90286

Αριθμός τεύχους

9065

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΣΤ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/4/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  λίι
  Ι)
  ί Α .
  Β'.
  ι
  •τιχος
  Α».
  Ι—
  Μ
  Γ
  )}
  »
  !.—
  Δ
  Μ
  »
  1.50
  Β
  9.11
  ίΔΙΟΚΤΗΤΚΣ ; ΒΑΑΧΙΟΧ
  ΠΟΑΙ
  Α] 4—*ρ τ$» |*'«ν"|*·οβ*ν Ιημβ—«ύββις
  γΛιΛν «υαφωνοΰντη κβτ' 4*·χβ·-ί|ν
  ΓΑΒΡΙΗΛΝΔΗΧ
  ΚϋΤ'. άρ, 9ΟβΒ —
  Τετάρτη Ι» Απριλίου 1«ΐ»
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  « γγρ« φομένονς νέ
  «ι»}* Αθηνών καΐ Έ«αρχιών καΐ β
  ίβ.*ν βυνβρομήν βρ. 1β,-ροβφίρ« <*, δώρον μ£α «φ τής Ααικί,ς Χρ*«ίζης ,* βραχμών δίκ* βοβιντη* Α1ξ(*?μι3ί Λ6 ξ?μς χθφ6ρον Λ Εθνι«<· Τρα-έζης τή. οιί β*ν β* γίνγι β«ναρομ*/Βη? ν* διαβάζη ολόκλη. χρόνον την « Ακροπολιν, χαΐ ν' αποκτήση κ*1 την τ/,ν οό«ν μιΑς Λαχβ,ςοφορου από τήν οποίαν *μ«ο- ν* κερβιβΐβ λΟΟ.ΟΟΟ «ραμά ΞΥΛ0ΘΡΑΥΣΤΗΣ5 Υ. Γ. 'Ανγβλ£α. Μίγ» θα οιον αναρρωτήριον «4 Άγγλικος λος τού Ατγϊίοι*» Οεραττίόιι {«αμμί άναιμίαν, όδονταλγίαν, δυσπ*ψίαν, ρ ματαλγίαν, πολίτικομανίαν. Πλϊίστα «Κύριε Άγγλικέ βχόλ», Π<ί<ΐχων έξ έλαφρού ρίνματκτμοδ ώ ός χλι σιιλλτ,φθε-ίς μ.ταξί> Π««ρ.ιως
  κ«ί Κρήτης υφ' ί,μών, έθ*ραπεύθν|ν «ν
  τος μιάς εβδομάδος. Τοιούτοι στόλοι
  μώσι την ιατρικην έπιβτήαην.
  ΕΥΛΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
  Π Τ Κ^Ν | Κ
  ΑΛΚ0Ν7ΚΑ
  >ΤΑ ΒΠΙΧΒΙΡΑ ΤΗΣ
  ;ινή συνάίελφος {ημουιΐίίΐ
  |λι>μα τού Συμβουλιον των 11/η
  ιι&ϊιχών περί εκλογής 'Αρΐ'ανίίί
  ο (υλλ'.^.ρχίιοΰνταΐ. οί κ.χ. Ήλι~
  Λος «ι Κατσϊμπυρης. Δέν [.άς έν
  «ριΐ « ,Ίλλιοτράοηγμ* κ«ί αί ά-
  ,ί 'Λυ. Αλλ* τα γνωί-.*«&:-
  ιν* ατ^ χήν ανάκρισιν, ©π·»; τέ
  ί«ι το ίο6λε«μ* χ*·, τδ ϊιατα-
  κον τού οουλεύματος. τύ άπχ/.**σον
  ['μηννθίντΐ επ: καλπ%νοΟ*ύσ«ι ίντι-
  ον :;ί· χ. Κατσιμπύρη ίϊν ,ιβς
  ,ιτβι έν τάξ«ί. "Ας κάμη την
  ,^ΐίν τί.» χαί δ κ. α-Γΐ'ΐΐιργός τής
  κοσύνη; Μή λησμονών τδ π'ίένα-
  : των ψ^νν χοδ ευρέθη εις την *άλ
  τοδ χ. Ήλιοπίύλου.
  ϊϊ κάπιιο ιίίβς ίςο^ολθ1·—ΐϋ,ςτςϋ
  η — «συνιστώμεν ίίςτοΰς
  μ«ς κλΐΓ..» — ίνοβιον
  ς μς νοβον
  'Αρεί», Πάγου. "Αν ίιι^ρξ» ά-
  ίζ. άΛίάγθί&ν έξωμβλυγτρ^-^, ή
  λ6 ά
  Ι
  •τίζ
  νά
  μ» τα
  ",ί
  ■ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ
  Ό ϊίε-νΛ-.νττ-,,ς τού «Κρίτ&ος», έ&ο:*-
  |ι*ί«ς ίιπ,ίίρίίος άιτ&τείνει ήν *-
  Ι κρίκλησιν «ί*ς τ"^ν πρόεδρον τ»ϋ
  ίλληνυ«^» χ. Κ-ίζάζ»,ν'
  («Εν ώ 'ίίίάλλβτο ε-ίς ττίν * Κ«-
  ;»? -β « χ*τβγ·/ι»λτ() είς ι4ν Εί-
  Ρ"λέ ί2 τοί>ς ίλίγ-χ.«ς μο^, έαν
  ΐι ντ, ψευιϊώς καί ώ
  ά
  ν* ϊώσϊ δλην την ίίκδνΛ της
  τής Έτχλρβΐας. »?' ής
  ί άή
  νά
  ,,Α*ρι-
  | !»4,*ις
  Ι'ΐΤΑΡΧρ ΑΚΟΜΗ
  ί ίϊέ* ·;ής σΐίγκροτησεως ένί«λων
  >λλαλττττ>ρίων έγ/α«λίί-
  ρο,νΐΜ, Κα» ( πέσ*ς «λλες
  ρνές γνώαεις ϊεν 6» ήσ*ν -εριφη-
  >ρις ώ; τρωτΐ"ερινές! - -
  Ήάρχ»; άχόμγ) χαιρός νά ι γ ιτ>ά-
  ιϊ χΐ'.'τρά μ άς.
  [ΤΑ βΚΑΟΥΜΕ
  Νιωτέρα έχίοσις.
  Α ΐρά)ξ πιστόλι ί> Μλ·-?&*^*-
  χατ« τϋν Άγγλων. Άλλ' Α "Αγ
  άξ ά των λ
  ι 4ι' ϊι
  , Τα Οίλο^ί χ3{ χά ϊΐ3,0Λ
  1 νχ μί; πληρώνη τ4 Ν*0'τ:υ?κιν.ς
  ΐιτβτ». Νά ριζιλίΐώμιθ* ή,χεί';, ν ά
  ΘΑΛλΣΣΑ
  ετ»)ρίέοι τής
  οαιν. δτι τα έ
  χΛλο—λώς τέ
  ά
  ρ φρ γ
  ιλ^άίες των έκκ&ίμοτήτων είς
  ί* ΪΡ«?»», «ΰρίσκοντβί άχί^η..
  ^'^χως το ίϊιον ΰ»ο»ργ*ί«ν -γον&δί
  ι 'ΑλφίΛ*. Ήγοιιν ΐΓϊρ; άποΐπάτί-
  ίιιι*στών είς ανακριτικήν 1«τ,}&9ΐ-
  •βϊ'.κώς ?ίά τλ ςτάοΛ^λ* τ«.· ιτα-
  ώ 5
  ΜΙΟ
  Ι ΑΛΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗ
  μ,ερος
  *°ΰ χ. Δελμούζου άποτελ«ί σω-
  *ί-*7ματιίαν π«ρί τού «ώς δεί ψυ
  λβΤ*ϊν χαί φιλοσοφιίν τον άν**ρί·
  Κ« χαί ίιχάζοντα.
  Αί τ& ϊίχβάσοον μέ προσοχήν οί
  άπο τδ Παν«πι-

  «ιν ετννχ νάκοΰσουν γρύ βπ4 τί-
  ΐ'ϊ
  ΛΗΪΤΑΡΧ0ΙΜΕ75ΟΠΑΑ0ΥΣ
  -1Η1Ι1 Ε1ΠΤΪΙ ΗΠΕΙΡΟΝ
  ΓΒΥΙ ΗΕΒΤι ΎΡΚΟΐΙ ΒϋΎΛΕΥΤΑΙ
  ΙΟΑΝΝΙΝΑ 10 Απριλίου (τού άν·
  «Χθιτοδ μ.»ς). -_ Το ίδιο βράί-1
  ' ι^θϊσιν 4 ΊΌΰρκο; 6π'ΐι?γδς των
  [ωτιριχώγ είς τα 'Ιωάννιν* τί σ'>
  «'Χ ιίς την Παρομοίαν ; Ό
  ί, δ λήνταρχος, μέ 75 όπχίούς τού
  '*!Ρ· *<*! ς ) τάς εκλογάς μ.» μ,αρτίνι ά«ειλοί5ντ*ς ί ί § χ«ί ς χρ την 6!«ν καΊ τ^ Κά ίοξαν τή* φιλ«λι«θέρου τδν Ν«»τβύρΐνων. 1Τ Άκριλίο» ΙΟΡΕΚΕΦΑΑΙ... Δημοσιεύομεν «σήμερον άν είδικου γς μι τΑ λοκνώτερα χρώματα τήν γ' αύτάς μ,άς άπχσχολοΰν α! 5η. λωσ«ις τού *. Εοζανωφ εί, την Π«τροό π'Λιν καί αί πα,ρ' ολίγον Ιϊ(αο>ηλ<ό< β««, τού χ. Λιμπρίτη «|ς τάς 'Αθή νας. Ό κ. Σοζανώφ μάλιστχ. δ«ν ή. νωβΐς νά νέαν ϊι^Αο)σιν. ΊΓποοογοί των ϊ ι ™ * - — ~**% *~ Τ' ■ε» Ι* ■ #ν«* ψ ι |ιγ Ρωσΐίχς είνε αδτδς ϊ| ό χ Μ»υ- 0? νί μή αίς ϊ^νεν ξ» 6 2οζ<* ^ ώί* τας οΎ;λώ<ι«·« κ*ί δ πρός τϊο τοδ Το^ώ®. λο, κοπάΐϊια η, — τιμή —- ϊωή 'ς τ6 ϊλε- Λ ΙΜΓωχαμέτηδων, ρ*- των, μ μεταξυ των Έλληνβ- πληθυβμΑν -ροβ άλλ« ί- ωβιν τ«,υ ίϋνολθγιχοΰ ^ ^ χώρας. 9^ μς ^ς η» «εβτάτης '1ϊ«ε£ρου. Έξω- ν* ξφμ ΙΙίΐειρο. ΙΙθεοβ τα -ρο Κυβερνήβεως γνώμης ώφειλε ν* έντα- «ρϊ.ς βορράν. ηεΤ>«ον μ«·»
  ό !*>Τ£οτουρκικος σωβς-
  νιβμος. '1·φ£βταται τ4 «άν-
  βτιανικΛν βτοιχε£ων ό Έλ»
  ληνιβμος. Χχολεΐα κλείον-
  . Τϊθονόμια καταπ>ττουν-
  . 'ΙΙ ε.κ*ληβ£& κινΠυνεύ
  •ι. 1*^ *Ε·λ*ληνικ?.ν η
  Κχτχ τ* δλλ* ή αέν Τοχ,-Ίχ ξξ».
  ο·.><Κ ν^ ϊόβί'σ·'ετ«ι **ς τ-τ ν%, Ο δέ 'Τταλι·/.^ -ττίλο:. £—ΐ "Ηίγ- όΚο-ϊνίΤ :1α την Χί«ν. Ληλ*δή είς το ...στοιχίθν του# ·# ί α*ν* ?·π ιι?τά τδν Δίαίν Τρινο>,όνων. ό !*-
  (ΐθϊ Π-ίβνωνθί ϊσχί'οσ» νάν*χτρίξγι τϊν
  κ. Ρ^λλην έχίτΐ'Όν ττολίττν τοι>.
  Οδτως Α χ. Ρίλλτα £ν*5!«ν.ν6ιτ«ι
  .... Γ.ημοφιλέβτατος.
  άνίιι,γ, νά β^
  τα %-·ο
  ικχ
  Α. . -"«■
  Τ^ Λιίχΐιον τ">ν ^Ελλτ-νίδων ίίήλω
  ?η άίνίΐ'ίΐ ϊτποβ'ΐς ομιλίας.
  Όλ£ Κ 5ρα δ *χων
  μή
  τών βαρυποίνων £-
  κείνων, "Α,φινβι ή Κ,ρήτη ;
  ♦Λ 1«Ιρή"τη άβονατβϊ ν* τα
  μονάχη της.
  ζ νιϊάμηβββ.
  ν« « οί *ΙΙ«ρ
  οί Ττ·]ία·/!:Πονεβ? Την φροντί¬
  δι ι5*,β 'ΜΛί.ίρο^ την Αφ'νο-
  είς τ?»ν ΧΌυρκον ύ«ο·*Λ
  Ϊ μΐ τ$>
  τού.
  ΙϊβρΙ ι
  ρθνταε μονον
  Τόν Αθηναϊκον τύπον
  σχολεΐ κατ' άτϊθκοπήν ή κ·-
  νολογία τοο 1£ρητ6κου ζητή
  μ*τος. Τ£ γίνβταε είς την
  Λΐακεδον^ν; ΟυβΙ νού.
  ΠερΙ «αυτής όμ&λοίΐν μόνον
  οί βούλγαρον. Αύτοι βεα-
  μαρτύρονται «ρος την Πύ¬
  λην, αύτοι είς τήν _οφιαν.
  αύτοΐ βτέλλουν έπιτρθΛ^ς
  καί άιτοβτόλθ'υς <4ν& τάς Εο· ρκι»πανσις «ριοτευουβας. έ- ξβγβίροντβς το κοινόν ενδια¬ φέρον. Ήμ*2ς ν&, κατακτή- καλδ. καί βώνχι την . Τήν κατ& Ο β ο) ο ιδικήν μας. "Οπως έδική μας καί ή Οεβ βαλία καΐ ή Έπτάνηβος. Καί για να «άρουμβ τό μιβ?» 4κατοβτό «ου μδίς λβίΛβε. ^τοιμο* να «ετά^οομε 'ς τΜ>τάλΐ τα Ο» 1 )*. ΛΙωρ*
  κεφάλι ?-·..
  Κωικιικη Ημερα
  (ΙΚαρτύρια)
  Αί
  Κριητικίϊν λ«δν
  Το «ίπαν κχί το
  Ή
  *|ς τ
  Το»>κίΐς.
  ή....
  "Ηοχιβε κ*** η κ*7ΐϊίίωξ·ς των
  νων, άν»κ^ί<τ*ων τρών Έκ τω ΤΟΙ¥ ΓΕ Τα πάντ?, κ»τα τδν κανονίζει «!■; «να τού ταξείδιον είς χΐ ξωτερικδν τρδ πάντων έν Β'ίννη ιανιλεΰς Φϊεδινάνδο;. Έ>.εί
  *η μυστικά :·α μετ» τού βΜΐλί^ς Γ«-
  ·ργί;^ κατί τδ π«ελθίν ετ:ί Καί
  πάλιν θά "'Σ)|6*_|-αη7ί"~- —— βίεν^
  Ίΐ^Μ^Τ^|Ι^ΐΤ|^^ΓΓ[ΤΒτ]7*Τ%>*ίιι ι Γ ΙγΓ
  , ότε Ίά πρ&σκαλεσγ] χ*ί τΐνΐς 6α-
  δίίνθτ ?τι οί
  άντΐ άδρβϊ »·) «βης^ νφάρμακ* κατά της
  φθ?σεως. άπδ τα δπβΤ* β«άχ<*ναγ....τοί — Παρισίων καί πίσών είς τδ Λοών, άεροπνόρος Β»ϊο»ν, Φέν »*Χν*. β^ν- '*&' ΤΟ ΚΕΜΤΡΙ ΠΑΠΙΙ1ΤΔ ΓΡΑΜϋΑΤΑ "Ακουβον, "Άκουβον .....Χ·,*Ρ» ίίβ. Ή αντιπολίτευσις *εντρ«»τ)*'«* δρ:μ.«ί*ς σονεντεύξεως τοδ %. Μαο μ«τά τού κ. Μαυρομ.χάλη γ» ταφίριτα· «φοίρώς κ«τ« των "Αγγλων ώς λ»ί·τών οίτινες 6*ο6άλλο<χΐ.ν «·ς βα βάνους "«>!>« πλίοντας *'κ Κβητν «ις
  Π««ραι5. 1Ι*Ρ*'χω μΐκρϊν *!.κίν» των
  ?ρ«κ*λέων τούτων βασάνων. θωρηκτύν
  Αγγλ.κόν άφοΰ ρι'Ψτΐ μ*ν βόμβαν κ*-
  τά των αστέρων σοΰ στβμΛτί το ατμό¬
  πλοιον,
  ««V
  4 "Αγγλος ν-α«.ρνη—« π«-
  ροι»τιάζ«τ« μ« την χ*ί>* «ς το πηλί-
  ' _'_Ποΰ κτ)-;«ίν« δ κ6ρ«ο«; —ΐ« την
  •Ελληνικήν ΒοΛί^ν; Σ^λλ46«-.. τον /
  Σέ λλαμβάνοι»ν κ*ι — ω φριχ,η!

  ζβ!
  ς ίοιν. (
  ΣΙ ί,ποβάλλθϋν είς γεδμα. (Πβο
  πεν). _ΐ τοιτοθ.τοόν .«ς τβ
  ύ θό
  ρόν φ
  άρ 0^ άρχ.ζ *» άλλαι β».
  σιςί_ «Ισχος 7:ε«λ«τ.σμένΥΐ Αγγλιαΐ
  δ,ν Ιχμ λοι^ν οΐκτον, τη|«'· «λ. -
  «τ* Βρεττχνία!— *4«ν μπ«™δτ«· 6-
  μ.νοι λ|
  α. «ί; τούς δφβ*λμοϊ»«. ϊΐν 8υν«-
  » ,ξακολοννήσω την 8<ήγ^«ν των Ο -ΦΑΑΑΙΕΡΤΑΞΕΙΑΕΤΕΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 'Αχρίλιος. - ιόν έ- νομίζατ* ϊ'^κίνητον ; Κάβ« δλ/-ο. Άβννάως τρέ.χ* , τα- ξειΐβύει, άκοι>«: ζροίτφωνήοεις -ταντοΐ
  δι' ολίγων, καί σνγ·Α*·Λΐνημ*νιος, κ«λο-
  τρώίί, ά—Ο"»-λυ~τει κανέν». μ.νί;;ϊΐον,
  άχοκαλύπτει τί,ν κεφαλήν το^ β^ο τον
  τριακοντα ίξ ϊιαλίμψίΐς ΐχοντα κόλιν-
  ϊρόν τοο, ά-βκαλάπτϋ /.α: τήν ννιΐβ
  ιητά τού κ&! έχιστρ&φε ροιαοκό'ΛΛΐνο
  είς το Πζριΐτι.
  'Αλλά 'βαντάζβσθε τί ά
  γίννται *ΐς -.ήν νομ.5ίρχίαν, ή '■>&.{& θά
  στεγάσγ) τβν κρατοΰντχ τάς τιίχχς τής
  Γαλλίας ;
  Τέσσ»ρ«ς μηνβς πβίν 4Ϊ
  __,αρχί», ά^Γστ&λλονται όδητγίζι, συ-
  στββ*ις, σ> 6-υλαΐ, διαταγαί, ίντολβί
  .. Τα φχγϊϊτά τής αρετκείας, αί ώ¬
  ... Τα φχγϊϊτά τής αρετκείας,
  ραι χατά τας οποίας φρο-ντίζει ό κ.'Αρ
  μάνίος καί ;ιά την κο^ίαν το·> 1:/.τος
  τής Δημοκ^λτίας), τα φορ&μ.«ϊ<· τα ό- —οϊοε πρέπίΐ νά φορη κατα τάς π*,ρι- στβ*;ε!ς ή /ιρία νομαρχινα, το ^γ χοό καχϊλ^ί·» τί» δάβες «5 /-:κ!ιλτέ καΐ τής ν»ποΛλίβ·εΐΊ>ςΤ όλ» αντά Γ*ρι—
  γράφονται >Λτομ*ρώς κάτω άπ4 .ιονο-
  τόνως άι:λ7 χαρτιά, ϊίς τήνί'θ αρι¬
  στεράν τΐ*τ* των ίποίων ή 5.ο*γίς
  τής Δϊίμοικοχτίας τα δλίπει ολ' «ύτά
  μβ ί>ΐ>ος δχθ^τάτης ί^
  Ή κάμυϊ τής ν^αρχας, ιις την
  ά
  οποίαν θά ^αχαοθή άπο τοος /οπο«ς
  οποί ή
  καί μδχθου; -.ής προεόρείας «ΐ« έ/.ι
  ώρ*ς δ .ϊιιί)ιτ}ς τής αυριον %ύ ίααι-
  λείις τής 7/μ.ερον, —ρέιτβι πάν.ότε νά
  αογκοινωνή μέ £ν δωμάτιον, δνθί τδ
  τι;λ*'φωνιν νοτΐ 4 τηλέγροΐφος, 3τως
  ωατι αν τ»·/ί'ίως την νύ-ΛΓθ δ α. Φ*λ-
  λιέρ, ώς $θΛς «Τιτάνικ».^ροινρούση
  *ίς το 8νε'>.? τού είς κα/ένα τα^όλι-
  Οον, νά ΐ!5οπθ!τ;θο·5ν •άίί,ε.σως οί Β*5α-
  ιτλεοντες ν.'λ^σοί. Αότοϊ οί 'ΐ^.οσσθ'ΐ
  είναι δ κ. ΡίΜθντοό ίβιαί-.ίρος ';ι<ν·- έ ί είναι δ κ ρ ; ματ«ΐ»ς. δ Μάρκ Βαρρέν, καί κ*-Λθ'.ος όίλλος, των δποίων καιί αιότών τα 8ω- μάτια κρέπ» νά σ^,'Λο-.νωνούν «5 τ ώ «τοζύγ^ τήί κ Φ*λλ,β.? Ό,τι ά-ίτ,θανοττίσθη άπο τήν 5ιά6α- αιν τοδ κ. Φίλλιέρ, σ*νΐόνια, <ΤΑεόη(!) διατηρούνται' έπ*ιτα «πδ την νομαρχί- νχν μέ ζήλον ανώτερον ίκείνου, τδν ο¬ ποίον έ*4δ·ιξαν οί ({τύλακες τού Λού- οι>.
  Είναι τό μικρόν μουσείον τήϊ «
  νίας.
  'Εκτίς ό^ 8λα οώτά (κβί^λλα μ«-
  ρικ^ μ*τ*ξυ των δποίων κ*ί αί άνα
  μνήβεις), ό κ.Φαλλιΐρ φεύγων άχδτή
  αρχοιίκολίν άφήνει
  ο«.( Κ*«6ΐος κάποιος άλλος, δλίγο-
  νναίελφδς τού, κρατ*ί καϊ μαζείει ώς
  καί ταίς άκρηίς Των. Έν» ή εύωδία
  το5 κ. φαλλίέβ μένβι «Ίς τδ Τοΰλ *.
  Χ-, «νφ δ κ. Άρμανϊος εχει ήϊγ) πλέον
  γι>ρ!β«ι εις τα ώραία Ήλύσια, δπο«
  κ*ι έχ»ί δ ίρόυ.ος χηγαίνει Τβ!β.
  ρ ,
  χηγαίνει Τβ!β.
  Λ. Μ.
  Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
  ΠΟΑΙΊΊΚΗ ΤΗΗΟΥΑΓΑΡΙΑΪ
  — ΟΙ Βούλγαρον. «»ρΙ τού
  Βασιλέως των.
  *Ο ΦρδάΒ
  δλην τήν Ευρώπην τοος
  <>ψηλο>ς αυμβούλους τοο.
  ΛΙέα μυατική αυνάντηαις
  Βααιλέα Γεώργιον.
  τύ«οβ.
  έν Βιέννη άν-
  ταποκριτου τής «Ά
  κροπολ&ιος», περ:ο-
  οβυβαντθς επί τούτ<;>
  άνα τόν Αίμαν.
  Ι'.
  Μεγάλην ^δέχν περί τ,ύ _.......
  -ών ενο:>ν πάντες οί Βοό>γα?ε,. Οί Ο
  Δί» δ-αν
  τοί οί κατ' ί,ύτο3
  μετά μεγάλης πΐό-
  Ό_χ. 33. ΐϋβ
  .. "ής «Βετσίρνα ..,,
  •εί μέ τ-1-ν παραστατικοτητ
  ^σσης το% δτι δ Βασλευς ·*
  νάνϊίς ε·/ί. έν 4πάσα:ς «ίς ·τ-
  δούλοος το.>, ΪΓ ών ,τηβΐίται ν,Μς
  ίντ/αερος -ί*ν ϊιατοενόντων έν -η με-
  γάλη πολιτική τής Εΰρώτης. *;ο να'
  —λ. ίν η| ζ9£ηι %3^ χάντοττ ιν ττ;
  "ιν"Τ_. Ή π?οσ5(ττητις τή?
  κ. δν έπιτρέπ^αι ή
  ή
  Π?οθίϋως σάς το λίγω μοί α¬
  πήντησεν.
  Έλαβονίν επιστολήν έκ Θίυχλονί-
  κηί, αγγε>/ο»σαν δτι άί:ε«ιτα λμε-
  νοι 7%εότι.υρκοι μετα ά,αο--
  χικών έκ Γενέυης άνε/ώρη-
  β»ν είς Αθήνας κυζΐ _; ,«£..
  «ν, όπως δολοφονή^,ουν τόν
  βακπλέα Γεώργιον καί τον
  οαβιλέα Φερδινάν.^ον.
  αύτό ; ή^ώτησχ μέ δ-
  »«νε!θ(σμ:νοι» ϊΐν; τάς
  ϊρκκον ν.Γμ(τάτον τής «Ενώσεως
  κ*ί ^Προόϊου» επεμψϊν άπεστ*"» *ενοος
  εις 4«ηνας ν.α! Σοφίαν. ί;α -νεννΐι^.
  βωσι μετά των άρμοίίων κύκλων περί
  τυξ; 5εο,6 ή Τουμκ^α
  ροβεχ^ ενερνον
  τής Αύα-·>ιας.
  -ϊυγκϊντρουνται είο
  *^ Βϊς καί
  μ:-
  εκτι-
  «ε τήν πβιράρτιτσιν της Βασνΐα; κα!
  Ερζε·|"ν6ί/ης «Ινχι άναν.ίρρητ·ς τού¬
  τον άπδϊειξ.·; έκ τών πελλών. 'ρν Ηα-
  π'οις άγιπάταΐ ώς Γάλλος, έν Β'έν-
  ΤΗΧΙΧ
  1ΪΡΓΙΟΛ
  Άλτ/θώς αί έφι,μΐρίί«ς των νωρών
  τού λ,ΐμου "".«μαν ςιραστιας π^ όέθ^ς.
  Απ6ίίΐςΊς ν-·ι αί Άθην/ικχί ίι-τ/με-
  ίίες, αέ ^τ ΐϊίαίτεβά ών ίτ)εγρα-
  -"■", ΊΙ'ι,ς τα ·χ Βιέννης.
  Κ Λ Μ.ί^ΟΛΑ·Ι.ί>ΗΣ
  ΑΙ ΔΥΟ
  ΑΥΝΑ.ΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ελλάδος κα? Ρουμανιας. ώς
  τής Σε.ρ6ίας ναΐ τού Μα^ροδοννίι,ϋ,είς
  τάς κ-χτ' ΑίγοΜστον εορτάς τής :
  πνταεττ,οίίοε τής κυβερνήσεως τ
  Τό γραφέν (■ ι έ-ιτί τί ει>καιΐρί« -{ρ
  θά τιλέοτη ναι τήν ιττέφιν το» =ν Τι»ρ-
  νόδφ δέν «!ναι άλτ?θ?ς. Ό 6- ΐ./βος
  Φερδινάνδος ΐεν θά στεφθΐ, ϊ«ως δ υι¬
  ός τοι* 3ταν γίνγι βασιλεύς, κχ·1^ δρθί-
  ?»ξος(, ένω δ Φερϊινάνϊ&ς είν /,α&ο-
  λικδς. Έν τρύτφ φ»ίνιτρι «(ΐετ. νά
  ζηττ,θη ό λ4γος τής μή υτέψιώ; τού.
  Ο ΒΟ1ΜΓΛΡΙΚΟΪ
  ΤΙ'ΠΟΪ
  Ό κ. Νχίίμωφ μοί ε?4ΐζ« τδ μέγα
  ■/ερμανικΐιν ιί.-χϋπι«ιτή?!θν τής ίϊτμβ-
  ρίίος τοο, έκτι>τώνον καί ϊεκα«Ε*σέλι-
  ;ον φδλλον. Όλον τδ χρ)5ωπ(ν.δν τών
  γραφείων το·)_ έν οϊς 14 η»ντά»τϊ«, εί¬
  ναι 3!οργαν',ι;>Ανον μέ στρατιωτ χον τα
  |ιν και ';Γ.·θαρχίαν. "ΕκΛ·τος βΛτά-
  κτης ϊχι* το '^ιον Ρ*0^ τού, κ«ί βά-
  χνα·Α'γνύεται &'ις ":ά τοϊ σι>να-
  το^ κατ' άντίιθε7·ν π:ος τάς
  ___..-.κάς ί'ινμερίίας, ίχνν Λ' σι>ν-
  τάκτης ποίτβι νά έργάζ*-.αι τι,ν-βως
  ϊιά πέντε καΐ νά τα κάμν·(] 2λα ·> των
  ενόντων, ϊιδ καί δέν κατ-ρτ/ζ<ινΐ».ι &ί- ςικότητ«ς, /.αί δλέπει τις πολλάκις Χιίβμιχήν «ρμην«ίαν φ«ρ' «ίπ*ίν των τη- _.Γ. ___, τύν σοντακίών πείί αχ 8ι«- Ονή ζητήματ*. Το προσωπικόν τήςκΒε ίσέρνα Πδσ:α», χαί'αΰτδ ϋαάμη τδ τής £ι«κπϊβαιώσ ως, εΐνα» γλ>.σσ&^
  :ον. Άπόρησα δταν, παιϊάρ-ιον.
  ν.τα«τές μό^.ς, έν η) δι^ειρ'
  άπήντα ίκ ν'στως 6-ίς τνν γ .. _
  κήν» γ*λλι·.'»;ν, ίτχλΓ/ήν. — «11^3 «-
  ,,άθατε, τφ λέγω, τόσας γλώτ .ς ;^«
  — «Ά, έϊώ ημείς ό'Ρ·ιλο> «ν δΚας τας
  γόλώσσας, » μοί απήντησεν ανε>ί τ:ΰ έ-
  λαχίστου '.^απασμού.
  Ό κ. Ναΐιν<>>9 ι1· ί το ί'πδδϊίαίωσε.
  Καί αν τύ/.Τ. άκδμη νά *ίσέ)θ·(ΐ τις
  ις τήν ΰπηο.σίαν άϊαής Εένω» Αωσ-
  σών ύποχρίβύται νά καταρτισθή «ν τή
  Ί-ς, ,: τώ «ΐί έ-
  σπερινάς επί τ«υτφ σχολ?ς.
  Η ΗΪΙΙΕΡΗ-.ΙΑ
  ΠΩΛΗΣΙΣ
  4βς σρ)ί χ. ; Ή
  τδν κ. Να ύμωφ
  **βν τίποτε, ϊσως χιλ·Ό^ς. μοί
  ί Ίϊΐϊιών. "Έχιμί" δμ& ς ήμε-
  κτίθΜ πώλησιν 20 χιλιάδων 8·' ιδίας
  οργχνώσεως άνχ πάσας τάς όί
  .ς. μεθ' μ· τυνϊε^εβ» τηλεφ
  κώς με όλας τας πόλεις,
  ; ταχαικί; υίθΓ,σία κατ < άλωϊΚ* τοί ύλλοο μ»; ίναι 20 -χιλ. έκτ^ο3υ.εν ξχιρετικώ, άλλά συντ/θέστατο κχι 50 χιλ. κχϊ δε%α.εξ»σέλιϊυν έν_οτε κα: ίίαονογρα^^'μένον μά"> ιστοτ Τοΰτ'. ^συμ-
  δχίνει όσά'νς εχοιμεν έ/.τ«τκτους -ΐϊή-
  αεΐς, όπως >.τ. χ. σϊΓΛε:ον( τδ^έ -ί?ας
  (Τδ φόλλο# είναι ίσπερινον, όπως λέ¬
  γει καί & Γ·'τλος το« «'Εσπερι* <. Τα- )τ/.>δρδυ.ος». )
  ΧΟΒΛΡ/%1
  ΈΙΔΗ-.ΕΙ-
  - Κ«ί τί σχοκίαίας »ίί»>·ις 0« ϊ-
  τϊ>ν
  ς
  Αλλ
  ββον .... Αλλ
  «Ι* τήν _οφιαν οΕ άπχκταλ
  ?·.ίνοι τό»ν Λίεοτούρκων απε
  κ^ίούσθη
  η.
  Τό^ εσπέρας οί καμελώ τής «Βετσε'ρ-
  ν» Πόβτα», ο! σποιΛαϊοι ούτοι Κλονε-
  ί άτες μ·«ς έφπιιοί*ος.
  κχί οτίτών των
  ν-το» περ:ίτς«χον άσθιμα »εντ«; τάς
  όίίΐίς, ϊείγ^α ότι κάτι έΛ^αχτο* τερι.-
  'ϊβ, το φύλλον των.'Τδ ϊ·αλϊλβ«ν τδ
  χε#«γ_όμενον ϊέν έπιτρέπ«χ«ι.
  ΠραγιμχΓ: ή «Βετσέίν* Πέ-χα» ί-
  ϊηΐβσίευεν εν έπ·.φαν4ι θίτε·. της πρώ-
  της«λίϊος ιήν'έχ θΑσϊλίνίχ/; έπ'-
  ττβ^ήν, τήν πρ4αγγέ»λο:*.<·αν μ* α πολ λων λεπτόν(.^ειών ττν μίλετω^ί.Γν ϊΐ λι^ίνίαν τ«»ν 6ατ[λ·^ν ής Έ Αβϊος κα{ Βουλγ?;?ας. 'Υτϋθέ:ω, δ—ί οί έν χν χαί ό κ.Πανάς 01 έσπ«ι>β« νά
  μχχρδ" τηλ«γρά>}ΐη>;>α «ι;
  ΘΕΑΤΡΑ
  — Ό Οίαβθς τής κ. Κυβέλής
  — Ή έναρξις τής
  «IV.
  _κη-
  — Συμπλήρωσις θιάβου
  — Λίέος συγγραφεύς
  Ό θίασος τής κ. Κοδΐλης ιΰρίσκ»
  ται είς τδ Κάϊρον, θά ίωσγ) ^ί3!χά(
  παραστάσεις έκεί, κΰττόπιν 5έ <>» ίπα
  νέλθΐβ είς Άλ«ξάνϊρει«ν όπως δώση
  έλίγας άκόαη παραστάσ«ις καί είς το
  τέλος τοό α./νδς θά ευρίσκεται ιιςτάς
  Αθήνας 8ιά νά προ«τοιμ«Ου ϊ:ά την
  καλλιτ«χν>νί;ν εκστρατείαν τού καλο-
  Η κ.
  ΚΛΛΟΓΕΡΙ
  ΚΟΥ
  "Ενα
  στοιχείον
  τής κ. Κυίε) ής
  καλλιτΓ/νικδν
  είς τδν θιασον
  Ή α. Χ:ψτΉΊχ Καλογ.ρίν.οο. Καλ
  λιτέχνις πού Σϊ«ιξ»ν ώς τώρ* πώς
  άντιλχμδάντΐι τήν τέχνην την οποί¬
  ον τόσον !»ψ*·λά μέχρι ται>ί« «ν.5»τη-
  σεν.
  Συγχαίοοηεν Κοδιλην την τ:οσλα-
  βούσαν. Καλογερίκοο την προσλη-
  ^θϊΐσχν κχί χΐτνδν πού θ<> λάίη τήν
  ι»και?ί*ν νχ χ«ιροκρθτήσΐ(ΐ καί τας ίό
  μαζί.
  Η Λί. ΣΚΙΙΧΗ
  Τί θέχτρ'ν τής «Ν. Σ/,ηνή;ν. οσο
  Γηγαίνει καί έξωραΐζεται. Με·/:ι τής
  ~5ης τρ. .·ϊνδς, δπότε — Άτ.ρ'λίου
  έπ'.τρέποντο;— θ αρχίση τάς -ϊΐοχβτά
  7ε;ς τού '■> (,ιασος τής Δις Κ·τοτο'>-
  λη, τδ θέατρον βά ε!ν« χ«θ' 2λα ϊ-
  τΐ'.μον. Καί έτιιϊή δ λΊγος ζ*ύ έ-
  Επετο ληοσέτι ή άναγνϊλία τ:3 με-
  άλ»ι> γεγον'/τος, 8τι οί .πϊσ.-α^ένοι
  αντις τήν ΐϋμικραξν Έ λήν^'· καί
  Βοι>λγίρων «ατά τής Αΐστρί*; «—:-
  *ν Σόφια. Αί Ινα Μ
  τ*·
  έλπϊς(
  ή άλήθεια,
  τον ναέν τοι>, δπο
  θαίματα, ή μεγάλη
  ^^ >>·ι>χδν ώ;
  γ«?ριται «'πί τής δϊού Πανβπισ
  οΰΐϊέποτε έδοξάσ·θη όπως την εποχήν
  χάτήν, οϋτε παρόμοιον ϊΐρυμα έϊόξα-
  σ« π»τέ τήν εργασίαν καί «τίμησ» τή-ν
  Ή ανύψωσις τού κοσμ,άκη, τού κο»-
  τού κομ,ίοϊένατος, καί τής δ*-
  ρχ Οίκονο^ίας, είς χόβίμον
  λογιβϋγον, ή ε'νδονάμ,ωβις αδτη των
  έργχτών, ή ανύψωσις των πτωχων μέ
  νοι ταμπλούτων καί τραπεζιτών, το
  σήκω^α τδν άπελπιβμ.έ'νων ι*έχρί μετί-
  χων ίνός Τρχπιζικοό καταστήμοΐτος
  είναι τδ δεύτερον λαϊικδν μέγα έργον
  τού ^ίλχν&οώπο^ και κοίνωνικοΰ και
  'Βθνιχοϋ τούτου κβταβτήματος.
  'Οονώ ν χΐίί όποφέρων λαδς, δ μο-
  >^ώ δ έργαζδμενος χα? πάσχων, γί·
  ν»τα αΐβνηίίως κίτί τι.
  Μέ*ο·/ος καί Όαολογι&ΰχος.'
  Ί> μέτ«>χον τοΰ τέως κ»κι>φβτοΰ
  «Τναι ,τλέον δψηλά, τα στήβτ] νέες φού
  σκ'ώνωνε «λπί,δες και τα χέρια αΐστ)4-
  νοντα έας δι/ναμ«ΐΐ νά τρέχιυν με¬
  νά τ»ς, νέας θ·λήσεις κα*· νίας όρέ-
  ξ*ις ί4 δουλειχ, γιλ μέλλον ·..
  Νί τδ δεύτερον μέγα τής Τραπέ¬
  ζης ίγον.
  Τοπρώτβν τδ γνωρίζετβ.
  Ήίμ—»ει.<Γΐς άποτ»μιει>Γΐκου ϊίςτδν
  κοσιμάην Τ'ί'ιματος, τού μβγάλον τού¬
  το» μστίκ:·" το οποίον ε^ρβρεν τ^ν εί-
  ίαιμοίαν ν,τ. τήν ανακούφισιν τ:3 εργά
  τβο ι την Ρένϊ,ν!
  Τδδλίγον χρήο-α τοδ έργάτο" δέν
  τλέον είς ρετο'να;, λατερνα
  κχί 6τη·ρ>ύν σπασίμβτα.
  -Ί5 Ίεοά σταγών αρχ«ίςυ ν*.;, στά-
  ζει ίγο-λίγο καΐ έναποτί·>εται
  μ*γα:το.5το ι:ρυμα. διά ν) δγχω-θήκα'
  ν,ρηΜδύσγι βΐς άνν/.ούφισιν μια «ρ»
  γτγϊτζ-ΑΟτω/. βϊς προίκα κορ'.τσ·.ων.
  •ΐς πυδας παιδίων καί βάριχβκ» πά»
  ΛΓ.ίΓ τον κομποίέματος κα'
  ένης λάλτσας ϊέν μ;νει ζ.ΐριν
  ά*ονον. Δέ> ο.ενει νεκρόν καί /ουχλια-
  ηίνον.
  Καλλι«ργ«ιται και καρποφορει τθ-
  κο«;, φθάσίι σήμερον είς το νά άνα-
  ξώ·Τ/ άνθη μΕτοχών καί χρυσους δμ>
  λο·ιών καοποίς....
  Αύτά «ίς δύο μόνον δυνατές γραμ-
  μέ|, τής Λαϊχής, τα «θνικά, τα λχ'ικά.
  τα φιλανθρωπίχά, έργα. . . .
  ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. .
  Ή Άνοιξις ήρχισε νά μάς χαρίζη
  τ« χαλα τη?. Έξω άπδ τα λοολούίια
  τίς μυρωΒ'ές χαί τα «ρασινίσματατης
  μίς ϊ'γξ,ρι καί τα φρβύτα.
  Έπειτα άπό τές φβαβυλες «ίς τα
  ότωροπωλεία αρχισαν νά ^ φαίνονται
  διιλοίτσικα χαί ντροπαλχ τα χ&ραβι>α
  2τρογνυλουτσικα χόχχινσ σαν γλυκχ
  χν^άχια χυτάζουν αύτά έξω άπό ^τα
  μικ,ρά χοφ.νάχια πού «ίναι βαλμένα
  πρδς πώλησιν. ? (
  Όϊ άγοραστχ: πηγαινο^ρ/ονται τχ
  χπάζουν, «ΰχαριστούνταΐ χαί··.·?«>
  γθ!/ν. θί ί,θ«λαν νέ τ' άγοραζαν. 'Αλ
  λ4 «Ιναι ή τψ.ή
  νής» θά,' γίνγι με ώρχιο?άτην, έξιιπνο-
  »%άτην χχί :^νατωτάτην Λιμένι.
  Έχτδς τος Δος Κ&τοπούλη ή δ-
  ποία θά ίνη τδ πρώτο /αί χκλίτερο
  ■οέρος σάν πρώτη χαί κχλύτ«βη πού
  είνε αύτη, ί^ατδ μέρος ϊπίσηΓ θά
  ε/η κα! ή ώ&αιοσωαατωτιρα ί(8οποΐ'< τής Έλλην. Σικηνής κ. Άγαθη Π* : ίΐον. ϋ1·ΓΓΡ1Φΐ:ΐ·_ Νέος σογγςβφβίς. Ό χ Δ. Κδκκι- ς . Νέος μίν·ν διά τας Ά0ήν«? Δι6τ· ί έκλεκτδς ιυνάδίλφος, 'ά δ νος ί έκλεκτδς υνάδφς, μρη ΐεν ώς θ*α.ρικδς σογγίΛ,ι*; π?δ άρ κετών έτων «ί -την^ΐϊ:*·..έρα «υ πχ- τ·!*}» Πύργο . Ή ίτρώτη τού ίμφάνι- Ιήξ ής. Ή ίε»τ»ρα τού ' ο4?ίαν —· προ- ;ις πρώτη παραττ,ρητικοτ,ητα, λ*πτδς την *^.γν*<- σιν,είν» άπδ τοΰς ένϊ«ϊ«ιγυι«νου? νά κα- τχλάδοον πο>ϋ νρήγορα ξίγωριστή θβσι
  στδ Έλληνίχδ βίατρο. Τδ τόσο πλούσιο
  •ποσοτικώς άλλά καί το«ο φ«ύ φτωχο
  ^ ικώς.
  " ΌΓΣΚΟΥΣΟΥΡΗΣ
  ΤΑΣ ΑΜΕΗΚΑΝΙΔΑ2
  ΟΙ ΡθΗΐηοί ίίπου νά πάνε Ρωμηοί
  θχ «ίναι έν σχέσει πρός ωρισμένα ζη>
  ττματα κοινωνικάς άγωγής.
  Είς μίαν πόλιν τής ΆΪαρικής Καν-
  χάκ» δνομαζομένην συνιλήφΌτ,σαν υπό
  των άστονομικών τρείς ν*αροί "Ελλ»)-
  νες διότι παρηνίιχλουν «ΐς τδν δρόμον
  μικράς κοραβίίας «δι' ά«ρ«πών χ«»-
  ρονομιών καί «ρωτικών «κφράνεων».
  Οί σολλη·φ^έντ«ς όνο^άζοντα) Ιωάν.
  Νόρρης, Γ. Άνδρέοι» καί Β. Μιχαήλ.
  Είς τδν αστυνομικον σταθμόν δποΐ
  ώδηγή6Ί,«αν ώμολόγησαν τήν ένοχήν
  των καί κατ«δικάσθηβαν είς προβτι-
  μον πέντ« δολλαρίων έκαστος καί «ίς
  τα σχβτικα ίξβδα τής προχείρου δί-
  ΛΑΪΚΗχΡΑΠΕΖΑ
  ΑΑΙΒΕΦ8Ρ0ΙΑΙΙΕΙ1130.000.000 Ε8Ν. ΤΡΑΠΓΖΗΣ ΤΗ 0111181
  ΕΓΓΙ»Α·»ΑΙ Α
  II
  Ο
  ΧΙΙΛΙΚΡΟΛ
  3Ο ΛΙΑΙ ΟΥ
  Α'. Δόβις μέχρι τής 3Ο ΛΙαίου 1912 δρ 1θ
  Β . Α«5αις μέχρβ τής 1 Αύγυύβτου 1Ο1» Γ,ρ. β
  Γ . Δόβις μέχρ6 τής 1 Απριλίου 1913 ϊϊρ. Λ
  Μετα την καταβολήν τών δύο πρώτων δόαεων *οο«.
  γειται ο αριθμός τής Ααχειοφόρου όπότε
  ΑΙ ΑΡΣΑΚΕίΑΔΕΣ
  £Ι_. ΤΟ ^ΤΑΔΙΟΝ
  Αί δοκιμαστικαί άσκήσεις τάς δποί-
  ας πρ&χθϊς τήν Κυριακήν έςετελΐσαν
  είς τδ Άχφδημα'χόν Γυμνχστήριον «ϊ
  Άρσαχιιάόΐς αί οποίαι θά λαβοιιν μέ
  ρος είς τήν ί«ίί»;ξιν τού Στάδιον, Οά
  έπανχλτίφθούν καί την ερχομένην Κ>
  ριακήν, πρδί μεγάλην χαρχν τού κό-
  σμ.~ι—ιίίιι 1 ιγιι—,ιιΊίΐιΐγ κχί των λ«όν-
  τω»,~ ·!^£ε3Ϊοι θα «υρο^νΤΠΒϊ*»—*^—β^
  καιρίαν νά θοίυ{Γα*ουν ιήν πλαστιχοτη
  τα των σωμάτων των καί τήν άνθο-
  ρότητα των προσώπων των.
  Σχετικώς μέ τχς άσκησεις τού Στα
  δίου, εχομεν νά άνακοινώσωμεν καίτήν
  ώρα'ίχν ίΐϊηβιν, ότ( ή γυμναστική αυ¬
  τή βπίδίΐξις των μαθητριών, «τίθη υ¬
  πό την υψηλήν προστασίαν τής θυγ·»-
  τρος τ&δ Διαδόχου, πριγ*η«ίβσης 'Ε-
  λένης.
  ΔΙΟΤΙ ΤΟΝ ΕΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΕΛΑΗΝΙΣΤι
  Χαραχτηριστικδν καί τούτο τών &-
  ποτελ«σμάτων τής μετχ/αττενσεωςαί
  «νος καί τή? γελοιότητος κα: %ο·^ο·
  τητος άφ' «τερου μεριχών μεταναβτών
  Έλλήνων τής 'Αα«ριχτ,ς, οί δποίοι «'ν
  ώ άπδ τδ ίνα μέρος διατηροδν δλην
  τήν έσωτ«ριχήν, καϊ ψ·>χιχήν χαχομοι-
  ρίάν των άπδ τδ άλλο θέλουν νχ ·ξα-
  μερικανίίωντα» κατά τύπους μίνον.
  Είς τδ ^Ογϊτν τής Γιούτας τών Η
  νωμένων Πολιτβιών δ Π. Παυλόπο>
  λος επετέθη κ*τά τού σ·^πατρΐωτοο
  τού Κ. Λυχορέζη καί τδν έτραυί».4τι-
  ββν «ίί την κεφαλήν ϊια σ-.ίηρού όργα
  νοο. Διατί δέ νομίζετ»; Διότ; ο δυ«τ>
  χής Λι,κορέζης είς τον δρόμον δπου
  τδν βιινήντηβε τβν «χαιρέτισε-·.. Ελ-
  ληνιρτί «ίπών «καλημέρα» καί *
  κγχοίττ Ιβνιν»Λ... Δ«ν τΐμαβτε γΐβ ϊ
  ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
  ΑΝΗΚΟΥΣΙΝ1 ΙΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗΝ
  Τδ υπολο.πον τής άξίας τής όμολογία ς 5,κ»,ούται δ αγοραίς νά καταδάλη
  , . ΟΠθΤΒ ΘΕΛΗ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΗ
  ίΙΤΕ ΤΜΗΜΛΤ»ΚΠ£ ι_ΐτε ΟΛΙΚΩΣ
  'Βπί τού μή καταβληθέντος δπολοί^, *.τΑβγί;.τ« ΐ0χος πλτ,ρωτέος 4-
  παξ ηδις τού ετους κχτα τοος μήνας Ιούνιον καί Δ.κίμβρ.ον Ζπως «ύκ&λύ-
  ν.τχ: ο αγορχσ-ς Τχ ο^ των άγορα<ΐτών τχ/δν κχτατ.θέα.να «οσά ϊναντ. της αξ·χς της ομολογιας απο?βρο^ι τδν αυτόν τόκον τής Τραχέζτς Δι οσους έπιθ^οΰν νχ κχτχδχλωσι την Α' ΧΧ( Β' δόσιν ήτοι Δοχγάχί 1β έ-4ε~|ής 30 Μαίου 1912 ί,πολογίζ,ται ή Όμολογία άντί 1.1 ΔΡΑΧΜΩΝ ΙΟ3 Καί πχοχδίδεται άμ.σως δ άριθμος τής Λχχι,οφίροο 'ΟμολΌγίχς Εγγραφαί γίνοντ»! ί.κτα{ «ίτε «π' ,ύθείχς, είτε δ,· «λλτ^ογρχφίχ ταοολ Δρχχ. 10. Έν Άβήνα(ς είς τδ Κχτάσττ,μα τής Λοτϊκής Τραπέζης και «ίς τα Τρχπ«ζιχά Γρχφ«ία των χ. κ. Σ. Φούντη καί Τ,ω. φωτ^Ο Εί Εί ί δ 'Ε ρφ . . . η καί ,ω. φωτ^Οι Είς τας Επαρχίας καί τδ 'Εξωτερι ι ν «ις τους „,. *. Δί.υθυτντίς των Τποκχτασττ,μάτων τής Έβνιχτ,ς Τ?α-.»ζν,ς ,λ .ίς τχ ' Γποπ?αχτθρ«ί» τών 'Β?ημ«ριΊϊιον. η Οί μ.+ι 1*' εύθείχς μ«τά -♦,; ΛχϊχΫ,ς υσι λόγω μ«σιτ«ίχς μίαν δραχμήν επι την δόσιν δραχμάς 11. μ χχτίβί- , ήτοι άντί Βρχνμών 10 ώς πρώ σιμο λοιπόν; Τδ «πικ*ί;ϊνον δέ νομο¬ σχέδιον περί μ«τανχστ«ι>σ«ως τού κ.
  Ρέποκλη ηθέλαμεν νά οξι^ραμεν πι.
  ριλαμβανιι τάχα καμμίχ διάταξιν ώ
  στ* ν* προλαμδάνεται ή τάσις μερι-
  χών μ«ταναστών πρός έξαμιεριχανισμον
  καί νάάποφιύγωνται ούτω συμδάντα ώς
  τδ ανωτέρω;
  Η ΑΤΡΙΑϋΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΝΑΤΛΙΑ
  — Μ» — ,!»„. ,.....■'!———|ρ;-||ΜΙ)
  χ.ίχδ σιναξάρΐ"
  — Τδ Κομιτάτον σίδεται πρδ παν
  τος τα δίκαια τών «θνοτήτων. .
  Γύ
  ___ «ίς την μουστχήν μας κίνησιν
  ώς γνωστδν προσιτίθη τελϊ«ταίωςκα'ι
  ή έργασία τής Έλληνικής Ώίι/.ήςΈ
  ταίρ«ίας. Ό σχοπός τ/κ πίίί διαδο-
  σιχής «- ι
  III,
  ■!««—|ΐι·Ι1|Ι·ΐν ινϊίψ*
  μίανάνάγκην πρ^ πολλοΰ ί>φιστχμ«-
  >ην. Ή πρώτη εμφάνισις γ«νομένη
  πρό τίνων ήμ«ρών «ν τφ Δηιμοτικψ
  θιάτρω κατέδ«ιξιν πρόοδον χαταπλη-
  χτικήν μέχρι τού σημείου ώστε, κατά
  γενικήν άπαίτησιν έπαναλοιμδάνιτχι
  καί αυριον ή πρώττ) Συναυλία.
  Ό χ. Κόκχινος, δ κ. Σχχ«λλαοί-
  ίτ,ί καί Γ. Ψύλλας θά ϊιβιτθύνο^ντην
  £ 80 ?ωνών χορωδίαν χαί την «χ 40
  ς
  κρητικόν μ^
  μαθητριων τής Έταιρείας. Το
  προγρίΐμ,αα Θ4 κλ«?σο·ον τα τόσον έν-
  θο·>σ!άσαντα Βουκολ'κά τραγούϊια ίιπΐ
  τοί»ς ή*χο·υς τών βε.λα<τμάτων τών προ- βάτων. ΤΙ ΤΡΑΒΟΪΙΠ)Ι_ ΗΠΒΙΡαΤΑΙ ΙΟΑΝΝψΑ 10 Άπρίλίοο. (Τού άνταποκριτοϋ μας). —- *Ω τής τραγι. κης είρωνίίας___ Καθ" Βλας τάς ή· μέρ,ας τής διαμ&νής τής Αυτού έξο- χότητος τοδ υπουργοί των Έσωτ«ρι- χών τής Νέας Τουρκίας χαί τού «Σε βχστού ΜΑΣ Κομι τάτου)> στά Γιάννε
  να, ίξω στχ περίχωρχ τού Σαντζακιού
  οί Δ«ρ6εναγαί«ς καί τάποσπάσματα,
  ϊιΟ·!κούμ«να «πό λη<ττοφυγοδίκοι>ς καί
  ^κ»άς, ώς οί Ρουμανίζοντες Τσα-
  τσαιοι καί άλλο^ έ'δερναν, έξυλοκοπού
  σαν, έποδοχ«λο>σαν άνηλεώς τον άτο-
  χή ίμογενή ήπίΐρωτικδν πληθί/ίμδν,
  «ίς τήν Ζέτιστα, Λίθινο, Ρα'ίκο καί
  είς δλον τδ τμήμα Κουρέντην, ποός
  άδροτέραν *πχλήθ*υσιν των «.παγγελ:·
  ών τού άγαθού Άδήλ Μπέηι, αποστα¬
  λέντος δηθ»ν Η-ως έπιτοπίω-ς άντιλη-
  "" ι' ΙΓ. ι ιιΐριιΐη.....ίι ίιι 11 Ι
  νάγκας των και τα παράπονέ των.
  Καί πρέπει νά ή«αν κομμένα χαθ'
  όλας τας διε»θύνσεις τα τηλ«γραφικά
  σύρμχτα όλας αύτάς τάϊ ημέρας, κα¬
  τά τάς οποίας περιώϊ*υσ« τήν Τίπει
  ρα-ν δ καλδς '·οπο«ογος τοϋ Κοαιτάτου
  γιά νά μή μάθτ), δ καλότυχος, ουτ« τα
  έκλογικά οργια τού Ρεσσχδιε, οδτ«τ*ς
  ίκλογικάς παρανομίαί τού 'Αργοροχ*
  βτρο·> ο!5τε 5τι αί π.ρίφημοι συνττ^-
  •αατικαί ίλε·Λεοία« κ' έπχγγ*λια·τών
  Νεοτούρκων ίς«κουρ.«λιά*θηκαν παν-
  τοΰ κ' έο.ζιλίίθηκαν. ■
  Άλλα χαί αν τα 2αχθ« ο «π,σηαος
  ίντίπίόσίοπος τού Κοαιτάτοο κ(' δν
  τα 4!!εν ϊ| τ' <**ουσε ^ ««« ΜτΊτ0° πολίτας πού ϊτοεξαν αέ ϋπνν+ιατί είς τάς γείοας. άπδ τά€ ϊι>«τ·.>ν«ί<: γυ ναίκαι: που ϊτο«ξ«ν ξοπΑλυτΐί κ' αι- αατωαέν«ί. άπδ τοο-^ άσπβοαάλλιΛεΰ γέροντ«ΰ. ποό τσϊκισαενοι στΊ ξΰλο.α* χατχβανίί τα Ιννη ϋ*ρμ.δν άτ'ω.ων «ε ΗΘΡΠ1ΙΑ Γ01 ΕΟ,,ΙΑΐρι ρ ΦΡΙΚΩΔ 'ΣΙΚΗΝΑΙ Τα τίλ^'χί* τη> εγρ »ί(μ*~ί. τδν
  Γαλλίχών --λλων ί* τ# π»ω-.,Λΐί-
  σης τού Μ*?&χο·.> δίί«ι>ν ίίΐχώίίΐς λ«-
  ΓτομϊρΊ'θίς -ερϊ τώ-ν <ηΊ«>δ·ί1ν,
  οποίας ί τταναστάτ*! ίί^
  ς ί
  ε««Νρΐί·*Τνϊς7
  Μαρο/ινων
  πτωο.ατ«
  τήν
  Ός γνι,ιίϊ^, «ί-ΐτασ,άσβντις ίθ»>
  γενείς Μ*οονινοί στρατιώται, έφόνι»-
  ααν ίίχαβχτώ αξιωματικόν χαί ν
  ξιωματ!ίιοϊ»ς Γάλλβος ΐΓί!)γΰυ.ν»σ
  τί3 Μ*ρ«Χ.ν!ύ στρα-Μύ ή μάλλ»ν
  ν.η-άς των διαφόρων αυτού μ,ναϊων.
  Γίς λοχαγΊ; εφονεύθη κατά τάς πρω-
  ή *-**«··>
  ι
  χαί πχραπονούαενοΐ' χι' 5ν
  ϊέποτϊ ώς τώρα ύπο.ιργος Κτβ«ρνήσ«·
  ως εΐδε χαί άντΐλήφθν;. 8π«ς αΰτδς
  μί τα Τϊια τού τα μάτια ·ί?«γθεστ:-
  ρχν **ί αίσγβοτέραν «ίκονβ διοιχητι-
  κγ>ς άκολ*σίχς· 4 καλδτατο.; Άδήλ
  μέ τήν σονί'ϊησιν εντελώς ά
  τ·ν χαί τΐ> βτο·«.άγι καλά γιο-
  Ι, άπο·/ϊΐρέτγ;σι την ιθην 'Αποι
  λίου τα Γιάνν«ν« μέ τί Ιδιο Ν«οτου?-
  σας τάς κ:α^γας τών στασιβστων «-
  πρόίαλεν :!ς τδ παράθυρον διά νά ΐδτι
  τί σ^δαίνΐι. Οτε δ ϊϊιος ίθαγιντ,^ στβα
  τιύτης, τ»ν :ποίον είχεν ως «πηβέττ}ν
  τβο, τδν πυοοδολεί ίκ τών 5πΐΤνν κ^ριολ&κτιΚίώς μέ τάς ξ^ολόγ-
  χας των,
  Ό όχλος δστις έν τ<ρ μετχξ: εϊχε ΐυγκεντρω'ί κάτωθεν τή; οικίας τοδ λοχα·γο·3 «φόνχζε νά ρίψϊ,ον τδ χτώμα είς τδν ϊρό·κν. Πράγματι το πτώμα έρρίιρθη Αί γυ- ναΐκες τό·:< τού 8χοι> ζΐ παρέλαβον
  καιί τδ διε-έλβσαν ίχβάλλοασαι κραυ¬
  γάς άγρία; /αρδς.
  Έννώσβη, 5τι πολλά πτώιι>:α τα
  άπεκεφάλισ^ αί γυνιίχ»; >.αί τι £κα«
  σ*ν. Αί γνναίκες έπίσης πρίέτρεπον
  ϊ ά τών (Γίνήδων κραυγων ιων ;ς τήν
  λεηλασίχν -ήν 'Εβραΐκής συνπ.κίας.
  Όλα τα πτώματα τών Κρΐνπαίων,
  -ά όποία ευρέθησαν ΰπδ τα .οειπια,
  ήόσαν άχ*'φαα ξίχοιλιχτμένα, ήκρω -
  τηοιασμένα ', ίί διάτρητα εκ τώ σφαι-
  ά ~.6>ν ίγ/.«ιριδίω·ι>.
  άπγντ)ρα*ωιμίνα, ε^φ ε
  των όφθαλυών πίλλών
  λώ'νΛ ευρέθησαν «(ιχπεπηγμιν:* χ^νδρα
  .*
  όυ.
  Αί χιφαλιχί πολλόν Εύρωπχ'^ν 4-
  νηΐτΓ.ν.ίναι επί κοντών είχον έκτεθϋ
  είς κοινήν 0«'αν έξωθεν τή; πόλεως.
  Η ΧΦΛΓΗ ΤίίΜ
  ΕΒΡΑΙΩΝ
  Οί ίπανττάται δύμισυ χιλιάδ«ς έχ
  τών φανατ'Λΐυτίρων Ιθχγ *ών -'.^λώς
  ώπλισμέν&ι ΐ?μη«αν έναν-όν τί? συνοι
  ν,ίας τών Ί^6?αίων συνέτριψ»/ τάς
  λας καί ιισηλθον μ έ τα ξίψιτ γυ-
  μνά.
  Οί ϊι>στυ·/είς Ισραηλιται νεκ?ιΙ έχ
  το3 φόδοο -ούς ίπέτευον νά πά^υν δ¬
  λην τήν πϊθι/ΐίβίαν των κα: νά τοί»ς
  νχρίσουν την ζωήν.
  — Στμ«? ν θά πάρωμεν 8,τ. £ν«τε.
  *5-ιην Οχ 'ίλ-ωμεν νά σάς ΐ»·;ωΐιεν
  Ζλους. ΤΗ:ο ή απάντησις «ίς τας
  I-
  ν.»σίχς των
  Κχϊ τδ ε/αμχν.
  Εύτυχώ; ί-ία πύλη ιΐχε/ άν3.χ*ει *-
  -/άτως ϊιά τής οποίας ίγινετ-^ γ, συγ
  •/Μνωνί* μ» 'ήν μεγάλην ιϊδν >,Α*.γ-
  Δι4 τής δίοΰ τΐύττς
  νά γλ!»τώ«,ν οί τερ-.σσότ.ρο» Κ6ι
  Μόλις δ Σν-λτάνο« «πλτ,,ο^βί'.ίτ. την
  ήνοιξε μίαν των πολύν των
  άναχτάρων Χ7Ϊ έδωκεν ίσνλον «ΐς τοΰς
  ςυγάίας. 'Κκτδς ίιαχΜΐων χ*ρ:πν) Έ
  βρχίων οί :·Λβίοι έφονιύθηοβν η ίτρ«υ-
  ματίτθησχν 2οι εύρον καίαφύγΐίν -λη
  βίον τοδ Σ'Άτάνο».
  Ή θέσις των προσφύγων τούτων α¬
  νερχόμενον »'ς 12 x^ρ^κζ^ χιλίχϊβς ή
  το βοβερά. ("Μ δυστοχεΐς «Ιχβν νά φά-
  γ·»υν ·ηά ττ;> πρ&τερΛΐ'αν. Ό Μ&νλάϊ-
  Χαφίδ τοΰ; είωκεν 8σας τροφάς· ιιχεν.
  Καί έιτειϊ}; 4έν έπήρχεβαν διέτεξε καί
  2ι·νε:μαν !λα τ» χΐβώτΐα των προιμη-
  βειών καί τ* κουτιά μέ τής κοοερίβις
  ίά όποϊχ ήτιν προωρισμένι διά το τα-
  ςε«ι τοκ.
  ΗΔΙΚΗΤΩΝΑΘΕΩΝ
  '1·«όμνημ« «Λ Α. _«λμούζ«,υ «ρο, τδ "ομόθυ¬
  μον το* 'Αρβίου Μάγ^, 8 ι* το* κ. Εί«*γγ*λέω?.
  ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΙΝΩΜΈΣ
  Ή πείνα τ <των χιλιάδων άνΐίόπων χατεστάλη ·Λ .ω διά μίαν εσπέραν, πά ρέαενεν ίμως πάντοτ* τδ μέγα ζητημα της διατρίβει; των. Την επομένην α; Γαλ)ικαί α?*/αί έμοίρασαν >&{» •'.ωμι»
  καί χίλι* πεντακ&τιχ ό Άγγλος ιτρέ-
  ξϊνος. Κατη,ΆώθιρΛν Βλαι α; · ττρο-
  υήθειαι τής τδλεως. "Ολοι ν· δυστυ-
  -χι'ς ευρίσκεται είς σξιο$οτντίτθ > %α·:ί
  στάσιν. Τα /{-γ,μχτα τα οΐθί» τιύς «-
  2»καν είνε αχρηβ'τα, ϊιί.ι δέν ^πβρχε'.
  τρόΥβς ν* κ*τ»«κει>7—υν τής ϊέχα
  γνλιάϊις οκάδες ψωμιά τα δποϊχ τοίις
  χρΐίάζιντχί κίθε μέ*α.
  Αί αρχαί καταγίνβνται ίραι^ηρίως
  6πως υπΐρχ^δτίβθ'ίν τάς δνσχιρϊ^ας.
  Λϊέτρεξϊ τάς 54ους τής πδλιως, λέ¬
  γει 4 άντατοκριτής τού «Ματέν* κ*ί
  φοβερϊν θέβμα παρουσιάσθη είς Ίθί»ς ο-
  θλύ
  Είς τδν ίήμ* έρείπ{α κβπνίζίντί'
  χχί πτώματα. Μέγα μίρος τής τΜι-
  ιος κατεστράφη έζ δλο«λνροι>, Ή αε-
  γ4λη δϊδ·; ή δποία διατγ'ζει τ>,ν πό-"
  λιν δέν είνι ή έρείχιβ. Π*ντο3 τα
  ϊημεΐχ τή- άρπβγής κα5 τής ϊ^ώβ^
  ως. Παν ϊ,τι δέν ήτβ δυνατόν νά
  <ακομισβϊ), βυνετρίβη χβί επί τόποι». Πινττ}χοντ<. πτώματα "Εβραίων α¬ νετέθησαν. Διπλάσ'.α άχίιΐτ) ε!ν·. θχμ- μένα κάτω Μ ερείπΐα, μέτρων. ΑΙ¥©Ι»ί*ΤΙΟΙ Α1 ΛΙΈ ΤΑ ΟΙΙΪ»!Α Είς τα «εγβλ» οίκ&ϊ&,ΐτίααττ. «ν* Χ7οοα. τ^ζ· •τχύλοο':, τάς αποβή***; έ ?ν οί χοόΐφυγί-ΰ. Ή θί*- !μ πχράϊεξον. Π&Χ> »ΐ έκα
  γυναικων καί πα,ϊίω; ?;3ΐ-
  ιώνται μίτί είς τοίις σι*ηοοΰς χλ&>
  ίους οί οιο7·)! είνε πρ(ωριβυ-ένο>ι !'ά τ»
  θηρί* τοδ Σουλτάνον.
  Είς την μεγάλην *ύλί·ν τοϊ ίηρ·ι-
  ο^ϊ'Ίϊ βΧίτ,ει κανεΐς Ινα χλαϋν''
  Ϊ
  λίθντΓ? κα ι!ίπλα τού Ινα
  -)ν*"χι« θϊ,λάζο^ τα ίβέφτ των.
  > ? μία «*λωρί« άρχβδ!»
  ΐό«% δΙ-λ« της οε ϊέχα οίχογίνε.-
  Α τβ φ«γν}τον των. Είς
  *Α_65>ν *ί «άν6τ)Ρ«ς ά-
  ρ είς τα κάγκελα,
  λχ κχΐιά είς το *«ρχ«λεύρως διαμί
  ρισμ» «ρνοόν τα χεφαλάκια των μ»ε-
  "2 ά1^ τ» τίδιϊρ*.
  Ευρίσκονται »χ»ί λεβντβς, ·ίβγ(χα!
  ϊάλί, έναλλάξ μϊταξΰ των
  κών χχ) των ί
  ΠΟΙΑ Η ΕΥΚΟΛΩΤΕ-
  ΡΑ ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛίΑ
  Είς την τάξιν ταύτην των ί.ωατών
  τοί Δελμ°^··οο προσετέθη χαι *κ*ίνη,
  ήτις εχβ5τ·;νΐ στεύδει νά π?οαα^ ά-
  φιλοχβρδώς (/) τάς πολυτίμους όχηβ*-
  σίβς της" είς την «ινϊυνιόθϋΐαν 0:η-
  τχ,είαν, πχτρίία χ*ί γ)Λσ3«ν χβί σπευ
  ίει νά χαταίιίγι τοίις προδότας χχί άν-
  τιχχτριώτχ; ! Ύπτκχει άχόμΐΓ χ*-*-
  χώς κόσμες όστις χα?ασνριτΐ· άτί
  τονις έχιμετίλλβοτάς τής ιόί ό
  λαού, η άχ μωβοϋς ή
  «ερολόγοος.
  Είναι εΰκ'.λωτβρα ή όί&ς τή; άνχ-
  ϊιίξεως διά τής θ<ρ*χεί«ς των άδ μιων χα' τής ά*λοΐκότηης των λων, πχ?ά ϊΐά των άγώνων π;ϊς τυμο^ χαί χεΐρίϊφεσΌΓν των ^^ 4*0 *ρολή·!Μΐς κχΐ άδυνβμίχς Είν*ι εύκολωτέρα η όδός τής έκυ.ΐΓαλλ«^- ϊβως των π^Οων αλ! τής «νζθι'ϊς παρα ή χύτο6·>σία ύιτέο τής άλτθι.'»;
  /.αί «5 φ-οτός, χχί τοδ άληβοθί Χ5>
  ί
  φρς
  Καί: είντ το μελανώτε?«ν
  τής κατ»»·:ά«εως τα ν σχ&λε'ων ρ
  ημίν, 6τι δνθρωκοι ίπ7τ!Η/Λν.'< ΪΙ α¬ πεκόμισαν ί/:ϊ τα Γι>μ>/ΐΛ.οκά χά» Πά
  νειτΐ'στηυ·ΐα·'.ά έίώλια ούδε την .τ^χει-
  ώδη μόρφωσιν, οΐ>3έ τάς σ«'.χ-ΐ(ν3εις
  γνώσε'.ς, ο·">ϊέ την στοιχιιώίη Γ'γνω-
  τιν στοιχειωίών κ«0ητ/.6νΕων . .^ ώς
  πολιτών καί υελών τής /.οινωνΐις, είς
  τρόπον ωατι ν ά βίτθάνωνται ϊΐ.ύ«άβ-
  χοον ζτ;ττ)·Α*τα ξένα εντελώς Λβ^ζ
  ήμιμ^βΐΐάν τ*>ν, είς τα οτοία ϊ·.ν
  «ει νά άν»Α[γνύωντβι, ίτΐ ύχαρχ'.·>ν ζή
  τήν«τα, ών δέν έπιτρ*χ*τα: ι1; Ικμι-
  τάλλεονις* εις τροιτον ώστϊ νά έ νοο&ν
  5τι ή άνοχή οίβσδη«&τε 'ύίας Ίναι το
  χρώτον —ρο·?ν τοδ >ΐορφωιίν&·.> χνβρώ-
  ποΐ>, δφείλονττίς νά γνωρίζη δτι αχ ή
  ίίΐΛτηίχη ή μάλλον αληθή;, την :ημ«-
  ο«ν δέν άντ-τ^βιτωίΐΓεύϊΐ .:/ρά σχ ι,ικάς
  •οόνον έλτ,θε'^ς. Κχί εΤνα. ετ: -: ελπ:-
  ττιιώτίρον 2τι δεν άιτεκόιισϊν ΐ% των
  Γομνσι—ιών καί Πατνειτΐτημιαν,ων έ-
  ϊωλίον τή> αντίληψιν τοΆίγ'.τ.'νή-.
  ό έγωϊσ-μ^ς είς τάς ΐΐέχς κ»Ί τάς γν*"1
  τεις άτ&τιλίΤ το χ^ριωϊέστερον 7νώρι-
  ίμ* τού άνλφαΛήτοο, 8τ. ή χ*λί; πί¬
  στις είς τάς συζήτησις είναι : στο:-
  ,ίΐώδες χ»* χρώτον πριΐνν χα· γνώ
  ".ιμβ τοΐ .ά-ίρωπβο ν,α'ί -ιού '·->Ιΐ
  •/ούς
  ή
  μίαν τινά τά·ξ,,<· μετ·.*!> κτή
  ί β/0?ώχοχ Εύρίτ ετα: Γ·ςτί>ν
  χεβϊ'ι<δ<ιν τοδ ενάοβ, οι> ί·'ο.
  Η ΚΑΚΙΙ ΠΙΣΤΙΣ
  ΤΩΝ
  ΕΜΜΕΤΑΛΛΙ51·Τ«
  * η γ| ή
  χή χίβτις τΰιν έκμ,ετχλλί^τών «.των.
  Άχοσχώντις μ·ον»μ*ρώς λόξεις η φρέ-
  τεις άιτ6 το έργον τοδ Δίλνιούζο^ χβ-
  ίΊρμτ)ν»ύοντες έπ'.στημά
  σεις, η ϊργτ «Ο Ιδίοο,
  Ο ΗΙ*««
  ΙΟΣ ΜΙ< ΓΑΑΛΙ1Ο1 ^ «γκίνηβιν «προξένηβεν 4 ς Οάν«τ(Χ τής κυρίοις Ίμχερν- τή, ϊιενθϋντρίχς χοΰ Εενοϊοχείου τής Γαλλίας ιίς %Ό οποίον οΊία*νον ίίκα ιεμενον ..ιεράν ί ,. Φέζ. Χάρις ,ί, · Ή κ,,ς <<^Αν κ,: λχ την θι>ραν τού ςενθ·5θχ»ΐοθ ,. . -
  άνϊρες ίτοίμαζον τβ $κ* των. Επ"
  πίν-τ* κ αί πλέον λι«τβ κατώρθωσε νά
  χβίτη χλειβτήν την θύραν δώσασα ο3-
  τω καιρόν είς τους Γάλλους νά ο!θρ
  γανώσωβι την άμυναν. Εφονεύθη νικ
  σφαίραι ή δποία διετρώπησε την Θ3
  ραν. 'Α
  ΕΙΣ
  Τέβσαρες Γάλλοι, ίόο ίι----- .
  χαί ϊύο χττ,νίατροι κατέφυγον εις ε
  δωμάτιον το δποίον δέν είχ* παρ&θΐ)
  ρα γ) μονον μίαν θύραν την δποίαν ί-
  φραξαν. Όταν είδον 8τ: ή θίρα ήρχι
  σε νά ίιποχωρη είς την μανίαν των
  ανταρτων οί τέσσαρες αύτοι άνθρωποι
  ήνοιξαν μίαν τρύπαν στδν τ>ίχον μέ μί¬
  αν λογχην άρκετήν νβ περάση ανβρω
  πος. έκρεμάσθησαν, *αί κατ' αύτδντν.
  τρόπον επήδησαν κάτω καί κατώρθο>·
  σαν να εύρουν κβταφύγιον βΐς μίαν 6-
  πόνβμον γεμάτην νερδ τί» οποίον ήρ¬
  χετο άπδ τον ποτχμον τοδ Φέζ. 'Β-
  πλησίαζον νά φθάσουν είς την ύπόνο-
  μον δταν οί επαναστάται κατέρριψαν
  την θ^λρίν *«ί ήρχι—ν νά π·^ο6ολοδν
  εναντίον των. Ένας ΐκ των Γάλλων
  έτοαυμΒτίσθη ε'ι< τόν ώμ.ον. 'Ε«ρόγθ« ββν τίλος χαί εσώθησαν μέσχ «τδ ν«- »-,.-. έθν.ν'ν κχί ^τρΐΛ«ικόν τδ άκραΐιφνάις Έλλ··νι- χδν καί έξ/νθρωπιβτιχΛν τοδ Δ«>ιού-
  ζβο.
  Ό Δελνΐ:3ζ*ς ύ*ρ'ζ·ι ·ψ θρησκεί¬
  αν, ό Δελμ'.&ζος δέν νηστεύεί, ό Δελ-
  Αβνζος Ιϊ) ίπιτρίπει εις τάς
  τρίας τού να μ«τχλά4°υν, 4__
  :νει άίάπτυτο τδ παιδί τ&υ, ό —...«ν»
  "ος ίώ^ίζει την πατοίδα 4 Διλαοδζος
  -' - ' >;„ λλ..------1»- ι0-ίθς
  κα'ένας
  Η-ίτακαλ^ν είναι νά τονισθή, ότι θά
  κρίσπαθησογιν νά δώσωμεν βίς <'■> σ-/ο
  λεϊόν μας ι;ιοίτον πρόγρΛαμα >^ι ζω-
  ώστε νά άξίζιο το ϊπίθιτον Έθνι
  «όν βχο) είον. θά ίςιτατθή ό νίος
  Έλληνι«υ.δ; ώς κίβμος ίχων '&ίζν δν-
  τάτητα %μ χαρακτήρα, χ«ί θά '/ρησι-
  '.οιποιτ)σ(ι>ιι.*ν 8λον τ* πρός τούτο κα-
  -άλλτλον υλικόν, θά ά,ήσωμεν τέν
  Ελληνικόν )αδν νά μορφώση τα παι-
  * ■' τού με όλους τοΰς θ.,&αυρ,,,ίς τού,
  ι, παραιδόσεις, τραγούδιε μν-
  κλπ. 'Η «θνική μας ,ιοιαιχτ,
  Υ άποτελέιη την βάσιν τής άνχ-τύξε-
  'α)ς τοδ μο^ικοδ βΐσθήματος. θά έςε-
  -χτθΐ καΐ Ίά χρησιαοποιηθη », άξί«
  -ών Ελλ^^'.κων παιγνοδιίν κα: πρώ-
  τα θά παίζτυν τα παιδία μας την ά-
  αηάρα κ Λ επειτα τδ φουτ-,ίτίόλ-
  Οά γνωρίσΐ-ν καί θα συγκινηθί^ν κχί
  Οά μβρφωΦΐν/ μέ τοΰς ποιΐίτά, καί
  σοφίας, ανθρωποι ζι^δντες πόρΐν ζω-
  ής ή ποτ>»3ντες νά έξέλθ^ν τής άφα-
  νείας των. Όλθίΐς αύτοΰΐ ένώ · πάν-
  τοτε βνας ·χι»«τικος δετ,ιος κοινν3 «α-
  φ«ροντος, τδ δ*»ί«ν δπάρχίΐ δι' όλους
  τοΰς φίλους τού σκάτους, τοΰ; έχ^ιε-
  ταλλευομ*ν«υς αΰτδ καί τ.ί,ς ϊ-' αυτού
  μόνον ζώντΐί χοιί έπιπλέ»"τας Διη -
  γοόντχι 8τι οί βχύλοι τής ΚωνΐτΛντ:-
  νο^πόλ«ως, οί χατα κοπάδια ζο.ντες έν
  κοινότητι ίϊίών καί τροφής μέχρ1^ τής
  προχθές εί; τοΰς δρδμο»? της, δέν έ-
  υάλωνχν ποιέ μετβξύ των έξ ίι'δς εϊ-
  δους ένστίκτοϋ αύτοσυντηβτισβωί.
  Αί δύο χ^χί τάξ«ις ^τμιοίργνραν
  την ϊ^σμενή ατμόσφαιραν, κατϊ τού
  Δελμοιίζου, τι:ρί τίς ομιλεί ό κ. ίΐβαγ-
  γελεΰς ·ΐς %ήν πρόταισίν τού.
  Αύτοι 13 ·· Αΐ«ύργτ>;αν την ΐ!ί·, .5ϊΐν
  των θαμάτων των καί ίφ-<·άτ/.3αν τοΰς άπλοϊκοΰς γ.ιί διέδωκαν "ήν ^/>γ.τ'
  ά»θένειαν γ,χ την αυτχικιτην, ττν ο¬
  ποίαν θά ϊ'θτκρίνη τ« σομδούλ'.Γν είς
  τοΰς πλείστας των μαρτύρων. Οί τε-
  λβυταϊοι ο5τ;ι ειλικρινώς πιστε6:^ν δ-
  σα ή κακή τ,ίβτις ή ή ήλ^θιόττς τοΰς
  !<το6άλλει. Καί ύπ&δΐλή καί ψυχοπά- ^ια παίζ»;ν τόν 'αχορότιρδν ρό^ν είς την όποθετ!/ αόττ.,. 1^>>^· 9« 1-·—-"■-
  νά προφ^λα/θή άχο γΪ; τοι¬
  αύτας μϊ-ρτνίίος, άλλά κ«ί δ(ά των ϊ-
  ρωτη9ΐ*)ν της. υπέβαλεν άναντ^τεις—
  ά^νε'.ϊητω; 6έ6αί* — κ*ι άπ'4*ιξεν
  5τι καί α^τη υπέστη την 6*&6θν·.ί;ν τού
  π»Ρ'6άλλίνΐ'>(·, τό όχοΐον ϋψ··Λ·^γτ,·
  «αν οί εκμεταλλευταί.
  Άλλά θχ φρικιάσοον — εΐλΐθα δέ-
  6αι»ι — τα μελη τοδ σ'ΐμίοΆίου σας,
  2τ»ν ΐδ&υν »ίς την δΊκογρίφίαν ότι ά-
  χετθύνοντχι έρωτήίβεΐς είς τοίις μάρτιο-
  ρχς καί λαμβάνονται και*β47'ΐς άν
  4 Δελμοϋζ;; ιΐναι άθεος καί μ»λλια·
  ρλς και * Σχράτσης έλ.^ερο; τέ-
  κτων, καί 3τ: χατισχέθησαν 6ι6?β ί-
  3-ωτικής χοι'βεως είς τί οπίτι ροιτη-
  τοϊ, οίαδήΓΛΐ. -(?αμ>!ι.1ν% είς ;·-λλία-
  ρήν ή άΐιά>λιαρτ(ν γλώσσαν κατ' έπι-
  τχγήν Είσ«γγ*λέως τού Κράτ; ς !
  ΆλλίΓν ! Μόλ·.ς λοιιτ ^ν
  ν είς τ»ν Έλλάδα να ένδι*<μρώ- μεθχ διά τ);ν φ·,λολογ»(ν.ήν κίντ-Ίν τού κόσμον, ε!«ί>χονται «ί είσ-γγε^ΐίς νά
  έπιβάλλοον ?ορτάσχεσ'.ν ϋς τα 6ι6λί^
  αας κ«ι να ?ξ λεγχουν είς ποία/ γ)^
  σχν είναι γ?αμμενα ; "Αλλ' αν ί> Ελ¬
  λάς ιΓχε *<·!νί,ν, βά κατιξεσ·/'ζ»το 4- λ&φυιρομένη διά την σι»μιφθ;»ν Χί; την πρός το ίνΐβζον χαρελθί/ της 5βρ:ν. '' )ξύ> ϊί
  >ρξ ,γρ
  Λ0ΥΚΑ2 ΝΑΚ.'Γ
  (Αυριον το τελίπχίον
  ΠΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
  Στήν πρώτη το»- κο9γραμμ»τιχή έγ-
  χάχλιο κήρ^ν ό 'Εχπαι3*υτ!κό{ "Ο-,
  μιλος πώς, χοντά στίς οΐλλες έκπαι-
  *^ ~ι*« άνΛγκ«ς ποδ θέ)<ι νά !>κηρ·-
  ί, Οά κυτχξ»! νά ίοθοΰν στά Έϊ^.
  τοΰς σ!ίγγο*;«ίς κχί τού; ζωγίαο;ις_^
  π»δ τραγούδΓοταν, έγραψεν καί ίί,.ύγροτγ"!,
  Τα παραπονα γιά τα σημερινο: δ>
  δαχτικά 6ιβλία είνε γενιχέ. ΙΙϊΐδαγω-
  γοί, δασκάλοι, οίχογ»νειάρχβς χαί τδ
  σιωπηλδ μά φανεβδ μαρτύριο των παι-
  δικων ψυχων, που παιδεύονται μ« τα
  τωρινά διβλία, διαλαλοϋν τδ χοιχβ πτ>ΰ
  γίνεται.
  Ή γλωσσική πΡΟλτΛτ,
  ή κερδοβχοιΐία
  ^^^ίτ^βτώρα ένέργ*!ίς τοδ «ρ-τ
  'τόυς καμμιά ά«' α»τές τίς πληιγές δέ
  διορθώσανί. Ή γλωσσιχή πιρόληψη
  χαί ή άμεθοίί* έν*ιναν, όπως χαί πρίν.
  ή ίδιωτιχή χερδοσχο«:α πέρασ* στά ί-
  βοδα τοδ Κράτους.
  Ό 'ΕχπαιΙϊευτικος "Ομιλος ξέρει.
  πώς καί δημοδώάσχαλοι πολλοί, χαλ:
  σϊνεόδηίθ^ καί αλλοι, ποΰ στ»χ(4ζον-
  τχι χονβτιχά γιχ τα Έλληνόχουλα,
  έχουν μ«λ«τησει κχί τα ζψΎμχτα τοϋ
  διίαχτιχοδ διδλίου χαί θά μπορβδσαν
  νά δώσουν πολύτιμη έργασία γιά νά
  διορθωθεί τό χαχό «ύτό.
  Γι' αΰτδ, 1ν χαί βτήν άρχή φρονοδσε
  πώς τδ Άλφχβητάριο καί τα δίϊαχτι-
  χά διβλία θόήΐρεπε ν* 6γούν άπ' τή
  πράξη τοδ Πρότυπου Σκολειαΰ, άποφα-
  σίζει, ώ; ποΰ νά λ«ι·τουργήσ»ι το Σκο¬
  λειό τβι^ νά βοηθήβει γιά νά 6γεϊ σΐδ
  φώς ϊ,τι χαλό μπορεί νά μάς δώσ«ι
  ή δουλειά έχείνων ποί> εχοον μβλετη-
  «I
  τα σχετΐχά ζηττήμ*τα.
  Καί άρχίζοντας άπ' την πρώτη α¬
  ναγνώση προχηρόχνει
  νβ
  6) Τα χ«ιρ4γβ«φα «ρέ««ι
  λοδν στά γραφεί* τοδ 'Εχ*.
  όδδς Λέχα 4 ώς την 31 τοδ Δι
  1912. Κάθϊ χ«ιρόγραφο νά δ:
  τ»ι μέ χάποιο ρητό ή άλλο
  «ου ' '
  «ο νά &*άρν. ?γ
  φέχελλο μέ τ8νομ» τοδ βι>γγραφ«Α
  7) Τάλφα6ητάρια θά τα χρίνει επι¬
  τραπή άπο είϊιχβύς. Τχ ένάμ*τά ^υς
  θά δημοσιβυθοϋν τ» Γ·νάρη τοδ 1943.
  8) Στό βττγρχφέα τ&ό ίιβλίου *οί»
  θά 6ρχ6*»τεΐ. θΐ δοθούν δρ. 7^!*?
  (10001. Το διβλίο τοα θά τι>πωθ*ί
  χαλλιτεχνικχ μέ Ιξοία τ*3 'ΟμΤϊοι.
  Ό β!>γγΡ*'Ρ*α? &*Χ·' άκομ.» 50 0^0
  άπο τα χαθαρά κέρδη. δαο ποολιεται
  το βίβλίο. · '
  'Αθήνα 1 τού Μάρτη 1912.
  Ή έπιτροπή τού 'Εκπ.
  1ρ™α¥Γ
  'Από τής «αρελθούοης Δευ
  τέρας 5>Απριλίου έκηοιτιυν
  τ»& άπαντα τα εν τή αίθούβη
  ημών ευρισκόμενα άντικεί-
  μ»να δια λογαριαβμόν τρέ-
  των, £πιπλα κτλ. μέ ϊΐρωτο·
  φανή £κίΐ":ωσιν φθάνουοαν μέ
  χρις 8Ο ο)ο ήτοι τραπέζα-
  ρίαι, κρεδβατοκάμαραε, >5α·
  λθνάκια, γραφεΐα, βιβλιθθή
  και, πόρτ-μαντώ, καρίκλαι
  τραπεζα^ίας, κλειδοκύμβα
  λα, τραπίζια πόκερ χ%1
  μηρΐτζ, καθρέπται, χαλιά,
  «αραβαν,έ-πιπλα διά«0|&? ^
  ΐ3 )^
  ης άς, κοορ-;ίνκι.
  κλίναι όρε&χάλκιναι νχΐηιοτ,
  ραι, μοναι «αι ΠιπλαΙ,
  μέ·
  ρ^ρτ φγη
  , καφε κτλ., ωρολόγια
  μαχαιροπήρουνα άργυρια.
  βάζα κινέζικα «αι χίλια 7^
  ειδή άκόμη άπαντα
  νή καί άμεταχείριατ
  Είς τούς κ. κ. άγοραβτά^
  οί οποίαι δέν ίχθυν τον κα*·
  ρόν νό τα. «αραλάβουν άμ4»
  βως παρέχεται εύκολ£α λ
  ρωμής καί «αραλαβής
  /ρβ τής 3Οής π?*ο
  γούβτου όπότ» καί ή
  βα κλείϊΐ όριβτβκοΐς.
  Είδοποεοΰντα* πρός
  πρ?»ς άφγ/ ρ
  οί "> -ιδΛντες «ροκαταβί·λά<. καί οί ν.αθυστεροΰ»- ίνο£κ(« κ.κ. καταβκευ^· έηίπλων καί οί λοιτ;ο1. £'αν βεν «ροβέλΒουν μί» ν οί τ^β 1 Κ «ί>ο*τβ^ηυς
  ?ου τό άό
  οοιβουν ρ
  άντϊκβίμενά των
  λή«ε«, »υτί>. βίς
  μ*ι ήθέλομεν ευρεί.
  (Έκ της αιθούσης των Λημοσίων
  ΓΓλεισττριβσμών)
  —Κολ> άρα καου :
  γλικήβ κατο«.βκευής στ
  ΛΛΜΙ1Ι»ΟΙ1θνΟ1·.
  Αγ·
  —Όϊ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ α«δ „.
  ιον νεορικόν «ονοκίφαλΐιν θε-
  .„./----- ?ια τής Άντικκρα-
  τοΰ ΐατροδ κ. Μ· ΛΙ·
  Πωλίίται εις τί
  Λήτου κρώην βαλτή
  χαί Έλίΐθιρ:ι?θύλθϋ.
  Χ.
  βδος Στ«?!«) χβ
  Γαλλικον Φοτρμακβίον).
  Είς τό κατάβτημ»
  Φ11" ΜΑ
  (ς Έρμοΰ ββ)
  ωθηβαν φορέματα μ
  Καμελεόν, 'Κπόνζ, '
  νλΊν μαλλλο·»έτα*4α.
  ηανζαν είς ολουε τοΰς,
  ματίβμους έδ
  ί «,-ορμαβ
  1
  ψιλικών» Χιμα*
  ί
  ΝΕΑ ΕΙΔΗ
  καθημερινώς παρχλίμδένει δ χ. Σόφια
  νόπουλος εις την ?>ίον Έρμοδ 75.
  Τηλέφωνον 735
  ΠΩΛ-ΙΙΑΙ
  ; αύτοχίνητος, Διιΐοο&ηοΐ;, εν¬
  τελώς κχινουργής, χινοκμένη ίιά δι-
  χ>λίνίρου μηχχνής, ίονάμεως 10 ίπ¬
  πων, κατασκευάς τοδ διαχεχριμένου ά-
  μίρικχνικού έργοστασίβ» δθΓΪρρβ Μο-
  ίοΓ Οο, έχουβα 14 Οέσεις καί τχχύ-
  τητχ 12 'Αγγ,λικών μιλίων, είς συμ-
  τΐμήν λδγφ διαδάσεως των
  μηχχνών.
  Τα έργο«τά«ια δοήρρβ ΜοΙογ Οο
  κχτασκευάζουν τάς χλέον τελειοπο'η-
  μένχς μηχαναί διά λέμδους, αύτοχινη-
  τχ καί άτίμόπλοια, κινοομένας 3ΐχ ^*ν-
  ζίνης. άπ6 4 "χπων μέχρι 400.
  Πληροφορίαι, σχέδια χχί τιμαί δί¬
  δονται παρά τοδ άντΐπροβώπου των έρ
  γοβτασίων διά την 'Ελλάϊα κχί Άνχ-
  τολην κ. Μιχαήλ Χρυββφίίου. Πειραι¬
  εί» ς-Άθήν αι.
  Ι 'Εχίσης ΠΩΛΕΠΤΑΙ «ίς τό
  Ι της άξίας τού κ ι6 σ χ ι βιίη^οδ
  δν με-
  ταχϋριβμένον πλήν έν χαλεί χαταστά-
  σει, κχτάλλτ,λον
  πους
  δι' ε'ξοχιαοος χή-
  Μέν ΤυΥΛΑθί
  0 ΣίϊΖθΓ-5
  ΤΩΝ ΕΝΔΥΟΜΕΝΩΝ
  ΑΘΙΙΛΓΑΣ 97 — 9Ο
  ΑΡΒΑΑΒΕ διά την έαρινήν χ* θερινήν περίοϊον μεγάλας
  Τϊθβότητας υφασμάτων Αγγλίας καί Γαλλίχς άρίβτης ηοιοτη-
  τθς, νεωτάτων σ/εδίων κ»ί χρωματισμών άΐΛεταδλήτων. Είνε παγκοίνως
  [γνωστος ό Μέγας κχί άρχαίος οδτο^ Οϊκος. ό μόνθς «·ν τ9) *Ανατο-ι
  συγκεντρώνων 3λα τα μεσα ·?ίτο·, ίκλεκτάς ποιοτητας ΰφασματων νεωιά-Ι
  πάντοτε σχεδίων, στερεάν εργασίαν, τελείαν εφαρμογήν
  τιμάς ευθηνοτάτας, ώστε ίχανοτοιεϊ 8λα τα γοδστα ικαιι σώζ*: τά βα-
  λά/τια των ενδ'^ομίνων
  ΠΑΡΕΛΑΒΕΜ έπί'στ,; γ.% ύφάσματα βια τοί>ς κ. κ.
  κυνηγους χαϊ μηχχνικοϊκ έκλικτά κχί νεώτατα.
  Χο ανωτέρω ΙΜέγα Κατάατημα «ωλεΐ τα ί>φάβματά
  τού ΛΙΚ ΜΕΓΑΛΗΐν ΕΚΙΠΤΟΧΙΜ λιανικώς ; καΐ
  χονδρικΛς.
  *1δι^ΐέρωςδι^τούςέρ^τάτ^^, όλως έξαιρετικαΐ τιμαί.
  Τητ Ημέρας
  ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΠ 'ΤΙΤλΗΙΚΟΝ,
  ΑΙ άνακοίβ«ις της «κ Γεροοσΐχβτών
  βπιτ^οπής επι τοδ ναοαγίοο τοδ «Τι-
  τχνικοδ» έξαχολουθοδν «ν Νέβ 'Ί
  φε'ρονσαι είς φως πολλάς άγνά
  λεχτοιιερείας.
  ΑΙ άνακοίβεις στρ·φοντα« κατά τοδ
  διενθοντοδ τής Έταΐ(>εί*ς *Ι«μαν. Είς
  ναότης, δ ποωρεος, κατέθεσεν ϊχ> ή «ο
  οεί» τοδ βκάφοι>ς δέν ηλαττώθη 5ν καί
  οδτος «π«νειλημμ«νως ανήγγειλε την
  παρουσίαν τοδ π*γ»νος. Τουτο 3
  πλοίαρχοι το.δ <(Τιτανικοϋ«*Ιχον η οί γήν νά χερδίσουν τδ ρεχοΡ τής ταχύ¬ τητος. Όβον άφορά τδν *Ιβμαν, Ούτος οροΐ τδ Ιμ, ς ρ σεπάθησεν, 5πως κατέθεσεν δ πέυ.*τος πλοίαρχος, νά εισέλθη έντδς λέμβοο τι νος Ινφ άχίμη &ΰρί~.οντο επί τοδ Χιν δυνευοντοί βχάφοικ γυνατκίπαιδα. Ό πίμπτος πλοίαργος μή άναγνωρί('ας αύ τον τον εΈεδίωζε δια των λέξεων* —Πήγαιν* βτβ δ'.άβολο. Ό "Ισμχν είσήλθϊν ίια νά...... βοηθήσΌ, ώς λέγει, τίτν άποβίβχνιν γυ νχιχών ε!ς άλλην λέμβον.... ΤΟ ΜΤΣΤΗΡΙΩΔΒ53 ΠΛΟΙΟΝ Επί—ς 4ξηκριβο>Θη έκ τιτ,ς άνακρί
  σ«ως ότι κάποιο πλοίον ευρίσκετο βίς
  απόστασιν 20 μέλις μιλλίων άπδ τού
  τδποο τού ναυ«γίοι» την στιγμήν καθ
  ην δ «Τιτανικος» προσίκρουσεν »πί τού
  πα"ώνος. Τδ πλοίον τουτο ήτο τίτ
  «ΛΙίνετ—Τέμπλ». 'Αλλ' δ πλοίαρχο?
  καί οί άξ'οΐίΐΛτιχοΊ τοδ πλοίο;) τούτοο
  άναχριθίντες παρά τοδ λιμεναονου τοΰ
  Άγίου Ιωάννου της Νέας Γης έ*ήλω
  σχν 8τ« ούϊίλίΛς άντελήβρΐησαν τά βή-
  μ*τχ τού κινϊδνου τα δποία έκ·αμεν ί
  «Τι-«νικ(Τ>ς».
  Τδ πλίοωμα ίαως καί οί έπιβ&τα!
  βϊδχ'.'Λν χίγ' εναντίας ίτι τ* σ"
  τοδ «Τιτχνικοδ)) ήσαν δρατά εν
  τής ννκτ^ς άπδ τοδ «Μονίτ-Τέ'υ,'.___
  Έν τούτοις τδ πλβΐον ίξηκολούθη»»
  τον δοίαον τού.
  'Αλλο οντιχδπλθίον ν> όποΤονήτοπλη-
  σ'ον τοδ «Τ·τανιχοό» κατά το ναυάγιον
  ίτο το «Καλιβορνία». Έν τούτοις χα'
  «ίς βοήθειαν τοΰ κιν
  ΪΑΙίΑΛΟΚΙΙΤΟιΙΙίΙΙί^
  ΤΟΝ; ΑΪΤΑΑΒαΤΟΝ - ΑΗΣΤΟΜ
  Καί ίλλη. τολμηρέ πράξις ή όχοία
  ά«οδίδ«τ*ι *Η τους φβ4»ρβϊ>ς^ άρχ
  κοΰς τοδ «ΰτοκινήτβο έλαβε χώραν πρό
  τίνων ήμΛβών εί; Πχριβίονς. Δι>ο 4-
  ταμιβ) ί"ίϊέ6ηβαν εί; την πλατείαν τής
  Ίταλίχς ενός αυτοχινήτοι» χ*ί ποψήγ-
  γειλαν είς τδν «τωβέρ νά τοος μετα¬
  φέρη ϋς τδ Ζουβοζδ. 'Α«& έχεϊ είς τί
  ϊάσος τού Σενάο. Όταν ϋφ^ασαν είς
  τδ κέντρον το.δ ίά»οΐ>ς, ίτίναξαν πι-
  *έρι στά μάτια τ»δ σωφέρ, επήραν τ*
  αυτοκίνητον κ αί έπέατρεψαν είς το μέ
  ρ<κ άπδ τδ δποΐον *1χον ξεκινήσει. Τδ πρωί οί άστυφύλοτκες εδρον το αυτο¬ κίνητον έγχαταλελειιμμένον ίμπροσθεν μιάς οίκίας τής σδοδ Μοσχας. ίμπροσθεν άς οίκίας τής σδοδ Μοσχας. Τι'ποτ» άκδμκ} δεν εγνώσθη χε.ρίτών ΐμ*Γττ)ρι<ωίών οώτων άνθρώπων^ οδτ* ποίοι «Ινα», οΰτε τί ίχ«μ»ν μέ τδ αν- τοχίνητον. Ό σωφέρ νομίζβ: δτι είς τ4ν ίνα έξ αυτών άναγνωρίζει τον Βα λέ, τδν σύντροφον τοδ Μιτονώ και τοδ Γχαρνιέ. 'Η άπαγωγτί αδτή προσθετϋΐ εν ά- χδμη μυστήριον είς τα αλλα. Μεγί¬ στη δραστηρίως έχι«ρ*τεί εί; τ5λχ τί τμήμχτα τής άστονουι'α< 'Απτ^1*· Πλημμ«λ«ιοίδικ«!οΐ) ραπέμπεται ενώπιον τοδ κείοο δ Λεωνίδας Χροσιχδς, μενος επί παραποιήσιι — Ό νικητής ΙΊρο^ιοο. Ό άκυρωθείς άνώμχλος 4000 μίτρων ϊνεκ« λείψεως κχτά τοΰς τιχοΰς άγωνιας, ·γ·ν« γ . ^ >ν
  ρισταμένης μόνον τΤης «πιτροπ,
  τμένης μ η
  Έκ των λ«6ίντων
  κ μρς
  γών» αξιωματικών, ενίκησεν
  πρώτος δ όπίλχβχος χ.
  ώ θλ ί

  ρ
  6ών ώς
  μί«ν
  πτραν Τζά'ς.
  Ό Τππος επί τοδ δποίοο ι,
  ν»χψ»ας χξιο>μιχττκδς είνε (
  κης γ«νεά«, έδωρήθη δέ '
  Μπενχχη είς τδ Σχολείον
  τικής.
  — ΟΙ
  βμο£.
  στη δραστηρίως έχι«ρ*τεί ε;
  τί τμήμχτα τής άστονου.ι'α<. 'Απτ^1*· σι'ιτθη νά χαιταβιώξοιγν ίλοος τους ίγ· .κιλτχι.ατ?ιχς των Π*ρισίι·>ν. Είς την χά
  -τχδι'ωξιν αύτην Θε λάβοον μέρος δλ«ι
  οί άί
  ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΕΝ1Κ0Ν
  Τί νομίζ«τ« 8τι άνβχάλυψεν ή άστυ
  νομία τής Βιέννης; Όλόκληρον συμ<- μορίαν γυναιχών αί όποία·ι ώς μόνον προορισμόν τοδ 6ι'ου των εθεώρουν νά τ ρ όπανρόνται, νά δηλητηριάζουν κα¬ τόπιν τον άνδρα τοικ, ϊί* νά ά ΤΑ οησαν γι' αίιά- 1·/ι μ^ν:ν ό ΰμνος μας καί ή τρελλή μάν.'·/. και λο-.πά- ά.λ.τ καί το Κρυφο σχο¬ λειό καί Ό μικρός σοφός καί Ή παραμυθοΰ καΐ Ό ^τγο- νος κλπ. το" Γκύζη καί *Η πυρ- πόληβις τής ναυαρχίδθς τοθ Αύτρχ καί τίσα, τίσχ ίλλχ. "ϋχ« μό¬ νον ψΓχονλτ. άλλι' ..... τού πρα-/μ*τ.χήν καί δχι ο'ερώίς είκό νχ της «νί-ν—β τΐε ΓΓ^ϊν^.'».- -5. άπδ την ύπό ,ΛΓ' -€«τεμ6ρίου • 10—!2 ι», ι*. 3_κ ,,,Γμ ΙΙΙΙ1ΛΑ Ζ'.ι κά«ε , ρο^ φο6&ύυ,«νοί τί» 4£?,β¥ «»ν ^ τΐ,ν «ο· λοι*ον Θά Θελήσουν νά γράψουν Άλ φαδτ/τάριο γι» τδ διχγωνισμδ τού Ό- μίλοο πρέ«ει ν*χουν ύπ' 5ψει τά εξής. 1) Τδ Άλφαβητάριο πρέπ«ι νίχει 8λη την άναγνωστιχή ΰλη τοδ πρώτον χρόνου, δηλχδή τδ δεύ«ρό το» μέρος νά^το άποτελοδν «αρσνιΛ.Ί···- -* διβΛαβμχ χαί γράψιμβ. ρ 3) Ό χαθένας ποΰ θέλει νά γράψει εΐνχι λεύτερβί -'- ·> -' - Τ ·
  ΓΕΜΙΚΟΧΔΙΕΤΘΥΝΤΜΣ: ΛΕΟΝ. Α. Ε Μ Π ι" ΡΙΚΟ2
  ΤΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΛΓΑ ΝΡΛΝ ΥΟΡΚΗΝ ΓΡΜΜΤΙ
  Τα ΜΒΓΙΣΤΑ καΐ ΤΑΧΙ^Αάτμο-λοια τής ΜΒΣΟΓΕΙΟΥ
  ΠΑΤΡΙΣ "'ΜΑΚΕΔΟΝ-Α
  Ή τελευταία λέξι, τής 'Λγγλεχης Λαυπηγ^ς τΣχν»*.
  άφθαβτου ^«λ.ιοτητθ», ταχύτητος, πολυτελΐίαβ 2
  ανέββως μ* άβύρματοντηλέγραφον καΐ οπθοόύνε< βηματογράφον. "νχζ, Ο ΝΕΟΤΕΥΚΤΟΣ3 ΥΠΕ1ΩΚΕΑΝΈΙΟΣ!- τπιν τν άνδρα τοικ, ϊί* νά πάρ^«ν χατίπΐν δ·εύτ«ρον, νά τδν στδίλουν χαΐ αυτόν, χαί οδτω καθ* εξής. Άρ,νηγδς τήί συμιμορίας αυτής ι- ναι κχποια δνδματι Καραζάν. Ή άγ- λώ αύτη φιτχή όμολ6γησ«ν ότι της, Οπως «ίχβ 'ο'τγΑ'η^τ^Τ δς προη.γοι>μένοιις τέββαρας.
  Πρδί τβίτοις εξήγησιν «ίς την ά-
  στονομίαν πώς π»ρε—ιιεύαζε τ4 ,δρσενΐ'
  χον οδτβς βστε νά μή ϊιακρίνωντβ! τα
  φαίνδμ»να τής 8τ;ληηίΐρΐ03σ»ως επίτου
  θιίματος. 'Επ?»ης ω-α,ολόγηβεν 5τι αύ¬
  τη «προμή&ε;» τδ άριτενίχον είς τάς
  γυναίκας αί δποίαι ήθελον νβ άπβλ-
  λχγοδν των βυζδγων των.
  'Επτά ίκ των γοναίχων αυτών σ«λ
  θΓ ώλ είχον δΎ)λη
  τοος βυζυγβυί των.
  ΤΙΪΥ7 ΡΧΟΡΗΤΡ
  ΤΟΦΑΣΗΑΤΗΠΤΖΤΓΟΥ
  'Η κ. Έ; ένη Δοντζ ή σύϋ
  έ
  κχ':
  ιιιοΐ/ν/οο σογγραφέως κ: δ
  Βάλβιρ Δδνζ ΰ*Ιτί·τησεν ίπΑ τ»
  >6 Μί Τ
  γόρο Βρ
  ίικ»?ττρ·α τδ
  ησεν ίπ
  τρ·α τδ 5οαζι>ιτι6ν της. Μία αΤ-
  ς διαζ-υγίου δέν «Ινε τίιτο:« σττανι
  όν, ή αΐτα ?^ως τοδ ϊιαζυγίου τούτβο
  βΐνε πολ« π^ράδοξδς.
  Αίτία (;[ν« τα.... φαντά?Α^τοι.
  *Η μδλλον το φάσμα μιάς ίκ των
  τρ-ιών νννιτ.κών τάς οποίας ίίν.ε νι>μ-
  «ίΐΛίί ο Βάλτερ Δίνζ. Δέν είχι προ^
  Ό'Ο'άσει νά τί^ειωση ό ιιήν τοΰ ·Λέλ?τος.
  ότε αίφνης ι*ς τδ Μ*δ»ν·/εντ το5 Λον-
  δίΛ ίζ δ ΐ^β της "Ε
  ίφνης ις τδ Μ
  χαρ^υτκίζεται τδ
  της "Ε
  έ
  δίνΛ χαρ^υτκίζεται τδ φΐν^β της Ε
  ΐελ, πρώην σοζύιγο» τοό σογγοχιβέως.
  Ό σύζυνος ϊ^τβοιμος τη·ς Ιλεγιν δτι ή
  ΕΘελ είνε ιτολί» Θνμωμένη μαζύ τού
  3ίέτι την ίρι,νε νχ φορή τής
  -αις της. (Βνάλτο αι>τδ τί
  γρηΐγωρ», ή 'Βθίλ είνε κατχφιορκι-
  οι>έντ>».
  χ ά*δ μίρίχάς τοιαύτας επι
  «3 φάσματος ή κυρία ΔΑνζ
  β & Ί ΐ Ι
  ήφη ρ
  είς την Ά'«,ίβΐκ.ήν.
  Ή καοία 'Ελένγ; Δ&ντζ είνε
  τοδ άτ.ΐΐί'ανίντβ'; Στεκ,
  την ΠενσοΜίνί'αν.
  τριών
  ρ
  7τανβρεύτ)γ| τϊν κ.
  γνωριμϋαν, βν<7>'
  δκτώ έτων >αί χ
  ίνίαν.
  »ΐ9ο την πατρβα της ποδ
  * ϊγίνεν τ,θοχο>5ς. 'Τ-
  Δ ά ??
  αντή
  &τδς
  ί#χ«
  γείον των Στρατιωτικών, χ»]
  ντβι νά σταλοδν «ντος τίΐς ^
  αδρίον εί: Κίρκυραν 7Γολ? ^
  ^ τοδ Βασιλέως, ί·^γ,..''
  προαγωγής εΰχρίινων τίνων
  κων. πρδς ιτλήρωιττν των
  κ*νών. ,
  Α? προαγωγαι θά είνε γιν,χϊ
  τοδ βατ)μοΰ τού άντΐσυντΐγρυ^
  ?*ν θά συμπ«ριλαι>6άνοντβ| ^{2
  ποοαγωγα! υπαξ,,^.,^^
  τοδ
  μ^ σπιβ
  ϊλα τα κεν4 ίπληρώθησαν Χδ
  γενεστέροα Β. Λιατάγματος.
  — Άατυνομία μτήή
  καχίαβ
  Μία ίοΆίτσα έπερνοδσε νΒΙς
  άιτδ 13 υπουργείον των Οί»,
  Βχυττοδσε γίοω της »άν ν],
  νον«ι κάτι καί γελοδσε «ορΐ;
  !ξχ»νικά τάν τριλλή.
  Την συνήντττσεν ίξαφν» χοτ-τ
  ύλξ 6Τ 4
  φξ^ο Τς φο τη» «χ4Τ)|,
  λά, χαλά τίίν επλησίασε Ιπεΐτ» χ>'
  ϊπιασβ άπδ -ο χέρι.
  — Πάμ.» ϋέσα τής εΓχι.
  ίντ;οτάιθιη-. "
  — *Οχι, β/ι δέν πηγαίνη
  Ό χωρθτ'λαξ δμως σάν γω
  "Ελλην Χο-τττιβνδς Ό^δϊβξο,
  !τραβη& χωρΐς πολλες σκοτοίρ,.]
  την ωδήγησε διά τη,ς ίίχς '
  διεύθυνσιν ιΨ,ς άστυνόμίας 8ικυ »ιϋ
  ζψψ.ι. Έπε'.ϊήι ήτο δραπίτις ■
  ίχοι» τινΰς ο"κ£>υ ώς είπεν.
  ΤΗτο 8αως »ο>στδ αύτο ζΛ
  την στιγμήν ποδ ή δυστυνής )
  μαρτωλή τό ε!χε χάοβι &πόφαν
  ση «ντίμως.
  ΤΩ άστυ^,ίία μήτηιρ πάστ,ς χ
  — Ή λεβ&ντια
  'Η Έλληνιοίί, λβδεντιλ
  δεμένη μέ«α είς Ινα μεγάλο τσοβΐ|
  το,δ σταριοδ έν τη· δκυθύνσιι
  στυνομίας. Τδ οποίον φ«λά«5··._.
  άγρύπνους σκοπούς ημέραν χά) νη
  Διότι έχ«ι μέβα τού τού κόσμον]
  κουμβτοΰιρ«ς, τά μχχαίρια τί
  καί τές πελώριες κάμες, τέ
  κια χαί τές α&λττάτβς κ«4.τ'
  Τί ΙΤΦΜΐΤτϊΒ ΜΕΤΡΑ
  Τ2Ν ΑΓΓΛ. ΑΤΜ. ΕΡΑΙΡΕΙΟΝ
  ___ ίάίί
  Η ΣΗΜΕΡΙΗΚ ΣΥ»ΑΤΑΙΑ
  Εντελώς νέον πρ«γραμρμα καί άχριι
  όπτΌυς έκπλΐζεις μάς έτοΐι.χάζε·, διά
  στ/μβρ^ον είς τό (ίΠβρνχσσόν» ό άγαπηε-
  τός μας Καλλιτέχνην καί κ«θ
  τής άπ«γγ«λί«ς κ. Σιγάλίς.
  θχ παβοιιτιάσγ) τρ·ίς νέας μ ..,.,.
  άς τοι> α' τάξεως μέ φυσικότητα καί
  χάριν ζηιλ«ι>·^ήν «ίς τήνάιββγγ«λί-
  τήν Δίϊ* Μπίνση άλτ,θή άριστοτε-
  μέ ?νχ δοσκολώτατο
  εν
  «ΐς μίαν έπ>ερώτη7ΐν
  τ^ Βοολ·ζ -.ών Κοινοτητων δ Ίποιιρ-
  νδς Μποίξτων άνηγγ«ιλιν ότι ίεκαέξ
  έκ των μ;γ^λ«ιτ«'?ων ·άτ.ιοπλς» ώς ενεσις ανίρ!βνϊ;'
  Ή πρώτη" εκδοσις άν*ιρπάγ»|
  ·7ωρα ήτοί'λάϊθτ) καί ή ί'εύτερη
  'Απύϊειξ 5 8τΐ δ χόβυΛΊϊ δΐν !|ΐ|
  ζει γλυχ9Γ«γ(;δλ*ς ή μαλλιοτριίτ,ι,
  τα καί σο/ίνλΐοτμών μαλλ:ά-λθ«ί4||
  τα
  ρ; νάοιολο^τ)β«ι (>ποια9η-
  «ότε όν—ό τίς νεώτχρες μέ^ο&ες τήί
  πρώτης άναγνωσης θέλει, μπορεί ά-
  χομα νά πρατ*!νει χαί διχή τθ!>. Μίνο
  ή μίθοδο τοδ γρ3»ι*ι«τιβ5*οδ είνβ ά>πα-
  ράίεχτη.
  4) ΎΌ περΐεχέμενο τοδ βιδλίου. ά-
  χόμη χαΐ οί μιχρες φρασοδλες. ποΰ θά
  διββάζονται άρχή άρχή πρέπ« &
  άρχή, άρχή, πρέπιι
  χ£*ο:ο νόημα, «'νότητχ κχί ίνϊ
  γιά τά π*(3ιά χα>ί νά σχηιματί
  γρήγορα μιχρά διηγημιιτάχια.
  5) Ή γλώσσχ π»ί> θά δΓδαχτεί δχ«
  μόνο μέ τδ Άλφαίητάβιο παρα καί σ'
  δλο τδ δημοτιχδ σχολειό είνε ή χοινή
  ομιλουμίνη. Κι' άπ' α1*»1»} πρεκει νάναι
  παρμένο βλο τδ ύλιχό τοδ βιβλίον.
  Κίθ« «Ιδος χειραγώγτ/ση τού Λβιδιού
  πρός χάκοια χαθαρισμένη ή ίιοοθωμέ
  νη ταχα γλώσ«α άποχλείεται, χχθώί
  χαί τά ίιχλεχτιχά στο*χ«ία. Τδ μδνο
  ΐιόρθωμα της παιδτκης γλώσσας, *©ό
  ίχιι νά χάνει ή πρώτη γλωσσιχή ίι-
  ?—χαλία, «Ιναι νχ ϊιδάβχει την πα-
  νελλ^νι* προφβρά των λέξεων άντίς
  τή ίιαλεχτιχή, ίηλ. τδ *'τ4*' ·^ μ«-
  θ«ι τδ πχτίί νέ τδ λέει «οτάμι, τβ
  -•λι, «Λ!, τά ' %
  ίλλο. ,
  καί σωσιδίων 3Γ δλιυς τούς *π·6*τας
  εν ώρ« κΐνίύνου.
  Ό Μπίύί*-ων προσέθεσεν δ γ» ή ^·
  τμοπλο'ίκή Έταιρία τής Μάγχη; ϊέν
  έλαβε μέροο είς την συνδ·ά«κεψ·ν ταύ¬
  την, ο ύπ^^^γδς ίμως τοδ Εμπόριον
  θά βλθγ) είς συνεννόησιν μαζύ της. "Ο-
  ♦ — * — - *
  8λος δ κ«λλ«τ·-
  . .. νά θαυμάση την Μαρί-
  »» Κοκινώτη. Την μικράν αύτην /;οι
  Ίήν ήκθ'ϋΐσ*> έμειναν κατάπληικτπ μή
  ϊυνάμενθι νά έξηγήσωσι την παρά την
  ήλκκίοη» τη; άσόλλητττον χάριν καί γβ
  ητείαν καί Αί* θαυμασι'αν αιμΐχή της.
  'Ακβύρατϊα διίασκομΑνη, φωτ:γραφι
  κως άποτ>π&δσα την διδασκαλίαν τού
  κ. Σιγάλα άπαγγέλλει ώς νά
  αέ
  διηγησεως
  Κί
  μ μ
  — Τ5 «αοάρτημα ΐθυ
  ν*ίον τΛν Οίκονομικώι
  Ή επί -τ^ς μίΐοϊοαικήι,
  άς δτ4 η >Τ
  ς ην ντστ>τΓνττΓΧτΓΓβΤίϊ
  ■πβραρτήματο,ς τοδ όπουργείβυ των (
  νο«ικών επ ν-οπή άπερριψ^ν 5λας«
  γενβμένας είς αυτήν με*χρ· τοί!« «ι
  ά
  Ή
  θά
  ημοασία θά .ιταναληιφΐί
  πιν τούτου ·:ηος της παρ^ίσης ΐ
  ς
  — Ό προεορος τού *
  ωΰ
  Απ
  Μπούξτων :ύϊ«μίαν είωκε
  Ή Ο«ϋτ Στάρ Λάϊν
  ίνόνιατχ ι>Λ.'·:ων των δ<τοίων .* ,**« /ατα άνευρέθηο αν ΰπβ τού Μάκ«5 Μπέ νετ. Μετχϊ!) αυτών εΤν* κ»ί "Χ ϊνομα ,,Γ, Γ.......·'. τ>:»— >^ - '
  φη ηγησεως
  Καλλιτέχνϊος. Κααμία δί*
  έπίμονή δι?ασκαλίας δέν έ
  Α' ^ ίώ
  θγ) είς σονεννδησιν μαζύ τη;. Ο- Απ' ^της, ίνσαρκώνει ϊ,
  τον άςιορο; τγ«ρε τών^ ξένων έτ* ρ ών δ Ι τα παρο^ιάζιι αυτή μβ
  Μπο>ξτων ίύ?«μίαν έίωκε πλη:ΰ}ρ(ανΛΐ^ έ ί
  ς ν έξΐκείται
  ίνσαρκώνει ϊ,τι «κοόσ»[ καί
  άζ ή ί
  τού Ι'εωργίο^ Βϋεν, δέν ν*άρχ·/,·ν 2-
  'οως τά όν; .ατα το3 συνταγμχτάοχου
  "Αίτορος κα'τοδ ταγματάοχο» Μπούντ.
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑΝ ΗΕΒΟΥΗ
  ΟΙ ΑΡΧΒΓΟΠίΝ ΚΟΗΜΑΤΟΝ
  Μεθβϋν : Άγγλοι βουλευτβί; Καί
  ■οί «ρχηγοί των
  τα.
  της, μέ γοητειχν «φθαστον, χω-
  στΐνΐχώρε.ίται έννοοδσκ τ4 πάν-
  ρχηγ ων άχόμτ;!
  Αύτο τουλάχιστον ίσχο-οίζεται Ινας
  σ&σιαλ{στή; 6ο·υλε·^τής τής Βου) ?,ς των
  Κοινοτητων ό δποίος ϊέν ίδιΊσταίΐε νά
  τδ είπη καί άπδ τοδ βη«Λτος
  ΒοΆής
  της
  Α·
  «^αΪ™1*1· «*· £~_ί™
  ορκΗΐν
  ΛΠΡΙΛΙΟ1·
  5
  ΔΓ ΕίΠΒΑΧ-, ΕΊΣΙΤΗΡΙΑ χά] Ε5< τασαν ΕΓπε δηλα?ή «τί λέξ«ι τά ,$ής· -— Καθ ε τόσο ίχ&μεν την εύχαρί- "ττησιν νά βλέπομεν τούς άρχηγ:1»ςτών δύο μεγάλων κομμάτων νάρχωντοΜστήν Βουλήν μεθιχΐμένοι δβάχις πρ4χ«ιτβκ νχ σοζητηθοδν βο€χρά ζητήματα! Ό βοολεοτίκ Μαλπδρν, ?τ*ν με- τά δύο ημέρας είί» την φράσιν τχάτην ττπωίλένην «ίς τά πραιχτηά τής Βου- λής ήρώτησιν άκ» τού βήματος τδν σοσιαλ'.στήν βουλεντήν «άν «ράγματι τάς «Ιπ« καί τί σκέπτ*ται —-ερι τής γνώμης τυ ταύτης τώρα 8τε την ε·1- Κόρη εύπίρων γονέων, τοδ διακεκρι ίδ Κώ { μέν<>!> ίατροδ κ. Κοχινώτηι, ,Α.
  τέρα ζηλευτήιν άπδ την δποίαν -,-
  νηβ« όλην την καλλιτεχνικον της -Γ
  ----- άρέβκεται έκ φύσεως ν« δμ'··
  >υμένη ίπεισόοΐα μέ τ^σην π«-
  ριγραφι·κήν χ4?ιν ώς νά άπατγγέΑϊ} μο
  νολογους· ιδίως κΐΛμκκή. Κοόχλα *!ς
  τήιν «ήμοριφι* χ αί μέ τεραστίαν μν^-
  μην.
  Δέχ*ται χυρίας είς τί «πητι.
  Συζητεΐ φικτιχώτβτΛ, χ*1 άνθγα'λ·
  λι4ζει βλην την ημέραν ροδοκδκίΐ
  ύστ«ρισμους και ύπερφυσ-ιχήν
  Διά Β. Διατάιγμΐατος
  ώς πρδ«ΰρος τοδ Άναθιωρητικοδ *
  τοδικε.ίοι> δ άντιστράτηγος κ. Σ*«
  ράτηγς κ. Σ«
  τζάκη-ς, τιθεμε'νου είς διαθεσιμότηί*
  με'χρι τοδδ·ε προέδροο όποστο*·; ,ίτο»
  Ψίή
  ρρήμ.
  — "Ας εΕν* γρη
  Ό εκ Γαλαίεδίοι» θ«ρμαστή< Λι^ Παπα'ωάννου «αρουσιασθεΐς είς τίν ι ί Πώ έ ί 4 ρς μ Π«ιρ·αιώς ανέφερεν ζιιγδς τού Φρ6σω αυνδεομένη *?9 λθδ δι' ένοχων βχεσεων με?ί τινος, θεώοησε καλδν νά λεηλατηΠΙ μένως την οικίαν χατά την τού «·οζύγοτ> της χαί νάχολουθ'Ί'ΙΙ
  έή
  χρ
  νάπτΐίξιν.
  η.
  ή Άθήνα νά την
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Είς «πάθησιν των άπορ{ωΥ. Λι_
  «ς δ^τυπ,υντβι χί—' Λ^ς ,{ς ά
  μερίδας ^ τ*ν παραχ ^ ί
  ^Η διατί, γα ήλβττώΟί) 7β1 · τ(.
  ϊ_4^ς- ^^ ϊλν ήλα-ττώ^ ή
  *ν·0 των γλνκιβμάτων, δηλοί τά Αμέ-
  —ρον
  τα ήτμέ
  Αναλο¬
  ή
  ρον *α.τί^τμ,«, 8τι κ«τ* Α
  γίαν τής ποσότητος τής ζακ*
  χάρ«ως, ί|ν περιέχει έκασ-τον γλύ-
  κισμα έφ' έκάστης δά έί
  ϊε χαί
  ,'°, «σιαλ.στής οοΛευτής ό-< να απαντήση. Άντ1 α«το0' ίλα6«" "τδν λόγον α !(0#ίρ,ς ^ Βονχ^ <{ίΐών Π ^ς Σ"*** Τ0ΰ ™««λΜτθδ Βουλή ****** ** * ρς, ί|ν περιέχει έκασ-τον γλύ κισμα έφ' έκάστης δχάς, έκπίτ-,&ι τη τ·μήν ταύτ";ς ϊ έά δ των μ ς, έ τ·μήν ταύτ";ς, ϊΐοτι έκάσ-τη δκ5 γλυ- κιομάτων 3ί«ν νά &πολογίιζ«ται έν τη λοο, αύγών, ζααχάρβως κλπ. ΒΑΖΑΚ (_ίτοα Άραακείου) Τ, Γ. ΟΙ χ.χ. πελάται πρέΓει νά μή ληνμονωβιν δτι δ έμποριαδ; νδμος τοδ σνναγτυ'.σμοδ ίέν έπι.·ρέπει Λ τας ζ έραστήν της. —Τα —.χγματά μο« θέλω ώρ ' στονο>ε, ««ρώναζεν ί άτ»χής, ·4τΊ *
  βΤν' άγύρεοτη, δέν την Οέλω — '"
  έπίλογος.
  —ιΐΐκρονόοπορος είς την Ι»1
  φαλληνίαν.
  Ό Νομάοχης Κεφαλληνί*ί &&
  γειλ» τηλεγραφικώς πρ^ς τ4!»'»»ΡΤ^
  τής 'Εθνιχής Οίκονομίας !τι *!< ™ σταφιδαμττέλους τής νήσου, είς τήν επαρχίαν Πάλληϊ περονίσπορος. Τ^ υπουργείον θα αποστείλη ·!? * ΦΌΐλληνίαν γεωπάνον ?·1 την * μη«τιν τής νίσ«». — ΑΙ χλενικα βτημ£ου. Χθές ό ύπουργος τής Π*ιδιΙ«ί' 'Αλεξανίρ^ς συνοδευομενβς »™ * Πρυτάνβως τού Πανεπιστημί»^ *· Λάμπρου, *-εσκ*'φθη δλας τάς ί* χίλινικάς τοδ Πανεπιστημίου ν*ί » σ< τα πάντα λεπτομ«ρω?. — *Η βονανλέα τού Μοναίηιτ, καλλιτεχνκκή *'<λβ^ &ά είνε ή συναυλία τής προσεχΛ Τ' τάρτης τού μεγάλον διδθΜτκ«λοι> τ· Ι **
  ολ{ου 'Β&ρίχοο Μαρτώ έν τΦ Δημ. ^
  ρφ ργρβμμ ρ
  χονσέρτο το5 Μπροοχ, μίαν
  Μπετχίβ.ν, ίύο βάλς τοδ
  Ο ΠΟΛΙΣ
  ΠΕΙΡΑΙΟΣ Δρ. 15.—
  » 18.-
  ιίβσχαλους » 12.—
  ΟΎ Φρ. 40—
  ΕΠΑΡΧΙΑΣ ϊέν γίνον-
  „.! ίβνζρομητβΊ μηνιαΐοι έλλχ
  τρείς κ«τ' ελάχιστον ιι^νας.
  αίτησις «ρός 4γ-
  δεκτη, εάν
  Α*τό τό Αν·
  γρ
  βύ"ντ*ξιν καΐ μή 3η-
  α οέν ετΐιατρέφον
  . Μ Ι Ν Κ Τ Α Χ
  17
  ,»ΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  4190, Αθηνών 1)7 7)8
  %-'3 1)2 Κρήτης 135, Λβ-
  ΊθΟ Ί2μ·*°ί'~>? 1^1·
  ' ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ
  5β)αίρ. 105 1)4, Με-
  . 103, "Αμύνης ί) >>ο ΙίΜ
  Αγ/. 'Εθν. 3 ο)ο 433 Λάν.
  2 ί'1:: ν)ο 107 3)4.
  Μ&ΤΟΧΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
  375, 2,8.
  "_ Πειραιώς 385,
  )8 Π'λοκοννηβου 97 1)2 'Βθνι
  -λ. 131, Πινελλ. 105. Ή-
  χϋς 92 1)8,
  )2 Προνομιούχον Στα?. 177. Ο'ί
  Κνο*νι.μ. Η2 1)2, Χ. Προϊόν
  αί Λ:ε. 129 1)2, Μετβλλίία 38
  Ιιταλλεί» Λ*«>ρ£οτ> 44 1)4. Έ-
  'ί,ίίντων 127.
  ΣϊΝΑΛΛΑΓΜΑ
  Γ! Λ»νίΐνου 2522, Έχ: Π*?!σί-
  15Ί6. Βίιιοϊάφρχγκον δθ 00
  ,ν 123, Κορώνα 105.
  ΛΟΝΔΓΝΟΪ
  «λιτ; <ρρ. 78 5)16, 1881 5 οχ. 4 ο)ο 55, Ράντα 4 ΠΑΡΙΣΙΩΝ τ» Γαλλική 9385. Τρ. Άβη- 19, Σ;*ρι!ιχής 178, Ο'νννκαΐ ■ 40, Έλλην. Έτα·?. Λαυ β, Σ.νίλλβγμβ ιτ Λ:ν?ίνοι>
  ΗΜΟΤΙΚΟΝ. — Μέγας Ίτ*λι-
  *μιλοίραματ<χδ< θίασος αριστ* κ» |β·μένος χ*ΐ ϋ,εταδβίνων είς Αΐ- »ν 3'.«ρχόμ«νος 'ξ Άθηνδγ Ο1!! ιρβν ολίγων χαρ«ττάΌ·ίω-». 'Η ι{ λίαν προσεχώς. 'ΒΕΛΗΣ. — Νέον χρόγρ»μμ» ιινημ,ιτογράφίΐί Γ><$μόν, ΤΙΚΟΝ. — 'ΤιΛ το2 Κινεμα- )ΛΓθΕΑΜΑ.' — Το «Τηνια*δ ΤΕΔ11ΤΔΙΔ ΟΡΔ 1 ΤΟΥ κ. ΣΑΖΟΝΩΦ ΤΑΐΚΥΡίΟΤΕΡΑΜΕΡΗ 'Η αυμμαχία Γαλλέας «αί *"ωα«ίας «αραμένει -άν',οτε η Ακλονητο ς6ά<κς τής έκ λ,τικη ^έ^ « Μ ΐυμμαχία α<$™ «χ*ι ουδένα έπιθετικόν ™}ρ«, τουναντίον δ* β ,τε« εϊ αποτελεβματικώτατ» είς την διατήρησιν τής ί *»« ΐίρήνης. 'Η ις τού 19ΟΤ τοΰς καλλιτέρους καρ- «ο$ς.Ίΐ άμοιβαία ηίστιςκαΐ αΕ βνμπάΗειαι δεν ίτειοιηοτ;— Εονται μονον είς το>ς ί(ιύ»ον»
  τας κύκλους, λέγει ό _»α?ο-
  νωφ, αλλα ατηρίζονται επί
  μεγάλης βάσεως όπως τό ά-
  «έοειξεν ή τελευταία έ«ί-
  ρυραν εγνώσθ
  ς άοφαλώς «τι έματαιώ-
  ένεκεν έπιθ>μ£α., αυ-»>υ
  κ. Πρίοθυπουργου έ/.νρα
  (%0ε£βης π»>(ις τόν έντ'ΛΰΟα Άα
  μένοντα ?»ουλ*υτήν Κερκύ—
  ρας κ. Κ. 5βα6·.τβίάνον,
  «ρός τό<> οποίον είπεν ίίτε «α
  >-*««5ί*^ί»«θδοχής 6έν ΟΛ »|.
  οίί λό-
  5
  χε την Ο ;.·εν της *«' οίί λό
  γοι καθαρώς ύ«ηρ53Ααζί1£»
  κ^λουν ζ·αζΖ ίπωϊ ουνεργα
  θ?5 έ ό Βλέ
  3*ϊ1 την Γερμανίαν Πιατη-
  ίϊΐταε ή άρχαία φιλία καΐαί
  9/ΚέιβΚ(ς τ^ς καλής γειτονς-
  άς. "Ενϊκεν τού χαρακτήρος
  ηέ των βχέσεων Ρωββίαβκαι
  Γερμανέας ή εί; Ιΐερολ^ον
  ίηίβκ&ψις τοί> Χ.ά>.*5αν ή ύ«
  ηοία έ,τχινεν κίς βύβφεξίν τίϊ>ν
  'Αγγλο-Γερμανικώ'ν βχίΜ-
  ών ϊγινε Π&κτή μβτα ?αρ$ς
  έν ϊ·ωβηί;α.
  ~Α.ί βχ£<ιεις Ρωββίας καΐ Ιταλίας αί όϊϊθΐαι έξεΓ.ηλώ θηβαν τρανώς είς την βυνάν- τηβεν τού Ρακονβ έ λοοθο^ν αί αυταί κνδουν την ομθ5;ων£*ν τ Κύο κρατων είς την κ«<:ν.φ^
  τού κ. Ιίρωθυπουρνου ο^ν
  είνε ωριαμένη ίπό τοΰδ;, Ια
  εξαρτηθή δέ «άντοτε 6 /ρ5
  νος της παραμονής τού εί;
  την Κέοχυραν έκ τής μετ»,
  τού Βαηιλέως αυνΓ.ργαΐΓας,
  Πρό της άνα/ωρήβεώς το>
  εντεύθεν χθες βυνΐεργατθν
  επί μακρόν την πρωίαν μ;
  τόν υπουργόν των νΈξωτ.*ρι»
  κων κ. Γρυπάρην.
  ?ΑΡΤΗ 18 'Ατριλίο^. Είς Εύ
  έν γένει Άίμ·ρικήν (Ίτα
  , ,μβρίαν. Είς *Η»ειρον (Ί-
  0 μεσημβρίαν. Είς θίοσ*λονί-
  '"" ,*ν*ι*δν) 8 χ.μ. Είς θ«<ΐ- (Τζηόνστον) 10 χ.μ. Είς . Ό«ϊή) 10 Χ4ΐν. Είς Ρωβσί- ίιέ Βιέννης) μεσημβρίαν. Είς «ν, Ρο»μ.ανίβν, Βοΐίλγαΐίατν,Τουρ (διά θισ«αλ«νίκης) 8 χ. μ. κ «ι <*. Είς Χίον χαι Μιτνλήνην (Ά- 4ΗΛΟΣΙΣ το ναυαγιον τοί> «ΧιτββνιΧΛΰ1)
  »*ν καί ενδεκα τ*χ. σάκικο!
  ίροΐΛίίου Αθηνών διά την Ά
  Ι» τής 22 καί 24 Μαρτίο» τζ
  ς βϋν-ίϊθη άλληλογραφίαν, βν-
  ΐι 87 σ'Λτημίνα ήτοι 45 τής
  Ιαρτίου ΐχχο τοί»ς εξής άρι6|*θυς
  312, 1338, 277, 385, 384,
  888, 422, 383, 407, 449, 423.
  ο33, 534, 532, 530, 528, 531,
  526, 597, 1373, 592, 746,
  .660, 1412, 427, 543, 355,
  577, 317, 431, 551. 352, 573
  |576.57δ, 632, 1431, 405 κ*!
  ·4 Μαρτίου ««σαράκοντα ίύο ύ-
  »»« *?ί)ς άρβθιμοϋς, 4, 12 10 3
  .,, |, 16, 18, 13, 26,23,22,'
  ,β1!' 2» Ι» 1727, 1641,1586
  1632, 1712, 1721, 843, 942,'
  ϊο!8· 77' 146' 93*' 173' 195,
  ^286, 1851, 1844, 50, 34, 31
  Κί τ4 Γρ»φ«ίον τών πληροφοριών
  ιτ«ι χίνοιξ^ χιλήρης τών όνοματ»
  *«ν των β-οσ—λέων, παρα^η-
  νν^ **« τής πάλεως ίς ην χρο-
  , *' βνωτέρω σικττημένα· εχι-
  Λ ο*6&εν οί 6οι>λ6μινβι ίύνβνται
  Ι*.
  <τχετικήν πληροφ<ο- ς τί 17 Απριλίου 1912. τού Κιντρ. Τ*χι>δρομ*?ου)
  Λί ? ν.·
  ,6, 9ερ{«>κρ*<»ία 16,1 την κανονικήν ί *«νονι- ϋγροκτί» με- μ ,ν τέχνην καί την α- γλακύτητ». 'Η «ώ ν άρχ,ίζί, 4^0 σή- τ«μ*ίον τού Δημ. 6*άτρου. ΕΙΙΟΠΟΙΗΣΙΣ Ρίρ«μ·θϋ «.{ίοποΐει ίτΐ τβδ Β,νοϊοχεΙβ» αύτή έ- τριχ. V»··- *·· Κεντρι^" Δι- οίβς) μϊταξύ ν 12 **· η Π 'Αβίριλίβ!, 1912. (Έκ -δ Γ') Αι μετα της Αύατρία,β^σχέ ιις τής Ρωασίας |ΐ " την βοκΐ'Λασίαν τ$)ν «ρό τινος χρόνον ί>'
  συνετέλεσαν είς την
  σιν τής είρήνης, ά«6 τ»,
  τ*ες διατηρήσεως τού ·,
  στιλτος είς την Βαλκανικών,
  της 4-νε^αρτηβίας καΐ είρηνι
  κης άνο,Γ.τύξεως των μικράν
  νέου έν
  τεύματος.
  •Η β*λκαν6Άή «ολιτωιή.
  ΙΙΙον.ονότι είνε τΐ&λλά τα
  στοεχεϊα τα ό«ο?« ταρ4β-
  «ϊθΐ)ν τας Βαλκανικας χώ¬
  ρας, ο 8λ Ίταλοτουρκεκός
  πόλεμος θα εθεωρείτο ευνο-
  ϊκωτάτη εύκαιρία «οός δοά
  βιν, έν τούτοις ή στάαες των
  ά καί όό
  αί; δ-
  ής φ τών
  ένεργεεων δίδουν
  τι ό πόλεμος 8εν θα
  Ο* Κρήτες, λέγεβ ύ _*-
  ΐόνωφ ^κφράιίων την λύπην
  όοο, "ζητουν να πραγμαΈθποε
  ήηοον τχν ίνωβιν τί*ΐς ή
  μΐ την Έλλάδα δι*
  βτατικων τροπων, έ,μ
  νοι και «ύτοΐ και έκθέτΐ,ντες
  την 'Ελλάβα είς .ί-αεγίε^^β
  κινδύνους. Ή «αρο»βίατών
  «λοέων των Αονάί*εων *«ο-
  ?>εικνύει 6τι δΐν θα τοις £«ι-
  τό τοιούτον.
  Ή Βοολγαρία καί ή _εο
  «6α βεν «α εκτεθούν είς τυχο
  «Μοκ^εκήν «ολιτικην, χάρ«
  *£« τίιν «ώ»οονα -«ολετικήν
  των Ήγεμόνων των, την γα
  λ-Λνην των κοβερνήεεών τον>
  και τόν -ατοεωτεβμόν τΛ"
  λαΛν των. ΚαΛ έ*ν άκΟ!ΐ.ν>
  ήθελεν έκΠηλωιθί καΐ κά«θί-
  ος άναβραοΐι-ός είς την Βαλ
  κανΓχήν. 'Μ γ»λ*ντ« των £·
  «εεβε την Τουρκίαν ότι η 4-
  ιωάλεια τ^ς έβωτβρικίί αο-
  τ*ς εΐρήνης ϊΐνε άπαοαίτη-
  τος και «ρό «άντων είς τας
  Εορωπίτϊκάς της ίηαρν'ας.
  Ι-ό καλλίτερον μέσον όπως
  ίβθάβ» είς «ί>τό τό ά«οτέλε-
  βμα έϊνε'νλ 4·δαβ<ραλίβη ττν Ιντ.νο«ο£νιβιν τΛν «ολβτικων %-χϊ οίκονομικών άναγκ<ον των χριβτιανικών «ληθο- «μών. •Η κατάβταβις είς τήνΠερ βίαν δεν ά«βιλε? να διεγεί- ρη «εριπλοκας, χάοες είςτνιν Ρο»ββο - Αγγλιαν «υνεννο ^«ν τοΰ 19ΟΤ. '»Ι.ΛΛ»1 ΤΤερβίας σομφιονία * ο«οία εκλείσθη είς τό Ποτ«δαι· ά- ναγνωρΓζεε τα είδικα βνμφέ οοντα τίς Ι»ωβσέας και ότι ή Γερμαν£α 8*ν -ροτίθεται να 2ητ*βη «αρα/ωρ^βεςς «ολι- τβκου % «τρ*τηγικο« χαρα¬ κτήρος εί? -^ βφα?οαν των 1»ωβ«κών εν ΙΙερβί* βομρε ρόντων. Ή -ωβ«ε* *φ , &- τέρο" «αραδέχεταε τν>ν αρ-
  των άνοικτών θορων είς
  ^ωτερβκόν 4^2*°*
  "αί ότι δεν βα
  έμπ είς τόν
  μον Βαγδάτης
  άδωβίν τού
  Ϊ1ερβ£ας.
  ΑΝϋΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ
  ΕΙΣ ΚΕΡΚγΡΑΝ
  Χθές ->ν Ιην μ.μ. Λ κ.
  χρβε
  ς ίς Πάτρας
  υ,ον'ι'ν (»Γ.?ιτθ^
  ϋτου τού τού υπουρ-
  γείου των Στρατιωτικών κ
  Ι. ΛΙετ^α. 'Κκβϊ τί» ά«ό
  γο ^λλ
  γεομα ^μχλλζ νά έπιοΊΰτ-
  εθή τού Αυβτριακου κατ»υ--
  θυνόμενος κατ' ευθείαν είς
  Κερκυραν.
  Ή.ΐταραβκευαζομένη είς
  τόν κ. Βενιζέλον ύποΠοχή
  είς την Ι^έρκυραν
  χΟε άλώ «
  ?5 μέ τό> Βαβιλέα.
  Ό κ. Καβιτβ:άν<5 κατόπιν τ$$ς έπιθ'ϊμίας ταύτης τού κ. ΠρωθυτΜυργου έλά Πρωθυτ.υργου έτη «εν 6ντ6>€ πρός τόν α3ε/νφον
  ί την Κέρκοραν νά μή
  μαβίαν,δίότι έπίθυμία τ%ΰκ'.
  Προέδροη είνε ν4 μή τού γί.
  νη καμμ.ίηι απολύτως υπυ',ο-
  πΑΡΑΤΤΟίΗΤΤΗ
  ΤΟΥ κ· Α- ΤΣΟΥΚΑΑΑ
  ΕΙΣ ΑΝΑΚΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Τό ί»«'»Ί>ργειον τ<ον Λίαυτι ϊ>ν παρέπεμψεν είς * ^* *<*— κριτικόν Χυμβί»ύλι·»ν <όν:λω Λ,άρχην κ. Αυκοδργον Τσου ϋαλάν, διότι ■υποο'αΆών >πο·
  τ,νηφιοτη·;"*. κατα τας τελευ¬
  ταίας δουλευτικάς έκλ< ^'.ωρίς «ϊ^οηγουΐΑένως ν χ, ραετηθή τών τάξ^ων τοΰ ν:όν πρόγραμμ*; 6οί έ/ τό- ίϊϊειθάρχ. Τό _ί· 'μβούλβον κατηρτί— θ έκ των κ.κ. Οϊθχάρη ί>-
  αυά·»χ<»υ,- Κουντουριώτη , Α. Με^ούλτ, άν καί τό Είς τό Συμ6ούλς*ιν ετέθη Η ΑΠΕΑΜΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΤΙΕΙΜΕ ίΤΑΑΟΝ ανηγγέλθη έκ ρ χς ή ρ ή Κυβέρνηβις μετα τόν «ρό ημερών γ^νόμενον οΌμβαοδι σμόν υπό τοϋ Ιταλικού ητό ? ου τών Αατβάτων, «αρο, τ5ν Τοεαμεν, διέταξε την άπέλαβιν των Ίταλών τού Ταεβμέ. ΝΕΟΙΣΒΙΣΗΟΙ ΕΙΣ: ΤΗΝ ΚΕΦ3ΑΛΗΝΙΑΚ Κατα. τηλεγράφημα ηρός τό υπουργείον τών Έβωτ»· ρικών, νέαι σεισμικαί δονή βεις εσημειώθησαν κατα την παρελθούσαν νύκτα είς την Κεφαλληνίαν. ·_ρ& κάτοικοι τών διαφόρων χωρίων διατελοϋν είς ά«ο- γνωαβν, μή γνοϊρι'ζοντες τί πρέπει νά «ράξουν. ΕΙΪ Τί ΡϊίϊΙ11|ΪΡίΙΙ!ίΙ ΜΟΝ Τηλεγράφημα άπό Αοί>τζ ΛΙπουλ'ακ «αρα την
  Τανρ'ίίΐα είς Οετρούηολιν,
  λέγει δτ& είς τα σύνορα Τουρ
  κίτς καί Ρωσπίας βυνεκεν-
  τρώθη στοατός 4κατόν χελεά
  δών άνο'ρών, 'Αοάβων,
  Κοορδων καί Όθωμανών,
  συνεπεία των στρατεωτικών
  ποοπ-αο-αηκευών τής 1*<οσσί- χς. Οί Τουοκοι οβαο'ίοΌνν είς τηυβ Κούρεβους τ>,ν φή¬
  μην ότι Λ ν· -*β«·^ί> Τουρκίας
  καί Ρωσσίας πόλεμος είνε
  άφευκτος.
  ΕΠΕΙΣΟϋΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
  ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ
  Τέσσαρας Χίοι οί Γβώργ. Πατούνας
  ίλής Αύγουστάκης, Πανΐγ.Σού-
  καί Νικολ. Άναγνωστόπθ"λο; με
  τανάσ-οιι έξ Άιμερικής αετέδηιτανχθες
  τό άπ6γ·υμ.α είς τα γραφείβ το3 ίν
  Π*ιρ*ι« Τουρκικοϋ Προςεν*ίοι> πρός
  Οεώρησιν των διαδ«τηρίων των.
  Είτε έξ άχροβεξίας των είτε κ»ί
  εξ άυ.αβ«ίας οί άτοχείς Χίο» δεν
  καλιιΤ»βτ}σ«ν. __, ____
  ο }ρε<τ 5»» ναιχΐότατα όπό τβο ά ^, ρμμί οο, δστις έχειϊή «!ς των προβέ&ευαν ότι, «μτ κλ^ίϋ γ^ ν« σκεγθβΰμ μέν», «ζχγριωβεις, ϊκλι τού γρβφείο» "«, χβ' ; τοό Προςπνι τΐ των βτ ξιίλ», κ»! ρ4*ίίλα κ^ τοΰς έβάχισαν β-το ξύ>
  'Ε«Ί «λτέον δέ δ «
  κ»ς
  ιτρος
  τοίις
  »ΐς
  μ«τ
  δ χρ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΓ
  ΠΑΤΡΑΙ 17 Ά*
  τού ·σ>ϋ§ρινοΰ τραίννο
  Βενιζέλος συνο5*ικ}μ€;
  Μεταξ». Είς τον ο'
  σαν αυτόν οί βοολιυτ
  μ*βχος. Εκείθεν μ«·>
  κί*ν τού κ. Ρούφοο'
  μ»θ' δ^ κοττήλθίν κ*1
  τοδ Αΰστβιακού τής γ
  νων είς Κίίχνραν.
  Ερωτηθείς περΐ τού
  ξβιίιΌϋ τού απήντησεν 8·.
  «ίί Κίρχτ>ραν ίι' ΰπηρ
  "ής μεταρουθαίσεως. Έξ άλ
  πληροφοριών «γνώβήη ο*Τ! κ»
  ξϊΐ'ϊιον τού *χμ«.λών σνετ!κ£1
  ϊηΓηο.α των Κρητών 6ουευτ
  8τι ή Κυβέρντβ!,: της Κρήτ
  χάλεβεν την Έλληνκην Κιι
  νά μεσολχδήβγι 8—Ος
  ΐοι ο' α>υλ:
  η Κι>6
  την ^ππ.λϊ,·Λϊ?ω9(ν των. άλλ' «τένκ.
  δτ-ι βχιμένίΐ καί αυτή είς την άχδφ»
  σιν νχ μή ϊενυή Κρήτας (βοκλεΐίτίς.
  Ό κ. Βενιζέλος ομιλών «ατά το
  γ«ΰμα «?ς την οικίαν τοί> κ. Ροι>φοϋ
  προκειμένον» χερί τών ά*ρο»;λ&νων εί¬
  πεν ότι χρέχ»! να ένισγνβοδτ να γίνο»ν
  ϊβ εοανοι —ρος χρο(;ήθ««βν ·χολλών άτ>
  ροχλ;ίν«ν ώς γίνετα: είς τ$ν Αγγλί¬
  αν καί Γ*λλί*ν. Προσέχη*! δέ ?τι ά¬
  ίτε»τάληθ(ν β?ς_ δον ι ον
  8ιά «οομιηφείας ίεραπλάνων 150,000
  }ρ*ων
  Ο ν. ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ ΒΠΕΤΑ-
  Ό κ. Κιτοατχανλάχης ίπεχείρηισεν
  έι:ιτ»νως ιτττΛΊν το άτδγ*'>·ΐ3Γ άκο
  Ρί?ν είς Πάτοοκ ικΐΐ'οθε'ις 300 αβτο»
  έΊθΜ* ιττροιην ΰπεοανω ττίς χδλ«6)ί
  Ό κδανΛς ό-ο των «ξωστών χαρ»κο-
  Ή
  ί
  ν ι
  ϊ -
  έξ*
  μαρτύρων.
  Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΟΡΗΚΤΟΥ
  γφ χγμ
  τοδ κ. ΠρωθΐίΐΓοοργοίί χβί ί<ττάληιτρος κατάλληλον άνακοίνίιχτιν ή «ροκ^οξ.ς !ΐά την ΐΜρ αγγελίαν τοΰ 0«οηικτοΰ »- πί τη 6άβε. των υπο τής 'Ει»τροιτής ?ρων. χέντβ έβίομάϊων ηδη όφεί- Ζαχ θέλβον «κ τών νυ«πηγείων ν Ι Οχοβάλβον ·ίί τδ όχοι»ρ·γείον των Ναοτΐκών τάς «οοτφβράς των. Μετά τοδτο ϊέ βυνΐογίμϊνον τό 'Τχβνργικ "ιχιβοόλιον Οί αελϊτηστι τάς τοοβπρο- ρας κ*Ί Οϊ άττο'ϊ'Λΐτίση είς χοΤον ίρ- * ίοθή ή χ*ρο:γγ«λί«. ΤΑ ΤΗΣ ΗΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ήρ άχοπλέει ίν τοΰ ϋρμοο ταί Φαλήροο χρός έχτέλεοιν των χροαγ- γελθέντων γικμνασίων ^ μοίρ* ύιΛτ ϊιαταγάς τοΰ ναι>άρ,χου κ. Τώφν
  Πρώτος λιμήν, τον ότοίον θ» έχισχβ-
  φθη *δτη θά είναι ό Βόλος. "Οχ&Κ !ε
  έχομβν γράψτι ηδη ή δλη περίοϊοςτών
  γυμνχσίων θά 5ιαρκέβ·η μέ τέχον »χ
  λέββως τα άνατολιικά χβράλια τής
  Έλλάϊος.
  Ό «Άδέρίΐνφ» έχ',βτρέφων άχο την
  Ά.λ*ξάνίρειαν είς τ* τέλη της προ-
  σε·/&5ς έδϊομάδος θά ίνωθη ά»Λέβως
  μέ την μοίραν λαμβάνων μέρος είς τ«
  γιχινάο-ια.
  ΠΟΤ ΤΗΝ ΠΑΘΑ1ΝΕΙ
  ΑΠΟ ΕΝΑ Χ^ΡΟΦΥΛΑΚΑ
  Ό Γεράτΐνιος Μαλάμος έν ·. 'Λγ) ϊ:α
  τελών γΰϊ'ΐ το *3Γογί^μ.α κ*ΐ ιϋνχ,ιντ,-
  'θεις τών κχτορΰωμάτων το3 ψ»υτολο-
  χαγοΰ Κίτΐνικ, άχεψάίπσε καί αντος
  νά χαίξη -ι* Τ3{θν ρόλΐν έν μικροτέρα
  κλίμαχι είς τον Πειριχτά.
  Πρός τοΓτ ■ ϊε στρίψα^ τα Λοτκττά-
  χ!« το^ κχί λαβών άρειμάνιον νοι ϊή
  ττωχον όπο5οχώλην χρός ·όν όιτοίςν μέ
  ττδμφον χίλίων Ζ&»λαχμώκ»!ων .οί λέ
  γει*
  — Ρέ γιατί ϊέν σέίβσαι τάς άστυ-
  νο',χικάς Ιπτάζιις καί ϊέν δάζί'ς αέβα
  τα κοφίνι* κυ. Φέρε μο« "τώρα ν,είνα
  τ* 3 μεγάλΐ χορτοκάλια χοά ?χεις ί-
  ?{<ζιτ*ρως ν.»ΐ αυριον σέ ϊιιρβώνω έγώ. — Μά *εν σέ γνωρίζω κύρι·., ά- ταντδ ό άτιτ/ής μ«νά6ης. βμένα μ ου ίτΓΐτρέχει ό άστονδμ,ος κ*ι εχω έΒώ τα φίνια μο^ — Ν*6. *·λλά &ιώ τδν βνω/Α:':άρχην Ιμένα ϊηλ-τϊή ϊέν εχεις την δϊ«« «ν — η μ,ηχως 5«ν σοδ γε^ιίζω το μάτί ·- ϊ}[ εΐμϊΐ αέ τα χολιτιαά; 'Εννο«ΪΓτ» ό μανάβης φοδηθε'ς εσχεο σε ν α οτιμ«.ίρβωθη με τν,ν 8(Λττγήν τοδ ψε«το,)χτάρχου. Ό ψϊντονωμΛταρχης ιτροχωρήσας ο¬ λίγον 6λίτϊ·. τον φρβορον χωροφϋλακ* νά σφυρίζη" —"Έλα ?ώ χωροφόίλβΚΑ, τοδ λεγβι, γιατί οτ>ι>ρίζεις;
  —Κ*ί κοΤος εΐσαι τοδ λδγοι» »ο»; ε-
  ρωτά δ χωροφόλαξ Ικπληκτος.
  —- Βρί ζώον, άΛβντί ο Μαλβμος,
  δέν γνωρίζεις τον ενωμοτάρχην τ^ς ά-
  οβον
  «εριπ
  τής ειρ.
  πιβ
  τή*
  Ό ργς
  έμπ< βάσεων τής Αύο άς μετΑ τώ ν Β» Κρατών. *Ακολι εί«ε, μετα αυμπαθι^ εσωτερικήν -παγίωσιν οίκονομ·-ν.ήν αυτών Ό οπ'ιυργόβ ά εμπορικάς συνθήκας Χερβίας καί ου. Εξέφρασε την χρ στησίν τ·>υ δια την εηβλθου-
  βαν μετα τής Βουλγαρίας
  συμφωνίαν £πΙ τής έμπορι-
  κης πολιτεκ^ς.
  Την βυμφωνίαν ταύτη» θ&
  ■ίκολουθήβη, είπεν, έμηορι--
  κή αύμβαβις την όποιαν προ-
  τιθέμεθα να αυνάψωμεν με-
  τα τής 'Κλλάδος καί ήτεςθα
  είνε ο τ«λεν»ταΐος κρΖκος τής
  άλύσεως των εμπορικώ*» συν
  θηκών μ&τα τών Βαλκανι¬
  κών Κρ·»τών. Έκ τού *5ια-
  κανονιβμ«Λ των σχέσεων ί,"
  νι ών των έμπορικών μεΐατών
  Βαλκανικών Κρατών έ^αρ-
  τάται ή βελτίωσις /.αί τών
  πολιτικών σχέσεων.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΧ
  Όριιλών επί τής Ίταλ(ττο.)9κιχής
  έ'ριίος, ό όχουργος έϊήλωσεν ίν. η Αύ-
  7τροοι>γγ*?!* έ*ιβ»μβ?·»β νά θίΐϊ δβον
  τό ϊυνατον ταχύτερον τέρμ*. ·ΐς -ήν *ί-
  ίβν 0« συμχράξγ) χοδς χδίαν μ«
  5 ΐ ή ϊά άξ
  ώ«ων μετ^ί' των 8ύο εμπολέ-<»ν δέν είνε οίϊηΐΐΐνος. Δέν άχο·//είβται ή έλχις δτ 'Λ έχα νειλημμεναι προσπάθειαι των Δννάλε- ων &ά στε·"0»>ϊ3ν ΰχο έχιτοχίας έ^βορι-
  σκομίνης λύσεως άχο5ί·/,τής παρά τών
  χολεμ
  ΥΠΟ Τ0>
  17
  λίου. — Τό άτμόπλοΐτ.
  'Έταιρίας Χατζή-Δαούτ «
  ξας» είιηλέον είς τόν ληέ
  τής Σμύρνης χΟές την πρωί¬
  αν προβέκρονσεν επί πλιού-
  ση τορπίλλης καί άνετιννχθη
  καταστραφέν εντελώς.
  Έκ τών 38Ο έπιβατών
  τού Ατμοπλοίου, τού ύποίου
  οί πλεΐστοι ήσαν 'Αλβ^νοΙ,
  άρκετοΐ «Ι όμογενβϊς "ΒΧ—
  ληνες, βθ μόνον εσώθησαν
  και αύτ'· Ιπληγωμένοι τών
  λοιπών ^ονευθέντων η πνι—
  γέντων.
  Τό 8'*«τύχημα τοοτο έβύ-
  θιβεν είς βαθυτάτην θλίψιν ό.
  3
  α
  Ί
  Χύ.
  Ά»
  ται
  νων
  τβι^ι^^
  νών ϊι«ιΜ|^
  τγωα τών 3
  ληϊρ^ιρ νχ ΟΦ
  αερίς, Ιτ% ;λ^
  Όν θ4 ήχί(λ*. τΐι
  τησίαν καί αί>τήν^
  τής Αύτο«ρόϊτορ!*ς.
  Πϋραιώς;
  Κοκχαλο ό χωροφύλβξ καί
  είς θ^'ΐν «ροσο·/ής'
  —>Μέ ο-ογχωρείτε, είχεν.
  — Καλά, ά-αντφ δ Μαλάμος, β*
  , καί ίπροχώρησε.
  ΕΝΑΣ ΠΟΤ ΤΟΝ ΖΗΤΟΥΣΒ
  Όλίγον πκρίκει σοναντ$ δλλονφρου
  ρον χωροφύλα*», «λλ' άπρ τοϋς χα-
  λαιοος αύτην την φοράν κ*Ί ι?ίχ««ρ*>
  μέναν.
  —Τί κάνίί.ς έϊώ χωροφύιλακα, τοΰ
  λέγε,.
  —Καί ποίος ΐΐσα: σΰ πο5 μ'έριοΤ^ς^
  τοό άχαντί ίκείνος· λόγο Οέλβις;
  — ΕΙμαι ο ενωμοτέρχης τής κ«τα-
  δίώξ«ως.
  —Μιτδ κ*ί έγώ σέ ζητοδσοϊ, £α«
  ώ, ικαί άρπά.σας αυτόν άπο τον γιακδ
  χωροφόλαξ τ4ν ώϊήγηβϊν είς τό τμη
  μα, δπόθεν μετά χροανάκρισιν άχεβτά-
  λη δ άτ'^χής
  Βίσαγγελίβν.
  ΕΑΛΗΝ1ΚΗ ΑΤΧϋΠΛυΊΆ
  ΤΖΩΝ ΜΑ_Κ_ ΔΟΤΑΛ
  Ό έκ των «ταίρων της Έλληνοιής
  άτμοχλοίΌί «Τζών Μάκ Δου*λ» κ.
  Βα?6ουρ( άτ&7ύρτ,σ8 τ»ίτν;ς.Οί3τω ϊέ
  ή άτμο'πλοΐ'* αδτη χερΐίλθοδΐα «{ςτήν
  «ποκλεκττιχην κοριδτητ» τβδ κ. Τϊών
  Μχχ Δούαλ, θά έξακολοΐίβήση ώςκιι
  πρίτερον τάς έργ*βί*ς τηϊ άλλ
  χώς ΐιχό την 4νω εχων^μίτν, κ
  λοαβνης ιςάαης φροντίϊος χρός ρ
  6ή έκχλήρωσιν τών γρϊμμών της καΊ
  ποοΊθυμον δΐί|αγωγήν τών σχετικών ι>
  πηρεβιών αδτης.
  Τδ ό,
  Ϊ4ς Αίόλου »ρ. 2
  εύνννοτερ* ν.3( β"
  Άμ«ριχανιχές φί
  ρεσία
  λα ν.
  ρον
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΤΓ*
  ΕΙΣΤΗΝΛΑΤΚΗΝΤΡΗΐια^
  ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΝΕΙΟΝ ■ "

  ΚΑΙ ΒΪΪΑ' ΤΗΣ 8 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 1807
  * Γ*»
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 30 000.000
  τόκω 4τηβίω «ρδς Δραχ. « 1)* ο)ο
  .& ^ΛΒΛΗΤΕΟΝ ^^.δΕί» ΪΚΕ
  ΪΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΤ ΕΙΣ ΔΟΣΕΪΛ ΠΡ°Σ
  ΔΕΙ
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΙΣ ΔΟΣΕ1
  ~ __^ τού χαρτοσήμου ΙεΡος είς βάρος ..
  % Πρώτη δόσις Δραχμάς 3Ο κατ* την ·ί.τ-τ·.- 0<9 «-«*-■-· ί-*- : ; 55 13ίώ1..ιιβ.* '„ : .- . .Μς« ,—*..«-.τ^τ.ΑΐονΗ»'ά^Γ^^ψι^ ;* (τβ5 ;νο. δίναντα. ν« *»«-4Αε,κ κατά την έγγραφήν ολόκληρον τέ άντίττμον των ομο>ογ.ων Μ «κ·*** «9 **«§ (*·. χβ6τ0σημ6ϋ ^
  ,ς) -ΡΑΧΜΟΜ 1Ο3 -----------„ ^ ^ —-—ρΑ#Η-
  Λοχοι μετέχοοσι πασών των κληρωσεων απθ της κατιί^θληςτης «^ > «»*«.,,
  $νται είς λαχνοΐ»ς έφ' δσον ϊέν έξώφλησαν προ της «ληοώοεως την η τας
  ΕΓΓΡΑΦΑΙ
  γίνονται δεκταί είτε άπ' ε»θε?ας είτε δι"άλληλογραφίας
  ά τω Κεντρικώ Καταστήματι τή, -
  Ι ' Α—Λΐλ£θ« Ιίίνηι Ολ'* ■>
  Γτί.ά?« ^ζΏ
  Τραπέζα χαι τοίς Ί·*ο«:*'Β*«τημ*βιν αίτών.
  Μ ά*δ 1)14 Μαϋου μίχρι 30
  λϊϊρωμή τω «ντιτίμοο των "/μολογιών ϋναται νά γίνη. , .
  ΊΕλλάβι - διά ««πεζ-κών γρναατίων. Χρυ-5 χαί τρ**εζ.*ών έ*ταγών δψιως Μ Πα;ι*<ιον τού χ 3>ν *ίς τέ ίρτιον. Γίνοντα, ϊεκταϊ χά! / ί/*ί Αγγλίας πρός ορ. 25 15 κα'ι 2'.>λά>ιβ *?6ς ίρ^μ«ς 5,15.
  * τφ εξωτερικώ ?, έκ τού έξωίερικου 8ι' άλληλογρ*φίας ή καταβολή τού αντιτ,μβυ γ«ν·τ*ι
  , λιρών Ά^γλίχς καΊ !ολλ*ρ?ων «ίς/*? αύτάς ώς άνω τ^άς. **—' _ ,
  4^την ίγγρ'αφήν παρβδοβήσονται τοίς/γγραφομένθίς προσωρ-ναΐ άπ-.ίείξίΐς, άντ*λλ«χ«ησόμεν*'. δια χροτωρινων «νωννααν τ«τλων ίτρό
  ρβ**^ '
  και των *χ!τΛγων
  6α τρ«5Γ*ζιχων
  Ύποκίίστημάτων αυτών
  ,^ί ^ϊ «ν τω έξωτερικφ 51 ϊ'ν,τοϋ ιζ6>τεΓΐκβ5 έγγραφβμυνοος άπ&υτίλλονται
  ■««τελλΐηβ, αυτοίς μίνον τη χ'ιχ^η' κ» 5χ* ιύθίνην των, έΐνί καταδολη των έξο
  Κρός Ο9λ}ξη ({ς τ4 ταα.ίον των Τίτλωναίτη;. β-οστελλομένης της χ/ετ'Λης άπ^..,—, -Γ-, - -. . .. , ,- , - -Γ..~. ™
  ίμολογί»; {- χαταβολή- 6π' αύτο3 τοδΐπί τής άποδείξεως χαρτοσήμοοδθ λεπτών χαί άνεν πληρωμής ί^^ν'ίΐ *ίαν Λ·ντ«·τ(3η> %ο 1 ^
  νοο*ρι»ΐ) 1914 λογιζομένη·. ΜΜΜΐκ- ■
  *) Τ& Ιον τοκομ*ρ£?ϊιον «>#3ρο.θήβετ> ι την Ιην Ιουλίου 1914, κ*1 )"Μ^Γ9»ν~**^ ν^ ^
  Ο )
  II
  πρτώη κλήρωβ ς άς τδ δρτιον ενεργηθήσεται τή* »*ν ΒΜ[«€οι>
  ΓΧΙΝΑΞ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
  ΑαχνοΙ κατά τδ Ζτος 1912. Δύο αληρώσεις.
  ί Ανγούατον
  1 Νοέμβριον
  Όμο/Ισγιαι
  Ααχγοί
  Σύ,ολο, Χαχν&'
  ΌμοΧογία»
  μεΐά Ααχη5ν
  Λαχψοί
  £ονο1ον Ιαχνδν
  1
  δ
  10
  100000
  3000
  1000
  100000
  15000
  10000
  1
  5
  10
  60000
  8000
  1000
  50000
  15000
  10000
  16
  125000
  16
  75000
  ΑαχνοΙ
  άίΐδ χοϋ
  ϊτους 1913—1931. Τέσσαρες κΐηρώσβις κ
  αχ' ίχος.
  ί Μάρτιον
  2 Μαΐον
  1 Αύ/οΰστον
  / 1 ΝοκμβρΙον
  ΌμοΧογΙαι
  μΜτά λαχνΛτ
  Σ<ΚΌ>ΟΤ
  ΌμοΛογιαι
  μηί Ιίαχνώψ
  ΑαχΎοΙ
  Σί)Λ οΧοψ
  λαχνών
  ΌμολογΙαι
  μιΗ ίαχνών
  ΔηχηΙ
  Σϋνολοψ
  Χαχ,ών
  •Ο,Αογίαι
  μΪΑ ΧαχΐΛν
  Ααχνοί
  Ιαχνβν
  1
  -Λ-
  100000
  100000
  15000
  1
  5
  10
  50000
  30ΌΟ
  1000
  50000
  15000
  ΙΟΟΟΟ
  ι
  75000
  Λ000-
  ----1ΘΘ0-
  75000'
  -ΙώΟΟΟ
  ίΟΟϋθ
  1
  Α:
  60000
  3000
  —ΙΛΩΟ
  60000
  15000
  10Ο0Ό,
  Το155τΓ
  16
  125000
  16
  76000

  100000
  16
  ΑΕΠΤΜΙΑΕΞιΣ
  "^ΪΤΕΙΤΑΙ μΤίδς ί«7λλη)5ς Σχβ
  ■ ί
  εί;
  >—-.■· -.·■-* τί·ί "ϊ-
  .· ;» τον χ?ονον τίς πλη
  ίχεί διά
  { την
  ίλίστην. καί
  Καιταίικάζιι το«ς αύτν.ς ίνίτ/Γμέ-
  »ς είς τ» ίιχ,αστικά ίξοία εχ ίρ«*/.
  ρΓντα: ΐ.ντί χαί τα τ*λΐ}
  Εκρίθη, ανιςχαίνθτ, χλ! ϋτ,.&β!*ύ-
  τ>η π»ρ*χρή.» ΐν ίι^χοσία ϊιγ' ά.·;ςαττ^
  ρΐίο σονεϊβί*Μΐ «'ν Βάλφ τί !7 Τ/-
  ί 19ϋ
  Ό πρ •ε'ρβύων
  Ι. ΚΑΜΠΗΣ
  Ό
  Κ.
  ητεΐτ.ι άντιπρόβωηοςΠια
  την Ελλάδι», δια παζαγγελιαςτο,ίς
  >μετρτ)τοίς 6ιρ«6»υμ·6νου είδονς μαγειρι-
  χης γβνιχης χρήσιως. Δίίγματ» !<ο- ρεάν χ*ί »λ««Οίρα τα.χ«δρ«μιχών τε- λών. Κ,ολοααιαί» έπιτυχί* 4ν Γερμανί(α. Προα'φορχΙ, Ε. Ο. Κο- ρβπιΐοΐί, Βΰΐΐΐπ 61. ΛαχνοΙ άηδ χ'οϋ Λονβ 1932—1?41. Τέσσαρας χΐηρώσβις κατ' Λο5. 1 Μάρτιον 1 5 10 100000 3000 1000 Σύνολον λώ 100000 15(»00 10000 2 Μάϊον Ο/ιολαγίαι α λώ , Ο/ι μετα 1 5 10 25000 3000 1000 ΣντοΙο Ιαχτώ* 25000 15000 ιυοοο 1 Αυγουστον ι ΌμοΙογίαί μιτά Ιύ 1 5 10 ΑαχηΙ 75000 3000 1000 75000 15000 10000 Ι Νοεμβρίον , Όμολογιαι μεΐά λαχνδν 1 5 10 25000 8000 1000 ΑαχνοΧ άηδ χοϋ ξζους 1942-1961. ΤρΒΪς πληρώση •IV. οίον 25000 15000 10000 ρών. Λέι 'Αποθήκη Τυρού καΙ Βουτύρ ΘΕΟΔ. ί ΜΕΡίΚΑΚΗ Όδός Βύοσης 1Ο ρίρε &οότι>ρ* άγνά γβλακτςς %αι
  ώς κ«ϊ ίλβ τα «ίδη των νν»
  α ιΓτ)λξ^!!ΙΗι^^
  ς ζητεί θέσιν βίκονομοι». ίΤ
  «« χαρ' ημίν.
  Δι» κρονόμ«α Ρ&ϋτβηβ γραψβη Μΐ
  Ηογ&οΗ ννΌοάνναΓό! Νΐπιΐι δί,
  νΥΗβηΐηιτίοη Ό. Ο. η1 χ. Γ«ώρ. Χ*?·
  6ήν Καλάς
  1 Απρίλιον
  ΌμοΧογία*
  μηά λαχνών
  1
  5
  10
  ιοοοοο
  3000
  1000
  Ααχνάη
  100000
  15000
  10000
  1
  5
  10
  25000
  3ΟΟΟ
  1000
  25000
  16000
  10000
  1
  5
  10
  50000
  3000
  1000
  ΑαχνοΙ άηδ χοϋ ίτονς 1952 - 1956. Δύο ηΐηρώηις
  60000
  16000
  10000
  75000
  3000
  1000
  Ζ*.Ι— λ.χν.3,1 ^-^
  75000
  15Ο0Ο
  10000
  1
  δ
  10
  Αα—μ
  25000
  8000
  1000
  ΛαχνοΙ άηδ χοϋ Ιχονς 1957 - 1967. Μία κλήβ~<τ«5 *ηοίως. ΕΝΟΙΚΪΑΖΕΤΑ1 »ωμ4τ·ον καοά καλλίοτΐ οίχογίνειβι, «λτ)ροφθρ(«ι * ημίν. /ν·. ρς ί'ν» κο*ψο χαί &· «τος ·Λ5νληϊ»«νβς μίϊβ βπο τ4 ·ρ,_ -Α.λί«/ια......Κ»! μπορώνά »ω τί λΐν«ϊ4· Η χ. ί Κριστάλ ?>νεννοιίβησ«ν ι' ίναι
  μα καί Ιπ^τα ή χ6μη<Γ7ί; ε!κ»ν είς την Λύδιχν. —ι. *Ακο·και ϊώ, μιχρη μοι> Χνΐϊ ά-
  «άντηβαί μας.«ίλ»χρινώς# # '~
  χις $Τ{ είτχι βέ ήλικία γιά
  — "Ο. ., βέδαια κ» τδ ,»*..«*»·—
  μάλ'στχ. απήντησεν ή Ανϊια
  ιλ ίνχ χωμιχΐν μορφα;
  Ά. ,. Κ*ί μποροί/ε νά
  Γίΐδ είν* τδ 'δανιχόν «όν;
  — Έϊώ άναμιταξύ μ«ί σάς ί
  γώ ϊτι ίέν ίνω χανίνα ίίανικόν Ί^ο
  ■χ— «5 9»λω είνε νίναι ίν4; ΐτς> !>
  ,:ος τί,ς τάξεως μόν ν.ϊΐ ν?χγ) μ*
  γάλο δνομα. ,. "Οσο γιά τ' ίλ> 7 μο«
  :Γν« άδιϊ^ορα....
  —Δίν ντρέπεβαι νά μ«λϊς ·
  ά/εχ?*ξίν ή χίμησσα μέ τόνον
  μι«9«—πληχτιχον χ*ί μιβοευχαρ>ν
  νβν. 'Λν β* άχοοε χβνίνας άλλος.
  Εύττχώς ί 6»?ώνος ίέν
  νά (ΰχαριβτη9| άπδ την
  — Δΐν μχορεί παρά "νά
  η άπδ τί)ν απάντηβί μοί»
  λ»4«ν ή κβνη^ά Λϋι» μει!:ώβ*.
  1 Ίοννίον
  ΌμοΙογία»
  »ίΐα λ·χ*βν
  Ααχνο·
  ΣύηΙοψ ΐΛχτΛτ
  1
  5
  10
  75000
  8000
  1000
  75000
  16000
  10000
  16
  Η)0ΟΟΟ ^
  βέλ«ις.
  — Κ»ι πώί λέγεται δ
  φιος;
  —Δισπκκνίς, είιπεν δ 4τρώνο« μ«
  τόνον «χίσημον χχί χωμιχδν ϊ«ά τ4 έν
  δυμά το». Λ<φδάνω την Τ!{ΐ.ήν νά ζή τψ(ύ την χ«ίρ* σας ίιά τοι» έςάίΐλ φόν μου, μαρχήσιον Μίγ*«λ 3$ Σ*ν τ&ρέ(ΐ σοο. γ«έ — Γατί ακριβώς αυτή τή ατιγμ,ή ββρώνος μοδ εζητοίϋσε τ& χερι σου έ ϊν« ή 6 ί ί ρ · >
  Ή Λύδια έμ.*(ν< βχίκτική γιά λί- γες στιγμές χαί ί·πι«τ3Γ είπεν — Διά τον γερόν μαρχήβιον δέ Σ»ντ*ρεμ; Αύτδν «ο5 «ίχ* ίδ-β »τ σπήτι β«ς, ββρωνε; ι—Αυτόν ίεβποΐνίς, «ΊηντΐΓ/σεν ό Σ*ν—Κριστόλ. — Λιίί»*· ■.. ίιέχοψεν ή χίμησαα μην απαντήση «ν ϊέν βχ*0η< τ« χ«λέ· ·.. Κατ*λ«6»'.ν6> 5τι
  ίιαρο?ά «τή; ήλ:χίες χαΙ..··
  — Ναί, ·πράγμ*τ«, διίχοψεν ή
  ίι», ή δ-.αφορά είνε λιγάχι
  Ό δαρώνος χαί ή χδμησβ* άντήΛ·
  λαξχν πάλιν ίνα δε·ότιρο βλέμμα ν».
  ν*ννοη««α)ς.
  — Τδν ξεριις τον μΛρχ^βΐον; ή^ρώ
  — Ν*1, τον εΐχ* «ι>ν«νττ1(Τ(ΐ βτο
  ΜιηβΓριτς τδν χεραβμίνβ χεΐαωνβ,Εί·
  χ* μιλή»»} μάλιβτ* άρχετβ μαζύ τβι-
  *! είνε —λο ευχάριστος άλλά.. · ■
  — 'Αλλά, άρν«ί«*ι;----- ί
  μτ>σσ*
  Οχ...
  — £/··..
  Ι.— θ* σκεφθώ λ'γο... Δέν πι»τ«ύω
  νά θέλετε νά α«ί άπαντή'σω ετνι άμέ
  σως... Άλλ' άφή«τ< μ* τώρ« ν. ά- νατνιύ»ω. Κ*ί μ' Ινα χϊρΐτωμί'νο χι' «λαφρο πήΊϊϊ-,μ» ή Λίίι» ώρμησεν είς τδν χο- τα^δν κ*ι ηρχ«»* νά χολ^χβά είς άν τάμωσιν των ίλλων..., Ή χ<5μησβα ϋ Ροσεμόρ ε6«ώρησί χαλδν νά μην άνα?έρ$ τίποτ» είςτοΰς 9Γροβχ*κλημίνο«ς της «ρΐν άτθφασίσιβ ή Λιΐδιβ, εντούτοις ηρχιβ» μία τ«χτ:- κή άλλτ)λογρ»ρί* μ§ταφ> χομή>ση<. 6οτ|όνοο χαί το5 μαρχηβίοι» δέ _αντ« ρέυ. το5 δποίου τα τ>ερμ* χ» γ»μδτα
  αίσθήμ,Λτοί γϊ&μμ.α'ίχ τα έίιοίδχζβ ή
  Λώίι* καΙ ίέν ήμποοοίϊτε νά κραττησγΐ
  τα γέλοιχ γι*τ! τ» ε·3ρισχ» πολϊ» χω·
  μικά τ,ά αΙσθήμΛτα τού <Γγ«ροαρ«6(ύ- νίΛβτιχδ» της χαθώς χον ίλεγε, ή δέ μ}« 5έν ήμι:θρ«3ίε νά χρ*τή«Τίκι' αυτή τδ βοβχρό 5?ος ττ,ς άχ*όο»«β τάς τοδ π«ι?ιοδ της. Ό γάμος ΐΗ γίνγι στί) Λιββββώ εγ«ν 4 ΣάνΚ4λ Ι ν* μς Η γίνγι στί) Λιββββώ 4 Σάν--Κρ.«τ4λ, γι·τΙ πρέπε. νά υπογραφή τδ συμ·6όλαιο οτιΐό τον δχαιλία. "Οταν επί τέλαικ ήρώτηβαν την Λ« ϊιαν την τελευταίαν απόφασιν της ή Λϊίϊι* απήντησεν 8τι πρίν άπ*ντήσγι βπρεπ» νά ξαναϊδή τον Μαρχη<«ον, οποίας μόλΐς το·3 τδ όγρχψαν εσπ-»υ νά τρέξη είς τδ Ροβεμο'ρ. 'Υψηλβς, άίάνατος μέ ίίβπρα μο«- στάχια καί άσπρα μαλλιά έθύμιζετοϊ><- διασήμο^ς Ποδτογάλλθ',κ τυχοδιώκται; «3 15ον αιώνος. Έν τούτοις ήτο πολίι καλ-οί άλλ( είς την μάόλλον ευχάριστον φικτιογνω- "'»" τοο ή-ο έζωγρ*φ<σ*<ν·η ή στϊ&ί- : χαί ή υπερηφάνε:* το>3 χαρακτή¬
  ρος ΤΟΚ.
  οάν θομωμε'νος Δ6ν Κ>-
  νώτος, ιϊπιν ή Λύδια σ:γα εις ττ;ν μη
  τέρα της. Μ1 οί«ί &ιως.... Κι' ϊ·
  ΤΓίΐτα μαρκηβία δ* ΣανταρΙμ δΐν είνε
  ίαι
  Κα! οέ λίγο Οάγίν^ χ*Ί ,άντι
  ϊΰς υτη Γό*.
  — Ό. .. Ώατι θ* -,ίνω χχί άν-
  ασιλυΐα
  Κ*1 πο3 είνε ή Γόα;.,
  — Είς τίς Ίνδίβς.., Μά ι! γεω
  α^ί'α ίχζΰες____ Δέν ξεύρε ς οδτε
  των λ ά
  ποικιών.
  — Καλά καί Οά πάω λα»*4'/ στί)
  — "Οχι ϊά. .. θά -άη μονβχίς τού
  Λ*ί (>ά έρχεται μόνον κ^9ε χϊθνο νά
  μένη λίγοϊ^ μηνες μαζύ σθι>.
  — Ά... ϊ%»^.α ή Λύδια αβ' τδ
  πρόβωπάν της ϊλβμψεν αιφνιδίως ά
  «όρατη χαράν.
  — ΤΩ.. . τβίξερα πώς δέ/ Λά δέ
  /,όσο·αν* ποτέ νά φόγγ,ς άπδ τδ Παρί-
  ι· ί, άπδ τΛν ,Λισσαίδώνίτ.
  — Προ «ίντων άπδ .ό Π*?'ϊι...
  Γι«τί τί θά πγί γάμ,ος ίν ?έν μκοιη νά
  ζί Λ*νείς «λεόβερβ **1 ίπο^ θέλει.
  — Σώπ* Λύδια.... άπηνττϊίν ή
  μησσα γελώσα. Νάτος πο5 ϊοχ·τβ! ν»
  κάμΤΙ κόρτε. . , .
  Πράγματι αύτην την στιγμήν ό Σαν
  ΐμ έπωΦελούμενος τίς εύκαιρίας
  έ'βλεπε την Λι>5:αν υα την κίμη»-
  σα·ν μόν»ς, *σπ«ι»δε ν* τάς συνχντήσΤΙ.
  Έν τούτοις μ1 δλ* 8»« ϊλεγεν ή
  ύϊΐβι εφαινίντανβ 1νΘουσ(%σμενη κ*1
  μειδιώσα — ίνα μειδίαμα εΰχαρι
  ημίνο — τύν μαρκή^ιθν, 8»Τις μέ 8-
  ην την «ίλικρίνειάν το« τής έξωμολο-
  γίίτβ τον ϊρωτά το» κ«? τήί Ιλβγεν
  δτι η"ταν αίχμάλωτίς της.
  Επί τίλθϋς ή Λι>8(α τοδ ανήγγει¬
  ν επισήμως 8τι βδέχετο την «(4
  βίν τού καί ήλ-ιζβν 2τι «ά »γίν»ντ#
  οιί δύο ει>τί>χ<ϊί. Ό γάμος άπ*φα«ίσθτ) νέ γίνΐΐ *ί ΣΙεπτίμδριον είς την ιΛιβσαβΛν* «* θώς «ϊχ» π^ ^ δβρώνος χιαί ήρχ·««ν' προετοΐμο»(ες. Ή δέ ίορτές <"& Ρ οεμδρ ήσαν πειδ εδθομες τώρα *«ϊ κάμη*™ βυτετοίίβεν «πύ τη χ*?4 τη<- ('ΑχβλιΛί) Ι ·ι« —,-.4ν. „,,.,«.ο φοιτηιτής χί» *» λολογ(βς ζητεί «αραδδβεις Έλλην ή Μαθηματιχών μϊ τιμάς πολί νάς. Πληροφορίαι εΐί τ» γρ*φ«ί* ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηΡ6ς -ίΐχίαβι,ν μικρόν »,*„ ριον μκτατχκιρομίνον ν·1"" Πια μορΑβ τντϊθγρίί' .ογααία<. Πλνροφορί*1 τδ Αογιστήρεύν μ*«· ΛίΕΟΧ ήλικίας 18 έχΑν λάς αιχΐτάίεις ζητεί Οί" ·'' «τε γραφείον. Πληροφ·ρ{« «Ις »ί)ς 68οβ Άίρ.βνο5 «4 γβλτ» Κ»τ·ώλτ)ι