90281

Αριθμός τεύχους

9050

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΣΤ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜΑδΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ
  ΛΑΚΩΝΓΚΑ
  |- ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΛΑ
  'Ατοπωτάτη ή προχθ.σινή
  τοϋ άρυρογράφου της «Πατρίδος»
  ■ί«Η» πιρι τοϋ άνϋβΐάρκτοι» ζητημα-
  ΐής «Ρΐγαηπίσσης Σθαία.,- ί_! „.-
  ι» ε'ννοοΰμεν μέν την
  ΑΛΛΟ,;...
  «Τα στρβτεύματ* παρονσίασαν .,-
  χον παράβτημα, έν μεγάλτ» ιάντιθέσει
  πρός το βέαμα, τ0 οποίον παρείχον «ίς
  παρωχημένα «τη.»
  Αύτά ·τηλεγράφησβ περί τής στρα¬
  τιώτας παρελάσεως κατά την "Εθνι¬
  κήν ιμας εορτήν, είς τοΰς παγκοσμίου
  βαρΰτητος ((Τάϊμς» ό διαπρ*πής έδώ
  άνταποκριτήί των χ. Μιπάουτβιρ. Ή
  όμολογία των στρατιωτικών μ«ς κρο-
  όδων γι'νεται άιπο ξένους. Καί κατά
  νόν «ιπιβημότερον τρόπον. Αύτδ 6ά πή
  άναστήλωσις «θνικοΰ γοήτρου. Καί μή-
  πως τί άλλο, παρά τοιούτον άχμαϊον
  ί ;"""■■-'"''"""" ^εν ουναμε«α
  ίω>; να εξηγήσωμεν τήν επιμονήν χυ-
  ' τ;τικών εφημερίδων, .©ι* ,·, «π».
  '/όμιββν δύο κυβερνητικαί Αβημ».
  ' 1 ?**1 νά ν?άψοΛ ό,τι ί.
  }*ν. ΚαΛ0ν ήτο .νά μή τ0 νομίσοι*
  • ίμως *ου ετέλεσαν τ* *«τά
  αντίληψιν των χαβήΜΟν των *
  γ. να βαλ,.Λ τεχ.ίατν χ,α| παύλαν
  0 &
  ών
  τα τρό-
  — ΠΟΛΛΙΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ
  Έρχομίνοο τοΰ χ. ΓρΐΗτάρη άκ0 την
  Κ; Λθλιν Ϊ;Λ το άίίο>μ* ΐ»ΐ ίΐΐβ^^ύίί
  'Βξώ
  Μ Λ βΓΡ.Α ο"ΐ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ
  ■νΐΕ δρ. |.25 ΤΟΝ ΜΗΝΑ
  „ ΗΜΙΙΗΒΜ
  ΠΑΣΪΕΙ1Π0 ΓΑ ΚΕΤΡΑ ΤΗΣ
  των 'Βξωτίριχών, ό «κ Κ)π6λεω« άν-
  τ*ποκριτής μ«ς χαράσσων την σκια-
  γραφίαν τής 'Βξοχότγ)τίς τ»ι> ·κ της
  ρεσβ*οτ«*ής |δρά««ώς τβι> λ
  Ιβς μ(«ν *?ιγχηπι»βαν,·-_χα[
  ^ισβϊν; τής περιωπή-ς τή
  Ραβιλίσστ,ς τής Ελλάδος
  |«ς, ήτο επόμενον νά
  γ, οί*
  ς ^ρ{ένων
  εώ.6ει«ς χ», φ<ιίβδς «ρο^χον τού Δι,αδ6 ρ ύ Δι,αδ6χΟ -τ}ς «Πατρίίος» χαί τα 1.11 ι/ν «Τ· «V δ»ον δίκαιον δι' θβό- βκ- ίί- είνε Ρ__, -γ »»ν,» υικ»ιον όν αυτόν (Ιτί 2ιά τόν ηθικόν κόσμον είνε τδ ι ν.™ — ό «ντιπολιτευίμενος Τνπος. ίί* λοιπδν καί «λ»!* Ι α^ΡΩ ΠΡ°2 -ΤΡΑΤΟ- ρΐπο». βλεγ» έ -.-■·-. -,,^ "«ΛηνιονΛϋ», αυΐ φίβε Ρθγγαλΐϊίθί «ϋ ιωιυωμβ'ν-ρ» γε'νο-χν) Ον*-™ ,- "'ΡνΓ ""Ί^· Λ?*'Υη τοιο σπασμωίινάς ένερ-,ειας ^η»κον.Γ,; Ελληνισμόν», «Ο φ'δεβοί δών 7/,ίΙΓ ' "οΓ'1""Λ V- ' τβι>· ι "'· · ■--•γ-τ-γ.-. *·ρ> «νος
  την νάν,ί «75 ΠΤ^.^ λ.Λ-_."..._... Ι './ . , -^ .*»^»--μ*4- Ρ~ο»« -, Ββδ . ■ » -«
  μέχρι
  ί
  ,........„.*...,, ν «. ιρυτ-ταρης μέχρι
  τού νά διεκπ«ραιώνη μόνος τοΐ> σχεδον
  •όλην τήν εργασίαν τής πρεσβείας, δέν
  ιδάναται νά έπαινεθή διά την άκρατον
  ΜΠΝ
  "Ας γο>αάτίΐΓί
  γλυχόν της
  Οί
  τίν &χ-
  κ.κ. Καρακατοά-
  έ
  ης Οί κ.κ. Καρα
  « κϊΙ Ττμελής πβρβστέκθϋν φ?«>
  ιί, ><Έν(ϋ«(ς δλων των Έλλτ,νίκων ' άλλ 'ων» σοΰ λίίΐ 4 άλλις. ιί ίνθ?ωπ«ι; Όταν Τί 8έν ς ρις ατού ι ν* Φβρ«%θϊ>ν το τοοχί τού κωμ< Κ-ών Ταρταρΐνισμων ; Μιτώ ν;μον (Γϋαβίύλίον των ω τούς την φογοπονίαν των οποίων 8*ν «ίν« άμέτοχος ή τά«η Ιπιει'κεια». Ανερχόμενον τον διαπρεπή διπλω- μάτην μας άπδ τ£ ΰπονργικδν άξίωμα καί έπανβρχόμίνον είς τήν πρίβδευ'τι- κήν τοι> β*ο*ίν, μάς ^αίνβται δτι 8βν
  ι5αναμ«θα νά τον σονο§ει>σωμεν μέ τρο¬
  ποποιημένην κριτ!*ήν.
  — ΤΑ ΑΙΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ««._
  Τα νέα μας άναγνώσματα ιιώί »ά"ς
  φαίνονται;
  Σωστή άνοιξιάτΐικη άν«χούκρι-τ'Λ«νχγςυ( τόν όπο ·
  .αί οαούρα- βν σκνήντϊοεν δ ίατρος κατά τΊΓχϊ^'ϊΙτ
  Χ'θές ί,Τδομεν και τον κ. Πα
  ράκον, ί'/Γϋτνίλθόντα κιχταμέλανον
  Σπάρτ;?.
  Κατόνιν
  έ-/.
  οί Νεττορες τής Κοινότητος,
  σ" ττ' * ίλλ«« ρέκτης καί σκούρα- όν σονήνττοεν ό !*--*;"""^ - —
  ο πολλάκις 4Λ;
  γνώσεων καί
  ρ«ς.
  πεί-
  9?7 Π?? -™0»5 ^^ βΛ- Υ:ά Ύ' '***»*¥ άποτ.ίνοντα.
  Ρακ°5 ! νυμως ζρς τδν κ. υπουργόν τ·
  Ό ^Γ,ΐλΓχαγος π*ρ:πεσών εις
  ι ιΐχε χάσ«ι φαίνεται τδ
  τοι>. Δίν «νθνμείται πλέον τδ
  α^ΐ^ν.τν^ντΓ'ΐχτψΨ/ϊτΓΎιάι την
  τάστ«τ:ν των νιύρων της.
  Ό δϊτιλεΰς τής Αγγλίας, ό (*»ΐ
  : λοηαύιΐ τήν μηιέρα τοι», τ,ΐιν 4πι-
  . ..χϋ' έ/,οιστίην ·,?· τα άνά-
  ΐί·; ΜβλμΐΡί^άΓυ.
  Αί σ·>ζητήσε!ς δια
  κούς /ο:οί»ς»
  Τότ-ί ί'β ήτο ό ένθουΐΓίασμος, ώστ«
  όλοι έτρεξαν πρδς τήν Διευθύνων·
  'τ Λ? Διευθίντρια ; Κυρό Δι-
  ι άνω-
  πρ·ός τον %. υπουργόν της Δι-
  ις καί ζητοΰν νά έπανβλθουν
  π»τρίδα των νά δ[Υ.αοτθοι>ν.άλλ'
  υπο τδ εόρργέτημα κάποιας εί δ^νατδ/
  ρχΐεικείας, καποίο^
  -------
  Ή χ6μη<τ<ία Μ-ρβνίτσαχβιγιβί ία έχρη;χάτίβ« χυρία τής ή με αναμμένην λαμπάδ». Όλον τ0 «πεπνειν ί-,αράν όβμ^ν "*" Υ »?βϋΡ·« «ντρομος έχρατοϋ- ■"* «* ΦΡΜΐης τον διέταξα νά β1 . εναντ,ον ίνός ^^ ζ οποίον εφαίνετο δτ« έπροχώρ.,. * ° Ο στρατιώτης ί-^01»,ν, «λλά ΙΤ?° Τ*»-ηΓ-, φέρετρον καί λ«μ- **** εξηφαν,σθησαν. 'Επέβτρ,ψ» «λ». <<μ·νβς ε(ί το γροίφ.ί6ν μ^ · (. ?βην εις τόν χαναπ* χαί αΓΐ.Ζ ^ί ρ Ή «Καμίρρ,α» μέ τα μιχΐτήρίά της, «Μβινί'ΐέν» μέ το!»ς τρομεροιίς τού δθλους, ποό έ'χβι γείνει μυθικός ίρως είς την Γ*λλί*ν, και ή παθητιχή κ*ί γλοχ*Τα «Δαχρνπο' Ι ν;μον (Γϋαβίύλίον των Αρχτ>
  ) των κο!*μΛτων είς τα 'Ανί-
  Βρα, θ-ζ.τόχτ;, Ράλλη, Μχ^ς'μά"
  ί Υ ^«ς ττ)ς? Έθνοτυνίλεΰ—
  (ώς, 6οΐ)λευτής έκ των λεγομένων έ-
  ε^ανών ήκούσβτ) βρι>χηββί'ς·
  — Ανχχωρώ 'ς την ιτατρί3(ΐ
  σ-ί/τολογί*ν 3: ά ν ά ύ
  λί
  χα?ισμα της (('Αχροπόλεως» πρδς τ0^
  αναγνώστας της. *
  Ρθ!>φήχτ« τ«.
  ,'Ανοίδτ. «ι4«λ«τα τήν καρδ.ά σας
  και απολαύβατβ τα.
  Ί, ;
  ΙΙοτρρέν
  Ή ν.. Πχρρέν κατά τήν
  των χο;ών, ρωτοΰσ* διαΓν-ώι,
  — Κ<-/.« χορεύονται, ε; Κ/λ ι χο- ρεύοντα . Καί .. Αΐγύπτ νά πολεμήση ■?-- -Λ°λ5ί? ΦΡ-Ρηϊων, Ίκϊ-υϊτών, . ϋ^^'-ϋΙ^ τ!.!^«:- ΐϋϋΜ ^=1^1= διάρκειαν ν<* δίε^κοΛύνη την επάνοδον τόσον άτυ- χών οντων, τά όποία μ8τά τήν εκτΝ »_«... , «<φτ}οαχ Λΐ-ρανιτο·»κανιβ »&-'«* · Γ ^«φκον μοι> ι
  ΑΦΗΚΑΝ ΚδΠΪ^ΛτϊΛ δ? ^^4^
  χωνεύυνται ϊ
  6αίως
  σεων.
  είν
  ,Ι'
  ς
  των περ;ττα-
  0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΝΕΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ
  ό διακ&χριμένος
  ΣΤΑ ΚΡΤΑ ΤΟΥ ΑΟΥΤΡΟί
  κιυρι'αι, «ί
  . »«1 Ι
  πό την ?ί-αν
  «νέ ή ίστορ,',α τ*,ν ^βίβν ^?<£Γ1 &Τ" άμί/ως ^1 »ιί «»ς αλλου? τ ν τϊτλο.* «Τά Ιν,ύματ. .ί^τήν Αύ- οΐχ! "'" ϊ* * ,'^'ώτης τοδ -ί «ά"οος χαί ΚηΜ!ΚΗ Ημ». ς τού νσις έφνχχβρίδον <(Ή Μίτρία ή Πενταγιώτισνχ, χο— ύισασΛ χβές είς τδ Δημοτικόν, έγβνι ς?σβμέν της». ι Λ 'μωρέ αναβοαιΓβοϋαησ Λί &·λ -ών άποι>ργικών κύκλω/
  ' ' » ι Λ
  ........
  γ,ίνος Διευθαντής
  Ποινικών ΦΛακών.
  ραντοι
  λίαν
  ' των.
  των νεων
  τό
  ιΊ ΠΛΑΤΟΝΙΚΟΝ--------—
  } κ. Πλάτων Δρακούλης ό σο
  φιλοτίμούμενος *ίς πλ«ι
  . Γ________- ,...^·, γν^«» ΐ)(*οΓίων ,
  {■*ρό/.·ιΐα! άχλώς περί Πλατω«·
  Ξ.ΕΡΕΙ;
  ι Ιΐϊνελλην./.ί» δέν
  Ρ«χόρ. Κρατεί^ε την ορίξίν
  τηύς Όλυμπιατκοΰς τής Στοκ
  ς) Άλήβεια/ Το
  -ής Πχ:ί.ίίχς ϊέν
  ί ά
  5-
  ς ϊέν νι.χτ/Λ
  κατάλληλον νά β νβρβ-
  β μην και π&λλών διοασκά-
  με τοΰς άθιλητάς, εωΓ τάς
  'νας χώρας τοΰ 6«?ρ'"<; Μ» μιλλ» σχολείά τ&·>; 1β ίσά-
  -/?ονων τη, άρχα,'ας Ελληνι-
  πάλιν τον διαπρεπή
  Άνβτολίτην είς τά Χαοτεία κα. προ
  έέη είς '>ίας ανεκοίνωσε ι ς.
  1;, —■ - " ι
  ΐίρι>ΤΛ; -ϊ,ι
  "ΟΟωνβς/ '
  >.*ι η
  μην
  και ανευ-
  Ώς λόγος τής άναβολής
  /.α
  π'ατιρντί/ ___.
  Κου/,ί-υρέ-
  ____Γ»-ϋ>ν·' —υνέ-
  •'.Ο/.ουρέτσα σπλινάντιρουν. "Α-
  ' ' Μχενιζέλ, ~"
  ΐντχ ρ Μχενιζέλ, Π*δίίϋ!/(τον
  Βασιλ»α) ά'ίντα ξένοι μιλλιούν, γκράμ-
  ματχ πν/λλά στοϋ κιφάλ' Ικο^ν:. Λόγ-
  κον ίίγχίίνθυν έδρωπο^ϊκα δέν κατταλα
  βαίν'/ Ίβγκάζουν *λλ*νικά, δέν οιαταλα
  δαίν'.' :Α·γχρΟΒΓθΐίλιν ΐπή>κα δράκο»
  το
  βκάκυαν αί>το, ημείς
  πολίι σωστό.
  λα.
  ΝΕΟΣ
  νχ πάρουν μαζί τ&>ν
  εύρον ίίς τδ σπίτι τω/..
  ϊέχ,ϊΐ τίς στιγμής, χάβ' ήν ίΐτρεί'.;
  αι^τοί σύ^Υίΐ 4*ήγαν «ίς τήν αστυνο¬
  μίαν, κανβίς» δεν είχεν 'ννοήσει την
  ^υγήν των οίκογβνειών των ίλλ^ν, ό-
  --------- λθι δ,(*ω; άνέφερον τήν «ξτφάν,ισιν ίνος
  Ό έξ Αθηνών «πιφανής χβιροΰργος χ,άποιοο Στεφάνου ^α^δουα^», τβ3 μο-
  ηι" διωρίσθη κλιναδς το5 νέο» Έλ- στηιριώδους άνθ,ρώπβο &|ς· τήν ι>ίΐ;τ)ε«ιν
  ι κου Νοσοκομείο» τού Καίρο», ώ? ταύτην.
  .. επόμενον, ήρχισε.θριαμδεόων. Ό Τ^Λν Μπράουν κατί'θίβεν δτι «-
  Ή έπιστημονική τού ΐκανίτης χά) φυγεν ή γυναίκά τού Γερτροιίδτ) ήλικί-
  χειρουργική τού δεξιότης έπεβλϊίθη- άς 5ί3 ι'νών κ«ί 2τι επήρε μαζ' τκο
  ν είς ιέγνωβίοικ- *») »''■ ζι··—·^ ■■-*
  ΤΑ ιΜΥΣΤΙΚΑ
  ΤΗΣ ΚΑΜΟΡΡΑΣ
  Η ΔΙΠΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
  δε&νυον ότι δ στρατηγός :
  Λ
  ρΓθΐίλιν ΐπή>κα, δράκο
  μί λέν. Ηράκοι> δέν βχο> γ·.*. "Εν.ο
  φίσι 'χα, π3ττα·τθ'3κά μοιι, ίΐράγκικα
  ρ-οΰκα μ,ο >, έρραψ'.ν πατρίντα μου πρώ-
  ά?>τη τρΌΐκόσα μιτζι'τ, 6ράκ&υ δέν
  εκει. Οό: λ, ντζίνΐομ, 6άλω πίσου κρέ-
  ΡίλΆό
  . .- χαί δόα> δημοΐ.ογρά
  τής «Πατρίδος)) επί βζυ6ριβ-»ΐ τού
  είς τδ
  Ί(ν ■χΡΌιμ.ατιβ'τήριον των όποιιργησ"-
  μων άϊιών πέρνβι χαί δίνει χατ' αύτάς,
  'ίονται καί ΰπουργοί ξεχρί-
  άνββαίνοον καί φόντα κα¬
  θείς.
  τα
  επήρε καΐ
  εν*
  μαζ" της
  κορ'.τσά·/.·
  ίίν
  είνε στό —ί
  δλλ "
  Υτ» Α . δια επήρε καΐ %ιχ λε,πτά είνε στ
  , ™* βεωβειτβι ο πρώτος χ,,ροορ. τ!, χ«.»;ά πεντακοσαρ,ά δολλάρ
  Ύ ς 8λ7:; τ^ Αίγαχτο»/. Δέν ,·-« «ρβφβάσει ό Μά
  _ 4 αι
  τ?.ς Δααιοσ^νης ίίνε
  Λ
  , ζμ, 6άλω πίσου κρέ
  μιτ»! Ριζίλ;ΆγκρόΐΛθλιν «διουξχν,, άρ-
  ί Ρδ άόξ 6άί βάϊ §ά λ
  Είδομεν μίαν συνέντευξιν
  μματο:, καί μίαν διαδήλωσιν είς
  τήν Κε,^κυίαν όπερ τής ΠριγκΓ,πίσσης
  τίλευταίας ημέρας μ»ταξΙ» των
  ;ων φέρεται καί δ κ. Σταμάτιος
  της Σΰρου.
  Ή φήμη τδν φε'ρει μετ" έπιμονής ΰ-
  η
  Σοφίας
  Κ
  /.*{ τής.
  άρχής.
  χ.αίχ
  λά
  Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΑΣ ΔΕΗ-
  ^«! Εσχάτως εξεδόθη ίετ-
  «0 τΐΛθν γνωμοϊοτήσίω» — Ά-
  Ιΐαγβυ Νοί 26λί δϊν
  μ
  _ χβθ-
  το
  Βρέ,
  τοΰς
  τής
  '
  λόγφ...ίσο6ιότητος.
  2< εν*χα καί διότι, όρίζει αΰτοΰς ίσβ· :οι>ς! Μί*
  τού δημοοίον 6-
  μ
  δλέπ'.
  ίάι,
  διά το τσερ-
  «?ών νομοδιδασχάλων «ίς
  « ί**1" 7^ »Ρωτ4-ης καί πό-
  δάί, βάϊ( §ά', ποι>λ-
  ! λιτάρ^α δαστοίισιν. Άκόιμ,α
  άκαταρσία άρκαίιον έλλέν ς!
  βά'ί, τόσα κρόνια ντιν ίκατάρι-
  Βΐ&'^κή, «νε-μου, ηλίου; Τρ»[ς κΐ-
  λιάϊ*ς κ^όν'ς.' Βάι, δάι, ί.6/.οίλιο·ϋ
  πουλΰ τοΰ άρχαίου ϊλλινι. Κι' μί το
  ρανάτι τής πε'τρΐς ικανόν» β" λ·ιά |
  τ ς. θ:ριχκλήδες ίντθΊχ»αν. Μιισχλά. Ι
  Μοτσαλά. Ίστέ, τζάνο;#μ', ιπήγκί Στά^|
  τιουν. '1<ττέ εϊντε Πανόραμα, χόϊ,χάί, κ;ίριου, κο·υρταίνει άντραιπο τον Ίστέ είντ« ντάση φοίνικα, δάϊ, .?·μχκιχ, οδώ πρέπιι φέρετε καί γκ?μήλ'# Ίστέ ίντι μπαζιμπΌϋζούκ^. (Τ:ί>ς χοι,5ΐ.?ύλακας έννοεί). Ίστέ κά-
  τ;5ΐν κα;.Γ*αιατ«νιβς, διότι έγνώριζ* Πύται^ της παρέας, άνήκοντεςίη
  έπιδλ/)θί. Άνθρωπος τού ίχλου, λαδή είς ί-διαιτιρους δμίλουο. ώ- μαβιαν ?»ου ίϋουν είς τήν φράσιν αύ-
  σιν τής τΐ>ζύγοι> τ»ϋ Μαργαριτας· και την 0 ν,αμορρίσται, άλλά διδτι πράγ-
  τίδ δ?ές.ουο τού · '
  τίδ &βίΐους τού.
  Μετ1 όλ/γον έρχετα{ καί ό Τζί'ϊας
  ματι
  χράγμ*
  ·. , ■ «ρ6ρε,
  *ις την Νει-ολίν
  , . -·.------* ■·—, - ->.-»*■·» χραγμ* το οποίον *ίς τήν Νεάπολιν
  Αβ·Λτ·?χαι»βζ, ο οποίος λέγει *τι ή μϊταξί, ..;.ν καμορριστών θ«ωρεί αι τί-
  γιιναΐκ» τοο Ελένη, ήλικίας τριακον- τχσς · ' —
  ΤΟΓΡΟΪΣΟΪΖΙΚΟΙΪΟΪΛΙ
  ι ρ,ς
  • ις το Βκιλιχον
  ' - , ,° «^««τιχλς άερονοτίπ,ς
  βρντ,ης σκέπτεται να περ(άψη ν«Ρ, ·ν<> έπέιτα είς μικρόν 8ψος
  κιλιχον Ίωβιλκίον 3λην την ·ν« χωράφι πρ-οσείλκυσε την τιρ
  Ζιλ-
  τα τριών «των, εφιχγε καί ΐΓΟιει
  τμή;;α ο·! τρείς σύζυγθι έμα¬
  θον δτι τά τρυφερά ήμίση των ήσαν φι-
  λικώτατί; συνδεδεμενα κατά τας τε—
  ίευταί^ς ίδδομάδας.
  Ή άί^^»ομία προσπα&·.ι νά
  ση τδ ,^ιτ-τήρίον καί άπβ'ίτειλι
  των γυναικών.
  ·»,
  άο·<τ-οχρατίας. Τελος ό Πιτπα- δάλλο εφ6ρεσ» καί ίνα σκληρδ καπέλλο καί εγινε πλέον τέλειος τύπος τ'δ κα- μορρίστ* ,/έ καπέλλα. Έστελνε ά- πό τότε "θίις ναμορρί«ττας με τόν Μθθκθ διά νά είσποάττουν τάς συν- δρομάς τιύν ά~δ τούς έταίρονς τήςχα Η ΚΑΡΗΙΕΝΙΤΑΒΑ ι^ρελιάρηδες . _, ποιπτ* υποκείμενον ;«τά των οποίων δέν νατ:ίέ7.ίτο πλίον νά 'ρχετίΐι *ίς συ Α Π ΟΣ ΥΙΡΟΜ ΕΝΟΣ Ό χ. Ίγγλεσης Πρόβδρος Πρωτοίι- κών *ίς τδ Γύ6«ιον καί πρδ έτών *ΐς την Ζάκυνβον υπέβαλε την παράίτησίν τού ήτις καί εγιν* δεκτή. Ούτω πως είς τδ δικαστικύν προσω¬ πικόν είσάγεται βαθο.ηδόν νεον αΐμα κ*ί νέον ήθος. ^ μροτ εθνικόν γεγονος. ·ΐ»6α.τ,ν_η,ν * ·> «Α,, ^,λ^ Λ.1.·—-Ι^, Η ορΕΞΙΣ ΤίΝ ΤΜβΝ
  Είς τί;ν καμόρραν ίμως έικείνθς ό
  ~·ΐ' »·!' λ-.""ϊ", Λ|«ι«·ΐΛΛ
  βι'ς· ^τοιοΰτο χην ενός γε.ριοντά/.ου
  ποίος 5,κ«πνιζε την πίπαν
  έτών
  τού
  ο
  ^ > ; ...---------- Ο γέ^ων εξ-.λαδε , · -
  το αεροΛλίΐον ώς τδ γροιχσούζικο που- οε^°ν Υ*"8^.
  λι,( το ό-'ϊίον φέρει την κατασιοοφήν ^°° *οΡαίς «»·χώς τδ ίδιο πιάτο.
  απο αταΜν ν.τϋ*ι.ν» ··■»*/»,».. _λ.. ιτ~.ΐ. · ΡΑε « Λι
  αοιυν^κτήμα περάσει την Μεγά-
  έδδομ,άδα. Δέν χάνει καιρόν, τρέ- 'όλου
  χεί σπίτι το», άρπάζει ενα παλαιδ ντου
  σύ,λο1ί
  λώσιν
  —Ίστέ
  Τί{σ6β«
  «α π,θχίνη 'ς
  νΐζάμη.
  τοΰ »*ϊ;
  πο/λί»
  ;}ντί.
  βκ«( τζάνο^ μ
  τ?ί«ι>ν πο/λί» ιμί κοιόρασιν. Παραπάϊσι
  ί "Ιρήαμ^, φ^γαμιν, ήπιχ-
  {, , άκοίσαμιιν, ίφκ:ά''αμιν^
  είδαμΐν, ςθϋμάραμΐν φειίγχιθ^μιν. "Ε-
  κοοα* «Ι ντουλιιά στοΰ πατρίντ'.
  '—ι Ημείς ·3·ν «χομ«ν, απήντησα
  είς τον ί-απ^επή Άνατολίτην καί ά-
  ' αλλήλ ί
  των
  Ό
  [είς ,
  'ί τι
  παραμο-
  νά προσφέ-
  6 |
  τον Δεσποτη το·3
  πεχαιρετίσαμεν αλλήλους μετα δα-
  κρύων, κ/,ίύξαντες τήν λήξιν τοδ Φε·
  ΕΓΛΟΘΡΑΓΣΤΗΣ
  ΚΑΘΕ ΤΟΧΟ
  Π Ι Κ ΝΙΚ
  ^ ηγράφημα μίς 2,η.
  :5 τ71ν Θισσαλονίκην δια-
  όπερ
  Χαμίτ —
  3 έκπτώτου
  Τοζή.'ομα τ^; Σοφίας ίξκολο&εϊ
  Ινίναι ή μόνη βθφία ή όπτοία έγινε
  αίτία νά γραιφοΰν ή μεγαλείτίρϊς .. ·
  ,ωΐ'ίς !
  Λ
  «ί
  Οτι
  ο εχπτωτος
  ^? απδ ΙΒ
  Τ^ρδωσίν τού,
  'μη ιΐς τ
  Ίσ»
  πιθα-
  ς προ-
  Νεβτούρχους
  5ν, έννοείτα,,
  έιξ"κολουθεί καί τδ
  τής φζώγιχς, ή όποία «ίς τοιοΰτ-ν
  » ε·δω, <ι ή Δ ουγκ αν ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΣ" ΪΙΑΑΚΙΡΡ' Γ1ΗΕΤΑΙ... ΤΗΑΐΓΡΑΦΗΙΗΣ Εσχάτως γ*όχριστος διδάχτωρ τής Νομικής μβτ* λαμπράς έςετάΐίΐς τάς ««οίας &δωσ», λαβών τδν δαβμδν 4ρ<- στ», επιζή"·»)"* &5*«ν τηλεγραφητοδ, τήν Οποίαν καί ίλαβι. Ερωτηθείς διατί δϊν έπεΒίωξε τδ στάδιον τοΰ 8ικηγ<ίροι>, απήντησε χα-
  ρακτηρίστικώτατα·
  ι— Μέ τοΰς νόν0^ ΐτοΰ ίχαμεν ό
  Δημητρακόπουλος, οί δικηγίροι &άρχί-
  σουν σΐ λίγο νά Λεινάν*.
  Τδ «σε λίγο» αύτό «Ιναι ένδεικτικδ
  τής διορατικίτητος τού νέου, διότι οί
  Μφ.οι το,δ ΰπουργοΰ της Δικαιοσΰνης
  δέν ήρχισαν άκόμα καλά-καλά νά έφαρ-
  μόζωνται.
  "Ωσ-ε πίσω «ίνε άκάμ") ή άχλάδα μέ
  την μα-κρυά ούρά.
  προτι'0«ται νά ,.,,..,-υ —
  βαράν πίστωσιν παρά τής Βουλής, διά
  τδν ίορτασμδν αυτής.
  ΝΕΟΝΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ
  Ή παρουσι'α το,ΰ Συν«δρίου των Άνα-
  τολιστών γ.ατέδειξίν άπαϊ ®τι έπαισθη
  ' τοτάτην καί κατεπβίγουσαν την άνάγ-
  I
  ι»(ην «ύρυτάτων αίδουσών καταλλήλων
  διά πανηγυρικάς δεξιώσίΐς, ύποδοχάς,
  έσπερίδας, γβύματα καί τα τοιαί3τα.
  1 Διά τούτο σκέψεως γενομένης π.ρί - ^^^ τ,δ ^ να (κβνοπο.η^ν
  - «.5.ο..»ς τού Δημαρχ.ιου «κε. που ^ ι ^ «τοχβν τυψλ&ν.
  ι ευρίσκεται τωρα το Δημοτικόν Νοσοκο- , , ', Γ , . , Γ Γ . νΙ ϊ™, π! τ.^οί
  . . , — „ < . , να πιπτ>·ιν τα ναρτακια ανε,κρας^ν εί- 1ν*ι ετσι οί τι>?Α.οι
  ; μεβον, ο Λ Πρωβοποοργ^ς «νεκριν» την ν5,ρ[3.τΓΛ-'ν6ς. λ ν *
  γνώμην ταύτην καί έντδς όλίγου βά έ- ^ '.', - » ν » » » ν
  πι9ορτισδοϋν ό κ. ύπουργός των 'Εσω- ~ Μωρε να, ^και άς μην εχω τα
  - - ματια >ηυ ειχ» οταν ημουν ί;
  Τδ πέτ)/:< στην φτεροϋγα κα! τά πτίί* τού. Φαίνβται δτι οί τυφλοί ίχουν έξαί- ;ν ήμποροϋν νά φάγουν τήν καμόρρα, καί ίιά τουτο πίντοτε άν&δεικνύίτο άρχικα—,- τάνιος, ν.άποιος έπιτηιϊειος πληί'Ίος. Διά τον λόγον ούτον την εποχήν ποΰ έφονβύ'θ *ϊ τδ άνδρόγυνο Κίυόκολο, άρ- χικαπε;ανος τής καμόρρας ς ε Δΐιίβολε. .ία των. Πασιγνωστος μαλιστβ. Ό ιλ. Πασίγνωστος μαλιστβ. Ό δόν Τζιν/>άρος ό οτρατηγός ήτο 4
  ιάρχιμάστορης ό τύπος ναί ίηοογρ*
  δ τύπος καϊ ι«οογρ*α-
  μός των «ττρχτηγών, γιά νά διευθύνη
  λωποδΐτ!/ας έπιχειρήβεις σέ οπίτια ή
  σέ μαγαζϊΐά. Τδν έκλαψαι' σάν ατ?ελ·φο
  οίαν τδν εχασαν.
  Μόνον ή άστυνομία δέν εγνώριζεν
  ότι ό λϊμπρδς έκβϊνος κύριος ήτο ή
  •/.Λί τθλμηράς κλίκας ποϋ είχι
  χ.άθί τολμηρας κλεψιάς ποί ·ίχ< γίνει κατά τά τελευταία ιδίως ιτη είς τνν Νίίιτ'ϊ'λ." Καί δβν ή«αν λίγαι. Κ.»"·ΛΙΕΝΗ ΛΣΤΥΝΟΜ1Λ./ Λοκ.ουρίλι οί τυφλοί τοΰ ά- τής Κάρμ,ίν Σύλ€α έκαμαν διαδή λ-........«», -ίΐιν.ι,»» αγι* ττοΐΐΛαιιο ντ»υ -""., πρύ των άνα/,τόρων παραπονού- γνήσιο παιδί τοΰ δχιλου, κάποιος Φοΰ- οεκι πο3 ϊίχε κρεμασμϊνο, στδν τοίχον, ("■*ν°ι ε'? την Βασίλισσαν δ;ι είς τδ δαζϊΐ ".·ον άβροναιίτην στό σημαϊ, κα: 4'ι>λον τοΰς δίδουν τα ιδία φαγητά.
  τού ρίχν*!. ^ . —Όλίγην ποικιλίαν, έφώναζον.
  Ό Ζιλμπέρ^ ό οποίος ενόμισεν δτι ό ' ΊΕΙπέμενον μάλιστα καί νά βΐσδά-
  εγινεν πρδς τιμήν τού, λουν είς τα άνάκτορα() άλλ' δ αΰλάρχης
  διά -■-'■-·» > - - ....
  ■Βϋροδολτ,ιος^ Ιγινϊν πρδς τιμήν τού, λουν είς τα ο^νάκτορα(, άλλ' δ αύλάρχης
  δια να τού εκφράση τάς εύχζ,ποτίας κατώρθωσε να τοΰς ήβυχάστ).
  τού, ρίπτίΐ τά χαρτάκια τής έκκλήσε- ι Ή άγαθή Βασίλισσα «σπευσΐν άμ«-
  ως «ίς τδν λα^ν διά τάς συνδρομάς ύ- σως κατόπιν είς τό άσυλον καί διέτα-
  πίθ των /αλλ,κ,ών άίθητ·>,ηίΛ>« ^^^Τ■. 6« «ίλ ΊνΗ>ητηι·/-Ωηήι η'ι ηί·) ,'.η ί < ^ -/Τιι τσι, δ επωνομαζόμίνος ό ___^ ζάς, διίτι διετήρε» ενα μικρδ κατά- ατηιμα γκϊζόζας. Άναμινθείς ε'<· τδν λαδύρινθν τής δίκης Κουόν.ολο όΓ'κα " "" τ' αρχάς ώμολόγησεν 5τιήτο_ ξ« νά ίκανοποιηθοϋν αί άζιώσΐις των θά χαίρωνται τδν κόσμο μέ τδ στομάχι των. — ε — ε ■ ν τβρικών,, ό χ μαρχος να μ«λ την. καί ό κ. Δή- ·,ν γνώμην αύ- *των. Ο Κ- ΑΟΤΚΑΣ ΡΟΤΦΟΣ τής φτώχΐας, ή όποία «ίς τοιουτ-ν ση- μείεν ερόϊίτεν έ·δώ, ώστε καί γυμνή α/.ομη Α Έπί-ίί) δί ή φτώχΐ* «Ιν»ι «άρχή ό θ δά ζητημα τά συνελθόντα χθβς διά το Ι τ:ΰτο σωματεια των , . ίπδ τή φτώχια ι είς ;ήν Σοφίαν .... τήν πριγ- | Ά6ηνών|μα. κατέλη-| Τώρα 990 Είς τον καδδαιλιστικδν αΰτδν αριθ μόν βχο.'ν ι?ιομπ°σωθή οί ^ντός ενίς κα. μόνον μηνός προσελθόντες φυγόϊΐκο:, οί πιερυιότεροι άπδ αΰτούς έκουσ-ίως, κατά σ>νέ-?«ιαν τοΰ νέου περί φ^γο2!-
  κων νόαοο τής Άνορθ'ώσεως.
  Άλλοτε τό κρησφι^γετο των ψνγοδ'-
  κων ήτο τδ δουνό καί τδ νέον έγκλτ-
  Ο έκ Πατρών βουλευτής τδν οποίον
  τόσον φαίν»ται συμπαθεί ό κ. Πρωθυ-
  πο'οργος, έχ£1 κατ£ τ^ λεγό"μ»να είς
  την ΰχουργάμΛτορσαν τάς ημέρας αύτάς
  «ίασ^αλίσει υπέρ έαντοΰ ή χαρτοφυλά¬
  κιον ή προεδριλήκι τής Βουλης.
  Την ύπο-^γοποίησιν αυτήν ή προε-
  ιδροποίησιν τοΰ κ. Λουκδ Ρούφου φαί-
  νονται ΰποστηρίζοντα καί Ινθαρούνοντα
  καί άλλα ίσχυρά μέλη τής Κι>6*ρνή-
  σβοις.
  Ό Θεδς νά βάλη τδ χίρι τού.
  Η ΚΑΚΗΙΎ10ΙΡΑ
  ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΤΣΙΑΣΤΟΥ
  Κά·.;θί7 φΐδερά μοίρϊ
  ΝΑΤΤΑΝΤΡΕΥΩΝΤΑί
  ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΤΓΙΕΙΣ
  Μόνον οί ύγΐΐίς πρέπει νά παντρ«·ί-
  ! Πρώτα πϋττοποιητικο τής ύ-
  ί ίιά τοί»ς δ6ο καί κατόπιν
  ρών, είς τδν "Αγιον Φραγκίσκον, ό ο¬
  ποίος πρό τινος είχε κερδίσει ά'ίκετά
  έκατομ,^,ο/α είς τδ έμπορον.
  Είς τ/·* οικογένειαν τ)» βως τώρ*
  γ'ν-ι τρείς δολοφονίαι και ένα
  <ι>ντ*ι
  γείας καί
  γάμος!
  'Βκίίνο τδ οποίον οί νομοθέται των
  δύο ήμ,ιβφαιρίων έδίστασαν μέχρι τούδε
  νά κάμουν, δ άρχιερεΰς τού καθεδρι·.
  κου ναού τοΰ Σικάγου τδ έ'χαμε με μίαν
  ίρχηγδς τής καμόρρας, κατόπιν &αως.
  είς τήν :ίκην, ήονήθη, όπως καί "δλβ'
  οί άλλίι 'ίντροφοί τού, ότι νπήρξτ ποτέ
  υέλος τής καμόρρας ή
  τής.
  Ο ΣΤΡΛΊΉΓΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΤΙΑΣ
  Άλλά ή τραγωδία Κου&κολο, μ;
  όλον τδ μυστήριον τδ οποίον καλύπτε! ηύχοντο ζημιωμένοι
  τά
  .. . , _____,— +±κ νά
  την λυπηβϋ καν*ίς διά την τόσην 4-
  'ν ΐΓ,ς. Άλλά καί νά την ϊ*γχω-
  έπ'σ«;ς. Ό διευθυντής της, δ <ττω Μ**λάντι, ήτο· ξένος, άΐτο τήν μ»· ίρινήν Ιταλίαν, καί δεν ίγνώοιζι τίποτε ά.τδ τδ περιδάλλον τής Νβπολ;· τάνικης ίγκληματΐκότιηιτος. Οί -ερισ- σότ*ροι -ών άνωτίρων ΰπαλλήλων τοι» έπίσης ξένοι. Οί ολίγοι Ναπβλι- λτάλληλοι τού άστυνθμι-κΛϋ ά— *ο5 γροτφ-ίίοα, ή ίξηπατώνίθ *- πδ ψευτ;-Λραδότας μισθωτοΰς τής ύψ»>
  λής κ».όρρας, τής καμόρρας μί
  Τ?α.λτό, ή βσταιματοΰσιν τας άν*κρί-
  σεις των είς ίνα βημ*ίον, μή «Λμων-
  τες νά —οχωρήσουν πείΐσ«τ<Λθν πρδς Βυ*ΪΛΐ'1- ΜΙ *..%ι — .-^----..... -- των τιτλούχων „*?.»,?> -
  «των, δπιος ό Κοι>όχολο, διόιτι 3ϋντ)ν·
  των έμτόϊζα είί τήν στράταν των καί
  φρατγμ&ΐίί είς τον ζήλον των. Εάν ΐτ?ο
  σιπάθουν νά διατη-ρηοουν τδν ζήλόντων
  περισσότερον έ§—
  διότι ή κατιδιώ-.
  καί νά
  Δίο δ» ϊγγονοι αυτού έγιναν άφαν ",^ 'ατρο5
  τοι τήν ημέραν, κατά τί)ν οποίαν άπέ- τον νούν!»
  Οανεν ό -.έρων γϊρουβ,-,αστής, άι,ήσας
  ρήρ,ξ .
  «Ή «κκλησί» μου δ»ν ϊύλογεϊ τον
  γ<ί);Α0ΐν ,έάν ιπροηιγουμένως δ γα{*6ρο|ί καί ή νύμφη δ«ν δείξο^ν πιστοποιητι- ■κϊν ίατροΐί 5τι είνε ΰγιείς τ^ σώμα «αί ς. ρ Λ δέ καί τηλεγράφημ* πρός 7 ί κα',.,.να Ι των υπο των Σωματείον «Ή άνόρθωσις τοΰ μϋκωμένο^ Έλ ληνισμοΰ,, «Ή Πανελλήνιος 'Κθνική ε^ΐ ή Εΐσχγγελία, τδ Δικα¬ στήριον, '/αί αύτη ή φυλοβκή ά/,ίμα. Τά μ,έσα αύτά είνε οίκονομ'.7.ώτεραι πλέον κομφορταμπλ καί πλέον προβιία- Αγγλία. σαράντα έκατοιμ.μϋρΐ2. 'Κβτ'ί τέν "Οκτώβριον τού 1910 ί- γ^νεν β;*3ντος άπο την Ίρλανϊ'·α·' ίνας ( "Αγγλ«; ΰπολοχαγδς, ό δαρωνίττος ΧίρχίΟ, τοί όποίου ή μη-τέρα, ή Ο κ. Α. ΚΑΖΑΓΑΗΣ Γαρίτιίημείβίς την πόλιν μας Α „.,.„.„, .,ν ν(ΐνΐΜ- Η ^,,^^^ ν ΛαιοΤι δε.ρ:; τής Έλληνΐκής Κοινότητος ΧέρκεΟ. τ)το θογάτηο τού γερθϋσιαστο.5 ιρίυ χ Δ. Κάζχγλης. Σα?ών. Ό 6π»λοχαγδς*Χέρκί(;, «Οεά- Πρωτον είνε νεαρώτατος μόλις τεσ- Οχ είς τί,ν Ίρλανίίαν τ'«ιν 30ήν Αύ- εΐνε μεγαλέιυ,πορος. *χ«ι άνατρακ?3 είς μφρμ στίκά τή; ελευθερίας. Ι πρακτικωτάτα; Η φ^λα'κή τελειόνίΐ, /·νφ ή ©υγοδι- περί διοικήσεως των κοΐνοτικών κία βίνε άοιομδίδαστη. ' υάτων. Καί 6<4.ΐ ποΰ επί φαυλ'οκρατία; έπ«- 'ί:τ« δέν δίνει μεγάλην στμ ασίαν θτ, εΐζ τί,ν Ίρλανίίαν τ'ιν 30ήν Αύ- γοιΛττοο μΐ ενδυμασίαν ταξειδίου, χω- | ρίς δ:Αως άποσκευάς, είπε δέ εί; τούς την . γνωστοίς τού, 2τι πηγαίνει είς ιήν'Α- [μιρικήν^νά δοκιμάση την τύχην τΓ^καί ίδέας σχτχΛβτ^.-^ περιουσίαν. ε ουτε τδν «Ιδε κανείς, οδτε τ π&τε πί?ί αΰτοΰ. — "Εχετε —στοπθΐϊ-τιχα τοΰ ΐα- τρο5; ηρώτησεν δ λαμπρδς αότδς άρ« χ»ερ«ϋς τοΰ Πέτρου καί Παόλου τ^ πρώτον ζεΰγος, τδ οποίον παρουσιάσθη τήν επομένην τής ανωτέρω προκηρύ- ξβ<Λς διά νά ζητησιο τήν εύλογίαν τής έκκλησίας. "Οχι! απήντησαν δειλά δειλά οί ___νυμφο:. Τδ ιέλησμονήσαμεν. — Πηγαίνετε νά μοΰ τά φερετε καί τότ* θά σ«ς στβφανώσω. Καί πράγματι μόνον οταιν την επο¬ μένην ή Ρούθ Πάλμερ χαί δ 'Αλδέρ- τος Μπδδ (άξίζει νά γνωσθοΰν τά έ- νόματα τού πρώτον ζεύγους τδ οποίον έστεφανώθη σόμφωνα πρδς τοΰς κανδ·· ολον τί μϋττήρίον τό έποίον καλύτπτε!ήρχοντο ζχμιωμένοι ίιίτι ή κατιδιώ-, τ* «,γχλή^ατα μόνον ποΰ τα προϊχείι- νοντο *«ίυλως, ή μ*τετίτ)ιντο η «φί- όζε[ τρνχίρχ καί καλώς ώργανω·μέν»; σταντο άί'κους τιμωρ^ίας παρά των ά- συμμί,βία έφερε δλη την χαμόρρα είς νωτέρων ^των, των οποίων έπέιυρβν φώς. Διότι ή άνάκρισις σιγά σιγά ά- την δυστχίνειαν. Διόιτι δ,τι ακριβώς έ- νεχίλμψίν δτι- ύπήρχε κ,αποια σχιοις χαρακτήριζε την τέχνην τού τμήμβ- μετα^ί» τού «ρόνου αυτού καί μ?ρικών τος των παλτοφόρων ή μΐ κ»-· έγκλημά-ων, τα όποία μέχρι τοδδ» έ· ίτίλλθ τής νίας καμόρρας ήτο ϊτι οί κάλυπτε τό σκότος, τέλος δέ /.ατώρ- άποτελ3]ντες α>>τδί άίΐτέχοντες ΐβΰ νά
  σωσε νά ί<ακριδώϊ*) καί την πρατΛ»- λαμίάνοιιν μέρος *π' ε*θείας είς τα τικήν Μττοηρ τοΰ Κουόκολο, ό όχοί- ·γκλημ.^·:α μένοντες ΰψηλά διά νά *· ος απειδίίχθη δτι δέν ήτο ίλλο παρά πολαύουν * άνενόχλητοι διεθιτον δύο «νας άρχικλέφτης, κ*ί κλεπτατνθδό - τρομερά :;έσα πρός ύπ-οατήριδιν έίΐντών χ ς, ό οτρατηγός'ποΰ καιτέΐ·τ?ωνε τα και των όργάνων των. Τ4 »γχ4ΐ:(4ιον σχέδια γ.ί/θ* μεγάλης κλοπής. ^ τοΰ δολοςΐόνου ή την κάρτα τεΰ 65*λε» Γιά στίατηγο δμως μ« δι*σκο> ία^ ή- τού.
  θελε νά τον πιστεύση δτι ήτο καί αύτη Καν<:ς ί>πάλληλος δεν έτολμοΓΌ·» νά
  ή άνακ?'.3'.ς ν&ιμγ κανο ή νά καταδ[ώξ·ο τοί>ς άν
  άνάκρ-.σις. ■κ.άμ-'ΪΙ *·*ιϊ> ή νά καταίιώξ·ο τοί»; άν-
  Πώς ; ϊνας τόσον σοδαρδς κύριος, Ορώπους βώτούς τής ί>ψηλής κ>Άίβ-
  τόσον άξ:οπρεπής, νά καταστρώντ, σχέ- ρας, &ί ίποίοι άν κ«ί δλοι τούς περιε-
  δια κλι·*:ίς δλοκλν,ρων καταοτηχά - φρονούν, έν τούτοις έποζάίςζαν ώς %*·
  των ; Όχι, ήτο ίιτερ^ίλικόν. λοαναθιι,ΑΤΛένοι, έδάνειζαν μ* ,ιιχρδν
  Άλλίί τά χαρτιά ποΰ διηγούντο τδ τό>κον, μ:-έθετον τοΰς άνωτέρθυς ύπαλ
  ΓαοελθΙν τού Κουόκολο καί τά όποία λήλους ίταν τβΰς έκάπνιζε, καί έία-
  ευρίσκοντο εις τάς χείρας τής ϊ'.καστι σίλευον κυβ'θλεκτικώς κατά τάς ήμέ-
  ν.ής άρχή;, άνοιχτήκανε καί πάλινκαϊ ρας των εκλογών,
  τότ* έξη/.ριβώθη πλίον ,Ίτι δ «%αρδς Μόν3,» ϊσοι γνωρίζουν πως γίνονται
  έκείνος /.ι'οιος ίνα καί μόνον ερωτα εί- αί ίκλογαί *ίς την Νεάπολιν δύναντα;
  χε· τδν έ'ρωτα τής κλοπής. Δέν έκλε- νά «ννοήΐουν ποίον ισχύν έξβσκοϊν τά
  πτεν ό ίί-.ος;, άλλ' είχε τήν μοναίικήν κακοποιά αύτά στοιχεία μέ τοΰς έικφοβι-
  τέχνην^ν* διδάσκη τ&ΰς άλλους πώ; ομούς, ;ϊ την βίαν, μέ τά χρήν«τα. δ-
  νά κλέ-.ΐθυν καί νά τού φίρνο^ν το( πέρ τού ί>ποψηφίου τδν διποίΌν
  λλεμμίνα άπδ τά όποία *ατδπιν έκρά- τοΰν.
  την
  τού
  ρ
  Δι αύτδ
  οί
  ή τα δ)Μ-
  *οΐί »(« τουτο ή Κυβέρνησις είναι
  «"χριωμένη νά χλίίνη τ* μά
  «τι* είς τί κατο?θωμ*τχ των χ^μορρι
  ίχών φίλονν της.
  Η ΩΡΛΙλ ΣΟΡΡΕΝΤΓΝΆ
  ΟΙΐΙΡΟ'ΪΡΛΟΓτίΙΟΙ
  Την <·.ίάν ?μως »ντήν ή ήτο άρ/^τά σοδαρά. Διάίολί, ΟΙ κ~εργαρ*θι οπο'θ',ι; ;" ο- ίθαιίμαζαν πλ,ε,ον ,γιά ίήν _——— φρίντϊίν των, άτδ 'τενς ο—ίθυς χανι'- ΥΠΟΔΗΜΛΐΌΠΌΐΟΣ νας επί έτη τώρα ϊέν ηκούσθη ό« εγ ΧΟΡΙ ί ή ί η -/εί στής ίουλειές. Πληοώνω 480 ίρ. ϊιά τδ τπίτι καί ιίμαι άν^ικτδς άχβ 8* λ:ς τή; μεριές. θέλω 4 ψωμι> την
  ημέραν νών 45, ϊηλαϊή τον χρόνςν677
  ϊρτχμάί. Όλες ή ϊουλειές είναι φα-
  λαγγια,Αϊνες. Πάντοτβ ενθυμούμαι τδ
  ·"{",*
  ΤΙΚΕΡΑΙΖΕΙ ΟΕΡΓΑΤΗΣ
  --------- |Βχσίλεην ίχε! δλους αύτοΰς τοΰς 6α·
  ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΥ ΠΡΡΗΡ1 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ρ"« !"^ς *** *έ?^ς ί··* τ? ϊι?"
  ΚΑΙ
  II
  Ι ΟΙ ΙΙ-ΓΠΙ1Ι ΐυΚΓΒΙϋί ,ήρ^,, —^-5 χάριν αυτών των μη-
  πω άπολυ^ρωθέντων Έλλήνων, & κ.
  ο
  ΑΜΑΧβΡΕΙΣΗΜΕΡΟΗ
  ς η η γ
  χλημάτιτ:, τίτον ώττε ήοχΐζαν είς την |
  Νείτί>·ν ν* πιντεύουν 6τι ή κανώοβα '
  ΧΟΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ Κ_^Πο2 χαλ'ά, άλλά 8υναται νά γί- σν>νήθως
  ---------- νη μία ί κα-.οτέρα κατανοαή τήί φορο- τιωτικών
  —ροχβές δτι 4 ύχ-,ϊημ»- ).ν,'ας ·,.,{ νά μην έπι6αρυν«ται ίίιως νός δτι ί
  ίΐγίτι.η^ ίΓωνττιυ.ινθυ < ·ί ■ ■ _'·._ *Α» «Ανι^4Γ.ΐιν τα κυ· ν.-·*,-» ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΑ ΓϊΜΝΑΣΙΑ_ΓΗΣΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 2 Απριλίου. (Άθην. ! -»,ίρον ,-ραγματθχοιείται ή άπδ ] 1Τ,,«- V Ή ..ν.«·«ιΐτ»-/Μ «τχνΐοαΙνκΠ * - - - !«.:.. Ζ.,*ν>Λα*Μη« ΤΟΟ
  ιιρακτ, / .—
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΕΛΟΜΕΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΙΟΣ
  Κατά τον λήξαντα μην* Μάρτιον ·ί
  «ίσποάξεις τού τελωνείου Πειραιώς α-
  ν?λβ» είς δοαχ^ας 2,123,736.35 «ή
  είς Φ?άγκ« ». 292,711.20. Κά
  αντίστοιχον χ«?<*<νον μην* *' ίάξ άνήλθον εις ^·Χ , άνήλθον *ΐς ίραχ. 2,420, 214.45 χαί είς φρ. χΡ< 328,737/25 Συνβπώς «Ι έφετειναί είσπρ&ξεις έν πρός τάς περοβινάς πα- """ν χαρτίνας Χ9» , ; μ. μ.. *ιν.«*ι»"'>-■» ■·» - — ■ _
  *. μοδντο; Οωοηκτθύ «Αβέρωφ». Ιοπ» Βα-
  Μ· -' -ν τδιύσουν έκ των αολκκων
  Ο Στρατιωτικόν Τού Οϊ-
  Πάλλη; *αί ό νπα«πι«τής κ.
  ιΣαμιπά-/.» φοονεΐ, «5τι αίτία των
  '....__.'.'___ .Τ... Λ. Λ»ΛΧΛΛΐλ «Λν
  4 άνϊρϊί; της ήτο στρατηγδς. Καμμιά 000 ζίΰνη, των οποίων ένουν ανάγκην
  νυρία 3Ιν «γνο'ιριζεν δσον αυτή όλας ετησίως ν*ί επειϊή νατχστημα-αίττς
  τάς λ*πτου:ρε:ας όλα ΐά %ζτ;-.ύτ:χ τής 6ϊο£ Σταίίου, είς τδν οποίον άπε-
  τών ιτ-ιηδν ·!ς τα &ποία ϊστελλι τβύς τάθηαίν, ένίτχυσε καί ούτος ττ,ν
  λω^οδυτας ή τις λωποϊυτρίας γι* ν* τού άπιθάνο» τής οΊαίεβαιώσεω
  κλΧψονν "Εγνώριζεν δλα, άκόμη καί νιποϊημϊ-.ίτοιοδ χ. Κωνσταντίνου
  τα επίπλ-»· τα 4πο?α θά χϊρεδ^ίζοντο. νοιαν μ?5. ήναγκάσθημεν νά εΛ'.σκε -
  ποία Οά ήνΐϊίγοντο με άντικλεΐί·. κ»! ι^ιθώαεν έχ δευτέρου τδν έργάτη··
  ποία Οά ΐθρανοντο. Ι τον.
  Δίν ?/ανε τδν- καιρόν της όταν έ-1 -Ά
  .—«·.»» ,>·.„ γΤτ.*<ί της ή ωραι» μίαν Έμελέτα καί έξήτα των ΰπ·.?*ματοποιών, την όποιαν ζε νόν _ 'ΕίΤ^αιεϊςτδν φοθρνον ^ύ κ. ,. τήν π$?(Οχήν της -*3 ^'Τ^'-' εί?,Γ'? 5Ϊ°ν Α1<*«»ί1- χ.λιάοας «νϊρών κ*ί ',5υ ναι άγαμος, αλλ' ..... ---------- ..... ' - γένει αν είς τ' αν (ττέλλί· τ Ελληνικδν Ελ. ίΐΟΡΠϋϊΕΙ ΕΙΣ όφείλει να σι>γκΐντρωση
  60
  ΚΑΚΠΤΟΤΒΤΗΗ ΑΙΠΑΟΜΑΤΙΑΪί
  ΓΛΧί» »-
  ΤΟΝ ΕΣΚΟΤΩΙΕ
  ΑΙΟ1Ί1ΕΝ ΕΧΟΡΙΖΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
  σόθ,ΐ
  τό Κ*ντρί κώς είνε
  Σ. «Α.». Ο
  Μί
  Μανώλη< των μ»ς -ζ~ ΤΤ τβηΐΛθλεω-ς. τής Π δμως .. δτε μίαν ωραίαν ( ένϊίλώς άπρόσκλητος είς ιον τ .Έ ' " *■■" ν ε!ς τά τού τρείς ϊραν τήν 3 1)2 ως 5' ικ7ς θά ωσαύτως αναγκη — ΙίΓσβ,ν* ^χϊ*"^5 2β· "ίΡ.εΐτ*-' ,·ΡΊΓ"ι^ Πύλη επιστήση την π=.σο/.ήν των Δ ίαν έν ϊ?.^°' τ°" ??.°ν0ν' γΤ*, ^τ'" ν».1, των *πι«»μουσών την «,«* ε τ*;.^ οι. νά( καταστρωση 8- 3^α άπδ των στηλών το.τ,ν ^ -^Ϊ^^^^ΛοίΛ "θ*' -" ^ '^' " " ^"^ όν το 5.ν«4ν_«λ.«οτεΓιν τα βχ«Βΐ7 Μ»», άπχ^τήρητον. ^ ν,^λΓ,'μμ.τα ίργ».'", Ιν*«τ?. ^^^ίΐ^.^^·^^15^:...^.. Ι../.^χ1·^,,!^^ν*!;"Τ Κ«Τάλ^ νι»πώ«α>ς καί «ξαντ-,ήο™
  σιν τής είρήνης έν τή Βαλκανικη.
  Το5
  Ζνΐ<.ατ?ς ήσεως ΰποβάλλετιι δ έπομένως πρδς 3 1)2 ίραχ. καί ϊχε. ιίς τον άναγνώτττ. να βνάαττ,ν άλλως τε έΐΜΐ7.»πτε-' ματάρχτι τή; ά?ο5 Σταίίοο νά ~ ί«αυοο«υς ο'κίας επι τή πρ'.βάσε'.'νδϊν έρ^.τ'.κά ϊι' εν ζεΰγος ό δτι έΐΓ50κ?(το νά τάς «'νοικιάτη, ιιράγ- των άν?3'κών δραχμάς -τέντιε ·<&ί ο: μ*Τ[ ί« ϊιά ν^ εξετάση καλλίτϊ?·ν τ!> τής όίοί Αί6λου 3 1)2. "Εν ζεδγος
  έτωτερικ:·; αυτών. 2έ ΰποίη άτων 2ύναται ενας «χνίτης %9 50*
  Τδ γ>-ιναΐ;>ίνο ιιάτι της άνίελαμ-· νά κατ·».Γ/ευάσ»] την ήμίραν.
  βάνετο ι'^θύς άμί'σως 8λας τάς λιπτο- Ο! κ*ιαβτηματάρχαι ομως, αν δ^ί
  ■-.ερείβς
  νά
  «/εϊδν
  »"ν
  νος
  τού 6ποϊιτματοποΐ5·3 όπο οραχ. δ είς 4
  Ή άρ«(α Σοορεντίνα ήτο ποώτης χ»1 άχδ 3 1)2 είς 3. 'Εκμεταλλεύον- &£.{%€ Φ& Ι
  τάξεως στρατηγ(να."Οποο δέν ηδύνατο τα[ Ίίίως τοϋς έν ϊίαθισ'αέτητι ιεχνί--------——^—— -*
  νά ·κτέ) ί>τ) ό σι1ζ<>γός της εΐσήρχετο τας, το>ς άνϊ» εργασίας τούτεσ'· τοι-
  «"τή. βύτους, τίυς έξαναγκάζο ν νά Λθκύ—
  Καί τί άνϊρογννο αΜ τδ τέιτο-' ται· ψ»νν είς τ<;ν τί-ρίίΰχγ-χο·» καί τ;ιίρ*γ ριαστδ νχ οον:υθή πα?α των ίίία,» τ^^ »ιον άαν.ίην, μέχρις βτο^ σχημα ισουν συντοόβων.'Διότι ή άστονοαία ήτο πλ»- ζορήνα τ:>«ύτων έογατών, ϊ'.ά να απο-
  ον 6εί·χίΐ 8τι τδ ζεΰγος Κ.ο-Λχ,ολ» ίφδ- ίάλουν τ?; εργασίας τοος πενταίράχ -—~Ο1 ΠΑΣΧΟΝΊΈΣ Απδ νρή
  νεοσαν ^λλο·. λωπιϊύτα.. ίι6τι ΐτι·>ς β! μους κϊί τοβς άμ«ι6ο·Αε/ους ίιά των τ(ν νευρικόν ηονοκίφαλθν ·«
  Κμ&χο/.ο νά κβτϊγράσθησαν κλ-.«·ι οΤ/_. «'όν χΐΐ ή*«τείας. »ε-ειίεντ»ι Ιιά τής Άντίκε»*-
  μαία, -.7. 4ποία τοϋς .Ϊ6^τ>ταν '.ίβ νά —Άφοΰ εχ«(ς ανάγκην νά δουλεό- νι,λγίνης τού ΐειτροί κ 1. Λί.
  τα ?υλ·{-τουν: Οί λω«ο26τχ!;4φάνιυσα> 5ης, ΪΑ% >ε -ί'στϊΐας ϊοϊ-/μάς, άλλά %Ι«λ<γκογλου. Πωλείται εις τ. κατ' άΐ>.ας τ5ν σ^υγ5ν κ*ι αμυοχ; κατ νά τδ ξν'-νω άώ κ»ί σϊ», νί μή -.ο μά β«ρμ~»ιον Χ Αήτοο «ώην Β«/τή
  τοπ,ν «τ-'ίησβν *1ς ττ,ν οικίαν -ών θη &λ),. τεχνίτΓ,;. (41ος 8,^) χα ·Βλ.«»4#·«·6λ»,.
  Κο;ο/'Λ', έλαβον τδ αντιχίίμίΛ.·», τ* Ό τιννΐτ»;; τίς ανάγχτ,ς, ό ^τοκύ- <Γ«λλικ*» Φββν-πΜΐ^) ό*->ν '; -ΐραττ|γος χιί ή γοναίχά τ» τ-των, ^ν7γκάζετϊ; καί να χ,τοκριΗ»]_____________—_————____—
  ήρνοϋντ·; νά τοίις ^πιστρς'ΐΐιουν, έ^ίνϊϋ- -νήν τ-ΐϊότην έ'κπτωτιν -τ,ς α^.οιβής, ο ΙΛΤΡΟΧ
  «αν δι κ*ί την ωραίαν Σοορεν-ίναν.; τής «'ργ;'-ίας «υ, φοβούμενος τους λο. χ_ν Συφιλιδικών Λίοαυμά-
  ϊιά νά μή τοΰς προίώση. ^ —ούς σ,ιν^ίλφους τού. των
  Αύτδ τί£λάχ»ϊ·.ν έπίη«υσεν ί, ά- ΈντεϋΟ·ν γεννάται μία πάλ/; υετα-
  οτυΛΌ»χ{ί. ξΰ έργ»?· .ου και έργάτ&ο καί ό εογά-
  --------------------- | τγς 5^ ΐόνατα!, 9ϋΐικά. νά ίοΐκ,κύψΜ θεροητειίει την 6λε7νόρροι*ν μεϊ' Τ
  Α1·Ι»ΪΟΙ¥ | ίίς την ίλάττ6Μΐν τοΰ ήυ.ερομι,θίοο χων των έπιπλοχών αυτής (Στενωμέ-
  Ο Κ. ΓΚΗΡΣ
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ
  ΚΑΙ
  ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 2 Ά-ρελίο». (Α«.
  Πρ.) — Ό χ. ϊέ Γκήρς, δ νίος
  οδίυτής .ής Ρωταίας, αφίκετο ε
  πρε-
  ενταΰ
  των Ρώϊ-
  ς Πίλης
  χαιρετίσ*).
  —■ Τδ "γίγονδς τούτο "σχολιάζεται πα?ά
  των
  ρ καουταουκ Αγ-
  καταακευής «τιτου
  ΑΑΜΠΡΟΙ1Ο1*ΑΟ1·.
  Π·]!. Η1ΙΓΠΤΙΪ,
  ίι μ ετήν ^οιξιν ή μέν χολέρ»
  ϊστρατοπβϊευσε παρά τήν δ,αορον επι-
  κράτιιαν, αί ?έ «λλαι τής έποχής έ-
  πιιϊημικαί νόσοι ήγχυροδόλησαν έδώ
  καϊ ήρχισαν άντνόχλητοι τδ έργον των.
  θανατηφορα κρούσματα ήρχιβαν νά
  σημκοϋντα
  ΑΙ
  θερί
  (Εΐδική ύπηρεσίΐα
  τής «' Ακροτ.όλεως»
  δια την "Ηπειρον
  κ*1 Αλβανίαν).
  ΚΕΡΚΓΡΑ, 29 Μαριου
  .—.ι* δογιάςει *ν 5«?η »'
  _ Ή
  Ή«ίρ. τ μ
  χαλ€*νών τρομοχρατούν την
  άι. Πιέζο-αν, έκδιάΊ,ουν, χλε
  χτοι>ν, ϊιαρ,χά,ζο·^, δέρνουν, μασττγω-
  νο^ν, άπ*ιλοΰν, άνοσιουργοΰν είς β£ρ°?
  των όμογενών. Ιδίως μάλκττα βίς τα
  σαντζχκια Άργυροκάστρου, Πραμάτης
  καί Παραμΐίθίας. Ό Μοοχαρεμ^Ρίβήτ
  τής Πλϊτσβϊβίτιτης ό £*.ος ·τύραννος
  Μοοτεσυαρίφττν Ρεβσα-
  Κά
  φ ρφτ
  ίιέ καί τον ύποψή^ιον τοϋ Κομιτάτ&ΐ)
  βέη,ν. Σιιν»·>ωχο6μίνοι ίέ
  εή
  χή βη χ
  γάζονται ΰτ«ρ ττις επικρατήσεως των
  Νιοτούρκων. Οΰτως ένφ ό ώμός λή-
  ύθ έί
  Νιοτούρκων. τς φ μ
  βταρχο; Μοοιχαρέμ άνε.κτ,?ύχθτ) έχίοη-
  μος κομματάρ-χης τοΰ Κομιτάτοο, ό
  Β*λής Ιωαννίνων ίιατάβσει τηλεγρα¬
  τάς στρατιωτικάς αρχάς να μή
  καί νέ μή χαρενοχλήβουν τον
  λ
  έ'ντιμον καί άληθώς πολύτιμον
  γικδν παράγοντα, τόν άρχιληβτην
  •/αρέμ!
  Καί ϊέν εϊν» αΰτο μόνον. Ό νεος
  Μεχμέτ Άλής «τυνεκάλεσεν
  ακρη καί γωνιά δλους
  λησταποϊίχους καί
  Τουιρκαλ€ανο!)ς καί
  τ»ς τής προπαγάνδας, θέσας ί' αύ-
  των
  -
  να
  ζ,., ι
  *ί-
  χαθ' ολοι>ς τοΰς κανόνας τής
  Οΐίτε τ^ χρτ^ατοκίδώτιον οίτε
  τιμαλ'φή άντικείμενα χαιτείίχθησαν νά
  τα τ^δίικη.
  Η μ-·«« 6»Ρων^ άντ'·,νά ?Ρ*ξ7[11!
  τιμαλ'φη χντ^ιν*" ·»».ν-Λ..,--. . ( · ,. 05 έστίΐλ* μ»^ 'Ϋ"1·
  έγγ,'σοαν οί έξη«γ«ν!«μένο« αύτοι λω- τας αγΛα>.ας; ^ τού *
  «Λϊτ*: Περιωρίσ^αν μδνον νά *ί*κ- ? ραν «ρ.ϊτίίββΐ» Χ« «*>-^
  χο·Λώ«ι>ν ολόκληρον την άλληλογρα- | ϊι« όρίστι^ς άπ>.
  φίαν τοϋ Ρώσσοο Προξένου. '^τσι _.ον «χ»ρ ρ
  Ό Πρέξενος μόνον μ«τά τρείς ήμί- την γυν«Λ« τού.
  ρα« αντελήφθη την κλοπήν. Εάτιχχώς '
  —· ϊι' αύτδν — παρετήρηβεν 2τι τα
  όπωσοΰν σποκδαΓα βγιγρ*φα ίέν τα εί¬
  χον άνακαλύψει οί λωβταδΰται.
  Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΒΟΛΙΝΗ
  Ό χ. Παιβολίνηις ό γνωστος Ιτα¬
  λός καθηιγτ,ιτής, λάτρης των ϊττμ«τι-
  ν.ών ημών άβιμάτων ώμίλτ,σε χΟές ε-ίς
  την α·?9οι<ισαν τής Ίταλικής Σ^ί-λής λαβών ώ; θέμ·α· «ΆΐχηιχήΌεις τος Ο Η ίΟϊΦΡΑΖΕΤΤΕΙ Το λεγ.ι ό ΆμόρΟ Ράϊτ, ενας ά*β ά ή 'Αλίς εχ·«τη- Το λεγ μρ τάς κορι>?άς τής 'Αγγληΐτίς εχ·«τη-
  μης «!ί μίαν ίπιβτολήν το* *«*λ«μ-
  6«νουσ«ν βύβ στήλας των «Τάϊμς». Α-
  χαρΐθμών τα ίιϊόμενα τής έχιστημτϊς
  ίιά των όχοίων άχθίειιχνύίται ^
  πόλυτος ισότης πνευματιχή καί ή6ι»η
  δέν δύναται νά υπάρξη μ«τ*ξί> άΜΐροί
  γυναικός. Ό ΡάϊτλεΊγι·! Κ·τ6«ι«
  < ή γυναίκα χ*τά τα ϊιάφορα τής οστείας ^ΐς τα δημβτιχά Έλληνικά δτ<. ή γυναίκα χ*τά τα ϊιαφορα της ίσματχ». Ι ήλικίας της στάίι* προσδάλλεται^ύχϊ Φ*·} Η.-ίλιιΕ.ν τη.3 βαωύϋ κ.*0ηΥΥΐτο·δ " «τ-ΐ 5ίιΐτ(.ιυ νιιιοιιχών νοσγϊθάιτων, ιδίως «σματ* Τήν 3*.·ίλε.ξιν τοί σοφδϋ καιθϊ]γητο·δ Ί'ήν ΐΛΚ&ι» τοο σοφθυ κ*θϊ]γητο·υ —λβίστων νε^ρβχων νοσηιμαΓίω-», ι«ι«ιι, παρηικ5λ:·';0ησαν 8λοι σχε?δν οί άν- §£ κατ« -ήν κρίσιμον λεγομέινην πε- θρωποι τώί γραμιμάτων καί πλείστα·.! ρ{α3ον τού βι'ου της (16—22 έτών). Άτθίϊες, όλόκληρος δβ οτ/εδδν ή έν- ι Ή γοναίκα ιδιέρχε-ται περιάδοος ιόπερ- ταΰτ)α Ττΐλική παρο,ικία. ( ^αισθηβίας, παραλογίσμών, απωλείας την ηρχ«τ«ν αν«νο-/λητο, τό έργον των. | τοΰς επί κεφαλής αποσπασμάτων, τούς Ιν) ίπάνο3ον τδ αύτ0 βϊββημβ —. · , ; =>α-,ατηφορα κρούσματα ηρχισαν να εξαπε^τειλί παντοΰ, 2που Χ?1στιανος, ..ρ(ας χ3[ϊ νο-*λγίας των ξενητ^έ- Ρ> _ .
  ι1,ίΟυ,τ3ί1· . ^ , (ΤΤ ,. ί π?δς ίιατβδίω5'ν 3^ΐν τών ληστών, Ι νων το 4Βΐϊον Χ5.{ 6;ς το^ς ώο,,οτί- ,Π' ί
  Ι νοσοι εκτελούσαι χρεη Ηρωίο», ! πρατματ: δμως πρός τρομοχράτησιν | ?^ς στ;7Ους το5 Αβ»νάτβ« ε'πο,? ό „. .1
  ιζουν_αλυπητα τους Ατ)ηναιο.υς *» ; καί κ^χπ^σ,ν των όμογ.νών. Οί Ρου- πΟιΥ?τη; ^ 'Οϊ^σείας χαί ά άγνω- _.„.!
  γεωργίου 2ετής καί ή Σοφί* Μόσκα
  6 ά ί ί 1
  μηγγ
  Ε. Πετσουλής άχό χοχχίτην.
  «%1 άι>φςβο룫.6· ^ων
  ΑΝΤΟΝΙΟΣΔ,ΧΑΤΖΑ1ΪΤ0ΝΑΚΗΣ 6 ^-" """ί"ί* -1-·' !·
  θεροητειίει την βλιννόρροιαν με6' δ-
  λων των έπιπλοχών αυτής (Στενωμέ-
  | τού, άφοΰ ή γενιχή αύξησις τής τιμής των Κυστίτιδος κλπ.)τήν άνιχβνίϊτ,τ*
  εν ΆΑήνβις
  )ή ,
  την <ητερμ·»τ6ρρθι*νριζικώςχαϊταχέβ>ς.
  ι ΛΊίίί*·Ύϊ λ υαΑαααί" ι < <·> · · γ > - < τ^γ^-^γ·· ·"»< ™ ν» «_*«-*—5-»—— ΙλΒ^ΑΤΚΟΝ ΦΡΟΝΤΣΤΗΡΙΟΝ Κ.ΠΑΠΑΠΛΙΑΚΑ ■ ΚαΙητ'ιτθυ των ΜαΙηματικων Όδός Γερανίου 99 Έν αύτω «ροχαρασκευαζονται τ·λ« «»τ »1 ύκοψήφιοι διά την Ναυτικόν £χο λήν των Λοχίμων (έν τ% 6*οία ·ά ε< «αχ|ώ«ιν εφέτος μαβητιί), την Στ?» ιιωτικτ)ν Σχολήν των Εΰελχίβαιν *« τί Πολιιτεχ««{ον ΟΜ··« έκ των μαΐητών τοδ Φρο<τ το(ηου. μ. μ. Ο ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙ ■ν την χρωΐαιν θά «χννέλθη είς ήν πρώτην αύτοδ συνεδρίασιν, «ν Τ^ ΐϊθ&άσγ) τγ'3 Άρείου Πά*ίθυ, τδ Είϊι- .Λ * χτ ί ι ♦»« - ίΜ*.υΛ*ΛΚ.) Ο ^ Λ™. Ντοκοχουλος, Αθηναι- ελΛΗ.ΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙ !γ. .λα^χρωματ,στης ηλΐκ,ας «των ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 127, απδ 12 ε των ζαιϊι εργ&ζει^ι εις Ι την τέ/.'<;ν αΰττΐν %ΛΪ στή'ΐεΐΛυ ιε»·ι ΜΟΕΡΑΤίίΎΐΤΑΙ Γ=.- Η ΦΘΙΣΙΣ Η ΡΙΖΙΚΗ «ΒΡΑΠΕΙΑ τ*ς φθί- βεως έκιτογχάνετζΐ μόνον οΥά τού τονωτικου Οίνου Βαρλά.τΐία τής Ζ?ή««ως β—8 ^ιβλών έκ τοϋ Οί¬ νου τούτου τδ βάίος :ών φθισιχών β°- ^Ανει χαταχληχτιχώς έντβς 15 μόνον ημερών. Τ4 μιχρδδιον Κώχ, τδ δκοίον κερινρονεΐ 8).αις τας σκευασίας τής έΛΐϊ-ήμηί, «ξα·φ»νίζ*ται τελείως άπδ τέ πτύελα μετα ϋμηνον χρήσιν τού έκλογών, οτως έπιλη-φθή τού τού. Κατά ·:·}ν σημίρινήν συνεδρίασιν σηαερον .έν., η^Ζ±£ ^Ϊ^^Τ ^ν,ν^ν Ϊ,Α.". ^*χβ σχετ,- .... ..,...,- «»ίν ^» .η^ρβν «πι ρά το5 χ^(Χθ5 Έργ»ττ,ρίβΐ) τοό ό- κά μ* Τ:ν τρ6~ν έν γένί1 χατα τδν ανευ εργ*ΐ," καί ϊ;οτε υπάρχη πλη- ^ τών Οίκονομ.κών δυνάμεί 4βο«Γν Οα λ.ιτβϋργήη, τδ Δ^χατήρι· Οωρκκη ^παρςις τΐίθυτων τεγνιτων,κβι „- ^.,. τντνϊ,ΓΤ7" ^;^ Γ4Ι >^^^^η,.« / * ^» · Λ ·
  !./τι πο^ρχονται χαθ' ήμέ^ν ίλαιο- ^, ^^ Γ?Ρ:.: τ.η5. .1.ί5ΤΤ
  «V
  ·*·*?«' ^ί πολυ αμφ^ο^ν άν
  «ργασι'ας καί διομηχανίας.
  ί", των δποι'ων τΟ μεγα? «ιε¬
  ρόν εΐνζι 6κτα«τες καί τό μικ^τερον
  θηλάζον. Δουλεύομε είς την τίχνν^ας
  7 μην«{ Αίϊ3 ϊ>0ς ΎΖ καΐ' χληρωνομε-
  θχ 5 ϊ,5»χ. την ημέραν, πέρνω ϊηλαϊή
  .όν χρο;-)/ 1050 δραχμάς. Κατοικώ
  ε?ς μίαν καμα?ίν χαί ιιίαν *β«ί'· <—··'<· την π/?ά τδ μίαν χθ!>ζ:λίτνείς
  ρ
  Όλ* τα «ηθιχέ φιαινόμενα, «6-
  νοι, βήξ, Ίίμαπτύσεις, στο-
  μαχικαΐ Ιϊιαταράξεις, πυρε-
  τίις καί πτύελα ίξίΉ
  φ
  «πανίρχιται χ«ΐ επί τού ώ-
  ώ τού ά ί0
  Χρθδ ρ χτς 0Ί
  τυ ροϊϊόχρουν τής ύγείας
  Λ οί
  .γ} οποίον 6α έζήλευον αί
  τ6β»ι άναιμικαί καί χαχεχτικαί ν«4νι-
  δες, αί ό.τ Γαι μ/την ττροσπαβοδν ΐι
  &λλ«ν «βλυδαχάνων μίσων να έκιτύ-
  χθον.(
  'Διΐ δωϊικαετών χΐιοαμίτων άχεί·:
  χθη αναμφισβητήτως !5τι δ Οΐνος Βχρ
  *4 θερβπεόει ασφαλώς την φβίσιν είς
  μέν τ* Α' κ«ί Β' στάδιον μέ επιτυχί¬
  αν 100 τοίς ο) ο είς δέ το Γ.' μέ 26
  τοίς ο) ο.
  ΠολλοΙ λίαν ε^συνείδητοι ίατρ«1 καί
  έκ*τοντάδε« μίνον δι* τού Οίνου
  βεραπειΛέντες έκ ?βίσ«ω:
  τού 1890 Ιος σήμ«ρθν
  ΠΩΣ ΘΑ,ΕΙΝΕ
  ΓΓΕΙΕΙΣ ΟΙ
  ΠΝΕΓΜΟΝΕΣ
  ΣΑΣ.
  ι. ■ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΗΕΥΕΙ
  Τηλιγοάφημα τού άσ^νόμον
  ρων πρός τήν διεύθυνσιν τής άστυνο-
  μίας άγγίλ,λει 8τι χθες την πρωίαν ό
  ό*εκαετής Π. Κανακάχη; έφόνευσε χα-
  θώς περΐί,ιργάζετο εν πλήρες ΐΐχανον
  όν δπλον τού πατρός τού τδν
  όν τού 1. Βλάσσην.
  ι θα!™κτο¥ηση
  ?ιά τα λοιπά μοί» ίξοδα. '_,..
  ' «ίς τήν 'Εταιρίαν Ζα·/αρίου
  τακτικήν ίουλειάν, άλλα ήλ-
  ττνιύμονας, 6
  Ώοτε, αν οί ιτνεύμ
  μένω χωρίς «'ργ—ΙανΣάς **ιν αδόνβτοι, ίέν δύνασθε να
  ιχ«τεί»*ιν νά κραυγά- ή έ^ημ.ρ,'ς , «ύτυχώς επί μακρόν. Σ»«ρ»ήτ«
  ■τας μ« (..·»« -■!··. »/... — . . Λ ^ ~ ·
  νων της :ι αυτήν την συσσώρε...
  ϊώ τεχν.-Γν καί ίργατών άπο όλτν
  Χθίς τό
  ήλθ
  εν είς τα γρ«φιία
  καί ιίχ* τακτικήν ίουλειάν, άλλα ηλ-1
  Θεν εν/; Πατρινοι; τεχνίτης χχΐ αετε- Χωρίς '
  χεΐρίσν/; πάν μευεν διά νά μ« πιτά^η $ντσΧι,
  έμε'να γ:α νά πιάαχ, δουλεΐά ούτος και . . ,
  σή5*ερον ί{θ μένω χωίίς ίβνοκτίΛν Σί/-
  ή ς γρφ
  μας ενας πολΰ ίδιότροχος άν&ρωπτάο«;ς
  ζτ^τών νά όμιλήβη μ» κάχοιον, τόν ό-
  5;* έ ίίιι>ς ή^?
  ποίον ο5;*
  ίίιος
  τδν
  — Πά μετιέ.
  — Κχνίνα σκντάκτη
  -Νιέντι, Νιέντς.
  };
  σπίτι τονς. Ένώ έξω οί σύντροφ^ί των
  μέ τα στρατιωτιχά άποσπάσματα, έξα-
  «τκο'ΰν τδ κατταχθόνιον έργον των. Ο-
  λβς τάς πιέσεις χαϊ 8λας τάς ιιακώ- · σήμερον
  »... -~: ίι«- .λ. .κ..:._____ -.ι____· · ·
  Ι ειιαιιτθηβίας, χαραλογισμών, απωλείας
  ε:ί( τ-ά , τής αντιλήψεως καί τού άκριδοΰς κα'
  αύτην α-1 σωστού, αί ,ϊέ ψυ-/ολογικαί αύται μετα·
  ^ ή^ αύτην , ξοΛ τήν καθιβτοΰν εντελώς άνίκα·
  ξενητεμενοο 5-.α ττ,ν τα- | νον δχ( μόνον 6(ά ΐ5,αν ίΎ^09[^ &—..
  επάνοδον, το αυτο αιβθη,μα πι- ρίσίοιν ^ 8[ά ^ ποχ,τΐιχήν) άλχ' ά-
  τών ξενητ^έ- ^ κα; β|4 τά σονήθη έπαγγέλματα
  όργανιο·μος τής γυναΐχδς δ«ν μέ
  σταθεροί δ«ως τού άνϊρδς, άλλ' υ¬
  φίσταται συνεχώς μετ«6 ιλάς οτν[σο—
  ρο·πίας. Αί ο-(ύ(μ.*τ(χαί αδται άνισορρο-
  . χίαι ίχΐιφ^ρουν τάς πνευματικάς άνι-
  | σορροχίας, τάς οποίας χαί αί ίίιαι γα-
  '"....."..... ■-'<--- χαλώς. 'β-. -λ.... την ναίχε; Λ3·ν η ? { ναίχε ιένΦ β«^αιν· την ημέραν . ρ| τοΜ, 4 ής εις την χ*τρ«3α «ημα,νει πϊρί ^^ Κα[ρός ι^> ωραίον χρδς άχδ'ϊεΐς^ τής λ^ε[ έ
  τούτοις
  λό-
  τνί
  τής λ^ε[ έ ράϊ νάλ.νθτί ή άληθ·ΐ9ΐ
  ημεά ^ ί όή
  «ις χαί όλας τάς ώμότητας, τάς τα- ' ταύτότηνος τών »ΐ<τθημάτων τοί ϊημε-, ^1α ν^' ^^ τέρμα ίίς τψ όστεριχήν «εινώσεις χαί χα{ τοΰς «ζεατϊλισμοϋς Ρινοΰ λινο πρδς τόν αρχαίον. % { ίπ,δημ,ίαν, ή ό—οί* λέγεταΐ σωφραζε· χατα τοϋ 'Ελληνικοϋ στοιχείον. | Ό κ. Π»6(;λίνη άνβφερε π3>λούς τι^ο,0<;. Α (51 ν ν χαί ΛΗιΣΤΚΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ' λ&γοϋντα; ώς χρός την μ ----------- Ι την ϊιατϋχωσιν χρός ώριυ,ένα «πε'.βί- Ύο Άργορόχαβτρον μα,ο-τίζεΐ θρασιι- ίια τής Ο5υσ«ίας. Ε3»ί μ«γάλην ό- άτη χαΐ άκ«τ*ϊίωικτος ή λη<ΐτεί*.Τό οΛίότητχ ιδίως μεταξύ το3 ϊημ&τικο" έλ Όές ά'κόμνι τό άχ«γύμν&>- , άτματος · Έορόϊισε ή *ύγή κιλχ.» χοός
  τάτη
  Δέλδινον
  Δέλδινον προχθβς άκόμΤ τό άχίγύμνο)-
  σαν οί έ'φεϊροι. Είς τήν Πραμάτην, Π*
  ραμ^Οίαν, Φιλιάτες, Ρεσσαίιέ, Μαργα-
  ρίτιον, Πωιγώνιον χλπ. *τιφτ] Τουρκ-
  αλβανών λκμαινόμενα τά μέρη ληστβί-
  οον ϊίκα Χριστιανοίις τήν ημέραν. Καί
  «έν λα<μ6άν«ται κανέν απολύτως μέ¬ τρον. Όλη ίέ ή κίνησις τών στρατιωτι- κών μ ·ίχε μέν »χοχον καί αιτίαν την καταχ«««!ν χαί τρομο- κράτηο"ΐν των Χρκττιανών πρός έχλο- γιχήν ώφελϊΐαν τοΰ Κομιτοπτου, έλα¬ βεν <<μως αφορμήν φαινομενιχήν άχό την ΐσχάτως λαδοϋσαν χώραν είς τό σαντζακιον Ιωαννίνων αίχμαλωσί*ν χς ν σαντζακιον Ιωαννίνων τοΰ Γκχννιώτο» 'Εί 1/»ελάχη. Πάσα ίέ, αν χροίρ ϊ κ, Μό»ζ* Σ&- δή |καί ν «ροερχεται, .'ντδ,- τής π.ρ(οχής τοΰ «ντζαχ,β,, Ιωαννίνων λαμβάνοίσα χώ Ρ» ληστ.ία, «ϊνε πάντοτ. μία χ,λή «ίορμη «ρος ^φ- τών χ?(στ[βνω θαλπο?ν χβι 3ίατρέ?ο.ν Έλληνας σ^μμορ!ας. ' * ( Τά :ννδϊ 4ί'χατα η^ αιχμαλωτ^ούν έξω τών τ&ΰ --.- .- ,.,.^«0 η «^ημ,ρις , ευτοχως επι μακρόν. Ζιεφσήτ* φρονΙ> -γι ι - .- ,,
  * 0Λ.ην την ίύναμ,ν τών ίνευαό- < · · . . , — Γδί κλητηρα επί τέλθυς ής ?«' αύτην τήΤ συσσώρ.',,Γ·- μ<1>1 Χαΐ *νιβνιΛ<«« ««« «ν,ύμον^ ττν Ελλάδι ιαί τδν ίιπ44ι»*λ<.ν Έ//ηνι— Γ-ωόν, κιθ' όν χρόνον ΐτερο^μίθ* ■ήμ.'ΐϊ οας διά τού Γ^όν, κιθ' δν χρόνον ι! ίντό ::'ΐ εργασίας. Πεινάμ*, »*ινβ- - - χαί ^αίνεται θελονν νά μάς ιδούν νϊ ρ διά νά *ει- ίζι χ«!νάμ«. Κ*ιτν!ζω, 6λ«χιτε δοοττ — Γιοα, γιάκ. Τί άν^ρωχος ήτ» α»τος, επί τέλους ν.ανείς ϊ^/ ήϊύνατο νά έννοή~. 'Ωμί σχιότωνϊ. 'Βχί τέλους ό άνβρωχος ίδγα>Λ ά
  ακΧ!;·), χεντάρα ϊέν δίίει ή Διοί-
  ς, 'Γνας Τοΰρκος δμως η ενας
  άλλοε.θνής μέσα είς τδ Σαντζάκι.ν —
  >αί άα*σι·>» ίρυκολαχιάζει ή άγρι'ςτ πρό
  Ο «τις των Τούρκων Ίωαννιτών |§<ά τάς πιέτίΐς, τοΰς 3ιωγμους τας οχλη- ρέτητας «ν?ντίον των χριστιανών χαί την *ίϊαγωγήν των είς τα •Λ *' η ς μξ το ϊημ& άτματος · Έορόϊισε ή *ύγή κιλχ.» χ τ^ν χα'·?ντ:ισμόν τοί Όδυσσέως είς την τβτρί'ίχ ιου δταν τό χρώτον θά .:, „., "&ί— —ι—- ~~- είς την θάχην χατόχιν τής α,αχράς !Γς-ίιπλανή«ως. Ο α, Π*6ολίνη ά χαρά τ»ϋ άκροατηρίοο κ«ί ο κάι οια τας ιβικας μας! Η25-ΪΗΡΙΙ ΤΗϋίΧΠΕΡΑΝΤΟ Μετά τινάς ήμίρας συμπληρούται «ΐ- ί ά έ η χρ έίέχθη Οϊριμότατα ΟΙ ΚΛΕΤΤΓΑί ΤΗΣ ιΖΙΟΚΟΝΔΑΣ πρό τίνων ήμιρών μία ίδ πολΰ ένιϊιαφίρονισα είδησις. Ελέχθη ότι μερικοί (χρχ«ιοκά—-ηλο» τής Ρώμης έ¬ σπευσαν είς την Φλωρεντίαν πρδς σο- νάντησιν τού βαθυπλούτου Άμερικανο·5 Μόργκαν όπως τοϋ προσφέρουν τήν πε ρίφημον Τζιοκόντα, ή όποία, ώς γνω- στδν) εκλάπη άπδ τδ Μουσείον τού Λού δρου. Ή είδησις δμ·ω? αυτή άπ*ϊ*ίχθη ψευ δής. Διβδόθη δι εν*λ«ν τής παροιισίας τοί 1Αυ.ερ«χανο.δ Κροίσου είς την Φλω- ρεντιαν. νομ,μοφανείς τ,μωρίας χλπ.Καί ι»ργε·τ«ι θορυβος χ1; ^-^.. _ νενας. -„?, *' ς ήμρο ίστοχοι θΰν καί έπ'βίβαιώνον» την άνχμφισβή- Τβόττν «λήβειαν. ΒΙΙ 15 — 20 φιαλας ττ,σίθο Τονωτικοδ Οίνου Β»ρ- λά" κάς φθΜΊχίς ϊύνατ»ι ν* εχτι έν τή χ—οοί* το« κίτι τελειίτερον δ- λης τής Ελβετίας χ«ί αυτών των Σα νβτορίωντοϋ Δαβος,8ι6τι β,τι 5λ« τ»δτ» ιάίυνατοδν νά 5ώ~ι>ν είς τον πάτ/ον-
  τ* μετ* τρ (β Ιτη ο Τονωτικοβ
  ΟΓνος Βαρλά τί δί5·ει έντίς 8ύό
  μ»}νών.
  Έ<*ν καί βάτοί ΟΪ νιυραβθενικοΐ με- τ«/»ιρίζ«ντο τέν Ο!^ν Βαρλβ' ίά ά- «τίλλαν»οντθ τοΰ χολο» νέ *ι>τοχτο-
  νοΰν, ίιότι τονώνει όπερδαλίντως τβ
  ύ ί
  ποία «ραγματτ*,
  % «, 8τι χρέπει να
  — Ας φθηνήνβυν τά
  τδ»
  ιρην
  <αι το νά .ληρί χορταί- τα -εως, νηνουν τρώγτ) Απί ά τότε κ»τ' ανάγκην θα φτη- ■ί τά ίλλϊ, "Οτ(Λ 4 >αβς
  :καλιάοον τί Λ^ *λ ν»ί..- α
  )αβς
  /αο-άπτ;; -,δ χρέας ; θά τδ φτηνήντ}.
  "Ας εΙ<·ι μεριχά «ίϊτ) νδηνά . ν δ ψωμί κίΐ ?εν μάς μέλλει ίιά τά Ιλλ«. Ο Ξι'ΛΟΓΡΓΟσ" βύβτημα, ίσον ονίίν οΤ)>λο.
  'Ο γνή4(ος Οΐνος ΒαρλσΙ
  ί 6 ά τφ έρ«ι>ρέτΤΙ ό·
  Λΐυλλέρου «Ο Α'.
  Ό *ι.δ την ΚωνϊταντινίύπίΑ.·- Λ.
  'Λ9ανάϊ·..ί Κόζης. ίχει -ιιλο«ργ Τι·νείς*
  τήν 4}4ί Χαλχοκονϊύλη καϊ Μενίνϊρθ»
  καί κάτ)ιτ9Γ| είς τρία ϊωαάτια χχΐ μί-
  *« Χοϋζ:'ν»ν είς τήν δίόν Μενάνϊρ^ιί,
  -'·...... μηνιαίως Ϊραχ-Λάς
  κ.
  ΛίΐΗ» ταχέως χαί εντελώς
  ΒΗΧΑΣ
  ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑβ
  ΑΣΘΜΛ
  ΒΡΟΓΧΙΚΟΝ
  ΚΑΤΑΡΡΟ
  Λ^ΡΤΤΤ1ΤΙΔΑ_
  Εγω ίεικανεύς τού «·αρκικδ3 ,.Γ-
  «ύ, 'Αλή Αχμέτ έν κα'.ρφ π:^ου
  τού 1897 «καμα ΐγώ μικράν 6 τ)βίΐχν
  «ίς τδν ελληνικόν λαόν.
  Μετά 3* έλειποτάκτηο-α. Ύώρ* 8;
  ζητώ άπο σάς νά άχοθάνω γιατί έδα-
  ρέθηκα νά ζητιανεύω».
  Τούρκε- ·..
  'Λρκίί μία τοιαύτη ώς ή αΐχΐϋλω-
  ΐία τοΰ 'Ε5ραίου άφορμή καί τά άγρια
  άχοσπαΓ,Λίτα τίθενται ε-ΐς κίνησί' μέ
  τ)λ«κτρικήν τατχύτητα ένχντίβ** των χρι
  στιανών. Καί άρχίζουν οί
  *^Ι
  1ΑΡΑ ΠΑΣ. ΤΟΙΣ ΧΗΜΙΚΟίΣ
  ΜΈΚΪίρΙίΐίΙΝ
  Κά,ποιος βχοζάριβε χθές προ τήί φ(0-
  Τογραφιικής μηχανής ενός ;)«λαν<>ϊίοο
  φωτογρίφον, ό οποίος βγάζει ώς γνω¬
  στόν τάς 5ωτοΤΡ*?ίϊί »τήν «τ«γμη,
  μέ μεγάλην ομο·.ότητ* πρός το πρω-
  τότ«πον, άλλά ϊ^τνχώς επι ντ«ν«αέ.
  Μετά τδ ποζάρκτμα ή πλάχ» «6ου-
  ή-^θη είς διάλυσιν των £
  Οπως ττ*ν πε?αΐμ.νην έ6ϊ
  δ,μπτ/και στα Γά
  έξοντωτεως.
  μη έ6ϊομ«* »..
  δ,μπτ/κα,ι στα Γιάννενα τϊαχ-ομένίι χυ
  Ρι6λε*τι>Λς άπδ τδ ξδλο, μιΐΜχοτω-
  μβνοί, ο Λ1β«χτάρης τής Ζελίστας, ο!
  γεροντες τού Άνωγιού, ή χήρ* Κο—ο*.
  -ιαννενα αλι τό<ΐοι ίλλοι Ξαφν-Λ* 4 'Β6ρ*ϊβ- Ό Μόργκαν ϊλα6« γνώσιν τού πράγ μ«τος άπδ ίνα «χ τΐών άινθρώπων τής έμπιστοσίνης τοι>. "Οταν ί* αργότερον
  τον ηρώτησε κάποιος δημοσιογράφος α¬
  πήντησε με χαγχασμίν. Κατά τάς τε¬
  λευταίας αύτάς ημέρας 2»ν έλαβε οϋτ«
  τηλ«γραφήματα .σχετικά μέ τάς ε'ργα-
  οίας τού ουτ« «πισκ»ψ»:ς και προτάσεις
  υτωλητών άρχαιοτήτων.
  Ευρίσκεται είς την Φλωρεντίαν, 8-
  πως συνηθίζεΐ καθΐε άνοιξιν δΐχ νά άπο-
  λαΰση τδ γλυ*ί» «αρ αυτής χωρίς νά
  ίχτ) σχοπύν νά προβ^ είς καμμίαν άγο-
  ραν.
  Ή Γαλλική
  φρονεί 8τι ο·ι>
  ή άτνμία φρονεί 8τι οι>
  νέλ*ο« τόν κλέπτην το·3 άριβτουργήμα-
  τος ή τουλάχιστον *ν* «Χ των
  χων.
  |Πρό καιροϋ χατιζήτιι εν* χάτο:ον
  Άλββρτον Σαβώ δραχέττ)ν των φλ
  να
  χ'
  ^ές έμπήχ*
  ΐτ* Γιάννενχ.
  . . είς ϊιάλναιν των τχετιχών »·»,.-
  αάχων χαί μ*τ' ολίγον ή εΐχών καρου-
  »:ά<Γθη ομοία, όμοίοτάτη μέ τ4 -----------_ ΤΛΟν. ϊ5 ^ α(ϊ Αθ*ΐναί καί μάσιο «ράγμα. τδν Πειραια δι* ν* υ- μου ϋπ,ογί,,τ, μέσον ?οον ήμ^Ι-[ έγγραφθμένθυ, ν4θυ, ονν- — Εγνίτωτα άπο τοΰ; χλί'φτις τι π?4ς -:.ν ΛιΟ,χητήν. Τα άχίττ.άο- τα σας ι' «γλύτωσαν. Ό θεδς ν* Τ.θλιΤ/ρ3/ίτ;------ (Καί η χοϊτοπόνηρν Δ:οίχ~:; ίφ* την ψί^η ομολογιαν εύγνωμο^ςτοΰ ρ ζήτιι Άλββρτον Σαβώ δραχέττ)ν των φυλα- κών, βστις *Ιχί χατ«δικχ<τθή είς 48 έ¬ τών φ·Λ«κιι«ν, καί έ οποίος ήτο είδι- ιχΐώτατος ε<ς τάς /κλοπίς* των μο^- ηρ άπο τής ημέρας κατά ηρς ής ημέρς κατά την οποίαν ό Ρώσσος ίατρδς Ζαμενώφ «/5η{ΐοσίει>σ* την ΐ>π' αύ>τού *φευρ«Θ*ί-
  την ΐ>π' αύ>τού *φευρ«Θ*ί-
  σαν παγκόσμιον γλώσσαν Έσπεράντο.
  Οί Έβπεραντισταί έιπί τή εύκαιρία ταύ
  τη διωογάνωσαν «ορτάς είς 8λας τάς
  μεγάλας πόλεις τοΰ κιόσμο«. Δέν (Θ«
  είνε άσχημον νά μάθουν οί
  ί
  η μ αγνται
  μας ποίαν ανάπτυξιν «'λαβεν ή παράϊο-
  ξος αύτη γλώσοα χατά την είκοσιπεν-
  ταετίαν ταύτην. Δεχα όλάκιληρα «τη έ-
  χρειάσθη ό Ζαμενώφ διά νά αυναρμολο-
  γή'Τι ""*3ν μ°να*ικήν τοι> αυτήν γλώ<τί" σαν ή όποία δύναται να χρησιμοποιηδη ίίς τδ διεθνες ΐμπίριον, τηιν έπιστήμηιν, την φιλολογίαν καί ή όχοία ένεκεν τής άχλότητός της καί τής εύκρινείας της είνε π«λΰ εδχολος είς την έκμάΐθηβιν. Κατ' αρχάς ή 'Εσπεράντο βεν έκαμΐ μεγάλας προόδοος^ άφότομ δμως μερικά έμΛοοικά έπιμελητήρια ανέλαβον την διάδοσιν αυτής, ή γλώββ» αύτη ίκ*μ* γιγαντιαίας προόδους. Κατά τδ 1907 ΟΊτΫ,ρχον χίλιαι ίταιρ»ΐαι 'ΕΪ- χ ρ σπιραντιστών. Σήμερον ό άριθμΛς αθτδς εδιπλασιάσθη. Είς όλην -ην ύφήλιον έκ ϊι'βονται 125 έφημερίιδ*ς, είς δέ την Γαλλίαν, Γερμανίαν,, Αγγλίαν, Αυστρί¬ ας, Ρωσσίαν, Ισπανίαν καί Αμερικήν [ή Έ—■ εράντο εχει είσαχθιη καί είς πλείστα σχολεία. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣίΤΗΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙ» ΤΟ ΛΤΚΕΙΟΝ ϊ Φίλτάτη Άχράπολίς! θίς τδ Κεντρί άποϊίδει τή μ*τα- γραφή των ϊτ,μοτίκών τραγοι»5ιών καϊ χορών τού Λυκείου σ' έμένα καί άπο- καλϊί την «ργΌβία αύτη δπερβττιχή ά- ύλΜ. Χάριν τής ίστορίας (χπεύδίο Εσχάτως εΐχε κλέψει ϊν άρχαιοτα- ^"" άγγείον ά»δ τδ μουσείον το« Ρ*ϊμς ι!>€ καί α?αν ιτιΛ'ϊηνλ.......—?--
  .Εβρϊίον, την όποιαν τού ένέχνευτεν *>
  ^ό*ος των άντιποίνων, ώς πυτ.πο^-
  τικδν των καλών της ύπηρεσιών. Τί
  λογος!
  Ή παρΛίθίΐς δμως, λέγει, Ιτι ο;
  Τοι>ρχαιλ6ϊνοί λησταί ϊ*ν άφιΊΌΐ-ν *'-
  λεύθερ* .ά χαλοθρεμμένα ψί
  'ΜΓΤαμενος μορτβ-1
  ρ ηαί ϊ*ν άφιΊΌΐ-ν *-
  λεύθερ* .ά χαλοθρεμμένα ψιμίογια.
  ποίι τοίις «έφτ^υν στά χέρ'.α νά τοίις
  ύγοϋν, -ρίν τα καλοκουρέψονν. Καί ή
  "ρΰ>τ*τΛ νρατοόσα στά Γιάννενα 2ιά-
  &ί 3 ό
  καθώς ,^ ^!βν σϋΛΑΟγην μωσαΐχών π,
  τοωναίιας 50 χ,λ. φΡ3τγτ.<ον άπδ το μοοίΐεΐθν τής Ν*6»'ρ. Είς την τελευταίαν αύτήν π?λιν άνε καλ^θη-ν τα ίχνη το« Χ«ί ή άβτυνο μ^α τον παρηκολούθησ,ν ϊως τό Παρί« ««ο» και τδν β«ν,λα6εν. Ήγνίει μάλ« στα την σχοι>ϊαιίτητα τγΐς __"ϋ·.
  νά δηλώσω ότι καμμίαν απολύτως σχέ¬
  σιν δέν είχα οδτε μέ την μεταγραφή
  οίτ» μέ τήν έναρμόνησι τής μουσιοιής
  τού Λιιχείοιι (στ}μ<ρα μ&λις ϊμαθα 2τι άπο.τ*λώ μέλος ««ιτροπής ^. ^ηρ συλληφθείς «Ιχ, Ε και σύντροφον ί Κονράίον το·ό ή σόλλη-ψις. Ό ίνθρωπος αάτύς κατώρθωσε νά ϊ.*=ρυγΐη, άλ)α κατα την ε"?.^αν ή δ- ποία ίγ,ν,ν .ίς τήν 0;χίαν μάί.^ £?βί°.ν ** «ω"ς, άγ*λ ματια >«( <ίλλα αρχαιολογιχά μ«ν* μ«γάλης άξίας. --------- τ-.-ν·.- «λ« χιαννίνα βια-| Η ά<ττ>νομ?α ίν«ι Αλ"γβυ- υΑ _
  ββ«ίί ·*ί»·.τιι «τι ό άγ^ς '£Λ?3«. 5τ! αύτο) οίίίο ^πτΐ. «7αδον
  .« ·ξι~ο?"« Φ εΑ4«β.?ί.ν το, άντ! «ι'ς την κλοπήν 4!^..Γ*
  |ο? έξηγό,)χσ« τήν έλε^εοίαν το^ άντ! είς την κλοπήν ?ής Τζιοκίντας
  — Μά &λέ"«τ«, κόρι*, σάς την|12υθ λίραν έν γνώσει μάλ.σΓ* τής 5«ν ϊγινεν άν ε«θ«'*ς «αρϊ το5
  με'ρος
  εάν
  ^<5 ρος ατο ^*· , . ^ μόνον (γιβτι ο«τε και πα- ?™?ί*>Ψ*) ^ώς ή χυρία Φωκά «Ιχί
  τήν χαΧωβύνη νά τρΰτγουίησ») μια
  «ώς — βτι
  ένηρΐμονίιθηβαν ύπί> τού χ.
  Κατόπιν τής ανωτέρω η|
  ίικλ·κτο5 μ«? χαλλιτέΐχνο» ή
  ■οής έπ*ρ*ττοποιήβεω« ρΑΗχ
  είς τάς διε»θννοίβ4ς
  1 ί Κλί
  «ίλήρ ς ς
  κειον, «νω1 ο κί Καλομοίρη
  «Κατάραν» τοι> ποό έτραγούί
  ά μένει δ βρΐΦμβεοτής
  Ι
  ρ«ς
  Κ
  ΟΜΦΕΤΙ
  η χ£
  Χθες την 10 χ. μ. ώραν
  τό ϊ>πο·>ργ*ίον των
  ικαί οι>νειργά*ΐβηΛαν
  «άρη ό
  μ(τ|ί
  ρη γ^ς . Βμ,^
  ό βν Βιέννη ήμέτερος Πββββ€ι-Α
  Στρέϊΐ. 'Βπίση, τήν 11^ , ^
  σιχβφ<θηισ*ν τδν χ. ί*ποι>ργ^ ^
  τερκχών, ο«νομιΧτ)ΐΐαντες
  έπ' αρκετόν 4 Π*
  «,ένοί
  κετόν 4 Πρεσ*.^^.
  ιχ. Φλωρέσΐχο χβ| λ ^
  τίκ Τοικ·»!1·,. Γ»ΧΛλ« .ι
  ρ
  •Η «ν Μέμφιδι τή, Αίτύχτ0ν
  ληνιχη χοινθτης άπέστειλιν ,1ς,
  πουργόν των Ναυτιχών 581
  όπερ τοΟ 'Εθνικοΰ στδλου·
  —ΙΙροβιβαβμοΙ
  ξιωματικών
  Διά Β. Διατάΐγμαιτος
  είς άρχίατρον ό έπίατρος χ ^
  είς -ραιγιμοιιτάρχην ο λ'οχαγ0ς
  άμφδ-τεροι έΐκ των άξ
  λ
  στρατιωτιχής άχ»Τ0):
  —"Ολα καλά.
  Τα χαθημεριινώς γθάνβντι (,
  φόρων μερών τής 'Ελλάΐος .,>
  φτίματα, πρός τδ> υπουργείον ή
  θνΐχήϊ Οίχονομ,ίας, σχετκχω{ ϊ
  φ<^νήν «ν γένει κ«ταστ*βιν ^ ί ί ωργίας καί ηρ ταύτηιν ώς αρίστην. — Τα ϊγγραφα των {, μων Πι6ακτόρω Κατήρτισθησαν είς τό τα έγγραφα των ά τάς εορτάς τού ώς έπιτδμων διδακτίρων, οΐτινις χονται είς ί^ϊομήχοντα, χ»| ι, λονται πρός αότοϋς δι* τβ5 Ταχ!>5ρομείοι>.
  τίς Τζιτζιφιΐς άρχιβαν
  τοά. 'Αρκβτος κίσμος χβτι6«Ινι
  κάιθε μεσημίρι χαι λούιται
  νων τήν ήδονικήν χλι*ροττ|ΐ« ίΐ
  των τα 'δχοϊα κατ' 4χ·ίνην
  &χως ϊλ«γι ί
  Την παρελθούσαν νι/χτα (ΙγνΜ^
  «ελθόντες είς τδ επί τής ΐίλκιίι
  νασίηρακι'οο άρτοποιείον «5 Ν, Ι
  λη άφήρ«οαν έχ τινος βυρτιρίον Ι
  οίβτροφον χαί 380 δραχμάς,
  —'Βπ·ίβης την ίίίαν ν»*» ίγ
  ιϊιχρρήξαντες τδ
  φή]ρεσαν 800
  χ
  Τήν παρελ'θούσαν νύκτ*, ίνα ι
  ετής ΰχοδημιαιτο-χαΌαριβτής Α, Κ^
  νιάρ,ης «παιζε μέ μιρικοϊι; «ι«|
  είς την πλατ*ί«ν τώι'
  , γλιχττρήσας ίκιην
  ί
  , γ
  πεζοιϊροιμίου, καί έτραυμβτΜτ, 4
  είς την κεφαλήν. Ό ρϊ
  τεφέρθη είς τα Πολιτοχον
  — ΙΙαραίτηοις τού χ. Πι
  «ούλου.
  Ό έπ| των πεμπτημορίων «·
  λος τού Δήμου Άθηναίων %. Γ, Ι
  χοι>λος ΰπ€'6αλε τήν ά '
  ταύτητις παραίτηβιν, παρέλββι ίι
  έχί των πεμπτημορίων δ
  κλπ. ό τμημ,ατάρχης τοΰ Διοιϊ
  τμήματος τοδ Δ,^ιοο Άθ
  ίδιαίτ«ρος γραμματεύς τού /
  χου, κ. Δ. Μείνανδρος< —^Ό κ. Καρολίδης. Ανηγγέλθη χθές «κ Κων)ΐ δ"3« ή Τοορκική Κυβέρνησις » νά διορίβτι τθν Λ. Π. Καρολίδψ γητην τής Ίστορίας «ίς το 'Οβ'Ί' Πανεπιστήμιον, Δέν αγγέλλεται αν ο χ. Καί είνε οΊατεθειμίνος νάποδιχθί ι σιν ταύτην. 'Αναχωρηβτς το1» Αι χου τής _<αξα>νία{.
  Την χρωΐ'αν τής χθές
  λί ό ά
  Όλυιμπίαν ό ενταύθα άνεπιβήμω
  σκίμενος Δϊάδοχος τής Σαξωνίι
  — 'Αναχωρηοις
  «αοοί.
  Σήμερον τήν πρωΐαν
  ΚόρινΘον, Δελφοΰς καί
  σοιφος Άνατολιστής «αί
  Ούτος Θά επιστρέψη «άλΐν Κ
  μετά 15 ημέρας δπου Θά ίώ»ί
  ματα &ίς ιϊιορφόροος έπισήμοος τψ
  ύ
  — 'Ο κ. Ρέπουλης
  τήν 7ην π. μ. δ 6
  Εξωτερικών κ. Ρέπουλης
  νος
  τού τμημιατάρχου
  ί (χ,. Μπαλάνοΐ) χαί
  Σά άώ
  ιχανικού κ. Σκλάιβου,, άνεχώρΐ('
  Κωιπαίία, πρδς διευθέτησιν ΐίί
  φοράς ή όποία ύπάρχει μεταξίι <ϊ ταιρίας τής Κωπαΐδος χ»ί χωριχών, οΐτινες ζητοΰν Τβίρ,ία καταστήσγ) αύτοΰς των άγρών τής Κωπαΐϊοί, άντί σμένων άνταλλαγμάιτων. Ό χ. Τπουργοί «ά ΐ«ετ··ί τος τής αυριον. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΗΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚ0ϊ| κ αί _ιε>0υντής
  ΓΕΩΡ Ν. ΠΑΠΑΊ ΩΑΝΝΟΥ
  'Αΐθήναι οδος Χταδίο^ 11
  ΕίδΌ«οιοΰνται οί άξιότιμοι κ. κ. «*λάται ΐοβ
  ω οΐκου ως «αί «άντες οί επιθυμούντες ν* γ
  δι* «αραγλδ δ ηθ
  ς «άντες οί επιθυμούντες ν*
  τούτον δι* «αραγγ*λι<δν των, δτι παραληφθή ολ ή συλλογή των ύψααμάτων διΑ την έαρινήν κ*1 β·Ρ·" οχην πλουβιωτάτη (6 ά 4όψ ή *«οχην, ιΑ (>«6 πάσας
  * γραφείον
  ———————
  ΡΟΠΟΑΙΣ
  τρείς ***' ·λΑχ«Γτον μήνβς.
  ΐμία αίτησις «ιροε, 4γ·
  η,
  ««δ το *ν-
  Αθήναι 2 Άπριλΐ'ΐ
  ΜίϋΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  ι»,**- 4235, Αθηνών 120, Ά.
  ίη; 427 1)2, Κρήτης 133. Λ«·
  'Εμπορικής 101.
  ' ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ
  Ινίχί'τμ. 5 ο)ο 104 3)4, Μελι-
  ;5ς)ο 103, Αμύνης 5 ο)ο 101,
  ■α 'Ββν. 3 ο]ο 434, Λαχ«.ιο*
  2*ί)2 ο)ο 109 1)2.
  ΜΕΤΟΧΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
  ΐϊχ. Δημ. Πρίσόϊων 378, Σ. 'Α-
  Γοννήυο» 98 1;4 'Εθνικτς
  -λ 136 1)4, Πανελλ. !08 Ή
  96. Ποριτιϊοποίείίυ 11*3
  ι
  χ Σταφ. 175, Οΐνων
  145 1)1, Χ Προ'έντων
  '127, Μ*τ*λλ«ϊα 41 1)4,
  Αευβίαι 47 1)2, Έ-«ιρία
  ^ηων 120.
  ΣΤΝ ΑΛΛΑΓΜΑ
  Λονίίνοο 2522, Έ*1 Παριβ<- 7)8, Εΐκοϊ«<ΡΡ«γα<ν 20, Μάρ- ί3 Κορώνα 105. ΤΟ ΓΕΥΝΙΑ ΤΟΥ ,ΙΠλΟΙ. ΣΩΜΑΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΌΥ^ ΓΡΥΠΑΡΗ ΑΙ ΕΓΕΡΘΕΙΣΑΙ ΠΡ0ΠΟ2ΕΙΣ Η ΠΡΟΠΟΙΙΙ ΤΟΥ ΓΚΑΛΗΠ ΒΕΗ δητοίους θά «τ δπως ίιά τ£ν κλάδον τής σ/.ο- χαι -όπλομαχητιχής χρο,Χηρ(&. προχριματαονς αγώνας, ίνα βασ.στ, **' αυτών έν μέρει την κρί¬ σιν ττ,ς έχί των άγωνισμάτων τούτων. Ή 'Επιτροπή θά συνέλθη χαί πάλιν πρός λήψιν δριστΐικών άποφάβεων, με- τά τήν έχ Κερκύρας επάνοδον τού Δι- ΤΗΛΕΓΡΔΦΙΚΗ ΜΔΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤθνΡΚΙΑ 5ΕΙΙΤΑ ΔΙΑ ΧΑ Η ΈΚΑΟΓΙΙ ΤΟΙ· _*Ι ΑΪΙ Υ ΚΕΜΑΛ οποίων Ύ μένιοι, 1 Ι Άραβες, » 'Αρ- Βούλγαρος Ί"Ελ καί 1 Ί- σταφάίων _»οδ ε[χ« διέλθη την θοΰσαν νύκτα «ίς την Ταναγοβν "Ε τής πόλεως ,Ιχον τού κ. πρωθυπουργου ' - ΠΑΥΣΙΣ ποιοιΤ0ΝΣΤΗ04ΕΤ0ΤΝ ΙτΟΥΑΗΜΑΡΧΕΥΟΝΤΟΣ &_ϊ ί^*^!™^ ^«_^ί^:^ »«£*«. «υ νίας φέρουν ως τ<χς επι-- άρχών καί των πρακτόρων ρ την 8ην μ.μ. τής κ. Βε τοΰ ή είς Πειραια1 έηέ— 6η τού ατμοπλοίου «Βασίλισ Την Οην «αρετέθη ώραν τό Ι ΗΕΚΘΕΣΙΣΤΟΥ^ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΤΟ ΔΗ Μ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ νησεως 860, τήν μελιτωμέ— ψηφίαν τόν έπιφανή 'Αλβα- νην εκτέλεσιν στρατιωτικών νόν · Εαμαήλ Κεμαλ βέην. γομνασίων είς μεγάλην κλ£- ! -ί_______ μακα έν Θεσσαλία. ΤΑ ~~ -ΪΑΒΗϊΜΆΊΆ Ϊ.ΙΑ ΑΠΟιΙΙΈΙΡΑ Κ.ΑΤΑ ΤΟ_* ΤΑΦΤ ΒΙΕΝΝΗ, » 'Απριλί- Τηλεγραφήματα άπό Χάρ:ς είς τα αοθαίρετα μέτρα οί Τν'εότουρκοο κα¬ τώρθωσαν να έκλέξοον είς Κα룫ολιν καί Τζατουλτζια Μουσονλμάνους τήν άριθμητικήν <»περο των Έλλήνων είς επαρχίας, αί Παρετέθη πολοτελές γεδμα «Ις -τρ οικίαν τού βουλευτού χ. Παχβχατζτί. Ό χ Έντοδ ακολούθως μ« τ©4ς χ. κ. Μποσχιέ χα{ Μανέταν εξήλθεν ά»* τήν θηβαϊκήν πείιάία χαί εξήτασε *4ς 7Γ Το δράδν» παρετάθη γι3μ.« είς τί»ν θ(χ{κν τού χ. Δήμαρχον. Προέπιεν όπερ ωτβρικών, «ρο- μαν, Ροοφος καί ό ίοιαίτο αγγιλΟΙν γιυμα. Είς αύτο ρος αύτο* γραμματεύς κ. «αρικαθησαν οί πρεσβευταί Μαρκαντωνάκη. Ό οίόβτου ολων των ξένων Κρατών μΐ κ. Βενιζέλου δέν -β» τώ'* κοριών των, τό προ- μαζΐ, καθόσον άν»χ< των «ρββββιών καΐ χθές δια Κρήτην. 6 Τοίμκος επιτετραμμένος ^Επίσης συνώα*υα· τόν κ. έν Ολω 3*3. Εκ των ήρε— Πρωθυπουργόν καί ό 4κ των σβεοτων δέ ν παρίστατο μο- συνιΓ,ιοκτητών τής άτμθπλθ* νόν ο τη'ς Γερμανίας, όστις, ?ας Πη>έο*Λ καΐ πρόεδρος τής
  ως γνωστόν, ευρίσκεται είς κοινότητος Τσαγκαράοας μ.6
  {Κέρκυραν. λις έλΛΧον χθ*ς έξ 'Αλβξαν-
  Κατα τα έηιοορπ«α 6 «ρ*- δριίας κ.
  IV.
  -.τακος, κα-
  ββεοτής τής "Αγγλίας κ.Έλ Οώς καί ό νέος.....
  πηγαίνη **** ,τϊΐν ^Ρ^ν ™ν 314 χιλ. 9ρ- αγγελθέν άπό κοινου οΊαβη-
  *χώρησ* ι!ς(Λτ°ν *·-Π™*^· 4 ^ , μάτων «ια τήν ειρήνην, έρω
  Ο κ. Πρωθυπονργοί {δών* νά έν- τωντις αυτόν αν ^έχεται ή
  νοηση 4», Δημβρχεύων 8τι ή ίιχοκο- Πύλη τοί>ς προταθέντας βι*
  τέρα χ«ι δρθοτέρα λύσις θέλει ίοθϋ τήν «ανίσιν τού Ίταί
  των ίιαχειριζομένων το ζήτημα κου πολέμου ορους.
  κατα τα μέχρι τούδε άποτε
  βίς τας
  εκλογάς ό κ
  ΠΑΙΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΤ·
  ΟΝΤΟΣ
  ιπρυτάνχως τοϊ, Αι-πλωμαιτι-
  κου _.ό>ματος ηγ«ιρ« «ροπο
  τί
  άντικαταβτήαας τόν ρφη
  μόν ΐνάοον τόν «ροαχθέντα
  χ. Δασιο;
  παύσιν τοϋ
  Η ΝΕ Α ΚΡΗΤΙΚΗ
  ΚΥΒΕΡΛΊΙΣΙΣ
  οΊε—
  των έκογικων κα-
  ΑΙ αρχαί έμτϊθδέ'
  ζουν ν.ύθαιρέτως τούς ΓΕλ—
  ληνας να ψηφίσουν.
  Ή τάξις αηειλεΐται.
  ΑΙ -4ΥΧΑΛΙΕΙΣ ΔΙΑ
  Τ11ΛΙ ΕΙΡΙΙΧΙΙΛΐ
  Ρ11ΜΗ, * Απριλίου.
  ('ΑΟην. Πρ.).— Είς περίπτω¬
  σιν καΟ' ήν ή Πυλη ήθελεν ά-
  —ορρίψϊι τα υπέρ τής ϊίρή-
  νης διαβήματα των Δυνάμε-
  ων, * Ίταλική ναυτική
  54 ά "
  λος.
  Ό κ. ^Εντοό Ιμεινε κατενθοιχηασμέ-
  νος άπο τάς διαφόρους τοποθεσίας α*|
  τάς βι»!*άς χαλλονάς τής πόλεως.
  'Επίσης τόν σι»νεκίντισε βαθέΊβς- <| ίνθονσιώδης ντοδοχή έχ μέροος των κατοίχων. Ι Την πρωίαν αναχωρεί διά Λάρισσβτν. είς την πρόσω- κώ« έκ Παρισίων μ^τ. -« »-*- «_ ,- ·-, , ·--------- κ. Ση- ρωκ»άν*ιον ατμόπλοιον .Τί- ^τε5 «Ρθέβη είς τόν καταρτι αβν εκφράσας τήν λύπην ολο είς ανθυπασπιστήν. Χάριν Αιι6ριώτη ^ο των χαθηικοντων το» ίη- τανικός») προσκροΰσαν «ίς κλήρον τοο Σώματος Ιϊιότι τοί, ηεριέργο» τ*β βυΐλπτώ- ^*ΡΧ"κ0" ΐΓ*Ρ«Βρου. Τήν ενέργειαν τοο τόν ώ/εανόν επί τβμαχίων «ά χωρίζεται τού κ. ύττουργου τώ* ' Εξωτερικών. Ό κ. Γρνπάρης απήντησεν εϋχα- ριστων. (»«ουργοΰ σεως α,αγράφομεν δτι καί 6 βύτ^ν δ *· Νομάρχης ί(χ_,ολογ.ί ίν γου οΊιρράγη καί ήρχισε βυ Λ· « "*™·Ρ??· Λ*«*ν£- - 'λ - νέος άκόλουθος τού κ. Πρω- «^^ *«·<««, ^ς άντιγραφ.ίσα «ί« Οιζομ.νον. Οί έπιβάται έσώ ]?·_?ί^**?*' -ΥονΡθυ καί θυ«θι>ργου όνθμάζεται ©α- τ«τΡ-πλο5ν υπεβλήθη άργά τήν νύκτα βησαν. . ,„ ^°.Υ^νν/_*
  νάβ»β. ι είς το υπουργείον των Έσωτεο.νων. --------------- _„ Η. νί* «-«βίρνηβις ωρκ£-
  ΧΑΝΙΑ, » 'Απριλίοο. σις θα αρχίση αμέαως είς
  — _3ημερον μετα. μεσημβρ*, τό ΑϊγαΣον.
  ΗΪΜΪΡΑ
  ΤΟΤ ΚΑΪΖΕΡ ΣΤΗΚ ΚΕΡΚΥΡΑ
  βμόν τής νέας' Κυβερνήσε¬
  ως άποτελεσββ^ης έκ των
  Η ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΛΗΠ ΒΕΗ
  78 1)8, 1881 5 ύ)ο 61'τοορκίας Γκαλή« βέης
  1 ο) ο 55 1)2, Ραντα 4 ο)ο ν«Λ_ ν*-«"
  1)2.
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ■λ Γαλλιαή 9282 1)2, Τραπ.
  121 ΣιΙ. βε-αλίας 135
  _ , κης 95, Στχφιϊικής 174, Ον
  *» Οίνο-νεομάτων 145, Έλλην.
  Λαβρίκ 48 3)4, Σι>νά/«λαγ-
  4x1 λονϊίνον 2524.
  εατρα
  Γχω-
  >ιΤΤϊΚ0Ν.
  ΙΤΕΡΟΣΚΟΤΤΕΙΟΝ
  Αθήναις
  760.1, θεΐιιοχρ.
  (14.9),
  νατόπιν τήν εξής πρ6
  Τϊθαιν
  «θ£ωρώ καθήκον να ύψώ-
  σω τό κύπελλον υπέρ τοΰ κ.
  Ι]ρυπάρη, δστες καί ως πρβ-
  σβεοτής τής Ελλάδος έν
  Ι_.ων)Γ.όλει καί ως υπουρ-
  γός των Εξωτερικών, έτή-
  ρησ* πολιτικήν φρονήσεως
  ν.αί φ:λικών σχέσεων, «ιμαι
  Πέ «εηεισμένος ότι τήν αυ¬
  τήν πολιτικήν θέλει ακολου¬
  θήση και είς τό μέλλο ν.
  ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑ-
  ΚΤΟΡΕΙΟΤ
  VI
  'Απριλί
  νάσης, ι *<ς τβ υπουργείον των Έσωτερικών, [ τον Πρίίδρον τοά Δημοτιχοό Συμβοο- | λδο» χ. Σόλωνα, τέν μέγρι τοϋϊε ίη- Ιίιαρχίίοντα χ. ΣηλιΛριώτην χαί τόν --------- «ντιικαταστάτην το» χ. Α. Πέταν Β' ΠΑΡΙ—ΙΟΙ. λϋΓΤΑ ΠΟΥΩλλΐ-· ιν πάρεϊρον. Ου. ('Ατ>ην. Πρ.) —
  ΜΕΐΑΓΓΤσΐνΙΙΣΙΣ| 'Οχ. Πέτ*ς ίιορίζϊτα» άνηχατα- τα6 έκ -~*«-Ρ*6? *τ» το
  ' Ι βτάτης τοϋ χ. Σηλυβρΐώτη υπο τον τμ<5«λθβθν «Τιτάνΐα» «ρθσέ ΤΙ ΜΑΙΕ1ΤΤΕ Ο κ.ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ιδρον **<■>< *»»τ«στ1ίσ, *.· ίνός τάς ϊ^οα*ν *Λΐ_ίΥ^ Λάγου- --------- ' μ«ταξυ Δημάρχου χ_ί Δημοτικοϋ Σ*χ- * ° ϊϊλοίον *ο^>θισ«η.
  Τόν κ. Πρωθυπουργόν βϊ 6°νλίου έναρμονι'ο^ς σχέσεΐϊ, " ' " '
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΡΥΠΑΡΗ
  Ό κ. Γρυπάρης απαντών
  τόν Τουρκον έ
  είπών δτί 6ε
  Πομεν χθές τό €ρά<5υ είς την οικίαν τού ολίγην ώραν «ρό τής αναχωρήσεως τού «αί μας εδέχθη είς τό γραφείον τού καθ' ήν ώραν Ιψαχνε αίς τήν βιβλιοθήκην τού να δΰρη μερικα βιβλία για να διαβά ση στό βαπόρι. — "«στ* φ&ύγετε κ. Πρ<5- ροι> βϊ τδ γόητρον των ϊημοτικών 6-
  πηρεσιών. 'Βπίσης ο Χ. Νομάρχης
  ποοσκαλεί τ&ν χ. Δηναρχον νά επανέλ¬
  θη «χ τής αδείας το».
  Αί γυναΐκες εσώθησαν.
  τής «Τιτανίας» έ«έ«
  138Ο έπιβάται.
  τής «Τιτανίας» νά ήΐίν μδ-
  ΚΕΡΚΙ'ΡΑ, 2 Απρι¬
  λίου. — Τήν Την πρωϊνήν
  ώραν ο Κάϊζερ καί οί πρίγ-
  κηπες εξέδραμον είς Κρηαί
  ... ..----------- δα «»ζοΙ, έπιστρέψαντεςείς
  ορα_<μον αποζημίωσιν —δέ- ,ό «,Αχίλλειον» κατόπιν μ* αύτοκίνητα. Τήν πρωίαν ύ Αύτοκράτωρ συνειργάσθη μέ. τούς άρχηγούς τού στρα- τιωτικου καί ναυτικού Οΐ- κου τού κ. κ. ΦόνλιγκερκαΙ Φόνμιλλερ. Τήν μεσημβρί αν συν&γευμάτισε μέ τόν κυ< 1 βθη άμέσως, μεθ' 5 ή 'Επο Ιτροπεία εψήφισε τριακοσιό- -δέ- —δν ·**«τον των^*ποαταληβομέ. ά- νων β6? Αθήνας βουλευτων. ΚΕΡΚΥΡΑ, *Ζ 'Αηρι- λίου. — Άρξαμένων σήμε¬ ρον άναακαφών είς νέαν θέ¬ σιν παρα τήν μονην ·Κοτ.ββ<α- πέτρας ανευρέθησαν θεμέ— λια αρχαίου οΐκοδομήματος καί αυντρίμματα ηηλίνων έγ •/ρώμιον άγγείων. Αί άνα- βκαφαΐ παρα τήν άθλιήτητα τού καιρου αυνεχίζονται «ίς τέσσαρα διάφορα σημεΐα. ιδρϋ'σϊσ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΑΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟν ΤΗΛΓ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗ Οΐ:Χ) ΑΊΚΙΙ, Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ βερνήτην τής «Χοετζόλερν» και δύο. Γερμανους άξιωμα τικούς. Τό άπύγευμα πεζός μετα των πριγκήπων "ΑλΑ'°ς βσων της καν. αία (60) 13.12, έλάβσων 20.8 ύΐϊ«ρ- τιΪμχ^ 9.7, (10.9) 'κ*ί ι*ί*η —..."Οπως βλέπϊτε. — Και θα διαρκέση πολυ ΐίρός τόν κ τό ταςΛΖδί σαςχ — Δέν πιστ&ύω περιασότβ ρον αΓ.ί* τρείς £ως τέσσαρας ■ί" " βαίως θα τηρήση καί «ίς τό ι 4-_ μέλον «τθλιτείαν φιλικήν,τήν κ. η«· την απόφασιν τοο θέντα δημοτικόν πάρείρον δριώτην. Λ. Σηλυβρεώ «δ ΚΑΙ %ΑΑΟ ΑΑΟΡΕ- ΛΙΙΙΟΙ». ΠΟΛΕΜθν Ε¬ ί ΟΙ ΕΑΑ. ΠΛΟΙίϊΛί ΒΙΕΝΐνΗ, 9 Απριλίου 1ΤΛ . , — Αί Βιενναίαι έφημερίδες /Εν^ντιτρβφφ χ6.ν«β««μ*·; ίαίν άναγράφουν την περίεργον απόφασιν ημών διά - -.»·.- την ταΰτάριθμον είδησιν ότι τρία πάλιν 'Ελ- *ί? * Αργυρόκαστρον. Είς Πρέβεζαν καί 'Αργυ- ρόκαστρον ό λαός ύπεδεχθη ψυχρότατα τήν επιτροπήν.* | Οί χριστιανοΐ επέδωκαν είς υπουργόν ύπόμνημα δια τοΰ ότϊ'ιίου παραπονουνται έν τόνως Λια την Ρ«πό» «ί- Ο — Πολλοί ϊμπορθι σήμερον είς τήν αί θουσαν τής Φιλαρμονικ^ς Ι· Οεααν τας βάσεις τοΰ ίβρυο- μένου κατ' αύτάς 'Εμπορι- κου Συλλόγου. ( ΓΝΪΙίίίΕίϊ Λ ΤΟΥΚ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1ΙΑΤΡΑΙ, 2 Άπριλίο». — 'ΑΙβί- < · ' ' «. _,. ϊ......... ^_Ο·(ι·ΐ- την ερώτησιν μου αν ενωνται αληνεΐΒ>
  τα λεγομβνα περί προσλήψεως το» ως
  >ϋ τής 'Εθνιχής Οΐκονομίας ά-
  ρ
  ΣΕΙΣΜΟΣ
  καΊ τί 9.21'.53"
  η ΰπτ> τού »ε[-ιο-
  Άβτεροσκοπείο» μικροσε»·
  ιτροελθοθσαι ι* Δ. καΐ
  235
  δλ-α έν γένει τα. Κράτη μβτα
  των οποίων διατηρει καί φι¬
  λικάς σχέσεις.
  Τό γεΰμα παρετάΐθημέχρι
  τής 11ης νυκτβρινής ώρας
  ϊληξε Τϋ δι' ολίγων λέξι ών
  τας ύ«οίας ό κ. υπουργός
  των ' Εξωτερικών είπεν.
  — Αίσθάνθμαι βαθυτάτην
  βυγ-κήνησΐ'ΐ — «?«εν ο κ. ο-
  «ουργός — δια τήν εγκάρδι¬
  ον εκδήλωσιν τοΰ __ιπλωμα-
  , , . τικοΰ ~Βο>ματος επί τή προσε
  Κι/προν (Πανελληνιος; χ4^ άναχωρήσεε μου. Αίσθά
  *. μ. Εΐ« Σμύρνην «αί Μιτυλήνην νομα6 ,ήν ανάγκην να έκφρά
  Λγαριχον) μεβη^δριαν. Είς Η- βω τήν βύγνωμοσύνην έμθΰ
  «ν Οιχννουλάτου) μεσημίρίαν. Εί; χΛ ^ τ3τς συζύγθυ μου.
  |1»ν (Πανταλέοντος) 8 π. μ.
  ΙΥΑΡΟΜΕΙΟΝ
  ΓΡΙΤΗ, 3 Μαρτίοχ Είς
  χχί
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ϊχβώνββ.— Ό χ. Π. Γ.
  : ΙΙρόξενός μας άν Κωνστάν-
  ι ή έκ Κωνσταντίνου»όλεως κ.
  • Ρόντοι>, Λ—' ' "
  ΗΥΙΤΕΡΠΚΕΑΝΕΙΟΣ
  ΙΗΝΙΚ. ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ
  Γνωβτοποι«Ζ δτι
  ιοιτΑοιον α(>τής «Θεμιστοκλής;
  .ωΡ«ί έκ Πειραιώς διά Σμύρνην την
  -Ρίχοντος ημέραν Τ.τάρτην, Οβλ.
  *ν«χλΐόσ»ι την 7ην.
  * Πιυαιώς θάναχωρήσ»} μ«σφ Κα-
  *«>ν -- Π_τ()ων χα_> ,^§{αν £,£ Ν
  Γι> την -ΐρρσεχή Δευτέραν &
  •"/όντος χ»ί ώραν 7ην μ μ.
  Άβήνχ»ς τή 3 Απριλίου 1912.
  (Έ* τής Διευθύνσεως)
  *1ΤΡΒ0ΤΙΚΟΣ ΟΑΤΜΠΟΣ,,
  Ι'Ήι^ητιχόν Συ]
  Ρ«. ^τ.υ'Α'6ήν°
  "♦•ττμην τής έ,τησι'ι
  ευβε^ς τ^ν ^,-^,
  .•λιο^ ^4 χαλοϋντ
  Συμβουλιον έν
  Αθήναις
  άπαρτίας
  •τησίας τακτικης σο-
  τών μιτάχων τήν πρώτην
  ι.*, χαλοϋνται οί κ. κ. μ<έ- 01 ** 'Ρθβίλθωσιν είς τα γοαφεία ( Τ.-.,.~ .. -^ ,^φγ—γ Κορια- Χ*ι ώρϊν 10 -. μ. Ίίς δευτέραν συ- V ή συνέλ^Λΐς χατά τό >ά Καταστ*-:ικο.ϋ λογίζ»ται
  ΐ! ο'β«δήχοτε χαί 5ν ή ό άριθ-
  ('13χ, τοδ γραφείον))
  ΤΡ»ΊΙ_Α Μ ΕΑΑΛαΤσ
  ΔΑΝΕΙΟΝ 4 ο) ο 1910
  ά-
  β*5- τ<τλΟυ« των όμολογιών ε *ϊωγή των «ροσωρινών τίτλων ''Ζ«τιχών άποϊείξεων έγγΡ«ή« ων ε (Ρΐλι0·α ν' άποταί6ώ«ι διά την άν- ^ £ «-οκαταστήματα ή- μή το3 -χ^^'ο,, 19)1 1912 ίνεργείται ηδη («γ» «*ρά τή 'Ε- το3 ΥαΟΥΡΓίΟΥΣΚΕΨΙΣ Τ Ι Α Φ ΕΩΡΑ Κίς τό <>«ουργ«ίον τώνΝαυ
  'ΐΐκών εϊγιν* χθ£ς τήν Κην ά-
  «ογευματινήν ώραν ύπουργε
  >ή βυβ/εψις, είς την οποίαν
  έλαβον μέρος ό κ. Πρωθυ-
  τ?ουργός καί ο£ ύηουργοιτώί'
  Οίκονομικών καί ' Εξωτερι¬
  κών κ./.· Κορομηλάς καί
  ά
  ως;
  Είς 'τήν ερώτησιν ταύτην
  τοΰ συντάκτου μας ό κ. Πρω-
  θυπουργός ΰψωσ« τας χεί¬
  ρας είς θέσιν άγνοίας, έμβι-
  δίασ« αφιγγοβιδώς κάτω άπό
  τ» γυαλιά το^> καί έψιθύρισε

  τάς νοαίμους ηνεχείας. Τήν Ιπτ,ρεσί. >1μ%Ϊ({)'πλοΐα συνελήφθη- '*? «αρανομίας τας διαπρα
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ»
  πολεμιφό—
  διάφορα άλλα «Ιδη
  χαρακτηρισθέντα ως άποτί-
  λαθρεμπόριον «·>λέ--
  ληστείας καί την £λλ«ι«
  ασφαλείας.
  — Τουλάχιστον βϊνβ άλη·
  Οές, κ. ΠρόεΠρε, δτι ύημο>
  σιευΐτακ άπόψΐ Διάταγμα δι
  ορισμο'^ ως υπουργοΰ τοΰκ.
  Στρέί'τ; Ε£χ& κυκλοφορήσει
  ευρύτατα χθες ή διάδοσις δ¬
  τι ό κ. —ίτρέϊτ διωρίζετο 6-
  •πουργός.
  — νΟχι δ^ δίνβ άληθϊς ά-
  πήντν,σΐν δ κ. Πρωθυπουρ-·
  γός. ·*.·5τό τουλάχιστον τό
  διαψεύδω κατηγορηματι¬
  κάς.
  Αύτα. μάς είπεν Λ κ. Πρω-
  θυπουργός κατελθών ακο¬
  λούθως της οικίαι τού, εισ¬
  ελθών είς τήν άνοζ,μένουσαν
  άμαξαι· τού καί άνοιχωρήσας
  μέ τόν κ. ΛΙαρκαντωνάκην.
  ΤμεριΙανΓσΓ
  ΠαΡΑΘΕΤΟΥΣΑ ΓΕΥιΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ.
  ΣΥΜΒΟΥΛΙϋΥ
  τής Απο¬
  φάσεως εκοινοποιήθη καί ό διορισμό'ς
  τού ως αναπλη'ρωτοϋ το3 Δτρ.άρ'χΐο,με
  την σΐΛΐτχαίιν όπως σνγκ»λίΐΓρ σήμε¬
  ρον τήν 7ην μ.μ. το Δημοτικόν Σι*μ-
  βοιΐλΐον ΐϊί συνίίρίασιν καί τηλενρα"ίή
  σγΐ είς τό νκ. Δήμαρχον βπως έ.1 Οτι ά¬
  μέσως «κ τής αδείας τού καί τρ(&%
  «ίς την τιμωρίαν των Οπαλλήλον των
  άνχμΐχθίηων είς τήν πληρωμήν των
  314 χιλ. ϊραχμών.
  Κατόπιν αυτού σήμερον καιτά την α¬
  νωτέρω ί,,ΐαν θά συνέλθη το Δ^οτΐ-
  πάλιν ίιτί τής υποθέσεως. Μ«τά ττ·ν
  σονεδρίατν πιθανώτατα ό νέος ϊτααρ-
  χεύων να ι:ρο€ή είς την, άκύρωτ,ν το5
  έντάλμχτ^ς τού ΰπαγραφιέντος
  τοα.
  Αί άν λίγω έφημβρίδες
  προαθέτουν δτι επί ενός ίν
  των τριών άτμοπλοίων έπέ-
  βαινεν καί είς Τοΰρκος ά-
  μα
  ΕΙΣ ΤΊ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
  Η ΝΙΚΗ 'ΓΟΥ ΚΟΙΜΕΙ
  ΤΑΤΟ1·
  ! «ίφ*ί·
  V
  ά*αντή<τ|χ«τΤΓΓρτ)μΛ:δα Ι 'Εβεδαίωσιν ϊμως δτι *ντο« -της *?ο- Ε· —- -τα— αΐ_ΟΑ~ «χοΰς έδίοαάΪΛς θά γίνχι ή ΰΐνθωργική Ι Ζ. Ι Α Ζ ϋ Π Ο Α Ζ μεταρρύθμισις συ^πληρουμένων μόνον των υπουργείων τής 'ΕΘνικής Οί*«νο- ! μί« *αΐ των Ναοτοκών. ΙΙερί των χροσώ—ο,ν, εΐκεν ίτι μονον 4 Χ· -«*«- Απριλίου.— Τήν 2αν μ. ζέλος γνωρίζει και ουδείς «λλος. 'Α στρατιηγός κ. Έντοΰ 2- ί *έψυ(τ* 'τάσαιν άνακοίνωβ«ν *ερΐ τω ύ6 ] χροσώπων προσβίσας ότι δϊ ά ΕΝΘΟΥΣΙίΙΔΗΣΥΠΔΟΟΧΗ βΗΒΑΙ, 2 μ. αφίκετο ό φ ίππος συνοδευομινος ΰπ6 των χ. Μποσκι* καί Μανέτα έπίσης κ. των ά- Κ«Λί)ΠΟΑΙ_ί, £ Ι'Α Π) η Ή ιτάλις είνε βημ*ιο«τ6λιστος καί χολλβχοϋ «χούν άνεγερβη άψίϊες. Οί βουλευτού κ.κ. Κύριλλος καί Πά ζή καθώς και 6 Δήμαρχος κ. τώ Ζεγγίνης «Ιχον έκκινήσει βιπό τής με- «ριλίοο. (Άθ. Π?.)— 'Εξ*λέ γησαν οριστικώς μέχρι τοΰ -. τού νρήματα,'«ροώρισμέ δέ 1 1Ο 6ουλευτ*ί άνήκον- σημδρίας «χεδον ϊφιπποι δπως ύποϊε- να δια στρατόν τής Τρι«ο« τες είς τό Κομιτάτον «"Βνω χθούν τον στρατηγόν, όστις ήρχετο με >
  Είς |ίό ξενοδοχεΣον τής
  Είς τέ άπέβλεπεν ή σύσκβ-' «ΛΙεγάλης Βρεττανίας» τήν
  ψ6ς α<ίτη δέν έτγνώσθη έξ έ-1 »^ν Εσπερινήν τής χθες πα- «ισήμθυ άνακοινώσβως των ρετέθη γεΰμα «ίς τήν Α.ν. άνωτίρω κ.κ. οπουργών μή τόν διάδοχον Κωνσταντίνον 0«λησ*ντων να άνακοινώ-- έκ μέρους τής ένταΰθα παρ* πιδημούσης «λουαίας 'Αμ*- ρικανίδος κ. Αίτζ. σουν τ&ττοτκ σαφές. 7 Επληροφορήθημεν όμως έξ άλλης α^>θ«ντικής πηγ^ς,
  «τι λόγος τής χθβσινής συ-
  ήτο ή άναχώρησις
  ς ή , χρς
  τού κ. ΙΙρωθυπουργοίΙ, όστις
  «ρΐν η φύγη έξ Αθηνών ή-
  θέλησε. να «χη κατα τό πλεί¬
  στον τακτοποιήση καί καθορί
  ση δαον τό δυνατόν άπαρέγ-
  κλιτον τήν πορεία.ν καί εξέ¬
  λιξιν των σοβαρωτέρου έκ-
  ρεμών ζητημάτων
  κρεμων ____________
  Ή 'νηουργική σύσκβψις«α
  ρβτάθη επί μίαν καί ήμίσ«ι-
  αν σχεδόν ώραν, τοΰ κ. Γρυ
  πάρη -ίναχωρήβαντος πρωτή
  «ρα.
  Την πρωίαν ό κ. Πρωθυ-
  «ουργός είχεν άνέλθβι «ίς
  τα- 'Ανάκτορα καί είχβ συ¬
  νεργασθή και μ« 'βόν Βασι-
  λέα «λέον τής μιβής ώρας.
  ΊΤ-μκηΠ
  ΪΤΑΣΙΑΣΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ.
  Την πρ·»«χή Πεμπτην έν τΤ) μεγάλη
  αιθούση τού Παρθ«ναγωγείου Πειραιώς
  ά'ό/εται ή δίχη των 14 ναατώνχαί ε¬
  νός ϊιόπου οΐτινες εστασιασχν επι τού
  «ωοηκτούΰ (γΠ, Αβέρωφ» μ·τα την
  γνωστήν προσάραξίν τού έν τφ λιμένι
  ΐΜθύβ , ,
  Πρόεδρος τοδ Να,υτοδιχΐειθΐ» ωρίσθη
  ίαρχο<; κ. Κανελλο«βολοςχ*1 Βασιλ. 'ΕΛίτροπος ο ««ίσης άντιχλοι- αρχος κ. Βλ*χά«ουλος. Τα λοιχά μέλιτ) τοδ Δτκβστηρίου θά δρισθώσιν Αντίς τής ς ζ Είς αύτ?» πλήν τής Α. Κ", τού Διαδόχου παρεκάθηαεν ό ύπασπιστής αύτοΰ κ. Α«6ί δης, ο αύλάρχης κ. ΙΙΛβρκά ό ύ $ ί ης, ρχης ρ της, ό ύ«ασ«ιστης το$ «ρίγ- κηπθς 'Ανδρέθυ κ. ΛΙ*τα- ξας μβτα τής συζύγου τού, καί έ,να περεπιδημουν γαλλι κόν ζευγος. Λ«*τα τό γεΰμα τό οποίον διήρκεσε μέχρι τής ΙΟης ή Α. 1·. ό Διάδοχος άνβχω- ρησε μ&ταβας είς τό Δημοτι κόν θέατρον, δτΜ>υ ή κ. Δουγ
  καν <διδ« την δευτέραν χο¬ ρευτικήν της έσπερδα. 'ΙΙ -αραθέσασα τ<5 γβΰμα κ. Αίτζ «εριωδευσε πρότών έορτών τοδ Πάσχα έη' αύτο κινήτου ολόκληρον τήν Πβλο «όννησον. ΒΛετ' ολίγας δεή- ιμέρας θα συνεχίση τήν πβρι οδείαν της είς τήν _5τερεαν καί τήν Οβσααλίαν. Ο ΚΑΡίΙΝΑΑΙΟΙ ΑΕΛΒΑΛ και ο πειρασμοσ λίτιδο^. «*—_■_■ τάς ωραίας αύτάς χορίας τής άρΐστο- κρατίας, μία χαλλονή, ή δποία ίσως έκαμε τ^ν σεβασμιότατον ν1 άνάψιι, α¬ ποκλείομεν αύτοίις τοίις «άγίους» άπο τάς συναναστρο^άς μας χ*ί δλα ίιορ- θώνονται.» "Όπως και ϊγινεν. ΟΑΙΥΛΛΗΠΤΟΣ ΣϋΦΕΡ-ΦΑίτΤΑΣΜΑ ΟΙ ΛΗΣΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤ0Κ1ΝΗΤ0 τ>αι αί άνωτέρ ωσυμβάσεις.
  Ό κ. Στρέϊτ ένετάλη ήοη μ6λις έ-
  είς τήν θέσιν τοο νά προβή
  τάς κατάλληλον ενεργείας παρά
  είς
  ρΐς καί ΠρόΌδος» μβταξύτών , τήν συνοιϊβίαν τού ϊια τοΰ χωρίου Μοο-
  ή άβΛνομία τρέχει ίπίσης επί τα Τχνη
  το^, χωρίς να κατορθώσΐβ άκ.ό'μη νά τον
  βϋΧλά€γ).
  Έξηκριβώθτι μόνον 1~Λ κατώκει τε-
  λΐ^ταίως είς την όϊον Ό^ντονέρ 96
  μετά τής ωραίας συζύγου τού. "Οτι είς
  την κατοικίαν, εν* διαμίρισμα. β-/ετι-
  κώς φθηνόν, βονηρχοντο τ* μέλη τής
  συμμορίας κ«Ί κατέστοωνον τα σχέδιά
  των. "Οταν ή άστυνομια ο'
  δτι δ Βαλε ήτο ή ψνχη τής
  έλαβε τό.ν κόπον νά '6ν επισκεφθή είς
  Ό& μέγαρον τοι>, !ι*στυχώς δμως ίι' αό- |
  | την ό ληστής τού αύτοκινήτου μετϊτής
  ωραίας σύζυγον τού είχον ήδη έγκατα-
  I
  λείψει Ά άσυλον των.
  ' Ή κατοικία τού Βαλέ φαίνεται 8τι
  χφιθή ρς^ ρ
  ρον ϊε θά γίνη *«ί ή λοιπή ΰ-οοργική
  μ«τ*ρρύθ«.ι«ις. Είί τήν άρ,ώττ,σιν «βίος
  θ' άντικβταστήβη τον κ. Γρ»π4ρην 4-
  πήντησε *ιθ*νώς 0 κ. λ
  ί δ
  πήντησε θνς 0 ρμηάϊ,
  θανώς δμως καί δ κ. Β«νιζέλος. Π·ρΙ
  .άν*6ολήί των εργασιών «τ/ν Ββλίίς, ■
  «Ιχ«ν δτι εγένετο τοιαύτη σκέψις» 4-
  δηλον δίΜΰς δν θα χρ«γματο«οΐϊ}7ί
  σάν νά
  ρμ
  μεγάλτ( έ&ρ-
  'Εν τιάτοις «ρέχει νά
  τή Αύστριαχή Κι*6ερνή^ει. Είς παρό- «τι καί οί γυμν«ι»χα1!«ς(κα1 ο·1 φοι-
  μοΐα δέ ίιαδήματα θά ίιατανθοάν νά τηταί, ϊέν συνετ«,λεσαν λιγο ΤΛ« τβ
  δέ οΊαβή'μ,χτα Θά ίιαταχθοΐν
  προβούν καί δλοι οί κατά τόπονις ίι-
  ί άντιχρόσωΐίοι τής Έλλά·
  έ άή
  δος. Άικολούθως θέλει άναθεωρηθή τδ
  ϊασμολάγιθν και θά καταρτισθούν *λέ».
  ον έκ νέον» αί μετά των ξενων Κρατών
  ;, άλλά επί δρων χαί βάσεων
  τοιούτων, ωστε χαί ή έξωτεριχή
  άγορά τήί έθνιχής παραγωγής ούδε-
  μβίωσιν νά υφίσταται.
  '0τέρ*5
  μ
  Πολύ Ραρί> εφάνη ·ίς τήν άριστο-
  χρατίαν των ρασοφορων τής Ρώμης ή
  απαγόρευσις την οποίαν εξέδωκεν *-
  σχάτω; έ Π4π*ς είς τοί,ς άξιωματοά- μέχρ. τοϋϊ. /φαίνοντο άσύλληπτοι. . ? , -
  χους «δ Βατ,χανού 8,ως άποφ.ύγο^ Πί, <^*<™ ™ £ *"!£ ^ρ^φα^στήμοιτος^^οον-.γκ καί να παριστανται βις γΐυμ,ατα και εορ- "■ ^αρνιε και τοο Βαλ*. η βϋλληψις τάς, βίς τάς οποίας αί γυναίκες πά- των ^"Ι*·7"*1 άπ* "ινΜ<ί ·'« στιν* ροικτιάζουν γυμνά τα στήθη, τον λαι- ν·^. μόν χαί τής πλάταις. { "Οσον άφορ| τον Μπονο τον «βωφ«ρ- θά εξορισθη λβι«6ν το ντβκολτέ ά~0 ?*ν:<*σμα» αΐ>τ6ς παραμένει πάντοτε
  ασύλληπτος. Ή άστυνομία την μ'αν
  στιγαην ευρίσκει τα ίχνη τοο καί τήν
  8«ΡΑΑΑ·,Ϊ...
  νβίς !τι 1 ».
  μεγάλη προμήθηα-----πνρομα/ιιχων.
  Είνε γνωστόν άλλως τε ότι οί λη¬
  σταί τού αότοκινήτου άντέταξαν άπηλ-
  πισαίνην άμυναν διά δραχυκάνων επανα
  χόμ,ενος είς Αθήνας περί τα τέλη τής
  παρούσης έ&ϊομάϊος. Έπίσης πολίι τα¬
  χέως αφικνείται καί ό κ. Γούναρης.
  Ώς πρός τόν κ. Ραλλην εγνώσθη
  χθές δτι ευρισκόμενος ο5τος άπο ημε¬
  ρών «ΐς την Ίσθμίαν χαί φιλοξενοί-
  τα γειιματ« και τας συναναστροφας,
  χαί
  :Άλ-
  λά τότε μάχ τοιαύτη χαινοτομία θά έ-
  σωστήν έπανάβταβιιν είς τήν
  των κυρίων, επανάστασιν
  άγνωστον μέχρι τοί>3* είς τα χρονιχά
  των έορτών καί σι>ν»ναστροφών τής α¬
  νωτέρας κοινωνικήν τάξεως χαί θά εί-
  ληπτ^ών'δπλων είς τό'Σαντιλύ. Τα «"?Οί «« ?1ν ί^λ,ν Μίνϊλ.ρ &πό
  .'„, .. ... .ι....._..„'_.. -.γ τ»_ιι τού γαμδρου τουτο» χ. Μανίτα, ίιερ-
  βΰρεθέντα είς την κατοικίαν τού Βαλε
  σήγε πνεΰαα πουριτανισμοΰ,
  ϊ ϊέ έά δ ί
  δ-
  ρμ, ό
  ποϊον ϊέν έπ«χράτει οδτβ «ίς τήν επο¬
  χήν των άσκητών χαί των μαρτύρων,
  αντίθετον !ε εντελώς πρός τάς παρα-
  δίγμένας σαΛ»τ)θ«ίας τού ε!ικοστο5 αιώ¬
  νος.
  Ώί λόγος τής αιφνηδίας αυτής έ-
  ^δάβίως τοΟ Ποί-α είς τα δικαιώ-
  ματα των κυρίων φαίν«ται ότι ε!ν« δ
  καρδινάλιος γραιμψιατ«υς τού Παπιχοό
  Κράτου·ς Μέρυ Δελδάλ, τδν οποίον έ-
  σκανδάλισαν χολί» οί ώραίοι χαί άφρό
  άλλην τα χάνε. χωο',ς έλπ(δα νά τ* έ- ^* ¥«ν«ΰ αυτού «»»τήμ«βς π?δς
  τα έγκαταλειφθεντ» παρα των
  Διευθύνων παντοτε ·?ο μυστηριωδες ·'?
  σταχτί τού αυτοκίνητον δ Μπονιέ τΡ*- ί
  χ*ι άκαταπαύστως είς τα τέσσαρα ση-
  μ«ία τής Γαλλίας> Σήμερον είς τάς
  βορείοος επαρχίας, αυριον είς τάς με-
  σημβρινάς, την έπομίνην είς τάς 8υ-
  τικάς.
  Παντού τόν βλίίπουν %αί «ουθενα 8έν
  τον ευρίσκουν. |
  Διά το περίεργον τού πράγματοςσάς
  μεταφράζομεν τήν εξής έγχόκλϊθν τοδ
  τού Πουύ ντου Ντέμ (κεν-
  γ«ται τάς ημέρας τοι> ίν
  λ-
  ττ}ταί, ϊέν συνετέλεσαν λιγο
  ρ βΰ-ιό χαντ/γύρι.
  Παληαί άγ
  τίας ενός κ«λλ»ν3*ρίοΐ>, άνευρ
  ν.αί τ6 άΐττα,ένιο γέλοιο έξεχύβη
  ύ ί ά η
  άΐττα,ένο γ ξχη
  καί χλούσι», κ*ί άπο την
  Άσχολεϊται ίέ κυρίως δ χ.
  είς την-----χελαγοδρομίαν. "Εχ»ι
  ίνα κέτερο καί άπό το πρωί ϊως το
  'βράϊυ ϊιατλέει με αϋτο τ^ν Κορινθια-
  ιχον ντιριζάρων μίνος τοι>.
  ΓΈΝΝΗΣΊΣ
  ΝΕΟΝ 'ΣΙΑΗλΜΝ ΑίΕΑΦϋΝ,
  'Περίεργον φαινόμενον Τερατολογίας
  __. . . αγγέλλεται άπθ τήν χώραν των Ότ-
  τρικήν επαρχίαν τής Γαλλίας) σχετι- νησι'ν* νάΐπιταχύνη τάς ενεργείας της | τεντίτων ή γέννησίς δύο ϊιίύμων οΤτι-
  Τήν 12 μ. μ. τής χθές είς τον Πε»·
  ραιά συνεπλάικη<'αν παρα την λιωφ*· ρον Σωικρατοος, κάτωθεν ακριβώς τοδ Δημ&τιχού θεατρον, Ινεχεν προηγου<ι«. νων αφορμών, οί Χ. Παπαζογλοος χαί Α. Κο>φογιάννης ή Δημητρέλος. 'Α-
  ποτέλεσμα τής σομπλοχής υπήρξεν 4
  σοβαράς τιραυματΜμος τοδ ϊϋ»τέρο» ί>«4
  τοΰ πρώτο'υ 'ς τήν νε<ρβι_χήν χώραν ϊιά μαχαίρας. Ό ϊράστης μ«τά την πράξιν τοβ ε¬ τράπη είς φυγήν. Ό τρανματίας μετεφέρθη ·Ις τ« Ζάννϊΐον ΝοσοχομεΓθΛ». Π»?ί τη« Γ,ωής τθι> δλίγιβτβι έλ-
  πίϊες ί
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  Τί» ":ΕΝΙ Ε10Ρ. ΣΥΜΒΑΣΕΟΝ
  Αί έξορ'μήσασαι τώρα τελευταία άπο
  δλα τα σημ»ία τού Κράτους ίιαμαρτυ-
  ρίαι γιά την άκρίβεια τής Έλληνιχής
  ζωής ήρχι'^ ν* χ4μνο«ν τήν Κυίέρ-
  Η ΣΤΜΜΕΤΟΧΗ_ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
  "Υπο την προεδρείον τής Α. Τ. το3
  Δια;ϊ6χοι>, συνήλθε χθές την 11 1)2
  π. μ. είς συνερίασιν ή έπιτροπή^ των
  Όλυμπίαχών Άγώνων χαί συνεζήτησε
  —«ρί τής συμμετοχής τής Έλλάίος
  *!ς τοΰί προσεχ«ίς Όλυμπιακοΰς α¬
  γώνας, οίτινες θά γίνουν είς Στοχχολ-
  ν. ,
  Ή 'ΕπΓΤΡθΛή «ριν χαθορισ·ο χοι»ς «κ
  μην.
  σκανδάλισαν χολί» οί ώραίοι χαί άφρό-
  πλαστοι γυμνοί λα:μοί χαί ώμοι των
  ικυριών χατά τλ γε&μα το« χομητος
  καί τής κομή—ής φόν Μοί;λβεργκ εί; ν*μοι>στ_κι χα{
  τήν Γερμανικήν πρεσβείαν. | (1.59).
  κώς μέ τλ.... ταξείδιον τοό Μπονο.
  «,Ο Μπονο διήλθε διά τοό Πραντέλ
  τήν 8ην τρέχ. (ν.ή.) «αί ακριβώς τήν
  γιά την φορολογιχήν ιέλάφρ-νσ»ν των
  •ίίών τής πρ.ώτη; άνάγκης.
  Καί έχουσα ί*π' όψιν ή
  μαίους άΒιλφοός».
  Με την διαφοράν 8τι την φοράν αύ¬
  την τα 2ιίο δίϊυμα είνε θήλεα. "Επί
  νει ήδη μετά μεγάλη ς ι—;ουδής
  πάντα τα προκαταρκτικά τής αναθεω¬
  ρήσεως ταύτης.
  πριγοιη·πέσσα φόν Μπύλωφ μέ τον σύ- Ι 'Βντος τοΰ αύτοκινή"το!> όπήρχε 6αλ?- ' Οί>τω χθές δ κ. Πρωθυποι>ργ0ς μ«-
  ζογβν της, πρώην άρχικαγγελάρ^ν τής ' ' " ' ^ '" ' ' * ' ' " '' -1 '--------:"" """ '™-""
  Γερμανίας, ή χομησσα Σαλδιατη, ή
  Λανσελόττη χαί άλλαι
  πριγκηπεσ<»α κυρίαι τής των οποίων τάς πλείστας έπροίχισεν ή ότι φύσις μέ υπέροχον καλλονήν χαϊ μο- $' ναίιχά θέλγητρα. Ο» πάλλεοκοι ώμοι, οί κύκνειθί λαιμοί, τα άλαβάστρινα στήθη αί έ'ξοχο: κοκλ[χα: γραμμαί των ώραίων αυτών γυναικών είοήνεγκον «ίς πειρΜμον τδν καϊήλένον τ^ν χαρίινά- λ'.ον χαί έσπευσε...νά χάμτ^ τα παρά- πονά τοι> είς τδν Παπαν.
  «Κάλι ί.ν
  -. είς ίνα δκρον τής οποίας διεχρί- ' τέδη «!ς τδ &πο!>ργείον των
  ν«το ίνα αίματωμίνον προσόψιον». ( ριχών μβτά τού κ. Κορομηλά χαί έχ«ί
  Τί σάς λέγουν 2λαι αύται α! λε- αμφότεροι σκνεσκέφθΓ,βαν
  τον χ.
  τούτω
  κτοαεοειαι καΐ συγχρόνως το γεγονδς Γρυπαρην, τον κ. ώτρειτ, επι τούτω
  δτι ένω δ Μχονδ άνεγνωρίββη παρά των προσκληθέντα, χι»ί τδν τμηματάρχην
  φτ^νομικών όργένων ά?^ *ν τού- τού συμδατικοϋ χ. Λεβίίην, ίιά τ^ ζη-
  τοις έλ.ύθερος νά εξακολουθήση τδν τημα τής χαταγγελίας των μετά των
  τοις έλιύθερος νά εξακολουθήση
  δρόμον τού....
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
  τημα τής καταγγελίας των μετα των
  »·*..... ι^—--..· -..— λ».νΛ.» συμδα^εων
  ήνωιμένων
  4ην μ.μ. Έφορο.ΰσε στακτί επανοφώρι ότι πρδ παντός αλλοο τήν άναθεωρη- . .
  των σωφέρ καί στακτί χασκέϊτο. Τδν σιν τοό δασμολογιον» πρέπ*ι νά επι- πλέον^ δμως οί^όργανισμοί των δυο νέων
  ΐάνεγνωρίσαμεν άπδ τδ ξαν(β μεγαλο σπεύτη γιά νά φθηνήνη ή ζωή, προδα'ι-
  " το άνάστημά τού, '* ' "---------"' "■
  «ίς το σταχτί αΰτο
  κίνητον α φέρον τδν αριθ. 68—Τ—6.
  είνε αύτοτελείς,
  καθ' 8λα τίλειοι, ή &έ ένωσις 8πως καί
  είς τοΰς Σιαμαίους άϊελφοΰς, γίνεται
  είς τον θώρακα. Είνε ?μως άσθενεστα-
  τη χαί έλπίζεται ίτι & άποχωρισμδς
  των θά επιτευχθή.
  Τα δόο ήνωμίνα ίίδϋμα βρίφη είνε
  ΑΙΑΡΣ&ΚΕΙΜΕΣ
  ΓΑΜΟΙ
  Διά π«ς γινησομένοος γ_μ»ι>ς &
  ΤΣ0ΪΤΣ08
  έτοιμάζει είς τ* 4ργοστάοιδν_ το»
  χλβχτων έπίπλων, πρωτοφβνη οΐά
  Αθήνας κι . .
  λόγων χαί ίι' υλικών ευρωηιαιχ&ν *&
  τα ταύτα χάνιστρα προϊτιθεμένη «αί ή
  χαλλιτ«χν(α τοΰ
  ΤΣΟΤΤΣΟΤ
  αποτελεί !ν . _
  των έχ·λεχ,τών ανθέων τού των
  4* των 11 Αχ«ε«φέ«*ν «4*
  τού, 'Εξαιρε,τΐχ&ς Μ ·»α •Αί
  γάμοος δ
  ΤΣΟΤΤ2ΟΓ
  εχει πληβμονήν λεβχών *ν*έ*«.
  Τό κ*τά«ηημ* «δ*ο ίιβοιβΐν·» Τ*
  «χάστης παραγγελίβς.
  ΣτΛίβι» 16. 'ΑρΛ. ττίλ. 171.
  ϊρ'>μοι
  ί
  χθες οί πέριξ τού
  λί !?
  1
  την ϊόξαν, τίιν
  ξ ρ ρμ ή ξ,
  τής Έλλάϊος. κίνησιν /αί την ζωήν, τήν δποίαν !εκ* _
  Τδ μέτρον το3το έχρίθη ώς άναγ- · πέντι /);χ*οων 5ι*κοιπαί, τοΰς τάς είχον της Κρήτης χωλΛΐτβι
  καίον νά προηγηθή τής αναθεωρήσεως | στερήσε':. *»* ^ΧΤ^^ζ'"!!Γ
  τού ίασμολογίοΐί, ίιίτι αδτη ίέν είνε Ι Αί *;σακειάϊες χχροόμβναι, πετ*- λην *. Ν«.
  ά ή όώϊ'ί ί ά ώ ίξθύ
  ΠΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  πωλείτβι ·τοΑς β>4»Μ»ς
  •Οσον άφορ$ τόν Βαλε. τον περίφη- τού οα-μοΛ»-;ι««, 6ΐ«τ» ^«ιη «*» ·»ν» ■ αι α^^κλιι^ϊϊ ^^«ι^λ»-., »..»— .-,· — -_ · -- . " α
  μόν Βαλε, ο δποίος φαίνεται δτι ήτο ό ϊΐ/νατον νά πραγματοποιηθή ούβιώίης 'χταί, καλ,οκαιριναί πειά τωρα^ ΐξψ- στημ« τού «ρΜ^Ββ« Ι«« *. »·
  είνε μ(β άπδ πβ*γμ*τιχ«ς άρχηγδς τής β»μμορίας, χαί άποτελεσματική έφ' δίθν όφίστοτν. ι θηβαν είς τοίις ίρόμ&υς, χαί ν,Λ ίρ- ρωνιτ»χ_. _ . _._____Μ
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ »
  ιδι» Ί™1
  -.ΠΕΤΡΟΥ ΝΤΕΚΟΥΡΣΕΛ____
  ΔΑΚΡΥΟΠΟΤΙΣΜΕΝΗ
  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Ή Λιάνα έσηκώθη*» πολύ πρωΐ «αί
  ?·έτ«ξε νά της ίτοψ,ά'σουν τ* άλογον
  της. Ιππεοοε γ.* ίφνγ( καλπάζοιχΐα.
  Τό μέρθί, είς τ0 Οποίον «Τχαν δώ-
  β«ι ραντεβού ήτο ίνα πάλαι* καί μι-
  *ρδ χιδσχι έγχαταλελειμμίνο...
  Ή Λίαν* μ0Α:ς ίφ&β(Γΐν ,—#η(Τίν
  «λαφβ. χατω Μ τ* *λο^ν ^
  »«·.ν εις ίνα 3έν?ρον, κ«ί «'τρεξεν
  •Ις το κιόσκι. Ένίυ.,<τΙν 2τι «ν *** χανε!? άχ6μη «χ,?> *λλά μ6λ(ς ·|νοιξ< χλιϊξ.ως ί,ί?νγί των λίων Ο Ζεραρ τττο ,χ,ί! ^ν {πίρ('μ,νι. Τέέύ ^α!Καΐ8μωςίένέγύρΐ« κβφάλι —ι». 'Α*θυμ6ισμένος *{- τρ·*·*, χρβτώ » άλ Ι ?' έ?ί|τ0 β»βιβμένος «*<ψιιβ χβί τά μάτια το» Ό Ζεραρ & νά ι *, > άγων,,ν,
  ιάνα, άχουμβώσα τ0 γαντω-
  μένο χέθ! της είς τόν ώμ°ν τού άγα-
  πημένοι* τη*.
  — 'ΕτχεπτονοιΛ'α νά π*θάνω,'Λιά-
  να, απήντησεν ό νέος μέ φωνήν πνιγ-
  μένην, γιατί ςρ-ελχίσβηικα *«ιά πώς
  τ)ά ιίρχίσουνα.
  — *Ω! άμ/φ«6άλεις λοιπον γιά Την
  άγά*τ) μοι> υ.1 ίλα Ισα μοί ίγροκρες
  χθές;...
  Ό Ζεραρ έ«ιώπη«« καί καταιβάσας
  την κεφαλήν τού εμειίίασε μελαγχο.
  λικά.
  — Δέν άπαντας; εξηκολούθησεν
  αύτη. Κ«' δμως «γώ !έν κάνω *λλο
  «αρά νά <το3 ί»ιχνω μ| τοκάβε τί τόν ίρωτά μόν. ^ — Αλλοίμονον, Λιάνα!... Άπ0 τήν ήμέρα *°ΰ ήλθεν ή" μητέρα σοι* δέν βλε- πίμ'Οα σχείδν χαθολοο, κι' έπειτα 5- λοι αύτοι οί πλούσιοι καί οί εΰγενείί χοϋ σέ ««ριτριγυρίζοαν... — Ώ! μή τό λές «ύτδ, γιά μενά «ανείς &τ' αΰτοΰς δέν είνε καλλίτε- ρ6ς «όν, κανιις δεν !*/€! την ευγενεί* τήί 3«κής σου ψυχης χ*Ι χανείς ίέν μ' άγ*]τάε< διτως β«ύ... — Μ' άγαττάς λοιηόν ιτάντϊ; — Ώ! νϊ,/ίτάντβ. Κι1 άχδμη «*- ριββότερο χί' άπλ χρίν! —· Ό Ζεραρ έση,κώθηκ*ν αποτόμως, έ- νφ το πρέσωπίν τού ίλχμψεν... — Ά! Λιάνα Ι είπεν, βέ πΐβτεόω... σέ πιστεύω. Ή φωνή σοι» μ' έπαρηγδ- ρηισΐ... μού 5ϊωσ«ν έμ,πιστοσύνη-!.. Εί- σαι άρραβωνιαβττχιά μόν, είσαι γοναί- κά μοι>!
  — Ναί, γοναίκά σοι>! άνέκραξεν ή
  νεαρά χδρη. μβ παραφοράν.
  — Καί θά εναντιωθ^ς καί στήν
  μητέρα σο» αν ίέν θελήση νά μδς έ¬
  νωσις ϊέν εΐν' ετσι;
  — Ναί! ναί! θά της ΐναντιωΐώ...
  " Λ~ -—■ *-— σοι>, Ζεραρ,... διχή
  —· "Ω μίλησε μοί* άχόμα, άγαπη-
  μένη μου, τά λογια σοι> μέ μαγεύουΛΐ...
  — Δέν θά μού ξαναπης πειά πώς
  6έλ«ΐί νά πεθάνης;
  — Όχι, άπεναντι'ας μάλιστα, τώρα
  θέλω νά ζησω γιά νά σέ_ λατρεύω,
  γιά νά βέ «άν*» τήν πειό «ύτυχισμέ-νη
  γυναΤκα! * .
  κ—Ζεραρ/··"..
  — *Ω! τί χρυσο δνειρο ί... Νά ζοΰμβ
  μαζί οί &λ, ό 2νας κοντά στόν άλλον,
  β^ωμε τής Κΐι«ς χαρές·, τής ΐ5ι«ς
  εύτοχίες, τής ίϊιες λύπες... Δέν θά"-
  χωμε παρά μιά σκέψι, μιά καρδιά...
  καί ϊυώ χείλη!...
  Ή Λιάνα τόν ήχ,οΐ)* σάν παοαλο-
  γισμένη... Τά λδγια το> τήν έμϊθοΰ-
  «τα-4... Τής ιΙ'/€ πιάσ«< τό χέρι τώρα καϊ τό πρόσωπον το» είχε πλησιάσει τόσο πολϋ το διχό" της ώ~ε ησθάνετο τήν θερμήν άναπνοήν τού χαί χωρίς νά «χεφθη τί έκαμε αφησ* τό κεφάλι της νά πέσιη είς ΐον.ώμόν τού. 1 —~—* ΤΌν*Τ5£* μουΠψιΟόρισεν μέ φωνήν ύκόχωφον, θέλω νά γίντις γυναίκά μο»!... Την ένηγχαλι'σθη α*π- κτά χ*ί την «φίλησ· στό στόμα χαί *&- τή — περίεργον! — δέν έκαμε ο5τ· ίνα χίνημα όπως τόν εμποδίση... Τό* άγαποϋσ» καί επίστευεν είς τον ίρωτ* αώτοΰ τοΰ άνθρωπον. Ή Λ«άνα ϊπιασε μέ τό "/έρι της τό μέτωπον της σάν νά ήθελε νά ίιώξί] χαποιο κακο όνειρον, χάποιον φρΐκτόν έφιάλτην». ερρΐξ· μιά φο6:σμένη μα- τιά τριγύρω της χαί επί τέλους -ά μά¬ τια της «πκταν είς τόν Ζεραρ δίτις τήν έκίτταζε μ' έ*να ^λέμμα τρι>φ*ρό.
  Τότε είβγαλί μιά
  *αί έ'φυγε τρέχοοσα.
  Ό Ζεραρ ετρτξε νά τήν
  άλλά ϊέν έπρόφθασε, διότι είχεν ίπ·
  πευσϊΐ ήδη «αί είχεν έξαφανισθη. Τότε
  έμεινεν επί τιν»ς στιγμάς άκίνη>τος
  καί σιωπηλος, άλλ' επί τέλονς ίππ€»σ*
  καί αυτού καί ε^ρογ*.
  "Επέρασαν δκτώ ημέραι καί ό Ζε¬
  ραρ καθ' όλον αύτό τό ϊιάστημα ίέν
  είχε «αμ,μίαν ΐΐϊτ,σιν της Λιανάς. 'Ε-
  πήγαινεν έν τούτοις καθ1 ημέραν «ίς
  το Χ!0σ-/.ι μέ τήν έλπίία μηπως την
  «υρη, άλλ' είς μάτην, ή νιαρά χόρη
  &έν ήρχετο. Μολονότι δ^-ως άνηηΐτ/οΰ-
  « πολί) ϊέν έτολμοΰσε νά μεταβή είς
  την έπανλιν. "Οχΐ διότι εί/· μβτανοή-
  σει ϊιά τήν πράξιν τον, άλλά τόν είχί
  καταλάβει ενας άλλόχοτος <ρ66οςί κορη τη; Έννοεΐται λ ιπ**ν ότι ' σ^χνά κάτω άχ5 την Ο'^ΤΪ!. αλίΐως. »λ—ίζων νά τήν ιπναντήϊτ — Πάς··, ή" κόρη ττ,ς;··. άλλα τίποτα ή Λιάνα εί/ε — Μ ι ναί, ίέν ξέρ«τε δτι εχει κι' γίνει άπαντας. άλλη μία κόρη 8 εως έννε'α «των. Της ί?ηνεν δμως κάθε πρωί ενα — Τί επ:?ν: 7;Ό: χ:όνο>
  γράμμ* -ε·€ εν* ;«γά>Λ μπροΰ.τζινο γιατί τί/ν λαιτρεύει. Άλλά έ.
  6άζο πο3 ήταν κρεμασμέν» μέσ* είς
  . τοΰς κισΐους κοκ είς τά άγάλιματα
  Ι «3 πίρκ-,ϊ, άλλά ού&έποτ* έλΑμβανεν
  απάντησιν, ήτο έν τούτοις βέδαΐ'ς 8π
  ή νεαρά κδ.ρη ΐδιάδαζε τά γράνματα
  τ»ι» ά?οΰ ελειπχν πάντοτε.
  ι Ένα ποωί είρεν έκεί δποι> έδαζε
  τά γράμ^ατά τοα ίνα λευκό τρ'ατντά-
  φυλλο έλ.'γθν μαραμίνί. ΤΗτο τό ζρ<· αντάφ«λλ3 ποΰ έφοροδτ* την πίρασμέ- νην βοαϊϊ'ά. ϊίς τά ααλλιά της. Αΰτό ήτο «χίϊδΐξις ότι δέν τόν έμιαΐΰσεν δ- πως «ίχε σκεφ&τ) κατ' άί^άς ν.αί 8τ·. άν χ.α| ήτο μετανίηαένϊί διά τό τ?άλ- μα της 8(.ν τά είχε μαζύ τθ«. "Εν* άπόγί'ομα ό Ζερέρ σ«.νήνπισ* τύ·; συνταγματάρχην Γκανπρέ δστις τδν έστ^άτ-'ΐί λέγων — "Ι^/.ω κάμ~«ς ημέρας ν> σί-
  συναντήσω είς τοΰς Ροσεμόρ, άγαπητϊ
  κόοΐί. Ήβθι άδιάθίτος ίσα»ς.
  — "ΟΥ[, κύριβ Γκ,ραντρέ. απήντη¬
  σεν ό Ζεραρ άλλά δνστυχώς ·τίμοι>να «β-
  λϋ «πτ)σ/ολτ,μενος αότες τής ήμέρες.
  Πώς »-ή>« ή έορτή:
  — ©«νμάσια___ Τελεία έπιτι>χία...
  άλλά 5^τι>χως θά ^νε ή τελε·. ,αία;
  —Σι>νέδη τίποτϊ; ηρώτησεν ό Ζε¬
  ραρ ώ;^'2τσας αποτόμως.
  — Μά δχ! φι'λε >.μ, άπ>Λ^τατ3(,
  ή κάμηΛ/α έ'λα6ϊ γρά;«χα κ*ί τής
  ά ώ ά?θέ ή έ
  ίβ·
  | π4ΡΪή ό*ν ητανε τόσο καλά δ γ.ατρός διαδόσεις.
  ' τήν έσ^/ίούλει»ε νά τήν στείλ·^ *.»ςτθ Ι Ή καρδιά το« , .
  Μπιαρίτς σέ μιά 0*ίά της. ί ν«τά καί φοβούμενος μηπως φανερώ-
  Φαίνετα: 8μως 8τι οΰτε τό Μπια· ση περισίότερον τήν συίγκίνΐφϊίν τού· «ί-
  ρίτς ϊέν -.ής εκανε καλό άφ-οδ είνε γν π«ν.
  ρότερα. ·""' | — ιΣάς ζητώ, σκγγνώμήν, |κΐ>ρΐί,
  — Μίλ'ς εάκαΊΡησω 9ά πάω νά έκ άλλά είμαι βιαστιχός, θά μοΰ βπιτρέ..
  φράσω· τήν λύπην μ&ι» εί; τήν κόμη·σ- ψετε νά σάς άιφήσω... θά £χω τήν »ύ-
  ■σα καί νά τής πώ δτι σ%>μ.ίΑερ/ΙΓθ(μα' χαρίστησι α^λως τε νά σδς σ^αντή-
  τήν άνηυιχία^ της. ^ ι 5ω τό βράδ» είς τής κομήσσης.
  —· Τί :ε νά τό κάμετε δσο μπορεί-' — Ευχαρίστησις είνε γι« μέ! άπην-
  τε γρηγω?6τδρα, γι«τί σι δυό τιίο%ζ ^ψ^ 0 σ·ιντ«ιΥ'μα-τάρχης σφίγγ'ων την
  ή κάμη-Γ·* φεύγει. Άν μάς έμενε τού χ«ι"ρα τοΰ Ζεραρ. ι
  λάχιστον ή Δίς Λιάνχ, άλλά φαίνεται Ό Ζεραρ άπεμακρυνθη έν σποι*δη,
  δτι 0·ά τ'·, ν πάρη καί αυτήν μαζύ της ίνφ τ» συν.σφιγμέν* χ·ίλτ> ΐ-ΐ> έπρο- < γιά νά <Ζχ, την άδελφήν της. φ10ον μγ^ανικώς. * ι — Ή Δίς Λιάνα »ά σιινοϊεΐίση την — Πρέπει !.ν. Τλ ^ θέλω !„ Κ«1 ή ·ιλ,,'/»« χΐ Ρηηειιήβ· ηνΐνααϊιν ό Ζΐ- Τύχη ^ν μεοδι^ παρά είς τούς αοθά- δεις... Άλλοιώς σέ τί θά μοδ έχρησί- 8λα άλλ· ή. ϊν* χ4 κ*ι έγραψεν εις την Λι, [/«τικην κ«ι Θερμήν {»,„ τ.λίίων.ν ως εξής, «Αυριον τό βράου φ,^ ·λ« ^ Εισαγγελεύς. Δ.ν'- ά^_αφήσης να ύ μοΰ πΐς πώς μέ Κυρίαν δέ Ροσεμόρ; άνίκραξεν ό Ζε ράρ γενί.,ενος πελιδνός. 'Ο άς·.ωμ3ΕΤι·κός βμειδίασε δλίπων την ταρχ^τ>ν τοΰ νέου καί έξηκβ/ούθη- Μόλις ε"φθ*σ«ν είς το β-ίτι τοι> έ-
  <η μέ ατ'νον αδιάφορον. κλίίσθηκεν είς τ« γραφείον τού καί — Λ;; είνε 6«6αιον άκόιμτ,, άλλά λαβών μίαν έφημ»ρίία· ή'ρχισ* νά κί- λένε δτι ή κόμηασα απεφάσισε πεισ πτη ίιάφορα ψηφι'α καί νά τά κολλί νά βγάλτ; την Δα Λϊάνα άπό ήν έ- είς ίνα χαρτί, μ*τά παρέλευσιν ίέ μι- ξορίαν της. Ποίος ξ«ι>ρεΐ πιθανόν "/αί άς βόας είχε ■κοετορθώσίΐ νά σ>ν&ίση
  νά πρό·:· ται νά τήν παντρέψη. τήν εξής επιστολήν.
  — Ν τ τήν παντρέψη··. έπανέλα «Κ'>ρί« κ,ίαησσα 3* Ροσεμόρ,
  βεν δ Ζ:?ά?% τού όποίοι> το νι^τωητον Σείς ποϋ σάς άρε'σουν πολΰ τ' άστίϊα
  έτκυΟρώίίΛσε διά μι*{. Οά διασχεέάσετε καί Θά γελάσετ* αν
  — Μ« δέδαια."... Άότό σ«ς φαί- αυριο είς τάς 3 τό άπόγευΜ.» κρυφο-
  νεται πα^άξεν»; Μηπως δέν είν^ ή ή· χυττάξ·τ· μέσ* είς τό κΊΐόσκι το3 Μ»ζ- |
  λικία τη; γιά παντρειά πειά;··. νίλ. Διά νά σας άποδείξω δτι αυτή δέν
  •— *Ω! βέΰαια! έκαμεν δ νέος είνε φάρσα σάς προτρέπω να πάρετε
  προσπαθών ν' αναλάβη τήν ψυ^αιμίαν ^*ζυ σας καί 8σους 'φίλους Ιθέλετ».
  τοι». Άλλά δέν θά το ξεΰρει βεβαία ή Δέν θά πάη χθμένβς ό καιρός σας.
  Δνίς Λιάνα; "ΤΛ*ς εΊΙΟυμος φίλος»
  —. Κανείς δ$ν το ξεύρει άκόμη. "Ε- Ό Ζϊδάρ ΐδιάβασί καί βξαναδιάβασ»
  τσι λέν», άλλά πιθανόν νά ·ίν» χαί αυτήν την επιστολήν καί εφαίν·το κα-
  Βϊίπλωσε τάς δύο ίΛ
  τάς ϊβαλεν είς την τβ<ν ^ Την έπτστολήν της Λι', πόν νά τήν βάλη είς τ)·ν θέσιν. 8που Οά την «δριβ/(( τοτε καί δσον άφορ^ γ,λ ^ τής^ κομήσσης θά τής ^ ? κανένα παι3ί ποΰ νά αί>« .ι
  ^Αυτα σκεπτδρενος 0 Ζ
  την πρός την επαυλΐν ^
  κοι>σΐ μίαν φωνήν !χ!β^ν
  — Καλησπέρα β8ς[ ''
  Ήγύρισ.ν έ'χπληχτοί Χϊ! ,
  ενα νεον βστις ,ίχΡβ:ο0,,ν ^
  το καπελλον τού.
  — Μέ γνωρίζ(Τί; τ&ν ^
  44
  ΣΠΙΜΣΤΟΤΛΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑ Υ
  ΜΕΡΟ2Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ
  Αύτο *το το τελευταίον το» άτοί3
  άπο τό ίιιοίον έξηρτάτο ή νίκη τού τ
  ή ήττιί -τ υ.
  Κα! 8/ως είχεν «χι έλπίίας, άλλά
  βίδαιίτ/α, δτι θα ·ξηρχετβ ν.·ητης.
  , Ό καλί; τον σύντροφος, ό Φρισνέ, τόν
  σκΛλίζον πάντοτε μέ μανίαν τά κάρ-
  Ό Σ'.ίστιανός έστάθη μίαν ;τιν-
  μήν, ίί,'^λε τήν ζακέττχν τού καί
  ?χ6<*ΐτί/;ς με τό μανδηλι τό μέτωπον τοο, έχ',ναξε τον Φρισχέ, δστις ΐξι- κβλοώθ 4 νά παρβί^,ερίζτ) τα κάβίοννα! ών ούτον μέ γανγίσματβ »χ τδν ηή Άλλά τά κάρδονν» ήϊ*ν πολλά χ»! ή &γβχιία γ.* ή πολνκα.ρία φαίνετα' τά «Ιχ»ν ένώ«ι«ι ?λα χαί εύρισκον με γάλην δ'«χβλί«ν ίιά νά τά π*ρ4μερί· Τό« 6 ΣείαΦτι^νος ίδαλΐ τό πτυά- ριον το» μΐταξύ τού έίάφους κχ| «ών ■χαρίοΰνον καί το ίπιισε μέ δλη^ το» την δίν7μιν, χατώί<θωσ< τοιοι»τ«τβ6 - ά η μιν, χατώί<θωσ< τοιοι»τ«τβ6 - «ως νά τλ παβααερίβτ) άρκετά κ^ί δι«- τ.?'.η ιίν μ·»ν στρογγυλήν ίΓ'ίτκαν «ου «ξζ άό ό «ού έιζινωριζεν άπό τό άλλο έΊΐατφος. Άλλ' ήτο τόσον σφιγμένηι, ωττε έ- στάβη ^ι'/νατον νάνοίξγ] μέ δλας τάς πρίσπαθίίβς τού. Τότε ί:υλλογί«6η ίτι 4χεν είς την νΛυζίναν νάτι χο·ν?ροΰς σιδηρούς λο- ίτθΰς λί: ά^ησας τόν Φρισκέ μόνον ί- . ΐρ«ί;«ν ΐπ^νω, άλλά δέν εί}0 προχω- ρήϊει πιλ δτε ήκίυσεν αίφνης τόν Φρισχέ νά γαυγίζρ άγρια καί ετριξεν είς τήν τρβΒτεζαβιαν διά νά πάρΐ τό ρ οο. ■Άλλ' αίφνης ή θΰρ« εκλείσθη άπο- τ6μω< καί ό κόχ/.ινος άνθρωπος εύρί- 0»; άπίνϊντί τού. γ Ό ,χόκκινας άνθρωχος νΛ είχι γ'.· νεύοει τόν Χάρ*φελ3. · · *οό τβν εί- χε κλει'ώσιΐ είς το δωμάτ{ον της ό- ιίοϊ ΤίχιΙι ... καί πβΰ τού είχΐ σττ- αι τ^ν κχ^ϋα «ι'ς τί τρομερόν εκείν, έ .. άκίνητβς μέ τά χέ έλ5 έγ*λο57 ος ίκ»υ.*ν ίνα μηχβνκόν κι νη{ΐα δι* νά τρέξη νάνοίξη το παρά βι*ρ«ν, ν,ιτϊ νά φωνέξιο, άλλ' δ κόκκι νβ{ βνίραπος τόν ημχ6ϊ(σε μ' ίνα γρήγωρο κίνημα κα! χλειδώβας την 6ιίρ«ν ;« δίο στροφάς έσιάθ») ε'^ιρρο'; Αίφνης ο Σιβ*στΐ*νός έν τϋ ά»ελ- πισί*" τίϋ ίνεθνμήθη τδ ιτιρίστροφίν το·3 **ί άβίίίϊς αύτ4 το ΐ«ρίτεινεν εναν¬ τίον τοι> χραυγάζων'
  — Πίσ<ο · ·. ΐίίσω γιατϊ «κροβολω. ι— Πίροίΐλτίίατε^ οπτή"νττγ»·ν ί ίλ- ^Λς μέ μεγάλην φυιχραι,Αίαν. ένφ συγ¬ χρόνως ντρο^ωροδσεν εναντίον τού, Ό Σί54»τι«ν4ί έκίεσε τήν βχτνίά- »* άλλ' ο&δεΐς ιτυρ&ίβλΐσμός ήχού-- ίΛοζ ί Σεβανπανός την <«(«- »ι καί «ίλιν, χαί «άλιν, άλλά τικοτε. Έρρίντυα νά σάς δγάλω τίς , ιΐπεν « κ&χχινος ά «εριφρθνητικδ. .,.--.,— ··. εσκέφθη ό Σ«.6α- στι*νός, /αί ε!ς- το πρόσωπον τοο έζω- γρβιφίσβ'ί μία τέτοια άγωνία, ώστε ό άντίπαλίτ τού μβντεύσας την ταρα/.τίν τ&υ άπην ·ηισε· — Νιτί, είσθε χαμένβς κύριε Σ·-- βαστιανέ Μπλάν. Καί /.ϊθώς ώμιλοΰσε ίβγαλιν άπό τήν τσίπην το«· ίνα μικρό γ·>αλιστερ4
  άντιχείιχϊνον, ΐ«! τού δποίβυ ίπεσαντϊ
  μάτια Τ3Ϊ» Σεβαβ·τι*ν5ΰ μέ μίαν θανά-
  σιμον άντ,^χίαν — σιν τα μάτια ενός
  χατϊϊι^ίίΆένοο είς θάνατον, π^ϊ κυτ-
  τάζει τά &π·λα ποϋ τον σημαέεάουν.
  Καί ομως ϊέν ήτο ή σόριγξ, τήν
  δποίιχν ίτΓρίυίν» νά ίδη ό Σ^βαστΐαν^ς
  άλλά εν ι μιχρίσχφκικό πρότγμ; άπό
  νίχελ κϊ> ώμ&ίοτζε μέ μιχρόν ρεβορβερ
  χωρίς Λίννην. Πίσω άπο την σ/ανϊ»-
  λην ήτο ϊνας μαρός καθ?ίπτη? και
  το έν γίνιι σχήμά αύτοί τού δπλ,υ ήττ;
  πολί· ίτΐ'Λργαν. · ^
  Άλλά τρίν ο Σ·βαστιτνός προφβά-
  <τη νά έπ'θιωρήσν] καλ* 7«λά βτ>τό τό
  ιοαράϊ&ξ;» αντικείμενον, δ κδχκινοςάν-
  θρωπος *Λίεσε την σκανϊάλην.
  "Εγινο ιΐία μικρά έκχΤ/ρσοκρΟΓτίσίς,
  καί ίνα τώς Οχμβωτικόν τό οποίον έ
  γίνετο ?>νατώτιρον έξ αίτίας τ>0 μι¬
  κρόν κ^Ορέπτου έπεσεν είς τά μάτια
  «5 Σεβχστιανον, όστις έκλονίσύΓ σοτ.'
  κ«ραϋνο;./<κτος. Τά μάτιά τ&ι» ε^νε»— ξχν τόίον πδλ!» σάν νά ήθελον νά πε- ταχθοΰν ίςω άπο ι άς κόγχας τθυς, ν σιαγονες τι» εσφιξαν, ΐνώ τα ϊόντιά το^ ήρχισαν νά τρίζουν άπαίσια χα{ τά νεϋρα τιυ λαιμοΰ τού έφούσκωναν απο¬ τόμως. Τέλος >εινεν άχίνητος χι>ττ;ζων
  μέ μάτιχ άπλανή τόν κόκκινον άνθρω¬
  πον, ίστ.ς πλησιάσας τοδ επιιασε τό
  χέρι %χ ΐόν διέταξε*
  Ι — Κάθτχτε .. .
  ! Ό Σ;;*7τιανός 'νκψΑ^Η, ϊιό.ι φαί
  νιται «»Τί το τέρας μέ την μι>ί:τ;ριώ-
  δη δύνα^!ν ποΰ χατιϊχε τόν είχε μα-
  γνητίσει.
  — Κ*>ά ··. Τώρ* χο«{Α^·.>, τί
  9έλ«> ·.. έξηχολού^ησε, χαί ι Σεβα-
  στιβνός άψψας την χεβαλήν τ*· νά
  χίσν) έπ^νω «ίς τήν καρέκλαν, έκλεισι
  τά 6λ*?αρά τού σάν νά «5 τά έΥλει-
  σεν αποτόμως χάποιο άόρατο χεοι.
  Τότ« ό κόκχινας ίνθρωπος ε*/·αλεν
  άπό την τσέπην τα» ίνα ιηχβόν ;ΐσχον,
  άκο ξύλ» βερνιχωμένο καί Ά έττχηθεττ1
  <τεν έμπρός άπό τόν ΣεδαστιανΗ1 έ- τ-άνω ι ς τό τραπέζι. Είς α»το; τόν οΊ'σκβν έ^^οθέτησιν ίπειτα χ,άποιο μη· ^άνημα, γ,χί άφ«ΰ ϊνωσε μερικά σιίί- ματα, ·» μεγάλ»}ν ταχιίτητα, ίδγαλ» πάλιν *λ:- την τσέπην τού ίνα άλλί •ιηχάν^ι ποδ ώαοιαζε μι *τ«,*μί χαί ό *τοπ·Λετηυεν είς τό κεφάλι τι»ΰ Σε- χστιανου, προσέξχς ή 5χρη ν' άχου— •νφχί ακ,ιιβώς είς τοί»ς* κρ»τ»?θ'.λς. Κατ&ΐ!* έπίίβιν ίνα αιχρόν χομβίον χοϋ εύ?ί;/.ετο επί τού ήλεχτριχίί μι>
  /ανήματοί, χαί καθήσας άχίναντι τεϋ
  ΣεΑαστ.ανού έκντταζε διά νόηηλαύση
  όσα «μν.λον νά συμβοΰν.
  Άλλά δέν «γινεν αύτό ττού έπιρίαΐ-
  νεν. Ούΐίΐς οταίνιίς σ^νετάραξι τό
  σώαα ~.ι~> Σεβχστιανοδ χαί μόν^ν τό
  ποόσωπ^ν το·> ωγρίζϊίν περισσότιρον
  κατά τα άλλα δμω? έφχίνετο σάν νά
  εκοιμάτο ήσνχώτατα.
  — 160 βόλτ...... έψι&ύρισεν ό
  κόκκινος άνθρωπος, λίγο άκόμη άν τό
  βΰξήσω ΐτιλείωσε, έκόπηχε ή άναπνθκτί
  τού · ·. Καί όλα αύτά χωρίς πό^, χο>
  ρίς οϊτε νά τό χαταλάβΐΒ γιατί είναι
  σ' άνα!?9/;σ.'χ. Άλλά ϊέν θέλω -Λ θά-
  νατο *«Γ'/ί3 τοό άνθρώποα. . ·. "Ε'/ω
  νά σού ϊώσω κάτι ίλλο καλλίτερο κύ·
  ριε Σεδαστιανέ Μπλάν.
  'Επίεΐίν ϊν άλλο κομβίον, χχί τέτε
  ο Σ*4αστιανος έπήϊησεν άπό την καρέ¬
  κλαν κιί επιασε μέ τά χέριά -·<-ν τό μέτωπον τοι> «ου έ*καιε.
  Φρίκη ... "Ολαι τοι> αί ίδέζ: τοό
  ίφεογαν /α μία ... Τάς ήσθάνίτο. .
  χαί 8μως ϊέν είμ»ορτ>ί>τε νά συγ/ρατη-
  στ, καμμίαν ·.. Εκινδύνευε νά τρελ·
  λ«θη ·· Αύτη ή σκέψις καί μ'.νη ή¬
  τις ίπέπλ«εν άκόμη είς τον σκοτισμέ-
  νον έγκΐο»λδν το». τόν εκ>ιμ« νν ·κίιτ,
  γονατισός ενμ,πρός είς τόν ϊήχο· τού
  χαί νά τόν κυττάζη μέ βλέμ-μα ίκε-
  τει>τικόι', έν© είς τά γυ'/λίζοντα μά-
  , τιά τω Ααμψεν Ινα ίάκρν,
  Δέν ΐίμπορίΰσε νά ομιλήση, άλλά
  αύτό το ίάχρο ήτο Λθλΐ» εΰγλωαττότε-
  ρον.
  Ό χάν/.ινος άνθρω~ς, είτε δι'-.τιτόν
  έλυπτ/θη, είτε διότι είχε κάμει αιϋτί
  πού τ5θ"-λε, ίκοψε τόν ηλεκτρισμόν, καί
  τείνων την χείρα τού πρός τόν Σεβα-
  στιανόν, ρλν ηνάγκασε να ξαναχαθίσγι.
  Τα χαρακτηριστικά τού ατυχώς α-
  βτϊνομι/,ο3 είχαν άλλθιωθϊ και ίί>^ν
  λάβει ;ι'λν 6λακώ<δη έκφρασιν, !έν ε¬ φαίνετο τ. «όν νά υποφέρη, άλλίτ τά νίλλιά τ'.υ είχαν γίνει κάταστρα κα! ' τά μάτιά τοο έξηκολούθουν νά είιαι ά- τενώς προστιλωμένα επί τοΰ 6ψίο» τού, δστ'ς τόν έκΰτταζε τώρα μι μίαν περίεργον πρ&σοχήν. — Ν1:, είπε τ«λος, ΐγινεν αΐίτόπο" ηθελα. Τί κεφάλι τού ΐ'γινε τώρτ ά'νω κάτω καί δέν θά θ'^άται πειά τ'πθτε. Είνα{ πίρίεργα άλήθεια τά άπίτελέ- σματα πό δ ίχουν αύτά τά ήλδ/.τρικα ριίματίί. Στήν άρχή θά έχη !>φ3ς -ήλί·
  6ΐί καί Οά ^'λάη άνάποϊα. θ' άρχίζιπ
  άπό τό ιέλος των φράσεων καί ή τε-
  λευταίες στ>λλ»6ές των λίξεων (,'ά γί-1
  νωνται τρώτ«ς. "Ωστε μπορεί νά μι-'
  θά *χταλαβαίνη χά- ]
  νείς τί λ/ίΐ.
  Καί 6ιά νά έπιβεβαιώστ) αίτί *ον
  έλεγεν ;/ χόκκινος 5νθρωπος, ίρβίξε
  ί'νΐ τέτ'ό κεοαυνοβόλον βλέίί,ι.7 είς
  ......_........„ ν.™,ιΛ, ^ 5Εητουνται νέοε ,,^^ν.,^.-
  τόν Σείζττιανόν, ώστε δ άτυχ'ής άστι>- τε5 καλα τας Αθήνας και
  νομικος, αή δυνάμεις νά τό'άντιχρύ τον Πειραια 8ια να χρηβι·
  ση έ»λ*:σε τά μάτιά τοι>. Άλλ'" 4 »· μεύαουν ως Τΐιανομεΐς τής
  λύπητος ίήιμ!ο?, τ&5 τά ήνοιξ<^ ίχί- «'Λκροπόλεως» πρός το>ς
  λύπητος ο-ίμ'.ος, τ&5 τά .,.-
  βως καί ν.υττάζων αυτόν τού
  — Μί άναγνωρίζεις ;
  Τά •/ιίλΐ} τού άστυνο,Αΐκοΰ ΐ/..-
  σαν, άλ.»ά ϊέν ώμίλνσε,
  ('Ακβλο-Λιϊ)
  ©γγραφομένους νέους βυν-
  δρομητάς μας.
  ΠΟΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙ
  Καί τό άγαπί. Ποίος γυιός ποδ ϊχει πατέρα δΐλστυ^ΐισμένο, ποία κόρη ποϋ
  άγαπί χωρίς νά έλπίζη, ποία μάνα * ού λατρεάει την χέρη της, καί ποία
  άδελφή ποό πθτν«ί γιά την άδελφή της δ·ν &ά διαβάαουν τό σογκινητικώτα-
  τον, τρι>φερώτ*τον, περιπαθίστατον καί δραιμ-ατικώτατον νέον μυβιστόρημα τού
  ά»εξαντλήτοι> είς έμπνευσιν "Ελληνοςνυγγρχίρέως χ. Αίμιλίου ΆΟηναίοι»
  "Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΑΗΙΚΙΟΥ,,
  τοό οποίον άπό τής προσεχούς Κοριακ ής 1 Απριλίου «κδίίομιν είς καθημι-
  ρινά, πεντάλεπτα, είκονογραφημένα φ ι*λλάδια, ποχνοτι>πωμενα καί επί έχλε-
  κτού χάρτου ;
  ΚΛΘ' ΑΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠ ΗΣ ! ,
  ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦ ΟΣ ΚΑβΕ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΨΥΧΗΣ !
  «Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΩ-ΔΗΜ ΟΥ» είναι μία τρ·υφ8ρω.-:ατη κά{ π*ρ<- «Λεστάτη έρωτίχ·}) ίστορι'α ή όποία «5 άφοομής μιάς παρίξηγήηεως απέλη¬ ξεν είς άγρίανν καί αίματηράν τραγωδί αν. 'Αρκβί νά φαντασθή" «ανείς ίνα οίον λατρεύοντα μετά πρωτοφαν&ίς άφοσιώσεως ωραίαν κόρην. Τάς αδελφάς καί την μητ.ρα τής κόρης αυτής μετά λόσβης καταπολεμούσας τόν θιίον ^άτίν ίρωτα χαί Ινα πατέρα τέν ΓΕΡΩ-ΔΗΜΟΝ κηρύττοντα τόν πόλεμον «ατά τ&ό ΐΜθό «υ τβν οποίον δέν γνω?ίζε< διότι τόν ·ίχ· χάσβι άπό μικρόν, ιχαί τέλος «ρονεύο^τα τον υϊόν αϋτούαέ τοοφέκι. ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΤΕΒΑΛΕΝ ΥΣΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΦΛΟΓΕΡΑΝ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Ι Καί Οα σχηματίση μικρ4 έαν τοδ θα»ψ.αισίο» καί 'Ελληνικωτάτου τού¬ του ϊργοι> τδ οποίον
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΘΗ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑΒ ΚΑΙ ΠΡΒΠΕΙ ΝΑ
  ΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ !
  Ζηιτήσ*τ« άπο το«ς έφημ,εριδοιτώ λας τό πρώτον φυλλάδιον την Κυρια¬
  κήν 1 'Απ.ριλίοι>. 'Εχδάτης Γ. ΙΤΕΦΑΛΌΙ*
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΥΤίΡΡΟΚΕΑΝΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΗ01ΤΑ0ΊΆ
  'Α__Β1Α ΤΊ-ΑΜΙΙΜΙβ ΙΛΑΛΑΟ1 ΛίΒΐΑ ΜΙ ΧΌΡΜΜ»
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  τής ·«' αριθ. 256 -:οϋ 1911 έρήΊμην α¬
  ποφάσεως τού Είρηνοδυκει'οο Αύλώνος.
  Μεταίύ τού «νάγοντος Γβωργίου Στ.
  Κοντεγιάννη Χατοίικου Μονοδρίου τοΰ
  Δήμου Αύλώνος παραστάντος διά τοΰ
  ■Πληρίξουσίοα τοο Ν. Ποντίκη.
  Καί τού έναγομένοο Αλεξ, Μπάκδΐι-
  λη κάτοικον πρότερον Άλιβερίοο καί
  ηίη αγνώστου οιαμονής, μή χαραστάν-
  τος ποσώς. ,
  Διά ταυτα
  Διχαζον έίήμην τοΰ ίναγο;α.ίνου.
  Δί'^ίτα» την κατ' αύτοΰ άγωγήν τού
  ένάγοντος ώς νομ«μον,
  'Υποχρεοί τόν ίναγόμενον ίνα διάτήν
  ! έν τή άγωγη καί τφ ίστοοιχω τής πα-
  ' ρούσης άναφβρομένην αιτίαν πληρώση
  τφ Ινάγοντι δραχμάς 49Μ 50 ο) ο έντό-
  ικως παίς 8 ο) ο ετησίως άπύ τής κοι-
  νοποιή«·ως τής ιάγωγής μέχοις έξο-
  φλήσεως. Και καταδικάζίΐ τόν Αναγό¬
  μενον είς τά το,ΰ ένάγοντος δικαστικά
  βξοδα καί τέλη έκ δραχμών
  Εκρίθη, άπίφασίσ&η χαί
  παοαχοήμ* ίπ' άκροατηρίου.
  "'Ο Είρηνοδίκης
  Β. ΙΙΛ.ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Ό _...„,
  Π. ΛΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  Παρ«γγίλλ»ται ποΤς άρμόΐιος δικα-
  στικός κιλητήρ να κοινοποιήση νομίμως
  τό παρόν αντίγραφον «ξ άπογράφο^ έκ-
  τίλίίττοδ πρός τόν κ. Είσαγγ»>ε* των
  έν Χαλκίδι Πρωτοδικών διά τόν Άλ.
  Μπάκουλη ήδη άγνώστοΛ δαΐΛονής πρύς
  γνώσιν τθϋ βπιτασσίμενον ίνα έμπροθε-
  σμοις πληρώση πρός ΐμέ το"ν Γεώργ. Στ.
  Κοντογιάννην κάτοικον Μονοδρίοοι 1)
  ϊι' «πι&κασθείσάν μοί άπαίτησιν δραχ¬
  μάς 49 50 ο) α, 2) τοΰς μέχοι σήαερον
  άπό τής κοινοποιήσεως τής <άιγωγής μου δεδουλειωένους κ«ί καθυστίρουμβ'- νοος τόκος έκ δραχιμών 2,40, 3) τα διά την απόφασιν ταύτην ίπιδικαζό«χενα δι- καστικά βξ&δα κ«ί τέλη έκ δραχμών 46 καί 4) τά τής παρούσης ^πιταγής έ'ξοδ* ήτοι δι' άπό'γραφον, αντίγραφον, επίδοσιν, ί-ημοσί*υσιν είς εφημερίδας σύνταξιν έπιταγής καί συμ€ου,λήν πρός εκτέλεσιν δραχμάς 22 %οι μοί πληρώ¬ ση βαχμάς 89 90 ο) β κ«ί ταύτας έντί κως άπό σημερον μέχρις βξοφλήσεως άλλως θ«λω προβή είς εκτέλεσιν. ] ' Αύλωνάριον 15 Ίανουαρίο^ 1912. Ι Ό τού επιτάσσοντος Γεωργ. Σ'γ* Κον- ' τογιάννη πληριξούσιος ΝΙΚΟΛ. Ι1ΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΜΜ ΖΚΤΟΤΚΤΕΣΘΕΣιΐϊΣ 2 ΑΕΠΤΑ Η Α£ϋΙ ΛΟΓΙΣΤΉΣ πεπίΐραμένος γΑτοχος τής 'Έλληνΐκής χαί Γαλλικής ζη.τ»ί θέσιν. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρός &>άλληλος 8»ά.
  χαπνοπωλεΐον. Σταδίου 1.
  ΥΠΑΛΛΗΛΑΣ ζητ-είτ*! νέος μέ
  άρίΐτας ^στάσεις ώς κήίί ί
  παίς. «Γο«ιφ. Αίεταλλείων;) 'Α
  δ<υ 9Α. 8 1)4—9 1)2 *χ>
  ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΠΦΙΛΙΔ ΝΟΣ
  (Πρώτ- «4ρε!
  «ρ·ς «Α Ι«Ιι«
  Δι·υ·υντ1|ς χει
  Χ·ι·ιύ·γ«ς
  γς
  ΑΓΓΕΛΟΖΜΟΡΕττ
  Ό χ. Μ*»ρέττ»ις 1
  ετη» ·—1Θ *. ». χ«ΐ
  «έέχ·ντ«ς έκ
  »·ικ·λβγικδν
  Λβί τβ»ς «έττχοντς Μ έγι
  ί«ς, έκρατείίς
  *Λν, »«·ή»«ν Φ
  α«1 έν γένει χάσης
  4 »έ ν
  ηυΐι
  'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ'
  ί·»»^τ.κ4-~< 1«,Μ· «·νν«*ν «1 ΙΑ. ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΑΟΥΤΡΑ ΔΑΜΒΕΡΓΗ ΑΙΔΗΨΟΓ, ΛΟΓΤΡΑΚΙΟΓ, Γ- ΠΑΤΗΣ, ΜΕΘΑΝΩΝ, ΚΓΛΛΗ- ΝΗΣ χ*1 ΚΤΘΝΟΓ / ώ< κ*1 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ί καί έκ ΒΛΛΣΤΩΝ ΠΕΥΚΗΣ καί ΕΛΑΤΗΣ Ι Εύρί—ονται είς νιάλας κρός άτο*τ»>
  λτ,ν >ιά την λήψιν Ίαματιχών Λ·»τρών '
  ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
  Προσέτι είίρίσχονται είς *,»■»*»
  τά ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ
  Δαμβεργη τα έίαίρετα χατά των
  ρευματτι^μών τής άρθριτιϊΰς, χά) των
  έκ τβότων έξιδρωμάτων χρησιμοπΌΐού-
  μενα «ίς καταπλάσματα η το-
  πικα ή χαί όλικα λουτρά.
  Όδηγίαι χρήσεως *ίμπονται Ιωρεάν
  τύ αιτούντι.
  ΠΡΟΤΤΠΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Α. Κ. 1ΑΜΒΕΡΓΙ1
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  }
  Χ*. .
  Αεο·λτ)ς Ιερβπείβ
  έ·' ·>ΐν 4·>·(λ»τ«| ιΐς
  ειν. Όε*ι έκ τϋ
  *χ·»··ιν ίνέγκην γχ
  |«κτ·ί κ«1 έ«τίς τής Κλιν>χ
  ·γχ«ι*ι«·ε»·ιν, έχτελΐυμίνω»
  *·■« τ»3 χ. Μί
  Έν ι% ίβία Ιίλ.νιχί
  νονται βεκταΐ καί έτΐίτοκι
  ηω% γεννήβωΛν, έν ίλ(
  9(αιτέρ<> βί
  ρ|
  «ου μονον ^ ιευθύνη
  ι% μβιίαί το» καταβτήμβτι
  ΐ ή ΐβ
  Κρήτης κωλεΐτει —ρΰς
  Ιώ Α
  άτ τ«ν Ιρκστηριώτετον Αφημι^ι
  λην χ. Νι*. Γελ·»τζ1τν χβΐ «τ, ι
  τ·Ι π«έχτ··έ« μις χ. Α
  |{(4τΤ)τ«€ 1·,ΝΙ τενν«*ν »έ
  ηι« 1.4Μ Γ', Ι§· Β »«ί
  III
  Α'
  ΙινλΙι Ιλι%«ε, Ιι«λΙς
  χ4
  II
  |ΐιλλ(«>ν «.ετ
  •ίλι. έναχωρήσει έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ-
  εφ ΚΑΛΑΜΩΝ — ΠΑΤΡΩΝ χ«'
  Μ4εί>ν Ιι« ΝΕΑΝ— ΓΟΡΚΗΝ τίρ
  την ί>ην Απριλίου έ. £. ;
  ΔΓ έ«ι·«τ«ς χ«Ι έ>««·εέ}.εττ· %
  «έ*εν -λτ|·«·«πίιο β-»ι**νντέ·ν εί Α¬
  ΘΗΝΑΙΣ χχρϊ τ« Κεντ·ιχϊ
  ΕΟΙΣΚΕΥΑΖΘΝΤΑΙ
  Πλάστιγγες, ζΜγ«ριές, χρηίχατοκιδώ-
  τια καί κλειδιά χρημ«τοκ·βωτίων καί
  άγοοάιζονται τ» «ίδη αι>τά.
  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΚΑιΒΟΥΛΗΣ
  'Οδός Μενάνιδρου 10
  __ ι -- — - — , *—— "^ρνιινιιΐ]
  (ΠΕΙΡΑΙΕΙ «.·« τε> Γεν.
  ' Μ<¥ έ·*€ ΑΙγέ*»ς έ·.|. |. 1» _ΟΝ) ΠΟΛϋ, ΧΜΓΡΝΗ, ·ΕίϊΔΛΟΝ ■" ΔΑΜΔΝ4Ρ1ΙΑ, ~ ααοαρΙ-—^^ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ 2 *«!% ΙΟΥΛΙΟΣ 1Ε ΟΙ ΕΡ0ΤΕ2 το. Μ ΑΝΔΡΕΝ — Λέγει πώς τόν ζηλχίεις χαί δτ: Ι —"Εστω ... είπ«ν ό Φλερέ. Είμα το κάνε.ς έπίτηιίες γιά νά τόν ς&μπε?- είς τάς ϊ'αταγάς βο». δέψ^ς. Ο Πψινέ εδρε τότε τόν ίθαιίίίθν — 'Εγώ ·· άνέκραξεν δ Πιρινέ καί «3 »'ιγ«' Μίνω *·^ώ άν φβδάται νά μείνη αΐτός — θ» κτυπηθοΰιμ* μ* τον Φλερέ. ναί μπο^ΐς νά —ςτς νά τού πης εάν δέχεσαι ν» μοΰ χρησιμεύ'^ς ώς αάρ-· 2 ΑΕΠΤΑ Ν ΛΕΞΙΣ ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ έν Παλβιφ Φα- λτ>ρ<ρ τό μβσαίίν πάτωμα μετά τον ύπογ<>«» τής μ«ταξι* των ξενοδο^είων
  «Αν>ας>> χ«ί ,,Κ^χατων», χατο^ίας
  μετ* έπίκλωγ «χ ίωματίων 5, 2 ύπη>
  ρ«β·'α·ς χ*1 λοιπών χρειωϊών, δϊατο·;
  οίκιακή"; χρησβως, ά«ρι6φωτ«ς χλπ.
  Πί ϊντός τής οικίας.
  ΕΙΤΙΙίΛΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΑΙ ΑΓΓΛίΑΣ ,
  ΓΕΩΡΓ. Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙϋ
  Τϋ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡ
  -------- ΙΑΡΥβ» ΤΟ 11»
  (Β·«β·Ι·ι Π «.(«ι-ν χ«
  βν· τέ μέν εν έβγοστέσιον τι Ιΐ
  «■τβσχίϋβζε» έχί ίρισμένων ·Χ< %» τνμων τ*ί Ιύροτς χαί τέ «V *βΙ ««ρέχ·ι χε>κν εγγύησιν «·ρΙ
  λί ί·γ««-ίας χαί των
  ε τιν.»λΐγι·ν.
  ΆριΙμές τηλεφώνΚι ΜΙ—ί
  23ΗΜ.—-ΠερΛυρ* Γβλλιχ» Ιι«
  ε«ων 1,00X2,00—0,90X1,80 »»1 ·
  II,
  βί εόρίσχινται Ιι«·χώς έν «
  ·χ«»Ι χβί Ιτ«ιμ· έν ταίς έ*.Νι*
  τ·Ι Ίπγοσί
  ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΙ
  Ίήν ά'νοιξι, ίλεγιν δ
  ^ί%«άντο« ε,ς την ίϊ*βν το».
  να μην υΐορχουμ, Μι(( ρ,9Ψ)
  9«*θι»αι «ώς γρήγβ?» β' άνχχχλ^ον
  το χατί'ί,γιον μα;. Τό ναλλίτε?« τοδ
  «χ&μΐ ν.τ κάμωμ, χβ,^, ,1νβ| ^ τ6
  «ν * Μινίρ,ν, κίί *!χ«Γ «α «,3»· τί
  | — Δί/ βέχομαι, είπεν 4 ΦλερΛ Α;
  μείνη 6 Η',ρινέ ποΰ τβ έχρίτεινε. 'Εγω
  είμ' ίρρωστος καί άφ«ϋ μέ άνιχλόρω-
  σαν ίιά -.ς5 Πιεμοντέ θά πή πώς <χ βι»ρ»Ον ανίκανον γιά νά «λ«α^σω. Λοιπόν *?νούμαι νά μείνω. Ένας *ο5 είναι εί; άνάρρωσιν ί«ν (ΐχορεί ν* τά βάλη ,ω τούς άύλ Ό Πίθινέ έθ«ωρείτο ώς π?νσ6λτ— 0$ίς, άλλ' ό Φλερϊ διετίίνετο τό εναν¬ τίον χαί 3 ά τούτο ή ΐκλ&νή των δπλ'.»ν άφέθη 4ΐ; τοΰς μάρτνρας ΙΙ'.εμοντέ κ-αί Ι Ίωστ<5 1Ι*ρέ | Ώς μίρος ϋιάλεξαν τόν κρατηια Ι τβδ ή·φϊ'ΐτείου. Η ή^ερα ήτο σκοτεινή καί μ«λαγ- χολική ν.:ί οί τίτσχρες άνδρες εφαί¬ νετο σ/ν φαντά^^τα με'σι είς τόν τά «ργά, *{-;εν ό Φ?Γερέ. — Κχι έγώ λέγω 6γ_ι . .. Έγώ 6 άνώτερός σας σίς τό άπαγοοεύω. Γ(- «τί άλλ';-ώς θά βχ*τ« νά κάμετ% μαζ' μοί». Δέ^ αονομαχεί *αν*ίς 5 άθ ίδαλε τί άλλοο ς άτ(χάλους τού ενός ,ί- -* χ,ρι αΰ ΠρϊΜΐ ίμως χάπίΊος *»ό αίς ν' άνβλαέν-, τήν άίχηγγίαν, «ί*εν ό Πε- £ινε, ίσνις ήτο παρών #ίς αυτήν ττν ίϋνομιλί'αν. Άς μείνη ί Φλερέ *ο3 ί«ν «ίν' άχ'ίχη εντελώς καλά γιά ν» ιάχολθ τό V 'ΙΙ μονομαχία. ιί «α; ή Οά Ό Φλερέ ίέν παρευρίσκετο είς αύ- 'Ο Κλαύίιος τόν αφήκε χαί την την συνοδίαν χαί 4 Κλαύϊιος (· τ4ν Πΐρ νέ τού άνέφερε τήν ί..... σιτευνε ν« τόν ε£ρ£ χά! νά το«ς άνα- σιν τοΰ Φλερέ, χωρίς νά τ»ρ9*1^ *0ΐνω«|} τ^ν άβάιασί'ν τ»»{. «^α·^· Γ . —,,.. «,«..υ«βι; »ις αοναν — Τό .ε ϊέν επρεπε νά ιλθης Λ ίοτ τη«ιν τϊί Φλερέ χ»Ί τα μάτιά τοο ή- *παναλΛί.γ;ς τα λδγι* τοό Φλερ< Ά- στ<»χτ*ν ά-4 θυμόν. ϊ3ίξ %χι '-βτ ίμαθα *ί"ή ή μ^οααχία — Τί εΤπ«ς είς τόν Κλαύδ.,ον : τού »ίν' άνλτ:όφε>ίκτος.
  «ίώναξ;ν άχοτόμως. Ό Κ/.»^ιος έτριψε τα χέριά το·.
  —Ότι άρνοθμαι ν' άναλάδω τήν, μ1 εΰχαί'ΐτησιν. ΕΓχε κατορθώση
  άρχηγίζν, απήντησεν ό Φλ«ρέ ,ιέ με-- τό πβ5 ήθΐλε. Νά ξεμπεβίέψί) ί
  γίβχψ ά-αρβξίαν. 1
  — Φοίάσαι ;
  — Γιϊ *ρώτϊ) βορά. Άλλά
  δέν μένΐ·ς έσύ ποΰ είσαι τόσο
  παρά χριτείνεις εμέ ;
  '— Είμίι ίτθιμος νά μείνω χαί νά
  σού ίείξ ι) χαί την γενναιότητά μιυ άν
  θέλης, όνέκραξεν ό Περινέ.
  1 — Δι; βδιάλεξες χαλά τή «Τ'γμί1, ι
  βπηντησιν 6 Φλερέ μειδιών πιχρόςκα. σως
  ίείχνων τόν δεμένον ίρ«χίονά ««. Λ κατι. ... „,«>*., ·ν»υ«ιται *φοοτισα
  — Δίν π.ιράζει ... Διβρθώνεται νά μή /άβη τίποτε 4 κΐπετάν Μόν -
  α**τ6. Δ«νον καί έγώ το αρισ-ρερό μο« ίρέν. διόιι είξευραν χαλά δτι θ» τονς
  χέρι χχ| εΐμβντε Τσια. ήμπόβιζι.
  : φόν
  , - Ή Αΐνμα/ια έμελλε νά γίντ, κατζ
  τόν γΐί,ΛΛνικόν χ^ίζο^, δηλαϊή μϊ πι-
  στόλι-α, έκ των οποίων μόνον το εν &ά
  ήτο γιθΆΪτον, ώστί. αφεύκτως ό ϊνας
  Οά έφονΐύετο. ■
  Ό Πΐίμοντέ τοΰς εί(ι>κε τα 5πλα
  νά διαλίςουν καί λρηίόντες άνά ίνα ε¬
  ί >.α?τος ?/ α*ον τήν κατάλληλον στά-
  ^ν, 3τ&ν αίφνης ήκούσθησαν διχστιχά
  ν.αί Ινας' άνθρωπος ώριηβεν
  τονον προ-
  άντίπαλοι χατε'-
  των.
  , π ·— ,·-<--λ—' ι* έναν π/ττν-ω- '^νον, ΤΤερ,νε, έξηκολούθησε. Καί τ μονομαχίϊ αυτή δέν θά γίντ,. — Εΐγβρΐϊτώ, γιατρέ, γιά ττν ι_ —·'Βχ»ε έν τούτοις την άδεαν τού ελφοιι -;, είπεν ό Περέ έπε,^δαίνων γ'Μ'. θΚλαιΙίιος τό ξεύρει. , ~ Τι' ϊ™ λ*« Π«?· ; «ΐπίν δ Σι- «ον εκπ/.ηκτας, Ό Κλαΰδιος 7ό ξ«6 Ρει και ο άρχηγός ίέν ^ ^ . γ, σημα,νο·,, ψ αΙχί . ^ ^^ να μονν.ζχ,,σετε, μολονότ* μΟύ β8{'ν,. ται πολϋ -ταράξενο. ά^οθ ,ϊ,β—, 4λλο τε τόσο οιλοι, σάς άφίνω, άλλχ σν.ε- φβητε τ?ς συν·^ί»ς. Ό Π»?ίνέ έοεώρησ. καλόν τότε νά ««ητηβθ εις τον ιατρόν δλα τά δια- τρεξαντ* καί δ Σι,χόν άφ,δ τά ήκο«»,εν ολα μετ» μεγάλην ποοσοχής είπεν «~β: ^ίτα ?** Φαίνοντα, πολί, ?*^ Τό φέρσ^ τ,ϋ Κλ,υδίο, ματα Κ9ν δβν είπ. γ,ά ^ έ φλϊ, 5Π· 5«.5εν η^ -τε τού φ»^»,.. Λθ[^ν τού 25./. ■* "?βς "" ν* τ0 *Ρ«"«^ μάς^,ρδέ, θα ήξβυρε πώς νά το:,· πλησιάζη ό Πβριν: εις τον Φλερ·. α πού σκοπείουν νά νά γίνη μ^ρασι». θί/ μυσταβ ' " "*■"■* '-ΐ"""""* μ«ς ^τ.^δέψουν φαίνεται. ^Λ.? 'ίτα^4 Κλαύ^ο?',«~δ1ΐαπ;5ίων%τίτ" ν^-νίττ^;4^ ·ά~ Τ>" 6-άζί! ^6 ^·«
  «β, άϊ:>ίρον τίνθί 3ν »1· · Λ · ' 'Γως Ι*«'βνβω ποί τόν ι»-
  &* >ηί^£ π.Λ? ΓΓ'" !6-· 'Α^/έγώ τό έκαμα γ:ά ^
  Φλ.ρέ ί-ε πλ^^ς ' ' ° ίρεν Χ*1 6* *' ώτόν· |
  'Αλλχ πρός μεγάλην τού εκ^λτξΓν' ~~*Αν ί«ν άιγ»πο5σα τόν Μ^!;|
  ^'η , ν ϊ^'λβδν φίλικώτατα *.*' *» 3'ν βίΧ« τόσ- φιλία ^ '
  ■οί, άλλ« και ^*ν ^Ύ}"™ έΤώ ·· ιί«ν * Φλ"
  , Αλλχ ςεν Οά τοϋ συγχωρήτε ι:'':Ι
  ίν.ϊΐβ ^ ™* ή§ίλ« νά μδς κ.ήυη.
  1 (Μολονότι &μως οί ϊιίο φίλθι ίψ
  Ιίερινέ διά«ε« ΛΪιτηράς διαταγάς είς τοίτ;*
  ϊνακα- μάρτνρ'ι- των, αύτοι ϊεν τούς ηΚ^
  'Καί :·*
  ς είνΐ
  « σας ,ροσβεδλημίνος,
  ΛάΐΟε «πό τόν Κλαύ$10ν
  μέ αύτάς τάς λεξεις'ί ίατρό"
  άνακα- μάρτυρίς των, αύτοι ϊεν τούς ψ
  •ταν ενΐΛ,ί τη > , , Μ > &δ* κ*' έ 1Ο οη5βι0ς μα6ών δλα τά !·■
  .ΤοΰΤ".;!'2 Τω^ ^ϊ °! 8"0· ξβντα *ν** νά ,ίίοποιήϊη * *
  . «Γ,Λ 1.™ χβρι σαν νά ^ν 1?-, τρ&φοας των.
  (Ά/θλθυβίΙ,
  τιποτε
  .". Τί νέ» ;
  θ
  ά
  ό Πε
  — Τί*
  ρινέ.
  ,'Αλλ' «ν δ Κλαάδιος ήίύνατδ ν' «-
  ί«0Β την σονομιλίαν των δνο ------'