90315

Αριθμός τεύχους

9577

Χρονική Περίοδος

12

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1958

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  4,ΧΛΙΟΤΕΡΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ^Τ 1881 — ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ~7~
  ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ
  ΚΪΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ«
  ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ
  ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ 1958_______
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΙ ΠΑΝ ΣΜΑΤΣ Π—-ΤΙΜΗ ΔΡΑΧ. 1.50
  ΕΝΟΣ
  ΙΥ ΦΟΪΤ1ΤΡΕΙΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ
  ΙΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΞΕΤΔΖΕΙ ΝΕΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
  ΪΜΟ-Υ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ ΑΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ,ΕΙΡΗΝΗΤ
  ί Έκφράζοντες εύσεβεϊς πόθους οί"Αγγλοι όμιλοϋν ΐκρι θανάτου χοϋ Διγενη
  ... α··ι ι ΛΒ /*ΙΓ.___* α « · « α . . _ __ "
  ΥΚΩΣ, 28. (Ίδιοιτέ-
  •γ-(«σία). —· Σύσσωμος
  4—οιγτ ος ο Ελληνικάς
  μός έτοιμάζε,ται, μέ την
  ^ν σκιοτώσαν.έχ πατριω-
  {νθουσισσμοθ, νά έορτά-
  ΓσΑΐκοον την επέτειον τού
  «> δεδομενου ότι καί ό
  Φοΰτ. την ανάγκην
  πμιαν ποιούμενος, τταοέ-
  τήν σχετικήν άδειαν «ιΐέ
  . ΐλττίδα — ώς εΤττεν — δτ,
  Γΐηοηβπ Π τάξις καΐ ότι τού-
  , πιθανόν νά σημανη την α-
  τής λήψεως τής όρθης
  την όττοίαν ειτι-
  ιμούμίν δλο».
  '0 «ιβερνητης εδήλωσεν δτι
  έττίσης αύοιον ό
  Ιΐορτασνός τής επέτειον τής
  «ρκικηί δημοκρ—■ ίας.
  'Εν τώ μεταξύ τό τιιπμα
  τής ΕΟΚΑ, είς προ-
  κυχλοφορησάσσς έν
  τοθ
  τής
  ϊ
  Λ«Λ£ωσί« επί τή έπετ*ί«
  «'θχι», καλεϊ τούς νέους
  νήσου νά ττροσφέρουν τό
  το>ν υπέρ της ελευθερίας.
  «Δόσατε τό αΤμα σας ύττέο
  τής ελευθερίας... Κάβε 'ΕΞλ-
  λην νέος εΤνε κσΐ ένας νέος
  Προμηθεύς, βορά άνβρωττίνων
  κ—νών. . . Ζίγτω ή 28η Όκ-τω-
  βρίου... Ζήτω ή 1η Άιπριλίου
  1955 (έπέτειος τού πρώτου
  σαμττοτάζ της ΕΟΚΑ) . . . Ζή¬
  τω ό Διγενης... Ζη/τω ό Μα-
  κάοιος».
  ΔΙΑ
  Η Ε.Ο.Κ.Α.
  ΤΗΝ ΕΙΡΗΜΕΥΧΙΝ
  Είς τάς προκηρύξεις τονίζε-
  ται, τέλος, δτι οί "Ελληνες Κύ-
  ττριοι δέν Θά έγκατσλείψουν
  τόν άγώνα €μέχοι τής έξασφα-
  λίσεως της νίκης καΐ τής έκ-
  ΙΗΣΤΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  Ο κ. ΕΜΜ. ΓΚΡΑΠΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ
  ΗΗΚΑΤΑΙΕΛΑΑΔΟΙ;
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Τ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙ-
  ΚΗΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κ. Ν. ΜΑΥΡΗ
  Παρά τού τέως Γενικοΰ Λιοι-
  θϋ Δωδεκανησου κ. Ν. Μαιε-
  ίλαοομιν την κάτωθι επι¬
  στολήν.
  Φίλι κ. Διενθυντά,
  Έδιάββσα είς τό χθεσινόν
  φύλλον, οσα εΐπε πρός την £γ-
  κριτον εφημερίδα σας ό τέως
  ~εσ6ευτής κ. Γκράτσι, σχετι¬
  κώς μέ τη» επίδοσιν τοΰ Ιτα¬
  λικού Τελεσίγραφον.
  "Οπως άφηγεϊται, ούτος έ-
  Ο(πτ»η τττν-β—οφβσιν τής
  ησεως τού καΐ την άκρι-
  ήμερομηνίαν τής Ίταλικής
  α τής Ελλάδος έπιθέσεως,
  ι ις την παραμονήν της 28ης
  Οκτώβριον.
  Διν έχομεν κανένα λόγον νά
  όμΦιβαλλωμεν διά την άκρί-
  ίειαν τόν ανωτέρω, έν τούτοις.
  €ΐνε τταραδοξος αύτη ή καθνστέ
  ρήσις τής ένημερώσεως τού πρ*
  Αιιτου της, δταν ληφθή νη'
  •φιν ότι ό τότε Γενικάς Διοι-
  ε^τής Δωδεχανήσου Ντε Βέκι
  τβ εγνώριζεν άττο τής 23 "0-
  «τββριον, ώς άναφερει ό Συν-
  τογμοττάρχης Ροντζέρο Φανί-
  'ζί, τίς τό βιβλίον τού: ·Β·
  ν.«ΙιΙ — ε··Η<· __ ςαπιρΙοιιΙ, νΐΗΜί οον·πΜ«·Γΐ φ»\· ε«·ο>
  (♦όρλι, 1947). Πράγματι, είς
  την σιλίδα 38—39 δημοσιιύΐι
  όντος ούτούσιον την πρός τόν
  "Ν Βέκι_ επιστολήν τοΰ άρχη-
  το« τού Ιταλικού 'Επιτελείου
  Μπαντόλιο. Σάς την άντιγρά-
  φω κατωτέρω έν μεταφράσει,
  διότι, καθ* όσον γνωρίζω, δέν
  ϊχει μέχρι σημερον δημοσιευθή
  ιίς την 'Ελλάδα.
  «Άρχηγός τού Γενικοϋ Έπι-
  τελίίοιι.
  22 Όκτωβρίου 40)ΧΥΙΙΙ
  Άγοπτητέ Ντέ Βέκι,
  Την 28ην Οό αρχίση ή πρός
  τιμωρίαν τής Ελλάδος έκ-
  στρατεία. Αύτοι οί "Ελλην«ς
  βά τύχουν της μεταχειρίθΈως*
  ποΰ τοΰς άξίζει.
  Βεβαίως θα υπάρξη κάποια
  αντίδρασις έκ μέρους τού Άγ-
  γλικοΰ στολου καί τής άΐροττο-
  ρίας. Καλώς νά όρίσουν — ε'ι-
  μεθα ετοιμοι νά τοΰς ι—οδί-
  χθώμεν.
  Διό τό Αίγαΐον εΐμαι ήσυχω-
  τοτός. 'Εκεϊ εϋρίσκεσθε Σεΐς
  καί ο! ΰπέροχοι στρατιώται
  σας.
  Άπό τοΰ μεσονυκτίου τής
  27ης πρός την 28 τορπιλλίσα-
  τε κάθε σκόφος, τό οποίον φέ·
  ριι την Ελληνικήν Σημαίαν.
  Ζήτω ή Ιταλία. — Ζήτω ό
  Βασιλεύς — Αΰτοκράτωρ της.
  — Ζήτω ό Ντοϋτσε.
  Ό πολΰ άφωσιωμένος σας
  Μπαντόλιο».
  Ευχαριστών δια την ψιλοξβνίαν
  Διατελώ μπά πάσης τιμής
  Ν. ΜΑΥΡΗΣ
  ΛΑΚΩΝΙΚΑ
  ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡ1ΟΥ 1958
  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ι ,»<ΥΐΓΠΡξε μέγα, διά τοΰς λαοός όλου τοΰ κόσμον, δι δαγ μ α, « Ελληνικόν «ΟΧΙ» τής 28ης Όκτωβρίου 1940. Οταν αί ««βκτήσεις τού ανθρωπίνου πολιτισμοΰ έξηφανιζοντο με την "««β» τής βαρβάρου 6ίας τοΰ «'Άξονος», δταν όλοκληρος "««όν ή Ενρώπη τρεμουσα πρό τού έπερχομένου φασιστικου «νμ~ος, άντήλλασσε τυπικούς μόνον πυροβολισμους και τΓα- " 5ετο σχεδον άμαχητί, δταν ή Μ. Βρεταννια — το μονον "1 φρονριον, πού έμενεν ορβιον — ϊτρεμεν ύς τα ποόια «οί μόνον μέ την άναμονήν τής χιτλερικης ίπιβεσεως, η δεν εδίστασε νά διδάξη τόν κόσμον, ότι ή ίδεα της . άς δέν προστατεύεται μέ τόν όγκον, άλλα προστατει»ε- τ?' >« την ψυχήν Ούτε ή δύναμις, οΰτε ή γεωγραφικη ϊκτασις,
  ?"Μ λογικη, άντέταξαν τό 0X1 — πού εσήμαινε τον πό·
  «μο» _ ι|ς τβ αθβαοέστατον τιλ*σίγραφον τού Μουσολονι.
  'ο άηίτοξεν ή φυχή τής Ελλάδος, τό άντέταξεν ή Ιστορια
  Τ.1? — ιστορία χιλιάδων έτών, γεμάτη άπό αγώνας υπέρ της
  ιλιυβιρίος έναντΓον βαρβάρων έπιδρομέων. Υπήρξαν περι^στα-
  *!'? «αί υπήρξαν ώραι άπο τής ενδόξου ,εκεινης^ Ελληνικης η-
  '"*'"' κατά τας οποίας εσκέφθη μέ ττικριαν το Εθνοι;, <χν «Ιζι- μέ τό 0X1 τού καί τάς Θυσίας, που το ήκολου- καί τάς θυσίας, ο ή . την πρώτην νίκην τοΰ τελΐνταίου μεγαλου πολέμου εις έλοιβέρους λαούς. Συνήντησε, πράγματι, τόσην αχαρι.στιαν άταλλαγμα των βυοιών τού καί είς άνταλλαγμα της νι- ^του!... -Αλλ' ιίν£ ολίγα τα δευτερόλεπτα αυτής τη^ ?«ι*ί«ς. διότι, επί τέλους, δέν είπε τό Οχι *> Ελλ°ς δα
  *τ'0Ρ'ασμόν τρίτων τό εΐπε διά τόν εαυτόν της, το εΐττΐ δια
  '" έ ω ης;
  Ρασμόν τρίτων τό εΐπε διά τό το
  , τΐκνα της καί διά τα τέκνα των τεκνων της; δια ταςγι·
  ?»ϊ «ώ έπερχονται, συνεχίζουσαι την ζωην και την «δόξαν
  ΐΛ»Ρ'αν τής χώρας των μί,γαλων ίδεωδών και των μεγαλων
  ^»ρβ«μάτηωνΧ ·τ>ερήφανοϊΥ?ό 'Εθνος στρέφε. σήμερον την
  .,------- 'Υπερήφανον τό 'ΕΘνος στρεφει σημερο
  τού πρός τ* ίΤ.γάλιιν ^ίρσ τοΰ ΟΧΙ κα. «α μονον
  ""•βχιτα. πρός έαυτο: "Οτι το ΟΧΙ Θα άντιτασσετα. παν-
  Ι^Λ ιίς πάντα όσονδήποτε ισχυρόν, ό οποίος και βα διενοειτο,
  β1Γλ'Κ, νό έπιβουλενθη την ελευθερίαν τού.
  ^ΑΡΝΗΣΙΣ
  ΥΠΗΡΞΕ πλήγμα διά τό Φό-
  Βίΐν Όφφις — άναφέοονν
  ~ « Λονβινου τΓτλεγρσΦήμσττα
  Γ~/ι,βθνησις τίκ 'Ελλάδο< νά "ι*"ιΊ>η είς τόν άγγλοτουρκι-
  ,*1 έκβιασαόν καί νσ δεχθή
  "* διόσκεψιν. ή όττοία βά ά-
  'τΐ'λει παγίδα δι' αυτήν. Τό
  Γ**ν«α, όμως. δέν κατεφέρθπ
  Ι* ^ Ελλάδος, ή όποία εκα-
  "ί τό πάν διά νά υποβοηθήση
  γ* ϊτιδι«χβε.ΐσαν διά τού ΝΑ-
  . θΊ/μφωνΐαν, Τό ϋ-ττέστη έκ
  «** Ιδιων τγκ σφαλμάτων ή
  °°(τοηνιΚή Κυβέρνησις «αί είς
  Ι^Τ!- άνήκει νά τό έττανορθώ-
  ~· Η Ελλάς είπεν ήδη την τε.
  Α της λέξιν.
  οχι
  0ΥΤΕ *'ς τάς Αθήνας, ουτι
  ^*'ς την θεσσαλονίκην θά πο-
  |*·,ο«ν οί πολιτικαί άρχηγο'
  ■Γ'β,τόν έορτασμον τής έθνικής
  "ι τι'ο«, άντιιτολιτευομενοι καί
  "ί αύτό ό«όμη.... την Κυθρνψ
  »ϋ. Κσ' * μ*ν ίοΡτασΡΟϊ δέν
  τρ**ι'ται, νομίζομεν, νά χάση
  '—οτ« μ( τ^ν( οητοι/σίοτν των, β-
  '"ς 8έν 9α έκίρδιζε κσΐ μέ την
  ν των Αύτό δμως τό
  τής αντιπολιτεύσεως κα-
  '« τοθ «0X1» τού "Εβνους ήτο
  •♦όλως 8,τι έχρειάζιτο διά νά
  ""•μηλώ ϊ αυτής βλι.
  *Χ'»
  βερωτάτας
  Έλληνικός
  έντι/πώσχις
  Λαός.
  Η ΑΚΤΟΠΑΟΙΑ
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ συνήθως ^^^
  μετά την βερινήν περίοδον
  συζητήσεις, μελέτοι συσκέψει ς
  καί Ολλα πορόμοια ΐ^α την κα-
  λυτίραν οργάνωσιν των ακτο-
  πλοικών μας σι/γκοινωνιων βά¬
  σει των νωπών έντΐΛΓτώσεω* «
  των παβημάτων καί ταλαιπωριων
  τώ» ταξιδιωτών τού καλοκαιριοκ.
  Μόλις δμως πορέλβουν αί έντυ-
  πώσεις, ληομονούντσι α! σνςη^
  τήσεις «αί λησμονούνται τα
  πάντα, Ιως ότου ♦βάσωμεν είς
  τα ΐΓρόβυρα τής έττοτναληψίως
  βά δ
  ς
  δεν
  ρ
  των παβημάτων, βτε ομως
  είνε δυνατόν νά γίνη τιποτε, Μ-
  ότι δέν ύπαρχει 6 απαιτουμε-
  νος χρό»ος Βλέπομιν, λοιπον,
  δτι καί εφέτος γίνονται παλι»
  συο-κέψεις ».α: συζητησβις. πρ-
  ^ οχθίί,^*~. *
  εφημερίδας
  ρχ
  τάς
  φοράν
  «-
  ερηφ
  καλοκσιρι
  φη είς ς
  η ά δέ φαινεται
  των ΑΛ
  συγκο.νων,ών, δια τας
  δύσκολον εί ν» να υπερηφσν
  αιν τρύλβχιστον το λ
  έξ,ταζετα. έξ ολων τώ,
  "Ας ελπίσωμεν, λοιπ
  να καλύτερον άποτέλεσμα
  'Υπάρχε. ϊως τόν Μ
  Ιούνιον έπαρκής χρονος δια να
  γί,η επί τελους κάτι βιτικον.
  λοιπον, είς ί¬
  τωρα.
  Μάϊον —
  μηδέν!—.«ς των Βρεταννών Φο-
  σΊστών».
  Δι* έτέρων ττροκηρύξεων της
  ηΕΟΚΑ, καλεΐ την Βρεταννίον
  να χρησιμοποιή—ι πολιτικά
  μετρα άντι στροττιωτικών ιιέ-
  τρων κβί περιορισμών, διά νά
  Θε—ι τέομα είς τόν άγώνα έν
  Κ,ι/ττρω.
  ΑΙ προκηρύξεις, αί οποίαι
  απευθύνον-ται πρός την βρεταν-
  νι«ήν κυβέρνησ-ιν, άνορφέρουν:
  « Επεδάλατε είς ήμβς τόν ένο-
  ττλον άνώνσ. Άν έπιθυμτντε νά
  κοτΓοπαύ—ι ή 6ία, όψείλετε νά
  ακολουθήο-ετε την ίντιμον καΐ
  εΐλικρινη οδόν των πολιτικών έ-
  νεργειών καΐ μέτρον. Άπαξ
  πρ<5Γξετε αϋτό, Θά διοπτιστώσε- τε δτι ή άνώμαλος καιάο ιαυυις Θα τερματισθή». Αί άνοϊτέρω προκηρύξεις ά- ττετελουν απάντησιν είς προ- σφάτους δηλώσεις τού κυβεονή- του τής Κύπρου σέρ ΧιοΟ Φούτ διά των οποίων οθτος κοττηγό- Ρ£) την ΕΟΚΑ ώς ύττεύβύνον δια την παρούσαν κατάστασιν και εζήτει τόν τερματισμόν της 6!ας ώς άγόνου μεθόδου πάλης ιοαί άσκόπως καταττο- νούσης τόν πληθυσμόν. . "Ηδη, είς τάς προκηρύζεις της ΕΟΚΑ 6πάργ€ΐ σαφής 0- παινιγμός δτι ή δία είνε δυνα¬ τόν νά καταπαύση άν ή Βοεταν νία έττιδείξη πίχιθυμίαν πρός έναρξιν πολιτικών διαπραγμα- τεύσεων. Μολονότι αί προκηρύ- ξεις της ΕΟΚΑ δέν άποσαοη- νίζουν ποίου είδους διαπραγμα- τεύσεις ίΐ «πολιτικά μέτρα» Θά ήσαν κατάλληλα, έν τούτοις πι- στεύεται ένταθβα δτι ενας νέςς τρόπρς έζετάισεως τοΰ_ Κυπρια- κοΰ υπό των Βρεταννών, μή ά- ττοκλίΐομένων καΐ σΐΛομιλιών μέ τόν 'ΕΞΘνάρχην Θά ήτο πιθανώς τό ενδεικνυόμενα «εΤδος δια- προτγματεύσεων». _ Σημειωτέον δτι ό κιΛερνήτης σέο Χ ι ού Φοϋτ καί οί κυριώτε¬ ροι σύυδοαλοί τού συνεσκέφθη- σαν χθές επί των προκηρύ- ξεων τής ΕΟΚΑ, πού διενεμή- Θησαν ενωρίτερον καί είς τάς οποίας γίκεται ύπαινιγμός πε- ρί των δυνα-τοττΥτων κατατταύ- σεως της δίοκ;. Άφ' ετέρου χθές την νύκτα εκυκλοφόρησεν καΐ άλλη προ- κήρυ€ις της ,ΕΟΚΑ φίοουσα την υπογραφήν τού Διγενη και έπαναλαμβάνουσα τό σύνθημα τοθ 1940 «Ελευθερία η όλο- θ"χερης καταστροφή», «"Ας ά- κουσουν οί δυνάσται μας διά μίαν άχόμη φοράν τό σύνθηιμά μας αύτό». τονίζει ή προκήρυ- ίις ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΙ ΙΖΧΥΡΙΧΜΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΙΒΑ Ό είδικάς άπεσταλμένος τής έφινμερίδος «Σάντευ Ντησπάτς» είς Λευκωσίαν, ισχυρίζετο, δτι ό στρατινγός Γρίβας «ε!ν€ νεκρός και μάλιστα βπά πολλοϋ χρο- νου». Ό αύτός ανταποκριτής 6πο- ^μντισκε, δτ, ό άρχττγός τής Ε. Ο.Κ.Α. έβεοθη διά τελευταίαν φοράν είς την Κύπρον τό 1956 καί διερωτάται πώς είνε δυνατόν άτομον προκεχωρημένης ήλικίας ιπτοφέραν άπό πάθησιν τής καρ¬ δίας, διαβήτην και Ελκος τοΰ στόμαχον, νά δκχφεύγη την δίω¬ ξιν 40 000 Βρεταννών στρατιώ¬ την καϊ νά άττοδεικνύεται περισ¬ σότερον θρυλικός άττό τόν Ρό- μελ. Κατά τόν Βρεταννόν δημοσιο- γράφον τό σΐίμττίρασμα είνε προ- φανές: Ό Γρίβος εΐνι νεκρός ά¬ πό μακροΰ χρόνον καΐ ή ΕΟΚΑ έπωφελεϊται τής προβ-ωττικής οΤ- γλης τον διά νά εμψυχώνη τό ττνεύμα τής άντιστάσεως καί νά κατατττοη τούς έχβρονς της ΓΑΜΟΣ ΜΕΤ' ΕΜΠΟΔΙΩΝ Προχθές (ίσχυεν εισέτι ή 0>ΐΓα-
  γόρενσις τής κυκλοφορίας) 'Ελ-
  λη·ν!ς Κιπτρία Ελαβεν αδειαν νά
  τελέση τούς γάμους της . Ένώ
  αί φίλαι της δέν ηδύναντο νά
  έγκατοτλείψοι» τάς οΐκίας των
  συνεπεία τής άτταγορεύσεως τής
  κικλοφορίας, ή όποίσ' Ισχύει δι"
  αμφότερα τα φύλα, ή λευκοφο-
  ροΰσα νύμφη μετέβάινεν άπό οΙ-
  κίας είς οικίαν διά νά δεχθή τα
  σνγχσρητήριά των. Ακολούθως,
  έπέβη αύτοκινήτου, καΐ κρατονσα
  είς την μίαν χείρα άνθοδέσμην
  είς δέ την άλλην τό —μείωμα ε¬
  λευθέρας κνκλοφορίας της κατηυ¬
  θύνθη είς την εκκλησίαν.
  "Αλλαι προκηρύξεις τής Ε.Ο.
  Κ.Α., διανεμηΑεΐσαι προχθές εν¬
  ταύθα, χαρακτηρίζον» τόν νεοδιο
  ρισβέντα αρχηγόν τώ» έκκαβαρι-
  στικών έ—ιχΐΐρήσεον ώς_ κατεχό-
  μΐνον άπ» το ττάθος τής αΰτο-
  διαφη^ίσεως.
  ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  ιΐ Ο ΡΟΜΕΛ ΣΪΝΤΡΙΒιΜΠΑΡ.ΜβΝΜΗΑΠΛΑΗΦβίΙ ΑΙΧΜΑΛΒΤΟΣ»!
  ΟιΓερμανοι διαχωρίζονται άπο τούς Ίταλούζ καί ή 8η οτρατιά ρίπκται άκάθεκτος κατό των τελευ-
  ταιων.Οι Γερμανοι αρπαζουν τα μκαφορικά μεσα των Ίταλών καϊ τούς έγκσταλείπουν άς την έρημον
  ΤΟ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΛΙΖΕΝΧΛΟΥΕΡ
  Εκ Των ΚΟΦ Λ ήΑ
  εκ των κορυφαιων στροττιωτικών ήγητόρων τού
  παγκοσμίου πολέμου, ό σέρ Μπέρναρ Λόου, στρατάρ
  Μον-γκομερυ. κόμης τοΰ Έλ Άλαμέιν, »"ρ- '
  ματικως τα
  τού
  6'
  .«««, στρατάρχης
  έκδίοει τώρα τμη-
  -^■.. - — —-Γ- — -'# ^.».».^^. . νν|«νί · ε* ■ | —
  αττο μακρου αναμενόμενα άπομνημονεύμοττά
  ού. Ο στροτταρχης Μοντγκόμερυ, διοικητής της περιφη-
  °« 8ης δρεταννικης στρατιάς είς την Μέσην Άνβτόλην
  τρ 1941—43 και διοικητής τής 21ης ομάδος στρατιών
  εί ςτο Δυτικόν Μετωπον τό 1944, παρηκολούθησε τόν πό¬
  λεμον ως έκ τοΰ ρόλου, τόν οποίον διεδραμάτισε, άττό 6-
  κρως υ-ευθυνου καί ένημερωμένης σκοπιάς. Τα άπομνη-
  μονευματα τού, μεστά ένδισφέροντος, είνε πλήρη άποκο-
  λυψεων είς τας οποίας προβαίνει άψειδώς καί αίτινες ε-
  |(θυν ηδη προκολέσει μέγαν σαλον μεταξυ των Δυτικόν.
  Ιδιαιτέρως σημαντικαί είνε α) κατηγορίαι τού εναντίον
  τού τοτε άρχιστρατήγου των Συμμσχων είς τό Δυτικόν
  Μετωπον στρατηγόν Άΐζενχάουερ, ότι έξ αίτίας τού ό
  πόλεμος τταρετάθη επί ολοκλήρους μήνας. Αί κατηγορίαι
  αυται προεκάλεσαν την αγανάκτησιν τού Άΐζενχάουερ,
  μέγας δέ άναβροσμόο επι κράτει τώρα κατά τού Βρεταν-
  νου στραταρχου είς την Αμερικήν. Ή «'Ακρόπολις» ττρο-
  οαινει εις την δημοσίευσιν των κυριωτέρων κεφαλαίων
  τω*,™>λυκΡ°τ«ν άττομνημονευμάϊων, αρχίσασα άπό τό
  κεφάλαιον ττου περιγράφει μίαν των μεγίστων καί ττλέον
  ά-οψασιστικών μαχών τού πολέμου- Την μάχην τοΰ Έλ
  Αλαμειν, εις την όποιαν ό Μοντγκόμερυ, επί κεφαλής τής
  οης Ατρατιας, κατετρόπωσε τον περίφημον Γερμανόν
  στρατηγόν Ρομελ. Είς τό προχθεσινόν φύλλον, ό συγ-
  γραφευς ομιλεί δια τάς έντατικάς προπαρασκευάς, εως
  ότου 1ΡΧ·σεν ή μεγάλτι επίθεσις την πρωίαν τής 23 Ό-
  κτωβριου 1942. Το σχέδιον τού, τό οποίον ένεττνεύσθη ά¬
  πο ενα 6σημόν ταγματάρχην Γουΐλλιαμς, ήτο νά επιτύχη
  εν ρηγμα εις το σημείον δπου ό γερμανικός καί ό ίταλι-
  κος στρατός συνενούντο καΐ κατόπιν, άπασχολών μέ ο¬
  λίγας δυνάμεις τας θωρακισμένας μεραρχίας τού Ρόμελ,
  να επιπεση με όλας τας δυνάμεις τού κατά των Ίταλών.
  20 Ν
  Τα άκόλοιΛα είνε σημειώσεις
  άπό τό προσωπικόν μου ημερο¬
  λόγιον, πού έτήρουν κατά την
  διάρκεια της μαχης τού Άλα-
  Μ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 24 Όκτωβρί¬
  ου.— Ο! 60ο διάβρομοι πρός
  βορράν δέν έδτ>μιουργήθη·σαν δ-
  σον έττρεττε καλώς καϊ ασφα¬
  λώς διά την διείσδυσιν των τε-
  θωρακισμένων μεραρχιών τού
  10ου Σώματος, πράγμα τό ο¬
  ποίον προεδλέπετο άπό τό σχέ¬
  διον νά πραγματοποιηθή μέχρι
  τής 8ης πρωϊνής σήμερον. Αί
  τεθωρακισμεναι μεραρχίαι μου
  Θα προσεπάθουν νά διανοίςουν
  μαχόμεναι τόν δρόμον των^ άλ-
  λά διεπίστωνα κάποιαν απρο-
  Θι/μίαν έκ μέρους των πρός τού¬
  το. "Ελειπε γενικώς ή έτπθετι-
  κη όρμή άπό αύτάς. "Εβλεπα
  σαφώς δτι ή μάχη, δπως την
  έδιδον, δέν εΐχε τιποτε τό κοι¬
  νόν μέ την γνωστήν μαχητικήν
  των* διάθεσιν καΐ όρμητικότητα
  "Επρεπε, έπομένως νά κάμω
  κάτι εκείνην την στιγμήν διά
  νά γαλβανισω τό πολεμικόν των
  μένος.
  Είδοποίησα τόν διοικητήν
  τού 10ου Σώματος, τόν Ικανώ¬
  τατον στρατηγόν Λάμσντεν, νά
  παρουοΊασβή ενώπιον μου. Καί
  μόλις τόν εΤδα, τόν διέταξα νά
  κάμη δ,τι ήμποροΰσε διά νά
  έξάψη τό πολεμικόν μένος των
  μεράρχων τού, καί αν κανένας
  άπό αΰτοΰς έπεδείκνυε περαι¬
  τέρω άπροθυμίαν, νά τόν αν-
  τικαταστήσωμεν μέ άλλον πε¬
  ρισσότερον _ δραστήριον. Ή ε¬
  πέμβασις αύτη έσχεν άμέσους
  συνεπείας είς μίαν άπρ τάς τε-
  Θωρακισμένας μεραρχίας: είς
  τάς 6 τό άπόγευμα ή τεθωρα-
  κισμένη ταξιαρχία τής 1ης τβ-
  Θωρακισμένης Μεραρχίας, είς
  τόν βόρειον διάδρομον, ευρίσκε¬
  το άκάλυπτος, δεχομένη ήδη την
  επίθεσιν τής 15ης τεθωρακισμε-
  νης Γερμανικής μεραρχίας —
  ή όποία ετσι εκαμνε αυτό πού
  καΐ έγώ ακριβώς ηλπιζα ότι Θά
  κάμη. ________
  Η ΠΡΟΕΛΑΖΙΧ
  ΑΝΑΚΟΠΤΕΤΑΙ
  ΚΥΡΙΑΚΗ, 25 Όκτωβρίου.
  — Ή πραγματικη «.ρίσις έ-
  ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  — ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ
  Τερματιζομένου σήμερον τού κεφαλαίου διά την μά¬
  χην τού Ελ Άλαμέιν, βα αρχίσωμεν άπό αυριον νά δημο¬
  σιεύομεν τό κεφάλαιον των απομνημονευμάτων τοΰ στρα¬
  ταρχου Μοντγκομερυ( το οποίον εχει προκαλέσει παγκό¬
  σμιον σαλον: Είνε το μέρος, είς το οποίον ό συγγραφεύς
  έπικρίνει τόν τότε αρχιστράτηγόν των Συμ μάχω ν Άΐζεν¬
  χάουερ, διότι διά τοΰ τράπου, μέ τόν οποίον διηύθυνε τάς
  ίπιχΐιρήσεις &ίς τό Δυτικόν Μέτωπον, παρέτειν€ν επι πολ-
  λθύς »ή ^ν
  ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ Σ1ΣΜΑΝΟΓΛΕ.ΟΥ
  ΑΙ «ΒΟΜΒΑΙ» ΠΙΠΤΟΥΝ ΒΡΟΧΗΔΟΝ
  ΣΤΗΝ ΑΙΚΗΝ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ Φ. ΜΑΚΡΗΝ: <ΑΕΝ ΣΑΣ ΕΔΩΣΑ 2Ο.ΟΟΟ ΣΤΟ ΑΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ;» - ΜΑΚΡΗΣ: «ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΡΟΣ» Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΛΒΒΛΤΟΥ Είς τό Α' Κακονργιοδικείον Αθηνών συνεχισθή καΐ χβές ή δί- κη διά τάς άτασβαλίας τού «Σισμανογλείου», διά τάς οποί¬ ας κατηγορείται ό τέως γενικάς διΐυβυντής τού Ίδρύματος φυμα- τιολόγος κ. Σ. Πό—«εμμανουήλ. Ή συνε&ρίασις διΐκόπη τή» 9.30 βραδννην, διά να Ιηταναληφβή αυριον Τετάρτην την °ην πρωϊ¬ νήν. Κατά την χθεσινήν Ικτην κατά σειράν ημέραν, εξητάσθησαν 6 ίν συνόλω μάρτυρες, μεταξϋ των ο¬ ποίων καΐ 4 καθηγητής τήςθεο- λογίας τοΰ Πανιπιστημίου Αθη¬ νών, αΐρετόν 'μίλος τού διοικητι- κοϋ συμβουλιον τού «Σισμανο¬ γλείου» κατά την εποχήν ποΰ Βιεττράχθησαν κατά τό κατηγο- ρητήριον α) ώτασθαλίαι, κ. Λ. Φιλιππίδης. Ήδη μέχρι στιγμής ύπολείπονται νά έξετασβούν 5 μάρτυρες κατηγορίας έκ των 30 καΐ 10 περίπου τής ϋπερασπί- σεως. Μέ τόν ρυθμόν αυτόν δέν βποκλείεται ή απόφασις τού δι- καστηρίου νά έχδοθή άργά την νύκτα τοΰ προσεχούς Σαββάτου. Έν τώ μεταξύ, προχθΐς Κυ¬ ριακήν τό δικαστήριον οννεδρία- ΠΡΟ ΤΗΣ «ΣΩΤΗΡΙΑΣ» ΑΝΔΡΟΤΥΝΟΝ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΝ Ι. Χ. ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Ό όδηγός τού λεωφορείου τραυμστισθεϊς συνελήφθη. Χθές την νύκτα τό ϋπ' αριθ. 5672 Ι.Χ. αυτοκίνη¬ τον, όδηγούμενον υπό τού Β. Καλπογιάννη, έτών 43, διαφημιστοϋ, συνεκρούσθη πρό τής «Σωτηρίας» μετά τού αντιθέτως ερχόμενον ϋπ' αριθ. 21202 λεωφο¬ ρείου αυτοκίνητον τής γρσμ- μής Χολαργοΰ, όδηγουμένου υπό τοΰ Κ. Άσημακοττού- λου. Έκ τής συγκρούσεοις ετραυματίσθησαν θανσσί- μως ό όδηγός τοΰ πρώτον αύτοκινήτου καί ή έπιβαί- νουσα αυτού σνζνγός τού Μαίρη, έτών 30 καί έλαφρως ό όδηγός τοΰ λεωφορείου. Έκ των τραυματισθέντων ή μέν Καλπογιάννη έξέπνευ- σεν ολίγα λβπτά μετά τό δυστύχημα, ό δέ σύζυγός της ένώ μετεφέρετο είς τό Κρατικόν Νοσοκομείον. Ό όδηγός τού λεωφορείου με¬ τά την έπίδεσιν των τραν- μάτων τού, συνελήφθη καΐ έκρατήθη. Σχετικών άνακρί- σε»ν έπελήφθη ό άνθυπομοί- ραρχος τής Τροχαίας Κη- φισιάς κ. Κομνος. σε μέχρι τής μεσημβρίας καΐ έζητάσθησαθν δύο μόνον μάρτνρες, οί κ. κ. Π. Βάλληνδας καθηγητής τής Νομικής Σχολής, καί Φ. Μακρής, γενικάς γραμματεύς τής Γ.Σ.Ε.Ε. Ή κατάθεσις των μαρ¬ τύρων αυτών. Ιδιαιτέρως τοΰ κ. Βάλληνδα, ό οποίος υπήρξε μέ- λος τοΰ διοικητικόν συμβουλιον τοΰ «Σισμανογλείου» κατά την εποχήν των άτασθαλιών, ώς άνα- φερεται είς τό παραπεμπτικόν βούλευμα, υπήρξεν ένδιαφέρουσα καΐ αττοκαλι/πτική. ΑΙ ΠΡΠΤΑΙ «ΒΟΜΒΑΙ» ΑΙ πρώται «βόμβαι» τοΰ κατη- γορουμένου κ. Σ. Παπαεμμα- νουήλ, έρρίφθησαν χθές καΐ προ- χθές Κυριακήν είς την αίθουσαν τοΰ Α' Κακονργιοδικείου Αθη¬ νών, χωρΐς ομως νά προκαλέσουν τόν κοινωνικόν σαλον ποΰ ΰπέ- σχετο ό τέως γενικάς διευθυντής τοϋ Ίδρύματος. Έν τούτοις, εάν είνε αληθή τα οσα κατήγγειλε» ό κατηγορονμενος — καί εβεβαίω¬ σεν, ότι θά προσκομίο-η τα σχε- τικά στοιχεΐα κατά την απολο¬ γίαν τού —- δύνανται νά θεωρη- θοΰν σοβαρά, Εστω καΐ αν δέν ί- χουν άμεσον σχέσιν μέ την υπό κρίσιν υπόθεσιν των άτασθαλιών είς τό «Σισμανόγλειον». Ή πρώτη «βόμβα» τοΰ κ. Πσ- παεμμανουήλ έρρίφθη προχθές Κυριακήν, κατά τοΰ γενικοϋ τ/ρ ματέως τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Φ. Μα- κρή, & οποίος κατέθετεν ενώπιον τοΰ δικαστηρίου. Είς μίαν στι¬ γμήν καΐ έν^) ό κ. Μ·κρής διέ- φευδε καΐ έχαρακτήριζεν ώς συκο- φαντικά τα ττερΐ δωροδοκίας τού υπό τοΰ κατηγορουμένου, εγείρε- ται ό κ. Παπαεμμσνουήλ: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ : Λη- σμονήσατε τάς 20 000 δραχμάς πού σάς έδωσα, έχεϊ είς τόν σκό¬ τει νόν διάδρομον των γραφείων σας, τό «άντρον ληστών», δπου «έκτελοϋνται» όλοι οί έκβιαζό- μενοι υπό τοϋ ΙΚ Α; ΜΑΡΤΥΣ: ΕΙσαι σννωμότης καΐ σκευωρός.. . Ή δευτέρα «6όμ6α» τοΰ κ. Ποηταεμμανονήλ έρρίφθη χβές ε¬ ναντίον τοΰ μάρτνρος Χ. Φωτι- άδη, τέως προεδρου τής τοπικής έπιτροπής τού ΙΚΑ. Ό κ. Φω- τιάδης είς όργίλον ϋφος επροκά¬ λεσε τόν κατηγορονμενον ν' άπο- καλύψη ενώπιον τοΰ δικαστηρίου καΐ έμπροσθεν τον, τ! ίχει νά ε'ίττη είς βάρος τού. Καί ένώ ό έκ των σννηγόρων τοϋ κατηγορου¬ μένου κ. Γαβριηλίδης ήρώτα τόν μάρτυρα πόσες φορές επεσκέφθη τόν κ. Παπαεμμανονήλ είς τα επ! τής όδοϋ Δραγατσανίου γρα- φεϊα τοΰ «Σισμανογλείου», έγεί- ρεται ό κατηγορούμενος καί ά- πευθυνόμενος πρός τόν μάρτυρα, λέγει: ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Άπαξ ήλθστε, κ. μάρτυς, διά να πάρε- τε 25.000 δραχμάς... Κατά' τοΰς Ισχυρισμούς τοΰ κατηγορουμένον, τα ποσά αύτά διέθεσεν έκ τοθ «μυστικόν κον¬ δύλιον» πρός εϋόδωσιν των σκο- πών τοΰ Ίδρύματος κα! συγκε¬ κριμένως διά νά ττροσελκύουν οί τυχόν δωροδοκηθέντες, άσθενεΐς είς τό σανατόριον Η ΔΙΚΗ σημειωθή σήμερον. Είς τάς 2.30' τό πρωΐ τό ΙΟον Σώμα ανέφερεν δτι ή διεισδιχτις τής 10ης Τεθωρακισμένης Μεραρ¬ χίας είς τόν νότιον διάδρομον τού τομέως τού 30ού Σώματος δεν προήγετο Ικανοττοιητικώς περίπου μιλλίων οττισθεν των προκεχωρημένων τεθωοακισμέ- νων ταξιαρχιών τού! Φυσικά τού ώμίλησα έ£ω άπό τα δόν- τισ_ "Υστερα εΐπα είς σωματάρχα'ί ότι αί τοϋς δύο διαταγαί οιιν μου αντελήφθην ότι πρέπει νά εΐμαι προσεχτικός. Εγνώρι¬ ζα δτι τό τελικόν πλήγμα Θά κατεφέρετο είς τό μέτωττον τού 30ου Σώματος άλλά την στι¬ γμήν αυτήν δέν εγνώριζα ποθ ακριβώς "Επρεπε. δμως. νά εί¬ ναι έτοιμος δι' αϋτό Είχαμε, τώοβ, άπέναντί μας εις τόν βόρειον διάδρομον ολό¬ κληρον την τεθωρακισμένην δύ- ναμιν_τού Ρόμελ, 'γνώριίσ δέ ότι υάςήτο ττλέον αδύνατον να προχωρήσωμεν πέραν τού ση- υει'ον έκείνου Τοιουτοτρόπως μετέτοεψα κα! τό μέτωπον αύ¬ τό είς άαυντικόν καί άπέσυοα την ην Τεθωοακισυέιτιν Με- οαοχίαν είς την έφεδοείαν "Εκρινα έπίσηΓ; ορθόν, δτι πρός τό παρόν Θά ιαοϋ ήτο δυ¬ νατόν νά νοησιυοττοιήσω μόνον το 30όν Σώμα διά νά σννεχίζη την μάχην είς τόν βόρειον το- αεα Καί έτσι άπέσυρα καί τό Στρατηγεϊον τού 10ου Σώμα- τθχ είς την έφεδοειαν διά νά τό ϊχω Ιτοιμαν διά την επίθεσιν. Μία φωτογραφία άπό τό Έλ Άλαμέιν: Γεομανικά τάνκς πυρπολοϋνται άπό τοΰς Άγ- γλους είς τό μέσον τής έρήμοιι. καΐ δτι τα ναρκοπέδια και άλ¬ λαι δυσχέρειαι καΐ -έαττόδια ά- νέκοπταν την προέλασιν. Ό μέραρχος έΛεγε ότι δέν αίσιο- δοξοϋσε διά την &6ασιν τοθ έγγ,ειρόματος_ καί δτι. άκόμη, καί αν τελικως τα έκατάφερνε νά εξέλθη άττό τόν διάδρομον, Θά ευρίσκετο είς έξαιρετικώ δυσχερή Θέσιν, είς τάς προ- σθίους κλιτύς τής βουνοσειράς τού Μιτειρίγια. Ή μεραρχία τού δέν ίττο έτΓθορκώςιεχτταιδευ- 1»ένο καί έττομένως δέιν Λτο κατάλληλος δια μίαν τόσον δύ¬ σκολον επιχείρησιν. Είς τό βόρειον διάδρομον, ή 1η Τεθωρακισμένη Μεραρχϊα είχεν ήδη δεχθή μίαν λυσσώδη επίθεσιν ατττό έχθρικά τεθωρα κισιμένα τμτ»ματα, πού έκαμναν καί αύτά δ,τι ακριβώς εΤχε δι ατάξει ό €γιατρός> — έΊφ' δ-
  σον ό €γιατρός» έν προκειμένω
  τϊιιουν έγώ.
  Την στιγμήν εκείνην ό λαμ¬
  πράς έπιτελής μου Ντέ Γκουΐν-
  γκαντ ορθώς μέ συνεβούλευσε
  νό καλέσω τοΰς δύο ενδιαφερο¬
  μένους σωματάρχας είς συσχε-
  μου εξακολουθούσα* νά είνε αί | ΠΕΜΠΤΗ, 29 Όκτωβρίου.—
  αύται οττως καΐ πρ'ιν. Ι Κατά την διάρκειαν τής
  ρινής πρωΐας κατέστη
  Κατά την συνεδρίασιν τής
  παρελθούσης Κυριακής, πρώτος
  εξητάσθη ό μάρτυς κ. Π. Βάλ-
  ληνδας. Ό κ. Βάλληνδας κατέ¬
  θεσεν, δτι πότέ δέν Εγινεν έπι-
  κνρωσις των πρακτικών των
  συνεδριάσεων τού διοικητικόν
  συμβουλιον. Άναφερόμενος ό
  μάρτυς είς τό έπίμαχον θέμα των
  πρακτικών, έπανέλαβεν, δτι ή υ¬
  πογραφή τού πιθανόν νά έπλα-
  στογραφήθη ή τουλάχιστον ετέθη
  ϋπ' αυτού έξαπατηθέντος.
  ΜΑΡΤΥΣ: Κατά τό 1955, ότε
  έγώ Ιίλειπα είς την θεσσαλονί¬
  κην, συνετάγη πρακτικόν επικυ¬
  ρώσεως σνλλήβδην των πρακτι¬
  κών τής παρελθούσης 5ετίας.
  "Οτε έττέστρεψα είς "Αθήνας, μοΰ
  εφεραν τό πρακτικόν διά νά τό
  ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ
  ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
  ΧΥΝΔΙΑΛΕ5ΙΧ
  01 στρατπγοΐ Λήϊζβΐαΐ Λάμ¬
  σντεν έφθασαν βίς τό στρατπ-
  γεΤον μου είς τάς; 3.30' τό ά¬
  πόγευμα. Τούς έζιγτησα νσ μοΰ
  περΐγράψουν καϊ ώναλύσουν λε-
  τττομερώς την κατάστασιν. *Ε-
  πληροφορήθην ότι ένα άπό τα
  τεθωοακισμένα συντάγματα τής
  10ης Τεβωρσχισμένης Μεραρχί¬
  ας ευρίσκετο ήδη είς εϋνοϊκω-
  τάτην Θέσιν καί δτι πρό τής
  αύγής Θά ευρίσκετο είς την
  προδιαγεγραμμένην δι* αύτό
  τοττοθεσίαν. Άλλά ό μέραρχος
  ήθελε νά τό διατάξη νά απο-
  συρθή πρός τα οπίσω, όπισθεν
  των ναρκοπεδίων, _ παραιτοΰμε-
  νος έτσι δλων των κτηθέντων
  μέχρι τής στιγμής έκείνης πλε-
  ονεκτηιμάτων. Ό^ Λάμσντεν συ;
  νεφώνει πρός ττιν άιτοψιν τού
  μεράρχου καΐ μέ παρεκάλεσε
  δέ νά όμιλήσω τηλεφωνικώς
  πρός τόν "διον
  'ΕδέχΘην άμέσως την πρότα¬
  σιν καΐ μέ φρί'κην μου διεπί-
  στωσα ότι ό μέραρχος έκεΤνος
  ευρίσκετο είς απόστασιν δέκα
  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟΝ ΟΙΚΟΝ
  φωτογραφία άπό την εγκάρδιον^ ύποδοχην_ τής Βασι-
  •ης, τοΰ Διάδοχον καί τής Πριγκιπίσσης Σοφίας άπό τόν
  ιδρον των Ήνωμένων Πολιτειών Αϊζεχαουερ καΐ την
  Μία
  λίσσης.
  Πρόεδρον των Ηνωμένων ___
  σύζυγον τού είς τόν Λευκόν Οίκον. Ή
  ψεν είς Νέαν "Υόρκην, άφού έτπσκίφθη
  ης
  Αϊζεχαρ καί την
  Βασιλισσα επέστρε¬
  ΐ την Βορειον Κα·
  ρολίναν τόν άσθενονντα πρώην υπουργόν Εξωτερικών τής
  Αμερικης Τζώρτζ Μαρσάλ. Την Κυριακην ή Βασιλισσα πα¬
  ρηκολούθησε δοξολογίαν είς τόν ορθόδοξον καθεδρικόν ναόν
  της Αγιας Τριάδος, ακολούθως δέ επεσκέφθη τό έργαστη-
  ριον ατομικών έρευνών τοΰ Μπακχαίηβεν.
  Είς τάς 8 τό πρωΐ δλαι αί
  τεθωραχισμέναι μονάδες μας
  ευρίσκοντο πέραν τής περιοχής
  των ναρκοπεδίων. δηλαδή είς
  Θέσεις είς τάς οποίας ήλπιζα
  ότι Θά είχον φθάσει την Ιδίαν
  ακριβώς ώραν^—άλλά τής ττρο-
  ηνουμέινΐης ημέρας!
  ΤΕΤΑΡΤΗ. 28 ΌκτωβρΙου.
  —Σκληραΐ ,μάχαι διεςηίχθησαν
  κατά τάς τελευταίας τρείς ήκέ-
  ρας, άπό δέ τούς άριθμούς των
  άττωλειών, πού ετέθησαν ύπ' δ-
  . ι . ____ . Φανερόν
  δτι τό σύνολον των γερμανικήν
  μονάδων τού Ράμελ συνβκεν-
  τροΰτο είς τόν βόρειον τομέα
  τού μετώττου. 'Η δράσις τής
  1ης Τεθωρακισμένηΐ Μεραρχί¬
  ας είς τόν βόριον διάδρομον,
  καΐ αί έητιχειρήσεις τής 9ης
  Αύστραλιαντκ Μεραρχίας βο-
  τόν εχθρόν
  ρειοδυτικώς
  είχον παραττείσει
  ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
  Συνελήφθη
  όΊ.Βαλέτας
  «ΗΑΘΑ ΔΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΑΣ ΕΜ¬
  ΠΟΡΙΚΑΣ ΜΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ»
  «ΘΑ ΠΑΗΡΩΣΩ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΑΣ ΜΟΥ»
  Χβες τό αιτόγενμα διά τοΰ άε-
  ροπλάνου τής γραμμής Εφθασεν
  έκ Μονάχου είς τό αεροδρόμιον
  τού Ελληνικόν ό καταζητούμενος
  είσαγωγεΰς Ι. Βσλέτας. όντος
  ευθύς ώς ό— εβιβάσθη τοΰ άερο-
  ιτλάνον συνελήφθη υπό των άστν-
  νομικών όργάνων καΐ ωδηγήθη έ-
  νώττιον τοΰ άστυνόμου κ. Λεονάρ-
  δου Μέν ίδη.
  Είς ερώτησιν ούτον & Βσλέ¬
  τας απήντησεν, 8τι ευθύς ώς έ-
  πληροφορήθη τα είς βάρος τού
  καταγγελθέντα ενώπιον τής Δι-
  καιοσύνης Εσπευσε νά Ελθη ε!ι?
  τή-ν 'Ελλάδα διά νά ρυθμίση τάς
  έκκρεμότητας μετά των δανει-
  στών τού.
  — 'Εδιάβαοα είς τάς εφημε¬
  ρίδας γιατί μέ κατηγοροΰν. Δέν
  ξέρω τ! ακριβώς άναφέρουν α!
  εναντίον μου μηνύσεις είς τόν εί-
  σαγγελέα. "Εάν δμως γράφωνται
  είς αύτάς οσα καί είς τάς εφη¬
  μερίδας σάς λέγω δτι είνε ττολν
  μεγαλωμένα τα πράγματα. Πρό-
  κείται περΐ άπλών οίκονομικών
  διαφόρων, τάς όττοίας καί θά ρυ-
  θμίσω ευθύς άμέσως. Άλλωστε
  γι' αύτό ήρθα. ΟΙ δανεισταί μνυ
  δέν πρέπει νό άντνσνχοΰν. Εΐμαι
  :ίς θέσιν νά τούς πληρώσω. θά
  |εκαθαρίσωμε τοΰς λογαριασμούς
  μας.
  Ό Βαλέτσς κατηγορείται δι
  ίπτεξα.ρέσεις, άττάτας, καταδολι-
  εύο-εις δσνειστών κα! δι' Εκδοσιν
  έτπταγών ό:νευ άντικρύσματος,
  δι' δλας δέ αύτάς τάς πράξει ς
  ένεργεΐ εναντίον τού άνακρίσεις
  ό άνακριτής τοΰ 9ου τμήματος
  κ. Μελάς. Ενώπιον αντ ου θά
  προσαχθή έντός της σήμερον τ)
  αΰριο-ν ό συλληφθείς υπό όργα¬
  νον τού Τμήματος Μεταγωγών,
  δπου ή'δη μετεφέρθη έκ τοΰ αερο¬
  δρόμιον κα! κρατεϊται.
  Ό Βαλέτας θά ζητήση διά
  τού σννηγόρου τού 48ωρον προ·
  θεσμίαν διά νά παρασκευάση την
  απολογίαν τού. Κατά τό διάστη.
  μσ αΰτά έπίσης οί δικηγόροι τού
  θά Ελθουν είς επαφήν μέ τούς
  δοτνειστάς τού διά νά ρυθμίσουν
  οριστικώς τάς εμπορικάς έκχρε-
  μότητας τοΰ πελάτου των, ώς
  τάς χαρακτηρίζουν.
  Ούτοι, κατ' εντολήν τού Βαλέ-
  τα, Εχονν Ελθει είς επαφήν μετά
  τίνων έξ αυτών καΐ Εχουν συζη-
  τήσει τόν τρόπον τού διακανονι-
  σμοΰ της όφειλής τοϋ πελάτου
  των πρός αυτονς.
  Τα ποσά, τα όποία Εχη Ιδιο-
  ττοιηθή ό συλλι^φθεϊς ανέρχονται
  είς 15.000 χρυσάς Χίρας, τα δέ
  θύμστά τον είνε ο) Τζάρος, Κων·
  σταντινίδης, Άναγνωσταράς,
  Χουβαρδάς, Γλέζος, Κορσοΰρνβς,
  Κωστόττουλος, Λιπαρόκης, Λα-
  χσνάς, Μνλωνάς, Πασχαλίδης, Ά
  ραμιάν κα! άλλοι.
  'Ως^ πληροφορούμεθα οί βστυ-
  νομκοϊ τής υπηρεσίας εκτελέσε¬
  ως ένταλμάτων ίπτοστηρίζουν 5τι
  ό Βαλέτας απεφάσισε νά Ελθη
  είς Αθήνας διότι διετέλει υπό
  την εντύπωσιν δτι οί συνήγοροί
  τού είχον ρυθμίσει τάς «εμπορι¬
  κάς διαφοράς> τού, ώς ό Τδιος
  χαρακτηρίζει τάς άξιοποίνονς
  πράξει ς τού είς βάρος των θυμά.
  των τού. Κα! επίστευεν ότι κα·
  τερχόμενος τού άεροπλάνον θά
  κβτηνβύνετο είς την οικίαν τον
  πρός συνάντησιν τής συζύγου
  τού κα! συνεργάτιδός τού, πσρά
  τής οποίας καΐ θά έττληροφορείτο
  είς ποίον σημείον ευρίσκοντο αί
  διαπραγματευσεις.
  Μέ Εκπληξιν δμως εΐδε νά τόν
  πλησιάζουν τα άά-τυνομικά όνγα.
  να καί νά τόν διατάσσονν νά τα
  Ο Ι. Βαλέτας, κατά
  χθεσινήν
  τού άφιξιν
  Αθήνας.
  την
  είς
  ακολουθήση είς τό αστυνομικόν
  τμήμα. 'Εκεί τότε τού ανεκοινώ¬
  θη δτι είχεν εκδοθή υπό τού ά-
  νακριτοΰ Ενταλμα συλλήψεως έ¬
  ναντι ο* τού. Βάσει οτύτοΰ ίκρα-
  τήβη ό_ Βαλέτας κοΐ ωδηγήθη «Ις
  το Τμημα Μεταγωγών.
  Τηίτη. 2» Όκτυ6ρίοι> 1958 ΑΚΡΟΠλ..
  —^^εΜειί^
  Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΥΔΩΡ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η Α
  «Ή παρθένος βασίλισσα»
  ΜΙΑ 1ΣΤΟΡ1ΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΤΑΤΠΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ
  Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ και ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΖΩΗ
  Τ Α Θ_ΕΑ
  «VI
  ΑΤΑ
  ΟΕΑΤΡΑ
  197ΟΝ
  Κι' ό γυιός; Αύτδς ό αττίθα-
  νος γυιός, ό μεγαλειότατος Ί
  κωδος 6ος τής Σκωτίας ττού
  φησε νά σφάξουν την μητέρα τού
  . χωρίς νά κουνήση τό δαχτυλακ
  τού;
  Ο ΙΟΥΔΑΣ
  Χωρίς άμψιδολία — ή δλ
  στάσις τού ώς τώρα τό ίδειξ;
  καθαρά — εύχαριστήθηκε άπό τή
  είδησι. Έτπτέλους ήταν ησυχοι
  μέ τόν θρόνο τού, ττοϋ ή Μαρ
  Στιούαρτ δέν εΤχε ττάψει οϋτε γι
  ίνα λετττό νά τόν διεκδική κ
  θά μττοροθσε τώρα νά πιριμίν
  καϊ την κληρονομιά τού άλλ< θρόνου, τοθ ΆγγλικοΟ. Στεγνά μικράς καί τιττοτένιος ό γυιός αι τος τού 'Ερρίκου Ντάνρλεύ δι πόνεσϊ γιά την μητέρα τού. Πόνεσε, άηδίασε κι' έξαγριώθη κε δμως όλόκληρη ή Σκωτία. Κ ι ί κείνοι πού ήταν φίλοι τής νέ κρής, όλλά κι' έκεϊνοι άκόμη ποί ήτοι/ έχθροί της. Ό Ίάκωβος ι τ αν μικράς άλλά δέν ίτσν ηλ θιος. ΑΙσθσνθηκε καθαρσ γθρι τού δλον αυτόν τόν ανεμο τή άττοδοκ ι μασ ίας καΐ κατάλαί ττως, αν δέν εκσνε τίποτε, αυτή άττοδοκιμασία θά γ ι νόταν αγανά¬ κτησις εναντίον τού. "Εττρεττε νά παίξη άκόμη ίνα θέστρο, γιά νά μην ττληρώση έκιίνος τα σττασμέ- να. Κα'ι τα Ετταιξε. Αϋτός ττού εΐχε διαττρσγματευ θη τό κεφάλι τής μητέρας τοι καΐ τό ττούλησε γιά την ύπόσχε· '«ι τής διαδοχής ύποκρίθηκε τώρ 'ϊτώς δέχτηκε την εϊδησι τού θα ■νάτου της σάν κΐραυνό. — Μιά τέτοια ττροσδολη χοει -άζεται έκδίκησι, φώναξε μέ με γαλοπρέττεια, γιά νά άκουστι στήν χώρα τού καΐ στΐς άλλϊ χώρες τής Εύρώπης, ττοϋ εΤχα αποδεχθή τό νέο μέ φρίκη. — Μιά έκδίκησι ττού θά ·τά· οη_ ώς τόν ττόλίμο! Την Ιδία μερά ποθ Εμαθε τή έκτέλεσι έδιωξί άπό την Σκωτία τόν Άγγλο άττεσταλμένο. Καΐ δ- ταν ακουσε δτι ή Έλισάοετ τού εστελνε ίνα γράμμα γιά νά τό ένημερώση διέταξε:- — "Υστερα άπ' αθτό τό ϊγ· κλημα "Αγγλος δέν μπορεΐ νά πα· τήση τό χώμα τής χώρας μας Νά πάη ϊνας δικός μας ταχυδρό- μος στά σύνορα... θά ττήγαινΐ ϊνας Σκωτσέζος ταχυδραμος στό Μπέρουικ γιά νά παραλάβη την βασιλική έττιστολή Άλλά οί σθμβουλοι τής Έλ·- σάβετ ττού ήξεραν καλά αυτόν τόν άνθρωττάκο εΤχαν πάρει τα με· τρα τους. Μαζί μέ την έπιστολή πού άνήγγελλι τόν θανβτο, τα- ξίδευε γιά την Σκωτία καΐ μιά άλλη άπόρρητη έπιστολή, τού Γουώλσιγκαμ αυτή, Ό ύττουργός ΐγραφε στόν Σκωτσίζο καγκελλά- ριο γιά νά τού αναγγείλη δτι τό ζήτημα τής διαδοχής τού θρόνου τής Αγγλίας ε!χι ρυθμισθή κα' δτι διάδοχος ε!χε ορισθή ή Α. Μ ό Ίάκωβος 6ος τής Σκωτίας. Ήταν ακριβώς αύτό γιά τό όποϊο ό Ίάκωβος εΤχε πουλήσε την μητέρα τού. Τώρα μποροΰσε νά ανοίξη ήσυχος τό γράμμα τής Έλισάβετ είς τό όποϊο ή βασί- ΓΚΡΙΗΝ ΠΑΡΚ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΤ Ή άποθΐωσις τής τέχνης καΐ τού ρυθμοθ 6 διάσημος Μαϋρος πισηΊστας—τραγσυβι· στής τοθ Χάρλεμ. βυβον ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΛΠΟΓΕΥΜΛ Μεγάλο Πανηγυρικό χορευ¬ τικόν τίτον ϊ—9. ΔΊίΌ ΠΟΤΗΡΙΑ Κ40£ ΜΕΡΑ Γράφη ή ·θυ»ι-»*ης«·: «Ένο οεβάομιο γεροντάκι τοθ ΜΙτσιγκαν Άμχρικής, ό ΡευΙ 5οΗοΙι. πέΒαν* στό 102 τού χρονια. Τού άρ«ο« πάντο νό λέγη ότι Ον Ιφθαοχ στήν ήλικΐσ αυτή τό χρυοτοθσ* στά βύο ποτήρια μπύρας πού Ιπινε τοκτκά καθ* μερά άπό τόν καιρώ πού ήτο* νέος» Άηό σήυερα, πόρετΐ «οί οεΐς την ιύχαριοτη ουνήθοο νό «Ινετε κάΝ: μίρα μέ τό ·ανητ6θ", μηύρα. ©ώ οΙοοανεΛβε; καλυτέρα. λισσα άπαναλάμβανε τό γνωστό τροπάρι της. ΟΙ άθλιοι σύμ&ου- λοί της τής εΤχαν κλέψει την υπογραφή κα'ι προέβησαν στό έγ- κλημα χωρϊς ίκείνη νά γνωρίζη τ ίποτε. Σ' αϋτό τα σημεΤο ή κωμωδία δρχισε νά γίνεται άηδιαστική. Ό Ίάκωβος Εσπευσε νά €πιστέψη». «Είσθε άνοηέρα πάσης ίπτοψίας συνενοχής σ' αύτη την θλιβερή ύ- πόθεσι, κυρίσ...» "Ο Ίοθδας εΤχε είσπράξει τα όργθριά τού παραδίδοντας τόν κύ- ριό τού. Ό Ίάκωβος τα είσέπρσ- ξε άψοθ παρέδωσε την μητέρα τού. ΠΟΛΕΜΟΣ! Καϊ ή Εύρώπη; Ή είδησις τής εκτελέσεως προκάλεσε άνατριχίλα ψρίκης άλλα — τό μόνο πού φο· βόταν ή Έλισάβίτ καΐ οί σθμβοιι- λοί της — δέν προκάλεσε έναν γενικό πόλεμο των καθολικών. 'Ο "Ερρϊκος τής Γοιλλίας διέταξε νά γίνουν λειτουργίες στΐς έκκλησι- ες τού είς μνήμην της νεκρής νύ- φης τού, οί ποιηταΐ τής αύλής την έκλαψαν μέ τα σονέττα τους, οί διπλωμάτες τού διετάχθησαν νά διαμαρτυρηθοθν, άλλά πόλεμος δέν ϊγινε. 01 δυό άπό τοΰς τρείς επικινδύνους άντιπάλους, οί Σκώ- τοι καϊ οί Γάλλοι είχον τακτο- ποιηθή. "Εμενε ό τρίτος. Ό πιό διινατός καΐ ό πιό ψανατικός. Ό Φίλιππος ό 2ος τής Ίσπανίας. Λύτός ό βασιλιάς, πού εΤχε παντρευτή την άδελψή της καΐ εΐχε υπάρξει γιά κόμποσο καιρό ύποψήφιος μνηστήρ καΐ τής ιδίας τής 'Ελισάβετ κινήθηκε μέ βρσ- δύτητθ|, άλλά κινήθηκε. 'Εκήρυξε τόν πόλ:μο, έΤοίμασε —- χωρΐς είνε ή άλήθεια νά βιάζεται — την περίψημη «άνίκητη άρμάδα» τού, τόν πιά μεγάλο στόλο έκείνης τής έποχής καί ξεκίνησε γιά τα άγγληκά παραλια. Στΐς 22 Ιουλίου τού 1588 ή «άνίκητη άρμάδα» φάνηκε ίξω ά¬ πό τό Πλθμουθ. ΑΥΡΙΟΝ: Ή σννέχεια Ν (βιασος Λονοθετ,Ιδη —χ. 35.324): Ό Ηλίας το 16οϋ. ΑΚΡΟΠΟΛ ("Ι·—οκράτους) "θ.τι θέλει ή γυναικα. — Όλα μι Βόσεις. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ (Άν. Κω σταντινου): 'Οβέλλος. ΔΗΜΟΤ ΚΟΜ ΠΕΙΡΛΙΩΙ (τηλ. 41.351 Πέρσαι. ΔΙ ΑΝ Α: Τό Κρ*τος θθ ΙΠΤΕΑΛ (Κί) Πρ θεοθ. Μάμα. Λέ : ρς ΙΠΤΕΑΛ (Κατερίνα): ΚΕΜΤΡΙΚΟΜ (»ιασο Χόδ ή Λαμπέτη—Χόρν): Τα παιχνιδι τή< μοναξιάς. Κ Ω ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡ (τηλ. 27.248): 9.30 μ.μ. Ώρα μου κυρίαι.. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Τη 614.592, Μ. 'Αρωνη - Ντ. Ηλΐι πουλος): Φωνάζει ό κλεφτης. ΚΥΒΕΛΗΣ (θίασος 'Αλικης) Γαλήνη. ΛγΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Σ< κολατενιος στρατιώτης. ΜΠΟΥΡ ΝΕΑΛΗ (Τηλ. 525.262): Τέντι μπόυς. ΤΕΧΝΗΣ: Ό καλός άν θρωπος τοϋ Τσέ Τσουάν. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΜΤΑ ι ΑΘΗΝΩΝ: "Α—ρομάλλη Εύ- ' τυχΐα Λ. θησέως 181, Γιαν- νακόπουλος Κ. Κόνωνος 55, Δη- μητρίου Ν. Συνΐσμός Πολυγώνου, ΛΙτσος 'Αιτ. Αΐάλου 103, Μάντι- κάς Κ. Βουκουρέστιον 20, Μτιαρ- ιιτατιωτης ΙΛ. Μέν. Αλεξάνδρου 97, ΝικολότΐοΛος Ν. Γ' Γεπτεμ- ίρίου 5, ΟΙκονόμου Λύσανδρος "Αγ. Μελετίου 109, Παναγακης Γ. Σοφοκλέους 4, Πανάγος Δ. Γ' ΣεπτεμίρΙοο — Ηπείρου, Ποηΐα· ►εοδωρου Χαρ. Ίκποκράτους 192, ΠαπαπετρΙδου 234, Π& 19. Φουνπ _ Κωνσταντίνου 27. Φωΐεινη ΠατησΙο>ν
  Κ. Τσώρτσιλ
  ραομία
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λουχίοης
  λεωφ.
  Ι. Χά
  τ£ηκυριάκου 5, Γρηγορο—υλου
  'Ασ. Γουναρη - ΝαυαρΙνου, Βε·
  νιέρης 'Απ. Αίτωλικοΰ — ΌλΟν·
  βου Σιϋηροπούλου Κ λ. Βενιζέλου
  6, ΕυτυχΙδης Νεόψ. πλατεϊα "Ο-
  οιας Ξεν-ης, Στελλάκης Δ. Ταζι-
  αφχύν 20.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  ΑΘΗΝΩΝ: 'ΑραπΙδής Β. Τζι-
  τζιφιίς, Βασιλείου Β. Κειριαδων
  6. Γιαννακόπο-λος Ίππ. Έμμ.
  Μπενάκη 11, Δεμένεγα Μαρία πλ.
  ΌμονοΙας. "Εμμανουήλ Εύάγγ.
  Χρ. Σ μυρνης. Εύγενίδου Αίκατ.
  Ρουμπεση 48, ϊαχαρακοπουλος Ι.
  Σόλωνος 35. 2αχόπουλος Ν. Λιο·
  σιων 83, Καραντουνια Αθ. Πα·
  νόρμου 15, Λεκκας 'Αποστ. Κυ-
  ψέλης 80, Μπουζάλη Φωτεινή
  "I-
  ■" Βάτους — 'Υμηττοθ. Μυρίδου
  Μ| ΑΙολου — ΕύπόλιΛος, Παπα-
  βοιτουλου Ελένη "Αχαρνών 310,
  Παποκωνσταντίνου θωμά Βασ. Πα-
  τκτβιαμαντοπουλου 5. Παπασταυ-
  ρου Στ. Λένορμαν 127, Χαιδόπου-
  λος Ν. 'ΕρμοΟ 1.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Γιαννόπουλος Σ.
  'εωργίου Α' 12, Μαστορϊκος Δ.
  Ίπουμπουλίνας 9, Λωλη Ρένα λε-
  αρύρ. Φαλήρου, Μαρκόπουλος Γ.
  (ονδύλη 47, Βλασιάδης Χρ. Τσαλ
  Ιάρη ·— Φιλαδελ,φειας, ΚομνηνοΟ
  Μ. Αναπαύσεως 38β.
  αΙΗΜΕΡΕΥΟΥΧΑΙ
  ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  εθνικον προγραμμα
  (412 μ. ή 728 χιλ.)
  6.30 'Εμίατήρια. 6.40 Παίζου
  μπαντες. 7 'Ελληνικοί χοροί. 7.1!
  Διαγγελματα. — Είδήοεις. 7.3
  Δημοτικη μουσική και τραγουδιι
  8 Ομιλια. 8.15 Ελληνική μουσι
  κή «αί τραγουοια. 9 ΕπΐΛογή ά
  πό όπερεττες. 9.30 «Πρωτη όμα< μάχης δέν άπαντα», έπίκαιρο ρα όιοχρονικό. 10 Τραγούδια τής Κ πρου και τής Βορειου Ήπειρο 10.30 Εμίαίηρια. 10.45 'Η πα¬ ρέλασις ενώπιον τής Α.Μ. τοϋ Βα¬ σιλέως. 12 Πανηγ^ρική Συναυλια μέ Εργα "Ελλήνων συνθετών. II Η φωνή τής Πατρίδος. 13.10 Ά γαπημενσ σας τραγούδια. 1' «Γαα σου 'Ελλάδα», πανηγυρικι επιθεώρησις. 15 "Ο,τι άκουτε εύ χαριστα. 16 «Άντάρα στήν Πι «>», έπίκαιρο ραδιοχρονικό. 16.3
  "Ελληνικό ποικίλο προγραμμα. 1
  'Η ώρα τοθ παιδιοΰ. 17.15 Δι< τάς Έλληνιδας όδηγούς. 17.2 Γιά τους φίλους μας των Νοσοκι μειων. 18 Ή £ωή μας μέ άρι θμούς. 18.10 'Ελληνικα Συμφω· νικά έργα. 18.30 Ή φωνή τή( Πατρίδος. 18.40 Τραγούδια το< τόπου μας, 19 Πατριωτικά τραγου δια. 19.30 'Επιτυχιες άπό γνωστέΐ επιθεωρήσεως μέ την έλαφρα όρ χήστρα τού ΕΙ Ρ. 20 Ή ωρα τη< ύπαίθρου. 20.45 Τα χρονικά τί ήμίρας. 21.15 'Επίκαιρα ποιητ κα κειμενα. 21.45 Το θέατρο στι μιχρόφωνο. 22.15 Είδήσεις. 22.31 Βραδυά όπερέττας. 23.35 Γνωστέι μελωδίες. 24 Ειδικόν Κυπριακόι δελτίον. 0.15 Παλιές ίλληνικές έ- πιτυχίες. ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (216,8 μ. ή 1385 χιλ.) 7.15 Καλημέρα σέ ο'λους. 8.1 'Ελαφρά μουσική. 9 'Ελληνικ τραγούδια. 9.30 Τραγούδια άπι μικτή χορωδία. 10 Μέ τό χαμόγε λο στα χείλη. 10.30 Σύνδεσις μι "Εθνικόν προγραμμα. 12 "Ο,τι δι· αλέξαμε γιά σσχ. 12.45 'Αποσπά· σματα άπό την οπερεττα τοθ Σα κελλαρίδη «Ό βαφτιστικός». 13 15 Ίστορικαί έπίτειοι. 13.45 Συ τροφιά μέ τήν μουσική. 15 Ώς τις πέντε μουσική. 17 Τρα-γούδκ άπό την παιδική χορωδία τοθ Λυ- κείου Αθηνών. 17.20 Σολίστ έ- 18 ' Ελληνικά «Μπλόκ Σέ», κείου Αθη λαφρθ< μουσική τραγούδια ■λ 18.45 τοθ ΗλΙσ Βενέζη. 20 Συντροφιά μέ την μουσική. 21 Ή ελαφρά όρ- χήστρα τοϋ ΕΙΡ. 21.30 Ή όρχη στρα Χολλ'-γουντ Μπβουλ. 22 Τρα γονδια άπό χορωδία κοριτσι ών. 22.20 Μουσική μεσ' τή νύχτα, 23 'Επίκαιρα κεΐμενα. 23.15 Ε δω θύάσιγκτων. ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (451 μ. ή 665 χιλ.) 19 "Εργα 'Ελλήνων συνθετών «Τ·ι· ' ' " ' 20.10 Γχλούκ. φιγένεια έν Ταύροις» τού 21.50 'ΕλληνικοΙ χορο τού Σκαλκώτα. 22 'Ελληνικα συμ φωνικά ίργσ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΑβΗΝΩΝ: Σταβμός Α' Βοη- βειών ΙΚΑ, Πειραιώς καΐ Μυλλί- ρου, τηλέ». 534.222. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χειρουργική-Πα- «λογική — Γυναικολογική: Τζάν- ειον. λεωφ. 'Αφεντουλη καΐ Ζαν- ° τηλέ·. 474.168. ^ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΗ ΒΑ- ΟΥΛΑ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Τό ίνδιαψέρον των φιλανβρώ- γιά την όχτάχρονη άνάπηρη ιντςηλαΐί " " 'Απολλωνα τής Νάξου συνεχΐζε Βασούλα Β ιντςηλαΐου, οϊπό τόν ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ Πατρόν «ΜΥΡΕΛΛΑ» Βουλής καΐ Απόλλωνος ε (Σ ύνταγμα) ται. 'Εκτος των ίως τώρα εΐσφο- I ρών που άνερχονται είς 2450 δρχ. ελάεαμε δρχ. 400 άπό την Κα ΣταματΙα ΠΙτερσον καΐ τόν υϊόν της Μιχαλάκη^ έγκατεστημένους στήν "Αμερική καΐ δρχ. 50 άπό χον πατέρα της κ. Μιχ. ·Αζασιώ- τη είς μνήμην τοθ παιδιοθ τού. Σύ νολον εισφορών βρχ. 2900. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Ή λΐμνη τοϋ Μαραθώνος περι- εϊχε χβές 8.318.000 κ.μ. Οδατος, ΐνσντι 8.284.000 τής προχθές καΐ 6.611.000 τής άντιστοΙχ#υ περυ- σινης ήμερομηνίας. 'ΕΐίΙ τη έπετειω τής 28ης Ό- κτω*ρΙου, σήμερον και ώραν 10 π.μ. βά μίταοοθή άπό τοθ Ραβιο- φωνικοϋ Σταθμοϋ των 'Ενόπλων Δυνάμεων πσνηγυρική όμιλΐα τού δημοσιογραφου κ, Τάκη Παπαγι- αννοπουλου υπό τόν τίτλον «Μί τόν πυρσόν τής ελευθερίας πρός την Δόξαν». ΟΜΙΛΙΑΙ Αύριον Τετάρτην καΐ ώραν 7. 30 μ.μ. είς την επι τής όδοϋ Ά γαθουπόλεως 104 αίθουσαν τής «'ΕταιρΙας Μεταψυχικών 'Ερευ- νών» βά ομιλήση Α κ. Ιωάννης Κ όντος μέ θέμα: «Ή βεωρία τής Σ χετικότητος». ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ ...στό «Σινεάκ» αυτήν την έ *6ομάδα. Χονδρός — Λιγνός σέ διιτλους στΐαρταριστους ρόλους: Ό Χονδρός παντρεύεται την Λιγνή καΐ ό Λιγνός την Χονδρή. Είνε μία άπό τίς πιό ξικαρδιστικές δη- μιουργίΐς τοθ Λμίμητου αύτοϋ ζεύγους κωμικών, που επί 20 λε. πτά σκορπά άσυγκράτη/τα γέλοια στούε βεατάΐ τού «Σινεάκ». 'Ε πΙ πλέον στο «Σινεάκ» ίνα {γ χρωμο μΐκυ . ιιάους τοθ ΝτΙσνεϋ μέ ηρωα τόν αγαβό σκύλο Πλου- τό, ίνα ϊγχρωμο ταξίδι στΐς ώ- ραιότερες πόλεις της Ιταλίας, ι- να εγχρωμο σόρτ μέ λαικους χο- ροϋς της χώρας των Τσέχων, μια συναρπαστική συνάντησι έλευθέ. ρας παλης «κάτς» καΐ δλα τα τε¬ λευταία παγκόσμιαι έπίκαιρα. ΑΙ κλιματιστικαί έγκαταστασεις τοϋ «Σ ινεάκ» έξασφαλίζουν στήν αΐ· θουσά τού μιά εύχαριστη καΐ ύ- γιεινη άτμόά^αιρα. ΠΟΙΑ ΡΟΥΧΑ ΔΕΝ ΦΟΡΕΙ Η ΜΠΡΙΖΙΤ ΚΑΡΟΑ Ίκανοποίησε και ένδουσίασεν ολη την οίκογένεια, ΝΙΥΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΟΤΕ / ΓΝΗΙΙΟΝ ΠΡΟΐΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΒΕΙΕΚ$ΌΟΒΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΙ Τό γερμανικό —ριοδικό «ΣπάΙ- χερ» γραφει πώο ή Μιΐριζίτ Κα· ρόλ άποφεύγει να Φορή βσα ροθ- χά δέν ταιριάζουν μέ την θαυμα¬ σία έπιδερμίδα της ΟΙ μεγαλύ- τεροι ράφτες τοϋ ΠαρισιοΟ «ρο- οεχουν ώστε οί τουαλέττες της νά είνε ηάντοτι τέτοιες, «ου νά το· νιξουν την καταπληκτική λάμψι τού δέρματός της. Τό μυστικό 6μως, γιΑ νβ φαΐ- νιται ή έπιδιράΐδα φωτιινή καΐ δροσερή, βέν είνε οί τουαλέττες, άλλά τό επιτύχη μένο μακιγιάζ. Κι' αώτό ιίνι που Μ μας λέει ή πονηρή κι' ϊξυπνη στάρ. Τ6 ίιτι- τυχημενο μακιγιάζ συ,μπληρώνϊΐ κι αναβίΐχνει την όμορφίά. ένώ τό άποτυχη·μένο άδικεί καΐ τό κιό άγνελικό πρόσωπο. Ή βπόλιηη έπιτυχΐα τοΰ μα· κιγιάί ίζασφαλΐζιται μέ την ΡΟΝΟ'1 V (κρέμα ήιμερας), για τι είνε επιστημονικώς παρασκευα σμίνη γιά όλους τους τυ~υς τής επιδερμιδας, καλύπτϊΐ χαβε άν-ω- μαλια και Ιοηθΐϊ την πούδρα νά στρωνη σατσλά καΐ οίιοιόμορφα. Μέ την ΡΟΝΟ'Ι V (κρεμα ί>μί·
  ρας) ί| κάθε γυναίκα είνε Ιε6αια
  πως βά ηρο»άλη τΛ γοητεία της
  6σο γίνεται περισσοτερο, ένω τό
  μοικιγιάς της θά είνε στρωτό καΐ
  φυσικό καΐ ή έπιδερμίδα της
  παντοτε «ρεσκη καΐ φωτεινή.
  Ή ΡΟΝΟ'ί προσφιρίΐ δωρεάν
  τό ΤεΐΤ επιδερμι&ος, ώστι νά
  βρήτε σωστά τόν τύκο τοϋ δέΑμα-
  τος σας. Σέ οποια πόλι κι αν
  μένετι, ζητηστι το *ι" το κατα¬
  στή μα που άγοράζιτε τα καλλυν-
  τικα σας.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
  Α' ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙΑ: Σαγιονάρα. ΑΝ-
  ΤΖΕΛΑ: Γερακια των θσλασσών.
  ΑΣΤΡΟΝ: Δεσμώτης τοϋ Ίλιγ-
  γου. ΑΣΤΟΡ: Ή αύτοκρστορια
  τοϋ ηλίου. ΑΣΤΥ: ΟΙ διακοπες
  τοϋ κ. ΟΟλώ. ΑΤΤΙΚΑ: "Η αύ-
  τοκρατορια τοϋ ήλιο^ ΑΤΤΙΚΟΝ:
  Όδός Φρεντερικ αριθ. 10. ΕΛΛΗ
  Μιά λατέρνα μιά ζωή. ΕΛΛΗ Ν Ι Ζ :
  Ό&ός Φρέντερικ αριθ. 10. ΕΣΠΕ
  ΡΟΣ: Ή μονομαχία. ΙΛΙΣΙΑ:
  Πονεμίνη αύτοκράτειρα. ΚΟΣΜΟ-
  ΠΟΛΙΤ: Ή ζητιανα τής ΒομΛαης.
  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Τα ιανκς εξορ-
  μοθν. ΜΑΞΙΜ: Λευκές νύχτες.
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Σαγιονάρα. ΜΟΝ-
  ΤΙΑΛ: Νά φαντάρος νά μάλαμα.
  ΟΡΦΕΥΣ: Ή Παριζιάνα. ΠΑΛ-
  ΛΑ Σ : Ή πονεμενη αθτοκρατειρα.
  ΠΑΝΘΕΟΝ: Τα τάνκς έξορμοϋν.
  ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ: "Η πονεμενη αυ-
  τοκράτειρα. ΡΕΞ: Γεράκια των
  θαλάσσιον. ΡΙΒΟΛΙ: Δεσμώτης
  τοϋ Ίλίγγου. ΣΕΛΕΚΤ: Δεσμώ¬
  της τοϋ Ίλίγγου. ΣΤΑΡ: Δε·
  σμωτης τοϋ Ίλίγγου. ΣΙΝΕΑΚ:
  'Επίκαιρα γεγονοτα. ΤΙΤΑΝΙΑ:
  Ή πονεμενη αύτοκρατειρα.
  Β'ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ· Σ: θανάσιμη μάχη
  τού ιαρζάν. ΑΘΗΝΑ-Ι-ΚΟΝ: "Ορ
  κος τού σε'ιχη. ΑΡΗΣ: ΟΙ 7 λό-
  φοι τής Ρωμης. ΑΡΜΟΝΙΑ: θυ-
  ελλα στον παραδεισο. ΑΤΘΙ Σ :
  Κλεφτης τής Β ενετίας. ΓΡΑΝΑ-
  ΔΑ: Βομίαρδιστικά Β—52. ΔΩ-
  ΡΑ: "Ενας Παριζιανος στό Τεξας.
  ΕΤΟΥΑΛ: ΟΙ παράνομοι δέν είνε
  πάντα εγκληματίες. ΘΗΣΕΥΣ : ΟΙ
  παράνομοι δέν είνε παντα έγκλη-
  ματΐες. ΚΟΣΜΟΣ: Μαϋρος δια·
  ϊολος. ΚΡΥΣΤΑΛ: Τό κορΐτσι
  ι·ου άφησα πίσω. ΛΑΟΥ: Μαρτυ-
  ρες της νίκης. ΜΟΝ ΣΙΝΕ: Δο-
  λοφόνος μέ την κοκκινη κούρσα.
  Ν ΕΛΛΑ Σ : Δραπετης των 7 πο-
  λιτειών. Ν. ΡΟ2ΙΚΛΑΙΡ: Ή βα.
  νασιμη μάχη τού Ταρζάν. ΟΛΥΜ·
  ΠΙΑ: Τα ριστα σου "Εντυ. ΠΑΛ-
  ΛΑΣ : Ό ίαρώνος και ή τσιγγα-
  να. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ: Ρηγσς Κου
  πά. ΠΡΩΤΕΥΣ: Κυριαρχος τού
  ΕΙρηνικοϋ ΡΕΟ: Μαργαριταρι
  τής 'Ανατολής.
  ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ
  ΛΕΛΛΩ (Χολαργοϋ): *"Αρχων
  τού τρομου. ΑΘΗΝΑ (Χαλανόρι-
  ου): Τό παλάτι τής άγάπης. Α¬
  ΠΟΛΛΩΝ (Π. Φαλήρου): Φροϋλα
  Ιν, ΐρωτας γιά 2 τσιγαρα. ΑΠΟΛ
  ΛΩΝ (Περιστερίου): Σ εμΐραμις
  ΑΣΤΗΡ (Μπραχαμιου): Ν ά φόν
  τάρος νά μάλαμα. ΑΣΤΗΡ (Ν
  Ίωνιας): σά έζορμήσουμε τήν αύ
  γή. ΔΙΑΝΑ ■■■
  ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
  3 ΕΡΓΒ ΜΕ ΠΛΗΗΰΠΒΐΆΟΗΠΗ "ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤ/ίΗ»
  ΕΑΗΞΕΤΟΑΙΕΘΝΕΣΣ
  Ραδιοφωνική όμιλίσ της Κατίνας Πσξινου δια τόταξίδι της στό
  Χόλλυγουντ. - Προτάσεις νά παίξη σέ νεες ταινιες κο:ι σε θεσ-
  τρικά έργα στό Μπροντγουαίη.—Ό Όρέστης Λσσκος ως σκηνο-
  θέτης ταινίας, δττου πρίν 30 χρόνια έπαιξεν ως ήθοποιός.
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» Κ.Α. ΚΡΪΦΟΥ
  Πληροφορίαι άπό την Νεαν "Υ¬
  όρκην άναφέρουν δτι ό Έλλην
  σκηνοθετης τής «Μετροπόλιταν»
  Ντινος Γιαννόΐτοΐίλος, ό οποίος ά¬
  πό τάς 13 Όκτωεριου ευρίσκεται
  πάλιν είς τόν Νέον Κόσμον, προ-
  ετοιμάζει πυρετωδώς τα νέα Εργα
  που θά έμΐανίση είς τήν «Μετρο¬
  πόλιταν» τής Νέας * Υόρκης. Ό
  τερον, συγκοτλούμενον επί τούτω,
  Συνεδριον. ΟΙ σκοποΐ τής «Διε-
  θοϋς "Ενώσεως Συγγρα εων»
  δεν θά περιορισθούν μόνον είς την
  υπεράσπισιν των έπαγγελματικών
  συμφερόντων καΐ των ήθικών 6ι-
  καιων των λογοτεχνών, άλλα, υ¬
  περάνω των πολιτικών άντιθέσεων
  καί των Ιδεολογικών συγιιρουσε-
  ναντέλλα.
  ('Αμάρουσίου) : Ντο-
  ΗΡΑ1ΟΝ (Αίγαλεω)
  ΤιΦών στό Νανκασάκι. ΗΡΩΔΕΙ-
  ΟΝ (Ν. Χαλκηδόνος): Χρυσοβή-
  ρας. ΚΡΟΝΟΣ (Ν. Ίωνιας):
  Μιά νυχτα στη Νεαπολι. ΜΙΡΑ
  ΜΑΡ Ε (Τζιτζιφιές): Τό πρώτί
  χτυποκάρδι. ΟΡΦΕΥΣ ('Αγ. "Α-
  ναργύρων) : Ίππότης μέ τους^ 300
  νενναιους. ΠΑΛΛΑ Σ (Ελευσίνος)
  Κλέφτης τοϋ χαρεμιοΰ. ΠΛΡΙΣ
  (Κηφισιάς): Επίθεσις άπό τό'
  Κρόνον. ΡΕΞ (Ελευσίνος): "Ε
  σκοντίτα. Ρ ΙΟ (Κ αλογρ.): Κ ε-
  ραυνός κοκκίνου ϊράχου. ίΠΟΡ
  ΤΙΓΚ (Ν. Σμύρνης): Μαρακάι
  μπο. ΤΙΤΑΝΙΑ (Χαλανδριουί: Μο-
  νομαχΐα γιγάντων. ΦΟΙΒΟΣ (Πε
  ριστεριου): Βομίαρδιστικα Β
  52. ΧΑΡΑΥΓΗ: Στήν κόλασι των
  Τροπικών.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΑΠΙΤΟΛ: Τριανταφυλλα γιά
  την Μπετινα. ΠΑΛΛΑ Σ : Μπραίά
  τος. ΣΙΝΕ ΝΙ ΟΥΣ: Πρίγκιψ τής
  Βαγδάτης. ΣΠΕΝΤΙΤ: Τό καρά-
  ίάνι τής άμαρτιας. ΧΑΊ' ΛΑΊ'Φ:
  "Ο λαρκάρης τοΰ Βολγα.
  *
  ΑΙΓΛΗ: Διακοπες στήν 'Ελλά-
  δα. ΛΛΚΑΖΛΡ: Χλωμό πρόσωπο,
  ΑΠΟΛΛΩΝ: 'Αριστοκράτισσα γκα-
  γκστερίνα. ΑΣΤΗΡ: Μάρτ.ρες
  τής νίκης. ΑΥΡΑ: 'Αλή μπαμπάς
  και 40 κλέφτες. ΒΑΛΚΛΝΙΑ:
  Μπόμπα. Ε Σ ΠΕ Ρ Ο Σ : Μαρακάι-
  μπο. ΗΛΥΣΙΑ: 'Αντάρτε<· τοΰ Με ίικοϋ. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ: Γκουανταλ κανάλ. ΛΟΥΞ: Νταναντέλλα. ΟΡ· ΦΕΥΣ : Σανιονάρα. ΠΑΛΛΛ Σ (Νικαιας): Τό ρομάντζο μιβς με- γάλης άγάπης. ΠΑΛΛΑΣ: (Ταμπου. ριων): Σιωπηλός έκδικητης ΡΕΑ δολοφόνος ίρχεται. ΡΕΞ: Ά (Τος τής Σ ιέρρας. ΣΤΑΡ: Λΐμα στήν άσφαλτο. ΦΩ Σ : Πόλεμος των γκάγκστερς. & .ή ι οί ίο ίονοικι»μοί/ Χαίρονται (ήν Ι<αρσ ρσια. τον, άν κσι τοϋ έδήλωσα ότι δεσμευο- μαι άπο τό 'ίιθνικό θίατρον, εν τούτοις επέμενε νά μοθ δώση το οεναριο τής ταινιας που φέρει τόν τίτλο «ό σταύρος» διά νά τό με- λετήσω και νά τοΰ άπαντήσω πο- τε θά εΐμαι έλεύθερη γιά νά γυ- ρίσω τό φιλμ. 20 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ «'Αναλογες προτάσεις εΐχα άπο βεατρικους παραγωγους_ ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ Γ6 καταραμίνο διαμάντ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Μ. Ι ώσττου κατάλαβα Ό Μπλάντ ωσφράνθηκε πως ι κατάστασις κάλτταζε πρός δυσα ρεστες έξελίξί.ς καί ίπ"*6η μι ίνα έπιδέξ'ο έλιγμό. ©α φρόντ (,ι ίΤττ»;, γιά τόν σενορ Νουνε^ έσυρε πρός την κουζιν τον παρέσυρε κι' εμείς ^ πρός την στό λιδινγκ κ γιά 'Αττό ττροχθές ήρχισε τας τταραστάσεις τού κα! τό «θέατρον Τέχνης» τού Καρόλου Κούν μέ τήν σκηνικήν δημιουργίαν τού Μπρέχτ «'Ο καλάς ανβρωττος τοϋ Σέ Τσουάν». Την ττρώτην πα¬ ράστασιν τού Ιργον—έκ των έρμηνευτών τοΰ όττοίου εΐκονίζονται ή Βέρα Ζαβιτσιάνου καΐ ό Γιώργος Λαζάνης-^παρηκολούθησε καΐ ή κ. Κυβέλη. Ή έπίσημος «πρώτην Ιχει προσδιορισθή δι' αυριον Τετάρτην 6ρα6υ. διακεκριμένος καλλιτέχνης αρχι¬ κώς επρόκειτο μέχρι τοθ Δεκεμ· (ριου να σκηνοβετήση δυο ίργα. τόν «Μπόρις Γκουντούνοο*» τοϋ Μουσόρσκυ και «Λόεγκριν» τοΰ Βάγκνερ. "Ηδη ή διεύθυνσις τής «Μετροπόλιτοτν» ανέθεσεν είς τόν Έλληνα σκηνοβετην — που τόν Ή διαπρεπής τραγωδός Κα¬ τίνα Παξινοΰ που έγΰρισεν ά¬ πό τό Χόλλι/γουντ, φατογρα- φουμίνη κατά τήν άφιξιν της είς Πειραια. είχαμε έδώ καΐ δέν έκτιμήσαμ,ε έν τούτοις τήν τόση καλλιτεχνική τού άξΐα και εΐδικοτητα στά βέ- ματα τοϋ αελοδράματος — ν' ά- ντίάση και τόν «Όβέλλον» τοθ Βέρντι. , ΕΛΗ5Ε ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣγΝΕΔΡΙΟΝ ΣΥΤΤΡΑΦΕ11Ν ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ— ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙ-ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑβΥΖΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΑΟΝ ΠΑΙΔΩΝ Βασιλέως Παυλου 5 — Ν. Ψυχικόν, Στάσις Κηρύκου Τηλέφωνον 664.751 Πληροφορίαι — Κανονισμός •Εγγραφαί κα»· ίκασ—ν Ιήχι 6*ο< 6 ίυίτ,οί Ρα<»€ΐ ^Γαύΐνιν ΰρνου+' | θ ρμ ή «υνβχΐζβεαι „ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ί~ΒβΒΙΙΗί- Νέβ Τμήματα, συνήβη χά! έ»τατικά·# μέ τό ταχύτατον ΜΑΗΥ'8 8Υ8ΤΕΜ: Σταδίου 48 (Γωνία Σαν- τσρόζα—Σταδίου), "θρο- •ος 3ος.- Τηλέ>. 30.416.
  Κάϋταιτ Α/άί/ί)ον 15
  Ντυηόν „ } ο
  1 Έΐτρσ „ 25
  Ημΐρικηί ,, 30
  Πίβ/πάτου ιο
  1ΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ
  $".' ΚΟΛΟΚΟΤΙ·ί1ΜΗ 52
  ΜΕ 3.500
  Είς ΚΥΑΝΗΝ ΑΚΙΗΝ «ίλοθν
  ται οΐκόιΐε&α ηαρσθαλάσσια τταρά
  τό Μεγ Πιυκο έντός ίγκεκριμίνου
  ΔημοτικοΟ Σ χεδίου. ·έπΙστκ ΜΕ
  ΓΑ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΓ Π
  ημοΟ
  ΓΑ ΤΟ
  χεδίου. έπΙστκ
  ΣΤΑΥΡΟ ΑΓ ΠΑΡΑ·
  ΜΟΝΟΝ ΜΕ 22 2ρΑ-
  ΤΟΝ ΠΗΧΥΝ. θεσιΕ έξαι-
  ριτικη. δι» συνκοινωνίες, τΐτλοι
  καβαροΐ, έντός εγκεκριμένου κοι·
  νβτικοθ Γ χεδίου καΐ μΣ εύκολΐες
  ΜεταδΙδεται έκ Νεαπόλεως
  ότι Εληξε τό Δΐΐθνές Σ υνίδριον
  Συγγραφέων. Κατά την τελευ¬
  ταίαν συνεδρίασιν ωμίλησαν πολ.
  οί σύνεδροι. μεταξυ των οποίων
  Γάλλος άκαδημαικός κ. Σαμ-
  σόν, ό Ρώ«τος κ. Μτΐαγιάν, οί Ί.
  ταλοΐ κ.κ. ·Ατζιολέττι, Βιγκορέλ-
  λι, Πιοίένε, Μ—λλόντοι, ό Αύ-
  στριακός κ. Μπράουν, ό "Ελίετός
  κ. Μπάμ—λ, ό Γερμανός κ. Βιίτ.
  α και ό "Ελλην άκαδημαικός κ.
  ·. Αθανασιάδης — Νοΐας. Ό
  κ. Ποίας άντεκρουσε τους έκ-
  Φρασαντας φόίους ότι ό τεχνικός
  πολιτισμός βά κλονίση την κυ¬
  ριαρχίαν τού πνεύματος. «Τό >α-
  σίλειον τού πνεϋμοοτος, είπεν, δέν
  θά κλονισθή και δέν θά καταρ¬
  ρεύση ποτέ. Τό πνε&μα μπορεϊ νά
  άνακαηλύψη την «άντιθλη», ή ϋ·
  λη δέν θά άνακαλυψη ποτέ τό
  ιάντιπνεθμα». Δέν είνε ή διόχπτα-
  σις τής ίίλης πού θά σώση την
  άνθρωπότητα. άλλά τό άδιάσπα-
  στον τοθ πνεύματος. 'Αρκεϊ οί άν.
  ρωποι τοΰ πνεύματος νά μή είνε
  μόνον ϋπΐρήφανοι διά τήν Απο¬
  στολήν των, άλλά καΐ πιστοί είς
  τό χρέος των, αισθανόμενοι πάν-
  τοτε δτι πρώτιστον καθήκον των
  τυγχάνει νά ευρίσκωνται πλησίον
  είς την ψυχήν τού λαοΰ. Διατί ό
  άληβινός ποιητής. ό άληθινός λο-
  γοτέχνης γεννάται ώσάν ένσαρ-
  κωμένος φυλαζ "Αγγελος τής ψυ·
  χής τοΰ λαοϋ, πού τόν εγέννησεν
  έκ των σπλάγχνω» τού». ΟΙ λόγοι
  τοθ κ. Ν ό* α έχτιροκροτηβησαν
  ζωηρώς.
  Η ΔΙΕΘΜΗΣ ΕΝΔΣΙΖ
  Ός πρός την , οργάνωσιν τής
  «Πανευρωιΐσίκης Κοινότητος Συγ¬
  γραφέων» ό κ. Νώίσς έτάχβη ύ·
  πίρ τής προτάσεως τοϋ άντιπροέ-
  δρου των Ίταλών συγγραφέων κ.
  Τζιανκάρλο Βιγχορελλι. ουνηγο·
  ρησας όπως έζονσιοδοτηβίΙ τό «•Ε¬
  θνικόν Συνδικάτον των Ίταλών
  Συγγραφέων», ένισχυομενον *πό
  επιτροπήν σνγγραφεων των ό)λ·
  λων εθνών, νά ιτροίΛ έντός τεσ-
  σάρων μηνών είς την ούνταίιν
  καταστατικοϋ χάρτου τής Κοινό¬
  τητος, ό οποίος Λφοϋ μελετηθή
  καΐ τροποποιηθή άΐτό τούς παρευ¬
  ρεθέντας στή Νεάπολι συνέδρους
  βά ψηφισθή τελειωτικώς Λπό δεύ.
  ών, θά 4πο6λέψουν είς την καλλι
  εργειαν τής συνα&ελφώσεως καί
  της εΐρηνικής συμβιωσεως των
  λαών. 'Επροτάβη να άνακοινωθή
  ή απόφασις είς τάς κυ6ερνήσεις
  όλον των κροπών καΐ νά θεσπι-
  σθή ή συγκρότησις ενός είβους
  τακτικοΰ Κοινοίουλιου των συγ
  γραφέων. Ό Έλλην άντιπροσω
  πος κ, Νόίας άντετάχθη καΐ έ
  προτεινεν δπως ή μέλλουσα κοι
  νοτης των συγγρά(έων μείνη μα
  κράν «τί υπεράνω τής πολιτικάς
  Η ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ
  "Η επιστρέψασα άπό τό Χόλ¬
  λυγουντ Κατίνα Παξινοϋ ωμίλησε
  Την Κυριακήν τό μεσημερι ά«ό
  την έκπομπήν τό «θέατρο στό Μι-
  κρόφωνο» τοϋ κ. Αχ. Μαμάκη.
  'Η διαπρεπής τραγωοός άνε-
  φέρβη είς τό καλλιτεχνικόν ταςΊ
  δι πού έπραγματοποιησε είς την
  Αμερικήν σπου έ'λαίε μέρος μα-
  ζϊ μέ τόν Βιττόριο Γκάσμαν, καί
  τήν Κάρολ Μπέίκκερ είς το γυ-
  ρισ^ια τής ταινίας τοΰ Ράπερ «τό
  θαυμα». Ή κορυφαια πρωταγω-
  νίστρια έν συνεχεία ανεκοίνωσε ό¬
  τι τής έγιναν πολλές προτάσεις
  διά νά συμμετάσχη τόσον είς νέ-
  σς ταινίας όσον καί είς θεατρικά
  £ργα. Συγκεκριμένα ό διάσήμος
  βεατρικός συγγραφεύς Τέννεσυ
  θύΐλλιαμς τής έκανε πρότασιν νά
  πρωταγωνιστηση τόν Δεκέμβριον
  είς ίνα ϊργο πού «ρόκειται νά
  άνεΐάση είς τό Μπροντγουαίη καί
  την ΐπεσκέφθη τρείς — Οϋτε καί
  με. Γυ-ρέψαμε άττλώς ηω
  με κανένα σημειωματάρ,0
  ευθύνσεις.
  σον
  λ
  διαμέρ.ο-μα μοιάζε
  ρασε ίτπανω τού
  καί τα στρώματα ίχομ»
  στή.
  — Μά έμΐίς τ'
  τάξει βταν φθγαμε.
  — Καλά καλά, μέ διέ,
  πόμονα κι' εμοιασε νά
  κάποιον πλάι τού πρίι,
  ση: Άλήβε.α, έχετε
  Λάντ, ύπηρετη;
  — Μπλάντ, διώρθωσσ.
  — Μπλάντ, Λάντ, τ6 Ιί,.
  νβι. Πήτε τού πώς «ναί '
  καί ρωτήστί τον γιβτί
  μάθη.
  Πρίν προλάδω νά ρωτησο.
  ταν αϋτό ποθ ύπηρχι, τ^
  V
  στικό ϋκλεισε άπό την άλλη 4,
  Κατέγραψα σέ μιά άκρη τού ,
  '-"■ -- -1- ^,?Ρογγιλί0Ν
  ιΟι(
  Καέγρψ μ
  λοϋ μου την
  ό Μλά
  τόν ^νπλάντ — άνευ
  δπως νόμιζα τότε — γνρ^'°!
  έπανέλαβα στό Χένρυ τα »
  — Περίεργο, μουρμούρ,σ, λ
  νος σκίφτικός. Κάττοιος θά
  φαίνεται στό διαμέρισμα τς
  Μπύργκ μετά τήν δικιο
  χώρησι. Ποίος δμως;
  Έμιινε γιά λίνο συλλον,»,,,
  νος, σμιγοντας τα φρύδια.
  — Έγώ μιά φορά δίν λ
  πρόσθεσε. Άκόμα κι' αν ιΐχο ,
  πρόθεσι, δέν μοθ πϊρί~ιμ£ "'
  ΛΥΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 3687
  Όριζοντίως. - 1: Σ ΚΟΤΟΔΙ-
  ΝΗ. 3: ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ. 4: ΗίΙΣ-
  ΡΙΟ. 5: Ρ Σ - ΟΣΟΙ 6: ΤΑ1Ν
  ("Ιωάννης Κονδυλάκης). 7:
  ΟΝΕ. 8: ΜΟΝΑΧΟΝ. 9:
  Ι.Κ.
  ΟΝ
  ΣΚΗΝΗ - ΟΣ.
  Καθέτως. - 1 .· Σ ΚΛΗ ΡΟΤΗ Σ
  2: ΣΛΩ. 3: ΟΒΙ Σ - ΤΟΜΗ. 4:
  ΚΑΝΟΝ. 5: ΟΜΑΡ - ΝΗ. 6:
  ΡΙΟΝ. 7: ΙΑΓΟΣ - ΕΧΩ. Β:
  ΟΙΝΟΣ. 9: ΗΠΑΤΙΚΟΝ.
  ρός. Άττ' την ωρα ποϋ χωρ|0Λι
  τ' άπογιυμα ί)μβυν συνέχειβ (,'
  διαμέρισμα μου. '
  Ό χρόνος ήταν βεβαία ^
  γίσιμος παράγων 6ν, οποίος ·|
  ψάξίΐ στό σπίτι τού ντέ Μττών,
  ά./ηκε στήν μικρή όμάδο αντ'
  πού θά έπροπε νά χαρακτηρ,ο,,!,
  ώς ϋττοτττοι. Ό Πήτερ Βά, „*'
  Χοφ θα μποροϋσί νά εΐχι (,'
  στρέψει γρήγορα, δταν χωρί5ο|
  στήν έξοδο τού κέντρον. Τό Ϊ5
  καί ό Τσάρλ. Ή Μάργκοτ Εκ,*
  στήν Βοστώνη, τό εύχόμοι;» τ^
  λάχ στον μ' δλη μου την κορίιι
  Απεμ£>Λϊ ή Έρμιόνη.
  Ο Χένρυ, πού φβίνίτο, »
  εϊχε άκολουθήσει τήν ϊδιο ϋί^
  κα συλλογισμών, εΐπε:
  — Και πιατεύω πως ή 'Ερμ^,
  νη είνε επάνω. Ντύνΐται γιβ ,,
  δείπνο.
  Σηκώθηκε καί πήγι σιό τη>(.
  Φωνο.
  — Γιά να δεβαιωθοϋμι, ηρ^.
  θεσ ε.
  Ή έμττμΐυθις τού Χένρκ ^,
  σιαθηκ. εύτυχής. Γιατι απιδι
  χθη πώς η 'ίρμ όνη δεί, ήτο,,.
  ' ."' »«
  ορ.σκοτον λε σχετική έρωτΓρ
  θυρωρος εΤπε πως, λίγο μιι,
  τό γυρισμο της με τόν Χενρι/ ,αι
  μενά, εϊχε ξαναδγή. Εΐχι ψ^(
  πεζή, άπορρίπτοντας τήν προο»!
  ρά τού νά τής φέρη Ινα τοξί,
  Ό Χένρυ, μέ τα χαρακτηριοι.
  ά τού άλλοιωμένα άπό ίο
  'πασμό, άκούμπησε τό ακονστ»
  ό, διέσχισε τό δωμάτιο κα! βγή.
  ;ε χωρίς νά προφέρη λέξι.
  Κ Γ εμέ ινα όλομόναχη, πΐριμί.
  Γιατί σύτό ίμοιαζο νά κό™
  ιά ώρες καί γιά ώρες μίσο αι
  ι/α άι/εξήγητα σιωπηλο διαμεο·
  μα. "Οταν χτύπησα τό
  ι γ ιο ·τθγ Μπλάντ.
  ταν πηγά στην κουζΐνα
  ια ούτε αυτόν οίίτε την κυρο
  Λπλάντ. Τα ϊδιο άφαντος ιΐχι
  ίνει καΐ ό μ ι κρός μαϋρος αι-
  θρωπος, τό γεγονός, βμως, οντο
  καταγράφτηκε σάν μιά άσήμαια^
  λεπτομέρεια στά μυαλό μου
  μπρός στόγεγονός τής Ιξβο»,.
  σεως τοϋ Μπλάντ. 'Η αΤαβτκ> ς
  6έν ύπήρχε ψυχή στό μρ
  μα καί έκνευριστική ήταν καΐ ίνα
  άλλόκοτο σάλίμα ταραχής ην·
  νούσε μεσα μου.
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή
  Ο ΘΙΑΣΟΣ ΜΑΚΡΗ
  Όλοκληρώβη οριστικώς 6 θία·
  σος τοο Όρίστη Μακρή, διά τής
  συμμετοχης έκλΐκτών στοιχιίων
  τοΰ θεάτρου. θϋτω, δυνάμει έ-
  πελθούσης συμφωνίας, την καλλι-
  τεχνικήν διεύθυνσιν τοθ συγκρο·
  τήματος άνέλαίεν ό Κώστας Δού
  κάς. Η έπωννμία θά περιλα·μ»ά
  *τΐ. τ* ««μα τής "Αννας Λώρη ,
  καΐ θά όλοκληροϋται άναφέρον '
  τας την συμμετοχήν είς τόν βία·
  σον καΐ τ3ς Νανάς Σ κιαδδ. Ή ,
  Εναρξις των παραστάσεων τοϋ Ι
  κί0~υ θ'ίάσ00 Τ6ν '°<>ί<''η1ν Μσ" πό τάς Πάτρας. Είς την αχαΐκήν πρωτεύουσαν έν τώ ιιετ«£» ».Γ« βιασος της ΤΑ ΛΓΓΛΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Τον άρχαιότιρον χαΐ μεγαλύτβρον Όργανισμόν διδασκολίας τής Άγγλικης — Άμε.ρικανι«ής γλώσ¬ σης Μπ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τάς ΕΙ ΚΟΣ Ι ΧΙΛΙΑΔΑΣ ττλησιάζουν οί εφέτος ίΥΥθθίφέντεΓ σπουδαστσΐ πάσης ήλικίας και εΐδικό- πΙμο,ρφωτι'κου. ** τΛν <Ελλάέο Σχολάς τού Ε· Πρός διευκόλυνΐσιν των συνεχώς προσερχοωένον Α νοεμβ'ριου0" ίνοιξ£ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ^Ο ΐης Διδάσκοιλι οί άριστείς των 'Ελληνων Άμερικανών και Αγγλων καθηγη/τών. Νέα κύοια καΐ βοηθητικά Άιιεοικβνικά βιδακτικά οιολισ Νέον ττρόγραμμα διδασκαλίσς βελτιούμενον συνί- νως βάσει τής ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Τηλέφωνον 612.675 » 33 382 > 613 224
  » 525.073
  ■ τ·σ' ^ς Γ*,/.·"* τόπους Συνοικιοτκά κο! 'Εττορχια-
  κα λχολικά Κεντρα τού «Έπιυοοφωτικοΰ».
  ημς 54
  Ακαδπμιας 88
  Ομήρου '9.
  26.
  ιγόνης ΐαλαχου
  ΜΕΤΛ ΤΡΙΑΝΤΛ ΧΡΟΝΙΑ
  "Λπ6 την Δευτέρα βά ι»η<ι«Λλ ««"»? ^να^ούς^,νη^"»: νράίους ή τελευταία ταινίά τοθ ^ Π01-ητ0ΰ ^1 θ τόν κόσμο». βτορ7Λ κουλάκου «ΙΪ6 Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα επ Ι τής όδοϋ Δώρου 10 μέ ύπόγειο καΐ πατάρι (τ. μ. 28) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: έντοΓ & τηλ. 33.228
  Αί!

  »ίου 1958
  Η 6ΕΣΣΑΑ0ΝΊΚΗ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΟΧΙ
  Ή θεσσαλονικη εώρτασε προχθες την επέτειον της απελευ-
  βιρωσεως της, μεσα εις την ατμόσφαιραν έθνικής έξαρσεως
  —υ δΐτμιουργει η άναμνησις τοΰ «ΟΧΙ». Την ΙΟην πρωϊνην
  ϊγινι δοξολογια είς τον Ναόν τού Άγιον Δημητρίου είς
  την όποιαν παρέστησαν ό Βαο-ιλιύς μ«,τά τής Πριγκι-ίσο-ης
  ΕΙρηνης, άφιχβεντες δια τού άντιτορπιλλικοΰ «Πολεμιστάς»
  ιίς την θεσσαλονικην, ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κα-
  ραμανλης ό Πρόεδρος της Βουλής κ. Κ. Ροδόπουλος, ό ύ-
  ττουργος Γε.νικος Διοικητής τής Βοριίου Ελλάδος κ. Αύ¬
  γουστος θβολογιτης καί πολλοι αλλοι έπίσημοι. Είς τάς φω-
  ΕΝΩ 480.000.000 ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΟΥΝ
  8 ΨΗΦΟΦΟΡΐαΐ 010 ΤΗΝ ΕΚΑΟΓΗΝ
  ΝΕΟΥΙΊΒΠΟ ΟΠΕΒΗΣΒΝ ΗΟΗ ΒΚΟΡΠΟΙ
  Τ5ν καπνόν θά άντικαταστήσουν άπό σήμερον καπνογόνοι φωτοβολίδες. - Δύο
  φοράς ανήγγειλε λανθασμενως 6 ραδιοσταθμος Βατικανου ότι έληξεν ή έκλογή
  ΑΛΗΘΗΣ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΤΛΛΩΝ ΚΛΡΔΙΝΛΛΙΩΝ
  τογραφ.ας: ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Βασιλεύς μετά τής Πρ.γκπτίσ.
  «Γ5^ —'ΡΠνπ», κατα την μετάβασιν των είς τόν Ναόν ΔΕ=ΙΑ·
  Ο Πρωβυπουργος καί ή Κυρία Κσρομανλή, κατα τόν έο'ρταΐ
  ο^ιον. Διακρι«ται και ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Κ. Ρο-
  ΡΟ Όκτώβριος. (Ίδιαι-
  τίρσ 'Υτΐηρεσια) — Ό διεθνής
  καθολικισμός διέογεται οτιγ-
  ιιάς πραγματικής θοησκευτικής
  όνατάσιως. ττού γίνεται £κδη-
  λος με την αγωνίαν των χιλιά¬
  δων πιστών. οί όττοϊοι άναμέ-
  νουν άττό οτιγμής είς στιγμήν
  την εκλογήν τού νέον των ττνευ-
  νατικοθ αογηγοΰ άπτό τό Κογ-
  ιίλάββν Τα βλεμματα των ττι-
  στών αυτών οτοέφονται πρός
  τον ουρανόν διά νά άντικρύ-
  βουν το λευκόν νέφος τού κα-
  ιτνού ττού συμδολικα θά άντικα-
  ταστηση τόν ιιαύρον καττνόν
  ττού ανυψούται τάς ημέρας σύ-
  τας άττό τού παρελθόντος Σα6
  ίστου όπότί ήρχισε είς την
  Κ—ελλα Σιστίνα ή συνεδοία-
  σις των 51 καοδιναλίων διά την
  εκλογήν τού νέου Πάττα.
  ΟΙ κατόπιν τοΰ αίφνιδίου θσ-
  νότοΐ) τό Σάββατον τού Άμε-
  ρικανοθ καρδιναλίου Μούνευ ά-
  ποιΐίΐνοντες 51 καοδινάλιοι τής
  ρωναιοκαθολικΓκ έκκλτκτίας δέν
  «βτώοθωσαν εισετι νά έκλέεουν
  νέον Πάτταν μετά δέ άττό όκτώ
  •ηφθφορίας^ ττληθύνονται αί εν¬
  δείξεις —ο! Οφ.σταιμέντκ σσβα-
  θσχ δι—τάσεως γνωμών έντός
  τού Ιεοού Κογκλαβιου Πτχχγμα
  τι, διά πρώτην φοοάν είς τήν 1-
  στοοίαν οί μή Ιταλοί καρδι-
  νάλιθΗ ύττεοέγ,ουν των Ίταλών
  κ—"^ αναλογίαν δύο ττρός ίνα
  Κατά την άττοψιν κύκλων τού
  ΒοπΊκανού οί Ιταλοί καοδινά-
  λιοι άσκούν ττίεσιν διά την εκ¬
  λογήν Ιταλού είς την θέσιν τού
  Ποντίφηκος. ένώ οί ιιή "Ιταλοί
  Φοτίνεται ότι έχουν ταχθή ύττέρ
  τού Ρώσοι» την -αταγογην καρ
  διναλίου Άγκαγκιανιάν.
  'Από τού παοελθόντος Σαβ-
  βάτου οί 51 αύτοι πνίυματικοΐ
  άοχηγοί των καθολικών κατέλα¬
  βον ένας έκαστος τό «κελλ!»
  τού. πού οττοτελείται άττό τρίσ
  μικρά δωμάτια. Δέν έπιτρέττε-
  ται είς αύτούς καμ.μία έπαφή
  μέ τόν £ξω κόσμον ττσρά μό¬
  νον μέ τό προσωπικόν πού τούς
  ί/πηρετεΐ κα! μέ τούς Ιατροΰς,
  δοθέντος δτι ττολλοϊ έ£ αυτών
  έχουν την ανάγκην των.
  ^Τό χθεσινόν έδεχτματολόγιον
  των καοδιναλίων άττετελεΤτο ά¬
  ττό όρεκτικά είς τα όττοΤα ττε-
  ριελοημβάνοντο καί £ο»μπόν,
  σούττα κονσοιιέ κοτολέτες μΐ-
  λανέζσ. σαλάτα. τυρός. φρούτα
  κοΐ καφές.
  Έν τώ μεταξϋ, λόγω τής πα¬
  ρατηρηθείσης άνωμαλίας είς τό
  3ΕΤ5ΤΚΕΑΜ
  Τΐά
  ψθρά... *λ£ς οί πτήσεις
  έκτελοθνται μέ ^·^«I'^··Β·I
  •Αμερικί, - Εύρώππ - Μέοα καί "Απω Ανατολή
  'ΑπολοΟβτε το ηιδ βνετο τοζεΤδι πού ίγινε ποτβ
  επάνω άπό τόν Άτλοντικό... άναχωρήστε όποια-
  βήποτε ίμέρα άπό τος Άβήνος κατ' εύβείαν γιά
  την 'Αμερική ... ταζειδεθστε μέ τό άεροσκόφη
  «ιοθ «χούν κατασκευασθΓϊ εΐδικο γιά υακουνές
  ιύποστόσεις...
  Γιά ένα ίδανικό ταΕεΐδι
  Ταξειδεΰστε μέ τα
  · · ·ν
  Τ1¥Α
  Ή ίνβμοοΐα 5·ΙιΙγ·οπι εΤνοι όποκλειστι«δτης τής ΤΜΙ/Λ
  είς τό Γραφεία ΤοΙειβίον ή είς την
  «Ίλατ.
  III
  ττανάρχαιον σύστημα ίκπομιτής
  καττνοΰ, κατόπιν τής οποίας 6ΐς
  ό ραδιοσταθμος τοΰ Βατικανου
  I-
  σχυρίσθη δτι 6 νέος Πάττας εΤχεν
  εκλεγή, ο! κσρδινάλιοι ήρχισαν ή¬
  δη χρησιμοποιοϋντες έγχρώμους
  κοτπνογόνους φοττοδολίδας, αί ο¬
  ποίαι μετεφ·ερθησαν χθες διά νά
  μή έηταναληφθή ή σύγχυσις τής
  παρελθούσης Κυριακής. Ώς γνω-
  εε^— - ■-■■--
  Ό καπνός ποΰ άναθρώσκει
  άττό τό Βατικανόν, πρός τόν
  άττό τό Βατικανόν, πρός τόν
  οποίον εχουν στραμμένα τα
  βλέμματά των 480.000 000
  καθολικοί, άναμένοντα τό
  βαρυσήμαντον μήνυμα: «"Ε¬
  χομεν Πάτταν». . .
  ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΙΚΚΑΛΑ
  ΒΔΕΛΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 20
  ΕΚΑΤΟΠΩΝ ΕΞΗΧΘΗ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
  ΕΘΕΩΡΕΙΤΟ ΦΥΜΑΤΙΚΟΖ
  ΤΡΙΚΚΑΛΑ. 28 (Τού άν-
  ταττοκριτού μας) — "Ενα έκ-
  πληκτικόν πε.ριστατικόν έλαβε
  χώραν είς την πόλιν μας καί
  είς την ώτορινολαρυγγολογικτΥν
  κλινικήν Μπολέτη. 'Εΐκεϊ^ εισή¬
  χθη ήμιθανής. με σικμτττώματα
  άσφΐίξίας καί μέ συνεχεϊς αί-
  μοτττύσεις δ Δ. Κελεπούρπς. έ-
  τών 57 Ούτος πρΐν είσαχθη
  είς τήν κλινικην έχαρακτηρισθη
  ώς πασχων έκ φι;ματιώσεως.
  Έπειδή δμως ταρά την θερα¬
  πείαν δέν £6λπε γιατρειά απε¬
  φάσισε νά έεεταοτβή καΐ ύττό
  λαρΐΛγγολόγου. Κοττά την έ£έ-
  ταχτίν τού. 6ι·εττι<ττώθη δτι εΤχε είς τόν δεξιάν πνεΰμσνα ζωντα¬ νόν δδέλλαν ή όποια έξακθεΐ- σα. εΤχε μήκος 20 έκατοστών τού μέτρου. Ό άσθενής μετά την άΦαίρεσιν Λσθάνετο καλυτέ¬ ρα 56η δέ ναίοει άκρας ύ- γείας ΜΗΜΗΙΙΙΙΙΗΙΗΙΐηΐΗΙΙΙΙΙΙΗΜΙΗΙΙΙΝΝΗΙ—<""»ΙΙΗ1ΙΗ·"»"»·""» ΟΙΚΟΔΟ πιχτητικοζ ΙΜΙΐυΜΜΗΙΗΜΙΙΚνΐΜΜΜΙΙΙΗΙΙΠΗΙΙΗΙΜΙΙΙΙΗΙΙΐυΗΙΙΜΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐη ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΙΜΟΙ Γ. 6 Τ. ΒάΑΑηνδα<» ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ (10 τοστά τμηματικως κατ6 την δ'0ΡΚΕΡ* '''·· Μθαδ0οποουένης κα- ^^^ϊπτι_ διά Των ύνΤ·ΟΤθίχ*·ίν ίνθ·Κΐ(·)ν ·Πν ηνμν*****ι*"**··· ·» «Όΐκΐαϋ· •5Κ3ΠΟΙΗΜ ε *.*«*.« ♦κ^ΗΐθΝ'ίηεΝΑνΐ,ΐ «φαλαιομ ι Ϊ2ΒΙΙΗ8ΜΙΙΗΙΙΙ στόν, μαΰρος κο—νός, έν άντι6ΐ- σει πρός τόν όσπρον, άναθρώ- θ"κων έκ τής καττνοδόχου τού Παπι κου Άνακτόρου σημαίνει δτι ή ψηφοφορίσ διά τήν εκλογήν τού νέου Ποντίφηκος άττέβη δχοιρπος. ΑΙ έκπομπαΐ τού ραδιοσταθμοΰ τού Βατικανου σχϊτικώς μέ τα σήματατ. θά άρχίσουν σήμερον τήν 9.30 Τα αΤτια τής αποφάσεως αυτής δέν ανεκοινώθησαν, ττροφα- νως δμως θεωρεϊται ενδεχόμενον νά Εχη ληφθή 6ος τότε απόφασις περΐ τού προσώττοι» τού νέου Πά¬ πα Συμφώνως έξ αλλου πρός έπι- μόνους πληροφορ!α*ξ κύκλων τοΰ Βατικανου, εΤς έκ των καοδιναλί¬ ων ασθενει, ΐσως δέ παραστή ά- νάγκη άπομοχρΰνσεώς τού έκ τοΰ Ιεροΰ Κογκλαβίου. Πρόκειται, ώς λέγετα;, διά τόν 84ετή καρδι^ά- λιον Κανάλι, δστις εΤνε έπιφορτ - σμένος καΐ μέ τό Εργον τής άναγ- γελίας τής έκλογής τοΰ νέου Πά¬ πα άπό τού κεντρΐκοΰ εξώστου τού Άγίου Πέτρου μέ τάς Ιστο- ρικάς λατινικάς λέξεις· «Χαμπέ- μους Πάπαμ» (Εχομεν Παπαν). Έν τώ μεταξύ όλόκληρος σειρά ίνεργειών κατά τό μάλλον ή ήτ¬ τον δημόσιον, προβλέπονται διά τόν νέον Πάτταν, ευθύς ώς γίνη ή έκλογή τού "Η πρώτη έκ των ένιργΐΐών ρώ- τών ε!νε νά δεχθή επισήμως τήν Τιάραν, σύμβολον τής παπικής ί- ξοιχτίσς δευτέρα ενεργεια άφορά τό δνομα, τό οποίον θα έκλεξη 6 νέος ποντίφηξ. "Ο Πάττας είνε έ- λευθερος νά διατηρήση τό δνομα, ττοΰ Ελαβε κατά τήν οάτττισίν τού ή νά έκλέξη διαφορετικόν. Ό νέος Πάπας θά καθορίση α¬ κολούθως τήν ήμερομηνίαν τής στέψ€ώς τού, ή όποία συνήθως πραγνατοποιεΐται δέκα ημέρας μετα τήν εκλογήν, διά νά κατα¬ στή δννατή ή είς Ρώμην άφιξις των ξένων άντιπροσωπιών. Είς την παρούσαν περίπτωσιν, πιστεύεται δτι άπωσδήποτε ή στέ ψις εΤνε αδύνατον νά πραγματο- ττοιηθή πρό τής 9ης Νοεμβριού. ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΧΤΕΡΜΑΚ ΟΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒ. ΡΩΣΙΑΣ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 28. (ΔιΛνής "Ηνωμένος ΤίπΓος). — Ένώ τα ττληβη σννωβούνται ενώπιον των προβηκών των 6ι6λιοι«ωλίίον, δ- ιτου ϊχοι/ν τοποθετηθή εικόνος τοΰ Παστιρνοικ και το πχρίφ>ϊμ»ν
  βιβλίον τού μέ τη» λιζάνταν
  Μ-ιτόρις Παστΐρνάκ — βραβείον
  Νομττελ 1958», ό πόλεμος των
  Άκαδημιών μεταξΰ Σονηδίας καί
  Σοβιετικάς Ρωσίας οννίχίζετσι,
  κοτθ' ίμϊραν έντ€ΐνόμ£νος. Χθές
  τή» εσπέραν ή Άκαδημία τής
  Στοκχόλμης άττεφάσι σιν, είς άν¬
  τ ίποινα δια την άπσγόρευσιν τής
  ««τχωρήσεως τού Παστίρνάκ έκ
  Ρωσίας, νά μπουκοτάρη την α¬
  πονομήν τοΰ βραβείον τού Λένιν
  ιίς τόν άριστΐρόν Σονηδό·ν ονγ-
  γραφεα Λοΰντκβιστ.
  'ό γινι«ός γραμματεύς τής
  Άκαδημίας καβτιγηιτής Όστερ-
  λιγκ εδήλωσεν δτ, αύτός καί 4
  άκσδημαικοί, οί οποίοι άνήκ-ον
  είς τη·ν ίτπο κομμουνιστικόν Ελεγ¬
  χον Επιτροπήν Είρήνης (ή όποία
  καί βα παρεδιδεν εις τόν Λιοθτ-
  κβιστ τό έκ δολλαρίων 24.000
  ίπσθλον Λένιν) άποσνρσνται της
  4ν λόγω Έπιτροπης κατσΐτιν των
  άσκονμενων κατά τον Παστΐρνακ
  έν Ρωσία πιέ~ων.
  ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
  ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Β. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ
  "Η προβολή αξιολόγων ται-
  νιών συνεχίζεται καί αυτήν τήν
  εβδομαβα Παραλλήλως, ττσρα-
  μενονν είς το προγραμμα αί έ-
  τΐιτυχίαι τής προηγουμένης
  «ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ» — Ποΰ με-
  τεφίρθησαν είς τό «Μαξίμχ—καί
  «ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ» (Όρφει>ς).
  Άλλσ δς δούμΐ τα φίλμς ά-
  ναλυτικώς:
  «Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Η-
  ΛΙΟΥ»("Αο·τορ»—Άττικα) εΐν»
  ίνα άπό τα ωραιοτέρα θεαματα,
  έκ τοϋ φυσικοΰ, ποΰ μάς παρου-
  σίαο-εν ό κινηματογράφος. Γκρι-
  σμένο (μέ φνσικά χρώματα και
  Συνεμασκοπ) άπό τούς Ίταλοΰς
  Μάριο Κράβερι καί 'Ενρίκο
  Γκράς είς τίς Κορδιλλιέρες των
  "Ανθέων—σέ ϋψος 4 000 μέτρων
  ^-δττου ζοΰν οί τελεταΐοι άπόγο-
  νοι τοΰ "Ινκα, τού Θεοΰ τοΰ Η¬
  λίου, μάς δείχνει τήν θλιβερή
  Ιστορία μιάς φυλής ποϋ σβήνει
  άργά άλλά σταβερά, μιάς φυλής
  ποΰ δέν Εχει πιά έλπίδες και
  πού άλλοτε άποτελοΰσε τό εΰγε-
  νές καί άλαζωνικό Κράτος τής
  Ι
  Μ
  ΠΛΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
  ΒΑΧΙΛΕΙΟΜ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
  Ό Δήμαρχος "Αργους γνω-
  στοκοιεϊ δτι δυνάμει της
  ύη' βριθ. 98)24)4)1958 αποφά-
  σεως τοθ ΔημοτικοΟ Συμίουλιο^
  ενεκρίθη ή τροποποΐησις τού ρυ
  μοτομικοΰ σχεδίου τής πόλεως
  *Αργους «ατό: τ6 τμήμα μεταζυ
  των 6δων Καλλίργη — Δαναου-
  •Αν Κωνσταντίνου ώς αυτή έμ
  φαίνεται έν τώ *ιτ6 12 Σεητεμ
  βρίου 195·8 ρυμοτομικώ διανραμ-
  ματι Χ. Κοτζαμπασουλη Προσ
  καλοϋνται 6»εν πάντες δπως έν
  τος προθεσμΐσς 15 ημερών 4π6
  τής δημοσιευσεως τής παρούσης υ
  «όέαλωσιν τάς τυχόν ένστασεις
  τω».
  •Η παροΰσα δημοσιευβήβεται
  νομίμως και δις έν συνεχεια δια
  των έν Αθήναις εκδιδομένων εφη¬
  μερίδων «'Εθνικός Κηρυξ», « Α·
  κρόπολις» καΐ «·ΑσιΐΙς» "Αργους.
  •Εν 3Α<»γει τή 10η Ίουνίου 1958 Ο ΔΗΜΛΡΧΟΖ Ε. ΜΑΡ1ΜΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΜΟΣ ΕΚΤΥΠΟΪΙΙ ΦΟΤΟ-ΟΦΦΙΕΤ Κόρ.μπυρατέ.ρ Δ Γ Ο Λ Α" ΤΑ Α.ΥΙΟΚΙΝΗΤΑ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ· ΠΑΝΤΌΣ Τ Υ Π© Υ ΖΕΝΙΤΗ-5ΤΚΟΜΒΕΚΟ Υπεύθυνοι ρυβμίσεις - Εύβηναί τιμαί η ΚΎΡΙΔ7ΗΤ ΒΕΡΑΝΖΕΡόΥ 28 φ. ΝΙΓΙΑΖ.Π- αοηΝΑΙ ΤΗΛ. 522.596 Αύτοκρατορίας τοΰ Ηλίου. Τα φίλμ, ιτοΰ ίχει καί κάποια έρωτι- κή_ ίστοριουλα σαν σννδετικό κρίκο, ιΐνι γεμάτο άπο ώραιότα- τες καΐ συναρπαστικές σκηνές καΐ είκόνες — οί γιορτές, οί χοροί, οί γαμοι, οί τιμές πρός τούς νε- κρους, ή συγκομιβή τού γκουάνο. Μία ώραία φωτογραφία άπό τό φίλμ «Αΰτοκρατορία τοΰ Ηλίου». τα ήθη καί Ιθιμα των «Οίίρους», τής πρωτόγονης φνλής κου ζή στά νησάκια τοΰ «τότορα» κ. α—καί άποτελεϊ Ινα <ντοκουμεντο> ύψι¬
  στης σπουδαιότητος.
  "Οσοι θίλουν νά δοϋν Ινα σπσ-
  νιο καΐ ενδιαφέρον θέαμα, άς μή
  τό χασουν.
  Άπό την πολυδιαβασμένη νου-
  βέλλα τού Τζών θ' Χάρσ είνε
  παρμένο τό σενάριο τοΰ φ'ιλμ
  «ΟΔΟΙ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ 10», πού
  προβάλλεται στούς κινηματογρά-
  φους «'Αττικόν» καί «'Ελληνίς»
  Μάς άφηγεΐται την ίστορία ενός
  μεσόκοπου πλουσίου καί ιύνπά-
  ληπτου δικηγόρον μιάς μικρής
  άμερικανικής πόλεως, πού πίσω
  άπό την άξιοπρεπή ζωή τού—δ-
  πως θίλουν νά την παρουσιάζονν
  οί νμνηταί τού, την ήμερα τής
  κηδείας τού—κρΰβονται ίνα σω-
  ρό ποταπές φιλοδοξίες, παράνο-
  μες συμβιωσεις, πάθη, καί οίκο-
  γενειακά δράματα. Ή φιλοδοξίσ
  τής γυναίκας τού (Ζεραλντΐν
  Φιτζέραλντ) τόν ωδήγησε νά γί¬
  νη ύποκνβερνητης πολιτείας,
  χρησιμοποιώντας κάβε θεμιτό καί
  άβκμιτο μέσον. Άφοΰ άπέτυχε
  σαν σνζυγος καί σάν πολιτικάς,
  βρήκχ μιά σνντομη έρωτική ευτυ¬
  χία στ ήν άγκαλιά τής «ώτερής
  -ου Καίτης Ντράμμοντ (Σέσιλ
  Πάρκερ), συμφοιτήτριας τής κό-
  ρης τού Άνν (Ντιάνα Βάρσι),
  ποϋ κι' αυτή, μέ τή σειρά της,
  Ιχει παράνομο έρωτικό δεσμό.
  'Ακόμη καί ό γνιός τού είνε άλ-
  κοολικός.
  Τό φίλμ, πού θέλει νά εΤνε 4
  καβρεφτης τής ήθικής έξαβλιώ-
  σεως τής μεταπολεμικής άστι-
  κής τάξεως, παρουσιάζει πολλά
  ένδιαφέροντα σημεία καί έρμην€ΐ>
  εται θανμάσθια άπό δλους σχΐ-
  δον τούς ήθοποιούς, μ' επί κεφα¬
  λής τόν Γκάρυ Κοΰπερ. Ίδιαίτε-
  ρη μνεία πρέπει νά γίνη γιά τήν
  νέα ήθοποιό Ντιάνα Βάρσι, πού
  έξελίσσεται λσμττρά, καί τό Ραίη
  Στρίκλυν, πού ΰποδυεται τόν ά-
  δύναμο κα! άλκοολικό γυιό.
  Ό "Αλφρεντ Χίτσκοκ κατίχει
  δσον κανένας δλλος τό μυστικό
  να παίζη μέ τα νεΰρα τοΰ θεατοΰ.
  Στή νέα τού ταινια «ΔΕΣΜΩΤΗΣ
  ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ», ποΰ προβάλλε¬
  ται στούς κινηματογράφονς «Ά-
  στρον», «Ρίβολι», «Στάρ» καΐ
  «Σελέκτ» (μια νέα κομψή καί
  πολιτισμένη αΤθουσα τής όδοΰ
  Πατησίων), χρησιμοποιεϊ καί πά¬
  λιν μέ έττιτνχία την μαεστρία
  τού στή δημιουργία <άτμοσφαι- ρας» άγωνίας καΐ μυστηρίου, παρά τό γεγονός δτι τό θέμα πού εΐχε στή διάθεσί τού ΐχει πολλές άδυναμίες καί άπιθανότητες. "Ηρως τής ταινίας είνε Ενας ντέτεκτιβ πού απεσύρθη άπό την υπηρεσίαν έπειδή πάσχει άπό άκροφοβίαν—πού τού Ιμεινε άπό τόν θάνατον ενός σνναδέλφου τού πού κρημνισθή» άπό ϊναν οϋρα- νοξύστη, ένφ προσπαθοΰσε νά τον σώση—-καί πού μπλίκίται σέ μιά παράξενη Ιστορία, στ ήν όποιαν τόν παρασύρει Ινας παλαιός συμ- μαθητής τού, πού θέλει νά δολο- φονήση τήν γυναΐκα τού γιά νά την κληρονομήση. Στή οννωμοσία παίρνει μέρος καί μιά ώραιοτάτη γυναίκα (Κϊμ Νόβακ), την οποίαν ό δολοφό- νος παρουσιάζει σάν σύζυγό τού καΐ ή όποία μέ διαφορα μέσα καί μέ κάποια άπόπειρα αύτοκτονίας κατορθώνει νά μπλέξη στά δίχτυα της τόν άστυνομικό. "Η μαεστρία τού Χίτσκοκ καί τό λαμπρό ττσίξιμο τού Τζαίημς Στούαρτ καθιστοΰν τό φίλμ εν¬ διαφέρον. 'Ακόμη, πρέπει νά ση¬ μειωθή, ότι για πρώτη φορά ή Κίμ Νόβακ παρουσιάζεται καί σάν άξιόλογη ήθοποιός. ^τ Ή ζωή των ϋποβρυχίων κατά τόν πόλεμον περιγράφεται μέ συν- αρπαστικό τρόπο καί μέ ζωντάνια στό φίλμ €ΓΕΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΘΑ- ΛΑΣΣΩΝ» (Άντζελα — Ρέξ). 'Εκτός όμως άπ' άυτό, τό Ιργο μάς προσφέρει καί δυό καλούς καί δημοφιλεϊς ήθοποιούς, τόν Κλάρκ Γκέημπλ. καί τόν Μπάρτ Αάν- καστερ σέ δυό ρόλονς πού ται- ριάζονν άπόλυτα στά φνσικά τβνς προσόντα καΐ στό ίίδος τοΰ τσλέντον των. Ύποδύονται δνό γενναίονς άξιωματικοΰς ενός ά- ΒΛΕΠΕ 4η ΧΕΛΙΔΑ 1 30 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: - 9 φημσ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΥΓΓΡΔΦΙΚΗ ΣΚΥΤΔΛΟΔΡΟΜΙΑ 32 ,Έται κάβε φορά πού δέν βρισκομε αττόκοισι στό ο-ήμε- ρα; σαν άλαφιασμένοι γυρνάμε στα παιδικά μας χρόνια καΐ ή συΜΐσι αύτη λυώνει την και φερνε, στα μάτ, λυτο^σης . Καβισμΐνη —ήν ΤΟυαλέττα ττΐς η Λιζα κυτταζε τόν έαυτό Ιλς -κμε?? ""^ κ°<θρέφτη καΐ ταϊλοιΐο. άγνωρ,οτο τή γέμ,σε μια γλυκεια ονγκίνησ, καΐ χα- λαρωσε τα τεντωμενα νεϋοα της -εο-οισε σ' Ινα κλάμα γεμά- το τταοοπτονο σ-αραχτικό ?να κλάμα ττΌυ φώναζε την άπο- τυχια τής ζωης της Τό γκρέ- Ιΐισιΐα των όνειρον της — Ποΰ_ εΦβασα; πώς κατάν- τησα; που να ζέρω; Κάττοιος τής σήκωσέ τό πρό. σωττο έλβφρά. κα! πέρασε τό Υέρι τού στό μέτο—ό της Πισω ό—ό τα δάκρυα της τρεμόπαιξε ή είκόνα τού Μιχα- λακη^ "Εσκυψε απάνω της καΐ την εσι/οε ιι-αλακά τουφεοα κον- τά τού ,— 'ΕΞλα Λίζα σκούττισε τα ματια σου 'Εγώ εΤμαι γιά σένσ Μίλησέ μ ου. Ή φωνή τού Λταν βαθειά και πονε;μένη — Φοβήθηκα .. "Αργηισες πολυ' _Χαμογέλασε καΐ μιά άφατη θλΤψι χύθηκε στό πρόσωπό τού. — Όχι Λίζα δέν φοβήθη- κες γιά μενά Τόν έαντό σου Φοβάσαι τόν έαι/τό σου κλσΤς. Τή σηκωσε άτταλά την κάθι- σε σέ μιά πολυθοόνα κΐ' Ισν- ρε Λπέναντί της μιά καοέκλα. Την κύτταξε ένα λετττό σιω- πηλός μέσα στά μάτια. *Ηταν ή γυναίκα τού. τό μόνο πλάσμα ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΧ Μνημόσυνον τού Ν. Καζαντζάκη είς Ηράκλειον «ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΤΙΠΟ- ΤΑ—ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΑΙ —ΕΙΜΑΙ ΛΕΦΤΕΡΟΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ'Ν, 28. (Τού αντα- ποκριτοθ μας). — Την 11 «μ. προχβές Κυριακήν παρισταιμένων τοθ Νομάρχου "Ηρακλείου κ. Ε Γαλανάκη, τοθ δημαρχοθντος κ Μ. ΜανΙκα καΐ των μελών τού Δημοτικοΰ Σ υμβουλΐου ώς καί πλήβους κόσμου, έτελέοβη τ6 έ- τήσιον μνημόσυνον τοϋ οιεθτοΰς φηιιης συγγραφέως ΝΙκου Κα£αν. τζακη υπό τίίς συζυνου τού ■ Ελέ¬ νης Καζαντζακη και των λοιπών συνγενών τού. "Η έπιμνημόσυνος 5έησις έψάλη υπό τοθ Ιερέως τού Μητροπολιτιχοϋ Ναού 'Αγίου Μη. να αΐ&εσ. Γρηγορίου Μαυρουδή' είς τόν τάφον τοϋ Καζαντζάκη επί τοθ προμαχώνος Μοώτινεγκο των "Ενέτικών Τειχών Ό τά(ος τού Καζαντζάκη εΙχ£ καλυφθή ά- «ό σωρους άν&Ιαν. 'ΕίτΙ τοϋ τα- φού ϊχει οτηθή μέγας σταύρος ά- τώ Λκατέργσστο ξυλο 6<>υ6ς προ-
  ερχομένης άπό τα Καστοτνσχωρια
  της επαρχίας Κισσάμου Γιλάκα
  τοιιοθετη μένη ορθία επι τοΰ τάφου
  φέρϊΐ τας λέξεις μέ γλυ—ά
  γράμματα τού γραψικοΰ χ<χρ_α- κτΛροο τοϋ συγγροοφέως: «ΔΕΝ ΕΛΠΐώΐ ΤΙΠΟΤΑ - ΔΕΝ Φθ- ΒΟΥΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ - ΕΙΜΑΙ ΛΕ- ΦΤΕΡΟΣ». Μετά τό μνημόσυνον οί έπΐση- μοί καΐ τό τΐλη'βος κατηυθυνβησαν είς την κεντρικήν πλαιτεκΓν ' Ελευ¬ θερίας τής πόλεως όπου εγένοντο τα όιποκάλυπτήρια τής ο—θεΐσης έκεΐ τΐροτομής τοθ Καζαντζάκη παρουσια χιλιάδων λαοΰ, παιανι- ζουσης τής Δημοτικής Μουσικής •Ω,μίλησΕν ό πρόε8ρος τοΰ Δημοτι¬ κοΟ 1υμ€ουλίου .Ηρακλείου Ια· τρός χεώοοργός κ Στυλ Γιαμα- λάκης. εξάρας την προσωπικότη- τα τοΰ Καζαντζάκη "Ακολούθως δέ Εσυρεν τήν ταηνΐαν καΐ απε¬ κάλυψε την προτομήν. Μ£θ" β κα· τέθεσαν στεφάνους έκ δαφνης ό δημαρχων Ηρακλείου κ Ν Μα- νίκας καΐ ό γεν. γρο:μ.ματευς τής 'ΕταιρΙας Κρητικών Ίστορικών Μελετων κ. Μενέλ Παρλαμάς, καθηγηιής Ή πιροτομή εστήθη μερίμνη τής ·ΕταιρΙοτς Κρητικών Ίστορικών Μελετων, εχει κατα* σκευ«σθή_ έξ όρειχάλκου καΐ είνε Εργον τού γνωστου "Ελληνος γλυ. πτου κ. 'Απάρτη. 'Ειπικο'λουθησαν τα έγκαΐνια τής «Αιθούσης ΚαζανΓζάκη» είς τό Ιστορικόν Μουσείον "Ηρα¬ κλείου, όπου Εχουν συγκεντρωθή δλα τα Εργα τού συγγραφεύς, τα όποία ίχουν εκδοθή είς διαφόρους ξένας γλωσσας, ώς έπίσης πολλά ίιίλίσ δωρηθέντα παρα τοϋ ΙδΙου καΐ τής συζυγου τού, καθως καΐ αλλα τΐροσωπικά άντικείμενα αύ- τοθ. Λ. Μ. πού λατρεψε στόν κόσμο. τό μόνο πλάχτμα γιά τό οποίον ί- ταν έτοιμος νά θυσιάση τα πάν- τα τόν έγωισμό τού. την άν- δρικη τού άξιοποέπεια.. τή ίοή τού άκόμα Μέσα άττ' αύτην την άγάτ— εΤχε γνωρίοει δλη τή χαρά... δλο τόν πόνο της ζωής — Λίζα. ψιθΰρισε, ττοέπει... πρέπει να μέ βοηθησης νά σέ σώσω. "Λνοιξε την καρδιά σου. Τα χέρΐα της γλίστρησαν κουρασμένα καΐ τό κεφάλι Ε- γειρ* πίσω. "Ενοιωσε τίς δυ- — ©έλω νά τόν δώ Μιχάλη, πρέπει νά τόν δώ. Πρέπει νά καταλάβω. Κάτι φοβερό γίνεται μεσα μου_ ΒοηΘησέ με νά γλυ- τωσω Μή μέ ρωτάς περισσό- τερα . Σέΐκετεύω Σιωττπ θα- νάτου άπλώθηκε γύοω τους. Τα δυό τους κοομιά κρατοΰσαν τίς ανοτπνοές τους καΐ οί δυό καρ- δι^ες τους κτυττοΰσαν ξέφοενα, το δικό τους κτύπο ή κάβε μιά. — Αύριο τό πρωΐ θά φύγης για την ΑΤγινβ. εΤπε. Έκεΐ τόν πήγαν τώρα καΐ αετά.. έλα πίσω δν νομίζης δτι μττορεΐς. Λευτερώθηκε άπό τό σώμα της, καί άτταλά την δφησε να ξαναπέση πάνω στην πολυ- θρόνα. "Ανοιξε την πόοτα καΐ σέ λίγο άκούστηκε μαλακός ό κτύ¬ πος της ξώποοτας ττού Εκλει- νε Τό μεγάλο ρολόϊ κάτ» στό χώλ κτυττοθσε 11. Έναν έναν Κόπιασε, κόπιασε κυρ - Μιχαλάκη μου! Βρέ γιά τό θεό... νάμεις της νά την έγκαταλεί- πουν Λίγο πρΐν εΤχε πάοει την άπόφασι νά τού μιλήση Μά πώς νά τό κάνη Θεέ μου. Μέ τα λόγιο θά γκρέϋ ι£ε κσΐ την τε¬ λευταία έλπίδα τού Θ' άντεχε σ' ένα τέτοιο κτύττηνια; Κι' δ¬ μως επρεπε νά μιλήση. Ή Φωνή τού τραγουδοθσε στ' αότιά της μέ τόν Λχο της το θαυιιάσιο έοωτικό παρόπονό της — Λίζα αχοικτί μβ! "Οταν τελείωσα τη δουλειά μου θέλη- σα νά γυρίσω κοντά σου σάν κάβε βρά£υ Μά κάτι μοθ Ιλεγε πώς δέν ϋτρεπε άκόμα νά έττιστοέψω. Γύριζα όλομόναγ,ος τρείς ώρες καί τα ποδια μου υέ πήγαιναν δπου ήθελον Τό μυαλό «ου μόνο δούλευε δούλευε γιά νά 6οή τή λύσι. .. Τώρα ξέοω νομίζη πώς ξέρω Λίζα. Άνάμεσά μας στέ- κει κάποιος. Ό Μίλτος.. ά¬ κόμα; Σήκωσε τό κεφάλι της καΐ τόν κύτταεε άττελπισμένα — Όχι, δχι αύτός ψέλλισε. —Άλλος δλλος τότε'... Τής αοπαεε τα νέοισ μέ δύ- ναμι "Ενοιωσε πόνο στά δάκτυλά της καί προσπαθησε νά τα λευ- τερώση. Ή φ»νή τού γινόταν τώρα σχλπρότεοη ΟΙ λέξεις κυ νηγοθσαν ή μιά την αλλη — Ποέττει νά αάθω ποίος εί¬ νε Θά μιλήσης. θά μιλήστκ: τώρα. Τα χΐρια τού ίσφιγγαν τούς ώμους της μέ σ/ττελπισία Τοομαγμένη, σάν Φοβισμένο ζώο ρίχτηκε πάνω τοι» κι' έκρυ- φε τό πρόσωπό της στό λαιιιό τού — Ό Κοσμάς... τοαύλισε, δ Κοσμδς Πατταγεωογίου.. "Α- κουσε τή φοντί της βροτχντι νά λέη τούς μέτοησε ή Λίζα... Μέ έκατό χιλιάμετρα την 6- ρα ή "Λλφα — Ρομέο τού Μι¬ χαλάκη Άρμπάίογλου άνέβαι- νε τη λεωφόρο Καβάλας. Τό άπότομο φρενάρισμα έκεΐ λίγο πιό πέρα άπό τό Δαφνϊ. γιά νά ξεφύγη κάποιον υισοκοιμισμέ νο διαοατη που διέσγιίε τό δρόμο ευπνησε τίς σκέψεις τού πού δρχισαν καΐ πάλι έ- πίμονα »β τόν κυοιεύουν, νά τόν τυοαννούν Χθές βράδυ δέν εΐγε γυοί- σει σπίτι τού Μέ κάποια πρό- Φοκτι κατέφυγε στό πατοικό τού κα! μέσα στή νεανική τού κα¬ μάρα δττου εΤχαν άφήσει τα Τ- χνη τους οί εένοιαστες, γαρού- μενες άλλοτινές στιγμές ζήτη- σε νά κρύψη τόν πόνο τού ζή- ττκτε νά εεχαστή. Τό βλέμμα τού έττεσε πάνω σέ μιά φωτογοαφία τής Λίζας πού χαμογελοΰσε μ' £να χα- μόγελο γεμάτο υττόοτχεσι εύτυ- γίοτς — Κι' δμως δέν μττοοω νά σέ διώΕω άπό μέσα μοί» — ι|»ι- θύρισε Δέ σέ μισώ ©ά γίνης δική μου μιά μέοα. όλότελα δική μου Καιρό σέ περιμένω. Μπορώ νά πεοι>μένω άκόμα...
  κι' άκόμα
  Τί είρωνεία σκέφβηκε τϊ δ-
  γριο πράγμα. ή φωτογοαφία
  της ποΰ χαμογελάει είνε σάν ή
  Τδια νά κοροιδεύη τόν πόνο πού
  σοΰ χάοισε. Όχι. δέν μποροϋ-
  σε νά γυρίση κοντά της σήμε-
  ρα "Ηίερε πώς θα τόν κατα-
  λάβαινε Δέν υποοοΰσε νά πα-
  ρασταθη στήν άναγώρησ' της.
  Δέν εΤνε δυνατόν νά τό ήθελε
  αύτό.. έκείνη
  Αύριον τελειώνει ή
  ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
  και θά παραδώση την σκυτάλην
  στόν
  ΝΤΙΝΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
  Κάλτσες Ν ΥίΟΝ
  Άμε0ικής
  - ΛΕΠΤΕΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ)
  τήν ΙΦΡΑΠΔΑ τοθ κολοο νουοτοο,
  κα)
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ο ΜΕΓΑΣ ΜΟΡΦβΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΠΚΟΣ
  ΛΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  ■ξΚΛΙΝ-ΚΑΙΝΕΞξ- .
  Η«ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ'
  ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΑ0ΛΟΝ:
  ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΙΑΤ 600
  ΑΛΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ :
  1 Τραιτεζαρία έκ μετάλλου (ϊ
  τραττέζι καΐ ϊξ καρέκλες).
  50 Στυλογρσφοι πολυτελείας κοί
  5.000 άπλοί -ΙΟΚΙΚ.
  (Προσφορά τού Γεν. Αντιπροσώ¬
  ποις Δ. Κακκαβά, Κάνιγγος 5).
  2 Ρσδιόψωνσ
  1 Ήλή
  ΑϋίτκΐΑ.
  2 Ρσδιόψωνσ
  1 Ήλεκτρική Κουζίνα
  1 Ήλεκτρ. Πλυντηριον
  Προσφορά τού ΡΑΔ ΙΟ—Α·
  ΣΤΡΟΝ (Αριστείδου 10).
  15 Κουζίνες Πετρογκόζ.
  (Προσφορσ Πετρογκάζ).
  1 Δώρον τής έκλογης σας άξίας
  6.000 δραχμών.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΣΤΡΛΜ
  Ν. Παπανικολάου κα'ι Σία
  (Κολοχοτρωνη κοί Θησίως).
  Προσφοραι τής ΕΒΜΕ
  Ι. Τσαούσογλου Υίοί Α. Ε.
  500 Κρέμες ξυρίσματος.
  500 Όδοντότταστες.
  1.000 Σαμπουάν 6ΜΟΚ.
  Προσφορά τής Έταιρίας ΛΟΙΙΟΟ.
  ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ:
  ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ
  ΚΑ1Ν - ΚΛΙΝΕΞ
  ΕΙΣ ΟΑΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ
  ΤΟΥ! ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΕΙΣ
  ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ¬
  ΓΩΝΙΣΜΟΝ
  ΤΙ ΕΙΝΕ ΑΥΤΟΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ
  Κάθε Κυριακήν κοί επί έννέα ε¬
  βδομάδος
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝ-ΚΛΙΝΕΞ
  βό δημοσιεύη είς την σελίδα αυτήν:
  1) "Ενα σύντομον άρθρον διαπρε-
  ττοΐς συγγραφεύς τίς τό όποιαν
  Ιχει παρεμβλήθη ενα ΗΘΕΛΗ-
  ΜΕΝΟΝ ΛΑθΟΣ.
  2) Την φωτογραφ!όν ενός όρι-
  στοι/ργήματος διασήμου, Ιδικοΰ
  μας τ) ξίνου, ζωγράφου τ) γλύ·
  πτου.
  3) Στίχονς άπό ποίημβ μιγάλου
  "Ελληνος ποιητοΰ.
  4) Μίαν Ιστορικήν φράσιν καΐ
  5) Τόν τίτλον ενός άπό τα καλυ¬
  τέρα Μυθιστορήματα τής παγ¬
  κοσμίου Λογοτεχνίας.
  Προχθές έδρ,μοσιεύθησαν τα πέντε
  θέματα τής ιτρύτης άπό τάς ίννία Κυ¬
  ριακάς τού Διαγωνισμόν. Δηλαδή: Ι)
  Ενα αρθρον τού Καθηγητού τού Πα¬
  νεπιστημίου κ. Άττ. Β. Δασκαλακπ. εις
  τό οποίον παρενεβλήθη ι/πά τού σκγ-
  γραφέως ίνα ΗΘΕΛΗΜΕΝΟΝ ΛΑΘΟΙ.
  (Τό ΛΑΘΟΣ αύτά κατετέθη έντός ίγ·
  κλείστου φακέλλου είς τόν Συμβολαιο-
  γράφον Αθηνών κ. Α. Ζαρήν Σταδίου
  29 (Τηλέφωνον 27.869), ύιτ' αριθ. κα-
  ταβέσεως 9.262 τής 23ης ΌκτωδρΙου
  1958. Ό φάκτλλος θά ανοιχθή μόνον
  μετά τό ιτέρας τού Διαγωνισμοΰ). 2)
  Μία φωτογραφία ενός γλυπτικοΰ άρι-
  στουργήματος. 3) Στίχοι άπό ποίη-
  μα "Ελληνος ποιητοθ. 4) Μία Ιστορι-
  κή φράσις κα! 5) Ένας τίτλος Μμθι-
  στορήματος.
  Την προσέχη Κυριακήν 2 Νοεμβριού
  θά δημοσιευθή η δευτέρα σιιρά των
  πΐντε θεμάτων τού Διαγωνισμόν. Καΐ
  κάθε Κυριακήν, μέχρ, κα! της Κυριΐ-
  κής 21 Δεκεμβριού θά δημοσιευθέντα·
  είς την θΐλίδα αυτήν άνά ίν άρθρον μέ
  ήθελημένον λάθος κσΐ τέσσαρα έρωτή-
  ματα αφορώντα πάντοτε ίνα καλλιτέ-
  χντ,μα, στίχους. Ιστορικήν φράσιν καΐ
  τίτλον Μυθιστορήματος. Είς αύτά κα-
  λοΰνται ν' άτταντήσουν οί Δ ι αγων ι ζό-
  μενοι, έπιδιώκοντες «χ συγκεντρώσουν
  δσους ήμποροϋν
  θμους.
  περισσοτέρους 6α-
  Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
  Κ στ*, έπιτυχής απάντησις θά 6α-
  θμολογήται ώς εξής:
  1) ΉτΚλημένον λάθος 6οθ. 5
  2) Καλλιτέχνημα » 3
  3) Όνομα ποιητοΰ » 3
  4) Ίστορική φράσις » 2
  5) Συγγραφεύς μυθιστορη-
  ματος » 2
  Έκιϊνος, ό οποίος θά συγκεντρώ¬
  ση μετά την δημοσίευσιν των έννέα
  Κυριακάτικην Διαγωνισμόν τούς
  περισσοτέρας βαθμοϋς (ανεξαρτή¬
  τως αν θά απαντήση σέ όλες τις έ-
  ρωτησεις ή οχι) θά λάβη τό Α'
  ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
  Ό δΐύτιρος κατά σειράν βσθμο-
  λογίας, ό τρίτος, ό τέταρτος, ό
  πέμπτος καΐ ούτω καθεξης βα λά-
  βουν τα ίπόμενα βραβεϊα, των ο¬
  ποίων ή τελική άξιολόγησις θά γί¬
  νη είς τό φύλλον τής προσεχούς Κυ-
  ριακής.
  ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΖΕΐε
  ΑΙ απαντήσει ς δέον νά γράφων-
  ται έφ' άττλοΰ χάρτου καθαρά μέ τό
  Ονοματεπώνυμον καΐ την Διεύθυνσιν
  τού Διαγωνιζομένου καΐ ν' όητοστέλ-
  λωνται είς την ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΝ
  ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΛΙΑΝΑ (όδός Πατη-
  σίων 5, Τηλέφωνον 533.911). Τα ό-
  νόματα των διαγωνιζομένων θά κα-
  ταχωροΰνται κατά την σειράν λή¬
  ψεως των άτταντήσεων είς την έφη-
  μιρίβα «Ακροπολιν».
  ΠΡΟΧΟΧΗ
  Πρός αποφυγήν πολλαπλοΰ κόπου
  των Διαγωνιζομένων, αί άπαντήσεις
  8ά οποσταλοΰν ΟΛΑΙ ΜΑΖΙ, μετά
  την δημοσίευσιν καΐ των πέντε βε-
  ματων τής ΕΝΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑ-
  ΚΗΣ (21 Δεκεμβριού 1958)
  Διαφημίσεις «ΛΙΛΝΑ» Πατησίων 5
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Δια πάσαν επισκευήν τού
  ραδιοφώνου ι) τού ΠΙΚ—ΑΠ
  Ι) τού μαγνητοφώνου σας, τη-
  λεφωνήσατε είς τό 34.329.
  Αποκλειστικώς έπισκεναΐ
  κατ' οίκον παρά πεπειρα¬
  μένον τεχνιτού.
  ("Αδεία έξασκήσεως
  ιπαγγιλματος παρά
  τού 'Υπουργείου).
  Γιάτόνλαιμό..
  ΑΠΟΛΕΣΘΗ όργανον ίλίγχοο
  <θ0 μπετόν έντος στρογγυλής διρ· μστΐνης θήκης είς το ύυ' αριθ. 41456 λεωφορείον της γραμμής Ζωοδοχου ΠηγτΙς; την πρωίαν τΐ|ς 23)10)58. Ό ευρών παρακαλϋΐ- ται όπως εΐοοιτοιηση τ6ν κ. Κ. Πατσούλην, όδός Ζωοδόχου Πηγής 77 — Μ. ΈλβίτΙα ή στό τηλέφω¬ νον 524.829 κσΐ ώρας 8—3 μ.μ. καΐ αμειφθήσεται. ΜΕΝΤΙΟΥΜ Κ α 1ΑΦΝΗ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΓΗΛΕΠΑΘΕΗΑΖ ΕΤΑΙΙ*. 4'ΥΧΙκαΝ ΕΡΕΥΝΩΝ π.μ.—ί ι».ι· τηλ 812 278 Αθήναι *Οβόε Κυψίλπς 34ρ υρώτη οτά αίς Κυψίλης, ώραι £,πισκίψ*ως ϊ ι ΤΑ ΦΙΛΜΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 3πν ΣΕΛΙΔΑ μΐρικανικοϋ ύποβρυχίου, πού δρά στά Ίατΐωνικα ύδατα κατά την πιρίοβο τού Δευτέρου Παγκοσμί¬ ου Πολέμου. 'Υπάρχο στό φίλμ ή σνγκρουσις μεταξύ τού διοικη- τού (Γκέημπλ) καΐ τού πληρώ- ματος, πού τόν βεωρεί ανανβρο καΐ άνορμόδιο, καΐ ή προσπάθοα τού ύποπλοιάρχοι» (Μπάρτ Λάν- καστερ) νά τόν υπερασπίση παρ' όλον πού διαφυνΐϊ άπροκάλνπτα μέ την διαγωγη τού. Παρ' όλον πού τό μιγαλύτιρο μέρος τού ϊρ- γου έκτυλίσσΐται μέσα στό υπο- 6ρύχιο, τό ενδιαφέρον, χάρις στό έπιβέξιο χίιρισμό τού σκηνοθέτη Ρόμπιρτ Γουά'ζ, δέν μιιούται καθόλου. Οί σκηνίς τής ναυμα- χίας είνε πολΰ ίντι—ωσιακές. * Τό γιρμανικό Ιγχρωμο φίλμ «ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ» (Ίλίσια—Πολλάς—Τιτάνια» α¬ ποτελεί τό 3ο καΐ τελευταίον;,·) μέρος τής περίφημη^ «Σίσ- συ». Τούτη τή Φορά μας παρου¬ σιάζη τίς άτυχίες πού βρή κ αν την Σίσσυ, μετά την άρχική της ευτυχία. Τό φίλμ, γυρισμένο κα! ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟ- ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΗΙΑΤΟΣ Τό υπουργείον ΟΙκονομικων α¬ νακοινοί 6τι υπό τούς όρου<- τής άπ6 10)10)1938 διακηρυζεως, ί· παναλαμ(αγεται ή δημοπρασισ μι- σθώσεως οίκήματος ίν Πειραιεί ίιτιφσιιίος 280 τ.μ περίπου διά την στέγασιν τής Β'. ΟΙκ. 'Εφο- ριας καί τοθ Β. Το-μείου ΕΙσπρά· ξεων Πειραιώς. Τό ΛκΙνητον δίον νά κείται είς τ*)ν περιφέρειαν τής ανωτέρω ΟΙκ. Έφορίας. Ή 6ημοιτρασία διε( 7 Μί ημρα (θ(βηοεα την 7ην Μοεμίριου 1958, 1μίραν Παρασκευήν κ<χΙ ώρο(ν 11.30—12 έν τφ Κατοστήμοΐτι τής Β'. ΟΙκ. Έφορίας (Μ. Βρεταννιας καΐ "Ελ. Βΐνιζέλου). Πληροφορίαι παρΐχοντα» καΐ είς τό υπουργείον Οικονομικήν (Γραφειον ΣυντονισμοΟ Δ)ναΐως Ιτεγάσεως Δ.Υ. τηλ. 21.172). 'ΛβίγνσΛ 21-10-1958 ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ οικοΜθίΜ ΜΕΝΤΙΟΥΜ »ΎΧΟΚ)ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΙΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΟΜ - ΜΑΚΡΑ 2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ ΑΣΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ 1ης -θκτω*ριου: Προσωπι κώς ί| δι* επιστολάς Δίχονται: Στάς ΑΘΗΝΑΣ όδός Γ' Σεΐπεμ ίριου αριθ. 19, δροφον 4ον (άοοτν οέρ) Ομόνοιαν 9—1 πρωΐ και οτόν ΠΕΙΡΑΙΑ. Βασ Κωνοταντι νού 4α Δημ. θέατρον 3—7. Γό Διπλωμαιοσχον ΜΕΠΤΙΟΥΜ Κ ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26ετοϋς ηεΐρας και ε¬ ξαιρετικήν έπιτυχιών. ώς (ε(αιοΰι αί χιλιάδίς των πελατών της, συμ βουλεύει. πληροφορε'ι γιά τα αι οβήματα και Ιδέαν πούχουν για σας. ΐτόβους, ελπίδας, δνιιρσ. σας, κλοπάς, ευρισκομένους μακράν, ι- ξαφανισθέντας κλπ. ·Επιδράοεις έ< αποστάσεως διά ψυχοβολΐας έν ύ· «νώσει. ΚαΙ 6 ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΥΠΝΟΤΙΣΤΗΣ κ. ΤΗΛΕΜΑ- λΟΣ Χ., σας λέγει Ι) γραφει το αΡΟΣΚθΠΙθΝ (τύχη σας) μΐ- τά πολλών λετττομερειών βάσει τή γ έπιστημονικίΐς ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. τής <ίριθμοσο·1ας καΐ "Ερμητικής ΦιλοσοφΙας. μέ απαραίτητον νραμ ματόσημον απαντήσεως τού. Βοη- βοθν ηΕΥΡΙΚΟΥΣ καΐ κατά φαν¬ τασίαν Λ ΣΘΕΝΕΙ Σ (ίφαρμονΠ έπιστημο^'κή^ αΐθόδου ΑΥΘΥΠΟ· ΒΟΛΗΣ ΐοι' Α 1 #»ι ΙΛ ΚΟΥΕ) Ιι ΐήσαιι ι* γυ> ·ιι στόν κ ΓΗΛΕ-
  ΜΛΧΟΙΊ κι«ς Αβι'μας ι) Πιιραια
  πάλι από τόν "Ερνιστ Μαρίσκα,
  βρίσκιται στό Τδιο έπίττεδο μέ τα
  προηγούμενα, ίχει πλουσιώτατα
  ντεκόρ καί κοστούμια, θαυμασία
  τοπία (οί σκηνές στή Βενετία
  είνε θεαματικΗτατες) κα! τούς
  ίδιους συμπαθεΐς πρωταγωνι-
  στάς, την Ρόμυ Σνάιντερ, πιό
  ομορφη άκόμη, καί τόν Κάρλ
  Κάίντς Μπέμ.
  *
  Τα «ΤΑΝΚΣ ΕΞΟΡΜΟΥΝ>
  (Κοτοπούλη—Πάνθεον) είνε μιά
  ίγχρωμη (καί Σινΐμασκόπ) πο-
  λεμική ταινία, γυρισμένη «την
  Αγγλία.
  'Η ύπόβΐσίς της άναφέρΐται
  στήν έποχή τού Δευτέρου Παγκο¬
  σμίου Πολέμου καί έκτυλίσσεται
  στό μέτωπο τής Λιβύης. Τό εν¬
  διαφέρον περιορίζεται κυρίως
  στϊς περιπέτειες πέντε αίχμαλώ-
  των πού δραπετεύουν από ίνα
  Γερμανοιταλικό στρατόπεδο καί
  πού τελικά δύο μόνον άπ' αϋτούς
  κατορθώνουν νά έπιζήσουν. Πρω-
  ταγωνιοθούν ό Βίκτωρ Μάτσιουρ
  καί ό Λέο Γχέν.
  Στόν «"Εσπερο» Εχομε την ρω-
  σική ταινία «ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ», τής
  οποίας τό σενάριο ιίνι έμπνευ-
  σμένο άπό την όμώνυμη νουβέλ-
  λα τού Τσέχωφ. Είνε Ινα αίσθη-
  ματικό δρόμα, μέ βέμα την
  αΐώνια προδοσία τής γυναί¬
  κας. Πρωταγυνιστούν ή Ίρένι
  Ζκόμπτσΐβα καί ό Γ. Πουζίρωφ.
  ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
  Αύτάς είναι ό φάκελλος
  μέ τάς
  ΔΥΟ ΦΑΖΕΙΖ
  »
  ανιΛΐι μακό
  ΡονίοΑΐρ ηαύικα
  Κμηινιζόγ ευΟον
  Χιιίόΐΐι τνηο» ΝάιιΛβν
  Φονρό Ν*νΛο»> ι. τβφηι
  Σθ¥Τ/έν Ζαμηβ 'ΑτΛάζ
  ΝνκτικίχΦοηϋνιιι
  Ύά άδ
  II
  10
  ίί
  50
  10
  α
  10
  ρ
  μιβ»Τψήι..
  /λ»
  Ι2ΤΗΡΑΚΟΠ0ΥΛ0
  52 Κ0Λ0Κ0ΙΡΙ)ΝΜ5Ζ
  ιΐ

  »

  Λ
  Α
  ^*
  ιΐι 3*—-
  ί
  ΠΗ*
  1
  Α
  Ι
  £& ι*
  «.,7
  Μέσα σέ μιά ώρσ άπό -τή
  στιγμή πού ό κατάδικος άρ-
  χισε νά έφαρμόζη τό σχέδιο
  τής δραπετεύσεώς τού εΤχε έ-
  πιστρέφει στήν πάλι δπου κα-
  τενθύνθηκΐ άμέσως στό σπίτι
  τού. Γρήγορα άνοιξε την πόρτα
  τού διαμερίσμαιός τού καί προ-
  χώρησε πρός τόν τοϊχο δπου
  βρισκότανε τό χρηματοκιβώ-
  τιό τού μέ την περιουσία τού.
  Μέ μιά κίνησι άλλά καΐ μέ
  ψυχραιμία τό άνοιξε καΐ αρχι-
  σι νά παίρνη άπά έκεΐ πολλές
  δεσμίδες χαρτονομισμάτων πού
  τίς τοποθέτησε μέσα σέ μιά
  βαλίτσα. Τα χρήματα αΰτά βά
  τού έξασφάλιζαν τή φιτγή σέ
  μακρυνό μέρη δπου βά ήτανε
  πολύ δΰσκολη μιά νέα τού σύλ-
  ληψι. Άλλά όλα δέν ήρθανε
  κατ' ιύχήν.
  Στό διάστημα έκεϊνο, ό ά- [
  στυνομικός συνήλθε στό τραινο .
  καί κατάλαβε άμέσως τό ασχη- |
  μο παιγνίδι πού ϊπαιξι είς ;
  βάρος τού ό κατάδικος. Με .
  τόν άσύρματο τού σιδηροδρό-
  μου εΐδοποιήβηκαν άμέσως οί ,
  άρχές καί σέ ολα τα μέρη έ- Ι
  στάλησαν άστυνομικές περίπο- ι
  λοι γιά νά άνακαλύψουν τόν
  φυγάδα καί νά τόν συλλάβουν. Ι
  Μιά άπό τίς πιριπόλους Ι-
  φθασε στά σπίτι τού δραπιτη
  καί άμέσως έξακρίβωσε ότι ό
  καταζητούμενος βρισκότανε ί-
  κει. Μέ τα περίστροφα στο χϊ-
  ρι τόν περίμεναν τότε να βγή.
  Ή ώρα ομως περνούσε και κα-
  νεΐς δέν φαινότανε. Κατι εΐχε
  συμβή κι' οί άστυνομικοϊ δρχι-
  σαν ν' άνησυχούν δτι τους «ε-·
  ('Ακολουθει)
  ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ Α0ΗΝΑΊΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
  ΜΕΓΑ» ΤΟΥ
  Η ΑΚΥΡΩΓ1Σ ΤΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΩΝ. - ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΑΙΝΩΔΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙ! ΤΟΥ ΔΙΑ1ΤΗΤΟΥ ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Ο κ. ΒΗΧΟΣ
  ΝΙΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΕΚΓ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΠΡΟΟΛΕΥΤΙΚΗΣ
  Τρια λετηά πρίν λήξη ό ιτρο-
  χβεσινός αγοη· πανιωνιου — Πα·
  ίαβηναικοθ κοτΐ ένώ τό σκόο Λ·
  ταν 2-2, ο διαιτητης κ. Πανά·
  κης κατεκύρωσε κανονικόν γκολ
  είς εάρος τοθ ΠΑΟ.
  Μετά μερικό: δεΐΛερολειττα καΐ
  πιεζόμενος υπό των παικτων της
  αβηναικής ομάδος, ύπανεχώρησε
  Λνδροτιρεπτέστατα καΐ διέτσίί
  κτύ—μα είς 6άρος τού. .. Πα·
  νιωνΐου. Αύτό ήταν τό 3ο γκόλ
  πού Λκύρωνε.
  •Η απροσοόκητη αυτή μεταλ-
  λαγή τής γνωμης τοϋ κ. Παναχη
  προκάλεσε την δικαιολογημένην
  οργήν των θεατών—φιλάθλων, οί
  όποϊοι ωρύοντο εναντίον τοϋ διαι·
  τητοϋ, της διοικήσεως τής έλλη·
  νίκης διαιτησιας καΐ τής ΕΠΣΑ.
  Χαρο^τηρκπικόν γεγονός εΙν£
  8τι ακόμη καΐ οί πλέον φανατικοΐ
  όπαδοί τού «τρΐφυλλιοθ», καΐ αύ¬
  τό είνε πρός τιμήν τους, ανεγνώ-
  ριξαν την άδικον μεταχειρισιν
  τού Πανιωνιου υπό τοθ διαιτητοθ,
  γεγονός που θέτει άκομη μΙαΛ1
  φοράν επί τάπητος ίνα μεγάλο
  5έμα: «ΕΩ Σ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΛΕΓ-
  ΧΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗ-
  ΣΙΑ;»
  Όλοι οί κατατΐιεζόμενοι καΐ
  καταδυναστευόμενοι «μικροΐ» λε-
  νόμενοι συλλογοι, £χουν στρέψει
  τα 1-λέμματά τους πρός την Γε¬
  νικήν Γραμματείαν "Αβλητισμοϋ,
  η όποΐα αποτελεί την ύστάτην έλ-
  πΐδσ, άπολυτρώσεως τοϋ ίλληνι-
  κου ποδοσφαΐρου από τίς φτηνές
  συναλλβγές κσΐ τα χαμερπτϊ συ·μ-
  φίρον
  ροντα.
  Ό κ. Γ. Βήχος, γιά τό πρόσω.
  πθ τοθ όποΐου τρέφομεν άπεριόρι·
  στον εμπιστοσύνην καί εκτίμησιν,
  β* πρέπει να κάνη χρήσιν των
  δικαιωμάτων «ού τοθ ΒΙ'νίΐ ή πο·
  λιτεία.
  ΕΙνΐ ίδικο, χΐλιες φορές Λδι-
  κθ, νά καταστρατηγουνται δλοι
  οί κανονισμοΐ μέ τόν πλέον περι-
  φρονητικόν τρόπον, είς ίάρος έ-
  κατοντάδων σωματεΐων, ττου μέ
  απΐστευτες βοσΐες προσπαβοΰν να
  Λνυψωβοΰν καΐ να άρθο-ΐΐοδήσουν.
  "ό κ. Πανακης προχθές θελον-
  τας νά εξασφαλίση την Εϋνοιοτν
  των προισταμένων τού, δέν έτή-
  ρησε οθτε κό:ν ίνα πρόσχημα.
  'Ακτίανδόν, ενώπιον 8.000 θ€α·
  των, ίιετυμπάνισε ότι διευθθνει
  «έτσιβΐλικώς».
  Κι' αν αύχά ολα συ,μίοτΐνουν
  είς ϊάρος μιάς ομάδος τής ά-
  ξίας τοθ ΠανιωνΙου, ερωτώμεν,
  μέ τί ψυχικήν διάθεσιν θά φθά-
  σουν στά γηπΐδα
  V
  άγωνισθοθν
  άλλοι συλλογοι, οί όποϊοι δέν δι-
  αθέτουν οϋτε γήπεδον, άλλά καΐ
  οθτε την υπομονήν των παικτών
  τοθ ΠανιωνΙου;
  Σκεφθήτε τι έξέλιζι μπορεΐ νά
  Εχη τό ελληνικόν ποδόσφαιρον, ό-
  ταν παϊκται διαφόρων όιμαδων
  γνωρΐζουν έν των προτέρων ότι
  οδηγουνται στό γήπεδον σάν πρό-
  ίατα πρός σ>;<χγήν. ΟΙ διευθύνοντες την ελληνικήν διαιτησίαν καΐ οί έλέγχοντες αυ. την είνε οί μόνοι ϋκευθυνοι γιά την οτασιμότητα τοθ ποδοσφαίρου μας καΐ τα διάφοραι 7—1 πού μας φιλοδωροϋν κάθε τόσο. "θσοι έπιρρίπτουν ευθϋνες γιά τίς πανωλεθρίΐς τού έβνικοθ μας συγκροτήματος στόν έκλέκτορα ή τόν προπονητήν ή τους παΐκτας, άπλούστατα ομολογοΰν ότι δέν £■ χούν συλλάϊει τό βέμα άπ' ττ>ν
  βάσι τού, άπ' τόν πυρήνα τού.
  ΔιατυμποτνΙζουμε καΐ δέν βά πά-
  ψονμε νά τό υποστή ρίζουμε, ότι
  ούδΐΐιοτε οί "Ελληνες φίλαθ'λοι
  θα νοιωσουν τή χαρά μιάς ση¬
  μαντικήν διεβνους νίκης, ών δέν
  άποσχισθή ή έλληνική διαιτησία
  άπ' τόν θανασιμον ένάγχαλισμόν
  τήι: ΕΠΣΑ.
  Μία δικαία πράξις θά είνε ή
  κατακύρωσις τοϋ προχθεσινόν α¬
  γώνος υπέρ τοϋ ΠάνιωνΙου, μετά
  την ενστασιν κακής διαιτησιας
  που 6πέ4αλε. Ό πρόεδρος τής
  ΕΠΣΛ Εχίΐ τόν λόγον.
  Ο ΑΓΠΜ
  'Εκτός ά·πό την θαυμασίοτν α¬
  πόδοσιν των παικτών τοΰ Πανιω-
  νίου καΐ την όμοιογένειαν που
  παρουσιασοβν, σ- δλες τίς έκδηλώ-
  σεις, εντύπωσιν έπροξένηστ στους
  Φΐλάβλους ή άνεπάρκεια τοθ Πα·
  ναβηνοίικοΰ. "Αναπολοϋν τα τελευ¬
  ταία παιγνίδια τής ομάδος τοΰ
  «τριφυλλιοϋ», τα οποϊα ίρχοντσι
  σέ τελεία αντΐβεσι μέ την προ-
  χβΐοτνή τού άπόδοσι. Κ ι" ένώ οί
  όπαδοί τού δέν εΐχαν προφτάοει
  καλά · καλά να ποΰν «δόξο: τώ
  θεώ», β' άρχίσουν πάλι οί Ίδιες
  άγωνΐίς.
  Είνε γεγονός δτι οί Παναθη·
  ναΐκοΐ δεν αίσβάνονται άνεσι ο¬
  σάκις άγωνΐίονταιι στό γήπεδο
  της; Νέας Σμύρνης. Ποτέ Αμως
  δέν είχον έ—ρεασθη τόσο κολυ
  οσο στον τελευταϊο τοος άγώνα.
  'Εκτός άπό τόν Παπαεμμανουηλ.
  πού παρουσΐασε, έστω κοΛ άνευ
  συ.μπαραστατών, προσόντα ύπερο.
  χου παΐκτου, καΛΐΙς «λλος δέν £·
  Λριβμός 88241. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙ.
  ΚΟΓ1. Έν 'Αβτ,ναις σί,μερον την
  είκοστήν πέμπτην (25) μηνός Ό-
  κτωίρΐου 1958 ϊτους, Ημέραν
  Σάβίατον καί ώραν 10 π.μ. ό
  παρά τώ Πρωτοδικειω "Αθηνών
  Δικαστικός Κλητηρ Βασίλειος Ν.
  Σ τασινόποολος, τη έγγράφω πα·
  ραγγελΐα τοϋ Ιωάν, Λαμ,πρινο-
  πουλου, πληρεζουσιου δικηγόρου
  τοϋ Περικλεους Μάνου, κατοικβί
  Αθηνών, μετέβην καΐ έπέδωκα
  πρός τόν κ. Είσαγγελέα των έν
  Αθήναις Πρωτοδικών, διά τόν ά-
  >νωστου διαμονης Σπι,ριδωνα Κ.
  θεο^ιλατον, πρωην κάτοικον Ί-
  θάκης, άκριΐές αντίγραφον τής
  άπό 11 ΌκτωίρΙου 1958 καΐ ε¬
  νώπιον τού ΠρωτοδικεΙου 'Αθηνών
  άπευβυνομένης άγωγής τοϋ ιτρώ-
  τού κατα: 1) Μάντης συζ. Έμμ.
  Λεεαντη, 2) Μινας συζ. &ραο.
  Σταύρου, 3) Στιιλιανοΰ Κ θ€0·
  φιλάτου και 4) Σπυρίδωνος Κ.
  Θεοφιλάτου, κοινοποιουιμένη και
  πρός τόν τρίτον Δημήτριον Γ.
  Γράτσον. κάτοικον Νεας ·Υόρκης
  Η.Π.Α. δι' ής αΐΜϊται: Μά γίνη
  δεκτη ή άγωγή τού. Νά έπικυρω-
  9π ή είς χείρας τοΰ Δημητριου
  Γράπσου έπιίληθίΐοα κατάσχεσις
  διά δρχ. 62.540 καί ύποχρεωθί) ό
  τρίτος να τώ καταβάλη τό *νω
  ποσόν διά την εξόφλησιν τής ά-
  παιτήσΐως τού και καταδικαηθώ-
  σιν είς την δικαστικήν δαπάνην
  καΐ δικηγορικήν άμοιίήν. Μετά
  τής έν τελϊΐ καί άπό 13)10)1958
  οτ' αριθ. 13205 πράξεως τοΰ
  Γραμματεως Πρωτοδικών Αθηνών
  καί ετέρας πράξεως τοϋ αύτοϋ
  Γραμματεως δι' ής ενεγράφη είς
  τό πινάκιον ύπ' αόξοντα αριθμόν
  1 καΐ ωρίσθη ήμερομηνΐα συζη¬
  τήσεως ή δεκάτη πέμπτη (15) Μ.
  ανουαρίου 1959, ήμερα Πέμπτη
  καΐ ωρα συνήθης των συνεδριά-
  σεων. Πρός γνώσιν καΐ διά τα
  νόμιμα, καλούμΐνον πρός συζήτη.
  σιν ότε καί οπου ανωτέρω όριζε.
  ται. Ό λαΐων Εισαγγελεύς (Τ
  Σ ) Παναγης -Αρσένης. Ό Δικ.
  Κλητήρ (Τ.Σ.) Β. Στοσινόπου·
  λος. Δημοσιευθήτω διά τής έίιη-
  μερΐδος «'Ακροπολις» καΐ ΔίλτΙ-
  ου Μομικών. "Ο Εισαγγελεύς ίΤ
  Σ.) Παναγ. ΆρσΙνης, χ ' '
  κανε τό καθήκον τού. "Ιδίως ή ά-
  μυια ήταν ανεκδιηγητη. Σταθη-
  κε άνΐκανη ν' οτναχσ.ιτΙση τούς
  Εξοχους Σαραίάκον καΐ Χριστό-
  πουλον που έκινήθησαν μέ άερα
  καί ύτνεσι ποΒοσφαιριστών διε-
  θνοθς άξίας.
  "Εντελώς Λπογοητευτικην εμφά¬
  νισιν ΐκανε ό άλλοτε δυνοτμικός
  ■Αγγελόπουλος, ό οποίος νοιώβον
  τας άβυναιμίαν καθως άντιμετώπι-
  £ε τόν Σαρα*4κον, επεστράτευσε
  δ,τι λεονταρισμόν διέθετε γιά νά
  καλύψη τίς άτέλειές τού.
  ΟΙ λεπτομερείς των τερμάτων
  Εχουν ώς εξής: Είς τό 29' ό Πά-
  παϊμμανουήλ σημειώνει τό πρωτο
  τέρμσ άπό πασσά τοθ Κρητικοϋ.
  •Ο Πανιώνιος Ισοΐαρίζει άμέσως
  μετ* την πάροδο έπτά λεπτων διά
  τοϋ Χρονοπούλου, διά νά κλείση
  οΰτω τό ήμιχρονο 1—1. Είς τό ί'
  μέρος, 7ο λεπτό, ό Σαραβάκος
  χσί>ίζει την πρωτοπορία είς την
  όμάδα τού. διά νά (σοφαρίσουν
  κατόπιν οί ΠαναβηναΙκοΙ διά τοϋ
  'Ακριίιάδη στό 20'. Ακολούθως
  είς τό 36' άκυροϋται τό τερμα
  πού έπέτυχεν ό Κωνσταντινίδης,
  άφορμή τού όποίου ήσαν τα δη¬
  μιουργηθέντα χθές έπεισόδια.
  Χ. Λ.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Μ ΣΜΥΡΝΗΣ
  Ό Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κ.
  'ΑΘ. Καρυλλος 6ι' επ.στολής τού
  πρός τόν πρόεδρον τής ΕΠΣΑ,
  κοινοποιηθεισαν καί πρός την εφη¬
  μερίδα μας, διαμαρτι.ρεται διά
  την ακύρωσιν τοϋ τριτου τίρμοτος
  υπέρ τοϋ Πανιωνιου. ζητεί δέ δ-
  πως τόσον ή δ.οίκησις της ΕΠΣΑ,
  δσον καί ίΐκεινη τοϋ ίΙανα.τ)νοικοΰ
  άποδεχθοΰν ώς κανονικόν τό τέρ-
  μα τουτο και άνακηρυχΟΊ νικηιης
  τής συναντήσεως ό Πανιώνιος. 'Ε-
  πίσης κακιζει την στάσιν τοϋ 6ι-
  αιτητοϋ τοΰ άγώιος, ώς καί τοος
  λοιπούς ύπευθυνους των λυπηρών
  έτιεισοδΐίιΗ, έν τέλει δέ ίπικαλει-
  ται την έπίμίασιν τοϋ γεν. γραμ-
  ματτέως άθλητισμοϋ κ. Γ. Βήχου
  διά την αποκατάστασιν τί)ς τάξεως
  είς τα ποδοσφαιρικά ζητήματα τής
  Πρός ενίσχυσιν την · άπόψεών
  τού ό κ. Δήμαρχος Νϊας Σμύρνης
  έπικαλεϊται τους χαρακτηρισμους
  καΐ την περιγραφήν τού εκφωνη-
  τοΰ τού Ροδιοφωνικοϋ Σ ταθμοϋ
  Αθηνών, κοττά την ραδιοφωνι«ήν
  μετάδοσιν τοϋ αγώνος ΠΑΟ — Πά
  νιωνίου. εκ των οποίων προκυπτει
  ότι ό Πανιώνιος ήδικήβη, ό δέ δι·
  «τητής τοϋ αγώνος έπεδειξεν ά-
  σύγγνωστον παλινωβίαν είς τάς
  άποφάσεις τού.
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝ Ε Σ
  Είς τούς ά/.λους αγώνας τοϋ ά-
  6τ)ναικοϋ τΕρωταθληματος έπεκρά.
  τησαν μίν τα «φαβορί» άλλά μέ
  άρκετήν δυσκολίαν. Ούτω μέ τό
  αυτό σκόρ 2—1 ίνίκησαν ή ΑΕΚ
  τό ΑΙγαλεω καΐ ό "Απόλλων τόν
  'Αστέρά.
  Έξ άλλον, διά τό πχιραϊκάν
  πρωταθλημα ό Έθνικός κατωρθω.
  σε είς τόν κρίσιμον άγώνα τού
  πρός τόν 'Λτρομητο ν' άναδειχΐή
  νικητής, έπίσης μέ 2—1 καί νά
  διατηρήση οθτως ελπίδας είσόδου
  τού £ίς το πρωτάβλημα Ελλάδος.
  Πάντως ό 'Ατρόμητος «.ξακολουθει
  νά ύπερτερή κατά ίνα βαθμόν.
  Είς τουο λοιπους αγώνας επεβλή¬
  θησαν ευκόλως ό Όλυμπιακός τοθ
  Αρίως 4—0 κβί ό Πανελευσινια-
  κός της Α.Ε. Νικαιας 3—0, ίνώ
  ή Προοδευτική κατέβαλε δυσκόλως
  τόν 'Αργοναύτην 1 — 0.
  Μετά τα ανωτέρω άποτελέσματοτ.
  η βαθμολογία των δύο πρωταθλη-
  ΠΩΛΟΥΝΤ/.Ι
  α) 3 Πετρόμυλοι κομπλέ,
  μέ γαλλικές πέτρες διαμέ-
  ΐρου 1,30 μ. είς πολύ καλή
  κατάστασιν.
  β) 2 πετρόμυλοι κομπλέ
  μί γαλλικές πέτρες διαμέ-
  τρου 1,10 μ.
  Πληροφορίαι: "θδός Μου-
  τσοπουλο^ 7α, Πειραιεύς —
  Γηλέ». 474.377.
  μάτων διεμορφώθη ώς ακολούθως:
  ΑΘΗΝΩΝ
  Όμάδες
  αγ.
  τέρμ
  β.
  Πανιώνιος
  7
  17- 6
  19
  Παναβηναικος
  7
  15— 5
  18
  ΑΕΚ
  7
  10— 4
  17
  •Απόλλων
  7
  6— 5
  15
  ιΑΙγάλεω
  7
  8-10
  12
  Φωστηρ
  6
  3— 7
  11
  "Ασττιρ
  7
  9—19
  9
  Άδηναΐκός
  «
  2-16
  7
  ΠΕΙΡΑΙΟΣ
  Όλυμπιακός
  6
  14- 2
  17
  "Ατρομητος
  7
  10— 6
  16
  Έθνικός

  13—11
  15
  Πανελευσιν.
  6
  9— 7
  13
  Α. Ε. Νικαίας
  7
  6-10
  13
  Προοδευτική
  7
  6- 9
  12
  "Αρης
  7
  7-14
  12
  'Αργοναύτης
  7
  8-14
  10
  Η Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Διά τό πρωταθλημα τής Α2 κα-
  τηγοριας Αθηνών εσημειώθησαν
  τα κάτωθι άποτελέσματα: Δάφνη
  — "Αρης 0—0, Νέα Ίωνίσ — Α.
  Ο 'Αμπελοκήπων 3—2. Ήλυσια-
  κος — ΑρΙων 0—0, Ποσειδών —
  Πανερυβραικός 2-0, 'Ατρόμτντος
  — Έβνικός "Αστηρ 3—2 Α. Ε.
  Χαλανδρίου — Έ<—ερος 3—2 καΐ "Ελεύθερον—λις — Ήρακλής 3—1. ΟΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Κατά Τάς διεξαχβείσοκ; την Κ υ. ριακήν συναντήσεις τού ·θινοπω- ρινοΰ πρωταθλήματος στίβου Β ' καί Γ' κατηγορίας, 4 Πειραικός έ—ίλήθη τής Α. Ε. Έμποροθτίσλ- λήλων μέ 61-45 β., ή Α. Ε. Νι- κοίας τής Α Ε, Τρα,χώιων μέ 60—40, ή Νήαρ *πσι τοΰ Πβνε- λευσινιακοΰ μέ 70—48, ό Αζ Ο. Κηφισιάς τΓ,ς Α. Ε. Παγκρατίου μέ 71-23 και ό Π. Ο. Ψυχικοΰ τής Α. Ε. Νικαίας τού Κορυδαλ- λοϋ μέ 63-42 'Ένας ίππότης των όρέων ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ Ο ΕΦΕΣ ΤΟΥ ΑΊΔΙΝΙΟΥ ( Σ υνεχεια έκ τοθ προηγουμένου) — Δεν θελω νά πώ αύτό εξοχώ τατε, άλλά. . . — Τι πράγμα; Διΐκοψε ό βαλής. — θέλω νά πώ ότι αύτά που γράφει είνε ύπερβολές που τοΰ τις είπαν οί χωριάτες. — Δέν μπορεΐ να είνε ύπερβολές τή στιγμή που Εκαψε Ινα σωρό ά- ποδείξεις. — Καί ποίος μάς τό βεβαιώνει σύτό; — ΟΙ ζαπτιέδες που είχε μαζι τού ό Ίσμαΐλ μπέης. — Αύτοι δέν ήρθαν άκόμη. — Μόλις έλθο.ν νά τούς άνακρι. νης... ' — Δέν θά λείψω έξοχώτατε... — Νά ειδοποιηθη καί ή οίκογέ- νεια τοθ Ίσμαΐλ μπεη. — θά στειλω άμέσως έξοχώτα¬ τε, νά την είδοποιήσουν. . . Ό Ίσμαΐλ μπέης είχε μιά γυναίκα καί Ινα αοελφό. Ό Ι¬ σμέτ μπέης ΐκρινε καλό νά είδο- ποιήση τόν άδελφό τού καί νά ά- Φηση σ' ούτον νά τό πή στή χήρα Καλεσε ίνα τσαούση καί: — Σ υρε νά πτ^ς τοΰ Ίμπραήμ μττίη νά έλθη έδω άμέσως. Είπε. — Έδώ στό γραφεϊο σας μπεη έ,έν—;ο ΛΡ Δ. Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ Ειδικώς δερματοαφροδισιολογος, όδός Καποδιστρίου 46 αριθ. τη- λεφωνου 523.536. — Νσί. Πές τού νά αφήση τή δουλειά τού κσί νά έλθη. Είνε ά- νάγκη.... Υστερα άπό ίνα τέταρτο ό "Ι¬ σμέτ μπέης δεχόταν τόν Ίμπραήμ μπέη στό γραφ·εϊο τού. — Έχω μιά θλιβερή εΐδησι "Ιμ¬ πραΐμ μπέη, τοϋ εΐπε: — Τί τρέχει Ισμέτ μπέη; Έκα- νε άνήσυχος ό ^μηραΐμ μπέης. — *θ Ίσμαΐλ μπέης κάτι έπαθε. — Πώς; Μήπως σκοτωθηκε; "Ε- κανε ό Ιμπραΐμ μπέης ϊντρομος. — Είνε περιιτό νά σοϋ τό κρυ- βω άφοΰ. .. — Τί πρβγμαΊσμέτ μπέη; — Γι" αυτό σέ φώναξα. .. — Τι τρέχει λοιπά ν; — Τόν Ίσμαΐλ μπέη τόν Επιασε καί τόν κρέμασε ό Τσαχιτζής... — Ό Τσακιτζίίς; Πστε; — Σ ήμερα τό μεσημέρι... — Καλά. Κ αί ποϋ τόν ίπιασε; — Στό Μποζντογάν. Είχε πάει νά μαζέι^η βερεσέδια. — Καί πώς βρέθηκε έκεϊ ό Τσα- κιτζής; — Ήταν περαστικός φαίνεται. — Καλά τοϋ ίλεγα ίγώ. Ψι· θύρισε ό Ιμπραΐμ μπέης. — Τί τού Ελεγες; Ρο " 1 σμέτ μπέης. — Μή άκοϋς τί λενε οί χωρία- τες. — Δέν ίχω άνάγκη νά άκούσω τί λένε οί χωριάτες, Ιμπραΐμ μπέη. δταν ξέρω ότι ό μακαρΐτης τόκιζε 200% τό λιγώτερο. — Έσύ πάς νά βγάλης τόν Τσακιτζή άθώο. Ισμέτ μπέη. — Ποίος τό είπε αύτό; — "Οπως μιλάς λίγο άκόμα καί θά πής δτι ό Τσακιτζής δέν φί — ^.έρεις πολύ καλά έσύ, πόσο έκτιμοΰσα τόν άδελιό σου... — Ξερω καί τί ϊχασες μί τόν θσ/νατο «ου άδελφοΰ μου. - ■ — Καλά που τό λες, Ιμπραΐμ μπέη. Κ αι γι' αύτό. . . — Τί πράγμα, Ισμέτ μπέη; — Όρκιζομαι νά έκδικηθώ μιά μερά τόν Τσακιτζή. — Εϋχομαι νά έπιτύχης, "Ι¬ σμέτ μπέη............. Τρία χρόνια άργότερα ό Ισμέτ μπέης δεν ξέχασε τόν δρκο πού είχε δώσει στόν Ιμπραΐμ μπέη, άδελφο τοΰ τοκογλυφου Ίσμαΐλ μπέη. Καί έπωφελούμενος άπό την άμνηστια που είχε πάρει ό Τσακιτζής, ϊπαιρνε κατά μέρος τόν γιουζμπαοη Χαλήλ μπέη καί κατέστρωνε τό σχέδιο τής δολο- ΦονΙας τοϋ έ»ε. — Τώρα πού πήρε άμνηστία, είνε εύκαιρία γιά μας, Χαλήλ, {. λεγε ό Ισμέτ μπέης. ΑΥΡΙΟΝ Ή συνένειο Τό ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΓΓΩΝΙΣΜΟΥ ι «Ταμείον Έπικουρικής "Α- σφαλίσεως Έργατοτεχνιτών ΔομΓ- κών καί Ξυλουργικών Εργασιών» προκηρύσοει τακτικόν έπανοίλη. πτικόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν την 3ην Νοεμίρίου 1958, ημέραν Δευτέραν καί ώραν 12ην μεσημ- βρινήν έν τοίς Γραφείοις αύτοΰ (Ζήνωνος 4 - Β' οροφος), διά την κατασκευήν καί τοποθέτησιν ξυλίνων ραφιών έν τοίς Αρχείοις τοϋ Ταμειου. Ό διαγωνισμός διενίργηθήσε- ται δι" ένσφραγίστων προσιορών μετά συνεχίσεως προφορικών τοι¬ ούτων. Πλείονες πληροφορίαι καθ' εκάστην 8—3 μ.μ. έν τοίς Γραφείοις τοϋ Ταμείου (Γραμμα- τεία( · "Εκ τοθ Τοομείου — Ότι μιά μερά βά φάη τό κεφάλι τού.. . — ΓιβτΙ; Δ*ν έκαμνε κανένα κακό... — 'Αφοϋ τόκιζε πρός 200 καί 300%. .. — Αύτό Επρεπε ά τό σκεφθοθν έκεϊνοι που δανεΐζονταν. . . — "Οποίος ίχει όΥνβγκη άπό Άαράδκ; δέν λογαριάζει τόν τόκο. — Όστόσο τό είχε παρακάνει Ιμπραΐμ μπέη. ΜΙΑ ΑΘΠΠΣΙΣ Τό δικαστήριον των έν Πειραιεί ουνέδρων μετά τριήμερον διαδι- κασίσ/ν καί κατόπιν παμψηιεί λη- φβείσης έτυμηγορίας των ένόρ- κων ήθώωσε την 26)10)1938 τόν κ<ττά τό παρελθόν κατηγορηθέντα επί έμπορία ναρκωτικών καΐ κα- τοχή δπλου Μιχαήλ Μεοάρην. ίμ- πορον, κάτοικον "Αθηνών — Ζή¬ νωνος 15 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή ΕταιρΙα μεταλλικών υδάτων καΐ σοδού- χων ΛουτρακΙου "ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΓ,, ειδοποιεί τούς πολυπληθεϊς πελότας της, ότι άπό τίνων ημερών επιδιώκεται παραπλανήση τού κατανολωτικοό κοινοο, παρ άτόμων άγνώστων, άσχέτων πρός την φΐρμαν "ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ,, καί τό ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Ταύτα έοεσαν είς κυκλοφορίαν σόδαν πα- ρασκευαζομένην ένταύ&α, είς φιάλας όμοίου τϋ- που μέ αύτάς τής ΈταιρΙος "ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΓ,,, καΐ δή μέ αναγράφων επι τής έτικέττας, μέ έμφα- νή μεγάλα γρόμματα, άντί τής κατά Νόμον μάρ¬ κος, τού όνόμοτος " Αφοί Καραντάνη,,. Ή προσπαθεία αύτη καταβάλλεται προδή- λως, δπως δημιουργηθή σύγχυσις είς τα κατανα- λωτικόν κοινόν μέ την γνωστήν σόδαν Λουτρα¬ κΙου Καραντάνη. · Πρός προστασίαν τού κοινού, ή ΈταιρΙα "ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ,, ανακοινεί ότι, εάν ύπάρχουν τοιαύτα πρόοωπα, όνομαζόμενα Καραντάνη, ου¬ δεμίαν σχέσιν έχουν μέ αύτην καί τα προίόντα της, οΰτε μέ την οικογένειαν των Ιδρυτων καΐ μετόχων αυτής. Ή ΈταιρΙα "ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΓ,, συ- νεπώς, παρακσλεί τούς πελάτας της, όπως προσεχουν την επί των φιαλών τής οόδας της έτικέτταν, καθώς καί το μεταλλικον πύμα θφραγίοεως, ώς το δημοσιεύομεν να δεΐγματο εΤέΒεΙε—μ- ι ΔΙΑ ΜΕΓΑΑΟΠΡΕΠΟΥΕ ΕΟΡΤΗΣ ΕΝΕ0ΡΟΝΙΣ0Η ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ο ΝΕΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΣΛΡΑΜΑΣ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟ ΠΑΛΛΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ.-ο (| Η ΑΑΙΠη Π0^ "ΚΑΜΠΑΝΑ,,ΙΙΙΙ Σ Ο Δ Α ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΔΡΑΜΑ 28. (Τού άπεσταλμέ· νού μας) — Μί παλλαϊκόν συνα; γερμόν ή ττόλις τής Δράμας και ολόκληρον τό χριστεπωννμον πλη- ρωμα τής Ιερσς Μητροπόλεως — τάν θρόνον τής όττοίσς έκλεισεν ο άείμνηστος έθνομάρτης % Χρυσο- στομος Σμύρνης κατά τα πρωτα ίτη τής άρχιερωσύνης τον_ υ· πεδέχθησαν τό άπόγενμα της *»>·
  ριακης τάν νέον ποιμενάρχην τω-
  κ Φίλιππον κα! μέ αίσθή,ματα ά-
  ννποκρίτου εύλαβείας έχαιρετη-
  σαν την ένθρόνισίν τού εις τον
  θρόνον τής μαρτυρικής ήνατοΛΐ-
  κομοτχεδονικής πόλεως, της οποί¬
  ας ό άκριτικός πληθυσμος υπε-
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΊΊΕΛΕΤΗη
  νήσας τούτον καταλλήλως
  ταύτα δέ προσεφέρθησαν ανθ
  τόν ττοιμενάρχην έκ μέρου<· ·'■ μαθητριών των σχολείων κα| 'Βί Σώματος "Ελλήνων όδηγών. ■/'' .. ■— ,——^ —τ — ι—^ .*^»ΐ Ι , Μν λούθως ό δήμαρχος παρουοίοη είς τόν Μητροπολίτην τούς ^,™1 σώπους των άρχών κα! είτο ίβ^1 ματίσθη λαμπρά πομπή, ή Ί. *Τ έχουσα Ιν τώ μέσω τόν τατον, κατηυθύνθη πρός τον Μ- τροπολιτικόν Ναόν διά τή- ■ - 1· νισιν. Προηγούντο τα έξαπτ,, ηκολούθουν βυζαντινοί χοροΐ ,, ψαλτών καΐ εϊποντο περίττου {Κ" τόν ΙερεΤς περιβεβλημένοι το |*5· αμφΐά των καΐ ΛαβΙ'ΌντεΓ »"β Ό Δήμσρχος Δράμας κ. Νικηφορίδης, ινττοδέχεται τόν Σε. βασμιώτατον κ. Φίλιππον καϊ ασπάζεται την δεξιάν τού, στη τόσα κατά τόν πόλεμον καΐ την κατοχήν. _ •Η φήμη περ! τής άδρας ττρσ- σωπικότητος τού νέου ποιμενάρ- χοκ είχε προτρέξει, διότι ό κοι¬ νάς ψίθυρος ϊφερε τόν σεβασμιώ¬ τατον ώς μίαν ήγετικήν μορφήν Ιεράρχου καΐ ώς μίαν άττό τάς ελπίδας τής 'Εκκλησίας, άπό ΐοΰ καιροΰ άκόμη κατά τάν οποίον έ- κλέιζε τάν θρόνον τής Μητροπό· λεως των Γρεβενών καΐ έπεβάλλε το είς πανελλήνιον σεβασμόν μ; την έθνικοκοινωνικήν καΐ έκπολι τιστικήν δραστηριότητα πού ανέ¬ πτυξεν έκεΐ. Ό ένθρσνιο-τήριος λόγος τοΰ νέου Μητροπολίτου, έ· δικαίωσε πλήρως την ποοκληθεΐ σαν φήμην κα'ι τάς ελπίδας υι τάς οποίας ανέμενον τόν 'ιράρ- χην τα νέα πνευματικά τού τέκνα. Άπά τής 4ης άπογευματινης χιλιάδες λαοΰ κατέκλυσαν τάς ό- δοΰς 'Εθνικής Αμύνης καϊ Βενι¬ ζέλου, όττόδε θά διήρχετο ά_ νέος Ιεράρχης, ένώ οί έξώσται των οί κιών ήσαν καΐ αύτοι πλήρει ς <ό σμου. "Εκατέρωθεν των όδών ζ1 χον παραταχθή μαθηταί καί μάθη τριαι, πρόσκοττοι κα! όδηγοί, νεά- νιδες μέ έθνικάς ένδυμασίας κα οί τροφιμοι τοΰ Οίκοτροφείου. Ταντοχρόνως ήρχισαν καταφθά νοντες οί έπίσημοι είς τό χώρον πρό τοΰ μνημείου των σφαγιασθέν· των υπό των Βουλγάρων. Τή 5ην μ.μ. ακριβώς αφίκετο ό σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Φίλιππος συνοδευόμε· νος τιμητικώς υπό των Μητροπο- λιτών Φιλίππων, Νεαπόλεως καΐ Θάσου κ. Χρυσοστόμου, Κίτρους κ. Βαρνάβα καΐ 'Ελασσόνος κ ' Ι ακώβοΐΛ Ό σεβασμιώτατος κατελθών τού όχήματος ήσπάσθη τό Ιεράν Ευαγγέλιον, τό οποίον άνείχεν άρχιμανδρίτης πλαισιωμένος υπό έτέρων κληρικών κρατούντων δικη- ροτρίκηρα καί άνημμένας λαμττά δας κατά τό βυζαντινόν τυπ ικόν ένώ ταντοχρόνως τιμητικόν άπό- σπασμα παρουσίαζεν δπλα καί ή μουσική τού Δήμον άνέκρουσε θού- ριον. Ευθύς άμέσως τάν σεβασμι¬ ώτατον εχαιρέτησε!/ ό δήμαρχος Δράμας κ. Νικηφορίδης προσφω- ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ : Την άττέραντη συλλογή μας παιδικών (σωρρούχων μαλλίνων βαμβακερών έπλουτίσαμεν μέ ΕΝΔΥΜΑΤΑ — ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ— —ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ—ΠΑΛΤΑ ΣΕ ΜΟΝΥΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ μί αρί στην εφαρμογήν καΐ δλα μέ τι· μάς ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ μας. ΑΙΟΛΟΥ 74 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΥΕΛΠΙΑΩΝ—Σ.Μ.Α.— ΙΛόΑΡΠΝ — ΔΟΚΙΜΩΝ Ύποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών έγγραφήτε είς τα Φροντι- στηρια ΟΛΥΜΠΙΟΥ - πλατεϊα Κάνιγγος 15. ■Η έπιτυχια σας είνε εξησφα¬ λισμένη. Τμήματα άρχονται την 3 Νοεμβριού. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΠΡΠΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Διευβυντής τής Γεωργικής ΣΧ°λης ΦλωρΙνης, διακηρθττει ό¬ τι έκτίθεται είς τακτικόν μειοοο- τικόν διαγωνισμόν δι' ένσφραγί¬ στων προσφορών ή προμήθεια έιός καλλιεργητου μιάς διοκοσίαρνας, μιάς σπαρτικής μηχανής, ενός μη- χανοκινητου ψεκαστήρος, μιάς φραιζας καΐ μιας άλεστικής Τρο φών διά τάς ανάγκας τοϋ Ίδρύ- ματος τίιν 29ην ΝοεμίρΙου 1958 Ημέραν Σάββατον και ώραν 11 — 12ην π.μ. είς τα Γραφεια τ?1ς Σ χο- λης. Προσφοραί γΐνοντσι δεκταί διά ανωτέρω μηχανήματα ηροσαρμο- ξόμενα είς έλκυστήρας πετρελαιο- «ινήτους μέσης Ισχύος. Πλείονες πληροφορίαι παρέχον ιαι καβημερινώς παρ" ημίν. Ό Διευβυντής Σωτήριος Κουρκουμπέτης Ήκολούθει ό σεβασμιώτ—(. πλαισιωμένος υπό των μητροπολΐ των Φιλίππων, Νιαπόλεως «β| Θάσου, 'Ελοχτσόνος κα! Κίτρους καΐ εΤποντο οί έπίσημοι. Την ^ μπήν έκλειον χιλιάδες λαοΰ. Κ», τα την διαδρομήν ό σεβσσμιώΤϊ< τος ηύλόγει τα πλήθη, ένώ νεάνι, δες φέρου^αι έθνικάς έμφιέοΐιτ τόν έ'ρραιναν μέ άνθη. Είς τόν ναόν ανέμενον χ ι λιά6>·
  ττιστών. Μετά την κΰ *
  τελετήν, ό Ιεροκήρυξ τής 1^,
  Μητροπόλεως κ. Παυλίδης, 4β{,
  γνωσε την σχετικήν ένθρονιστήρι.
  όν εγκύκλιον τής άρχιεττισκοπής
  Αθηνών καί προσεφώνησε κατολ.
  λήλως τόν Ιεράρχην.
  Μετά ταύτα, ό σεβασμιώτατον
  μέ ήχηράν καΐ ύποβλητικήν ίωιή»
  έξεφώνΐισεν άπό τού βρόνου υο
  τόν ένβρονιστήριον λόγον τού, ο
  οποίος υπήρξε μήνυμα άγάπης Κ3|
  παραίνεσις πίστεως καΐ ένεποίΐ).
  σε βαθυτάτην εντύπωσιν τόσονιΐς
  τό έκκλησίασμα δσον καΐ είς τάς
  χιλιάδας τού Λαοΰ πού τόν ηκοι*
  σαν διά των μεγαφώνων είς τάς
  πλατείας καΐ τάς όδούς τής Δρά.
  μας.
  Μετά την ένθρόνισιν ό σεβασμι.
  ώτατος κατηυθύνθη είς την Ιερόν
  Μητρόττολιν δπου, μέχρι ίαβίίας
  νυκτός εδέχετο τα σγγχαρητήριο
  καΐ τα σέβη των άρχών καΐ ττλή-
  θους πιστών.
  ΗΠΕΙΛΗΘΗ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ
  Δέον νά σημειωθή δτι κατσ την
  διάρκειαν τής τελετής τού ίνβρο.
  νισμοΰ ή έκκλησία ήτο τόΐθν ά*
  σφυκτικώς πλήρης ώστ* -^πειλι^η
  κατάρρευσις τοΰ γυναικων'που
  τού ναοΰ. Ευθύς μόλις ηκούσθη-
  σαν ο! πρώτοι άνησυχητικοΐ τρι-
  γμοΐ, διετάχθη ή έκκένωσις τοθ
  γυναικωνίτου καΐ ούτως ίτπεσο-
  βήθη τό δυστύχημα ττού θά ηδύνα¬
  το νά είνε πολύνεκρον.
  ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ
  Είς την τελετήν τοθ ένθρονι·
  σμοΰ παρέστησαν ό νομάρχης «.
  Μαργιόλης, ό δήμαρχος κ. Νίκη-
  φορίδης, ο) βουλευταί κ.κ. Πινά-
  τσης, Γρίβας καΐ Παπαδάπουλος,
  ό στρατηγάς διοικητής τήςΧΙ Μί
  ραρχίας κ. Προφαντόπουλος, 6
  Στρατιοϊτικός Διοικητής σιινΐα-
  γματάρχης κ. Γιαννουλόπουλος, ι
  ΑΔΧ. Α.Μ. συντορματάρχης κ.
  Μπεθάνης, ό πρόεδρος Πρωτοδι-
  κων κ. Σταματιάδης μεθ' όλοκλή-
  γματάρχης κ.Γιαννουλόπουλος μ_Ε·
  τα των αξιωματικών τής φρουρσς
  ό ΑΔΧ. Α.Μ. συνταγματάρχης «.
  Μπρούσαλης, ό κλήρος τής πόλε¬
  ως κα! της ύτταίθρου, ό πρόεδρος
  τοΰ Δημοτικόν Συμβουλίου καί
  οί Δημοτικοϊ σύμβουλοι Δράμας,
  οί δήμαρχοι Προσωτσάνης κ. Τρι-
  ανταφυλλίδης καΐ Πιζάνου κ. Ζιγ-
  γίλης, ο! κοινοτάρχαι τοΰ νομοθ
  Δράμας, τα προεδρεΐα των άργα-
  νώσεων, οί προ'ιστάμενοι των 5η·
  μοσίων υττηρεσιών, ο) άνώτεροι
  κα! κατώτεροι εκτταιδευτικο! κΐ!
  έκλεκτή μερίς τής κοινωνίας τής
  Δράμας.
  ΓΕΝΙΚΟΝ
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
  ΛΑΡΙΣΗΣ
  'Αριβ. Πρωτ. 3318
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ Σ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
  Γενικοϋ ποσοκομεΐου Λαρίσης
  προκειμένον νά προβή είς την πλή
  ρωσιν μιας θέσεως κηπουροθ,
  ΐιδς θέσεως ήλεκτρολόγου και
  )0ο θέσεων πλυντριών, καλεί τούς
  ενδιαφερομένους δπως έντός 30
  ημερών άπό τής δημοσιεύσεως
  της παρούσης υποβάλωσι είς την
  Διεύθυνσιν τοθ Ίδρύματος αίτη¬
  σιν μετά των λοιπών δικαιολογη-
  τικών.
  Πληροφορίαι ποορέχονται καθ'
  εκάστην υπό τής Διευθύνσεως τοθ
  ΝοσοκομΕΐου
  "Εν Λαιρΐση τΛ 25—10—58
  Ό Διευβυντής τοθ ποσοκομεΐου
  Ν ΤΣΑΚΠΗΣ
  ίττι της όδου βουλής άρ
  14 δεύτερος. τρίτος καί ί-
  ιδομον Ρετιρε έ( 7 δωμα
  λποοφορισι ηαρο
  τω θυρωρώ καϊ τηλέφωνον
  33053 ο 2 υ α
  ΕΞΑΖΦΑΛΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΖΑΧ
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΖΚΕΥΗ
  ΤΙΓΡΙΣ
  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
  ΚΑΠΑΚΙΑ ___________
  ΟΙκονομΙα ρεύματος - Άπόλυτος
  επαφή - Τελεία εϋθυγράμμισις χά,,,,- —.
  είς τα τελειοτάτου τύπου μηχανήματα —
  ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΟΖΤΑΣΙΑ ΟΧΑΙ
  Α ΚΑΑΑΚΑΤΑΙτίΠαΤΑ
  :ΠΙΙΡΑΐηΣ 202 -ΤΗ Λ .482.2"
  .Ι/ΡΟ ΠΟΛΙΣ Τρίτη. 28 Ό—Μ*..... ι.»
  ακροπολισ»
  ΒΛ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
  Γ. Β0ΥΤΣ1ΝΛΣ
  - 1938)
  ΜΠΟΤΣΗΣ
  Σοφίας 27»
  Διεύθυνσις :
  Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  £|0Ν. Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  ΟΙ*. 6)ο·": ΣΠ· ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
  ,ί»ωνα: Γραφείων 33.144-33.
  Γ!ιΊ;3ΐ46 Τυπογρα;ειου 23.881
  ',ί752 Πιεστηριων 36.182. Ά-
  ^ϊιης 23.747 Άριστοφάνους 17
  ΜΕΛΑΟΝΤΠΝ ΓΑΙγΙΠΝ
  ρ,ωοΐοηοιείται συμφωνως πρός
  'ί-ϊηον 1369 τοϋ Άστικοο Κώ-
  ΠΑΓΧΑΛΗΣ ΜΕΡΚΟΥ-
  »«"£ γεννηθεις είς Άμαρούσι-
  ' κατοικος ΛμαρουσΙου, τοϋ
  7 -=- Άντιγόνης, τό
  >, και <ι ΚΟΥ- ____ . γεννηθεισα είς κάτοικος Νικαίας, τού „ και τής θύρανίας, τό «,ιίβς. Εξαρχοπουλου μέλλουν ί Λβουν είς γάμον τελεσθησόμε- ϊονΤ »1κσιαν· ,0 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΛΗΣ, Μ. Ασίαν, κάτοικος ιθηνών, τοθ Ανδρέα ής, το γενος Χριστο- η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑ· γεννηθεισα είς Λί- ΕύίοΙας, κατοικος Λιμνης, Ημερολόγιον 28 Όκτω.ρίου 1958 καί Νεονίλλης των μαρτύρων. |σαν στον πιστ στοι ό τόπος Κα1 . μαρτ.ριου των. ΑΜΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΔΥΣΙ Σ ΗΛΙ.ΟΥ ΑΝΑΤ. ΣΕΛΗΝΗΣ ΛΥΣΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ «πεκεφα- ό Χοι τού τού 6.49 ΛΡΑ 5.29 ΩΡΑ 18.09 ΛΡΑ 07.18 Η ΣΕΛΗΝΗ βοχκ » της «Ρ?. ΤτομστΙθΛ μέλλουν νά έλ- ίίΐν είς νομ°ν τελεσθησομενον έν ■Αβήνοιί· •Λ ηθΥΒ 3ΗΑΡΕΚ. γεννηθεις ι Κ·«>« νν··Μιι·»οη. κατοικος
  &ΐ»νών, τού ·Ηλ(σ κσι της Ελε-
  ^.Λ νένος ΟανΙ·, κσι ή ΛΔΛ-
  φελωδης ϊως νεψελώδης κσι το·
  πιπως λίαν νεφελώδης.
  ΛΝΕΜΟΙ: θά πνεάσουν από
  βορειων διευβύνσεων άνά τή ΑΙ-
  γσιον μίτριοι ϊως Ισχυροι καί
  κατά περιοδους σψοδροΐ. Άνσ
  ϊως μέτριο?!°μ£ΡΙΟμαίΤ<Χ ""«^ ΘΑΛΑΣΣΑ: θά είνε είς τό ΛΙγαιον κυ,ματώδης ϊως λίαν κυ· ματωδης καί ανα χά λοιπά πελά. γη τεταραγμίνη. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ1Α: θα είνε κ—ωτερα τού προηγο-ι,,μενοϋ 4 ^ ςγ εν "Αθήναις. Γ~Γαποχτολοι κρικοε _ όδοντιατρος εγκατεστα- τό νεον Ιατρείον τού επι υ Βασιλ. Σοφίας και »■ "Ι»»· 74·908· —ΤϊΤΗΜΟΝΙΚΛ ΤΑ5ΙΔΙΑ • Ρ-οντΛθεν έκ τοϋ Καρδιολογι- ,«Π Συνεδριου των Βρυξελλων, «·υ __,... ε(ς επιστημονικήν ά- ό καρδιολόγος κ. 'ηβρόπουλος, καθώς """{κ των Συνεδριων Άεροπο■ ρ'ής ·1στρικής είς Λου«αιν και λονδινον· _____________ Τ» κστσστημα «ΡΥβΜΟΪ» ^· ενκαιρίρ: ριζικής άνακοινισε- Μ διαβετΐι πρός όφελος των "- χ,™» τού ττολλσ έκλεκτο υΦα- σματο σέ ίξσιρετικές τιμές. ,ΡΥΘΜΟΧ», Βουλης 22. Πορ£ληΦβησσν βλα τα τελευ- ηία γονναρκά είς τους νεους «βί μοντέρνοι.ς χρωματισμους, τα ότιοϊσ είχεν έκλέζει αυτοιτροσω· ~1 ,ιρ Τ6 ανά την Εύρωιτην τα- Μ?ι4ν το« * κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΟΥΜ. Μητροπόλεως 24^_______ Μνημόσυνον τ** ιΐαβελβοθσσν Κυριακήν Ι- τνλέβ«^ν 40βημερον μνημόσυνον Μύ 4νσησυσεως της ψ»χη<; της σίΐσστης μος μηιέρος, αδελφής, μομμης κοι προμάμμης ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Κ. ΑΛΙΚΑΚΟΥ Οίκβγενειοι Μικολσου "ΑλικΑκου, Ιωάννου Βασιλάκου. Κηδεΐαι Τόν προσφιλή μας σύζυγον, μητερα, θυγατέρα καί άδελφήν ΜΙΜΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ βσνοθσαν χθές κηδεύομεν σήμερον κα! ώραν 4 μ.μ. εκ τοϋ Ιεροϋ Να¬ ού τού νεκροταψείου Βύρωνος. Ό σμζυγος: Κώστας Καραχάλι- ος. Ό υΐος: Ταχης Καραχάλι- ος. Ή μήτηρ: Κούνα. Ό άδελ- «ός: Τράικο 01 λοιποί σιιγγε- νεϊς. Τόν αγαπημένον μας ΧΡΗΣΤΟΝ Γ. ΘΗΒΛΙΟΝ Δικηγόρον τ 'Υπουργόν Οικονομικήν έτών 57 βανόντσ. κηδεύομεν αυριον Τετάρ¬ την 29ην τρέχοντος καΐ ώραν 11 π.μ. έκ τοϋ Γεροϋ Μαοϋ της Μη¬ τροπόλεως. Ή σύζι/γος: Φλώρα. Τα τέκνα: •αίδρσ. κσΛ Γεώργιος. Ή μή¬ τηρ: Φρόσω Μ, Ριτσώνη. ΟΙ άδιλφοι: Νϊκος καί Β όσω θη- Ισιου, "Αννα και Αριστείδης Σιΐυρόττουλος, Σταματούλα και Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος, Ί. ωάννης καί Νανά Ριτσώνη Ευάγγελος και Τασούλα Ρι· τοώνη, Κωνσταντίνος και Ίω· άννα Ριτσώνη, Γεώργιος Ρι· τσώνης. ΟΙ άδελφοί. ΟΙ λοιποί βυγγενίίς. Τόν λοπρευτόν μας σύζυγον, «ΒΚρα καί αδελφόν ΙΑΣ1ΛΕΙΟΝ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ έτών 67 {«νόντβ χβές κηδεύομεν σήμερον τρίτην κσι ώραν 4 μ.μ. έκ τού ΜεροΟ Ναού τοΰ "Αγιου Τρύ»ω- ν«ς, Νεκροταφείον Κηφισιάς. Έν Κηφισιά τή 28—10—58 Η «ι<μνος: Καιτη Τα τέκνα: 'ΑνΐωνΙα, Χρηστος. ΟΙ Λδίλ- ♦οΐ; Λελσ καί Βασίλειος Δρού. *ος. ΟΙ λοιποί συγγενεϊς. Την λ—ρευτήν μας μητέρα καί μμην ΚΑΕΟΠΑΤΡΑΝ Δ. ΔΕΔΕΡΗ έτών 75 ••"««ΐον χβές κηδεύομεν σήμερον Τρίτην «οί ώραν 10.30' π.μ. έκ ^ «Ικίας μας κειμενης επι τής »"6 'ΑλκιΙιοδου 181 είς τόν Ί «ρον Ναόν τού 'Αγιου ίπυρΐδω *»? Πειραιώς. Έν Πειραιεί τή 28—10—1958 ι* τέκνα·. 'Ανασταισιος, "Αγγελι. «ή, Νικόλαος καί "Αναστασια, ■«ηβνιώτης καί ·Αμαλία Λέκ· κα-Δεδερη, Μαρίνα καΊ Ιω °ννης Κοφσανιδης. ΟΙ ϊγγονοι. υΐ λοιποί συγγενεϊς. Τ4ν λατρευτόν μας σύζυγον μ πά—όν καί 'ΟΛΝ'Ν'ΗΝ Π. ΣΑΚΕΛΛΛΡ1ΟΥ έτών 67 *«**«« χβές κηδίάομεν σήμερον ιρι-ν καΐ ώραν 10.30" π.μ. έκ της οΐχίας μας κειμίνης επι τής «Χ>ν Παιωνιου 32 είς τόν ·Ιερόν
  πβον τού Άγίου Παντελεή,μονος
  ,ε-Χβρνών
  " »ύζυγο<;: Γαρυφαλιά. Τα τέ- : Τρυψων, Χρήστος, Πανα- ~ς, ·Ελένη, Χάιδω καΐ ? Πανσίληνοε λ ., Νοεμβριού: Τελευτ. τέταρτον. 12 Νοεμβριού: Νέα ΣελήνηΡ 19 Μοεμβρΐου: Πρώτον τέταρτον Ό καιρός ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Μεγίστη 'Ελβχίστη ΑΘΗΝΑΙ ΑΛΕΞ)ΠΟΛ1Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΐηΑΝΝΝ ΝΑ ΡΟΔΟΣ ΝΑΞΟΣ ΘΕ Σ)Ν Ι Κ Η ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΛΑΡ1ΣΑ ΣΕΡΡΑΙ 18 13 16 8 19 17 20 4 23 16 18 17 18 8 22 10 19 12 21 10 ΙΙΙΙΙΙΙΗΙηΊΜ ΤΑ τελικά προγνωστικα μας των ση.μερινών Ιπποδρομιών, £ χούν ώς εξής: 1η) ΑΣΑΑΝΤ ή Μπαρόν (Κ6κ κα). Διδ.: 1X2 - 2X4 (1X4). 2α) ΑΜΔΡΟΣ ΚΑΣΤΛ ή Άτ τΐλας (Μα,μμοθβ) Διδ.: 1X2 — 2X4 (2X7), 3η) ΜΟΖ ΕΛ ΜΙΛ η 'Άτλας ("Άνβρος Μτάιίερ). ΔΙ*.: 1X2 — ■■Λ / ^ 1 Λ· · / « 4η) ΑΝΔΡΟΣ ΣΠΛΡΟΟΥ ή Ίντερμέτζο (Ναπολέων). Δι6.: 1X6 - 2X6 (1X2). 5η) ΣΤΑΥΛΟΣ (Νέγρος). Δ16.: (8X9). 6η) ΤΛΡΜΠΟΥΝ Σκάι (Ούαφι). Διδ Α' ϊύν«.: 2X2 - 1X2 Β' Σύνβ.: 2X6 — 2X1 Γ' Συνβ.: 6X4 - 8X4 ή θριαμίος ίΧβ - 6X9 ή "Ανδρος 1X4 _^^^ 4X6 (2X1) (1X1) (6X2) Ευχαριστηριον Πάντας τοθς όπωσδήποτε συμ μετοτσχόντας είς τό πενθος μ<χς ί. πί τη Λΐτωλείβ τής πολυαγαπημί- νης μας μητρός, Αδελφής και μάμμης ΜΑΡΙΝΗΣ 1ΟΑΝ. ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ "Εκ Σπάρτης θερμώς εύχαρκττοΰμΐν. Τα τέκνα; Γιώργος Λεώπουλος, Νϊκος και Νίνα Λεωπούλου, Πολυτίμη Γ. Κρινάκου, Ελένη και θαλής Πολυχρονόίκος. ΟΙ αδελφοι, ΟΙ ϊγγονοι. ΟΙ λβι ποί συγγενίϊς. Πάντας τούς οπωο&ήποτε συμ- μεταοχόντας είς τό ίαρυ πενβος μας επί τώ θανάτω τοϋ λατρευ- τοθ μας σνζύγου, πατρός και α- δέλ}ου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΜΑΣΤΟΡΗ εύχαριστο&μεν βερμότοοτα. Η σύζυγος. Τα τέκνα. ΟΙ α&ελ- φοι. ΤΙ ΠΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΒΤΙΙ ΤΟΥ ΣΤΡΠΤΠΡΧΟΥ ΜΟΚΤΓΚΟΜΕΡΥ ΠΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΟΝ Ο ΡΟΜΕΠ ΗΠΟΤΑΙ ΕΙΣ ΕΠαΠΒΜΕΊΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ να νομιση ότι έσκετττόαεβα νά ετΓπεθωμεν ττρός " την άκτήι.-, ττοάγμα τό ήτο βεβαίως κάποτε εί ττροθεσεις μου εις οποίον ; τάς τώ υεταξύ εϊγαιιε ηδη Ι"ου,λλ,αμς εΤχε συστήσει ως α-αρβι—τον. ΟΊ Γε.ουανοί ειχαν επιτεθή εναντίον τού δε- ϊιου μας κσϊ δέν ευρίσκοντο ττλεον μεταξυ των Ίταλών Αύ¬ τοι ευρίσκοντο τώρα είς τόν Βορράν οί Ιταλοί δλο. ααζ! είς τον Νότον. Ά μέ«ς τότε υετέβαλα τό σχεδιον μου καί άπεφάσισα νά καταφερω τό τελικόν μου ττλή- γμα εναντίον τοθ σημείου αυ¬ τού έπαφης, στρέφων την κυρίαν πρασπάθειαν μου κατά τού ι¬ ταλικού μετώττου. "Ελαβα την απόφασιν αύτην είς τάς 1 1 τό ττρωι τής 29ης Όκτωβρίου Εν συνεπεία άττεφά ρου ν συνεπεία άττεφάσισα δ- ς την νύκτα τής 30 — 31 Οκτωβρίου ή 9η Αύοτοαλιοτνή μεραρχια επιτεθή ίσγ,υρώς πρός βορειον κατεύθυνσιν διά νά φβά ση είς_ την θάλασσαν. Τούτο θσ ηναγκαζε τόν έχθοόν νά στοεψη την προσοχήν τού πρός Βορράν Ημείς δέ την έττομέ- | μα. νην νύκτα θά ήμττορούσαμεν νά διανοιξωμεν δαθϋ ρηγμα είς την εχθρικήν παράταξιν, ακρι¬ βώς δορείως τού δορείου δια- δρομου. Ή επιχείρησις ούτή θά οιεξηγετο υπό την διοίκησιν τού 30ού Χώματος είς δέ τό ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΖΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΧ Κατά την διάρκειαν επισήμου δεΑιωσεως δοθείσης προχβές είς Τό ξενοδοχείον τής Μεγαλης Βρε- ταννιας υπο τοϋ ΦινλανδοΟ ύπουρ- γοΰ της ΠαιδεΙας κ. Καγιατσα λο, ο εν "Αθήναις πρεσΐευτής τής Φινλανδιας κ. Βαρτιοίσρα άπενει μέν είς τον πρόξενον τής Φινλαν- οίας κ. Νικ. Βερνϊκον - Ευγενι- δην. τα διάσημα τοΰ Ίπιΐότου τοθ Φινλανδικοΰ Αεοντος. "Λς ετόνισεν είς την σχετικήν προσβ,ώνησΐν τού 6 κ. Βαρτιοία- ρα. ή τιμή αύτη απενεμήθη υπό τού Προίδρου τής Φινλανδικής Δη¬ μοκρατίας είς τόν κ. Βερνϊκον — Εύγενιδην διά τάς μεγάλας υπη¬ ρεσίας τάς οποίας προσεφέρον είς την ανάπτυξιν «αί σύσψιγξιν των έλληνοφινλανδικών σχέσεων. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Εμπορικάς ΟΙχος Χρ. Σπα- νομανώλη καί ΥΙο'ι ώς και Λ ανώ- νυμος 'Εταιρια 'Α)φοΙ ΕΣΤΕΒΕ ('ΕλΛάς, 'Εμπορίας Βάμβακος) ίγκατεστάβησαν είς την οδόν Σ ί¬ να 30. αριθ. Τηλίφ. 615.015. ΣΧΟΛΑΙ ΕΜΠ0Ρ0ΠΑ01ΑΡΧΠΙ1 ύττοψήφιοι των ανωτέρων σχολών τα Φροντιστήρια ΟΛΥΜΠΙΟΥ Λλατεΐα Κάνιγγος 15 σάς έζα· σ»αλίζουν την επιτυχίαν. "Αρχον Ται τμήματα 3 Νοεμβριού. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΠΟΑΥΤΕΛΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΑΑΛΑΦΤΗΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡ 10 ΠΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 'Απογευματινές έκδρομίς κάθε Τετάρτη καί Σάιίίατο ΰ>ρα 3 μ.
  μ. καί 6λοΛμερ«ς τίς Κυριακές
  καί άργιες ώρα 8 η,,μ.
  Πληροφορίες — Κλείσιμον θέσεων
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΑΞΙΔΙΩΝ
  «ΒΑΡΒΙΑΣ» Α. Ε.
  Καραγεώργη Σερίίας 10
  ΠλατεΙα ίυντάγματος
  Τηλέ?ωνα 35.086 — 30.680
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΔΙ'
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΛΠΝ
  ΚΛΠ. ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΙΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  ΧΑΜΗΛΕΣ
  (Τιμολόγιον 'Εκδρομών Τσέπης)
  διανοιγοσόμενον οήγμα θά έ£ε-
  χθνετο τό ΙΟον Σώμα με όλας
  τας τεθωρακισμένας μεοαοχίας
  τού
  Είχαμεν ήδη είς την έφεδρεί-
  αν τάς αναγκοίας ττοός τουτο
  μεραρχιας αί οποίαι άνετταύ-
  οντο καί άνελάμδαναν. Μέ όλι-
  γα λόγια, εκείνο ττού εΤχα σχε-
  διάσει νά ττράςω ήτο <τ κατα- Φερω ενα ίίχυρόν πλήγμα μέ τό δεξιάν μου καί ακολούθως, την έπομένη νύκτα, ενα πλή¬ γμα νάκ - άοΐΛτ μέ τα άοιστε- ρόν 1ου Ή επιχείρησις ώνομά- σθη «'Υπερφόοτισις». ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Κατά την διάρκειαν τής ττοω- Τας έκείνης έδέχθην είς τό στρα τηγείον μου την επίσκεψιν τού αρχιστράτηγόν Μέσης Άνατο- λής. στρατηγού "Αλεξάντερ καϊ τοθ κ Κάζεύ, ττού ήτο ι/ττοτ/ρ- γός διά την Μέσην Ανατολήν. 'Ητο φανερόν είς εμέ ότι είς τό Λονδίνον εΤχαν καταττλαγή, ττληροφορηΒέντες ότι άττέσκρα εις την έφεδρειαν μεραονίας κατά τό διή·μεΡον 27—28 Ό- κτωβρίου δταν δη-λαδή. ήτοι- μαζόμην διά τό τελικόν κτθπη- Καί ό κ. Κάζευ εΤχε στα- ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΛΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΟΡ1ΝΗ Σ ΠΕΡΙΛΗΨΙ Σ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕίΙΣ Ό Διευθυντής τής Γεωργικής Σχολής Φλωρινης, διακηρυττει Ο¬ τι εκτίθεται είς τακτικόν μειοδο¬ τικόν διαγωνισμόν δι" ένσφραγί- στων προσφορών ή προμήθεια ενός πετρελαιοκινητου γεωργικοΰ έλκυ- στήρος μίσηο ίσχυος, διά τάς α¬ νάγκας τοθ Ιδρύματος την 29ην Νοεμβριού 1958 ημέραν Σάββα¬ τον και ωρβν 11- '2ην π.μ. είς τα γραφίϊα τής Σχολής. Πλείονες πληροφορίαι παρέχον ται καθημερινώς παρ' ημίν. "ό Διευθυντής Σ ωτήριος Κουρκουμπέτης η, Χάι Κονοταντίνα Σακελλαρίου, ΑΙ· *~ερινη κσί Δημήτριος Κων- οτ<ΐντινου. ΟΙ αδελφοι. ΟΙ ϊγ- γονοι. οί λοιποί συγγενεϊς. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ^ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ _ Ε5ΟΤΕΡΙΚΛ ΔΑΝΕΙΑ "1 4 84 84.- 81 Π0^. 76.- «ϊ Μοί. 76.- "'Ο Λαρ. 63.- 3 Μ.Θ 68— :»■"■"- 13.- 68— 1914 1924 1925 1928 1931 114.- 113.- •Υδ. 3300 Στ.110.- Π. 138.- Κτηματ. 242.— ΔΕΗ 57 148.50 ΕΣΩΤΕΡΙΚΛ ΔΑΝΕΙΑ ·Αν. 0.801 ΔΕΗ 58 155.— 160.-|·Απαλλοτρ. 0.80 166.-1-Εντοκα 6.- 2.50 'Υπηκόων 3.30 186.-|·Ανταλ. 8% 9.70 160.- Πολεμσπ. 0 60 «ΕΤθΧΑι ΤΡΑΠΕΖΟΝ Π80.-Ι Κτημ. 230.- 785.-1 -Εμ.Πιστ. 105.- 167.- Λα,κής 670.- _____ΜΕΤΟΧΑΙ 355.- 190.- 50.- 440.- 210.- 40.- ■Εβν. 'Ασ. Γ. Βιομ Χαρτοκ. ' Ιπποδρ. ΒΙΟ ΪΡωμ "ΐπαο ΒΙΟ 0.— Έριουρ. 610.-1 ΑΣΤΗΡ 31.-| ΛΑΜΨΑ 30.501 ΖΑΑΕ 245.-1 Φί< 132 -| Καμπβ 400.-Ι ·Υη. Πρ 195.-1 ΟΙνοιτν. Ι Γεν. ·Αποβ 1845 20.- «•87.- 86. 12— 45.- 400.- 440 - 54.- 145 470.- 295 15.- 1200 Συνδιιασμός ΛΕιΟν Επιμελ. Α β.ΟΟΟ Επιμελ. Β 4.100 λιρα Αγγλίας 303. 15 ΚΟΥΖΙΝΕΓ «ΠΕΤΡ0ΓΚΑ2 (Διαφημίσεις «ΛΙΑΝΑ», Πατησίων 5). οοοο ΦΕΙΔΙΟΥ 5Γ ΙΝΠΙΤΟΥΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΠΝ Αί εγγραφαί συνιχίζονται διά τάς ΝΕΑΙ ΤΑίΕΙΧ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ •••••ε···········* ι····························· Η ΑΛΑΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΔΕΛΦΛΝ ΧΑΡΑΜΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙ·ΗΜΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΪΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΗΜ ΠΕΜΠΤΗΝ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΓΚΛΙΗΙΑ ΪΤΙΣ 6 μ. μ. ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Όδος Σοφοκλέους 21 Τηλ. 20.177 σ:ε ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟ Μιά έττιβλητική εκδοσις άφιερωμένη στην 'Εθνι- κή Έττέτειο τής λη διά νά εξακριβωθή περί τι¬ νος ακριβώς επρόκειτο. Διότι τό «Χούαιτχωλλ» ένόμιζε δτι έγ κατέλειπα την επιχείρησιν την στιγμήν ακριβώς πού εφαίνετο δτι νικώ. Άνέτττνξα είς τόν Κάζεύ λε¬ πτομερώς τα σχέδια μου, τονί¬ σας είς αυτόν την βεβαιοτητα μου διά την τελικήν νίκην και ό Ντέ Γκουΐνγκαντ τού ωμ!λη- ητικώς. περϊ δέ τό λυκοφως εί¬ χαμε συλλά6ει τούε Λ 500 αιχ- μαλώτους ν! ,ΤΡΙΤΗ 3 Νοεμβριού— Υ¬ πήρξαν σήμερον ένδειξε ς ότι ό έχθοάς ήρχισεν αττοσυρόμενος καθ1 όλην την γραμμήν Εΐχε σχεδόν έξουδετερωθη ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Νοεμβοΐου.— Είς τάς 2 τό μεση.μέρι κατέ- Φεοα δύο ίσχυοότστα πλήγμα- έναντίον των μετόπιαθεν τού έχ θρού καί των ι/ποχωοουσών ιιο- νάδων τού Τα τεθωοακισμένα αύτοκίνη- τα επροχώοησαν με όλην την ταχύττπα .πρός δυσμάς πολύ πεοαν τής έχθρικής γραμμης ή ς. _ ΑΊ ιταλικαι μεραρχϊαι πρός νότον αι οποίαι ευρίσκοντο ά- πεναντι τού 13ου Σωαατος, "Ενα λιύκΜμα των με- γσλων στοτθμών έξαρ- σεως τής Φυλής μος μέσ—: σέ τρείς χιλιετη- ρίδες. 1ΟΟ Σελίδες Αραχμές δ Άπο τό ϊδιο τεθχος αρχ ίζοι>ν έξαιρετικοϋ
  ένδισφέροντος ΝΕΑ
  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
  καΐ ΘΕΜΑΤΑ
  ΜΑ ΜΟΝΑΙ! ΕΚΑΟΣΙΣ
  1ΟΟ
  Σελίδες
  Αραχμές
  3
  ΖΗΤΕΙ ΤΑ Ι καρρότσα καΐ σα·
  αί αύτοκινή·του φπ έν καλ?| κα-
  ταστάσει παρα της Α.Ε. ΚΑΡΟ-
  ΛΟΣ ·Ι5. ΓΛηρο^.ρί«ι
  γεϊον Αύτοκινητων της Λ.ί.
  53 κατσ ιΛς
  την μάχην τού Άλαμέ,ν. Ποτέ
  είς τό παρελθόν ο Ρομελ δεν
  είχεν ήττηθή, άν καϊ έπανειλημ
  μένως είχεν «άναδιπλωθη δα
  νά έφοδιασθη ■— όπως £λεγα.>
  τα ανακοινωθέντα τού — είς
  πετρέλαιον». 'Αλλά τώρα είχεν
  ήττηθή οριστικώς Ή τύχη των
  δυνάμεων τού "Αξονος είς την
  Άφρικήν ήμπορούσε τώρα νά
  προεζοφληθή μέ ώρολογιοκήν
  ακρίβειαν — φθάνει μόνον η¬
  μείς νά μή διαπράξωμεν λάβη
  Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ
  ΤΟΥ ΡΟΜΕΛ
  Είς την άκτην της Λιβυης, μετά την μάχην τού 'Ελ Άλαμέΐν: Ό Ρόμελ και ό Γερμανός
  άρχιστράτηγος Νοτίου Εύρώττης στρατάρχης Καίσερλιγκ συναντώνται ττρός αντιμετώπι¬
  σιν τής καταστάσεως.
  σε αέ άττερίφροστον γλώσσαν,
  ειπών είς τό τέλος είς αυτόν
  νά συστήση είς τό «Χουάιτ-
  γ,ωλλ> νά μη πονοκεΦαλά διά
  τα έδώ συμβαίνοντα
  Δέν έμαίθα τί σημα απέστει¬
  λεν έν σι>νεγεία ό Κάζεύ είς τό
  Λονδίνον ήμην πολύ άττησχο-
  λημένος μέ την «Ύπερφόρτι-
  σιν» διά νά ένοχληθώ καί δι"
  αΰτό.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 30 Όκτω-
  βρίου.— Διέθεσα τό σημερινό
  πρυίνό μοιι γιχίοφων τάς όδη-
  γίας μου διά την επιχείρησιν
  «Ύπερφόρτισΐν». Πάντοτε ί-
  γραφα Ιδιοχείρως παρομοίας
  διαταγάς, μή αφήνων ττοτέ τό
  επιτελείον μου νά άνοομιγνύε-
  ται είς αύτάς ^Ησοη/ διαταγαί
  τού «άφεντικού» τάς όττοίας
  μόνον τό «άφεντικό» ήτο είς
  θέσιν καϊ έττρεττε νά διατυττώ-
  ση. Φυσικά τό επιτελείον εχει
  πολλην λεπτομερειακήν εργασί¬
  αν νά εκτελέση μετά την έκδο¬
  σιν μιάς τοιαύτης διαταγής.Ή
  διαδικασία αύτη Τσχυε καθ" ό¬
  λην την διάρκειαν της θητείας
  μοί» είς την 8ην Στροτιάν.
  ΣΆΒΒΑΤΟΝ. 31 Όκτω-
  βρίου— ΕΤχα αντιληφθή δτι
  ωρισμένα προβλήιματα σχετιζό-
  μενα μέ την τελειωτικήν επίθε¬
  σιν ήσαν τοιαύτης φύσεως, ώ-
  στε άν άττεφάσιζα νά έπιτεθώ
  αύτην την νύκτα, ύπήρχε κίνδυ-
  νος ν' άπρτύχω Άπεφάσισα
  λοιπόν, ν" άναβάλω την επίθε¬
  σιν μου δι* εϊκοσι τέσσερας ώ¬
  ρας καϊ νά κσταφέρω τό ττλη-
  γμα μοί; την νύκτα τής 1 — 2
  Νοεμβριού. Φυσικά ή άναβολή
  αυτή θά ώφελούσε πολύ τόν εχ¬
  θρόν «α! δια νά έζουδ&τ&ίΐώοω
  μέρος της ίηιμίας μσς αυτής, έ-
  πείέτεινοτ τό βάθος της διεισδύ-
  σεώς μας επί δύο χιλιάδας ύ-
  οτρδών ττεραιτέρω. (Συνολιχώς
  τό ρήγμα απέκτησε βάθρς 6.
  000 ύαρδών) ύττό βαρείαν κά¬
  λυψιν πυρός.
  Είς τό σημείον αΰτό θά ε-
  πρεπε Τσως νά προσθέσω ότι
  υπήρχαν πολλαί αμφιβολίαι διά
  την «ι'Υπερφόρτισιν» είς τό Λον.
  δΐνον καϊ διάφοροι διαδόσεις
  έκυκλοφόρουν ^ τότε σχετικώς
  πρός τό τί θα έττηκολούθει αν
  τελικώς ή επιχείρησις άττετύγ-
  χανε.
  Άλλ' έγώ δέν άμφέβάλλα κα
  θόλου!
  ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Νοεμβριού.—
  Ή επίθεσις ήρχισε την 1 μ.μ.
  έττϊ μετώπου πλάτους 6.000 ύ¬
  αρδών. "Ολα έδαιναν ίκανοποι-
  τα ένοτντίον των παουφών τρύ
  ράγματος. δπου ό εχθράς προ¬
  σεπάθει νά άναχαιτίση προέ-
  λοσίν μας καί την διεύθυνσιν
  τού ρήγματος Τα πλήγματα
  αύτά έφερον καί το οριστικόν
  — καί νικηφόρον — τέομα τής
  μάχης.
  Τα συντάγμοη-α _ των τεθω-
  οσκισμένων αύτοκινήτων ηρχι¬
  σαν ποοελαύνοντα «άμσ τή
  έω» καΐ σχεδόν άμέσως μετ"
  αϋτά έΕώρμησαν πρός την άνοι-
  κτήν καί άκάλι—τον έρημον αί
  τεθωρακισμέναι με,ραρχίαι μου
  ευρίσκοντο τώρο είς έδαφος α¬
  πηλλαγμένον άπό τα ναρκοπέ-
  δια καϊ ημπορούσαν νά δοούν
  δέν εΤχαν τίποτε άλλο νά κά¬
  μουν ειμή νά παραδοθοΰν. Τούς
  ήτο πλέον αδύνατον νά σωθούν
  διά της Φυγής. διότι οί Γερμα-
  νοί τάς είχον στερήσει άπό τα
  μετοοφορικά των μέσα. Άνέθεσα
  είς τόν στρατηγόν Χόοροκς νά
  τάς €ύποδεχθή» καϊ έγώ άφιέ-
  ρωσα όλην μου την προσοχήν
  είς την καταδίωειν των δυνάμε¬
  ων τού Ρόμελ. αί οποίαι άπ-
  εσύροντο πρός δυσμάς
  Ή μοίρα τού Ρόμελ εΤχε
  προδιαγραφή είς τό Άλάμ
  Χάλφα. τό άποφβσιστικόν έκεί-
  νο σημείον διά την τύχην τοθ
  πολέμου είς την έρημον
  συνεχεία συνετρίβη τώρα
  Έν
  είς
  Δέν ένόμιζα δτι θά υπεχρε-
  οϋμεθα νά δώσωμεν περαιτέρω
  σοβαράς μάχας μέχρις ότου
  φθάσωμεν είς Άγκέιλσ Αναμ¬
  φισβητήτως ό Ρόμελ θά ώχυ-
  ρούτο είς την θέσιν αυτήν, ό-
  που θά προσεπάθει νά μάς σνγ
  κρατήση Είς τα σημείον έκεί-
  νο ή όδός^ άνεφοδιασμοΰ τού
  θά ήτο πολύ μικοστέρα, έν άν-
  τιβέσει πρός την Ιδικήν μας. ή
  όποία θά έπεμηκύνίτο πολύ "Ε-
  τσι ή κατάστασις ύττ' δφιν έφο-
  διασιιού θά ήτο εντελώς άντί-
  θετος πρός την υπάρχουσαν είς
  τό Άλοίμέιν
  Άπεφάσισα λοιπόν νά άνα-
  θέσω είς τό ΙΟον Σώμα την
  συνέχισιν τής καταδιώξεως των
  δυνάμεων τοΰ Ρόμελ. την ό¬
  ποιαν νά στσμστήσουν είς τό
  Ζεμπέλ μέ διαταγάς δμως νά
  προωθήσουν έλαφοά τμήματα
  πρός τα έμπρός. δηλαδή πρός
  την Βεγγάίην καΐ την Άγκεν-
  ταμπίαν
  ΠΑΡ' ΟΛΙΓΟΝ
  ΝΑ ΑΙΧΜΑΛηΤΙΣΘΩ!
  _ "Ολίγον μετά την έναρξιν
  της καταδιώξεως τού έχβοού δι-
  έτρεξα τόν κίνδυνον νό συλλη-
  Φθω οηχ·μάλωτος. "Ενα άνσγνω
  ριστικόν όπτόσπασμα άττεατάλη
  πρός τά_ έμπρός διά νά έκλέξη
  το σημείον είς τό οποίον θά έγ-
  καθίστατο τό στρατηγείον υου
  είς την περιοχήν τής Μάρσα
  Ματρούχ 'Ενώ τό άπόσττασμα
  Ο ΕΟΡΤΛΧΜΟΕ
  ΕΙΣ ΥΜΗΤΤΟΝ
  ΤΗΧ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  είς τό οποίον περιλαμβάνετο
  καί ο ποογονοε μου Ντΐκ Κάρ-
  βερ έπλησιαίε πρός την Μάο·
  σα Μοτρούχ κα! ευρίσκετο είς
  την θέαιν Όομος των Λαθρεμ-
  ποο^ν ευρεθή απροσδοκήτως
  πρό εχθρικών δυνάμεων. αί ο¬
  ποίαι δέν είχον ακομη άττοονρ-
  θή Αριθμητικώς ό συσχετι-
  σμός των δι/ναμεων ήτο συντρι-
  πτικώς υπέρ των Γεαμανών.
  Κοί τό άποσπασμα ήχμαλωτί-
  σθη ©ά εΐχα καί εγώ μέ την α¬
  κολουθίαν μου την ιδίαν τύχην,
  άν μία κατοιοοακτώοης βροχή
  δέν μάς ήνάγκαζε νά σταματή¬
  σωμεν καθ' οδόν
  ΑΥΡΙΟΝ,
  χαονιρ.
  'Εναντίο» τού
  ΑΠΕΒΙΠΣΕ ΧΘΕΣ
  Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην
  ίπτογράψω. Ήρνήβην.
  ια, είς τό έν λόγω
  ηιριίργως ώρέθη ή
  ΣΕΛΙΔΑ
  Παρά ταϋ-
  πρακτικον
  υπογραφή
  μου. Οί γραφολόγοι υπεστήριξαν
  ότι ή υπογραφή αυτή είνε Ιδική
  μου. Αύτό μΐ ίκπλήσσιι!
  'Αναφΐρόμενος Α μάρτυς είς τό
  «μυστικόν κονδύλιον», εξέφρασε
  την απορίαν τού διά την τύχην
  των ειπών:
  ΜΑΡΤΥΣ: 'Εγώ ΐΐχα την πε¬
  ποίθησιν, δτι τό ποσόν αΰτό δι ε¬
  τίθετο διά σκοπούς νομίμους
  καΐ βιμιτούς. Εξανίσταμαι δι' ο¬
  λα αύτά πού άκούω τώρα...
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΡΙΑΣΙΣ
  Κατά την χβεσινήν συνιδρία-
  οιν, εξητάσθη πρώτος ό μάρτυς
  χ. Χ. Φωτιάδης. Ο κ. Φωτιάδης
  κατίθισεν, ότι ολα αύτά τα πε-
  ρΐ δωροκιών ανωτέρων ύπαλλήλων
  ιοΰ ΙΚΑ διά νά ΰποδεικνΰουν είς
  τούς άσθινεϊς ποία νοσηλΐυτικσ
  ίβρύματα νά προτιμοϋν, είνε άνα-
  ληθή. Ό μάρτυς είπεν, ότι οί ά-
  σθενεΐς ήσφαλισμένοι τού ΙΚΑ ϊ-
  χουν έλιυθιρίσν ίκλογής σανατο-
  ρίου.
  ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Διατί σάς άνί-
  μιξαν;
  ΜΑΡΤΥΣ: Είνε κακοήθεια, κ.
  πρόιδρε. Ο κατηγορούμενος τό
  εκανε διά νά μή γίνη ίλιγχος
  ΐίς τό «Σισμανόγλιιον».
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Εσείς τό άρνεΐ-
  σβΐ;
  ΜΑΡΤΥΣ: "Ας μοΰ άναφέρη
  ενώπιον σας ό κατηγορούμενος
  ΟΙ ΕιΊΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΝ
  ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  "Εκ τής Πρυτανειας τοΰ Πανε-
  πιοτημΐου 'Αβηνών ανεκοινώθησαν
  χβές οί £πιτυχ6ντες είς την Φιλο-
  σοι|>ικήν Αθηνών. ΟΙ έπιτυχ6ντες
  είνε οί: Κορρές Γεώργ., Σιουφας
  θεοδ., Παναγόπουλος Ανδ., Εύτυ-
  χιάδης'Άρισ., Καραγιαννης Στ.,
  Λΐαριάτου Μίκη, 'Αλιπραντης Μικ.,
  Κορψιας Γεωργ., Πίτση Σταμ.,
  'Αργυροπουλου Μαρία, Κόκκου
  Κων., Παπαδάκης Ιω., Σ ιδερας
  'Αλίξ.. Καραμανλή Εύτ., Κουτσι-
  ριμπας Χρ·, ΚΟριακοπουλου "Αγ.,
  'Αλεξοπουλος Δημ., Λαδα Πολ.
  Ζολω—'Αννίτα., ΛαΙου 'Αγγ.,
  Σταμπουλτζή 'Ελπ., 'Αντωνιου
  ΔαυΙο., Δάνου Ελπίς, Ζαγανιαρη
  Νίκη—Έλίνη, Καρδαμας Μικ.,
  Μάνόυ Σπύρ., Μεταλληνος Γεώρ.,
  Στεφανιδου "Ελ., Γκόνης Γεώρ.,
  Κολοκοτρώνη Ευαγ., Κονούλη Κ.,
  Λεφας Ιω., Νικολοπουλου Χρ..
  Παπαοοπουλος 'ΑΘ., Πολυχρονιοου
  Λουϊζα Ειρήνη, Βασιλειάδης Χρ.,
  Μητροπουλου θεοδ.. Παπαδακη
  "Αννα, Παπαδογιαννακης Λ., Σκαυ
  δΐ| Δημ., Ψαρομ<|λιγκος Μικ., θρουίαλα 'Ελ., Καραγεώργου Γ., Κομζιάς Λαμ., Μπουφαλη Εύφρ., ΠαπβδιονυσΙου Μαρία Ραπτης 'Α. Ραυτόπουλος Κ(νν., Τσιπα λίκ., Κλά ^< Κλλώ ς , Καλογεράς ^<ων., Κανελλώκη Εύαγ., Καραγιώργος Φωτ., Κο- ξθρη Ανβ., Μαρδα Ε6δ., Μιχά- λου Μικη, Νάνης Παν., Παπά- οταθρου Μαρ., Πατηγκιώνη ΑΙκ., Σ αχας Δανιήλ., Τσιαντουλας 'Ασ. ♦ιλιτΐπιδης Στ., Αναστασίου Νικ., Βαρλας Ιω., Βενέτης Κων., Βωο οου 'Ανθη, Γιακης Χαρ., Δεκή Μ.. Εύαγγελατου *λωρ., ΖερίοΟ Άν., Ζωγραψόπουλος Γεωργ., Ίοροανο- πουλου Καλ., Κονιομάρης Πρ., Κορώνη ΣοΦ., Κρουσταλακης Γ., Μαγκλαρας Χαρ., Μπουρας Γεωρ.. Μπουτσικας Χρ·. Μυτακου Δέσ., Πάνος Δημ., Παπαιωαννθυ Γεωρ., Ραθοσης Ανδρ., Σταμουλπ Ιω., Τσαντέ Σε«.. Χάρος Μιχ., Υωμα- δακης Μιλτ., 'Αγγελοπουλος Λυκ., 'Αβανασεκου Αυγ., Βερριοπούλου Εύγ., Γερουλης Γεώργ., Δασκα- λακη Κυρ., Καισαρης Παν., Κα- πετανάκου 'Αγλ., Καρράς Ιω., Κατσαφαδου Παν.. Κατσουλης Ηλ., Κοτσαλίδου "Ελ., Κρητικος Αθαν.. Κωτούλας 'Αναστ., Λου- ρίδα Εύδ., Μανίττας Δημο,. Μα· ραγγουδακης Στ., Μητσόπουλος Κων., Μιχαλή Γαλ., Παναγοπού- λου 'Αρχ., Ράπτης Ήρ., Σμυρ- ναϊος Γεώργ., Σταυρουλάκης Μ., Στρατιδάκη 'Ελ., Τέττερη Ίουλ., Τσαγκαρακου Εύρ., ΤσΙπρσς Φ·, •ωτόπουλου Παναγ., Χατζηγιακου- μής Έμμ., 'Αγγελάκης Ανδρ., Αγγελής Λεων., Βουγιουκα Γαλ., Βοι-κελατος Στι-λ., Γιαννουλο- πουλου Πολυζ.. Γκιζανη Εύανθ., Δεδε Μαρ.. θεοδωριδης Χαρ., θε· οδωριδης Χρ·, Κασσαίετη Ανδ., Λουκακη Παγ., Λυρης Σπύρ., Μόν. δηλαρη Μαργ.. Μπόκκια ΕΙρ., ΟΙ- κονομακη 'Λντιγ., Παλλη Ευαγ., Παπανης Παν., Παυλοηουλου ΑΙκ., Σπάρη Μαρία, Στριγγλή Αναστ.. Τσοντακης 'Ελευθ. Χαραλαμπάκη Εύαγγ., Χριστοπουλου ΜΙκη, Γε- ωργσκάκης Δημ·. Δασκαλογιαννά. κη Εύαγ Ζαφειροπούλου "θλ., Ζι- ου*ας Λεων., Ζωγράφου Κυρ., Κακιτση Άννα. Κοπαδης Αθαν., Κορδέλλου Ζωή, Κουλούμπου Α., Μαμπροποΰλου Σταυρ., Μανη Αν. Μπασακακη Γ. Ρεί—Άγαπη, ΟΙ- κονόμου Κων., Παντός Χρ., Σα- κελλαρΐου Ιω.. ΣαλταΛέρου Μ.. Σταμοίλάσηι: Παρ. Τεβεκέλλη Κυρ.. Τουτοθλη Ανθ., Τσιλης Γ., Τσουτσουίή .Αναστ., -γψαντη Π., Χριστου "Αννα. Αβανασιαδου Παν. Βαλαση Μαρία, Βασσος Δημ.. Ευαγγελινος Σπύρ., Ζαφειροπού¬ λου Βασ., θιριογιαννη Πετ., Κα- ακη Κατ., Κλουκκινα Γεωργ·, δάκος Γεω;. Μτιακάκος Τρ., Αννα. Ξανβος Μέν., Πα- Έλ Ρ4λη Μ Σαλογιάννης Ιω., Σπανος Σπ., Στάθης Γρηγ., Στρατουλια Μ., Τσίκ&ς 'Αναστ., ΤσΙρου Μαρ., Χα- ραλαμπάκης Μιχ., Άθανασιαδου θεών., 'λποστολοπουλου Μαρ., Γαίαλας Στ., Δρυμώνη ΕΙρ., Ζάγκα Κων., Ζησης Αχιλ., Ίορ- δανοπούλου Εύανθ., Καρλε Στ., Κατσικέα Παν., Κοκορονιάννη Π., Λάσκαρη Καλ., Λου μου Ελ., Μαμ μαρέλη Αθαν., Μαραγκάκης Έμ·· Μπαοουκέα Στ., Μητρόπουλός Β., Νακος Αγ., Ξυλούρης Έμμ., Πα- παδημητρίου Εύαγ., Παπαδογεωρ- γοπουλου Εύγ., Παπαδόπουλος Έλείβ., Περάκη Εύτ., Σκιαι; Π., Σταθατος Κων., Στάθη Ασ·, Σ ταθοπουλου Σ τυλ., Σ υγκελλά- :η Δημ., Σ φήκας Δημ., Τουτου- π ι**ρ·...... δακη Φόυσέκης Κοσ., Άγ· γελή 'Αγγ.. Αναστασάκης Παν. Βελεγράκης Μιχ., Βιττωρατου Δ., Γκολτσου ΑΙκ., Δημάδης Κων., Δή. μητριαδης θ·, 'Εκκεπακη Μαρ., Ευαγγελατος Σπ., Ζακυνβινακη Γεωργ., Ζωγράφου ΑΙκ., θεοδώ- ρου Δημ., Καμπούρη Άλ., Κα- ράγιωργα Νικ., Λάττα "Ελ., Μαν->
  τουίάλου Μαρ., ΓΛαντοοίάλου Στ.,
  Μαρινάκη Εύαγ., Μαρμαρης Εύσ.,
  Μπουρδακου Μαρ., Γ(ικολετοπου·
  λου Πολ., "Οκου Βασ., Παπαδο-
  γοΰλα Φρειδ , Παπασταθόπουλος
  Γεώργ., Περάκη Μαρ., Πρεκατές
  Βάίος, Σακαλής Ηλ.. Σ εραιδά-
  ρη ΓεωργΙχχ Νίκη, Σ ιτα Φωτ.,
  Σολωμοϋ Κυρ., Χάιδος Δημ., Χα-
  χλακης Σταμ., Αναγνωστάκη
  Ζαμπ.. Άναγνωστόπουλος Γεώρ.,
  Άργυριάδου Αγ., Άτσαίέ Βασ.,
  Βλαχοπουλος Πάυλ., Γαβαλά Σ.,
  Γιατρομανωλακης Γεώργ., Γκόμας
  Ευαγ., Δερμιτζάκης Σπύρ., Δι-
  γενής Χρ., Δρι·α Χαρ., Καιαερλή
  Αναστ., Κακολυρη Ελευθ., Κα
  λογιαννης Γεώργ., Κάντζια Κυ·
  ράτσω, Καραθεοδώρου Αθαν.,
  Κατσαδώρος Άπ., Κατσάνης Β.,
  Κορμικιάρη Άγαθή, Κουπατσάρα
  'Ελ., Κουρκουντζελος 'ΑΘ., Κρεμ
  μυδάς Σπ., Μαλαβράκης Έμμ·
  Μαντζουράτου Δημ., Μαρκαντωνα.
  τού Μαρ., Νώτας Ηλ., Ξενοφου
  Γεωργ., Παγοϋνη 'Ελ., Παπανικο-
  λάου Εύγ., Πελεντάκης θεοδ.. Πε¬
  τσιά^ Βασ., Πεχωρικίδου Μαρ.,
  Πολυχρονάκης "Εμμ., Σ μπώκου
  Εύαγ., Σταυλά ΣοψΙα, Σταρό
  πσυλος Γεώργ., Στιγκα Δημ.,
  Στυλιανουδάκη Στυλ., Τατσιόπου
  λος Στεργ., Τζομακας Παν., Τσι-
  ριγώτου Άν., Χαρίάτη "Ιω.,
  Χασαπογιάννης Δημ., Χριστοδού¬
  λου Βασ., "Αποστολοπουλου Δημ·,
  Άργυράκη "Ελ., Βαζαλούκας Γ.,
  Βαλλιδου ή Βαλλου Αθαν., Βο-
  ναζουντα Μαρ., Γαλιώτου Αθαν.,
  Γιαλούρη Μαρ., Γιαννακοπουλου
  Σοφ., Δραγώνα Άλ., Δρούλιας
  Γεώργ., Ηλιόπουλος Ανδρ., θλιμ
  μενου ΣοφΙα, Κάππαρη Κων., Κα-
  πετανάκη Πην., Καρακούση Νίκη,
  Κουκουλοματης Δημ., ΚωίαΙου
  Χαρ.. Κωνσταντοπούλθυ Στ., Κω.
  στακου "Αννα, Λάμπρου Μαρ., Μα.
  στορακη Εύαγ., Μπαλάσκας Τρ·,
  Μπου«ου6αλα Εύγ., Μπουσουνη
  Εύαγ., Μπρίζα Εύθ., Νικολόπου-
  λος Σπ., Ντρίϊα !Ελ., Νάνος
  Βασ., θΐκονομάκη Φωτ., Ρεγγού-
  ζα Άσημ., ίαμιδου ΕΙρ., Στα-
  μουλά θωμ., Σταμούλης Εύβ.,
  Σφυρή Παν., Σωτηροπούλου Δι.,
  Τραμπα Άφροδ., Τσουρουνάκη ή
  Τσιρουνάκη Δ. Χρ., Φαϊτάκη Μ.,
  Φλώρη «ΆγλαΤα, *ουρλή Καλ.,
  Χαραλαιιπιδου Καλ.,
  'Ελ., Ψαράκης Γεώργ.,
  Κ αλ., Χαρσμαρά
  ΓΥΡΙΖΩ- ΡΑΒΩ
  Μί δραχμάς ΠΟ
  σΐας καμπαρντΐνες
  κτελϋ ιιανδαρΐσματα εντελώς
  αδιβκριτβι. Α σΓλΑΠΟΠΟΥΑΟ Σ,
  θλΐ 1ί
  νυρΐζν ένβυ-
  Ες κ α παλτά.
  μιά φορά ποΰ νά ΐδΐιξα (ϋνοια
  διά τό «Σισμανόγλιιον».
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙχΐ πρόβισιν ό
  κατηγορούμενας, καταγ-τέλλοντας
  την σύμβασιν μέ τό ΙΚΑ, νά ζη-
  μιώση τα «Σισμβνόγλϋον» καΐ
  διατί;
  ΜΑΡΤΥΣ: 'Εκ των ύστέρων
  αντελήφθην, δτι ίπεβίωκε νά
  χρεοκοττήση τό σονατόριον διά
  νά τα δγαλη είς τόν πλειστηρια-
  σμόν μέ σκοπόν νά καλυφφοϋν αί
  ζημίαι.....
  Έν συνεχεία εκλήθη ο μάρτυς
  Ηλ. Γεωργιάδης, ταμίσς τοϋ
  «Σειο-μαναγλείου». Ό μάρτυς
  κατέθεσεν ότι ό κατηγορούμενος
  είο-έπραττε προσωπικάς τό «μυ¬
  στικόν κονδύλιον», τό 1% δηλα¬
  δή επί των άκαθσρίστων έσόδων
  τοΰ σανατορίου. 'Επίσης ανέφε¬
  ρεν ότι 6 κ. Παπαεμμανουήλ Ιδιο-
  ποιήθη 200.000 δραχμάς ποΰ ιί-
  σεπραξαν μαζ! άπό την Εθνικήν
  Τράπεζαν, τάς οποίας άντ! νά
  μεταφέρη είς την οικίαν τοΰ ζών-
  τος τότε Κ. Σισμάνογλου, μιτέ-
  φερεν είς την ιδικήν τού!
  ΕΙΛΗΜΜΕΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ Ι
  Μιτά την κβτάβεσιν τοΰ έ» λό¬
  γω μάρτυρος εκλήθη ό καθηγη-
  τής τής θεολογ ί άς κ. Φιλιππί-
  δης. Ό μάρτυς άναφερόμινος ιίς
  τάς αποφάσεις τού διοικητικόν
  συμβουλιον τού Ίδρύματος, τοΰ
  οποίον ήτο μέλος καΐ οννέτασσιν
  τα πρακτικά είς τάς σννεδριά-
  σεις, (Τπεν ότι πρίν ·ά θέμστα
  ονζητηβοΰν, 6 κατηγορούμενος ιΐ-
  χεν έγγραψει δίπλα την λέξι ν
  «εγκρίινΐται».
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσηγούντο «αί
  θέματα έκτός τής ημερησίας δι¬
  ατάξεως;
  ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γενικόν (νοιαφέ.
  ροντος;
  ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Σισμάνογλον
  εΐχ* τελευταίως τα μυαλά τον;
  ΜΑΡΤΥΣ: Ήτο εύφυέστατος,
  κ. πρόεδρι, πονηρός καί μέ διαύ-
  γειαν καταπλήσσουσαν.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάθατε αν ό κα.
  τηγορούμενος διέθετΕ τα «μυστι.
  κόν κονδύλιον» καΐ ποΰ;
  ΜΑΡΤΥΣ: Δέν ηρώτησα ποτί.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ισολογισμόν
  σάς ίφερναν;
  ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, κάβε μ*|-
  νσ.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΤχε παθητικόν;
  ΜΑΡΤΥΣ: Τελευταίως, ναί.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέ 600 άσθεντϊς
  πώς δικαιολογιΐται το παθητι¬
  κόν;
  ΜΑΡΤΥΣ:-----
  Είς τό σημείον αύτό έπΐμβαι'-
  νει ό έκ των σννηγόρων τής πο-
  λιτικής άγωγής κ. Μαγκάκης κσ!
  Ιρωτά τόν μάρτυρα, πάσα χρή-
  ματα έλάμβανιν άπό τό 'ίδρυμα.
  ΜΑΡΤΥΣ: 1000 δραχμάς, *
  μισθός μου.
  ΜΑΓΚΑΚΗΣ: 'Εκτός των
  1000 δραχμών;
  ΜΑΡΤΎΣ: Και 2000 διότι έ-
  ξέδιδα τό περιοδικόν «Σισμανό-
  γλειον».
  ΜΑΓΚΑΚΗΣ: "θχι αύτά κ.
  καθηγητά. Άλλα....
  ΜΑΡΤΥΣ: Δέν ϊπαιρνα.
  Ακολούθως έξετάζιταΐ ο μάρ¬
  τυς 'Αναζηρόπουλος, έπιθεωρη-
  τής τού νπουργείου ΟΙκονομικών.
  "Ο μάρτυς ανέφερεν, δτι τα τρό-
  φιμα ήγοράζοντο ανω τής λιανι-
  κής πωλήσεως, ένώ τα αλλα
  I-
  δρύματα τα έπρομηθεύοντο κάτω
  τής λιανικής.
  Μέ τό ίδιον πνεϋμα κατέθεσε
  καΐ ό ϊτερος έπιθεωρητής τοΰ ύ-
  πουργείου ΟΙκονομικών κ. Σαμαρ
  τζής. _______
  Ο ΜΑΡΤΥΣ — ΒΟΜΒΑ
  Όλίγβν πρΐν διακοπή ή συνε-
  δρίασις, ό πρόεδρος τού δικα¬
  στήριον εκάλεσε τόν μάρτυρα κ.
  Έμμ. Εύσγγελινόν, άνιψιόν έπ'
  άδελφή τοϋ κατηγορονμένου. "Ο
  κ. Εύαγγιλινός εΐνΐ αύτάς ποΰ
  κατήγγειλε τος άτασθαλίας είς
  τό «Σισμανόγλειθν», έργαζόμε-
  νος είς αντό ώς νομικός σύμβου-
  λος.
  Πρκ αρχίση ή έξέτασις τού
  μάρτυρος, ό έκ των ΰπερασπι-
  στών τού κ. Παπαεμμανονήλ κ.
  Ζαγκαρόλας, ύττέδαλεν ϊνστασιν
  κατά τής έξετάσκος τοΰ μάρτυ¬
  ρος, τόν οποίον έχαοακτήρισεν
  ώς πάσχοντα τάς φρένας. Είς
  την ένστασιν άντετάχθησαν τό¬
  σον ό εισαγγελεύς κ. Τσαντήλας,
  όσον καΐ οί οννήγοροι τής πολι-
  τικης αγωγής.
  Τό δικαστήριον απεσύρθη πρός
  σύσκεψιν και έξέδωσεν απόφασιν,
  διά τής οποίας απερριψε τή» ϊ'-
  στασιν τής ύπεραστπσεας καΐ
  επεφυλάχθη νά επανέλθη εάν ά¬
  πό την διαδικασίαν άποδειχθή ό¬
  τι ό μάρτυς Ευαγγελινος παρου-
  σιάζει σνμπτώματα παράφρονας
  Ακολούθως ή συν€δρίασις διαά-
  πβ δι" αυριον Τετάρτην, όπότε
  θά καταβέχ— ό μάρτυς Εύαγτίλι-
  νός. Τ. Χ·
  «Ό_ Φιλοπρόοδον Όμιλος 'Υ-
  μηττοθ», όργανωνει σήμερον Τρί¬
  την καί ώραν 7 μ. μ. είς τ6 Έν
  τευκτηριόν τού σεμνήν «λετήν ε¬
  πί τή έπετείω τής 2βης Οκτω*ρι-
  ου 1940. Κοιτ' αυτήν βα προλο-
  γίση 6 κ. Γεώργιος Κουτρου·16ας
  γενικάς γραμματεύς τοΰ ΌμΙλου
  και θά έκφωνήση τον πανηγυρι¬
  κήν τής ημέρας 6 κ. φραγκίσκον
  Φζιφρας, εφορος τοθ Μορφωτικου
  Τμηματος. Ή καλλιτίχνις τού Έ·
  θνικοΰ θεάτρου δις Λευκή Βΐντου-
  ράτου, ευγενώς προβφίρθεϊσα, θά
  άπαγγεΐλη άποσπασματα άπβ τόν
  «Φωτεινόν» τοθ Βαλαωριτου και
  Λ δίς ΜαΙρη Γεωργουσοπούλου βά
  απαγγεΐλη τόν «χαιρετισμόν πρός
  την Κύπρον» τοϋ Γ. Άβάνα. Την
  ύλην εορτήν θά πλαισιωση εκλε-
  κτή χορωδία.
  22 ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ
  ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΕΚΡΗΙΙΝ
  ΜΠΙΖΟΠ (Β.ργινίας), 28
  (Γαλλικόν Πρακτορεϊον). — "Ε-
  κρηξις, σημιιωθιίσα τάς πρώτας
  πρωϊνάς ϋρα% τή ςχθές είς αν¬
  θρακωρυχείον τής περιοχής, ίσχε
  ώς αποτέλεσμα τόν θάνατον 22
  άνβρακωρνχων. Ή καταστροφη
  αυτή συνέβη την 8ην περίπου
  πρωϊνήν ώραν τής χβές είς την
  αυτήν τοποθεσίαν καί σχεδόν είς
  τό αύτό σημείον οπου ΐΐχο νφ·
  νευθή τό παρελθόν ίτος 37 άν-
  θρακωρύχοι σιινειτεία σφοδράς έ-
  κρήξιως έντός στοάς.
  Χθές την 2 μ.μ. ότπεβίωσΐν ό
  πρώην ϋπουργός των Οίκο-
  νομικών Χρήστος Θηβαϊος.
  'Ο έκλιπών εγεννήθη τό 1901
  είς την Ίστιαι'αν Εύβοίας
  καΐ ίσπούδασε Νομικά ιΐς
  Άβήνας. Ό Χρήο-τος θη-
  βαΐος διετίλεσε διοικητής
  τοϋ ΙΚΑ καί τό 1956 τού
  ανετέθη τό υπουργείον των
  Οικονομικόν. "Εκαμε ερεύ¬
  νας επί τού Αστικόν Δι-
  καί ου κα'ι έξέ&ωσε «Τό Δί¬
  καιον τής Νομής» είς τρείς
  τόμους, «Τό Γεωργ ι κον Δί¬
  καιον», καθώς επίσης καί
  πλείστας μονογραφίσς άφο-
  ρώσας τό Διοικητικόν Δί¬
  καιον καΐ αλλους άξιολογους
  τομείς τού Δίκαιον, ώς καΐ
  πολλάς είσηγήσεις τον επι
  Νομοθετημάτων, ρυβμιζόντων
  σπουδαιότητος σχέσει ς των
  πολιτών. Βουλευτής ό μετα-
  στάς εξελέγη τό πρώτον τόν
  Μάρτιον τοϋ 1946. Ή κη·
  δεία τοϋ Χρήστου θηβαίου
  θά γίνη αυριον Τετάρτην καΐ
  κατόπιν αποφάσεως τής Κυ¬
  βερνήσεως δημοσία δσττάνη.
  Είς τόν νεκρόν θά άποδοθοίιν
  τιμαί ύπουργοϋ έν ενεργεια.
  ΙΟΓΛΙΝΔΡΟΠΥΛΟΝ
  ΜΕΓΑΛΕΣ
  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΙ
  ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΗΧΑΝΑΙ
  Χωρικής αλεοεως
  Τριών αΧ^,οίν
  Διαγκωναλ
  πλυντηριομ3
  ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΝ 1
  800 κ "
  1500-3000-5000 κ^ ώριαίως ]
  ί 0ΙΚ0Ν0ΗΙΚΑ ΣΕ ΝΕΡΟ {
  ' ΥΓΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ _]/"
  ΠΛΗΡΗ! """""'"
  ΚΑΘΑΡΙΙΜΟΙ '
  >. ΓΕΠΔΛΙ1
  ΟΥΧΙΠΝ
  ΠΛΑΝΣΙΧΤΕΡ · ΚΕΝΤΡΟΦΥΓΓΕΓ
  ΕΥΡΗΚΕΣ-ΚΟΣΚΙΝΕΙ- ΒΟΥΡΤΣΕΣ
  ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ο
  Ε
  *Οδός Μουτσοπούλου 7 Α
  ΠΕΙΡΑΙ ΕΥΣ - Τηλ. 474.377
  -«■τη. 28 Όκτωβριου 1938 ΑΚΡθΠη,.
  β
  ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΕΙΣ ΤΟ Ν.Α.Τ.Ο. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΝΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  Ο Κ.ΣΠΑΑΚ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΠΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  - ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 28. (Διεθνής
  *Υ—ιιρεσία Εΐδήσεων^— Ρώυ¬
  τερ).— Αυριον κατά την τα¬
  κτικήν συνεδρίασιν τής Τετάρ¬
  την άναμένεται ότι ό "ΕΞλλην
  άντιττρόσωίΓΓος είς τό Μόνιμον
  Συμβούλιον τού ΝΑΤΟ έν Πα¬
  ρισίοις. Θά ανακοινώση την ε¬
  πί—· μόν άρνησιν της κκ&ρντε·
  σεώς τού νά ττροσέλθη είς Διά¬
  σκεψιν έττΐ τοΰ Κυττριακοϋ έφ*
  δσον δέν εγένοντο δεκτοΐ δλοι
  οί βασικοΐ έλληνικοΐ δροι. Έν
  τώ μεταξΰ^ ό αφιχθείς ενταύθα
  νβές γενικός γραμματεύς τοΰ
  ΝΑΤΟ κ. Σττάακ συνεζήτησεν
  έττΐ τού Κι/ττριακοΰ άδιεξόδου,
  κνρίως. άλλά καΐ αλλων τινών
  προδλημάτων της Άτλαντικης
  Συμμαχίας, μετά των κ.κ. Μάκ
  Μίλλαν καΐ Λόϋντ. έττιοτρέφων
  σήμερον είς Παρισίους. 'Εκττρό-
  σωπος τού Φόρείν Όφφις εδή¬
  λωσεν ^ αργότερον δτι ή 6ρε-
  ταννικη κυβέρνησις δέν είχεν ει¬
  δοποιηθη επισήμως ές" Αθηνών
  ττερΐ της έλληνικής αρνήσεως
  διο καΐ άττέφι/νχν νά την σχο-
  λιάση.
  Πάντως ό έκπρόσωττος είπεν
  δτι άν είνε άκριβεΤς αί είδή-
  ■σεις. συμφώνως πρός τάς οποί¬
  ας ή Ελλάς απερριψε τάς προ-
  τάσεις ττερι συγκλήσεως δια¬
  σκέψεως διά τό Κι/ττριακόν, αύ¬
  ται θά ττροκαλέσοΐΛ' «ανησυχί¬
  αν καΐ απογοήτευσιν» είς το
  Λονδίνον.
  Σχετικώς, εγνώσθη ότι οί κ·
  κ. Μάκ Μίλλαν καϊ< Σέλγοιίϊν Λόυντ εξέφρασαν τούς φόβους των είς τόν κ. Σττάαχ κατά την διάρκειαν των συνομιλιών. που είχον σήμερον μετά τού γενικου γραμματέως τού ΝΑΤΟ καΐ έ- δήλωταν είς αυτόν δτι έλττι- ζουν δτι α* ύττό την αίγΤδα τού δια—ραγματεύσεις δέν θά κατα λήξουν είς άδιέξοδον_______ 20 ΕΚ. ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΑΑΓΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ^ιΗΗΝΙΡΟΜΗΘΕΙΑΝ ΕΗΜΝ *Η "Α,μερικανική "Υ—ρεσία ι έκατ. δολλ., χημικά προίόντα 2 Πληροφοριών ανακοινοί δτι ένε- έκατ. δολλ., όχήματα καΐ συνάψη κριθη πίστωσις έξ 20 έκατομμυ- άνταλλακτικά 1 έκατ. δολλ^, εϊ- ριων δολλαριων τής χορηγουιμΐ- δή έξ έλσστικοθ 1, *·*<**· ^™^1 νης υπο μορφήν «χονδυλΐοη· Λμυν- ης μρφή μ τικης υποστηρίξεως» Λμερικανικη'ς βοηθείας, διά τής οποίας παρέ- χετοα ή δυνατότης είς την "Ελλη¬ νικήν Κυβέρνησιν νά χρησιμοποιή- ση σννάλλαγμα είς δολλάρια διά την πιρομήθειαν μεγάλης ποικιλίας εΐδών έξ Ήνωμένων Πολιτειών ή βλλων χωρών τοθ έλευβέρου κό- ομου. ΤΑ προαναφερθέντα κείότλαια ϊθρΙ~ον«ται υπό την μορφήν ξέ¬ νον συναλλάγμ—ος. ένώ κοοτά το παρελθόν £τος τό σχετικόν σύνο¬ λον ϊιπειλείπετο κατα 5 έκατο-μ'μ» ριο δολλάρια, αέρος δέ μόνον αύ. τοθ πσιρεΐχετο υπο την μορφήν ξέ- νου ονναλλάγμ—ος. *Η σχε.τι.κη Εγκρισις χορηγή¬ σεως της έν λόγω πιστώσεως ά- φορα τάς εξής κατηγορΐας είδών Εϊοη έκ σιδήρου καΐ χάλυβος 3 ζάχαρι 4,5 έκατ. δολλ., πολτός ξυλείας 1 έκατ. δολλ., ήλεκτρικά εϊδη 500.000 δολλ., μηχο^ήιματσ κατασκευών καΐ εκμεταλλεύσεως όρυχειων 500.000 δολλ., μηχα» νικά έργαλεϊα 500.000 δολλ., μη· χανήματα μετσλλουργίας 500. 000 δολλ. και μηχανήιιατα βιομη- χανίας 500.000 δολλάρια. Δηλα- δή συνολικώς 15 έκατομμύρια δολλάρια. Τό έκ 5 έκ—ομμυ.ρίωι δολλαριων υπόλοιπον τού συνόλοι των κεφαλαίων των προοριζομέ- νων διά σχετικάς προμηθείας, ά φορα χώρας, πλήιν των "Ηνωμένοι Πολιτειών, μεθ' ών αθται διατη ροθν τρέχοντας λογαριασμούς εΐι εγχώριον νόμισμα καί έκ των ποΐων ή "Ελλάς πιθΐτνόν νά επι θυμή νά πιρομηθευθή περισσοτέ· ρσζ έκ των προαναφερβεισών κο τηγοριών είδών. Ο κ. ΚΔΡΔΜΑΝΛΗΙΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΟΝ ΔΖΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡίϊΣ Η ΠΕΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΔΗ ΔΙ· ΒΔΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΠΣΕΠΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΓΡΟΤΩΝ ΑΙΔ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΔΣ ΠΔΡΔΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ 200 ΕΚΑΤ. ΑΡΑΧ. Ϊ6ΌΕΚΑΤ. ΛΡΑΧ. ΕΣΤΟΙΧΙΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ.-Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΒΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 28. (τού άντο—οκοιτοΰ ιιας).— Ό ττρω- θυπουργός κ. Κ. Καοαυανλής, έπωφελούμενος τής παρουσίας τού είς ©εσσσλονίκην. διά τόν έορτασυ,όν των /πετείων τής άττελευθεοώσεως τής ττόλεως καΐ τής 28ης Όκτωβρίσυ έγ¬ καινίασε χθές τήν λειτουργίαν των φραγμάτων τοϋ Άξιοΰ καΐ τού Άλιάκμονος δύο έκ των μεγαλύτερον μεταττολειΐικών παραγωγέων έργων της χώ¬ ρας. Διά των Εργων αυτών τίθεν¬ ται αί βάσεις τής πλήρους ά- ςΊοττοιήςτεως τής πεδιάδος τής Θεσσαλονίκης καΐ τής βελτιώ- σεως τού βιοτικοΰ έπιττέδου των άγροτών τής περιοχής. μέ εϋμενή άντίχτυπον έττΐ τής οί- κονομικης ζωης τής χώρας. Διά τής συμπληρώσεως ^ των 6ασι- κών αυτών έργων, μέ εν ττλήρες δίκτυον άοδεύσεων. θά ά£ιοποι- ηθοθν 750.000 στρεμμάτων γής. Ήατταραιγωγή θά τριττλα- σιασθή καΐ η άπασχόλησις των άγροτών θά τετραττλα- σιασθή. Υψηλόν γεωογικόν εί- σόδημα σημαίνει αύξησιν τού έτησίοιι έθνικοθ είσοδήματοςΐ ύ- ττολογιζομένην έν προκειμένω είς 350.000.000 δρχ. "Εργα πολυσύνβετα. ττολι/δά- ττανα, άνομορφώνοντα την ά- γροτικήν οίκονομίαν καΐ φέρον- τα την σΦραγίδα τής ττροσωττι- κότητος τοΰ ττρωθυττουίργοΰ κ. Καραμανλή. έγκαινΐάσθησσν σήμερον, άφοΰ πρό ολίγων έ- τών έθεμελιώθησαν ύττό τού ί- δίου. 01 κάτοικοι της πεδιάδος της Θεσσαλονίκης εθγνωμονοθν τες τόν κ. Καραμανλήν.διά-τήν εκτέλεσιν των έργων τα όττοΐα μεταδάλλουν περιφερείας, ί την μορφήν τής τού έπεφύλσίαν περιφερείας, σημερον μίαν ιτρωτοΦανη. θερ¬ μήν, ιταλαικήν ι/ττοδοχήν Ό κ. ό καΐ είς τό φρά- θ* ττρωθΐ'ττοΐίργός κα ες τ φ γμα τοΰ 'Αλιάκμονος καΐ καθ* δλην την διαδρομήν, ευρέθη έ- νώττιον ενός παραληρρϋντος πλήθους τό οποίον έξέφρσ£ε την ευγνωμοσύνην τού εντόνως καΐ έκδηλως. Παντοΰ είχον α— θή άψΓδες. μέ χαρακτηοιστικάς έττιγραφάς. δττως: «ΟΊ αγρόται εύγνωμονούν τόν δημιουργόν των έργων», «Είμεθα ίπτερήΦα- νοι διά τόν άξιον άγρότην μας πρωθυπουργόν» κλττ. Ό κ. πρω Θυπουργός καΐτοονγχεκινηιμένος, άνταττέδιδε τόν χαιρετισμόν. Τήν ΙΟην π.μ. ό ττροεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καρα- υανλής. συνοδευόμενος υπό των ύττουργών κ.κ. Θεολογ ίτη. Γκι- κα καί Μακρή. τού γενικοΰ γραμματέως τοΰ ύττουργείου Δημοσίων "Εργων κ. Νάτσινα καΐ άλλων επισήμων ανεχώρη¬ σεν εντεύθεν, μέ πρώτον στα¬ θμόν τό φράτγμα τού_ Άξιοΰ, προκειμένου νά έγκαινιάιση τό μέγα αθτό έργον. Έν μέσω ττρωτοφανων είς ζωηρότητα έττευφ-ηιιιών, ό _ κ. ττρωθυτΓουργός καΐ οί συνοδευον τες αυτόν ΰττουργοί, οί δόιααρ- χοι καΐ οί ττρόεδροι κοινοτήτων τής περιοχής. έλαβον Θέσιν είς σμος. την άναθηιματικήν στήλην των Εργ'-ον. δττου έτελέσθη άγια- Ο προίστάμενος των υδραιο- λικών έργων Μακεδονίας κ. Γρηγορίου. ώμίληο·ε δι' ολίγων άναφερθεΐς είς την Ιστορίαν τού Ιργοι» καΐ είς την σποιοδαιότη- τα σι/του· , , Ακολούθως ωμίλησαν ο δη- μαρχος Κοκφαλίων καΐ ό ττροε- δρος τής Ενώσεως Γεωργικών Σΐίνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, οΐτινες εξέφρασαν την ευγνωμο¬ σύνην τοθ άγρστΐ'κού κοσμοκ της ττεριφερείσς. διά τό_ μέγα καΐ έ'ντονον ενδιαφέρον τηςκί»- βερνησεως ύττέρ αύτοΰ χάρις είς τό οποίον ή ττεθΌχή των θά μεταβληθή είς χρυσοφόρον κυ¬ ριολεκτικώς, ώς έτόνισαν. ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΟΙ ΙΐΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ, ΑΛΛΑ ΗΡΝΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ Έξ άφορμής τής δηλώσεως τού κ. Παπανδρέου ότι δέν θά τταροιστή είς την Μητρόττολιν έ- ττι τή έττετείω της έθνικής εορ¬ τής τού «ΟΧΙ», διότι, ώς έτο- νίσθη, καΐ ό πρωθυττουργός καΐ οί ττερισσότεροι ύπουργοΐ ά- πουσιάίουν είς Θεσσαλονίκην καΐ συνί,ττώς ή κυβέρνησις δέν έκττροσωττεΤται είς την τελετήν των Αθηνών. —αρεσχέθη αρμο¬ δίως ή διειικρίνττσις δτι οί πο¬ λιτικαί άρχηγοΐ εκλήθησαν πα- ρά ττκ κυβερνήσεως όπως ττα- οαχττοΰν είς τόν είς Θίσσαλο- νίκην έορτασμόν τής 28ης Ό- κτωδρίου δττου θά τταρίο ιαιαι ό Βασιλεύς. Κατ' ακολουθίαν ητροοχτίθετο. οθιδεμία παοάιλ€.ι· ψις εγένετο έκ μέρους της κι>
  βερνήσεως, ά—λώς ιμόνον ο! ττο
  χιτικοί άρχη.γοΐ Λρνηθησαν ττρο-
  Φανώς νά μεταβούν είς την ττρω
  τεύουσαν της Βορείου Ελλά¬
  δος
  Έξ άλλον είς την τελετήν
  των Αθηνών κα'ι ή κυβερνήτι
  θά έκτΓροσο»ττηθη διά των έι
  Αθήναις μβλών ^της. άλλά κα
  ή ΒοιΛή. διά τού προέίδρου τη
  κ Ροδοττούλου. ό όττοΤος έττέ
  στρεψεν έττΐ τούτω έκ Θεσσα¬
  λονίκης.
  ΤΑ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣ^θΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
  Ώς ανεκοινώθη, ή συνερχομένη
  τό προσεχΐς Σάββατον Ίεραρχία
  τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος θά
  άσχοληθη μέ τα κάτωθι θέματα:
  1) Ή παιδεία τού "ΕΒνοκς. 2) Τό
  παλαιοηιμερολογητικόν. 3) Έφρ-
  μριακός κλήρος. 4) Καταστατι-
  κός χάρτης. 5) Πνει>μοπι«ή ζωή
  κα! δράσις τής Έκκλησίας. 6)
  Μοναι. 7) Γάμοι, διαζύγια. 8)
  Σχΐσεις της Έκκλησίας τής Έλ-
  λα£ος μετά των όρθοδόξων καΐ έ-
  τερο&6ξων έκκλησιών ώς καΐ μετά
  τού Ποΐγκοσμίου ΧυμβουλΙοιι των
  Έκκλησιών. 9) ΑΙ ίν Ελλάδι θρη
  σκευτικαί προτταγάνβαι κα! 10)
  Διοίκίτσις προσκυνημάτων των
  'ΕκκΛησιοχ—ικών Μονών.
  Έττίσης ανεκοινώθη δτι την
  8ην ττρωινην τού Σαββάτου θά γί¬
  νη άρχιε—τική λειτουργία είς την
  Μητρό—λιν, την όττοίαν θά παρα-
  καλοιιθήσουν ό Μακ. 'Αρχιεττίσχο-
  ττος κα! οί μετέχοντες τής Ίε-
  ραρχίας Μητροιτολίται. Έν συνε-
  χεία θά ψαλη έιτιμνημόσΐ'νος δέη-
  σις υπέρ των άηοβιωσάντων Ιε-
  ραρχών είς τό άπο τής τελευταίαι
  Ιεραρχίας μβχρι σήμερον χ,ρονι
  κόν διάστημα.
  Ή τΓανητγι^ική σννεδρίασις θά
  αρχίση την ΙΟην πρωϊνήν τοθ
  Σάββατον είς τό συνολικόν μέγα¬
  ρον ιταρουσία καΐ τοθ υπουργόν
  τής Παιδείας κ. Βογιατζή. Μετά
  την Ιεράν ακολουθίαν επί τή ενάρ¬
  ξει των εργασιών, ό Μακ. 'Αρχιε-
  ττίσκοττος θά κηρύξη την Ιναρξι
  των εργασιών τής Ιεραρχίας. "Α¬
  κολούθως θά ομιλήση ό κ. Βογια-
  τζής δστις θά άναφερθή είς τα
  έπίμαχα έκκλησιοκττικά Βίμ<χτα. Ή Ίεραρχία θά συνεδριάζη ί πΐ Ινα μήνα εκάστην Δευτέραν Πέμιττην καΐ Σάββατον άττό τής 9τ>ς πρωϊνής.
  Έκαστην Τρίτην θά συνέρχετα
  κανονικώς ή 'Ιερά Σύνοδος.
  ΕΦΟΝΕΥΤΕΝ ΔΙΑ ίΙΕΛΕΚΕΩΣ ΤΟΝ ΓΑΜΒΡΟΝ ΤΟΥ
  2 ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΦΟΝΟΥ ΚΑ11 ΠΕΡίΕΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΐαΛΝΜΙΝΛ, 28. (Τοθ άντα.
  ποκριτοθ μας). — "Αγριώτ—όν
  ίγκληιμα δΐ€πράχβη νβές είς *-
  κριτικον χωρίον τής Βονϋτσης, δ-
  που 6 1$€της ΣττυρΙδων Ζίρ*οτς
  6 λέ ό έ' ά
  ης ρδ ρ*ος
  φ 6ια πελένεως τόν έπ' ά-
  Βΐλφη γαμΐρόν τού Γ. Σταυρά-
  κην, ίτών 25, διότι Ι^λβον είς
  προστριβας κατά των &ιοό(<>>ριομον
  των ποιμνΐων των.
  ΚΑΛΑΜΑΙ, 28. (Τοθ άνταπο-
  κριτοο μσς). — Είς τό χωρίον
  "Αγριλος άΐτέβανεν αίφνι&Ιως ό
  Διον. Βαρούτης. "Ως προκΐΛττει ίκ
  τής ΙατροδΐΜχστιχής ερεύνης, 6
  βάνατος προήλθεν μάλλον ίκ καρ.
  διακής ανεπαρκεΐας. Έπειβή δ-
  μως έκ μέρους των συνγενων χον
  έζί^ιρΛΐβησαν σολαραΐ υπόνοιαι
  ότι 6 θανατος ώφεΐλχτο είς έγκλη-
  μβτικήν ίνέργιιαν, τα σπλάγχνα
  τοθ θνόντο άλ ό
  τοζικολογικήν ίζέτο—ν ίΐς *Α·ή-
  νσς.
  τοθ θανόντος απεστάλησαν πρός χαρτοπαιξίαν.
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 28. (Τοθ αντ—ο-
  κριτοθ μας). — ΕΙο τό χωρίον
  Γέρας 6 ίργάτης Γεωργιος ΚοΛ-
  τατζης έτραυιματισε σοβαρώς είς
  την κεφαλήν διά κυνηγετυκοθ 6-
  πλου τόν γυναικά5ελ|ον τού Φώ>
  τιον Γιούνην. ΟΙ λόγοι οί όποϊο
  ώβησαν τόν δράστην είς την ίγ
  κληματικήν αυτήν πράξιν είνε
  κτηματικοΐ καΐ οΐκογενειακοΐ.
  ΠΥΡΓΟΣ, 28. (Τοθ Αντ—ο-
  κριτοθ μοχ;). — Την εσπέραν τής
  Κυριοτχης είς Τα Χανιά Πανοπου-
  λου ό 'Ανδρέας Ντΐνος, έτών 35,
  έκ τοθ χωρίου Κβκοταρι, έτραι>-
  ματισε διά μαχαίρας σοβαρώς είς
  την δεξιάν «λει>ρικήν χώραν τόν
  Μικόλαον Ζήρον, έκ τοθ χωρίου
  "Λν&ρώνιον, λότγω «ιλονικΐας είς
  ξί
  ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΤΡΑΥΜΑΤιΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΦΘΟΡΕΑ
  ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Ό διοικητής τοθ 8ου άστυνο-
  μικοΰ τμήματός κ. 1*1—αποστόλου
  συνεχίζων τάς άνακρΐσεις σχετι¬
  κώς μέ τόν τραυματισμόν τοθ Δ.
  Δροσοπουλου, έτών 32 υπό τοθ
  Ν. ΠλκχνοΟ, έτών 48, έξηκρΐεωσε
  τα εξής:
  "Ο τραυματισθείς συνεδέετο με¬
  τά τής Βαρβάρας ΠλιανοΟ. έτών
  18 την όποιαν καΐ διεφθειρεν ώς
  Ισχυρίζετο:ι ό πατήρ αυτής είς
  καταγγελΐαν τού είς βαρος τού.
  Εγένοντο κατ" επανάληψιν προσ¬
  πάθειαι συμβιβασμοϋ αλλ' άνευ
  άποτελέσματος, διότι ό διαψθο-
  δεύς ηρνείτο συνεχώς νά νυμφευ-
  1 την νέαν.
  Ό Πλιανός βιερχομενος τάς
  πρώτας εσπερινάς ώρας τοθ Ια«-
  «άτου διά της όδοθ Γ' Χεπτεμ-
  βρίου αντελήφθη ίντός τοϋ είς τόν
  αριθμόν 105 καταστήματος πω¬
  λήσεως άνταλλακτικών αύτοκινή-
  των τοθ Π. Κορωναίου τόν Δρο-
  σόπουλον. Εισελθών τότε είς τό
  καταστή μα τόν εκάλεσε νά
  εξέλθη αύτοθ διά νά συζητήσουν
  διά τελευταίαν φοράν διά τό ζή
  τημα τής Βαρβάρας. "Ο Δροσό-
  πουλος ηρνήθη είπων είς αυτόν
  δτι έκεϊνο τό ζήτημα ϊχει λήξει,
  καΐ 6τι κάθε συζήτησις ήτο πε-
  ριττη.
  ΈκμανεΙς Α Πλιανός Ιίγαλε ά¬
  πό τό έπανωφόρι τού Ινα μαχαι-
  ρίδιον καΐ ΐπληξε τόν διαφθορία
  τής θυγατρος είς τόν θωρακα μέ
  αποτέλεσμα νά τόν τραυματίση
  μβλλθν σοβαρώς. Μετά την πρό:
  ξιν τού δέ ταύτην ετράπη είς φυ¬
  γήν καΐ εξηφανίσθη. "Ηδη τα
  άστυνσμικά βργανα τόν άναζη
  τοθν διά νά τόν συλλάβου* καί
  τόν παραπεμψουν είς Την ιΙθΌγ-
  γελΐαν διά τα περαιτέρω.
  ΑΙ ΠΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΡΕΚΙΝ ΚΑΪ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ
  Δι' αποφάσεως τού υπουργεί¬
  ον Εργασίας, τα κουρεΐα καΐ
  κομμωτήρια (μικτά) τής περιο¬
  χής τού δήμου Άθηναίων θά πα-
  ραμένουν άνοικτά μέχρι 30 Νοεμ¬
  βριού από 8—1 κα! 4—8.30. Την
  Η ΔΙΔΑΧΚΛΛΙΚΗ
  "Εκ τής Διδασκαλικής "Ομο-
  σπονδίας ανεκοινώθη δτι αί έρή-
  μην αυτής λαμβανόμΐναι άττοΦό-
  σεις έττΐ τού μισβολογίοο θά σι>-
  ναντήσονν την πιίσ^ιονα αντίδρα¬
  σιν τού διδασκαλικοΰ κόσμου τής
  Ελλάδος.
  Ο ΠΕΦΡΥΓΜΕΜΟ* ΚΑΦΕΖ
  Δι* άγορανομικής διατάξεως
  «ατιτάχθη είς την κατηγορίαν
  των μή υποκείμενον είς διατΐμη-
  σ.ν ο πεψρΐΛ-μίνος καβές άνευ
  καθϊΐνης, 6 συοΊοευοχτμίνος είς
  λευκοσιδηρά δοχεΤα.
  Τετάρτην άπ-6 7.30—2 καΐ το
  Σάββατον καΐ τάς παραμονάς έ-
  ορτών άπό 8—-1 καΐ άπό 3.30—
  10. Τα κουρΐΐα καΐ κομμωτήρια
  των λοιπύν δήμων κα! κοινοτήτων
  τής ιτεριοχής Πρωτευούσης, θά
  παραμένουν άνοικτά άπό 8—1
  καΐ 4—8.30. Την Τετάρτην άττό
  7.30—2 καΐ τό Σάββατον καΐ
  τάς παραμονάς ίορτών άπό 8—
  1 κβ! 4—10.30.
  Τα αποκλειστικώς διά γυναι¬
  κός κομμωτήρια θά παραμένουν
  άνοικτά κατά τό ώς ανω χρονικόν
  διάοτΓΐμα άπά 8.30—2 μ. μ. κα'ι
  άττό 4.30^—8.30 μ.μ. Την Τετάρ¬
  την άπό 7.30—2 μ.μ. κα! τό
  Σάββατον κα! τάς παραμονάς έ-
  ορτών άπό 8 π.μ.—2 μ.μ. καΐ 4.
  30—10 μ.μ. Άπό 1ης Δεκεμβρι¬
  ού μέχρις 6ης Ιανουάριον Ισχύει
  τό διά τής 25965)2—5—58 α¬
  ποφάσεως καθωριζόμενον ώράριον
  εργασίας.
  ΔΑΝΕΙΟΝ 100 ΕΚ. ΔΟΛΛ. ΔΙΔΕΙ ΕΙΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ
  Η ΡΩΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΠΗΓΩΝ
  ΕίΣΔΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΝΟΤΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΜΟΣΧΑ, 28. (Διεβνής •Ηνω¬
  μένος Τύπος). — Ή Σοβιιτική
  "Ενωσις πβρίσχι χθές πρός την
  Αργεντινήν δάνειον 400 ίκατομ-
  μνρίων Ρονβλί«ν (100 έκατομμκ
  ρίον δολλαρίω») διά τρία {τη μέ
  τόκον 2Ί% επ! τώ σκοπώ τής ά-
  ξιοποιήσεως των πΐτρελαιοπηγών
  τής Άργεντινής μέ μηχανήματα
  καΐ υλικόν. Ή ώς δίνω σοβιιτική
  ά λβίέ ολί
  ημέρας μετά την άναγγιλίαν τής
  παροχης είς την Αίγυπτον όμοί-
  ου δονείου έξ 100 έκατ. δολλα-
  ρίων (διά τή" ϊναρξιν των Εργων
  τού Φράγματος τού Άσσοιην)
  νπογραμμ!(ϊι την προσπάβεια»
  τού Κρεμλι'νον όπως μετά την έ-
  ξσσφάλισιν των θέσεών τού είς
  την Έγγνς κα! Μέσην Ανατολήν
  δι «ισβύση οικονομικάς κα! πολι-
  τικώς καΐ ιΐς τό δυτικόν ήμι-
  σΦοίριον,
  Ο κ. ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΦΡΔΓΜΔΤΟΣ ΑΞΙΟΥ
  Έν συνεχεία ωμίλησεν ό 6-
  π-ουργός Δη/μοσίων "Εργων κ.
  Σ._ Γκίκας.
  "Ο κ. Γκίκας, άΦοΰ έχαρακτήρι-
  σε τό Φράγμα τοΰ Άξιοΰ, ώς ενα
  έκ των μίγάλυτέρων παραγωγικών
  έργων τής νεωτέρας "Ελλάδος, ή
  πραγματοποιηθή τού οποίον ό-
  Φείλεται είς την όξυδέρκειαν καΐ
  την θεληματικότητα τού κ. Κα¬
  ραμανλή, άνεΦερθη είς τάς προη¬
  γουμένας αποπείρας καϊ τέλος
  είς την άνάθεσιν τής κατασχευής
  τού άπό την κοΐνοπραξίαν Μηχα-
  νικών «Γ. Χρυσάπουλος καΐ Σία».
  «Τό φράγμα, τό οποίον ϋχετε
  πρό υμών, συνέχισεν ό κ. Γκίκας,
  άπήτησε 4'Λ έτών σύντονθν, δύ¬
  σκολον καΐ ιξαιρετικά λεπτήν κα-
  τασκευαστικήν εργασίαν, ώς καΐ
  106 έκατομμύρια δραχμών. 1.150
  μ. είνε τό μήκος τού, ό δέ κεντρι¬
  κάς ϋπερχειλιστής 950 μ. Έκατέ
  ρωθεν τοθ τελευταίον αυτού άνά
  8 μεταλλικαϊ θύραι θά ρυθμίζουν
  την πρό τού «ράγματος στά-
  θμην τού ύδατος τού ποταμοΰ,
  ώστε νά γίνεται κανονική ή τρο-
  Φοδότησις των άρδευτικών διωρύ-
  γων. Τα άπαιτηθέντα διά την κα-
  τασκίΐΛΐν τού τεχνικά μέσα καΐ ύ-
  λικά άνέρχονται είς λίαν ύψηλούς
  άριθμούς, άπητήθησαν δέ 500.
  000 έργατοτεχνικά ημερομίσθια.
  Άπαιτεΐται έΐσέτι Ικανή ίργα-
  σία διά την όλοκλήρωσιν τού
  πλέγματος των δΐωρύγων, δι" ών
  ξιάς δχθης μήκους 3.000 μ. μετά
  σίΦωνος υπό την τάΦρον Βαρδα-
  ρόβασι επερατώθη ήδη. Τα άρδευ-
  τικά δίκτυα τής π>:ριοχής Νέας
  Χαλκηδόνος έδημοπρατήθησαν. Μέ
  γοργόν ρυθμόν θά προωθηθή τμή¬
  ματι κώς ή συμπλήρωσις τοΰ δλου
  ίργου, ή οποία προβλέπει την ά-
  ξ'οποίησιν 350.000 στρεμμάτων
  έκ των οποίων τα 220.000 άλα-
  τούχα ή καθ' ολοκληρίαν άγονα.
  Είς 200.000.000 δροτχιμάς ετη¬
  σίως ύπολογίζεται ή έτησία αύξη¬
  σις τής παραγωγής μέ δλας τάς
  έξ αυτής προκυπτούσας αγαθάς
  συνεπείας, έναντι ϋψους 600.000.
  000 δραχμών, είς τό οποίον θ' ά-
  νέλθθμν, αί δαπάναι διά την όλο-
  κλήρωσιν των Εργων τής περιο¬
  χής Άξιού.
  Τα μειονεκτήματα τής χώρας
  μας λόγω των όρεινών εδαφών
  της, τής σπάνιος των βροχών κα¬
  τά την θερινήν πίρίοδον, τού 6η-
  μογραφΐκοΰ της προβλήματος κα!
  τοΰ χαμηλού βιοτικού έπιπέδου
  τού άγροτικοΰ πληθυσμοΰ έπιβάλ-
  λουν την πλήρη άξισποίησιν των
  πεδινύν μας έκτάσεων.
  Εύρύ πρόγραμμα έγγειοβελτιω-
  τικών ίργων άντιμετωπίσθη καΐ
  άντιμετωπίζεται άπό την "Ελλη¬
  νικήν Κυβέρνησιν. "Η άξιοποίησις
  δι* άοδεύσεων τής πεδιάδος τής
  θεσσαλονίκης σννολικής εκτάσεως
  1 έκατομ. στρεμμάτων αποτελεί
  τδ σημαντικώτερον βήμα είς την
  προσπάθειαν τού Κράτους μας
  διά την ανάπτυξιν τής γεωργι-
  κής παραγωγής. Ή αποπεράτω¬
  σις των δύο μεγάλων φραγμάτων
  ήτο βασική προϋπόθεσις, ή διν
  σκολωτέρσ τεχνικώς, Ινα προχω-
  ρήσωμίν πρός την κατασκευήν
  των άρδευτικών δίκτυον ή όλο-
  κλήρωσις των οποίων άτταιτεΤ κα!
  χρόνον καΐ σημαντικάς δαπάνας.
  'Λπαιτεΐ επί πλέον προσαρμογήν
  των γεωργών είς τάς άρδευτικάς
  καλλιεργείας, άλλά κα! την συμ-
  παράστασιν καΐ οργάνωσιν των
  ώφελουμένων έκ των έργων, ώστε
  ν" άναλάβουν βαθμιαίως ίνα μέ-
  ρος των εύθυνών των.
  Είνε σπάνιαι αί περιπτώσει
  — κατέληξεν — καθ" άς μεγάλα
  Εργα μακροχρονίου κατασκευής,
  ώς τό παρον έγκαινιάζονται διά
  των χειρών έκείνου, ό οποίος τα
  έθεμελίωσε. Ή έμπιστοσύνη τού
  "Ελληνικόν λαοΰ σάς δίδ:ι σήμε¬
  ρον αύτην την ηθικήν Ικανοποίη¬
  σιν είς άντιστάθμισμα των δσων
  υπέρ αυτού έπράξατε καΐ σάς δη¬
  μ ιουργεϊ προσθέτους ευθύνας δι'
  δσα πρόκειται νά πράξητε.
  Μετά ταύτα, ό κ. ποοο6υ-
  ττοι/ργός προέβη είς τόν_ πρώ¬
  τον χειοισμόν κινήσεως των θυ-
  Οοφοαγμάτων, έγκαινιάισαςι τό
  τεοάστιον έγγειοβελτιωτικόν ίρ
  γον τού ΆζιοΟ.
  ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΑΛΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ν.Α,Τ|
  Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΤΕ ΓΚίΙΛ ΠΕΡΙ Μ
  α|ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥ^1Ν_Τ_ΡΙΠΝ ΔΥΝΑΜΕφ]
  ΖΩΗΡΑ ΑΝΤΙΔΡ«ΚΤΪΙΓΔΥΤ.ΓΕΡΜΑι%
  ... - - _ μ
  μ ενός
  κυδερνπτικοί
  κύκλοι
  ίδήλουν
  Δΐττή
  οΊσσδπττοτε προτασεις
  ό σμόν
  τε προτασεις Φρ
  σχηματισμόν ενός άγ-
  σας τόν
  λογαλλοοομερικανικθν;
  ρίου ώ ά τινάς
  ρίας
  Νέ
  λοοομερικανικθν; ,^
  ώς κατά τινάς πληροφο¬
  ρίας έττρότεινεν ό στρατηγος
  Ντέ Γκώλ είς τό Λονδ.νον και
  ά
  την Ούάσιγκτων.
  'Ε£κττρόσωτΓος
  ύ
  τού ώαοσττον-
  Ε£κττρόσωτΓος τού
  διοοκοθ ύττο'ίργείοι; Εξωτερι¬
  κών ϋπτεγράμμισεν ότι σι τρείς
  διηικαϊ δυνάμεις άττολσΐΛΐΛ' η¬
  δη ττρονομιακής Θέσεως έντός
  τοΰ ΝΑΤΟ χάρις είς την_ «μό¬
  νιμον όμάδα» καΐ ότι κατα σι»-
  νέπειαν. Θά ή"το άδικον να προ¬
  τείνη ό Ντέ Γκώλ και άλλα -ποο.
  νόμια διά τάς Ιδίας δυνάμεις.
  "Ο κ Λουΐ Ζό£ γενικάς γραμ¬
  ματεύς τού Κα. ντ' Όρο-αι ά¬
  ναμένεται σημερον είς Βοννην
  πρός τταροχήν έξηγήσεων έττι
  •Ως γνωστόν, β| τι,*,,
  αυται εττροκάλεσαν 10 ."?!»
  ταΤον είς Βοννην κοΐ
  ταξίδιον τού γενικοθ
  τέως τού ΝΑΤΟ κ. "
  Σπάακ-
  Κατά τηλεγραφ-.,,.
  Λονδ.νου. ό κ. Σττά«< <1, τησε χθές εκει μετά τι ταννοΰ πρωθιπΓουογοΰ Μίλλαν καΐ τοΰ '— ξωτερικών κ. % Ντέ Γκώλ Είς Παρισίους ό Γάλλος.» Θυττουργος εΤχεν έττΐ τοϋ Υ Θέματος μακράν σύσκεψι ° τόν τττέραρχον Νόρσταντ ί χηγόν τού ΝΑΤΟ καΐ τ-'' -"* λους άνωτάτους λιτικοΰς καΐ ράγοντας. Ο κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΞΕΟΕΣΕ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝ ΑΠΟΨΕΓΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΙΕΥΡηΠΑΐΚΗΝ ΑΓΟΡ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 28. (Διεθνής "Η- .ν,,ίνπΓ Τύπος). — Ο Ελλην νωμένος Τύπος). _ ύπόαργος τοθ Συντονισμου κ. Πιΐ<ΐιτα5άκης είχεν έντοτθβα μακράν συνομιί-Ιοτν μετά τού ανα- ίλϋ ΓερμανοΟ Λγΐ^"^*^· πληρωτοϋ ΓερμανοΟ λαρίου ύπουργοΰ κ. Μυλλερ Λρ- μακ. κατά την διάρκειαν τής δ- ποίας διηυκρινίσβησαν αι Ελλη- νικαΐ προτάσεις διά τήν ΕΖΕ τ.. Ό κ. Πρωτοπαπαδάκης συνην¬ τήθη έπίσης μίτά τοϋ Γάλλου υ- πουργού των Εξωτερικών κ. Κου* ντέ Μυρβίλ, είς τόν οποίον ανέπτυξε τάς ελληνικάς άπόψεις επί τοΰ θέματος τής Ζωνης των Έλευθέρων Συναλλαγών, ειδικώ¬ τερον δέ επί τού θέματος έξοτσφα. λίσεως της αυξήσεως των έξαγω- νών έλληνικών γεωργικών προι- όντων καΐ επί τοθ θέματος των όργανωτικών λεπτομερειων τού χοθ οργανισμθυ. άντιθέσεις, έν τώ με· ρημ Σ ισμθ ΣοίοτροτΙ άντιθέσεις, έν μ ταξύ, έξεδηλώθησαν, μετοξυ των δύο ομά&ων τής Διασκέψεως, της ήπειρωτικής λεγομένη»; καΐ τής αγγλοσκοτνδινσυικής^________^^ έςαρτήσεως 6— ανο—ύΐ ■Εκτός τί τηιμάτων τί ρών, έκ των γενικών διά τήν εύρωπαΊκήν θά άπαιτηθοθν άκόμη ί^'" διαπραγματευσεις διά τί-· *^ γισιν των άπόψεων, αί πείλήθησαν ίκ μέρους ,ή^ λάδος καΐ υποστήρΙζοντοΛ *.( λας τάς 6ποανα—[ύκτους ΡΟΜΗ, 28. κτο·ρεϊον). σμόν της Γίλί (ηναΐκ — Κατα τον πέμπτης ΑλΙ Γυμίουλίου 'ΑλιεΙας τοθ Ό«! νισμοθ. Γεωργίας καΐ Τρο, τοθ ΟΗΕ, εξελέγη τφόεβρο, τοθ ό κ. Ρόντριγκεζ Καρένο τζάνο, της Διευθύνσεως ·« της ΊσπανΙας. Έπίσης 6 κ φαέλε Κούσμαΐ, διευθυντήν εΐας τής Ιταλίας καΐ ό κ, στος Σερμπέτης, διευβυνήι; λιεΐας τοθ "Υπουργείοΐ) Βκλ,, νΐας Τής Ελλάδος, " -^ πρώτος καί δεΰτερος δροι, άντιστοίχως. ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣΟΑΗΜΑ ΚΑΤΑ 150 ΕΚ. ΑΡΧ. ΕΤΗΣΙΩΣ Ακολούθως ό κ. ιτρωθυ- ττουργός καΐ οί συνοδεύοντες αυτόν ϋττουίργοί έπε.υφημούμε- νοι ζωηρώς, ανεχώρησαν διά τα έγκαίνια τού φράγματος τοΰ "Αλιάκμονος. Ό κ. Καραμανλής είς την πάλιν τής Β€ρροίας. ο¬ πόθεν διήλθεν, εγένετο αντικεί¬ μενον Θερμών ίκδηλώσεων. Ό οήμαρχος τής ττόλεως καΐ αί τοπικαί αρχαί καθώς καΐ όλό- κληρος ό πληθυσυός τής Βε,ρ- ροιας τόν ύτηεδέχθησαν μέ ζω- ηράς έκδηλώσεις, έκφράσαντες τήν ευγνωμοσύνην των κατοί¬ κων της ττεριοχής διά τό έξαι- ρετικής οτ>μοχτίας Ιογον. τό ό-
  όποΤον έγκαινίασε μετ* ολίγον.
  Μετά τόν άγιασμόν, ττοοσε-
  Φώνησε τόν κ. πρωθυπουργόν
  ό πρόεδρος τής Ενώσεως Γε-
  ωργικών Συνεταιρισμών Βερ-
  ροίας.
  Έν συνεχεία ωμίλησεν ό 6-
  ττουργός Βορείου "Ελλάδος ε(-
  πών τα εξής:
  Κύριε Πρόεδρε,
  'Εκεΐ δπου άμιλούν τα Εργα, οί
  λόγοι περιττεύουν. Καΐ τα αί-
  σθάνεται ό "Ελληνικάς λαος τα
  ίργα σας αύτά. Έκφράζονται είς
  την σημαντικήν αύξησιν τού 'Ε-
  θνικού είσοδή'ματος κατά τα τε¬
  λευταία Ετη καΐ είνε άποτέλχσμα
  τής δλης πολιτικής επί των έπεν-
  δύσεων, τής ΚυβίρνήσΕως. Άπό
  τα μίγάλα έγγειοβελτιωτικά Εργα
  ιδιαιτέραν σημασίαν Εχουν τα άρ-
  δευτικά των περιοχών Άλιάκμο¬
  νος, Άξιού καΐ Άχελώου διά των
  οποίων τελικώς 6ά άρδευθούν 1.
  300.000 στρέμματα. Παραλλήλως
  ερχοντοι τα Μικρά Κοινωψελή
  "Εργα. Άκολουβούν τα Εργα τού
  ίξηλεκτρισμοΰ, τα υπό εκτέλεσιν
  Εργα Πτολεμαΐδος, τού Μέγδοβα
  καΐ τόσα άλλο. Δέν είνε δυνατόν
  νά εΐσέλθω είς τα μεγάλα βασικά
  βιομηχανικά Ιργα, άλλά δέν δύνα¬
  μαι νά μή άναφέρω τό διυλιστή-
  ριον, τοϋ όποίου ή κατασκευή ε¬
  περατώθη καΐ ήρχισεν ί)δη ή λει¬
  τουργία τού. 'Αλλά δέν ίΐνε ή ώ-
  ρα, οϋτε έγώ ο άρμόδιος νά συ-
  νοψίσω την Ιστορικήν αυτήν δη¬
  μιουργίαν, ή οποία συντελείται
  άπ' άκρου είς άκρον τής "Ελλά¬
  δος. Κάθε ^ιμίρα ποΰ παρέρχετα^
  θά έμφανίζεται έν δλη της τή
  έκτάσει κα! θά άναγνωρίζεται,
  διότι τα πάθη κα'ι οί φανατκτμοΐ
  μοιραίως έκπνέονν κα'ι παραμένει
  ή δημιουργία άνάγλυφος. Άλλά
  θά μοΰ επιτραπή νά προσθέσω
  δύο λόγια διά τόν Άλιάκμονα.
  Τέσσαρα όλόκληρα Ετη διήρκεσεν
  ή κατασκευή τού φράγματος, διό¬
  τι, ήρχισε την άνοιξιν τού 1954
  καΐ έστοίχισε 52.000.000 δραχμ.
  Χιλιάδες έργατών καΐ τεχνι-
  τών έξησφάλισαν εργασίαν καΐ
  πόρον ζωής. Θά άρδευθούν 420.
  000 στρεμμάτων γής, δηλαδή άπό
  τού Λούδία μέχρι τής πΐριφΐρεια-
  κής διώρυγος κα! θά Εχωμεν μίαν
  αύξησιν έθνικού είσοδήματος κα¬
  τά 150.000.000 δραχμ. ετησίως.
  Ή κατασκβυη τοΰ άρδευτικού δι-
  κτύου Σταυροΰ 30.000 στρεμμά¬
  των παραδίδεται διά χειρών σας
  είς την άρδευσιν άπο τής στι-
  γμής αυτής. Ευρίσκονται υπό
  εκτέλεσιν δίκτυα άρδευτικά 120.
  000 στρεμ. είς τάς περιοχάς
  Τριποτάμοο — ΛουτροΟ καΐ θά
  δημιουργηθεν έντός τού Ετους
  άρδευτικά δίκτυα αλλων 100.000
  στρεμμάτων.
  Αϋτά τα έλάχιστα, Κύριε Ποό-
  εδρε, διά τό φράγμα τού Άλιάκ¬
  μονος. Άκολουθούν μέχρι τού *Ε-
  βρου καΐ άλλα μικρά κα! μεγάλα
  Ιργα, ών ούκ Εστίν άριθμός. Ό
  "Ελληνικάς λαός ό οποίος σάς
  έν—ιστΐύθη την διακυβέρνησίν
  τού θά τα αναγνωρίση τό Εργον
  σας αύτό, τό πανελλήνιον καΐ
  πρέπει νά είνε Ικανοποιτιμένος.
  "Ημείς οί Βόρειοι είμεθα κο:! ύ-
  περηφανοι καΐ εΰγνώμονες.
  Ό κ. πβωθΐτττουργός αετά
  ταύτα, έγκαινίασε τό δεύτερον
  τούτο έογον. τΓροβσς είς τόν
  χειρισιιόν κινήσεως των μο-
  χλών των θυΌθφραγΜάτων. Με¬
  τά την τελετήν των έγχαινίων ό
  κ. Καραμανλής, έττέβη μετά τού
  6τΓουργοΟ Δημοσίων * Εργων κ.
  Γκίκα έλικοτΓτέρου καΐ άφοΰ έ-
  ττεθεώρησιε τα έκτίλούμενσ είς
  ττιν ττεδιάδα τής Θεσσαλονίκης
  εργα, ποικίλης ιιορφής, έττέ-
  στρεψε την 6 μ.μ. είς την πό¬
  λιν μας.
  Τάς πρώτας απογευματινάς
  ώρας τής αυριον, ό^ ττράεδρος
  τής κυβερνήσεως καί ή κυρία
  Καραμρίλή, θά άναχωρησουν
  έπΐΌτρέφοντες είς Αθήνας.
  ΜΕ ΜΕΓΛΛΕΙΩΔΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΠΟΡΙΚΟΥ «0X1» ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΑΗΣ ΕΙΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΝ ΑΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΑΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΑΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΨΕ ΤΑ ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΟΠΑΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
  Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
  κ. Κ. Καραμανλής απηύθυνε πρός
  τόν "Ελληνικόν Λαόν τό ακόλου¬
  θον διάγγελμα επί τή έπετείω
  τής 28ης Όκτωβρίου:
  «Τό "Ελληνικόν "'Εθνος έορτά-
  ζει σήμερον την 18ην επέτειον
  τής ημέρας, κατά τήν όποιαν ά-
  νέλαβεν ίνα σκληρότατον άγώνα ε¬
  ναντίον πανισχύρον άντιπάλου καί
  πόοσέφερε την - υπερτάτην θυσίαν
  διά νά διαφυλάξη την ελευθερίαν
  τού καΐ την τιμήν τού. Τό ίπος
  ποΰ Εγραψαν οί "Ελληνες μσχηταΐ
  είς τα βουνά τής Βορείου "Ηπεί¬
  ρου κατεγράφη είς τάς δέλτους
  τής παγκοσμίου Ιστορίας. Ή
  Ελλάς, (ϊποδυβεϊσα τήν 28ην Ό¬
  κτωβρίου τού Σαράντα είς ίνα δ-
  νισον άγώνα, δέν ύπελογισι τάς
  δραματικάς συνεπείας τής άντι-
  στάσεως της. Επετέλεσε τό χρέ¬
  ος της άπέναντι της Ιστορίας
  καΐ άπέναντι των άρχών πού έν-
  σαρκώνει τό δνομά της. "Ηνωμέ¬
  νον τότε ώς είς ανθοωπος, μέ την
  Ενότητα ττοθ αποτελεί τό κυριώ¬
  τερον δπλον είς τοϋς σκληροΰς
  καί άνίσους αγώνας, τό 'ΕΘνος
  ηγωνίσθη καί ένίκησε. Τήν Ιδίαν
  Ένότητα καλοΰνται νά έπιδεϊξουν
  οί 'Ελληνες καί σήμερον, είς τόν
  άγώνα ποϋ διεξάγουν διά τήν δι-
  καίωσιν των πόθων των Κυπρίων
  άδελφών μας.
  "Η ύγεία καΐ ή ήθική δύναμις
  των λαών άποδεικνύεται άπό την
  Ικανότητά των νά συνδυάζουν την
  συνεσι μέ την μαχητικότητα, χω¬
  ρ! ς νά παρασύρωνται άπό συναι-
  σθηματικάς παρορμησεις, άλλά
  καΐ χωρϊς νά λησμονοϋν δτι χρέος
  των εΤνε νά έπιδιώκουν μέ ανε¬
  ξάντλητον υπομονήν καΐ επιμονήν
  τόν τελικόν σκοπόν των. Παράδε.-
  γμα ενός τοιούτου ήθικοΰ ΰφου,ς
  υπήρξαν οί άγωνιστσΐ τού 40, οί
  άναλώσαντες την ζωήν των, την
  σωματικήν των άκεραιότητα καΐ
  την υγείαν των είς τόν άγώνα διά
  τα ίδανικά τού έλευθέρου άνθρώ-
  που. Πρός οώτοΰς στρέφεται εύ-
  λαβική σήμερον ή σκέψις μας».
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ
  ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Έξ άλλου ό ΰφυπουργύς 'ΕΘ/ι-
  κής Αμύνης κ. Γ. Θεμελής επί τή
  έθνική ίπετείω έξέδωσε μακράν
  ημερησίαν διαταγήν, είς την οποί¬
  αν τονίζει την διεθνή σημασίαν
  τοΰ έλληνικοΰ «Όχι», καΐ εξαίρει
  την άγωνιστικότητα τοΰ στρα-
  τοΰ μας.
  «Ή μοϊρα τού
  λή ί
  Εθνους μας —
  ά δάζ
  μρ ς
  καταλήγει — είνε νά δοκιμάζη
  πάντοτε όδύνας, πόνους καΐ νά
  αντιμετωπίζη άδικίας, είς τό τέ-
  λος δμως νά αποδεικνύη δτι ουδέν
  είνε Ικανόν νά τό πτοήση καΐ δτι
  Λαοί ώσάν τόν "Ελληνικόν μέ τό¬
  σην ζωτικότητα καΐ τόσον ϊντο-
  νον τό πάθος τής "Ελευθερίας
  ουδέποτε χάνονται, άλλ' αντιθέ¬
  τως αί άδικίαι κα! αί επ ι βουλαί
  τοΰς άναζωογονοΰν, τοϋς έπιβά-
  λουν καί τούς καθιστοΰν παράδει-
  γμα διά τούς άλλους».
  Η ΣΗίΑΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 28. (Τού άν-
  ταποκριτοΰ μαςώ. — "Επί τή ση-
  μερινή 'ΕΘνική 'Επετείω τής 28ης
  'Οκτωβρίου, θά λάβη χώραν τήν
  Ιΐην π.μ. ενώπιον τής Α.Μ. τοΰ
  Βασιλέως καΐ παρουσία τοΰ κ.
  Προέδρου τής Κυβερνήσεως, τοϋ
  κλιμακίου των ύπουργών καΐ των
  άρχηγών των επιτελείων, μεγάλη
  παρέλασις στρατιωτικών τμημά-
  των. Προηγουμένως ό Βασιλεύς
  βά καταθέση στέφανον είς τό Ή-
  ρώον τού Γ' Σ.Σ.
  Ό Βασιλεύς θά αναχωρήση σή¬
  μερον την 9ην μ.μ. σιδηροδρομι¬
  κώς είς Άλεξανδρουπολιν, κάμνων
  έναρξιν τής περιοδείας τού είς
  Θράκην καί εκείθεν είς Μακεδονί-
  αν, δπου θά άπονείμη βιβλιάρια
  προικοδοτήσεως είς απόρους κορα
  σίδας καΐ θά προβή είς επιθεώρη¬
  σιν στρατιωτικών μονάδων.
  Την 9ην π.μ. χθές ή Α.Μ. ό Βα¬
  σιλεύς, συνοδευόμενος υπό των
  Γενικών 'Επιτίμων '^πασπιστών
  Τού, τού 'Αρχηγού τού Στρατιω-
  τικοΰ Οίκου Τού, τοΰ Διοικητοΰ
  τού Γ' Σ.Σ., τού Έπιθεωρητοΰ
  Χωροφυλακής κα! τοΰ Νομάρχου,
  μετέβη είς Κιλκίς καΐ εχορήγησεν
  Ιδιοχείρως 413 βιβλιάρια προικο¬
  δοτήσεως. Ό Βασιλεύς, κατά τήν
  διαδρομήν τού άπό θεσσαλονίκης
  μέχρι Κιλκίς, εγένετο αντικείμε¬
  νον των πλέον Θερμών καΐ ένβου-
  σιωδών έκδηλώσεων έχ μέρους των
  κατοίκων των ένδιαμέσων χωρίων
  των Νομών θεσσαλονίκης καΐ Κιλ
  κίς, οί όποϊοι ύττεδέχθησαν τόν
  λαοφιλή Βασιλέα πρό μεγαλοπρε-
  πών άψίδων καΐ τόν Ερρανον μέ
  ανθη.
  Κατά την επιστροφήν τού εν¬
  ταύθα, ό Βασιλεύς μετέβη είς τόν
  Συνοικισμόν 'Επταλόφου, δπου
  τόν ΰπεδέχβ'ισαν ό Σεβ. Μητροπο-
  λίτης κ. Παντελεήμων, ό Δήμαρ-
  χος Άμπελοκήπων, αί τοπικαί
  αρχαί καΐ πλήθος κόσμου, δπου
  έχορήγησε 662 βιβλιάρια προικο¬
  δοτήσεως είς απόρους κορασίδας,
  έκ των οποίων τα 120 είς κορα-
  σίδας τοθ Δήμου Λαγκαδά.
  Τό άττόγευμα ό Βασιλεύς, συ-
  νοδενόμενος υπό τής Πριγκιπίσ-
  σης ΕΙρήνης, τής επί των Τιμών
  Κυρίας Δίδος Κορυζή καΐ τής ά-
  κολουθίας Τού μετέβη είς τό γή-
  πεδον τοΰ Γ' Σ.Σ., δπου τόν ύ-
  πεδέχθησαν ό Σωματάρχης Άντι-
  στράτηγος κ. Ταβουλάρης, άξ,ω-
  ματικοΐ τού Σώματος καΐ πλήθος
  ένθουσιώντος λαού καΐ στρατιωτι¬
  κών. "Ο Άναξ έχορήγησ* 364
  βιβλιάριαι προικοδοτήσεως είς
  θυγτέρας στρατιωτών.
  Την 5.30 μ.μ. ό Βασιλεύς με¬
  τά τής Πριγκιπίσσης Είρήνης,
  μετέβη είς τόν προσφυγικόν συ¬
  νοικισμόν Σταυροπόλεως, δποκ
  έντός άτμοσφαίρας ένθουσιασμεθ
  των κατοίκων τού, έχορήγησε 260
  βιβλιάρια προικοδοτήσεως, είς
  I-
  σαρίθμους απόρους κορασίδας.
  Την 8.30 μ.μ. ή Α.Μ ό Βασι¬
  λεύς, μετά τής Α.Β.Υ. τής Πριγ¬
  κιπίσσης Είρήνης, παρεκάθησεν
  είς γεύμα, δοθέν πρός τιμήν Τού,
  είς την Λέσχην "Αξιωματικών, υ¬
  πό τού Διοικητοΰ τοΰ Γ' Σ.Σ.
  Άντιστρατήγου κ. Ταβουλάρη. Είς
  τό γεΰμα παρεκάθησαν έπίσης, ό
  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μετά
  τής Κυρίας Καραμανλή καί άλλοι
  έπίσηιμοι.
  ΗΡΧΙΣΕ ΧΟΕΣ Ο ΠΔΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΔΙΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΜΕ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ
  Έν τν ηλαισίω τού έορτασμοθ
  -ΐίΐς 28ης ΌκτωΙρίου είς την πρω-
  ευουσιχν, παρτιλασαν χθές, πρό
  ιε—μβρΊας, ενώπιον των Αρμο¬
  ίων έκκαιοευτικών Λρχών αντι-
  προβωπΐαι των μαθητών.
  ΕΙΖ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ
  ης έ
  940,
  Κατά την χβ'εσινήν πανηγυρικήν
  συνεδρίαν επί τή έπετείω τής έθΜ·
  έορτήΓ τής 28ης ΌκτωΙριου
  Ι, μετά την είσήγησιν τοϋ
  Προέδρου τής 'Λκαδημιας "Αθη¬
  νών, ωμίλησεν 6 Άκαόημαικός κ.
  Ηλίας Βενέιζης μέ θέμα: «Ή ωρα
  τοθ χρίους». Ο κ. Βενέζης άνε-
  δροιμεν είς τα οτοιχεϊα πού προε-
  τοίμασαν την άμεση άναγωγή τής
  πράξεως τού 'Οκτωίριου τοθ 1940
  είς την περιοχήν ενός νίου έλληνι¬
  κοΰ μυ£ου. Ανΐλυσεν έν οννεχεία
  τό ποσόν ή απόφασις διά τόν ά-
  —-—ικόν δρόμον τού Έθνους,
  ισε τον 'θκτώβριον τού
  ήρχ ρ
  940, ήτο απόφασις την οποίαν έ
  .αμίάναμεν άχι μόνον ώς Πολι-
  εια. άλλά ό καθίνας χωριστά, ώς
  ΐτομα ϋπεύθυνα. Έπειδή τό άτο¬
  ον που γινεται συ€ΐδησις καί
  ειτουργία ήθική εΤν* είς τον αρ-
  χικόν πυρήνα 6λ.ων των μεγάλων
  οτιγμών τοϋ έλληνικοΰ ίΐου. Αύτό
  ύπαγορευει τόν διάλογον ποΰ ανά-
  ΐι τό ελληνικόν πνεϋμα καΐ τό
  ανει διαρκώς νά άναζητή. Λύτό
  >ιχαγορευει τόν χορόν καΐ την στά-
  ίΐν των ήρωωι της έλληνικης τρα-
  ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ
  ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ
  ΙΠΑΝΝΙΝΑ^ 28? (Τοϋ άντα-
  ποκριτού μας). — Αφιχθη είς
  Μέτσοβον ό υπουργός των Εξω¬
  τερικών κ. Αβέρωφ, 6 οποίος θά
  παραμείνη είς την πόλιν επί
  διήμερον δι' ανάπαυσιν. "Εκ
  ού περιβάλλοντος τού κ. ύ-
  ιουργού διαψευδονται έντονώτα-
  •α τα αναγραφέντα περΐ πο-
  'αιτήσεώς τού.
  Ό κ. Αβέρωφ άναμένεται νά
  'χβή είς Ίωάννινα αυριον Τε¬
  τάρτην, θά επιστρέψη δέ είς
  Αθήνας την 3ην Νοέμόρίβν.
  γωδίας άπέναντι στή μοϊρα. Λύ¬
  τό καθορΐζει είς την ζωήν την ώ¬
  ραν τοθ θανοττου, την ανόΐγκην τοϋ
  βανάτου. Ό ίιμιλητης τΐ|<; 'Ακαδη- μίας κσθώρισεν έν συνεχεΐα τόν ηθικόν χαράκ.τί)ρα ολων των μεγα- λων στιγμών τοϋ έλληνικοΰ βίου καΐ άφοϋ ίίήρε την ένότητα, την οποίαν ίδειξε τό Εβνος τόν Ό· χτώΐρηον τού 1940 άνεφέρθη είς τούς σημαντικούς σταθμους τής ανατάσϊώς τού κατά τα τελευταία 150 χρονια. σταβμοθς, οί όποϊοι έπιίείαιώνουν την ένότητα τοΰ ή- £ους, την ελληνικήν διάρκειαν. Ό κ. Βενίζης Ικλεισε την όμιλΐαν τού μέ μίαν συγκινητικήν αναφοράν ι είς τόν σημερινόν άγώνα τής Κύ¬ πρου, πού καΐ ούτος έπι*ε*αιώνει τόν κανόνα της έλλη νίκης άρετής. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙ Σ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙ ύπάλληλοι τοϋ ύπουργείου ΟΙκονομικών έώρτσσαν την επέ¬ τειον της 28ης θκτωβρίου κατά μεγάλην συγκέντρωσιν των είς το χι'.η,ματοβέατρον «Πολλάς» πρα· ματοποιηβίϊ ις την συγ .σαν χθέ<; την πρωΐαν, συγκέντρωσιν παρέστησαν ό ύπουργός των θΐκονομικών κ. Παπακωσταντι>ου, 6 ύφυπουργός
  κ. Άλιμπράντης, 6 γενικός διευ-
  βυντής τού υπουρτγειου κ. θ. Μερ-
  τικόπουλος. Μετά προσφωνησιν τοϋ
  ύφυπουργοΰ κ. Αλιμιράντη έξεφώ
  νησε τόν πανηγι,-ρικόν τής ημέρας
  ό διευθυιτής τοΰ υπουργείου κ.
  Βεναρδής.
  Έξ άλλου είς τό υπουργείον
  ΣυντονισμοΟ έίτραγματοποιήθη
  χθές την πρωΐαν συγκέντρωσις των
  χς η ρ
  ύπαλληλων επί
  28 Όί
  ς
  έπετείω της
  Οί
  ηων επί τΒ έπετείω της
  28η<; Όκτωίριου, είς την Οποίαν παρέστη ό γενικός γραμματεύς τού υπουργείου κ. Ι. Λαμπροΰκος. Τόν πανηγυρικόν της ήμερα ' φώνηοχν ό έκ των ύπαλλί»ο Οπου(Γν«είου κ. Συνοδινός ς .ών τοΰ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ειιίσης ίκΐ τή 28η Όκτωίρίου εγένετο ωραϊος έορταομός είς τό υηουργεϊον Δικαιοσυνης. Μετά τούς ομιλη,τάς της ημέρας κ.κ. Ι. Βερτγο—υλον καί Κ. Μηλιώνην, « Οηουργος τής Δικαιοσυνης κ. Καλ- λΙ«ος άπηυθυνΐη πρός τοθς παρι- σταμένους τονίσας ότι ή 28η Ό- κτωΐρίου είνε μΐα άπό τάς ωραιο¬ τέρας σελίδας τής Έλληνικης Ι¬ στορίας. δχι μόνον διότι σιμβολΐ- ζει μίαν μεγάλειώδη νίκην εναν¬ τίον ασυγκρίτως ανωτέρων δυνά·- μεων, άλλά καί διότι 6ταν ελέγε¬ το τό «ΟΧΙ» κοΛ άνελαμΐάνετο ό αγών εναντίον των φολάνγων τοϋ φασισμοθ, ή νίκη ήτο άπίθανος, τό Χρέος δέ κυρΐως. ένέπνεε τους μαχητάς, <| πίστις είς τό δίκαιον τοθ αγώνος χσΛ η προθυμία τής θυσίας, ή όποΐα είνε ή ανωτάτη ηθικη εκδήλωσις καί άποτελεϊ την κορυψήν τής ήεικής Ιεραρχίας. Έν συνεπεία ανελυσε τό Ιβεώ- δες τής Έλευβερίας καΐ τό Εθνι¬ κόν Ιδεώδες άναφερθεΐς καί είς τόν εθνικόν άγώνα των Κυπρίων άδελφών μας καΐ είς την άλύτρω- τον Βόρειον "Ηπειρον. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Επί τΒ εύκαιρία της έπίκίου τοϋ ΟΧΙ, ό ΰπονργός Εμποριχής Ναυτιλιας κ. Γ. 'Αιδριανόπουλος είς συγκέντρωσιν αξιωματικών και ΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΖΤΑ ΖΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ 10—12 Π. Μ. Ή Όμοσπονδία Παντοπωλών Ελλάδος ανακοινοί δτ, τα παν- τοπωλεϊα σήμερον, εορτήν τής 28ης Όκτωβρίου, θά είνε κλειστά άπό 10 π.μ. ϊως 12 μ., συμφώ¬ νως πρός απόφασιν τού υπουρ¬ γείου "Εργασίας. ΕΘΕΣΕ ΠΥ*· ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΑΥΜΑΤΑ ΤΗΖ ΚΑΙ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΡΟΔΟΣ, 28. (Τού άνταποκρι- τού μας). — Είς χωρίον τής νή¬ σου μας ηυτοκτόνησε χθές ή Μα¬ ρία θαρενοΰ δι" αίσθηνατικούς λόγους. Αύτη περιελούσθη μέ πε¬ τρέλαιον καΐ κατόπιν Εθεσε πύρ καΐ έκάη έν μέσω φρικτών πάνων. Οπαξιωμ—ικών των ύπηρεσιών τοθ μιούργηβεν ή σημερινή γενεά. ΥΕΝ, τού Κεντρικου Λιμεναρχεΐου Πειραιώς κσΐ τοΰ Ναυτικοΰ 'Απο- μαχικοϋ Ταμειου, ωμίλησεν καταλ¬ λήλως εξάρας δι' έμπνευσμίνων Ο κ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΕΚΛΗΘΗ ΠΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΜ ΔΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΝ ΠΈΡΙΌΧΗΣ ΤΗΣ ΟΥλΣΙΠ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 28. ("Ιδιαιτέ¬ ρα 'Υπηρβσία). — Ό ττολεοδο- μικός όργανισμός τής άμερικανι- κής πρωτευούσης προσεκάλεσε τόν γνωστόν 'Ελληνα άρχιτέκτο- να κ. Δοξιάδην, ώς τεχνικόν σύμ¬ βουλον των σχεδίων διά τήν άνα- καίνισιν καί έξωραϊσμόν μεγάλης περιοχης τής Ούάσιγκτων. Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας προδλέπεται ή κατεδάφισις πα¬ λαιών συνοικιών καΐ ή είς αύτάς άνέγερσ ι ς συγχρόνων διά την στέγόοΛν κυεριητ καΐ διοικητικών ύπηρεσιΰν. πρόσκλησις τού κ. Δοξΐάβη Αμερικήν — λίκνον κα! ττ σμιον κέντρον άναδείξεως τ κων — πίριττοιεΐ μίγίστην τ είς τό ελληνικόν δνομα κσΙ ι λιάζεται κολακευτικώς ίπΐό τεχνικών κύκλων τής κης πρωτευούσης. ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΓΕΩΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙ ΤΗΣ ΠΟΑΥΤΕΧΝΙΚΗΙΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚ1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, άνταποκριτοϋ μας). Κή ΐ ώ 28. (Τοθ άνταποκριτοϋ μς) — Προχθές Κυριακήν καΐ ώραν 12.30' ετε¬ λέσθησαν μετά πάσης έπισημότη- τος ενώπιον τοΰ προέδρου της Κυ- ϊερνήσεως κ. Καραομανλή, τοΰ ύ· πουργοϋ Βορείου Ελλάδος κ. θεολογ ίτη, τοΰ προτάσεως κ αί τής Συγκλήτου τοΰ ενταύθα Πα¬ νεπιστημίου καΐ άλλων επισήμων, τα έγκατινια τής θεμελιώσεως τοϋ συγκροτήματος κτιρίων τής Πολυ- τεχνικής Σχολής τοθ Πανϋπιστη· μίου μας. Είς τήν έν λόγω τελετήν πα¬ ρέστησαν έπίσης οί υπουρνοί Παι- δεΐβς κ. Γ. Βογιατζής, Εβωτερι- κών κ. Μ<τκρής, Δημοσία», "Ερ¬ γων κ. Γκίκας, Προνοίας κ. Στράτος καΐ ό ύφύπουργός Έ- θνικής "Αμύνης κ. θεμελίΐς. Ακολούθως, υπό τάς έπευφη- μίας των φοιτητών καΐ τοθ λ 6 κ. πρωθυπουργός ίθεσε τ6ν μέλιον λΐθον. Έν συνεχεια τί Καραμανλήν προσεφωνησεν πρύτανις τοθ Πανεπιστημκκι, πών μεταξύ άλλων ΰτι ι6 Πιη πιστήμιον τής θεσσαλονίκης ή πόλις όλόκληρος αίσβάνοπβι διαιτέρως την τιμήν αυτήν θεμελιώσεως ενός έκ των 1? λυτέρων κτιρΐων τής Σχολής ι τοθ κ. Καραμανλή. Άκολοθι ωμίλησεν ό υπουργός τής δίΐας κ. Γ. Βογιατζής, 6 όητοι άπευθυνόμενος κατ' αρχήν είς κ. πρωθυπουργόν, είπεν 4τι ή ρουσίο: τού καΐ τό σιηϊχώς δηλούμενον ενδιαφέρον τού μέγιστον, υπέρ τοθ Πσνιιηοτιηι(« τούτου, άλλά καΐ τής δλης ί τάτης παιδείας τής χώρας. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ Η ΑΡΩΓΗ ΙΡ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙ Έν συνεχεία ό κ. Βογιατζίίς είπεν: « Αντικρύζων τα γύόω μου άΐτοπερατωθεντα ήδη κτΐρια, είς τάς αιθούσας των οποίων τόσο ι νέοι καΐ νεαι της Ελλάδος απο- κτοϋν τό φώ<: καΐ τήν δύναμιν τής έπιστή^ης, δέν δύναμαι νά μή αί σθανθω Ιδιαιτέραν Ι υ Ιδιαραν διότι πάντα ταυτα ήθ ά ί μή α Ικανοποίησιν, επραγματο¬ ί ποιήβησαν χάρις είς τάς γενναίας κρατικάς ένισχυσεις καΐ μέ τό προσωπικόν ενδιαφέρον τοθ κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως. Είς 47.000.000 δρχ. περίπου άνερχον. ται αί άπό τοΰ 1956 μέχρι σήμε¬ ρον διατεθίίσαι παρά τής κυβερ¬ νήσεως Καραμανλή πιστωσεις διά κτιριακά ΐργα τοθ Πανεπιστημίου, αί οποίαι άναλύονται ώς έξη 15.000.000 διά τό κτΐριον τ1.,, Φυσικομαθημστικής Σχολής, 10. 000.000 διά τό κτίριον τής Πολυ. τεχνικής Σχολής, 9.500.000 διά τήν αποπεράτωσιν τοϋ Χημείου, 4.000.000 διά τό Αδικον δίκτυον καΐ 2.000.000 διά τό κτίριον τής Ίατρικής Σχολής. Πέραν των ποσων αυτών, συνέ- χισεν ό κ. υπουργός, διετέθησαν κατά την τελευταίαν διετίαν 23. ής: τής 10 000.000 δρχ. των έλλειμματι διά τήν ων τοΰ τ»0 Πά. μμ σμοϋ έξόδων λειτουργίας νεπιστημίου. Έπιβυμω νά ψ νήσω, είπεν 6 κ, ΒογιατΩς, ίί αν άνέφερον τα άποτελεσμιΐιι ταϋτσ, είς την επίτευξιν των (· ποίων ή συμίολή δλων υμών, I- σοι διακονεϊτε είς τό άνιίκηοι τουτο έκπαιδευτικόν Ιδρυμο. ί« καΐ είνε άξΐα παντός έιταίνοΐί πάσης άναγνωρίσεως, τό 1ί διά νά διαδηλώσω ότι ή Κυ4«- νησίς άναγνοίρίζει καΐ συνσιΛ» νεται ίαθυτατα τάς πρός την «αι δείαν γενικώς καΐ πρός τήν 4 τάτην Ιδιαιτέρως ευθύνας «αι ποχρεώσεις της. Επί πλέον, ίιι θυμώ νά τονΐσω δτι τό Κρ*τοςίι συνεχίση την γενναιόιρονσ πρίκ τό Πανεπιστήμιον, καθως κσΙ ιΐ( τα όάλλα άνώτατα έκπαι&ειιτιιι Ιδρύματα υποστήριξίν τού». Περαίνων τόν λόγον τού 6 ι Γ Βογιατζής εξέφρασε τήν ιιτ χην δτι τα άνεγειρομενα νέο ι» ρια θά έξασφαλίσουν μίαν κιΑ τέραν αυριον είς τόν Έλληνιι» λαόν. ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28. (Τού άν. ταποκρΊτοΰ μας). — "Ο ής ξρς δι έμπνευσμένων λόγων την σημασιοτν της Ιστορικήν διά τό Εθνος ίπετείου καΐ τους αγώνας αύτοΰ υπέρ ή αξ τ θς ίπε αγώνας αύτοΰ υπέ ελθ τησίαν ψ ■ ελευθερίας ΠΑΙΔΕΙΑΙ ς τής ανεξαρ¬ τού. Είς τό υπουργείον Παιδείας ε¬ γένετο χθες πανηγυρικήν συγκέν- τρο>σις τοθ προσωπικού της Κίντρι.
  κης υπηρεσίας, επί τη έπετείω
  τής 28ης 'θκτωβρίου, παρισταμέ-
  νων τοΰ Γεν. Γραμματέως κ. Ν.
  Καρμιρη, των διευ'Λιντών τοΰ ύ-
  πουργείου καΐ ανωτόπων έκπαιδευ-
  τικών. Τόν πανηγυρικήν εξεφώνη¬
  σε Α έκπσιδευτικός σύμϊουλος κ.
  Π. Γεωργοϋτζος.
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Είς τό υπουργείον Εργασίας έ
  γένετο τήν 1 μ.μ. χίϊς χελετή επί
  τή έπετειν τής 28ης ΌχτωίρΙου
  Τον πανηγι,ρικόν της ημέρας εξε¬
  φώνησεν ό κ. 'Αποστολακος. ό δέ
  υπουργός κ. Δημητράτος ομιλών
  πρός τοιΐς ύπαλληλους τοϋ υπουρ-
  γεΐου τού ανεφέρβη είς τό βαθύ¬
  τερον νόημα τοθ μεγάλου αγώνος,
  τόν οποίον επετέλεσεν τό ελληνι¬
  κόν ίθνος.
  ΜΗΝΥΜΑ
  ΤΟΥ ΔΗΜΛΡΧΟΥ ΑβΗΝΑΙΡΜ
  Έπ· εύκαιρια της σημερινίνς ί-
  πετείου της 2βης 'θκτωίρίου; ό
  Δήμ«ΡΧθς ·Α6ήναίων κ. Π. Κα·
  τσωτσς έξέδωσε μήνυμα πρός τόν
  Αθηναϊκον λαόν, είς τό οποίον ά-
  ναφεριι μετσξύ άλλων, αί πρό
  18 έτών έβΛΤίβεϊσαι κατά της
  Ελλάδος φασιστικαΐ δυνάμεις μέ
  σκοπόν νά διαλύσουν τάς ένοπλους
  δυνάμεις μας καΐ ι ά έπιβάλουν
  είο την χώραν μας την δουλείαν
  καΐ την σκλαβειά δίν άναμέτρη-
  σαν καλώς τάς δυνάμεις των καί
  υπετΐμησαν τό 6»ίρρος, την ψοχήν
  καΐ την πίστιν τοϋ λαοϋ μας £η-
  τών περαιτέρω 6 κ. Κατσώτας νά
  έορταστιι την
  τονΐζει δτι ί|
  μια μεάλ
  .ν έπίτειον,
  Οκτω»ρ<ου είνε ζι δτι ί| 28η Όκτω·ρ<ου είνε μια μενάλη ήμέρα ποο την ίδη- ΑΙ ΟΡΓΑΝΛΣΕΙ Σ "Εξ αλλου, μηνύματα πρός τα μέλη των <*■ εϋκαιρία τής σημερι- νης έπετείου τοϋ Ιστορικοΰ «ΟΧΙ» έξέδωσαν ή Όμοσπονδισ Έφ*- δρων Αξιωματικών Νοτίου Ελλά¬ δος, ό Βορειοηπειρωτικός Σύλλο- γος «Σίλασφόρος», τα σΜνδικάτα εργαζομένων είς την ΗΕΜ τα σωματεια Σ ταβμαρχοελεγκτών, θδηγών κοΛ ΕΙσπρακτόρων Αθη¬ νών — Πειραιώς καί Περιχώρων και ή Σ υνομοσπονδία ΠσΛτοπω- λων. Δέον νά σημειωθή δτι τό Έλεγ- ΚΤ'*όν Συνέδριον, τό Χρηματιστη ριον Αθηνών καΐ ή Ηλεκτρική Εταιρια -Αθηνών - Πειραιώς έωρτασαν χβες την επέτειον είς τα γραφεια των δι" όμιλιών καΐ *ι γελίας π—ριωτικών πόιημάτων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ^ ίσ1Λ,εί<: τ6ν Πειραια, ήρ *"ό Χβές. αί έορταστικαΐ έίέ^λώ σεις ηρος πανηγυρισμόν τής με. Υάλης έβνικής έπετείου. Την ιτρω- Ιαν εγένοντο συγκεντρώσεις είς ί "<ϊ9ί<"ΐς στίφάνων των Πεσόντων πά- τικου Συλλόγου Πειραιώς είς τό Δημοτικόν θέατρον καΐ τήν νύκτα ^πδλις καΐ 4 λΤμην έ,^ί κου Συλλόγου-Γίε,ραΤώς 'κΐίΓε^ς -Ρ^^ν^^^. ·* ΘΕΣ ΣΑΛΟΝ ΙΚΗ, 28. (Τού άνταποκρ,τοΰ μας). — Σήμερον ό πρόεδρος τού δ.οικητικοϋ Συιι- δουλιου τής «Όλυμπιακής 'Αερο- πορ,ας» Θά επιδώση είς & Πρω- βυπουργον κ. Καραμανλήν ττϊργα- μηνην άποσταλείσσν υπό τού κυ- βερνητου τής Νέας "Υόρκης κ Χααριμαν, διά τής οποίας γνω- στοποιειτα, δτι ή 28η "Οκτωβρί- ου καθ.ερωθη ώς Έθνική έορτή είς την ττολιτ1ίαν τής Ν. "Υόρκης γός τής Παιδείας κ. Γ. Βογια¬ τζής, μετά την θεμελίωσι των πανεπισττΐμιακών κτιρίων, προή¬ δρευσεν χθές έκτάκτου μακράς συνεδριάσεως τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου, κατά την όποιαν εξητάσθησαν τα διάφορα ζητήμα- τα αύτοϋ, μετσξθ των οποίων είνε: 1) 'Η απομακρυνθείς των πα- ρανόμως ευρισκομένων είς τόν Συνοικισμόν Άγίας Φωτεινής. •Επί τού θέμστος αυτού θά γίνη σήμερον ιίς τό κυβερνείον σϋσκε- ψις ύττό τήν προΐδρίαν τού κ. ροέδρου τής Κυβερνήσεως, είς τήν όποιαν θά μετάσχουν ό ύ- πουργός τής Παιδείας καΐ άλ- λοι ύποκργοί. Κατά τήν έν λόγω σύσκεψιν θά δοθή όρίστική λύσις είς τό χρονίζον αύτό ζήτημβ « 2) τό θέμα των έτπμέληϊτών ι>
  βοηθών τού Πανεπιστημίου, <τ τήν άριθμητικήν αύξησιν ί καΐ τήν μισβολογικήν τακτονιΐ' ησίν τιον. Ό κ. ύπουργάς 6 σχέθη νά συνεννοήθη μετά τοθ Πρωθυπουργοΰ διά τήν προώβι«ι τού. Έξ άλλου ή Σύγκλητος ΐ|» χαρίστησε τόν κ. υπουργόν &■< τό υπό τής Κυβερνήσεως έπι6ΐ κ-νυόμενον ενδιαφέρον υπέρ 1 Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Ό κ. Βογιατζής εδέχθη ί λεντάς, έπιθευρητάς Μέσης ' Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως,σν λόγους γονέων διαφόρων σχολ ών καθώς κα! πολλούς κσθηγ τάς καί συνεζήτησεν τό θέμσ των διδσκτηρίων κα! τοΰ προσ< πικοΰ των σχολείον τής Μαχεδι »Ίκής Πρωτευούσης. ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΒΙΑΣΕ ΝΕΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΟΠΛΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΙΣΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΑΛΛΑ ΟΙΔΙΟΣ ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΛΑΒΗ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΛΑΜΑΙ, 28. (Τοΰ άντσπο- κρ.τοΰ μας). — "Εκ τής διεξα- χθεισης προ«νακρίσεως κατά τοΰ Κ. Σπυροπούλου, έτών 23, κατη- γορουμένου επί κακοποιήσει τής Βασιλικής θυγατρός. Πέτρου Λε- πενιώτου, εγνώσθησαν τα εξής: 'Ο δράστης, ώς Ιό-χυρίζεται η παθουσα, την έκακοπΌΪησεν ΰττό την απειλήν περιστρόφου, έν συ- ν^εχεία δέ τής υπεσχέθη ότι θό>
  ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ
  ΠΛΗΡΩΧ Η ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ
  ΠΑΡΑΤΑΞΙΧ
  'Εληξαν χθές την εσπέραν αί
  επί τριήμερον διεξαχθεΐσαι αρχαί
  ρεσια, τής ενώσεως μονίμων λι-
  μενεργατών τού ΟΛΠ κατά τάς
  οποίας ή έθνκόφρων παράταξις
  επεκράτησε πλήρως. Συγκεκριμέ¬
  νως επί 1353 ψηφισάντων ή έθνι-
  κόφρων παράτσξις συν κέντρωσε
  1.093 ψήφους, ένώ αί δύο άλλαι
  παρατάξεις τής άριστεράς καΐ
  τής ΕΠΕΚ άφαιρουμένων των 17
  άκύρων ψηφοδελτίων, συνεκέντρω.
  σαν μόνον 243 ψήφους έν συνόλω.
  Ο άρχηγό,ς τής άριστιράς παρα¬
  τάξεως Νικ. Κατσαφάδος επί σει
  ράν έτών πρόεδρος τής "Ενώσεως
  Λιμενεργατών, έΤιαβιν μόνον 169
  ψήφους, ένώ ό τελευταίως έκ των
  έθν,κοφρόνων σύμβουλος συνεκέν-
  τρωσε 1016 ψήφους. ΟΙ έκλεγέν-
  τες 21 συμδουλοι συκ:ρχόμενοι
  ίντός τής εβδομάδος Θά έκλέξουν
  το προεδροον.
  τήν έννμφεύετο λαμβάνων δζ
  γιαν, διότι είνε ϊγγαμος κβΐ *>·
  τήρ 3 τέκνων. Βραδύτερον ό Ι*1
  ρόπουλος {πεισε τήν Βασιλι*
  νά αύτοκτονή—υ» μαζΐ διότι Κ·
  ήτο δυνατόν νά πρσγματοποι
  σουν τήν Ινωσίν των. 'Η Βσ»ι>;
  κή εδέχθη κα! ούτως Κλαβι τ
  τητα κσυστικής σάδας, τή» ^
  ποίον τής προσέφερεν ό Σπνρό"
  πουλος, ένώ έκιϊνος προστποιήίΐ
  δ ξ ό ύό 'Η ί
  δτι έπραξε τό αύτό. 'Η
  νέα διακομισθεϊσα είς τό νοσο¬
  κομείον Καλαμών δι εσώθη κστ^
  πιν άμέσου έπιμβάσεως. Ό Σ«
  ρόπουλος άνακρινόμενος Χίγίΐ ·"
  τι πράγματι είχεν ερωτικάς ν,
  σεις μετά τής Βασιλικής, ά*
  ουδέποτε άνέφερτν είς αύτη»
  σχετικόν μέ αύτοκτονίσν. Μί
  της, Ισχυρίζεται, (Χαβε τή» **?
  στική* σόδαν, διότι μέ τάς η^
  οεις των είχον εκτεθή είς 'Ί'
  κοινωνίαν τού χωρίου των.
  Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΧ ΥΠΟΥΡΓ0*
  ΕΘΝ Ζ
  ΟΧ
  ΕΘΝΙΚΗΧ ΑΜΥΝΗΖ
  Τ6
  Σάββατον άναμένεται
  αοφιχβή ένταθθα ό οπουργος ''
  θνικής ·Αμ0νης των ΗΠΑ κ. ΑΒ«·
  ελρόϋ "ό κ. Μσκελρόϋ θα
  V
  Ραρείνη επί τριήμερον είς Άββ
  καί θά ϊχη έπισήμους συνομι>·
  μετά των Έλλήνων καΐ των .
  ταθβα Άμερικανών αρμοδίων.
  γνωστόν, ό Άμερικανός υηουΡΥ
  ίπιστρίφει είς ΗΠΑ κατόπιν;
  ξιδίου τού άνά την "Λτιω /*
  τολήν, βπου έπιθεώρησε δια
  άμερικανικάς μονάοας.
  ο,
  Ίτι»
  ^ρΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ^Τ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1881 — ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ~Ι~
  ΤΟ ΦΙΛΟΠΡΩΤΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
  ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ 1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΙ ΠΑΝ ΣΜΑΤΣ Π—ΤΙΜΗ ΔΡΑΧ. 1.50
  Έχομε ίνα παρ' δ
  ,^ν ομολογούμεν όν,
  ίλλά παρά ταυτα άνί-
  £ον έλάττωμα οί "Ελ-
  ϊα,υτό μας καλύτε-
  Ικανώτερο κα! ά-
  ρο
  κάθε άλ,λου
  είς κάθε έκδήλω-
  ης ζωής μας "Έ
  ;«ΐ είς
  ίιντης ζωής μας
  ΪΦΐλ
  Έ-
  και πού
  κάν
  κάποια δικαιολο-
  _νη φιλοδοξία, άλ-
  %Αεΐνε συνήθωςκαρ-ός
  ιωισμοθ ή καί άνοη-
  Αύτό, λοιτΐόν, τό
  ωμα, πού μάς κυ-
  δ" σγεδόν εις δλα,
  βεύει κυριολεκτι-
  κατ* έξογήν είς
  δημοσίαν ζωήν, 6-
  χόσον εθκολον είνε
  , κοι τόσον συχνά άκού-
  1 «αιτδ «άς ημουν έγω
  καί θά βλεπατε!....».
  ρι
  κώς
  Βκη, τό * Ρ
  βικ6ν σ.υτο ελαττωμα
  οδηγεί εΙς,Λλλρ. Είς τό
  νά μάς λειπη ή παλλη-
  καριά νά όμολογήσω-
  με την ήττα μας και
  την νίκην ενός άλλου
  είς οιανδήποτε άναμέ-
  «ησιν, κυρίως δέ είς
  Λν περίπτωσιν μιας
  ιτολιτικής μάγη,ς. Είς
  αύτην ~1ν περιτττωοι,
  πλέον, είνε δπου χανο-
  αε άκόμη και την άζιο-
  και την σοβα-
  οτητά μας ως λογι-
  κων άνβρώττων. Προκη-
  ούσσονται αί έκλογοτι.
  Περνά μία περίοδος 40
  ηρών κατα τας 6-
  Περ
  | ημερών
  1 «οίας
  γουν, δηλαδή, μέ αθτό
  εντιμως καί θαρραλέα
  την ήττον των καί πε-
  ριμένουν μέ υπομονήν
  και νομιμοφροσύνην
  τας άλλας εκλογάς,
  δια να διεκδικήσουν
  την νίκην, ένώ έν τώ
  μεταξύ καί άν ή ψήφος
  τού λαοθ τούς ε"χη στεί-
  λει είς η Βλ
  λάδα καί την Κύπρον,
  εως ότου φθάση είς την
  σημερινήν Κυβέρνησιν,
  αλυτον πάντοτρ κη
  πάντοτε είς
  νόν δρόμον.
  παντοτε καί
  έπικίνδυ-
  ρς
  ημερών, κατα τας 6-
  «οίας δλοι οί ύΐτοψή-
  φΐοι καί Ιδιαιτέρως με-
  ταζύ αυτών δσοι τιι-
  στεύουν, ότι κρύβουν
  αέσα των Μνα «σωτη-
  ρσ.» της Ελλάδος, ά-
  ναπτύσσουν είς τον
  Ελληνικόν Λαόν ίοεο-
  λογικά καί ρεαλιστικά
  ιΐρογράμματα,τόν «ιΐει-
  θουν», διατί είνε οί κα-
  λύτεροι και συγχρό¬
  νως ήμΐϊοροθν — και το
  κάμνουν ευχαρίστως —
  νά ξετινάξουν τούς αν-
  τιπάλους των ώς άχρή-
  στους. "Εχουν κάμει,
  δηλαδή, μέ τό παραπά-
  νω μάλιστα. τό καθή¬
  κον τους ώς ύτιοψήφιοι
  καί εχουν έξαντλήσει
  δλα των τα δικαιώμα-
  τα, προκειμένου νά έ-
  ξασφαλίσουν την νίκην.
  'Αλλ' δταν την επομέ¬
  νην αί κάλπαι τούς ά-
  ναδείξουν ήττημένους,
  τότε πλέον δλα λησμο-
  νοθντσι: ΟΟτε εκλογαί
  ϊγινσν, οϋτε έλεύθεροι
  ήσαν δήθεν οί άποτυ-
  χόντες νά δώσουν την
  μάχην των ! "Ολα —
  λέγουν — έγιναν με...
  «βίαν» καί «νοθείαν»
  καί δλα «άποδεικνύ-
  ουν», δτι δέν προήλθεν
  έκ τοθ λαοθ ή ήττα,
  άλλά όφείλεται είς την
  ... δολιότητα των άν-
  τΐπάλων, περίπου είς
  την... ταχυδακτυλουρ-
  γίαν των!
  Παντοΰ
  άλλοΰ, βε¬
  βαία, παντοθ καί χω·
  ρίς έξαιρέσεις, τα πρά-
  γματα έξελίσσονται εν¬
  τελώς διαφορετικά: ΟΙ
  ήττημένοι των έκλογών
  συγγαίρουν μέ ίνα τη-
  λεγράφημα τούς νικη¬
  τάς, σάν άνθρωττοι καί
  σάν «κύριοι». Όμολο-
  οθ τούς εχη στεί-
  λει είς την Βουλην ώς
  αντιπολίτευσιν, έλέγ-
  χρυν άλλά καί βοηθουν
  την Κυβέρνησιν ν είς τό
  έργον της.
  ΠοΟ δμως, νά γίνουν
  εδω, αυτά τα πράγμα-
  τα! Έδώ, άτιό της επο¬
  μένης των έκλογών, δ¬
  σοι απέτυχαν ζητοθν
  την παραίτησιν της Κυ¬
  βερνήσεως, διότι., .«α¬
  πέτυχεν» είς τό έργον
  της, πρίν κάν όρκισθή
  και αναλάβη τα καθή-
  κοντά της! Καί έπειδή
  ό Βασιλεύς δέν είνε βε¬
  βαίως δυνατόν νά συμ¬
  φωνήση είς αύτάς τάς
  άντισυνταγματικάς πα-
  ραδοξότητας, τίθενται
  είς εφαρμογήν τα «με-
  γάλα μέσα»: Δηαιουρ-
  γεϊται διά παντός μέ-
  σου καί Ιδίως διά τοθ
  θορύβου μία κάποια
  «κρίσις» — κρίσις πολι-
  τειακη, κρίσις κοινο-
  βουλευτική, κρίσις πο-
  λιτική — καί, πρός αν¬
  τιμετώπισιν της, ζητεϊ-
  ται ή δημιουργία πρα-
  γματικής κρίσεως, μέ
  την παραίτησιν της ά-
  νεπιθυμήτου είς τούς
  άποδοκιιΐασθέντας υπό
  τοθ λαοΰ κυβερνήσεως.
  Τώρα, συγκεκριμέ¬
  νως, ιιέ την ευκαιρίαν
  τού ΚυπριακοΟ, κατε-
  σκευάσθη — βοηθούσης
  καί της ΕΔΑ, ή όποία
  τόσον.. .εύαίσθητος εί¬
  νε προκειιιένου περί
  των έθνικών ύποθέσε-
  ων! — μία «έθνική κρί¬
  σις», μέ κεντρικόν της
  θέμα την Κύπρον. Καί
  έν ονόματι της, έν συ-
  νεχεία, καλείται ό Βα¬
  σιλεύς νά καταλύση
  την λαϊκήν κυριαρχίαν
  καί νά βάλη είς την θέ¬
  σιν της την κυριαρχίαν
  των πολιτικών τυχοδι-
  ωκτισμών!
  Τό Κυπριακόν δέν ά-
  πασχολεΐ σήμερα μό¬
  νον την Έλλάδα, ουτε
  ή μόνη Κυβέρνησις πού
  τό διεχειρίσθη είνε ή
  σημερινή. Ήλθε μέ τό
  ένωτικόν δημοψήφισιια
  τοθ 1950 είς την Κυβέρ¬
  νησιν τοΰ «Κέντρου» —
  την σημερινήν αντιπο¬
  λίτευσιν — ή όποία δ¬
  μως, νίπτουσα τάς χεί¬
  ρας της ώς άλ,λος Πι-
  λάτος, τό έκλείδωσεν
  είς ενα ντουλάπι τοΰ
  ποοεδρικοΰ γραφείου
  τής Βουλής, διά νά α¬
  ποθάνη έξ άσφυξίας.
  Ήλθε καί είς την Κυ¬
  βέρνησιν Παπάγου, ή
  όποία καί τό εφερε μέ-
  γρι των Ήνωμένων Ε¬
  θνών. Ήλθε καί είς
  την Κυβέρνησιν των
  δυο άντιπροέδρων — δ¬
  ταν ό Στρατάρχης Πα-
  πάγος ήτο σκιά πλέον,
  όδηγουμένη είς τόν τά¬
  φον — ή όποία τό εθα-
  ψεν είς την τριμερη Δι¬
  άσκεψιν τοθ Λονδίνου.
  Επέρασε, δηλαδή, άπό
  πολλάς φάσεις, δλας
  σκληράς διά την Έλ
  Μίαν, πάντως, δύσκο¬
  λον φάσιν περνά καί
  τωρα τό Κυπριακόν, ά-
  κολουθοΰν την μοίραν
  ολων των παγκοσμίου
  ενδιαφέροντος μεγά-
  λων προβλημάτων—πα-
  ράδειγμα: τό Γερμανι¬
  κόν, τό Άλγερινόν, τό
  Κινεζι,κόν - τα όποία,
  βεβαίως, δέν λύονται
  *πό της μιας ημέρας
  είς την άλλην. Αυτήν,
  εν τούτοις, την φάσιν
  μεγαλοποιεΐ ώς κίνδυ¬
  νον καί ώς... «εθνικήν
  κρίσιν» ή αντιπολίτευ¬
  σις, μέ δηλώσεις, μέ
  θορύβους, μέ ασυγκρά¬
  τητον δημοκοπίαν καί
  μέ πάν άλλο μέσον, διά
  να προβάλη την «ανά¬
  γκην» της απομακρύν¬
  σεως μιας Κυβερνήσε¬
  ως, την οποίαν μόλις
  πρό εξαμήνου άνέδει-
  ξεν ό Έλληνικός Λαός,
  ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΓΝΏΣΕΙ
  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΤΗΝ
  ΟΠΟΙΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
  επί τής έθνικής υποθέ¬
  σεως!
  Αυτήν την δήθεν «α¬
  νάγκην» προέβαλε καί
  προχθές^ δι* «άνοικτής
  έπιστολης» πρός την Α.
  Μ. τόν Βασιλέα ή διερ¬
  μηνεύουσα τάς γνώ¬
  μας των φιλελευθέρων
  εφημερίς: «Δέν ύπάρ-
  χει πλέον πολίτης, πού
  νά μή άντιλαμβάνεται,
  δτι οί κυβερνώντες στε
  ροΰνται πολιτικής»,
  βοα, κατόπιν δημοψη-
  ψίσματος, προφανώς,
  γενομένου.,.είς τα γρα-
  φεΐα της! «"Εχει κα¬
  ταστή προφανές — βε¬
  βαία έξ δσων λέγουν
  "Αγγλοι καί Τοΰρκοι,
  τούς όποίους προτιμώ-
  μεν, διά την περίστασιν
  νά πιστεύωμεν!—δτι ή
  Κυπριακή υπόθεσις κα-
  ταβαραθρώνεται», ίσχυ
  ρίζεται έν συνεχεια.
  Ένώ ή Κυπριακή υπό¬
  θεσις μένει άκεραία
  καί άπασχολεΐ και
  θά άπασχολήση τους
  Συμμάχους τής Ελλά¬
  δος, εως δτου εύρη
  την λύσιν της, Ικο>
  νοποιοΰσαν τούς δικαί-
  ους πόθους τοθ Κυπρι¬
  ακοΟ Λαοΰ, αδιάφορον
  διά ποίων ένδιαμέσων
  σταθμεύσεων. Καί ή ε¬
  πωδός: Μά άλλάξη ή
  Κυβέρνησις κσ.ί νά έλ¬
  θουν άλλο ι, διά νά σώ-
  σουν την Έλλάδα !
  Άλλ' ΑΠΟ ΤΙ νά την
  σώσουν καί ΠΟΙΟΙ νά
  την σώσουν; Ή Κύπρος
  είνε όλοφάνερον, δτι
  δέν κινδυνεύει, άλλ* α¬
  πλώς μία φάσις τοθ α¬
  γώνος της, από τάς
  σθη μέ περιφρόνησιν
  καί αηδίαν άπό τόν
  Ελληνικόν Λαόν. Καί,
  δεύτερον, άφοΰ είς την
  αντιπολίτευσιν εύρισκό
  μενοι άγωνίζονται πώς
  νά «φάη» ό ένας τόν
  άλλον, φαντάζεται κα-
  νείς τί θά εγίνετο, εάν,
  παραβιάζων ό Βασι¬
  λεύς τό Σύνταγμα — δ-
  πως Τοΰ ζητοΰν — τούς
  έκαλοΰσεν είς την Κυ¬
  βέρνησιν. Άντ! νά σω¬
  θή ή Κύπρος, δέν θά ε-
  μενε λίθος επί λίθου
  είς την Έλλάδα!
  "Ολα αυτά γράφον-
  ται, έννοείται, δχι διότι
  ϋ-άργει ή πιθανότης
  νά ακουσθή ή φωνή
  των άπογοητευμένων
  της αντιπολιτεύσεως
  καί νά μή ακουσθή ή
  0 ΝΕΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 480.000.000 ΑΝΘΡΩΠΩΝ
  ΠΛΠΛΣ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
  ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΝΤΖΕΛΟ ΡΟΝΚΑΛΙ
  ΛΑΒΩΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 23°-
  ΕΧΡΗΜΑΤΙΣΕ ΝΟΥΝΪΤΙΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
  Ενέχει καί πολιτικήν σημασίαν ή έκλογή τού
  ΛΑΚΩΝΙΚΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤβΒΡΙΟΥ 1958
  Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
  .'Ο λόγος τού θρόνον είς τήν Βουλήν των λορδων περιέλαβε
  % καΐ τό Κυπριακόν μέ τήν δήλωσιν τής Βασιλισσης ότι η
  «Λιρνηο-ις τής Μ. Βρεταννίας «άνησυχεΐ βαβεως "Ε τ"ν κα-
  την
  , ό οποίος θά έξασφαλίζη ηρεμίαν και προοδον εις την νη-
  Έν τούτο.ς αύτη ή έμμονή άκρ.βώς τής Βρεταννικης κ«·
  , ποίος θά έξασφαλίζη ηρεμίαν και ρ
  . Έν τούτο.ς, αύτη ή έμμονή άκρ.βώς τής Βρεταννικης κ«·
  «ρνησεως είς ενα «διακανονισμόν», έκμηδενιζοντα_ καβε
  ίλπιδα Ικβνοττοιήσεως των δικαίων πόβων τοΰ Κυττριακου,λαου.
  «Ι* ίκει'νη, ποϋ ήμπόδισε καί έμποδίζει άκομη την επάνοδον
  τΠί ήρεμίας καί τής προόδου είς την νήσον. Αντιπροσωττευει
  ο«νΕπώς ή 6οσιλ.κί| δήλωσις σα*ή προειδοποίησιν περι τού
  σκληροτάτοι» αγώνος τόν οποίον εχει νά διεξοτγογη Π ·-<*«« «>ς ότου κάμψη την Βρεταννικήν προσηλωσιν εις, ό/π χτχΡβ-
  •"ΠΡΐζετοι, είς τό Λονδίνον μέν, ώς «διακανονισμος» αξιος ·-
  "«ί καί τής εύγνωμοσύνης μας — διότι αύτο μονον λειττει να
  μας ζη—»$ _^έδώμ°δέ ώηςςκάτα-στησ,ς καί των <- δικαιωμά τού άνθρώττου. Είς αυτόν τον ά ιδί έ φωνή της Κύπρου καί τοϋ Συντάγματος. Άλ¬ λά διά νά μή άνησυχή καί μή ένοχλήται ό Έλληνικός Λαός άπό των δημοκόπων καί ματαίως «σπευδόντων» τόν θόρυβον. Ή Κυβέρ¬ νησις είνε ίσχυροτέρα παρά ποτε καί ή Κύ¬ προς, είς πεΐσμα των καπηλευομένων τόν ά- γώνα της, δέν χάνεται. Δικαιοΰται, έπομένως, ό Έλληνικός Λαός να Φροντίζη ήσυχος τίς δουλειές τού, μέ άδί- στακτον πρός τόν θό¬ ρυβον περιφρόνησιν. Ή περιφρόνησις,δμως, αύ¬ τη θά πρέπει, επί τέ- λους, νά περιλάβη καί δ,τι έπιεικώς γαρακτη- ρίζεται ώς «φιλόπρω- τον» των 'Ελλήνων πο¬ λιτικών, ένώ πρόκειται περί έλεεινοΰ κομματι- σμοΰ, έκδηλ&υμένου είς βάρος των έθνικών συμφερόντων. ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 29. ( Ιδιαιτέρα 'Υττηρεσία).— Κατόπιν ενδεκα αλλεπαλλη- λων ψηφοφοριών αΐ δ τήν καττνοδοχον τής Καττελλα Σιστίνα ανίθοωσε λευκόχρους στόλη κοπΐνοθ δύο δέ λετττά α-τινσ εις τόκ '-ξωστην άπό τού όποιου παρουσιασθή είς τα ... , , πληθη Ό Πάπας άφού διέτα- αιτ,νες διηρ- αργότερον ό ραοιοσταθμος τού ι ξε το άνοιγμα τών θυρών τοΰ επι τριήμερον, οί 51 Βατικανοϋ μετεδιδε είς τόν κό-Ι Κογκλ;6ίου, Ενεφανίσθη μειδι- ι^ναλιοι εξελεξαν χθές τόν , σμόν τό χαρμόσυνον άγγελμα ών. ηϋλόγησε αέ τάς δύο χεΓ- η ι^λΛ.. ^^...^._.. . , _-. ζ^....-------- ..... π,— ρας ^^ τό ^-^ κ?. ακολούθως μέ φωνήν ισχυράν καΐ διαυγή άνεγνωσε την άπο- στολικήν εύλογίαν τού ένώ τό πλήθος παρηκολούθει υέ θοη- σκευτΐκήν κατάννξιν. . Ιταλός καρδινάλιον της ι τής έκλογής τού νέου Πάπα, Βενετιας "Αντζελο Γκιουζέππε | ένώ οπτό τοΰ εξώστου τού Ά- Ρονκαλι ώς τάν 262ον Ποντί- ι γίου Πέτρου ό καρδινάλιος Φηκα και θρησκευτικόν ήγέτην | Κανάλλι, ώς άντιπροσωπος των άνά τόνκόσμον 480.000. ι τοΰ Κογ'κλαβίου. περιστοιχιζό- 000 καθολικων. | μενος άπό τούς άξιωματούχους Κοτθώς τό τληθος Εκαμνε τό Ή απόφασις τού Ίεροΰ Κου- ' τ^^ Παπικης Αϋλής, ανήγγειλε ___^_^ ιι# ,,,,ινΛ^ κλαβίου θεωρεΐται ώς έχουσα ' ^οόζ τα συγκεντρωμένα πλή- | σημείον"τού στ'ό'υροΰ 'καί πολιτικην σημασίαν, τού νέου θη το ττολ*—οθητον «Χαμπε- Ι φηιΐει τον ^^ Ποντίφηκσ οθ- Παπα χαρακτηριζομένου καΐ ^ο^ Παπαμ!» (εχομεν Πά- ΤΟς άπΕαύοετο υπό τούς ηχους ως πολιτικοΰ ηγέτου λόγω τής πα) Εντος βραχυτάτου χρο- των σσλπίγνων τα δέ πα- —ν-----ε..·. _. «;.·. . ----.-. διαστήματος δλαι αί ό- ρατετσγμένα πολυσχιδοΰς τού δράσεώς ώς αποστολικοθ άντιπροσώπου είς α[ άγοοσαι έ« Ρώϋης είς ό έλύ ά αοσολικοθ άντιττροσώπου είς γοοσαι έ ώϋης είς Μ. "Ανατολήν κα'ι τάς Βαλκα- ' Βοττικανόν έπλημμύοησαν ά- " ' ! ' ' ' " σφυκτικώ άπό ΰ ίύδ Ό 77ετής καρδινάλιος τής Βενετίας "Αντζελο Ρονκάλι, 6 ο¬ ποίος εξελέγη χβές Πάπας λαβών τό ονομα Ιωάννης 23ος. ν ι κάς χώρας επί μίαν δεκαε¬ τίαν, δτε έχρημάτισεν νούν- τσιος (τό 1935) είς Τουρκίαν καΐ είς 'Ελλάδα. Υπό των θρη- ακευτικών όσον καΐ υπό των πολιτικών κύκλων ύπογραμμί- ζοντοτι ^ έμφαντικώς αί διπλω¬ ματικαί άρεταί, τάς οποίας ό καρδινάλιος Ρονκάλι έπέδειξεν άμέσως μετά τόν τελευταΤον πόλεμον, ώς άποστολικός νούν τσιος είς Παρισίους κατά την έξαιρετικώς λεπτήν περίοδον, ή όποίο: εΤχε δημιουργηθή τό¬ τε μέ την κατάρρευσιν τού κα- θεστώτος τού Βισύ. Άφ' ετέρου, λόγω τού ποο- κεχωρημένου τής ήλικίας τού, θεωρείταιι δτι ή Καθολική 'Εχ- κλησία εξέλεξε ράτταν διά «με- ταβατικήν» περίοδον. Την 17ην τοπικήν ώραν άπό ν έημμοηαν ά σφυκτικώς άπό τοΰς οττίύδον- τας πρός την πλατείαν τού Ά- γιου Πέτρου πιστούς, ημ>σειαν
  ώραν δέ αργότερον 250.000
  λαοΰ έπειιφήμουν ένθοοσιωδως
  τόν νέον Ποντίφτικα ό όιτοϊος.
  λαβών τό όνομα Ιωάννης ό
  23ος, ενεφανίζετο οπτά τού εξώ¬
  στου μέ έρμίναν έ-ρυθρόλειικον
  διά νά απευθύνη την πρώτην
  εϋλογίαν τού «ούρμπι £τ δο-
  μπι» — ΤΓ°°< τΠν πόλιν της Ρωμης καΐ τόν κόσμον. Η ΠΡΠΤΗ ΕΜΦΑΝΙΧΙΧ Ευθύς ώς ανηγγέλθη ή έκλο- γη τού νέου Πάττα ή είδική Φρουρα τού Βατικανοΰ εισήλθε είς τάν νώρον τού Κογκλαβίου δια νάπλαισιώση τιμητικώς τον Ποντίφηκο: κατά την μετά¬ βασιν τού έκ τής Καπέλλσ Σι¬ ίταλικά παπικά στοατεΐΛΐατο· ττ^ρουσιαςον ο- πλσ Ή ιιουσική των καροτιιπινιέ- ρων άνέκοοιισεν ακολούθως τόν Ιταλικόν εθνικόν ϋμνον καΐ οί κώδωνες τής Βασιλικής ήχουν χαουοσύνΜς ΠΟΙΟΣ Ο ΜΕΟΧ ΠΑΠΑΧ Ό νέος Πάπας εγεννήθη την 25ην Νοεμβρίου 1β8Ι είς 6ν χωρίον τής επαρχίας Μπεργκά- με άττό γονεΐς νεωογούς. των ο¬ ποίων ήτο τό 13ον τέκνον. "Α- Φού έφοίτησεν είς Ίεοοδιδα- σκαλεία έλαβε τό δίπλωμο τής ©εολογίας τό 1904 Έχειροτο- νήθη Ιερεύς την 1 Οην Αύγού- στου 1904 είς Ρώμην. Κατά τόν πρώτον παγκόσμιον Πόλε¬ μον εκλήθη υπό τάς σημαίας καΐ ϋπηρέτησεν ώς λοχίαο τού ΒΛΕΠΕ «η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΑΡΑΜΑΤ1ΚΩΤΕΡΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΠΟΑΥΚΡΟΤΠ αΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΠΤΠ ΤΟΥ ΣΤΡΠΤΠΡΧΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ Η ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΡ0ΠΡΙΒ8Ν ΜΕΤΛΙΥ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ "Ενα χαριτωμένον επεισόδιον άζ την επαυλιν οπου ήτο έγκατεστημένον το σχρατηγεΐον τοθ Μοντγκόμερυ-Ή επίθεσις προ- ωθεΐται ίκανοποιητικώς.-Πρώται προσίριβαι με τόν Άϊζενχάουερ.-Οί Άμερικανοι παραπονουνται κατά τού Μοντγκόμερυ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΤΖΕΝΧΑΟΥΕΡ •πολλάς καί θά ποθ έτιέρασε περάση, είνε αυτή που περνα σημε¬ ρον. ΟΟτε καί ή "Ελ¬ λάς, εύτυγώς, κινδυ¬ νεύει άπό τίποτε, αντι¬ θέτως δέ πηναίνει πο- λύ καλά. Και άν έκιν- δυνευαν, δμως, ποϊοι εϊνε έκεϊνοι, οί όποΐοι θά τάς εσωζαν. άντι- καθιστώντες έκείνους τούς όποίους άνέδειξεν είς τήν Κυβέρνησιν τής γώρας ή έντολή τοΰ ΈλληνικοΟ Λαοΰ; Ό κ. Βενιζέλος; Ό κ. Παπαν δρέου; Ό κ. Μαρκεζί- νης; Ό κ. Στεφανόπου- λος καί δέν γνωρίζο¬ μεν ποΐοι άλλοι «άργη- 'οί»; Άλλά, πρώτον, ιλοι ίγουν άποδοκιμα- ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ Ο ΒΛΛΕΤΛΣ ΠΡΟΕΦΥΛΛΚΙΣΘΗ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ 48ΠΡΟΝ ΠΡΟΘΕ¬ ΣΜΙΑΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ Ρ»» Ρ»» δικαιωμάτων τού άνθρώττου. Είς αυτόν τον άγ»να ' ««'λομιν οί "Ελληνες νά εχωμεν την ιδίαν ένοτητο που έςηοτφα- λι« ττρό 18 έώ ίην τής Πίνδου Ελληνες νά εχωμ η ττρό 18 έτών την νίκην τής Πίνδου. Ο,ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ημέρας πρό της ενάρξεως έν Γενεύη των έρ- Υασιών της διασκέψεως, ή ό- ™ιο θά συζητήση γενικώτερον 10 βεμα τών άτομικών δπλων, Π Σοβιετική Ρωσία άπέρριψεν Λ«ρκανικην πρότασιν άνα- ης των πυοηνικών δοκιμών «« ι~όρχει λοιπόν ά.μφι6ολίσ τ)ν^ε την Άμερικσνικήν προσ- '0(>ο!ν καϊ την Σοβιετικήν άρ-
  *??". ημπορεί νά ζυγισθή Ί
  }ν τής διασκέψεως. Ή Σο-
  Οιετ|κη κυβέρνησις άφθΰ έπρο-
  "πγάνδισεν δσον ήμποροΰσε
  ϊ* αφοπλισμόν, πρός άττόδει-
  ν τής δήθεν είρηνοφΐλιας τηζ.
  Τ011 τορπιλλίζει δταν τόν δλέττη
  °ί θέμα μιάς διασκέΦεως, δ-
  ί'00 υοιραΤον είνε νά έξακριδω-
  *>ΐ'ν αί πραγματικαί προθέσεις
  ΤίΚ:· Δέν πρόκειται συνεπώς νά
  «ετδλθή τίποτε καΐ μέ την
  . Θά μάθη άττλώς καί
  ϊ*;ν ό έλεύθεοος κόσμος. δτι
  'ΥΥΐ'ησις τής ασφαλείας τού μέ-
  *ι πάντοτε ή στρατιωτικη 0-
  ή τού. άντΐ τοΰ άφοπλι-
  ο
  ?χή τού. άντΐ τοΰ άφοπλ
  ?"°ΰ. ό οποίος θά περάση τε-
  Λικω ε|ς Τ ώ ό
  Ο^ΠΡΟΑΟΤΗΣ»
  φ/Π ΠΡΟΕΒΛΕΠΕΤΟ διά τόν
  , διάσημον Σοβιετικόν συγγρα-
  τ*β Μπόρις Παστερνάκ, ο οποίος
  "Χ'τήν... τραγικήν άτυχίαν νά
  ΐ'1")βή ^ μϊ τ0 βραβείον Νόμπελ,
  •Υινιν. 'Αττόφασι ς τής Ενώσεως
  τ"ν Ρώσυν Συγγραφέων, άνα-
  «°ι>»9ιΐοο: χθές, «νοηρέρίΐ: «Λαμ-
  βανομένου ίτη' οψ.ν τοθ .
  ρου πολιτικοΰ κσι ήθικου επίπε¬
  δον τοϋ Πσστερνάκ και της προ-
  δοσίας, τήν
  οποίαν διέπραξε
  κατά τοθ Σο6.ετ.κοϋ λ?ου τού
  άφαιρείτοι ό τίτλος τού Σοβιε¬
  τ· κου συγγροψέως»! Καπο.α αλ-
  λη απόφασις θα έπσκολουβηση
  ττλέον τώρα, δια τής οποίας Βα
  τοΰ άφα.ρήτα. μετ1 ολιγον και
  ή ζωή διά νά «έξαφανισβη» ο α-
  ής όπως τόσοι και τοσοι
  πρό αυτού. Ποΰ να φαν-
  αή ή Σοι/ηδική Άκσδημια,
  ότι με την απονομήν τοι; 6ρα-
  βείοκ τόν κατίδίκαζεν είς θανα¬
  τον! ·. .
  ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ
  αλλοι
  τασβή
  ΔΣΦΑΛΩΣ δεν θά έμεινεν
  ** άνθρωττος ό όττοΐος νά μή
  έξεπλάγη μέ την χθεσινήν ττλη-
  ροφορΐαν καθ' ήν ό υπουργος
  τής Έμπορικης Ναυτιλιας κ.
  Άνδριανόπουλος συνέστησεν
  είς τόν -Οργανισμόν , Τουρι-
  σμοΰ νά χρηματοδστηση την
  ανέγερσιν είς τόν Πειραια ενός
  τουρ.στικοϋ ξενοδοχείου % «τού
  οποίου στερεΐτσΐϊ.! Κ<η πρα- γμοτι πώς νά ΜΠ έκττλαγη κα- νείς· Τα τουριστικα ξενοδο- χεία £χουν άττλωθη είς δλην την Έλλάδα. άλλά δέν έμεινεν οϋτε σκέψις, οϋτε χρπμα δι ε¬ να τουριστικόν Σενοδοχειον εις τόν πρόντον λιμένα της ε^0- δος, τόν κα! μεγαλύτερον της Μεσογείου! Στσυιροκοπουμεβο: λοιπόν καί ευχόμεθα να μη ί ί ό άρχεΤον του &ϋ ' λοιόν μείνη είς τό άρχεΤον του_ &ϋ ' Π όρθοτάτη ϋττόβειξις τού Πει- ραιώτου ύτΓονργοι». ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Χθές την μεσημβρίαν προση- χθη ενώπιον τού Εισαγγελέως κ Άρσένη ό διωκώμενίς δι έντάλματος τού άνακριτοΰ τοΰ 9ου τμήματος κ. ΛΛελα είσαγω- γεύς Ι. Βαλέτας. Ό προσαχθεΐς. δπως έγράψα με χθές, συνελήφθη είς τό αε¬ ροδρόμιον τού 'Ελληνικοΰ την στιγμήν κατά την όποιαν απε- 6ι6άζετο τοθ άεροπλάνου μέ σκοπόν, ώς είπε νά διακανονίση τοΰς μετά των δανειστών τού λογαριασμούς τού. Τα αύτά έ- πανέλαδεν ό Βαλέτας καϊ εις τόν Είσαγγελέα τονίσας δτι οί δικηγόροι τού εχουν ήδη συνεν¬ νοήθη μετά των μηνυτών τού ώς πρός τόν τρόπον της ρυθμι- σεως τών μετ" αυτών δοσοληψι- ών τού· —Τα ποσά τα οποΤα άνεγρα ψησαν είς τάς εφημερίδας είνε ύπερδολικά. "Εγραψαν γιά 15. 000 χρυσές λιρες. Αύτό δέν εΤ- νε άλήβεια, τα χρήμοττα^ πού χρωστώ είνε πολύ ολιγώτερα, άλλά καΐ αύτά τα έχω τακτο- ττοιήσει. — ©ά τα πητε οΛ'τά είς τόν κ. άνακριτήν, είς τόν οποίον 9ά σάς προσαγάγουν τα άστυνομι- κά όργσνα. 'Εκεϊνος θά αποφα¬ σίση διά την περαιτέρω τυχη*· σας. Ό κ. Εισαγγελεύς διέταξε την κράτησιν τού Βαλέτα και την προσαγωγην αύτοΰ έντός τής σήμερον ε'ε τόν άνακριτήν κ. ΑΑελαν, πρός απολογίαν. Ώς πληροφορούμεθα ό καττι- γορούμενος θά ζητήση 48ωρον προθεσμίαν διά νά παρασκεΐίά- ση την απολογίαν τού. Άπό σήμερον άρχίζομεν δημοσιεύοντες νέον κεφά¬ λαιον των άττομνημονευμάτων τοΰ στρατάρχου Μοντγκό¬ μερυ. Τό κεφάλαιον τούτο είνε καί τό προκαλέσαν τόν μεγαλύτερον διεθνή σαλον, διότι είς αϋτό ό διοτπρεττής συγγραφεύς άναφέρεται είς υ Μώ (1944) γρφς φρ ς Μετώττου (1944), κατηγορεΐ τάς επιχειρήσεις >ρει δέ τόν τοτε ά
  τού Δυτι-
  ρχιστράτη-
  γον των Συμ^μάχων 'Αϊζενχαουερ, ότι έξ αίτίας τού ό ττο-
  λεμος -παρετάθη έττί πολλούς μήνας. 'Ο στρατάρχης Μόν.
  τγκόμερυ, διοικοΰσεν είς τό Δυτικόν Μέτωττον την 21 ην
  όμάδα στροττιών, δηλαδή τόν κύριον όγκον των κατά ξη¬
  ράν συμμαχικών δυνάμεων. Ώς έκ τούτου ή μαρτυρία
  καί ή γνώμη τού είνε σκρως δαρύνουσαι. ΔΓ αύτό δέ καί
  προεκλήθη τταγκόσμιος συγκίνησις έκ των κοτταγγελιών
  τού, ένώ ό πρόεδρος 'Αϊζενχαουερ εξεδήλωσε μεγάλην
  οργήν. ^
  λους τούς παράγοντος απεφά¬
  σισε ν' αναβάλη δι" 24 ώρας.
  Την 5ην τοΰ μηνός βιαιοτάτη
  θύελλα είχεν έκσττάσει είς την
  Μάγχην καΐ ήτο φανερόν δτι αν
  ένεμέναμ£ν είς τό άρχικόν σχέ¬
  διον θά άντιμετωπίζαμεν κατα¬
  στροφήν. Διά την 6ην δμως Ί-
  ουνίου καΐ κυοίως διά μερικάς
  ημέρας μετ" αυτήν, τό Μετεω-
  ρολογικόν Δελτίον προέβλεπε
  καλόν σχετικώς καιρόν. Κατό-
  *Η 5η Ίουνίου 1944 εΤχεν
  ορισθή άττό μηνων ώς ή Πμέρα
  τής άποβάσεως είς την Νορμαν-
  δίαν. Είς τάς 4 τού μηνός με-
  ρικοΐ νηοπομπαι είχον ήδη ά-
  ποττλεύσει. άλλά αί μετεωρολο-
  γικαΐ είδησεις ήσαν αποθαρρυν-
  τικαί. Τό Ναυτικόν έχαρακτή-
  ριζε την άπόβασιν ώς δυσχερή,
  άλλά δυνατην-Έν τούτοις Ο Ά-
  Ίίενχάουεο άφού έστάθμΐσε δ-
  ττιν αύτοΰ ό 'Αϊζενχαουερ απε¬
  φάσισε την πραγματοποίησιν
  τού σχεδίου. Κ ι" δλοι έχάρημεν
  διά την απόφασιν τού Ή σύ-
  σκεψις κατά την οποίαν ελήφθη
  ή απόφασις αυτή διήρκεσεν δε-
  καπέντε μόλις λεπτά τής ώρας.
  Ό 'Αϊζενχαουερ ευρίσκετο είς
  αρίστην φόρμαν καί έλαβε τα¬
  χέως την απόφασιν.
  Ή επίθεσις μας επέτυχε τα¬
  κτικόν αίφνιδιασμόν. Ό καιρός
  ήτο κακός καΐ ή θάλασσα ταρα-
  γμέντι. άλλά τα στρατεύματά
  μας απεβιβάσθησαν μέ δρεξι
  καΐ είς τάς καταλλήλους θέσεις.
  Βραδέως. άλλά συνεχώς. έκερ-
  δίζαμεν εδαφος> καΐ έπεξετείνα-
  μεν την περιοχήν τών άποβάσε-
  ων. Την επομένην ε'χαμεν είσ-
  χωρήσει 5 — 6 μίλλια είς τό
  εσωτερικόν Καΐ την ΙΟην Ίου¬
  νίου όλαι αί άνησυχίαι μας εΐ-
  χαν έκλείψει. . .
  ΚΑΤΙ ΕΛΕΙΠΕ...
  Κατά τήν περίοδον αυτήν τό
  ΣτρατηγεΤον μου εΤχεν έγκατα-
  σταθή είς τούς κήπους τοΰ πύρ¬
  γου κάποιας κυρίας Ντρυβάλ.
  'Ενάμιία( δτι είς τάς άποσκευ-
  άς μου ΰπήρχε πάν δ,τι μοΰ έ-
  χρειάζετο, δταν άπεπλεύσσμεν
  άπό τό Πόρτσμουθ, άλλά διεπί-
  στωσα δτι έλειπε κάτι. πού συ-
  νήθως τό άποκαλοΰμεν «δοχίΤον
  νυκτός» ΕΤπα. λοιπόν. είς τόν
  ΰπασπιοτήν μου νά ερωτήση
  την κυρίαν Ντρυβάλ αν ήμπο-
  ροϋσε νά μάς δώση ενα δοχείον
  είς χρησιδάνειον Μετά μικράν
  συζήτησιν άνεγνωρίσθη δτι τό
  ζήτημα ήτο έξαιρετικώς λεπτόν
  καΐ δτι προτΐιαότερον ήτο νά έ-
  ρωτηθή ή κυ,ρία άν ήμποροΰσε
  νά στείλη είς τόν κ. διοικητήν
  — δηλαδή είς εμέ — ενα «άγ-
  γίΤον». Ή οίκρδέσποινα απήν¬
  τησεν δτι πολύ ευχαρίστως θά
  Ικανοποίει την παράκλησιν μας
  Καΐ άμέσως έμάζωξε δλα τα
  . . άνθοδοχεΐα τού πύργου καΐ
  προσεκάλεσε τόν υπασπιστην
  μου νά έκλέξη τό κατά την κρί¬
  σιν τού καλύτερον. Έκείνος τα
  εξήτασε· προσεκτικώς καΐ απήν¬
  τησεν δτι ούόέ>> έξ αυτών ήτο
  κατάλληλον. Δέν υπήρχαν αλ-
  λα άλλοι τύποι. άλλα σχήμα-
  τα; Τότε ή κυρία Ντρυβάλ, ή
  όποία εΤχεν άοκετήν διαίσθησιν
  και άξύ αίσθητήοιον τοΰ χιο&·
  μορ. αντελήφθη τί
  χρειαζόμεθα. ΕΤπε
  ακριβώς έ-
  λοιπόν. είς
  τόν ύποκτπιστήν μου ότι ήτο είς
  θέσιν νά εύρη ίνα αλλου τύπου
  «αγγείον», μάλλον άσυνήθους άλ
  λά πού κατά πάσαν πιθανότη-
  τα θά ήτο καταλληλότατον δι'
  ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ
  ΤΟ ΔΙΠΛΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  Κοινάς τάφος θά δεχθή σήμερον
  τό άγαπημίνο νεαρό άνδρόγυνο
  ποι) έσκοτώθηκϋ οί σύγκρουσιν
  Σπαρακτικέζ σκηνές πρό τών άνυπόπτων δύο βρεφών
  Στίμερον τό πρωΐ θά γράφη ρη, έτών 30. νά πάνε ένα περί- σεων, ή σύγκρουσις τοϋ αύτο-
  είς τό Γ" ΝεκοοταιφεΤον ό έπί-
  λογος τής προχθεσινής τραγω-
  δίας τής όδοΰ Μεσογειων ποΰ
  ωδήγησε στόν θάνοττο ένα άγα-
  πημένο ζευγάρι καϊ άφησε χιο-
  ρΐς γονεΐς δύο βρέφη. Τα πα-
  ραμορφωμένα πτώματα τού ζεύ
  γους Καλπογιάννη θά ένταφι-
  σθοΰν σέ κθινό τάφο. 'Ετσι,
  δπως ίήσανε άχώριστοι τα λί-
  γα χρόνια τής έγγάμου ζωής
  των θά μείνουν καΐ γιά πάντα
  μαζί. _______
  Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ
  ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
  Σχετικώς μέ τό προχθεσινόν
  τραγικον αϋτοκινητικόν δυοτύ-
  χημα εγνώσθησαν αί έξήί λε¬
  πτομέρειαι: Τό βράδυ τής Δευ-
  τέρας, ό Βασίλης Καλπογιάν-
  νης. έτών 43, ό όττοϊος σημειω¬
  τέον εΤχε τό ύττό την έπωνυμίαν
  «Ρόμβος» διαφημιστικόν γρα¬
  φείον έντός τής επί τής όδοΰ
  "Ομήρου 15 οίκίαί τού έπρό-
  τεινε είς την σύζυγον τού Μαί-
  κινήτου Καλπογιάννη μέ τό άν-
  τιθέτως_ ερχόμενον _ λεωφορείον
  έγινε ευθύς μετά την Σωτηρίαν
  καΐ ακριβώς έκεΐ πού άρχίίει ό
  μανδρότοιχος τού μεγάλου κτι-
  Μία φωτογραφία άπό την μεγάλην μάχην των Αρδεννων, τον Ιβνουαριον 1945: Αμερικα-
  νικη περίπολος δέχεται τα φονικά πυρσ των Γερμανων. Ενας απο τοκς τρείς ανδρες της
  περιπόλου βρισκεται ηδη νεκρος.
  ΑΠΟ ΤΛΕΟΡΑΖΕηΖ
  ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ
  ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ
  ΚΑΙ
  πατο μεχρι το Πικέοαι για να
  5πως χαρακτηρι-
  στικώς της είπε. Ή άτυχης γυ-
  που κατά γενικήν όμο-
  λογίαν. άπετέλει ϋπόδειγμα συ-
  ζύγου καΐ μητρός, τόν παρεκά-
  ριου της όδού Μεσογείων. δπου
  ΕΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
  ΤΟΥ ΑΟΥΒΡΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 29. (Ρώυτερ).
  — Ή γνωοτη Γαλλΐς ήθοποιος
  τοΰ κινηιματογράιφου Μπριζΐτ
  Μποιρντό μετέβη χθές είς τό
  μουσείον τοϋ Λούβρου δπου, υ¬
  πό τούς φοκούς τής γαλλικής
  τηλεοράσεως συνεκρίθησαν α!
  «άναλογίαι» τη< μέ έκείνας τής Αφροδίτης τής Μηλου. Τό τραγικον ζεϋγος Καλπογιάννη κατά την ημέραν τών γά- μων τού, πρό τετραετι'ας. λεσε νά την περιμένη λίγο διά νά τακτοποιήθ'η τα δύο παιδία των την διετή Κατερίνα καΐ τό άβάττηστο άγοράκι. Πράγματι, άφοΰ τα δύο δρέφη άπεχοιμή- θησαν. τό ζεΰγος Καλπογιάννη έπεβιβάσθη τοΰ μικροθ ίδιοκτή- του αύτοκινήτου τού. τύπου «Ίζαμπέλλα» καΐ έξεκίνησε διά τόν μοιραίον περίπατον. 'Εκ τών διεξαχθεισών άνακρί Γ 2 ΑΠ Η «ΚΥΡΙΑΚΑΤΪΚΗ στεγάζονται αί στρατιωτικαί ύπηρβσίαι. Τό άποτέλεσμα είνε η5η γνωστόν: Ή δυστυχής Μαί- ρη Καλπογιάννη εφονεύθη επί τόπου. ένώ ό σύζυγός της έξέ- πνευσε μετά μίαν ώραν είς_τό Γενικόν Κρατικόν ΝοσοκομεΓον, δπου μετεφέρθη- Ήτο τόσον βιαία ή σύγκρουσις ώστε αί μηχαναί καϊ τών δύο αΰτοκινή- ΒΛΕΠΕ Χη ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ καί άλλας έκπλήΕεις
  Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΥΔΩΡ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η Α
  «Ή παρθένος βασίλισσα»
  Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ και ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΖΩΗ
  Τ Α ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΤΑΤΩΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΙ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ
  196ΟΝ
  Την κιιδίρνούσε ό δούκας τής
  Μεντίνσ — Σιντόνια Ινας άπο
  τούς ττιό άγέρωχους, τοθς —ιό
  πλουσιους κα! τοΰς ττι6 δυνατους
  αρχοντες της Ίσττανίσς.
  Ήταν Ινα κατο—ληκτικό δργα-
  νο μάχης ούτος ό στόλος, ό ττιό
  μεγάλος πού εΐχε δή ή Εΰρώττη
  ίττό τόν Μεσαίωνα ώς έκ*ίνη την
  έττοχή. Τα πλοϊα τού ητον κάότρα
  όλόκληρα μέ ττολλά πατώματα
  κι' έκτός άπό τοθς ναυτικούς ε-
  σερνε μαζί τού καί τό περίφημο
  Ισπανικό ττεζικό, τοθς πι6 έπιδέ-
  ξιους καί επικινδύνους ■πολεμι¬
  στάς έκείνης τής έποχής.
  Ή 22 "Ιουλίου τού 1588 ήταν
  μιά μερά λαμπρή. Ή «άρμάδα»
  ,ττροχωροΰσε σέ παράταξι μάχης.
  ΟΙ πυροδθληταΐ ήταν ετοιμθι κα'ι
  οί στρατιώτες εΐχσν τα ξίφη γυ-
  μνά καί τούς γάντσους στά χέ-
  ρια, ϊτοιμοι νά κάνουν ρεσάλτο
  στά έχβρικά πλοία καί νά μετα-
  τρέψουν την ναυμαχία σέ ττεζομα-
  χία. ΟΙ στρατιώτες ήταν κιόλας
  σκαρφαλωμένοι στά ξάρτισ, περ'-
  μένοντας τον έχθρικό στόλο γιά
  νά τ—δήσουν.
  Κι' ό έχθρικός στόλος;
  ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΟΛΟΙ
  ΤΙ εΐδους στόλο μποροϋσε νά
  παρθαάζη ή Έλισά&ετ σ' αύτα
  τα τρομερά καταδρομικά τού Φι-
  λ ίππου τού Β' καΐ τί εϊδους πο¬
  λεμιστάς άπένσντι στοθς πολύ-
  ττειρους καί παλαίμαχους Ίσπα-
  νούς τκζοΰς;
  Νά έξοπλίση πλοΐα τόσο πολ-
  λά καί τόσο μεγάλα, δσο οί γαλέ-
  ρες τής «άνίκητης άρμάδας» ή-
  τον άδυνατο. Νά τα έπανδρώση
  μέ πεζοϋς τής Ικανότητος των Ί-
  ©ττσνών στρστιωτών, ήταν κι' σύ
  τώ άιτό τα άκατόρθωτα. Μπρο-
  στσ στάν κατάφρακτο Ίσπανικό
  στόλο ό Έγγλέζικος ή'ταν σάν
  παιχνιδάκι. "Ενα παιχνιδάκι 6-
  μως έπικίνδυνο μιά πού διέθΐτε
  60ο ότου. Κανόνια μέ μεγαλύτε-
  ρο δεληνεκές άπο τα Ισπανικαί
  καΐ ναυάρχους σάν τόν παλιό
  κουρσάρο Ντραίρκ, πού ήξερε κα-
  λά τοΰς Ίσπανούς, άλλά ηξεοε
  έπίσης καί τόν άντάρτικο ναυτι-
  κο πόλίμο των έπιδρομών.
  "Εξω άπό τό Πλύμούθ, στΐς 22
  Ιουλίου 6 δούκας τής Μεντίνσ—
  Ζιντόνια, στήν λαμπρή ναυαρχΙ-
  βα Ιψαχνε τόν όρίζοντα.
  — ΦοΙνιτσι δίν θά τολμήσουν
  νά ψανούν, εΤπί στούς ύπαβτπ-
  στάς τού.
  Δέν πρόλαβε νά τό πή καί τα
  έγγλέζικα καράβια φάνηκαν.
  — Νά τους!
  Ό δούκας χαμογέλασε μέ πε-
  ριφρόνησι,
  —■ 'ΕτΓΐτίλους,
  Ή περιφρό»ησί τού δέν ήταν
  άδ
  ρφρη ού δέν ήταν
  τελείως άδικαιολόγητη. Άπέναν-
  τι οτήν μεγαλοττρίπή παράταξι
  των τίραοτίων Ισπανικών ττολεμι-
  κ«ον, μέ τίς διπλες οειρές κου-
  ΠΑ ΙΑΙ ΠΟΥ
  ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ
  Τό καταΑΑηλότερο ποτό νιά τβθς
  έργοζουένους είνοι ή μπυρο, γιατί
  διολύει τό γαλακτικόν όζυ πού ή
  κούραοις Ουθσυρεαΐι στους μθς,
  «οί άπβτοζινωνει κοΙ ΟνοζωΟγονεΤ
  τό κουραομένο νιυρικό κύτταρα
  Ή μπυρο ίΐνθι ίνα τονωτικό ποθ
  ύποβοηοε! νο άντέχουμε καλυτέρα
  οτήν κθύροσ' Είναι τό πι6 πλούσιο
  ηοτ6 οί -άιταμΐνις Β κσΙ Φωσ»όρο.
  Γιό νό νιύ&ετι εώεζΐα, πΐνετε τα·
  κτικο μπύρα Γευοτική, τονωτική
  καί ζίδιψοοτική ή μττύρα «Ινα·
  προγμοτικη όπόλαυσις.
  Δισβοζοντας οοτή την σγγελΐο,
  κιρδΐοοτε καί £νο ώροΓο ποιγνΐδι
  ουναναοτροφϋν Γιά να τό λάόετϊ
  δυρεάν, «6ψτΐ τ6 κεΐμενθ αυτώ
  κοΙ 6ποοτεΙλατέ το εντος όκτω
  πια καί τούς ψηλούς ττύργους αώ-
  τά τα χαμηλά μακρόοτενα καρά-
  6ια των Έγγλέζων εμοιαζαν σα^
  στόλος άπό ψαροκάικα.
  — Στόλος έμπορον, εΤπί ό
  δούκας εΐρωνικά. Ποιοί τόν διοι-
  κοΰν;
  ΟΙ ύπασττισται τού τόν πληρο-
  φόρησαν. Τόν διοικοΰσε ό ναύαρ-
  χος Χόγουαρντ, έμπιστος τής
  δασιλίσσης, μέ υπαρχηγό τόν
  Ντραίηκ.
  — Ντραίηκ; Δέν (Τνε αύτός ό
  ληστής των άμερικανικών άκτών;
  — ΝαΊ, πού η δασίλισσα τόν
  Εκανε ναύαρχο.
  — Μιά ευκαιρία νά τόν κρεμά-
  σωμε στό κατάρτι τού.
  Ό Έγγλέζικος στόλοςπλησί-
  αζε. Ό δούκας γύρισε κι' εδωσε
  την διαταγή στά τιλεούμενα κά-
  στρα τού.
  — Έμπρός.
  Καί.τότε τα έχασε. Περίμενε
  πώς, σύμφωνα μέ δλους τούς νό-
  μους τής ναυτικής τέχνης, θά £·
  καναν κσΙ οί "Αγγλοι τό ίδιο.
  ΟΙ δυό στόλοι θά έπεφταν ό £νας
  πάνω στόν άλλον άλληλοκανονιο-
  βολούμενοι κι' ύστερα την δου-
  λειά θά την άναλάμβαναν τα ξί-
  φη, τά_ μαχαίρια καί τα τσεκού-
  ρια των πεζών. Ό Έγγλέζικος
  στόλος όμως...
  — Μά τί κάνουν;
  Καΐ ό! ύπασπιστα! τού δμιος
  δέν ήταν σέ θέσι νά τού απαν-
  τήσουν. ΟΙ Έγγλέζοι προχωροΰ-
  σαν κι' {κείνοι σέ «παράταξι κα-
  τά μέτωπον», τό ένα καράβι δ!-
  πλα στό άλλο. Έξαφνα όμως άλ-
  λαξαν σχηματισμό καί ^μπήκαν
  στήν γραμμή, τό ίνα πλοΤο ττίσω
  άπό τα 6λλο.
  — Μά είνε τρελλοί;
  Αυτή ή παράταξις ήταν μιά
  καθαρή τρέλλα. Μ' αθτό τόν τρό-
  πο τα έχθρικά πλοΐα θά έφταναν
  ενα - ίνα στόν άντίπαλο ό οποί¬
  ος θά τα έξουδετέρωνε μέ εύκο-
  λΐα στό λεπτο.
  — Είνε τρελλοί! ι
  Ό δούκας τής Μεντίνα —
  Σιντόνια δέν (Ιξερι τί νά πή. Ό
  μεγαλοπρεπής στόλος τού προχω·
  ροϋσε όλόσωμος. Κι' Εξαφνα οί
  "Αγγλοι _ ϊκσναν κάτι πού μπέρ-
  δεψε τούς Ίσπανούς άκόμη πιό
  πολύ.
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή συνίγ,εια
  ΘΕΑΤΡΑ
  ΑθΗΜίΙΙτ (βίασβς Λογοβετΐδη,
  τηλ. 35.924): Ό Ηλίας τού
  16ου. ΑΚΡΟΠΟΛ (Μπηθκροηοιις):
  "Ο,τι βελει τι γυνσικα. — "θλα με
  δόσεις. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ("Αν Κων
  οτσντίνου): Όβίλλος. ΔΗίΐΟΤΙ·
  ΚΟΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τηλ. 41.351)
  Πέρσαι. ΔΙΑΜΛ: Τ6 Κράτος τοϋ
  βεοθ. ΙΜΤΕΑΛ (Κ«τερινα): Ή
  Μάμα. ΚΕΜΤΡΙΚΟΜ (θιασος
  Λαμπετη—Χόρν): Τό παιχνιδι της
  Κβ,ΣΤΛ ΜΟΥΧΟΥΡΗ
  248): 9.30 μ.μ. ΌραιΟ;
  μ.μ.
  ΙΟΥΛΗ
  μοναζιας.
  (τηλ. 27.
  μου κυρΐοΐ.. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Τηλ.
  614.592, Μ. 'Αρώνη - Ν*. Ήλιώ-
  πουλος): Φωναζει β κλίφΤης...
  ΚΥΒΕΛΗΣ (βιασος ■Αλικης):
  Γαλήνη. ΛΥΡΐΚΗ ΣΚΗΝΗ :
  'ΑΡΥεϊ.^ΟΥΡ ΜΕΛΛΗ (Τηλί*.
  525.262): Τέντυ μπόυς. ΤΕΧΝΗΣ
  "Ο καλος άνθρακος ιοθ Τσί
  ΤβουΛν.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Λυκού,
  Μίλίτ
  τησΐων
  'Αοιμής 'Ελινβ.
  Λενορμσν 103, Βαγενάς Ι.
  ώργου 7, σΓρδΙκης Κ. 'Α-χΙου
  ιτΐθυ 80, Γιαςιτζσνλου Κ. Πά.
  &ν 9(> Γιαννακβκης 'Αναστ.
  σύνοικισμάς Ύμηττοϋ, Λορκοφύκη
  Χρυσή θεοδ. Δεληγιάννη 5, 'Ιωβν-
  ν(6ου Αλεξ. Φορμιωνθς 78, Κο-
  τσερώνης Δ. Άκα&ήμΙας 44, Λάζος
  ·. ΑοριονοΟ 95, Μαυροειδήΐ; Χαρ.
  Γ, Όλιμπιον 10, ΓΊομικός Κ. Σα-
  Τωλριάνοου 15, Πλέσοχχ — Πά—■
  κώστα Μαρία Μιτραγάμι, Σάνδρης
  Χρ. ΧρεμωνΙδου — Λ·μηΐτοΟ, Τοτμ-
  ηάκη Μαρία Κειρισβων 100. Τρού.
  γκας θ. Σεπολιων—Κων)πόλεως.
  ΠΕ1ΡΑΙΙΙΣ: Ψυχογυιθι: Π. Β.
  Κωνσταντίνου 35, ΛΕΐίοοβα Πολ.
  Σαχτούρη 93, Δούνια — Πεντ.ε·
  φούντη, Φίλωνος 47, ΓκιουλΐΛΤα-
  νης Κ. Γρΐίενών 30, Γεωργιάδης
  Κ, Χορμο»1του — "ΕρμοΟ, Κστσού-
  ρης Π. ΛβχωνΙας — Κριΐζώτου.
  ΔΗΗΜΕΡΕΥΟΥΧΑΙ
  ΚΑΙΝΙΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
  ΑΘΗΝΩΝ: ΣΤαβμός Α' Βοη-
  θειών Ι Κ Α, Πειραιώς καί Μυλλέ-
  ρου, τηλίφ. 534.222.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χειιρουργική: Λευ
  κ&ς Σγουρός, Τρ. Μουτοοηοθλου
  36, τηλ. 474.477. Πβθολογική:
  Παναγία Τήνου Ναυάρχου Λΐπηττυ
  18β, τηλ. 40.261. Γυναικολογικη:
  Λ. Τσιγγούνη, ΜηουμηουλΙναο 29,
  Τ 41.35Τ.
  ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
  ΡΑΑΙΟΦΩΝΟ
  ΕΘΝΙΚΟΝ, ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ
  (412 μ. ή 728 χιλ.)
  β.30 Μουσική. 6.40 Γυμναστι-
  κή. 6.50 Μουσική. 7.15 Είοήσεις.
  7.30 'Αγαπημινα σας τραγούδια.
  8.30 Όμιλία. 8.40 'ί-λληνικά μο-
  τίβα. 9 Ειδικόν Κυπριακον δελ¬
  τίον. 9.10 Μουσική για όλους. 10
  Κάθε δίσκος και ενα τραγούδι.
  10.30 Δια τους ναυτιλλομενο-ς.
  12.30 Στό διαλειμμα τής 6ου-
  λειάΐ}. 12.40 Νησιωτικα τραγού-
  δια. 13 Ή φωνή τής Πατρίοος.
  13.10 'Λνακοινωσεις. 13.15 'Ελ-
  ληνικά τραγουδια που διαλεξατε.
  14 Μουσική σαλονιοΰ. 14.30 Εί-
  δήσιις, 14.45 Γνωστά τραγουδια.
  15.15 ΟΙ έκδρομές τοθ Σαίίατο-
  κύριακου. 15.30 Διά τους ναιιτιλ-
  λομένους. 17 ΜελωδΙίς που δέν
  ξεχνιοθνται. 17.30 "Ελληνες τρα-
  γουβισταί, σέ έπιτυχίες άπ' δλον
  *δν Κόσμο. 18 'Επτανησιακός άν-
  τίλαλος. 18.10 Ό πιανιστας Βάλ-
  τερ Γκιζεκινγκ. 18.30 Ή φωνή
  τής Πατρίδος. 18.40 Ή έλαφρα
  όρχήστρα τοθ ΕΙΡ. 19.15 Ή φω-
  νη τής 'Αμερικής. 19.30 Συμ-
  φωνικη μουσική μέ την «ρχήστρα
  τοθ ΕΙΡ. 19.50 Όμιλία. 20 ΓΗ
  ώρα τής ύπαιθρον 20.30 Ή Κυ·
  προς μάς. 20.40 'Ανακοινώσεις
  τοθ Έ.Ε.Σ. 20.45 Τά χρονικά τής
  ημέρας 21.15 Τό θέατρο τής Ιε-
  τάρτης. 22.15 ΕΙδησεις. 22.30
  'Ελληνιχό εράδυ. 23 Μουσικά βέ·
  μαΤα. 23.30 Βραδυά όπερεττας.
  24 Ειδικόν Κυπριακόν δελτίον. 0.
  15 Μουσική χορόθ.
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  (216,8 μ. ή 1383 χιλ.)
  7.15 Καλημίρα σέ δλους. 8.15
  Η οΐκογΐνεια Πατκχβοπούλου. 8.
  30 Μουσική καΐ τραγουδια. 10
  Μιά γυναικα σας ομιλεί. 10.13
  Διά τά μικρά παιδία. 10.30 ΟΙ
  Φοντέιν Σίστερς καΐ δ πιανΐοτας
  Μπ*ν Λάιιτ. 11 Μουσική άνβολο-
  γΐα. 11.43 'Ελληνικές ίπιτυχιτς.
  12.45 Τ6 ΑΙγυπτιακόν τέταρτον.
  13 Μουσική καΐ τραγουδια. 13.30
  "Εδώ Παρίσι. 13.45 Συντροφΐά
  μέ την μοι-σική. 15.15 Ώς τις
  πέντε μουσική. 17 'Ελληνικά τρα-
  γουδια. 17.30 Ή Γαλλική έκπο-
  μπή. 18 Γνωστίς έπιτυχίες. 18.45
  Ο ΓΟρος τού κβσμου. 19.15 Τρα-
  νουδεί ό Φρειδερϊκος. 19.30 Ή
  Ζυλιέτ Γκρεκό και ή όρχήστρα Μι-
  ο4λ Λεγκραν. 20 Ποικιλη μουσική.
  20.30 Στήν ταίέρνα ό πράοινος
  Γάτος. 21 Ή Κολούμπια παρου-
  σισζει, 21.30 Συντροφιά μέ την
  μουσική. 22.30 'Λνθολογια τής <*- γάπης. 22.40 Τό μουσικό μου λευ. κωμα. 23 Ή Ρα6ιοοωνική ·ι·λι- οθήκη σας. 23.15 Έδώ όύάσιγ- κτων. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Α* ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑ: Σαγιονάρα. ΑΝ- ΤΖΕΛΑ: Γεράχια των θαλασσών. ΑΣ ΤΡ ΟΝ: Δεσμώτης τοϋ Ίλιγ- γου. ΑΣΤΟΡ: Ή αύτοκρστορια τοθ ηλίου. ΑΣΤΥ: ΟΙ διακοπές τοθ κ. ΟΟλώ. ΑΓΓΙΚΑ: Η αύ- τοκρατορΐα ιοθ ηλίου ΑΤΤΙΚΟΝ: Όδάς Φρεντερικ αριθ. 10 ΕΛΛΗ Μια λατερνα μια ζωή. ΕΛΛΗ Ν Ι Σ : Όόός φρεντερικ αριθ. ΡΟΣ: Ή μονομαχΐα. 10. ΕΣΠΕ ΙΛ1ΣΙΑ: Πονεμίνη αύτοκράτειρσ. ΚΟΣΜΟ- ΠθΛιΤ; Ή ζητιάνα τής Βομ&αης. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Τά τανκς έξορ- μοΰν. ΜΑΞΙΜ: Λευκές νύχτες. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Σαγιονάρα. ΜΟΝ- ΤΙΛΛ: Νά φανταρος νά μάλαμα. ΟΡΦΕΥΣ: Ή Παριζιάνα, ΠΑΛ¬ ΛΑ Σ· Ή πονεμεντι αύτοκρατειρα. ΠΑΝΘΕΟΝ: Τά Τάνκς «ίορμοθν. ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ: ·Η πονεμένη αύ¬ τοκρατειρα. ΡΕΞ: Γερακια Των θαλασσών. ΡΙΒΟΛΙ: Δεσμώτης τοθ Ίλιγγου. ΣΕΛΕΚΤ: Δεσμώ¬ της τοΟ Ίλίγγου. ΣΤΑΡ: Δε¬ σμώτης τού Ίλιγγου. Σ1ΝΕΑΚ: Έπικαιρα γεγονότα. ΤΙΤΑΝΙΑ: Ή πονεμένη αύτοκρατειρα. Β' ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗ Ν Α· Ι · Σ : Σ τή γωνιά Ι πεζοδρομιου. ΑΘΗΝΑ δ ϋ Σϊ Α Ι γ ΊΚ ά τοϋ ζρμ ΟΝ: Ό δρκος τοϋ Σεϊχη. ΑΡΗΣ: ΟΙ 7 λόφοι τής Ρώμης. ΑΡΜΟΝΙΑ: Ό άρχων τοΰ τρομου. ΑΤΘΙΣ: Ή σαρκα είνε βδυνάτη. ΓΡΑΝΑ- ΔΑ: Βομβαρδιστικά Β -52. ΔΩ- ΡΑ: Μαρακάΐμτΐο. ΕΚΛΑΙΡ: Τρα γουδι των Ίνδιών. ΕΤΟΥΑΛ: Ό- ιίορφιά τής κολάσεως. ΘΗ ΣΕΥΣ : Ομορφιά τής χολάσεως. Κθ- ΣΜΟΣ: "Ο.τι άηόμεινε άιτ6 τόν έρωτά μας. ΚΡΥΣΤΑΛ: Ό ιτει- ρασμός χτυπβ την κόρτα. ΛΑΟΥ: Μάρτυρες τής νίκης. ΜΟΝ ΣΙΝΕ Δολοφονος μέ την κόκκινη κούρσα. Ν ΕΛΑΑ Σ : Δραιΐετης των 7 πο· λιτειών. Ν. ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ: Ή βα. νάσιμη ιιάχη τοθ Ταρίάν. ΟΛΥΜ ΠΙΑ Τα ί ου "Ε Π ΠΙΑ μη ιι : Τα χη θ ρ. ρίστα σου "Εντυ. ΠΑΛ- ίώ ί ή τά ΤΡΙΤΟΝ ηΡΟΓΡΑΜΜΑ (451 μ. ή 665 χιλ.) 19 Μουσική ΒωματΙου. 20 γούβια τοθ Ρεϋναλντθ Χον. 2 Γ____ _. Τρα· γούβια τοθ Ρεθναλντο Χον. 20.25 'Εργα γιά φλάουτο. 20.40 'Από την φιλολογία τοθ πιάνου. "Εργα Ραχμανίνωφ. 21.25 Συμφωνικη Συναυλία Τής όρχήστρας τοϋ Ε. Ι.Ρ. 22.25 Η βραδυά τής δτϊε- ρας. _________ ΤΡΙΑ ΑΦΙΕΡΠΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΝΕΑΝ ΕΧΤΙΑΝ» Ή λίμνη τοθ Μαρθτθώνος περι " β.378.670 κ.μ. ύδατος ειχε ^^· υ,ιυνιιιηυα το εντος οκτω Ι £ναντΓ8.ίΐβ.150 τής τφοχΐιές και ημερών με την διιυθυνο· σος καΐ Ι 6.580.1 50 τής άντιστοΐχου περυ- *.,/, XIX......... ----------------^----------------ι- > - -*- ■-------- -■ "
  ημρ μ ή ο σας κα
  Ινα δΐδροχμο νρομματόθημθ στήν
  Α. Ε. Κάρολος ΦΙζ,'ΥπηρεσΙο Α. Α.
  ε 6 Λευ· Ζυγι-ροΟ 53, Αθήνας
  ΔΙΑ ΣΧΟΛΑΙ
  Ν. ΔΟΚΙΜΉΝ
  ΕΛΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Ε. Ν. κ.λ.υ.
  *ΐς τα
  εΐΔΙΚΑ #ΡΟΠΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΣΟΚΡ- ΚΟΥΣΟΥΡΜΗ
  Πλο,άρχου Βασ. Ναυτ. <·ά. λμ 1958: Πρώ- τβν ίτος λειτουργΐας των. 1) Σχ. Ν. Δοκιμο»: Έ- πιτυ,χια 100% «ιετοζυ των 6- ί ί ό είσανβεΐς πρώ- Π Δ. _· 2) Σ. Ν. Δ. Οίκον)κων 'ΛΟκών Β.Ν.: Μέ 9 δια- γωνισθέντας κοττίλσίον τάς 4 ίκ των ο θέσεων μεταξυ (Αν ο—(ών «αί 6 ε1σ«τ6*.1ς Ύ—ΐρχητγός (Ι. Δ. ΛΑΜ· 3) Σχ. ΈιιτΐορΙρχων καί ιΐλατιια Όμονοιας α«ι« 1 ΆΜβιν Φαρμακΐΐου ΜΠΑ ΚΑΚΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ Τηλέφωνον 533830. σινής ήμερομηνίας. Ίνστιτοθτον Γίρ· μανικής Γλώο-σης (Πλ. Κάνιγγος). "Ηρχισαν αί ένγρ-ίφαΐ διά τα ν<α τμηιματα τοθ Νοεμβριού. Διβάσκουν "Ελληνες καί Γερμα- νοΐ Καθηγηταί. Τμήματα ακλα, εντστικά καί Ο- κερεντατικά δι' έικιγομίνβυς νά σιτουδάσουν είς Γερμανίαν. ΣΧΟΛΑΙ ΕΜΟΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΙΚΡΟΝ ΠΟΑΥΤΕΧΝΕΙΟΝ ύηοψήφιοι των άνχιΛΐρων σχολων τα Φροντιστήρια ΟΛΥΜΠΙΟΥ «ιλατιία Κάνιγγος 15 σβς ίξα· σιαλΐζουν την επιτυχίαν. "Λρχον· τσι τμήματα 3 ΝοίμίρΙου. 'Εξαιρετικώς πλούσιον είς ηοι- κιλα περιεΛόμίνβ τό νεον τεθχος τής «Νίας ΕστΙας» μ* τα τρΐβ β· φιερώμοττά τού: είς την 2Βην 0- κτωΐρΐου 1940 (σελιδες των κ.κ Πέτρου Χαρή, Τασου 'Αθανασιαδη καί Μόν. Κσοτελλιώτη καί σχέδια τοθ κ. Στϊύρου Βασίλειον), είς τόν Παπαν Πίον ΙΒ' (άρθρον τοΰ άκαδημαικοϋ κ. Ίωάνιου Καλι- τθουνακη) και είς τόν Νϊκον Α. Βέη ν (ίκτενή χαΐ συντομα μελετή· ματα των κ.κ. Σ. Β. Κουγέα, Ν. Β. ΤωμαβΛκη, Γ. 'Αθβνασιάβη — Νοίσ, ΉλΙα Τσιρψωκθυ. Λέον· τος Κουκοόλσ, τοθ Σελ, Μητροπο λίτου Άργυροκόκττρου κ. πάντκ· λ«ήιμονος, των κ.κ. Γ. θ. Ζωρα, Κ. θ. Δημαρβ, Ι. Μ, Πακχνιωτο- ■πούλου καί Έ. Π. ΠαΐίανοίΛσου, καθώς καί βνέ.κδοτον αρθρον τοθ Βίη «ηερΐ Λοοκα»), 'ΕκλεκΤή κσΙ ή αλλη ίολη τοϋ τευχους: μΐα Λ· γνωοτος ουνέντευζις τοθ Νικου Κοζαντζάκη διά τόν Έλευΐέριον Βενιζέλον καί τό ενδιαφέρον τού διά τα γράμματα καί τας τέχνας, δοκίμισν τοθ κ. Γ. θίμ«λη ιτϊρΐ νεων ιτοιητών, ό διαγωνισμθς της «Νέας 'Εοτίβς» μέ στΐχους ια· λαιων ποιητών, σκέψεις τοϋ κ. θε,μ. 'Λθανασιό)δη — Νο6α κερΐ ποιήσεως, «Ό Παλαμας καί ή έ- Ίτοχη του».τοΟ Χ. ΛΙμ. Χουρμου- ζίου, «Τα βιιανια τού Παλοϊμα» τοθ χ. Πέτρου Χάβη κλιτ. : ρ σ ΛΑΣ: Ό ίαρώνος καί ή τσιγγά- να. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ: Κόκκινο φα ράγνι. ΠΡαΤΕΥΣ: "Η σβρκα εί¬ νε αΐύνατη. ΡΕΟ: Βομλαρβιστι- κά Β-52. ΠΡΟΑΣΤΕΙΠΝ ΑΕΛΛΟ (Χολαργ.) : Μιταμπας υαμά ή καμαριέρά καί έγώ. Α¬ ΘΗΝΑ (Χαλανδ.): Ό 6νβρωηος ιτου άγάπησα. ΑΠΟΛΛΠΝ (Π. Φα. λήρ.): Ή Όμορφιά τής κολάσε¬ ως. ΑΠΟΛΛΩΝ (Περιστ.): Δρόμος των άμαρτωλών. ΑΣΤΗΡ (Μπρα· χαμ.): Κοντά στήν ευτυχία. Α- ΣΤΗΡ (Ν. Ίων.): Ό Τΐόργος των καταιγίδων. ΔΙΑΝΑ (,Λμαρ.) : Νεανικά παραστρατήματα. Η. ΡΑΙΟΝ (Αίγ.): ΚλίφΤης τού χά- ρεμιοθ. ΗΡΛΔΕΙΟΝ (Ν. Λαλκ.) .'ΚυοΙαρχος τοθ Είρηνικοϋ. ΚΡΟ- ΝΟΣ (Ν. 'Ιων)· Κιλ;μαντ<αρο. ΜΙΡΑΜΑΡΕ (Τζιτς.)! Ρό ρό Ρόμ. ηινσον. ΟΡΦΕΥΣ ("Αν. Αν.): Γκόλ στόν ϊρωτα. ΠΑΡΙΣ (Κηφ ) : Σάρκα γιά ιτούλημα. ΡΕΞ Ι Ε. λευσ.): 'ΕσκοντΙνα. Ρ1Ο (Καλ.) : Κάσμπα. ΣΠΟΡΤΙΓΚ (Ν. Σμ.) :Ντονατέλλα. ΤΙΤΑΝΙΑ (Χαλ.): Τό κορίτσι ποΰ άφησα ηίσω. ΦΟΙ ΒΟΣ (Περιστ.): Γορίλλας. ΧΑ ΡΑΥΓΗ: Λεων τής ΜογγολΙας. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΠΙΤΟΛ: Τριαντάφυλλα γιά την ΜιτετΙνα. ΠΑΛΛΑ Σ : Μιτραίάν τος. ΣΙΝ,Ε Ν [ΟΥΣ: ·'Ε£ησα μέ- σα στό ίοΰρκο. ΣΠΑΕΝΤΐΤ: Τ6 καρσίανι τής άμαρτΐβς. ΧΑΊ' ΛΑΊ-Φ: Ό ίαρκάρης τοϋ Βόλ·γα. ΑΙΓΛΗ: Διακοπές στήν 'Ελλά· δα. ΑΛΚΑΖΑΡ: Χλωμό πρόσωπο. ΑΠΟΛΛΩΝ: 'Αριστοκράτισσα γκα- γκστερίνα. Α Σ ΤΗ Ρ : Σ αιγκόν. ΛΥΡΛ: 'Απαγωγή τοθ στρατηγοθ Κραϊπε. ΒΛΛΚΑΝΙΑ: Όρμητι- Κα νιάτα. ΕΣΠΕ ΡΟΣ: Μαρακαι- μπο. ΗΛΥΣΙΑ: Άντάρτεί τοθ ΑΙ ε ξικοθ. ΚΛΛΙΦΟΡΝΙΛ: Γκουανταλ κανάλ. ΛΟΥ£: Ντοναντέλλα. ΟΡ- ΦΕΥΪ: Σαγιοναρσ:. ΠΑΛΛΑ Σ (ΝικαΙατ;): Τό ρομάντϊο μιας με- γάλης άγάπης. ΠΑΛΛΑΣ: (Ταμπου. ρίων): Τό σμήνος—κεροτ'-νός έπι- τίθεται. ΡΕΑ: Ό δολοφονος ϊρ· χεται. ΡΕΞ: 24 ώρες άγωνίας. ΪΤΑΡ: Έσκαπάν. *~ - μος των γκάγκστερς. 'Απο αυριον είς την «Ακροπολιν» ΓΙΑΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΔΗ ΠΡΟΚΟΠΗΝ Πώς τορπιλλίζεται κάθε άγα- θή προσπαθεία. — Γραφειοκρα- τία καί φαβοριτισμός, τό Υ,ρό- νιο νόσημσ που δέν βρίσκει θε- ρσπεία. — Κάθε παράστασις έ- στοίχισε στό Κράτος 156.000 δραγμές κσί κάθε θεατής τής Ε ΑΣ έπεβάρυνε τόν Κρατικό Προϋπολογισμώ) μέ 300 δρχ.! Τέσσαρα άποκαλυητικά άρθρα τού Μουσικο- κριτικοϋ Συνεργάτου μας κ. Γεωρνίου Βώκου. ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Άπόψε ή έπίσημη «πρώτη» τοΰ θεάτρου Τέχνης. — Γάλλος καλ- λιτέχνης είς Αθήνας. — Ό Σάρλ Τρενέ πρός ανάπαυσιν είς την Κρήτην. — Ή έναρξις των συναυλιών της Κρατικής Όρχήστρας. — 'Ο Ελληνογάλλος ζωγράφος Μαγιώ. — "Αρχισε νά γυρΐζεται τό «' Εγκλημα στό Κολωνάκι». ΕΠΊΚΑΙΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΠΣ» κ.Α. ΚΡίΦΟΥ "Οριστικώς, την προσέχη Δ*υ· τέραν, 3 Νοε,μίρΙου, είς τάς 7 μ.μ. είς τό θεατρον «Κυ&έλης» οί πνευματικές καί καλλιιεχνικές δργανώσεις όργβνώνουν την ιτρο- οτγγελθείσαν πνευματικήν συγκέν. τρωσιν είς ϊνδειξιν συμτΐσραστά- σεώς των Είς τόν Κυιτριστκόν ά- γώνα. Σαμίώνως ιιρός τό «α- ταρτισθΐν ηρθγραμ>μο: θ<ά ομιλή ρισκόμενος ενταύθα Γάλλος Αθο- ποίος κ. ΛωραΙν. Ό ξενος καλλι- τέχνης — β όηοΐος είνε μελος Τοθ θιάσου Πιέρ Φρεναι κ«1 'ΥΙόν Πρεντάν — συνεχάρη μετά τό πέ¬ ρας τής ιταραστασίως την 'ΑλΙ- κη διά την έρμηνειαν της και τής μετέΐερί τούς χαιρετιομούς Τοθ θιασάρχου τού. Ας σημειωβή δτι ή έκλεκτή πρωταγωνΐστρια ίχ«ι ΜΕ 3.500 Είς ΚτΛΝΗΜ ΑΜΗΝ πωλούν ι ται οΐκόπιδα παραβαλασσια παρα ) ΤΟ Μεγ. Πιθκο ίντόί Ιγκεκριμίνου ΔημοτικοΟ Σχεδιου. 'ΕπΙσης Λ1Ε· ΤΑ ΓΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΓ ΓΤΛΡΛ- ΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ 22 ΔΡΑ- ΑΜΕΣ ΓΟΝ ΠΗΧΥΝ, θέσις έίαι- ρετική. Βύο βυγκοιν6*νιις, τιτλθι καθαροΙ, έντός εγκεκριμένου κο>·
  νοτικοθ Σ χιδΐου καί μί εύκολΐκ
  πληρωμης «ΔΙΕΘΝΕΣ» όδόο Έμ
  Μπενακη αριθ. 4
  ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ
  Πατρόν
  «ΜΥΡΕΛΛΑ»
  Βσυλής καί "Απόλλωνος β
  (Σ ύνταγμα)
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  ΑΝΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΩ -
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  Την 3ην Νοεμίριο.;, άρχονται
  Τμήματα ύιΐοψηφΐων είς τα
  ΕΙΔΙΚΛ ΦΡΟΝΤΙ ΣΤΗΡΙΑ:
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  Σχολής Μηχανικών Έμ.τορι-
  κου Ναυτικου Άσπροτΐϋργου
  Την προπαρασκευήν σσ< διά τάς έξετάσεις ίμπιστευθητε είς την Α.Σ.Μ.Ε.Ν. Ή Α. £.Μ.Ε.Ν. διαβΐτιι μεγάλην πείραν μακράς σειράς ε- τΰν είς την προπαρασκευήν Μηχανικών 6ι' Ιξετάσεις αρμοδιότη- ιβς ΎιΐουρνεΙου Έμπορικης Ναυτιλίας. Διά ιιληροΦορΙας καί ένγραφάς ΛπβΤΟβήτι: ΒΑΣΙΛ. ΓΕ- ΟΡΓΙΟΥ καΙΚθΛΟΚθΤΡαΝΗ 72. Π«ιραι»υς, τηλιβ. 470.46*. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΛΣ 21 ΠΕΙ ΡΛΙΕΥΣ , Τηλιφ. 42.144. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΥΕΑΠΙΑΩΝ—Σ.Μ.Α.— ΙΚΑΡΩΝ — ΑΟΚΙΜΩΝ ■Υποψήφιθι των Οτρατιωτικβιν σχολών έγγραφήτε εΙς τα Φροντι- οτήρια ΟΛΥΜΠΙΟΥ πλστεϊα Κάνιγγος 15, Ή έπιτυχΐα οας είνε εξησφα¬ λισμένη Τμήμστα άρχοντβι την 3 Νοεμβριού. ΠΑΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟ Δ) Ν Σ Ι Ν ΕΙΣ ΑΓΠΓΙ ΚΩΝ Ι. ΚΑΡΑΣΗ Όδός Τζώρτζ 34 καί Σ τουρνάρα. Τηλίρωνον 617.084, Αι κατ £τος μεγάλαι έπιτυχΐαι μας άτΐοτελοϋν την καλύτερον έγ- γυησι». Ό δμιλος των έκλεκτών καλλιτέχνην τού Έβνικοΰ θεατρον, ττού χβές τό άτΐ'όγευμα είς εΐδικήν εκδήλωσιν έττΐ τή έττετείω τοϋ ί- στορικού «'θχι» άηήγγιιλαν ττοιήματα έθνικοϋ ττιριεχομένου. Είκονίζονται οί ττρωτσγυνισταί της Κρατικής Σκηνής Νΐκος Παρασκΐυάς, 'Αλίκβ Κατσέλη κα! Χτέλιος Βϊκοβιτς καί μαζΐ ή Ελένη Νενιδσκη καΐ ή Πίτσα Καττιτσινέα κα! οί κ. κ. Γκίκας Μττινιάρης, Κανάκης, Ποπτσκωνσταντίνού και Παττομιχαήλ. σουν δ άκβτδη-μαΐκός Στρ. Μυρι ίήλης καΐ οί κ. κ. Λουκής "Α- κριτας. Βασ. ΜεσολογγΙτης και Μιχ. ηερά9ης, θά επιδοθή έρ όώ λ χ. ρης, μέρους των όρνανώσεων ρον είς τους ΚυκρΙους. φοιτητάς διά τα 4γωνιζόν<να κυπρκχκά νιοιτα. θά Φαλη τ6 «Τή Ύπερμα χω» Λπο την χορωδΐαν τής θά λειας Βυ£αντιοι>, θά ίνκριθή Ψή
  φΐσιμα καί ή όλη εκδήλωσις βα
  ΓΡΑΜΙτΙΑΤΟΣΗΙτΐΑ
  Άγοοάζοιιιν γρομυατο·
  σημο κοινης άλληλογρα·
  φίας σφρα-τισμένα είς το·
  σότητας καβώς κοΙ σοβο>
  οάς συλλογάς.
  ΦΙΛΟΤΕΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
  (Τηλ 21 605) Σταδίου
  5ο Ι'Εντόί τή< εΙσόοουΙ ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ: Την όπτέρσντη σι/λλογή μας τταιδικών ίσωρρούχων μσλλίνων— βαμβακερών ίττλουτίσαμεν μί ΕΝΑΥΜΑΤΑ — ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ— —ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ—ΠΑΛΤΑ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ μί αρί¬ στην εφαρμογήν κα! δλα μί τι, μάς ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ μας. ίς την Ακαδημίαν Αθηνών κατά τόν έορτασμόν τής έττι- τιίου τής 28ης ΌκτΗβρίου τόν πσνηγυρικόν τής ημέρας ί- ζεφώνησεν & άκαδημαικός κ. Η¬ λίας Βενίζης. Ό βιακεκριμέ- νος λογοτεχνης ωμίλησε πρό πυκνοθ κα! έκλεκτοϋ άκροστη- ρίου—διακρίνεται είς τό ά¬ κρον δεξιά ό Άρχιεττίσκοπος Κνττρου Μακάριος—καΐ ή 6μι- λία τού ήτο ή ττρώτη είς δη¬ μοτικήν γλώσσαν ποΰ ηκούσθη είς τό ανώτατον πνευματικόν μας "Ιδρυμα. κλείση μέ τόν Εθνικόν "Υμνον. «Ή εισοβος θά είνε ελευθιρα διά προσκλήσεων, αί οποίαι θά χορη- γοθνται άπό τό ταμείον τοθ θ«ά· τρου «Κυλέλης», μετεκπαιδευθή στό ΠαρΙσι κοντά στόν Φρενσι κο:ί ύπήιρξεν ή μο- νχχδική μαθήτρια τοθ Φρεναι άΐτό την 'Ελλάϋα. Παραλληλα ό κ. Λωραίν εζήτησε φωτογράφικόν 6- λικόν «πό τάς έμφανίσεις τής κ. 'Αλίκης είς την «Γαιλήνην» διά ι* τό Αποστείλη είς τον Πιερ ΦρεναΙ. "Ο ΤΊ»*Ν« ΙΤΗ'Ν Ό διάστίμος ΓΆλλος μούσικο- συνθίΐης και τραγουδιστής Σάρλ Τρκνέ, άφοϋ ενεφανίσθη είς τό Βασιλικόν θέατρον τής θεσσαλονίκης, έπέστρεψϊ χθές μέ άεροπλάνον τής Όλυμπιοοκής "Α- εροπορΐας «Ις 'Αβήνας. Ό Γάλ· λος καλλιτέχνης άνεχώρησϊ. έν συνεχίΐσ. είς Κρή-τπν δι' όλιγοή- μίρον ανάΊτβυσιν. Από έκεΐ θο μεταβή είς Γιουγκοσλαυΐαν, 6· που θά δώση βύο κθνσέρτα είς τό Κρατικόν θεατρον τού Βελιγρα¬ δίου και άπό ίνα είς Ζάγκρεμπ καΐ Λουμπλιάνοι. Κατόηιν ό Σάρλ Τρενί βα έτιιστρεψη είς την Γαλ¬ λίαν. Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Αυριον Πέμπτην καΐ ώραν 9 π. μ. άρχίζει από τα τααεΐα τοθ βεατρου «Κοτοποθλη» ή πώλησις των εΐσιτηρΐων τής πρώτης συναυ- λιας τής χειμερινής πιριόδου τής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ιτσυ ωρίσθη διά την Δευτέραν 3 Νοεμβριού ώραν Β μ.μ. (Ις τό θε¬ ατρον «Κοτοπουλη», &πθυ καΐ θά δίδωνται καθ1 δλην την χειμΐρι· γήν περίοδον αί συκχυλΐαι Τής Κρατικής Ορχήστρας. Ή οίνοδος θά γινεται διά των άνελκυστήρων και ώς έκ τούτου ή διεύθυνσις τής όρχήστρας παρβκαλεϊ τό κοινόν νά προσέρχεται εγκαίρως. ΑΙ τι¬ μαί εΐσιτηρίων ωρίσθησαν πρός δραχμάς 30, 23, 20 και 10. ΤΟ «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΠΝΑΚΙ» Τό ΣάΙίατον ή «Τζάλ ΦΙλ έγύριοε την πρωτη σκηνή της νέας ταινιας της «Εγκλημα στό Κολωνάκι», που τό οενάριο της ό- φείλίΤαι ρΐς τόν γνωστόν συγγρα- φεα Γιανν-η Μαρή "Ελαίαν μερος νβκος. Διά τόν Ιδιον καλλιτέχνην ύπάρχουν πληροφοριες, πού, δμως δέν έπείείαιώθησαν μέχρι τής στι- γμής, ότι βά παίξη έπίσης σ' ίνα φίλμ άγγλικής παραγωγής μέ τόν τίτλον «Γά ότιλα τής Παίαρόνε». Παραλλήλως ανεκοινώθη ότι τίς ήμερες αύτες πρόκειται νά μετα- ίη στήν Κόρινθο ό κ, Γιώργος Ζαφειρίου για νά γυριση ίνα ντοκΐ-μαντέρ που βά £χη τΐτλο «Ό Βάκχος» καί θέμα τού τα έλληνι· κά κρασιά και τίς γιορτές τους. Τό ντοκυμαντέρ βά είνε ϊγχρωμο καΐ ή έργαστηριακή έπεξεργασία τού θά γίνη στην Ιταλία. Εν τφ μετβξυ σέ τοποθεσία τής Βου>
  λιαγμενης αρχιοε τό περασμίνθ
  ΣαίΙατο τό γυρισμα τής νι,α
  ταινΐας «Μουσίτσα», τής εταιρίαι
  «Ι. Καρατζόπουλος καΐ Σία»
  "Ελα*αν μέροο ό Ανδρέας Μ-πάρ
  κουλης καί ό Κούλης Στολίγκας.
  Πρωτσγωνΐστρια τοθ φίλμ αυτού
  είνε ή 'Λλίκη Βουγιουκλακη. Α¬
  νηγγέλθη, έξ άλλου, ϊτι μετά άπό
  τό γύρισμα τής ταινίας «Τό κο·
  ρίτσι τής άμαρτίαι:», ποΰ όλο-
  κληρώνεται συντομα, ό παραγωγός
  της κ. Αθανασιάδης θά γυριση
  αλλη, κωμικής υποθέσεως, τηι
  οποίας τό σενάριο διαπραγματεύϊ
  ται. Γιά την όλοκλήρωσι τοθ «Κο
  ριτσιοϋ» άπαιτεϊται ή λήψις μιας
  σκηνής σέ ίνα καμπαρέ τής π?ι
  ραικής Τρουμπας. Τίλος τό «Μυ
  στικό τοϋ πατίρα», τής έταιρΐας
  «"Αστρον Φ'ιλμ» πλησιαζει νά τε
  λειώση καί πιστεύεται βτι θά κβ·
  Ταστή δυνατή ή προ(ολη τού Τό'
  ερχόμενο μήνα. Πρωταγωνιστα
  τής ταινιας αυτής είνε ό Ν. Τςό·
  γιας ή 'Ελλίρα Ίωακειμόγλου
  καΐ ό θεόδωρος Μορίδης.
  Ο ΠΩΛ ΝΟΡ ΠΡΟΛΟΓΙΖΕ1
  ΤΗΝ «ΓΑΛΗΝΗ»
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ^
  Τοκαταραμίνοδιαμάντι
  ΤΟΥΑΓΓΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Μ.

  01 ιρμθμικοί χτύποι τοΰ έκ.κβΐ-
  μοΰς στό μΐγότλο ρολόι τοθ τοί-
  χου ήχοθσαν άττίθανο όυνατά. "Α-
  κουγα καί τό κύτταζο καΐ τ6 κύτ-
  κογ
  ταζα, ώυπου ίυοΐίΛκτβ
  μου νά τεντώνουν καί
  έ "ξ
  6
  τα κεΰρα
  νά μή1 τό
  μυν η* ■ ^------------
  άντέχω αλλο. "Ερριξα επάνω μου
  ίνα πανωφόρι και κατέδηκα οάν
  νά μέ κυνηγοθσε κάποιο καλλικαν-
  τζαράκΐ. Πρόθϊσίς μου ήταν νά
  ττάω οτόν σταθμό τοΰ τροίναυ κα!
  νά πιριμένω έκεί την ώφιξι τής
  Μάργκοτ.
  Ό θυρωρός δγήκε στ ό τκζο-
  δρόμιο καΐ σφύριξε ίνα ταξί.
  — Δαδολόκαιρος, μοϋ ϊΐπε.
  Κρύο καί καταχνιά, Την μύτη
  τού δίν 6λέττει κανείς οτο δρόμο.
  ο
  ,Κράτησε την πόρτα τού
  ή ! Ααα νά λέ
  ζι
  Ή «Γαλήνη» τοϋ άκαδημαικοθ
  κ. Ήλίο: Βενεζη, σέ θεο:τρι.κή
  οιβυκευή τοθ νεου γγρφς
  κ. Ν. Μάτσα έξακολουθΐϊ νά
  συγκεντρώνη κόσμο στό θέατρο
  «Κυεέλης», δπου παΐζεται μέ θαυ
  μαστήν άρμονίσ καί τίλειότητα
  4πό τό θίασο 'Αλίκης, μέ τα οίρι-
  σΤβ στελεχη τού την ιδία την
  'τηϊ
  ΕΠΙ Σ ΗΜΟΧ' «ΠΡΑΤΗ»
  Κα-
  ΑΙΟΛΟΥ 74
  ίττί της οδόν βονλης άρ
  14 δίύτερος, τρΐτος καί ί·
  ίδομον Ρετιρΐ έξ 7 δωιια·
  Πλΐιοοφορίοι τταοά
  τώ θυρωον καί τηλέφωνον
  33-053 9 2 ι· ο.
  ΠΡ0ΚΗΡΥ5ΙΣ
  Τό "Ιβρυμα Κοινωνικήν 'Ασφα-
  λίσεων δέχεται αίτήσεις διά την
  πρόσληψιν ενός θίραπευτοθ ίατροϋ
  παθολόγου επί συμλάσει (έπικου-
  ρικοθ) διά τό "Υποκ)μα "Ελευσϊ-
  νος καΐ διά τό Παρ)μα Μεγάρων
  καί ίττΐ τή πλήρει παγία μήνιαία
  άκοζημιώσει τΑ προβλέπομεν;] δια
  τούς ιατρους βεραπευτάς τοθ ' Ι -
  δρύματος.
  ΑΙ αίτήσεις δέον όπως ύιτοίλη-
  θώσιν έντός βεκαπενθημερου άπό
  σήμερον είς την Διοίκησιν τοθ
  Ι Κ Α (Σταδίου 22Β) τκχρ' ής καί
  παρέχονται πλείονες πληροφορίαι.
  ('Εκ τής Διοικήσεως τού ΙΚΑ)
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ςΐλατίνη περιέ·
  χουσα αστυν, ταυτοτητα, ύπσλλη-
  λική ώς κσΙ ελευθέρας επί των
  αύτοκινήτων, επ' ονόματι Νικ.
  Ζουρμπάνου Παρσ-καλεΐται θερ¬
  μώς ό ευρών, έπειδή Τοϋ είνε εν¬
  τελώς άχρηστα, νά τηλείωντνστι
  στους άριβμους 33.144 ή 23.747
  καί άμειφθήσεται γενναίως.
  7ίά/>τΰίί Α/άνβον
  ΝΓυηον ,,
  ΈΠρ<} ν Άμίρικηΐ ■< ά Τό «θίατρο Τέχνης» τοθ ρόλου Κουν παρουσιάςει είς επίσημον «πρώτην» την σκη- νικήν δημιουργΐυρν τοθ Μπρέχτ «Ό καλός άνββωπος τοθ Σέ Τσουάν» πού παίζεται από τής Κυριακής είς την αΐβουσα κάτω Λΐτό τόν «Όρίέα» μέ εζαιρετι- κήν κοσμοουρροήν. Είς την έρμη· νεια τοθ εργου «ου εδίδαξεν ό Καρολος Κουν λάμβάνουν μερος ή Βερα Ζα»ιτσιάνου, ή 'Εκάλη Σώκου. ή Τάνια ΣαΙβοπουλου, ή Ελένη Πατκτγιάννη, ή Μαρία Μαρμαρινοϋ καί αί έκτακτως προσληφβεϊσαι είς τόν βίασον τοθ «θεάτρου Τέχνης» #Αγγέλικα. Κα. πελλαρή καί Νίνα "ΙωαννΙβου. Τούς άνδρικούς ρόλους υποβύον- ται οί Δ. Χατξη+ι&ρκος, Γ, Λα· ξάνης, Κ Μιπάκας, Μ. Χρηστί- δηε, Ν. Μπιρμπίλης. θ Κατσο- δραμης, Γ. Τοιτσόπουλος. Γ. Κων- οταντίνου καΐ οί (κτάχτως προσ· ληφβέντίς Ν. Μπουγας, Π. Ιωαν¬ νίδης, Γ. θίκονόμου καί Χ. Δο· εαρας, Τόν «Καλό ΛΛρωπο τοθ Σέ Τσουάν» μετέφρασεν ό Μά¬ ριος Πλωριτης, τα δέ ίμμετρα μέρη «αί τους στίχους των τρα- γουδιών Λπίδωσεν είς τα έλληνι- κά ό Νικηφόρος Βρεττακος. Ή μουσική τοθ ίργου άνηκει. ώς γνωστόν, είς τόν διάσημον Γερ- μονον ουνβέτην Πάουλ Ντεσάου καΐ την έκτίλισίν της δταν ήχο· γραφηβηκϊ διηύβυνεν ό Μανος Χά τζηβάκις. Μπράτσου, τό Φοίβο τόν Δημήτρη Κοοκή Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ Την χθεσινοβραδυνήν παράστα. σιν τής «Γαλήνης» τοθ Ήλία Βε¬ νεζη παρηκολούβησε καΐ ό εύ ΤΩ ΤΗΡΑ ΚΟΠΟΥΑ ΟΙ 52 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 52 ΓΥΡ1ΖΩ-ΡΑΒΩ Μέ δραχμάς 120 γυρΐζω ίνου μαοιας^ καμπαρντινις κ Γ ηαλτά Εκτ«λω ιιανβαμισματο έντελω( αβιάκριτα Α Σ ΛΑ ΝΟ50ΥΛ01 θεμιστοκλέους 15. ΑΟΓΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ — ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚ· ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΠΗ ΧΑΝ Πλήρης καΐ ύπευθυνος ., ■_ καταρτισις. ΑΙ Εγγραφαί συνεχΐζονται. ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 7. ΤΗΛ. «Μ.943 (Πάροδος Βουκουρεβτίου) «Ψαραδες», ίνα οττό τα 33 ίρ- γα τής Βασκς Κατράκη, ττού ιίιριιλήφβησαν ιΐς την Ικβι- σιν χαρακτικής, ττού οργανού¬ ται επί τού ύττερωκεανίου «Όλυμπία». Είς την Ικθίσιν αυτήν — πού είνε ή πρώτη ά- τομική ίκθεσις επί τοΰ έλληνι- νικου ύττερωκιανίον — ή καλ- λιτέχνις εκθέσει Ιργα χαρα- γμένα οέ ξύλο, Ιγχρωμΐς ξυ>
  λογραφίΐς, καθώς καί τούς πί.
  νακάς της πού Κλάδον τα
  πρώτα βραβ[ϊα είς την Διΐβνή
  Μεσογιιακήν "Εκθεσιν Χαρα-
  κτικής κσί την Διιβνής Εκίι-
  σιν τού Λοκγκάρνο. Ή Ικθι-
  »ις τής Βάσως 'Κστράχη βά
  έπιδειχβή (Ις ολονς τοϋς λιμέ¬
  νος πού προσεγγίζει τί ύπι-
  ρωκΐάνιον «Όλνμπία».
  ό Σ τέφανος Σ τρατηγός καί ή
  Νανά Γκότση. Σ το Φίλμ αύτό που
  οί δαπάνες τού (χούν προϋπολο¬
  γισθή σέ 1.5 έκατομμυριο δραχμ.
  συμμετέχο.ν έπίσης ή Γκέλλυ
  Μανροπούλου «αί 6 Ανδρέας
  Μπάρκουλης, 'Υπάρχει βέμα συμ·
  μετοχής και τοθ Μιχάλη Νικολι*
  νάκου, άλλά γΐνονται άκόμα δια-
  πραγματΐύσεις. Σ κηνοθέ—ς τής
  ταινιας είνε ό παραγωγός της
  Τζαννής 'Αλιφέρης καΐ όπερατέρ
  ό κ. Καρύδης.
  ΑΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
  "Ανηγνίλθη 9τι «Τό φτωχοχό-
  ριτσο» είνε ό τίτλος τής νέας Ται·
  νίας τοθ σκηνοβέτου Μαριου 'Α-
  βάμη, που τό γύρισμα της θά αρ¬
  χίση σέ λιγες ήμέρες. Πρωταγω·.
  νιστης βά είνε Α Μιχάλης Νικολι-1
  Ή Άλίκη κβΐ 6 Γιώργος
  Γληνός στήν «Γαλήνη».
  'Αλίκη, τό Γιώργο Γληνο, τή Μι·
  ραντα. τόν Σταματιου, την Παμ-
  φίλη Σαντοριναίου. τό Σταρένιο,
  την "Αννα γ·-™·------ -1 -■-—-
  Ταξιάρχη,
  καΐ άλλους.
  Τό ίςαισιο σκηνικό τοϋ άρχι-
  τεκτονος Π. Σακελλάριου, ή ύ·
  ποδλητικωτάτη μουσική τοΰ Ν.
  Γιακοβλει, ή σκηνοθιΐσια τοΰ Γρ.
  Τακλας. μπάζουν το κοινόν στήν
  άτμόσφαιρσ τοθ ίργου καί στό
  τελος ολοι οί θεοπαι. δσκρυσμε-
  νοι, ζητοθν έπιμονα τους έκτΐλε·
  στάς νιά να τούς χειροκροτιή·
  σουν.
  Κάθε παραστασι της «Γαλήνης»
  την προλογίζει ό Πώλ Νόρ, που
  εξηγει στο άκροατήριο γιαοτι ή
  Αλίκη ίβιάλεξε γιά την έπανεμ·
  φανισι της στήν ·6λλάδα. ϋστερα
  από Ιβχρονη απουσΐα στήν 'Αμε-
  ρικη, έλληνικό Ιργο, ίργο ίγοολ-
  μένο άπό τό πιό πολυδια·ασ|ιένο
  νεοΐλληνικό ΙιίλΙο. Μέ χιουμορ
  καΐ διακρισι άναλυει ωρισμένα
  ίασικά στοιχεία τοθ έργου, που
  διεφυγαν την κριτικήν όΕ,υδέρ-
  κειαν ωρισμένων «άνακριτών» καΐ
  τις διαφορες μεταξυ έργου άτμο-
  οφαιρας και εργου εξωτερικής
  δράσεώς καί κινήσεως.
  Κάθε παράστασι την προλογΐ-
  ζκ οια,ορΕΤΐκά, γιατί άν σέ κά
  θε έμφάνισι άνέπτυσσε όλες τις
  άποψεις, θά έπαιρνε πολλήν ώρα
  άπό τό χρόνο που άνήκει δικαίω-
  ματικά στό έργο.
  Πάντως τή «Γαλήνη» π(νεπει νά
  την ίδουν ολοι οσοι ενδιαφέρον-
  ται νιά τή βημιουργια οοϊαροθ
  «οίλληνικοΰ θεάτρου, με την
  προοπτική δτι καποτε θά φθάση
  άν δχι τά κλασσικά πρόϊυπα,
  τουλάχιστον τά καλά (ένα ε>
  ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΛΝ
  ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΥ
  Σήμερον είς τάς 5.30 μ.μ. είς
  την Γαλλικήν Εκπθμπήν ΙοΟ Β'
  Προγραμματος βά άπαγγείλη ή
  πσίητρ α Μ. θκ<«>, ποιήματα άπό
  την συλλογήν της «λ·ηρ· Ρ··«·
  ΟΜ·» ιπι τή έτκτείφ τής 2βης Ό.
  κτωϊριου.
  ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΑΓΐα
  Είς τό άτελιέ τής ζωγραφου
  Βέρας Χο.τζούμη καί τής γλυ-
  πτριας Σωσως Κοντοπουλου θά
  γίνη σημερον το απόγευμα το ίερ·
  νισοζ τής μικράς εκθέσεως τοΰ
  ξεχωριστού 'Ελληνογαλλου ζω-
  γράφου Μαγιώ ('Αντωνης Μηλλια-
  ράκης). Ό ίκλεκτός δημιουργός
  τοθ χ^ρ«στήρος καΐ ή πορτραιτισ-
  τα σύςυγός τού Λουτβίλα Μαγιω
  ήλθον πρΐν Οΐπό μερικουο υηνκ-.
  ,Κράτησε την ρ
  άνο'χτή κα! Ακουαα νά λέη στο
  σωφέρ νάχη τόν νού τού μή πάη
  καΐ ττέση στό ττοτάμι.
  Στ1 σληθεια ή όμίχλη ήτον φο-
  6ερή, σερνόταν σάν γκ,ριζος, λ:-
  ρωμένος άτμός καΐ τυλιγε τα
  ττάντα. Προχωρήσοιμε άργά άνύ-
  μεαα στούς κιτρινωποθς λί*ιί>»ς
  ττού σχηματιζαν οί διττλοί φανο-
  στάτες, ένώ μί μιά τσχύτητα άν¬
  τ ίστροφα άνάλογη στροδιλΐζον-
  ταν στο μυαλό μου οί σκίψειζ.
  Ποίος, μ«τά την αναχώρησ! κάς
  άττο το διαμέρισμα τού ντε
  Μπύργκ εΤχε μέίνει τελευ-Γαΐος,
  ώστε ν' αφήση μισάνοιχτη την
  πόρτα γιά νά έττιοτρέψη λίγο
  άργότιρα χωρίς νά ίχη άνάγκη νά
  ί,ητήση το κλειδί άπό τόν <Λ,·ρωρ6 καΐ νά άναστατώοη τόν τόττο ψά- χνοντας; Ψάχνοντας. γιά νά βρή τί; Ποίος ·:Τχι σταθή χθές την νι>
  χτα ίξω άπό την πόρτα μου καί
  στέναξε κθΙ την Οη.μά6ΐψε μί με:
  ρικές γρατοουνιές, Γιατΐ; Καί
  ττοιός εΓχε προστταθησ-ΐ
  V
  ανοίξη
  τό χρηματοκιβώτιο, ή, Τοιιλάιχι-
  στον, μετατόπισε δυό φορίς τό
  κάδρο ποθ τό σκέηβζε; Ό
  Μπλώντ, η γκνοίκα τού, ή ή
  Μάργκοτ; "Η κάττοιος που μπο·
  ροθσ.; νά εΐχε μτιη στο σττίτι, μί
  δλο ττού οί πορτες ήταν κλειδω-
  μέυες; Το πακέτβ ττού μοΰ εΐχε
  δώσει ή Μάργκοτ μήπως ίκλι·νΐ
  τίποτα ττολύ οττουβαιότερο άπό
  δ,Τι εΐχα νομίσίι κι' αθτό ήταν
  έκεΐνο Ίτοΰ άναζΓ>τούσε στό διαμέ-
  ρισμά μου ό άγνωστος κάποιος,
  Καί, ττάνω ά<π' βλο ττώς είχε δολοφονηθή ά "Αλμτηρτ ντί Μπϋργκ, έκει στό μικρό ν^μνό δωμάτιο μέ τα μάτια δλων μας *αρφωμένα επάνω τού; Καΐ μέ ποίον τταράξενο καί φριχτό τρόπο δύο άλλο ι, ξένοι εντελώς πρός την υπόθσι, βρέθηκαν αντιμέτω- ττοι μέ τόν θάνατο καΐ ΰττέκυψαν μέ τα 'ίδιο δηλητήριο; Νά ήταν αραγε μιά τραγική σύμτττωσις, σι>μπ-τ«σις κα'ι τίποτ' βλλο, η
  μηπτως αύτοι οί δυό βάνατοι άπο-
  τελοϋσαν μέρος ενός μυστηριώ-
  δους καΐ ανεξιχνίαοτου σαταν
  κοθ οχεδΐου; Σχιδίοι; ττοϋ δέν ά-
  ναστέλλίται ή ίφβρμογή Ον ή ά¬
  νάγκη τό φέρη νά ττατήση έττΐ πτω
  μάτων.
  Άττότομα τό ταξ! σταματήση
  στήν εΐσοδο τοΰ σταβμου καΐ
  άπό τό ττε,λαγος των σκεψιων ςα-
  να6ρέθτνκα στό χάος τής πραγμα¬
  τικότητος. Κατέβηκα άπό την κι-
  νητή κλίμακα κοΙ ί,ήτησα άπό τίς
  «Πληροφοριες» λεπτομερείς γιά
  τα τρ(3Ϊνο; τής Βοστωνης. Τό προ
  σεχές, μέ κατατόπιθί ό άρμόδ.ος,
  έρχόταν σε εϊκοσι λεπτά. Αν>0 ί-
  δειξε μια *ττο6άθρα καΐ κατά κεί
  ίτροχώρησα γιά νά περιμΐνω την
  ΑΛάργκοτ. Μ' αύτό, συλλογίστη-
  κα, θά έρχόταν αν, μετά τό τη-
  λιγράφημα ιτού μοϋ ϊσΤίιλε, £-
  πα,ρνε το άμέοως έττόμενο τραϊ·
  νο.
  Καθώς ζύγωνο, τά βή,ματά μου
  έγιναν ξαφι/ι«ά διστακτικά καί,
  πορ' βλο τόν τιράοτιο βόρυδο
  πού ίπικρατούοε έκ*ί κάτ«*, «β-
  λυψα την ύπόλοιπη άττό3·τασι
  ττροχωρώντας στϊς μύτες τώ» πο-
  διών. 'Όρθιος, άκουμττώντας σί
  μιά «ολώνα, μέ τά μάτια άκίνητα
  καΐ τά χέρια χωμένα στίς τσέ-
  πες, στϊκόταν ο Τσάρλ Σάιμπίτ.
  Τόαη ήταν η άποτιιπωμένη στο
  ■πρόσωπο τού ϊντασις, πού δεν
  14,
  μέ εΤδε, ώσότου τοθ
  "Ω, Εκανε
  έι^ος. ^ Κι' ισϋς
  πΐι νάνε στά έπόμενο
  — "Ετο
  ποκρΐβηκα.
  Σταβήκοτμε έκιί κα|
  άρκετά δευτιρολεπτα πρίν
  μ' ίνα ξάφνιασμα τό '
  λόγων τού.
  — Τί θέλίτε νά πήτι Μ·
  τό «κι' ίοεϊς έδώ»; Ύτ,^
  χά καΐ κσνείς αλλος; Λ
  — Πολλοί, δχι ένας ·π
  Χένρι». 'ΕκεΤ, στό
  τα περιοδικά,
  σω άπό μιά ε>η,μερίδα~Γ
  μιόνη ίΐν* μέσα στο μπβΒ **
  δοκιμάζει άπ' δλες τΙςΤ,Α*91
  των καφέβων, — ριμίνοντας !
  περάση ή ώρα. Κάποιι ίδώ <«ι * -τριγυρνάει καΐ ό λΛπλάντ ^ Το τιλίυταίο μέ ξάφν,'-, ριβσότ<ρο άττ βλα. "· — Ό ΑΑπλάντ; — Όλόκληρος. ΚβΙ όμολογήσω δτι ξ£ρ«ι ^ άττείρως καλυτέρα άπό τόΤχ ή την Έρμιόνη. Πρίπει κ κοορβοη τά μάτια τού τ,β Λ μπορέση νά τόν έπισημάνη ί! Θεος νά δώση νά μή περιώ'1,0 Λοικα. ^Ί ς αδικα. Όλόψυχα διετύπωσα την ϊδια ίύχή. Γρ μα μου γιά τόν έκτός. κι' άν ήταν θ κ,· ^ ντ νος σέ άχθοφόρο, στάβηκε οίύϋ' τον νά τόν δω. "Εψβιχνα 4/ δταν ξαφνικό ό Τσάρλ μ' (^ άπο τό μπράτσο κι' ΐ«ΐ(*,4τί δάχτυλά τον νά φ'τάνουν β- ' κάκκαλο καθώς μ' Ισφιγγ, ^&ι° ναμι. Δνό ·ωτ(ινά μάτιο τΛ σον το σκοτάδι τής και η μηχανή τοϋ τραίνβϋ 6αλε άργά. Πριν καλά - καλάιί νοίξη τό σιδίρένιο κιγκλ,&,ί τής άιτοβάθρας, ό Τβάρλ τ6 Λ π·:ράο-ίι. " — Μείνιτε έδώ φώνοξ, ^ άπο τον ωμο τού. Μη την 4ψί τε νά περάοτ). Το νού σας., Περίμενα ώσποκ πέρασαν οί έπιβατες κΓ οτίο τό ξακολουθησε να μή κατίβοίν» ι Μάργκοτ. Στερνά ό Τσάρλ Μ στρεψε. Άπρακτος κι' ^μ,Ι βμένος. ^ — Δέν ήταν μέσα, ιΐττι {*, χνά. "Εψαξα σ' δλα τά Δέν την 6ρήκα πουθενά. γιοτί; ( -- », Πασχίζοντας νά κρύψω τή» ι νησυχίο ποΰ μέ κατέτρωγι, ^ τιινα νά πΐριμένβκμε ' ' ρμμε ίητ έ'ρθη τό άλλο τραΐνο. "Οταν μάς πληροφόρησαν δτ, 6 1 νος συρμός δέν θά ίφβα« «{! άπό δυο ώρες, βλλαξσ Υνωμτ), — Θα_ πάμε τότε νο Πίριω. νομμ,: σπίτι, εΐπα. Έλότι. $η τό μόνο μέρος πού θά μΐΓοβί», νά μάς βρή ή Μάργκοτ, βν,ΤΓ ΑΥΡΙΟΝ Η συνίχεια ί ΣΤΑΥΡ0ΛΕ30 111.» 5 · 7 β · ΛΡΙΘΜΟΧ 3689 Όριζοντίως. — 1: Περίφημη πρωταγωνίστρια τοθ κινηματογρά- φο . 3: Είνε ή καλή σύζυγος. 5. Μετά τόν θάνατον τοθ Πιρικλίους άπέίη ό ρυθμιστής τής πολιτικής καταστάσεως των 'Αβηνων. 6: "Ε- /α ρήμα που ϊχει άμεσον εφαρμο¬ γήν. 7ι Πληγεισα άπό τους σει- σμους έπαρχΐα τής ΚεφαλληνΙας. — 'Απαραιτητη είνε ή καλλιέργαα τού. 8: Αριβμός. 9; Είνε αι συμ· «ουλαί των δικηγόρον. Καθέτως. — ι : Ενας άπό Τους μεγαλυτέρους μουσουργους τοθ κόομου. 3: Πρώτη ϋλη που προίρ- χεται άπό ςωσ. — Ύπεργηρος σύγχρονος γνωστός "Ανγλος συγ¬ γραφεύς (2ον συνθετικόν τοθ όνό- ματος). 4: ΠροσδΙδει μεγαλοπρέ¬ πειαν είς τάς στρατιωτικ^ παρε· λάσεις. 5: Τα έργα τού Ρώσου σύτοθ συγγροΐφέωο διαπνέονται ά¬ πό συμπάθειαν πρός ιόν ανθρώπι¬ νον πόνον. <: Αρχαίσ έλληνική χώρα. 7: Καλοκαιρινό φροθτα. 8: ΔΙ"------------ "■ "" Δί σαν λλ θμητικής. προκειμένου λοτεχνησ μερικους μήνες, ό μέν Μαγιώ νά λότεχνήση πΐνακις άπό τοπΐα τής Μυκονου καΐ τής Υβρας, ή δέ σύ· ζυγός τού νά κάνη πορτραίτα γνωστών κυρίων τής άθηναικής κοινωνίαν. Ή έργασία αυτή τού Μαγιώ θά παρουσιασθή είς την Γαλλίαν καί ακολούθως είς την "Αμιρικήν. Πίνακε< τοθ βιιλεκτοΰ 'Ελληνογαλλου καλλιτίχνου {χούν εκτεθή κατά καιρους είς πολλές ηαρισινές γκαλερί, δπως τοϋ ΒΛΕΠΕ 4η ΣΕΛΙΔΑ Μφβογγος. 9: ΓΑντίκατέστη- άλλας. — Σημείον τής άρι- ικής. Ρ.Η.Κ. ΛΥΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΕΟΥ 3688 Όριζοντιως.— 1: ΛΕΥΚ0ΘΡΙ3 3: ΡΙΦ. 4; ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ. ϊ: ΥΕΡ - Σ ΙΝΑΣ. 6: ΓΕ - ΜΙ. 7: ΓΟΥΝΑ - ΑΑΑ. 8: ΡΑΣ. 9: ΟΥΣ - ΟΣΤΑ. Καθέτως. - 1: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 2: ΡΕ. 3: ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ. 4: Ε¬ ΝΑ. 5- ΟΛΜΟΣ - ΑΣΟ 6: ΤΙΚ 7: ΡΑΦΗΝ ΑΛΤ. 8:' ΙΤΑΜΑ 9: ΞΗΡΑΣ ΙΑΣ. ΙΑΤΡθχ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Νοσηματβ τνευμόνων Δίχεται 3-7 μ.μ Μασσαλίας 10 Τηλέφωνον-----κ-" 610^33 ΔΙΑ ΟΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΛ ή π» ρεμφερή εργασίαν ενοικιάζοντα μεγάλαι αΧθουσαι είς τόν 3ον 6 οοφον τής ίηΐ τής όδοΰ 'Ιιτποκρά τους 23 πολυκατοικίας μετά χρή βεως άνελκυστήρος. Πληροφορίαι είς τό θυρωρΐϊον. ΕΧΟΑΑΙ: Χ. ΤΡΙΚθνθΗ 20 Συνδ. 'ΑνεγνωριομΙνος "Εγκρισις: Α.Ο.Α 10973)57 ΕΙί.—- 1:1 ΙΔΡΥΤΑΙ· Αΐίόίθιτο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΝ ΠΑΝΕΠΙΙΤΗΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΧΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΕΚΠΤΠΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤ, ΠΝ ΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥ. ΤΙΚΟΥΣ, ΛΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ Διά την τελείαν και ύττεύθυνον έκμάθηνιν τής ΑΓΓΛΙΚΗ! ΓΛΩΣΣΗΣ Συνιστώμεν ιΐς τούς σπουδαστάς ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ είς τόν ίγκυρότερον ■Οργανισμόν ΔιΒασκαλίας ΑΜΕΡ1ΚΑΝ1ΚΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 20, ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 611-322
  ^■ίΡθΠΟΑΙΣ Τετάρτη, 29 Όκτωβηίρ,, 1958
  Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ~^_____ —- — ™ —— > — ■ ~ε^ σι^π)
  Η ίιττόθίσις Πάσπρνακ προκαλ^Ι
  διακοπήν πνευματικόν σχίοίϋν
  μπαξυΑνατ^λης^ΐΑυσίϋς;
  Η ΜΟΣΧΑ ΑΦΗΡΕΕΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΓΓΡΛ
  ΦΕΟΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ1ΜΗΟΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
  ΝΟΜΠΕΑ ΑΙΑΣΗΜΟΝ ΡΟΣΟΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΝ
  «ΕΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΥΣΦΗΜΗΣΕΠΝ» ΚΑΤΈΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΑΑΣΙ ΤΟΥ ΚΕΜΟΤ
  ττηρεσία). Ή ίό-
  Γ1ς Μττόρις Ποκπτερνοκ —
  !$ λαβόντας τό _ βραβείον
  Νοιιττελ της Φιλολογιας διαση-
  ΡΛντηυ συγγοαιφέωο —
  μοί)
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 29. (Ίδ.α,- σοσ,αλισμοΰ καί τής είρηνης
  επληρωθη δια τού βρσΛείου
  Νομπελ — το προεδρείον καΐ
  τα γραφεΐα τής ρωσικης 6μο-
  σπονδιας καΐ τής πόλεως τής
  Μοσχας, άφαιροΰν άπό τόν Πά¬
  στερνακ τόν τίτλον τού Σοβιε-
  τικου συγγραφέως καί τόν ά-
  ποβσλλουν τής "Ενώσεως Σο-
  οιετικων Συγγροφέων.
  .'"'_ ,ε"δησις τής διαγραφής
  τού Παστερνακ καΐ τής αφαι¬
  ρέσεως τού τίτλου τού συγ-
  γραφ€ως προκάλεσε μεγίστην
  ^ανάκτησιν είς την Δύσιν καϊ
  εθεωρήθη ως χυδαία πρόκλη¬
  σις ττοος την παγκόσμιον δια¬
  νόησιν. Είς τό Όσλο τής Νορ-
  οηγιας, ό κ. Χάνς Χάίμπεργκ
  προεδρος τοΰ Συνδέσμου των
  Νορβηγών συγγραφέων καί
  γνωστάς διά τάς φιλοαοιστε-
  ρας τού άντιλήψεις, κατεφέρθη
  συγγραφέως - -
  διαστάσεις ά-
  «κτπ"». μεγάλας. 'Η έπί-
  8£<τις τού Κομμουνιστικοΰ Κόμ ° ;. τής Σοβιετικής_"Ε5νώσε- . καϊ τού ΣοβιετικοΟ Κρά- ί^υζ ένετάθη είς τό έπακρον, Ιλλα κα' Π διεθνής αντίδρασις ιτοός ""*> μ^νιν Τ^ Μοσχατ;
  καΐ πρός προστασίαν τοΰ κιν-
  5μΜεύοντος ήδη συγγραφέως, έ-
  νε, («ρυφωθή. Χθές άνεκοινώ-
  λ, 5τι ό Πάστερνακ διεγράφη
  ^ύ την "Ενωσιν Ρώσων Συγ-
  νοοφέ»ν· Ούτως, ή «Φιλολογι-
  ΙΓ'Εφη'μερϊ» έδημοσίευσε «ό-
  ϋόφωνον απόφασιν τού προε-
  «ηείου τής "Ενώσεως των Σο-
  «όφωνο
  δρείον της Ενώσεως των Σο-
  ίιετικύν Συγγραφεων ως και
  τού νρβΦείου της θμοσττονδι-
  σς τής Ρωσίας καί τής πόλεως
  ό ή υ έώ
  τού νρβΦείο
  σς τής Ρωσίας
  ή Μόσχας τής
  ιος, έττι, τι
  το0 Μττόρις
  ^οΐίθ τής
  ■ής ένώσε·
  ΐριότητος
  δοαστηριότητος
  Πάστερνακ. μέ-
  ώσεως ή όιττοίο:
  •ρινεται άσνμ6!6αστος μέ την
  φέρθη
  έν<»φον των μέτρον, τα όποΐα ελήφθησαν υπό των Ρώσων έ Μό ελήφθησαν υπό των Ρώσων συγγραφέων κατά τού Μττόρις Πάστερνακ. Είς άρθρον τού δημοσιεύο¬ ν χθέ ί είδ Είς άρθρον τού δημοσιεύο¬ μεν χθές είς την εφημερίδα δεί νά πράξουν τούτο πρΐν ά- ο * Η .^οδολή τοΰ Πάστερ- °? ^ στιγμήν ή Σοι/η- ^η Ακαδημια όπτένειμεν είς αυτόν την έν λόγω διάκρισιν αποτελεί προσβολήν τής Δι- καιοσυνης», παρατηρεΐ ό κ Χαιμπερκ, ό οποίος κ—αλήγει είς το αρθρον τού ώς εξής: «Το μέτρον αύτό άττειλΐΐΐ να ετ~ρεαση σοβαρώς τάς έττα- Φας μεταξύ Σοβιετικήν 'Ενώ- σεϊς 1α' Διη'κής Εύρώττης». νοτ άλλας πληροφορίας έκ Παρισίων καΐ Ν. Υόρκης ορ¬ γανούται αληθής έκστροηεία ττρος διακο—ην ττον ττνεαματι- κων έτταφών Άνατολής καΐ Λύ¬ σεως. ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ Έν τώ μετοξθ έγνώσβη δτι & χρησιμοποιούμ-ενος είς την Ρω- σίαν ώς πρωτογωνιστής είς την εναντίον τού Πάστερνακ εκστρα¬ τείαν, είνε κ οποίος Ζασλόφσκυ, ■"-'«; α^·> ϊ·,^ ι ην ιφημεριοα «ΐΐβικός έπϊ των δνσφηιιήσεων»
  «Νταγκμπλαντετί.. ό κ. Χά.μ- "Οταν 6 άρχ,συντά*?ης τής
  Ό Μπόρις Πάστερνακ (ό'ρθιος) τα τσουγγρίζει μέ ενα φίλον τού, ό οποίος ήρθε νά τόν σιιγ-
  χορη γιάτό Βραβείον Νόμπελ. Δεξιά ή σύζυ γός τού. Πολίι τολμηρός θά είνε ό Ρώσος αύτάς
  που δχι μόνον συνεχαρη τόν διασημον συγγρα φέα άλλά καΐ όΐφηοχ νά φωτογραφηθή μαζί του.
  Ιδιότητβ τοΰ Ρώσου σνγγρα-
  φέως>.
  Είς την έν λόγω απόφασιν,
  ώς μετσδίδει τό «ΤΑΣ» προσ-
  τίθετσι ότι «λαμβανομένου ύττ'
  δι|>ιν τοΰ κθΓτωτέρου πολ_ιτικοΰ
  κα! ήθικοΰ έπτιπέδου τού Πά-
  στερνοικ, τής ττροδοσίας την ό¬
  ποιαν διέττοαξε κατά τού σο-
  'βιετικοΰ λαού, τοΰ εργου τοΰ
  ττεργκ χαιρακ—ιρίζει ώς άνα-
  ίιοπρεττη καΐ έπονείδιστον τόν
  τρόπον ενεργείας των σοβιετι¬
  κήν^ άρχών είς την ύττόθεσιν
  αύτην.
  Ό διάσηρος Νορδηγός λο-
  γοτέχνης παρατηρεΐ δτι, εάν
  οί Ρώσοι συγγραφεΐς ήθελον
  νά άποβάλουν τον Πάστερναικ
  άπό τόν Σύνδεσμόν των, θά ε-
  ΟΔΗΓΟΙ. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ 1
  ΠΑΡ' ΟΛΙΓΟΝ ΤΑ Ι.Χ. ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΟ
  ΛΟΣΣΙΑΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΕΚ ΠΥΡΚΑΪΑ!
  ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔϊΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
  Ό διοκητης τής Ύποδιευ-
  &)νσεως Τροχαίας Κινήσεως κ.
  Αδρασιι Μαρκόττουλος, σι»νεχί-
  ίων τας προσπαθείας τού διά
  τίμ άττοσυμφόρησιν των άδων
  ττρός εύχερεοτέραν κυκλοφορί¬
  αν τροχοοόρων καί πεζών, ελα-
  5ε διάφορα μέτρα, τα όποΐα
  κοι έθεσεν ηδη είς εφαρμογήν.
  Τα μετρα ταύτα αττέδωσαν εϋ-
  δύναντο νά φθάσοΐλν είς τό και-
  όμενον κτίριον, διότι αλλα ίδιω
  τικίκ χρΓΚτεως καΐ μη είχον ά-
  φεθή ΰττό των όδτν/ών των καί
  είς τάς δύο πλευράς τού δρό-
  μου. Τό ττύρ ήττείλει νά έττε-
  κταθή άπό στιγμης είς στιγμήν
  είς ολόκληρον τό κτίριον ύττο
  τα όμματα των ταιροσ&εστών
  καΐ των όργανον τής τάξεως.
  Το πρώτον αυτοκίνητον ποΰ «άπάγεται» υπο της ,--„
  8'ό νά μεταφερθή εξω τής ττόλειος, έπειδη εΤχε στα»μ< είς απηγορευμένον σημείον. ίονετικά άποτελέσματα. έλπί- θά εγίνετο δέ τουτο εάν ό ^ ίίτοι δ£ ότι Α Κ«ΤΑ—«οιγ τή^ Μαρκόπουλος δεν διετάσθε συ- νεργε'ον της υπ αυτόν υπηρε¬ σίας νά μεταφέρη διά γερανου κά άττοτελέσματα. έλπ ται δέ ότι ή κατάστασις τής Λλφορίας τταρά τό κακόν ό- δίκτυον μας θά βελτιωθή ττερισσότερον, ευθύς ώς ρνοσθοΰν μετ" οχκττηοότπ- ^ος_αστυνομικαί διατάξεις. αί "■"Όΐαι ούσιαστικώς εΤχον άτο- νισει. ,'Εν έκ των ύττό εφαρμογήν "ετοων, άττορρέον έκ τής ύπ' 0|>ιθ. 51 άστυνομικής διατάεε-
  ■^ είνε ή τιμωρια των όδττγών,
  °', οποΐοι άφΐίνουν τα αύτοκίνη-
  τα των είς χώρους δττου άπα-
  Υορευεται ή στάθαευσις. Τήν
  *ϊόγκην τής αυστηράς έφαρμο-
  ?Ίί ,τοΰ άνωτέρου μέτρου την
  °ΐ€τπστακΐε<ν ό κ Μαρκόατουλος "Τβν ττρό ημερών έξερράγπ είς Καισ καί τα -ύι ι τα της Πυ- . σς δέν ή- σιας να μεταφ£.υπ «·« '";—-- τά αύτοκίνητα τα έμποδιζοντα την διάβασιν των τοιούτων της Πυροσβεστικής "Υτπ>ρεσιας.^
  Ή διά γερανών μεταφορά, ή
  όποία είς την προαναφερθεΐσαν
  περίτττωσιν εγένετο την στι¬
  γμήν πού αί Φλόγες ηπείλουν
  ολόκληρον κτίριον Θά γίνεται
  άπό τούδε υπό των σι-νεργειων
  τής Τροχαίας οσάκις διαπι-
  στοΰται ότι αύτοκινητα στα-
  θμεύουν είς άπηγορευμενα ση-
  μεΐα ή είς αμφοτέρας τάς πλευ
  ράς των όδών. Τα εξοδα της
  τοιαύτης μεταφοράς σα οαρυ-
  νουν τόν παραβατην, ^εναντίον
  τοϋ όποίου θά άσκηται
  ττοινικη δίωξις.
  «Πράβΰα» Ελαβεν εντολήν νά έ-
  ΐΓΐτεβη εναντίον τού τμηθέντος
  μέ τό βραβείον Νόμπελ σοβιετ ι-
  κου συγγραφίως Μττόρις Πάστερ¬
  νακ, εσκέφθη αμέσως νά αναθέση
  τό έργον αύτό είς τόν Νταδΐντ
  Ζοσλάφσκιι, διότι 6 τελευταΐος
  φηιμίζεται είς την Σοβιετικήν
  Ροσίαν ώς ό πιστότερος είς την
  Κνβέρνησιν καί ό πλέον άνννεί-
  δητος δυσφημητής καΐ λιβελλο-
  γράφος τής σοβιετικήν λογοτε-
  χνίας.
  Ο Ζασλόφσκυ ετέθη άμίσως ε¬
  πί τό έργον καί κατεο-κενασεν ί¬
  να αρθρον οπον άττοκαλεΐ τόν δι-
  άσημον συνάδελφον τού «κακό-
  βονλον Φιλισταϊον» ποΰ συνε-
  γραψε ίνα «αντιδραστικόν κατα-
  σκεύασμα χωρίς καμμίαν λογο-
  τεχνικήν αξίαν» κα! χαρακτηρίζει
  τόν ήρωα, δόκτορα Ζιβάγκο, ώς
  «ηθικόν τέρας».
  Αί έκφράσεις αύται άποτελοθν
  κάτι τό σύνηθες είς τα κριτικά
  έίρθρα, με τα όποϊα ό Ζασλάφ-
  σκν ίφοδιάζει τα ρωσικά φιλολο-
  γικά ιτεριοδικά, οταν είνε άνά-
  γκη νά επιβάλη την πολιτικήν
  γραμμήν τοΰ κόμματος είς κα-
  ποιον άτιιχή «παροπτλανηθέντα»
  σνγγραφέα.
  Ό Ζασλάφσκυ απέκτησε την
  φήμην «μαχητικοθ» ονγγραφέως
  είς τόν τομέα όχι τής φιλολο-
  γίας, άλλά τής πολιτικής λιβελ-
  λογραφίας. Ο κατάλογος των
  προσώπων ποΰ εχουν την τιμήν
  νά £χουν ττροκαλεσει την πλι>ρ&>
  μένην μήνιν τού σοβιετικοΰ αυτού
  «διανοουμένου» είνε μακράς καί
  περιλαμβάνει όνόματα όπως 6
  Τίτο, ό Ντάλλες, ό Χήρστ, ό
  "Ερνεστ Μπέβιν καί ίχλλοι.
  "Ισως ή μανία τοΰ Ζασλάφσκυ
  νά ίξΐτγήται άπό τό γεγονος ότι
  αύτάς, όπως καί ό Βυσίνσκν, ή¬
  το άλλοτε έχθρός των μπολσεβί¬
  κων καί είχεν έξαπολύσει πρό
  τής Έπαναστάσεως σφοδράς ε¬
  πιθέσει ς εναντίον των. "Οταν οί
  τελενταίοι κατέλαβον τήν Αρχήν
  ή πρώτη των ενεργεια ήτο νά τόν
  φνλακίσονν. Αύτός 6μως εδήλω¬
  σεν ότι «μετανοεϊ» διά την προη.
  γονμένην στάσιν τού καί ϊτσι ά-
  νέκτιρτε τήν ελευθερίαν
  Άπό τοΰ 1928 λοιπόν ό Ζα¬
  σλάφσκυ άρθρογραφεϊ είς την
  «Πραβδα» καί είνε μέλος τής
  σνντακτικής έπιτροπής τοΰ χιου-
  μοριστικοΰ περιοδικόν «Κροκον-
  τελ». Άπό τοΰ 1951 τό ονομα
  τού Ζασλάφσκυ εχει περιπέσει
  είς τήν άφάνειαν, άλλά κάθε φο¬
  ράν ποΰ χρειάζεται κάποιος διά
  νά εκτελέση ίνα «λογοτεχνικόν»
  έργον ποΰ κανείς δέν δέχεται νά
  τό άναΧά6ι, ό Ζασλάφσκυ έμφα-
  νίζεται καί πάλιν επί σκηνής.
  ΕΙΖ ΤΗΝ ΙΑΠΠΝΙΑΝ
  ΠΟΛΛΑ ΠΑΟΙΑ
  ΜΥΠΗΡΙΩΔΩΣ
  ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΝ
  ΤΟΚΙΟ, Όκτώδριος. (Ιδι¬
  αιτέρα Ύπηρεσία).— Είς την
  περιοχήν τής «Θαλάσσης τού
  Δια6όλοΐΛ*αί είςάττόστασιν 100
  τΓερίτΓθυχιλιομέτρων άπό των
  σχτών τής κυρίας νήσου της Ί-
  απωνίας εξηφανίσθη ττρό ημε¬
  ρών τρ δενζινόττλοιον «Σίνβο
  Μαρού» έκτοπίσματος 144 τόν
  νων, _ μέ ολόκληρον τό έκ 14
  άνδρών ττλήρωμά τού. Τό «Σίν¬
  βο Μαρού» είνε τό 12ον σχάφος
  τό οποίον έξαφανίζεται είς την
  ιδίαν περιοχήν >ισπά τό διάστη-
  μα τής τελευταίας πενταετίας.
  ΑΊ έξαφανίσεις αύται άπο-
  βαίνουν ετι μιιστηριωδέστεραι
  οταν ληφθή ύττ' όψιν ότι έγιναν
  όλαι είς ή,μέρας απολύτου γα-
  λήνης καΐ νηνεμίας καί δέν δύ-
  νατται σκνεπώς νά άττοδοθούν
  είς καιρικάς άντιξοότητας. ΑΛε-
  τά την ανωτέρω τελευταίαν ε¬
  ξαφάνισιν τό σύνολον των άν-
  θρ<οπίνων θυμάτων τής «Θαλάσ¬ σης τού Διαβόλοω» ανήλθεν είς 215. Ή ίαπωνική κυβέρνησις ε- δωσε έντολη είς τάς λιμενικάς άργάο νά άτταγορεύσουν είς τα σκάΦη νά διέρχωνται άπό την περιοχήν εκείνην. Διετάχθη έττί σης η διεξαγ&ϊγή συστηματικών έρευνών διά την λύριν τοθ μυ- στηρίοι» τής Θαλάσσης τού Διάβολον. Πότε θά λήξίΐ επί τέλους ή φοβερά τραγωδία τής νησίδος Κεμόι,γ Τό θέμα δέν τίθεται πλέον μόνον ά—ό_πολιτικής, άλ¬ λά καί άπό καθαρώς άνθρωπιστικης πλευράς. "Ενας όλό- κληρος κόσμος άβώων γυναικόπαιδων δοκιμάζεται σκληρό- τατα άπό τόν σννεχιζόμενον καταιγιοτικόν βομβαρδισμόν των κομμουνιστικήν πυροβολείων, ενας κόσμος ποΰ τό μόνον τού εγκλημα είνε ότι ετυχε νά ευρίσκεται κατά σύμπτωσιν είς μίαν άγνωστον εως χθές καΐ «ο-τρατηγικήν» σημερον πε¬ ριοχήν. Τό έρώτημα «τί θά γίνη;» διακρινεται είς τα πλήρη τραγικότητος καϊ άπελπισίας βλεμματα της Κινέζας αυτής μητέρας καΐ τοΰ μικροΰ παιδοΰ της. ΕΚ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΕΦΟΝΕΥΣΈ ΤΗΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΝ ΚΟΡΗ£ΤΟΥ ΟΙ ΛΙΚΑΣΤΑΙ Ε- ΚΛΑΙΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΕΔ Ι ΚΑΣΑΝ ΗΤΟ ΔΕΣΜΟΦΥΛΛΞ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 29 (Γαλ λικόν Ποακτορεΐον) . __ Πολλά μέλη τού δικαστη- ριου Ντάοχαμ έχλαυσαν προχθές αναγνωρίσαντα τον Ούΐλλ.αμ Μούντι ώς ενοχον τού έγκλιίματος της <εύθανασια». εν τώ προσώπω τής θυγατρός τού. Λλικιας μόλις 12 έ- τών. Ή ν-εάνις ήτο έπιλη- πτικη καί δέν^ ηδύνατο νά λάβη τροφήν ή νά βαδίση άνευ τής βοηθείας τοΰ πα¬ τρός της^ Ό πατήρ Μούν¬ τι οταν εμσθεν ότι ή κόρη τού θά απεστέλλετο προσε χώς είς άσυλον, έπροτίμη- σε νά χάση τό παιδί τού παρά νά χωρισθή άπό αύ- τό. Τού εδωσε μίαν θανά- σιμον δόσιν ναρκωτικοΰ. Πρόπει νά οτ>μειωθή ότι ό
  Ουΐλλιαμ Μούντι ήτο γνω
  στός ^ είς _ τούς γείτονος
  του ώς πρότυπον πατρός.
  Ό δικαστής επιβάλλων
  εις ^ τόν καπτνγορούμενον
  ποινήν φυιλακίσεως τριών
  έτών είπεν:
  — Ή στιγμή διά σάς
  είνε κακη. Πιστεύσατε δτι
  καί δι* εμέ είνε κακή. Εί¬
  σθε καλός καΐ λογικάς άν-
  θρωπτος. Αντιλαμβάνεσθε
  δτι άν έτιμωροΰμεν διά
  την περίίτττωσιν τής εύθα-
  νασίας μέ έλαφράς ποινάς
  αί συνέπειαι θά ήτο δυνα¬
  τόν νά είνε πολύ σοβαραί.
  Ό Μούντι ήτο δβσμοφύ-
  λαξ των φυλακών Ντάρ-
  χαμ Μετά την καταδίκην
  του επέστρεψεν είς τάς
  Φυλακάς αυτάς, την φοράν
  δμως αυτήν ώς κατάδιχος.
  Ί
  30 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑ» ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
  ψημσ
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
  ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
  ΑΥΡΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  33°ν
  ©ά Εφευγε γιά τήν «άετοφω-
  λια τού» για δυό τρείς μέρες
  V
  ανασάνη ελευθέρα τό μυρω-
  μενο άγέρι τού Παρνασσού νά
  ξαναδρήτόν έαυτό του.
  ^Νό.. στραβομάρα.. προΐ
  - πρωι. Μόλις καί πρόλαβε νά
  στριψη τό τιιμόνι δεξιώτερα γιά
  V
  αποφύγη ενα τεράοτιο Φοο-
  τηγο που έρχόταν άπό τόν
  Ασττροπυογο.
  Άσυνείδητα χαμογέλασε κα-
  μαρωνοντας μέσα τού τη γρή-
  γορη άντίδροσί τού. Σταμά—-
  σε λίγο ττιό πάνω γιά νά βάλη
  οενζινη και νερό. "Οσο κι' αν
  ηταν άκόμα νορΐς μέσα στό
  πρωινό ή ζέοτη ήταν άφόρτντη
  και ή αγρυττνια σάοωνε τα βλέ-
  Φαρα.
  Ζήτησε λίγο νερό καΐ δοόσι-
  σε τό φλογισμένο μέτωπο. τα
  ματια τού. "ΕΞδοσε ενα γεοό
  φιλοδώρημα στόν μικρά που τόν
  πεοιποιήθηκε καΐ ξεκίντισε
  Ό ηλιος Εκαιγε δυνατά σάν
  εφτασε στή Λεβάδεια. "Εκοψε
  άριστερά καΐ τράβηξε γιά τα
  Κρύα Νερά. στοθ μπάρμπα
  Σπύοου.
  Χρόνια τόν ήξερε τώρα, τόν
  καλό καΐ πεοιποιητικό άνθρωπο
  καΐ τό φιλόξενο μαγαζακι του.
  Τόχοον πολλές Φορές αναστατώ¬
  σει οί χαρούμενες παοέες τού.
  Κορνάρισε έξη Φορές. τό συγ
  κεχομμένο κορνάρισμα που <ίτ- ταν το σύνθημά τους. Στή στενη πόρτα πρόβαλε ή σιλουέττα τοΰ Μπάρμπα — Σπιιρουμέ τή μακρυά ποδιά. — Κύριε Μιχαλάκη. Φώναξε. Μπά Χριστός καί Παναγιά ά¬ πό ποΰ κατεβαίνεις Μαΰρα μάτια κάναμε νά σέ δοΰμε. Πέντε όλόκληρα χρόνια. —Γειά χαοά μπάρμπα Σπύ- ρο. Βλέπεις δέ σέ ξέχασα! — Κόπιασε. κόπιασε κύρ - Μιχαλάκη μου Βρέ γιά τό Θεό!... Γελοθσε όλόκληρος ό καλός ό ότνβρωπος κι* αύτη ή ύποδο- χή. ή γεμάτη καλωσύνη καί εί- ' -λικρίνεια τόν εκανε καλό καΐ σάν βάλσαμο γλύκανε την κου- ρασμένη ψυχη τού. ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΠΟΛΛΟΙΙΕΡΕΙΣ ΕΒΟΗΘΟΥΝ ΑΛΓΕΡΙΝΟΥΣ ΣΑΜΠΟΤΕΡ!.. Πλεΐστοι έκ των κληρικών τούτων έχουν ηδη συλληφθη και ευρίσκονται είς τάς φυΑακάς-Παρεΐχαν άσυλον είς τούς τρομοκρατή και ενήργουν έρόνους 0Α ΕΚΣΠΑΣΗ ΝΕΑ ΑΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΔΙΕΚΚΛΗΣΙΔΣ; ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Όκτώδριος. (Ί διαιτέρα Ύπηρεσία).— Υφί¬ σταται προστριβή μεταξΰ Πολι- τείας καί Έκκλησίας είς την Γαλλίαν έξ άφορμής τοΰ Άλγε- ρινοΰ προβλή'ματος; Καί ή προστριβή αυτή δύναται νά έ- ξωθοθή μέχρι ρήξεως ή ό νέος 1 Πάπας θά έπαναφέρη την Ισορ- ροπίαν είς τάς σχέσεις' κράτους καί 'Εκκλησίας ποΰ έκλονίσθη- σαν έξ άφορμής ·τής συλλήιμε- ως καθολικών Ίερέων οί όποΐοι προσεφέρον στέγον καΐ τροφήν είς κατσδιωκομένους Άλγερι- νούς τρομοκράτας; Ή υπόθεσις αυτή έ'φθασε δια πρώτην φοράν είς την δημοσιό- τητοΕ άΦ' τίς στιγμής συνελήφθη ό Γάλλος ιερεύς Μπουντουρέσκ, είς τάς 16 Όκτωβρίου. Την ε¬ σπέραν τής τνμέρας αυτής καΐ ένώ ό ιερεύς ειργάζετο είς τό έργαστήριόν^ τού (ήτο διευθυν- τής τού τμήματος έφηρμοσμέ- νης χημείας είς τό ττυ,ρηνικόν κέντρον τού Σκλέϋ) έλαβε ένα τηλεφώνηιμα διά τού όττοίου εί- δοποιεΐτο δτι δύο κύριοι τόν εζήτουν είς την αίθουσαν άνα- μονής. Ό Μπουντουρέσκ δέν Ι ηργησε νά αντιληφθή τί τόν ή¬ θελον οί δύο άννωστοι. Προκα- ταδολικώς εγνώριζε ότι άργά ή γρήιγορα θά έφθανε ή στιγμή πού θά ώδηγεϊτο είς τάς φυλα¬ κάς. . . Μίαν ώραν άργότερα. μία &λ λη σκηιντι άπεκάλυπτε τούς λό- γους τής συλλήψεως τού ίερω- μένου είς ένα αστυνομικόν γρα¬ φείον των Παρισίων. "Ενας ά- στΐΛΌ'μΐκός έπιθεωρητής απηύ¬ θυνε είς τόν Μπουντουρέσκ την ακόλουθον ερώτησιν, πού περι- κλείει καΐ δλην την άντίθεσιν τής Εκκλησίαν πρός την εκά¬ στοτε πολιτικήν των διαφόρων κρατών, «Πώς έσχΐς, ενας ιερεύς έστεγάσατε καί έβοηβήσστε μέ λη τής Έπιτροπής Απελευθε¬ ρώσεως των Άλγερινών;» Την ιδίαν ώραν περίπου, τό αύτό έρώτημα ετέθη είς τόν 1ΐ- ρέα Σέρ τής Λυών είς τόν άδ- 6άν Μανιέν τοθ Πράντο, είς τόν άββαν Κσ.ρτερόν, _ βοηθόν τοΰ άρχιεπισκόττου τής Λυών καί είς πολλούς άλλους ίερωμένους οί όποΐοι κατηιγοροΰντο διά την Ι κοινωνικήν των δράσιν υπέρ Άλ γερινών σα'μποτέρ. Ή υπόθεσις αυτή άπεκαλύ- ΠΛΗΗΓΥΡΙΚΟΣ ΙΪΤΪ7 ΜΪ11 ΦΟΤΟ-ΟΦΦίΕΤ φθη μετά την απόπειραν έναντί- οντοΰ υπουργοΰ των Πληροφο¬ ριών ΖάκΣοιχττέλ Δύο άπό τοϋς δράστας τής αποπείρας πού συνελήφθησαν άπεκάλυψαν τα όνάματα των Γάλλων έκείνων πού τοΰς προσεφέρον στέγην καί τροφήν. Μεταξύ των όνομά- των αυτών άνεΦεροντο καΐ τα ό¬ νόματα τού ϊεοέως Ρομπέρ Ντα νερ! καΐ τοΰ ιε,ρέως Μπερνάρ Μπουντουρέσκ άπεσπασμένου είς τα έτπστΓνμονΐκά έργαστή- ρια τής Γαλλίας, Άιπό την στιγμήν πού εγνώ¬ σθησαν αι! ανωτέρω συλληψεις είς τα χείλη όχι μόνον των ά- νακριτών. άλλά καΐ τού κοινοΰ έφθασε αυθορμήτως τό αύτό έ- ρώτηιμα: «Πώς ένας Ιερεύς είνε δυνατόν νά βοηθήση μέλη τής έ- πανασταττικής οργανώσεως;» Ή έξηγησις δέν είνε δύσκο¬ λον νά ευρεθή, σύμφωνα μέ τάς καταθέσεις των συλληφθέντων. "Ενας Χριστιανός όφείλει νά ά- γωνίζεται εναντίον τοθ πολέμου καΐ τής βίας, υπό ο'ιανδήποτε μορφήν καί άν παρουσιάίεται αυτή. ιΗ έκκλησία άναγνωρίζει τήν έττιθυμίαν άνεξαρτησίσχ: των λαών καΐ έθνικής των άποκστα- στάσεως. Ό αποθανών Πάπας ύπεγράμμισε κατ' επανάληψιν τα τελευταία ετη καί προειδο- ποίτκτε τήν Δύσιν όσον άφορά την πολιτικήν της είς τάς άποι- κίας. ΟΊ Ίερωμένοι δέ αύτοι δέν έκαμον τίποτε άλλο παρά νά άκολουθησοΐΛί τα χριστιανικά συνθήραιτα, τα σΐΛΐθήιματα έκεΐ- να πού άκολουθοΰν οί μοναχο! καΐ ίερεΐς πού έβοήθησαν κατα καιρούς τούς 'Εβραίους καΐ κά¬ θε κατατρεγμένον κατά τούς ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΛΩΡΙΝΗΝ 'Εντός τής επί τής όδοΰ Χο>
  ριδήμον 7 οικίας τού απεπειράθη
  ν' ούτοκτονήση 6 Ι. Σ ι μονάς, έ¬
  τών 32, σιδηρονργός, λαβών πο-
  σότητσ χλωρίνης.
  ΕΝΑΣ 18ΕΤΗΣ «ΤΕΝΤΎ ΜΠΟΥ'»
  Ί
  ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΗΘΗ ΜΑΝΙΑΝ
  ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΏΡΡΟΥΧΑ...
  ΩΜΟΛΟΓΗΣΕΝ 8 ΕΠΙΘΕΣΕΙ! ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  ΛΑΡΙΣΑ. 29. (Τοΰ άν-
  ταττοκριτοΰ < μας).—Τό μυ¬ στήριον ενός «δράκου». ό οποίος έτρομοκράττει την παρελθούσαν άνοιξιν _ τόν γυναικσκοσμον τής πόλεως καΐ έδημιούργει άλλεττάλ- ληλα έττεισόβια είς δάρος άητροστατεύτων γυναικών, διελενκάνθη μέ την σύλλη¬ ψιν ενός 1 βετούς νέου, τού Λεωνίδα Τζουράκη, ό οποί¬ ος κυνικώτστα ώμολόγησεν ότι αύτός είνε έκεΐνος πού εΤχε δημιουργήσει τα έπει- σόδια αΰτά. Ό Τζουράκης ανέφερεν είς τάς αστυνομι¬ κάς Αρχάς όκτώ περιπτώ- σεις νυκτερινών έτπθέσεων { τού κατά γυνοοικών, προσέ- ■ θεσε δέ δτι Λ τακτική τού συ | νίστατο είς τό νά πλησιά- | ζή είς άπόκεντρα σημεϊα Ι τής πόλεως γυναίκας ή νε- I αρά κορίτσια, νά φΐμώνη Ι τό στόμσ των καί κατόπιν ! νά τάς κακοποιή. Ή κυρι- (οτέρα διαστροφή τοΰ Τζου- ράκη εΤνε ή παρακολούθη- σις γυναικών έκδλιομένων, καταλαμβάνεται δέ όπτό ή- δονιστικήν μανίαν όταν βλέ¬ πη γυναικεία έσώρρουχα. Αυτή ή τελευταία διαστρο- Φη τού εΐν€ πού ωδήγησεν είς την ανακάλυψιν του. Ούτω την νύκτα τού πα- ρελθόντος Σαββάτου κατε¬ λήφθη καθ" ήν ώραν εΐκύττα- ίεν άπό τά_ παράθυρα τής οικίας μιάς εύθπολήπτου οικογενείας, τής οποίας αί θυγατέρίς ητοιμάζοντο νά κατακλιθοΰν. Ό Τζουράκης προσεπάθησε νά τραπη είς Φυγήν, άλλά δέν τό κατώρ¬ θωσε καΐ συνελήφθη Αί α¬ στυνομικαί Αρχαί σχεδιά- ίουν νά προβούν είς τό «κου ρεμσ» καί την διαπόμπευσιν τού δράστου> πρίν τόν πα-
  οθητέμψουν είς τόν είσαγγε-
  λέα
  πολέμους χωρΐς νά ζητούν έξη-
  γήσεις^ Τούς ττροσέφερον στέ¬
  γην καί τροφήν. *Η πολιτική δέν
  τούς άπασχολεΐ. άλλά μόνον
  τό γεγονος δτι ένας άνθρωπος
  εχει την στιγμιαίαν των ανάγ¬
  κην.
  Αύτό κατά την απολογίαν
  των εκαναν οί συλληφθέντες Ιε¬
  ρωμένοι, παρά τα συμφέροντα
  τής χώρας των. Τό κράτος δ¬
  μως καϊ ή πολιτική άντιτίθεν-
  ται. Ποίον θά είνε άραγε τό
  Τό νερό έπεφτε όλόασποο,
  ορμητικο σκοοπίζοντσς γύρω
  δροσιά καί ύγρασία. Στήν άρ-
  σενικιά κουβεντο: τού άπαντού-
  σε τό θοόισμα των φύλλων τού
  γεροπλάτανου ένώ κάπου κρυμ-
  μένο κορόιδευε τή μεγαλοπρε¬
  πεία τής κουβέντας τους τό τοελ
  λό^τίιτζίκι
  "Αναψε ένα τσιγάρο κσί ά-
  πομεινε έκεΐ άκούγοντας τή
  συμφωνία τής φύσεως ΟΙ δι-
  κές τού φωνές είχον σωπάσει.
  ,— "Ετοιμος!... φώναξε ό
  κυρ - Σπύρος κα! κοττέβηκϊ τα
  σκαλοπάτια πισώπλατα κοα-
  τώντας μαζΐ μέ τό μικρό τοΰ
  μαγαζιοΰ τό ξύλινο τραπέζι.
  Π
  Ανοιξαν τις μπΰρίς και τσούγκρισαν τα γεμάτσ ποτήρια
  οιις. «— Στην ύγειά σου Κυρ - Σπύρο — Στήν ύγειά σοιι
  Κυρ - Μιχαλάκη μου...»
  τοιις
  αποτέλεσμα της διαμάχης; τια.
  — Θέλεις νά πάμε κάτω κον-
  τά στά νερά;
  λ— Ναί. έκεί καΐ πές νά
  μάς φέρουν μπύρες παγωμένες
  καί κανένα καλό μεζέ.
  Χάθηκε βιοχιτικός ό κύρ -
  Σπύρος νά δώση τίς όδηγίες
  τού κι' ό Μιχαλάκης κατέδηκε
  τα λίγα χ»ματένια σκαλοττά-
  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Τα έπίγεια άστεροσκοπεϊα καταργοϋν-
  ται καί άντικαθίστανται άπό... ίπτάμενα
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ
  ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ- κ. ΣΕΡΓΙΟΥ ΠΡΠΤΟΠΑΠΑ
  'Ενα πείραμα τό οποίον διε¬
  ξήχθη άθορύδως την 22αν Αύ-
  γούστου τοΰ παρελθόντος έ-
  τους, πρόκίΐται ίσως νά προ¬
  καλέση πλήρη ανατροπήν τό¬
  σον των άστρονομικών μχθόδων
  παρατηρησεως, δσον καί των
  αντιλήψεων μας περί τής συ-
  στασεως τού
  πλανητων.
  ηλίου
  και των
  Πραγματικά, εκείνην την η¬
  μέραν ό Άμερικανός άστροφυ-
  σικός Σβαρτσίλντ έξαπέλυσε
  ένα στρατοσφαιρικόν αεοόστα-
  τον τύπου «Σκάιχου», έφωδια-
  σμένον μέ κατάλληλον κινηιμα-
  τογραφικήν μηχανήν, διά νά
  φωτογραφήση τόν ήλιον άπό
  τα ΰψη τής στρατοσφαίρας, ό-
  που ή εικών τοΰ άστρου τής η¬
  μέρας
  δέν
  παραμορφωνεται
  λόγω διαθλάσεως τού φωτός
  είς τα κατωτέρα στρώματα τής
  σφαίρας.
  Τό^άερόστατον άνυψώθη μέ¬
  χρις ΰψους 27.000 μέτρων καί
  παρέμεινεν έκεΐ επί δύο ώρας.
  "Ακολούθως ή κινηματογραφική
  συσκευή άπεσπάσθη αυτομάτως
  καί κατήλθε δι' άλεξιπτώτου.
  Όταν ό Σβαρτσίλντ καί οί
  συνεργάται τού προέβαλαν την
  ταινίαν πού εΤχε ληφθή είς τα
  μεγάλα αύτά ΰψη, έμειναν κα-
  τάπληκττοι άπό την είκόνα που
  παρουσίαζε_ ή έπιφάνεια τοΰ η¬
  λίου έξω των όρίων τής γηΐνης
  άτμοσφαίρας. Άντΐ νά εμφανί¬
  ζη ένα ομαλόν φωτεινόν δίσκον,
  μέ ολίγας μελανάς κηλίδας, δ-
  πως φαίνεται είς τούς παοα-
  τηρητάς τής Γής, ό "Ηλιος εΐ-
  χε την δψιν μιάς διαστίκτου
  σφαίρας. αποτελούμενης άπό
  διάπυρα καί σκοτεινά νέφη, ό
  άριθμός των οποίων άνήρχετο
  είς έκατομμύρια. Τα νέφη αύτά
  έφαίνοντο μικρά είς την φωτο-
  γραφίαν, αί πραγματικαί των
  διαστάσεις δμως φθάνουν τα
  250 — 2.000 χιλιόμετρα. Ή
  κινηματογραφική ταινία τού Η¬
  λίου εδειχνε την ταχυτάτην με-
  ταχίνησιν αυτών των νεφών ε¬
  πί τής επιφανείας τούάστέρος.
  Ή άποκάλΐΛίιις αυτή απέδει¬
  ξεν είς τούς άστρονόμους δτι
  ή εικών τήν οποίαν έχουν σχη-
  ματίσει διά τόν "Ηλιον καί τα
  άλλα ούράνια σώματα, έξετά-
  ζοντας αϋτά άπό τό βάθος τοΰ
  άερίου ώκεανοΰ πού περιβαλλει
  την Γήν, είνε εντελώς εσφαλ¬
  μένη. Αί διαταράξεις τής άτμο¬
  σφαίρας δχι μόνον καλύπτουν
  καΐ καθιστοΰν άοράτους καί μέ
  τα ίσχυρότερα άκόμη τηλεσκό-
  πια τάς λεπτο.μερείοχ: τής επι¬
  φανείας τού Ηλίου καί των
  πλανητών, άλλά καί μ«ταβάλ-
  λουν τό σχήμα καί τα χρώματά
  των.
  Είς τάο άτμοσφαιρικάς αύ¬
  τάς διαταράξεις όφείλονται καί
  τα πενιχρά άποτελέσμοπα των
  παρατηρησεων των πλαντ>τών
  καί ιδίως τού "Αρεως, άπό τό
  γιγαντιαίον τηλβσκόπιον τοΰ
  άστεροσκοπείου τοΰ δρους Πα-
  λομάρ. Πραγματικά, τό ίσχυ-
  ρότατον αύτό όπτικόν όργανον,
  μαζί μέ την είκόνα των πλανη¬
  τών μεγεθύνει καί τα κύματτα
  τοΰ αέρος, μέ συνέπειαν νά μή
  διακρίνωνται είς τούς πλανή-
  τας περισσότεραι λοττομέρει-
  αι άπό έκΐίνας πού φαίνονται
  καί μέ μικρότερα τηλεσκόπια.
  Ή συσκευή την οποίαν έ-
  χρησιμσποίησε ό δρ. Σβαρ¬
  τσίλντ εχει διάμετρον κατό-
  πτρου 30 έκατοστών είνε δη-
  λαδή 16 φοράς μικροτέρα τού
  τηλεσκοπίου τοΰ όρους Παλο-
  μάο καί δμως ή εικών τού Ή-
  λίου,τήν οποίαν άπετυπωσε ε¬
  πί τής φωτογραφ ικής πλακός
  είνε ασυγκρίτως λεπτομεοε-
  οτέρα.
  Ή έπιτυχία αύτη τοΰ πρώ-
  του π€ιοάμα!το^ τής «στρατο-
  σφαιρικήί; άστρονομίας» παοε-
  κίνησε τρν δόκτοοα Σβαρτσϊλντ
  νά σχεδιάση προσεχώς τήν α¬
  ποστολήν είς την στραττόσφαι-
  ραν τηλεσκοπίου διαμέτρου 90
  έκατοστομέτρων τό οποίον θά
  λάβη φωτογραφίας δχι μόνον
  τοΰ "Ηλίου άλλά καί των άλλων
  ούρανίων σωμάτων, των πλα-
  νητών καί, κατά πρώτον λόγον
  τού "Αρεως. "Εάν τα πειράμα-
  τα αύτά στεφθούν υπό τής ι¬
  δίας επιτυχίας, ό δρ Σβαο-
  τσΐλντ πιστεύει δτι ή μέθοδός
  τού θά γενικευθή καί θά ση.μά-
  ΒΛΕΠΕ 4π ΣΕΛΙΔΑ
  — Σβέλτα Γιώργη, φέρε τα
  πράγμστα καί τίς μπϋοες πα¬
  γωμένες.
  "Αρπαξε δυό καρέκλες...
  —Μάθαμε καΐ τίς χαοές
  σου κύρ - Μιχαλάκη μου. Σπου
  δαΐο λέει, κορίτσι... καΐ δμοο-
  Φο... Νά ζήσετε
  — Εύχοιριστώ κύο - Σπύρο.
  — Πώς καί δέ μάς την εΦε-
  ρες άπό δώ.
  — "Επρεπε νά μείνη στήν
  Άθήνα. Είνε λίγο άδιάθετη.
  Πάω μέχρι τούς Δελφούς καί
  εαναγυρίζω μεθαύριο
  Τόν κτύπησε στπ πλατή πο¬
  νηρά
  — Τα παλιά νά τα ξεχάσης
  κύρ - Μιχαλάκη μου Ή γυναί-
  κα θέλει περιποίησι. Τα μάτια
  σου δεκατέσσθΓρα Σκλαβωσέ
  την μέ τούς τρόπους σου καί
  μένει γιά πάντα κοντά σου.
  Πιό πολΰ κι' άπό τόν έρωτα...
  τόν καλό τό λόγο τήν τρυφ€-
  ρότητα στιμάρει.
  Ό μικράς τοΰ μαγαίιοΰ κα-
  τέβοινε φέρνοντας τα πράγμα-
  τα. "Ανοιεαν τίς μπύρες καΐ
  τσούγκρισαν τα γεμάτα ποτή¬
  ρια τους.
  — Στήν ύγειά σου κύο -
  Σπύρο.
  — Στην ϋγειά σου κύρ Μι¬
  χαλάκη μου.
  Άλήθεια, τί κάνει δλη ή
  τρελλοπαρέα; Τούς βλέπεις;
  — "Ελειπσ ξέρεις τέσσαρα
  χρόνια στή Λόντρα. γιά δου-
  λειές τοΰ έργοστασίου Χαθή-
  κσμε άπό τότε.
  "Η Μαρία καΐ ή "Αννα παν-
  τρεύτηκαν καί ό Κώστας έφυγε
  στήν Άμερική
  — Τράβηξε ό καθένας τό
  δρόμο τού! "Ετσι εΐν' ή ίωή!
  Τότε πιστεύατε πώζ θά την τρα-
  βήξετε μαίί. 'Εσύ μέ τή δεσποΐ-
  νίδα "Αννα κι' ό Κώστας μέ τή
  Μαρία. "Ας είνε κατά τα παι¬
  δία
  "Εφερεγιά μιά στιγμή στό
  νού του^τό τσαχπίνικο μουτρά-
  κι τής "Αννας καί τό χαροϋμε-
  νο γέλοιο της έσμιξε γιά^λίγο
  μέ τό τραγούδι τοΰ νεροθ καΐ
  των φύλλων Τού εΤχε χαρίσει
  ώρες γελαστές Εένοιαστες. χω¬
  ρίς άγάπη καί χωρίς πόνο καΐ
  έσβησε άπό. τή ίωη τού χωρίς
  ν' άφής?η πίσω της τίποτα έξω
  άπό ενα χαμόγελο στή θύμησί
  της. Μά τώρα ή άνάμνησί της
  τού έκσνε κοόλό Τού ξανάδινε
  αύτοπεποίθησι. Στή φοβερ·ή δο-
  κιμασία πού περνοΰσε εΤχε ά-
  νάγκη ν' άκουμπήση ή σκέψις
  τού σέ μιά άλλη γυναίκα δσο
  κι' αν δέν μετροΰσε γι' αυτόν.
  Ό πληγωμένος έγωισμός τού
  ζητοΰσε νά χαρή τή γυναικεία
  υποταγή μιάς άλλης. ΕΤχε κλά-
  ψει πολύ ή καημενούλα δταν
  την άποχαιρετούσε φεύγοντας
  γιά τό Λονδΐνο καΐ τα δάκρυά
  της ήταν γι' αυτόν. . μόνο γι'
  αυτόν
  Κάτι τόν πόνεσε μέσα 6α-
  θειά τού Μέΐσα άπό τα βουρ-
  κωμένα μάτιο τής "Αννας ξεπή-
  δησαν τα μάτια τής Λίζας πλημ
  μυρισμένα άπό δάκουα... γιά
  τόν άλλον.
  — Πώς τή λένε τή γυναΐκα
  σου κύρ - Μιχαλάκη μου.
  — ... Λίία
  — "Αντε νά σοΰ ζήση! 'Ε-
  βίβα.
  — . Νά Οίση!...
  'Εδώ τελειώνει ή
  ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
  Αυριον θά συνεχίση ό
  ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ »αν ΣΕΛΙΔΑ
  Πετριδη, Μονμορανσύ, Μτινα Βιέ-
  νι, κλπ.
  Ο ΡΙΕΟΙ «ΖΥΓΟΣ»
  Ποικιλα καΐ έζαιρετικώς ένβια-
  φέροντα είνε τα περιεχομενα τοϋ
  νεου τευχους τοϋ «Ζυγοϋ». Ό ζω¬
  γράφος Γ. Μανουσάκης γράφει
  διά τί|ν άφηρημενην τέχνην κσι τα
  σϊτια τής γενεσεως της, 6 κ. Γ.
  Μουρέλος διά τ6ν Γιώρνο Γουνα-
  ροπουλο καί την πλαστική φαντα·
  σία που 6ι<τκρίνει τ6 £ργθν τού, ό δόκτωρ Πάν Μαλίκ δια τ6 Κου- κλοθέατρο είς την Τσεχοσλο&ακΙαν ό κ. θ. Γέρόυ βιά τόν ρόλον ΤοΟ μαβήματος της ΊχνογραφΙας είς τα ιταλία χρονισ καΐ σήμερα, ή 'ΕΚενη Βακαλό δια Την νέα έρ- γασια τοθ γλυπτου Κ λ, Λουκό- πουλου, 6 ζωγράφος κ. Τάσος Μαργαριτώφ διά: τό έπιστημονικύ ρετους, ό κ. Πιέρ Λέ Ρουά διά την "Εκθεσιν Γραφικών Τεχνων, ·>
  κ. "Λγγελος Δόξας δι* τόν Ί-
  σπανόν ζωγράφον Ότσοα κ.ά. Τό
  τεϋχος εΐκονογραφεϊται μέ φωτο-
  νραφΐας άπό έργα "Ελλήνων καΐ
  ςενων καλλιτέχνην.
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ Μ1ΧΛΛΕΛ
  ϊτήν αίθουσα «Κοΰρος» 'Ανα-
  γνωοτοπούλθυ 10 ϊγινσν μέ έτΐι-
  τυχίσ τα έγκαινια τής εκθέσεως
  ζωγραφΐκής κσΐ γλι,πτικής τής
  Είς τό θέατρον «Κιιβίλης» κά-
  βι Κνριακή πρωί συνεχιζονται
  μ" έτπτυχία οί τταρα—άσεις
  τού Παιδικοΰ θεατρον μέ 6ο-
  σικούς έρμηνει/τάς τόν Γιαν-
  νβτκη καΐ την Μίρκα Καλαϊτζο-
  ιτούλον, ττού εΐκονίζσνται ανω¬
  τέρω ιΐς μίαν σκηνήν τού ϊρ-
  γοι> «Ό Γιαννάκης στή χώρα
  τής ψευτιός κσϊ τής αληθεί¬
  ας», πού σημιιώνιι Ιοιαί.
  τιρη έπιτι/χίσ.
  Φρόσως Μιχαλέα. Στά έγκαΐνια
  παρευρέθησαν έκτός των πολλών
  φΐλοτεχνων καΐ έπισκεπτών οί κ.κ.
  Μιχ. τόμτΐρος καί Γιάννης Μορα-
  λης, β γενικάς Πρόςενος τής Γαλ-
  λΐσς κ. ΙσρντΙ, 6 Διευθ τοθ ύ-
  πουργείου Προνοίας κ. Κα&ουνί-
  δης, 6 κ. ΒΙκτωρ ΜιχσηλΙδης. ή
  κ. "Εψη Μπαστιά Φερεντινου,
  6 ζωγράφος κ. Μοτγιώ κ. <ϋ. Ή ζωγράφος κσί γλυπτρια Φροσω Μιχάλεα παρουσιάζει 21 λαδισ, 20 σχεδια και δυο γλυπτα, έσπου- δαοε δι κατ' αρχήν μέ την ζω- γράφο Μουζιανή καΐ κατόπιν επί τρΐα ί.τη στήν Σ χολή Καλών Τε- χνών τής Γενέυης. Ή έκθεσίς Της θά, παραμείνη άνοικτή μέχρι τας 11 Νοεμβριού, καθημερινώς >' —,
  2 και 6—12.
  Η «ΙΡΙΖ» Α' ΓίΡθΒθΛΗΣ
  Μεταδίδεται δτι 6 άθηναικός κι·
  νηματογράφος «"Ιρις» πρόκειται
  να γίνη πρωτης προίολής και θα
  χρησιμοιτοιήται γιά την παρουσια-
  σι αποκλειστικα ελληνικήν ται-
  νιών. Την λυαιν αυτήν έπιδιώκουν
  πολλοΐ ιιαραγωγοΐ, οί όποϊοι άν-
  τιμετωπίζο ν δυσκολιες γιά την
  προ&ολή των ταινιών τους στΐς ή¬
  δη ύπάρχουσες μεγάλες αθηναι-
  κές αΐθουσες Έν τφ μεταξυ - ά-
  Φού ό λόγος γιά έγχώρια φΐλμς-
  ανεκοινώθη Οτι την περασμένη Κυ-
  ριακή άρχισε στην ΚρήΤη Τ6 γύ-
  ρισμα της νέας ταινίας τής «Ό-
  λυμπια Φιλμ», μέ τόν τίτλο «Τό
  νησΐ των γεννσιων». Στό ένσρκΤή
  ριο γυρισμα ϊλαΐαν μέρος 6 Ά-
  λέκος Αλεξανδράκης καΐ ή 'Α-
  λικη Γεωργουλη. Σ τό φιλμ θά
  μετάσχουν και περΐ τους 200 κομ-
  πάρσοι, καθώς καΐ ή διμοιρΐα έ-
  ιηοεΐξεων των ΛΟΚ. Τό γυρισμά
  τού γΐνεται &έ ουστημα Σ ινεμα-
  σχοπ καΐ μέ ουγχρονΐ) φωνολη-
  ψΐα.
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΞΕΝΟΝ
  ΛΟριον Πίμητην β* γίνουν
  τα έγκαίνιβ τί|ς εκθέσεως £ίνων
  ζωγραΐων «ού διοργοτνώνίΐ η βΐς
  Κ. Καμπάνη στήν «Λίσχη τοθ
  ΔελφινιοΟ», στήν Βάρκιζα. Συμ·
  μετεχουν διάφοροι ζωγραφοι, πού
  ήλθον εφέτος στήν 'Ελλάδα. με-
  ταξυ των οποίων είνε καΐ οί Ντεμ-
  πεκιερ. Ζιλμπέρτ. Γκρήν, ΙΛικρ
  ΐ Μρτέ Φενμέλ καΐ
  Άφοΰ οί άστνφύλακες περί-
  μεναν γιά άρκετή ώρα νά βγή
  ο καιαζητούμενος δραιτέτης, ά-
  ιτοφάσισαν νά παραβιάσουν
  ι την πόρτα καΐ νά τόν άναζη-
  τήσοκν μίσα στό σττίτι. Δυό
  άττ' αύτούς μέ τίς πλάτΐς τους
  αρχισαν νά σιτρώχνουν την ττόρ-
  τσ, £νψ ό τρίτος έξακολονθοϋσε
  μέ τό περίστροφο στό χέρι νά
  ! παρακολουθή κάβε κίνησι.
  πεκιερ. μέρ. ρή
  ντΐκ, Μαρτέν. Φενμέλ καΐ ήρ
  θά Απονεμηθή βραβείον είς το
  καλύτερον ίργον 0π6 έπιτροπίΐς
  άποτελεσθεΐσης έκ των κ.κ. Γρην
  Κασιμάτη, πρώην Οηουργοϋ, τής
  Κάς Βακαλό καΐ τής Κάς Φερεν.
  τίνου.
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΪΚΗΝΗ
  Στάς 10 Νοεμβριού κάμνει Ε-
  ναρζι των παραοτασεων ή *Παι-
  δική Μοοσική Σ*ηνή» μέ την έπΐ-
  καιρη παιδική έπιθεώρηοι «'Λπό
  τίς διακοπές στά θρανίσ» που ιΐ-
  νε μιά ρείυ μέ β τσμπλώ κ<τΙ μέ ίνα πατριωτικό φΐναλε ποθχιι τΐ- τλο «Ό Διγενης», γραιμμένη <Μ>
  την νεα|>α λογοτέχνιδα Βούλα
  Μαγουλα, Ό ΘΙασος θ' ότποτε-
  λήται δλο άπ6 μικρους κοτλλιτέ-
  Ι χνας μέ πρωταγωνιστή τόν έπταε.
  1 <η Χαρή. Συμμετέχουν έπΐσης μι- [ κροΐ χαίλλιτέχναι τρθ χοροϋ. Α. ΚΡΥΦΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ- ΥΠΟΑΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Αΐ4.κ6Ίκήσ<Ίς ΕΧΟΜΕΝ ίπτ' 6ψιν μίαν ΙκκΧη- *-' σι» άτίΐυβΐΛ/ομίνην ιΐς τόν κ. Πρωθυπουργόν ύττδ τής Ένώοι- ως ΠΧηγέντων Έιτατγιλματιών Πωλητων Πιτριλαιοειδών (Πανίλ- λαδικης). ΔΓ αυτής ζητείται ή άποζημίωσίς των. «Ή Ελλάς— γράφουν—οπτό των Σερρών μΐ τάς Βούλγαρι κάς ράσττας μίχρι τού Ταινάρου μέ τάς βεβαιώοεις των Γερμανικών καΐ Ιταλικών Άρ- χών κατοχής διετέλει υπό έπίτα- ξι ν, άφοθ αφηρίβησαν έλα τα εΤ- οη χρήσιμα καΐ μή πρός πόλε¬ μον. Μεταξύ αυτών, κατα μείζο- να λόγον ύπάρχονν και οί ·ηρα- τηριοϋχοι κα! κάτοχοι γκαράζ, καρά των οποίων αί προφυλακαί τού Γερμανικοϋ στρατοΰ αφήρε¬ σαν τό πάν καΐ έγκβτεστάθησαν ί»τός αυτών ίττ! διετίαν. Ά- πιρχόμενοι δέ ίέν αφήκαν λίθον επί λΐθου». Είνε £να ζήιημα καΐ αιιτό που ίκκρεμεϊ. Ας μή τό λησμονήσουν οί άρμοβιοι. Εκατόν οικογένειαι ΛΙ ΑΓΡΟΤΑΙ τού χωρίον Γυ- ^■^ μνότοπος τής Πριδέζης δια- μαρτύρο^ται διότι, ώς γράφουν ι,ΐς ίπτόμνιιμά των, οί άντιπρόσω- ττοι των καπνοβιομηχανιών ίέν έπεσκέφθηοΌν τό χωρίον των διά την αγοράν των καπνών των, ποΐι άνέρχονται (Ις 25.000 οκά¬ δας, ένώ κατά τα παρελθόντα I- τη τα ηγόραζον μέ 5—10 δραχ. περισσότερον εκείνον πού Εδιδον δια τα καπνά γειτονικών χωρί¬ ων, διότι Ικρινσν τα Ιδικά των ώς καλντέρας ποιότητος. Πρό- κειται πιρί πτωχών άγροτών, μέ πολυμελεϊς οικογενείας, οί ό- ποίοι ώς μόνον ττόρον ζωης (χούν τα καπνά των. Πως νά ζι>σονν,
  άν δέν τα πωλήσον»; Εκατόν οι¬
  κογένειαι — τόσαι είνε — 6ά
  βι/βισθονκ είς την απόγνωσιν.
  'Ελπίζουν ομως, πολΰ δικαίως,
  ότι δέν θά έτκαταλειφθούν είς
  την τύχην των καΐ δτι θά μερι¬
  μνήση) βι' αύτάς ή Κν6ερνησις.
  Μ. Ιυύρνην
  γΠΑΡΧΕΙ είς την Νέαν Ζμνρ-
  * νην ή όδος Μεγάλον Βασί¬
  λειον, ή όποία οδηγεϊ πρός τα
  δύο γήπεδα άβλητικών ομιλών,
  είς τα όποία διεξάγονται τακτι-
  κώτατα άγώνες ποοοσφαίρον
  Έν τούτοις, ή σημαντική αύτη
  όδός Ιχει παραμεληθή τελείως
  καΐ ευρίσκεται είς πρωΐόγονον,
  άληβώς, κατάστασιν, έν αντιθέ¬
  σει πρός άλλας, τάς παράλλη¬
  λον; της, δια τάς οποίας ίχΐι
  ίπιοειχθή φροντίς. Είνε άληθές,
  ότι ό κ. Δήμαρχος Νέας Σμύρ¬
  νης Ιχει άναγνωρίσει πρό δύο
  έτων την ανάγκην τής έπισκενής
  τής όβοϋ αυτής. Παρέχει, μάλι-
  στα, καΐ πολλάς νποσχέσεις.
  Άλλ' ονβέν μέχρι τής στιγμής
  έπρογματοποιήθη καΐ ή όδός Με¬
  γάλον Βασίλειον παραμένει είς
  την πρωιόγονον (γράφε αθλίαν)
  κατάστασιν της. Καΐ διερωτών-
  ται ο) κάτοικοί της: θά μείνη
  βπως εΐνι ή όδός; Καΐ τότε τί
  θά γίνουν αί νποσχέσεις; Άλ-
  λά, δνστνχώς, δέν είνε δυνατόν
  αυταί ν' άντικαταστήσοι/ν την
  σκυρόστρωσιν, πολΰ δέ περισ¬
  σότερον την ασφαλτον.
  Άηοζημιώσεις
  01 ΚΡΗΤΕΣ, των οποίων τό
  ^^ Κράτος ίηίιοξε τα αύτοκί-
  νητα μόλις εκηρύχθη ό 'ΕΧΧηνοΙ-
  τόλικός πόλεμος νπενθυμίζονν ό¬
  τι τό θέμα τής άποζημιώσεώς
  των έκκριμεΐ πάντοτι. Είς σχι-
  τική επιστολήν τού 6 κ. Έμμ.
  Βαοιλακάκης, αύτοκινητιστής
  (Χανιά) γράφει μεταξΰ ϋΧλων
  καΐ τα εξής: «Εύλόγως λοιπόν
  τίθεται τό έρώτημα: Πρέττει ό-
  ραγε νά είνε κανεΐς Ισχυρός ή νά
  ίχη κα! 4δώ τό «μέσον» διά νά
  ΐΙοττρ6ξη ίκείνα πον τό Κράτος
  τού όφείλει; Καί πέραν αυτόν,
  γιατϊ τό Κράτος δέν καταβάλ-
  λΐι τάς οφειλάς τον καΐ δή κατά
  τρόπον ίπτοδειγματικόν, ωστε νά
  παραδειγματίζη τονς ττολίτας
  άπό τούς όποίονς ζητεί πλήρη
  νποταγήν και σνμμόρφωσιν; Δια.
  τί λησμονΐί δτι, έν προκειμένω,
  είνε καί τούτο είς όφειλέτης καΐ
  ώς έκ τούτου θά Ιπρεπε νά είχεν
  έξοφλήσΐΐ τάς οφειλάς τον, άλ¬
  λως κατέσττι ύττερήμερος». Ό
  έπ·ιστολογράφος δέν Ιχίι Μικόν
  καΐ οί σνλλογισμοί τού δέν είνε
  αστήρικτοι. Μήπως, &λλωστε,
  καΐ τό Σύνταγμα δέν έπιοάλλει
  την καταβολήν άποζημιώσιων
  διά τάς επι τάξει ς;
  Γ1ΟΛΛΟΙ πολεμοπαθεϊς, κατό¬
  πιν τής όναγραφείσης πλη¬
  ροφορίας, ότι ή Κυβέρνησις τής
  Δντικής Γερμανίας (δεχθή δπως
  καταβάλη ποσόν έκ 300 έκ. δολ-
  λορίων διά τάς ζημίας, τάς ο¬
  ποίας νπέστηββν "Ελληνες πολί¬
  ται χατά τόν πόλεμον, μάς γρά¬
  φουν: $01 πολεμοπσθεϊς καί βομ-
  βόπληκται τής χώρας θέλονν νά
  πιστενουν καί έκφράζονν την ευ¬
  χήν δττως ή Κυβέρνησις Καρά-
  μανλή φροντίο-η συντόμως διά νά
  εισπράξη παρά τής Γερμανίας τό
  ύπ' αυτής όφειλόμενον ποσόν των
  300 έκ. δολΧαρίων, ωστε νά κα¬
  λέση καΐ νά αποζημιωθή τούς
  παβόντας ζημίας κατα τόν Β'
  Παγκόσμιον Πόλεμον, ώς Επραξεν
  ή Γιουγκοσλαυία, τό ΊσρσήΧ
  κ.λ.π. ΟΙ πολεμοπαβεϊς πρό πολ-
  λον άναμένοντες την στιγιμήν
  ταύτην ύπέμειναν άγογγύστως,
  καθ' δτι ώς 'Έλληνες εγνώριζον
  ότι αί προηγούμεναι νπό τοθ
  Κρότους μας εΐσπραχθείσαι έτεσ-
  νορθώσεις'διετίβίντο είς άμεσω-
  τέρας ανάγκας, καθ ότι έττρεπε
  νά έπουλωβοΰν πολλαί πληγαί,
  αίτινες έδημιονργήθησαν άπό
  τούς κατακτητάς καί επειτα ά-
  πό τονς κομμοννιστοσνμμορίτα^,
  οί όποίοι μετέτρεψαν την 'Ελλα-
  δα είς έρείττια». Ή Κυβέρνησις
  άς έχη νπ' όψει της το αϊτημα.
  ΊεροσόΛυμο
  [οΎαρζαν Ίε νεεΓπΤρΓπετειεσ}
  Ή πόρτα σιγά—σιγά ήρχι¬
  σε νά νποχωρή στό διαμέρι-
  σμα τού καταδίκου που έν τφ
  μεταξύ έτοίμαζε τή βαλίτσα
  τον μέ τα λεφτά. "Ακονσε τόν
  βόρνβο καί ίκανε γρήγορα γιά
  νά μπορέση νά φύγη πρίν ή
  πόρτα υποχωρήση καΐ πέσουν .
  επάνω τον οί άστυνομικοί. "Ο- ,
  σο γιά τή φνγή τού, δέν άνη-
  σνχονσε καΐ πολύ. ι
  Μέ γρήγορες κινήσει ς Ικλει-
  σε τή βαλίτσα τον μέ τόν 0η-
  σαυρό κι' ένώ ή πόρτα ΐτριζε
  κάτω από την πίεσι των άστυ-
  φνλάχων, αύτός προχώρησε πρός
  τό βάθος τοθ διαμερίσματος.
  Έκεΐ ίιπήρχε τρόπος νά ξεφύ-
  γη άρκε! νά μή εΤχανε ζώσει τό
  βιαμέρισμα καί αΧλοι διώκτες |
  τον. Αύτό μάλλον πίστενε ότι
  δέν θά εΐχε συμβή.
  Ό κατάδικος κατενβννθηκε
  ΰατερα πρός τό πίσω μέρος
  τού διαμερίσματός τον, ήνοιξε
  ίνα παράθυρο κι' άφοΰ διαπί-
  στωσε δτι κανεΐς δέν ύπήρχε
  στόν δρόμο, έτοιμάσθηκε νά πή- Ι
  δήση. Τό (ίψος τού παράθυρον Ι
  ή'τανε μικρό κα! τό έγχείρημα !
  θά ή'τανε πολΰ ενκολο. Από κεϊ |
  καί πέρα εΐχε ήδη καταστρώσει |
  τό σχέδιό τον. (Άκολουβεϊ) |
  Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ 3 Μ.Μ. ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΠΑΟ-ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΤΙΖΑΝ
  ΔΥΟ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
  Σήμερον 3 μ.μ. είς τδ Παι/α-
  θηναΐκόν Στάδιον άρχίζουν οί διε-
  θνεϊς Λγώνες βτίβου, τούς όποί-
  ους διοργανώνοκν τα συνεργαζό-
  μενα Οωματίΐα ΠαναβηναικοΟ καϊ
  Πανιωνίου Είς τοϋς διεθνεϊς αύ-
  τοθς αγώνας μετεχουν οί ττερί-
  Φθμοι ΓιουγκοσλαΰοΙ ττρωταθλη-
  μή των είσιτηρίων είς 17 καί 1]
  δραχμάς. ΟΙ άγώνες θά συνεχι-
  σθούν κα) θά λήξουν αυριον.
  ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ
  ΤΗΣ ΟΛΓΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
  Μ ΙΑ έιπιστολή αναφερομένη είς
  την πρσσωτπκστηια τού Πα¬
  τριαρχου Ίεροσολιμων ΒενιδΙκιου
  Α'. κσί Οτίόγραφομένη ύηό Τοθ
  Αρχι. Ι. Δρ. — ό εττιστολογρα-
  φος 6ιν έτιι«ομεϊ νά βηιμσθΐειιθή
  τιληρες τό βνομα ΐου μάς πσ-
  ρίχει την εΐκόνα τής δράσεώς τού.
  «Ταπεινός τιροσκυνητής των θεοβα-
  διστων Τόπων, ο κάβε χριστιανος,
  ίιεωρεϊ ώς ίνα έκ των μεγίστων
  καθηκόντων τού. όπως επισκεφθή
  των 'Αρχιποιμενα τής Σ ιωνΐτιοος
  Έκκληθιας. ΝομΙζει κανεΐς κατ
  αρχήν Οτι θα αντικρύση (ν ι Δε-
  οτιοτη αύθέντην μέ Οφος ίλίηοντα
  τα κρανματα άφ' ύψηλοϋ. Ποία,
  ομως, διαφορα οίαν ίδη μειλΐχιον
  ΠαΤέρα, στοργικόν, άπλοθν τους
  τροηους καΐ την ψυχήν νά δέχεται
  τους πάντας μέ απλ6τη.τα συνυφα-
  σμίνην μέ πατρικήν στοργήν. "Λρ-
  χοντες και λοός, πιστοι κοτι μη,
  τΐλουσιοι καΐ πτω^οί, άνβρωποι
  πάσης κοινωνικής τάσεως καΐ πά¬
  σης φυλής και παντός χρώματος
  και εθνιχότητος (<ά εύρώσι άνοι- κτάς τάς πύλας τού Έλληνοορβο- δοξου ΠατριαρχεΙου τής ·|ερουσο· Λήμ καΐ θαλπωρήν είς τάς Πσιρι- κάς *γκάλας τού Προκαβημένου τοθ Πατριαρχικον θρόνον των Ίε- ροσολυμων κ. ΒενεδΙκτου. Εντύ¬ πωσιν προκαλεϊ είς τόν έπισκέπτην ή τάξις, ή έμονο.α, ή -τει'.αρχια, ή έκ της 4γαπης τοθ Προκαθημε- νου τοθ Ίεροοολυμητικοϋ θρόνον και τοΰ σεέασμού τοΰ ιτο μνίοι. Αυτού ύπα-νορευομενη Πάσαν α¬ νωμαλίαν^ ή όποία ήβελε προκλη¬ θή έν τοις Πατριαρχειθις και εν τω ΠοΐμνΙω οθτοθ. η α>άπη τοθ
  Πατριάρχου όδηγιι είς εΐρήνευσιν
  καί γαλήνην έν τή ΊικκλησΙβ.
  £ κέπτετα( κανεΐς ΰτι ι>πό τή ι πο-
  δηγεσΐαν τού Μ. ιΐατρ.άρχου κ
  ΒενεδΙκτου καί εκ τής αγαηί)ς
  μετά των 'ΑγΙων Αρχιερέων καί
  λ,οιπών κληρικων καΐ λθικών συ-
  νεργασΐας, Αδηγειται ή Σ ιωνΐτις
  Έκκληοίχ είς εύοιώνους σκοπους
  και πράξεις πρός 6ο<«ν καΐ πε¬ ραιτέρω διάδοσιν τής πίστεως Αυΐής. ήτις είνε πιοιις όιοκλτν ρου τοθ θρΌοδόξου Χριστιβνικου κόσμοι» ΔηλαΒη, μέ ίνα λόγον, ύπάρχα πληρης συνειδησις τιερΐ τής μεγαλης άποστολής τού Πα· τριαρτικοϋ «ρόνοο των Ίεροσολυ- μων είς τάς κρισίμους αυτάς ώ- ρας. ΕΠΙΠΟΛ»! ΠΡΟΙ ΓΗΝ «λΧΡΟΠΟΑΐΝ» ΟΙ 2ΗΤΙΑΝ0Ι Κυριε Διευθυντα, Είς τό ύπ' αριθ. 9570 τής 19)10)58 φύλλον τής εφημερίδος σας καί είς την 6ην σελίδα αυ¬ τού δομοσιεύεται φωτογραφ ι α ε¬ μού μετά τού συζύγου μου μέ την λΐζάντα: «Ή γυναίκα αυτή όδη- γεϊ τόν. . . τυφλό ζητιάνο σύζυγό της. ΕΙχϊ δμως τυφλός ή προσ- ποιεΐται; Εμείς πιστεύομε ότι μπορεΐ νά σάς γνωρίση άπό έκα- τοντά&ες μέτρα μαιφυά. . . Έπειδή ούτε δ σύ<νγός μου προσποΐίίται τόν τυφλον, ου τε ζητιανϊύει, άλλ' εΤνε άνόπτηρος πολέμου καΐ ζή τιμίως καΐ ουνε- πώς ουτ£ έγω όδηγώ τούτον εις τοιαύτας πραξεις, τό δέ ανωτέ¬ ρω δημοσίευμά σας είνε συκοφαν- τικόν δι' αμφοτέρους μας, πσ- ρακαλώ δπως όνασκευασβή τούτο καΐ καταχωρηθή ή παρούσα μόν είς την εφημερίδα σας. Μετά τιμής ΜΑΡΙΑ ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ Α'*. ΑΓΙΣ ΓΟΥΖΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΧ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΖ Μετωκηυε και 6εχετα, ΜΠΟ ΙΑΣΗ αριθ 6. α' βροφος (Πάρο- δος Στουρναρα, παρά την πλατ Κάνινγος) Νέον τηλεφ 614.810 ΡΙΤΑ &ΑΚΟΡΩΝΙΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Ιατρος Μ<τιιυτηρ — Γνναικολόγος Αθήναι Βερανζέρου 33, τηλί· 53 314. Πειραιεύς Καραΐσκου 88. Ή 'Ελληνϊς ττρωταθλήτρια Εϋρώττης είς την σκοποβολήν μέ κυνηγετικόν δπλον κατα κινητοϋ στόχου "Ολγα Τζα- βόρα ή όττοια προχθές είς τό Πσρίσι εκέρδισε τό κύπελ λον των Εθνών κο! τό μεγά- λο «Γκράν - Πρ'ι» Γαλλίας είς την κατηγορίαν γυναικών τα! Μίχαλιτς, Στρίκωφ, ΑΛαριά- νοδιτς, Γκρούγιτς, Παύλοβιτς, Ράσιτς καθώς καΐ βλοι οί πρω- ταθλητοί μας, οί όποίοι ευρίσκον¬ ται είς την 'Ελλάδα. ΟΙ σηιμερινοϊ άγώνες άττό έλ¬ λην ι κης πλευρας παρουσιάζουσι Ι¬ διαίτερον ενδιαφέρον καθ' 6ο ο ν 6 ρέκορντμαν των δρόμων ταχύτη¬ τος Γεωργόττουιλος θά προστταθή- ση νά καταρρίψη καΐ τό ρεκόρ τοθ δρόμον των 400 μ. Τό αναλυτικών ττρόγραμμα τής σημερινάς πρώτης ημέρας των α- γωνων ώς Καί οί αθλητα! ττον με- τίχουν σήμερον εΐν^ τό εξής: 3 μ.μ. Δρ6μος 110 μ. μετ" έ- μποδ. Καμπαδέλλης, Τσάμας, Μαρσέλλος, Ρουκοβίνα (Γ.), Μεν- τελκάβιτς (Γ.). Άκοντισμός: Κοιλαμπ&κος, 'Α- νυφαντάκης, Διαμαντής, Μίλε- τιτς, Παύλοβιτς. Δρομος 400 μ.: Γίωργόποαλος, Σίλλης, Τάντης, ΑΛατσκα»!6ης, Γκρούγιτς, 'ΑλιμπΙγιεβιτς. "Υψος: Τρίτσης, Κάβουρας, Κοΐνης, Παρασχάκης, Μαριάνο- 6ιτς, Μάροβιτς. Δρόμος 1500 μ.: Κωνσταντ ι νί- δης, Ζερβουδάκης, Χότσεβαρ, Σά- ριτς. Μηκος Κομιτούδης, Σπυρό- πουλος, Σάμποβιτς, Γιόσιτς. Σφαΐρα Τσακανίκας, Κρικί- τος, Κουνάδης, Σκύλιεβιτς, Μπΐ- λιτς. Δρόμος 5.000 μ.: Χιώτης, Πα- παβασιλείου Μίχαλιτς, Στρίτωφ. ΈπΙοης θά διίξαχθή καϊ σκυ- ταλοδρομία 4X100 μ. ΟΙ βιοργανωταΐ ώρισαν την τι- Δ)Π «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ΔΕΥΤΕΡΑΜ 6.30 μ. μ ΧΛΜΙΛ - ΡΕΘΥΜΝΟΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6 μ μ. Η ΡΛΚΛΕΙΟΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΝ - ΧΑΝΙΑ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 2 μ μ ΠΑΡΟΝ - ΝΑΞΟΝ -'ΛΕ ΡΟΝ - ΚΑΛΥΜΝΟΝ - Κϋ - εΌΔΟΝ Έκ ΡΟΔΟΥ λάθε Κυριακην 11 π.μ. διά Κώ Κάλυμνον. Λέρον, Πει οχχια. Δ)Π «ΓΛΑΡΟΣ» ΔΕΥΤΕΡΑΝ 3 μ μ. Πά¬ τρας, Ιθακην, Σαμην, 'Αγ ε_υ·ημιαν φιοκάρθον Βα σιλικη-ι, ΓΊυ&ρι, Λευκάοσ, Πρίίεςαν, Πάργαν, Παξοώς. Κίρκυραν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 4 μ. μ 'Ίάτρας. 'Λστακόν, Κάλα μόν, Μυτικα, Ζ^ι^εροαν. Λευ- κάοα, Πρεβεςαν Τηλί· 47» 141-474.14/ ο νευρολογοχ — ψυχιατ·>οχ
  ΚΑΝ- ΓΑΡΟΦΑΛΐΑΗΣ
  Δέχεται Πανεπιστημίου 46
  νωνια Χαρ Γρικούπη Τηλέφω¬
  νον 614-620
  ΜΕΝΤΙΟΥΜ
  Κ» ΔΑΦΝΗ
  ΒΡΑΒΕΙΟΝ ■ΗΛΕΠΑβΕΙΑΧ
  ΕΤΑΙΡ. ΨΥΧΙΚΩΝ ΕΡΕνΝΠΝ
  ι.μ.—β μ.μ τηλ 812.278 'Αβηναι
  Όβόε Κυψέλης 34(> κρώτη στά
  σις Κυψέλης. ωραι επισκέψεως ν
  ΜΕΝΤΙΟΥΜ
  ΕΛΠΙΣ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
  ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ
  ΕΤΑΙΡΙΑί ΨΥΑΙΚ. ΕΡΕΥΝΩΝ
  Όδός Κρήτης 6, πάρο&ος Λιο-
  σίων πλατεια Βαθης, τηλέφωνον
  813.391. Δέχεται καβ' εκάστην
  Τηλεγραψήματα άπά τό Παρυι
  μετεδωααν ότι η 'Ελληνϊς πρωτα-
  θλήτρια Εύρώπης είς την σκοπο¬
  βολήν μέ κυνηγετικον δπλον κα¬
  τά κινητοΰ στόχου "Ολγα Τζαβά-
  ρα έπέτυχεν διπλούν θρίαμβον είς
  τούς έκεΐ διεξαχθέντα διεθνεΐς
  σκοπευτικούς αγώνας.
  Ή πρωταθλήτριά μας ανεδεί¬
  χθη νικήτρια εις τούς αγώνας δια
  το κύπελλον των Εθνών 1958 καϊ
  εις τ ούς αγώνας δια τό «Γκρτϊν
  Πρΐ» τής Γαλλίας. Είς τοΰς δυο
  αύτούς μεγάλους σκοπευτικούς α¬
  γώνας μετέσχον 37 συνολικώς
  σκοπευταί καί σκοπεύτριαι. Ή
  'Ελληνΐς πρωταθλήτριά συμπερι-
  ληφθεΐσα ιΐς την Β' κατηγορία
  σκοπευτών, κατετάγη 6η σημειώ-
  σασα δύο έπιτυχίες όλιγώτερες
  άπό τόν πρώτον νικητήν. ΟΙ ά-
  γωνες των δύο διοργανώσεων ήσαν
  άφάνταστα δύσκολοι διότι ο) μη-
  χανές εκτοξεύσεως των δίσκων
  εΐχαν δυνατά έλατήρια καΐ οί δί-
  σκοι ϊφευγαν μέ τρομεράν ταχύ-
  τητα. Ή "Ολγα Τζαβαροί είς τούς
  αγώνας διά τό «Γκράν Πρΐ» Γαλ¬
  λίας συνεκέντρωσεν επί 100 δί¬
  σκων 79 (21+20+18+20).Μέ την
  επιτυχίαν της αυτήν η Τζαδαρα
  κστεταγη 22α είς την γενικήν
  δασμολογιον καϊ πρώτη είς την
  κατηγορία των γυναικών. Ό θρί-
  αμβος της πρωταθλητρΐας μας Ε-
  χει μεγάλην σημασίαν διότι διά
  δευτέραν φοράν εφέτος συνέτριψε
  την παλαιάν πρωταθλήτριαν Εύ¬
  ρώπης Γαλλίδα Μπάαρ. Είς αΰ-
  τούς τούς αγώνας η Μπάαρ συ¬
  νεκέντρωσεν 58)100.
  Είς τούς αγώνας τού Κυπέλ-
  . λου των "Εθνών ή "Ολγα Τζαδάρο;
  ι έθριάμβευσεν έκ νέου άναδειχθΐϊ-
  σα νικήτρια μέ 77 έπηυχίες ϋ'ς
  τούί 100 δίσκους Είς την κατη¬
  γορία γυναικών δευτέρα κατετο-
  γη ή Μπάαρ μέ 68)100.
  Τοιουτοτρόπως λοιπόν, ή "Ολ¬
  γα Τζαβαρα διά μίαν άκόμη φο¬
  ράν έδόξασεν την 'Ελλαδα.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ
  Δια τό πρωτάθλημα Αθηνών
  χθες είς τό γήπεδον τής Ριζοπό-
  λεως διεξήχθη αγών μεταξύ των
  όμαδων Φωστήρος καί 'Αβηναικού.
  ΟΙ άμάδες μετά άπό άμφίρροπςν
  καΐ πεισματώδη άγώνα άνεδείχθη-
  σαιι Ισόπαλοι Ο__0.
  Μετά τόν ώς άνω άγώνα ή 6α-
  θμολογία τοΰ πρωταθλήματος Α¬
  θηνών £χει ώς εξής:
  •Ομαδες
  Πανιώνιος
  ΠΑΟ
  ΑΕΚ
  Απόλλων
  Φωστήρ
  ΑΙγάλεω
  Άστήρ
  'Αβηναικος
  αγ.
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  Τέρμ.
  17— 6
  15— 5
  10— 4
  6— 5
  5— 7
  8—10
  9—19
  2—16
  βαθ.
  19
  13
  17
  15
  13
  12
  9
  9
  — Ή ΑΕΚ είς φιλικόν άγώ.α
  χθές ενίκησεν τόν Πανερυθρα'ικόν
  2—0 (1—0). Τα δύο τέρματα έ-
  πέτυχεν 6 'Αδαμαντίδης.
  — Ή ομάς τού Χολαργοΰ χβές
  έπέτυχεν έντυττωσιακήν νίκην έττί
  τής ΗΕΑΠ μέ 2—1. Τα τέρματα
  εσημείωσαν οί εξής: Καμάμας
  (72'), Μπελιές (80') καΐ Άνα-
  γνωστόπουλος (87') μέ κεφαλιά.
  — Ανεκοινώθη 8τι ό αγών μπά
  σκετ μεταξύ των όμάδων ΑΕΚ —
  Μπεογκδράσκυ διά τό Κύπελλον
  πρωταθλητριών Εύρώπης θά δ'ε-
  ξαχθή οριστικώς την 16ην Νοεμ-
  6ρίου
  — Σήμερον είς τό γήπεδόν της
  ή Α.Ε. Χαλανδρίου θά δώση φι¬
  λικόν άγώνα πρός την όμάδα τής
  ΆστυνομΙας.
  ΕΞΠΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ
  παρακολουθή καθε κυριακην
  εισ την σελιαα αυτην τησ «ακροπολεωσ»
  ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΜΟΡΦΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΪΧΑΓΠΓ1Κ0Ν
  ΔΙΑΓηΝΙΣΜΟΛΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΪ ΒΙθΜΗΧΑΝΙΑί
  ^ΚΛΙΝ-ΚΛΙΝΕΞ--
  Η «ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ^ΓΚνΚΛΟΠΑΙΑΕΐΑ»
  ΜΕ ■ΜΜΗ>-—-Ι■■■-—ίβ
  ΠΡΟΤΟΝ ΕΠΑθΛΟΝ:
  ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΙΑΤ 600
  Είς την Γλασκώβη διά τό τελ:-
  κάν τού Κυττέλλου Σκωτίας ή
  Χέρτς ενίκησεν την Πάρτικ μ*
  5—1.
  — Είς την Κσπεγχάγη ή Β'
  Δανίας ανεδείχθη ίσόττάλος τής
  Β' Σουηδίας μέ 3—3.
  — Ή πρωταθλήτριά ΓερμανΙ
  άς Σάλκε 04 συνέτριψεν την Γαλ¬
  λικήν 6μάδσ Σοσσώ μέ*5—0.
  — 'Η Σεντάν (Γαλλίας) ενί¬
  κησεν την Σπορά Λουξεμβούργου
  μέ 6—2.
  — ΟΙ δύο διεθνεΐς άγώνες διά
  τό Κύπελλον έθνικών όμάδων Εύ¬
  ρώπης μεταξύ Γιουγκοσλαυίας
  καΐ Βουλγαρίας ωρίσθησαν νά δι-
  εξαχθοϋν την 31 ην ΜαΓου είς τό
  Βελιγράδι κα! την 25ην Όκτω-
  δρίου είς την Σοφίαν.
  — Είς τό Ρίο Ίανέ'ιρον ό Βρα-
  ζιλιανάς σφυροδόλος Στρόχμεγι-
  ερ κατέρριψεν τό ρεκόρ τής Νο
  τίου Άμερικής μέ 56,94. Είς
  τούς ίδίους Αγώνας 6 Ντά Σίλβα
  ύπερεπήδησεν είς τό τριπλοϋν 4ά
  15,83 μ.
  — Ό Τσεχοσλοοακος Μπρέίκα
  κατέρριψεν τό ρεκόρ τής πατρί¬
  δος τού είς τό αλμα επι κοντώ
  μέ 4.32 μ.
  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛ1ΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ
  ΠΡΟ Υ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ
  ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ, ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
  Εκοινοποιήθη πρός απάσας τάς
  στρατιωτικάς αρχάς, ϋηονρα^εϊ-
  σα &ττό τοθ Οφυ^τουρνοΟ 'Εθνικής
  "Αμύνης κ. Γ. θεμελή, διοπανή
  διά τής Λποιας παρέχονται λεπτο.
  μερεϊς οδηγιαι ώς καΐ έρμηνίυτι-
  και Βιατάξεις, διά την εφαρμο-
  νήν τοθ Ν .Δ. περΐ ρυθμίσεως
  στρατολογικων τίνων ζητημάτων.
  ΑΙ βαοικαΐ 6ιαΊάζεις της διατα-
  νής ϊχουν ώς εξής:
  α) ΈττΛ της άπαλλαγης έκπλη-
  ρώσεως ύπολοΐπου θητεΐας ή έκ-
  γυμνάσεως στρατευσιμων άναττή.
  ρων πολέμου μέ ποσοστόν άκΐιτη·
  ριας 10% τουλάχιστον, διευκρινί-
  ζεται ότι οί τυχόν έκ τούτων κα·
  ταστάντίς λιηοτάκται έτιιστροϊτεύ-
  σεως ή πολέμου, ναΐ μέν 4παλ-
  λάσσονται τοΰ ύπολοιτΐου τής υπο.
  χρεώσεώς των, πλήν ομως έξα-
  κολουβοθν ύπεχοντες τάς έκ τής
  λιτιοταξίας Των ιτο ι νίκας συνε¬
  πείας.
  ΟΙ ΠΡΟΙΦτΤΕί
  β) ΈττΙ των στρατιωτικών 0-
  ποχρεώσεων προσφυγόντων έν
  •Ελλάβι, οΐτινες απαλλάσσονται
  των στρατιωτικών των υποχρεώ¬
  σεων καταβάλλοντες ώς άντισή-
  κωμα το 1)10 τοϋ διά τους λοι-
  πους τής ιδίας κλάσεως ή κα-
  τηγορΐας προβλεπομένου, όριζεται
  βτι είς τάς σχετικάς βιατάζεις
  ϋπάγονται οί έκ των χωρών 'Αλ-
  Ιανίσς, Άνατολικής Γερμανίας,
  Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαυίας, Κι-
  νας. Κορεας, ΟύγγοφΙας, Πολω-
  νιας. Ρουμανΐας. ΡωσΙας καΐ
  ΤσεχοσλοίακΙας άφιχβέντες είς
  •ΕλΑαοα ώς πρόσφυγες άττό 1ης
  Σεπτεμβριου 1944 και εντεθβΐν.
  Άηαραιτητον τυγχάνει όπως ού¬
  τοι ίχουν συμπληρώσει ΙΟετη μό¬
  νιμον καΐ συνεχή διαμονήν έν τή
  άιλλοβαπ{) μέχρι προσκλήσεως τής
  κλάσεως ή κατηγορΐας των, εξαι¬
  ρέσει των ανηκόντων είς κλάσεις
  1930 (Β' σειράς» καΐ παλαιοτέ-
  ρας διά τους όποιους ή &ε.καετΙα
  θα ύπολογΐζεται συμφωνως πρός
  Λρθισχυσάσας 6ιαταξεις μέ τέρ-
  μα την 24ην Αύγουστου 1931.
  Μεχρι τής 31ης Δεκεμβριού 1939
  οί εκ των ώς ανω χωρών άφΐχβέν-
  τες ώς πρόσφυγες, ανεξαρτήτως
  ίρονολογίας άφΐ^εώς των έν Ελ·
  ά&ι, βα πρεπει νά άναχωρήσουν
  {κ νέου Ιί, Ελλάδος ή νά αΐτή-
  σωνται την κατάταξιν των ή την
  άπαλλαγήν των έκ τής υποχρεώ¬
  σεως την όποιαν ύπεχουν δια χα-
  ταίολής τοθ προβλεπομένου άντι.
  σηκωματος μειωμένου είς τό
  1)10. Μετά την 31η<ν Δεκεμβριού 1959 οί περί ών πρόκειτσι πρόσ¬ φυγας βά δύνανται νά άνοαχωρή- σουν έκ νεου έξ Ελλάδος η νά τακτοτΐοιηβοθν διά καταβολής αν. τισηκώματος ώς ακολούθως: α) ΟΙ πρό τής 10.10.58 άφιχβέντες έφ' δσον δέν παρήλθε τό οριζόμε- νον 18μηνον διάστημα άττό τής έν Ελλάδι άφΐξεως των. Β) Οί μετά την ώς ανω ήμερομηνιαν Λ- φικνουμενοι έ)>' όσον δέν παρήλβε
  τό όριζόμενον 12μηνον διάστημα
  Λπό τής έν Ελλαδι άφΐζεώς των.
  ΟΙ μή τακτοηοιηθησόμενοι μέ·
  χρι των ανωτέρω προθΐσμιών ύ-
  τΐοχρεοϋνται έφ' όσον δεν Εχουν
  έν τφ μεταξύ καταταγή καΐ άνή-
  κουν είς κλάσεις 1950 καΐ νεωτέ¬
  ρας, είς εκπλήρωσιν των στρατι¬
  ωτικών των υποχρεώσεων, μετά
  τής πρώτης από τής λήξεως τής
  προβεσμΐας ταύτης ύποχόέθυ πρός
  κατάταξιν ΕΣΣΟ καβιστάμενοι
  άλλως άνυπότακτοι. ΟΙ των κλά-
  σεων 1949 και παλαιοτέρων πα-
  ραμενοντες εφεξής ώς στρατευσι-
  μοι νομίμως ευρισκόμενοι έκ τος
  στρατευματτος άκολουβοϋν ώς
  πρός τόν τρόπον στρατολογικής
  τακτοποιησεώς των τους λοικους
  έν Ελλάδι μονιμως διαμένοντα^
  συνηλικιώτας των.
  Τό αντισήκωμα τό οποίον δέον
  νά καταεάλουν οί ώς Ανω πρόσ
  χρεώσεων ανηκόντων είς κλάσεις
  1949 καΐ παλαιοτέρας, οΐτινες
  δύνανται νά έξαγοράοουν τάς
  στρατιωτικάς των Οποχρεώσεις δι-
  ευκρμνΐζεται δτι τό ευεργετικόν
  τούτο μέτρον ά«ορ$ τάς κάτωθι
  κατηγορΐας: α) "Απαντας τούς
  μη έκπληρωσοτντας εΙσέτι έξ όλο.
  κλήρου την υποχρέωσιν βητεΐας ή
  έκγυμνάσεως ή υπόλοιπον τούτων
  των κλάσεων 1949 καί παλαιοτέ.
  ρων έφ' όσον δέν κατέστησαν ά-
  νυπότσκτοι ή λιποτάκται. ρ) Τους
  έκ των κλάσεων 1941 καί πάλαι-
  οτέρων καταστάντας άνυποτά-
  κτους έπιστρατεύσεως ή πολέμου
  μέχρι 13.11.53. γ) Τους έκ των
  κλάσεων 1942 καΐ 1943 κ-ατα-
  στάντας άνυποτάκτους έττιστρα-
  τεύσεως ή πολέμου μέχρι 21.7.
  54. δ) Τους έκ των κλάσεων
  1944 ϊως 1949 καταστάντας ά-
  νυποτάκτους έπιστρατεύσεως ή
  πολέμου μεχρι 26.8.55 καΐ ε)
  Τούς έκ των ανυποτακτων καΐ λι-
  ποτακτών Μέσης Άνατολής οΐασ-
  δήτιοτΕ κλάσεως ύπαγομενους είς
  τάς διατάξεις τού άρθρου 8 τού
  Π. 2321)53. Ωσαύτως τό 6»καΙ-
  ωμα τής διά καταίολής άντιση-
  κωματος στρατολσγικής τακτοποι-
  ήσεως παρέχεται καΐ είς τούς έκ
  των ανωτέρω καταστάντας λιπο-
  τάκτας έπιστρατεύσεως ή πολέμου
  κλάσεων 1949 καΐ παλαιοτέρων
  έφ' όσον έξέτισαν την έπιίληθεί-
  σαν ποινήν ή κατεδικάσθησαν επί
  άναστολΰ ή τό άδικημα τής λίπο-
  ταξιας των παρεγράφη,
  Τό ποσόν τοθ άντισηκώματος
  έφ' 6σον ή καταίολή ενεργηθή
  έντός των κεκανονισμένων προθε·
  σμιών καβορίζεται ως εξής: α)
  Διά τους Των κλάσεων 1941 καΐ
  παλαιοτέρων άντ ι 100 δραχ. κα¬
  τά μήνα εξαιρέσει των ανυποτα¬
  κτων έξωτερικοΰ. Β) Διά τους
  στρατευσίμους των κλάσεων 1942
  —1949 τους καταστάντας άννπο-
  τάκτους έπιστρατεύσεως ή πολέ¬
  μου άντΐ 100 δρχ. κατά μτ)ν<ΐ ε¬ ξαιρέσει των ανυποτακτων έξωτε- ρικοθ. γ) Διά τούς στρατευσι- μους των κλάσεων 1942 — 1949 τους μή καταστώντας άνυποτά- κτβυς έτιιστρατευόεως ή πολέμου άντι 190 δραχ. κατά μήνα. δ) Διά τους άνυποτακτους εξωτερι- κου ή μέν διετής πρόσθετος βη- τεια έξαγοράζετοτι ανεξαρτήτως κλάσεως άντι δρχ. 200 κατα μή¬ να τιροσβετου, ή δέ ύποχρέωσις βητειας ή έκ·γυμνάσεως καΐ αί λοιπαί πρόσθετοι υπηρεσίαι άντι 6ρ<χχ. 100 κατά μήνα υποχρεώσε¬ ως, ε) Διά τους άνυποτακτους κοτί λιποτάκτας Μέσης Άνατολής ή ύποχρέωσις έξαγοραζεται άντι δρσχ. 200 κατά μήνα. Ή ύποχρέωσις βητειας, διά τόν καθορισμόν τοθ καταελητέθυ άν- τισηκώματος των στρατευσιμων κλάσεων 1936—1949 καβορΐζεται ώς εξής: 1) Διά τούς Οπαγομέ- νους εις τάς διατάξεις τοθ άφ- θρου 8 τοθ Ν. 2321 άνυποτα¬ κτους ή λιποτάκτας προσκλήσεων Μέσης Άνατολής κλάσεων 1936 καΐ νεωτερων Ιβμηνος. 2) Έκ των λοιπών δικαιουμενων έξαγο- ράς διά μέν τους ποιήσσντας έ¬ ναρξιν καταβολής άντισηκώματος μέχρι 31.12.55 ή ϊχοντας συμ¬ πληρώσει μέχρι τής αυτής ήμε- ρομηνΐας λόγω προϋπηρεσίας των χρόνον πραγματικής ύπη·ρεσΙας έ· νος μηνός καΐ ίνω, εξαιρέσει των ανυποτακτων κλάσεων 1944 έως 1949; Ιβμηνος, διά δέ τους υ¬ πολοίπους περιλαμεανομένων και των ανυποτακτων χλάσεων 1944 -49: 24μηνος. ΕΙΣ Η ΥΠΗΡΕίΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ φυγες έβ' όσον δέν παραμένουν 'Ελλαδι πέραν των κοοθοριζο-1 έν μένων προθεσμιών διά νά άπαλ- λαγούν τής έκπληρώσεως των στρατολογικων υποχρεώσεων εί¬ ναι τό ακόλουθον κατα κλάσεις: σ) Διά τούς ϋποχρεους θητειας κλάοεων 1934 και παλαιοτέρων 210 δραχ.. κλάσεως 1935, 240 &ρακ., κλάσεων 1936 καί νεωτέ- ρων 360 δραχ. β) Διά τούς υπο- χρέους έκγυμνάσεως ατΐασων των κλάσεων 120 δραχ. Τό Ανωτέρω αντισήκωμα θά κσταίάλητσι έφ' άπαξ. Οί τυχόν έκ των προσφύ¬ γων καταταγέν-τες προ της 10. 10.58 καί υπηρετούντες εισετι υπό τα 6πλα άπολύονται έφ' όσον Εχουν συμπληρώσει ίμηνον του¬ λάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν ή Λμα τ9 έζοΕγορο} ταθτης. Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ γ) 'ΕτΐΙ των στρατιωτικών ύ*>-
  3) Επί τού ύπολογισμοϋ ώς
  χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
  στρατευσίμων τίνων καί έΐεδρων
  καθορΐζονται ότι ίδρασσν στρα.
  τιωτικώς τα κάτωθι ΐνοπλα έλλη-
  νικά τμήματα μολονότι δέν άνή.
  κον είς την κατηγορίαν των τα¬
  κτικών μονάδων των ενάπλων ου.
  ναμεων: α) Μικτά άποσπάσματα
  διώξεως, β) "Εφιππα μικτά άπο-
  σπάοματα διώξεως, γ) Δημοσυν-
  τήρητοι μονάδες έθνοφυλακής α¬
  μύνης, δ) Στρατιωτικαί μονάδίς
  εθνοφυλακής αμύνης και ε) Κινη.
  ΤΠ' μονάδες έθνοφυλακής αμύνης.
  *» , Ε1Τ' τήζ ρυθμισεως έκκρε-
  μών περιπτώσεων Λνα*οων λόγω
  σπουδων πηρέχονται αί κάτωθι
  διευκρινήστις:
  ΛΙ σχετικαί οίαταξεις άφοροϋν
  ατραντας τούς στρατευσι<μους απού- δαστάς ή ίοιτητάς (έσωτερικοϋ ή έξωτερικοϋ) οΐτινες μετά τή* κα- τα νόμον χορήγησιν είς αύτούς ά. ναβολής λόγω σπουδών και πρίν τ) τΐερατώσουν τάς σπουδάς των είς την σχολήν δι· ην Ετυχον 4να- «ολης ενεγράφησαν έξ ύπαρχής η μετενεγράφησαν μίχρι τής Ισχύ- 25 ""Ίνοποιουμένου νόμου είς «λλην η άλλας σχολάς τού αυτού ή ε-τέρων εκπαιδευτικήν Ιδρυμά- των δι' οΐον&ήτΐοτε λόγον καΐ ου- νεχΐζουν ταύτας. Είς τους ανωτέ¬ ρω εάν μέν Εχη καταχωρηθη' είς την στρατολογικήν των μερί&α μεταίολίι άκυρωσεως ή διακοπής τής άναίολής των, θά χορηγηθή νέα άναίολη, έν έναντι^: δέ περι¬ πτώσει θά παραταθή, αναλόγως, ή χορηγηθείσα τοιαύτη. ΟΙ έκ τούτων Εχοντες κηρυχθή άνυπότα- κτοι, διότι μετά την διακοπίνν Τής άναΐολής των δέν έσπευσαν νά καταΛαγοΟν έμ-ηροθέσμως, «χκτο- ποιοθνται αίρομενων άπασών των συνετΐειών της άνυτΐοταξΐας των. Ή ΑμερομηνΙα λήξεως τής χο- ρηγηθτνσομένης ώς άνω νεας Λν-α- ίολής ή τής παρβταθησομένης νέ¬ ας τοιαύτης θά καθορίζΐται (άσει τής κατά την Εναρξιν τής Ισχυος τού ποΐρόντος Ν.Δ. σπου&αστικής των καταστάσεως καΐ των κατά την αυτήν ήμερομηνιαν άπομενόν. των πρός αποπεράτωσιν των σπου- δών των έτών κανονικής φοιτήσε- ως. Τελευταία προθεσμία ύποβο- λής των σχετικών δικαιολογητι- κων πρός χορήγησιν ή παράτασιν τής αναβολη'ς όρΐζεται ή 31. Βάσει των διατάξεων τσκτο- ποιοθντσι ομοίως νομοθετικως καΐ οί σπουδασταί έξωτερικοθ οί με- ταγραφέντες μέχρι καΐ τού Ετους 1955—56 είς σχολάς έσωτερικοθ οΐτινες εθεωρήθησαν ώς νομίμως διατελούντες έκτός στρατευματος άναστοτλείσης τής καιταταξεώς των, μέχρι 31.12.58. θθτοι έφ" όσον δέν έπεράτωσαν εΙσέτι τάς σπουδάς των δέον νά τύχωσι νέας άναίολης ή παρατάσεως τής αρ¬ χικώς χορηγηθεΐσης. Περαιτέρω άναγνωρΐζεται διά τούς έν τβ αύτΒ οχολή συνεχΐ- σαντας τάς σπουδάς των σπουδα. στάς η φοιτητάς έσωτερικοθ ή έ- ξωτερικοθ και η άπώλειοτ δευτέ¬ ρου ϊτους σπουδών έξ οΐασδη-ποττ αΐτιας έφ' όσον τοθτο απωλεσθη μέχρι 10.10.58 "Ητοι Βι' αύτούς ή αρχικώς χορηγηθεϊσα ανατολή παρστεινεται επί δυο άντι ενός Ετη. ΟΙ τελευταίαι οθτοι έφ' όσον έκ τού λόγου τούτου ήκυρώθη ή ανατολή των τακτοποιοΰνται επι τΒ ύπο·ολ{| προσψατου πιστοποι- ητικοθ σιτουΛών τής οΐκΐίας σχρ· λής, εάν δέ Εχουν εν τφ μεταξύ κηρυχθή καΐ άνυπότακτοι Ακυ- ροθται καΐ ή άνυποταξΐα των. Τέλος τκκρέχεται ή εύχέρεια διοικητικτΐς παρατάσεως τής ά- ναβολής η άναστολής έκπληρώσε¬ ως των υποχρεώσεων των πτυχι- ούχων Άνωτατων Σχολ&ν πρός απόκτησιν διφακτορικοθ διπλώμα. τος ή συμπλήρωσιν τής μορφώ- σεως των πρακτικώς είς έργαστή- ρια, κλινικάς ή έπιστημονίκά κέν. τρα. Σχετικαί τοθ Μ.Δ. διατάξεις όρΐζουν ότι οί κατά την Ισχύν Τού Π. 3174)55 ευρισκόμενοι δικαιο- λογημένως έκτός στρατευματος, κλασεως 1950 (ουχί ομως καΐ οί κατά την αυτήν ημερομηνίαν ά- δικαιολογήτως ευρισκόμενοι έκτός στρατευματος) ύπόκεινται ανε¬ ξαρτήτως αν μέχρι 10.10.58/ύ- πηρετοϋν είς τάς τάξεις των ένό- πλων δυνάμεων η ευρίσκωνται έκ¬ τός στρατευματος (είτε έξαγορά- σαντες την υποχρέωσιν θητείας ή έκγυμνάσεως είτε μή) είς εκπλή¬ ρωσιν 8μηνου πραγματικής υπη¬ ρεσίας έξαγοραζομένου τοϋ υπο- λοίτιου. Τέλος όριζεται ότι στρατευσι- μοί σπουδασταί έν τϊ| ΛλλοδαπΒ επί ύποτροφια τοΰ Ι Κ.Υ. ή επι¬ σήμων όργανισμών ξένων κρα· των δικαιοϋνται άναίολής ή κα· ρατάσεως ταύτης έ*' ΰαον διατί, λοθν νομίμως έκτός στρατιυματος μέχρι της λήξεως τής υποτροφΐας. 'Η ώς άνω άνστβολή ή παράτα· σις θέλει χορηγηθή επι τή ύποίο- λ0 των κεκανονισμένων οικαιολο* γητικών μεχρι 31.12.59. «ΦΡΟΔΙΧΙΑ ΝΟΧΜΜΑΤ· ΙΑΤΡΟΧ Γ. Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ Αγιου Κωναταντινοι. και ι ιρα νιου 4Ϊ πλαΤΕΐο θυονοιας Τη- Ιέιωνον 522 886 ΑΙΜΟΡΡΟ Ι ΔΕΙ Βεραηευονται ανω5υνως, άνευ εγ- χειρήσευ-ς και άνε ένεσεων καρό τοθ ίστρού κ. Ν. Γεωργοπουλου, Βερανζέρου 24 ( θμόνοια) Ό- ραι 9-11 π.μ. καί 5-7.30 μ.μ. καΐ επί συνεντεύξει Γηλ 525.570. ΑΝΜΟΡΡΟΊ'ΔΕΣ έν παροί,υσμώ θεραπΐύονται άπό τού πρώτου ^4ώρου άνωου- νως άνευ έγχειρήσεως κσι άνευ ένεσεων παρά τοθ ΙατροΟ Ί. Τσιρμπέο, α&ος Σατωίριοτνδου 15, Όμόνοια. τηλ 521 390. ώραι 10-11 «.μ. καΐ 3-7 μ.μ. * ΑΛΛΑ 50 Στυλογράφοι πολυτελείας καί 5 000 άττλοϊ ^ΟΚII» (Προσφορά τού Γεν. Άντιττροσώ- ττου Δ. Κοκκσβσ, Κόνιγγος 5). 2 Ραδιόφωνο , 1 Ήλεκτρικη Κουζίνα ΑϋϊΤΚΐΑ 1 Ήλεκτρ. Πλυντήριον «ΗΑΚΡί. Προσφορά τοΰ ΡΑΔ ΙΟ—Α- ΣΤΡΟΝ (Αριστείδου 10). 15 Κουζίνες Πετρογκάζ. (Προσφορά Πετρογκάζ). 1 Δώρον τής έκλογής σας βξίας 6.000 δραχμών. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΣΤΡΠΜ Ν. Ποπτανικολάοιι καΐ Σία (Κολοκοτρώνη καί Θησέως). ΒΡΑΒΕΙΑ : 1 Τρσπεζσρία έκ μετάλλρυ (1 τραπέζι καί έ'ξ καρεκλες). Προσφορά τής ΕΒΜΕ Ι. Τσοούσογλου Υίοϊ Α. Ε 500 Κρέμις ξυρίσματος. 500 Όδοντόπαο-τες 1.000 Σομπβυσν ΟΜΟ«. Προσφορά τής 'Εταιρίας ΑΰΙιοο ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ: ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΔΠΡΟΝ ΤΗΣ ΚΛ1Ν ΚΛΙΝΕΞ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΠί ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΠΤΟΤΥΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ- ΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΙ ΕΙΝΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ Κάθε Κυριακήν κσί επί έννέα ε¬ βδομάδος Η ΕΊΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝ-ΚΛΙΝΕΞ βα δημοο-ιεύη είς την σελίδα αυτήν: 1) "Ενα σύντομον αρθρον διαττρε- ποϋς συγγραφεύς είς τό όποιαν εχει τταρεμβληθή έ'να ΗΘΕΛΗ- ΜΕΝΟΝ ΛΑΘΟΣ. 2) ι ην φωτογραφίαν ενός άρι- στουργήματος δισσημου. Ιδικοϋ μσς ή ξίνου, ζωγράφου Η γλύ- τττου. 3) Στίχους άττά ττοίημα μεγάλον "Ελληνος ττοιητοϋ. 4) Μίαν Ιστορικήν φράσιν καΐ ί>) Τόν τίτλον ενός άττό τα καλυ¬
  τέρα Μυθιστορήματα τής παγ¬
  κοσμίου Λογοτεχνίας.
  Την περασμένην Κυριακην (26 'Ο-
  κτωβρίου) έδι>μοσιεύθησαν τα ττέντε
  θέιματα τής ττρώτης άττό τάς έννέα Κα-
  ριακάς τού Διαγωνισμού. Δηλαδή. 1)
  "Ενα αρθρον τοΰ Καθηγητού τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου κ. Άπ. Β. Δασκαλάκης είο
  το οποίον παρενεδληθη υπό τού συγ-
  νραψέως £να ΗΘΕΛΗΜΕΝΟΝ ΛΑΘΟΣ.
  (Τό ΛΑΘΟΣ αϋτ6 κατετέθη έντός έγ-
  κλείστου φακέλλου είς τόν Σιιμβολαιο-
  γράφον "Αθηνών κ. Α. Ζαρήν Σταδίου
  29 (Τηλέφωνον 27.869), υπ' αριθ. κο-
  ταθέσεως 9.262 της 23ης ΌκτωδρΙου
  1958. Ό φάκελλος θά ανοιχθή μόνον
  μετά τό πέρας τού Διαγωνισμού). 2)
  Μία φωτογραφία ενός γλι/πτικού άρι-
  στουργήματος. 3) Στ'ιχοι άττό ποίη-
  μα "Ελληνος ποιητοΰ. 4) Μία Ιστορι-
  κη φράσις καΐ 5) "Ενός τίτλος Μυθι-
  στορήματος.
  Την προσέχη Κυριακήν 2 Νοεμβριού
  θά δημοσιευθή η δευτέρα σειρά των
  ττέντε θεμάτων τού Διαγωνισμού. Καΐ
  κάθε Κυριακήν, μέχρι καΐ τής Κυρυ-
  κής 21 Δεκεμβριού θά δημοσιεύωνται
  είς την σίλίδα αύτην άνά εν άρθρον μέ
  ήθελημένον λάθος καί τέσσαρα έρωτή-
  ματα αφορώντα πάντοτε £να καλλιτε-
  χντ>μα, στίχους, Ιστορικήν φραοιν καΐ
  τίτλον Μυθιστορήματος. Είς αύτά κα-
  λοΰνται ν' αττοτντήσουν οί Διαγωνιζό-
  μενοι, έπιδιώκοντες νά συγκίντρώσουν
  βσους ήμπορούν περιοσοτέρους 6α.
  θμους. ________
  Μ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  Κάθε έττιτυχής απάντησις βά 6ο-
  θμολογήται ώς εξής:
  1) Ήθελημίνον λάθος βαθ. 5
  2) Κολλιτέχνημα » 3
  3) 'Όνομα ποιητοϋ » 3
  4) Ίστορική φροϊσις » 2
  5) Συγγραφεύς μυθιστορή-
  ματος » 2
  'Εκεϊνος, ό οποίος θά συγκεντρώ¬
  ση μετά την δημοσίευσιν των έννέα
  Κυριακάτικων Δισγωνισμών τους
  περισσοτέρας βαθμούς (ανεξαρτή¬
  τως αν θά άττσντήση ο*έ ολες τίς έ-
  ρώτησεις η οχι) θά λάβη τό Α'
  ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
  Ό δεύτερος κατα σειράν βαθμο-
  λογίας, ό τρίτος, ό τέταρτος, 6
  ττέμτττος καί ούτω καθεξής θά λά·
  βουν τα έπόμενα &ρα6ια, των ο¬
  ποίων ή τελική άξιολόγησις θά γί¬
  νη εις τό φύλλον τής -προσεχούς Κυ-
  ριοκτ,ς. ^^^^^^^^
  ΑΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ.
  Αί απαντήσει ς δέον νά γράφων
  ται ΕΦ' ΑΠΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ κα-
  θαρά μέ τό ονοματεπώνυμον καί
  την Διεύθυνσιν τοΰ Διαγωνιζο-
  μένου καί ν' άττοστέλλωντσι
  εις την ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΝ ΟΡ¬
  ΓΑΝΩΣΙΝ ΛΙΑΝΑ (όδος Πατη-
  σίων 5, Τηλέφωνον 533.911). Τα ά-
  νόματα των διαγωνιζοϋένων θά κα-
  τσχωροθντσι κατά την σειράν λή¬
  ψεως των άτταντήσεων είς την εφη¬
  μερίδα «Ακροπολιν».
  ΠΡΟΧΟΧΗ
  Πρός αποφυγήν πολλαπλσύ κόττου
  των ΔιογΗνΐζομένων, αί άπσντήσεις
  Βά αττοσταλοϋν ΟΛΑΙ ΜΑΖΙ, μετά
  την δημοσίευσιν καί των πέντε θε¬
  μάτων τής ΕΝΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑ-
  ΚΗΣ (21 Δεκεμβριού 1958).
  Λιαφημίσεις «ΛΙΔΝΑ» Πατησίων 5
  'Ένας Ιππότης των όρέων
  ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ
  Ο ΕΦΕΣ ΤΟΥ ΑΊΔΙΝΙΟΥ
  (Συνέχεια έκ Τοϋ προηγουμένου)
  — Πρέτΐϊι νά ίρσθμε ίνα τροτΐο
  ν* τόν ξεμοναχιασω·με . .
  — "Ενός τροηος ύττάρχει, Χο·
  λήλ:
  — Ποίος, μπέη έφίντη:
  — Νά τόν καλέσωμε οηβεν γιά
  να τού κάνωμε τ6 τραπέζι καΐ ε¬
  πάνω στο φβνητό να τοθ ρί·
  ξωμε. .
  — Κοτλή Ιδία, αλλά. . .
  — Τί πράγμα, Χσλήλ;
  — 'Η τιροσκλησι ηρέπει νά γί¬
  νη σέ κανένα έίοχικό κέντρο ή σέ
  καμμιά Ιδιωτικη ίησυλι.. .
  — "Εχω ίνα φίλο μου πού Εχει
  ίνα βαυμασιο περιί6λι μέ £πβνλΐ.
  — Ποίος είνε αύτάς;
  — Ό Μουστα·;8 έφΐντης.
  — θά μάς παραχωρήση τό κτί)·
  μα τού;
  — Αύτό τό έξασφοολΐζω έγώ.
  Τώρα πρέτιει νά. . .
  — ΤΙ τΐρδγμα. μπέη έφεντη;
  ΔιίκοΦί δ Χαλήλ έφέντης.
  — Πά καθορΐσωμΐ πως βά κά¬
  νωμε την έηίβεσι. . .
  — θά κυκλωσω τό κτήμα μέ
  καμμιά τριανταριά ζαπτιεοες. . .
  — Δίν γινεται, Χαλήλ. ·θ Τσα-
  κιτζής εΐνί καχυποπτος καΐ βά
  μυριστή την παγΐδα που θά τοϋ
  στησωμε.
  — Τότε να βάλωμε μερικους
  ζαπτιέδίς νώ τΐαριστάνουν τους ύ-
  πηρέτες καΐ στή δϊδομένη στΐγμή
  »·ά έηιΤΕθοϋν. .
  — Λύτό εΙε συζητήσιμο, Χα¬
  λήλ έιεντη. Μονάχα. . .
  — Τι πράγμα, μπεη έφεντη;
  — Πρεπει νά ξέρωμε άν θά
  Ελθη μονος τού ή κ αί μέ αλ-
  λους. .
  — Μπορεΐ νά Βλβη μέ άιλλους
  δύο τό πολύ.
  — Σ την περΐπτωσι αυτή χρεια-
  ζόμαστε τουλάχιστον πεντε ζα-
  πτιέδες πού νά είνε αριστοι σκο-
  ηευτχΐΐ. . .
  — "Εχω τέτοιους, μπεη έφεντη,
  καμμιά οεκαριά.
  — Μένει νά κάνωμε την πρόσ-
  κλησι, Χαλήλ. . . ι
  — Αυτή βα την κάνετι έβεις,
  μπεη ίφέντη. . .
  - Πρέπει νά ίρώ την καταλ-
  ληλη εύκσιρΐα. .
  — Δέν ίιαζόμαοτε. μπέη έ-
  Φέντη.
  Ή κατάλληλη ευκαιρια δέν άρ
  γησε νά παρουσιαβτή Μετά τή
  σύλληιι τής ληστοσυμμορίας τού
  Τσακάλ ΧουοεΙν. 6 Ισμέτ μπέης,
  έπωφελούμενος των έγκωμιων πού
  ίγραψαν οί έφημερίδες, κάβησε
  κι Εγραψι τό παρακάτω γράμ-
  μα πρός τόν έ;έ:
  «Τσάκιτζη έφέ,
  Διάβασα στΐς εφημερίδας τή
  μεγάλη έπιτυχία «ου έΐΜΐνες πιά-
  νοντσς τον Τσακάλ Χουσειν καΐ
  την συμμορια τού 'Λνέκαθεν σέ
  βαύμαζα. έφε, άλλά τώρα Α θαυ.
  μασμός μου μεγάλωσε άκόμα τιε-
  ρισσότφο κσί ή έκτιμησι μου
  πρός τό πρόσωηό σου ίγινε <ίτΐ£· ριόριστη. θά μοϋ ίκανε μεγάλη τιμη άν δεχοσουν νά πάρης μέ· ρος α' ίνα τραπεζι πού όργανώ- νω πρός Τιμήν σου, στήν Επαυλι ενός φΐλου μου ίξω Λπό τό -Α1- δι»ι. 'Επϊΐδή ξερω 6τι εΐσαι πό- λυοτσχολος, είμαι διατεθειμένον νά περιμενω νά μοθ ορίσης έσύ την ημέρα πού θά όργανωσω τό τραπέζι. Περιττό νά σοϋ πώ 6τι Λιήνω σέ σένα νά όρΙσης μέ πό- σους θά Ελβης. Περιμενω απάντη- σΐ σου καΐ σέ χαιρετώ Ισμέτ μπέης Διοικητής Χωροφνλακής 'ΑΐδινΙου» 'Οταν πήρε τό γραμμα αύτο ο εφές, (ρισκοταν στο Πύργί μα. ζΐ μί τόν Χατζή Μουσταφά κι· ϊ- πβιζε κοντσΐνα. — "Εχομι καί προσκλήσε.ις σί γεύμστα. Χατζή, είπι 6 ίφ<ς β- ταν διαίασε τό γράμμα τοϋ Ι¬ σμέτ μπέη. — Το ψράκο μου ·ίλίΐ φάρβέ- μα, έφέ, εΐπΐ ό Χατζή Μουστα- φόΐς, Γιατϊ τό καθησιό μάς παρα- πάχυν€. — "Ασε τ' Λστεϊα, Χατζη, για- τί τα πράγματα είνε σοίαρά. — Μττορώ νά μάθω ποίος μάς καλαί ι: — "Ο *ρχηγός της Χωροφυλα¬ κήν "ΑΐβινΙου. — Ι*!ωρ· τί μοθ λές; Γιά ν' ά- κούσω; Ό έφές διοίοσε τό γράαμα τού Ισμέτ μπέη στόν Χατζή Μου- σταιδ καΐ κατόπιν ρώτησε: — ΤΙ σοϋ λέει ή πρόσκλησις αυτή; — "Εκ πρώτης οψεως πολύ κο· λαχευτική, έφέ. . — Κατά ίάβος πώς σοϋ φαΐ- νεται; — Πολύ υποπτη, έφέ... Από ποθ τό ίγάζεις αυτώ, — 'Λτΐό τα ιτολλά βαυμσστικά «ού Εχει, έφέ. . . "Ο έ(ές σούφρωσε τα φρυδια τού. Ε,Ιχε κι' ό ϊδιος ύποπτευθή κάτι, βλλά δέν εΐχε προσεξει τίς κολακεΐες ποϋ Βιελάμβανΐ τό νράιιΐΊΟ;. — Σάν νά έχης δΐκαιο, Χατζή ΕΙπε — θέλει φιλοσοφΐα, έφι; Αύ¬ τοι οί Όσμανλήδες βέν ϊχουν μπέσα. — Λές νά μάς στήσουν καμμιά παγΐδα; ' — "θχι, μάς καλάνε γιά νά μάς θαυμασουν κι' άπό κοντά. . — Τότε πρίπιι νά απαντήσωμε άνάλογα . — Πρωτσ ■ πρώτα δέν πρεπει νά δεχτοθμί νά ηαμε στό κτήμα αύτό. . . — Γιατΐ: Διικοψε ό έφές. — ΓιβτΙ μπορει νά το ϊχουνε κυκλώοει μέ ζαπτιέδες. . . -- Δέν εΐμαοτέ λησταί πιά. Χα¬ τζή ... — Καΐ ποίος μάς Ιείαιώνει 6τι οί Όσμανλήδτς μαίς θεωρούν ά· θώους; — Κοίλά λ,ες, Χατζή. Πρό κάν· των αύτοΐ οί άξιωμοηικοΐ &έν μπορο&ν νά χωνί|ουν τίς επιτυ¬ χώς μας. — Καλά τιου τό κατάλαβες, ίφέ. — Τότε πρεπει νά ΛρνηθούμΕ — ΟΟτε αύτό είνε σωβτό.. — Γιατϊ: Διεκοψ( ό έφές. — Γιατϊ θά νομίση αύτος δτι τόν φοίηθήκαμε. . . — Τι πρεπει νά κάνωμε τότε; — Νά τοΰ απαντήσωμε 8τι θά τόν εΐδοποιήσωμι δταν θά εΐμαστε εύκαιροι. . — 'Εγώ λέω νά πίταχτώ ώς τό 'Αιδινι. . — Στεΐλε ηρώτα την άπσντησι σου κσΐ με·»ά πάς. . . Κι' αύτό καλή Ιβέα. Χα¬ τζή. Κσι Α εφίς χωρις νά χάση καιρο πήρι ίνα χαρτο,άκελλο καί εγραψε την παρακάτω άπάντησι πρός τόν ' Ισμέτ μπεη: «Ισμέτ μπεη. Πήρα τό γράμμα σου καΐ σ' εύχαρίθτώ νιά τα κολακευτικά λόγια σου Δέν νομΐζω δτι βξΐζω τόσο πολυ, ώστε νά μέ θου-μάζης. Ισμέτ μπέη. Κάνω β,τι μπορω γιά νά ίοηθήσω τό Κράτος. 'Η πρόσκλησΐ σου μέ συγκίνησε πο¬ λύ, αλλά δυστυχώς πρός τό πα· ράν μοϋ είνε άδυνοηο νά την δε¬ χτή γιατϊ είμαι φοίερά απησχο¬ λημένος. 'ΕλπΙζω βμως σέ λΐγες μέρες νά οοθ γράψω πάλι καΐ νά σοο ορίσω ποία μερά θφ είμαι διαθέσιμος. θά ίλθω μόνος μου γιατϊ δέν θέλω νά σέ βαλω σέ μεγάλα Εξοδσ. Κ«1 πάλι β' εθ- χαριστώ γιά τα καλά σου λόγια και σέ χαιρετώ φιλικώτοπα Τσάκιτζη Μεχμετ ίφές» ΑΥΡΙΟΝ: *Η σιτνεχεια ΑΠΟ ΓΗΝ 3ην ΣΕΛΙΔΑ νη τό τελος δλων των έτΝγείοχ άστεροσκοττείων τα όττοϊο σ-τοιχΐουν άκοιβά καί δέν δύ¬ νανται νά χοησιμ.οτκ>ιήσουν 4-
  λόκληοον την ότττικήν Ισχύν των
  όργάνων των, λόγω των διστο-
  ράξεων τού αέρος που τα χο-
  οίζε^ άττό τούς αστέρας.
  Τό άο-ιεροσκσττεία τοϋ ιιέλ·
  λοντρς κοττά την γνώμην τοΰ
  ώς άνω Άμερικ,ανοΰ σοφοΰ. βα
  όμοιάζουν μάλλον αί άεροδαο-
  ϋ[α, άπό τα όττοία θά άπογιι·
  οθνται συνεχώς στρατοσφαιοι-
  κά άερόστατα, έφωδιακτιιένο
  υέ αύτόματσ δργανα παροαη·
  οήσεων: φωτογραφικά τηλεσκό-
  ττια, Φασματοσκόπια, φωτόμι·
  τρο καί αλλα ττού θά λααβά·
  νούν εικόνος τού ένάστρου οι>
  ρανού. τάς οποίας θά μελΓτοΰν
  αργότερον οί άστρονόμοι είς τα
  έογαστήοιά των.
  Ή_ αόνη δυσκολια την οποί¬
  αν θα,συναντήση ή «στρατο-
  σΦαιρική άστρονομία» τού μέλ-
  λοντος είνε π άκριδήο σκόττιυ·
  σις των τπλεσκοττίων ττού ττοί-
  ττει νά ,εΤνεάττολύτως άκΐντησ
  κατα την λήψιν των φωτο-γοο.-
  Φΐων η ογσκολία αυτή δμω;
  είνε σχετικη μόνον διότι άφ'
  ενοΓ δεν ϋττάρχοΐΛ ίσχυροΙ δ-
  Λϋθι είς τό στρώμα τής άτμο·
  σφαΐοας πού πεοιλαμβάνετσι
  μεταΕΟ ϋφους 20—60 χιλιόμε¬
  τρον καΐ άφ' έτερον έ'χουν «-
  λίιοπο ηθή σημεοον αύτόματοι
  σασκευοί σκοττεύσεως, ττού εί-
  ν* είς δίσιν νά ουθα<σθοί)ν είς τρόπον όκπΕ νά άναγκάσου-ν τό τηλεσκόττιον νά ιιείνπ ττοοση λωμένον είς την τταοατήρπσΊν ενός ωρισμένου άστέοος έτττΓ ώοαΓ ολοκλήρους Μεταξύ των ηροβληαάτων ττρύ θσ αττσσχολΓκτοΐίν ττοώτο τα στοστοσΦαιοικά τηλεσκό- ττ'θ θό είνε ή σύσ'ασις τού έ- δάφους τού "Αρεως καΐ της Αφροδίτης οί άσθίνείς δοου- Φόσοι τοΰ Διός καί τού Κοό- νού ό δακτύλιος τοθ τελευτοί' ου αυτού ττλανήτου οί ασθενει; κουήτσι κοί π γενική κυκλοφο- ΡΌ |ών ττυρακτωιιένων ασζών είς τήν ά-τϋόσφαιοαν τοΰ "Ηλί¬ ου καθώς καί τό στέμιισ το«. Σ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ αΦΡΟΔΙΧΙΟΛΟΓΟΖ ΙΛΤΡΟΧ Κ. ΙΊΑΝΑΓΙΩΤΟΥ .νναγι.ρ Ζίο πλατιια ΒΰΑης (ρ την Ομόνοιαν) 8 2 καΐ 4-7 3" μ μ Γηλ ν3 /0Β ΙΑΤΡΟΙ Κ. ΓΕΩΡΓ. ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΖΕ£θν«ΛΙΚΑ ΝΟΧΜΜΑΤΑ ΑεΧίται καθ εκαοιηι 10 - Ι καΐ 5 - 1.30 μ.μ Ακαδημίαν ». γωνΐα Ακαβημιας - Κανάρη. τη. λ«φωνον 612 800 Δ. Γ. ΖΑΡΑΦΠΝΙΤΗΙ ικό<, θερματοαφρχ>ϋισιολσγοςι
  θόΐ; Καποδιστρΐου 46 αριθ τη-
  λεφωνου 523.536
  «ΦΡΟΛΙΧΐα ΝΟΖΗΜΑΤβ
  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ
  νπΟ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔ0Τ
  ιατρου αφροδιζιοαογου
  Πωλειτα, στό Ιατρϊΐο τού, Β1·
  λαρβ 7 (πλατ 'Αγ Κωνσταντ1·
  νού) και στά κεντρικά βι·λιοττ«·
  λϊία.
  ,»Μ>0 ΠΟΛΙΣ Τίτάρτη 29
  Ο_ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ «ΟΧΙ» ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Μί την συνηβη μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη ή 18η έττέ-
  τΐιος τού ΟΧΙ είς δλην την 'Ελλάδα. Ιδιαιτέραν έ-
  ιτιβλητικότητο: είχεν ό έορτασμός είς την θισσαλο·
  νίκην, ττου έγινεν μεγάλη παρέλασις των Ένόττλων Δυ-
  νάμεων ενώπιον τού Βασιλέως καϊ τταρουσία τοθ ττρωθυ
  πουργου
  ή
  Καραμανλή. ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
  , ρμη. ΙΣΤΕΡΑ. Ό Βασιλεύς,
  ή πριγκιπισσα Ειρήνη και ό πρωβυπουργός κ Καροϋ
  μανληο ολιγον προ τής ενάρξεως τής στρατιωτικάς
  Γ«Η"^..!Ι1.1.™ ΜΕΣΟΝ:.
  V0
  %* ^.Λ
  εις τας Αθήνας: Ό Πρόεδρος της Βουλής και τα μέ-
  λη τού Υττουργικου Συμβουλιου, κατέβεσαν στέφανον
  εις τον Αγνωστον Στρατιώτη
  6 Πρόεδρ Βλή Ρ
  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  ΒΛ. ΓΛΒΡΙΗΛΙΔΗ Σ
  Γ ΕΥ*"
  Ίδιοκτήτης -
  (Μ. Τ092Π938»
  ΝΑΣΟΣ Β ΜΠΟΤΣΗΣ
  (Βασιλΐσοης Σοφίας 27)
  Διεύθυνσις :
  ΝΑΣΟΣ Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  ΑΙΟΝ. Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  01κ. 6)σις ΣΠ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
  Ττιλε«ωνα. Γραφείων 33.144-33
  149—33.146 Τυπογραιειου 23.881
  —2β 752. ΠιεοτηρΙων 36.182 Ά·
  κοβήκης 23.747 Άριστθφανους 17
  Διευθυντής Τυιτογραφειου
  Ε ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σηλυίριας 68
  Κοινωνικά
  'Αρραβώνες
  Είς του< δβσσντσς αμοιβαίαν δκίκτχεσιν γ*μου ' Ανναν Σ ιωτου και Δημήτριον Άραμιτοτί,Λγλου, ίυχομοι ταχείαν την στίψ.ν. Σ τράτος έανοιτουλος Ό "Λναοτάσιος Γ. Νικολό—υ- λβς — Ελένη Σ. ΖερίοΟ ήρρπ- Ιωνιοθηοον την 27 -1 0- 58. Εύχο μ*6α ταχείαν στίψι. Οίκογ θεοδ. ΖερίοΟ ** ΒιλοΫοσ μοκέτ, γιό σαλον ι α Κσιτιτονέ τύπου Άνβκτος, σ' ί¬ να συνδνασμο διαλεχτών χρωμα- τινμΰν ττού δΐΕΥκολύνουν την έκ- λογή »σς θά βρήτε στό κατά- στημο ιΡ Υ θ Μ Ο Σ», Β ου- λής 22. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΠΝ ΓΑΒΙΪ1Ν Γνωσκ—ιειται συμφωνως πρός τό άρθρον 1369 τοθ 'Αστικοϋ Κ ώ- οικος Οτι; Ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕαΡ· ΠΟΥ, νίννΊ®ει<; Ε'<; Συκια Δωρ(· δβς, καιοικος Αθηνών, τοθ Κων. «σντΐνου καΐ τής ΖαπεΙρας, το νίνος Καλλαντζη, ««ι ή ΕΥΣΤΑ- Θ1Α ΠΑΜΛΓΏΤΛ, νεννηβίϊσσ είς "Αγιον ΣτΐυριΒωνσ ΛείσδεΙσς, κΛτοιχος 'Ανιου ΣπυρΙδωνος, τοθ Αλεξίου κοί τής Άγγίλικής, το νίνος Κρεμμυ&α, μέλλουν να ϊλ. όβι,ν είς γάμον τελεσΦηοό^ιενον έν ΆίηΊΊΧΐς. •Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΟΥ- ΔΛΣ, γεννηβεις είς Στυλιδα. κσ. τοικος ΣτυλΙβος, τοθ Βσσιλειου κοί της Εύσταβίας, τό γίνος Ζα- ϊαροπουλου. κσι 4ι ΒΙΟΛΕΤΑ ϊ(ΛΡΛΒΛ, γεννηθεϊσβ είς Αγίαν Τριβδα ΛοκοΙδος, κατοικος 'Λγκχς Τριαδος. τοθ Γεωργιου και τής Μάριος, το γενος Φεγκιλα, μέλ¬ λουν να ίλβουν είς γαμον τελε- οθτνσδμενον έν "Αθήναις. Ό ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ. γεννηθεις έν Αθήναις, κστοικος Ά9τμών, τοθ Βασιλειου και τής Χρυσουλας. το γινος Σαοιδάκη, «οί ή ΧΡΥΣΟβΕΑ ΚΑΡΓΙΔΟΥ, γιννηθίϊσα είς Άλεξαν&ρούπολιν, κίτοικος Καλλιβέας Αθηνών, τοϋ Ιωάννου κ«ι τίς ·Ελενης, τό γέ· νος Κατσαμακίδου, μέλλουν να (λβουν είς γαμον τελεσθησομενον εις Καλλιθεαν Αθηνών. Ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥ- ΡΙΛΑΣ, γεννηθίΐς είς Δολιανα ΚυνονρΙας, κατοικος Δολιανών. «δ θιοβώρου και της Άγγίλι· κης, τό γενος Χατζηγιάννη. και ή ΜΑΡΙΚΑ ΦΟΥΦΑ. γεννη»εΐσα »<; Δολιανά Κυνουριας, κατοικος Δολισνών, τοθ 'Αντωνιου κσι τής Ίωάννας, τ6 γένος Τσιαμουλου, μλλουν νά Ελθουν είς γάμβν τε- λϊοβησόμΕνον έν Αθήναις. Ψήφισμα Γ* Διοικητικόν Σ υμβουλιον τοθ IV Λβηναις Σ υλλόγου " Ελαιοχω- ριτων Κυνουριας «Ό "Αγ ος Γ?- ωργιος» συνελθόν έκτακτως οήμϋ- ί»ν ίκΐ τι} βγγέλματι τοθ θσιάτου Μ1ΜΗΣ Κ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ τοϋ αντιπροέβρου τοθ 1) Να παροκολου&ήσουν τά μί. *η τοθ Διοικητικοϋ Συμβουλιου % ίκ«οραν αυτής. ') Να βιατεθοϋν είς μνηιμην της ,ί!'("ΕΦ»νου, οραχμαΐ διακόσιατι ι2οι1' ύπίρ άττόρων όρφανών Ε- ) Να δημοσιευθή το τιβρον Ήή. Έν 'Λ6τ)ναις τή 28)10)195» Ο πρόεδρος Κ (Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Γεν. Γραμματεύς Γ. Η ΜΙΛΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δια δημοττρασίας ενσ Βιομηχανικόν Συγκρότημο ταραγωγής ήλεκτρικής έ- "ίργεισς κσι διαθίσιως ατμοίί χαμηλης πιέσεως Ι- °χυος 7500 Χ. Β. ττερί- "ου. Η δημοπρασία θά δι- ινιργηθή είς τα Γροφείσ τού ΟΔΙΣΥ Κορσή 1 την 'ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1958 ημέραν Πέμπτην κσΐ ώραν '2 ακριβώς. Συγκρότημα εΰρί- «ττχι £ΐς τάς Άττοθήκας Καραίσκάκη τού ΟΔΙΣΥ 'Όρα το Νέον Φάληρον, ή ίΐΓ(ακ(ψις δέ κα! ή έξέτα- 'ίζ τού παρά παντός εν- οιαφερομένου είνε έλευθί- Ρ» κσθ' όλας τάς έργασί- Μθυς ημέρας κσι όττό β ~- 14 ώρας. Οί ό'ροι συμμετοχης είς 'Π» δημοττρασίσν ττεριέ- Χοντοι είς την ύπ' αριθ. 1203 δισκήρυξιν, ής άν- τιτυττα είίρηνται είς την οιαθισιν παντός ένδιαφε- ρομένου. Ή σι/μμετοχή ίϊς την δημοπρασίαν ύποδη- "9' άνιπιφύλακτον άττοδο- Χήν απάντων των έν τή 8ι- ακηρΰξει 'όρων αυτής. Διά περισσοτέρας πλη¬ ροφορίας όπτευθυνθήτε είς τά Γραφεϊβ τού ΟΔΙΣΥ Κοραή 1 α' δροφος τηλ. 30Φ71 έβ-ωτερ. 006 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Σ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ εις τον Αγνωστον Στρατιώτην Είς την φωτογραβίαν 6 Πρόεδρος της Βουλής κ Ροδόττουλος κα! ό άντ.προ- σωιτευων τον ττρωβυ.·ΐτουργον Οιτορός Δύ ής οδόττουλος κα! ό άντ.προ- σωιτευων τον ττρωβυ.·ΐτουργον Οιτουργός Δ.κα.οσύνης κ Κβλλιας, όπισθεν δέ αιττων οί λοιποί ύττουργοϊ πρό τού Αγνώστου, ολιγον πρΐν ό κ Κσλλίας καταθέση τον στέφανον. ΔΕΞΙΑ- Ή 28η Όκτ»6ρίου, κΧρώ Ο ΑΝΛΡΟΣ ΣΠΑΡΟΟΥ ΕΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τά χθκσινά άττθτΐλκσματα ΑΙ χθεσιναί Ιτιπο6ρομΙαι, είχον μίαν μεγάλην εχηληξιν. Ό από ε- των αψανής Τιζας Λαντ, ενίκησεν εις την πεμπτην διαδρομήν, ~ο- οωσας 689 δρχ. είς το ικανιαν, 37 72 δρχ. εις τ<χδιδομον μ£ τί«ν θρΐαμδον καϊ 6378 6ργ είς τό αυνθετον, με τον ΝασουάνΊ Έξ αλλου, τό Κυιτελλον τής υκτω&ριου, περιήΛβεν με οχκήν ευκολίαν είς τον Ανδρος ιτιαροου των σΤαυλων ' Ανδρου, •προπονήσεως κ. Μ. Πυροκάκο . Είς την πλουσίαν αυτήν διαυρομήν ωδήγησεν άνενόχλητος ό Μαπολε- ων, αλλα τελικως ύπεσκελισ·ίη μέ εικολιαν ώπ6 τόν νικητήν "Ανϋρος Σπαροου. Ό Ναπολέων κατεταγη μακράν δευτερος κοί 3 μήκη ότϊΐ- σβεν αυτού, ίτερμάτισαν είς το αυτο σχεδον υψος, κατά σι,ιράν, οί Απόλλων καϊ Ίντερμέτςο. Ό τελευταϊος, είχεν έν σονεχεια άπ' αρχής άτυχον διαδρομήν καϊ τελι- κως εχασε καθε τύχην είς την Α¬ φετηρίαν των 1000 μ. (2α στρο- Φή), {.Τε ανεκοψε τελείως, κατό¬ πιν επικινδύνου διασταυρώοεως τού άπο τον "Ε&ρον. Είς τάς υπολοίπους διαβρομάς έπείληβησαν οί Μπαρόν, Άττιλας, ' Ατλας και ΙΝασο.αν. Τα τεχνικά (ίηοτελίσματα £χουν ώς εξής: 1η) Μ-παρον (Καλαιτζής) 23— 21. Ασααντ 21. Διδ.. 1X2^41. Διαφοραί: 1 ^ μ. - μακράν — ι μ. Χρονος: 2 22 1)5". 2α) "Λτϊιλας (Μιμόπουλος) 31 12. "Ανδρος Καστλ 12. Μαμ- μουβ 34. Διο.· 1X2-^29. Συνβ.: 1 XI —89. Διαφοραί: 2 μ. μα¬ κράν — 2'4 μ. Χρ·: Γ304'4)3. 3η) "Ατλας (Διαίολικης) 48- 17. Ρέμς έλΛΈιν 22. "Αζαξ 37. ΔΙδ.: 1X9^:119. Διαφοραί: 1'2 μ. μακράν — μακράν. Χρονος: 4η) "Ανδρος Σπαροου ('Λξιω· της) 26—17. Ναπολέων 14. 'Α- πόλλων 20. Διδ.: 2X6=51. Συνβ. 1X6=126. Διαφοραί: μακράν — 3 μ. - μ. Χρονος: 3Τ 15Γ'4>5.
  5η) Τέξοχ; Λάντ (Μαρκουτσης)
  689 187. Θρ1αμ»ος 13. Κάφ 26
  Διδ.: 8X12-3.772. Διαφοραί: Η2
  μ. — Η2 μ. — »ρ. κεφ. Χρόνος:
  1'33' 1)5.
  6η) Νασουάν (Μαυρομματης)
  71—24. Ούάφι 18. Σαντχαν 93-
  Δίδ.: 6X10=208. Σύνβ.: 12X10—
  6.378.
  Ημερολόγιον
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΌκτωΦρΐοο 1958
  Αναστασιας Ρωμαιας. Μελετινής
  μαρτυρος.
  Ή 'Ανχχσταοια ή Ρωμαία έκ
  Σ υρΐου της Πανονιας καταγομε-
  νη, εμαρτύρησε κατά τον επι Διο-
  κλητιανοΰ γενόμενον διωγμόν Τα
  λείψανα αύτΛς διεκομίσβηοαν, επί
  Λίοντος τού θρακός είς ΚωνοΤαν-
  τινοοτίολιν.
  Ή Μελετινη, άνατραφείσα χρι·
  στιανικώς, έμαρτυρησεν επι Διο·
  κλητιανοϋ.
  ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΩΡΑ 6.50
  ΛΥΣΙΣ ΗΛΙΟΥ ΩΡΑ 5.27
  ΑΝΑΤ. ΣΕΛΗΝΗΣ ΛΡΑ 18.47
  ΔΥΣΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΛΡΑ 08.12
  Η ΙΕΛΗΝΗ
  5 Νοεμερίου: Τελευτ. τέταρτον.
  12 Νοεμβριού. Νέα Σ εληνη
  19 Νοεμίριουι Πρώτον τέταρτον
  27 Νοεμβριού: Πανοίληνος
  Ό καιρός
  ΚΛΙΡΟΣ: θά είνε σήμίρον
  είς τό Ιόνιον καϊ την Δυτικήν
  Έλλαδα κατ' αρχάς ολίγον νέ-
  ςιλωδης, μίταίσΧλομενος ίραδύ·
  τερον πρός λίαν νϊφελωδη ϊως
  νεφθσκΐπΛ μετά τίνων βοοχών.
  Είς την λοιπήν χώραν αϊβριος ϊ·
  ως ολιγον νεφελώδης
  ΑΝΕΜΟΙ: θά πνευσουν είς την
  Δυτικήν 'Ελλάδα ό:πό νοτιοανα-
  τολικων βιευβύνσεων μέτριοι καϊ
  ■Υόρκης τής ΆμεΐκήΓΌ -^βεον^^"^* Πολίτας
  κ Χαορ,μαν απεατε,λεν είς τον πρωθυπουργόν κ
  Καραμανλην την πεογαμηνήν. έπϊ τής όπο,^ς α7αγρ£
  Φετα. ή σχετ,κη απόφασις τού, επεφορτ,σε δ τβν κα-
  βηγητην κ Γαροφαλ.δην πρόεδρον τής Ολυμ,τ ο
  ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  Έταιρισς, να έγχειρίση ταύτην εις τον κ Καραμαν¬
  λην Ανωτέρω, ό καβηγητης κ Γαροφαλιδης, ένω έγ-
  χειρίζει την περγαμηνην εις τόν κ. Πρωθυπουργόν έν
  έπισήμω τελετή είς την θεσσαλονίκην (Τό σχετικόν
  ρεπορτάζ δημοσιεύεται εις την 6ην σιλίδα).
  μ,
  βραδύτερον Ισ^υροί. Είς την λοι
  ειοανατολι.Κί_
  τό
  πήν χωροτν από 6ορειοανατολίκώα'
  διευθύνσεων μέτριοι καϊ άνά '
  Αίγαιον ϊως ίσχυροί.
  ΘΑΛΛΣ ΣΑ: θά «Ικ είς τό Ί·
  όνιον τετα(>αγμεντ| και ίρ«δυΊ€·
  ρον κυματώδης. Είς τό Βόρειον
  ΑΙγαϊον τεταραγμενη, είς δέ τό
  Κεντρικόν κσΐ Νότιον Αίγαίβν τϊ·
  ταραγμένη ίως κυματώ&ης
  6ΕΡΜΟΚΡΑΣ1Α: Δίν 'βά ση¬
  μειώση οθσιώδη μίταίολήν.
  ΘΕΡΜΟΚΡαΥΪαΤ ηθΛΕΠΝ
  Μεγίστη Ελαχίστη
  ΑΘΗΝΑΙ 17 11
  ΛΛΕ£)ΠΟΛΙ,Σ 16 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ'Ν 19 15
  ΙΩΑΝ Ν ΙΝΑ 18 2
  ΝΑΞΟΣ 16 14
  ΡΟΔΟΣ 23 10
  Κηδεΐαι
  Τον αγαπημένον μας
  ΧΡΗ ΣΤΟΝ Γ. ΘΗΒΑΙΟΝ
  Δικηγόρον
  τέως υπουργόν Οικονομικήν
  έτών 57
  βανόντα κηδευομεν σήμερον Τε¬
  τάρτην, 29ην τρέχοντος και ώραν
  11ην π.μ. έκ τοΰ "ΙεροΟ Ναού
  τής Μητροπόλιως
  •Η συζυγος: Φλωρα. Τά τέκνα:
  Φαιδρα καϊ Γεώργιος. "Η μή¬
  τηρ: Φρόσω Μ. Ρΐΐσωνη. ΟΙ
  β&ελφθί: Νϊκος καϊ Βάσω θη-
  ίαΐου. "Αννα και "Αριστείδης
  Στΐυροπουλος, Σταματοολα κοτί
  Μιχαήλ Δ. ίτασινόΐίθυλος, Ίω·
  άννης καί Νανά Ριτσώνη, Ει>· Ι
  αγγελος και Τασούλα Ριτσώνη,
  Κωνσταντίνος καϊ Ίωάννα Ρι-
  τσώνη, Γεωργιος ΡιΤΟώνης.ΟΙ
  άνεψιοι. ΟΙ λοιποί συγγενεις.
  Τόν *γα— μένον <χας ούζυγον, πατέρα. υ·1βν, α*ελφόν, άνεψιόν καϊ θείον ΚΛΕΙ ΣΘΕΝΗΝ Γ. ΡΟΡΡΗΝ Γεωπόνον — έτών 43 6αν6ια χθές κηβεύβμεν σήμερον Τετάρτην και ώραν 4.30 μ μ. *κ τοΰ "ΙεροΟ Ναοϋ τοθ Α' Ν€κρο- ταφειθυ Ή συζι-γος: 'Ελένη. "Η κορουλα τού: Μαριαννα. ΟΙ γονίΐςι Άννα Ρορρη, Μαρίκα Κανελ- λοπουλου, ΟΙ Λ&ελ,οΙ: Εύρυ- ίιάδης καϊ Φώφη Ρόρρη, Ε¬ λένη καϊ Κωστσς Ρήγος, Μα¬ ρία καϊ Ιωάννης Παγουρ6που- λος. ΑΙ θεϊαι. ΟΙ άνεψιοί. ΟΙ λοιποί συγγενιϊς. Τον αγαπημένον μας ΠΕΤΡΟΝ ΑΝΤ. ΣΑΓΡΕΔΟΝ Βιομηχανον ίτών 78 τέως Πρόεδρον -Ελληνικής Κοι¬ νότητος Κωνσταντινουπόλεως θανόντα χθίς κηδϊυομεν σήμερον Τετά-ρτην 29ην Όκτωίριθυ και ώραν 3.30 μ.μ. έχ τοθ Ίϊρου ΝαοΟ τοϋ Α' Νεκροταφειου. •Η σύζυγος: Σιμιραμις. Τά τέ¬ κνα: Αντώνιος και θέμις Σα- γρέβου, ΜαργοΐρΙτα Π. Σ αγρε· 6ου. "Η εγγονή: Βιργινίβ Άντ Σαγρεδου. ΑΙ Λδελφαί: Μαρίκα Δημ. ΜαλασπΙνα, Μα· ρινα Σιτ. Σαγρίδο»;. ΟΙ ανε- ψιοι. Την προσφιλή μας μητερα καϊ μαμμην ΓΕΩΡΓΙΑΝ Δ. ΚΟΣΙΛΝΗ έτών 89 βσνοΰοχχν χ«ές κηδευομεν σημ' ρον Τετάρτην και ωροτν 3 30 μ μ έκ της οικίας μας κειμενης έ πί τής όδοθ Κονιτσης 2 (τερμσ Γουδι) είς τόν Ιερόν Νοιον τού Νεκροταφειου Ζωγρα|ου. Τά τέκνα: Κωνσταντίνος και Χρυ· σουλα, θεόδωρος καϊ ΕΟΘυμια Κοσιώνη, Ποτναγιωτίτσσ και Γε ωργιος Καραϊνδρος, Μαρία και Γεώργιος Δρακόπουλος._ ΟΙ Εγγονοι. ΟΙ λοιποί συγγενεις· Τους πολυαγαηημένους μας ΒΑΣΙΛΗ και ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ Θαν6ντας αιφνιδίως κηδευομεν σή-μερον Τετάρτην και ώραιν 11 π. μ έκ τοϋ Ίεροΰ ΝαοΟ τοθ Γ ΝΈκροταφειου, όδός θηίών. Ια τέκνα. Αίκατερίνη - Ά·α ιττιστον. ΟΙ γονεϊς: Νικόλαος και Αθηνά ΚαλΛΐογιόιννη, Αί- κστερινη Γουσέτη. ΟΙ όίΒελφοί ΟΙ λοιποί συγγενίϊς. Την ποοσφιλή μας σύζυγον, μη- τέρα. Λδ-λ'ήν μάμμην καί θείαν ΜΑΡΙΑΝ ΒΑΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ έΤών 73 θίνουσαν χβές κηδεΰο.μεν σημε¬ ρον Τετάρτην καϊ ώραν 3 μ μ. έκ τού Ίεροΰ Ναοϋ Άγίου Κων¬ σταντίνου Πειραιώς^ ■Εν Πειραιεί τη 29)10)1958 £: ΒασίλίΐθΓ Κου- Τ* τέκνα: #ωνστβν. ίΛοΓκαΙ Εύανβίβ ^ο<χυτη, Πηνελαητι καϊ Κυριδχος Αγ- νλιβς, ΕύγενΙα Β. Κου—αυ- ίη. ΟΙ ΛδίλΦθΐ: μΐλου. Στνά.κτντ| ναγιώτης κ«1 '** γ τη, ΚαΧλιοπη Κου—αι—, ΑΙ- ΓατΕρΙνη Μοχράνου. ΟΙ Ενγο- νβι. ΟΙ άνϊψιοί. ΟΙ λοιηοΙ συγγενϊΐς. ίΥΓΚΡΟΥΠί ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΠΝ ΤΟ ΕΝ ΡΠΧΙΚΟΝ Τό ύπ' αριθ. 4416 αυτοκίνητον ταζι, άδηγοιψενον υπο τοϋ Σ. Κουτοουμιτά παρέσυρε και ετραυ¬ μάτισεν είς την όβον θεμιστο- κιλεους τον Ε, Δημάκην, — Τό ύπ' Λριβ. Δ.Σ. 370 αυ¬ τοκίνητον, όδηγούμενον υπό τοϋ συμίοόλου τής Ρωσικής Πρε- σίίίας Νικολαι Σαλώ;. συνε¬ κροτήθη είς την Μαλακασαν με¬ τά τοϋ ϋπ' αριθ. 41442 IX αύτο- κινήτου, όθηγουμένου ύιτό ττ)ς Μαρίας Δερνατσιώτη. Έκ της ουγκρούσεως ύιτεοτησαν ζημίας αμφότερα τα αύτοκινητα. "Εκ των όδηγών και των έπιΐοπών αυτών ουδείς έτραυματίσθη. ΑΠΟ ΤΗΝ Ιη'ν ΪΕΛΙΑΑ ένα στρατιωτικόν Έ6γηκε αττό το δωμάτιον διά νά ξαναγυρί¬ ση ύστερα απο μερικά λεπτά, κροτοθσα είς τα χέριο της ϊνο μικρόν δοχείον νυκτός διακοσμη μένο ιαέ κοκκινα λουνοΟδια Ό ύτταστηατης αου παοί,οεχ-θη ο- τι αύτό Ακριβώς έζητούσαμεν. (©α έττοιττε ίσως να πθοσθεσω ότι ή κι/ρία επέμενε να κρατη- σω οριστικώς τό «δοχείον», τό οποίον κσί ευρίσκεται άκόιιη καί σήμερον είς τό στπτι μου, είς τό Χαμττσάφ. . ·). ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΧΕΙΣ Ευρισκόμεθα ηδη έν τώ μέ¬ σω γεγονότων, τα όιτοϊα επρό¬ κειτο νόι έπηρεάσουν είς άττο- φασιστικόν σημείον την περαι¬ τέρω _ πορείαν τού πολέμου Πολλά εχοΐΛ γράφη διά την εκστρατείαν είς την Βόρειον ευρώπην. Ή έβνική φι'λαυ-τία έπεδρβσε πολύ είς τά γραφό¬ μενα αύτά' ιδιαιτέρως δέ οί Άμερικανοϊ συγγραφεϊς έξοτπέ- λυσαν σφοδράς έπιθέσεις εναν¬ τίον γενικώς μέν τής έκ μέρους των Βοεταννών διεξθ3γ«γής τοθ πολέμου, ιδιαιτέρως δέ ε¬ ναντίον εμού προσωτπκώς Ό φίλος μου "Αικ σννεφώνησε δ- τι τώοα ήλβε ή σειρά μου νά όμιλήσω. Τό σχέδιον μου διά την μά¬ χην είς την Νορμανδίαν ήτο νό άποσπασθη ή κυριώτερα ττρο- σοχή των Γερμοονών είς τόν δρεταννικόν τομέα τού μετώ- ττοι;, είς την άνοττολικήν μας ττλευράν, πρός τόν σκοπόν δ- ττως δυνηθώμεν νσ διασπάσω- μεν _εύχε.ρέστερον την εχθρικήν παράταξιν πρός τά οοτικά, διά τής Πρώτης Άμερικανικής Στρατιάς. Ουδέποτε ΰσττιοξε: αίτία ή λόγος νά μετοτβάλω τό σχεδιον μου αύτό. Ουδέποτε, είς οιανδήποτε περίπτωσιν, υ¬ πήρξε πρόθεσις νά έτπχειρηθη ή έ'φοδος άπό τού ττρογίφνρώ- ματος είς την άνατο'λι«ήν πλευ θάν. ΑΙ τταρανοήισεις γυρω είς την απλήν καΐ δβσικήν αύτην αντίληψιν υπήρξαν ΰπεύθυνοι διά πολλάς παρεξηγήσεις με- ταξύ άμεοικανικών καΐ δρεταν- ν.κών προσωτηκοτήτων. Ιδού, λ χ., ενα άπόατταισμα άπό την έκθεσιν τοΰ άρχιστρατήγου Άιζενχάουερ, τό 1945, πρός τό κοινόν Συμμαχικόν Στρατη- γεϊον: «,.,Ούχ ήττον, πρός ανατολάς, δέν ήδυνηβηιμεν νά επιτύχωμεν διάσπασιν τού έ- ΡΑΚΚΕΚ σημαίνει μελάνι γιά άνετο γράφιμο *Λ6νο τό ΚουΤνκ ηεριέχει ΙβΙν · τ ηού προοτατεύει καΐ δίδει μοκρο- ζυΤο οτόν στυ-1 λογρβφο οας, οί-' αοδήποτε μάρκος Ι καΐ 6ν είναι. Τό ΟυίηΙι είναι κατάλληλο γιό β· λους τους οτυλο- γράφουζ Χρώματο: ΘΙυο 6Ιαςκ βογθΐ Πυλαίται είς *λα τά Καταοτήματ· Τιμαί: Αοχ 7. 10 καΐ 1$ ΠΜ.ΑΝΤΙ-. ίΝ ΕΛΛΑΔΙ Β. Γ. ΔΕΡΤΙΛΗΙ ΑΜΕΡΙΚΜΙ 1 ΑβΗΜΑΐ γχρεχα ι ■ ■ —■■ ■ ' χββ,κοθ μετώττου πρός την κα¬ τεύθυνσιν τοΰ Σηκουάνα ένώ ή κυρια συγκέντρωσις έχθρικών δυνσμεων εις τον τομςα ιοθ Κάν μάς ήμποδισε νά έξασφσ- λίσωμΐ,ν είς την περιοχήν οιύ- την τό εδαφος, τοϋ όποιου τό¬ σον μεγάλην ανάγκην είχομεν. Τά σχέδιά μας ήσαν επαρκώς εϋκαμιπτα, ώατε νά έπωφελη- θώμεν άττό τη^ το αύτην άντί- δρεΜΐι/ τοθ έχθροΰ, κατευθύνον- τες άμερ·ικανικάς δυνάμεις διά νά θραύσουν την εχθρ.κην πα- ραταξ ν πρός δυσμας, ένώ διΡεταννικαί καϊ καναδικαΐ δυ¬ νάμεις θά απηο·χολοί>ν τούς
  Γερμανοΰς πρός ανατολάς».
  ΠΡΩΤΗ Π'ΡΟΣΤΡΙΒΗ
  Δημιουργεΐται έκ των ανω¬
  τέρω ή εντύπωσ-ις ότι οί Βρε-
  τσννο'ι καί οί Καναδοϊ εΤχαν α-
  ποτύχει είς τάς προσπαθείας
  των νά διανοίξουν οδόν ττροε-
  λάσεως πρός δι/σμάς. 'Ο έν λό¬
  γω ύτταινιγιμός διά την Βρε-
  ταννικήν Δευιέραν Στρστιάν
  αποτελεί σαφή ένδειξιν δτι ό
  Άιζενχάουίρ δέν αντελήφθη
  έπ·α()κώς τό βασικόν σχεδ.ον,
  ποός τό οποίον, δμως, ό ΐδιος
  εΤχεν έχθάμως συνταχθή Ή ε¬
  σφαλμένη αυτή άντίληψ,ς ύ-
  πήρχε μόνον είί τό Ανώτατον
  Στρατηγείον, ουδείς δέ ά—ό
  τοΰς άνωτέρους άξιωματικούς,
  ο! όττοΐοι ήσαν ΰπεύθυνοι διά
  την πρακτικών διεξσγωγήν τού
  πολέμου είς τήν Νορμανδίαν,
  ττεριλομβανομένου κοτί τοΰ
  στρατηγοΰ Μπράντλευ είχεν
  τήν ·παοο;μικοάν αμφιβολίαν
  δ ά τό σχέδιον Ή παρσνόη-
  σις ωδήγησε είς πολλήν φιλο-
  νικίαν καί δσοι είς τό Ανώτα¬
  τον Στρατηγείον δέν έτρεφαν
  έξβιθ£τικήν συιμ-πάθειαν πρός
  τό βτομόν μου, επωφελήθησαν
  τής εΰκαΊρίας διά νά προκαλε-
  σοίΛτ σύγχυσιν κοττά ιήν πρόο¬
  δον τής εκστρατείας.
  Α Ι ΖΕΝΧΑουΈΡ· «. . .Ήτο
  φυσικόν να άνησυχώ Ιδ'Οιτέρως
  άττό ττ]> στατικήν αυτήν κατά-
  τασθησαν όλα τά δυνατα μεσα
  διασττάοιως τού αβιεξόδου, ε-
  πανειλημμίνως δέ τταρώτρυ,να
  τόν Μοντγκόμερυ νά έττ σπεύση
  και έντείνη τας προστταθ ίας
  τού μέχρι τοΰ ακροτάτου ορίου. Ι
  Έκείνος έξαττέλυί έιτανιιλημμί-
  νας εττιθέσεις , αλλά η γερ-
  μανική άντΐστασις δέν έθραθε-
  το. . . Την 3Οήν 'Ιουνίου κατέ¬
  στη φανερόν δτ, ο Μοντγκόμε?υ
  εΐχε π·ΐισθή, δτ η Εφοδος επρε-
  ττε να εξαπολυθή από την περισ¬
  σότερον περ ωρισμένην γραμμήν
  (όπισθεν τοϋ Κάν)... Τουτο,
  κατά συνέπειαν, συνεπήγετο θια
  τάς άμερικανικας δύναμις μίακ
  δαπανηροτέραν καί επιπονωτί-
  ραν προστταθε ι αν άπο την προ-
  δλεφθείσαν αρχικώς δι' αύ¬
  τάς . . »
  Ο ΜΠΡΑΝΤΛΕΎ-
  ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ
  Κατά τά μέσα Ιουλίου εξε¬
  δηλώθη μία συνεχώς αύξανομέ_-
  νη άνκπομονησία έκ μέρους τού
  Τύττου. Είς τοΰς δημοσιογρά-
  Φοικ; είχε δημιουργηθή ή εντύ¬
  πωσις δτι αί επιχειρήσας- εΤ-
  χαν άποτελματωθή είς την πε¬
  ριοχήν των άποβάσεων. Ή
  ποώτη ττροσπάθεισι τοΰ Μπράν¬
  τλευ όπως διαο πάση την ε¬
  χθρικήν παράταξιν, κατά τάς
  αρχάς "Ιουλίου, πρός τήν κα¬
  τεύθυνσιν τήζ Κουτάνς, είχεν
  άποτύχει. Έττηκολούθησε μι¬
  κροτέρας κλίμακος έττιχείρησις
  είς τόν τομέο τοΰ Κάν, τήν ο¬
  ποίον ό Τύττος έχαραικτήρισε
  ώς ματαίαν απόπειραν δια¬
  σπάσεως πρός τήν ανατολικήν
  πλευρόν Τουτο ωφείλετο έν
  μέρει είς ιδικόν μου λάθος, διό¬
  τι ήμην πολϋ χαρούμενρς κοττά
  την «πρές - κόνφεροτνς», την ό¬
  ι ώ δΰ
  ττροκειτο περϊ τού
  Μπρότντλευ και έγώ
  σαμεν ότι ϊσως δεν θά έπρεπε
  ν' αποκαλύψωμεν είς τούς δη-
  μοσιογραφους την αληθή στοο
  τηγικήν γραμμήν, ή όποιο
  διήκε εις δλα τά σχ=δ ά μας
  Ιδού δέ τι γραφει ό ΐδιος:
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΠΡΑΝ-
  ΤΛΕ Υ , είς τό βιβλίον τού «Ή
  Ιστορια ενός στρατ ωτου»
  5....Ό αρχ κος σκοπος τού
  Μόντυ ήτο ν& προσελκύση γεο-
  μανικά στρατευματα πρός το
  δρεταννικον μέτωπον, εις τρό¬
  πον οόστε να εξασφαλίσωμεν ·ϋ-
  χερέστερον το Χερβοθργον και
  νθ έλθωμεν είς θέσιν κατάλλη¬
  λον διά την εξοδον πρός διά¬
  σπασιν. . . Έν τούτοις, πολ-
  λθι πολιμικοϊ ανταποκριταί εί¬
  χον ύπερεκτιμήσ·_ι την σημα¬
  σίαν τού Κάν κι' οταν ο Μοντ¬
  γκόμερυ ατπ-έτυχε νά τό κυριεύση
  τόν έψεξαν δια την άποτυχιαν.
  Άλλ' άν προσεπαθουσαιμεν νά
  ^Οίομεν την ευθύνην άπο τόν
  Μοντγκόμερυ, 9α άπΐκαλύπτα-
  με την στρατηγικήν μας ..».
  Τήν Ιβην Ιουλίου άπεφασι-
  σθη ή τελική έφοδος είς τό ά-
  μερικανικόν μέτωπον κι' έγύ
  έπεκρότησα τό σχεδ 3ν επιχΐ.
  ρησεων
  Ή επίθεσις εξαπίλυθη τή
  25ην Ιουλίου Αντελήφθην ά
  μεσως ότι καθως ή αμερικανική
  επίθεσις όττέκτα διαρκώς κα
  περισσοτέραν σπουδαιότητσ
  σοδαροι αντικτυττοι θα εσημειώ
  νοντο καθ' δλον τό μή<ος τού έχθρικού υετώποι, Ή Ε^^ρ γραμμή θα υπεχώρει πρός τά οπίσω, θά ι^ατεοάλΛετο δέ ά πό την αντίπαλον διθικησι προσπάθε,α δια την σταθερο ποίησιν ενός μετώπου στηριζο μένου είς ίίχυράς θέσεις Απε φάσισα τότε να πλήξω ίσγνρίκ τά καίρ|α σημεία των στηριγμά των τού ίχθρικοΰ μετώπου "Ετοί τήν 25ην Ιουλίου εύ ρισκόμεθα εις τά πρόθυρα σττθι.'δαιων γεγονότων. 'Επροκει τρ τωρα νά θερισωμεν εκει ποιι είχαμεν σπείρει Κοί τότε, εν τελώς απροειδοποιήτως, ? νέφος έσκίασε τάς ύποθέσεις μαζ· , ΑΥΡΙΟΝ- Ό ·Αιζενχβουιρ ιταρβ πονιϊται είς τον Τσώρτσιλ εναντίον τού Μοντγκόμΐρν. η «ρς κφερος», την ό ποιαν παρεχώρησα διαρκοΰσης τής μάχης ίκείνης Βασικώς έ- ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ των κατεστοάφησαν όλοσχερώς, τό δέ κεφάλι τής γυναικός εΤχε ένσφηνοθή τίς τό οττοβμένο «δάο - μττρίζ» τοΰ αΰτοκΐντντου, ένώ τό τιμόνι είχε θρυιμματίσει τό στήθος τοΰ Κσλπογιάννη Δυστυιχώς δέν ύιπάρχουν κα- ταβέσεΐς αύτοιττών μαρτύρων, δεδομενθυ δτι οί επιβάτου τοΰ λεωφορείου εύθΰε μετά τήν σύγ¬ κρουσιν ΐ.σ'ηε.ίΐοαΝ περιέργως, ό ό 11.500 ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ! ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ώς προκϋτττει ίξ επισήμων στοιχείων, ό άριθμός των άντρ- γων ναυτικών, συνειτεία πβρο- πλιομοΰ έλληνικής ττλοιοκτησίας ΨΗΦΙΧΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΩΝ Εις τό πολιτικόν γραφειον τοϋ Προεδρου τής Κυίερνησεως άιτ!.- στάλησαν ψηφΐσματα διαμαρτυ¬ ρίας, κατα τής στάσεως της *ρι· ταννικής κυίερνησεί^ έναντι των Έλλήνων τής Κύπρου, εκ μερους τοθ δημάρχου Σαπηων, της "Ε¬ νώσεως Βιοτεχνών καΐ 'Ετΐαγγελ- ματιών Σαπτΐών. τοθ ΔημοτικοΟ Σ υμ^ουλιου Αγρινίου και τοΰ εκ. προσώπο τής Ίερας Μητροπό¬ λεως, των προεδρων τοϋ Δημοτι κου Συμεουλιου, τής Ενώσεως ι 'Ελληνων Αποστράτων Άξιωμα- ' τικών, τής Ενώσεως Έλλήνων Έ- φέδρων ΆξιωμοΛικών, τής "Ενώ¬ σεως Άναπήρων και θυματων Πολέμου, τής Ενώσεως Παλαιών και Μεων Πολεμιστών, τής Ενώ¬ σεως Ε.Σ.Ε.Α., των Δικηγορικοΰ, Ιοττρικοϋ, Φαρμακευτικοϋ και Έμ ττορικοθ Συλλογων, των Έπιμε λητηρίων ΒιομηχανικοΟ καΐ Έπαγ γελματοδιοΤΓχνικοϋ, τής Όμο- σπονδιας Ετίαγγελματιών καΐ Βι¬ οτεχνών, τοΰ Έργατουιταλληλικοϋ Κεντρου, τής Ενώσεως Γεωργΐκών Σ υνεταιρισμών και των 6ιευυθ'- ν- των των τοπικών εφημερίδων Δρά¬ μας. , ΒΙυβ ΒΙαοκ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΝ Κατέπλευσαν είς τόν λιμένα τού Πειραιώς τά άτμοπλοιο : «Πόρτ Σαΐδ» αγγλικόν, έκ Σι»ρ!- οις μέ 560 τόννους ψορτίου, «Πα- ναμά Εξπρές» παναμαικόν, έκ Γένοβας μέ 622 τάνν, κατεψυγμέ- νο^ κρέατος. «Νόρα» Ιταλικόν έξ Αύγουστος μέ 2016 τόννους ττε- τρ:λαίοι>, «Γερτρούδη» γερμανικόν
  έκ Βρεμης μέ 408 τόννους φορ-
  τίου, «Μάα» όλλαν&ικόν έκ Συ-
  ρίας μέ 540 τόννους φορτίου,
  «"Ιστρια» γιουγκοσλαυικον, έκ
  Στταλάτου μέ φορτίον διαφόρων
  ίμττορευμάτων και «Μτταρλόττα»
  ιταλικόν εκ Βίνετίας μέ έπιοβτας
  καϊ έμπορεύμστα.
  σκβφών, έκ τής βννΐχιζομένης
  ναυτιλιακής κρίσεως, ανήλθεν ή¬
  δη είς 11.500. Έκ τούτην οί
  8.557 παραμένουν (ίς το κέν¬
  τρον, οί £έ 2.943 είς τας ναυ-
  τικάς περιοχάς Σκροιι, Χίου, Κα.
  βάλας, θΐσσαλονίκης κ. α. Κα¬
  τα κλά&ους ή κίνησις των
  γ«ν τού κέντρον έμφανίζΐται ώς
  άκολούβως: Πλοίαρχοι α', β' καί
  γ' τάξεως 417, μηχσνικοί α',
  6', γ' 857, μηχανικαί ΜΕΚ κα!
  των τριών ταξιων 102, μηχσνο-
  δηγοϊ α', β' 120, λογισται 9,
  ρσδιοτηλιγροτφηταί 268, ναύκλη·
  ρβι 177, κυβιρνήτσι 609, άρχι-
  θερμασταί 322, λιπαντα'ι 49, θερ-
  μασταΐ 567, φροντισταί 8, 6οη-
  θο! φροντιστα! 45, θαλαμΐ>ττόλοι
  391, μάγΐιροι 289, ναύται 1600,
  ξυλουργοϊ 82, δόκιμοι πλοϊαρχοι
  134, δόκιμοι μηχανικοί 323,
  ναυτόπαι&ες 1654, άνθρακιϊς
  114, χυτροκαθαριοτοτΐ 81, έπί-
  κουροι 178 και διαφόρων είδικο-
  τήτων 160.
  ρργς,
  νά έξαφανισθοΰν άττό τόν τόπον
  τοΰ δυστυχήματος
  Τό τραγικον ζεύγος είχε τε-
  λέσει τόν γάιμον τού πρό τετρα-
  I
  ετίας είχεν 6έ όπως γράφρμεν
  ι καΐ ανωτέρω δύο παιδάκια,
  1 ένα κοριτσάκι δύο έτών καΐ ενα
  άγοράκι ενός ετους Τά πτώ-
  ματα των δύο θι/μάτων διεκο-
  μίσθησοτν είς την επί τής όδοΰ
  "Ομήρου 15 ο,'κιαν των δττου
  άπό χθές την πρωΐαν διαδρομα-
  τίίονται σπαρακτικαί σκηιναί
  πρό των άνύποπτων δύο όρφσ-
  νών βρεφών. Ή κηδεία των θά
  τής είσαιγγελίας Αθηνών κ
  Χριστόπουλον.
  'ΕΞκ τής ττροανακοίσεως την
  οποίαν ενήργησεν ό διοικητής
  τής Τροχαίας Κηφισιάς προί-
  κυΜΛν ότι ό Καλπογιόννπς κα
  ή σϋΣχτγόζ τού Μβίοπ ανεχώρη¬
  σαν έκ τής επί τής όδοΰ "Ομή¬
  ρου οικίας των δπου διέμενο< μετά των δύο τέκνον των κ α διά τοΰ αύτοκινήτου των μετέ¬ βησαν είς φιλικήν των οικίαν διά νά παραλάβουν ενα άκόμη ζεύγος μέ τόν σκοπόν νά κατευ- θυνθοΰν έν συνεχεία είς "Αγίαν Παμασκευηι- ποος διασκέδαοιν Τό ζεϋγος δέν ευρέθη κβί μόνο πλέον κατηυθύνθησαν διά τής ό- δοθ Μεσογίίων ττρός τήν "Αγί¬ αν Παρασκευήν Ένώ δια ως 6ι- ηοχοντο πρό τής Σωτη,ρίσς, ευ¬ ρέθησαν αιφνιδίως πρό τού λε· ωφορείου επί τού όττοίου καΐ έ- πέττεσαν Ή σύγκρουσις λόγω ής^ μεγάλης ταχύτητος μετά τής οποίας έτρεχον καί τά δύο σύτοκίνητα υττήοξε σφθδοοτάττι μέ άποτέλεσμα νά συντριβή τό άνερ. γίνη σήμερον τήν Πην ττριοι- ι έμπροσθιον αέρος τού ιδιωτικοι; νήν έκ τού Γ' Νεκροταφειου. ' * Ό διοικητής τής Τροχαίας Κηφισιάς συνοδευό^ενος υπό τεχνικών τοΰ υπουργείον Συγκοι νωνιών ένήργηστιν σύτοφΐαν είς τόν τόττον δπου την παρελθού¬ σαν νύκτα εύρον τόν θάνατον έκ συγκρούσεοχ τού αύτοκινήτου ών μετά λεωφορϊίου ό Β Ν. αύτοκινήτου καΐ νσ εΰροι/ν τόν θάνατον ό όδηγών αύτό κοϊ ή σύζυγός τού Ό όδηγός τού λεωφορείου τρσυματισθεις έ- λαφρώς έκροττήθη μετα τήν έπίδεσιν των τραι/μάτων τού διά νά αποσταλή είς τήν εισαγγελίαν διά τά περαι¬ τέρω. Ούτος έξεταζόμενος Ισχυρί- σθη δτι ύπεύθυνος τού δυστυ- Καλττογιάννης ετων 43. διαοφη- , χήματΟς ήτο ό φονευθείς όδη- μιστης και ή σιχ,ι/γός τού Μαι- γάς τού Ιδιωτικού αύτοκινήτοι/, ρη Καλπογιάννη έτών 30 Τό άποτέλεσμα αυτής δέν εγνώσθη, καθ' όσον οί ΐτραγματογνώμο- νες μηχανικοί έδινλωσαν δτι θά ι/ποοαλουν- τήν έκθεσιν των άπ' εύθειας είς τον προισταμενον τούτο όμως δπως προκύτττει ά¬ πό την ττροαναχρισιν καΐ την αύτοψίαν δέν άνταττοκρίνεται πρός τήν πραγματικοτητα 'Υ- πεύθύνος είνε μάλλον ό όδηγός τού λεωφορείου. «Ιναρ ΣοΛ4«, Πα¬ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ^ Λόγω τΛς «βνικής μας ρ Χρηματιστήριον παρέμεινεν θ*ς κλειστόν. : ι εκαδαρίζουν τήν σκέψι τα περίφημα σιγαρέττο (αί αρίστα ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ 6νευ φίλτρου ΣΕ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟ Μιά έπιδλητική έ'κδοσις φιερωμένη στην Έθνι- κή Εττιτειο τής V Ενα λεύκωμσ των μ<· άλων στοθμών έξαρ- εως τής Φιιλής μας έσο σέ τρείς χιλιετη· ρίδες. Άπό τό Τδιο τιϋχος όρχίζουν έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος ΝΕΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ καί ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΟ ΙΝΑΑΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΊΟΟ Σελίδες Αραχμές 3 ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ 6Γ ίνα μ6ν·ον κύριον, βδ<κ: ΊουλιανοΟ 34. ίνα 6ωμ., χώλ, ιχροχώλ, χωρΐς >οο
  (Ινα, λουτρό, καλορι«ερ. άοαν·
  σέρ είς 6ον βροφον. Πληροτβριβι
  Ι 6υρωρ6ν και εν ο«νιχιι« τηλ»·
  1 φωνον 23 784.
  Τετάοτη, 2* Όκτωόριου 1958 Α Κ Ρ Ο Π π ^
  ΜΕΓΑΑΕΙΟΑΗΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
  ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΘΕΡΜΟΝ ΕΓΚΏΜΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. Ν.Α. ΕΥΡΠΠΗΣ
  «ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΥλΙΚΟΥ»
  ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 29. (Τού
  ανταττοκριτοΰ μας).— Ή μεγα-
  λειώδης παρέλασις των Έθνι-
  κών 'ένόττλων Διονάμεων,έπι-
  στέψαισα τόν έορτασμόν τής έ-
  ττετείου τού Ισ-ιορικού «Όχι»,
  αττετέλεσεν επίδειξιν τής Ισχύος
  της Ελλάδος καϊ μηνιηια άσφα
  λείας διά τόν λαόν της. Ή πα¬
  ρέλασις λαβούσα χώραν ένώ-
  ιτιον της Α. Μ. τού Βασίλειος,
  τού πρωθυπουργόν, των ύ-
  πουργών, καϊ των άοχηγών των
  τεσσάοων Έττιτελείων τού δι-
  θ τοθ ΝΑΤΟ τής Νοτιο-
  λ Εύώ
  ηθ ής
  σνατολικης Εύρώττης στρατη-
  γού Χάρκινς καϊ ότττάντων των
  στρατιωτικών ακολούθων ξένων
  ττρεσβειών,· διήρκεσεν ακριβώς
  ιμίαν ώραν καΐ δέκα ττέντε λε-
  τττά, παρά τόν ταχύτατον ρυ¬
  θμόν τής διαδοομης των μονά-
  δων κσΐ των σχηματισμόν.
  Τής τταρελάσεως προηγοΰν-
  το οί πάλαι οί πολεμισται, εΐ-
  ττοντο δέ συντάγμστα κα! Τλαι
  έφόδου τεθωρακισμένης μερσρ-
  χίας^ ώς κσ!; μονάδες πυροβο^
  λικοθ. μεταξύ των οποίων καΐ
  τοιούτου ιπτερβαρέος διαμετρή-
  ματος. Ηκολούθουν σχηματι-
  σμοΐ μηχανοκιντττων μέσων καΐ
  ταγυκινητου πεζικοϋ, διαβιβά-
  <τεις καΐ βοηθπτικά δττλα. ώς καί τό μΓΤχανοκίνητον τμημα της Χωοοφυλακής. Έν συνεχεία παρηλασε ή Στρατιωτική Ία- τρική Σχολή μέ την οποίαν εγέ¬ νετο ή έναρξις τής διελεύσεως των τΓεζοττόρων τμημάτων. Μοί ραι των ΛΟΚ έν μέσω πραγμα¬ αποδίώσεως Τ παρήλασαν πρώται. εΤττοντο δέ τούτων ούλαμοΐ μονόδων της 6ης καΐ της 10ης μεραρχιών. Την παρέλασιν έκλειον άγήματα τού Ναι/τικοΰ σμηνιτών. τμήματα τής Χωροφυλσκής κσ.1^ άγτνμα Λιμενοφυλάκων. Κατά την διάρ¬ κειαν τής παρελάσεως μυριάδες ©εσσαλονικέων προέβαινον ( είς άττοθεωτΐκάς έκδηλώσεις υπέρ των ΈνΌπλον Δυνάμεων. Μετά τό ττέρας της παρελά- σεως 6 πρΐΜθι/πουργός κ. Κα- ραμανλής κατοφανώς συγχεκινη μένος εδήλωσε τα εξής. «'Εκφράζω την πλήρη Ικανο- ποΐηαίν μοί; διά την τόσον έτπ- βλητικήν τταρέλασιν των 'ΕΘνι- κών 'Ενόπλων Δυνάμεων:». Έξ άλλον ό στρατηγός Χάρκινς, άρχηγός τού ΝΑΤΟ τής Νο- τιοανστολιχής Εώρώπτκ ετόνι¬ σε: €*Η παρέλασις υπήρξεν έ- ξαιρετικώς Θαυμασία. 'Η εμφά¬ νισις των άνδρών ήτο ϋττεροχος τού δέ ύλικοΰ αρίστη. Είνε δ- λοι αξιοί θερμών συγχαρητηρί- ων> "Ολίγον ττρό της τταρελα-
  σεως, ή Α. Μ. ό Βασιλεύς κα¬
  τέθεσεν είς τό Ήρώον τού Γ'
  Σώματος Στρατοΰ στέφανον τη
  ρηβείσης σιγής ενός λετττοΰ
  καθ" αττοτσαν την πόλιν. Τό γε¬
  νικόν πρόσταγμα τής παρελά-
  σεως είχεν ό μέραρχος τής
  20ης τεθωροοκιο-μένης ι μεραρ-
  χίας ύποστράτττγος κ. Άγορος,
  δστις είς τό τέλος εδέχθη τα
  σΐΎχαριγτήριαι τού Βασιλέως.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΥΠΕΡΕΒΗ
  ΕΙΣ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΝ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29. (Τού
  ανταποκριτοϋ μας). — Ό χθε-
  σινός έορτασμός της 2βης Ό-
  κτωβρίου υπήρξε μεγαλοπρεπώς,
  άνάλογος πρός τό έπίτευγμα τώ»
  άνδρών, οΐτινες διά της θικτίβς
  των καθηγίασαν την "Ημέραν, ώς
  δίυτίρσν ίθνικήν εορτήν τής πα-
  τρίβος μας.
  Ή παρουσια τού Βασιλέως,
  τοθ πρωθυπουργοΰ, τοΰ κλιμακί-
  ον των ύπουργών κσΐ των ήγετών
  των Ένόπλων Δυνάμεων, τΐβρέ-
  σχεν είς τόν λοόν τής θεσσαλο-
  νίκης την ευκαιρίαν νά έκδηλώ-
  οη την πίστιν τού είς τα Ιδανι-
  κά τής φυλής, παραλλήλως μέ
  μίαν Εντονον προσπάθειαν οικο¬
  νομικήν καΐ πολιτιστικής προο¬
  δον τής χώρας.
  Ή σνμμετοχή τοθ λαου ήτο
  καθολική καΐ αί εκδηλώσει ς υπέρ
  τοΰ Βασιλέως, τοΰ πρωθυπουρ¬
  γόν καΐ των Ένόπλων Δυνάμεων
  κατά την μεγαλειώδη παρέλασι*
  θερμαΐ καΐ αυθόρμητοι. Ή θεσ-
  σαλονίκη πάντοτε έδράττετο τής
  εύχαιρίας διά νά διαδηλώση τα
  αΐσθήματα άγότ—ς καϊ λατρείας
  πρός τόν Βασιλέα κσ! έμπιστο-
  σννης καΐ πίστιος πρός τόν πρω
  θνττουργόν κ. Κ. Καραμανλήν.
  Χθές άπεκορύφωσε τόν ενθουσια¬
  σμόν της, ίπτερβαλοθσα καθΐ
  προηγονμένιτν εκδήλωσιν.
  "Ολίγα λεπτά πρό τής
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Ο ΜΑΚ ΜΙΛΛΑΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΔ ΟΤΙ ΑΕΝ ΘΑ ΕΙΝΕ ΟΡΙΠΙΚΗ
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΣΧΗ 5ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΕΝ ΔΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΑΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΔΡΧΟΥ
  ΠΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΑΔΙΕΞΟΑΟΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΤΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 29. (Δκβνής Ήνω
  μένος Τύπος).— Τό άδιέξοδον
  είς τό οποίον περιήλθον α! συνεν-
  νοήσεις διά τό Κι/ττριακάν πρόβλη
  μα θά άττοτελέση, πιστεύεται, τό
  κύριον θέμα των συζητήσεων κα¬
  τά την σημερινήν τακτικήν συνε¬
  δρίασιν τοΰ Συμβουλιον των μο-
  νίμων άντιπροσώπων τού ΝΑΤΟ.
  Έν τώ μεταξύ ό γενικάς γραμ¬
  ματεύς τοθ ΝΑΤΟ παρουσίασεν
  είς τόν Βρεταννόν πρωθυπουργόν
  νέας ύιτοδεΐξεις άποσκοπούσας
  είς την δάσοκην, την τελευταίαν
  στιγμήν, τού σχεδίου περΐ μιάς
  διασκέψεως «στρογγύλης τραπέ¬
  ζης», άλλ' α! δρεταννικαΐ αντι¬
  δράσει ς είς τάς Αποδείξει ς τοΰ
  κ. Σπάακ δέν υπήρξαν ένθαρρυν-
  τικαί, δεδομένου δτι κατά την
  γνώμην των Βρετσννών, καΐ τό
  ιτρώτον σχέδιον Σπάακ απέτυχεν
  λόγω τής έλληνικής άδιαλλαξίας.
  Άφ' ετέρου δμως είς τάν λό¬
  γον τού θρόνου, τόν οποίον εξε¬
  φώνησε χθές ή Βασίλισσα τής
  Αγγλίας επί τή ενάρξει τής Α-
  άς κοινοβουλίυτικής περιόδου, το-
  νίζονται αναφορικώς μέ τό Κυ-
  πριακόν τα εξής: *
  «Ή βρεταννική κυβέρνησις (4-
  νησυχεΤ βαθέως διά την κατάστα¬
  σιν είς την Κύπρον καΐ την τρα¬
  γικήν απώλειαν είς άνθρωπίνους
  ζωάς, την οποίαν συνεπάγειαι
  αύτη. 'Η κυβέρνησις Θά έμμίίνη
  είς τάς προσπαθείας της διά την
  επίτευξιν διακανονισμοΰ, ό οποί¬
  ος να έξασφαλίζη την ήρεμίαιι
  καΐ την πρόοδον είς την νήσον».
  Ή άρνησις τής Ελλάδος δπως
  μετάσχη τής προταθείσης διασκέ
  στρογγύλης τραπέζης, δέν θά εί¬
  νε τοιαύτη, ώστε νά άττοκλείση κά
  θε έλπίδα περΐ προΓΠ«Γτο·τοιήσε-
  ως τής διασκέψεως.
  «Έπροτείναμεν — συνέΐχισεν ό
  Βρεταννός προΛυπουργός, έκθέτων
  είς την Βουλήν τάς _συζητήσεις
  κα! τάς προτασει ς τού ΝΑΤΟ^ —
  δπως ή διάσκεψις συζητήση τό έ-
  πταετές σχέδιον μας καΐ εδέχθη¬
  μεν έπίσης νά περιλάβη τό ζήτη-
  μα μιάς όριστικής λύσεως. Προ-
  τιθέμεθα δπως ή συζήτησις διά
  μίαν οριστικήν λύσιν είνε είλικρι-
  ή ΐ λή τοσούτω μάλλον
  ^ό δ^ 1
  ρίζεται
  ού βρεταννικοΰ τύ-
  ή ί
  ρίζεται υπό τού ρ
  που ώς «καταστρεπτική», φαίνε-
  ται δέ δτι ένεποίησε βαθείαν εν¬
  τύπωσιν κα{ έν Λονδίνω άλλά καΐ
  έν Αγκύρα.
  Γενομένης χθές σχετικής συζη¬
  τήσεως έν τή Βουλή των Κοινοτή-
  των, 6 κ. Μάκ Μίλλαν εξέφρασε
  την ίλπίδα δτι ή απόφασις της
  ■Ελλάδος δπως μή μετάσχη είς
  την προταθεΐσαν διάσκεψιν τής
  προσωριναΐ διαρρυθμίαεις μή πα-
  ραβλάψουν οΐανδήπστε τελικήν
  λύσιν».
  Ό κ. Μάκ Μίλλαν εΤπε, τέλος,
  δτι οϋσιαστικώς, είχεν επιτευχθή
  κατά την παρελθούσαν έβδομάδα
  συμφωνία επί τής άκριβούς σ·ον-
  Θέσεως τής διασκέψεως κα! τού
  τόπου, είς τόν οποίον θά συνήρ¬
  χετο αυτή, άλλ' δτι τώρα ύπάρ-
  χουν πληροφορίαι, ότι ή Έλλη¬
  ν ική κυβέρνησις δέν Θεωρεΐ δυνα¬
  τήν την συμμετοχήν της είς αυ¬
  τήν επ! τής βάσεως, ήτις ευρί¬
  σκετο υπό συζήτησιν.
  Τέλος, ό "Αγγλος πρωθυπουρ-
  γός εξήρε τόν τρόπον μέ τόν ο¬
  ποίον ό κ. Σπάακ δ ι εξήγαγε τάς
  διαπραγματεύσος επί τοΰ Κυ-
  πριακοΰ. Ό κ. Μάκ Μίλλαν δταν
  είπεν δτι δέν έγκαταλείπει την
  έλπίδα διά μίαν διάσκεψιν μέ
  την 'Ελλαδα καΐ την Τουρκίαν —
  αντιπροσωπευομένων έπίσης των
  δύο κοινοτήτων τής νήσου, δι-
  ηυκρίνισεν, δτι ή κυβέρνησις
  τού δέν άποκλείει την δυνατότη-
  τα τής παρουσίας είς παρομοί¬
  αν διάσκ·:ψιν τού Άρχιεπισκόπου
  Μακαρίου ώς άντιπροσώπου τής
  'Ελληνικής κοινότητος τής Κύ¬
  πρου.
  Ανάλογον ευχήν καΐ έλπίδα, δ¬
  τι δτνλαδή ή "Ελλάς είνε δυνατόν
  νά μή είπεν εισέτι την τελευταίαν
  Γκέΐτσκελ. Ό άρχηγάς τής αντι¬
  πολιτεύσεως έκφραζων την λύπην
  τού διότι ή 'Ελληνική κυβέρνησις
  απερριψε πρότασιν τοΰ ΝΑΤΟ διά
  μίαν διάσκεψιν επί τοθ ΚυπριακοΟ
  εΤπε τα εξής:
  «'Ελπίζω εισέτι δτι, ποιρά τα
  άναγγελθέντα, ή 'Ελληνική κυβέρ¬
  νησις Θά άναθεωρήση την σκέψιν
  της. Δέν πρόκειται νά ζημιωθουν
  καθόλου αί άπόψεις της άπό την
  συμμετοχήν της είς μίαν τοιαύ¬
  την διάσκεψιν».
  Ό κ. Γκέϊτσκελ έκακισε τόν
  κ. Μάκ Μίλλαν διότι δέν εδέχθη
  την πρότασιν τοΰ Άρχιεπισκόπου
  Μακαρίου, ό οποίος έττρότεινε κα-
  Θεστώς άνεξαρτησίας διά την Κυ-
  προν, υπό την εγτύησιν των Ή-
  νωμένων Εθνών, κα! ετόνισεν δτι
  ή άποδοχή τής προτάσεως αυτής
  μέ την πρότασιν τής έγκαταλεί-
  ψεως τής ενώσεως μετά τής "Ελ¬
  λάδος Θά ήτο δυνατόν νάάττοτρέ-
  λέξιν της, έξέφρασεν κα! ό κ. ψη νέας βιαιότητας έν τη νήσω.
  ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΠΑΤΡ1ΩΤΙΣΜ0Υ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙΕΩΡΤΑΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΟ «ΟΧΙ»
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΜΥΠΗΡΙΩΑΗΣ ΦΩΝΗ ΕΞΗΡΕ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΠΕΥΦΗΜΙΩΝ
  ΕΛΛΗΝ ΚΥΠΡΙΟΣ ΥΠΑΑΑΗΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΥΡΟΒΟΑΗΘΗ ΕΝΩ ΕΞΗΡΧΕΤΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
  Ο _Ρ ·ΟΥΤ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΧΕΤΑΙ ΧΑΛΑΡΩΕ1Ν ΤΠΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29. (Ιδιαιτέρα
  'Υπηρεσία).— 'Η δεκάτη όγδόη
  11ης | έπέτειος τοΰ Έλληνικοΰ «'θχι»
  πρωϊνής, δραν ένάρξΐως τής πά-) είς τό τελεσίγραφον τοΰ Μουσο-
  ρΐλόχτεως, αφίκετο είς τόν χώ¬
  ρον τής ίξ&ραϊ ό πρωθυπουογός
  μετά τής κ. Καραμανλή καΐ οί
  συνοδεύοντες αυτόν ϊπτουργοί. Ά.
  πό τού Κυβερνείον μέχρι τής έ-
  ξέδρας, ή όποία εΐχε σ-τηθή πλη¬
  σίον τοΰ Ληικοΰ Πύργου, πλήθη
  λαοϋ έ~υφήμησαν τόν κ. Καρά
  μανλήν μέ φρενιτιώδεις εκδηλώ¬
  σει ς. Ό κ. Πρωβνπουργός άντσ-
  ττέβιδε κατασυγκεκιντιμένος* τόν
  χαιρετισΐμόν. 'θλίγα λεπτά βρα¬
  δύτερον αφίκετο ό Βασιλεύς κα!
  ή Πριγκίπι—α Ειρήνη, έν μέσω
  παραληρτιματος ένθουσιασμοθ.
  Ευθύς άμέαος τΐρχισεν ή πα¬
  ρέλασις, περΐ της οποίας άνα-
  φέρεται ανωτέρω.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28-" ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ή έπέτειος τής 28ης "Οκτώ¬
  βριον έωρτάσβη χθές καΐ είς την
  Πρωτεύουσαν μέ ενθουσιασμόν
  ιιαΐ αθρόαν συμμετοχήν τοΰ λαοΰ.
  Ή ανατολή τοΰ ηλίου έχαιρε-
  τίσθη διά των κεκανονισμένων
  κανονιοβολισμών έκ τοΰ πυροβο-
  λείου τού Λυκαβηττοΰ, ώς καΐ
  6ιά των κωβωνοκρουσιών των
  ναών. Αργότερον, α) οδοί, διά
  των οποίων θά διήρχοντο οί επί-
  σημοι πρός την Μητρόπολιν ά-
  τιεσυμφορήθησαν καΐ είς την πλα-
  τικΐν Μητροπόλεως παρετάχθησαν
  τμήματα των Στρατιωτικών
  Ζχολών. Άπό τής 10.30 ή'ρχι-
  σαν προσΕρχόμενοι οί έπίσημοι,
  μεταξΰ των οποίων ό εκπροσωπών
  τόν κ. Πρωθυπουργόν ύπουργός
  τής Διχαιοσύνης κ. Καλλίας, ό
  πρόεδρος τής Βουλής κ. Ροδό-
  πουλος καΐ ο) έν Αθήναις ευρι¬
  σκόμενοι ύπουργοί.
  Ή λήξις τής δοξολογίας ε¬
  γνώσθη διά χαιρετιστηρίων κα¬
  νονιοβολισμών κα! ακολούθως ο)
  έπίσημοι κατηι/θύνθησαν είς τό
  μνημείον τοΰ Αγνώστου Στρατι-
  ώτου, δπου ό κ. Καλλίας, ώς έκ-
  πρόσωπος τοΰ κ. Πρωθυπουργόν,
  κατέθεσε στέφανον.
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
  Είς τό Πανεπιστήμιον έωρτά-
  σθη, έξ δλλου, χθές ή έπέτειος
  τής 28ης 'Οκτωβρίου. Είς την με¬
  γάλην αίθουσαν των τίλετών, ό
  κοσμήτωρ τής Φιλοσοφι«ής Σχο-
  λής κ. Νικ. Τωμαδάκης ωμίλησε
  μέ θέμα: «Τό "Οχι τού 1940 καΐ
  η 'ΕΘνΐ'κή .Άντίστασις έν Ήπεί-
  ρω κατά τόν ΙΓ' αίώνα». Τής ό-
  μιλίας τού κ. Τωμαδάκη προηγή-
  Θη εισήγησις τού πρυτάνεως κ.
  Σπ. Μαρινάτου.
  ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Κα! είς τόν Πειραια έπανηγμ-
  ρίσθη χθές μέ λαμπράς έορτα-
  ατικάς έκδηλώσος ή μεγάλη 'Ε-
  Θνική Έπέτειος. Την 10.30 π.μ.
  πρωτοβουλία τοΰ Δήμου, έτελέ.
  σθη δοξολογία είς τόν Ναόν τού
  Άγίου Κωνσταντίνου, είς την ο¬
  ποίαν προσήλθον αί αρχαί ι ής
  πόλεως, οί βουλευταΐ, τα προε-
  δρεϊα των τοπικών άργανώσεων
  «αί πλήθος κόσμου. Έπηκολουθη-
  σ>:ν κατάθεσις στεφάνων (ίς τό
  Μνημεΐον των Πεσόντων πσρά την
  Τίρψ.θέαν, την δέ 6ην απογευμα¬
  τινήν εδόθη είς τό Δημοτικόν Θέ¬
  ατρον υπό τής Δημοτικής Συμ-
  φωνικής Όρχήστρας «υναυλία
  κα! την εσπέραν παράστασις υ¬
  πό τού θ.άσου τοΰ «Πειραικοϋ
  ©εάτρου» μέ τούς εΠέρσας» τού
  Αι'σχύλου. Την νύκτα ή πόλις κα!
  ό λιμήν έφωταγωγήθησαν.
  Έξ αλλου, είς την Νίκαιαν ώρ
  γανώθη εορταστική εκδήλωσις υ¬
  πό τού έκεΐ «Φιλολογικοΰ Συλλό-
  γου», κατά την όποιαν ωμίλησεν
  ό πρώην ύπουργός κ. Χρ. Σολο-
  μωνίδης καΐ άπηγγέλθησαν πα-
  τριωτικα ποιήματα υπό καλλιτέ¬
  χνην.
  ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ
  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
  Πρωτοβουλία τού Δήμου Κηφ'-
  σιάς εγένετο χθές σεμνή τελετή
  είς την οΐκίαν τού "Ιωάννου Με-
  ταξά. Κατόπιν κατανυκτικοΰ τρι-
  σαγίου, ό πρόεδρος τού δημοτι-
  κοΰ συμβουλίου κ. Τριαντοοφύλλης
  κατέθεσν δάφνινον στέφανον πρό
  τής έντειχισμένης άναμνηστικής
  πλακός τοΰ Ιστορικόν «Όχι».
  Μετά όμιλίαν τού Μητροπολί-
  του Άττικής κα! Μεγαρίδος κ.
  ' Ι ακώβου επηκολούθησε παρέλα-
  σις των μαθητών των σχολείων,
  των προσκόπων κα! των όόηγών.
  ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ κ. ΧΑΡΡ1ΜΑΝ ΠΡΟΣ
  ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ
  ΤΗΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
  Ό κυβερνήτης της Νέας Υόρ¬
  κης κ. "Λίερελ Χάρριμαν δι' απο¬
  φάσεως τού ανεκήρυξεν την 28ην
  ΌκτωίρΙου 1958 ώς «■Ημέρας
  Έλληνικής 'Αντιστόσεως» είς την
  ώς ανω πολιτεΐαν. 'Η ώς £νω
  απόφαοις ανανραφεΐσα έκί περ-
  ναμηνης καΐ αποσταλείσα είς Ά-
  βήνα»; παρεδόθη χβέο την πρωΐαν
  είς τον Πρωθυπουργόν κ. Καρά-
  μανλήν, υπό τοΰ Προεδρου τής
  €'θλυμπιακής 'ΛεροπορΙας» καβη-
  γητοθ κ. ΓαροψαλλΙδη, μεταβάν¬
  τος επί τούτω είς θεοσαλονικην.
  Τό κείμενον τοθ μηνύματος τοθ
  κυβερνήτου τής Μ.ας "Υόρκης ϊ-
  χει ώς εξής:
  «Ή (φετεινή 28η "Οκτώβριον
  «νέ Λ 18η επέτειος *Λς τελευταίας
  εΙσ»ολης 4ς την 'Ελλά&α ξένων
  <ηι6ρομεων. Κ— α τό 1940 καΐ τα ίπακο- λονβήσαντα ϊτγ», οί άγαπώντες την ίλευβερΐαν "Ελληνες άντε- —αθησαν μέ δλην των την θέλη¬ σιν καΐ δλας των τας δυνάμεις ϊ- ναντι των κατά πολυ Ισχυροτέρων Ηναμεων, που είχον ρΓψει εναν¬ τίον των δύο δικτά—ρες, ό Μου¬ σολίνι καΐ ό Χΐτλερ. ΟΙ ήρωιχοΐ Έλληνι< μαχηταΐ τής αντιστά· σεως, μέ την ίοήβειαν τής χώρας μας καΐ των συμμάχων της κατΛ τόν Β' Παγκόσμιον πόλεμον, εξε¬ δίωξαν τελικως τούς εΐσβολεϊς καΐ αποκατίο—σαν ίκ νέου είς την "Ελλαβα ελευθέραν καΐ δημοκρα¬ τικήν διακυβέρνησιν. Μετά τόν πόλεμον, ίξ αλλου. ή "Ελλάς ου- νίτριψε τάς φανερας και τάς 0- πούλους έπιθεσεις των κομμουνι- στικών ανδρεικέλων τού Κρεμλί- νοο. 'Λπο της Ιω τής ΙστορΙας, οί "Ελληνες συνέβαλον τοτ μέγιστα είς την διαμορφώση τοθ ΔντικοΟ πολιτισμοθ είς την λογοτεχνίαν, τάς καλάς τίχνας, τάς επιστήμας, την φΐλοσοφΐαν, την οργάνωσιν της πολιτειας καΐ είς άλλους το- μεις. ΟΙ άρχαϊοι 'Λθηναιοι ήσαν έκεινοι. που ϊθεσαν τάς βάσεις επί των οποίων ημείς είς την Δυ¬ σιν εθεμελιώσαμεν τόν ελεύθερον καί δημοκρατικόν τρόπον τής ζωής μας. Άπό τής έποχής των θερμοπυ- λων, όταν μία δρβξ 'Ελλήνων συ¬ νεκράτησε μίαν τεραστίαν δύναμιν έπι&ρομίων, οί κάτοικοι τής "Ελ¬ λάδος υπήρξαν παντοτε άδάμαοτοι ,ηταΐ. άγωνιζόμενοι διά την έ- Βερίαν, την ανεξαρτησίαν, καί τάς άλλας υψηλάς έννοίας τής ζωης. ΠολλοΙ άπό τούς συμπολί¬ τας μας είνε έλληνικής καταγω- γής καΐ είμεθα αλοι εύγνώμονες πρός αύτους 6Γ δσα ίπραξαν Ο¬ περ τής οΐκονομίας μας, τής ένι- σχύσεως τοθ πνε,υματος τοθ καλοθ πολίτου, καΐ τής προβολής των υψηλοτίρων άμερικανικών ίδεωδών. 'Λρμόζει, κατά την επέτειον αύ¬ την τής έλληνικής αντΜΠάσεως ε¬ ναντίον των έπιθέσεων τοθ συγ¬ χρόνου όλοκληρωτισμοθ, ή έκ μέ- ρους μας απόδοσις φόρου τιμής πρός τους πάντοτε γενναίους κα- τοίκους τής Ελλάδος καΐ τούς Λπογόνους των. Πρός τουτο, έγώ, δ "Λβερελ Χάρριμαν, Κυβερνήτης τής Πολι- τειας τή€ Νίας "Υόρκης, ανακη- ρυσσω διά τοΰ παρόντος την 28ην θκτωίρίου 1958 ώς ΗΜΕΡΑΝ ΕΛΛΗΜΙΚΗΣ ΑΜΤΙ ΖΤΑΣΕΛΣ είς την Πολιτείοτν τής Μίας "Υόρ¬ κης καί καλώ τούς συμπολίτας μας νά μετάσχουν είς τόν πανηγυ¬ ρισμόν τής εορτής. Ν. Ύόρκη 24 "ΟκτωβρΙου 1938 λίνι έωρτάσβη χθές υπό τοΰ Κν- πριακοΰ λαοΰ μέ έπιβλητικάς έκδηλώσεις άκάμπτου πατριωτι¬ κόν φρονήματος καΐ μέ απόλυ¬ τον αότοκνριαρχίαν, τάξιν κα! εΐρήνην, γεγονός συνΐτη'κ/: τοΰ ο¬ ποίον ή'ρβησαν άμέσως δλαι αί όηταγορεύσει ς περΐ κνκλοφορίας. Είς τάς πόλεις καΐ τα χωρία ό πληθυσμός μετέβη έν διαδηλώσει είς τάς έκκλησίας διά μέσου των όδων, που ήσαν διακοσμημέναι μέ ελληνικάς σημαίας, καΐ πα¬ ρηκολούθησε τάς τελεσθείσας δο¬ ξολογίας. Είς την Λενκωσίαν κα¬ τά την δοξολογίαν έχοροστάτη- σεν ό 'ΕΘναρχεύων Μητροπολί- της "Ανθιμος. Μετά την λήξιν τής Θρησκεντικής τελετής, ώρ- γανώθη μεγάλη διαδήλωσις, ή ό¬ ποία ύπερέβαινεν είς μήκος τό ϊν κα! ήμισυ χιλιόμετρον. Προη- γοϋντο σαλπιγκτα! κα! νεάνιδες, φέρονσαι έθνικάς Μνμασίας καΐ κρατονσαι ελληνικάς σημαίας. Κατά γενικήν αντίληψιν, τα πλήβη τοΰ λαοΰ πον είχον συγ- κεντρωθή έντός τον Καβεδρικοΰ ναόν τής Φανερωμένης καΐ είς τάς πίριξ «δούς, ήσαν τα όγκω- δέστερα ποϋ σννεκεντρώθησαν ποτέ είς Λευκωσίαν, διότι, διά πρώτην φοράν ή ήμέρα τού «"Οχι» έωρτάσθη άπό κοινού υ¬ πό των πολιτικών όμάδων τής άριστεράς καΐ τής δεξιάς. Ένώ έτελείτο η δοξολογία, είς μίαν στιγμήν μία βροντώδης φω- νή διέκοψε τό πρόγραμμα καΐ α¬ νεκοίνωσεν άπό τοΰ μικροφώνον: «Σάς ομιλεί ή ΠΕΚΑ» (Πολιτι- κόν Τμήμα τής ΕΟΚΑ). Ή μυστηριώδης φωνή εξήρε την δράσιν τής ΕΟΚΑ, έν μέσω έπενφημιών Τον έκκλησιάσματος καΐ ζητωκρανγών υπέρ τοΰ Αρχι¬ επίσκοπον Μακαρίου, τοΰ Διγε- νή καΐ τής ενώσεως τής νήσου μετά τής "Ελλάδος. Είς την Λευκωσίαν έκατοντά- δες νέων ειργάσθησαν καθ* ολό¬ κληρον την νύκτα τής Δευτέρας, διά νά διακοσμήσονν τάς όδονς μέ τα έλληνικά χρώματα, είς τα όποία Ιπλεον αί έλληνικαι συνοικίαι τής πόλεως, ένώ είς κάθε ελληνικήν οΐκίαν έκνμάτιζεν ή κνανόλευκος. ΝΕΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ Κατά την παρέλασίν των οί μαθηταί καΐ αί μαθήτριαι ϊψαλον νέον έμβατήριον, τό οποίον πε- ριλαμβάνει μεταξύ άλλων τούς στίχονς «ό Διγενής, μέ την βο¬ ήθειαν τής Παρθένου, Θά σώση την Κύπρον άπ' τή σκλαβιά». Ή τάξις έτηρήθη άπό ελληνι¬ κάς όμάδας. ΑΙ βρεταννικαι στρατιωτικαί δυνάμεις καί ή ά- στυνομία ευρίσκοντο έν έπιφνλα- έορταστικών έκδηλώσεων. ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Είς άνώτερος "Ελλην Κύπριος, ύπάλληλος τής Κυπριακής Κυ¬ βερνήσεως, έπυροβολήβη χθές την εσπέραν είς προάστειον τής Αεν- κωσίας, ένώ ωδήγει τό αυτοκί¬ νητον τού. Ούτος ουδέν ΐπαθε. "Όταν ό κνβερνήτης Φοντ έ- πληροφορήθη την περΐ ής ό λό- γος ανωτέρω απόπειραν εναντίον δημόσιον νπαλλήλον, προέβη είς την κάτωθι δήλωσιν: «Ενωρίτερον πληροφορήβην, ϊορτασμός διεξήχθη ήρέμως καΐ έν πλήρει τάξει, προέβη ν είς την άπόψε, άφοϋ έ- δτι ό σημερινός κή είς ολόκληρον την νήσον, χω- δήλωσιν 6'τι είς περίπτωσιν, καθ" ρΐς δμως νά κυκλοφορούν είς τάς ήν ή βία δέν ήθελεν έκσπάσει άδούς. Άντ" αυτών, όμάδες νέων είς τάς διαφόρους πόλεις έπέ- βλεπόν την τήρησιν τής τάξεως, συμφώνως πρός την υπόσχεσιν πον ίλαβεν ή Κυβέρνησις της νήσου άπό τοΐις όργβνωτάς των έκ νέον, θά τηρήσωμεν την υπό¬ σχεσιν μας νά πράξωμεν προο¬ δευτικάς παν τό δυνατόν πρός αποκατάστασιν τής ομαλότητος. Ήδη πληροφοροΰμαι, δτι εση¬ μειώθη ϊνοπλος επίθεσις εναντίον άνωτέρου νπαλλήλου τής Κυπρι¬ ακής Κυβερνήσεως. ΕΙμαι βέβαι- ος, δτι γενικώς ο πληθυσμός ε¬ πι Θνμεί, δπως και έγώ, νά απαλ¬ λαγή άπό την βίαν καΐ νά εξα¬ σφαλίση έκ νέον την ησυχίαν τον. ΕΤμαι βέβαιος, δτι ή μεγά¬ λη πλειοψηφία τοΰ πληθνσμοΰ σνμμερίζεται την άπέχθειάν μόν διά τό γεγονός δτι ή βία διά μίαν εισέτι φοράν διέλυσε τάς ελπίδας τάς οποίας ησθάνθημεν σήμερον Θεωρήσαντες δτι εγένετο μία άρχή πρός την όρβήν κα¬ τεύθυνσιν». Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ! ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΛΑΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ «Εάν δέν έπαναρχίση ή βία— είπεν ό σέρ Χ ι ού Φοντ σχολιά¬ ζων την τάξιν, μέ την οποίαν διεξήχθη χθές ό έορτασμός—θά πράξωμεν πάν δ,τι 6ννάμιΒα διά νά άποκαταστήσωμεν τάς ομα¬ λάς συνθήκας διαβιώσεως». ΝΕΟΣ ΠΑΠΑ! ΕΞΕΛΕΓΗ ΧΘΕΣ Ο ΠΔΤΡΙΔΡΧΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΡΟΝΚΑΛΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ Ογειονομικοΰ έπϊ £ν |τος. Ακολούθως, έχοηιαάτισε ττνευ μοπικός ττατή,ρ &ίς πολλά νοσο- κσμεΤα. Μετά την λήξιν τού πο¬ λέμου επεδόθη είς την άττοστο- λικήν διακονίαν κβ| την διδα- σκαΛίαν της Θιολογίας είς διά- φορα σεμινάρια. Τήιν 19ην Μαρ- τίου 1925 έχειροτονηθη έπίσκο- πος. Μεταβάς είς Βουλγαρίαν τό Ιδιον έτος, παρέιμεινεν είς ττ>ν χώραν αύτην ώς τό 1934
  ώς ποώτος άποστολικός άντι-
  πρόσωπος. Τό επόμενον έτος
  διωοίσ6ν) άποοτολικός άντιπρό-
  σωττος εΐί Τουοκίαν καΐ 'Ελλά-
  δα. Τόν Δεκέμβριον τού 1944
  ό Πά—άς Πίος ΙΒ' τόν διώρισί
  καί πατριάρχην τής Βενετίας.
  Ώς καοδινάλιος ό νέος Πά-
  ττας έχοΐρακτηοϊζετο ώς «ταξι-
  διώτης τού ©εοΰ», «παοτωο μέ-
  χοι ιιυχίων τής ψιιχήί του> καΐ
  «άνθροϊττος ποΰ 6λέτ~ι τα προ-
  γμοπα πάντοτε ύττό την καλήν
  των πλευρόν». Αιΐ θύραι τού
  γραφείον τού ήσαν ΤΓάντοτε α¬
  νοικταί, είτε διά φίλον έποό-
  κχιτο είτε δι' εχθρόν. Ή κα-
  ταδεκτικότηζ τού ο»>τη κοΐ Λ
  έγχτΐρδία διάθεσις τού συνιέτκΐ-
  λον σττοιιδαΐως διά την έττιτυχή
  έκδοσιν δσων σηιααντικών άττο-
  στολών άνέλαβεν.
  Ό καρδινάλιος Ρονκαλι είνε
  γνωστάς ώς σνΥΎοαΦοΰς Ιστο^
  ηΐκών καΐ Θεολογικών έργων καΐ
  νούντχτιον είς Παρισίους, τό δέ Ι ώς λατρις αντικείμενον τέχνης.
  1953 εχάρισε ούτον καρδινάλιον 1 Όμιλεΐ την Ιταλικήν. λατινικήν.
  ΤΟ «ΝΟΜΠΕΛ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑΝ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ 4ΟΕΤΗ Α^Μ^ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΣΑΝΤΖΕΡ
  ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΡΩΣΟΥΣ
  ΛΟΗΔΙΝ'ΟΝ, 29. (Ίδκχιτέ-
  ρα 'Υττηρεσία). — Τό 6αα-
  6είον Νόμπελ διά την Χημείαν
  άπενϊ,μήθη χθές είς τόν 40ετη
  Β·ρ*ταννόν βιοχημικόν Φοέντε-
  ρικ Σάντζεο διά τάς εργασίας
  τού επί της ύφής των προατεϊ-
  νών. Ό δόκτωρ Σάντζερ, ή α¬
  νάλυσις, τού όττοίου έττΐ τής Ιν-
  σουλίνης συνέ6αλ£ν είς την κα-
  τανόηο-ιν τού σχηματισμοθ τής
  ζωής, εδέχθη ψυιχοαίμως την
  εΤδτκτιν τής βΐς αυτόν άττονο-
  μής τού Νόμ·πελ, δηλώσας δτι
  μέρος των 41.250 δολλαοίων
  ποΰ άντιπ'ροσοχπεύίι τό 6οο>
  6εΤον Θά διαθέση διά την αγο¬
  ράν σνσκευής τηλεοράσεως και
  μιάς ττλΐΛτικής μηχανής διά
  την σύζυγον τού. Κατά τα αλ-
  λα, άψησε νά εννοηθή δτι ή δι-
  εθνής τιμή πού τού εγένετο έ-
  λάχιστα πρόκειται νά έττιδοά-
  ση είς την ζωήν τού.
  Άφ' ετέρου, ώς μεταδΐδε-
  ται έκ Στοκχόλμης, τό βρα¬
  βείον Νόμπελ διά την Φυσικήν
  κογγενειμήθη μεταξύ τριών Ρώ-
  σων «ίττομικών έτησττ>μόνων,
  τού δόκτορος Π. Τσχοένκωφ,
  τού καθηγητού Ι. Φράνκ καΐ
  τού Ίγκόρ Τάμ. Άαταντες έρ-
  γαζον—χι είς τό Ίνστιτοΰτον
  Φυχτικής τής έν Μόσχα Ρωσι-
  κήί Άκαδημίας 'Εττιστη'μών.
  884 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 41.273 ΚΛΙΝΑΙ, 8.840 ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΑ11.314 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
  Είς την έκδοθεισαν παρά τής
  'Εθνικής Στατιστικήν Υπηρεσίας
  νίαν στοττιστικίιν έπετηρίδα περι-
  λαμίάνονται τα κάτωθι στοιχεϊα
  περί τοθ άριθμοϋ τών νοσοκομείων
  καΐ των διαθεσΐμων κλινών (κατά
  ΰνολον
  Τό 1936).
  νοσοκομείων
  "Υόρκη 24 Ό
  ΑΒΕΡΕΛ ΧΛΡΡΙΜΛΝι
  Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
  ΧΕ1Ρ0Ν0ΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΙΔΕΠΔΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ό Πρόεδρος τής
  ρόεβρος της Κυίερνήσεως Ι θέτουν την Ιστορίαν τού καΐ έμπνί-
  Καραμανλής, είς αηάντη· | ουν κάβε ελεύθερον άνθρωπον.
  κ. «. . .... .
  σιν, απηύθυνε πρός τόν κυβερνή
  την τής ΠολιτεΙας τής Νέας 'Υόρ-
  κης κ. Χάρριμαν τό ακόλουθον
  ια:
  άνακήρυζις τής 28ης Ό·
  *»ήνι>μ'
  • Η
  κωίρΐου ώς έορτασΐμόυ ίιμεράτ ά¬
  πό την ΠολιτεΙαν τής Νέας "Υόρ¬
  κης, την όποιαν εϊχατε την κα¬
  λωσύνην νά μοΰ ανακοινώσητε, θά
  συγκινηθή βάθύτατα τόν ελληνικόν
  λαόν.
  Είς μίαν περίοδον κατά την 6-
  ποίαν φαΐνεται νά λησμονήται ή
  συμΐολη τής "Ελλάδος είς τόν <*- γώνα υπέρ τής Ελευθερίας καΐ τής Δημοκρατίας καΐ κατά την ό¬ ποιαν ή δικαιοσύνη ύποτάσσεται είς συμφέροντα αμφιβόλου σκοπι- μότητος. ή χειρονομια σας τονώνει την πίστιν τού έλληνικοθ λαοθ είς άνθρωπον. Ή χειρονομΐα σας αυτή έκτι- μαται τοσούτω μάλλον άπό τόν ελληνικόν λαόν, καθ" όσον έκφρά- ζει τό πνεϋμα ενός γενναίου καΐ μΕγάλου ϊβνους, τό οποίον ί*οή- βησεν αποφασιστικώς την Έλλάδα νά διατηρήση την εθνικήν της α¬ νεξαρτησίαν καΐ νά άχορθώση την οΐκονομΐαν της. Κ. ΚΛΡΑΜΛΝΛΗΣ» ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Έντός τής Μ τής όδοΰ Ιτα- ματιάδου 23 οΐκίας της απεπει¬ ράθη ν" αυτοκτονήση ή Δήμη- ....__________..........-_______ ΤΡ" Μανίκα, έτών 23, λαβούσα τα Ιδεώοτι έχιΐνα, τα όποϊα συν- 15 δισκια κινινης. 884 μέ 41.273 κλίνας, έξ ών 124 κρατικά καΐ νομικών προσώπων δή μοσΐου δικαΐου μέ 21.325 κλίνας, 11 δημοτικά μέ 1.440 κλίνας, 4^ Ιβρυματων ΙδιωτικοΟ δικαΐου μή κερδοσκοπικοϋ χαρακτήρος μέ 6. 750 κλίνας 616 ΙδιωτικαΙ κλινι- καΐ κλινικαΐ μέ 11.212 κλίνας καΐ 91 κοινοτικοΐ ύγειονομικο! σταθαοΐ μέ 546 κλίνας. Είς την έπετηρίδα ό άνω άριθμός των νοσοκομείων καΐ κλινών άναλΰεται κατ' είδικό- τητ<χ καΐ γεωγραφΐκήν περιοχήν (νομοθς). "Ομοίως άναλύεται 6 α· ριθμός των 1.314 φαρμακείων χώ¬ ρας καΐ ό άριβμός των 8.840 Ια¬ τρών (έξ ών οί 5.537 παθολόγοι καΐ οί 2.603 όδοντΐατ-ροι). Είς την στατιστικήν έπετηρίδα 1957 περι- λαμίάνοντοι διά πρώτην φοράν καΐ στοιχεϊα διά την κίνησιν των Η ΕΙΕΤΑΖΙΧ ΜΑΡΤΎΡαΝ ΔΙΑ ΤΟ «ΧΙΧΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ» βΑ ΧΥΝΕΧΙΖβΗ ΧΗΜΕΡΟΝ . Ενώπιον τού Α' Κακουργιοδι- κείου "Αθηνών ΐπαναλαμοανεται σήμερον την 9ην πρωϊνήν, ή δί- κη τού τέως γενικόν διευθυντού τού «Σισμανογλείον» Σάββα Πσ- παεμμανονήλ, κατηγορουμένου διά τάς άτασθαλίας είς τό 'Ιδρυμα. Ώς γνωστόν, χθές δέν συνε- δρίασε τό Κακονργιοδικεΐον, λό¬ γω τής άργίας επί τή ΈΘνική Έπετείω τής 28ης Όκτω&ρίου. Κατά την σημερινήν συνεδρίασιν θά συνεχισθή ή έξέτασις των μαρτύρων χατηγορίας, πρώτου καταθέτοντος τού κ. Έμμ. Εύ- αγγελινοϋ, νομικοΰ συμβούλου τού έν λόγω Σανατορίου καΐ α¬ νεψιού έπ' άδελφή τού κατηγορου¬ μένου φυματιολόγου. ΧΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΝΑΠΗΡ11Ν Την προσέχη Κυριακην Αρχίζουν είς την αΐθο-σαν τοθ ΛημοφχεΙου 'Αβηνων αί εργασίαι τοθ πέμπτου ΠανελληνΙου συνεδρΐου της "θμο- σπονδΐας "Αναπήρων καΐ θυμάτων ύικτξια-ματιχών καΐ όπλιτών Στρα- τού Ξηρας — "Αέρος — θαλάσ¬ σης Νόμου 1370. Κατά τάς εργασίας τοθ συνε- δρΐου. αί οποίαι θά διαρκέσουν ίπΐ τριήμερον θά άνο—υχβοΰν τα θέματα τα αφορώντα την τάξιν καΐ κυριως τό σι.νταξιο6οτικόν Μα ^ βναπηριχή αποκατάστασις. «Τραπεζών ΑΙματος», έκ τών όποί ών προκύπτει ότι (ναντι 6.718 κα¬ τά τό ίτος 1956 αίμοληψιών μέ 1. 945.500 λίτρα αΐματος, αυται κα¬ τά τό 1957 ανήλβον είς 8.938 μέ 2. 623.970 λιτρα αΐματος. Έξ «λ- λου κατά τό 1957 διετέθησαν είς τα νοσοκομεια 2.317 850 λίτρα αΐματος έναντι 1.874 800 λΐτρων κατά τό 1956. Τέλος ή παρασκευή •πλάσματος» άνήλθε κατά τό 1957 είς 195.050 λίτρα, Εναντι 153.650 κατά τό 1956. ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ β' ΑΝΕΓΕΡβΗ ΕΙΧ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ'ΡΟΝ, 29. (Ιδιαιτέρα •Υπηρεσία). — "Η κυβέρνησις τής Ήνωμένης 'Αραϊικής Δημοκρατίας κατόπιν ένεργειών τού στρατιωτι- κοθ άκολούθου τής "Ελλάδος κ. Παπαδάτου, παρεχώρησεν γήπεδον διά την ανέγερσιν μνημείου των πεσόντων 'Ελλήνων αξιωματικών καΐ όπλιτών κατά την μάχην τοϋ "Ελ "Αλαμέίν Σχετική αίτησις πρός τίιν οΛγυ- πτιοκήν κυβέρνησιν ενεκρίθη καΐ καθωρίσθη ή τοποθεσία, ή όποία ευρίσκεται πλησίον τοθ νεκροτα- φείου των συμμάχων. ΑΙ εργασίαι τής ανεγέρσεως τοθ μνημείου θά άρχίσουν, ευθύς μόλις ληφθή ή_ Εγγραψος Εγκρισις τής αΐγυπτιακής κυίερνήσεως. ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΧ ΒΙΡΜΑΝΙΑΧ ΡΑΓΚΟΥΝ, 29. νωμένος Τυπος). ό ή Β (Δΐίβνής "Η¬ Ό πρωθυ- ς ς» ρ πουργός τής Βιρμανίας κ. Ου— Νού παρητήθη χθές υπέρ τού άρ- χηγού τού έπιτελείου στρατοΰ στρατηγοΰ Νέ—Βΐν, ό οποίος Θά παραμείνη έπικεφαλής ΰπηρεσα- κής κυδερνπγσεως μέχρι τής διε- ξαγωγής των γενικών έκλογών ποϋ προβλέττονται διά τόν Απρί¬ λιον. Κύριον Εργον τής νέας στοα- τιωτικής κυβερνήσεως — «Τπεν ό κ. Νού — είνε ή αντιμετωπίση των άνταρτών καΐ ή αποκατάστα¬ σις τής τάξεως καϊ τού νόμου. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο κ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΧ Χβές επέστρεψεν έκ Στρασ- βούργοι* ό βουλεντής καΐ πρώην ι~Η»ργός κ. Α. Μπουρνιάς, 6 ό- ποίος έξεπροσώπηστ την "Ελλά- δα είς τό έκεϊ συνελθόν Ιυμ- δούλιον τής Ενρώπης. ελληνικήν, γαλλικήν καΐ ολίγα τουοκικά. τα όποία έξέ,μαθεν δ- τε ίττο νούντσιος είς Κωνσταν- τινούττολιν. Γν-Λρίζει έπίσης την γερμανικήν, Ισττανικήν. οουμανι κήν καθώς καί τινος άνατολι- κάς γλώσσας. Ώς καρδινάλιος ττροέβη είς έπανειλημμένα δΐα- βήιμστα διαμαοτυοόμενος διά την ττεοιδολην των περιηγητρι- ών ττοΰ επισκέπτωνται την Ι¬ ταλίαν. Τό 1956, ότε τό Χρι- <~ιθΓνοδη·μο*:ΐ>ατικόν κόμμα εΤχε
  άρχίσει συνο.μιλίβς διά τόν σχη¬
  ματισμόν κυβερνήσεως μέ τούς
  Φΐλοκομ,μουνιστάς σοσιαλιστάς
  τού Νίνι, εξέδωκε ποι.μαντορι-
  κήν εγκύκλιον είς την οποίαν
  δι'_ αύχτττιροτότων χαρακτηρι-
  σμών κατέκρινεν άττό θρησχευ-
  τικης οπτόψεως την Ιδέαν αυ¬
  τήν.
  'ΕΞΙκ των 12 αδελφών τού ζοΰν
  άκόμη μία άδελφη κα! δύο ά-
  δελφοί τού, έγκατεστηιμένοι είς
  οΐκογενειακον άγρόκτημα παρα
  τα χωρίον Σόττο Τλ Μόντε, πλη¬
  σίον τού ΑΛττεθγκάμο.
  Η ΣΤΕΨΙΣ
  Ή τελετή τής στέψεως, ή ό-
  ττρία κβτά πόοσαν πιθανοτητσ.
  θά δξθή 9 βί
  ρ
  θά
  πα η
  τι>ν 9ην Νοεμβρί¬
  άό ά θ
  ξχή >ν η μρ
  ου, είνε μία άττό τάς θεαματι-
  κωτέρας πού ϋπάρχουν είς τόν
  Ο κ. ΚΑΡΛΜΑΝΛΗΧ
  ΕΠΕΧΤΡΕΨΕ ΧΘΕΧ
  ΕΚ ΘΕΧΧΑΛΟΝΙΚΗΧ
  Ό πρόεδρος τ^ Κυβεονήσε-
  ως κ. Κ. Καοαμανλής μετά τής
  σνζύγου τού επέστρεψε _ νθές
  την 2.30 μ.μ. άεροττορΐκώς έκ
  θεσσαλονίκης, δπου εΐχε μετα¬
  βή διά νά τταοαστή είς τόν έορ¬
  τασμόν της 26ης και 8ης Ό-
  κτωβρίου καΐ νά έγχαινιάση
  διάφορα εογα. Μετά τοΰ κ. Πρω
  ΘυτΓουργοΰ έττέοτοεψε καΐ ό ύ-
  πουογός των 'Εσωτεοικών κ. Δ.
  Μή
  ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΓΜΑ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΙΧΘΗΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕΝ ΑΠΝΟΥΣ
  Τάς πρωϊνάς ώρας τής χθές είς
  την Καισαριανην καΐ έντός ρέμα·
  τος; ευρέθη τό πτώμα τής Πανα-
  γιωτας Κωνσταντάρα, έτών 95,
  τό οποίον καΐ μετεφέρθη είς τό
  Νεκροτομεΐον. Έμ. -*- *——-
  θίΐσης έπ' αυτού
  ιροέκυψεν
  ις κάτοτγ
  ένεργη
  νεκροτομίας
  δτι Α θάνατος ωφείλετο
  άτοτγμα τής (άσεως τού
  π
  κρανίου.
  Έκ τής προανακρίσεως προέ¬
  κυψεν ότι ή Κωνσταντάρα ανεχώ¬
  ρησεν έκ τής επί τής όδοθ Κεν-
  τρικοθ Παρβεναγωγείου 67 οΐ-
  κίας της διά νά μεταβή είς την
  εκκλησίαν. Ένω &μως διήρχετο
  πλησίον ρέματος ώλίσβησε καί
  κατέπεσεν έντός οΛτοϋ μέ ά—τέ-
  λεσμα νά υποστή κάτοτγμα τοθ
  κρανίου καΐ νά εθμη τόν θάνατον.
  κόσμον.
  Κατά την τελετήν αυτήν, ή
  όποία διακρίνεται υπό βαθέος
  συμβολισμοΰ, ύττενθυμίίεται είς
  τόν νέον Ποντ!φτ(κα η ματαιό-
  της των έγχοσμίων. Είς καρδι-
  νόλιος κρανγάΰει τρϊς πρός
  τόν Πάτταν. καίων τεμάχιον
  στυτποΐί, ττροσκεκολλημένον έττι
  αργυράς ρΰτβδου: «Πάτερ δγιε,
  ούτως παρέοχεται ή δόξα τού
  κόσμου τούτου».
  "Εν συνεχεία, ύψηλά έττάνω
  άτρό την πλατείαν τού Άγίου
  Πέτρου, είς τόν εξώστην τής
  μεγαλυτέρας έκκλησίας τού κό¬
  σμου, θά στεφθή ττρό των ό-
  φθαλμών τής Ρώμτκ κα! όλο-
  κλήιρου τοΰ κόσμου. Βραδύτε¬
  ρον, ό νέος Ποντίφηξ, ΰττό την
  ίδιόττντά τού ώς έττισκόττου τής
  Ρώμης, Θά λάβτ) έττισήμως την
  κατοχήν τής Βασιλικής τού Ά.
  γίου 'Ιωάννου τού ΛατερθΛΌΰ
  «Καττουτ Μούντι».
  Τό δνο-μα Ιωάννης, ττού Ε¬
  λαβεν ό νέος Πάτττας, δέν έφερεν
  αλλος Ποντίφηξ άπό των άαχών
  τοΰ 14ου αιώνος, όπότε ΰττό τό
  δνομα αύτό διετέλεσε Πάττας ό
  Γάλλος Ζάκ Ντυέζ. Ό Ιωάν¬
  νης 22ος ήτο Ποπτας άττό τό
  1316 μέχοι τοΰ 1334.
  Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ7 ΠΡΑΞΙΣ
  Τρείς ώρας μετά την εκλο¬
  γήν τού. ό' νέος Πά-άς ώνόιμα-
  σε χθές καρδΊνάιλιον τόν γραμ-
  ματέα^ τού Κογχλαβίου σεβ.
  Άλμπέρτο ντΐ Τζόριο. Ούτω. ό
  άριθμός τών_μελών τοθ ε|εροϋ
  Κολλεγίου των καρδιναλίων ά-
  νήλθ€ν είς 52.
  Ο ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΗΡΧΙΣΕΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΒΑ ΒΐΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΪΑΚΟΝ
  ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΖΗΤΕΙ ΔΑΝΕΙΟΝ 15 ΕΚΑΤ. ΛΙΡΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 29. (^Ιδιαιτέρα
  'Υπηρεσία). — Ό Γιουγκοσλαυος
  ύπο-ργός των Εξωτερικών άφίχθη
  χθές τό άπόγευμα ένταϋθα δι" ε¬
  πίσημον επίσκεψιν τεσσάρων ημε¬
  ρών.
  Ό κ. Πόποβιτς, ό οποίος άν-
  ταποδΐδει την επίσκεψιν, την ο¬
  ποίαν έπραγμοττοποίησεν είς Βε¬
  λιγράδιον ό κ. Λόϋντ τόν Σε¬
  πτέμβριον τοθ 1957, θά ϊχη, ώς
  γνωστόν, πολιτικάς συνομιλίας,
  τών οποίων τό Φόρεϊν "Οφφΐς ύ-
  πεγράμμισε την σπουδαιότητα, λό¬
  γω τής εΐδικής θέσεως την οποίαν
  κστίΧ.ει ή Γιουγκοσλαυία είς τόν
  διεθνη τομέα.
  Μεταζύ των δλλων βεμάτων, πι.
  στευεται Οτι βά βιγή καΐ τό Κυ-
  πριακόν.
  Έν πάστι περιπτώσει αί συνο-
  μιλίαι θά περιστραφοΰν είς τό σύ¬
  νολον τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Ειδικώτερον δέ θά έξετασβή τό
  ζήτημσ δανεΐου ίκ 15.000.000 λι-
  ρών περίπου, τό οποίον ζητεί τό
  Βελιγράδιον. "Ο Γιουγκοσλσθος
  ύπουργός θά γίνη δεκτός είς α¬
  κρόασιν υπό της Βασιλίσσης τής
  Αγγλίας καΐ θά έχη συνομιλίας
  με αλλα μέλη τής 6ρεταννικης κυ¬
  βερνήσεως.
  ΑΙ πρώται ήμιεπΐσημοι έποοφαΐ
  μεταζυ τοθ Γιουγκοσλαύου ίιπουρ-
  γοθ των ΈΓ,ωτερικών κ. Πόποβιτς
  καΐ των ίρεταννικών πολιτικώι
  προσωπικοτήτων εγένοντο είς τό
  πλαίσιον γεύμοττος, παρατεθέντος
  χβές υπό τοθ "Αγγλου ΰπουργου
  των Εξωτερικών κ. Σίλγουϊν
  Λου ντ.
  Είς τό γεΰμα παρεκάθησαν ό 6-
  πουργός της ·Αμύνης κ. Ντάνκαν
  Σάντυς, ό ύπουργός^ τοθ 'Ανεφο-
  διασμοθ κ. -Ιΐμπρεϋ Τζόουνς, ό 6-
  φυπουργός των Εξωτερικών κ.
  Ντέιίιντ ·Όρμσμπυ . Γκόρ καΐ ό
  κ. ΑνιουρΙν Μιΐέ4<ιν, έκπρόσωπος τοθ ΈργατικοΟ Κόμματοο διά τα ίξωτερικά ζητήματα. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕϊΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΠηΛΗΣΕΠΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΠΡΟΙ-ΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ό Πσνελλήνιος Σύνδεσμος 'Ε- ξαγωγίων δι' ίπτομ-νήματός τον πρός την κυβέρνησιν βέτει θέμα άμεσον τροποποιήσεως τού ψη¬ φισθέντος νόμου, περΐ 'Αγροτι- κης Τραπέζης, είς τή« διάταξιν την παρέχουσαι είς την Τράπε¬ ζαν τό προνόμιον δπως έν κοι- νοπραξία μετά των σννεταιριντι· κων όργανώσεων μονοπωλήση τάς έξσγωγάς των γεωργικών προιόν- των. Είς τό ύπόμνημα άναφέρε· ται ώς κυρίον έπιχείρημα τού συνδέσμου πρός υποστήριξιν τοΰ αΐτηματός τού, δτι ή Άγροτική Τραπέζα καΐ αί συνεταιριστικα! όργανώσεις δέν Θά καταστούν I- καναι νά επιτύχουν ανάπτυξιν των έλληνικών έξαγωγών, διότι δέν συγκεντρώνουν τίτν απαραί¬ τητον τηφαν, δέν εχουν ευρείας γνωριμιας είς τα εξωτερικόν και δέν διαθέτουν δεσμοΰς σννεργα- σίας. Ο κ. ΝΤΑΑΛΕΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΣΟΒ. ^ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ. ΑΡΝΟΥΗΕ^ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΛΟΚΙΝ Η ΑΜΕΡΙΚΗ θ Α ΣΥΝΕΧΚΗ.ΤΑΣ ΙΔΙΚΑΣ Τφ ΟΥΑΣΙΓΚΤΠΝ, 29. (Διεθνής πόφσσιν τών Κινέζον «^ νΤΛ. _!,,_' .λ ._ ·Ι-Ι Τη. η-τών νά κανονιοΛτ.)ΐη.-«. Γ**Ί. ΟΥΑΣΙΓΚΤΠΝ, 29. . 'Υπηρεσία ΕΙδήσεων).—■ Η Σο- β,ετίκή "Ενωσις — 6ι* ~« & νακο.νώσεώς της — καβ «" θά συνεχίση τάς πυρηνικας δοκιμάς κα! μετά την τταρέλευσιν της 31ης Όκτω6ρ!ου, — παρεχιι —■ είπεν ό κ. Ντάλλες, — μίαν νέ¬ αν απόδειξιν τής άνειλικρινείας της. Έν τοιαύτη περιπτώσει — συνέχισεν δ ·Αμερι«ανός ύτ'θ^Ρ- γός των Εξωτερικών —- αί Μ- νωμέναι Πολιτίίαι Θά έξετάσουν την επανάληψιν κσΐ των Ιδικών των πειραμάτων, μολονότι Θά 6ι- εξάγωνται διαπραγματευσεις πε¬ ρΐ άναστολής τών πειραμάτων είς την προσέχη διάσκεψιν της Γενέυης. __ ·Γ£ν ττάση περιπτώσει — 6 λόγος διά τόν οποίον αΐφνιδί- ως 6πανεχώρΐ>σεν ή Σοβιετι*η κυ-
  6£ρνΓ>σις — έξήγησεν 6 κ. Ντάλ¬
  λες — είναι δτι φοβείται μηπως,
  δντως, ύστερή τής Λύσεως είς
  πυρηνικά δπλα.
  "Ερωτηθίΐς σχετικώς μέ την ά-
  πόφσσιν των Κινέζον
  στών νά κανονιοβολοϋν Τ
  ροοκτίους νήσους ημέραν τ
  μέραν, ό κ Ντάλλες έδ
  ά η ώ
  τι, κατά την γνώμην τού, „£*·
  ται ττερΐ αποφάσεως
  διά νά σωθοΰν τα -
  καΐ νά συγκαλυφθή τ6 ίιγο^ -
  τ, μίτά κανονιοβολισ,μον έτηί |·
  ..^μό&ον δένήδΐΛ^ΘησανΤ
  καλέσουν την παράδοσιν των
  ρακτίων νήσων. Απαντών «?'
  λου, είς σχετικήν ερώτησ'ιν α
  Ντάλλες εδήλωσεν δτ, £^,* «
  σπουδαιότητα αποδίδει ι|; Τ
  αποχώρησιν των κομμου»τιστι>
  δυνάμεων άπό την Βόριι0, Ρ
  ρέαν. ^
  Ό άρχι>γός τής άμίρ,,
  διπλωματιας υπεγράμμ,σίν
  προορισμός των δυνάμεων τολ7
  γανισμου Ηνωμένων ΈθνώΤ Τ
  την Κορέαν εΤ«: ή δ
  τής ένοποιήσεως τής
  τής διεξαγωγής έλ
  ϊ εββ
  εξαγωγής έλευρ^^
  γών καϊ επεβεβαίωσεν «τι ■
  τάς παρούσας συνθήκας δέ, 5
  σκόπιμος ή αποχώρησις τ^/^
  ν-άμεων τοΰ ΟΗΕ.
  Ο ΧΑΊ'ΛΕ ΣΕΛΑΣ1Ε ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥίΙΤΟΚ .„
  Η ΑίθΙΟΠΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΕΙΛΟΚ
  «ΑΕΝ ΒΑ ΕΠΙΤΡΈΨΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΙΟΜΑΛΙΑ
  ΝΤΑΛΛΕΣ: 8ΕΑΜΑΤΙΚ0Ν ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ ΤΟ ΡΠΣΙΚΟΝ ωή
  Την 6ην απογευματινήν χθές
  επέστρεψεν άτμοπλοΐκώς έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ ό συναρχηγός τοΰ
  Κόμματος των Φιλελευθέρων κ.
  Σοφ. Βενιζέλος. Ό κ. Βενιζέλος
  κατά την άφιξιν τού είς ουδεμίαν
  ΠΕΠΛΛΝΗΜΕΝΗ
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ Η ΑΠΟΦΑΧΙΧ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΥΖΥΓΟΚΤΟΝΟΝ
  ΒΟΛΟΣ, 29. (Τοϋ άνταποκρι-
  τοΰ μας).—Ή άπό 4ημέροι/ διε¬
  ξαγομένη ενώπιον τού Κακουργι-
  οδικείον τής πόλεώς μας 8!κη Ι . ,
  τοΰ συζυγοκτόνου τής Λαρίσηΐ, | τροέβη δήλωσιν. Σήμερον, Α κ.
  Στεφάνου Άλεβίζου, έτερματι'σθη 3ενιζέλος Θά συναντηθή μετά τού
  ...... " κ Παπανδρέου, ώς άναμένεται
  8ε, κατά την σννομιλίαν τών
  δυο ήγετών των Φιλελευθέρων, θά
  ίξετασθοϋν τα διάφορα εσωτερι-
  κά Θέματα τού Κόμματος καΐ Ι¬
  δία τό Θέμα τής ήγεσίας.
  Έν τώ μεταξύ, συμφώνως μέ
  άσφαλεΐς πληροφορίας μας, ό
  ΕΠΑΝΕΛΘΩΝ Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΛΗΨΙΝ
  ΑΠΟΦΑΣΕΠΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑΝ ΦΙΛΕΑΕΥΘΕΡΩΝ
  όταν οί {νορκοι έξέδωσαν
  τίγ»^ έτυμηγορίαν των, διά τής
  οποίας ό κατηγορούμενος εκηρύ¬
  χθη Ινοχος άνθρωποκτονίας έκ
  χη χ
  προθέσεως
  ρς
  το έλαφρυντικόν
  ΰ έ
  ότι κατά την εκτέλεσιν τοΰ έγ-
  κλήματος παρεσύρθη έξ όργής.
  Τό δικαστήριον τών σννέδρων,
  κατόπιν προτάσεως τοΰ εισαγγε¬
  λέως, έχήρυξε την απόφασιν τών
  ένόρκων πεπλανημένην μόνον ώς
  πρός τό έλαφρνντικόν καΐ ή υ¬
  πόθεσις Θά έπανεκδικασθή.
  ΤΡΟΠΟΛΟΙΗΧΙΖ
  ΗΜΕΡηΝ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑΧ
  ΛΑΤΚ11Ν ΑΓΟΡΠΜ
  Δι* αποφάσεως τοθ ύφυπουργοθ
  ΊΕμποριου κ. Χρυσοτνθοπούλου όρΐ-
  ζεται «τι ή καθ" ίκσστον Σάββα¬
  τον λειτουργοϋσα λαική άγορά
  εΐ€ τ*)ν συνοικίαν ΠαγκρατΙου καΐ
  επι τής όδοϋ Φιλολάου θά λειτουρ-
  γή εφεξής καθ" εκάστην Τρίτην, ή
  κατά Τρίτην είς την Νέαν "Ελίε-
  τίαν βά λειτουργί) τό Σάββατον
  Η κατά Σάββατον εΐο Μοσχατον
  θά λειτουργή την Παρασκευήν καΐ
  Λκατά Παφασκευήν είς ΚαλλΙπολιν
  Πειραιώς δα λειτουργη τ6 ΣαΜα-
  ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
  ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΑΟΣ ΕΙΣ
  ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΟΡΙΜΘΟΣ, 29. (Τοθ αν—■
  ποκριτοθ μας).— Έσημειώθηοαν
  66ο κρούσματα —λιομυελΐτιδος,
  ϊν είς τό χ<ΛΧον Περακώρα, επί της Αικατερίνης Βαρΐλά, έτών 2 καΐ Ετερον είς τόν συνοικισμόν Κιάτου, επί τής Γιαννούλας Χα· τζημαρινου 18 μηνών. Αμφότεραι μεριμνη τοθ "Υγειονομικοϋ Κιν τρου, διε-κομΐοθησαν είς "Αθήνας. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, 29. (Τοθ άντσ- ποκριτοΰ μας).— Δύο νία κρχ>0·
  σμοετα πολιομυελΐτιδος εσημειοΛη-
  σαν είς την πόλιν μας, τό ϊν επί
  τού Παναγιώτου Λεμπιδάκη, ήλικί.
  άς ενός ϊτους, Ο. ·Ηρ~λ€ίου και
  τό ΐτερον επί τοθ ΕΟσταθΙου Λεμ-
  «οάχη, έτών 6, «κ ΨυχροΟ Λοοση-
  ΘΙου.
  ^, - «""Όρχηγός τών Φιλε¬
  λευθέρων θα ζητήση την σύγκλη-
  σιν της κοινοβουλευτικήν ομάδος
  τού Κόμματος, ή όποία καί Θά
  συζητήση καί θά λάβη αποφά¬
  σει ς επί τοΰ βέματος τής ήγε-
  σίας. '
  Η ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  "Η «"Ενωσις καταναλωτών ί|-
  λεκτρικου ρευματος» φίρει είς ννω
  σιν των καταναλωτών όπως ί,Ρ6
  πάσης αΐτήσεως 6ιά παοοχήν ρεύ-
  ματος, κλπ. καΐ πρό πάσης πλη-
  ρωμής οιουδήποτε ποσοθΤά τη1»
  αιτίαν αυτήν είς τάΓ ΈταιρΙας
  δέον νά προσέρχωνται είς την Ε.
  νωσιν (Σανταροζα 1 οροφος 6)
  πρός λήψιν όδηγιων καΐ ^ατατόπ'
  ί!ΐν τ<ίΧπεΔτο° ^ 8 ϊ., λουν. καθήσον, βάσει σχετικής δικαστικής αποφάσεως, ?στω!η δ τα ζΐ·«>ύμενα καί
  Λ π<χΡά τών «ταιριών ?Χ ""Ρ^Πν ρευματος ^τ* 7<·>ν καταστήματα,
  κλπ;·_1ν«" *ν πολλοϊς
  IV
  κα καΐ άδικαιολι^νητα
  Α
  ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
  Αβί»- το°* Πλΐμμελειοδικε1ου
  Αβηνων κατεδικάσθη είς 4 μηνών
  ^ τ ^ Κσ1 «Ρ*"ϊιμον 2.000 ό
  Στι Τσάλτας διότι διενήργει πα·
  ? ι1!π?6Ρομικά στοιχήματα.
  κατεβικάοβη
  ΑΝΤΙΙ ΑΜΠΕΜΠΑ, 29. (Διε.
  Θνη Ηνωμένος Τυπος). — Ο
  Αώτοκράτωρ τής ΑΙΘιοπίας Χαι-
  λέ Σελασιέ εξέφρασε την ανησυ¬
  χίαν τού καί την δυσαρέσκειαν
  την όποιαν τού επροκάλεσεν ή
  χορήγησις σοβιετ ι κου δανείου ίκ
  400.000.000 ρουβλίων πρός τον
  πρόεδρον Νασέρ διά την κατα¬
  σκευήν τοΰ φράτ^ματος Άο-σουαν.
  Ό Αι>τοκράτωρ Σελασιέ 4&ή-
  λωσε περαιτέρω 8τι «αί πηγαι
  τού Κυανοΰ Νείλου εύρί—ονται
  είς Αίθιοπίαν καΐ έξ αυτών πη-
  γάζονν τα 80% των υδάτων τού
  ποταμοΰ. Καΐ ημείς οί ΑΙβίοπες
  ϊχομεν τα σχέδιά μας διά την
  κατασκευήν φραγμάτων καΐ την
  εκμετάλλευσιν τών υδάτων τού
  Νείλου διά την αρδευσιν τής γής
  καΐ την παραγωγήν ήλεχτρικής ε¬
  νεργείας. Τουτο Θά πρέπει νά
  καταστή σαφίί; καΐ Θά άπετέλει
  μεγάλο σφάλμα εάν τις τό έλη-
  σμόνει.
  Ερωτηθείς σχετικώς μ$ .,
  6λέψει·ς τοΰ προεδρου Ναοΐρ ί
  τής Σομαλίας ό Αύτοκρό.ΤΜ.7
  δηλωσε: «Δέν Θά έπηρίψ,/^
  οιανδήποτε ξένη Δύναμιν ,, ϊ'
  κατσσταθή είς την ΣομοΜο, ι
  νά ασκήση πολιτικήν έιτΐββ»^
  έπ' αυτής». "
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 29. (·|θιΟ(.
  ρα Ύπηρίαία). — Ό ίπτοι»^
  τών Εξωτερικών κ. Ντάλλις ϊ
  ναφερόμενος είς την 1κ μί^
  τής Σοβιετικής Ενώσεως »Γ
  σφοράν 400 έκατομμυρίω» ρ^
  βλίων είς την Ηνωμένον 'Α^
  κήν Δημοκρατίαν διά τίρ „„,,[
  σκευήν τοΰ φράγματος 'Ασ»οι*
  εδήλωσεν δτι αθτη άποτιλιϊ ^
  ρίως προπαγανδ'στικήν χ^ρ,^
  μίαν, τής οποίας ή προγμ(η
  οΐκονομικη άξια δέν είνε δυϊηί,
  νά καθορισθή εισέτι δε£ομένον«,
  τι άπαιτεϊται δεκσπεντΓ—Α4,ΙΛ
  ποσόν διά την έκτέΑΐσιι το{ ^
  λου ίργου.
  ΖΩΗΡΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ:
  ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε.Ζ.Ε1
  Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΑΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΗΙΛΙΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 29. (Ιδιαιτέρα
  'Υπηρεσία). — "Ο Οπουργός Συν-
  τονισμοθ κ. Πρωτοπαπαοάκης με·
  τέσχε χβές είς τάς παρατεινομέ-
  νας εργασίας της δισκυβερνητικϊ|ς
  έπιτροπης. Ό κ. Πρωτοπαπαοάκης
  παρενέίη είς τάς συζητήσεις των
  ζωτικών διά την 'Ελλάοα θεμά-
  των των άγροτικών προιόντων καΐ
  τοθ χρηματοδοτικοθ όργανισμοϋ.
  ΑΙ συζητήσεις θά συνεχισθοΰν σή¬
  μερον καί αυριον.
  Ό Έλλην ύπουργός τοθ Συν
  τονισμοϋ είχεν έπίσης χβές συ-
  ναντήσεις μετά τοθ ΣουηδοΟ 0-
  πουργοθ ΈμπορΙου κ. Λάνγκε, τοθ
  προίορου τη<- διακυίερνητικής ί- πιτροπίϊς κ. Μώντλιγκ καί τοθ προ- έδρου Ιης ομάδος, ή όποία άσχο- λειται ειδικώς μέ τα ζητήματα τών ΰποαναπτυκτων χωρών. Πρός τούς ανωτέρω ό κ. Πρω- τοπαπαδάκης εξέθεσε λεπτομερώς τάς ελληνικάς άπόψεις έν τή επι- διώζει της προωθήσεως Των ζωτι¬ κών έλληνικών ζητημάτων. Πάρα- τηρειται ίν τούτοις, 6τι αί ίοοη λΐαι είνε μεγισται καί ό αγών Κ είνε έπΐπονος κατά τα προβή! στάδια των διαπραγματίύσεων, Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗ "Ο Πρόεδρος τής Κυβε κ. Κ. Καραμανλής έδέ τό Απόγευμα τόν άναχωρΑοίί, την εσπέραν της Ιδίας ημέρας Α Βόννην διά την συνέχισιν τδν |ΐ ληνογερμανικών οΐκονομικΰν κ νομιλιων Γενικόν . Δ^υβυντήν «Ι ύπουρνείου ΈμπορΙου κ. ι, ΤΜα» ταφυλλην, πρός τόν οποίον ίδ» σεν όδηγΐας έν σχέσει πρός ^ συνομιλίας. Αργότερον, 6 ι Πρωθυπουργός έπεκοινώνησε ΐηλι φωνικώς μετά τοθ ευρίσκομεν» είς Παρισίους υπο.ργοθ τοθ Σ» ντονισμοθ κ. Α. Πρωτοικχτΐσδάκη, παρά τοθ όποίου ένημερώβη α τής πορΕΐας των συζητίΐκΐΕων διά την ΕΖΕΣ. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡ ΙΣΧΥΟΣ 5 ΕΚΑΤ. ΒΑΤ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ, 29. (Γαλλι¬ κόν Πρακτορείον). — Είς τό κέεσταιχ ετέθη χθές είς λει¬ τουργίαν ό μεγαλύτερος ατο¬ μικάς άντιδραστήιρ, ό οποίος ίχει κο—οκτχευχϊσθη μέχ<3ΐ τού¬ δε είς την Δυτικήν Γερμανίαν. Είς την σχετικήν τελετήν παρέστησαν ό ύπουογός άτο- μικής ενεργείας της όμοσττον- διακής κΐΑβερνήσεως κ. Ζίκ- Φριντ ΑΛττάλκε καΐ άλλαι ττρο- σωττικοτητες έκ τών (θυνόντων τάς έταιιοίας, αί οποίαι μ·ατοδότησαν την τοθ άντΐδοσχττήρος τή της κυβερνήσεως τής Δντικτις Γερμανίας. Ό έν λόγω ατομικάς οντι- δραστήο κοττεσκίυάσθη εΙ< & κσ! ήμισυ έτος, ύττολσγίζεΐίι δέ δτι είς τό διάστημα τών ό· κτώ προσ-εχών μτινών θά »β ση προοδει/τικώς είς στ|ιμ£Ϊοι νά παράγη ένέογειον 5.000. 000 6στ. ΥΠ0ΔΕΙΚΝΥΕΤΑ1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Τ. Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥΡΙΠΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Ό ύπουργός Έμπορικής Ναυ- τιλίας κ. Γ. Άνδρισνοπουλος δι* έγγράφου προτάσεως τού πρός τόν ΕΟΤ, ύποδεικνύει την ανάγ¬ κην τής ανεγέρσεως τουριστικοΰ ξενοδοχείον Ι/πνου είς τόν Πει¬ ραια, ό οποίος, παρ' όλον δτι τυγχάνει σπουδαίον εμπορικόν, βιομηχανικόν καί ναντιλιακόν κέντρον, στερεϊται έν τούτοις ξενοδοχείον κλάσεως τουριστι κης. 'Η ίκανοποίησις τής άνβγ· κης ταύτης, τονίζει, Θά Εχη αττοτέλεσμα, εχτάς τής τ ο «Μ τοΰ έπινείου τής πρωτΐνονβικ καί την εξυπηρέτησιν ενός λου άριθμοΰ δισκινουμένων Μ Θαλάσσης περιηγητών κσϊ αποσυμφόρησιν τής πρωτενούθΊ|{, ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΙ 4 ΠΡίΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΙ ' Ο ύπουργός Σ υγκοινωνιών καΐ Δημοσίων Έργων κ. Γκίκας ανε¬ κοίνωσεν, δτι μετά την υπογραφήν τής σχετικής συμβάσεως καΐ τής ρυθμΙσεωί των τεχνικών καΐ οίκο- νομικών λεπτομερειών, παρηγγέλ.- Γησαν αί αύτόματοι «κυλιόμεναι» κλίμαικες τής πλοτείας ΌμονοΙας. 'Η προμηβεια καΐ εγκατάστασις τούτων άνετίθη είς τόν γερμανικόν οίκον «Έγγιρς Κέρχοτν». ΑΙ πα· Γκχγγελθίΐσαι κλίμακες άνέρχον- ται είς 16 και βά τοποβετηθοθν άνά 4 είς εκάστην πλευράν τής πλατείας. Ή τιμή έκάστης κλΐμα- κος έν λειτουργΐα βά κολύψη δα¬ πάνην 96.260 δραχ. Συμφώ ως πρό<· την σύμβασιν ί| άνάδοχος ί· ταιρίσ άναλσμίανει την υποχρέω¬ σιν τής δωρεάν συντηρήσεως επί εν (τος δι' είδικευμίνου προσωπι· κοθ. Πέραν τούτου, επί 4 άκόμη Ιτη 6ά αναλάβη την συντήρησιν έπ' άμοιίή 70 μάρκων ανά κλίμα- κα μηνιαίως. 'Η άξία των άνταλ· λακτικών διά τό 2ον {τος δέ* ύπερίαίνη τα 700 μάρκα κι κλίμακα, τό 3ον τα 850, τό 4* τα 1050 καΐ'τό 5ον τα 11'50. Ή πληρωμή των κλι,μάκων ώρΙ ώς εξής: Κατά την παραγγελί Ρα κσταίληβίΐ τό 20% τής «Ιι καΐ τα 80% είς όκτώ έξαμηνιοη( δόσεΐς πλίον τόκου 6% έτησίοκ Διά τής συμβάσεως όρίζετσι τι αί 4 κλίμακες θά πσραδοβί έντός δυο μηνών άτιό τής έκτιΐ ρώσεως των οίκονομικών δρων, κλίμακες μετά δίμηνον άπό πρώτης φορτώσεως καί 6 κλίμσ* μετά δίμηνον άπό τής β' φρ σεως, θά παραδοθοθν δέ έν λ τουργία τό βραδύτερον ίντός μηνών άπό τής μεταφορας των "Ελλάδι. Πρός εξασφάλισιν καλής συντηρήσεως ίπι πεντα αν, θά παρακρατηθίΐ ίκ τής άν δόχου έταΐρΐας ποσόν 50.000 μόρ » κων. Ο Όϊ ΐι ίιι Γ* Ίι Β ΕΚΑΟΣΙΣ ΝΕΑΙ ΕΠ18ΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΕΓΕΝΟΝΤΟ Χ8ΕΣ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ΑΓΓΛΟΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΝΑΡΚΗΣ ΕΙΣ ΤΑ Α. ΤΗΣ ΝΗΣΟΪ ΝΕΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ! ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29. (Ιδιαιτέ¬ ρα Υπηρεσία).— 'Η άπαγό- Ρ^ο-ις τής κυκλοφορίας έττε- οληθη έκ^ νέου χθές^ την νύκτα είς πολλάς περιοχάς τής Κύ¬ πρου ολίγας μόνον ώρας άφ' ής ό κυβερνήτης σέρ Χιοΰ Φούτ ανήγγειλεν ότι Θά άρθοΰν δλαι αί μεχρι τούδε άτταγορΐΰσεις. Εν τώ μεταξΰ ανεκοινώθη ότι είς διάφορα σημεΐα τής νή¬ σου εσημειώθησαν νέαι έτπθε- ο-εις τής ΕΟΚΑ. Τό επίσημον ανακοινωθέν λέγει ότι δύο στρατιώται ετραυματίσθησαν έλαφρώς είς Μαραθόβουνον της Ανατολικής Κύπρου, συ- νεττεία έκρήξεως νάρκης ττυρο- Βοτηθεισης δι' ήλεκτρικού ρεθ- ματρς καθ' όν χρόνον διήρχετο α»ηης κυβερνητικόν δχημα. Έ- ττίσης είς τό χωρίον ΆρεδιΛ νοτιοδυτικώί: τής Λευκ«ο-'«' υπέστη ζημίας στρατιωτικ" δχημα συνεπεία έκρήξεως 4 ΐ δ ά χημα συνεπεία έκ κης, χωρΐς δμως νά σημιΐΜβ» Θΰματα. 'Η ανοττροπή τής ττρ·* ηέ άά έπκ» ανοττροπή τ ηγουμένης άττοφάσεως λούθησε τα νέα έπεισόδιο, »· όποία εσημειώθησαν είς ττ)ν >*
  σ
  σον.
  ΛΕΥΚίϊΣΙΑ, 29. (Ίδι«ι«·
  ρα 'Υπηρεσία).— 'Η άπσΥ»
  ρευσις τής κυκλοφορίας ί^'
  τάθη αΙφνιδίως είς την Λε^
  σόν, είκάζεται δέ έκ τούτον *
  τι εσημειώθησαν καΐ δλλσι ('
  πιθέσι.ς τής ΕΟΚΑ τάς *»£
  άς δέν Εχουν εΙσέτι όνακοι»"
  σει αί βρεταννικα! άρχοι·