90298

Αριθμός τεύχους

9576

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΣΤ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1958

Αριθμός Σελίδων

16

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Σ^ϋ
  ΗΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΧΒΙ1 1.81 __■ ΑΡ,ΘΜΟΣ
  ^ ΕΚΒΤΟΝΤΠΙΊΒΣ ΧΙΠΙΟΟ'ΙΝ ΦΥ/ΙπΒ
  ΑΚΡΟΠΟΑΤΣ16
  - -- - ___ ·
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΪΐΒΡΙΟΥ 1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΠΑΝ ΣΜΑΤΣ Π—ΤΙΜΗ ΔΡΑΧ. 1.50
  ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΠΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ
  «ΕΖΗΣΑ ΤΟΤΕ ΤΑΣ ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΑΣ ΣΤΙΓΜΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΟΛΗΣ»...
  «ΕΝΩ ΜΟΥ ΔΙΕΒΙΒΔΖΕΤΟ ΤΟ ΩΜΟΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΚ ΡΠΜΗΣ, ΕΓΩ ΕΔΙΔΑ ΑΕΞΙΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥ! ΕΠΙΣΗΜΟΥ! ΕΛΛΗΝΑΣ»
  «Ο ΙΑΙΟΣ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΤΡΕΞΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ»...
  «Ό Μεΐαίάζ έδιάβαζε μέ τρεμούσας χείρας καί τέλοζ μοϋ εϊπε: Λοιποί/, πόλεμοζ!»
  ΛΙέ την ευκαιρίαν τής 18 ειτετείου τής
  ς Όκτωορίου, ή «'Ακρόπολις» ηθέλη¬
  σε νά έχη μίαν επίσημον και αυθ«ντικήν περι¬
  γραφήν των γεγθνότων τής ίβτορικής εκείνην
  ημέρας, ά«ί· ιταλικάς πλιΐυράς. 'Απηυθύν-
  θη πρός τουτο, δι' εκτάκτου βυνβργάτου της,
  είς τον τότ* Ίταλόν πρεσβευτήν, τόν κ. Εμ¬
  μανουήλ Γκράται, ό οποίος, ώς γνωστόν, τ»
  ξημερώματα τής «β Όκτωβρίου 194Ο,
  επέδωκεν είς τόν ΙΙρωΟυ—ουργόν Ιωάν¬
  νην ΛΙεταξαν τό τελεσίγραφον τού Μουσο¬
  ποΰ εζήτει την παράδοσιν τής Ελλά¬
  δος. Ό κ. Γκράτβι ίδιωτεύχι ήδη είς την
  Ρώμην καί μέ συγκινητικήν προθυμίαν εδέ¬
  χθη ν* ομιλήση δια πρώτην φοράν, δια τί»
  ίβτορεκόν έκζινο γβγονός, πού υπήρξεν ή άφε-
  τηρία τόσω ν δ,ϊΐνών καί τόβης δόξης των 'Έλ»
  λήνων. Ή «'Ακρόπολις», δίδουα» είς τούς
  αναγνώστας της την συνταρακτικήν αφήγησιν
  τού κ. Εμμανουήλ Γκράτσι, προσφέ-ρει την
  καλυτέραν συμβολήν της είς την επέτειον τής
  μεγάλης ημέρας τού1 ΟΧΙ.
  ΡΩΜΗ, Όκτώβριος. ('Εχ-
  τάκτου άπεσταλμένου μας).
  —Τό καλοκάγαθον βλέμμα τού
  Εμμανουήλ Γκράτσι έγινε ο-
  νειρσττόλον, δταν τού άνέφερα
  τό θέμα τής σι/νεντεύξεώς ιιου.
  *Ητο εκδηλον ότι οαθεϊα συγ¬
  κίνησις τόν κατελάμβανε καθώς
  αί σκέψεις τού έστρέφοντο πρός
  τό παρελθόν, ττοός <τήν πλέον ,Καί μέ φωνήν παλλομένην άτϊό σνγκίνησιν. συνέχισε: — "Εζησα τότε την χειροτέ¬ ραν στιγμήν της ίωής μου. Καΐ τό διάβημα, είς τό οποίον εΤχα διαταχθή νά προβώ νομίίω δτι κατέστρεψε τό μοναδικόν άγα- θόν έργον, τό οποίον εΤχα ποα- γματοτΓΌΐήσει καθ" όλην μόν την σταδιοδρομίαν. . . έτττρπτε νά ϋπακούσω είς την διαταγήν τής κυβερνήσεως μου καΐ νσ τό_ έττιδώσω *Ητο μία λαμπρή Ιναστρη νύκτα όταν ό Γκράτσι, ακολού¬ θων τάς οδηγίαι;, τάς οποίας εΤχε λάβει άττό την Ρώμην. με¬ τέβη είς την κατοικίαν τοΰ,'Ελ- ληνος πρωθυπουργοΰ Ιωάννου Μεταξά. ολίγον πρό τής 3ης Μία Ι—ορική φωτογραφία ληφθιϊσα την πρωΐαν τής 28ης Όκτωβρίου. Ό Βασιλεύς Γεώρ¬ γιος Β' έ.—νφημίίται άτΐό τό πλήβος ιίς τόν εξώστην της Μεγάλης Βρεταννίας, οποιι εγκα¬ τεστάθη τό Γενικόν Στρατηγεΐον. όδυνηοάν πράξιν τής ίωής του>,
  ττρό 18 έτών, δταν έπέδωσε τό
  Ιταλικόν τηλεσίγραφον πρός
  την Έλλάδα
  Ό κοντόχοντρος 67ετής 6ι-
  ττλωΐιό— ς μέ εδέχθη πρόθυμα
  ιίς τό γραφείον τού κ οί ήρχισε
  ν«ά μοΰ διηγήται μέ σαφήνειαν
  ΙστορικοΟ τάς άναμνήσεις τού
  άττό την δραματικόν ημέραν τής
  28τκ Όκτωβρίου 1940:
  — Ούδέττοτε θά ξεχάσω τάς
  Φοβεράς έκείνας ώρας. είπεν άο-
  Υά.
  Διά τόν Γκράτσι. ό όποίρς
  είχεν εργασθή αόκνως διά την
  σύσφιγξιν^ των φιλικόν σχέσε¬
  ων μεταξύ Ιταλίας καΐ "Ελλά¬
  δος άπό την στιγμήν πού εΤχε
  τοποθετηθή ώς πρεσβευτάς είς
  τάς Αθήνας, την άνοιξιν τού
  1939. τό σκαιόν τελεσίγραφον
  τού Μουσολίνι ήτο ένα «τραγι¬
  κον σφάλμα», όπως τό απέδει¬
  ξεν άλλωστε άργότερα η ίστο-
  ρία.
  — Μολονότι δμως έπίστευα
  δτι ττο ένα τραγικον σφάλμα,
  ΛΑΚΩΝΙΚΑ
  ΚΥΡΙΛΚΗ 26 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1958
  ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗ!
  , Τα 46 χρόνια, ποθ συμπληρώνσνται σήμερον άπο Τϊν η"
  "εραν πού ό Ελληνικάς Στρατος, μέ τόν Διάδοχον - Αρχι¬
  στράτηγόν Κωνσταντίνον επι κεφαλής ειο-ηρχετο έλευθερωτης
  •Κ την πόλιν τής θεσσαλονίκης, δέν έσβησαν και οι/τε βα σβη-
  °βνν την ανάμνησιν τού ύψιπετούς έκείνου πτερυγισματος της
  ,Ελληνικής φυλής. Διότι η Θεσσαλονίκη δέν ήτο το τερμα·_ουτε
  ή Μοκεδονία μας, δια την οποίαν έσκιρτοθσεν ή ψυχη τού Ε-
  ?νο«ς. Ήσαν ή άρχή τού αγώνος, τού μεγάλον αγώνος, εις, τον
  *?ο,ον πάντοτε απέβλεπεν ή Ελλάς διά την απελευθέρωσιν δλων
  τ«ν ύποδούλων παιδιών της. Πόσοι πολεμοι δεν έγιναν μετα
  την θεσσαλονίκην διά την πραγματοποίησιν τού μεγαλου συ-
  ]βθ όνείοου: Ό 'Ελληνοβουλγορικός τού 1913, που εφερε την
  έλ«τ«ερίον είς την Ανατολικήν Μσκεδονίαν. Ο^ Βορειοηπειρω-
  τ'«ος τού 1914, τόν οποίον κατέπνιξαν στυγνοι και ώδυσωπη-
  ■Όι, δττως πάντα, οί «Μεγάλοι» τή<; Δύσεως. Ο παγκοσμιος ™» 1915, πού ίφερε την Έλλάδα ί>ς την ,Κριμσιαν, δι«ιδι-
  «««»αν την ικανοποίησιν των Έθνικων Δικαιων. Ο Μικρασια-
  ιικος, ιτού ωδήγησε δοξασμένους — ανεξαρτήτως, τού τραγ_■-
  «ου τίλους — τούς "Ελληνας στρατιώτας δια της Αλμυρας
  *Ρήμου, ϊ«£ τα πρέβυρα τής Άγκυρας. Ό νεος παγκοσμιος
  'ολεμος τού 1939, είς τόν οποίον την πρώτην νίκην■ της έλευ-
  5«Ρ'ας προσεφέρον τα έλληνικά δπλα. είς την Πινδον. Ολα,
  *»β την θεσσαλονικην μας έξικίνησαν, την θΜτσαλονικΐιν άπο
  ·»·}» οποίαν ίίντλησεν ή 'Ελληνικη ψυχή πίστιν, προς_ τοςδυ.
  Υ*μ«·ς της καί εμπιστοσύνην πρός τα πεπρωμενα της Φυλης
  Α·1 αύτόΠκαί στρέφετα. πρός^ αύτην σήμερον ή, "Φ*.*"»
  ·»»ν Έλλήνων. Πρός αυτήν καΐ πρός την στρατιαν των ηρωων
  *βι των μαρτύρων, είς την θυσίαν των οποίων όφειλεται Π οο-
  » της συγχρόνου "Ελλάδος.
  Η ΙΣΤΟΡΙΛ Ι στάσις θά ήτο πολύ χειροτέρα
  ■——·ινΓΙΛ ·· Ιδχι διά τούς Άγγλους μονον,
  άλλά καΐ δι* ολόκληρον τον κό¬
  σμον. ________
  Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
  ίζων την έ-ίθεσίν
  ,του κστά τού Άμερικοτνοΰ
  *θοέδρου ό στρατάρχης Μον-
  Τ110"10" εδήλωσε χθές: «Άν
  «ι Ηνωμεναι Πολιτειαι, δεν
  1 !3Υνόονν την επιχείρησιν τού
  *·ο«εζ κβΐ άν προσεχώροΐΛ' έ-
  2*ιτερον είς τό Σύμφωνον τής
  Β,βΥδάτης, ή κατάστασις είς
  Τ*1 Μέσην Άν—όλην θά ήτο
  ^ολύτως διαφορετικήν Δέν
  Χθίιόιζετα^ βεβαία, συντνγόρους
  τ Λιιερικανός πρόεδρος. Όλος
  ^."««■μος όμ«ς γνωρίίει δτι αν
  ™ Αγγλοι δέν επετίθεντο προ-
  2*1*" κατά τής ΑΙγΟ—τού καΐ
  Γ™ «"εδίωκον διά τού Συμφώ-
  ϊί* τής Βαγδάττκ νά έπανέλ-
  Γ^,ως κατακτηταϊ είς την Μέ-
  ~ν Ανοττολήν. δέν θά εϋρίσκε-
  ,° <"1ιιερον ό κ. Μοντγχόμερυ "5 την ανάγκην νά κλαίη διά ~*' κ?τάστασιν, ή όποία έττι- τ είζ οϋτην την περιοχήν. ■ τ-ΡάίδΡθζ Άιζεινχά- ι> εττενίβαινεν άαέσως έ-
  τής τταρόφρ; ς έκείνης
  ,ηΓ -· · - Λ Χ
  /^ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΟΣ έξέσπασε
  μετά ενός μόνον 24ώρου υ¬
  πομονήν, ή όργή των στυγνύν
  ήγετών τού Κρεμλίνου κατά τού
  ΣοβΐίτικοΟ συγγραφέως Μπό-
  ρις Παστερναικ, ό όττοίος έκανε
  τό έγκλημα... νά τιμπθή μέ
  τό βραβείον «Νόμπελ». Ώς
  «πράξις πολιτικής έχθρότητος
  κοπά τοθ σοβιετικοθ κράτους»
  χαρακτηρίζεται ή άπονομή τού
  βραβείον, ένώό άτυχης διάση-
  μος σι/γγραφεθς άκούει τρέμων,
  βεβαίως δτι έγινβ μέ την βρά-
  βευσίν τοι» τόσον άντικομμοι/-
  νιστης, όσον ό Τζίλας καΐ ό
  Ναγκυ Δέν τού μένει, λοιπόν,
  παρά νά προσεύχεται δττως
  τοθ έττιφυλαχθή Π τύχη τού
  Τζίλας τοΐίλάχιστον. ό οποίος
  ίή είς τάς φυλακάς. Διότι ό
  Νάγκι;, ώς γνωστόν, έξετελέ-
  πρωΤνης.
  — 'Ακόμη νομίζω δτι άκούω
  τόν σκύλον εκείνον νά γαι/γίζη
  δταν έκτυποΰσα την έξώττορταν
  της κατοικίσς τού Έλληνος
  πρωθυπουργοΰ είς την Κηφΐ-
  σιάν. .
  Ή στιγμη τής έπιδόσεως τού
  τελεσιγράφου είς τόν Μέταλον
  άπετέλει διά τόν Γκράτσι τό
  κορΰφωμα μιάς «σχεδον αβα-
  στάκτου ψυχικής άγωνίας». «Ις
  την ό—οίαν ευρίσκετο άπό τρι¬
  ών ήδη ημερών.
  Ή αποστόλη τού ίκείνη ιίς
  τΛν πραγματικότητα ήρχισεν
  την ίδην^ Όκτΐοβρίου. Την ε¬
  σπέραν τής ημέρας έκείνης θά
  έδίδεττο μία πανηγυρικη παρά¬
  στασις διά τα έγκοίνια τής
  Λυρικής Σκηνής των Αθηνών.
  Ό Γκράτσι είχεν έτητθχει νά
  ττροτιμηθή διά τα έγχαίνια ή
  δπερα «Μαντάμ Μπαττερφλάϋ»
  τοΰ Τζιάκομο Ποι—τίνι. ΑΙ έλ-
  ληνικαΐ αρχαί είχον μάλιστα
  προσκαλέσει τόν υϊόν τοΰ Ποι>-
  τσίνι καΐ την σύζιτ/όν τού. διά
  νά παρακολοιΛήσονν την παρά¬
  στασιν
  — Ήτο ίνα λαμπρόν γεγο-
  νός, δμοιον τοθ όποίοι» νο-μίζω,
  ότι δεν θά ίδώ άλλοτε. Όλοι
  ο! έπίσημοι ήσαν έκεΐ. Ό Βο>
  σιλεύς Γεώργιος Β' καΐ ή οΐ-
  κογένειά τού, ό "Ελλην πρωθυ-
  ΜΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  ΤΩΝ ΑΛΛΟΝ ΣΕΛΙΑΩΝ:
  ------5π ΣΕΛΙΣ------
  Ο ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΙ Ε-
  ΛΕΦΑΝΤΕΣ (Μέ πολύ¬
  χρωμον όνοπταράστσσιν)
  ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ Ε¬
  ΚΛΟΓΑΙ ΤΗΣ 4ης ΝΟ¬
  ΕΜΒΡΙΟΥ
  -----7ι ΣΕΛΙΣ-----
  ΛΕΣΒΟΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ
  ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥ-
  ΣΑΣ
  8π ΣΕΛΙΣ------
  ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΠΕΡΑΝ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ
  ί »
  ΝΕΩΤΕΡΑ
  ΚΛΗΜΑ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΓ-
  Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  ------9η ΣΕΛΙΣ------
  ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΓΚΑΛΑΜΠΑΓΟΣ
  ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕ¬
  ΩΡΙΑΝ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙ-
  ΝΟΥ;
  ------4η ΣΕΛΙΣ------
  Η «ΑΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΥ-
  ΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ»
  ------12η ΣΕΛΙΣ------
  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΟΡΑΤΑ
  ΧΕΡΙΑ
  ------14η ΣΕΛΙΣ-------
  «ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ» ΚΑΙ «Η
  ΦΟΥΝΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΑ·
  ΚΩΜ' Χ»
  Κ.Λ.Π. Κ Λ.Π.
  πουργός «αί τα σημσίνοντα μέ-
  λη της Κυβερνήσεως, ολόκλη¬
  ρον τό διπλωματικόν σώμα...
  Ό Γκράτσι, ό όττοΐος εΤχε
  σι/ντελέσει τα μέγιστα είς την
  οργάνωσιν της παραστάσεως,
  ήλπιζεν αρχικώς ότι θά ήτο ί¬
  να χαρμόσυνον γεγονός. ΕΤχε
  μάλιστα όργανώσει διά την ε¬
  πομένην καΐ μίαν επίσημον 6ε-
  ξίωσιν είς την ίταλικήν πρε¬
  σβείαν πρός τιμήν τού ίεύγους
  Ποιησίνι.
  —Άλλά έγώ ήσθανόμην κά-
  θε άλλο παρά χαράν, λέγει.
  Όλίγας ημέρας ενωρίτερον ό
  Ιταλός συγγραφεύς Κούρτσιο
  Μαλαττάρτε είχεν έλθει είς τάς
  Αθήνας καΐ μέ εΤχε πληροφο-
  ρήσει δτι ή Κι;6έρνησις τής
  Ρώμης ήτο άττοφασισμένη νά
  διατάξη εισβολήν είς την Έλ¬
  λάδα κα! νά την καταλάβη Την
  νύκτνί της 23πί Όΐκτωβρίου. ε-
  λα6β άπό την Ρώμην ε^α κγ>· -
  πτογραφκόν τηλ^γράφη^.
  οποίον μοθ άνήγγελλε την άφι¬
  ξιν ενός ανωτάτου άξιωματο-
  χου τοΰ Οπουργείου Εξωτερι¬
  κών, ό οποίος θά μοϋ έκόμιζε
  σρμαντικάς καΐ επειγούσης ό-
  δηγίας. "Ολαι αί ενδείξεις έφα-
  νέρωναν καττοιαν' έπικειμένην ε¬
  νέργειαν τή< χώρας μου εναν¬ τίον της_ 'Ελλάίος. Ένώ παρα- κολοΐίθούσα την παράστασιν ά¬ πό τό θεωρείον μου, ό νοθς μου δέν^ ήτο καβόλου είς την μου¬ σικήν τού Ποι/τσινι, την οποίαν έν τούτοις άγαπώ ιδιαιτέρως. Ήτο κνριευμένος άπό την σκέ¬ ψιν, δτι λίαν συντόμως θά έγι- νόυην άγγελιαφόρος κακών εί- δήσεω'ΐ' δΓ δλους αύτονς τούς άνθρωττους, ο! όποϊοι είχον ττροσέλθει εχεϊ διά -ά τιμήσουν ένα άπό τούς μεγάλους μουσι- κοσννθέτας μας..... Την πρωΐαν της 26ης Ό- κτωβρι'οΐί, ό Γκράτσι έλαβε νβ- ώτιρον τηλεγράφη'μα, πού ί- λεγεν δτι, έπειδή' ό έ'χτακτος άπεσταλμένος της Ρώμης δέν εΤχε δυνηθή νά μεταβή είς τάς "Αθήνας, ό Γκράτσι θά ελάμ¬ βανε τάς «σημαντικάς όδη- γίας» δ,ά μεταγενεστέρου τη- λεγραφήματος έντός της Ιδίας ημέρας — Άινέμενα κοβ' δλην την ημέραν τό μοιραίον ττιλεγρά- Φηιμα, εΤττε συνεχίζων την αφή¬ γησιν τού ό "Εμμανουήλ Γκοά- τσι. Μοϋ εφαίνετο ότι τό ρο- λόϊ είχε στσματήσει. . . Πι- στεύω δτι οί καταδικαθ'αένοι είς θβνατον ύ<>ίοτοντο:ι τη»» Ι¬
  δίαν αγωνίαν μέ ήχίνην, την
  οποίαν ήσθανόμη·/ ί!, 5>_4κ-είν—/
  την ή·μέοαν. '
  V
  έλή&
  ς μΐ
  μους περικοπάς. Ή στιγμή Λ
  κείνη ύττηρξε τρομερή δι" δ-
  ΒΛΕΠΕ βπ ΣΕΛ Ι ΔΑ
  ιά νά γν^ρίσετε την Έλλάδα
  ΣΑΣ ΞΕΝΑΓΕΙ Ο ΑΚΑΔΗΜΑ ΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ
  (ΒΛΕΠΕ /ην ΣΕΛΙΔΑ)
  ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  τα ποΑΥΚΡθτα ππομνημονευμπτιι
  ΤΟΥ ΣΤΡΒΤΠΡΧΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  «ΠΟΣ ΕΠΑΙΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΚΗΓΑ ΤΟΝ ΡΟΜΕΑ ΠΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΑ ΑΑΑΜΕΊ'Ν»
  Ή 8η στρατιά ήτο τελείως άπαίδευτιχ.- Δρσματική άλλαγή τοθ σχεδίου την τελευταίαν στιγμήν.- «θά πλήξωμεν κυρίως
  τούς Ίταλούς>>.-Ύπό τόν όρυμαγδόν 1000 πυροβόλων, ή επίθεσις έξαπολύεται.- «Ή μάχη ήρχισε. Πηγαίνω νά κοιμηθώ».
  ΤΟ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΑΊ ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ
  Είς τα ντοκουμέν—£ι τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέ¬
  μου, ττροστίθενται, (ίδη, τα αττομνημονεύματα τού Βρε-
  ταννοΰ στρατάρχου Μοντγκόμερυ, τα όποία ήρχισαν πα-
  ροοδιδόμενχχ τμήματι κώς είς την δημοσιότητα. Έκ των κο-
  ρυφαίων στρατιωτικών ήγετών τοΰ πολέμου, διοικητής τής
  8ης Σ τροτ ι άς είς την Μέσην "Ανατολήν καί τής 21 ο¬
  μάδος στρατιων είς τό Δυτικόν Μέτωπον, ό σέρ Μπέρναρ
  Λόου, στρατάρχης Μοντγκόμερυ καί κάμης τού 'Ελ Ά-
  λαμέϊν, προβαίνει είς άττοκαλυψεις συνταρακτικάς, αί ό-
  ττοιαι προεκάλεσαν αναστάτωσιν. Πολλαί έξ αυτών στρέ-
  φονται κατά τού 'Αμερικανοϋ Προέδρου Άιζενχάουερ, τόν
  οποίον κσττηγορεΐδτι, ώς άρχ_ιστράτηγος των Συμμάχων
  είς τό Δυτικόν Μέτωπον, συνέτεινε μέ τάς ενεργείας τού
  είς μεγάλην κοθυστέρησιν τής νίκης. Ό Άιζενχάουερ εί¬
  νε γνωστόν, ότι κατεταράχθη καί ήγανάκτησε διά τα ε¬
  ναντίον ^του λεχθέντα, μέγας δέ σάλος έ'χει δημιουργηθή
  είς την Αμερικην. Ή^« Ακοόπολις» θά δημοσιευση τα κυ¬
  ριώτερα τμήματα των πολυκρότων απομνημονευμάτων,
  άρχίζονσα σημερον άπό τό κεφάλαιον ^ πού περΐγράφει
  μίαν των μεγολυτέρων μαχών τού πολέμου καί ή όποία
  ένδιαφέρει ιδιαιτέρως ημάς τούς "Ελληνας: Την μάχην
  τού 'Ελ 'Αλαμέϊν, τόν "Οκτώβριον τοΰ 1942.
  ... "Ο Όκτώβριος τού 1942
  παρηρχετο καΐ αί προετοιμα¬
  σίαι διά την μεγάλην καϊ απο¬
  φασιστικήν μάχην έφθασαν είς
  τό άποκορύφωμά ττκ.Άπέναντί
  μας ό Ρόμελ,μεταξύ τής θαλάσ¬
  σης καί της χθαμαλής καΐ άμ-
  μώδουχ: κοιλάδος τής Καττάρα.
  ήτοιμάζετο καΐ αώτός πιιρετω-
  δως μέ την γνωστήν τού δρα-
  στηριότητα γαλδανισμένην καΐ
  ένίσγυε τό άμυντικόν τού σύ-
  στημα είς βαθμόν άγνωστον μέ-
  χρι τότε διά στρατεύματα έρή-
  μου. Καί ημείς καϊ οί Γερμανο-
  ιτοΛοΐ είχομεν συναίσθησιν^ τής
  τεραστίας σημασίας πού θά εΤ-
  χεν ή μάχη έκείνη διά_ την τύ¬
  χην ολοκλήρου τής Μέσης Ά-
  νατολής. όλοκ/ήρου τής Άφρι-
  κης. ολοκλήρου τής Μεσο-
  γείου καΐ — κατ' άντανάκλσ-
  σιν — ολοκλήρου τοΰ κοσμοι-
  στορικού πολέμου. Ή μεγίστη
  άναμέτρπσις_ τής, Ιστορίας είς
  πόλεμον τής έρήμου επέκειτο
  τρομακτική είς έντασιν καΐ εκ-
  ΧΗΜΑ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΩΡΤΧΙΛ
  _ Όταν άνέλαβα την διοίκησιν
  τής Όγδόης Στρατιάς ΰπεσχέ-
  θην είς τούς άξιωματικούς καΐ
  τούς άντρας της δτι δέν επρό¬
  κειτο ν' άναλάβωμεν επίθεσιν,
  χωρΐς προηγουμένως νάέτοιμα
  σθώμεν πλήρως πρός τουτο. Κα
  τα τούς ύπολογισμούς μου, αί
  προετοιμασίαι οέν επρόκειτο νά
  τΓριιβττκτθούν πρό τού Όκτω-
  βρίου· Ή πανσέληνος άνεμένίτο
  είς τάς 24 τού μηνός. Εσκέ¬
  φθην, λοιπόν ότι ηδυνάμην νά
  έπιτεβώ κατα την νύκτα της
  23ης. Καΐ εΐδοποίησα σχετι¬
  κός τόν στρατηγόν 'Αλίξάντερ,
  ανώτατον διοικητήν των δυνάμε-
  ων Μέσης Άνατολης.
  *Η απάντησις άπό τό Λον-
  δΤνο ήλθεν άμέσως Ό Αλεξάν¬
  τερ μέ ειδοποίησεν δτι εΤχε λά-
  βει μηνυμα άπό τόν πρωθϋπουρ
  γόν Τσώρτσιλ, ό οποίος οννί-
  στα όπως ή_ επίθεσις έξαπολυ-
  θή τόν Σεπτέμβριον, είς τρόπον
  ώστε νά συγχρονισθή αυτή μέ
  παρομοίας ρωσικάς ενεργείας
  καΐ μέ συμμαχικάς άποβάσεις
  είς τό δυτικόν άκρον της Βο-
  ρειοαψρικανικής Άκτής ("Επι¬
  χείρησις Δαυλός).
  Ό Αλεξάντερ ήλθε έν σι>-
  νεχεία_ νά μέ επισκεφθή διά νά
  συζητήσωμεν άπό κοινού διά
  την απάντησιν, που θά άπε-
  στέλλαμεν είς τό Λονδίνον.
  Τού είπα ότι αί προετοιμασίαι
  μας διά -την επίθεσιν δέν θά
  ώλοκληροθντο εγκαίρως διά νά
  έξαπολυθή ή επίθεσις τόν Σε¬
  πτέμβριον, δπως τό εζήτει ό
  Τσώρτσιλ. Είς τό τέλος έτό-
  νισα εΐς^τόν Αλεξάντερ δτι αν
  τό ΛονδΤν0ν επέμενε είς την ε¬
  πίθεσιν διά τόν Σεπτέμβριον,
  ή επίθεσις θά άττετύγχανε, ένώ
  αν ανέμενε διά τόν "Οκτώβριον,
  ήγγυώμην άπολΰτως διά την ο¬
  λοκληρωτικήν _ της επιτυχίαν.
  Κατά τήν γνώμην μου θ' άπε-
  τίλει ποτοαφοοσΰνην η έίβ
  τοθ Σεπτεμβρίου. 'Επρεπτί,
  λοιπόν, νά δεχθώ;
  Ό^ Αλεξάντερ μέ ύπεστήρι-
  ξε μέ όλην τού την καρδίαν,
  δπως άλλωστε έκαμνε πάντοτε
  καΐ ή απάντησις σιινετάχθη ε¬
  πί τή βάσει των ιδικών μου ά-
  πόψεων. Άνεπισήμως, έξ άλ-
  λου, εΤπα είς τόν Αλεξάντερ
  δτι λόγω τής υποσχέσεως μου
  πρός τοΰς στρατιώτας μου,
  μοΰ ήτο αδύνατον νά έτπτεθώ
  πρό τοΰ Όκτωβρίου. Είς τό
  κάτω - κάτω, αν τό Λονοΐνον
  επέμενε είς τόν Σεπτέμβριον,
  τότε άς εστελνε κάποιον άλ¬
  λον είς ττΐν θέσιν μου. Και έ-
  πειδη τα €χαρτιά» μου ήσαν
  μάλλον άνεβαο-μένα μετά τό
  Άλάμ Χάλφα, δέν ήκοΰσαμεν
  πλέον νά γίνεται λόγος δι' επί¬
  θεσιν τόν Σεπτέμβριον.
  Τό κοτσομπολιό, καθώς έ-
  ττληροφορήθην, ελεγε ότι τα
  σχέδια διά την μάχην τοθ Ά-
  λαμέΐν καΐ διά την διεξαγωγήν
  τού πολέμου γενικώς είς την
  Άφρικήν, μετά την μάχη αύτην,
  κατεστρωνοντο ό—ό τόν αρχι¬
  στράτηγόν Αλεξαντερ είς τό
  Γενικόν τού Στρατηγεΐον τής
  Μίσχκ Άνατολης, καΐ δτι έγώ
  απλώς εξετέλουν τα σχέδιά
  τού. Τουτο δέν είνε άληθές. "0-
  λα άνεξαιρέτως τα σχέδια διά
  τό Άλαμέιν, καΐ μετ* αύτό,
  κατεστρώθησαν είς τό Γενι¬
  κόν ΣτρατηγεΤον τής Όγδόης
  Στρατιάς. Φυσικά ένημέρωνο:
  πάντοτε πλήρως τόν Αλεξάν¬
  τερ, άλλά έχεϊνος ουδέποτε δι¬
  ετύπωσεν άντίρρησιν, έστω καΐ
  επί λεπτομερεεακών σημείων,
  είς τα σχέδιά μου. ΕΤχεν από¬
  λυτον εμπιστοσύνην είς εμέ
  τό επιτελείον μου. Χωρΐς τ
  γβνναιόφρονα καΐ ανένδοτον υ
  ποστήριξίν τού θά μοΰ ήτο α¬
  δύνατον νά διαδραματίσ» τόν
  ρόλον, ττού διεδραμάτισα ίκβϊ.
  Δι' εμέ τουλάχιστον ό Αλεξάν¬
  τερ ήτο ό τέλειος άρχιστράτη-
  ΒΛΕΠΕ βη ΣΕΛΙΔΑ
  ΜΙΑ ΣΠΑΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
  Ι
  ΤΟ ΝΗΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΟΥ
  ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΟΛΟ*ΟΝΙΑ
  ΤΗΣ ΠΝΙΓΕΙΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ!
  ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑΛ-
  ΚΗ ΤΟΥ ΔγΚΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ό στρατάρχης Μοντγκόμερυ, έκ των κορυφοί ών στρα¬
  τιωτικών ήγε,τικών φυσιογνωμιών τοΰ δευτέρου παγκο¬
  σμίου πολέμου.
  ΠΥΡΓΟΣ. 26. (Τού <4ντα- ποκριτοΰ μας).— Κατά την χθεσινήν δευτέραν ημέραν τής δίκης τού συίυγοκτόνουΠατρών ό οποίος £πνιξε την έγκυον γυ- ναΐκα τού παρουσία της κορού- λας τίον, ό κατηγορούμενος Κ. Μαραγκός ήτο ώχρός καΐ κα- ταθορυβημένος. Καλείται πρός εξέτασιν ή μικρά θυγάτηο τού μόνη αύτόπτης μάρτυς. 'Ο κ. πρόεδρος την έρωτά νά τοΰ εί¬ πη τό δνομά της καΐ άπαντα: <Κούλα». Τής δείχνει κατόπιν τόν πατέρα της καΐ τα παιδά- κι Φονσζει. «Ό μπαμπάς»! ΠΡΟΕΞΔΡΟΣ: Ποθ «Τν€ ή μαμά; ΜΙΚΡΗ: Νελό... (δηλαδή εΤν« στό νεοό). Ή μικρή Κούλα στρέφεται είς τόν πατέρα της πού κλαίίει. — Γιατΐ κλαίει μπαμπάς; Ποίος σέ χτύπησε μπαμπά; *Η θεία; λέει ή μικρη Κούλα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποίος την Ιρ- ριξε στό νερό τή μοτμά; ΜΙΚΡΗ: Μπαμπάς. Τέλος ή μικρή Κούλα εΤπε: <Άτσ.. ατα. μπαμπάς, μαμά μπλούμ>
  Ό ν*-* '
  ] γήθη έν σι/νεχεία έπανακτησας
  πλήρως την ψυχραιμίαν τού καΐ
  ωμίλησε περΐ τής καλής^ οίκΐ-
  γενειακής ίωής μέ την σύζυγΛί
  τού. Διά την ερωμένην τού εί¬
  πεν δτι ηθελε νά την εύεργβ-
  τήση. διότι αύτη προσεβάλλε-
  το άπό έπιληψίαν καΐ ούτος
  την περιέθαλπε μόνον καΐ τί-
  ποτα άλλο. Διά τα άπόγευμσ
  τού έγκλήματος λέγει δτι ήτο
  είς την πλατείαν των ΠατρΛ'
  μέ την κόρην τού Κούλα.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς δέν σέ
  εΓδε κανένας στήν πλατεΐα. ένώ
  πολλοΐ σέ θυμοϋνται στό Ρίο;
  ΚΑΤΗΓΟΡ.: Δέν ξέρω...
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στό Ρίο δέν
  πήγες;
  ΚΑΤΗΓΟΡ.: Όχι.
  Ακολούθως ήγόρευσεν ό κ.
  είσαΎγελεύς, ό οποίος εζήτησε
  την έσχάτην των ποινών δ(ίτ
  τόν κατηγορούμενον. «Δέν &-
  πάρχει περιθώριον έπιεικείας
  δι' αύτόν.^ Τό Ιγκλημα είνε στυ
  γερόν καΐ αποτρόπαιον», είπεν
  ά κ. εισαγγελεύς. Τέλος τΥνο-
  οευσαν ρΐ οννηγοροι ττολιτικής
  άγωγής καί ύπερασπίσεως και
  ή δικη διεκόπη διά τό άπόγευ-
  υα. Ή απόφασις ανεμένετο νά
  Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΥΔΩΡ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η Α
  <<Ή παρθένος βασίλισσα» ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΠΤΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ 1960 ν Τό άπαίσιο δργανο τού θανά- ^ου σφύριξε στόν άέρα κι' Εττι- ρε μί δνναμι παν» στόν τρυφΐ- ρθ Χαΐίίώ τής βασιλίσσης. Μιά φονή ·ρίκης βγήκε άπό τα στό- ματα των παρισταμίνων. Τό ιτρώτο χτνπημα εΤχ* άστοχήσει. Ταραγμένος ό δήμιος χτνττησε γιά δίΐ/τιρη ψορά, άλλά μόνο την τρίτη χωρίστηκε άπό τό κίψαλι. 01 ανδρωποί της πήραν τό σώ- μα ένώ τό μικρά σκνλί της, ττοθ «Τχι καταφέρη νά τρνπώση μέ- οα στήν αΐθονσα τού θανατον οϋρλιαζε, μή βίλοντας νά ά»ήση νά τοθ παρονν τήιν κνρία τού. Μί κόπο καΐ μέ πολλά χτνπήματα οί ορουροΐ κατάοεραν νά τό απο¬ μακρύνουν. Ό Κέντ τ κι' ό Σριοόρμπιρϋ «παρούσαν ττιά νά «νγουν. *Η θλιβερή αποστόλη τ ούς εΐχε τι- λειώσΐι. Ό Μέλβιλ ίίνγι γιά την Σκω- τΓσ, νά αναγγείλη στόν άπιρί- γρατττο γυιό ττώς εΐχι ττεθάνο ή μητέρα τού. ΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ Ή *Τ6ηβις ιής έκτ«Μβεως τής Μαρίας Ιτιοθαρτ Ιττισι σά μπόμ ττο στήν Εύρώπη έ«ίνης τής έ- ττοχής. Άπό καιρό ήξιραν την κβτβόίκη της, την πίρΙ·μΐναν θά μκοόούσι ν« ιτή καηκΐς άλλά δέν την) π (στέναν, έττίι&η αυτή καβ' εαυτήν ή εκτέλεσις τής δασιλίσ- σης ιγταν κάτι τό άττΐστευτο. 01 άνθρωποι άνστρίχιασαν. Ένας ή· γεμών νά πεθάνη άττό τό χέρι τού δημ 1ου; Ή 'Ελισάβίτ ιΐχε τολ- μήσΐι νά ανατρέψη την Ισορρο- πί<χ τού κόσμον; ΟΙ καθολικο! την ιτένβηβαν μέ την (ώλάβεια ποθ θά πινθούοαν τόν Οανατο ενός άγιον. ΟΙ 5ν- θρωητοι πού άπό Ιδιοσνγκρασία πήγαιναν μέ τό μέρος τού αδύ¬ νατον συμττόνΗταν τό θύμα. ΟΙ Ιπποτικοΐ άντρις άγανάκτηοαν μί την 6ολο*ον|α μιάς γυναίκας καΐ ο! προσηλωμένοι στόν 6ανι· λικό θϊσμό μί τό άνοσιονργημα σέ βαρος μιάς έστεμμένης. Ή Έλισάοετ Ινοιωσε νά την κοκλώνη ε'να τείχος άποδοκιμσσ! άς καί θυμοΰ. ΟΙ διαμαρτνρίεΐ κα! οί απειλάς αρχισαν νά ψτά νουν άπό τίς χώρες τής Εύρώ- πης. Γά πρώτη φορά ό Φίλιττ πος τής Ίσπανίας άπιΓλησχ κα βαρά μέ πόλεμο. Καί έκείνη; 'Εκείνη ίπαιξε, δττως ό Σέσιλ τό περίμενε, την κωμωδία της Αύτοι οί άβλιοι σνμβονλοί της ίπωφιλή&ηκαν άπό μιά στιγμή α· δνναμίας, τής Ικλίψαν μιά δι· αταγή κα! Εχαναν την έκτέλισ χωρΐς νά την ρωτήσονν. Την έΊτιασε —— ή νποκρίθηκε πώς την εττιασε — μιά κρίσι ύ- στερισμον Άλλά ό Σέοιλ, Γουωλριγκαμ καί οί σννεταϊροι τονς ήταν ήσνχοι. ΕΤχαν λάβει θαυμασία τα μέτρα τονς. Δέν_ ν- ττήρχε ϊνας νπενθννος γι' αυτή την έκτέλεσι ώστε νά γίνη τό έξιλαστήριο θύμα τού (Ιλικρινονς ή ύποκριτικον θνμοϋ τής 'Ελισά- 6ετ. Άν ή βασίλισσα ήθιλε νά τιμωρηθή, ίπρητι νά τονς τιμω· ρήση δλονς. 01 Τδιοι πίστιναν πώς Εκαμαν έκιΐνο πον ϊπρεπε. Άλλά τό ϊκαναν; Άπέναντι στην Ιστορία ωμέλησαν την κνρία τονς μ' αυτή την έχ,τίΛισι; Στήν πολνχρόνια διαμάχη Μαρίας Στιοώαρτ κσ! 'Ελισάβιτ ή πρώ¬ τη ιΐχι πολλά άβικα καί ή δίύ- τερη πολλά έτπχ€ΐρτματα. Άν ά- •ηναν την βασίλισσα τής Σκώ¬ τ ίας νά πεθάνη ίίσνχη στόν πύρ- γο της ή Ιστορΐα θά δικαΐωνε την 'Ελισάβίτ. Έπιτίλονς ή Μα¬ ρία Στιούαρτ άντιπροσώπευε μιά Ιπποτική άλλσ όπισθοδρομική έ- ποχή, ένώ ή 'Ελισάβιτ τόν και- νονργιο κόσμο πον Ιφτανι. Καί πολιτικά κα'ι θρησκεντικά καί κοινωνΊκά ή βασίλισσα των Άγ¬ γλων ήταν ή πρόοδος, ένώ ή 6α- σίλισσα των Σκώτων ή συντηρη- τικότης. Μέ την έχτίλισ! της δμως ή Μαρία ίγι« τό θύμα. Την περ - έβαλε τό »ωτοοτέφανο τής ήρωΤ- δος κοϊ τού θύματος. Νικρή ή Μαϊρΐα Στιοναρτ κατάφιρί έκτϊνο πού βέν πέτνχε ζωντανή. Νίκησε την άντΐπαλό της. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ : Ή σΐΛ-έχεια ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ θεατρον «ολυμπια» Χομιρινη ικρίοοος 1958 — 59 Πρόγρβμμα τταραστάσεων άττό 28)10 — 2)11)58 Τοίτη 28 Όκτωορίου ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑΟΥΣ «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ» όρχήατρας: ΒΑΛΤΕΡ ΠΦΕΦΦΕΡ Τετάοτη 29 ΌκτΐύΛρίου ΑΡΓΕΙ Πέμτττη 30 ·Ο«τ«βρίου ΤΖ. ΠΟΥΤΣΙΝΙ «ΜΠΟΕΜ» Μέ τβς κ*, Ζ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ—Λ. ΖΠΓΡΑΦΟΥ κβΐ τούς κ.κ. ΑΝΥ ΠΛΠΑΚΩΝΧΤΑΝΤΙΝΟΥ — Σ. ΚΑΛΟΓΕ- ΡΑ — Ν. ΠλΠΑΧΡΗΣΤΟΝ — Ε ΤΕΡΖΗΝ — Μ. ΜΟ- ΛΟΤΣΟΝ — Ν. ΝΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΝ κλπ. όοχήστρας ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Σκΐγνοθεσία ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΒΥΜΕΤΑΛ ,' χορωδίας Μ. ΒΟΥΡΤΣΗΣ Παροκτκειιή 31 Όκτωβρίου ΓΚ ΒΕΡΝΤΙ «ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ» όρ-χηστραί Τ. ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ Σάδβστον 1 Νοεμβριού ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑΟΥΣ «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ» Δΐίυθυντης όρχήστρας ΒΑΛΤΕΡ ΠΦΕΦΦΕΡ Κνοιακή 2 Νο*μ6ρίον ΤΖ. ΠΟΥΤΣΙΝΙ «ΜΠΟΕΓνι» Διευβυντής όοχήστρας ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙσιτήοια πωλούνται ΐΐς τα ταμεΤα τού θιάτροι; «ΟΛΥ- ΜΠΙΑ> 9—1 καϊ 4—8 μ.μ. Τηλ. 612.461.
  ΣΗΜ. Ώρα ίνώοξιω*; ττσραστάσιαν 8.30 μ.μ.
  Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ και ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΖΩΗ
  ΤΑ 0 Ε Α ΙΝ/Ι ΑΤ Α
  ΟΕΑΤΡΑ
  ΑΘΗΝΩΝ (βισσος Λογοβετ^
  τηλ. 35.524): "Ο Ηλίας τού
  Ιβο.^ ΑΚΡΟΠΟΛ ( Ι—οκράτους):
  "Ο,τι θέλει ή γυνσικα. — Όλα με
  δόσεις ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ (·Αγ. Κων
  σταντινου): Όθέλλος. ΔΗΜΟΤΙ-
  ΚΟΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τηλ. 41.351)
  Πέρσαι. ΔΙΑΜΑ: Τό Κράτος τοϋ
  θεοθ. ΙΜΤΕΑΛ (ΚατερΙνα): Ή
  Μάμσ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΙβΙασος
  Λαμπέτη—Χόρν): Τό παιχνίδι τής
  μοναζιάς. ΚΩΣ ΤΑ ΜυΥ 4. οί εΊΐ
  (τηλ. 27.248): 9.30 μ.μ. Ωραια
  μόν κυρίαι.. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Τηλ.
  614.592, Μ. 'Λρωνη - Ντ. Ήλιό·
  πουλος): Φωνάζει ό κλέφτης. . .
  ΚΥΒΕΛΗΣ (βΐαοος 'ΛλΙκης).
  Γαλήνη. ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: 1ο
  κολατένιος στρατιώτης. ΜΠΟΥ Ρ
  ΜΕΛΛΗ ίΤηλ. 525.262): Τέντυ
  _....,. Τ&ΜΗΣ: ·0 κβλός,αν·
  βρωπος τοθ Τσέ Τσουάν. '
  μιτόϋς.
  ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ0Ι
  ΠΑΡΑΠΑ««9Ν τού
  ΟΛΑΤΑΓ)ΡΟΤ€·
  ΙνΓΧΡΟΝθΥι
  ΤΐΧΝΙΚττΓκΑΪ
  ΤΟν ΠΟΛΙΤΚΜΚ
  ΙΟΚΤΒΙΡΙθν
  |η·*<ΜΙ«ΡΑ τού ΠΑΜΜΑοιΊΤ «II ΠΡ6ΤΗΝ Π ΡΟΒΟΑΜΙΙ ΧΙΤΙΚΟΚ »ΓΧΓβΑΑΟ»ν ΕΐΙΤΑΙΜΤΙΟϋ |ΤΚΗΜΐίΠ?ΑΗ ΚΙιΜ ΝΟΒΑΚ ΑΠηΛΙΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΖ Μεταζύ τής όδοθ 'Λναξοτγόρα 2, Κάτω Πετραλωνα καί μεχρι Ί—ο- κρατεΐου νοσοκομεΐου απωλεσθη ταυτότης Μο 7136 Δ.Χ. Κερκύρας έπ' Ονόματι Εύαγγέλου Μουμου- ρη. Παρακαλειται 6 ευρών νά την παραδώση είς την άνω διεύθυνσιν Λ είς Αστυνομικον Τμημα Ταορου Α' ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΜΑΓΑ: Σαγιοναρα. ΑΝ- ΤΖΕΛΑ: 'Αποχαιρετισμος στά 6- πλο. ΛΣΤΡΟΝ: Μιά λατερνα, μιά ζωή. ΑΣΤΟΡ: Λευκές νύχτες. ΛΣΤΥ: Διακοπές τοϋ κ. θϋλώ. ΑΤΤΙΚΛ: Λενκές νύχτες. ΑΤΤΙ- ΚΟΝ: Τριαντάφυλλα γιά την Μ—ττΐνα ΕΛΛΗ: Μιά λατέρνα, μιά ζωή ΕΛΛΗ Ν Ι Σ : ΜπραΙάν- τος. ΕΣΠΕΡΟΣ: Μιά λατέρνα, Ϊιά ζωή. ΙΛΙ ΣΙΑ: Λενκές νύχτες. ΡΙΪ: ΟΙ έρασται τής Σείιλ- λης. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ : Τώ μ- γάλο κόλπο. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Δρα. πέτης των έπτά πολιτειών. ΜΛ· ΞΙΜ : Σύντομη συνάντησις. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ : ΜονομαχΙα γι- γάντων. ΜΟΜΤΙΑΛ : ^Αριστο κρατισσα γκαγκστερινα. Ο ί* ΦΕΥΣ: ·Η Παριζιάνα. ΠΑΛΛΑΣ: Ή Παριζιανα. ΠΛΝΘΕΟΝ: Σιερ. ρα Μΐϊάοον. ΡΑΔΙΟ Σ ΙΤΥ: Τό καρά(ι τής άμαρτΐας ΡΕΞ: Μπραίάντος. ΡΙΒΟΛΙ; Μιά λα¬ τέρνα, μιά ζωή. ΣΙΝΕΑΚ: Γου- λιελμος Τελ-χος - Τριο Στοϋτζες καί έπΐκαιρα. ΣΤΑΡ: Πά ιαντά- ρος, νά μάλαμα. ΤΙΤΑΜΙΑ: Τό καρά6( της άμαρτιας Β ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑ·Ι·Σ : Γκονανταλκα· νάλ. ΛΘΗΜΛΊ'ΚΟΜ : Η ίνι· δρα τον θανατον. ΑΛΑΣΚΑ. Μάρτυρες τής νίκης. ΑΡΗΣ : Ό πειρασμάς χτυπα την πόρτα ΑΡΜΟΜΙΑ: Ή όμορφιά τής κολα σεως ΑΤΘΙ Σ : Ό ίαρώνος και * τσιγνανα. ΓΡΑΜΑΔΑ: "Υπαρχει παντα ϊνας ϊνοχος. ΔΩΡΑ: 'Αρι • εντέρτσι Ρόμα. ε-ΤΟΥΑΛ: "Ο άε· τος τής Σιέρρσς. ΘΗΣΕΥΣ: Μα ρακάΐμπο. ΚΟΣΜΟΣ: Σκαρσ· μους. ΚΡΥΣΤΑΛ : Ντοναντέλ· λα. ΛΑΟΥ: Ή Λμορίιά τής κο· λάσεως. ΜΟΜ Χ Ι ΝΕ: Μά φαν τάρος νά μάλαμα. Μ. ΕΛΛΑΣ: ΑύτοΙ πού τΐποτα δέν φοίήβη- καν. Ν. ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ: Κλΐβτης τής Βινετίας. ΟΛγΜΠΙΑ: "Οταν Ι ξανανβΐζουν οί πασχαλιες. ΠΑΛ ΛΛΣ: 'Εκδικησις μαχαρανής. "Α- ΝΕΛΛΗΜΙΟΝ: Ωρα μηδέν. ΠΡΩ ΤΕΥΙ: Κλέφ—ς τής ΒίνεΤΙας ΡΕΟ: Ρ6 Ρό Ρόμτΐινσον. ΠΡΟΑΣΤΕΙΠΝ ΛΕΛΛΩ (ΧολαργοΟ): Βικτωρ και Βικτωρία. ΑΘΗΝΑ (Χαλαν δρΐου): 'Η ώραΐα τού Πέραν. Α ΠΟΛΛΩΝ (Π. Φαλήρον): Τ6 ρο μάντζο μιάς μεγάλης άγάπης. Α ΠΟΛΛΩΜ (Περιοτεριου): θεοδώ ρα. ΑΣΤΗΡ ("Αγιον ΔημητριουΙ Ο βολο·όνος μέ την κόκκινη κουρ- οα. ΑΣΤΗΡ (Ν. ΊωνΙας): "Οσα παιρνει 6 άνιμος. ΔΙΑΜΑ ('Λμα- ρουσΐον): Διακοπές στήν Ιταλία ΗΡΑΙΟΝ (ΑΙγάλεω): Χαρούμενο άλήτις. ΗΡΟΔΕΙΟΝ (Μ. Χαλκη δόνος): Τό πρώτο χτυποκάροι ΚΡΟΜΟΣ (Ν. ΊωνΙας): Τα 4 οκαλοπάτια. ΜΙΡΑΜΑΡΕ (Τζιτζι •ιων): Τό μαρναριτάρι τής 'Ανα τολής ΜΙΚΗ (ΚορωπΙου): Στήν λαΐλαπα τής άνταρσΐας. ΝΤΑΛΙΑ (ΑΙγάλιω): Βομίαρδιστικά Β- 52. ΟΡ*ΕΥΣ ('Αγ. ·Αναργνρων): 'Λβέκαροι ΐρωτευμένοι. ΠΛΛΛΑ Σ (/Ελευσίνος): Κώκκινο «κχράγγι. ΠΑΡΙΣ (Κηβισιάς): Το πρώτο Εύπνημα. ΡΕΕ ("Ελενσϊνος): θά έίορμησουμε την αύγή. ΡΙθ (Κα- λογρέζας): ΔΙπλα μόν καβόταν Ο Βολοψόνος. ΣΠΟΡΤ1ΓΚ (Μέας Σμύρνης): Διακοπές στήν Έλλά- δα. ΤΙΤΑΜΙΑ (Χαλανδρίον): Άν- τάρτις τοθ ΜεζικοΟ. ΦΟΙΒΟΧ (Πιριστερίον): Ή βανάσιμη μάχη τοθ Ταρζάν. ΧΑΡ ΑΥΤΗ: Τ6 είσ· πρακτορακι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΠΙΤΟΛ: ΟΙ παράνομοι βέν «Μ κάντα ένκληματΐίς. ΠΑΛ ΛΛΣ: Φροϋλάϊν, ίρωτσς γιά 2 τσιγάρα. ΣΙΜΕ ΜΙΟΥΣ: Μεαρά αντοκράτιιρα. ΣΠΛΕΝΤΙΤ: Μονο· μαχΐα γιγάντων. ΧΑ·Ι· ΛΛΊ··: Μαρακάΐμηο. ΑΙΓΛΗ: Τα 4 σκαλοκάτια. ΑΛ ΚΑ2ΑΡ: Μέ τό ζόρι γκάγκστιρς. ΛΠΟΛΛΛΝ: θυιλλα στόν παρά- βιισο. ΑΣΤΗΡ (Δροπιετσώνας): Πιρΐπολος μάχης. ΑΥΡΑ (Πΐρά ματος): "Ολβ γιά τ6 παιδΐ της ΒΛΛΚΑΝΙΑ: Τό κορΐτσι πού «φη σα πΐσω. ΕΣΠΕΡΟΣ : Όμορ •ιά της κολάοιως. ΗΛΥΣΙΑ: Τα τύμπανο τοθ πολέμου. ΚΛΛΙΦΟΡ ΜΙΑ: ΚυρΙαρΎος τοθ ΕίρηνικοΟ. ΛΟΥΞ (Ταμπουρια); Γοριλλας, ό ϋπ' άριβ. 1 δημόσιος κιν6υν-ος.ι ΟΡ*ΕΥΣ: Τό χαμένο ραντείοΰ. Π ΑΛΛΑΣ (Νιχαιας): 24 ώρες ά· νωνΐας. ΠΑΛΛΑ Σ (ΤαμπουρΙων): ΓΙόλιμοο των γκάγκστερς. ΡΕΛ: Μπροστά στόν ειαιο πόθο. ΡΕΞ: θυελλα στόν Παραδεισο. ΦΩΣ: Τα ρεοτσ σο^ "Εντυ. Ύηπανα ΓΚΡΙΗΝ ΠΑΡΗ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ Ό βασιλΐϋς τής τζάζ, & κτ. ρΐφίνμος μαϋρος ττιονιστας— τραγουδιστής τού Χάρλΐμ. ΒΥΗΟΝ ΧΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Μιγάλο χορευτικό τέι'ον 5—9 μ. μ. ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ €ΚΛ€ΚΤΑ €ΡΓΑ ΤΗ! €ΒΔΟΜΑΔΟ| τΠΟΙίίΐίΙΒ! Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ Π. Κ. ΕΥΠΓΓΕΠΙΟΗΣ Καλεΐ τούς ψίλους τού στόν έορτσσμό των τριάντα χρό- νων τής θεατρικής τού ζω- ής πού θά γίνη στό: θέοττρο ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Ρέξ) τή Δευτέρα 27 Όκτωβρίου ώρα 9.30 μ.μ. Είσιτήρια πωλοϋντσι μόνον είς τό Ταμείον τοθ θεάτρου. ι . ί>ί - ΑΘΗΝΑΙ
  'ΓΕΟΡΓΙΟΥ Α 6 ΠΕΙΡΑΙΕΥΙ
  ΜΑΟΕ ΙΝ ΕϋΒΟΡΕ:
  Εκατομμύρια άνθρωποι Τό ξε·
  •υλλιζονν και τό σι>μ8·ονλίύονται.
  ΰ.ομηχανοι, Βιοτέχναι, Παραγω
  γικοΐ Συν)σμοΙ, ί;μ)κο1 άντ)σω·
  ποι οας δίδεται ή ευκαιρια νά αυ-
  Ι,ήσητε τας εργασίας σο< και τό ιβνικό Εΐσσδημα συμΚοΐ-λευόμϊνοι τό διεθνοϋς φημης καί κολοσσιαί¬ ας κυκλοφοριας εμπορικόν μηνιαί¬ ον πολυτελεστατον περιοδικόν ίζ 120 σελΐδων. Σκοπός τοθ ΜΑΟΙ ΙΝ ΐυΚΟΡΙ είνε ή προώθησις των πωλήσεων των Ευρωπαικών προΐ- όντων στάς Βορειοαμερικανικάς άγοράς, καί παραλληλα ΕΟρωπης, Μ. 'Ανατολής. Μΐα διαφήμισις των προιοντων σας στό ΜΑϋί ΙΝ IV ΚΟΡε ανοιγει καινούργιους όρίζον- ιας οτά 'Ελληνικα προιόντα, στη ιίρμα σας καΐ την ποπριδα μας. Τεύγη είς τό γρσβίϊο μας Σωκρα- τους 48 - 3ος-18 ΑΜΑκ. Ζητώ άντιπροσώπους. ΡΑΑΙ0ΦΩΝ0 ΕΘΜΙΚΟΜ ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ 6.30 Παλιά μουσική. 7 Σέ "Υ· μνουμεν. 7.30 ^ι5ήσεις. 7.45 Με· τα^οσΐς τής θείας Λειτουργιας ά1 πό τόν Ιερόν Μαόν Αγιου Δημη- τρίου θεσσαλονίκης. 9.30 Όμι- λια. 9.45 Η ωρα τής ύπαιθρον. 10.25 Δοξολογια επι τή σημεριντ) εορτη. 11 ι ραγουδια ν ής Ελη· νίκης λεβεντιάς. 11.30 Ι ό χρονι- κό της Απελευθερώσεως της θεσ¬ σαλονίκης. 11.45 Τραγονδια τής Μακιδονιας άπο τόν Κ.Σ.Θ. 1* Ελληνική μο σική καί τραγουόια. 12.30 (ό λογοτεχνικον τέταρτον. 12.45 Ι νωστες μελωοιες. 13 " φωνη τής ιίατριί>ος. 13. ι Ο Γιά 6-
  οους γιορταζουν. 13.45 Η ελα-
  φρα όμχησιρά τοϋ ΕΙ Ρ· 14.15 π
  ζωη των ίιίλιων. 14.30 Ακοθτε
  φωνητικα ουγκροτήματσ. 14.43
  Ανασκόπησις των εξωτερικών γε-
  γονότων 15 Μουσικη της Λατινι-
  κης Αμερικής. 15.30 '»£*<**; γοοδει ή Αΐ.ή^α. 16.30 Ο.τι_6ι- αΛεςαμε για σας. 17 Τό βεατρο τοϋ παιοιου. 17.30 Τραγουδια της Μσκεδονισς. 18 Ό Πανηγυρικος της ημέρας τΐαρουσια της Α.Λι. τού ΰασιλέως. 19^Εμδατήρια. 19.10 «Ό "Αγιος Δημήτριος», επΐκαιρη ρα6ιο|ωνικη σκηνη. 19.30 Ελλη- νικο απόγευμα. 20 'Η ωρα τής ύηαιθρου. 20.30 Παιζει ή όρχήστρα Μαντοβάνι. 20.45 Τα χρονικα τής ημέρας. 21.15 Παιζει ή ελαφρά όρχηστρα τού Ρ.Σ.Θ 21.40 Στής νυχτας τή οιγαλιά. 22.15 ΕΙοη- σεΓς. 22.^0 Η ωρα τής έλληνι κης σκηνής 23.15 'Απαλές μελω· διες. 23.30 Και τώρα χορέψετε μέ ελληνική μουσική και τραγον δια. 24 Ειδικόν Κυπριακόν δελ¬ τίον. 0.15 Ό χορος σ-νεχΐζεται μί έκλεκτές ξένες όρχήστρες. ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ 7.15 Καλημέρσ σέ βλους. 9.15 Ποθ - Πότε - ΓιατΙ. 9.30 Μισή ωρα μέ τον Ντϊνο. 10 "Εργοι 'Ελ- λήνων συνθετών έμπνευσμένα άπω την εκκλησιαστική μουσική. 10.25 Σύνδεσις μέ Εθνικόν Γίρογραμμα 11 'Εμβατήρια. 11.15 Τραγουδή· στε μαζι μας. 12 Ίπτάμενοι 61- σκοι. 12.30 "Η όρχηστρα 'Ανρυ Λεκκά. 12.45 *Η θέμις ϊχει κέ- ♦ια. 13 'Ελληνικά τραγονβια. 13. 30 Τό θέατρο στό μικρόφωνο. 14. 15 Συντροφιά με τη μο σι«<ή. 15. 30 Το συγκροτημα Βαλεντϊνο. 15. 45 Το ποδόσψαιρο. 17.45 Ό πια- νιστας Λιμπεράτσε. 18 'Ελληνικα τραγοθδια. 18.30 Γιά δσους γιορ- τάζουν σήμερα. 19.30 Μιά ματιά στον Κόσμο. 29 'Αστερια τοθ Πα· ρισιοΰ. 20.30 Συντροφιά μέ την μουσική. 21.30 Τό σνγκρότημα Σ-πυρου Πιπεράκη 22 'Ανθολογια τής άγάπης. 22.10 Τραγουβονν οί Ι Πλατερς. 22.30 Καινοθργιοι χορο'ι καί τραγούδια. ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΠΥΝΟΜΙΚΟΓ^ ΑΝΑΓΝΩΣΓνΐΑ Τοκαταραμ^οδιαμάνΐι ΤΟΤαΓΓΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Μ. ΕΜΠΕΡΧαρτ 13ΟΝ Σηκώθηκσ <*ναρριγωντας. ς· δυνατόν νά καταπτιω το άδωο α σ*αλώς ττοτό μόν. Η αποτομι κΗησί μόν σνγκέντρωσε έττανω τα ξαφνιασμένα τονς βλέμ- νά την μον __ Πηγαίνω σπιτι^ ριμένω, είχα την πω. , , "\_. ω* Σηκώθηκαν και οί αΛΛθΐ. ""» την άκρη τού μβτιού ιΤοα π«ς κανείς τονς δέν δγγιξε τ ό κο κταίηλ τον. Τέσσαρα μικρά γε- μάτα ποτήρια έμε ναν στο τρα- τ,ίζ, Μ ά παγερή άνατρ χιλ» κατρακύλησε στήν πλατή μόν. Χωρίσαμε στήν Εξοδο. "Ο Βά/ ντέρ Χοφ παρεκάλεσε να τον εί- δοττο ήαονμ. μολ ς είχαμε τιπο- τα νεώτερο, πήρε ίνα ταξι κ ι £· φνγε Ό Τσάρλ εΐπε πως βα πη¬ γά νέ λίγο με τα πόδ α και Βα μάς σνναντούσε άργοτε,ρα. Μιι- ναμ> ϊτοι η Έρμιόνη, ό Χενρν
  κι" εγώ. Ή διαδρομή ώς τα στπ-
  τ, ήταν από τις πό σιωττΓ,λές
  ττον έκανα ποτέ, λέξι δέν άνταλ-
  λάξαμ-ε.
  *
  Κατέ6ι>κα στό ττάτωμά μοί» και
  έκεϊνοι σννέχισαν μέ τό άζανσερ.
  Ό Μπλάντ μόν ανοιξε καθως ·.·
  6γαζα τα κλε'διά μόν. Και σέ
  μιά καρέκλα στό χώλ, άβολα και
  στενόχωρα, κσθόταν ε'νος μικράς
  μανρος όνθρωττος, μέ μελαψό
  νά
  ■ρόσιοπο, μανρα μαλλιά
  μικρά νενρικό χαμόγελο Ι
  λη κι' Ινα εΐδος βονβής
  πεινής Ικίσίας στά
  «ι.
  0
  19 Ή Συναυλία τής Κυριβκής.
  20.45 Παλιοι χοροι για πιάνο. 21.
  15 Σερενάτες. 21.45 "Η ώρα της
  έλληνικής μουσικής. 22.30 Ή
  ίραδυύί τής δττερας.
  Λν ι§
  Γ7 κΊϋΐιιαδία
  ΜΟΝΟΙΑΣΜΕΝΑ
  ΑΝΔΡΟΓΥΝΑ
  20 λ«—ά άσογκράτητα
  γίλιβ.
  ΚΑΙ
  Ινα ποικίλο ενδιαφέρον
  πρόγρσμμα μέ Ινα θανμά-
  σιο μίκυ τον
  ΝΤΙΣΝΕ Υ
  Έλάτί στήν
  ΕΥΧΑΡΙΕΤΗ-ΥΓΙΕΙΝΗ
  αΤβονσα τού Σινεάκ
  το»
  ττέλλο τον, ίνα
  μέ κορδέλλα άπό
  τριγύρω τον.
  Ό Μπτλάντ ϊκαν» τ]ς
  σεις:
  — ΕΤ« ό σενόρ Ζονάν
  κνρία. Ό^ πρώην ίδιοκτή-
  διαμαντιού των Σάμποτ
  "Οταν, κάτι πον πολύ «α.
  χει βασανίσει το μναλό, 6οί
  V"
  φν.κά τή λνσι τον, άπορονυ, ^°'
  δέν τό ι'χαμε σκιψτή
  Τό θεώρησα έ'τσι πολμ
  Βεβαία, ο άνθρωπος ττού [ίΓ
  ττέναντί μόν, δέν μπορούσι
  καιιείς άλλος έκτος άιπό τόν
  τιοαμτρικάνο άγρότη πο^
  άνοκαλνψιι στά κτήμα Το«
  πολντιμο λίθο.
  Ό Μηλάντ πρόσΒεσι
  ματικά:
  — Τα ειπαμί λιγάχι μ{ .
  σενόρ. Πρώην Ιδιοκτήτης τού &
  μαντιοθ, τό πούλησι αιό»
  Σάμποτ καί, λίγο άργότιρο .."·
  άκθ-λούβησ-- στήν Νέα 'Υόρκη' Ι
  πως καθν^τερομένα ι!χ£ ττλη(
  ρηθή πώς διαπραγματενθηκΕ
  «ά ί'να διαμάντι πού άξιζτ .
  κληρη περιονσία. Σκοττός τΟυ
  ταν νά πίίση τονς Σάμττοτ
  τον δώσονν κάτι περισοοτερο
  Γνρ.σα και κντταξα τόν
  τιάκο. Μέ τό ίνα χέρι «(._,
  τα καττέλλο τον, μέ τό αλλόν
  στόφα τού κσθίσματος κα|
  μάλλον ένοχο Οφος ϊ!χ, η>
  λωμένο τό δλέμμσ τον οτό
  το>μα. ""'
  — Δέν ήταν στό κτίρι<3 ,., Πέμπιης Λεωφόρον την ωρ^ » έγ νΐ τα μοιραϊο, πρόσβΐσι ο Μττλάντ. Είνε, θά μποροΰσα πώ, κάπως πρωτόγονος, £να παι Λι τής φνσΐως. "Ετσι, έφήρμοο" την δική τον μέθοδο γιά νά ιτ£|. ση τόν κ. Σάμιποτ ή την κ. Έυ. μ ονη νά τού δώσονν π·;ριοΟίτ ρα χρόματα. Κάβε τόσο ξρπ£τα' γότβτν μπροστά τονς έλπίζοντο. πώς μέ την σιωττηλή τον - σία θά τονς προκαλονσε Άπά άγγλικά δίν σκαμπάζέ' ηι. ξι. Μόνο Ισπανικά μιλά. Δέν μοΰ δόθηκϊ καιρος νά Το, ρωτήσω πώς οώτός εΐχε μάβκ ,α Ισττανικά. Μοναδική μόν οκίψ * ήταν νά ίίδοατοιήσω τόν Χένρ3 Σάμποτ γιά την έξωτική ηορο^ σία τοϋ τέως ιδιοκτήτη τού 6ια. μαντιον. "Ετσι κι' Εκανα. Σέ μαρίκα λεπτά ιίσέβαλι Οτο διαμέρισμα ε'νας άναστατωμίνο; Χίνρν. Το πράο καί μειλίχιο ύ. φός τού ιΤΧ€ δώσει θέσι σέ μο ώργισμένη έκφρασι, πού 6μολο>υ
  μ' ίκανε ν' άπορή^ω. Πίριέλο^^
  τόν βόλιο τόν σενόρ Νοννέζ μι
  έ'να σωρό έτΐίθετα καϊ άιτο τιγ
  Φωνές τρόμαξ,: ό βνστνχής ,Ο|
  κατέφυγε πλάί στόν Μπλάντ 4.
  ναζητώντας κον-τά τον προστο-
  σία. Πάνω στήν ώρα τής μιγ^.
  λης φασαρίας κατέφταοε και 6
  Τσάρλ, ρώτησε τί σνμδαίνει κοι
  ό Χένρν τού ιξήγησε μέ θνμωμίνα
  μ.σόλογα.
  βιλίζονταν οί λέξεις φόνος, 6ΐ).
  λητήρ,ο καί διαμάντι, Πθ'ός 4.
  λήθεια τό είχε άπτοκαλέσει κστα·
  ραμένο διαμάντι, ©νμήθηκο κι'ί·
  γειρα κατά την μ«ριά τού Χένρυ,
  — Τό διαμάντι, ρώτησο, γιο.
  τί ή Έρμιόνη τό είχε πή κοτ0.
  ραμένο;
  Τό χέρι τον μέ τα λεπτά μα·
  κρνά δάχτνλα σηκώθηκί σέ μ.α
  κονρασμένη κίνησ, καί ξανάττιοΕ
  σάν άττοθαρρημίνο.
  — Ξέρω, ψιθυρ σε. Οϋτι «ο.
  ταραμένο είνε, όντε γρονσούζικο.
  Η Έρμιόνη τα έπινόησε δλα οκ·
  τα.
  Άττόρησα.
  στής τ'ις Ερμιόνης, εΤιττε ο^μί-
  γιο-μένας. Δέν μόν λές Χένρν, κο-
  σα τού πλήρωσίς γιά το οΊα-
  μάντ ι ;
  Νέα ϊκρηξις τον Χένρν, ποθ ό·
  ποκρίθηκε δτι «αντό Λταν δικος
  τον λογαρισσμός».
  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ: Ή σννέχιι»
  'ΔηαραΙτητο το τορόκι
  ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ
  ά.«ι6«ιρο^ρα
  Μ6ΓΑΘΗΡΙΑ
  Μ0ΝΑ4ΙΚ0 ΙΥΜΠΑΗ·ΟΜΑ
  ΧΤΟ ΤΡαΠΙΧΙ (Αί
  ΓΕΗ. ΑΝΤ/ΠΟΐ : ΓΕΑ Ν Α θε*
  ΙΟΦΟΚΛΕΟΥΣ &Ύ.ΓΗΛ5β.2θβ-ΑΘΗΝΑΙ
  4.1 Α ΜΑ
  ΒΙΧ
  ΑΝΤΖΕΛΑ
  Ιΐβ
  Άηό πή!·, τι«ρ
  | «πιτυκιών 'Β
  ν<, τώ» μ«Μ>ιιη>Ι
  4 βεΜ κρου7,,|
  ΑΤΤΙΚΟΝ
  4ΛΛΗΗΙΑΑ
  ΘΑ ΜΑΘ6Τ6 ΠΟΑΛΑ
  ρε ί «φετεινί
  ΝΑνΤΙΚΗ €ΠΟΠΟΙΪΑ
  "Ίονι Φ£ρν«ι άνημίτΜ—0
  »ν>Δν/Ο ΓΙΓΑΝΤ61
  ...ίίτβ» τό 6πίτι βύχό άνοί<(ΐ ΤΑ ΚΑίΚΤΑ.του ΠΑΡΑΘΥΜ ΤΑ Μν/ΙΤΙΚΑΤΟΥ τού ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΛ ΜΠΑΡΤ ΙΑΝΚΑΙΓΕΡ] ΟΠΟΙΟΣ ΚΙΑΝ €1<ββ ΘΑ ΒΡΗΤ6 τον €Αυτο ίΑί ΟΛΟΖαΝΤΑΝΟ Ι 1'ΑΜΤΟ ΤΡ βΡΓθί ν'ϊ '/ _Β|ΙΗεεεεε~—ι— ■π—Ι*»Ι3^^εείεε1εεί!ίε-__ ΟΔΟΙ " ΚΜΙ ΑΡ.1Ο , . ΣινεμαϊκοπΙ Αν«.ι»ρο άπό τ<ίν Ι • ΟΜΟΡφΐΑ ΤΗ* ΚΟΑΑΐβνΚηΙ ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠι-Ρ ΚΤΙΑΗΑΒΑΚΙ..Τ-, ΠΤίΜΑΠΝΙι ΙρΚΐν.^ 3Ν06ΜΒΡΙ« ΜΑΡΛΟΝ ΜΠΡΑΝΤΟ ΝΤΗΝ Μ ΑΡΤ ΙΝ ΠΙΝΗ™
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
  ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ. - ΠΡΟ.
  ΤΗΓ ©ΕΕΕΑΑΟΝΙΚΗΕ.-ΤΟ ΑΝΟ1ΓΜΑ
  ΟΙ ΧΟΡΙΚΟΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ .. ΗΜΕΡΟΑΟΠΟ!
  ΕΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ.ΠΟΛ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΚΟΥ
  Ενός από τους πιο λ—ρευ- ι τη τού Άγίου Δημπτρίου άπο-
  ^ενονς άπό το λαο μας "Αγι- | τέλει σταβμό σημαντικό στϊς
  ούς £Ϊνε ό Αγιος Δημήτριος ό έργασίες τους καΐ την δλη ζωή
  «Μυροβλητης». που τη μνημη τους. Άττό την ημερα αυτή άρ¬
  τον τέλει σηιαεοα Λ Εκκλησια χίζει γιά τόν Έλληνα άγοό™
  Καί τό όνομά τού είνε ά-
  ϊτό τα συνηθέστε,ρα άνδοικά ό-
  νόματα στόν τόπο μας. ένώ δέν
  λείτοιν καΐ οί Δήμητοες καΐ οί
  ΔημΐϊτΡ°ΰλες. Καΐ ο! όοθόδοζοι
  ναοί. ττού τιμώνται μέ τό με-
  γάλο δνομα τού Άγιον ποΰ
  πανηγυοίζει σήμερα άφθονούν
  οτην 'Ελλάδα, τόσο ποϋ σπάνια
  Θά βρεθή χωοιό χωρΐς μιά έκ-
  κλησίσ πού νά είνε άφιερωμέ-
  ντ) στη μνήμη τού. "Ετσι οί καμ
  πάνες άπό χθ»ς_τό &ράδυ ση-
  μσίνουν πανΐοΰ χαρμόσυνα.
  Καΐ οί κώδων οκρουσίες δυνά-
  μωσαν σήμερα τό πρωΐ ιιέ τίς
  ττονηνυοικές λειτουογίες ποΰ
  τελουνται σ' δλες τίς ίκκλησίες
  καΐ τίς άοτοκλο—ίες.
  Τα σπίτκϊ πού έχουν γιοοτη
  στολίσττνχαν μέ τα γιορτινά
  τους Κσΐ δσοι γιορτάίοι/ν φό-
  ρεσαν κι" αύτοι τα καλά τους
  φορέματα. -τράβηξαν ποωΐ—
  ιτρωΐ γιά την έκχλησία καΐ £-
  πειτα άρχισαν νά δεχωνται τίς
  ιΰχές φιλων. γνωστών καΐ συγ-
  γΐνών:
  — Χρόνια πολλά Δημήτρη!
  — Νά χαίρεσαι τη γιορτή
  σου Τακη!
  —' Καΐ τού χοόνου Μίμη!
  Καΐ στΐς κοπίλλες ποΰ γιορ-
  τάζουν:
  — Χρόνια πολλά καΐ τοΰ
  χρόνου σάν κα! σήμερα διπλή
  Δήμητρα.
  Όμως γιοοτάίοντες καΐ γιο&
  τάζουσες ίχουν ετοίμη την ά-
  ττάντπσι:
  — Δέν τα λέν< άπό μακουά! Σάς πεοΐιμένουμ* άπό τό σττίτι. Νά κοπιάσετε Κοΐ Θά κοπιάσουν οί πεοισ- „ - . _ . _. Ελληνα άγρόαη Π χειμίρινή περίοδος. Τελειώ- νρι/ν αί συμβάσει ς τού καλο- Ό Καβαλλάρης ' Αγιος καιριοϋ καί οννα—τονται νέες γιά τόν χειμώνο. Δέν είνε 6έ6αι<χ τόσο ττρώΐ- μος στόν τότΓο μας ό χειμώ¬ νος. ΜίσολοΛεΐ τό μικρό κα- λοκαιράκι τού Άγίου Δτ>μητρί-
  ου ιιέ τα ώ&σΐα τού χρυσάν-
  θεμα Τα χιόνια κσΐ Όϊ πά-
  γοι εΤνε άκόμα μακρυά! "Ο-
  μως δλα άπό σήμ'ΕΡ'α προμη-
  νύουν την ττροσέγγισι τού χει-
  στήσεως) στό κεφάλι γύριζαν
  μετά -τό ήλιοβασίλεμα σ' δλα
  τα σττίτια τού χωρίου:
  — "Ε! Κβρά! Κοολή χρονιά,
  καλό μττερεκέτι κβι πολύχρο-
  νη, ήτοη» ή εθχή τους.
  Καΐ ή νοικοκυρά τούς
  οωρούσε σιτάοι κσι κρασί.
  'Αλλσ £γ ι νέ καΐ ήμ^ερολόγιο
  σκόμσ άττό τούς χωριικούς μας
  ό "Αγιος ττού γιορτάζει σήμε-
  ρα. Σέ δάο έττοχές διαιρούν
  τό χρόνιο κυρίως οί κτηνοτοό-
  Φοι ιιας. Ή ττρώ—ι άρχίζει μέ
  τη·ν γιο-ρτή τού Άγίου Γ«»ρ-
  γίου στΐς23 Άττοιλίου κσΐ ή
  δευτερη μέ την γιορτή τοΰ δλ-
  λ βλλά εΑί '
  ρη μ την
  λου καβαλλάρη
  ί Δί
  οΰ
  , τού 'Α-
  ξέ
  βαλλάρη Αγίου, τού Α-
  γίου Δημητρίου, πού ξαναψέρ-
  νοιν τσ κοττάδια τους στίς ττε-
  δινές ένκοτσ ά ό
  νν σ οάδια τους
  δινές ένκοΓτσστσσ«ις
  χεΐιμσδιό.
  ς
  γιά τό
  ΕΤτταιμε ίηι ό ττολυσύνθΓτος
  Αγιος —ου πανηγΐΛρίζει σήυε-
  ρσ είνε άττό τούς περισσότερο
  λοττρει«5μενους στόν τόττο μας.
  Πολλές^ οίκογένειες τόν θεο>
  ρουν σάν ττροσττϊτη τού σττιτι-
  κοθ τους. Κσί είνε χαρακττνρι-
  στικο το μοιρολόγι μιόός μόν-
  νας άπό τή ΑΑάνη, ποθ εΤχε
  ττνιγή τό πσιδί της έξω άττό
  τα Κΰθηρβ στά 1904. Λε«ι
  στόν Άπ Δημήτρη της:
  'Λγιε Δη,ιιήτρη «ίίν— μου
  6ε σί δοξολοήσαμε;
  δί σέ δοξθΌαμε «οτί;
  6έ σβθ μερ" 4 Δη·μήιτρης μου
  τρίβ αοημοχάντηλα
  χρυοθνε ΐΓθλΐίέλαιο
  χσΐ μανουάλια τέσσερα;
  Γιβ Βέν έίοήθησες καΐ σύ
  μίσ' στοθ Τοιρίγου τό νησί
  θνχ' αοτραψε καΐ ίρ6ντηζ€
  κι' όχπραπΐΧίχι Ε—σε
  κι' ιίναθΕούθη ή θώλ*—σα;
  Γιόμισ' ή θάλοαΐσα τκχνιά
  κι' άπό κορμιά ή ακρογιαλιά
  έθάφτη κι' ό Δημήτρης μου
  μέσ στ' όφρισμίνα χυματβ'
  Ή θεσσαλονίκη εχει διπλή έορτή σημερα. Πβνηγυρίζει τόν ττολιοϋχο τηι^ "Αγιο Λημήτριο
  καΐ μαζϊ την έττέτειο της ά—ελευβΕρώσεώς της . Ανωτέρω ό Πιρικαλλής νσος τρϋ Αγ. Δημή¬
  τρ ίου ο·ττ>ν Μσκιδονική ττρω-τεύουβα ·ηοΰ συγκ εντρώνει Α—ό χβεζ τί —ληθή των ττι<—ών. μωνος. Και οί χωρικοί μας ζή- Ι «Μυροβλήτης» εΤν* ό Άγιος σότεροι θά 0ττο6ληθοΰν αάλι- στα σέ διττλό κόττο: Ό ενας εΤνε π σττλή επίσκεψις καΐ ό άλλος τό άγριο Φαγοττότι ποΰ θά επακολουθήση _ στά ττεοισ- σότερα σττίτισ των έορταίόν- των τό 6οά&υ. "Εχουν γίνει ά¬ πό χθές δλες οί άπαοαίττττες ττρομόθειες. Κοΐ άττό πολΰ ττρωΐ σήμιρσ δλα τα θηλυκά ιιέλη τής οικογενείας ποΰ ίχει τόν Δημιττρη της, τόν Τάκη της Λ τόν Μίμη. έχουν άοχίσει νά έ- τπδίδωνται σττν παρασκενη δωα σν ρη των μείέδων Την ννχτσ θά γί¬ νη τό Εεφάντωματ θά άνάψη τό γλέντι. Θά άονίση τό τοαγού- δι, τα ποτόοια Θά ύφωθοΰν ιί»η- λΑ τΓολλές φορές καΐ οί έοοτά- ζοντες θά άρχίσουν νά εΐσττρστ- τοκν ΐύχές ιιέ τό σωοό. ιιετά τό άτταοαίτητο τσούγκρισμα: — Χρόνια πολλά Δηιιητρά- μι. Νά σέ χαιρομαστε! _ — Καΐ τού χρόνου Τάκη. δ,τι έηπθυιιεΐς! — 'Εβίβα Μίιιη, νά είσαι κσλά καϊ πάντα τέτοια! Καϊ τό ξεφάντωμα αί τό νινναϊο Φαγοττότι καϊ τό τσι- μ-ποιρσι θα παραταθή 6ο*: άογά ά τα ιιεσαννχτσ. . . ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ... Όμως ύπάρχει ιιία άντίθε- σκ; ο" δλη αύτη την Ιστορία τού εεφαντώματος καΐ τής κρα- σοκβττςτνύξεως ίνα σχτ>μσ όεΰ-
  μωοο θά λέγαμε, κάπως μετα-
  ♦οοικά Σήιιερα εΤν€ ή ηαέρα
  ■"■ου άνοίγονται καΐ δοκιιιάίον-
  τοι τα καινούργια κρασιά:
  —Δέν άνοίγεις μπάρμπα Φώ
  τη κσνένα γιοματαθι νά δοκι-
  — θά κάνετί ΰττομονη ώς
  τ* Άη Δηατττρη!
  «Μά Ελα πού ό "Αη Δημήτρης
  είνε ό μεγαλύτερος έχβρός τής
  ταβέονας! Πολύ λίγοι Θά πα¬
  ν» αττόφε στά κροοσοττουιλιά.
  ΟΙ πιό -ολλοΐ Θά την πεοά-
  σουνί — ά οττίτια ττοΰ γιορτά-
  ζουν. Κοΐ είνε τόσο ττολλοΐ αύ¬
  τοι ττοΰ δημιουργοϋν ττρόβλη-
  νασ' δλους έμας τούς δλλους
  "ού δέν γιορτάζοΐ'με σήμερα.
  — Ποθ Θά ττάμε άπόψε;
  —■ Λιμ νά τρα6ήξθί>με γιά
  ΤΟυ Μίιμη. "Ε.χοι>ν κόνει καλό
  κουμάντο καΐ Θά περάσουαε
  καλά.
  ~- Ναί άλλά βά μά« τταρα-
  ΙΊΥηση ό Δημήτρης.
  ^01 ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΝ
  ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ
  Πολιισύνθετος "Αγιος. μεγά-
  ΛΠ του ή χάρΐι ο 'Αη Δημη-
  ^("ΐζ, ττού ττανπγυρίζει σήμε,ρα.
  Λ<*ιστά άπό την Θρησκί-τ'κη 1"«Ρτή, ιΤν« μέσα καΐ οττη γε- "βΥΐιή καΐ στήν έθνικη. ΟΙ ά- Υοοτις μΟζ τον £χουνε Λμερο- ^ «ΐΐ μέ την κατάληΨι τής λονίκης άνήμε,ρα στη τού τό δνομά Τού συν- ΐε καΐ μέ τό έθνικό σώτό ν£Υονιός. 'Ετσι ή ©εσσοολονί- *" Ιχ€ΐ διττλό ττανηγύρι σήμε- "«· Γιορτάζει τόν "Αγιο, ττου ι'»ε ό ττολιοϋχος κσΐ ττροστά- ^ της, υά γιοοτά£ει μσίΐ και ^ ίττέτειο τής άττελ€υβεοω- σίω? ττκ άπό τούς Τούρκους "^4 τόν ττόλίαο τού 1912, "οιι οννέττεσε νά γίνη κατά ^ έορτή τού Άγίου Δημή¬ τρ ιου. . Ή κ—βγογή τού "Αγΐοι; °*Η"»τοίου ήταν άττό τή θεσ- °™£«γί«η καΐ έκεί έ,μαρτύοησί ^«306 μ.Χ. επί σώτοκοάτο- ΡΡ^,Γολιριου. Ή έκχλησία τού ^Υιοκ, μεγαλοπρεττης βαοιλι- τ°ϋ Ε' αιώνος, δπου μίσα •■ε-οάτ λάρνακα φυλάσσεται ° ο-ετττό τού λείψσνο, ήταν, £"<■*; ίλεγαν, —ό κοινόν των ΛοκΓτ,ονύν ΙατοεΤον». . 'διαίττερα δμως γιά τούς κτη«1εςί μοί; γεωοΥβύς, και "ηνοτροφους καΐ χωρ ι στά ά- ~ την ύπόθεσι τού άνοίγμα- τος των, «τ* κρασιών, ιΊ έορ- τοθν μέ πράξίΐς συιμβολικές καί μέ εύχές νά έξασΦοΒλίσοι/ν την καλή χρονιά. Η <ΤΖΑΜΑΛΑ» Τέτοιες ττράξεις «Τνβ με- ταμφιέσεις και μιμικές_ πα· ραστάσεις ττού τίς συντνθιζαν ττρίν λίγα χρόνια στΐς γβωργι- κές ττβριοχές τής ©ράκτκ κυ¬ ρίως. Μερικο! χωρ ι κοΐ κοττα- σκεύαζαν μέ ξύλσ ένβ σκελ€- τό κοομήλαί καΐ τόν έτύλιγαν μέ ττανιά καΐ προβιές. Είνε ή ί <Καμι>λα» ττού
  ©ά Τζώ
  ρφημΐ μ>
  έλεγον στη ©ράικη «Τζαιμώλαι.
  'Αλλοι χωρικοΐ μέ τταράίενα
  ροθχα καΐ μέ στεφάνια άπό
  κλη.ματαριά, €ονμδολο 6λα-
  Δηιμητριος. 'Αφηγοϋντσι δμως
  γιά ένα ττοπτά ένα πολύ γ/α-
  ριτωμένο άνέκδοτο. Στήν άττό-
  λυσι της Λειτουργίας καϊ λίγο
  ττρίν άπό τό «ΔΓ εύνών» ό
  λειτουργούς μνη,μονεύει πολλούς
  Άγίους μέ τή σειρά. 'Ηρθε
  καΐ ή σειρά τού Άγίου Δημη-
  τρΓοιι κι' ό τπο—άς, ττού εΤχ€
  πο_λύ λίγη σχέσι μέ τό σχο¬
  λειό τό άνέφερε ετσι: Δημη-
  τρίου μέ... τό διολί τού (!)
  άντΐ μΐίροδλήτου...
  Άλλ' δς κλείσουιμε τό ση-
  μείωμά μας μέ τίς πιό Θερμές
  εύχές σ' δσους καΐ σ' δσες
  γιορτάζουν σήμερα!
  ΠΟΛ. ΠΑΠΑ-Ι-ΩΑΝΝΟΥ
  30 ηΡδΤβΤΠΝΙΣΤΠΙ ΤΟΥ 8ΕΑΤΡ0Υ ΠΡΟΖΙΙΣ ΣΑΣ ΠΠΡΟΥΣϋΙΖΟΥΝ:
  Κ λ Ι Α Ι—11-*.—■ -— ϋ^-------------------■—«-■— —.....ι—ι ιιιι«'"^χ^Ηπ·»»^3Μη»ιαιιικν»^\^>·Η8ϊ»Ί»\ίΙίΙΜΙ>ι.ι<ι)ίίί^ (νΜΊΤΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΔ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ. ΑΑΙΚΗ ΒΟΥΠΟΥΚΑΑΚΗ. ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΕΩΣ Τ«ΡΑ (Σύντομος περίληψις των προηγούμενον) νεες γυναικειας περιμένουν τόν ΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ πρω- ϊνό στό άεροδρόμιο τού Ελληνικοϋ. Ή κυρία Εΰτέρπη Μαυρουλή, ή κορη της Ήρώ Μαρτέλη καί ή εγγονη της Λίζα — τρείς γε- ■"........-----;— καλλονής — άνεψιό τής γριας κυριας, Μίλτο, πού πρό- κειται νά φταση άπό την Βρα- ζιλία μέ την γυναΐκα τού Ροζί¬ τα. 'Η Λίζα σκέπτεται περιμέ¬ νοντας την ιστορία της με τόν Μιλτο Μαυρουλή, μιά Ιστορία πού άρχισε άπό χρόνια. . . τΗταν ε'νας γοητευτικός τύ- πος ούτος ό νεος «Θεΐος Μίλ¬ τος». Ή Λίζα τόν λάτρευε. Στην Κατοχή, δμως, ό χαρού- ιιενος αϋτός ανθρωπος αλλαξε. Εγινε σοβαράς, εΐχε ϋποπτες συναντήσεις, έξαφανιζόταν και έμφανιζόταν σε ώρες πού δέν τον περίμεναν. Τί ήταν έπιτέ- λους ό «Θιϊος Μίλτος»; Πα- τριωτης, πού δούλευε γιά την άντίστασι η —"'-------- κατακτητων; πράκτορας των Ετσι η άλλοιώς ή Λίζα τόν λάτρευε. "Ενα καφτερό άπομεσήμερο τού Αύγούστου ή Λίζα βρέθηκε στό δωμάτιο τού Μιλτου. Φο- ροθσε μόνο τό νυχτικό της μέ μιά φιλή ρόμπα. Τό λεπτό σώ- μ,α της εΤχε άρχίσει νά άποκτά τις γραμμές τής γυναίκας. Ό Μίλτος την κύτταξε όπως δέν την εΤχε κιτττάξει ποτέ ώς τό- τε. «ΕΤσαι πολυ δμορφη», τής εΤπι άπότοιια και την αρτταςε νά τή^ φιληση. Ή Λίζα £φυγε άττό τό δωμάτιό τού άνοχττα- τωμένη. * Μιά νύχτα ό Μίλτος πηρΐ ε¬ να τηλεφώνημα πού τόν τάρσξε. Εφι/γε άμέσως. "Υστερα άττό τα μεσάνυχτα γύρισε στό σπι τι άνσμαλλιασμένος, μέ βρώμι κα ροκχα καΐ ματωμένο προ- σωπο. Μόλις ή Λίζα τόν άντί- κρυσε αφησε μιά σπαραχτική φωνή κα! λιποθύμησε. Πέρασαν ττολλές έβδομάδες γιά νά σι>-
  νέλθη όπό τον κλονισμό. Ποτέ
  δέν εμαθε τί ΙΕγινΐ έκείνη την
  έφΐαλτικη νύχτα. Τό μόνο ποΰ
  τής είπαν ή"ταν ότι ο Μίλτος
  έ'φυγε.
  "Ετσι Εφθασε ή Άπελευθέ-
  ρωσις κι' ένα τηλεγράφηματοθ
  Μίλτον άπό την Βραζιλια. 'Αρ-
  γότερα, τό 47, τΐρβε τό πρώτο
  γράμμα τού. Μίσ άλληλογρα-
  φια άρχισε άνάμεσα σ' αυτόν
  καΐ την Λίζα, πού τόν άγάττη-
  σι.
  Τόν Μάρτη τοΰ 50 ηρθε ίνα
  τηλεγράφημα τού Μίλτου μέ τό
  όποΐο άνήγγελλε^ τούς γαμους
  τού μέ την Ροζίτα ΠερέΘ. 'Η
  οίκογένεια πανηγύρισε, _ άλλά
  γιά την Λίζα ή είδησις υπήρξε
  μία καταστροφή. Κλείστηκε ά-
  ττελπισμένη στό δωμάτιό της.
  Άργότερα γιά νά μη λυπηση
  τούς δικούς της, δέχτηκε νά
  πάη στήν δΐξίωσι των Λαμπί·
  δ
  'Εκεΐ ϊνας γέρο—φίλος, ό
  Σκόπας τής γνώρισε τόν Μι-
  χάλη Άρμπαζογλου. Αΰτός άπό
  τό ιδιο βράδυ άρχίζει να την
  πολιορκή. Τό αλλο πρωΐ ή Λί¬
  ζα δέχεται μιά άνθοδέσμη τού.
  Ή πολιορκία ετσι συνεχίστηκε
  κάμποσο καιρό. Ό Άρμπαζο¬
  γλου ήταν έρωτευμένος μαζί
  της καί ή οίκογένεια εδλεπε μέ
  συμπάθεια ούτον τόν ερωτα. Η
  ϊδισ ή γιαγιά τοΰεΐπε πώς ϊ·
  πρεπε νά την κερδίση. Κι' αύ-
  το προσποθησε νά κάνη ό Άρ-
  μπάζογλου σέ μιά έκδρομή μέ
  κόττερο στόν Σαρωνικό.
  Γυρίζοντας άπό αυτή την έκ¬
  δρομή Α Λίζα βρήκε στό σπίτι
  ενα γράμμα μέ δύο φωτογρα-
  φίες. Ό Μίλτος έστελνι την
  φΗτογραφία τής Ροζίτας, λέ-
  γοντας πώς^τό γαμήλιο ταξίδι
  τού βά τό εκοναν στήν Έλλά-
  δο. Ή Λίζα δέν εΐπε τίποτο.
  ^
  ΑΜΛΗ
  .... άξίζει
  να ζή κανείς
  γιά ν' άπολαμ-
  βάνη τα περίφημα
  οιγαρέττα
  άλλά_ δταν κλείστηκε στό δω-
  ματιο της, άποφάσισε νά αυ¬
  τοκτονήση. Πρΐν άπό αύτό δμως
  Θα-γνωριζε τόν ερωτα άπό τόν
  πρωτο άντρα πού Θά συναντοΰ-
  σε. Τό πρωί πήρε τό μπάνιο
  της και με την άπελπισμένη ά-
  ποφασι της ξεκίνησε γιά τα
  ν,Μράφια. ΕΙχε έπισημάνει έκεί
  ενα δεκαοχτάχρονο άγόρι πού
  δουλευε στα κτήματα. Τοΰ δό-
  Θΐικε μ/ ένα άπελπισμένο πάθος
  σαν να τιμωροϋσε μ αυτόν τόν
  τιρόπο τόν έαυτό της
  Ο Κοσμας Παπαγεωργίου κο-
  τεδικαστηκε σέ δεκάξη χρόνον
  δεσμα. 'Ι-Ι 'Ελβίρα Στομπίν-
  σκιι, ή Μάργκαρετ, γυναΐκα τοθ
  Βεργωτή, άλλά άμέτοχη τής
  προδοσιας τού, πήγε στήν γριά
  κ._ Βεργωτή, φανέρωσε την ταυ-
  τοτητα της καΐ μπόρεσε νά ζή.
  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΧ. ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΧ. ΑαΜΠΡΟΙ Κ&ΝΧΤΑΝΤΛΡΑΖ.
  ΟΑΝΟΕ ΚΠΤΧΟΠΟΥΑΟΙ. ΒΑΣΙΛΗΙ ΑθΓθβΕΤΙΔΗΙ^. ΑΑΕΙΗΖ ■!■
  —Τ,ΤΑΖ ΜΟΠΟΥΡΗΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΕ ΜΥΡΑΤ, ΝΙΚΟΧ ΠΑ-
  ν.»».»Λ'?ΣΤ0Ξ ΤΙ*Γ*"«*Ι· "ΙΒΗΙ «ΜΤΟΠΟΥΑΟΧ. ΝΙ-
  ΧΑΤΖΙΙΚΟΓ. ΑΗΜΗΤΡΗΐ; Χ0ΡΝ-ΙΝΤε»πε-<Ο ΤΉΣ εΤΤετεΑΜΓ ό Κοσιιας Παπαγεωργίου τής ειχε πή «σ άγαπώ» τής εΐχε κανει έντιπΓωσ, Άργότερα ής χ ει έντιπΓωσ,. Άργότερα, στην δικη τού, τό βλέμμα τού, όπως εστρεφε ίκετευτικό επάνω της. την άναστάτωσε. Τόν συμ. πονοι^ε; Ήταν κάτι περισσό- τερο άπο ό ύό ύ τερο άπο ί η ΕΤχε φύγει στΐς τίσσαρες τό άπόγεκμα άφοΰ τή Φίλησε τρυ- Φερά στά( μάτια περιμένοντας μάταια μιά της λέξι ένα ναυό- γελο. Τόν ίνοιωσε νά κοντοστέκε- ται δίπλα της περιμένοντας έ¬ να δικό της χάδι. ©υμάται δτι πρου ιιάθησε νά τοΰ άντ αποδώ¬ ση την τουφερότητά τού άλλά ΣΗΜΕΡΑ Γ Ρ Α Φ ΕΙ : Ή Αλίκα Κατσέλη της έκεϊ πού ύττήρχε άκόμβ λί¬ γο φώς τδνοιωθε. τδβλεπε πώς τόν σκότονε μέ τή σιιοπτη ττκ μερά μέ τή μερά. Καΐ την πήοε τη μεγάλη 4- ττόφασι Θά τού μιλοθσε σήμερα τό οράδυ! Θά τόν εσωνε καΐ κεί- νον κα! τόν έαυτό της. άπο τόν τρομίοό έφιάλτη πού δπ- λητηρίαζε τίς σχέσεις τους. τή ζωπ τους Δέν εΤχε πιά δικα(- ωμα νά σιωπά. 'Ηταν ό μόνος πού μποοου- σε νά την βοηθήση, νά την κα- ταλαβη. Ή άγάττη τού ίίταν τό¬ σο άπέοαντη.. πού ονγχωροΰ- σε. Τδνοιτοθε πώς σήμερα. σέ λί- — Λίζή, φιθύρισε, πρέτηι.. πρέπει νά μέ βοηβησης νά σέ σώσω. Άνοιξε την καρδιά α ου. Μίλτο. "Υστερα γύρισε στό γιά της. Κι' ό Μιχαλάκης 'Αρ- <α, αρίστα ΜΑΤΣΑΓΓΟ μ φρ Δρ. 9- άνευ ^Ιλτροΐ» Δρ·6·- Μικρά 3- σπίτι της κι' άηδιασμένη αδει- ασε ενα μπουκαλάκι μέ δηλη- τηριο. * Τρείς μέρες χαροπάλεψε καΐ μιά έβδομάδα εμεινε στην κλινική. Όλες αύτές τίς μέ¬ ρες ό Άρμπαζογλου τής εδει- ξί μιά τρυφερη άφοσίωσι πού την συγκίνησε. Άργότερα ό Μίλτος φτάνει μέ την γυναΐκα τού Ροζίτα, μισ γοητευτική Βραζιλιάνα. Ή Λί¬ ζα άνακαλύπτει πώς σήιιΐρα ι τή»; είνε άβιάφρρος, πώς*-βΑα Ι αύτά τα χρόνια «δέν άγαποΰσε^ παρά ενα δνειρο. Απροσδοκή¬ τως, δμως, ό Μίλτος Μαυρου¬ λής συλλαμβάνεται στό ξενοδο- χεΐο τής «Μ Βρεταννίας». Τόν κατηγοροΰν σάν προδότη. Μιά εφημερίδα δημοσιεύει την εϊδη- σι, ό'τι ό Μίλτος Μαυρουλής συ¬ νελήφθη κατηγορούμενος γιά τόν φόνο ενός Βεργωτή, ήρωος τής άντιστάσεως στήν Κατοχη. 'Η Λίζα μαθαίνει άπό τόν δι- ευθυντή τίϊς εφημερίδος δτι αώ- τήν_τήν εϊδησι την έ'δωσϊ ό Κο- σμός Παπαγεωργίου, ενός πε- ριεργος τύπος πού λιγες μέρες πρΐν τής εΤχε έξομολογηθή τόν ί'ρωτά τού. 'Η Λιζα πάει στό σπίτι τού νά τόν δή. 'Εκεΐνος τής μιλά πάλι γιά την άγάπη τού. Δέν Θά τής πή τιποτα άν δέν την δεχθή. Έν τώ μεταξύ. μπάζογλου; Παντρεύτηκΐ έπι- τέλους την Λίζα, ίκανοποιών- τας τό δνειρο τής ζωής τού. Επρεπε νά είνε εύτυχισμένος, άλλα δένήταν. Κάτι βασόνιζε την γυναΐκα τού, κάτι που δεν μπορούσε νά βρή τι ή"ταν. Κα! ήταν περίεργο αύτό πού συνέβαινε στήν καρδιά τή^ς Λί- ζας. Άπό την πρώτη φορα πού 31σν ΒΟΗΘΗΣΐΓΐτΙΕ ! ΑΑόλις εΤχε κτντπτσει 8 τό ρολόΐ κάτω στό μεγάλο γώλλ. Έναν έναν τούς μέτοησε τούς κτύπους τού ή Λίζα. Ξβττλωμέντ) στό φαρδύ νυφιά- τικο κρεδοπι της πεοίμενε τό γυρισμό τού Μιχαλόκη τά_ χέρια της δέν υπήκουσαν στήν προσταγη τοΰ λογισμοΰ της. Μεΐνσν χωρΐς δύναμι, χχο- ρΐς έκφρασι ξαπλωμένα δίπλα στό κουρασμένο σώμα της Τα χείλη^ δέν κουνήθηκαν τα βλέφα- ρα δέν τοεμόπαιξαν! Κι' έφυγε ό πληγωμένος άν¬ δρας, τταίρνοντας μαζί τού την πικρή άγάττη τού. Μέσα οτό βάθος τής ψιτχής γη ώρα. Θά κρΐνόταν ή τύγη της, πώς Θά γλύτωνε άπό τόν έοτυτό της ή Θά βούλιαίε νιά πάντο. Τό Θάνοηχ> δέν τόν φοβότβν.
  Κάττοιο αλλο βοάδυ πάει και-
  ρος τώρα.. τό εΤχε 6οη τό
  κουράγιο.
  Ήρεμα καΐ μελετημένα εΐχ€
  ΒΛΕΠΕ βη ΣΕΛΙΔΑ
  η χή
  στό κροττητηριο
  Ασφαλείας. . .
  μξ,
  τής Γενικής
  Ό Μίλτος Μαυρουλής, πού
  οί αστυνομικαι τόν άνεγνώρι-
  σαν^σάν τον «Ροδέρτο» τής κα-
  τοχής, σκέπτεται πώς πρέπει
  όττωσδήττοτε νά δραπετεύση γιά
  νά άποδείξη την άθωότητά τού.
  Πάνω σ' αύτές τις σκέψεις τόν
  έπισκέπτεται ή γυναίκα τού, ή
  Ροζίτα.
  Σ' 'ένα άπό τα κέντρα τής ό-
  δοΰ Πανεπιστημίου ό Κοσμάς
  Παπαγεωργίου συναντήθηκε με
  την Λίζα. Δέχτηκε νά τής δώση
  τίς πληροφορίες πού τοΰ ζη-
  τοθσε, άλλα δχι έδώ. Στό σπιτι
  τού. Τής εΐπε πώς Θά την περί-
  μενε έκεί καΐ ϊ'φυγε.
  Τό 'ίδιο άπ6·γίυια ο) έφημε¬
  ρ ίδες εγραφαν πώς ό Μίλτος
  Μαυρουλής εΐχε δραττετεύσει μέ
  την βοηθεία ενός πρώην άστυ-
  νομου Σκυλσκάκου, πράγμα
  πού ηταν καΐ άληθεια.Μεταμ-
  φιεσμένος ό Μίλτος πήγε στό
  σπίτι τού Κοσμά Παπαγεωργί¬
  ου. 'Εκεΐνος τόν κύτταξε τρομα-
  γμένος. «Έσϋ θά μοΰ πής ποΰ
  Θα βρώ τήν^ 'Ελβίρα Στομπίν-
  σκν», τοΰ λκι αγρια ό Μίλτος
  Μαυρουλής. Άλλά την ϊδια ώ-
  ρα ή πόρτα τού διαμερίσματος
  τοΰ Παπαγεωργίου χτυπά. Είνε
  ή Λίζα πού απεφάσισε νά ρθή
  στό σπίτι τού. Ό Μίλτος την
  κύτταξε εκπληκτος.
  Την ιδία στιγμή πού ή Λίζα
  έ'μπαινε στό διαμέρισιια τού
  Κοσμά, μιά κομψή γυναΐκα στο
  |ΐατοΰσε μέ τό αύτοκίνητό της
  ε'ξω άπό τό σπίτι, δπου ζοΰσε
  ή γριά κ. Βεργωτή μέ την μι·
  κρη έγγονούλα της 'Ελβίρα. Ή
  μίσσες Μάργκαρετ, πού δέν ή"-
  ταν δλλη άπό την 'Ελβίρα
  Στομπίνσκυ τής κατοχής, καί
  ό σωφέρ της. μπήκαν στό σπί¬
  τι. Ζήτησαν άπό την γριά κυ-
  ρία νά τούς πή πρϋ βρισκόταν
  ό γυιός της. 'Εκείνη τούς λέει
  πώς πέθανε, άλλά άναγκάστη-
  κε στό τέλος νά ομολογήση πώς
  ό Βεργωτής, ποΰ εθεωρείτο σάν
  ήρωας στήν κατοχή, ζούσε μέ
  άλλα δνομα στό έξωτερικό, ά¬
  πό τό όποΐο τής έ'στελνε κάθε
  μήνα γράμμβ καΐ χρήματα.
  Την ϋλλη μερά οί έφημερίδες
  δημοσίευαν πώς ό Βεργωτής, ό
  νεκράς ήρως τής κατοχής, ζοϋ-
  σε καΐ δεν ήταν πορά ενας
  προδότης.
  Έν τρ μεταξύ στό σττίτι
  τού Παπαγεωργίου ή Λίζα κυτ-
  τοΰσε τόν άνθρωπο μέ τα 6-
  σπρβ μαλλιά. Κάτι της Θΰμιζι
  τό πρόσωπο τού. Τόν Θεΐο Μίλ¬
  το.
  *
  Και είνε ό Θεΐος Μίλτος. Ό
  Μίλτος Μαυρουλής πού άρπά-
  ζει τόν Παπαγεωργίου άττό τόν
  λαιμά καΐ τόν άναγκάζει νά
  ομολογήση. 'Εκεΐνος ήταν ό
  προδότης καϊ ό Γιώργος Βερ-
  γωτής. Αύτοι οί δυό τόν είχον
  κατηγορήσιι.
  Όλα πάνε καλά δταν τ«λει-
  ώνουν καλά. Ή άθωότης τού
  Μίλτον Μαυρουλή άττοοειχβηκε.
  ΓυνθικεΤα, *Ανδρικά, Παιδικά, πού
  την ΣΦΡΑΓΙΛΑ τού καλοΰ γούότου τής
  έκλεκτης ποιότητος και ήλΐϊγμένης τιμής
  Μ -Οκτώβριον 1958 *ΚΡ0Πη.,.
  Ι
  ι
  1
  ι
  ι
  ι
  ΗΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΜΟΡΦίΙΠΚΟΣ ΚΟΙ ΨΥΧΟΓίΙΠΚΟΣ ΠΙΑΓίΙΝΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ ΚΛΙΝ-ΚΛΙΝΕΞ|
  ΜΕ ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΑβηθΝ ΕΝΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΙΑΤ 600
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΗ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
  ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ:
  ήβελημιίνον λάθος;
  ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ
  ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΜΕ ΤΟ ΗΘΕΛΗΜΕΝΟΝ ΑΑΘΟΣ
  Η ΕΐυΐΗΝΝΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
  ΚΒΤ» ΤΗΝ ΙΡΧΜΟΤΗΤ»
  Άρθρον τού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
  Καθηνητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών
  Ό Έλληνισμός τής Κύπρου διι-
  μορφώβη, ώς καΐ των άλλον ΐλληνι·
  κων περιφέρειαν, διά τής συμμίξεως
  των παλαιών κατοικίαν μιτσ των ά—ο
  βορρά κατΐλθόντΗν Ίνδοιυρωτταιων
  'Ελλήνων τού Άχοικοΰ κλάδον κοΐ έν
  συκχεία τού Δωρικοϋ Ή δι άρχαι-
  ότης τοΰ 'Ελληνιο-μοΟ τής Κύπρου 6ι·
  οπτιστοϋτβι λαμπρώς έκ τού γεγονό-
  τος Οτι ή μόνη 'άνακαλυφθΐΐσα μέχρι
  σήμερον δια την ελληνικήν γλώσσαν
  προ της χρησιμοποιήσεως τοΰ έλλη¬
  ν ι κου άλφαβήτου συλλαβική γράφη,
  ανεκαλύφθη είς την Κύπρον. Είνε δ*
  χαρακτηριστικον ότι κατά την κλασ-
  σικήν περίοδον διεπιστοΰτο ότι ή άρ-
  χαιοτέρα έλληνική διάλεκτος διισώ-
  <ετο σχεδόν τουτοσημος είς την Κύ¬ προν καί εις την όρεινήν 'Αρκαδίαν, προφανώς διότι είς τάς περιφερείας αι/τάς είχον διασωβη καϊ ζήσει άπο- μιμακρυσμχνοι των αλλων καί πανάρ- χαιοι έλληνικοί πολιτισμοί. Σχετική δέ είνε καί ή αναφερομένη υπο τοΰ Παυσανίου παράδοσις, κοτό την ο¬ ποίον ό Αρχάς Άγαπηνωρ, μετά την αλωσιν τής Τροίας, εττλευσεν είς Κιι- προν, οπου 'ίδρικτςν την Πάφον κοί τ ό Ιερόν της Αφροδίτης. 'Αφού υπέστη σειράν έττιδρομών κα'ι κατβκτήσεων άπό Φοίνικας, Άσ- συρίους και Αίγυιττιους, ή Κύπρος ευρεθή υπο την κυριαρχίαν των Περ¬ σών. "Οπ«^ πάντες οί "Ελληνες υπό την Περσικην κυριαρχίαν κσϊ έκεΐνοι τής Κύπρου ύπεχρεώθησαν νά παρα- κολουθρύν τοΰς Περσσς είς τάς στρα¬ τιωτικάς επιχειρήσας των, άκομη καΐ εις έκείνας τού Ξέρξου κατά τής Ελλάδος. Άλλ' ώς καί οί αλλοι υ- ποτεταγμένοι "Ελληνες, καί ο Κύ- πριοι υπενόμευον την εκστρατείαν τού Ξέρξου κα'ι εζήτουν ευκαιρίαν νά έ,πα- νέλθουν εις τάς άγκάλσς τού ελΐυθε- ρου ελληνισμόν. Μετά τόν θρίαμβον της Σαλαμϊνος, των Πλαταιών καΐ τής Μυκάλης καΐ την ευτυχή λήξιν τού άμυντικοΰ πολέμου, οί 'Ελληνες μετέφερον τόν έπιθϊτικόν πόλεμον των Περσών είς την Κϋπρον, ή όποία κα¬ τέστη τό προπύργιον τού έλληνισμου είς τον αγωνα κατά των βαρβάρων Περίφημος παρέμεινε ή έκστροττείσ τοΰ υΐοΰ τοΰ Μιλτιάδου Κίμωνος είς την Κύπρον, δπου ούτος εφονεύθη τό ίτος 449 π Χ κατά την πολιορκίαν τοΰ Κιτίου Κατά την εποχήν αυτήν ή Κύπρος ϋπεχρεώθη νά διεξαγάγη σκληροϋς αγώνας κατά των Περσών διά την ελευθερίαν της. Τους αγώνας τούτους διεξήγε κυρίως ό "Ελλην Κύ- πριος βασιλεύς Ευαγορας, ό οποίος κατώρθωσε νά άπομακρύνη τοΰς Φοί- νίκας καί αλλους συμμάχους των Πιο σών εκ τής Κυπριακής Σαλαμίνος κα'ι έκ τοΰ μεγαλυτέρου μερους τής Κύ¬ πρου καΐ νό άνασυστηση υπό τό σκή- πτρον τού τό ισχυρόν ελληνικόν βσσί. λειον Ό Εύαγόρας έξυμνεΐται υπο τού περιφήμου 'Αθηναίου ρήτορος κρΐ πανιλληνιστού Ίσοκρατους ώς μία άπό τάς μεγαλυτέρας Φυσιογνωμίας τής έποχής ίκείνης Διά τίνα χρόνον ό Ίσοκρότης προέβαλχν άνά τό πα¬ νελλήνιον την προσωπικότητα τον Εύαγόρου ώς τον εν&εβειγμένον βν· δρα νά ήγηθή ενός νέον πανελλήνιον αγώνος κατά των βαρβάρων. Ό Ευα¬ γορας ά— εθανε τό ίτος 374 π.Χ. έ- νω συνεχιζε τοΰς αγώνας τού κατα των Περσών. Ό υιός τού Νικοκλής καΐ ό ίγγονός τού Εύαγόρας Β' συ- νέχισαν την ιδίαν πανελλήνιον πολι¬ τικην, άγωνιζομενοι κατα των Περ¬ σών καΐ συνεργαζομενοι μετά των έ- λευθέρων 'Ελλήνων Άλλ' ή νήσος δεν άπηλλάγη οριστικώς τής Περσικης κυριαρχίας ή μετά την συντριβήν τού Περσικοϋ κροΥτους υπό τού Μέγα· λου "Αλεξάνδρου. Καθ* έίλην την κλασσικην περίοδον ή Κύπρος υπήρξε λαμπρά έστια ά- κτινοβολίας τοΰ έλληνικοΰ πνεύμα- τος, ο δέ έλληνικος πολιτισμος διε- λαμψε είς την νήσον αυτήν εις όλας αυτού τάς έκδηλώσεις. ΟΙ άρχαϊοι "Ελληνες _ εθεώρουν την Κύπρον ώς κατ' εξοχήν γήν των έλληνικών θεώ ν κα'ι των έλληνικών μουσών υπό δέ των έλληνικών θρυλων είχεν εγκαθι¬ δρύθη είς την ωραίαν νήσον η βεα ιτής Ωραιότητος κβΐ τού "Ερωτος Άφροδιτη, ή οποία έλατρεύετο εν Πα- φω Ιδιαιτέρως είχεν άναπτυχθή είς Κύπρον ή λυρική ποίησις, άναφερον- ται δέ πολλο! Κύπριοι πανελληνίου φήμης άοιδοί 'Επίσης τα Κυπρια ε- πη, περιλαμβάνοντα έπεισόδια τού Τρωικοΰ πολέμου καί ό:λλων παναρ- χαιων θρύλων των 'Ελλήνων, έφημί- ζοντο είς όλην την αρχαίαν 'Ελλαδα. Είς την Κύπρον άνεπτύχθησαν πολ¬ λαί σχολαί ρητορικής, είς τάς οποί¬ ας διεκρίθησαν ό Πολυκράτης, ό Ά- νάξαρχος, ό Μενέδημος κσί όίλλοι 'Ε¬ πίσης διεκρίθησαν πολλοΊ μουσικοί καΐ ποιηταί, ώς ό Στρατόνικος, ό Κλέων, ο 'Ερμείας, ό Σώπατρος καΐ αλλοι Άναφερονται πολλο'ι μυθο- γραφοι ώς Ξενοφών ό Κύττριος, Παιων ό Άμαθούσιος, Άλέξανδρος ό Πάφι- ος, 'Ηγήσανδρος 6 Σαλαμίνιος, Ίσί- γονος ό Κιττιεύς κα'ι αλλοι 'Επίσης πολλοί ίστορικοί, ώς "Αριστος Ο Σαλαμίνιος, Κλέαρχος ό Σόλιος, Δη- μοχάρης ό Σόλιος, Δημήτριος ό Σα¬ λαμίνιος κλπ 'Ανεφανησαν έπίσης πολλοΐ φιλόσοφοι, ώς ό άρχηγός τής 'Ελεατικής σχολής Ζηνων ό Κιττιεύς, ό Διοσκορίδης, ό Είίδημος, ό Λημώ- ναξ, ό Φιλόλαος, ό Ρουφΐνος κ ά , καί πολλοί ϊατροί _ "Ηκμασεν έπίσης έξαιρετικώς είς την Κύπρον καί ή έλληνική τέχνη, α¬ φήσασα ήδη άπό _ τής προιστορικής περιόδου πολλά χάλκινα εργα, αργό¬ τερον δέ σιδηρά, άργυρά ή χρυσά κα! θαυμασίως κατειργασμένα κεραμεικά άγγεία 'Επίσης ή'κμσσεν ή άρχιτε- κτονική κα! ή γλυπτική, είς την Κύ¬ προν δέ ευρέθησαν θαυμασία άγαλ- ματα καί άλλα γλυπτικα έ'ργα μαρτυ- ροθντα σημαντικήν ανάπτυξιν τού έλ- ληνικού πολιτισμόν έν τή νήσω ΑΠ. Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Β' ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ Τό ήβελημένον Λά- θος τοΰ ανωτέρω άρ- θρου τοΰ Καθηγητού τοϋ( Πονιπιστημίου κ. 'Αττ. Δσσκσλάκη ΐχΐι σημειωθή είς εγκλειστον φάκελλον κατατιθέντσ τ»δη είς τόν Συμβολαιογρά. φόν "Αθηνών κ. Α. Ζαρήν (όδος Σταδί¬ ου 29 — Τηλέφωνον 27.869) υπ' αριθ. καταθέσεως 9.262 τής 23ης Όκτωβρί- ου 1958. Ό φάκιλλος θά α¬ νοιχθή διά ν'άνακοι. νωθή τό περιεχόμε¬ νον ΜΟΝΟΝ μετά τό ττέρας_ τού Διαγω- νισμοθ. Τό βΰτό θά γίνη και μέ τα έττό- μενα όκτώ αρθρα. Ποιό είνε αύτό τό άριστούργημα τής γλυ· τττικής καί ποίος ό δημιουργός τού; Γ' ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ «Την μίσ μονότονη ημέραν άλ- λη μονότονη, άπαράλλακτη ά- κολουθεΐ. θά γίνουν τα ιδία πράγματα, βα ξαναγίνουν πάλι». Σέ ποίον "Ελληνα ποιητή άνήκει αύτός 6 στίγος κσί σπό ποιό ποίημα τού; Δ' ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΡΑΣΙΣ «Είνε χειρότερο άπό έγκλη- μα* είνε λάθος». Ποίος καί έξ άφορμής ποίου γεγονότος εΐ- πε σύτήν την φράσιν; Ε' Τ1ΤΛ0Σ ΜΥΒΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ «0 ΔΝΟΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑ» Ποίος συγγραφεύς έχει γράψει αύτό τό μυθιστορημα; ΑΙ άπαντήσεις δέον νά γράφωνται έφ' &- ΐΐλοθ χάρτου καθαρά μέ τό ονοματεπώνυ¬ μον καί την Διεύθυνσιν τοΰ Διαγωνιζομένου καΐ ν* άποστέλλωνται είς την ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙ- ΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΑΙ ΑΝΑ (Όδός Πατη- σίων 5, Τηλέφωνον 533.911). Τα όνόματα των διαγωνιζομένων θά καταχωροΰνται κατά την σειράν λήψεως των άπαντήσεων είς την εφημερίδα «Ακροπολιν». ΣΥΜΜΗΕ ΕΙΣ ΙΗΙΣΙΝ ΤΗΣ «λβΗΗΝΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ&ΕΙΑΣ» Άπό σήμερον Κυρια¬ κήν κα'ι κάθε Κυριακήν, επί ίννέα έδδομάδας: Ν ΗΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝ · ΚΑΙΗΕΞ θά δημοσιεύη είς την θέσιν αυτήν 1) "ένα σύντομο αρθρον δι* α—ρεποϋς συγγραφέως είς τό οποίον εχπ —αρεμδλη- θη ϊνα ΗΘΕΛΗΜΕΝΟΝ ΛΑΘΟΣ. 2) Την φωτογραφίαν ενός ά- ριστουργήματος διασή- μου, ίδικού μας η ξένου, ζωγράφου ή γλύτττου. 3) Στίχους άττό ττοίημα με· γάλου "Ελληνος ποιητοΰ. 4) Μίαν ιστορικήν φράσιν καί 5) Τόν τίτλον ενός άττό τα καλυτέρα Μυθιστορήμα- τα τής παγκοσμίου Λογο- τεχνίας. ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Κάθε έτπτυχής απάντησις θά βαβμολογήται ώς εξής: 1) Ήθελημένον λάθος βαθ 5 2) Καλλιτέχνημα » 3 31 "Ονομα πό ι ήτου » 3 4) Ίστορική φράσις » 2 5) Συγγραφεύς μυβι- στορήματος » 2 Έκεϊνος ό οποίος θά συγ¬ κεντρώση μετά την δημοσίευ¬ σιν των έννέα Κυριακάτικων Διαγωνισμών τους περισσο- τέρους βαθμοϋς ^ (ανεξαρτή¬ τως άν θά άττ—ντήση σε δλες τίς ερωτηθείς ή δχι) θά λά¬ βη τό Α' ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ό δεύτερος κατά σειράν βαθμολογίας, ό τρίτος. ό τε- ταρτος, ό πέμτττος και ούτω καθΓ?ής θά λαβουν τα έττόμε- να άξιόλογα βραβεΐα, των ο¬ ποίων ή τελικη άξιολόγησις θά γίνη μετά την δημοσίευ¬ σιν τού πλήρους Καταλόγου των διανεμομένων Λώρων είς τό φύλλον τής προσεχούς Κυ- ριακής. ΛΑΒΕΤΕ ΟΑΟΙΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ Θά είνε γιά σας μιά αληβινη πνευματική απόλαυσις.Συγχρόνως σδς δίδεται και μία καλή εύκαιρία νά διεκδικήσετε τό Α' ΕΠΑΘΛΟΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ί ίνα άπό τα άλλα άξιόλογα Βραβεΐα. Πάντως και μόνη ή συμμετοχή σας δα σάς εξασφαλίση ένα χρήσιμον δώρον τής Χημικής Βιομηχανίας ΚΛΙΝ-ΚΛΙΝΕΞ Δ'αψημΙσεις «ΛΙΑΜΑ» ΠατηβΙων 5 Είνε τό Φημισμέ· νο μοντελο τού 1958, τό καλΰ-.ερο μικρο αύτοκίνητο τού κόσμον Καίει τό δοχείο βενζίνης στό 320 χιλιόμε- τρο 4 φορολογήσι- μαι ϊιπτοι. ΑθΛΟθΕΤΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ «ΛΙΑΝΑ» ΤΟ ΡΑΔΙΟ - ΑΣΤΡΟΝ (ΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10) ΔΥΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΡΑΔΙΟΦίΙΝΑ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑυδΤΡΙΑ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΝ 5ΟΗΑΡΡΡ ί 4 ΤΟ ΡΑΔΙΟ—ΑΣΤΡΟΝ έφαρ μόζει τό κστοπληκτικον νυστη- μα ττωλήσεων ήλεκτρικων είδών ΜΕ 100 ΔΕΚΑΡΕΣ 50 ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 5.000 ΑΠΛΟΥΣ Τό καλλίτε¬ ρο Ζτυλό μέ 60 βρχ. Πωλε ΐτ α ι παντοθ Πέννα άτοά- λινη έπιχρν οομένη μ έ ΙρΙδιον άηό ρΐαάίυιη. ΓΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΓ ΔΗΜ.ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 24.572 Η ΝΕΟΣΤΡΩΜ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Σία (Κολοκοτρώνη κσί Θησέως) Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 15 ΚΟΥΖΙΝΕΣ Ενα δώρον τής έκλογής σας άξίας 6.000 δραχ. Η ΕΒΜΕ Ι. ΠΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΥΙΟΙ ΑΙ Μία Τρα—ζαρ,α έκ μετάλλο» (τΡ«π£ζ, κοι; ίξη καρίκλις* Η 500 ΚΡΕΜΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 500 ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 1000 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΟΜΟΚ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗ Ο ΚΑΙΑΛΟΓΟΣ ΤϋΝ ΕΠΑΘΛΩΝ "· ί
  ΕΝΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΓΕΓΟΝθΥ
  ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Ο Α Ι-ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ ΕΧΕΙ Π1ΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΑΓΗ ΝΙΚΗΝ -Η
  ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΗΣΙΣ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΕ ΡΕΠΟΥΜΠΑ1ΚΑΝΟΥΣ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΦΑΤΝΑΝΣΙΑΛ ΤΑΪΜΣ»
  Είς την εγκυρον βρΐταννι-
  κην εφημερίδα «Φαινάνσιαλ
  Τάϊμς» δημασιευεται το κα¬
  τωτέρω ενδιαφέρον άρθρον ι-
  «ι των προσιχών αμερικανι¬
  κόν έκλογών, αί οποίαι θά
  λαβουν χώραν την 4 Νοέμ¬
  βριον
  Την μετοΜτροσεχη Τρίτην, 4
  Νοέμβριον ττροκειται νά διε-
  ξαχβούν είς τάς "Ηνωμένας Πο-
  λιτιίαζ εκλογαί διά την άνα»
  δειξιν 435 δουλευτών, 32 γε-
  ρουσιαστών καΐ 32 έττϊσης κυ-
  βερνητών πολΐτειών. 'Εττί πλέ¬
  ον δέ καί πολλών τοττικών άρ-
  χοντων (δικαοτών, όχττυναμων,,
  ίίσαγγελεων κ λ.π )
  Ή Άμεοικανική Βουλή των
  Άντπτροσώπων άνανεοθται. ώς
  γνωστόν, έξ ολοκλήρου άνά οι-
  ετίαν, ένώ τα μελη τής Γίοου-
  σίας, τής οποίας ή θητεία είνε
  έξαετής, σνανεοΰνται άνά διε-
  τιαν κατά τό έν τρίτον των.
  Ή σημερινή σύνθεσις της
  Γερουσιας εΤι/ε 50 Δημοκρατι-
  κοι καϊ 46 Ρεττοι/μττλικανοι, αί
  δέ 32 έδραι αί ό—οΐαι θ' ανα-
  νεωθοΰν κατέχονται αί 20 μέν
  από Ρεττουμττλικανους, αί δέ
  ϋττόλοιποι 12 άπό Δηιμοκρατι-
  κούς γερουσιασττας Είς την
  Βουλην, έξ αλλου, ή άντιττρο-
  σώπευσις των δύο κομμάτων
  είνε ή εξής: 232 Δημακρστικοί
  καϊ 196 Ρεττουιμπλικάνοι
  "Ας σημειωθή δτι εφέτος,
  άλλά την έπο·μ«νην, 5ην Νοβμ-
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΡΕΚΟΡ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΣ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 1958-1959
  ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΝΑ 33 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Όκτώβριος ("Ιδιαιτέρα "Υ—,ρισία) —Ή
  Εφημερίς «Φαινσνσιαλ Τάϊμς» έξέδωσεν ειδικόν το/χος, ΐίς τό
  ομοιον τονιζιι ότι δια το 1959 ττρομιγνιηνται πρωτοφανή ρι-
  κορ τόσον είς την παραγωγήν, όσον καί είς την -πώλησιν αθ-
  τοκινητΜν ιίς όλας τας χώρας, ττοίι Ιχοκν μεγάλην αύτοκι-
  νητοβιομιιχανίαν. Κστά τό τεϋχος τούτο, μεχρι τέλονς τού
  1958, ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Λντικη Γιρμανία, θα (χούν
  «αραγει κ—α ττολΰ σνω τού ενός (κατομμυρίον όχη,μάτων,
  αί δέ έξαγωγαι των χωρών τούτον θα {χούν υπερβή κατα
  30*. τας έξαγωγας τού 1957, παρα τιγν μεσολαβήσασοον διε-
  βνή οΐχονομικην υφεσιν.
  Ή παραγάγη καί έξαγαγή των κυριωτέρων χωρών ϊχει
  ώς εξής δια τό 1957
  ΠΑΡΑΓ1ΪΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ
  Αγγλία 1 151000 549 600 ** Λ
  Δι/τική Γερμανία 1212 200 584 300 Μ
  II
  Γαλλια 928 000 251900 ™ *'
  Ιταλία 351.800 119.100
  Δια δέ το 1958, βάσει των στοιχΐίων τού πρώτον εξά¬
  μηνον, προ&ιαγραφονται ως εξής παραγωγή καί έξαγωγαί
  Αγγλία 1 432 000 625 000
  Δυτικη Γερμανία 1 482 000 704 000
  Γαλλια 1.180 000 374 000
  Ιταλία 422 000 370 000
  Τα μικρά αύτοκί—τα έξακολουθοΰν να έπικρατοϋν είς
  την Εύρωπαικην αγοράν, μέ μεγαλυτέραν ταχύτητα. Έξ αλ-
  Χου, ύνΐ χαρακτηρίση κος ό πίναξ τής άναλογίας σύτοκινή-
  τμ» άνα κάτοικον είς τας διαφόρους χώρας.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ
  'Αμερικτι
  Κανσδάς
  Ν Ζηλανδία
  Αύστοαλισ
  Σοίΐηδια
  Αγγλία
  Γαλλία
  "Ελβετία
  Βέλγιον
  Ν. 'Αφρική
  1957
  Τ άνα 3 κατ.
  > 5
  > 5
  » 6
  » 9
  > 12
  > 13
  » 14
  » 16
  »20
  1947
  Ι άνά 5 κ<μ 1 >
  9 >
  Ι »
  8 >
  1 »
  12 »
  Ι >
  44 ]
  1 >
  24 3
  ι >
  43 ]
  >
  1 »
  52 3
  1 >
  65 3
  1 >
  30 3
  Σύνολον κόθνιοο 1 ■» 33 »
  56
  Ο ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΑΕΦΑΝΤΕΣ- ΝΕΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΩΝ ΔΡΧΔΙΩΝ
  βρίου, θά διεξαχθοϋν εκλογαί
  καί είς την πρό όλιγου άνακη-
  ουχθεΐσαν είς πολιτειαι Άλα-
  σκαν, όπου θά έχλεγοΰν δύο
  γερουσιαστσί καί ένας 6ουλει>-
  τής. Ό άριθμός 2 διά τούς
  γερουσΐασ-τάς είνε ό αναλογών
  είς έκαστην πολιτειαν, ενώ ή
  μία> βουλειττική εδρα διά την
  Άλάσκαν ωρίσθη λόγω τού
  μικροΰ πληθυσμοθ της.
  Πώς τταρουσιάζεται, αμως, ή
  ττροεκλογική κατάστασις καί
  ποία τα προγνοχττιχά διά τα
  άτΓοτελέσμοττα ; Θά κατορ-
  θώσουν οί Δη.μοκρατι«οΐ νά δι-
  ατηρήσοι/ν την πλειοψηφίαν
  των είς αμφότερα τα σώμα-
  τα; Θά την αύξήσουν,· ©ά την
  άπολίσοι/υ·; Καί, αντιθέτως, θά
  κατορβωσουν ©1 Ρεττοι/μττλικά-
  νοι νά βελτιώσουν τάς θέσεις
  των η δχι;
  Ενα άττό τα έγκυρότερα ά-
  μβρικανιχά περιοδικά, τα «Νεα
  των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί
  Παγκόσιιιος "Εκθεσκ;», άοτ(ο-
  λούμ·ενον μέ τό θεμα αύτό. 6-
  ττοστηιρίζει δτι είς 16 τουιλάχι-
  στρν ττολιτείας, 11 τού Νότου
  καί τάς 5 λεγομένας «μεθοοια-
  κάς» (ΜαίρΐΛλαντ, Κεντάκι, Μι-
  ζούρι, Δι~ι«ήν Βιργινίαν καΐ
  Όκλαχόμα) ή καταοταιυις —
  λόγω Ιδίως των γεγονότων τού
  Λίττλ Ρόκ καί της μεγάλης
  άνεργίας είς τόν Νότον, πα-
  ρονσιάζίται ττολύ δυσμεντκ
  διά τούς Ρεπουιμπλικάνους.
  «... 'Αττό την εύρ«Τιαν αυ¬
  τή^ ττχριοχηνΐ των 16 Πολι-
  τειών -— γρόΐφει — τό Δηιμο-
  κραιτικόν Κόμμα άντλεΤ τό ιιε-
  γαλύτεοον μέρος της (σχύος
  τού είς τό Κογκρέσσον. Αί 16
  Πολιτείαι 7 οπτοστέλΛονν 144
  άντιπροσώπους των εί<; την Βουλή* — τό τρίτον ττερίπου τού σΐΛνόλον των δουλειτών Άιττό τάς 144 δέ αύτάς έορας αί 128 κατέχοντοοι τώρα άττό τούς Δημοκρατικούς 'Αητό α¬ πόψεως γεροΐΛΤΐαστών, ή π€- ριοχη άποστελλει είς την Γε¬ ρουσίαν 32 άντιπροσώττοικ;, ή¬ τοι τό τρίτον τής «δυνάμεως» τής Γερουσίας, πρό της άνακη- ρύξεως της Άλάσικας είς ττολι- τείαν. Δεκα έκ των 32 αυτών γεροικτιαστών θά εκλεγοθν έφε- τος έκεΤ4 τρείς δέ άπό τούς έ- ξερχο·μενοι>ς ίσαριθμους γερου-
  σιαο-τάς είνε Ρεττοκμτπλικά-
  νοι . .».
  Καί τό αμερικανικόν περιο¬
  δικόν καταληγει:
  «. . . Μια προσεκτικτϊ καί
  ψύχραιμος έκτίιμησις της κατα¬
  στάσεως είς τάς 16 πολιτείας
  διαττιστώνει δτι οοΐ πιθανότη-
  τες έπιτνχίας είνε εντόνως
  πρός τό μέρος των Δημοκρα¬
  τικόν. Έτπτόττιος έρεννα οιε-
  πίστωσε έν λετττομερεια. τα
  κάτωθι: α) Δύο υπό Ρεττουιμ-
  ττλικάνων κατεχάμεναι μεχ·ρι
  τούδε γβρουσιαστικαί έΐδραιι,
  αμφότεραι είς την Δςττικήν Βιρ¬
  γινίαν, είνε πιθανώτατον δτι
  θά κατακτηθοθν άττό τούς Δη-
  μοχιρατικούς "Η τρίτη ύττό έ-
  πανεκλογήν οίττουμτηλικονική £
  δρα είς την ΜαίρυΛανα αυτή,
  ΒΛΕΠΕ 9η ΣΕΛΙΔΑ
  •"ΑΛΕΚΤΩΡ,,
  Μικρή ποσόσης τού οΑΙ
  χρειάζεται γιά νά έχετε
  ίνα όλόκληρο σωρό άπο
  ρθύχο φλοκάθθρο Μόνη
  σας θά διαπιστωσετε την
  μεγάλη τού απόδοσιν
  Επί πλέον, είναι καί φβη-
  νότερον από τα ζένα
  απορρυπαντικά!
  Όοαροθχα καί αν πλυνετε,τβ
  ΟΑΙ διατηρεϊ την άπαλότητο
  καί την όμορφΐά των χεριών
  χάρις είς την ειδικήν επι·
  οτημονικην παοασκευην τού.
  υαήύτερη
  εύχαριο
  αρωμαΙ
  "Ενα άνάγλυφον ττοΰ ανεκαλύφθη είς την Τύνιδα — δπου, ώς
  γνωστόν, εκειτο ή περίφημος Καρχηδών κατά την άρχαιό-
  τητα ;— επέτρεψε ωρισμένας βασικάς παρατηρήσεις ποΰ
  πλουτίζοι/ν τάς γνώσεις μας διά τόν πόλεμον των αρχαί ών
  Το άνάγλυφον παριστάνει μάχην Καρχηδονίων καί' Ρωιιαίων
  έν λεπτομερείς! καί δεικνύει κυρίως έπί&εσιν έλεφαντων.
  Οί Καρχηδόνιοι έχρησιμοττοίουν είς μεγάλην κλιμακα πο-
  λεμικοΰς έλέφαντας, άπό τό άνάγλυφον δέ τούτο διαπιστοΰ-
  ται, δτι άττίτέλουν όργανον, τού όποίου ή τακτική καί ή
  αποσταλή ήσαν καταπληκτικώς άνάλογοι πρός των σημε-
  ρινών θωρακισμένων μεραρχιών. ΟΙ έλέφαντες δέν έξαπελυον-
  το μεμονωμένως καί άτάκτως, άλλά είς όγκώδη καί σνμττσ-
  γή φαλαγγα, ή όποία ερρίπτετο μέ το βάρος της έπϊ τού
  εχβρού. Τα έξωπλισμένα παχύδερμα έ'σπρωχναν τό ενα τό
  αλλο καί έπολλαπλασίαζαν την δύναμιν κρούσεως δπως
  ακριβώς ή μακεδονική φάλαγξ έδημιούργει τόν πανισχυρον
  «ώθισμον», μέ τόν οποίον άνετρεπετο καί διελύετο η έποδο-
  πατεϊτο ό αντίΐΓαλος Ταυτοχρόνως οί έπιβαΐνοντες των
  έλεφαντων τοξόται εσπειραν τα βέλη των κατά τρΰ έχθροΰ.
  ΓΗζοπόρα τμήμστα, ηκολούθουν τούς έλέφαντας είσορ,μοϋν-
  ----------------------------------------τες είς το ρήγμα που έδη-
  μιουργεϊτο επί τοϋ αντίπα¬
  λον μετώττου, όπως σήμερσ
  τό πεζικον άκολουβεί τάς θω-
  ρακισμένας μονάδας καί κα-
  ταλαμβάνει τό έ'δαφος όπι¬
  σθεν των Άλλ' ή φαλαγξ
  των έλεφαντων δέν ήρκεϊτο
  είς τό ρήγμα Συνέχιζε την
  διείσδυσιν, διαμοιραζομένη
  είς μικρότερα τμήματα, τα
  όποΐα έξεμεταλλεύοντο την
  επιτυχίαν είς βάθος, καια-
  στρέφοντα τα στρατόπεδα
  τού έχθροΰ καί^ όποκόπτοντα
  τάς συγκοινωνίας τού, δπως
  ακριβώς αί θωρακισμέναι με-
  ραρχίαι σήμερσ. Την τακτι¬
  κήν αυτήν των έλεφαντων τε¬
  λειοποίησιν ό μέγας στρα-
  τηλάτης των Καρχηδονίων, ό
  περίφημος Άννίβας. Άκόμη
  καΐ Οτρν^ διέβη τάς Άλπεις
  καέ· ευρέθη αΐφνιδιαστικώς
  είς την Ιταλίαν — όπότε ο¬
  λίγον ελειψε νά κατασυντρί-
  ψη την Ρώμην — εφερε μαζί
  τού πολλοΰς έλέφαντας, οί ό-
  ποίοι μαζί μέ τόν άλλον
  στρατόν — 50 000 άνδρες
  — διέσχισαν διά μέσου άπι-
  θάνων άτραπών την πανύψη-
  λον εκείνην όροσειράν. Ό α¬
  νωτέρω πίναξ, παριστάνει
  την θρυλικήν πορείαν τού
  Άννίβα καΐ των έλεφαντων
  τού διά μεσου των "Αλπεων,
  ή όποία άπετέλεσεν 'ένα άπό
  τα μεγοΐλύτερα στρατιωτικά
  κατορθώματα τής ίστορίας.
  τάβπΓ,ς/
  υενο καί πιό ευτυχ.σμένο,
  μπον χ
  ίναλεπτό καΐ εύχόρ.στο
  Τό ΟΑΙ ίχε. «νο τόσον λεπτό ο-
  ρωμΟ/ παύ βα οώς ίνθουσ,ασο·
  Συγκρΐνατε τό ΟΑΙ υί
  όλσ τα άλλα απορρυπσν-
  τικο καΐ σά διαπιστωσε-
  τε, ότι είναι το μόνον μέ
  τόσο πολλά πλεονεκτή-
  ματα: Ροϋχα άλοκοοαρο
  οΐκονομικό πλύοιμο, λε-
  πτά καί ευχάριστο άρω-
  άπολά κερια!
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΖΑΧΑΡΙΣ
  •Ανακοι·νο0ται δτι ό ΟΔΙ.Σ..Υ.
  ττωλεί δι' ελευθέρας πωλήσεως και
  μέ ευκολίας τίληρωμής ζάχαριν
  οια βιομηχανικήν χρήσιν Α ., Β ,
  καΐ Γ' κατηγορΙαΓ πρός δραχ.
  μας 13, 12 καΐ 10 αντιστοίχως,
  κοπ' οκάν μικτοίβρως.
  *Η διόίεσις δι" έλευβ^ρας πω·
  λησεως τής ζαχάρεως βα Ισχυοτι
  διά τό χρονικόν διαστημα άπο 29
  'Οκτωίρίου μεχρι τής 15 Νοε,μ
  βρίου έ έ.
  ΟΙ ένδιαψερόμενοι δυνοηται νΛ
  καταβέτουν κατα τό ανωτέρω χρο¬
  νικόν διάστημα αΐτήοεις αγορας,
  είς τα Γρα*€ΐα τοϋ Ο.ΔΙ Σ Υ.
  Κοραή 1, Α' ϋροφος καθ* 6λ«ς
  τάς εργασίμους ημέρας καΐ Ληο
  9—14 ώρας θα εξακολουθή άμε¬
  σος ΒΐΛοκανονισμός και Εκδοσις
  δκχτακτικής πρός παραλαβήν της
  διακοανονιζομενης ποσότητος.
  Κατωτατον όριον ότγορας 500
  οκάδες καί <*νωταταν 2 000 οκά¬ δες. Ό Πρόεδρος τοθ Δ. Σ ΣΠ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ·ΚΥΧΟΚ)ΚΗΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΟΝ - ΜΑΚΡΑ*. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟ- ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ 1ης Όκτωβριου: Προσωπι κώς 1) δι" έπιστολης Δεχονται: ΣιάςΑΘΗΜΑΣ όδός Γ' Σεπτέμ βρίου αριθ 19, δροψον 4ον (άσαν. σέρ» Ομόνοιαν 9—1 πρωΐ καΐ στόν ΠΕΙΡΑΙΑ βασ ΚωνσταντΙ νού 4α Δημ. θεατρον 3—7 Γό Διπλωματουχον /νΐΕΝΤΙΟΥΜ Κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26ετο0ς πειρας καΐ έ· ξαιρετικών επιτυχιών ώς βεβαιούν αί χιλιόιδες των πελατών της, ονμ βουλευει πλτιροφορει γιά τό αί οθηματα και Ιδέαν πούχουν γιβ σάς, πόβους, ελπίδας, δνειρ* σσς. κλοπάς, ευρισκομένους μακράν, ε- ίαφανισθεντας κλπ Επιδρασεις ί^ άποστάοεακ διά ψυχοδολΐας έν υ- πνωσει. Καΐ Α ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΥΠΜΩΤΙΣΤΗΣ κ ΤΗΛΕΜΑ· ΛΟΣ Σ , σας λέγει ή νράφει τό ΙΙΡΟΣΚΟΠΙΟΜ (τυχη σας» με χά «ολλών λεητομερειών βάσει τήο· έπιστημονικής ΑΣΤΡΟΛΟΠΑΣ της αριθμοσο«1α£ «αί ·Ερμητικί)ς Φιλοσοφΐας μέ απαραίτητον γραμ ΐημον απαντήσεως τού Βοη- ΚΕΥΡΙΚΟΥΣ καΐ κατώ φαν¬ τασίαν ΑΣΘΕΝΕΙ Σ (έφαρμογΛ έηιοτημονικής αεθόδου ΑΥΘΥΤΙΟ· ΒΟΛΗΣ τοθ ΑΐΜΙΛ ΚΟΥΕ) Ζή τήσατε ή γράψατε στόν κ ΤΗΛΕ ΜΑΧΟΝ στάο 'Αθήναο Λ Πειραια ΡΙΤΑ ΑΑΚΟΡΩΝΙΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Ίατρός Μαιευτήρ — Γυναι^ολόνος •Αβτννβ» Βερανζίρου 33, τηλί* 53 314. Πειρακυς Καραΐοκου 88. ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ: ΤΟ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΟ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ» ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ.. Μία τοποθεσία πού εξελέγη διά τα μυστικά πειράματα ειδικώς διότι ήτο ...έρημική, τώρα κστακλύζεται άπό τουρίστες καί κεντρσ διασκεδάσεωζ! ΜΟΝΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΗ, ΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, Όκτώδριος. (Ιδιαιτέρα 'Υπηρεσια). ■— Τό 'Ακρωτι>ριον Κανάδεραλ. τό
  πεδίον δοκιμών της ( Φλωρίδος
  δπου έκτοξεύονται ο-Ί ττύζΧ3νλο
  μεγάλης άκτΤνος δράσεώς καΐ
  οί τεχνητοϊ δορυφόροι των "Η¬
  νωμένον Πολιτειών εχει νίνει
  τό μεγαλύτερον τοιοριστικόν
  κέντρον τής Άμερικής!
  Πρό έξη μόλις έτων, Λ το-
  Μία ρεκλαμα ξενοδοχείον είς
  τό Άκρωτήριον Κανάβεραλ.
  Τουριστικόν σύμβολον ό έ-
  ξαπολυόμενος πρός τα α-
  στρα ττΰραυλος. ..
  ττοθεσίσ οώτή εΐχε εκλεγή διά
  τα μιΧΓτικά ττειρα'ματτο: των ά-
  μερικανικών έινάπ-λων δυνάμε-
  ων, λόγω ακριβώς των έρημι-
  κών έκτάσεων που την ττε,ριέ-
  6αλ<ΐν. Σήιμίρα, τα οίκόττεδα είς τό Άκρωτήριον Κανά6ε- ραλ οττοιχίίουν 100 δολλάρια τό τετραγωνικόν μέτρον1 Κατά την διάρκειαν τής τε¬ λευταίας έξαετ!ας,_ ό ττληθυ- σμός τγκ νεας αύττκ ττόλίως άνήιλθε άττό 1 κάτοικον — Ε¬ να άλήτην φι/γόδιχον ττού ζοΰ- σε έκεΐ τρεφόμενος μέ χόρτα κοτΐ κοχύλια ττού μάζει*ε είς την άκτην — είς 24 000 κα- τοίκοι/ς έκ των οποίων αί 14 000 είνε οί έτπστημονες καΐ οί τεχνικοΐ που άσχολοΰνται μέ τα ττίΐράιματα καΐ τάς δοκιμάς των νεων ττυιραύλων. Τάς ημέρας ττοΰ πρόκειται νά γίνουν δοκιμαί, χιλιάδες πε¬ ριηγηταί συρρέουν είς τό Καί- ηττ Κανάδεοαλ διά νά τταοα- κολονθήσουν άπτό άττοοτο)θ-εως πέντε μιιλλίων τα ττειρόιματα. Τα ξενοδοχεία, ττοθ φίροΐΛτ δ- λα όνόμαται δττως «Ζεύς»^ «Π6- ραυλος» καΐ όΐλλα, σχετιζόιμΐνσ μέ την τελικήν των ττυραύλων, άνεδαζουν σννεχώς τάς τιμάς των δωματίων των, ττού φθά- νουν συχνά είς άστρονομιικούς άοιβμούς δταν πρόκειται νά διεξαχθή κανένα ενδιαφέρον ΔΡ. Δ. Γ. ΖΑΡΑΦΠΝΙΤΗΣ ΕΙδίκός δερματοαφροδισιολόγος, Λβδς Κβποδιστρίου 46 αριθ. τη· λεφωνου 523.536. πείραμα. Τα ξενοδοχεΤα αύτά δισθετουν είδικά αϋτοκίυητα καϊ λεωφορεΐα διά νά μεταφε¬ ρθή τοΰς ττελάτας τοι/ς όσον τό δυνατόν πλησιέστερον ττρός τό σημείον έκτοξεύσεως, μόλις άττό την εξατΓΟλυσιν δοκιμα- στικών άεοοο—άτων ή άλλας ενδείξεις, γνωσθή δτι οί τε- χνικοΐ τού Καίηττ Κανάο'ε,ραλ προετοιμάζοιν νέον ττείραμα < Φυσικά, ο! ξενοδόχοι καΐ τα τουριστικά γραφεΤα της Φλωρί¬ δος φροντίζουν νά διαφημίζοΐΛ/ την νέαν τουριστικήν ττόλιν τής Πολιτείας των μέ συνθήματα πού γρήγορα γ!«3νται δημο- φιλη, δπως λ χ. «Τό Κανάδε- ραλ είνε τό μόνον σημείον των Ήνωμένων Πολιτίΐών ττού άττέ- χχι μόνον μισήν ώραν άττό την Μόσχαν» — διά ττιιραύλου έν- νοεΓται. . . Α! χιλιάθες των έτΓΐστηιμό- νων ττού διαμένουν μονίμως είς τό πεδίον δοκιιιών, λαμδάνΌΐ-ν μεγάλους μισθούς καΐ άητοτε- λοΰν Φυσικα δελεαστικην ττ£λα- τείσν διά κάβε ε"δους_ κέντρα διασκεδάσεως. Άατό τής από¬ ψεως αυτής τό Άικρωτήριον Κανάβεραλ παρουσ-ιάζε; ώρι- σμνας όμοιότητας μέ τάς ττό- λεις — μανιτάρια ποθ ένεφα- ν!ζοντο_ πέριξ των χρυσωρι/- χείων τής Καλιφορνίας καΐ τ^ Άλάσκας κατά^ τόν παιρελθόν- τα αίώνα Ή ίδια χλιδή άνά- μικτη μέ ττροχίΐρότητα ή ιδία βιασυνη είς τάς άπολαυσεις. ΑΑέ μόνην την διαφοράν δτι είς τό Κανάβεραλ, λόγω τής ύψη- λήο ττνευιματικής στάθμης τού κοινοΰ είς τό όττοΐον άττευθύ- νονται τα θεαματα ύττερεχουν σι>χνά έκ€Ϊνων ττού προσφέοουν
  αί άλλαι δΐάσημοι λουτοοττό-
  λεις των Ήνωμένων Πολιτειών.
  Ή μόνη διασκέδασις ττοΰ είνε
  άγνωστος είς τό 'ΑκρωτΓΐριον
  Κσναβεραλ εΤνε ή μουσική καΐ
  ή τηλόρασις, λόγω τού τρο-
  μεροθ βοούβου ττού ττροκαλούν
  οί ττύοαυλοι καΐ των οαδιοφω-
  νικών καΐ τηλοτττικών παρασί-
  των ττού ττροκαλούν αί άναρί-
  θμητοι συσκευαΐ έλεγχοι/ τοθ
  ΐτεδίου δοκιμών
  ΡΙΖΙΚΗ θ Ε Ρ Α Μ ΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠ ΤΟΣΕΟΣ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΠΤΑΤΟΝ ΚΑΤ» ΤΗΣ- ΠΤΟΣΕΟΣ ΤΟΝ ΜΑΛΛΙΟΝ
  ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ'ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΙΤ Υ ΡΙΔ Α Σ
  Μ. Μ Ε Υ Ε Κ
  "Οσο ττερισσότερο
  πλουτίζετε τίς
  γνώσεις σας σχετι¬
  κώς μέ τίς όδοντό-
  παστες,τόσο πε-
  ρισσότερο έκτιμά-
  τε την Ο
  'ΑΛίΚΤΟΡ·
  Ή όδοντόπαστα ΑΟΕίϋθ εΤναι £να προΤόν βασισμένο
  στήν πείρα πολλών έτών κα) την μελέτη έπιφανϋν επι-
  οτημόνων των ΧρωματουργεΙων Αθηνών. Είναι ή όδον¬
  τόπαστα, πού περιέχει ωσόριον, τό άποτελεσματικώτε-
  ρον φάρμακον κατά τής καταστρεπτικής τερηδόνος.
  Επί πλέον έχει εύχάριστη γεϋσι καί είναι ειδικώς παρα-
  σκευασμένη γιά τώ νοϋστα τοϋ Έλληνος καταναλωτοα
  ΒΠΙΙΤΗΜΟΜΙΚΛΤΕΡΗ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑ
  26
  . „ ΑΡΑΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥΒΐΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΤΗ ΠΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΰΤη ΤΟΥ ΣΤΡΠΤΒΡΧΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  ΗΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΠΧΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΛΑΜΕΙΝ ΟΠΟΜ^ΒΗ^ΙΙ}

  ιΓΜηΎ ΠΤΗΜίτΓ τ™»™»™
  αυτοβουΛΩΣ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΑΝ ΙΔΕΑΝ ΤΟΥ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛ Ι ΔΑ
  γος. Κβΐ, ιιοθ άχι απόλυτον
  βι*'Π'·οτοσύνη*'.
  Ή 'Ογβόη Στραπά -ού α¬
  νάλαβε τόν Φοβερόν ρόλον νά
  συντρίψη τό άκμαΐον «Άφρικα
  Κόοτπ> τού Ρόμελ. ήτο έφωοια-
  σμένη μέ εξαίρετον καΐ Ισχυ-
  ρόν πολεμικόν υλικόν. Τό έμψυ¬
  χον υλικόν της ήτο έπίσης πο-
  λΰ καλόν όσον άφορά τό ηθικόν
  τού κα'ι την πειθαρχίαν τού. Άλ
  λα μέ αυξανομένην άνησνχίαν,
  ή όποία ϊφθανε τα δρια τής
  άγωνίας, διεπίστωνα όσημέραι,
  ότι ήτο τραγικώς άπαίδειπος.
  ΆναόνγκροτηθεΤσα έσπευσμέ-
  νως μεττά τάς προηγουμένας σο
  βαρόχ ?τττας,,6ι'ένισχύσεως άπό
  μονόβας ττού δέν είχον πολλήν
  Βέαν τού -πολέμου τής έρημον,
  8έν ίφσίνίτο καΐ πολυ είς θέ¬
  σιν νά ιξοπτολύση μίαν ολοκλη¬
  ρωτικήν επίθεσιν. Ενθυμούμαι
  τώρσ την εντόνως δυσάρεστον
  Εκπληξιν ττού έδοκίμασα, δταν
  έττεσκέφθην μίαν μονάδα καΐ η¬
  ρώτησα τόν διοικητήν της εάν
  καΐ πώς έξεπαίββ* τούς άξι-
  ωμοττικούς. τού. Χωρΐς νά δι-
  στάση έκεΐνος μοΰ απήντησε ό¬
  τι εΐχε άναβέσει την εκπαίδευ¬
  σιν είς τόν ί—οδιοικητην. Την
  Ιδίαν ημέραν συνήντησα τον
  ι—οδιοικητην, είς τόν όττοιον
  ιίττα:
  — Καταλαβαίν» 6τ' έσεις
  εΤσθε ό ύτπύθΐΛ'ος διά την εκ¬
  παίδευσιν των άξ,ιωμοττικων τπς
  μονάδος Πίγτε μοί/, δμως. ττώς
  περίπου'γίντται ή ίκπαιδειχτις
  σύτΑ
  Μοΰ απήντησε ότι ή έκτταί-
  δευσις εγίνετο άττό τόν Ιδιον
  τόν... διοικητήν, αυτοπροσώ¬
  πως.
  Τότ€ έγώ διέταία άμέσως
  την αντικατάστασιν τού διοικη-
  τοΰ, διότι ήτο πλέον Φανερόν,
  δτι ούδεΐςέεεπαίδευε τους άίιω
  ματικοϋς τής μονάδος. Και ηο-
  χισα. μέ όσην ηδυνάμην σττογ-
  6ήν, νά ίςωθώ την στρατιάν είς
  πυρετώδη εκπαίδευσιν, ίστω
  καί την δωδεχάτην ώρσν· Αντι-
  λαμβανόμην δτι τόση άγωνιω-
  δης προσπαθεία δλης της *«-
  τοκρστορίας, τόση συσσώριυ-
  αις δυνάΐΛων. τόσον, άκομη.
  ΡΕΝΙΝδϋΙ,ΑΚ
  ΟκΙΕΝΤΑί δ. Ν. 0°
  ΚΑΙ ΟΚΙΕΝΤ ΙΛΝΕ
  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
  ΕΑΑΑΑΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΣ
  (Μετ* την βνβκοινωθείσαν ακύρωσιν τοθ Υ) Κ ·Τ«ΑΤΜΚΑνΐκ
  τής 17ης Νοεμβριού έκ Ναυαρίνον, λόγω έκτάκτιεν μπανα-
  οτιντικών άναγκών έκ Λονδινον).
  ΠΡΟΣΕΧΗΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
  ΤΟ Υ|Κ «ΟΚ5ΟΥΑ* (21.000 τ6νν«ν>
  4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1958
  ΤΙΜΑΙ ΠΡΩΤΗΣ βΕΙΕΩΣ ΛΙΡΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ 180
  ΣΗΜ.: Αιβ τούς έπιιγομένους να άναχαρήσουν έντβς Νοεμ-
  βρίου ώργανώβη υπό τού γραφείον μας τό κάτωβι έκτακτον
  δρομολόγιον:
  Έξ Αθηνών 6ι' εΐβικοϋ άχροπλάνου την 15ην Νοέμβριον
  διά ΚΟΛΟΜΒΟΝ καΐ εκείθεν δι' ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ.
  Διά τού ί/ττϊρωκΐανίου μας
  «5ΤΝΑΤΗΕΟΕΝ» <23.οοο τον*-*» ΤΗΝ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ είς δικλίνους καμπίνας πρώτης θέσεως: Σύνολον ιΐσιτηρίου ΑΘΗΝΩΝ — ΚΟΛΟΜΠΟ — ΦΡΗΜΑΝΤΛ Λίραι Αγγλίας Χαρ. 165 Σύνολον ιίσιτηρίου ΑΘΗΝΩΝ — ΚΟΛΟΜΠΟ — ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Λίραι Αγγλίας Χαρ. 174 Σύνολον ϊίσιτηρίου ΑΘΗΝΩΝ — ΚΟΛΟΜΠΟ — ΣΙΔΝΕΎ Λίραι Αγγλίας Χαρ. 177 ΑΙ βαρείαι ό—οσκευαΐ (μπαοθλα κλπ.) βά μεταφερθώσιν δω- ρεάν έκ Πειραιώς καΐ θά φορτωβώσιν είς Πόρτ Σάιντ επί τον Ιδίου ύπερωκεανίον »Τ*ΛΤΗΙΡΙΝρ τάς οποίας και θά είίρωσιν οί έπιβάται είς Κολόμπο. ΕΙΣ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΜΙΚΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ, ΑΕΡΟΠΟ- ΡΙΚΟΝ —- ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΟΝ, ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΣΩ- ΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ. Δια «ερισσοτίρσς ιτληροΛορισς κοτΐ ϊκδοσιν εΐσιτηρΐατν *ποταβήτ« ιΐς τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΪΟΠΟΥΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΛΔΑ Λ- ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΔΑΜ, ΣΐΛτήρος 2. Πειραΐίυς, τηλίφ. 41.235—471.020, •Αθήναι Μίναρον Μ.Τ.Σ. 656; ΣτοοδΙου. 2ος δροφος τηλ*». 35.123 κσΐ είς τα ανεγνωρισμένα Γρσφεΐα Τσξιδιων ΕΙΒικ,ή όπηρεοΐα Λιωψο- ρεΐοτν ηθΥΛΜΛΝ, ωργανωμένη 6*6 τοθ ΓραβεΙου μας θά μεταφέρη 6ν*τ(*ς τοος Ινιεάιας εί Γτειραιίκ; και 'Αθηνών είς ΜαυαρΙνον. ΚΙΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΑΧ11ΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διά ΝΕΑΠΟΛΙΝ— ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ ΤΉΙΟΟΟΚ ΝΙΚΙ1 3)12 • · 14)12 Δι« ΛΕΜΕΙΟΝ— ΧΑ-ΙΦΑΝ ΤΜΙΟΟΟ· ΝΙκΖΙ 17)11 • · 28)11 • · 21)12 ΔΙΑ ΧΑΛΙΦΑΞ ΚΑΙ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ Υ)Κ ΙβΗΑΕί 'Τ Νοεμβριού 1958 Υ)Κ «ΖΙΟΝ» 4 Ίσνουαρίου 1959 Υ)Κ «ΖΙΟΝ» 15 ·>τ«ρο_ρίο« 1959
  Υ)Κ «Ι·ΧΡΑΕί» » Μάρτιον 1959
  Δΐχόμινα επιβάτας δλων των θίσχων.
  Τίλιιος κλιματισμός. Έλλΐ>««ή κονζίνα.
  Προαιρετικά γιύμστα * Ι* ΟΑΒΤΙ.
  Διά πληροφορίας αηοταθήιε Είς τους £ν Έλλάοι Γενικους Πρα
  κτορας: Πρακτορείον ΣΑΠΟΡΤΑ — Μέγαρον Γιαννοι.λστου
  Πειραια — τηλίψ. 470.945 καΐ 471.390 καΐ Βιά την κράτησιν
  θΐσεων καΐ έκδοσιν εΐσιτηρίων ε'ς άπαντα τα (ν 'Ελλάδι <Κί γνωρισμ£να Πραχτορεια ΤαςιδΙων. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΙ ΚΡΟΟΖΙίΡΑ/Αΐ ΑΤΜ0ΠΛ01ΑΝ0ΜΙΚ0Υ ηει··ιετΐ Α) Π -ΑΧΙΛΛΕΥΣ» ΔΙΑ: ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ - ΒΕΝΕΤΙΑΝ Έκ Πειραιώς 3 μ. μ.: 29)10. 14)11. 26)11, 10)12 24)12 ΔΙΑ: ΑΛΕΙΑΝΔΡΕΙΑΝ—ΛΕΜΗΙΟΝ—8ΗΡΥΤΟΝ—ΠΟΡ1 ΣΑΪΔ Έκ Πειραιώς 11 π. μ. 5)11. 19)1 17)12. 31)12. 3)12 Δεχόμενον επιβάτας και έμπορεύματα ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: ΟΙ κάτοχοι εΐσιτηρίων διά τό ώς 6ν<ο πλοΐον, δύνανται νά συνδυάσωοΊ τό τα· ξίδι των μέ τό πολυτελή άεροπλάνο της ΟΑΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Πληροφορίαι - Εισιτήρ ι α: Π. Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α. Ε 'Ακτή Μιαουλη 15-Πειρσιεύς-Τηλ. 470.895-40.093 και είς α—αντα τα γραφεϊο ταξιδ(»ν ττολιμικόν μένος, νά καπαρρευσουν εύ ώς κάοτινος λόγω έλλιττοθς έκιτσι- δίύσιως κα'ι έμπΐΐριβς, άττό Ι¬ να άντίτταλον γοργοκίνητον, ά- γρυττνον, ττανέτοιμον και άμεί- λικττον. Ό Ρόμελ δέν ίγτο δυνατόν νβ δβ Όλαι αί —ροπα- έ υό α αΙΦνιδοκτβη Όαι αί ροπα ρασκειχΐί μας έγιναν υπό τα βλίμματά τού. Καΐ ό όοθόδο- £ο< — δσον κοτΐ σίγουρος — τρόττος κοττανικήσεώο τού Λτο νάσιητριδοθν ή έξουδετεοω- 6ούν αί θωρακισμέναι μεραρ- κίβι τού, τό κύριον όιτλον τής δυνάμεώς τού. Μετά την σΐΛ>-
  τριβήν των, τΥτο Φανερόν ότι θά
  διελύετο ευκόλως ό στροττός
  τον κοϊ τα παντα &ά Λσσν είς
  την διάβεσίν μβς Άλλά ταιττο-
  χρόνως, τό μίτωπόν τού Λτο
  άροσνές κσΐ δέν τ— οουσίοί€
  ττουβενό κενόν, θά έττρ—ε συ-
  νετκΛ: νά δημιοι/ργπθή ρπΎμβ
  είς την ττβοάιταξίν τού δι" ά—'
  εύθιίας έττιθέσιως, διά τού ό-
  ποίου οήΎμστος θσ εΐσέδνε τό
  έΊίλ ΙΟ Σώ Σ
  ς θ ε
  εον ΙΟον Σώιια Στρα-
  τβύ και θά έ~οκολούβιι ή <κμι- τάλλ«υσις τής έτπτοτχίας μίχρι πληοους κατοστροφίκ των δν- ναμιων τού Ρόμελ. ΛΟτό ίττο τό λιτττομϊρώς κσταρτισθέν σχέ¬ διον μόν. ,Πώς δμω< θά ήμποοοΰσα. μέ την άτταίδίυτον βην Στοβτιάν νά άττοδυθώ είς κατά μέτιοττο·ν επίθεσιν καΐ μάχην έίΐμηδινίσε- Μς κατά των θωοαχισμένων δυ- νάμεων ενός τόσον Ισχυοοΰ καΐ έμττειροττολέμου έκθροΰ; Πρό τού κινβύνοιι νά «σττάσωμεν τα μοντρβ μας> ελοτβα μίαν, ττοά-
  νματι. δραμοττικΛν απόφασιν ι
  6Ι< τάς 6 ΌΗτωβρίου, δύο μό- λις έββομάδας πρό τής ενάρ¬ ξεως τής μάγπς, άνετριψα *λο- κληροτικώς τό σγέδιον. Άντ! νά έττιτιθώ «κατά τού 1<τχυρο0» τοϋ άντιπάλου — κβτά των θωροχισμίνων τού μεραο^ιών — θά έπετιθέμην «κατά τού ά- σθενούς τού», δηλαβη κατά των μεραοχιών τού ττβζικοθ, ά—α- σχολων έν τώ μιταξϋ τάς θο- οβκισμένοτς τού οεραρχίας. Τό σχέδ όν ήτο σχέδιον ά^άγκης: Τό έττίβσλλε; ή άδι/ναμίβ νά —λήξω, ώς Τ<τος πρός Τσ·βν, τόν θώρακα τού Ρόμ<λ. Κα! περιέ- κλειεν ίνα μέγαν κίνδυνον: "Αν αί θωρσκισμέναι μεραρνίαι τού έχβροθ δέν άττησχολουντο απο¬ τελεσματικώς κβτά την δά ή θίώ ακώς βά η δρ^ κεοκ τής ίττιθίοΐώς μας κβτά τής πεθκ μάζης των δκνάμεών τοκ, θά έπεπιπτον κεραυνοβό- λως εναντίον μας καΐ θά άνί- τρετταν καταστρετττικώς τόν στρατόν μας. Άλλά δεν ηδυνά¬ μην νά κάμω άλλως. Κα! πάλιν δμως, ό —ρόβλη- μβ ποΰ άντιμιτώπιζα _ήτο διι- νόν. Έπρ«ττ« νά ευρεθή τό κα¬ τάλληλον σημείον, δττου θά έ- δημιοκργούμιν τό ρήγμβ. είς τό οποίον θά έξαπέλκα τό έττί- λΐκτον ΙΟον Σώμα Στρατοϋ, διά μέσον ναρκοττεδίων, ίπϊ των όττοίων δέν ήτο ι&κολον νά χαραχθούγ διάδρρμοι. Κβ! αν έκαθηλωνομεθα κάπου κα! έττρό Φθαινίν ό έχβρός νά άντεππε- θο; Πώς θά όντύρισκα τόν εύ- τταθή κα! ευκολον τομέα ττού θά μοθ έττέτρτπε την τβχεΐαν άνοπ-ροΐΓην τοθ έγθροθ κσΐ την ταγίίβν προίλασιν, πρΐν ό έττϊ- Φοβος καταπίλτης — αί θωρα- κισμέναι μεραοχίαι τοθ Ρόμελ —έκτοξιυθή εναντίον μας; Τίτν καταστασιν την έσωσεν ίνβς άσημος ταγμοηάρχτις, ί- νας Γουΐλλιαμς. ό οποίος ύπη- ρέτει είς τό Γραφείον ΓΙληοο- «οριών τής 8ης Στρατιάς. κα! ήτο γνωστός είς δλους τοθς συ- νιογάτας μου ώς Μπϊλ Γουίλ- λιαμς. Μοθ άνέφερε μίαν ημέραν ότι τό γερμανικόν πεζικόν κα! τα γερμανικά τμήμβτσ άλεξι- πτωτιστών Λσαν τόσον ΐΓθλΟ ά- νιπτιτν-μέ,να ύττό ίποψιν χώρον, ώστε είς μερικβ σημϊϊα νά ευ¬ ρίσκωνται μίταξύ Κάλι κων μο- νάδων, είςμερικά δέ αλλα κα! όπισθεν αΐηύν, πρέπει δέ «ά προσθέσω δτι τα Ιταλικά στρα τεύματα δέν εθεωρούντο ώς 6-1 πολογίσιμος άντίπαλος, δταν επρόκειτο διά σκληράς μάχας. Έπομίνως ό Μπΐλ Γοι/ΐλλι- αμς ενόμισεν δτι αν ήδννάμεθα νά άποχωρίσωμεν τοΰς δύο στρατούς, νε.ρμανικόν καΐ Ιτα¬ λικόν, θά είμεθα είς πολύ πλε- ονεκτικήν θέσιν, διότι θά ήμπο- οουσαμεν νά ποοελάσωμίν διά μέσου καθαρώε Ιταλικού μετώ- ττοΐ' χωρίς μεγάλην δΐΛΤκολίσν. Ή άπλή αύτη ανάλυσις καΐ Ιδέα υπήρξεν ίνα άττό τα κυρι¬ ώτερα χαρσκτηριστικά τού σχε δίου έπιχειρησεων κατακεομα- τισμού, πού κατέστρωσεν 6 0- ποφαινόμενος και τό όττοίον μάς ώδιγ/ησεν είς την τελικήν νίκην τού Αλαμέ'ΐν... Η ΜεΤΑΛΗ ΑΠΛΟΦΑ Είς τό παραπλανητικόν σχέ¬ διον επριττε νά καταβληθή τε¬ ραστία προσοχή, άκόμη κα! μέ- χρι των τιλειτταιων λίτττομερει- ύν, διότι ή παραμικρά άττροσε- ξία ήμπορούσε νά καταστρέψη την δλην προσπάθειαν. Διά νά εκτελεσθή δέ καλώς μία τόσον γιγαντιαία μπλόφα άπητεΤτο έ- ξαντλητική έργασία καΐ μαζι- κή ·π·αραγωγη τταραπλανητικών τεχνασμάτων, εύφΐΛστατον καμ- μοιοφλάζ κα! ή μέ ώρολογιακην ακρίβειαν κίνησις πολλών έκα- τοντάδων όχημάτων, τα όποΐα νά κατιυθΐίνθοΰν πρός ωρισμέ¬ νας, έκ των προτέρων έπιλεγεί- σας. περιοχάς. Μία χαρακτηριστική λεπτο- μέρεια τού τταραπλανητικοΰ σγεδίοα ήτο κα! ό ψεύτικος ά- γωγός, ττού εγκατεστάθη είς μήκος εΐκοσι περίπου μιλλίων, νρτίως της πραγματικάς πηγης τού Οδατος ιίς τό Μπίρ Σαντ!, *Ις τί»ν θέσιν Σαμακέτ Γκαμπά- λα. Ή αύλαξ δια την τοποθέ- τησιν τού άγωγού ώρνχθη μέ τόν συνήθη τρόπον, κατεσκευά- σθησαν δέ κα'ι «εστρώθησαν», διά την τοποθέτησιν των σωλή- νων, πέντί μίλλια ψευδο—-σιδη- ροδρομικης γραμμης- της οποί¬ ας αί σιδηροτροχιαΐ εΤχαν γινει άπό... τόν τενεκέν δοχείων πε- τρελαίου καΐ βενζίνης, Ή τενε- κεδένια αύτη γραμμή μετεκινει- το άνά πέντε μίλλια μόλις τα προσέχη πέντε μίλλια τής συλα κος άνεσκάπτοντο, είς τρόπον ώστε νά μή χρειάζεται νά κα- τασκευάζεται καΐ άλλη. η Ιοια αυτή γραμμη ήρκεσε διά νά V.- πιδειχθη είς τους Γερμσνους κα- τσπτευτάς καθ" όλον τό έξ ει- κοσι μιλλίων μήκος τής παρα- πλανητικής οώλακος· Η ΜΑΧΗ ΑΡΧΙΖΕΙ! ΠΗΓΑΙΝΗ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ... Την πρωίαν της 23ρς Όκτω- βρίου έρριψα Ινα βλέμμα εις τόν τύπον, τό δέ άπόγευμα έ- πήγα είς τό Τακτικόν μου Στρατηγεΐον, που ήτο εγκατα¬ στημένον πλησίον τού Στρατη- γείου τού 30ού Σώμστος. Τό βράδυ έδιάβασα ένα βιβλίον καΐ ενωρίς άπεσύρθην νά κοι- μηθώ. Είς τάς 9.40' ήρχισαν τα πυρά φραγμοΰ χιλίων καΐ πλέον πυροβόλων, καϊ ή Ογδόη Στρατιά, ένισχυμένη μέ 1.200 άρματα μάχης, έςώρμησε είς την εναντίον τού έχθρού επίθε¬ σιν της- Την στιγμήν εκείνην έγώ έκοιμώμην — δέν μέ έ- χρειάζοντο πλέον τίποτε τότε, κα'ι, φυσικά, δέν ήμποροϋσα νά κάμω τίποτε· εγνώριζα, δμως, δτι άργότερα θά μέ έχρειάζον- το. Εύτυχώς, πο,ΰ εσκέφθην νά άναπαυθώ ενωρίτερον, διότι ή επέμβασις μου κατέστη άναγ- καία πολύ γρηγορώτερον άπό δσον τό έττερίμενα. . ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡ ΑΟΟΥ ΚΟΜΗΖ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ ΤΟΥ ΚΑ ΑΛΑΜΚΊ Ν ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ: ΑΙ αγγλικαί μ«- ραρχίαι είς κρίσιμον θέσιν ιίς τα νορκοπέβια, ένφ α) βωρο- κινμένοι Φβλαγγες τού Ρόμ- μ«λ άντητιτίβεντσι. Ό στρατηγός "Ερβιν Ρόμελ (άριστερό) είς την πρώτην γρομμήν τής μάχης τού Έλ 'Α- λαμέιν, παρακολουθή την εξέλιξιν, ένώ δίπλ ο τού ενας άξιωματικος τοιι δίδει έξηγηοχ,ς. ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΠΡΟΤΗΝ ΦΟΡΑΝ 0 ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ κ. ΓΚΡΑΤΣΙ ΕΤΣΙΕΠΕΛΩΣΑ ΣΤΟΝΙΟΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΥΓΗ ΤΗΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «Ληλαδή εχομεν πόλεμον», απήντησεν ό "Ελλην πρωβυπουργός ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ λους μας είς την ττοεσβείοτν. Τό τμήμα τού τηλεγραφτνμα- τος, τό οποίον μάς με~Λιβά- σθη πρώτον, δέν ττο ο&τε ή ιχή, οθτε τό τέλος τού. Δέν ■ιδ« οθτε την παραιμικοαν Ι¬ δέαν, διά τό τί θά έητρεττε νά κόνω. Τό υπόλοιπον τού τηλί- γραφήματος δέν ε.Τχ« άκάμη μεταιβιβοοσθή, δταν ο| ποώτοι προακϊκλημενοι είς την δεξίω- σιν ήρχισαν νά καταιφθάνουν είς την ττρεσβείαν. "Εττρεπε νά έγκστσλίΐψω τό γραφείον μου διά νά Φορέσω την επτισημον στόλον μου καΐ νά ύποδεχθώ τούς (π-ροσκεκλημένους μου, πολλο.1 άπό τούς όποίους ήσαν σημαίνουσαι προσωττικοντητες τής Έλληνικής Κΐί6ερνησε»ς. *Ητο αδύνατον νά άνσβάλω την δεξίωσιν. Διότι ιίς την ττε- ρίΐΓτωσιν αύτην θά ττροκαλού- σα ύπονοίοχ; δτι κάτι κακόν σι/μβαίνει. Έτσι, δι" αρκετάς ώρας ηναγκάσθην νά τταιοου- σιάζωμ<τι φαινομενικώς άτάρα- χος, νά χαμογελώ πρός τόν κόσμον, νά συζητώ φιλοφρό- νως, νά έκττληρώ τα καθήικοντα τού οΐκοδεσπόηου, ένώ μέ κα- τέτρυχί ή άγωνία νά μάβω τό υπόλοιπον τού τηλεγιραφήμσ.- τος, τό οποίον 6μην βέβαιος δτι βά περιεϊχί βαρΐΛ—■μάντους όδηγίας. "Η δεξίωσις έτελίίω- σε πολύ άργά την νύκτα. Κ α! μόνον δταν εφυγε καΐ ό τεΛευ- ταίος προσκεκλημένος ηδυνή¬ θην νά σπεύσω ττάλιν πρός τό γραφείον μου, διά νά διαβασω τό ττληοες κείμενον τού τηλε- γραφήματος. Τα ίλχγί καθα- ρά. 'Επρεττε νά έττιδώσω ίδιο- χίίρως €ΐς τόν Μετβιξάν μ'ίβν δισ/κοίνωσιν, διά τής οποίας ή Ιταλική κυβέρνησις κατττϊγόρει την Έλλαδο: δτι είχ€ παραοΊά- σ«ι την ούοετεοοτητο: καϊ εζή¬ τει ώς εκ τούτου την κατάλη¬ ψιν έλληνικοΰ έβαφους άπό τά$ Ιταλιικάς δυνάμεις. Έγώ ε¬ γνώριζα, δτι αύτό έοτ»μαιν€ πόλεμον. Ό γενναίος Έλληνι- κός λαός ουδέποτε θά έστερ- γε εΐρηνικώς, όττως έζιττει ή κυβέρνησις μου, εις την κατά¬ ληψιν τού πατρίου έδάφους τού άπό ξένα στρατεύματβ... ΑΙ οδηγίαι, τάς οποίας εΤχε λάοει ό Ιταλός ττρεσβευτής, Ελεγον δτι ΙτιτρθΓε νά επιδώση τό τελεσίγραφον την 3ην πρωϊ¬ νην τής 27ης "Οκτώβριον. Την επομένην, ό Γκράτσι καΐ οί ο¬ λίγοι στενώτεροι σννεογάται τού, ο! όποϊοι εΤχον λάβει γνώ¬ σιν τού τελεσίγραφον, καθώρι¬ σε τα άΛθτγκαία μέτρα διά την αναχώρησιν των Ίταλών ύττη- κοων πού διέμεναν είς τάς Ά; θήνας, ως καΐ τού προσωπικού τής πρεσβείας — Διά νά έξασΦαλίσω πλή¬ ρη μυστικότητα, οννέχισεν ό πρώην πρεσβευτής. σΛτεφασί- σαμζ νά μη χρησιμοττοιτ»σω τόν 'Ελληνα σωφέρ μου διά νά μεταβώ είς την κατοικίαν Με- ταξά είς την Κηφισιάν. ©ά μέ επήγαινε έκ€Ϊ ό στρατιωτικός ακόλοιΛός μου μέ τα βύτοκί- ΑΤΜθΠΑθΊΑ~νΛΒθΥΗΙ4θΫ Ι Α)Π «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ΔΕΥΤΕΡΑΝ 6.30 μ μ ΧΛίΙΙΛ - ΡΕΘΥΜΝΟΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6 μ. μ. Η¬ ΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΝ - ΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 2 μ. μ ΠΑΡΟΝ - ΝΑΞΟΝ - ΛΕ· ΡΟΝ - ΚΑΑΥΜΝΟΝ - ΚΩ - ΡΟΛΟΝ. Εκ ΡΟΔΟΥ κάβε Κυριακήν 11 π.μ. δια Κώ. Καλιτμνον. Λέρον. Πει· οαιβ. Δ)Π «ΓΑΑΡΟΣ» ΔΕΥΤΕΡΑΝ 5 μ μ Π*, τρσς, Ίβακΐτν, Σάμην, "Αγ ΕΰφημΙαν Φισκάρδον Βσ· σιλιχτνν. ΝυβρΙ, Λίυκΰ*α, Πρίίεζοτν. Πώργοτν. Γΐαξούς, Κίρκυραν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 4 μ. μ Πάτρας, 'Λοτακόν, Κάλα- μόν, Μυτικα, Ζ<ΐ«ίρβαν, Λευ- κ<χ6α, Πρέλΐζαν. Τηλ*·. 474.141-474.Ι^ί. νηαόν τού, τό όποΐο·ν ήτο ολι¬ γώτερον γνωστόν είς τόν κό¬ σμον άπό τό ιδικόν μου. Ή ήμέρα μοΰ εφαίνετο άτελείω- τη. . . Τό βράδυ συνεκ-εντοώ- θημεν είς τό σπίτι τού πρώτου γραμματέως νού Πασκουάλε Φοβνάρι (Σημ.: Σήμερον ττρ€- σβεϋτού €ίς τό Κάϊρον). Μετά τό δείπνον είπον* *Ις τάς οι¬ κογενείας τού προσωπικού τής ττρεσβείας νά γυιρίσχΗ*ν £ίς τα σ—ίτια των, νά ονσκευάσοι/ν τα ύττάρχοντά των «αί νά με- τσβοϋν είς την πρεσβείαν μί- τά τό μεσονύκτιον. Έκεί Ιλσβα μέ τούς βοηθούς μου τα κατάλ- ληλα μέτρα διά νά έξοικονθίμη- θούν όλοι οί Ιταλοί ύπήκοοι, οί οποίοι €Ϊχαν άρχίσει ήβη νά κοπαφθάνουν. Είς τό σημείον σώτό τής ά- Φηγησεώς τού, ή όποία εΐχε Φθάσει είς τάς τελευταίας ώ¬ ρας πρό τής εκτελέσεως τής βαρείας αποστολάς τού, η φω- νή τού Έμιμανουήλ Γκράτσι £- γινβ πλέον ζωηρή, πλέον θ«ι- μή. Ήτο φανερόν δτι ή άνά- μνησις των ώρών έκείνων κα! τής νυκτβρινής συναντήσεως τού μέ τόν Ιωάννην Μεταξάν ήτο συνδεδεμίνη κα! μέ προ¬ σωπικάς δραματικάς ένη/πώ- σεις τού. Κα! συνέχισε: — ΑΙ ώραι έκεϊναι ύπήρξον αί οδυνηρότεραι της £ωής μοί;. Διά νά κυλήση ό χρόνος Ιβαλσ τό γραμμόφωνον κα! προσεπά- θησα νά σνγκεντρώσω την προ- σοχήν αον είς έ'να κοντσέρτο τού ΛΑότσαρτ. Έκείνο τό όττοΐ- ον με άπησχόλει έττίσης Ιδιαι¬ τέρως ήτο δτι ή ύγεία τού Με- ταξά ήτο κλονισμενη Ενθυμού¬ μαι ότι έΌεσα είς τόν έαι/τόν μόν την ερώτησιν, τί θά συνέ- βαινε ίιάν άπέθνησχεν άπό συγ- κοττήν, δταν θά τού ένεχιίριία τό γρατττόν τελεσίγραφον, ά- ναγγέλλων ονγττρόνως προφο- ρικώς ότι Ιταλικαι δυνάμεις θά ήρχιζαν την προέλασίν των τρείς ώρας βραδύτερον άττό την Αλβανίαν. Τέλος. ήλθεν Λ ώ- ρα. . Είς τα δύο καΐ τριαντα λεπτά Ιφυγα άπό την πρεσβεί¬ αν. Ό στρατιωτικάς άκόλουθός μου ώδηγούσε τό αυτοκίνητον. Είς1 τό πλευρόν μου έκάθητο έ- νας διεομηνεύς. Είς τόν μικρόν χαρτοφύλακά μου ευρίσκετο τό μισητόν έγγραφον 'Εφθάσαμεν είς την αύλόπορταν της κα- τοικίας τού Ιωάννου Μετα- ξά ύστερα άπά 20 λεπτά. Ό στρατιωτικάς άκόλουθός σνντα- γματάρχης Ντέ Σάντο είπεν είς τόν πρό αυτής Ιστάμενον σκοπόν ότι ό Ιταλός πρίσβευ- τής επεθύμει νά ίδη τόν πρω- θι/πονργόν διά μίαν κατεπεί- γουσαν ανακοίνωσιν. Ό σκο- πός έττίεσε τό κουμπΐ τού ή- λεκτρικού κώδωνος, 6 οποίος ευρίσκετο είς τό διαμέοισμα τού θυρωροϋ μέσα είς την ϊ- ποχιλιν. Άλλά δλος ό κόσμος εκοιμάτο. "Επεριμέναμεν άοκε- —*· λετττά, περιβαλλόμενοι άπό απόλυτον σιγττν, τίτν οποίαν δι. έκοπτε μόνον τό μακρυνον γαύ- γισμα^νός σκύλου.... — Ακολούθως, οννέχισεν ό Γκράτσι. εΐδαμεν £κπληκτοι τόν Ιδιον τόν Μεταξάν νά έρχεται πρός την αύλόθυραν. Εΐχε Φο- ρέσει βιαστικά «ίαν βαθθχρω- μην μάλλινην «ρόμπ—^ντέ — σάμπρ», επάνω άπό τίς ττντζά- μες τού. ΕΤπεν είς τοΰς σκο- ■ποθς νά μέ άφήσονν νά εΐσέλ- ίΚο. Μέ έχαιρετισε διά χειρα- ψίας «αί ,μέ ωδήγησε εις ένα μικρόν λίβινγκ—ρούμ. Άφού έκάθησα, τού εΤπα ότι ή Κυ¬ βέρνησις μου μού είχεν άνα- θέσει νά τού έπιδωσω μίαν κα- τεπείγοΐίθ—ν ανακοίνωσιν. Καΐ χωρκ νά προσθέσω σλλα, τού ενεχείρισα τό τελεσίγραφον. Ό Μεταξάς ήρχισε νά τό δι- κ&Ον Τα χέρια τού έτρεμαν έλαφρώς. Τα ιιάτια τού ύγράν- θησαν. Όταν έτελείωσε τό διά- βασμα. μέ έκύτταξε κατάματα ρ-' εΤπε γαλλιστί: __ ΑΙ#Γ», (*··· Ι· β«·ΓΓ·.._.. Λοΐπόν, πόλεμος!.... Διατηρών μίαν «άπέλπιδα έλττίδα». ώς νά κατέβαλλα μίαν άπεγνωσ,μένην προσπάθειαν, τού απήντησα δτι δεν ήτο ανα¬ πόφευκτον τα πράγματα νά έ- ξελιχθούν έτσι. Θά ηδύνατο εΐ- σέτι νά σνμβουλευθή τόν Βα- σιλέα κα! νά διατάξη τόν ελ¬ ληνικόν στρατόν νά μή αντι¬ σταθή είς την είσοδον των Ιτα- λικών δυνάμεων. 'Εγνώριίβ δ¬ μως τί θά μού άπαντούσε ποίν ακόμη ομιλήση: — Βλέπετε πολΰ καλά, δτι αύτό είνε αδύνατον. Ή εύθύνη αυτού τού πολέμου άνήκει είς την Κυβερνησιν σας, ή όποία έγνώρ ζε δτι ή μόνιϊ έπιθυμία τής "Ελλάδος ήτο νά παρα ιει- νη ούδετέρα. άλλά καϊ δτι ύ- υεθα άποφασισμένοι νθ αμυν¬ θώμεν εναντίον οΐουδήττοτε, ό οποίος θά μάς έττετιθετο διά νά θέση πόδα επ) τού έδάφους μας! 'Ενώ μέ συνώδευε πρός την έξοδον μετά την δεκοητεΐ'τάλε- πτον συνομιλίαν μας, ό Μετα¬ ξάς την έτεομάτισε μέ μίαν λα- κωνικήν παρατήρησιν. __ ν·«· ···> Ι·· ρΐνι (·ΓΤ·.....
  Είσθε οί ισχυρότερον..
  Ό Εμμανουήλ Γκράτσι,
  ποΐν συνεχίση, εμεινε έπ' ολί¬
  γον σιωπτιλός. ΕΤχε φθαοιει είς
  τό πλέον όδυνηρον, τό πλίον
  δραματικόν, δι* αυτόν ττοοσω-
  πι«ώς, σημείον των άναμνή-
  σεών τού:
  — Δέν πιστεΰω νά ϋπάρχιη
  α,νθρωπος, ό οποίος νά έμίση-
  σε ποτέ, έστω και έλάχιστα,
  τό έττάγγελμά τού. Είς την μα¬
  κράν σταδιοδρομίαν μου, ύ-
  πάρχει μόνον μία στιγμή δπου
  έμίσησσ τό Ιδικόν μου. όπου
  τό καθήκον μοΰ εφάνη βσού δ-
  σον καΐ £νας σταύρος τόν ο¬
  ποίον θά εφερα επί των ώμων
  μου, δπου ήσθάνθην σνγχρό-
  νως οδύνην καΐ ταπ*ίν«σιν.
  *Ητο δταν ήκουσα τάς τελευ¬
  ταίας λέξεις τού γηροιιού έ-
  κείνου άνθρώπου, ό οποίος εΤ·
  χ*ν άφιερώσει δλην την ζωήν
  τού είς την υπηρεσίαν τής χώ¬
  ρας τού καΐ τού Βασιλέως
  τού...
  Καΐ μέ τό μάτια ύγρά άπό
  την συγκίνησιν, ό Εμμανουήλ
  Γκράτσι έτελείωσε την αφήγη¬
  σιν τής Ιστορικής επισκέψεως
  τού μέ τα λόγια αύτά:
  — Ύπεκλίθην μέ σεβασμόν
  καΐ άπτνλθον.
  Σήμερον ό Γκράτσι έχει έγ-
  καταλήψει την διπλωματικήν
  ύτ—ρεσίαν καΐ έπαγγΐλλεται
  τόν σχολιαστήν τής διεθνούς
  πολιτικής είς διαφόρους ιτα¬
  λικάς εφημερίδας κα! περιο-
  δικά.
  ΦανοΓΤΐκός βασιλόφρων, ό
  Γκράτσι ηρνήθη νά προσφέρη
  τάς ϋπηοεσίας τού είς την νέαν
  Ιταλικήν δημοκρατίαν μετά τόν
  διύτεοον παγκόσμιον πόλειμον.
  Τό 1943 εΤχε τοποθετηθή
  ώς πρεσβευτής είς τό Βελι¬
  γράδιον. Όταν ή Ιταλία υ¬
  πέγραψε άνακωχήν, επέστρε¬
  ψεν είς την Ιταλίαν, δπου συ¬
  νελήφθη άπό τούς Φασιστάς
  είς την Βενετίαν καΐ έ.ρρίφθη
  είς τάς Φμλακάς. 'Η Βόρειος
  Ιταλία δεν εΤχε άκ&μη απαλ¬
  λαγή τοτε άπό τούς Γεομα-
  νούς κα! τα ύττολείιμματα των
  φασιστικών στρατευμάτων δεν
  εΤχαν καταθέσει τα δπλα.
  Ύπάρχουν σήμερα δύο ποά-
  γματα, τα όποία οητεχθάνεται
  ό Γκράτσι έκ βάθους καρδίας:
  Ή μουσική τού Μότσαοτ καΐ
  τό ναΰγισμα των σκύλων. . .
  'Ένας Ιππότης των όρέων
  ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ
  Ο ΕΦΕΣ ΤΟΥ Α'ΓΔΙΝΙΟΥ
  (Συνίχεια £κ τοθ προηγούμενον
  'ΑφοΟ Ικλειοε το παραπάνω
  γράμμα ο' ενα φόκελλο έγραψχ τί)
  διεύθυνσιν τού 'Λκΐφ πάσα και
  ό
  τό γκαρσόνι.
  — Μπορεϊς νά «άς αύτό τό γράμ
  μα στό Κονάκι; Ρωτησε.
  — Σ ί ποίον βά ιθ δωσω μπίη
  ίφίντη. Ροηηοε τ6 γκαρσόνι, ίγοτ-
  ζοντας την ττοδιά τού
  — πά τό δώσης στον σκοπο ζα
  πτιί και νά τοϋ πης νά τό δώση
  στον Ιαλή.
  Εϋκολο ιτρβγμα. ΕΙπε τό γκαρ-
  σόνι.
  Ό εφίς 44γαλ£ ϊνα τέτσρτο τού
  μετζητιοϋ και τό Ιΐαλε μαζι μέ τό
  γράμμα στό χΐρι τοθ γκαροονιοϋ
  λέγοντας:
  — Πά πάρΐ κι' αίΛό γιά τον
  κόπο σου.
  Τα γκαρσόνι πηρε τό νόμισμα
  χαΐ τό γράμμα καΐ εφυγε. Ό έφί,ς
  Λπιε τόν «αφέ τού και τρ*6ηξε στό
  ξενοδοχειο νά άλλαξη κοστουμι.
  Όταν βγήκε μετά μια ωρα παρα-
  τηρησε έκτοκτη κίνησι στό Διοι-
  κητήριο.
  — "Εχουνε τρΕχαματσ. εΐπε μέ
  τό νοϋ τού. έξ αίτιας μου.
  Και τραίηξε στο καψενειο. Στό
  μεταξυ στο Κονάκι ό Βαλής εΐχε
  καλέσει τον '^ιμέτ μ-πεη και τοθ
  εκαμνε αυοτηρές παρατηρήσεις.
  — ΤΙ είνε αύτά «ου μοΰ γραφει
  ό Τσακιτζής; ΕΙπε.
  — Ό Τσακιτζής; "Εκανε Ικπλη-
  κτος ό Ισμέτ μπέης.
  — Νβι. ΠΒρα ϊνα γράμμα που
  λέει ότι κρεμασε τόν ΊσμαΤλ
  μπέη.
  — Κρέμασε τόν ΊσμαΓλ μπέη;
  Ποΰ; Πότε;
  — Πρΐν από πέντε Δρες στό
  Μποζντογάν.
  — Αύτο είνε τρομερά) "Εκανε
  άσυναισθητα 6 Ισμέτ μτίης.
  — ΓιατΙ; Διίκοψε 6 βαλής.
  — Γιατι ό Ίσμαίλ Λταν ϊνας
  άπό τους πιό καλους μπέηδες...
  — Ήταν ϊνας τοκογλύφος. Πα·
  ρατηρησε ό Ιαλής.
  — Συχοφαντια πασά μου...
  — Παρε καΐ 6ιά·ασε. άφοΰ εί¬
  νε ϊτσι.
  Καΐ ό Άκΐφ πασάς έδωσε τό
  γραμμα τού έφέ στόν Ισμέτ μπεη.
  Οταν ό τελευταϊος, τό διαίασε
  ίγινε χατ—όκκινος *ηό τό θυμό
  τού.
  — Πιστεϋετε στΐς ψευτιές τοϋ
  ληστου αυτού έζοχωτατε; Ρώτησε.
  — Δέν ξερω, άλλά φαίνεται πώς
  δέν λέει ψεματσ.
  — Ό Ίσμαίλ μπέης έξοχώ
  τοττε ϊκαμνε τοθ κόσμου τα καλά...
  — Δέν ξέρω τι εκαμνε ό "Ισ¬
  μαήλ μ·πέης. Ξέρω ιιοναχσ 6τι
  ηταν τοκογλύφος καΐ εκμετσλλευ·
  ονταν τους φτΐϋχους χωρικους,
  — Δέν είνε άλήίεια σθτά που
  γραφει ό Τσακιτζής...
  — θίλΐις να πης «τι ό Ίομαΐλ
  μπέης ζή;
  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ: Ή συνεχεια
  ΠΩΛΗΧΙΙ ΧΟΝ Α ΡΙ ΚΗ
  Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΖΤΟΥ
  Ο ΤΑΡΖΑΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
  Άφοδ επέτυχε το ιτρώτο
  κόλιτο τού καταβίκου κι' δτ~
  βεβοηώβηκε 6τι ιΐονείς δέν άν-
  τΐλήφβηκε το *— ινοβιο ττού
  8ι»μιούργησι, άκούαι—— —4νω
  στόν ά—ννομικό γιά νά τόν
  ο-νγχρατήβη να μή ιτίση κι'
  Οστερα μέ τρ*— {φοξ, στις
  τσέπίς τού. Χ«ρ!ς νό χάση
  καιρό, βρήκε <τΐ λ(γ· έκε'ηο ~»υ ζύ "Ητ—< τβΙ «λίιβ,ά γιβ τίς χ«ιροπέδες, μέ τό οττοιβ βά μ—ροΰσι νά έλινβιρ«βη κοΐ νά ό-οχΜοισβη ά— την τόσο ένοχλητική οννοβε,ίσ τού άοτυ- »όμον. Τα τηκ>€ «αί μέ μ1ά κί-
  νηαι ξΐκλΐίβϋ— την κλι,ο—^ά.
  Αι— τή στινρή ,„„,, <(τβνβ 4. λενθιρος κα! τώρα (έν εΐχε &λ- λο να κάνη τίαρά «ά ξϋφύγη ά¬ πό τ— σιδηρόίρομο. Γιά νά μή δόστ καμμιά ϋ- ιτόνΦΐα στοΰς ίηταλΑηλοος τού τραίνου ή στ ούς έιτιβάτες, <4- κούμπησκ τσν άστυνομικό στό κάθισμα τού τροίνοι/ στ στάσι που Ιοειχνι π»ς κοιμότανε κι' ϋστιρα, άοοΰ (ιίσχισε δλσ τα βαγόνια, Ιφτοκτΐ στο τε- λοττβΐο. Έκεΐ κάθησ* σ' Κβ κόβισμα ττιριμένοντσς την ενκαιρΐα. Κι' ή ενκαιρία ποΰ (ίθΐλι ή- βν» νά φθάση τό τραίνο σέ κ«—οια ανη«οριά, βιτον άναγκα- στικως βά άνίκοπτΓ την τβχύ- τητό το*ι καΐ θά μποροϋσε I- τσι νά πηδήξη Ιξω Δέν Τίίρίμι- »€ άλλως τε καΐ πολύ. Λίγο άρ- Υότιρσ τό τρσϊνο βρχισε να ογκομβχάη. Τότ( κι' σντός ση- «*·—» κα' ττραιχώρησι πρός την (ΆκβλβιΛΐί) ΑΠΟ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛΙΔΑ άποφασίσει νά π£θάνη...Τήν εΐ¬ χε σώσει έκεϊνος, ό ίντρας της, μέ την άγάπη τού. "Γήν είνε ία- νσφέρει στή ίωή. δίνοντάς της πίστι στϊς ά£ίες της.. κα! στόν έσυτό της- Την εΤχε γλυτώσει άπό τό Μίλτο, άπό την νεανική όπτα- σία, τα τρελλά κοριτσίστικσ 6- νειρά της... 'Απά ποίον θά τή γλύτωνε τώρα; Άπό Εναν αγνωστο έναν προ δότη. κάποιον πού δέν τσν ή-» £ερε... πού εΤχε ψιθυρίσει ένα βράδυ στήν άκροθοιλασσιά «σ' 44γαπώ»... πού τής εΤχε φερθή βιαία στήν ποώτη τους συνάν- τησι, τότε πού σάν τρελλή κυ- νηιγοΰσε νά βρή τό Μίλτο... νά όπτοδείξη την άθωότπτά τού. Κα! τίς 6υό Φορές εΐχε φύγει Αλο5β'θχτμένη άπό κοντά το<λ "Εφευγε από τον άντρα πού την άναστάτωνιε. Μέ τό μυαλό της τόν μισοϋ- σε... μά τό βλέμμβ τού την χάϊ- δευε κσϊ την υπότασσε. ^υπνοθσε μέσα της κόσμοι/ς άγνωρους καΐ φοβερούς, ^ρικύ- μιαζε τό αΤμα της καΐ στουωνε τό λογικό της 'Ενοχον προδοσίας! Δέκα χρόνΐα φυλσκή!.. ΟΙ δνθρωποι γύοω της προσ- παθοΰσαν νά την σώσουν. τόν άπομόνωσαν.. τόν άπαονήθη- καν... "Ακουσε την καταδίκη τού ή- ρειμα.. Γύρισε τό κεφάλι τού, την 6|»α£€ μέσα στήν αϊθουσα. Τό βλέμμα τού καρφώθηκε πάνω της έπίμονα καΐ νεμάτο πα- ράκλησι. — 'Εσύ δέν θά μ' άπαρνη- θής... θαρθης, ^θαρθης νά μέ βρής διτου κι' αν πάω — Ναΐ θαρθώ, Οποσχέθηκαν τα μάτια της δπου κι' αν πάς! Τρομαγμένη από την Τδια της την ϋπόσχεσι ζήτησε ν" α- κουμπήση τό βλέμμα της — θ,,μάται—-στά χαοοΰμενο; ποό- σωττα των δ ι κων της, προσπά- θησε νά χαρή τη χαρά τους τή δικοίωσι τού Μίλτου. την ευτυ¬ χία τής Ροζίτας. Τούς εΤδε νά κατεβαίνουν τή μαρμάρινη σκάλα τού δικαστη- ρίου. άγκαλιασμένοι Γιά λίγα δευτερόλεπτα τούς παοακολούθησε μέ τό βλέμμσ ώσττου χάθηκαν μέσα στό πλή- θος πού τούς τριγύοιζε. ΟΙ φω- νες τού κόσμου πνίξαν γιά πάν- τα τή φωνή τή δικιά τού πού τόσα χρόνια χάιδευε τ" αύτιά της Τώίκΐ, μόνον τώοα. — τδ- νοιωσε ξεκάθαρα — λευτερώθη- κε_ άπό την άνάμνησί τού, ά¬ πό τα πρώτο έκείνο φιλΐ ττού τόσα_ χρόνια την ίκαιγε.. Μέσα στήν αϊθουσα ενός δι- καστηρίου μαοάθηκε ή ττρώτη άγάπτι.. πού ποτέ δέν εΤχε άν- θήσει. Μέσα στήν Ιδία αυτή αίθου- σα ϊνας όίλλος αν&οας £μπαινε στή ζωή της. Καΐ ήταν ό ενοχος κα! ή- ταν ό ποοδότης!.. καΐ τού εΤχε δώσει μιά σιωπηλη ΰπό- σχεσιν Καΐ τώοα. . έπρεπι νά κρα- τήίη την ϋπόσχεσι της δχι πρός αυτόν, άλλά πρός τόν έαυ- τό της. "Εποεπε νά τόν αντι¬ μετωπίση νά λυθοθν τα μάγια, νά παλαίψη μαζί τού, νά παλαί¬ ψη μέ την άμορτίο καΐ νά νι- κήση. Τόν ιΤχαν στείλει λέει σέ κάποιο φοούριο. >
  Ποΰ; ποίος θά τής τδλεγε;
  πώς θά μποοοΰσε νά τόν πλη-
  σιάση
  — ©εέ υου βοήθησέ με θά
  τρελλαθώ ψιθύρισε.
  Κάτω στό χώλλ κτύπησε έν-
  ν€α κτύπους τό μεγάλο ρολόϊ-
  Ή Λίζα τινάχτηκε απάνω
  Ο αντρας της πώς δέν γύ¬
  ρισε άκόμα πού νάνε τέτοια
  ωρα;
  Ποτέ τού ώς τώρα δέν εΐχε
  γυοισει άογότεοα άπό τίς ό-
  κτώ
  Περασε τις τταλάυες της ττοΰ
  καίγανε πάνω στό άδυνστιθΊΐέ.
  νο της πρόσωπο καΐ τα δάκτυ-
  λά της κυνήγησαν νευρικά τό
  μηνίγγια της τα μάγουλα, τα
  χείλη της.
  'Η άγωνίσ. αρχισε νά σφίγγη
  την φυχή της.
  Γιατ! άργεί; «Άν εΤχε .. Ό-
  χι όχι ©εέ μου δχι αυτόν..
  Μην τάν άγγίξη τό χερι σου
  έκδιικητικά Μην πληρώση αιί-
  τός γιά δλους μας»
  Μέσα στήν κοοδιά της γο-
  ροπηδοθσαν τα συναισθήμοττο,
  ή μιά μορφή έοχόταν μετά την
  άλλη. καΐ εδέσποζε μέ τή σει-
  ρά της
  Ό Μίλτος... ό Μιχσλάκης.,
  ό Κοσμάς Άπό μιά περίεργη
  άνάγκη Φυγής ή σκέψις της
  ετρεξε στά παιδικά της χρόνια,
  στό σπίτι της. στόν πατιοσ
  πού εΤχε φύγει, στά αδοΛί έλ?
  δ ύ
  της χοονια
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΤΡΙΤΗΝ:
  Τελειώνει ή
  ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΑΗ
  κα'ι θά παραδώση την σκυτάλιιν
  στόν
  ΝΤΙΝΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
  Διά την όίνετον παρα¬
  κολούθησιν τής θαυμασίας
  ί
  ταινίας
  ΔΕΣΜΩΤΗΣ
  ΤΟΥ 1Λ1ΓΓ0Υ
  νΕΟΤΙβΟ
  παρακαλείται τό κοινόν
  νά προσέρχεται είς τάς ά-
  κριβεΐς ώρας ενάρξεως
  των παραστάσεων των Κι-
  νηματογράφων, οί όποϊοι
  έχουσι ώς εξής:
  ΓΕΑΕΚΤ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝ
  2,30—5 — 7,30—10
  ΡΙΒΟΛΙ
  9,30—12 — 2,30—5
  7,30—1,0
  ΣΤΑΡ
  10—12,30 — 3—5,30
  8—10,30
  ΣΧΟΛΑΙ ΕΜΙΙΟΡαΠΑΠυΐΡΧΠΙΙ
  ΙΚΡΟΚ ΠΟΑΥΤΕΧ1Ι0ΙΙ
  Οποψήψιοι των Ανωτέρων σχολών
  τα Φροντιστήριο:
  ΟΛΥΜΠΙΟΥ
  πλατΓεϊα Κάνιγνος 15 σβς έξβ-
  σίβλΐζουν την επιτυχίαν. "Αρχον
  ται τμήιματα 3 Νοίμ*ρΙου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς την αρχήν
  της θκΐοϋ Μεγάλον Αλεξάνδρου ό
  βνω ώροφος διωρόφου οΐκΐοις έκ
  τίντε ίχομαιτΐων, χώλ, μαγειρεΐου,
  λουτρου, ννο, «λυντηριου, αποβή,
  κης. ήλεκτρικοϋ, Οδατος. άεριόφω
  τος, τηλεφωνου, είς τιμήν φέ
  ΔΙΑ ΚΑΦΕ—ΜΠΑΡ
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΛΟΧί/Α
  ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΦΕ
  ΟΑΟΟΙΑ
  Ή μάρκα. ί| όποία ίπείληθη
  τκτγκοσμιως.
  Ό τουρκικός κσψές άνή·
  κ εί είς τ6 πσρελβόν καΐ Ιχει
  ίξοοτρακισβή οτπο δλας τας
  ρος. ,
  ΕξοπλΙσατε τα καταστή·
  ματά σας μέ μηχσνάς ΟΑΟ·
  ΟΙΑ. αί οποίαι ιξασφαλΐζουν
  Καψέ — Έσπρισσο ώς και
  Αμερικανικόν ασυγκρίτως ο-
  νωτερον τοθ τουρκικοθ καψε.
  Δισβέτομεν μηχανάς κσΐ
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Συνεργεϊον συντηρήσεως
  και 'Λνταλλακτικά.
  Γεν.
  'Αντιπρόσωιΐοι διά
  Έλλάβα
  Σ. Πετρίδης Α Α)φοΙ Ο.Ε.
  οδός Γερανιου 34 Οθμόνοια»
  ΑΘΗΝΑΙ. Τηλεφ. 921.838
  4Ρ ΑΓΙΣ ΓΟΥΖΑΡΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΧ
  Μετωκησε καΐ οίχεται ΜΌΟ
  ΪΑΣΗ άριβ 6, ατ' όροφος (Πάρβ·
  δος Στουρνάρσ, παρά την πλοπ
  Κάνιγγος). Νίον τηλεβ, 614.810·

  ΐΚΡΟΠΟΛΙΓ
  ^^
  Τό νησι τής έλιάς καί τής Μούσας
  Η ΛΕΣΒΟΣ είνε τό τέταρτο .
  **Γ ΐντηπ* /τν-τ! -τη*· *Ρ\Λ_ βΓ Ο Ι ι
  IV
  03ΚΟΟΥΐαλ|ά Α?ΤτίΑθΓΜ/ν ,μ
  ΛΕΣΒΟΣ είνε τό τέταρτο
  σέ έκτασι ντεσί τής "Ελλά¬
  δος, ΰστερα άττό την Κύττρο,
  την Κρητη καί την Εϋβοια. Λέ-
  γεται καί Μυτιλήνη άπό τ' δνο-
  μα τής ττρωτευούσης της Στά
  βορεινα της έχει την άκτή τής
  Μικρασίας Καί είνε τόσο κον-
  τά άττ' αυτή την μεριά ή Α¬
  νατολή, ττού πολλές φορές, σάν
  6οηθά ό καιρός άκούγονται άττό
  άντΊκρν τα άνατολπΊκα τουμ-
  ηανα _(νταούλια) ττού χτυπτοΰν
  οί Τούρκοι σάν γιορτάζουν
  Πρίν ά—' τό 1912. πού ό
  ίλληνικός στόλος τήν λεφτέρωσε
  άττ' τόν τούρκικο ζι/γό. ή άντι-
  ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΔΊ-ΚΟΥ
  ΣΤΡΔΤΗΜΥΡΙΒΗΛΗ
  ττληθυσμοΐ ττκ νέας ΑΙολίδας
  έρχότανε. μέ τα καΐκια τους στή
  Λέσδο καί λάμδαναν μέρος στά
  Παλλεσδιακά πανη,γύρια τής
  Παναγίας της Άγιάσσος καί
  τού Ταξιάρχη τού Μακα>μάδου.
  έκλογες τόν συνάδελφό τού
  ττρός ζημία τής δι κης τού έκ-
  λογικής επιτυχίας!
  *
  £ΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ά-έραντο
  δάσος τής έλιάς καί άττό
  κρυνη Ανατολή ητον γεμάτη
  άττό άνθοΰσες λεσδιακές σττοι-
  κ«ς όπως ήταν τό Τσιττν!, τό
  Ναρλί, τό Δικελί καϊ άλλες κω-
  μοατόλεις.
  7ΟΥΣΑΝ ΕΚ ΕΙ εύτυχΐσμένοι
  ο] 'Ελληνες γιατϊ μέ την
  έξΐΛτνάδα και την Ιικανότητά
  τους εΐχαν άγοράσει οπτό τόν
  τεΐίττέλικο καί νωθρό τούρκικα
  ττλτιβυσμο μεγάλα κτήματα.
  θυμοΰμαι π χ. στά τταιδιάστικά
  ιιοιι γ,ρόνια πού τό χωριό ^μου,
  ττού είχε μόλις χιλίους κάτοί-
  κους, έτταιρι*ε άττό τα κτήματα
  τής Άνατολης, χρόνο παοά χρό-
  Το αγαλμα τής Ελευθερίας
  νο ττέντε καΐ ίξη χιλιάδες λί-
  ρες χρυσες Τουρκίας.
  Όλες αύτές οί ττεριουσίες
  χάβηκαν μέ τούς δύο δ ι ωγ μ ούς
  καΐ μέ την μεγαλη έθνικη κατα-
  στροφη τού 22
  Τότε τό νησι στάθττκε ό στσ-
  θιιος πρωτων 6οΐ>θειών γιά τό
  ττλήθος των προσφύγων, πού
  Υυοεφσν ποοστασια στή φΐλο-
  ξενια των Λεσβίων ♦Ηταν δσοι
  σώθηκσν άττό τήν καταστροφή
  τώτν άντικρυνών έλληνικών χω-
  Ριών καί άττό τα Μοσχονήσια
  κοΐτο Άιδαλί πού είνε καί
  αύτά ττολύ κοντά στήν Μυτιλή-
  *Ή ο—' την άνατολική ττλευρά
  της.
  *
  ^Ν ΠΑΡΟΥΜΕ ίνα χάρτη τής
  Άρχαίας 'Ελλάδας ιιέ ση-
  «αδεμένο τον χώρο των Αίολι-
  χών όητοιχιών καϊ ίνα σημεοινό
  Χάοτη αιΙ-τών των μερών, 6λέ-
  'ουμι ττάλι πώς τα Ιδία μέρη
  πταν καί τότε καΐ τώρα άττοι-
  «ισιιένα άττό την ΑΙολική υη-
  τρό~ολι. τόν Λέσδο
  Άχόμα καΐ ή μεγάλη καί ή-
  ελληνική πάλι τής γετο-
  Άνατολής τό Άιδαλί,
  νά γινεται πόλι άττό τόν
  Όΐκ,ισμό πού έκαμε έκεϊ ένας
  Λεσβιος παττάς δταν μττόρεσε
  νο ά—οοττάση άττό την 'Υψηλή
  Πυλη τα μεγάλα καί έξαιρετι-
  κά ·π·ρονόμια πού χάρισε στό
  Λιβαλί, καί ττροεχάλεσαν την
  °|οοίι στόν εύτι«ισμένον αυ-
  τόττο χιλιάδων άττοίκων.
  στά προνόμια αι>
  τά πού καταγράφονται, στό
  πτισημο χο*>τΐ της 'Ϋψηλης Πύ-
  λΓΚ ύττάρχει καΐ μιά γραφΐκή
  'αοαγροκθος πού λέει χαρακτη-
  Ρ'στικά πώς «γιά νάμπη ένας
  ■ουρκος στό Άιβαλί πρέπει νά
  «Ίτεταλώοη τάλογό τοι;». Ώς
  τ" τελευταία, άχόμα κσΐ σήμε;
  Ρ*· οί κάτοικσι τού ΆιβαλιοΟ
  ϊ*ταχειρίζονται τό γλωσσικό
  I-
  °[«»Ιια της Λέσβοο καθως καΐ
  τ* ντύσιμό της (κατάληξις
  «ιλλυ», βράκα κλπ ). Καί δττως
  01 «ϊογαϊες άποικιες προσκυνοΰ-
  ^β τούς θεούς τής μητροπό-
  5 έτσι καΐ οί έλληνικοΐ
  Ή προκυμαία τής Μι/τιλήνης
  Υ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΣΒΟΣ £-
  χει κάττου εκατό ττόλεις. χω¬
  ρία καί συνοικισμούς με 130
  χιλιάδες κατοίκοιις.
  Έττΐ Τοι/ρκίσς τό νηισΐ ήταν
  πλούσιο καΐ εύτυχισμένο άφοΰ
  έκτός άπό τό κύριο προιόν τού
  τό λαδι (τό ντισΐ εχει ττερϊ τα
  7.000.000 ελαιόδενδρα) είχε
  άκομα 100 σσΛτοΐΛΌποιεΤα πού
  έσαπούνιζαν δχι μονάχα τήν
  Μικρασία, άλλά καΐ τή Ρου¬
  μανία, τή Βουλγαρία, τή Ρω-
  μυλία. Άττ' αύτη τή σαττοι>
  νάδικη παράδοσι βγαινουν καΐ
  οί δύο Λέσβιοι βιομήχανοι ττΐς
  "Αθήνας ττού σαττουνίζουν τό
  κλεινόν "Αστυ μέ τα θαυμασία
  ττροιόντα τους

  ΤΟ ΝΗΣΙ, έκτός άπό τίς ά-
  μέτοητες έλιές ττού καλύ-
  πτουν £να πολύ μεγάλο μέρος
  τού 2χει καί_ ίνα τεράοτιο δά¬
  σος άπό ττεύκα τό Τοαμλίκι,
  πού έττί ώρες τό αύτοκίνητο
  τρέχει κάτω άττό τόν ήσκιο
  τους Παράγει άκόμα τό ,νησΐ
  δσττρια σιτη,ρά, καττνό, %αμ-
  δάκι σοιχτάμι σταφύλια ττορ-
  τοκάλιοτ άκλότδια ιτβτθΕΤΐς,
  λαχανικα, ττοΰ κοπ-αναλίσκονται
  έτπτοττίως "Εχει άκόμα το ττιό
  μεγάλο βυρσοδεψεΤο τής Άνα-
  τολής ττού κρατάεΐ τα βιομπ-
  χανικά σκητΓτρα τού εΐδους έ¬
  ττί έναν όλόχληοον αίώνα!
  *
  Τ λ ΕΚΑΤΟ ΧΩΡΙΑ τού νη-
  σιοϋ σι/νδέονται μέ τΐνκνό
  διχτυ άμαξιτών δρόμων ττού £-
  χει έκτασι 300 χιλιομέτρων.
  Αύτοι οί δρόμοι έγιναν επί
  Τουρκιας, με ένα φόρο όδο-
  ττοιΐας ττού εβαλε ό τόπος, καί
  με "ΕλλΓνα Λεσδιον μηχανικόν
  "Όταν ένώθΐτκε τό νησί μέ
  τή·ν μιγτέρα 'Ελλαδα, πρίν άττό
  46 χρόνια, το όδικό αύτό δι-
  κτυο ήταν σέ λαμπρή κατάστα-
  σι. Άπό τότε δμως χάρις στην
  άστοργια δλων των κατά και-
  ρούς κυδερνιτσεων, τό όδικό δί-
  κτι>ο έμεινε όπως ήταν επί
  Τουρκίβς, χωρΐ< κανεΐς νά σνλ- λογιστή νά τό διατηρποτι Τώρα τελει/ταία ττού εΤχα έττισκεφτή τό νησί ,ο'ι κάτοικοι μού εΤτταν κάτι τό καταττληχτι- κό. 'Επροτεκαν στό Κράτος νά Κορμός δέντρου άπό τό Πε· τρωμένο δάσος ξανσγίνουν ο! δρόμοι μέ έναν μικρά φόρο πού μέ εύχαριστη- σι εδέχετο ό τόττος καΐ ή ττρο- -~σι πρός τό Κράτος ενινε ά¬ πό ένα δουλευτη της Λεσδου. "Οττου τρέχει στήν ΑίΛινα ε- νας αλλος συνάδελφος τού που άνήκει μάλιστα στο ιδιο< κομμα κα! ένεργεΐ ώστε νά μη Ο»ηφΐ; στή ή πρότασις, Υ'«"■', αυΎ0 θά ώφελοϋσε στις μελλουσες τόν μεγάλον —ευκωνα, ή Λέ- σδος εχει δλων των είδών τα φρουτόδεντρα ττού ακμάίουν στήν 'Ελλαδα καθώς καί ένα δάσος ά*ιτό δρυα, πού είνε πρός τό διηικό μέρος τού νη- σιοϋ, κατά τό Σίγρι, καί είνε άττό τίς πρώτες δεψικες ΰλες. Ετνε δεντρα ήρωικά Ζούν έττΐ αίώνες καϊ τό £ύλο τους άντέ- νει στή φθορά τού χρόνου καΐ των και ρι κων μεταδολών. Βρήκανε δοκάρια ττού έμει- ν- στή θαλασσα άττό την αρ- χαία ελληνική έποχή, καί ήταν στήν άκρογιαλιά. άττίθανα μνη- μεΐα τής άργής τού 'Εγκελά- οου. Ολος ό τόπος εΤνε οτταρ- μενος άττό θραύσματα, πού έ- χουν θαυμασία χρώματα καΐ εΤοα ένα τέτοιο δέντρο ξαττλω- μενο μεσα στή βάλασσα σάν τερας ύποδρύχιο. Θάχε καμμιά τριανταριά μετρα ϋψος! ΤΏΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ττληροφο- ρήθηκε καί τό Κράτος την υτταρξι αυτού τού κατο—λη,χτι- κου τουριστιχοΰ θησαυροϋ καί εστειλε τόν εΙ6ικό καθηγητή τού Πολυτεχνείου κ. Βορεαδην που έττήγε στό νησί καί μελέ- τησε τό φαινόμενο. Στήν συζήτησι ττού έτγινε, δγήκε τό^ συμπέρασμα ττού έ- δγαλε καί ό Γερμανός παλαιο- δοτανικός Κρόυτσελ. πώς ή ά- πολιθωσι των δέντρων τής Λέ- σδου έγινε ττρίν άπό 6 000 000 χρόνια καί πλέον. Άττοδείχτηκε άκόμα ττώς επρόκειτο γιά έκτί- ταμενο δάσος. Τα άπολιθωμένα δέντρα τής Λέσδου £εττερνοΰν αύτά πού δρίσκονται στή Βό- ρειο Άμερική καί στήν Ούά- γιομινκ στούς εντόνους καί ώ- ραι'ους χρωματισμούς των Τό Φοβερό γεγονός έγινε ττολυ ττρϊν κατατΓοντισθή ή Αϊ- γηΐς γή πάνω στήν όποία ξα- πλώθηκε τό ΑΙγαϊο Πέλαγος. Στή σχετική συίήτησι ττού εγινε άναμεσα στούς είδικούς τονίστηκε ή μεγάλη τουριστική ο—μασία ττού ίχουν γιά την Ελλάδα τα άπολιθωμένα δέν¬ τρα τής Λεσδου καί πώς είνε άνάγκη να άξιοποιηθοΰν μέ γρή/γορη έξασφαλισί τους καί μέ δηυιουργία αύτοκινπτοδρό- μων, Υΐά_νά μπορούν νά τα έ- ΤΓΐσκεΦτοΰν οί τουρίστες. * φΥΣΙΚΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, δέν έχαμε τί—οτα γιά νά εκμεταλλευθή τό Κράτος αυτόν τόν μοναδικόν στήν Εϋρώττη μαστόν ττλούτου Τα περίφηιμα δέντρα κατακερματιίονται άπό τούς έκδρομεΐς καΐ τα πολΰ- γοωμα κομμάτια απάγονται ώς ένθύμια ΟΙ επισκέτττες τού Πετρωμέ- νο» Δάσους άπάγοι.ν δσα κομ¬ μάτια άντεχει νά Φορτωθη ό καθένας. Δέν νομίζει τό ϋττουργεΐο Παιδείας τοϋλάχιστο ττώς ττρέ- ] ττει νά κινηθή γιά νά περισώση Ρ(ί669Ω> "Γ%<ηζ Τουριστικός και παραγωγικός χάρτης της Μυτιλήνης Γ) ©ΕΜΕΛΙΩΤΗΣ της λυρι- κής ττοίησης τής 'Ελλάδας ήταν έττίσης Λέσβιος Ό Τεο- ττανδρος. Ή σημερινή Λέσδος διατηρεΐ την ττνευματική της παράδοσι. ΟΙ δυό Βίρναρδά- κηδες, ό 'Εφταλιώτης, οί νεώ- Σκάλα Λουτρών άκόμα θεόγερα. Σάν πέρασα φέτος άπό τόν τταλιόν δρυμώνα θυμηθηκα τό στΐιχο τοΰ Σολωμού κυττάίον- τας ένα άττ* αύτά τα Ιερά δέν¬ τρα τού Δία. Έκλάδωνε τα τι- τανικά μπράτσα τού τ' άψηλου καί ήταν δλο δυναμι καΐ νιότη. Μ' άρέσει δρύ νά σέ θωρώ μές τούρανοϋ τσ' άγκάλες! ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ άττό τό Σίγρι είνε ή 'Ερεσό ή πατριδα τής Σαπφώς τής Με- γοΛύτερης ττοιήτριας των αιω- νων πού μαίΐ μέ τόν Άλκαΐο σταθηκαν οί δυό δημιουργοί τής μελικής ποιησης Καττοια μερά θά ηέρασΐ. ή ένφοξη αύ¬ τη γυναικα μέσ' άττό αυτόν τόν δρυμώνα, καΐ θάτανε χειμώνας μέ θύελλα, πού έτράνταίε καί εσειε τα δρυά. Καί ή Σαττφώ μετέφερε την τ -μαχτικην είκόνα πού άντί- κρυςτε, περιδάλλοντάς της μέ την τρικυμία πού συνταράζει τάνθρωπινα φρένα δταν τα κυ¬ ριεύση τό μεγάλο ττάθος τού ε- ρωτα: Έτάραξεν εμας φρένας έρως ώς άνεμος κατ' δρος δρύσιν (έμττεσσων. Μού σνιηάραίε τα φρενα μου (ό έρωτας σάν άνεμος ττού ττέφτει μέσα σ' ίνα δουνό σκεπασμένο ά- (πό δρυά! [{ΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟ, γύρω στό Σιγρι, δέ μοιά- ίει καθόλου μέ την άνθηρη μορ- ^ της ύττόλοιπης Λέσδου. ΕΤ¬ νε ένας πετρώδης άγριότοπος γεμάτος χρυσοχίτρινες άγκα- θιές καΐ δρυα. Αυτή ή περιο- χη τής Λεσ6ου κρατά γιά πάν- τα τα ίχνη μιάς φοδερής ήφαι- στ «κης καί σεισμικής ττερ^ό- δου Ο! πέτρες εΤνε μαυροκόκ- κινες, καΐ έκεΐ κοντα εΤνε τό περίψημο Πετρωμένο Δάσος τής Λέσοου, πού μαίί ιιέ άνάλογο πού άντίκρυσα στήν Άμερική, είνε τα μοναδικά στόν κόσμο. Τεράστιοι εΤνε οί ττετρωμένοι κορμοί πού άττολιθώθηκαν ποίν αττό έκατομμύρα χρόνια, καΐ άπόμειναν δρθια η ξαπλωμένα αυτόν τι Φανιστή γής; θησαυρό, ττρΐν έξα- άττό ττροσώπου τής * ΑΝΑΛΟΓΟ έ'γινε στήν πρωτεύοΐΛτα τού νησι ού με τίς άνασκαφες πού άπεκαλυψαν τεροι ση,μερινοΐ λογρτέχν«ς της καΐ ό λαϊκάς ζωγράφος ό Θεο- φιλος, κρατούν άπό την Ιδία φύτοα. Ή μεση ταξι καΐ ό έο- γαζόμενος κόσμος τοϋ νησιού εΤνε ή καλύτερη λαικη πάστα πού μπορεϊ κανεΐς ναύρη στόν Ή ΜηνΊ μ· α μέ τό ΦΡθύρ.Ο Κθί « λ. μάν· ΤΙ)ς Ή Πανοοτιά τής Πέτρας τό άρχαΤο της θέατρο. "Ενας λαικος συναγερμος ξεσηκώθηκε γιά νά γίνουν αύτές οί ανασκα- φές τού περιφήμου έργου τής "Αρχαιότητος, πού ό Πομπήιος δρηκε ττώς ήταν τό ώραιότερο θέατρο πού άντίκρυσε στά χρό¬ νια τού καΐ έδαλε μηχανικούς νά τα άντιγράψουν γιά νά κάνη παρόμοιο στή Ρωμη. ΟΙ κάτοικοι τής Μυτιλήνης τόσο συγκινήθηκαν άπό τήν έκ- κλιησι πού έκαμαν οί άρχαιολό- γοι, πού προσφερθηκαν, μέ έ- ράνους καί με έθελοντική προ- σωπική έργασία νά συνε^ίσοι/ν τις άνασκαφέζ. Χιλιαδεςοτνθρω- ττοι,, άττλοΤ άνθρωποι τής δου- λειας, σηχώθηκαν καΐ πηγαν καΐ έσκαψαν. "Αλλοι προσφερσν άπό τίς οικονομιες τους. Παλι άνθρωποι τού λαοΰ. ΟΊ πλούσιοι τής Μυτιλήνης αγρόν ηγόρασαν. Δυστυχώς ή ευπορη τάξι τής πρωτεύουσας τοϋ νησιοΰ, άντίθετα μέ τοΰς ττλουσιους της Χίου που τιμοΰν την πατριδα τους μέ μεγάλα πολιτιστικά έργα, δέν ένδιαφέ- ρονται γιά τήν πνευματική ζωή τοϋ τόπου "Ένας άπό τοΰς λό- γους πού επέφερον την ταξικη διαστασι άνάμεσα στούς πλου- σιους καί τούς έργαζομενους τοΰ νησιού εΤνε καΐ αύ- τος Έν τώ μεταξύ οί ττροσττα- θειες τού λαοΰ τής Μυτιλήνης έξαντλήθηκαν καΐ τώρα τό νησί ττεριμενει αττό την Άρχαιολογι- κη Έταιρία νά συνεχισθή τό έρ- γο των ανασκαφήν, πού χρεια- ζετοι γενναΤα ποσά. τοπο μας. 'Εφημερίδες, λογοτεχνικά καί σατυρικά περιοδικά, φιλο- τί,χνικοΐ σάλλογοι, καιλλιτεχνΐ1- κες γιορτες, εΤ,νε άττό τα σύγ- χρονα άνθη τοΰ λεσδιακοΰ πο- λιτισμοΰ Δυό ζωγράφοι, ό Κα- νέλλης καΐ ό Έλευθεριάδης, λο- γαΡ'άζονται μέσα στούς καλυ- τΐ,ρους "Ελληινες καλλιτέχνες, ό δέ 'Ελύτης θεωρεΐται ώς ό κα- λύτερος άπό τους σύγχρονους ζώντας ποιητές μας. ΡΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕ- ΡΩΝ καλλιεργητης τής Βυ- ζαντινής Μουσικής ήτοον ό Γε¬ ώργιος ό Λέσδιος Καταγόταν άπό την Άγιασσθί·πΌύ είνε έ¬ να άττότά γραφικώτερα χωρία δλης τής 'Ειλιλάδας. Ό Γεώργιος< ό Λέσδιος εΤ- νε γνωστός στήν Ιστορία τής Βυζαντιινής Μουσικής ώς Ιδρυ- τής ενός νεου συστήιματος μου¬ σικής μεβόδου καί τταρασημαν- τΐκης μέ άμετάδλητους τούς έ- τττα χαρακτήρες πού δηλώνουν τούς άντιστοίχους έπτά Φθόγ- γους τής κλί'μακος. Αύτός δημιούργησε τό λεγο- μενο «λεσδιον σύστηιμα» προσ¬ θέσας στούς γνωκττούς όχτώ ηχους καί άλλους πεντε. Ή Έλληνιικη Κυβέρνησις ποΐοαδί- χτηικε τό σύστημά τού καί Τ- δρυσε στήν Αίγινα μιά Μουσι¬ κή Σχολή δηου δίδασκε ό Λε- σβιος. 'Επίσης ό Καττοδιο-τρι- ας είσήγαγε τό σύστηιμα τού στό Όρφαυοτροφεΐο πού Τδρυ- σε στήν Αθηνά. Ό Λέσδιος έξεδωσε 5 6ι- 6λία μέ τό σύστημά τού "Εινα άπ' αϋτά κατέχω κι' έγώ άπό τα χοόνια τού δημοτικού σχο- λείου τού χωρίου μου. δττοι» άττ' αϋτό τό διδλίο μαθαινοιμΐ; τα παιδία τή δυζαοντινή μουσι¬ κή Κατόττι δμως τό σύσττΐμα τοΰ Γεωργίου τοϋ Λβσδίου ά- ποδοκΊμασττΐκε άττό τό Πατιρι- αρχεΐο στά 1846. Στή Μυτιλήνη άκόμα τό με- ταχειρίζονται οί καλάγεροι στη μεγάλη Μονή Λειμώνος καί ψελνουν όπτό τα διδλία τού. "Ετσι ή μουσική παράδοσι τοΰ Άρίωνα 6δωσε ένα δλαστό στή νεα μας θρησκευτική μουσική. * ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΒΟΥΝΑ τής Λεσδου είνε ό Όλυμ- ττος μέ ϋψος 940 μετρα, είνε τό δουνό τής Άγιάσσου καί ό Όρδυιμνος μέ την αρχαιοτάτη Μονή Ύψηλού. |Εκεΐ πρίν άπό λίγους μήνες μέ φιλοξένησε ό ήγούμενος Σεραφειμ, μιά μορ- φήΛ όλόαοττρη σάν άγιογιραφία καί οί λίγοι καλογεροι τού, πού φοροϋν άντΐς γιά ράσο την ντόαπα δράκα. Τό μοναστήρι έχει ένα μικρό μουσεΐο μέ ττολυτιμότατα κει- μήιλια. Εϋχητάρια άρχαιότατα πάνω σέ μεμδράνη, εύαγγέλια μέ άριστοτεχνικές διοοκοσμή- σεις, χρυσά σκεύη καί άμφια καί σταυρούς δυζαντινούς, λε- πτότατης τέχνης. Όλα αύτά είνε στριμωγμέ- να σ' ένα δωματιο Καί *-Τκε τόσο ττολυτιμσ πραγματα, ττού πρεπει τό συντρμώτερρ νά φροντίση τό Κράτος< νά τα προστατεύση μέ είδικές γυά- λινες διτρίνες, ττρίν καταστρα- φοΰν άττό το χρόνο καΐ καμ¬ μιά πυρκαγιά. Τό μονοοστήοι είνε πολύ άρχ,αΐο Ή ίστορια τού πού μοϋ διηγήθηκε ό Σε- ραφείμ χάνεται μεσα σέ περί- εργους θρύλους, * Η ΛΕΣΒΟΣ είνε ένα νησί ά- περιγράπττου άμορφιάς. ©υ- μάμαι κάττοτε, πού ό ναύαρ- χος Λοπρέστης, πού εΤχε ΰττη- ρετήσει έκεΐ στα νιάτα τού, μού έλεγε: — ΕΤμαι Κερκυραϊος. Άγα- πώ την Κέοκυρα καϊ θααμάίω τίς άμορφιες της. Όμως τώ¬ ρα πού εΐδα τή Μυτιλήνη, όμο- λογώ πώς την ξεπερνά σέ ό- μορφιά. Τό Κάττρι άκόμα είνε άσήμαντο μπροστά στή Λέ¬ σδο. Ό Όργανισμός Τουρισμοΰ άγνοεϊ ώστόσο αύτές τίς όμορ- φιΐς. Άγνοεϊ τα δάση τής Κα- στανιάς, την Άγιάσσο ττού ξετρέλλσ.'νε τόν μεγάλο "Ελλη- νοαμερικάνο σκηνοθετη 'Ηλία Καζαν. ΆγνοεΤ τόν κόρφο τής Γερας, ττού όχουσα τόν 'Ελευ- θέοιο Βενιζέλο δταν έφιλοξε- νεϊτο στή Μυτιλήνη νά λέη έκ- στατικός: —_ Αύτός ό κόλιτος είνε ή ώραιότερη λίμνη ττού είδα στη ζωη μου. ΕΤνε χ!λΐ€ς φορές ττιό όμορφος άττό τή λιμνη τής Γε¬ νέυης. ΤΟΝ ΕΙΠΕ ΛΙΜΝΗ τόν κόλ- ττο τής Γέρας ό μεγάλος πολιτικάς, γιατί ή είσοδός τού εΤνε στενή καί άόρατη. Ό κόλ- πος είνε τριγυρισμένος άττό δάση έλΏς καί λεύκες καΐ είσ- δάιλλει ώς την, καρδιά τού νη- σιοΰ, δττως καί ό αλΐλος μεγά¬ λος κόΊλττος τής Λέσδου, ό κόλ- ιτος ττ»ς Καλλονής. "Εμεινα φέ- τος μερικές μέρες στηϊν άκρο- γιαλιά τοΰ Κόρφου τής Γέρας. ΕΤνε ένα χωριουδάκι ττνιγμένο "■την, ττρασινάδα. «Πηγαδάκια» τό λένε καί άνήκει στήν προό- δευτική κοινότητα Κάτω—Τρ!- του. 'Ηταν μιά άμμουδιά στο- λισμένη μέ μοσχοιτιές, πού έ- γερναν τα κλαδιά τους ώς τό κύμα. Κολυιμττοΰσαμε καί σάν δγαίναιμε ξεκουραζάμασταν στόν ήσκιο. Ό δή-μαρχος οί κάτοικοι, θαΰμα ευγενεί άς καί Φιλοξενείας. Κάθε μερά ο! Φα- ράδες δγάζανε ζωντανά μτταο- μπούνια άπό τόν Κόρφο. Καί τα μποστάνια φροϋτα. Ό Κόο- Φος της Καλλονής είνε ττερίφη- μος γιά τίς Καλλονιάτικες σαρδέλλες τού «τάς καΐ μάκα- ρες ττοθέουσιν». Πρέττει δμως νά τίς γευθή κανένας επ! τό- ττου. ΤΟ ΝΗΣΙ εχει μεταλλεΐο λευ- κολίθου καΐ εΤνε γειμάτο άπό άλκαλικές καί σοδιούχβς πηγές ©ερμής Κόρφου της Γέ¬ ρας. 'Εφαλονς. Κρύπτης, Τε- λωνείων κ λ.π. "Εχει άκόμα μεγάλες άλικές καΐ ένα λατο- μεΐο μαρμάρου κοντά στό χω- οΐο Σκόττελος. 'Η Λίσδος είνε ο—ουδαΐος ψαρότοττος. Σάν ήμουνα φί- της έκεΐ, οί ζωντανοί άστακοΐ πουλιόνταν 30 δραχιμές ή οκά. "Εκανα μιά έκδρομή στό Σί¬ γρι (έκεΐ κοντά στό ττετρωμέ- νο δάσος). Την εΤχε όργανώσβι τό έκδρομικό σωματεΐο «ΦίΙλοι της Άκτής» *Ηταν μαζ! μας καί μερικοί ψαροντουφεκάδες. Κολύμττησο.ν καί βγάλαινε σέ μίαν ώοα 70 οκάδες έκλεκτα ψάρα. Άιτό τή Λήιμνο άττέχίΐ 95 μίλλια. Αύτό είνε τό νησί τής Σβττ- φώς. ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ 'Αττό τ6 αρχαϊο Κάστρο τής Μυτιλήνης Είναι τ6 δέρμα σας διψασμένο; ~' ' —^ Ή Έπιστήμη διεπΐστωοε βτι τό μαραμίνο δίρμο όφείλεται στήν Ιλλειφι ΰγροθ Προοέξετβ τό λεΤο δέρμα ενός μυροθ: άποτιλεΐται κατά 80'/· άπό ύγρο. Τα έκατομμορια κύτταρα τοθ δέρματος εΤνοι γεμβτο οπό ύγρό. Μέ τόν κοιρό δμως τα κϋττορο οώτό χόνουν την Ικανότητο νό τό ονοπληρώνουν μόνα τους. ΓΙνοντοι ζηρό καΐ ότονοθν. ΟΙ πρθτες ρυτΙδ€ς ΙμοανΙζοντα». ΑύτόσημοΙνει «διψοομίνο δέρμα: Τό Μρμα πρίπιι νά πιή γιά νά διατηρητοι ύροΤο 'Η ΝΐνΕΑ είναι ή μοναδική κρίμα πού —ριέχα τήν συγγ«νή πρός τό δίρμο ΕυΟΕΚΙΤ Ή οανμοτουργή αυτή ούσΐο ϊχιι τήν Ικανότητα νό δΐνη στούς διψασμένους Ιστούς τό όπαραΐτητο ύγρό γιό τα κύττορσ. 'Ετοι διαιηρείτοι ή όμορφιά τοθ δίρματςς. Ή τακτική περιποΐηοις τοθ δέρματος μέ ΝΐνΕΑ Ιχο ώς άποτέλίομο (να οαυμαοτό, λεΤο καΐ φρέοκο δέ,ρμο. Έκοτομμύρια γυναίΜς ο' βλο τόν κόσμο χαίρονται κο&ημερινώς τό λαμπρό όποτιλέσματο τής μοναδικής αυτής κρίμας. οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο Ό Νέος δρόμος τής όμορφιάς ΠρωΙ καΐ βράδυ βσζϊτε άρκετή κρίμα ΝΐνΕΑ ΟΤΟ ιτρβ- σωιτο, στά χΐρια καΐ στα τΐόδια. ΤΑ δΐρμα ΘΑ πάρη μόνο τού β.π χρειάζεται Κοτβη· μΐρινή —ρικοΐηοτς τοθ δίρ- ματος μ* ΝΐνΕΑ άρκεΐ νιά νά διατηρή τό δίρμα οας λεϊο καΐ νιανικό. ■ οοοοοοοβοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο Δροσερό δέρμα μέ κρέμα οο
  <ηι ΑΚΡθη 86 ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΑΠΡΑ5ΙΝ ΤΟΥ Είς οτσοιμότητα πάλιν αί φίυναι διά το ϋγκλημα της Νίας Σμύρνης... Ο ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣ «ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΙ» ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΕΜΟΥ ΠΟΥ ΣΚΟΡ. ΠΟΥΣΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙΑΛΛΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ «ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ» ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΟΝ Είς τάς άνακρίσεις διά την διβλεύκανσιν τού έγκλήματος της Νέας Σμύρνης παρατηρεί- τβι στασιμοτης. παοά τάς κα¬ ταβαλλομένας έκ μερους των όργανον τής Γενικής Άσφαλεί- βς προσπαθείας. Ό κρατούιμε- νος ώς ύποπτος νέος εξακολου¬ θή νά Ισχυρίζετο! δτι είνε ξέ¬ νας πρός την ληστείαν καΐ τόν φόνον της Καρυώτη κα! τού Κουρούση, άρνείται δμως συγ¬ χρόνως μετά πείσματος νά α- ποκαλύψη την προέλευσιν των •χρημάτων, τα όποία ώς έγρά- ψαμεν είς τό φύλλον τής παρελ¬ θούσης Κυριακης, κατελήφθη νά διβοπταθΐη μετά φίλων τού είς διασκέδασις μετά γυναικών. Κ—ά τάς επανειλημμένας έ¬ ξ—άσεις τού υπό των αξιωμα¬ τικών τής Ασφαλείας ό έν λό¬ γω υτΓθ/ΤΓτος προέβαλε διαφό¬ ρους Ισχυρισμους ώς πρός την προέλευσιν των χρημάτων, ρΐ ό- ποΐοι έρευνηθέντες άπεδείχβη- σαν άναληβεΐς "Οταν ό πρω- τβς Ισχυρισμός άπβΒείχ&η άνα- ληβης έγέλασεν κβϊ μέ κυνικό- τητα είπεν είς τόν# αξιωματικόν πού τού τό ανεκοίνωσε: ΨΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΨΕΜΑΤΠΝ — Τούτη τη φορά θά σάς —4 την άλήβεια Δέν βά τρέξε- τε ββικα κσΐ συνεχίζων, τους έλιγε ίνα παραμΰθι καΐ πάλιν αί άττοτέλεσμα νά τούς αναγ¬ κάση νά τρέχουν ώρες όλόκλη- β€ς νιά νά καταλήξουν δτι καΐ πάλι τούς είχεν έξαπατήσει. — 'Εργαζόμουνα. τοΰς εΤχε ττή σέ ένσ γραφείον εΐσανωγών είς τόν Πειραια. Τ' άΦεντικό μου έφερνι μττακαλιάρο άπό τη Νορβηγισ ττβάγμοττα, καϊ διόφορα άλλα έγώ δέ φρόντιζα τ, ρυτ? μ ι* > ι* ι ι ς,Η« «. ^^ν» - ■■»—
  γιά την έκ/τελώνισι καΐ γιά ίνα
  σωοό άλλες δουλειές. Τα κατά-
  φίρνα μιά χαρά. πράνμα ποΰ
  μέ εΐχε κ£νει άπαραίτητο καΐ
  γι' αύτό ίπαιρνα καΐ καλό μι-
  σ·ό. "Εκανα ταξίδια στό έξω-
  τιρικό, έ'Φερνα καΐ έγώ κανενα
  ηραγμοττοχι γιά λογαριασμό
  μου καΐ ϊτοί ίβαία καμμιά 6ε-
  κάοα στή μττάντα γιά νά μπο-
  ρώ μβ ξοδεύω όταν μοθ τύχαι-
  νε μιά εύκαιρία
  Τα δσα ελεγε έφαΐνοντο Α¬
  ληθή καΐ ξεγελασμένοι ο; άστυ-
  νομικοί μιά άκομη ·ορά έτοε-
  χαν είς τόν Πειραια εύρισκον
  εΐσοτγωγία και ζη/τοΰσαν άττ'
  οντόν ττληοοφορίες διά τόν ύ-
  ττάλληλόν τού.
  —Πολύ καλάς ύπάλληλβς, η·
  τβν τό δεξί μου χέρι. μοΰ τε-
  είων* δλες μου τις δουλειές. "Ε-
  •χυγα κα'ι τόν αθηνά στ ό ττόδι
  μου ησυχος δτι δλα θά πάνε
  ρολόί.
  ΟΙ άστυνοαικοΐ τόν κυττον-
  οιη κστάττληκτοι καί Ικανόν τη
  σχέψι ττώς αύτη τή φοβά τούς
  «Τχε πή ποάγματι την άλήθεια
  ό κρατούμενός των
  — Καΐ τού δίνατε μεγάλο
  υισθό. ρώτησε ό ίνας άπό τούς
  άστννομικούς.
  — Ίκανοποιητικό, μά εΤχε
  ότι ηΊχλε. Τσξίδια στό έξωτε-
  οικό. ποσοστά. εβγαζΐ πολλά
  κύριοΐ μου, ΕΤχε άρκετά χρή-
  ματα στήν μπάντα. Μά αν βρι-
  σκόταν στήν άνάγκη καΐ <θίλε και άλλα θά τού τα Εδινα πρό- θυμα. Σας είττα δτι έττράκειτο ττερΐ ύτταλλιίλου έίαιρετικοΰ ττε- θί πρατγματικοθ εύοήμντος. Τέ. τοιους νέους κύοιοί μοί» δέν τούς βρίσκε/τε. Μιλάμε &μως τό—ι_ ώρα γιά τό καημένο τό ττβιβί καί δέν σάς ρώτησα τί συμβαίνει. — "Βνα βράδυ τόν πιάσομε σ' ϊνα^ κέντρο νά γλεντάη μέ μερικοΰς αλλους συνομηλίκονς τού καΐ μερικές κοπέλλες καΐ νσ σκορπάη πολλά λεπτά 'Ε- πειδή τα χαρακ-ηριστικά τού μοιάζουν μέ έκεΐνα τού έγκλη- ματίου της Νέας Σμύρνης τόν πιάσαμε καΐ τόν κρατάμε στην Γενική 'Ασφάλεκχ 'Υστερα δ- μως άπ' δσα μάς είπατε θά τόν άφήσουμε άμέσως. ΥΠΕΔΥΘΗ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ Την Φορά δμιος αυτή εΤχβ μείνει άναυδος ϋστερα άττ' δσα είχεν ακοόσςι οατό τό οτόμα των άστυνομικων ό εΐσαγωγεύς. Καΐ ήτο φυσικόν. Ό τόσον κα- λός ίπτάλληλός τού νά βρίσκε- ται σήμερα στην Γενική 'Ασφά- λεια ι»4 κια τόσον φοβερή κα- τηγορία Δέν τίτον μικρά πρα- γμσ. Γι' σύτό καϊ οί άστυνομι- κοΐ βρίσκοντας την ϊκπληίί τού δικαιολογημένη συνέχισαν την αφήγησιν τους προσθέντοντας στό τέλος: — θά τόν άΦησουμε άμέσως μή στενοχωρήσθε σέ λίγο θα έχβτε τόν καλό ύιτάλληλό σας καΐ θά μπορήτε νά φεύγετε και πάλι στό έΕωτερικό μέ την πε¬ ποίθησι πώς δλα θά πηγαίνουν καλά. — Τί λέτε κύριοι, γιά ποίον ΐι—άλληλό μου μιλόττε —■ Γι' αυτόν ποΰ κουβεντια- ζαμε τόση ώρο, τόν καλόν καϊ εργατικόν πού. . · — Μά αυτόν άγαπητοί μου τόν σκότωσε ενα αύτοκίνπτο ί- δώ καϊ τρείς υήν«ς. __. ι 11 Καΐ πάλιν είχον έξαπστοθή «αί μάλιστα κοπά τόν χειοότε- ρον τρόπον άπό τόν ττεοιβό- ητον αυτόν κρστούμενόν των, ό οποίος διασχεδαίων φαίνετοι μέ την άσκοπον κινητοποίησιν των τούς έξιστορεΐ κάθε Φορά καΐ κάτι προσθέτοντος ότι αύ- τό είνε αλήθειαι. Ή Ιστορία τοθ ύττσλλήλου τού εΐσαγωγέως δέν Ατοτν δπως εΤδαμε ψευδής, αφεώρα όυιχ 6χ; τόν κοατούαε νόν, άλλά τόν έίάδελφόν τού. Έν τώ μεταξϋ βτπό τάς συνε. χιζομένας ερεύνας ανεκαλύφθη καί συνελήφθη καΐ ϊνας άκόμη Οποπτος ό όττοίος^ κατελήφθη είς την οδόν Λυκούογον «ά ε- ξαργυρώντ) 14 χρυβ&ς λίοας καί 15 δολλόρια. Ούτος είνε ήλικΐβς 24 (των μάλλον ύψηλού άναστήμθΓΤος μέ μιά ούλή είς την δεξιάν πα- ρειάν καΐ άλλην μίαν είς τόν καρπόν τής δεξιά χειρός. Είς τόν αστυνομικόν, ό οποίος τόν είπεν δτι τα χρυσάς α δλλά α ί λίρας καΐ τα δολλάρια τα είχεν ευρεί είς την είσοδον τής 'Α- κροττόλεως. — Άνέβαινσ γιά νά πάω νά ίδώ καϊ έγώ τα άρχαϊα, δταν ξάφνου βλέπω χάμου ένα πορ- τοΦΟλι άπό νάύλον. Τό παίρνω στά χέρι α μου, βαρύ, πάω σ£ μιά νωνιά καΐ τό άνοίγω. Τι νά δώ! Τα μάτια μου θαμπώ- θηκσν άπό τό χρυσά»ι. Τή* ε- κανσ την τύχη μου. ΆιφΓσα νά πεοάσουν λίγες ι»έ«« καΐ άπο κεί πηγά σ' ίνα σαοάφη στήν όδό Λυκούργου γιά νά ξαργυ- ρώσω τό χρυ<τά»ι καΐ τα δολ¬ λάρια. γιοτΐ ξέχασσ νά σσς πώ πώς είχε μέσα καΐ απ' αύ¬ τά. ©ά μοθ πτΐτε γιατΐ πηγά νά τα ξαργυρώσω καΐ δέν τα Φθλαγα. "Ηθελα νά φύγω γιά την Αυστρσλία κβΐ θά πληρω- να μ* αύτά τα ίίξοδα. —, Κσΐ δέν τα πλήρωνες σέ οολλαρια και βέ λίρις; — Δέν τό σκέφθηκα. Ό Ισχυρισμός ούτος είνε α¬ δύνατον νά διεοευνηθή. Άπώ- λεια τέτοιου πορτοφόλιον δέν £χει κατογγελβή. Τουτο δέν ση- μαινει δμως ότι πβίπει νά απο¬ κλεισθή δτι μπορεΤ νά τό εχασε ε"νας περιηγητής ό οποίος μετά νά ανεχώρησε διά την πατρίδα τού. χωοϊς νά καταθύγη είς την αστυνομίαν. "Εως ότου τα ά- στυνομικά 6ογανα συλλέξουν κα[ άλλσ ατοιχεΐα άπό τα ό- ποϊα νά δύναται νά έξβχθή δτι ό νέος {/τΓοπτός των λέγει την αλήθειαν (ά εξακολουθήση ού¬ τος νά κρατήιται ειΐς την Γενικήν Ασφάλειαν. Σ. ΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΗ|~^--------- ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΟ ΕΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ό Άμερικανός λοχίας μπήκε στήν καλύβα κβΐ κάθη<7£ τσοκισμένβς ά—ό την κούρασι. 'Η νεορή 'Εσκιμώα, τόν περίμενε άνυπόμονα στό κρεβατι της... ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΣΚΑ. ΠΑ ΠΑΓΠΜΕΝΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΝ ΕΡΩΤΙΚΗ ΝΥΚΤΑ ΕΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΛΟΧΙΑ ΜΕ ΜΙΑΝ ΕΣΚΙΜδΑ ΣΤΗΝ ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΟΜΙΧΛΩΑΗ ΡΩΣΙΚΗ ΝΗΣΟΤΟΥ ΑΙΟΜΗΑΟΥΣ Ζωντανόρεπορτάζτού'Αμερικανού δημοσιογράφου ΡίτοαρΓκάλλαχερ Ό ψυ^ρός πόλειιο^ Άνατολής κσΐ Λύσ*ο>ς δέν (ιιξάγιται μαλλιά καΐ μ ότι α, τό σταοά-
  μόνον είς την Άπω ή την Μέσην Ανατολήν, αλλ' είς ολόκληρον
  τόν πλανήτην μας, μέχρι των πλέον άπομακρυσμένων σημΐίων
  τού. Άκόμη καί ΐίς τόν ό—ώτοττον βορράν, κοντα είς τόν πό-
  λικόν κύκλον, οί δυο κόσμοι έφάτττονται ΐ(ς σόνορα γιμάτα
  ήλΐκτρισμόν. 'Εκεΐ επάνω, μεταξϋ Άλασκας καΐ Σιβηρίος, ύ-
  πάρχει ό περίφημος Βιρίγγιιος πορθμος ποΰ χωρίζιι την Α¬
  σίαν άπό την Αμερικήν, τό Δυτικόν άττό τόν 'Αναταλικόν ήμι-
  σφοίριον. Καί νήμιρα Ρώσοι κα) Άμΐρικανοί άγωνίζονται νά
  έλέγχουν τόν ντροττηγικόν καΐ Ουελλοέαρμένον αυτόν ιτορβμόν,
  κοτταλομβάνοντες τα όναρίθμητα ντεσιά ποΰ τόν δια—ίζουν.
  Μίαν περιπέτειαν ποΰ συνέβη είς την περιοχήν αυτήν τόν Σι-
  πτίμβριον τού 1957, άφηγιίται ό Άμερικανός οημονιογράφος
  Ρίτσαρντ Γκάλλαχερ, είς τό τελευταίον τεϋχος τού πΐριοδι-
  κου «ΜΕΝ».
  Όταν ό Άμίρικανός λοχίας
  Ρόμπερτ "Εττλινγβιο άπό τό
  Μπροθκλιν. πήοε την αδεία τού
  άπό την μονάοα τού, πού στά-
  θμευε κοντά στό Φαίρμπανκς
  της Άλάσκας, εδήλωσε στήν ΰ-
  πηρβσία τού δτι θά πηγαίνη οττό
  Σήττλ. κοντά στην θύάσιγ-
  κτων, δπου ήταν το οττίτι τού.
  "Εκρυψε άπό τοΰς άνωτέρους
  τού ότι στην πρσγματικότητα
  θά περνοΰσε τίς ήμέρες τής α¬
  δείας τού στό Μικρό Νησΐ τού
  Διομηδους. στόν Βερίγγειο
  Πορθμό. ποθ χωρίίει την Άλά-
  σκα άττό την Σιβηοία. Καΐ αυ-
  τό. γιατΐ τό Μικρό Νησι άπιϊ-
  χε μόνο λίγα μίλλια θάλασσαι
  άπό τό Μίγάλο Νησΐ τού Διο¬
  μηδους. ΤΓοΰ τό κστεΐχαν οί Ρώ¬
  σοι. Ότοτν οί τελευταΐοι είχαν
  πουλήσει την Άλάσκα στούί
  Άμερικανούς. τούς είχον δώσει
  μόνο τό( ένα άπό τα δΰο νη·
  σιά. Και ό "Ε—λινγκερ Φοβή-
  θηκε βτι οί άνώτερο! τού δέν θά
  ένεκρινθΛ» την μετάβοχτ! τού
  στην στρατΐτγΊκή αυτή περιοχή.
  'Εκείνο πού τόν τοαβοΰσε
  στό Μικρά Νησΐ τού Διομηδους
  ήταν ή πρόσκλησις τής μνη-
  στής τού Κάθριν Τόονι. Ή μη-
  τέρα τής Κάθριν ήτβν 'Εσκι-
  μώα, άλλά ό πατέρας της, ό
  Λάος Τόρι. ήταν Σουηβός. "Η
  Κάθοιν οίκ«δύα{ε τα μαϋρα
  το δέρμα τής φυλής των 'Εσκι-
  μώων, μέ μιά ψηλή καΐ λυγερή
  κορμοστασιά. ένο: πρόσωπο μέ
  κανονικά χαροοκτηριστικά, πού
  τα χρωστοϋσε στό σκανδΐναυί-
  κό αΐμα τού πατέρα της. Ήταν
  22 χρονών δταν ό 'Εττλινγκερ
  την γνώρισε στό Φαίρμπανκς,
  σττου ή Κάθριν δοΰλευε στήν
  κοντίνα τής μονάβος τού Την
  είχε καλέσει πολλές Φορές να
  φάνε μα£ΐ έ£ω κσ! μιά μέοα έ-
  νοιωσαν καΐ οί δυό δτι άγα-
  πιόντουσαν.
  Άλλά ή Κάβριν είχε άνατρα-
  φη άπό τούς Ιεροοτοστόλους τού
  Φβίριμπανκς καΐ δέν Λταν ε&κο-
  λη κοπέλλα. Ό Ρόμπερτ τό κα-
  τάλοΛε γρήγορα. Κ οί γι'αύτό
  συνδέθηκε άκόμα ττιό πολύ μα-
  ζί της. Άποφάισισε νά την κά¬
  νη γυναΐκα τού δταν θά τελείω-
  νε τό στρατιωτικό τού Καΐ ύ·
  ποσχέθη«ε νά πάη νά περάση
  μοί! της στό Μικρό Νησΐ τού
  Διομηδους τίς τρείς έβδομάδες
  τής αδείας τού.
  Τελείωνε ό Σιπτέμβριος τού
  1957 δταν ό "Εττλινγκερ καΐ ή
  Κάθριν έφθασαν στό μικρό χω-
  ριό των Έσκιμωων, δπου έκεί-
  νη είχε γεννηθή. 'Η μητέρα της
  "ΜΙΝΟΣ
  ΖΚΠΤΧΕΖΙΚ Α.«. ΦΑΝΕλλΕΣ
  II
  ΑΡΙ
  ΤΟΝ
  II
  ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΔΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΡΙΣΤΟΝ,, Α.Ρ.(Α·ΟΜ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)
  ΟΤΙ ΛΗΩΤΕΡΟ ΕΠΕΤΥΧΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΙΡΑ Η ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  είχε πεθάνει πρΐν άπό πολλά
  χρόνια. Ή Κάθριν είχε βαφτι-
  σθη μέ χριστιανικό όνομα άττό
  τόν ποττέρα της καΐ άργότερα
  αώτός την έστειλε στό Φαίρ¬
  μπανκς, σ' ίνα Τδρυμα των Ιε-
  ραποστόλων δπου μορφώθηκε
  σάν Εϋρωτταία καΐ έμαθε άγ-
  γλικά
  Όλοι στό χωριό τής Κάβριν
  ύίτοβέχθηκαν κβλόκαοδα τόν "Ετ
  τλινγκερ ό οποίος έγκαταστά-
  θηκε στήν καλύβα ενός θείου
  της Κάθριν, άδελφοΰ τής μητέ-
  ρας της, πού τόν έλεγον Νούνι-
  τακ. *Ηταν ενας Ιδΐ'όρριΛμος
  τύπος. ό μόνος άτό τοΰς 'Ε-
  σκιμώους τού χωρίου ττού δέν
  ζοΰσε μέ γυναΐκα. ΕΤχε νάσει
  την δική τού πρΐν άπό χρόνια,
  μόλις την είχε παντρίυτή. άπό
  δικό τού άθέλητο φταίξιμο. Μιά
  μέοα πού βρισκόταν έζω άπό
  την καλύβα τού καΐ διώρθωνε
  τα καμάκια τού. θέλησε νά δο¬
  κιμάση ένα άττό αύτά καρφώ-
  νοντάς το στήν πόρτα τής κα¬
  λύβας. Άλλά κατά κακή σύμ-
  τττωσι την ϊδια στιγμη ή νεαρή
  γυναίκα τού ήνοιξε την πόρτα
  γιά νά βγή τρεχάτη ϊξω. Τό κα-
  μάκι την βρήκε κατάκαοδα Καΐ
  ό Νούνιτακ, άφοθ εττεσε γιά πο¬
  λύν καιρό σέ βαβειά μελαγχο-
  λία, δέν εαναπηρε άλλη νυ-
  ναΐκα.
  Ό Νούνιτακ ίμαθε στόν "Ετ¬
  τλινγκερ πώς κυνηγούν τίς φώ-
  κιες οί 'Εσκιμώοι. πώς Κκχρεύ-
  ουν. πώς μαντεΰουν τόν καιοό.
  Καί μιά μερά τού ανήγγειλε ό¬
  τι αΰτός καΐ οί κολύτεροι κυ-
  ντνγοΐ τού χωοιοΰ θά πήγαιναν
  νά κυνηγόσουν φώκιες μέ μιά
  μεγάλη βάρκα. ΟΙ Φώκιες είχαν
  έπιστρϊφει άπό την άποδημία
  τους καΐ θά ήταν ή πρώτη με¬
  γάλη έξόρμησι των κυνηγών
  τού χωοιού. θά έττσιονβν καΐ
  γυναϊκες μαίί Καί ποάτεινί
  στόν "Εττλινγκερ νά πάη καϊ
  κεϊνος. μαζϊ μέ την Κάθοιν.
  *
  "Οπως είχαν προβλέιΐκι οί
  'Εσκιμώοι μέ την ποττροπαοά-
  δοτη πεΐρα τους. δ καιρός τό
  πρωΐ τής 15ης Όκτωβρΐου
  1957 ήταν άπειλητικός. Άλλά
  έκεΐνοι δέν έδιναν σημασία σ'
  αι/τό. Φόρτωσαν μιά μενάλη
  βάρκα άπά πετσΐ φώκιας μέ
  καμάκια καΐ &λλα σύν«ργα. Πή-
  ραν έπίσης μαζί τους καΐ έπα-
  νσλητττικές καροκιπίνις. ΟΙ γυ-
  Λίκες πού θά πήγαιναν μέ τους
  κυνηγούς ήταν από τίς πιό νέ-
  ες καΐ γεροδεμένες. Τούς είχον
  έπιτρέψει κατ' εξαίρεσιν νά
  συμ μετάσχουν σ' αυτή την με¬
  γάλη έξόρμησι. γιατϊ θά χρει-
  άίονταν πολλά νέοια. *Ηταν 16
  άπ' αύτές μέσα στήν μεγάλη
  βαρκα. ΟΙ άνδρες γιλοΰσαν. δ-
  π«ς κάνουν πάντα οί 'Εσκι¬
  μώοι. Καΐ ή βάοκα ξεκίνησε μέ¬
  σα στά νερά τοΰ ποοβμού. . .
  ΟΙ γυναΤκες δέν μιλοϋσαν.
  Αύτές κρατούσαν τα κουπιά.
  *Ηταν ό φόρος πού πλήοωναν
  γιά νά μπορέσουν ν' άκολουθή-
  σουν τούς άνδρες.
  *
  Ό άέρας Φυσοθσε δυνοττά
  καΐ ή βάρκα σκαμποτνεβαίε ε¬
  πάνω στ άφρισμένα κύΗατα.
  Οταν Εφθασαν σχεβόν στήν
  μέση τού στενοΰ πού χώρΐζε τα
  δυό νησιά. καΐ δπου ό "Ετ¬
  τλινγκερ ΰπολόγιζϊ δτι θά ή¬
  ταν τό σύνοοο μεταξύ αμερικα¬
  νικόν καΐ ρωσικών υδάτων, ό
  Νούνιτοχ διίταξε τίς γυναίκες
  νά πάψουν νά κοοητηλατουν καΐ
  νά προσπαθήαηουν νά κρατοΰν
  την βάρκα μέ την πλώρη ποός
  το θΐύμα.
  _*Ωρες όλόκληρες ϊμειναν έ-
  κεΐ περιμένοντας μέ τα καμά¬
  κια καΐ τίς καραμττίνες ίτοιμα.
  Αλλά οί Φώκιες δέν εννοούσαν
  νά κάνουν την έμφάνισί τους έ-
  ίκεινη ττιν ήμέρα. . .
  Ό οΰοανός σκοτείνιασε καΐ
  ό άερας δυνάμωσε. Τό χιόνι
  άρχισε νά πέφτη. Ήταν τό
  πρωτο τής χρονίας Καϊ ξαΦνι-
  κα ξέσπασε ένα φοβερο μπου-
  ρίνι. Τό χιόνι τώρα ίπεφτε τό¬
  σο πυκνό. ώστε ή άκτή τοθ Μι
  κρου Νησιοΰ τοΰ Διομηδους δέν
  Φαινόταν πιά. Ό "Εττλινγκερ
  σέ λιγο είχε χάσιι εντελώς, τόν
  ττοοσανατολισμό τού.
  Ή βάρκα παβεσύοετβ άπό
  τό ρες»μα καΐ χοοοπτιδοΰσε πά-
  νω στά μανιασμένοι κΰματα. Ο!
  άνδρες είχον πιάσει τα κοι/πιά
  καΐ προσπαθοθσαν νά την ονγ-
  κροπήσουν γιά νά μή άναποδο-
  γυρ[ση
  Ξζαφνικά μιά γυναίκα ίδειξε
  κάτι μέ τό χέρι της. "Ενας πε-
  λώριος ησκιος πρόβαλε μέσα
  στήν θολούρα τής χιονοθύελλας.
  'Η στεριά. Οί κωπηλάτίς εστρε
  Οίαν άαέσως την βάρκα πρός
  αυτήν. «Δόξα σοι ό θεός. γλυ-
  τώσαιμε». σκέφθηκε ό "Εττλιν-
  γκερ, δταν μπηκανε στά ήσυ-
  χώτερα νεοά τοϋ κολττίσκου
  Ή βάρκα σέ λίγο έφθασε στά
  ρηχά καΐ αγγισε τόν βυθό. Ό¬
  λοι, ανδοες καΐ γυναίκες πήδη-
  σαν έξω. την έσυραν στην ά-
  κρογιαλιά καΐ την γΰρισαν α-
  νάπτοδα κοντά στΐς άλλες δ-
  μοιες βάρκες πού βρίσκονταν έ-
  κεϊ.
  Τό χιόνι ϊπεφτε δλο καΐ πιό
  πυκνό καϊ ό "Εττλινγκεο δέν
  μποροϋσε να διακρίνη τις καλύ-
  βες τοΰ χωρίου. Βρήκε μέσα
  στό μισοσκόααδο την Κάθριν
  καΐ τής είπε:
  — Εύτυχώς τα καταφέραμε
  νά γυοίσοΐίμε πίσν
  — Δέν γυρίσαμε π[σ«. τού
  άπάντησε έκεινη άπλά. Εΐμα-
  στε στά ΜεγόΛοΝησί τοΰ Διο¬
  μηδους Αύτό πού άνήκει στούς
  Ρώσους!
  π
  Ό Ρόμπερτ Εμεινε δφωνος
  γιά κάμποσα λεπτά "Ωσπου νά
  καταλάβη ακριβώς τό πάθημά
  τού. "Αν οί Ρώσοι τόν συνελαμ-
  βαναν, αυτόν, έναν Άμερικανό
  στροττιώτη καϊ μάλιστα χωρις
  την στολή τού, ήξερε τί τόν πε-
  ρί*ιενε. "Η θά τόν έκτελοΰσαν
  ώςκοττάσκοτΓο καΐ θά δημιουρ-
  γοΰσαν μετά σύμφωνα μέ τάς
  μεθόδους τού φυχροΰ πολέμου,
  ολόκληρον θορυβο περΐ Άμιρι-
  κανών κατασκόπων πού εΐσέδυ-
  σαν στό σοβιετικό ίδαφος ή θά
  τόν υπέβαλον στήν έξαντλητική
  μεταχ«ίρισι πού είχ« άναγκάσει
  άλλους συμπατριώτες τού. πού
  είχον πέσει στά χέρια των Ρώ-
  σων, νά προβούν σέ φοτνταστι-
  κές «άποκαλύψεις» γιά δήθεν ά-
  μερικοτνικά σχέδια πολέμου
  'Εκτός άπό αΰτό, ή τύχη της
  Κάθριν καΐ των άλλαν 'Εσκιμώ-
  ων πού τόν είχαν πάοει μοοζί
  τους θά ήτοτν ίσως πολύ χειοό-
  τερη. ί.
  Ό "Εττλινγικερ έξήγησε δλσ
  οώτά στόν Νούνιτακ. Άλλά νά
  γυρίσουν Λμέσως πίσω στό Μι¬
  κρό Νησι τού Διομήδους ήταν
  αδύνατον "Επρεπε νά βροθν
  τρόπο νά κρυφτοΰν ώοττου νά
  ά ή θ
  ρφΰ
  κοπάση ή θυελλα.
  Ό Νούνιτακ
  καταλάθαιν«
  πολύ καλά τί τοϋς περίμεν* δ-
  λους. άν τοϋς εύρισκον οί Ρώ¬
  σοι στό νησΐ τους. Πρίν άπό
  κάμποσους μήνες μιά όμάδα ά¬
  πό 18 συγχωριανούς τού εΤχε
  ξεπέσει όπως καί ή δική τού
  όμάδα. Οστερα άπό μιά Φοβε-
  βή κοκοκαιρίο;, στό Μεγάλο
  Ντνσί. Μέ τό θάρρος τής άθωό-
  τητος, πήγαν νά φιλοξενηθοΰν,
  Φανερά στοϋς συγγενεΐς καΐ
  φίλους 'Εσκιμώους ποΰ είχον
  στό ν»νσ1 αύτό Γιατΐ ο! 'Εσκι-
  μώοι, πού ζοΰν στΐς άπέροηττες
  ποΐγωμένες έκτάσεις τοΰ Άρκτι
  κου Κύκλου. δέν γνωοίζουν σύ-
  νορα. Καΐ ή φιλοξενία κοΐ ή άλ-
  ληλοβοήθεια είνε γι' σύτούς 1ε-
  ροί καί άπαραβίαστοι νόμοι.
  Οϊ Ρώσοι δμως τούς οννέ-
  λαβαν άμέσως, τούς άττομόνω-
  σαν πκϊω άπό συρματοττλέ-
  γμοττα κα! τούς ύπββαλλσν
  καβημεοινώς σέ άνακρίσεις,
  προσπαθώντας νά μάθουν τ!
  γίνε,ται στό Μικοό Νησΐ τού
  Διομήδους, ποΰ καττέχεται άπό
  τοϋς 'Λμερικονούς. "Ϋστε,ρα ά¬
  πό δυό μήνις, τους άπίλυσαν
  μέ την άπειλή, δτι θά τοΰς
  τουφέκιζαν άμέσως εάν πατοϋ-
  σαν ξανά στό Μεγάλο Νησϊ.
  Τίς Τδιες άπειλές απηύθυναν
  κοΐ στοϋς 'Εσκιμώους τοΰ δι-
  κοΰ τους νησιοΰ γιά την πεοί-
  πτωσι ποΰ θά έδέχοντΟ νά φι-
  λοξενησουν όμοφύλους τους. έ¬
  στω καΐ συγγβκΐί τους.
  Άλλά οί 'Εσκιμώοι δέν ϋδι-
  ναν σημασία στΐς άττειλές αύ-
  τες. Πολλές φορές Φΐλοξενησαν
  πάλι δικούς τους, πού εΤχαν
  αναγκασθη νά βγούν στό νη-
  σί, Γιοττ1 οί Ρώσοι δέν μπο-
  ροΰσαν νά διακρίνουν δν εΙν«
  ντό—ιοι ή ξένοι καΐ κανεΐς κα-
  ταδόττκ δέν ϋπήρχι άνάαεσά
  τους.
  Ό "Εττλινγκερ, Φυσικά. 9ά
  ΒΛΕΠΕ 9η ΣΕΛ Ι ΔΑ
  ΚΑΝΝΙΒΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΕΚΡ0ΦΑΓ0Ι.--0
  ΑΓΠΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΠΝ ΔΙΑ ΤΗΝΙ Κ Α-
  ΤΑΠΟΑΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
  ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΟΥ Ι ΝΕΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Όκτώβριος.
  (Ίδ. ϋπηρ.).— Μία παράξενη
  καΐ μυστηριώδης νόσος, την ό¬
  ποία ή 'Επιστήμη άκομη δεν
  κοττώοθωσε νά κατανικινσο κα·
  νά εξηγήση άποδεικατιίει έδω
  καί μερικά χράνια^ την φυλη
  των Φορέα. πού ζή ο-πτν όρει-
  νή περιοχή Κουκουκούλοω τής
  Άνατολικής Νέας Γουινίας.
  Στήν γλώσσα των Ιθαγενών ή
  νόσος λέγετοι €κουοου». ένω
  οί Λευκοί έξερευνηταΐ καΐ έπι-
  στήμονες πού ησχολήθησαν μέ
  τηΐί περιτττωσι, την απεκάλε¬
  σαν «γέλοιο τού θσνάτου». για.
  τί τα θύματα τής περ^ιέργου
  αυτής νόσου πεθαίνουν υστερα
  άπό μιά κρίσι άγρίου καΐ ά-
  συγκρατήτου γελωτος.
  ΟΙ Φορία πού είνε οί πιό
  πρωτόγονοι άττό τούς (θαγενεΐς
  τής Νέας Γοοινέας, της κολοσ¬
  σιαίας νήσου τού ΕΙρηνικοΰ 'Ω-
  κεανοΰ, είνε ταυτοχρόνως κα)
  άπό τούς πιό< δυστυχισμένους άνθρώπους πού ζοϋν στόν πλα- νήτη μας. Ή μοίρα ποτέ δέν τούς χαμονέλσσε. Είνε μικρό- σωαοι, καχεκτικβΐ καΐ άκτχη- μοι. Κυνηγημένοι, άττό κσκούς καΐ πιό Ισχυρούς γείτονές των. ιδίως δέ τούς Φοβερούς Κου- κουκοΰκου, άναγ«<ά<τθτ>καν νά
  φύγουν άπό τα παραθαλάσσια
  μέρη καΐ νά ζητήσουν καταΦυ-
  γιο στά όρεινά, σέ Οψος 2000
  μέτρων πίρίπου. σέ μιά περιο¬
  χή πού τρ ίδαφος είνε φτωχό
  και τό κλΐμα έχθοικό πρός τόν
  άνθρωπο.
  ΟΊ Αύστραλοί ανυ ί.^,.Νουν
  τα έδάΦη αύτό. ώς έντολοδό-
  χοι τού ΟΗΕ, λέγουν δτι οί
  Φορέα έχουν ΦΜκτές συνή-
  θειες : δέν είνε μόνον καννίβα-
  λοι, παρά καΐ νεκροφάγοι ' ΟΙ
  ίατοοί, πάλιν, πού μελετοΰν τό
  Φαινόμενο τού «γέλοιου τοΰ θα-
  νατου», προσπάθησοιν ν' άνσ-
  κσλύψουν κάποισ σχέσι μεταξύ
  τής νόσου καί των μακαβρίων
  αυτών σι/νηθειών. ΜεΑέτησαν
  πρός τουτο περιπτώσεις Φορεα
  πού είχαν πεθάνει άττό «κου-
  ρού» καΐ γιά τούς όποίους είχε
  εξακριβωθή δτι είχαν φάγει
  πτώματα έν άποσυνβέσει. 'Αλ-
  λα οί ίρευνες πού έγινβν πρός
  την κατεΰθυνσι αύτη δεν άττέ-
  δωσαν τίποτε τό συγκεκριμένο
  καί βέβαιο.
  Καΐ τό «γέλοιο τοΰ θανάτου»
  διοττηρεΐ άκόμη τό σκοτεινό
  τού μυο-τήοιο.
  Ό Αύστρσλός άνβρωπολόγος
  Ρομπΐρτ Μπέρντ, ό οποίος ιισ-
  Ο με μερικοΰς Εύρωπαι-
  ους συναδέλφους τού ανεκάλυ¬
  ψε την ϋπσρξι των Φοοεα στα
  1952, έπεσήμανε πρώτος την
  παραδοξη αρρώστια Ιδού 6ε
  τί άναΦέρει στήν έκθεσι που υ¬
  πέβαλε σχετικώς πρός τό £η-
  τημα αύτό στήν αύστραλιανη
  κιιβέρνησι : «...Δια ττγν νόσον
  κουροϋ έχω την γνώμην δτι είνε
  μία μοοφή έγκεφαλιτιδος. Τα
  συμτττώμβτά της είνε πεοίεργα
  Δυστυχως δέν κατώρθωσα νά
  έξοκριβώσω τιτγοτ* τό σβΦές.
  Κσΐ νομίζω δτι ή έξήγησις τού
  Φαινομένου αυτού δέν θά είνε
  προσεχός...».
  Καΐ περαιτέρω :
  «... Παρηκολούθησε την πσ-
  ρείαν τής νοσου είς είκοσιετηά
  ασθενεΐς, επί τρίίς εβδομάδος..
  Μερικάς ημέρας πρΐν προσβλη¬
  θή άττό την νόσον, ό Ιθαγενης
  διατελεί είς μίαν κατάστασιν
  έντόνου πυρετοΰ, ή όττοια τού
  στερεϊ τόν έλεγχον επί των κι-
  νήσίών τού.... "Ολιγον προ τοΰ
  θανότου τού δ άτι/χής σπαοάσ-
  σεται κυριολεκτικώς άπό συνί-
  χεΐς κσί άσυγκρατήτους γελω-
  τας. Καΐ είς τρ τελος περιπι-
  πτει είς κωματώδη κατάστασιν
  ή όποία τεοματιζεται μέ τρν
  θάνατον τού... Κατέστη αδύνα¬
  τον νά έξακριβώσω τόν χρόνον
  ολοκλήρου τής διαθρομής τής
  νόσου —άττό των πρώτον έκ-
  δηλώσεών της μεχρι τού θανά¬
  του τοΰ πάσχοντος-— άλλά νο-
  μίίω ότι ό χρόνος αύτός κν-
  μαίνεται γύρω των Ιξ μηνών...»
  Μετοτγενέστερες δμως παρα-
  τηοήσεις άτπεκαλυψσν ςττι ή δι-
  άρΐεΐα τής νόσου είνε άκόμη
  μεγοολΰτίρη : 9 — 10 ιίηνών.
  Άλλά οί δυσχερεικ -τ©ό- πά¬
  σχοντος να κινηθή και να ομι¬
  λήση άρχιζουν από πολύ ενω¬
  ρίς, £νώ ταυτοχρόνως τα μοηια
  τού άρχΐουν νά άλλοιθωοι-
  ίουν. Κσΐ μια άλλη λετττομε-
  ρεια : Οί περισσότεροι των
  προσβαλλομένων άπό τό κου-
  ροΰ είνε γυναίκες καΐ παιδία,
  έλάχιστοι δέ άνΰρες.
  ΟΙ έπιστήυονες έξ άλλου
  πού έμελέτησαν τό κουοοΰ κα-
  ταλήγουν στό συμπέρασμσ δτι
  ή άρρώστεια αύτη είνε κληΡο^ο
  μική καί άχι μεταδοτικη.
  Πρί~ει, τέλος, νά σημειωθή
  δτι οί άσχολούυενοι μέ τό μυ¬
  στήριον κουροΰ έργάζονται ύ- ,
  πό συνθήκες άκρως δνσχεοείς,'
  γιατ1( οί Φορέα είνε άττρόσιτοι,
  άρνούμενοι νά διενκολύνουν
  τους λευκούς στό έργον των.
  Η ΕΓΚΛΗΝΑΤΙΚΟΤΗϊ
  ΚΥΜΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝ
  ΑΠΟ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
  ΤΟΥ ΠΑΛΕ-ΙΙΟ...
  ΠΑΛΕΡΜΟ, Όκτώβριος. ('15,.
  αηερα Ύπηρεσία) — Μιά παρά.
  ξενη «έττιδημία» αΐφνιδίων ίβνά·
  των μαστιζει έδώ καΐ λίγον >αι·
  ρο την Κορλεονε, Ινα μικρό χω.
  ριο της Σινελίας, Τό πρώτβ βθ·
  μα τής σειράς αυτής των ξβενι.
  κων θανάτων ήταν ό Βιντοΐϊτζο
  Κολλούρα, μεγαλοκτηματίας, 6 4-
  ιτοϊος μολις είχε συμπληρώση τα
  58 χρόνια τού. Λίγο άργότερα
  ό γιατρός τής περιφερείας καί
  έν συνεχεία ίνας άπό τούς «α-
  λύτερους φίλους τού εύρισκον τον
  ΐ&ιο ξαφνικόν θάνατο.
  Στίς ημέρες ττοϋ άκολούβτβαν,
  δέκα άκόμη κατοικοι διεγραεον-
  το από το μητρώο των ζώντων
  τού ληξιαρχείου τής Κορλιόνε,
  Σημειωτέον δτι δλοι τους Ιχαι-
  ρον άκρας ύγείας καϊ οί περισ-
  σότεροι δέν έττρόλαβαν κάν να
  υποφέρουν. ΟΙ εκθέσεις άι»ο τίς
  νεκροψίις πού εγίνοντο άνέφιρβ»
  μέ λακωνικοτητα : «Πιστόλι»,
  «σύτόματο», «έγχειρίδιο», «χιι.
  ροβομβΐς». Αίτία μολύνσεως: η
  Μαφΐα, η τρομιρή οργάνωσις ττβυ
  δεν ξεχνά ποτέ κα! τιμωριΐ πάν-
  τοτε...
  "Ηδη οί ένέδρες, τό καιροοϋ-
  λαγμα, οί επιθέσεις, άκόμη κ»!
  οί όδομαχίες, διαδέχονται ή μία
  την άλλην μέ κινηματογροφικη
  ταχύτητα. Θύματα είνε αρχηγνί
  τής Μαφίας, κατσ τταρογγιλίβϊ
  δολοφόνοι, ίνοχλητικοί μάρ'τυρις
  ή υιτερβολικά φιλόπονοι άστυνο-
  μικοΐ. Πρόκειται δηλαδή πΐρΐ «.α·
  θαροΰ έμφυλίου πολέμου.
  Κινητρρν δλων αυτών των δβ-
  λοφονιών'εΐνε τό ποίος βά «βάλη
  χέρι» στήν άγορά λαχανικών τού
  Παλέρμου καΐ στΐς βοσκίς ηου
  περιβάλλουν την Κορλεονε. Κοβε
  άντίπαλος συμμορΐα έ-πιβιώκΐι
  νά εξασφαλίση για λογαριασμό
  της την «προστασία» των Ι&ιο-
  κτητών καΐ των μεσαζόντων ί-
  ναντι ενός σταθεροϋ εΐσοδημα·
  τος. Μεσΐται καΐ Ιδιοκτήται νιρ-
  νοΰν φυσικά άπό τόν ίλεγχον τής
  Μαφίας καί κανείς δέ> μΒΜί/' ►α
  κάνη οτΐυιαδήΐΐοιε ίμιΐϋμιΙ^'»)β·
  ξι ή άκόμη καΐ νά στήθ( 1«ι
  «πάγκο» στήν άγορά αν δι« —λη-
  ρώση στή Μαφ'ια τον «φόρο> τού,
  Αύτο συμδαίνει άπό τόν |9ον
  αίώνα.
  Σημειωτέον βτι μέχρι τοΰ τι-
  λευταίου παγκοσμίου πολέμουκ«
  ήταν συνηθισμένο φαινθμινοκ κ
  άλληλοσκοτώνωνται τα μίλη ιί,;
  Μαφίας. Άδιαμφισβήτητοι ά
  γο) κρατούσαν τα ήνία τής {
  οίας στήν τρομοκρατική αυτή όρ·
  γάνωσι, δίκαζαν τοΰς παρσβάιε;
  καί άπήγγελλαν αδίστακτα τή»
  ποινήν τοΰ θανάτου. Μόνον Ετσι
  τηροθσαν την τάξι στην όργανω-
  σί τους Καΐ οί συμμορίται ινυν
  οί πραγματικοΐ έκτελεσταί τού
  «νόμου» — τού νόμου τής Μβ-
  φίας, δηλαδή, ποΰ άποκλ*ιθ"τι«ά
  Τσχυε στή Σικελίσ.
  ΊίμιφθβπτνάάΐιπΒΐίόίωτ
  ψίψΐσητία
  ΗΠΜΠΜΜΠΜΠ>-εππππππππππιπιπιπιπΐπ«ε> ' -^ ίί1 *"■ '■'''" ^Ι^Ι^^ίν^* ■*;Γ~εκ*
  1 '■■ Μ00
  Ωφέλιμον φθρτίθν 1 100 κιλών. Δνθι-
  κτον. νθ χιλιομ. ωριαιως. ΔυνατώτΓΐς
  φορτοΓκφορτύαεως άπό 3πλευμϊς
  Εζυπηριτεί την μεταφοράν κο,Ογ εί-
  6ους εμπορίυμα,τος Γο αμάξι ποι'ι ίκα
  νοποΐίΐ θΓτοοτ^ς τον επαγγιιλματΐη
  1100
  Χυρ.ηπκότής 5,25 κυβικά .Ωφέλι¬
  μον φορι.ον 11 ΠΟ. κιλων. ΔύΟ πό'ρτεί,
  φορτοΓκφορτωοεως. Μεγόλη ήροτο
  ιης. Ευιλικτον Διαρυθμισις καμπίνας
  πού έζασφαλίζει ιϋκολιι κοί ^ρήνορ·;
  μΐτοφορο τού ίμπορεθματος
  Μ* ' διοεις τνηλΐκυν, (π! πλέον ιης
  [ ^ ^έοευς τού όδηγοϋ. Κομψή γραρμη,
  Ανε6ις/Οίκονομία, Αοφάλεισ, είναι
  τα κύρια χαροκΓηριατικά του,ηου γο
  καοΊοΓοϋν ίδευδες για Σχολιϊυ ϊί-
  νοδυχεΐα- Τουριοτικές κοΙ Άεροπορι-
  κές 'Υπηρε.οΙες.
  |Λ*?ΟΑ//)£|
  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΑΟΤΑ
  Ωφέλιμον φορτίον ' ι τόννου 9 Ιηπυν
  Ταχύτης. 110 χιλιομ. ώριαΐως ΑΟτόμο-
  τη όναδιπλούμενη κθυκούλα. Ο κινη
  τήρ τού "ΡίΑ&Κ $Ε»νΐΟΕ,( δοκιμαο
  μένος αέ διαδρομή 100.000 χιλιομ γο
  κατίταζε στήν κατηγορΐα των ήμι-
  φορτηγών έμπιοτοουνής,
  ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΙ
  ΤΡλΚΤΕΛΛΑΣ
  ΑΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 73
  ΤΗΛ. 91-169, 92-545
  ΤΑ «ΜΑΓΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ» ΤίϊΝ ΓΚΑΛΑΠΑΓΟΣ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ ΤΟΥ ΑΑΡΒΙΝΟΥ;
  Έπί··τρί·>«ν όητβ τας νησους Γκαλβπάγος τβυ Είβηνικοϋ *ίϊ-
  κεανού,, μι.α μιγόλη ουσιοβιθική αποστόλη, ττού ιίχι μεταβή
  έ«ε! έπ' ενκαιρία; τού έορταβμοΰ τή^ έκβτονταετηρΐδος τής
  ΙΐΜβίας τού Λαρβίνου με έκπληκτικως πλονσίας πβρατηρή.
  <ίι(. ΑΙ Γκαλαπάγος, είς απόστασιν 650 μιλλίαν ό—ό την Νότιον Αμερικην, άποκαλβϋνται «αί «μαγεμ«να νησιά», εις •ντα βέ ό μέγας φυσιοδίοης Κάρολος Δαρβίνρς, παρέμεινεν επί πέντε έββομάδας τό 1835 καί χάρις είς τάς παρατή¬ ρησίς ποΰ έκαμε είς ζώο κοΐ φυτά των νησυν τούτων, έστή- ριξι τό οασικώτερον μερος της περιφήμου θεωρίας τού δια τή» κ—αγωγήν καί εξέλιξιν των «Ιβών. ΑΙ Γκαλαπάγος ό—ο- τιλοϋν μοναδικόν φαινόμενον είς την παγκόσμιον γιωγρα- φιαν, διότι νυνδυάζουν τόν τροπικόν νίλιον μέ τα παγωμίνα νερα τού θαλασσίου ρει/ματος ΧούμποΑτ. το οποίον περνά άνάμισβ απο τάς νήσους. Φυσικόν βέ είνε, ίνα παρόμοιον κλίμα νά εύνοή την ανάπτυξιν ζώντιον οργανισμόν τιλΐίως βιαοορετικών όπό αύτούς, ποϋ συναντβύμε είς βποιανδήποτε άλλην περιοχήν τής Γής. Ή φυσιοβΐφΐκή αποστόλη, την ό- ποίβν ώργαννσεν ή Άμιρικανική Γε»γραφΐκή Έταιρίο, πα¬ ρέμεινεν επ! · μήνας καΐ <|6η συνεκέντρωσε τό υλικόν της, τό οποίον 6ά ανακοινώση λίαν προσεχώς. Μολονότι τηρείται μυστικόν -τρ περιεχόμενον, εγνώσθη μόνον, ότι οί Άμερικα- νοί φυσιοβΐφαι ι'μιιναν κ—άπληκτοι άπό την οτασιμότηττα ποϋ παριτήρησον είς τα ύπάρχοντα εϊδη ζώο»ν και φυτών, τα όποΐα άττοτελούν μίαν απίστευτον επιδίωξιν των είδον των παλαιών γεωλογικών έττοχών. Άν βνατρίπίται η όχι ή θεωρία τού Δορβίνου έκ των παρατηρήσεών των, δέν ανακοι¬ αι, πάντως, υφίσταται ωρισμένας μεταβολάς αυτή. Ή έρω ζωγραφική σύνβισις. ϊγινι κβτο τάς ύποδείξεις καΐ έλεγχον της άποστολής καϊ παριστάνει εικόνος ής ση ρ ζγρφή ς. ϊγι βο τάς ποδείξεις καΐ τόν έλεγχον της άποστολής καϊ παριστάνει εικόνος τής ση- μερινης ζ«ης επί των νήσων Γκολαπάγος. Άναρίθμητες βο>
  λασσιες σαύρες τεραστίων βιαστάσε»ν (άριστερα), μέ
  νκληροτατη όοτρακοιιβή «πανοπλία», ζοθν κοντά σέ ϋπερ-
  μεγέβη κόκκινα καβούρια, «έ φΐβια πρ»τοφανούς μήκους καΐ
  «γκου, αι φαλβκρβκόβακΐς βάρους &ν— των 50 κιλων μέ μ β.
  κρύτατκ γαμψβ ράμφη (δεξιά), καΐ σέ ίίλλα άπίθανα ζωικά
  και φντικσ εΐδη, ένώ στόν ρύρσνό, επάνω άπό τα κεφαλια
  τοιις, ττϊτοθν διασχίζοντας τόν άέρα μέ τίς Ισχυοότατες φτε-
  ροϋγες /τους οί τεράστιες άλκυόνες, άναζητώντας την τροφή
  τοι>ς κατω άπό την θαλβσνινή έπΐφάνεια των «μαγεμένων
  νησιών». . ,
  Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ
  «ΦΥΛΛΟΝ ΣΥΚΗΙ»
  Χ «ο ΧΑλλυγουν, φΗΐολβγε,νΜι
  Μι ολοι οί β—ίρ«ς γννβΐΜς κ«1
  Μμ ·*!ιαΗβρύ—υν «ροΜχΟ< ·*!ιαΗβρύ—υν «ροΜχΟ< ντθβαιο, μέ την όνομαοΗ» ν ουΜΚ» • ■«■ν κφμ* «ε—» «·—.νφπ μ< «βς ** είνε νηιμί Ην εΐΜ ΙΜΜή. νΜΤτΓ* Λ ο ·*_... ιΐτ» γυναν*β, νιοτ, ί1 ουνιχως ν* 1α*ρ κβι να οηύη. ΙτΙς γυναϋΜς άμως ή γοηιτείβ ·νγ«ντρων£ται ιριν «Μ' Ολβ οτήν «ηι6(Μΐι6α. Ή ορ*βκαββ, ή («Μΐινή, ή διβφβνη *ϋβ«Λΐί»β ιε^εΙΦλλίί την 6μο|ρφΐά και την ί 'Αλλ ά ά Βρ ΜΪαρωνΐΐ. Άλλά γιά νά Βιατηρη· ται κάντοτι τώ βιρμβ δροοιρο «αί νιανικό, χριιόαιβι —ο~«τι· »ό και τ(λ*ιο καφαριομα, Τ6 ν»· ρό καΐ τό σα—υνι ΜβαρΙΐουν μο- νβκα τήν Ικιφβνιια, καΐ Βέν μικ>-
  εβον να τοϋ (—αεάβουν τή φοοική
  Τ«υ λ*μΨ>·
  Τ* «έλει· κοΜριβνα γίν»τ«ι
  μ*ν*ν μί την ε«Ηί··βίκρέμβ νυ.
  κτής). ΕΙνχ *ρίμ<χ άγνή και ίλβ- ψρα, ΐΐσ6ι>ει γρηΓγορα, οιαστέλλ£ΐ
  τομ; ηΑρους και καθά|>Ι<^ει ίνΤϊ· λώς το δίρμα. Έηισης είνε μονα- δι.χη ^ ιά να ξαν<χ6ώση στήν έιιι- δερμίδα την οροσιά κ<η τήν δια- φοτκια. Ζητήση γιά περισσοτερίς ηλη· ροφορίες ιό ΤΙίΤ έπιδΐρμιύος, ιιου (τας προσφερΐΐ δωρϊάι η ΡΟΝΟ' Χ τοΰ 6ερμα.τος σας κοΐ τήν κρεματ. που τοϋ ταιριαβζει. Σέ όποια πάλι κι' &ν μένετε, βά σάς τό Κώαουν στο καταστή μα ι»ου Λγορώζετε τιχ κοτλλυντικα σος. ΦΛΑΣΣ Ν Ε Ο στίλβομα υ π οδη μάτ ο ν μ* μιά ίπάΑ€·ψι ΧωρΙς βοΰρτσβς 6άψ€· καΐ γυα- «Ι "βνκβομΐου «ήμτχ β«Αν*οΐ ·Ι·ΜΑΖΤ·ΑΙ ΠΙΤΜΛΑΙ0* ροβιιυχ ΧυτοοιβηραΙ, καΐ ίμογιέ «οί πυλοθντοι ' ΜΜ*Α*·ΗΟΙ ΑΑΠΙΙΙ ΠΑ. Κλαυομύνος ο. Ά» Φεοβορυν αυτοκινητα 1) "Οπιλ Όλύμπια 10 Τι—ών 1950, ά«ιχβέν πρό της 4ης Αύ¬ γουστον, μικρής Φορολογίας κσΐ μεγάλης ΐύκαιρίας βι' ανα¬ πήρους, δραχ. 15.000. 2) Φορτηγάκι μέ μεταλλικήν κσρρότσα μικρής φορολογίας καί οέ τιμήν εύκαιρίας, δραχ 20.000. Τηλέφ. 526 169, 522 065 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Τ* ΠΜιντοβιΐΜΪον Λβηνων βιά 1*£ ίΗΐ'άβιβ. 141 ;9>3ί ΟπΜφά-
  σεβς τού. έκοοβεΐοης Μ βΐτήσιυς
  τής ΒαοιλικΑς χήρας Κωνσταντί¬
  νου Γεωργονίκον. οΐκοκυοβς, κα·
  «οίκον 'λθηνθν "Αγίας Ζώνης 17,
  γατου, κάτοικον Βο
  ώνην ΗΛΑ. καλ·1 τούτον, ώς
  καΐ «Λντο τρνίβν οιμκ ίντός «ρο·
  Φε*μ1βς ενός Ιτους άηό τής τε·
  λίυταίος βΐΗΐοοΐ4ύβ*ω<; της #α· ρβύσης, «βρίσχη »λη*>θφορ1α< ΐΐς το Πρωτοοικΐΐβν Άβττνών. —ρΐ τής ζί| ή τοθ εβνάκου τοθ ι(αφβνι· ΕνΆ«ήβις τ(| 24)10)ΐν3· Ό Πληρεΐούοιος Αικηγόρος ΧΑΡΙΛΑΟΪ ΤΡΟ/νΐΠθνΚΗΙ ΔΙΑΚΗΡΥΖΐε ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕ- Ν»Ν ΥΑΑΟΠΙΝΑΚΠΝ Τα ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ ΝΑΥΠΗ- ΓΕΙΑ Α. Ε., δίχοντσι προσφβ- ράς διά τήν πώλησιν θοοχσμέ- νων ύαλοπινακων ένισχυμέν<>>ν
  πάχους 5 Μ)Μ συνολικής πο-
  σότητος 820 μ2 περίπου.
  Των σχετικών δρων δύνανται
  νά λάιδουν γνώσιν οί ένδιαΦε-
  οόαινοι καβ' εκάστην Τρίτην
  και Πεμπτην ° 3&—12.00 είς
  τα έν Σκαοαμαγκά Νονπηγεΐα
  (Τεχντκήν Διεύθυνσιν).
  ΑΙ προσφοραί δέον νά ώπο-
  βληθούν μέχρι τής 13.30 ώρας
  τής Ιδής Νοέμβριον 1958 είς
  τα έν Σ<καοαμαγκά ΓραΦεϊα. Έν Σκαραμογκα τή 24)10)58 'ΑοιΦμος 2741. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙ- ΚΟΝ. Έν 'Ανηναις σΤΗΐΕρον την (29) (Ικοστην η»μ-πτην τοθ μηνίις Όχτωίριου τοθ 1958 έτους η¬ μέραν Σαβ4<χτον ό υποφαινόμε¬ νος Γεωργιος Π. Παπαδοιτουλος, Δικαστικος Κλητηρ των ίν 'Αβη- ναις Πρωτοδικών και κάτοικος Άβηνών τή έγγρόιφω ι»αρ<»γγίλΙα τοϋ δικηγάρου κ. Κων)ντννου Καν&ρή ιτληριξοασιου τού Γεανα- νιωτον Μ. Άντωνβρα κατοικου Άβηνών μετέβην καΐ ίιΐΕ8ο>κα
  πρός τόν κ. ΕΙσανγελεα των έν
  Αθήναις Πρωτοδικών δια τόν Λ·
  γνώστου Βιαμονης οψειλίτην Δη-
  μήτριθν Ματζουρανην ή Δροσον
  κάτοικον συνοικισμοϋ Κσλαομα-
  κΐου Αθηνών Λιριίές αντίγραφον
  τίίς 6π' άριβ. 2574)58 Ληοφάαη-
  ως τοϋ πρόεδρον των εν 'Αβηνοης
  Πρωτοδικών μετα της κάτωθι έπι-
  τοτγής αύτ^ς πρός τιληρωμήν ύιτό
  ημερομηνιας 24)10)38 έήτασσό.
  μενον όπως έμπροθέσαως κα-ταίά-
  λη: 1) ΔΓ έπιδικασθεν κεφάλαιον
  δρχ. 32.000. 2) Διά τόκοος τοθ
  κΕΐαλοιου τούτου άπό 11)8)58
  ίως βήωρον ορχ. 7»9.3Ο. 3)
  ΔΓ ίκιβικαοτΗίοοτν ΒικοΒστικην
  δαΐίάνην 2.250. 4) Δι' ακογρα·
  Φόν αντίγραφον τέλη τούτων άν·
  τιγραφικα 6ια σύντα<ιν ηαροτγν*- νΐαΐς πρός ίττΐβοοιν. 6ι' ΙπΙβοσιν καΐ σύνταξιν της παρούσης ιπι· ταγΐς. Ιττοι *ν συνόλω δραιρμάς 33.Μ7.30 καΐ ταθτα νομιμοτοκως α«ι«:4{οφληοί«ς«ίρθς·έ«βΙ &ρχ 229 διά ηαρβγγ«λΙβν ε«τ(λ4«(ως αντΐκλητος Μ«τικ6ς κατβ*ολής ο. ρίζΐται 6 δικηγορος Κων)Μτίνος Χ<η«ρης Πεοιΐο<&γλΜ> άριβ. 1
  ιηλΓΐ9.87ί Γ0^«ιροΑΛίων ΕΙ-
  βοτνγίλ«υς Κων)ντΙνος Φαοοότης
  (Τ. Ι.), Ό Δικ. Κιλητήρ Γεώργι¬
  ος Π. Π—αδόηουλος (Τ. Ι.) Δή-
  μοσκυβητω διά των ίίη.μίρΐδων
  Δελτίον Ι υντάξιως Νομικών καΐ
  «'Ακοοκολις». Ό Ε1οαγγ«λευς
  Κ ών) ντίνος Φσφβύτης (Τ. Χ.).
  "....."""Ι "■■"■νι"*Μ'"......
  Α© Η Ν Ο Ν
  ΟΙΚΟΔΟ
  ΠΙΖΤΑΤΙΚΟΖ
  ΊδρυταΙ: Γ & Τ. ΒάλΑηνδοΟ
  ΣΤΑΔΙΟΥ (1 Λ 6ρο·ο«) τηλ. 30.413, 33,34·, 3Ι.Ι01
  ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: (ϊοόνειον, εντόζ τής Ζτοαςί τηλ. 30.413
  ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΕΠΙ ΠΙΣΤΟΧΕΙ (10 «κοτοοτό ιτροκοτοβολή, 30 εκα·
  τοοτά τυημοτικώς κατά την διάρκειαν τής κατοοκίυής κοΐ <0 *κο- τοοτό διά των άντιοτοΐχυν ενακΐων τής ηαραδο&ηοουενης κο- τοικΐος). ΑΙΙΟΠΟΙΗΙΙΙ 4 4Ι*«Ι«ΙΙΙ ΑΚΙΜΜΙΟΚ · εΓΚΝΑτΐΙΙ «ΙθπΑΑΙΩΜ. ΙΣΟΣ ΘΑ ΕΧΑΡΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΣΟΡΑΓΙΑ... Ματαιοϋται ό νίος γάμος τοϋ Ιάχη λόγω τού θανάτου τού Πάπα Πίου ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΔ ΝΥΜΦΕΥΘΗ ΜΕ ΤΗΝ 18ΕΤΙΔΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΝ ΜΑΡΙΑΝ ΤΗΣ ΣΑΒΟΊ-ΑΣ.-ΜΟΝΟΝ Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΠΔΠΔΣ ΘΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ Ο «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝθΗΡ», Η ΑΑΕΑΦΗ ΤΟΥ ΣΑΧΗ, ΗΤΟ ΣΥΜΦΟΝΟΣ ΓΕΝΕΥΗ, Όκτώβριος. (Ί- ι -ιτέρα 'Υπηρεσία). — 'Ο ά- *Λ~**~-~- θανοτος τοϋ Πά- βδόκτιτοί: θανοτος τού Πά¬ Πιοκ έκαμε νά ναυβγήβουν, ς οριστικώς, τα σχίδια ε¬ νίου οί ύ Σάη πα Πιοκ έκαμε Τσιος οριστικώς, τα σχίδια ε¬ νός νίου ουνοικεσίου τού Σάκη τηΓ Πίρσίας. Η ύττοα,ηφία αύτοκράτειρα της Περσίας ήταν την Φοοαν αυτήν, ή Ιβέτις πριγκΐπισσσ Μαρία —· Γαβριέλλβ τής Σα- βρτ—. κόρη τού τέως βασιλέως τής Ιταλίας Ούιιβέρτου καΐ της Μαρίας — Ζοίέ τού Βελ¬ γίου % '}Η Μαρία — Γσβριέλλα ίή Με την μητεοα της σέ αιά ιΐε- γαλη άττουθΊωμενη βιλλα στή Γενευη, ένώ ό Οάμβερτος (τύ- ποις υόνο αύζυγος τής Μαοίαε -—ίοίι), μενει στό Έστοοίλ της_ Πορτογαλίας. Εκεί, στήν Γενεύη, συνήντη¬ σε τή Μβοία — Γαβριίλλα ό Πέρσ~ στρατηγός Ζαν,εντΙ, ννωστός ώς νικητής τοθ Μο- σοτντέκ καΐ σωτηρ τής περσικής βασιλικης δυνβστείας Μία ά- νιατη καρδιοτκή πάθησις εΤχε σνβγκασει τόν Ζαχεντΐ νά πα- ν τηθή άττό τό άίίωιια τού ποωθνποι/ργοΰ καΐ νά ϊλβη στην *ρηΛ λίμνη τής Γενέυης, κατατφυγιο ττολλων «ιιεγάλων» ασθενών, Στη Γενεθη ό Ζαγεντι Ιβαλί βλες τού τίς δυνάμεις γισ νά σώση άκόυη αιά φοαα τόν βρόνο τής Πιρσίας, σιινι- γ ;6ντας στόν Σάχη μία νέα ονζιηΌ, πού Τσως τού νάριζε ίττΐ τέλοκς άπογόνους Άττίτάθη, λοιπόν, στούς γο- ν(ϊς τής Μάριος — Γοβοιέλ- λας καί τούς έρώτησε τί θά ά- παντούσαν σϊ ττεριτττωσι ττού ό Σάνης τής Περσίας θά ίη- τοΰσε τΐτν κάρη τους. Στην άρχή ό Ούμβίρτος δέν έττεισθη ότι οί ποοτάο-εις τοΰ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ην ΣΕΛΙΔΑ κινδυνεύει πολύ. β) ΟΙ Δημο¬ κρατικόν ίΐ αλλου, είνε σχ<- βόν βεβαιοί δτι θα 6ι<ιτγ>ρΑ-
  σουν καΐ τάς 7 υπό ανανέωσιν
  Ιδρας των. ΑΙ 6 άπό αύτάς εΤ·
  νέ Νοτί»ν Πολιτιιών, όττου οί
  Δημοκοοττικο'ι άντμε-τωπ'ζοιιν
  ασήμαντον μάλλον άντιπολί-
  τευσιν. Ή εβδόυπ, είς την «μ<- θορισχην» ττολιτείαν τού Μι- ζοάρι, κρατεΐται σταβερώ: ά¬ πό ίτών άπό τόν γεροιχτια- στήν κ. Στιοίκχοτ Σύμμιγκτον, Δηϋοκοάτην κοϊ αυτόν, γ) Πρακειμίνου διά τήν Βουλήν των Άντιττροσώπων, ίλάχισται μιτοΛολα! προδλίποντσι, άλλά καΐ α!ηα υπίο των Δηιιοκρα- τικών...». Έν τούτοις, άλλοι πβοατη- ρηταί, 6ιαΦ«νούντες πρός τάς ανωτέρω προβλίψιις, πιστΐύ- ουν ότι οί Ρεποκμπλικάνοι θά έτΓΐκοατησουν είς τάς επικει¬ μένας μερικάς εκλογάς, διότι ε.χοΐ(ν υπέρ αυτών την επιτύχη αντιμετώπισιν τής οίκονοιπ- κής κρίσεως. Μέχρι πρό ολίγων έβδομάδων άκόμη, οί Δηιμο- κραπικοϊ ΐητοψήφισι είς τούς προεκλογικούς των λόγοκς έ- χρησι-μοττοιοθσαν εναντίον των ΡετΓθΐ>μπλικάνων άντιττάιλων
  των την οικονομικήν ΰψεαΊν ώς
  τό δραοτικώτατον δττλον των,
  κατηγοροΰντες σύτοϋς ώς ύ-
  ττεΐίθύνοι/ς. Τελ€υταίως, ομως,
  ή ΰφεσις ήρχισε παρερχομένη.
  Ή άνεργΐα μει ούται συν«χώς,
  αί έπιχειρήσεις άρχίζουν νά
  δραστηριοττοιοΰνται όλονέν καί
  περισσότερον και μία νέα ττε-
  ρίοδος άνθήσεως (μπούμ) δια-
  γράιφεται ώς προσχχής βιά την
  άμεβικσνικήν, οΐκονομίβν. "Έ.·
  τσι τό κυριώτερον δττλον των
  Δημοκρατικόν δχι μόνον οτχρη-
  στεύίται, πορά κσΐ οττρέΦεται
  τώρα εναντίον των! Διότι οί
  Ρεπουιιπλικάνοι. έμφανιζόμε-
  νοι πρό των έκλογέων Μέ τούς
  ένθαροι/ντικούς άρΊθμούς των
  τΐλευταίων στοττιστικων, 6ι«αί¬
  ως θά ϋητήσουν την έπβνεκλο-
  γήν των ώς επιτυχώς άντιμε-
  τωπ1σ·αντες την κρίσιν καΐ δη¬
  μιουργήσαντες τάς ποουττοθέ-
  σεις διά μίαν νέον καΐ 6ιαρκε·
  στίραν ευημεοίοτν τοϋ αμερικα¬
  νικόν λαοΰ.
  «ΦΑΦΝΑΝΣΙΑΛ ΤΑ·|·ΜΣ»
  Ζβχιντΐ ήταν σοβορές καΐ 6έν
  Ιδίοσε καμμίβ άπάντησι Ό
  Ζαχ«ντ! όυως τού άνέπτυει δ-
  λοικ τρϋς λόγους που εύνοοϋ-
  σαν αυτή την Ινωσι, μεταίύ
  των οποίων καΐ οί πρόσφατις
  ιιεγάλης σπουδαιότητος σιιμφω
  νίες Ρώμης κοΐ Τεχεοάνης γιά
  τα πΐτρέλαια. Τα έπιχειοΑμα-
  τβ όιιως τού ΖαχεντΙ έίακολου-
  θούσαν νά σΦΑνουν οκετττικό
  τόν Ούμβέρτο γιατ) (νας πο¬
  λύ σοβαρός λόγος έμπόβιίε τΛν
  ενωσι της χόρης τού μέ τόν
  Πέοση ήγεμόνα: Ή Καθολική
  Έ^λησι'α θά άναθεμάτιίε την
  Μαοία -— Γαβριελλα καϊ δλη
  τηο την οίκογένεια ή όττοία
  κατά συνεπεία δέν θά μτταοοϋ-
  σε ποτέ νά ανέλθη στόν ίταλικό
  θοόνο. Διότι^ άκόαη καί σέ,πε-
  ρίτττωσι πού ό Μοιχτουλμάνος
  Σάχης θά έττέτρεττε στη Μαρία
  —Γαβοιίλλα νά διατηο<νο·η τό καβολικό της δόγυα, τα παιδία της θά εγίνοντο Μουσονλιιάνοι καΐ αύτό θά άοκούαε γιά κά προκαλέση τόν ανςτθειιατιβ-υό ι Πάπα. Ό Ζαχίντΐ βμως βέν πτοή- θηκε. Συνεννοτΐθηκε μέ τόν Ιά¬ χη καΐ απήντησε στόν Ούυβέο- το δτι ό Σάχης θά Ιθετε ποο- σωπικώς τό ίητημα στόν Πά- ι -ι κα! ίΤχε πολλες έλπίδες νά επιτύχη την συγκατάθεσ! τού γιά τόν ναμο Ποόγματι, ό Πάττας Πίος ό 12ος ηταν ττολθ πιθανόν νά συγκ—ονεύση ο~τήν Ινωσι αυ¬ τή. άΦ' ενός γιατΐ ήταν Ινσς ά—ό τοΰς πολιτικώτεοους Ιερω- υένους κβί θά έκρινεν ασφα¬ λώς, ότι ό οόλος μιάς Ίταλί- δος σντοκοατείρας στήν Άνα- το δέν /ϋποροθσε παοά νά εί¬ νε οόλος εΐοηνοποιός, άφ' έτέ- οον δέ διότι ιιόνο σίτός, νιέ τόν σεβασιιιό πού ένέτηνα ή πολύχρονος έξουσία τού. ΒΤβτν ό κοττάλληλος νά ιΙσηγηβΛ μΐο τέτοια τταράβασι των καθολι- κών δογμάτων. 'Εξ άλλου. ή δίδαμη άδελοή τού Σάχη ποιγκίπισσα Άΐράφ. ο «μαύοος πάνθηο». όπως άττο- καλεϊται εΐχε έττιδρκιμάαει τα σνέδια τοΰ Ζαχεντί, δτ»/ επέ¬ ρασε τόν Μόοτιο άπό τή Γ«- νεύη καΐ εΐχε άναλάδει νά πεί¬ ση τόν δύσκολο Σάχη νά δεχθή τίλικώς αύτό τό συνοικέσιο. Φαίνεται δέ δτι ό Σάχης ηταν Ιτοι*ιος νά £πτήση οριστικώς την Μαρία — Γαβριίλλα αί γάιιο καΐ εΤχε εΐβοποιήσει τόν Ζαχεντί ότι θά έρχόταν νά ιιεΐ- νΐι μα£Ι τού στή Γενευη γιά μί- οικές ήυέρες κα! νά γνωριση άπό κοντά την ΊταλΙδα πρι- > ίπισσα,
  Ό θάνοττος δμως τοΰ Πάπα
  Ιββησε, κάθε έλπίδα γιά τόν
  συίητούαεν. γάκο, Ό Σάχης
  δεν έπραγματοποίησε τό ταςίδι
  τού καΐ Φαινεται ότι τελικως
  τό συνοικέσιο έναυάγηοε.
  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΑΑΣΚΑ
  ΑΠΟ ΤΗΝ «ην ΣΕΛΙΔΑ
  ξιχώριζε σάν μυΐγα μίσα στό
  γαλα άπό αύτούς. Άλλά ό
  Νοθνηακ ηξερ< ότι κοντά στό μέρος ττοϋ εϊχαν αποβιβασθή, υπήρχαν άκατοίκητες καλύβες πού τίς χρησιμοποιοΰσαν σπά- νια, οί 'Εσκιμώοι πού έ'δγαΐνθν στό κ<Λήγι τής φώκιας ή στό ψο>ρε.μα. Άποφάσισαν λοιττόν
  να_ κρυφθή έκεϊ ό "Εττλινγκερ,
  ένώ οί 'Εσκιμώοι θά ζητοθσαν
  άλάό ύ
  Ε ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΛ
  ΦλΑΣΣ
  ΦΛΑΣΣ
  2 προϊόντα
  στήν ϋπηρεσία
  των ύποδημά'
  άσο^άττό τούς συμττατριώτες
  τοι«ς, Όοο καιοό κρατούσε ή'
  χιονοθύιλλα, δέν ύπήρχ< πιθα- νότης νά βγάλουν πιριπόλους οί Ρώσοι. ΚαΙ μόλις θά πλη- σίαζ» τό τέλος τής χιονοθύελ- λας — ό ΝοιτνιτβΜ ηταν Ικα- νός νά τό Μαντεύση άρκετές ωοις πρΐν — θά (εκινοθσαν πάλι ιιαίΐ μέ τόν "&ττλινγ«ερ. Ή Κάθοΐν Ιμιινε μέ τόν Ρόμπιρτ στήν καλύβα δπου τούς ωδήγησε ό Νούνιτακ, Ο οποίος τούς αΦησε άοκετά τρόφιμα: ψαρι ξεοαιιενο στόν ίνλιο καΐ τταστό κρέοχ φώκιας καί μιά άπό τίς έπαναληπτικίς καραμπίνες. Μέαα στήν καλύ¬ βα ΰπήοχ* καΐ μιά σόμττα πε· τοελαίου, Ινα Φαρδύ ξύλινο κριβάτι. Όταν ίφυγ< ό Νούνιτακ. ό Ρόμπεοτ δέν μπορούθΐ νά ή· σι/χάση. Ή χιονοθύιλλα έυα(· νετο εξω καί άττοτελούσε γιά την ώοα την καλύτερη έξαοετφά- λισί τους. Άλλά σάν άπό έν- στικτο κάτι τού ϊλεγ€ δτι κά- ττοιος κίνδι/νος τούς παροίμό- νίυε. 'ΛποΦάσισε νά πάη νά εξετάση τό ϋ«οο< γύρω άπό την καλύβα. "Υπήρχαν άλλες δκό κοολύ- 6ες έκεί. Όπως καί ή δική τού, ήταν χτισμένες στό αέρος ποΰ τελείωνε ή άμμοκδιά πού άττλωνόταν μπροστά τους έως την θάλασσα κα! δπου τα κύ- ματα τής τοικιιμίας ξεσττοΰσαν καί πρόσθετον την ασκή τοιλ στά δσιμονισμένα σφκρίγματα τού ποΛικοΟ βθοιά. ΛίΥο πιό ττέρα, άντίθετα άπό την κατεύ- θυνσι άπ' δπου εΤχαν Ιρθει. τό βραχώδες εδαφος ύψωνόταν σχεδόν κοφτά. Ό Ρόμττςρτ άο- χισε νά σκαρφαλώνη πρός την κοουφή τοΰ μικοοθ. άλλ' άπο- τόιιοιι ΰφώματος, "Εφθασε λαχανιο»>μενος στό
  ψηλότε,οο στνμίΐο τοΰ βράχου,
  οπου τό Ιδαφος ίταν έπίπεδο
  ο*έ μεγάιλη έκτασι. Άλλά έκεΐ-
  νο που άντΐκρυσε τοΰ ΕΦεβε Ι¬
  να ξαφνικό οιγος στή οανοκοκ-
  καλιά.
  Μιά μεγάλη ξύλινη καΛύβα
  ύφωνόταν καμμιά δ&καοιά μί*
  τρα μοτκουά τού. στό χεΤλος
  σχεδόν τοΰ γκρ*μού ποϋ ίχα-
  σκε ττοάς τό υέρος τής θαλάσ¬
  σας, άνατολικά, Ή ιϊσοδός
  της ήταν πρός τό υίοος τού
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
  1.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΠΙΤΙΑ
  2.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  3.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΜΕ-
  ΤΡΗΤΑ
  4. ΔΙΠΛΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ
  ΤΩΝ 6 ΠΡ^ΤΛΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ-
  ΧΛΝ ΣΕ ΙΡΛΝ ΠΡΩΤΗ - ΕΚΤΗ.
  θά καταπλήξη εφέτος δταν ά-
  ναγνείλη λεπτομερέστερον τα κέρ-
  δη πού έπιφυλάσσει διά τους τυ-
  χερκ>ύς τής έφετεινής τού κληρώσε¬
  ως, τό Λθι^εϊον Συντακτών.
  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟ-
  ΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΤΩΝ 6 ΠΡΩ-
  ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ
  ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
  ΕΒΔΟΜΗ - ΟΓΔΟΗ
  ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΞΑΝ-
  ΤΛΟΥΝΤΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΑ-
  ΤΟΝ ΡΥΘΜΟΝ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ
  ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΟΛΑ.
  (Μονον Ινγρο»ος ίντβλή 6*οχ,->£ώνιι την Β.Σ.Η,Ε.Α. είς πληρωμήν
  6ιαφ»ΐμΙ«ων. θθβεμίθί αύθοίοετος οημοσΐευοις θά αναγνωριοφη).
  —αι—ίΐο—;ιμ-ι—;ι—ε>*»τ
  γ~Τ=
  νοτιά, άπ' δπου ιΤχε σκαοφβ-
  λώσιι ό Ρόμπιοτ. Καΐ μποο-
  στά της, παρά τό χιόνι που ϊ-
  ττεφτε πάντα πυκνό, εΤδε νσ
  στεκεται άκίνητρς ένας σκο-
  πός, άκουμπημενος πλάΐ στήν
  πόρτα τής καλύβας, έχοντος
  τό δπλο τού άγκαλιασμένο. Τα
  τταραθι/οάκια τής καλύβας έ-
  Φεγγαν άμύδρα.
  Ό Ρόμττερτ ήταν κρνμμέ-
  νος ττίσω άπό μεγάλες πέτρες
  καί ό σκοπός δέν μποροϋσΐ νά
  τόν δή. Άφοΰ έμεινε ίνα τέ-
  ταρτο περίπου. ό Ρόμπιρτ
  πιΐσθηκε δτι ή καλύβα έκ«ί-
  η Λταν Ινα προχωοημένο Φυ-
  λακιο των Ρώσων, απ' δπου
  κατώπτευαν τό στινό, πού χώ-
  ριζε τό Μεγάλο άπό τό Μικοό
  Νησϊ τού Διομήδοινς
  ταν τόσο άμεσος.
  Ό "Εττλινγκερ τιηρε ξβνά
  τό μονοπάτι γιά νά νυρίση
  στήν καλύβα δπου εΤχε άφήσιι
  τήν Κάθοιν. 'Οτσν μίπήκε μέ-
  σα δίγ την εΤδε άμέσως. Διέ-
  κρινί. δμως τό σνί>μα τού σώ-
  ματός της στό ξυλινο κριβά-
  τι, δπου εΐχε στρώσει τίς γού*
  νες καΐ εΤχε χωθή άπό κατω.
  Πρΐν πλαγιάση, εΤχ« άνάψ*ι
  την σόμττα τού πετρελαΐου καΐ
  είχε σκεπάσει άπό μίσα μέ Ι-
  να τομάρι Φώκιας τό τταραθυ-
  ράκι, Μιά γλι*ίΐά ίέστη ήταν
  βπλωμένη μέσα στήν καλύβα,
  ττού άπάλυνε τήν άγωνία τής
  ψυχης τού. Πλησίασε κοντά
  της κα! άκούμττησε την καραμ-
  πίνα τού κοντά στό κρίβάτι.
  Στό μισόφωτο πού έχυνε ι»έ-
  σα στό δωμάτιο ή σόμπα, εΐ-
  δε ότι ή Κοθοιν δέν κοιμόταν.
  Τή< εΐπε μέ δυό λόγι<χ τί συ- ιίέδαινε. Άλλά έκείντι δέν έ"· δειξε καμμιά ταραχή. Τόν κύτ- ταίε έττίμονα μέ τα μεγάλα, σκοτεινά μάτια της. Καί ένώ εξω λΐΛτσομαινοΰσαν τα στοι- χεϊσ τήο άθκτικής φύσεως, ό Ρόμττερτ ξέχασετόν θανάσιμο κίνοΐΛΌ πού τούς άπειλοΰσε. Στά μάτια τής Κάθοιν ένοιωσε τό αίώνιο κάλεσμα τ^ ζωής καί τού έ'οωτα, ττού πΐριφρονεί κάθε κίνδΐΛΌ. Παοσμέρισε τα ' σκεπάσματα καί είδ* ότι ή Κάθριν Λταν νυιινή, δτι τόν περίμενι. Τ<ν χέρια της άπλώ- θηκαν πρός αυτόν καΐ ξεχούμ- πωναν τα ρούχα τού μέ τρυ- Φερή έπιμονή. ΚαΙ ό Ρόμπερτ άγκάλιασε παοάΦοβα τό ίεστό της σώμα... Ό Ρόμτιχρτ ξύπνησε άπό- τομα. τοναγμένος, καΐ άρπα- (ε την καοαμπίνσ τού, Κά- ποιος ποοσπαθοθσε ι/ά ανοίξη άπ' έξω την πόρτα τής καλύ¬ βας. Ζαλισμένος καΐ χωοίς νά πολυσκεφθή πυοοβόλησι βύο Φοοές χωοίς νά σκοπεύση, χα¬ βάς εΤδε νά προβάλλη μιά σκιά στό άνοιγμά της. Άλλά εϋτυχώς άστόχησε. "Ακουσε μιά ώργισμένη βρισιά στην γλώσσα των Έσκιμώον. Ή· ταν ό Νούνιτακ. Ό Έσκιμώος κυνηγός τού έξήνησε βιαςττικά δτι εΤχε^μά- θει στό χωριό ττώς οί Ρώσοι εΐχαν εγκαταστήση Ινα φυλά- κιο κοντά στό έρηιμικό έκεΐνομέ- ρος. Καταλαδαίνοντας τόν κίν- δυνο ττού διέτοεχαν ό Ράμπεοτ καΐ ήΚάθοιν ούτος καΐ οί άλ- λοι 'Εσκιμώοι εΤχαν πάρ€ΐ την δάρκα, τήν εΤχαν ρίξει στήιν θάλασσα καΐ άφοΰ πάλαιψαν ί>θίζ όλόκληρκς μέ τα κύμβτα,
  εΤχαν κατοοβωσει νά έοθουν
  £ως την άμμουδ>ά ποϋ άπλωνό.
  ταν μπροστά στις καλύβες.
  Δέν ίπρεπε νά χάνουν και¬
  οό. Ή χιονοθύελλα εΙχ« άρ·
  νΐσει νά κοπάζη καΐ ό καιρος
  θά ήσύχαζε σέ λΐγο. Ο Ρόμ¬
  πεοτ καΐ ή Κάθοιν ντύβη*αν
  βιαστικα καΐ τόν ακολούθησσν.
  Άλλά καθώς προχωοοΰσσν
  τρέχοντας, άκούστηκΐ £νας πυ-
  οοβολισ<μός καί μιά σφαΐρα σφύοιζε πάν» άπό τα κΐ/φάλια τους. Ο Ρώσος σκοπός ε!χε άκουσει ΦαΙνειαι τούς δοη ην· ρχ)βολισμούς τού εΤχε οίςει ό "Ε-ττλινγκιο, Τόν (Τδαν νά κα- τεβαΐνη τό μονοπάτι καΐ σέ λί· γο άλλοι τεσσεοις · πέντε Ρώ¬ σοι στρατιώτ«ς φάνηκαν ττΐβω τού. Κάθε τόσο σταματοθσαν καί ττυροβολούσαν πρός τό μέ- οος τους. Ό ττοώτος στοατιώτης πρδ- λα6ε νά Φθάση στήιν 6άο·κα μόλις εΤχαν έπιβιβασθή οί τρείς Φυγάδες. ΟΙ σΦαΐβες τού δπλου τού εΤχαν σωθή. Μτπΐ- κε μέσα στό νχρό πλησίασε την δάοκα καΐ έτοιμάσθηκε νά τοι/ττήση την πέτσινη έπένβν σΙ της μέ την ξιφολόγχη πού εΤχε σ-τό τουφέκι τού. ΧωρΙς νά χάση καιοό ό Άμερικανός αο- παζε την καοαμπΐνα τού μέ τα δυό χέριοι τού καΐ χτυπησε μέ τόν ί/ποκόπανο μί δλη το" την δύναμι, τόν ο-τρορτιώτη στό πρόσωπο. Ό Ρώσος ίπισ* ά- νάσκελα στά ν«οά. ΚωπηλοΓτώντας μέ δλη τους τήυ βύναμι οί 'Εσκιμώοι καΐ ό Εττλιννκεο άπομαικουνθηκθΓν άπό την ακτή Ό Ρόμττερτ ε'- δι δύο άπό τούς &λλους Ρώ- σοιχ νά σηκώνουν στά χέρια τόν πληγωμένο σύντροφό τους, ένώ οί έίλλοι έζακολουθοθσαν νό πυοοβολοθν πρός την βάθ- κα. Άλλό αυτή ήταν ττισ ιια- κρυά καΐ καθώί άνΐβοκατέδαι· η επάνω στά κύυατα άποη- ' λοοβΐ ουσκολο στόχο Όπως είνε ποοδλέΦει ό ΝούνιτοΓκ δστερα άπό λίγπ δ- οα ή τοικι/υία σταμάτησβ καΐ ό οθοανΟΓ ξσστέοωσε. Μετά τοεΤς ώοετ Λ βσοκα εφθανε «σ! ττάλι στό Μ κοο Νησί τού Διο- μήδουξ
  ,. ί -, ο. .η.ΤΜ«ο.,υ 1958 ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  10
  ΟΝ το μυγτικο
  —= ΣΗΜΑΔΙ
  ΙΠΠΟΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
  ΤΟΥ ΞΑΒΙΕ ΝΤΕ ΜΩΝΤΕΠΕΝ
  Ή λάμττα έσβησε άπότομα κοί τό δωμάτιο 6υ-
  βίστηκε στό σκοτάδι Μττροστά στόν αμεσο κινδιηΌ
  γι «Μαύρη μάσκα» ξεχασε τίς ^άλλες έννοιες τού. Ό
  Βεύτερος ττροσωπιδοφόρος ποϋ ώς τώρα οτεκοταν σΐω-
  —ιλός καΐ άκίνη-τος έτρεςε νά σδηση ιΙ τά_ ποδια
  Τβ κούτσουρα ποΰ μετέδιδον κιόλας την φωτία στις
  ταττετσαρίες καί νά κλείση τό παράθυοο άιττ' σττου εμ-
  τταινε ό ανε,μος.
  Ό γιατρός Πρόστ έπωφελήθηκε οπτ' αύτη την τα-
  ραχή. κα! έσκυψε στό κρεβάτ,, και ψιθθρισε:
  — Μη άνησι>χτΥτε. κκρια, εγώ θά φροντίσ» γιά
  σάς καί τό παιδί σας
  Ή γιτνσικαδέν μίλησε άλλά τό ν,έρι της Ιτπασε
  τό δικό τού κι' άφη,σε στήν Φοκχτα τού γιατροΰ κάτι,
  ττού άιμέσως έκείνος τδκρυψε στην τσέτΓΤ) τού. Κανείς
  δεν αντελήφθη τίποτε.
  Λίγα δειηερόλετττα άργότερα ή «Μαύρη μασκα»
  ξανάδεσε τα ματια τού γιατροθ καί διεταξε τόν προ-
  σωτπδοφόρο άχόλουθό τοι/:
  __ Πάρε τό παιδ!. Σέ άκολουθοι/με. *Ηταν έτοι-
  μοι νά ξεκινήσουν. Ή άρρωστη δεν μιλούσε. Τοτε ίτρθε
  μιά Ιδέα στόν γιατρό. Ή λεκανη μέ τό σΐμα βρισχοταν
  έμπρός τού. Μέ την δικαιολογία των δεμενων ματιων
  τού σκόνταψε επάνω της.
  Σάν νά εχασε άπότομα την Ισορροπιατοκ &τκυ-
  «κ. καί βούτηξε τό χέρι τού, στο αΤμα Οπως τθ εΐχε
  ΐπτολογίσε. ό άνθρωττος με την μασκσ δεν εδωσε■ ««£££
  σημσσία σ' αυτή τού την κινησι , Σι>νεχισαν νσ προ-
  χωροΰν άμίλητοι. Ό ύπτίρέτης που κρατουσε, το_ μωρο
  εΤχΙ προπορεύτή. Κάττοτε έφθασαν στην άρχη τη? ττέ-
  τρινηςσκάλας. ΑΑτής της πετρινης σκαλας ττου την εΐ-
  χε ξαναπεράσει.
  Τ τβύο ττερΓμενε ό σιοοττηλός ύπηρεττκ κρα-
  ι τβυς π&ρ ι^ ε γ,ατρός ήρχισε νά κ<χ- ^μέτρησε ττάλι. όπως τό εκανε και 6τ» σκαλοττά?,α! Ήταν εΐκοσ,δύο., ΆτΓοτελοΰσε ^1 1^ Μούρο μάσκα θά τα "Οταν έφθανον καττω σηκωσε το ματωμενο χι-Ρ' Τ·υ. δττω» εκανε δταν εφτασαν, γιά νά φυλβξη τό κε- φάλι τού Τώρσ, δμως, δεν τό έκσνε γι' αύτο, αλλα γιά νά άΦήστι τό ο—μάδι τοθ ματωμένου χεριοθ τού οτην πέτρο. Μ' αυτόν τόν τρόττο σημάδε'* τό μυστη- ριώδες μέρος ττού εΤχε έπισχεφθή Καΐ πάλι ή «Μαύρη μάσ«α> δεν αντελήφθη τίττοτσ. Ή τι>χη εΤχε «ύνοηοχι
  τόν γιατρο των φτοοχών.
  ΐε Λΐγο ο μιχπτϊριώδης άνθρωττος κι' ό γιατρος
  ξαναδρέθηκαν —άλι στό ύτταιθρο. Ό ύπηρέτης προχω-
  ροθσε πσντοτε μττροστά μέ τό μωρό στττν άγκαλια.
  'Η θύελλα έμαίνετο ττάντοτε κα! τό χιόνι σννέχιζε νά
  ττέφτη. 'Η «Μαύρη μόσχα» είττε:
  — ©ά σάς δώση χρηματσ νά μεγοΛώσετε τδ
  τταιδί. Τό πσιδ! σας ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ. Αύτό νά μή
  τό 6εχάσε-τε ποτέ. Δέν πέθανε.
  Τό Ελκηθρο ττού τούς εΤχε φέρει ττερίμενε ττσντο-
  τε. Ό γιατρός Ποόστ μττπιοε μέ τό τταιδΐ στην άγκα-
  λιά Ό μιχτττιριώδης άνθρωττος τού έδωσε μιά βαρεία
  θΌχκούλα μέ νομίσμοη-α κοί τού εΐττε:
  — Ό,τι εγινε άττόψε Λταν ένα δνεΐρο. —ου ττρί-
  ττει νά τό ξεχάσετε δταν ξι/ττνήσετε. Θά δρεθητε στό
  σττίτι σας μέ τό τταιδί σας. Κατσλάδατε; Τό παιδι
  σας.
  Τοΰ εΐττε άκόμη ττώς αν μιλοθσε^θά πέθσινε κοί
  ύτος καί τό τταιδί καί ή γυναίκα και τό έλκηθρο ίε-
  ίνηισε Ή «Μαύρη μάσκα» έμεινε κάμττοση ωρο να
  ούτος κα τό α ή γ
  κίνηισε. Ή «Μαύρη μάσκα» έμεινε κάμττοση ωρο
  ττσρακολοιιθη την ττερίεργτ) συνοδεία ττού εφευγε. Ο
  γιατρός Πρόστ σκετττόταν. Ποίος τίτον αιηός ό^ ΟΡ-
  χοντας; Ή αγνωστη μητέρα; Γιατί έγινε ότι εγινε
  αύτη την τρομερη νύχτα; Τί έκρυδαν δλα; Ποιό τρομ€-
  ρό δοάμα «Τχε πλησιάσει;
  'Οταν τό Ελκηθρο Ιφτασε στό Λωσαμόν εΤχε &ρ-
  χίσει νά ξημερώνη. Τα μάτια τοΰ γιατροΰ ί(τον -άν-
  τστε δεμένα. Τόν ωδήγησαν στό σττιτι τού. άλλά έκει-
  νος __ .Δεν θά άνοίξετε τα μάτια, τταρά άφοθ πήτε
  πέντε «ττάτερ ημών» καί ττέντβ τΧθΛΐχ, Μαρία», τοΰ
  εΐπε άγρια ό συνοδός τού.
  'Εκείνος άρχισε να τώ Λέη.
  Όταν τελείαχτε έδγαλε τόν έπίδεσμο; Βρισκόταν
  ο-τό οττίτι τού "Ε6αλε τό μωρό στήν κουνια τού νε-
  κροΰ τού τταιδιοθ καΐ κύτταξε αώτό πού τού εΐχε δώσίΐ
  ή γΐΛΐαικσ, Ήταν Ινα χριισά μετσγιόν κοίεΐχε σχε-
  Βιασμένη έττάνω τού μιά άγριοτρισντσφυλλιά ; Τό 6α-
  λάν-τΐο περιεΤχε δέκσ χιλιάοες λίδρες Άργότερα οί
  ιπότγιοι ϊμοθον ττώς τό τταιδί τοθ γιατρού ά
  Τό εΐχε δαψτιισει «ΆγριοτριανιαφΐΛλλιά».
  ΜΕΡΟΣ Β'
  Δεκαοχτώ χρόνιο ττέρασαν. Βρισκόμαστε στά
  1638* "Οσα ό άναγνώστης διαδασε ώς τώρα δέν ήταν
  ττοτρά ό προλογος τής Ιστορίας μας, Ινας ττρόλογος
  άτταραιτηττος. 'Η κύρια Ιστοοία μας άρχιζει τώρα ΕΤν*
  Δεκέμδριος καί οιτό χωριό Σαμττανιόλ τοΰ Φράνς Κον-
  τε οί δρομοι είνε έρημοι
  Την ^ουχα τού έρημου δρόμου την διέκοψε< ή εμ¬ φάνισις ενός καδαλλάρη, τνλιγμένοι» σ' ίνα καφέ μαν- 5ύα, ποΰ ττροχωροΰσε αργά στό κέντρο τού χωρίου. Αύτίίι την έποχή τό Φράνς - Κ όντε ήταν σχεδόν άνε- ξαρηγτο κατω άττό την κυριαρχία της Ίσπανίας^ Τώ¬ ρα καί τρία χρόνια, δμως, ό Καρδινάλιος^Ρκτελιέ της Γσλλίβς εΤχε βολθή νά την καταλάδη. ΧωρίΈ κανένα δι- καίωμα η ττροσχημα. Ή Γαλλία εΤχε κηρύξει τόν πόλεμο εναντίον τής ε|σπανιας καί ό στρστός της μαζί μ' ίνα σουηδικό οτρατο εΤχε εΐσβάλει στήν έπαρχια ΠαντοΟ σχηματ!- στττκαν άνταρτικές όμάδες των ντότπων Σ' άπαντηστ οί Γάλλοι ώργάνωσαν άτακτες όμάδες πού λεηλατοΰ- ταν καί τρομοκρατούσαν μέ έττί κεφαλής τόν Λεσττι- υασσοΰ καί τόν Μττουνέ, δύο καττετάνιρυς αγριους, ά- διστακτους σκληρους. Ό καδαλλάρης μσς σταμάτησε μττροστά σ' ίνα ττανδοχεΐο *Ηταν 23—24 χρόνων ϋπερβολικά ώρσΐος μέ ματια βαθυγάλαζα καστανόξανθα μαλλιά καί μιά στολή άνάμεσα σέ φορεσιά πολεμιοτοΰ καί εύγενοθς. Κατέβηικε άπό τό άλογό τού κι' ό -ανδοχεας φάνηκε. — "Εχετε θαυμασιο άλογο. εΤπε θαυμάζοντοΕς ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ό καττε-Γάυ Λακουζάν. ΑΖΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΣΙΜΕΝΟΝ 6ον Δέν ϋπάρχει ένοχος Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Ό εισαγγελεύς ύττοδέχτηκε μέ έγκαρδιότητα τόν ττσλιό τού γνώριμο γιατρό Ντολλάν. — Πώς σοθ φάνηκε ή ύποδοχη πού μοθ Εκανε χθές ό κ. Βωκελΐν — Ραντώ; τόν ρώτησε αύτάς — "Ασχημη, άλλά ίχίΐ έκνευρισθη μ' αύτην την ττε- ρίεργη ύποθεσι. — 'Εσύ τί πιστεύεις γι' αύτην; ρώτησε ό γιοτρός. — Τί νά πιστέψω; Ό εισαγγελεύς τα εΤχε ϊΛαφρως χαμενα υλη αν- τί| ή ίστορία των λάκκον, πού εΤχαν ανοιχθή στόν κήττο, των πσσσάλων, τοθ κτιρίου._.. — Σάν να θέλοαν νά μάς κάνουν νά ττιστέψωμε πώς κάποιος ψάχνει γιά ίνα χαμένο θησαι/ρό. Άλλά δέν πι- στεύω σέ θησαυροΰς κ.λ.π. — Τί πιστεύεις; Ό εισαγγελεύς δέν μΐλη—ε. Τί πίστευε «ι' έκείνος δέν τό ήξερε Όλη αυτή ή Ιστορία τού άνθρώττου πού κανείς δεν τον ηξερε έμοισ- ζε με τρείλλό τταραμύθι. — Ό κ. Βωκελέν Ραντώ τί Ικανε την μοιραία νύ¬ χτα τού φονου, στίς 9; — Δέν θύμάται. — Ποιοί μενουν στό Ισόγειο; —- Οί ύπηρέτες. Καΐ κανείς δέν εΤχε άκούσει τιποτα. Ούτε οί ϋπηρέτες, πού έμεναν στό Ισόγειο, οθτε οί γυνοΐκες ιτού ίμεναν στό πρώτο πάτωμα, ουτε οί Κονιό, πού κοιμούνται στό σττιτακι τους. — Το Θύμα χτιπτήθηκ,ε άπό μπρός; ρώτησε ό γιατρός. —Να!. Μέ άπίστεΐΛτη άκρίβεια καί άπίθανη δύναμι. *Ομως ήταν ττερίεργη μιά τέτοια άχρίβεια στό Ό εισαγγελεύς εβγαλε άπό τό συρτάρι τού ένα πακέτο φωτογραφίες καί τίς έδωσε στόν γιατρό Ντολλάν. — Τό Βϋμα στεκόταν 30—40 πόντους κοντά στόν τοΤχο, δταν χτιιπηθηκε. "Οττως ξέρεις δέν βρέθηκε κα- νενα άποτύπωμα στό μανίκι τοΰ μαχαιριοΰ. "Αν αύτο- κτονοΰσε θά βρισκαμε τα δακτυλικά τού άποτιητώματα, μιά καί δεν Φορούσε γάντια. Καποιος οόλ'λος — ποίος αραγε; — τόν χτύττησε. Ο γιατρός πτνρε μ_ια φωτογραφία τού θύματος και την κιπταξε καλά. Εκε'νος πού τόν σκότωσε πρέπει νά φορούσε ναντια. — Κανένα &λλο Τχνος; -— Τίττοτε. "Α, ναί... "Ο έττιθεωρητής Λαγχλουά ττροσεξε ίνα μικρό γδάρσιμο στίς ττέτρες τού τοιχου. Σέ υψος ενός μέτρου καί 30—35 έκατοστά. Ό γιατρός σηκώθηκε. Χαιρετησε τον φίλο τού τόν εΐσαγγελέα και πί>γε
  πρός την ιτορτα.
  — Κανείς δέν καταλαδαίνει τίπστε, εΤπε άττεΛπι-
  σμένος ό εισαγγελεύς. 'Εσύ;
  — 'Εγώ πιστειχο δτι τα κατάλαβα δλα.
  Άλλά ττρίν ό 6λλος ττρολάδη νά τόν ρωτήση δ,τιδη.
  γγοτϊ, δρασκελισε την πόρτα καί ϊφνγε. Τώρα κροττού-
  σε πιά στά χέρια τού τό κλειδϊ τού προδιλήματος,
  # λτις όχτω το αλλο ττρωΐ ό γιατρος Ντολλάν τη-
  λεφώνησε στήν βίλλα των Βωκελέν — Ραντώ καί ζήτησε
  την Μαρτίν. 'ΕκείνΤ) τού μίλησε φοβισμένη Γιατί επέ¬
  μενε; Γιατι δεν εφειτγε; Τρόμαξε πιό πολύ δταν έμαθε
  τί τίκ ζτκτοΰσε ό γιατρός. Τής ζητησε νά πή στόν ΘεΤο
  της, δτι της τηλεφώνησε, δτι ήταν ίνας έκδιαστης καί
  πως επρεπε νά τον δεχθή γιατί·..
  — Γιατί. . ·; ρώτησε τρομαγμένη ή ΜαρτΙν.
  — Γιατι, αν δέν μέ δεχθή, Θά τταραδωσω τόν κα-
  τάλογο των έπιταγών πού ξέρει στήν ΆστΐΛ/ομία
  Οταν άργότερα ό γιατρός πήγε στήν βιλλα, ό
  I-
  διος ό «μαιτρ» ήρθε νά τοΰ ανοίξη.
  — Ό κύριρς σάς ττεριμένει.
  Καί τόν^ ώδήγηο-ε στό γραφεϊο δπου δ γέρο άρι-
  στοκράτης τόν τποίμεε
  , Πάντοτε ό κ^ Βωκελέν — Ραντώ ή"ταν άγέρωχος,
  αΛΛα τωρα ή 6αθι/τατη ιτερΐφρόνησις ήταν ζωγραφΐσμέ-
  νη στό πρόσωπό τού:
  . — £?"' λοιπον, εΤοτε χειρότερος καΐ άττό δ,τι
  πιστευα Ενας έκβιαστής. Πόσα;
  — Πενήντα χιλιαδες, εΐπε ήσιτχα ό γιατρός.
  — Πως γνωρισατε τόν άδελφό μου;
  — Δεν τόν γνώρισα ποτέ·
  Ο Βωκελέν — Ραντώ τόν κύτταξε εκπληκτος. Άλ¬
  ;
  λά
  ;
  —,Τά ξέρω δλα. Πώς σάς ίγραφε μέ τό δνομα Ζε-
  λι^ς (τοΰ εΤχε ττή τό δνομα 1) ύπαλληλος τού Ταχΐίδρο-
  μειου), πώς σάς έξεβιαζε. Ξέρω δλα τα ττοσά πού τού
  στείλατε. Γιάντα έλεγε πώς εΤνε τό τελει/ταΐο καί πάντα
  ςαναρχιζε
  Ό Ρς·ντώ εγρο"|>ε στδ τσέκ τού τ6 ττοσόν.
  Ό γιατρός ίτταιρνε την έκδίκησί τού. Ξαπλώθηκε
  χαμογελωντας σε μιά πολυθρόνα.
  —_Κάθε πόλις καί μιά έπισταλή καΐ κάθε έπιστο-
  λη ζητουσε και μεγαλύτερο ποσό. Άμβοΰργο, Άμβέρ-
  σα, Μττορντώ.
  # ·—Πάψτεί τόν Ικοψί ώχρός δ Βωκελέν. Πάρτε τα
  γρηματά σας και φυγετε, γιατί άλλοιώς Θα φωναξω την
  Αστυνομια.
  Αλλα ό Βωκελέν Ρ_αντών. ώχρός σάν -εθαμένος. πή-
  γε στο τηλεφωνο και αρχισε νά παίρνη τόν αριθμό. Ο
  γιατρος σηκώθηκε, εβαλ* τό χέρι τού καί £κοψε τό τη-
  λέφωνο. ι
  — Δέν ά|ίζει τόν κόττο, εΐπί. Τό ξέρω ττώς δέν
  σκοτωσατε έσεις τον άδελφό σας, δπως κα! δέν τόν
  σκοτωσε κανείς Δέν είμαι έκδασιής. Έμφανιοιη<α έ τσι γιά νά μέ δεχθήτε. — Ο άδελφός σας στήρ,ξε τό μαχαίρ, στόν ά ή ΰά τοϊχο, ς ς ήρξε τό μαχαίρ, στόν τοϊχο, για νά μή ΰπάρχουν ά-οτυπώματα, κ,' Εττεσε έιτάνη τού Ο! άστυνομικοι δεν ττρόσεξαν τό γδάρα,μο στήν — Και τ6τε ό Βωκελέν τού τα εΤπε δλα Ό τρελλό' ός^ ζητοΰσε έκατομμύρια. Τόν άπειλοΰσε πώς θά ρη την Μαρτιν. Καί αύτοκτόνησε μέ τετοιο τρόπο για νά τόν επιβαρύνη. 'Ο γιατρός, εφκγε, άποΦασισμένος νά κρατήση τδ μιχττικο. ΤΕΛΟΣ ΤΙΙΝ ΕΓΧΜΕΜΠ Μιά γΐΛ·σίκσ φώναξ.
  11
  ΗΑ
  ΗΤ1
  ΤΟ ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΜΠΗΝ
  ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ
  ΠαναθηναϊκοςΊ(αϊ Πανιώνιος συναντωνται
  άτϊόφί δια την κατάκτησιν της προτοπορίας
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΕΚ-Α1ΓΑ-
  ΑΕΒ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ-ΑΣΤΕΡΟΣ.-ΑΝΕΒΛΗΘΗ Ο 4<« ΑΓΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕβΣ ΤΗΣ ·ΡΕΜΣ» ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Είςτόν Πειραια: Όλυμπιακός-'Δρης, Έβνικός-'Δτρόμητος 'Ο Παναθηναικός καί ό Πανιώνιος συναντωνται σήμερον είς τό «ντέρμπιυ» τού άθηναικοΰ πρωταθλήματος. Ή ανωτέρω βάσις είνε _άτ»ό προηγούμενον άγώνα των ίδίων όμάδων, κα· τα τόν όττοίον_ενίκησεν ό ΠΑΟ μέ 2—Ι. Διακρίνεται ο τερ- μβτοφύλαξ τού Πονιωνίου Βαλλιάνος άττοκρούων μέ την υπο¬ στήριξιν των σνμπαικτών τού Τ. Παπουλίδη κοΐ Καζαντζί- ίη, ένώ έτπτίβ^ται κυνηγός τού ΠΑΟ. Είς το βάβος άριστι- ρά ό Θεοφάνης τού ΠΑΟ. Το ποδοσφαιρικόν πρωτάθλημα Αθηνών είσέρχεται άττο σημιρον είς αποφασιστικήν καμπήν. Μέ τοΰς ο-ημερινούς 4 αγώνας λήγΐι ό πρώτος γϋρος. Καλή σΰμπτωσις ϊφερε ΰοττΐ κατά την σημερινήν λήξιν τού α' γύρου νά σνναντηθούν αί δύο πρώται βαβμολογικώς ομάδες, 6 Πανιώνιος καΐ ο Πσναθτννοηκός, καί ούτως ή σννάντησίς των νά προσλάβη πραγματικόν χαρακτή- ρα «ντίρμπυ». Τό αποτέλισμα τού αγώνος αυτού (ό οποίος βα διεξαχθή είς τό γήπιδον τής Ν. Σμύρνης) 6α κρίνη ποία έκ των 8όο όμόδων θα αναλάβη την 6α- θμολογικην πρωτοπορίαν μέ την είσοδον είς τόν β' γϋρον τού πρωταβλήματος. "Ηδη ή ϋπάρ- χουσα διαφορά των είνε ύττέρ τού Πανιωνίου μέ 1 βαθμόν. Ευνόητον ότι αμφότεροι οί διικδικηταί τού τίτλον θά άγωνισθοί'ν στ\ιιριη μέ τας Ισχυροτέρας των συνθέσεις. Ό αγών προβλέπιται εξαιρετικά πεινματώδης καί σκληρός, ούδε- ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΝ 5-Ο ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ Ποτέ ή Ρωσία δέν εχασε μέ τόσον μ · γάλο «σκόρ» ΑΙ ΔΥΟ ΟΜΑΑΕΣ ΣΥΝΗΝΤΗΘΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ 4 ΦΟΡΑΣ. · ΜΙΑ ΝΙ¬ ΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΜΙΑ ΤΗΣ ΡΒΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ 1ΕΟΠΑΑΙΑΙ. Η ΚΑ ΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΛΤΖΩΦ ΕΚΑΜΨΕ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ 8Α ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΝ Την τταριΛθονσαν Τετάρτην ή Έβνική ποδοσφβιρική ομάς τής Αγγλίας αντιμετώπισεν είς τό Όλνμπιακόν Στάδιον τού Γουέμ- ττλεκ την Εθνικήν Ρωσιας, την όποιαν κα! ένίκησε μέ 5—0. Τ6 α—τέλισμα θεωρείται ώς ίκπλη- κτικόν, διότι ουδέποτε (ίς την ό- λιγόχρονον ιστορίαν τού τό ρω- βΊκόν ποδόσφαιρο» υπέστη τόσον ιύρι'κτν ήττον. Μέχρι τούδε είχεν ήττηθή και ογτγο άλλας έθνικάς όμάδας, άλλά οχι μέ μεγαλυτέ¬ ραν των δύο τερμάτων διαφοράν. Τούτο σι/νέδη είς τούς Όλιιμπια- κοΰς αγώνας τού 'Ελσίνκι τό 1952, δταν είς την ρεβάνς τού πρώτοι; Ισοπάλου αγώνος (5—5) ττρος την Γιουγκοσλαυισν ήττήθη μέ τίρματα 3—Ι. Ή δεύτερη ήττα τάς Ρωσίας μέ διαφοράν 2 Ο τΐρματοφύλαξ τής 'Εθνι- κής Αγγλίας Μακντούαλαντ, ό όττοιος ηγωνίσθη ώς ύπε- ρασπιστης των αγγλικών δι- κτύων καί είς τούς 4 τελε- σθέντας εφέτος αγώνας Άγ- γλίας — Ρωσιας. τιρμστον εσημειώθη εφέτος είς τούς τελικοΰς οτγώνβς τού ΣΤ' ΓΗ.κοσμίου Χι/πέλλου δταν άν- τιμετώττισε την μετέπειτα πρω- τββλήτρισν τού κόσμοκ Βραζι- λί~» είς την όποιαν ύπέκυψε μέ 2—0. , 'Ε»τός των δύο αυτών ήττών, ουδέποτε ή ρωσική ομάς (Ιχε χά- οΐι ιταιγνίδι μέ μεγαλυτέραν δι¬ αφοράν. Πάντα ϊχανε μέ 1*° Υ'όλ ί νικούσι ή άνεδιικνύιτο Ι- «όνοΧος 'Αγώνις ττου ίχααι μί διαφοράν ενός τίρματος ήοΌτν νρος την Γαλλίαν ιίς Παρισίους Π—2), ττρός την Πολυνία* είς ■βραοβίαν (1—2) κα'ι πρός την Ουγγαριαν είς Μόσχαν (0—1). Αυτήν την φοράν όμως ίιττεστη βνντριτττικ^» ήτταν, την 6ορι/τ(· ►<■ τής ϊντορίας της Κσι ομως τί—βτι δέν ίδειχνι ότι τό σκ6ρ τής «αριλβούοης Τιιάρτης βό ή¬ το τό»»ν μεγάλον. Είχον ττροη- Υΐ·ί τρία άκόμη μάτς μετοίύ Αγγλίας — Ρωσίσς κστά την «αρΐλβούσσν σαιζόν «αί συγκικρι μί»ν«ς τό μάτς τής Τετάρτης ί- τβ τβ 4βν μετσξύ των 80ο χ<4· Ρώ», ιΐς Βιάστημβ μόλις ττένΤΕ μηνων. "Ασφαλώς τα χρσνικά τού ■—«γκβσμίοι; ποοοσφαίρου δέν ϊ- Χούν νά (πιδείξουν τέτοισν περι- *τ»σιν. "Αγγλοι κσϊ Ρώο^οι διι- ΧΗΜΕΡΟΝ ΖΤΟ ΠΑΡΙΧΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝ^ΝΤΑΤΑ! ΜΕ ΤΗΝ Δ. ΓΕΓΜΑΜΙΑΗ ΑΙ ΧΤΝΘΕ£ΕΙΧ ΠΑΡΙΖΙ, 26 (Ί6ισι«ρσ Υ· *1Ρ*σίβ). — Σημερον εις το Στά. °κ>ν «Κολόμπ» των Γ/σριοιων θώ
  •ΐείιαχβή βιεβνής φιλικάς αγων με·
  τ"»;0 των έβνικών όμΰχδων Γολλισς
  "ΟΙ Δυτικής ΓερμανΙας Ό αγων
  1Ιβροι»σιά4Εΐ ζωηρόν ενδιαφέρον
  **β' όσον οί ΓερμανοΙ βΛ ηροσηα-
  •Ίσοον να τταρονν τη «ριΐύίνς» της
  σον οί ΓερμανοΙ βΛ ηρ
  •Ίσοον να τταρονν τη «ριΐύίνς» της
  ΙΤΐς (3-6) ηου ύηιστηοσν είς τθ
  Ίαγκόομιον Κύηε-Κλον.
  Κατά τάς ύιταρχουσας τΐληροφο-
  Ρ"»ς οί 6υο άνιίιΐαλοι βά αγωνι-
  •βοδν ώς ίζής:
  Γαλλ,Ια; Κολοννα. Κΐλμιτίλ, Λα-
  Τθν, Λερον, Πανίίρν, Μαρσίλ, Μπε
  "«ντεριερ Φον-ταιν. Μτου(, Πιαν-
  'ΙΟνι, Βενσάν.
  Γίρμανια- Τιλκόφσκι, Στδλλρν-
  *εΡκ, Μηαρίεντουκ, Κιρντελ. "Ερ-
  Χβντ. Συμανιακ. Ραν. Γκσιγκ'Ρ·
  "λερ, Σ μιντ, Τσιλαρτουκ.
  θν-εϊς ετέθησαν άντιμίτωποι 4
  Φοράς άπό τοΰ παρελθόντος Μαΐ-
  ου μέχρι τής Τιτάρτης.
  Τό πρώτον παιγνίβι διεξήχθη
  την 18ην Μαίου είς τό Στάδιον
  «Λινιν» τής Μόσχας καί Εληξεν
  ίσόπαλον 1—1. Οί "Αγγλοι προ.
  ηγήθησαν ίνα λεπτόν πρό τής
  λήξεως τοϋ α' ή-μιχρόνου διά τοΰ
  Κήβαν καί οί Ρώσοι ίσοφάρισαν
  είς τό 79' διά τού Ίεάνωφ. Τό
  ρωσικον τέρμα ήμφισβητήθη άττό
  τούς ' Αγγλους ώς έττηευχθεν αν-
  τικανονικώς (δια τής χειρός),
  άλλά τελικά ό διαιτητής, ό Αύ-
  στριακός Ζέπελ, τό έθεώρηστν
  ιγκυρον καΐ ό αγών έληξεν 1 — 1.
  Άξίζει νά σημειωθή, ότι κα¬
  τά τόν ανωτέρω πρώτον άγώνα
  τής Μόσχας την ρωσικην έπιθε-
  τικήν γραμμήν ωδήγησεν ό διά-
  σημος "Εντουαρντ Στρέλντζωφ,
  καλύτερος Ρώσος παίκτης, ό ο¬
  ποίος έν σννεχεία δι' άντιαβλη-
  τικήν ζωήν καί άκόμη δι' επίθε¬
  σιν εναντίον γυναικός είς δρόμον
  τής ρωσικής πρωτευούσης έτιμω
  ρήθη μέ 12ετή φυλάκισιν. Έκτο¬
  τε ό Στρέλντζωφ δέν εφάνη είς
  τό ττροσνήνιον καΐ ή ρωσική ομάς
  ('χασε κατά πολύ, ιδίως είς την
  επίθεσιν της.
  Τό δεύτερον άγγλορωσικά παι-
  γνίδι διεξήχθη τήνβην Ιουλίου
  είς Γκέτεμπουργκ τής Σουηδίας
  καί ήτο διά τοΰς προκριματικοΰς
  τού Παγκοσμίου Κι/πέλλου. " Τό
  οητοτελεσμα ήτο καί αυτήν την
  φοράν ίσόπαλον 2—2. ΟΙ Ρώσοι
  ττροηγοϋντβ μέ 2—Ο μέχρι τοΰ
  65' χάρις είς επιτυχίας τοϋ Ιι-
  μσνιάν (14') καΐ Ίβάνωφ (58').
  Τό μάτς εφαίνετο ότι εΐχε κρ»βη
  άλλά οί "Αγγλοι άφοΰ έμείωσαν
  την διαφοράν διά τοϋ Κήβαν είς
  τ 6 65', έν συνιχι,ία έπέτυχαν δεύ
  τερον τέρμα διά τοϋ Ρόμπσον
  ποΰ ήκυρώθη (77') διά νά ίσο-
  φαρίσονν τελικώς είς τό 85' κα¬
  τόπιν ανστηροΰ πέναλτυ ποϋ πα¬
  ρεχώρησεν ό Οΰγγρος διαιτητής
  Ζόλτ κσί τό οποίον μιτέτρεψεν
  είς τίρμα ό Φίννευ.
  Τό τρίτον μάτς Αγγλίας —
  Ρωσίσς ήτο τό πλέον ενδιαφέρον
  καΐ διεξήχθη την 17ην Ίουνίου
  πάλιν είς τό Γκίτβμπουργκ. Α!
  δύο όμάδες είχον Ισοβαθμίσει (ά.
  κόμη καΐ είς διαφοράν τερμάτων)
  είς τόν δμιλόν των κσϊ Εδωκαν
  άγώνα κατατάξιως διά την είσο¬
  δον είς τούς προημιτελικούς τού
  Κυπέλλου Κόσμου. Αυτήν την φο¬
  ράν τά άποτέλεσμα δέν ήτο Ισό-
  παλον. Ή νίκη χαμογέλασε πρός
  την ρωσικήν όμάδα, ή όποίσ α¬
  πέκλεισε την αγγλικήν μέ 1—Ο
  Τό μοναδικόν τέρμα εσημειώθη
  είς τό 20' τού α' μέρους κα¬
  τόπιν προσπαθείας καΐ σοΰτ τοΰ
  Ιξω άριστερά τής Ρωσίαι; Ιλυν
  Το τρίτον μστς ί*τ° έξαιΡ£Τ,κώ
  σμο-τώδΐς κοίϊ σκληρόν, άλλβ
  χάρις ί'ί τή* σ-"6αράν διαιτη-
  σι'σν τού ΓερμανοΟ Ντούς ίληξεν
  όμαλά.
  Τό φινάλε των άγγλορωσικων
  μονομαχιών είς τό ποδόο-σφαιρον
  η>σν τή» Τετάρτην πολι/ οδι/νη-
  ρόν δια την σοβιετ,κήν όμόδα.
  "Επειτα άπό δύο Ισοπάλους αγ»,
  νος «αι ϊνα τρίτον νικηφόρον, υ¬
  πέστη ρνντριπτικήν ήττον είς τό
  Λονοίνον μέ 5—0. Τα άγγλικά
  τερματα εσημειώθησαν κατά σει¬
  ράν άπό τούς Χαίηνς (3),
  Τσάρλτον (πίναλτυ) καΐ Ααφτ-
  χάονζ. "Ετσι 6 άπολογισμός των
  τεσσάρων σι/ναντήσεων δίδει την
  ύπιροχήν είς την αγγλικήν όμά-
  δα μόνον ομως είς τα τέρματα
  (8-—4). Διότι τα δύο σογκροτή-
  ματα ίχοιΛ άνά μίαν νίκην είς
  τό ενεργητικόν τ«*ν κα} δύο Ισο-
  τταλίας. Τό προσεχές ίτος θα
  φανή ο καλύτερος, άφοΰ θά εχω¬
  μεν δύο νέας συναντήσεις μίαν
  είς την Μόσχαν καΐ μίαν είς τό
  Λονδίνον.
  ΖΤΑΜ. ΓΡΑΤΣΙΑΣ
  μία δέ πρβδλεψιςέπΐ τού άποτε.
  λέσματός τού ημπορεί νά γίνη.
  Σήμερον έπίσης βα διεξαχθούν
  διά το αθηναϊκον πρωτάθλημα
  καΐ οί άγώνες ΑΕΚ — Αίγάλεω
  (γιτπεδον Νέας Φιλαδελφείας),
  καϊ Απόλλωνος—Άστέρος (γή-
  τκδον Ριζοπόλεως).
  Ό αγών Φωστήρος—Άθηναϊ-
  κβϋ, άναβληθείς, θα διεξαχθή την
  Τρίτην είς το γήπεδον τού Α¬
  πόλλωνος.
  ΤΟ ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ
  Ζωηρόν, έξ άλλον, ενδιαφέρον
  παρουσιάζουν σήμερον καί οί ά¬
  γώνες τού πειραικοΰ πρωταθλή-
  ματος, ιδίως δέ έξ αυτών ό με-
  ταξθ 'Εθνικού — Άτρομήτου
  (γήπ. Καραισκάκη άττόγευμα) έκ
  τού άποτελέσμοττος τού όποίου
  θά κριθή ποία έκ των δύο αυτών
  όμάδων θά ϊχη τάς περισσβτέρας
  πιθανότητας προκρίσεώς της
  (μετά τού Όλυμπιακού) διά τό
  πανελλήνιον ποδοσφαιρικόν πρω-
  τάθλημα. Καί ό αγών ούτος προ-
  δλέπεται έξαιρετικά πεισματώ-
  δης.
  Ό Ολιιμπιακός 8ά Ιχη σήμε¬
  ρον ώς αντίπαλον τού τόν "Αρη
  ε,ίς τό γήπεδον Καραισκάκη
  (ττρωί), ένώ είς τούς δύο άλ-
  λους αγώνας θά συνσντηθοϋν ή
  Α. Ε, Νικοίας μέ τόν Πανελευ-
  σινιακόν (γήπ. Νικαίας πρωί)
  κα! ή Προοδευτική μέ τόν 'Αργο.
  ναύτην (γήπεδον Νικαίας ο—ό-
  γευμα).
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Τά πρωτάθλημα μπάσκεχ γυναικών βαίνει άπο Κυριακης είς
  Κυριακήν πρός μεγαλύτερον ενδιαφέρον. Σήμερον Θά οιιξα-
  χθοϋν οί άγώνες Α. Ο. Άμπελοκήπων — Πανιωνίου καί
  Σπόρτιγκ — Τρίτωνος είς τό γήπεδον τού τελευταίου άπό
  τας 10.30 π.μ. Ανωτέρω φάσις άπό προηγούμενον άγώνα
  τού ττρωταθληματος μεταξΐι Σπόρτιγκ — Πανΐωνίοιι. Την
  μπάλλαν διεκδικοΰν αί Τσιτούρα (Σπ.) καί Μιχαλαρέα,
  Λεριόν (Παν.).
  Άπαντες οί άγώνες τού άθη-
  ναικού πρωταθλήματος, ώς καί
  οί άπογειιματινοϊ τού πειραικοΰ
  θα αρχισουν είς τάς 3.15 π. μ.
  Οϊ πρωινοΐ πειραικοΐ άγώνες θά
  άρχίσουν είς τάς 10 30 π. μ.
  Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΤΠΗ ΠΡηΤΑΘΛΗΜΑΤΠΝ
  "Η μέχρι τούδε ίαθμολογΐα των
  ποδοσφαιρικών πρωταβλημάτων
  των 6οο πόλεων Ιχει ώς ακολου-
  «ως;
  ΑΘΗΝ11Μ
  "Αγ. Ίίρμ.
  6 15—4
  6 13— 3
  6 8-3
  6 4—4
  6 7- β
  5— 7
  8-17
  2-16
  6
  β
  6
  Όμαοδες
  Πανιωνιος
  Παναβηναϊκός
  ΑΕΚ
  Άτϊόλλων
  ΑΙγαλεω
  •ωστήρ
  Άστήρ
  ΆΟηναικός
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Όμά*ις "Αγ. Τίρμ
  Άτρ6μητ« β
  Όλυμπιακος
  Έθνικός
  Α. Ε Νικαίας
  Άρης
  Πανελευσινιακ.
  Προοδευτική
  Άργοναύτης
  9- 4
  5 10- 2
  11-10
  6— 7
  7—10
  6— 7
  3- 9
  8—13
  Βαβ.
  17
  16
  14
  12
  11
  11
  ε
  Βαβ,
  15
  14
  12
  12
  11
  10
  9
  9
  ΧΗΜΚΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΧ
  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙ1ΟΡ
  Διαφοροι άγώνες πολλών σ-ΐόρ
  βά διεςαχθοϋν σημερον (έκτος των
  ίΐς άλλας σΤήλαςανοΓγνελλομενων)
  κατά τό Ακόλουθον πρόγραμμα:
  ΜΠΑΣΚΕΤ. Τουονουα ΊωνικοΟ:
  Γήπ. ΊωνικοΟ 10.15 π.μ. ΠΑΟ —
  Σπόρτιγκ. 11.45 ττ.μ. Πανελλή-
  νιος — Ίωνικός.
  ΒΟΛΛΕ·Υ· ΜΠηΛ. ΠρωτΛβλημα
  Β' χά—γορίας: Γήπ. Τυφώνθς 10.
  30 η.μ. Τυφων - ΕΦΕΤ. Γήπ. Μ.
  Βύρωνος 10.30 π.μ. Ν. Βυρωνος
  — Ν. 'Ηστ. Γήπ. ΜίλωνΧΗ; 10.30
  η.μ. Μίλων — Αρης.
  ΣΤΙΒΟΣ: Στάδιον 9.30 π.μ.
  λειμερινόν διοτσυλλογικον πρωτα·
  θλημα ·' καΐ γ' κατηγορίας.
  ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Μ. Μωνία 9 π.
  μ. "Αγών αποστάσεως 40 χιλ, (βι-
  οργάνωσις ΑΕΚ).
  ΠΑΛΗ: Γήπ. ΠΑΟ 3 μ.μ. 'Αγω-
  νες κάτς (Λαμπράκης — Τζάχ "Αλ-
  λεν και Καρπόζηλος — Πανάγος).
  ΟΙ ΖΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΧ
  Α 2 ΚΑΤΗΓΟΡΗΑΧ
  Τ6 πρωτάθλημα Λ2 κατηγορΐας
  "Αθηνών συνεχίςεται σήμερον 2αν
  άγωνιστικήν ημέραν μέ τά ακό¬
  λουθον πρόγραμμα αγώνων:
  Γήπ. Ήλι-σιακοϋ 10.15 π.μ.: Α.
  Ο. Άμπελοκήπων — Α.Ε. Ν. Ίω-
  νιας, 3.15 μ.μ. Ήλυσιακός — Ά
  ρίων. ιΓήπεδον Νήαρ Ήσ, 3.15
  μ.μ.: 'Εθνικος Άστήρ — Άτρόμη
  τος. Γή«. Ν. Ίωνίας 3.15 μ.μ·
  ■ΕλΕυβερούττολις — "Ηρακλής. Γή.
  πεδον Πανιωνίου 10.15 π.μ. Δάφνη
  — "Αρης. Γήπ. Πευκης 3.15 μ.μ.:
  Πανερυβραικθς — Ποσειδών. Γητΐ.
  Χαλαν&ρίου 3.15 μ.μ.: Λ.Ε. Χά
  λανδρΐόυ — "Εσπερος.
  ΟΜΙΛΕΙ 0 ΟΥΓΓΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ κ. ΠΑΝΝΟΣ ΖΟΛΝΑΥ·
  ΚΛΤΛ ΤΟΝΛ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΠΡΠΤΛΟΛΗΜΛΤΟΣ
  ι , ·
  Η ΑΕΚ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.-ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΑΛΩΝΑ ΛΕΙΠΕΙ Ο
  ΕΝΟΟΥΣΙΑΣΜΟΣ. Ο ΦΩΣΤΗΡ ΥΣΤΕΡΕΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΣ.-ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΟΜΑΑΕΣ
  ΠΛΝΛ0ΗΝΛΙΚΟΣ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Α.Ε.Κ. ΟΙ ΑΙΕΚΑΙΚΗΤΑΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
  ΕΝΑΧ ΜΕΙίΡΟΧ
  ΑΠΟ ΕΠΕΙΪΟΔΙΑ
  »ΓΠΜΟΙ
  Είο ττΐν ττρωτεύουσαν της Άρ·
  㣫ϊης. τό ί*ηουίνος Άϋρες. κσ,
  τά τΛν διάρκειαν τού αγώνος Ρ1·
  ίερ Ιΐλέιτ - Βίλεζ εδημιοαργηβη-
  σαν έπειοόδια. "Ενας νεκΡ<>«; *.α1
  δύο σοβαρώς τραυματισμενοι είνε
  δ ατΐολογισμάς των ^εισ°^"}{
  ■Επισης οί όπαβοι τής ιΐεριφημον
  Ράσιγκ, άγανσκτημενοι διότι η
  ομάς των εξήλθεν ίσόπαλο^ 1-1
  πρός την Άταλάντα. μετα την λη- ι
  ίιν τοθ αγώνος κστεστρεψαν χΛΙ
  λ,Εηλατησαν ίνα μΐροζ τού σταθμο·
  χον μ^τρό ιτλπσΐον τοθ γηιτέδου της
  Ράσιγκ. ____ Ι
  Ό δισκεκριιιένος Οδγγρος
  ττροττονητής τοΰ ΠαναβηναΊκοΰ
  κ. Γιάννος Ζόλναύ, ό οποίος ε¬
  πί πολλά χρόνια ήτο βασικόν
  οττέλενθΓ τής πεοιφήιιου έθνικης
  όυαδος της Ούγγαοίας, είς ά-
  ττοκλειστικήν συυέν-τευείν τού
  ποός την εφημερίδα μας έΕέ-
  θεσεν τάς έντνπώσειε τού άπό
  την απόδοσιν των όμάδων κα¬
  τά τόν ληγοντα σήμεοον Α' γθ-
  ρον τού ττοδοσφαιρικοθ ποωτα-
  θληματος "Αθηνών.
  Ή τΓαραγωρηθεΐσα έκ ιιέ-
  οουο τού κ. Γιάννος ΖόλναΟ συ-
  νέντευξις ποός την <Άκοόττο- λιν» ίνει ώς έ€ής: ΕΡΩΤΗΣ Ι Σ ιΠοι'οι εΤνε σ! έν- τι/πώσεις σας άττό τάς Αθηναι κάς όαάδας κατά τόν λήγοντα πρώτον γΰοον τού ττοωτοθλή- ΑΙ* ΤΟ Κ ΠΡίΙΤΛΘΛΗΤΡΐηΝ ΤΗ* ΕΥΡ«ΠΗΧ ΛΟΜΔΙΜΟΝ. 26. (.' ) Ανεκοινώ Βιείαχβουν την Ι2ην και 1»ην π» εμίρίου. ______ ΒΙΜΜΕΡ - ΝΤΟΥΚΛΑ Βιέννη 2β! (Ιδιαιτέρα -Υ—ρε· σία) - ·Εγνώσ9η ότι ό τΐρωτος βγώ'ν μεταίυ^ών 6μ«ων ίΐννερ (Χθστρ"ας) κσΛ Μτούκλα 'ΤσίΧ°-| σλο*ακΙα5) δια τό κύκλον *β» ταθλητριων Ευρωπης θα »"^~~ την 6ην Μοεμίριου είς την οι«·ν ) νη»· ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Τό έοώτπμά σαο είνε ίίαιοετικά σοβαοόν καΐ ατταιτεϊ μεγσλπΐ' σκέψιν, ττολύ νοόνον καί χώρον είς την εφημερίδα σας. Πάντως έγώ θά σάς δώσω ιιίά γενική εϊκόνρι των όμάδων εναντίον των οποί¬ ων ηγωνίσθη Α όαάς την οποίαν ττροπονώ δηλσδη ό Παναθηναι- κός, κσί άοϊίίω υέ την ΑΕΚ. Ή ομάς τής ΑΕΚ δέν κάς πα- οοι/σίασε καινούρνια ποάγΜα- τα, Τά υέγοι τοθδε άποτελέ¬ σματα πού έ'φεοε υαοτυρούν δτι ή άμάο δέν/ παίεει υέ αύ- στη·αο κσί τακτικήν, "Εχει πολ- λούς καλοΰς πάντας καί ή κα¬ τάστασις αύτη δέν δικαιολο- γείται Πιστεύω δτι δταν ο! παίκτσι της παί£ουν μέ κάττοιο σύστηιμα Θά Φέοουγ πολύ καλύ- τεοοτ άποτΐλέσυατα. *Ο Άττόλλων, δπως παίζει τώρα αοΰ δίδει τό δικσίωυσ νά είττώ δτι σιγά—σιγά ή όυάς τού θά ξεγάση διατί ποϊν ?να γοάνο έκέοδ'σρ τό ποωτάβληΜΟ'. Σήυεοα διαθέτει καλούς παί- κταε άλλά αύτοι πολλέε φοοές δέν άγωνίϋονται είς τά^ Θέσεις των Ό Απόλλων εφέτος δέν έει φέρει καλά άποτελέσυατρ διότι οί παΐκται τού δέν πσί- ίουν μέ τόν ενθουσιασμόν πού Επαιζον πέουσι. Ό ΦωστΛο εφέτος Εχει καΐ καλιτέοαν &μιη/αν καΐ καλιττέ- ραν επίθεσιν άπό πέοιχτι. Δέν φέοΐΐ δμως κσλά άποτελέσμα¬ τα δττως πεοιυένουν, διότι Λ επίθεσις τού δέν αποδίδει «ιιον- τέονο» ποδόσφαιοον Ό Αίγσλεω. διαθέτει κοΐ αύτάς καλούς παίκτας. Τό γε- γονός δτι δέν έπιτι/γχάνει κα¬ λά άτΓοτελέσυατα όφείλετσι στό ότι δέν δύνανται οί παΐκτσι τού νά άποδώσοΐΛ' αϋτο πού , επειδιι κατά τό δεύ- τερον ήμίχρονον δέν ίγουν δυ¬ νάμεις Ό Άστήη τταίίει τόσο ττολθ άμΐΛΤΐκά. ώστε άττοκλείεται νά κεοδίση ιιιά Φορά ΕΤ«ε αλή- θεια ότι «ή καλιττέοα άμυνα εί¬ νε ή επίθεσις», διατί λοιπόν δέν προσπαθούν οί τταΤκται τού νά άνοίίουν τό πσιχνίδι; Αύτό εΐ- ,νε ό «όνος τοάπος ιιέ τόν ό- σφαιοισταί σόχ άοέσουν περισ¬ σότερον; ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: ΕΚ* ττολθ ο¬ λίγοι οί ποδοσφαιρισταϊ οί ό- ττοΤοι γνωρίζοιη' καλώς τό πο- δόσΦαιρον. είς την 'Ελλάδα. Μά καί ή πλειονότης αυτών δέν γνωοίίει την θεωρίαν Πάνω σ' αΰτό τό θεμαι θέλω νά συζητή- σουμε μετά την λήξιν τού ποω- ρελθόν δέν εΤχαν ττοτίξει ιιετθ(- ξ,ύ των καΐ νά άποτελέσοΐΛ' ά- μέσως ίνα όμοιογενές σύνολον. Πιστεύω δτι πολύ σύντομα θά γίνη αύτό, διότι οί παίκται τοΰ Ποτναιθηναϊκοϋ εΤνε πολύ έογατι- κοί καί άφάνταυτα αειθαοχικοί. Πάντως σάς λέγω δτι τοΰ γοό- νου ό Παναθηνακός θά ί^γη πο¬ λύ καλήν ό-υάδα. Π<| ανηγγέλθη ήδη ή περίφημος ομάς «Ρεμς» πρωταθλήτρια τής Γαλλίας πρόκει- ται νάμάς επισκεφθή προσεχώς διά νά δώ¬ ση τρείς αγώνας πρός τάς όμάδας τοϋ Πα- ναθηναικοϋ, τού ΌλυμπισκοΟ καΐ τής ΑΕΚ. Είς την «Ρέμς» άγωνίζονται 6 διεθνεϊς παΐ¬ κται τής Γαλλίας. 'Επ εύκαιρία δημοσιεύο¬ μεν ανωτέρω 2 φωτογραφ!άς άπό τον τελευ¬ ταίον διεθνή άγώνα τής «Ρέμς» πρός την Ιρλοτνδικήν όμάδα «Νιούτουαρντς», την ο¬ ποίαν ή «Ρέμς» ένίκησε μ_έ 6—2. ΑΝΩ: Ό Φημισμενος Γαλλος κυνηγός Μπλιάρ ύττιρ- φσλσγγίζει αντίπαλον τοιι. ΚΑΤΩ: Έν σι>
  νεχεία ό Μπλιάρ όρμά κατά τής ίρλανδικής
  έστίας, ό ύπερσσπιστής τής έστίας φαίνε-
  ται άναστατιομένος στην αντιμετώπισιν τοΰ
  θνοϋς Γάλλου κυνηγοΰ. Τελικώς ό Μπλιάρ
  επέτυχε τό γκόλ.
  Ο ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΙΌΜΠΙΝΧΟΝ—ΜΠΑΖΙΛΙΟ
  Μεταβίδεται άπ6 τό Λάς Βέγκας
  των Ήνωμενων Πολιτειών 6τι τά
  είσιτήρια τώ)/ πρωτων σειρών τού
  πυγμαχικοθ αγώνος Ραιυ Ρομπιν-
  σον — Καρμεν Μπαζιλιο δια τό
  Παγκόσμιο ΐφωταθλημα διετιμηθη-
  σαν εις 200 δολλάρια έκαστον ήτοι
  6000 δραχμάς Ι Δέον νά σημειωθή
  δτι διάρκεια τοθ έν λόγω αγώνος
  μττορεί νά είνε μόνον έν λεπτόν!
  ΛΟτό βά σι>(ΐ4ή στήν περίπτωσιν κα
  τά την όποιαν ό είς ριψη τον άλ¬
  λον νοκ—ύίουτ. "Η κανονική διάρ¬
  κεια τοιούτων πυγμαχικών άγώνων
  είνε 45' (15 γθροι των 3').
  ΟΗ ΧΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΧ
  Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΧ
  Διά τό ποδοσφαιρικόν πρωτάβλη.
  μα Πειραιώς Γ' Κατηγοριας βά
  διεςαχθοϋν σήμερον οί εξής αγώ-
  νες:
  Γήπ. Δ. Ν. Φαλήρου: 9 π.μ.
  "Αφο*ος — "Ηρακλης ΜικαΙας.
  10.45 π. μ. Προφητης "Ηλίας
  — Άμπελακιακός. 3.30 μ.μ. Άρ-
  χιμήβης — Απόλλων.
  Γήπ. Ελευσίνος; 1.45 μ.μ Πα·
  νασπροπυργιακός — ΑΕΚ Φαλή-
  ροο. 3.30 μ.μ. Βύζας — Σπιθα.
  ΟΙ ΧΡΜΕΡΙΝΟΙ
  ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  Σήμερον θά διεξαχθοθν φιλικοΐ
  ποδοσφαιρικοΐ άγώνες κατά τό α¬
  κόλουθον πρόγραμμα:
  Γήπ. Πλάτωνος 3.30 μ.μ. Πλά-
  των — Άμυνα Άμπελοκήπων. Γή·
  πεδθν Λιοοιων 3.30 μ.μ. Όλομπι-
  ακός — Πρόοδος. Γήπ. ΦοΙβου 10.
  30 π.μ. Γπάρτα — Δόξα Αθηνών.
  Γήπ. Χαλανδρίου 10.30 π.μ. Ά-
  τρόμητος — Κρόνος. Γήπ. Νίαρ
  Ήστ 9 π.μ. Απόλλων Κσισαρια·
  ντ)ς — Φωστήρ Καισαριανης.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΑΓΩΝ
  ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ----ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΡΩΜΗ, 26. ("Ιδιαιτέρα "Υπηρε.
  σία). — ΜεταδΙβετσι *πο τό Βου-
  κουρεστι ότι ό ανα£ληθεις διεθνής
  ποοοσφοιρικάς αγών Ρουμανίας —
  Ουγγαρίας θα διεξαχθή σήμερον
  είς την Ρουμανικήν πρωτεύουσαν.
  Η Β' ΓΑΑΑΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑ
  ΤΟ Λ0Υ2ΕΜΒ0ΥΡΓ0Ν
  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ, 26. (Ιδι¬
  αιτέρα Υπηρεσίαι. — Σήμερον
  είς την πόλιν Άλζετ ή έθνική πο·
  δοσφαιρική ομάς τοΰ Λοιξεμίουρ-
  γσυ θά άγωνισθή εναντίον της Β
  "Εθνικής Γαλλίας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ ΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ
  Την Τετάρτην κα! την Πέμπτην
  θά τελεσθοθν είς τό Παναβηναι-
  κόν Στάδιον οί τίλενταϊοι διε·
  0νεϊς άγώνες τής ληγούσης άθλη
  τικής περιόδου, είς τούς όποίους
  μετέχοι/ν "Ελληνες άβληταί. Πρό-
  κειται πιρί τής Έλληνογιουγκο-
  σλαικής σι/ναντήσεοις στ 16ου κα.
  τά την όποιαν βά άναμετρηβοϋν
  ο! άβληταϊ τής «Παρτιζάν», τού
  Ισχυρότερον σωμστείου τής φι¬
  λή ς καΐ σι/μμάχου χώρας, μέ
  τούς "Ελληνας πρωταβλητάς.
  Τ ούς έν λόγω αγώνας διοργα-
  νώνονν έν συνΐργανία ό Παναβη¬
  ναικός καί Α Πανιώνιος, {χούν δι
  ηροσκληβή ττερί τοϋς 20 Γιουγκο-
  σλαΰοι άθληταί, οί όποίοι ανα¬
  μένονται έκ Βελιγραδίου. Μετα-
  ξύ τούτων περιλαμβάνονται κα!
  οί γνωστοί ασσοι τού Βαλκανι-
  κοϋ άθλητισμού Μαριάνοβιτς
  (αλμα είς ΰψος), Ράσιτς (σφυ-
  ροβολία), Στρίτωφ (δρόμοι άν-
  τοχής), Γκροώγιτς (400 μ.),
  Μύλλερ (άλμα είς μήκος), Γκου.
  μπιγιάν (σφυρά) κ. α. Άπό έλ·
  ληνικής πλευράς, έξ άλλον, βά
  άγωνισβοϋν είς τούς έν λόγω α¬
  γώνας δλοι ο) πρωταθληταί μας
  καβώς καΐ πολλοί αλλοι έκ των
  νεώτερον άβλητών.
  Τό πλήρίς πρόγραμμα των δύο
  άγωνιστικών ημερών ίχίι ώς α¬
  κολούθως:
  Α' ήμέρα: 3.30 μ.μ.: Δρόμος
  110 μ. μετ* έμποδίων (προκρι-
  ματικός), άκοντισμός, ϋψος,δρό¬
  μος 100 μ. (προκριματικός),
  δρόμος 400 μ. (προκριματικός).
  ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΝ ΔΕΑΤΑ
  δρόμος 1.500 μ., μήκος, δρόμος
  110 μ. μετ* έμττοδίων (τελικός),
  δρόμος 100 μ. (τελικός), σφαί-
  ρα, δρόμος 400 μ. (τελικός),
  δρόμος 5.000 μ. καΐ 4X100 μ.
  Β ήμέρα: Σφυροβολία (είς τό
  γυμναστήριον τού 'Εθνικοΰ 3.30
  μ.μ.: Δρόμος 400 μ. μετ* έμπο-
  δΐων (προκριματικός), δισκοβο·
  λία, &Χμα ίπί κοντώ, δρόμος 200
  μ. (προκριματικός), δρόμος 800
  μ., δρόμος 3.000 στήπλ, δρόμος
  800 μ., δρόμος 400 μ. μετ1 ίμπο
  δίων (τελικός), αλμα τριπλοϋν,
  δρόμος 200 μ. (τιλικός), δρόμος
  10 000 μ. καΐ σκυταλοδρομία
  800X400X200X100.
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΧ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ
  ΠΡΩΤΑβΛΗΜΑΤΟΧ
  ΡΩΜΗ, 26. (Ιδιαιτέρα "Υ—·
  ρεσία). — Σήμερον διά τό ποβο·
  σφαιρικόν πρωτάθλημα Ιταλίας
  θα διε£αχθοϋν οί εξής άγώνες:
  Άλεσσαντρια — Τζένοβα. Μπαρι—
  Παντοία. Μπολώνια — Σπαλ. 1>
  .Ο διακεκριμένος Ούγγρος^ προπονητί(ς κ.
  Γιάννος Ζολνάι (πρό τού πίνακος), ενω κά¬
  μνει την παρελθούσαν Πέμπτην «&ε«ριαν»
  πρός τούς τταίκτας τοΰ ΠΑΟ, έν όψει τού αη-
  μερινοϋ διισκόλου αγώνος των πρός τόν Πα-
  νιώνιον. Μεταξύ των καθημένων παικτών
  διακρίνονται οί λινοξυλάκης, Τσίλης, Νεμπί-
  δης θεοφάνης Πανάκης, Παπαεμμανουηλ κ.α.
  ποΐον δύνανται νά προοδεύσουν
  καΐ νά βοπθήσουν είς την άνο-
  δον τοΰ έλλπνικοϋ ποδοσφαί-
  ρου γενικώς. Ο! 'Ελληνες ΦΪ-
  λαθλοι ποτέ νά μή ίτεριμένουν
  νά Ιδούν κολό παιχνίδι δταν ο
  Άστήο έ£α«ολουθή νά παίίπ
  μέ 8 σέντεο μπάκ!
  Ό Άθηναικός εχτχσε άιρχε-
  τοΰς κσλούς παίκτας^ αύτοαα-
  τως καί τώοα δέν δύναται να
  σχημοπίση καλήν ένδεκάδα δι¬
  ότι τού λείπουν οί «ρείέρ6ες>.
  Διά τόν Πσνιώνιον δέν δύναμαι
  νά εΤπω τίποτε. διότι δέν τόν
  είδα άκάμη μέ πλήρη ένδεκάδα
  Την Δευτέραν (αυριον) θά δύ¬
  ναμαι νά όμιλήσω.
  Ε ΡΩΤΗ ΣΙΣ: ΠοΓοι ποδο-
  ταθλήΊΐατος. Τότε θά ίνω νά
  σάΰ είπω πολλά.
  ΕΡΩΤΗΣ Ι Σ: Άπό την από¬
  δοσιν τοθ ΠαναβτΗνβικού εΐσθί
  εύχαριοτημένος;
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ό Παναθη-
  να,κόχ: δέν παί£ει ότΐίχ ττεοιμέ-
  νοκν νά τόν Ιδούν αύτοι πού
  γνωρίζοΐΛ» άπό μπάλλα.». 'Εχει
  άκόμη πολλά λάβη κσί πρέπει
  νά κάνουν Οποαονη οί φίλοι
  μας. Βλέπω καΐ ν^ωρί(ω ποΤα
  εΤν« τά λάβη τής ομάδος τοΰ
  Παναθηναϊκοϋ καΐ κάθε Κυοια-
  κπ οί παΓ«ται μας προοττσθοΰν
  νά τά διορθώσουν. Δέν είνε εΰ-
  κολον πράνυα νά άοχίση τό
  ποωτάθληυα ιιέ 6 Λαοούς παί¬
  κτας. ο·ί όποίοι ποτέ στό πα-
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τ! ττροβλέπετε
  διά τόν 6'γϋοον τοΰ ττρωταθλή-
  ματος,-Ποίες ουάιδες νομίίετε δ¬
  τι Θά είνε αί κυο'ώτεοαι διεκ-
  δικήτριαι τού τίτλου:
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. Κάθε δεύη-
  ρος γθοος πρωταθλήματος εΤνε
  πιό δύσκολος διά τίς όιιάδες
  καί £τσι τά παιχνίδια γίνονται
  «άσχη,μα». Σ' αυτήν την ττεοίο-
  6ον κάθε ώμάδα προσπαθεΐ νά
  σημειώση μέ κάθε τρόττο τέο-
  ματα καί δέν ένδιαφέοεται διά
  την ποιότητα τού παιχνιδιοθ.
  Πάντως πιστεύω δτι ό Πανιώ¬
  νιος, ή ΑΕΚ καΐ έιιεΤς διεκδι-
  κοθμε τόν τίτλον τού πρωτσ-
  Θλητοΰ.
  ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
  ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΓΝΠΠΙΚΑ ΜΑΣ
  1η ·|«ποίρ. 1.000 μ.: Νεστος
  57 (Παντελιας 6), "Ανδρ. Στόρμ
  57 (Μ. Γιαρικης 1). Γοργω 55'/2
  (Μποι,γιούρής 3), Μπουμπουλινα
  55[^ (Λαδεας 4), Μοϊρα 55^2
  (Μιμόΐϊθυλχ>ς 2), "Ανδρος "Αιλαντ.
  55'/^ (Μπαιης 5).
  2α "Ιπποδρ. 1.800 μ.: Άκκι
  58 (Μπατχ<; 5), Καμπιν Μταιί 52'2 (Μαυρομματης 2). Κικέρων 50(2 (ΠατΐαχατζΙβης 3), ΌβιΑ- λος 46 (Καστρινος 4), Σφαχια- νάς 43 (Ζαρμπαρινης 1). 3η "Ιπποδρ 1.400 μ.: Χάνα 58 < Σ ιδηρόπουλος 5). ΆζΙζι 53 (Παντελιάς 1), Άνορος Ούίηβ 55 (Μπατής Β), "Ιμπν έλ Χέρ 54 (Ζσρμπαρΐνης 7), Μαρχάμτΐα 52 (ΟΙκονόμου 3). ΦατΊν 51'/ί (Γα· λανόπουλος 2), Ζσισαμπάν 49^ (Λαδίας 4). ·άουζι 46 (Καστρι¬ νος 6). 4η Ίπποδρ. 2.400 μ.: Κωστής 58 (Διαίολίκης 3), "Ανδρος Ρό- κετ 57ι, (Μπατής 5), Μο£ (λ Μπάχρ 55 (Παντελιάς 4), "Ερως 5 3 (Μιμόπουλος 6), Μίφρεχ 52«/2 (ΟΙκονόμου 2), Σ ουράν 52'2 (Μπουγιουρης 1), Τριτων 51 (Σο κολάι 7). 5 ηΜιτιτοδρ 1.400 μ.: Βάρδας 62 (Παντελιάς 1) Κρήτη 53'2 (Καλαιτζής 6), Ρένα 32 (Π«ηα· χατίιδης 2), "Ανδρος Μπρηζ 51 (Μπατης 5), "Ηφαιστος 51 (Ζαρ μπαρινης 4), "Ελλάς 47 (Οικονό μοί» 7), "Ιρις 4Μ (Καστρινος 3) 6η Ίπποδρ. 1.400 μ.: Άλ «οι>
  ράτ 58 (Μποσγιουρης 2), "Αν
  ΤΑΡΑΤΣΕΣ
  ΓΤΕΓΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ δι" «Ι¬
  δικής ψυχρας ασφάλτον στεγανο-
  ποιήσεώς, είς δυο στρωσεις, μόνον
  μέ 6.50 δρχ. το τετρ. μ. Μί την
  συνήθη ψυχράν άαφαλτον ίρχ- 6.
  Μέ μικράν επιβάρυνσιν, *τκ>·
  στελλομεν τούς είδικους τεχνίτας
  μας κα'ι έκτος των Αθηνών. ΕΠΙ-
  ΤΥΧΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Τηλ. Τεχν.
  Γραφ. 32.728. 'ίΐραι 6—7.30 μ.μ.
  δρος Σ ατούρν 54 (Λ1ποττή< β) . ΙΛφαζ 51 , (Ρουλης 6), "Ανδρος ΤράΊομΦ 50)^ (Μ. Γιαρικης 7), Φιντελιο 5012 (Λα6ίας 5). Κιρν- τάν 48 (θίκονόμου 4), Καμπαν τάη Μι (Ζαρμπαρινης 1), Μπάντρ <λ Γιακιν 461] (Καστρι- νός 3). ΤΑ'ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΓΝΟΣΤΙΚΑ ΜΑ ϊ 1η) ΙΤΛΥΛΟΣ ή Μοιρα. Δίδ 2X5 (2X4). 2α) ΟΘΕΛΛΟΣ »| "Ακκι. Δ16 1X4 - 2X4. 3η) ΙΜΠΝ ΕΛ ΧΕΡ ή Σαιοα· μπαν ("Ανδρος θύεη»). Διδ : 4X7 - 3X4 (4X5). 4η) ΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΕΤ ή Σου ράΛ (Μίφρεχ). ΔΙδ.: 2X6-2X5 (2X4), 5η) ΒΑΡΔΑΣ ή Κρήτη <"Η· φαιστος). ΔΙδ.: 1X2-1X5 (1X6) 6η) ΣΤΑΥΑΟΣ ή «ιντέλιο (Κιρντάν) ΔΙδ.: 2X5-2X6 (2X3) Λον ΣΟνβ.; 2X4 - 2X1 (5*4) Βον Σόνβ.; 4X2 - 4X6 (7X6) Γον Σύνβ.: 1X2 - 1X5 (2X2) Ο περίφημος Τζιάκομο Μττο νιπέρτι τής αΓιουβέντους», ή όποία ευρίσκεται επι κ*· φαλής τού ιταλικού πρωτοι· θλήματος. τερ — Ρ(ηια, Γιουβίντους — ΤορΙ· νο. Λπτνίροσι — ΜΙλαν, Λάτσιο — Ναπολι, Σαμπντόρια — ΦιορεντΙ* να, Τριεστινα — Ούντινίζε. Είς την ίαθμολογΐαν προηγοθν- τα ι αι Φιορεντινα, ΜΙλαν μέ 9 (α- θμους καΐ άκολουθοΰν αί ιΓ(Χ>*«ν·
  τους. Ρόμα, Τζένοία μέ 7 κλπ.
  ΟΙ ΕΧΩΤΕΡΙΚΟΙ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΑΝΝΙΟΥ
  Σήμερον άπό τίς 9 π. μ. βο.
  συνεχισθοϋν ο' ίσωτερικοΐ άγώνες
  τοΰ Πανίλληνίου είς τό γυμνα¬
  στήριον ΤΟΙΛ
  ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ
  ι , ' Ι·········»
  ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΡΩΜΗ, 'Οκ-τώβριος. (Ιδιαιτέρα 'Υπηρίσία). — Χ«.
  μηλαΐ υπήρξαν αύτην την φοράν αί άποδόσεις τού ποδο·
  σφαιρικού ιταλικού στοιχηματος, λόγω επικρατήσεως δ-
  λων σχεδόν των «φαβορί» εί^ τούς αγώνας. Οίίτως 225
  ατομα ευρόντα τά 13 άποτελεσματα έλαβον άνά 965.000
  λιρέττες έκαστον, ήτοι άνά 48.250 δρχ. Έξ άλλου, 5.597
  ευρόντα τά 12 άποτελέσματα έλαβον άνά 38.800 λιρέτ-
  τες έκαστον, δηλαδή περιπου 2 000 δρχ. τό καβένα.
  Τά άποτελέσματα ήσαν τά εξής: Φιορεντίνα —"Ιντερ
  4—0, Τζένοα — Μπάρι 1—0. Μίλαν — Άλεσσαντρια
  5—1, Ναπολι — Λαν«ρόσι 1—0, Πάντοβα — Μπολώνια
  1—0, Ρόμα — Γιουβέντους 3—0{ Λάτσιο — Σπάλ 3__0,
  Τάλμ — Τριεστίνα 1—0, Ούντΐνεζε — Σαμπτόρια 1__Ι,'
  Άταλάντα — Παλέρμο 3—2, Πάρμα — Καλιάρι 5__1,
  Σαμπενεντέζε — Νοβάρ 1—1, Βενέζια — Βερόνα 2—1.
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ
  - ———^—■»«εΒε«««Μ«επΜείε—ε»^"εΜεΜε]ε»ε»ΗΜΜΜΜεΜεΜΜΙ|ε^^
  ΑΙ έτΓΐδείξεις των οΐκων μόδας συνεχίζονται. Σχεδον καθη¬
  μερινώς τα γνωστά μαννεκέν δέν προλαβαινουν να επιδει-
  κνΰουν τόι νέσ μοντέλσ πρός μεγίστην τέρψιν των Άθηναίων,
  αί οποίαι παρακολουθοϋν κάθε εκδήλωσιν τής μοδσς. Οπως
  την παρελθούσαν Κυριακήν, ετσι καΐ σημερον δημοσιεύομεν
  μοντέλα των οϊκων μόδάς. Είς την πρώτην φωτογραφιαν μαν-
  νβκέν τής ΕΤΑΜ παροικτιάζει ζακέττον αττο σοι»ετιν.
  Ή φούστα είνε κατασκευασμένη άπό τό νέον ϋφασμα τε-
  ρυλίν. Ό πλισές ημπορεί νά πλυθή χωρΐς νά τσαλακωνεται.
  Είς την δευτέραν φωτογραφιαν ό οϊκος μόδας τοΰ κ. Σωκρ.
  εις την οευτεραν φωτογραφ ι αν ο οικος μοοσς τού κ. ^.»κμ.
  Κιουσοπούλου, όδός Μασσαλίας 20 μέ τό μαννεκέν Σόφη,
  έμφανίζει ενα κομψό βρσδυνό φόρεμα μέ μποϋστο κεντητο,
  καθώς κ αί μία κεντητή προέκτασι είς τό κάτω μέρος τής
  φούστας. Ή ψούστα είνε στενή έμπρός και φαρδειά είς το
  πίσω μέρος. Ή Τζούλια Μόσχου, είς την τρίτην κατά σει¬
  ράν φωτογραφίοτν, παρουσιάζει ενα υφαντο της ΕΤΑΜ κα·
  τάλληλο γιά έκδρομές καί τσξίδια. Ή ζακεττα και ή κου-
  κούλα φοριοΰνται ντουμπλ - φός. Τέλος εις την τελευταίαν
  φωτογραφίσν ή δίς "Εφη Μελά επιδεικνύει ένα μοντελο τού.
  Ντιόρ άττό ϋφσσμα μπροκάρ τού οικου μοδσς της κ. Α¬
  φροδίτης Άτσιδάκου, είς την όδό Τροιας 25.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ
  ΠΟΜΠΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ;
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑΙ ΑΝ ΟΙ ΔΕΚΤΑΙ ΣΥΑΑΑΜΒΑ-
  ΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ -ΕΙΣ ΠΟΙΑ
  ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ
  ΤΗΛΟΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΛΕΟΡΑΕΙΣ;
  Αυτή τή στιγιιή στήν Ελλά-
  δα, λεπουργούν νώ την άκρι-
  6εια 17 δέκτες τηλεοοάσεως.
  ΟΙ δέκα πέντε στην Κέρκυοα,
  οί άλλοι δύο στην Κάτω Ά-
  χαΐα των Γκχτρών Τροφοδο-
  τοθνται μέ τίς φωτεινές εΐκόνες
  άϊτό τό σταθμό τού Μττάρι. δχι
  μόνον στό Ιταλικό πρόγραμμα,
  άλλά τό πανευρωπαικό _ Ώς
  γνωστόν δλοι οί σταθμο! άν-
  ταλλάσσουν τα προγράμιιατά
  τους "Ετσι οί Κερκυρσ.?οι καΐ
  οί κάτοικοι τής Κάτω Άχαΐας.
  μποροΰν πλέον νά παρακολου-
  θούν την Τδια ώρα, δ,τι βλέπει
  τό Παρίσι, τό Βερολίνο και ό-
  ποιαδηποτε αλλη χώρα τής Εϋ-
  ρώττης. Αύτοι μέτχρι τώρσ είνε
  οί τυχεροΐ τής Ελλάδος. ΕΤτε
  γίνη σταθιιός δικός μας είτε 6-
  γι, δέν έχουν παρά νά άνοίγονν
  τό κουμπί, και νά τταρακολου-
  θοΰν, δ—ως έγινε πρό ήμεοών.
  την κηδεία τού Πάπα, μέ την
  Τδια διονγεια πού την είδον
  οτ!ς συσκευές τους καΐ οί κά-
  τοικοι τής Ρώμης.
  *
  ©ά άποκτήσουμε καΐ εμείς
  στήν 'Ελλάδα πομπό τηλεορά-
  σεως; Ή απάντησις εΤνε θετι-
  κή. Όλη ή ττροεργασία έχει
  οακολουθοΰσαν τό ίταλικό πρό-
  γρσμμα "Ετσι μέ αύτη την ά-
  Φομή, σήμερα στόν Κερκύρα
  λειτουργοΰν ήδη 17 συσκευές
  τηλεοράσεως. πού σύντομα θά
  αύξηθοϋν παρά την τσουχτερή
  τιμή τους
  Δύο είδών συσκευές λήψεως
  ύπάρχουν στό έ,μπόριο: Μία
  πού έχει διάμετρο όθόνης 43 έ-
  κατοστά καΐ ή μεγαλύτερη δια-
  μέτρου 53 έκατοστών Ή πρώ-
  τη στοιχίζει 8 000 δρχ κα! ή
  άλλη 11.000 δρχ , δσο δηλαδή
  ένα ήλεκτρικό ψυγείο
  Ή διαπίστωσις τής Κερκύ^
  ρας, έβαλε δπως ήταν φυσικό
  σέ σκέψεις τούς εΐδικούς. "Ε-
  καναν τό συλλογισμό, ότι γιά
  νά «πιάνεται» άττο την Κερκύ¬
  ρα τό Μπάρι, δέν άποκλείεται
  νά σναβαίνη καΐ τό ΐδ^ο άττό
  αλλα σηιιεΤα τής Δυτ ι κης ' Ελ¬
  λάδος πού δλέποΐΛ στήν Ιτα¬
  λία. Ό γνωστάς ραδιοηλεκτοο-
  λόίγος τής «Σήιιενς> κ. Τάκης
  Μιχόποι/λος πήρε ίναν δέκτη
  τηλεορόο·εως κσί Εεκίνησΐ γιά
  την Πάτρα. Σκέ/φτηκε νά αρχί¬
  ση πειράματα μέσα άπό την
  πόλι, άλλά ύττελόγισε ότι τα
  άπέναντι βουνά τής ΑΙτωλοα-
  καρνανίβς θά τόν έμπόδιίαν, έ-
  Μία συσκευή λήψεως τού προγρόμμοπος τής τηλεοράσεως.
  Είς την 'Ελλάδα θά στοιχίζη 8.000 δρχ. καί το μιγοΛύτιρο
  μοντελο 11.000 δρχ.
  συμττληοω9ή καΐ τό θέμα βρί-
  σκίται πλέον στό ίπτουργικά
  σναβούλιο. Δέν ύπαρχει ζήτΐ-
  μα δαττάνης. Στόν προυπολογι-
  σϋό £χει ήδη ττροβλεφθή γιά τή
  φετεινη χρήσι. κονδόλι άττό 6
  έκατοΜ., ποσόν δηλαδή πού έ-
  παοκεΤ γιά νά άρχίσουν τα βα-
  σικά: Ιογα "Αν άκόιισ ύπάο
  χουν δυσκολί«, αύτό άΦοοά 6-
  γι τα έξοδα έγκοτταστάσεως
  τοθ σταθΐίοϋ, άλλά τό σΐΛ»άλ-
  λαγμα πού μοιραίως θά χοεια-
  «τβη γιά νά είσαχθούν στήν 'Ελ¬
  λάδα οί δέκτες. "Εχουν ύπολο-
  νίβει ότι μέ την λειτουογία
  τού σταθμοθ. τουλάχιστον 20
  γιλ. 'ΕλλΓτνες, θά θέλουν νά ά-
  γοοάσουν άπό μί·α συσχευή,
  ττράγμα πού σηιιαίνει ότι θά
  ττοέπο νά διατεθή στό έξωτε-
  ρικό συνάλλαγμα _ τουλάχιστον
  4 έχατομ. δολλαρίων.
  Ο ΘΕ Ι Οϊ ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΑΜΕΡΙΚΗ
  Σέ Εναν θεΐο ά—ό την Άμε-
  ρική όφείλουμε τή διαπίστωσι
  όττι φτάνουν μέχρι την 'Ελλάδα
  τα κύματα τής,Ιταλιβής τηλεο-
  ράσεως. Μεταξύ των αλλων, ί-
  στειλε στούς δικούς τού ατήν
  Κ^κυρα και έναν δέκτη «τελε-
  βίρον». 'Οηαν ό παραλήτττης
  ρώτησε τούς εΐδικούς άν μπορή
  νά τόν χρησιμοποιή*™!, τού ά-
  πάντησαν άρνητικά: Ή "Ελλάς
  5λ · έχει πομπό καΐ σύμφοΛ'α
  "έ τα τεχνικά δεδομένα κανέ-
  νβς δέκτης δέν μπορεϊ νά «πιά-
  ση» τό σταθμό τοΰ Μπάρι ά-
  φοΰ απέχει πεοισσότεοο άπό
  50 χιλιόμετρα. Ή άποψις δ-
  υ' των τεχνικών απεδείχθη έ-
  σφαλμένη. Ό δέκτης στή δοκι-
  μή πού έγινε, λειτούργησε θαυ-
  ιιάοια. δλοι κατόττληκτοι πα-
  πειδή ώς γνοστόν τα κύματα
  της τηλεοράσεοος πού εϊνε Φω-
  τεινά, μεταδίδονται πάντοτε σέ
  εύθεΐα γραμμή. Βγήκε λοιπόν
  άπό την Πάτρα και τράβηξε
  πρός την Κάτω 'ΑτχαΤα. 'Εκεϊ
  μέ τούς^βοηθούς τού άνέβηκε
  σέ ένα ύψωμα, τή Ράχη. πού
  ύττήοχε μάλιστα ίνα καφεν€?ο
  υέ ήλεκτρικό οεΰμα.
  — Τί είνε αύτά, ρώτησε ό
  κοτφετζής καθώς τούς «Τδε νά
  τοποθετούν^ σ' ένσ τραπέζι τή
  σκσκευή λήψεως και νά άπλώ-
  νουν τα σύρματα τής κεραίας.
  — Τώρα θά Ιδής.
  «Δέν φαν«τάζεστε τή σνγκί-
  νησι μου διιτγεΐται σήμεοα ό
  κ.; Μιχόπουλος, δταν μέ την
  σύιβεα^ ή όθόνη Φωτίστηκε διά
  υιός Ό σταθμός τοθ Μπάρι
  ιιετέδιδε την κηδεία τού Πάπα.
  Σπάνια έχω (δή τόσο καθαρά
  τηλεόρασι Ό καψετζής τα ί-
  χαχτε, αρχισε νά *>ωνά£η κα! σέ
  λίγα λετττά άπό τό χωοιό έ¬
  τρεξαν δλοι οί κάτοικοι. Τέτοια
  ήταν^ή εντύπωσις πού προεκλή¬
  θη, ώστ€ καθώς ή έκφορά τής
  σορού τού Πάπα προχωοοΰσε
  καΐ χτυπούσαν οί καμπάνες τού
  Καστέλ Γκοντόλφο. οί γυναΤ-
  κε' τού χωρίου έκαμαν τό οτταυ-
  ρό τους. Τό εύχάριστο νέο με-
  τεθόθη στήν Πάτρα, ίφτασαν
  κα! άλλοι περίεργοι πού πρό-
  λαβαν τή συνέχεια τού ποο-
  γράμ.ματος. δηλαδή τής σκη-
  νήί τής έκτοίεύσεως τού άμερι-
  κανικού δορυφόρου στή σελήνη.
  "Αν στό σημεΤο έκεΤνο. συνέ-
  χισε ό κ. Μιχόπουλος, στηθη
  ί ΐς σταθμός άνομεταδόσεως
  που στοιχιίει κάπου 600 000
  δρχ . τότ« ή Πάτρα καΐ ή πε-
  ριοχή τηο μττοροϋν νώ παρα-
  λθθ θαυμασία καΐ τό (τα
  λικό πρόγραμμα τηλεοοάσεως
  καΐ τό εύρωπαικό πού άναμε-
  ταδιδεται άττά κεί»
  Ο ΣΤΑΦΜΟ'Σ ΤΠΝ
  ΕΤπαμε στήν άρχή δτι τό θέ¬
  μα 'τής κατασκει/ής σταθμοΰ
  τηλεοράσεως στήν Άβήνα, 6ρί-
  σκεται ήδη στό ύπουργικό συμ-
  βούλιο πού θά αποφασίση τό
  πότε κσΐ πώς θά αρχίση ή έ-
  Φαρμογή τού προγράμματος.
  "Εγινε τόν περασμένο Μάιο
  διεθντις διαγωνισμός είς τόν ο¬
  ποίον έλαβον μέρος 14 ξένες
  έταιρίες. Τώρα άπομένει ή κυ-
  βερντττική απόφασις γιά νά άρ-
  χίσονν ο! έργασίες τού πρώ¬
  τοις σταδίου, δηλαδή τής εγ¬
  καταστάσεως τού πομπού, καϊ
  έν συνεχεία Λ πραγματοποίιν
  σ- τού δευτέρου, δηλαδή τής
  κατασκει^ΐς τκ>ν σταθμών άνα-
  μεταδόσεων.
  Χωρϊς σταθμούς άναμεταδό-
  σι& θά έξιητηρετήται μόνον ή
  Άθήνα καΐ δσες αλλες ττόλεις
  καΐ χωρία έχουν άνοικτή όπτι-
  κή γραμμή άπά την κορκΦη τής
  Πάρνηθας πού θά κατασκευα-
  στή ό πομπάς. Θά βλέπη π.χ.
  τό πρόγραμμα ή Κόρινθος καΐ
  δ τό Λοιηράκι, έπειδή μεσο-
  λαδούν 6οΐΛ«α. ©ά τό δλέπουν
  τα νησιά τοθ ΑΙγαίου κ-αΐ Ισως
  οί δόρειες άκτές τής Κρήτης,
  όγι δμως καΐ κοντινά χωριοι>
  δακια τής Άττικής πού κρύ-
  δονται πίσιο άττό 6ουνά. Μέ
  δυό λόγια γιά νά όλοκληρωθή
  τό σχέδιο^ χρειάζονται σταθμοΐ
  άναμεταδόσεων. Ώς τέτοιοι
  προδλέπονται ένας στό Καλλί-
  δρομο, άλλο στό Πτιλιο καΐ άλ-
  λος στό Χορτιάτη. "Ετσι πε-
  ρίπου, ένα μέγα τμήμα τής πα¬
  τρίδος μας θά μπορή νά παρα¬
  κολουθή τό ποόγραυιΐία. Μένει
  £ξω ή Πελοπόννησος, άλλά καΐ
  έκεΤσταδιακώς μέ αλλους στα¬
  θμούς. μπορεϊ νά όλοκληρωθή
  ή τηλοψία.
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
  Μέ κανένα τρόττο δέν θά εί¬
  νε δυνατόν νά Ικανοποιηθούν οί
  "Ελληνες μόνον μέ τό πρό¬
  γραμμα τού σταθμού των Ά-
  θπνών. Κα! άν ι αρο θά καταν-
  τά, άλλά καΐ μικράς διαρ-
  κείβς. Γι' αύτό καΐ ή Ελλάς
  είνε ύποχρεωμέντι νά κάνη δ,τι
  Ικανόν δλες άνεςαιρέτως οί
  χώρες ττίς Εύρώτπκ. Νά άν-
  ταλλάσσουν τα προγοάμματά
  τους. Αύτό εΐνί εύκολη υπόθε¬
  σις. Π.χ ή Γιουγκοσλαυία πού
  πρό ολίγων ημερών απέκτησε
  τηλεόρασι £χει σταθμό στά
  Σκόπια. Ώς έκεΤ φτάνουν οί
  έκπομπές δλων των εύρτοπαΓκών
  χωρών. Εμείς μέ τόν σταθμό
  άναμεταδόσεως τού Χορτιάτη
  στή ©εσσαλονίκη, θά παίρνου-
  με τό πρόγραμμα καΐ άκα-
  ριαίως θά μπορή νά τό βλέπη
  δλη ή "Ελλάς. "Αν γιά έναν
  οΙονδήπτΌτε λόγο δέν μποροΰμε
  νά σννδεθοΰμε άπό τα Σκόπια
  μέ τήν_ Ειΐρώπη, ύπάρχει. δόξα
  τώ ©εώ, καΐ ή Κερκύρα καΐ ή
  Κάτω Άχαΐα των Πστρών, πού
  «βλέπουν» τό Μπάρι Τό έχου-
  με μέ δυό λόγια δίττορτο. άο-
  κεϊ νά γίνη ό πομττός^ των Α¬
  θηνών.
  Β. ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ
  Η ΤΗΛΟΡΑΣΙΣ
  Ό κ. Γεώργιος Άδρακτάς,
  μάς άττέστειλεν επιστολήν, είς
  την όποιαν τονίζει δτι έ-
  σφαλμένας α! έφημιρίδΐις μι-
  ταφράζονν την λέξιν τελεΛί-
  ζιον είς τηλΐορασιν, άντ! τού ορ.
  θοϋ τηλόροσις.
  «"Ενός όπτό τούς μικρονς ·<*· νητικοΰς κσνονις τής γλώσσης μας, γράψει ό κ. Ά&ρακτάς, οί όττοϊοι έν τώ οννολν τ»ν δεν εί¬ νε ιτοφα τό άττοτίλεσμα τής άβιάοτου χρήσεως τής Φ»νης, είνε Οτι τό ·ωνη«ν «ε» ευρισκό¬ μενον είς τό τέλος μιάς λέξεως, ιτρό τού άρχικοΰ «ο» τού δεντέ- ρου σννθιτιχοϋ ή τής επομένης λέξεως, ΠΑΝΤΟΤΕ ά—>6όλλετσι
  (έκθΧι&εται). Ιδού μερικό —(-
  ρα6είγμ«ηα: Ουδέ όλως - ουδό¬
  λος. Μηδέ δλως - μηδολυς. Πϊν.
  τ« όβολος - πεντόβολον. Πέντε
  δροφος ιττντύροφος. Τυφλός τα
  τε δμμστσ - τυφλός τα τ' δμ-
  ματα. ΑΙ αθηναϊκαί εφημερίδας,
  ώς κα! αί έπαρχιατκοί, γράφονν
  τή» έσφαλμέν~ «τηλεόροσιν» έ-
  ιτειδή τάχα οντη καβιερώθη έκ
  της καθημερινώς χρήσεως, άλλά
  δέν 6λέπω τί Θά χάσουν, &ν ττεί-
  σοι« τούς στοιχειοθέτας τ»ν νά
  κσταρτπίσοκτΓ τή» < τηλεόρασιν » κσΐ άντ' αυτής νά μεταχειρίζον¬ το! την —μντ>» «ΤΗΛΟΡΑΙΙΝ»,
  ή οττοία έιτ! τελονς άκολονθεϊ
  τούς φονητικοΰς κανόνος τής
  γλώσσης μας καΐ σννσμα είνε
  εϋφονοτίρα «αί οικονομικωτέρα
  άττο απόψεος χώρον κα! χρόνον
  είς την γραφήν, την προφοράν
  «Οτι τγ> Ο-τοιχιιοβίτηνιν»,
  ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ
  Ό ττρόεδρος τής Όμοσττονδίας Δασοττόνων κ. Άν. Στεφάνου, ττρώην Διευθυντής τής Δα-
  σολογικης Σχολης Βυτίνας, άνάμεσα σέ δυό ζαρκάδια.
  Πολλσ ίυγίνή άγρια ζωα και τπηνσ
  ίχουν ίξαφανισθη άπό την Ελλάδα
  ΤΟ ΖΑΡΚΑΔΙ, ΤΟ ΕΛΑΦΙ, Ο ΦΑΣΙΑΝΟΣ, Ο ΑΙΓΑ-
  ΓΡΟΣ, Η ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΔ1ΚΑ ΚΛΠ.-ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩ-
  ΠΟΝΟΙ ΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ Κ1ΝΔΥΝΟΥ
  ΑΠΟΚΑΛΥιΤΓΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΟΙ "Ελληνες δασ·οπόνοι
  κρούοι/ν τόν κώδωνα τού κιν-
  δύνου. Πολλά άγρια ζώα κα!
  ένδημικά τττηνά τής ττατρίδος
  μας, δπως τό έλάφι. τό ζαρ-
  κάδι, ό φασιανός, ό αίγαγρος
  καΐ ή πεδινή πέρδικα έχουν η¬
  δη έξαφανισθή ιδίως άπό την
  παλαιά 'Ελλάδα. Καΐ ή έλ-
  λτννική πανΐς άπογυμνώνεται
  άπό τούς γνησιωτέρους έκττοο-
  σώπους της.
  Πρίν άπό ένα μήνα εΤχε συγ-
  κληθή στήν Άθήνα ΔιεΘνές
  Συνέοριο γιά την προστα-
  σία τής φύσεως. Καΐ μέ την εύ-
  καιρία αυτή στό Τδιο αύτό Σι^
  νέδριο. στόν 'Ελληνικό λαό και
  Ιδιαιτέρα στήν πολιτική καΐ
  τίς πιό αύθεντικές πιληροφο-
  ρίες σχετικά μέ την έξέλιξι
  των εύγενών θηραμάτων τής
  Πατρίδος μας καΐ τα μέσα
  γιά την περιστολή τής εξαφα¬
  νίσεώς των. Μάς δέχτηκε λοι¬
  πόν καΐ μάς μίλησε πρόθΐίμα,
  δΐίξοδικά, μέ πόνο κα! μέ θέρ-
  μη γιά δλα τα σχετικά ζητή-
  ματα, άποΓντών στΐς έρωτήσεις
  πού τού ϋποβόιλαμε.
  — Ποία είνε ή αΓτία της
  εξαφανίσεώς πολλών εύγενών
  άγρίων ζώοον καΐ πτηνών άπό
  τόν τόττο μας; τόν ρωτησαμε.
  — Τό κάλλος τής φύσεως
  — μάς απήντησε — έχει τή
  βάσι τού στήν άρμονία τού
  σννάλοιι, στό σύνολο δέ αύτό
  Μόνο όρεινές πέρδικες Εχουν άπομείνει πιά στόν τόπο μας,
  κι' αύτές ίλάχιστες. Οί πέρδικες τοΰ κάμπου ίχουν έξα¬
  φανισθή άπό την έλληνική πανίδα.
  πνευματική Λγεσία τού τόπου
  απηύθυνε έκκλησιν καΐ ή Όμο-
  σπονδία των 'Ελλήνων Δασοπό-
  νων.
  — Ή Όμοσπονδίια — έτό-
  νιζε τό κείμενο τής έκκλήσεως
  — έπιθυμεϊ νά θέση ώμά ε¬
  νώπιον των αρμοδίων κα! τού
  "Ελληνικοΰ λαοθ τό θέιμα τής
  προστασίας τής Έλληνικής
  Φύσεως. Ή συνεχιζομένη κα-
  ταστροφή των δασών, αί δια-
  βρώσεις, αί πλημμυραι, οί χεί-
  μαρροι, ή παραμόρφωσις τού
  τοττίοιι. ή έξαιφάνισις των πο-
  λυτίνων άγρίων ζώων και τττη-
  νών δέν προοιο>ν!ζονται ομαλήν
  την εξέλιξιν τής φυλ^ς. 'Η κα-
  κοποι'ησις τού έλληνικού χώ-
  ρου £χει ώς έπακόλουβον την
  ύλικήν, ηθικήν κα! ττνβυματικήν
  Φθοράν κα! κατάτΓτωσιν τού
  "Εθνους. Κανένας μεγάλος πο-
  λιτισμός δέν άνθησε και δέν έ-
  μεγαλούργησε είς τάς έοή-
  μους.
  Ή προστασία τής Έλληνι-
  κης ττοη/ίδος, τώ,, εύγτνών δη-
  λαδή άγρίων ζώων και τττηνών
  τής ποπρίδρς μας, αποτελεί
  πραγματικά ένα μεγάλο έθνικό
  πρόβλημα. Καΐ γιά νά έχωμε
  έπ' αυτού περισσοτερες πλτν-
  ροφορίίς εΤδαμε ^τόν ϊδιο τόν
  προεδρο τής "Ομοσπονδίας
  'Ελλήνων Δασοπόνων. κ. Άν.
  Στεφάνου.
  Δασολόγος. ττρώην γ«νικός
  γραμματεύς τού Ύπουργείου
  Γεωργίας καΐ βουλευτής ό κ.
  Στεφάνου, ήταν άναμφισβή-τητα
  ό άρμοδιώτερος νά μάς δώση
  τοΰ επί τής γης όργανικοΰ κό-
  σμοιι άνόκει άναιμφισβή'τητα
  καί ή πανίς, τα διάφορα δηλα¬
  δή πουλιά κα! ζώα τού δά-
  σους, τό μεγάλο αύτό διαμάν.
  τι τής Δημιουργίας. Όταν
  γιά πρώτη φορά έκαμε ττν έμ-
  φάνισί τού ό άνθρωητος, ή Υή
  ήταν σκεπασμένη άπό μεγάλα
  και έκτεταμένα δάση, ό άνθοω-
  πος ζοΰσε σέ ήμιαγρία κατά-
  στασι νομ#δικώς, τό δέ κυνη-
  γι ήταν έττιβεβλη,μένο κα! σάν
  μέσο αμύνης καττά των άγρίων
  κοΐ σαρκοβόρων ζώον, άλλά
  καΐ σάν μέσο σνντηρπσεώς
  τού. Τό κννήγι ϊ5δινε στόν
  πρωτόγονο άνθροπο την τροφή
  τού, την ένδυμασία τού, άκόμη
  και^ τα έργαλεία καΐ δττλα,
  που τότε κατοοσκεύαζε άιπό τα
  κοκκαλα των άγρίων ζώων.
  ΐήμιρα — συνέχισ-ε ό κ.
  Στεφάνου — ή πρωτόγονη έ-
  κείνη κατάστασις έπέρασβ καΐ
  τό^ κυνήιγι δέν ποέπει νά έτοη
  πιά σαν σκοπό την Ικανοποίη-
  σι των άναγκών τοΰ άνθρώπου
  μέ τόν προσπορισμό ολίγων
  χιλιογράμμων κρέο—>ς η «ι-
  κροϋ χρηματικοΰ ττοσοΰ.
  — *Ηταν στά παλιά χρόνια
  πλουσΐα ή πανίς μας σέ ίώα
  κα! τττηνά;
  ,— 'Η Έλληνική Ιστορία
  μας διδασκει δτι στήν παλαιά
  έττοχή ή Πατρίδα μας τνταν γε-
  μάτη άπό δάση, μέσα στά ό-
  ποΐα ζούσαν_ τα εύγενέστερα
  θηράματτα τής Εύοώπης κα!
  της Άσίας.
  ΟΙ Ιατορικοί άΜχφέοονν δτι
  ό Βασιλεύς Όθων τό 1834
  πολλές φορές ήρθε άπό τό
  Ναύττλιο στή Λαυριοχτική καί
  κυνήγησε άγριοχοίρους, τόν ί-
  διο δέ χρόνο ένας Γερμανός ά-
  κόλουθος τού "Οθωνος 6ρή«ε
  στήν ανατολική πλευρά της
  Πεντέλης όλόκληρη άγέλη άττό
  έλάφια. ΟΙ κάμττοι των Θηδών
  καΐ της Λεβαδείας, ή Αίτωλία
  καΐ ή Άκαρνανία, ήααν γεμά-
  τες άπό Φασιανούς, άγριογά-
  λους, άκάμη δέ καΐ £ως τό
  1880 οί Άθηναΐοι κυνηγοΰσαν
  τόν_έλληνικό φασιανό στόν έ-
  λαιώνα τής Άττικης, δίπλα
  στόν Κηψισό.
  — Καΐ δέν ύπάρχουν σή-
  μ*ρα;
  — Άπτό άρκ&τά χρόνια τό
  οραίο αύτό ττουλΐ εξηφανίσθη
  άττό όλοκληρη τηιν παλαιά 'Ελ¬
  λάδα. 'Ελάχιστοι φασιανοΐ
  ζοϋν άκόμη στήν Μακεδονία
  Μαι^ στή ©ράκη.
  "Ενα ότλλο ττουλί, πού κα!
  αύτό κοντεύει νά έξαφανισθή
  καΐ πού άλλοτε ζούσε σέ με-
  γάλη άφθονία στή Νότιο 'Ελ-
  λάδα καΐ στή Θεσσαλία, μέχρι
  τής τΓροσαρτήσεώς της, είνε ή
  πεδινή πέρδικα, πού άπό μέν
  την παλαιά * Ελλάδα έχει άπό
  καιρό τώρα όλότελα έκλείψει
  είς δέ τή Βόρειο 'Ελλάδα άν¬
  τ ιπροσωπεύ&ται άκόμη. δχι δ-
  μ»_ς βεβαία στήν άφθονία πού
  ΰπηρχε μέχρι πρΐν εΤκοσι χρό¬
  νια.
  Καΐ ό κ. Στεφάνου συνέχισε
  μέ εκδηλή μελατχολία:
  — Σήμεοα καϊ άπό άρκετά
  χρόνια οΰτε Τχνος έλάφου ή
  δορκάδος ευρίσκεται επ! τής
  "Οσσης!
  > Κα! τό μέν έλάφι, τό πλα-
  τώνι, τόν αΤγαγρο τού Παο-
  νασσοΰ κα! τόν άγριόγαλο έ-
  κηδεύσαμε (πρό πολλοΰ σ' ό-
  λόκληρη τή χώοα μας, οττως
  έπίσης έκηδεύσαμε καΐ τό ζαρ-
  κάδι, τό φασιανό καΐ την πεδι-
  νή πέρδικα στήν Νότιο 'Ελλά.
  δα. Μένει τώρα άκάμη άνοι-
  κτός ό κατάλογος των μίλλο-
  Ε)ανάτων στΐς νέες χώρες.
  Στή συνέχεια τής συνομιλί-
  ας μας μοϋ άνέφίρε συγκεκρι-
  μένα μέτρα πού πρέπει νά λη¬
  φθούν γιά νά σταματήση τό
  κακό:
  ;— "Αν δέν γίνουν δλα αύτά,
  στήν πραγματικότητα κα! οχι
  στά χαρτιά — κατέληξεν ό <· Στεφάνου — τότε άς φ^3Οντί- σουν είτε τό Κράτος, είτε οί "Ελληνες κυνηγοί, νά βάλουν στά Μουσεία μας άπό τώρα ά¬ πό ένα δεΐγμα των ζώων καί πουλιών πού ζοΰν άκόμη καϊ δί- πλα τους μιά πινακίδα: ^...Κάποτε καΐ τό πουλί αύτό ζοΰσε στήν 'Ελλάδα. . .>!
  "Ετσι εκλεισε την τόσο έν-
  διαφέρουσα συνέντευξι πού μάς
  έίδωσε> ό^ρόεδρος τής Όμο-
  σπονδίας 'Ελλήνων Δασοπόνων.
  Καΐ μοΰ έκανε είς τό τέλος μιά
  γενικώτερη ϋπόδειξι: Νά θεσπι-
  σθή καΐ νά επιβληθή ό «Όρκος
  τού κυνηγού», δπως γίνεται μέ
  τούς στρατιώτας κα! τούς δη·
  μοσίους ύπαλλήλους. Κ α! νά
  όρκίζίογται οί κυνηγοί, πρίν πά-
  ρουν την αδεία τους, ότι θά τη-
  ροΰν πιστά την κειμένη νομοθε-
  σία μας, την σχετική μέ τό κυ-
  νήγι.
  ΠΟΛ. ΠΑΠΑ· Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΤΑ ΟΡΑΙΟΤΕΡΑ ΑΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΗΖ
  Τού "Αγγλου συγγραφεως Τζών Ντίκοον Κάρρ
  " · . ιι _.£—_ __ * _ ._
  "Ο Ντάν Φρέιζερ δέν κατάλα-
  6ε πστέ τού γιατ! έ'νοιωσε σν-
  τό τό σφίξιμο μεσα ιοο. καοως
  τό αύτοκίνητό τού εμπαινε στον
  μικρά κακοφτιαγμένο δρομο που
  εφερνε στήν πλάζ. Μια αστρα-
  πη εσκισε τα σκοτάδι. Η ατμο-
  σφαιρα γΰρω τού ητανε οαρεια.
  ΑΙσθάνθηκε έναν άκαθόριστο φο.
  6ο σάν αυτόν πού εΐχε νοιωσει
  δταν γιά πρώτη φορα δρεοηκε
  στόν πόλεμο. Τότε δμως ήτανε
  δικαιολογημενος, ένώ τωραδεν
  ύπήρχε κανένας λογος. «Ι^ισαι
  ήλίθιος» είπε μέσα του·_
  Σέ λίγο θά συνετντουσετην
  Μπρέντα. Τόν περίμενε στο έ-
  ξοχικό σπιτάκι πού εΤχαν νοι-
  κιάσει έδώ καΐ λίγες μερες, κ'
  αΰτό ητανε άρκετό γιά να θεω-
  ρήται ό πιό τυχερός ανθρωπος
  τού Λονδίνου. "Εφτανε με μια
  μερά καθυστέρησι. γιατΐ °' δο^Γ
  λειές δέν τοΰ έπέτρεψαν να
  φύγη νωρίτερα. "Ομ«ς τωρα τα
  εΤχε καταφέρει και σε λιγο Οα
  εβλεπε την Μπρέντα. Ακομα
  δέν μποροΰσε νά εξηγήση γιατι
  μιά γυναίκα τόσο^ δμορφη, ττε-
  ριτριγυρισμένη άπό τόσους θαυ.
  μαστάς, διάλεξε αυτόν πουδεν
  εΤχε τίποτα τό έξαιρετικο απά¬
  νω τού, κα! δχι έναν άλλον, έ¬
  ναν σάν τόν Τόμπυ Κέρτις που
  δλες ο! γυναϊκες ετρεχαν πίσ»
  τού· Φαίνεται δμως, δπτος |-
  λεγε ή Τζόυς, δτι ό Τόμπυ Ε-
  δινε πολΰ λίγη σημασια στην
  Μπρέντα, κι' αυτή προτιμησε.;·
  — Μά τί κάθομαι και σκέ¬
  πτομαι, άναρωτήθηκε ό Φρει-
  ζερ.
  Σέ λίγο θά έβλεπε την
  Μπρέντα κι' αύτό εΤχε σημα-
  σία. Δέν ϋπηρχε λόγος να 6α-
  σανίζεται μ' 6λες αΰτές τις άμ-
  φιβολίες.
  "Υστερα άττό μιά άπότομη
  στροφή φάνηκε τό σπίτι, που
  ή Μπρέντα κορο'ιδευτ^κά εΤχε
  βαφτίση «Τό σπίτι τού Βασι-
  λιά>. Ό Ντάν σταμάτησε^ τη
  μηχανή καΐ κατέβηκε άπ τό αυ.
  τοκίνητο. Μές στό σκοτάδι ή
  θαλασσα έσπαγε μέ όρμή πανω
  στήν άμμουδιά. Οταν εφτασε
  εξω άπ' την πόρτα, τό τοπιο
  φωτίστηκε άπό μιά έκτυφλωτι-
  κή άστραπή. Ό Ντάν μπόρεσε
  νά δή στό οιάστημα αύτό. στή
  μέση τής πλάζ, ενα βραχώδη
  θγκο, πού έμοιαζε σάν χαμτίλός
  θρόνρς καΐ πού άπό αίώνες τω¬
  ρα ήτανε γνωστάς μέ τό_δνομα
  «Ό ©ρόνος τού Βασιλιά Άρ-
  θούρου»· ,
  Τό χτύπημα στή πόρτα ά-
  νακατεύθηκε μέ τή βροντή πού
  άκολούθησε την άστραπή. "Ο
  Ντάν ξανσχτύπησε τή πόρτα πιό
  δυνατά. Κάποιρς επρεττε νά εΤ-
  νε μέσα. Κι' &ν άκομη ό ^Τόμ¬
  πυ Κέρτις καΐ ό "Εντμοντ "Αιρ-
  τον βρισκόντουσαν στό σπίτι
  τοΰ τελευταίου ή Μπρέντα
  I-
  πρεπε νά είνε έκεΤ. Τό ΐδιο καϊ
  ή Τζόύς Ραίη, δπως καΐ οί
  δυό ϋττηρέτριες. Σταμάτησε νά
  χτυπάη κα! γύρισε τό πόμολο.
  — Ή πόρτα άνοιξε
  Τό χώλλ ήτανε φωτισμένο.
  Ό Ντάν έτοιμαστηκε νά φωνά¬
  ξη, δέν πρόφτασε δμως. Ή
  Τζόυς Ραίη,^ ή ξαδέλφη , τής
  Μπρέντα, έρχότανε πρός αυτόν.
  "Ητανε σάν χαμένη κα! περπά-
  ταγε σάν ΰπνοβάτις.
  — "Επί τέλους ήρθατε, εΤπε.
  Ό Ντάν κάτι πηγε νά ττη,
  άλλά σταμάτησε άπότομα. Βλέ_
  ποντας την εύγενικιά μορφή τής
  Τζόύς κάτι σάν άποκάλυι)>ι ε-
  'ΐνε μέσα τού. Ή Τζόυς ητανε
  ινα ταυχο κορίτσι μέ μαύρα
  μαλλιά καΐ μέ μιά εύγένεια δι-
  άχυτη σ' δλο της τό παρουσια-
  στικό. Άλλά ήτανε ή φτωχή
  συγγενής καΐ ή Μπρέντα δεν
  εχανε την εύκαιρία γιά νά τής
  τό θυμίζη.
  Ό Ντάν έξακολουθοΰσε νά
  την κυττάη άκίνητος ξαφνιασμέ-
  νος άπ' τόν ΐδιο τόν έαυτό
  τού.
  — Τζόϋς. ψιθύοισε τώραι μό-
  λις Ινοιωσα κάτι πού ποτέ μέ-
  χρι_ τώρα δέν εΐχα αισθανθή.
  Πρέπει νά σοϋ πώ δτι...
  — «Πάψτε» τού φώναξε, κι'
  Εφερε τα χέρια της στό πρό-
  σωπό της. Ξέρω τ! θέλετε νά
  μοΰ πήτε, συνέχισε, άλλά δέν
  πρέπει.
  —- Τζόϋς, δέν καταλαβαίνω
  γιατ!( κάνεις ετσι. Έν πάση πε¬
  ριπτώσει... δέν εϊχα σκοπό νά
  σοΰ πώ δτι εχω στό μυαλό μου
  πρΐν δώ την Μπρέντα καΐ τής
  μιλήσω...
  — Δεν μπορεΐτε νά τής μι-
  λησετε.
  — Γιατΐ;
  —^Δέν θά τής πητε τίποτα
  πιά εΤπε ή Τζόυς.
  'Η Μπρέντα είνε νεκρή.
  Ό Ντάν Φρειζερ δέν φάνηκε
  στήν άρχή νά καταλαβαινη τι
  ακριβώς τού Ιλεγε.
  — 'Η άστυνομία, έξακολού-
  θησε έκείνη, ήτανε εδώ τό πρωΐ.
  Εφιτγαν τταίρνοντας μαζ! τους
  την Μπρέντα^ γιά τό νεκροτο-
  μεΐο. .Ο κ. "Εντμοντ "Αίρτον
  κι' ό Τόμπυ Κέρτις Εμειναν έ¬
  δώ άπό τότε. Το Τδιο κι' ίνας
  δρ. Γεδεών Φέλλ. Ό δρ. Φέλλ
  είνε ένας ήλικιωμένος συμπαθη-
  τικάς ανθρωπος. Τα Εχει καλά
  με την άστυνομία είνε πολύ
  ευγενικός καΐ βοηθησε πολύ
  την κατάστασι σήμερα τό πρωϊ.
  Αν ησουν έδώ δμως Ντάν χτές
  τό βράδυ... -ίρκύ έσεΐς οί δη-
  μοσιογράφοι εισαστε πάντοτε
  πολυάσχολοι, άλλά όν ήσουνα
  έδώ μπορεϊ νά μην εΤχε συμβή
  τίποτα».
  — Γιά όνομα τού Θεοΰ Τζόυς
  πές μου τί ακριβώς Εγινε, φώ¬
  ναξε γεμάτος άνυττομονησία ό
  Ντάν. «Ασφαλώς θά πήγε δ¬
  πως κάθε πρωΐ καΐ βούτηξε ά¬
  πό κεΐνα τα βράχια κσί..».
  — "Οχι εΤπε ή Τζόυς «βρέ-
  θηκε στραγγαλισμένη>.
  — Στραγγαλισμένη;
  — 'θταν ή Μπρέντα πηγε
  νά κολυμπήση πρωΐ - πρωΐ,
  κοιμόμουνα άκόμα στό δωμά-
  τιο τού βάθους συνέχισε ή
  Τζόϋς. Φορούσε ένα κόκκινο
  μπανιερό καΐ ενα άσπρο φόρε-
  μα τής ττλάί. Πήγε δπως πάν-
  τα στό «Θρόνο τού Βασιλιά
  Άρθούρου» έβγαλε τό φόρεμά
  της τό εστρωσε στό βράχο καΐ
  ξαττλώθηκε πάνω τού δπως συ-
  νήθιζε. Τό φόρεμα βρισκότανε
  «Γιά τόν φόνο τής Μπρέντας
  άπάτνησε ή Τζόυς χ«ρ.ς βιστα-
  γμό. Σ'.δλη τΓ>ν.εκτσ(ϊλλίΤΙτς
  άμμουδιας δέν υπήρχαν αλλα ι-
  Χνη πατημάτων έκτος άπ αν-
  τά πού άφησε ή Μπρέντα.
  — Μά προηγουμένως δεν εΐ-
  πες την διεκοψε ό Νταν, «δτ:
  σκοτώθηκε μέ τό μαντηλι της,»
  __ Βεβαία Η άστυνομία κι
  ό δρ. Φέλλ εΤνε άπόλυτα σιγου-
  ροι γι' αυτό
  — Μά τότε πώς μπόρεσι 4
  δολοφόνος νά την^πλησιάση νω·
  ρΐς ν' αφήση τα ΐχνη τού πάν«
  στην άμμο;
  — Ακριβώς αύτό είνε τό
  μυστηριο στήν ΰπόθεσι. Ή ά.
  στυνομία δέν μπορεϊ νά τ6 Ε.
  ξηγηση καΐ γι' αυτό δέν οτα-
  μάτησε τίς ερεχηεο κι' ό δρ
  Φέλλ εΤπε δτι άπόψε θά 1ρ6η
  ΒΛΕΠΕ ΙΚην ΣΕΑΙΑΑ
  Δέν μπόρεσε νά καταλάβη ττοτέ γιβτϊ ή Μπρέντα τόν 8ΐά·
  λεξε, ένώ την κυνηγοΰσαν τόσο ι ώραΐοι νέοι. . .
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΠΩΣΝΑΚΡΥΒΕΤΕ
  ΤΑ ΠΡΟΩΡ Α ΣΗΜ ΑΔΙΑ
  ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΑΣ
  ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤ1ΚΟΥ
  ΑΡΙΕΤ
  'Εκεΐ ττοθ τα σημάδια τής Λ-
  λικίας είνε άναντιρρήτως πιό
  έμφανή, είνε στό λαιμό κα! στά
  χέρια. Δέν πρόκειται λοιπόν γιά
  ύπερβολή, αν ποΰμε πώς μπορεϊ
  κανε'ις νά άποκαλύψη την «πρα-
  γματική ήλικία» μιάς γυναίκας,
  ποΰ κατά τα 6λλα παρουσιάζει
  την έντΰπωσι νέας καΐ ωραίας,
  αν κυττάξη την έπιδερμίδα τοΰ
  λσιμού ή των χεριών. Θά την δή
  ξέρη, θαμπή, ζαρωμένη. Σήμερα,
  θά σταματήσω σ' ίνα αλλο μειο-
  νέκτΓΓμα αίσθητικής φύσεως, ποθ
  αποτελεί θλιβερή συνέττεια της
  παρόδου τού χρόνου.
  Πρόκειται γιά τίς άνωμαλίες
  τής χροιάς τού δίρματος αύτές
  άκολουθοΰνται άπό βλα τα ^
  τοΰτσ Καλλονής κατά την διάρ¬
  κειαν τού ταξιδίου μου στήν Εύ·
  ρώπη. Σάς προλαμβάνω δμως,
  λέγοντάς σας πώς τα άποτελέ-
  σματα τής θεραπεΐας δέν είνε
  πάντοτε απολύτως βεβαιωμένα
  καΐ δτι τα δύο πρώτα χρειάζο»-
  ται τα έξησκημένα χέρια τού εί"
  δικοΰ, διότι άπαιτοϋν πολΰ λειττή
  έκτέλεσι, οχι δμως καΐ σοβαρή.
  Έξ άλλου, άκόμη κσΐ μετά άιτό
  την πιό τελεία έκτέλεσι, ■παρου¬
  σιάζοντα* πολΰ συχνά ίιποτρο-
  πιάσεις.
  ΟΙ τρείς τρόποι ποΰ άναφέρα·
  με παοαπάνω είνε:
  1ος τρόπος: Ή ήλεκτροττηξία,
  Τα σημαδια τής ήλικίας είνε άναντιρρήτως ττιό έμφανη στό
  λαιμο και στα χερια. Τα σημάδια αύτά μποροΰν νά ττροδώ-
  σουν την «πραγματικη ηλ ι κια» τής γυναίκας.
  πού συνήθως άποκαλοΰμε «λεκέ-
  δες». ΕΤνε άγνωστη άκόμη ή αΙ-
  τία καΐ ό μηχανισμός αυτής τής
  άνωμαλίας τής χρωστικής—τής
  θυσίας δηλαδή πού δίν€ΐ χρώμα
  στό δερμα — και πού όφείλεται
  σέ έλαττωματικό μοίρασμα τής
  ._. . τ-^.^_ _,_______„ μ«λανίνης, ή οποία άντ! νά κα-
  ακομα ττάνω στό βράχο στΐς έ- Ι τανέμεται άμοιομόρφως, συγκεν
  πτάμιση πού βγήκα Εξω, άλλά Ι τΡώνεται έδώ καΐ κεϊ, τόπους-τό-
  ή Μπρέντα Ελειπε> Βρέθηκε πε-
  σμένη κάτω άπ' αυτόν πρός την
  μεριά τής θαλάσσας Κάποιος
  την στραγγάλισε μέ τό μαντή-
  λι πού φοροθσε στό λαιμό της.
  την
  Όλα αΰτά τα εΤδα άπ
  ΙίΡί™11·,. Κ°" νια να πώ την
  αληθεια ημουνα τυχερή πού μ'
  έμποδισαν νά τρέξω στόν
  βραχο.
  — Σ' έμποδισαν; Ποιοΐ;
  — Ό "
  πυ,
  "~, 9 κ·- Αΐρτον κι' ό Τόμ-
  '. Και μάλλον ό κ. "Αϊρτον
  γιατι ό Τομπν δέν θά τό σκε-
  Φτοτανε. Ο Τόμπυ μόλις εΤχε
  ^•"ί'ο "ι"1 μέ Μιά καραμπίνα
  των 22 εκανε σκοποβολή πίσω
  απ τό σπιτι. Τόν άκουσα και
  ξυπνησα. Υστερα άπό λίγο ήρ
  χκι . κ;. Α'Ρτον. Ψάχνοντας
  γιά την Μπρέντα ανεβήκαμε
  στην ταράτσα γιά νά την 6ρού-
  με και τότε την εϊδαμε»
  — Κα! γιοτ! εΤ-ες πώς «-
  σουνα τυχερή που σ' έμποδι¬
  σαν να τρέξης στήν πλάζ;
  — Γιατι αν πηγά ινα ή άστυ
  νομια θά μποροΰσε νά μέ κα¬
  τηγορήση-
  — Γιά πιό πράγμα;
  πους, σέ «νησΐδες» ώς επ! τό
  πλείστον στρογγυλές, πού ή θέα
  τους είνε Ιδιαιτέρως δυσάρεστη.
  Αυτού τού εΐδους ή χρωστική πα-
  ρουσιάζεται καμμιά φορά μέ ξε-
  χωριστο σχήμα: προεξέχει ελα-
  φρώς άπό την έπιφάνιια τού δέρ·
  ματος, όπότε τούς «λεκέδες» αύ-
  τούς τούς όνομάζουμε «γεροντι-
  κές κερατώσεις» ή άν προτιμάτε
  «γεροντικές όμοιομορφίες». Διτ
  στυχώς ή λέξις αύτη δέν εχει τί¬
  ποτα ευχάριστο, πολλές φορές δέ
  εμείς οί αΐσθητικοί, πού ασχο¬
  λούμεθα μέ την αίσθητική πλευρά
  των δερματικών ανωμαλίαν, 6ρι
  σκόμαστε σέ άμηχανία καΐ δυσκο-
  λευόμαστε νά χρησιμοποιήσουμε
  αυτόν τόν δρο μπροστά στήν ά-
  ξιότιμτ] πελατεία μας, ή όποία
  ημπορεί νά έθλίβετο κα! νά μή ή·
  θελε έν συνεχεία νά παραδεχθή
  τίποτε άπό δσα θά τής ίλεγε η
  αΐσθητικός της.
  Πώς λοιπόν νά άντιμετωπίσου
  με τίς άνωμαλίες οώτές τής χρω·
  στικής; Πρός τό παρόν ύπάρχουν
  στή_ διάθεσ! μας τρία μέσα, τα
  όποϊα έφαρμόζονται στό έξωτερ·
  κό καΐ ·τά όποΐα διεπίοτωσα δτι
  ξύσιμο τού «λεκέ». Έφαρμόζετσι
  μέ την βοηθεία τής κεφαλής μισς
  καρφίτσας, πού είνε προσηρμο-
  σμένη στό στρογγυλό μέρος μι°ς
  βελόνας. Ό ειδικώς «χώνει» την
  βελόνα στόν «λεκέ» γιά νά επιτύ¬
  χη τό ξεψλούδισμα. Ή έπούλωσις
  εΤνε μακρά κα'ι άπαιτεΐ συνεχή ε¬
  πίβλεψιν (μία £ως δύο έβδομά-
  δες).
  2ος τρόπος: ζύσιμο μέ γυαλό-
  χαρτο. Είνε ή μέθοδος ποΰ προ-
  τιμούν οί Άμερικανοί. Δίνει καλα
  άποτελέσματα, διότι μπορεϊ κα-
  νεΐς νά κανονίση εϋκολα ώς πθΰ
  πρέττει νά ενεργήση Κατά τή
  γνώμη πάντως των ειδικών, πού
  είνε άποτέλεσμα τής ττιίρικ; τοι/ς
  πάνω στά ζητήματα αϋτά, ή μέ¬
  θοδος αυτή δέν είνε οϋτε ή εύκο-
  λώτερη, οϋτε ή καλύτερη. Προτι-
  μοϋν λοιπόν την πρώτη μέθοδο.
  3ος τρόπος:Τά Ιδιοσκευάσματα.
  Μέχρι πρό τινος άκόμη δέν διέ-
  θεταν κανένα προιόν Ικανό νά δώ"
  ση άποτελέσματα. Έδώ κσΐ λίγο
  χρόνια δμως ; ""-----
  ευρύτατα κοσμη_"___ ......
  σματα, τα όποια προορισμόν £'
  χούν νά έμποδίζουν την ύττερχρω-
  στικότητα. Τα προιόντα αύτά,
  τελείως άβλαβή, «άπλώνουν» ί"
  κεΐ πού τα βάζει κανεΐς καΐ £τσι
  έξαφανίζουν τούς λεκέδες — γιά
  άρκετή ώρα — έκτός άπό τίς έ-
  φηλίδες (πού τίς Ιχουν οί ξανθές
  κυρίως — οί Άγγλίδες, οί Άμε-
  ρ ΐ'Γτιίδες τού βορρά, οί Σουηδές
  κ λ. π.).
  ΑΓΙΕΤ - ΛΙσθητ κδς.
  χρησιμοποιοι/νται
  ιτικά ττπρασκευό:-
  ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ
  ΕΗΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΡΙΚΗΝ ΣΚΗ-
  ΝΗΝ.-ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ©Α ΠΑΡΑΜΕΙΝΗΙ ΕΠΆΡ
  ΚΕΤΟΝΧΩΡΙΣΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝΓ-ΟΙ ΦΙΝΛα£
  ΕΙΤΑ θ'ΑΝΕΒΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
  ρ,Λ βέατρο ήνοιξαν. Λεν ϋπο-
  ήηται καρά το νέον θεατρον
  Μ Μίμη ·»»το—·νλου, τό οποίον
  (^ κτιζιται άκόμη «αί διά τ όν
  )«γ»» ούτό» ϊέ» βά είνε δννατόν
  , 9ίασος τού δημοφιλοΰς χωρικόν
  _*ονι 5ίνει τώρα τίς τελενταΐες
  φ — ροστάσιι ς είς την θισσα-
  ά τό έγκσινιάση ττρΐν
  Πάτρας
  θό
  θά
  __ ό τάς Πάτρας κα! θά
  ϊχη ώς δεύτερον σταθμόν τού ι ην
  Μακεδονικήν πρωτεύουσαν. Ήδη
  κατα την τελευταίαν τού συνε¬
  δρίασιν, ή όποία ϊγινε την Πέμ¬
  ό βάδ ί
  , ή ί
  πτην τό βράδν
  βύλ ύ
  α ϊγι
  , τί
  '
  την Πέμ¬
  διοικητικόν
  ΰ θ
  η ρ, ί διοικητικόν
  συμβούλιον τού 'Εβνικοΰ θεατρον
  ενέκρινε όπως παραχωρήση είς
  τόν θίασον τοΰ Όρέστη Μακρή
  τό Βασιλικόν θέατρον τής θισ-
  Ή Κατίνα Παξινού κατά τελευταίαν της φωτογραφιαν Ή
  &—ρεττής τρσγωδός επέστρεψε χθές την μεσημβρίαν ά—ό το
  Χίλλιιγονντ, διτου — ώς γνωστόν — έπαιξε στήν ταινία τό
  «θαύμα» τού Μαίτερλιγκ.
  Μ τ&ν Δεκέμβριον. Έν πάση
  τιριητύσει είνε προσδι ωρισμένον
  «*ο τώρα δτι ή Εναρξις των πα-
  •βστάσεων τής καινονργιας αυ¬
  τής θεατρικής στεγης τής Πρω-
  <"!<; βα γίνη μέ ελληνικόν Με την κωμίοδ'α «"Ο 66 ς . κανικός στ όλος» ποϋ ϊγρα ι τ&Π ό Άλέκος Σακελλάριος » ο Χρήστος Γιαννακόπονλος. ΡΗ Βία σνγγραφική δνάς έτοι- [ ^αζιι, έν τώ μεταξΰ, αλλο και- | **γιβ Εργον, τό οποίον θά δια- ,Ιίι*ί έν καιρώ την άνιξάντλητη *ί τού παρόντος κωμωδία τονς ί ι Ηλίας τοΰ 16ον», ποΐι παι'ζει Ι μ άμιίοτη πάντα έπιτνχία ό 0 ίιαλΐκτός βαρύτονος θσ- ν»ί Μττοΰρλος — σύζυγος ^Ί 'ζοιρετου ύψιφώνου Άν- ·?ί Τοσοπούλου πού έμφσ- 'ί^"1 <""ές τίς ήμίρες είς βΙ|·βϊ ζ ά . - , γνωρ.ζει πό- ϊί'. Ζ° λ1ν επιτνχίαν είς IV «Κουρεα τής Σεβίλλης». " ««τογραφία ίχει ληφθή V* την περασμενη έβδο- ~ - Μποθρλος τραγονδη- «Λουρεα» στήν όπιρα τής 'Υ*·*«ρτης, δπου θά δώ- η " ι» όλω παραστάσιις. ίτΐ.^ Α»Υβ·ιτίδης είς τό θέ- * Αβηώ -Α θή 6 Αβη, »Υβ·ιτίδης είς τό θέ- Αβη,ώ,. -Ας σημειωθή, 6- ^* ύό ό πον παρονσιά- καλλιτέχνης τού τό θέατρον τής όδοϋ ϊχουν προσε· «*βι ο1 επαρχιακήν 611 ΤΗΝ 9ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ιμέν»ς τόν «Ήλία τού παρουσιάση είς τάς θεσσαλονίκην Ο νέος βίασος ί · - ·Λ Τ,°°. 'Ορέστη Μακ.ρή. 01"0 * έά σαλονίκης διά την χρονικόν πε¬ ρίοδον άττό 15 Δεκέμβριον Εως 4 Ιανουάριον. Προηγουμένως είς την πρωτεύουσαν τής Βορειον Ελλάδος θά εμφανισθή είς την Ιδίαν στέγην άπό 15 Νοεμβριού Εως 14 Δεκεμβριού *>α σνγκρβ-
  τημα νέων καλλιτέχνην ττοΰ ότπο-
  τελεΐται κατά τό πλεϊσταν άπό
  τελειοφοίτους τής σχολής τού
  Καρόλου Κοΰν καί πον έπσνομά-
  ζεται «'Ελεύθερο βέατρο». 01
  νέοι ττοΰ τό άπαρτίζουν θά κά-
  νονν την πρώτην εμφάνισιν τους
  μέ την «Λοκαντιέρα» τού Γκολ-
  ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΘΙΑΣΟΙ
  Προηγονμένως άττό την πρώτην
  Νοέμβριον ή θε—αλονίκη θά φι-
  λοξενήση γιά δύο μηνες είς τό
  στρατιωτικόν της θέατρον τόν
  περιοδεύοντα μονσικόν θίασον
  τής Σπεράντζας Βρανά. "Η Βρα-
  να, ή Μπέμπα Δόξα, ή Λέλα Πα-
  σαλή, ό Ντενόγιας, ό Προβελέγ-
  γΐος καί τα άλλα στελίχη τού
  θιάσον θά παρονσιάσονν έκτός
  τού άλλου ρεπερτορίου των κα!
  ώριο-μένες άπό τίς τελευταίες ά-
  θηνχτϊκές έπιθεωρήσΐις. Ό Παρα·
  σκευάς Ο(κονόμον ποϋ συνέπρατ.
  τε μέ τό περιοδεϋον αϋτό μουσι-
  κόν συγκρότημα καί ήταν ό καλ·
  λιτεχνικάς διευθνντής τού, άπε-
  χώρησι καί τώρα ήγεπαι προσω¬
  πικού όπερεττικού θ·άσον, ό ο¬
  ποίος κάνιι καί ούτος τονρνέ μέ
  πρώτον σταθμόν τάς Πάτρας.
  Μαζ! μέ τόν Παρασχευά Οίκονό-
  μον είνε ή ΰφίφωνος Μαστρεκίνη
  καί όίλλα στελέχη τής μουσικής
  σκηνής, μαέστρος δέ τού Θιάσου
  είνε ό κ. Τσολάκης. Ό Παρα-
  σκενάς ΟΙκονόμον καί οί σννερ-
  γάτες τού θά παρουσιάσονν στά
  κυριώτερα έπαρχιακά κέντρα ό-
  περεττικές επιτυχίας τοΰ Σακελ
  λαρίδη καί τού Χατζηαποστόλου.
  ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΖ
  Έν τώ μεταξΐι — διά νά έπα-
  νέλθουμΐ είς την θεατρικήν κίνη¬
  σιν τής Πρωτευούσης — τό 6α-
  σικόν λνρικόν θέατρον τού τόπον
  δι έρχεται πάντοτε δεινήν κρίσιν.
  Δέν υφίσταται ούσιαστιχή διεύ¬
  θυνσις καί 6 κ. Φαραντάτος, ό
  οποίος άο-κιϊ προσωρινώς τα κα-
  θήκοντα τοΰ διενθύνσντος συμβού
  λου τής Έθνικής Λυρικής Σκη¬
  νής έπιμόνως εζήτησε κατά την
  τελευταίαν συνεδρίασιν τού διοι-
  κητικού σνμβουλίον τής ΕΛΣ νά
  αντικατασταθή. Τού αντετάχθη
  δτι τό υπουργείον τής Παιδείας
  θά ρυθμίση ουσιαστικώτερον τό
  ζήτημα διά τού διορισμοΰ την
  μεταπροσεχή ίβδομάδα διοικητι¬
  κόν κα'ι καλλιτεχνικον διευθυντού.
  Τα πώς θά γίνη αύτό άπό νομο-
  θετικής πλευράς δέν ϊχει άκόμη
  άποσαφηνισθή, έκφράζονται δέ
  γενικώς πολλές άμφιβολίες εάν
  τελικώς βά εφαρμοσθή αύτη η
  «λύσις» ίϊ τουλάχιστον εάν θα
  κατορθωθή νά γίνη έντός σνντό-
  μου χρονικοΰ δισστήματος. Ώς
  έκ τούτου ό κ. Φαραντάτος έπι-
  μένει είς τρ δτι πρέπει γρήγορα
  νά απαλλαγή άπό τίς εώθυνες
  τής καλλιτεχνικής ήγεο-ίας τού
  εθνικον μελοδράματος. Συγκεκρι¬
  μένως ζητεί όπως κατά την προ¬
  σέχη συνεδρίασιν τού διοικητικόν
  βλι ής ΕΛΣ διορισθή
  *Ό τα έκθίματα της είδικής εκθέσεως της έλληνι-
  «ΤΡθφικής ιταιρίας, πού έγκσινιάσθηκε με επισημο-
  Χ»»ν το δραδν είς την αίθουσαν τού «Παρνασσον».
  ς ττροσωρινός διευθύνων σύμ-
  βουλος ή συσταθή τριμβλής διοι-
  κοΰαα έπιτροπή μέχρις ότου τα-
  κτοποιηθή οριστικώς τό θέμα
  τής διοικήσεως τοΰ θεατρον.
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ
  Παράλληλα έττικράτει μία γενι.
  κή άκαταστασία είς τό ζήτημα
  τού καθορισμοϋ των ημιρομηνιών
  τής άναβιβάσεως των προσεχών
  νέων ΐργων καθώς καί των ήμε-
  ρομηνιών των εμφανίσεως διά τίς
  οποίες μετεκλήθησαν ή "Αννα Τα-
  σοπούλον, 6 βαρύτονος Έγκολ-
  φόπονλος καί ό τενόρος Παπά·
  κωνσταντίνον. Έν τώ μιταξϋ πά.
  ρετάθη ή σύμβασις μέ τόν Αϋ-
  στριακό σκηνοθέτην Βίμενταλ
  διά νά προετοιμάση καί την σττε-
  ρα τού Μότσαρτ «"Ετσι κάνουν
  δλες» πού ή προοτττική είνε νά
  άνέση στϊς 6 Νοέμβριον υπό την
  διεύθυνσιν τού άρχΐιμουσικοΰ Άν¬
  τ ι οχ ου Εΰαγγελάτου. Έπίσης
  κατ' αρχήν σνζητεϊται η μετάκλη.
  σις τού τενόρου Φερε-ιτί·νου, ό ό.
  ποίος σημειώνει πολλές έπιτν-
  χίες είς τα άγγλικά μελοδραμα-
  τικά θέατρα. Όλα πάντως τα
  θέματα άντιμετωπίζονται σπσ-
  σμωδικώς καί έκ τοΰ προχείρον
  καί είνε φανερή ή άπουσία τοΰ
  άνθρωττου, ό οποίος νά κατενθύνη
  δημιουργικώς τόν οργανισμόν καί
  χαράσση την βασικήν καλλιτεχνι.
  κην γραμμήν του.
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Ο «ΟΘΕΛΛΟΣ»
  Αντιθέτως, τό &λλο κρατικόν
  θέατρον σννεχίζει μέ Ικανοποιη-
  τικώτατον ρυθμόν την δημιουργι¬
  κήν εργασίαν τού. Ό «Όθέλλος»
  τού Σαίξπηρ σημειώνει σταθερίς
  καί συνεχιίς πιέννες. Ιδίως δέ
  κατά τίς άπογενματινίς τταρα·
  στάσεις δέν ΰπάρχει Εστω
  καί μία κενή θέσις. Είνε τόση
  ή έπιτνχΐα πού πραγματοποιει
  τα εφετεινόν ένα»νκτί>ριον ΐργον
  τού έθνικοΰ θεατρον, ωστε άντι·
  μετωπίζετοΗ κατόπιν τούτον ή έ-
  ττί μερικές' ήμέρες παράτασίς
  τού. Πάντως, ή κρβτική σκηνή
  πρόζας, σνμφωνα μέ τό προγραμ
  ματισμενον ρεπερτόριόν της θά
  αλλάξη όπωσδήποτε Κργο έντός
  τού Νοέμβριον καί θά παρουσιά¬
  ση την «Νύχτα στήν Μεσόγειον
  τού "Αγγελον Τερζάκη. Τό ελλη¬
  νικόν αύτό ΐργον θά άνέβη κατά
  σκηνοθεσίαν τού Κωστή Μιχαη-
  λίδη καί μέ βασικοΰς έκτελεστάς
  την Τζένη Καρέζη καί τόν Άλέκο
  'Αλεξανδράκη. θά ακολουθήση έν
  σννεχεία ή παρουσίασις ενός ΐρ¬
  γον, είς τό όποιαν θά πρωταγω-
  νιστή ή Βάσω Μονωλίδου, μετά
  ταυτα δέ βα τταιχθοϋν οί «Γάμοι
  τού Φίγκαρω» τού Μπωμαρσαί.
  ΤΟ «ΠΕΙΡΑ-Ι-ΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ»
  ΔΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΙυιΟΙΡΗΝ.-ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΔΕΥΤΕ¬
  ΡΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΤΟ
  «ΡΕΞ».-ΦΘΑΝΕΙ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΒΑΓΗΣ
  «Άκροττόλεως» κ. Α. ΚΡΥΦΟΥ
  Ι ο Τδιο Εργο, δηλαδή οί «Γά-
  μοι τού Φίγκαρω» άνεβαίνει την
  έρχόμενη έβδομάδα καί είς τόν
  Πειραια. "Οπως ίχει ήδη άναγ-
  γελθή τό Εργον τοΰ Μπωμαρσαί
  έτοιμάζει ό Δημήτρης Ροντήρης
  μέ την προπτικήν ή πρώτη πα¬
  ράστασις νά δοθή την αλλη Κυ·
  ριακή 2 Νοεμβριού, νά έπακολον
  θήση δέ την μεταπροσεχή Τρίτη
  4 Νοέμβριον ή *ππστ|μη πρεμιέ.
  ρα. Έν τώ μεταξύ οί «ΙΊέρσαι»
  πού παίζονται τώρα κλείνονν τόν
  κύκλο τονς μεθαύριον τό 6ράδ>.
  Άπό την Τετάρτη ή τραγωδία
  τού ΑΙσχνλου — ϊως την Κνρια-
  κή πού θά άνέβονν οί «Γάμοι τοΰ
  Φίγκαρω» — θά παίζεται είς ά-
  πογενματινές παραστάσεις απο¬
  κλειστικώς καί μόνον διά τούς
  μαθητάς των σχολείων.
  Η €ΜΗΔΕΙΑ> ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ
  Άφοΰ παιχθοΰν κα! οί «Γάμοι
  τού Φίγκαρως είς τό εθνικόν θέα-
  νηντήβη μέ τόν Τσαρονχη στήν
  Νέα 'Υόρκη εΐδε καί ενέκρινε τίς
  μακέτες τον καί έξεφράσθη έν-
  θονσιωδώς διά τα φορέματα πού
  τής έσχεδίασε. Γενικά ή παρά¬
  στασις τής «Μήδϊιας» πον έτοι-
  μάζιτβι μέ ξεχωριστη έπιμέλεια,
  άνομίνεται δτι θά αποτελέση καλ
  λιτεχνικόν γεγονός Ιδιαίτερον έν.
  διαφέροντος. Έκτός άπό την
  Κάλλος, τόν Μινωτή καί τόν
  Τσαρούχη καΐ Ινας τέταρτος καλ
  λιτεχνης θά σνμπράξη είς αυτήν.
  Πρόκειται περϊ τοΰ βαθύφωνον
  τής Σ καλάς τοΰ Μ ι λάν ου Νίκον
  Ζαχαρίου, ό οποίος θά τραγονδή-
  ρησις των κ κ. Άσημακοπονλον,
  Σπνροπούλου καί Παπαοούκα
  «"Ο,τι θέλει ή γνναίκα», πον
  παρονσιάζει είς τό «Άκροττόλ»
  μέ μοναι κή Ίακωβίδη καί Βέλα
  Ο υπό την καλλιτεχνικον διεύθυν¬
  σιν τού Βασίλη Αύλωνίτη θία-
  σος Μπουρνέλλη. Στίς νέες σκη-
  νές ποΐι προσετέθησαν είς τό ε¬
  πίκαιρον σατυρικόν Εργον τού
  θεατρον τής όδοΰ Ιπποκράτονς
  έμφανίζονται τώρα καί ό Κούλης
  Στολίγκας μέ τόν Άλέκο Λειβα-
  δίτη. Έκτελούν οί δύο τους ίνα
  ντουέτο, ένώ παραλλήλως ό
  Λειβαδίτης έμφανίζεται 'καΐ'
  Ό έκλεκτός θιασάρχης, πρωταγωνιστής ^ κα! σκηνοθέτης
  Δημήτρης Μυράτ, δττως έμφανίζεται είς τόν βοτσικσν ρόλον
  τοΰ έ'ργον τοΰ Χόχ^κλντερ «Τό κρότος τού Θεόν».
  ση πλάϊ στήν διάσημη πριμαντο-
  να καί ό οποίος έν τώ μεταξύ ϊ-
  κανε έττιτυχεΐς έμφανίσεις είς
  λυρικά θέατρα τοΰ Μ εξ ι κου.
  Η ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ
  Μί την επιστροφήν τον Μινωτή
  άπό την Αμερικήν θά αρχίση ή
  προετοιμασία τού Εργον τού Οΰ-
  γκο Μπέτι πού Οπως άνεφέρθη ή
  πρεμιερα τον εχει προγραμμα/τι-
  σθή διά τό πρώτον δεκαήμερον
  τού Ιανουάριον. Είς αύτό θά
  πρωταγωνιστήση ή Κατίνα Πα-
  ξινού, ή όποία επέστρεψε χθές
  είς τάς Αθήνας επι βαίνουσα τοΰ
  ϋπερΜΐΜοηίου «Όλυμπία». Ή δι.
  οητρεπής τραγωδος ίγυρισε ένβου
  σιασμένη άπό την ταινία τό
  «θαΰμα» τοΰ Μίτερλιγν, είς την
  όποιαν πρωταγωνίστησε καΐ διά
  την οποίαν εΐχε μεταβή είς τό
  Χόλλυγουντ. Ό ρόλος της είς τα
  φ'ιλμ αύτό — ρόλος πον ένθυμί·
  ζει κατά κάποιο τρόπον την πε-
  ρίφημη δημιονργία της ώς Πι-
  λάρ στ ό φίλμ «Πά ποίον κτυ¬
  πούν οί καμπάνες», πού τής εΤχε
  άποφέρει παλαιότερα τό "Οσκαρ
  —ο ρόλος της αύτάς ήταν κάτι
  πού τής προυκάλεσε Εντονον καλ¬
  λιτεχνικόν ενδιαφέρον καί νομίζει
  ότι ή βλη ταινία, είς την οποίαν
  συμμετέχονν τόσον γ~νωστοί καί
  έκλοκτοΐ ήθοποιοί θά προσελκύση
  τό διεθνές κινηματογρρφικόν κοι-
  Ινσ ντουέτο μέ την Ρόνα Ντόρ.
  Προσετέθη έπίσης Ενσ τρίο μέ
  την Έφη Λίντα καΐ τονς ν£ονς
  καλλιτέχνας Βουτσά καΐ Μ-ττο-
  ζώνη, καθώς έττίσης καΐ Ενα σό-
  λο μέ την Μπέτυ Μοσχονά. "Ο¬
  μοίως σννεχίζει τίς έκτάκτως έ-
  πιτνχείς έμφανίσεις της ή τό¬
  σον δημοφιλής βοτέττα τον
  «Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΜΕΛΕΙ»
  Προτοΰ άλλάξη τώρα Εργον τό
  Εθνικόν θέατρον καί προτοΰ ά¬
  νέβη είς τα θέατρον Κυβέλης, ή
  σκηνική δημιονργία τοΰ Μπρέχτ
  «Μητέρα κονράγιο» πον έτοιμά-
  ζεται μέ την προοπτικήν νά δο¬
  θή τα μέσα Νοέμβριον), θά υ¬
  πάρξη άλλοτγή προγράμματος είς
  Σννεχίζονται είς τό θέατρον Μπονρνέλλη τής οδόν Πατη-
  σίων, αί παραστάσεις τής νέας επιθεωρήσεως «Τέντν Μπόνς».
  Ανωτέρω μία σκηνή άπό τό επίκαιρον αύτό σατνρικόν έρ¬
  γον μέ τρν καλλιτεχνικόν διευθυντήν τον θιάσου Νΐκον Σταν-
  ρίδην καϊ τόν Νΐκον Ρϊζον ττού σημειώνει ίδιαίτερη έπιτνχία
  στήν καινούργια αυτή επιθεώρησιν.
  τρον τό πρώτο δεκαήμερον τού! τό «Ίντεάλ». Ή Κατερίνα προσ-
  Ίανουαρίου θά άνέβη είς τό Β α-' δι ώρισε διά την μεταπροσεχή
  ό ή ή δί ύ ~
  ρ η ς
  σιλικόν ή σκηνική δη>μιονργία τού
  Ούγικο Μπέτι «"Ενα δράμα στό
  νησί των κατσικιών». Τό Εργον
  αύτό θά σΚηνοθετηθή άπό τόν Α¬
  λέξη Μινωτή, ό ότΓθϊος θά επι¬
  στρέψη τέλη Νοέμβριον άπό τό
  Ντάλλας τού Τέξας, απού ευρί¬
  σκεται τώρα κα! έτοιμάζει την
  «,''ήδειοο> τοΰ Κερουμπίνι πού θά
  πρωτοπαιχθή στίς 6 Νοεμβριού
  ( την Μαρία Μενεγκίνι Κάλλος
  είς τον κύριον ρόλον. "Οπως είνε
  γνωστόν είς την παρουσίασιν
  τής δπερας αυτής — πού είνε
  βγαλμένη άπό την «Μήδεια» τού
  Σ ένεκα καί κατα καίτοι όν τρό¬
  πον καί άπό την όμώννμον τρα-
  γωδίαν τού Εΰριπίδη — σννερ-
  γάζεται κα! ε'νας αλλος γνωστάς
  καί διαλεκτός "Ελλην καλλιτέ-
  χνης. Ό Γιάννης Τσαρούχης. "Ο
  Τσαρούχης Εκαμε τα σκηνικά κα'
  Παρασκευήν 7 Νοεμβριού την
  πρεμιερα τής σατυρ'κής κωμω-
  δίας τοΰ λαρδού «Η Κυρία δέν
  μέ μέλει». Τό Εργον αύτό ή δια-
  κεκριμενη πρωταγωνίστρια τό
  ϊ άέά ί ί α 1944
  ρ
  ϊχει
  μέ
  ί
  μη
  άνεέάσει
  εντελώς
  γρ
  καί είς τα 1944
  ξεχωριστήν επιτυ¬
  έ άλ
  μ ς ξχρή
  χίαν, κατα σύμπτωσιν δέ πάλι
  στό «Ίν.ιά>». Φυσιχά, ή Κατε¬
  ρίνα θά ύποδυθή καΐ αυτήν την
  φοράν την συμπαθέστατη γυναί-
  κα τού λαοϋ, ή όποισ έξελίσσε-
  ται είς σύζυγον τού στραταρχη
  Λεφέμπρ, θα την πλαισιώση δέ
  κατά την τωρινήν παρουσίασιν
  τού ωραίον αυτού Εργον πλειάδα
  όλόκληρη από γνωστούί καλλιτέ¬
  χνας μεταξύ των οποίων ό Τσα-
  γανέας, '-> Φαρμάκης, 6 Μαρϊνος,
  ό Ξανθόπονλος, ό Ρηγόπονλος,
  ή Μαίρη Λαλοπονλου, ή Κόκια
  Άναλντή, ή Μαρία Κωνστοντά-
  τα κοστούμια της παραστάσεως ρα, ή Αννα Φονσου η Διοννσια
  ύ ί ήδ λείως Ετοιμα ' "~ —; ■κχ'1------------------1·ί—
  είνε ήδη τελείως ίτοιμα.
  Μάλιστα τα κοστούμια κατέσχεν-
  άσθηκαν στήν Έλλάδα, έκτός
  μόνον άπό τα τρία φορέματα τής
  Κάλλος ποΰ γίνονται τώρα στόν
  Νέον Κόσμο. Ό Τσαρούχης θά
  ντνση την Κάλλος μέ πολν ζωη¬
  ρά χρώματα, τό δέ φόρεμά της
  τής τρίτης πράξεως θά είνε κα-
  τακόκκινο. 'Η μεγάλη Έλληνίς
  λυρική «ρωταγωνίστρια ποΰ όν-
  Ρόη καΐ άλλα γνωοττά στελέχη
  της δραματικής σκη"ής. «Ή Κυ¬
  ρία δέν μέ μέλει» θ' άνέβη μέ
  καινούργια σκηνικά καΐ κοστού¬
  μια, πού φιλοτεχνεϊ ό νέος καλ-
  λιτέχνης κ. Όλύμπιος.
  ΟΙ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ «ΑΚΡΟΠΟΛ»
  Ό_ δημοφιλής κονφερανσιέ
  Γιώργος Οίκονομίδης έγκαι-
  νιάζει άττό την ερχομένην
  Κυριακήν 2 Νοέμβριον είς τό
  θέατρον Κοταπονλη είδικά
  μονσικά πρωι'νά μέ την επι¬
  θεώρησιν «Μενοΰ, σέ πρωϊνό
  πιοτό».
  θεατρικον τραγονδιον Ρένα Βλα-
  χοπονλου, ή όποία κρεάρει Ενα
  σόλο καΐ αποδίδει δύο καινούργια
  τραγούδια, έκ των οποίων τό
  νέο βάλς τοΰ Ζάκ Ίακωβίδη
  «Στό πάρκο» σημηώνει ξε-
  χωριστή έπιτυχία. Μέ τή» α¬
  νανέωσιν αυτήν προβλέπεται, δτι
  τό Εργον τού «Άκροπόλ» θά
  έχη μακράν άκόμη σταδιοδρο-
  μίαν. Έν πάση περιπτώσει, καί
  όταν υπάρξη ζήτημα διαδοχής
  καί ή καινούργια επιθεώρησις
  τού θεατρον τής οδόν Ιπποκρά¬
  τονς θά γράφη άπό τονς ίδίονς
  γνωστούς έπιθεωρησιογράφονς.
  ΟΙ ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΝ
  Ό Φινλανδός μαέστρος Γιον-
  σι Γιάλα, ό Φινλανδός βαθύφω-
  νος Μπόργκ, καθώς έπίσης καί
  ό έν Αθήναις πρεσβεντής τής
  Φινλανδίας επεσκέφθησαν τόν ά-
  καδημαικόν Μανώλη Καλομοίρη
  κα! εζήτησαν ν' άκούσουν ωρι¬
  σμένας σννθέσεις τον. Ό ξένας
  άρχιμονσικός κα! ό έκλεκτός
  καλλιτέχνης τοΰ τραγονδιού—
  πού κατεχειροκροτήθησαν κατά
  την προχθεσινήν σννανλίαν είς
  τον «Όρφέα» μέ Εργα Σιμπέ-
  λιους—παρεκάλεσαν τόν κορυ-
  φαίο "Ελληνα συνθέτη νά τούς
  δώση ωρισμένα Εργα τού, σνγ-
  χρόνως δέ ή'κονσαν μαγνητοφω-
  νημένα άποσπάσματα άπό την
  «Παλαμική σνμφωνία» κα! άπό
  δίσκονς ωρισμένα τραγούδια τοΰ
  Καλομοίρη.
  Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
  Ή Κρατική Όρχήστρα, μετά
  την προχθεσινήν Εκτακτον εμφά¬
  νισιν της είς τόν «Όρφέα», θά
  έγκαινιάση άπό τής μεταπροσε¬
  χούς Δεντέρας 3 Νοέμβριον τόν
  κύκλον των χειμεριιών σιηαυ-
  λιών της είς τό θέατρον Κοτο-
  πούλη. 'Πς γνωστόν, ή σνμφω-
  νική όρχήστρα εφέτος θά παίζη
  κάθε Δευτέρα βράδυ στίς 8 είς
  τό «Ρέξ» καΐ καταργεΐ τις
  πρωινές σνναυλίες τής Κνριακής.
  _ 'Η έναρκτηριος σιινανλία θά δο¬
  θή υπό την διεύθυνσιν τοΰ άρχι-
  μονσικοΰ θεοδώρον Βαβαγιάννη
  καί μέ σολΐστ την διακεκριμένη
  καλλιτέχνιδα τού πιάνου Μαρία
  Χαιρογιώργου Σιγάρα.
  Η ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΟΠΠΡΓΟΥ
  'Η έκλεκτή καλλιτεχνι ς μόλις
  έπέστρεψ. άπό την Αϊγυπτο, δ-
  που έπραγματοποίησε τρείς έμ¬
  φανίσεις καί δπου εγνώρισε ό¬
  λως έξαιρεταιχήν επιτυχίαν. 'Η
  Χαιρογιώργου Επαιξε συγκεκρι¬
  μένως ώς σολΐστ μέ την μεγάλη
  σνμφωνική όρχήστρα τής Αίγν-
  πτιακής ραδιοφωνίας, ή όποία
  διά πρώτην φοράν κατήλθε άπό
  τό Κάϊρον καί ίδωσε σννανλίοηι
  είς την Αλεξάνδρειαν. ,Η διαλε-
  κτή Έλληνίς πιανίστα άπέδωσε
  τό αντοκρατορικό κοντσέρτο τον
  Μπετόβεν, οί δέ κριτικο! τής ά-
  φιερωσα* τό πλέον έγκωμιοχττι·
  χά σχόλια. Έν σννεχεία, ή Χαι¬
  ρογιώργου Εδωσι ρεσιτάλ είς τό
  Κάϊρον είς τάς 13 "Οκτώβριον
  καΐ ι—ρονσιάστηκ· Κ νέον πρό
  τού κοίνον τής Άλεξανδρείας
  είς τίς 14 τρέχοντος, έκτελών-
  τας Ενα ενδιαφέρον πρόγραμμα
  είς προσωπικόν αύτίιν την φοράν
  ρεσιτάλ. Μετά την Μαρία Χαι¬
  ρογιώργου μιά αλλη γωστή καλ¬
  λιτεχνι ς τού πιάνου, ή Ρίτα
  Μπονμπονλίδον, ή όποία άναμέ-
  νεται έντός των προσεχών ημε¬
  ρών άπό τό Λονδΐνο θά σνμπρά¬
  ξη ώς σολΐστ είς την δευτέραν
  σννανλίαν τής Κρατικής Όρ-
  χήστρας. Έν σννεχεία, ή Ρίτα
  Μπουμπουλιδου θά δώση κα! τό
  προαγγελθέν ατομικόν ρεσιτάλ
  της μέ ενδιαφέρον καί εκλεκτόν
  πρόγραμμα.
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΒΑΓΗΣ
  Πληροφορίαι άπό τάς Ηνωμέ¬
  νας Πολιτείας άναφέρουν δτι ό έ¬
  κλεκτός Θάσιος γλύπτης ΠοΑν-
  γωνος Βαγής, ϋστΐρα άπό ττεντη-
  κονταιετή άπτουσίαν είς την Άμε-
  ρικτγν άττεφάσισεν νά έττιστρέψη
  κα! νά έγκατασταθή μονίμως είς
  τάς Αθήνας, δττου θά δημιουρ¬
  γήση καί προσωπικόν ά-τελιί. "Ο
  Βαγής είνε Ενας άπό τούς κνριώ-
  τερους Έλληνοαμΐρικανούς καλ¬
  λιτέχνας, £ργα του δέ κοσμοΰν
  πολλά Μονσεία, γιοσλερί κα! Δη-
  μαρχεΐα τού Νέον Κόσμον.
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΚΙΚΑ
  Έν τώ ι»«ταξΰ> τό Προκτορ«ϊβν
  Πνει/ματικής Σννεργασίας τοΰ κ.
  Μαριου Βαιάνου άναγγέλλει δτι
  τόν Νοέιμδριο πρόκϊΐται νά φιλο-
  ξίνηθή είς τό έντεντήριόν τον
  (όδός Λιικαβηττοϋ 2) έργασίζ
  τού διακεκριμένον ζωγράφον κσί
  καθηγητού τής Άνωτάτης Σχο¬
  λής Καλών Τεχνών κ. Ν. Χατζη-
  κνριάκου — Γκίκα. Ό διοπτρεπτής
  ζωγράφος θά παρουσιάση δνω
  των 50 ίργίύν τού, εμπνευσμένων
  άττό τό τελευταίο μεγάλο ταξίδι
  πού ;πραγματοποίησε είς την
  Ίνδίαν, την Ιαπωνίαν καΐ τόν
  Νέον Κόσμον.
  ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Μέ τόν τίτλο «Τό χθές καΐ τό
  αϋριο τού άθλητισμού» ό καθηγη-
  τήί τής Γκμναστικής κ. Δημή¬
  τρης Κομητούδης κυκλοφόρησε
  στήν Άθήνα κούως καΐ οί δλα
  τα άθλητικά κέντρα τής "Ελλά¬
  δος, Ενα 6ι6λίο τον, ποϋ άναΑύιι
  κατά τρόπο έκλαϊκευτικό τόν ,Α-
  βλητισμά καΐ τίς πραγμστικές έ-
  πιδιώξεις τού. Τό βιδλίο, γροαμ-
  μένο μέ πολλή γλαφυρότητα. σέ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ
  Η ΠΟΠΟΜΠΡΙΓΚΙΤα ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΟΙΗΟΓΕΗΕΐηΚΏΣΕΙΣΒΘΗΝΒΣ
  ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΙΔΙΑ ΠΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ.Ε1ΝΕ
  ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΟΥΣΙΩΤΕΡΕΣ ΓΤΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. Ο ΡΟ¬
  ΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ
  ΟΜΙΛΕΙ Ο ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ
  Αυριον έγκαινιαζεται είς την
  γκαλερΐ «Κοϋρος» (■Αναγνωστο-
  πούλου 10) έκθεσις της γλυ-
  —ρίας καΐ ζωγράφου Φρόσως
  Μιχαλεα ή οττοια Ιχει ήδη τιμη-
  θή μέ 3 κρώτα ίραίεΐα είς Γε¬
  νεύην, θά παρουσιάση 20 έλαιο-
  γραφίες, 20 σχέδια και 2 γλυ·
  πτά. "Η ΐκθεσις βά διαρκέση
  μέχρι της 11ης Νοεμβριού. Α¬
  νωτέρω έ'νας άπό χθυς πίνακας
  τής Κάς Μιχαλεα «Νεκρή Φύ¬
  σις»*
  γλώσσα καταληπτή, εΤν* μιά έν-
  διαφέρονσα εΐδική πραγματεία.
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΐηΤΑΣ
  Έξ άλλον μέ τόν τίτλο «ΟΙ ά-
  ληθινοΐ Σουλιώτες», 6 γνωστάς
  κι' οτπό άλλα τον ίργα κ. Γιάν¬
  νης Γ. Μπενέκος έκυκλοφόρησε Ι¬
  να νέο 6ι6λίο τού Ιστορικο τή
  φορά αύτη. Τό καινούργιο αύτό
  βιβλίο τού κ. Μπενέκον καλύπτει
  την Ελλειψι ττοΰ ύπήρχε στή 6ι-
  δλιογραφία μας γιά τό Σούλι
  καί τούς Σουλιώτες. Τό βιβλίο
  τού κ. Μττενέκον προλογίζει ό
  Μάρκος Αύγέρης παρονσιάζοντας
  Εργο καΐ συγγραφέα.
  Α. ΚΡΥΦΟΣ
  Άπό προχθές τό βράδυ ανα¬
  νεώθη μερικώς ή ώραία έπιθεώ-
  Σκι'αθος: (Πρωινο): Ζωγραφική δερματογραφία τον κ. Κ.
  Άθανασιάδη.
  •Λτΐό την ίκθίαι τον στήν ΓκαλερΙ «Τίχνη» (Νίκης 2)
  Μιά είδησις πού ποοεκάλεσε
  αΤσθτγσι κυκλοφόοησε τίς τελευ-
  ταϊες ήμέρες. ή Τζίνα Λολομ-
  πριγκίτα έρχεται στήν Άθήνα.
  Η είδησις προέρχεται άπό τόν
  κ. Βίκτωρα Μιχαηλίδην. έκ των
  διευθυντών τοΰ μεγάλου κινηιια-
  τογραφικοθ όργανισμοΰ <θ. Δαμασκηνός —Β. Μιχαηλίδης>.
  Ζητήσαμε λοιπόν αττό τόν κ.
  Μιχαηλίδη να κάς δώση ττερισ-
  σότερες λεητοιιέρειες νύρω ά-
  ττό^ τάς συνεννοήσεις ττού έχανε
  στήν Ιταλία γιά τόν έρχομό
  στή χώρα μας της μεγάλπς Ί-
  ταλίδος βεντέττας.
  — Ή είδησις είνε άτΓολύτως
  αληθής, μάς είπεν ό κ. Μιχαη-
  λίδης. Ή Τζίνα πρόκειται νά
  έλθη στήν Άθήνα στϊς 10—15
  Φεβρουάριον γιά να παρευρέθη
  στήν ττρεμιέρα τοΰ τελευταίου
  τηί φίλιι «Άννα τοΰ Μττροΰ-
  κλιν»
  — Τίς συνεννοήσεις τίς έκά-
  ιαατε άπ' εύθείας μέ την Λολοα-
  πριγκίτα;
  — Βεβαίως. Κατ' αρχήν ή έ-
  αφή έγινε Μέ τόν Μίρκο Σκό-
  φιτς. τό σύίιτ/ο της Τζίνας. Κά.
  ναμε πολΰ παρέα μαζί καΐ γί-
  ναμε δυό καλοί φίλοι. Ό Μίρκο
  ζητησε νά μάθη δλο: τα φΐλμς
  τής γυναίκας του ττού προεβλή¬
  θησαν στην 'ΕΞλλαδα καΐ τί 6-
  ποδοχή συνάντησε τό καθένα ά¬
  πό αΰτά άττό τό κοινόν μας,Χά-
  ρη«ε γιά την δηιμοτικότητα πού
  εχει ή Τζίνα οτη χώρα μας και
  μέ μεγάλο ένθουσιασμό δέχθηκε
  την πρόσκλησί μας να έλθουν
  οικογενειακώς στήν Άθήνα.
  — "Οταν λέτι οικογενειακώς
  τί έννο€Ϊτε;
  — Ακριβώς σϋτό πού άντε-
  λήφθητε κι' έσεΤς. Δηλαδή ή
  Τζίνα, ό Μίρκο και τό παιδί
  τους.
  — Ώστε θά έλθη καΐ ό άπό-
  γονος;
  -—Κατ' αρχήν Ετσι μείναμε
  σύμφωνοι 'Η Τζίνα λατρεύει
  κυριολεκτικά τό παιδί της κα'ι
  μέ μεγάλη στενοχώρια τό άπο-
  χωρίζεται. ΈμεΤς. λοιττόν. γιά
  νά^τής κάνωμε τή διααονή της
  έδώ όσον τό δυνατόν ττιό εύχά-
  ριστη τής προτείναμε νά τό πά¬
  ρη ιιαζί της.
  — Και δένθα εΤνε δύσκολος
  ό έρχομός τού παιδιοϋ;
  — ©ά ληφθούν δλα τα ιαέ-
  τρα γιά νά μή παρουσιασθή
  καμμιά δυσκολία.
  — Μέ την Τίίνα μιλήσατε
  καθόλου;
  — Άπό τηλέφωνον.
  — Δηλαδή;
  — Ή Τζίνα βρίσκεται τώρα
  στήν Ίσττανία. οπου γυρίϋει έ¬
  να μεγάλο Ιστορικο φϊλμ μέ
  σύντροφθ τόν Τάυοον Πάουερ.
  λοιπόν συιΐφωνήσαμε μέ
  — Κ στά τή γνώιιη. (μου είνε
  τό ώραιότερο φίλμ πού γύρισε
  ή Λολό μέχρι σιΊμερα. 'Λνηκει
  κατηγορία τού «*Ερο»τας,
  ψ καί φαντασία», αέ τή δια-
  φορά ότι είνε μοντέρνο κα! έ-
  χει γυρισθή μέ μεγάλα υέσα.
  Είνε ένα εργο χαρ μ α.
  — Ποίος είνε σκηνοθέτης;
  -—Ό Βιττόριο ντέ Σίκα,
  ττού τταίίει κα! τό οόλο τού
  πρωταγωνιστοΰ. ©α δήτε, &-
  τσν θά τΓροβληθή τό φίλιι, ένα
  ντέ Σίκα σέ μεγάλη φόομα. Ή
  Λολό παίζει τό ρόλο μιάς νε-
  αράς χήρας. πού έρχεται άπό
  την Άμερική στή γενέτειρά της,
  γεμάτη νοοταλγία καί μέ την
  κρυφή έλπίδα να βρή έναν &ν-
  δρα αττό τόν τόπο της. Είνε έ-
  νας ρόλος κσμμένος καΐ ραιιμέ-
  νος γιά τή Λολοαπτριγκίτα. Τό
  νόστΐιμο είνε πώς ή "Αννα —
  ή ήρωϊδα τού φϊλυ — ένώ έρ¬
  χεται στήν ττατρίδα της γιά να
  ττάρη ένα σι/γχωριανό της τταν-
  τρεύετα^ στό τέλος έναν... Ά-
  μερικανό! Κα! ξέρετε ττοιόν ;
  Τόν Ντέηλ Ρόμπερτσον. θά
  σάς ττροσθέσω άκόαη δτι τό σε-
  νάριο έγραφη άττό τόν "Εττορε
  Μβφγχοτντόννα. τόν συγγραφέα
  τοΰ «"Ερωτα, <|κομ) καΐ φαντα- σία», ή μουσική άπό τόν Ά>
  λεσσάντρο Σικογκΐνι. τόν τα-
  κτικό συνεργάτη τού Ντέ Σίκα
  κα! ή Φωτογραφία όφείλεται
  στάν Γκιουζέτπτε Ροττοΰνο ό ο¬
  ποίος, μετά τό φίλμ «Λευκές
  Νώχτες», θεωρείται ένσς άττό
  τους μεγαλυτέοους όττεραιτέρ
  τοΰ κόσμον
  — Ή προσωπική σας εντύ¬
  πωσις αττό τόν Μίοκο ποία εί¬
  νε;
  — Είνε ένας έευττνότατος
  άνθρωπος. πού εχει άφιερώσει
  δλη τή δραστηριότητά του στην
  καρριέρα τής γυναίκας του. 'Η
  κάθε τού σκέφις είνε γι' αυτήν.
  Φαίνεται δμως δπως τουλάχι¬
  στον λέγει τό οτενό πεοιβάλλον
  τοΰ ζεύγους. δτι καϊ ή Λολό
  τού οτοπτοδίδει τό Τδιο ενδια¬
  φέρον Δέν κάνει τό παραμικρό
  χωρίς νά τόν συιιβουλευθή.
  Πάντως είνε ένα ζευγάρι πα-
  νευτυχές. στό οποίον ή μοΐρα
  πρόσφερε δφθονα τα δώρα της.
  Β. Π.
  ^ φ
  τόν Μίρκο. την πήρε στό τηλέ-
  φωνο καΐ τής ανήγγειλε τα σχέ-
  δια μας. "Υστερα μάς έδωσε τό
  τηλέφωνο γιά να ιΐιλήσουιιε κα!
  εμείς μαίί της
  — Τί σά,ς εΐττε η Τζίνα;
  — Φαινόταν ένθουσιασμένη.
  Μάς εΐπε πώς είνε εϋτνχισαένη
  ττού έττ! τέλους θά πραγματρ-
  ττοιηθτΐ ϋΐά μεγάλη έπιθυμία
  της. Πάντα ώνειρευόταν νά έλ¬
  θη στήν 'ΕΞλλόίδα κα! πολλές
  Φορές εΤχε γίνει Λ σκέψις νά
  μάς επισκεφθή. Πάντα^ διαως τό
  σχέδιο ναυαγοΰσε Τώρα είναι
  βέβαιπ πώς θά πρσγιιατοποιη-
  θή τό δνειρό της.
  Φέρνοιιε τή συίήτησι στήν
  I-
  διωτική ίωή τής Ίτολίδος
  «οτάρ».
  — "Αν δέν άτΓστώμεθα, τό
  φίλμ «"Αννα τού ΜτΓΡοΟκλιν» εΤ-
  νε παοαγωγη δική της. "Εχει
  τόσα ϊρήματα ή Τζίνα;
  — Ή Τζίνα θεωρεΐται σήιιε-
  ρα μιά άπό τίς πιό ττλουσιες
  γυναΤκες τής Ιταλίας. "Εχει
  κερδίσει φανταιστικσ. ττοσά άττό
  τίς ταινίες της καΐ% ιΐέ τή βοη¬
  θεία τού Μίρκο. που είναι ττρώ.
  της τάεεωςι οΐκονομολόγος τα
  εχει έτταυξήσει σηιμοντικά. Νά
  Φαντασθήτε δτι μονον α άττό τό
  φίλμ «Ή ώραία των ώραίων»,
  στό όττοΤον συμυετείχε κατά τό
  50% κέρδισε ττάνω άττό ίνα έ-
  κατουιιύριο δολλάρισ. Στΐς
  ταινίες ττού έΜΦανίζεται παΐο-
  νει ποσοστά καΐ ενα μίνΐμουν
  γκαραντί. Παραλλήλως γυρίζει
  άπό κβιρό σέ καιρό και ταινία
  γιά δικό της λογαριοιοτμό,δπως
  είνε π.χ. «Ή "Αννα τοΰ Μπροϋ-
  κλιν».
  — Μττορεΐτε νά μάς ττηΓτε
  λίγα λόγια γιά τό φίλιι αύτό;
  ΟΙ φορητι
  «ΕΡΜΑΖΤΡΙΖ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  ττού επεβλήθησαν
  ,(ίς όλον τόν
  <Ε6ί~ΐΛνες ήγνυτμενες βερμόί -«οθ οέν μυρΐζουν. ·— 'Αντΐιΐτυσσουν μεγάλη οερμ6τητο ~ ΚατανσλΙσκουν ελάχιστον πετρέλαιον 'εΠαΑΟΥΝΤΑΙ XI ΟΑΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΤΑΖΤΗΜΑΤΑ Η ΕΜΒΙΟΜ ΓΕΝ. ΑΝΤ/ΠΟΙ Ε 1*1 Ο Ν ^ Μ Ε. Π. Ε Αθήναι — Μαυρομιχάλη 5 — Τηλέφωνον ο!4 •ΕΥΡΠΠΔΪΚΗ •ΚΟΥΖΙΝΑ •ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
  Ι 2 3 4 5 6 7 β 9 10
  II
  12 13 14 15 16 17 16 19 20 21
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  Γ) ΕΤνι ωρισμέναι κλινι—1.
  2) ΠαράγΓται <3πτό τίς μέλισ- βΐς.— "Ενας ό—ό τούς πρωτερ- γάτας τής Γαλλικής 'Επανα—ά- —ως.— Καΐ ή τομάτα γίντται. 3) 'Εττΐιμτριστική άντωνυιμία. — Άραβικός τΐτλος.— 'Αρχαία πόλις τού 6ασιλε!ου τοθ Άγαμέ- μνονος. 4) Αρχαίον βεβαιωτικόν μάρι· Ον.— Μ!α όρμόνη πού χρησιμο- —ιιε,ίται θερα—*πι«ώς —- Νήσος τού Σαρωνικού. 5) Τέτοια ροθχο δέν πιηγαί- νουν στά καβαριστήρια — Κα) ό Γ. Ρονμπτάνης είνε (γεν.).— "Ε- να ρημα ττού... πονάβι (καθαρ.). 6) Άρχαΐος δημος τής Άττι- κής (άντιστρ.).— Αρθρον. — 'Αριδμος όπτικώς.— Ευρίσκον¬ ται είς την Κρήτην. 7) 'Οταν διπλο—κΐσθή φέρνει.. Οπνον.— 'Ατταραίτητοι μονάδες κάθε πολεμικον στόλον.— "Αρ¬ θρον. 8) Έξηγέρβη ιοατά των "Αγ¬ γλων.— «Ζαίν...» είνε τό δνομα γνωστοθ μουοΌΐ/ργού.— Γι' αύ- τοϊις λέγ€ΐ ό λαός μας «αχρεί α¬ στοί νάνε> (αΐτ.).
  9) ΕΤδος πνεκστοθ μοιχχικού
  άργάνου.— Κόρυμδος τής κάμης
  (α(τ. δημ).— Δύο δμοια γράμ-
  ματα.— "Εχιι καΐ την Ιννοιαν
  τοθ «4—1 ττλέον>.— "Αρθρον.
  10) Γνωστοΐ ώς μπακαλιάροι.
  —- Μάρκα έλληνικής καραμέλλας
  (άντιστρ.).— Ή αΐχμαλωσΐα ε¬
  νός Βασιλέως, σκακιο-τικώς.
  11) Μάς τα θυμίζει τό στέ-
  γνωμα των ροθχων.— Προτάσσε-
  ται ξΐνικών όνομάτων.—■ Περιέ-
  χιι έκρηκτικήν Ολην. (α(τ,).
  12) Όμηρικόν άγχέμσχον δ-
  ιτλον.—· Άμερικανός πολιτικάς
  6αλίγΐ!ς 61 ς κυβερνήτης τής Νέ-
  ας Υόρκης.— ΛΛεταφορικώς ϊ-
  χουν την Εννοιαν τής διοικήσεως.
  13) Σύμβολον τοθ φωτός είς
  την αρχαίαν Αίγυπτον.— Άττρα-
  γμβτοποίητος ττόθος —■ 'Ε&ήωσε
  την Πιλοττόννησον άπό τό 1824
  ιιέχρι τού 1827.
  14) ΕΤνκ ή λεωφόρος ΣιιγγροΟ.
  — Άνόητος, δλάξ.— Ό ιτατέ-
  ρας τοθ Φαροΰκ.
  15) Μόριον τής άρχαίας, έμ-
  φαντικόν καΐ έτηβίβαιωτικόν. —
  Παίζιται κα! έιτΐ πάγου.— ΕΤ-
  ν« ό καθηγητής τού Παν—ιστη-
  $ιίου "Αθηνών κ. Γεώργιος Άπο-
  οτολάκης (αΐτ, δημ).
  16) Τα... διαρρηγνύουν ο) δι-
  βμαρτυράμενοι.— Μικραί ποσότη
  τ*ς ύγροθ.— Αύτό προηγΐΐται
  τοθ δεράτου.
  17) Γίνονται άττό οΐνολόγοιις.
  18) ΟΙ άστατοι άκόλουθοι τού
  Μρρφέως.— Τούρκος στρατηγός
  των Βαλκανικών πολέμων, που
  μάς θυμίζει τα Ί«άννινα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Τό Ιχ*ι μόνο ό τωρινός μη¬
  νός.— Προσάγεται πρός ιΐσπρα-
  (ιν άττό τόν όμολογιοΰχον.
  2) Γεγονότα άνεπίδεκτα τοο-
  *θποιήσεως .— Χρησιμοποιή α ι
  καΐ διά την κατασκευήν νομισμά-
  των.
  3) Ίσπανικός χορός.— Αύτά
  64ν είνε τής έποχής.— Γάλλος
  Ιατρός, τα δνομα τού οποίον φ£-
  ρει μ [α νόσος.
  4) 'Ελληνική όπερέττα είς την
  όποιαν εθριάμβευε ή Μαρίκα
  Κούρμη.— Λεγεται κοινώς χαρ-
  τόνι.
  5) Πόλις τής Τουρκίας, επί
  τής γραμμής Κωνσταντ ι νοι/ττόλε-
  ος — Βαγδάτης.— 'Εχιι καϊ
  την ϊννοιαν τής σωματ κης δι-
  απλάσΐως.—· Άντίστροφος γρα-
  •ή προβέσεως.
  β) Κολυμπά*ι καλά, άλλά περ-
  ιτατάϊι επίσης καΐ πιτάϊΐ. —
  ΛΛέρος τού λόγου.— Χρήσιμον
  διά την στάθμευσιν των οδοιπο¬
  ρών καΐ των ύποζυγίων τους.
  7) "Ενα σύμφωνον (άντιστρ.).
  — Όξεία λοιμώδης νόσος.— "Ο,
  τι καΐ τό 3 καθ. γ'—- Ποτοψός
  τής Γαλλίας.
  8) Μισή... λΐρα .— Κατέχιι
  την έπισημοτέραν θέσιν είς την
  Γαλλίαν (άντιστρ.).— Σιιμπλε-
  κτικός σύνδΐσμος.— Ύστίροϋσα
  •ίς διαχυτικότητα.
  9) Είς οΛτά ευρίσκουν προστα¬
  σίαν ή περίθαλψιν.— ψηφίζουν
  μί έκλογικόν βιβλιάριον.— Όρ-
  γανωσις τής κατοχής.
  10) Προσέθεσε άλλο Ινα άστέ-
  ρι στήν Άμερικανική σημαία. —
  ΑΤρΐι τό άξιόποινον.
  11) Καΐ ή μήνιγξ ϊΤν« (αΐτ).
  — 'Υπάρχει καΐ «να/ρική> (γεν).
  — Ήρωίκή προστακτική άπό
  τούς Πίρσσς τού ΑΙσχύλοο.
  12) Ύπάρχουν καΐ τέτοιες...
  πομπές.— Τόπος «ίμενος είς
  έκ διοτμέτρου αντίθετον σημείον
  τήί νηΐνης σψαίρας, ιτρός άλ¬
  λον (γΐν).
  13) "Αν διπλασιασθή κυκλοοο-
  ρεΐ την νύκτα.— Γινική άρθρον.
  — Πόλις τής Κυανής Άκτής,
  ϊΐς την όποιαν διέμο* ό Νίκος
  Καςαντζάκης - Κτητικόν.
  14) 'Οιμηρικη σύζυγος.— 'Υ-
  ποκοριστικόν γιιναικείου όνόμα-
  τος.— Άρχσία πόλις τής Ή-
  πείροιι καΐ, αντιστρόφως, μ(α
  ατρόθεσις.—- "Ορος τής άντισφαι-
  ρίσιως.
  15) 'Επιγραφίΐ ιτοδ ονναντα-
  ται σέ πολλοθς δράμους των Α¬
  θηνών.— Αύτοκίνητο.
  16) Υπήρξε καταφύγιον των
  ΚλεφτΔν, επί τουρκοκρατΐας. —-
  Τα άρχικά παγκοσμίου όργανι-
  σμοθ.— Χρήσις δυνάμεως πρός
  επιβολήν θελήσεως.— Τα ίμφα-
  νίζουν ωρισμένα ξύλα,
  17) Βυζσντινή μουσικί) νότα
  — Άφθονοθν σέ δλα τα ίπιτε-
  λεΐα.— Γυναικείον δνομα, μέ τό
  Αρθρον τυυ.
  18) Φιλολογικόν άριστοθργη-
  μσ τής αρχαιότητος (οίτ).—"Αρ
  θρον.— ΕΙ ν* εγγεγραμμένοι (Ις
  μητρώα (αΐτ).
  19) Άριστούργημα τοθ Άλι-
  ξάνδρου ΑΛπιζέ.— Γνωστός Γίρ-
  μανός σνγγραφΐύς ποθ πύθανΐ
  τόν Αίγουστο τού 1955 στήν Ελ¬
  βετία.— Τμήμα τοθ σοκκοεχιοθ
  (γεν, άντιστρ.).
  20) 'Υπάρχουν πολλά τέτοια
  άνδρόγυνα.— 'Εβομβαρδ!σθι> Οπό
  των Κινέζων Ιθνικιστών.
  21) ΛουιλοΛια.— Αύτίς δΐν
  I-
  παθαν τίποτε.— Πόλις τής
  ταλίας, ίπΐ τής Άδριατικής.—
  Μουσική νότα.
  Ή λύσις την προσέχη Κυριακην.
  ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
  Ό ρ ι ζ ο ν τ (ως
  1) ΕΠΙθΕηΡΗΣΙΟΓΡΑΦΟΣ—
  ΕΠΗ 2) ΦΑΛΑΚΡΑ — ΑΔΕΛ-
  ΦΟΣ 3) ΗΡΑ — ΑΑ—ΑΦΟΥ—
  ΙΛΙΑΔΑ 4) ΜΑΡΑΣΚΙΝΟ ■
  ΖΕΒΖΕΚΗΣ — ΑΙ 5) ΕΣΑΤ—
  ΤΙΜΑΡΙΑ — ΑΝΤΑΡΑ 6) ΠΙΚΑ
  —ΩΝΙΑ — ΡΙΣ 7) ΕΛΑΙΟΦΟ-
  ΡΟΖ — ΣΙΜΑ—ΜΚ 8) ΥΑΙΝΛ
  — ΙΚΜΑΣ — ΟΠΑΔΩΝ—Ο. Κ.
  9) ΠΔΑΙ — ΑΛΤΗΡ — ΟΝΕ —
  ΟΣΤΑ 10) ΝΑΣΚΟ—ΚΗΡΙΑ—
  ΥΟΣ — ΦΑΡΙ 11) ΗΡΑ—ΚΩΣ
  — ΠΑΡΜΕΤΖΑΝΛ 12) Π—ΑΟΡ
  — ΟΙ — ΕΚΑΣ 13) ΣΥΝΟΙΚΕ-
  ΣΙΑ — ΜΑΊ'ΣΤΡΑΛΙ 14) ΤΣΙ-
  ΡΟΙ — ΔΡΛΜΑΤΛ— ΣΑ 15) ΑΙ
  — ΑΗΛΙΑ — ΑΤΟΝΙΑ — ΤΑ
  16) ΡΟΚ—ΠΑΚΙΣΤΑΝ — ΔΡΑ-
  ΜΑΝ 17) ΠΡΟΝΟΙΑ — ΟΟ —
  ΛΦΙΟΝΙ 18) ΗΩΣ — ΝΑΡΚΙΣ-
  ΣΟΖ — ΦΑΣΙΣΤΑ.
  Κ α θ έ τ ω ς
  1) ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ — ΑΣΤΡΑ-
  ΠΗ 2) ΠΑΡΑΣ — ΛΑΔΑΣ—ΥΣ
  —ΡΩ 3) ΙΛΑΡΑ — ΛΙΛΣ—Α-
  ΝΙΑΡΟΣ 4) ΘΑ—ΑΤ — ΙΝΙΚΗ
  —ΟΡΙΟΝ 5) ΕΚΑΣ — ΠΟΑ—
  ΟΡΓΙΟ — ΚΟΝ 6) ΦΙΓΚΑΡΩ—
  ΑΙ ΚΙΑ — ΙΑ 7) ΡΑ— ΚΟΙΛΑ
  — ΗΠΑΡ 8> ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΟΣ—
  ΔΑ 9) ΣΟΦΟΙ — ΟΜΗΡΩ —
  ΙΔΙΚΟΙ 10) ΜΕΣΑΡΗΣ — Α-
  ΡΑΙΟΣ 11) ΟΡΥΖΑ 12) ΕΡΩΣ
  —ΠΟ — ΜΑΤΣΟ 13) ΡΟΥΒΙΝΙ
  ΟΝ — ΑΡΜΑΤΑ 14) ΖΑΤΜ-
  ΠΟΥΡ —ΑΤΟΝΑ 15) ΦΑ—ΛΑΑ
  — ΟΜΟΙΑΝ — ΦΦ 16) ΟΔΙΚΛ
  — ΔΟΣΕΙΣ — ΙΔΙΑ 17) ΣΕ-
  ΛΗΝΟΦΩΙ — ΤΣΑΡΟΧ 18)
  ΛΙΣΤ—ΝΤΙΖΕΡ — ΑΝΙ 19) Ε-
  ΦΛ—ΑΡΜ — ΑΡΑΚΑΣ — ΜΙΣ
  20) ΠΟΔΑΡΙΚΟ — ΑΝΛΛΑΤΑ
  21) ΗΣΑΊΆΣ — ΚΑΦΑΣΙ —
  ΑΝ Ι Α.
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  ♦ήτο — κουί'ζ
  α) ,Α— τόν Φάουστ.
  Ρ) Η Β όσω Μανωλίδοϋ κα!
  ό θ. Κωτσόπουλος. '
  Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ 1821
  α) Ανήκη είς τόν Όδυσσέα
  Άνδρούτσο καΐ
  Ρ) Είς τόν Άλέξανδρο Ύ*η-
  λαντη.
  15 ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
  1) Τό μετάλλιο στη* κορνίία.
  2) Η γραβατα.
  3) Τό ύποκάμισο.
  4) Τό καπελλο.
  5), Καΐ^ τα ρεβέρ τού πβντα-
  Λονιου τού γιατροϋ.
  6) Τ ό κάβισμα.
  7) Τό γράμμα «Ν».
  8) Τό οακτυλο τού άριστιροϋ
  χεριον.
  9) Τό πατπούτσι.
  10) Ή Κάλτσα.
  11) Καΐ τα κονμπιά τοθ...
  Ναπολίοντος.
  12) Ή βά-ς της γηί»ης
  σθαιρας.
  13) Ή Ίτέννα τοθ μιλβνοβο-
  χείου.
  14) Ή μία όπό τρ»; κόλλΐς
  χαρτί.
  15) Καΐ οί γρσμμές —όν τοΐ-
  χο δέν Ιχονν τό Γδιο μηκος.
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ Ν· ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;
  β) Ή Γοργώ «αί β) ΓιβτΙ δ-
  ταν Ι*αγε τό μοιραιο μήλο ό
  Αδαμ στάθηκι στό μέρος αότό
  τοθ λ—»βθ.
  ΤΟ ΣΚΑΚΙ
  ΜΙΑΔΙΔΛΚΤΙΚΗ ΦΛΣΙΣ
  (Άπό τό πρωτάθλΓΐμα Αγγλίας,
  1953).
  Τό εΐκονιζάμβνον διάγραμμα εί¬
  νε μία φάσις (μετά την 14ην κί¬
  νησιν των Λευκών) όπτό την συ¬
  νάντησιν Μίλνερ Μπάρρυ (Λευκά)
  καΐ Γκολάμ—κ (Μαΰρα), —ύ
  I-
  γιν« είς τό πρωτάβλημα Αγγλί¬
  ας 1953.
  Άπό την θέσιν αυτήν τα Μαύ¬
  ρα Επαιζον:
  Μ... 164;
  (Ή κίνησις αυτή ιίν* κακη'.
  'Ενδβ&οιγμένον είνα έδώ τό 14...
  Ποχβ πού όδΐγγίΐ στ ό πάρσιμο
  τού Σΐ.4 καϊ μέ την όποιαν τα
  Μαύρα Εχονν καλύτερη παρτίδα).
  β
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  Ι
  Ή συνέχιια υπήρξε ώς εξής:
  15 Αζ4
  16 Παγΐ
  17 ΡΘ1
  18 Π63
  19 ε5
  20 Ιι4
  21 Πδ6+
  22 1η3+
  23ΑΧ1
  24
  ήρ
  ΙΧγ2
  Αγ5+
  Ιε3
  Ιεη4
  ΙΘ5
  Α66
  Ρζ5
  1X1 +
  Πθζ8,;
  'Εδω τα Μαύρα γψ
  Διότι δέν μττορούν νά σωθούν μέ
  τό 24... Ρ€4. Μπορνιΐτ€ νά βρή¬
  τε τό γιατΐ;
  Ή απάντησις την προσέχη
  Κυριακήν.
  ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
  1. Βγ5^
  'Εάν 1... ΑΧ »6 2. ΙΧΠ μάτ
  > 1... ΠΧε6 2.
  IX
  γ7 μάτ
  > 1... ΙΧΙ 2. ΙΧΠ μάτ κλιτ.
  ΡΗΚ
  ΕΝ Α ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΧΑΡΤΙΑ
  ♦ τ;
  ♦ ♦;
  * «;
  : 4

  ♦ ·

  ♦ ;

  ♦ ;
  *
  Ι 4
  ♦ !
  ι ♦
  ♦ ι
  ; «
  ♦ !
  : ν
  * ;
  τ>
  • . ν
  Α


  ο
  ν
  Α

  *
  Α

  Σ' αύτό τό παιχνίδι παίζουν
  μόνο δυο καΐ χρησ ι,μοπο ιούν τα
  χαρτιά πού δλέττϊι στόν έπτόυ«νο
  πίνακα.
  Τό παιχνΐβι συνίσταται στό
  νά συμητληρώσΐτε τόν άριθμο 22,
  όπότε κερδίζετε, ?) νά ίναγκάσε-
  τε τόν άντίπαλό σας νά τόν ξί-
  περάση όπότε ούτος χάνει καΐ,
  φυσικά, ιαρδΊζετς έσίϊς.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ό Λ παίρνει
  ίνα 4, 6 Β ίνα 3. Σύνολο: 7.—
  Έν συνΐχεία ό Α παίρνει πάλι
  Ενα'4 κα! ίχει σύνολο 11. Μέ τή
  σειρά τού ό Β παίρντι ίνα 2. Σύ¬
  νολο: 13. Κατόπιν ό Α τταίρνιι
  Εναν βσσο (σύνολοΜ), ό Β Ενα
  3 (σύνολο 17). Τώρα δποιο χαρ¬
  τί κα! αν διαλίξη ό Α, δίν θά
  μπορέση νά εμποδίση τόν Β άττό
  τοθ νά κερδίση.
  ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Ας ό-
  ποθέσουμ* δτι ή πορεία τοθ τται-
  χνιδιοΰ ιΐν» ή εξής:
  3—1, 1—2, 3—3, 1—2, 1—4.
  Καΐ στήν περί—ωσι οώτή πά¬
  θά κερδίση ό δεύτερος τ— (·
  κτης, γιατ) οί ασσοι είνε έξαν-
  τλημένοι καΐ ό άντίπαλός «τού θά
  ξε-περαοη τό 22.
  Τώρα ιτροσπαβηστ€ ν* βρήτε
  τη μέθοδο, ποθ θά σάς επιτρέψη
  νά κιρδίσετι όπωσδήποτε.
  Άν δέν την 6ρητ« θά »ας την
  ιτοθυε την βλλη ΚΑ
  Προσκόττιο
  ΠΑ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΑΔΑ
  26 ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ—2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  υδροχοοχ
  (20 Μ—«υσρίου-19 Φεβρουάριον)
  ■ΕνβκχφίροιχΓίς αυυφ»**-*: β*
  χλεΙσε/Τ€ αι>»τ| την 4»δομα6β. 'Ο-
  μως δψίΐλϊτε νβ ίττι&εΐζε— κατοτ.
  νόησι καΐ να μην Ερχιββε σ*
  συγκρουνι μ* Κικοθς σας Ανβρώ-
  κους.
  ΙΧΘΥΕΖ
  (20 θοΐρουαρίου — 20 ΜαρΠου)
  θα κάμΐ— Ινα τσ^Ιδι κοντι/ΜΟ,
  μα ιτού θ« σβς ϊοκουραχτη. Μιά
  δυσ&ρεοτη δμως ίχ-ΐΓληζις σβς — -
  ριμενει στττν ίπιοτροψή. Τ6 άνοο.
  πημίνο σας ηροσωπο 6<Β«ηΊιζβτοΓΛ ίξ οΗτΙας σσί. ΜΛν εΓχτ— τόσο κσχΐΛτοπτος καΐ άπότομος. ΚΡΙΟΧ (21 Μάρτιον—20 'Λ—ιλΙον) Περιορϊστ» τή γλθ—α σβς, ΟΙ ^λυορΐ€ς σας ΐΕροζ£νσΟν καχο κ«οΙ στόν έαυτό σοός καΐ στοϋς Λλ· λους. Τυοζερή π*λΐ) είνε για σδς αυτή ή Τετάρττ). Προσκε^κ τόν άριβμό ΤλΥΡΟΖ (21 Απριλίου—20 Μοτΐου) 'Αλλάζτκ ριζικα τρότ» ζωης. Γρτ>γορα β* δί»τε καλι>».·ο<ΐ 4πο- τελεσματα. ΕΟτυχώς Ιχετε θβυ- μό»ια ΟγεΙα που σάς ίιτιτρίπει μερικίς ΑταξΙες στό «αγητό καΐ στον ώτνο. Μην τ* καράηανΐτε ΔΙΔΥΜΟΙ (22 ΜαΙου-21 ΊουνΚου) Γενικώς ή ΜβομάΚα σας θα περάση καλα. ΟΙ οΙκογΐνΕΐακίς οας οτενοχώρΐίς θα 5ΐ€υβίτηθο0ν μί τ6ν καΧυτιρο τροπο καΐ τί· λος β' ανακαλυψΕΤε "ως 6έν α· ξις» τόν κοπο να στενοχωρήσβ*. ΚΑΡΚΙΝΟΙ (22 "ΙουνΙου— 22 Ιουλίου) ΓκττΙ γίνΐσθ€ μιοά^ιρωπος; Δοκιμόχΐτε αυτήν την 1(Φομα6α να κάιμ€τε καινούρνι€<: γνορι- μίΐς. Στόν σΙσβημοΓηκό τομέσ, μιά μικρή απονοητευσις κου β* είνε &μως ή λΐ <ΊΩ>^
  ΛΕΩΝ
  (23 Μουλ(ου-23 ΛΟνβο—ου)
  Μί λΐνη 6πο>μο·νη Μ ικτύχετε
  τδ σκοιτό σας. Μή κάμετε έπι-
  πόλαΐΐς ίνΐργειες ηου βα ίλά-
  ψουν τί|ν τελικήν Εκ4ο»1 τού. 'Ειν-
  τός τού οΐχονενειοικοθ σαος —ρ<- ίάλλοντος σας αναιμ4νουν εθχα- ριστχς έλήζ ΠΑΡβΕΝΟΕ (24 Λΰνούστου-23 θά λάλετε «ολύτιμες ιτληοοφο- ρΐες σχ«.τικΙς μί ·ίτ|ν ερναηΐα σας. Αν τίς χρησΐιαοηοιήσετε κα¬ λώς βα εχΕ-η —λλά νά ώ*ελη- 9ητε. Άιρηατΐ ηιά «ούς Ι κούς άχροβοτησμούς. ( μΡ ρ) Ή ιιαρουσΐα τοθ Ηλίου στον αητερισμό σας βα ρίζη «ως σέ πολλές τυραννικίς αμ*ι*ολΙες ποθ οϊς Εχουν γΐνιι αληόινοΐ ε>ιαλ-
  «ς. Ή ίίβομάς οπίτη σβς ίπι-
  φυλασσει πολλές οΐκονομικές κοχ
  αΐσβηματιχές Ικανοποιήσεις.
  ΧΚΟΡΠΙΟΧ
  (24 'Οκτω*ρΙου-22 )
  "Ο ίρχομός ίνός μακρυνοθ συν-
  ■νινοθς σας θά σδς κάμη νά δήτε
  μί αλλο μάτι την ζωην. Στηρι-
  χβτΥτε στ Ις συωίουλές τού καΐ ί-
  χετ» ίμπιοτοσύνη στήν κρίσι τού.
  ΤΟΙΟΤΗΧ
  (23 Νοεμβριού— 21 Δ~βμΑρ(ου)
  ΆποΛυγιτι δσο μποριίιτχ αοτήν
  την ίΜομάδα τα τνχερά παιχνΐ-
  δια. θά δυσαρεοτηθητε 4ττό τόν
  καλυτίρό σας φίλο άλλά σύντο-
  μα βά διαλυβή ή μ«ο«0 »οος «α·
  Ρϊίήτνησις ~ ~
  ΑΙΓΟΚΕΡΟΧ
  (22 Δίκΐμ«ρίοι>—19 ΊανουαρΙου)
  Σταματτι—ι τίς οΐκονομ^κες α-
  κροβασΐες καΐ ίπ τέλους »ρή~
  μιά στα&ράν *ΐιασχ6ληοι. Μίλε-
  τηστί τίς συνθήκϊς κβ* δραοετί
  ***¥«<; Μ* λΐνη καλή »ια· ΦΟΤΟ-ΚΟΓΓΖ Μπορατί νά αναγνωρίση τόν σημερινόν πρωθυπουργόν; εεεε^^^^^^^^^^ Μεταξϋ των μαθητών αυτών τού Γύμνασίου^ Σερρών^ (κοττά τό 1923) ευρίσκεται καΐ ό σημιρινός Πρόεδρος τη^ Κι>
  βΚ Κααανλής Μήττως ήμπορεϊτε να τόν
  τό 1923) ευρίσκετα κ ό ημρς ρρς η^
  βερνη—«ς κ. Κων. Καραμανλής. Μήττως ήμπορεϊτε να τόν
  άναγνωρίσετχ;
  ΑΜΙ ΠΩΣι
  Η ΦΟΥΜΗ ΤΗΣ ΜΒΚΡΑΚΟΜ'Σ
  Η ΓΙΠΡΓ'Σ ΚΙ'
  Η ΘΥΜΙΟΥΙ . . .
  ΘΥΜΙΟΥΣ: Γιώργημ, Γι-
  ώργημ .. μπάς κι' εΐδις την
  Μπιρμπίλου την άρ6ωνιασ>
  τικιάμ;
  ΠΩΡΓΟΣ: Ποθ ν* τή
  8ϋ έγώ θύμιβ μόν;
  ΘΥΜΙΟΥΣ: Άμ' άν δίν
  τή δής Ισΰ ποίος βά τή
  δή, έγώ; χαθήκαμε Γιώργ
  στήν πρωτεύοοσα... χαθή-
  καμΐ... απωλεσθη Μπι ρ-
  μπίλω. .. καΐ άμειψθήσηται
  γενναίως γιά την γινναιό-
  τητα τ' οποίος την κρα¬
  τήση....
  ΠΠΡΓΟΣ: Μά πώς χα-
  θήκατε;
  ΘΥΜΙΟΥΣ: ΕΤχαμε δώοχι
  πρό μηνός ραντΐβιοθ στήν
  Άκρόπολ άλλά ματαίως
  την πιρίμινα ονο μερίς....
  ΓΙΩΡΓΟΣ: Σί ποία Ά-
  κρόπολι την τηρίμΐνες;...
  ΘΥΜΙΟΥΣ: Στήν Άκρό-
  πολ' Γιώργ' στή Φημηρίδα.
  ΓΙΩΡΓΟΣ: Μά 6ρί κου-
  τί θνμιο, δταν λέν ραντΐ-
  6ού ιττήν Άκρόπολι έν-
  νοοΰν την αλλη Άκρόπολι
  μί τόν Παρθΐνώνα...
  ΘΥΜΙΟΥΙ: Λέν ξέρο γώ
  καμμιά αλλη... εμείς στό
  χοριό μιά ,Ακρόπολ' ξέρου-
  μι ποθ τή 6ια6άζουμΐ στό
  καφενείο... όμ πώς...Πάν¬
  τως έγώ τ—τοποιήθηκα...
  ξίχασα την άείμνηστον μνη-
  «ττήμ' καΐ ίμνηστιύθην μιά
  πολύψτϊρνον νύ^~ πού
  λάν...
  ΓΙΩΡΓΟΣ: Μά καΧά
  I-
  τσι γρήγορα χ»ρ!ς νά τή
  δοκιμάσης;
  ΘΥΜΙΟΥΣ: Μή σ» νοιά-
  ζ» ξιχνίασα έγώ, ε!ν£ δοκι-
  μασμένη.... όχτώ Φορές άρ-
  βωνιασμίνη ήταν..·. άφόΰ
  μ' 1$ιρ€ καΐ πισπιτικά....
  κολής διαγωγής άπό τοΰζ
  μνηστηρις... καΐ χαρτιά
  προι—ηρεσία;... αλλωστε
  (αρέθηκα ν&μοη έργένης, νά
  ζ« μίσ' την άκαταστασία
  κ! γι' αότό βρήκα μιά (ό-
  κατάστατη λόγω τής κα·
  ταστοχ—ως νά άιτοκατα-
  σταθ»..·αμ πώς..
  ΓΙΩΡΓΟΣ: Πολΰ καΧά
  σκέφθηκες θύμιο μόν, ·τά-
  «ι νάνε νοικοκυρά.
  ΘΥΜΙΟΥΣ: Πολΰ νοικο-
  κνρά καΐ ττολύ τού σττιτοΰ
  Γιώργη . ·. <ητιτονοικοκυρά σωστή ποθ λέν. . . 6νθρω- πος πού σέ νοιώθ'... ά- ψοθ γιά νά καταλάβης προ- χτές τής Ιλεγα τόν πόνομ' δέ» άντχχω αλλου τσ' λέω νά ζώ μόνος... νά μαγει- ριύω μόνος, νά πλίνω τα ροΰχαμ μόνος.... ΓΙΩΡΓΟΣ: Συγκινήβηκι; ΘΥΜΙΟΥΣ: Μέχρι δα- κρύων Γιώργη. Κάνε 6που- μονή μί λίει, σί λίγο παν- τρευόμαστε κ! θά πλένης κ! τα δικάμ.... ΓΙΩΡΓΟΣ: Καΐ τ' άνέ- Χ*σαι; ' ΘΥΜΙΟΥΣ: Τί νά κάνης Γιώργ'; ή άνέχΐια σέ κάνΐι ν' άνέχεσαι τα ιτάντα. ΓΙΩΡΓΟΣ : Κατάλαβα, •αίνεται ίχιι πολλά λιψτά. ΘΥΜΙΟΥΣ: Δεκάρα δέν *Χϊι πρός τό παρόν, άλλά ιπτοβλέπί» ο-τ' «άριστον μέλ λ ών ΠΩΡΓΟΣ: θά ιτάρη καμμιά κληρονομιά; ΘΥΜΙΟΥΣ: "Οχι... άλ¬ λο ή νύ·η ύνι άπ' την Αρτβ··. Ξίρ'ς έκεϊ δτα» γιρνάν δίνοΐΛ χιλιάδες λί- ρες ττροίκα... γι' αύτό κι' ίγώ τή» Ικλιισα άπ' τα τώ¬ ρα νά τής τή σκάσον δταν γιρίσ'... ,Αμ πώς. .. ΓΙΩΡΓΟΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙ ΛΥΕΕΙΣ ΤΠΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟ- ΒΛΗΜΑΤΩΝ ©Α ΔΗΜΟΣΙ- ΕΥΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΕ ΟΙ... ΔΥΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΛΙΤΗΧΟΗΙ φωτογρσφία αύτίι ττού βλέπετε δέν σάζ δείχνει ένα μόνο ττρόσωτΓθ, άλλά... δύο ! Την οπτοτΐλοθν δύο ότπ-ό τούς κυριωτέρους όαδοας τού ττολι- τικού μας κόσμον. Καΐ συγκε¬ κριμένως: σ) Τό ιιισό ττρόσοοιτο (άττό τό μισό... οώτϊ καΐ την μισπ μύτπ καΐ ανω) άνάκει είς ένσ άττό τα βοβσικά στελέχπ τής κι^δερνησεως. β) Τό άλλο μισό (τό κάτω σττό την^ μύτη ιΐέρος) ε!ς έν<ί άττό τούς πολιτικούς ήγέτοκ; 12 ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΧ ΟΙ δύο αότίς είκσνες {κ πρώ- της δψεως σάς φαίνοντο ομοιες. Κι' δμως αν τίς προσεξετε λι- γάκι, βά διαττιο-τώσττχ δτι δια- φίρονν σέ 12 — μεϊα. 'νήπως διακρίνετε αύτίς τίς μικρολεπτομέρειες; ΠΟΙΑ ΕΙΝΕ ΟΜΟΙΑΙ 'Αίγο τα 15 αύτά σχέδιά μας δυο ιΐνι τελείως ομοια μεταξύ τ»ν. νά τα βρη'τε σί 15 Χιοϋμορ ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΙ... Ό "Αγγλος έξεριννητής ττρο- σάγεται δεμένος χειροπόδαρα στόν άρχηγό των καννιδάλων. Δίπλα τού, βράζει κιόλας τό κα- ζάνι επάνω στή φωτία. "Ο άρ- χικαννίβαλος τόν κιιττάζει καλά- καλά καΐ ϋστερα τόν ρωτάϊΐ: — Πώς όνομάζεσαι; —Σμίθ. —Σμΐθ καΐ ού; "«Χ. «ερφέ. Βαρέβηκα νά τρώω οννεχως Σμίθ. Δεν μπορεϊτε νά μοθ Φί- ρετε καΐ λίγο Μίλλιρ; Κ α! διέταξε ν' άφήσοιητ τόν Σμίθ ίλεύθερο. ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΜΛΡΑΙΤΙΝΗ Κάπ—«, δτβν ό άξέχβστος ΤΙ- ρος, έ—βόςότοητ »τό €"Εβ»ος», ΟπήρχΕ *μϊ κβΐ μ.ιά βακτιΛογρά- φος, ποθ καίτοι β μέρσ άρρώστη- σε καΐ χάθηκι. "Υστ ερα άπό καμ¬ μιά ιίκοο—ριά μίρες, ξανώκανε τή> έμφάνισι στά γραφεΐα τού
  «"Εβνους», μί διμένο τό χίρι
  της.
  — Βρί Κατίνα, την ρώτησ* ό
  Τι'μος, τί έγινϊς άιτό τόσον
  κσιρό;
  —Άφήστε τα κ. ΜωραΤτί·νη,
  κι' ύπέφερα πολύ.
  —Άπό τί;
  — Νά: ΕΙχβ Ινα σπυρΐ στό
  χέρι, τό Ιξνσα, μολύνθηκι καΐ
  τώρα Ιγινε μ·ιά πληγή ποθ &ν
  κλΐίνει.
  — Δέν κλίίνβι; ί—ορη— ό Μω-
  ραΐτίνης.
  — Δέν κλϊί'ν*! κ. Τίμο.
  — ΟΟτι τις Κοριαχίς;
  Ο ΤΡΕΛΛΟΣ
  ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ
  Ζτόν κήΐΓο τού φυχιστρείτΜ»
  I-
  νας τρελλός πΐριφέρεται σπρώ-
  χνοντας μιά χΐΐράμσξα άναποδο-
  γνρισμ«ν<η. "Ενας γιατρός πού τόν (λέπει, τού λέγει δτι θά τού ((τολ· πολύ πιό ενκολο νά σττρώ- §η τή χειράμαξα, &» ζ κανονικά. Καΐ ό τριλλός άπαντα: — Πά τρελλό μί πίρσσες; Γιά νά μοΰ τή γβμίσονν μέ τοϋ- βλα; * Δυό μαθηταί τιμωροΰνται νά γράιμονν 500 φορές τό όνομά τους. — Δέν είνε δίκαιο, κ. καθηγη- τά, λίιι ό Κνας, γιατί έμένα μέ λένε Ποπταχριστογεωργακοττοολο κι' εκείνον Παπά! * Στό μανάβικο: — Οί πατάτες σοι» εΐ«« ντό- πιες ϊΐ ξένες; — ΜΙ δέ μοΰ λέτε. Τί θέλοτΐ γιά νά τις φότ* Ι) γιά νά κον- δεντιάο-ετε μαζί τους; * 'Εκείνη : Άναρωτιέμαι αν ό Κώστας μ' άγαπά. Ή ψίλη της: Ασφαλώς άγα- πητή μου. Γιατί νά κάνη έξαί- ρεσι σέ σίνα; * — Πρόσεχε Γιάννη ,λέγ*ι ό καταστηματάρχης στά λογιστή τού. Ή δοιιλειά σον γίνεται πιό άκατάστατη καθ* μερά. Βλέτκις αυτό τό 3; Μοιάζει σαν 5. — Μά είνε 5. — Είνε 5; Τότε γιατ! μοιά¬ ζει τόσο πολύ σάν 3; * — Ποθ θά σνναντηθοΰμε; —-"Οπου θέλει ς. — Ποία £»ιχχ; —"Οιτοτί θέλει ς. — Σύμφωνοι. Άλλά νά *Ισαι άκριβής! * > "Ενας φτωχός Έβρσΐος πήγε
  σ' Ινα πλούσιο συμπατριώτη τού
  γιά νά ζητήση δουλειά:
  — Κύρκ Λεβή, ιΐπε, δόστε
  μοί» κάποια εργασία. Παντρεύτη-
  κα κι' ϊκανα δέκα παιδία...
  — Μπιράιβο!... Τί αλλο
  ρεϊς νά κάνης;
  μτ—-
  Ό άστυφύλαξ τής τροχαίας
  σταματά μιά κυρία, πού τρέχει
  ύπερβολικά μέ τό αϋτοκίνητό
  της καΐ τής λέγει:
  _ — Περάσατε τα πΕνή·ντα κυ-
  ρίσ μου.
  — Κάνετι λάθος, άπαντα θυ-
  μωμίνη ή κυρία. Δΐν εΐμαι άκό-
  μη οίίτι σαράντα!
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ
  Ν' ΑΠΑΝΤΗΓΕΤΕ;
  1) Ποία ν*α τραγούδησε στά
  ποιήματά τού ό Βύρον ώς «Κό-
  ρη των Αθηνών»;
  2) Ποία σύζυγος φιλοσόφου
  της αρχαιότητος ίμει-νε στήν
  I-
  στορία γιά την... κακία της;
  ^^Ποϊος είνε ό προτεργάτης
  της Ελληνικής Έπονασ-τάσεως
  ποΰ θυμίζυ τόν τελευταία 6ασι-
  λέα των αρχαίον θηβών;
  4) Ποίο είνε τό ψάρι ττού θι>-
  μίξιι όνομαστό στρατηγό τού
  Βυζαντίου;
  5) ΓΤοία πόλις τής Κύπρου ί-
  χει την όνομασία μιάς... θήκης
  λείψανον;
  6) Ποίου ζωγράφου Ιφγο, ύνΐ
  οί τοιχογραφίες τού Πανεπιστη.
  μιου Αθηνών;
  7) Ποίος είνε ό Ιιρός πό τ α-
  μος των Ίνδών;
  8) Ποίος ε!»ι ό βασιλεύς τής
  αρχαιότητος ποΰ θυμίζει ϊντο-
  μόν;
  9) Ποίος Ιμεινε στην Ιστορία
  για την μακροζωΓα τού;
  10) Ποία θεότης των άρχαίω»
  άντ,στο.χεϊ μέ τή νιρα,δα τού
  καιρου μας;
  ΤΟ ΑΓΑΛΜΑΤΑΚ,
  τίΐ!Εο°ς ^"ΌΡ01:, άρχοιοτήτων
  της Ρ»μη? πλησίασχ μιά μέρσ
  έναν τουριστα και τοθ εΐπε:
  —■ Παρετε, κύριε, αύτό τό
  αγαλματάκι. Είναι τό ώρβιότε-
  ^2"^ΐρ ^«ΑΙίας πό¬
  είνε ή-
  ·η2-00
  Οριστε,
  ^42
  .. Κσ! τώρσ τ! ιιπο-
  νά μού βώσεΤε έ«Τςμ γ.'
  ^α νοιίμβτα θ& δίδατε, 4-
  γαττητΟι άνογνώστες, δτσν 6ρι-
  σκοσαστε στην θέσι τού τού··1
  ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΒΓΗΚΕ
  ΑΠ' ΤΟΝ... ΠΑΡΑΔΕΕο
  Ο ΞΕΝΑΓΟΣ — Έδώ, κύριοι, βλέττετε!...
  — ΕΙστε ναυαγός;
  — Κοι τί σέ νοιάζει έσένοτ, κΰριε;
  Οί Σιαμαΐοι άδελφοι καπνίζουν
  ~Τ[_ζηιδτε; Τό νέρΐ τής κ6Γ ,ς μ ου; ΕΤα
  ΓΡ "■' ε ι·- 1 1 ■ *.
  16
  1951
  (ΡΟΠΟΛΙΣ»
  ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
  . ΒΟΥΤΣΙΜΑϊ
  1938»
  ^ς — Διιυβυντης
  'β μποτσησ
  ής Σοφίας 27)
  Ιλιΐύ6ι»νσις :
  γ:οΣ β. μποτσησ
  * β μποτσησ
  ϊΐίΐ ΙΛΟΥ
  33.144-33.
  (Εΐου 23.881
  36.182. Λ-
  * 23.747 Άριστο»άνους 17
  ΐονραψΐΐου
  Σηλυίριας 68
  [Κοινωνικά
  Α κ Δημήτριος
  Ιΐν εορταζει οθτε
  [ι Δημήτριος Μιχαλόπου-
  ' &ν βα ίορταση ου-
  1 * Δημήτριος Ο. Τσιμαρας
  ["Λωβσβένης Λ. Κωνσταν-
  ίίοοτάζει λόγω ά-ηουσιας.
  Παντερμαλής, δι-
  Νεγρη 23, δέν ί·
  Γ*Γοίχεται επισκεψεις.
  Δημήτριος Βουτοαράς
  Ρ Κΐ· ·υλής 154,
  ν.....,..., Τρανός. ·ω.
  . Νιγρη 8. δίν εορταζει ου·
  (Μι £πιοκΐ4«ις .
  λ ,ροισταμΐνος τής Ιατρο·
  "ν Υπηρεσίας Αθηνών κ.
  Καψασκης δίν Ιορτα-
  5αιται ίπισκέψεις.
  'ήημ Ι. Σαρ~άκ~.
  43. δέν έορταζει
  Ημερολόγιον
  ΥΡΙΛΚΗ 26 Όκτω«ρίου 1958
  Δημητριου ιοθ Μυρο«λήτου.
  Ό Δημήτριος ανήκεν είς ίγκρι-
  «ν οικογένειαν της θεσσαλονίκης
  κβΐ ήτο είς έκ των διοοτρεπεστι·
  οων αξιωματικών τοϋ Διοκλητια-
  ■Όύ και τοθ Μαξιμιλιανοΰ. Χριοτι-
  Ονος τό βρησκευμα, έπετελει ανευ
  'πιφυλαξεως ια θρησκευτικόν τού
  αβήκοντα. Αργότερον ότε έγνω-
  οβη 6τι νεανιας ονόματι Νέστωρ,
  οποίος ένίκησε έν τ" σταδιω τόν
  ιγαντα Λυαιον, ήτο ότιαδός τοϋ
  Δημητριου, ούτος έ* λακισβη και
  μετιπειτα έβανατώβη κατόπιν «χ¬
  ωρίων ίασανιστηριων. Ή Έκκλη·
  Ια τόν ανΐκήρυξεν "Αγιον και με-
  'αλομάρτυρα. Ο Δημήτριος βεω-
  ιείται 6 πολιοϋχος της θεσσαλο-
  ικης.
  ^ΝΛΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΩΡΑ 6.47
  ΛΥΣΙΣ ΗΛΙΟΥ ΩΡΑ Ϊ.31
  ΝΑΤ. ΣΕΛΗΝΗΣ «ΡΑ 17.01
  ΥΣΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΩΡΑ 05.28
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Όκτω·ρίου 1998
  Νέστορος μάρτυρος.
  Ό Νέστωρ ήτο μαθητης τού 'Α.
  Ιου Δημητριου και βερμος όιταδός
  τού χριστιανισμόν). Ό Νέστωρ έ-
  ιικαλεσβεις τόν θεόν τοϋ Δημη-
  ρίου ένΐκησε τον γιγοτντόβωμον
  αλαιστήν Αυαιον τταρουσισ τού
  υτοκράτορος ΔιοκλητιανοΟ. Ή
  ικη αυτή έί,ωργισε. χον αύτοκρα-
  τορα όστις δΐίταζε τόν αιτοκεφαλι.
  ιμόν τοϋ Νέστορος καΐ τόν δια
  .ογχιομών θάνατον τοϋ Δημητριο-.
  ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΛΡΑ 6.48
  ΛΥΣΙΣ ΗΛΙΟΥ ίΙΡΛ 5.30
  ,ΝΛ,Τ ΣΕΛΗΝΗΣ »ΡΑ 17.34
  ΥΣΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Ο.ΡΑ Οβ.23
  ρς Δ Μακράς.
  ρος, 66ος Ίβοκής 21.
  ©Οτι Οίχεται επι·
  •Αρχιτικτων
  κ. Δτνμή-
  Απουσιά-
  &£Χ*ί ψς.
  · Δημήτριος Γ. Παι»α-
  Ιβτρος. 5ίιν έορτάζει
  και επίσκεψις.
  |·Η Κβ Δήμητρα Διρτιλη,
  ίριον, δέν εορτάζει.
  **
  ΓΛΐλβς Λ Καροτγιαννό—■ .
  . 'Ελΐνη ♦■ Κοτοαλιδου ήρ·
  ^/*)0<ΐν την 19-10-58. , —,ιιαν οτίψη». Ι. Ι ταματης (Ό κ. Πανπλίΐς Α. "Αργυ «αί ή Δΐνις Σθύλα 1. ** Ικιδιατρος κ. Βασ. Κ. Πά «τριαδης επανελθών μετά μίΠΐιαιδευσιλ είς Η Π.Α "—δα. δίχετσι 5 7 μ.μ Ιατρειον τού 6δός Γ' Σ« Λ, 19. Τηλ. 521.571. *· αί , οΐιογίνίκΐ 'Απ. Λέκκα, ΙθΜΜθΐον, κατέθεσε ύπ*ο τοϋ Ναού 'Ανιου Εθβνιιιου ς &ροτχ. 200 είς μνήμην ιρώυ Φλωροι., παι&ιατρου. ** νλλογτ) «αι πληβώρσ σχεδΐων ινα υφαοματα Έπιπλω (χίι ΐΜ»η> ουμενου στό Κ α
  ■ Ρ
  V
  β Μ Ο Σ» Βου
  :1.
  ίΓΝΠΙΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΙΕΛΛ0ΝΤΠΝ ΓΑΙΪΐηΝ
  /ΐθιειται συμφωνως πρός
  ν> 136» τοϋ 'Αστικοϋ Κω¬
  ς ότι:
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑ
  Ι, γεννηβεις είς Σ αμον, κα
  Κ, Λίηνων, τού Ανδρέα και
  Μάριος το γινος Ταουσανη
  <| ΕΕΥΘΕΡ1Α ΦΥΤΡΟΥ. γεν- ίόο Είς Πιργον θηρας. κάτοι Πυρνου θηρας. τοϋ 'ΕλισαΙου Κσλαμιας, το γενος Ζωρ νβ ελθο ν εις γαμον ν £ν Αθήναις. ΧΛΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙ , γεννηβεις εν Ρετουνη Ή , «ατοικος Αθηνών, τού Κων. ίινου και της Βασιλικής, τ ΐΗοτοαψτη «αι ή ΛΙΚΛΤΕ ΡΗ ΔΑΝΙΗΛ, ',,ννηβτισα 4 «ις ιντοκος Αβηνων, τον ιγιωτοιι και της Αλεξάνδρα*; π»ς Φιλι—ίδη. μέλλουν να ι» εις γαμον τελεσ^ηοόμενο Αθήναις. -* ΣΤΕΦΑΠΟΣ ΖΟΥΜΗ Σ . γί '; ΐΐς Λευκες Παρου, κατοι Αβηνων. τού Μιχαήλ, και τηι Ίί· το >ινος Γκικα, και ή Ε
  ΚΑΦίΤΖΗ. γεννηβεισα *.'
  κατοι»ος Αβηνων, ΤΟι
  και της Αικατερίνης, τι
  κια, μέλλουν να ίλβ
  [ϊ«|βν τελεσβησόμενον έν Α
  _. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥ
  II.
  γίννηβίις είς Κίρκυραν
  ΐΜβς Αβηνων, τού Νικόλαον
  Ιιής ΛλΕςανορας, το γενος Μυ
  Ί κ» ή ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΥΑΡΗ
  ο_ είς Κερκυραν, κατοι
  |ϊών, ιοθ θεμιστοκλεους
  ^ της Σταματέλας. τό γ ι
  μέλλουν να έ*.θουν εις γά
  ΚΜοβηοομενον εν Αθήναις
  ^χαριστήρια
  ί. -. , ·----, Ν. Κρανιωτά
  1«* τίκνα Λένα καΐ Χρηστο< ■—«όιοιΑος «αι οί λοιποί —Κις μη όυνάμενοι να εϋχα "■■ ΙοΛΐιερως έκαστον τώ' τό εαρυτα ου ά- ΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΜΙΟΤΑΚΗ »ΜτοΟν καντας Ιι1?Ρ«ζ την ΚυΙ ρ: τό ·Α«ηνών κ Κυβροι, κ. Μακά- των πολιτ τοος Δημαρχου, 1ί£: *αι ν«ιτονι Ενωσιν Συντα * 'ΕοτιμερΙδων «α» τάς λο καί άλλας σαβο γιστί σέ διέκοψα ιεις τώρα προογουαε- ς; — Ναί καταλαβαίνω. "Ό- μως ούτό δέν άλλάίει την κα- τάστασι χι' άν ή στιγμή τώρα δέν είνε κατάλληλη δέν θά είνε έτσι και οτό ιιελλον. γιατί αάν ηλιθιοζ ποϋ εΐμοτι νόμισα ότι ήυουνα τρελλά ΐοωτε.υμένος μέ τη,; Μττρεντα έν»ώ στ ήν ττραγμα τικότητα...» — Ντόν. γιώ δνομα τού θεοϋ τόν διέκοψε ή Τζόυς, χα- μήλωσε τη Φωνή σου. θά αας άκούσουν όλοι μές στό σττηι. "ΑΧλωστε είνε άργά ττιά. "Αν μοϋ εΐχες μιλόσει μιβ 65ομαδα ττρίν θα σ' ακουγα μ' δλη μου τή καρδιά Τώρα δμως... — ΛΛά γ ι ατ ι; — «Μπορώ ν' άπαντήσω έ- γώ σ' αυτήν τόν έρώτοσι» 6ι- έκοφε μιά ξέρη ή Η ΖΕΛΗΝΗ 8 ΌκτωΙριου: Πανο{ληνος 5 Νοιμβρίου: Τελ,ευτ. τέταρτον. 2 Νοεμβριού: Νεα Σεληνη 9 Μοεμίριου: Πρώτον τέταρτον ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΠΤΑ ΑβΗιΝΛΝ: Κειριαοών Ααρών Κατίνα 56, Βσνιής Ν. λΰ ΛΙ , ής Ν. πλατ ΚοΛ.ωνακΙοιι, Γαληνοΰ ΛΙκ. 'Λβριανο 140 Γ ελά Ν Κο Λβριανου 140, Σ <^κρατους 46, Γεα& , ηΰ Γ ερολυμάτος Ν. Καπετανάκης Ν. υ 49 Κ Γΐαπαδιαμανιοπουλου 49, Κεοτος Β. Χριμωνιίου 53, Κοσμοπουλο*, Άγγ. Γκυζη 2, Λεμπεσης Κ. όδος Δώρου 3, Αητός 1η. Στα¬ δίου 17, Πλακας Χαρ. 'Αχαρνών 26, Ρουιζουνη Άννα Γ' λειττεμ (ριου 2, Σ εχιωτης Ι. Πατησιων 167, Σ κλήρης Ι. Σπ. Τρικουπη - Μετσ6ί«_. Στατιρης Χρ. θησεως 157, Ταμλιακου Μαρία Κολοκυν θοϋς - Κεραμεικοΰ, Χήναρης Ι. θεμιοτακλέους 13. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Καπερωνης Σπ Βενιζέλου -- Κουντουριώτου, Μόν δάνος Π. Γεώργιον Α' 71, Μπαρ· λογιαννη Κλ. 'Λ·εντουλη ~ Νΐ- ωβοικων, ΙΊαυλοπουλος Π. Βενιζέ¬ λου 111, Βρατιμος Δ. πλατ. 'Αμ- Φΐαλης, Διαμαντιθης Σ τ. Τσαλ· οαρη 44. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: 'Ανδρονίκου Μοά· τσου Βασ. Σοφίας 128, Βλαχος Δ. Σλήμαν 9, θεοδωριδθυ Δ. Κα- ραγεώργη Σ ερ4ια< II, Καταπο- δή Μαρία Κυψέλης 36, Κουλου- ριωτης Λ Τριών 'ίραρχών 123, Μανρομματης Δ. Λεοχ>. 'Αλεξάν-
  δρσς - Πατρ. Ίερεμιου, Μπαλί
  ζος Π. πλοττεια Κανιγνος, Παοτια·
  ράκης Έμμ. Βεΐκου 40, Ρεμπού-
  τσικα Λεμ. ΑΙόλου 97, Σπηλιώτου
  Αΐκ. Πειραιώς 115, Σ ταμέλθο Σ.
  Έρμοϋ 104, Τσιμπλάκη Λ. 'λνα
  ττανσεως 1. Χιωτελης Ευστρ. 'Υ
  μηττοΰ 52, Χριβτόιτουλος Χ. Λιο-
  σιων 52.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χαμογεωργάκης
  Ματ. Μπο μπουλίνας —_ Πρα1;ιτέ-
  μς ρζ
  λους, Εύαγγελόπουλος Γ. Δροοο
  πουλου 5, Κόλλια "Αγγελ. "Ελι
  κώνος 25, Παλαμιώτης Δ. Παλα
  μΐεδίου 62α, Γούλας Άπ. Σπάρ
  της — Χορμοίιτοο. 'Αοκητθϋ Κ λ
  Π. Ράλλη 256, Προυσαλης Κ. Π
  Ράλλη 112.
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΚΛΙ
  ΚΑΙΝΙΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
  ΑΘΗΝΛΝ: Σταβμός Α' Βοη-
  βειών ΙΚΑ, Πειραιώς καί Μ<-λλε- ρου. τηλέ·. 534.222. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χειοουργική—Πά. βολογική — Γυναικολογικη: Τζαν- νειον, λεωΦ. 'ΑΦίντουλη και Ζαν- νη. τηλέ· 474.168. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΟΡΑΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1»η ΣΕΑΙΔΑ πάλι έδώ. Ή Τζόκς σταμάτησε καϊ κύτ. ταξε τόν Ντάν οηά μάτια. Ή έκφρασις τού προσώπου της άλ- λαξε καί ύστερα άπό ένα μι¬ κρά διοτοιγμό εΐττε. — Ντάν... Ναί. * Άπ' την ττόρτα τοθ βάθους Φανηκε ό κ. Άιρτον £νας αι- τίου άναστήματος κομφός πε- νηντόρης. Μέ. ζωηρό 6ημσ τούς πλησίασε. — Μέ συγχωρίϊτε είπε Πισω τού βρισκότανε ό Τόμ- ττν Κερτις, ίνας ώραϊος ψηλός καί διινατός άνδρας. Κάτι πόΥε νά πή άλλά ό κ. "Αιρτον τον σταμάτησε μέ μιά χειρονοιιία. — Μέ συνχωρείτε «έτταιέλα- 6ε» άλλά ή Τζόυς εχει 6ίχιο. Σάς άκούσαμε ττοΰ ά ά έξθ ς ύσαμε ττοΰ φωνάίατε κΓ άν έξακολοι.θι>σετε έτσι καί
  σάς άκούει κΓ ό δρ Φέλλ, α¬
  σφαλώς τότε η κοττέλλα άττό
  δώ θά κινδύνευε.
  -— ©ά κινδθνευε; έττανέλοΛε
  ό Τόιιπυ
  — Καϊ βεβαία, γιατϊ άν τ)
  άστυνομίβ μάθει δτι ήθελε νά
  τταρη τόν άρραβωιΐαστικό τής
  Μττρίντα, σι/νδΐΛΟίοντάς το μέ
  τό Οτι είνε ή μονη συγγενής
  της κα'ι κατά σι/νέπειο κληοο-
  νοιιος τΓ,ς, ασφαλώς θά τή βά¬
  λη ττοώτη στόν κατάλονο των
  ύποπτον.
  — Άοκετά! φώναίε νευοια-
  σμενα ό Ντάν.
  — Δέν εΤχβ σκοττό νά συ-
  νεχισω. Ότι ιΐχα νά ττώ τό
  εΤπα.
  Ό Τόμπι/ Κέρτις ττροχώ-
  ρησε.
  —Μην έντυποσιάζεσαι οητ'τά
  λόγια τού Ντάν εΐττε. «Πρώτον
  ή άστυνομία άκόμα δέν συνέ-
  λαβε κανένα, επειτα έχω καί
  γώ κοαι νά ττώ. Όταν ο! ά-
  στυνομικοΐ τελεί«ο·αν την δου-
  λειά τους κι' έφι/γαν, εκαναν
  μιά μικρά Ερευνα γιά λογαρια-
  σμό μθυ>.
  —Προοτταβεΐτε νά λύσετε καΐ
  σε'ς τό μΐΛΤτήριο^ κ. Κέρτις;
  ρώτησε είρωνικό ό "Αιρτον.
  — Δέν εΐττα τέτοιο πρσγμα,
  εΤττε ό Τόμττυ μέ τταγερό ΰφος.
  'Αλλά έχω μιά δυό έρωτήσεις
  νά σάς κάνω. Γιατί μέ παρα-
  κολοιτθείτε δλη την ημέρα;
  —Γιά νά ττώ την άλήθεισ κ.
  έρτις τό έκαναν γιατ' ά
  δυό ώρες. Τρίτο ττροοττάθησα
  νά 6ρώ τό κίνητρο τού έγκλή-
  ματος καί είμαι εύτυχης γιατϊ
  εγινε κι' αύτό.
  Ή Τζόυς δέν μττόρεσε νά
  κρατηθή
  — "Ωστε άκούσατε όλα δσα
  εΐττώθηκαν έδώ ττρό όλίγου,
  " Ναι, ολπ δσα εΐττε ό κϋ-
  ριος — κα'ι εδειξε τόν κ. "Αιρ¬
  τον.
  •— Μά σάς όρκίζομαι, έκα-
  νε ή Τζόυς έξαλλη. Δεν εΐμαι
  καθολου ύπεύθυνη γιά τό Θάνα-
  το τής Μπρέντα
  Ό δρ. Φελλ την κύτταξε μ'
  έ'κπληξι.
  τ^— Δέν είττε κανένας τέτοιο
  ττράγμσ Μάλιστα ό τρόπος
  ποϋ γ) ξαδελφη σας σκοτώθη-
  κε σάς ατταλλασσει άττό καθε
  ύττοψία
  — Δηλαδή θέλετε. νά ττήτε
  δτι ξέοετε πώς δολοφονήθηκε ή
  Μπρέντα, άκουστηκε νά ρωτάη
  ρ,
  ό Τομττυ.
  — "Ω!
  λό
  αύτό ήτανε τό πιό
  ή θ
  ΕΑΑΗΠΟΑΙΓΥΠΤΙΛΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΘΗΝΑΙ
  'Υττό εκκαθάρισιν
  Περίληψις προγράμμοττος
  έκουσιου δημοσίου
  ττλειστηριασμοϋ
  Ή 'Ελληνοαιγιιπτιακή Τραπέζα
  Ε. ύιτό εκκαθάρισιν ανακοινοί
  ί εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ.
  ί; Ν
  ότι είς εκτέλεσιν τής αρ
  1045)6.6.58 αποφάσεως τί;ς Νο-
  μισματικής 'Επιτροπής δημοσιευ-
  βεΐσης είς ό ύ' αθ 143)5»
  τεθχος Α
  δ
  Επιτροπής δημσ
  τό ύιτ' αριθ. 143)5»
  τεθχος Α «νυλλον της «Εφημε¬
  ρίδος τής Κυβερνήσεως» έκτίθησιν
  είς ίκοιχτιον δημόσιον πλειστη-
  ριασμον τό είς βέσιν ΠαληΛγιαννη
  Κηβισιβς κτημα αυτής εκτάσεως
  τ.τ.τΐ. 106.908,44 πλέον ή έλατ¬
  τον, συμφώνως πρός τους έν τώ
  ύτι' άρ. 30488 «-ηρογραμματι έζω-
  δικου τιλειστηριαομοΰ ακινήτου»
  τού συμ6ολαιογράφου Αθηνών 'Α-
  θαν. θάνοττούλου άναφερόμενους 6-
  ρους.
  Ο πλειστηριαομός θέλει λόίει
  χώραν έν Κηφΐσια κσϊ έν τώ είς
  θέσιν Πλατανος καφενειω Δημητρα-
  κοπουλου ενώπιον τού επί τοϋ πλει
  στηριασμοϋ ύτιαλληλου συμ<ολαι- γραψου Αβηνων "Αθ. θανοπουλου την 9ην Νοεμβριού έ. ϊ. ημέραν Κυριακήν και ώραν 10 π.μ. μέχρι 12ης μεσημίρινης. Τ6 κτημα έί,ετιμήβη Αρμοδίως είς τό ποσόν των οραχμών 6.170. 000, τό οποίον ποσόν ωρίσθη καΐ ώς τιμή ττρώτης προοφορας. Δι* την συμμετοχήν είς τδν ττλειστηριασμόν αηαιτειται κατάβε. σις δρχ. 300.000 είς μετρητά ή ί έήν μιας των Τραι»εζών σς ρχ είς έπιταγήν μιας των Τρ Ελλάδος, Ε*νικής, &μτιορικης Ίονικής _ Λαικής 'Εμπορικης άτιο ΤαΙ ρη ή Τραι»εζών τιορικης ρι ονικής _ Λακής Πίστεως η είς γραμμάτιο Πβώ καί ρη ΤαμεΙ- ί Κέρτις, τό εκαναν γιατί σας ζηλεύω. — ^Τί εΐπατε; — Ό,τ ι άκούσατε νιαρϊ μου. Βλέπεις στό ζήτημα των γυ- ναικών δέν μπορώ νά σάς συ- ναγωνισθώ. Δέν ϋττάρχει τίπο- τα ρομαντικό στή ζωη μου. Δέν ττέρασα, τά νειάτα μου, όττως έσύν στ" άττέραντο κτήιιατα τής Νοτίου Άφρικής. Δέν ίισβα ί- γή νά κυνηγάω άγρια ζώα. ού- τε νά χειριζωμαι τό μαστίγιο τόσο καλά, πού νά μπορώ να σκοτιόνω άκόμα και κουνούπι μ' αύτό. ΕΤσαι ή προσωποίησις μοντέρνου ΐπττότη, τταρ* δ¬ λο ττοΰ δέν μπόρεσες νά κα- αλάβης ότι ή Μπρέντα ή"τανε ξετρελλαμένη μαζί σου κα! στήν προσπαθεία της νά σέ κάνη νά ζηλέψης, ?κανε τάν φί- λο μος τόν Ντάν νά χάση τά μυαλό τού κα'ι νά την άρραβω- νιαστή. — Καλά ,θά κάνετε νό. στοτ- ματήσετε αύτές τίς άνοησίες, εΤπε ό Τόμττυ μέ άγοη/άκτησι καί γυρίζοντας ττρός τόν Ντάν συνέχισί. ΕΤδες αυτόν τόν βρά- χο ττοΰ τόν λένε τό «θρόνο τού Βασιλιά Άρθούρου;>
  — Τόν £χω οη Τόμττυ, άλλά
  δέν καταλαβαίνω τί θέλεις νά
  τττκ.
  —Τό πρόβλημβ ίλο εΤνε έ-
  κεί Ντάν. Πώς μπόρεσε. ό δο¬
  λοφόνος νά ττλησιάση αΰτρ τό
  βράχο χωρίς νά αφήση
  Κανείς δέν Θά μποροΰσε νά
  κάνη κάτι τέτοιο. Κι' αϋτό για-
  τϊ αττ' τή μεριά της Θαλάσσας
  μεσαλαδοΰν έξη μέτρα. "Εξη ό-
  λόκληρα μέτρα.
  — Μιά στιγμή εΤττι 6 κ.
  Άιρτον σπ«ώνοντας τό δάκτυ-
  λό τού. Ό έττιθίθίρπττνς Τρέν-
  τίελ εΤττε 6τι ό δολοφόνος χτύ-
  τή Μττρέντα άττό ττίσω,
  νά· τόν δή.
  Σωστά, άλλά κα! άττό κεΤ
  είνε αδύνατο νά πλησιάοτι κα-
  νε!ς, γιβτ! καί άττό τό οτητι
  ό βράχος άττέχει ττερίττον ίίη
  μέτρα. Βλέπεις έσύ Ντάν καμ¬
  μιά έξΠΥησι; .
  — «Δεν θά μττοοουσι να ττη-
  Ω αύτό ήτανε τό πιό
  άττλό μερος τής υποθέσεως, εί¬
  πε καΐ προχώρησε μερικά 6ή-
  μοπα πρόζ τό κέντρο τοϋ δω-
  ^ατίου. Βλέπω σάς έκπλι>3σω.
  Ομως γιά σκεφθήτε λιγάκι.
  — Τί;
  — Τα γεγονότα, εΤττε ό δρ.
  Φέλλ. Άττ δ,τι κατέθεσαν οί
  ύπηρέτριες Σόνια καί Ντόλλυ ή
  δεσποινίς Μπρέντα Λεστράνζ
  κατέδηκε νά πάρη τό μττάνιο
  της στίς έπτά παρά δέκα. Ή
  Σόνια κα! ή Ντόλλυ ήσαν ξύ-
  ττνιες δέν εΐχαν σηκωθή δμως
  άκόμα. Όκτώ, δέκα λεπτά άρ-
  γότερα ό κ. Τόμπι/ Κέρτις άρ-
  χισε τή σκοποβολή στά πισω
  μέρος τού σπιτιοϋ
  — Μά δεν σκοτώθηκε μέ δ-
  ττλο ή Μπρέντα, βΐάστηκε νά
  φωνάξη ό Τομπυ.
  — Τό ξερω, άπάντησε μέ
  Οπομονή ό δρ. Φέλλ.
  —Πού θέλετε νά καταλήξε-
  τε λοιπόν;
  —Κύρι·ε, εΤπε ό δρ. Φέλλ. κά-
  νετε_ΰπομονη. Ριξατε αρκετες
  σφαίρες .. ο^ι ύπηρέτριες σάς
  εΤδαν καί σάς ακουσαν. Γύρισε
  αποτομα πρός την Τζόυς
  «Άκούσστε καί σεΐς δέν είνε
  έτσι,»
  — Ναί. άκοΐΛτα έναν ττυρο-
  βολισμό, άπαντησε ή Τζόι>ς ά-
  μήχανη. ©ά ητανε ττερίπου έπτά
  ή ώρα
  — Κυττάξσττε άπ' τό παρά-
  θυρο;
  — « Οχι».
  — Πού βρίσκεται τώρα ή
  καραμττινα; Την έχετε έδω;
  — "Οχι, ξεφώνησε σχεδόν ό
  Τόμπυ Την έπέστρεψα στόν κ.
  "Αιρτον. Άλλά εφ όσον ή κα-
  ραμπίνα δέν εχει καμμιά σχέσι
  μέ τό έγκλημα γιστΐ μάς λέτε
  δλα αϋτά;
  Ό δρ. Φέλλτόν «ύτταξε γιά
  μιά στιγμή καί σανέχισε.
  — -έρουμε δτι ή Μπρέντα
  Λεστράνζ φοροΰσε ίνα φόρεμα
  της πλάζ, το μπανιερό της καΐ
  ίνα μαντήλι στό λαιμό. Δεσττοι
  νΐς Ραίη πέστε μου _σάς ττα-
  ρσκβλώ συνηθί^ετε σεΤς οί γυ-
  ναϊκες νά ψοράτε μαντήλι στό
  λαιμό^σας μέ. μπανιερό;
  — "ΟχιΛ οώτό ητανε μιά συ-
  νήθεια( ενα καπρίτσιο της
  Μπρέντα. 'Εβαζε ττάντα ίνα
  μαντήλι όταν φοροϋσε τό μττα-
  νιερό της.
  — "Ενα καττρίτσιο ττάνω στό
  όποϊσ βασίστηκε ό δολοφόνος,
  εΐπε ό δρ Φέλλ,
  — Δηλαδή;
  — Ό δολοφόνος γνώριζε τή
  σννττθεια αυτή. Άλλά, γιά _νά
  κατάλάβετε καλυτέρα άς δοΰμε
  ττώς έγινί τό έγκλημα.
  Ό δρ. Φέλλ σταμάτησε. Ε-
  βγαλε την ττίπα τού την γέμι-
  σε μέ καττνο την Εβαλε^ οτό
  στόμα τού καί άφθΰ την άναψε
  σι/νέχισε.
  — Ή δέσποινας Λεστράνζ
  κατειΛύνεται στήν πλάζ. Βγά-
  Ιχχ τό φόρεμά της, τό άττλώνει
  ττάνω στόν «Θρονο τού Βασι¬
  λιά Άρθούροο καΐ κάθεται ττά
  νω τού. Φοράει ττάντρτε τό μαν¬
  τήλι της γΰρω άπ' τό λαιμό
  της. Ό θρόνος είνε Θαβύς δττως
  ξέ ώ ό ό άλ
  άπό ττίσω, μιά δυνατη ττίεσι
  στήν καρωτίδα της την κάνει
  νά χάση τίς αίσθήσεις της καί
  τελικά έπιφέρει τό Θάνατο. "Ο¬
  ταν την άφησε δμτος ένώ τό σώ-
  μα επρεπε νά ττέση πρός τα
  μπρός έγινε τό άντίθετο.
  — Ήταν ξαπλωμένη άνά-
  σκελα, φώναξε ό Ντάν, μοϋ τό
  είπε ή Τζόυς. Ή Μττρεντα βρε-
  θηκε άνάσκελα μέ τό κεφάλι
  πρός την &άλασο<χ. Καί αθτό σημαίνει . — Ναί, — Αύτό σημαίνει δτι τό σώμα της με.τακινήθηκε, άφοΰ έπεσε. Κ ι" αυτή ή πτώσι έχει κάττοια σχέσι μ' αύτά τό κατα- ραμενο μαντήλι τού λαιμού. Δρ. Φέλλ πέστε ή Μπρέντα πέθανε άττ' τό μαντι>λι της,
  — Κατά κάποιο τρόπο ναί.
  — Πρέπει νά είνε ναί ή οχι.
  "Η την στραγγάλισαν μέ τό
  μαντήλι ή δχι
  — "Οχι ύποχρεωτικά, άπάν-
  τησε λακωνικά ό δρ Φέλλ.
  — Μά τότε εΐμαστε όλοι γιά
  φρεοί ώξ ό Νά
  *°Ρ"τατον πεν
  μς Ι?οΰ
  ΤΑΣΟΥΓ. ΧΡΥΠΝΑ
  «ριοτοι,μ1ν βερμοτατα.
  ίό"1 Χ
  Χρυσινας,
  ^0· ° «^»«<:: Χρυσίνας. ΟΙ βείοι. ουμμετοοΎόντας ιΐς ημών πΐνβος «αί εκ6ηλωσαντας την * "" τω βανα-ιω ,ου ς «αι άςέχαστου » Χ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ Χθυ Χωρ)κΓ>ς
  ολοψύχως καΐ Ηρ·
  „ ,-—-„., Βαλλιά-
  ί βο"-·οΐ: Αντώνιος και
  ■ Βαλλιάνου, 'Αγγιλος
  "»η Βαλλιάνου, Μαρία
  ΟΙ ανεψιοι: Ιωάν-
  >»νος, Βουλα Βαλλια-

  και Αντώνιος Χα·
  Ηλεκτρα Βαλλιανο-,
  Γ.ος Βαλλιανος, Κατε·
  βολλιονου. ΟΙ βεΐοι. ΟΙ
  οκωσοήιτοτι σι>μμ€·
  αιτωλεια της προσ»ι
  Κ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ
  Γεωργιος, Μάρκος
  "5. Στό-σα, Μανωλης,
  °ι αοιλψοι. Γεωργιος,
  ^, Ιωάν. Πετροχίΐ-
  Σ. Πετροχει
  ργανιικιοσ:
  ΙιηΠΑΙΔΟΣ
  '· *Α«ταφορα άμμοχαλίκου
  ΐΓ°!>ναν'σμο<: Κωηαΐδος οέ- τι ί^!"01* *ων ένδιαφΐρομέ ' τ*|ν 3ην Μοεμ·ριου έ.ϊ. Ρον καΐ ώραν ΙΟη ήται είς τ* έν νραψεΐα αθτου ένοφρά- α Μϊΐοδστικός 6ισγωνισμός «β, *5ε>τοί1ι»όρτωσιν μΐταφο-
  « ί>15στΡ'>>σιν άμμοχαλίκου
  ΚωπαΙοος 3000 μ3
  πληροφορίας ο
  >ι δύνανται ν' οϊιτευ-
  τά έν Αθήναις Γρα-

  έν
  Ι5ϊ
  κ«ν«αΗο< ου Παρακαταθήκην καΐ ΔανιΙων. κ^- — Λ------λ- Α», α ν ο- Ν ο- υιτ' ΔιευκρινΙζεται ένταθβα δτι ή μισμτική Έιτιτρσκή δια της αρ. 1045)195(Γ αποφάσεως προενέκρινε την αιτοδέσμευσιν των απαιτουμένων κεφαλαίων δια την Αγοράν τού ώς είρηται κτήματος ιταρα Νομικοϋ προσιίκιου Δημοσί¬ ου Δικαιου ή ασψαλιστικοΰ 6ρ- γανισμοϋ. Πλείονες πληροφορίαι περΐ τής άκριλοϋς —ριγραφής τοΰ κτήμα¬ τος, ώς και των ορων τοθ πλει- στηριασμοθ ιταρέχονται είς πάντα ς ς στηριασμοθ πρχ ένδιαφερόμενον κατά ίους ημέρας ένδιαφερόμ εργασίμους ημέρας κ τά Γραφΐΐα της Έλλ κής Τραπέζης Α. Ε. 66ός Ζοφοκλέ είς πά πάσας τάς καΐ ώρας είς ληνοαιγυιττια- ύτιό εκκαθά¬ Ι ζης Α. Ε. ρισιν, 66ός Ζοφοκλέους άρ. ΟΙ Ε Κ Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ ΤΑ Ι Ι. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΓΟ ΚΛίΙ 1ΙΜΟΓ* ΔΑΜΕΙΑ 1881 β 84 84.30| Π 77 1914 924 1924 1925 1928 1931 Π. ιατ. 115.- 114.50 Υδ 3325 Ύδ. Στ.110.- Π. 138. Κτημβτ. 242.- ΔΕΗ 57 148.30 1888 Παγ. 77.— 1189 Μόν 77.— 1890 Λαρ 63. — | 1893 Μ.Θ 68 - 1902 Ε.Σ. 59.- 1907 'Λμ. 13__ ■ 910 68__Ι ΕΣΟΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α" Β Αν 0 80ΙΔΕΗ 58 155.- ΕΠ αίγ 160.-1'Α-αλλοτρ 0.80 50πλαϊ 166.—Ι "Εντοκα ΜεταναοΛ 2.501'Υπηκόων νιαστικός της Μπρέντα κι' δχι αϋτός, αυτός ποΰ δλες ο! γυναί- κες τρέχανε άττά πίσω τού, ή- τανε κάτι ποϋ δεν μττοροΰσε νά τής τό ο-υγχωρήοτη. αύτά είνε λόγια· λέ δ άλ ης ρς ξέρετε ώστε μόνο τηε έξέ ς ς τό κεφάλι έξχί. Ο δρ. ΦέΙλλ σταμάτησε γιά μιά στιγμή_ πήρε μιά βαθειά ά- νοπτνοή καί έξακολούβησε — Ό δολοφόνος έτπτιθεται τό φρενοκομεΤο φώναξε ό Ντάν, γιατί δλη ή υπόθεσις είνε άπί- στευτη. Ό δολοφόνος δέν μπο¬ ροΰσε νά χαθή χωρίς νά αφή¬ ση τά Ίχνη τού πάνω στήν αμ- μο. Έξ έτλλου, εΤμαι σύμφωνος μέ τόν Τόμπυ, άφοΰ μιλαμε τό¬ σην ώρά γιά, τό μαντήλι. τ' σχέσι εχει ή καραμπίνα; Η έκπυρσοκρότησις τής κα- ραμπίνας έχει στ\ιασία, είπε ό δρ.. Φέλλ καί τράβηξε τή πιπα άπ' τό στόμα τού. Τά ματια το./ έγιναν διαπεραστικά καθώς κυτταζε δλους ττάνω άπ' τά γυαλιά τού. -— 'Ενα οπλο __αϋτής τής δι- αμέτρου κάνει έναν ίδιαίτερο κρότο. Κάνει ακριβώς τόν ιδιο κρότο ττοΰ εκανε τό πραγματι- κό δργανο τού έγκλήματος. ;— Τό πραγματικό δργανο τού έγκλήματος; — Ναί, τόν κρότο πού κάνε. ένα μαστίγιο άπό δέρμα φιδιρΰ. _'θ Τόμπυ Κέρτις εκανε ένα 6ήμα πρός τά ττίσω. Ό δρ. Φέλλ συνέχισε. — ©ά έχετε δή σέ κανένα νούμερο μιοΰζικ χώλλ πώς χρη- σιμοποιοϋν τό μαστίγιο άύτό Άπό άπόστασι έπτά,μέτρων μ' ενα πλατάγισμα ή άκρη τού τυλίγεται δυό τρείς _Φορές γύ¬ ρω άπ' τό λαιμό τής βοηθοϋ. "Ετσι καί δω κάττοιος ττρομε- λέτησε νά κάνη τό Εγκλημα μ'/ ένα τέτοιο μοστίγιο. "Ε- φτασε νωρίς τά ττρωΐ, έ- χοντας τυλιγμένο τό μο- στίγιο γύρω στή μέση τού. κάτω άπ'τό σακκάκι τού. Νά σάν κι' οτύτό τό χοντρό σακκά¬ κι ττού φοράει ό κ. Κέρτις αυ¬ τή τή στιγμή. Μιά άναρθρη φωνή ξέφυγε τού Τόμπυ. — Συνεχίστε παρακσλώ, εΤ- πε ό ^Αιρτον. Στήν ήσυχία τού ττρωϊνοΰ η¬ τανε δύσκολο νά μην ακουσθή τό μαστίγιο, καί γιά να καμου- φλάρη τόν κρότο ρίχνει μερι- κούς πυρο6ολισμούς."Ετσι κανέ¬ νας δέν ^Θα καταλάβαινε τή δι- αφορά. "Υστερα τρέχίΐ πάνω στήν ταράτσα πού άττέχει ττε- ρίπου έξη μέτρα άπ' τό άνύ- ποπτο Θϋμα τού πού βρίσκεται ξαττλωμένο ττάνω στό «Θρόνο τοΰ ΒασιΙλιά Άρθούρου». Ή άκρη τοΰ μαστιγιου τυλ;γεται γύρω,άπ' τό μαντήλι τού λαι- μοΰ. 'Η άναττνοή κόβεται καϊ υστερσ άττό λ!γα δευτερόλετττα ό Θάνατος έρχεται. 'Η κίνησι ποϋ εκανε ό δολοφόνος γιά νά έλευθερώση τό μαστίγιο, Ερρι- ξε τό άψυχο σώμα στήν άφύσι- κη στάσι πού δρέθηκε. 'Αμέσως μετά, μέ τή δικαιολογία ότι Θέλει νά δοίλη την καραμπίνα στή Θέσι της, κρύβει τό μαστ!- γιο κάπου μ,έσα στό σπίτι τού κ. "Λιρτον. "Ετσι νόμισε δτι ϊ- κανε ενα τέλειο Εγκλημα. καί ηταν£ ΟττερήΐΌΐνος γι' *ΰτό. — Άλιλά γιοττ!; Γιογτϊ ό Τόμπυ σκότωσε την Μττρέντα; Ικανε ό Ντάν. Πρΐν άπαντήσΓΐ ό δρ. Φέλλ φάνηκε σάν νά προσπαθοΰσε ν' ακούση. — Ό πληγωμένος έγωϊσμός σ' έναν άνθρωπο σάν τόν Τόμ¬ πυ Κέρτις είνε έ/α κίνητρο ί- σχυρό δσο δέν τό φαντάζεστε. Τό ότι σεΐς γίνοττε ό άρραβω- ΓΟλα αύτά είνε λόγια· Μπορεΐτε νά λέτε δτι Θέλετε άλ- λα δέν εχετε καμμιά άττόδειξι, φώναξε ό Τόμπυ μέ τό πρόσω- πο τταραμορφωμένο άπό άττελ- πισία. —Εΐσαστε βέβαιος; Σάς εΤ- χα είδοποιήσει στήν άρχή ότι ήρθα έδω γιά νά σας καθύστε- ρήσω λίγο. Στό διάστημα αύτό ό έπιθεωρητής Εκανε μιά ερευ¬ να στό σπίτι τού κ. "Αιρτον Πρό όλίγου τόν άκουσα πού ε¬ πέστρεψε. Σάς εΤχα έπίσης προ. ε.δοποιήση δτι ανέκοινα £ανά τίς δυό υττηρετριες, τή Σονια καί τή Ντολλυ- Άγοτΐτητέ μου κϋριε ύττοτιμάτε πολύ τή γοη- τεία πού έξασκεΤτε στίς γυναι- κες. «Ή Σόνια σάς,,εΤχε μεγάλη ά διναμία. "Οταν άκουσε την τε¬ λευταία έκπυρσοκρότησι σήμερα τό πρωί, κύτταξε απ' τά πα- ραθυρο. Δέν εϊσαστε ,έκεί Τής Φανηκε παράξενο καί ετρεξε ώ; την ταράτσα γιά νά δή πού ϊ- σαστε Καί τότε σάς εΤδε .» 'Ο δρ. Φέλλ γύρισε πρός την πόρτα τού βάθους κα! φώναξε — Περασε μέσα Σόνια νά μάς πής τί εΤδες. Περάστε καί σεΐς κ. ίπιθεωρητά Ό τάζει σμένα. θή Τόμπυ γύρω Δέν Κέρτις κυτ- τού άπελπι- πρόφτοσε νά ή βό μ. έν πρόφτοσε νά κινηθή. Ό έπιθεωρητής βρισκό- τανε δίπλα τού κιόλας. Στό χέρι τού κράταγε τυλι- γμένο τό μαστίγιο. Την ώρα δ¬ μως έκείνη δέν εμοιαζε γιά μα- στίγιο άλλά σάν σκοινί... Σάν τό σκοινί της άγχόνης. ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Μ. Σ. ΦΟΤΟ-ΟΦΦΪΕΤ ΜΕ ΝΟΙΟΚΑΐΝΗ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΥΡΙΔΑ * ΣΤΑΜΑΤΑΤΗΝΤΡΙΧΟΠΤΟΣΙΝ ιΕΝΙΙΧΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΧΟΦΥΐΑΝ Π Γ Ο Ι Ο Χ Η Ι Τ Ο Ι Η Μ * ν ο νο ε α ν |αΠΟΦΕΥΓΕΤ( ΤΙΣ ΛΠΟΜΙΜΗΙΕΙΙ ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡ. ΙΤΑΑΙΟΥ 63 ΤΗΛ. 527.233 ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΕΜΤ1ΟΥΜ Βραβείον ίοχυοας δυναμικό- τητος, είς ψυχαναλύσεις έν ύπνώσει, επιδρασεκ- έ£ απο¬ στάσεως διά ψυχοβολίας έν Ιητνώσει καΐ πνευματιστικάς ίπικοινωνιας. 'Α*ί|ναι, Μοσχσπολεως 31 Τηλ. 874.761, στάσις Αγ. Μικολάου 'Αχαρνών. 'Λραι: 9—1 και 5—8. ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ Πατρόν «ΜΥΡΕΛΛΑ» Βουλής καΐ Απόλλωνος 8 (.Σύνταγμα) ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΖΙΧ Στ6 Παρίσι έκυχλοφύρησε άστραπιαιως μια καταπλη- κτική είδησις: Κάθε γυναι- κα θα μπορή να χάνη άφθ· (ως καΐ άκινουνως δσα κιλα θέλει άπά το ίάρος της και μάλιστα χωρίς διαιτα. Κ αί ιδού το θαυματουργόν μέσον τα υΐττα βουατοΐοη· Ι Το κα- τοτπληκτικό άηαρείγ πού σέ καθε χρήσι μισης ώρας ά- φαιρεϊ 2—3 λιτρεςΙ Και τδ στουδαιότερο <5γπ6 δποιο ση- μειο τοθ σωματος θέλετε η και γενικώς. Τελείως άκίν- δυνο και άνώδυνο ύποΐαλλει σ ίνα εσωτερικώ λουτρο χΐ>ν
  όργανισμο καί τόν άιταλλαθ"
  σει άπό τά ιτεριττά λΐπη καΐ
  τοξϊνες ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΙΤΑ.
  Τό ΙΝΙΤΙΤΟΥΤΟΜ ΜΕ·
  ΓΑΛΟΦΩΓι, 4δός "ΑκαδημΙας
  19, 2ος βροφος τηλ. 612.728
  Είσήγαγεν τό άπαρέΐγ ϋΙτΓβ
  ΒουαΙοχοηβ και υπο την άμε¬
  σον επίβλεψιν είδικών Ιατρών
  έφοτρμόζει την έκπληκτική
  αυτή βεραπεια κατά τής πα·
  χυσαρκίας καί κυτταρίτιδος.
  Επισκέψεις 9—1 και 5—8.
  3".3Ο
  •Ελλάδ. 1780.—Ι Κτημ. 23υ.-
  'Εθνικής 800.—Ι Εμ.Πι—. 105.-
  167| Λοτ,κής 670.—
  800.Ι Εμ
  £.μπορ. 167.—| Λοτ,κής
  ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΤΑΙΡΙΟΜ
  Πυριτιδ
  "Ατλσο
  Τιτάν
  Χαλκιδος
  Χρυσαλ
  Ηρακλής
  ΕΤΜΑ
  Οΐνων
  190 -
  50.-Ι
  440.—
  Έβν. Ασ
  Ι Βιομ
  Χαρτοιτ.
  "Ιτΐποδρ.
  ΒΙθ
  1845
  Β 4 100
  Αγγλίας 302.80.
  ΙΑΤΡΟΧ
  Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
  Νοσημστο ιτνεομονων
  Δέχεται 5—7 μ.μ Μ------ϊι'·
  ΤηΧεψωνον «10.333.
  — Τό Τδιο σκέφτηκε κο! ή 4-
  στυνομία στπν άρχτ), Βκανε ιΐ-
  ρωνικά ό Τόμττυ, άλλά γρήγο-
  ρα κατάλαβε δτι ήτανε άδόνα-
  το γιατΐ ούτε £νας όλυμπιονί-
  κης δέν Θά κατάφερνί ένα τέ¬
  τοιο πήδημα.
  — Μά κάποιος τό Εκανε, ά-
  φοΰ τό Εγκλημα είνε γεγονός.
  — «Να! άλλά πώς,»
  — Φαίνεστε σάν νά Θαυμά-
  ζετε αϋτό τό ύπερφυσικό πού
  συνέ6η_κ. Κέρτις, εκανε μαλα-
  κά ό "Εντμοντ Αιρτον.
  — θανμάζω είττστϊ; και τό
  πρόσωττο τοΰ Τόμπυ χλώμιασε.
  — Μάλιστα, λές κι' αυτό τό
  εγκλημα νά ητανε ίνα άθλητι-
  κό, ρεκόρ.
  Ό Τόμττυ κράτησε την ψυ-
  χραιμία τού, κα! έτοιμάστη^ε
  ν' άττσντήση, δτσν^ βαρεία 6ή-
  ματα άκούστη·καν εξω. 'Υπήρχε
  κάτι τό άπόκοσμο σ' αΰτά τά
  άργά καΐ βαρεία βήματα-
  *
  Σ.τηριγ/μένος σ' ίνα μτταστού
  νι, ενας ανθρωπος μπήκε στό
  δωμάτιο. "Ητανε τόσο μεγαλό-
  σωμος πού μόλις καί μετά βί-
  ας χώρ€σε νά περάση άττ' τό
  κούφ^ομα τής πόρτας. "Ενα
  γκριζο τσουλούφι τού Επεφτε
  στό ίνα τού αυτΐ. Τά χοντρά
  γυαλιά τού στεκόντουσαν στήν
  άκρη τής μύτης τού, καί τό
  μεγάλο τού πρόσωπο κόκκινο -
  κόκκινο καί φωτεινό σάν φεγγά-
  ρι τβλείωνε σέ μιά σειρά άπό
  προγούλια.
  — ©ά εΤστε ό κ. Φρέιζερ,
  Εκανε άνοιγοκλείνοντας τα μά-
  τια τού, ένώ παρατηροΰσε μέ
  ϊνδιαφέςον τόν Ντάν. ΕΙστε τό
  τελευταΐο μέλος σϋτής τής άρ-
  κετά περίεργης παρέας η μή-
  πως κάνω λάθος, Ναί; Στή
  διάθεσι σας κύριε. Τό δνομά
  μου εΤνε Γεδεών Φέλλ.
  — Ναί Εχω άκούσει νά μι-
  λάνε γιά σάς4 εΤττε ό Ντάν έ-
  ρεθισμένος άττ τρ ϋφος τού, καί
  άν κρίνη κανε'ις άπ' την παρου-
  σία σας ίδώ τέτοια ώρα φαίνε-
  τσι δτι Εχουν βίκιο αύτοι πού
  λένε πώς εΤστε ένας^ τρομερά ε¬
  πί μονος ανθρωττος. "Εχετε τ!πο.
  τα νεώτερο, ττού νά δικαιολογή
  την παρουσία σας έδώ τόσο
  άργά; . ...
  __ Νά σας πω, ττρωτα ηρθα
  νά δώ τίς δυό ύπηρέτριες ττού
  τά δωμάτιά τους είνε στό πί-
  σω μέρος τοΰ σπιτιού.
  __ Αύτό είνε δλο;
  __ Χμ... δχι. Ό δρ. Φέλλ
  συνωφρυώθηκί. "Εττειτα ηΌελα
  νά σάς κρστήσω έδω για κανα
  Τό συμπεπυκνωμένον σακχαροΰχον Γάλα ΒΛΑΧΑΣ
  εΤτε τό τρώτε μέ τό κουτάλι, όπως βγαΐνει άπό τό
  κουτΙ, είτε τό άλεΐφετε επάνω σέ μιά φέτα ψωμί,
  είναι πάντοτε ένα εξαίρετον φυσικόν δυναμωτικόν.
  Προσφέρει είς τόν οργανισμόν τού άναπτυσσομένου
  παιδιοΰ τά ούσιώδη συστατικά τού καλλιτέρου νωποΰ
  γάλακτος (λιπαράς θυσίας, πρωτεΐνας, άνόργανα
  άλατα, βιταμΐνας).
  Ευκόλου παρασκευής καί δαυμασΐας γεύσεως (ζε-
  τρελλαΐνει τα παιδία, άκόμη καΐ έκεΤνα πού συνήθως
  δέν έχουν όρεξι) μΐα φέτα ψωμί μέ Γάλα Βλάχας
  είναι πάντα μιά πραγματική Λιχουδιό, άλλά λιχουδιά
  «ποΰ κάνει καλό». ,
  ιπζπυηνω
  ΒΛΑΧΑΣ
  ό
  με τό κουτόλι
  μ4 τό Φροθτα
  Σ
  Αι Ελληνικαι Κσττνοβιομηχανίαι, έν τή έπιθυμϊσ. να σνμ-
  βαλουν εις την ρύθμισιν τού ζιητήματος των καπνών έσω-
  τερικης καταναλώσεως, τό οποίον εδημιουργήθη καϊ έφθα¬
  σεν είς ιδιαιτεραν όξύτητα, ιδίως λόγω τής σοβαράς ττο-
  σοτικής αυξήσεως τής εσοδείας 1957, ύπείκουσαι δέ καΐ
  είς σχετικάς εντόνους συστάσεις τής Κυβερνήσεως, απεδέ¬
  χθησαν νεαν σημαντικήν αύξησιν των είς καπνά άποθεμάτων
  των, παρά τάς έκ ταύτης προκνπτούσας σοβαράς έττιβα-
  ρύνσεις.
  Δηλούν δέ δτι πρός τούτο Θ' άποδι,Θούν είς άγοράς κα¬
  πνών έσωτερικής καταναλώσεως εσοδείας 1957 μέ προσπά¬
  θειαν καΐ σκοπόν την απορρόφησιν ολοκλήρου τής ποσότη¬
  τος αυτών τής άπομενούσης είς χείρας των παραγωγών, άλ¬
  λά ταυτοχρόνως_ κου μέ την έλπίδα δτι καί οί παραγωγοί
  Θά έπιδείξουν την προσηκουσαν κατανόησιν καί Θά βοηθή-
  σουν είς την λύσιν ενός δυσκόλου προβλήματος τό οποίον
  κατά πρώτον λόγον αύτούς ένδιαφέρει.
  Έν "Αθήναις, τή 25η Όκτωβρίου 1958
  Καττνοβιομηχανία «ΕθΝΟΣ» Γ.Α. ΚΕΡΑΝΗΣ Α·Ε.
  Κοστνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ> ΑΒΕΣ.
  Καττνοβιομηχανία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΕΛΛΙΑ>
  Καπνοβιομηχανία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ>
  ΣΤΗ
  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
  ΤΙΜΗ
  ΗΟΟΜΕΙΚ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κατόχων όμολογιών τοθ διά δη¬
  μοσίας έγγραφής έκδοθέντος ΌμολογισκοΟ Δσνείου έκ
  δοσχ-μών 300.000.000 8% 1958 δτι ή εξυπηρέτησις τοΰ
  έν λόγω Δανείου ανετέθη είς την "Εθνικήν Τράπεζαν της
  Ελλάδος, ήτις καί Θά ένεργή την πληρωμήν άπό 1ης Νο¬
  εμβριού έ. Ε- τού ύπ' αριθ. 1 τοκομεριδίου δι' δλων των
  Καταστημάτων καί 'Υποκαταστημάτων της.
  Παρακαλούνται δθεν οί κομισταϊ -Λ>κομεριδίων δττως ά-
  πευθΰνωνται άπό 1ης Νοεμβριού κα'ι καθ' όλας τάς εργα¬
  σίμους ώρας πρός τάς οικείαι Καταστήματα διά ττν εΤσ-
  ττραξιν τού άντιτίυου των τοκομεριδίων των.
  ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΓΣ
  ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΛΔΧΕΙΩΝ
  ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡ Α
  Προσέξατε τάς ήμερομηνίας:
  3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ^Κλήρωσις
  ΛΑΤΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΚΕΡΑΗ ΑΡΛΧ. 4.320.000
  ©
  6-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  Κλήρωσις
  ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΚΕΡΑΗ ΛΡΛΧ. 4.965.000
  0
  ΑΙ εύκαιρίαι της Τ Υ Χ Η Σ πλησιάζουν
  ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
  Παρα την Λεωφόρον Βασ. Σοφίας καΐ Ιναντι ανεγιιρομίνου
  ύπιρηολυτΐλοΰς Ξενοδοχείον ΧΙΛΤΟΝ, πωλοθμεν πολυτιλή δια-
  μερισμβτσ των 2,3,4 καΐ 5 εύροχώρων δωματίων καΐ μί ονί-
  τβυς ίοηβητικοι< χωρους. Μικρή προκοπαίολή κοΐ σέ 30 ΛΤΟΚΕΣ μηνιαΐες βόσεις τά υπόλοιπον. Τεχνική Έταιρία «ΙΚΤΙΝΟΣ» Βασ. ΛαμπρότΓουλος & Σία Ο.Ε. ΕΜΜ. ΜΠΕΜΑΚΗ 21. ΤΗΛΕ*. 20.425 ΓΕΝ. ΑΝΤ)ΠΟΙ: Α. ΔΡΙΤΣΑΣ & ΥΙΟΣ. ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — ΤΗΛΕΦΠΝΟΝ 40.220 Κοστούμια άπό 580 Πσλτό άπό 750 Πουλόβερ • Καπέλλα Υποκάμισα • Υποδήματα ΚΡΕΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝι ΤΙΤΑΝ 'ΖΕ ΖΟΑΗΝΑΡΙΟ Ι - ΒΑΦΕΙ ύμοιόνορνα | Ι1- ΓΥΑΛΙ2ΕΙ - ΔΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙβ - ΔιατηρεΙ τ ό δέρρο - Τό μόνο βερνΐκ» που δέν ζηραΙνί-Λ* |- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΟ άπό κάθε άλλο λογν ποιότητος ΒΙΣΚ Α.,
  Κυοκχκή.

  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΚΟΜΜΟΥΝΙΠΑΙΑΝΗΓΓΕΙΛΑΝ
  ΟΤΙ Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΜΟΐ
  ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΠΑΡ' ΗΜΕΡΑΝ!
  ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΧΟΥΣ
  ΤΑΊΠΕΧ, 26. (Δΐίθνής Ηνω¬
  μένος Τίπτος). — ΟΙ Κινέζοι κομ
  μουνισταϊ άνήε/γειλαν χθές δτι ό
  δομβαρδισμός των τκΐρακτίων νή-
  σων θά διεξάγ£ται τού λοιττοθ
  κα! μέχρι νεωτέρας αποφάσεως,
  ημέραν τταρ' ημέραν, ώατε νά έ¬
  χη ο ττληθυσμός την ευχέρειαν τού
  άνεψοδιασμοϋ τού1 Τό υπουργείον
  Αμύνης των 'ΕρυΘρών, διευκρ.νί-
  ήε, περαιτέρω, δτι, κατά συνέ-
  πχιαν, δέον άμέσως νά παύση ή
  συνοδει'α των φορτηγών άπό άμε-
  ρικανικά πολεμικά σκάφη κα! ή
  ττροστασία των άττό μαχητικά
  όεροπλόνα. Έν τή αύτη άνακοινώ
  σει δηλούται, δτι 6 δομδαρδισμός
  θά εξακολουθήση πιθανώς, άλλά
  6χι Απαραιτήτως, τάς ημέρας μέ
  αρτιον αριθμόν (ένώ αντιθέτως
  τάς ημέρας τού μηνός μέ μονοΰς
  άριθμοΰς θά δύναται όλως διόλου
  αφόβως νά κυκλοφορούν οί κάτοι-
  κοι είς την προκυμαίαν, τάς α¬
  κτάς, τοΰς λιμένος καΐ τοθς δρ-
  μους, πρός παραλαβήν των απο¬
  στελλομένων έφοδίων διά την συν¬
  τήρησιν των).
  Ώς παρατηρεΐται ενταύθα, ή
  νέα απόφασις των 'Ερυθρων έχει
  καθαρώς προτταγανδστικόν χσρο-
  κτήρα, σκοττούσα είς την καλλι-
  έργ;·αν πνεύματος άνοχής κα'1
  συμπαθείας μετσξύ τού άμάχου
  πληθυσμού των παράκτιων νήσων
  τού έχθρού.
  Είς την ανακοίνωσιν τού Πεκι-
  νου, προστίθεται έπίσης, δτι «εί¬
  νε τώρα καιρός νά γίνωμεν φί-
  λοι» καϊ διατυττοΰται επί πλέον
  ή ύττόσχεσις τής αποστόλης έκ
  μέρους των κομμουνιστάς τροφί-
  μων ή άλλου είδους, τού όπτοίου
  θά είχεν άμοσον ανάγκην ό δεινο-
  παθών ττληθυσμός των νήσων Κε-
  μόι καΐ Ματσου.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ' ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕΝ ΣΥΣΚΕΨΕΙ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26. (ΤοΟ
  άνταποκριτοϋ μας).— Ή θεσσα-
  λονικη έορταζει πανηγυρικώς
  την επέτειον ής άπελίυθερώσε-
  ώς της καΐ την επέτειον τής
  28ης Όκτωίρίου. Την 2 μ. μ.
  χθές αφιχθη ενταύθα 6 πρωβυ-
  πουργός *■ Καραμανλήε πλαισι-
  ούμενος 6πώ κλιμακίου όπουργων
  και αλλων επισήμων. Είο τό αε¬
  ροδρόμιον ύπεδέχθησαν τον κ. Κ α
  ραμανλήν οί υπούργοΐ ΒορεΙου
  •Ελλάδος κ. θεολογΙ/της, Προ-
  νοίας κ. Στράτος, υφυπουργός
  'Εθνικής "Αμύνης κ. θεμελής καΐ
  Λλλοι έπΊσημοι. Ό κ. Καραμαν
  λής μετέβη έπευφημούμενος έν-
  θουσιωδώς (πό τοϋ πλήθους είς
  τό Κυβερνείον |νθα προήδρευσε
  συσκέψεως καθ* ήν ό κ. θεολο¬
  γ ιττΚ έξέόεσεν είς όν κ. πρωθυ¬
  πουργόν τάς έντυπώσεις τού έκ
  τής προστάτου περιοδείας τού ά-
  νά την Βόρειον "Ελλάδα.
  Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν
  επίσημον προγραμμοτ τού τριή¬
  μερον εορτασμου, σημερον την
  πρωΐαν, πρώτην ημέραν τούτου
  αφικνείται έπιίαινων τοϋ Β)Π
  «Πολεμιστης» ή Α. Μ. ό Βασι¬
  λεύς συνοδευόμενοο υπό της Α.
  Β Υ. τής Πριγκιπισσης ΕΙρήνης.
  Τή'ν 10.10 π.μ. ό "Λναξ θά άπο-
  βιΐασθή είς την αποβάθραν τού
  ΛευκοΟ Πύργου, δπου θά τόν ΰ-
  πο&εχθοθν ό πρωθυπουργός κ.
  Καρσμανλής, οί ύπουργοΐ καΐ
  άλλοι έπίσημοι. "Εκείθεν ό Βα¬
  σιλεύς βά μεταβή είς τόν ναόν
  τού 'Λγίου Δη.μητρίου, είς την
  είσοδον τοΰ όποίου θά τόν 6πο-
  δεχθοθν ό πρόεδρος της κυίερνή
  σεως κ. Καραμανλης καΐ ό πρό¬
  εδρος τής Βουλής κ. Ροδόπουλος
  καΐ θά παρασχη είς ψαλησομένην
  δοξολογίαν.
  Την 6ην μ.μ. ό Βασιλεύς βά
  παραστή είς την πανηγυρικήν
  τελετήν τού Πανεπ»—η μίου θεσ¬
  σαλονίκης καΐ την εσπέραν θά
  παρακαθήση είς γεϋμα, δοθησό-
  μενον πρός τιμήν Τού υπό τοϋ ύ-
  πουργοϋ Βορείου Ελλάδος κ
  θεολογΐτη.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ιΤΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
  "Επ* εύκαιρία τής μεθαυριανής
  έπετείου τοΰ Ιστορικοϋ «ΟΧΙ» τα
  ανώτατα έκπαιδευτικά Ι&ρύματα,
  καΐ πολλαί όργανώσεις και σωμα-
  τεια θά ίορτασουν την ημέραν ώς
  καΐ κατά τα προηνούμενα ϊτη. Ή¬
  δη είς την Ακαδημίαν Σώματι-
  κης Άγωγής ό έορτασμός της έ-
  βνικής εορτής εγένετο χθές μέ ο-
  γιασμόν καΐ άπαγγελίας πατριω-
  τικών άσμάτων. Τόν πανηγυρικόν
  τής ημέρας εξεφώνησεν ό καθηγη-
  τής κ. Δρίεας. Είς την εορτήν,
  παρέστησαν ό πρόεδρος τοϋ Έκ-
  παιβευτικοϋ Σ υμίουλΐου τοϋ ύ-
  πουργεΐου Παιδείας κ. Γκιζελής
  καΐ ό 5ιευθυνττ|ς τής Σωματικής
  Άγωγής κ. Καλφαρεντξος.
  Είς τό ΜετσΜιον Πολ,υτεχνε'ιον
  6 έορτασμός τής 'Εθνικής Επε-
  τείου θά γίνη αυριον καΐ ώραν
  12.30 είς την αίθουσαν τελετών
  τοΰ Ιδρύματος. θά ομιλήση ό
  τακτικάς καθηγητής κ. Κ. Πα-
  παΐωάννου μέ θέμα: «Τό πνεϋμα
  τής 28ης 'όκτωΐρΐου». Έξ αλ-
  λου, αύριον καί ώραν 7.13 μ.μ.
  ή Χριστιανική "Αδελφότης Μέων
  θά εορτάση την 28ην Όκτωβριου
  είς την αίθουσαν της ('Αλες.
  Σούτσου 7). Κατα την ίορτήν,
  την όποιαν ή ΧΑ Ν άφΐερώνει είς
  τόν αγώνα τής Κύπρου, θά ομι¬
  λήση ό 'Εθναρχικός σύμίουλος κ.
  Κρανι&ιώτης.
  Ό Όργανισμός 'Εθνικοϋ βεά-
  τρου συμμετέχων είς τόν έορτα-
  σμόν της 'Εθνικής 'Επετείου θά
  δώση την Τρίτην καί ώραν 4 μ. μ.
  έκτακτον δωρεάν παράστασιν με
  άπαγγελΐας ποιημάτων έθνικοΰ τΐε-
  ριεχομίνου, είς την όποιαν θά λά·
  λουν μέρος οί πρωταγωνισταΐ τοΰ
  θεάτρου.
  ΣΚΑΗΡΑΝ ΜΑΧΗΝ ΘΑ ΔΩΣΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΜΑΣ
  ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΖΕΣ
  Ανεχώρησε χθίς την μεσημ¬
  βρίαν άεροπορικώς διά Παρισίους
  ό ύπβνργός τού Συντονισμοΰ κ.
  Πρωτοπαπαδάκης διά νά μετάσχη
  των διιξαγομένων έκεΤ σύζητήσε-
  ων είς την Διοοκυβερνητικήν Επι¬
  τροπήν τού ΟΕΟΣ επ! τού θέ-
  ματος τής συγκροτήσίως τής £-
  λευβέρας Ζώνης Εύρωπαικών Συ-
  ναλλαγών (ΕΖΕΣ).
  Ώς πληροφορούμεθα, κατά τάς
  άρξαμένας άπό προχθές συζητή-
  οεις είς την ανωτέρω Επιτροπήν
  ενεφανίσθησαν νέαι προτάσεις
  καί διαφωνίαι, επ! της πορείας
  τής οργανώσεως τής ΕΖΕΣ, ει¬
  δικώτερον δί επ! τοΰ θίματος
  τής Ιδιαιτέρας μεταχειρίστως
  των ί~ό άνάτττυξιν ευρισκομένων
  ' -χώραν, μεταξΰ των οποίων κατα-
  λέγετα, καί ή "Ελλάς. Ώς έκ τού¬
  του εκρίθη άτταραίτητος ή μετά¬
  βασις είς Παρισίους τού ϋττουρ-
  γοΰ Συντονισμού κ. Πρωτοποΐπσ-
  6άκη, ό οποίος κα! θά ήγηθή τής
  εΰρισκομένης 4κεΙ έλληνικής άν¬
  τ ιπροσωττίας, κατά το στάδ'ον
  των σχετικών διαπραγματεύ^σεων,
  επ! διαφόρο»ν ζητημάτων ένδιαφί-
  ρόντων Ιδιαιτέρως την 'Ελλάδα.
  Δέον νά ση>μ£ΐωβή,. δτι κατόπιν
  των διαγραφομένων νεωτέρων έξε-
  λ'ιξεων έτπ τοΰ δλου θέματος τής
  οργανώσεως τής ΕΖΕΣ ή καΐ έν-
  δεχομένως υπό άλλην μορφήν ορ¬
  γανώσεως τής Ευρωπαίκής Οί-
  κονομικής Κοινότητος, ή ελλην:-
  κή άντιπροσωπία μέ επ! κεφαλής
  τοΰς Οπουργούς Συντονισμοΰ καϊ
  Βιομηχανίας κ.κ. ΠρωτοποπΓαδά-
  κη κα! Μάρτην καΐ τόν πληρεξού¬
  σιον υπουργόν διά τα ζητήματα
  τής ΕΖΕΣ κ. Πβσμαζόγλοιι, θά
  άτταιτηθή νά δώση σκληρόν κα! έξ
  ύ—χρχής μάχην διά την αποδο¬
  χήν καϊ κατοχύρωσιν των έλληνι-
  κών αίτημάτων, ώς προϋπόθεσιν
  συμμετοχής τής χώρας μας είς
  την όργανοκνένην εθρωπαϊκήν οί-
  κονομικήν κοινότητα.
  ΕΘΕΑΘΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ ΚΑΙΙΜΝΟΝ ΣΚΑΦΟΣ
  ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΥΔΕΝ ΙΧΝΟΣ ΑΝΕΥΡΕΘΗ
  ΡΟΔΟΣ, 26. (Τού αντοπτο-
  κριτοΰ μβς).— 'Υττβ τού ύποκρ-
  γιίου Έμπορικής Ναντιλίας έ-
  δοβη ίντολή πρός όλας τάς λι-
  μΐνικάς Αρχάς τής Δωδικσνή-
  σου όπως έρευνήσουν την Θαλάσ¬
  σιον περιοχήν τής νήσου Σύμης
  πρός ανεύρεσιν καιομίνου σκά-
  Φονς καί τταροχήν βοηβιίας είς
  αύτό καΐ τό πλήρωμά τού.
  Συγκεκριμένως, είς τό σήμα
  τού υπουργείον Έμπορικής Ναν¬
  τιλίας άναφέρεται, ότι άεροπλά-
  νον ξίνης ίβνικότητος εγνώρισε ν
  ίιά σήματός τού, δτι, ένώ ν—-
  ρίιττοττο τής νήσου Σύμης, διί-
  κρινεν ανατολικώς τής νήσου και-
  όμενον πλοϊον. Ούτω, μιτά την
  λήψιν τού σχετικού σήματος τού
  νπουργείον, έκινήθησβν πρός την
  κατεύθυνσιν τής Σύμης δλα τα
  παρα-ττλίοντα την νήσον σκάφη
  πρός παροχήν βοηθείας είς τό
  κινδυνεύον πλοϊσν, καθώς κα!
  πλοιόριον τής θαλασσίας ΟΙκο-
  νομικής Άστυνομίας. "Ηδη, παρ'
  δ>ας τάς ερεύνας, αί οποίαι δι-
  ήρκισον ολόκληρον την ίμίραν
  χβίς, ουδέν Ιχνος πλοίου ανευ¬
  ρέθη. Πάντως α) ίριυνσι σννεχί-
  ζσνται διά τό ενδεχόμενον τής
  βυβίσεως τού κσιομένου πλοίου
  πρός παροχήν βοήθειαν είς τό
  πλήρωμα αυτού.
  ΔΡίΜΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΕΞΑΠΕΛΥΤΑΝ ΛΑΓΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ
  Ο ΤΥΠΟΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
  ΑΓΚΥΡΑ, 26. (Ιδιαιτέρα 'Υ-
  πηρεσία). — Είς τό τελευταίως
  συνελθόν ενταύθα συνέδριον τού
  Λαίκοΰ Κόμματος, ό βουλευτάς
  τής αντιπολιτεύσεως κ. Σαφφέτ
  'Ομάν Επετέθη μετά δριμύτητος
  εναντίον τής ανελευθέρας πολιτι.
  κης τοΰ κυ6ΐρνωντος κόμματος
  άτΐτχαλυψας ότι ό τουρκικός Τύ-
  πος εΐνε δΐσμώτης τής Κυβερνή-
  σιως Μιντερές.
  «Τα δίκαια καΐ ή ελευθερία
  των δημοσιογραφίαν περιορίζον-
  τοι — είπεν ούτος — καθημιρι-
  νώς κα! περισσότερον. Εάν ο τε¬
  τιμημένος τουρκικός Τύπος συ-
  νεχίζει, παρά τάς υφισταμένας
  συνθήκας, τό καθήκον τού, τούτο
  όφείλεται είς τό Οτι ή τουρκική
  δημοσία γνώμη γνωρίζει τούτον
  καλώς καί ούχι είς τάς πρός αυ¬
  τόν «φι λοφρονήσει ς» τού Δημο¬
  κρατικόν Κόμματος καί είς τοΰς
  υφισταμένας νόμους».
  Επί τού Ιδίου θέματος ομιλή¬
  σας καΐ 6 κ. Σελήμ Σολέυ, 6ου-
  λιυτής έπίσης τού Λαικοϋ Κόμ¬
  ματος, άνεφέρβη είς σχετικήν
  συνομιλίαν τού μετά Άμερικα-
  νοϋ, όστις τώ εδήλωσεν ότι «οί
  Τούρκοι δημοσιογράφοι γράφουν
  μέ χειροπέβας, ένώ οί Άμερικα-
  νοί συνάδελφοί των με τόν κάλα-
  μον».
  Τέλος, υπό τό αύτό πνεΰμα
  ωμίλησε και ό άρχηγός τοΰ Ιδιον
  Κόμματος χ. Ίνονοΰ, τονίσας Ο¬
  τι ό τουρκικός Τύπος πιέ/ζεται,
  γιγονός δπερ παρεμποδίζει την
  πολιτικήν ανάπτυξιν καΐ την α·
  νορθωσιν τής χώρας καΐ δτι ή ε¬
  λευθερία τού Τύπον καταττνίγί-
  ται καθημερινώς.
  ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ ΑΥΤΟΚτΝΗΤίίΝ ΜΕΤΑ ΜΕΤΡΗΤΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοϋ * Υπουργείον
  Σ υγΜχνωνιών ερρυβμίσθη όπως
  άπαντα τα αύτοκίνητα μετά με-
  τρητοϋ τής περιοχής Πρωτευού¬
  σης μεταβοϋν είς Χολαργόν πρός
  ειτιθίώρησιν τόσον άπό απόψεως
  λειτουργΐας τ&ν μετρητών, όσον
  καΐ άπό απόψεως λειτουργιας
  ΕΙΣ ΚΑΘΕΙΡΞΙΝ
  20 ΕΤΟΝ Ο ΜΑΡΑΓΚΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ
  ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ
  ΠΥΡΓΟΣ. 26. (Τού άντο—ο-
  κριτοΰ μας).— Χθές την νύκτα
  εξεδόθη ή έτυμττγορία των
  ένόοκων. δια της όττοίας εκη¬
  ρύχθη ένοχος ό συίυ.οκτόνος
  Κ. Μαραγκός άνθροττακτονίας
  έκ ποοθέσεως μέ τό έλαφουντι-
  κόν τής μετρίοκ: οτ/τχύσε»ς. Ό
  κ., εϊσοχγγελεΰς εκοινε ττετΓλα-
  νη.μένιγν την άττόφασιν ζητήσας
  νά άκυρωθη ώς ττοός τό έλα-
  φρυντικόν. Τό δικαστήριον διιως
  Απερριψε την ττρότασιν τού ει¬
  σαγγελέως καί έπέβαλε την
  •ποινήν των 20 έτών Φυλακίσε-
  ως είς τόν Κ. Μαροτ/κόν, (Σχε¬
  τικόν ρεττορτάζ διά την δίκην
  δηιιοσιεύεται είς την πρώτην
  σελίδα).
  αυτών μηχανικώς.
  Πρός τουτο δέον όπως άπό 1ης
  Νοεμβριού ί.ϊ. προσκομΐζωνται
  καθ" εκάστην καΐ μέχρι της 11ης
  πρωϊνής άνά 30 αυτοκίνήτα μέ
  την κάτωθι σειράν, κατ' αϋξοντα
  αριθμόν (εΙδικον αριθμόν μπαρ-
  πρί<(. Την Ιην Μοεμίρίου Λπό 1 έως 30, την 3ην Μοεμίρίου άπό 31 ϊως 60, την 4ην Νοεμβριού άπό 61 Ιως 90 κσΐ ούτω καθ* «ής. 'Εφιστ&ται ή προσοχή των Ι- διοκτητων ταΕ.1 διά την κανο«κή·ν προσκόμισιν των αθτοκινήτων δι' Ελιγχον, πρός αποφυγήν έπιβαλής κυρωσεων. β' ΑΥΙΗβΟΥΝ ΤΑ «ΖΠΙΤΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΕΙΧ ΤΗΝ ΚΑΧΤφΡΜΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 26. (ΤοΟ αν—— κριτοϋ μας). — Τόν κ. Νομάρττην επεσκέφθη ή εντεταλμένα τή<; «Βα- σιλικής Προνοίας» κυρια Βάσσου μετά τοΰ ενταύθα άντιπροσώποιι κ. Ίατοίδη καί συιειργασθηοχτν μετ* αύτοθ οιά την αύξησιν τοΰ αριθμοΰ των «Σπιτιών τοϋ Παι- 6ιοΟ» είς τα χωρχά τής περιφί- ρείας μος. Έπιοης τόν κ. Νομάρ¬ χην επεσκέφθησαν αί έντε»βλμέαι τοΰ Βασιλικου ΕθνικοΟ Ί&ρύμα· τος κυρια^ Κεφαλω>ιτη καΐ Μαρι-
  δάχη καΐ συνειργάσθησαν μετ' αύ.
  τού διά την δημιουργίαν «£ενο-
  βοχεΐων τοΰ Χωρίου» είς τα χωρία
  τού νοαοϋ μας Όξυά, Πολυκέρσ.
  σος, Μελάς. Βογατσικόν, Κλει-
  σουρσ. Νεστόριον, Σ ιδηροχώριον
  καΐ "Ανω Περιβαλι.
  ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑΣ ΕΚ ΠΟΑΑΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
  ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΗΣ 7ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚθ
  ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΜΨΪΓΤΗΣ ΑΓΓΑΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑΣ ΘΑ ΗΔΥΝΑ
  ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑΠΟΣΟΒΗΘΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΙ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΗΔΗ ΑΠΟΧ8ΕΣΓΝΩΣΤΑΣΗΣΤ0^ΑΤ1ΤΜΤ^ΛIIαΣ^!0ΨΕ^
  -------------^——---------------------------------------------------------------. —ν# α-»ι-ο*-ι<+» Ι*ΤΔΙ ΜΔιΥΛγλΤ ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΒΕΡΩΦ - . λ____ι.,...*τ ι νηητ,ιιαάς της πολιτικης τγ ( Διασταυρουμέναι άπό 8λας ταςπλευράς πληροφορίαι, έμ- φανίζουν την Κυβέρνησιν, ώς κοτταλήξασαν είς την άπόφαοιν νσ μή μετάσχη τής προτεινο- μενης 7μεροϋς διασκέψεως, κα¬ τόπιν τής γενομένης διαττιστώ- σεως, ότι ή βρεταννοτουρκική άδιαλλαξία τορπιλλίζει κάθε προσπάθειαν εξευρέσεως μιάς συμβιβσστικής λύσεως τοϋ Κυ· πριακοϋ. "Ηδη ή Κυβέρνησις κατέστη, σεν^ χθές γνωστόν, τάς τελικάς όπτόψεις της είς τό συμβού¬ λιον τού ΝΑΤΟ διά τοϋ μονί- μου άντιττροσώπου της κ. Μ. Μελά, πρός τόν οποίον καΐ διε- βιβάσθησαν μετά την ττροχβι- σινήν νυκτερινήν σύσκεψιν είς την οικίαν τού κ. Πρωθυπουρ¬ γόν σχετικαί οδηγίαι. ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΠΡΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Περίπτωσις αναθεωρήσεως των έλληνικων όπτόψεων άπο- κλείεται πλέον, δεδομένου, ότι ώς καΐ χθές έτονίσθη αρμο¬ δίως, ή ν "Ελλάς; έξήντλησεν πλέον τό όριον των δυνατών 6- ποχωρήσεων. Μόνον δέ εάν υ¬ πάρξη μεταβολή τής μέχρι τού¬ δε βρεταννοτουρκικής στάσε¬ ως, Θά άποσοβήση την τελευ¬ ταίαν στιγμήν τό άλλως ορι¬ στικόν ναυάγιον τής προταθεί- σης διασκέψεως. Τοιαύτη, ομως, εκδήλωσις δέν υπήρξεν μέχρι τής εσπέρας χθές, ούτε άναμένετοι υπό των έγκύρων τουλάχιστον διττλωμα- τικών παρατηρητών δτι Θά υ¬ πάρξη. Ούτω προεξοφλεΐται άπό δ- λας τάς ελληνικάς πηγάς ώς άσφαλής πλέον ή ματαίωσις τής προταθείσης διασκέψεως, παρ' όλας τάς καταβληθείσας καί καταβαλλομένας εισέτι έκ ΤΟ ΜΗΧΘΟΛΟΙΊΚΟΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΝ "Ο ύποοργός τής Παιδ«1ας κ. Γ. Βογιατζής άναφερόμενος είς τα μισθολογικά αΐτήματα των ίκπαι. οευτικών, εδήλωσεν ότι ταυτα συ- νεζητήθησαν είς επανειλημμένας συσκέψεις αύτοϋ μετά τοϋ κ. προ- έδρου τής Κυβερνήσεως καΐ τοΰ ϋπουργοϋ των ΟΙκοαομικών και άντιμετωπΙ£ονται έν συσχετισμώ πρός τό ζητημα τής ρυθμίσεως τοΰ γενικωτέρου Βημοσιοθπαλλη- λικοϋ μισθολογιου, τό οποίον ήδη μελετάται υπό τής Κυβερνήσεως. Κατόπιν έντολής τοϋ κ. Πρωθυ¬ πουργόν, αί οικΐϊαι όργανώσεις εκλήθησαν καΐ άνέπτυξαν τα αΐ- τήματά τα» είς τόν αρμόδιον εί- σηγητήν τής καταρτισθεΐσης διά την μελέτην τοΰ ζητή,ματος τούτου έπιτροπής. Η ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΚΑΧΤΩΝ Ή "Ενωσις 'Ελλήνων Δικα- 'ών καί Είσαγγελέων ΚΌτόττιν αίτήσεώς της πρός την διεθνή "Ε¬ νωσιν Δικαστικών Λειτουργών ϊ- γινεν επίσημον μέλος της καί ϊντητροο·ωπ·εόίται είς τό Κεντρι¬ κόν Συμβούλιον τής δΐέβνοΰς Ε¬ νώσεως διά των Έφετών κ.κ. Α. Φλώρου καί Μ. Σκουλίκη. μέοους τού Γενικού Γραμμα- τέως τού ΝΑΤΟ καί άλλων πα- ραγόντων τής _ Άτλαντικής Συμμαχίας, ύστάτας καί άπέλ- πιδας, ώς γενικώς, χαρακτηρί- ζονται, προσπαθείας. Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Είς την απόφασιν της δπως αρνηθή νά κετάσχη τής ποοτει- νομέντις έπταμεροΰς Διασκέψε¬ ως ή κυβέρνησις κατέληξεν, ώς καί ανωτέρω γράφομεν. κατά την διάρκειαν της προχθεσινης ττολυώρου νυκτερινης συσκέψε¬ ως υπό την προεδρίαν τού κ. Καοαμανλή καΐ έν πλήρει όμο- φωνία των μετασχόντων είς την σύσκεψιν. Τα αναγραφέντα δτι έξεδηλώθησαν διαφωνίαι υ,εταξΰ των μελών τής κυβερνήσεως, πολΰ δέ περισσότερον μεταξΰ τού κ. πρωθυπουργόν καί τού ΰττουργοϋ των Εξωτερικών, δέν εχουν ουδέ Τχνος αληθείας. Οί άρμόδιοι κυβερνητικαί παράγον τες ηρνήθησαν νά προβούν είς οιανδήποτε άνακοίνωςτιν επί της αποφάσεως τής κυβερνήσεως ό¬ πως μή μετάσχη τής προτεινο- ιιένης Διασκέψεως, δέν/άττέκρυ- τπον δμως πλέον την πλήρη άπαισιοδοξίαν των ώς πρός την δυνατότητα συγκλησεως μιάς τοιαύτης Διασκέψεως καϊ άφη- νον σαφώς νά εννοηθή δτι Θεω- τήν ματαίωσίν της ώς πίσης της ΈΘναοχίας έξεδηλοΰ- το χθές τό ίδιον ττνεΰμα τής πλήρους δηλαδη % άπαι- σιοδοξίας ώς πρός την δυ- νατότητα τής έττιτεύξεως συμ¬ φωνίας πρός σύγκλησιν τής ττροτεινομένης Διασκέψεως Κα¬ τά τάς τταρασχ€θε!σας έξ αρ¬ μοδίων κύκλων πληροφορίας, α! διαφοραί άπόψεων αΐτινες έξε- δηλωθησαν κατά τό στάδιον των διεξσχθεισών συνεννοήσεων είς τα παρασκήνια τοϋ ΝΑΤΟ δσον καί έντός τού ΝΑΤΟ, κατά την τελευταίαν αυτού συ¬ νεδρίασιν διαφοοαί αΐτινες δέν κατέστη δυνατόν ιιέχρι στιγμής νά άρθοΰν λόγω τής βρεταννο- τουρκικής άδιαλλαξίας. άναφέ- ?ουγ την ματαιωυιν τγιι. β», ω[.- ι τθυρκικής άδιαλλαξίας. φ οαιαν. Καΐ άττό τής πλεκοάς έ- ρονται τόσον είς την σύνθεσιν Ο ΤΕΩΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΟΤΙ Ο κ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΤΟ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ». ΕΧΠΝ ΠΑΡΑΓΚΠΝΙΣΕί ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΕΓΝΩΡΙΖΕ ΠΟΥ ΑΙΕΤΙΘΕΝΤΟ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΟΝ Είς τό Α' κακο-'ργιοδικεϊον "Α¬ θηνών συνεχισθή καΐ χθες ή δΐκη τοθ τέως νενικοϋ διευθυντού τού « Σ ισμανογλεΐου» φυματιολόγου κ. Σ. Παπαεμμανουήλ, ό οποίος ώς γνωστόν κατηγορειται διά τάς ά- τασθαλίας είς τό έν λόγω Ιορυ- μα. Ή χθεσινη τετάρτη κατά σει¬ ράν ήμέρα τής άκροαματικής δια- δικασΐας. προσέλαβεν Ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι ήρχισεν ή κατά¬ θεσις των «έ—ά» των μελών δη¬ λαδή τοΰ διοικητικόν συμίουλΐου τοΰ σανατορίου, Των οποίων ή θη- τεΐα συμπίπτει γρονικώς με τα είς τό κατηγορητηριον άναγραφό- μενα άδικήματα. Άπό την πολύωρον κατάθεσιν τοΰ πρώτου έζετασθέντος μάρτυ- ρος. τέως μίλους τοϋ διοιΚητικοϋ σομ*ουλίου τοΰ «Σ ισμανογλείου» και συνταξιούχου γενικοϋ διευθυν¬ τού τής Τραπέζης Ελλάδος κ. Παναγ. ΜαυρΙκή, εσχηματίσθη ή εντύπωσις ότι ό κατηγορούμενος Λτο κυρίαρχος τοϋ Ιδρυματος, ίνώ αντιθΐτως τό διοικητικόν συμβού¬ λιον ήτο παρηγκωνισμένον. Ή κατάθεσις τοϋ μάρτυρος ε- προξένησεν αίσθησιν καί συγχρό¬ νως απορίαν είς τό δικαστήριον, διά την κσλοπιστίαν των μελών τού διοικητικόν) συμίουλΐου τοΰ σανατορίου και την άπεριόριστον εμπιστοσύνην των πρός τόν κατη- γορούμενον, τότε γενικόν διευθυν¬ τήν τού « Σ ισμανογλείου». Η ΔΙΚΗ "Η χθεσινή συνεδρίασις, ήρχι¬ σεν την 9ην πρωϊνήν, παρουσία πυ. κνοτάτου άκροατηρΐου. Μετά την ^ύντομον κατάθεσιν δύο έπουσιω- 6ών μαρτύρων, ό πρόεδρος εκάλε¬ σε τόν κ. ΜαυρΙκη νά καταθέση ενώπιον τοϋ δικαστηρΐου. "Ο έν λόγω μάρτυς, αΐρετόν ιιέλος τοϋ Δ. Σ. τοϋ Ιδρύματχχ; άπό τόν "Ια¬ νουάριον τοϋ ίτους 1950 μέχρις τόν Μάρτιον τοϋ 1956 ότε καί πα¬ ρητήθη διαφωνήσας μέ την άκολου. θουμενην τακτικήν υπό τοϋ κ. Πα- παεμμοενουήλ έν τώ Ιδρύματι, κα¬ τέθεσεν ότι είσηγητής των θεμά- των είς τάς συνεδριάσεις τοϋ Δ. Σ. ήτο σχεδόν παντα ό κατηγο- ύ ρούμενος. Συνίζ νος. , νεχίζων Α μάρτυς κατέθεσεν, δτι είς τάς συνεδριάσεις τοΰ Δ. Σ. συνεζητοϋντο κατά κανσνα β- σήμαντα θέιιατα καί δτι ό κατηγο- ρούμενος τέως γενικός διευθυντής τοΰ Ιδρυματος, διετύπωνε μόνος τού καΐ έκ των ΰστέρων τάς άπο- Φάσεις που έλαμίάνοντο. Άπό την έν συνεχεια κατάθεσιν τοϋ μαρτυ- ρος συνάγεται το συμπέρασμα, ότι αί τοιαύται συνεδριάσεις τοϋ Δ. Σ. ήσαν πλημμελεϊς καΐ ανευ συγ. κεκριμ^νης θυσίας ή σκοποϋ. Καΐ τουτο ένιοχύεται άπό τό γεγονός, διιως κατέθεσεν ό μάρτυς, δτι ό κ. Παπαεμμανουήλ τοϋ παρουσία- σε τό ίτος 1956 άναδρομικά ·πρα· κτ'κά των συνεδριάσεων, διά νά υπογράψη κσ'ι αύτός, προηγηθέν- των των αλλων μελών, ώστε νά έ- πικυρωθοΰ. 'Εν συνεχεια ό πρόεδρος τοΰ δι. κοτστηρίου ηρώτησε την μαρτορα εάν ενθυμήται, κατά πόσον έλ,ήφΐη άιτόφασΐς διά την δημιουργίαν «μυστικόν κονδΐίλίου», άντιστοι- χου πρός τό 1% των άκαθαρίστων εΐσπραζεων τοΰ Ιδρυματος. Ό μάρτυς, απαντών είπεν, 6τι τό διοι κητικόν συμίοθλιον, ζώντος τοΰ εύεργέτου Κ. Σισμάνογλου. έλα¬ βεν απόφασιν νά δίδεται είς τόν Ιδρυτήν ποσόν αντίστοιχον πρός τό 2% έτΐΐ των άκ«εαρίστων έσό- δων. Μετά δμως τόν θάνατον τοϋ Σισμάνογλου, ό Παπαεμμανουήλ εΐσηγήθη νά πΐαγιωθή_ τό ποσόν αύ¬ τό, κομαινόμενον άπο 1% ίως 2% καΐ νά διατεθή πρός εύόδωσιν των σ κοιτών τού σθΕνατορίου. Ού¬ τως εδημιουργήθη τό περίφημον «μυστικόν κονδύλιον». ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γνωρίζετε εάν δι- ετίθετο τό ποσόν αύτό δια τόν σκοπόν πού έχορηγήθη καΐ ποϋ δι* τίθετο; ΜΑΡΤΥΣ : "θχι... τής ττροτοθείσης Διασκέψεως, δσον καΐ είς ωρισμένα δικονο- μικά καί διαδικαστικά Θέιαατα αφορώντα την σύγκλησιν τής έν λόγω Διασκέψεως καί τα όττρΐα κατά την ελληνικήν άποψιν ε¬ χουν ούσιαοτικήν σημασίαν. "Η άρνησις τής Μεγάλης Βρεταννί¬ ας καΐ τής Τουρκίας δττως πο>
  ράσχουν τάς Οττηθείσας έττί
  των έν λόγω Θε μάτων διευκοινή
  σεις. ωδήγησαν είς τό Θεωρού-
  μενον ώς βέβαιον ήδη ναυάγιον
  τής δλης μεσολαβητικής προσ¬
  παθείας τού κ. Σττάσκ.
  ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ
  Κατά πληροφορίας αας αΐτι¬
  νες δύνανται νά; Θεωοηθοΰν ώς
  άσΦαλεΤς μεταξύ τοϋ ύττουργού
  των Εξωτερικών κ. "Αβέρωφ
  καί τού ΈΘνάρχου κ Μακαρίου
  εξεδηλώθη ττράγματι κατά την
  προχθεσινήν συνάντησίν των
  διαφωνία δσον άφορά τάς τελευ
  ταίας έξελίξεις τού Κυττριακοΰ.
  Ό κ. Αβέρωφ — καί τού¬
  το είνε χαρσκτηριστικόν — ε¬
  ρωτηθείς χθές επί __τών σχετι-
  , κων πληροφοριών, ούτε τάς έττε-
  | βεβαίωσεν. άλλά οθτε καί τάς
  ι διέψευσεν
  _ Έξ άλλου. ό ΈΘνάρχης Μα-
  κάριος είς σχετικήν ερώτησιν
  προέβη είς την ακόλουθον δή¬
  λωσιν:
  % «Δέν ϋττάρχει διαφωνία. Κα¬
  τά την συνάντησίν μου μετά
  τοΰ κ. Αβέρωφ αντηλλάγησαν
  άττόψεις».*
  Έττί ποίου δμως συγκεκρι-
  ιιένου ση,υείου εξεδηλώθη ή δια
  Φωνία δέν κατέστη δυνατόν νά
  γνωσθή
  Πάντως ή ττροκύψασα διαφω¬
  νία δέν εΤνε τοιαύτη, ώστε νά
  διασττά την ένότητα τής άκο-
  λουθουιιένης είς τάς γενικάς
  ΜΑΥΡΙΚΗΣ: ΘΕΠΡίΙ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΤΑ ΠΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΑΕΙΟΥ»
  Συνεχίζων ό μάρτυς την κατά¬
  θεσιν τού καί είς σχετικήν ερώτη¬
  σιν τοΰ κ. Προέδρου, είπεν, ότι ο-
  ταν αύτός εγινε μέλος τοΰ διοι-
  κητικοϋ συμίουλΐου, ό τότε προ-
  μηθίυτής Τολέιμης εχρΐωνε τα τρώ-
  φιμα 16% <5νω τής τιμής λιοονι- κή«; πωλήσεως Ι Τό γεγονός αύτό τόν έθορύίησε καΐ ηρώτησε τόν κοτπΐ7οροι.'μενον διά ποίον λόγον δέν ήγοραζοντο Λπ' εύίϊίβς τα τρόφιμα. άλλά μίσω προμηθευτοϋ. . Παπαεμμανουήλ τοθ άΛήντη- "Ο κ σεν, ότι δεν άνθρωπος έντός ύΐτήρχε ίς τοϋ κατάλληλος « Σ ισμανο- 52 ΚΑΡΑΙΝΑΑΙΟΙΕΚΛΕΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ ΑΥΤΗ ΑΥΡΙΟΝ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. 26. (Ιδιαιτέρα "Υπηρεσίαι.— Πεντή¬ κοντα δύο καρδινάλιοι ένεκλείσθη- σαν χθές είς τό άνάκτορον τού Βατικανοΰ διά νά εκλέ(;ουν τόν νέον Πάπαν. Μοναδιχοί απόντες έκ τοΰ ΙεροΟ ΚογκλαβΙου είνε οί καρδινάλιοι Μιτζίντυ τής Ουγγα¬ ρίας, καΐ Στίπινατς τής Γιουγκο- σλαυίας. ΠρΙν ή κλεισθοθν είς τα δια- μερίσματά των, οί καρδινάλιοι πά· ρηκολούθουν ειδικήν λειτουργίαν είς τόν ναόν τοΰ 'λγίου Πέτρου, ζητοΰντες νά φωτισθοθν Οπό τοΰ ΆγΙου Γινεύματος είς την εκλογήν των. ( Περισσότερον τυχηρός έξ ολων, θεωρειται ό 7^ετής Ισπανός καρ· δινάλιος ντέ 'Λρίμησ "Υ Κάστρο. ό οποίος θά έγκατασταθή είς τό διαμέρισμα πού κατειχεν ο καρδι- νάλιος Πατσέλι, τό 1939, όταν ε¬ ξελέγη Πάπας. ΟΙ καρδινάλιοι. θά άκούσουν την Μην πρωϊνήν ώραν τής σήμε¬ ρον τόν κώδωνα νά ήχή. διά νά τούς καλή είς τό πάρεκκλήσιον «Καπέλλα Σ ιστΐνα». Τής θείας λειτουργίας θά χοροστατήση Α καρδινάλιος Τισσεράν. **ά επακο¬ λουθήση ή κλήρωσις των τριών Ψη- φολεκτών καρδιναλίων καί θά διανεμηθούν τα ψηφθδίλτια είς τους έκλέκτσρας καροιναλίους. Την 16ην εσπερινήν ώραν θά κληθοϋν έκ νέου διά κωδωνοκρου- σίας οί καρδινάλιοι είς την «Κα¬ πέλλα Σ ιστίνα» διά την εσπερινήν ψηφοφορίαν. Αυριον, αν δέν καταστή δυνατή ή έκλογή Πάπα σήμερον θά επαναληφθή ή ψηφοφο- ρία ώς την προτεραίαν. Περισσοτέρας πιθανότητας έκλο γής ίκ τοϋ καταλόγου των ύπο- ψηφίων συγκεντρώνουν οί καρδι¬ νάλιοι Άλοΐζι Μασέλλα, "Αντζελο Γιουζίπιτε, Ρονκάλλι κα! Γκρέγ- κορυ Άγκαγκιανάν. ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤγΙΛΕΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝίΙΝΙΑ ΑΘΗΝΠΝ - Ν. ΥΟΡΚΗΣ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΗΔΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΜΕΣΩ ΡΩΜΗΣ Καθ* α πληροφορΰμεθα, τό Υ¬ πουργείον Δημόσιον "Εργων είς απάντησιν σχετικών ένεργειών τού •Υποι*ργεΙου Έμπορικής Νοτυτιλί. άς έγνώρισεν ότι επιτευχθείσης τής τηλετυπικής συνδέσεως μετα- ίυ Μ. 'Υ6ρκη<; καΐ Αθηνών μέσω Ρώμης, θά είνε δύναται ΙδιωτικαΙ συνβιαλέξεις διά τοϋ μέσου τού¬ του, έντός τής ερχομένης εβδομά¬ δος. ·Η τοιαύτη σύνδεσις θά εξυ¬ πηρετήση Ιδιαιτέρως τα ίφοπλι- στικά γραφεΐα διά τάς ύΐτερπον- τίους συνεννοήσεις έπείγοΐίτος χά- ροπίτηρος. Έντός τοΰ τρέχοντος Ετους έλπΐζεται έξ αλλου νά πρα¬ γματοποιηθή ή παραλαίή Ικβνοΰ άριθμοΰ παραγγελθέντων μηχβνη- μάτων, είς τρόπον ώστε νά είνε ουνατή ή έγγραψή συνδρομητών κατεχόντων συσκευάς. Λόγω τής σημασίσς τοΰ θέμα¬ τος τούτου διά την ναυτιλίαν μας ό *πουργός Έμπορικής Ναυτι- λίας κ, Γ. ΆνδριανόποιΛος έξε· δήλοχτε προσωπικόν ενδιαφέρον διά την Οσον τό δυνατόν ταχυ¬ τέραν τηλετυπικήν σύνδεσιν τής χώρας μας μετά των ναυτιλιακών κέντρον τοΰ έξωτερικοθ. Κοπά τάς Ιδίας πληροφορίας έπικρατεϊ ή σκέψις παρά τώ "Υ¬ πουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας δπως προτνμοοτοποιηθή βαθ.μιαίως εγκατάστασις τηλετυπικών μηχα- νημάτων είς τα Λιμεναρχεϊα καΐ τό κστάστημα τοϋ ΥΕΓΊ διά την επίτευξιν καλυτέρου καΐ τοΐχυτε- ρου τρόπου συνεννοήσεως τ&ν ό- πηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου τούτου. ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ Η ΕΙΣΑΓΠΓΗ ΤΠΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Έκ τοΰ υπουργείον Προνοίας πληροφορούμεθα ότι καταρτίςεται τό διάταγμα διά τοΰ όποίου προ- »λίπετσι 6 περιορισμάς τής είσα- γωγής δειγμάτων είς 5% ϊως 1Ο»ο επί τής συνολικής ποσότητος των εισαγομένων φαρμακευτικών Ιδιο- σκευασμάτων. Σ χετικώς εγνώσθη δτι τό πο¬ σοστόν 10% θά Ισχύη μόνον διά ΑΙ ΠΡΑΙ ΕΡΓΑΧΙΑΖ ΤΠΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Δι' αποφάσεως τού ύπουργού Εργασίας, όρίζεται ότι τα φαρ. μακιΐα, διά τό βιάστημα μέχρι τής 30ής Νοεμβριού θά είνε α· νοικτά άττό 8.30' — 1.30' καί 4.30' — β' μ. μ. Την Τετάρτην τό άττόγεομα θά παραμενονν κλει στά. ΤΑ ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Δι' αποφάσεως τοϋ ύπουργού Εργασίας, ορΐςεται ότι κατά την μεθαυριανήν εορτήν, τής 2βης Ό- κτωφρίου, άπαντα τα καταστήμα- τα τής περιοχής πρωτευούσης θά παραμεΐνουν κλειστά άπό τής 10ης π.μ. μέχρι τής 12ης μεσημίρινής. Τάς υπολοίπους εργασίμους ώρας τής ημέρας οί έργοδόται δύναν¬ ται νά άποφασίσουν εάν θά ανοι- ξουν τα καταστήματά των ή όχι. Τα έργοστάσια καί Ιιοτεχνικά ερ- γαστηρια θά έργασθοϋν ή 6χι κα¬ τά την κρίσιν των έργοδοτών. Διά τής Ιδίας αποφάσεως £ξου- σιοδοτοΰνται οί νομάρχαι νά ρυ- θμίσουν τό θέμα αναλόγως των τοπικών συνθηκων. Τό διοικητικόν συμβούλιον τού Έμπορικοΰ Συλλόγου Αθηνών α¬ πεφάσισεν δπως την Τρίτην τα καταστήματά τής πρωτευούσης πα- ραμείνουν δι' όλην την ημέραν κλειστά. τό πρώτον Ετος τής κυκλοφορίση νέου φαρμάκου, ενω κατά τό δεύ¬ τερον ετος κυκλοφοριας τό ποσο¬ στόν θά περιορίζεται είς 5%. Διά τοθ Ιδίου διατάγματος προ- βλέπεται έπίσης δτι θά απαγορευ¬ θή ή εΐσαγωγή δειγμάτων διά τα άνεγνωρισμένα φαρμακευτικά Ιδι- οσκευάσματα. Πρός τόν κ Πρόεδρον τής Κυ¬ βερνήσεως καΐ τοΰς ύπουργού ς Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί Προνοίας υπεβλήθη έκ μερους Ι τοΰ Φαρμακευτικοΰ Συλλόγου -λ- ' λάδος μακρόν ύπόμνημα περιέχον τάς απόψεις τού επί τού καταρ- τισθέντος νομοσχεοίου «περι δει¬ γμάτων». Είς τό υττόμνημα τονί- ζεται δτι τα δείγματα μόνον ζη¬ μίαν προκαλοΰν είς τό Ιατρικόν Σώμα καί δτι ούδεμία έττιστημο- νίκη ή θεραπευτική άνάγκη επι¬ βάλλει την εισαγωγήν δειγμάτων. Περαιτέρω φρονεί δτι ή κατά>
  νησίς τής είσαγωγής των δει¬
  γμάτων εΤνε ττροτιμοτέρα άττό
  οιονδήποτε άλλον περιορισμόν.
  Η ΠΡΟΕΙΕΠΡΑΙΊΕ ΤΟΥ
  ΦΟΡΟΥ ΕΙΖΟΔΗΜΑΤΟΧ
  γλείου» διά νά τοΰ ανατεθή ή
  γασία αυτή.
  ΜΑΡΤΥΣ: Τοΰ έπρότεινα.
  Σ: ΰ πρ, κ.
  πρόίδρε, 8τι ε* εϋρισκα έγώ πρό¬
  σωπον κατάλληλον, τό ότιοίον θά
  ειργάζετο δι' ίνα μικρόν χρονικόν
  διάστημα καΐ μετά θά προίαΐνσμε
  είς σύγκρισιν.
  Ό μάρτυς, είπεν, δτι ανέθε¬
  σεν την εργασίαν αυτήν είς τόν
  τμηματάρχην τής Τραπέζης Ελ¬
  λάδος κ. ΔιαμαντόποΐΜθν, τόν ο¬
  ποίον αττήλλαζε διά τό χρονικόν
  αύτό διαστηιμα άπό την εργασίαν
  τού. "Ο κ. Διαμαντόπουλος, κα¬
  τά τόν μάρτυρα, ειργάσθη επί
  τρίμηνον καί ή σύγκρισις απέ¬
  δειξεν ότι ή ά»τ' εύθείας άγορά
  των τροφίμων ήτο σι>μφέρουσα
  καΐ έπω»ελής διά τό Ιδρυμα.
  Έρωτώντος ακολούθως τού εί-
  σβγγελέως κ. Τσαντήλα κατά πό¬
  σον θεωρει ή δχι έπιΐαρυντικά δ¬
  λα αύτά διά τόν κατηγορούμίνον,
  ό μάρτυς απήντησεν:
  ΜΑΡΤΥΣ: Τα θεωρώ λίαν επι-
  (αρυντικά.
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ: Καί ϋποπτα;
  ΜΑΡΤΥΣ: Βείαίως καΐ ϋπο¬
  πτα.
  Είς ερώτησιν ενός έκ των ένόρ-
  κων, εάν τα μέλη τού Δ. Σ, ή-
  λεγχον κατά πόσον έξεπ·ληροΰτο
  ό προορισμός τοΰ Ιδρυματος τοϋ
  εύεργέτου Χ ισμάνογλου, ό μάρ¬
  τυς απήντησεν, δτι ουδείς έκ των
  ασθενών εξεδήλωσε ποτέ παρά·
  πονα πρός τα μέλη τοΰ Δ.Σ.,
  προσθέτων δτι ή έργασία συμπε-
  ριελαμίάνϊτο είς τα καβήκοντα
  τοϋ γενικοϋ διευθυντού κ. Παπά-
  εμμανουήλ.
  ΕΝΟΡΚΟΣ: Έκφράζομεν την
  απορίαν μας, πώς τα ούσιώδη.
  σοίαρά βέματα, δέν άνεφέροντο
  είς την ημερησίαν διάταξιν των
  εκάστοτε συνεδριάσεων τοΰ Δ. Σ ;
  ΜΑΡΤΥΣ: Κι' έγώ άπορώ. .'.
  τώρα.
  Έν συνεχεΐα ό πρόεδρος κ. Ψι-
  λόπουλος ηρώτησε τόν μάρτυρα
  εάν είχε παθητικόν τό Ιδρυμα. "ό
  μάρτυς Απήντησεν, βτι <έπό τό Ι- τος 1951 καΐ μετά τό Ιδρυμα πα- ρουσίαζε παντοτε παθητικόν καΐ δέν είχε ταομιοοκήν ά-νεσιν, προσβέ- τοντας ότι δι' αυτόν τόν σκοπόν έξεποιήθη μέρος τής ακινήτου πε¬ ριουσίας τού «θΐκου Σ ισμάνο¬ γλου». ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποτε ήρχισεν ή έκποίησις των άκινήτων; ΜΑΡΤΥΣ: Τό 1954. έρ· . ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Πόσον παθητικόν Ι είχε τό Ετος αύτό τό ΐδρυμα; ΑΝΤΙΤΙΟΕΤΑΙ ΕΙΧ ΠΑΧΑΝ ΜΕΙΩΧΙΝ ΕΡΓΑΧΙΑΧ ΤΠΝ ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΩΝ Ή Όμοσπονδία Έπαγγελματι· ών καΐ Βιοτεχνών Αθηνών, απέ¬ στειλεν Εγγραφον είς τόν υπουρ¬ γόν Εργασίας κ. Δημητρατον, είς τό οποίον ύπογραμμίζει την άν- τίθεσίν της πρός πάσαν μείωσιν των ώρών εργασίας των καταστή- μάτων, ή όποία ήθελεν έπιτείνει την οικονομικήν των κρίσιν. ΑΡΧΑΙΑ ΑΗΚΥΘΟΧ ΕΙΧ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΛΧ ΤΗΧ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΧ Ό ύπουργός τής Παιδείας κ. Βογιατζής προσέφερεν είς τόν παρεπιδημοθντα ένταΰθα Φινλαν- δόν υπουργόν τής Παιδείας αρ¬ χαίαν λήκυθον. ΧΧΙΖΟΦΡΕΝΗΧ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΧΕΝ ΕΝΤΟΧ ΤΗΧ ΚΑΛΥΒΗΧ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ, 26. (Τού άνταποκρι- τοθ μας). — Είς την Χώραν Γορ- τυνίας ευρέθη νεχρός είς άγροτι- κήν καΑύβην ό Γ. ΔημόποιΛος, έ¬ τών 53, ποιμήν. "Ο αδελφάς τού ΆΘανάσιος λέγει δτι άνεΰρε τό δίκαννον δπλον τού νεκροϋ πλη- σ!ον_ τού. "Η προανάκρισις επε¬ ρατώθη μέ τό συμπέρασμα δτι ττροΛ-ιται περϊ αύτοκτονίας. Ό θανών ήτο σχιζοφρενής. Έξ άφορμής δημοσιενθείσης πληροφορίας, ότι τό Συμβούλιον Επικρατείας δι' άττοφάσιώς τού ϊκρινεν ώς άντισυνταγματικήν και οχυρόν την προείσπραξιν τού φόρον είσοδήματος, τα υπουργεί¬ ον των Οικονομικόν ανεκοίνωσεν δτι ή έν λόγω ό—όφο-ις ουδόλως θέτει ζήτημα σννταγματικότητος των Ισχυουσών διατάξεων περί προεισπράξεως τού φόρου είσοδή- ' ματος καΐ σννεπώς τα άναγρα- | φέντα δέν άνταττοκρίνονται είς την πραγματικότητα. [ Κηδεΐαι Τόν λατρευτόν μας αδελφόν ΓΕϋΡΠθΝ ΙΩ. ΚΩΝΣΤΛΓ1Τ·.ΛΛΟΝ συν. Άρχιλογιστήν Α.Τ.Ε. — Οίχονομολόγον θανόντα κηδεύομεν σήμερον Κυρι¬ ακήν καί ώραν 4 μ. μ. έκ τού Ιε- ροϋ Ναοϋ Άγίου Γεωργίου Κα- ρυτση. ΟΙ άδελφοί: Άνάργυροο Κων- σταντέλλος. Κώστας καΐ Κική Καραμήτσου. Παναγιώτηο καΐ Άπρα Καψάλη. ΟΙ θεϊοι. ΟΙ α νεψιοί. ΟΙ έξάδελφοι. Οί λοιποί συγγενεϊς. Την προσφιλή θείαν καΐ πολύ¬ τιμον συνεργάτιδα ημών ΕΛΕΝΗΝ ΑΠ. ΒΑΣ1ΛΟΠΟΥΛΟΥ βανοθσαν χθές κη&εύομεν σήμε¬ ρον Κυριακήν καΐ ύραν 4.30 μ. μ. έκ τοθ Ιεροϋ ναοϋ τοϋ Α' πεκροταφεΐου. ΟΙ άνεψιοί: Σόφια Σκοτλιστή- ρη. Άλίκη Κριάρη. Σπύρος Βασιλόποολος, Αλεξάνδρα Μπένση, · Ελένη Βασιλοπούλου, ΟΙ λοιποί συγγενιϊς: Ό "Ελ- Ι ληνικός Έρυθρός Σταύρος. 1 1.000.000! ΕΝΟΡΚΟΣ: Δικαΐολογεϊται, κ. μάρτυς, ίνα Ιδρυμα σάν τό « Σ ισμανόγλειον», πληρες ασθε¬ νών, νά μή έχη κέρδος; ΜΑΡΤΥΣ: "Αφοϋ ό Ποπκχεμμα- νουήλ έμισθοδοτεϊτο πολιηελωςΙ Περαίνων ό μάρτυς την κατά- θισΐν τού, προσέθεσεν δτι 6 χοε>
  τηγορούμενος κατεχρασθη τής έμ-
  πιστοσύνης πού τού είχον τα μέ¬
  λη τοΰ Δ. Σ . τού « Σ ισμανο¬
  γλείου». Ή δικη συνεχίζεται.
  ΤΡΕΙΣ ΡΩΧΟΙ ΘΑ
  ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ «ΝΟΜΠΕΛ»
  ΤΗΧ ΦΥΧΙΚΗΧ;
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. 26. (Γαλλι¬
  κόν Πρακτορείον).— Συμφώ¬
  νως πρός τάς φήμας πού κυ¬
  κλοφορούν είς τούς έτηστημιονι-
  κούς κύκλονς της σουηδικής
  πρωτευούσης, τό βραβείον «Νό-
  μπελ» της Φυσικάς πρόκειται
  νά απονεμηθή είς τρείς Ρώσους
  επιστήμονας, τούς Τσερένκωφ,
  Ίγκόρ Τάν καΐ Ι Φράνκ.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορί¬
  ας, οί έν λόγω τρε?ς Ρώσοι ε¬
  πιστήμονας άνεκάλυψαν οέθο-
  δον μετρησεως της ταχύτητος
  τής ίσνύος καΐ τής κοττευθύν-
  σεως των άτομι«ών μορίων
  ΑΙ ΕΛΑΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΧΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  Την Τρίτην αναχωρεί άεροπορι¬
  κώς είς Μττόν ό γενικός διενθνν-
  τής τού ύποοργείου 'Εμττορΐου κ.
  'ΑΘ. Τριανταφύλλης, διά νά συ¬
  νεχίση διαπραγματεύσεις επί
  των οίκονομικών ζητημάτων μέ
  τοΰς Γερμανοΰς ώρμοδίονς, έν 6-
  φει τής μεταβάσεως είς Δυτικήν
  Γερμανίαν τού προέδρου τής Κυ¬
  βερνήσεως κ. Καραμανλή.
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΤΕΓΚΩΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΙΝ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΠΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
  ΚΑ-ΙΡΟΜ, 26. (Γαλλικόν
  Πρακτορείον).— Παρά τάς υπαρ¬
  χούσας άντιθετους μέχρις ενός
  σημείου ενδείξεις τελικως ή προ-
  σωρινή Άλγερινή κυίέρνησΊς είς
  επίσημον άνακοίνωσίν της έικδοθει
  σαν χθές τό άπόγ£υ>μα, απερριψε
  την πρότασιν τοΰ στρατηγοΰ Ντέ
  Γκώλ περί ενάρξεως διαπραγμα-
  τεύσΐων διά μίαν κατάπαυσιν τοθ
  πυρός έν Άλγερία.
  Ή προσω,ρινή Άλγερινή κυ¬
  βέρνησις είχε συνέιλθει χθές είς
  μακράν συνεδρίασιν έν ΚαΙρω υ¬
  πό την προεδρίαν τοϋ ΦερχΛτ Άιμ
  πάς. ΟΟτος είς συνέντευξιν τού
  δοθείσαν πρό τής λήξεως τής α¬
  νωτέρω αποφάσεως είχε άφήσει
  νά διαψανή ή ελπίς διακανονι-
  σμοΰ, εΐπών: «θά πράξωμεν β,τι
  δυνάμεθα διά νά επιτύχωμεν συ¬
  νάντησιν μέ τούς Γάλλους»,
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΊΙ
  ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 26. (Διεθνής Η¬
  νωμένος Τύπος).— Έν σχέσει μέ
  την γνωσθεισαν ύπαρξιν έπιστολης
  τοϋ Γάλλου πρωθυπουργοϋ κ. Ντέ
  Γι»ώλ πρός τόν πρόεδρον Άιζεν-
  χάουερ καΐ τόν Βρεταννόν συνάδελ.
  4όν τού κ. Μάκ Μίλλαν, δ»ά
  την δημιουργίαν τριμεροϋς διει,·
  θυντηρίου. τής Λύσεως, έντός των
  κόλπων τοΰ ΝΑΤΟ, καλώς πληρο-
  φορημέναι πηγαΐ έδήλουν χθές ότι
  αί διεξαγόμεναι συζητήσεις ση-
  μειοΰν προόδους.
  Έν τω μεταξύ ή είδησις βιαδο-
  θεΐσα έν Βόννη κατετάραξε τούς
  κυίερνητικοΰς κύκλους τής Δυτ.
  Γερμανΐας οί όποιοι έτοιμάζονται
  νά άντιταχθοϋν αποφασιστικώς είς
  τόν σχηματισμόν τοιαύτης ομάδος
  ύπογραμμιζούσης Ιδιαιτέρως τόν
  παραγκωνισμόν τής χώρας των.
  Εκπρόσωπος τής έν Βόννη γαλ¬
  λικής πρεσβείας εδήλωσε χθές δ¬
  τι δέν ύπάρχει γαλλικόν «υπό-
  μνημα» πρός την κυβέρνησιν τής
  Δυτικής ΓερμανΙας, προτεΐνον τρι-
  μερές διευθυντήριον (Γαλλίας
  Βρεταννίας καΐ Ηνωμένων Πολι-
  τειών) έντός των κόλπων τοΰ
  ΝΑΤΟ. Έν τούτοις, οί διπλωμα¬
  τικόν παρατηρήται τής ε/ερμανικής
  πρωτευούσης πιστεύουν ότι ή Γαλ¬
  λια άνεκίνησε κατά κάποιον τρό¬
  πον την δυνατότητα μιάς τριμε¬
  ροϋς ομάδος έντός τοΰ ΜΑΤΟ.
  Σημειωτέον δτι ό Γάλλος έκ-
  πρόσωπος εδήλωσε τα ανωτέρω,
  απαντών είς ερωτηθείς σχετικάς
  μέ πληροφορίας τοΰ γερμανικοϋ
  τύπου ότι ή γαλλική πρότασις α¬
  πεστάλη 6Γ υπομνήματος πρός ό¬
  λας τάς κυβερνησεις των χωρών
  τοΰ ΝΑΤΟ καΐ ότι τώρα μελετα-
  ται έν Βόννη.
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ 105 ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΟΝ
  ΠΛΑΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Άπό τάς ένεργηθεΐσας υπό τοΰ
  Λιμεναρχείου Πειραιώς άναικρί-
  σεις αναφορικώς πρός την άπο-
  καλυφθεϊσαν σπεϊραν πλαστογρα-
  φΐας διπλωμάτων Ναυτικών Σχο-
  λών καΐ πιστοποιητικών προϋπη-
  ρεσιας είς μηχανοοργεϊα. διεπι¬
  στώθη δτι εξεδόθησαν περί τα
  180 τθΜχϋτα καί ότι Αμεσος ου-
  νεργός τοϋ αρχηγοϋ τής σηεί-
  ρας Ι. Χατζηζερίουδακη είνε καΐ
  ό γραμματεύς καΐ λογιστής τής
  Σχολής Μηχοτνικών Ε.Ν. «"Η·
  ρων», Δ. Καρβελλας. Εναντίον
  αυτών ένεργεΐται ήδη δικαστική
  δΐωξις.
  Έν τώ μεταξύ εξηκριβώθη ότι
  τοιαΰτα πιστοποιητικα έλαβον τα
  κατωτέρω 105 πρόσωπα:
  Δ. Πετρβς, Λ. Χαζήκης, Ν. Ζω¬
  γράφος, Π. Χατζηκωνστοοντίνου,
  ϊ. ΆΙ«—ζόγλου, Ν. ΓκΙ*ας, Ε.
  Ξυδοϋς, Δ. Δίρτιλής, Γ. Χειμά.
  ρας, θ. Χατζηκυπριώτης, Α. Κα-
  νάκης, Η. ΠοΐΑλόπουλος, Μ. Λύ-
  ρης, Ε. Δαγκλής, Ε. Πέττας, Δ.
  Λεχακος, Α. Χατζηπαππάς, Ε·
  Κοντραφθύρης, Α. Τζανακάκης,
  Λ. Φωτειά&ης. Ι. θεοφιλου. Γ.
  Δημητρακόπουλος, Γ. Μπαρλας,
  Α. Ροζγοβας, Α. Παπαντων&που-
  λος, Α. ΤαμΛΐάκης, Γ. Παντελιας,
  Ν. θίκονόμου, Ι. Μπεκρής. θ.
  Μαρτινης, Λ. Παπαικαλοδουκας,
  Μ. Ποολάκης, Π. Μπούίης, Σ.
  Κατριβέσης, Ι. Τζινάκος, Π. Κα-
  ίέζος, Μ. Γεωργουδής, Σ. Παπά-
  δόπουλος. Α, Ντούρας, Σ. Δι-
  καιούλιας, Σ. Κανελβς, Ι. Πανη-
  γύρης, Χ. Στάθης, Ε. Ταιραιμπε·
  κος, θ. Λοράνδος, Κ. Πατσέρης,
  Β. Καρπουζης, Χ. Λαμπρόπουλος,
  Γ. Καραίιωτης, Κ. Μαρϊνος, Ε.
  Βαόλεράνος, Μ. Λιαμέρης, Δ.
  Φράγκου. Π. Ήλιάβης, Φ. Γιαννο-
  πουλος, Διαρμισάκης, Γ. 'Αγγε-
  λούσης, θ. Χατζόπουλος, Ι. Κλη-
  ρονάμος, Ε. Λαοόπουλος, Σ. Πό.
  λυχρονάκης, Α. Ψιλόγλου, Δ.
  Χριστοδούλου, Λ. Δαφνής, Μ.
  Τσιτσιμελής, Δ. ΟΙκονομάκης, Γ.
  Παπαδόπουλος, Γ. Κωστόπουλος,
  Σ Χάλας, Δ. Σαρρής, θ. Κα-
  φετζόπουλος, Δ. Πτωχής, Α. Βάϊ.
  λας, Φ. "Αποστολίδης, Κ. "Αλε¬
  ξάκης, Γ. "Λντωνίνης, Σ. Απο¬
  στολίδης, Γ. Βαλλιβνος, Α. Βε·
  λέτζοτς, Γ. Βαρυτιμιάδης, Α. Βα·
  σιλείου, Κ. Γεροντάχης, θ. Για-
  τρόπουλος, Χ. Γουρουντής, Μ. Δη-
  μόγλου, Σ. Δρίίας, Α. Ζαχαρίας,
  Δ. θεοχαρόπουλος, Β. ΚουτσοΟ-
  κος, Γ. Καντάς, Λ. ΚσορΙτσος, Ζ.
  Λουκάς, Π. Μικέδης, Χ. Μάρκου,
  Μ. Μποι»λούμπασης, Χ Μιτιντείϊ·
  νος, Γ. Παντάκης, Δ. ΠΙκιος, Ε.
  π»..ι.κ_- ν ^- Λάκη^ς, Λ, Πί-
  ης, Ι. Σιφνιάς, Ν. Σαλΐ-
  χος, Τσαγκαρακος.
  ΦΡΑΓΜΑ ΔΗΛΗΤΗΡτΠΔΠΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΠΡΥΧΩΝ
  ΣΠΡΙΓΚΧΙΛ, 26. (Ιδιαιτέρα
  ΎΐΓηρεσία). — Αί άπεγνωσμίναι
  νροσπάθειαι διασώσιως των έγ·
  κλωβισμένων είς τα ϊγκατα τού
  όρυχείον τοϋ Κούμπερλαντ ίρ/α-
  τών οννεχίζονται, καίτοι τό ϊρ·
  γ όν συναντά μεγάλας δνσκολίας
  δεδομένου δτι τα δηλητηριώδη
  άέρια ϊχουν έπεκταθή είς δλας
  τάς στοάς.
  Ή διεύθυνσις τοΰ ανθρακωρυ¬
  χείον άποφεύγει νά δίδη πληρο¬
  φορίας περ! τοΰ αριθμοΰ των
  θυμάτυν, μετσξύ των οποίων εί¬
  νε κα! ϊξ επιθεωρηταί τής έται-
  ρίας, κατελθόντες οτα» έσημειώ.
  θη τό πρώτον ή κσταστροφή, διά
  νά έξετάσονν τάς συνεπείας των
  δονήσεων.
  Διεπιστώθη ότι αί στοα! είς
  τάς οποίας συνέδη τό δνοτύχημα
  θόσον τό όρυχείον τού Κούμπερ¬
  λαντ είνε ϊν των βαθυτέρων είς
  λαντ είνε ϊν τώνη βαθυτέρων είς
  τόν κόσμον. ΟΙ ανθρακες έξορύσ-
  σονται είς δαθος 4300—4600
  μίτρων.
  Α ΥΛΗ
  Τής 23ης Ό,κτωβρίου
  ^μς^ τής^Β Τ
  το°01νΚΒ1"ί?<">ς Ειρήνη^ έπιβαί«Ιν
  τού Β)Π «Πολεμιοτής» (κυβεοντι
  . ά. θεσ<^λονίκη είς τόν έορτασμόν _._.., ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΥΛΑΡΧΕ1ΟΥ γραμμάς τής βερνήσεως είς τα Κυττριακόν. ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ Η ΛΥ Σ Ι Σ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Μο·λο-νότι ώς καΐ ανωτέρω το- νιζεται, ό κ. 'Α»έρωφ είς ούδε- μίοτν δήλωσιν εδέχθη νά προίί), υπό κύκλων προσκειμένων είς αυ¬ τόν έτονίζετο δτι επί τοιούτων λεπτών, δσον καΐ δυσχερών θΐ μά¬ των, καλόν θά ήτο νά άπκφεύγε- Τθ δη'μοσίευσις παρομοίων π>ληρο·
  φοριών καΐ πολύ περισσότερον νά
  απεφεύγοντο δονκιχωτικα! έπιθέ-
  σεις, ώς έκεϊναι αίτινες εσημειώ¬
  θησαν πρός Αλλας κοτΓευθύνσεις.
  'Από παρομοίαν; έκδηλώσεις —
  συνεχισαν οί ώς άνω κύκλοι —
  καΐ είς τό παρΐλθόν προέκυψαν
  ζημίαι διά την Κυπριοτκήν υπόθε¬
  σιν, πολύ δέ περισσότερον κατά
  τάς τελευταίας ημέρας αί ζημίαι
  υπήρξαν πρωτοφανεϊς μέ άποτέ-
  λεσμα νά τραι>ματισβή σοβαρώς
  ή λύσις τής άνεξαρτησίας.
  Ειδικώτερον όσον άφορα τα
  γραφόμενα περί διαφωνιων μετα-
  Μακαρ&ϊ* < ηροσκείμενο, θνάρχου κλο; οί πουργόν ._. .,,,„_ ,_ τήρουν δτι ΧΡήοιμοΤί;κϊ>|
  έπαΓνβλαμίάνωνται β*««
  προσετίθίτο, ό &η
  ξωτερικών προέίι
  κρινήσεις, θά α*
  πόσον καλώς καΐ
  γησε πάντοτε έν
  τοϋ Κυπριακοΰ ι
  είνε, έξ αλλου, «
  ληγον - δτι έκ
  σεων αυτών θά '
  λη μόνον διά το
  Κυττριακοΰ καΐ οί
  τούς έπΐΛριτας.
  Κ ύκλοι των
  •όντες γνώσιν των
  ρετήρουν δτι δέν
  δοθή ύπεύθυνος
  σον τα '
  νωνύμως.
  περιιττώσει
  κλουο δτι
  τής ενάρξεως των
  Βουλής, ενώπιον τής
  ίέρνησις θά ύποχρε
  είς υπευθύνους
  Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΑ1
  ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΑΙΦΝΙΑΙΟΝ ΣΥΝΑΓΕΙ
  ΕΝΑΣ ΑΓΓΛΟΙ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ7 ΤΡΑΥΜλΤΙ«|Ι
  ΕΚΡΗΞΙΝ ΒΟΜΒΑΣ ΕΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΙΑ
  Ι ΛΕΥΚΛΣΙΑ, 26. (Ιδιαιτέρα
  •Υπηρεσίαι. — "Η πόλις τής Λάρ.
  νακος άνεστατώθη χθές δταν αΐ-
  φνιδιως έσήμαναν αί σειρήνες τοΰ
  συναιγερ'μοΰ, διά νά κατο—αύση
  π&σα κ^κλο(ορΙα. ΠεζοΙ καΐ ό-
  χήματα ήκινητοποιήθησαν είς τό
  σημείον δπου ευρίσκοντο άπό τής
  στιγμής πού ήρχισαν ήχοΰσοοι αί
  σειρήνες, ένώ αί δυνάμεις ασφα¬
  λείας ηρχισαν ά·μέσως την διε-
  ξαγωγήν έρευνών.
  τό μέτρον τοθτο ελήφθη, ώς
  εγνώσθη, συνεπεία έπιθέσεως διά
  βόμβας εναντίον αύτοκινήτου ά-
  ξιωματικοϋ τής άστυνομίας.
  "Ο κυβερνήτης τής Κύπρου σέρ
  Χιοΰ Φούτ απηύθυνε χθές Εκκλη¬
  σιν πρός τούς ηγέτας των κυ-
  πριοικων έργατικών όργανώσεων
  όπως χρησιμοποιήσουν την «μεγί.
  στην δυνατήν επιρροήν» των διά
  νά επιτύχουν την
  ' ν
  εγραφήμοι,, (,,
  ίίας είς"τήν νή-
  'τή
  τηλ
  τουρκική
  "??άΛα ΓΑΤΟ
  «δέν έξεπλάγη»
  1 εί 'Ια
  Κατά
  σίων ή
  σον.
  τήό ·Ελλάδος 'δπως"
  διάσκεψι·ν στρογγώλης'"
  επί τοθ ΚυπριακοΟ ίκτ*.
  ρεΐχοντρ έγγυήσεις δτι ,
  θεισα διάσκεψις θά
  νοποιητικά "
  ΛΕΥΚΩΣΙα726
  Πρακτορείον).— Είς
  στρατιώτης εφονεύθη
  άλλοι έτραυματίσθησιι
  ής έκρήξεως ίά.μβας ι
  ανλιον τοΰ άστυνομικοο »
  τοΰ χωρίου Γιαλοϋσα *
  τολικής Κύπρου. ■ %
  Ο ΑΊ'ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ Ρ!
  ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΕΞΑΗΜΕ
  ΠΑΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΥΡΗΚΙΚΩΝ ΟΙ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 26. ("Ιδιαιτέ¬
  ρα Ύτπτρεσία). — Ό Πρόεδρος
  Άιζενχάουερ εκάλεσε χθές ιήν
  Ρωσίεν δττως συνταχθή μετά των
  Ήντομένων Πολιτΐιών κοτΐ τής
  Βρεταννίας είς την διακοπήν πά¬
  σης πυρηνικής έκρήξεως επί ε'ν
  Ετος, άρχής γενομένης μετά ϊξη
  ημέρας άπό σήμερον. Ό Πρόεδοος
  Άιζενχάουερ προέβη είς
  κλήσιν, άφοΰ προηγονμίι
  μακράν συνάντησιν μί
  Ούάντσγουωρθ, 'Αμερι«α»'
  πρόσωττον, δστις Βά μττΐ]
  τάς μετά της Σοβιετικήν'||
  ως σιινομιλίας έν Γενβύη γ
  τρέχοντος διά την έξεύροΐ
  στήματος έλεγχον έττΐ ,ή^
  ρεύσίώς των ατομικόν δοι
  ΥΠΟ ΠΕΠΛΟΝ ΜΥΣΤγΚΟΤΗΤΟΣ ΑΠΕΧΜίΝ
  ΟΙ ΤΕΛΕΥΤ/ΗΟΙΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΠΛΙΤΑΙ ΕΚ Β
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΚΡΑ ΟΜΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΒΗΡΥΤΟΣ. 26 ("Ιδιαιτέρα
  'Υττηρεσία).— ΑΙ τελευταίαι ά-
  μερικανικαί δυνάμεις αί οποίαι
  είχον αποβιβασθή τόν παρελ-
  Θόντα Ιούλιον, ανεχώρησαν
  χθές έκ Λιβάνοι;. έγκαταλείψα-
  σαι όπισθεν των μικράν όμόβδα
  αξιωματικών τής διαχειρίσεως
  διά την ρύθμισιν των τελευταί-
  τον λετττομερειών Έν αντιθέσει
  πρός την άφιξιν των, ή αποχώ¬
  ρησις των αμερικανικόν στρα-
  τευμάτων παρηλθε άπαρατή.ρη-
  τος. Ή αποχώρησις συνεττλη-
  ρώθη _εξ ολοκλήρους ημέρας
  ττρό τής προβλεπομένης ήμεοο-
  μηνίας Είς τάς αρχάς τοΰ τρέ¬
  χοντος Μηνός, τό Σταίΐΐτ Λ
  πάρτμεντ είχεν ανακι»
  γνωστόν, δτι ή ατηηώοε]
  των άμερικανικών στΜΐω
  των άττό τάν Λίτ5βνον ίά ί|
  κλη,ρούτο ιιέχρι της 3Ιτκ
  κτωβρίου. Κατά τΑν >ί(ι
  έβδοιΐάδα. έξ άλλου. ό οτμ
  γός "Ανταμς είχεν 6οΙοιιί|
  Μερομηνίαν συιιττληρώσικ
  άττοχωρήσεως την 3Ο%'0|
  βρίου Ή δλη έττιχείρηοι
  άτΓοχωρησεως των Άμιρι
  κων στρατευιιάτων διΐίίί
  ττό πέττλον ΐίυστικότΐττοί«
  ττιν διαταγής τού ναυάο<'<| λογουσίη. Όκ ί ί:κ Ιΐ.ι Ζ ή ΠΗ «Τί Υκι ΙΙ»Ι (♦( ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΚΡΗΞΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕ ΚΑΤΕΡΕΙΠΩΣΕ ΧΟΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΟΤΙ) ΟΤΤΑΒΑ, 26. ( Ιδιαιτέρα 'Υ: ττηρεσία). — Μυστηριώδης καΐ ίσχυροτάτη ϊκρηξις συνεκλόνισε χθες τό κέντρον τής Όττάβας, καίτοι δέ τα μέχρι στιγμής θύ- ματα άνέρχονται είς βύο νε- κροΰς, έκφράζονται φόβοι ότι ό άριθμός των θά αυξηθή μέ την ττροσθήκην κα! έτερον ττοΰ ττα- ραμένουν εισέτι υττό τα συντρίμ- ματα. ΑΙ ϋλικαί ζημίαι υττολογί- ζεται δτιθά υττερβοΰν τό Ιν έκα- τομμύριον δολλαρίων. Ή αίτίσ ττοΰ ττροεκάλεσε την | ραμένει εισέτι άν(ξακ;Ι| Ή Πυροσβεστική 'Υπ ή άστυνομική δύναμις ροΰνται έν συναγερμφ, δέ αί άδειαι των τάξεως ανεκλήθησαν. Τό έιτίκεντρον τής κατά τάς ττεριγραφάς ένθυμίζει μέ τα έρείπιό ι λεμικήν σκηνήν, είς μ Γ, Εκτασιν οί ύαλοτπνσκες ι δομών ϊχουν θραυσθή. «ι "ύμ '8 ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΛΑΘΤ^Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩ Κ στά παρασχεθή ίσας αρμοδίως πληροφορίας, υπό όργάνων τοΰ Τελωνείου Ερευνών καί 'Αναζη- τήσεων συνελήφθη κσΐ άπίστάλη είς τόν εΐσαγγελέα "Αθηνών, ό Βασίλειος Βιτσιλογιάννης, έμπο- ρευόμενος, διότι κατά γενομένην ϊρευναν είς τό γραφείον τού, ό- δός Ευριπίδου 9 καΐ την οΐκίαν τού, Λνΐυρέθησ<χν καΐ κατεσχέθη- σαν τα κάτωθι ε'ίδη, εΐσαχθέντα ύπ' αύτοϋ λαθρεμπορικώς έκ Γερ- μανίας: 31.000 (Γΐλλέδες κεφα¬ λής, 250 κυτΐα κρέμαςπροσώπου, 261 τεμάχια σκελετών όμμοττοϋα- λΐων, 844 τεμάχια «κραγιόν», 50 τεμάχια ψευδοκοσμη μάτων, 27 ζεύγη καλτσών «ναϋλον» καΐ δύο ωρολόγια. "Υπό όργάνων τοϋ αύτοθ Τελω- ιαι Λ, νείου σιη ελήφθησαν κοΐ φβησαν έπίσης είς τόν λέα Πλημμίλειοδικών Πί "Ανδρ. Πανταζής κβί Πέπας, διατηροϋντες « πωλήσεως Λμερικανικθν την οδόν Φίλωνος τοθ 1«>ι
  ώς καί οί -Απόστ Πέ«σς. ]
  ρων εργοστάσιον πλσστικώ1'
  κα! Δηιι. Βοπτοράκης, οω*^
  Τι είσήναγον λαθρεμποριχν-,
  Ιταλίας 1200 ζεύγη κ* ί
  «νάϋλον» καΐ 50 ζεύγη
  κτΐων «νάϋλον», των ^-ηη.
  δασμοί άνέρχονται είς ΙΙγ'
  δρχ. Τα ανωτέρω εϊδη κΛΤ11
  θησαν καθ' ήν στιγμήν ϋ" '
  το έκ τής οίκΐας τοϋ 'Αποο'
  πά Ινα μΕταφίρθοϋν αλλοί
  άπτόκρυψιν.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΝ Αί
  Χθές την 7.15 μ.μ. έντός τής
  επί τής όδοΰ Γ" Σετττειιβρίου
  άντιττροσωπίας αύτοκινήτων ει¬
  σήλθεν ό Ν. Γΐλιάνος. έτών 48,
  αύτοκινητιστής. καί έτρσυμάτι-
  σε διά μαχαίρας είς τό δεξιόν
  μέοος τοϋ θωρακος τόν ευρι¬
  σκόμενον έντός τής άντιττροσω-
  πίας Δημητριον Δροσόττουλον,
  έτών 32, έμττορον τσιμί·
  Ό τρσυματισθείς μετεφώ*
  τόν 'ΕρυΘρόν Σταύρον Ό
  στής τραπείς είς φυγήν Μ
  νίσθη. Έκ των γενομένίΛ1
  κρίΐεων έεηκριβώθη δτι ό"
  νος έτραυμάτισε τόν Δρο«1
  λον διά λόγους τιμής.
  Β ΕΚΑΟΣΙΣ
  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΤΟΝΙΣΕ ΕΙΣ ΟΥΑΣΙΓΙ
  ΟΤΙ ΑΙ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕ
  ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΨΟΥΝ ΤΗΝ
  «ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΤ ΝΑ ΜΗ ΘΥΣΙί
  ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 26. (Ιδιαι¬
  τέρα Ύπηρεσία).— Ή Βασί-
  λισσα Φρειδερίκη όμιλοΰσα
  ττροχθές είς την δεΡίωσιν,την όρ-
  γανωΘεΤσαν ττρός τιιιήυ της έκ
  μέρους των άντιποοκτώπων τοϋ
  ΆμερικσνικοΟ Τύττου. ετόνισεν
  δτι «αί Ηνωμεναι Πολιτειαι δέν
  ττρέττει νά έγ
  Έλλάδα» καί δτι
  ζητεί ή Ελλάς σττό
  λους της είνε νά ιιΛ β
  είς πολιτικά έλατιίρισ
  κά, είς τα όποΐσ είμε
  σηλωιιένοι>.