90291

Αριθμός τεύχους

6609

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΣΤ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1948

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ £ ΑΗΝ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 "(81— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 6609
  ι
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤαΒΡΙΟΥ 1948
  ΓΡΑΦΕΙΑ : ΓΐηΡΙΣΙΛ 16 — ΠΜΗ ΔΡΧ. 500
  Όταν την 5ϊην πρωΐ¬
  αν τής 5ί8"/ίς Όκτω-
  ρίου 1»4ϋ ό /Ιταλός
  ρεσβευτής Γκράτσι ϊςυ-
  ινοΰσε τον "Ελλην α
  Ιρωθυπουογόν διά να.
  ου επιδώση τό τελεσί¬
  γραφον, Πιά τοϋ όποίου
  ιϋντο άπό την 'Ελ-
  έπίχαιροι βτρατη-
  «*αι βάσεις καί έδ^,λου-
  ο ότι είς περίπτωσιν αρ¬
  αιώς ή εΐσδολνι των ί·
  ϊ»λικών στοατευμάτ ω ν
  4 ηρ/ιΐεν ά«ό της βης
  «ρω ι ν ή ς, η έπισημος
  Ελλάς εγνώριζεν <αρι- βτα τ/,ν καταστασιν, άπό ίσης πλευρας... Την στιγμήν εκείνην ή Γαλλία, το Βέλγιον, τό ,μβοΰργον, ή 'Ολ- ι, ήΔανία, ή ϊ*4Τοο· „ και ή ΙΙολωνια ΐίίνον κατακττ,Οή άπό τούς ΐΓ»ρΐ*ανούς. Είς την 'Α- (ρριχνιν οί * Ιταλοί έ-πίε- •ον τούς "Λγγλους. 'ΙΙ Βρεταννικ/ί Σομαλία ει· γι καταληφθή, είς δέ τα χ*ί τού * Αγγλθ-α,ιγυτϊτι- βχου Σουδαν ε£·/αν αη« μίΐωϋ?, ιταλικαι επιτυ- γίαι. Είς την Λίγυ- 11)4Ο - οί "ιταλοί εί¬ χον προελάβει είς βάθος |1ΟΟ '/ιλιομέτοων επί ΐϊχρχλ'.χν./,ς όδο3 άγού- βΓ,ς άπο των αυνόρων μ£- γρι της 'ΛλϊςανοΊθϊίας, εί/ον χαταλάβει τό Σο· λοΰμ καί τό ^Σίντι - ελ ■ Μηαράνι, εί·/ον άπωθή- βει τούς Βρεταννούς καί τοΰς έξηναγκ α α αι ν να βυγχεντρωθοΰν είς τας βέβείς π«ρί την ΛΙάραα Ματρού·/. Ή πτώπις •ζί,ς Γαλλίας^είχε κατα- Ιβτήβει δυσκόλους τάς βυγκοινων ί α ς είς την ϋιΐεοόγβιον. Ή 'Λμερι- χ/ί καί ή Ρωσία ευρί¬ σκοντο μακράν τ«ίυ πολέ¬ μου, αλλ' ή δευτέρα 0υνεδ4νετο μέ την Γερ¬ μανίαν μέ την περιβόη- τον συμφωνίαν τής ΐ£Μ?,ς ιΑΰγουστου 19ίίΐ>, πού
  *πέτρεψ«ν είς τόν Χί-
  τλερ^νά επιτεθή κατ* τής
  ΐΕρης.
  Καί τα Βαλκάνια; Ή
  [Γιουγκοσλαυία εφαίνετο
  ιι-αλλον φιλοαξονική. Ή
  Βουλγαρία ^ ακολουθού¬
  μεν, όπως πάντοτε. πολι¬
  τικήν καιροοκοπικήν, άλ-
  λά μέ άπωτέραν κατεύ¬
  θυνσιν την σύμπραξιν με
  τόν "Αΐονα. 'ΙΙ Ρου¬
  μανία άπό τό καλοκαίρι
  τού 194Ο είνε παραι-
  τ/,Ο/, άπό τάς έγγυήβεις
  «ου εΣγον δοθή άπό την
  Αγγλίαν καί την Γαλ¬
  λίαν εί< αυτήν καί την ■'Ελλάδα καί είνε προβή ς της <κζ τάς δυνά¬ μεις ■τού "Λςονος. *Άλ >»ως τε τλν 7τ,ν Όκτω-
  €ρ:ου 19-4Ο γερμανι-
  «α στρατευμ-ατα εισήλ¬
  θον είς τό ρουμανικόν £'■
  δ
  ΐΛί/ον δμως δοθή είς
  ττ,ν '/ωραν μας κάποιαι
  έγγυήσεις. Μας ε£*/εν
  ^θή ή Ιλί ό
  μ
  έγγυήσεις. Μας ε£*/εν
  ^ποσνεθή ή Ιταλία ότι
  δεν Θ' άπειληθή ή άκε-
  θαιότηβ καί ή άνϊξαρτη-
  σία μας! Έ υπήρ
  θαιότηβ καί ή άνϊξαρτη
  σία μας! Έπειτ*. υπήρ¬
  χον αί εγγυήτζις τής
  •Αγγλίας καί τής Γαλ-
  λίας. Είς περίπτωσιν έ-
  τ.ιθέσεως εναντίον μ*5
  θά ·».άς παρεΐνον ττιν βοή¬
  θειαν των διά παντός
  δ'.αθεσίμου μέσου. 'ΙΙ
  Γαλλία ομως είνε πέαει
  *αί ή Αγγλία — τί> εί¬
  πομεν — διηργετο βκλη,-
  ©άς (ττιγμάς. 'Απί» τα
  Ιΐαλκανικά Κράτη δέν
  ·λπίϊαμ«ν τίποτβ. 'ΙΙ
  '*Ελλάς, τηρούπα «θλιτι-
  %χν τιμίας ούίίετερότη·
  τος, άπέ'^ευγε νά μετακι-
  ν/.ση /αί £να σ/τρατιώτην
  της πρός τα σύνοοα, μη-
  πως /αί παρεϊηγηθουν
  πως /αί παρεϊηγη
  ο-ί προθεσεις της. 'Κ
  ηαμεν γύρω μ-αί την
  εις της.
  ηαμεν γύρω μ-αί την κα-
  •ϊαιγί»;» καί άνεΐητούβα-
  1«ν νιλίας καί ίνΠια^έ-
  §θ "Ολ ί θή
  ν νιλίας καί ίνΠια^έ-
  θν. "Ολαι αί συνθήκαι
  ΐ-ωί έσ'/ίζοντο καί έρρι-
  οντι» ώς κουρελόναρτ»
  « τί» /αλάθι...
  Ο τότε "Ελλην ΙΙρωΟ
  θυργός έγνώρι-εν «'»-
  αϋτά ΰταν άνυπνίιΟ/;
  τ«»ν 'Ιταλόν «ρε·
  βοευτην την ί>ην πρωΐ¬
  αν της 28ης Όκτω,-
  «ριου 194Ο. ' Αλλαι
  '»εν ητ»» δυνατόν νά λη-
  βίΑ'ίνή, Γ.οίου λαού πρωΟ
  γός ήτο. Καί ε-
  την απάντησιν που
  υπηγόρευσαν οί *·
  τίίΐ τίτ^οι τής Έλ-
  ήβ Ζωής καί τ^ς
  Ε^νικής μας Ίβταρι-
  «ί. «ΟΧΙβ. Εί'/ε πρω-
  ταχοιιιθγ, ή μεγ*λειο»δηβ
  β%^ άρνησις ϊίί τας
  *»ϊ?>1ι.οπύλας. εί/εν έπα-
  **λ·/ϊθτ, τόσας «?«»ρα.ς »-
  "'» ττ,ν Βυϊόν.ντινήν Αυ·
  ?»χοί είς τούς έ·/-
  ομως νά έορτάί'ωμεν την
  απελευθέρωσιν, καί ό
  —λ*υος μάς επετέθη.
  ι*εν ίνα "νέον θχΐ'ΐ*!
  την Κονιτσαν, βίς τόν
  -.....*.».,» „ σ-κυλοβ τού
  Δυτ-.κοϋ κοσμου καί ή
  ^ ν** ,ε^« κατα-
  7"Ζ·Ί^"' * ΣΌν Δυτικήν
  υπόθεσιν», δέν -ρολμο^ν
  -. -^_.. ^τικοί παρα τό
  πλευρόν μας, ν' άνοίξουν
  τα^5 αποθήκας των, να
  μας οωσουν κανόνια, ο-
  πλα, α.εροπλάν*, Γ,ι» ν*
  σωθή η γωρχ και διά να
  μη αυντοιβή «.υτός ό στύ-
  τικου κόσνμου. 1%Ιΐς θαυ
  "- *..... διότι
  τυραννίδα των
  πόαας
  ?1 -κτω ,νρόνι* τώρ*.
  Αλλ απο τα νιλικά μ-ας
  κρατη υψιονονται καρά
  ί
  τονοι κρχυγαί, ύβριστι-
  και, οικτραί, συκοφαντι¬
  κάς, πο) μάς άρνΐιύνται
  τας θυσίας, την είλικρί-
  νειαν, την ήθικν,ν μας ώς
  λαού καί ώς Γθνους.
  Κ*": την ημέραν πού ή
  'Κλληνική ·1·υνή, ή ψυ-
  V
  τη <χυ-«»ύ τού γενναίου, τού μαοτυρικου λαού έορταΐει διά -Λ άχ^. βμονη-Μεν έκεΐνο ι.ΟΧΙ» * Ό*!ωί.η£»υ »4Ο, ύπτ»βάλλουν οί ιινυιηοί εΐβ τί»ν Ο.ΙΙ.Ε. καποιο σ-/£διον αποφάσε¬ ως δια τό 'Ελληνικόν ζή- τν,υ.» πού δέ ν λέγει τι- ποτε, πού δέν δίδει καμ¬ μίαν λύσιν, ώς νά τρέ- μουν να είπουν είς τούς _>λαυους γβίτονάς μας
  και εις τόν άνεκϊϊιήγη—ιν
  έκεΐνονΧότΐα.οτι Θ4 πλη
  ρο>σουν βαρύτατα αν συ-
  νενιβουν ^ την βοήθειαν
  πρός τον άρχιαυμμορίτην
  .ΥΙ'ϊρ/ον. Καί ομως ή
  'Ελλας έ«ερίμενε μίαν
  απόφασιν: Λ'ά κλεκτθουν
  τ» σύνορα καί νά λάβη
  ένίσνύσεις ίί·/ι ΐ*έ τό στα-
  γονόμετοον πλέον...
  €">4 4ορτάσο>μεν, θά
  πανηγυρίσωμεν ό'μως σή-
  μερον. Διότι έ'νομεν ττ,ν
  συναίίτθΛσιν ίίτι άγωνι'ί»»-
  μεθα διά την Ελευθερί¬
  αν καί τόν Ιϊολιτισμόν.
  "Α« ύπάρνουν γύρω μ*ς
  έρείπια. καπνοι, κουοέ-
  λια. πτώματϊι, γύμνια,
  πεινα. Αύτοι είμεθα.
  ΙΙαίρνοιΐΛν δυνάμεις ά-
  π·ό την ψυ·/ήν μας καί η
  πίστιν αας. <*ά ^ ^ί** "Κθνο: «;ί· νκις κ-Α· τ>(ν τιμητικήν Οί-
  Ήν εέδ ιτ>ι«* Ί—ϊ·»ρίαν ίϊεν
  4γκατα.λ*£ψωμεν
  «ότε.
  ΓΙΑΤΙ ΕΠΗΔΗΣΑ
  ΑποτοποραβΥΡΟ
  ■Υπ6 Η»Η! ΙΟΗΗΙΙΝΙΪ
  Είς ΐΓΐνί'· ΐ€λι5α
  τη»ύ τ>,ν
  ν άνιασθεΐ μ» την Ου^-
  ν τού Καψάλη είς το
  «Ιϊιολόγγι, των Σου-
  Την δί 1 )« προίΐνιην
  ! μεγάλας έκείντ,ς η·
  ς τα ίταλικ* ητρ
  μαςΐ'^'Α«ό τ«
  • ^ έκείν/ιν άγ<·>νι-ο
  ί»α, παλαίομεν,,Πεν *
  μέν
  »^ς, ύμνους, ϊ·«»«ολογη
  %-.% όταν έγράναμ,εν μ*
  ·» αίιι,α μας είς τα αλ·
  *νι/ά βουνά τνιν αδΐο-
  ν έποποιίαν τού
  εναντίον *'·ί~
  ί Καί «»-
  την
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΑΒΑΜΙΑΜ
  ΤΑ ΑΓ1ΗΑ ΠΑΡΑ11 ΤΟΥ ΕΑΜΐΤΑΙΟΪ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-41
  >- ΤΑ ΕΡΙΟ ΙΤΑΛΟΣ ΑΡΧΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ1111
  II
  ΚΑΒΑΜΕΡΟ
  «ΕΤηΠΟΥ.-ΜΟΥΣΟΑΙΝΙ: ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ βΡΑ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ.-«ΑΝ ΔΕΝ ΤΡΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΑ-
  "ΕΡΙΧΑΡΑΚβ*εΝβΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ Τ.ΡΑΝΒΝ.-Ο. ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΤΑΓΙΙΠΚΑ
  Ζ^Ζ^^Μ^^πΤ™* ΕΙΝΕ ΠΑΜΙΕΝ0ΣΛΑ0Σ: ΑΑΓΟΚΟΙΜΟΥΝΤΑ. ΜΙΑ «ΡΑ ΚΑ. ΥΣΤΕΡΑ ΕΑΝΑΡΧ,ΖΟΥΝ ΤΑ !·
  ΔΙΑ . ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΠΙΘΑΜΗΝ ΠΡΟΣ ΣΠΙ8ΑΜΗΝ.-Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ«ΗΠΑΡΙ»ΧΑΝΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ
  Τ*) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Την 15ην Όκτωδρίου 1940 ό
  Μουσολίνι συνεκάλεσεν έκτακτον
  σύσκεψιν είς τό Παλάτσο Βε-
  νέτσια. Μεταξύ των προσωπικο-
  τήτων 'τοθ Κράτους και τού Φα-
  σιστικοϋ Κόμματος, οί όποΐοι εΤ-
  θά απήτει περισσότερον των δύο
  έδδομαδων καϊ ότι ή καταληψις
  τής "Ηπείρου θά άπετέλει τό πρώ
  τον δηιΐα διά την κατάληψιν ολο¬
  κλήρου τής Ελλάδος έαν οί "Ελ¬
  ληνας έξιηκολούθουν νά προδάλ-
  χον ττροσκληθή. ίσαν ό Τσιάνο,
  ό Τίσ^" " , <■ *Λττ-> τγ,α,ο ό Ρο-
  άττά ► ράτηγδςΙ
  Πρσσκ | τροΊθίν-1
  τας δ Ντου-ΐσβ εδήλωσεν ότι α¬
  πεφάσισε νά κηρύξη τόν πόλεμον
  κατά της "Ελλάδος
  Ή άρη των έττιχειρήσεων ω¬
  ρίσθη διά την 28ην Όκτωδρίου,
  διά νά συμπέση μέ την επέτειον
  της φασιστικτΐς «Πορείας πρός
  την Ρώμην».
  Τό Ιταλικόν επιτελικόν σχέ¬
  διον τό οποίον εΤχε καταρτίσει
  καί ανέλαβε την εκτέλεσιν τού
  ό στρατηγός Πράσκα, προέβλε¬
  πεν Ισχυράν άμυναν είς τό μέτω¬
  πον τής Δυτικής Μακεδονίας καϊ
  μίαν κεραυνοδόλον προέλασιν είς
  την "Ηπειρον. ΟΊ Ιταλοί ένόμι-
  ζον ότι ή επιχείρησις αύτη δέν
  να άποκόψη τάς ελληνικάς συγ-
  κοινωνίας μεταξύ "Ηπείρου καϊ
  θεσσαλίσς^ ηναγκάσθη νά συμ-
  τττυνθη, διά νά αποφύγη την κύ-
  κλωσιν, υποστάσα μεγάλας ά-
  ττωλείας είς άνδρας καί υλικόν
  Συγχρόνως, αί τρείς άλλαι ιταλι¬
  και μεραρχίαι .ανεχαιτισθησαν είς
  την γραμμήν τού ττοταμοϋ Καλα-
  μά δττου οί "Ελληνες άνέλα6θι>
  την πρωτοβουλίαν
  Την 1 8ην _Νοεμ6ρίου 6 στρα¬
  τηγός Σοντοϋ, ό οποίος εΤχε άντ ι
  καταστήσει τόν άττοτυχόντα Πρά-
  σκα_ είς την άρχηγίαν των Ιτα-
  λικών δυνάμεων τής Άλβανίας,
  ευρεθή εις την ανάγκην νά διατα-
  ξη_ γενικήν ύποχώρησιν τού Ιταλι
  κου στρατοϋ εκ; την γραμμήν
  Πόγραδετς — Κάμιας — Όστρο
  βίτσε
  Ή στρατιωτική κατάστασις
  είς τό άλβανικόν μέτωπον ήτο
  τόσον άπελπιστική διά τοΰς Ί-
  ταλούς, ώστε πολλά μέλη τής Κ υ
  δερνήσεως τής Ρώμης ηναγκά¬
  σθησαν νά προτείνουν είς τόν
  Μουσολίνι νά επιζητήση μίαν «δι
  πλωματικήν> λύσιν είς την δη¬
  μιουργηθείσαν κατάστασιν. Ό
  Μουσολίνι δμως απερριψε την
  πρότασιν των ύττουργών τού κα!
  διέταξε τόν Καβαλλέρο νά μετα¬
  βή άμέσως είς "Αλβανίαν.
  Δύο ημέρας αργότερον, ό Ίτα
  λός δικτάτωρ διώριίε τόν Καβαλ-
  λέρο αρχηγόν τού Γενικοΰ 'Επι-
  τελείου, είς αντικατάστασιν τού
  στραταρχου Μπαντόλιο.
  Τό ημερολόγιον τοϋ Καβαλλέ-
  ρο, τού όποίου την άττοκλειστικό-
  τητα δημοσιεύσεως διά την 'Ελ-
  λάδα εξησφάλισεν ή «Άκρόπολις»
  αποτελεί τό άποκαλυτττικώτερον
  ντοκουμέντο διά τα αγνωστα πά
  ρασκήνισ τής Έλληνικής έποττοιΐ-
  Ο Βαΐσιλεύς τών Έλλήνων Γεώργιος Β' (άριστερά) ό Πρω-
  θυττουριγος 1. Μεταζάς (δεξιδ) κσί 6 συγγραφεύς τοΰ ττα-
  ρόν-'ος ήιιερολογίου "Ιταλός αργιστράτηγος Οΰγο Καβαλ-
  λέρο (κάτω), ποωταγωνισταΐ τού Έλληνο-ιταλικοΟ πολέμου
  1940—41, κ«τά τόν οποίον ή Δόΐ,α έστεφάνωσε ·Τά δπλα τής
  Ελλάδος καί ό Φ^οιομό; έδένθη καίριον πλήγμα.
  λουν αντίστασιν.^ ·
  Άττό των πρώτων δμως ήα
  ρων τοθ πολέμου, άι,εδει·Λ·4η ο ι ,
  ληνικής άντισ-ίασεωί: σνίτΑ,χ τα
  ίταλικά σχέδια.
  ΟΙ "Ιταλοί πολΐτικο) εΤχαν ύ-
  πολογίσει ότι ή κήρυξις και μό¬
  νον τού πολέμου Θα πτοούσε την
  Κυβέρνησιν των Αθηνών καί θά
  τταρέλυε την ελληνικήν άμυναν
  Ή ελπίς των δμθς αύτη διεψεύ-
  σθη καϊ ή ίταλική επίθεσις προ-
  σέκρουσεν είς τόσον ισχυράν αν¬
  τίστασιν, ώστε τό ιταλικόν επι¬
  τελικόν σχέδιον κατέρρευσεν άπό
  των πρώτων ημερών τοΰ πολέμου
  Μετά δύο εβδομάδος ή Ιτα-
  λική μεραρχία «Τζούλια» ή ό-
  ποία εΤχε προχωρησει πρός την
  κατεύθυνσιν τού Μετσόβου, διά
  άς, δπως την ϋζησαν καί την ύ-
  ττέστησαν οί Ιταλοί.
  1ον
  1η Δεκεμβριού 1940. Χθές τό
  «πογειιμα επήρα μίαν πρόσκλησιν
  σποιιδαία δουλειά !. Άμέσως κα¬
  τόπιν όίρχισε νά μοΰ ομιλή δι-3 τό
  μέτωπον τής Άλβανίας Τού εξέ¬
  θεσα τάς άντιληψεις μου επί τοδ
  προκειμένον 'Ο ΝτοΟτοί μέ ακθν-
  σε μέ φανερή ϊκττληξι.
  τού Ντοΰτσε νά τόν έπισκεφθώ ά- Ι -— "Ωστε παρακολουθείτε κβΐ
  μέσως στό γραφείο τού Μόλις μέ | τάς ελαχίστας λεπτομερείας τ«ς
  ι!&ε, σηκ«ίθηκ_ε κα!^ προχωρών γρό- Ικεΐ εξελίξεως ;
  γορα πρός τό μέρος μου εΐπε :
  ρός τό μέρος μου είπε :
  ιιά σάς άναβέσω μιά πολύ
  Βλέπ€
  ΜΗΟΥΝ ΠΡΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΝΙΚΑΒΕΝΤΕ
  ΤΟΥ ΥΠ1 ΑΡΙΘΜΟΝ ΙΜΥΣΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ
  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΩΣ.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΓΥ-
  ΝΑΙΚ Α.-ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ.-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ.-Η ΝΙΚΑΒΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΟΥ
  Ο ΝΙΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΑΫΠΤΕΙ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΟΥ Σ0Β1ΕΤΙΚ0Υ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
  Μέ την Εκρηξη τοθ Γερμ<Α><¥>ω<"· κου ιτολΕαου Ιφυγ« <***· .τή ^οαχα λ τΛ γραψεια της 3ης -ΛΧ "Ατα στη ιτολΕα φγ δοολειχχ στΛ γ ϋ Λ την, - 'Ειχί:ι ό μοθ η'ότεΛε , νΛ ιους ·Αρνή.&η«β $θΙ£ο5>ι εγχριση ν* έγκατ
  βώ στήν ιτ6λη. Ξεκιν^σ μέ την
  '<4σω πρός Φ άπό την της γΐνν) Δέν Κινα, "Ενωοη. των ενα 4ον "Οπως ελεγοτ χτές ο! Σοβιετικοΐ κατώρθωναν νά άνακαλυπτουν τους Ρώσους ποΰ χρησιμοποιουσαν οί Ίάπωνες γιά κατασκοπους και νο τούς έξοντώνουν τόν ενα υστερα βττ' τό« όίλλονε. ΟΙ Σοβιετικοι στο μηκος συνόοων τους εγκατεστήσαν πρωτοφανές στά χρονικα της κατα- σκοπίας. σύστημσ. 'Εφτιαξανε Φυ- κσΓ-ΰίά^ΚσπΙλθσΛό πάλλευκους χιτώνες (το Χ^"^ καΐ σκεπασμένες ,με κλαρ.α για κ«μουΦλάο.σμα, διετρεναν τα συ- νορα άπό πιθαμη σε πιβ ολ' αυτά αν προστεθη κ ι ξη λυκόσκυλων έκγυμνασμενων ε^ δικά τότε ό άναγνωστης μου θα πάρη μ?·>δέα τής φυλάξη* ττου γ,-
  νεται των μεθοοιακτον περιοχων.
  "Ολα αύτά τα ϋξερα. , Άναμετρου-
  σα τούς κινδύνους. μα πιστευα 6-
  λόφυχα δτι θά τοΰς κατανικουσα
  Ύπελόγιζα στή συνδρομη που 3α
  μοΰ παρηχανε οί έμ.γκρεδες τού
  «Σύν-τζιάν» ©α τους ελεγα π£«
  εΐμαι όμοεθνής τους κυνηγημενος
  απ' τό καθΕ<ττώς κσί θά ζητούσα άττ' αύτούς νά μεδιευκολυνοι/ν για νά περνοΰσσ σ' αλλη έπαρχ.α Σε, ^να Κρστος. όπως ή ξεχαοβαλωμε- νη δ.οικητικά Κ ίνα. ττου δεν υπαρ- κρατ.κός συγκεντρωτ.σμος ί- -:« πού διοικοΰνε οί μονδα- αΰθαίρετβ,κι', αύτσρχικο, Βά- ταν« ε&κολο πολϋ να ζηο-ω «νβ δ.α- υ—Ρ- στημα μέχρι που νά μοθ δίνονταν καιρός νά φύγω σ' αλλο Κράτος. Αύτό ητανε τό σχέδιό μου σέ χον- τρές γραμμές. Φυσικσ δέν ήμουνο σέ θέση νά ίέρω κι' άλλεςλεπτομέ- ρειες καΐ νά μαντέΨω τ* άνεπάν- ταχα. Ίί έκλογή Εΰλογο είνε τσ έρώτημα, Υΐοτ,τΐ νά διαλέξω την Άπω Ανατολή σάν μέρος τής διαφυγής μου καί οχι την 'Εγγϋς Ανατολή, την Τουρκια π χ η την Περσία, άπ" δπου συν- Ο κ. Ν. Ζαφει¬ ρίου παρακαλεΐ τόν συγγενή τού κ. Γ. νά τόν έπι- σκεφδή σήμερον ώρα 9—10 π. μ. τομώτερα θαφτβνα στήν 'Ελλάδα; Πραγματικά ή Κίνα είνε μοικρυά ά¬ πό την Μεαόγειο κα! γιά νά φθάσω ώς αυτήν θά χρειαζότανε^ διάστη- μα πολύ και κίνδυνος κα! περιπέ- τειες. 'Αλλά ή έκλογή αυτή δέν ή'- τανε στό χέρι μου. Έξαρτιόταν άπ' τό χρόνο κα! την άντικειμενι- κή κατάσταση Πρώτα γιατΐ 0οι- σκόμουνα κοντά στάσύνοοα ής "Απω Άνατολής κσί γιστ στήν Έγγύς Ανατολή κα! στϊς 6ορειο- δυτικές περιοχές έδιώχνοντσν οί πληθυσμοΐ καΐ στέλνονταν_ στρα- τός. πολύς στρατός Τα σύνορσ έ- κεΐνα Λταν έπανδρωμένα μέ στρ«- τό. Άντίβετα στά Σοβιετο-Κινεζι- | μάρτιιρας νά κσταμαρτυρηση κά, έκτός άπό τον μεθοριακό τής Νικαβεντέ, δέν ή'τανε οίλλος στρα¬ τός καΐ βά μποροΰσα εύκολώτερα νόίφτανα καΐ νά πέρνσγα. Έπίσης στήν κατάστρωση τοθ σχεδίου μου γι' άπόδραση ητανε κι' 'ινα ζήτημα πού θαπρΐπε νά τό μελετησω στά σοβαρά καΐ με πε- οίσκεψη ΤΙ θά άπολογόμουν αν μέ έ'πιανε ή Νικαβεντέ; Εάν τα σχέ¬ διό μου, γιά λόγους τύχης !ι ά- πρόβλεπτους, άποτύχαινε; Ή αμε- ση συνεπεία τέτοιας άποτυχίας έ- μου θά ήταν ή εκτελέση μου^ άμέ¬ σως κι' επί τόπου Δέν σηκώνει ή περίσταση προφάσεις καί δικαι»· λογίες. Τι θαλεγα ; "Εστιψα τό μυαλό μου. άλλά δέ βρηκα πρόφσ- ση πού νάνε άληθοφανής ^ Τό αφη- σα. στήν τΰχη Σέ μιά τέτοια πε- ρίπτωση θαλεγα δ,τι ιιουρχονταν έκείνη τή στιγμή στό νού "Εμπράς και ·δ,τι πή 6 Θεός έσκέφτηκα. Στΐς 3 τοΰ Σεπτέμβοη τό άπόγευ- μα άποχαιρέτησα τούς φίλους μου καΐ βγηκα στό δημόσιο δρόμο Μετά δεκάλεφτη άναμονή εΤδα ττοΐ έρχόταν ενα αϋτοκίνητο. 'Εσηκω- σα το χερι καί σταμάτησε·. Ήταν μοναχά ό σωφέρ __Ποΰ πάς, σύντροφε; Τόν ρώ- τησα. — Στήν Τζαρκεντ; — Παίρνεις καΐ μένανε ; — Σέ παίονω αν πληρωνης. — Πόσα ίητάς ; , Έσκέφτη λίγο και απαντησε : — Τριάντα ρούβλια "Εβγαλα και τόν^ πλήρωσα ΕΤ- χα μαίί μου άρκετά λεπτά Περί- που εΐκοσιπέντε χιλιάδες ρούβλια Ύπελόγιζα πώς τα χρήματα αϋτά θά μ' έξυπηρετοΰσαν ^ Στο οοομο ρώτησα τόν σωφέρ πότεθα ξανα- γύριζε κι' έν συνιγείν τουέςηγησα πώς δίθεν εΤχα σκοπό να Υυριζα στό «Σοβχόζ» ϋστερα άπο βυο η τρείς ήμέοες Μ' άπάντησε ότι θα ξανογυοιζε την "δια κείνη νυχτα. "Ετσι δν μού συνίββινε τιποτε_δυ- σάρεστο στήν ττόλη δέ θα ιπτηρχι ναντίον μου ή νά δώση πληροφορι ες γιά την προέλευσή μου. Ό θό- ρυβος τής μηχανής ξεσήκωνε στό διάβα μας κοπάδια άπό πουλιά πού έ'ντρομα χανόντανε στά δέντρα καΐ στίς έκτάσεις γύρω μας^ Τε- ράστιοι άετοί καρφώνανε άπό με- γάλο ϋψος τό μάτι έρευνητικά στη γη γιά κάνα θήραμα. Ζαρκάδιβ λιγνοπόδαρα κι' άγέλες άγοιοκά- τσικων σκορποθσαν μέσα στά δά- ση. Μίαγυναίκα Τό βράδυ μέ το σούρωπο μπη- καμε στήν «Τζαρκέντ». Κατευθύν- θηκα στό κέντρο τήςπόλης καΐ μπήκα σέ μιά μπκραρία. "Εδιάλε¬ ξα ενα τραπέθ παράμερο καί εΤπα νά μοΰ φέρουν μπύρα. Σέ λίγο στό τραπέζι μου εζήτησε καΐ κάβισι μιά Ρώσοι. "Ητανε μιά_ γυναίκα μέχρι τριάντα πέντε έτων. τΗτοτν χλωμή κι' άδΰνατη μέ μάτια κουρα σμένα, κομμένα άπό κατάχρηο-η καί μαΰρα στέφανοτ τριγύρω._ Τό σύνο- λό της έδει κ νέ γυναίκα μ' όμορφιές παληές πού πέρασε σκληρή ζωη πολυτυραννισμένη. "Ητανε^ μιά ά- πά... αύτές Πέρναε τή ζωή της μέ ερωτες και μέ ποτό Σ' αΰτά τα δυό ήταν γι' αυτή δλη Λ άξία τής ής. — ΕΤσ' άπό δω ; τή ρωτησα; — Ντόπια, άπό την πόλη αύτη Σκέφτηκα πώς θά μοΰδινε πλη- ροφορίες χρήο'ιμες. Τής πράτεινα να πιή κι' αυτή κι' εΤπα νά φέρουν μπύρα — Ποΰ ίής ; , — Εχω ενα οωματιο, στο σττιτι ποϋτανε όλόκληρο δικό μου άλ¬ λοτε Την κέρασα κι' αλληφορά καί τής ποότεινα νά πεταχτϋ άπέν^ν- τι σ' ενα καταστήμα τροφίμων γιά νά Φωνίση τρόφιμα γιά νά δειπνή- σοκμι μαζί, Εδέχθη καί πήρε >£·
  φτά κα! εφυγε.
  — Πάνε τα χρήματά σου, ροδ
  εΐπε τό γκαρσόνι. Βούλωσ' της τα
  άχνάρια.
  — 'Εσΰ νά κάνης τή δουλειά
  σελίδο '
  ΟΚΕΝΕΘ ΜΑΟΙΟΥΙ
  ΕΦΘΑΣΕ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΠΑΡΕΔΟΘΗ λΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΠ ΠΡΟΕΔΡΟΜ ΚΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
  ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΠΙΚΟΙΗΟΝΙΑ ΝΑΖΙ ΤΟΥ
  ΠΑΤΡΑΙ, 27. (Τού άνταποκρι- 6ρηά δπου ανέμενε την άφιξιν τοθ
  τοΰ μας).—Άπό τού άττογεύματος
  τής σήμερον ό "Αγγλος δημοσιο-
  γράφος κ. Κένεθ Μάθιους ευρίσκε¬
  ται έν άσφαλεία είς την πόλιν μας
  Αί συνθήκαι τής άφίξεώς τού εχουν
  ώς εξής:
  Την 1 ην μ.μ. δ "Αγγλος άντα-
  ποκριτής τού ΒΒΟ ενεφανίσθη είς
  τό χωρίον Σταροχώρι Τριταιας, 20
  χιλιομετρα έ'ξω των Πατρών, συνο-
  δευόμενος υπό των καττεταναίων
  Καρατζά, Νικήτα καΐ κάττοιου άλ_-
  λου αγνώστου ταυτότητος. Ό πρώ
  τος έξ αυτών παρουσιάζετο ώς
  «κυβερνητικάς άντιπρόσωπος της
  Έλεύθερης Έλλάδας».
  Ό Καρατζάς εζήτησε τόν πρόε¬
  δρον τής Κοινότητος κ. Καπογιαν-
  νόπουλον, είς τόν οποίον παρέδωσε
  τόν Βρεταννόν δημοσιογράφον μέ
  την εντολήν νά τόν συνοδεύση είς
  τάς Πάτρας κα! νά τόν παραδώση
  είς τάς αρχάς.
  Ό κ. Καπογιαννόπουλος παρέ¬
  λαβε τόν κ. Μάθιους κα! μετά δύο
  άλλων προσωπικών τού φίλων έξε-
  κίνησαν μέ ζώον διά Πάτρας.'
  Έν τώ μεταξύ εΐδοποιήθησαν αί
  αρχαί, άπόσπασμα δέ χωροφυλά-
  κων μέ επί κεφαλής τόν διοικητήν
  Χωροφυλακής Άχαΐας ταγματάρ¬
  χην Βινιεράκην, εξήλθε τής πόλεως
  καΐ κατηυθύνθη είς τό χωρίον Ό-
  κ. Μάθιους.
  'Ο "Αγγλος δημοσιογράφος ω¬
  δηγήθη κατ' ευθείαν είς την Διοίκη¬
  σιν Χωροφυλακής Άχαΐας, δπου
  το πρώτον πού εζήτησεν ήτο νά;
  ξυρισθή καΐ νά πλυθή, δεδομένου
  δτι έτρεφε γενειάδα καί ήτο ρυττα-
  ρότατος. Είς τό πρόσωπον τού έ-
  φαίνοντο εΰκρΐνώς ίχνη κοπώσεως,
  προφανώς έκ τών ταλαιπωριών και
  τών πολυημέρων πορειών άνά τάς
  διαφόρους άνταρτοκρατουμένας πε¬
  ριοχάς.
  Είς την Διοίκησιν Χωροφυλακήζ
  μετά την ενεργηθείσαν εξέτασιν
  τού, ό κ. Μάθιους έκρατήθη είς
  τό γραφείον τού διοικητοΰ, είς ου¬
  δένα δέ επετράπη νά έπικοινωνήση
  μετ" αυτού, πλήν τοϋ ενταύθα Βρε-
  ταννοΰ προξένου κ Κόλλαρντ, ό 6-
  ποΤος τόν επεσκέφθη καί συνωμίλητ
  σε μετ" αυτού επί ήμίωρον.
  Αί αρχαί περιωρίσθησαν είς την
  ακόλουθον ανακοίνωσιν :
  «Τάς απογευματινάς ώρας ανευ¬
  ρέθη υπό τοΰ διονκητοΰ Χωροφυλα¬
  κής Άχαΐας ταγματάρχου Βινιερά-
  κη εξωθί τής πόλεως ό "Αγγλος
  δημοσιογράφος Κένεθ Μάθιους, δσ-
  τις ωδηγήθη ασφαλώς είς τάς Πά¬
  τρας».
  Ό Μάθιους παρέμεινεν είς τοΰς
  συμμορίτας επί ΙΟήμερον. ■
  Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
  ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΤΕ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΥ
  Την 27ην Όκτωδρίου 1940 τό λιμένος "Εντα (Άγίων Σαράντα) μοιον ενδεχόμενον Άκόμη και 6
  επίσημον τηλεγραφικόν πρακτορει¬
  ον Στέφανι είχεν άναγγειλει ότι
  συνέβησαν έπεισόδια είς τα ελλη-
  νοαλβανικά σύνορα, τών οποίων την
  ευθύνην άπέδιδεν είς την Έλλαδα.
  "Ελέγετο, δηλαδή, δτι έλληνικη συμ
  μορία επετέθη διά πυροδολισμων
  καί χειροδομβίδων εναντίον άλδα-
  νικών φυλακίων πλησίον τής Κθ-
  ρυτσάς. "Εξ έκ των έπιτεθέντων
  Έλλήνων, έλεγεν ή ανακοίνωσις,
  συνελήφθησαν, δύο 6έ_ στρατιώται
  Άλβανοΐ είχον φονευθή.
  Ώς νά μή έφθανεν αυτή ή ψευ-
  δής ανακοίνωσις ήλθε καί δλλη
  Κατ' αυτήν τρείς δόμβαι είχον έκ-
  ραγή πλησίον τής ϊδρας τού γρα-
  Φείου τού Ιταλού λιμενάρχου τού
  Άπό την έ'κρηξιν υπήρχαν δύο έ-1 τότε Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Ι.
  λαφρώς τραυματισμένου. Καί προσ-
  έθετεν ή σκόπιμος ανακοίνωσις δτι
  κατεζητοΰντο οί "Ελληνες ή οί Βρε
  ταννοί πράκτορες είς τούς όποίους
  δήθεν ωφείλετο ή άπόπειρα.
  Φυσικά, δλαι αύται α'ι πληροφο¬
  ρίαι Λσαν ψευδεΐς. Τό "Αθηναϊκον
  Πρακτορείον έσπευσε νά τάς δια¬
  ψεύση Άλλ' ή Κυβέρνησις, ό δι¬
  πλωματικάς κόσμος καί _ό Γλαός ό-
  λόκληρος είχον αντιληφθή δτι κάτι
  άζ δ ! έαι αύται
  ηρς χ
  παρεσκευάζετο, δτι ^
  καταγγελίαι κατά τής
  ά ό
  ή
  νέαι αύται
  Ελλάδος ή¬
  καταγγελίαι καά ής
  σαν κάτι περισσότερον άπό προ-
  κλήσεις. *Ησαν προσχήματα πρός
  επίθεσιν. Άλλά κανεΐς σχεδον δεν
  νά ττιστεύσο είς Ινα παοό-
  Μεταξάς έως την νύκτα της 27ης
  πρός την 28ην Όκτωβρίου δέν εΤ-
  χε πιστεύσει δτι επρόκειτο περΐ έ-
  πιδεινώσεως τής καταστάσεως καΐ
  περΐ άφορμής πρός δικαιολογίαν
  μιάς ίπιθέσεως.
  Εκείνην ακριβώς την νύκτα αλ«
  λωστε ό Ιταλός πρεσβευτής Γκρά-
  τσι, εΤχε παραθέσει γεϋμα επίση¬
  μον, είς τα οποίον είχον κληθή κβΐ
  ύπουργοί. Ό τότε Πρωθυπουργός
  είχεν ΰποδείξει δτι μόνον ό κατά
  την εποχήν εκείνην ΰπουργός ΤύπΓϋ
  © Νικολούδης επρεπε νά παραστή
  είς την δεξίωσιν. πού διεξήχθη είς
  --------------1 Βλέη€ θ€λίδο 5
  Ε «ΑΚΡΟΠΟΑΙΣί—ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 1948
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α' ΗΜΕΡΑΣ
  ΤΩΝ ΠΑΝ&ΩΔΕΚΑηΚΩΝ ΑΓΩΝΟΝ
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΝ ΜΙΚΤΟΝ ΑΟΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Ι»ΟΔΟΣ, (Ίδιαιτ. τηλεγράφηιμπ).
  •-ΠαρουσΙα δύο χιλιάδων θεατών, ήρ¬
  χισαν οί Β' Πανδωδεκανησιοτκοί άβλη
  τικοΐ άγώνες. Την ίναρξιν των άγώ-
  »>ων εκήρυξεν ό Γενικός Διοικητής Δω-
  Βεκανήσου κ. Μαυρής, μετά προσφώνη
  σιν τοθ προέδρου τοθ «Διαγόρσ» κ.
  Στέλιου Κωτιαδη, όμιλήοβντος έκ μέ-
  ροίκ, των δργανωτών συλλόγων «Διαγό
  ρα», «Δωριέως» καΐ τοΰ αντιπρόσωπον
  τοθ ΣΕΓΑΣ κ. Εύαγ. Σταματίου.Τβι
  Λγώνων μετέχουν 200 άθληταΐ 11 σω·
  ΐιάτείων τής Δωδεκανήσου. ΟΙ πλεΐ.
  στοι των άθλητών αυτών είνε ίφηίοι.
  Τα τεχνικά άΐϊοτελέσματοτ, £χου> ώς
  ακολούθως:
  Δρόμος 100 μ.: Πετράκης 1Ί", Μυ-
  οϊκος (Διαγόρα) 12", Δοζόπουλος
  ;<Διαγόρα) 12" 2 "Λλμα τρι"λοΟν: Παλαμιώτης 14 μ, 05, Πολίτης (Δωριέως) 12 μ. 16, "Α- βαμαντίδης (Δωριέως) 11 μ. 43. Σφαιροβολια : Γιαταγώνσς 14 μ 33, Καλογιάννης (Δωριέως) 10 μ. 84 Ευπολητάς (Διαγόρα) 10 μ. 21. Δρόμος 110 μ. μετ" έμποδίων: Πε· »πουλάκης 16" 4. 'Αχιολας (Δια- ρα) 20 V. ΟΙκονομίδης (Δωριέως) _, . , , Μαυραποστολος 9' ι2Γ'. 'Ατσίδης (Εύκλέου) 9'57" Διακουμάκης ("Αρεως), Ξιπής (Δια λάβη έορταστικήν μορφήν επί τΒ τεί ή 28 Όβ η τείω Α ρ τής Ι 60 ή μορφήν 28ης Όχτωβριου. ΐ ϊ "οπου ν6ρα) 20" 3. Δρόμος 3000 μ ' 12Γ''Λίδ μ γόρα). 100 μ. έφηίων ι Ππνάγος ΦΙλ (Δόρα)Σκευ Γ(Διαγ6ρσ). ΦωτΙλης (Διαγόρα), Σκευ οφύλαξ (Καριτάβου). Δισκοίολία : Πετρίδης (Δωριίως) 35 μ. 01, Κουλιανός (Διαγόρα) 34 μ. 80, Καλογιάννης (Δωριίως) 34 μ. ΒαλιΛτνικη σκυταλοδρομία : "Ομάς "Αβηνών 4' 08" 4. Διανόρας 4' 50' •ίσλυσος, Τριαντών 4' 55", 'Αρχάγ- γιλός 45 59", Δωριεύς, Εύκλής. Ποδηλατικός αγών 25 γύρων: Κι λεπέρας (Δωριεύς), Κεαιάλ (Διαγό¬ ρα), Λαγονάκης (Διαγόρσ). Συγκινητική ήτο ή συμμετοχήν των «τωμαηΐων τής υπαίθρου, παρα τήν Ϊλλειψιν μέσων. ύποδήσεως κίΐΐ άθλη- τικοό ύλικοθ πού άντιμετωπιζουν. Χσρα •ιτηριστικόν ήτο τδ δτι πλείστοι άθλη- .„. κατη'λθον είς χθύς αγώνας .. ββνειζόμενοι τα αβλητικά των υποδή¬ ματα. Ό χθεσινάς αγών "Ο χθεσινδς αγών Δάφνης — 'Αβη- νσϊκοθ, τελΐσβεΐς είς τό γή/ττεδον Πα- ναθηναϊκοθ διά τό ηρωτάθλημα 'Λβη- .νων, Εληξεν Ισόπαλος 0-0. •Η διεξαγωγή τοθ έν λόγω αγώνος Καρουσίασε ζωηρόν ενδιαφέρον. Ό αγών των μικτών Είς τδ γήπεδον τοθ ΠανοΛηναϊκοΟ ••β τιλεσββ σημερον τήν 3 30 μ.μ. δ «5τγών των μικτων όμάθων 'Αβηνων — Πειραιώς διά *ό κύπελλον χον κ. Κ. Χοτξιβ. Ή διεζαγωγή τοθ αγώνος βά (Μαρινάκης). ΑΙ δύο μικταί ϊά κατέλθουν «Ις Λν άγώνα μέ τάς εξής συνβέσεις: ΑΘΗΝΑΙ: ΔέλαΙίνιας, Γάσπαρης. Γκιζώρης, Νικολόπουλος (Τσαλαίού- τας), Σταφυλίδης (Πασάς), Μ*ν£^ ρας, Σκορδίλης, Παπαντωνίου λ*5ς), Τσολιβς, Μαρόπουλος, κτός. ,. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ: Μανταλόζης (Α°«·ο>
  ρης), Σούμπασης, Μουράτης (Παπα-
  κωνστ αντίνου), Μινάρδος (Σείταρΐ-
  δης), Βιρίιλης, Βαγιακάκος, Λεκα-
  τσας. Παπαγεωργίου, Πιλάίης, Χά-
  τςη—αυρίδης |(Ββ*ουλας) Μακράς
  Σύντομα νέα
  — Δια τα τοπικα πρωταβλήιματα
  ποδοσφαιρου α' κατηγοριας 'Αβηνων
  καΐ Πειραιώς βά διείαχθοθν τό προ¬
  σεχές Σάβίατον καΐ την Κυριακήν οί
  εξής άγώνες: Πρωτάβλημα 'Λ&ηνων
  τήν Κυριακήν: Παναβηναϊκός - «ω-
  στήρ, ΑΕΚ - 'Επερος, ^Απόλλων -
  Πανιώνιος, Δάιννη - 'Λοτήρ. Πειραι-
  ώς: Σά&βατον "Αρης — Λμυνα. Κυ-
  ριακή: Όλυμπιακ&ς — 'Εβνικός, Προ-
  οδευτική — Πανελευσινιακός, Αργο-
  ναύτης — "Ατρόμητος.
  — Έπίσης την προσέχη Κυριακήν
  άργΐίουν τα ιτοδοσ4>αιρικά πρωταβλή-
  ματα ί' κ»1 ν' κατηνορίας Πειραιώς.
  — Την 21ην Νοεμβριού άρχΐζει τό
  άβηναΐκίιν πρωτάβλημα μπάσκετ μπώλ
  *'· κατηγορίας.
  — Τό Σάβίατον β* συνέλβίΐ ή τα·
  | τού
  $έν δύ¬
  Ο ΎΑΡΖΛΜ _Ε ΝΕΕΈ ΠΕΡΙΜΕΤΕΙΕΈ
  "Ε,τσι καί έΎινε. Προγώρησαν
  σ" εΎα άσφαλές αέρος καί κεϊ
  στώβηκαν νά σκεφθοϋν τί νά
  κάνουν. "Ο Άιν<: άοηγήθη σύν- τοιαα δλες ,του τίς τκοιπέτειες «πό τή στινμή πού ιτιάστηκε αί- γαάλωτος. "Εάν σώθηικε Το ώ¬ φειλε σέ αιά γυναΐκα πού γνώ- ρισε. — Καί πο.ά είνε αυτή: τόν ρώ,τησαν δλοι αέ περιέονεια. — Ή Ντάιαν Μιά κοπέλλσ πού υέ άγάττησε στήν αΐγαολω- σία μου. "Αν δέν τή 3θώ. δέν Φεύνω άπό τό υέοος αύτό, τρρόσ- θεσ€> 6 "Αινς.
  Αύτό δαω- ίίταν έ'τχ κοινούρ-
  νιο εαπόοιο νιά δλους· .
  •πρός άναζήτησί .της,,παρ' Οτι ό
  δόκτωρ Φρανκλιν τού εΐπε δτι ο
  σκοπός τους πτανε νά φθασοΐΛ*
  στόν νεωτοπτην καί ά Υλυαω
  σουν οπτό έες π€ριπέτειες. Μ
  την έττιμονή &αως τοϋ "Αινς τα
  ογέδιά τους άνιετρέιτοντο εξ Ο¬
  λοκλήρου.
  Ό "Αινς ακουγε τίς συιμ.Βου-
  λές τοΰ Φοάνκλιν ν-ά τους ώικο-
  λοι,ι&ήοη σκ€φπ·κ6ς. Πσρ^ δλα
  &αως έιμεινε στό τέλος ά-
  αυτσ
  μετόητειοτος
  δέν τΊθελε μέ
  κκνένα τρόπο νά Φύγη αν οέν
  εΰοισκε ποοηγουυένως ,τήν ω-
  ραία Ντάιοτν ποΰ κι' συ,τη τόν
  άναποϋσε. ( Ακολοαθει)
  — Τό Σ<5Λίατον *4 Β ή κτική γενική συνέλευσις τοθ 'ΕθνικοΟ Πειραιώς. — Ό "Αγγλος προιτονητής τί|ς Α.- Ε. Κ. κ. Μπίμπυ, δι" έγγράι|>ου
  εγνώρισε πρός την ΕΠΟ ότι $έν
  ά ανλάβ τάς ρ
  γτάκην.
  — Ό
  ναται νά αναλάίη τάς προι«ονήσεις Τής
  προεβνικής μ*ΐς ομάδος.
  — Κατόπιν αύτοθ τάς προπονήσεις
  τής προεβνικής άνέλαίεν ό κ. Κ. Νε-
  γρεπόντης μέ συνεργάτην τόν κ, Μη-
  Παναβηνα'ίκός ανακοινοί δτι
  ό Αύστριακός προπονητής Τού κ. ΓΊο-
  χαν ΣτραΛ'τλ άνέλσίεν ήδη τα κ,ίϊβή-
  Μητά τού ώς προπονητοθ των ποδο-
  σφαιρικών όμάδων τοθ συλλόγου. Ό
  Παναβηναίκδί άπΕφάσισεν δπως είς τό
  γήπεδόν τού λπτουργήσρ προσεχώς
  ίΐδική σχολή παίδων καΐ έφήίων πο-
  δοσφαιριστών, ήλικίας 12—14 έτών.
  — Αί προπονΛσειβ των ποδοσφαιρι-
  στών τής ΑΕΚ οπό την έπίίΧεψιν τοθ
  κ, Μπίμπυ βά γίνωνται κίχβ' εκάστην
  Τρίτην καΐ Πέμπτην διά την α' καί
  ί' ομάδα καΐ καβ' εκάστην Τετάρ¬
  την καί Παρασκευήν βιά την γ' όμάδα
  άπό τής 3ης μ.γ.
  — Διοργανουτ«χι τουρνουα μπάσκετ
  μπώλ μετοίϋ των δμάοων Σπόρτιγκ,
  Γρίτωνος καΐ Πανελληνίου.
  — Την προσε^Η Κυριακήν 10 π.μ.
  β4 τελεσθή είς τί γήπερον τού Σπόρ-
  τιγχ δ πρώτος αγών μεταξύ τής γη-
  πεδούχου ομάδος κ αί τοθ Τρίτωνος.
  Μιό παράξενη γυναίκο
  &ΙΧ0ΗΜΛΤ1Κ0Ν ΜΥΘΙΖΤΟΡΗΜΛ
  ΥΠΟ ΒΕΝ ΑΜΕδ
  ' Όταν ή Τζίννυ εΐδε τόν Τζών,
  ϋρθε κοντά τού καΐ εΤπε:
  — Έργασθηκατε σκληρά. Άξ(-
  (ετε δσο ολοι οί άλλοι μαζΐ.
  Ό Τζών δέν 6ριηκε άμέσως τί
  νά τής απαντήση. 'Ωστόσο κολς»-
  κεύτηκε πολΰ άπό τήν χειρον/οιιία
  αυτή της Τζέννυ καΐ εΤπε τέλος:
  — Λυπούμαι πού εΤσθε κι'
  I-
  σε'ς μέσα σ' ολη αύτη τή 4>ασσ-
  'Η Τζέννυ χομογέλασε μέ τό τταν
  τοτεινό της ίρεμο χαμόγελο καΐ ό
  Τζών αΐσθαντηκε μέσα τού πώς 0ά
  Λταν ττρόθυμος χίλιες Φορές ,/ά ττε-
  βάνη γιά νά σωθή αυτή ή δμορφη
  κάΐ γενναία γυναίκα.
  Έν τώ μεταξύ ό καιρός 8λο καΐ
  Υ'νόταν ιτιό μανιασμένος. Τα ττελώ
  ρια κύματα σάρωναν τώρα τό κα-
  τάστρωμα καΐ τα Μΐκρό πλο'ο ττρο-
  οέκρουε πότε στή μιά καΐ ττότε
  οτήν άλλη ΰφαλο. Τα νερά εΤχαν
  γεμίσει τα άιιπάρια καΐ ό άττοπνι-
  κτικός καττνός τής νερωμένης άσβέ
  στου έμπόδιζε
  δουλειά τού.
  τό ττλήρτομα στη
  «Μαίρυ "Ανν» εΤχε μιά μάνο
  σωβΐβιο λέμβο καΐ ό ττλοίαρχος δι
  ίταξε νά την ρίξουν στή θάλασσα
  <4πό τό μέρος έκεΐνο τοθ πλοίου, ττού ίταν άντίθετο πρός τόν δνε^ιο. ΕΟτυχώς 8τι ή άκτή δέν ίταν τώρα ττιά μακρυά. εθ Μττρόκ ττήδησε ττρώτος στή βαρκα. καΐ ΤΓροσττάθη- σε νά τήν κρατήση άκΐνητη. Τα κύ ιιατα διαως έπαιζον μαίί της σάν υ' ?να τσόφλι, κα1»ττότε την ϊπαιρ- Κυκλοφορούν είς Β' "Εκδοσιν ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Διότι άνταττεκρίθησαν είς τό Παν¬ ελλήνιον αΤτημα τής άξιοποιήσεως τής Νίκης, διότι μέσα είς τόν τό- υον σύτόν εκλείσθη ό Έθνικός Παλμός; πού εδημιούργησε τό Ιπος τού 1940. Διά τουτο εσημείωσαν ρεκόρ κυ- κλοφορίας ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Β' "Εκδοσις Γρβφεΐα Αριστείδου 3, Αθήναι ναν μακρυά άττ* τό ττλοΐο, —ότε την έρριχναν μέ δύναμι π(4νω_στ1ς ην Ερριχναν μέ δύνσμ ίν^ ς τηλευρές της «Μαίρυ Άνν». Ενας νσύτης πού προσπάθησε νά ττηίή- ση κι' αύτός δέν πέτυχε νά βρή την λέμβο καί χάθηκε μέσα στους κά- τασττρους άφρούς, ϊ έ νά μπορή να τόν Τό δέατρα ΑΘΗΝΩΝ : (Πατησίων 6) : *Η 'Α- θήνα τού 1948. ΑΛΙΚΗΣ: "Ολα τα παιδία τοθ θεοθ {.χούν φτερά. ΑΡΓΥ- ΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μουσική κωμωδία): Το τραγούδι τής ζωής. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ('Αγ. Κωνοταντίνου) : Πέροαι (ώρα 9 μ. μ.). ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΙ¬ ΩΣ (θιασος Βασιλικοΰ θεάτρου): Παπαφλίσσας (4 μ.μ.). ΕΘΝ. ΛΥΡΙ- ΚΗ ΣΚΗΝΗ (Όλύμπια): "Αλ«τ)οτις. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (Λογοβετίιδης): 'Ερωτι- κό κυιήγι. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Ρέξ): Κα- τεΒήτε.... σάς ζητοθν. ΠΑΠΑ·Ι·βΑΝ- ΝΟΥ : Νά τι βά πβ Έλλάδα. ΠΕΙ- ΡΑ-Ι-ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ : "Απι· στος θωμάς. Κινηματογράφοι ΑΣΤΟΡ: ·Όλιίερ ΤουΙστ (β' 4- ββομάς). ΑΣΤΎ : £γκλημα ή ηαρα- φροσύνη ; ΑΤΓΙΚΟΝ : Σιδηροθν πα- ραπέτασμα.. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: "Οταν ξυ· πν? τ° παρελΐόν. ΕΣΠΕΡΟΣ: 'Απ' δ- ταν ΕφυγΕς. ΙΝΤΕΑΛ: ΟΙ δύο μπελά- δες. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Αύτοκρατορική έ- πέλασις. ΜΟΝΤΙΑΛ: Περιπλανώμενος νέ κρός. ΟΡΦΕΥΣ: Τό πορτραΐτο τού Ντόριαν Γκρέϋ. ΠΑΛΛΑΣ: Διπλϋ ζωί1 (Ρόναλ Κόλμθτν). ΠΑΝΘΕΟΝ: Σιδη- ροθν παραπέτασμα. ΡΕΞ: Σιδηροϋν παραηέτασμα. ΣΙΝΕΑΚ: 'ΕπΙκαιρα γεγονοτα. ΣΤΑΡ: Σιδηροϋν τΛοραηέ- τασμα. ΤΙΤΑΝΙΑ: 'Αρχόντισσα ύπο- κόσμου. ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟΝ: Φλογιομένα κύμα- ϊ. ΑΘΗΝΑ Γ Σ ('Αγ. Ίωοτν.): Μα">-
  ρος κυνηγός. ΑΠΟΛΛΧ2Ν (Χαροκό-
  που) : Κρήι») στίς φλόγες. ΑΣΤΗΡ
  (Ν. Ίωνία) : Σαρατόνκα. ΑΡΗΣ
  ('Αχοϊηών) : Κάμης Μοντεχρήστος.
  ΑΡΙΑ (ΧαλανδΡ.): Χιμαιρες. ΑΤΘΙ Σ
  (Πατησ.): 'Αγάπα με. ΓΚΡΕΚΑ (Ν.
  Φαλ,ήρου): Κορβέττα Κ. 225. ΓΡΑ-
  ΠΑΔΑ: Κόμης Μοντε.χρήστος. ΕΤΟΥ-
  ΑΛ (Καίλλιθέας): ΜαΤωμένη χαραι
  -νή. ΗΡΛΔΕΙΟΝ (Ν. Φιλοοδελφείας)
  Σειρήνα τής Μπού^ιμας. ΘΗ Σ ΕΥ Σ
  Τα φως πού ίοβησε. ΙΛΙΟΝ (Περιστε
  ρίου): 3 χαμίνια άεροπόροι. Ι Ρ Ι Σ :
  'Άγνωστος τροίγουδιστής. ΚΟΣΜΟΣ
  (Πλαττ. 'Αγ. 'Ασωμ.): "Ο έξόριστος.
  ΚΡΟΝΟΣ (Ν. Ίωνίας): ΊντεΛμέτζο
  Γ"
  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
  ΜΗΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
  ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
  ιας μου,
  "Ελληνες, ττοίι σάς γέννησε ή ενδοξη Γενιά μου _
  καί τρέχει μίσ' τίς φλέβες σας τό αΐμα τής καρδ
  Λ'βέντες μου άττ'^ τή^ Ρούμίλη κι' άττ' τή Μακιδονία,
  άπ' τόν Μωρισ, την "Η ττ ε ι ρ ο, Οράκη καΐ Θίσσαλία, ·
  Ιεΐς, Σταυραητοΐ, ά—' την Κρήτη μοί» κα! τ'όίλλα τα νησιά μου
  ττοΰ τ' άκρογιάλια τους φιλοϋν γλυκά τα πελαγά μου,
  Τρέξτε κοντά μου καΐ όχτροι ζητάνε την τιμη μου,
  τη λευτεριά. την π ί στ ι μου κι' άκόμα τή ζωή μοί».
  Άδράξτε, ξύλα, σίδερα—σάν δέν βρεθο&ν τουφέκια —
  στά χέρια σας βένά γενοϋν, ΤΟ ΞΕΡΩ. άστροπελέκιοτ.
  Εχω γισ κάθε μου παιδί της δάφνης τό στεφάνι
  κι' αν σκοτΜθη γιά χ ά ρ ι μου, ποτέ 6έν βά πεθάνι;.
  Θε νά τό θάψω στήν καρδιά κα'ι μέσα στήν ψυχή μόν,'
  'Εκεΐ 0ά τταίρνη άνοττνοή, θά ζή άπ' τή ζωή μου.
  ΔΗΜ. ΣΠΚΡ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ (Λευκάτας)
  ("Εκ τής άνεκδότου συλλογης «Δσφνες/ΕλτΓίδες,'Όνιιρα, Τόμ.Β.)
  ( ς)
  ΚΡΥΣΤΑ (Χαροκ.): Χβιμένη
  ζύλ ΜΟΝ ΣΙΝ£ (Β
  ρς φρς, χ
  νά μπορή να τόν βοηθήση. ,Τελ
  ό Μττρόκ μπόρεσε νά πιαστή ά
  ά ύ έ
  χωρις κανένας
  Τέλος
  __.. _ γ__ ιπό
  μερικά πα/αμάρια ττοϋ κρέμονταν
  άπό τό πλοΤο καΐ νά συγκροτήση
  τή βάρκα τίς λίγες στιγμες ττοΰ
  χρειάστηκαν γιά νά τταραλάβη τοΰς
  ναυαγούς. Τελευταΐος κατέβηκε ό
  καπετάνιος. Τα μάτια τού γέρου
  θαλασσόλυκου ήσαν Βακρυσμένχ
  Τριάντα χρόνια εΤχε όργώσει τίς
  θαλασσες ιιέ τή «Μαίρυ Άνν» «α!
  εΤχε περάσει ττολλές φουρτοΰνες μα-
  ί! της. Πονοϋσε ή καρδιά τού νά
  τήν βλέπη έτσι νά διαλύεται σιγά-
  σιγά μέσα στά κύματα. κ»1 άπό
  ίνα σβέλτο καοσβάκι νά μεταμορ-
  φώνεται σ' ίνα σωρό συντρίυιιια.
  'Ενώ ό Τζώκ καΐ ό Μπρόκ τρα6υϋ-
  σαν τα κουττιά. ό πλοίαρχος Μά^-
  τερ εΤχε τα ματια τού καρφωμένα
  στή μαΰρη σιλουέττα τής «Μσίου
  "Ανν» ττού ξεμάκραινε σιγά-σιγά.
  "Οταν ή βάρκα ίφτασε στήν άμ-
  ιιώδη άκτη, οί ναυαγοΐ στάθηκαν
  Βλοι γύρω της καΐ κύτταξαι» γιά
  μιά τελευταία Φορά τό δτυχο ιτλοΤο
  ττού χαροττάλιυε άκόμα. Τα κατάρ-
  τια τού εΤχαν κιόλας παρασυρθή
  άπό τα κύμ.ατα, καΐ μόνο ϊνας ά-
  σπρος καττνός έξακολουθοΰσε νά
  άναδίδΓ-αι ττάνω άττό τό
  μα. Ό Μάντερ καΐ οί
  τού κυττοϋσαν σάν μαγνητισμένοι
  τα συντρίμμια τού καραβιού καΐ
  Βέν φαίνονταν πρόθυμοι ν' άπομα-
  κρυνθρϋν ώς τή στιγμή ποΰ ό
  Τζών, πού ϊτρεμε σύγκορμος μέσα
  στά μουσκεμένα ρονχα τού, τοϋς
  τταρακίνησε νά προχωρήσουν γιά
  να βρούν κ α νίνα καταφύγιο.
  Ή άκτή βπου εΤχαν αποβιβα¬
  σθή οί νσυαγοΐ ήταν χαμηλή κσΐ
  ήρημη. Ό άνεμος φυσοΰσε δυνα-
  τά καΐ ττάγωνε επάνω τους τό νε-
  ρό τής Θαλάσσας. Σέ λίγο δρχισε
  νά πέφτη καΐ χιόνι. ΟΙ ναυαγοί
  προχωροΰσαν άμΐλητοι κατ' ευ¬
  θείαν μπροστά τους, σκυμμένοι ά¬
  πό τήν κούρασι καΐ τόν άνεμο. Ά-
  νέβηκαν ίνα μικρό άμμώδες υψω-
  μα. Άντΐ 8μως νά δοϋν ττΐσω τους
  τα χωράφια κανενός χωρίου, εΤδαν
  πάλι θάλασσα, μιά Θάλασσα σκε-
  πασμένη μέ πάγο κσι εντελώς η-
  ρεμη, σάν λΐμνη.. Μόνο κάττου δε-
  ξια τους, μακρυά, φαινότσν Ινα
  Φως ττοθ τρεμόσβηνε μέσα στήν
  καταιγίδα. Ό Τζών τράβηξε κατά
  κεΐ καΐ οί 'δλλοι τόν ακολουθήσαν.
  Ή Τζέννυ προχωροΰσε δίπλα τού,
  καΐ βταν στηριζόταν ττότε-ττότε στό
  μπράτσο τού, ό Τζών ϊνοιωθε πώς
  έτρεμε όλόκληρη άπό τό κρύο. Πί-
  σω τοι», σκυφτός κι' άμίλητος, μέ
  τά χέρια στϊς τσέπες καΐ σηκωμέ-
  νο τό γιακά, προχωροΰσε ό ττλοί-
  αρχος. Φαινόταν τωρα άδιάφορος
  γιά β,τι συνέβαινε γύρω τού, σάν
  νά μην πίστευε στή Βυνατότητα
  τής σωτηρίας. Πίσω τού βάδιζαν
  οί άλλοι.
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή συνέχεια.
  ΛεΛμέτζο.
  . . . . πόλις στή
  ζούγκλα. ΜΟΝ ΣΙΝ£ (Βύρωιος) :
  ΓιαΙτί έακόιωσα. Ν. ΕΛΛΑΣ : Λέων τής
  Λύσεως. Ν. ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ: Σκλώβος
  τοϋ Ιγκλήματος. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ :
  Γιατί έσικότωοα. ΠΑΛΛΑ Σ (ΟαγκρατΙ
  ου) : Ό τελευταΐος των Μοοκανών
  ΠΑΛΛΑΣ (Ν. 'Ερυθ'αίας) : Ταμπΐκο
  ΠΛΡΙ: Βαοιλεύς των φίλλών. ΡΕΛ
  (ΒύρΜνος): Οωνη τής καρδίας. ΡΕΟ
  Τά ν<Α)Τΐκό χορεύει ή)χρ ΡΕΕ (Ελευσίνος): Σύγιίροοσις ιιτά· νων. ΣΠΟΡΤΙΓΚ (Ν. Ιμά;νης): Κά- —Α) τη νί«χτα. Πειραι&ς ΑΛΚΑΖΛΡ (Νικαίας): Σάγ 'Αντώ νιο. ΛΝΝΩ: 4 6ρ<|ΚΓνά. ΑΠΟΛΛΩΝ : Σ ιγκα—ύρτ|. ΒΑλΚΑΝΙΑ: Ματωμένη χσή ΕΚΛΑΙ Ρ : Λέων τίίς Λύσεως. 2 βό ή Μύ χργή τίς ς ΗΛΥΣΙΑ : 2 κοβόνια στή Μπούρμα. ΚΑΓΙΙΤΟΛ : ·Αμαοτωλες γυναΐκες. ΛΟΥΞ (Κοίμιν,): .Ράμπίν των Δασων. ΟΡΦΕΥΣ (Νικσίας): "Ε—σοΑ· μέχρις έΐνός. ΠΑΛΛΑΣ: Δή,μιος των κολασιιέ- νων. ΠΑΛΛΑΣ (ΝιιιαΙας) : Μιά γΐναΐ- κα 6κ6ΐΜΪται. ΠΑΛΛΑ Σ (Ταμτιουρ.) : 2 κοσμικοι κύριοι. ΡΕΞ : Τελιυταια ίψοδος. ΣΠΛΕΝΤΙΤ: "0x0* ξυπν? τό Γαρλθόν τηΐΝΐτγ ΑΙΑΜΑ Μ'ια όωόεκαετΐα ηούέ{υπη ρετήόαμε Χιίΐιάόεο ηεόαΐων μοί* μέ τίζ* έκ&ε*+~εέζ* ΚΑΠΑΡΗΤΙΗΕΣ Μ ΑΣ πού τίς φορουνα κάμη 01 0μεβα καίπάΆιν άρο όιαΰμένοι οπωο τότε ΦΕΤΣΗ ΓΕΤΑΔΙΟΥ) *ιαρ«!ΜΙ (1αρλκαια3η« ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Καραγιώργη ΣερβΙας 9—Αθηναι Τηλ. 26.843 ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ Τό Μετοχικόν Ταμείον ΙτρατοΟ φέρει είς γνώσιν των Ενδιαφερομένων δτι άπό τής •1ης Νοεμ6ρ!ου·έ.έ. θ' αρχίση ή πώλησις διά ττλειοδοσίας άχρήστων ΑΥΤΟ Κ ΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, 3—6 τόννων καϊ ήμιφορτηγών V* καΐ 34 τόννων, διαφόρων τυπων (0- ΣΤΙΝ, ΣΕΒΡΟΛΕΤ, ΦΟΡ- ΤΣΟΝ, ΜΑΚ κλπ.). ΑΙ οημοττρασίαι θά γίνων¬ ται εκάστην Δευτέραν, Τετάρ¬ την καΐ Παρασκευήν 9—12, είς Στρατόπεδόν Γουδΐ, ένθα ευρίσκονται καΐ τα αύτοκί- νητα. Πληροφορίαι τταρέχονται καθ" εκάστην καΐ ώραν 10— 12, είς τα ΓραφεΤα τού Τα- μείου (Τμήμα 'ΥλικοΟ), Κο- λοκοτρώνη 13. Αθηναι, 21 Ό)βρ(ου 1948 (ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ) ΧΛΛΚΙΛΑ Χαβημεριναί άναχωρήσεις 6ια Χ«ΐλ· χΐδα μέ καινουρ>ή Λεωφορεϊα.
  ~Λρα αναχωρήσεως κσβ' ίκάο—ν
  Είσιτηρια πληροιεοβίοα: Πειραιώς
  10. τηλ. 32-164. Τψίί είσιτηρίου 1?
  500 δρχ.
  ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ■ ΑΕΡΜΑΤΙΚΑ
  (·ΑννκθΛ·<κτης) ΙΑΤΡ02 Κ. ΠΑΝΑΠβΤΟΥ Μαγερ 23α (πλοπεϊα Βάβης) Τι>λ.! 53.708
  ΜΕ ΔΟΙΕΙΙ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΟΙΤΑΙ ΣΚΟΤΙΑΗΙ
  ΠΙ»ΑΙΙΤΕΛΟΥΧ 2Ο
  ΙΟΙ ΟΡΟ·ΟΧ - 1ΜΑ. Ι0-90»
  Τ ό Ραδιόφωνον
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
  499.2 μ. ϋ 601 χιλ.κ.
  6.15 "Εναρξις. 'Εβνικός "Υμνος. "Ε-
  ωίινόν, τδ πρωτο ανακοινωθεν τοϋ πό
  λέμου, Κανονιοίολισμοί, κωδωνοκρου-
  σίαι, 'Ακάβιστος "Υμνος. 6.30 Πατριω-
  τικά ουνβήματα τής ημέρας, Έμίατή¬
  ρια, βούρια. 7 Τό χρονικόν τής Λμέ<»ς, 7^10 Έμίατήρια, Τί5 ΕίδήσειςΓΤ30 μήρα, Τΐ5 ΕΙδήο 'Εμίατήρια καί πατριωτικά 7.50 Άπαγγελία ποιημάτων ομένν άο τό Ελλό { ς βούρια, έμτνευ 1940 γγ πιημάτων έμτνευ ομένων άηο τό Ελληνικόν {πος 1940 —1941, 8 'ΕμίατήριΟ, 8.10 Δημοτικα τραγούδια, 8.40 'Εμίατήρια, 9 Ποι- κίλο έλληνικΐ) πρόγραμμα, 10 Μβτά- δοσις τής 6ο^ολ6γΙα€ έκ τοθ Ι. ναού τής Μητροπόλεως, 10.30 Πϊβιγραφή της παρελάσεως ότι* τδν χ<-φον τοΰ «Μνηιμείου τοθ Αγνώστου Στρατιώ- 1210 'Εώλ ή ί ημ γ του». 12.10 'Επανώληψις ής ής έκπομιΐής τής Βορ. 'Ελλάβός, 12.30 Δ ύδ 46 ρ τής ίίοικής άβό 1230 μής ής ρ ς, .3 Δημοτικα τρανούδια 4ΐι6 ομίλομς, 13 ΕΙδήσεις, 13.10 'Οδηγιαι πρός τούς ναυτιλλομένους. 13.15 Τραγαύβια τοϋ πολέιμου, 13.50 Απαγγελίαι ποιημά- των, 14 'ΕλληνΐικοΙ χοροΐ μέ ορχή- στρες, 14.15 Πατριωτικά τροτγούοΛ άκό χορωδία. 14.30 Δημοτική μουσι- κή, 14.45 ΕΙδήσεις, 17 'Εμίατήρια, 17.15 Πατριωτι.κβ σχολιικο τραγούδια; 4πό υικτή νορω δία. 17.30 -έμίατήρια. 17.45 -Εκπομ πή δια τό 'Ελληνίιΐουλο, 18 Μιταδο- σις τοθ πατνηγυρικοθ έοριθσμοϋ τοΰ Πά νεπιστη,μίου Αθηνών. 18.45 "Ε*πομπη τοθ ΒασιλικοΟ ΝαυτικοΟ, 19 "ΕλΑη- νες ποιητβΐ τρθ Ιβ' οΐώνος. 19.15 ΕΙ&ήοιις, 19.30 'Οδηγιαι πρώς τούς ναυτιλλομένους, 19.35 "ΕλληνικΛ δη¬ μοτικα τραγουβια, 19.50 'Εμίβτηρια. 20 Όμιλία, 20.10 'ΕμείΓΓήρια, 20.15 ΕΙδήσίΐς, 20.25 'Εμβατήρια, 20.30 Πατριωτική ραδιο<Κ>νική σκηνή, 21 Ή
  ώρα τη Βορεο 'ΕλλάΛς 2120
  Κή ηή, 21
  ειου 'ΕλλάΛος, 21.20
  1.30 "Εργα διασήμων
  ΕΙδή 2215 Πί
  ωρο τήί
  Έμίατηρι
  συνθετών, 22 ΕΙδήσεις,' 22.15 Ποικί
  λο πρόγρβμμα ίλληνι<ι|)ς δημοτικής μουσιχής, 22.45 ΕΙδησεις, 23 ΠΟνηγυ· ρική συμφωνική συναυλία μέ Εργα Μα. νώλη Καλομοίρη, 23.45 Έμίατήρια, 24 ΕΙδήσεις. ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΓΣ1ΝΙΚΗΣ Η. κύμ. 373 ιι. τί 804 χιλ.κ. 7 Εϋβυιμο πρωίνδ τίταρτο, Τ.1$ ΕΙ- βήσεις, 7.20 Έμίατήρια, 7.45 Γιά την ύγεία σας, 7.50 Έλληνικά τρα¬ γούδια, 8.10 Φιλολογΐικές σελίδες, 8.15 Δηιμοτικά τραγούδια. 13 ΕΙδήσεις, 13.10 Διαφημίσΐις, 13.15 Έλληηκοί χοροί, 13.30 Έλα- ψρά* έλληνικά τραγούβια, 14 Όμιλια τοϋ ύπουργοθ Β. 'Ελλάδος, 14.10 Μου σικό διόιλειμμα, 14.15 'Ανοιμετάδοσις άιιό τό Στοβμό τοθ Λονδίνου, 14.25 Έλληνικά τραγούδια, 14.45 ΕΙδή¬ σεις. 17.30 ΕΙβήσεις διά τό εσωτερικόν, 17.39 .Αγγελίαι διά τούς ναυτιλλο- μένους, 17.40 Μουσική άπό μπάντες, 18 "Η &ρα τοθ άγρ<*του, 18.30 Ή ώ¬ ρα των Ένοπλων Δυνάμεων, 1 9 Τ* αγ¬ γλικόν τέταρτον, 19.15 Έλληνικές ό- πχρέττις. 10.30 "θμιλία καβηγη- τοϋ τοΰ Πανεπιστημίου, 19.40 Δημοτι. κά ,ραγούδιίΐ, 20 Τά γεγονότα της ή- ^ργ μέρας, 20.15 Διαφη,μίσεις, 20.20 'κρή τικά τροτγούδια, 20.30 Ή ορχήστρα θ θθ 21 Ή ΐδή ή ργ, 30 Ή ορχήστρα τοθ οταθμοθ, 21 Ή εΐδική ίκπομπή τής Β. -Ελλάδος, 21.20 Έμ·—ήρια' 2125 Διαφημίσεις, 21.30 'Ανοτμετά- ις έκ Ν. ·Υόρκης., 22 Έλλά γούδιε, 22.20 Τ6 ' ό ής . 21.25 Δι δοσις έκ τραγύδ γεγονότα. μά 22 Έλληνικά Εβνος καΐ τα / Είς την σημβίι,νήν ποηητγμρικήν ίκ. πομπή ν τοΌ ΒαυιλικοΟ ΝαυτιιχοΟ από τόν Ραδιοψωνικόν Στα»μόν 'Αβηνων (ώρα 6.45 μ.μ.), ·α μετο»δο?οΟν έμββ. τήρι& 4πό την μπάιντα χαΐ τή χορωβΐα ι Β. Ν. Οπο την διευθ·.νσιν τοθ ανβυ ποπλοιάρχου κ. Σπ. 'ΑλΙ Νέα έμβατήρια Σήμερον κοΐ {ύραν 17.30" 4 ΡαδΊο- φωνικός Στα&μός Αθηνών β* μεταδώ- ση έθνικα ασμιΐτα καί νέα έμίατήρια των μουσουργών Γερίχσ. Φρέν καί Σπ. Καψασκη «Χαρήτε*, «τΜαχεδονΙα», «28 ΌκτωΙιρίου» μέ παιδικήν χορω- δίαν κ. ΘΛνου Καραγκούνη. Ό Φυματιολόγος Ίατρός κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ. βέχνται ό-ο 1 Όκτωβρίου, όδός Μανσαλίας 10 4—6 μ.μ. Τηλ. 20.333. Ημερολόγιον ΠΕΜΓΠΉ, 28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 194» ΕύνΙκης, Νεονίλληε μαρτ. ΕΥΝΙΚΗ: θυγάτηρ τής Λωίδος %<Α μήτηρ τοθ αποστόλου Τιμυβέου. Ί- οιιδαίβ τ* γένος έζεχριστιανίσβη ύτΛ της μητρός της, ήτο δέ σΰζυγος προ- σηλύτου έξ Έ3νικοΰ "Ελληνος. ΝΕΟΝΙΛΛΗ: Μάρτυς. Αύτη, δ σθ- ζυγός της καί τα ϊπτά τέκνα της έ- ίασανίσόησαν καΐ είτα άπεκεφαλίσθη- σοτν. Παραμένουν άγνωοτα 6 τόπος και Α χρόνος τρθ μαρτύριον των. Η ΣΕΛΗΝΗ 2 Όκτωίρίου Νέα Σελήνη 10 Όκτωερίου Πρώτον τέταρτον 18 Όκτωίρίου Πβνσέληνος 25 Όκτωίριου Τελευταίον τέταρτον ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ β 49" ΛΥΣΙΣ ΗΛΙΟΥ 3 29' ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕΛΗΝΗΣ 0.36' ΛΥΣΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 11.56' Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ (ΜιτϊωροΛογικη -ΥπηρισΙα ν. α.) ΚΑΙΡΟΣ: Γενικώς βίβρνος. 'Αχλύς κατά τ*ν πρωίαν υπέρ τάς κοιλάδος. ΑΗ.ΈΛΟ1: Διάψοροι άσβενεϊς. Π«οιοχΑ Άττικής : Κοιοοβ : "Ανεμοι Θεοιιοκρασίαι πόλεων ΜΕΓΙΖΤ. ΕΛΛΧΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΙ ΛΛΕΞΧΐΟΛΙΧ ΡΟΔΟΣ ηρακλειον θεσ σαλον ι κη κορινθοσ τρ ι πολισ ΧΑΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΤΡΑΙ ΖΑΚΥΝ&ΟΣ 27ο 19ο 25ο 22ο 23ο 24ο 26ο 22ο 23ο 25ο 24ο 11ο 10ο 15ο 13ο 12ο 13ο 7ο 14ο 14ο 9ο 15ο Διάλεξις Γάλλβν καβη- γητοθ τής Ίατρικης Αυριον, 7 μ.μ., βα ομιλήση είς τ&ν «Πο*/νασοαν» 6 κοβθηιγηπης τής ·|οτρι· κης Σχολής τών Παρισίων κ. Ντέ Σέ£ μέ βίμα: «Κλινικά καί 'ΑκτινΌλογικά δεδομένα έν σχέοει μέ την έπώδυιον οιτονδυλιική» νοοολογίαν». Ή "Εκθεσις τοΰ Ζα—τείου Μεβαύριον Σάίίατον καΐ ώρ&ν 11ην ',',*1·.9* Υ'νουν τα έγκαίνια τ.ής Παν- ίλληνιου Καλλιτεχνικής Εκθέσεως είς τό Ζά—ειον, παρουο-ία τοΰ Βασιλέως καΐ τής Βασιλίσσης. Την Εκθεσιν 6ρ- γανωνει τό «Εθνικόν "ΙΒρυμίχ» ής ης. γανωνει τό «Εθνικόν Κουραμηιέδες ΑΑΜΙΑΐ: ΜΠΟΥΓΙΟΥ ΑΗ0ΤΑΤΗΣΕΜΠ0ΡΙΚΗ2 ΕΙ σ α,γ η υ ι κ α Ι Την Ιην Νοεμβριού βρχονται τμηματα είς τα Φροντιστή- οια : Κ. ΓΚΙΖΕΛΗ Όδός Πατπσίων καΐ Χέϋ- δεν 6Α. Τηλ. 84.091. Άν€βαΙνοντ€ς <|ς ίνα· ο3χοριστ€ίσθ€ διότι εζϊΆέξατε τ6 ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ϋ 0 Λ II Λ Λ Τ 0 Λ ΠοοΤόν τ<|ς Η«Ιί1ϊ1ι Ιιι·ιιιιγΙμ Ι,ΙΐηΙΐϊα. ΝοΤΙΙη«»ΐειΐ) 'ΛννλΙα*. ΜΠΙΤΙ ΙΠΙΙΗΙ ΤΟ ΓΜΗΙ10Ν 1£»ΡΤΗΜ 3 π' « ΙΙΠΤΗΤηκ Μ[ ΤΟ ΪΗΜλ ΪΤυΗΜΕΧ-«ΗΟΗΕΗ Αύλή Της 27ης Όκτωβρΐου ΑΙ Α.Α. Μ.Μ. οί Βασιλείς έΐηίαί- νοντες τού Β. Π. «Πυρπολητής» (κυ- ίερνήτης πλωτάρχης Β. Ν. Δ. Σοϋ- τζος), τη συνοδεΐί): τού Β. Π. « Λ- στιγξ» (κυίερνήτης αντιπλοίαρχος■ Β. Ν. Α. Γκιώνης), άφίκοντο την ι Την π. μ. τής σήμερον (χβές) εΙ< Πειραια έκ της περιοδείας Αυτών. — Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εδέχθη τι. μ. τόν Πρόεδρον τής Κυίερνήοεως κ. θ. Σοφούλην — Τό Σώμα των 'Ελλήνων Προσκό- πων παρήλασε τήν 4.30' μ. μ. ενώ¬ πιον της Α. Μ. τοθ Βασιλέως Γενι- υ 'ΑρχηγοΟ αυτών. -Την 6ην μ. μ. ή Α. Μ. 6 Βασι έ ί ή έπί τί 'ΕθνικΒ κου γοΟ αυτών, η 6ην μ. ή λεθς παρέστη είς •Εί ή 28 . ή λεθς παρη ς τήν έ,πί τί •ΕπίΤείω τής 28ης Όκτωίρίου πανη¬ γυρικήν συνεδρίαν τής "ΑκαδημΙας. — Είς τό Βασιλικόν γε&μα ποτρε|(α- «ήσαν ί Α. Ε. 6 πρεσίευτής τής Με· γάλης Βρετσννΐας καΐ ή Λαίδη Νόρ- τον, δ Ύπαρχηγός τοθ Βρεταννικοϋ ΑύτοκρατορικοΟ "ΐπιτελείου άντιστ,ροτ- τηγος Κέννεθ Κρώφορντ καΐ 6 Αρ- χήγδς των Βρεταννικων Στρατιωτικών Δυνάμεων έν "Ελλάδι ύποστράτηγος καΐ ή κυρία Ε. Ε. Μτόουν. (■Εκ τοϋ Μεγάλου Βα- οιλικοθ Αύλαρχείου) Διάλεξις Γάλλου καθηγητού Α0"ιον Παρασκευήν καί είς τάς 5 τό οητόγευ,μα ό Γβλλος καθηγητής Λε- ών Μ,πινέ Θά κάμη διάλεξιν είς την Γαλλικήν Σχολήν μέ Θέμα «Ή 4ργά· ^σις των (ατρικών σιποοδών είς Την ΓοινλΙαν». Ή διάλεξις οΛτή ΘΛ δββή ειδικώς διά τους φοιτητάς τής Ίατρι- κής Σχολης τού Πανειτιοτηιμΐιοο 'ΑΒτί νώ?. Κρατική Όρχήο-τρα Τήν Κυριακην καΐ ώραν 11 π.μ. δί¬ δεται είς τό θέατρον «Όλύμϊτισ» ή τα- κτική ΣυχΛίλία της Κρατίχής Όρ- ή υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. θ. Τό ί λ χήρ;, η δε Βαββγιό>ννη. Τό προγία^μα πρμ
  Ράνει τα κάτωθι ϊργα : Μπρούκνερ:
  «Συμφωνίαι αριθ. 4». Σαίν—Σάνς:
  «Κοντσέρτο γιά ·ηιό!νο αριθ. 2» οο-
  λίστ ή κ. Ρένα ΚυριακοΟ. ϊσΐν—
  Σάν : «"Ηρωιΐκό 'Εμβοηήριο».
  0X1, ΔΕΝ ΧΑΝΟΝΤΑ!
  ΤΗΣΕΑΑΛΑΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  Τό ΙστοριιΑν «ΟΧΙ» πού έδόξΐη— 4.
  κ6μα μιά φορά τό φάρο της άνθροΜΐό-
  —τος πού λίγεται "Ελλάς, σήιμερα
  κανει τίς καρδιές νά σκιρτοθν κι' ό
  νοθς γυρίζει στίς ήμέρες τοθ θριάμ-
  ίου των 'Ελλήνων. Απόψί έπίσής βά
  προψέρεται ή Φράσις : «ΟΧΙ βέν χά-
  νονται τής "ΕλλάΑος τα παιδία ιτού
  θριαμίεύουν τώρα. θί ξαναχαβροθν τή
  ζωή τους, θά ζ«ναίροϋν την εύχαρίοτη-
  σι στό γνώριμό τους κέντρο, στό πα·
  νΐλλήνιο τής Αθήνας μπάρ ΕΛΑΤΟΣ».
  ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ
  Είς τα Φροντιστήρια
  Κ. ΓΚΙΖΕΛΗ
  Την Την ΝοεμβρΓοι; άρχονται
  τα μαθηματα. Δεκτοί άπόφοι-
  τοι Γυμνασίου. Διδακτέα ΰλη
  όλόκληρος ή έν τη Άνωτάτα
  'Εμπορική διδασκομένη.
  (Συνέχιια έκ τοθ προηγούμενον!
  __ Γιατί τδν άγαπβνβ οί χωριάτες.
  Κανέ-νας δέν θέλει νά εξοντωθή δ
  Περίεργ δ ·Ε·*. Καΐ
  γιβΤί τόν άγ~δνε οί χωριάτες;
  — Γιστί τούς βοηβάϊΐ. Αν δέν η·
  τσν β Τσακιτζης. ο( χωριόηες θά π*·
  θαινσν τής πϊΐνας.
  __ Έσυ τόν Τσοκιτζή τόν ζέρεις:
  __ -Οχι. Λένε δμως, 8η εΐνι ϊνσς
  <ϊντ:σς σάν θηρίο ώς έ<κεΐ πάνω. Καί 6 οννομιλητής τού ΕΦέ Εκαμε μιά χειρονοιμία γιά νά τού δείξη τίς γινσντιβΐες διάστασις που εΐχε τό οώμα τοθ Τ—*ιτβ)Γ γ^^/Λι "Ο 'ΕΦές πό» δλίγο ν* ξεκοτρδι- στΒ στά ΥέλοιοΓ Τνγκρ<π1#<™ δίιως γιϊτΐ έκείντ, τή στιγμή **-Ρνο»°*™: νω στό άλον6 τού 6 ΡεσΛτ μπέης με ΐό σΧβί Υ«μν6. "Ακολουβοϋσαν «Ισω του~6 γ.οιΓζμιτασήβες Ιπάνω, «4 β- λογβ κΐ· *Πό π^" *:ΧΜσνχ£? αέ σαλιτιγγτές κι οί ί^"Ειά*.£<= "^ τί βπλα ττΛν Λμο. Ό κ6σμος «σρ^ κολουίούσε μέ περιέργεια την ναρί- λίτσι χωρϊς νά έκδηλώνεται. Ο Εφίς ΛΒν' ιέσα στό πλήθος καΐ προο*ά- η στό π κη Κανίνας ώς τόσο δέν μιλουοί. Καΐ 6 ;Εφένιτρβχώρησε πσροίκάτω κσΐ στά θηκε δίπλα σέΡδυό «·*
  «Υ'κιαούρηδες» δτι άιιια τι
  νω σου δέν σε πιάνει σφαιρ«. (Ση·μ
  Ό Τοθρκος προφανώς έννοουσε τί τί·
  μιρ ζύλο).
  -Δέ ίαριέσαι... λόγτα···
  — Δέν άποκλείίται κοτρντασΐμ (*
  βελφέ μου), γιατί 6 Τσάκιτζης Ιχε
  πολλούς «γκιαούρηδες» φΐλους.
  — ΜοΟ φϋχίνεται πως αυτή τη ΦΡ-
  ρά δέ θά τήν γλυτώση ό Τοακιτζης·
  — ·Λ<τό ποθ τό συυιτεραίνεις συτό; — Λενί δτι αύτός 6 μπίΐμπσσης εί- ν£ ιτολύ ίκανός. Τόν φέ«ανε έπίτηδες 4πό τδ Κάρς οπου εΐχε καταστεαε· την 1-οτνβρτασι των Κουρβων. — Έδβ εΐντ «λλο τΐρβγμ«χ. εΓ~ » —ώτος. Κ) Τσ&κιτζής δέν άστειευί- — θ* ,ϊοθμε ως τ4— αν ·α τ* ·γ« ΔΗΛΩΣΙΣ Ό ύττογεγρσμμένος Γρηγόριος Δε- «ιλέιακ. κάτοι*«κ; Μελισσίων. δηλώ 0- •ηΐυβύνως βτι κατά τήν κατοχήν άνε- μίχθην είς τ*<; διαφόρους κομμουνιστι κάς όργ*χνώσεις, νομίίων 8τι έξυπη- ρέτουν ίβνικούς σκοπούς. 4πό της α- πελΕμβερώσίως δέ καΐ έντεΰδρν άντι- >η#θεΙς δτι δρρΰν άντεθνυκώς, ούδΕ,ιιίαν
  ανάμιξιν 6χω ' ιίς αύτάς κοτί δή Λικ>·
  κη,ρύσσω αύτάς κσί τήν ψΐυδοκυΐίρνη
  σιν τοΓ> Μάρκου, διότι ίργφζονται άν-
  •Ο δηλών
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΒΕΑΕΚΟΓ
  ΤΟ ΚΡΑΣΓΓΟΥ ΝΑΚΟΥ
  Μιγάλο σούσουρο >αΙ στχδλια πολ-
  λβ μεταξύ των κρτητοπατέρων γιά τα
  νέα κρασιά τοθ ΔΗΜ. ΝΑΚΟΥ, Ιβιο-
  χτήτου τής ί.—Ι τής δβοθ Φιλολάου 2
  καΐ ΣκθΛΐυτηρίου τβίέρνας. Σήμερον
  δέ λ6γφ τού ίβνικοθ ιτανηγυρισμοθ καΐ
  τής δνομα—ικής εορτής Τού στολισβέν
  μέ τα ωραιοτέρα λουλούδια κ*κί »β
  ίθνικά χρώματα, προσφέρει Βωρεαν
  τήν δοκιμήν των κ*>ασιών τού καΐ τούς
  ωραιοτέρους υεζέδες, ήτοι ψαιρια Ρα·
  φίνας τίς ώρας. κοκορέτσι κ«Η άρνά-
  κι οούίλας γάλακτος. κακβΛιά καΐ
  γιαούρτι πρόίειο άΛί> τίς στάνΐς τού.
  «ΑΛΜΑ*
  ΤΥΠΟΥ
  ΒΙΕΗΠΗΕ
  ΚαβΙσματα
  κα
  Πολυθρόνες
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  "Εργοστοχΐιο»
  Η.ΜΟΡ1ΤΓΗ!
  6δ6ς
  Αθηνών 45
  Τηλ. 44.443
  8 αξιδιώτ
  γιά νά Βίβα,ωθή
  τόν παραικολουθοθσε
  Στό χάνι ό 'Εφές
  β τό ΡΤ>ά6υ. ΜίσοΓστό
  Οιτίίρχαν ιταρά 6υό μο
  «ου έρκότοηΤ *πό τό '
  φές διβταξε καφέ κι
  μέ τούς ταξιδιώτες.
  — 'Από τό Όβε
  έ
  , μηΤφ
  — Ποτϊ ΙεκινΛσ—
  —..Ζ,μ,ρα τί μ
  — ΕΤνι ασψοτλή
  μαβα δτι Ης ^^^
  σαν δυό καΐ τούς λήο-ιεψαν
  — "Εμείς δέν ϊΐδαμι τί—-- χ
  μβς ίΐπαν *πό τό ·Οδεμήσ?° *
  Γ?Λι?
  .^2 Ε¬
  *
  Ργόθιμϊ
  ΑΥΡΙΟΙ
  μο·'άχοι —ό
  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ:
  1. Αύτός £χει Ινα ίπάγγθιιβ 4
  νοτγκαστικής.... μονΐΐιξιδς. "
  3. "Ο χειρότερος πόλεμος („
  5. Εύίξαίτος - Τό φο>ε » ,„,
  7. Περιώνυμο<: νομοβέτης (&„,, 9. Βραχύτης λόγων (γεν.), ΚΑΘΕΤΛΣ ι 1. Νδτα - Είς των 3. ΕΙδικδν σκόιφος. 5. Αλλοίμονον Ι — 7. Άιτληοτοι είς τΛι 9. 'Ειτώνομον τοθ Α κοΐ κ»ζί. ΛΥΠΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΑΡ|*. {;, "Ο ρ ι ζ ο ν τ Ι ω ςι 1, . -ΝΟ. 3. ΤΟΥΛΙ-ΝΑΓ. ϊ. .„ ΤΙΝΗ. Τ. ΑΙΣ - ΥΓΡΟΙ. »Γ ΡΛΜΕΜΗ. Κ α β ί τ ω ς: 1. ΛΝΤΙΠΟ4Ε! 3. ΤΟΥ - ΝΛΣΟΥ. 5. ΟΛΙΓΟψγ; 7'. ΥΜΝΟΙ — ΕΑΡ. 9, ~...... Συμβωνως τω αρβρ« β Ι ι λ.(|. 1092)1*938. Έκδόται ι ΤΟΥΛΑ 1 ΛΕΒΙΔΗ, Πβλλήνη Αττικής, ΚΟ1 Χ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΖ, Ά—ένδου 33 * μηττ6ς, ΜΑΡΙΑ Σ. ΒΟΥΤΙΙΝ» ωρ. Τρικού— 144. ΤΑΣΙΛ Ε? ΒΟτ ΤΣιΝΑ, Χαρ. Τρικού— 144. ΜΛΡΙ, ΑΝΘΗ θ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ, Ποβ«τΙβϋΐ"| ΕΑΙ3ΝΗ Δ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗ, Βθβ. Β«Α γαροκτόνου 32. Διευ&ιντής ι ΠΛΖΟΣ Β. ΝΠΟ, ΓΣΗΣ, Βασιλίσσης Ζοφίας 27. Πω 1~άμινος Τυηογρβφ«1ου ι ΗΛ. ΚΑ. ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΊφικράηΗ ( ΑΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γ.Δ.Ο.Υ. ΥΠΗΡιΕΣΙΑ ΑΜΕΣΟΝ ΦΟΡΛΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΛΝ 'ΥπενθυμΙζοντες προγενεστέραν διά Των έ^ηιμφίδων πρόσκλησιν μας, Προακαλοθμεν Διά τελευταίαν φοράν τούο Ιβιοκτή τας, νομίϊς Λ δυνόίμει οΐουδηΐτοτι τί- τλου έΛμετίχλλευτάς τροχοφόρων ί,ν γένει ήτοι: Αύτοκινήτων πολυτελείαχ;, ταξί, ά^ρραίων έπιίατικών άνευ ταξι- μίτρου, τζίπ, φορτηγών, λεωφορεΐων, μοτοσυκλεττών ιπτΐηλάτων, τΕΤρατρό- χων ή διτρόχων ή έπιίατικών άμαξών, δπως προσερχόμενοι μέχρι τής 31ης Όκτωίρίου έ.ί. είς τήν καβ' ήμβς υ¬ πηρεσίαν "Αμέσων Φόρων (Τμήμα Α') δηλώσωσι τόν άριίμόν καί τό εΐδος τώ^ ών τυγχάνουσι κάτοχοι τροχοφό- ρων κ«3ί καταίάλωσι συγχρόνως τό β- ναλογοϋν αυτοίς τέλος. Μετά την παρέλευσιν τής ώς ανω¬ τέρω τοσσομέ'νης προβεσιμΐας βέλουσιν έφαρμοϊΐβ^ αυστηρώς αί υπό τοθ άρ- βρου 14 τοθ Κανονισμοϋ προίλεπόμε- ναι κυρώσεις, αΐτινες είνε ΙΟιρύταται. "Εν "Αθήναις τβ 22 Όκτωίρίου 1948 "Ο Δήμαρχος Ι. Δ. ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ Καθηγητρια ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΛΛΕΝ ή Μάννα των κοριτσιών μσς ΚΕΛΛΕΝ ή ίμττιστοσύνη των γονέων ΚΕΛΛΕΝ Τό καλύτερο έφόδιο κάθε κο- ριτσιοΰ είτε ττλουσίου είτε τττωχοϋ. Γιά τά έργαζόμενα κορίτσια εΐδικά τμηματα Τετάρτην — Σάββατον 5—7 -μ.μ. Πλατεΐα Άγίας ΕΙρήνης Π. Τηλέφωνον 24.263. ____ «δεκο» ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΓΙΑΤΙ Βσυρτοΐζοντας τό δόντ,α σας μ' ίνο ίκατοοτ6μετρβ όδοντόκρεμος Κολυνός νο.ώ&ετε όμέσώς τόν όντ.σηπίικ* όφρό πού ηαράγςται νά καΒορΐζη απολύτως τα δόντβ κοΙ νά δροοΐζη τό στόμα. Μετά ^~~ τό πλύσ,μο τΐποτε τό λ,πορό οεν μένει ο'αύτό πού νά μπο· Ρίΐ νά συγκρατηθή οτά δόν- τια τό παρσμικρό ύπόλειμμο τροφάς. €ΘΝΙΚΗ €ΟΡΤΗ €ΘΝΙΚΟΝ ΓΑΥΚΙΣΜΑ [ ΛΑΜΙΑΣ Ηπογχίογ . ΑΝΤ.; ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠ ΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ «* καί Χέϋδεν 6Α. Τηλεφ. 84.091. ΕΠΑΓΓΕΛΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ Ο «ΒΑΛΗΣ Τ ΙΧΟΑΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ 'Ανεγνωρισμένη υπό τοΰ Κράτους "ίτπουργεΐον 'Εμττορικής Ναυτιλίας) ε·
  ΑΚΡΟΠΟΛ1Γ
  Διεύθυνσις: ΝΑ*0Σ Β ΜΠΟΤΣΗΣ
  "------------ΔΙΟΝ. Β. Μ
  ΜΠΟΤΣΗΣ _____
  ΔΙΟΝ. Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  Τΐ)λίΦ«νβ! Διεύθυνσις! 20 259 —
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  28Η "ΟΚΤΟΒΡΙ ΟΥ,
  ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΚΙΚΗ
  ΥΠΟ ΖΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ
  Μέσα στη βιογραφίο: τής "Ελλη¬
  νικάς Φυλής η Ίστορία σημαδεύει
  μιρικές ήμίρομηνίες πού άποτε-
  >οΟ» σταθμους βισλογικής σημασί¬
  αν γιά την Ιδία τή Φυλη καΐ συγ¬
  χρόνως ύψηλό: κριτήρια γιά τήν εϋ-
  γένιια όλόκληρης τής Άνθρωπότη-
  τας Τέτοιες ήμερομηνίες μάς έ'δ«-
  σι ττνκνές ή περιοδοςί των Μηδι-
  κών, κατόπιν ή Βυζαντινή χιλιετη-
  ρίδα καί άργότερα τό Είκοσιένα.
  Είνε οί περιπιτώσειςττου ή Μοϊ-
  ρα τής Ελλάδος κρούει το 6αρΰ
  σήμαντρο τοΰ ττανεβνι >ΰ συναγερ-
  μού. γιά νά &ιατπστωβεϊ μπροστά
  στό θεό καΐ τοΰς Άνβρώπους πώς
  τό πολιτιστικό όπόθεμα αί (όνων,
  ■που ήρεμεΐ στό βάβος τής πανελλή-
  νιας ψυχής. δέν είνε έ'νας λόγος ά-
  δ£ΐανος_ βυτε ενα ξίπττασμα σωδι-
  νιστικοϋ νβρκισσισ-μοΰ. μόνο εΓνε
  μιά 6ύνα»τι —ου κινει σάν ενα μο-
  ναδικό ατομο τα έκατομμύρκχ των
  'Ελλήνων, καΐ τα, σττρώχνπ πρός
  ττραίυς τταράτολμες και θαυμα-
  οτές
  Κάθε φορα ποϋ γίνεται αύτό τό
  ξέσττασμα των φαλετικών άριτών,
  τό μέν "Ελληνικό Γένος ξαναδαφτΙ-
  ζΐτοι μέσα στήν αΐώνια τταράοοση
  τίκ Ίβτορίας τού. ή δέ Άνθρωπό-
  τητα ββκχγνωρίϊει την 'Ελληνική
  Φυλη σαν παντοτεινό ήγετικό σύμ-
  6ολο τής πολιτιστικής της άνοδου
  «ος την δυαδι-κήν ίδέα τής Λεφτε-
  ρΐας και τής Δικαιοσύνης.
  'Αναμε&α σ' αυτες τϊίνΐβοσμοΐ-
  —ορικές έλληνικές ήμερομηνίες, εί¬
  νε καί τούτη ή 28η Όκτςιδρίου
  τού 40, πρός την όποία Αρίζϊΐ
  ττσλι σήμεοα ή 'Ελ^6κ^|Ολ|ρτω-
  μένο της πρόσωττο,'ΙβρΡΡττ ττάρει
  οννίίδηση τής ίστοβτΤης της ά-
  ττοστολής καί τού χρέους ττού τής
  επιβάλλει ή αποστόλη αυτή.
  'Η ήμερομηνία αυτή είνε ή νεώ-
  τατη 'Ελληνικτι Ήμέρα. κατά την
  όποία ή Φυλή έφιώρησε την ταυτότ
  τητσ της; μπροστά στό θεΐο καΐ τδ
  ττανανβρώπινο κριτήριο Ή ταυτό-
  τητά της άποοείχτηκε γνήσια,
  σφραγισμένη μέ όλΐ^ τις κόκκινες
  6ούλκ των όγκον ήρώων καΐ μαρ-
  πού έπΐ τριάντα αίώνες την
  _...- ίπικυρώσει μέ τό αΐμα'Τή
  καοοιάς τους. ,
  Καλά κάνει ή 'Ελληνική Φυλή
  νά γυοιζει κοβε χρόνο σάν σημερα
  τα μάτια > πρςς τήν 'Ημέρα τής
  ^Βης τού Όχτώβρη. Διότι ή μερά
  αυτή τής άνήκει όλόκληρη Τό φώς
  της, ποΰ κατηύγασε όλόκληρη τήν
  Άνθρωττότητα, εΤνι άπό τή φλόγα
  τής ψυκης της. Μιάς ψυχ*ς ίσόρρο-
  ττης άντρίκιας καΐ δυνϊ»Της, ποΰ
  κάηκε πασίχαρη^ πάνω βτό Βωμο
  τής Θυσίας,^ γιά νά φέξη καΐ νά
  δείξιι τό δρόμο τής "Αξιοπρεπείας
  σ' όλους τούς ανθρώποκς της
  Γής.
  Πολλά ϊγραψε ή Ίστορία γιά
  _4«>ι< 'Ελληνική Μερά των Μηθικών, τοΰ Βυζαντίου και τού Είκοσιένα Πολλά εΐπι καΐ ε'γραψε γιά την 28 Οκτωδριου και ττολλά άκόμα ττρό κ«ιται νά εΐπεΐ^ και νά γράψει δταν βά ε'ρθει ή Ειρήνη ή εύλογημένη, νά ξαναστερεώσει άνάμεσα στά κοπά- δια των τρομαγμένΜν άνβρώ-ων τη χαρα τού έλιύθερου κβΐ δίκαιου Νομου, πού είνε ό άρχαιότατος Ελληνικος Νομος. Σθμερα οί ξένες αύτές φωνές δεν μάς ένδιαφέρουν. Σημερα ό- λοκληρη ή φυλη ζεΤ τή δική της Ημερα. την 2βη Όκτωδρίου, ττού είνε ενα τροτϊβιο έθνικό καί τό νόη- μα της άνεξσρτητο οττό την κοσμοι- στορικη σημασία της, είνε ενα νό- ημα άττόλυτα έθνικό ημερα κανένας ξένος δέν χω- ο*ι στόν έθνικό Ναό ττού λειτουρ- γιεται ή Φυλή. Μόνο οί μεγάλες Σκιες των προγόνων,·ο) Ιερές Σκι- ες των Ηρώων καΐ των Μαρτύρων ος μάς τταραστέκουν γύρω στά με- γάλα κενοτάφια, γύρω στοΰς άυέ- τρητους δίσκους των κολλύδων, ττού κάθε κόκκος τού σιτβριοΰ των εΤνε μιά φλογερή,,φυχή ττου ττροσεύ- χετβι κοντά μας. Προσεύχεται άό- ρ«*τΐ| και άσύλλητττη, και δοναμώ- Ν«Ι «« θελήση μας, καί στερεώ- νει τό νέριμας, νά μην τρέμει Ή 2βπ 'Οκτιοβρίου δέν βασίλε- ψε μεσρ:**Γτΐς καρδιές μας Κρα- τάει ^τώρα άχτώ χρόνια. Χρόνια Φωτιάς,^ αϊμβτ^ος καΐ δσκρύων. "0- λα αϋτά τα χρόνια ή Φυλή κράτει άλεκέδισστο τβ^φώς της 28ης Ό- κτιοβρίοκ. Θα^ίϊ κρατήο-ει ώς το τέλος, γιοτΐ ετσι έ'γιν* ττάντα, γιατί Ιίτσι θά γίνεται πάντα ώς τή συντέλεια τού Κόσμον Χαί οταν θά κλείσει τόν κύκλο αύτη ή Έλληνική Μερά, ττάλι τίθΕθνος θά γκρίζει (ττρός τό ό>
  6βσίλευτο φώς της, κάβε φορά ττού
  θά χρΕΐαστεΐ νά άνανΐώσει την ταυ-
  τότητά της τή φυλττική, την ταυ-
  τότητα τού Πολιτισμοΰ της, της
  Λεφτεριάς της καί τής, Λικοιοσύ-
  νης της ΕΤνε μιά ττηγή άττό άστέ-
  ρευτο φώς, γιά νο σντλεϊ επί χίλια
  χρόνια τό Γένος την ττεττοίθηση
  ττρος τίς μυστικες δυνάμεις τού
  κο'ι τ$|ν άσάλευτη ττίστΐϊ^—ρός τόν
  *ατό ού " '
  ό
  Χααηλώνουμε σήμιρα ιΐς άντρό-
  ς αημαΐες μας μπροστά
  8η 'Οκτωβρίον. Ή ψιτχη μας
  τα άνδρεΐα παλληκάρια,
  καί τοΰς μάρτι>ρας της
  ίϊ^(ς Ή ψιτχή μοις γονατίζει
  μπροστά στούς Ιερούς λαδωμένους
  μας^ μπροστά στούς 'ΕβνικούςΆ-
  ναττήρους μας, ττού εδωσαν τα νεα-
  *ικά τους ττόδια, γιά νά σταθεΐ δρ-
  θια ή 'Ελ^άδα, πού εδωσαν τα δυ-
  νατά^ους χέρια, γιά νά κροτήσει
  τάεΜ>πλο τής αμύνης της ή 'Ελλά-
  ηΐίχρα δς τταραμερίσουν οί ξέ-
  νοι. αύτοι ιτού μάς άγαττοΰν κβί
  αύτοι πού μάς συκοφαντοθν, αύτοι
  πού μάς βοηθόΰν καΐ ούτοι πού
  γραφονν μέ τό αΤμα μας πολιτικά
  βόκίνια Ας παραμερίσουν κ«χί οί
  ΊΐΌθβότες, και οί όλιγότπστοι, καί
  ο! ττονηροΐ, κοί οί έτπτηβιιοι, και
  οί ανανδροι, καί οί συνοδοιττόροι
  τού ίχθροΰ, και οί ούδέτεροι.
  «Και μονόχα ος άχλουθάνε
  δσοι έπράξανε λαμττρά».
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ
  Στρο-ιωτικόν τμημα χαΐ άναπτηροι τού
  ΝΕΟΝ ΒΥΜλ ΤΟΥ ΗΓΡΥΜΕΝΟΥ ΑΕΤΙΟΥ ΓΚΟΥΤΕΛΑ
  ΚΑΤΕΣΠΑΤΑΛΗΣΕ ΤΑ &Υ0 ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ
  ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΜΗ ΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΚΑΛΟΓΡΗΑ!
  Η ΤΡΒΓΩΔΙγΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΜΕΙΛΣ ΥΦΗΠΤΗ.·ιΊ ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣ ΤΑ '
  ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΜΟΣ.-Γ.ΦΕΓΙΤΗΣ ΜΕΣΑ 2Τ0 ΣΠΐΤΙ.-ΤΑ ΜΕΤΑ-
  ' ΞΩΤΑ ΤΟΥ Κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ.-ΠΩΣ ΕΦΥΛΑΣΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΜ Β0ΊΚΛΗ
  ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
  Στήν άρχή της όδοθ Θεμιστο-
  κλέους, έξω άπο τό φαρμακείον
  Γαρυφαλιδου, μιά μαυροφορεμένη
  γυναικα στέκεται καΐ πουλάει κου-
  λούρια καί σάντουιτς. Τό μαγαζί
  της εΤνε φορητό καϊ τα κεφάλαιά
  της μερικές χιλιάδες δραχμές. Ό-
  νομάζεται Σόφια χήρα^Τηνιακοϋ
  καΐ κάθεται κοντά στόν Άγιο Έ-
  λευθέριο μαζΐ μέ την γρηά μητέρα
  της. Στό σπίτι της φιλοξενεΐ ση¬
  μερα καΐ την άδελφή της, την Άγ-
  γενική 'Υφαντη, πού τώρα άποκα-
  λιηττεται ότι είνε ενα από τα πρώ-
  τα καΐ τραγικά ΘΟματα τού διαβο¬
  ήτου πλέον σκανδαλοποιοΰ ιΊγου-
  μένου καΐ διαχειριστοθ της Μονης
  τής Βαρνσκώδης Άετίου Γκουτέ-
  λα. Άλλοτε ή οΐκογένεια αυτή, έ-
  δώ καΐ μερικά νρόνια, ή"ταν ττλου-
  σ!α ΕΤχαν τόν τρόπο τους. Ζούσαν
  εύτυχκτμένες ή Σόφια, ή Αγγελι¬
  κή κι ό Αηιιοσθέντκ, ό αδελφάς
  των. Ή μητέρα τους μιά θεοφοβού-
  μενη γυναίκα άνήκει σέ οίκογένεια
  μέ παληά Ιερατική παράδοσι. Κα¬
  τήγετο άπό τό Λιδωρίκι. Ό £νας
  αδελφάς της είνε ηγούμενος τής
  Μονής Λιτοχωρίου, ό αλλος τΥ/ού-
  μενος στό "Αγιον "Ορος καΐ τα δλ-
  λα δυό άδέλφια της είνε άρχιμαν-
  δρΐται.
  Την τραγική Ιστορία της, μάς
  την άφηγηθη μέ κάθε λετττουιέρεια
  ή δυστυχισ-μένη μητέρα Ελένη Ύ-
  φαντη, πού τώρα στό τέλος της ζω-
  ης της εΤνε καταδικασμένη ν' αντι¬
  μετωπίζη ένα Ίτλήθος οΓκονομικές
  στενοχώριες καΐ να £η σ' ίνα δω-
  μάτιο έκείνη πού εΤχε όλόκληρη πε-
  ριουσία.
  Ό Άέτιος Ξηροποταμιανός τ|-
  ταν κι' ή άφορμή νά διασπαθισθή
  δλόκληρη ή ττεριουσία της καί να
  Φαγωθοϋν δυό ττροικώα σττίτια,
  ροΰχα, επιττλα, τα πάντα!...
  — Τόν «Τχα τόν «εύλογημίνο»,
  ΠΕΡ1 ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΗΠΑΤΗΣΕ
  ΤΑ 4 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΤΑ ΠΔΡΑΙΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΔΛΙΝΩΔΙΑ
  Πο!> ολίγων μηνών, 6
  Ιυντονισμοΰ απέστειλεν ίνα ·■ -
  -.. .^ /ΓνΕτοχικα Ταμεια Στρατου,
  Αεροτοριθς και Δημοσιων
  / τα όποϊα έκαλει νά: ανα-
  Λ>Λ»^ν'μιαν νεαν επιχείρησιν «μετα*-
  λευσεως οημαντικοθ &νικου προΐ&ντχκ-.
  των σπόγγων, των οποίων «) ™<»Ρ°ίΥ™· -" μετα την προσαρτησιν ττ.ςΔωδεκα υ η**η κ<"α 10θη ΤΛ -Μ % _ Τ&μεΐα απήντησαν άρνητ,κως είς την χυ»ίρντ»τι*ήν πρότασιν. . Ό λσνος της αρνήσεως είνε ότι τα «ετογικά Ταμεια Εχουν κακήν πείραν των υικκτχεσεων τοθ Κρατους. Διότι τό Κράτος ήβετησε καταφωρως τάς ο- τοσχεσεις τού εις δ,τι αφορα μίαν άλ¬ λην εθνικήν επιχείρησιν των Μ"°Χ'" κων Ταμείων: την Ιδρυσιν της Εται- ριος Άεροπορικών συγκοινωνιων « Ε·*- Είχομεν γράψει «αι ιτρδ καιροθ διά τ6 ζίτημα τουτο. ·Εγράφαμεν, δτι ■Ετα^,ηαμ δια V . _άντ<χποκΡι5η είς τάς της ήεροπορικής ^Υ* οί νβ εΐβσγαγη τρ.α ινώ 6ί κατωρβωοε μακροτατην ρη κα ινώ 6ί κατωρβωοε μ μ «αί εΐίΐ—νόν προ—σβειθν να εύρη κα τσνόησ,ν άπ6 την Μομισματιχην Επι¬ τώ ο- τροπην, δέν ευρίσκει τοιαύτην υπουργείον 'Εθνικής ΟΙκονομιας ■ηοιον παρελκυει συστηματικώς κ·»1"·"· ς την έκδοσιν τής αδείας εΐσαγω- άντιμετω- νεα πιμως Παρόμοιον πίσει καΐ Α έτέ ταιρια, * ΤΑΕ, ., ... πωρήβη επί μαικρόν, κατώρθωσε .· οττγάγη «υιτό διαμετακόμισιν» τ<* της άεροσκαφη καΐ ηόίησεν ούτω τόν ιξοπλισμόν της καΐ έ.πεξ.έτρινε τάς ερ¬ γασίας της Και ή μέν ΤΑ,Ε έττέτυχε τουτο, κατ' άγνωστον τρόπον καΐ χά¬ ρις εις την προσαρμοστι*ότητα καΙ( το ευελιγκτον πνευμα που χά τό Ιδιωτικόν κεψάλαιον, ή όμως, Οποχρεομένη να κινηται μ* . νόμον και τό ευαγγέλιον, ταλα^ωρει- ται ά-τό τό Κράτος και δικαιως πά ροπονειται. Βι&Τι 6ίν δύναται νί ; τόν προορισμόν της οεις της πελατειας της. παραπονείται διότι τό Κράτος Λμε-λεϊ τάς υπ<ννοΓ- του πρός τάς οικογενείας τη δι ωσε^ τού πρώς τ*ς οικογς *ξιωματικ&ν καΐ των υπαλ,ληλων τού ότι άρνείται την υποοτηριςΐν τοι τΐρος τά« 500 000 των ησφ?· λίσΐενων Λτόνων καΐ - δπερ ήέικω χειροτερον - παρα*αΙν€ΐ ""τ*"^1!0 ϊχίσε^τίς οποίας ϊδωκεν είς τα Μ τίχικ ύηό τοθ Κράτος Λμί^ς,Ι"^
  VI
  β-λευθίρωσιν -Η έντολή ^έδ^Ί, *;'
  την Έ&νικήν Τράπεζαν, ή όποία δμω
  κορ€ίλκυσε τ* ζήιημα επί μακρόν _Τ< Μιτοχικβ Ταμεια, ^ρωτ<>στατουντ«
  τοθ τοιούτου της ·Λεροπορίας, απτεφα-
  σισαν να δράσουν αηΐ> κοινου δι» τη
  ίιαρκή και αρτίαν οργάνωσιν χθθ κ/
  6ου των άΐροπορικώ ονγκοινωνιων
  βεσαν δέ τάς προθέσεις των υπ_ 6ψι
  των έκάοτοτε αρμοδίων μελων της ι
  «ερνήσεως Πρέιτει δέ ν* όμολογη*
  «τι σονηντττο»ν πλήρη κατανόησιν και
  ίνβόρρυνοιν διά την περαιτέρω συνέχ
  «Ίν της ττροσπαβεΐας των.
  •Επι τη^αοει δί των ίνβαρρυνσεω>
  τούτων, ϊλα*ον μερος είς Τ*ς διαπρα
  Μ·—κχτΕΐς της 'Ββνικής Τραΐπέζηο με
  τ ω ·Α ΐ "Λνγλ«ν Π
  ς ης
  τα των ·ΑμΐΛΐ>αν»ν
  ραΐζηο μ
  Λνγλ«ν> Π
  ολούθηοβν την κατευβονσιν τήν Λποί-
  αν εχάραξε τό υπουργείον της Άερο
  πορΐας, κατόπιν ομοφωνίας τού ύΐτουρ-
  γικοΰ Συμϊουλιου και προε&ησαν τον
  Μάϊον τού 1941 είς την Ιδρυσιν τηί
  •Εταιριας, *) οποια πβρέμεινε κατα
  π/νειοψηΦίαν έλληνική και πρόθυμος νά
  εθή είς την διάθεσιν τής πατρίδος δι
  ιανδήποτε ουγκοινωνιακήν ·η ΟλΛης
  φυοεως ίθνικήν χρήσιν.
  Δια την Ιδρυσ1ν τής 'Εταιρίας, ε¬
  χρειάσθησαν μακροχρόνιοι διιαηραγμα-
  ευσεΐς μέ την Κυ6ερνησιν. Γυνεκρο
  τηβη εΐδική συσκεψις 6πό την ,προε-
  6ρΙαν τοθ τότε πρω0οποι>ργου κ. Μα-
  είς ήν ουμιιετέσχον οί άντιβιρόε
  ή Κίρήσεως α1 οί Οπουρ-
  ΕΙμου, είς ήν ουμιιετέσχον οί ρ
  δροι τής Κυίερνήσεως κα1 οί Οπουρ-
  ϊ "Εσωτερικήν ·Εξωτερικών Ναυτ[
  της
  ής ς κ
  γοϊ "Εσωτερικήν, ·Εξωτερικών,
  κων, 'Εθνικής ΟΙκονομίας, Άεροπο(>ι
  ας Γτρατιωτικών, 6 διοικητης
  Εθνικής Τρα,πέζης καΐ οί ^
  των Μετοχικων Ταμείων κοί καθ_ η
  βνεννωρισβη δτι τα τελευταία ταυτα
  έν σομπρώίει, εχουν ά δί
  λλ ΐ Ικσό
  λευταία ,
  πάν διχαίωμα,
  λβ η
  έν σομπρώίει, εχουν πάν διχαίωμα,
  αλλα καΐ Ικσνότητβ ν* άναλαβουν την
  όργάνωοιν των έναερίων συγκοινωνιών
  της χώρας -Υπεγράφη δέ επί πλέον,
  ϊήί ΓΪηνΜοιΜου 1947, ίασική συμ-
  φωνια, τής οποίας τώ κείμενον έχομεν
  ύ«· όψει καΐ ή όποία έκψράζει κατ' ά-
  Ειοβρηνητον τρόπον την παλινωδίαν
  ίοθ Κράτους. Ή σι>μ*ωνια, φέρει, «ε-
  τθ^υ άλλων, τάς υπογραφώς των τότε
  Ο^υργών -Αεροπορίας και_ Εβνικής
  ΟΙκονομΙας και τοθ διοικητου της Ε¬
  ή Τέζης όρίζε, δέ τα εξής:
  τόν σκοΐΑν τούτον
  της οποίας
  ΟΙκονομΙας κα
  θνικής Τραπέζης
  βά Ιδροβη πρ
  άε,^ίορΐκων ουγκοινωνιων
  δεκαετοθς διαρκείας δια την
  αν^ άεροπορικών μεταφορων
  ταχυδρομείου κα1 έμπορευμά
  'τακτικών ή έκτάκτων δρομο
  έσωτερικοθ κ&Ι ίζωτβρικοθ, Κια νά ά-
  ποδειζουν έμπράκτως δτι δύνανται νά
  έξΐΛτηρετησουν τάς έναερίους ονγκοι
  νωνιας επι κοινή ωφελείς:. 'όρμωμενα
  δέ 4π6 τάς κυβερνητικάς υποσχέσεις,
  ζητούν την συνδρομήν τοϋ Κρατους,
  πρός παροχήν των αναγκαιων μέσων
  διά την πραγμστο—Ιησιν τοθ έβνι,κοΰ
  καΐ κοινωνικου σκοποϋ των. θεωροϋν
  την επιχείρησιν των, ώς δημόσιον ορ¬
  γανισμόν, ώς μηχονισμόν εβνικής χαί
  κοινωνικάς ωφελείας, ό οποίος, λόγω
  τής φύσεως τού, πρέτιει να διοικήται
  υπό πρόσωπον τής απολύτου έμπιστο
  συνης ^οΰ Κρατους καΐ ίγνωσμένου έ-
  θνυκοθ φρονηματος, δεβομένου δτι τα
  άεροσκάφη δ«ν μιταφερουν μόνον επι¬
  βάτας καί έμττορευματα, άλλά μεταφέ
  ρουν και τό γόητρόν τοθ ' Εβνους, κηι
  τάν πολιτισμόν τού, παρέχουν δέ επί
  πλέον καΐ μίαν εγγύησιν βι' αοηλον
  μελλοντικήν εθνικήν ανάγκην—είνε δή
  λαδή ταυτοχρόνως καΐ δπλσν!
  α παράπονα
  χ μ, άφοθ μάίλι-
  στα τόσον συχνά τα σκέπτεται κ»χΙ τα
  ϋπολογίζει δταν πρόκειται νά χρειασίτ)
  τα κεφάλαιά των, τήν πείραν των και
  τό όργανωτικόν των πνεΰμα δι* αλ-
  λους έβνικους καΐ οΐκονομΐικοΰς
  πους ΟΙ σεμνοΐ στρατιώται καΐ
  τηρητικοΐ νοι.κοχυραιοι που διο^κοθν τα
  Μετοχιχα Ταμεϊα «αί την αεροπορική'
  επιχείρησιν, ποτισιμένοι μέχρι μυελοί
  από πολεμικήν καΐ κοινωνικήν άρετή
  —τα στήβη_ των είνε πλήρη χρυσώ
  χαί άργυρων πσρασήιμων — δέν ΘΛ εί¬
  χον καμμίαν διάθεσιν νά συμΐιίτχσθοΰν
  μέ τό πνεΰμα των πορασκηνιων. Φροι.
  ροθν αγρύπνως την περιουσίαν των με·
  τόχων καΐ των ήσφαλυομένων, άσφαλ
  ζουν τα διαθέσψά των «αί λυπο0ντΒ(ΐ
  μόνον διότι δέν Τ>μπκ>ροϋν νά έπεκτεί
  νουν τάς εργασίας των καΐ νά δώσουι
  είς τόν τόπον τήν 4εροπ<^ικήν συγκοι νωνίαν, τής οποίας τόσον έχδήλως αί. σίανεται την άνοογκην. ΙΩ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Τ(ι Κράτος άς προσέ<)] των Μετοχικήν Ταμείων, ό ά έ Καίαλλας καί Κομοτινήο μέ έπΐκτώσείκ επί πάσης αλλης έας συμφωνί δ7κοαωμα έπΐκτώσείκ 6δοΟ κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας». Μί ίάριν αύτάς τάς ρητάς κσΐ γ γρα ήν^πν.θαλψιν των ^1ιςωςτή6έμ|Ιωροϋν έαυτά μειονεκτονν ϊα ^-έναντι τοθ Ιδ,ωτικοΟ ^^9^ οχι λόγω ύηβιτιότητός Λω^*^α.>(*·
  γω τής εμπιστοσύνην την όποίο- βδω
  καν είς τάς αλλεπαλλήλους
  κχχς ϋποσχέσεις.
  Πολλάς Φοράς Απετάθησαν καΐ *πο-
  τείνονται είς τό κρατος ""ι.'" *
  δτι ίχουν τ<> δικαιωμβ - καθ*- Ο νομι
  κά
  κα ηρό^^ δημοσιου δ^α,
  έκ ?οΟ «ράτους ίξαρτωμενα-ν*
  σουν την παραχώρησιν καΐ εις
  σκο-
  συν-
  μάς λέγει, τέσσερα όλόκληραχρό-
  νια στό σττίτι μου' ΕΤχε μαθήτριά
  ου στό Κατηχητικό ΣχολεΤο την
  ιόοη μου Αγγελική. Τό κορίτσι
  Ή Αγγελική Ύφβντη. Την έττι'·*
  βυμία της νά γίνη μοναχή έξεμε·
  ταλλεύθη ό Άέτιος διά νά την
  καταστρέψη καί οΐκονομικώς.
  μου ίταν θεοφοβούμενο. "Ετρεχε
  στΐς έκκλησίες, στά κηρύγματα, δ-
  που μποροϋσε ν' ακούση δυό λόγια
  τοΰ Θεοϋ. "Ετσι γνώρισε τόν Άέ-
  τιο ττού ήταν κι' ή άφορμή της δυσ¬
  τυχίας μας. *Ηρθε <ττό σπίτι καί κό δέν δάζαμε ποτέ στό νού μας. Τόν πλέναμε, τόν ντύναμε, τού δί- ναμε χαρτζιλίκι και κάναμε 6'λες τις έπιθυμίες του./Ο,τι κι' αν έλε- γε ό^ Άέτιος ίταθ γιά μάς διατα- γή.^ "Αλλωστε φα ι νόταν άνθρωττος πού εΤχε τα μέσα. Ό Μητροπολ!- της Λε6αδε!ας Πολύκαρττος ίταν Φΐλος τού "Ηξερε κόσμο κα! κό¬ σμον. "Ετσι μιά καΐ τό κορίτσι μας ή Άγγελικούλα μας ήθελε νά γίνη καλογρηά λογαριάζαμε δττώς εΤχε υποσχεθή ότι θά την 6οηθοΰ- σε ό Άέτιος!... ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ _"Ετσι, σ' αυτή τήν κατάστασι μάς ευρήκε, συνεχίζει ή Ελένη 'Υ- Φαντή, ή κήρυξις τοΰ πολέμου. Ό Άέτιος ούτος Φαινόταν δτι άνησυ- χοΰσε «ΕΤνε καιρός, μάς δήλωσε, νώ πουλήσουμε 8 τι εχρυιιε και δέν έ- χουμε καΐ νά πάμε νά άνοίξουμε ϊ- νο μοναστήρι. Την Αγγελική ττού εΤνε θεοφοδούμενη καΐ διαβασμένη θά τήν κάνω τν,γουμένη!». Άπό λόγο σέ λόγο, άττό συζή- τησι σέ συζήτησι τ' άποφασίσαμε τέλος. Πουλήσαυ,ε τώ σπίτια, ττου- λήσαμε τα ροΰχα και τα Ιπι- ττλα, βγηκαμε στό δρόμο σχεδόν, μά τό ταξίδι άνεδάλλετο διαρκώς θύτε αύτός γινόταν καλόγερος οΰ- τε ή κόρη μου ήγουμένισσα κι' έ- γώ δρχισα νσ £χω μεγάλες οΐκονο- μικές στενοχώοιες. Ό γυιός μου πήρε τα μάτια τού, £φυγε, τταν- τρεύτηκε κι' άπόκτησε τρία τταιδιά ποΰτά έ'χει καΐ^ ζοϋνε σόμερα σ' έ¬ να ϋττόγειο έκεΐ κοντά στόν Άγιο ΝικόλαοΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑ2Ι Μά τού Άέτιου δέν τοθ κοιγό- τανε καρφί. "Οταν μάς ϊβλεπε νά κλαίμε θύμωνε καΐ ττολλές φορές μ' ίβριζε καϊ μ' άπειλοΰσε. "Εχα- νε δτι ηθελεαύτός μέσα στό σττί- τι. Μιά ήμέρα μάς έγκατέλειψε φτωχές και δυστυχισμένες στό ί- λεος τήΓ τύχης μας, ξεχνώντας τίς ΰττοσχέσεις τού και τίς έτπσημες δηλώσεις ττού εΤχε κάνει στήν "Αγ¬ γελική. *Ηταν τυχερός ανθρωττος. Όλοι τόν βοηθοΰσαν. Ό βιομή- χανος Δημ. Ναθαναήλ —ού ^εΤνε καΐ έττίτροττος της έκκλησίας τοΰ Άγίου "Ελευθερίου, χωρίς νά Εέρη φιοσικύ τα ίργα τού τόν ββηθοΰσε. Τού I- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ__ΦΥΜΑΤΙ ΒΣΕΟΙ ΑΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΗ Η Α- ΣΘΕΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩ¬ ΠΗΝ ΚΑΤΑ 80 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ. ΕΙνε δυνατόν νά μειωθη ή διάδο- ι$ τής φυματιώσεως μεταζυ των παι- διων τίς Ευρωπης; "Ο 'Αμερικανός δωρ Χένρυ Χελμχολ, διευθύνων συμ- Ιουλος τού Αμερικανικόν Ταμείου 'Ε- πειγουσης Βοηθείας των Παιδιών, 6 ό· ποίος είνε αυθεντία τής παιδιατρικής, ϋστερα άπό ενός έτους παραμονήν τού είς την Ευρωπην, άποφαίνεται 6τι εί νί δυνατή κατά 80%, Ή ίε&αίωσις αυτή τοθ δόκτορος Χέλμχολ ίασίζεται είς τό άποτέλεσμα τής εκστρατείας μαζικοΰ έμίολιασμοθ ήτις διεξάγεται ύπΐ> την διεύθυνσιν τοθ
  Ταμείου. Είνε τό μεγαλύτερον σχέδιον
  αΰτοθ τού εϊδους έξ δσων άνεληφθη-
  σαν μέχρι τοΰδε, μετέ,χουν δέ Βυτοϋ
  τωρα ή άναμένεται νά συμμετάσχουν
  ή Τσεχοσλοβακία, ή Φινλανδία, ή θύγ
  γαρια, ή Πολωνία, ή Γιουγκοσλαυία,
  ή Άλίανία, ή Αυστρία, Λ Βουλγαρία,
  ή Ελλάς καΐ ή Ιταλία
  Ό Χέλμχολ τονίζει δτι ή ίπιδίωζις
  τής έκστρίατείας των ·Ηνωμένων "Ε¬
  θνών είνε νά έμίολιασθοϋν ίπαντα τα
  άτομα ήλικίας κάτω των 20 έτών, τα
  όποια δέν ϊχουν μολυνθή διά φυματιω
  σεως, σχεδιάζεται δέ νά έζετασθοϋν
  μέχρι το0 τέλους τοθ 1949 50.000 000
  παιδία καί ϊφηίοι.
  Τό κυρίον δπλον, τό οποίον χρησι
  μοποιεΐτβτι είς τόν προληπτικόν πόλε¬
  μον είνε τό έ.μίόλιον τ* γνωστόν μέ
  τα άρχικα Β. ς. (}. τόν Χέλμχολ,
  ό οποίος διευβύνει τό παιδιατρικον
  τμήμα τής φημισμένης είς τάς Ήνω.
  Πολιτείας Κλινικής Μαγκο, δ έμίολια·
  σμ«ς διά τοθ Β ζ".Ο. παρέχει προφυλα
  ξιν «έκ τής φυσικάς μολυνσεως μέχρις
  ενός σημαντικοθ άριθμοϋ διά τρία ϊως
  πέντε ετη».
  Ή"άδελφή της Άγγελικής, 6ύματος τοθ Άετίοι», Σόφια χήρο
  Τηνιακιοΰ ττωλεί σήμερον κουλούρια διά νά συντηρη τήν άλλοτε
  ττλουσίαν οικογένειαν της.
  τόν φιλοξενήσαμε. Τόν θεωρούσα
  «άγιο» άνθρωπο καί τοΰ φιλούσαμε
  τό χέρι. 'Η κόρη μου τόν κύτταζε
  στά μάτια καΐ κρεμόταν_ άπό τα
  χείλη τού Τής καλλιεργοΰσε μέσρ
  της την έπιθυμία πού εΤχε νά γί¬
  νη μοναχή, άλλά δέν παρέλειπε νά
  την κάνη νά άμαρτάνη γιά νά δο¬
  κιμάση κατόπι την εϋχαρίστησι
  της συγγνώμης καΐ τής μετανοΐας „
  Ό γυιός μου ττού έ'δλεπε δλ' αύτά
  τα πράγματα στενοχωριότανε :
  «Μάννα, μού ελεγε, δέν μοϋ άρέ-
  σει ούτος ό «άγιος». 'Εζω άκοθω
  Ινα σωρό πράγματα γι' αυτόν! Τί
  θά γίνουμε;
  κρπ; ».
  Ποϋ &α εύρουμε &-
  Μά έμεΐς κάναμε ΰττομονή. Κα-
  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΖ ΙΤΙΧΟΣ
  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΤΟΥ Γ. ΔΘΑΝΔ
  'Άρμοττ' δν σοθ >€ίττουν κβΐ κονόνια,
  σού ττερσεύει ή πίστη κι' ή καρδιά!
  Τρείς χιλιάδες ίνδοξα δλα χρόνια
  Τή χρυσή σου άγιάζουν Λιυτεριά.
  Κι' είναι κάβε χρόνος, κάθ' αΐωνας
  ενα στΐφος" αυλο, ένας στρατός.
  "Ανισος στά οτίδερα ό αγώνας,
  ανισος καί στά δπλα τού φωτός.*
  Μέ το αστραφτερο σου όπλίσου δίΐΜιο»
  χτύητισε τή δία θαρρετή.
  Κάλλιο ναχης θάνατον άντρίκιβ
  τταρά ναζηες δίχως όρετή!
  Μά, γλυκειά μου 'Ελλάδβ, δέν -ιβαίνεΐί,
  οττως δέν έττέθανες ττοτέ!
  Ζής αΐώνια κι' δλους άνασταινεις
  οταν ξαναλές «Μολών Λαβέ!»
  Γ. ΑΘΑΝΑΣ
  στελνε άπό τό έργοστάσιο Οφά-
  σματα κι' ό Άέτιος ήταν πάντα
  βουτηγμένος στό μετάξι! Ό Θεός
  δς τόν κρίνη γιά τα σφάλματα που
  εκανε... Μιά φορά ή κόρη μου τού
  έκανε μήνυσι έπΐ άττάτη. Ήρθε
  στό σπίτι, χάλασε τόν κόσμο, μάς
  ήπείλησε δτι θά μάς σκοτώση 8-
  λους κι' άναγκασθήκαμε νά άπο-
  σύρουμε τήν μήνυσι. Μά τα έργα
  τού συνεχίσθηκαν γιατϊ £χει άν-
  θρώπους ττου τόν προστατεύουν>.
  Ή Αγγελική Ύφαντη ήταν φι-
  λενάδα μέ την Άργυρούλα, ^ή
  γυναικα ποΰ παντρεύθηκε. Ό Αέ¬
  τιος τήν παρουσίαζε γιά έξαδέλφη
  τού καΐ την εφερνε μαζί τού 'στό
  σπ!τι τοΰ βιομηχάνου. Σεμνή, ντρο
  παλή αυτή ή δυστυχισμένη νέα,
  κινοΰσε την συμπάθεια γιατΐ £κρυ-
  6ε δαθειά μέσα στήν ψυχή της τό
  φοδερό δράμα της. > Μιά ήμέρα ί
  κ. ζυξής εΐπε στόν Άέτιρ:
  — Δέν ταιριάίουμε νά παντρέ·
  ψουμε τήν Άγγελικούλα μέ τόι
  μεγάλο νού γυιό; ΕΤνε σεμνό κο·
  ρίτσι καΐ τό έκτιμώ πολύ ..
  —<- Μπδ, αδύνατον! Αΰτίι δέ1 μττορεΐ νά γίνη, διεμαρτυρήθη ^ Άέτιος. Ξέρω έγώ ττοϋ εΤνε 6 νούς της1 Αυτή θέλει νά γίνη καλό- γρηα'... Καί δέν δέχθηκε καμμιά συζητη <τι πάνο σ' αυτή την ίτττόθεσι γιά την Άγγελικούλα. ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Τα σκάνδαλοτ δμως τού Άέτιου δέν σταματοΰν έδώ. Στήν οδόν Άντ. Σήφακα 10 κάθεται ή κ. Βοικλή Ή κόρη της είνε γυναίκα τοΰ καθηγητού τής Θεολογίας κα έφέδρου άξιωματικοΰ Ιω Παττα γεωργίου καΐ έΕαδέλφου τού επι· σκόπου 'Εδέσσης Παντελεήμονος Ό γαμπρός της %στή μάχη της Καληφιότης έκεΐ πού έσκοτώθηκε άντισυνταγματάρχης Λουμάκης αίχμαλωτ!σθηκ€ αττό τοΰς συμμο· ρϊτες τοΰ Μάρκου και σημερα ά- 3-------------1 Βλ&€ οελίδα Πλγκοσμια Νελ * Ό γηραιότ«ρος ανβρωαος τί|ς Κ ι νας έωρτασΐ κατ' αυτάς την 140ή επέτειον των γενεθλίων τού, παίου σία έπτά νενεών άιτογόνων τού. Ό γέρων είνε ποιμήν. Όνομάζεται Κέ Ζουνκ καΐ διαμενει είς τή επαρχίαν τοΰ ΣΙ Κιάνγκ. "Εχει καλώς είς τήν υγείαν τού καίτοι β<αδ1<ει τ§ βοηθεία ραβδου. * Είς τό Μοϋνσε τής Ί^βιάνας, μία Υίαρά. γννη, 23 έτών, ηυτοκτόνησε χθές «διότι ουδείς την ήγά<—». Ή Ρουθ Μουο είχε βαρος 200 χιλιο- γ Γχμμων κσι έοεησε νά χρησιμοποιή οαΖν 7 αοτυνομικοι δια ά την 0ε- σουν είς το νοσο*χομ£ΐο>κον φορεΐον,
  τό οποίον την μετέφερεν είς τώ νοοο
  κομειον δτκχϋ «αί απέθανεν.
  * Είς τό Φόλζτον τής -Αγγλίας Ι
  φθασεν ή Κα Ραχήλ Ντεράνζ, ή ό¬
  ποια <ϋ»<εχωρτ)οε εκ Παρισίων την ρελβ',υοαν έ^δομάδα μέ τό μόνιτοπόν της διά νά επισκεφθή τό Λονδίνον Ή Κα Ντετάνζ έ-πέβ'η χθές τοθ μο νι—ου της, όπερ έχει ηλικίαν 40 ϊως 50 έτών καΐ συρεται υπό Ιππου ήλι «Ιας 8 έτών διά νά συνβχϋση την πό ρειαν της πρός την αγγλικην πρω¬ τεύουσαν. 'Η Κα Ντεράνζ έλπίζει νά φθάσΐ) είς Λονδινον σήμερον Πέμ¬ πτην. 'Η"Μτερανς, ή όποια βά επι σκεφθή φιλικάς οικογενείας έν Λοι< δίνω, έχει φόβόυς τινάς λόγω τής μεγαλης κινήσεως, ή όποία παρα· ρεϊααι είς τάς όδους τοϋ ΛοΜδινου. Α Τέσοαρες γυναϋκϊς χαί Ιν μικρόν παιδίον εφονεα3ηβαν έκ τής χσταρ- ρευσεως ιθίχου οταν κεραυνός £πλη £,ε τήν έκκλτ>σιαν ΠοιΒιζιόλε Μ τί Μο
  λιάνο, Κίΐμένην πλι>σίον τοθ Τίβ"'
  τζιο τής Βενιτίας καθ" ήν στιγιμήν
  έντός αυτής έψαλλετο βκρώσιμος α-
  κολονθία.
  ·3( Κροτ. ίον τό &—ίον πιστεύεται βτι
  θα άποδειίη δτι ό πιθηικθ€ΐδής πρό-
  γονος τοΰ άΜρωηου ήΥκΧΐ-σε να άνα·
  πτυσση άνθρωπι«ς Ιδιοτητας ένωρι
  τερον Γ| όσον γενικώς πιστευεται 0-
  πό τής έπιστήμης, προχεααι νά στα
  λή άεροποί ικώς άπό τό ΓίαΊρόιμπι
  είς τό Λον6ιο κατά τό τέλος της
  τυχούσης εβδομάδος. Τό κρανίον
  ανευρέθη υπό τοθ δόκτορος Λ. Λήκυ
  τής Παναφρυκανικιης ' Ενώσεως επί
  π οθστορικων θεμάτων, είς τήν λί¬
  μνην Β ικτωριαΛ.
  * Ή άστυνομία τΐής 'Αιμιβίρ—ς προ
  σπαθΐϊ νά άνευρη δύο ξβνους κατά
  πάσαν πιθανότητα Πολωνους ύπηικό-
  ους, οί όποϊοι ήγόραΐσαν άδόιμαντας
  ά^ιας 1.500.000 βελγικών φραγκων
  άπο άδαμαντοπωλήν τής Βελγιικής πό
  λεως, ττληρωσαντες μέ κΐβδηλα αμκ< ρΐΛαι ικα δολλαρια. Ίί Ό Βασιλεύς Φρ€ΐθ€ρΐκος κσΛ ή Βασιλισσα Ίνγκριντ της Δανίας, β- νε.μιχβ·ΐ(σαν μέ τό πλήθος διά νά πα- ροηκολοΰθήσουν τήν έπιοημον διάβα οιν τού Βασιλέως Γεωργίου καί τής Βασιλίοοης 'ΕλιοάιΒίΤ έκ των οδών *ατά τήιν μετάβασιν των είς τήν Βου¬ λήν, τής οποίας έ—ι ελήφθησαν χθέο αι εργασίαι. Ό Βασιλεύς Φρ€ΐδ£< «ος είχεν έικφράσει την έηιθιυιμίαν 6 πως, ως άπλοϋς άνθρω—ς ίδη τήν μεγαλοπρεπή βασιλικήν συνοδείαν. ΓΜολουθως, ό Βασιλεύς ΦρειδίΡϊκος ιιετά τής Βαοιλίσσης ' Ιντνΐκριντ έτα- ζι&ευοαν ΙνκόγκΜ,το μέ τόν ύπσγειον σιδηρόδρομον τού Λονδίνου. 1( Εκατόν π€ρί«του τρα— ζικοΐ 6- πά-λληλοι οννεκεντρωβηισαν π|χ>χβί^
  την νύκτα είς την πλατείαν των Βα
  σιλικών ΆναικτΛροϊν είς το κίτρο·
  τιής γαλλικής πρωευουσης και ουνί-
  κ'ότησαν μικράν διαδήλωσιν. "Ηρχι
  σαν προχω-οΰντες μέ κραυγάς «Τί
  ΣοιβιΡΌτον μας», έννοοϋντες δτι άξι
  οθν -ά μή έργάζωνταΊ καθ" δλον τό
  ΣόίΡιβατον. 'Επεμβασει τής άστυνο-
  μιας οί διαδηλωταΐ διελύθησαν ησύ¬
  χως χωρΐς ΊΛ σηιμειωθοθν έπίΐσόβια
  * Σφοδρά πυρκαϊά κατέ—Ρ€ψΐ τ
  Τηλεφωνικόν Κέντρον τής Καλκου
  τας, τό οποίον τροφοοοτεΐ 9.00 Ο
  γραμμάς. ΑΙ ζημίαι άνέρχονται ιί< 600 χιλ στερλινας. θά άπαιτηβοθι πολλά ίτη προτοθ αποκατασταθή καΐ πάλιν τό τηλεφωνιιΑν δίκτυον τη<; πόλεως. Ή πόλις ϊχει 25.000 τηλέ- φωνα. Δεκοιπέντε πυροσβεστικαι άν· τλίαι επί τρείς ώρας ήγωνίσθησα διά νά καταστείλουν τό ιτϋρ. Α Ή Ρίτσαρδ Μόρο Τέθτ, ή *β κάμνει τόν γϋρον τοθ κόσμθυ δι αε ροπλάνου, προσεγειωθη χθές περι ώραν 12 30 (τοπική ώρα) είς τό αε ροδρόμιον τής Ισπανικής πρωτευού¬ σης. * Είς την κθιλάδα Άντ«λό»ΐ της «»· ρισχής τοθ Λός "Λντζελες ανεκαλύ¬ φθησαν πλουσια κοιτασματα ουρα. νιου, άτινα χρησιμοποιοϋνται διά τά< *όμ*ας άτόιμου καΐ την ατομικήν έ νέργειαν. * Τρείς δόκιμοι τοθ πολε,μικοθ * τικοθ εφονεύθησαν καΐ δέκα έτραυμο τίσβησαν κατά την ϊκρηξιν επί τοι Σουηδικοΰ κατβδρομικοΰ «Γκότλανδι εις τό 'Λρχιιπελαγος τής Στοκχόλ μης. Πκηευτται δτι άντιαεροιιορικό» πυροίόλον έπεσεν άπο την θέσιν τοι και έζερραγη τό έν αύτψ ίλήιμα επί τοϋ καταστρωματος. <& "Ο καβηγητής ΓΚκάρ μ«τά τοθ κ. Μονώ επετέλεσε μί τό ίαβύσκαιφό τού προχθές πρώτην δοκιμβστικήν κπτοβδυσιν είς βάθος 25 μέτρων. 'Η Η ΠΕΛΟΠΟΠγιΗΣΟΣ ΛΜΤΒΡΤΟΚΡΜΤΕΙΤΒΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙ- ΑΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΝ.-Α- ΝΑΓΚΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΓΩΝ--ΔΙΑ ΝΑ - ΧΓΥΠΗΘΗ Η ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΙΑ - Τοθ έκτακτον άπεσταλμένου μας κ. ©ΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΤΡ Ι ΠΟΛΙΣ, 'Οκτώίριος. - Στήν 'Λρκαδία λειτουργοΰν έν δλω πέντε κέντρκχ άνταρτοπλή,κτων, στά όποια ί- χουν καταφυγει άπό όλόκληρο τόν Μο- μό περι τους 1578 πρόσφυγες Αυτόν τόν άριθμό μάς εδωσε ή έδώ Ύπηρε- οία Προνοίας, ή όποια, δπως Ισχυρί- ζεται, κρατάει καλους λογαριασμους Συγκεκριμενας μας £δωσε τους παρα- κάτω άριθμους κατά κεντρα: 1) Κεν- τρο Τριπόλεως 688, 2) Κέντρο "Α- στρους 41, 3) Κέντρο Λεωνιδίου 96, 4) Κέντρο Μεγαλοπόλεως 471 καί 5) Κέντρο Δημητ-σανης 282. ΟΙ άριθιμοί αύτοι, δπως μάς διηυκρίνησαν, υφι- στανται μεταίολές κόί3ε μερά, προ- Ιλέπετθι δέ ότι τόν προσέχη μήνα θά αυςηθουν οημαντικά. Όμολογοΰμε δτι μάς Εκαμε κατά- πληζι ό άριθμός των άνταρτοπλήκτων που κατέφυγον στό Κέντρο Τριπόλε¬ ως. Διότι μας είνε δυσκολο νά παρα- δεχτοθμε δτι ό πληθυσμίις τής Τριπό¬ λεως ηυξήθη μοναχα κατά 688 άτομα τή στιγμή κατά την όποια οί Ιδιοι οί Τριπολιτσιώτες άνείάζουν τδν πληθυ- σμο τής πόλεως των σέ 22—25 000 κατβίκους. ' Ετσι έζηγοθν «.αί τό γε- γονός ότι δέν έΐμεινε σπιτι στήν Τρι¬ πολι που νά μή στεγαζη ύποχρεωτικώς ή νά μή φιλοζενΒ άπ η ύπο ό 2— χρς 3 οΐκογέ ά ά ά νειες. Δέν άποκλειεται φυσικά νά κά¬ μνουν λαθος οί Τριπολιτσιώτες στους ύπολογισμους των. Δέν είνε άλλως τε εϋκολο νά έζακρι€ωσ[| κανεις μέ τό μάτι πόσος είνε ό πληθυσμός τής πό¬ λεως, θΰιε άν κάνωμε τους υπολογι- σμους μσ< παίρνοντας τόν μέσον δρο των δΰο απόψεων θα Κροθμε την άλη- θιια. Άπομένει ίνα μέσον που μπορει νά μάς ιτλησιάση την πραγματικότητα σχεδόν απολύτως. Καΐ τό μέσον αύτό είνε ή 'Υπηρεσία Έφοδιασμοϋ ποϋ έκ· δίδει τα άτομικά δελτία άρτου, "Ας δοΰμε λοιπον τί λένε τα τεφτέρια της. Συ-μφωνα μέ τάς κατθστασεις τής 'Υπηρΐσιας 'Εφοδιασμοΰ οί μόνιμοι κάτοικοι τής Τριπόλεως ανήρχοντο σέ 15 500 Χ1ιιΐρα τα δελτια άρτου που εξέδωκε ή Υπηρεσια αυτή άνέρχονται ακριβώς σέ 19 000 'Επομένως οί προσφυγες που κατέφυγον στήν ΤρΙ πολι αυτή τή στιγμή είνε 3 500 Πώς γίνεται νά υηάρχη τέτοια τεραστία διαφορά μετοοξυ των αριθμών τής Υ¬ πηρεσίας Προνοίας καΐ τής 'Υτΐηρΐσίας 'Εφοδιασμου; Τό πιθανωτερο είνε δτι οί ιτ^ρισσότεροι που κατέφυγαν στήν Τρίπολι δέν βελησαν νά δηλωσουν δτι είνε άνταρτόπληκτοι, είτε διότι είχον έδώ συγγενεις, είτε διότι είχον περι- ουσία, είτε διότι μετέφερον τή 5ου λειά τους έδώ 'Αλλά τ* ζητημά μας δέν είνε ού τό. Ό χειιιώνας μπήικε κιόλας καΐ άρ- χισαν οί ({χα^ίς. Λυρΐο θά αρχίση τό χρύο «αί μεθαυριο τό χιόνι Ποϋ θά στεγΒΒσθοϋν οί 688 έστω άνταρτόπλη¬ κτοι τής Τριπόλεως καί αύτοί που θά ϊλθουν στό μέλλον; Διότι δέν είνε δυ¬ νατόν νά στεγάζωνται έπ'απειρον στά σπίτια. 'Λλλά καί άν παραδεχτοΰμε δτι καλά είνε έκεΐ που (ρίσκονται 6ά δημιουργηθή ζήτημα στεγοχΐεως γιά κείνους που ίρχονται καΐ που θά έΧ θουν. Κ αί είνε γεγονός δτι κάθε με¬ ρά Ερχονται καΐ καινουργιοι. "Ήδη ή 'Υπηρεσία Προνοίας Βχει αρκετους που δέν ζέρεί ποϋ νά τους στεγάοη. Τΐ>
  'Υπουργεϊο Προνοίας Εστειλε πρό ήμε·
  ρών 40 σκηνέ<: γιά τόν σκοπό αυτόν οιλλά κ&νένας δέν δέχτηκε νά στεγα¬ σθή κατω άπό σκηνή μέ τήν δικαιο- λογία δτι θά είνε έικτεθειμένα τα πρα· γματά τού καί δτι θά κρυωση. Έν τώ μ€ταζυ τα σπίτια τής Τρι- ηόλεως γέμισαν. "Αλλα κατεχονται άπό άζιωματικους, ώλλα είνε νοιχια- σιμένα άπο τοι.'ς γυμναοιόπαιδας που σπουδάζουν έδώ και άλλα είνε κατει- λευμ,μένα οΐπό άΎαρτοπλήκτους, κου είνε συγνενεϊς των ίδιοκτητών τους Τό πρόβλημα τής στεγοχΐεως στήν ό ρεινη πρό παντός Άρκαδικ δέν λυεται μέ σκηνές. Χρειαζονται οίκηματα, τα όποϊα ίπρεπε νά εΐχαν κιόλας γίνει. 'Υπάρχει μιά έπιτροπή που χαρακτηρι- ζίΐ τους πρόσφυγας ως άνταρτοπλη- κτους. Ή έπιτροπή αυτή άποτελεΐται άπό τόν κ. Παπαμητρόπουλο πρωτοδι- κη ώς πρόεδρο καί άπό τους κ κ Σέ ταν διευθυντήν τής "Υπηρεσίας Προνοί¬ ας ·ΑρκΟδίας, Καμαρινάκην τμημα- ταρχην τής Νομαρχίας 'Αρκαδίας, Πι τσιλιίαν τμηματάρχην τής Γεωργιχής ■Υπηρεσίας καΐ Ινα αξιωματικόν που ορίζει εκάστοτε τό Στρατηγεϊο. Ή 'Εηιτροπή «ύτή Εχει διαιρέσει σέ τρείς κατηγοριες τού<; άνταρτοπλή · κτους: 1) 'Εκεινους που δικαιοϋνται στεγασεως, ρουχισμοϋ, τΡοφίιιων καΐ χρηματικοθ επιδοματος, 2) "Εκείνους •που δικαιοΰνται στεγάσεως κσΐ ρουχι- σιιοΰ δωρεάν καΐ τροφίμων επι ττληρω- μΛ, καΐ 3) 'Εκείνους που δέν δικϋι- ουνται τΐποτα. ΟΙ τελευταίοι αΰτοί Εί¬ νε έλίχιστοι. "Οσον άφορβ τα κριτή- ρια ποϋ Εχει 6π' δψιν της ή 'Επιτρβπη αυτή γιά νά χαρακτηρίση Ενα πρόσ. φυγα ως άνταρτόπλη»το είνε τα εξής ι 1) Μ ά έχη ό πρόσφυξ εντελώς λεή- λατηβή 2) Νά είνε πυροπαθεις, 3) Ν ά είνε έθνοφρουρος και νά μή μπο- Π νά γυρίυη στόν τόπο τού, 4) Μά χη μετακινηθή κατόπιν διαταγάς των στρατιωτικών 'Αρχών, καί 5) Νά ίχη έγκαταλειψει τΐ> χωριό τού από φόίο.
  Τις Ιδιότητες αύτές φυσικά τίς ίείαι.
  ωνουν οί άστυνομικές ΐ στρατιωτιχές
  'Αρχές^ τής πληοιεστέριας περιφερείας.
  'Εννοειται δτι η είλικρινης καί δικαία
  Εκδοσις ·πιστοποιητικοΟ βείαιώνοντος
  δτι ό αίτών έχει μιά άπό τίς ανωτέ¬
  ρω ίδιότητες έπαφιεται είς τόν πατρι¬
  ωτισμόν των κατά τόπους σταθιμαρχων.
  Καΐ τό γράφομεν αύτό διότι μας πλη
  ροφόρησαν έξεχ^οντες Τρι·πολιτσιώτες,
  ότι ύπαρχουν καί μερικοι, ολίγοι εύ-
  τυχώς, άντσρτόπληκτοι που μένουν καΐ
  στα χωρία τους. Φυσικά ή 'Επιτροπίν
  κάνει ο,τι μπορεϊ γιά νά μή πέ— οί
  τετοια άτοπήματα αλλά τής ξε^ευγουν
  παρ' δλα αυτα, μερικοΐ έιπιτήοΕΐοι
  Είς 525 άνέρχονται οί άνταρτό-
  ΧΟΛΛΥΓΟΥΠΤ
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
  ΤΩ^ΣΤΑΡ
  ΠΩΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝ-
  ΤΑΙ» ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ
  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  ΝΒΑ ΥΟΡΚΗ, Όκτώίριος.— Στ»
  Χόλλυγουντ ε!·ε γνωστές οί πρόαχα-
  ρες «.αι πετΒηςτές «γκλάμουρ - γκερλς»
  μέ τις μακρυες καΐ τΏρνευτές γάμπες,
  που τόσο οί,χνά τις Ρεκλαιμάροΰν άνά4
  μεσα σέ έικτυφλωτικΐι φώς στην 'Αμβ"
  ρική καΐ στήν Ευρωπη. όϊ κινηματο·
  γραίφικές έταιριες διαθέτουν καβε Χρό-
  νο βμέτρητα ποσά για τήν άνακαλυ»
  ψι των νεων ιβλέντων. 'ό κινηματο.
  γράφος θΐλει νειατα καΐ όμορφια, θέ¬
  λει διαρική άνανέωσι, γιατι το κοινόν
  είνε άχόρταγο «αί τί)ν όμορφια δέν τή)
  νοιωθει μαζι μέ κάτι τό ξεπερ»χσμένσ
  καί το ηλτίκτικό. ι
  Είς δλα τα μέρη τοθ κόσμου, πρ*β
  δλες τις διευθυνσεις ίξαπολυονται οί1
  είδικοΐ που άναμιγνυονται μέσα στβ'
  πανεπιστημια, στά θέατρα, στά σινε^
  μά, οτους δρόμους, στις πλάζ οποι>1
  μποροϋν νά υπόρξουν ντυμένα !| καΐί
  γυμνά γυναικεια σωματα — καΐ άνθΜ
  ζητοϋν τα καινουργια άοτέρια ποϋ 6όί
  δωσουν καινουργια τροφή στό πολυβοβ
  και άδηφάγο Χόλλυγουντ. 'Εκεϊ έξετά^
  ζονται και μορφωνονται καταλλήλως^
  Τό £ασικωτερΐ> όμως είνε ή φωτογρα-Ι
  φία τους, που τοποθετειται μπρόστοΐ'
  οτΐς είσόδους των σινεμά, έκει ποο]
  συχνάζουν οί περίεργοι. "Ανθρωπο*!
  των έταιριών άνοΐμιγνυονται μέσα σ'/
  αυτους που προσεχουν τάς προτιμησει^
  των. Αύτοι θά δωσουν τή βαρυνουσα:
  γωμη. Το πιϊν είνε αύτό, να άρέση ή)
  όμορφια τής .νέ&ς στάρ στό «θινον.ι
  "Ολ' αυτά γίνονται μέ έξοδα των 1-1
  ταιριών. Συμ&αινει πολλες φορές ν4ι
  μή προσληφθοϋν όλες στις έταιριες καΐ'
  τότε συμ&αινει κάτι περιεργο. Παρα.Ι
  μένουν στά τοιμπλω σάν φωτογραφικ&Ι
  μοντέλλβ ή στέλνουν ΤΙς φωτογραφιεςί
  τους σέ φωτογραφικές έκθέσεις, όαΐό-
  τε ή προσλαμίανονται ώς μαννεκέν σ4
  μεγαλους οϊκους μόδας τής 'Αμερικής
  και τής Εύρωπης ή ίρισκουν μιά βέσ|ΐ
  γραμματεως κοντα σέ πλούσιον έπΊ.
  χειρηματια ή, όπερ μή άσυνηθες, παν.
  τρευσνται Ενα πλούσιον καΐ λυνουν τβ
  πρόίλημα έφ' δρου ζωής.
  Τόν τελευταία καιρύ μιά παρόμοιΜ
  επιχείρησις Ιδ'Όβη «αί στή Ρωμη. 'Α-|
  μερικανικέ<; «ινηματογραφικές έταιρΐες ΐδρυσαν στήν αίωνια πόλι μεγάλο στα-| θιμό, δποο έκιτ&ιδευονται όπερατέρ, ρε-' ίισέρ και σταρ τοΰ Κινηματογράφου.' Παραλλήλως ιό Κροπος ίδρυσε σχολί|' στάρ τού Κινηαατογράιφου, ή όποια 6- πάγεται στό Ύπουρ>εισ Παιοειας καΐ'
  έπιχορηγειται σοβαρώς. ΟΙ "Ιταλοί1
  φιλοδοξοϋν νά κάμουν τή Ρωμη την
  κινηματογραφική μητρόπολι τής Εύρω-
  πης. 'Υπιήρχε στή Ρωμη παρομοία:
  σχολή, Ιδρυθείσα άπό τόν Μουσσολί.
  νι στά 1935. Τωρα στή ίάσι τής πα¬
  λαιάς σχολής Ιδρύθη ή νεα. Είνε ίνα
  συγχρονισμένο κθι έφωδιασμένο μέ δ.
  λα Τα μέσα ΐδρυμα, μέ άτελ|έ «αί αί.
  θουσες διδασκαλίας, μέ Ιδιαίτερο κμ
  ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ^
  ΦΘΗΝΗ ΤΙΜΗ
  ΟΑΑ τα ΑΝΔΡ. Κ Α ΕΙΔΗ
  Ο ΑΑΌΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΑΤΟΧ ΤΗΙ ΕΑΑΑΑΟΙ
  8 ΧΡΟΚΙΑ ΠΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΝΙΚΔ
  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΝ ΚΑΙ
  ΚΥΘΗΡΑ.-ΑΓΡΙΑ ΜΑΧΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜ8Ν.Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡ·
  ΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ. ΗΡΩΪΣΜΟΙ ΑΝΕΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
  'Λπό σημερον, 28 Όκτωίρίου
  1948, συμιτληροάντσι όκτώ χρόνια
  *π6 την ί|μέρπ εκείνη ιτού 6 Ιταλός
  δικτάτωρ μας ίκήρνξε αΐ·νιβιαστι·
  κώς κσΐ άιαιτιως τόν πόλεμο. Κατά
  την όκταετισν αύτην 6 Στρατός
  |ΐας, ή Άεροττορια μας, τ^ Ναυτι¬
  κόν, είς τα άλίσνικά δρη κσΐ είς
  τα μακΕδονικ δχυρά, είς τ* •Αδρια¬
  τικόν κσΐ είς τό ΑΙγαίον τιίλοτγος,
  ι(ς τα κρητικά δρη. εΙ< τας νήσους, ιΐς τό 'Ελ—'Αλαμέίν καί πάλιν είς τώ ίλληνικά ίουνά, είς τάς Αθή¬ νας (ίκκαθάρισις Αθηνών, Δεχέμ- ♦ριος 1944), £ΐς την Ρούμελη. την θεσσαλία, στήν Ηπειρο, στον Γράμμο, στην Πελοπόννησο, γραφει σελίδας δόξης Όκτώ χρόνισ πολέ¬ μου Ιταλοί*;, Γερμανους, καΐ τώρα Ζλαύους. Τό Ιστορικόν μας άνά· γνωσμα, πού Λρχίζει άπό τό 1940 «αί φθάνει μέχρι των ημερών μας, 4λλά£ει σήμερον τίτλον. ΤΊροστΙΐε- ται ϊνσς χρόνον νεων αγώνων: «8 χρόνια πολέμω κϋτ.1 νικς<». 49ον ΟΙ τιλίυτοίοι "Αγγλοι τοθ «κοτίοτ ΤευτκκοΟ σώματος είχον συγκεντρωβό Την 28 Απριλίου 1941 είς την Μοιεμ- ΒασΙαν, τας Καλάμας καί. τώ Κυθηρα £1ς μέν την Μοιεμβασιαν καί τ* Κυ θηρα αί Ιιτιρ^βασπς κατά την 1\ιίτθ.· <χιηην έγιναν ά%ευ επεισοδιον καί α- τιωλίΐών. Ό διευθιΛων τας έπιχειρη οεις τής δλης ετιβιβάσεως, άντκοκ,σρ· )τος ΜτώλιΤκροχμαν μέ τό έτιιτΐλειοι τού ευρίσκεται εις Μονΐ^βαοίαν. είς τόν λιμένα της κωμοπόλεως αυτής κα· ταψθό/νουν το κοπαδρομικθν ·Λϊος» και τα ΛιΤιτο:«ΐιλΑικα «Γχριφιν», «Χοφοκ», «Χότστιονρ» καΐ < Ισις». Ποραλαμβά ΐνουν τους εί*«0ί-Γας έκεϊ 4.320 άν¬ δρας κσΐ τόν αντιαυάρχον μέ τό ' Επι¬ τελείον τού καί ττλεουν κρός Σούδαν. Τίία ίλλα αντπορπιλλικά: τό «"Οκ- λανδ», τό «Σάλβια» καΐ ό «.Υάκιιθος» ηοφαλαμβανουν άηό τα Κυίηρα 810 οτρστιώτας άιευ ίνοχλήοε-ς. Είς τάς Καλάμας όμως ή έπιβιβασις έλαβε βυσμιΥή τροπήν και Ιδού πώς : Άττο της 26 'Αιιριλίου είχον συγκ€ν· Τρωβπ, υπό ' Αγγλ,ον ταί,ια,-χον 3.000 στρατιώται, δλών των δηλών καΐ ύ—· ρεοιώΛ "Η δύναμις αυτή εΐχε «ατανε- -ιηθή είς τάς γύρω της τιολεως χαρα- βρας, έλαιώνος κοτί Οψώματα, άναμί την "άφιξιν τιλοιων διά νά έπφι- βθ6||. ΟΙ ΓίΡμβνοΙ άιτδ τ()<: ηρωϊας της 27 'Λ—ιλίου, ήρχισαν, μέ μίαν πρωτο- Λσνη επιμονήν καί λόσσαν, νά βομβαρ- δίζουν τον λιμένα των Καλαμών. "Α φού κατίοτρίψαν δλα τα ύπάρχοντα «αΐκια, λέμβους καί βει ζινοπλοια τα *όρ ιοκόμενα είς τον λιμένα, ήρχισαν νά ιτοντΐζουν μαγνητικάς νάρκας διά νά ε!ν€ άδυνατος ή προσέγγισις καΙ Ληλιτογωγ&ν και άνητορΐϊΐ/.λικών. 'Ει οιινιχεΐα ήρχισαν διά βομβών, δπως ή- οαν ΛλΑωστε άΛΐνόχλητοι άπά έχθρι- «ήν άιροπορΐαν νά καταατρέφοΐίν τάς ιτροβλήτας τοΰ λιαένος των Κος/.αμώλ, «ατι,ρχόμενοι μέ τα Βομβαρδισιικά «0- τών πολύ χαιμηλά. Την νκτα τής 27 •Απριλίου ό λιμήν των Καλαμών είχεν Λχρησο—ιηθή εντελώς. Τα · Σ τούκας» βέν ήρκίοβηοαν νά Άχρηστοποιήοοι,ι τόν λωενα, έρριψαν πολλάς βόμβσς εΙγ την π«*ιν καί είς τα πέ'ιί, αΐΜης, ή (έ άτυχής πόλις κατά την νύκτα πά ρεϊχε θ&χμα νεκροπόλεως. "Ενα μικρόν «£ζοιτόρον χμήμα "Αγγλων Ιππέων δι- οικουμενον άπό Ενα ίπιλοχίαν, ευρί¬ σκετο είς ίθ ίλαιωνα πλησίον τής πό¬ λεως. Αιφνιδίως ό έπιλοχιας ήκουσα ίρχομίνην π-ός την πόλιν" ψάλαγγα Ιΐηγανοκίνηιτον. 'Εζίέλβε τοθ ελαιώνος «αι ϊφβοισε μα^Ι μέ τ'εϊς—<έ<τσσρ<χς Ίππεϊς είς την δημοσίαν οδόν, νομΐζων *τι επρόκειτο περΐ βγγλικής φάλαγ- νος. Ποία δμως ύπηρί,εν ή Εκπληεΐς τού, Λτβν τα πίώτα σύτοκΐνητα τής φάλαγγος άφοϋ τοθ έρριψαν τους ν(χ>-
  βολΐϊς των, τόν οπβ&έχθηοαν διά ρι-
  πών πολι>βολωνΙ Ό ίπιλοχΐας *
  φβ<χσ« νά σωθϋ. ΕΙδοποιηοε τούς αν- δρσ< τού 6τι οί ΓερμοΛοΙ ίφ€αοσι είς την πόλιν κοΐ τό τμήμα τού μαζΐ με άλλοις Αγγλο^ς στρατιώτας, δχι πε· ρισσοτερους των 100, κατώρθωσε να σωββ βαδισαν καθ" όλην την νύκτα πρΐ>ς ίνα ανστολικόν 6ρμΙ<τκον των Κ* λοψών 6πθυ την μεθεπομένην τους παρίλοψε τό άντιτορπιλλικόν « Ι<"5» Τα γερμοτνικά τεβω οπίΐσμέλα εΐοηλ- βον είς την πόλιν των Καλαμων. Μερικά γερμανικά αώτοκΐ ητα ίψθαοαν ιιέχρι τού λιμένος και (ΛΗ'λσβον τό·' "Αγγλον τιλοίσρχον μέ τό Επιτελείον ΛΛΕ2ΑΝΔΡ0Σ ΙΠΑΝ. ΣΥΝΤΎ- ΧΑΚΗΣ, οτρβτιώτης ίκ Σφακας Σητπας Κρήιης "Επεσεν ίπιρ τής Ελλάδος είς ι ο αλΒανικον μέτωπον τό 1941, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΡΙΓΤΑΣ,λο χιας 12ου Σ υντάγμοΛος ΠεζικοΟ έ.κ Κερκυ άς, " Επεσεν Οπερ της ε¬ λευθερίας τής 'Ελλάδος την 27 "Ια· ντκχΐρίου 1941 κατά τον ·£λλη«>0τ<χ· λικόν πόλεμον, κατά ττ,ν μάχην των ίιψωμοττων Σ κούταμου. τού, οί οποϊοι ήοαν έττιφορτισ-μένοι νά διευβθνουν την επιβίβασιν. Τούς ίπϊβι- βαραν αμέσως είς ίνα αυτοκίνητον και τοθς ίστειλαν είς Αθήνας. Έν τω με ταί,ύ ήρχισε πυκνός τνφεκιοβολισμός άπό τους διεσκορπιομένους γυρω καί ίντός τής πόλεως "Αγγλους καί τοι>ς
  εΐσε χομενους είς αυτήν Γερμανοθς·
  Ή νυζ έκεινη τής 27 "Απριλίου θά μεί¬
  νη Λλησμόνη,τος εΐς τούς κστοικους
  των Καλαμών. Μια σι/νχυσις άπερΐ-
  ΥΡαπτος έπε.κρόπει. Κοίΐά τάς 10 μ.μ.
  την νύκτα έΛας "Ανγλος άντκίΐΛΤαγμα
  Τάί>Χΐς τοθ πυροβολικοθ διεπίστωσϊ εκ
  Κιαφο ών πληροφοριών1 δτ( οί εΐσελθό^
  τες είς την πόλιν Γερμανοί ήσαν πετ>1·
  που 300 ϊως 350 μέ 60ο πεδινά πυρο-
  βόλα των 77 χιλιοστομέτρων.
  Τότε ό άζιωματικός αυτός. σχηματΐ-
  ?ων ίνα τμήμα άτό "Αγγλους, Λύστρα
  λους καί Ν εοζηλαλ'δους στρατιώτας δ-
  χι μεγαλύτε'ον των 500 ά δρών, επί-
  -.ίθη κατά των εΓοελθόντων είς την πό-
  *.ιν Γερμαών Σ'ίήφθη τότε μία πρω-
  τότνηος μαχη μξθα εί< τή·ν πόλιν καί 'όν λιμένα, ή βποία εΐχε περίεργον ίίέλιξι·. ΟΙ Γερμανοί αΐφνιδιασθεντες, κατελήφθηοαν ϋηι περιέ γου πανικοθ. ΟΙ "Αγγλοι κατώρθωσαν δχι μ*Όν νά τούς εκδιώξουν άπό ιήν πόλιν, άλλαι ουνί/αβον και 100 αίχμαλώτους, ήχρή στευσαν το ίν των πυοοβόλω;· καί κα- τιοτ εψαν ίνα «τοτνκ». Καθ' 6ν χρό¬ νον διεξήγετο ή μάχη αυτή μ(α Ιοχυ'ο μοϊϋα αγγλικών καταδρομυκών κα'ι άν· τιτορπΐΑ.λικών ϊπλεε -ΐρός τάς Καλά¬ μας. Ό διοικητής τής μοιρας άντελή- *θΐ) 8τι κάτι τό ά ι5μαλον συνέβαιν»ν είς την πόλιν. Δι^η'ε λοιπόν το αντι- τορπιλλικόν «ΧΙΌ» νά πλεύστ) πρός ά «*γνώτ>ιοιν είς τόν λιμένα. Τό άντι-
  ιορπιλλι,κόν έφθασε πλησίον μιάς κσ·
  τεστραμαέ»ης προβλήτος καθ" δν χρό-
  ΐΌν διεξήγετο ή δ·'ο»μοτική μάχη. Με
  πολλάς δϋσκολίας το «Χίρο» απεΡΙΒαοί
  ίγημα καί κατώρθωσε νά συνδεθΒ μέ
  τόν ίπί κεφαλής ιαζιαοχον 'Αποφασι
  ζεται δπΐίς, έψ' 4σον είνε άδύΐΌτον Λ
  πλησιήσουν είς τόν λιμένα τα άγγλιικά
  πολεμικά λόγω τώ· ναρκων ποθ έπον-
  τισαν τά' «Σ τούκας». νά άποστείλουν
  τα πολεαικά κατά τό διάοττ,μα τής νι.-
  κτός τάς βενζινακάτους των και τάς
  μεγάλας λεμβους των πρός παίβλαβήν
  των άνδ'ών. Μέχοι τής όΗατολής τοθ
  ηλίου, μέ ύπίρανΡρώποί^ προσπαθείας
  μετεφίρθησαν 400 ώ.δρες επί των
  πλοων. ΟΙ ύπόλοιπο( 2 500 παοί,μει-
  ναν ιιοτχόιιενοι μέ ίπί κεφαλής τόν έν
  λόγω ταξΐοτχον, ένώ ή Μοΐρα άπέ
  πλεε ποός Σούδαν.
  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. — ΟΙ Γετ>μανοΙ &η>>
  ποωΐας ένισχύονται διά μεγάλων δυ-
  νώμεων. Μό' ις ήρχισε ή επίθεσις αυ¬
  τώ", τα « Σ τουκαο έκτελοθν νέον Βομ-
  βηΐ>3ισμόν κατά των Λμ-.νομένων "Αγ¬
  γλων. Συγχρόνως οί τελευταϊοι βάλ-
  λονται ^έ βοί'ϋ καί ίλαφοόν πν-Όοβολι-
  κόν. Ή κατάστασίς των ήτο τώρα ά·
  πελπιστική. ΧωοΙς πυρομαχικά χωρίς
  τούφιμα, θ€'ιζόιιενον άπό τό φοβΐρό
  πθρ των Γερμανίαν τό περικυκλωμέιον
  αύτ!ι στοατευιια ϊφθασί είς τό ανώ¬
  τατον διθΐθν τής όητι·ττΑσεως έ^ολτλή-
  σαν 5λ« τα ιιέσοτ. Μία όλιγόωηος πα·
  ροιτοοσις τΛς άντιστά<7ε<Λ: των "Αγγλων αυτών θά ίπεφΓοε τΛ' μέγ'ις έν6ς έξο- λόθοειχίιν αυτών. Ποό αυτής τής κα· Τίτστάσεως ό "Αννλος τσ/ξίσί»χος α¬ πεφάσισε νά παραδοθέν Με,οικαί όμιά- δες στ'βτιωιών διί*ονθν καί κατηΐ)- θύνθηοαν ποός τόν Καβο ΜαταιΐΛ. Μέ τή/ ΒοήΠειαν των Μοτνιατών, ?πειτα ά πό άοκετάς ήμέοας άντιτο,·>ΐτιλλικόν
  τοθ ΛννλικοΟ στΛλου π<τι»έλο:?ΐ πολ- λούς έξ οτύτών. Ο&γ·λ Ρλΐιξε ό αγών είς την Ήιτειοωτικήν "Ελλαδα κ«ί ή δ·άσις τοϋ άγγλικοθ έκστρατευτιικοθ Σώματος. ΑΥΡΙΟΝ : Τα προηγηβέντα τί|« κατσ- λήψεως ττΐς Κοήτης Μία σελίς έπο ποιΤας τοθ ΚϊΐτικοΟ λαοΤ3. "Ο αΐ- Φ·ιδιασμός τοθ άΐροορομίου τού Μλ ΓΙΛΤΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΐΟ ΠΑΡΑΟΪΡΟ Η ΑΤΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΠ1 ΤΟΣ 0« ΚΟ1ΓΗΑ 220Ν Κατιμό εΤχα νά βρεθώ μέσα σέ άυερικανική άτμόσφαιοα, ϋταν ά- τταλλάχθηκα άττό τούς Σοβιετικούς φυλακάς μου, κα! ομως έβυθίσθη- κα σέ Μΐά πνιγηρή ρωσική άτμό- σφα ι ρσ, βταν έγκατεστάθηκα στό Ρηντ Φάρμ τού Ίδρύματος Τολ- στόη. Παρά τόν άγγελικό ν,αρακτηρα τής Κομήσσης Άλεξάνδρσς Τολ- στόη, π όποία ατυχώς τταρέμϊνε τόν ττερισσότερο καιρό στα γραφεΐα της στή Ν£α 'Υόρκη, βρέθηκα ττε- ρικυκλωμένη άττό ύποψίες καί ττα- ρακολούθησι στό "Ιδρυμα— τώρα δμως σάν νά ίίμουν Σοβιετικός κα- τασκοττος Ι Μέ μεγάλη μοί) στενοχώρια ά- ♦ηγονμαιτσ 6σα συνέβησαν κατά τάς κρισίμους έκείνας δι' εμέ η¬ μέρας άπό τό Σάββατο, 31 Ιου¬ λίου, Ιως τό Σά66ατο, 7 Αύγού- στου. Έκτιμώ εξόχως τό ϋφηλό άν ηλτεκτβι τής Α' κατηγορίας μέσα στήν Τριπολι. ΟΙ *ν*ρωτΐοι οθτοΐ {χούν έν. «ελώς λεηλατηθή καί ίιτομένως δέν Ιχουν τίποτε σχεδόν, έκ·Λς αττό τα λίγα ροθχα πού τούς ϊδωσε ή Ύπη- ρκοία ΓΙόονοΙοχ;. Είνε άνάνκη γι' οτύτοθς νά άνεγερθοΰν τοθλάχιστο βιαικόσια οΐκήματΐΐ κα1 διά <ά τα- κτοποιηθοθν άνβρωπινΑάλλά καί διά νΛ άδειαοόυν μερικά σπίτια πού θά μπο- ρίσουν νά στεγάοουν άλλους άργότε- ρα. "Εχει καί άλλοτε γράφη ότι ή ουρροή προσφύγων στά άστικά κέν- τρα δη^μιουργΐΐ μιά νέα τάζι άστών ο Ι ότοιοι λόγω τής ελλείψεως έργα- οίας έξίλίσοονται σέ έξ ίπαγγέλμα- τος τεμπέληδες. "Αν υπολογίση κανεΐς τό άλεύρι καί τα Λλλα τρόφιμα πού κβΐρνει δορίαν ϊνας οίκογενειάρχης μέ Τ ατομα καί μέ τίς 1000 δραχμές τό ΑΙβο δέ ί >φ ό
  κ μ ς ρχμς
  μα, δέν είνε ει>καταφρονητη ςττό
  βισις γι' αυτόν. Τό πνεθμα τής Ιδιο-
  τελοθς άστυφιλΐας πρέπη νά /τυπηββ
  ι»όχ~ θυσία. Καί αύτό ημπορεί νά γί·
  »η μόνον εάν χρησιμοποιηθοϋν οί άν-
  ταρτόπληκτοι σέ ϊργα κοινής ώφίλείας
  μέ τό άζιμιίωτο φυσιχά.
  Σχετικώς ηληροΦοροΟμαι δτι ή
  •Αμερικανική ΎπηρεσΙα ££Α (Εςθ
  πογπϊο Γί Αΐίΐ
  πογπϊο ΓοΓοοΓΒΓίοπ ΑοΐΓηίηΐ
  5[Γ9ΗογΟ ϊκαμε μιά τέτοια πρότασι
  νά πώρτ) τθύς άΛταρτοπλήκτους μέ τό
  χατώτστο ήμερομίσθιο των 10.000
  βροιχμών καί νά τούς χρησιμοκοιλση σέ
  κοινωφελή ϊρ·ν«. Προστιθεται μάλίστα
  βτι δσοι άρνη9οϋν νά έργαοθοθν στα
  ϊργα αοτά 6ά χαρακτι»ιαβοΟν μή £·
  χοντες ανάγκην τηριβάλψεως καί θά
  τούς αφαιρεθοθν γά δίλτΐσ τροφίίΐων.
  Ή λύσις ε(τ όρθή κθί δικαία καί άν
  πραγματοποιηθή ασφαλώς βά αποβή
  «αί πρός δφΐλος αυτών των Ιβίων άν-
  ταρτοπλήκτων. Πολύ φο»ούμεθα δμως
  «ττειδή είνε όρθή βά άπορριφΐή.
  ντιματογράφο γιά την προεολή φω¬
  τ» ινών εΐκόνων, "Υπάρχουν ί.πΐσης δια-
  θέσιμοι χώροι γιά τό γύρισμσ ιτη-
  νιών, δΐτου έκτελοθνται κ αί ττΡθβαλ-
  λονται τα £ρ>^ϊ των μαθητών. 'Η σχο·
  λή φέρει τ% δνοοα «·1νοτιτο0τον Κινη.
  (ΐατογραφικών 'Ερευνώ» καί ή δικα-
  σκτχλα είνε οωρίάν. ΟΙ ]ΐα9τηαΙ Ιρ·
  νονται άπό τα διάοορσ μίρη της Ιτα¬
  λίας, διαλεγμένοι άπό τούς ιίδικούς
  «Ιπτεσταλμένονς των σχολών καί, προ-
  τού λάλουν μέρος σέ γύρισμα ται-
  νίας, Οποίάλλονται είς ωρισμένην ε¬
  ξάσκησιν. Κ«ττά την ότσκηοι αυτή άν-
  τιλαμίάνονται γιά πρώτη φορά δτι ή
  ΐιιφανισις στήν όθόνη δέν ιΐνε τόσο ά-
  πλό καί £εκουροτοτο πρα>μα. δσο φαί-
  νεται στίς ρωμαντικίς καί λεπτές 0-
  ^άρζεις. Πολλές φορές οί μαθηταί τοθ
  Ίνστιτούτου δέν εχουν τήν κθτάλληλη
  όυορ^ιά ή δέν ΐχουν φωτογένεια. Πτρί
  όλων αυτών άποφασίζουν οί ρΐζισσέρ,
  οί 6ιοϊοι, άφοϋ ύποστοΰν οί ύποψηφΐο»
  την κατάλληλη έκπαίδευυι, αποΦσσί·
  ζουν τι ρόλο θά τούς δώσουν Λνάλογα
  μέ τα προσόντα πού Εχουν. Άπό τό
  Ινσητοθτο αύτό επέρασε ή ΆλΙντσ
  Βάλλι, πού ?ρΐ(χμ(ευει τώρα σττ> βέα-
  τρο. Στό Χόλλυγοιντ ίπήγε άφοθ την
  (διωξαν άηό τή Σχολή γιά τουί καυ·
  γάδες ποθ ϊκαν». Μαβήτρια επΐσης
  τοΰ Ίνστιτούτου Τίτον καί ή Κλάρα
  ■Κολαμάί. καθως επίστκ; κ*τΙ οί ο·κη·
  νοβέται Τσάμπα κοΗ Τζίρμι. ΟΙ Ιτα¬
  λοί διαλέγουν τίς νέες στάρ άπό κλει-
  στοίχ; χ(^ρους. ένώ οί Άμίρικ<ΐνοΙ ου· νήβως άτιό τόν'δρό»ιον.« θρωττιο-τικό ϊργο ττοΰ διεξαγει τό "Ιδρυμα Τολστόη γιά την άνακού- φΐσι των δυστυχισμένων Ρώσων τΓΡοσφύγων στιΐν Εύρώττη καϊ στην Άμερικη καΐ έλττίζω νύ δοηθτϊσω καί έγώ στόν Ιερό τού σκοττό, 8- ταν όνσρρώσω. Άλλά δέν μττορώ ν' άποκρύψω την άλήθεια ώς πρός τάς ττεριστά- σεις πού μέ εξηνάγκασαν νά γρά- ψω σέ στιγμέςέξάψεως ττρός τόν Σοβιετικό γενικόν πρόξενον, την έ- τηστολη έκείνη, πού προεκάλεσε την άπαγωγή υου άττό αυτόν και τούς βοηθούς -τού καΐ την φυλάκι- σί μου στό ττοοξενεΐο. Κατά την άφιξ! μου στό άγρό- κτημα, η κόιιησσα Τολστόη και ό Βλαν-τιμίρ ΖενζίνωΦ, ττού μέ εΤχε φέρει έκεΐ, εξήτασαν τό διαδατη- ριό μου καί εΤδαν δτι ή θεώρησις τού γιά την τταραμονή μου στϊς Ήνωμένες ΠολιτεΤες ίσχυε γιά λί- γον καιρό. Ή μΐς Τολστόη μοϋ εΤ- ττε τότε δτι θά ήρχετο σ' έπαφη μέ τάς αρμοδίας αρχάς, γιά νά εξα¬ σφαλίση την μόνιμη παραμονή μου σ' αϋτίΊ τή γώρα. Έκάμαμε μιά έγκάρδια συίήτησι καϊ έγκστεστά θηκα σ' ίνα ανετο δωμάτιο γιά κεΐνο τό βράδυ. ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ Μοΰ έδωσαν Ινα ψευδώνυμο, μέ τό όττοίο θά μέ έκαλούσαν τοΰ λοι —ού στό άγρόκτημα. Έξ αλλου ή μϊς Τολστόη μοΰ συνέστησε νά μή συ&ττώ γινίΐ τίς Οττοθέσεις μου καί νά μιλώ 8σο τό δυνατόν λιγώτερο. "Υπήρχαν καμμιά έκατοστη άνθρω ποι στό άγρόκτημα άπό τα δύο φθλσ καϊ άττό κάθε Λλικία Πολλοΐ άττό αι/τοΰς εΤχαν φύγει άττό την Ρωσία κατά τα πρώτο κΰμα ττροσ- φύγων μετά την Μπολσεβικική Έ- πανάοτασι ττρό 30 έτών ττερίπου, καί ττεριελάμβαναν μέλη τής άρι- στοκρατίας καί τής παλαιάς στοα τιωτικής τάξεως. Έγώ ?γινα αντικείμενον διαρκοϋς ττεριεργείας Ιδίως δταν την έττομέ- νη μέ μετέφερον στόν χώρο τού πλαγίου διαδρόμου, κλειόμενο μέ ίνα παραβάν θττου ϊμενε καί ή έ- τΓΟτττρια τοΰ Ιδρύματος, Μάρθα Άντρέγιεβνα Νάτσον, ττεπειοαμένη καΐ_ θαυμασία κοινωνική έργάτις. Μοΰ άνέθεσαν νά έργάζωμαι στήν κουζίνα. Όταν φέρνω στό νού μου τα συμβάντα των ημερών έκείνων, ά- ναγνωρίίω τώρα δτι εΤχα Φθάσει στό άγρόκτημα σέ'κατάστασι τε- λείου έκνευρισμοΰ. Θά εττρεττε νά τοΰς τταοσκαλέσω νά μή μέ 6ά- λουν σέ άσυνήθιστη δουλειά. δσο νά ο-υνελθω. Εγνώριζα δτι, άφοΰ δέν τταρουσιάστηκα την στιγμή ττού ίφευγε τό σοβιε,τικό άτμόττλοιο, θά ίστελναν παντου ττράκτορες να μέ κυνηγήσουν. Ή βαρεία δουλεια ττού ίκανα μέσσ σττΊν κουείνα, κσθαρί- £οντας σωρούς ττατάτες η αύγά, μου ϊδινε στά νεΰρα. Θά προτιμοΰ σα έργασία σέ κανενα έργοστα- σιο. ΚΑΧΥΠΟΨΙΑΙ Μιά Λμέοα μάλιστα ή κ. Νά¬ τσον ιιοθ έκαμε την εξής παρατη- ρησι: —Βλέττω ττώς δέν εΤσαι μαθη- μένη σέ δουλειές τής κουζίνας.Ποί¬ ος σέ συντηροΰσε ίως σήμερα; — "Ημουν διδασκάλισσα σέ δλη μου τή £ωιη. τής άττάντησα, καΐ δέν ?χω ίδέα άπό κουί!να>. Καί
  μέσα μου ελεγα: «Βαρεία είνε η
  δουλειά μου. μά τουλάχιστον ξέφυ-
  γα άπό τα σοβιετικά χέοια».
  ΟΙ τΡΟΦιμοι αοχισαν νά υέ προσ
  βλέττουν μέ καν,υττοφισ. Κάθε βρά-
  δυ συνεκεντρώνοντο στή βεράντα
  καΐ αρνι£αν ττολιτικές συίητήσεις
  Έγώ δέν υετεϊχα στΐς συίητήπεις
  πιστή σ-τΐς όδηνίες τής μΐς Τολ-
  οτόη. Άλλά η σιωτπί μου τούς ί-
  κσ«ε νά άνταλλάσσουν κρυφές μα-
  τιές.
  ι εγττήρχαν ττολλοΐ στΐς συγκεν-
  τρώσεις πού δέν/ μιλοΰσαν την δη-
  μοκρατικήγλώσσα τοΰ Μάρκ Βαιν
  μπάουμ τής «Νόβογιε Ρούσοτκογιε
  Σλόβο», ή τού ΖενζίνωΦ ή καί τής
  μΐς Τολστόη. "Ολοι τους δμως μοϋ
  ένέπνίσν έμτπστοσύνη λόγορ των
  φιλελευθέρων φρονημάτων τους.Άλ¬
  λά τό δνειρό μου ήτο άίέκαθεν μιά
  βημοκρατική Ρ&κτία, καΐ τώρα ίί¬
  μουν ύττοχρεωμέντι να τούς ότκούω
  νά μιλοΰν ώς έττϊ τό ττλείστον γιά
  τταλινόρθωσι τής μοναρχίας μετά
  την κατάορευσι τοΰ σοβιετικοΰ κα-
  θεστώτος... ΟΙ ττροκατακλυσμιαΤες
  αύτές παλάβρες μέ ττείραίαν, άλ¬
  λά δένμποροΰσα ν' άτταντήσω.
  Κατόπιν άρχισαν τα μαλώματα
  καΐ οί καυγάδες μεταξύ των τρο-
  Φίμων τού Ιδρύματος. Ό ϊνας ύπέ
  βλεττε τόν άλλον. Λογομαχίες γιά
  άσήμαντα ποαγματα ήσαν συνή¬
  θεις. Όσοι εΤχαν τίτλους ή Οψηλή
  θέσι στό; απώτερον παρελθόν ίη-
  τοΰσαν νά έχουν Ιδιαιτέρα περι-
  ττοίησι.
  Ή άτμόσφαιρα γύρω μου εγίνε¬
  το τηό ψυχρη μερά μέ την ήμέρα.
  Μέ παρακολουθούντας κρυφακούον-
  τας καΐ στό τέλος ήρχισαν νά μοΰ
  ρίχνουν καΐ ττόντους στό ττέρασμά
  μου. Όταν άττοσυρόμουν τό 6ρά-
  δυ στόν Φυχρό χώρο πού εΤχα γιά
  δωμάτιο, ξαττλωνόμουν στό κρεβά-
  'τι μου, τταγωμένη ώς τα κόκκαλα
  καΐ^ έξηντλημένη άπό την άϋπνία.
  Μοΰ φαινόταν άλλοιώτικη ή Άμε-
  ρική άττό δ,τι την έφανταζόμουν.
  Ή θλΐφις μου αυτή μετεβλήθη σέ
  άττόγνωσι, δταν διέκρινα μιά μερά
  την μαύρη λιμουϋνα τοΰ Σοβιετι-
  κοΰ προξένου δχι μακρνά άπό το
  άγρόκτημα κα! τόν χονδρόν όδηγόν
  τού τόν Σεαάσκο νά κάθεται σέ κά-
  ττοια άττόστασι σ' £να παγκάκι.
  "Οταν τό εΤττα αύτό. μέ έβαλαν
  στήν κοροιδία πώς «βλέπω φαντά
  σματσ», άλλά έγώ ήμουν 6ί(>σ'α
  ττώς ϊτσι ήτο, δπως τό εΤπα. Άττό
  πολλές τταρατηοήσεις ττού ότκουσα
  άργότερα στό ττροξενεϊο επείσθην
  τελείως δτι οί Σοβιετικοΐ άστυνο-
  μικοΐ εγνώριζον λετττομερώς τό ά¬
  γρόκτημα τού Ιδρύματος Τολστόη.
  Την Τετάρτην, 4 Αύγούστου, ή
  θέσις μου κατέστη κρισιμωτέρα.
  Όλοιμοΰ ίρριχνβν αγριες ματιές^
  θεωοοθντες με ώς εχθρόν έντός τού
  στοατοττέδου^τωυ. Έκόντεψα νΑ πει
  σθώ καΐ έγώ πώς ττίσω άπό τό
  Φευδώνυμό μου έκρύτττετο Σοβιετι-
  κός πράκτωρ.
  ΈκεΤνο τό δοάδυ δ διευθυντής
  τοΰ Ιδούματος, ό Μοΰσσιν—Ποΰσ-
  κιν, αέ εκάλεσε στό γοαφεΐο τού
  κα! αογισε νά μοΰ φωνσίη:
  —Νά γραΦήτε στό μητρώο! Κα
  ντΐς δέν μποοε* νά παρααένη έδώ
  την νύκτα χωρΐς νά εχο δώσει τα
  στοιχεΐα τού!
  Ήθελα νά τοϋ είπω δτι Α υομική
  θέσις μου εΤχε τακτοττοιηθή άττό
  την μ!ς Τολστόη, άλλά τα ίχασα
  μπροστά στήν άγρία σκηνή ττού
  μοΰ ίκαμε Έκείντι ή νύχτα ήτο γιά
  μέ'Ότ σοχττός έφιάλτης. «Σέ φρενο-
  κομεΤο βρίσκομσι, ή έτρελλάθηκα ή
  ιδία;» έ/εγα κάθε τόσο. Μήπως έ-
  ξέφυγσ άτΓΟ την σοβιετικη έτταγρύ
  ττντισι, γιά νά μέ ύποτττευθοΰν ττώς
  εΤμσι σοβιετικός κατάσκοπος;
  Έγοαφα μιά έτηστολη στόν Σο-
  βιετικό γενικόν πρόξενο, την όποι¬
  αν, τταρ' 8σα καΐ άν ελέχθησαν,
  δέν ϊδειξα σέ κανένα, προτοΰ νά
  την στείλω. Έξήλθα άττό.τό ά-
  γρόκτηιια καΐ στόν δοόμο έσταμά-
  τησα τό ττρώτο αύτοκίντηο ττού κα-
  τηυθύνετο ττοός την ττόλι. Έδωκα
  την έτηστολη καΐ υισό δολλάριοχ
  στόν όδηνό, παρακαλώντπς τον νά
  την ταχυδοομήση. Ό ξένος εΤχε
  τΛν κητλωσΰνη νά μοΰ δώση ρέστα
  47 σέντς.
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή σοβιετική έττιδρομή
  στό Ρήντ Φάομ καί ή άπαγωγή
  της κ. Κοσενκίνας»
  ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΗΣΑΥΡΟΣ
  Επί τή έπετείω τής
  28ης Όκτοβρίου
  πανηγυρικός
  Ιελίδες
  ιοο
  ΧΡΥΣΛ ΕΞΩΦΥΛΛΛ
  Μί £κλ«τ& έττίκαιρβ θέματα γιά τούς ήρωικοίις άγώνες τοθ ϊ-
  θνοι/ς, γραμμένα άττό τούς κορκφαίους "Ελληνας συγγραφεις
  καί δημοθΊθγράφθυς.
  ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΜΑ
  ΤΟΎ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΎ ΤΕΥΧΟΥΧ ι
  ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ, τής Άκαδημίας Αθηνών: «Ί τ α λ ο 1 α Ι χ μ ά-
  λ ω τ ο ι». Άναμνήσεις άπό την Έττοποιία τού 1940.
  Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ: «Ή γυναίκα στό Μέτωπο». Τότ«
  ττοΰ ή Έλλάδα μσς ελεγε τό «ΟΧΙ !» της.
  ΔΗΜ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ: «Τ ό τ α ρ ο μ ύ θ ι τ ο 0 ττα-ττοθ. Ά·
  ριστοιιργηματικοΐ έπίκαιροι στίχοι γιά τόν φαντάρο τού 40».
  Κ. ΠΟΛΙΤΗ: «Κ ο ν σ τ ά στό Ρ ί μ ι ν ι». Πολεμικίς άναμνη-
  σεις άπό την ήρωική δράσι τοΰ στρατοθ μας ο-τήν Ιταλία.
  Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ: «Σειρήνες, συναγΐρμός^κσΐ σ υ-
  σ κ ό τ ι ο* ι ς». Χαρακτηριοττικές σκηνες άπό τις ττρώτις ή·
  μέρες τού πολέμου στήν Άθή
  ΕΠ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: «Οΐτριϊς ^ρώτις έ λ λ η ν ι-
  κές σημαΐες». Άπό την Ιστορία τού στρατοθ μας.
  Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ: «Ά πότήζωήτώνάγωνιστώντοϋ
  21» Πώς πολΐ,μοΰσαν, πώς ετρωγαν, πώς διασκέδαζοον τα
  παλληκάρια μας.
  ΤΑΚΗ ΜΠΑΡΛΑ: «Ά γιος Δημήτριος ό Στρατπλά-
  τ π ς». Οί ήρωικοι άγώνες κχχί τα θούματα τού προστάτου
  τής Θεσσαλονίκης.
  ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ—ΑΝΑΓΝΠΣΤΟΥ: «Μ ι β τ» α ρ ά-
  ζενη αυτοκτονί α». Μεγάλο σΐΎκινητικό διήγημα.
  ΤΑΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: «Τάσπόργνωστάπρό 5.000
  χρόνων!». Τό χόκείί, τό ποδόσφαιρο, τό πόλο κ. &.
  Π. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ: «Μιάάπρόοπτηίττ ι τυχ ( α». Άπό
  τίς Ιστορίες τής ζωής κ.λ ττ., κλπ,
  Έπίσης άπό τό τιΰχος αύτό άρχίζουν:
  "Ενα νέο συνορπαστικό μυθιστόρημα τού έκλίκτοθ ο·υν€ργόντοΐ)
  μας Ι. ΑΘΗΝΑΙΟΥ:
  ΜΥΡΤΑΑΗ
  Η ΜΑΡΤΥΣ της ΑΓΛΠΗΣ
  Είν* ή Ιστορία τοθ μαρτυρίου τής άγάπης μιάς νίας καΐ ω¬
  ραίας χριστιανής, στήν αρχαί α Ρωμη, την έποχή τού Νέρωνος,
  των όργίων κσί τοθ άγρίου διωγμοΰ των χριστιανών. Σελίδες ϊ·
  ρωτος, τρυφϊρότητος, μίσους καΐ σκληρότητος, πού τελειώνοι/ν
  μέ τόν θρίσμδο τής πίστεως καΐ τής άγάπης.
  Και μια νέα έξαιρετικά ένδιαφέρουσα Ίστορική σειρά τού εκλε¬
  κτον συνεργάτου μας δημοσιογράφου καΐ ίστοριοδίφου.
  κ. Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ:
  Ε Κ ΕΙ Ν ΟΙ ΠΟΥ
  ΕΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Αιβγραφίΐς των Έλλήνων πρωθυπουργών άπό τής Έτιβαοτάνεως
  τού 1821 μέχρι των τελινταίων έτών, μί αγνωστις λιπτομέρΐιΐς
  και χαρβκτηριστικά άνέκδοτα τής ζτοής τιον.
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟ Λ ΥΧΡΩ-
  ΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
  γιά τούς νέους «άστίρες» τού
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  γιά τίς νέες άνακαλύψίΐς τήβ.
  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  γιά τα νία μυστικά της
  ΓΎΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
  τής Παγκοσμίου Φιλολογίαν. *
  Ιτταρταρ(ΐο·τοΐ σατυρικοί στίχοι κα! αφθονε*
  Ε Λ Λ ΗΝΙΚΕΣ Κ ΑΙΣΕΝΕΣ
  ΓΕΛ ΟΙΟΓΡΑ ΦΙΕΣ
  ·£γκυκλοτΓαιδικαί ίπικαιρότητες, σιλίδις γιά τή μόδα, τό παιδί,
  τον άΗλητισμο, τό χιοΰμορ καΐ τό καλύτερο φωτογρσφικό ρΐτττορ·
  τάί άπ' δλο τόν κόσμο.
  Πανηγυρικός μέ
  ΙΟΟ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΗΣΑΥΡΟΣ
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  «ΑΛΜΑ.
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Η
  ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΚΙΑ
  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Άπό Σβλίδο 1
  ΤΟ Μΐ-ΕΡ-ΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΒΑΛΛΕΡγΛ
  άπό τό 'Ελβασάν καΐ μετ£6ην .,
  Τίοανα. ' «Ι
  Έγώ τοθ ό-άντηο-α δτι άν
  τι θεωροΰσα κοΛήκον μου νσ τια-
  ρακολουθώ την πολεμικήν κατα¬
  στασιν, διότι μόνον ετσι νομιζω
  δτι θά δυνηθώ νά προσφερΜ ι"τΠΡϊ
  σίας είς την χώραν, εάν τταραστπ ά-
  νάγκη. Ή προφορική ϊκβεσις μου
  ε'καμε, καβώς ψσ.ίνεται, μεγάλην
  εντύπωσιν είς τόν Ντοθτσε, διότι
  ϊμαβα άργότερα δτι το ιδιο βραδυ
  έτηλεφώνησεν είς τόν συνταγμα¬
  τάρχην Σόριτσε, τμηματαρχην τού
  ύπουργείου Στρατιωτικών, 6,Τ1Λ
  τος ό Κοβσλλέρο ξέρει την Αλβα-
  νία σάν νά ήταν σπίτι τοι» !»
  ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
  Σήμερον τό πρωΐ, ό Ντοϋτσε
  μοϋ έτηλεφώνησε πάλι, καΐ °τσ.ν
  μετέβην είς τό γραφείον τού, ΜΟΜ
  ανήγγειλε δτι μέ διορίζει Αρχηγόν
  τού Γενικοϋ Έπιτελείου.
  Τα σχετικό διάταγμα θά δημοσι¬
  ευθή κατά τα μέσα τής ερχομένης
  εβδομάδος, μού εΤπε ό Μουσολίνι.
  Πρέπει πρώτο: νά επιστρέψη ό
  Μπαντόλιο άπό τό μέτωπο.
  Κατά την δευτέραν αύτην συνάν¬
  τησιν μας, ό Ντοϋτσε εφαίνετο γε
  λσστός καί μοϋ έφέρθη μέ την με¬
  γαλυτέραν φιλοφροσύνην.( Καποια
  στιγμή μοϋ χαμογέλασε, ε'τριψε τα
  χέρια τού καΐ εΤπε:
  — "Ετσι λοιπόν, άπό την αλλη
  έβδοιιάδα. θά βλεπώμεθα συχνά! __
  "Οταν έ'φευγα, ό Μουσολίνι μου
  συνέστησε νά μή άνοκοινώσω άκό-
  μη είς κανένα τόν δ ιοο ι σμόν μο/',
  άλλά φαίνεται δτι ό Ί'διος τόεΐχε
  <(δη κοινολογήσει, διότι,δτοΐν έ'φευ¬ γα άπό τό γραφείον τού, ενας ύ- πουογός πού τηρίμενε είς τον άν- τιθάλαμον, μέ έχαιρέτισε^ μέ την Φράσιν : «Τα σέβη μου κυριε έπι- τελάρχα!». Πάντως έγώ έτηρησα κατά γράμ- ϊια την διαταγήν τού Ντοϋτσε. ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ 4η Δ ε κ ε μ 6 ρ ί ο υ.—·_Χθές καί προχθές δέν εΤδα τόν Ντοϋτσε, οίίτε καΐ εμαθα τίποτε νέον σχετι¬ κώς μέ τόν διορισμόν μου. Σήμε¬ ρον είς τάς 10.25' μοΰ έτηλεφώ- νησε ό Ί'διος : «Καβαλλέρο, νάέ'λ- θετε άμέσως». Πέντε λεπτά άργότε¬ ρα ή'μην είς τό γραφεΐθ-ν τού. Ό Μουσολίνι μοΰ έδιάβασε τάς τελευ ταίας εκθέσει ς πού έφθασαν άπό την Αλβανίαν καί δταν τελείωσε, μοΰ εΐπε: —, Στό άεροδρόμιο τού Λιττόριο σάς άναμένει τό άεροπλάνον σα^. Έντός μιάς ώοας πρέπει νά εύρι¬ σκεν θε είς Αλβανίαν. Την 11 καΐ 30' άνεχώρησα άε- ροπορικώς διά τα Τίρανα, Τό ά- πόγευμα εΐχα φθάσει είς τό 'Ελ¬ βασάν, έδραν τού έπιτελείου τής στρατιάς. είς τόν τομέα τής οποίας ή κατάστασις ήτο ή πλέον έπικίν- δυνος. Έκεί προσεκάλΓσα άμέσως τόν στρατηγόν Σοντοΰ, αρχιστρά¬ τηγόν των Ιταλικόν δυνάμεων τής Άλβανίας. κσΐ τάν στρατηγόν Βερ τσελλϊνο, διοικητήν τής 9ης στρσ- τιάς. ©Α ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ; (Η πρώτη μου ερώτησις ή"το: — Τό μέτωπον είνε δυνατόν νά κρατηθή ί 6ι; Κα! εάν δχι, πόσον καιρόν διαθέτωμεν διά νά όογβνώ σωμεν νέαν γραμμήν άντιστάσεως; Ό στρατηγός Βερτσελλΐνο μοΰ απήντησε: — Εάν ό έχθρός συνεχίση την πίεσιν τού, τό μέτωπον θά καταρ¬ ρεύση. 'Η τραγικωτέρα κατάστασις έπικρατεί είς τόν τομέα τβθ Σκούμ- πη, οπου τό βαρύ πυροβολικόν συ- νεπτύχθη αΰτοβούλως καΐ δφησε ά- κάλυπτον τό πεζικόν μας. Τό Γ* Σώμα Στρατοϋ διαθέτιι επι τόπου μόνον έλαφρόν πυροβολικον κα! μό νόν Ενας έφβδρικός λοχος της^ μ*- ραρχίας «Βενέτσ.α» .^" κόμη την καταστασιν. Εάν ό συνεχίση αίίΡ'»" ρν «α ^ό¬ του ή γενικη συμπτυξις Βο: κατα στή' άναττόφευκτος, διότι τοπυρο βολικόν τού κυριαρ)<ει απολύτως είς τόν κρίσιμον ούτον τομεα; »Θά σταματήσουν δμως αυριον οί "Ελληνες τάς επιθέσει ς των , Τούτο είνε απίθανον, διότι, μέχρι τούδε δέν επέρασεν οϋτε μια,ήμί- ρα χωρίς έπιθετικάς έπιχειρησεκ έκ μέρους των. , ΣΟΝΤΟΥ: Πρέπει δμως να λά¬ βωμεν ύπ' όψει καΐ αυτό το ενδε¬ χόμενον, διότι π γραμμή που κρο>
  τοϋμε τώρα, είνε ή τελευταία που
  είχομεν όργανώσει μρνιμως, και
  εάν την χάσωμεν, ή συμπτυξις βα
  πρίπει νά γίνη είς μεγαλο οαβος.
  ΑΝ ΔΕΝ ΤΡΕΪθΥρ
  ΒΕΡΤΣΕΛΛΙΝΟ*Γ "Εχω δώσιι
  διαταγάς, δπως αί όπισθοφυλακ«< μας δώσουν μάχας έπιβραδυνσεως, διά νά κερδίσωμεν καιρόν. Υπέδιι ξα έττίσης είς τό Γ' Σώμκ την γραμμήν πού πρέπει όπωσοηποτϊ νά κρατηθή επί τινάς ημέρας. ΣΟΝΤΟΥ: Δέν είνε δυνατόν νά οργανωθή καμμιά πρόχειρος ΥΡ«1·' μή άντιστάσεως. Έγ« Εδωκα ηδη δΜταγήν είς τί^ν Δευτέραν Στρα- τιάν νά υποχωρήση πρός την Κλει- σουραν ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ: Πότε θά ί—οχ«- ΡηΣ0ΝΤ0Υ : Αϋρ.ο. Δέν έλτώ^ δμως να εκτελεσθή ίντός ιί&*ΙΐΒ· θεσμίας, διότι ή μεραρχίοί'«Σιίν- να» δέν μπορεΐ νά άποτγκιστρωθη. ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ : Πόσος κοιρός χρειάζεται διά νά ύποχωρησΜμεν πρός την γραμμήν ^τοϋ ποταμοΰ Σκούμπη; ... ΒΕΡΣΕΛΛΙΝΟ>': Μία έβδομάς
  τό πολύ. "Αν δέν τρέξουν, δηλαδη.
  οί "Ελληνες πιό γρηγορα...
  ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ: ©έλω άκριβε<-ί- ρας άπαντήσεις ©ά είνε 8 δέν θά εΤν£ ό έχθρός στόν Σκοόμπη έντος μιάς εβδομάδος; β ' ΕΝΙΣΧΥΓΕΙΣ ' ΣΟΝΤΟΥ: Τί άντιΐΓροο-ωιτεύουν αύτές ο! 7 ήμέρες μποοοτά στόν χρόνο πού χρειάζεται διά την με¬ ταφοράν ένισχύσεων; ΒΕΡΤΣΕΛΛΙΝΟ: "Υστερα άπό αυτήν την ύποχώρησιν. θά ϊχ»ι ήρωας, άλλά θά είνε δλοι πτώμ"1 άττό την κούοασι. '· ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ: Έλπίζω «Α 8 θέτ« έντός 7 ημερών 8—10 ΦβΡ σκους λόχους. λ^ ΣΟΝΤΟΥ: Αύτό ϊΤν« ,40 ; ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ: Είς την πίβΐΐ»» σιν αυτήν ή Βα Στρατιά δέν Ιίπο- οεΐ νά ύπολογίζη επι νέωχ^Φε- δρειών. ΒΕΡΤΣΕΛΛΙΝΟ : Άν δμως ή 9η Στρατιά δέν κρατήση; τό_ 3ον καΐ τό 26ον Σώματα ΣτρατοΟ δέν έ'χουν ώς έφεδρείας παρά μόνον τό 6ον καΐ 5ον συντάγματα των Άλ- πινιστών. Λ ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ : Άπό τβ*·§»ης απόψεως είνε φυσικώς οχυρά ή γραμμή τοΰ Σκούμπη; ΣΟΝΤΟΥ: "Οχι. Πρέπει νά ττε .ράσουν 10 ημέραι δια νά οργανω¬ θή. ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ: Εάν λάβωμεν 2 μεραρχίας ' άπό την Ιταλίαν έν¬ τός των προσιχών 10 ημερών, και καταβάλωμεν όλας τάς προσττα- θείας μας θά μπορέσωμε νά όρ- γανώσωμεν τό προγεφύρωμα τοϋ Αύλώνος καί νά αναμένομεν νέας ένισχύσεις; ΣΟΝΤΟΥ: Ναί, εάν σταλή και πυοοβολικόν ... άεοοπορία. . . ΒΕΡΤΣΕΛΛΙΝΟ : Άεροπορία ιδίως 1 Είς τάς 6 τό βράδυ ανΐχώρησα Τ£" Μολις ϊφθασα είς τβ Τίοβνβ ι' σπευο-α άμέσως νβ τηλεΦωνιίσ« ι τόν Μουσολίνι. Τοϋ έξέθεσΐ 1Ις έντυπωσεις μου άπό την σύσκιΐ,' μέ τους άνωτέρους άξκ*ματ3" καί τοΰ έξεφρασα την γνώμην ^ δτι τό ηθικόν τοΰ στρατοϋ «„ ?" νισμένον. "β **β «Ιδιαιτέρως δσον αφοβΑ ι 9ην Στρατιάν, τού ιΙποΓΤΓβ-"· της είνε έίαιρετ.κώς δύσκολος ·Ε°Ις οί Ελληνες συνεχισονν νβ V * θενται με την σφοδρότητσ τήΓΤ" λευταίων τριών ημερών, ή χ αυτή θά αναγκασθη νά ύττ "Εάν ή πίεσις τοΰ έχθροϋ ί θή— πράγμα πιθανόν, εάν ύπ' δψει δτι τελευτα(Ης νά (Ερριψαν είς την μάχην Χ « τρείς εφεδρικάς μερβρΥί0(7 διαθετουν — τότε Ί'σως ή αι ρήσις θά καταστή δυνατό· Φευνθή. Άν δμως ή {ηοχύ νη άναγκαιο, πρέπει νά μέτρα διά την όργάντοσιν τί τιστάσεως κατά μήκος τοθ μοΰ Σκούμπη, κα! διά κάβι χόμονον θά πρέπει νβ έττ θουν τα περιχαρακωμένα δ ΰ Δί θουν α περχαρακωμένα στβατΐ δα τοΰ Δυρραχίου κ<χΐ των τ,3* νων. Πάντως είνε άπσροίτητ». . αποστόλη έξ Ιταλίας δύβ,Κ* μεραρχιών, μιάς πεζικοϋ κοί .ι,·"1 Άλπιν.στών, έντός προθΐ»,, Λ κτω ημερών το πολύ. * °* ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: ΣυνωμιλήσβΤΕ „, τόν άρχηγό τής 11η, Ση^ | στρατηγό Τζελοζο ι °? ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ : "Οχι βίν ,ι Μα. Άπό δσ« δμως μΧοό ^ 4 Σοντου, ή 11η Στρατνά εύρί»" ται είς καλύτερον κατάστασιν 1 είνε είς θέσιν νά καλύψη τ«ν κχ? σούρβν. Έπιτρέψατέ μου 8μω{ ^ν έπιμείνω επί τοΰ παράγοντΜ ν·2 νού. Μάς χρειάζονται ανϊβες ? πλα κα! —/ρρμαχικβ δύβ μ(00!" Χ"οώ ΤΜν "««ΧΜν Λ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: ΟΙ Γιρμβνβ, ,, ΐβεσαν είς την διάθεσιν μας ' τα μεταγωγικά άεροπλάνα... —— Α, πολύ καλά... ° Β^ ΗΜΟΥΝ ΠΡΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΝΙΚΑΒΕΝΤΕ ---------------> Άπό σελίόα ί
  σου, άπάντησα έπιτιμητικά μέ
  ϋφος αύστηρό καΐ αύστηρή μα-
  τιά. Πήρα τα ϋφος άνθρώπου τής
  Νικαβεντέ. "Ηθελα νά πιστέψη πώς
  ίίμουν άπ' αύτούς. Έκείνος συμαα
  ίεύτηκε 'Επίστεψε πώς ή'Μθυ
  γματικά Νικαβεντές.
  Γυρίζβι
  Σέ λίγο ήρθε κι' ή άμαρτωλή μέ
  τα φαγώσιμα καΐ τα ρέστα. Τό
  γκαρσόνι άπόρησε γι' αύτό Τδ-
  δειχνε τό ίίφος τού. Ήθελα νά μι-
  λήσω μέ αυτή, άλλά τό μέοος έκεϊ-
  νο δέν ητανς κστάλληλο. Τής πρό-
  τεινα νά πάμε νά φάμε στό δωμά¬
  τιο της. Συμφώνησε κα! φΰγαμε.
  Καθόταν σ' ενα σπίτι, τό τέως
  σπίτι της. μεγάλο μέ καλή έμφά-
  νιση κα! μέ μεγάλον κήπο.
  Στό δωυάτιο ήταν ενσ κρεβάτι,
  Ενα τραττέζι ξύλινο καΐ τρία ξύλι-
  να σκαμνιά. Μαίί ι*ου εΤχα πάρει
  κα! τέσσερα μπουκάλια μέ ττοτό.
  Στρατόπεδο
  Άρχίσαμε νά τρώμε και νά πί-
  νουμε Φρόντιζα τό ποττνρι της νά-
  νε^ πάντα γεμάτο. Μοΰ διηγήθηκε
  πώς ό πατέρας της, ή μάννα της,
  αυτή ή_ ϊδια κι' ενας αδελφάς της,
  σταλθήκανε στήν «Κολιμά» στά
  1926 σέ στρατόπεδο άναγκοστι-
  κής δοκλειάς.
  Έκεϊ υστερα άπό λίγα χρόνια
  ιτέθσναν δλοι οί οΐκεϊοι της άπό
  την έξαντλητική δουλειά καΐ τίς
  στερήσεις. Αυτή έπέίησε χαρή
  στήν όμορφιά της καΐ τα θέλγη-
  τρα πού τα παρείχε σττύς «νατσάλ
  νικουο» (Διοικητές) τού στρατοπέ-
  δου. "Υστερα άπό δέκα .χρόνια
  παραμονής της _ στό στρατόπεδο,
  την αφησαν έλεύθερη καΐ γύρισΐ
  στήν πόλη πού γεννήθηκΐ. Τής ι-
  δωσαν κι' ενα δωμάτιο στό σπίτι
  ποϋτανε δικό της κι' άνίκανη γιά
  όποιαδήποτε δουλειά. £οΰσε που-
  λώντας τα ύπόλοιπα της παλαιάς
  της όμορφιάς, τό^ στραγγισμένο
  πιά κορμί της, στούς περασ-Τικούς
  κα! στούς λαθρέμπορους. Εγνώρι¬
  ζε τή πόλη καί τα γύοω της κι'
  απάνω στό πιοτό μοΰ εδωσε πολ-
  λές ττληροφορίες σέ έρωτήσεις ο-χε-
  τικες πού ί'μμεσα τής έ'βαζα
  Όταν κατατοπίστηκα καλά καΐ
  έ'μαθα ο,τι ήθελα, σηκώθηκα νά φύ-
  γω. Κείνη ποραξενεύτηκε γιατΐ τό
  Φαγοπότι μας δέν εΤχε την συνηθι-
  σμένη της συνέχεια.
  Εΰοέθηκα^ στή πόλη κα! βγήκα
  άπ' αυτή μέ προφυλάξη πηός την
  κατευθυνση πού έ'πρϊπε. 'Ε6άδι<α παράλληλα σέ μιά δημοσία όδό πρυ εβγαζε στά σύνορα Φρόντιζα να καλυτττωμαι πίσω άπό χαντά· κια και κλαηιά κα! ξαπλωνόμουνα στη γή σάν εβλεττα άπό μακρυά νά πρρσεγγίζτ) αύτοκίνητο Κατά τόν τροπο ^οτύτόν περπάτησα Ί'σαμε π£ντε_ ωοες. 'Η ΰρα ίταν τέσσεοις. Πλησιαζε τό χάραμα Δέν τίξερα που βοίσκομαι κα! πάσα χιλιόμε· τρα εΤχα διανύσΐι. "Επρΐπε άπα- ραιτητα σέ κάποιο μέβος νά κρυ>
  φτώ, νά κατοπτεύσω την περιοχή,
  κα! την έρχόμενη νυχτιά νά συνε-
  χίσω τή ττορεία μου. "Ηξερα πώς
  περπάτησα πέντε περίπου ώρες.
  Σέ βάδισμα κανονικό θόίπρεπε ν&-
  χω διανύσει είκοσιπέντε χιλιόμε-
  τρα Νά βρίσκωμαι δηλαδή μέσα
  σέ εδαφος κινεζικό. Άλλά μέσ' τα
  σΐίοτάδι,^ σέ δρόμο έξαιρετικά ιΐνώ-
  μαλο καΐ τα συχνά κρυψίματα ά',το
  τό πέρασμα των αΰτοκινήτων, ύπο-
  λόγιζα πώς θάχα περπατήσει δέ¬
  κα μέ δεκαπέντε χιλιόμετρα Πώς
  θαμουνα άκόμα σέ εδαφος σοβιε-
  τικό ίϊ ακριβώς επάνω στή μεθο-
  ριακή γραμμή. Αύτό θά τό '.ξακρί-
  βωναστό διάστημα τής ημέρας.
  Τραβήχτηκα λοιπόν άπό τή δημο¬
  σία ττολΰ κα! κρύφτηκα σέ μιά συ-
  στάδαθάμνων. Ξαπλώθηκα πάνω
  στή γή κουροτσμένος δπως (ίμουνα
  μέ σιγοπήρε ό ίίπνος. "Οταν ξύ-
  πνησα ή'τανε μερά πλιίοης. Κύττα-
  ξα τό_ ρολόγι μου κα! εδειχνε όχτω
  κα! τέταρτο. Πετάχτηκα επάνω κα!
  κντταξα τριγύρω μου. Μπροστά
  μου. σέ άπόσταση 80-100 μέτρων
  στή δημοσία όδό στεκόταν ενα
  κάρρο. ΕΙδα τόν καραοτσιέρη κα!
  χαμήλωσα Νά μ' εΐδε ; συλλογί-
  στηκα. Άνάμεσα άπ' τα κλαδιά έ-
  πρόσεξα νά ίδώ τί εκανε. Φαινό-
  τανε νά_ ράβη κατι άπ' τή δερμά-
  τινη έξάρτυση τοΰ άλόγου τού. Τόν
  εΐδα κάνα-δυό φορές πού έ'ρριξε
  τα μάτια τοιι στούς θάμνους πού
  κρυβόμουνα "ΕνΛωσα κάποιο φό-
  βο. Μέ ιϊδε ; Δέν μέ εΤδε ; Σέ λί¬
  γο έτελϊίωσε, άνέβηκε στό κάρρο
  κα! ξεκίνησε. ^ Φεύγο-ντας. ξανα-
  κύτταξε στό μέρος μου. Σχημάτι-
  σα τή γνώμη δτι μέ εΤδε σίγουρα.
  'Ερποντας έ'Φυγα άπό κεΐ καί μπή-
  κα σ' ενα σύδενδρο. Εύρήκα μιά
  θέση άρ-φαλέστερη καί κρύφτηκα.
  Άπό τή νέα θέση μου μπορούσα νά
  έλέγχω Ινα μεγάλο τμήμα πρός
  το^ δημόσιο δρόμο. ^ Κάθησα
  καί περίμενα Εΐχα σκοπό άργότε-
  ρα^ ν' άνέβω σ' ενα δέντρο καΐ νά
  έλέγΕω άπό κΐϊ τή γύρω μου περιο-
  χη. "Υστερα άπό μιά ώρα εΐδα
  μακρυά στό δρόμο νά σηκώνεται ί¬
  να σύννεφο σκόνης. ©ά είνε αύτο¬
  κίνητο έσκχφτηκα Κατόπι διαπί-
  στωσα πώς ήταν κοβαλλάρηδες
  που έρχόντανε καλπάζοντας. Μέ
  συνεπήρε πάλι ό φόβος. 'Εσκέπασα
  μέ χώμα ίνα κουτ! μέ πιπέρι πού
  εΤχα μαζί μου καί περίμενα γεμά-
  τος άγωνία "Ητανε τέσσερις 1π·
  ττεΐς καΐ ενας αλλος πισωκάπου-
  λα οί έ'να δλογο. τΗτον ό κάρρο-
  τσέρης. 'Ο φόβος μοϋσφιξε την
  «ορδιά. Δέν εΤχα πια άμφιβολία.
  Με εΤδε "αί τ' άνέφερε στήνπρώτη
  εφιππη περιπολο πού συνάντησε.
  Σταθήκανε στό μέρος πούταν πρω-
  τητερα τό κάρρο. Ό καρροτσέρης,
  που τον γνώρισα άπό τόν σταχτε-
  ρό κοΰκο τού καί τό καφέ σο»κά-
  κι τού, τούς εδειχνε τους θάμνους.
  Τρϊξανε ολοι πρός τα έκεΐ μέ τα
  οβαχυκαννα στό χέρι. "Οταν φτά-
  σανε πηδησνν δλοι κάτω κι' έρεύ-
  νη<ταν τούς θάμνους. Μετά την ι- ρευνα τους στούς θάμνους κι' όλό- γυρσ μσϊεύτηκρν κι' οί πέντε καΐ κουβεντιασαν Ό καρροτσέρης κΛτι τους ε'λεγε κα) έ'δειχνε μέ τό χέρι διαφορο σημεϊο: καΐ τό μέρος πού κρυβομουνα. ΑΥΡΙΟΝ: Ή σύλληψίς μου. — ΕΤσαι Γερμανός; — Άνάκρισις. Α, πολύ καλά... ϋ ~" ν° ΒιΡτσ^λϊν<>, ηρώτησϊ ,
  Μουσολίνι, τι γνωμη ϊχει ττερΐ τί(
  καταστάσεως; '
  — Τρ ηθικόν τού είνε ττολϋ χ*
  μηλον. Η μεραρχια «Άρίτσο» (,
  κοομε μίαν άντεπίθεσιν άλλά δι»
  Επέτυχε τίποτε. Ή «Βενέτσια» ηι
  χλαμβάνει Ινα λόχο έθελοντών ο|
  ιποϊοι μάχονται ώτ; λέοντις, ί'^
  αύτό μονον την τιμήν τής σημαίαν
  των μπορεΐ· νά σώση. Τα στρβτιιί
  ματα υποφέρουν πολύ άπό τό κούο
  κα! την έλλειψιν άεροπορικής πρ«.
  στΛσιας έξ αίτίας τής όμίχλης 'Εί
  όίλλου, πρέπει νά έ'χετε 6τγ" όψει
  δτι έδώ έχομεν κούο 12 βαθμΰν
  υπό τό μηδέν.
  »'Επίσης, Ντοϋτσε, σάς ιταρβκβ
  λω. να συστη—τε είς τό 6—ουργεϊ.
  όν Στρατ,ωτικών νά μάς σκίλη
  άξιωματικους. ΑΙ άπώλεισί μβς
  είς άξιωματικους είνε τεράστιαι.
  Τό 50όν^ σύνταγμα πεζικοΰ είνε $
  ήμέρες ν»ρΐς διοικητήν. Ή κβ.μ.
  στέρησις είς την αναπλήρωσιν ιϊκ
  πολύ έπιζημία».
  ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Σήμερα «ώς ώ
  νέ τα ττράγματα;
  ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ : Είς τάς 9 το
  πρωί παρετηρήθη κάποια χολάρ»·
  σις.'Αλλά αύτοι οί "ΕΛληνϊξ ύίΐ
  παράξενος λαός : Λαγβ*οΐ|ΐοι/ι»τ<η μιά ώρα κι' ϋστερβ (βνβον,ι'ζβιτν πάλι τα Ί'δια... ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Είνε ίκ*! λ Σον. τού ; Δόστε μού τον... ψ "Εδωσο τρ άκουστικό κοΐσυνο. μίλησε μέ τόν ΣοντοΟ. Αύτός διεβεβαίωσε τόν Ντοθτκ δτι τό ηθικόν τού 152ου λόχον Η λανοχιτώνων ήτο^ εξαίρετον^ κοίίτι κατά την επιθεώρησιν πού τού |· κανε σήμερον, έζητωκραύγαζτ ι!; τό ίχκουσμα τού όνόματος τοθ Μμ σολίνι. 'Επίσης τού εΐπε. δτι 4 ίι« οικητής τοΰ 41ου συντάγματος ιη· ζικοΰ παρεπέμφθη είς τό Στρα¬ τοδικείον διότι έγκατέλειφε την θέσιν τού. ΟΙ ΑΙΜ=Ν£1 5η Α ι κ ι μ 6 ο ί ο υ—Μετ£· βην είς τό Δυρράχιον, διά νά 'ττι· θεωρήσω τόν λιμένα καί Φροντίση διά την αύξησιν τής διαμετακοιιι· στικής τού ίκανότητος επί τη ττρβ όψει άφίξεως των ένισχύσεων ττοίΐ έζήτησα. Είς την επιθεώρησιν αί- την μέ συνώδευσεν ό ναύαρχος Σπορτιέλλο.· ' Κατά την επίσκεψίν μου αυτήν είς τόν_ μεγαλύτερον λιμένα τ« Άλβανίας έπεθεώρησα έπίσης κβι τάς μηχανικάς τού έγκαταστόχτεΐίν τούς_ έκσκαφεΐς καί τα μέσα μετα φοράς, διά νά σχηματίσω μίαν Ι¬ δέαν δια την δυνατότητο: άντιστό)· σεως, εάν ό έχθρός άπειλοΰσβ τό Ιταλικόν αύτό προγεφύρωμα. Την 4ην απογευματινήν έπέστρεψβ είς τό Τίρανα καΐ άνέφερα τηΧί- Φωνικώς είς τόν Μουσολίνι δτι οί λιμένες είνε ε4ς θέσιν νά ΰποοι- χθοΰν^ τάς είς άνδρας καί υλικόν ένισχύσεις, τάς οποίας άνέμενο νό φθασουν έντός των προσεχών ήμι- ρών έξ "Ιταλίας. Την τηλεφωνικον μου αυτήν αναφοράν την έπεβεβοί- ωσα ακολούθως καί τηλεγραφΐκώί. ΠΡΕΠΕΙ.. ς Κατά τό διάστημα τής άπονσί' άς μου, ό Μουσολίνι μοΰ εΐχε ά· ποστείλει —ιλεγραφικώς την άπά^ τησιν( είς τό πρώτον τηλεφώνημά μου. Ο Ντοΰτσε τηλεγροφοΰσε: «Πρέπει νά διαμφισβητησΐτΐ τό εδαφος σπιθ«χμήν ττρός σττιβο μην. Εϊμαι βέβαιος, δτι ό έχβροί παίζίΐ τό^ τελευταίον τού κορτί καΐ δέν θά μπορΐση νά διοττπΡΠ" σπ επί πολύ την πίεσιν τοι/. 0 Ελληνες στεροΰνται πολβΜ'Φ°δ'" ών καΐ δέν διαθέτουν Ι6ικην των βιομηχανίαν Ικανήν νά τροφοδ»- τηβη τό μέτωπον. 'Υπολογίζοΐ'ν επί της βοηθείας την οποίαν β« τους παράσχη ή Μεγάλη Βριταν νια, άλλά θά άπογοητευθοϋν συν¬ τόμως. Αΰτό, βεβαία, δέν σημαι νει^ δτι πρέπει νά μή φροντίσητε διά την έπάνδρωσιν των περιχσ- ρακωμένων στρατοττέδων τής Β* ρείου Άλβανίας καί τοθ Αΰλυ- νος. Σάς στέλλω τάς ενίσχυσις πού έζητήο-ατε. "Εθεσα ίδη εκ την διάθεσιν σας την με»τχρχ!ον «Κουνεένσε». Μουσολίνι». ΑΥΡΙΟΝ: ΟΙ "Ελλην** συνεγ]· ίουν την τΓροέλοσΙν των. Ό Καβοτλλέοο τηλ€φωνεϊ οτον ΝΛ·οϋτσ€· «Λβτττοτάττι ή κατά¬ στασις. Τα νεΰοα ιισΐ δέν αν' τέγουνν». ' ΕΝΟΙΚΙΙΣΙΣ ΑΑΙΟΜΕΙΟΥ Την 7τιν Νοεμίρίου ήμίρσν Κυρι» κήν καί ώραν 10-12 γενήσετοτι ίν τψ ΠρωτοΒικείω Άθηνΰν δημοπρσσΐα ίνοι κιάισεως τοθ έν θέοει «Λοιϊμικό» Κσ· τΜτνοοιτίοιι λατομείου. ΠληροφοιρΙβι: Ζ' Οίκον. ·ΕφορΙ«ν 'ΛβηνΟν Τ| Τα¬ μείον Έβνικοϋ Στολου. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓεωΡ- γίου Σ κύρου Κωνοταντοποόλου ι» Άμβούργω, 5{· ΒβΠΡαίθΓδΓΓ 13' ά' νβλοΐμροηΐΐ παντός εϊ6ο·λ; ύιτοβίσίΐίι Έλλήνων βίομηχάνων κσί Ιδιωτών ο· οτικΓΪς ««ι ηοινικής φύσεως, ώς *" ΛτοδΑσεων κσί 4τκΐν'ορβ(.'>σΕίΛ'
  Οΐώ των γερμανικόν τυ
  ϊ·« *·»>« >

  ι .ι»* ·~*
  «««ν·"
  II
  ΝΗΙ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΧΟΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
  ϋί0Μ0!Χ€ΑΙΟΝ_ΕβΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
  ΡΟΛΟΣ ΤΟΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  •Η συνιδρίβσις τής Βουλής ήρχισε
  υ- την 6 40 μί άντικίίμ1νον ήμε-
  %κ βιαίως την νομοδετικήν ίρ-
  ζοΐΙιίνου είς δευτέραν άνάγνω
  νολον ιοϋ δ
  ^ων 6τι ό αγων ήτο έ
  υιρουμενος είς δυο βα
  0ς5ς: Είς ι*ν άγώνα
  Τ0ν άγώνα των πόλε
  ί ά καθοριθ
  ζ ς γ
  ,οι *° βυνολον ιοϋ νομσαχεδιου
  «Ι άηονομΐς ηβικων αμοι&ων είς
  Εθνικας άνταρτικάς όμαδας καΙ
  ϋ; όργανωσϊΐς έοωτερικης άντι.
  ϊίω<, β "· Λεονάρδος προτείνει νινρ δεκτόν τουτο ως έτροποποιή- 6«0 τή< Εβιτρο/πής, ·0 κ ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΛΦΥΛΛΛΚΟΣ έκ ι*ί£ΐ την γνώμην, δτι ούχι ορθώς Ί3ντιί"'της τού νομοσνεδιου κατένει- ,ας όργανώσεις Ας κατηγορίαν Εκαμε διακρισεις μΙταΕ,υ τούτω», 6τι ό αγων ήτο ένιαϊος, 6πο- είς δυο βασικάς κατη- * άώνα τού βουνοϋ γ πόλεων. Συνεχί- ζητεί νά καθορισθοθν αί προϋ- ·—*' Σων οποίων θά άνα- ται βΐ Έβνικαι Όργανώσεις, ιβηκόν πλαίσιον κσί ή ένερ- οις ιΐποτελοϋν ιτρωταιρχικόν αιάς τοιαύτης οργανώσεως. Ν. ΚΛΡΛΜΠΕΛΑΣ λέγει, ότι Πελοπόννηοον συνεκροτήθησαν ϊάρύ έθνικιστικαι αμαδες άντιστά- ,ιχ ιΐς τάς όιτοίας μετέσχον πάν- οί ά£ιωματιικ>ι οί όποιοι κατόπιν
  ϋντο είς την Μέσην Ανατολήν.
  κ ίν*Φ<*νισθη τό ΕΛΜ, χατεφυ- ι|ς αύΛ και πθλλοί έβνικισταί, ηοίοι μεταγενεστέρως άντιληφβέν- ιους σκοπους τού, Οτπεμακρυνθή· κβΐ άντΐταχβησαν είς τους κομ- υπβς Οψωσαν δέ κβΐ τα δπλα αυτών. Ό Βρεττακος υπήρξε τό παν βύμα τού αγώνος κατά τού βυοκομμουνισικιθ. Μετά τον βάνα- τού, οί ανδρες τού κατεταγησαν ιά Ταγματα "Ασφαλείας, τα ο¬ κβτηγορήβη·σσν ώς προδοτικα, ώς απεδειχθη, αύτά εσωσαν τήν Αοταοιν Συνεχίζων ό κ. Καρά- Ιθί εξαίρει τάς υπηρεσίας των «««των Ασφαλείας κβΐ ζητεί νά Ενϊαβισβοϋν καΐ αύτά ως άγωνι- κα7<Φ' ίκΙ0ν ο1 αποτελούντες ταύ- 5ιίγνωσον τόν κομουνιστικόν κΐν ν κοι άντετάχβησβν κΙγτ' αύτοϋ. ν άλλοι δέν είχον ουδεμίαν 0"°ψι- ικρί των ιτροδοτικών ο·κοη6ν τοθ & ». ΓΡΑ·ΑΚΟΧ ευρίσκει έλλι- τδ νομοσχέδιον, διότι εΐν» ένδε- κνον μΐα οργάνωσις νά μή δυνα- νά παράσχη στοιχεϊα διά τους «νωπιιώς ανων»σβέντ»ς, 6πότε β* Ββϋοιοοθοθν οί έτητήδειοι διά νά ϊ«ληβοον Τι «α γίνη, <ρωτ$, μί 7ϊΤ Τ 7ιϊεριΐΓΤθν ρρθ"; Συνεχίζων 6 κ. Γραεακος λέγει, ϋρίΐεΐ να ηεριλη1ι*ο0ν είς την —νοριαν των αγωνιστών κ<»1 °' ίέντες έθελοντικώς είς τας 6> ■
  τής Μίοτης ■Ανατολήν.
  ΧΤΡΛΤΟΙ. Δυνάμει της 7ης
  μίΐ»τι«τις προ^εως, οί άζιωματικοί
  4«λιταν ενεταχΒτ,σαν είς τ* Σω·
  , ιΐί τ* 6ιοια άνηκον.
  « Σ. ΧΟΥΤΑΣ λέγει, βτι μ*
  ΜιχαήλΛέιτς εύριοκόμενο είς 1«α·
  «αι συνεργασίαν κσΛ ήτο κοινος
  '*νων «στ* των κατακτητων Οταν
  ,ωί τόν Όκτω»ριον τού 1943 ΐΛΐέ-
  ιΐ» την έιίβεσιν ολοκλήρου τού
  __^ των Βαλκανιων, τοτι τ| ιτταφη
  ^υ μος ακωλεσβη κσ1_ 6ια τοθτο
  Γουναμσι να έχω σσ·η βΛ-τίληψιν
  ίά (ινανχι»σβη νά συνίργβσβη
  Γεωανοος. 'Αλλό:. δυσταχώς.
  ΐβέν Συνέδριον επισήμως
  παρσΛε-κτόν. εί οδ και
  γνις τοϋ Τ.το ώς μ_όνου
  Ζ£Ζ των Συμ-μαχων, ιιρβγμα
  ., Βιν ουνί*η «ώ διότι ημείς συνε-
  αοιιίν τόν βγώνο κατα των κατα-
  Κητδν «σρα τό πλευρόν των Γι>ΐΗΐα-
  *ωΕμκ0ΥΣΑΗΣ: Τ* Τ*νμ—α Ά-
  •εσλειος ιτροσέφίρον έβνικΛο ι—»ρι-
  Ηκ Τ6 μόνον μειονέτκτ,μ* των ηρ
  βΓί.ετελεο«χν (πό την σΐγΐδα των
  Ο ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ
  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΙΤΗΡΙΟΥ
  Ε2αΤΕΡΙΚΛ ΛΑΜΕΙΛ
  II
  & 84
  II
  Μόν.
  89 Παγ.
  Ααρ.
  . Αί»
  13 Μόν.
  ι; Ε ε
  Ι) Άιι.
  11100
  10000
  10000
  14(100
  Π 000
  2000
  1910 9000
  1914 14000
  1924 16000
  192ί·Υδ. 1260000
  1928 Στ. 14001)
  1931 Παρ. 13000|
  16000
  Ι"ϊ1
  παρ'
  ΛύίώνΤ
  Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ: ·Ο κ. οτ,ουρ
  γός των Στρ—ιωτικών, ό κ. Γονατάς
  καί έγω είμεθα είς θέσιν ν4 γνωρι-
  ζώμεν ασιτκχλώς «τι τουτο δέν είνε α-
  Μΐβες. Τα Τάγματα συνεκροτή-ησαν
  δια νά αντιμίτωυΐσουν τόν άναρχι
  σμόν και είς αύτά οφείλομεν τό βτι
  ή πρωτεθουσα κ&ι ή Πελοιτόννησος δέν
  ιτιριηλβον είς χείρας των αναρχικών
  μετά την Λτοχώρηαιν των Γερμανών.
  Ο παριο-ταμενος ύπουργΐις των
  Στρατιωτικών κ Στρατος σι,γκατα-
  νερει Μεβ' δ λυεται ή ομνεδ,ριασις
  δι αυριον ΠαρΐχσκευΑν.
  , ·-,—2 βά επίστευεν δτι οί Ισχιε-
  οοι Β άπεφευγον είς την πρότασιν
  των πρός τόν Ο Η.Ε, διά τό 'Ελλη-
  νικον ίητη,μα να κάμουν λόγον καϊ
  ττιρι τού παιδομαζώματος; ΕΙν«
  πρωτοφανές βύτό κοι αποδεικνύη
  ότι είνε άναγκη πλέον νά συννε-
  νοηθουν ολοι ο! μικροί λαοί διά νά
  εύρουν τον τρόπον νά ζήο-ουν χω-
  ρκ τους μεγάλους καΐ τοΰς παν-
  τοουναμοιις^. Διότι δταν βλέπο¬
  μεν άπο 'τρ ενα μέοος την Σοβιε¬
  τικήν Ρωσίαν νά καταβροχθίζη ο¬
  λοκλήρους λαοΰς, καΐ άπό τα αλ-
  λρ α! ισχυραί Δυτικαΐ Δημοκρα-
  τιαι νά τρέμουν νά άναζητήσουν
  ευθύνας άπο κρότη ποΰ έ'πιτίβενται
  εναντίον ενός μέλους τοΰ Ο Η Ε ,
  τι να σκεφθώμΐΛ/; Παύει πλέον κά-
  Βε έμπιστορ-ύνη ποός αυτάς όσον
  και πρός τόν Διεθνή "Οργανισμόν
  τον οποίον ί—ονομΐύουν κατά τρό¬
  πον άληθώς έγκλημστικόν ρΙ Ισχυ-
  ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ
  ΚΑΙ ΠΝΕΤΑΙ ΠΙΣΩ
  ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΛΕΖΟΝ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 27.- Ό 4ν
  Βουκουρεστίω Σύνδεσμος των ξένων
  δημοοιογρβοων άικοτιιλί τηλεγραφη-
  μβ διαμαρτυρίας πρός τρν γΓνικύν
  ΥΡαμματεα τοο Ο. Η. έ. κ. Τρυγκίε
  Λη διά ττ|ν βανατικήν καταδίκην τοθ
  ΐΛευθυνου τού «Ριίοσπαστου» -Εμμ.
  Γλέζου. Δια τοθ τηλεγραφη,ματος, ά
  ί-υνδεσμοί Ξίνων ΔημοσιογραΦων ζτι-
  τει άΐΐό τόν κ. Τρυγκίε Λη νά παρέμ-
  βπ παρά τή ·Ελληνικί) ΚυίερνΛσει
  δια νά άφεδϋ έλευέεοά; ό Γλέξος!
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΠΡΑΓΑ, 27.— ΑΙ τσεχοσλοίακικαί
  Αρχαί ήρνήβηοαν νά ίεωρησουν τα
  διαίατήρια δεκατεσσάρων Αύστριακών
  οημοοιονράφων οί όττοΐοι εζήτησαν να
  ■παρακολουθησουν την αύστροτσεχοσλο
  ίακικήν ιΐοδοσφαιρικην συνάντησιν είς
  Μιτρατισλαεαν- ήτις 04 γίνη την προ·
  σιχή Κυρ.ιο».ήν. ιν ·ε~
  ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ Η ΚΟΡΕΑ
  ΑΚΟ. ΥΡ ΑΣΤΟΙ
  ΕΤυβ πολΰ κακώς πληροφορημέ-
  νοι οί «Τάϊμς» δτι ό στρατός μας
  «μολονότι μάχεται κα,λώς ήρχισε
  νά δεικνύο. σημε?σ κοπώσεως». Ό
  στρατός μας καί καλώς μάχεται
  :αΐ έχει λάδει την απόφασιν νά νι-
  :ήση. Αέν κουράζεται ποτέ ένας
  στρατός πού γνωρίζει διατί άγω-
  νίζεται καΐ διατί πρέπει νά κατα¬
  βάλη τόν αντίπαλον τού. Μάχονται
  σημεροκ τα παιδώ της "Ελλάδος
  εναντίον ενός προαιωνίου έχθροΰ,
  τού Σλαύου,^ και μ,ερικών κακών
  Ελλήνων πού ϊγιναν σύμμαχοί
  τού. Ήξεύρουν οί "Ελληνες μαχρ-
  ταΐ δτι άν καμφθοΰν, ή "Ελλάς χά-
  νεται καΐ δτι ή πατρίς των σδύνει
  διά πολλούς Τσως αιώνος. Δέν κου-
  ράζονται λοιπόν οί 'Ελληνες δταν
  πολεμοϋν υπέρ 6ωμών καΐ έστιών
  Κουράζονται Τσως νά άκούουν ά-
  νοησίας ώσάν αύτάς πού άναγρά-
  φουν οί «Τάϊμς».
  ΜΟΣΧΑ, 27.- Καβ· α άνεκοΐνω-
  σεν · ραβιοφωνικός σταΑμός της σο¬
  βιετικάς πρωτευοΰσης, τα σοβιετικα
  στρατ£υ.μστα άΐτεχωρησαν εκ Φίγκ
  Γιαγκ, πρωτευούσης της ΛαΙκης Δή-
  μοκρβπίας τής Κορέας, την 24ην Ό-
  *.τω*ρίου.
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΟ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 21.- "Ολα τ« <*· νώτερα μελη τής ένταΰβα γιουγΐ(θ- ολαυικής πρεσβείας, ιτεριλσιμίανο.μέ- νου τοθ έπιτετραμμένου Λαοσο Μιΐραν- κωφ, παρητη3ησαν χβες ΟΙ πττραι- τηβέντες έδηλωααν εις ύττογε-νιααμμε- νην ανακρινωοιν των ότι αντιτιθενται είς την πολιτικήν τού στραταρχου Τι- το και ύποστηριζουν ανεπιφυλάκτως τ* ψηφισμα της Κόμΐνφορμ. Μεταξυ των παρ^ιτηβεντων είνε κβΐ ό εοη-ός οτρατιωτικός ακολου&ος, κσβως καΐ ό έν Βουδοτπέστη ηρό£ενος τής Γιουγκο- σλοουιας. ΡΩΣΙΑ-ΠΟΥΓΚΟΙΛΑΥΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, 27.- 'Λνεκοινςίθη ίι»ισήμως, βτι. νιουγκοσλαυική <μ«ο- ρική αποστόλη, από την ήγεσιαν τοθ οπουργοθ τβθ ΈξωτερικοΟ Έαποριου κ Πόηοίιτς, ανεχώρησε 8ι4 Μούχαν, οιτου ^α διαπραγμθιευβπ την σύναψιν κης ονμφωνιας μ π Λ τής Σοΐιε- 'Ενωαεως. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ ΠΡΑΓΑ, 27, — Ή τσεχοσλοίορκική Εθνοσυνέλευσις βα ψη·ι<™ σήμερον νέον πενταετές σχέδιον, τό οποίον βα καλύψη 35.000 000.000 κορώνας Ή δημοσίευσις Τοϋ σχεδιου 64 συμπέση μέ την επέτειον τής Ιδρύσεως της Τσε χοσλοίβκικής Δημοκρατίας. ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΣΛΤΕΡ1ΚΑ ΔΑΝΕ1Α «ου «ιοων 221) ««*. »% 750 «αλ. 6% 701) Μ^ιο*. 30 Α' ·Λναγκ. Β' 'Ανανκ. Μεταγαστ. ΛπαΑΑοτρ. ά 2οα 41) Ιλβδος 553000 Ι Κιημστ, 103000 |.ιιη<; 4710ΟΟ0 Λαικηβ «000 »ην«7 15300 Έμιτορ. 21500 Μ6ΤΟΧΑΙ ΕΤΑΙΡΙΟΝ. Μαμ. 81500 £. Π · «V * 4300α Οΐνων ωμαί. 105000 Οίνοττν. ριουργ. 25200 Κ<Χμιιά* «.II. 130000 Φιξ Λλ 48500 Β ιο ηκλης 83500 ΖΛΛΕ «ι— 13100 Χαρτοπ »5Γ 50300 Π ομηθευς ~Ι4ος 21000 "ιωρ. Β ιομ νοαλλις 59000 •Υπ. Πρ. ε.'Αβ·. 405000 ΛαμΦα 38600 33400 13700 461)1)0 34000 14)00 26000 39000 900110 12000 26000 230000 ΤΊΜΗ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΪ: 17 ΟΟΙί — ΖΠ 500 — 2Ί7.700. ΤΙΜΑΙ Μρας ιιηα «οί ανευ δικσιολογητικων ΐ· 12.080, ΔαλλαΡίου α"ά καΐ ά- Ϊ.ΟΟΟ — 217.700 — 217.30Ο. Ιψαι ζίνων χρυσων νομισμύττων ι «βσ6·ραγ«ον γαλ. μέ μεγάλον αλί- •Μ II»., μ* μικρόν καί μί την νΐ- »75 25% Ναΐτολιοντος 71.25%, τής Ιυοής 4<ψετικ. 74 75%, Βελγικήν 70.5 , Ιταλικόν 63% καΐ ελληνικόν 657». '<**ικ<| (Ρίοοατ) 77%. Τα πέντε >καα δολλόρια 6 ι % της χρνσης.
  ^ δ>χ. 3000 τα καρατι.
  ΑΛΕΞΑΜΔΡεΐΑ
  . Λ'Ό ΑΙγι—ου
  I;
  464 χ;υοί(<. 450, 'Αγν*1- (Τό δΑ ΧΡΗΜΛΤΙΣΤΗΡΙΛ Ν. Υόρκης: Συναλλαγμα ίιτΛον. ~ : 403 1)8 — 403. Πο»*σιων «114 — 0 032Ο8. Ζυριχης 0.25.48 •0 25 52 Λονδινου: Συλαλλαγμα έ-ϊΐ »ς Υόρκης 402.75 — 403.25. Παρι- 1 8*3.40 — βίνβθ. -Ελβίτισς .·'!— 17.36. Ζυρΐχης: Συναλλαίγμα Ι Ν. Υόρκης 4Ϊ0. Λονβινου 17.35. ■Ριοιων 2.01. ΕΛΠΟΡΕΥΜΑΤΑ |ΪΙΚΜΌΝ. _ Σϊτος. ΔεκέμΡ»>ιος
  ')> — 221. Μώίος 220 7)8 —
  ■ Ί«ύλ«»ς 204 '/,. Σΐ—4μ*ί>ιΛς
  ΑΙ τιμαί ,οοθνται ϊΐς
  ϋοΐλ των «0 Χβν
  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  II
  .^ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  11 ΤΟΥ ΤΕΑΟΥΣ ΛΠΟΚΟΜ1ΔΗΣ
  ΑΠΟΡΡΙίΑΜ,ΑΤΟΝ
  ιΐνου ή 'Υπηρεσία 'Λμεσων
  τοθ Δήμου "Αθηνβίων νά προβΐ
  ' 4ν4συντα·ιν των φορολογικων
  νων πρός καθορισμόν των υπο.
  ι Είς -ήν καταβολήν τού τ*·
  ν-τ^οκάλοΰμΐν πάντας τους Ιδιο
  ~«; οίκιιών χρησιμοποιουμίνων ώΓ
  •κκιον, είτε υπό των Ιβίων, είτε. 6
  τριτων, ε(ς οΰς ϋνουσι μισθώσει
  ϊ ίν Μρει ϊ| έν βλφ, δπως, ιβ^ο-
  "«>' τ* ταχύτερον είς την ως
  "ϊμοτικήν ·Υπηρεσίαν, υποβάλωσι
  τοΰ οίκειου κανονισμοθ προ-
  των δηλώσεων «ούτων χο-
  6«ρεάν Οπό τής Υπηρεσίας
  "ς ί—χρέους είς οϋς παρεχον-
  " «Ι επί τουτιί όδηγίοι πρός α—
  "'» κ«1 υποβολήν αυτών.
  μειοθμεν, Ιβιαιτέρως δτι οί 6πό·
  ,°ι μή Οπο«άλλοντες δηλώσεις,
  ^.■ρ^πτόμινοι αργότερον ΟπΟ των
  όνων τού Δημου, είς τα οποϊα βνί
  ίωβΛ 6ι6νίΡΥεια ίλίγχου, θά κα
  ίΓι?"ηΟι είς τους συμπληρωμβτι
  γικους καταλόγους καί βα
  .τίς δλας τάς υπό των δια-
  "-' ο(κε ου Κανονισμοΰ ιιρο-
  £♦

  £; χρημβτιΚάς κ«» αΛλις
  >Α%<Χις τη 22 ΌκτωβρΙου 1948 "ό Λήμαρχος 'ΑΘηναιων 'ΟΑΜ, ηΐΤΣΒΛ* ΠΡΑΓΑ, 27.—Ό βλλοτ* Έπίτροιΐος της Δεμοσίας 'Υε1ας έν Σνο«θικΙα Μπί>Χμ κ>ΓΓεδικό»βη χβίς 6π6 τοΰ Λαι-
  ΛΐΜτστηρ ου εις δυο έχων κ~α-
  «χγκαστίκα ερνα. Κατη>ορΕ.Ιτο επι
  συνεργασία με τούς νθζΐ καΐ Βι*τι
  έ.ιΐροπαγάνδισε ττ«ν φασισμόν είς την
  ΟΟγγαρίαν κατο την διάρκειαν τής
  γερμανικής κατοχής. Την εποχήν έκει
  νην ό Μτπογμ ήτο πρόεβρος τοϋ έν
  Ούγγαρία ίλοίακικοΰ Ήνωμενου Κόμ
  ματος.
  ΝΕΟΝ ΘΥΜΑ
  ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
  ------------1 Αποαελίδο 3
  γνοεΐται ή τύχη τού. "Ετσι αφησε
  έρημα τρία μικρά παιδία. Στήν κα-
  τοχή καΐ μέχρι τής απελευθερώσε¬
  ως ή οίκογένεια Βοικλή εφυγε άπό
  τήν "Αθηνά κι' επήγε στό Κρανίδι,
  αφήνοντας τον ',Αέτιο να ψυλάη
  καΐ νά προσέχη τό σπίτι της.
  __ "Εννοια σας, δήλωνε έκεινος
  στόν κ. Βοικλή. Θά καθήσω έγώ
  μέσα στό σπίτι καϊ μή σάς νοια-
  ' Μά τί πταν ν' άποκτήο-η «ελευ¬
  θέραν στέγην» ό Άέτιος. Μαΰρο
  φίδι Ιφαγε δλα τα Θηλυκά ! Λέ¬
  γουν ότι την ννχτα έ'βλετταν τόν
  Άέτιο νά σκεττάζπ μέ τό ρασο τού
  νεαρές υπάρξεως καΐ να της οδηγή
  έκεΐ πέρα. Πολλές φορές ανθρωποι
  πού τόν άντίκρυζαν μέσα στο Θαμ-
  πό ήλεκτρικό φώς των δρομων, ο-
  ττως μάς άνέφερε φίλος άστυνόμος,
  ΟΤΓθροϋσαν: «Μά τ! διαδολο σοσο-
  νια φοράει ό «άγιος»! Που να φαν-
  τασθουν ότι κάτω άπό τί> ρασο έ-
  κρυδε τα τρυφερόν Θηραμα τού!...
  Συχνά έπίσηί: ή γυναικα τού
  εύρισκε φωτογραφίες γυναικων στις
  τσέπες τού καΐ στό πορτοφολι του_
  Ήταν φοβεράς, άπειθαρχητος και
  χωρϊς Τχνος ντροπής Τέλος ίνα εγ-
  γραΦθ τής Μητροπόλεως έδιδε εν¬
  τολήν στόν αίδεσιμωτατο/ Αναστα-
  σιον Ιερέα τού ναού Αγιου &λευ-
  ΘεοΓΰυ νά κάνη άνακρισεις για την
  ζωήν τού "Αέτιου Ξηροπρταμιανου.
  Ό «άγιος» επέρασε άπο το Πρω-
  τοδάθμιο κ." έπε.τα άπο, το Δευ;
  τεροβάθμιο δικαστήριο, μά δεν τού
  κοινοποιήθηκε Λ άττόφΛίΤΐς γιατ
  δέν ήξεραν ποΰ ευρίσκετο!... }
  Ή κ Βοικλή μόλις γυρισε κι Ι-
  μαθε δτι εΤχε μεταβαλει το σπιτι
  της σέ «σΐσθηματ.κην■ Φωλκη» τον
  παρεκάλεσε νά εύρη. άλλου άσυλον
  κσΓ νά παύση νά της μολυνη το
  σπΤότε ό Άέτιος βρχισι νβ έχη
  οωυαντικάς περιπετείας, ν& κυκλο¬
  φορή σέ δ,άΦορες ταβέρνες και να
  εγκαταλείπη την γυναικα τού και
  τΓπα,δί τού γι* να πάη να. δ,α-
  τού γ
  Μ,ά νύχτα ο) Υ"νβ'*α?£φ°' , Χ
  τόν ίττ.σσαν έπ' αύτοφωρω και τό
  ϊπηγαν στό Η' Άσ^νομικό Τμη
  μβ.Μά ή υπόθεσις καΐ πάλιν ή
  Ο
  ή;Ρ 6
  νός ευρίσκεται στας ♦«
  λά ίεαντλούντσ. υΐγοι .»"?-
  Θλοι τού; Θά τό δείξη ή συνεχιζο
  μένη ερευνα._______________
  ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
  ΛΑΚΠΝΙΚΑ
  Πέμτττη 28 Όκτωβρίου 1948
  Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ
  ροσκώφους τής γραμμής τής ■Εται¬
  ρίαι; «ΪΛΛ. Α. Σ » αψιχΐίη είς τό -Αε¬
  ροδρόμιον "Ελληνι,χοΰ ή Ε—αμελής
  κσναιδικίι κοινοβουλεμτική βντιιΐροσω.
  ιτΐα.
  Τούς Κανβδους έΐτισήμους ύττεδέ-
  χβηοαν είς τό 'Αερορόμιον ό τιρεσίευ-
  τής τοΰ Κα<σδά στ —η,γ'θς Λά φλές οί ύπουργοΐ κ. κ. Αίλιανός καΐ Λόν- τος, ό Ιουλευτής κ Γ. Δροσοτΐουλος, ό ΠρόεΒρος τοθ 'ΕλληνικοΟ Έρυβροϋ Σταυροϋ κ. Γεωργακάιΐουλος, 6 Πρό- εδρος τοθ ΔημοτικοΟ ΣΐΛμίουλίου 'Α- βηναίων κ Σκουζές καΐ έκ μέρομς τού ύποΐίθγείου ΈΕωτερικών 6 διευ- θυντής Εθιμοτυιιίας πρεσίευτής κ. Βικίλ&ς. ΣΥΝΕΧΕΙΑ Άλλα δέν είνε μόνον οί «Ταίμς» Λία ά*Χη εφημερίς βμερικ<χνι.κή οώτή, ϊγραψεν δτι πσραπινομεν εμείς, έοκεμ μένως κοί ίκ η}5<(βέσεως, την σηιμ^ι- ι ήν καίοχπασιν διά νά τρώγιω.μίΛ' τα δολλάιρια της 'Α^Γρικής. Πρόκειτσι ττε· ^1 μιας σκέψεως γκαγκστερικής. ΚαΙ ΐτρο ικιντός μωρας. Διότι ποίος κάρει καί τα δυο τού ποδια διά να πάρη μίαν έλοοφρΛν όΐίΐοζημιωσιν; ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Είς τό 'Λρ<*5οκειθν νοσηλεύεται ϊνας ϊίΐτολοχαγός τρΰ πεζικοθ, ό Μιχ. Α Αίλιανός, μέ δέκα τραυματα τα όποϊα έλαβεν είς τάς μάχας τοθ Βιτσι, όηου διεκι'ίθη διά την γενναιοψυχίαν τού και την αυταπάρνησΐΛ τού. Το·γεγονος εχει κάποιαν Ιδιαιτεραν ση,μααιαν Διό¬ τι ό καλός ούτος πατριωτης είνε ανε¬ ψιός τού ύπουργοΰ Τυπου καί Πληρο- φθ;"·ιών, Καΐ ένφ έχουν σημειωβΛ τοσα «αί τόαα αποχαρδιωτικα κρουσματα χαλαρώσεως συνειδήσεως είς την Ιθύ- νουσαν τάξιν, ή περίπτωσις τοθ ύπολο- χαγοϋ ΑίλιανοΟ μα-ιυρ£Ϊ ότ[ ύπάριχουν και ιιεταςυ αυτής φψτεινά ύπρδείγμα· τα αφοσιωσεως είς τό καθήκον καΐ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ "Ο Γιουγκτκτλαϋος αντιπροσωπος Μιπέμπλεθ, πολύ φλυο<ρος είς μιαι *- ποστροφήν τού πρός τόν χ. Λϊοκ Νή»· διοΐκηρυςαντα δτι αγνοεϊ τόν Μάρκον καί την ψευδοκυβίρνηοΐχ τού, «Ιικ : «Είνε ώσάν νά μή γνωρίζωμεν τόν Δαντών τόν Ναπολέοντα, τον Λίνιν». Καί διά μέ« την σθγικρισιν τοθ Μάρκου μέ τόν Δαντών καί τόν ΙΊαιπολΐοντα ΐ μικρό,ν τα κακόν και δεν προκειται οϋ' ζηττ|θη λάιγος. 'Αλ-λά δια την η ξί ΐ τ ζητ|η γς σύγχριαιν και την ίξίσωοιν ί τού Μάρκου μέ τόν Λένιν, τόν θεόν των κομμουνιστήν, τό πραγμα διαψί- ρει. Καΐ πολύ φοβουμεθα βτι βά ηλη ρώσπ μέ την αιοητον κε»<χλήν τού τ*|>
  α«ελή αύτην σύγκ,ΐιοιν ό κ. Μπεμπλερ.
  "Αν καί ή κεφάλή τού β«ν φαινεται
  *
  ά^Ιζη πολλά ηροτ^μοττα Μικρά, «ττο-
  μένως, ή απωλεισ.
  ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΕΛΘΗ
  'Αναγγίλλίται Λτι * κ. Ρ,
  6 Ά)μεριιια»<ός στραττιγός, πρώκει-,αι να έπβίέλθη είς την "Ελλάδα διά νά πά ΓακΌλοιΛη3Π την δίκην διά την δολο- φονίαν τοθ Πόλκ. Αύτβ είνε νύχάρι οτον. Διότι θά πιστοποιήση τότε ό κ. Ντονοβαν, ό οποίος, ώς έδήλωοΐν, ά- ναιμένει ττ(ν διεξαγωγτνν τής δΐκης δια >α σχηματίση την οριστικήν τού όιντί·
  λήψιν διά το ϊγκλημα και τους ένο-
  χοϋς, βτι ή 'Ελληνική Δικαιοσυντ) γ<ω- ριζει νά έρευνφ καΐ να Λναζητη τούς ίγκλΐ>ματίας. "Ας ΕΚ&Ο· λ<}ΐπόν. Τόν παρακαλούμεν. ΣΚΥΛΟΨΑΡΑ 'Ενεφανίσβη, λέγοον, *αΙ αλλο οικυ- λόψαρον είς τόν Σαρωνικον, μήκους β περιποο μέτρων. Δεΰομένου δτι τό «ροηγοομενον εΐχε μήκος 4—41, μέ· τρών, έπεται δτι άν ονλληφθπ τρίτον χαί τέταρ-Όν βά εχοον, 4πσ1Λο:ιτΐ)τως, μ,ήκος 12 καί 16 μΐτρωχ. Κ αί οθτω θ^ής. 'Ε<ιτΙ);οιμεν δμως νά στοτμα- έικίΐ τό κοτκόν, διότι, εάν έζαΐκο- ήβ ό προοδευτΐΛ^ός ούτος λογοτ- ριασ-μός, θά ινλιεοοωιμεν σκαλόψαρα των 100 ή χαί 200 μετ «-.ν +ιήκονς, Ό- πότε θά χρεισσθή αεροπλανοφορον διά νά τα μεταφέρωμεν... Και δέν έχομεν. ΜΕ ΔΕΜΕΝΑ ΧΡΡΙΑ ΟΙ Βορειοηπειρώται φοιτηταΐ είς ■πιΌκήροζιν των διακηρνσσουν δτι, παμ δλον τάν έπικό.' μας άγώνα καί τό θαθμα τής Έλληνικής άντιστΑυεως, οί σκλαίωμένοι μας άδελφοί τ?ς Βο· ρείου Ηπείρου έξακολουθοΰν νά μαρ- τυροον είς Λλ6ανι.κά στρατόπεδα συγ¬ κεντρώσεως. Μά δέν γνωρίζουν, λοι¬ πόν, οί Βορειοηπειρωται πατριώται ψοιτητϊχΐ δτι ή χωρα τοθ Χότζα είνε Ιερά καΐ απαραβιαστος καΐ ότι ό τυ- χοδιώκτης αύτός είνε προσωατον σε¬ βαστόν διά τους ίσχυρους: "Αν δέν το ή^εύρουν άς το μάβουν. "Αλλος ό λόγος τωρα, ποϋ βά έπήγαινεν ο Χό¬ τζα καΐ οί ανβρωποί τού αν έλύνοντο τα χίρια τοθ Στρατοϋ μας καί είσέ- βαλλεν είς την "Αλβανίαν. 'Αλλά δυ· οτυχώς τα έχουν δειμ^να οί Μεγάλοι. ΕΝΑ Χ0Ρ1ΟΥΔΑΚΙ *Η "ΑμάρΐΛ'βος τής Εύίοίας. "Ενα μΐ· κρό χωρίου*άχι που πιάλλετοιι άι!>
  άληθιν'Λν πατριωτικόν ενθουσιασμόν.
  Μερικές κ- ρ-ίες Βκεϊ καΐ λΐγα κορί-
  τσιοί ίπϊΤΓλεσαιν βαώμαΐτοι. "Εχουν
  «Φιλοπτωχον Ταμείον» που προσπαθεϊ
  6οον ήμπο'€Ϊ νά φέρη ανακούφισιν
  στό πτωχό καΐ τό δυ«ττυχισμένο παι-
  61. Τωρα οργ^χνώνουν τόν παλλαϊκόν
  έρανον διά την «Φανέλλαν τοθ Στρα-
  τιωτου». Κ αί τταλευουν τα καλά κορΐ-
  τσια μέ δλην τω· την δυναμιν. 'ΛλλΛ
  λειπουν φάρμακα, λείπει ή φροντίς
  τοθ Κρατους διά την γυναϊκα τοΰ
  στρατιώτου που πολε,μφ. Τ() έπΐδομα
  κ«θι>στερεΐ. "Αλλά τα κορίτσια δέν ά-
  πογοητεύονται. ΚαΙ διά νά ένισχυσουν
  την πίστιν και να φρονηιματίΛουν Ιδρ»
  σαν «Κατηθ(τντικόν Σχολείον». Ποΰ εί¬
  νε τό Κροιΐος δια νά βοηθήση τάς
  εύγεικάς αύτάς προσπαθείας;
  ΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ
  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
  ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Πληροφοροθμιν τό κοι·όν, βτι βίν
  πρέπει ν' ανησυχ{) πλέον μέ τάς βια-
  κ€πας τοθ ήλΓΚτρικοΟ ρβυιματος ώς
  πρός την μαγειρικήν. "Η Κβυζινα
  «ΣΠΙΘΑ» μέ 35 δράμια ακαθάρτου ή
  κιτθαρού πετρέλαιον άντικα3ιστά τε¬
  λείως κίΐί εις μεγαλυτέραν αιόβοοιν
  μίαν ηλεκτρικήν κουζίναν 1600.
  Προθυμος Ύπηρεσία δοκψών κα
  αποκλειοτική πώλησις Κατάστημα Οί
  κιακών Σκευών «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
  ΕΝΩΣΙΣ», Λίόλου 105 (Χαυτιΐα) Ή
  μιϋιΐόγίΐον.
  ΤΖΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
  Παθολόγος
  Μ—ρίΐον όδός Τζώρτζ 34.
  (Γωνια ΖτουρνΛρα).
  •Λκτΐνες Χ.-ΔιοΛερνιοι-Ύτΐεριωδεις
  έ Α—β μ .μ. ΤηλέΦ. 2θ1β
  ΕΦ8ΛΣΕΗ ΧΒΕΣ Η ΚΡΗΤΙΚΗ κηΐΓΤΟΒΟΥΠΡΥΤΙΚΗ ηίΙΤΙΠΡΟΓΟΊΙΛ
  ■ ·,- - --''αιογευματινήν ώραν τής
  Χβες έπιβα νθυσα τοϋ έλληνικοθ Λε·
  Την 5 30
  ΟΙ αψιχθίντες επ σημοι κοινοβου-
  λευτικοί Καναδοΐ είνε οί εξής- Ό
  κ θωμάς Βηιν διατελέσας και Ορόε-
  δρος τής Γερουσίας, ό κ. Γκασπάρ
  Φωτέ, ό κ. Λουσιέν Μορώ, ό κ Ού·
  ιλλ(αμ Τζιλμπέρτ Γουέιρ, ό κ. Ντό-
  ναλντ Μέθουεν Φλέμιγκ, ό κ. Ουΐλλιαμ
  Μασεί Μπίρης καί ό κ. Β Σαλάμης
  γενικός γρ»ματευς τής Καναδικής Πο-
  λεμικης Περιΐαλψεως.
  "Αμα τη αφίξει εγένετο συγκέντρω
  σις πάντων των επισήμων είς την
  πολυτελή αίθουσαν αναμονής τήΓ Άε-
  ροπορικής ·Εται.ρίας «ΕΛΛ. Α. Σ.», ό-
  που προσεφέρθησαν αναψυκτικά Ευθύς
  *μϊσως ό πρεσίευτής τοθ Καναδά κ.
  Λά Φλές προσεφωνήσε τους αφιχθέν¬
  τος, 'Ενσυνεχεια ό Οπουργΐις Τυπου κ
  Μιχ. Αίλιανός ωμίλησεν έκ μέρους τής
  •Ελληνικάς Κυβερνήσεως
  άκοταλυτων δεσμών τβν «βΓ
  κα! ηυχηβη τό «ως εί) τιαβίο
  διατυπώσας την ίΤ,,δβ 6τΓ ή
  ημερος τιαραμονή των 9Λ
  ώστε νά άποκτήσουν
  τόπου πληροφορίας
  Άκολουβως ωμίλ
  ρω Βήιν κα Φλέ
  κολουβως ωμίλησα
  Βήιν και Φλέμιγκ.
  κ μέρους τή Βουλής
  τής
  ησαν οί κ κ Μο
  ιγκ
  ρω, Βήιν και Φλέμ
  Έκ μέρους τής Βουλή
  χαιρετισμόν ό ίουλευτής κ Γ
  πουλος καΐ έκ μέρους τού Δή,μου
  ναίων δ κ. Σκουζές.
  _ Την εσπέραν ώργανώθη ηρί,ς ΤΙΜ*ν
  των Γένων έπιοή«ωι δεξίωσιζ είς ϊ*ν
  Καναδικήν Πρεσβείαν. η
  Είς την εΐκόνα οι «φιχβέντες Κσ·
  ναδοΐ κοινοίουλευτικοΐ μέ τους υπο-
  δεχθέντας αύτούς "Ελληνας έπισήμους
  ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ "ΟΧΙ"
  ΗΧΘΕΙΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑΗΜΕΡΑΤΟΥΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28«σ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥ
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙ Α.-Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟϊΟΛΟΓΙ Α ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙβΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  Ό έορταοιμός τή^ς ιστορικής έπετειοι,
  τοΰ «ΟΧΙ» ό οποίος ή αιαι προχθίς,
  συνί,χιοθη και χθές μέ τον αμτό έν-
  βοοριαομον. Την πρωΐαν εγένετο τιρο-
  Βολή είς τό κινηιματρΛέαιρον «Πάλλας»
  διαφόρων ταινιώ.' ληφ&ειαών έκ των
  ή; ωιομών τού οτρατου μας, πρωτοβσυ·
  λια των φοιτε|Ίων τοΰ Πανεπιστημίου.
  'Επίσης την πρωΐαν είς ολα τα σχολεια
  Τής πρωτευούσης έπαΊ'ηγιιρΙιθθΠ μί εν¬
  θουσιασμόν ή ίστορικη έπέτειος. ΟΙ
  καθηγηταί ωμίλησαν ενώπιον των σνγ-
  ^ξ>τ «θεντων μαθητών έξαραντες την
  σημασίαν τής 28ης Ό*τωβρ(ου 1940.
  Το ιΐπόγευμο: ίΧα^ι χώραν πρό τής
  Α. Μ. τού Βασιλέως η τιοφιλασις *λο-
  κλή ο--> τοδ Σωματος των 'Ελλήνων
  Προσκόπων οί δΐτοιοι έπεΐίφ>ιμή,·ησβν
  υπό ^οϋ παρακολουθαθ τος πληθο,υς.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  Κατα την χθεσινήν συνεδρίασιν τής
  Βουλής, ό πρόίδρ·ευων αντιπρθΐδΌς κ.
  ΠΡ. ΜθΥΝΤΖαΥΡΙΔΗί, διάκοπτωΐ'
  ϊΐπε τα ίί,ής : «' Αν «αί φρονώ βτι 6
  καλθτερος πανηγυρι-σμος σηιμερον είνε
  ή έβνική έντατική έΡγασια, όπωσδηπο-
  τε επειδής ί^ρ'ξατο ό έπισημοξ πανηγυ-
  ρισμος της αύριανής Ιστορικης έπετεί-
  ου, π'βπει νά οιακόφω·μεν Ινα μετρσχΐ)
  τό Σ «*|»α είς τόν παντ^γυριαμόν. Πρό
  τούτου δμως παρακαλω ομάς κ.κ.
  συνώδελφοι, οπα-ς στρέψωμεν την ο,κέ-
  ψιν ιιβς ιτ'ώς τους μεγάλους νεκρους
  τής είτα—ιίας έκείνης, πρ-ος τους τραυ
  ματιας και πρός παντα συντελεστήν
  ταύτης — διά την Ιποιαν ό£βώ< ελέ¬ χθη ότι ΰπήιειξε τό πρώτον με«Βί·σίμ« τής νίκης είς τό* παγκόοιμιον ι*«ιεινον πόλεμον καΐ υπέρ της ουμιμαχι,κής ύπο- Θεβεως. Ή*η ώς τηρήσω4ΐίν ενός λε- πτοΰ σιγήν πρός απόδοσιν τιμής». ΟΙ ^ουλευται ίρθιοι έτή ήσαν ενός λεπτοθ σιγήν μεθ' ο ό κ. Μουνιζουρι δης προοέθεσε : «Εϊθε ό βεος νώ δωστ] την ευκαιρίαν τής νί«ς ιικης &'ς την χεψ«<ομίνην Πατι ϋδα μας. 'ϋ 6>εος μάζΐ μας».
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ
  Την 6ην απογε'-μβτινήν εγένετο με-
  τά πάσης έπΐ3ΐ>μότητος είς την αίθου¬
  σαν των τελετών τής 'Ακαοημιας 'Αθη-
  ιών ό έορ-τασμός τής Ιστο,ρΊΐιής έπετει
  ου. Εις την τελετη.ν παρέστησαν ί|
  Α. Μ. ό Βασιλεύς, πλείστα Η*λη τού
  ■γπουργικοί Συμβουλιον, Συγκλητι-
  κοι, 'ΑκᣫιμαικοΙ καΐ πλήίίος κόσώου
  των γιΊθΗΐμάτων καί των τεχνών. Τον
  πατηγυρι,κόν τής ημέρας εξεφώνησεν ό
  Πρόεδρος τής 'λκαδηιμιας «. Τριαντα-
  ψυλλόπουλος.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΕ
  ΕΙ Ε ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
  Την 12ηΐ' μεση'μΡι-ινήν είς δλα τα
  ύπουργεία και τάς δηΓμοσίας ϋιτηρίόΙ
  ας εγένοντο συγκενΐρώοεις των ί,ΐιαλ
  λήλων, πρός τους όποιους ωμίλησαν οί
  6πουργοΙ καί άνωτ&'οι ύηάλληλοι έξα-
  ραντες την σημασίαν τής 28ης Όκτω-
  βι'Ιου 1940 Ούτω είς το υπουργείον
  Δικαιοσυνης ωμίλησεν ό κ. Μελάς είς
  το υπουργείον 'Εριγασίας 4 χ. Πρνίο
  παπαδάκης, είς τό υπουργείον Γ
  ας 6 κ. Παπαθανσισπς και είς τ
  ποί,ργεϊον Ανοικοδομήσεως ό κ. Λόν-
  ΠΙ3Σ ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΟΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ----------------1 'Από οβλίδο 1
  ατμόσφαιραν ανησυχίας καΐ πλήν-
  ξεως.
  Όπως εγνώσθη, ένώ οί προσκε-
  κλημένοι ευρίσκοντο είς την Ιταλι-
  κήν πρεσβείαν άκόμη, ό πρεσβευ-
  τής Γκράτσι εκληθη είς τό τηλέφω¬
  νον καί τταρέμεινε συνομιλών ήμί-
  σειαν καϊ πλέον ώραν. Προψανώς,
  εκείνην την ώραν έλαβε την εντο¬
  λήν της έπιδόσεως τοθ τελεσιγρα-
  Φου...
  Ό Πρωθι—ουργάς Ι. Μεταξάς/ϊ-
  μενεν είς την Κηφΐσιάν. 'Εκεΐνο τό
  δράδυ, έττειτα άπό τάς ανησυχίας
  καΐ τάς διαρκεϊς σιχτκέψεις μέ'τούς
  διαφόρονς άρμοδίονς, έγύρισε κου-
  ρασμένος είς τα σττίτι τού, ίίπου
  τόν ανέμενε μόνη ή σύζμγός τού.
  ΕΤν£ γεγονός 8τι_ εκείνην τουλάχι¬
  στον την νύκτα δέν έπερίμεν* ιτίπο-
  τε τό εξαιρετικόν. Επίστευεν αντι¬
  θέτως δτι δλα τα σκόπιμα ψευδη
  ττού εΤχον έξοπτολιιθή τ^σαν^ μία
  προσττάθειοί ττρος( τροαοκράτησιν
  τής "Ελλάδος καί ότι ό Γκράτσι
  «εΐχε πατήσει την πεπονόφλουδα»,
  όπως εΤπε. Δέν απέκλειεν αμως τί-
  ττοτε..
  *Ητο βυθισμένος είς τόν ύπνον
  δταν έκτύττησε τό τηλέφωνον ττοΰ
  εΐχε δίττλα στό κρεβάτι τού. 'Ετη-
  λεφωνοθσεν ό φρουρός της ασφα¬
  λείας καί τόν είδοττοιοϋσεν 8τι ε¬
  νεφανίσθη είς την έξώττορτο ό «ύ-
  πουργός Μογκρά» καί έζητοιόσε νά
  τόν ιδή έπε.ιγόντως.
  —· Ο Γάλλος ττρεσβει/της! εΤ-
  πε. Καί τινάχθτ»κΐν άπό τό κρεβά¬
  τι τού
  'Εξέφραζε την άττορίαν τού καΐ
  μαναλογοϋσε :
  — Τί νά μέ θέλη ό Γάλλος ττρε-
  σδευτής τέταια ώρα! Τί νύ μέ βέ-
  λη !...
  Άλλ' ό φυλακάς εΤχε κάμει λά-
  Θος. Είχεν άκούσει Μογκρά άντί
  Γκράτσι.
  Ό Μεταξάς έφόρεσεν^ άμέσως
  την ρόμττα τού, ένω έν Τφ μεταξϋ
  είχεν είδοττοιήσει ν' άνεβάσουν τόν
  πρεσβευτήν καί νά τόν όδηγήθΌυν
  είς ίνα μικρό σαλόνι, ττοϋ τό έ-
  χρησιμοποιοΰσεν ώς γραφείον.
  "Οττως ίλεγε κατόπιν, δταν εΤδε
  τόν Γκράτσι άντί τού Μογκρά, δέν
  έξεπλάγη διόλου. Διότι δλα τα έ-
  ττερίμενεν άττό τοΰς Ίτοιλοΰς τότε.
  Μίαν Κυριακήν ττρό τής 28ης
  Όκτωδρίου, δταν ίκάθησεν είς τό
  τραττέζι μέ την οικογένειαν τού, γε-
  μάτος εύδιαθεσίαν εΤπε:
  — Τώρα μποροθν νά έλθουν!!..
  'Εννοοΰσε τοΰς Ίταλούς. Ήταν
  «ύχβριστημένος γιατί πολλαί προ¬
  ετοιμασίαι έπείγοΐΛται εΤχον τε-
  λειώσει.
  Ό Γκράτσι τού επέδωκε τό τε-
  λεσίγραφον.Ό Μεταξάς απήντησεν
  δτι δλα αύτά ττοΰ έλέγοντο είς αϋ-
  τό ΤΓϊρΐ παραχωρήσεως δάσεων είς
  την Αγγλίαν, ήσαν άσύστατα καί
  δτι ή "Ελλάς τηρεϊ είλικρινή ούδε-
  τερότητα. Είς ωρισμένας άντιρρή-
  σεις πού διετύττωσεν ό Γκράτσι,
  ό Πρωθυττουργός άττήντησε μέ ζωη
  ρότητα καί έκτύττησε δύο φοράς τό
  χέρι τού στό τραπέζι δυνατά.
  Ό Ιταλός πρεσβευτής Θέλων νά
  Θέση όριστικά τό ζητημα είς τόν
  Μεταξάν καί νά έχη μίαν κατηγο-
  ρπιαατικήν απάντησιν τού, τόν η¬
  ρώτησε:
  > — "Ωστε δέν Θά μδς βφήσετε
  νά περάσουμε;
  — ΟΧΙ, απήντησεν ό Μεταξάς
  γαλλιστί.
  — "Εχουμε, λοιπόν, τγόλεμον;
  έρώτδ καί πάλιν ό πρεσβευτάς.
  — ΝαΙί...
  "Εττειτα διηγεΐτο:
  — "Οταν απήντησα στόν Γκρά¬
  τσι «να!», παρ' ολίγον νά τοθ έλθη
  αποπληξία . ΟΙ Ιταλοί ϋττελόγι-
  ζαν δτι τό τελεσίγραβό τους Θά
  προκαλοΰσεν άποττληξίσν σ' ίνον
  ηλικιωμένο κσί ττληθωρικό άνθρω-
  πο, τγοΟ δέν υποοοθσε τταρά να ϊ-
  χη πίεσι. Καϊ αύτός ήαην_ έγώ...
  4 Ο Γκοάτσι. δέν ιΐγεν ίττεηα ά»
  ττό έκεΐνο τό «"Οχι> καΐ τό «Να!»
  νά κάμη άλλο τίποτε. Ή αποστό¬
  λη τού εΤχε ληξει. Κατασυγχυσμέ-
  νος έγκατέλειψε τό σπίτι τού Πρω-
  Θυπουργοϋ.
  Ό πόλεμος εΤχε κηρυχθή.
  Δέν_ έπρόψθασεν άκόμη νά φύγη
  ό Γκράτσι καί ό Πρωθμττουργός ηρ
  χισε νά τηλεφωνή πρός ολους. Πρός
  τόν Βασιλέα, πρός τό μέτωπον,
  πρός τούς άρχηγούς των Επιτελεί¬
  ων, πρός τόν υπουργόν Τυπου Θ.
  Νικολούδην, πρός τόν Άγγλον πρεσ
  βευτήν.
  τΗτρ ή ώρα 3 καΐ τέταρτον.
  Είς την σύζυγον τού ττοΰ επερί¬
  μεναν είς τό άλλο δωμάτιον εΤπε:
  — "Εχουμε πόλεμο ! Πάρε τα
  τταιδιά καί κατέβα κάτω.
  Τα «παιδία» ήσαν τα ίγγονάκια
  τομ. Συγχρόνως τής εξέφρασε τόν
  Φόβον δτι τό σττίτι τού θά έβομ-
  βαρδίζετο.
  Μετ" ολίγον ε(ς τό σττίτι ^τοΰ
  ΠρωθυτΓουργοΰ κατέφθανεν ό "Αγ-
  γλος ττρεσδευτης Πάλλαιρετ. ΕΤ-
  χαν μιά σύντομη συνομιλία.
  _— Οί Ιταλοί —είπεν ό Μετα¬
  ξάς-— μάς εστειλαν τελεσίγραφο
  στίς τρείς άπό τα μίσάνυκτα κίΐί
  όρχίζουν τόν πόλεμο στίς έξη. Θα
  άντισταθοΰμε μέχρι τέλους! Στεΐλ-
  τε αας δ,τι μπρρεΐτε!...
  10 ΠρωΘυτΓουργός άνεζήτησε κα¬
  τόπιν άμέσως τό Μέτωπον. "Επή¬
  ρεν είι^ τό τηλέφωνον τόν διοικητήν
  τού Α Σώματος ΣτρατοΟ καΐ ήδη
  δήμαρχον ΑΘηναίων άντιστράτη-
  γον Πιτσίκαν. Ήταν τέσσαρες τό
  —ρωί. Τό τηλέφωνον έκτυττοϋσεν Ι-
  ττίμονα. 'ΕσηκωΘη ό οτρατηγός καί
  έττήρε τό άκουστικόν.
  —- 'Εσύ 'σαι, Γιάννη; Ελεγε μ(α
  Φ«νή ί(ς τόν στρατηγόν.
  — Μάλιστα. Ποίος είνε;...
  — 'Εδώ Μεταξάς. Αύτοι οί άτι-
  μοι Ιταλοί μάς κήρυξαν τόν πό¬
  λεμο. Στις Εξη Θά μάς έπιτεθοϋν.
  — 'Εχει καλώς, κύριε Πρόεδρε,
  απήντησεν ό κ. Πιτσίκας. €Ο στρα¬
  τός Θά κάμη τό καθήκον τού.
  %— Αύτό ακριβώς ίητό Π πατρίς.
  Νά κάμη τό καθήκον τού.
  — Μείνετε ησυχος Θά τό κά¬
  μη καί μέ τό παραπάνω.
  Αύτήήτο δλη ή συνομιλία. εθ
  κ. Πιτσίκας έττεκοινώνησεν άμέσως
  μέ τόν άείμνηστον ήρωα συνταγμα¬
  τάρχην Δαβάκην, που διοικοΰσε τάς
  συνοριακάς μονάδας καθώς καί τόν
  διοικητήν τού Γ' Σώματος Στρα-
  τοΰ στρατηγόν Τσολάκογλου Μετ"
  ολίγα λετττά ό στρατηγός εϊδοττοι-
  εΐτρ δτι οί Ιταλοί ενεφανίσθησαν
  και τα συνοριακά φυλάκια είχον
  ΐλθίι είς επαφήν ..
  Μόλις ό Βασιλεύς ϊλαβε τό τη-
  λεφώνημα τού Πρωθυττουργοΰ ένε-
  δύθη άμέσως καί εξήλθε των Άνα-
  κτόρων, μεταβάς είς τό Στρατη-
  γείον πρός συνεργασίαν μετά των
  στρατιωτικών τταοαγόντων.
  Ό Βασιλεύς ήτο ψύχραιμος είς
  τό στενόν Τού δέ περιβάλλον άπε-
  κάλυψεν δτι άπό τό 1936 έπερίμε-
  νεν αύτην την επίθεσιν έκ μέρους
  τής "Ιταλίας καΐ έκτοτε προπαρε-
  σκευάζετο.
  Έν τώ μεταξυ, ό Πρωθυπουργός
  οννοδευόμενος άπό τόν Νικολούδην,
  κατήλθεν είς "Αθήνας κσί μετέβη
  είς τό Στρατηγείον, ?πειτα δέ είς
  τό υπουργείον των Στρατιωτικών,
  δττου μετέβη καϊ ό Βασιλεύς 'Ε-
  κεΐ συνετάχθησαν τα διάφορα διαγ-
  γέλματοτ καί άττεστάλησαν άμέσως
  είς την «"Εφημερίδα τής Κυβερνή¬
  σεως».
  Ήτο ή 5η ττρωινη ότε είς τό υ¬
  πουργείον των Στρατιωτικών συνήρ
  χετο τό Υπουργικόν Συμβούλιον,
  είς_ τό οποίον ό Πρωθυττουργός ανε¬
  κοίνωσεν δτι εκηρύχθη ό πόλεμος έκ
  μέρους τής Ιταλίας εναντίον τής
  χώρας μας Εδόθησαν οδηγίαι, υ¬
  πεγράφη τό διάταγμα τής γενικής
  έπιστρατεύσεως και τού στρατιω-
  τικοθ νόιΐου, τα όποία καΐ έδημο-
  σιεΰθησσν άμέσως.
  Ή εΕλλάς ευρίσκετο πλέον επί
  πολέαου. -
  τος Είς τό ι—νργειον Τυπου κοΛ Πλη
  ίοφοριω%· ωμίληο£ν 6 ύπουργός κ. ΑΙ-
  λιανός, 6οτις ετόνισεν ότι δια των ή-
  οωυκών αγων ών τοΰ 'Εθνικοϋ Στρατρϋ
  θά ικηβοθν αί οιΑ^μεις ιής βιας
  οτιότους αί οποίαι λή
  τού ο-κότους, αί οποίαι πλήττουν Φΐό
  έτων την ανεξαρτησίαν και τήν έλευ-
  νε^ια» τής Ελλάδος.
  Επισης. είς τό Χρη4ΐατΐΛτΑο«ον "Α-
  θι>νων έωρταοθη ή έπέτειος τής 28ης
  θκττω^ριόυ μέ δ,μιλίαν τού προέδροί
  αώτοθ κ. Λεων. Δει;τιλη.
  ΕΙΣ ΤΟΠ ΔΗΜΟΝ ΛΘΗΝΛΐαΝ
  ΚΑΙ ΤΗΜ ΑΓΡΟΤ^ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  έγεΐίτο χθές την πρωϊαν ό έορτασμος
  της έθίΐκης έπετειου τήο 28ης Όκτω-
  βρίου είς τόν Δήμον 'Αίηναίων. Πρός
  τους συγκεντρωβέντας ύτΐαλλήλους ώ
  Ιΐ1λησα ό Δήμα χος στρατηγος κ. "Ιω.
  Ππσι,κας και ό Γεν. Γραμματεύς κ. Κ.
  Νϋκη,ΐέας. Άκολουβως χά Διοικητΐ/κά
  Συιμίϊοολια των Συλλόγων "Υπσιλλή.
  λων καί ' Εργατοτεχνιτών τοΰ Δήιμου
  μέ επί κεφαλής τόν κ. Νιικητέαν μετί-
  ρΐ)3θι είς Τστόιον δπου κατενεοαν στε
  Φανους είς τόν ταψον το-3 Βασιλέως
  Γεωργιου τοϋ Β'.
  'Επισης ή έπέτειος τοθ Ιστορικοΰ
  ΟΧΙ έωρτώσθ-η μέ Ιδιαιτέ αν λ«μ»τρο-
  τητα και είς την 'Αγροτικην Τράπεζαν,
  Λμίλ»·)σαν διαφοροι ρήτο'€ς, τέλος δ«
  ό Αιοΐικη-τής κ. Βερροι6™>υλος είς έμ-
  πνεΐ,ισιμίνον λόγο^ τού έτονιο* τους ή·
  ρωΐ/κους αγώνας τής φιΛής καΐ ϊΐΒί
  Υ'ώμμισε την ΪΛ-νοιαν το3 δΐίέβγομίνου
  αγώνος κατά των Λπο βορρά έπιδρο-
  «ιέ«». ^^
  Ε! £ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Γ«ΛΒχίο·η «αί χ*έ< 5 έ •"51; «Τοριιίίς έπετείου είς τόν ΠεκΡαιί μέ την καταθέση στεφάνων π<«>α των
  μαθητών καϊ μαβιιτριών οων των σχο
  λειων είς τα Ήρώον τής Τερψιβέας.
  Το Αΐτόνεομα έσχημοπϋσθη παΓ<ίτα- ζις πρό τοΰ Ήρωου των ιιαβηττών δ· λων των Σχολών, των ορφανών τοθ Ζαννειου ΌρφσΛ·οτροφίίου αρ,-ίνων, των προσκόπων, των 'Αλικίμων καΐ των 'Είλιληνυδων όδηγών, έξεφωνήβη Η ό πανηγυρι,κός τη<: ήμ*Ρας πβρα τοθ κα- ίηγητου κ. Χουλη. Σήμερον την 10.3» πρωϊνήν ββ τ«- λεονβ έπισηιμος δοξολογια είς τόν ναόν τοθ 'Αγίου Κωνσταντίνου, θα ίποοκο- λουθήοπ δέ .παρέλασις πρό τοΰ Ήιίώου. ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ©ΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗ 27, (Τοθ ποκρατοΰ μας). — Επ' εύκαιρία τής έπετίίου τής απίλευθΐρώσεως της θίθ- σαλονίκης ωίγανώθηοαν σήμερον την πρωΐαν είς ολα τα σχσ>εϊα σογκεντρω.
  βεις, κατά τάς οποίας οί όμΛηταί α-
  νέπτυζαν τάς λεπτομερε ίας τού Ιστηρι-
  κου της άπιελΐυθερωαεως τής πόλιως
  καί έτόνισαν την σηιμασιαν τοθ ν*γο·
  νοτος.
  "Εξ αλλου, την 3η^ απογαίμα/τινήν
  δ»'Όν αί ίργανώσεις των Γίολεμιοτών
  1912—1941 συγκίντρωβεϊσαι είς την
  πλατείαν 'Αριστοτέλους, μετέβησαν είς
  τό Ήρωοιν τοθ Γ' Σώματος ζτρο—0
  δπου καί κατέθεσαν στεφάνους είς μνή.
  μην των ήρωΐκώς πεσόντων συναοέλ-
  Φ<ον των είς δλους τους πολέμους μέ- χιίι σήμερον. Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ Σ ήμερον την πρωίαν θά γίνη ό επί- σημος έορτασμός τής έπετείου. Τό γε- γονός τής ημέρας θά χαιρετισβΒ διά 21 κανο.νιοβολισμων, οί όηοϊοι θά ίι- φθοΰν έκ των πυροββλιίων τού Λυ«α· ρηττοΰ. Την 10ην πρωϊνήν 6ά τελεοββ ϊίς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν έπισηιμος δοξολογία είς την όϊ»ιαν θά παρα- στοιϋν αί Α.Α. Μ.Μ. οί Βασιλείς, τβ Ύπουργικσν Συμβούλιον, ό Γνόεδρος τής Βουλής κσί οι Βουλευταί, τ* Δι¬ πλωματικόν Σ ώμα <κλπ. Μετά την δοξολογίαν οί Βασιλείς και οί λοιποί έπίσημοι θα κατιυθυν- θοον είς τό Μνημ«ίον τοϋ 'Αγνω—ου Στραΐιώτου, οπου, μετά την κατΛθεσΐν στεφαιου έκ μέρους τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως βά γίντ| στρατιωηική παρέ¬ λασις μέ την συμμετοχήν άπιιχντων των τμηματων τιής Φ'ουρθς Αθηνών. Της στρατιωτΐικής παρΐλάΐτεως θά προτ,γή- ται, τιμή< ένεκεν, ούλοομός άναπήρων έικ των τελευααιων μαχών τού άντισυμ- μοριακοϋ αγώνος. Την 6ην μ.μ. βά γίνη 6 έα:το»μός τϊ|ς έπετείου είς τό Παινεπιστήμιον. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΟΣΕ4Ν •ΕιπΙ τ(| ε—τεΐω τ!)ς 2βης Ρρ ου 1940 επέδωκαν ψήφΐσματα καί προ. κηρυξεις πρός τόν "ΕλληΛΐκόν Λαόν ή Κυπριοοκή 'Επιτ:οπή "Ελληνικών Δικαί- ων, ή Κεντρική ΈιπιτρΌί(ή Βορειοτ|—ι- νωτικοθ άγώΌς ή Βο'ριοηπειρωτική Φοιτηττιική Νεολβία, ή Πανελλήιος Έρ γαζομενη Σπουδάίζουσα Νεολαια, Α Σύλλογος ύπαλλήλων Άν. "Ελλην. Τηλεβωνικής Έταιρίας, ή Πανελλήη ος ·Οιμοσπονδία Πα>λησάντων όικίνητα
  επί Κατοχής. ,
  "Εξ άλλου Λποψί είς τάς 11 μ.μ.
  επί τη εώκαιρία τής έο'τής τής 28ης
  Όκτωβριου ίά μ€ταδοθη' απο τόν Ρα·
  διοφωνικόν Σταθμάν "Αθηνών από ο¬
  λόκληρον την ορχήστραν ή «ΣΐίμφωΊσ
  της Λεβτντιας» τοϋ κ. Μανώλη Καλο
  ίΕ
  ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  Τετραμ«>ής αντιπροσΐίΐηΐα <ί ίκα- οτης των διοικήσεων των έργαιτικών 6(>γσ?ιιώσεων τής δυνάιμεως τοΰ Ε. Κ
  Α. θά προέλθη σήμε'ον την 8 μ.μ.
  είς τα γραφεϊα τού προκειμένον νά
  πσραστοί3ν μετά τού διοικητικόν συμ-
  βουλίου τού 'Εργατι,κοΰ Κέντ;ου είς
  την δοξολογΙσΛ1.
  Έν τώ μετσξϋ τα γραφεία τοθ Ε.
  Κ.Α. έσημαιοστολίαθησίΓν καΐ διενεμή-
  θησαν χιλιαδες προ·κη·ρυξεων πρός
  τους εργάτας καΐ τάς δρτγατριας. Μήνυ
  μσ πρός τους έ"γαξοιμενοι.ς της χωΡ«ς
  α—υθυνε καί ή διοίκησις τής ΓΣΕΕ,
  διά τοθ όποιου ανορλύετβι ή σηιμασΐο
  τής 28ης Όκτωβρίου.
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΝΟΜΙΚΠΝ
  Χθές την 12ην 4ΐε·στ»μΒρινήν ίγένίτο
  είς τα επι τής όδού Παπα■ρΟΓ1γοποι»λο·^
  9 γραφεϊα τού ΤοίαιΙου Σνντσΐιων Νο
  μιικών ό ίο'ιτααμός τής 28ης "Οκτω-
  βρίου διά αι>γκ£ντρωσεως απάντων
  των υπαλληλων αυτοΌ και επί παρου-
  σία τοθ ΔιοικητικοΟ ΣυμιβουλΑυ.
  Ο Πρόιδιίος τοϋ ΤαμεΙβυ κ. Σωτ.
  Κυριλλοπσυλος, δι* έμιπνενβμένου λό·
  έ^Β τίιν βημςρςίαν κης έ,πετείου.
  ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
  ΗΞΕΚΑ0ΑΡΙΣ0Η Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
  ΛΠΟΛΥΤΟΣ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΗ ΤΩΝ
  ΜΛΣ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΠ ΠΕΡΙΟ,ΧΗΝ ΤΟΥ Γ ΣΩΜΗΤΟΣ
  ΘΕΣ ΣΑΛΟΝ Ι ΚΗ, 27. (Τοθ άντα-
  ιοκριτοθ μας). — Είς ολόκληρον την
  τεριοχήγ τού Γ' Σωματος Στρατοϋ
  τ* ημετέρα τμή^ατα ϊχουν την απόλυ¬
  τον τιρωτοΒουλίαν, καταδιωκοντα τάς
  ιιμμοριακάς ομάδος, αί οποίαι προ-
  [Γπαθούν νά ίγκατβλειψουν τα κρηοφυ-
  γετά των επί τής μεθορισχής γραμ^ιής
  καΐ να κατέ'θουν είς τάς πίδιοΛοτς
  π"ος άριτοίγήν τροφίιμων και στρατολο
  > ·οτν. "Ολαι ομίχ; αί προσπαθειαι των
  *ποτυγχαν«υν καϊ οί συμμορϊται πλη-
  οωνβνν Ακριβα χά έγχειρηματά το>.
  Ούτω είς την περιοχή. Παπαδων ήμί-
  Τϊρα τμή|ΐατα ένεριγοΰντά έίερευνή-
  σεις, ανεύρον α'ικετά άμυντΐικά εργα
  των στ. μ.μοριτων, τα οποΐα καΐ κατί
  στρεψαν. 'Οιμοιως είς την περιοχήν
  'Ωραίου Ξώνθης κατεδιωχθη πυμμορια
  μέ αποτέλεσμα να εγκαταλείψη οπλι¬
  σμόν, ϊ.α αίχμάλωτίΛ' καί ϊιβ τ'αυμα.
  τιαν. 'ΕπΙ ττοϋ Κα·μα.χτσαλάν ημετέρα
  τιμήιμοίΓα συ«εχί<οντα την προωθηβίι των επί τής ώροθετικής γραιμμιής, συ· νήντησαΛ παρά την ΠσΛβγιτσσΛ σιμμο- Γΐαν, τήι όποιαν διέλυσαν άφοΰ έγ- κατέΧειψΕ οπλισμόν καΐ ιρόφιμα. Εις έτερον σηιιεϊον τοΰ Καΐμακτσαλάν διε- λ-ύθη δευτέρα συμμο'ια, ονλληφίίντος ενός 'Απόπειρα των σομμοριτών δπως εισέλθουν είς τό χωρίον Κοΐμαρωτόν τοθ Σ ίδη Όκάστρου άπετυχε Ή συμμορια εξεδΐίλχβη 6πό των ΜΑΥ. έγκαταλεί Ψ«σα οπλισμόν. Τέλος είς την Χαλκι- δικίιν συνεχίζονται αί έπιχίΐοησεις μέ απόλυτον πρωτοβουλίαν των ημέτερον, των σνμμοριτών υφισταμένων βαοεΐας «πωλειας, Λόγω των κινησεων των ή· μετέ-ων δέν δύνανται νά *«*<οιν!*β<ΚΛ λεπτομέρειαι, αί έπιχειρήσεις δμως στέ •οντοι υπό επιτυχίας. Χθές μόνον ου νελήφθησαν 31 σι/μιμορϊται, αί απώ¬ λειαι των δέ γενικώς είνε βαρύταται. Είς την Φλώ'ιναν έζετελέοβησαν 13 κατοικοι τοϋ "Λγίου Γερναλοϋ καταοι «ασβέ>τες υπο τοϋ Στρατοδικείον. Οί
  συλλτ>φβέντΓς γθές σιογισιψιμορϊτώ! Ρε·
  πας καί Μπδρος όπεβλήβηοαν είς ανό:·
  * ισιν. Πληροφοροάμαι δτι οδτοι ύπΐ)ρ
  ζα» αρηοκαλυτητϋκώτατοι
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
  Μ'Α·. 2^ (Τοθ ανταποκριτοθ
  μος).— Πολυμελής συμμορία επεχεί¬
  ρησε χθέ0 νά είσβάλη είς την κωιιό-
  πόλιν Στυλ.ς, τή€ οποίας προσέίσλε
  την φθουραν. αψοθ προηγουμένως έ-
  ναοκοθέτησε τάς όδούς από τάς 4-
  τιοίατς θα ήρχοντο ένισχύσεις.
  Προ της έπιβέσεως, συμμορϊται μέ
  στρατιωτικάς στολάς, είχον εισέλθει
  με»ιονωμένως είς τόν προσφυγικόν
  συνοικισμόν τής Στυλίδος κα' χωρϊς
  νά δώσουν 6ποψιθς διεσκοοπίσβησαν
  Είς τ* χαφενεια. ΟΙ συμμορϊται οθτοι
  4ογά εγένοντο αντιλητΐτοί. ειδοποιηθη
  δί η φρουρ*. αλλ4 τίιν στιγμήν έ-
  κπνην άκριίώο εξεδηλώθη ή επίθεσις
  των ίξω της Στυλ'ος συμμοριτών, οί
  θκοιοι ϊφαλον κοηά των «νατολικών
  ΦΛακίων τθϋ Ποοφήτου Ήλία καΐ της
  όδοθ 'Λχινου Τα «υλάκια, παρά τάς
  σφοβράς έπιβέσΐις διετήρησαν τ*ς θε-
  σεις των μίβχόιμενα μίχρι τής 3ης
  ιν>ωινής
  ινής,
  Κ~* τ* χρονικόν τουτο διάστημα
  οί εΐσίαλόντεο ι|ς τόν προυφυγικόν
  συνοικισμόν μετημφιεσμένοι είς στρα¬
  τιώτας ανβρχικοΐ επεδόθησαν είς την
  σύλληψιν δμήρων κβΐ την στρ—ολο-
  γΐαν νέων, τούς άποίους προωβουν
  διά τβν προσίάσεων τής "θβρυος
  πρτ>ς Γούραν Τό πυροΐολιχόν καΐ δύο
  πε·οιπολικά έκ τοθ ΜολισκοΟ χόλπου,
  ϊφ(*»ϊαν τά^ βιόβους τήο "θθρυος
  καΐ οθτω οί έπιδραμόντες δέν έπέτυ
  χον είς τούς σκοπούς των.
  Οί συμμ<ν>ίται ίγκστέλειψαν τοϋς
  περισσοτέρους των απαχθέντων, κατοο
  θώσαντες νά άπαγάγουν μόνον 13 α
  τομα, των οποίων άγνοεΓται ή τυχη.
  ΕΙ* ίνίβχοσιν τής ψρουρβς ίσπευ-
  σαν, εθβυς ώς ελήφθη τό σήμα, τμή-
  ματα ίτρατοϋ ίκ Λαμίας, ταυτα δμωΐ
  έίρΛδυναν νά φβάσουν, διότι οί οι>μμο
  ρϊται είχον ναρκοβετήσει τήν Αβόν,
  ανετινάχθη δέ καί ίνα τάνκ παρά τήν
  Μαυρο,μανδηλαν, δπου οί συμμορΐτβι
  είχον έγκαταστησει καΐ φυλάκια.
  Έξηκριϋωμειαι πληροφορίαι βεβαι¬
  ούν βτι ό Στρατός μας ουδεμίαν εί¬
  χεν απώλειαν. Των ονμμορπών αί α.
  πωλειαι, αΐτινες δέον να είνε πολύ
  σημαντικαί, δέν εγνώσθησαν μέχρι τής
  "τιγμής, διότι μόλις ήρχισε τάς ατιο.
  γευματινάς ώρας ή ίίερευνηοις τ®Ο
  έδαΦους Παρίδοθησαν 8 συμμορίαι.
  Έξ άλλου, παρα την Καλοσκοπήν
  καΐ Παύλιανην τής ΟΓτης σφοδρά μα-
  χη δκζαγεται μεταζυ Στρατοϋ καΐ
  συμμοριτων, αί απώλειαι των οποίων,
  κατ ίδιωτικάς πληροι(ιορίας, σΛέρχον-
  ται είς 70. Έξ επισήμου πηγής εγνώ¬
  σθη ότι παρεδόθησαν 15 συμμοριται
  καΐ ανευρέθησαν 6 νεκροι, ίν£ μένει
  άιείερευνητον τμή^μα ναρκοπεδίου είς
  τα οποίον ένέιπεσαν οί συμμορϊται μ§/
  τα τάς αλλεπαλλήλους ένέδρας.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
  ΒΡΑΧΝΕΙ'ΚΩΝ - ΠΑΤΡΛΝ
  ΠΑΤΡΑ Ι, 27' (Τοθ άνταποκριτοθ
  μας).— Την 6ην ο:ΐτογ€»ΛματιΤ|ν 30μ«·
  λης συμμορία προσείαλεν αίφνιδιαστι.
  κώς τήν κωμόπολιν Βρ&χνέικα, 9 χι-
  λιάμετρα έξω των Πατρών. Έπηκολού.
  θησε συμπλοκή καί οί συμμορϊται η.
  ναγκάσθησαν ν' Λτοσυρθοθν μετά ή·
  μιωρον. "Υπάρχουν δύο νεκροΐ κ αί είς
  τραυματίας πολίται.
  ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗ, 27 ("16 6πηρ ).
  — Κατα τηλεγραφημίτ έκ ΠΛλυγυρου,
  είς "Αγιον Νικόλαον ανευρέθη όμαδι.
  κΐ«ς τάφος μέ 15 πτώματα συμμβρι·
  των, άτινα ανήκουν είς τό συγκρότη.
  μα ΠαπαγεωρΎίου.
  ΕΞΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗ
  Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚηΝ
  ΙΟΑΝΝΙΝΑ, 27 (Τού Αντα— κριτοβ
  μσς).— Όλόκληρος ή περιοχή των
  Τζουμέρκων έξεκθβοτρΐσθη πλήρως β·
  πως έπίση<; και ίορείώς ή περιοχή Κόζιακα, των συμμορπών τραπέντων πρός νότον, έκτος μικροομάδων. αΐτι» νες, τραιτεϊσαι πρός {ορράν, ένεφανί- σθηβαν είς την γέψυρΒν Κόρακα έιΗ τοθ 'Αχελώου. Στρατιωτικά τμήματα συντπλακη- σαν σήμερον είς τάς περιοχάς Δερ. βιζιώνων καΐ Έλώφου μετά συμμορι. των υπό τόν Κιάμον καΐ Βασιλώραν. Ή μαχη συνεχΐζετο μέχρι των απο. γευματινών ωρών Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έλλεΐπουν. Συμμορΐτσι υπο τόν Βρασΐοαν ενεφανίσθησαν σήμερον πέ· ραν των Νογαδων είς την τσποβεσΐαν Μπρότζακο Ζαγορίου. Σιμμορίται οπά τόν Στ&υράκην, έξακολουθοΰν γα λυμαίνωνται την παραμεθόριον περιο» χήν τθθ Πωγωνιου, αποφευγτ>ντες πα¬
  σάν επαφήν μετά των στρατιωτικών
  τμημάτων.
  Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΥΛΗ
  ΚΑΙ Ο κ. ΣΤΡΑΤΟΣ
  ιθ κ. δπουργός τής Δημοσίας Τα»
  ζεως προέβη χθές είς τάς κάτωθι Λ-
  νακοινωσεΐο ίττΐ τής δηλΐόσεως το0 κ.
  ΠρωίυπσυργοΟ, 8τι 6 ύπουργός των
  Στραπιωτικών κ. Στρατος παρέλειψε:
  νά τί>ν ένημερωσυ επί τής τελευταίας
  εξελίξεως των έπίχειρήσεων:
  «'Ο κ. Στράτος ίζητησε πράγμαη
  να συναντήσπ τόν κ. Σοφούλην, αντι¬
  θέτως πρός την γραφείσαν πληροφο¬
  ρίαν, μετέίημεν δέ μαζί είς τό Πολι.
  τικόν Γραφείον πρός τόν σκοττδν τοϋ·
  τον "Ατυχώς, την ώραν εκείνην, δη·
  λαδή ΐήν μεσημβρίαν τής Δευτέρας, Α
  κ. Πρωθυπουργός δέν ευρίσκετο είς τβ
  γραφείον τού, λόγω αλλης απασχολη·
  σεώς τού.
  Κατόπιν βΰτοθ ο κ. Στρατος, ίπιι·
  δή επρόκειτο μετ" ολίγον να άναχωρή.
  ση είς θεσσαλονίκην, μέ παρεκάλεσεν
  Οπως άναλαβω έγώ τό Εργον τής ένη·
  μερώσεως τοθ κ. Πρωθυπουργόν.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΤΟΠΟ0ΕΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΩΝ
  ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΝ ΤΔΞΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΫ
  •Υπ* τοθ δπουργείου Εργασίας ήρ·
  ^εν έφαρμοζόμενος 4 ψηφισθείς τε-
  ταίως νομος 751, διά τού όποίου
  πρβΐλέπεται ή τοποβέτηβις των αηο-
  λυοιιένων έκ των ταζεων τοθ Στρατοϋ
  έφίδρων εΙ<: διαφόρους εργασίας, θυ- τω, κατά τήν τελευταίαν συνερίασιν τού τό υπό τοθ νόμου προΐλ^πόμεναν Συμβουλιον έτοποβέτησεν είς παντός εΐδους έπιχ_ειρήσεις τους κοπω9ι άπο- λυθέντας των τάξεων τού Στρατοΰ, οί όποϊοι είχον 6ΐτοίιί·λει τα σχετικά δι- καιολογητικά: Γ. 'Παυλου, Σ. Κοτρδά. μην, Α. Γερακαράκην, Β. Φιλιπτΐιδην, Εύ. Ξακουστην, Γ, Βεΐμον, Δ. Εύαγ- γιλάιπουλον, Ι. Αιομάνην, Μ. Πιβτό» λην, Γ. ΕιίαγΓνϊλόπουλον, Α. Πάιλλην, Ειί. Μαυρ·ογιάνγην, "Ιω. Δείελίδην, Ι. Δάλπην, Μ. Βΐργαδήν, Γ. ΚολΛιο#η. μήτρην, Ε. Φραγκίσκον, Β. χζ^τηιΐ-· τατον, Μ. Παναγακην, 'ΑΘ. Μακράν καί Γ. Μπλιατσον Ώς ανεκοινώθη, τό Συμβουλιον συνερχόμενον είς τακτικάς συνεδριά- σεις, βά έξετάζη τάς ύποίαλλομενας αΙτή·πεις καΐ β·ά τβποθετ^ είς εργασί¬ ας παντα άπολυόμενον έκ των τάξεων τού Στρατοϋ, ό οποίος θά προσάγυ τα υπό τοϋ νόμου προβλεπόμενα δ ολογητνκα. Ο ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ «ΜΣΤΙΚΑ Δι* άγορανομικής διατάξεως καβορ·:. ζετα, 5τι ό ύπα των αΓτοποιειων πβρα· σκευαζόμενος άρτος τοθ δελτίου θά ηροσβέρεται είς την κατανάλωσιν Την επομένην ημέραν της παΙ'ασιχευής τού, Μόνον είς ίκτάκτους περιπτώσει θ στερήσεως διαιομής αλεύρων έπι ται ή διανομή νωποθ άρτου μ έ βρς *μως 3 δ'αμιων έπέ πλέον τής κανο¬ νικάς μερίδος. ' Ο άρτος β ά ~ρασκευα<εται άηότής 5.3Ό π.μ. μέχρι καΐ τής 3.30 μ.μ. Τα ψηστικά τοθ κοινοθ θά γίνωνται Βεκτβ *ι»6 τήο 10ης π.μ. μ*χρι τής 1ης μ.μ. Κατ' έζαί,-εσιν ό άρτος τής Κυριοκης θά ΐΜφαακευαζεται την Παρασκευήν 1 ίγαισΐα είς τα άρτοποιεΐβ β* παρατεινεται μίχιίι τής 7ης μ.μ. ό 61 άρτος βά διανέμεται τό Σάββατον. 'Ο άρτος τής Δευτέρας θά παί αακευόιζι·* ται τό ΣΛβιβατον. "Ο κλιβανεϋς άρ· τεργατης ύιτοχι"ίθΟται την Κυριακην νά πσρευρ[>ακ€ται είς τό αρτοποιεϊον
  διά την εψησιν των φαγητών τοϋ κοι·
  νοθ μίχ:ι τής 2σς μ.μ(
  Ώραι διανομής τού άρτου τοΰ δελ·
  τίου είς τα κοινόν όρίζονται δι' άπαν·
  τα τα όΐ:ιτοποιεία «αί πρατηρια απ4
  της 6.30 π.μ. μέχρι καΐ της 3ης μ.μ.
  τό δέ σχήμα τοϋ άρτου θα είνε μόνον
  καρβελιου μιας όχας.
  ΟΙ.ΕΠΙΓΥΧΟΝΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑ0ΗΜΑΤΙΚΗΣ
  •Υπό τής πρυτβνιΐας τοθ Πανεπιστη
  μίου ανεκοινώθησαν χθές τα όνόματα
  των ίΐΓΐτυχόντων κατά τας είσιτηριους
  έιΣετασεις είς την Φυσικομβθηματικήν
  ίχολήν. Ταύτα κατά τμήματα εχουν
  ώς εξής :
  Μαήηματικόν Τμήμα: Παπαμιχαήλ
  Δ., Ζερβός Πλ., Σαχαρίδης Έλ., Πε¬
  τρίδης Ν., Πανουτσόπουλος 'Αρ., Κα-
  ραβοκυρης Ι., Πλέτσσς θ., Κατοιχια·
  νός Ν.. Καμπουρ'ΐς Λ·. Κλειδής Ι.,
  ■Λρβανιτόπουλος Π , Βαρουχάκης Ν.,
  Γιαννακόιτουλος Γ , Γιαννιτσόπουλος
  Δ , Καμπάνης Α., Μσρ.κέτος Α., Σ&ν-
  τάς Λ. Βυί,οιΛικσς Γ., Πιτσάκης Α ,
  Πρωτοπα«πας Α , "Αμτουκαμιάν Β.,
  Γίαψάκος Γ , Κουρής Χρ., Κορωναίος
  Δ., Μουρούτας Ι , Παπαδάκης Γ., Πα·
  παμιχβήλ Κ., ΣταΙκίδης Β , Πανα-
  γιωτου Π., Καρκίτ—ς 'Ηλ., Κόψρας
  •Αβ , Μιχαλαιχσΐκης Π. Στρόνης Ι.,
  ΒαββαλΛκης Γ., Λιγδόπουλος Έρρ.,
  Κωνσταντέλλος Γ., Σ ερμπετσιδάκης
  Ν., ΣτραπατσΑκης Α., Λιβάνης Β.,
  Γιαννουσης Α., Δαμϊγος Έμμ., Κβρ-
  νώτης Κ, Κωνσταντινακος Γ, Λαλα-
  κιδης "Αρ., Λευκαδίτης Χρ., Χαντξά-
  ρα "Ελευθ., Ράπτης Ν., Φίλιππος Π.,
  Χρήοτου Χρ., Γαλεταχης Έμμ . Γιοτν-
  νόπουλος Χαρ , Γκικθί Ει>—άθ., Ε-
  φεντάκης Μ. καΐ Χριστό·ΐουλος Ι.,
  Φα-ιμαικευτικόν Τμήμα : Τριανταφυλ
  λόητουλος Χρ·, Καχριμα.ης Ν., Μαρκό-
  πουλος Ν., Ρούγκας Ν. Λυριτ<ά«τ>ς
  Έμμ. Λούλη Αίκ., Παιπανικολάου Γ^
  Ρωμέσσης Γ., Λουλόκη ΑΙκ., Σαρτ<ε· τάκης Αντ , Κουριιέντελος Γ., Γκέ- γκιου θεοδώρα "Λναχογ16ον Αιγλη, Εύαγγε>ινος Στυλ . Κινινής Ευστ., Πά
  αγιωτιδομ Αίκ., Παπαδόπουλος Αντ.
  Χ—ςτιιωάνΛ'ου Γ., Γ'καβίρας 'Αχ. Μα
  ραγίάκη Άν.. ΠαΙβίλη<; Ν ΣπανοΟ Δ., ΣτΓούμιεας Ι., Άίανασιάδου Ελ. Ανδριάτου Σοφ., Δαφ-ης Έρ., Κλα- ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Συνΐσμ,ός Έργατων 'Ι- γθυοτοοφΐίων Μβσολογν^ου Αΐ- τωλϋκοΰ έκτίθηοιν είς φανεράν πλειοδοτικήν Δτωοποασίαν έν Μίσολογγίω καί έν τοίς Γρα- Φείοις αίΓοϋ την 30ήν "Ο·κτω- βρΐοιο 1948 ημέραν Σάββατον καί ώοαν 10"» πρωϊνήν τίν ήαε- ρησίαν 'Ιγθυοτταοανωγήν τώ^ ΊγθυοτοοΦίίων αύτοΰ τοΰ αηνοο Νοεμβο'ου έκ των πάοητ Φύσε¬ ως άλιευιιάτων Γώ ώ ς άλευιιτω Γνώοιν ,τών 6οων δύνανται να λσιβωσιν οί ένδιαφερόμΐνοι έ« τοίς ΓοαΦεΙοις τοΰ Συν)σιιου καί εΐ^ τα Κατασττ>αατα Ανοο-
  τικης Τροτπέζπο Αθηνών (Ταη-
  ασ ■Αλι€ία^) καΐ Πατοων.
  ΠαραικαλοϋνΓαι οί ενδιαφερο-
  ιιενοι δττως ποοσέλθοχΐι αύτρ-
  ττοοσώττως κατά την ήυ,έοαν τ.γκ
  Δπιυοιτρασίας Λ οί άντιπρρσωττοι
  αυτών νοαΐμθί· έεουσιοοοτηαέ-
  διά τίληο€£.ουσίου.
  Γ£κ τού Συνίααου)
  νοι
  πανάρα Εύοτγγ., Κριτής, Γ., Μα«Ρί|ς
  Γ, ΟΙκονομου Γ., Πάτση |Ίιρ., Πιοτι-
  νος Παν., Λιγδας θ., Ζ.όδης Ιωάν ,
  Τριαντσφυλλιδης Εύάγγ. Κατινιωττι
  Εύτ., Πά ασχΛχης Γ., Πλάχας Χ., Τρι-
  ανταφυλλη Έλ., Χατζοπουλου Αίκ..
  'Αντω»<αρόικΛ>λος Εύοτ., Κουνώβη Φ.^
  'Αβανασοπουλου Ι., 'Αντωνίτσης Πολ ,
  Γκίικας Π., Καταπόδης |., Παπαγεωρ-
  γυου Ι., Κάκαρη Μαρία, Κοντογιάννης
  Εύαγγ. καΐ Πανοότσος Ν.,
  Χημικήν Τμήμα: Ντακας Κ., Τσα»
  κάς Γεωργ , Ψοτ,ρράς θ., Ντακος
  'Αλ., Ντελόπουλος Ν., Καζαντζής Δ.,
  Παπαδάκης Σ., Νέ<ης Γ., Φίλης 7Α«., Μαγκριώτης Φ , Μεγήρ Σαμ., Τσιού. καρης Γεώργ., 'Αλεςου Δημ., Παπά· νικολόπουλος Σωκ., Πλατανιτσης Ιω., Καπιτσαλάς Δημ., Σωτηρίου Νικ., Κατ'άικης Ι. Ρηγας Εύάγγ., Κορια- νίτης Διον., Ροδης Κ., Βενουζιβς Σεμ., Ζαχσρΐΐυδάκης Έμμ., Χρε^ιος Γ., Διαμαντακος "Ανορ., ΠρώΙμος Β., καΐ Νικολαΐδης Κων. Κατ' απόφασιν τής Συγκλήτου τοθ Πανεπιστημίου, είς όλας τάς Σχολαί βά είσαχθοϋν καθ" υπέρβασιν καί οί συγκεντρίωσαντεο, κατά τος είσιτηρι. ούς έξετάσεις, άβροισμα βθΐμολογιας Ισον πρός τό τρϋ τελευταίον είοαχθέν. τος φοιτητοθ είς την οικείον Σχολήν, Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ Ε.Η.Σ. Κστά τάς άρχαι'εσΐας τής Ένώσ»- ως προσωπικού των Ήλεκτρικών Σι· δηροδ όμων εξελέγησαν οί κάτωθι κατά οειραν επιτυχίας : Β. Λαζος, Χρ, Παναγόπουλος Κ. Κσρανουσαλης, Δ. Χαμάκος, Ι. Ψα-ρέας, Δ. Γιουλάτος, Δ. Πετσαλης Β. Σωτηράχος, Α. Πάλ· λης Π. Κουλοβασιλόηουλος, Β. Καρά. μανώ>ης Π Πουλόπονιλος, Ί. "Αν&:ιό·
  ττουλος, Χ. Λΐπουγος καΐ Π. Χρυσικό·
  πουλος. Διά τήν Έξελεγχτικήν "Επι¬
  τροπήν: Άθ Δημάπουλος Μ. Μαρκό¬
  πουλος, Δ. Μαυροειδάκος καΐ. Γ. Για.
  κοι,μσικης.
  Τό ν^οεκλεγέν συμβούλιον, ώς πιεώ-
  ■Ο>ν πράξιν τού μετά τήν συγχρότησν
  τού είς σώμα, έξεδωσε χαιρετκττήριον
  ψήφισμα π'ος τάς μαχομένας Δυνά¬
  μεις.
  ΟΙ ΣΙΔΗΡΟαΡΟΜΙΚΟΙ
  Κατ4 πληροφορίας τής Πανελληνί^
  ου Όμοσΐιονδίας Σιδηροδρομικών. θά
  συγκροτη^οΰν έπΐτρχιακαΐ συνελεύσει^
  των δικτυων πρός λήψιν απαφασεων
  σχετικών μέ την βελτιωσιν τής ζωής
  τοθ σιδηροδρομικοθ κόσμου. Πρός τον
  σκοπόν τούτον ανεχώρησεν εις τας ε¬
  παρχίας ό γενικί>ς γραμματεύς τής
  Π. ό. Σ. κ. Στ. Δημητρακόπουλος.
  Όργανώσεις
  Ποίρα της ■Ομοσπονβιας Φοροτ».
  χνικών "Υπαλληλων απεστάλη τηλε·
  γρσϊφημα πρός τήν ·Ομοσπονδ αν ΟΙ-
  κονομικών 'ΥπαλλΛλων των Ήνωμέ.
  νων Πολιτειών, δια τοθ όποίου ζητεί-
  ται ή πσρίμβασις της διά την έπανί-
  ξέτασιν τοϋ Γητηματος τής κατ&ργή-
  τώΛ) διβφΐΐλΜΛΐν τελών.
  ΠΕΜΠΤΗ. 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1948
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΗΑΙΑΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ > ΓΚΡΕΙΝΤΥ
  •ΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗ5 ΝΙΚΗΣ ΣΑΣ.Ο ΕΧΘΡΟί ΗΤΤΗΘΗ '. ΤΟΝΙΖΕΙ
  Ο κ. >ΟΦ0ΥΛΗΣ.-"Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΞ'ΖΕΙ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΙΜΟΝ ΤΗ> ΠΑΓ¬
  ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΥΙΗΣ' ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΑΜ6ΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  Ό Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
  κ. Σοφούλης απηύθυνε πρός τας Έ
  νόπλους Δυνάμεις.^ έ,ττϊ τή σημερι-
  νή έπετΐίω. τό κάτωθι διάγγελ-
  μα :
  «Αξιωματικόν καΐ στρατιώται,
  Πρό άκτσετίας, τα έξημερώμα-
  τα τής 28ης "Οκτώβριον, τα φασι-
  στικά στρατεύματα τού Μουσολί¬
  νι, χρηο-ΐΜθττοιοΰντα ώς ορμητή¬
  ριον τό Άλβανικόν ίδσφος, έπέ-
  —:σαν κατά τής Ελλάδος, ΜΪ
  ΟΎέδιον νά την κατακτήσουν
  τό
  ..._.. Είς
  τό σΐφνίδιον ακουσμα τής προσβο-
  λής, ό "Ελληνικάς Λαός έξηγέρθη
  κα'ι ο Έλληνικός Στρατός έ'κλεισε
  τόν δρόμον σ' έ'νβ ττολΰ Ισχυρότε-
  Βθ έχθρό, ύπεραστπίόμενος την ά-
  ^ 'αρτησίαν κσΐ την άκεραιότητα
  τής Πατρίδος. Ή οίκουμένη εδοκί¬
  μασεν είς την αρχήν έκπληξιν κσί
  κατόπιν θαυμασμόν, βλέπουσα την
  ίικράν 'Ελλάδα. τελευταία νησΐδα
  θάροους κοΐ ελευθερίας είς την Α-
  Ττειρωτικήν Ευρώπην, άποφασισμέ
  νη νά αμυνθή εναντίον των παντού
  βλλού νικηφόρον δυνάμιων τού χα·
  λυβδίνου Άξονος καϊ κατόπιν νι·
  κητρια. Άπό την ώραν εκείνην _ ή
  ιτορεία τού Δευτίοου Παγκοσμίου
  Πολέμου μετιβλήθη Ή Νίκη αλλα-
  ϊε στρατόπεδόν. "Εχρειάσθησαν μα
  κοοι καΐ σκληροΐ άγώνες άκόμη
  βιά να σταθεροποιηθπ είς την νέαν
  θέσιν της. παρά τό πλευρόν των
  ελεύθερον "Εθνών. Άλλ' ό πόλεμος
  Εκρίθη "άπό την στιγμήν ποΰ ή Φθΰ-
  ντα των άποφασισμένων 'Ελλήνων
  4ιττάβη επάνω στΐς άπρόσηες κορυ
  β)ές τής Πίνδου καΐ εξηνάγκασε τίς
  βιδηοάφρακτες λεγεώνες τού "Ιτα¬
  λού δικτάτορος νά νυρίσονν πίσιο.
  ντροπιοτσμένες, πρός τίς άλβανι-
  κές άφετηρίες τους.
  Όκτώ έ'τη επέρασαν καΐ άπό τα
  Γδια ακριβώς έδαφη αλλοι έχδροί
  μός έ,πιτίθίντσι μέ τοΰς αύτοΰς
  9κοπούς Τόν μελανοχίτωνα Φασι-
  ρτήν έπιδρομέα άντικατεστησεν ό
  ίρυθρός κομμουνιστάς. Τόν ϊνα όλο
  κληοωιισμόν ό οτλλος όλοκληροτι-
  ο·μσς( Τοί'ς δικτάτορσς τής Ρώμης
  κγί το*"ι Βερολίνον, άναπληρώνουν
  ΐώοα άλλοι δικ-τάτοοες. είς τούς
  οφθαλμούς των οποίων ό βνδρι-
  σμσς καΐ ή άγάπη πρός την ελευ¬
  θερίαν τού 'Ελληνικοϋ "Εθνους. έ-
  "ιδή τοΰς ίυποδίίουν νά καταττβ-
  τήσουν τα έδάφη τού. ίχουν έτπκα
  βήσει ώς κάοφη άφόρητα Ό 'Ελ-
  ληνικός Λαός ομως δέν έ'χσσεν οθ-
  " την θέλησιν, οϋτε την δύναμιν
  τής άντ ι στάσεως. 'Εσεϊς, τα ιιβχό-
  ιιενβ τέκνα τού είς τούς_ όποΪΓυς
  συιιπΐίκνώνονται Λ ψυχική άντοχη
  και ή σοματική άλκη τού ΛαβΟ.
  μας. η Οτγγοηφάνεια κοι ίι γενναιό-
  της. £αΐ δλαι αί άρΐταΐ τής φιλο-
  ττατριας τού. επί μήνας τώρα, ά-
  *νύρηστηι /παναλα μ βάνετε τάς
  Νίκας τάς Ιδικάς σας καΐ των μ£-
  "ναλυτίρων άδελφών σσς κατά τόν
  Γιδ-ξον ττόΧ'ΐιον τού 1940—41 Ό
  Γογ-'ΐμος ό ίδικός σοίς ιΤνι μία δόίη
  Ανάλογος μ έ την Πι'νδον, οπου συ-
  νετρίβη καΐ ετάφη 6 Ίταλικός φβ-
  σισμός. Είς τόν Γράμμον. είς την
  Μουργκάναν καΐ τόσας άλλας με¬
  γάλας νίκας, ποΰ προηγηθησαν και
  επηκολούθησαν, συνετρίβη ήδη ό
  άνθτλληνικός έπι&ίτικός κομμουνι-
  σμός καΐ μην έ'χετε αμφιβολίαν ότι
  θά ταφή γριίγορα. Τό μεγαλύτερον
  μέρος τού ίστορικοϋ εργου ποΰ σάς
  ανετέθη £χει ήδη εκτελεσθή Ό
  έχθρός καΐ πάλιν δέν επέρασεν Ό
  έχθρός. ντροπιασμένος κατ' έπανά
  λήψιν έ'φιιγεν ίμπρός είς την ορμήν
  καΐ την αυτοθυσίαν σας πανικό-
  βλητος. "Αν οί αδικοι δροι τού ση-
  μερινοΰ πολέμου σάς άναγκάζουν
  νά βλέπετε τα λείψανα τού έπανερ
  χόμενα, άφοΰ όνασυνταγ9οΰν είς τα
  Εένα έδάΦη δπου ώργανώβη κβΐ ά¬
  πό οπου έξσπολύεται ή νέα αυτή ί-
  πιδρομη. ομως τα ύπολείμματα των
  ήττημίνων. είνε Φυσικόν νά ε'γουν
  χάσει την άοχικήν τους δυνβμικό·
  ΤΓ)τα. Θά βραδύνουν ϊσως άκόμη
  νά φανοϋν είς όλην τους την έκτα¬
  σιν καΐ την σημασίαν τους τα άπο-
  τιλέσματο των προσφάτυν ιίς δλα
  τα πεδία θριάμβων σας Ετσι ε·
  βράδυνσν καϊ μετά τόν 'Ελλην-οϊτα-
  λικόν πόλεμον Άλλά θά έλθουν καΐ
  μάλιστα τώρα πολύ συντομώτερη
  Εϊσθε^ νικηταΐ καΐ κανεΐς δέν Βά
  δυνηθή νά σάς αφαιρέση την νίκην
  σας. Ή θανματουργός Παναγίν
  ιΐν» ττάντα μαζί σας. Ή Πατρίς,
  μέ την τύκαιρίαν τής σημεοινής
  μεγάλης 'Εθνικής 'Επετείου, τής
  οποίας τώρα σεΐς συνεχϊίετε την
  δόξαν καΐ έξασφαλϋετε διά παν¬
  τός τοΰς καρποΰς. έκφράζει πρός
  όλους σας την ευγνωμοσύνην της
  Καΐ τό ελευθέρα "Εθνη τής Γής.
  ττού κατανοοΰν καΐ αίσθάνονται
  την ευρύτερον έννοιαν καΐ τού ση-
  αερινοθ αγώνος σας, δοκιμόζουν
  ενώπιον των νέων κατορθωμάτων
  σας τόν παλαιόν θαυμασμόν καΐ
  τόν μεταφράζουν είς συνεχη _ και
  σταθεράν υποστήριξιν. Μείνατε
  σταθεροΐ φρ-υροϊ τής νίκης σας.
  'Ο έχθρός ήττήθη. Ό εχθράς έ-
  κάμφθη Καμμιά ένισχυτική έ'νεσις
  δέν θά δυνηθή πλέον νά τόν συνε-
  φέρη άπό τα βαρεία άττοφασιστι-
  κά πλήγμστά σας καΐ νά τόν έμπο
  δίση νά σωριασθή. Εχετε μόνον
  αφοσίωσιν είς τό καθήκον καΐ ύ·
  πομονήν».
  Ο κ. ΖΤΡΑΤΟΣ
  'Επίσης. ό ΰπβυογόί των Στρα¬
  τιωτικών κ. Στράτος απηύθυνε
  χθές άπό τού Ραδιοφωνικοϋ Σταθ·
  μού θερμόν χαιρετισμόν πρός τοΰς
  όξιωματικοΰς ΰπαξιωματικοΰς καΐ
  όπλίτας, ώρωικοΰς. ώς άναΦέρει.
  σννεχιστάς τής 28ης Όκτωβρίοι;.
  την επέτειον τής οποίας έορτάζο-
  μιν.
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ "ΟΧΙ", Ο ΠΡΟΤΟΣ ΧΑΛΙΝΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΙ ΕΠΙΘΕΓΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ
  ΕΞΑΠΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ #,ον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΙ ΑΗΛΩΙΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΚΡΕΙ ΝΤΥ
  Έπίσης £—;ϊ τη έπετείφ τής_ 28ης
  Όκτωβρίου ό πρεσβευτάς των 'Η-
  ......ί...... Π------- Ι- -ι ----
  ο ό ρεσβειπής τω
  νωαένων Πολιτειών κ. Γκρέι>-τυ ποο
  έβη είς τάς σκολούθους δπλίόσεις:
  «.Πρό όκτώ ακριβώς έτών όλό-
  κληρος ό κόσιιος ήλεκτρίσθη έξ
  ενός γεγονότος. τό όττοϊον άποτε-
  λεΤήδη σταθμόν είς την Παγκόσμι¬
  ον Ιστορίαν. Κστά την ημέραν αύ¬
  την ό Έλληνικός Λσός ώρθώθη ώς
  είς ανθρωττος καΐ ε'βοοντοφώνοσεν
  «ΟΧΙ» είς τόν πανίσχΐ'ρον εΐσβο-
  λέα. Ήτο δ πρώτος πραγυατικός
  •χαλινός τού ετέθη είς τάς έτπθετι-
  κάς δυνάμεις, αί οποίαι έξαττέλιι-
  σαν τόν δεύτερον Παγκόσμιον Πό¬
  λεμον.
  Πολύ ολίγας στιγμάς γαλήνης
  έγνώρισεν (Εκτοτε ή Ελλάς. Καΐ σή¬
  μερον πάλιν £χει έμπλσκή είς σκλη
  ρΛν δοκιμασίαν κοί άγώνα εναντίον
  αυτών πού κάθε καλης πίστεως άν-
  θρωπος άνά την ύφήλιον άναγνωρί-
  ίει ώς δυνάμεις τού κακοΰ. Άπο-
  καλέσατέ τας στρβτευόυενον τταν-
  σλακισμόν, άττοκαλέσστέ τας έρυ-
  ΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛ'ΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
  ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΪΜΟΥ
  Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΛΑΟΝ
  ΑΗΛΩΧΕΙΖ ΤΟΥ Κ. ΧΟΦΜΔΝ
  ΛΟΝΔΙΜΟΝ, 2Τ. (Ρώϋτιρ).— Ό
  βιαχειριοτής τοθ "ογράμματος οΐκο-
  «μιχης συνιρισσΐσς κ. Πώλ ΧΑψμον.
  Ανιιλών ο*με, όν κρόί τοθς βημοοιονρά·
  φους, (Ιπεν βτι «ίΛν ηαραμείνωμιν
  ηνωμένοι, ούβτΐς ίηιίρομίυς βά Τολ-
  υή<— «βτ* νβ *οδι<τη ίλχΐντίον μας» Ο κ. Χοφμαν προαί3εσεν δτι <ή συν- τριπτική βυναίμις ευρίσκεται είς τ6 ,ΐιίρος των ελευβερων λοών» καΐ κοΛμ Βισ?ν δτι «ι<> μονον «ρόπος τό όΐιοϊον
  β* Γ|το βιηστον ν* ι»ρο·(| είς επιίετι·
  «ήν ένιργηαν εΐντ. ή ΡωοΙο». Ά φού
  ίτόνιαεν δτι ή άνόρθοκιις τίς Εύρώ-
  κης ΓΰρΙσκεται ιΐς τή στάΛιον τής
  ΊτροΓγΐ!<χτ<.ικ>ιήοεως, {Ιηεν δτι αί α-
  «ΕργΙσι τίς την Γσλλΐβν πιθανώς να
  *ττο6ειχ^ δτι αηοτελοθν τό τελευταίον
  —μτϊον άΓντι<ττ6σεως τοθ κομμουνι- σμοθ. Ό κ. Χοφμαν συνεχισε: «Δέν πι- «ττεύω δτι 6 ρωσικός λαδς βελει τόν πόλεμον, άλλά κ αί δέν βικαιοόται να εί—ι εβν βίλη 4 ί^λβη η να μη ε¬ ξέλθη Είς αυτόν Ήμιΐς 6έν ττρόκΛΐ- ται ίεβαΐως να αρχίσωμεν ηολε,ιίον έ· ηιβιτικόν. ΑΙ συαλλσγσΙ μετσςυ 'Α· νστολής κοτΐ Λύσεως εΙ<: εΐρηνικα ϊΐβη θά τΐρίηπ να ί*σρρυν.οΰν». Έρωτηθεΐς ίσν ή Τουρχΐα καΐ ή "Ελλάς δϊν συγκατσλεγωντβι «Λνω^ισ λως» ώς μέλη τοθ ΌργανιισμοΟ τής Εύρωτιοϊκί,ς Οικονομικήν Συνιργαβίσς. ό κ. Χ6(μσν ηρχεσβη να εΐκη δτι θα ίλΐΛκΐτο εάν οΐονδήιΐοτε κράτος *πε- σύρετο εκ τοθ 'θργβνισμου. Καταλήγων Ετόνισεν δτι ή Δισχιΐ- ρισις τής ΟΙκονομικής Συνεργσοΐης ύβί ϊ οχί ε ζητήνοτα ρς ής Ομής ούβχμίσν ϊ^ϊι οχίσιν με ζηήν χρηματτοδοτήθίως ίςοηλισμών καΐ δτι ίΑν ζητη*ί σιΛ αυτήν να ανσμιχίβ εΐΐ τοιαυτα ζητήματβ θά βηαντήση Λρνητι,κώς. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΘΕΟΡΕΙ ΑΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27. (Ρώθπ"). — *Ο στρανηγ<*ς οίρ Μκρβιον Ρόμιτερτ «τβν, οτρστΐΌ-τΐικός 5ιοικηιτ|ς τής β ί· *αννικής ζώνης κατοχής, ίοήλωσε βή; μερογ «ρ*ς τοθς άντιιΐροσώτιονις ιου Τύΐϊου, δτι οί Ρώοοι ώργανώουν είς Την ανατολικήν ζώνην 4™υνομικήν διι- Λΐψιν «κοτα ώς στρστιωτικοθ χαρα¬ κτήρος». <ΤΓ|θχομένην είς 200.ΟΌΟ α»· Ερσς και ^(,ι^πλισμένην μέ «Ιδιαιτέρως Ιοχί'ρα ί>ιΐλσ».
  , Συνεχίζων δ στρστηγδς σ»ρ Μ«Ρ<ίι· βν ΡΑιιττερτσον ίτόνιοε τ* Ιςής: «Δίν ί λό ί Λν ρον ίόι Ις ,νναιρΐζω δια «οίον λόγον αί Λστννο ΐΐιχαΐ 6ιηά(ΐ?ις ΘΑ πρεπει να ίφθβια *θο0ν υΐ δλμους, Ρπρία —λοβολα κσι |βω<χκιιτμΓα σύτοκΐνητη, ίβν συμφώ¬ νως πρις τας μετ(ΐδιθομίνσ< τιληροφο- )ρΙ<«; αί ΊστΐΛομικαΊ δυνάμεις τής Λ ινατολικής ζώνης ίφοδιάζωνται πρσγμα τι δια τοιούτων μίΐων. Έν τώ μετα- ίύ, «νώ γι;εται λόγος πιρΐ 200.000 ιανδ'ών, πλήθος 4λλων πληροφοριών ο νοτβερουν δτι τα τιλικα σχεδια ακο- βΧί.ττουν είς διτΐλάσιον αριΐμόν». Ό 'Βρετσννος στρο«τ»γός ίτονιοε κατόπιν ττρ^ς τούς Βημοοιογ'σφους. δτι κοτΐά τούς ύτοΧΓγκτΜθΐις τού Κυρερνηοις είς (Γήν δ'τικήν Γερμα>ισν βέν ιτρόχειται
  να σχημστιοβϊΐ "Ρθ τού Ίανουα'ιου.
  "€τ<ωτηθίΙς κατόπιν Ιιΐτν. κστά τή γνώμην τού, —Λχιιται να ίν.ρσν6 ηο- Λϊμο»;. δ Βρετβίννός στΓβτηγός ήρκί «τ9η νσ ιΐπη τη εξής : «θεωρώ Αΐτίθα- νόν δτι θβ έκβαγφ ηόλεμος έντβς των ιτροσιχών μηνών*. Είς βλλην έρωτη·σιν σχετικήν μέ ιάς πληροφορίας κτθ' άς οί Ρώοοισχεδια ζονν νά αποσύρουν τα οτραΠυματα των ίκ τής οχφιειικής ζώ·ης, άΐίήν- τησε: «Κοττ' αρχήν ή *κνχωρτ)5ΐς 6ων των στρατενμάιων κστοχής *ηοιελιί Ισως τί μόνον μέσον ά οεχς των δυσ¬ χερειών, τάς ίιΐοίοχ; δημιουργοθν αί μετοί^υ των ουμ4»4χων, δκχφωνίβι. Έν τοσούτω τ?ροτοϋ ίφορνοοθή +ιίβ τοιβύ- τη λύσις, θά πρειτιι να ννω-ιζη τις δτι οί ΓερμανοΙ βά είνε προτγματι ί· λϊύθεροι κοΐ δτι δέν θά κοττιτοτοΰν θύ· μ«τσ μιβς μιιοψηψίβς, ή δηοΐα θα ή'ο είς θέσιν -.ά επιβάλη ε1ί οΰΐβθς την θέλησίν της» Ο κ. ΝΤΟΝΟΒΛΝ θΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΚ Ό ρσβιοσταθμός Ν. "Υόρκης μετί- δωσε δηλώσεις τοθ στρβτηγου κ. Ντόνοίσν, κατά τας οποίας οθτος πρόκειται να ϊλθη πάλιν {|ς την Έλ· λάδα, διά νά πθτρόοκολουβησπ την δίκην των δολοΛθνων τού Πόλκ, ή όιτοία κτττά τος πληροφορίας τού. θά διεΕα- χ?(| ενώπιον τοθ Δικ—τηρ(ου των ένόρ- κων τόν προσέχη ΊσνουΛριον. θρόν όλοκληρωτισμόν, άποκσλέσστέ όόε ί τας νεοφασι ό ΐ ττερί ς φμρα ενός καΐ τοθ αθτοθ πράγματος Είνε ή_ δύναμις τής καταστρο- ίής, τού φανατισμόν,- τού χάους. Εΐν* πράγματι τραγικον ένφ ό Έλληνικός Λαός —μέ την βοήθει¬ αν των φίλων τού— προσπαβεΐ 6ι·ά παντός αέσου νά αναστηλώση την χώραν τοιλ νά όλοκληρώση την ά- ττό μσκροΰ έπιδιωκουένην γαλή¬ νην, νά συνεργασθή είς τό αίγ^ καΐ έμττνευσμένον ττρόγραμμα τής άνσρρώσεως, το 6ττοίον τώρα έμψυ- χώνει την υπόλοιπον ελευθέραν Ευ¬ ρώπην, ακριβώς την αύτην την Ι¬ δίαν στιγμήν, ό έχθρός, τόσον έκ των ϊσω όσον καΐ έκ των έ'ξω, να καταβάλλη πάσαν δυνατήν προσπά θείαν διά νά επιφέρη την καταστρο φήν καΐ τό χάος. 'Ο αγών, τόν οποίον σήμερον ό σκληρώς δοκιμαίόμενος Έλληνικός Λσός διεξόγει κβΐ πάλιν διά την ε¬ λευθερίαν τού άξί£ει τόν θαυμα¬ σμόν τής παγκοσμίου κοινης γνώ- μης. Ό»οι νουίζουν Οτι πρόκειται περΐ Αγώνος ευκόλου είνε άφελείς ή 6έν γνωρίζουν τα πράγματα. Η¬ μείς, οί όποΐοι είμεθα έδώ, επί τό- που, βοηθούντες τούς "Ελληνας νά βιατηρήσουν τΑ "Εθνος κα* την έ- λευθεοΐαν των καΐ να παρ<ϊμείνουν ϊίς την κοινότητα των/ ίλευθίοων ε¬ θνών, δέν ύποτιμώμεν τάς δυσκολί- ας αύτάς, τα τρομερά αύτά έμπό- δια. Είμεθα βεβαιοί δτι θά Οπερνι- κηθοθν —καΐ θά ύπερνικηθοΰν άπό αύτούς τούς Ιδίους τούς "Ελληνας. Κατά την μεγάλην αυτήν ημέραν θά ή'θελα νά άπευθύνω ίδιαιτέρως ?να χαιρετισμόν, τόν χαιρετισμόν πρός τούς "Ελληνας, οί όποΐοι διε- ξάγουν τόν άγώνα τούτον καΐ πρω- τίστως —φι«τικά— πρός έκείνους οί όττοΤοι μάχονται εναντίον τού έχθροΰ των, άλλά καΐ πρός 8λους τούς παράγοντας της έλληνικής ζωής, οί όποΤοι συμβάλλουν είς την μεγάλην αυτήν Εθνικήν προσπά¬ θειαν. Διά μίαν άκόμη Φοράν οί "Ελ- ληνες λέγουν τό «Όχι!». Καί πά¬ λιν έξέλεξαν τόν δύσκολον δρόμον. Καΐ πάλιν θερίαν». επροτίμησαν την έλευ- ΜΗΜΥΜΛ ΤΟΥ κ. ΔΕΗΔΡΛΜΗ ΝΕΛ ΥΟΡΚΗ, 27. (Ί8. Οί.). — 'Ο ίν Ούαΐιγκτώνι πριοβίυτής τής Έ*λά6ος κ. Δενδρθμής είς (σδιοφω ικόν μην»>μά τού ίπΐ τ{| εηετείψ ϊής
  2βης ΌκτωβρΙου, ΛπηΟ^υίε θερμόν
  χαιτί€τισμόν ι»>:ς τόν "Ελληιικόν ΛαΛν
  έκ μέ'ους τοΰ Έλληνισμού τής Άμε-
  ρΐικής. "Ο κ. Δενβροιμήί ίτονιοίν είς
  τό μήιυμά τού δτι ή "Ελλάς διεςιίγπ
  στμιεΡον πόλεμον Λσντ'ον προδοτικοΰ
  ίχΓροϋ καΐ προσι^εσρν: «ΆπϊΐΛυνω
  θερμόν χβιρίτισμόν πρός τα ήρωικα
  τί,κ α τής Ελλάδος τα όποϊα, μαχό
  μενά είς τόν Γ'Λμιιον καΐ τό ΒΙτπι,
  σποδευκνύο-,ν δτι εΤνε <τρουοο'ι της τι- μής κβΐ τής έλευθΐρίαΐς». Κατο!Λ.ήγων ίί,έφρσσε ττιν ελπίββ δτι ή Γεική Συ¬ νέλευσις τοθ Ο.Η.Ε. θά λΑβΐι άποφά σεις, οί &ποϊαι θ' άναγκάσουν τοϋς Ρορ»ίους γετονσς ·ά ίγκσταλειψουν τή·· —.υί'ινήν βκτγωνήν των διά νά Τίθή τίοιια είς τα βϊΐνά τοθ "Ελλιτνι- κοθ ΛοτοΟ. ΡϋιοΦωΜΚν υΆ··μα πϊ)*ς τόν Έλ- ληνικδν Λαόν απηύθυνεν ίπίσης καΐ ό έν Ούοοσιγτώνι Ιταλός πρκτβευτής κ ΤοιοτσιάΛΐ δ οποίος εΤπεν δΐ^ > ία πε
  ρίοδος κα'—Φόοου συνεργασΐας δια·
  νο'γεται μετοίζύ των δυο χωροΑ1. Κα¬
  ταλήγων δ ΊτοτΛός ^ρεοβευτής ίζέΦτχχ
  οε την ίλπΐδα δτι ή "Ελλάς καΐ ή Ί·
  το>νΐοί Θ,ά σννΐχΐβουν τόν ΐγώνσ των
  διά τδν θρίαιμΡον τής έλΛί
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ· ΣΤΡΑΤΟΣ
  Χθές τό ΑπΑγευμσ επέστρεψεν έκ Β.
  .Ελλάβοε * θπβυργός των Στρατιωτι¬
  κών κ Στρ&τος.
  ΔΙ ΤΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ Ο. Η.Ε.
  Η ΒΟΡΕΙΟΔΤΛΔΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΔ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 27 (Γαλλ. Πρ). — Ο! Οττουργοί
  των Εξωτερικών των 'Ηνωμίνων Πολιτειών. της
  Μεγάλης Βρεταννίας κοΐ_ τής Γαλλίας συνεσκέφβη-
  σαν τό άπόγευμα τής σήμΐρον είς τό Καί Ντ' Όρ-
  οτσΐ άπό τής 16ης ώρας μέχρι τής 17ης Διά σχε·
  τ ι κου ανακοινωθέντος, τό οποίον εξέδωκαν μετά
  την λήξιν τής συσκέψεως ύποδεικνψ:υν έμμίσως 8τι
  τό ποόδλημα τού Βερολίνον δέν πρόκΐιτβι νά υπο¬
  βληθή είς την παρούσαν σύνοδον της Γενικής Συ¬
  νελεύσεως τών^ 'Ηνωμίνων Εθνών. Πράνματι; οί
  τρείς ύπουργοΐ ίτόνισαν κβ! πάλιν ότι τό ζητημσ
  ευρίσκεται πάντοτε έγγεγραμμένον είς την ημερη¬
  σίαν διάταξιν τοΰ Συμβουλίου Ασφαλείας καΐ θά
  ΐπρεπε νά διαγροφή ότπό αύτην δια νά καταστή δυ¬
  νατόν νά επιληφθή αυτού ή Γενικ-ή Συνέλευσις. Κσ¬
  τά τοΰς ενταύθα πολιτικοΰς κύκλους. ίνώ είς τό α¬
  νακοινωθέν των τριών 6πουργών των Έξωτεοικώ»
  δέν γίνεται μνεία περϊ τοΰ π»οτεινομένθν βοοει-
  »ατλσντικοΰ συμφώνουάμκνης. πιστεΰετσι 8τι τό
  Ιήτημο τοΰτρ σι/νεζητήθη κβτά την σι/νάνησιν.
  νΐετά την συνάντησιν των· τριών ύπβυργών έπ-κ«-
  Όύβησε μακρά σνσκιψις των κ.κ. Μαρσάλ καΐ Μπέ·
  βιν είς την όμερικανικήν πρεσβείαν
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΛΟΒΕΤ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. 27 (Ρώυτερ). — Ό άνβπληρών
  τόν υπουργόν των Εξωτερικών κ Λόβετ, ομιλών
  σημερον πρός τοΰς όντίποοσώπους τού Τύπου. έ·
  δήλωσιν δτι α) προκαταρκτικαί εργασίαι, αί διι-
  ξαχθεΐσαι καβ' όλην την διάρκειαν τού θίρονς είς
  Οΰάσιγκτων, κατέστησαν δυνατήν την ίπίσπευσιν
  των διαπραγματεύσεων διά την σύναψιν βορειοα·
  τλσντικού συμφώνου στρατιωτικής ασφαλείας μι-
  τσξΰ των Ηνωμένων Πολιτειών, τού Καναδά καί
  των Κ ρατώ ν τής Δυτικής Ενώσεως. Ό^. Λό6*τ ε¬
  τόνισεν έν -τούτοις 8τΐ; καθ1 8λην την διάρκειαν _ των
  δΐϊξαχθΐισών άνεπισήμων συνομιλιών. οΰδεμία ΰ-
  ποχρέωσις εΤχεν άναληφθή έκ μέρους οιουδήποτε εκ
  των ενδιαφερομένων μερών Προσέθεσεν ότι αί προ¬
  καταρκτικαί αύται συνομ'λίαι ΐχευν ήδη τερματι¬
  σθή, άπέφυγΐν ομως νά·ε'ι'πη τί περΐ τής περαιτέ-
  ρω βιαίικασίαί διά την σννομολόγησιν τού συμ¬
  φώνου.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ^Ι^-Π^ΛίΤ^^
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ,
  Π Ο1· ΙΙΙΙΙ""-» *""* ■·■— —
  ϊί ΙΠΕΐα ΥΒΡΕΟΑΟΠΟΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ε
  &ΙΑΙΤΡΟΦΗ Μ ΓΕΓΟΜΟΤΒΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙΙ ΚΙ
  ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥβΥΟΥ ΗΤΙΙΗΗΙΙΤ ΜΠΕΜΠΑΕΡ
  Ο ,. Π.Π.ΗΕΛΗΙ ΕΠΕ·ΪΛ.ΧβΗ Ν* ΛΠΑΗΤΗΙΗ ^^" ^^τηΝ, Α»2ί*
  ,.ΑΙΟΙ.Η· Ο ΜΑΡΚΟΙ.-ΖΗΤΕ. «"»"«"·· °.^γ«ρηΗ ΕΚΛΟΓΗΝ" Κ.Α.Π.
  III
  ΙΙΝ ΤίίΜ ΪΕΗΩΗ ΑΠΟΙΤΟΑΟ», ΑϋΜΕΡΓΕΙΑΜ
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΜΑ ΨΗΦΟΝ 45
  Ο
  ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΔΤΑ

  --
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 27 Όκτωβρίου. —
  Ή συζήτησις επί ΤΓϋ Έλληνικοΰ
  συνεχισθή σημερον είς την Πολιτι-
  κήν'Επιτροπήν τού ΟΗΕ. Ό ύφυ-
  πουργός των Εξωτερικών τής
  Γιουγκοσλαυία κ. Μπέμπλερ ω¬
  μίλησε καθ' όλην την διάρκειαν
  τής πρωϊνής συνεδριάσεως, ή ό¬
  ποία διεκόπη 'ινα γευματίσουν οί
  άντιπρόσω_ποι.χωρίςι6 ΓιουγκοσλαΟ
  ος άντιπρόσωπος νά τελειώση τόν
  έξ 20.000 λέξεων λίβελλον, τόν ο¬
  ποίον ίξαπέλυο-ε κατά τής "Ελλά¬
  δος καί τής Έλληνικής Κυβερνή¬
  σεως.
  Κατά την έναρξιν τής συνεδριά¬
  σεως συνεζητήθη ή πολωνική πρό¬
  τασις δπως ακουσθή ενώπιον αυ¬
  τής ό Πορφυρογένης. Ό "Ελλην
  άντπτρόσωπος κ. Πιπινελης, λα¬
  βών τόν λόγον εδήλωσεν δτι έφ' Ο¬
  σον χθές ή Έπιτροπή απερριψε
  την πρόσκλησιν αντιπροσώποις τοΰ
  άρχισυμμοοίτου Μάρκου, δέν είνε
  δυνατόν νά έγκρίνη σήμερον την
  πρόσκλησιν «ΰπουογοΰ» τού, δ ο¬
  ποίος επ! πλέον εΤνε και φυγόδι-
  κος τής πατρίδος τού. Τόν "Ελλη-
  να αντιπρόσωπον υπεστήριξαν καΐ
  οί άντιττρόσοιποι τής Μεγάλης Βρε
  ταννίας, των "Ηνωμένον Πολιτει-
  ών καΐ τής Συοίας.
  Τελικώς ή ττολωνικίΊ πρότασις
  βττιορίφθη διά φήφων 45 Εναντι
  6 μετά δύο άποχών.
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΜΠΛΕΡ
  Ακολούθως έλαβε τόν λόγον 6
  Γιουγκοσλαύος Αντιπρόσωπος Μπέ¬
  μπλερ, ό οποίος ωμίλησεν ώς άντι¬
  πρόσωπος ενός έκ των τριώνι κρα-
  τών των κατηγορουμένων υπό τής
  Βαλκανικής Έπιτροπής τού ΟΗΕ
  δτι βοηθούν ένεργώς τοΰς συμμο-
  ρίτας. Δέον νά σημειωθή δτι τα
  δύο άλλα κράτη. ή Βουλγαρία κα]
  ή Άλβανία, δέν είνε μέλη ·οΰ
  ΟΗΕ.
  "Εν άρχή τοΰ λόγου τού ό κ.
  Μπέμπλερ είπεν δτι ή σήαερινη
  κατάστασις τής "Ελλάδος εΤνε μία
  «αίματησά τραγωδία», και δτι κύ-
  ρια αίτια τής καταστάσεως ταύτης
  είνε αί κυβερνητικαί πιέσεις καί αί
  ξέναι έπειι6άσεις. Ούδευία βοηθεία
  —--ετόνισε— παοέχεται έκ ιιέρους
  τής Γιουγκοσλαυίας.
  ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
  «Τα άθωότερα θύυατα, συνέχι-
  σεν ό κ. Μττέαπλεο, εΤνε τα παι¬
  δία. Οί Έλληνότταιδες Φεύγοντες
  τόν θάνατον καΐ τούς μοναρχοφασί-
  στας, ιδία κατά τάς έπιθετικάς έ-
  πιχειοήσεις τάς διεξαχθείσσς την
  άνοιξιν καΐ τό θέρος τού 1948, διέ¬
  βησαν είς μεγάλας όμάδας τα σύ-
  νορα των δηυοκρατικών χωοών, συ-
  νοδευόυενα υπό των γονέων των,
  συγγενών ή φίλων.
  Ένώ ημείς καΐ η Βουλγαρία ύπε
  δέ'χθηυεν φιλικώς τα παιδία ταυτα,
  Λ Κυβέρνησις των Αθηνών είνε
  Ενοχος καΐ ύπεΰθυνος
  'Η έθνική εξέγερσις —εΤττε πε¬
  ραιτέρω ό κ. Μπέμπλερ— έπεξετά
  θη κατά τό παρελθόν ί:τος καθ' δ-
  πασαν την Έλλάδα καί ηυξήθη είς
  Ο ι. ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΧΟΕΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ 2ΗΤΗΜΑ
  ΤΟΥ Α'ΟΡΙΣΜΡΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙ2ΤΡΑΤΗΓ0Υ
  ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΚΑΙ Ο ι Κ. ΤΣΑΑ&ΑΡΗΣ
  •ΜΜμι—«ε—■επν—ιεΜΗ■*>')«·
  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΣΥΗ^ΡΧΕΤΑΙ ΤΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΦΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Ό Πρωθυπουργός κ. Σοφούλης «νΐλθών χδές μετά μεσημ-
  #ρίβν είς τβ βνβκτορβ εγένετο άμέσως δεκτός παρό τοθ Βασιλέως
  είς συνεργασίαν παραταθεϊσαν επί τρια τέτσρτα τής ώρας. Ό
  κ. Πρωθυπουργός ερωτηθείς υπό των δημοσιογράφων επί τού ττε-
  ριεχομένου τής συνεργασ'ιας τού μετά τού Βασιλέως περιωρίσθη
  νά δηλώση δτι αύτη αφεώρα τα στρατιωτικά ζητηματα. Καθ' &
  •πληροφορούμεθα ό κ. Σοφούλης έθιξεν είς την μετά τού "Ανσ-
  κτος συνομιλίσν τού τό ίητηυα τού διορισμοϋ ώς άρχιστρατήγου
  τοΰ κ. Άλ. Παπάγου, ΰπογραμμίσας την "άναγκαιότητα τής το¬
  ποθετήσεως άρχηγοϋ τοΰ Στρατοΰ υπό τάς σημερινάς περιστά-
  σεις. 'Ο κ. Πρωθυπουργός ανεκοίνωσεν έπίσης πρός τοΰς δημο^
  σιογράφους δτι εκλήθη είς συνεδρίασιν διά την 11 ην πρωϊνήν τοΰ
  Σαββάτου τό Συμβούλιον τής 'Εθνικής Αμύνης. Ώς είνε ήδη γνω¬
  στόν τό Συμβούλιον θά άσχοληθή μέ τόν διορισμόν τού άρχιστρα¬
  τήγου ώς τοιούτον δέ θά προτείνη ό κ. Πρωθυπουργός τόν κ.
  Άλ. Παπάγον. Σχετικώς παρείχοντο χθές έκ κυδερνητικής πηγής
  πληροφορίαι καθ' δς ό κ. Τσαλδάρης είνε σύαΦωνος μετά τού κ.
  Σοφούλη περί τής αναγκσιότητος τού Θεσμοΰ τούτου καί διά τό
  πρόσωπον είς τό οποίον θά άνετίθετρ ή άρχιστρατηγία. Έπίσης
  αί υπάρχουσαι πληροφορίαι είνε δτι κα'ι 6 κ. Βενΐζέλος πρό
  πολλού είχεν εισηγηθή είς την Κυβέρνησιν περΐ τής άναγκης δπως
  δημιουργηθή θέσις άρχιστρατήγου )(ωρις δμως καί νά κατονομάση
  τό πρόσωπον, τό οποίον ήτο κατάλληλον δι" αυτήν. Άφ' ετέρου
  ό ϋπουργός των Στρατιωτικών κ. Στράτος ανεκοίνωσεν δτι μέχρι
  τής στιγμής δέν συνεζήτησε μετά τού κ. Πρωθυπουργόν επί τού
  ζητήματος τής_ θέσεως τού άρχιστρατήγου. Ό κ. Στράτος διηυκρί-
  νησεν έπίσης δτι επί τή βάσει τού ύφισταμένου νόμου προβλέπε-
  ται θέσις Διοικητοΰ τού Στρατοΰ, έχοντος δικαιώματα μόνον μετα¬
  θέσεως των αξιωματικών άνευ τής συγκαταθέσεως τοΰ Στρατιω¬
  τικόν Συμβουλίου.
  ΤΑ ΑΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ 0Α ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΟΥ
  των ΠελΌττοννησίων
  ;^ σημερον την
  Σ
  Ή ΈΐΓΐτροτΓί»
  6ουλϊυτών Θ4 εησφ^ ημρ η
  εσπέραν τον κ. "Υπουργόν των Στρα¬
  τιωτικών. πσρ4 τοθ όποίου θά λά*η
  γνώσιν των κυίερνητικών μέτρων διτΐ
  την Λντιμετώιΐισιν τοΰ συμμοριτισμοθ
  είς την Πελοιτοννησον.
  Έξ άλλου σθριον συνερχετσι ή 6-
  λομίλεια των ΠΕλοιΐοννηβΙων ίουλευ-
  των, οί ότοϊοι ΛφοΟ λάίουν γνώσιν
  των κυίερνηιικών μετρων, Θ4 κσβορί-
  σουν την τελικήν των στάσιν.
  Σχετικώς εκδοθή η ακόλουθος προσ
  κλησις:
  «Κσλοΰνται οί Πελοποννήσιοι βου-
  λευται &πως ιπροσελίωσιν είς τό Γρα¬
  φείον τοθ Λ' 'Λντιττροεδρου τής Βου-
  λής κ Μουντζουριοου αύριον Παρα¬
  σκευήν 29ην τρίχοντος καί ώραν 5ην
  μ. μ. Λΐτως λάβωσι γνώσιν των ένεο-
  γειών τής Έπιτροίΐής επί τού βίματος
  τής ασφαλείας τής Πελο—ννήσου».
  Ο κ. ΓΟΝΑΤΑΣ Δ*Α ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Τι ΖΗΤΕΙ Ο ΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
  υ κ. Μπέμπλερ ηρώτησε: «Πώς
  γίνεται νά μή δύνανται αί μεγάλαι
  δυνάμεις τής Κυβερνήσεως των "Α¬
  θηνών είς την Πελοπόννησον νά έκ-
  καθαρίσουν την κατάστασιν, άφοΰ
  δέν ύπάρχει βοηθεία έκ δοροά;»
  'Ως προσέθεσεν, ή άιτάντησις εί¬
  νε δτι «δέν είνε ή δήθεν έξωθεν βο¬
  ηθεία έκείνη, ή όποία ποοκαλει την
  εθνικήν εξέγερσιν έν "Ελλάδι, άλ¬
  λά ή θέλησις τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ
  δπως είνε κύριος της τύχης τού».
  Πρίν τελειώση ό λόγος τού κ
  Μπέιιπλεο διεκόπη ή συνεδρίασις
  6(,ά τό άπόγευμα.
  ΈπαναληΦθείση*; τής συνεδριά¬
  σεως την 15.30 ώραν ό Γιου*-κο-
  Τόν Λθγσν Τσυ υιννΑψκ.ΜΝ^·<χ ■--------- ρως «επί των καταδικαστικών άπο- φάσεων των έκδιδοιιένων άπό τα έλληνικά δικαστήρια, των φρικαλε- οτήτων( ! ) των διαπραττομένων ά¬ πό την "Ελληνικήν Κυβέρνησιν ώς έπίσης καί επί των μετακινήσεων των πληθυσμών». Ό Γιουγκοσλαΰος άντιπρόσωπος ύπεστήριξεν δτι ό ττραγματικός ρόλος των Ήνωυένων "Εθνών Θά ε"- πρεπε νά εΤνε ή διστύπωσις ενός σχεδιον άφορώντος την αποκατά¬ στασιν είς την Έλλάδα ενός δηυο- κρατικοΰ καθεστώτος, Θειιελιουιΐέ- νου επί τής συμφωνίας την όποιαν έπιθυμεί «ό στρατηγός Μάρκος». Την άποψιν της ττλειοψη*;β , , τής οποίας κατηγορεϊται ^ γ, 3 κοσλαυία, ή Βουλγαρία καΐ *%' βανία δτι ζημιοϋν την ελλ^... ανεξαοτησίαν, βοηθοΰσαι ως τοΰς «άντάρτας», ι>,.
  δλοι οί ρήτοοες, οί όττοΐοι „„. ,
  τόν λόγον μετά τόν κ. Μιτέιπτλ,.,
  δηλαδή οί άντιπροσωποι τής *
  μοκρατίας τού Άγίου Δομίν,κΤ"
  τής Λιβερίας, τής Νικπράνη
  της ΑΙγύπτου, τής "Ελλάδος
  της Νοτίου Άφρικης.
  Άπαντες οί ανωτέρω άντπ
  σωποι ένέκριναν τό σχέδιον ψ
  συατος τό υποβληθέν υπό των
  νωμένων Πολιτειών, τής Μ. »—
  νίας, τής Γαλλίας κοί της
  Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ
  ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΣΗΤΗΜΑΤΟ1
  Η ΠΕΡΙΠΤίΙΣΙΣ ΕΙΧΒΟΑΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
  Ό ΑΙγύπτιος άντιπρόσωττος ίΤ-
  πεν δτι παλαιοΐ καΐ στενοι δεσμοι
  φιλίας συνδέουν την Έλλάδα και
  την Αίγυπτον καί έπλεξε τό εγκώ¬
  μιον τής- Ελλάδος, ήτις έ'δωσε την
  πρώτην νίκην είς τα Ήνωμίνα "Ε¬
  θνη. Ό ΑίγύτΓτιος άντιπρόσωπος
  προσέθεσεν δτι έπιβάλλετσι νά ουγ
  κροτηθή γραμμη Μαζινώ άπό Τερ-
  γέστης μέχρι Τεχεράνης.
  Ό Νοτιοαφρικανός άντιπροσω-
  ττος ΰπεστήριξεν επί πλέον ό'τι ττρε-
  πει νά ληφθή απόφασις απαγορεύ¬
  ουσα τό τταιδομάζωμσ.
  Ό άντιπρόσωττος τής Ελλάδος
  κ. Πιΐτινίλης έιτεφυλάχθη νά απαν¬
  τήση αύριον την πρωίαν είς τό κα-
  τηγορητηριον τού κ. Μπέμττλερ. κα¬
  τά τής Έλληνικής Κυβερνήσεως
  καί διά την —κατ' αυτόν—< ξενικήν ' επέμβασιν είς τάς ελληνικάς ύπο- θέσεις. «Θέλω ομως, εΤπε, νά προβώ είς μίαν ηαρατιίρησιν. Τό μήκος τοΰ λόγου τοΰ ΓΊουγκοσλαύρυ ^ αντ;. προσώπου δέν ήρκεσε διά νά καλύ¬ ψη την αλήθειαν. "Υπήρξε μντιμεϊον κι/νισμού. Έκεϊνος ιτοί) ανάβει πιιρ καίάν είς τό σπίτι τού γιίτονός τού κοί ϊχει κατσπιν τόν κυνισμόν νο κσ,τηγορή τόν γε.ίτονά τού <5τι κακώς διαχειρϊζεται τα τοΰ οϊκου τού, εΤνε ώσάννά όμολαγό την Ιδί¬ αν βύτοΰ ίνοχην». Ό κ. Πιπινίλης τιροαέΘεσεν δτι τα άττοκόμματα των Άθηνα'ικών-ε¬ φημερίδων, τα όποΐα έδιάδασεν ό κ. Μπέμπλερ άττοδεικνύουν δτι ύ¬ πάρχει δημοκρατικόν καθεστώς ε¬ λευθερία είς την Έλλάδα. ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πάντως διατπστούται καΐ σήμε¬ ρον, κατά γενικήν κρίσιν, 8τι η συ¬ ζήτησις είς την Πολιτικήν Επιτρο¬ πήν δέν πρόκειται νά καταλήξη είς θετικόν άποτέλεσμα δυνάμενον νά τερματίση τάς ενεργείας των 6ο- ρείων γειτόνων καΐ των συμμοριτών έκτός εάν, ώς έτηλεγράφησα ηδη έμ φανισθη άπροόπτως σοβιετική πρό¬ τασις έκδηλοΰσα την διάθεσιν τής Ρωσίας νά συνεργασθή μετά τής Βαλκανικής 'Επιτροπης. Τουτο δ¬ μως άποκλείεται πρός τό παρόν. Κατά συνέπειαν ή απόφασις τής Πολιτικής Έπιτροττής λαμβανομένη βάσει χλιαρών έστω προτάσεων των τεσσάρων Μεγάλων καΐ μέ τι¬ νάς προσθήκας ώς ή σημερινή πρό¬ τασις τού Νοτιοαφρικανού άντιπρο- σώπου διά τό παιδομάζωμα, θά αποτελέση ηθικόν βάθρον διά την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξιν ,τοΰ Έλληνικοΰ ζητήματος. ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΜΥΝΑ _ Τό νέοναθτό στάδιον είς την ε¬ ξέλιξιν τοθ Έλληνικοΰ έπιβεβαιοΰ- ται κοί έκ των σημερινήν άνακοι- νώσεων τοΰ κ. Τσαλδάρη, ότι θά εί¬ νε, ώς χθές σάς έτηλεγράφησα, ε¬ ξόχως σοβαρόν κοϊ ασφαλώς θά έχη κολοσσιαίαν διεθνή επίδρασιν Πράγματι, μάς ανεκοινώθη ό'τι βάσει τοΰ αρθρου 51 τοΰ Καταστα τικοΰ των Ηνωμένων Εθνών, τού πρ|θβλέποντος ενέργειαν ομαδικήν τοΰ ΟΗΕ είς υπεράσπισιν Κοά- τους-μέλους τού. ένεργοϋντος διά την άμυναν τού κατ' αλλου Κρά- τους. μή μέλους τοθ Όργανισμού, καΐ άνακοινοϋντος την ενέργειαν τού αύτην ώς τετελεσμένον πλέον γεγονός εις τό Συμβούλιον Ασφα¬ λείας, ή Ελλάς θά προχωρηση πρός αντιμετώπισιν τής ύφισταμέ "Επέστρεψε χβές ίκ μακράς ιτεριο- Βε·ος τού είς Δυτικήν ΜσκεδονΙαν β άριχηγός των Έθνικών Φιλίλευθίρων κ. Γονατάς. "Ο κ. Γονατάς, Λμιλων -ρός άλτικρο σώτκτς ιοΰ Τύ—υ, ιΐιεν βτι οί κάτοι- κοι τή<; 6ταΙβρου ζητοθν συστηψκΐτι- κωτίροτν οργάνωσιν τοθ αγώνος κατά των σνμμοριτών. 8ιτλ>τ, Ισόιητα καΐ δι¬
  καιοσύνην.
  «Ό ΜακϊΒονικός λαός, προσέβισε,
  ζητεί κάτι κυίερνητικώς νίον, τό δ-
  ποίον νά τοθ έμπνεύση μεγαλυτέραν
  πεηοίΐησιν. βτι κ*8ε κυβερνητική ενερ
  γεια δίν αποβλέπει ναρά μόνον είς τό
  να συμβάλ^ι Αμέσως ή ίμμέσως είς την
  ταχυτέραν καταστολήν τής άνΜχρσισς.
  Δέν πσρασύρεται αηο τα δολερα συν-
  βήματα της σνμφιλιώσεΐος. Καταφερε-
  τ'αι κατά τού πολιτικοΰ κόσμου. διότι
  δέν κατορβώνει >ά συνενλοηβή ωστε ·ο:
  συ·εργσσβώσιν βλαι αί πολιτικαί δυ¬
  νάμεις τής Χ''Ί"τς καΐ φρονεί ότι κάιΒε
  παρερχοιιενη άηρακτος ^ίρι έζαντλει
  τόν ήδη εΛηντλημενυν — Ιδία οΐκονο-
  μικίκ: — δργΌτνισμόν τού. Ζητεί Εογα
  καΐ οχι λόγκ»· Φρονεί 8τι αί Ιδιαι
  προσπσθιισ καΐ θυσίαι ύιό καλύτερον
  διεύθυνσιν, θά άπέδιδον καλύτερον Ερ¬
  γον,.
  ΕΠΕΣΤΡΕΙΙΙΕ ΧΟΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Ζ6ΥΓΟΣ
  ς τοΰ ηερικολικοθ
  «ολ—ής» αφιχθησαν χθές την 11 ην
  —ωι-.ήν είς Πειροιβ, επιστρέφοντες
  *κ θίσσαλονιΐ'ης και τί|ς Λ-ά τας νή·
  σους τοΰ ' Ι όν ου κσΐ τού ΑΙγσιου ιτε
  ριο&Ιας των οί Βασιλείς.
  Τό —'ιιτολΐικόν· σινώδίυον τα αντι·
  τορτιιλλικά «"Αστιγζ» έηι τοθ διτοίου
  ίιτίβαινον τα μέλη τής Λκολουβίας
  των Βασιλέων και «θεμισιοκλής», επί
  τού &πο>ου ίιιίβαινο.' 6 Ύπουργ6ς τής
  ΠαιδεΙσς κ. Βουρδουιμ'πάς καΐ 6 αρ-
  χηνος τοθ Στόλου κ. Κώνστας.
  ΟΙ Βοχίΐλεϊς 4ΐΐεβι|ϊό)Τ*ησσν είς την
  —οβλήια «Νηο66χη» τού ρασιλικοΰ
  «ε"ιιΠΕρο«;. &ηου τοθς ανέμενον καΐ
  τους ύηεδίχθησσν· 6 ΠίωΓντουργΓο ».
  •χ. θεότόκης, τ* μέλη τού "Υ—υργικοϋ
  ΙομΡουλιο.ι τα μέλτ) τής άκολούθιας
  τού Βασιλέκς, τα, οπίίοτ είχον β—
  ΡιΡβσβή έκ τού •καταπλεύσαντος ολί¬
  γον ένω'Ίτερον σντιτορπιλλικου «-Λ-
  στιγζ», 6 Δημορχος Πειραιώς, οί άρ
  χη>οΙ των 'επιτελείων καΐ άλλοι ά-
  νώτεροι *ξιωμ<χτικοί. Μικτόν απόΜτα- σμα απέδωκε τι,μάς ένφ ή στρατιωτι- «ή μουσική άνέκ.'ου€ τον ΈβνΐΛόν "Υ- ν νης άπιιλής κατά τής άνεξαρτησί- ος καΐ άκεραιότητός της. _ Τό άρθρον 51 ομιλεί σαφ«ς —ε; οί τοΰ δικαιώματος τού μελοι/ς τού ΟΗΕ νά αντιμετωπίση ένοττλως την εχθρικήν επίθεσιν, άνακοινοι/ν την ένεργΐιάν τού, προκειμινου να λάβη διεθνή ί/ποστήοιξιν. Έν προκειμένιρ ή Έλληνικη 6- ποψις εΐνι ότι ή ΐζώρα μας ιφσ-ια ται επίθεσιν έκ μερους της Αλβσ- νίας καί των άλλων βορειων Κοατών. ίνίργούντων νίαν των συμμοριτών τού Μάρκου καΐ Οτι συνιπώς είνε νομιμος ^ όϊμιινά της. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ Ή ανωτέρω πληροφορία, γνω¬ σθείσα είς τούς ενταύθα διεθνείς κύκλους προεκάλεσε τεραστίαν εν¬ τύπωσιν, καθόσον κρίνεται ότι εΤ- νε δυνατόν, έξ άφορμής τής έλληνι¬ κής ενεργείας, ή διεθνής κατάστα¬ σις νά ίίσέλθη είς συγκλονιστικάς έξελίξεις. "Ηρχισαν ιϊδη νά διερω- τώνται ενταύθα τί θά γίνη είς πε¬ ρίπτωσιν εΐσβολής είς .Αλβανίαν τού έλληνικοΰ στρατού, διώκοντος τούς συμμορίτας. Θά αντιδράση η Γιου/χοσλαυία ή μήπως θά εύρη την ευκαιρίαν, μέ την δικαιολογίαν τής ιτροστσσίας των συνόρων της. νά καταλάβη έ- δβφη τίνα. τιμωροθσα την Αλβα¬ νίαν διά την εχθρικήν της στάσιν κατά τού Τίτο; Καί έξ άλλου έρω- τώιται: Θά έπέυδη ή Ρωσία είς υπεράσπισιν τής Άλβανίας, βάσει τού ύπάρχοντος μεταξύ των συμ¬ φώνου φιλίας ή θά μείνη άμέτοχος, πσρακολουθούσα απλώς μέ διαμαρ τυρίας την δράσιν τής Ελλάδος καΐ την διεθνή έγκρισιν της. Τό πάν —τονίζεται 6πό των έγκύρων κύκλων— έξαρτάται έκ τής στάσεως των Άγγλων καΐ πρό πάντων των Άμερικανών. Άν, ώς τινές πιστεύουν, όπισθεν τού κ. Τσαλδάρη ύπάρχουν ύπεύθυνοι Ά- μερικανοί υποστηρίζοντες τοιαύτην ριζικήν καΐ δραματικήν εξέλιξιν τού Έλληνικοΰ ζητήματος, τότε δέον νά άναμένεται ότι ταχέως θά τεθή πλέ¬ ον υπό οριστικήν δοκιμασίαν ή ει¬ ρήνη τοθ κόσμου έξ άφορμής τής Ελλάδος. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ Ό λόγος τοΰ Γιουγκοσλαύου άν- τιπροσώπου ήτο £νσυνεχές συκο- Φαντικόν ύβρεολόγιον εναντίον των Κυδερνι'σεων τής Ελλάδος, τής Μ Βρεταννίας κσΐ των Ήνωυένων Πο¬ λιτειών καΐ άπετέλεσεν ύπόδειγμα πληροι.ς διαστροφής καΐ τταραχα- ράξε' ί των γεγονότων. ΟΙ κύκλοι των ξένων άντιπροσω- πιών σχολιάζοντες τόν λόγον τού Γιουγκοσλαύου άντιπροσώπου, πα- ρατηρούν ότι ουδεμίαν σχέσιν αέ το συζητούίιενον θέμα. Σχο) ^ε■^αι έπίσης τό _ γεγονός ότι τμήμα Πληροφοριών καί Δηυοβιι σεων τής Γενικής Γραμματείαν ΟΗΕ αφιέρωσεν Ιξ άλόκληρο 5ι τία διά νά καταχωρήση την ι» λήψιν τού λόγουτού κ. V ' ένφ οί λόγοι των άλλον _.....^ σώπων δίδονται συντιθως έν μ:κ·1 τάτη περιληψει. Ο ΜΑΡΚΟΣ ΖΗΤΕΙ 1 ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 27 "Οκτωβοίοϋ Ό Αύστραλός συνταγμοιιϊρι Σέρτταντ ^ πρώην άρχηγος 'Ϋ Βρεταννικής Οίκονομικιΐς 'Αποοτ λης είς την Βόρειον Έλλάδα ι λών σήμερον ενταύθα, είπεν {ι Μάρκος Θά^ήτο ετοιμος νά συν!, εΐρηνην υπό τοΰς εξής δρους. Σχημπτισιιός Κυβερνήσεως Σμ σπισμοΰ έξ δλων των κομμάτων ϋ Αποχώρησις^ των ξένων ΆΐοΗ λών πλήν μιάς ΕΙδικής Άποσ'ο διορισθησομένης υπό των Ηλ» νων Εθνών, είς την όποιαν 8ρ>
  δέν θά σι/μμετέχουν άντιποόιτΒΐ)
  ούδεμιάς των πέντε Μεγάλων Α«ί
  μεων ιιονίμων μκ>όν τού Συμ&(
  λίου Ασφαλείας/ ι 3) Διενέογη
  έλευθέρων έκλογών υπό τήμ ΕΐτίΜ
  ψιν ιΛν Ηνωμένων Εθνών. ΑΙ Μ
  γαί θά διεξαχθοΰν ίζ μήνας μη
  τίϊν ύττονοατφήν τίττ (γ—'λ-- ■'—
  Αποκατάστασις των
  κων ελευθεριών. 5) "/.„,.,„.„„„
  ολων των πολιτικών έξορίστων
  0ηΡΕΣΒΕΥΤΗΣ1ΗίΑΡΤΕΝΤΙΝΝ|
  ΠΑΡΑ ΤΟ κ. Γ. Α. Ι
  Ό ιτρίσίευτηο τής τ,......,
  Δρ. Δάρδο Κορίαλαν ΜεΛλιΐίάι .
  ίττεσκέφ9η τΛν ηρόεβρον τοθ Κ6(ΐιιι
  τος Έόγασίας κ. Γ. λ. ΓΕ(ι>ρνι4ί^
  είς την ίτιΐ της 6*οΟ Κιμώλου οΙι>ί{
  τού καΐ παρέχειν* συνσμιλών μετ" ι
  τοθ ίττΐ μακρον. ·
  Ο κ. ΜΠΡΑΜΟΥΛΙΑ
  ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΑΣ 08ΗΝ»
  "Υπίίρχουν πληροίσρίίΐι βτι ι»ι*σ
  μετά τάο εργασίας τοθ ΟΗΕ Ι
  Μ™;οομούΑ.ια, ·Υιτουργός των Έζυκ
  κων τής 'Αργεντινής, βά ίκιοοι
  ίδιωτΐικώς τάς "Αθήνας.
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΑΙ
  Ό ότλιεύς Κ. Τσο^οβ5ς Μ* ,
  άρμχΛΙως χνΐς δτι, ί·.ω ήλΐβ*
  τον ΣσρωΛ'ΐκόν καΐ πο^ά τάς*
  τοθ 'Ελληνικοϋ ίπιιραίνων άλυιΛ
  πλοΐαρΐου, αντελήφβη κα:χαρίον|ΐ
  λου μΐγέθους.
  "Ο άνιεύς Ενφαμος έχάλεοε-ΐι·
  μάτων κινδύνου 6ιειθχ6με«ν αι
  τυχαίως πετρελαιοκίιητον, τ6 »
  καΐ σονώδευσε την λέμιβον μ<}(ίι Τοι.'ρικολΙίμοΓνου. ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΓΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΑΝΑΘΕΟΡΗΙΟΥΝΤΑΣΓΕΡΜΑΝΙΚΑΣΕΠΑΝΟΡΘΩΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΜ, 27. (Ρώϋτερ).- Κατά σημερινήν άνοτκο νωσιν τοϋ Σι'αίητ Ντηπ<4|3τμεντ, αί τρείς Δυτι. και Λυνομεις κατο-χής τής Γερμανιας συνίφώνησαν νά προΐοθν είς άνα3εω- ρησιν τού πΐνακος των γερμανικών ίργοστασίων, τα οποία προορίζονται δι" έπανοοθωσεις, τΐρός τόν σκοπόν 6- πως 6 πίνβΐ ο Ο τος προσαρμοσθή είς τό πρόνραμμσ τής εύρωπαικής άνασυγ κροτήοτως. Είς την ανακοίνωσιν τού, •Λ αμερικανικ&ν ίητουργεΐον ζωτερικών άναφέρει τΐεραιτίρω^ κρΐβή Λναγκαία Οϋό των τριι· ίερνήσεων ή έιτανεξειτΐσις τοθ «· γου δι" ωρισμένας κατηνορ'11^' στασίων διά να καβορισΐη ί*» έξ αυτών θά έξιπτηρέτουν κο*κ τας ανάγκας τής εύρωπαϊκΐί*; · θώσεως ΐΓαραιμένοντΐΐ ίΐς ιήν ΓΚ νίαν καΐ 6χι Λΐτομακρυνάμενο ί»1 καΐ ·πανι6ρυ6μενα αλλαχόθ. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΔΣΤΔΣΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΠΕΡΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛ/α ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΙΤΑ ΑΗΛΟΧΕΙΖ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΫ κ. ΜΙΤΤΕΡΑΝ ό Πρόεδρος τής "Βουλήςτήν ΒασΙλισσαν. ΟΙ Βασιλείς έπιφφοίθ'θΐ'ντΐς αύτο- κινήτου 4<ίλ.;ον είς 'Αβήνας. Κατά μήκος τής λεωφΛρον Χατζηκυριαιχου είχον συγκε'τρωθή πλήβη κόσμου, τα όποβ έπίΐίφήνησαν τόν Βασιλέα καΐ ΤΡΟΦΜΔ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ Κατόπιν Αποφάσεως τοθ ύπουργοό •Εεοδια—ού. Βιετάχ.η όπως τεθώσιν είς την διάθεσιν των Γενικών Διοική- οιων κβΐ τοΰ Οπο'.ρνϊθυ Προνοίας αί κάτωθι ποσότητες Χίνσίρβών Καναβι- κης Βοηθείας ^ρος διανομήν είς τους Ι ιαναπστ ιζομίνσυς συμμοριοηλήκτους: 1) Της Γενικής Διοικήσεως Μαχεδονι· άς: σ) κρέας πάστα κο·σΐτ>|5α κυτία
  130.000. Ρ) ρ*γγ«ς ί| ψαρικά ιονσέ'-
  *α κυτια 60.000, ν) Σολοιιός τής
  '/] λΐμκραος κονσίρ^α κυτία 60.000.
  2) Τής Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου :
  α) κ'ίας κονσίρ&α παοτοί κυτια 80
  00Ο, Ρ) ρίγγες ϊ| ψαρικά κο«ερβ«
  ιαΛ.Βί 50.000, γ) Σολομός κονσέρβα
  τί|ς '/ι λΐμπρας κντΐα 50.000. 3) Είς
  ϋποο-γεΐον Κοινωνικής Προνοίας: σ)
  κρίας τ«*στ.ο: κονσερβα κυτία 230.000,
  β) ρίγγες ή ψα^ρχκά κοισέΛΡσ κυτιβ
  80.000. γ) Σολβιιός τή<; ι λΐμπρας κονσ«ρφ«ι κυτία 80.000. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 27 (Ίδ. Ύττ.). — 'Εν« ή κβτάστα· αίς τταραμένει πάντοτε κρίσιμος, ειδικώς είς τάς βορείους περιοχάς τής χώρας, λόγω των όπεργιων των άνθρσκωρύχων, συνήλθε σήμερον τό υπουργικόν συμβούλιον πρός εξέτασιν αυτής. Μετά τό πέρας τού υπουργικόν συμβουλίου, 6 ύπουργός των Πληρο φοριών κ. Μιττεράν, ερωτηθείς εάν ή Κυβέρνησις προτίθεται νά προβή είς την σύλληψιν κομμουνι- στών πολιτικών κοί ήγετών των έργατικών όργανώ· σεων απήντησεν ότι «υπό τάς παρουσας συνθήκας τοιούτον ζήτημα δέν τίθεται». Άναφερόμενος κατό¬ πιν είς την κοτάστασιν την δημιουργηθείσαν έκ των άπεργιών, ό Γάλλος^ ύττουργός ετόνισεν δτι αί δυνά¬ μεις τού νόμου και τής τάξεως είνε ήδη άπόλυτοι κύριοι τής καταστάσεως είς δλα τα σημεΐα, τα ό· ποία εχουν μέχρι τούδε καταλάβει, καΐ ότι «οί έ- πιχειρησεις πρός κατάληψιν καί των ύπολοίπων όοι/χιίων θά συνεχισθοϋν επί των Ιδίων γραμμήν». Καταλήγων εδήλωσεν δτι σημειοΰται ήδη μία γενι· κή κίνησις έπιστροφής των άνθρακΐορύχων είς τάς εργασίας των, άνέφερε δέ ώς πσράδειγμα τό γεγο- νός, δτι^ τά_ 26 % των _ άπεργών είς τα Ορυχεία Μπλανζϋ της όνατολικής Γαλλίας παρά τό Σαίντ 'Ετιέν. έπανήλβον σήμερον είς τάς θέσετς των. ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΖΕΙΣ ΟΙ παρβτηρηταί τής Γαλλικής ττρωτευούσης έρ- μηνεύουν άπόψε τάς δηλώσεις τού κ. Μιττεράν ώς <ην·ιαινούσ*ας ότι η Κυβέρνησις άρνιϊται νά Κλθη είς Βιαττραγματεύσεις μέ την 6πό κομμουνιστικ4ν χον Γαλλικήν Γενικήν Συνομοσπονβίαν ΕρΥ«" ή όποία πρ·οεκάλεσε την κήρυξιν τής άιτεργι« άνθρακωρύχων. "Επί πλέον δέ κατά τάς; συζΐ,ττ τος οποίας προετοιμάζεται νά διεξαγαγ*!) 1>ι *
  τικάς, ίργοδοτικάς καί άλλας άντιπροσϋττ'»"1
  όργανώσεις, Θά αποφύγη προσεκτικώς να ι»"
  επαφήν μέ την έν λόγω κεντρικήν συνδικσΜ<" Όργανωσιν. Έξ όίλλου, έκπρόσωπος της ΓιΜ 'Εθνικής "Οργανώσεως ανθρακωρυχείον σεν : «'Η κατάστασις είνε άκόμη κρίσιμος « βορείους περιοχάς». Έν συνχεία ετόνισεν ο'· λονότι οί άπεργοί άττεχώρησαν έκ 15 *ρί?τ?., σκορπισμ-ένων είς τα άνατολικόν τμήμα τοι; »' λεκανοπεδίου, 90 δλλα φρέατα είς το δι/"»·» μα τού λεκανοπεδίου παραμένουν εΐσετι. ' χείρας των άπεργών καί 8τι αί έτηχΐιρη θαρίσεως θά χρειασθούν πολλάς ηιιέρας ι νως, ή ϋττό κομμουνιστικόν έλεγχον Ο·1 των Γάλλων άνβρακωρύχων εξέδωκεν ανσ είς τό οποίον δηλούται 8τι «η άπεργια συν« είς δλα τα άνβρβκωρυχεία καί οί άπεργοι νούν πληρως διά την συνέχισιν της ■"·" Ε|νι ττοτε καί άλλοτε διατεθειμένοι νάπ< των διεκδίκησιν των». Τό γαλλικον υττοι Έσωτερικών ανεκοίνωσεν άπόψε ότι ίλη, τρα διβ την απέλασιν 52 ξένων έργατων, »' . συνελήφθησαν κατά την διάρκειαν των *'? χ«3 οφ' δτου πρό τριών έβδομάδων έκηρικβη · ·—■— άνθρακωρΰχων, 5 "ί Υ«·ν