90276

Αριθμός τεύχους

9022

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΕ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/3/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1
  Σελίς
  »
  Α'.
  Β'.
  ό ατίχβς
  Δρ.
  3.—
  Ι.—
  Γ .
  »
  »
  1.50
  »
  Δ'.
  »
  »
  0.50
  τάς πίρ«ν *ής <«$ς ^^ ^^ »ι»ι>Μΐς γίν*τβρι ελάττωσις των τυμώιν.
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  4 ο,*ν©ς Δρ. 1 —
  » » 0.80
  ν » 0.80
  » » Ο.4Ο
  — ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΒΛΑΧΙΟΧ **ΑΒΡΙΗΛΙΛΗΧ
  'Έτος ΚΕ'. άριθμ.
  Σιλί» Α'.
  » Β'.
  » Γ.
  » Δ'.
  ΑΙ ύ»*> την
  άγγελιών σι^μφωνβδντ- χ «τ1 ίηοτ&ητ}ρ.
  Αθήναι Δευτέρα Κ ΙΜαρτίου 1913
  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΕΘ|ίΟΥΣ
  -Ι- ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ
  ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ2
  '* ι Ο -----
  1. Βενιζέλος Ελευθέριος
  2. Γρυπονησιώτης Ιωάννης
  3. Δεμερτζης Κωνσταντίνος
  4. Ζαβογιάννης Δημήτριος
  5. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων
  6. Καζανόβας Γεώργιος
  7. Κορομηλάς Λάμπρος
  8. Κουτσοπέταλος Λουκδς
  9. Κριεκούκης Δημήτριος
  10. Κύριλλος Βασίλειος
  11. Λαγοπάτης Πολύβιος
  12. Λαμπρίδης Ιωάννης
  13. Μπενάκης Εμμανουήλ
  14. Μπρισιμιτζάκης Ιωάννης
  15. Νάκος Λουκδς
  16. Νεγροπόντης Μιλτιάδης
  17. Παναγ ίωτόπουλος Άναστάσιος
  18. Παπαχατζης Σπυρίδων
  19. Ρακτιβάν Κωνσταντίνος
  20. Σακελλαρίου Άριστοτέλης
  21. Στρατούλης Γεώργιος
  22. Σωτηρίου Δημοσθένης
  ΙΑΚΩΝ7ΚΑ
  Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΓ ΓΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ
  Κ»λά
  |ταρρά,κτης τού Βενιζέλου,
  σ*ν τί»ί ά^νηχ*νή τού έρ-
  ,νοβτ*βίου, ίβαλεν είς όμόρ-
  Ρ°^Γ 6^ ^άΑ
  νβ6 την ηΐριοδείη,ν τού, τόαιρ
  «εριαοότερον παθακίνεταιι και
  ΛΊβ,βσηνία εφέρετο ώς ή όχυ-
  ρωτέρα τού Βενιζελιαμου
  άκρόπολις ;
  "II
  διότι ό ΛΙεο
  σηνιακός λαός εφέρετο ό τα-

  ρ
  . τόν
  «η?ον *πεκατ£ατηαεν είς την
  εξουσίαν τού οΕκου της
  ΟΙ ΛΙε,βήν^ι
  Χθηβαν ώς ή
  τ*ν φυσά 6
  Ι δίνη ό Θεός !
  Δίν -ταρίβτατο πλέον ένώ-
  —'««» ^ών Με,αηνία,ν ό λο -
  ~! δ
  ατιν των χιλιάδων η
  ών ποο τόν ήκροώντο μέ τάς
  δυνατάς ψ»χάς τονς,τα ζΜτ«
  άθί ά
  βυθόν ώς την
  άπό
  κομμτττϊαμόν ;'
  "Η δια τόν 2να η δια τόν
  άλλον λόγον, τι» 6·δ-ι~ν β£·
  ναι ότι ο κ. πρωθοπουργός
  έφύλαξε- τήν λαμπερώτ&ρη
  ναΐ θ&αματιντώτερη ^
  δια
  της
  ώς
  • ανθρωποι, ώς ατομα, ώς πο-
  (ΆΐτΛε, ώς "Ελληνες. Και ή
  λ' ό πατήρ, ό άδελφός, ο βω
  τήρ, ό ευεργέτης. Καί πα¬
  ρίστατο άκόμη Α μεταμορφω
  της, ό δυνατός, ό ΓολιάΟ, ό
  τρέψας είς φυγήν τα ταχκά-
  λινα των παλαιών κομμάτ<*ν, ό άναιτήβας τήν 'Έλλάδα ά¬ πό ήμίνεκρον «ου την πήρε. Καί παρίστατο άκόμη ή Δύ- ••5» ή ααρώσαβα τα πλημμυρών άπό αλήθειαν, κατακλυβμένος άπό τρράγμα- ""ία", χ~όυ>ματοβολ&ν άπό ·»β -
  |Υθν«5τα, σπενΟηροδΌλών άπό
  λογικήν, ίίνας άνεμοβτρόβι
  τον
  '5> είς Καλάμας λόγοςτου
  " "~*ν £να ρητθρικον δυνα-
  μουργημα, δμοιον πρός ατ¬
  μομηχανήν άμγοστααέου,ποΦ
  βοΰζουβα καί κροτοΰαα καί
  βιχκοόν άδουσα βάνει είς κί¬
  νησιν τα λουρια, τα καρού -
  >εα, τας μηχανας, τα μηχα-
  νήματα.3 τα /.θμμάτιά το,υς,
  ταδόντίά τους,τα χέριάτους,
  τής γλωββές τους, τα βπλάγ-
  χνα τους, καί γβμί,ζεε τήν άτ-
  μοαφαΐραν τού έργοβταπίου
  άπό £να βρυχηθμόν θηρίον,
  τα όίϊθΐα τρώνε, τα οποΐα ττει
  νούν, τα οποΐα ξανατρο>νε,
  τα όίϊθία ξαναπβινοΰν, α?αθά
  νεται δέ ό έπιβκέπτης τού
  |ί(>γοβταβίθΜ μέβα βτ' 'αύ-
  τιά τού καί μέβα στήν ψυχήν
  τού εί.«ιχωρουν,πλημμυρο!ϊν,
  βίβελγ,ΰνον τό άαμα άβμάτων
  τής εργαβίας, τής ένεργεί ■
  άς, τής δημιουργίας, τής πά
  ραγωγής. "Εται αύτός ο ρη-
  τορι·κ?>? τών Καλαμών κ» -
  τής προτέρας
  |/—υχίας των, τής προτέρας
  } "ήουλωσύνης των, τής
  ς ι ί'κμ ί-ϊω«·ΰνης ΐων, ήθι-
  της, φηοκκής, πνευματικάς,
  , «ίκονομικής, πού δέν ήβαν πό
  Ι λιται, άλλά ραγιάδες, ποβ
  Ι* "
  βεα, καί.,τήν οκνηρέαν καί
  τήν τ. ιραλυβίαν καΐ τήν έγ-
  κληματικότητα καί τήν αΰρα
  νειαν καί τήν ραγιαδωαύνην
  ρητορα, ένώ-
  ααί
  καί ύηό μίαν φιοτιαν ρήτοοα
  καί ακροατήριον, ήλεκτρί-'
  α καί ήλεκτριζομένους, ί
  τηχουντα καί κατηχουμέ -
  νους.
  Αί Τίύο είκόνες τού «α>. *ι-
  ' ου καί τοΰ νέου πολιτικου κό·
  ■ σμου, τας οποίας μέ χρώμα-
  τα μ»γάλου ζκΛγράφου, δυ—
  νατου ζωγράφου, ίμπρεαβιο-
  νίβτα ζωγράφου, ο Βεν.ϊέ-
  λος έτ;αρουαίαβε πρό των ομ
  μάτων. προ των εγκέφαλον,
  πρό των ψυχών, πρό της ό-
  βρώμικα χέρι
  *δή
  >ν;ο να άλληλοβκοτόνων-
  άλληλοκλέπτων -
  τους έκμεταλλεύ-
  ή λαθρέμπο-
  ή κολοκουραδζοΰ, ή ά-
  λήτις, ή βαγαπόντιββα ΐτολι-
  τική, μΐ τό γόνατό της επά¬
  νω τϋυς, ή άνάμνηαις αυτή
  Εκαμε τούς Μεααηνίους να
  βλέπουν είς τόπρόσωπον τοΰ
  ΡΥνιτητος.
  Η -*ν«ί**ί «ου λέγει
  ρος,
  λή
  „_.-,___.___ τήν
  βρωμο - Έλλάδα «ου ξεύ-
  ρατε καί ξεύραμε- δεν θατήν
  ξαναειδήτε πειά.
  Ή Δύναμις «ου λέγει ί
  Έλλάδα τροίΐ γλυ-κοχαρά -■
  ζει. Έργασθήτε 6λοι δια να'
  τήν καταβτήβετε αεμνήν, ίύ-
  «ορουηαν, δυνατήν, μεγαλο-
  «μής άκόμη των Μεββηνίων^ %
  ακροααων τού, υπβνθυμιΐουν 2* , ~
  Συλλόγου, ί «
  κ ε ι νόν οοτις τούς έξανάκνμε
  άνθρώπους, έκεί*νονδατιςτούς
  έί|ανά·Λαμ« πολίτας, "Ελ>η-
  τόαον τολυ τας δύο είκόνας
  «ου δβίχνει ό "Αμλετ τού
  _αέξ»ηρ βές τήν μοιχόν καί
  βυζυγοκτόνον μητέρα τού,
  την είκόνα τού ώραίιθυ »ν «
  δρός της, τόν οποίον εδηλ^*-
  τηρόαβεν, τήν είκόνα τοΰ κα-
  κούργου έραατοΰ της, τόν ό-
  Καί ίδγαιναν άπό τα κατα
  ϋύμια τής ψυχής των αί αι-
  ακόπτουααι τήν λαμπροούνα
  μην εκείνην αγόρευσιν περι-
  άνακραυγαέ;
  μάς ζήαης !
  1*ας ζήβης !
  — Χρόνιαι. ΛΙαθουαάλια να
  Ή Δύναμις «ου λέγει :
  —'Ανδρωθήτε, ταιλικο -■
  θήτε, ίτολιτισθήτε, δόστχ τα
  χέριά βας, δόατε τόν λόγον
  τής τιμή'ς αας, κάμετε τό ση¬
  μείον τοΰ βταυροΰ, δτι θα
  αυντελέαετε όχι μόνον να μή
  φβ/ύγουν είς τό μέλλον "Ελ·
  ληνχς άπό τήν 'Ελλάδα, άλ-
  λα να γυρίβουν πίβω κι' έ -
  κείνοι «ου εξενίτεψαν τα ά-
  γύριβτα, τα καταραμένα «α·
  λαια κ όμματα.
  τική φεύ! ίέν βίν* οδτβ καιρϋία —■-,
  αϊ«ττ>ημ«, άλλά νοΰς. Ό δέ ρωμαντι- ·
  ομός άΐνη·χΛΐ είς τ*ς «τφα'οα; »/.ί!ν»ς}
  ΓΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΜΟΊ·. 1Γ?5 έν^^«ι ό Κ«6ν»ΐγητής Γ«ρασ<Γέ 2 ·Λ»ν. κατωτιρον ψυχισμόν. ( «ιστράττΓΓθς Κουμο^ο^ς , '° Χατώτ«ί»ί ««τας ψυχιομός σ^νε ««ήν ^τροβιά. Ό ίχων τβ ^λιεσεν , ω"ε ^ Τά ύ™*™* } ί <**ντηφ& ώρίθτ, πλάι- Α^ί<ΓτΡατ7ιΤ°- ^ V ^λατσωσιβ' βν «ν νβμκζ&μ,εν&ν έως τώρ^ »τι Μ ^ Κ*λβί^ν τηΐλβγΐρα^ικ^ι πλη^ο ■«"'-·· τό ^εκορ τού διανοητι ^"τ"*1, β "^ ««τ*!*·^. ' Κ. Κον4«»υνί<>ί)>ος >ο*ί ^*ι ίβν, *™™™· να είνε *μρ* α-
  Γρώται
  άν ε'/ΤΙ ττ5 χτιυν/θν τής Νομικήίς,
  ' »>ι ' ~- τ^ οποίον τ(»9ν πϊρ:φώθν*ί άλλά 6ε-
  Ού, αί άναμβνόμ*^ **£* δεν >' ή ^Κ1* *» Οικονο
  ιι, <ά χΛροοοθχούτ-ίν^ι, * Ι μνήμην έξόχ»υ ώ- _ -^ ΠΑρΑΛΗρΩΝ Μίθ0. · την ο—>ι«ιν —φιμβνβ: ο Κ·ΟΠΟΣ '
  ν* καμαιρώ^η, κιστεύομεν καί "Οταν <τ«ς έλέ^ίΐαεν · ις ^ανατικούς τοο φίλοος νά έ- ^ι®^ αί ,^χ^^' . Χάαοιζί τέν ΐαν θΒτΒτγοιητευσιν. ΛιΙ&ψ ! | γ,ς έδώ! Γούνϋΐρης 4κ·ί/ Γού -^^ Κν&ς ν ά ίν<μίζ«τε δτ< ^τβ-' ξ-χ' Γουναιρης αρ*στ«.ρα! Ζή- ^ρ,ί^Αίν <,Χψ.χ χόγο. | ό Γ<ώνζρτ»]ς. 'Αναμένετβι 6 Γοώ Κ,βι ««ως έκε,κάρωσιε τάς γνώμας Προσΐϊοτχάτα! ό νυμφίος.^ Καί ο ^Λς ^ ^^ς ι^οιχθβς ομιλών οπτό τό ς πβρονσιάζεται μβ φωνήν θ»0- μίΚΟύΜ^ι τοΰ χι^τροο «υ. 'Ομολόγΐ)^ ιϊ ιδίας Ράλλη, μέ (χοφίαν Μαο «,^ ^, άπ·οικαλί-τ4ί μυυυτιχά τοό Κοά-' η, υ.ε οοΜτθημκτα Κβνμθι/ννθυ- «ροικς καί μίυυτιχέ των οποίων ή νκν/.ά>
  ^λ.ηνβί3ρς Εΰτα^ίιον. λιυΛίς 2ιν εΤνχι έθνΐική {κπτηρΐειτία -—
  ΐίλίυτβίο ςτών Μ&ίχανών, Μοί- μοΕΧΧ^ν, τέ «ντίτ>ετο« — χαί ΐ««·τι*ά
  χ*ί ούτος. Ό «ελβυταίος τών ^ ΟΒΟίΤ ,«νλογικώ; οχι υάν«ν δ*ν τόν
  Γ5»ζ, Ά*ίν»τβέζ «αί αύτοι;. Ό ώφ*Χοΰν, ίϊλλά τ»^ δβραβρώνοον καί ·
  ρος τών πΛλα<«κομματικών, πά μ.«—^ά .-ά ό—οί* όχι μόνθιν τόιν άντίπα- ιμΛτί'κός χαί ούτος. Χο^ ,δβν τόν ·6«ραΐθρώνοαχν-, άλΐλά καίτόν «λμούς ίγκ χ»| δέν 6λέ·π«ι. ,ίξ«ψώννΛ! ' «χ»ι χαί δέν άκούει. Τέ πιράγ- Δ*^τί ιλοΐπόιν δλο< αύτός ό Λ ϊ{βφ*ύιγοί>ν. Την μ«τα<οίλήν βμό^ς τής πιατιρ!θ>τι»ΐιήςΛήΐβιιη«.ήις, τή;
  άντιλοψιβάνίται. Την προσελχ,ύ λ·.Γτι·κής κοομιότηιτος ;
  *ς, τό μίυος, ό φ*9^/οϊ. Ό 'Ακϊ*'*?*<&*, 8«*τ·» «γε τον άντ)ριωπ9νι. "Αί άν»- ν,ώ χιαιτά τάς έΜ,λογάί « κ. ΛεΛίδης «- «"Αιμιλετ» νού ξΛβανίζιται τ©ν άναπλιτιριθ'ΐ δβ ένας ττα- καί καλλιτέρας δικ*ιοβύνης. | Ή περιφρόνησις τοϋ κ. Γ. Θ*ο·τό'· κη πρός τον Ελληνικόν λαόν *Ιν« γνω ( —ή. Ό δέ κ. Ράλλης όστις κάμνει . ' ν είνε άπό τάς άριστ&νβ1— καίτάς αώτοΓΑρατοιρικωτίρας ς. Ό "Ελλην δι' αυτόν δέν είναι πολίτης* άλλά κο'ομ-πάρος. Δηλαδή δρ γανον έκλογΐκόν. Κ«ι ϊπειτ* π^ β« είδα ιΦ βΐ ξέρω. Ό Ράλλης ««ν Λ. κου«.πχ- ν Μόνον 4 σουΛτολίτας. Πρώτην φοράν οί ν«ς βλέ«οι>ν πρωθυπουργόν ίνα β ο μ-
  πολίτην των#
  —ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΙΔΗΡΑΝ
  "Ενα τηλΐφώντΊμ» τοί τηΐλεγραφεί-
  Οϋ Αθηνών μάς εί3οχοίη.σΐ τας πρώ¬
  τας πρω'νάς ώρας τής χθές «Νά πε
  ίίναι αί λέξεις αυταί τοΰ
  βλή-
  'λογοιτβχνίαν, 3π*υ χάθε μιά θά είχεν
  ίδιάζ«ντα προκτοντα ε6δοχιμή~ως—
  φρίϋ-το, ποί καλλιε>ργηθέν στή Γαΐλλία
  παρηγαγ* τόν Ριστέν %χΙ τόν Παιγια-
  ρές καί τόσους *λλ««ς.
  ΤΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙ ΚΛΙ Ο ΡΑΛ-
  ΛΗΣ
  — Τί γ&νβ-ΐτι έδώ 'ς τ©ν Πεςραιά;
  Μέ ιτο'όν είνε το ρεδμ»; Ι
  Ον <Ιπτ^χ4χτ>»ν πρός ν^ί,ηΛΓϊτΐ Ηπιετ' *
  Αθήναι *4 ΙΜΕαρτίου
  (Πώς κρίνεται ά«ό έ-
  πιφανή ΛΙεσοήνιον δι-
  ό
  ...„,. 30^...
  . Μβ τόν
  ί, δέκα,
  Καί δμως τό γρ·αφε?οιν τής «Ά
  ;ως» άπέ^ει δβν άπέχει άπέ "ό
  ττ)λ«γραιφείθΛ> 1000 βήμαιτα. Μετ* 40
  ά τής ώρας μάς έιπ©σκίψ&η επί τ»
  ό τηλεγιραιφιικος δοανομβ&ς, κομί-
  τά τρία
  Τό ?έ γκαρσόν!.
  — "Λ»χ τά ρω
  ! — Λ ότι, η·θ<ελα 1 — 'Η αντίληψίς Ράλλη. — Γι^τί αύ'τ&; 'βγιίρισε; —'^ν βεβαία! Άπο τήν καλή ιθαί την καθχρη τνο γ)Λ>αισ*.... Τό ρίτσι.-
  νολβιδιο :τ>ΰ {υεταχείρίζίται βλέπιε^....
  Καί τό γκαρσόν*! έμιβ'.ιδίαισε σ-χρ/ια-
  Ινό; χ..
  μάθη-
  ζρός
  τών ®[Χηγΐάρων Αθηνών, οί¬
  τινες άνακτχίν-ίως έτοιομ.πάρκΓαν καί
  ταπειΐνώς ίπροιτκίνησαν τρ«ϊς έχίδνας
  τού "Β6νοΐι>ς, μ&5 ένθάμισί τήν κοινω¬
  νικήν πληγήν, την έλκώβη κα-ί πνοιρρο-
  εΐϊ.εχ'θώς, ώς τήν άπειχάίλ'υψί καί
  ϊνας Βίκτωρ Ούγχώ, δι¬
  ότι άληθώς κοβνωνική χληγή, άηίής
  « διχ/Ί-
  γ&ριχΐόν «ΐρονουντ<τίθ|ΐ«ντθ ώς τον «*■ ρισιτον οΐωνόν» τής άνοιρβώσεως, διότι τό νά κηΐρυ<χθώίΐ διικηγόιροι κα-τ' αυτής άπαδεικνύε; ότι ή άνό'ρ'θωοΊς έχ«ι παρει ι λεύει ειρήνη κιακ ήσοχία «Ις τές τάξεις Ι τών πιολιτών. Καλάμαι, 2 Μαρτίου 1912* | «ΜΒΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» Ημερλ (Τό βόλο τοΰ Σιόρ— Λ1ΐ)κ!ιου) < Τό μοο κ*ί ό κορ^*σποντίντ« τσή «Άκρό'ΤΓολΐ)) έσκριδάρυε τέ κατέ Μί- κκ> καί τό γιχ,ου&ιρναμέντο τοο είς τση
  Κ^ρφοϋς, σούμπιτο «ιορ Μίκιο ιιην&·
  ρίστηχ* τράπο, Ντούχοο* σιό^ Μίικιο
  δτι ή κνφΐχοπή αυτή μοΰ Ιχαμε
  τήν μεγαλειτέρον εντύπωσιν καί ά*ό
  α^τό άχ£μη το γ«γονός δτι άνθρώπινο
  ποδάρι έπέτησ« τόν Ν. Πόλον και άν
  βρώπινο χέρι ίστησεν «π' ατ>τθϋ τί,ν
  σημαίαν,
  στιγμήν είς την 'Ελλάία
  είς τές χολεις δ {νας κρο^παΑε-ί
  ν' άπατήηβ τόν άλλον, καί ό ίλλος νέ
  χλεψη την πνιοματικήν περιουσίαν τοδ
  γείτονος το», καθ1 ήν στιγμήν & χαθ»-
  νας άπό μάς ϋ»ό τό χράτος τού νομου
  καί μέ τόν κίνδυνον νέ στερηθή τής
  προβωπιχής το» έλβοθερίας δΐαψεό
  8«ι «ράγματα ή αληθής ϊψις των
  οποίων λάμπ«ι περινβοτερον άκο ?,τ;
  έλαμπεν ό ήλιος *ίς τόν Νότιον Π6-
  λον 2ταν μετα τιτράμηνον ανάπαυσιν ά-
  νέτεΓ/,ιν είς —ο ούρανιον στ»ρέωμοι διά
  νέ φωτίβ"θ τόν Νορβηγον ίίερευνητήν
  *«ς την μιγάλην το» επιστημονικήν έ¬
  ρευναν, δταν λοιπόν ο καθένας άπό
  •μάς παροΐί«ηίζί·. υπό τή» αντίστροφον
  όψιν πράγματ* τών δποίων ό ϊλεγχος
  «Ιν* «ι>κολώτατος διά τόν καθένα —ό
  δέν ·1ν« τι>9>λος καί εχ«ι τήνστοιχ*!-
  <ί>δη αντίληψιν, ή είλίχρίνεισ. τοά Ν«ρ-
  βηγ»6 *ίειρ«ι*νητοΰ νέ έπ[β»6αιώστ(ΐ τάς
  άνακαλύψεις τού πρό αυτού ίπιχ«ι?ή-
  σαντος τήν εξερεύνησιν τού Ν. Π6λου
  "Αγγλιθ» Σκώτ, άποχ*λύπτει τό μοστι
  χον χάρις είς τό οποίον τέ £λλα Κρά-
  τη προο&εάουν καί μεγαλουβγοΰν. Καί
  τό οποίον είνε ή άλήβεια. ^
  Είς την Έλλάδα συμδαίνει ώβτε μέ
  μιέ μοινοκιονδυλιέ ή μ1 ίνα άσυνείδη—
  τον λόγον νέ μετ*64λλωνται είς ρϊ-
  κος καί νά κατβδιχάζωνται εργασίαι,
  ποΰ διέ νέ γίνουν έχρ«ιβίσθη«αν χόποι
  χαί μοχθοι κ*ί έξηντλήθηβαν όλάκλη-
  ροι περιουσίαι χρήματος κ αί ««ΰμα-
  τος. Καί δλ' αύτέ δια νέ έξοπηρ*τή-
  βωμεν τέ μηι.ρο<ΐυμφ·ρ&ντάχια μας ή τάς τβΛεινάς μας φ'λοίοϊίας. Είς τήν Νορδηγίαν βυμβαίνει ώστ* ίνας έξ- ε>ρεανηττής τού Νοτίοο Πόλοο, νέ
  έπι6ε6αιώνΐ() τές άνακβλόψεις ενός
  £λλθ·ι> Άγγλοι) σι>ν«δέλ<ροι> τον». 'Ενφ
  «!ίΜΓτ>ροδ« μιέ χαρέ νέ τές δια¬
  ψεύση, χωρίς νά είνε κανεΐς είς Η-
  σιν νά τόν άνδιαψεύσΐ), ίφ' δσον δ Ν.
  Πίλος δέν *1νε στή γειτονική πλατίία
  διέ νά πάρη τό. τρέμ νέ μεταβή νά
  τον έξιρ,ευνήοιη ό χαθένας. Καί «άν ό
  Σκώτ ίτιχειβοόσ» νά υπο— ηρίξη την
  άλήθ*ι*ν των άν*χαλύψ»ών τού 4 Νορ
  βτ,γδί β<*νάδελφος τοο ϋν εΙχ« πι«ρά Μ Μ **|<1 ΐνΜρΧίΐΜ ·· _ —Λ. .. Λ.ΪΪ.·. λ. __. _ ' νθυ ημνω κατβ τρό»βν τβιοδ τον ω«τε ιτε(β«τβι *αν«ίς δτι ί οΐνοχώ λης ήτο ίτοιμος νά της γβμίβη κββ-1 6τ«ν τον κχτέλα&εν τ* κί3μα τής λ*- 6»ς, κβτά τέ 79 *. χ. Εκρίθη βττίσκις είς τ^ «45^ ττίς* ς», ή δτοία φθάνιι με^χγι τοδ άτρο» της Πβμιτηίβς »ν»ς μι- έώ έΐ τϊν δποίον νπ&ριχ«ι νερο άχ6μη. Είς τούς τοίχοος της οδοί αυτής ύπάρχοον άχίμη διάφοροι έπηιραφαί, ι>ιάφ*ρ«ι αγ
  γΛίαι πολιτικών σχετικαί μέ τάς εκ¬
  λογάς, Σάν νά ποόμε προγρονματα 6-
  '. Αί άνασκαφαί ίξΛκοιλονθοσν
  ελπίς «τι 0έ
  είς φώς
  . Δέν έπ«*
  Τ0 ΧβΊνον.
  ΠαβρίβΊ ά»ίο δν&ρες. Αί Π»ρισιναΊ χ»·
  τά τήν β^οιτιβ'τιχήν "«η! π&ριοννοδ Μοί
  ο·λ άνέοτίνται, είς 1,510,108 άπίναντι
  1.337,151 Π«ρ[«(νωΛ·. ΔηΛββή 172,
  9β7 γυναιχες πιαραΐίάνω.
  "Ό~ν άοορά τήν ηλικίαν κβτανέΐμον
  τϊτ ώς «ξήις· Κατω τοΰ ϊτβος 34529
  Άπό τοΰ πιρώτοο με'γρι τού τετάρτοο ί-
  :φ>1 130.100. Άπό 5 ϊως τά 19, ή¬
  σαν 555,913. Πε£ΐ~6τ«ρθ[ είναί άπό
  τ* 20 2ως τά 39. Άνίβχονται *!ς
  1.202.415. Άπ* τά 40 «"ως τα 59,
  είνα. 690,341. Καί 224,620
  δ«ς χαί απάνω.
  ν
  ; Χιλιίί^ς ^
  σαν «<ρΑ τίνων ήυΛρών κατά των τ«ΰ "Αίν Ζ«ρέ *Ις την τά πηιδοίλιονχούμβνα «*ρ&ϊτ«τα τά ό- ποιίΛ έρριψαν €όμ6ας ε'νιαντίον των έχ- Ορών, οί οποϊοι άμέβως έπράπησ») είς φογήν. Κατέ τήν περίστ&^ιν ταύτην ά««- δεί/θη καί έπιατο«»ιήθη δι* πρώτην * άϊροκλοίων έν ώρα μά νέ το5 πεττάξ1}) *ίς τέ μονηρα ττ)ν το- «ον έν χρήβϋ είς την Έλλάδα φράσιν — Κ&βησε χάτω, άγάρτη. Καί ΐ'Λίΐίή οί ψεΰστες καί οί βρα- ϊχοαν πάντοτ* την μ»γ*λειτέραν ίυνβς δ καδμένβς ό Σκώτ νέ πάθη δτι καί ό ψ«ι>το*6«υνητής τοδ Β. Πό-
  Νέ διαπομ-
  βυνυς ο καομ«νβς ο ϋκώτ ν* πάθη
  δτι καί ό ψ«ι>το*ρευνητής τοδ Β. Πό-
  λβο 'Αμβρικανός Κούκ. Νέ διαπομ-
  Ό
  Δέν είνε "Ελλην. Κ«ί «Ιπε την άλή-
  ίημθβηθγράφθ! τών Αθηνών προσπαβοδ*
  νέ πείσβι>ν τόν Ελληνικόν λαόν 6 4-
  »βίβς Ιχε^οχροτού— τήν προηγουμέ¬
  νην τόν κ. ~
  μαζβ κβί ι
  Νά,
  Ελλάς δΐ'
  'Ενντιμ*ίσθε τόπ» Ντόν, τό
  σιιιΛλί ενός άγροφύλοβχοί στήν Γ*ρμ*
  νίαν π«ύ μιλεί. Αί· ·.. Νέ κ αί δύο α
  λογα, ό Ζαρίιρ καί 4 Μωχάυατ «ο«
  ξεύρουν νέ δι αί όσιον χ«1 νέ κάμουν
  χαί λογαριαβμούς. Ό Ζβρίφ κ αί &Μω-
  χάμ«τ δ«ν μιλθόν, Οταν 8μως θίΧσυν
  νέ ποΰν τίποτ* κτυπούν μ» τό κόβιτων
  τον αριθμόν ό 4ποΐος άντιστοιχεί μέ
  τ ά γρ όμματα τοδ άλφαβήτον. Μέ το
  δεξί τές μονάδ*ς κκί τό άριβτ»ρό τές
  δειχάδας. Γνωρίζουν καί έννοούν δχι
  μόνον τούς άριβμοϋς καί τές λεί.ΐί
  τές οποίας άκοόοον άλλέ χαί τους ά-
  ριβμονς χαί τάς λέξεις οτί οποίαι ίΐνε
  γρβμ<αναι βτον πίνοηια. Παροοσία άξιοπίστοο μχρτυρφς ·'- Ζαρίφ νά τόν αναγνώση χβΧ άμέβοχ χτυπίΙ τέ«σ*ρες φορβίς με το εξ φοοαίς μέ τλ αριστεράν. ν νά — ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΝίΟΣ ΕΡΓΑΤΟΥ Σκέψις εργάται σαπωνο<ϊΓθ·ΐϊί:ι> τήις
  Έλε«σΤ»υ< Απαντώντος είς Ω1 ποίον εύγενες πνιυμα έδώ "Ρ*τ«τβΒ. — ΕΙΝΑΙ ΘΑΤΜΑ ! " χρίμα' Ό Γο^ναρης «ιω. Ό κ. Ν. Αει&ίϊης μή άρχε»τθ«ίς είς τόσον ψηιλά. Ό Γοιυν»»- τοι>ς ζώ-ντας, «&ρι*β *αί τούς νβνρους,
  '.λά. άποίΐρικ'.ι.ίάσίΛς
  "Οθωνα.
  «ς
  μ Χς ΐ
  την ι;π αυτών οημεΐοΐ'ομενηΜ ι>πο τού ιρ«
  ό ΰή
  η ημμ
  ραιλαδόντος τηλεγραφ (κου
  ώραν—ιέλήφθηισοίν είς τό ένταΰ&α
  λε-γραφεΐον π>ρο ΜΙΑΣ δλοιχιλή'ρου
  ώας Ένώ είς τό τρίτον, τό άγγέιλ
  ς 64 4 Γψ
  ον
  »! ιροο τ^ν είδα τόν Λ·τρατό
  ^έει; Νά σοΰ πώ' Έναις άξιωματ'κός
  χοΰ ένοΐκίαζε άλλοητε σπίτι, έπλήρωνιε
  τόν Ινα μήνα καί τόν αλλίιν άοχιζ«
  τόν σ- «νιοΐ!ΐκο%όρη 'ς τίς 6ρ·;τιές·
  ως
  τόν
  δύνατα( νέ
  τών *λλων.
  τήν γνωστήν,
  άϋλά λίοίν χ'αβαΐΐιτηριτΓϋκήν, παροιμίαν
  τ»3 κιλειδοκρατιοιρος Πίτρον, ό οποίος
  τής ήσοχία-ς των Οπ'
  θϋίτοϋ φ-υλοκ—ομ&νων ψνχών, ζνοΝ άνα-
  κιλίψας έξεδίωιξΐν έκ τοΰ Πα·ρ«δ'εί-
  σο την ψυχήν 0ικ·ηγ&ρου, ήτις «ίχε
  κοτι&ρθώσιι νά είσδύσγ) λάβιρα ©ίς τόν
  Παρ.άδεισον, ένσΐϊβίρ'αβ'α τήν ιδ<χόνοιαν λ. )«τ« ΙΙώς ίσώθτ, ό Καπτοΐδίσ·τ|ρΐ(«5 &χ τά •νβεθ Ι (Χ - ·/!/ ··' ™1> ν *Λ^υ"<ν· · ^_ ΒΙΣ ΤΟΪΣ ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΤΣ Ε Βεν.ζ.'λον μ*ς ΤΗΣ ΒΑΒΓΛΩΝΙΑιΣ ω« !*«νος άντιπρόσωπός τού πό» Τά δϊΐμά, τ* ίεσμα τής ·κ!αί)*?ί.ου- * ϊ'ΐνο—ισμού «ναΝτίον τού πό- σης! 'Α>·λά ενός Βεν^λος τα ?πα-
  6 ^^ΛιουΛΐό, ΰητό τόν ό«ίον ν*ι «.αί ^'τά. Ά&ρα! 'Α&ρα^ Ο*ω· ιω-
  '!«'· *«ί Ό χ Γούνχρης, μόν»- Μ*, νάζει ό Κλα«ίγο«; τοδ Γ***». .Ο ·«-
  ^ρυτων *ολιτξΐ>τής λίαε^ιβμΐς ούτος οιν«ι οςι^γον» ε-ιΥ τηιν
  * Ζ«'μβχ*ς ίγε-.ν* Ζαίμαρος. ^νψ,ν-τ,ι «5 Πρ<.>«^«ο■*Υ0« "Κ_ χρ*>-
  1 ά* η άλτιβε.» αατίζβί τα μ»
  αίζβ« τα μοεγ^Λ, τ« . (
  , Είς τόν ΠύργΌν αν άχι εχγι χον τα
  ο τόν στι>γνόν Δαλαίλ«μ«ν τής κα-
  κ. Ν.
  τής
  ;ΐος την Οποιαν οαιρείΜΐυτ;ς *~ ^;· -·· ■ ', ^ ^
  > καί ττίν άνόβ- τον θ*βιβζβντα εις την ™?™ τη, την
  ■""*»? ίλ»ς, ο πο,ηηής Ρ«πτέν γ«· *1*~*> °θς, αλλα λεγε, ολ.ζων
  ^'Μμ γ3ωΐ!—οΑήν.»« τούτην ταινα· βις το «Οτι.
  ,. 1 Καί »ΐς τα χωρ.α 8ταν μ<λα ολι- ν χιλίων στίχο γα, ά,λλά τραγχνκηά, ιι««φ·ι»τ·« 'Χ-( ίβν είς ·τν 8ημβτιχ»)ν, &«ως μας το ω« 1*άς ήλθε" νά μίς ζεττάντ) άν^ίνωοεν ό οννοίεύωι/ αυτόν σοντα- '^^^τ::: '^ί "^£«ν νέ * ^ ν« ^ οί ««'λ*ντβς νά * όχα^δοί το«. Κρβρμ*/ ο^ν Αν 6έλ«τε νά εχ«τ« ^ητιρϊ Ζωήν! Ζωτίν! Άν 6»λ«τ« «β α- Γτή«τ« τυ> 'ΕΛληνιχίτν Δημοκρα-
  π'αν. Ή
  ; τής ζωή,ς «ίς
  ττν είς τόν Μκττριωτην κ«ι «ιζ
  τού κ. Πρω ■λογιωτα·:ο^ς της
  ϊύρου.
  ^'» Νθ{χικτ4ς|! κίφ... Ό
  ω ό ήγίτης τοϋ ΣΙ
  ή
  '.«τος τής Αγγλίας !»> τβ ε.
  Ε« *τό Δόο —(-»
  Κ. Κουμ.οιυν6<3ύρος <ίν« ττ/ς τ'% ΣΙλ Πί χά» ή Διά ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΝ ΤΟΝ Ώρ»ίζ έψν-Λθλάγ-ησ* τα «Λ^ ό Π0ός Μ α ματα ό .ρω*^γς Μ τ»ί»ς ηγέτας α»τών ο5τ« φιλθΐΓ*τριαν οϋτβ πολιτικήν ίκανδτηιτα. Άλλέ··.. δέν είχον έ «ίς τόν Ύλλψι^ λαόν, τ σ*ν <πς την ί Αιγίω, δέν βτηζΐειοΰτο ώρα ά<ρίξειως. Άποιτέλ*σμ* τής ίγκλη(/Λ~·Λήί αΰ. τή; ενεργείας τοδ τηλβγραψείθΜ Αθη¬ νών ήτί νά μή δϊ^οιτιε'^θ·}) ικιανέν 'έιχ. των τριών αύτω*; τηιλεγιρΛφηιχάτων είς τό χτ^βσινό'ν φάλλίν τήις «ΆΐΛ&οπόλε- )>, ϊιότ[ ή ώρα έν τώ μβτοβξΐ» «Ιγε πά
  σας....» Τό εΐδα ώτο μ« τ» μοί
  μοι>. Τα μάτια μ.οο δέν 6λέ~ο«ν τώρια
  5«ν τολ-
  Μοΰ ένθύμισ» τέλος μ-ίαν έξαΐιρ*τι-
  %χ> άπαγόιρβυσιν, την οποίαν βΐχ* *ε-
  §{ς
  ντζί-νιράλε
  ντελλα κάζα, χβπο^ί,αίβτρο κονβε.ρτ«-
  τάρε ντιρβττόρε ντελλα ορχέστρα Τεο-
  τ6ννι·κα, σΐόρ Μίχιο^απίτο,δόλιθι σμβν-
  τίρβ ταλοϋνβ κόζε κε ίλ νό—ρο κοιρρε-
  σχοντέντ-ε· σκρέσφ*. Σεντσεραμέντε σΐύρ
  Μίκιο, έκ«.τάλα€ες, σόνο τρόπο άφλι-
  τσι*ίΐσν·εν·ος, διάολε, πέρ κάοοζα τό
  το «τδρντοϋτο.1
  μία λάπα καί ένοομεράριει τέ ντελίτσια
  τσή έζ^νσίας άπο<ί> άνί»λάρα«ι> πιρ-
  ντίο, πέρ Μπάχχο, κέ φοάρια, κέ βο»β-
  λι«ία! Πιετά! Πι«τά' Ε κόμ* ίνουμ«- .
  ράρ*ι τέ περντοδτα, κονσολα>τ«ΐόν< νόν α. λ —ΟΙ Οί τεμπο πΌυ επαβΦαιρισε ινρετοΐιφ- Μίκιο μινίστρο πρίμο, σ*χόν- . , Μίχιο άμ^ιαζρίί ζουτίτσια, , Μίχιο Η ΒΙΔΑ ΕΙμαι πολΰ άνήσυχος___ Καί θε δήτε 8τι^ ύπάρχει λόγος. "Ο ίβ,τρός Βα λόν κατέταξεν είς την κ~τηγορίαντών άνίσιοριρόχων εν-α φυλακ*σμενοιν »ίς την Σαντέ, ό οποίος παροικτιάζει τέ «'ξής συμ—τώματα. Ιον. Φαντάζετβι δτι κίτι χακύ 0έ τοΰ 9αμ.ίγ, «άν δταν αρχίση νά π«:ιπΌ- τή προδάλλει τό δ*ξιό πόίι. Είς τόν στρατόν α«το πράγματι ημπορεί νέτόν κάμη νέ φάγν} δι>ό μέρβις φνλιχχψ.
  2ον. Είς τόν δρόμον δταν πβρΐπα-
  τεί μ»τρι5? 5ν, δύο, τρία.
  3«ν. Ζητ*ί νά «,δρη δι» ν*
  επάνω τής «λάκες
  τοδ νβροδ καί τού
  4θν. Την νύοΜΓα τοΰ έ"ρχο~«ι «νΛ σω
  ρό τραγούδιβ «ίς την ένθόμησίν το»κ«ί
  νά κοιμηθή.
  με τρομ&ζει είναι
  την
  κ*ί άμέϊως ο Ζ»,
  . . . ..έ τό δ.ξί χαί ^
  τοάρΐίτερό. Δϊϊλοίδή 46. ._______
  τοΰς δύο άριθμοϋς.» Ί<£ φωνάζει ο χύ ριίς τού. Ντοΐίπ, ντοδπ% ντούπ.... 6 Ζβρίφ μέ τό πόδι «ι» χτοπ$ δίκβ φβ- ^—ΐΧρόσεξ* τώρα, τ»5 ιλέίγκι 6 κύ- ρ«ς τού. Τόν *λέπεις ούτον τον κύρι¬ ον; Λεγεται Βί>κες. Τό χβτάλαβες;
  Λοιπήν; Πώς όνομ*ζ«τα*,'
  Ό Ζαρίφ χαμγιλώνκ τό κ*φάλι κβί
  κτυπ^ μέ το πάδι τούς άντιστοιίχοος ά-
  ρΐθμοίις πρός τέ ψηφία Β.ρ.κ·ς. Ό
  ■ ,· - · · .-, ™
  φωνηεντα τά παραΜπει. "Βπείτβ έ-
  πα^οιυσίασθΝ είς τό θαυμάσιον αντο «ϊλο
  γτ> «να κα8ρ«πτην χαί τό έρτΛτοΰν· <(Ποί οις «ΙνΛΐ «ΰτός;» Ό Ζαρΐφ άμιένως ά- π·αντ^ δτι ϊίνοκ «ύτές. Καί ό ίλλος Γι—ος ό Μ<ι>χάμ«τ
  7π!σω. Κάμνΐΐ λθηΌ^ιβΜμους χαί
  είς <5,τι τόν Βχ*(ν0 το Αί μιγ»λείτερα( δυσχολίι» 'τάς οποί¬ ας «ίχΐ νά ύπ*ρπτ)δή~ι ή Νορ6ηγ;κί; ι άποβτϊίίλή ήσαν τα 6ψη.λά ίοννέ, «ίς τέ όπΌΪα ίπρεπ* νά τόν τής ,,'Ακρο- δέν εύρον χθές, δλλων είϊήσεωτ; ν αί τήι/ περί ττ: ΰ- ινης ~ίδ κ. ΓΌύναρΐί) €(? Αΐγίτν. "Ολ' ?ΰτά άποδειχνιί"»!»; ότι, τό τη. ,»»,ραΐ9; Σ'ϊηράν. 'Βνα δείτΐϊθ·/
  Σιδηράν πρβπει νά ε^ρη ή
  καί
  —ΤΙ ΕΙΝΑΙ;;
  Τί βίναι τέλος οτάιντων ούτος ό δ«α-
  ; Ζαχαρίας Παπαντωνίου;
  ; Είναι. Ποιητής; Είναι.
  ■ ΙΕΙνιαι ιΜουσικοπατ)η?
  Είνιαι Σατΰΐρ|ογιΡ'*ψ'0ς; Κίνα·ι. Αίλλ β(
  ναι μόνον; Άπίλώς είνοκ^ιά να είναιι;
  Οχι /(Ά/λΤλ' ^εκΙαιστΌΚι |άπ6 αΰτίά^ τ*
  «είν,αΐί» τοω κοιρυφωμενα «ίς την ΰψη-
  λντέραν των έντασιν. Χβές πάλιν 8ιβ
  τοί5 «'Εμ™ρο·ς» ώς μετ αφροδίτης ^α-
  ^[Ου «Ίήμ*Τθς ™ Ρί<""ν ^ά,ς ί%^ με κα«αους ενός άριστο^γη-^ατος. Κ»! «νθ*ξε με τό μαγ.χί τού »λ««β(. ^« ■αθ.ηιχ.τ!κωτάτην πρωτοτοπκ»». ^Ψ με το «τσ*: Θ^λω των όνόμ»τι τοϋ &τ)νονς των, δηλώνουν ποίλΐτιχάς φιλίας έίώ καί ε'κεί, όχι άτομιιχιάς, «ΰτό ϊι^αίωμά των, άλλέ , το >οορν ήτ,
  ρξ φυσικόν, φοτικώιταταν κ-αί συμ-
  φ«νον βντ».λώς πρός τάς έΐ5αγγ·λμθτ
  τι.άς ε-ξεις καί συνηθείας τών άν&ρώ-
  πίν καί ούϊιένα πρίπει ν* ζενίίτ). ΕΙ-
  ; ϊ ' '
  καί πβποώήιτ&ων των μελών
  <τωμ«τείο«. ΤΗτοι διά τουτο διιχΛΐέτα- τον τό μάθημα ποΰ έδωκαν οί άμιαιξηλά τ αι είς τόν πρόεδρον των Χά,ροιν, π,ροσ φβρθέντα νά καταθέοτβ «ίς τούς πόδας τών παττρώνων ΤΦυ πιαιλαιοικομμα-τικών τό ποιλ'.αιιχόν φράνημα τών συνιαδβΐλ'φωιν το» άμαιξηίλατών· Χωρίς χανείς νέ τόν «■ξουβ-ιοβο-ηστ). Οί Πρόβδΐρβι των Σω- ματφίων ίχουν άλλες δο>υλε!ές καιί %&-
  νατ ψητό στο Γαίλάτσ! κβμμιά φθιρά,άλλ'
  έχείνθΊ —ου το.ΰς έκαμαν προβΊϊΙρου'ς δεν
  «πούλησαν οδτε τό 'Εγώ οΐίτε την Συ-
  νείδησί
  την
  _ παλύίίθό κ'Μΐ τοΰ 'νι
  ν,Λεβτώτος, μετβξί» φαι»λοκιρ>3Γτίας ·χ»ι
  ά-οιρθώσβως, καί τ)ά ήτο άλη^ώς π*·
  ρΐϊοιξον καί πιρος τήν έπαγγίλμαιτίκήν
  «ατροφήν το», άντικρος άντίθετον,έιάν
  &) «βλέπομεν τόν δικητγόιρον έιτεμδαί-
  ν«/τα είς την διαμάχην κ<αί έπιδιώκον- - ν* ωφεληθή έξ αυτής άτομικώς. ! Τώρα, θά μοί *ίπητε, διατί άρά γ« «άχβηυαν μέ το μίρος τοϋ «αλαιού ! χχθεστώτος, τής φΐαυλο-χ,ρατί'θΐς. Ή ά- ιώντησις ϊρχ*ται μόνη της. Άπλούστα :, διότι τό κ/αιταΐλοθέν * — Ο ΜΙΙΑΞΕΣ Τό κ»ρβνείον τής Λβΰ*ας είς <ηΛΐθΊΧ|ί*ν τής Βάθϊΐας, »[ν« βτον. Κινε δνα· π*ηιτίκόν κοηφενι-^άκι, μΐ τά κλοι/διά τού μέ τά —οΆιά, μέ τά *νθη τού, μέ τήν λ«ύκ.αιν τού —οιΰ σζβπτάζίΐ μί«ν μικρά/ν πλ?τ5Ϊα«> τ/υ^»·
  τιζομβ'νιτν άπό την &<ασ>ταί»ριωσ'ν πε'ντε
  ί)ίς α.ΐ>τό π'ηγαίνοον δβΐΐ θέ-
  λοιιν ν ά φθ'^ά^ου'; 2νάν -Λ*λόν
  λεν ν. Δ ϊ[€ΐξάγβτ«
  _____ παρτιτο Τεοτοννΐκα τ>δνα .
  γχράντ* όρχέστ.ρα, γκράντα μπάντ*. '(
  Τζιόρτζιο διολίνο «"««««-·'·■« »γ_... ·
  φίντι κλαρινέττο,
  ^^^^ΓΐΛψί*^.....Μ"";.......[Ο
  ντιρεττόρε ντ' ο^κίντ,ρα, τούτι τζιο«-]
  στι, ίνστρουμέντι ακχο<>ντ*τι,βα μπέν», |
  6ά μόλτο μπίνί.Μπουόνα μπάντα, μπο«
  όνα κοντρίαπάντα. Ντοι>κθϋ« Μίκιο,
  πόδερο Μίκιο, τούτι 7«ρντο·ύτι κάντί
  βΓβ,—ιοναυιέντί λα οδλτιμα καντσάνα
  ντι Τραβιάτα.
  Άντίο ντελ' παβίάτο
  Μπίϊ'όνι ριντίτι
  (Πιάνο— πιανίβσιμο — ριτινοντ»—άν-
  τάτζιο). ι
  Μίκιο^ σέντσ* όρχέστρ*, «τέλο, Μι-
  κι» ποδ*9ΐτ'το καντο
  νέ
  τη·/ ε-
  >
  "
  τδ
  Ω« τά αντελήφθη χά» μάς τα είπεν
  «Ις Τ ^
  ^,^^^νΤ
  νόμων, ήτις ντούται πρός έξ-
  « τΧ άνέμων τών ά«κών τού
  λίάλθο Λαί ^ς γίν.κη^ μ*τ-αξί. των
  λιτών (άν»μοζάλην, βκ τής ό«βίας
  φψ.ίνονν τόο«ς καί τόυας ατομικάς
  κ'ώς «*ί το πλείστον άθ«>(το»ς ώ-
  έ ή άί&ή έ λ
  ...νή -Λατάστασις, άποχ'ατίστησε την
  χοινωνικήν *ίιρήνην, χαί άγά»νην μετα-
  £ο τών παλιτών καί ίφΛΐγαίευσε τας
  ϊραφο&ότιδας το0 δικηγίρου ίρΛβς οώ-
  τών, μ<ι δέ μέ ,οώτάς καί τον κοινω¬ νικον σάρακα τής δικηγοβικιής άφαι- μάξεως τοΰ παλίτου. Τό οΌϊΑπ'έ'ρατμα1 ενναι ότι ό κοσμος, ό άποζών έκ της «ντίμου έρςνγνίας^ «υ τών σίλλων ώς ό δι- τενορίνο,κέλ ντολόρ», μπράβο σιμο άρριβάριβι τό σί ντιέζις! ίίΥΛΟβΡΑΥΣΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ---------- ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ μ η στής γρ«μ ^1* ,3ίωΡίζβϋν. τϊίί πλάκες. 'Βγ. | - ,ω ^ 7° ίχ·χ*Γτο3νι ΡΟ" &"* τα ;α- φορά κανένα μιπέβικο τραγο-ΰδι ποΰ τόχε ποτ» νά τό άκούβω. Τό έ"χω ξε- χάσει καί ντάν··.. μοδ «πανέρχετβι αποτόμως.... Μήπως εΙμ*ΐ και έγώ άνισόρροπος; "Εχαμα λόγον είς μ«ρ»κοΰς φίλοος μοο οί οποίαι εύτοχώς μοϋ απήντησαν δτι ϊχο{»ν κ»1 αύτοί έπένω κάτω τα Ολοι τοος ποίος λίγο, πτχός πθ- ^[ΐ ά—ό αύτάς τάς «ψϋΐχώαεις». "Βνας μονο·ν μάς «Ι— πώς δέν τά γνω ρίζ*ι αύτά. Όφείλω δέ νέ προσθέσω δτι «Ιν*ι έκείνος έκ των «ίς την ζωήν τοο έχομε της πίρισσότβραις άνοησίες χαι της μκγα λ«ίτ«ρες τρέλλαις. "Οπως καί αν *χη τό ιτράγμ·* δέν νέ έκιτλαγώ πλέον εάν ίδω δτι ενώπι¬ ον τής δικαιοσόνης τάσθι χαί τόσοι 4ν- θρωποι περνοϋν πώς τούς *γ^ι στρίψει ή 6ίβα. ΚΑΗΜΑΝ -;-----μέχρι 5250 μέτρων. Κα': »5^ς δέ ό Π5 .ος λέγει ό "Αμουισδιν εύρ^χε ταΓείς νψ ς 3201 μέιτρων. την άναΒτνθτϊν μας 6τ*ν «ιχαμ«ν «* κα μωμ*ν χαμμίατν βαρείαν ΐργαισίαν. Είς τά δψη οντα «ιοιπι*ζΐ3ϊ«ν διέ νά άν»- —•εύσωμΐϊν. "Οσον άφο,ρίΤ τήν τ?08/;ν, «ίχομ*/ τ-<»9' δλον τό τοοξ«ίδι «όλοχλη» ρο·ν την μ·ρ<ίδαί». Είς τά κλίματα <ά- τά σόλόκλτίρος μ»?ίς» άπ«χε« π,,λί, ά«ό οποίον δύναται νά φάγη .._, _..Γ_.. ς. Ή όρεξις &» ?/.ιι 8- ρι,α δταν χάμνγι χανιίς έπίπονα τβεξιι δι* μβ ελκιΛρα. Στό γί*ρισμο ααί ιάλι- έχ«ρ0**^.8ν τηιν 86'εγν ΐ'Λ(ί» μ-νον όλΟΛλη>ρ«ν την
  άλλέ
  άπό τά τριδφιμα των
  («Αί ανακαλύψεως
  Σκώτ ένπιβεβαιουν
  ται» )
  Ρώλδ
  Ή ανωτέρω φράσις β!ν*
  τηλεγρ*φήμ*τος τό οποίον ό χατοοκτη·
  ττΐ'ί τοι> ·«
  τής
  «τί'μένίΚΗ»)
  τβν
  Κρόνικ» τ«8 Λονδίνον. Αέν
  Α.Ο.Δ.Ο.
  [ψαν «ίς τδ Φ?άμ
  τά
  εις
  μ
  άπό τβ
  Ή «όδός τής άψθονδαίς». Ό τί
  τΐλος ούτος Ο ά σάς κι&μη νά ι/ποθίσητ»
  χβνίνα «ποικο&ομητιχόν λίγον τοΰ Μ.
  Γαλανοϋ. Εύτυχώς δχι.. Είναι το δνο
  μ» μιβς άρΓ/«ιότάτης ί&& ή 4ποί« άνβ
  ιχαλόφθη ττρό δλίγο» χρόνον *ατά τές
  ίτ/ατχα^βς τί}ς ΓίομΛηιβς Είς την 4- .. -■ · .
  Λν <ώτήν άν«β«ίλνντ>τ)<Γαν' πβλντιμώτα | ξη«ολβ«Λ«*ι» ~ τας < »τα|1 τών Ι! ?* μ λαγήνων τού **» Δέν Ι Τα πρώτ« σχολλιέ τ* φιάγ«μ*ν, έ- I ξΌχολουΟεΐ ό Άμονν/τδιν έπό τήν Ρδητν Ι μοίραν. Ε'κο^ιτέβισϊρα έφβν<ι>θ*>9"αν· Μ»
  |λοπ«ότι ϊΐ «Ιν ίτρίφοντο άφβόνως ■««
  ]τά σ*Λλιέ, έν τοίτο^ τ& χρ««ί των
  ΑΚΡΟΟΟΛΙ—
  Μ.ρ^ίου 1919
  ίμως «ολ»
  ; Άθτ)ναϊχτ)ς
  άνέλυ« την τητος τής
  V
  —ϋ———-
  Τίλος πάντων! Ό *ερ«φημος Γιο»' «ωνίας >βτ>τ»ιιτχ>ς, την «*οί*ν σή.ηροιν
  & ύ ώ 4 «··« ή «**«**ά^ωπάτης «εω
  τοΰ
  της ΔγΜΛκ,ρατίας τής Κίνζς. "Εδωχβ
  τίνων ημερών τ&ν ϊβχον είς τά
  ΐΤάϊ-Βοό-ίΠοΟ Ιένωπιον των
  *ληρ*ξουσ[ων τού Ναγκίν, τ«5 Βοδν-
  . των αντιπρόσωπον τδν Μόν-
  .».., ΜβγγβΧων, Μω«υ.*#«νων κ«1
  βιμπ*τικνων, τδν λΌιπων 'άντιπροσώ-
  ----- των ίπαργιί&ν, τού βτββτοθ, "οδ
  ιι» %»1 τού Έώροβίου. ΠολλΌί
  ως
  γ?μμ, τας τέχνβτί. την
  ?^ άβτκ,ηίτν, την ψνχην διά τής
  Ή ί '
  6
  μ^ η η
  μθ*.»ι<ική.*, τοΰ χοροΰ. Ήτο κιαί α^ιβ'τοιχρο—ιχώνιρος δημοκρχτης ώ άά Ό Ρκπτβν βξετ&νας τα β·ημβΐ» ταυ¬ (τίλβυ %χ τού Έμρ. νοι *οτρ€ΐ>ρΓ«οντο είς την τεΧ·ττ/ν. οί
  Φϊ βμως τδν Δι>ν<βιιεων 9έν ρρ1 Ό Πρϊείρος φϊρων την στρατιωτ λ'ή' Τ τα εξής" 3υ*τ ρ *ή τβο στ&λ'ή'ν τα εξής" **?στι? ί|δη τής ηρς Ίργασίαι ίνα— λι-Γτοντα, ν» γίνουν, θά προσπα'θήτω νΐ αναπτΰξω την Δημο¬ κρατίαν, νβ δΐΛττο^ω τοίς σι>ντ«γα»
  τιχοίις νοιιους. να <η»ντ*λ£σω είς την αδξτιτιν τϋο «ΰτιμ*^?βις -τ*ί<; χώοας, νά ίνιτ/ύσω τδ Ρτνος τδ οποίον «!*<*! χά άπδ πέτε «ολάΌ. 'Οταν τι έν.λέ5η τδν οοιττΐκδν , όρ*^9{ΐα! ?τ>. θ* ά
  τίς Κινεζικη'ς
  Είς τον Τ&γχ-ΤΥάθ-σή άνίτίθη ν*
  «Γ/ηϋΐιατίσ'θ υπουργείον. Έν τούτοις ή
  «κτΑτϊϊΐο παρααίνει πάντοτ» κνηΐο
  γβς. Ποτντΐδ σγείον γίνοντα·. αρπχνα'.
  κ»θως χά* θανατικαί έκ-
  ΐί γινφιβνχτ* μετά σννοπτΜΐωτά
  τ«ν διαδικασίαν.
  . 'Α' Την ίι»τνχη7 "Ε-εΐ« άπδ τδ
  ττ,ς κΐ' εφονεύθη. 'Εκα-
  πρό τίνων -ημερών ίϊς
  μ
  τσ ά«ρο4ρίΐ7.!βν «03
  *«ΐθ ν* πάβτι τ4 ίίπλοκιά
  ί£βν«5της.
  ώς ά-
  τοίς
  ς μς νς
  ίμ«νεν ο τρίτος. Έιτίτ* εις δύος 60
  τίρι'«υ «ίίτρίον ?τ« χαρΐ τίρ» ύ
  τίτν Οποίον -ίίί «Τνον αν»] ή
  ν* στβίιΐΓΡ ϊεξ.'ά. Το λερΦΐτλανβν ϊχλι
  ν» «ϋλο Λ'ξ'.β! καί «κβην·ν(τβγ) *>ρΐΑτ;τ!-
  ς. "οϊ«ν νά της σύ<τ ρ ν, άλλ' εδρον τί)ν ίυβτιτ/η νίβν ν»- Ιν μ*«ω των τϋΐντρΐ)«λΐίτω·/. Ή )ς Σοοσ4ν« Μ·ΛΊρνσ.ρ είναι ή γυνα'χ* άεοοναύτης, βίϊμ* της ^. Π.Ίτϋττ) είναι ίι κ. Διονο- Μούαρ, ή λτοίχ βφονεύβτ; τα *ΐς ■«» φιν «5 μέ την φι*χήν «5 4 ίϊιθϊ ' ς ηις ; ς. Δ«ν ώμΐλβί μέ την «χέ. λ4 μίνον άλλΐ »«ί ήρ νεϊτ*. 'ΑνΙλ.»! τζς ύ Γ .-ο, ·κ.ραϊα(νετ{)ι { ί ς ς τβύί Γαλάτας ;« τη* ρ με την «ΐΓΜροςχ,.λλβν. (ίνχττ). ε·ϊ. σιικήν γλώβσάν των. ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΝ ΤΟΤ Τον Ρι—έν /βές ηκοντατ/ είς το ϊ θέατρον μ?* κ»λι>άρ!τ>μος
  ί
  ίχ,*!ΐ ί
  , μερίς της
  '«.τ)ς κθινοινίιζς. Ε'ς το Βα^λ
  ό Πρ&γβϊ—,ψ Ν'ΐκί.λβ»ς
  Άλίκηι. Όλ ί
  Π
  ♦)»-
  άττό-
  τ γρψ
  λ«Μΐκς ίόξαίρε,τος ν αι λοττρο.ν
  «τ)~<ον -ής ιΐΛτ/ής τβό νεο>τ*9θ > Ά-
  δοΓα. Τ·ο6 ΡΜΠτέν «Γ τρι'χες άρνίζ»>ν
  άζθΜ». Κλίι*κ χρο? τ» γηρας,
  !; ή <ρα»/ή το'^ είν« ίσχυρά κχί το σώμά τοι> «ύΊθν«νές. Είνε κονφεραν-
  ο«έ φιττες, 4 λόγος τ«) άίβος ι·ς έ-
  «βί ίξαίρ*! «τ^εί» τ» ό-
  μ ή 1&/μα& ψυγή ενός »«{η>.
  ■ίύνατα* ν' άν*6β·ί>. Ή !'.«λ«ξ'ς τού
  ΐΓβν ΐϊ*ρ·: τή> 'θτ^«ϊ>ΐτ)ς ψιχ/ηο θ*
  μΐίνη
  <ταν ν« τηιν ; «ίς δσονς Η ΠΑΥΣΙΙ ΤΟΥ Κ· ΤΣΑΡΙΚΩΦ ΚΑΙΗ ΡΩΣΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ είς «την. τώφ «ίς χπάντη—ν έδωκε τ» άρ/ι*ον κείμενον τής ^ιαίκβ^ώσίως πρός δτ,ί"" «Ίν ή δ °·—■-*·»■ Κ'-ν*^ο είς οτρί«ις η την Υ". Πύλην. Τί-τε 4 χ. «Τικιν είς ττϊν Ρνφαάτ -ασβν τό χε?ίφτ>·
  ι— Τό ύπουργείΌν ημών των
  τερίχών εύρίσβιβτα·. έν πλήρει
  ήρ
  «ν Πετρ&Λτ^λει δ τρδ-ος, μέ τον δ«τ«-
  »ν ό ικ. Τβο-ρίκωφ ίχί<ρίβθτ) τό ζ) τοδ 'άνοίιγμΛτος των ΔββίβΕ, ς ϊς χ«Λώς καί ϊβ α της ΡοΜΐσικής μεσολαβήσεως, δκου εφάνη άιτοτυχών. ;*; Ό κ. Τισοκινωφ ϊίτο ο ίιιτλωα»ττ,ς τοθ γ*νί!οιό. της μ.ειλιχί6ττ/«ς. της γαλητ/ης. "Ολως άντιθετος χρος την «χολήν ·,ων Ν>ελ''4ω<φ κ»ι των Μξ ί Ιό ί «ν Κων ΓθΙλιτιΐκή τό>ν
  η Ό
  ητ» της
  ξ,ς η ης γμης.
  την Νέαν Το«ρκ?*ν βιτρβιτϊ νά έφ*ραε
  θ λλ λ 5ά '
  ρ φρ
  σθη «λληι —ιλιτική. 5'ΐάφε^ος της ■,τ'βλ·.-
  τοκης τής χ^γμης, ην ηκολούθει ηΡω*
  ή ϊιπιλωιμθΓτία! ΙίτΊ Χοβμιτ. '
  δ *
  κε νά
  <(μέ μ χγ) μ ό ικαλο» *ν«) κλο- , ΐίνβιι ·ά«τ*!λώ7 κα' τώζων την . Ή πολιτιχή τοί> κ. Ττχοί/ωφ
  οκίίλι«ίτικώτ*τα' τ6 άτ.·ρβι-
  ρφ της ,μ.ιβγάλης το·5 Βορρά
  «ύτ:;κ.ρατορί«. Φα,ίνετατι ίέ δτι ο: ίν
  Πόλ ϊέν έχιθυμ.οδ<η νά ρ / τοιαΐ/την γνώμ,ηΝ ο! εν Κων)ίττόλ€! περί τού άηραοοοβηυεύο» αυτών. Έξ άλλθϋ ό κ. ϊέν. εφάνη ζωηρώς ύ Υ Πύ Ρ ? φη ηρ η ρίξχς —«οα τ^ Υ. Πύλη το Ρωσϊ»/ιον ίιάδημα δίτΐρ τηις κ-αταΝΓαύσιεως τωΝ' ένθροητρ αξιών μ*ταιξ« τώ"/ •μ,ιώλί',Μύ'ν. Ωμίλησε με τβ γάντι, «νφ οί εν Πε- τροοπάλει ήθελον ΐσως νά τροτντάξη την ΣταμΐΒθίλ. Εάν 5έ >π!στιει>σωυΛν είς τι-
  νχς ίο>)χ'««ιομοι»ς, ό Τίοιοορδχωΐφ πίπτε·ι
  υμ θιΐν,χα σεϊ^όν ιτ&ϊογύρων των άνω-
  τάτων χαρ ά τ«ν Νεύαν ββοοιρων, αΐτι¬
  νες ευρίσκοντο:!, Μ) τό κοάτος φΐλϊ
  ταλΐΓΑωτάτων διοίθέιΐιεων. Διότι, )έγου-'
  β» τινές. δτ( ή έΊμμΛΐνη τής Ρωτσίοτς
  ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ3 *ί« τάς ίυτερ της μη^
  βλδπτησε'.ς της, όφ-είΧετο» είς την
  έ^τβμμένω'ν γυνακχ,είων κ
  ί ή ί
  ΟΡΙΣΠΕΝ
  ΙΪΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ
  Ψ ΥΧΗΣ
  Η ΙΘΕΣΪΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΤ
  ΕΙΣ ΤΟ Δ. ΘΕΑΤΡΟΝ
  Ό Ίανηι,ς Ρι—«ν 5μΛτ/τ» χβίς
  άπό τής βχητ/ή< τού ΔημνηιιχιοΟ θ«ά-, τρβι» την ΆθκτΤ^α'ι,κήν ψ'-'χήν. Διά ΙίτχίΐύΝ ίξήταρσ* τδ ιιβλίΓΐΐα* Ή ΠΕΡΑΝ, 1 Μβρτίου. — Ή π^σκ χρρην μμ γ τοδ κ. Τσαρίίΐωφ εΙν*ι εν δι-ίλωματι- ^ω*, *ίτ.νες καί ίζήτγ;*αν κοτί την ,χα. βχ,τυλιγ&έν μεσα είς τοί»ς ρατίίχηνιν τοό έδ-ώ άτοχοΠς χρ«ο6·ίϋ - ώδΐς θιλάμοος της Ρωστικης τού. μ. Ό Ζ^6*:*φ·. οτ;5ΤΑλτ,Οείς Σήι*4ρον ό( ίν των Έξωτβρικών ύ- ό 3'.»τί«ς *»ί Π*τροΐΛΓ&λιν κ»ί ϊιιρμ ποοργός Άσημ. 6έης μετέ€ϊ) αί-'-π ίς μΐλος τβϋ Σ^ίοΛίοι» της Τ-ι. βώπως είς την Ρωβισιΐκην «ρεσβείαν «ρατείας, «<7.ε·/ ώί ίχττάτην ιταο·/;/οψί- ικαχ εξέφρασε πτρός τον 'κ. Τσαιρί-^ΰφ αν εν «τ,ωτατον Ρω—Εκ»ν πιαρά^τ,,;»* τ^ν «μεγάλην ίίύν^» τής^Νέας Τςινρ- κβΐ ίχέαν τρ»φιερωτ»την είιχαριοτ-ί;!^ κιας «ίγι τη άναχωο-ήσει αυτού.^ Δέν Τ ίπιστολην το» ΤσάρςΑ», άνΐΐαολογήσ»*- 7.ίιν «δινΛν ό νΐΓθ!*ργος, ά
  <τ*φ*ρ*ν *ίς την «ύτθκ?*τι>ρίθ5ν 4 έν ! οί·κωφ «ϊϊχλωμάτης τής σχολής ΐ&ό
  Της ΗινΐΕΡΑΣ
  ΐ
  ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΙΝ
  ΒΕΡΜΟΤΑΤΑΙ ΕΚΑΗΛβΣΕΙΙ -|
  ΣΤΟΤΣϋΑΜΕΣΟΐΣ ΣΤΑ8Μ0ΤΣ
  ΙΙλ Α1Ι08ΑΥΙΛΣΤ0Σ ΚΟΙΗΟΤΗΪ
  , σαν μένον διότι 'Ετβιρία '»)**»» —...—,
  Ι λα4οϋσ« προνομΐα τής μαρμελά&ος 2-
  ' καμ* σονεταιψΜμούς μετά τής Έταιρί
  «ς Ζάννο» καί Ρώς οπόθεν προμηθεύ-
  βται την στχ^ίδοί. Ό κ, " Λ-------
  γος απήντησεν 5τι ϊδωββ
  «ς την 'Αμερικβνικην '!
  τίζων ϊιά την χ(«ταναλωσ·ν τής
  ί Τηλ·γρ«φήμα'ί*
  «*ρ*κολο·>θοοντος «υντά
  κτου τής «.'Ακροπόλεως)
  ΤΡΙΠΟΛΙΣ, 4 Μάρτιον.—Αί Κ«λί
  μν»· άπό ιτρωίβις £χο»ν Λ^
  ρ«ττχήν Ην* λόγφ τής
  ΐΓρωτοφανοϋς κινήσεως.
  Ό ιτρθ τού ίενοϊοχείο"», ο-ιτο»
  <κτέρ*ι>«.ν δ κ. Βενιζέλον,
  ή— μ&γοβς, ά^,,ρον ^
  νεν είς τδν <ττ«θώδν ϊιά νά έφ τόν άνοιχωροί/ντα: Πρωθ*ιτο'>ρΓι'δν,όστ!ς
  έφθοκτβ *ίς τόν σχοίθ,ίδν έν έιτιβλητική
  δμβ&ηλώσει, επιβάς μ«τά τής σ'ονο?«ί-
  ας «υ τήις άναιμενοιύσης έκτάκ—ο ά-
  μ»ξοστοιχΐί>ι»ς την 8 κ. μ. -^—-
  Ή άμ*ξοοιτοιχία ή φίρθΊκΓα τον κ.
  Βενιζέλον «φίχβτο, είς Νησίον μ«τά ή-
  μίσειαν &ρ·αν, Ή ^ιξίωσις ΪΜνήρ'ξί Οερ
  μιοιτάτη. Ό κ· Πιρ<ο6υτ-ο«ιο<γιδς διη»· θύνθη ιτειζή είς τδ ξβνοβοιχ«ίον δ λΠ*- μ.ΐισβιοις)) ρ«ινδμ«νος κα©1 όδδν ν™ των «"τίνες είχον κ«ταί).<ί»5ει τούς , 4ι' ανθέων. Η ΕΛΛΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΕΛΕΥ ΘΕΡΜ. ΤΗΣ Μβτ* ούντοξΐΛν ιςροσίώνησιν τού ί'. ικηγδνοο χ. ϊϊάστρα, ό %. Βενιζέλος ώμιίϊλη— πρός τδ κίτωθι βννηιγμενον ειπών «Ό Σοναγερμδς τοΰ λ~ύ, χα«τιαιχτ>3 ϊβξιουμέ-
  έε^ημιών τούς άντινροσώ-
  τήις Κι>&ερνησ«ως των Φιλελεο
  , χαρεχει την -έιντι/ιτωσιν έορτα-
  των έιλειυΛε,ρίων «ύτοΰ. Μετά την
  έορτάζί'. την «νβξί
  βν το« *κ των τοραννιΊσϊχων τής
  κο£ιθικήσ·ειως χαί
  ___________
  Η ΠΟΛΥβΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΡΗΝΗ
  Είς τδ ΔιοΛολίτσι άρκετοι χωρ«οοϊ
  ί τδν χ. Βενιζέλον. 'Ε5*ι
  χη
  ρΐτΓχδς ένβοσιαισμδς παιρετηΗρηθη υπέρ
  τού κ. Διηιμητροβκοιτούλου. Είς έξ αυτών
  προσ»φώντ(ο·»ν ώς *ξής τδν κ. υπουργόν
  —Την πολυθαόμ.α'στον κρήνην τιμή
  σω^*ν, την έξανβησβτβν ίνβη τα τ'-
  μ,',αί, το«ς μ.βοργαρίτβς τού Χριστοΰ γ,χρ
  τύρων τοίς άχρεαοννΛς ϊ«'κο( γάρ ν-
  πάρχοντες και σήμ&ρον Ιν4ε.κα.
  Είς τδν στχθμδν Δε<τίλλα οί χωριχοΊ εζήτησαν κτημβτικήν Τράπεζαν. Ό χ. Βενιζίλος ύπεσχέθτ). Είς τδν σταθμόν "Ίίβιρι «νας ϋεχαβτής μιχρδς π«ρ«ι>-
  <τ!ασθ*ίς είς τδν κ. Βενιζέλον παρεπο νεθη θαρραλέως διότι δΐν Ιχο*ν *λλη νο5ιδα»κάλοι>ς βΐς τδ λί
  ΕΚ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΝ
  νοι>
  τού
  ύ κΐμμ«τ!θΐμ.Ο.
  Ό κ. Πρω(Κ«θιυιργδς έν τέλει έςέβρα
  ~ την τε·7»ί6ησιν 2τι δ λαιδς τού Νη-
  οιίου θώλ&ι ΰποσττ,ρίξτΐ όλάκληιρον τδν
  οο—».δν των Φϋλελενθβρων.
  <τ*φ*ρ*ν *ίς Κ)δ «ύτθκ?*τι>ρίθ5ν 4 έν ! οί·κωφ
  ή λ Νλόϊ
  Κων)οτδλει άλλοτ« πρ*σ6«οτής. Άλ -. ΝβλβίωΦ». . , . '
  λως τε ό Ζηνό*ιιφ απήλθεν ολίγον χον) Δόν ίγω ^'.^ον λ*γων «τι ηπαυσ'ς
  ρασμένβς καί με κάποιαν ηρεμίαν, ίνφ ^5 *· Τσαγκωφ *ίναι ε«* μιικρον ϊρ*-
  δ Τσαρίκωφ φεύτίΐ »ν πλήρίΐ ανδρ.- μα των διπλωματ.κών αντιβ«λα.;»ων,
  σμφ. Την άτκ)Γ/;ώρησ·.<ν τοΰ α. Ζηνόβιεφ Ι λό Πέ καί τής κταν Ισως μεριακ σαλόνι« το; Πέ- *ν Π»τροι*πόλει, »πω; δι ι, είς τά δποί* πο-λν έξ»τιμίτ» -1 --· «■«■".'-«... —./ν-·*■-*.* των νίιν τα ,ς ι»το{ί»ρείχς τονς 0-βσμούς τηί, !?ίως τβύς οί,χ/)ΐ'/οιμ·:6«ίκ χρός τοΰς όιβοί'^ς ή ΪΊ4?ωχ4ϊης άΐΜίλε-^ "ίΐίς ν. 'Εξητ*»ε τάς τάξεις. Οί β δί ί με την σι^τηριηιιτιν μιάς τριηρπικ. αί ίι«ρε"ς ι.2 &πθδο.ι βνΛτήοου'^ τον ΐφι*. ΐϊβν *Γρ'χτόν, <Α θή«ς οί ό»»Γ«ι πορεί¬ αν τα βώματά των >ιά τί;/ Ίτ-ατρίδβ.
  ύ γν τού οιγομο την
  ι ό αημερινος ί
  ΕΑΝ Ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΕΖΟΥΣΕ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  «» γ*«! τάς άρ'/άς τής
  , της ίυο-οη)τΐ>ς, τής *ίινοτ'_
  όί ά !
  ονι/ννις, τάς
  άν«υιρ!«κ«ι
  Άί
  ί>ν Άριχα,ίων Άθτ 'ών.
  Ό '.ρινη^ν>ις 0α ϋνκ,ίζιη χβ':
  ♦ά «ρρίπτετβι «ϊς τάς ψ/Κν/.οκ βτΛ πά¬
  σας τ»; στ3μ«ί>ινάς Ποιλιηείας, α* σ^-
  ί Ά ά ί
  Οί
  χ ( φ
  τδν θειβμ^ι τώ'/ λαϊκόν
  Ν«ΟΤ0'>?·ν.!>'.,
  . Την αναχώρησιν 5-
  κλ '
  «ν
  οί δΐΓ""οι ίτάφιησ'αν «ίς την υΛνβϊικητ^, σπ'·' . , , - >
  ίν τφ ηόαμφ μάχτί, τώ» ΘβρμοπΛών "ωςϊτβδ α. Τ<Μτρ·κω>φ Οα κλαοβοαν &
  κλι μ.ΐτ-' αυτόν ίτάγη ικ«'. ή Σπάρτη.
  Ό πθΐ«η,·ής την Άβ^νβτίκήν
  ?χ την άνιέλι*»^ «ίς τ* βυθά-
  ίβγ» τήί τέτ/^νης κ»! είς τή>' ά-
  παράμΐιλλον κ»ϊ ίϊιώίη άθτ,ναίκτ>/ 2η-
  'Ο κ. Ζ^όι6ι»φ ά"/Μ«.λήΘτ/, ό κ. Τσαρί.
  Α. Κ
  ΠΡΟΤΟ» ΗΜΤΗ ΐΤΕΙΙ
  ΜΙΑ ΑΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ χ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Την 9τ,ν π. μ. δ κ. Βενιζέ>λος μετ*
  τού χ. ΔημτΓιτρακαπούλο» έπέίηισιαΓί τής
  Ι άμ)^ξο.στοιχίας, άπδ τού παΐραθόροω τής
  > οποίας ό χ. Δημήτρακόποολος ώμίλη-
  σ«ν «ίξάρας την «ημΌσίαν των έκλο/νών.
  «Πιστεύω, είπεν, ή μάλλον άζιω Ο¬
  πως οί Γορτύνιοι ΰποο'τγ,ρί^ωβι, π«ν-
  τοΰ δπου *ύρ·ίίσκονται, τούς
  κου; συνδναομοΰς «διά, ν*
  1ααν*λληνιου φημης φ
  ΰ έν τώ Έθνίκώ Π«ν
  χ.
  είς την
  ί
  ς ρ
  ρ,σίων, πώς «ίναι ϊ^ν/^ νά -
  ή ϋ £ Τί
  5
  τρ!ο«ωντ1..τους
  χ.
  ήν
  . είς
  ^ ή ^ 4 ?
  την γνώμην, δτ·. η>ιη·;εμονβυε'/ εις
  τής Ρωιτσ:κής
  βίί &τ: ΐνθλλοκ,ις ή
  πολιτιχην /.*: εί; τ* τπο^-
  Ποιήσεις των «
  ο; 6λε
  Μεγόνλη %»ί θβφ^οτάτη ή χή
  την οποίαν οί Μεγαλοπολίτχι διωργάΐ-
  νωσι«ν *ΐς τδν κ. Βενιζέλον. "Ολος δ
  λβϋδς τής κωμοπόλεως κατή Οεη» «ίς
  τδν «τιαθμδν νά ύποίΐεχθή τδν Πρωθυ¬
  πουργόν τθι» χαί τόν χ. Διημ.ητρ;*κόπο»
  λον, έκτδς τού ΰποψη.φίοι> τού άντιθέτου
  οννδυοΜΐμΰ κ. Άλεξάχιη, ό δποίος μ«τά
  δύο άλλων εχαμβν έπιϊεικτιικές 6ολτ<ες είς την πλατείαν. Ό χ. Βενιζέλος ιμετά τού κ. Δημη- τρ«<χ.οπούλοι> «πιδάντες άμΑξης χαί ά-
  κολου·θο«μενοι άπδ τδ πλ'ήθος, τδ ο¬
  ποίον &ρανιν ιαύτοΰς μέ ο5νθη, μετέ¬
  βησαν βίς την οικίαν τοδ κ. Πα-ανδρέ
  ου όπου π>ροσε?ώνησ« τδν κ. Πρωθυ¬
  πουργόν ό διχηγόιρος χ. Παπαντωνίοι>.
  Ό ιχ. Βινιζέλος ώμίλ'ησεν άπδ τοΰ
  ■εξώστου είς την δημιθτικήν γλώβναν.
  Ή όμ.ιλί-0! τοο ήτο μάλλον μάθημα1
  π«ρά Χόγος. Άνέπτυξί τα γεωργιχά
  της Κ»6*ρνήσεως καί την άνύ-
  τοίϊ γφήτρον τής Δικ.αΊθσύνης,
  ην/ είς τδν κ. Διτρητρακόποο-
  λον.
  Κατ την όμιλίοτν τού κ. Βενιζελοσ
  ειίς έχ τοΰ πιλήθους Βενιζβλιχδς τδ
  φιρόνημα %»τα «λεγεν ύπΐρ τοΰ κ. Βε-
  νιζέλοκ. Ό κ. Πρ<ώθΊ>πουιργδς ποφεξη
  γήσ,ας ηρώτησε μήπως ϊχει κ«μμί«ν
  άντι'ρ,ρηβιν δια νά τού απαντήση.
  ΜΙΑ ΓΙΑΡΕΚΒΑ-ΙΣ
  φρ,
  , λευ*6ρρ»ιαν, ελκη
  καί βχλτφά, χονίηλώματτα
  άν»ι> ν
  Λ
  • Π*θήσεις των ούροποιηιτικών δργά-
  Άλλ' αύτη *χρ.6ώς ή *ρο*6>πιχή |
  η ρ ή
  η τοΰ χ. Τ«ρ™«οφ ίΧ» την
  ««νωματτ.
  φω?ος, εττω
  άν
  ι περί
  ς, άιτλως ιτβρί
  ως. "Ότε δ Σ*σ6νω■!ρ^ άτθιθνής ά
  !
  ς ρ
  *ι>ρί<—'-β-τ» βν 'Ελ6ετ!α, δ τού ύπο^ργείου των Εξωτερικών χ. Νβρατώο Ϊιπ3θ«(ν< την εϊπλωμ*τ·>κήν
  ί λλά ΐλΛ ί ί
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΌΙ
  ΑΝΤΙΙΤΑΦΒΙϊ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
  'ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
  Ή άγβρά ε!ν« τό ί&εώ&ε; «/ιλελεύ.
  Ο«ρκ»ν « λίτ«νμα χ«1 }:' υ
  ( «/(>·νςιλόγο: χά.
  μνσυν, ν ά Οιωρςΰν τόν οΜτχοόργ»ν ά-
  βθενή.
  , ττολλάχις ΐλΛω-; είς «ίγ -
  « τό-» χ. Τσαγκωφ, χά; 3ή
  τ* ίστοοιοιδν ίΐΓειβόίιοτν τής Ρωα<- > 8ιακο»νώ«ίι>ς ιτρδς την Υ. Πύ¬
  λην, >ιά τάς άκνιλάΐ των Ντοτούρκων
  δτ·, τ>ά ι2«6άλο>σιν είς τδ Μανρο€:υνι-
  »ν ! νθ χ. Τσαρίκωκρ 5'.Λ?ωνη»ας τότε.
  •κρός τον Ν*ρ*τώ? ένεκα τής
  Την βυφιλιν ριζνκώς 5' ΐ-
  όΛ καθ1 ήν άνωδύνως.
  ή 600
  ς μΛ ή
  γίν*τβ! ή χρήσις τοίί «600».
  -έχίτα: 9—12 /.αθ' εκοί
  Αριθ. 166 ά&ς Έρμοΰ 166. Ά¬
  Ζλί Δί
  ρ
  νωθεν Ζ
  Δβίίι>ιο.ν.
  Ό ΙΑΤΡΟΣ χ Μιχαήλ Π.Π*-
  ϋ λδ'
  ς, ργγγ
  λόγος, χρώην έ*ιμε* ητης τής έν Πλρι-
  είοις ε{δ. χλΐνικής τοΊ χαβηγητοΰ Λα·
  Γαυ,νοΙ. ΕΊϊΐχϋς ί;.ά
  -V
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΕΩΝ. Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
  ΤΑΧ1ΣΤΗ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ ΓΡΑΜΜΙΙ
  ΣΤΛ άλ ή ΜΕΣΟΓΕΙ
  Κατ τδ ά*δ Πάριγο.υ βΐς
  χ&εσινδν -τοοξείβιον τού κ. ρ
  γοϋ, ιχουρασθεΐς ούτος άπό τ*ς
  φωνήσεις χαί άντιφωνήσβις ικορ
  τδιν κ. Δηιμητραχό'ΐνθ'υλον νά δμιλή «ντ'
  ιαύτοΰ είς τοί»ς ίιαιφόΐρονς αταΐθμούς. Ό
  . κ. Δημ<ητιραικά—»υιλος &μως ϊιαροιίνς ήρ ι νιείτο, ΐβνυρ!|ζόν*.νος ότι δ λβος θβ'λει Ιν' ακούση τδν ίδιον Π^ωθι>ποι>ργΜ.
  —Κα* 4ν δμιλήσω *γώ, «Ιι»ν, δ >λ«-
  • δς πάλιν Φά ζητήση τόν Βενιζίλο».
  Είς μίαν επιμονήν τού κ. Πρωφυ-
  πονρτοί, δ κ. ΰπου,ργδς εδέχθη νά ο¬
  μιλήση είς έν» των σταθμόν πρός <««» ιραματι«μ.όν». Ό λαδς χειροΛροτήτας τδν κ. Δημ,ητρβηωπθϋιλον «ζήτ«· 'ά ό- ΐμιλήση καί ί κ. Βενιζέλος. Σ^ίί τότε δ πρωτος εΐπί ιβριδς τδν γελών ^ —Βλέινεις, κιρί«ϊρ* μόν, ο^ν ώζβ- σαι. Ό Ιδιος θά μιλήσης πάλιν, ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΛ βΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΟΥΜ0ΥΝ- ΔΟΥΡΟΝ Είς τδ Ζενγολορτΐό δ *. Κο->μΛ»νί«3
  ρος ί»τειίλ.*ν άνθρώποος τού ίιά νά έ-
  μ—οδί^τ— τόν λαόν ν» ΐί.ετ4σχη τή} υπο
  βΐΒΐχης τού κ]. Πρω9νκτ>»ρ'γοΰ. Έίνας
  τότβ μετανάστης είπεν είς τδν χ Κα»
  ΤΑΧΤ
  Χ4 ΜΕΓΙΣΤΑ κ*1 ΤΑΧ1ΣΤΛ άτμοΛλοι* τής ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  _ ·ΠΑΤΡΙΣ, 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
  υ τελειοτη'ίος, ι% ^4
  ύ
  νέαεως με «βύρμα'τ«*ν τηλ έ γράφον καΐ ύηοβρύχιθν βη
  μ*τογράφον
  γρφ
  Ο ΠΡαΤΟΤΑΕΕΙΔΟΣ ΥΠΕΡ ΟΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΟΛ0ΣΣΟ2
  Σρα^ «ντρέικ>4«*ι δ·;» ίί
  δνομα τοΰ πατρός —>, ό οποίος ήτο
  ν.*γάλος άνδρας. Δί>στ^ώς &1ν 'αάρ-
  χοον άν^ιριχνχοί είς -ην Ελλάδι, όίλ
  λως δέν θά «ιτήρχε βήμ«ρον οδτβΡάλ
  λης, οίίτ» ΘεοτάχΛ;ς, οί δποίοι *«τ*-
  στρεψ«ν τδ Κράτος.
  Ό α Κό
  #θ/ ι;χ
  χ*ΐ χυτός μόνβς ίίινι ί"Λϊ>-
  νά ίνίείξη τ* 5ΐλ5λ«'Λίρι7/ Γ9λ(-
  Α/9η«ί>.
  Ίϋξύ,ινηικ τή/ &έ»; τής γν
  είς τάς ά^ναιις Άβήν*ς.
  ΕΤ—*ν *·? τή·/τλχχ« τοϋτβΐφον Ε
  ίοο.Τ^ί >«ξ«!ς μίτ/ο"—·?ι«-/;ε·. Τ1
  μκχ τβδ Ρι'ρ—ί^ τδ ΐΓϊτροίνυμ^-λν τη·^
  ιτ»τρί5ί. ΤίΒοτ* ίάν )«»γι< ττ»ρ; των . έργων το >. 'Ε!χοίρ··»κττ)ρ.ιιι» τούς βρ·/κ-
  ,οος 'ΑΦήναίονς ώς μ)ε.τριθ9ρθ(*3ΐς »).λά
  φ« ώτϊ^ηφάνοος, φ^λεοθ^ρο'^ς, >.αλ-
  , 9ΐλον4φ«νς *»1 άνέλν;4 τέ
  βτντών
  μέν «ις τον τόπον, ως χβιι οτ·. Λ·)»/ΛΛα
  ξε πολλοΐις άπδ τδν στρ-ατον. '^ χό-
  σμος άπήν-τησε'
  —-Βεβαία άπήλλΛξε-ς πολλοϋε άπδ
  την στρατιωτιοςήν υπηρεσίαν ίχΛούς,
  χ«τεϊίω§ες 2μως είς τδν στρατόν ττχϋς
  έντίμοος %». ίκανοΰς —ρατΐώτας ϊιότ:
  ϊ&ν τβτ* φίλΰΓ σθ».
  Είς τον χ. Β4ν!ζέλον χθές τήί νύ-
  δ
  ΤΗΝ 4ΤΟΜΙΚΗΝ ΑΪΙΑΝ ΤΟΥ
  ΠΟΛΙΊΌΓ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΛΤΕ-
  -ΤΗ1ΑΝ ΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ
  Όλον τδ ηολ!Τ«·(«κ»·> %%·. χο:νω.
  Ο > των
  η η
  είς τί^ν άτομΜκτ·// βξί»ν των
  ίί ί 5
  των, *·Λρ ημ
  *>λλ«ρ·.ϊ έ/*!·
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  "_ί?ι!|νί7·ΑτηΛ31Ι*ΑΙΛ3ί ^"ψ ΚΑΛΑΜΟΝ-ίΠΑΙ
  σΐίίΙΑΝ ΔΙΑ
  ,-—. ««·
  ^ΡΑΣ
  * Ε Λ ϋί 1Μ) Ρ Κ Η Λ
  ΤΙΙ? Ι» *Ι ΑΡΓΙΟΪ»
  ΜΟΟΤ.38ΟΒ, ΙΟΟΑ .
  / ηγρ^
  ττ>5 έν Καιλάααις άνταποκριτοΰ τοδ
  ι·Σ*ρΐ«» δι·—τρε'φον τα γενόμ«νϊ, ώς
  <<χί τα τής ΰποδο·χτ)ς αύτο·3 *ϊς Κίτλά . ήρωτήθη δέ άν πρίπει νά 3ηι*:- ] τδ ττιλεγράφημ.» αύτό. Ό κ. Β; νίζέλας έπέτρεϊ'ε την διαβίβασιν εΐίών δτι αύτό ένδΐίφέρ-ει την συνείδησιν ιων. ΙΣΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΟΥΣ Η ΨΓΧΗ 1(0Υ ΑβΗΝΑΙΟΥ, ^Τ- ΧΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑ- ΝΕ01Η- Τ03 Κ*ί τ νββ; έ τής : Π«Ρ£?Τημ» Γ. Α»υθύνήως δίδς Αθήνας 129 Β' " Γιν" είς τοος *ίλωνο« * ΝΓΚΗ νά δηλώσωσι 4γ»γνωριβμ4νο>ϊ «
  Κα;τά την ίρίην έ ηίο «
  -ίην ' ^ιέλενσΐν (άπο τϊ( Ζινγολ'ΐΐ»
  άρκετός άριθμος χωρ ι κων συζητςΰν με
  τα το5 κ. Πρωθ>ποοργοΰ ώς ίσοι. Τδν
  συν&χάρτραν ϊ,ά λόγον τού «ίς Κάλ«
  μ«ς, «ζήτησοτν ίέ ν« δοθή προνόμιον
  διά τδ σταφιδοσάκχαρον τού κ. Τα»σο
  πούλου. Ό κ. Βνηζέλος όπ&σχέθη ότι
  θά μελετήση τδ ■κνάτβίΐ ναχ εάν 6*6«ι
  2τ: τό
  ή ^χρν
  ■ρ*τ(ς τού χ. Τ·*τοπούλον, θά ένίογή,
  δπως δοθ| προνόμιον «|ς βύτόν, άλλως
  Ό κ. Βενιζεΐλος ηρώτησε
  ς χωριχούς 4άν ίχ&υ
  *«νον. "Οχι, βιτήντη»*».
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ
  ΤΗΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗιΣ
  Οταν έτελείωσ-ε την αγόρευσίν ^0"
  ό κ. Βενιζίλος έ·στιράφη πρός τδν ποορα
  πλεύρως τοι> ίστάμενον ΰποι>ριγον τής
  Δικαιοαύνης -καϊ «ίπεν δεικνύων τδ έν
  θονσιών πλήθος ώς ίννοήσαν τά 8σα
  '~ρδς 'αΰτο /«ίπει, ΐκαιθ^σον ^λέχβιησαν
  εί^την,δημοτικήν γλώ«Γσαν. __^ *
  —^Εϊδατε πώς χρήσΐμεύΥι χαί <ς-«η '^μριικ*! |ΐι»ιι») ■>!< Ηπ'τ> πολ«μΛ(Τ«;
  ΤΙ ΝΑ ΕΙΠΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ-
  ΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ
  των «λλων ό χ.
  εΐπεν ίίς τούς Μι-γορλοποιλίτας.
  —Νά «ίπήτε είς τούς πα>α««.ομ.μ«
  τιιΐίίις 2τι έ7.ο·ρ:Λΐαμ«ν άπα δσ« ιΐτ': 30
  χρόνι* μ^ς βχά.Αατε.
  Είς την πλοττεϊχν Ιά
  χν'ήμβτα έν πλήρη μημρ
  Ό χ. Δηιμηιτριακόπ&νλος είπ«ν έίΤ'ης
  ολίγα ηνά, εΰχαριιττήσας ίιιά τίκ βε,ρ
  μήι·/ ύπίΐβχήν %χ βν»τήβ»«ς την υπο».
  στή?ιξ·ν τοΰ συτ^;««ισμοδ Έΐων Φιλ .λβυ-
  Οέ,ρων.
  Ό κ. ΙΙρωθι>π·;-ρ7ός χαί δ κ. Δη-
  μητ?οβκί·το^>Λς έ.γενμάτΐ'σαΒ'/ ιΐς τν οί
  χίαν τού ύποψηιφίθ1^ κ. Ζε,ρδ;».
  Δύ τοθ γιύμοίτος ό ■/.. Βε-
  σ.νίχάρ>η τδν Δήμαρχον ιχ. Ζέρ-
  6βν, πζιιίιοα τοΰ ίψηφί δλ
  ώς «να ΐν. των ολίγων ικαλών
  χων τής 'Ελλάδας.
  Κα*τά το σορβίίιβιμίΐ των
  ό κ. Β:νι>ζέλος έτήριε {νά ρ
  μ όνος, άβΎβιεοομενος δέν *ίπ*ν
  >— Βλέπετ* όιτ» δέν Τ^έγω μόνο νλό>-
  γι* άλλά κάμνω καί εργ&,
  Έκϋΐίή έ€κ»λα»ν είς το πιάτβ το. τη*
  λύ ψοττ-τ,τδν είπ*ν·
  — Τίσο φβγητδ οΰτ« δ κ.
  ά ί τβώγβι.
  Η ΕΠίΣΤΟΛΗ ΤΩΝ .(ΑΘΗΝΩΝ»
  γμ ρ τής πλ«;ττ,ς
  •τιστοιλής τού κ. Μ'αρννϊΡΛΤων»χ.η, την
  οποίαν έδημο«ί«υσαν αί «Αθήναι» δ χ.
  Βλ εΙπ»ν δτι ώτη είνΐϊ π1) ?στο
  μ* μ*γάλτ>^ ·πρόθ*σ'.ν *ιλγ,; ιμ.ή
  σεως τοΰ γροπφιχοδ χαροικτήρος τ;3 κ.
  Μά
  ΚΟΙΝΟ-
  ΜΙλ Α2ΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ
  ΤΗΣ
  Βϊς τδν κ. Βενιζέλον π&οοοβι
  σ»ν άντίπρόσωπθ'. τής κοινότητος τοό
  χωρία» Φιλί τού δήμο·.» Φαλαισίας, ή¬
  τις εχει οργανωθή χβτ* τρόπον άξιο-
  βαύααβτον, άφοδ χαί δλας τάς μ*τ«ξϊ>
  των χωριχών άναφοομέναΓς ϊιβφορές
  λόει μόνγ; της. 7.ωΡ'? °' άντίδιικοι ν*
  κ*τ*9»ύγ&ί>ν «ίς τό Δ'.χβστήριον, χβϊ
  ή όποία έχει χατασχεοάβ·ει πλείστα ερ
  γα έ; ίδί")ν της. Οί άντιΐϊρόσι«>πθ! τής
  χοινότ·Ί(τος εζήτησαν αικβδ>ν 6θ"ήθτ£-«.*
  διά την κατασκευήν ϊ>δο«γωγείου. Ό
  χ. Βινιζιλος υπεσχέθη ίτι θά μεριμ,νή
  «Τι· *
  Ό κ. Δημήτρβκόποΐίλβς θαυμάζων
  — Ιδού ζωτιχάτης χοινοτητων.
  ν
  Την 2αν μ#.. ό κ. Βενιζέλος ανε¬
  χώρησεν έχ Μεγαλοαπόλεωϊ. Είς τδν
  «με«ως έπ4μ»νον σταθμόν Λβοντάρι οί
  χωοιχοί »π»δίγθη<ΐ«ν με τδν αυτόν ε'ν βοοσ-ιασμδν τδν κ. Πρωθι»—-·>>ργον.

  ΤΟ ΤΤΑΣΧΑ
  ΕΙΣ
  Σ·.Αλ4γ» Ι ,Πίτνάγίο;
  ΟΙΛΟ
  ΤΟΥκΒΕΝ
  ΟΙ
  ΖΕΛΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΙΙ ΤΡΙΠΟΛΙΝ
  ΑΗΕΙΑΙ ΠΡ0ΣΠΑ8ΕΙΑΙ
  ( Χηλεγρ*φήμ»τ*
  λθόύθ
  βον-
  τάκτου
  ΤΡΙΠΟΛΙΣ, 4 Μβιρτίο».—Την
  4ην μεταμεφηι^ρινήν ώραν κατέφθασε
  «ίς Τρίπθλ'/» ή άμαξοστίιχία ή βερον
  σα τί ν κ. Βενιζίλον χα· τδν *. Διπμ.'Ί
  όλ
  αχόπουλον.
  Ό σταθμδς ϊχίΐ καταληφθή άπδ χι
  λ:άϊ»ς χόσμου ζητων.ρ2υγ4ζ9ντ9; χβχ
  «πευ^ημοΰντος. Α* άρχχι ύποδέ-/εντο»
  τδν κ. Πρωθοποΐίρτγδν, *νώ ή μ»ι»ική
  παιαρνίζει. Ρίπτονται δλίγοι *«ρο6ολ«·
  σμοί, οίτινες ?μως π«ι>»υν άμέσως τή
  άπαιτησει τ»3 κ. Β.νΐζέλου. Άνθη. ση
  μαΐαί καί είκόνις στολίζονν τδν στ«θ
  μδν καί τας πβρ' αύτδν οίχίοτς.
  Τδ πλήθος ζητωκρυογάζ»! χχτά τρό
  πον ποΰ έκπ-λήσσει κ·αί χύτον τδν α.
  Πρωθν>πο«ιργόν, όόπο·ίος ό!τ)γεϊτϊ! μιτα
  τοΰ *. Δημήτρακοπο<3>.β^ έν θρ:ά
  *!ς την οικίαν τοΰ * Μxλλοϋχο^
  ΑΣΤΕΙ.ΑΙ ΠΑΙΛΑΙΟΚΟΜΜΛΤΤΚΑΙ
  ΠΡΟΣΠΑΘΒΙΑΙ
  Κοττ* την αύτην ωρβν οί τού άντι
  θβτου σονδνίτσμοΰ ύποψηφιθι χ. χ. Τρι
  ανταφολλάχος χ,αί Μποη«$ποολος προσ
  ποίδοϋν έχιφωνοΰντες είς την πλατείαν
  τοΰ Αγ. Βασιλείου λόγοος, νά *;αΛΓθδί-
  σουν τδν λαόν νά μεταβή «ρός ύποϊο
  χήν τοΰ χ. Βενιζέλου.
  Τό άχ.(ΧΜ(.τή|3!ιάν των μόλΐς «κοιτε—
  λεϊταΐ'. άιτ0 150—200 άνορώπου; Ού¬
  τοι άκούσαντίς των ρητόρων οΐτι,νες
  παιρώτροναντδν ίίικόντων λοβδν(;) (τής
  Τριπόλεως Βηλ.) νά ρ.ήν υ—Λβεγ'ϊγχον
  δλετήρα Ββνιζέλοτ,ι, ·κο»κΜΐάντων ϊε την
  επανάστασιν ώς π·αιρ·εχικλίνασαν «ίς κ α
  τραβώλιβΜΌί χεΐιρό*75ρον τής φαιυιλ^ρ»·
  τία,ς, έί·/τιμ.άτισαν κατό<™ΐιν δίαδήλοσιιν, ήτις 6ν5ονο^ΜοιΟείιΐϊ·» χά ι άπδ των ιτερι- έργων περιήλθε τοος δρόμ^ς ζηιτ"-οχ{ μ γά'ζοιντε.ς ύπέρ τοΰ κ. Ράλληι, μβθ' ό ϊλύθ ησύχως. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΛΚΟ ΠΟΥΛΟΥ η Ι ή σ«ς, αποτελεί την ε ί έπιο(μ« ρ^ Κο6ε.ρνή«ως των Φιλ.λβυθερων. Την έ«ιμ«?τύρη»ιν τής σκοπΗΐ^^°? των βργων αυτής. ' ΦΩΝΑΙ. Ζήτω. Ζήτω. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ^ 2**Κ: τής ΚυβερντρεωςΤ*·" ω<: α° ^*Φ, εγένετο παν ό Κλ τηΤήθη Μ^*%Φ, εγέετ α δήμως γνωιστθΜ «ίς τόν Κλληνιιχον λ'βόν, άναπτυγβέν ««' «^τοδ το» άοχη- γο5 τού κόμμχτος των Φιλελεϋθερων. Τ* εργα αυτής τ* βποίοτ επηκολούθη¬ σαν άποδΐιχνύουν διά πρώτην ίσως φο ρ*ν έν Ελλάδι ότι τάς ιπ*χγ*Χίοις*χ τάς ύποισχέσεις δΐν χωρίζει άητόβτασις άπό των ίργων καί των πρ«γν··Λων. Χαίρω δ* ί?ι*ιτ&ρως διά την έ«ιδο*!- μαβίαν καΐ την έπιμαρτύρησιν τβύττην την όποιαν σήμερον π*ραίτηρώ, κχί εί- μΛΐ Ιπιερήφανος δτι τοσούτον πανβήμως καί π«νηγΐ>ρικώς έκιτο?εύιεται απάτην
  ιδιαιτέραν μου -ττβυτρίδα·, την οποίαν ε-
  χω την τι^ήν νά ίχπιροσωπω «ν τ«ρ
  Έθνΐ'κφ σι>νειδ)ρίψ, καΐ πρός την όπ&ίαν
  «διαιτέρως όφίίλω λόγον των πβιεραγ-
  μενων.
  Εδγε, εδγ«.
  Ο χ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕ
  ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ χ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-
  ΠΟΥΛΟΝ
  »««νέα μήν«ς συμπληρθιόντιΐ,άφ
  ής έποχής ένεφανίσθην διά, πρώτην φο
  ράν, ενώπιον τοδ λαοΰ τής Άριχαδί-
  ας, καί έπκδίωΕ» την έν τή Βουλη
  έθνιικήν αντιπροσωπείαν θά ήτο έπ<ηΛε- νως φΐΜ'.χδν κ*ί εδλογον δ έντολ*ΰς λαδς, Ζπως άξιώσει λογοίοσίβν *ατρά τού έντολοδόχου, χαί άξιά>ισ*ι παρ' αύ
  τοό ν* μάθη χατά τίν« τρόπον, χ«·.
  όπ^ ποίας προσπαθείας διεχειρίσθην
  την Λαϊκήν εντολήν. Άλλ' ό πιρό'εδ'ρος
  τής Κοβ*ρνήσ«ως χαί άρχηγός τού
  κόΐλματος των Φΐλελευθίρων, Ισπεοσεν
  ηδη διά των άνά την 'Ελλάδα περιο-
  δ*ιών αύτοδ ν* έξαγγείλγ) χαί άνα«τό-
  ξγΐ μ»τά των ϊργων τής Κυβερνήσεως
  των συντϊλεσθέντων, χ»ΐ «χ*ίνα τα δ-
  π&ία π?όκ*ιιται νά «χτελεβθώσι. Δύνα-
  μ*! έπο^ένως νά άξιώσω μ«ιτά λόγου
  ^τ' Χ*' ^ ^ λογαδοσία σι>ν«τ«λ«σθη
  είπεν ό κ.πρόεδρος τής Κυδε.ρ»
  Λιότιήίδίότης ώά
  τιήίίότ
  2β-/ους χαί ίδ.ίΐτέρωςτοο'νομ.οϋ
  ρίας, σϋμ,πίπτει χρονιχώς μ—&
  τής ΐδίίτητος μοί», ώς μέλοος τής
  Κοβε^νησεως των Φιλίλεοθίρων. Μνή
  *πανγ«λιώνκ»ιτώνύΛο<ΐέ ονν *πανγ«λιώνκ»ιτ βεων τάς οποίας πανδήμως ίοωχα,άφ' ής ΐδ πρώτον ένε?ανίσθτ;ν ένώπιοντών εκλογέων μο^. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΒΣ ΕΙΣΙ ΤΙ ΙΝ ΕΛΛΑΔΑ^ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡ_ ΚΡΑΤΩΝ ίαέ νά ε'πω δτ: οίδε καιτά Λΐραίαν ά- π«μα%ρ5.θην τούτον. Άλλ' είνε άνάγ- χτ,ι νά 3Άολογτ(6ή χ»ί άναγνωρκσιθή δτι πολλαβτλ τί κ*ί μεγάλα[ είνε »ί Ί->ν/£~
  ρειαίτάς οποίας έμφανίζε! όΚο«Λ&νητ!.
  χχ χλϊ /*θ' ϋλοΰ δ Πολιτικός ^3ς >ν,
  ΈλλάΪ!. Είνε μίγι—« τα προισαίνν-»·
  η -ΑΛτά των δποίων παλαίκ, χαϊ δ-
  9ΐίλϊ! ν ά παλχίσγ) δ ποίττων τα κο{-
  νά έν^ 'Βλλάίί, προσ,χόμιμΰρτια: τά δποιία
  ΤΌλλβτΐ'5 καΦΐ-στώτιν «ϊιλατον είς αύ¬
  τδν νά «ντ.α~<κίκ0ή τ&λείως «ίς τάς άγ«βάς τροβίσεις, »*ί «ΐς τάς χαθό- λ*ν πολίΓίκά; άνάγκβς. Οί παλίΤικ*! άγώνες, δύνβμαι νά πρααθέτω, ίν Έλ- λάδι, α· τούς στραιτε.υομ&να^ς 4|ς τούτους φερονν ύποχρβώσεις «ολΰ ν»«ς, ηλί, με,γβΙΚίΐτΐρβς, πολύ λει,υε>*- .«,'νων είς τάς δ'
  6αλλοντ«ι βί ΚΑιρνψν. 5ων
  «0» ό ϊγρό»ί*ς 6:οϊ Λ* ,ιβλλβν^ν*
  χ;υγμ*ν''«· Π^Ρ' ^ «*Χ»« ατο δε-
  χ^ίτηρίίων ιτολλών ιτοιχίλιβΐ( »ν>ν«δρ«-
  μβν Ίτε,ρ-ίΒ-τάσΐίΐς των δττοίων ή άνάπτυ-
  ξκ «*ν' τφ τβρβντι πεοιτττ} είνε /ατ
  ούχι προσ»ίχοι>βα, ποιχίλβΐ, λέγω, σ»-
  νέ^ραβμον πιιΰιστάσ·:ς &στε νά ιτΐϋίΐγ*
  γωοΐι χ'ψ Χώρ·39ν ιΐς ^ημίίΌν τοιοΰτον
  την άτό τοΰ οποίί>υ 9ρέ§οι8ιοΐν νέ ζητην
  ση είς μία·^ έιπ*νάστ««ιν. Είς Ι <μιι- μ«ϊθν »«ριήλτ)οιν τα τή(ς Πολιιτείτς η¬ μών, *»»' ίλβιι, καί ίδ·ί« ή έσωτ«ρι*η της Χώρας κατάϊΐταΛ»ς παρΐνταη/· ά-1 μ·«ος 'άνβγχη χ*ί έχιτβχΐτχη γενιχής των πάντων έν^ΜργβΝιώ»ιω<ς. Τοιαύ- ττ) 91 άνχίιοριγάνωσβς λο·Ί τοιβτι/τη, &· δ, ομροβτϊΓ χρόνον μ'ΜΛρδν. >,*«
  μ«Γΐ%ην ?νβ ^
  ΐϊροσί(ρ;> εΐί την ήμ<«τέ,ρ«ν Χώ¬ ραν, κχΐ ζητησωσίν ί^αιρμογν τίιν >ί-
  τρων έκκ'νων τά οπο«« ύπαη-ορεύί: _ή
  πολιτι,κή ε—«τηιιχη, άλλά νι<Λ τά δποία ένδειικνιιυσιιν αιί ένωτν&ακατ αννθήβ'βιι χόη αί ίδιαίτεβαι τοιοτίίται 1051 οποίαι υφίσταντο» νέν τή ήμΛτέιρί Χ)ώ- ρτ*. Έν πλήριεΊ «υνα!ΐ<ττ>ηισ·ε! των ΰπ©-
  χρβώσεον τ&ίιω^ άνεμι'τθ'^ «ίς·'Γ^ πό
  λι—ΛΟν όγώνα κ-*·, έπεζήτττσα τ»ν εν
  τή ΒοιΛή άτ^ι-οΐΓ—ρο<τωί~εΓ«ν άπό μέρω'ς τοδ ΆρκοβϊΐΓΑθΰ λαο£. Άλλά καί έν πλτίρκ'. βπιτρώσε·. τ&ν ύπε'ρτάτων θΐίσι*- ών χΐ όπηία; έιπιβίλλοντ» είς τους πό ^ς άνϊρχς έ-» Ελλάδι &&/βτ>> νχ
  ω τής Κ>>6ί·ρνήί5εως τής Χώ—
  λόΐμιε"Λς !ιπό τής έπΊθ'^ίζς νά
  άφιϊρώτω τδν βίβν *'ν τη ίιπηΐρβιβΊ'α τώιν
  κοινών. Τδ έργον μ* κ*ί ή Πολιτεία
  μ.οο πιρνΑϊΐτ* εί; υμάς είς κρί^ν καϊ
  είς έ/κιτία'ηιϋν. Άλά έ>»εΤνο τό όπτϊον
  8ύν·β(μι»ί 'ίΐετ' άφοιδίας πλήρ«ίς κα: ^με-
  τά -θ'άρρο^ς νά «ροΛάλλω καιΐ νά έ»»-
  δίίξω, «Ινε τουτο· ή καιθολ'.κή άφθβί-
  ωισίς μ-ον είς την ύ—ρ&σίαΝ των χοι-
  νών καί ή πλήρ>ης άφοϊήωιΐίς μιθυ βπέ-
  (ναιντ« των ΐβίων σι»μ^ιερόντων χάριν
  τώ Χθίών».
  ΦΩΝΑΙ. Ζήτω. . . Ζήτω-----
  ΔΙΑΙ ΝΑ "πΝΟΥΝ ΟΛ' ΑΥΤΑ
  ΚΡΒΙΑΖΒΤΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΛΑΟΤ
  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. 'Λ»ά
  τδ έργον τ&5το τό βΊ*»|τελββ|θ|έν »αί τ^
  οποίον ΐτιόικιειιτα1! ν« βον*τε)>Λ3ΐθή, πρέπει
  κ-Μλώς ν4 νί^θη οτ:· 'δέν είνε. ερν'<ν ε¬ νός άτό.χοι>, δέν ϊίνβ. ίογον των
  ενός άντιΐ)Γροισώιβο>ϋΐ τού "Ε
  έ ύπει? των μ
  ί τάς μ*λ«'ταί
  λ:)ς, άλλ' «Ρν$ «ργ
  τθω, -είνε ίργον &ρ>α άνδρας; τού ό
  τάς γνώίλας ιχ/αί την εργασίαι «Ίπ
  μάζει. ή πλειοψηιφία; τοϋ "Ειθνβυς, καί
  κρατύνει τουτο ■έν τή εφαρμόση, άνα-
  6ι6άζθ'>τα κ*ί σιτηιρίζονσα έν τή διοική-
  οιμ των κ&ιινών. Προ^1ι|θιέμ*νο:ς £»—ό τούς
  αύτούς δροιυις νά έξϊίκοίλοιυιθήΐΓω κολι—
  τ&ι>όμε>'''ί, πΐροστιαιτ».άων τά 'δ'ηιμ.όσια σ^μ.
  φέρβντα •'χκ θάλπων τά γενιηοά, τοχικά
  βυμΐφΐβιροντα τής κτείιφερεΜος άπό -.ής ο¬
  ποίας ϊχω την τιμήν νά έκλέγωματ,
  έ'χω άνάγκηιν τής ■κ,ρα/ταιχς σ,»νδ?ομής
  χλ; ένΐισ/'ίσιεως χώ μεγάλον Άρν.·δι—
  •^δ λαιοίΐ. (Φωνχι μάλικττα, μάλΐϊΐ-α).
  Καί πρός τοίίτο άπβ'τείνομιαι συμχολΐ
  .«·. πρός νμ«5 τήν τάξρν των άνεξαρ-
  τήτων πολιτών δίτε εν ταίς έπιστη-
  μ-05Κ^τε «ν τοίς γράμμασιν εΰρίτχον-
  τ~ι ~^"*1ίτ«--<ν---*χτ{^-οιρτ— «»—» «·>
  ταίς τίχναις «ίτβ έν τή 6',ομηιχια.νίβ
  είτε εν τή «νιαΌκήσε·. οιουδήποτε τιμ·'οι>
  έητ»γγέ·λματος την τάξιν των άνεξαρτή
  των πόλεων, άλλ' άν»ξα1ρτή'τωΜ άπδ
  τοΰ διηιμοσίοιυ ταιμείοι>, άνε$»ρτήτων ά¬
  πδ τάς παροχάς άντΐ των οποίων άν-
  τ«λλάσ«τεταΊ πο,λλάκίς ή πΌλιτιχή υπο
  ΐξ
  πρ«ι-
  ρ#
  Πρός υμάς, πρός αύτην τή ντά'ξιν,
  ή οποΐΛ τοσούτον θάΐλλει καί τοσοίτυο'ν
  άνθεί έν Άρκαιδιία, πιρος σάς άποτ·είν«
  μ*ι καΐ υμών την ύποντήριξιν π,ροσ»δο
  κω (φωναί μχλιστ», ^άλισται!) Άπθ
  τείνθ£Λθΐ πιροσθέτως κ.αί ύ-πδ άλλην μο·ρ
  φην πρδς την τάξιν των έπιίλίχτων πό
  λιτών καί ζή τώ την συνδρομήν αυτών
  κιαίτο'. πλέον την ενε·ριγδν αυτής παρεμ
  6ασιν βίς τδν έκλογικδ'ν άιγώνα την β-
  νίσχι>»ΐν αυτής έν*ργεί *ετι·κως. Είναι
  ,αεγάλαι κύριοΐ αί ίοτχέφ,εκοΕΐ αί δπό-
  *«ι παριμτλάλλονται «ίς τούς πολιτι-
  κοΰς άνδρας χ.«ι εν αυτή ά*6>η Τνα
  ^τατ/ειρισιθώ τδν Ι^ον »τή ιέχίλιόγ'.κή
  ■»θιλιτ»χ^. ΟΊ δροι τής συνδέσεως των
  τοπικών π«ιλι*η»ωΛΐ «χιομμ,άφν, ΐοί 5-
  ρβ! τής δι·υβύν>σεως τούτων, οί δροι
  τής σνγβιιροτηβεως αυτών τούτων των
  «η>νϊι>αιοιμων βξ ομοφρόνων <ττοιχ«ίων ά ποτελουιιένων καΐ κοινδν «πιιδιωχόντων <τκοπάν, οί &ροι τής ϊι&ξαγωγης έκλο γικών άγώνων άπαιιτοϋσιν εργασίαν ικΐλ λάκις άνια'ρχν εργασίαν μακράν καΐ δα πανωσι χρόνον, εργασίαν ή όποίΜ άπο νκφ τδν «ολιτικδν αύτδν των κυρίων «ύτοΰ ϊργων, έργασίβτν ή δποίβ ένίοτε ε-πιδά,λλε!1 κ-αί περιαρισιμους είς την πο¬ λιτικήν -αυτών σονειίιδησιν Είναι «ϊς έκ των μεγίστων σιυοπέλων κατά των δ¬ ποίων οφείλουσι νά άντιπαλαίοχτιν οί πολιτικοί άνδρες, σκοπέλων, οί δποίοι «ναφο^νοντιαι χιβί «λλβ'χοΰ *ίς χώρας μάλλον ημών προηγμίνας, σκοπέλων ό- ιΐως οί δποΐθί ύπδ δεινοτάτονς δρους ά ναιφαίνονται π«ρ' ημίν. Διότι και εύ>ρύ
  ■τερος βϊγα·ι καί κΐ3«θ«λ«κώτε-ρο ς δ «ύ-
  νλος των έ·κλογων καί συχνο'τβιραι ά-
  τυχώς αί εκλογαί καί ή μέθοδος τοϋ
  έικλογιχοϋ αγώνος ποικιλωτΐρα, καί άς
  ϊ έ
  ηρρ.
  Σομδαινιίει δέ ατυχώς πολλάκις ή
  ΧΛ'.νή γνωμη νά μή είναι παρ'^ήμίν
  τόσον πρθ'ηγμενη ώστε νά κρ'«τύντι αύ¬
  τη ένοριγώς παρ^&αίνοοσατοίις αγώνας
  των πολίΤ'.κών άνδρών.
  Ή ΚΑΜΝΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΕΠΙ-
  ΛΕΚΤΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ
  Αλλαχού Λαί ύτΛ την ϊιτοψιν ταύ¬
  την οί πολιτικόν άνδρες ϊχοοσι μεγά¬
  λην ενίσχυσιν %αί μεγαιλ«ιτ4ρ«ν συν-
  &ρομήν π«ρά τής ϊημόΐίίβς ' γνώμης,
  άλλά καί επί «λέον παρά τής τάξεως
  των «ηλίκτων ποίλιτών οί οποίοι έ-
  ν*ρ>γώς παρεμΑακ'νοντες ένβργώς ϊρών
  τ«ς, εάν έΐΓΐτρίΐΓεται ή φγάσις, ϊΐευ-
  Θ6νο·>σ'. αύτοι οδτοι την έκιλογικήν χ»
  λ'.ταήν, «πι&λέποοσι την ι»λιΤ(χ,ήντώ'ν
  άνίϊΐρών τούς δποίοος έξίλεξαν, έλέγ
  χουσιν ανΐ*»ς **( άξιοδσιν έχοτστβτβ
  καί άνά πάσαν ·στιγμήν παρ' αυτών λο
  γοδοσίιαν πειρί τού τρόποο τής οΊ<ο(χ«ΐιρί β'&ως τής λαϊχής έντολής. νΕχω την τιιμήν ν' άπειυιθύνωμαι ού μίνον πρίς άκροατήριοιν άνεπτυγμβνον άλλά χβί τδν μέγα τής Άΐρκβοδίας λαόν τκα-Ί διχ«!θ5μ,«» νά άξιώσω, ϊ!ν«ι ή λέξι; την οικίαν τονίζω, νά άξιώσω λέγω τοιαύτην συνϊρβμήν πρός την Κυδίρ- νη*·/ της χώρας. ΔΙν τρ;ίχω τ&ν »{*$«· νόν να ραΐκαλων (Φωναί. τβύς ^ώΙ5ε*α). Εΐ^, . ά-εοθίνομαι πρδς χ^ >·»
  χατ
  κΐόντων αυτού.είς
  ήδελε πει«θή 5τι
  δποίοι «μφ·ανίζοντο(! χ^ ^^
  «ΚίδικήβτΛΠ την εθνιχίγ, ^
  αν έν τφ χβινοδοολ"
  τοδτο 8ι' ίΐια τέλτι '^,']
  προβτντΐ&σωνΐν Ιδι»
  εξ δλλοι» 8έν 9*οποϋβ. ν,.,
  σωσιν θδί« νέ ζητήβωβ,'', ]
  ίΐν τής ηδονής τής &,
  έριγασθωβιν
  τλ ?ϊια οί τοιούτοι
  ?*ν χ*ρί»τ»τοΓ! άνάγκτ, ν'Λ
  άλλ' άξιοδβι, )|(
  ώ {
  ται
  τα μ μφρ
  τρί«ος. ·*Βχω δέ ρ
  μ,ώντα τδν Άρ.καδικδν
  μοί παρέχωσι τδ^
  την γλώσβχν χαι ^την
  τφίς λαόν φίλελ»Οί*ρ{ν '
  μαι πρδί χύτ<ν. 'Ε δίς_ μεχρι τούδε υμών μη ε/ων Ιφόί., ίξ , δποία δτιμιοοργοδβι τ^' ' κην πολιτικάς ε1«(ρο«ς Χ καί παρ» νίν, καΐ ^ δψίστης τ1μής |χ τδνχ γηθω «,ΐ της ψή?Οϋ ^ χον σονείριο Ο ΑΡΚΑΔ.ΙΚΟΣ ΛΑηΤ ΦΑΝΤΕΙΤΑΙ ι |Τοβτο <μοί ρχε. ή ποΐλίΐτΐιχή άνατρο.φή κ'χΐδίας 'ιίρ'ίοηνετιαι εί '.ιίρ'ίοηνετιαι είς ^ ίχεί νά τό λέξιν τήιν μΐετιριίαν, καί τό « τ» τ ..τ ο>εως άπτ> των ζυιγώ^ 0|
  την π-ολ-τιικην
  ιϊέιν» «πν-.^σειν είς τά
  ϊι'ας άλλά πε,ριιω,ρίβ^^ί'ς
  β-αιρίχίαί. (ΦωΜ,αιΊ. θ£ ?
  <ττά μαύραι).....Ε!η -|Λ'Ε <υκιοΐφα>^".!α κατά τού ΆρΛ/
  την «ποί^ν πρ«π*ι -τ— ■—-
  6άλλω ίν
  V
  άπαδιι
  γήν τής *ροο»χβϋς Κ^
  αίίνψ. Αιντη ή βικράί
  ρ^
  ή πίσ-τις μβυ, ϊύτή «ρ4ς τί
  τα των ρ ρθν—λάτων τοΰ %
  «δ μοί !>χαγ«ιριε&(Ν>σ!
  ό 'Αρ'κι^.κιό,ς λαός.
  ή
  Τρβπόλεως.) (Ο
  γαί κ*)·)πτοιυβΐ! τούς
  τοος λόγθΌΐς).
  Π %. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Μ*τά τέν κ. ρηρ
  λησεν δι' όλίγωιν ό χ. Β-,
  γήσας τδν νόμον περΐ ση
  ών κ αι ΐ·πο»χεθ%ί; 5Τ1 ^
  θχ λάδβ μέρίμναν ϊι« ττ,ν
  των έλϋν τής Ά
  μ ρϊ*ί^
  κχί έπεθίώρηβε τοΰς —η
  Τδ βράδν —α<ΐ) ε τέθτ] ^ ί οικίαν τοΰ κ. ΠΟ'ΟΣ ΕΤΡΑΤΜΊΠΐ ΤΡΙΠΟΛΙΣ, 4 ρ δ χ. Βινιζβλΐς, ίπως « η ς τοι5 βκ μΐαιτός μ άς έγ«άφΐη, «λλ' ί ι] τωνάΐκηι-, έ'τ,ρ.αυξ/αιΤΡσ&τ, ν, Κ<*4 υπο τοβ κ. Βεν^έλοο, την θύραν τής αμάξης.Ό Πρωθ'>τ·Λ'ργό«; «ν τα,ροιχτι «Ι
  κ. Μ9νρ,ί7νιτωνάικη« είς ι
  ΑΓΓΕ
  Ργ. ΜΕ8ΤΕΚ
  Δ'ίυθοντής τής ·πί ή
  κων συνίρων γνωστής ρά
  κης Άκβδημίας, 12
  Πγ
  μχτοιλόγος χαι
  δέχετα«ν τή κλινιχΐ τού,
  άρ. 4 (Πλατεί* Κ4νιγγβ«!
  ζει πρδ οΐετί»; την δι»
  (βθ«)
  ΤΟ ΒΑΖΑΠ Γ. Τ
  ν* έπιβκεφ
  ολ« τ» εΐοη
  κων, παίδων καί »'ι
  ολα τ* ψιλικα
  τ* *ι
  χιλιάδας εΐδη χ» *
  οΊαρκεΐ Εκθέσει.
  ΖΑΚ Γ. ΤΪΟΚΛ
  ρεκόρ ίν τ^ Άνϊ
  λ χονδρικώς **'
  Ό8? ί6Χ««
  ργγοβκ
  πίαν, Ι*ινο<τκοηί . Δεχιται έγχειρήΜ Όν.*ν»Ι«ς*"Ι τιμ »ςτίλα·.α μοί λίθοΓ, ήτοι ται, μπριλάντ[α, κτλ. —' σικοί — —ιάτα Ρόϊο« ·* 6εν»τβ:άνικες πάλαι»! βελ*» τήμϊτα ϊιάφορα ;;ρωμϊίΐ«!| χοσν.ήματ7 κο>ί
  επιιτλ» τσίαΐά *
  νες Βοζτντιναΐ
  νβ Βυζΐνΐινής
  νίας χ*ί λοιπά άντ«είμ«|
  ΘΕΟΛΟΣΙΟΣ
  Όδδς 3
  ΕΟΙΙΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Έβδομαοιαίιχ
  χβοσοδ χ*1 σονβλλέγμ««<ρ^ τψ αρνρφ 8 τού Ννμο» 1910. . , Συνάλλαγμβ " Σύνολον Ί
  ΑΚΡΟΠΟΛΙ1
  ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  *τ*ν μ*1~· .. ..••ν.-τβ ■ 4.||
  ■'.*—*.. » 4·.—
  »..»
  II—
  .,-..·.,. Φρ. έΛρ,—..
  < ΤΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ Ιιν }., τρείς χχτ' ί) ΤΕΔΒΥΤΑΙ& 2Ρί Δημοτικόν. — Αί*·»* ή 3,·.. :.*λι; ; τοΐ *. Ρισχέν. ΙΤ ΓΙΚΙΟΝ. Κ ι νημοττ& γρ«φ ος. ΛΥβΚλΜΑ. Αυριον ό «Μιχτό •■:ίί.βϊ"·. ^,,ΙϋΙ'Λ 5 Μα?τίθ«. Είς Εύρώ- „ χ»! ίν γένει Αμερικήν (Λοϋδ) μβρ'ίν. Είς Ήπειρον (Λοϋδ) 11 μ Εις Λίψϊανελλια, Κων) πόλιν, |4χτ,ν, Βούλγαρι·*, Ρουμανίαν «αί ^βίίν (Ρο^βνικον) 11,30' π.μ.Είς γνττον *αΐ Κάχρον (Πανελλήνιος) ι «%(1. Είς Κρήτην (Πανελλήνιος) ίΤΕΡΟΣίΟΠΕΙΟΝ Έ* Αθήναις «ήμ*ρον τί 8 κ. μ. ιρι^Αβτρον 762,7. Θιερμοχρ*»!» 9,4 (ΐηλοτερ* τής α.«νθνι<χής (10,9) · ΐγίίΐτ, 13,0 ίλαβσων τής χανονικής δ.£) ελαχίστη 7,1 έλ&σσων τής κα «*ίς (7,9) *«ί ή μεβη ΰγρββία τρία (67). ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ —Έ«*νήλβ*ν έκ Παρκκ- ν ή Κ* Μέλλη Κθκονέζο>.
  ΕΛΛΗΝ.ΚΗ ΕΤΑΙΡΐΓ"
  Ιι
  ΑΠΟΔΟΚΙΗΑΖΟ ΜΒΝΟΣ
  ΟΠΟΤΟκ.ΒΑΡΘΗΣ
  ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡίΙΤΡΟΦΟΗ
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  , * Μαρτέ
  <#>.—Επανελθών ά-ϊ. το.ϊ>ς
  Παξους ο μ. **εοτόκης, μ»-
  τέβη χθ*ς είς την πολυάνθρω
  ίτθν κωμόπολιν -.ιναράδες,
  «ροηγηθιίαης αύτοΰ κουατω
  έκ διαφόρων κακοτΐθιών
  χείων και λαθριμ-όηων
  έφ' άμαξών, -ρϊ,ς κατάπνι-
  ξ τή «4-
  ς «ό των
  χρ ΟΙ κάτθικθι ίικβιί
  ως έξιγβρθέντας διά. την έμ-
  φά είς τό χωρίον των,
  τίόρων μπράβων,
  ϊνθπλθι κατ' βιύ
  μψτες α$τθί>ς οΐκ
  τρώς. Την έπακολουΒήσα-
  9«ν είσοδον τοϋ κ. Θεθΐόκη
  είς _·υναράδ&ς, ύπχΠέ/Οη-
  α-αν νβκρώβιμοι κωδωνοκρου
  βίβιι. Ό κ. «εοτόκης ηροφα
  νώς τεταραγμένος κ*1 4πο-
  «ειρχθεΐς να. όμιλήαη ένώπι-
  ον τρικονταδος χωρικόν, λ-
  ήλθ ή ΐ ί
  ή ηφής καΐ Τϊερίλυ
  Γ,ος. Ό κ. Οεοτόκη: μετ*
  τού βυνΓ»υ*βμοΰ τον μ
  βήμερον είς την κμ
  Άρνι>ράο^ς, ή οποί-χ βϊν*ι
  τί. κέντρον τής επαρχίας Α*υ
  ί 4βΒ η
  ΓΚΡΙΘΕ1ΣΑ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ-
  Τ01 Τ1ΙΝ 10 ΜΑ-Ι-ΟΥ 1909
  ΒΛΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  είς δημοσίαν έ
  . Ό ήρωϊκο; κ. Ιϊάρθης
  ΛργιαθιΙς εξήγαγε τό ττζμί-
  *ή «τροφόν τον, ά«ε4λ»Τ>ντα «άν
  τα κ-αί τοΰς πάντας.
  Οί συνυποψήφιοι τού κ.
  βεοτόκη άνεχώρηααν άπηλ-
  •πιβμένοι μεταβάντες είς τόν
  "Αγιον ΐίΐαθίαν. έ.νθα ά—ε-
  οΌκιμάαΐθηααν καί έκϊΐ χωρι
  κου τινος δκακόψαντος τον κ.
  Οεοτοκην άγορβυοντα καΐ έ
  ρωτήβαντος αύτόνν «ΤΙ μ&ς
  έίκαμεβ είκοβιπέντε χρόνια;»
  Έπβιδή έργοβταβίάρχης τις
  «••εοτθκικός, άπέπεμψεν δύο
  αρτοποιοΰς ζητωκραογάζον»
  τας όπερ τού κ. Βενιζέλου,
  τ?. εργατικόν κέντρον έκήρυ
  Τξβν απεργίαν, λήξαβαν βή-
  μερον δΊα τής άπο*δθχής τών
  αίτημάτων τών έργατών ζη-
  λώαει υπέρ τού κ. Βενιζέ-
  (3 των ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ καί
  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ής ΛΝΑΤΟΛΙΠΒ
  '.ΟΟΟ Μιτο/ών πρό; Δρ. 115
  τοίς μ*τρτιτοίς, ϊ| δρ. 116 πληρω¬
  τεα; χ«τ* ϊό<τ«ις των μέν τ««ς μΐτρητοίς 25 άμα τ% ίγγρι»φή κα'ι 90 » » ΐ Η5 την τροσωρ. Τών δ· ίλλων ώς εξής· ϊ 7)8 Μχρττ'ου Δρ. 25 (&μα τη .—Τή 12)14 Μαρτίου Δρ. ί έΐ των χροβωρινών τ(τλων).— 12 Απριλίου Δρ. 31.— Ττί 12 Δρ. 35. Τ4 ίλον Δρ. 116. | βηαί* δό>,ς καταβληθήσεται^
  *ι χϊβίϋβει των οριστικών τίτλων,
  |ων μιτοχών φΐρ»υ««ν *ρ«ητ|ρτγ;μενθν
  ΜτίΛομ»ρίο[θν τοδ ίτοος 1912. Δι-
  (βιωμ,ΐ προτίμήβεως διχφυλάττετχι
  Ιι* τοίις Χβτ6χοι*ς Χαλαρών μ«τογών
  ι«:'_«3ΐλογίιχν 12 1)2 ο) ο ί*1 το5 4-
  ^ιχοϋ τών νκ' αυτών κα-κχβμενων -κα
  » ώ ^ έ
  1»!»ν μΐτοχών, ^το, ;*έχβ( τοδ ιγο—3
  8,500 μπαχών τ* ίητίλοιπον των 7.
  5™ Μτο ήώ ? ^ ^
  ^Ρίξ ΐχ τδν ώς ϊνοι 2,500 μετοχων
  ιν ,ή·ιλι χαλοφβη Ι«το των χα*6χων
  ιών μ«τοχ»ν θέλει κ*τ*νευ.η·ι1
  ο των έγρ«?ηβομίνων χβτέ λ©-
  5 ^ ^« ίγγρφής 4>ο.
  ρ» *· έγγβα^βΐ υπερβώσι τό ίκίιίο-
  ϊ*νβ1|' *β«4ν των μετοχών, βί Τρα<—- «' Α9*,νων Χβί Άνατολης έ * ι- | ° * « ' <τ β ν τ ■ ι τ?) β-ίλ·>-
  1 ° Ρ « » μ β δ τής κ*τ·ν(>-
  ^Ρ' '*!9ινούντες ν« κάνωιτι χρήβιν
  ί'.Χϊιώμβ,τος της προτιμήίεως *»
  2' «τοχο, οφείλου·. η ν« χατοιθέ-
  τ*ς Ι**1^^ το>ν ιγ«Ρ« τη Τρα-
  ' Ί τί ·Βτι(ρ[« των Χη.
  ί ά
  ή γενησεται χβρ» τοίςΚ««-
  των Τραιτ»ζών
  01
  τη« ΤετΑρττς 7 Μβρτίου
  Η|ς Πίμ*της β Μ«ρτ?ου
  μ?«ν ίχ τών 84-
  7 ο)ο ϊ
  ^« «· της 1 •ΐββν,Ό» 1912 *?
  * 1
  ρ« ■
  «βυ«—ερ««5ιντων
  ν4
  τάς
  ''
  Α
  22 Φ;βρο<ί*ρίου 1915 μόνον χ—4 οί ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΚΙ'ΡΛ, Λ Μάρ¬ τιον.—'Αργά βήμερον την νύκτα βηοννήλθε είς την πό¬ λιν ό <β>νοΌα«μος των Φιλ*
  λενυθέρων «βριοββυβας την
  επαρχίαν "Ορους επί αύτο-
  κινήτων. Ή γενομένη είς
  το>ς οποψηφίους αυτού υπο-
  ?»οχή υπήρξε παντοο άπερέ-
  γραπτος καί εξόχως βυγκι-
  νητική δια την αυθόρμητον
  το$ λ*ου εκδήλωσιν τού φρο
  νήματος τοο. Οί άγροτικοΐ
  —λνΐθοβμοΐ βοναγβρθέντες «»
  νώ*δ&οβαν αύτο>β αναγκα»
  «Λΐένταβ να ΛεζθΛθρ&βδ επί
  ώρας ολοκλήρους, έν έξάλ
  λ<·> ένθουβεααμφ.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΤΟΥ^Σ.ΣΤΑΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΟΗΡΑ
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΚΤΘΗΡΑ, 4 Μαιρτίου.— Ό ΰχοψη-
  φιος βουλευτάς κ. Στάης αφίκετο σή
  μ«ρον την μεσημβρίαν
  τος υπο σΰμπαντΌς τί
  ών, χανηγνρίζοντος την
  . ΟΙ ΎΠ0ΨΗΦΙ01
  ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 5'
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Ο! Α'ΒϋΕΐΣ
  ΑΠΟΑΟΚΙΜΑΖΟΝΤΕΣ
  ΤΟΤΣΡΑΛΛΙΚΟΥΣ
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΛΕΒ ΔΕΙΑ, 4 Μβρτίου. — Ή
  ταιοΛΐροπΜς ποοετο'μοίσθιεΐσα άχό
  ρώνΰπινδογή των υχοψηφίων Ραλλικώ»,
  1 τγι μετ ιχ,λησε.
  ΝΕΑ ΙΙΡΟΣΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΤΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΡ
  ΤΗΣ ΜΡΤΛΡΡΓΘΜΙΣΉΚΗΓ Κ- ΧΙΚΟΤ
  ΠΠνθΠΗΣ | .____
  ! Β1ΕΝΛΙΗ,
  των
  φθη σήμερον τδ Μενίδιον. ΟΙ χωρικοί
  ΰχβ&ί'χθηααν τούς ύποψτ«ρίοϋς ζτιτοΰν-
  τ>ες; πληοοφίριβς χϊρι τοΰ χροιγρααμα.
  τος τη? Κυβερνήσεως, εξέφρασαν $4
  ττ/ν μεγ?.λιην των ϊυχαρκτττ,Λΐ'.ιν ίιά την
  έΐΓελθοί·τ*ν βελτίωσι^ επί τής ϊ Οΐχή-
  <τεως. Παρ·εχονέθησαν δμως κατά τής ά«τι«οα:5ς ίσχυιριζομενοιΐ δτι "^τη **■- ίζ·ι τώς πολίτας. Ό κ. Δεμερτζίίς ό. ?α;ιέστηισιν είς τν,ς κατίί' 1** "" ΛΡ*ιλ / « τοί»ς λόγους τοΰ κ. μ ^τωκ·ρ*ηάζοντιεϊ ΰ-έρ των 5".- Λα οή- ? ^ί βξέιφρβζον ά- την ίκβνοπ«ίι— ίν τ·νδιά 6»λτίωο<ιν, φβναιτΐικώιν τίνων τ* τίϊ,ς -•"υνομίας, τα Ό%άα οί ΰποψ <<>101 «ν'πΡουν ΐΓαριβτώντ.ςτήιν ανάγκην
  τί>? έ(Ρ «Ρ^ης των Ν«μων, έξ τ>ς έ-
  5»ιρτ·τιι ή σωττΐρία τού το™., χιΐ λε-
  ροΛ^μι»ς θα
  τυιχον άτΤΐκούνεν
  ? των χ*ι·ωΐί?
  β»τ«νβμι«. Το «λτ,θος
  ου
  ΕΠΙΚΑΛΟΤΜΕΝΟΣ
  ΤΑΣ ΣΚ1ΑΧΤΟΝ_ΠΡΒΓ0ΝΟΝ ΤΟΥ
  ΙΔΙΑΙΤ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΚΑΛΑΜΑΣ, 4 Μαρτίο».— Ό στρα-
  τηγός κ. Κουμουνδοϋρος ωμίλησε
  μβρον ενώπιον πλήθους άποτ*λθυμένου
  έξ 800—1000 άκροατών, ψέξας κ·αί υ-
  βρίσας την χολιτείαν τοϋ κ. Βενιζέ¬
  λου ώς αΐθ4δ|ι κ«1 άνήθικον, καί βΐρον
  τος 6*ρύνει τδν λαόν. Ό χ. Κουμοον-
  δοΰρος προιχωρών, ϊπλεξ» ίγτ/.ώμιονε'.ς
  τό καταδικαβθέν καθ««τώς, ϋα είς
  την δικαιοσύνην, την ασφάλειαν καί
  την τάξιν ή όποία έέασίλβυ* έπ' αυ¬
  τού. 'Ανέφεο» σωρείαν αριθμών, είς
  τοίις όχοίους περιεπλέχθη διορθούμ*-
  νος υπό Τθΰ πλησίον τού ϊβταμένου δι¬
  κηγόρον» κ,
  την στρατιωτικόν α^τοΰ δράβιν.
  'Β·τό1νισ«ν δτι δ κ.
  στ«ρ*ίται ίχανότητος καί άςιας
  τό πολιτ«ύ««θαι, ώς έχων μόνον πΐτυ-
  χίον δικηγόρου, χαί χβταλήγων «νεθι»
  μήθη καί πάλιν τόν κ. Πρωθυπουργόν,
  τύν όιτ»ίον, εΐπ«ν, ό λαος έλ«
  κ αί δ< „ ένφ χαρ«πλάνησε *ι>τδν ίιοιψιΰσας τάς έπ' αΰτοΰ στηρι-
  χβεί<ΐας έλ'πίδας τοι>. Ό κ. Κουμουν-
  δοϋιρος ετόνισε έν τέλει δτι πανθ* δβα
  λέγ«ι, τα λέγ*ι ούχι διά λόγους
  θηρίας. άλλ' απλώς άπο
  την αλήθειαν. * ?
  Ή αγόρευσις τοό κ. Κουμουβοόρου
  π.ολύωρος συγκ&χυμίνη κ·αί ξηρά,
  ρ*ζ«ΐ τοΰς άκροατάς, μη άντιληφθέν-
  τας πότ« ·τ«λείο>σ«ν αδτη. Μετα τό
  πέρας τής άγορ«ι>σ«ω;, οί διλφοροι βγ-
  κάβετοι, ίίανΐαν το «ύντ)ημα των ζή*
  τωκραυγών καί βτσι ίτελείοκΐίν ή έ-
  ορτή.
  Ο κ. ΡΑΑΑΗΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΗΒΑΣ
  ΔΙΙΔΗΑΩΣΙΣ ΥΠΕΡ^ΤΟΤ ΒΕΝΙΖΕΑΟΤ
  ΘΗΒ_Ι, 4 Μοφτίον. ('1β·:
  ι — Μεθ'
  %Λ Μ ?ρ
  των χωοιων της .««ρχ.ας Κοθηρω...
  Ό %. Στάης Τιλη? «»ντβμ»« ™ν
  λαόν, ^ισβεις οχο της πιχτοι/οης
  6ρ&χής, υχοσχεθεις ότι άλλην ημέραν
  θά άναχτυξη τας συνθήκας ύφ δς κα-
  τέρχετ*ι εις τον «κλογ**ον άγωνα. ί
  Ο %. ΣΤΑΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ
  α. ΓΟΥΝΛΡΗΝ
  —.-----
  ΚΥ'βΗΡΑ, 4 Μβρτίβ». ('1»ι»ίτβρ*ν
  ) Σή & άί
  6οι«Ιλειΐ>τήϊ α. Στάης
  „„„....,--. βν τω δΐευτέρφ έ,χλοτρ/,ώ γή
  μ«τι Φβύ ·2ή'ίΒ6*> ΚιΛηιρίων &ηλώσ>ας «ότι
  άνήχει ·ίς τόν κ. Γούναιρητν, τοΰ ότ^ίου
  τό χρόν^αμομα άν«χτυ·ξεν έκτενώ; ί-
  ϊία ί* όσον άφορά την ίιοικητιχην και
  ίιοΐίΐΛησιν τοΰ Κράτοιις.
  Ό κ. Στάης έχ.'ϊΐρ©κροττ7θ"η ζωηρο-
  ύχό τοί πληθΌ·υις, τό όπτοίον τον
  ΟΙΕΑΑΗΝΕΣ
  ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Πΐρά τής έν Φθφ&ύμ τής Αιγυπτου
  Έλληνικής χαρονκίας έλάδθ{ΐεν τό χά-
  τωθ> ττΓλϊγρ&φηιμ.α·
  «^Α,ΓΙΟΙί·]!·!, 41 Μίαρτί-
  ο^φ__ΉΈλλην-κή «αροικΐα
  τοΰ Φαγιούμ, κατιοοΰαα την
  ή δράαιν τής 'Ανορ
  Κυβερνήβκως Βενι
  ζέλθ'>, έρχεται ·πάβη ψνχη"
  και δυνάμει την υ«&ρψήφιβιν
  αυτής, έη* *γ«θ% τών ϊφίχιπων τούτων νο>-
  της Κυρϊθΐκής καί της χορίηιγίας .'φθό
  νων χρ»ι·,λάτων καΐ φιυ«σ:γγίων ΐν* έ'λ-
  εΐς τάς βήδας. Ό λαος θτβών
  ; έχ!6ιλί|"'.»Άϋ>τάτ^ν ίιαϊτλω-
  ι-ν» έζη'ιθ'κΐραυιγαβί-.ν ύχέιρ τού ·/, Β»-
  ο εφώναξε κάτω τα ήνωαενα
  . Ή άγιοιρά είνβ πλήρης * ίκό
  κ. Βενιζέλου τών σι^οΛΓψη-
  καί έχιιγραφών χα·τά τών χ&μ
  μάτων. Ό λαό; μή βνγχρβητηθνΐς άπβ-
  τέλε·~ ϊιθοϊηλωσιν ΰπ&ρ τοδ κ. Β&;-
  ταρ' όλας τάς χαιραινίτεις "ών
  ' · ν Κυρίλλου* καί Παιπα'/'^-·1*)
  καί τοΰ άιστυνό,χοιυ, δχως μή τρρ&τ, ε<; άντί5ια3<,ιλωσιν χάριν τής τάξεως. 'Λ- γο>ρεύο<ντι>ς το'ΰ κ. Ράλλη ό λαιός οστιις
  δέν άπιτίλει τοΰς έικ τών δημω»; <ατ«λ Οβνταις ίοίχπτΛΐς *ίητ<>>κιρ»->γαζ€ ^σιιχο-
  ν.ιω5ώς Ιι—έρ τοΰ κ. Βενιζέλου, αί είκό
  ν*ς τοΰ όποιίθο ίφίροντο ώς «ίκόνες ά
  γΐΏθ, και τα καιταστημα-τα ίφωτ'ζςντο
  άπο άνχι/.|ΐέναις .κ"-τν8ήλαίς. — <>ο ·ΑΤ:εία< ■ίιέσχΐισχν την ϊφ'.ιτχοιν ίια»!ϊ'λ*>σ'.''', συμ
  βολίζοι>σαι την άνοήμενομένην τύχηντών
  κομμΛ'των. Ό κ. Ράλλης ο*ν έτόλ^γ,-
  σί νά έ'ίίΐλΌη είς την αγοράν δπο^ τ^ν
  δέ %,ρ>}0( «ί.θύς Αΐτά τόν λόγον το^.
  Μειχιρ» βα&είας νυκτός άντητει ή χό-·
  λις άπο τας φωνάς των ϊιαίηλώσεων
  καί ζητωκραυγας υπέρ το δκ. Βενιζέ¬
  λου καθώς καί άχό άσμχτα σατορίζον-
  τχ νψ έ'φ'.πχον χαρέλαισιν, τα ότοία
  Αί Θτ)6α πανη^ιυ,ρίζθϋαΐν άπο
  τοδί« την μέλλο^ϊθν 6ριαμβευτΐ7.·;ν ι-
  τού κόμ/οΛτςς των
  ΚΑΚΟΣΛΛΕΣΙ, 4 Μάρτιον. —Ό
  έκ θηβών απέτυχεν οίκρό
  ήτως σνγκ,ε.'τρωιθεί-ϊα εί
  τηλεγραφήματα άγγέλλουν δτι καί «ιύτίροΐ
  «■■Βί εναντίον τής άναρχικός όνομτι βεντικ "
  ών Φ<- των ής τούς ά λώς ότι διερχόμενος αυριον (δηλ. βήμερον) εντεύθεν ό τέως έν Βυυ/ουρχστίω πρε- ββ&υτης τής 1"ο·«.βέας κ. Γκί ερς καί μεταβαίνων είς Πε>
  ! τρουπολιν. οπομ άνεκλήθη
  . δια να τοποθετηθή είς Κων)
  ώς άντικαταιτάτης το^
  | άποδ >χή τού έγγραφον τουί
  τού ο·ϊο των κ.κ. Πρόξενον.
  Η ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
  μορμηικιάν διαίηλωτών των οποίων
  « δ κ.
  ., Ιταλίας _,_Τ_,.
  ( ——~. έβχιάτωβ συνωμοβίαν.
  Λ" *Εκ τί^ς άνακρίαεωβ, "
  είς άκρ^αβιν «^ρα τφ
  Φραγκ:σν»ί.» Ίιοβ^φ είς βήν
  ίπαολιν
  βαν α1 οπονοΓαι «ερΐ της «.
  πάρνξεως *5ιεθνου? ομάδος Α
  ναρίικών με «γνωστόν την «
  ηρ*ν Γν^κο«ευόντων ν
  ννρεν
  Οί
  Βεβαιούται δτι ή άκροα·
  βις αυτή θα ϊχη ώς άηοτέλε-
  βελτίωσιν τών Αυ·
  της
  τραυματιβμός δύο βυμμορι-
  ΐιά τής
  ράς τη: πόλβως παρελαβιν δχως · μ.ή _ -ρ-τΐ^ρτ-ντον ΤΗΤ τλλρυα-
  Η 'ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΦΩ-
  ί ΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΉ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙ- ΑΙΑ
  Ό έν τί Οχο«ρυχίω άμΛνη υ—?ρετων
  τοΰ Πολεμικοΰ Ναυτϊΐκοϋ Νι- ]
  ¥ΙΙΊΙ»ΑΤΙΪ, -5 ]»Ταρτίη> ~-
  Ό _3οϊλτάνθ6 έπεκ<»ρο>σε τό
  Αιάταγμα» δια τού θϊϊθέοο
  τίθενται περιηριαμοΐ είς την
  ΤΟΥΡΚΙΚΟ1
  Μ
  ως
  τής φιλοτιμίας τολ», χαί άρχάσας
  την ξιφολόγχην τον, πρίν
  σιν αυτόν οί συνάβελφοί τ< αυτήν είς την κοιλίαν; τού μετά τίσης δρμής ώστ« ή αιίχιμή της εξήλθεν έκ τοΰ δπι·στ>«ν μέροος. .
  Ό αύτόχ«ιρ οΰϊειμίαν «λχίδα ζωής
  : 'ΙΙ Πυλη ηληροφορεΐται δτι
  ή ·*λ*Ύγλί<* «ροέτεινεν είς 4 ΛΙαρτίου. — Η εφημερίς «Χρονθς» 4- ναγράφει μετα βεβαιότητος την είδησιν «τι ή 'Αγγλο- τουρκική βυμφιονία επήλθε κατόπιν Οποβχέοκως βοθϊί- βης ρητώς έκ μέρους τής Αγγλίας «ρδς την Πυλην δτι θά άαχοληθη" αυτή είς :ηρώ,την «ερίπτωαιν μί τό Κρητικόν ζήτημα 6πο πνεΰ- μα λίαν εομενες «5ιά τ>/
  Τουρκίαν.
  Η ΝΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΡΗ¬
  ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΠΡΟΞΕ-
  ΝΟΥΣ
  λΛΛΙΙΑ, .τ>ΐ^ί.υυ· —-
  Ή^ νέα —.ντκμελής Διθικη-
  τική ''^ί}πιτρο^ή τή« Νήσου
  ουνέτ·τ>ξε σήμερον ϊνγραφον
  ηεριβεβλημένον άπαντας
  τοος ϊΛπους τοΰ ένωτικοΰ κ*
  θ»ατο)-:ος, τό όποΖον θα έ «ι-
  δώβη αυριον (δηλ. αήμεοον)
  είς τους Προξένους των Προ-
  Ή ανάκλησις τής
  ως περι προσκλήσεως τών έ-
  φέΠμων υπο ι α δ«λα παρήγα
  γεν άγαθωτάτην εντύπωσιν
  /αί έν-σχυβ* την πεποέϋηοιν
  περϊ εΐςακολουθήαεως τής ή—
  ουχία5 είς την νήιον.
  χώρηβαν ήδη εντεύθεν * επι¬
  στρέφοντες είς τας έπαρ/ίας
  των.
  Η ΜΟΝΙΜΟΣ^ΕΠΙΤΡΟΠΗ '
  Χ ΑΧΙ Α, -4 ΙΚαρτίου. —
  γ, τής ίϊτ,ρούβ/,ς έβΤϊο··
  «υνέρχεται ενταύθα
  καί πίλιν ή ΤΜΓ,όνιμος *Κ«ι«
  τροπ&£α δπω: βυβκεφθή καΐ
  εξετάση την εξέλιξιν τής κα-
  ταατάιεως.
  ΠΩΣ ΚΤΕΝΕλ'ΗΘΗΣΑΝ
  ΕΥΘι"ΝΣΕΙΣ
  ΔΙ-
  * «Ι» «Ι*ε·εΐΊ«——
  σιν ταύτην.
  β1ς -^ Γ.ροτα
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ {ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ
  ΡΩΣΣΙΑΣ
  4ί Μαρτίοο.
  —Εγνώσθη βήμερον άβφα>
  Α ι α τού έγγραφον τούτου
  ή Έπι·.τροπή αγγέλλει είς
  τοΰς Προξένους την γενομέ¬
  νην κατάργησιν τής τέως
  Κυβερνήσεως τής Κρήτ/,ς
  καί τί,ν οιορΐβμον αυτής υπο
  τής Ι ενικής *Γ.:?ρο«τ4ς
  ή
  βιν.
  Πιατεύϊ,ται ως άπίθανος
  ΧΛ^'ΙΛ, 4 ΙΙΙαρτίου. ■—
  Ίϊ κατανομή τών διευθύνιτ
  ών των διαφόρων θπηριηιών
  εγένετο ως εξής- Σκουλάς
  τής Παιδείας. ΛΛαλατάκης,
  τών Οίκονομν*ών, Ταο>δϊ·
  ρος τήε Δημοσίας ασφαλείας
  καί τών Δημπβϊων Έογων,
  Ήου/άκης τών 'Έβωτεοι-
  κών καί Κριάρης τής Δι·
  καιο«ι»νης.
  ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΟΒΑΡΩΣ
  ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΉΟΑΕΜΟΥ,
  ΕΙΣ ΤΟ_ΑΙΓΑΙΟΝ
  ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ
  ΠΕΡΑΝ, 1 Μαρτίοχ — Οί έν Ε6
  ρώητιο χρίσβευταί της Τοι>ρκι'ας ε!ν^ ά.
  νήϋ'χχο». Αί χληροιφορίαι αυτών σ·.-μχί-
  χτοοσιν ίίς τό γεγ&νός δτι ή '1.7>ία
  ύστατον χ,τΰχημα έν τω Αι!γα>ίφ, γνρΛ
  σα μέχρ* Δ*ρΪΌ·;ελλίων. Αί άνησ'.χίαι
  άπηχηρϊ'ν 'καί μέχιι τού 'Υχουργιχοΰ
  τος καί σοβαρώς ϊ'Λε»εφ6«ντος τ?ρ'ιτών
  άμυντ(χν μέτρωβ §% τα στενά. *Η
  Π6λη «μμέν«ι είς την άρχικήν αυτής
  απόφασιν, συνισταμένην είς τό άντ>
  στη μέχρις εσχάτων πρό ουδενός χ«ν-
  ϊΰνου υπιχωρο'ΰισα. Καίτο·: Ιε ή ίκργβ-
  νφυμένν] :ϊ; τα Στενά αμυνα εΐν·; ν«-
  γίστη χλι κρίνειται ώς &»ι>ΐλαιοιία ίχδ
  τιινων στρ^βτιωιτΐικών κύκλων" «ν τοο-ιοις
  ή Κϋΐβέίνηνις βυνβτως »Ηε«τβ*-· ίντ ϊεν
  άχέφυγε "'Χ βυιζητί,ση κ*ί την
  τητα τής διαβάσεως ϊιά των
  των π&λεμιΐκιών
  νος ί6&-τρ*ίς ώροιις τό
  Θα έχτυλιχθη ίρί γ* τ
  μ(ϊ τής έχ6ι»σεως τών σ-πενώΝ/ Τί ά-
  <—κχίριουΦα β«λίϊ*ς φρίκης θά προστε- &οΰν είς την ίστθ'ρίαιν.' Α Κ. | — Ζη·:ω ό %. Ζά ΤΟ ΠΟΜΉΚΟΝ ΠΡΟΓΡλϊΒΠΟΥ Κ. ΡΑΑΑΗ ΑΙ ΚΥΚΤΕΡ|ΗΑ^ΙΑ&ΗΑΟΙΕΙ! "Ολη ή Άθήνα την χ»*<»νήν 6ρα- δυαν άπό την ώραν ποδ ένάχτωβ«ν ί- ως τό μεσονάχτιον δ*ν ίτο χαρΐ μια ..λ καί «Βενιζέλαρος». Καί μου . ... παντοδ, καί 6»γγαλιικα χ«^ ρου- κέται χαί βαρελάτα, πάν ί,τι ήδύνβτο να δώση είς την πρωτεόοοβαν άπο μα χράν πι»ρατηροϋμ*νην την δψιν μιάς καιομενης καί ομως τίαγου- ■ Ό ν.. Ι. Ράλλης ά«.οιλού6ως τ.χ:<χ~ ■ΜχΚχ,Ι τοί,ς $ια&ηλω>τάς 8πως χ,; ιΐέλ-
  θΌυν μετ' ολίγον ΰχο την οίχίαν τιΰ πά
  τρός τού, άπο τ ΰ έξώιίτθϋ τής έτοί*ς
  ούτος Ο·* όμ-ιλήση ϊιότι εδώ 8ϊν είνε
  ϊονατθ'λ λογ<() το<ΰ 1 — Μάλιστα, μί ^—Ζήτωωωω. το κ«ν«ι «ν των γνωστών *ινητηιρ.ίων ρ(»ν τοδ «νθουσιασμοΰ δργάνων. Ή 3:δήλωσις χάμνβ,ι τί, γϋρον τήίς Όμονοίζς καί ϊίά της 6ϊοδ Π;νεπι- στημίου Φ&άνει μ«τ' ολίγον ύηιό την οί κίαν το3 ν.. Ράλλη. «) δύναμις ά-. την αρχήν της όϊοό Κοιραη. ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ χ. ΡΑΛΛΗ ;εται μετ' όλίγο'; τα οίαονομιχλ *1 πολιτ«ία μου θέλει ά- ποβλέΨη είς την ενίσχυσιν τής έθνι- κής παραγωγής, είς την ένίσχ^σιντοΰ έργάτου τής γής, είς την ενίσχυσιν τοΰ έργάτου το,ό άστοϋ. Διότι ή »λ>
  θ«ίς παραγωγοί είναι αύτοι οί εργά¬
  ται, ο°τιν«ς δια των χειρών τω» γονι
  μοχιθ,ιθΰσι τδ κεϊάλαΐον. βϊλω δ* μ«
  τοΰτ& να είπω 8τι την «χέν.ν μιταξ!)
  έργοδ6τοι> καί εργάται» πρέπ«ι ν» χα-
  ρακτηρίβωμ«ν ώς συνεταιρισμόν /.αί ό¬
  τι ή έδραίωσις τοδ συνεταιρισμόν τού.
  τού 0ά είναι το κεφαλαιώδες σημείον
  —ί «ρογράμματίς μου. *Εχομ«ν καβή
  κον να ίώσακιεν στ«γην «ίς τόν εργά¬
  την, εχομ«ν καθήκον νά δώσωμεν είς
  αυτόν την «λπίδα π«ρί 6«λτιώσεωςτι>ΰ
  μέλλοντες τού, νά δώσωμεν ασφαλειαν
  είς ούτον καί τα τέκνα τού. "Εχομεν
  καθήκον τέλος νέ τού καταβτήσωμδν
  'Ί;αλι-
  <ττό)οο, τα όκοία ίεν θά καταΐτρα- φώσι &/. τώ<ν έΐΓατ'.τίωΎ τουρχ>ιχών τ·*·
  ^ο6θιλε·'(ι>ν διαφΐύγοντ* τον αίνΪΜνιν.
  Έ>τ/.έφθίΐ λοιχόν τί γεν/ή^ετοίΐ εάν τα
  χολειμ*κά σκάφη τοβΰτ* καταπτλϊάϊωσιν
  ρΐιν τής Πρωτειηύνης. Κα'1 άχε-
  βϊ· Δέν θά υπογράψη χο'τέ > ίν-
  ιμον ίίίήνηιν. θά αβμιχλΟ·»] χοΛητινώς.
  ΒΘ·εώρη—ν αμως χαλον νά Τ'&φ&$
  κα'ι χβρί —»>ς μυταιφοράς των χο)ιιτιμβ
  τέρων ά'τιικβιμένων τοΰ Αΰτοικρΐτορι-
  κοΰ 0τ}τχ«ροιφι>λ«κ·ίου είς τα ένδιτ»ρα
  τήκ Χώρας 3*ά πάν ίνίίχόμβνον Ό-
  χως 9ή"τ€ ή Κυ·6ερνηισ'ίς σοβαρώς «-
  "αι μέ την ίχέκ,τΐΚΓ.ν τών ιέχ-
  ρρών »ίς τό Αίγαίον και χ6ρ*ν
  τών Σ^νών. Ή χ&εσινή μάλίστα έχί--
  ση;Λος ϊή?.ωσ·ις νζ·. Ό ϊίάιπλους των στε
  νών ογ'ϊ^ χλοηγων, ί>χ»δειΐ/.ν>ομ.ίνων ύ-
  τοΰ Α>μβν*ρχ·ίο« Δαρ'θΌΓνβλλίων εί¬
  νε λίαν ίχικίνϊυνος, «ν<βχχ- — οϊν.οθ&ν νοίίται — τής χολλαιχο« τοΛΐοθϊτϊτσβ- ως χλωτών τορχιλλών είνε άρικβττ δη- λωτικη 2τι οί ένταΛα άναμένοι»! ιψ ] ίράσΐν τοΰ Ίταλιικοϋ στόλον ά.αί έ τών Δ ηζανελλίων. Οί Γλ το ώς ϊυνάμενον >α φέρη ά
  είς το έμχόριον. Ί5ία 6αθι>τάττ, είνε
  ή τυγιχίνησις τής Ρωσσική,ς ένΐϊΰθα
  η συγκίνησις τής Ρωσσικης
  3ιπλωμ*-ία<,. Τί 0ά κάμη ό ν.. Τσα- ρί·κωιφ; Ή ανάκλησις ή ή βαΰσιις αύτοΰ σχβ ;εται άρά γε πρός έπιοοε'ΐιμένηιν με- ταστΐροιφήν τής Ρωσσικής χολιτικής εν τώ ζητήματι των στ«νών; Και η «- πιστράτιοσις άρα γ« των Ρωβσικών σ'τρατευμάτων έν Καιυικΐασω δέν είναι ό άχοιμ«μαικρ»σμίνοις άντίκιτυττος *η? «ποαυχίας της —»ρά το·ν Βόιη»^ πολιτιχής; Άλλ' άντί ν* ν «ίς ΰποθίσειΐις *χον*ν 'ΛΡ0 οΗπαίροιντα τον ρειαιλισμον τών γεγονότων. Είς Ίταίλος $ιχλ<ομάτης ά'/*ι»οΐ!νωσε τα έ^ής τβλε« ταιίως είς συνεργάτην τής «Εφημερί¬ δος τής Συζητήσεως». —θα άναγκαβθώμ;εν νέ μ*τα6ώμεν μέχρι Λαρδανίλλίων.Θα δράβωμ«ν. βά ά^οο&είς'ωειμ,ν δτι ή ειρήνη θά συνομο- λοιγηθή μειτά μίιαν θ ρΐ'.ιαιμβ &υ τ% κ ήν ίπι- '.ν χοιλεμικήν. θ' άρ7.·ίσωμ*ν τηΝ τού ποΐλέμου σοβαρώς, α- πηλλορ,ηΛϊνοιι χάΐσης σκέψεως δι«6Νων ύχοχρ·εώσεων. Καί θά κτοχήσω(Λΐν κια τάκ|αιρϊ>3 Φιά. νά ΙέξαναγαάσωξΑϊν τον
  έιχθρόν νά 6ποχωρήσΐ(ΐ)).
  Είς ταΰ'τ)» άπαν.Ιωσα- ή μβτριο»πΛΐθί-
  στέρα βλων των Τοι>ρκι>χών έφημίρί-
  *'■"■ ή ΐ'ΓΥνή Γαζβτα»,λέγίΐ τα εξής*
  χτΒΏύμεθα πρό τβΜυτων άπίΐλών.
  Δέν θά μάς φοίίσωσι τολ αυται τβχον
  <ς. Ή Ίταιλία θά έννοήση ότι δέ είνε «δκολθν νά προσβάλλτι την 2^ι.ύρ νην, έ'ϋν ί*..μεθι>σΐ() και· Ο-Χίήοτ~ι να δια
  η των Δ«ιρ3ιαινελλίων, 0* ίδη βττ ό
  ττόλος της θά υποστή τ.^ιχάς »ομ-
  φορά; καιί ούτω θ·χ χ»?(, -ήν θέσιν αύ
  ϊτιχξυ τών Μεγάλω' Δονάμεβν».
  ; τάς λω'έρω γρ'α' ■ ·<·ας κρι*σταλ ιλοΰτυ· σήμερον ή ψ>χο>ο·;?» τών Λεί
  στω·ν των Νϊοτβύρκων 'Υπάρχουσ-.
  κ'βί ο: «"/όντες «νβντί'βίν γνώμην. Άλλ'
  θδτοι χροτιμωσι την σιγήν. 'Οπωβ?ήχβ
  τε δ Σ*6*8.>
  ««ε»άζε.ι την ίμιιναν, μίλις
  σα «ίς τας φλέγας της.
  Ή «οιρτή άφ' ενός χαί τό γλ«»ον
  τοΰ καιροϋ άφ' ετέρου πρός το βρά-
  δι> συν·τ«λεσαν ϊ««ς είς τό νέ τό ρί-
  ΐβ»·> "·ίλ χοΧ!> οηΛ 8λες ·τνις<ρ<>ρ«ί *-
  ^ω οί (οάγαπητοί συμ.πολίται» καί να
  (Μεθύσουν ΐίρΛγμΛτΐυιώ^ |»« τλν (λΧε.&ο
  Μν εκείνον τον πρ<χχλογι<κον, ό οποίος μόνον είς την 'Θλλάϊα άνέΐκαθεν έ- . φΰειτο χαί φύιται τίβον £<ρθονος και δρ*στι,κός, ι Δια τών έφημ«ρί<ίων είχ*ν «ίιίοποιη- θ«ί δ κόσμος δτι χ«ρί την 8ην εσπερι¬ νήν θά ομιλήση άπό τόν εξώστην τοδ ΡαΧλιχοΰ κίντρου ό κ. Ράλλης καί— Ι αύτην την φοράν οριστικώς πλέον— ' δέν θά ΰ6ριζ«ν άλλά Θα έξέθ»τ«ν είς τόν λαόν τό πολιτικόν τοι> χρογιραμμα.
  Πλήθος λοιχδν πολί>, 4μαδ«ς, χαρέ-
  αι ήρχιβαν άχό ενωρίς νέ συρρέοον
  είς την πλατείαν τού Δημοτικόν θ*α-
  τρου. Μικροδιαδηλώσεις μ* τας άπα-
  ραιτήτους κλαπαδοραμουσηι.άς, μ« τα
  αάώνια 6«γγαλ<κα, μί τας ίβτορικάς είς χβίρας λοΰστρων ύψωμενας σανί- δας, «πί τών άχρων των οποίων ποζά ρουν μβ Θαυμαστήν σο^αρστηιτα είκένε; πρώην έπιτ«τραμμ»νων καί πρώην ά- ξιωματιχών ή καθηγητών, προσέρχον- ται πάντοτε καί ένοΰνται μέ τό πολΰ πλήθος ΰχό τό Ραλλικόν κέντρον. Κράτοι 6α>ρελο'των, νιαουρίβματατβαμ
  πουνών,βομφωινίαι χλαιρίνων, βραχνιά-
  σματα π-.πιζών, δργια ρουκ«τών, ί5-
  βρ*ις χατά τοΰ Βενιζέλον), πιροστυχι«ς
  κατέ τής Κυβερνήβτεως^ Ψοριωτισμοί
  καί Πλαικιωτισμ-οί άποτ«λοδν τό κάφ-
  ρειον έκ«ίνο συνονθύλευ(ΐ.α) το οποίον
  πρθσδάλλ»! τό αί&Θητήριον τής άκοής.
  Καί πολΰχρωμα 6«γγαλικα,
  αι σανίδων, μεραρχίαι
  ώ
  δια τής αναθεωρήσεως το»
  >ι> καί τής έλαφρύνσεως έκ
  των φόρων των εϊϊών τής χρώτης ά-
  ναγκης.
  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
  «Ή
  ιίί σιυμχολίταιι, μοί «πιβάλλει τή·/ (ι
  δπο>ς «τ/Λέτω στ,μ^^ο" τάς <τχ·* ι π«ρί τί)ς πολ'.τ*ίας «·» γίν»ι άλλά κζί περί της —ίιλ^τΐΓΛήις ίοιείνων , των άν?νριγΎ$*·#τ(,ν* χαιρά πάν'ΐ'α £ε- κ,χί πα,ρ'ά πάν κοινοβοολευτιχό» ε εις την άιριχΊγ·. Άπο τοθ Αΰγοΰ- τα ^ . Ώς πΐριμένουν τόν αρχηγόν των, είνε τό αλλο έκείνο φριικαλέον άναικάτωμα,χοΰ προστ>άλλει*τό μάτι καΐ τό κάμνει &-
  θελα νά καμχουριαζει άχό άηίίαν,
  Κ,αί ή αίωνία έ'π«ιτα δραχνάδατών
  ίηραμένων λαιμών τών έκ6ατχχ«υμ«νων
  διαδη,λΐήτών, αί Ιναρθροι χραυγαί ποΰ
  έκδαλλουν οί <ϊγριοί τής Άμε^ικήςχαί τής Άφρικής δταν βλ«χ.ον)ν να τούς πληβιαζουν οί Εύρωπαίοι ίεραπό»τολοι χοΰ το?>ς φερουν τον πολιτκτμίν.
  — Ρά, ρά, ρ*.
  '— Ρά-—ρά, καί αιωνίως «ρά».
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ
  . ^ , ^ , -.- ,,. - δ ύ. Ράλ
  μί τοίις συνυποψηφίους τού μδ>λΐς
  φθάσαντες «κ Θηβών καί Λε6αϊ«ίας,
  οχοιυ αιτο το χιρωι είχον μεταβή. ■
  Άλλά ό «υνω^τισμος είνε τότ^ν πό ι
  λΰς ώιιτε δέν κατορθωνο'υν νά φθίΐι^ |
  μ*χ?ι τή» πόρτας τοΰ Κέντρον 8.» νά
  άναδοΰν. Μόνον $'·>° έκ τών νποψηφίωιν
  το κατοίθώνουν *ί·το οί κ,ίκ. Ι. Ράλ¬
  λης χ»ί Ζωγράφις. Ό κ. Δ. Ράλ¬
  λης μέν«ι άποικ«κλ·ισ(ΐένος είς την δ¬
  έον Αΐόλου άον^ατών νά προχωρή'ϊ'θ
  — Ράλλχρο>ς. '
  —Ρά. ρά.
  — Ζή-ωωω.
  Ό κ. Ζωγιράφ^ς «ξίρχετα^ είς τον
  βξώστην *αί «Ίν τω μέσφ συνεχών 5ια
  κοιτών όιιλεί. Ψέγ«ι δριμέως την Κο
  βίρνησΐν ί«ά τάς. .. άτασθαλίας ·ης
  καί εύρίσκ«ι δτι ήβτίχησεν αδτη «|ς
  τήΐν άγρντίκήν κα: 8ιοΐ{κιητΐική; —ί,
  V
  ε—ι
  κην της. "Αν τώβχ, Τ^ει ό κ. 7-υγρά
  φός, θίλήσωμιν νά έξβτάτωβΑ&ν κ^ί^ην
  θ;ίκ0·Λμ«ν.ϊ,ν χολιτιτλήν τής Κυβερνήσε--
  ως θά ΐ'ϊωιμεν δτι μ«σ* «ίς αυτήν
  σιλευβχ «τλήρης----- Α—-"'■'—
  ■ό εν μετ? τό
  .. όλιιχή'ς ,βύ-
  της «·;α-ο«ϊ:ης ειίΰμίν την είς τ*;·/ ά<>
  χήν ά"^ορ!7ησ'.ν τοΰ Έλευθιερίον Β<- ν«ζέλοί>, αύτοϋ, όστις ήλθεν «ΐς την
  Έλλά·5» μέ ΐίέας άνατρετΓτΐι'χάς τών
  πάντων καί άτ^β|ρθυ<η>κάς των χάντων.
  Πρό τήίς τοι*ύτη,ς χατταισιτάοιεως ήαεΐς
  οί χαλαιοί πολιτευόμενοι ε*χομ«ν καθη
  χον νά άχόσχωμ/εν· χαί άπέσχομ.ίν Έν
  δτι με την διάλυσιν τής Α'
  ■ΓΓ,τκκής Βονλής την εντελώς
  ι είί'θΐμ'εν τό Στέμμα χροιΠ·πο-
  γράφον την σόγκληβΐν Β' Άναθ«ωρη-
  τ^ικής Βκυλ'ής π*ρά χίσαν σοντιαιϋΐατι
  κ,ήν §1 άνοιξιν, «νφ αύτό τί Στάμμ* *-
  ϊίφαζε νά προκϊυχογίΐάψτι ιπ|ρΐ&ηγ»υμ»-
  νως την σύνχλη»Τ!ν τής Α ΆναΘιωρη
  τιχής Βοολής ϊιότι ί«ν «πράχβιτο να
  τηρηβή «ίς μόνιον »χ τών δρων τού
  άριθριθ» 107, ή διπλή ψηφ.«; τήίς ά-
  ιτλής Βν>λής δηιλαιϊ'ή. Διά το δτί'θύ-'
  τοιυ χρ^ϊι'χοπημαιτος κατελύ&η τό χαβε
  στώς κ*ί ίξέλιιπε τό πολίτε^α, 6χ«ρ
  ή έπανάϊταβις δύναται νά ν,θΜ^φχι ότι
  έτήιρηισ*.
  —Μχράβο, δΐΌΐχόπτοον «θλλβι φω¬
  ναί.
  —"Εχειτα, σννεχίζει ό *. Ρ4λλης,
  ιή Κυίέρνησις «μειν* κύριος τοΰ π«5ίο«.
  Ίίξήλθον δέ «χ των καλπών κατά την
  28 Νο«μδρίου ϊήβεν άντιπρδισωποι τοΰ
  Ιλοροΰ, δσο^ς ϊχρισεν ό %, Βενιζίλος 6ου
  λ»«τας. Λα6όντ«ς ϊ' οίτοι τό χρίσμα
  άχέδαΐλον χασάν σκέψιν χλι πάντα άν-
  θρωχισμόν. Οΰδιμία «λλτη ύχη^χε βίλη
  «ις παρά μόνον ή αύθαιρ«σί« τοΰ Βε¬
  νιζέλου, Κοίτελήξαμιν
  V
  ούτω είς λτΟ
  νά ϊχωμεν σήμερον μ*τά την άνα6*(ίνρη
  σιν άντί τοΰ φ'ΐλβλεΰθέ,ροιυ πολιτεόιμα-
  τος τοί 63 Ινα έξαμώλωμα.
  ΈξΛχολοοθεί χατέχτν δ κ. Ράλλης
  προσχαθων να άποδείξηο'τιπβνδ,τι νέον
  χειριβλήφθη βΐς τό σιίνταγμβ αποβλέ¬
  πει,..«ΐς τόν π*ριωρισμόν των «λευθερι
  ών τοΰ λαοΰ. Έπικρίνει την υποβολήν
  τής διατάξεως χερί άχαιρτίας τής Βοο
  λής, έπιχρίνει την πρ-οσθηχην τής »4λ
  λης πΐρί άναθίσεως πιροσκαιίρως όπη-
  ρεσιών ϊημοσίων είς άλλο&οριροός, φΐ-
  φαρμογήν «Ίσέτι τοΰ θεβμοΰ χ«ρΐ «ομβου
  λίου τής 'Βπηψατείβς. 'ΕπβΡνέρχεται
  ίι·ά μίαν ά*Λδ?4η φοράν είς τόν νόμον π* ,
  ρί φάροο τώνσπίΐρομίνων, τόν οχοίον ά ,
  χοκαΐλεί πλέον όγι μόνον τοραννικον, «-
  Εξακολουθών ό Χ. Ράλλης λε'γ«ι
  δτι ού μόνον άλλά καί τα κεψαλαια 6ά
  άπο6λέψ·|} »<ς τό νέ προσελχύο- είς τον τόπον ϊιότι ανευ αυτών 4έν *Ιν« ϊυνατον νέ υπάρξη έργάσία καί σνν«- πώς «υμαρεια των *ργοπ<ΐ>». 'ΛΛλ«>6>·ί
  νέ προσελκυσθοϋν τα κιΐράλαια, λέγει,
  «χθ>μ,·ν ανάγκην ασφαλείας καί δικαιο
  σύνης. Άλλα καί χερί τούτων θά με-
  ριμνήσωμιεν^ ιδίως πιρί τής δικαιοσύ-
  νης άποβλέχοντ«ς είς την ενίσχυσιν
  τής άν«ξαρτη«ί«ς αυτής διά των ί«-
  ' καστικών συμδθι>λίων.
  Δέν θα παρίϊο){ί.εν, τονίζει π«ραιτ«*·
  ρω ό κ. Ράλλης, χ,αί την οφειλομένην
  προστασίαν είς πάσαν βιομηχανίαντοϋ
  κράτ&υς καί είς πάσαν επιχείρησιν.
  Τούτο είνε μία των 0«μ«λιω&εστέρων
  ημών άρχων,
  Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΛΟΣ
  *Ε1ρχ«ται κατόπιν είς τό ζήτηματοό
  ττρατι|) καί τοδ στόλον» καί λέγ««·
  — Άλλά καί δια την 'παρασχβοήν
  τής αμύνης τής χώρας Θά μεριμνήβω-
  μ*ν. ^Οφείλιτε δμως νά γνωρίζ&τ* ό'.
  τι αδτη δίν. «πιτ»γχ*νεται διά δαν«ί-
  ων «ξαντλούντων. 'Ημείς θά άποβλέ-
  ψωμεν είς την ε>ίτ*υξιν τής στρατιω-
  τικής χαρασχΛυής διά τής ώθηβ»ως
  τοΰ λαοΰ χρδς την πρόοΐ&ν, ίιά τής έ-
  ν,σχύσεως των οίκονομιχών αΰίτοΰ. Μό
  νόν οί 5ταν παρ«σκ«ν»αζώμε6α στ^ατιω
  τιχώς θα δυνάμ«θα νέ όπολογιζώμεβα
  «ίς τάς έκάστοτ» πρ·οχι>πτο6σας δι*θ-
  νείς διαφοοβς. Καί ώς τρόπον τής έ-
  τή έλχ!5( ότι θίλομιν απολήξη
  νίκην άναφίΐνΛο· Ζητω δ Άθη,ν
  Λαίς!
  1— Ζήτωωω, φωνάζει το πλή&ος
  ,, , τΰμ-
  χιανα. Κ»ί ή διαδήλωσις πβ»χω.ρίίχιος
  την δίδον Πανεπιστημίου, 2ια τής πρω-
  της ίέ χβράδοιυ «ίσέρχβται «*ς ττ·., ο¬
  δόν Στ«βίο« καί προχώρει πρ^ς τη*;
  τοδ Συιντάγ^ατος.
  τή; δδοΰ Έριμ,οΰ -/αί
  , ολοέν ΐλ»ΐτΐ0Γϋΐμ.€νη χ«τ«'ληζ·Μ
  είς τό Ρ*λλικδν Κεντίθν, άπο τοδ έ-
  ξώστο» τοΰ όχοίοω ωμίλησε δ [»τΛτ-
  φιος χ. ΤβοΐΛΐαλάς, Μ«θ' ο τό *λη-
  θος διελύθη.
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ι ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΩΝ
  την
  τοδ ν6
  Υπέρ πάσαν «λλην ημέραν
  τέρα ή χθεσινή κίνησις «ίς τό Κέντρον
  των Φιλ«λ«οθέρων.Χωρίς καμμίαν προ
  ενέργ*ι·αν, δλων αυθορμήτως κόσμος 4
  χειρός χάσης τάξεως κβί ήλιχίας κ«τέ
  κ,λυσ* τό Κέντρον τών ΦιλελειΛέρων
  καί τδν χρό αύτοΰ χώρον, είς σημείον
  ωστ« τό πλήΌος την 8ην νυχτ«ρινήν
  ώραν άνήρχ«το είς πολλάς χιλιάδας.
  . . >αιρεί χ«ίρας στιδαράς άχότήν
  παραγωγήν. Καί διά τούτο προτ«ίνο-
  μ*ν την μονο«τή, ήτις είνε ύπερα&χκε-
  τή άλλως τ« διέ την έχγύυ.ιασιν ο*δο-
  μένου όντος δτι 4 "Ελλην είναι φΰσιι
  νοήμ,ων.
  Υ/ΔΡΕΤΣΙΣ, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΚΑΙ
  ΣΥΝΑΛΑΑΓΗ
  —Άλλά καί ίιά την 8$ρ*ι*τιν των
  ,Αθηνών καί τοδ Πειραιώς θά
  θλιπτιχΐδν, άλλά καιί άντιοτυνταγμβτι- ,
  κόν ώς ΐρρΐ«τχρθΊ5οντα με την ϊιάταξίν |
  τού περί άσυ5οσ(ας τών 30 οιοιλων «ίς
  την συνταΐγίΐβρτιχήν ϊιάτβρξιν, χβθ' τίν
  κπάντ«ς σ·>ν*ισφέρουν έξ ΤβΌυ «1? τα
  ϊημίσια 6άρη άναλίγως των ίΗχνάμεών |
  των», Καί τ£λος άρχίζ«ι νά «κβέτη το
  ίϊικό'ν τ*ι> χ.ρ4γραμμα χαί λέγει*
  ΤΙ ΘΑ ΚΑΜΗ ΟΤΑΝ ΕΛΘΗ ΕΙΣ
  ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΠΡ
  — "Ηίη έκλιπούσης τής μονοκρκ- ,
  τορίας χαλείσθε ν4 έκλέξτ/τ· τββς άν-
  τιπΛοσώχους σας. 'Βχω ίί χαθήκοννά
  έχθκα ομ^ν τ« πρδγρθτΗ1·* Κ*0 σννίψι
  «Ι τα 4ξ*ς· Κ«·' *>θν
  μνήσωμ«ν. Διότι πώς *Τν« δυνατόν α¬
  νευ ταύτης να ελπίσωμεν καλλίτερον
  μελλον ϊιά τάς δΰο αύτάς χόλεις;Καί
  πώς άχομιη δυνάμεθα ν^ί έλπιζ<ομεν δτι δ λιμήν τοΰ Πειραιώς εΐν* δονατόν νά γίνη δι*θνής ίφιάμιλλος πρός τοΰς λι μένβς Γενούης »βκ Μασσαλίας άν μή μεριμνησωμιν νά άποχτήσητ«'λειον καθ" δλα τελωνείον; Σονίχεια τοότου Θά είνε άλλως τ« ή αδξησΐς «ρ(νασι'ας καί συ νεπώς ή βελτίωσις τής θέσεως των έργατων. Αΰτός είνι δ τροπος, συν«χίζει δ κ. Ράλλης, ίι' οί θά βελτιωθοόν τα οίκο νομικά μας «λλά καί θά κβτασταλη πάσα σκέψις συναλλαγής. Διότι έν τή «υναλαγη ούίέν άλλο ζητεί, αι χαρ χ μονον ό έπιούσιος δρτος. Δώσατε τοδ- τον είς το»ς μή Ιχοντας αΰ'ον κβί ή «υναλλαγή θά έκλ«ίψη εντελώς. ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΣΤΗΜΑΚΑ1 Η ΕΓΡΕΙΑ - κα« ,πεο,ι,μί.ις χερ.ήλθ* τάς -ν'ρικωτίρας ΰώ« τής πόλεως, μεθ' δ ^έληξεν είς τδ Κέντρον, άχό τού εξώστου τοΰ δχοιου ωμίλησαν οί χ. χ. Σαχ!ίλλθ6ρίοη> κ*»ί Λαγοχάτης. Μετα
  τό χίρας των &μιλιών τό χλήθος ϊι«-
  λύθη.
  ΑΠΟΤΟ Π^ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
  ΕΝΤΟΣ 4 ΩΡΩΝ
  | ΚΑ155~ΛΕΠΤΩΝ
  ,ία ίχιγγιώ5ης ταχύτης ττν ό.
  ^ίαν ο3τ& ώ 'δν»ιρ<)ν ^^η νά βμλ. λά6 δ «,θρωπος, ίγιν* χρό όλίγ^ ή- «0 άεροναύτης Ταμπονττώ μ,το —Τέλος θέλομεν άποβλέψ'π, λέγει δ κ. Ράλλης, «ίς την βελτίωσιν των τ^ών τού λαοΰ χαί τών πολιτικών αν- τοό άντιλτίψεων. Ύ*δ τό σ6»τηΐ|*« τό έκλογικόν, δχ«ρ μ£ς Ιιέχει, ί ό ναται νά «Ι— Ιτι & Έλλην 50 μόνον ίππων έπέταξε άπο το Πώ καί εφθϊφίν είς τό ΙΧαρίσ» βντος τιβ- σάρων άρων χαί 55 λ«χτών. Άχίβτα- σις 730 χιλιόμετρον. Άπο :ο Πώ εως τδ Ποατιέ, 420 χΐλιδμιτία σέ ϊάο ώρες κα'ι 35 λε— κοντά στό Παρίβι, 310 χιλιόμετρ* είί 809 ώρας καί 20 λεχτά. θελατε μί«ν μ«κράν συγκρκην τ*χύ- τητο<; Τδ ροητίντ τοΰ Μχο<»ντώ,( Ινα άχο τα ταχυτέρα τρβΐνα τοδ κίσμ&υ, άχό το Πώ εως τ0 Παρίοι, θέλ«: 11 ώρας χά; 20_ λ«πτά. βέλετε καί ίλ- λην; Τό τραϊνο εφυγεν άχδ τί» Πώ 20 λ*χτά πρό τοΰ Τϊμπουτώ και ίφθββεν είς τί» Ποατιέ είς τάς ϊυο τό «πόγευ- ' μι*. Ό ά«ροναΰτης ί^θασεν «Ις τας 10 το πρωί! ??η άχοστά»»ς, 170 ι -1 αντιπρόσωπον τού εκείνον «ίς δν εχει εμπιστοσύνην. Είνι τοΰτβ συνιπεια τής ινριίας περκρερείας, ήτις γεννβ κ»χε ώνα χαί χαθιστό: την εκλογήν εντελώς τυχαίαν κβί άποτέλεσμα παραφοιθών. Πρεπει λοιπδν κιφίως νά άποδλέψωμεν πώς θα έξ>αγνίσωμεν τα κοινο6οιΛε»τι-
  κά καί πολιτικά μας ήθη, 6ασις ίε ~·οή
  τού θά είνε ή μεταρρύθμισις τοΰ έκ-
  λογικοδ νόμου.
  ρΐ.Μ. ...ΘΕΣΜΟΙ
  Καί δ κ. Ράλλης μετ' ολίγον «.
  λε*ώνει ώς «ξής*
  — Εάν τα πράγμβτα ίλθωβ. ν ά
  κιυρώσωσι μεθαύριον τάς άποψβνάς χε^ί
  τής νίιτς ημών «νίείξεις, άς ποίίέχει
  ή άθΐριδχ α^τη συνάθροισΐί, μίαν ίιιβγ-
  γιλίαν 'ίγΐΛ νά σάς ϊώσω ,δτΊ θέλω
  δμιαλήν λει-
  καί1 τι";ν έ-
  . Μόνον .δτω τό μέλ-
  λον νφ Πατρίδος θά είνε αίβιωΐεβ«ν
  ίναί θά ϊννηθώμε·/ ν ά έιριγ*σθώι*ν πάν¬
  τες έν γαλήνη >καί όμοΓ*ία, Θά είνε.
  δέ !>ι>νατον νά «ύημερήσγ] καί ν« <;α«-- ή Χώρα μας, Τό μίλλ ν «κ τής λειτονργίας έλίνθερων Θεσμών. Σάς παιραΜ.αλΰ^ χον ν ά άμυνθί>τε Λατά '
  τίθί> χαί νά ψ7}φ·ίο*τε. ·κείνήΐτιΐ, π*ρί
  τών δχν'ων εχετε πβποίθηιΐιν δτι
  εις
  ί
  82 ΤΟΝΕΟΝ ΜΑΣΜΤΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
  82
  Ο
  Ο ΜΠΑΛΑΟΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ
  μβτια.
  '—Έ«ος ... ένεβτίναξεν δ
  «βφίνηχης μέ την ίχετε'ϋΛΐχωτίρβν τοι>
  φωνήν.
  Ή Μχγίί'ληνή τον ώδηγη« τίσω
  στ» σχίίΐ κρατώντας αυτόν άπο το
  θντ(.
  'Εχεί, ή επάνοδος τοι» έχοκρε-.ίτθη
  μ' «νδείξ.ις μεγάλης χ«ρ«ς. Έν >&>■$
  περιπτώσει δμω< αιίτος ήτο 6 αύιθυρ- γός τού πνιγμοΰ χβί τού βπαγχονιβμοδ τού χ. Έρμεντίο» Μεΰρεντεν. 'Εφαγ» λοιπον δεκα μέρες φυλαχή — τιμωρί* την οποίαν εδέχθη κ«ί ό ίδιος άγογγύ βτως. ι ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. — Είς την γώσ- σαντώνπιθτίκων οοόνοουη μπρούτ Αεν Ιπέρβν» πολλή &·χ χαί εΓίε νά αται πρός ιντήν μέ καταβχιΤΑίνβ τα ίνδύμ.οι·τά τον, μέ τό κοφάλι κάτω, μ» την ,Μτάνοινν ζωγραφισμένην στο %ρ^β&κΑ) το», χλαίων καί γ&γγίζων χαί «υνετταλμένος ό Μπαλαοό, 6 οποί¬ ος «ροΐ'^Θτ, είς τα γόνατά της, μυρ- μοορΐζων όπως κχτέ τάς ήμίρα. τού ίάβους τής Β«νδάγχη<, οσάκις οβτερ' Φκβ κ«ν(να πτα?σμά τού μεγάλο «"'σή'ρ· χετβ είς την μητρικην τού καίίην, ϊ"ϋ τον ανέμενε χαλή τζμ*>ρί«.
  — Ούόνοουπ ... Λϊπρούτ
  ··.. Ουόνοουπ μπρούτ .....
  ΕΜπροιίτ . . . Μπρούτ .. -
  — Θά μιλήσης ρωμέ-ιχοΐ, άγριίχαι-
  ίο ... ϊ«πεν ίκείνη μέ τα δ6κρ;>χ στά
  ιθά ε*πί ΐΊίλβτΧ, λ«χήσου μ*». Τούτο
  Ι ΜάχηΛ, ό χ. Φίλιππος Γκάρνερ, 4 ό-
  ίκ θά γνωρίζουν ϊσως πολλοί
  ·;νωιστών μας) επι έ—-ά ο)ό-
  ληροι βτη εκλείσθη** μέσα «Ίνα χλον
  ι, «ίς το κέντρον των δασών τού :;η-
  ΰ, ϊιά νά σ*ο>«ιδ«στ) την γλώσσαν
  ""όν πρός τόν άνθρωπον χρ.σεγ-
  ,-------τβτραχείρων.
  "Εχειτα άπο άναριθμήτο ς »«ί ίπι-
  των
  «ννίννωίΐΦτάτας χ<ρΜριτείαις, ό «θη- ■ γη^ης Γκάρ,νερ επανήλθεν «ίς τάς Ή- |νωμίνας Πολ«τ«!αί φέρω»/ μ*Θ' «.ι τού ίτλοάτον μέγιστον πνχρατηριίσεων έχίτών ήθύν καί ΐ$Εμων. τού τρόπον τοί ζήν, κοΛ τής γλώσσης των πιθήβιων. Σύμ- «ων* μέ τάς χα^ατηρηισβις τού ταό. τας, τα Φωνητικά ϊρΎανα των χ'.!«·πα- Ι τζήδων εΐν»ι ίκανά ν* έκίάλλοον ·'*■&- σιττ«—αρας &3Κ*κριμέν<«ις αλλήλων ή- χοι>ς, δ<ά νά «χφράζθΌν ίσάριθμα αί. , βθ-ήματΛ χαί συνΛΐσθηματα τής ζ·οής των. ΥΓάς π·αο»τηρή«ις τοο ταύτας, τάς οποίας έτ*ς4ΐργά»θη *πί άρ%*τό» χβ>-
  τόπιν χρόνον τή 6&τ,6·ίία άφθόνων φω>
  Ινογροβφί'-ών πλακών, τάς οποίας βίχεν
  ' άποχομ''**τ «κ τής έν τη 'Αφριιχγ, δ<α-' ! μονήί τ», εξέδωκεν ό χ. Γκάρν«ρ είς | ι&γκωΐδεί πολύτιμον βιβλίον. Κατ* τ» ' λ«γήμ«ν ί ήν, οί άνθρω««)πίθη%ο< εί'*'· Ι *ροϊχκΓΐίν&ι μ« βνστ*κτα κοινωνικαί ζοόν σονηθως είς όμάδας έκ τ«««ρά- •«ν άτόμων. ' δ« θαη>μ4σΊ'« την ανθρωπίνην άρ-
  «ΚαΘένα; ιτρίΐν»! νά φρ«ντίζ·(ΐ γι«
  ; Α«ί 8λτ>ι ιτάλιν γ«ά χ^Θεν»; χω-
  Μοιλονό»τι δέ άτομιχώς 1*0 -
  ιίς ίχρηξεις συχνάς όργης
  «V
  τοίτοις ?λο« χατά βάθοί είναι άφοβιω--
  |/ίΐ« είς τα Φυμ^έροντα τήις
  Τα χοινωνιχά ούτά
  -. χ.
  '
  α ^
  βν μεγάλως το λίξιλ&γιόν των.Έάν
  χά
  τού. ϋαν λέων τις ή λεο -
  *άρ)ίβλ;; 'κρτ/ωρϊ'. *Ρτ>« άνάμβΐί «ίς
  τονς θά·χνοικ μέ την πρόθεσιν· να χοο.
  τά»Τ) την π«ίν*ν τοι> μέ το χρέας κα>-
  νενός των 3>ντρόΐφωΐν, ό πρώτος π ΰ θά
  την πρΐτί'γγισιν, τοά Θηρίοο
  «μββως μίαν λέξιν, ή
  ο«τω είς ολοι>ς το
  τουρο, φοοϊβεις Φημαίν«^ιτ«·. ά-
  ν.» έντ«λή σι>μφωνίί5ν τ£>ν άγα
  Ό χ
  η,ς θ«ωρβϊ· καθήκον
  νίαν, χΛ'Λων, άν*γγ*λλει «μέσω; είς
  τούς 4^)ο»ς τό εόρ*!μά τοο άρθίάνω·1
  μίαν ωρισμένην λέξιν.
  Ι 'Βάν πρόκειται περΐ άνακαλ'όχΐιΐωι;
  .'&διατος, δ ^κχνβυτής γνωρίζη. ν? κοτ-'
  θθίίστ) « άλλην λέξ^ν τήιν άνοαΐΛ*> ->·'ν)
  ' -τοο, λέ^ιν, την ό«οί«» έννο*5ν' ίλοι ε#"
  Άλλ' έτρίαης ιδιαιτέρας λέξε<ς Ι οί άνθρωπ'οπίθηίκο·1. διά νά την αγάπην των άιναμβτβξύ των, .•τόν ϊρ-ονχ, τό ιχάχιωμ», χτλ. λέξεις, μ*τά μεγάλης προσ·3'/η? εν ό δι«σΐφ.ο.ς Άαερΐικϊινος κ«- , , ,ς. "Εναις νβαρός π. γ. χνιχα- ζί. ό οποίος οκΊσθάνετο» πλέον το·^ εαυτόν τη> ηοανον νά σ^γκροτήσγι οικο¬
  γένειαν, γνωρίζβι χολύ ώραϊ% νά συν- '
  «χθή μ* την κόίην πίθηκον, επί Ι
  όποίο-ς επεβιεν ή έηίλοιγή τίο Διότ¬
  ι δέ πρός τοίττΌ ίπτά ή όχτώ λέ¬
  ξεις, μέ τάς οποίας καί
  γάν.ον 8ΐττ>σίν 4το«.
  Ό κ. Γάρνιρ εσημείωσε
  λέί«.ις, »ί όποίοιι
  ίύ-
  . ν' άπο?ώσο«ν άικρ<6ώς τοϋ; ή- των — ι^η%ικων γλωτ^ων. 'Επομέ νως πρίποί>φ τββ τ4κ τοι»ρο α»τό
  το τίβν/ δοσπρέφερ'τιον κ*ί άχοβορ·ο·οοτ!-
  ικοΛ» διά τα ώτα των άτνθρώκων, πάλ-
  λβτβι νυννΐαντίιοιν άπό τβλείαιν άρμονίβν
  τ/ηοΐν 6γ^<ιν<ε< άπο ι&ν λάρογγα έν«ς «ν» Θιρωποβίίοΰς. ιδ'ΐόΐτ: δέν είνοβι τίποτε άλλο, «*ρά ή έροβτ«ιινή επωδός των χ^- .«,. μεγάλων άγρΐ'Χ.βτν··!**^ ^^ ;-··'■«--■- "^ιλ,: μ νά ές·««ρ<«ώστ! «V τό ·ίτ6»4τ» ενθο*Μ,*( χββημΐβ,νώς ^ 1 ..... -{^ ή -^ί, «ίτί,ο- των πρα ι*/ τβ». Κ-οίτα το ^γίν ^ » ο%, τβύν««ί»», ή ««αί-. λιρτιχ* 8ι*νο»>ις «υττοί, ^
  ^Γρόλον^ά τήΠν^ξ.. των »·--*,·* *ν ^ ο -*ζ< * • » των *βί των «*νη·.ιών των. λι; δεχχτεσσβρω^ μτιΜύν. Τ .: —,',^, -δ σημ**» ό *· Γχάρ ·«,»« «^Ρβφβν γι« νά ^ »τ.α»^™ώς. Ό νάς «'- ^ρη μαί"9«« _ιύ*7«ι, Λτο>ς *«ί ο Λ- «κ· ™>9« «'
  ' β^ίόί "χ«ί 9*4 «δ «»»ίείτ1ίΛτβς «ωνει βητβ κεφαλ. της ·-, ,,
  έχ«χίδε>«ν ί« ταάτιην κΐρ^ρ^ταιπθλ-
  ■»_..- Α,,.ννλ^· ϋι β^υχντηθΐ Τιμ<θρι·. Κ«1 ι «των ή3η άποβσχοίλιοόν ζηιτημα 3ν οιί •κ. τή< νας τοο ταύτας. α.0 τα: τθ'ο τϊ,απο ζωολίγουί φ. Άλλ' ό είς τάς έΧ·7ΓΧΙββ>Τίν «β νΧΦ'ψ τν*η«~Λ».-—-·>■
  λάχιις άοωγλς ή <Γημ·αντι*ή ΤίμίΛρι*. Εάν π. ι- ίν*ς νβο-ς χιμπαντζής δ» ιχ|ρ« ξάλΐ"Όΐ ιχιυβοβΐιδή γρά·^ Άλλ' αί π*ρί τής έικτβχ,^1 μ*ρ(ΐκων π"θήιχων δ<ηγή<ΐϋ; .. ,Ιναι τόκροιν «οίΛάρ,^ «ίς την μ»}τέρ* τοο, α^ ββν ν» — »-"' ° νί^. . τη σπβ&ει «μιβσως νά τού της βρέξη μ» να ^ ^*»-,»»—, „* 3 !«, νάΤχάμτ) νά σχ,φθϋ καλ- (Τ,λος τοο ΐν«ψ» ^ ■*,ίτ*ρ«ν. , ι Ό χ Γχ4ρν»ρ σΐΛΜϊληρωνβι τωρα τάς παίτ-ίρή^ΐϊ ««, πειρ^α.τ.ζομ«- ΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΤΗΛΑΣ .ΤΗΣ ΆΚΡΟΠΟΑΒΩΣ, — Η ΚΟΓΝΟΝ1ΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΣΙΙΣ) --ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ, ΑΙ ΑΝΑΓΚΔΙ ΤΟΝ, ΑΙ ΒΛΛΗΙΤΒΙΣ ΤΟΝ — ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΝ ΠΒΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑ23ΤΑ21ΒΟΣ) ΟΙ ΛΒΓΚ0ΣΙΔΗΡ0ΪΡΓ01 Έκ· τής «ρ«ύ^η< μχς «*?ί τής σ,>ν.
  τεχνΐβς των λεοχοσιδηρουργων κατ«~
  φα'νετοη ή όξί)νιξις τή< τέννης ταύ¬ της. Μί><ς «γ««θιιδιρύιθη το ΒασΌ,ιιον, ή τ*χνιη τβ» *Μαι&τφφργβ, ένηγχα λ.'ζετα ?ά πλείσττα της χοίνωνιικής ζω» ής άνηκείμεΜθ1 μικρόν ομως ιχκοτά μι- •ίς τττ«ι. ΕΙσίοαΙλ* τό φωτιαίριοιν,
  τό ήλε«τρικόν, ή άσετυλίνη, τό αίνό-
  πν»υμα. Είσήν^θησιαν τα ύο,λοστάσια.
  Είς τάς πόλεις σχιδόν ιράσας τό φρε-
  4τι."ν "δω/ρ άντιιιχατεστάθη υπό τού μ»-
  ΧΙρίθειν διΐδγετΐυομένοιυ πηγ«ίθιΐ>. Έν -
  τείθίν έγχατβστάσι«ις διο^ίτεύσεως.Ό
  λοωτή,ρ άρτ)?ίζε-ι νά γεννκεύ*τΛΐ. 'Επί-
  ίτ,ς ό νιΐΛτήρ. Είς «αλαΐιοτίραν «χοιχήν
  ό '«νβς νιπτηρ ήτο τό π«ρΐίΛι>ρ«Γν άπό
  τού όποιΌο άποριριπτόνΛνον τό άκάθ άρ¬
  τον τοίχθΜ καί «ΐς
  αύτάς *ίς τα ύ,
  τοΰ ν* χόίττθοιν χο« νά κ»λλοϋν «ώς
  μολι>»55()σωλήν»ς, ©ίτ< βΊΜχερής ήτον «ς την έκμά»η<τίν, οδτ* χρημοττα *ολ- λ« απήτει διά την προμήθειαν εργα- λείων. Τρ-είς μί»ν«ς ηριχουν Λ* νά νό¬ μίβΐβ καν«2ς έβοτον τ*χνί".ην κβΐ π»ν. τΐτ|κον^α &ραιχυ.β(ί «ϋπήρκουν 4ιά τα στοκ ^ώδη έργαλεία καί την «ρομηθεκϊν !δη>ι>. Έν
  «βλλοί τΐχνίτα! η
  δ -
  20
  ΣΠΙΤΣΜΟΥΑΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑΎ'
  20
  ίί
  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ
  — Στάς
  *ΐς
  το κοατί.
  ... Μά τώιρα «ίνα»
  ή θ^ρωρός.
  —"Β/δβκια άνέκρα^εν ή Μάτζτ; άν» Ρ°ν νέ τό πάίρ*τ«
  πφύ&χ, Μπ« .. βίν' (ών-παπα» .... Ι —Άλτ}6ε.ιια ..
  Τώροι δα εϊδα τό ρολόϊ μ«ο ... νά .. Ι Τό κλε·ιδί ήτο $η τού
  'Καί ξδβιξεν «ίς την κ>ρ·ί*ν Ροοδ το βωιτίοιν· ώς συνήθως, τΟΦε έ νέ*ς χ
  ωρολόγιον της το όποίοιν ίδΐειιχ»βν την τόττ ««^■«ιμΐ'κψοτν δοσταγμον βστοβ^!* τον
  ( μηχΛνισΐΆθίν· κα>ί ΪΝθίξμς το ■/ριμ.ν.αΐΛ.
  δώτιιον *ίιτ* πρός τάς δύο γνναΐϊας,
  ! αί οπ»Μ» *π&ρίμ»ναν μ4 άν.Λ<ιμιον./;σίαί;· ιν της — Τώρα θά ίδητε χ^ρία Ρού6. πρ«γματι ότι' (Κ«ί λΐάβών τό <*ϊ&ΐφ(&Λ κ«*τί χ «- | ι«*|·τ», άλλ' ίδγαλαν ηααί οί τιρείς λ'*1* Ι — 1ίάε< -Ό .... βεί Τί «« πή ή κι*&α ; -^ 4—,„ έ ,. των δηροοργών κα^ίσιτη μεγάλη καί κρίσις *7*ννηθη *ΐς -Γήν συντε/χνίαν τ«ύτχν ·χ της «ληίωριίΐκης υπάρξεως ουΛτι'χνωιν. Ή πληθώρβ εφεριν όλίθριον ^ Οί Τό κουτί ήτο άδβιανό. .. — Κϊί μά?-ιΐι»τα άφοΰ «σπάχταίί τέ1 (— ΑίηΌ είναι πάρια πολύ .. άνε- νβμ&ονΗ στψ πΑρτ* ... έπ^όοιθιεΓίν ή κιραξεη» Ι Κάρολιοις μή δί·ονάμ«νος νά —ι ικυρία· Ρίύβ. ,στΐώσιθ τα μάτΓά τοι*. Ή Μίτζη έν*δύθη όβςν γρηγορώτ*. ·— Κ«λά ^Ι* «?ώ «τι «άτι τρέχει ρα ε!ιμ«>?©ΰσε χαί ίχ.βιτέβηκβ μαζΐ μέ <"*«*>* · · «ί^ε,ν ή κ«ρία Ρου«. Ο κ.
  την «Λ*ρί*ν Ρονδ είς τό με«*ίον *άτω- "Μ* *1 ^Ρ** ^-^Τ*·^^ <ΦΐΨ*> *Η~
  ν*χ. "ΗνορξΛ την Θι5ρ«ιν χ«ί εύρον τσν ,9αν·· ^ *«<"< «Ιν' ®*«*···· *έν ΚάρολΜ, ί—ς άκό>τί ΐπερίμεινεν Ιπο- ^«ταλββαίνω τί μυβ·τηρχο είν' αΰτό..
  μο·νητ!,κά νά τού άνοίξ»*, την &ύ>»ν. | ι — Πράψατι, αΰτο^ίνΛ πολ'ό ^
  —"Ό ϊεβ—οινίς Μάτζη,........"*"' '~'
  ; Ή
  Το άτοχωρητήρ-ον
  «4 χε*-, ά^
  άρ-
  4-
  «Λ
  νεο;
  της
  λ»σ» τό χϊ&ηυοί τού
  χαΐ"
  χ
  στάσιν Λ-
  . ε*
  νά
  τίς
  τιγνίτας ! _
  «
  αντορτ· της χοινωνι-
  άνϊστατώσεις είς
  κο«ρδηρο^βγοίί. Αί
  ίΐ«ν τού αφήρεσαν ϊίορφος εργασίας, «ι
  ίε τού έγε'νντσαιν, χά! έκ των άπλών
  δδ*τος πβοήΥ/θη ό λεο-
  εΐς τόν τεχνίτην των
  τής ίιιγι*ινής. Οί τοιοϋ-
  τζι *ρθ9ν8*ντ«ς τεχνίται άποτείλούν
  την μειονοτητ*, οί περισσοτβρο» παιρ»-
  μίνοΐΛΐ «ν 4π·ιτθοΙϊ|ρομήσιει, κατοιπτοη -
  ©ίντις έκ «ν «{'φν«δΐι~υΛΰ τής ειίσβο-
  λής των εάρωι-.αΐκων π«ριιχόμψων. σχε
  ρ:ών, εύώνων, άντ«κ»ιμΐένων «Μ, λει«ο-
  ιπδήρον, ενώνων άχ'όμ'η χ»ί συναγωνι-
  ζοιμυινων τ» έγχώριαι χαί υπό την ίπο-
  ψιν τής τίμής μ·θ' βλους τθύς 6αρο-
  τάκοιυς δο»μούς με τ»»ς ΟΒΓθ·ίο<οις ή Έλ- ληνι,χή Έπ«ικράτ«ιβ βμπουχοτάρισε την βιομηχανικήν εΐσβγωγήν. Δέν ήδυνή - δη»αν πάντες νά π«|ραη«ΐιλθι>θησθ!>ν τάς
  νίατς ανάγκας της 'ΕλληνιΧής «οινω-
  ν'ας χαί ΐάς 6ε^.τιώσε«ς της τίχνηις
  των. 'ΕίάχΜΤΤΦΐ νώηΜ «ΐτήγαγον μη-
  της
  -
  είς
  €»νί||
  τάς
  ίπ στε<ροΰντσκ ρ Άλη&ές τούτο, άλλ« ΐΓΛντως πθΐλΰ χε τοιοτων ηδύνατο νβ «9^4 κο»ξ πάντες τουτο «ιτόνισαιν. «Άς ριΛμίση ή 'Πθιλ!τ*ίατήν ;; *Ας, · " ώρισν-ένης ήλίκίαις τουλάχιστον δημοιτικοΰ οτο. "Ας εργάζωντο·* οί μ«θητ«ι>ίμ«νθ!ΐ
  III.
  Ή κυρέα μέ τα πράοιν»
  μάτια.
  ά μέ άρχ«τοιν
  Ρού€ είς τόν
  κ. ΜωγνροΊν
  β τής —ωΐ-
  τού
  *αι αντοκτονΐί"
  καί ν. ν^«~,*,«,!*.,-νι «-ιγΟή() ορνβΛριχςεΝ η ».ιρια ίΌυβ, χβες τη
  νιίκιτ* ΐγύριβαν ΐΓολΰ άργά ικρΛιηέντ, . .
  με<ΐέν«ιτ(ΐ··..τοΰς ίχοι^α χι' βδωικχ *'« τ<· ί'-ΐτάλο γρ*φ»ίΟΓν τοο τήπ τκοι>«
  είς τόν χ. Μπρίγικβντιον ίνα γρά,Αχβ, ι«ροο«ε,χτ!χά, πα-ίζων μτ/χανικώς μ' ενα
  -ού *ίχε φ<^« ό ταιχΓοΐδιριόμος ... άλλά ·ιλ™9*ν»ιβν ·κιοτ«ό|ρα. ονν. ίκχ«* νά ικατα^δή πειά καινενας. 'Ητ« πολύ οβαλός Λ^ρωπος χαί ή^- 'Οσ» γι' αύτό είμ» 6ε6ι«ιοτ«ηη. χ«η» π'αΝτθτε ϋπομονητϋκά αύτκ«ς ποϋ —Έν τούτοις, ν.υ#ίχ Ρο«*, δΐ'χο - τού ώμίλοώσαν, άίίάφθίοιν· ποίο«)ή'σαν ψεν ό Κά·ρο<λος, νά ποΰ ίέ* είν»ι έδώ. **« «ί «'< *·»«» κοινωνϋΐκήιν τάξιν ά- — Αΰτό ικ» σάς λε'ω έγώ, ά-τίντη^ νψ***· Νέος άΜθμ^, μέ πρόσωκο^ «ύ- ..... . σιν ή Οιρωρόί «,ρκθιβμόνη. Σ&ς έπανα- χάρΗιβτον ικιαί έκιφρΛστχΐκά καί^ίλίνρινή έίβί τριετίαν *ν*« ήμιρομισθίοΐιι χαί τί- ; λΌΒμβάνω'«τι ήλθ«ν· ««< δ*ν έξ«νΐ6ΐ·ήκ κ-θΜ'τανα μάτιβ, «νώπν««ν είς δλ»υ^· την τε. θά έλβττωθοδν χατά 75 ο)θν««ί οί1ιχατ* ... σ^Μτάθβιαν χίαιί την ' '...... — Κι' 8μως το κρ·66άτι τους δέν ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑΙ ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ ΛΑΟΥΡΑ μέ Ιιχλοδς Ιλιχβς ν«6τ·υχτον, ήλεχτ·οφώτιστον χαί ταχόπλονν ·έλ·» έΝβ- χωρηςΐει έκ Πατρών κατ' εοθεϊαν Βι» Ι¥ί»ν 'νόρκην την Κην ΛΙ-χρτίου ημέραν ΔΕΪ·ΤΈΙ»Α~ί. Η «ΑΥΣΤΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΑ» ίχει έναέριον τηλέγραφον είς τα άτμί- κλοιά της διά τού όποίου Ιχαστβς έχιβάτης δύναται νά «υνιννοηθϊ (ταν Ιέ- λιρ με τβϋς οίχβίους τού. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙΑ Ν. ΥΟΡΚΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΛ *ί ΛΤαρτέου ημέραν Δευτέραν ΛΑΟΚ'ΡΑ £{ 1%1<*ρτίθ> ημέραν Δευτέραν
  ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΩΝ ΒΟΥΕΝΟΣ Α-Υ-ΡΕΣ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΦΡΛΜ/ΙΛΚΛ 1Ο ΛΙαρτίου ημέραν Σάββατον
  ΕΝΠΑΤΡΑΙΣ ίδό« 'Αγ. 'Ανϊρέο».
  ΤΙΙΕΡΙΙΑΠΡΑΙΤΟΡΕΙΑ: ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ *λβτ·7« ΚβρεΛσχάχη.
  ΕΝ^ΑβΗΝΑΙΣ Στ«οί«» ΓΜέγν^βν Άρσ& «ίου
  Τής {«' αριθ. 7265 (1911) αποφά¬
  σεως των έν Αθήναις Πρωτο&κων έκ
  ιδοθείσης επί δίχης μ$τ«ξί>" τού άντιλέ
  γοντος καί κβλοδντος Οίκονομιχοδ 'Ε-
  φόροι» Άττικής ώς άντιπροσώποα τού
  Δημοβίο» χβτοικβίδριύοντος «ν Αθή¬
  ναις παραβτάντος διά τοδ πληρβξοοσίθυ
  τού Διχ&στιχοΰ αντιπρόσωπον τού Δη-
  μοσίοΐ) Ν. Ζ«ννβτο#θύλβο,Χ«ί των Χ«θ
  ών αί αντιροήσεις χαί τλήβις Καλο-
  μοίρας Ά6«ν#σιάιδοι> χαί 2) Ξανθίπ-
  ■πης χηρα Αίμιλίοο Σαββίδοι» ώς έ.
  «ιτρόχοο των άνηλίχων τέχνων της
  Αικατερίνης, Παναγιώτου, Κωνσταντί¬
  νου καί Πηνελόκης διαμενοοσών έν
  Άλιξανδρεία τής Αιγυπτου χαί χβτοί
  χων έν Μόρ-Γάμρ τής Μανσούρβς μή
  «ταρασταβών,
  Δ ι ά τ α 5 τ α
  Διχάζον έρήμην των καθ1 ών αί &ν.
  τιρρήσεις.
  Δέχεται τάς άπό 16 Φεβρουάριον
  άντιρρήσβις τοδ Οίχονομιχοΰ Έ
  Άττιχής.
  ΕΝΟΊΚΙΑΣΤΗΐ
  2 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΞΙΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ιτι».
  ημίν.
  ΝΒΟΣ ίχ τοδ έξωτεριχοδ 4
  σοστάσεις χ4τοχος Χαί τής
  _>ι τάς χαθ' ών αί βντιρ-
  ρήσεΐς είς την πληρωμήν συυοπληρωμα
  τικώς ή μϊν Καλομοίρα Άθανασιά&ο»
  διά τέλος χαί πρ<νΓτιμον δραχ. (5094 καί 80) οο) πέντε χίλιάδα; ένεννήχον- τα τέσσαρας καί 80) οο έν 8λφ, ή 8« ίίππη χήρα Αίμιλ. Σ^βίδοο διά ιν καί πρόστιμον δραχμάς (7642 ΕΗΤΟΓΝΤΑΙ 1ϋι«τ·)—«νλ·ς-— Άρι»τ»ί1ιΒ ς—Ά#ι»τείΙο, ΕΤΤΙΤΤΑΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΛΙΑΓΓ Μ ΓΕΩΡΓ. Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ όδός Αΐόλου 168 παραπλεύρως 'Βθν. Χραηέζης ίύο καί 46) οο ε'ντόχως ι ταύτας μέχρις έξοφλήσεως χαί έιΐιΰαλ Ι *λει αύταίς τή,ν διχαστβκήν ίβΜτάνΐη,ν έκ δραχμών τριάχοντα πέντε (35)χαί Τθ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗ ρ δς μή ίύναντβ! νά ργ βτόΦαιτάρκτως χ*» ν' άνα- λαμβανο>υν ϊγχ»τΛττά>τ«ις ί
  λί #
  Ν*', το
  δέν Εχ*υν δ<«λωμα τ«-1 βιτιρωμιένο, κι' χνίτθυ κα~τ)ρ!τιβμ|έ'νον, ■αυτής τής σαντεχνίτς, δς ά<ρ»θη είς την σις νά λβμΛάν») τεχνίτην 4ν»υ ματος ή μι-ρά Ταύτα λ»'γο·ον οί Ζητοόν οί ίδιθι περιοιρισμοϋς, ϊιίτχ διϊν ίτι ή 4χρ«η»ς «λίυ^ερίαι, καί ό *' α|Χ·ρΛτο·ς «Λαγωνιβμός εγέννησεν *ί<; . υ-ί,ς βλάβας π«ρά ωφέλκαν. Δεν >»«"««'«
  παρέ νά σονηγορήνωμεν εκ-
  δ&ν
  ξε.
  ; θέλβτ» νά μβ
  ν ά είπω «κείνο1 ποΰ δεινι «Ιδα;...
  —"Ε, τ6τ« λο—όν *έβτε μας — ί
  είναι.
  —. ΤΑ....βεν
  ν Λ μιοτ.-ήρ-ιβν . . .
  ■έν τούτοις ν ά τ© Λ«
  ό Κάρολο>ς, γι*τί χωρίς
  φ η μ
  Μ«λ:ς έτ*λ»<ωσ< λοιιτον την ίιήγη- βί/ της τι κυρίΐα Ρ«ύ4, ό κ. Μωγχρ«ν τής ιίπ* μέ μιονράν ίό*τιν είιί Μ' ύ& ί € ΙΛΡΤΘΕΝ ΤΟ 1882 (Βρ«€ιΐ« Π«ρι«ίων κιί Αθηνών) Είνε τέ μέν όν εργοστασιον τέ ·*οι«* χε.τ*σχ.ιΐ)άζει επί όρινμενων «χ«(ίων χαί τιμών τα; «ύρας καί τα παρέΦυρβι %<χ καρέχει π4»«ν έγγύϊΐΐιν *ερί τής καλής έβγ—ίβς καΐ των καλών υλι¬ κών. νά τ':χ&τΰΡ· ^5 , ϊ* ν« μθδ δώση χ»ι το -τι Τ - " Γ " γωγής, χαιί νά έ«ιιδιοιθοίν *!ς ωρισμένα *85η. Α»'γοι*ν &τι βταν *ις *ξ αυτών «οεί>λαμ6άνεται ενός «ϊδαυς, άμέσως οί
  *>λοι ιόν («μοΰνταιι. χ«ί τόν βνναγω-
  Ι— Μάλιιντ», νιψ'να Ρούβ, τό
  ίψΰ τοιαύτη ,ρύβμ^ς ** ύς'ν&'φ. & ?<> ^°Γ^ «*··' *«** **»®» * *·
  τ^.'νοτς ευρωπβϊχάς γώρ*ς Μνχα, ""Ρ1"^^ « ν**ίμμ**ν0 χο*μ^-
  άναγχ,ίποτ.νΐ δέ χ*)Αττα™ είς τάς ν™' **!&>*?" ~ «εβν« *«·«
  >ί νά «Ιδιοοευφοΰν «ίς δλλα άν-
  τΐκείμενα. Καί τουτο άληθές χαί νο-
  σημα τήις μή σοβτηματΐίχής των συντι- '
  5ρν<ών Λθιργανώ"ΐεως. Έν τούτοις άντί νά τρατΜΰν την κατεύθυνσιν ταύτην την Ι πρα'κτιχωτι'ραν, έτράπησ»ν άλλη·;, την | ύλιΰριωτέρ*ν. Ή πρωτογ«νής αυτών ι τίχνη, ή μ·η&ίλως β»λτιωθ«ίσα χ*ί ού- Βόιλ">ς δι* μηνανημάτων ^οηιθοομένη,
  ή τέχνη τοδ να χάπτβυν τόν λε',«£σάδη
  ρον ν!» τής ψαλλίδος, τοδ να σχηματί
  ζα^ν αυτόν διά των ξολοσφνριίων χαί
  τοϋ ν* καλλονν «ύτόν Φιά τού κασσιτέ-
  ρσ>, Τθϋ νά ν.ό<πτοιυν ύίλ^ος καί νά ιφο — Ά ... γι' «^β τ0 ^^ιιη^ Ιιοΐηπιε άοηηε «Ιβδ Ιβοοηδ τόσΐϊν πιροβιοχήν «άν νά άβ ίτβηοβίκ & 2Ο {. ρηΓ ιηοί. 8. Ο. ί ** β-άσετ*. Θδχη π«λλά μεπ>« ε ;
  μ*
  ή
  30 Ρθδΐβ
  άκο
  ΕΠΙΣΚΕΐΑΖΟΝΤΑΙ
  «Γν«
  ή χυοία Ρούβ.
  ρ ;
  Μ' αύτ& είναι: τ>α€μ«, ««οία μοο. -
  —· Κοτί πηρΌΓ,ν*—ι& *&*«' θαόμα κ. ά- _
  «υνίμε, β-ηντη«εν ή Ουρωρος
  τιμολβγι·ν.
  'ΑριΙμος τηλεφώνβιυ 131—232,
  ΧΗΜ.—ΠβιρβΙυρα Γαλλιχ» ίι*βτά-
  εεων 1,00X2,00—0,90X1,80 χ «ι 0.80
  XI
  ,60 ευρίσκονται διαρκώς έν χατ*·
  ί χαΐ Ιτοιμα εν ταίς ««οΐήχαις
  Έργο»τ««ίο<>.
  τα τ«λη.
  Εκρίθη χαί απεφασίσθη εν Αθή¬
  ναις τη 26 7)βρίο« 1911 χαί εδημοσι¬
  εύθη αύτόθι την 28 ίδίου μηνός χαί ε-
  τους. ■
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  λήν κβτάστασιν έργαζομέντ, ί^]
  ίθϋ Αθήνας 37.
  ΕΪΪΤΓΥ)αΑ27ΐ
  ,ΥΓΡΟΜ ΙΙΝΤΙΒΛΝΝΟΡι
  Έβτεμμένον υπό ]
  λιάδων έπιΐυχι
  Ι Τί Ιαυμιατβοργέν τβ5τ«
  1ε.ρ««ε6ει ριζικώς καϊ «σφ»λί
  |εί·ν χαί την χρονιωτέττ)ν
  νορροεαν άνδρών καί
  •ώς χαί την
  Ό Προεδρεύων
  Ι. ΚΑΦςΠΟΥΛΟΣ
  Ό '
  Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
  Άχριβής περίληψις.
  Έν Αθήναις την 16 Φεβρουαρίο«1912
  Ό ΔιχασΊΊχος ΆντιπρόσωιΐΓος
  ρεξθάσιος τοδ Δημοσίου
  Ν. ΖΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ! Οπ άβπιαηάβ οιιε ϊπδΙίΓΐιίποε
  ΡΓΗηοβΐδθ ροιΐΓ «Π6 ίίΐΐεΐίβ άε η
  &08. Οπ άειτΐεΐηάο &υ.88Ϊ ιΐηε νεπ-
  θεοββ 1
  άιι 3οιιγπ&1.
  , ΕΠΙΤΥΧΗ 100 ΤΟΙΣ!
  Εΐδιχές ί-ατρός χαί ι ίφτυρ[
  Ιωρ«άν έν_ τφ ^χ^κ.^
  πάσχοντας καί *ν ίϊιιοιπίρο ίί
  τάς π«σ·χβύ»*ς %, μ. 8—12
  ί χ, Ι
  ΕΙ; 4
  Ή βιίλη δρ 5 50. _.,
  ' *βρχί«ς »τέλλετ?ι μετ» τώ»
  τημάτων άντί δρ. 10 καί ·ί;
  Ιωτερικον φρ. χρ. 15. ΤΙ ίικ
  «-««κκοττέλλεται. Άποφιύγιτι
  «·μι!*ή>εις.
  Ι ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦΑΡΠΜ'
  Ν. ΒΑΚΤΑΛΟ10Υ
  , Γωνί» Σόλων&ς—'
  — Δ-ατυχώς, ΧΜρίιβι, δέν ετμαι ε<- 8>ιικ&ς γιά νά «ιξτηγώ τα 8·αύμι«τα .... Ι
  •—"—«τε δ*ν μέ πιστεύετ* ; άνεχρα
  ξεν ή θορωρος ϊΖακχομένη..... άλλ'
  έ
  ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ _ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΙΪΛΟΤΑ
  :Ε1Α Π>Α1εΤΒεΤΙΙ
  ΪΟ ΤΔΙΥΠΛΟΓΝ ΕΑΑΚΝ!ΚΟΝ
  «*ορΐ£—::
  ή ρς μ
  «φού σάς λέω ... 2τΐ «ίμαι
  Κ
  |Καί »κι>ττ«ξε τον κ. Μωτρψόν κο»·
  ό β—ο τον β^μόν ττ/ς, ϊιότ: άμ
  ' δβα £λ«γβν.
  ία μοί;, είι~εν δ ά-
  νά τήί; καθητϋ ♦
  φέδαλεν
  στυΐ/ομος π
  ΑΘΗΝΑΙ,
  ^, ΙΙ,ΙΝ νένν«ιν |ίέ 14-
  ««« 1.4Ν Γ', ΙΝ ■' Χ.Ι 1Κ· Α' ·ν. »β. τθί.ς
  *■*· Ιλ ΙλΙ
  ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΗΦΙΛΙΔ ΝΟΙΗΙΙ
  '(Πρώτη χάροϊος τής «δού Πκ
  πρός τα δεξιά δδές Γλάίστω
  ΔιεΐίΙιοντής κ*ί χειρουργών ι
  Χειροϋργος μαιευτήρ, γο<ν«ιχν| β-οφιλιϊολόγβς ΑΓΓΕΛΟΧ ΜΠΡ-ΤΤΗ Ο κ. Μωρέττης δ· χ» τ αι •την 8—10 τ. μ. καί 4—5 μ |ΐ Χίίσχοντας έκ «υφιλιδολογιχών νβ'κολογικών νοσημάτων,κχθώςι Α1τ4 κι' έγώ, ί ό ή κα. ( Λ Ρούβ, τής οποίας ό θυμός τΐρχκτε νά «λαττωνβτιβκ, ίΧίπνουοκχ τούς *ίγε- ν·ΐς -πρό»ο«ς τοΰ άσιτονόμνο.Άλλά πρέ- π«ι νά μ* «ιητ«ύσιτ« ... II μιλλ(*» »·« τηλέγ»«ην. •έλει ίναχω^ή^ ^ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αέ- «Ρ ΚΑΛΑΜΩΝ — ΠΑΤΡΩΝ χατ' «ίβιίοτν διά ΝΕΑΝ— ΓΟΡΚΗΝ την τας 0-ο άνι άκρατείας ύή ρ, ή τ«ι> χ*1 έν γένει χάσης
  ν*ίτιχδι' *ργ«νων α
  •ερβπεία τής »—ΐρώ
  , ιλεται ιίς
  •ιν. Όσβι έχ των
  Ι — Είς τό χρ»4ΐ<«το<κι6ώτιοι τού κι>
  ρίο»... -.. *άω «4 τ* *έ?νω μόνος 'ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  Πλάστιγγες, ζυγαριίί, χρηματοχΐοώ μόν ... --------- |
  τια χαί χλειδιά χρηματοχιβωτίων χβί —-'Α ... ώστ» ξεό^τ, τ0 ιοστ». ' ΆΙΟΡΙΪΜΟΓΒ ΑΝΊΊΠΡΟΣΩΠΩΝ
  ίζονται «ά «ϊίη αύτέ. ικόν ;
  ΠΑΤΛΟΣ1 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ » —Βί6τ.κτ. υαϋ τό*ίχ« πή ό χ.Μχρίγ
  'Οθός Μινάν^ρου. χ«ι*>τοιν, γτοβτί είχ· μεγάλην έψ~υτ&σ>
  Γ. Ι. ΡΑΖΗ
  _!«αι'βίο> 'Αρβάκειον
  ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΓΚΡΑΝΠΕΡ
  Έχάλ*ϊεν *{ς το γραφείον τ6ν
  λινιαχ χαί την βογχ-τίρα τού είς τοΐ>ς
  έποίοκς βν.α;χεν ΰποδοχήν> άσυνείθ;βτον
  ς.
  Δίν Ιχομ«ν άχόμη εΐδήσεις άπ»
  τον κύριον χαμήτ» δέ Ροντές, είπεν,
  μή ίνοσο/.είτε δμως διά τούτο. Μεγ*
  λ«ι 8ιαλίϋ««ν«(ς εγένοντο επι τής ύ-
  «οθίίεώς σ»ς, *ολ6 φ&ς έχύβη χαϊ
  -ρώτπι ν«·ς έχάρημεν δι* τοδτο.Κρί-
  ρα διότι άπό την αρχήν 8ΐν βυμκεριε-
  φΓρθητβ μ* μεγαλειτέραν ειλικρίνειάν.
  — ϊί έννοείτε δηλβδή κύρι«; Η¬
  ρώτησεν 5 Γαλίνιάχ.
  -~ Είχομεν >ί^5»ι πληροφορίας, ά-
  «η—ηοεν ό «·βαγγελε6ς ότι οί λαβρέμ
  χοροι 5 ι δχοίο ε έμειναν «ίς τον οίχο ν
  ί ξΐ των λ91
  χ*ί εγγρβφ» ανήχοντα είς
  μίαν μιοττικήν έταιρίχν. Εΐίνβι πολϋ λι>
  «ΐρτ^ν διότι ήρνή^ης ν* μ«5 «'»«ς β-
  τι τ* ίγγραφα α"τ* ήβ«ν άλληλβγρα-
  φίχ.
  — Ίίγνίοον τί κεριείχον.
  —γ Ό χύριός σβς δεν σάς *Ιχ· «λη
  ρ5?ορήσιι χαθολου ; ,
  — Οχι κιόρ«ι.
  —■'Ή^κει νά ρίψχ κατνίίς μια μ^τιά,
  —Δέν ήίονάμην ν ά λά6ω οτύτο το
  θα,ρρος.
  —Δίν άνεγνωβΛ τίποτ». Είϊ» μίνον
  την άΐϋογιρβφήν τής χομήστης... Τούτο
  άΪ
  κατοιρβώ—π* καί τάς ηυ-
  ρχτε χνριε;
  Είχεν β ΣΛλινι*χ μ«τα
  ως. ι
  —Μάλίατ» φίλε μου.
  —Ή ίκ,πληξίς μου «ίνοτι μεγίστη.
  Δέν μοϋ «ίπετε ότι ή «Ίρνυρά «άς δέν
  εΐχε χαταλή5*! *ϊς τίποτ»; -
  —Είναι άληθίς. Άλλά σήμερον τό
  πρωϊ" προβδην είς νίας *φ«νν-ς αί ο¬
  ποίαι άχ«6ησ«ν *ύτυχίστερ~. Ό *ρ«
  ψώνας ήτο πράγματι «ύφ^στβτος, άλ
  λά τί τα Θίλ«ις, τίποτ* δεν ή,Αχορϊί
  έ«ί τίϊλους ν« διαφύγη άπό δ<χαστήν ϊ'/Οντα την ιδικήν μοο π»ίρ»ν. —Είναι δονατόΐ'; έψ«θ^ρ*ι»«ν ό Σαλ; ν·.άκ σχ*3Γ:όμε™ς τόν Μονίς. Μέ Ιιτρό ά γε;.. — Μή χατηγορείς καννα. 'Εχ«ίνος ' οποίον ΰτο*τ*ύεσαιι χαιτείΐνχάσθη εί; «αί αύριον θά γίνη ή εκτέλε¬ σις τής πο«νής τού. Ήθιλησα νά «ε χληροφορ'ήσω πε^ρί τής ι μθκ> διότι προτ#εμαι ν» σοϋ ά
  τ* «γγραφα αΰτά, τα οχοία έ;
  θη«αν «ΐς σέ καί νά σΐ έρωτήσω «*ν
  θέλ·?ις ν« τα δώσω «ίς την γυναίχασο.)
  ή να τα κρεμάσω πάλινμέσα τ:ό τζάκι.
  —'Ημ«ορ«ίτ« να τα δώσητ» «ις την
  μβν.
  'Ακήντι~ν ό Σβλινιάχ.
  —Ή χόρη σας θά άναλάβΐβ αύτην
  την φροντίϊ».
  —^Πώς; Ή χαρή μο«;
  —-Είναι έλ*υβέρα άχο τήτν στιγμήν
  αντήν,
  —"Ω.. άγιαΐΓημίνο- μοο ιταιδί! Άνέ
  χρχ|εν 3 Σχλνννάκ έν«γχοιλ!ζ«μ«νος
  ■τροφ«ρώς την θ'ογττέρα; τοι».
  —Άλλά ό ■ΚΛΤ^ρ.ϊς μόν, είπεν ή
  Λ*;*χή άπτΛι>νομέν ι πρός τον δ;*>
  «ήιν, δ:ίτΙ ί·ν ίΙν*ι χίί αότός
  •ιν. Όσβι έκ των έξετασθιιτών«
  •χβιχΐιν ανάγκην έγχειρι·«4)ί,Τ<'« »εχτ«ι χ«1 ίντος τής Κλιν,'ΐιτ,ς · ίγχειρισβώιτιν, έκτελοομ.νω1» ·'· ' κ»ρά τού κ. Μωρέττη κϋ» τ& ή —'Η.'Θελϊ νά σάς τό·^ . ^ λό μου χηρίτσ'.. άλλά κρατείται η·η- ροό |Βα<ίΐί.ι·/)50 βιατά,γματιος τό μά"ς έπιόβθ.λει νά ιτροβχίνωμεν είς την καταδίωξιν των σονενόχωντών λαβρβμπόρων. 'Επ««δή δμως δέν εφάνη «νοχος ή Ζν«κ*ν τής ταφλης άφοσιώβ» ως πρός τόν κύριον τοο, φρονώ Οτι θΐ ' τόν μετ*χ#ΐ'ρισθοϋν μέ μίγάληΜ εχ:*ί- Χ«!αν. Ό κό^ιος κάμης θά όμΐλϊ,ίτ, ό- πΐρ αύτοθ καί ήμπορώ νά σάς ότι ϊχιτε χ«ρδίσει την ειίμί-. χαν.ό μ«Ό κορίτσι χιλ~,1 τόν **τ*α·τ λλ·> *<·' Λ«. .. — .ι ε- ί'] νειάν μου. Μετ* μίαν ώραν ή Αευκή έπ« φεν είς την άγροιχίαν. Τής διηγήθησαν την τιλβι»ταί«ν έ- π<σχ*ψιν τού 9ι<χ~—ϋ καί πβρβτήρησε μ* ϊκπιλτιξίν της ότι -/ωρίς καμμίαν αμφιβολίαν, χωρίς κανενα δισταγμόν έβχί-σεν ούτος χατ' ευθείαν πρός τό τζάκι άπό τό οποίον έ;εχρέμο>σε τ*
  χοιρομέρια.
  "Ω«τ· ή Ίκαινόττ,ς του δέν βυνετέλε
  σ* ποσώς είς την ανακάλυψιν τοοτβώ-
  Γ^ χαί εσχημάτισε την πεποίθησιν ό¬
  τι ό διχαστής ήλθεν ε'χεί σ·ον*π6·« β.
  *?ΐβών όδηγιών τάς οποίας το3 ϊδω-
  « χάποιος χαταδόττ,ς.
  Ή σκέψις αυτή τής έπροξέντ,σ* μ«-
  τιβτη,ν θλίψιν. Ό διχαστής είχε δια-
  βεβαιώϊβι 8τι ό Μονίς διετήρησε σι-
  Τ'ιν- /
  'Οβτεάφεϋ δίν είναι *ύτός δ κατα-
  δ^Τς ποίος είναι λοιπόν;
  Άόριστος ΰποψία διήλθε τοΰ πνευ-
  (*ατός ·ΐης, δσον Ζ^ς άόρ-.βτος κ»ϊ αν
  ίτο, ήτο τό«ον φριχώδης <&ττε άμ|. «ως έπή)νθ«ν είς αυτήν ή αντίδρασις *<" την άπε?ίωξε μ? «-■ --- · διότι επήγε καί 2">ς «κεί ή σκέψις
  της. Άλλως τ« ό Ζοζέ δεν χατεδιχ*
  σθη είς τριών έτών φυλάκισιν (ίς τό
  ; Αύτός δβν άνευ.τγνύ·το
  ΐ) μ· τ»ός λα^ΐεμίκορους. Μία
  έρωτιχή συνεντεοξις τόν έφερεν είςτό
  επικίνδυνον αύτό μέρος 8ποι> παρ' ο¬
  λίγον νέ χάο·*; την ζωήν τ«ι>. Τλ 8ι>·
  στυχισμένο τό π*λη*άρι.
  θά έμ^λϋνε λοιπον αύτη διά μιοΐς
  ύπονοίας τ6 στέμμα τοί μαρτι>ρίο«το«;
  Ήτο μάρτ»ς....
  Ή ΰπόνο<α όμως την οποίαν ι|ικί- λως δύναται τ:ς ν* άποίιώξη. δειλή ίκ φύσεως, όν.θίάζ»! τθν όφιν ό οποίος ένφ φεύγ*ι μεσα στά χόρτα^ δεν 6ρα- δύν«[ νά δείξη χβί πάλιν την πλβρτεί- αν κεφαλήν το», άλλά διολιβθαίνει βραδεως χαί σύρε·. τοϊ>ς κρίκοος τού.
  Τόν νομίζει χανείς πολΐ» μβκράν χαί
  αίφνης άκοάβι το σφόριγμα τοι>.
  Ή Λετχή εσφιγγ«ν «?ς την χαρ-
  δίχν της την είχδνα τ&δ Ζοζέ της
  δπωςμίαμητέρα χρβτ*ί τό χαιί[ της
  είς την θίαν το5 φοδβρού έρΐΓ·το5. Τό
  ί'ρτϊετόν δμως είχε κβρφώβϊΐ Ιχ' «ν-
  <ής τα δηλητηριώίη τοδ 6λέμμ«τ« Κ·. «ν ήδιίνκτ» νά ά*»?ύγΐΒ την κ' τού θέαν. Ή ΰπίνοιβι βπ«βάλλετο είς αυτήν. 'Επρβπε ν* την έξ*τ4σΐ() 8σον άπνχρου στιχή χαί αν ήτο. Κοττηγόρει την α¬ δυναμίαν της. | Έζή;τ,σε συγγνώμην άπ0 τον έρα- στητ,» ττ;:, άλλά !έϊ ήίύΜθβίοι νά ίπο- . διώξη 'ί.τό τό Γνιϋμά της τα πράγματα· τα όποϊ* έ6ό<ι>ν εναντίον το«. Ό ϊιλ.
  / 6*νές ήτο «ίς τον «τΌ*οιλω.ν«, «π> το
  μέρπϊ ϊέ αύτό το μά-τι τού τ/δύνχτ; νά
  είτιδ6σΐβ ι'ς τή^ άπ&θήκη·/ την (ττίΐΑττιν
  χβθ' ην β Σκλινιάχ. χ«ί δ Μονίς είχον
  κάμ«! 3&·ματ« τάς έπιβ'τίίλας κα! τα
  ίγρ*φα χαί τάς «<—όλιζ«ν μ» τ« π«- μ—α των χ»ιρομτ)ρίων. 'Αφοί λο«πον ό Μονίς δέν ϊϊ*ε τίποτε_|το λ ττόν π:λέον ή πιθβνόν «τι ό Ζοζτ 8λ« 8σ* εί4«ν. Ή «οϊοιίία ήτο ίτιμος, «ν μως ή:ο χαί περισσότερον &κο π!)»νή. •—Πρίπει νά λά€ω την δδβιαν νά τόν ΐδω, είπ» ικ»θ' έα^ήν ή ν&ίνις. ΜιΡίκαί λέξε·ις *κό το στδμα το-' Θά μο-δ δαό·ϊθΛ τίς φιο^ίρίς βτύτάς υπ—_ νοίχς. Νά έπι«ρρίψΐ(ΐ την βχα^ΪΝψ είς αην λιν !:ά νά «παγίδτβ τόν χντερ« της κ*ΐ φ Σιλδανές δεν ήτο πλί τν/. Δ·όπ ή ήμέδα έ-κείτ/; ήϊ» η ϊ'ά την έο«τελεούν τής βη τόν χατ»δ'χων. 'ΑΘέ τούς χωρίχούς χαί τάς χ π?3 δώδεχη ώρών β ρ είς τ» θλι&ερον *»'<'' ψχ ή Λίυκή έ'τρεμε χ« είς ήν μόνον τ'ϊν δικθϋστικών φόνων οί! επρόκειτο νά συντΐίλισθοόν 'Κορτά την πρώτην λάμψιν ^ έξύ*νηι/εν, «τινάχ^η άχο τή» < της /.αί γ πρώτη της οΓΑεψΐ! ¥ ή δι' ένβ'νοοί ίΐ νά ά-3θάνθ"ον. - ('Αχολ»·! Η ΠΟ ΗΡΑΚΛΪ τής Κρήτης πωλείτβι άπό τόν δραστηριώτοιτον λην χ. Νιχ. Γελουτζήν ««ί ««' βτημ* τσδ πβΑχτοβίς μ»ί γ ρωνιτάχη.