημβίοι» τοΰ τίί? ^"ία« «^0 »η>ρθ άρχίζαμε την
  τα ροΰ-
  δτι φορείς
  λ
  Νά τοΰ μααρίτοονε τέ
  ?ια το!>, ίχείνος «ου &ά
  Βινιζί'7ο .
  4 ^
  »ας.
  τού;
  τόν^
  ν
  ϊΐς 1 βχπόρι, ΐιηγοόντς
  τον 11ρΜ·θϋπυργύν, τά παθηματα
  Ράλλη /.αι τών περί α&τών είς
  Πίΐραιά.
  —Ί-Λήγβι *ί? την άγορ* κ. Πρ<- ίρ<, χά! ίΐ3Λτ -ά ψάρια επάνω είς τους «άγχοκς >α! ίρημη τή άγορά.
  — Ιίοΰ ήσαν οί ψαράϊεί;
  — Οί ψα&άϊεί χιι*νηγούσανε τόν Ράλ
  λη. Ό Ζι,γομαλάς ϋν δέν φώναζε «Βε-
  νιζέλαρος» δέν γλύτωνε 4>ιρο τα χέρια
  τοος. ■
  Μοναχεί τθΊ*ς, μιέ τδν τρίπ'.τβυς,
  τά
  φρς
  χο)ριάτικβ χά!----- χάσει την χχλλή
  Κέα··..
  —1ι να γ«(νν|...
  Σχέιττοντ>Λΐ χαί άποφασίζουν νέ πά
  ά άλλον φραγγοφορεμε'νον, χά
  ν, πρό τοδ ύπο^ργοΰ ώς
  'Επηγαν χ,αί οί τρείς. Ό Μποίσοο-
  λας. ο ψει*τ«μΛτούσθυλας —ου βμαθε χά
  λά τό μάθηΐιά τού κα! δ 6ΰυλε·ατής.
  Ό ίνιτουιργός άπει>θι>νόιμενος πρός τόν
  Ψε^τομπούσβυλαν ε'ξηχολού^ίΐ νά φέρ-
  ότός 5β μή
  ν( ρήι, ς 5β μ.ή
  ρίζων κχλά το πρίγμα, είχεν
  ή
  γνω--
  άπο-
  Βλίπων ό άληθινδς Μπούσοι»λας,χα
  νώμεναν τδ ζήτημά τοο, ^πε{ί.6α^νει μέ
  ιδλες τής φουστανέλλες τού, κ»ί δ'^κό-
  ϊβτ*ι τδν κ. υπουργόν
  —Στάσο», χύριε ύπ«ι>ργέ, λ«γ«ι, νά
  σβς πώ εγώ, γι«*ί δ κ.... Μΐτοόσ«>λας
  δέν ξε'ρε', χαλά τά πρ4γυ.ατα.
  —Είπέ ιμχς.
  —Άν δέν γείνη αύτδ, ό Μπαλάφας
  6γα(ν«ι βουλεοτής στήν Εΰδοια...
  γ ή
  Ένν&εΐται δτι τό ρ·ο«σφ*τ< ίγεινεν ί καί ό κ. Μχαλάφας Κάποιος τβν ϊλε,-εν γ;ά τδν Βενιζε- λι<ηον «ού ΰπάργει είς τάς ινόλίΐς. —Έ!ς τά χωρία, είπεν δ Βενιζέλος, *1να( «χόμη περισσότερον. Βλέποον ε- χεϊ «τι ήλεν*ίρώθη5αν. Βλ»'π·ουν δτι τά *»6&βτ« τίος, τά ζώ* τοι>ς, ή ίρνιθές
  τίος (ΐένουν εντελώς άκείρακτες. Εί¬
  δον άσφ&λε,ιαν, είδον ίσονομίαν καί δι¬
  καιοσύνην. Καί τουτο ακριβώς τδ περί¬
  εργον παρ7τηρί?ται κατ' αύτάς. "Οτι
  ένω «ί έτ.»να3τάσ4ΐς άρχίιζιουν άπδ τάς
  «όλίΐς. τήν Τ«ρ«ν «ύτήν, ή έπανάστα
  στς Χ«τά το3 7ίαλαι«ΰ χαθεβτώτος,
  I-
  ^βι φ«ι»ν>τώ»ε! «ρο παντδς είς τ-ά χω·
  ρ>Λ...
  Κα' ένεθυμή'θη έικείνο ποδ τοδ 4φώ
  ν»ξε χιίπβιος τσοπάνης ίνώ
  την
  —Γειά σοκ σωτηρΑ μας. ·. Άπό
  «ού Ιγεινες πρωθι>ποι>ργος, Ι
  τα προβατά μας φ*γγ4ρι...
  Καί ίνας 5>λος είς την
  το·3 βφών»ξ«....
  —^'Απδ τατ« ποδ ίίρθ«ς, κύριε Πρί
  ύρι, «Γ5« Μ1 έγώ την γϋναίχά μο».
  ζ της κά6 βά
  Βίς τα
  τής θεσσαλίαν, 0·
  — Δίν
  Λ
  θά σδς ποδμε κι' άλλβ..
  ΣΤΑΜ.' ΣΤΑΛΙ.
  , γρ) ς χ ηρρ
  τοϋς πάγους, πλησίον «δ σημβίοι» τοΰ τίί? ^"ία« «^0 »η>ρθν άρχίζαμεν την
  Μπαρόου, τδ νθτ«ιότ«ρον τοΰτίστι ση- «ρε«νοτν, £χει πειρίεργον την *ς*λ.ξ:ν έν
  οείον της ίοτιχής άχτης τής Άμερι- Έλλοίδ!.
  χής νά άφ*τ}η μέ τό ρεδμα ίσως επί
  η ής ης ής Άμερι
  χής, νά άφ*τ}η μέ τό ρεδμα, ίσως επί 'ΛΡχ:χω? ί~ μία τάξις μιοφβτβχνι-
  τ*σσαρ« καί πέντε Ιτη, είς οίανιδήποτε τών; <« ^"θ' ίΐατειργάζοντο τ4ν λ·» - " " 'Ι &δ δ ; ^ ργζο » κοβι'Ιδηρ»ν &πδ τας δνομασιας τοδ τενε- . κετζη καί τοδ ιφαναρτζή. Φανο-οι&! ί- λϋ τότε, ίιότι ύ ί4 τοι>ς
  λ
  ( , ζον τοι>ς
  ί άπό λε >κοσί4ηιρον φ-ανούς καί τούς λύ-
  δι«ι*%νσιν θά τδν
  ΤΟ
  Τδ «Φράμ» άν*χώρη<«ν άπό την Νορ ^νο'ϋ« ^έ τθύι· *«0«βΟί *φ«*τίζ·ντο δχι ίηγίαν τό θέρος τοΰ 1910, Ιξ μήνας ^νΟν *' *·*·*'» άλλβ Χβ' τβ ^τ311""- άργίτβρον άπό ί,τ. είχεν ύπολογί«. ^ατα; Ε^ον τ" ^'α ^ίτι* τβ δ; τ' άρ.χάς ό "Ααουοΐϊεν ρειχαλκινα κανϊι>λ4ρια, τα τριφω:» η
  Είναι γνωστόν δτι είρβ δυσχολίας 8- τά «ντάφωτβτ, τα καίοντα μέ ί>αιον
  ς <Γον«βρ<»'«ι τό ποσόν 8»« την έκ- *?τ1Χ0ν' α>λβ Τβ, «ω^τερβΛΐτια
  ά λά ^ ^άΡΛ ** λ^ια α*&
  «ι τιλευταια χαί άπ4
  των.
  Μετά τούτο εισήχθη είς το
  χον σπίτι ή σάμ—α. 'Εχρείάζοντο σωλή-
  νες κ»ί κάποι* «πίστρωσις τοδ πατώ-
  μυχτος ίξ έλασμιάτων σιίήρου διά την
  '~~.....'- τοΰ κίνδυνον τής μεταδόσεως
  άαφιιγήν ο κ ή μ
  —>ρικαϊάς. Καί την εργασίαν αύτή^ την
  ΐό
  άνέλαβεν δ
  Έκ τής ανωτέρω
  ελίξεως τής τέιχνης τα·>της
  —άς τις δτι ή συντεχνία τδν
  βηρουργών ειΐημερεί, άιπεναντίας αίίτη
  σήμερον δΐϊ'ρχεται κ,ρίσιν, τής ό«ι.ίας
  είς τ^ φύλλον τής αυριον 0& εΐξετάσω-
  μκν τάς αίτίας καί τά αποτελέση α τα.
  Αγοράζονται είς
  «ιςτ'τλαιά *<,ο<ρμ.ήίχατα καί πό .ότι μοί λίθοι, ήτοι άδάμ*ντες, μαργαβί— Τότε ό κ. Βλάιχωφ ήρχισε μενος καί φωνάζων' — Δέν ύπάρχοιυν έδώ αρχαί διά την άτομ,ιικην μοο ί'λ ταΐ, μΛτριλάντια, κτλ. — τάπητε,· *ερ ί ά Ρόί —· δαντε'.λες σικοί ρ — πιάτ« Ρόίο·ι>
  παλαιχϊ
  ς η,
  τήμ,ατα ϊιάφορα '^ρωματιστά πάλαι*—
  ή καί νομίσματα παλαιά —
  «Λοο'ί Κατδρζ» — είχό
  ί ά
  εχιπλχ ρ
  νες Βυζαντινοί καί δ^άφορα άντ'.τ.ιίμι
  Β ί6 Σ
  τίχνης
  ω-
  ΘΕΟΛΟΣΙΟΣ
  Όδδς Σταδίου 20

  10 ΠΑΙαΑ
  ΕΙΙ
  Τοΰ ΣΑλόγου ί «Πανάγιος Τ-Τίχς»
  καί δηλώτεις 4δδς
  ργ
  'Α«ηνδς 91.
  ΦωτογραΦε'ον Στυλιανίΐον
  κατ
  πως
  η
  τοι» είς τάς «ολ,χάς χώρας.
  ή δ ί έ5ί| «
  ρμ^ ο είς τάς «ολ,χάς χώρας.
  δέν *>πήρν«ν δμως καί έν5εί|ε(ς «τι
  δέν θά σι>ν-ληρ«ίτ<ι τό πρόγραμμά — σ(-- ΔΗΛΩΣΙΣ ' Ό ΙΑΤΡΟΣ χ.ΙΚιχαηλ Π.Πα- παδόπουλος, λαρυγγολόγος—'ντο- λόγος, πρώην έπιμϊ* ητής τής έν Παρι- ! σίοις ε!δ. κλινικής τοδ καθηγητού Λ«- 1 ρογγολογου ΤαννοΙ. Είίικως Ιιΐά -ην Ααρυγγοβκοπίαν, *Ωτοο.;ο· π£αν, Ι*ιντ»«κοπί ν, Βρογχο ακοηέαν. Δίχεται άπδ 10—12 π.μ. , ΕϊΒικαΙ έγχειρήιεις 3—4 λ. μ. Πλατεία Όν«ν«·ας κ-| ΪΙΦς Λώρο» Ι«_______________________________ ~'Ο κ. Δ. Ε. ΜΟΝΤΒΣΑΝΤΟΣ δερ- ματολόγος χαί συφιλιβολάγος ί)βτρ|ος δέχεταοίν τή κλινιχη τον, δδοςΤζώρτζ τού. ..... τών δρόμον ήσαν άρχμχώς άιτό λευχο. Μετ4 τινάς μήνας ο χόσμος έμάν- ^^^ χα« τά ΐΓθλύφωτα τών ε*κλη- θανε μ«τ' εχπλήξ«ως δτι τδ «ΦΛάα» σιών κ3Γί *· «ολυέλαιοι. Άπδ λαχιή- ίιηνθύν*τό πρδς Νότον. Είς μίαν επι- ^^ &1 φαν0' των τάφων. Πιρίν V ά- στολην τθι> πρδί τδν Νάνσ-εν άπδ τήν %^Ά είσα^ή « φωτισμίδς τών δρόμων,
  Μαίέραν, τού Αύγούστοο τοδ 1911 δ 5ταν ^ σχΑτΟς <*ασίλευβν είς τί»/ συν- Άμο-χίδεν ώμολόγε, είλ^xρ1νώς τους *ιΧιαϊ', °' ^Ρ10™ 5έν εξήρχοντο, ή λόγοις οί έπο,οι τον ϊκαμνον νά λάβη αν 6"^το '^ηρχοντο ίν ~ν«3«Γα τήν απόφασιν. "Ελ«γεν 8τι ·! ^^'Τ'^ακων, τών οποίων π?οηγ;ίτο Το ίν Αθήναις κατάστη^α Οίνοπ·!- ίας κ.κ. Ιω. Σό·λωνος καί 2« χάν-νει γνΐύστόν τοίς έν Αιγύπτω χ.χ. ι»λΑ- τοιις τού, δτι άνέθηκεν την άποάλει- στιχήν αντιπροσωπείαν τοι> Ινηε τή
  χάτω χαί άνω Αίγύπτφ καί έν Σου-
  δάν ειίς τοΰς έν Άλεξανδρεία χ.κ. Π.
  ΈλειΛέρην χαί Σα, χρδς οΰς παρακα-
  Αϊί νά ΟΒϊευβύνωνται διά πάσαν παραγ
  γβλίαν, μέ την πεποίθησιν καί την έμ-
  πιστοσΰνην, δτι ·ά προμηβεύωντβι άγ-
  νοος ΟΤνοϋς-Κβνιβχ κλπ. προϊόντα τοδ
  'Εί ίλ ί Κ
  ή ,
  άρ. 4 (Πλατεΐα Κ4νιγγος).
  ζει πρδ διετίας την διά 8α1ν&~αη
  () ί
  είδησεις περί των ταξειδίων τοδ Κοίικ €'ς' δίΓΠ? **Ρ«τει φ«νον απ0 λε/κοσ(- 'Εργοστασίου Ι. Σίλωνος χαί Σα
  κ*5 —·"! ΤΤΐ». .ί. _λ.. -ι____ ττ/^... «τ>ρ«ν. Αύτοι οί ϊδιθι μιικίοτεγνΤτα κα. Μο.),!'Λ,,»η, *Γ,,,Λ ,—Α -Α—-
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  ΟΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
  Ό ούρολόγος χειρουρ-
  γός κ. Β. ΓΚΙΖΗΣ Ιίχι-
  ται έν τή χατοιχία τού, όδος
  Χ,αριλάου Τρεκούπη (Ιπρώ>
  ην ΙΙινακωτών) βκαθ' εκάστην
  άδ τής 8—10 1)2 π. μ. χαί άπ4 τής
  2—4 μ. μ. τούς τάβχοντας άπο-
  χλειστικώς έκ ηαθήβεοβς τών
  νεφρών, τής κύστεως, ούρή-
  θρας, κα2 προστάτου.
  τοδ Πήρο είς τδν Βόρ«ιον Πόλον
  πλέον τήν ιδικήν το« έκ-
  καί τδν ήμπόίισαν είς τδ νά ,
  ε ΡΤ) χρηματικήν ι»πο<ττηριξιν. —^λιν* Τδ πράβλημ-α τδ δποίον τοδ παφοο- Λ_^ον κόσκινα, τρυπητά, τ.ρίφτες, κουίάίες, μαστέλα, : α>σ?α.λιζν*νθΐ οδτω χβκά πάσης
  Οιίας χαί εκμεταλλεύσεως.
  ν·-
  ΧΟ ΒΑΖΛΚ Γ. Ι
  ν* επισκεφθήτε εορίβκετε
  δλα τί ειδή άνδρων, γυναι-
  κων, παίδων κο.1 κοραβίων,
  δλα. τα ψιλικ« παντός έμπο-
  ρευομίνου,κούκλαις καί παι
  γν£δια βι% τα παιδιάσας είς
  χιλιάδας ειδή καί σχέδκχ έν
  διαρκεΐ 'ΚκΟέβει. ΤΟ ΒΑ-
  ΖΑΒ Γ. ΤΧΟΚΑ Ιχβι τδ
  ρεκόρ έν τϊ^ Ανατολή. Πώ-
  λ*1σε? χονδρικώς καί λ
  κως. Όδός Αΐόλου
  τα
  ^
  *"
  *ίς τήν καρδίαν τού. 'Ε-
  νά κάμη χίτι τδ οποίον νά χρο
  εντύπωσιν είς τδν χύΐτμον. Καί
  •«τα »ΐ σκεψεις τού
  σαν πρδς τδν Νότιον Πδλον.
  ί««
  τά
  εστράφη-
  ρον
  "Οταν ε·ίσηχθησατν είί την Έλϊ άδα
  τά τζάμ,ια, ή «νργασία τής τοποθ'βτήσε-
  Α! ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΑΙΑΛ0ΝΙΙΤΙΚΑ1 ΜΗΧΑΝΑΙ
  ΕΙΝΕ ΤαΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ κ κ. ΜΑΗδΗΑίί 80Ν8 & 0Α
  ΓΕΝΙΚΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΑΥΤΟΝ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ & Μ. ΚΑΖΑΖΗΙ ΕΝ ΒΟΛΩ
  Ι Ή «λωνιστΐκήμηχανή χατέβτη πλέον έχαρβίτητον μηχ&νημα εί; ««ντα ·γ«-
  νώντα την κροο&ον γεωργοχτηματΐαν, δι ότι «ποίίίει %ί%» έχτ τοίς έχχτδν τοϋλέ-
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ
  τρβχώμβτα, χαταρρακτην, τριχίαβιν,άλ-
  λοιθωρίαν θ*ρ*πεόονται ύπδ τοδ τ*ως
  ΥΦΗΓΗΤΟΥ τοδ Πανεπιστημίου
  _ΠΗΛ.
  β«ρίν ;
  Αί άοχαί Ιπεφάνησαν, άλλ' Ινας *»-
  μισέρης τής αχΓτυνο',Αίας επλησίασε τ&ν
  κ. Βλάχωφ καί τού εί»»*
  — Ν* φιίγετε, ή πόλις βλίνετε δέν
  «£ς θίλβι------
  Είς (λάτην ίι«μαρτ«ιρήιθη 4 χ. Βλ«ν
  χωφ.
  Έν :ω μ·τ«ξύ οί κλαχιερ ωρύοντο.
  Ο », ΧΟΝΑ1ΟΣ
  Ταυτα συνέβησαν καί δταν Ιφβατι το
  έκ Μοναστηρίου τραίνιον, τβϋ οιτο'ν.' έ-
  πΐέβαινεν δ κ. ΧωναίΌς.
  Μάλις »φάτ^η δ κ. Χωναίος οί γιοι».
  χαϊιτμοί ίφθασαν είς το διαχασων.
  ι—ι Δέν σάς θέλοιμίν. Νά φύγετε,
  όλοι Ίττιχατζήΐδες.
  ΔΕΝ ΕΓΓΤΩΜΕβΑ
  ε*ς κομ,ισέιρης έΐπλϊΐσίΛσεν άμ-
  ρ τούς πολιτει>ομβνοι»ς καί έ -
  δήλωσεν ειίς αΰ·τού·ς δτι δ καϊμακάμηΐ
  τής πόλεως τού έδωκεν εντολήν νά ί(-
  αβιβάση «ίς αύτεάς, &τι ή διάλεξις δέν
  «ίναι δι>ν«τόν νά γίνη, διότι θά διατα¬
  ραχθή έπ^ινίύνως ή δημοσία τάξις
  καί 8τι πρ,εατει νά φύγουν, δΛτι δ«ν εγ-
  γοάται διά την ασφάλειαν τή£ ζωήί
  των.
  Τότε οί κ. κ. Χωναίος και Βλ&χωφ
  ηναγκάσθησαν νά. έπιβοδν τοδ άναχω-
  ροδντος διά την πάλιν μας τραινο,ι καί
  άιφίΐκοντο ένταδθα.
  Αύτά είναι τά ρ,ίοα, διά τών οποίων
  τδ Νεοττυριχιχβν Κομ^άτον έννο·«ΐ νά
  «ι—ι βληθη.
  ΕΝΑ πΑΘΗΜΑ
  ΤΟΤ Κ ΜΙΣΤΡΙΟΤΗ
  Είς την Νοιμ.ι«ήν σχολήν τού Πανε-
  ΐΓΐσ·τηιμίο.υ π*ρ*διδε χθες τό μά^τμά
  τοο ό ίπίτιιμος καιθηγηιτής κ. Μ·ιτρι-
  ώτηίς.
  Είις την παιροΰσαν περίστασιν τδ φι>-
  σικώτερον τράγμ,α ήτο νά μή λησμο¬
  νήση δ δτρηιρδς ΛαθηιγητΓης «κείνο τό
  οποίον ιτερισσόιτερον τον ένδιαφίρει, δηλ.
  την ύ*οψη'φιάτητά τοι>.
  'Επλ()σίαζε νά τελειώση την ίιδα-
  σκαλίαν τού ότε δ πειραα^^ς τοω άνέ-
  Ιβηκε στά χείλη·
  Ι '— ΚαΘώς γνωρίίζιετε, χι>ριοι, κα-
  τέρχομαι προσεχώς είς τδν «χλβνικδν
  άγώνα διόπτι ή γλώττ* ...
  Αι» τδ 6αάΘ&ς τής οκθούσης ηκού¬
  σθη Ινα έλαφρί) έλ«φρό, ή^ έ
  στκκδ, :αρκαστιαό·
  Β
  και ΤσιμΛϊίδης ονόματι,
  τίνα τάίφον, ήκοοβαν πι>βι>6ολιβ|^
  το άν*τολικδν μέρος τού Νεχρς
  Σπεύσόντες πρδς τδ μέρος &β< σθη ό πυροβολισμ'ος, εύρεθηββν νδς νέου νεχρού πλέον καλώς μένοι», ό οποίος ϊπλεεν ιίςτδ <]| οποίον «ρρεε άά?4τητον έκ τού Ι τοι> κροτάφου^ »ποι> εΐχε
  «τφβΐίρας περιβτρβφο»..
  Οί εργάται έννοήναντες δτι, εΐε—
  το «ταρΐ αόιτόχειρος,
  «τι/νόμον τοδ Α' Τμήμ»τος χ. 'Ιι
  δοτις φθασας μετχ τίνων
  κων καί έρευνήσ«ς είς τά
  ατώμ,ακος εδρε δύο έιτιβττολάς,
  αν άττευβονομε'νην πρός την ίΐχο]
  άν τοι>, την 5ε δευτέραν είς την
  νομίαν.
  'Εϊχ τής πρδς την άστ«νΐ(ΐί»
  στοιλής τού αύτάχειρβς, χατα^αί
  δτι οδτος π4σχων πρδ πολλδν «
  διαφόρων άνιάτων νοβημάτιαν, Μ
  δΐ/νάμενος νά έργββθί, άπιφέίΐη
  Οέσ^ τέρμα είς την ζωήν «ι>.
  Ό αύτόχειρ κβλείτα Εϋ
  Χαλκωματάς, έ—ιτντγίλλετυ ίέ
  ΕίΔΗ>Ε!Σ
  ΑΠΟΤΗΝΜΑΚΕΔΟΜ
  ΓΕΗΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΙ
  ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤ0Ϊ!
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 Φε6ρ««
  Αγγέλλεται τηλεγραφικώς ί*
  σάνδρας δτι δγνωστο-ς συμψιβρίΊ
  γαγεν είς τά δρη τοΰς «κ Ρε*»Ι
  ταδ Ίσβόροο Κώστβν *Ιδ«ν χ-βΐ Ι
  0ταντΐνον Φωτάχην. Αί άρχβί Ι
  γύρβι» άπ·οτ«ιλαν έντονωτάτ»; Ι
  γ·άς ιίς τοι»ς άρχηγοΰς τών
  χτιχών σωμάτων δπως άνοΜττ
  ρισ~τέραν 8.ρ«στηριότητια «ΐς
  δίωξιν των «τυμμΛριών, α'τινίί ί
  τά. μ*ρη έκ<ΐνα. ΑιΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΟΚΤΏ ΧθΠ η ίιά νά μή ά ^ τ,να 8ιβΒιίβμϊ!ΒΙν ά9ύρματα διά τά χωρ λα« « τάς τ τ(νΤ αταπαιία. Είς 8- τών χωρίων οί ΗΛ ΧΑ^ΑΜ εΐδικου όφθαλμολόγου »Ο Όδδς Πειραιώς «Ο ΑΘΗΝΑΙ, Τηλέφωνον 654 1 "Οτων, ρινόςκαί λάρυγγος ίδκός κ. ΠΑΝΝβΥΛΗΣ, δι. Σή ή τβ»τημ«τ»» «Ινε τελειοτέ^α χα«ώς έ«ί» ής χά) Ιν εϋνη έχκληροί τις ένέγχβς Τθ» τόχου μ*ς. •τι τ4ς έλωνκιτικάς »ιηχβνες Μ&π- τ»ι«χ·ντ αετίβς, άκοχτή»αντ·ς (1 |ΐ·γ«λη« («) τούτων κεΐραν, χβτεγίνιμεν χαΛ' Ιλ»ν ««τέ. τ* Ιιάττημχ, «ίς τη, τ»λ*ιβ«β{η. •ιν βύτών, όκοΐειχνύςντεϊ είς ττν *ετ·βχ«ι>β»τή» τά ίχοντ* 4ν«γχη» Ιελτιώ-
  ' «λ.ς τίς έ-,ψ,ις.
  ν μηχβν&ν, χε>
  16 Ι,.
  ΦΡΑΙΓΧΕ-Ι-Μ
  Φραγχέ"«μ ετνα. τό δνουΛ τοδ τταβ
  δ*οίον
  Ό
  χωρί* της βεσσβλΐβς, οιιειοιχυ^ κ. ι ΐΛ^ιχίϋΐ ΛΜϋ, ε^ς. ^α ^^ οποίον »5ρ«τε τό «ληρωμα το« , οί Λκο λι
  »μω>τα{ «λΐον τ|σι>χοι----- Ιαάκτωρ τή< Σχολής τής Βιέν- Φράμ. Ό «τοΛμλς «ύτδς εόρί—ντα» ; «ποίον τί μάί μέλει, λενε, «ειά, τά'νης Πίχεται όβός Γ" Σεπτεμ είς τήν 64ην μοίρβν ϊνηιχοδ μήχβος έφ/ρμοζεν ν-«ς» τά ουλ^ει ο ΒενιζΙ-ΐβρ. ». 1Ο—1* καί 3—5. χβί 78ην μοίραν νοτ{βυ *λίτβ«ς. 'νεχέν 8;« είς τήν 'Ελλάδα, ΐξηπλώνετο τίχνη νών λειχχοτιιδηβονργων. ! Τά χιοάγχια τα πήλινβ δι»δ«χτ)ησαν τού , οί άχδ λενχοσίδηβον σωλήνες, είς τών βύτδς εόρ&τχβται ' οποίον την χοροφην « λευκοσιίηρβ^ργοί ;εν καί ϊνβτν καχχορχν άπο τε- α «βητήτων η Μέν «λωνιοτιχών {γχε(ρ«Η. -~τΙ τί) <είτ«Ιντΐ ΙνΠΜ , Δημ. ____ __ Σιτρΐν χ«1 Δ. Οίχονόμοο, Μβϊμοόλη μίαν Κορμχζόχουλο», ΣτυλίΙ», μίαν ■&τ«χ(ντ)ι«ν 10 {χ. μΐεν αυτοκίνητον 10 !*««,. Ί5»,βμη·ε4·εν. («Ααμποχίου) έχχοχιστιχίς »*Ρ***«><*' έχη*ν·ώ,,, χρ4ς -*ς 4,»,,. _ε.ΓενηαΙΙ, Ινα (ε€αιω«ώ·ι ν(>) ^,
  «4τ*ν »«) !«.»« ,,, ««,βγγ,λί.. τε*.
  Ιε»·ε}ν
  Ό κ. Μιστριώτης, προσπθιηβείς δτι
  ίέν ήκοικτεν, *ξηικολθύθ·τ)σ«ν·
  — Διά νά σονεχίσω, λέγω, κύριοι,
  τους «πέρ τής γλώττης αγώνας, μϊτα-
  φ«ρων αν-τούς έντος τοΰ ΚοινφβοολΗ»....
  — Βενιζέλος ! Βεν^λος ! Βενι -
  ζέλας !
  ι—. ·.. 'Εντος τ«δ Κοινοβουλίου 8-
  «ο-υ ....
  — Βεν^λο,ρος ! Βενιζέλος ! Βε¬
  νιζέλος !
  Ό χ. Μιστριώτης άχεχ-εωάβη νά
  συνεχίση διά μ^ίαν άκθμτ) φοράν, δέν τδ
  κατώρθωσεν δμως. Όλη ή *ϊθ«υ»ΐα έ-
  δονείτο άπο τάς φωνάς·
  — Βενιζέλοις ! Βενιζέλος Τ
  Ό άτυιχής κοΛηγτ)τή.ς τών Έλληνι-
  βοων γρ^ιμο-άτων ήναγκάσβη νά «"οΐϊή-
  ση, φοδηθείς δέ καί χειρό'τε.ρ», κατήλ-
  θεν ά«ο την είραν τοι», καί άπ·εσύρτ>η,
  ό 4*δ τήν «ι>τ^ φχλαγγα
  Κατά χβ*οινάς *ί*ήσιις
  Δόντσωφ βουλγαρική
  <τα προχθές τό εσπέρας «ί φωνον χωρίον Ράμνα τής Ποροίων είσή|λτ)*ν ·ίς τι ήχμ,αλώτισε τοΰς ·ν ώ ήχμ ς ταΰντας οκτώ χωρικοϊις, μ*9' είς φυγήν. Καί τρείς μέν των ^ 4 έκ τοδ νωρίο,υ^ -ρδς λοιπών 5 ζτ/τεί ώς λύτφα άπειλοδ** δτι άλλως ·ά ι τ»ύς. *Επ τόιτο» μ·τέίη»«ν οί »5 μ.αι Π*τρίτ«της καί Δ«μίρ ' στρβτιωτι** ϊε «-«««Γάίΐι»^» ^| είς τά δέση των Πβροίων ψ λευθερωσιν των τής Αί*«Τ — Βενιζέλθί Ι ΑΛΛΗ ΣΤΜΜΟΡΙΑ ΦθΝΕΐΙ 'Εο-ερινά τηγρφ ,ρίνης άνο'φιέρθ'υν ίτι ή τή» εκείνην λυμαινομ.ι'νη λ τοϋ Κώτσοο Χιασιώτη τοδ χωρίο.!» Μηλιά τής Γοάδην Χοιίούλην. ΜΑΧΗ ΧΩΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑ Άγγέλλετοπ έξ 'Ανω δτι ιτροχθές βοολγβρ"") τήν άρχηγίαν τβϋ Ντ^τβ χαρά τό χωρίον ΛΑ*»< τή« ί*ε(νης ήθέλησενέ !ίλ« Ο! χωραοΊ λαβόντες ς ής μμρ Βενιζίλος ! Βΐίΐζέ,' αυτήν βτι Ιχοον Μ*** Ι 0ενί λ% » « ^
  ΤΕΔΕΪΤΔΙί-
  ΑΚΡΟΠΟΑΙ1
  Ρ·βι»..
  .■•β
  ΕΠΑΡΧΙΑΙ Ιέν
  **>·μητ«Ι μ-ι«Ι*ι
  τρείς *«τ' «λέχιετ*, |φ«ς.
  ,(« «Ιτη·ιβ . .
  γίνεται βεκτή»
  ι ά>«·ϋ τΛ 4ν-
  στελλομεν*
  κ*1
  ϊ Ν Β. ΤΤ Α Σ.
  Δ*.
  'Αβήνβι 29 . .
  ;ΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  νί4 4080, Αθηνών 120 1)2,
  % 129 1)2 Κρήτης 130, Λ*.
  1>»λ 'ΒμΜΡ'Λν 100.
  '*ίΐΓ ΟΜΟΛΟΠΑΙ
  ,. 5 δ)« 105, Μελιγ*λα
  Αμύνης 5 ο)ο 101, Λα-
  3 ο)ο 435, Λαχι·οφ.
  ! ·)ο 117.
  ΙΧΑΙ ΔΙΑ4»ΟΡΟΙ
  Προσάδων 376, Σ Ά-
  376, θεσσαλίας 135
  ......... 95 1)2, 'Εβνχής
  135. Πανιλλ. 93, Ήλεκτρι
  )%, Πϋριτιδοποιείοο 108 1)2
  -ου Σταφ. 173 1)2, Οΐνων
  " 146 1)2, Χ. Προϊίντων
  123 1)2, Μβταλλεία 38
  β«ρίου 42.
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  ινίίνοο 2520, 'Εχί Παρισίων
  Είχοσάφραγκον 20.00, Μάρ
  Κορώνα 105.
  ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Ι Ιολκΐ 77 7)8, 1881 5 ο)» 59,
  Α ί 4 ο)» 54, Ράντ» 4 ο)ο 47.
  .,... ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  Ιάβα Γ*λλοιή 9482 1)2, Τβαπ.
  ΓΪ20, Ανατολάς 129, Σι8. θεσ
  ΙΧΕΐί ^7, Πελοποννηβοο 96, Ηλ«-
  ^ 92, Στ2φι?Γκής^73, Οΐνων
  -ευμ. 149, Έλλην. Έτΐϋρία
  42, ΣυΜάλ*γμ* επί Λονδίνον
  της στάσεως ταύτης των χω-
  ΙφΒξοργισθίντες οί »υμμορίτα» ήρ-
  ^Χνϋοοβολοϋν—ς εναντίον των οί-
  χωρίου. Είς τούς ιο>ρο6ο<λι- 'τών συμμοριτών απήντησαν καί ιι»τ)ί κοί οΐτω ήρξατο συμικλοικ ■ «ρΦφόλοβκκς τοΰ πλησίον σταθμοΰ ■ωροφιιλϊκής Λουγούδης άκούσαν- ρς χυρο6ολν3ΐΜχ.ς £σχ«υσαν επί "ιίλλ' ίφθασαν άργά, διότι ή ί|1/< τραπή είς φυγήν. Κατά την ύθτ, είς χωριχδς 41 ___ΥΤΤΟΎΡΓΟΥ ΑΝΑΧΰΡΕΙ ΣΙ.ΜΕΡΟΝ 'Απόψε ό κ. Πρωθυπθυρ- γός αυνεχίζων την περιοδεί¬ αν τού, αναχωρεί άτμοπλοϊ •κώς είς Πάτρας. Ο α. δι<ανυ- κτερεύβη εκεΖ, αυριον βέ. την ί ίπιβαένων τής *μ<χ- ξχαις Θα μεταβή1 χίς Πύργον. Την νύκτα τής Παραβ'κβθ" ς τϊρος τό Σάββατον θα την διέλθη είς τόν Πύργον ό κ. Πρωθ*πολ>ργός. «£>α αναχω¬
  ρήση δέ εκείθεν την πρωίαν
  τού —Ιαββάτοο μεταβαίνων
  είς Καλάμας, ο«θβ*ν θα ά-
  ναχωρήαη «τάλιν την πρωίαν
  τής Κυριακάς δια. να μετα¬
  βή είς Τρίττολιν.
  'Από την Τ'ρέΊνολιν θα με¬
  ταβή την Δευτέραν «Ις τό
  νΑργος καΐ τό ~ίαι<υ>πλιον κ αί
  κατόπιν θ4 έ^ακολοοβήβγ,τήν
  ρίαν το> άτμο—λοϊκΛς
  μεταβαίνων τίς Κεφαλληνί¬
  α ν καΐ Ζάκονβον.
  * Ενταύθα 64 επιστρέψη
  την Τετάρτην τί» βράδ> «ι-
  ερχόμενος «ιθανώτατα έν τώ
  μεταξύ καΐ ά πό τας _πέ-
  τβας.
  ΤΔΕΝ_ΚΡΗΙΗ
  Η ΧθΕΣΙΝΗ 1ΎΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΕΜΙΖΚΑΟΤ - ΓΡΤΠΑΡΗ
  ή Κυβέρνησις είχεν
  επισήμου ς είδήαεις έκ Χα¬
  νίων έ-ιβεβαιουβας τα προ-
  χθέ>ς εκεΣ συμβάντα.
  Ό κ. Πρωθυπουργόν κατό
  «ιν τούτου συνειργάσθη επί
  μακρον χθε,ς την πρωίαν με-
  τα. τού κ. Γρυπάρη μεταβάν¬
  τος επί τούτω είς το Υπουρ
  γεΐον τών Στρατιωτικών.
  ΤΊ ελέχθη κατα την συνερ¬
  γασίαν ταύτην *αΙ ποίαι ά-
  ! ελήφθησαν οΊν ε¬
  γνώσθη τόσον τού κ. Πρωθυ-
  «ουργου δβον καί τού /.. Γρυ
  «άρη τηρησάντων απόλυτον
  έχ&μύθ&ιαν.
  ΤΡΙΖΟΪΝ
  ΟΥΡΚΕ
  Α Δ0Ν1
  ΔΙΑ Τ0 ΚΡΗΤ
  Α ΤΩΝ
  ΚΟΝ
  ΛΩΣΙΑ ΒΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
  Μ έττιτ)εωρηταί τού ίημοσί'.·. ό-
  » χρέουί Γιοσ&φ Δοκ/ίϊ κ«ί
  Αναστασίου μ.ίταβατίνοντ'ϊς »κ
  ρ «ϊς ΊερΐΦβον ά—/^θηβαν είς
  υπό τής ληβτρικής βυμιμορίοις
  Μαορονέζη. Ή ί
  «ν οώτοΰς ώς
  ΠΕΡΑΝ, 27 Φβ6ρουιβρ(Ό«>.—Την είς
  * Αθήνας μετάβασιν των έκ
  ΙΚρήτης βουλιυτων κ,αί την
  αυμμε-οοχήν αυτών είς την 'Ελ
  ληνικήν Βουλήν Θά Θεωρηβω-
  μεν ώς αφορμήν πολέμου!
  Την φράσιν ταύτην άπαντα τις άπο
  βδίοιμάδος έν τώ <(Ν*οτο6ρ'κω» «ίς την «Τ»ρτζ3>μάνι Χακηχάτ» καί την ·'Τα-
  νίν».
  Τβλτίωσ*! Ή Γ. Πόλη 8βν »' άν»
  τοιαύτην (απόπειραν καί τ)' άνακαλί
  η τον εν Αθήναις βπιτ«τρ3μ.μ«'»ον, δί
  ϊοιισα τόν λέγον κατόπτιν είς ϊδν
  Μ»χμ·οί>τ Σεβικέτ πανιίν. Εύτυχώς αί
  ίιαδίδαιώσεις αυταί1 δέν σννο'δ'εύονται
  την φοράν ταύτην καί μέ την έπωϊόν
  —Πρός την Άκρό«ολιν, «ρός την
  Ακροπολιν/
  Ούχ ήττον αί άπβιλαί ίιατυποίϊντα'ΐ
  4 Χβές μάλιστβ 6 «Νεό-
  έγραψεν στ» ό όπο«ργος των
  ρ Άσήμ βέιης «'χανέλαί*
  πρός τούς χρίβιδβις 8τι δεν Θ* σώση
  την κατάστασιν ή ίψογος στάσις τής
  Έλλο45ος εάν οί Κρ%«ς δαυλινχταί,
  π·χρ' δλα τα υ,ίτρ*, άΛΕθΐτειρ«θώ<ΐι να ρή *ίς την Ελληνικήν Βουλην! Ό κ. ΰπουργός τρίζει τούς οδόντας το». ΐ μρςρέζη, ήτις επί το χρόνον λυ^ϊίνεται την χεριφέ- ΐολογύρου ααί εναντίον τής ό- ,ς είς μάτην άποοαίνοιχΐιν 8λαί αί τής Κ,ιΐερντρεως. ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ τ ό νομάρχης μς Κιαζήμ 6*γ;ς ϊιβιβίβ,ασ* πρός φόρας Καϊμ—<.άμ.»ίδβς των Κ«- χαϊ ^ΰς άργηγοΰς βωμάτων της Λής ιαΰστηροτάτας ίιοκβγ'άς λύ ώ ής ηροάα ττ)ς ίξο·λοθρεύσίως των ά τάς 3ιατα-;άς ταύτας, άνάγχης & τ«( »ν< Λε^αλτίς των μ«3—ιάττων τ·)*».*—διώξεως ο: Τ- ης Ηργισβ ϊέ νά αί τις άργή έφαρμΛΤη? τούτων. Πανταχόβ'εν έ- ά καί !στ»ρ* απο- χρος κατιχδίω- των λυμ,αηνοαένων τ6ν νομόν μ·ας ιΡ|«ββιών. τδ . .Γ-. γ- τοΰ κινημβτογρά- 2ϊ?0Ν. Λ0ΤΤΝΕΡ. Τό προσεχές ωρ* 6 μ.μ. δίδεται ή προβιγ ;ιβ* μ«γάλη συναυλία των κββηγη Ι» τβδ 'ΟΒ,ή» τή «ν«ι*ο#ει τής κ. Ε Ι Σ 6 1)2 μ.μ. < τοΰ 'Οϊκ'ου Άνηνών, ό τής Βυζαντινής μουσικής ( . ικρί «Μουσικών οιββγραμμά [,,.β*1 <*»λΨδι*ών τρδπων τής Έλ- τών άρχαιοι ιρον, ·ν *αρ«- τθϋς τρόπου-ς τής νειοτέ- . Είσοίθς Δρ. 1. Είς βϊνονκιαν τού 'Οοείοο Λοτ- ω?α 9 1)2 μ μ. δίδετ ί «Τίχνη,, <τυν*ι>λία,
  τής οποίας *ερ«λαι*6ά-
  ,° ^αρκτηρΪοΓτου χ. αν-
  δρουτσου
  ίίς
  %
  τής
  ν
  Πρό τής στάσεως ταύτης τής Υ.Π6
  ης, τής επιμονήν των Κρηττών καί
  τής άγωνίώϊους άμΛΓ/χανΓας τής Έλ-
  λάΐίος,, ό Βενιζέλος τ>ϊ εδρη δ
  τ* μί*ν διέξοδον. Αί Δά
  ώς φαίνεται, νά
  σκέψεις περί τοΰ τρόπον καθ' δν βά
  ιφιθΐωσ! μείζονες κ&ριπλοκαί^ Ά
  ίντοΰσιν δμως ν* «««λύσωσιν όριστι
  κώς το ζήτημϊ ένεκα τής διενθνοΰς
  αι>τοΰ φύσεως.Το Κρητικόν ζήτημα συν
  δίβται πρός τα μεγαλβ-ίτβρα διεθνή ζή
  τημ*τα. Πρίπει λοιπήν ν* έξε>ρεθη
  μί« λύσις. "Εστω καί έΊμΛαλωματική.
  Ε1ν« ϊέ
  V
  Ι"¥α διορ&βθώαιν υπό τής
  Ελλάδος νομάρχαι έν Κρή
  τΐβ» οίτινβς θ' άναφίρωνται
  δια τα διάφορα τοηικα ζη-
  τήματα των νομαρχιών των
  είς μίαν ανωτέραν διβθνή έν
  Χανίοις εδρεύουσα ν έπε^οο-
  Χανίοις έδρεύουσαν
  «ήν έ*ς είΠικών, εντελώς α
  νεξάρτητον τού Προξβνικού
  σώματος. Τ* καθήκοντα τής
  4«ιτρο«ής ταύτης «α καθορι
  σθώσ'.ν Ιδιαιτέρως. Οί νο<καρ χαι θα έκλέγωνται καί μετα ξύ τών Κρητών. »α έξ«υ ρβθ^ «ε *<αι «λλος τροπος έ< νιαχύββως των δεβμών τής νήσου, μ*τ& τού Ελληνικου ΡΒασιλβίου ά«οκλ*ιομένης της συμμ^τοχί,ς τών Κρητών «ίς την Ελληνικήν Βουλήν. Ά"*"»» Λλ νίϊτοίλ·τιέωσιν αί διαπϊθΐγ- Αλλά θά καταλήξωσιν αί ματβύσεις τών Δυναμιν; Ή τών ΠροστατΚων ήτις έπιθ^εί μίαν λύσιν «Ιν» ή Γαλλία. Τε «με ««άριστον λύσιν ε» ή μ γα» &αως Υπουργείον τοΰ Π«ανκαρέ ίέν ϊύν<ατ*ι νά βχΐ'δλτ/θή ο5τε έν Λονϊίνφ ό Φί ό ό γ ϊύν<ατ*ι νά βχΐ'δλτ/θή ο5τε έν Λονϊίνφ οδτι έν Πβτροιπτόλει. Φαίνεται ότι ό Σ«ρ "Βϊγαρ Γι/,ρέϋ βπιιθιυιμεί χολ^ νά 6λίχΐ(] τόν έφιάλτην αυτόν χΐίζονΐ* τα στήθη δλων των ενδιαφερομένων Ή ίέ Ρωΐσία ούί*ιμ.ί*ν χρωτοιδοιΑίαν δύ¬ άβ ί τινβς λυσίως ίέ Ρωΐσία μ ναται να λάβη γενναίας τινβς «νεχα αών μ«.γάλων αυτής φάβων μή- πως Ϊιαταριχχ6η ή είρήντ;. Χθ*ς φίλον μόν διπλωμάτην ήρώτη <τα τί είνε αύτη ή προίληματώδ'η,· χο- λιτική τοΰ ί κ. σία τρέμει μή*-ί συμβί, κλο νιβμός τις δυνάμενος ν' α«ει λ««« την ειρήνην. Τη ϊτώΐαν άγωνιώδη έκκρ.μο- τητα εν τφ Αίμω ένισ^υει ή ύ«εράγαν φιλειρηνικη «ολι- τική τί,β Ι»α>««*ς· -Ιν *ίνί
  *ΉΆ ^^ν .Ινε δ. δ Τού,
  χάνπ^ςδέν(είνε εύχαρι^νο,
  Ιά ,ην Ρωσσικήν πολιτικην ·ν τ
  κΓητικφ ζητήματι, ένφ εν ϊυν.υ,; ν;
  φαντΧ ^.ΡΓ^ρον δπαίον τ,, ε
  νβστώτος
  τιη
  της
  χ. Χ «Αν
  οίας κ.
  "ν τς«.
  (ΤΙ
  των διπλωμ»τι-
  Α. Κ.
  ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΤΤΑΙ ΚΑΙ Ο
  ΘΓΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΡΩ-
  Όλ£γον μετθ. την άναχώ-
  ρηβιν τοΰ κ. Γρυπάρη έκ
  τοΰ υ«ουργε£ου των —Στρα¬
  τιωτικών μετέβησαν άλληλο
  δαδόχως έκει καί ουνωμίλη
  βαν επ' αρκετόν μετα τοΰ κ.
  Πρωθυ—*>Λ>ργθΰ οί «ρεσβευ-
  ΐ τής Γερμανίας καί Ι¬
  ταλίας καί ό επιτετραμμένος
  τής Τουρκίας Γκαλήπ βέης.
  Πιβτεύεται δτε ή έτβίακεψις
  χιστον ήτο σχετική μ* τα έν
  Κρήτη συμβάντα τελευταίως.
  Ο κ. υπουργός τών Οίκο
  νομικών άνήλθκ χθλς «ρό με
  σημβρίας είς τα 'Ανάκτορα
  καί συνειργάσθη μεντά τού
  Βασιλέως.
  ΙΑ
  ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ
  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚ.ΡΙ-
  ΤΟΥ ΜΑ_
  ματο; τού καί των σκοπών τον έν σχί
  βΐ! αέ την 5ικβ*ηκ<ΐΥ» ,νομοοβσίαν. Έν τέλί' τοδ λόγου το« ό χ. Ράλ- ., άφού ηϋχ,»ρί«τησετο»»ς-----,,- • διά την συνδρομήν την δχοίαν τοδ ρέχοΛ, έξέβρββ» την ίλχ&α κα» την 6εβαιότηταΛ ϊτ> τδ χαράδειγμ» των βά
  ή^ήση ή Τυ^ηνική σάλπιγξ «ίς τα
  ώτα καί τών λοιπών δικηγίοων της
  Ελλάδος, οί όπβίοι θά σπιόσουν Ακο-
  λουΛοδντες τούς «ν τή πρωτ«ι>ούβΐ(| συ
  ναδίλφους των νά ταχθοΰν χ«ρά τδ
  πλευρόν τής άντιπολιτ«ύσεως. Οί δια
  δηλωταί μ«·υά τδ πέρ*ς τού λόγον» τ«ό
  κ. Ράλλη άφοΰ «χαιρέ*τηβ*ν αώτδν ««-
  χόμ*νοι καλήν επιτυχίαν, ανεχώρησαν
  ς είς την οίκίοτν τού κ.
  ή όποία δμΛ>ς ήτο κ«νή ένοί-
  κων, τοδ κ. Θεοτοκη ώς γνωστήν α¬
  πουσιάζοντος είς Κέρκυραν.
  ΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
  Ό όμιλος μετά ταύτα κομψάς την
  | όΐδόν Πανεπιστηυ.ίον ϊφθαοε διά τής ό-
  δοΰ Σταδίου καί τής Πλατείας το&Συν
  τάγματος είς τδ μέγαρον τοδ κ. Μαο
  ρομιχάλη, ό δποίος ήτο έκ«ί> καί τδν
  οποίον προσεφώνηβ* διά των αύτώνσχε
  δόν λόγων, ό ίίιος δμιηιγόρος κ. Πά-
  τσης.
  Ό κ. Μαυρομιχάλης απήντησε τά
  αύτά σχεδον μέ τδν κ. Ράλλην.
  φρ*σ« την χ*ράν τοι> διά την
  τον εκδήλωσιν τού αίβθήματος τού 8ι-
  κηγορικοϋ σι>λλόγοι>, τονίσας ότι βλοι
  οί σύλλογοι άποτελοϋν μίαν μεγάλην
  δύναμιν, ιδίως δέ ό δικηγορικδς δ δ-
  ποίος διακρίν*ται των ίλλων, διά τά
  ί>ώτά το» καί την πν«ιιμ.ατικήν τοι> ύ-
  π*ροχήν. ^ ,
  , Κατέκριν* κατόπιν τοΰς νόμους τού
  •κ. Β«νιζίλου( ιδίως δέ τοϋς άφορων-
  ! τα ςτήν δικαιοσύνην, δηλώσας δτι 6-
  ταν ποτε αύτδς ίλθη είς την αρχήν,
  θά ϊχγι ίνα «* των πρωιτίστων τοι> μ«
  λετημάτων, την κατάργησιν αυτών ή
  την ριζικήν των μ«τα6ολήν.
  Ό κ. Μαυρομιχάλης ηιύχαρίστησε
  καί ούτος «ν τέλει τοΰς δικηγόρουςδιά
  ■την εκδήλωσιν των υπέρ τής άντιπολι
  τεύσιεως αΐβθημάτων των, «ίχων &Τ(
  τοιαύται εκδηλώσει τδν κάνουν νά θε¬
  ωρή άπδ τοδδε βεδαίαν την νίκην τής
  αντιπολιτεύσεως.
  Οϊ κόριοι δικηγοροι άν·χώρησαιν με
  τά ταύτα κοιτενθοιχτιαισμένοι, σκορπίζον
  Ι τες ευχάς καλής επιτυχίας, καί ίιε-
  | λύθησαν ή μάλλον τοΰς ίι«λυσ*ν είς
  "■ —ιΐαν τοΰ Σοντάγμιατος, έπι-
  πεντηκοντάδθς χανιινίων, φω
  υπέρ τοΰ κ. Ράλληι καί κ«ι-
  Η ΤΗΛΕΓΡΔΦΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΗγΈΙΙΑ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗ
  VI
  Α-
  ΤΏΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛ-
  ΛΗΝΟΣ ΓΑΛΛΟΤ ΒΚ)ΤΛΕΥ-
  ΤΟΥ ΔΒΝΤ ΚΟΣΕΝ ΚΑΙ ΤΉΣ
  «ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΣ)) Ι
  —^____ ι
  (Είς τόν φιλεληνι*ώτατον Γάλλον
  Βουλευτήνκβί έπκρανή ««γγρα^έα Δ«νί»
  Κοσέν, τ^ν τοσάκις άπό τού δημότας
  της Γα)λι«κής Βοολής ϊιερμηνεύταντα
  τα Έλληνικ* ίάι ίίι»ζόντ(ιχ τα Κρη-
  τι*ά δίκαια, έ«ΐ τή ϋποδοχή τού ώς
  νΐο» Άκ»δημ.(3ΐϊκοά ή ((Άκροπολτς» το»
  λ τό επόμενον τηλεγρΑφημ.α·)
  Οίκουμενικόν Πατριαρχείον
  διαμαρτύρεται δια τας υπο
  τού Μ. Κομιτάτου έκλογικας
  «αρεμβάσεις είς βάρος τών
  Έλλήνων ύποψηφίων.
  Ό υ«ουργός τής Δικαιοσύ
  νης Υπεσχέθη ότι θα υποβά¬
  λη τό Πατριαρχικόν α^τό τα-
  κρίριον είς τό Υπουργικόν
  Συμβούλιον. :
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝβΡΑΚίιΡΥ-
  ΧΩΝ ΛΗΓΕΙ
  τρομερά σύγκρονσις ιραίνων
  αντιθέτως έρχομένων. 'ΙΙ έ-
  έτβελθοΰσα έκ τούτον κατα—
  βτροφή είνε αληθώς τρομα—
  κτική. Εξηκριβώθη ότι μέχρι
  τής ώρας οί μέν νεκροΐ άνέρ-
  χονται είς 4πτα οί οί τραυμα
  τισθέντες κατά τί>ν σνγκρον-
  σιν είς 198.
  Ή^εΠϊησις αυτή «αρήγα·-
  γ*ν ένταΰθα ζωηροτάτηνβυγ
  κίνησιν.
  Αθήναι, 26 .„,..„.„
  ΚΥΡΙΟΝ ΔΒΝΥ ΚΟΣΚΝ
  Βουλευτήν
  Η εφημερίς «'Ακρόπολις»
  έν ονόματι τού Έλληνικού
  λαού εύγνωμονούντος συγχαί
  ρει *1·μ3ίς επί τ% υ«οδοχ^
  —■άς ως ' Ακαβημαϊκού.
  •ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.,
  Ό κ. Δ«νΰ Κοσέν άπέστειλ· πρός
  ημάς χθές την επομένην τηλεγραφικήν
  απάντησιν :
  ΓΑΒΡΐΗΛίϊΔΉΙΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ !
  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ»
  Παρακαλώ να. δεχθήτετας
  είλικρ«νεΖς ευχαριστίας μου
  καί να διαβιβάβετε αύτάςκαί
  «ρός τούς Κρήτας φοιτητας
  των οποίων τό τηλεγράφημα
  βαθύτατα μ* αυνβκίνησε.
  ΔΕΝΥ ΚΟΣΒΝ»
  Κα'
  γορικον μανιφέστον, το οποίον ώριβμί-
  διίτι
  ρς,
  άλλοτε 'Υποι>ργος τής
  ΟΑΡΙΧΙΟΙ,
  βρουαρίου.—Είς τίνα «ρ·-
  ΐσβείαν έντα,ύθα διεβιβάσθη-
  βαν αί εξής πληροφορίαι* Ό
  « τών εξωτερικών ύ«ουρ-
  γός 'ΑΠήλ βέης, όστις ήγ«1!
  ται τής έκτάκτου είς ΙΙΛακε-«
  δονίαν και ' Αλβανίαν άπο- { Ι- λ Ω
  στολής ϊτυχε δυσμενεστάτης | Ι—
  II
  ·»
  ύ«οδοχής βΐς τα Άλβανικα
  μέρη. Ο Χατζή Άδήλ βέ
  ής φρονεί δτι έΑν ή 1*. Πύλη
  δίν προβή τάχι^τα είς γ*ν-
  ναίας μεταρρυθμίσκις ή έ«α
  νάβτασις θα έκραγή 4ναι«θ-
  φεύκτως. Είς τόν υπουργόν
  τών εξωτερικών υπεδείχθη
  ότι δια να λείψουν αί στάσεως
  τΒρέτϊΕΐ ή ¥. Πύλη ν' ά«θ<ρα /σ£ση να παράσχη αυτονομίαν είς την Αλβανίαν μβ άντι- σιλέα. φκ. ] Δικαιοσύνης έμάζεικΐτ τα λοορια κων δηό Η ΜΕΡΙΣ ΤΠΝ ΔΥΙΗΡΕΣΤΗΗΙΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ ΤΑΣΕΚΛΟΓΑΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΤιπ Λ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ ΧΟές τδ βράδυ είχαμεν τά έγκαίνια· τοΰ Λαίκοΰ κεντρου—έτβι ήθελον καί τό ώνό.Αασα·/ —ίηλαδη τοΰ συν&ι»3ΐσμοΰ των ©6«τοκοΐ£αορομιχαλΐΛών# Τό Λαικδν κέντρον κβίται επί τής όδοδ Αίόλου «ί.ς την υπεράνω τί}ς βτο- άς μίγάλην κ*ί τρόπον τινά ιιβσα'.ωνι- κοδ ροθμθΰ οικίαν, πχ-ραπλβύρως τοί πιλοποιείου τού κ. Πο«λοπούλοι>.
  Άπό τδ άπόγευαα «ύλαβεϊς χείρες
  παλαιολεδιιδικών καί «Λλαιομαυρομιχιχ
  • λικών εφρόντισαν νά βτολίσουν τδ κέν
  τρον αυτο 8σον τδ δυνβτδν ώραιότι«ρα
  και με όσον τδ δυνατόν* ««ίρισσοτίρβιν
  (φιλοκοιλίαν. Ό «ξώστης μυρσινοστολι-
  στος καί φοινικο.—όλιστος» καί μέ μί-
  ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΐΙΚ^
  Είνβ
  ρικού :
  νά είναι ϊύχαριστημίνη άιπο τά υπο τοΰ
  γνωστόν ότ.μβρις τού
  ό Αθηνών οεν εχ*ι
  κ. μρ
  τής ο.«λϋ8..<ηΐς Δ-χλης σθέ,τα δααστ^α νομοαχεδ ο-αοέσκε,αν της α^ην η των δικηγόρων εξεδήλωσεν, λ » τα λαμ-ιόν>.α είς τό μΐέσον. Δεξΐι?, λ-
  ριστερίϊ, απάνω, κάτω> γύρο» «ίς τοας
  1 «ίχοος, κ'ς την σκεπήν
  εί'κόνες τοΰ Μαυρομιχάλη, τοϊ
  κη, τοΰ Αβ,βίδη, τοΰ Μχουφίδη,,
  Άργυρ»ποόλοι>, τοδ Εόβτρατιάιδη,
  ^ 1
  ως γνω-
  των δικηγόρν ξή, ς ,
  στόν, δτε «λ π.ρίοδ ό λΑγος νβ*»·» , λαν
  ί ζότ ·ν τ* Βο-λ, «Ι.«ρη
  Μέσ* είς την κυρίαν αίθουσαν τοΰ
  κέντρου δύο ^μεγάλοι ήλεκτρικοί ήλιοι
  «κορπίζουν άπλετον φώς. Καί χά!"»
  *ΐς τδ πάτωμ,α παντοΰ. «ί ςτήν σικά-
  5ϊ δι καλόν ν* -----.·■ .. — · (
  άκόμη φοράν χθές διά τρόπθ; Τίριβηί- >
  τερον Θεατρικοδ των προηγη'ϊέντων. ^ Ι στων
  Οί «ίς την μερίδα των δυσηρεστημέ | χν χ
  νων λοιπδν ανήκοντες δικηγόροι, περϊ ] τ0[ς ηοη απο χΛ &{^
  τοΰς 150, συγκ'.ντρωθίντες χθες εις . τών Παντρεμεναδίκων κβ«
  τοΰ Πρωτοδικειο» μετ*
  συνβδριάσεως άνήλθον
  ά 6^
  το πέρας της
  ρς ς
  έν διαδηλώσει περί την 6ην άπογευμα
  οί Πχνε«ιατημ·ίου,
  την οικίαν τθδ κ.
  τινήν? διά τής ο
  καταλήξαντες είς
  Ράλλη. ^ < Τ^^ κ. Ράλλη απουσιάζοντος οί κ.κ. τρου φωνάζοντες. -—- Μαορομιχάλαρος. — Λεδίίαρος. 'ί ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΙΝΉΣΙΣ5 σερωνηβε πών ότι διβ,ρμηνεύων τδ φρίνημα των λοιπών συνοϊδέλφων τού, δηλοί δτι 01 τής Ήτο τούτο της πανηγιί. ορτών καί πανήγυιρις 'πανηιγύνεων. *Τά ίΰ ρομιχαλικών. ^ Μία κλαπαδόρα τότ«, Ινβ κλβρίνο, ίνα τούμπανο καί ίνα ταμποδρλο ξ«- κινοΰν άπδ τά γρα9*ία τού «—Κρί-». Σονο&εύετ*ι άπδ βίκοσι π«ρίποι> γαβριά
  δ»ς οροομένους καί άπο ίλλο»ς «~ο-
  σι
  δικηγοροι τάσσονται παρ την πλεοράν βν*Ρί«ωις ^ της πανηγύιρ«ως. Έορ·:·»} έ-
  τής ήνωμένης άντιπολιτ«ύσ«ως την ό- β,™°ν, κ«« πανήγυ,ρις η<ΧΨί--"■ --- »«. ποίον- Θεωρούσι άναγκαιοτάτην είς την *Υχβιν<« τοδ κέντρον) των Βουλήν καί π«ρά τής δποί*? έλπίζθυν δτι θά φέρη βελτίωσιν καί μεταβολήν είς τοΰς δικαστικοΰς νόμους τοΰς δ—οί ούς ίψήφι<τ«ν η κυβέρνησις Βενιζέλου. Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΡΑΛΛΗ Ό κ. Ράλλης άρκετά συγκεκινημέ¬ νος, απήντησεν είς τήνπροβφώνησιντοΰ χ. Πάτση εκφράσας πατ' αρχάς την χαράν τοο διά τύ διάίημα αύτδ των δι κηγόρων, τού οποίον καθώς βΐπε^ πρώ την φοράν άπαντάτ«ι παρόμοιον ταφά- δειγιμα είς -ίά χρονικά τής Ελλάδος. Τδ διάδημα αύτδ τον ένθβ,ρρύνει νά έξ«ικολου6ήσ·{| τον άγώνα τδν οποίον ά- «, καί τον οποίον ηγωνίσθη μ«ρι- καί φροντίζον «άντοτε περί των κοινών τοΰ τόπου αγαθών καί συμφ«- ροντων. Άνέπτυξ» κβτάπιν εν γενικαίς γρβμ μαίς τδ πολιτικόν τοϊ» ιτρδιγραμμα, έ- πέιμ<ιν« δέ «Ις την Ιχβ«σν τοδ οί όποίοι , , . τού κ. _...ρ---------,. η αι>τη «ι«ε'ρχ«ται είς την ό-
  δ«ν Σταδίο.) καί μετ* ολίγον χβταλτ>.
  γει είς την Αίόλοα —^ τοό κέντρον.
  Προ τού κέντρον καί είς τόν εξώ¬
  στην χιλιάδες ροοκέτβς καί «κβ,τομμύ
  ρια 6εγγβλικα.
  Υψηλά *ίς την άτμοιτφαίραν φ
  νίται σάν ν& γίνεται πόλεμος μ-'
  λίγον.
  Αί ροΐίκέται των λαΐκών καί αί ρο»
  κέτα! των Ραλλικών άμιλλώντχι σκά-
  ζθοσαι μέ δαιμονιώίτ) κρότον.
  Ή άβτΐ*νου.(. Μ «ολλο»
  ί
  ο ^ ,όρ,
  «κεται «ίς την θέσιν της. Βΐς την άρ
  χήν τής 6δού Σντΐίδίο», τής 4ίον Αΐζ.
  ΒΙΕΝΜΗ, *Ο Φεβρου-
  αρίου.— δΑγγέλλβται τη¬
  λεγραφικώς έκ Λονδίνου ό¬
  τι κατόπιν τής υποχωρητικό¬
  τητος την οποίαν ϊβειξανχθές
  οί άπεργοΐ βεχθέντες να «έλ¬
  θουν είς άπ' εύθείας μετα
  των ίδιοκτητων των άνθρα—
  κωρυχείων αυνεννοήβεις βια
  τα αίτήματά των, άναμένε·-
  ται ως άβφαλής σήμερον ή
  λήξις τής άπεργίας.
  Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ
  ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ ΡΩΣ-
  ίΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΤΤΟΥ
  , Φεβρου¬
  άριον. — Ό «'Έγχώριος
  'Αγγελιαφάρος» άναγράφει
  την είδησιν ότι πλήν τοΰ κ.
  ΓΓααρίκωφ καί ό έν Ρωμη
  «ρεσβευτής τής Ρωσσίας κ.
  Δολγκονρόνκη Ανακαλεΐται
  είς Πετρονηολιν.
  Ή ανάκλησις έν τούτοις
  τοΰ πρεσβευτοΰ τούτου, ή αν
  τή εφημερίς γράφει, δτι ό-
  φείλεται μάλλον είς λ6γονς
  ύγείας αύτοΰ.
  ΤΑΚΡΙΡίΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΑΟΠΚΑΣ ΠΑΡΕΜ
  ΒΑΣΕΙΣ ι
  ΠΕΡΑΝ, 89 Φιβρουα-
  ρίιου. — * Αντιπρόαωποι τοΰ
  Πατριάρχου έπιβκτφθέντες
  τόν υπουργόν τής Δικαιθβύ-
  νης επέδωκαν πρός αυτόν τα
  κρίριον δια τοΰ οποίον τό
  Φεβρου¬
  άριον. — "Ολαι αχεδόν αί
  Βιενναΐαι έφημερίδες ίβχυ-
  ρίζονται σήμερον δτ* ϊχουν
  αύθεντικας πληροφορνκς, κα
  τα τας οποίας έπίκει^κβ κατ'
  αοτας βυνάθροιαις ολόκλη¬
  ρον τοΰ Ίταλιχοΰ στόλουπρό
  τής θεσσαλονίκης.
  Ή είδησις αυτή σχολιάζε-
  ται ζωηροτατα.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΤΡΜΝΩΝ ΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  Ο κ. ΣΑΖΟΝΩΦ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥ-
  ΣΤΡΌΡΩΣΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΒΙΈΙ%πνΗ, 99 Φεβρου-
  αρίον.—Ήγγέλΐθη σήμερον
  τηλεγραφικώς έκ Κρακοβί—
  άς ότι έκεί πλησίον εγένετο
  Φεβρου-
  αρίον.—Αγγέλλεται τηλε¬
  γραφικώς έκ Πετρουπόλεως
  ότι «ρό τοΰ Πάσχα ό υπονρ-
  γός τών Εξωτερικών κ. Σα
  ζόνωφ θα κάμη βαρυσημάν¬
  τους 6ηλ]ώσ&ις είς την Δού-
  μαν «ερΐ τών σχέσεων τής
  Αντθκρατορίας μέ την Αύ·
  βτρίαν ώς καί περί τής στά¬
  σεως τής Ρωασίας κατα τόν
  ' Ιταλοτονρκικόν πόλεμον.
  ΑΙ δηλώσεις αυται τοΰ κ.
  Χαζάνωφ αναμένονται ένταΰ
  θα μέ ανυπομονησίαν.
  ΑΙ ΣΤΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ5 ΕΠ ΤΗΝ
  ΚΡΗΤΗΝ
  ΧΑΝΙΑ, 99 Φεβρον*-
  ρίον.—Τα διϊβτάμενα κομ-
  ματα διεξήγαγον σήμβ,ρον
  καΐθ* «λην την ημέραν σνν·ν-
  νοήσεις δσον άφορΑ τον τρο·
  «ον τής μελλούσης πολιτεΐας
  των. Ούδεμία εισέτι &ρι«*ο
  κή απόφασις ελήφθη. Φαίνε
  ται δμως ότε άποτέλεσμα
  τών συνεννοήσεων αυτών θ*
  ήναι να γίνη δεκτή ή παραί-
  τησις τής Κυβερνήσεως,σχη
  ματιζομένης νέας «ολιτικης
  «ενταμελοΰς τοιαύτης, τής
  οποίας να μετάσχουν δύο _ί»
  νιζελικοί, δύο ΛΙιχελιβακι-
  κοί καί είς Κονν6ονρικ6ς·
  Τής κυβερνήσεως ταύτης Θ4ι
  «ροεδρεύη άνα μήνα έκ «·>
  ριτροπής έ.ν τών μελών της.
  ΚΑιΤΑΛΗΨΙΣ ΔΤΟ ΟΑΣΕΩΝ
  ΥΠΟ ΤΟΤ ΙΤΑΛΓΚΟΤ ΣΤΡΑΤΟΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 99 ·»«-
  βροναρίον (Άθ. πρ.).—Τηλ··
  γράφουσι ν έκ Βεγγάζης, έ^
  Ιταλικάς «ηγής, νπο χβ«·
  βινήν ήμερομηνίαν, τα εξής·
  Τα Ίταλικα στρατεύματα
  «ΐροσέβαλονκαΐ κατέλαβον 9
  όάσεις πρός βορράν τοΰ Φθ·
  αγιάτ, Ισχυρώς οτ.ερα,σικ-
  οθείβας υπό τοΰ έχθρθΰ, 6-
  στις ηναγκάσθη ν» τραπί^ είς
  φυγήν. Ό άριθμός τών φο·
  νευϋέντων Τουρκοαράβων
  υπερβαίνει τοΰς 1ΟΟΟ, έξ
  ών οί 4ΟΟ συνελέχθησαν ν-
  πό τών Ίταλών. Ό άριθμός
  των πληγωμένων είναι με«
  γαλείτερος Ακόμη.
  ΟΙ Ιταλοί Ιαχον 3 άξιω-
  ματικους καί 9 Κ στρατιώ¬
  τας νεκρούς, καί Ύ άξιωμ»-
  τικοΰς καί Κ Κ στρατιώτας
  Τνληγωμένους.
  λοι>, τής όδοϋ Σοφοκλέοος, τής *δο» πρδ των καλπών καί οφείλομεν πάν-
  Γεωργίοι» Σταύρο», παντο» στρατιωτι τες ν* πράξωμ«ν τδ καθήκον μας. Ό
  καί ζώναι. Άπο χωροφάλακαςκαΐ άπδ φείλομεν νά μιαυ<ρίσωμ«ν άνηλεώς τδν φαντάρους. "Ολος δ χώοος άπδ τής ικατεξ«υτ*λίσαντα καί καταπροϊώσαν ί έ όιδοϋ Πανειπιστημίου μέχρι τού Δημοτι κοδ θεάτρου καί άπό τής όδοΰ Πατη- σίων μέχρι τής όδοδ Ευριπίδου στρατο- ικρατείτοιι κυριολεκτικώς. ΟΠΟΥ Η ΚΡΑΙΠΑΛΗ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝ,ΒΙ Πλήβος μικρθιδιαδηλώσεων χροβέρ- χ«ται «ν τφ μεταίΰ είς το Άχϊκδν κέν τρον. — Λ«6ίίαρος. — Μαυρομιχάλαρος. — θεοτοκαρος, — Μαΰρο τοΰ Βενιζέλου. *Ανθρωχοι το,ΰ παληού καΐροΰ, ί των κομμάτων, άνθρωποι ά- ρ ποΰ άφηβαν μάρμαρθ τή 001* λιχ των καί ήρθχν νά φωνάςουν, άμ«- ξάδες, πλανέδιοι εμπορ-ίσκοι, κοομπά- ρθΐ, χασομέρηίδες δλοι έμαζίΰθησαν ε'- Ϊ γιά νά πανηγυρισθή καί νά τα |τά πάντα, τδν {ειμΛΐαίιξαντα τοίις πάντας καί τά πάντα. —Μπράιδο, μπράδο. —Μαΰρο καί στοΰς 22. —Άσπρο καί στοίις 44. ...... — Κχτέστρεψε, κύριοι, έξακολου9&ί δ ήγοι^νων πάντοτ» τών «ίκόνων, των κ. Μαι>ρομ.ιχάλης, ό κύριος αΰτδς τά 6*γγαλικών, τών ρουκιτών,^ τών τσα-
  οίκονομιικά τής χώρας καί καττ«ξ«υτ« , μπουνών, τών τουμΛτάνων κ*ί τών κλα
  λισε τδ κράτος. Έπηγγέλθη την άνόρ-! παδορών.
  λ----- ....'--------α----- λ... ι».....λ... .·. ι Οί ϊιαδηλα>ταί άνερχάμενοι είι δοο
  —' Μάλιοΐτα.
  —Ζήτωωω....
  — Αεδί'δαρος.
  — Μαυρομιχάλαρος.
  Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ
  Τδ πλήιθος άρχίζ«ι νά ξεκιν(? Έν
  ίιαδηλώσει προχώρει προ; τά
  οΰ, ο!
  ρ ηγγη η ρ
  θωο-ιν καί κατ«ρ.ρώκωσ« την εθνικήν ό- Οί ϊι
  πάστασιν. ΈλπΚω πώο ό 'Ελλτ.ιιιοε χιλιάδας
  ιπόστασιν. Έλπίΐζω πως ό Έλληνιαός Ι χιλιάδας χερίχου την στιγμήν -ου περ
  ^ ! ά ά Ρλλ ε
  λαδς την
  ή
  ρήστι δι' 8λα ταυτα καί ή τιμωρία τού
  βά είναι άνάλογος ■—ρος τδμ.«γεθος τοδ
  τού.
  μπράδοοοοο. (
  τδν τιαω- ί ν0"ν κάτω άπό ^ Ραλλικόν κίντρον
  <οί παλιαιοκομμοΚΐχοί διά νά καλύφο»ν την κ&μιμ,ατικήν των γυμνέτηιτο!, καί την πολιτικήν την οποίαν μβτέρχονται όπως κατηγορήσοον την Κυϊ^η^ τού κ. Βενιζέλου, καί τής οποίας τά άγαθά άποιτβλέσμφτα κατχδ«ικνύ$ι δι' «χιχειρημάτων, τονίζων ίίίως την «ύ- ρωΓχτίαν τών δύο τ*λ*νταίων προϋπο- λογισαών. Είσίρχεται καττόπιν «Ις τά παραβκή ν»α των ήνο>μ$νων κομμάτων, καί λέγει
  δτι μέχρις πέρΐΛΐν άκόμη αΰτά άλλη-
  λοαατηγορούντο καί άλληλοδίρΐζ&ντθ
  « ώς όλέβριβ ϊιβ τίιν χώραν, ψΙ
  ί ?» 8 *ν τϊλί1 8*1 ^ ταιαύτΥ»ν
  τας κρβνγάς των χ« τδ'
  Επί το« ίζώστο» τοδ Ραλλικοΰ κέν
  φβίνβται δ κ. Πι>ρρής πρ»*τα--
  θών ν ά δμιλή^.
  — Πδρ, πδρ, πΰρ, φωνάζουν οί δια
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΛΕΒΙΔΗ ι -,Λ π . - „ . -
  Ο λ. Πυρρης χαιρετ^ δια της χ«ι
  ,π -.γ /, .,« « ' ρος «ΰναριστών δία τάς εκδπλώτεις.
  Ο κ Μαι>ροαιχάλης θέλει ν* προ- ϊ,' ι_ · ·>.*_ λ ί * *» ο'
  ' · ι ·)£. '\< τ * Γίνεται κατόπιν αντιληβΓτος ότι διν θ« χωρηστ «ΐςτόνλογθ'ντον, άλλ' είν« δϋ<ττυ .. «χούν τά ήνω,άνα κομματα χερί αλλή¬ λων, είναι περιττδν πλέον νά ορίση τις όποία είναι αΰτά, καί ποίον Ιδέαν *ρέ- πει νά ϊχη δ κίσμος περί τούτων. Χτιροκροτήυ.ατα καί ζητωκφαυγαί' τοΰς τελεοταίους λδγοος κ, Λαγοπάτη, , νιωσαν προσπαθοδσαν ποχήν Είναι 8η ,ήδη ή ώρχ καί έχ«ι πλημ- Ι — ΔΙν βϊνε άνά^ντι χλεον. χυριο·, μ.υρίσγ| άπδ άνθρώπους μ«γάλο μέρος νά αίς έττ7ν5λά$ω Ι -.: γνωρίζε--* τής όίδοδ Αίόλου. Άπδ άνθρώπους γ«ι» [δή. Ό έκ Κρήτας έπιίρομιευς κατίιτρε ριώντας, μαινομένους, όρυομένους γκα,Ί1^ ^·α τάζητήαατα τ&3 τ&που καί ρίζοντας διαρκώς, συνωββυμένοος κβί ι^ά έσω:εο!Γ/.». καί τί- Ιξωτίριχ.ά. Καί διβγκωνιζομένους άενάως, ίδροκοποδν- {εχ«· την αύθάδβιαν, διά νά μή είπω τας καί πανηγυρίζοντας καί έπιδοκι^ά ?Λ1— *-"»»·'"-» ϊ·*·" ·■« *··■■»« —"- ζοντας καί άποιδοκιμάζοντας. Τί; Οΰ- τ* αύτοι ξέρουν. Ή μεγάλη Ρωμίϊχη προεκλογική κιραι,πάλη, τλ φ&6ερό έκείνο παλα'ό με θύσι τής «ποχής τού μ«καοίτη Δ«λη- Η ΛΙΑΔΗΛΟΣΙΣ Καί άρχίζει ή διαδήλωσις, διοοδήλω σις αύθορμητος, άπκράσκευος άπρο- οπτος, άλλά καταπλι καϊ έπιδλητικότητα. άπρο εις ογχον λωσ», και το ρεομ« ως «- χ μρη η γιάννη «ίς ήμέρ«ϊ έκλογών «Ιχ* έ«α- β«ί«τέρ« λέξιν νβ ομιλή «ερϊ ίνας Κα1 στολου αιφ ου «ξηφανισε την μόνην έλχίδα τοΰ "Βθνοοιί, νεΐνα τά δποία όλαι αί Κυβερνήσει ί,ίβά- χί γ των σθηβαν τά ταιι.ίία τοΰ στόλου καϊ τής « ν Αμύνης. "Εφθασε μέχρι τού •εωργης κατα- Κυβέρνησιν οί πάλιν έπίστρεψαν είς τδ διελό- τέ 6ράδι>, «Ιχε άναζή<πιδι.ά δύο ώρας «ίς τοΰς δρομόυς των Άθη- > ?""
  νων χβί »Ιχ, χάμη την εμφάνισιν «υ } '3Ρ
  μέ 8λην την άπαισιότητατής θέ*ς τού. Ι ν0!>· „,
  — Κάτω, κατω.
  σημείου δ άρχηγός τής πρωτοφανοΰς
  Κυβερνήσεως καί τό έκλογικδν
  φρόνηιμα νά διαφθείρη διά τής
  'ίισ,ως τοδ άπαισίθ'ο έκείνου Κ»ζί-
  ΟΤΤΕΝΤΟΤΙΣΜΟΙ
  ποτνα).
  τδ Λαϊκόν κέντρον μέσα είς ' - ,
  διακρίνονται ώς έξαπτέρυγα . ^Ρ0/*^*1
  των διαιφΌρων παλαιοκομμ,ατι-
  κών καρφωμέναι επάνω ειΐς σανίδιας.
  "Ι3νας γροποδς άπδ κλα-(&δόρας έ-
  3ώ, μία πίπιζα καί «να ταμ.ποδρλο έ-
  κβί, μία τσαμΛΓθύνα καί ενα τοΰν.πανο·
  πάρ-α κάτω, Ινα δραχνιασμένο κλαρίνο
  πιό παρακάτω, βνα ■κουριίισμένο βιολί
  δεξιώτιρα, μιά <—ασμένη φωνή άρκττε — Ντοίιμ, ντοίιυ. (κτυπούν τά τούμ- ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑ- ΘΗΝ Άπο της τετάρτης άπογευμααινης χθες, οί Βενιζελικοί ΰποψηφιοι εξέδρα¬ μον «ίς εκλογικήν πιριοδίίαν' *νά την σιυνοικίαν τής Βάθης, 2πο» ή ΰπ ϊοχή Χ: Κατόπιν οί &χολοιιθο^ενοι τωκραυγας. — "Αγκύρα. *Αγκ«ρ*. ) ) — Βε—-νι—<έ—λος. ,Τ) — Βε—νι—ζέ—λθ(—ρος. Ή διαδήλωσις «ίσερχεται «ίς την όδδν Έρμοϋ, φθίνιι είς την πλ*τ«.Ιαν τοΰ Συντάγματος καί έκείθ«ν κατερχ» ται διά τής όδοδ Σταδίου, έν Θαυμα- στή τάξει πρός τό Κέντρον, δποο *τα- ματ^ διά νά ακούση τους ρήτορας οί δποίοι πρδ τής λαϊκής άπαιτήσιως ά- ν*γκάζονται νά δμιλήσουν. — Καί π*ρί άνο-τηλώσ«ως των .ον Καί ίπ,,τα Λ αίών,α, κραι^ί καί Τα- __ Ντζοΰρ ντζουβ ντζοι>τζοΰρ (τι
  ?Γ)
  5λα τά π.ρ.σσ«άυ.«τ7 ποΰ
  «Ινε ΦεοΜ χίρΐΜ "1'στε.
  £ΐ &3Ζ πλέον ποίον
  «*
  Λιοσιων
  ΟΙ ΛΟΓΟΙ
  Ό κ. Λαμπρίιδης συνιστά είς
  πλήθος νά ψηφίσουν ίλον το *
  τικδν συνδυασμόν, διά νά «ίναι «ίς θέ¬
  σιν ή Κυβέρνησις Β«νιζέλο» νά έπιτε-
  τάς ΰποβχέσΐίΐς της, έπίσης κβί
  κ. Κουτσοπέταλος δ οποίος συνιστά
  ; τδν λαδν νά μή άπχτάται ά«δ τί
  των
  νά
  Θά τοΰς βάλωμε στδν Ζωολογι-
  Ιδαΐ}«<ινιον·ένα καί τ >αί άνναρθρθι κραυιγαί
  τοΰ Βτνιζέλου, 6ρισι*ς χονίρϊς άπδ έ- |
  κείνες ποΰ ο5τ« λέγονται οΰτε γρά^ον-
  ται. Όττ«ν—.τισμοί καί νιαμνιαμ,ιβμβί ;
  χαί Ζοολισμοί ποδ Θά τοΰς βζήλευον '
  καί οί καννιβαλικ)ώτεροι τών Κχννιβά-
  λων.
  —Ζήτω τά κόμψιαιτβι.
  —Κάτω ή Άν6ρΘωσις,
  •Μαορομιχάλαρος.
  —Λ»6ί3αιρος.
  —Ράλλαρος.
  Μένει κανείς αλλος;
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ.
  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
  των
  τουροο, ττυίΐύμ.
  ι— Ντούμ, ντούμ.
  — Λεδίίοφος.
  — Τζίρ, τζίρ, τζίρ.
  — Μανροιμιχάίλ«.ρος.
  ΚΑΙ θΤ. ΚΑΖΑΖΗΣ
  "Εχ»χ·ν καί τρίτον ρήτ&ρ«. Τδν κ.
  Νικοκλήν Καζάζην, τέως καθηγητήν
  τοδ Πανεπιστημίου καί πρ6«δρον τοδ
  ........Πατριωτισμοδ.
  — Άγαπητοί μου συμπ«λΐιται. 'Ενω-
  θήκαμ,εν ολοι 6λέπ«τ«. "Ολοι οί πολι-
  τευδμΐνΊ καί δλαι.... αί ικεφαλαί τοΰ
  ταπθυ. Άλλά διατί παρακαλώ;
  τά οποία νά μή ϊχουν τάς «!κον*ς τοδ
  καί των συνοποψηιφίων τού.
  ΕΙΣ ΤΟΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΝΚΕΝΤΡΟΝ
  Τδ βράιδυ δ θόρυβος μνγαλ·ίτ«ρος
  κα! ή κίνησις πολυπληιθεστέρα έξωθεν
  τοδ Κέντρου τών Φιλελευβέρων άπδ
  ίλας τάς *λλας πιροηγουμ,ένας έσπέ
  — Κάτω τ* γύφτικα
  — Κάτω ο! κ*τ«ργαρέοι.
  Έν τέλει δ κ. Κοοτσοπέταλος συνι¬
  στά είς τδ πλήθος νά διαλυθή έν τά¬
  ξει, πράγμβ τδ οποίον καί γίν*τ*ι.
  Κ
  γκοοχ, γκούχ, (δ κ. Καζάζης 6ήχε:,τ«ΰ
  ή δσμή τοδ
  είς τ©ν
  ί
  Είς τάς 9 τδ πλήθος ΰπερβαίνει τάς
  δάο χιλιάδιας. Ακούονται ζητωκραυγαί
  καί έπ«ιυφημί«ι μίσα »ίς τάς οποίας
  κυριαρχβΐ τδ ^νομα τοδ κ. Βενιζέλου.
  —θ'έλουυ.ε λογο.
  —Λ6γο, λδγο.
  Επί τέλοος φαίν*ται επί τοδ εξώ¬
  στου δ ΰποψήφΐος κ. Σωτηρίου, δ δ-
  ποίος δι' δλίγων άλλά ζωηροτάτων λδ
  γων λέγει δτι οί παλαιοκομμ·«τικοί ϊ-
  χασαν κδθι« έλπίϊα των, καί προσπα
  θοδν νά στηριχθοδν «ίς τούς κουμπάρους
  των οί οποίαι δμως άπδ τώρα ήρχισαν
  νά τοΰς ΰποΒίχωνται μ» την
  Ή &ρχ *ίνα* άτκριίώς έννά!ττ|. Κ»ί
  τδ) μβθδαι τοϋ πλήθους εξηκολουθεί «άν χα(0«.ενων δίπλα τού 'βιγγαλ'ιικών)1.
  τ°·τ*· ( — Χριστός, φωνάζει κάποιος.
  ϊΓ«.λος φι«ινεται έρχοι«νος μέ την ,_ Καί άφέντης Άγιάννης.......
  το« ««1 κ»φαλής ό κ. Μ«υβο προ^σθέτει κάποιος άλλος.
  Ι Ό κ. Καζάζης σκουτίζετβΐ κα: *--
  ωωωω. ξακολουθεί.
  . Τδ νλήθος τδν ύποδέ>χ*ται δχι χλέ- _. Ήνώθημ«ν κύριοι διά νά πολεμ.ή
  «ν μέ ζ^τωκραυιγάς φρενηιτιώδεις,άλλα ο-ωμεν εγα φαΰλον πολιτικόν καβκττώς,
  ν,έ κιάποκχν «λλην έκδτίλωσιν, χάχοιο το ^-Μ «κάθτ)σ« τελευταίως είς τδν
  λϊλλο είίος «ντ)ουο·ιαο>οδ, πρδς^ ϊχβρα τιράχηλον τοΰ Έλληνικοδ λαοδ.
  ■σιν τοδ όποίοο ασφαλώς δβν ύπάρχει — Κάτω οί φαδλοι-----
  -λέξις είς τδ Ελληνικόν λίξιλόγιον. | ,— Κάτωωωω.
  Ό κ Μαυιρομ.ιχάλης συνοδβύ«ται ά-' — Δβν πιστβύο- ,«. ,_.,.-., Γ-Λ - . .-
  «:δ τδν κ. Λββίΐδτΐν, τον κ. Καζάζην κβί ρ«ί ό κ. Νικοκλής Καζάζης, δτι βλοι ™»Ρ« ν-ν.τη^ τδν κ. Β«νιζελον, *-
  ___11-.- £ΐ·>..,,. »,.Μ1>τΛ·ΐΜ<νπ(ηιιι- ην,* «ιι.7<- ίτιΧιι'ννοιιεν «υ/.ιβιίντετ ττοοτωπι- νώ επί της επαναστασεως καί «νώ τοίς ο ^ΟΓΌΣ ΤΟΥ κ. ΛΑΓΟΠΑΤΗ | '0μ.ιλ·ί κατόπιν δ κ. κης δστις κατηγορ«ίτάς άτασθαλίαςκαί ' την άκολαστον πολιτικήν τών προηγου — Δβν'πΐστίύω νά νομίζ«τβ, προχω («νων Κυδερνητών τής χώρας, οΐτινες ς προσ*φέρ*το ή έξουσία αύτοί £φβν»γον άδ δ υή Μ' ί λά —Ό β-ονταγματάρχης Ίταλδς δρ- γανωτής τής χωροφυλακής κ. Καρλό- τι άνέθ*σ«ν είς τ* λοιπά μέλη τής ά- ποστολής καί «ίς τοΰς άξιωματικούς τής ήμβτέρ-ας Χωροφυλαικής κ. κ. Βάλ 6ην καί Τρουπάκην την σύνταξιν τοδ νέο» κανονισμοΰ τοδ σώματος επί τη 6ά«ι τού τοιούτου τών Ίταλών Κ«- ραβινιέρων. —Ό Ίταλδς ταγματά,ρχης κ. Ρ49« Θ' άνϊλάβτ) την "διοίκησιν τοδ τάγμ,ατος τής Χωροφολακής καί τοδ Σχολιίο», τά δποία συγχωνευ&μενα θ' άποτελέ- σουν πρύτοχον «κπαιδευαικδν σώμ«, «!? τδ δποίον ·κ περιτροπής Θά έκπαιί· Θοϋν 8λοι οί άξ!ω«.ατιχοί δλΐ τής Χ ΚΟ|ΝΩ.ΝΙΚΑ — Αδριον έορτάζει ή κ. Εύβ*λία Σ. Στ^ροπούλου «ν Πειραιεί. ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ 'Εν Αθήναις σήμερον τή 8 π.μ. β»- ρδ{ΐε'τρον 768,3. θερμοκραχτία 1*.8 »- »η·ολλοΰς άλλοις συνυποψηφίους τοο1. ημείς έπιίιώκομεν ένωθέντ«ς προτωπι- ■Χαιο«τών πάντοτ* καί ευχαριστών τά %λ ή κουυματικά συμΛέροντα. ·Γ , Γ . . — ------ -Τ- . , , . . ,,ΛΛ »# / ΐλΧ καί πρΓσπαθών νά ύπίκλιθΐ μέ- , - ^Όχι, δχι.. „ πρ^τροπάδην πρδ αυτής. Μεθ' δ λ«υ*ά ™»τέρ. της «ηογιχτ,ς (10,9) Μ.γ< Ζβ ύς τδν σύνοδον, άνέρχ,τ^ είς ' — Ζ%> χ«, τοδ κυρί^ Καζα^η. ν«« κατόπιν ,δν λδγον κ. Λαγ°*^«> ' '~ "'' "««^Ρ· *ί« *™ν«*ής (16,
  τδ κέντρον φΣ* είς τδν εξώστην ' - Τδτ. λαιπδν, π«ρ.ίν«, δ κ. κα- δ δ-οΤος ϊά μακρών *αί μέ την σννή- , 8). Ελαχίστη 11,5 υπ.ρτέρα της κ-
  άρχίζ«ι νά νΛη' θηγτ/τής, μβυρίσατ» τούς άντ—ά7.ο«ς 6η τού «ύ^οάδ«ιαν καταίεικνύ·»
  " ' " ' χαΐ ά<ητρίσατ« ίλβυς ή>5ς.... τροπους τοΰς δποίους
  άμ*σως
  * 'Α
  νονικής
  Ι ί
  , ρρ ής
  κ«1 ή μέ»η δγρβσΐε
  ^
  ΑλϋΡΟΙΧΟΛ-_|
  ΣΠΙΤΣΜΟΥΛΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑ'Υ
  17
  ,ΕΡΟΧΠΡ_-ΤΟΝ
  Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Β ΚΐΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΤΙΑ
  — Ναί, γι«τ» λοτγβριάζω χαί: 5 χ»λ.
  γιά τα ίξοδα τού σπιτιβΰ ...
  1
  Ό Βανέονη ΰψωσε τοός ώ
  «τόλμη/ε μόνον να εϊπη'
  — θά ϊχης την καλωσύνην ^ένον
  νά πβρι^βνης όκτώ ήμ«ρας. ι
  ί— Περΐιμένω καί δεΐκαπέντε, δέν μέ
  μέλλει ·... Άλλά νά σταθης είς τον ;
  λόγον σου ·..
  —Έντός όκτώ ημερών θά έχης τής
  40 χιλιϋες, άλλά μοό δπάσχεται καί
  σί» την ειρήνην. ; 3
  — Ναί, σοΰ την ΰπόβχουΛ!. !
  Καί διέ νά Ιπιβιβαιώση την δπί -
  «Οεώρητ. καλόν ν* τού ε
  Μ ΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
  ?).4Ι4|51
  τοΰ εΐτΐν' «ρωνΐκως'
  1—"Ω ... τί μέ κι/ττάζεις ϊττι ;.. |
  Εεΰρ«»ς πολϊ» κχλά ?τι δέν ΰπνωτίζο-
  μαι έγώ <5ττ« ■κράτησε αυτή τή '.όνα-1 μί τού γ·ά τ&ίις «ίλλους ... Δέν μπο- * £ε«ς ν* α' έμ—.ίι'ο^,; νά πω ϊσα " Ό τα ■ <■* Ο ΜΠΑΛΑΟΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ — Ε?3τ>« εναί ίάνοκχτος, κ&οιε, άλ- '
  λά θά ·'"" "4 πληρώσετε πολί> ά/ί:6ά
  . .. 23ά; «<κα πρίν ότι Οά κάμω αίνΐ ττ - -.....-- γιά σάς . . λοιτόν νά ... Μόλις ψά- Μ«τ' ολίγον άνεγνώρκτεν επί χαρ»· δλους τοΐ>ς στρατιώτας, οί οπ^Ίι *Τ-
  γετε ... Ο ά ιτάω ν ά. 6ρώ ίνα ο χωρίον χή-ς ^ς σοτνοΐείας τόν δήμαρχον καί χον εισέλθει είς αύτό την προηγουμένην
  ... τόν *ίάρίτ, πολΰ χα>ά .. ^, >ομάρ-/ην, τοΰς όποίους #ίχ*ν Ιδη ήαί'ραν ... "Υστερα άπο τούς νε*.:θύς
  :« σς<ς ... καί θά τοΰ ?η- μαηφόθεν, την ποοηγον.Μνην ήαίραν. <Α τρβημαιτίαι. καί των ότοίωΜ τα ιταοάίδξα τρεγόμα-1 Καί ήτβν τούλΟΓχιβτοιν καμμιά εί - τ το <5ν β φωνάζων νά έί · · Σω1Γα .. ^ τριγορω & ,,, %ατρ/4·,χενο[ άιοδ μεγίστη·; άκελ'π'.ιίαν. Στρατιώται καί χωρικο). τ^>«>λιθύθ:^μ«
  ^ ά^ ζ
  τΐίλιγιμενα βίς ίιηϊίσ.Λθΐ»ς
  Γε.ά βοο, Μιραλαοέ ...
  των
  ίεία. Ά5Γίτελε?το άπί) μίαν
  τφ μένφ τής οποίας
  ό ή
  έν
  ν'1ς ι>1 ε*. - τ ' α - ^ νεΐΜθΐΊΜ έχεϊνο φορείον, ίπί το·3 δ- άλλόκβτα κινήματα
  Μή φΛίβΜί, τού είπβν η Λιανα, πο?<Κ, §Τχί[ν ρ(ψί( »ναν μιγ<{^ σ-9,τ(. &-.'«, το πρόσωπον εφαίνετο δτ! ϊέν «ε·.· Λτ.ο^ι ν,ανεις, ποι0ς θ.λε-,ς να α- ωτ(ΙΛ2,ν αανί^ν. 'ρ^' 8-ν ή βν,ϋίΐία ήτο κατθόλου άγνωστον είς τον Κιριό- I* Ζαιττιανη^; ... ( ίιτοογωϊθθτεν, δ-έχρονε καν*1ς π·.ρ <νο λ—Λ. "Εξαφνα, ό γέρων τον άνεγ·.ώ?ι- .ταρΤΓέταβμβ τηί θορας .κ-νηθη ^ ' λίΤΓ&.^ρί('ας. 'Οταν δέ τό φο- «ν εντελώς. ΤΗτ*ν ό γιχτςός 'Ο,ο. «αι πάλιν. *>λα και πάλιν δέν όντε- Μ?Μ, ^,^.« ά»Α *άτω ά** τον «-δρ- Ρ«τος. 'Αλλ' είς ποίον
  μαθα
  8ταν
  κανείς
  τιποτε.
  γοι>, δέν τα ξϊίρβτ
  ου. Κι' έγώ ;ά ί-
  μοδ τα είπ«ς. Όΐί,ολόγτσέ
  -&ν
  (Τ£
  νά γγ.οκα<»γ; ά Ι αιαί ή Γεοτΐόύϊη, Ό Κυΐιόλης δέν ίννοοόσε >ίτ»,ιώζ, ϊνφ δ Κ«£ΐέ)ης ·*Ψ "»τΐιν τοί κχ>Λΰ ίοπρο
  :ιοό. ε-».·>6ε, μέ χίνϊυνοιν τάς κρ»«γάς τον. Το π-ρόσωπον «νΌ-
  ν·ά νά Ίδη χα/λί- νοράτον ήταν καταματωμβνο, καί :·". -
  ..... - - ΐψν.λλε την -"------*"'* -
  ρ χαντα.
  Βλέχεκ «ως μετχνοε,
  8
  ,. Δέν ί« 6έ*αια χατάλλι,λος ή
  τα
  %//:
  οί
  Μ6·λϊ;
  (Λ „ . , , ... ι™.., .-Λ.Κ—·- —■·. ·,--------?7ήλ- μ« κάθε μ*«Γν νά «π'««λοι«ν σιγην βΐς
  Ο ?7 "' '"'-·.ν:
  "V
  ^Χ' βεν άαέ«,κ ίία άλλη, ή δ.τοία ^,τ.- τ*ν άδ:ντα, άλλά δέν τό έ:
  ταΡί μ Ινα βληιμ· χον ·ξε9ρα» ! ,'-ν ^-^ ^ γο>0(ΤΛύς καί σ-ρ3ίΤ«ώτ,ς, καί μολις δέ καί μετά 6ίας
  "■" .......... τοι> και ~* έ-τωτίθΐκην ,Λ, ^,, β^ίίβνΤ£ί ^ύ?ω ,{ς ?να 00. ναν νά ,* _
  ίνα μ.ν/δύκν. μέ Τελος ή
  ινφ η Λι4ν«
  λούθτο
  την
  α!
  μια μερά «6 βαοι;«ται ^ { ^^
  να κ ,Αλ
  ίτιίιχΛόνΓαι ή γυναίκες.
  — Λιάνα ... Λιάνα
  ξβν 4 Βανίσχο ίξαλλος χοΐ &ττη?.τι -
  χαΐ γονατάς ίν<^..δν της, την ^ , *λ*«νν «Τ9» μΐΥρδ ^«1" μία άλλτί ____ είς την Νέχν 4*ον, πρώτην ήσαν ί<ίΤ}'.%· το δλο». οί •/ωρκκοί των πεοιγώρων ίτον/τ? , μέ χρϊ^γάς, μέ έρωτήσεις άδτρ/,νίας, . έμΛ«ρ(μου5'.τεν δ μέ δογγητά ... ένφ ή *ονΛτ4νε·ς της ιέν ε.Τγε πλέο·^ *δ. μικράς ίκκλησίας είχαν άρχίσει να »ί δ οπο"ί<; ί- χτΛΡθΰν πενθίμως γιά τούς νεκρους της βτι δ νοΰς τ«« 9ά τού ?6«ογε *χστρατείας .. . ιμέ μικρά μικρά χ«- Ω Ό Μταλβοο μποΛ*ίσ·ιι.ατα τα δποία έν«φταν «πό τα Λιάνα .. Λιάνα ... Δέν ' το κάμης αύτί ... ίχι ... 8χι . Δΐν Οά το κάμιος ... — θά το κάμω καί τώρα ιμάλιστ». άν*φώνηβ»ν ή Λιάνβ καί έ- στρ'.'.'ϊθηΛεν ά~τ<ιμω<, 4λλά ταί·τ'.·/οό- νως «σηκωθττκε καί ό Βανέσκο κϊ'. ώρ- μησ«ν ίνα"τ?ον της, ε'νω τα μάτιά τοι» ήττρτψ-ν. — θ* <τέ »εν. Ή Λ-άν» πρός στ'γμήν μν|πως »ίχε β*ι το •"/αιν!. άλλ' Ιπει,τα —άλ·.ν δλην τή.; ψυγίβΐα'.αν ττ^· - - 'δν.'-ωσϊί μ-ε, άπήντη*ΐε. Τα προ4λ/'»Ύ) ϊλα κ*Ί ί/ω ίτοΐ'ΐο ίνα μ». ;ι> ·.* οποίον διηγο5μαι είς τ4ν ά-
  ίτυντίιην όλα-τά ...
  — Σωπα ... ϊωπα ... &·>4"/ΐΑ?ξιν
  δ !?τρός τρέν-ων χαί «ίπτων πάλιν γο-
  ν~ιττ»ς ένοΊπι'ίν της, έξηκολούΟγ,7«ν
  ν.λιίων
  5ψη -3 χαμ.ιτ*ναριοΰ
  σονένεί- «ν*, ί
  αν ... Σιγά σιγά τό δάσος
  (ΆκολοΐΛεΐ)

  /ΗΤΟΤΝΤΕΙ ΒΕΙί-ΊΪ
  4 ΑΕΠΤΑ Ν ΑΕ.Ι.
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ υπηρετήσας επ
  ταετίαν είς τράπεζαν διαβιτων ώρας
  ί ί
  ■«, χαταρτιβμόν ή τήρησιν βιδλίων κβί ?
  βξέλεγξιν πε,ριπλόκο>ν λ)β».ι.ών. Τδν σ«- ■
  νιστώμεν ιδιαιτέρως. Πληροφορί*ιι«ρ' :
  ήμ«ν. ι
  ζητοτνται Με«λλ.ί«, ν. Μ* ΔΕ Λ Τ Ι Α ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ί^^?^·1 ■ ' ΔΙΟΡΙΣΜΟΤΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΜΕΓΑΛΛΕΙΑ Γ,η-τβδντβι Ν. Μ·· . Γ. Ι. ΡΑΖΗ
  ς_·Αρ.«τε!ΐε« 9Α ____! _τ*βίου* 'Αρσάκειον
  ΝΕΟΣ έκ τού εξωτερικόν μέ καλάς
  σοστάσεις κάτοχος καί τής Γαλλικής
  ζητεί θέσιν μέ μετρίαν αμοιβήν. Πλη-
  ..,. Ε1μ.»:ι τριλ- .Ρ^βί'*·^1 .ή^_____________,
  τί λίω ... ίλγ- ΝΕΟ2 ύπάλληλος μέ καλάς συστά-
  . Δ«ν
  /ΛνΚ.,ν. με ... Ρ*ά σοΰ κάμω δ,τ: μοΰ σεις προϋπηρετήσας είς χατάστημα <*·.- ζητήστ}ς, ... δ,τι θίλε^ ... δ,τ; θε- δηρικών ζητεί θέσιν. Πληροφθιρι'αιπαρ' ΕΠΙΤΤΧΙΑ27ΕΤΩΝ — Δΐάβολε, &-/«! μεγάλην ή Λίαν», εσκέφθη ό Φειρνάνϊος. λιάδων έπιτυχιών Τί βαυματουργέν τούτο φάρμ«κ«» ύ αλ 4 ΠαΛΕΙΤΛΙ ν κατ*<— «σιν έργαζομένη επί τής ό- Ιεραχιύει ριζιχώς καί ασφαλώς την 4- > Αθήνας 37. ϊιϊ*ν καί την χρονιωτατην Βλεν-
  νόρροιαν άνδοών καί γυναικών κ«·
  τη«, χάρις είς είκονογροφημε'νων δελταρίω.ν ,{ς '«λ |ωί καί τ^ Λευκόρροιαν είς ·
  διά την άϊυνκμιαν χαί την δειλίαν τοί
  ά·*θρωπ^ αύτΐν. τόν ότοΐθν μ*τ»χ«ιρί-' ΠΛΟΤΣΙΑ χαί νεωτάτη
  ζ«το σάν νει>ρΑσπαστόν τηί, χάρις είς είκονογροφημε'νων δελταρία... ..4 .« ^^,ς
  τ0 τρου:ρόν ^λον ποδ έκρατο'δσεν νά- χαρτοπωλείον Ίάσωνος Ν. Γιαννίση 4- ν ? ΓΠ|Τννιι ιηη τηιν ιπη
  ρις είς ·Λ μ^ττΐΑΟν τοο, τό οποίον "ί -' 8ός Αθήνας αριθ. 15. ) ΕΠΙΤΤαΙΑ 100, [ΟΙΙΙΟΟ
  γνώ?;ζεν. 'Γλλίξε τότ* άμί'ως δφ*ς ' ϋΐώλησ,ς χονδρική. ! Ειίιχος .ατρός και 4 εφευρετης Ι.
  σάν ήΟο<«&ς «5 ήτο καϊ τείνουσατρός Ι _____________ **?"°" ^^. «ν. ^ ?*Ρ^*'Ψ την λ,παήν της χείρα νόν ----------------------------'----------------------τ,α«χβ»τ,ς χ«. εν 'δ*αιτ.ρ« « νά "ΐκωβς λέγουσβ· | ττηΑΓννΜ~Ατ .·__.,. .,. ^ ττ- ««^«σχβυ,χς «. μ. 8—12 χ«ϊ κ-. Άς »ίνα: . .. Ε1μ«ι χαλή >.λ σβ
  , . . Άλλ' αυτή νά είναι ή
  ν
  τόν
  ΙΙΩΛΟΤΝΤΑΙ οίχότεδοτ «!ς τό Πά ίϋο"
  % Φάληροτν, «ληαίοτν τού «Μμπάρ», ·ρ φ,4χη 8ρ. 5.50. Είς τ*ς *-
  ί1_Η.·^.'ΑΑΛ'*Ώεέϊ%ε3 ·'«'«Ι^ρά«^ Μ»· Πληροφορίαι ,βρί«βΤ;Τΐλλ.«,^. Τών"^"-
  •V
  «ί|£ ί^Ή» νΤ: | ^' ·Κ^*' *^»· Ι-^Λ Η. ; 15. ΤΙ έντίτ,^
  ««ρίΐοον τα μικρά πβ.ίιά.__________________________________«ββ««β«έλλετβι. 'Α«·.ίγετ. τ*< 4 7.ημ:'">ν, άτ» μίαν «δυνατόν γιχναίχα, ' · *βί*ι1·»ί9εις.
  έν.ττ'βϊ:! τ'ί,^ κεφαλήν τού *ντ:'.πια- ΕΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ δωμάτιον παρλ
  σμ»ένος ... Ένφ ή Λι,άνα ησθάνετο χαλλΐστη οΐκογενεί*, «ληροφ*ρί»ι παρ'
  την μεγαλειτίρίιν ευχαρίστησιν βλέχσυ- ήμΐ»·
  ΒΕΓΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦΑΡΙΑΚΕΙΟΙ
  Ν. Β ΑΚΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΓωνΙ» Σ6λων»ς—Ίχ—οχρίτοος
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΙΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΧ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1911
  Σιόηροδρόμου καί κτήσεων έν γέν« τής Έταιρίας.............. Λ0· 37,6ο*.283·61
  ι,Μ,ινο! ΛοναοιαόιιοΙ :_____Ι_
  ΐίοιιινοι Λογαρΐαο"ιιοί ϊ , . ... ,,.Μ
  ..ίαΐ'ένκαταστάσεις Σταθμών καί Κεντρ. 'ΕργοστασίουΔρ. 186,459.22
  ΓενΛή έπισκευή και τροποπ. φββταμαξών καί οχηματων » 14.945.78
  Λι' άντίτιμον 50 νέων φορτηγών άμαξών............
  ■,ι ίλήρωσις καί αποπεράτωσις γραμμης Μύλων-Καλαμών
  . χία,μ άνήκουσαι τ^ Έτσιρία 25,^24...........■_......
  Λίόίΐηκοι ό|ΐολογίαι Έλληνικ.ής Έταιρίας μαρμαρων
  ► ιΤ,ι.ναι διάοροροι καί ΰπόλοιπα χρεωστικώνλ]σμών...
  . Οή <αι {ιλικων............................·..... έντύπων, υλικών γραφείον καί είσιτηρίων.. Δρ. 1,075,510.03 64,138.41 Ιιια/ιριμα Λάρα Τρα.ιέζαις και Ταμείοις Διευθύνσεως και Σταθμών------ 366,740.21 5,600,000.- 2,592,400.- 177,200.- 231,886.86 1,139,648.46 2,161,67005 . Δρ. 49,927,829.19 Μβτοχικόν Κεφάλαιον. Μ.6τοχικον ινεφαΛαιοΎ....................... Άποσβεσθέν διά κληρώσεως μετοχών *8ί' δς εξεδόθησαν μετοχαί έπικαρπίας............ · ·.....ν.......... Τακτικόν Άποθεματικόν.......................... Δρ Δι' άποσβέσεις μετοχών........................... >
  Δι* άποσβέσεις καί μετατροπήν δαν. καί Σ]τικήν διαφο¬
  ράν κατάτήν 31 Δ]ρίου 1910___Δρ. 3,553,195.37
  Δια διαφοράν εκδόσεως, μεταβολήν
  προθεσμίας λήξεως καί ετέρας δα-
  πάναςΔαν.Φρ.^,δΟΟ,ΟΟΟμεΐονη^στ. » 2,529,685.98 »
  Έκ χρεωλυσίων Δανείων............,............ »
  Προβλέψεις : Διά δαπάνας φθοράς τροχαίου υλικοθ
  καί έργων γραμμης την 31 Δεκεμ¬
  βριού 1910..........Δρ. 150,000.—
  Μεταφορά'Αποθεματικοΰ
  δι* αναν. τροχαίου ϋλι-
  κοϋ καί έργων γραμμης » 766,631.ίΐ
  ΠρόβλεψιςτοΟετουςΙΘΙΙ » 150,000.—
  Έν όλφ.. Δρ.1,066,631.61
  Έκπίπχεται ή άξία 4 νέων Μηχαναί .. » 222,850.98 ·
  Δι' έ'κτακτα ϊίργα καί έκτάκτους δαπάνας
  ΠΑΘΚΤΙΚΟΝ
  Δο.14,831,ΟΟ0.-
  169,000.-
  16,000,000..
  224,2263»
  23,726.8»
  1,023,609.39
  853,894.86
  2,ί»6,357.Μ Ι
  'ΥπόλοΜΐον 81 Δεκέμβριον 1910.. Δρ.
  Πρόβλεψις Ιτους 1911............. »
  Έν όλω... Δρ.
  Έκπίπτονται τα δαπανηθέντα <ό 1?1ί » Πνόβλ,εψις δι* άποζημιώσβίί έϊτυχη- μάτων, άπιολ*Α&ν κλπ...........Δρ. ίβλθέ Έκ.ίο«β^ Πΐ/ήβλεψις διά δαπάνας άνταλΑα—«*- Ν&ν τεμαχίων καί ανανέωσιν τρο¬ χαίου υλιχοΰ..................Δρ. Έκπίπνοτται τα δαπανηθέντα τό 1911 » Δάνειο : Γ«αμμής Π.Α.Π, Κ. Καρΐιαεΐ & 3οπ5 αρχικώς £. υπόλοιπον £. 18,882.99 85,000.— 103,882.99 74,567.66 35,000.— 82,299.95 843.780Λ8 "}9,816.38 »,700.0β 110,000.— 106,016.— 8,984.~ «79,779.11 ] 286,000.— _ "252,200.— Δρ. 6,306,00α·— > Π.Π....................Φρ .12,600,000.— » 12,600,000.-
  » ' Π.Όλυμπίων Κυλλ.Έσωτερ. Δρ. 6,000,000.—
  Υπόλοιπον........ » 5,484,000—·
  • Μύλων Καλαμών Κ. Καρΐιαεΐ & δοηε
  αρχικώς £. 120,000.—
  _ Υπόλοιπον £. 114,300.— » 2,857,600.—
  • » » "* 'Εσωτερ. άρχ. Δρ. 2,6ΟΟ,ΟΟΟ.—
  υπόλοιπον...... » 2,489,200.—
  Δανείου Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος...........Δρ. 176,660.45
  Πιστωταί διάφοροι, Ύπόλοιπα Πιστωτ. Λ]σμών, 2υν]τα καί Προμηθευταί
  Ταμείον Συντάξεως ύπαλλήλων Σ.Π.Α.Π. "Υπόλοιπον Λ]σμοΰ τού........
  Έχκ^ίμϋϊς λ]σμο'ι (έξοδα Δ]ρίου καί ΰπηρεσία Δανείων μέχρι 31 Δ]ρίου 1911)
  Μέρισμα Ιτους 1911. Επί μετοχών 124,269 πρός δραχ. 5....... ■.,.......
  Υπόλοιπον Κερδών καί Ζημιών έτους 1911.....,..........'.......*....
  29,811,860.45
  989,208,11
  76,998.70
  223,300.11
  621,345.
  20^84
  Δρ. 49,«»,8».1»
  ΚΕΡΔΗ ΚΛΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΧΡΕΩΣΙ^
  1 Π
  Φόρος «τί εΐσιτιιοίων έπιβατών ίτυυ;
  * > οίκοθομών ι » .........................
  » Ρπιτηόεύματος 'Εια»ηίας » » . . ...................
  # »_ Λιμιοοίου επί κ-υκλοφορι,νοιον Μειοχιϊ,ν 'Κΐαιριυς.......·.........
  Αν«/Ο"ΐιζ Δημοσίου επί εΐσπράξεοιν γριιμμή; Μΰλων-ΚαλημΛν ϊτ-ιηις 1011.
  ϊ!τ<ι· Ή.,ονΕκμεταλλεύσεως γοαμκής ΐί.-Κ.-Μ. (ίναλογι>Γη είς τό Δημόσιον.
  Τόλ'ι- .-ιρομήθειαι κα'ι Συνάλ κή ίίιααορά Λανπ'ον Κ. Κ.ιιΊιηοΙ & δοΐΐί,
  £■ 5?:3,ΟΟΟ επί ΐπυλοί.του. £. 202.200 /. 11.4,·.2.4>.8Ί Δρ. 28!),414.7Ο
  Χρεωλΰσιον Ιτ-ους 1911........... » 1.-200____ » 30,307.05
  Τόκοι,προμήΟειαικαίΣνναλ/κή "^ —=——
  διαφορά Δανείου Κ. Καρΐιαοΐ
  &5οπ3................... ,£.240,000 » 12,060 ...........'.
  Τθ'."ΐ. προμήθειαι καί Συν/κτ)
  οι/ιφοοαΔαν.ίουδι'Όμολογ. > 120,000 » 3.-(5«.5ί.Ο Δρ. 87,443.45
  Χρεωλτχτιον ετους 1911........... » <;«) ·»____15,192.10 Τό«ο» έσο)τερικοΰ Δανείου Δρ. 6,000,000.. ..Τ............ Δρ. 193,095.— Χρβη>λι'<οιον έχους 1911 όμολ. ι?20 πρός Δρ. 200___ » 44,000.— Τόκοι έσωτερικοϋ Δανείου Δρ. 2,6ΟΟ,ΟΌΟ................. Δρ. 124,895.— Χρεωλύσιον έτους 1911 όμολ. 58 πρός Δρ. 200___ » 11,600.— Τόκοι προσωρινήν Δανβίων μέχρι τής 31 Δεκεμβριού 1911............... λρβωλύσιον δανείου Έθνικής Τραπέζης................................ Δικ<ηο'.ματα Γαλλ. Δημοσίου διά την κυκλοφ. μετοχων έν Γαλλία Φρ. 14,026.95 Προμηθεια Πρακτορείον Λονδίνον καί έπιστροφαί ν»ύλων.............. 15,000.-^. 100,470.75 670,159.26 Δο. 785,630.01 918,675.17 701,624.88 6,456.54 Δρ. 1,026,656.59 Λρ. ΰι,Ι,ΟΚΜΓ» » 2,178.40 » :*,7.Γ>(. -
  » 11.8ΪΙΙ.Κ0
  » 821.11*-1:
  V
  Π
  » 319,721.75
  * 305,095.15
  - 102,635.55
  » 237,095.-
  » 136,495.—
  » 110,170.70
  2,087.25
  Διοίκησις. Άμοιβή Διθΐκηνι-
  κοδ 2υμβουλίου...........Δρ. 14,250.—
  Πλέον φόρος Δημοσίου 57ο -
  επι τοΰ εΐσοδήματος...... » 750.— Δρ.
  -εντρική ΰπηρεσία......,.............. >
  Εμηοριχή ύαηρΐοΐα.....................
  'Υ/τηρεσία "ΕΧξεα>ς ηαΐ Εργοστασιον... Δρ.
  » συντηρήσεως γραμμης....... »
  1 · συντηρήσεως τηλεγράφου.....
  Δαπάναι τμήματος Μύλων-Καλαμων ,
  Πύργου-Κυπαρισσίας-Μελιγαλά......................·
  » ' » Διαχοφτοΰ-Καλαβρύτων.............................·< » Λουτρών.Κυλλήνης..............................Λρ.1ίί.373/1 Συντήρησις » - » ...,........................... * 4^719^» Άσφάλιστρα Σιδηροδρόμου χαί οίχοδομής Γραφείων..................... Συντήρησις κτη(ΐατων Έταιρίας καί ξενοδοχείου Όλ.υμπίων.,".............. £1σφορά τής Έταιρίας 3 °/0 υπέρ Ταμείον Σνντάξεων ύ.τοΑ/»ήλα** Σ. Π.-Α.-Π. ίτους 1911 .............,.......................................... Απόσβεσις νίων έπίπλων............................................. » έλλείμηατος Ταμείον Αντοβοηί/είας.......................... ΠροβΜψ4ΐ{. Διά δαπάνας, φθοράς τροχαίου νλικβϋ καί Ι^γον γοαμμής .... , » Δι' έκταχτα ?ργα καί έκτάκτους δαπάνας................... » Διά δαπάνας ανταλλακτικών τβααχ. καί άνανρωσ.ν τροχ. ύλικοϋ >
  » Δι* αποζημίωσιν δ<σινε;ημά,των καϊ εκτέλεσιν ΔΐΜαστ. άποφάσεων ' Κερδών έτους 1911 ........,...............;.··........... » 2,412.286.60 852,829.82 375,395.31 85,559.21 21,091.84 7,953.80 1,068.40 70,625.40 1,200.— 4,980.38 150,000.- 85,000.— 110,000.— 35,000.— 948,431.22 7,034,005.84 » » » καί ' '7,'θΟΟ.- 11.218^70 Ύηόλοι,τον ΚρρδΜν ?τ;<ηιο 1010 ......... ΙιΑ(»?ιράί;ιις τμήματος 11. Λ. 11.·.......... 'ΐϊνοικια καφρνπιιον..................■ · · Μΰλίον' Καλαμών...'........· 1 ΙιΊργου-ΚυπαρισοΗΐς-Μι λιγαλά Λιηχοφτου- ΚαλαβρΊ'ιτοίν..... · ίΐ, ρνοικίιυν Λοιιτρο>ν Κυλλήνης
  £ υ Λουτρών καί ύδατος »
  Ρρνοδονείου Όλυμπίων
  » 6ζ ννοικιων κτηματων Ειτκιυκιΐ, «"·» _ ςΐ-νυυ«Αίΐ'««
  Έκ τΰκων προμηί)βιών καί ΣυναλΤ,πκών ύιαφορών..................|
  Παραγραφέν τοκομερίδιον έτους 1905.......·,···,······;" '™ηρ,ίήρω<: Εναπομένον υπόλοιπον πρός δφελοςτοϋ Δημοσίου εκ τής εκμεταλλεύσεως νραμμής Π. Κ. Μ. συμψηφιζύμενον έναντι των «αΟ/'ντου οφεΐΑθ- μίνιι»ν τχι Έταιρία έκ πρόγενβστερων έλλε-ιμμάτων εκμεταλλεύσεως χης ιδίας γοιιμμής......................................... 4,7 !ΧΙ·] 0 640.—- 1.43Κ.Ι» Ι 26,-14.110 " Λρ· 7,0^,005.84 'νπόλοιπον κβρδών έτους 1011 ΠΙ»Ο_! ΔΙΑΝΟΜΗΝ πρδς αχηματιοιιόν Άποθεματικοΰ Κεφαλαίου (άρθρ. 48 Καταστατικοΰ) δι αποσβεσιν μετοχών....................( '/ο χαρτοσήμου τοκομεριδίων επί ' Επί χρβωλυσίων επί Επί κρατήσεως άποθεματικοδ έκ Κερ3ών «τονς 1911 μεταφερόμενον είς νέον. 634.025.95 103,687.- πρός" 22,246.50 » 5°/« ίπί Δρ. 741,550.25 Δρ. 22,246.50 22,246.50 11,123.25 11,123.25 7,415.60 621,346.— 83,369,75 12,680.60 Δρ. 6,184.35 » 1,112.30 . 6,296.65 200,584.32 Λρ. 948,481.22 Έ ηλτ,?·μ* τ»ί |»;(9"ι"«5; γενή*»» Κ. Ό Προεδρβς «ου Λιοινη«ΐ«'οΡ Π. Χ.ΚΟΥΣΕΧ ίτ.ο της εγκρ(ο.»ς τοθ ηαρβντβ; Ίσολογιβμοδ, υπο της ι εν. τβν μετοχων Σονελευαειβς, συμφώνως τί *"^ ΈνΐΚζΙϋη έΊ» Ά&ήναις, τ» 27 Φεβρουάριον 1912 "Ο βπΐ τοθ Λσγιστιχον ΑΝΔΡΕΑΣ Α- ΖΑΛΑΠΠΑ2 ΙΟΥΛΙΟΥ — Είς ίνίβΐμίνει κ'ς τό Ροντίζ, α¬ πήντησεν ό ίικ«στής. ©ά της δώσητε άμε'β'ας λόγον τής διαγωγης «βς. Ή κόβη σας είναι ή έμπιστος σόα6οι>λό;
  βας κ«ί δίν κάμνετ* τί*οτε χωρίς πρό"
  τερον ν* την έρωτήσ*τε. Κανέν μιχττι
  κόν 8«ν ίχετε άπο αυτήν. Θά δώση
  λβγον 9'* τάς πράίβΐς «ί ολοΓλι έλα¬
  βον χώραν ε.ίς την οικίαν ββς.Ή Λ*υ
  κη ονηξίωτ* νά προδάλη την *λ«χί-
  /τντίσταα-ιν κα{ τα. δάκρνοτ κα,ΐοί
  μ,οι τής μητρός της ό—ήρξαν ή
  μάνη διβμαρτΐίρΐα έναντιΊον τής άδικίας
  έζ κ*} έρρίφβησαν είς τας φολα-
  ΐης.
  Ό Σ!»λιν<άικ, ή θυγάτηρ τού καΐ 6 ?*>ανές ώ?ηγήβητα Χθ»Λ* *1ς τθ
  ^ Οί δικοΜΧταί τού Ροντέζ είχον σκο¬
  πόν νά άοχίσοι/ν την ί«όβ«σιν διά «λ*
  ,γίας 4ίο5, διότ: έφοδήθηβαν μτ/ΐΓως
  σταμ—ήσο^ν την ϊ«χην. Καί χληθείς
  ν* εμφανισθή ό Σαλινιβχ ^ τ(>5 Εί.
  σαγγελέως 0 χωοικ4ς *!*£ χα««οά καΐ
  ξβστεία 5τ( ίίν άν*γνω?ίζ4ι οΤΧλ-ην δι
  κ«ιοσυνην άτό την !!*α!οβόνην τοιΐ κο
  ρίθ^ τοο καί 8Τ( θΐ ϊκαυ.ν,ν ίχκληβιν
  είς τόν κόμητβ 3ε Ροντέζ. Μίνος ο χ6
  μης είχε δικαίωμα νέ άποίώα-η οίον- '
  δήποτε δοΛμόν δικαιοβύνης «|ς χους
  χωρικοιίς τοι>. Ή ίίκη λθηον οΐν {.
  γινβ εναντίον τού χω^ικοδ χαί της β»
  γατρός του) ή κρίτηβις δμως των κα
  τηγοροομένων διετηρήθη «ως δτουτοΰς
  ζητήίει ό κάμης καί ή ό-6βεσΐί φθά-
  «ι μέχρι τού Σ«μ6οολίοο τής 'ΒΊτι-
  κρα,τείας.
  Δέν συνίβαινβν ϋμως -Λ) ί$·ο διοττθΰς
  λαθριμπόρους καί τ*ν Σιλδανες.
  1 Ή δίκη των ιτρώτων μ* δλβς τάς
  φνήσεις χβί τάς δι«υ.αβττ>ρί*ς τθδΜο
  νϊς κβΐ τολλών άλλων « όκοίοι επί-
  μινον νά ΐ>χτκττηρίζοον 8τι <5τ> τί·μι«ι
  ίμτορθ! ήρχισεν άμέβως. Τ4 σώ
  έγκλήματος εΐχε έξβφανισθεϊ, τα
  τα έκάησαν, το πλείστον ίαως __
  λαθρ«μπ6ρων, διά ν* άινοφύγοΐΜ τα 6α
  σ*νιστήρια επροτίμησαν νά ιτροβοίϊνεΐς
  —λήρτ, όμολογίαν.
  "Ενας μαλτστ* &τΑ αΰτοός το τρά-
  6ηξε περισβο-—ρον. 'Ιίρρίχθη'κ· τοϋΜο
  νϊς τόν 6πτ>ΐον άτεκάλεσε «ψίατολαβρ-
  έμ.χθ?ον, άγνωστον καί δκοπτον ϊνβρω
  παν, 6 οποίος μ* πληρωμήν χατώρβω-
  •τϊ νά Ίταρεισφρύσ^ μα>ζό των χ αι ν ά
  τεθή ΰχδ την προστασίαν των δ»τλων
  των»
  «Τί «?ερεν είς τό ί*μα τ*ι>; Προσέ-
  τεν ό μηνιηήί, Β«6«ιότ«τα οδτείβν-
  τέλλες οΰτε κιι—νίν. Καί μόνον ίιάνά
  άχοκριχρθη τ6 μυστικό'ν τού ό Σαλινι-
  %% καί οώτός Ιβαλαν φωτ ι* είς τον
  σιτοβολώνι.» < Αΰτά δλβ σονεβιβάζοντο μ* τάς π'λη ροφορίας τής άστννβμίας, ή οιτοί* συν τοίς αλλ&ις παροοσίαζ* τον Σαλΐνια/. ώς τιχρλό·; ίργονθν Γαλλο-Ίσπχνιχής μηχανορραφίας, Τβ κτημ* το» »7.?η- σίμεικν ώς άσνλον είς τοΐις συνωμ&τας ΑϊρετιχοΙ ο! οχοίοι δ«ν Οά έγλύτωνον ΙπΑ την πυράν χαρέμενον είς την 04- κίβν τού με ίιατφδρους *ροφά·ε<ς.Βίς το Μουριέ βκρύπτ«το τό άρχείον μυ— στικής τινος έταιρίας, κβΗ αργότερον θά %&3τ*ΐο και τέλίειβν δχλοστάσιον. Άλλά χατ' ούσίίν 8λα α»τά π*ριω ρίζο-ντο είς ε·κανίας. 'Βχρειάζοντο ΰ- λιχχί άχοδείξεις. Ποΰ νά τάς εύρουν! "ΕΟίσαν τον Μονίς είς τ»α ί-Λστινι- «ττήρια. ό ό—οΐος, δμτος διετήρησε σ:ω- *ήν. Βεδαίως «ερισσδτιρα Βεν ·—ρ«πε , νά περιμένουν ά*ο τ*ν Σ!«λινιάχ, καί ; ή Λε,ιχη οί» ήϊβτβτο ν* ό«βληήήείς την ά?μο3ι6—»τά των. | Ό ιίσαγγελιΰς άνέτ)εβ· χλέ*«ν δλας ' τού τας ελπίδας είς τόν χε χωρίσει την δίκην τού νέθΐ» τβυτβ», Ιάιΐό την δίκην των λαθρεμΛάρων. Ό Σιλβίτνες δέν κατηγορΐϊτο επί λαθρεμ ■κο,ρεί*, άλλά ίτι προτάσει άγορβς των λοΛραίων. Ή χατηγορί* α^τή δέν ε¬ στηρίζετο ίΐς καμμίαν βάβιν κκί *ν ^τήν έπρ6β*λον τό έκαμαν διά νά δυνη¬ θούν νά μάθουν άπό αυτόν 8σα τινανό* νά. τοί άν«ΛΚ)ίνωσίν ή Λει>κή.
  Ε{ς την αρχήν 4 διχαστής τόν ίπια
  σε μέ τό χαλό. "Ηρχισε ν άτον κολ»·
  χίύη. Εκατάλαβε δτι τό τρωτόν αυ¬
  τού μίροςήτο ή άλαζονείαί.Διέταξε χαί
  τόν ίβαλαν «ίς εν ίωμάτιονκαλλίτίρον
  νκό, τα &ωμά.τια των άλλων ύποοΊ'χων
  καί να τού κάμουν μερικάς περιποιή-
  σ«ις άχι τάχα διότι ήτο ολιγώτερον έ
  νοχος, άλλά δι<5τι δέν ήτ« -------Λ- δπως οί δλλοι, Καί τον ετ!*τ* με τό γλι>κί>
  δβιχνόων δήθεν είς «άτβν ι»νι«*-
  , ,μ< το ύφος έχείνο μέ το οχοΐον την ιταθαίνοον ώς ίιτί τό πλείστον Ο* 5νΘρωποι οί όποίοι δίν βχουν -είραν. —Φόλ· «Λι> ή δθΐ>λειβ σου δέν Οά
  χ— σοίχϊρά, έ&ν ήτο χωρκτμίνη άιτό την
  '·"*?. «« χωρικοϋ. Ό ί/»ως σβυ ί·.
  μως σ» 5εσιι«ύει μβ την τύχην των χαί
  θέλεις νά συμμ*ριβτ)ης την τύχην των.
  Σφάλμ,α βύγενοΰς καρδίας, σφάλυ.* δ-
  μως φβι6«ρόν. Ό κόυ.ης «έ Ροντέζ είς
  τόν όχοίον οί άνθρωποι αύτοι είναι ά-
  φθντιωμβνοι, τ>ά ψχνχι όλιγώτειρον γβν-
  νβΐος άπό σέ καί 9ά τοΰς έγχαταλβίψη
  ι* πολυ ευκόλως είς χ*ίρ*ς τής κθ'.νής
  ης
  Καί μ*τά τάς γενικάς αύτάς πάτρα
  ρήτϋς Μ>ν (άνέκρινβν
  —Διά ποίον σκοπόν έπηγες «ίς τδ
  ηι* θί Μ;
  ην ρι;
  —Διά νά Κω την Λευκήν Σχλι-
  νιάχ.
  Απήντησεν ό Σιλδανίς.
  —Την νβάνιδα ταύτην γνωρίζβις
  πρό πολλού χρόνον;
  —Πρό δόο πβρί'ίρου «τών.
  —Ό σ*οΐΓΟς σοι* ήτο ν ά την ά
  —Την ήγάΛων καί ήθελον ν* άγα
  ιτηθώ άπό αύτην.
  —Οί γονείς της τό ήξευρον;
  — Οχ' αύριε
  χ» ύριε.
  —Δέν ·τόλμηβ«ς νά την
  —ΕΙμαι άκόμη πολο νβ'ος.
  —Καί πρό πάντων πτωχός.
  —Ήμπορώ νά έργασθώ είς το
  μ<3 τοΐ3 Μονριέ. —Βεβύκα, άλλά ό τυχών όιτηρετης τ·οί3 κτήνΛτος δέν ήμ—ορεί οτν ίέν εί¬ ναι τρελλός, ν* σκεφθή κάν, νά πάρη <τ6ζ|θγον την Θι>γατ6ρς', τοΰ χορίον τ«ι>.
  . ._, ΙΟχι κύ(>ιε. .
  — Μήιτωί τάχα θέλεις να μ«ς ίώ
  ς ν* έννοήσωμεν ότι ή Λευο'.ή Σ«λ(
  νιάκ σο3 ρίχθηικεν;
  — "Ω... Κόριε··. Είπεν ό -ΐλ-
  *ανές ά ζωηρότης». Θά ήτο ώς νά
  ήθελον νά συκοφαντήσω την άγνο:·'ραν
  των νεανίδών.
  Ήγαΐτηθην π»ρ' αυτής «αί ε'λτίζω
  νά την καταστήσω σύζυγον μου. Είνε
  αΐ'τη ή πεποίθησις μο^. Βγάλ«τέ μου
  αυτήν την ιδέαν καίϊέν βχω πλέον τί.
  ιτοτε. 5ίν ΰιπάρχω κάν πλέον.
  — Καϋμένο παλληκάρι..
  — Μέ λθΒΓΒ-ίσθ'ε χύρΐδ..,. .ι
  —Ή αφελεία σου εΓνβ μ«γ4λη καί
  6* έλυ—ούΊμ,ηιν νά σέ έξαιγάγω άπο τα
  ϊνειρά τον. Ό κ*ιρος μόνον θά λάδη
  αυτήν ιήν φροντίί*.
  Ή Λβυκτ) Σαλινιάχ δ^ωι 9ιω£*ΐ-
  κ>;
  ---- ΜάλΚΓΓ*.
  — Σ3θϋ ϊϊιδε τώρβ 5
  — Νά μ»δ δώη} ά
  — τΗτο πλο«»ί« *«χ β»
  χ,δς. Πιθανόν νέ 1«%Τ·«
  Μ«»ριέ Μ νά «γορ-Τ,ί
  «λλοτν δι' βπ>ττ)ν.
  Είχον <τ>ν»ντ««ξιν μ»
  — Ποά ;
  —Είς τ4ν »ρρ
  — Δ*'ν είνε ίι««τον.
  — Μ&ιντ*. 'ή
  <τιτο*5ΐλών μ,ετβξύ τοί τής ά'ίοβήοιης. . — Κ«ί Μ ήηις μ4 την — Καί ν«ί,