90328

Αριθμός τεύχους

9579

Χρονική Περίοδος

6

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1958

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ Ε Α Λ^»IΠ^^ε^:»Μ — - -, -
  ΕΤ0Σ ιδρύσεως ι881 __ ΑΡΙΘΜ0Σ ^γΑΛην ^ -
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ΕΠΙΙΠΜΟΙΤΟ ΟλΗΡΕΙ ΝΑΪΑΓΙΟΝ ΤΗΣ
  ΐ
  Β ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ
  II
  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ Ο.Η
  !Κ ΤΟΥ
  ηΕΜΠΤΗ 30 0ΚΤΠΒΡΙ0Υ 1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΠΑΝ ΣΜΑΤΣ Π—ΤΙΜΗ ΔΡΑΧ. 1.50
  *"■-: ·<.ο_ - ίν """"Π*8· ε·ς ίπανειλημ'μένοΓς'σύνεδοϊά'στι>Γ
  8,ά την προωβησ.ν της, κατέληξε χθές ιίς πλήρες ν{3Ον ώς
  «νάγεται έκ τη.; διαγραφης τού βέματος άπό τήνΤμερησ,αν
  ί,άτσξ.ν τού μονίμου συμβουλιον τού ΝΑΤΟ, έκ τής ηδμΛΡ.η<ΓιΟν «ντος της έλληνικης κυβερνήσεως. Ή άποτυχία "τίς" αι τικήί προσπαθείας τού κ. Σπάακ, ή όποία διήλθε άπό' ν___ Ης ίνο<λλασσομενας ψασεις, υπήρξε άποτέλεσμα τής άγγΐο- τουρκ.κης άδ.αλλαξιας ήτις έτορπΓλλ.σχ τό σχέδιον τοΰΤινΐ κου Γραμματεως τού ΝΑΤΟ, τό οποίον κατ' αρχήν απεδέχθη ή £λλην.κη κυβέρνησις. Κατόπιν τούτου ή Ελλάς ανεκοίνωσε >
  το ΝΑΤΟ ότι «ουδέν έκ των συντελουμένων έν Κύποω —-
  —. ..Λ Λνπννωοιση» κο! 8τι «θέλη ■πηηττΛ,:*,,, ,ί. _^ ί
  ΝΑΤΟ ότι «ουδέν έκ των συντελουμένων έν Κύπρω πρόκε
  ,σι να αναγνωρίση» και ότι «Θέλει προσφύγει είς τα Ήνωμένα
  Έβνη, παρεχουσα την περαιτέρω συμπαράστασις της εις το δι-
  κοιον αιτημ« των Κκπριων, όπως άπαλλαγούν τού ξένου ζυγοΰ»
  ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ,
  ΕΚΡΗΞΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
  ΑΕΡΟΑΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΥΚΩΣΙΑΣ
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ 10 ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ
  ΒΟΜΒΑ ΤΥΠΟΥ ΧΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ ΘΑ ΑΝΕΤΊΝΑΧ
  ΖΕ «ΚΟΜΗΤΗΝ» ΥΠΕΡΑΝη ΤΗΙ ΜΕΚΟΓΕΙΟΥ
  ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΝ
  ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 30. (Ίδιαι-
  τίρα 'Υττηρίσίσ). — Χθές τό
  όπόγευμα εσημειώθη ίκρτεξις
  πλησίον άεριώθουμίνοα μιτα-
  γωγικοθ άιροττλάνου τής Ρ.
  Α.Φ. τύ-ΐτου «Καμήτης» ΐίς τό
  αεροδρόμιον τής Λεικωσίας.
  Κ—α τάς πρώτας πληρο¬
  φορίας, ϊξ Βρεταννοί άεροπό.
  ροι ετραυματίσθησαν. 'Αργό¬
  τερον ομως ό αριθμός των
  Ομμάτων άνε6ι6άζετο <1ς 10, 1κ των οποίων δμως οί ττερισ νότεροι ελσψρώς μόνον ίτραυ μστίσβησσν. Τό άεροσκάφος δέ» Οπέο-τη ζημίας. Ή βόμβα, τύπου στ» Χογράψου, εΐχι τοποθιτηβή ιίς τάς άποσκευάς ενός των ιπι&στώ» ίιπό Κνπρίον πα- τριώτον μετΐιμφιεσμίνου, ώς είκάζεται, είς Βρεταννόν άε- ροπόρον, Τό άιροπλάνον, τό ίποϊον μίτέφιρεν άδειούχους τής ΡΑΦ είς Μ. Βρεταννίαν, «νεχωρηνιν-άφοϋ διεξήχθη αύ- ο-τηρότατος ϊλεγχος ιίς τάς μηχανάς τού και είς τούς ε¬ πιβάτας τον. Ό «Κομήτης» ώς ανεκοινώθη, διέθνγεν την καταστροφήν, διότι ή άναχώ· ρήσις τού ανεβλήθη επί μίαν ώραν την τελευταίον στιγμήν, ή δ* βομβα βά ίλειτούργει καθώς τό σκάψος θά ευρίσκε¬ το υπεράνω της Μεσόγειον. Παρα ταύτα βαβντάτη άνηον χία κατέλαβεν δλον τό προ¬ σωπικόν τού αεροδρόμιον και τούς αξιωματικόν; τής άσφα λείας, διότι τό γεγονός άττο- διικννει Οτι είς πιΐσμα όλω» των μέτρον προστασίας ή χείρ τής ΕΟΚΑ έκτείνεται μέχρι καΐ εκείνον των στόχων οί όποΐοι θά ϊττρε-ττε νά θεω- ροΰνται ανΦαλιΐς και άττρό- σιτοι είς τοϋς πατριώτας. Ύπινβυμίζεται δτι πρό δέ. κα ημερών Ετερον άεροπλάνον βομβαρδιστικόν, τύπου «Κ<χ- μπέρα», είς τό αεροδρόμιον τού Άκρωτηρίου, είχεν υπο¬ στή σοβαράς βλάβαι; κατόπιν επιτυχούς δολιοφθοράς τής, ΕΟΚΑ και έπιστεύιτο δτι τα διττλοκχιασθίντα ϊκτοτι μέ- τρα αμύνης θά ι,Τχον ψέρει ά· ττοτέλεσμα. ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΛΒΡΙΟΥ 1958 Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ 'Εττεσφρβγίσθΐ) χθές ή άποτυχία τοΰ μονίμου συμβονλίου τού ΝΑΤΟνά εύρη σημείον έπαφής των Έλληνικών κα! Άγ- γλοτουρκικών άπόψεων, διά την σύγκλησιν διασκέψεως πρός λύσιν τού Κυπριακοΰ. Ή Ελλάς επροχώρησεν όσον ήτο δυνα¬ τόν πρός τό σημείον τής συναντήσεως, "Αγγλοι καί Τοϋρκοι ομως έμειναν προσδεδεμένοι είς τάς ιδικάς των άδιαλλάκτους απόψεις, μέ τάς οποίας προητοίμαζον παγίδα διά την Έλλά- οβ καί την Κϋπρον καί δχι διάσκεψιν. Ή άποτυχία τής προσ- ιταβείας υττέρ της οποίας έμόχθησε πράγματιό κ. Σπάακ — «αι πρεττει νά τοΰ τό ομολογήσωμεν ανεξαρτήτως τοΰ άποτε- λεσματος — τερματίζει μίαν άκόμη άπό τάς πολλάς ελπίδας Εΐρηνικοϋ διακανονισμόν υπέρ τοΰ όποίου έξήντλησεν ή Ελληνι- «η κυβέρνησις πάσαν δυνατήν παραχώρησιν. Εδέχθημεν προ- Θυμκς τάς καλάς υπηρεσίας τον κ. Σπάακ, διότι είλικρινής ΐ"τηρχε κα! ύπάρχει άκόμη ή διάθεσις τερματισμόν τής επι¬ κινδύνου διά την συμμαχικήν ένότητα διαμάχης. Δέν εύρομεν βμως την αυτήν διάθεσιν καΐ έκ τής αντίθετον πλευράς ή ό- τοιο καί έτορπίλλισε τελικώς την συνεννόησιν, διότι προφα- »«ς δέν την ήθελεν. Ή "Ελλάς ϊχει έν πάση περιπτώσει την διίαιότητα ότι μέ την σταθεράν γραμμήν την οποίαν ηκολού¬ θησεν έπολιτεύθη καλώς και έναντι των ί—οδούλων τέκνων της, δια την τύχην των οποίων κατά πρώτον λόγον ένδιαφέρεται, ολ*ο κο! έναντι τής υποχρεώσεως της ώς μελους της συμμα¬ χίας οικογενείας τοΰ ΝΑΤΟ. Δέν Εχει δέ τίποτε νά φοβηθη οτο την εναντίον της εκστρατείαν τον ψεΰδους, την όποιαν α¬ σφαλώς βά όργανώσουν οί ενοχοι τής άποτυχίας έν τη προσ- πσβεια των νά συγκαλύψονν τάς ιδικάς των ευθύνας. Το Θεμα της Κύπρου Θά φθάση μετ* ού πολυ είς την γενικήν συνέλευσιν τον Ηνωμένον Εθνών, δπον, έν αντιθέσει πρός τοΝΑΤΟ, ο- *« συζητούνται φανερά, ωστε νά μή μένη διά κανενα εδαφος κακοποιήσεως τής αληθείας. ' 0Μ0ΛΟΓΙΑ *' .. *> ]νΐΕΤΕΣΧε καί ό ραδιοφωνι-
  . κάς σταθμός τής Μόσχας
  ,β 15" έορτασμοϋ της Έλληνικης
  ΕΒνιχής Έπετείον δια νά όιιο-
  λογηση πρώτην φοράν εφέτος,
  λ δτι ή Ελλάς μέ τόν πόλεμον
  μ της εναντίον των Ίταλών καΐ
  ^ ι εοιιονών άπησχόλησεν είς τό
  ,ΐ,.εοαφος —ς μέχρι τέλονς τοΰ
  ν πολειιου σημαντιχάς έχθρικάς
  ρ· Ουναμεις, α| οττοϊαι Θά εΤχον
  «ησιαοποιηθή εναντίον των
  * ρ—'·" είς τό Άνατρλικόν Μέ-
  'Η^ όμολογία γίνεται,
  -.-ευνόητον, άττοκλειστι-
  I
  *αΐ μόνον πρός ενίσχυσιν
  <πατριωτικ.ης» δράσεώς ΕΔΑ καΐ δχι διότι ήσθάν- η Μόσχα την ανάγκην κά- 2ϊβ5. ε'λικοινείας. Δι" αύτό Η οεν Θά λησμονήσουν 6ε- ™!βς, οί "Ελληνες. δτι εύγνω- ποοφανώς, διά την ικπτν βοήθειαν τής Έλλά- . Μόσχα, έξαπέλυσεν έναν- Ϋ ρΐ τούς μισθοφόρουςΐ της Ν ΚΚΕ, οί όποΐοι μέ τα ο- 2° της μέ τό χρήμα της. μέ αι; οδηγιας της καΐ με τή^ ^οειδή άλλην βοήθειαν της. Ι"* έθημαξαν κυριολεκτικώς, 'ω<: ότου τούς συνέτριφεν ό έ- ™*°ς στρατός είς τόν Γράμ- ΟΙ ΣΚΑΑΒΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ τής άντι- "ολιτεύσιως χθές τό άπόγιυ- ΐ" ί'εψάνιζον «ένισχυμίνας τάς £»0,0ίος της>( 8τι ή -Αγγλικη
  "■«ερνησις, ττιέζουσα διά τού
  ?· Ντάλλες την "Ελληνικήν, θά
  ""τυγχονε τελικώς την σι/μμε-
  τβχΐτν τής "Ελλάδος ιίς τριμερή
  «'ασκεψ,ν διά τό Κυπριακόν.
  ΓΊ» ιδίαν ώραν, &ν δχι καί έν».
  Ρ'τερον, ή "Ελληνική Κυβέρνησις
  01Γερριπτι δι" επισήμου δηλώ-
  σ'Μ1: της ιίς τί, ΝΑΤΟ οχι την
  τΡ·μερή μόνον, άλλά καΐ την έ-
  Γ,τομερή διάσκεψιν την όποιαν ε-
  «χοντβ "Αγγλοι κοΐ Τούρκοι.
  ,°ς, λοιττόν, νά μή γελοϋν όλοι
  ?' Ελληνες, άκόμη καί είς τό
  «ουσμα τής λέξεως άντιπολί-
  τ«νο,ς;
  Ι_Ι ΜΟΣΧΑ ανήγγειλε χθές δτι
  ό τιμηθείς μέ τό 6ρα6ε·ον
  Νόμπελ διάσημος Ρώσος συγγρα-
  φίύς Μπόρις Πάστερνσκ, ηρνήθη
  νά τό δεχθή καϊ τό έπιστρέψει
  «δλως αύτοίούλως καΐ χωρϊς νπ
  συμβουλευθή οΰτε τούς φίλους
  τού». ΠοΤος άμφιβάλλει περΐ ιύ·
  τού; Προχθές μόλις μέ από¬
  φασιν τής ενώσεως των Σοβιε¬
  τ ι κων σνγγραφέων κατεδικάσθη ό
  άτυχης ώς ττροδότης και εχθράς
  τής πατρίδος τού. Καΐ αν ύττοτε-
  θή συνεπώς δτι ζή άκόμη, ττάλιν
  δέν θά είχεν ανάγκην νά ερωτή¬
  ση οΰτε έχθρούς οϋτε φίλονς. Δι¬
  ότι ασφαλώς &λλθ| έπέστρ·:ψαν
  τό βραβείον, χωρΐς νά τόν £ρω-
  τήσουν.
  ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ
  ΜΟΛΟΝΟΤΙ δεν βλέπομεν νά
  «έμονοπωλήθη» διά τοΰ τε¬
  λευταίως ψηφισθέντος νόμου πε-
  ρΐ 'Λγροτικής Τραπέζης ή έξα-
  γωγη γεωργικων ποοιόντων υ¬
  πέρ αυτής κα! των συνεταιρι-
  στικών οργανώσεως, νομίζομεν,
  ότι άξίίουν της κυβερνητικης
  προσοχής αί άπόψεις τού Πα¬
  νελλήνιον Συνδέσμον Έξανω-
  γέων. πεοΐ των οποίων σχετι¬
  καί πληροφορίαι έδημοσιεύθη-
  σαν χθές. 01 έξαγωγεΐς εχουν
  πείραν καΐ οργάνωσιν πολλών
  έτών, είνε συνδεδεμένοι διά μα¬
  κράς συνεργασίας μέ τούς ξέ-
  νονς είσαγωγικονς οίκους, είνε
  κα! ευρύτερον γνωστοΐ είς τάς
  εξωτερικάς άγορώς καί ασφα¬
  λώς Λυποροθν νά βοηθήσονν
  περισσότερον παντός άλλου
  την άνάΐΓτνξιν των έξαγωγών
  μας. Επί πλέον Θά ήτο άδικον
  νά έξονβενωθοΰν ιι>ετά/ τόσων έ¬
  τών εργασίας καΐ κόπους. ι»έ
  την νέαν οργάνωσιν των έξα¬
  γωγών. "Ας Ικανοποιηθοθν, λοι-
  πόν, κ«ΐ τα ίδικά των συμφέ-
  ροντα καθ" δ μέτρον δέν έρ-
  χονται είς άντίθεσΐν πρός τα
  συμφέροντα των παραγωγών
  καΐ τής έθνικής μας οίκονομίας
  γενικώτερον.
  οτρογγύλης τραπέζης — π συν
  Θέσις κα! ή τΥμερησία διάταξις
  της οποίας ουδεμίαν παρεΐχον
  εγγύησιν διά υίαν κοινώς άπο-
  δεκτήν λύσιν τού Κυττριακοΰ —
  άττετέλεσε την τελευταίαν πρά¬
  ξιν των έξελίςεων επί τού Θέ-
  μαιτος ένττός τού "Ατλαντικόν
  Σκμβουλίου. Πάντως κατά γε¬
  νικήν διαπίστοσιν τό κύρος τής
  έλληνικης κυβερνήσεως, ώς έν-
  τολοδόχου τού Κυπριακοϋ λαοϋ
  ενισχυθή μεταξΰ των Άτλαντι-
  κών κύκλων, πρώτον διότι απε¬
  δείχθη ή καλη Θέλησις καί ή
  μετριοπάθεια της "Ελλάδος,
  δεύτερον διότι κατεφάνη είς ό¬
  λας τάς περιπτώσεις ή αδικαι¬
  ολόγητος άδ'σλλαξίβ τής Αγ¬
  γλίας καί τής Τοοοκίας καί
  ως άρχικαΐ ιτροτάσεις τού «.
  Σπάακ, «ύπε<—ηρίχθηοαν υπό τής μεγάλης ιτλειοψηιφίας των έν τώ ΝΑΤΟ συμμάχων μας», ώς άπεκάλΐΛμε χθές ή έπίσημος ελληνική ανακοίνωσις. Τό γε- γονός χαρακτηρίζεται βαρυση- μαντον — έν δ^ιει μάλιστα τής παραπομπης τοΰ Θέαατος είς τόν ΟΗΕ — διότι εΤν€ ή πρώ τη φορά κατά την όποιαν οί Δυ- τικοί σύμμαχοι είς την μεγά¬ λην πλ€ΐοψηφ!«ν των εύθυγραμ μίίονται πρός τάς ελληνικάς άντιλήψεις επί τού Κυποιακοΰ. "Ηδη, δημιουονεΐται είς τούς κόλπους τον ΝΛΤΟ μία νέα πραγιματικότης, καθ" όσον ή Αγγλία καί ή Τονρκία φέρουν την ευθύνην διασπάσεως τής συ έρρψαν τάς προτάσεις τού κ. Σπάακ — καί δχι ή ελληνική κυβέρνη¬ σις, ώς ισχυρίζετο μέχρι τούδε ή συντονισμίνη προπαγάνδα τοΰ Λονδίνον καί τής "Αγκύρας. "Εάν α! προτάσεις τού κ. Σπά¬ ακ. πρός τάς όιτοιας συνετάγη η "Ελλάς, δέν κατέστη δυνατόν νά έπιδληθοΰν έκ μέρονς τής πλειονοψηφίσς τού μονίμου ονμβουλίοι; τού ΝΑΤΟ, τούτο όφείλετσι είς λόγουχ; διαδικα- σίας. ΔΗΛΟΧΙΧ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ό πράεδρος τής κυβερνήσε¬ ως κ Κ. Κοιοαμαλής προέβη είς τάς άκολούβους δηλώσεις. τού Συμβουλιον τού ΝΑΤΟ ε¬ πί τού Κι/ττρια<οΰ ίητήιΐατος προσέκοψεν είς την έμ μονήν τής άγγλικής καί τής τουρκικής κυ- δερνήσεως είς τάς γνωστάς α- κραίας Θέσεις των. Ή "Ελλάς καβ' δλην την δι¬ άρκειαν τής Κυττριαχής διενέξε- ως άδ'κοοιμένη άπό την Αγ¬ γλίαν καί ·πρς>καλοι»υ.ένη α-
  ττό την Τουρκιον. έπέβειξεν α¬
  ναμφισβήτητον διαλλακτικότη-
  τα καί αετοισττάθειαν Πρθσφά-
  τως δέ δέν εδίστασε νά διατυ¬
  πώση προτάυε.ς αΐτινες διηυ-
  κόλυνον την λύσιν καί έτυχον
  δι* αύτό καί διεθνούς άναγνω-
  ρίσεως.
  "Υπό τό αύτό ττνεΰμα κατα-
  νοήσεως αντιμετώπισεν ή ελ¬
  ληνική κυβέρνπιΤ ς κα! τάς κα-
  ^7°0, ΝΑΤΟ «2αί325:
  εις τας οποίας ΑεπτομερώΓ ά!
  ς ς
  ναφέρετα
  τική ά
  ς Λεπτομερώς ά
  ή σηαιρινή κυβερνη-
  !χτις
  Κατά τάς διαΐτραγματεύσεις
  αί οποίαι Επηκολούθησαν την
  α
  οαι Ε
  απόρριψιν έκ
  λί
  ραγματεύσεις
  Επηκολούθησαν την
  κ ΐέρος ή "Α
  η
  τής "Αγ¬
  ί
  ρρψιν έκ ΐιέρους τής Αγ¬
  γλίας καί τής Τουρκίας των
  άρχικών προτάσεων τοθ κ.
  Σπάακ, τάς οποίας ημείς είχο¬
  μεν αποδεχθή, διεπιστώσαμεν
  δτι ή Διάσκεψις ώς την αντε¬
  λαμβάνοντο αί ώς άνω 6ύο κυ-
  βερνησεις δέν ίτοόκειτο νά α¬
  ποδώση Θετκά άποτελέσματα
  'Η "Ελλάς έπθι»μούσα μίαν
  δικαίαν διευθέτησιν τού Κυπρι-
  οκού δέν Θά ήονεΐτο νά συίητη-
  οτι ιιέ οΐονδήποτε καί όποι>δή-
  ΒΛΕΠΕ Κπ ΣΕΛΙΔΑ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ΕΙΖ ΤΗΝ
  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ»
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ «
  άρχίζει νά δημοσιεύεται ή έκ-
  πληκτικώτερη ίστορία κατα-
  σκοπίας των μεταπολεμικών
  χρόνων, κατ' αφήγησιν τοϋ
  διασημου Άνγλου οημοσιο·
  γράφου καί συνγραφέως - · ·
  ΠΑΝ ΦΛΕΜΙΓΚ.
  Τ0 ΑΡΑΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  ΕΝΩ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΛΤΙΠΤΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙΗ ΕΡΙΣ ΛΙΖΕΝΧΛΟΥΕΡ ΚΑΙ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  Τό άποκαλυπτικόν έργον ποι) επροκάλεσε την οργήν τοϋ Προέδρου Άΐζενχάουερ
  Άπό τό χθεσινόν φύλλον άρχίσαμεν την δημοσίευσιν ί
  τοΰ κεφολαίου των άπομνημονευμάτων τοϋ στρατάρχου
  Μοντγκόμερυ, τό οποίον εχει προκαλέσει παγκόσμιον σα¬
  λον καί ιδιαιτέρως την οργήν τού Αμερικανόν προέδρου
  Άΐζενχάουερ. Πρόκειται διά την περιγραφήν τής μάχης
  τού Δυτικόν Μετώπου (1944), την οποίαν διηύθυνεν ό 'Αϊ-
  ζενχάονερ. Τούτον κατηγοοεΐ ηδη όΜοντγκομερ^υ, ότι έξ
  αίτίσς τού τταρετάθη ό πολεμος επί ττολλοΰς^ μήνας. Είς
  το χθεσινόν ό συγγραφεύς άφηγεϊται πώς έττέτυχεν ή με-
  γάλη σνμμαχική απόδοσις καί ήρχισεν εξελισσομένη μέ
  επιτυχίαν ή μεγάλη μάχη^, αλλ' είς τάς 25 Ιουλίου, ένώ
  ανεμενοντο άττοφασιστικαι έξελίξεις είς τας έττιχειρησεις^
  εν νέφος έσκίασεν απροσδοκήτως τάς σχέσει ς αυτού και
  τού Άΐζενχάουερ.
  40Η
  Την 26ην Ίονλίον ό Άϊζεν-
  χάουερ έπρογευμάτισε είς τό
  Λονδίνον μέ τόν πρωθυπουργόν
  θύϊνστων Τσώρτσιλ. Δέν γνω-
  ρίζω τί ακριβώς ελέχθη μεταξν
  των. Ό Ά'ιζενχάονερ δμως μού
  εγοαψε τό βράδυ τής ιδίας η¬
  μέρας, μία δέ πρότασις είς την
  επιστολήν τον μί ένέβαλεν είς
  ύποψίας: «Ό ττρωθνπονργός
  μόν ετόνισεν έιτανειληιμρένως
  δτι ήτο είς Θέσιν νά γνωρίζη δ¬
  τι εΐχατε καΐανβήοι.» την ανάγ¬
  κην νά διατηρηθή τό μέτωπον
  ΔΥΟ «ΤΕΝΤΥΜΠΟΥΣ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ
  Εξυλοκόπησαν μέχρις άφασίας
  τόν παπρα μαθητρίας την οποίαν
  παρηνώχλουν ιν μέση οδώ
  ΕΔΑΡΗ ΑΝΗΛΕΩΕ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ. - Ο ΑΤΥΧΗΣ ΓΟΝΕΥΕ ΕΠΟΔΟ-
  ΠΑΤΗΘΗ ΑΓΡΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗ ΒΑΡΕΙΑΝ ΕΓΚΕΦΑΑΙΚΗΝ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ
  ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΕΙΣ ΣΟΒΑΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
  Είς την Καλλιθέαν κατά τόν
  έοοτασμόν τής 28ης "Οκτώβρι¬
  ον οί Ν. Μανρονδής. έτών 19,
  καΐ Σπ. Στάσης, έτών 19, ερ¬
  γάται, παρηνώχλονν δι* άσέ-
  μνων φράσεων τάς μαθητρίας
  της επί τής οδόν Σπάρτης έμ-
  πορικής σχολής μέ άποτέλε-
  σμα νά προκαλέσονν τάς εντό¬
  νους διαμαρτυρίας των γονέων
  των. "Ενας μάΛιστα έξ αυτών
  ό Ε. Σταυρουλάκης, έτών 45,
  τονς εδήλωσεν δτιέάν δέν άττε-
  μακρύνοντο Θά ίκάλει την άστν
  νομίαν_ Ο! δύο νέοι πρό τής
  «άπειλής> αυτής, ώς έχαρακτη-
  ρησαν την δήλωσιν τού γονέως,
  ηναγκάσθησαν νά άπομακρυν-
  Θοΰν έκ τού χώαου. δπον έτελεΓ-
  το ή έορτη εστάθησαν δμως
  είς μικράν απόστασιν μέ την
  απόφασιν δπιος, ώς ώμολόγη-
  σεν ό ένας έξ αυτών, νά συνε-
  χίσουν μετά το πέρας τής εορ¬
  ή όλ ή θ
  χσουν μεά ο έρς ής ρ
  τής την παρενόχλησιν τής θυγα-
  τρος εκείνον πού τονς εΤχεν ά-
  πειλή^ει διά τής άστυνομίας.
  "Υστερα άπό λίγο ή έορτή έ-
  τελείωσε καϊ αί μαθήτριαι, άλ¬
  λαι μοναι και άλλαι συνοδενό-
  μεναι υπό των γονέων των. α¬
  νεχώρησαν έκ τοΰ σχολείου των
  διά νά κατευθυνθονν είς τάς οι¬
  κίας των. ΟΙ δύο νέοι παρηκο-
  λούθουν άπό τού σημείον δπον
  ευρίσκοντο τοϋς φενγοντας. 6-
  ταν δέ άντελήφθησαν τόν Σταν-
  ρουλάκην μετά της Θνγατρός
  τον νά προχωοη πρός την επι
  τής διασταρώαεως των όδων
  Δαδάκη και ΣοΦοκλέους στά¬
  σιν των λεωφορείον διά νά έπι-
  διδασθή αυτού, τοΰς έπλησία-
  σαν καΐ ήρχισαν νά τονς παρε-
  νοχλοΰν δι* άσίμνων φράσεων.
  Ό Σταυρονλάκης είς την αρ¬
  χήν διά νά αποφύγη επεισό¬
  διον παοουσία ^τής Θνγατρός
  τού ετάχυνε τό βήιια του.παρέ-
  σνρε δέ καΐ αύτην πρός την
  Οϊ δύο κτηνώδεις «τέντυ - μττόυς» τής Καλλι&έας Ν. Μαυ-
  ρουδής καΐ Σ. Στάσης, πού εξυλοκόπησαν μέχρις άνσισθη-
  ας όν πατέρα τής μαθητρίας την οποίαν παρηνώχλονν
  οΰ τοΰς συνέλαδε: Διατί, μεταξΰ
  σαν; "Αρχισαν νά άτονοϋν τα μέτρα άντ! νά έντείνωνται;
  Αύτό που διέπραξαν οί νεαροί ούτοι κτηνάνβρωποι της Καλ-
  λιθέας, είνε πολύ βαρύτερον τοΰ παραπτώματος των δια*
  πομπευθέντων καΐ κονρευβέντων — δικαίως — μαθητών.
  Ό κ. Καλαντζής πού είνε κα! ό είσηγητής τοΰ ορθού μέτρον,
  υποθέτομεν ότι Θά επέμβη πάραι/τα.
  στάσιν διά νά έπΐβιβασθούν
  τού λεωφορείον^ καΐ άπαλλα-
  γούν των άναιδών τέντν μπόϋς.
  Ούτοι άπεθοασννθησαν άκό¬
  μη περι·σσότερον καΐ έξετόξευον
  κατά τής άτυχοθς νέας φράσεις
  είς τάς οποίας Θά έκοκκίνιζον
  καΐ ο! τρόφιμοι των χειροτέρων
  καταγωγίων. Καϊ πάλιν δμως ό
  πατήρ Σταυρουλάκης άπέφυγε
  νά τούς παρατηοήση καΐ σννέ-
  χισε τόν δρόμον τού μετά της
  Θυγαττρός τού είς την όποιαν έ-
  λεγε: «Κλεΐσε παιδί μου τα
  αΰτιά σον, τί /ά κάνουμε. Πρό-
  κειτοιι περΐ δοωμερών νέων,
  τροφίμων των χασισοποτείων».
  Ή Θρασύτης των νέων άπε-
  κορυφώθη τότε. 'Εξετράπησαν
  καί είς ασέμνους χειρός ι άς.
  πράγμα πού προεκάλεσε την έ-
  κρηξιν τής άγανακτήσεως τον
  γεννήτορος. 'ΕστράΦη πρός
  αΰτονς καΐ τονς περιέλουσε μέ
  τα έπίθετα ποΰ τοϋς &ρμοζαν.
  Τότε ούτοι τού επετεθησαν καΐ
  τοΰ κατέφεραν άλλεπάλληλα
  γρονθοκοπήματα μέ άποτέλε-
  ΒΛΕΠΕ 5η ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΙΖ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝ
  ΓΥΝΑΪΚΕΣ
  ΚΟΜΑΝΤΟΣ
  ΕΞΟΝΤΠΣΑΝ
  ΕΝΑ ΛΟΧΟΝ
  ΕΙΝΕ ΑΝΤΑΡΤΙΣΧΕΧ
  ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΖΤΡΟ
  ΧΑΒΑΝΑ, 30. (Ιδιαι¬
  τέρα Ύπηοεσία).— Γυναΐ
  κες κομμάντος άνήκουσαι
  είς την δύναμιν των έπα-
  ναστατών τού Φιντέλ Κά-
  στρο εφόνευσαν 1 1 στρα¬
  τιώτας, ίτραυμάτισαν 6
  καΐ ετέρους 6 συνέλαβον
  αίχμαλώτους. ΟΙ άνδρες
  αύτοι άνή<αν είς ένα λό¬ χον, ό οποίος κατόπιν τής ανωτέρω έπιθέσεως κυριο¬ λεκτικώς διελύθη. Ώς ανεκοίνωσεν ό ρα- διοσταθμός των έπανα- σταΐτών χθές είς την πρώ¬ την εμφάνισιν των είς τα πεδίον της μάχης αί γν- ναίκες κομμάντος επέδει¬ ξαν έκπληκτικόν Θαρρος, έξαναγκάαασαι τάς κυ¬ βερνητικάς δυνάμεις νά ά- ποχωρήσουν έν τέλει άτά- κτως. Άρνηγός των άμα- ζόνων ήτο ή «λοχαγόςι Ί- ζααπέλ Ρ'έγκο. έν δράσει, ένώ μείζονες έπιθέ- σεις Θά ευρίσκοντο έν έξελίξει». Άπό_ την ανωτέρω φράσιν μοΰ εφάνη δτι ό Άϊζενχάουερ εΤχε παροπτονεθή είς τόν πρω¬ θυπουργόν δτι δέν κατενόουν τόν τρόπον ενεργείας τον. Πρά- γματι. όττως έπληροφορήθην άρ γότερα. είχεν εΐπει είς τόν Τσώρτσιλ δτι άνησνχοΰσε άπό τάς δηαοσιευομένας είς τόν α¬ μερικανικόν τύπον έπικρίσεις ε¬ ναντίον των Βοεταννων ότι δέν μετεΤχαν έξ Ισον είς τάς μάχας καΐ τάς άπτοΛβκκ;. "Εδωσεν είς τόν πρωθυπουργόν νά έννοήση δτι αί βρεταννικαΐ δυνάμεις είς την ανατολικήν πλευρόν ηΐπτο- ροΰσαν καϊ επρεττε να είνε πε¬ ρισσότερον έπιθετικαί. Τούτο, βεβαίως επροκάλεσεν άρκετην σύγχυθΊν. Τό άλλο βράδν ό πρωθυττουργός προσεκάλεσε με ρικά ύπεύθυνα πρόσωπα νά συ- ναντηθούν μέ τόν Άϊίενχάουερ κατά την ώραν τού γεύματος. Έπληροφορήθην ταχέως περΐ τού τί έλαβε χώραν κατά: την συνάντησιν εκείνην. Ό Άίζενχάονερ τιαρεπονέθη δτι οί Βρεταννοί άφηναν όλόκλη ρον τό βάρος τής μάχης είς τονς Άμερικανονς. Τοΰ έτονί- σθη δτι είχεν ίνκρίνει την 6α- σικήν μου στ^ατηγικην καί δτι ή στρατηγική έκείνη έφηρμόζε- το: Ό δγκος -ών γερ,μανικών τεθωροκισμένων δυνάμεοΛ» άπη- σχολείτο συνεχώς είς τόν βρε- ταννικόν τομέα τού μετώπου. Ό Άϊζενχάουερ δέν ηδύνατο ν* άνοοσκενάση τα έπιχειρήιιατα αύτά. Ηρώτησε τότε διατ! δεν ηδυνάμεθα νά έίαττολύωμεν σο¬ βαράς έπιθέσεις επί ενός εκά¬ στου μετώπου στρατιάς. ταυ¬ τοχρόνως, δττως Εκαμναν οί Ρώ- σοι. Τού εδόθη ή απάντησις δ¬ τι ή ϋπεροχή ι»ας έναντι των Γερμανών περιωοίζετο μόνον είς 25%, ένώ οί Ρώσοι ύπερίϊχαν των άντιπάλων των είς τό *Α- νατολικόν Μέτωτΐον κατά 300 τοίς εκατόν! είχαμεν ηδη (ά¬ πό της 25ης Ιουλίου) έξαπο- λύσει επίθεσιν είς την ανατολι¬ κήν πλενράν. "Επρόκειτο περΐ γενικής έπιθέσεως. ή όποία έ- πεξετείνετο καΐ ένετείνετο ταχέ¬ ως. *Η στίατηγική μας εΤχε Φθάσει επί τέλονς είς τό σημεΤ- ον νά συγκομίση τούς καρπούς της. Διατί λοιτϊν έταοάσσοντο καΐ άνησύχουν; ΕΙΖ ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ Ελέχθη άκόμη είς τόν ζενχάουερ δτι άν εΤχε δι* ώ δ δέ δξ Άί- εμέ ζχρ χ μ την γνώμην δτι δέν διεξήγον την μάχην, δπος έκείνος τό ε¬ πεθύμει, επρε-τε νά μοΰ τό είπη άπερΐφράττως. Άλλ' ήτο φανε- οόν δτι ό Άϊίε-'χάουεο έδίστα- ζε νά πράξη 'ύτω. Μετά παρελενιτιν ολίγων ημε¬ ρών έκεοδίζαμεν μίαν νίκην, ή ό¬ ποία έχαιρετίσθη ώς τό μεγα¬ λύτερον στρατιωτικόν έπίτεν- γμα τής Ισταοίας. ΟΙ Βρεταν- νοΐ διεδραμάτισαν δχι Θεοοματι- κόν ρόλον είς την μάχην εκεί¬ νην πραγιμα πού διηυκόλυνε τόν αμερικανικόν τύπον νά πα¬ ρουσιάση την νίκην εκείνην ώς νίκην άμερικανκήν Ή άποψις αυτή δέν απεκρούσθη. Όλοι μας, δμως. έγνωρι'ζαμεν ότι αν οί Βρεταννοί οέν είχον παίξει καλώς τον ρόλον των είς την ανατολικήν πλίυοάν οί Άμερι- κανοί δέν βά κατώρθωναν νά . διαβττόΐσου» την δυτικήν. Ή ί στρατηγική τής έκιστρατείας Ι είς την Νορίμανδίαν ήτο βρεταν- Ι νίκη καΐ επέτυχε χάρις είς την άριστοτεχνική εογασία καΐ την απόδοσιν δλων των παραγόν- των ποΰ έλαβον μέοος είς την εφαρμογήν της. τόσον των Βρε- ταννών δσον κλ'ι τών'Αμεοικα- νών. Την ώραν &μως πού ή νί¬ κη ευρίσκετο έν δψει, ψίθνοοι έ- κνκλοφά—σαν γύρω άπό τάς βρεταννικάς δυνάμεις δτι ό άρ- χιστράτηγος παρίπονεΤτο ότι δέν εκτελούσαιυεν έπαοκώς τό μαχητικόν μας καθήκον. Δεν πι- στεύω δτι ό μέγας καΐ καλός έκείνος ανθοωπος πού είνε τώ- ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ Ή ίστορία αύτη, όπως ομο¬ φώνως άνεγνωρίσθη άπό τόν παγκόσμιον Τύπον είνε μονα- δική είς τό ειδος της. Διαδρα- ματίζεται είς την Μόσχαν καί τό Λονδίνον, είς την Κων- σταντινούπολιν καί τό Παρίσι. Καί άπό την πρώτην γραμμήν της αίχμαλωτίζει τόν άναγνώ- στην καί τόν κράτει είς αύξου- σαν αγωνίαν μέχρι τέλοας» Δέν πρέπει νά διαβασθη άπό άνθρώπους πού εχουν άδύ- νατα νεϋρα. ----------------- ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ■- -. ΕΙ- ΤΗΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ» II— Ιί—ΙΠ-ΙΙ—ΙΓ3Ι ΥΠΟΚΥΠΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΑΝ ΠΙΕΣΙΝ ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ Συνεχίζετ,αι δρψυτέρα ή εναντίον τού σοβιετική επίθεσις. Προαναγγέλλονται «σκληρά μέτρα». - Τί λέγει ό κ. Ντάλλες κψΠΡΑΛΕΟΣ ΑΜΝΟΣ» ΚΑΙ «ΧΕΙΡΩΝ ΧΟΙΡΟΥ» ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ... ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 30. (Διε- Θνης Ηνωμένος Τύπος — Ρώ¬ υτερ —Γαλλικον Πρακτορείον). — Νέον σαλον προκαλεΐ ή υ¬ πόθεσις Πάστερνακ. Ό διάση¬ μος Ρώσος συγγραφεύς διά τη- λεγραφήιιατός τού πρός την Σουηδικήν "Ακαδημίαν, ή όποία άπονέμει τα βοσβεία Νόμπελ, εδήλωσεν δτι άονεΐται νά δεχθή τό άπονεμηβέν είς αυτόν βρα¬ βείον τής Φιλολογίας. ·Η χει- ρονομία αυτή τού Πάστερνακ, άν καΐ ανεμένετο άπό πολλονς, ήχησεν ώς βόιΐβα είς δλον τόν κόσμον Κατά την γενικήν πε¬ ποίθησιν όπως ή χιτλερικη κυ¬ βέρνησις είχεν απαγορεύσει είς τόν άντιχιτλερικόν δημοσιογρά- φόν Κάρλ Φόν Όσσιέτσκν (1935) καΐ άργότερα είς τόν ιατρόν δόκτορα Ντό- μαγκ (1938) νά δεχθοθν τα άπονεμηθέντα είς αντούς τότε βραβεΐα Νάμπελ, ούτω καί τό κομμουνιστικήν καθεστώς εξη¬ νάγκασε, διά των πιέσεων καΐ των απειλών τόν Πάστεονακ νά αρνηθή τούτο τελικώς Θέ- σαν αυτόν πιθανώτατα υπό «προστατευτκήν .ράτησιν>.Πρά
  γματι. άπό νθές άστυνομική
  φρονρά ετοποθετήθη έξωθεν τής
  κατοικίας τού διασημου συν-
  γραφέως.
  <Λαβών ύπ' δψιν — λέγει είς τό χθεσινόν πρός την Σουη- δικήν 'Ακαδηιμίαν τηλεγράφηυά ΘΑ... ΣΥΑΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩ ΣΤΑΘΜΕΥΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Άπό χθές την πρωΐαν ήρχισεν ή αύστηρο· τάτη έφαρμογή τής νπ' άριθμ. 51 αστυνο- μικής διατάξεως περι στοτθμεύσΐως αύτοκι- νήτων. Ανωτέρω ίνα χαρακτηριστικόν στι- γμιότυπον άπό_ την εφαρμογήν τής διατα- γής. ΆνδΡες τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας μεταφέρουν διά ρυμουλκόν αυτοκίνητον μία παρανόμως σταβμεύουσαν κούρσσν, ένώ πολ- λο! περίεργοι άπολαμβάνουν τό θέαμα τής... συλλήψεως. Τα όργανα τής Τροχαίας κινή¬ σεως έκτελοΰντα διοπαγάς τοΰ διοικητού των μ. Άβραάμ Μαρκοπούλου , μ»ίΦ«ραν χθές διά γερανών τρία αύτοκίνητα Ιδιωτι- κήζ χρήσεως, έκ τής όδού Ζωοδόχου Πηγής, είς γκαράζ επι τής λεωφόρου Συγγροΰ και παρα το εργοστάσιον «Φίξ». Οί ιδιοκτήται των αΰτοκινήτων θά τα παραλάβονν άφοΰ προηγουμένως πληρώσουν τα δικσιώματσ τοΰ γκαράζ και την έξ 150 δραχμών δαπά¬ νην της μεταφοράς των. Δέον νά σημειωθή δτι είς τό μέλλον εναντίον των παραβατών θά άσκήται συγχρόνως καΐ δίωξις, τα δέ αύτοκίνητά των θά μεταφέρωνται είς γκα* ράζ ίκτός των Αθηνών. τού ό Πάστερνιΐϊκ — την έρ·μη- νείανητις απεδόθη είς την βρά- βευσίν μόν. Ιπτό τής κοινθίνίας έντός τής οποίας εϋρίσκομαι, πρεπει # V άπρποιηθω τό βρα¬ βείον αύτό. Σάς παρακαλώ νά μή σάς δνσαοεστήση ή έκου- σία μόν άρνησις. (Σημειωτέον δτι ό Πάστεο'Λχκ είχεν αρχικώς δηλωσει δτι δέχεται «μετ' εύ- γνωμοσύνης» την προσγενομέ- νην είς αυτόν τιμητικήν διάκρι- σιν). Μετά την λήψιν τού τηλε- γραφήματος τον Πάστεονακ ό Ισόβιος γραμματεύς τής Σουη- δικής 'Ακαδημίας κ. "Άντερς "Εστερλιγκ, εδήλωσεν τα ε¬ ξής: «Έλαβον μετά βαθείας λύ- πης τό μήναιμα τού Πάστεο¬ νακ. Διαισθάνετα! τις είς τό αήννμα,αύτό μίαν άνθρωπίντιν τραγωδίαν, ή όποία πρέπει νά μάς ονγκινήση δλονς». Έν τώ μίταξύ διά νά μην υπάρξη καΐ ή παοανικροτέρα άμφιβολία πεοί τής άσκηθείσης «πιέσεως» καΐ ώς πρόσθετος πρόκλησις τού Κρεμλίνον ϊναν¬ τι τής ελευθέρας κοινης γνώ- μης τής Δύσεως. ό οαδιοφωνι- κός σταθμός τής Α*νόσχας έξα- πέλυσε χθές <άμα ύβρεων καΐ λοιδοριών διά τόν δεσμώτην Πάστερνακ. αί οποίαι είς ένα αστυνομικόν κοάιος όπως ή Ρω σία είνε αρκεταί διά νά θανα- τώσουν ένα άνθρωπον. σηιαι- νουσαι ότι δέν είνε μακράν ή ήυέοα τής *<>αααογής εναντίον
  τοϋ «αΐοετικοθ» διανοονμένον
  νέων σκληροτέοων μέτρων άπό
  την απλήν καταδίκην είς τό πε¬
  ριθώριον τής £οτ·ς
  Ούτως, ό <τοβ:ετικός οαδιο- σταθμός ύπεο'τήριξεν δτι «ό Πάστεονακ εΤ^ε δεδηλωμένος έχ Θοός τού κομαουνιστικοΰ καθε- στώτος κα! υισεί τόν ρωσικόν λασν» καθώς <βί δτι εείς ούδε- μίσν σχέσιν εύοίσκετσι ιιέ την σοβιετικήν π3αγματικόττττα>.
  Ή έχπομπή ετόνισεν πολλά¬
  κις δτι «ό Πάστερνσκ έπροτί-
  μησε την οδόν τής άτιμώσεως
  καΐ τής άντισοδιετικής προπα-
  γσνδας».
  ( Ό σταθμός τής Μόσχας μβ-
  τέδωσεν έπίσης απόφασιν τής
  όμοσττονδίσς των σοβιετικήν
  ,ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ
  Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΥΔΩΡ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η Α
  «Ή παρθένος βασίλισσα»
  ΜΙΑ ΙΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΤΑΤΩΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ
  1990Ν
  Τα πλοία τής 'ΕλισάΑετ χ
  ΐγκαταλΐίψει τώρα την παράταξί
  τους κι' Επαιρναν θέσι τό ίνα πί-
  οω άπό τό άλλο. Ήταν κάτι έ-
  ξωφρενικό, Ιξω άπό δλους τοϋς
  κανόνες τής τακτικής των ναυμα-
  χιών.
  — Μά τί κάνουν;
  — Φεύγουν, εΤττε Ινσς άπ6 τοΰς
  £/πασπιστάς τού.
  Καί πραγμστικά φάντ)Κ£· πώς
  εΤχι δίκΐο. Τό πρώτο άπό τα
  πλοΐα λοξοδρόμησε, δείχνοντας
  στοϋς Ίσπανοΰς τα πλευρά τού.
  — Τούς4 δειλούς, εΐπε περιφρο-
  νητιχά ό άγέρωχος Ίσπσνός. Δέν
  τολμοϋν...
  Δέν πρόφτασε νά άποσώση την
  φράσι τού. Άσττρα συννεφάκια
  φάνηκαν στά πλει/ρά τού πλοίου
  κι' άμεσος άχούστηκε ό κρότος
  μιάς κσνονιάς. "Ενας πίδακας
  νεροϋ ύψώθηιεκ δίττλσ στήν μιγα-
  λοπρεπή Ισπανική ναυαρχίδα.
  —· Μάς χτυπούν!
  Τοΰς χτυποθσαν μ* ίνα περίερ-
  γο τρόπο. Γυρίζοντας γύρω άπά
  τόν άντίπαλο καί δείχνοντας τα
  ττλΐυρά τούς.
  — Φωτία! διέτοξε ό Ίσπανός
  ναύαρχος.
  Άλλά ήτο» μάτσιο. ΟΙ μπάλ-
  λΐς των Ισπανικών καραβιών δέν
  Ιφταναν τα πλοϊα τής Έλισάδετ.
  Πολύ γρήγορα ό ναύαρχος τής
  μεγάλης άρμάδας κατάλαβΐ ώς
  6 άντίπαλος δέν ήταν δσο τ6ν νό-
  μιζε άσήμαντος. Τα πλοία των
  Αγγλων διέθεταν πυροδολικά μέ
  μεγαλύτερο δεληνεκές. Χσμηλά,
  νιαχρυά κσΙ εόλύγιστα δπως ήταν
  γύριζαν πίσω άπό τα πλωτά κά-
  οτρα των Ίσπανών, δπως στό κυ-
  νήγι τα σκιΑιά γύρω άττό μιά άρ-
  «οόδα. Χτυπούσαν χωρΐς νά χτυ-
  ττηθούν. Μάταια οί άκατανίκητοι
  Ίσποτνοΐ πεζοΐ περίμίνσν μέ τούς
  γάντζους στό χέρι νά κάνουν τό
  «ρεσάλτο» τονς. ΟΙ "Αγγλοι δέν
  ήταν άνοτντοι νά πλησιάσοι/ν.
  — Μά τί εϊδους πόλεμος είνε
  ούτος; μουρμούρισε σαστισμένος
  ό ναύαρχος τού Φιλίππου τοϋ Β'.
  Ήταν 6 άντάρτικος πόλεμος,
  ττοθ £ΐχε διδαχθή ό Ντραίηκ ο τα
  τταράλια τού Πϊρού. "Ενσς πόλε-
  μος ακατανόητον γιά τόν δοΰκα
  τής Μεντίνα - Σιντόνισ.
  ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ
  Αυτή ή πρώτη σύγκρσυσις γέ-
  μισε μέ ένθουσιασμά τό έγγλέζι-
  κο ναυτικό, πού μάλις τότε άρχι-
  σε νά δημιουργήται. Ό δοθκας,
  βλέποντας πώς άπό την ναι/μα-
  %ία δέν ήτον δυνατόν νά βγή τί-
  •ποτα, διέταξε τόν στόλον τού νά
  άποχωρήση, γιά νά άσφαλιστή σέ
  ίνα σίγουρο λιμάνι των Κάτω -
  Χιορών. 'Ενσς Εκτακτος ταχυδοό-
  μος ϊφι/γε άπω τό Πλύμουθ γιά
  νά αναγγείλη στήν 'Ελισάβετ την
  ύπέροχη εϊδησι.
  — Νικήσαμε!
  Στήν πραγματικότητα ή νίκη
  τους ήταν άνύτταρκτη. "Απλώς δεν
  ίΤχαν νικηθή. Ή «άήττητη άομά-
  δα» εΐχε άποχωρήσει σχεδον χω¬
  ρ! ς άπώλειες, ό δούκας τής Πσρ-
  μας διατηροΰσε στ'ις Κάτω · Χώ-
  ρες ίνα άρτιο στρατά άπό τριάν-
  τα χιλιάδες Ίσπανούς κι' ό κίν-
  δονος μιάς εΐσβολής στήν χώοα
  ίμίνε πάντοτε έπικείμενος.
  Δέν θαπρεπε νά γιλαστή κανεΐς
  όητό την προσωρινή έπιτυχία τού
  Χόγουαρντ κα! τοΰ Ντραίηκ. Ή
  'Ίσπανία έξακολουθούσε νά εΐΜ
  τ» μιγαλύτερο κράτος έκείνης τής
  ίίοχής κι' ό στρατός της, τό ττιό
  έιτίφοβο δργανο κρούχτΐως. Άν οί
  ττρώτοι ένθοασιασμοϊ τής «νίκης
  τού Πλύμουθ> παρέσυρσν την 'Ε-
  λισάδετ, οί ύπουργοί της Εμενσν
  ψυχροί.
  — Πρέπει νά περιμένωμε.
  — Νά περιμένωμε τί;
  — Την συνέχεια. "Ο,τ', ΪΥ1^
  ώς τώρα δέν ήταν παρά μιά άπλη
  χή·
  Κι' αυτή ακριβώς την συνέχι;α
  έτοί μάζαν στήν ναυαρχίδα τής
  «άήττητης άρμάδας» ό δούκας
  τής Μεντίνα - Σιντόνια κι' ό άρ-
  χηγός των στρατευμάτων >ών
  Κάτω - Χωρών, Ενας δεύτερος με-
  γάλος άρχοντος των Ίσττανών, ό
  δούκας τής Πάρμας.
  — Λοιττόν αύτοι οί πειραται
  χτιητοϋν πάντοτε άπό μαχρυά.
  — Σάν τα σκιιλιά πού δογκώ-
  νοκν χωρϊς νά πλησιάζουν. Νά δού-
  μι πώς θά μάς άντιμετωπίσοι»ν
  δμως στήν άπόβασι, πού θά είνε
  ύποχρεωμένοι νά δώσουν μιά μά-
  χη εκ παρατάξεως. Ό στρατός
  σας;
  — ΕΓνε σχεδόν έτοιμος.
  — Γιά την είσβολή στήν "Αγ¬
  γλία;
  — Ναί. Δέν μού μίνοΐίν πβρά
  μερικές λεπτομέρίϋς γιάνά σομ-
  πληρώσω τις προετοιμασίες μοί;.
  Δικαπέντί μϊρες μοϋ είνε άρκε-
  τές.
  — Σέ δεκαπέντε μέρες λοιπόν.
  Σέ δεκαπέντΐ μέρες οί δύο
  άγέρωχοι άρχοντες θά ίμπαιναν
  στήν Αγγλία. Ό δούκας τής
  Πάρμας θά μετέφερε τούς τρο·με-
  ρούς Ίστιανούς πεζούς τους πά-
  νω σέ μεγάλες 6άρκ-:ς κι' ό Μεν¬
  τίνα - Σιντόνια μέ τα πλωτά <ά- στρα τού θά προστάτει* αύτά τό πλέον πεζικό. Ό Ντραίηκ μέ τα έλαψρά καράβια τού δέν θά μπο- ρούσε νά πλησιάση. — Σέ δεκαπέντ» μίρες λοιττόν. — Σέ δικαπέντί. ΟΙ δύο μεγάλαι άρχοντες ήταν σίγοοροι. Σέ δεκαπέντε μέρτς 6ά £δ€ΐχναν σ' αυτήν την αυθάδη βα¬ σ ίλισσα, πώς δέν μπορούσε νά άγνοή τούς θυμούς τού γυιού τού Καρόλου τοϋ Ε'. ΑΥΡΙΟΝ: Ή σιΜχεια ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΘΗΝΟΝ: ΓσροφαλΙδης Ι. "Ερατοθς — Κρίσσης, Γεωρ- γαντάς Γ. Ί—οκράτους 116, Γιό- κορηι; Κ. ιΐλοτΓεϊα Κιιψελης, Δή μοπούλου Σόφια ΎμηττοΟ 69, Εύ- κλείβου ΛουκΙα "ΛκαΒημΙας 1β, Ζα -ιεψόπουλος Μ ΠατησΙων 306, «χαριάβης Ι. θησέως 152, Ζορ- μπάνου ΆσιτασΙα Πειραιώς 2 Κα- λσμπαλίκη Άναστ. "Ιερβ "θδός 50, Μωραιτίδης Β. Κάνιγνος 8, Οΐκονομου -Αλεξάνδρα ΆνΙου Με¬ λετίου 115, Σηηλιακος Κ. Σ κου- Φβ — 'ΛσκληιΐιοΟ, Φιτσοα Ίφινί- νεια Κωνΐιτόλεως 26. ΠΕΙΡΑΐαΣ: ΛιΛανοΟ ΕΟρ "Ε- βνικής Άντιοτάσιως 9, Καμικχ· •νιάννης Κορν. Τσαμαδου — Αλ- κιίΐΓίδου, Γερβρής Α. Πύλης — Βούλγαρη, Ξσνθώκος Δ. ΆγΙου Δημητρίου — Καλλεργη. Κσμσης Δημ. Κανελλοιΐούλου 297. Λιόλιου Β. πλ. Μεταξβ (Γερμσνικά). ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. : Σταβμός Α' Βοη- βειών ΙΚ Α, Πειραιώς καί Μυλλέ- ρου, τηλίφ. 534.222. ΠΕΙΡΑΙΟΣ: Χειρουργική-Πα- βολογική — Γυναικολογική: Τ£άν· νιιον, λιωφ. 'Λ·εντούλη καί Ζαν νη, τηλίφ. 474.168. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Ή λΐμνη τοθ Μαραθώνος »ερι· ΐϊχε χβίς 8.448.000 κ.μ. ύδατος, ίναντι 8.318.000 τής προχθές καί 6.782.000 τής άντιστοΐχου σινης ήμερομηνΐας. μά κανένας όέν πουλάει φνηνότφα (οτότόΜΙΝΙΟΝ ΚΑΠΑΡΤΙΝΕΣ μουλινέ ΛΑΝΑΡΑ των 950 δραχ. μόνον ΤΡΕΜΣΚΟΤ οανζσν ΝΙΝΟ ΐυχ των 8*0 δραχ. μόνον ΤΡΕΝΖΚΟΤ ΝΙΝΟ των 476 μονον ΧΑΚΚΑΚΙΑ τουΐντ μοντΐρνα ΖΑΚΚΑΚΙΑ ύλόυαλλο ΑΡΙΣΤΟΝ των οθθ δροχ. μόνον ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ τρικολΐν ΕνΡΟΠΗί ι ΠΕΙΡιΙΚΗΣ των 90 δραχ. οτό ΟυΡΙΕΧ τα δύο ΓΡΑΙΑΤΕΖ Ιταλίας μόνον < Εζοιρετικήσυλλογήμθντίρνων γροβατών!) ΚΑΑΤΖΕΖ όνδρικίς Ναθλον μόνον ΜΑΝΤΗΛΙΑ όνδρικό μόνον ΚΑΧΚΟΛ φανταιζΐ ΠΑΑΤΑ γυναικεΐο μπουτονί μόνον ΤΡΕΝΖΚΟΤ γυναικεΐα ΝΙΝΟ ΐυχ μονό- υΒΙΕ ΡΟΕ 450 δ χρωμα και ΟυΒΙΕ ΡΑΟΕ, των 450 ΠΑΛΤΟΥΔΑΚΙΑ παιδικα όλόμαλλο αρίστης κατασκευάς άπό ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ πλικτο όλόμαλλο όπο ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ μπερτες τοοτα από ΠΙΤΧΕΤΕΧ πρόσωπον ύδρόφιλες των 27 δραχ. οτό ου*1!Χ όϊ ούο μόνον. ΚΟΥΒΙΡΤΕΧ βομβακιρίς ΠΕΙΡΑΐΚΗΣ ΚΑΝΑΤΕΣ νεροΰ χρωμοτιστίς μόνον ΤΡΑΠΕΧΟΜΑΝΔΗΛΑ νόϋλον νέα οχέ- δια διοσταοεων 1,20X1,20 ΠΟΑΙΕΣ κοιιζΐνας νάϋλον μόνον 795 725 565 230 475 139 15 14 4" 18 695 550 295 64" 103 ΣερβΙς λικερ χρωματιοτο 90 12" 10 5* 29 Είναι έξυηνάδα νά κΐοαι οΐκονόμος. Μεγάλη έξυπνάδα νάγοράσης τώ¬ ρα οπό ό ΜΙΝΙΟΝ. ΚΑΤΑΖΤΗΜΑ ΜΕΓΑΑΗΧ ΚΑΤΑΝΑΑΩΖΕαΖ Τ Α ΘΕΑ ΜΑΤΑ τηλ. Η ΑΟΗΝΑΪΚΗκαιΠΕΙΡΑΪΚγΙΖΩΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΩΘΟΝΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΐ Η____________ Γ ΘΕΑΤΡΑ ΠΩΝ (βίασος ΛογοθετΙδη, τηλ. 35.524): Ό ^ΗλΙας τού 16οο. Α Κ Ρ ΟΠΟΛ (' Ι—οκράτους): "Ο,τι βέλει Λ νυναικα. — "θλα με δοσεις. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ (Άν Κων σταντινου): 'Οβέλλος. ΔΗΜΟΤΙ¬ ΚΟΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ (τηλ. 41.351) Πέρσαι. ΔΙΛΜΑ: Τό Κράτος τού θεοΰ. ΙΝΤΕΛΛ (ΚατερΙνα): Ή Μάμα. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (βιασος Λαμπέτη—Χόρν): Τό παιχνΐ6ι τής μοναξιάς. ΚΩΣ ΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ (τηλ. 27.248): 9.30 μ.μ. Ώραια μοί» κυρια!.. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Τηλ. 614.592, Μ. 'Αρώνη - Ντ. Ηλιό- ηουλος): Φωναζει 6 κλέφτης... ΚΥΒΕΛΗΣ «ΘΙασος -Αλικης): Γαλήνη. ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ : Μιτοέμ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ (Τηλεφ. 525.262): Τέντυ μπόϋς. ΤΕΧΝΗ Σ "Ο καλώς ανθρω-ηος τοθ Τσέ Τσουάν. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ εθνικον προγραμμα 6.30 Μουοική. 6.40 Γυμναστική. 6.50 Μοισική. 7.15 ΕΙδήσεις. 7. 30 Άγαπημένα σας τραγούοια. 9 Ειδικόν Κυπριακόν δελτίον 9.10 Μουσική γιά ίλους. 10.15 λιά τα μικρά παιοιά. 10.30 Διά τους ναυ- τιλλομένους. 12.30 Μιά γυναίκα σας ομιλεί. 13 Ή φωνή τής Πά- τριοος. 13.10 'Ανακοινωσεις τού Ε.Ε.λ. 13.15 Ή μουσική που μάς ζητήσατε, γιά τους φΐλους της ξέ νης ελαφρας μουσικής. 14 Η έ λαφρά όρχήστρα τοθ ΕΙΡ. 14.30 ΕΙδησεις. 14.45 Παλιές έπιτυχίες. 15.15 'εδώ Πειραιεύς. 15.30 Διά τους ναυτιλλομενο<.ς. 17 Ή ώρα τοθ τιαιδιοΰ. 17.15 Διά τους τΐρο- σκάπους. 17.20 ΠαΙζουν οί βρή Σάνς. 17.30 *Η έλαφρά όρχήστρα τοθ ΙιΙΡ 18 Ή Ιστορια των 'Ελ λήνων. 18.30 Ή φωνη τής Πατρί δος. 18.40 Άκοΰτε φωνητικά συγ κροτήμστσ. 19 Ό Ίουρισμός μσς κι' έσείς. 19.15 Ή φωνή τής 'Α· μερικής. 19.30 Μουσικώ πορτραϊ- το. 20 Ή ώρα τής υπαίβρου. 20. 30 Ή Κύπρος μας 20.40 'Ανα- κοινώσεις τοϋ Ε.Ε.Σ. 20.45 Τα χρονικά τής ημέρας. 21.15 Μισϊ| ώρα μέ καντάοες. 21.45 Μουσική σαλονιοθ. 22.15 ΕΙβήοεις. 22.30 Συναυλία τής συμφωνικής όρχή- ΕΙΡ. 23.30 "θ,τι άχοΰ. 2 Εδ ή στρας τοθ ΕΙΡ. 23.30 θ,ι άχΰ τε εύχάριστα. 24 Ειδικόν Κίπρια. κόν οελτΐον. 0.15 Τα τραγουδια που σας άφέσουν. ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ 7.15 Καλημέρσ σέ όλους. 8.15 Ή οΐκογένεια Πσπαδοιτούλθί/ 6. 30 Μουσική καί τροτνουδια. 10.30 "Η 6ρχήστρα Γκλι,ν θσσερ. 12.45 "Ενσ γραμμα &ηό τή ΓερμανΙα. 13 "Ελληνες τραγουδισταΐ. 13.30 'Ε. δώ Παρισι. 13.45 Ιυντροφΐά μέ τή μουοική. 15 Κοπτνιζοντας ίνα τσιγάρο. 15.15 Ώς τίς πέντε μου- ο-ικη. 17 Μοοσική χαί τρσγουδια μέ ννωστές όρχηστρες καί τρα- γονδιστάς. 17.30 Σουΐτες μτκχλ- λίτοο. 17.50 'Λπ' 6σα ίλέιτω καί διαίάζω. 18 Κάθε δίοκος καί μιά έπιτυχια. 18.45 θέατρον συνεχεΐ- ας. 19 'Αγαΐΐημίνα σας τραγου- δια. 19.30 Τό τερπν6ν μετά τοθ ώφελίμου. 20 Σ υντροφιά μέ την μουσική. 21 Μουσικές άνταποκρΐ- σεις. 21.30 ΟΙ περιιτέτειες τοθ Τζόννυ ΦΙλ. 22 "Η έλσφρά ορχή- οτρα τοθ ΕΙΡ. 22.30 Ό δρόμος τής μτ.λωδιας. 23 Ή ραβιοφωνιχή 6ι£λιοθήκη σας. 23.15 'Εοώ Ού- άοιγκτων. , ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19 "Εργα Μάτσαρτ. 19.35 ΕΙ σοτνωγές δισσήμων συνθετών. 20 ΙολΙστ σέ <ργα 'Ελλήνων συνθε¬ τών. 20.30 Σουΐτες μπαλλίτου. 21.15 Ή <Ητερα συνεχεΐας. 21.40 Άπό τα Ιργα τοθ ΣαΙν Σάνς. 22 Συμφωνική Συναυλία. 23.30 Πά- λιά μουσική. ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΝΙΚΑΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Ό <Όρει6ατικός Φυσιολατρικός "θμιλος ΝικαΙας» όργανώνει την Κυριακήν καί ώραν Ιθ π.μ, πνευ¬ ματικήν καί καλλιτέχνην έκ δή¬ λωσιν Αφιερωμένην είς την Κυ- προν. είς την αίθουσαν της «Πον- τιακής Στέγης» ΝικαΙας. θά ο¬ μιλήση 6 Έθναρχικός Σ ύμίουλος χ. π. Κρανιδιώτης καί βά Λπαγ- νείλουν οί καλλιτεχνες 'ΑσπασΙα ΠοπταβανασΙου και Τ. Καροϋσος. Ό «'Όμιλος Διαδόσεως 'Ελληνι- κων χορών» καί ομάς της «'Εβνι- κης Φοιτητικής Ενώσεως ΚυηρΙ- ων» βά έκτελέσο-ν Κυπριακούς χορους καί τραγούδια. ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΛΥΚΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΑΙ Ιπεσιολιτί τού κ. ΟΑΟΥ ΆρχιμονεΙρου Έοτιάτορος. ΆσηρΙζετε <0 δράμια βουτυρο με 40 δράμια ζάχαρη όχνη. Προσσίτετι 2 αύγά, τό ζουμΙ ενός πορτοκαλιοϋ, 3 κουταλιές τής σουπας μπυρα, 40 δράμια φαρινα καί μιά πρεζα άλάτι. ΡΙχνετε τό μΐγμα οί μιά φόρμα βου- τυρωμίνη κοΙ ψήν£Τ€ οί μίτριο φθϋρνο επί 1/2 ϋρα. Γιά νά κόνετε τό σιρόπι: "Ανακατίυετε τό ζουμΙ ίνός πορτοκαλιού, 3 κουταλιες τής σουπας μπυρα και 40 δράμια ζάχαρη. Βράζετε όρνα-άργά, ίως ότου δέση λΐγο τό σιρόπι. Προαοέτιτί ίνα κουταλάκι τού καφέ Κουαντρώ. Πε- ριχϋστε τό ζΐστό γλυκό μί τό βρα- στό σιρόπι. Τό γλυκό αύτό τρώνι- ται κρυα , ' Η μπυρα είναι τό πιό πΑούοιο ποτΑ οέ βιταμΐνις πού κάνουν τίς τρο· φίς άποδοτικωτερες. Π|ν€Τ€ τοκπ· κά μπυρα Ιάς κόνει καλό. Λιαβάζοντας αυτή την άνγΐλΐα, κερδΐοατΐ καί ίνα ύραίο παιγνΐβι ουναναοτροφών. Γιά νά τα Αά- ο«τ€ δυρεόν, κόψτε τά'κΐΐμκνο αύτά κοΐ όποοτεΐΑατί το ίντός όκτω ημερών μί την δι«0ΒυνθΙ αας και ίνα δΊδραχμο γραμματό- σημο στήν Α. £. ΚάροΑος ΦΙζ, Ύπηρεσΐα Κ Α. 61. Α Ζυγνρού 53, Αθήνας. ΣΤΡΓΠ ΤΗΗΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ1 Στΐς άραβικές χώρες τό νά βγάλη μιά νυναίκα τόν φερετζέ πού κρύβει τό πρόσωπό της Λϊό τα μάτια των βνδρων, θεωρείται άμάρτημα ίζ ΐσου φοβερό δσο καί τό στρίπ . τήηζ. "Ετσι, δσες πή- ραν την απόφασι νά καταργήσουν τόν φερετζέ, ϊχουν ν' άντιμετωπί- σουν δύο μεγάλα προΐλήματα: την κατακραυγή τοθ κόσμου, άλ¬ λά «αί την πΕριτιοιημένη έμφάνι· σι τής έπιδερμιδος τους. Καί γιά Τα δυό δμως ύπάρχιι ή λύσις. Ή κατακραυγή περνάιι μέ τόν καιρό καί ή έπιδερμίδα ά- ναβεΐχνεται μέ την καβημερινή πε- ρικοΐησι. "Αν μιά γυναίκα ϊσει λιπαρό βέρμα, αύτό όφεΐλεται στό ότι οί Λδίνις τοθ προσώπου παράγουν ττεριοσότερα λΐπη. Αύτά μαζεύον- ται στους πόρους μαζϊ μέ τίς σκό- νες, κουράζουν την έπιδερμίδα καί την κάνουν νά χάνη την δροσιά της. Ή βεραπεΐα δέν είναι δύσκο- λη. Χρειάζεται τακτική περιποΐη- σι, ώστε νά φεύγουν οί ξένες ού- σίες καί τό 6ίρμα νά άναπνεη κανονιχά. ■Η κρίμα πρόσω—υ ΡΟΝΟ'$ V (κρίμα ημέρας), είναι αύτό ακρι¬ βώς πού χρειαζεται ή λιπαρή έ¬ πιδερμίδα. Είναι κρέμα λειική οί- χως ελαια, επιστημονικώς τιαρα- σκευασμενη. Ξεχουράζει την έπι¬ δερμίδα, βοηθεΐ τούς άβένες τοθ δέρματος νά λειτουργοθν κανονι- κά, καί ξαναδίνει στό πρόσωΑθ την ζεκουραστη όψι καί την βρο- σιά. Ή ΡΟΝΟΊ προσφέρει βωρε άν τό Τ1*Τ έπιδερμιδος, ώστε νά βρήτε σωστά τόν τύπο τοθ βερ- ματός σας, γιά νά διαλέξετι την κρέμα ΡΟΝΟ'$ πού τοθ ταιριάίει. Ζέ δποια πόλι καί αν μένετε, ζη- τήστι το Απ' τό καταστή μα «ού άάζ τα καλλυντικά σας. ΑΘΗΝΑΙΑ: Σαγιονάρα. ΑΝ- Τ2ΕΛΑ: Γεράκια των θαλασσών. ΑΣΤΡΟΝ: Δεσμώτης τού Ίλίγ- γου. ΑΣΤΟΡ: Ή αύτοκρατορΛ τοθ ηλίου. ΑΣΤΥ: ΟΙ διακοπές τοϋ κ. Ούλώ. ΑΤΤΙΚΑ: Ή αύ- τοκρατορΐα τοθ ήλιο^ ΑΤΤΙΚΟΝ: 'Οδός Φρεντερικ αριθ. 10. ΕΛΛΗ Μιά λατέρνα μιά ζωή. ΕΛΛΗ Ν Ι Σ : "Οοός Φρεντερικ αριθ. 10. ΕΣΠΕ ΡΟΣ: Ή μονομαχια. ΙΛΙΣΙΑ: Πονεμίνη αύτοκρατειρα. ΚΟΣΜΟ- ΠΟΛΙΤ: *Η ζητιάνα τής Βομίάης. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Τα τάνκς έξορ- μοϋν. ΜΑΞΙΜ: Λευκές νύχτες. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Σοτγιονάρα. ΜθΝ- ΤΙΑΛ: Νά φαντάρος νά μάλαμα. ΟΡΦΕΥΣ: Ή Παριζιανα. ΠΑΛ- ΛΑΣ: "Η ιΐονεμένη αθτοκράτειρα. ΠΑΝΘΕΟΝ: Τα τανκς έξορμοΰν. ΡΑΔΙΟ Σ ΙΤΥ: "Η πονεμένη αύ- τοχρατειρα. ΡΕΞ: Γεράκια των θαλασσών. ΡΙΒΟΛΙ: Δεσμώτης τοθ Ίλιγγον. ΣΕΛΕΚΤ: Δεσμώ¬ της ΊΟΟ ΊλΙγγου. ΣΤΑΡ: Δε¬ σμώτης τοϋ ' Ι λΐγγου. Σ Ι Ν Ε Α Κ : 'ΕπΙκαιρα γεγονότα. ΤΙΤΑΝΙΑ: Ή πονεμένη αύτοκρατειρα. Β'ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΊ-Σ: ΙτΛ γωνιά τοθ πεζοδρομιου. ΑΘΗΝΑ·|·ΚΟΝ : Γκουανταλκανάλ. ΑΡΗΣ: Τό ρο· μάντζο μιβς μεγάλης άγάπης. ΑΡ ΜΟΝ ΙΑ "Λρχων τού τρόμου. ΑΤ- ΘΙ Σ Ή σάρκα είνε αδύνατη.ΓΡΑ ΝΑΔΑ: Σύντομη συνάντησις, ΔΙ1- ΡΑ: Μαρακάΐμιΐο. ΕΚΛΑΙΡ: Τρα γοθδι των Ίνδιών. ΕΤΟΥΑΛ: Ό- μορφιά της κολάσεως. ΘΗ Σ ΕΥ Σ : θμορφιά τής κολάσεως. Κθ· ΣΜΟΣ: "θ,τι άτιόμεινε *τό τόν ϊρωτά μας. ΚΡΥΣΤΑΛ: Ό πει- ρασμός χτυιτά την ηόρτα. ΛΑΟΥ: Τριαντάφυλλα γιά τή Μπεττΐνα. ΙΛ. £ Ι ΝΕ 'Υιΐάρχει πάντσ ϊνοτς ϊνοχος Ν. ΕΛΛΑΣ: Δραιΐέτης των 7 πο¬ λιτειαι. Ν. ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ: "Η βα. νάσιμη μάχη τού Ταρζάν. ΟΛΥΜ- ΠΙΑ: Τό καρά*ι τής άμαρτιας. ΠΑΛΛΑΣ : ΟΙ 7 λόφοι τής Ρώμης. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ: Κ'όκκινο φα- ράγγι. ΠΡΩΤΕΥΣ: "Η σάρκα εί¬ νε αδύνατη. ΡΕΟ: Βομβσρδιστι- κά Β-52. ΠΡΟΑΧΤΕΙΠΝ ΑΕΛΛΩ (ΧοΧαργ.) : Μπαμπάς μαμά ή καμαριέρά καί έγώ. Α¬ ΘΗΝΑ (Χαλανβ.): Ό «νβρωπος «ού άγάπησα. ΑΠΟΛΛΩΝ (Π. Φα- λήρ.): "Η Όμορφιά της κολάσε¬ ως. ΑΠΟΛΛΠΝ (Περιστ ): Δρόμος των άμαρτωλών. Α Σ ΤΗ Ρ (Μπρα- χαμ.): Κοντά στήν ευτυχία. Α- ΣΤΗΡ (Ν. Ίων.): Ό Πυργος των καταιγίδων. ΔΙΑΝΑ ('Αμαρ.) : Νεανικά παοαστρατήματα. Η. ΡΑΙΟΝ (ΑΙγ.)': Κλέφτης τοθ χά- «Γθόυσα καλλιτεχνικών έκθέσεων ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΠΣ» κ.Α. ΚΡίΦΟΥ •Η κβλλιτεγνική συνεργασΐα - έργον διαδοχής στό «Παιχνιδι χ*[ν. °"^ α°£ί Ϊεογ Υόρκης καί Η καλλιτεχνική συνεργασΐα τής 'Ελλης Λαμπέτη καί τοθ Δη- μήτρη Χόρν δέν πρόκειται ν* ί· χη μελλοντική συνέχεια. Ή ειδή- σις αυτή άνεγράΐη χβές τό άπό- γευμα μέ την προσθήκην ότι λό¬ γω τής ταινΐας την οποίαν πρΰ- κειται νά γυρΐση ή δη-μοφιλής ____^ «Παιχνιδι τή'ς'μόναίϊάς», "τίού παιζεται τω- ρα μ' έπιτυχΐα βά είνε 6 «Μπομ- πός» τού Άντρέ Ρουσσεν. Είς τό ίργον αύτό δέν ύπάρχει γυναι- κειος ρόλος Ιδιαιτέρων άςιώσεων καί ή δλη κωμωβΐα ίαο-ίζεται α¬ ποκλειστικώς είς τόν πρωταγω- ρεμιοϋ. ΗΡΟΔΕΙΟΝ Χαλκ.» :Κυριαρχος τοΰ ΕΙρηνικοΟ. Κ Ρ Ο¬ ΝΟΣ (Ν. Ίων): Κιλιμάντζαρο. κης. η): ΜΙΡΑΜΑΡΕ (Τζιτς.): Ρο ρό Ρόμ- πινσον. ΝΙΚΗ (Κορωπί): Αύτο- κρατορική πρόσκλησις. ΝΤΑΛΙΑ (Α(νάλϊω): Μάρτυρες τής νίκ' ΟΡνΕΥΓ (Αγ. "Αναργύρων Γκόλ στόν ϊραηα. ΠΑΡ Ι Σ (Κηφ >
  : Σάρκα γιά πούλημα ΡΕΞ ι Ε-
  λευσ.): 'ΕσκοντΙνα. ΡΙΟ (Καλ.)
  : Κάσμπα. ΣΠΟΡΤΙΓΚ (Ν. Σμ.)
  :Ντονατέλλα. ΤΙΤΑΝΙΑ (Χαλ.):
  Τό κορΐτσι πού άφησα πίσω. *ΟΙ-
  ΒΟΓ (Περιστ.): Γορίλλας. ΧΑ¬
  Ρ ΑΥΓΗ: Λέων τής Μογγολίας.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΑΠΙΤΟΛ: "Υπάρχει πάντα ϊ·
  νας ϊνοχος. ΠΑΛΛΑ Σ : Μπβα»άν
  τος. Σ Ι « Ε Ν Ι ΟΥ Σ : 'Εζησα μί-
  σα στό «οθρκο. ΣΠΛΕΝΤΙΤ: Ό
  Ιαρωνος χαί ή τσιγγάνα. ΧΑ·|·
  ΛΛΊ'Φ: Ό βαρκάρης τοθ Βόλγα.
  ΑΙΓΛΗ: Αύτοι πού δίν είδον τή
  λευτεριά. ΑΛΚΑΖΑΡ: Χλωμό πρό-
  σωπο. ΑΠΟΛΛΩΝ: Μονομοηία γι-
  γάντων. ΑΣΤΗΡ: Σαιγκόν. ΑΥ-
  ΡΑ: 'Απαγωγή τού στρατηγοθ
  Κράιπε. ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Διά πυρσς
  καί σιδήροϋ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Κόκκι-
  νο φαράγγι. ΗΛΥΣΙΑ: 'Εοκαιΐάντ
  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ: Τό πρώτο χτνπο
  Κλέφτης τής Βε-
  : Σι
  κάρδι. ΛΟΥΞ: ,,
  νετΐας. ΟΡΦΕΥΣ: Σαγιονάρα.
  ΠΑΛΛΑΣ: θανάσιμη μάχη τού
  Ταρξάν. ΡΕΑ: Ό δολοφόνος μέ
  την κόκκινη κούρσα. ΣΤΑΡ: Σ
  I-
  μπα, ΦΩΣ : ΟΙ παράνομοι δέν είνε
  πάντα έγκληματΐες.
  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΗΝΝΟΙΑΙ
  ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ —
  πόλιταν»
  διά την ι
  1959-60.
  τής Νεας "Υόρκης
  ιαλλιτεχνικήν περίοδον
  Άττοψε είς τα «Όλύμπια» δίδεται ή ττρώτη τταράστασις τής
  όττερας τοϋ Ποιιτσίνι «Μττοέμ» μέ την Ζιοή Βλαχοττούλου καί τόν
  μετακληθέντα έκ τοΰ έξωτερικοθ τενόρον Παττακωνσταντίνου. Α¬
  νωτέρω είκονίζονται οί δύο έκλεκτοΐ λυρικοϊ πρωταγωνισταΐ κα-
  τά την χθεσινήν γενικήν δοκιμήν. Μαζϊ ό άρχιμουσικός Άντίο-
  χος Εΰαγγελβτος, & οιτοΐος διευθύνει άττοψε την ορχήστραν.
  ηρωταγωνΐστρια τοθ «ΚεντρικοΟ»
  — ταινίας πού βά ίασίζεται είς
  ίνα μυθιστόρημα τοΰ γνωστοθ
  συγγραφεύς Γουεικμαν καί ή ό-
  ποία θά σκηνοβετηβή 4πό τόν ευ¬
  ρισκόμενον αύτην την στιγμήν είς
  τό Λονδίνον Μιχάλη Κακογιάννη
  Υπό τού μαβηματικοϋ καί δι
  δάκτορος τού Πανεπιστημίου τίΐς
  «Κολούμπια» κ. Χρήστου Β. Γκλα-
  (α, εξεδόθη τό βιβλίον «θεμελιώ-
  δεις εννοιαι τής Μαθηματικής». Τό
  έν λόγω βιβλίον τό οποίον περιέ-
  χει ένδιαφέροντα κεφάλαια, όπως
  την "Αλγεβρα των συνόλων, την
  Σ υμίΌλικήν λογικήν. ττ[ν 'Απόδει-
  ζΐν διά τής μαθηματικήν έπαγω-
  γής και την Άξιωματικην μέθοδον
  άτιοτελεϊ πολύτιμον βοηθημα διά
  τους άαχολουμένους μέ ιήν μαθη¬
  ματικήν επιστήμην. Οπως καί ό
  ίδιος τονΐζει είς τόν ιτρόλογόν τού,
  τα κεφάλαια τα εΐβικά μέ την
  Συμβολικήν Λογικήν καί την Ά-
  ξιωματικήν Μέθοδον ήμποροΰν νά
  άηοΐοΰν διά την γυμναστικήν δι-
  δαβχαλΐαν ϊν πολύτιμον ύπόβα-
  Ορον. Γενικώς ή μελέτη τοθ κ.
  Χρήστου Β. Γκλάβα κρΐνεται υπό
  των εΐδικών ώς μΐα έκ των καλυτέ
  ρων είς τα εΐδος της.
  οΧΟΡΟί
  ΚΑΤΑΡΑΜΕΜΟΜ
  ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ
  Πατρόν
  «ΜΥΡΕΛΛΑ»
  Βουλής καί Απόλλωνος 8
  (Σύνταγμα)
  &ΥΦΑΝΤΑ
  ΦΟΡΕΜΑΤΑ
  γιά άγόρια
  κορίτσια
  μέχρι 12 έτών
  οτ6
  Παρουσία των γνωσταί έρων
  όνθρώπων τής τέχνης κα'ι των
  γραμμάτων εδόθη χθές το βρά-
  δυ είς τό θέατρον Τέχνης ή
  έττίσημη πρώτη τού Ιργου τοϋ
  Μττρέχτ «Ό καλάς άνμθωπος
  τοθ Ιί Τσουά»». Είς την φ«-
  τογραφίαν μας 6 Δημήτρης
  Χατζημάρκος, πού ύποδύεται
  Ινα αττό τους βασικούς ρό-
  λους τοΰ Ιργου.
  νιστήν. *Η δημοσιευθείσα πληρο-
  φορία προσθέτει ότι θεωρείται
  πιθανώτατον δτι τό αΐσβηιματιχόν
  ϊργον «ού άποδΐδουν τώρα οί δύο
  δημοφιλεΐς ηρωταγωνισταί βά εί¬
  νε τό κύκνειον άαμα τής μεταξύ
  των συνεργασιας και δτι μελλον-
  τικώς πρόκειται νά έργασθοθν
  χωριστά. ΑΙ επί τού θεματος γνω-
  σθείσαι ττληροφορΐαι είνε δτι πρά-
  γματι έπικρατεστερον ΐργον διά
  νά διαδεχθή έν καιρώ τό παιζό
  μενον σήμερον είς τό «Κεντρικόν»
  είνε μιά κωμωδια τοϋ Ρουσσέν
  που τταιζίι ό Φρανσουα Περιέ στό
  ΠαρΙσι καί δτι ή "Ελλη Λαμπέτη
  — δττως άλλωστε εΤχε άίτό καιροΰ
  άναγγελθη — λόγω των κινημα-
  τογραμκών της υποχρεώσεων δέν
  πρόκειται τώ οντι νά λάβη μέ
  ρος είς την έρμηνεΐαν τού. Φυσι
  κά είνε πρόωρον νά λεχθή τι θά
  γίνη μετά τον Ροοσσεν, δοθέν¬
  τος ότι ή δημοφιλής πρωταγωνΐ
  στρΐα £χει μαζϊ μέ τόν χόρν κοι
  νήν συμβατικήν υποχρέωσιν μέ τό
  «Κεντρικόν», η όποΐα λήγει είς τό
  τέλος τής έφετεινής χειμερινί)ί
  περιόίδου. "Οσον άφθρνί το άπω1
  τερον μέλλον είνε πρόδηλον δτι
  δέν είνε δυνατόν νά γίνουν άκό
  τοθδε άσφαλη προγνωστικά. Πάν¬
  τως ή εντύπωσις των θεατρικών
  κύκλων είνε δτι είνε πολύ φυσικόν
  6ιά καλλιτεχνικούς λόγους οί βύο
  έκλεκτοΐ πρωταγωνισταΐ ν' ανα-
  ζητήσουν οιργότερα άλλον θεα
  τρικόν σχήμα ό καθένας τους, διά
  νά μίΐ τιητοττοιηθή καί προσλάβη
  στερεότυπον καί μόνιμον χαρα·
  κτήρα ή κοινή εμφάνισις των.
  Ο ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Χθεσινοβραδυνόν τηλεγράφημα
  έκ Νεας 'Υόρκης άναφέρει ότι ό
  Ν τινος Γιαννόπουλος άΐτεδεχθη
  πρότασιν καί ύτΐεγραψεν συμβό¬
  λαιον δυνάμει τοθ οποίον άπό τοθ
  Λυγούστου μέχρι τοθ Νοεμβριού
  1959 θά συνεργασθή ώς πρωτος
  σκηνοθέτης μέ την 6τερα τοθ "Α-
  γΐου Φραγκίσκου. Παραλλήλως ό
  εκλεκτάς καλλιτέχνης ανενέωσε
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
  ΕΡΓΑ ΦΙΝΛΑΝΑΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ
  Τού συνεργάτου μας κ. Γ. ΒΩΚΟΥ
  Είς την Εκτακτη συναυλία τής
  Κρατικάς ΌρχήστρΜς πού δόθηκ
  στόν «'όρφεα» ακοι'.οαμε ίνα πρό
  γραμμα συμφωνικών καί φωνητι-
  κων Φινλανοιχών ρυνθεσεων υπό
  την διεύθυνσιν τοϋ ΦνλανδοΟ άρ-
  χιμουσικοΰ κ. ΓιοΊσα. Γιάλας.
  Καταλήςαμε σ* μιά 6χι συχνά
  συναντώμενη διαπΐοτωσι. δηλαδή
  τής οπερσχής τής σειράς των τρα·
  γουδιών έναντι των συμφωνικών
  οημιουργημάτων, μέ έΐαΐρεσι τοθ
  «Κύκνου τής Τουίνέλα» συμφωνι-
  κοϋ θρύλου άπό τό Φινλανδικό ί-
  πος «Καλείάλα» τοΐ Σ ιμπίλιους.
  Ο Φινλανδός μαεστρος μάς α-
  φησε την έντύπωσι ΙΛ'σιτέρως κα>.-
  λιεργημενου μουσ.κοΰ. μέ αμεση
  άντίληψι τής α1σθπ"·ικής έσωτερι.
  κότητος τού εργου, ι6 οποίον έρ.
  μηνεύει μέ εύθύτη'α βείαιότητσ
  καί λογικΛ άντιπ ια"μΙζοντας σχε
  τικά την ελλειψι τόν στοιχεΐών
  έκείνων τού χαρακττ.οΐζουν μιά
  προσωπικότητα τής μπαγκέττας.
  Τό συμφωνικό πΐιτιμα «Φινλαν-
  δία» τού Σ ιμπέΛιοις ϊχει δοθή
  άρκετές φορές άτΐί την Κρατική
  Όρχήστρα κατά το παρελθόν.
  Η θέσι πού κατέχη σήμερα στί
  Φινλανβικό "Εθνος 6 ίκλιπων με·
  γάλος μουσουργόι ??υ πιστοποιε'
  την καλλιτεχνική ιυπογνωμισ μέ
  την βαθειά στοχαστικότητα Την
  άρχιτεκτονική, οί μια συνθετική
  έπιοοσι άνάλογη, ίντργητική. πο·
  τισμένη άπό έθνΐΛΐσμί) καί ποιητι-
  κί) διάθεσι, σέ μιά ρο'+ωδιαχή πα·
  ραθεσι Ιστορικής βινλανδικής ηα·
  ρα56σεακ^ ανάμικ^ης μέ την τρα
  γματικότητα καί *6ί θρϋλο.
  έρμηνκΐα τβθ ιιρογράμματος
  γενικότητά τηΓ άντιπροσώ-
  ΑΜΤΖ€ΛΑ
  πευσε πολύ πιστά τ;> τεχνικό και
  αΐσθητικό νόημα τϋς κάθε συν-
  θέσεως. Ή «Φι»λ<τν51α» μουσική σελΐδα παλιας έμτνεύσεως, απο¬ τελεί την χαραχτηθιστική εΐκόνα των αΐσθημάτων -ιϋ δημιουργοθ, έκφραΐομένη Λμεοσ καί συμίολι- κά στην πατριωτική τού άφοσΐω· σι. Αυτός ό βα9υς ιιυστικισμός, ή άπαλόχρωμη ένοοχηστρωσι, τα πολύπτυχα άχνοσκεπασμένα μελω- δικά σχίδια. π-ριϊΛλλουν τόν «Κυκνο τής Τουονέλα» μέ τόν τύ¬ πο τής άςιολογή^ος σ' ανώτερη κλΐμακα. Ή έλ^γΐιακή συμμετο- χή τοΰ κόρ άνΚΛαΙ, πλσισιουμέ- νού άπό κυματοει^ή άρμονικά σχή ματα των έγχόρδ^ν. τόσο ύποβλη- τικά στά πλαίσο ^ών φανταστ κων τους άναζ,ιτήπεων, έ^ιδανι- χεύει την μουσικίι Ιβέα άναγλι>
  φοποιώντας την Οτίτρί,ι ενός χό·
  ομού θρυλικοϋ κι ώνειοεμένου. Ή
  άπθ&οσι μεσα στα ^ετρα τής ά-
  πλότητος στάθηλ? τόσο διαισθη-
  τική, τόσο συγκινητικτ> μέ άνάλο-
  γο συντελεστή καί τΛν καλλιτέχνη
  τοθ κορ άνγκλαΐ κ. Ε'ΐσγγελιδη.
  Σττι συνεπεία 6 «Τραγουβια τοϋ
  εουνοϋ» τού ΦινλανΕοϋ συνθέτη
  ΚιλπΙνεν έρμηνευμίνσ άπό τόν
  μπάσσο «κανταμπ'λ» μ' άπόχρω-
  σι λυρικοΰ 6αρυτ6/ου. έπίσης Φιν
  λανβό κ. Κίμ Μτόρ-,κ
  Σταθερή φωνητική τοποβίτησις.
  εύχέρεια στήν κττά>τ<£,ι των «π>
  ζισιόν», Ιδιαίτερο χρωμα στϊς χα·
  μηλές κυρΐως νότες, &λα ούτά μέ.
  σα σέ μιά μάλλον περιωρισμένπς
  εντάσεως φωνή. Ό Φινλαν&ός τρα-
  γουοιοτης άπο·λ£πει περισσότερο
  στό ν" άντανοτκλά τό νόημα τής
  έρμηνείας, μέ μια
  μουσικοφραστική έ-
  "όλου
  πνευματικάς
  καλλίγραμμη ,
  νότητα, άπό άσκοτες καί αμφιβόλου
  μουσικής άξΐας φωνητικές περι-
  πλανήσεις.
  Ή έξαίρετη νεοκλασσική τεχνο.
  τροπία, ή πρωτοτυπία κι ή οΗανίω-
  σι στους ρυθμικους καί μελωδι-
  κούς τύπουΓ των 6 τραγουδιών τοϋ
  Κιλτκνεν, άπσρτίζουτ' τό σύνολο
  τής άληθινής μουσικής θυσίας, που
  έχει γιά ξεκΐνημά της τόν αύθορ-
  μητισμό καί τίιν άγνότητα.
  Στό Ιδιο αΐσθητικό πλάνο —
  αν καί διαφορετικής τεχνικάς έπε.
  (ερΎασίας — τα 3 τραγούδια τοϋ
  Σ ιμπίλιους. άποσπάηματα άπό την
  συμφωνία τού «Κουλλερβο».
  Στήν πρώτη συμφωίία τοθ Σ ιμ-
  πελιους καταφαΐν.'νιι αί προσπά-
  θειίς τού γιά άχριβή προσανατο·
  λισμό. Δημιουργήση τής νιότηε
  τού, τ| συμφωία αυτή, άν κσί πε·
  ριέχει σπιβισματα :.Τ Γφυίας, δμως.
  οειχνΐΐ ότι ό μετέπειτσ θαυμαστός
  συνίίτης δέν εΐχε φθάσει άκόμη
  στό καταστάλαγμα, στά σημεϊο
  διαμορφώσεως προσωπικού ϋφους.
  Διαφαινονται στήν πρώττι συμφω-
  νία τού έπιδράσεις ποικίλης μορ-
  φής, κυριως κλασσικίς καί σχετι-
  κά ρομαντικίς. 'Εμφανή σημεία
  Μ—το4εννκοΟ <—». στό βΐύτερο ο-τοιχιίο τοθ ηρώτου μέροος — Άλ λίγχρο ·Ενέοζικο — μί συγκεκρι- μένη έπιρροή άπό ιό Σκέρτσο τής 9ης Συμφωνίας, καί στό δευτερο μέρος, άπό τόν Μπρο:μς Σέ διακρινομενη θέσι — βν καί έγκλωβισμενο άπϊ τρια κοινότοπα μίρη — Λ τελευταϊο (ΚουΛζι οϋνα Φαντάζια) ύπερεκχι-.') ι;ον άπό μελο δρσματισμό. άλλά χαί τεχνοτροπι- κό ενδιαφέρον - τό 3ον μέρος Σκέρτσο — Αλλέγκρο, εύδιάκριτο στ·ν χαρακτίϊρσ τού, στήν άτομι- κότητά τού, προμήνυμα των κατο- πινών καλλιτεχνι«ών κατακτήσεων τοθ ·ινλθΓνβοΟ μουσικοθ τιοιητη, ΓΕΛΡΠΟΖ ΒΔΚΟΣ ΑΠΟΨΕ «ΜΠΟΕΜ» Πιένα προ.μηνύεται άιτόψε στά «Όλύμπια» μέ την πρωτη ίμφάνι. σι στούς «Μποέμ» τού έκλεκτου "Ελληνος τενόρου Άντώνη Παπσ- κωνσταντΐνου, πού μετεκλήθη οτπό την Ιταλία εΐδικά γιά την βπε- ρσ αυτή καί γιά τό έργον τού Μότσαρτ «"Ετσι κάνουν όλες». Τα είσιτήρια τής σημερινής πρεμιέ- ρσς έχουν έξσντληθή *πό χθές καθώς καί τα περιοσότερα της Κυριακής, που θά έττανα'λη,θή ή ϊδια όπερα. Στό ρόλο τοϋ Ροδόλ- φού ό διαλεκτός "Ελλην καλλι- τέχνης Εχει καταχειροκροτηθή στά περισσότερα ίταλικά μελοδραμα- τικά βέατρα κσί πρό διετΐας πα· λι μέ τό συγκρότη.μα τής ΕΛΣ στό Δημοτικό Πειραιώς οί «Μπο¬ έμ» έκρατησαν σειράν παραστά- σεων, χάρις είς την σύμπραξιν τοθ Άντώνη ΠαΊτακωνσταντίνου. •Η γλοκυτάτη αυτή διιερα τοθ Πουτσινι θά επαναληφθή καί τίΐν προσέχη έ&δομάδα, κατά την ά ποία θά δοθή καί η πρεμιέρα τού «"Ετσι κάνουν δλες» τοϋ Μότσαρτ μέ πρωταγωνιστή τόν κ. Πβπα κωνσταντίνου έπίσης, πού θά τρα γουδήση την μεθεπομένη είδοιιά δα — πρό τής αναχωρήσεως τού γιά τό Μιλάνο — καί «Μηιαττερ φλάϋ». ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ ΤΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Κατά την αποψινήν πρώτην πά ράστασιν τής δπερας τού ΠουτσΙ νι είς τα «Όλύμπια» τόν ρόλον τής Μιμής θά τραγουδήση ή πρω- ταγωνίοτρια τής ΕΛ Σ Ζωη Β λα χοπούλου μέ Μουζέτ» την Λέλα Ζωγράφου. 'Κατά την δευτέραν παράστασιν τής «Μποέμ» θά έμ- φανισβή είς τάν ίασικόν ρόλον ή διακεκριμενη ϋψιφωνος "Αννα Ταοσοπούλου. Έξ σίλλου, έκτός βιτό τόν τενόρο Παπακωνσταντί- νού, ό οποίος θά τραγου&ήση καί είς τίς δύο παραστάσεις, θά λά- βοι>ν μέρος οί κ.κλ Καλογεράς,
  Πατταχρήστος, Τερζης, Μολότσος
  Τουφεξιαδης και ΠαπαναβηασΙου.
  Την όρχήστρα θά διευθύνη ό άρ
  χιμουσικος "Αντιοιχος Εύαγγελα·
  τος, ό οποίος — ως γνωστόν —
  έπαναπροσελήφβη είς τό κρατικόν
  μουσικόν θεατρον καί ή άποψινή
  παράστασις είνε ή πρώτη ή όποία
  διευθύνει μετά την επάνοδον τού
  είς την ΕΛΣ.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟ θ' ΑΝΕΒΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
  Πρός τόν γνωστότατον βεατρι
  κόν συγγραιέα .θεόδωρον Συνα
  δινόν ή 'ΕταιρΙα 'Ελλήνων θεα
  τρικών Συνγραφέων απέστειλε έ.
  πιστολήν, είς την οποίαν τοθ γνω
  ρΐζει δτι ό είς τα Σκόπια Γιουγ
  κοσλαθος ·Ελληνιστής καθηγητής
  Γλαβΐνα μεταφράζει τό έργον τού
  «Στήν κάψσ τοθ καλοκαιριοΰ»,
  προκειμένον νά άνεβασβή είς ίνα
  άπό τα θέατρα τοϋ Βελιγραδίου.
  Ώς γνωστόν, ή ένδιαφέρουσα αυ¬
  τή έλληνική σκηνική δημιουργια
  εΐχε παιχθή πρό έτών μ' έπιτυχία
  είς τό Εθνικόν θέατρον.
  Η «ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ»
  Τό ίργον τοθ Μπέρναρ Σώ «·β·
  ραια μου κυρια», τό οποίον παί-
  ζεται κατ' απόδοσιν Μαριου Πλω-
  ρίτη είς τό θέατρον «Κωστσ. Μου-
  σούρη» σημειώνει μεγάλη επιτυ¬
  χίαν, ύιτερβαινουσαν σημαντικώς
  είς αριθμόν κινήσεως θεατών τάς
  προηγουμένας επιτυχίας τοθ θε-
  άτρου τής πλατειας Καρύτση.
  Συγκεκριμένως. ή «ΏραΙα μου
  κυρΐα» κατά τάς πρώτας 11 ή
  μερας των παραστάσεών της έ
  Ό τταριπιδημΗν είς τάς Αθή¬
  νας έκλεκτός Έλληνογάλλος
  ζωγράφος, σκηνογράφος καί
  ένουματολόγος Μαγιό πα-
  ρουσίασι χβές τό δράδυ είς
  τους έκπροσώπους τής καλλι-
  τεχνικής ζωής τα ϊργα ττού ί-
  φιλοτέχνησαν αύτάς καί ή γυ-
  »αίκα τού—ττού είνε έπίσης
  ζωγράφος—κστά την όλιγό-
  μηνον έδώ παραμονήν των. Α¬
  νωτέρω 6 Μαγιό, φωτογρα-
  φούμενος άνάμεσα σέ ϊργα τού.
  πραγματοποιησεν συνολικάς εΐσ.
  πράξεις 142.330 δρχ., ένώ, κατά
  τάς 4 προηγουμένας θεατρικάς
  περιόδςυς αί άντίστοιχοι εΐσπρά-
  ξεις των 11 πρώτων ημερών των
  εναρκτηρίων έργων είχον ώς ί
  ■ ίό 1957 οί «Σ κηνέ
  μου» 127.156. Τό 19
  λό ή
  ν χ ς ί
  «Σ κηνές τοθ
  Τό 1956 τό
  ρμ 127.1 ό
  « Ημερολόγιον τής "Λννας Φράνκ»
  106172 Τό 1955 ή «Πρόσκλησις
  4 Τό 1954 ό
  μρλγ ή
  106.172. Τό 1955 ή ρης
  στόν Πύργο» 125 784 Τό 1954 τό
  «Άν ήθελα ν' αρέσω» 95.988
  Πρέπιι νά σημειωθή δτι εφέτος ή
  ζήτησις εΐσιτηρίων είνε έπίσης
  ζωηροτέρα άτπό τα πρόηγούμενα
  ϊτη καί τό έργον παάζ
  σταθεράν προπώλησιν
  τηρΐων.
  ρόηγούμενα
  παρουσιάζει
  1.500 εισί-
  Η ΣΜΛΡΟΥΛΛ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
  Άναχωροΰν σήμερον την πρωΐαν
  δια τάς Πάτρας ή Σ μαρούλα καί
  ό βίασος της. Ή ν£α πρωταγωνί-
  στρια βά εμφανισθή πρό τοθ πσ·
  τραικοθ κοινοϋ αύριον Παρα¬
  σκευήν μέ τό αμερικανικόν Ϊργον
  «Σ" έρωτευβηκα στ' δνειρά μου».
  Κατά πληροφορίας έκ Πατρών τα
  περΐΛσότερα είσιτήρια διά την ε¬
  πίσημον πρεμιέρα, την οποίαν βά
  παρακολουθησουν αί αρχαί τής
  πόλεως, έχουν πωληθή, παρατηρει-
  ται δέ ζωηροτάτη τιροπώλησις δι'
  όλας τάς πσραστάσεις τοϋ θιάσου
  τής Σμαρούλας είς την Άχαικήν
  πρωτεύουσαν. Είς τό. ρεπερτόριο
  τοϋ θιασου ίκτος άπ' αυτήν την
  άμερικανικήν κωμωδίαν έχουν ουμ
  περιληφθή έπίσης καί τ· άκόλο θα
  ΒΛΕΠΕ 4π ΣΕΛΙΔΑ
  Ντυηόν „ 2 ο
  Έΐτρσ „ 25
  ιΊμΐρ/χή! „ 30
  Τιιριηάτον ιο
  ΙΩ ΤΗΡΑΚΟΠΟΥΑ ΟΙ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝ.0^
  Τό καταραμένο διαμάνχ!
  ΤΟηΓΓΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Μ. ΕΜΠΕΡ)^
  ^βΟΝ Τ0" πεζοδρομίου κάιιττΓ,Λ,- '
  ■Η
  ^ΐ^ο «ί*.:^
  τρεχε
  ό
  «α.
  θά έ'καναν
  τωνΐας
  0
  „,, στή σι;-
  οΙ δυό άκοό-
  άπό τ ό
  πώς ή «
  κίνδι/νο; "Η ύπηρχε αλλος
  Καί ό Χενρι/; Καί ή Ερ-
  „,„.,„. Γιατϊ εΐχαν κατε-δει
  αύτοι στόν σταθμο;
  Τό δίχως αλλο, άν
  τίς ϊδιες έρωτήσέ'ς
  τώρα κα'ι γιά μενά-
  Ιτήν στροφή τήί
  τόν δρομο τού σπιτκ
  Φέρ φρενάρησε γιά ν - .
  να καμ όν. καί την ιδία στιγμή ό
  Τσάρλ Εακυψε κοί κατέδασε γορ-
  γά τό τζαμι. "Εί
  γμ,αία σιγαλ α και
  σαμε νά ύψώνεται μέσα _
  σκοτάδ. καί την όμίχλη μ.α 6.σ-
  περαστική, άπ.,γνωσμενη κραυγη.
  Γι/ναικεία κραιτγή. Κάπου μϊσα
  στήν νύχτα, άπό μέρος πολυ κον-
  τινό.
  Πρίν άποκτήσω καθαρή συνσι-
  σθησι γιά το τί γινόταν, ώ Τσαρλ
  εΤχε κιολας πεταχτη έξω άπο τό
  ταξί. "Ερρ.ξα £να δολλάριο στον
  σωφέρ καί άκολούθησα τόν Τσαρλ.
  Μοΰ έλε.ψε ή έτοιμότης νά π«
  στόν όδηγό νά έρθη μαζί μας γ·α
  ένίσχυσι κι' έκείνος δέχτηκε την
  κραυγή καί την άλλόκοτη συμπε-
  ριφορά μας σάν μέρος τού σημί-
  ρινοθ τριλλοΰ κόσμου καί άττο-
  μακρύνθηκε. Ή σκότει νή σιλουίτ-
  τα τού Τσάρλ σάλει>ε κατά μήκος
  *ι ο
  ΣΤΑΥΡ0ΛΕ30
  ι ϊ 34567 81
  ΑΡΙΘΜΟΣ 3690
  Όριζοντίως. — 1: Μπορεϊ νά
  είνε ενεργητικόν ή παθητικόν. 3:
  'ΕτΐικΙνδυνοι «ώνωπες. 5: "Ομηρι-
  κή νήσος, ή κατοικία τής Κίρκης.
  — "Εχει χαί την έννοιαν τής πα-
  ρακμής. 7: Τό άλφα τΛς πολεοβο-
  μίοΐς. 9: ΚαΙ ή Τραπέζα είνε.
  Κοτβέτως.— 1: «Φαιβρά» νόσος
  — «Μαρίκα ...», παλαιά πρωτα-
  γωνΐστρια τής γερμανικής όπερέτ-
  τας. 31 Είνε βιταμινοθχος. — Η
  αίχμαλωσία τού Βασιλέως, σκακι
  στικώς. 5: Κοινώς λέγεται γιλέ
  κο. 7: Παραπίμπει. — Δέν ηταν
  στήν τελευταία ταινίσ της Ί Μπρι
  τζίντ Μπαρντό. 9: Μάρκα αύτο-
  κινήτων. — Τό καμάρι τοΰ Μ ι
  λάνου. Ρ.Η.Κ
  ΛΥΣΙΣ Γ,ΤΛΥΡΟΛΕΞΟΥ 3689
  ΌριζοντΧως.—1:
  Ι: ΓΪΟ1-------------
  ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ
  3: ΝΟΊΚΟΚΥΡΑ. 5: ΜΙΚΙΑΣ.
  6: ΛΥΙ2. 7: Σ ΑΜΗ — ΝΟΥΣ.
  ΙΟ. 9: ΝΟΜΙΚΛΙ.
  Καθέτως. - 1: ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ
  3: ΕΡΙΟΝ - ΜΟΜ. 4: ΙΛΗ. 5:
  ΓΚΟΡΓΚΥ 6: ΙΩΝΙΑ. 7: ΜΟΥ
  ΡΑι β: Υΐ. 9ί ΝΕΑΙ-ΙΣΟΝ.
  ΜΑΤ»
  Έκι>κλο;όρησε τό 82ον τεθχος
  (Όκτωβριου) τής μηνιαίαν Σ κα-
  κιστικής Επιθεωρήσεως «Το Μάτ»
  υπό την διεύθυνσιν τού κ. Σπ.
  ΜίΐΙκου. Ήλιούπολις, Αθηναι, μέ
  άπότελέσματα, πίνακας καί ηαρ-
  τίδας άπό την Όλυμπιάδα τού
  Μοναχου.
  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ
  ΚΟΚΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ
  ΕΙΝΑΙ
  (Πρώην ΜΟΚΑΜΠΟ ΛΙΝΤΟ)
  Κυψεληί 2 Τηλ. 812.218
  Τό νεο Κέντρο που άνοΐγει
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  μέ τό μοναοιΛΟ φανταιζιστα
  τραγουδιστή
  ΒΑΣΟ ΣΕ ΙΤΑΝΙΔΗ
  που παρουσιάζει σ' ίνα τρελ.
  λό κεφάτο προγραμμα.
  Τή βσσιλισσα, την πιό 6μορ·
  φη τριγγάνα
  ΛΑΟΥΡΑ
  την πιο ζεστη φωνή τής
  έποχής
  ΛΟΛΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
  ι
  τή χορευτρια μέ το ασυγ-
  κριτο σέξ
  ΑΊ'ΝΤΑ
  τάν γλυκυτατο τραγουδιστή
  ΑΛΕΚΟ ΠΑΝΤΑ
  την άέρινη χορι,υτρια
  ΜΑΡΛΕΝ
  μέ το μπαλλετο της
  την τρισχαριτωμένη
  ΡΙΤΣΑ ·- ΒΑΓΙΑ
  και την κουΐανέζικη
  άτραζιόν
  ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΟΣΙΝΕΛ
  Όρχηοτρα τοϋ βιρτουόζο·.
  ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ
  σημερον
  Ο 6ΑΡΡΑΛΕΟΣΙΙΕΤΕΙΝΟΣ
  μέ τα ύπίροχα σπισιαλιτέ
  «αί την άφθαστη κουζΐνα τοθ
  ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  Τηλ. 812.218
  ού πεζοδρομίου ,__,
  μπροστά μοί/. "Ετρίχε '
  ποτάμι καί κατά κιϊ
  έγώ.
  •Ηταν άττό τούς δρόιιου
  τό άδιέξοδο, πολϋ τής μόδο!-.
  σύγχρονες πολιτικές
  εύρισκε δλη τού την
  έδώ. Ακριβώς μπροσ,ί
  δρόμος κατέληγι σ' £να -> ο
  ανοιγμα καγκελλόφρακτ0 "«
  πάνω άπό το ποτάμι κα| τ.'<1^ σκαλοπάτια ώδηγούσον βς 'ϊ1* οέ μιά μικρη άποβάθρα _ .'» δεναν σι/νήθως τίς ,Οιι,αΪ 1" τους μερκά γιώτ. σκαφίβι δέν ύπήρν μίσιθ μωΛο. '"*· "Εφτασα στά κάγκελλο ·λ Τσάρλ εΐχε κιόλας κατρΟκυΊ· τα σκαλοπάτια. Ή κραΐΛ* δϊί' δίν μάς ιΤχαν ξεγΐλάοΐι τ" ^ μος — κάπου άπό κιΐ κάτιο·ί'* ερ&:ι. Το ποτάμι κυλοΰσε 1Γ>, '.'
  ρα τού νερά τυλιγμενα μίοα Ι"*
  κοτταχνιά κ'' άραιά καί τγολ ,1·
  νόταν τό άντιφέγγιομα ^,™1·
  νένα ψωτάκι, άν τύχαινι οί ά.*,1!"
  νες τού νά τρυπησουν τό οτ
  τής όμίχλης. Ψαχοολιύοντας
  κα την σκάλο κι' δπ«ς .
  άρχισα να κατεβαίνω μέοο (
  γρο, γλ.στερά, ψηλαφητ^
  δ·.
  Ή κραυγή έχείνη να )
  Μάργκοτ ;
  Βέδαιη ήμουν,
  πεποίθησι μοί/ άπό
  πιότερο παρά άπό την]
  "Εφτασα στό τελιυταΐο σκ(
  δρέθηκα σάν μέσα σέ μιά
  σακκούλα Υ'ΐμάτη σκοτάδι,
  V,
  χους παράταιρους καί «„„,
  πού σάλευαν στίς ακρίς, χ;
  τάμι, ήξερα, δίν άττεϊχΕ
  Κοντά δρισκόταν, ίιτικ|
  κοντά. Μ' ίνα βίαιο σπρώξι
  μπορούσε κανεΐς άπό τή»
  στιγμή στήν αλλη νά οριώ "''
  κουλωμένος άπό τα νιρά το
  Κάπου μέσα στό σκοτσβι „„.
  χαν άνθρωποι πού μ'.τακινοί2
  καί ξαφνικά ήχος άπά τρ£Κΐ.
  δήματα άκούστηκε πού ίρχον,'
  κατά πάν» μου. Πολύ
  μενά κατάλαβα την κα
  τους, προσπάθησα νά τ'
  πηδώντας πρός τα πλάγια
  έπεσα πάνω σέ κάτι γίρί, ^
  τό ίνστικτο τής αύτοσυντίιρί,';
  ως καί μέ τό φόβο μή πιοω „.
  μαΰρα νερα, σκάλωαα μ' ,^^
  ο μένη δύναμι άπό επάνω τον. κ;'
  μέσα στήν άναστάτωοΙ μο^ 0
  ποία φαίνεται κραι/γή 8ά μοΰ Εί.
  φυγε, γιατί άμέοως μιτά '
  νή τού Μπλάντ άντήχηοχ μ{ ).
  γή καί μανία στ' αύτιά μου;
  —- Γιά τ' ΰνομα τοθ θιού
  ρα, θά πάψτε νά κολλάτι (τί^
  μου σάν στρείδι;
  Μού εδωσε μιά δυνβτή _.ιρ,
  πρός την μεριά τής σκάλος'„
  ώρμησε κατά πάνω. Τ6 οκ«ΐο{ι
  τής νύχτας τόν ροΰφηξκ γ0(!η
  κι' έγω ήμουν άρπαγμένη 4κΟ«
  άπά τα σίδερα τής κοντταοτΐ!
  τής σκάλας, οταν μιά 6ιθι™
  σκιά π.,ιάχτηκι μέσα άπά τα <«. πια τής νυχτας. 'Ο> Τσάρλ Ι|ι
  Καί μαζί τού έσερν» την Μ(
  κοτ. ΑΛού την πέταξι στήν αι
  λιά φωνάζοντας:
  — Πάρτε την. .. Γρήγορα!
  Κι' δπως ό Μπλάντ,
  στηκε κι' αύτάς στό άψι . ς^
  σε.
  "Εσφιξα την Μάργκοτ καί σοΙ·
  χτηκε κΐί κιίνη επάνω μοί/ ρ|
  ιρε,μάμενα παγωμένα χέρια,
  Κ.ατά<ρ·.ρα κατά (να τρόηο ι«ί την άνέ&αοα άπό την σκαλα >ι|
  την μικρή άπόστασι ώς τό οί;,
  τι την κάλυψα μ' ίνα φριχτό «ΐκ
  ποκάρδι, νσμίζονιας πώς αί «4·
  &: στιγμή θα ' ------
  άπό την ομίχλη δύο όοτεώδη >ί·
  ρα νά με στραγγαλΐσουν.
  Πώς ΐφτασα στό
  μου δέν θυμάμαι. θυμάμαι μο.»
  τα έμ6ροντητο δλέμμα τού ►·
  κρού τού άσανσερ καθως μάςο,ι-
  δαζε, καί τίς τούφες άπό τα (ι*
  θά μολλιά τής Μάργκο-, πον!·
  τιεφταν μπρός στό πρόοωπό ιγ
  καί τόν τρόπο, δταν την ο>:
  οίον καναπέ, πού στέναξι ιο
  σωριάστηκε πάνω στά μσξ:»:
  ρια, σάν ξεβ'δωμένη κούκλα υ.
  κατέρρκ.
  ΕΙχε λιποβυμήσει.
  *
  Όπως άπεδείχθηκί άργότΐ((
  εΤχε χάσει τίς αΐσθησεις της»
  σο άπό τόν τρόμο πού ττήρι ίοι
  καί άπά την πείνα. Σέ λίγα )ι
  πτά τα ματόφυλλά της τρεμόιΐοι
  ξαν, άνοιξαν ϋστερα άιτό β)ι
  τόσα καί πρόφ·;ρε κάπως μττερ6£-
  μάνα πώς εΐχε πάρε, έ'να τηλεγρο
  Φημα από τόν Τσάρλ πού τή( Ι (
  λεγε νά κατέβη μ.ά στή Οτάο |
  πρίν άπό τα τέρμα, στήν
  II!
  όδό, πράγμα πού τ ό εΐχε κάνι ,
  "Ομως άρχισε πάλι νά τρίμη οιλ
  κορμη καί τό μόνο πού ϊκανα '|
  ταν νά πάρω στό τολέφωνο ΐι
  άστι/νσμΐα καί νά τούς ττώ ιι
  στκύσονν στόν δρόμο μέ τό αί ι
  ξοδο πού κατέδαζε στήν άπο6«|
  θρα γιά τα γιώτ. '
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή συνεχεια
  ΜΕ 3.500
  Είς ΐνΐΛΠΜΠ Λ Μ Η Ν αωλουν
  ΐαι οίκόικδο παραθαλάσοια ταρο
  τό Μεγ Πεθχο έντό< Ιγκικριμίνοι ΛημοτικοΟ Σ χεδιου. ΕπΙοτΐε ΜΕ (Α ΓΟ ΣΤΛΥΡΟ ΑΓ ΓΙΑΡΑ ΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ 22 ΔΡΑ ν«ΙΕΣ ΓΟΝ ΠΗΧΥΝ θέσιι έςαι ρττική, ' βύο συγκοινωνιες, τΐτλοι καθαροΐ. έντός «γκεκριμένου κοι νοτιχοθ Σχεδιον καί μέ εΰκολΐεΐ πληρωμής «ΔΙΕΘΝΕΣ» όβός Εμ Μπενάκη αριθ 4 «Η ΝΕΠΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥ,,ΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. ΤΟΥ «ΗΛΙΟΥ» Ό «ΗΛΙΟΙ» τάς ήμί· ρας αύτάς έθεσεν είς κν- κλοφορίαν μέ ΔΟΣΕΙΣ ωρισμένας σειράς άπό την ΝΕΩΤΑΤΗΝ ΜΕΓΑ¬ ΛΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙ- ΑΝ ηοΰ εξέδωκε. Μί 100- π' 200 δραχμάς τόν μή να κα! άντ! 4.500 Ι 3.500 δροχμών ό «Η- ΛΙΟΣ» σος ΠΑΡΑΔΙ· ΔΕΙ ΑΜΕΣΟΣ έτοιμον, ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ, χρυσοδΐρ. ματοδετον τα ΜΝΗΜΕΙΩ- ΔΕ Χ καί ΚΛΑΣΣΙΚΟΝ αύτο ΕΡΓΟΝ, ποθ άττοτε· λεΐται άττό 18 μιγάλους τομους, έκαστος των ό- ττοίων τκριέχιι 1.000 κα) πλέον σελίδας. Κσί έπειδϋ τό κολοσσιαιον κσί ΠΑ· ΣΙ ΓΝΩΣΤΟΝ ττνειιματι. κόν αύτό Εργον είνε ΑΡ· ΤΙΟΝ κσί ΠΛΗΡΕΣ άιτό πάσης πλευοσς διότι ττε· οιέχει έντος των τόμω· τού πάν ό,τ ι συνέβη ά. ττο των αρχαιοτάτων χρό· νυν κοι μέχρι σήμερον (1958), δηλαδή συμπιπκ- κνωμέι/σς ΟΛΑΣ ΤΑ Ι ΓΝΩΣΕΙ Σ τού άνθρωπον, οί τόμοι τού ϊργου δέν ί· χούν ανάγκην άπό έτ?ι πλέον τόμους διά σιιμττλη* ρώματα, δπως αί Παλαιά! Εγκυκλοπαιδεΐαι ποΰ «' χούν γράφη πρό 30 έτών κσί απλώς σήμερον άνσ· τυττώνονται. Δια περισσοτέρας πλη¬ ροφορίας τηλεφωνήσοη 31.636 καί 31.305 Η γρ<>·
  Φστϊ «ΗΛΙΟΝ» Στάδιον
  29. Αθήνας. Ζητήσατί
  εγκαίρως νά εξασφαλίση
  τε μίαν σειράν τοΰ ΜΝΗ·
  ΜΕΙΩΔΟΥΣ καί ΚΛΑΣ·
  ΣΙΚΟΥ αύτοθ ΕΡΓΟΥ
  ττρίν έξαντληθοΰν οί υπάρ¬
  χουσαι διαθέσιμοι σειρβ>'
  Λ
  ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ Πέμπτη, 30
  ΩΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΡ ΣΙΚΑΓΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙΑΡΧΑΙΟΑΟΓΟΙ
  Ανεκαλύφθη μυοτηρΐώδ^ς αρχαίον σπήλαιον
  αγνώστου βάθους παρα τόν Ισθμόν Κορίνθου
  Είν£ πληρες άγαΑμάΐων, ήτο δέ ά'ντρον άνίξιχνιάστου θρησκείας
  Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΕΓΙΝΕΝ ΟΛΩΕ ΤΥΧΑΙΟΕ ΕΙΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ ΛΡΧΔΐη
  ΑΟΓΟΥ-ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟ ΤαΙσΘΜΙΑ
  ΚΑΙ ΤΕΙΧΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ ΔΠΟ 3500 ΕΤΩΝ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΦΩΣ
  ΣΙΚΑΓΟΝ, Όκτώδριος. (Γι
  εντ Πρές Ίντε,ρνάσιο-»
  — Ό αρχαιολόγος κ. |
  Όοκορ Μπρονήρ, τού Πανεπι¬
  στημίου τού Σικάγου, ανεκοί¬
  νωσεν ότι, κατά την διάρκειαν
  ,^σκαφών τάς οποίας ένήργη-
  οιι είς τιΐν Έλλάδα, επέτυχε
  «66ο σημαντικωτάτας άρχα ο-
  ν,ογικσς ανακαλύψεις». Αι άνα-
  καλύψεις τάς οποίας ανέφερεν
  Ο διαπρεττής καθηγητάς είνε £-
  ια πσράζενσ·» σττηλαιον είς
  το ίδο«Ι^ καΐ ένα αρχαίον τεΐ-
  χο<· Ό κ. Μττρονήρ, ό οποίος ευ¬ ρίσκετο επί κεφαλής αρχαιολο¬ γικήν άποστολής ττοΰ διενήρ- γει ανασκαφάς πλησίον της Κορίνθου, άπεκάλυψεν δτι τα ίύριίματά τού εγένοντο δλως τνχαίωο κατά την διάρκειαν έ- ^ ττεριπάτου ,μετά τού υΐοΰ τού Τζών. Κατά την γνώμην τού δισττρεποΰς έτπστήιμονος το τεΐχος θά άνηκεν είς_κά- ιτοιον οχυρόν τού 13ου αιώνος ΐΓ.Χ·, Ητοι ττερ! το τέλος της ειτοχηο τού χαλκοΰ Ο ΝΤΑΑΙ... ΚΟΜΜηΤΗΕ "Ο ικχσΐγνωστος έκκεντρικός καΙ βορυΐώδης Ίο—ΐνός ζωγράφος ΣσλΙαντ&ρ Ντάλι, μή άρκούμε- νος οτην ζωνραφιχή, στην σκη. νοβεσία και... στήν όργάνωσι τουρομσχιών ίπεζέτεινε τελευ¬ ταίως την δράσιν τού κσΐ στην ... κόμμωτικήΙ ΚοΙ γιά νά ίμ- πνευσθή νεες κομμώσεις ΐβαλε ίνα «σεσουαρ» στο κειφάλι τ<κ>
  κσι σταθηκε μπροστα στόν κβ-
  θρέφτη ηεριμίνοντας την Ελευ¬
  σιν της εμπνεύσεως. Έν τώ με-
  ταξυ, οί ύπερμοντέρνες κυριες
  χαί δεσποινίδος της Εθρωπης
  καί τής Αμερικήν περιμένουν
  με άδημονΐσ τις κρεασιόν τού...
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΣΥΝΤΑΖΙΣ»
  Ο ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
  ΑΕΝΕΙΣΕΠΡΑΞΕ
  ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΤΟΥ
  ΕΚ... 50 ΜΙΝΙΟΝ
  "Όσον άφορά τό σπήλαιον,
  το οποίον είνε «κομμένον» έττΐ
  βράτχου, έχει διάμετρον μεγα¬
  λυτέραν των 15 ττοδών, άγνω¬
  στον βάθος. χρονολογεΐται δέ
  άττό τού 6ου π' 5ου π Χ. αιώ¬
  νος. Τό σπήλαιον αύτό περιεΐ-
  χε πήλινα άγγεϊα, χάλκινα εί-
  δωλια καΐ άλλα αντικείμενα
  τέχνης, τα όποΐα. κατά την ά¬
  ποψιν τού κ. Μπρονήρ, ρίπτουν
  νεον φώς είς μίαν αρχαίαν «μυ-
  στηριώδη θρησκείαν».
  Τό τεΐχος ευρέθη κοντά είς
  τόν Ίσβμόν της Κορίνθου. Ό
  κ. Μπρονήρ ,καϊ ό υιός τού ε-
  καμναν τόν ττερίπατόν τους, δ-
  ταν άντελήφθησαν μερικούς λί-
  Θους, τοποθετή μένους είς κανο¬
  νικήν σειράν, τόν ενα πλησίον
  ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΓΚΛΑΒΙΟΥ
  ΑΦΘΟΝΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ... ΧΑΜΟΜΗΛΙ
  ΡΩΜΗ. 30. (Ιδιαιτέρα Ύτιη- Κογκλαδίου. Μόνον α! γρο-ταΐ έ-
  »εσια)._— Παρα την εκλογήν τού Γ ξομολογήσεις των πιστών ττού έ-
  εου Παπά κα! τόν τερματισμόν ξοκολουθούν νά καταφβάνουν άπό
  τής άνωμαλίας ττού προεκάλεσεν
  ό Θάνατος τοθ Π!οι> 12ου, άκόμη
  *έν τταρηλβεν ό πυρετός είς τόν
  ΟττοΤον έζησεν ή Αίωνία Πόλις,
  κατά τό τελευταίον δεκο—ενθήμε-
  ρον.
  Ο Ιτολικός Τύττος Αφιερώνει
  τώρα μακράς στήλας είς την -πε¬
  ριγραφήν τοθ πώς Ιζησαν οί 51
  Καρδινάλιοι κατά τάς τέσσαρας
  σχεδόν ημέρας ττού ίίσαν άπομε-
  μονωμένο, μέσα είς την Καπέλλα
  Σιξτίνα.
  ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
  ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ...
  Πράγματι, ή ζωή των Καρδι-
  ναλίων, δταν συνέρχωνται διά την
  εκλογήν τού Ποντίφηκος, αποτελεί
  ενα μέσον δρον μεταξΰ τής ζωής
  ενός μοναστηρίου καΐ ενός μεγά-
  λοιι πολυτελοθς ξενοδοχείου.
  Καθ" δλον τό διάστημα των
  διαδοχικών ψηφοφοριών, τα άνά-
  κτορα τού Βατικανοΰ μετοιβάλλον-
  ται είς ένα διεβνές κέντρον, δττου,
  έκτός τής λατινικής, τής μόνης
  έ-ΐτισήμου γλώσσης τής καθολι-
  κής Έκκλησίας, άμιλοϋνται ή
  γαλλική, ή ΙτοΛική, ή αγγλικη, ή
  γερμανική, ή κινεζική χαΐ ή ίνδι-
  κή.
  Έττειδή οί Καρδιναλιοι - £κλέ-
  κτορες ιτρίττει νά ζοθν άττομβμονω-
  μίνοι άπό τόν ίξω κόσμον, ή αλ-
  ληλογραφία των λογοκρίνεται βπά
  ειδικόν γραφείον έγκατεστημένον
  δι" αυτόν τόν σκοπόν είς τό Βα¬
  τικανόν. Τού γραφείον αυτού
  προΐσταται ά Καρδινάλιος Ντΐ
  Ίόριο, γενικάς γραμματεύς τού
  ΕΤΡΑΠΗ ΕΙΧ ΦΥΓΗΝ ΠΡΟ
  ΤΟΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡΣ !
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 30. (Ιδιαιτέ¬
  ρα 'Υπηρεσία). — Ό στρατάο
  νης Μοντγκόμερυ, κόιιης τοΰ
  Έλ Άλσιιέιν, ιΊναγκάσΘη να
  χοτοκττρώση όλάκλΓρον σχέδιον
  έττινειρήσεων διά νά εισπράξη
  τα 50 σελλίνια τής συντάξεως
  τού, πού, ααίΐ μέ δλονς τούς
  ηλιχιωμένους "Αγγλους. δικαι-
  οθται νά λαμβάνη λόγω εύδοκί-
  Μου 50ΐτοϋς εργασίας.
  Πράγματι, οπτό τότε ττού έ-
  ννώσθη, δτι ό «Μόντιι» £χεΐ σ%ο
  ■"όν νά ττροσέρχ€ται τακτικά,
  νσί προσωττηκώς, δπως τό ά-
  παιτεΐ ό νόμος, είς τό ταχυ6ρο-
  μικόν γραφείον τού "Ισιγκτον
  Μιλλ τού Χαμσάιρ, διά νά ε(-
  οττΒΟττη τό ασήμαντον αύτό
  ολλά τιμητικόν ποσόν, οί ρε-
  ■η-όρτερς καΐ οί φωτογράΦοι των
  ορνγλικών εφημερίδων ώργάνω-
  σαν μίαν συνεχή παρακολούθη¬
  σιν τού ταχυδρομικού καταστή
  »οτος, μέ την έλπίδα νά «συλ-
  λαδοιιν> τόν στρατάρχην κατά
  ]> στιγμήν τής δοσοληΦίας, έ-
  ίασφσλίζοντες έτσι μίαν σττα-
  νισν Φωτογραφίαν τού.
  Όταν την τελίι/ταίαν φοράν
  ο.Μοντγκόιΐίρι; έφθασε μέ τό
  ουτοκινητόν τού είς τό σημείον
  τικ... «ένέδρας». ο! φοηογρα-
  *βι_, υττοστηοιίόμενοι άττό ένα
  ττληθος ττεριέργων, άνατΓΤΐ/χθέν-
  Φ £Ϊς _σχήμα «ριπιδίου», πού
  «τοτελεΐ τόν αγοητημένον τα-
  κτικον σχηματισμόν τού στρα-
  τοοχου, τταρ' ολίγον νά έττιτύ-
  Χου τού σκοποΰ των, νά τόν
  6;σουν δηλαδή είς τό ό-
  ττεδίον των φωτογραφι-
  των μηχανών και νά τόν
  ή ϋττό κάθε προ-
  Ό Αίΐοντγκόμερυ δμως, άοι-
  οτοτεχνης των στρατηγικών έ-
  λιγμιον, άντ! νά κατευθυνθή
  •"■ρος το γραφείον των έπιτα-
  νων. ττσρέκαμφε την όμαδα των
  ""τογράφων, έρριψε μίαν δέ-
  σΐ">ν έτΓΐστολών είς τό ταχυδρο
  Μΐχον κιβώτιον £ξω τού γραφεί-
  °" κο! έτράττη είς Φυγήν, χω-
  θ'<: νά εΐοττράζη τα 50 σελλί¬ νια τοι»! Κατόπιν τής άττοτυχίας τής ™«ιρήοτεως «Σύνταξις». λέ- ■2! δτ' ° στρπτάρχης έττα- ^«ν είς την βάσιν τού, διά να μελετήση έκ νέου τό δλον στοατηγικον τού σχέδιον ττού *το6λέπει είς τό νά είίσττράξη 1° 50 σελλίνια. χωρΐς νά γίνη 9νέ θέαιισ... Η ΚΙΡΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ Πολυετείς ίριυναι καΐ ιιειράμα- «> επεΐεβαιωααν απολύτως ιήν
  »εωριαν που διετύπωσεν *τό τοθ
  "30 ό καθηγητής ΜΠΕΣΤ άπό
  τ» Τορόντο τοθ Κανοτδα, συμφωνα
  Μ την θττοίσν Λ κακή λειτουργιτ
  τού ήπατος θφείλεται κατά κυρίον
  ^νον είς ανειΐαρκρ εφοδιασμ6ν
  Τ<>" μέ βιταμινες τίς ώμάδος Β.
  Δοθέντος ότι ή ικ'νιά τής μιτύ-
  Ρο»; είνε ή πλουσιοτέρα πηγή των
  •ιτσμινών αυτών, ιολλά εύρωπσί-
  51" καί άμερικανικΊ νοσηλευτικα
  ι°Ρ"ματα έιΐ,αρμόζο'ν μίαν νιοτν
  Μβοβον διά την ΘεοσπεΙαν τής κιρ-
  Ρ^εως τοθ ήπατο<·. Ή νέα αυτή Ιΐίθοδος ουνΐσταται είς την τακτι¬ κήν παροχήν μαν·ας τής μπυρας «ν συνδυασμώ μέ πλήρη αποχήν <™ο τα (σχυρα οΙ.'θπνευματώδη πο- τα_ καΐ συστηματικήν ανάπαυσιν Τ?" ασθενοθς. Τα άιτοτελέσματα 3Ί<: νίας μεθόδου ίΤνε πλέον η I- *«νοιΐοιητικά άκόιιη καΐ ίπΐ Λ. σβενών, ή κατάστασις των οποίων ι)"ει χαρακτηρισθή οί «ίξαιρετι- "ως σοίαρα». Λ. ΑΓΓΕΛΙΝΟΖ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ υς 4 Γ (ϊνβντι , 'Αβίναι. Τηλίφωνα: 5Λΐ«5· Λ7 5—β μ.μ. ι τί/ϊί ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΜΟΣ ΕΚΤΥΠΟΣΙΣ ΦΟΤΟ-ΟΦΦΪΕΤ δλα τα σημΐία τοΰ κόσμου είς τόν Καρδινάλιον έξομολογητην, δέν ίλίγχονται άττά τόν Σεβασμιότα¬ τον Ντΐ Ίόριο, άλλα διαβιβάζον- ται άπ' εϋθείας είς τάν παραλη- πτην, διά νά τηρηθή τό μυστικόν τής έξομολογησεως. Πρέπει να σημειωθή δτι τό Βα¬ τικανόν, παρα τό μέγεθος καΐ την ττολκτέλειαν πού τό χαρακτηρί- ζουν είνε εντελώς άκατάλληλον διά νά στεγάση μέ τάς συγχρό- νους άνέσεις ?να πλήθος άπό έ- κατοντάδες δτομα πού πρέπει νά παραμείνουν κλεισμένα έκεϊ ϊως δτον αί διαδοχικα! ψηφοφορίαι ά- να&ίξουν τόν "Αρχηγόν τής Κσ- θολικής Έκκλησίας. Ιδιαιτέρας δυσκολίας παρουσιάζει τό πρό- βλημα τής διατροφής δλου αύτοΰ τού πλήθους, διότ, άκόμη κα! ή ϋπηρίσία έφϊοδιασμοϋ τοΰ Βατικσ- νοΰ δέν δύναται νά έπικοινωνήση μέ τόν Ιξω κόσμον, έφ" δσον και¬ ρόν δέν εξελέγη ό Πάπας. 125 ΚΙΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Μέ την πρόβλεψιν δτι τό Κογ- κλάβιον θά διαρκοΰσε επ! μακρόν, οί άρμόδιοι επί τής έπιμελητείας τοΰ Βατικανοΰ εφρόντισαν νά δη¬ μ ιουργήσουν άρκετά άποθέματα τροφίμων: 30 κιλά μακαρόνια, 40 κιλά κρεσς, 20 κιλά ρίζι καί, έ- πειδή προεβλέπετο μεγαλη καιο- νάλωσις καφέδων, 30 κιλά καφέ κα! 5 κιλά ζάχαρι, καθώς καΐ α¬ νάλογον χαμομήλι. . . Ύπ€υθυνος τής διεξαγωγης τής έκλογής ήτο ό Καρδινάλιος Ότ- ταβιάνι, προιστάμενος τής Ά- γίας Γραμματείας — τής πρώην Ίεράς Έξετάσεως — ό οποίος δ.ά την τελευταίαν εκλογήν ϊ,κα- με προμήθειαν 6000 φηφοδελτ ίιον. Αύτός ίΐνε προσωπικώς ύπευθυνος καΐ διά την πλήρη άπομόνωσ·ν των Καρδιναλίων κατά τή ν ψ-)φο- Φορίαν καί ίχει τό καθήκον ./ά σφρσγίζη ό "διός τάς θύρας τής Καπέλλα Σαξτίνα, δπου διεξάγε- ται ή ιμηφοφορία. Η ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Διά νά εξασφαλισθή ή άπόλυ- τος μυστικότης τής ψηΦοφορίας, οί Καρδιναλιοι εΤνε ύποχρεωμένοι νά άλλοιώνουν τόν γραφικόν χα- ρακτήρα των, δταν άναγράφουν είς τό ψηφοδέλτιον τό δνομα τοΰ συναδέλφου των υπέρ τοΰ όποίου ψηφίζουν. Πρΐν ρίψουν τα Ψηφο¬ δέλτιον είς τόν χρυσουν κάλυκα ποΰ χρησιμεύει ώς κάλπη, οί καρ¬ διναλιοι γονατίζουν πρό τού 6ω- μού προφέροντες την καθ ι ερωμέ¬ νην φράσιν: «Μάρτυς μου ό Χριστός πού θά μέ κρίνη, ψηφίζω εκείνον ποΰ νομι'ζω δτι, κατά θίόν, πρέπίι νά εκλεγή». Έκτός τής φράσεως αυτής, ή όποία επανελήφθη 51 φοράς είς την -τελευταίαν εκλογήν, καμμιά άλλη λέξις δεν ηκούσθη είς την Καπέλλα Σιξτίνσ, κατά την δι¬ άρκειαν των ψηφοφθριών. Διότι αί Λυνομιλίαι μεταξΰ των ψηφο- φόρων άπαγορεύονται αυστηρώς. Παρ' δλας αύτάς δμως τάς προφυλάξεις καΐ είς τάς τελευταί άς εκλογάς, φήμαι εκυκλοφόρησαν μεταξύ τοΰ συγκεντρωθέντος πρό τοΰ Βατικανοΰ πλήθους, σχετι¬ κώς μέ την έκβασιν τής κάθε Ψη- φοφοριας. "Ετσι, ελέχθη δτ. ό Ρωσοαρ- μένιος καρδινάλιος "Αγκαγκανΐάν εΤχε εκλεγή Πάττας άπό των πρώ- των ήδη ψηφοφθριών, δέν απεδέ¬ χθη δμως την εκλογήν τού είς τα Ανώτατον άξίωμα διά λόγους πολιτικής σκοττιμότητος... Αντιθέτως άπ' δ,τΐ πιστεύε- ται, ή έκλογή τού Πάπα δέν ά- ποφασίζεται έκ των προτέρων καΐ συχνά τα άποτελέσματα των εκ¬ λογήν έξέπληξαν καΐ τοΰς ίδίους τούς ίκλογεΐς. Ή πλίΐοψηφία πού άναδεικνύει τόν Αρχηγόν τής Καθολικής έκκλησίας διαμορφώ- νεται προοδευτικώς, κατά τάς άλ- ληλοδιαδόχους ψηφοφορίσς μέ την μεταστροφήν των καρδιναλί- ων έκείνων πού δλέπουν δτι 6 1- δικός των ύποψήφιος δέν εχει ελ¬ πίδας επιτυχίας. 'Λκόμη καί κα¬ τά την διάρκειαν των συνομιλιών ποΰ προηγοΰνται καί ϊπονται κά¬ θε ψηφοφορίας Θεωρείται άπρεπές νά γίνωνται ΰπαινιγμοΐ σχετ κώς μέ τό ζήτημα τής έκλογής. Μό¬ νον οί γραμματείς των καρδ να- λίων συζητοΰν έλευθέρως τάς ττι· Θανότητας τοΰ κάθε υποψηφίου, λέγεται δέ δτι ό ρόλος των είς τόν σχηματισμόν τής τελείας πλειοψηφίας εΤνε σημαντικάς. τού αλλου. "Εσκαψσν λοιπόν ττροχείρως καΐ όπτεκάλυψαν τό τείχος, τό όττοίον προΦανώς έ- ^Ρπσίαευεν είς τό νά έμττοδίίη ειστϊολην ά—ό βορρά Άττό τόν τρόπον τής κατα- σκευής τού ό κ. Μττρονηο ϋττο- Θετει δτ^ τό τεΐχος έκτίσθη ά- ■γγο τους Λχαιοΰς ήγεμόνας τής Πελοττοννησου έν τη προστταθεία των δττως άναχαιτίσουν την ττα- λιρροιαν των έχθρικών έττιδρο- μων. Τα σχετικά έττεισόδια πε- ριγραφονται. άΑλωστε, λεπτομε Ρω«: είς την αρχαίαν ελληνικήν μυθολογίαν. φ Τό τεΐχος, λέγ*ι ό κ. Μττρο- νηρ, πιθανώτατα νά άντέσχεν έττΐ 100 τοθλάιχιστον έτη, άλ¬ λα τελικώς^ κατερρίφθη δταν είς την Πελοττόνντκτον εΐσήλασαν οί Δωριεΐς κςττά την περίφημο καθοδόν των Διά τό σττήλαιον ό κ. Μπρονήρ λέγει δτΐ( ή τοττοθεσία είς την όττοίαν ευρέθη ήτο ό τόττος δ- ττου έτελοΰντο κατά διετίαν τα "Ισθμια, ττανελλήνιοι άγώνες ποΰ διετηοήθησαν έττϊ μίαν σχε δόν χιλιετΐϊρίδα, μέχρι τής ρω- μαίκής κατακτήσεως καΐ εντέυ¬ θεν. Φαίνεται δτι κάτττοια «μυ- στηοιώδης λατρείο συνετελεί- το έκεΐ^ καΐ ο!_ άγώνες άττετέ- λουν μέρος τοΰ τελετουργικοΰ της λατρείας ταύτης. Είς τό δαθος^ τού σπηλαίου ανεκάλυψε μερικά μικροσκοπικά είδώλια έζαιρεικής τέχνης, έττίσης άπει- κονίσεις Ττητων, μερικά άλλα ά- ναθήιματα άττό χαλκόν καί χρυ¬ σόν, τα όττοία ττοοφανώς ήσαν δώρα ττοός τούς Θεούς. Ό κ. Μπρονήρ ένεργεϊ ανα¬ σκαφάς είς την ■Ελλάδα άττό τού 1952. ΑΙ άναχαλύψεις τού —εριλαμβάνονν τόν ναόν τού Ποσειδώνος ώς έττίσης καΐ τόν ναόν τού Παλαίμονος, Θεοΰ τής κλασσικής έλληνικής ττεριόδου. Η ΤΜΤΗ ΣΥΖΪΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΚΑΡΑΠΑΗ Η ττραγματι συγκλονιστική αύτη νέα, είνε ή 19έτις Γαλλΐς Ελιεττ Μουρε, μαννεκέν τό έττάγγελμα, ή όποία τί|ν 6ΐ)ν τ. μ. ύπ-ανδρΐύθη είς την Μεζέβ τής Γαλλίας τόν 51ετη (!..) κα! πσγκοσμίως διάσημον Αύστριακόν άρχιμουσικόν Χέρμ- ττέβτ Φόν Καραγιάν. Καΐ αύτη μέν ήλθεν εί ςπρώτον γάμον. Ο «μαεστρος», ομ«ς, παλαίμαχος είς τό είδος, υπήρξεν είς τό παρελθόν δις σύζυγος. Καΐ ή 'Ελιέττ, τής οποίας η ά- νωτέρω «άποκαλυπτική» φωτογραφία ελήφθη πρό ολίγων η¬ μερών είς _μίαν παρά τόν ποταμόν Τίβεριν κοσμικήν ττλάζ τής Ρώμης, είνε ή τρίτη κατά σειράν... ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ Ο ΣΟΒ. ΠΒΠΒΕΜΜΠΗΟ ΥΗίΙ ΗΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΒΗΤΕΠΙ8ΕΣΙΝ Αύτός κστευθύνει πλέον την μάχην. - Σήμερον θά προσέλ¬ θουν οί μάρτυρκ ύπερασπίσεωο-Αϋριον ΐσως άπολογηθη ΠΩΣ Ο «ΑΝΕΨΙΟΣ - ΒΟΜΒΑ» ΑΝΗΡΕΣΕ ΤΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ ΤΟΥ Άιτο σημερον ή δίκη τοΰ τέως νεργόν ρόλον διά την υπεράσπισιν γενικοΰ διευθυντού τού «Σισμανο- γλείου» κ. Σ. Παπαεμμανουήιλ, ό οποίος κατηγορείται διά τάς ά- τασβαλίας είς τό έν λόγω σανα- τόριον κατά την χρονικήν πίρίο- δον 1951 καί εντεύθεν, εΐσέρχε- ται είς τό τελευταίον στάδιον τής άκροαματικής διαδικασίας. Ή σημερινή συνεδρίασις Εχει ιδιαι¬ τέραν σημασίαν διά τόν κατηγο- ρούμενον, δεδομένου δτι Θά κατα- Θέσουν οί υπέρ αύτοΰ μάρτυρες. Έντός τής σήμερον έξαντλεΐται ό άριθμός των μαρτύρων καΐ πιθα¬ νόν ή συνεδρίασις νά κλείση μέ ιήν ανάγνωσιν των διαφόρων εγ¬ γράφων τής δικογραφίας, ή όποία σημειωτέον είνε όγκωδεστάτη. Μέ τα δεδομένα αΰτά δέν άποκλείεται αυριον την πρωΐαν νά αρχίση την απολογίαν τοο ό κ. Παποχμμα- νουήλ, ό οποίος ώς προειδοποίη- σε, βά. . . έξαπολύση τάς βόμ- βας τού. Ήδη άπά χθές ό υπό κατηγο¬ ρίαν τέως γενικάς διευθυντής τού «Σισμανογλείου» άνέλαβεν... έ- πρητοτγπιεχ ΣΧΟΛΗ ΣΥΖΥΓΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΜΝΗΖΤΕΥ- ΜΕΝΑΙ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΧ ΤΟΚΙΟ, Όκτώβριος. (Ιδιαι¬ τέρα 'Υιτηρεσία). — 'Η υπό τοθ Αμερικανικόν ΈρυΘροΟ Στανροΰ Ιδρνθεΐσα Σχολή Σύζυγον είς τό Τόκιο έξακολουθΐΐ νά ϊχη πάντο- τε πλήθος μαβητριών ποΰ εΤνΐ δ- λαι μνηστενμέναι μέ Άμερικα- νούς καΐ έκπαιδεύονται είς τάς συνθήκας τής ζωής ποΰ θά γνω- ρίσοιιν δταν έγκατασταθονν είς την Αμερικήν. Τα μαθήματα δι- δάσκουν 'Αμερικανίδες άδελφαί νοσοκόμοι τοΰ ΈρΐίθροΟ ΣταυροΟ, πού ίξεπαιδεύβησσν προηγουμέ¬ νως διά τ ό» σκοπόν αυτόν. Ή διδασκαλία περιλσμβάνει τοΰς τρόπους συμπεριφοράς κα! καλ- λωπισμοϋ κα! άβλητισμόν, όλλά καΐ την χρήσιν σι/γχρόνων ήλι- κτρικών οίκιακών σκευών άπό τής ήλεκτρικής κουζίνας κα! σκού- πας μέχρι καΐ των πλέον μον- τέρνω* έγκοτταοτάσεων. Τό μεγα- λύτερον μέρος τής διδασχαλίας γίνΐται διά πρακτικών έφαρμο- γών, άλΧά πσίζει σημαντικόν ρό¬ λον καΐ ό κινηματογράψος, είς τόν οποίον αί έκπαιδωόμεναι Ί- απωνίδες ήμποροΰν νά παρακο- λουβησοιιν είς δλας τάς λεπτο¬ μερείας την οίκογενΐΐακήν κα! κοινωνικήν ζωήν τής Άμερικής. Αί Ίαπωνίδες είνε κοττενθονσια- σμέναι άπό τα μαθήματα αύτά, άποδεικνύονται δέ όλαι άνεξαιρέ- τως ώς πολΰ καλαί μαβήτριαι. τού καΐ «κατεΛύνεΐ» ούτως ειπείν την μάχην, συντονίζων τάς. .. I- τπθίσεις τής τριάέος των συνη- γόρων τού. Ό άπολογι,σμός τής χθεσινης συνεδριάσεως τού Κακουργιοδι- κείου, ήτο πλούσιος έπιθέτων καΐ κατά συνέπειαν ή διαδικασία υ¬ πήρξεν ενδιαφέρουσαν Διά τόν μα- καρίτην εύεργέτη Κων. Σισμάνο- γλου ελέχθη δτι τα τελευταία {- τη ήτο ίίς αθλίαν διανοητι- κήν κατάστασιν, έγγίζουσαν τα δ- ρια τού «ράκους». Έλέ)(Θη έπί- σης άπά μάρτυρα, ότι ό κατη- γορούμενος άπεκαλεϊτο υπό Ια¬ τρών τού Ιδρύματος... ό «μι- κρος Στάλιν», διά την σκληρότη- τά τού. Προσετέθη έπίσης υπό μαρτύρων, σχετικώς μέ τόν κ. Πα- παεμμανουήλ, δτι έπιστρέφων έκ τοΰ ταξιδίου τού άπό τάς Ήνω- μίνας Πολιτείας, ϊφερε καΐ έτο- ποθέτησεν είς δλα τα σημεϊα τοΰ Ιδρύματος είδικάς συσκευάς μέ¬ σω των οποίων ελάμβανε γνώσιν των συζητήσβων μεταξύ των ύ- ιταλλήλων! λίας. Εστω καΐ άργά. Ή υπεράσπισις τού κατηγο- ρουμένου άπό προχθές μάλιστα, εΤχε ζητήσει νά μή εξετασθή ό κ. ΕΟαγγελινός διότι, υπεστήριξαν οί υ—ρασπισταΐ τού κατηγορου- μένου, ό μάρτυς αύτός πάσχει έκ ψυχικής νόσου καΐ επί πλέον τοέ- φει μΐσος κατά τοΰ κ. Παπαεμ- μανουήλ καΐ έπομένως Θά Εχη άν- τικειμενΐκότητα η κατάθεσις τού. Το δικαστήριον απερ¬ ριψε την Ενστασιν, δεχθέν νά κρί¬ νη κατά την διάρκειαν τής κατα- Θέσεως τοΰ μάρτυρος. Τοιαύτη πε ρίπτωσις δέν παρουσιάσθη καΐ ούτως ό σφοδράς κατήγορος τού κ. Παπαεμμανουήλ, ώλοκλήρωσε την κατάθεσίν τού. ΖΙΟΥΣΤΑ ΚΑΟΥΖΑ Η ΔΙΚΗ Κατά την χθεσινήν έβδόμην κα τα σειράν ημέραν τής δίκης, εξη¬ τάσθησαν πολλοΐ μάρτυρες, μετα- ξϋ των οποίων καϊ 6 ανεψιός τού κατηγορουμένου δικηγόρος κ.Έμμ. Εϋαγγελινός, τέως νομικός σύμ- βουλος τοΰ «Σισμανογλείου». Ή κατάθεσις τοΰ έν λόγω μάρτυρος επροκάλεσεν αίσθησιν είς τό δι¬ καστήριον, δεδομένου μάλισ}·α 8- τι ό μάρτυς αύτός εΤνε ό ανθρω- ποςποΰ κατήγγειλε τάς άτασθα- ΑΙ παγκοσμίου φήμης ΒελγικσΙ •ΕΡΜΑΖΤΡΑΙ ΠΕΤΡΙΑΑΙΟΤ υχ Χυτοοιδπραί, και εμαγιέ παρελήφθοοαν. και πυλούντοΐ Αποκλειστικόν 'εισαγωγεύί ΗΕΝΔΡΙΝΟΖ ΑΑΠΕΙΙ Πλ Κλαυσμωνος&Άγ Θεοδόρω* Τηλ 33888 4 V ΟΙΚΟΑΟ πιζτητικοχ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΖΜΟΣ ' ' ' ΊδρυταΙ: Γ. & Τ. βαΑΑηνδος* ΖΤΑΔΙΟΥ51 <Β· βροφος) τηΑ. 2Ο.β12, 23.249, 28.603 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΝ: (Ιοόγειον, εντός τής Ζτοος) τηλ. 2αί12 ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ 6Π1 ΓΜΙΤΟΣΕΙ (10 ίκστοστό ηρβκατοβοΑή, 30 έκο- τοοτά τμηματικώς κατα την διάρκειαν τής κατασκευάς καΐ 60 έκο- τοοτά διά των αντιστοΙχΜν ενοικΐοιν τής ηαραδοοησουενης «ο- τοικΐας}· «ΕΟΑΛΑΙΟΝ. Ό κ. Εύαγγελΐνός, ερωτηθείς υπό τοΰ προέδρου των συνέδρων έίφέτου κ. ψιλοπούλου σχετικώς μέ τάς δυσμενεΐς οικονομικάς συ¬ νεπείας επί τοΰ Ιδρύματος ποΰ πιθανόν νά επέφερεν ή καταγγελία τής συμβάσεως «Σισμανονλέίου» — Ι ΚΑ διά την νοσηλείαν ασθε¬ νών ήσφαλισμένων απήντησεν: Λ4ΑΡΤΎΣ.· ·Η καταγγελία της συμβάσεως ΦΙΣ — Ι ΚΑ ίπρομε- λετήθη καΐ έγινε άπό τόν κατηγο- ρούμενον δι* Ενα μοναδικόν σκο¬ πόν: Νά προκληθή ταχύτερον ή οΐ- κονομική κατάρρευσις τού σανα· τορίου καΐ παραλλήλως νά καλυ- φθούν αί άτασθαλίαι μέ την «ζι- ούστα κάουζα», την δικαιολογητι κήν αιτίαν... 'Εν συνεχείσ ό προεδρος έρ«· τα τόν μάρτυρα, διά ποίον λόγον μετά τάς καταγγελίας τού εναν¬ τίον τού κατηγορουμένου ώς ύπαι- τίου διά τάς άτασθαλίας είς τό Τδρυμα, έσπευσε νά τάς όναιρέση. Ό μάρτυς έδυσκολεύθη νά απαν¬ τήση αμέσως καΐ μετά άπό πολ- λές έπεμβάσεις τού κ.προέδρο^Ε- δωσεντήν εξήγησιν, δτι κατεδιώκε το υπό τού Θείου τού διά παντός μέσου καΐ τελικώς ΰπέκυψεν είς τόν ισχυρόν... αντίπαλον τού. Ό κ. προεδρος έρωτά έν συνε- χεία, εάν έλάμβανον χαριστικόν μισθόν, ύπάλληλοι οί όποϊοι είχον άποχωρήσει τής έργασ|ας ή £- λεπτόν εις τό εξωτερικόν. ΜΑΡΤΥΣ: ΑΑάλιστα, τελείως άδικαιολογήτως. .. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γνίορίζεις διατί έχρεώνοντο τα τρόφιμα &νω της λιανικής πωλήσεως; ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα καΐ την διαφοράν είσέττραττεν ό κατηγο- ρούμΐνος έξ ήμισείας μέ τόν εκά¬ στοτε τροφοδότην. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς το γνωρΐ- ζεις; ΜΑΡΤΥΣ: ΜοΟ τα έξεμυστηρεύ Θη ό ΐδιος ό κατηγορούμενος, προ¬ σθέσας δτι έκ των χρημάτων αυ¬ τών έδιδε καΐ είς τα μέλη τοΰ δι- οικητικοΰ συμβουλίου τού Ιδρύμα¬ τος, διά νά μή άντιδρούν είς τάς αποφάσει ς τού.. ΤΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ! 'Ερωτών έν συνεχεία ό κ. Πρό- εδρος σχετικώς μέ την ασθένειαν τού μάρτυρος καΐ ειδικώς πότε η¬ σθένησε τελευταίως, ό κ. Εύαγ- γελινός απήντησεν: ΜΑΡΤΥΣ: Τόν Νοέμβριον τού 1956 μεχρι τόν Φεβρουάριον τού 1957... ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'ΕξήλΘατε ϋγιής; ΜΑΡΤΥΣ: Βεβαίως... καί έφω- διάσθηκα μάλιστα μέ πιστοποιη- τικόν διά νά άντιμετωπίσω την σατανικότητα τού κατηγορουμέ¬ νου, ό οποίος έξεμεταλλεύετο τό σημείον αύτό. .. Συνεχίζων ό μάρτυς κατέθεσεν δτι ό κ. Παπαεμμανουήλ τού εί¬ χεν ύποβάλει άπό τό 1939 την ιδέαν, δτι ήτο έκ κληρονομικότη- τος ψυχοπαβής καΐ είχε «δαιμό- νια», μέχρι σημείον ποΰ τόν ώθη¬ σεν είς απόπειραν αύτοκτονίας, άποτυχοΰσαν τελικώς. Σι/γκεκριμέ νως ανέφερεν, δτι μίαν ίμέραν τοΰ αύτοΰ Ετους άττεπειράθη νά αυτοκτονήση πέσων είς τούς τρο- χούς σϋτοκινήτου, Εμπροσθεν τού μεγάρου τού Άρείου Πάγου. Ερωτηθείς έν συνεχεία, διά ποίον λόγον δέν ΰπεβλήθησαν δη- λώσεις επί των κατασχ—ηρίων, μή άττοδεχόμεναι τα ύτκέρογκα πο- σά ποΰ εζήτουν οί άπαιτηταΐ, ό ΒΛΕΠΕ 4η ΣΕΛΙΔΑ 30 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: ψημα ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΥΤΔΛΟΔΡΟΜΙΑ Ή ΛΙζα εΐχε διαδάσει κά- ττοτε σ ένσ βιδλίο ότι τα σύ- γνεφα είνε άχνάοια ττοϋ αφη- σαν στο διάβα τους φυχές έ- ρωτευμένες Καΐ σήμερα καθώς τό 6α- ττοοακι τής γραμμής Πειραια —__ Αιγινα σκίζει κι' αύτό Θαρ- ρειζ με κάττοια Θλίφι τα μουντά νερα τού Σαρωνικού ό ούοα- νος εΤνε γεμάτος άπό άχνάοισ τετοια κι άπ' ώρα σ' ώοα ή βροχη —- τό κλάμα τους — 8α ξεστταση κι" δττως καΐ νάνε, μακροσυοτη η όρμητ,κή αύτη ή θροχη παντα Θά μένη κλάμα. Βυβισμένη στό χάος της ά- νυπαρξιας ή Λίζα, άναοωτιέται ποση ταχα είνε ή άπάτ— ασι με- ταξυ εοωτα και Θανάτου. Τα μάτια της άκίνητα τταί- ζουνε απλώς ρόλο διακοσμητι- κό στο χλωμό πρόσωπό της ά- τενιζουν τό <νησϊ των φιστι- κιων> κι' δπως ό άέρας έρχεται
  ά—· αυτό παράξενα ζεστόζ νο-
  μιζει έχείνη δτι ό Κοσμάς μέ
  την άνάσα τού χαιδεύει έρωτι-
  κα τα &6αφτά της χείλη .. Καΐ
  ή οροχή, σάν ατυχη άριστο-
  κοάτισσα. άρχισε νά πέφτη ά-
  παλα. σί&πτλά. πάνω στή γή,
  πάνω στη Θαλασσα. πάνω στό'
  κλάμα τής μικοής χλωμής κι>
  Ριας τού πλοίου της γραμμής
  Πειραια — ΑΙγινα...
  , — Ή κυρία μττοοε! νά κρυ-
  ωση ..
  Ή νέα γυναίκα τινάχτηκί
  τρομαγιμένη 6χι μόνο στό ά-
  κουσμα μιάς ξένης φωνής, άλ¬
  λα γιοττΐ συγχρόνως ένοιωσε
  οτους ώμους της κάτι νά ττέφτη
  απαλά.
  Γύρισε κα! κύτταξε.
  Ένα ίευγάρι νρυσά γυαλιά
  ατερεωμένα πάνω σέ μια απί-
  Θανα μακρυά μύτη έκαναν ά-
  κόμα πιό «αλεττουδίστικα» τα
  γαλανά μάτια τοΰ μεσόκοπου
  εύγενιιχοΰ κυρίου.
  Ή Λί£α προσπάθησε νά Θυ-
  μοθη πώς σχτ»ματπζεται ένα χα-
  μόγελο
  — Σάς εύχαριστώ... Μ' ά-
  ρέσει νά κάθωμαι στή 6ροχή.
  Κ αί μέ_ άτταλή κίντνσι έβγαλε
  άπό τούς ώμους της τό άδιά-
  βροχο Ίσως σ' έσάς νά είνε
  ττιό άπαραίτητο...
  'Ο αγνωστος έρριξε τό ά-
  διάβροχο στό άριστερό τού χέ-
  ρι καΐ κίνησε να φύγη. Καθώς
  Ιφευγε. δμως, φάνηκε νά μονο-
  λογή.
  — Δέν φσντάζομαι ό Κο¬
  σμάς νά Θαμώση γι' αύτό...
  Προχώρησε στά «σκε—αστά»
  τού πλοίου. ΣτάΘηκε.
  Ή Λίζα £τρεξε πίσω τού.
  — Κύριε..
  Ό διοπτροφόρος κύριος γύ-
  οΐσε όΐμέσως. Κι' ένώ έκανε μια
  έλαφρά ύπόκλισι συσττιθηκε.
  — Πάν Ίβάνοβιτς έπιστή-
  Θιος φίλος τοΰ Κοσ-μά καϊ αν
  Θέλίτε καΐ δικός σας...
  Τώρα ή Λίζα πρόσεΕε δτι ό
  άνθρωατος μέ τό σλαυϊκό δνομα
  εΐχε μιά προφορά μάλλον γαλ-
  λικιί.
  Θέλησε νά συστηθή μέ την
  σειρά της. άλλά ό Ίβανοβιτς
  την πρόλαβε.
  — ΕΓνε περιττόν. Λίζα
  ΆρμτΤάζογλου νά συστηθητε.
  — Μέ γνορίζετε;
  — Όσο καΐ τ' βνομά μου,
  κιιρία..
  — ΕΤσΘε...
  — "Οχι. δέν εΤμαι Σλαΰος.
  — Γάλλος;
  Ό Ίβάνοβιτς έδειξε την ΑΓ-
  γινα.
  — ΕΤμσι φίλος τού Κοσμά.
  — Μέ πσρακολουθεΐτε;
  — Όν.ι.. Γιά τό Θεό...
  — Τότε;
  — "Απλώς... συνταξιδίύ-
  — Γιά τόν Τδιο σκοπό;
  Ό Ίβάνοδιτς χαμογέλασε μέ
  σημασία
  — Δέν νομίζω ..
  Ή Λίζα κατέβασε τα μάτια.
  [ ΣΗΜΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙ: [
  ( ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (
  Ό αλλος συνέχισε:
  — 'Ελπίζω. δμως, στήν έ-
  πιστροφή να συνταξιδεύουμϊ
  πλέον γιά τόν Ιδιο σκοπό
  — Δέν καταλσδαίνω...
  Μιά λάυψι φώτισε στιγιμιαΤα
  τόν ούρανό.
  — 'Αστραφτει. εΤπε ό Γιάν.
  — Μά επί τέλουχ; ποίος εί¬
  σθε;
  Έκείνός σήκωσε τοΰς ώμους.
  — Φυσικά όχι κανένας άγ-
  γελος "Α! Νά ποΰ φτάσαμε
  κιολας. Κυρία υου. . . Μέ την
  αδεία σας θά σάς εαναδώ
  στο ττλοίο των τρείς. . ..
  Κι' ό μυστηριώδίΐς Γιάν Ί6ά-
  νοβιτς ό—εμακρύνθη μ' ίνα πα-
  ράξενο χαμόγελο Τό Ιδιο πα-
  ράξενο όμως χαμόγελο στόλιζε
  καΐ τό πρόσωπο ενός άλλου
  άνθρώπου. τού όποιΌυ1 ό (διο-
  κτήτης κοθότοτν ξενοιαστος σέ
  μιά πίντα λίγα μέτρα παρα
  ττεοα.
  *
  Σκοπός τής Λίζας δταν ξε-
  κιναγε άττό τό σττίτι της ήταν
  νά ξεκαθαρίση μιά γιά πάντα
  τα αΐσθηματά της μέ τόν Κο¬
  σμά. ΕΤχε ύπ' δψι της δτι δύο
  πράγματα έττρεπε νά συμβοΰν.
  "Η νά γυρνοϋσε οτόν Μιχαλά-
  κη ή...
  — Κοσμά... ψιθύρισε παραξΐνεμένη έκείνη άπό τό άπότομο
  τής άλλαγης.
  — Μιλάτε τελεία την γλώσ-
  σα μας ποιρετήρΓκτε ή Λίζα.
  — Μιλάω έντεκα γλώσσες,
  κυρία...
  — Μοΐζΐ μέ ·πην γλώσσα της
  φιλίας;
  Ό άνθρωπος μέ τα χρυσά
  γυαλιά κάρφωσε έπίμονα. ένο-
  χλη^τικά την ματιά τού στην
  Λίζα.
  — Τότε μιλάω δώδεκα γλωσ
  σις, κυρία...
  Ή Λίζα τοΰ δρπαξ* τα χΐ-
  «Πώς σέ λένε;
  >Κοσμά.
  >Τί «Ισαι;
  >Σ' άγάττώ».
  Τα λόγια αύτά άνττηίθθσαν
  στ" αύτιά της σάν μέ κείνο τόν
  τρομερό πάταγο ιτού κάνουν
  -τα κομμάτια μιάς τΐραχ—ίας
  βιτρίνας πού £σπασε.
  «Τί ίΤσαι; Σ' άγαπώΐ Τί
  εΤσαι;>.
  Αυριον Θά συνεχίση ό . ■
  ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  σέ μοντέρνα σχέδια καί ύφάσματα ποθ
  φέρουν την σφραγιλα τού καλοΰ γούσ-
  του τής έκλεκτής ποιότητος καί
  ηλεγμένης τιμής.
  πί| .„ ,ο θκτΜ6ρ.ο» 1956 ΑΚΡ
  ΑΠΟ ΤΗΝ »σν ΣΕΛΙΔΑ
  Ιργα: «Ό τιειρασμόί» τού Ξενο-
  πούλου, ή «Τριτη πράξις» τοθ Πα·
  λαιολόγου, το «"Ενα Οενβρο με-
  γαλώνει στό Μπροϋχλιν» τής ΣμΙΘ
  κατά βιασκευήν Γισννίση, το
  «Κουρελι» τοϋ Νικοντίμι, τό α-
  παικτον ελληνικόν «ΡΥον τοθ
  κ Μίστορα Μάτσα τό «Κοριτσι
  μέ τ< κουκλες» κι' αλλα. Ό βια· σος Λς Σ μαρουλας Γιουλη Επει· ^αττντήν Πάτρα θα μεταβή είς τό 'ΛγρΙνιον. Ο ΜΙΜΗ Σ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΜεταδΙδεται άπό τίιν θεσσαλο¬ νίκην δτι Α Μιμης Φωτότιουλος παί- £ει «Ις τ* ίκεΐ Βασιλικόν θεα¬ τρον διά τελευταίαν φοράν την κωμωδια των κ.κ. Τσιφόρου καί Βασιλειάδη «Ό καλός μο< "Αγ- γελος». Ο δημοφιλης «ωμικός αυριον, τό Σάββατον κα'ι την Κυ¬ ριακήν θα επαναλάβη τδν θρυλι- Κόν «Σβέικ» τερματίςοντας τάς ίμφανΐσεις τού είς την μακεοονικήν πρωτεύουσαν. 'Από την Δευτέραν ό *1ιμης Φωτόπουλος κα'ι οί συνερ- ναί Συναυλίαι της ίφεΤεινης πϊ· ριόδου θά δίδωνται την εσπέραν ίκαστης Δειηερας είς το θέατρον Κοτοπουλη (Ρεξ) ώραν β μ.μ. ά' κριδώς. 'Η ανοδος θά γίνεται διά των ανελκυστηρων και ως έκ τού¬ του παρακαλείται το κοινόν νά «ροσερχεται εγκαίρως. Τό πρό- γραμμα τής πρώτης Συναυλίας, την όποιαν διευθυνει ό κ. Β. βα· •σγιάννης περιλαμβανει: Χαϊν· δελ — Μαλινάρι: «Λάργκο», Μό- τσαρτ: «Συμφωνίαι είς Πτό αριθ. 36» καΐ Μάλερ: «ΣυμφωνΙα αριθ. 1 είς ρέ μειζ.». ΠΕΛ ΑΙΘΟΥΣΛ ΕΚΘΕΣΕΩΣ "Λνηγγέλβη ή δημιουργία μιοϊ άκόμη αιθούσης έκβέοεων μέ την επωνυμίαν «Κυκλος». Ή καινουρ- για αυτή καλλιτεχνική γκαλερΐ στεγάζεται είς την όδό Δραγατσα- νίου 8, δηλσδή είς την πλατείαν Κλα.θμώνος καί θά διευθυνεΤσι άπό τόν γνωστόν ζωγράφο «αι σκηνογράφο Γιώργο Φωκά. Ο «Κυκλος· είς προγραμματικΛν α¬ νακοίνωσιν άναφέρει δτι φΐλοοο- ζιά των δημιουργών τού είνε να Ό Όρίστης Μακρπς και τό βασικόν επιτελείον τοθ θιάσου, μι τόν οποίον ό βημοφιλης πρωτσγωνιστής βά έπιχιιρήση τουρνι «Ις τα μιγάλα έπαρχιακα κίντρα, παίζοντας κωμωβίις Σακιλλβ- •ιον—Γιαννα«6ιτο«/λου. ΕΙκονίζοντσι ό καλλιτεχνικός βιινβυντής ι·ϋ ίιάσου Κώστας Δουχας και ο) δύο ιτρωταγωνίστριές τού, ή Νανά Σκιαβα καί ή Άννα Λώρη. γάτες τού άρχΐζουν περιοδείαν είς τίς κυριωτέρας «όλπς τής ΒορεΙου Ελλάδος παραμίνοντσς παντοθ έ- «Λ τρείς ήμερες. 'Η αρχή βά γίνη Αττο την ΚατιρΙνη. Έν συνεχεία α βΐασος θβ παίζη στήν Βέρροια, εηήν Κοζάνη και στήν Λάριοαν. Η ΖΑ£Α ΜΠΡΙΛΛΛΝΤΗ *Η Ζαζα Μηριλλάντη, ή παλαΐ μαχος καΐ ηρωταγωνΐστρια τοθ αρυοικοθ θεάτρου που εγνώρισε άλλοτε τόσες βόΕ,Ες υπέστη τιρο- χ·ίς είς την κλινικήν «"Λγιοι Λ- «φστολοι» εγχείρησιν βιά παλαιόν καταγμα τοΟ μήριαΐου όστοϋ. Ή ΖαζΑ Μπριλλάντη είνε μετεγχειρη τικως πολυ καλά καί οί βεράπον ς ά ρ τις ίατροΐ £5ωσαν την ηληροφο ρΐην βτι ή έκλεκτη καλλιτέχνΐς τοθ μνυσικοϋ θεάτρου. βά εξέλθη συν ό ό η λή Η ΚΡΛΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΛ "Ηρχισεν βπό τα ταμεϊα τοθ ♦ίάτρου Κοτοπούλη (Ρέξ) ή πώ λησιέ των ιίσιτηρΐων διά την πρώ την Συναυλίαν τής χειμερινής πε· ρώβου τής Κρατικάς Όρχήστρας Αβηνών, ήτις ωρίσθη διά την κοσεχΑ Δϊυτέραν 3 Νοεμβίου. Ώς ηδη ανεκοινώθη αί χειμερι ΓΡΑΜΜΑΙ ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΥ «ΚΑΝΑΡΗΣ» ΠΕΜΠΤΗΝ 30 'θκτωερΐου 2 μ α. βιά ΠΛΤΜΟΝ, ΛΕΡΟΜ. ΚΑ ΛΥΜΝΟΝ ΚΟ. ιΌδΟΙΊ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 ΝοϊμΙρίου ( μ.μ. βιά ΧΙΟΠ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ ΚΑΖΤΡΟΝ ιΛή,κου). ΤΡΙΤΗΝ 4 Νοεμ·ρΙου £.30 μ. μ. βιά ΧΑΝΙΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΝ. Η ΡΛΚΛΕΙΟΝ. «ΜΙΑΟΥΛΗ!» ΠΕΜΠΤΗΝ 30 "Οκτώβριον 3 μ. μ. διά ΠΑΤΡΑΣ, ΣΛΑΗΝ. Ιθλ ΚΗΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΝ, ΒΡΐΝΔΗ ΣΙΟΜ. Κ αι α τη» «κιθτροφήν ά- ναχώρηοις «κ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΔΕΥ ΤΕΡΑΝ ώραν 2 μ.μ. 6ιά ΙΘΑ- ΚΗΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗΝ 4 Νοεμβριού 6 μ. μ. βια ΚΑΛΥΜΝΟΝ. ΚΩ. ΡθΔΟΝ -ΚΑΡΑ ΊΤΚΑΚΚΣ» ΠΕΜΠΤΗΝ 30 ·θκτω»ριου 6. 30 μ.μ. δι' ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΡΕΘΥ¬ ΜΝΟΝ. ΧΑΝΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 Νοεμβριού 2 μ.μ. διά ΣΥΡΟΝ, ΙΗΝΟΝ, ΜΥ ΚΟΝΟΡΙ, ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΝ ΚΑΡ ΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ. ΤΡΙΤΗΝ 4 Νοεμβριού 6 μ. μ. βιά ΧΙΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ. Πρακτορειον 'Ακεη ιΐοσειόωνος, τηλίφ. 470.300 καί 473 0?1. Δι- ευθυνσις τηλίφ. 470.693 καί είς αηαντα τα Γραφεια ΤαξιδΙων Α¬ θηνών — Πειραιώς ΑΤΜΟΠΛΟ: Α ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΝΑΧΠΡΗΧΕΙΧ «ΑΙΓΑΙΟΝ» ΣΑΒΒΛΐυΓΙ 6 μ μ βιά ΧΑ ΠΙΛ, ΡΕΘΥΜΝΟΝ, ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ. ΡΕΘΥΜΜΟΝ. ΧΑΝΙΑ. ΠΕΙ ΡΑΙΑ. «ΙΟΝΙΟΝ» ΣΛΒΒΛ1ΟΠ Β μ μ διά ΚΥ· ΘΝΟΝ (Μεριχα), ΣΕΡΙΦΟΜ ΣΙΦΝΟΝ, ΜΗΛΟΝ. ΚΙΜΟΛΟΝ Άναχώρηοΐΐ έκ Μήλου Κυριακή» * μ. μ. «ΝΟΝΙΟΝ» ΔΕΥΤΕΡΑΜ ο μ. μ βιά ΚΥ· ΘΝΟΝ. ΣΕΡΙΦΟΝ7 ΪΙ·ΝΟΝ ΚΙΜΟΛΟΝ, ΜΗΛΟΝ. «ΑΙΓΑΙΟΝ» Τ·ΙΤΗΠ 3 μ.μ. 6ιΟ. ΠΑΤΡΑΣ, ΣΑΜΗΝ, ΙΘΑΚΗΝ. ΚΕΡΚγ' ΡΛΝ. βΡΙΝΔΗΣΙθΚ. «ΙΟΝΙΟΝ» ΤΕΤΑΡΤΗΝ 2αν μ.μ. διά Σ ΚΥ ΡΟΝ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ, ΚΑ- ΣΤΡΟΝ. ΜΟΥΔΡΟΝ, ΣΑΜΟ ΘΡΑΚΗΝ, ΑΛΕΞαΗδΡΟΥΠΟ ΛΙΝ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟ. ΚΑΒΑΛΑΝ ΚΑΣΤΡΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΣΤΡΑ- ΤΙΟΝ. ΣΚνΡθΝ. ΚΥΜΗΝ.ΠΕΙ. ΡΑΙΛ. __Κιντρικα Πρακτθριϊα Μίγαρο» ΤΥΠΑΛΔΟΥ. Τηλέφ 473.00» - 41.030. βιατηρήσουν μιά τσκτική έηιλογΑς άξιολΑγων παλαιών καί νέ ών καλ- λιτεχνών ανεξαρτήτως τεχνοτρβ· πιων καί αίσθητικων ρευμάτων. Η «ΟΠΕΡΑ ΑΘΗΝΩΝ» Ό νεοΐδρυθεΐς οπερετικός βύλ- λογος «"θίΐερα Αθηνών» μέ την ευκαιρίαν τής ίνάρίεως των έργα. σιών τού Αργανωνει ειδικήν δε^ω* οιν είς τάς αΐθουοας τοΰ ξενοδο- χειου «Βασιλεύς Γεωργιος». Ή βεξίωσις αύτη [χει προσοιορισθή βιά την προσέχη Τετάρτη 3 Νοίμ βρίου καί ώρα 7—9 μ.μ. ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ Σ ΡΑΝΤ Αυριον Παρασκε-ήν 6.30 μ.μ. ΒΙβετσι είς τ° θέατρον «Αθηνών· ή προαναγγελθείσα 1η έκτσκτος Συναυλία τού Καλλ. Γραφ. Αθη¬ νών της Νβας Μουσικής Περιόβου 1958)59 μ' ίνα ρεσιτάλ τοθ 'Λ- μερικανοθ πιανίστα Ρόμπερτ Χ ράντ, ηού έμφανΐζεται βιά πρώ¬ την φοράν είς Αθήνας. Τό πρό- γραμμα περιλαμβανει ίργα: Μπάχ — ΜτιετόΙ«ν — Μπράμς — Σοπέν κλπ. Η ΣΥΝΛΥΛΙΑ ΤΗ Ι ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αξιοσημείωτον μουβικόν γ»γο· νός βά είνε ή 1η Συναυλία τοθ Καλλ. Γραφ. 'Αβηνών τΛς νέας σειράς κου καθιερώνει άπο την εφετεινήν περίοδον καί που θα δοθή την προσέχη Κυριακήν 2 Νοεμβριού χαί ωρα 11 π.μ. είς τό θέατρον «Όλυμπια» μέ εμφά¬ νισιν των (Κ των βιαπρεπιστέρων καλλιτέχνην μας τού πιάνου Μα· ρΐκας καΐ Γιάννη ΠαπαΙωάννου που θά εκτέλεσιν ϊργα Μόζαρτ καί ΣοΟμηερτ γιά δύο πιάνα καΐ 4 χέρια. Πρόκειται περί τοθ προ- γραμματος που εΐχε μεγάλην έκι· τυχίαν είς τάς θερινάς Σ υναυ- λίας τ*|ς Βουλιαγμένης, *πηυξη· μινου μέ τά> «Ρόντο» ΐίς χά μειζ-
  γιά πιάνο μέ 4 χίρια τοΟ Σοθμ-
  Τό Καλλ. Γραφ. Αθηνών
  • ν<χν ' ' ΤΑ ΜΠΛΛΛΕΤΛ ΚΕ-ΥΛΑΝΗΪ . , . β* βώση την ευκαιρίαν είς τό Αθη¬ ναϊκον κοινόν να παρακολουθήση τα 'Εθνικά Μπαλλέτα τής Κευλά- νης, που αφοθ Ικανόν τον γθρον τής Εύρώπης καΐ Καναδά καί ί· λσβαν μέρος είς τα διάφορα Φε- στιβάλ, {ρχονται κατ' ευθείαν άπό ιο "Αμστερντσμ τήν 21 ην Νοεμ¬ βριού καί θά εμφανισθούν αύβημε- ρόν είς τό θέατρον «Αθηνών» είς τό οποίον καΐ θά δώσονιν σειράν 4 παραστάσεων. ΕΚΘΕΣΙΣ ΞΕΝΧ1Ν ΖΟΓΡΛΦαΝ Τα ίγκαΐνια τΙ)ς εκθέσεως (έ. νων {νγραφων κου οιοργανώνει ή δίς Κ, Καμπάνη θά γίνουν σήμε¬ ρον τό άπόγευμα στΛν «Λέσχη τοϋ Δελφινιοΰ», είς την Βάρκιζαν. Γ2ς γνωστόν, είς ταύτην συμμετέχουν διάβοροι ζωγράφο ι που ηλθαν ε¬ φέτος στήν Ελλάδα, μεταξυ των οποίων είνε καί οί Ντεμπεκιέρ, Ζιλμπέρτ. Γκρήν, ΜπερντΙκ, Μαρ- τέν, Φενμίλ, καί Πήτερ. 'Εκιτρο- πή άποτελεσθεϊσα έκ τοϋ κ. Γρηγ. Κασιμάτη, βουλευτού καΐ πρώην ΰιτουργοΰ. τής Κάς Βακαλό καί τής Κάς ΦερεντΙνου, θά άπο νέ Ι μ η βραβείον είς τό καλύτερον έργον. Α. ΚΡΥΟΟΣ Α·Ι·ΜΟΜΗΧΑΜΑΙ Π»ΟΙ·ΙΤ·Ι, Β««»ΐΟ««ΙΙ«1ΙΙ «ι» ΓΓΑΡΪΑΝΣΕΝΕεΣΠΕΡΙΠβΤΕΙΕΣλ Άφθϋ πήδηξε άνενόχλητος άπό τό παράθυρο τού διαμερί- σματός τού στόν δρομο ό δρα- ιτέτης των φυλακών, ϊφθασε μέ γρήγορα βήματα στήν προκυ- μαία τής πόλεως. 'Εκεϊ κρύ- φτηκι καί περίμενς την χατάλ- ληλη στιγμή γιά νά βάλη σέ ενεργεια τό σχέδιό τού ιτου ά- ■πέβΧητε νά τού διευκολύνη την φνγή σ* αλλα μίρη μα- κρυνά. Τό βλέμμα τοιι ή'τανε καρ- φν»μένο στά καρά6ια και ττρο παντός σϊ Ινα φορτηγό ποϊι η- τα»ε αγκυροβολημένο έκεϊ κον- τά. Φαινότανε πώς ήθίλι νά βρή την κατάλληλη εύκάιρία ν' ά- «έβη πάν» στ ό κατάστρωμα. Κι' ή ΐυκαιρία οντή τοΰ δοθη- κε δταν κάποιος ναύτης πλη- σίσσε στό καράβι μέ την προ- θεσι νά άνέβη. 'Ήτανε αύτό πού ζητοΰσε. Πλησίασι τότε τόν ναύτη καί | μέ φιλικό ϋφος τοϋ είπε. ! — θά ήθελα νά συναντήσω τόν καπετάνιο τοϋ καραβιοϋ αυτού. Μπορεϊς νά με διενκο- λύνης ν* άνέβω; — Δέν είνε καϊ δύσκολο, τοϋ άπάντησί ό ναύτης. Άκο- λούβησέ με καϊ σέ λίγο θά εΐ- σαι κοντα στόν καπετάνιο. Ό κστά6ικος ϊκανΐ δ,τι τοθ ΐΐπΐ ό ναύτης. Πραγμστικά, ϋστερα άπό λι¬ γο συναντιότανε μέ τόν καπΐ- ! τάνιο τού φορτηγοΰ. __ "Εμαθα, καπετάνιε, τοϋ είπε, πώς πρόκειται νά_ σαλ- πάρης άμέσως γιά τή» 'Αφρι- κή Δυστνχώς βέν προφθαινω νά έτοιμάσ» τα χαρτια μου καΐ γι' αώτό θα ήθελα νά μπαρ- κάρω τό ταχύτερο. Πιστεύω πώς θά δεχόσουνα νά μέ «ά¬ ρη ς μαζί σου·.. (Άκολουβει) Η ΑΘΑΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΧΙΣΑΝ ΧθΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΟΙ ΑΓΠΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΑΘΛΗΤΠΝ ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΟΣ—Π ΑΝ ΕΛΕΥΣΙΝ ΙΑΚΟΣ 4-2 Είς το Παναβηναίκόν Στάδιον ηρχισαν χβίς ο! άγύνες μεταξϊι των άθλητύν τού γιοι/γκοσλαυΐ- κού ονλλόγου «Παρτιζάν» καϊ των Ιδικών μας. ΟΙ ττιρισσότι- ροι, δμαις, εκ των Έλλήνων ά- θλητών άπέσχον, διά διαφόρους λόγους, των όγώνων πκριβρι- σβίντος οίίτω τού ίνδιαφέροντος τής συναντήσεως. ΑΊ σημειωβΐϊ- ναι, πάντως, επιδοθείς είς ωρι¬ σμένα άγωνίο-ματα υπήρξαν Ικα- νοποιητικά. Τα άποτελέσματα ϊ- χουν ώς εξής: Λρόμος 110 μ. μετ* έμποδίων: Μαρο-έλλος 15, Ρενκοβίνα 15.5, Τβόμας 15.β. Δρομος 100 μ.: Γΐωργοπουλβς 11, Γκρβύγιτ* 11.1, ΌσλΑκο· βιτς Π.4. Δρομος 15Θ0 μ.: Σάριτς 4. 03.5, Ματσκανίδης 4.05, Πβτίβ- γεωργίου 4.03.1. Άκοντισμίς: Μίλΐβιτς 6β.Ο8, Πανλοβιτς 62.17, ΚαλσμποΛος 62.39. Δρόμος 400 μ.: Γκρούγιτς 4·, Γεωργόπβυλοϊ 4·.3, Τάνκιτς 50.2. Άλμα (Ις Οψος: Μαρσίλλος 1.86, Μαριάνοβιτς 1.85, Μπά- ροβιτς 1.80. Λρόμος 5.000 μ.: Πατταβοσι- λΐίβυ 14.43.2, Στρίτιβφ 14.44.4, Μίχαλιτς 14.46. "Αλμα είς μήκος: Φοντζιτζί- 8ης 7.21, Καζαντζίοηί 7.20, Κα ρακούσης 6.92. Σφαιροβολία: Σκυλίιβπς 15. 39, Μπόγιτς 14.44, Ψαμιάβης 13.57. Σκυταλοδρομία 4X100 μ.: Πα· ναθηναικός 44, Πανιώνιος 44.1, Παρτιζάν 44.8. Βαθμολοτία α' ημέρας (φιν- λανδική): Παρτιζάν 14023, Πα· νβθηναϊκ&ς 10860, Πανιώνιος ΦΡΠΗΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΑΥΤΕΧΗΕΙΟΥ ΜΤΣΑΤΣΑΚΗ ΥΑΟΤ 'ΛχαδημΙας καί Γ. Γενναδιου 6Β "Οπισθεν Ι. Ναοΰ Ζωοβ. ΠηγΙ)ς, Τηλέφωνον 29.950 Την 3η ποεμβρίου άρχονται: 1) Τμήμα 'Αρχαρίων, 2) Τμήμα ήμιπροχωρημένων. 3) Τμήμα μαθητών 6ης καί 7ης τάξεως. 4) Τμήμα ΓΕΝΙΚΟΝ. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ Ό κ. Δημό*θυλος. βιευθυντης τοϋ όμωνύμου οϊκου άκουστικών βαρηκοΤας (Αθηναι, 'ΑγΙου Κων· σταντΐνου 6, θεσσαλονίκη, Μεγ. 'Αλείάνδρου 40) ανεχώρησε διά Παρισίους, προσκληθείς 6πό τοθ ειδικώς έ£ 'Αμερικης μεταβάντος έκεϊ προέδρου τού οϊκου ΜΑΙΟΟ κ. ννΑΤΙΟΝ, προκειμένου νά λάβη μέρος είς κοινήν σύσκεψιν μετά των ανά τα κυριώτερα εύρωπαίκά κέντρα άντιπροσώΐτων, συνεργα· ζομένων έργοστασιαρχών καί λοι. πών εΐδικών, επί ζητημάτων ά- φορώντων την εξέλιξιν γύρω από τα ακουστικά βορηκοΐας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΪ.ΝΙΣΚΙΟΥ Τό Βασιλικόν Ίνπτιτοθτον Γεω- πονικών Επιστήμων, όδός Νίκης 12 "Αθήναι δεχετσι προοφοράς δι έκπτώσεως ανευ όρΐου επί των τι μών Προϋπολογισι.^ΰ καί τιμολο- γίων μέχρι τής μεσημβρίας τής ι'ης Νοεμβριού 1ιι5Η, ^ργολάβων Δημοσίων Έργων τόσης τάΛεως διά τήν διασκευπν Οτϊαρχούσης I- σογείου οίκοβομής ίντός τοθ Α- γροκηπίου 'Λναβρι.των έν 'Αμαρου σίω (πρώην κτη ισ Συγγραϋ) προϋπολογισθείθης δσπάνης δρχ. Β5.000 ύηό τοϋι, 5ρους τής σχ*- τικής διακηρυξεως, ών οί βουλό¬ μενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ. σιν προσερχόμενοι τίς τα Γρσφεια τού Β.Ι.Γ.Ε. κατά τάς εργασίμους ώρας. Έν Αθήναις τη 30 Όκτωβρίου 1958. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑβΗΓΗΤΗΣ Β. ΚΡΙΜΠΛΣ γεν ΑΝΓΐπροΐηηοΐ εν ιλλααι III·.!. ΧΜΑΦΙΤΙΝΙΑΗΙ ΠΙΙΜΛΤίΟΓΛΟΤ » ■ ΤΗΛ. Μ.ΙΝ · ΑΘΗΝΑΙ II ΔΙΑ ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ «αθι Πέιιπτην 5 ·.·. Δ)ΠΜΙΑΟΥΛΗΣ ΕΚ ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΥ κάβι Κνριακ^ 9 (ι. «. ΛΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ. "Αρυθμός 768δ, Έν "Αθήναις σήμερον την 29ην Όκτωβρίου τοθ 1958 έτους ημέραν Τετάρτην και ώραν 1 μ.μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλη- τήρ των έν Αθήναις Πρωτοδικών Γεώργιος 'Αβ. Πετρογιάννης, κα¬ τόπιν παραγγελίας τοθ κ. Παν. Βαρδιάμπαχτη, πληρεξουσίου δι· κηγόρου τής Δήμητρας συζ. Ιω¬ άννου Κουρούοη, κατοίκου Χολαρ- γοϋ, μϊτιβην καί έπέδωκα πρός ίόν κ. ΕΙσαγγελέα των έν 'Αβή ναις Πρωτοδικών, διά τόν "Ιωάν νην Ιουλίου Κούρσην, κάτοικον ΧολαργοΟ καΐ ήδη αγνώστου δια- μονης, την άπό 29)10)58 κλήσιν τοϋ κ. Προέδρου Των έν "Αθήναις Πρωτοδικών, δι' ής καλεΐ τοΰτον βττως την 5ην Νοεμβριού 1958, ή μέραν τετάρτην καί ώραν 9 π.μ παρουσιασθή ενώπιον τού καΐ έν τώ Δικαστικώ καταστήματι τοθ Πρωτοβικείου ' Αθηνών, πρός ου ζήτησιν τής *ιτό 29)10)58 σΗτή σεώς της κατ' αυτού, μετ" άντι γράφου τής αίτήσεώς της τανρ—ς εφ' άπλοΰ, πρός γνώσιν τού καί διά τάς νομιμους συνεπείας. Καΐ είς ένδειξιν: Ό λαβών Εισαγγε¬ λεύς (Τ. Σ.) Δ. Βουρνας. Ό Δικ. ΚληττΗ) (Τ. Σ.) Γ. Πέτρο γιάννης. Δημοσιευθήτω είς τό Δελτίον Ταμείου Νομικών καί είς την ημερησίαν εφημερίδα «'Ακρό- πόλις» Αθήναι αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς (Τ. Σ.) Δ. Βουρνας. Α ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΤΕ; Μπορεΐτε, ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, νά οίκοδομήσττε τό καρά — γιαπΐ (κτισί- μοττα και μπετόν) τής οίκοδομής σας. Έργασία καΐ ύλικά αρίστα. Ηγγκημένη στιγανό- της τής ττλάκας. Ευκολίαι, άναλόγ»ς τής οίκοδομής, μίχρι σχιδόν τοθ ήμισεος. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΟΙ — ΚΑ». Τηλ. 32.728. «Ωραι 6—7% μ.μ. 6286, Όλνμπιακός 4345, Πανιλ λήνιος 2055. ΟΙ αγώνες συνεχίζονται καΐ λήγοι/ν σήμερον άπό τής 3.30 μ. μ. είς τό Στάδιον μέ τό πρό- γραμμα των ίτπολοίπων άγωνι- σμάτων. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ — ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4—2 Ό δΐ£ξαχ*ι1ς χθίς είς τό γή- πεβον Καραϊσκάκη τελευταίος α¬ γών τοϋ α' γύρου τού πρωταθλή- ματος Πειραιώς μεταξΐι Όλκμπι- οκοΰ καί Πανελενσινιακοϋ ΐληξε μέ νίκην τοϋ πρώτον διά τερμά- των 4—2, σημιιωθέντων κατά την άκόλοιΛον σΐιράν: 12" Ύ- φαντής, 24' Α Τβιος, 35' Ποσει- δών, 67' Μαυρίδης (Π.), 75' Ζαρβμττιζόγλον (Π.) καΐ Β5' Χρι- στοφίδης. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Είς τονς λοιποΰς χθεσινονς φιλικθΰς ποδοσφαιρικούς αγώνας έπεβλήβησσν ή ΑΕΚ τής Πέρα Κλοΐιμπ Αθηνών μέ 9—1 καΐ ή ομάς τής 'Αστυνομίας τής Α. Ε. Χαλσνδρίου 2—0. ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ Ο ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ 'Η αρμοδία επιτραπή τής Ε.Π. Σ.Α., έπιληφθεϊσσ χβές τοΰ φύλ- λου αγώνος ΑΕΚ — ΑΙγάλιω, διά τό πρωτάθλημα Αθηνών, έ- πέβαλε ποινήν μηνιαίου αποκλει. σμοΰ είς τόν Νεστορίδην τής ΑΕΚ, άπνβληβέντα τού ώς αν» αγώνος ίπτό τοϋ δισιτητοθ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΡΑΝΙ- ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΟΥ ΜΠΙΖΑΝΟΜΑΧΩΝ ΑΙΟΛΟΥ 105 - ΤΗΛ. 22.244 ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΙ Ι Σ "Η Πανελλήνιος "Ερανική Επι· τροττή Ήρωου Μπιζανομαχων α¬ νακοινοί ότι, λόγ<> τεχνικοϋ κωλυ-
  ματος παρατείνει την προθεσμίαν
  υποβολής μελέτης κσΐ προπλασμά-
  των ήτις ίληγε ιήν 31ην Όκτω¬
  βρίου έ.ε. Διά ν^οτέρας αποφά¬
  σεως θά ανακοινώση έν καιρώ την
  ταχθησομένην πρτΐεσμΐαν.
  'θ ΠρόΓθρος
  ΔΗΜ. Τ. ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΝΛΔΕΙΞΕαΣ
  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
  ΑΓγΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  Ο ΦΙΌΥΡΟΙ ΤΟΥ ΖΜΑΛΤΟΥ ΤΟΜ ΟΔΟΝΤΟΜ. ΑΝΟΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΗΙτ-ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ
  Τ6 ίν "Αθήναις θεραπευτήριον
  Α «ΕΥΑΓΤΕΛΙ ΣΜΟΣ» προκηρθσ-
  σει δημόσιον πλειοδοτικόν διαγω¬
  νισμόν, ένερνηθησόμενον την 26ην
  Νοεμβριού έ.ΐ. ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 13ην είς τα Γρβφεία
  •Υπηρ€βίας Προμηθειών τού. διά
  τί[ν ανά&ειξιν έργολάβου παραλα-
  βης μαγειρικων άττορριμμάτων
  καΐ ϋπολειμμάτΐον τροφών &ι" έν
  ϊτος δι" ένσφραγίστων προαφο-
  ρών ενώπιον "Επιτροπής.
  'ΕγγΐΌδοσΙα συμμετοχής 6ραχ.
  Διά πλείονας πληροφορίας καΐ
  πρός γνώσιν των δρων συμιωνιών
  δύνανται ν' άπευθύνωνΤαι οί έν-
  διαφερόμενοι είς την "Υπηρεσίαν
  Προμηθειών από 12—14 καβ' έ¬
  καστην.
  "Αθήναι τή 24 Όκτωβρίου 1958
  ("Ε ή Δθύ
  ή 24 Όκτωβρίου 19
  ("Εκ τής Διευθύνσεως
  τοθ θεραπευτήρίου)
  ι Α
  V
  Ι Ι ΓΪΟΝ Ο Ν*
  ΑΝΤΙ · ^ΕΥΡΑΠΚΟ
  ΑΝΤΙ . ΠΥΡβΤΙΚθΝ
  ΓΡΑΟΕΙΑ. Βιβλιοθήκες, Ρόλ-
  Τόπ, Γραφομηχσνής. Περιστροφι-
  Κέο, Καθισματα Βιέννης, Πολυ-
  θρονες άναιΐαυτικές, Τραπεζάκια
  κ.λ.π. Π ΠΕΤΡΙΚΑ1, Πανειτι.
  οτημίου 39
  'Ένας Ιππότης των όρέων
  ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ
  Ο ΕΦΕΣ ΤΟΥ ΑΊ'ΔΙΝΙΟΥ
  (Συνέχεια έκ τού ηροηγουμενουι
  'Αιοΰ διάβσσε Λλλη μιά φορά
  φωναχτα τό γράμμα γιά νά τό
  ακούση ό Χαττζη Μουσταφάς. το
  Εκλεισε μεσα στό φακελλο και τό
  ίδωσε στόν Λευτέρη νά τό δώση
  τοθ ταχυδρόμθυ δταν Ελθη. "Υ-
  στερα γύρισε στον Χατζή Μου¬
  σταφά:
  — ΐώρα μποροϋμε νά κουίεν-
  τιάσωμε, είπε.
  — Σέ τι επάνω, έφέ;
  — Στήν πρόσκλησι τοΰ "Ισμέτ
  μπέη.
  — 'Αίοϋ τοΰ ϊγραψες;
  — Ν αί, άλλά βς Οποθέσωμε ό¬
  τι θά πάω νά φαμε την άλλη ε-
  βδομάδα...
  — Λοιττόν; Διέκοψε ό Χατζή
  Μουσταφνϊς.
  — Πως βά γίνη. Χαπζή; θά
  πάω νά μέ σκοτώσουν;
  — θά ϊλβω κι" έγώ με 10 κι-
  ζάνια.
  — Πρέ—ι δυως νά ξέρωμε α-
  πό τώρα ποθ θά πάω.
  — θέλεις νά σ~ίλω, έφέ. κανέ·
  να κιζάνι νά μάθη ποϋ είνε αθτό
  τό κτημα πού λέει 6 "Ισμέτ
  έ
  έης;
  — "Αμα δέν ξέρη τό βνομα ά-
  δικα βά πάη, Χατζή. Καλυτέρα...
  — ΤΙ πραγμα, έφέ; Διεκοψί ό
  τζή Μουσταφάς.
  — Να ρωτήσω ά μάθω έγώ,
  όταν παω στό "Αιδίνι.
  — Πότε φευγεις, έφί:
  — Μεθαυριο λεω νά φύγω.
  — Δέν περιμενεις λιγο άκομα,
  ίφέ;
  — ΓιατΙ, Χατζή·;
  — Γιά νά πάρη τό γραμμα ό
  Ισμέτ και γιά να τδ διακοινώση
  στους φίλους τού.
  — θά περασω πρώτα άπό τα
  θεϊρα καί θά μεινω μιά μερά
  έκει.
  — Τί θά κάνης στά
  έ*έ;
  έ*έ;
  — θά δώ τόν παλιό μας φΐλο,
  τόν Ίχσάν μπεη. ..
  Ό Ίχσάν μπέης ήταν άλλοτε
  άξιωματικός ανώτερος καί ύπηρε.
  τοΰσε στό 'ΑιδΙνι. Καποτε τοϋ εί-
  χε σώσει την γυναϊκα άπό τα χέ.
  ρια 66ο κακοποιών καθώς περ-
  νοΰσε £ξω Από το 'ΛιδΙνι κι',άπό
  τότί Εγινε φανατικός ψΐλος τοθ
  Τσακιτζή. Τωρα ό ' Ιχσάν μπέης
  εΐχε άποστρατεοθη και ζούσε άπό
  ενα κατάστημα οίκιοτκων εΐδων
  πού ανοιξε στά θείρα άπό τίς ο[-
  κονομιες που είχΐ μαζέφτι δταν
  ήταν άξιωματικός,
  — Ποθ τόν θυμήθηκες. έφέ;
  — Ξεχνάς, Χατζή, ότι ό Ίχσά'ν
  μπέης ήταν άξιωματικός καί υπη-
  Ρίτοϋσε άλλοτε στό "Αιδίνι;
  — "Εχεις δΐκαιο, έφέ. Αΰτός
  θά ξέρη πολλά καΐ μπορεϊ νά σέ
  ξρη
  — θθτ
  Ε
  — θθτέ 'λόγος. Χατζή.
  "Ετσι μετά δυο μέρες ό Τσα-
  κιτζής ίίθίμασε τό άλογό τού καΐ
  μιά βαλΐτσα και τράβηξε κατά
  τό Όδεμήσι. Ή πρωτη τού 6ου-
  λειά ήταν νά πάη κατ' ευθείαν
  στό σταβμό γιά νά μάθη ΤΙ ώρα
  είχε τραϊνο.
  — Μετά τρια τεταρτα, μπέη έ·
  φέντη, τοϋ απάντησε ό σταθμάρ-
  Ό έφές Εκανί Ινα πρόχειρο ύ-
  πολογισμο και βρίσκοντας βτι θά
  καθυστεροϋσε τουλάχιστον βυο ώ-
  ρες, προτιμηαε νά συνεχίση μέ ά-
  λογο τό ταξιδι τού. "θταν έφθα¬
  σε στά θεϊρα ή ώρα ήταν άκόμα
  10 τό πρωι. Ό "Ιχοάν μπέης κα-
  θόταν στό ταμεϊο τοθ μαγαζιθθ
  τού καΐ Επινε καϊέ. Μολις εΤδϊ
  τόν έφέ παράτησε τή θέσι τού
  καί Εσπευσε νά τόν ύποδεχτη.
  — "Ω, έφέ Ι Φώναξε. Πως Λταν
  αύτβ καΐ μβς θι>μη·ηκες; Και ϊ-
  λεγα πώς μας φ,έχασες πιά. ..
  — Μέ προσβάλλεις, "Ιχβαν
  μπέη.
  — "Ετσι νόμιζα, έφί...
  — "Εχ«ις καιρό η σέ Απα·
  σχολώι
  — ΤΙ λόγος, έφέ; Πβμε άττέ-
  ναντι. ..
  Κ αί ό Ίχσάν μπέης ώδήγηβε
  τόν έφέ στο άπέναντι κα(€νεΐο.
  Σέ λιγο οί δύο άνδρες κάθοντατν
  στήν αΰλή τοϋ καφενειου α' Ινα
  άτιόμερο τραπεζάκι. Ό Ίχσάν
  μπέης αφοΰ παρήγγειλε βυο λε·
  μονοτοες γύρισε και ε(πε στόν έφέ:
  — Σ' όικουω τώρα. έφέ. .
  — "Εχεις κάνει άρκετο καιρό
  στό "Αιδινι, νομιζω. Είπε ό έ;ές.
  — Ναί. Πρΐν δυο χρόνια Εφυ-
  γα άπό κεϊ. . .
  — Τόν "Ισμέτ μπέη τόν γνώρι-
  σες;
  — Φυσικά. Ό "Ισμέτ μπέης Ι)·
  ταν τότε διοικητής Χωροφυλακής,
  δπως καΐ τώρα
  — Τι άνθρωπος είνε;
  — Είνε πολυ φιλυοαξος, έφέ,
  καΐ Οηουλος άνθρωπος.
  — ΕΙνΐ Ικανός νά κάνη Εγκλη-
  μα προκειμένου νά φθάση στό
  σκοπώ τού;
  — 'Εξαρτάται, έ»έ. Μιά φορά
  μή έμπιστεύεσαι. . .
  — Μέ ποιους κάνει παρέα, μή·
  πως ξέρεις;
  — Δέν ξέρω τώρα μέ ποιούς
  συνδέεται. ·Ιίστόσο...
  — Τί πράγμα, Ίχσάν μπέη;
  — ©κμοτμαι καλά ότι πήγαινε
  συχνά παρεα μ' Ενα κτηματία
  Μουσταφά έφέντη ονόματι . .
  — Τί άνβρωπος είνε αθτός;
  — "Εχει άρκετά κτήματα καΐ
  ζή τοκίζοντάς τα
  — Καταλαβα. Τοκογλυφος θά
  είνε...
  — Φυβικά. Καί δπως φαίνΐ-
  ται..,
  — Τί πρβγμα;
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή σΐΛέχεισ
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΜΑΡΑΓΑΕΙΟΝ»
  ΠΔΡΔΐίΟΛΟΥΘΗΤΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗΝ Ι π- «αμ νιιν//»εΐϋ»
  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓθΠΚθΝ
  ΓΗΣ ΧΗΜ1ΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  ___ ΜΕ
  ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΑΘΛΟΝ:
  ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΙΑΤ 600
  ΑΛΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
  50 Ιτυλογράψοι πολυτελείας κα!
  5 000 άττλοϊ ·»οκΙ·.
  (Προσφορά τού Γεν 'Αντιττροσώ-
  ττου Δ. Κακκαβα, Κάνιγγος 5>·
  2 Ραδ.όφωνα
  1 Ήλεκτρ.κη Κουζ.να
  1 Ήλεκτρ. Πλυντηριο
  Προσφορά τού ΡΑΔ Ι Ο—-Α-
  ΣΤΡΟΝ (Αριστείδου 10).
  15 Κουζίνες Πετρογκάζ.
  (Προσφοραι Πετρογκάζ).
  1 Δώρον τής έκλογής σας άξίας
  6.000 δροχμών.
  >ΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΣΤΡΩΜ
  Ν, Παπανικολάου καί Σία
  (Κολοκοτρώνη καί ©έ1
  1 Τραττεζαρία έκ μετάλλου (1
  τραπέζι καΐ ϊξ καρέκλες).
  Προσφορά τής ΕΒΜΕ
  Ι. Τσαούσογλου Ϋΐοί Α. Ε.
  500 Κρέμες ξυρίσματος.
  500 Όδοντόπαστες.
  1.000 Σαμττουάν <«"·οκ. Προσφορά τής 'Εταιρίας ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ: ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΔΠΡΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝ - ΚΛΙΝΕΞ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΠΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙ Ι ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ- ΓΩΝΙΣΜΟΝ Παρουσία γονέων, κηδεμόνων κα'ι ττλήβθΐις κόσμου έτελέσθη ττροχθές ή έορτή τής 'Επετειου τθΰ Ίατορικοΰ ΟΧΙ είς τό «Σμαραγδειον» Εκπαιδευτήριον Χρυσοβέργη είς τήν Πιύκην (Μαγκουφάναν). Την πρωίαν τής 28ης συνεκεντρώ¬ θησαν είς τό προαύλιον τού Έκπαιδευτηρίου οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι καί είς σχηματισμους ωδηγήθησαν είς τόν Ί. Ναόν τού Άγίβυ Παντελεήμονβς, δπου άφοΰ παρηκολούθησαν την δοξολογίαν καί (ίκουσαν τόν έκφοίνηθέντα πανηγυρικόν τής ημέρας υπό τοϋ Διευθυντού τού «Σμσραγδείου» κ. Δόντη, έπέστρεψαν είς τό Εκπαιδευτήριον είς τό προαύλιον τοϋ.όποίου παρήλασαν πρό των επισήμων. Ακολούθως οί μα¬ θηταί καϊ μαθήτριαι καί οί παρευρεθέντας συνεκεντρώθησαν είς την αίθουσαν τελετών τού «Σμσραγδείου» κα'ι παρηκολούβη σαν ομιλίαν τού καθηγητού κ. Μακρη μέ θέμα «τό 'Αλβανικόν "Επος». Μετά ταύτα οί μαθηταί κα'ι αί μαθήτριαι άπήγγει- λαν πατριωτικόν ποιήματα καί εξετέλεσαν διάφορα σκέτς κσ- ταχειροκροτηθέντες. Ανωτέρω, μαθηταί και μαθήτριαι εις τό προαύλιον τοΰ Έκπαιδευτηρίου πρό των επισήμων ΚΕΙΜΕΝΟΝ Γ'. "Ετσι τοποθετή μενά τα νράμματα τής άλ- ψπβητου δέν λένε τίποτα. Γιά νά συντεθουν Αέ- ξεις, ψράσειο καΐ νοήμστα είνε άναγκσίσ ή σωσττι τοτιοθέτησίς των. Τό ϊδιο άναγκαία εί¬ νε και ή σωστή κατάταξις κσί εμφάνισις των οεδομένων τής οΐκονομικής δραστηριότητος της πατρίδος μας. Γιά νά δημιουργηθή μιά σα- φης εικών καί νά γαραχθή ή προγραμματισμέ- νη πσρείο:. Σ' αύτό αποβλέπει ή γενική υπογραφή των βιομηχανικώς βιοτεχνικών κσί έμπορικών κα¬ ταστή μάτων της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6πό τής Έθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΛΠΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ πρέτΐει νά συντελέσουν στήν έπιτυχία της. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Διαφημίσεις «ΛΙΑΝΑ» Πατησίων 5 Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ 3 η ν ΣΕΛΙΔΑ μάρτυς απήντησεν δτι είς αύτό άντίδρασεν ό κατηγορούμενος. Ανέφερεν έπίσης δτι κατά μίαν συζήτησιν τοΰ κ. Παπαεμμανουήλ μϊτά τού συμβούλου κ, Βάλληνδα, ό τελίυταΐος ίξέφραθί την γνώ¬ μην ότι: Εάν μέν ϋπάρχουν χρή- ματα είς τό ταμείον πρέπει πληρωθοΰν οί πιστωτα'ι τροφοδό- ται, εάν οχι τότι νά μή υποδλη- θοθν δηλώσεις καϊ προχωρήση ό κατηγορούμενος είς την κρατικο- ποίηαιν τού «Σισμανογλείου». ΕΝΟΡΚΟΓ: Πώς σάς έψάνη αύτό, Ήτο όρθή νομική ί-ρμη νεία; ΜΑΡΤΥΣ: ΕΤχ£ προηγηθή συν¬ εννόησις των δύο... Προσωπικάς διηρωτήθην πώς ϊνας καθηγητάς Πανεπιστημίου καί μάλιστα τής Νομικής Σχολής, εγίνετο δργανον τοΰ κατηγορουμένου. Άναφερόμ·:- νος είς την προσωπικότητα Τ3·ό κατηγορουμένου, ϊΐπιν, δτι ό κ, Παπαεμμανουήλ ιΐνζ «σατανικός» καί έξηγόραζε συνίΐδήσεις, προ¬ σέθεσε δέ δτι δταν απέθανεν δ Σισμάνογλου άνεφώνησεν ενώπιον τού «Ό βασιλεύς άπέβανιν. Ζή- τω ό βασιλεύς»,., έννοών δτι θά συνεχίση αύτός τήν βασιλείαν τοΰ αποβιώσαντος ΣισμάνογλουΙ Η ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΕΨΙΟΥ Είς τό σημείον σύτό εδόθη δ λόγος είς την υπεράσπισιν τοθ κατηγορουμένου καί δ έκ των συ- νι>γόρων κ. Ζαγκαρόλας ηρώτησε
  τδν μάρτυρα:
  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ: Μέ ποίον τρό
  πον άναιρΐσατε τάς καταγγελίας;
  ΜΑΡΤΥΣ: Μέ έξεβίασαν...
  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ: Νά σάς διο-
  6άσω τήν σχετικήν δήλωσιν σας
  ή θέλετε μόνος σας;
  ΜΑΡΤΥΣ: Δέν διαβάζω... διό¬
  τι εΤνΐ έργον τού σατανά τοϋ Πσ-
  τταεμμσνουήλ...
  Καϊ ό κ. Ζαγκαρόλας Εθεσεν είς
  τήν διάθεσιν τού δικαστηρίου,
  πρός κατατόπισιν των ένόρκων,
  την εξής δήλωσιν:
  «Ό υπογεγραμμένος "Εμμανου¬
  ήλ ©. Εύαγγελινός, τδ γένος Πα-
  ττοεμμανουήλ, έκ χωρίου Γεννάδι
  Ρόδου, δικηγόρος, δηλώ ύπευβύ-
  νως δτι είνε άληθές δτι τα άτιό δι
  μήνου καΐ πλέον εκάστοτε άπο-
  στελλόμενα άνώνυμα λιδελλογρα-
  φήματα, πρός τα άξιόιιμα μέλη
  τής διοικήσεως τού «Σισμανο-
  γλείου», τόν έξοχώτατον κ. Πρω¬
  θυπουργόν, _ τοΰς έξοχωτάτους κ.
  κ. ύπουργοϋς τής Κυβίρνήσεως,
  αρχηγούς κομμάτων κλπ. (άνα-
  γράφονται σωρεία παραληπτών
  τής δηλώσεως) καί παντοΰ μέ 6ί-
  αιον ϋφος κα'ι δεινόν Οβρεολόγιον,
  μέχρι τής προπαρελθούσης Δεντέ-
  ρας 1ης Όκιωδρίου 1956 κα'ι μέ
  δήθεν τίτλον «οί έργαζόμενοι τοΰ
  Σισμανογλείου», άπίστειλ£ μόνος
  6 υπογεγραμμένος, ούχι μέ πρό¬
  θεσιν συκοφαντικήν καί δι" ουδέ¬
  να απολύτως, διότι τα έν αυτοίς
  διαλαμβανόμενα δέν είνε αληθή.
  ... 'Επίστευα καί πιστεύω καΐ
  θά πιστεύω άνενδοιάστως, τήν ά-
  διάσάλευτον δέ πίστιν μου ταύ¬
  την θέλει ένστερνισθή τό Πανελ-
  ΙΑΤΡΟΧ
  Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
  Μοαηματο πνευμθνων
  Δέχεται 5-7 μ.μ Μαοσαλιαο 10
  τηλέφωνον 610 333
  «ΦΡΟαΙΧΙ» ΝΟΚΗΜαΤ»
  Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ αΦΡΟΔΙΙΙΟΛΟΓΟΚ
  Δεχιίο, ΒηΛαρα / ιΐλαταο
  'Λγιου Κωνσταντίνου ι'Ομόνθια)
  9 τι.μ. —1 μ μ. και 4—8 κ.μ Τη.
  Μφωνον 525 387
  ΑΦΡΟΑΙΧΙΑ ΝΟΧΗΜΑΤ*
  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ
  ΥΠΟ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΦΡΟαΙΧΙΟΑΟΓΟν
  ι1ωίΐτα. οτο ιατρειο ιου, Βη·
  Ααρά 7 (ηλατ. Αγ Κωνσταντί¬
  νου) και στό κεν-ιρικό βιελιοΐ!»-
  λεια.
  ΓΥΡΙΖΛ- ΡΑΒΩ
  Μί Οραχμας 1^0 νυρι^ω ίνθυ
  μασιας, καμΐιαρντινι.ς κ ι ηαλτα
  Εκτελω ααν&αυιοματα εντιΛωι
  οι&ιακριτα ΑΣΛΑΜΟΠΟΥΛΟΙ
  θεμιοτοκλεουι 15
  ΜΕΝΤΙΟΥΜ
  τ·ΥΧΟΚ)ΙΜ1 1:1Α(ΗΙΑ1
  Ι ΗΛΕΠΑΘΜ1ΙΚΟΠ - ΜΑΚΡΑ*.
  ΑΠΟΣΤΑΐεαΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟ
  ΛΟΓΟΣ
  ΛΠΟ 1ης Οκτ«ϋ·ρ»ου; Προσωιιι.
  ,ςΛΓ ^ΗΝΪ'?*Ο^Λς ,Δ'Χονται.
  ίτάς ΑΘΗΝΑΣ όβός Γ λεπτεμ
  ίριου άριβ. 19, όροφον 4ον (άσαν.
  οερ) Ομόνοιαν 9—1 ηρωΐ και
  οτόν ΠΕΙΡΑΙΑ. Βαο. Κωνοτανιι
  νού 4α Δημ. θέατρον 3—7 Γο
  Διτιλωματουχον /ηΕΝΤΙΟΥΜ Κο
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26ετο0ς τΐειρας και 6·
  ί,αιρετικων ίτΐιτυχιών, ώ( βεεαιοΰν
  αί χιλιάδες των πελατών της, συμ
  βοολευει. πληροφορεί γιά τα αί
  οθήματα και ιδίαν πούχουν νιο
  κλοπας, ευρισκομένους μακράν £
  ςαφανισβέντας κλπ. Έπι&ράσε^ «ί.
  αποστάσεως διά ψυχοΦολΙας εν Ο-
  πνώσει. Και ό ΑΪΤΡΟΛΟΓΟΣ
  - 'ΠΝΟΤ1""'■ « ΓΗΛΕΜΑ.
  ΗΡΟΣΚΟΠΙΟπ (τύχη σας) αί-
  τα πολλων λετττοιιερειδν »άσει τΒγ
  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΛΙ,
  τσσΐαν ΑΣΘΕΜΕΙΣ ίίφρμγ
  ίλΏΗί"1^·: μεβόβου ΑΥΟΥπδ.
  ΒΟΛΗΣ τοθ ΑΙΜΙΛ ΚΟΥΕ) 2η
  22ίη ΥΡάΨ<"ε «όν κ. ΤΗΛΕ- ~«ς ·Α»ήνβ< υ πειραια λήνιον, δτι τό «Σισμανόγλειον» δύναται καί τώρα κα! πάντοτε είς τό μέλλον νά έκπληροί τδν δν ΐ- τβξεν ό άείμνηστος μέγας έθνι- κός εύεργέτης, φιλανθρωπικόν σκο πάν τού, διατηροϋν τήν αύτοτέ- λειάν καΐ ανεξαρτησίαν ιουίν <τ διοικήσει καί διαχειρίσει τής πε¬ ριουσίας τού, μακράν πάσης κρα- τικής επεμβάσεως. Άπευθύνω θερμοτάτην έκκλησιν μου πρός τοΰς άπανταχοΰ εύπό- ρους "Ελληνας, χριστιανούς καί φιλοπάτριδας, τόν σεβαστόν καΐ άγαπητότατόν μου κ. Ι. Ζούνην, τούς έξοχωτάτους κυβερνώτας, τα άξιότιμα καΐ λατρευτά μου μέλη των Διοικ. Συμβουλίων τοΰ Ι ΚΑ, τής ΓΣΕΕ, τα άξιότιμα καΐ λα¬ τρευτά μου μέλη Των Δ. Συμβου- λίων δλων των Άσφαλ. Ταμείων "να άμέσως καί ανευ χρονοτριβής έκδηλώσωσι έμπράκτως τα μέγα· λϊιώβη καί ύπέροχα άνθρωπιστικά των αίσθηματα φιλαλληλίας έ"κτ στος είς τόν τομέα τού καί 6ο· ηθήσωσι τα Σισμ. Φιλανθρωπικόν "Ιδρυμα νά εξέλθη καΐ θα εξέλ¬ θη τής προσωρινής οίκονομικής δυσχερείας τού ειδικώς δέ δ άγα- πητός καί σεβαστός μου θείος Σ ΠαπαΛμμανουήλ ίνα θυσιάση τόν παχιιλάν μισθόν τού υπέρ τοθ Ί δρύματος καί περικόψη τάς σσκό- πους δαπάνας τής Διοικήσεως καΐ των άργοσχόλων οΐτινες μι- σθοδοτοθνται. Δηλώ πρός τούτοις δτι πρός επιτυχίαν τοό Ιεροΰ τούτου σκο- ποϋ μου, σύμφωνον αλλωστε πρός την βούλησιν τοΰ αειμνήστου δια- θέτου καί τοϋς νόμους τής 'Ελ· ληνικής Πατρίδος μας, έξήγειρα μίση καΐ πάθη τής συμπολιτεύ- σεως, τής αντιπολιτεύσεως κα! δλων πρός ούς άπευθυνόμην ένυ- πογράφως............... γ»γής, οί όποϊοι κοηίθτο-α* ^ νοπτικώς τα εξής: Α. ΑΛΕΞΙΟΥ, νομικός »,, βουλος τοΰ Κράτοιις «α{ ,'' μέλος τοΰ διοικητικοΰ οι/μβονΜ. ου τού «Σισμανογλιίου; "η' ταν άνελάβσμι τήν ίιοΙ«Μ|," τού Ιδρύματος, ΰπήρχι ιτοβητι. κόν 18 έκατομμυρίων δραχμών1 Μ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Ιατρός, «^ γενικάς διευθυντάς τοΰ «Ιι^,. νςγλείου»· Διά νά λειτ τό Σανατόριον ίλάβαμΐ 10 000 000 δραχμών... ρχμ Ιήμ[ρ4 καλύπτουμε τα ϊξοδά μας κί| ϊχουμε περίσσευμσ. . . Ό β ί 7000 ΕΤμαι πεπεισμένως Ακραδάν¬ τως, ένδυναμούμενος διά τής προ- σευχής κσί άδιασαλεύτοι» πίστε¬ ως μου πρός τό θείον, δτι δύ¬ ναμαι έν τή ταπεινοφροσύνη την οποίαν πάντοτε έπέδειξα κατά την ζωήν μου έντός μιάς ί) τό πο- λύ δύο ημερών νά κατασιγάσω τα μίση καΐ πάθη καΐ τα έπικείμε- να κρχά καί νά έπαναψέρω την ομαλήν λειτουργίαν τοΰ Σισμανο¬ γλείου Φιλναθρωπικοΰ Ίδρΰματος πρός επιτυχίαν τοΰ θεαρέστχ» σκοποϋ τόν οποίον ϊταξεν ό άεί- μνηστος μέγας έθνικός εύεργέτης Κ. Ι. Σισμάνογλου, ή μνήμη τού όποίου, κατά τα θεσ μ ι α τής φιλ- τάτης πατρίδος μας, μέ ωδήγη¬ σεν είς την διεξαγωγήν τοΰ με- γάλου τούτου αγώνος. Αθηναι 12 Όκτωβρίου 1956 ΕΜΜ. θ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ» ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ "Ακολούθως ήρχισεν ή ίξέτασις των μαρτύρων τής πολιτικής ά- ΕΗΟΙΙ ίπι της όδοΰ βουλήε άρ 14 δεύτερος. τριτος και 1· βδομον Ρετιοΐ ές 7 6ωμα· παοο τώ θυρωρώ καί τηλέφωνον 33-053 9 2 α ο ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΕΛΠΙΣ ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΡΙ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΗΎΧΙΚ. ΕΡΕΥΝΩΝ Όβός Κρήτης 6, παροδσς Λιο· οιων πλατεια ΒάΒης, τηλέφωνον 813.591. Δέχεται καθ1 εκάστην ΜΕΝΤ1ΟΥΜ Ελένη Κικίδου .ής Εταιριας -ΙΎΧΙΚαΜ ΕΡΕΥ- ΓιΩΠ (ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΓΗΛΕΠΑΒΕΙ ΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» Δεχεται ϊ-1 η.μ και 5—Β μ μ όοός Μετσόβου 25 (στάοκ <Λου οεΐουΐ τηλίφ 810 »75 χμ ρμ Ό μκ μου είνε 7.000 δραχμάς... Χ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ, (ατρός τοθ «Σισμανογλείου»: Δι» ίίί5(Τ, καλή τροφή είς τό πρβσ«»ικί, καί τα νοσηλευτικάν υλικόν ττοθ ίχορήγει ό Δεμίνεγας, ^τβ ι>|.
  σχρής ποιότητος».
  Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, κσίηγη,Ιι,
  τοΰ Πανεπιστημίου, νυν μιχ»
  τοϋ διοικητικοϋ συμβουλιον τού
  «Σισμανογλΐίου»: Πσρσ τα 6ά»
  ποϋ έπωμίσθημεν, ϊχομιν οήμιρ*
  οικονομικήν ανεσιν...
  Δ. ΜΑΝηΛΕΣΟΣ, {ιΐυβν»τή(
  τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου, ,^
  μέλος τοΰ Δ. Σ. τού «Σισμα*».
  γλείου»: Τα τρόφιμα άγοράζο*.
  ται σήμιρον κάτω τής λιονικής
  πωλήσεως κσί τα Οπωρολαχαιι.
  κά κάτω τής χονδρικώς... |«.
  νουμε συμβούλια κα) ύττογράφβιι·
  με άμέσως τα πρακτικά... Μιι·
  στικπ κανδύλια 6ιν μας χεΐιβ>
  ζοντσι.
  ΕΥΑΓΓ. ΣΠΦΡΟΝΗΣ, καβηγη.
  τής Πανεπισταημίου, «ΰν μίλ»(
  τοϋ Δ. Σ. τοΰ Ιδρύμστος: Τι
  παντα εΐχαν λεηλατηθή...
  ΚΩΝ. ΓΛΑΡΟΣ, Ιατρός τοθ
  Ιίρύματος: Ή διοίκησις ήσιιιίτΐ
  υπό τού Παπαεμμανουήλ... Κί.
  θε άντίθιτος θέλησις ίξοιΛιτι-
  ρώνετο. . . "Ο κατηγοροι)μι»(
  ήτο τρομοκράτης καί άπειιολιϊτΐ
  ό «Μικράς Στσλιν».. .
  ΙΛΑΡΙΩΝ ΠΡΙΝΤΑΝΚ0, μη¬
  χανικάς τοΰ «Σισμσνογλιίο»»:
  Τα 4 τελευταία χρόνια ούίιμία
  έπισκευή εγένετο είς τό Ιδβϋμί.,
  Αθ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, σνπ<· νής τού Σισμάνογλου: 'Ο Ποττθ· εμμανουήλ μετέβαλε τό* Σισμά· νογλου είς παιγνίβιον. .. ήτβ κολά είς τα μυαλά τού. . -Προί- έβημεν είς άγωγήν άκκρώοωϊ τής διαθήκης, ή όποία παρομίιΐι ίκκρεμής.. . ΑΓΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, φ διευθυντής των οίκονομικών 1· πηρεσιών τοϋ «Σισμανογλείοιιι: Ελάβομεν δάνειον 10 800 000 δραχμών. Κστεβάλαμεν είς εί* ρους 900 000, είς καθυστερημί- νους μισθοΰς τοΰ προσωττικοΰ 2 750 000, είς έπισκευάς κτιρΙ- »ν καί μηχανημάτων 1 850.0ΌΟ, είς τρέχοντας μισθοϋς 1.700.00ό. Άπό τοθ πορελθόντος Αυγούατβιι Εχομεν περίσσευμα 20 200 δρ», μηνιαίως . . . Μετά την κατάθΐοΊν τοϋ ανω¬ τέρω μάρτυρος καί περί ΰρα>
  °ην βραδυνήν, ή συνε&ρίασις δι¬
  εκόπη διά σήμερον την ίη»
  πρωϊνήν.
  ΤΑΣΟΣ ΧΙΟΝΗΐ
  ο νευρολογοχ
  — ψυχιατροχ
  ΚΩΝ- ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ
  Δεχεται Πανεηιστημιου 46,
  νωνΐα Χαρ ίθικού— ΤπΑί»ω·
  νόν 614 620
  ΑΙΜΟΡΡΟ Ι ΔΕΧ
  βεραπευονται ανωδυνως άνευ <γ· χ.ειρΛοεως και 4ι-ε ενέσεων τκχρβ τοθ ΙατροΟ κ. Μ. Γεωργβπούλο«. Βερανζερου 24 (Όμόνοια). Ό· ραι 9-11 π.μ. και 5-7.30 μ.μ. καΐ ίπΐ 0υνεντει3€Μ Τηλ 525 570. ΑΙΙΥΙΟΡΡΟ·Ι·ΔΕΣ ίν Παροί,υσμω θιραηευονΤτι από τοθ ηρωτου ν θΕίο αλικήν ζωήν

  νικα>τεροι.
  3» Τό αδάμαστον σεξουαλικόν Ινστικτον ι[{ όλας τάς μορφάς
  «αί έκοηλωοεις τού, καθώς έπΐσηο τόν σκοπόν *«γ ίωΒε κσ'
  τό θαθμα τής σεεουαλικής ■ΌριαΚσεως ^Γ *^
  ' ^-ί10"1*00" ?σι. άναλύει άπό κάβί πλευρόν μέ τό πνιθμα ττΚ
  Πωλεΐται είο βλα τα κεντρικα ίιίλιοκωλεΐα.
  δρβχμ 60. ΔιΑ τό έίωαίρικόν Βολλ. 3
  ■ΚΛΟΤΙΚΟΕ οικοζ «ΓΠΕΛΙΣΣΑ-
  Πανιτΐιιτημιου 34. Τηλ. 611 . 692.
  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  ΓΛΒΡΙΗΛ1ΔΗΣ
  β37χιι»
  /,ΑΧΟΙ Β ΜΠΟΤΪΗΣ
  Βαιλισαης Σοφίας 27 >
  ΝΑ Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  ΛΙΟΝ. Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  ^ 6)σι< ΣΠ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ^Μ)*χ: Γραθίΐων 33.144-33 ™)3.14Ι Τυτιογραίειου 23.88 %1)1. Πιεβ—ριων 36.182. Ά ίιίυίυντής Τ υπογραφή ιου Ι ΛΡΛΠλΓιΝΗΣ Σηλυβριας «β Κοινωνικά Γόμθΐ Ο , θιόδυοος Παν. Δημητρί- μ, και ή δνς Μαρία Λγαμ. Μαρ- "«■5011 ετέλεσαν τους - {£«, ·Α«ήναις την 23ην Αβίαυ 1958. "^ ** Άρρσβώνες ς Ν. Σταυρακάκης, βιζικού - Ριτσα Μ. ηρραβωνίσθησαν έν την 1β~10 38 ΓΝΩΖΤΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ί ·*?■ •Μ *β»»ι. Ό. '«—ι. β«ητ,. :<*.' . ;«, «μ α·ΐιο>
  Πμιρο
  ■ΟΙ
  ς τβϋ
  ϋδοο
  ' Ιίβ»
  > ««ι.
  μΐλίς
  1 τή
  συμφωνως πρός
  _λ 1369 τοθ Αστικοΰ Κώ-
  Ι &ΜΚ
  Ι ·0 ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΠΕΤΡΟ
  ΓΠΟΥΛΟΙ. γεννηβεις εί»; Βαρβολο.
  ί μ1ί Ηλειας, κάτοιιιος Αθηνών,
  1 «υ Λνδρια και τής 'Λνοριανής,
  η £νος Μανιανή, και ή ΕΥΓΕ-
  ί,ΙΑΠΑΓ'ΑΓΙΟΤθηθΥΛΟΥ, γεν
  φϊοα είς Γαστουνης Ηλειας,
  »ατοι««ς Αθηνών, τού 'Ανβρέσ
  .αι τής Εύβυμιας. τό γίνος Κρα
  >«βρή. μίλλο.ν νά έλθουν είς γα·
  μ, ηλιοβηοομενον ίν Αθήναις.
  Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΛΡΓΥ
  ΡΗΣ. νεννηβεις έν Χαλκιω Κο
  «,Λιος, κατοικος Χαλκιον, τοΰ
  Μχσήλ «αι τής Χαρικλείας, τό
  «ϊβς Αι6ρουτσου. «αί ή ΜΑΡΙΑ
  ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ, γεννηθεϊσα εν •Λ¬
  ίμναις, ιοττοικος Αθηνών, τοΰ Γε·
  «ρναυ «αι τής Βαρίάρας, τό γέ-
  ης Μυλωνα, μέλλουν νά Ελθουν
  [1ς γβμον τελεσβησόμενον ίν 'Α-
  •ηναις.
  Ό ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΟ.ΡΓΟ-
  ΠΟΥΑΟΙ, γεννηβεις ίν Σώρτζι
  Τιμίας, κάτοικος Αθηνών, τοθ
  «Μλωρου και τής Δημητρός, το
  'κβρη. και ή ΙΩΑΝ ΠΑ ΠΑ
  -■-"—ΥΛΟΥ,
  ήΛ>ίΝβΛΟΠ0ΥΛ0Υ. γεννηθεϊσα
  είς Κσν&ηλσ Τριπόλεως, κατοικος
  •Αθηνών, τοθ Φωτίου και τής Πα·
  «γιώίας, Τό γίνος Ζερβογιαννη,
  «ίλλουν νά έλθουν εί< γάμον τε- ΪΗ*κκ)μενον έν Αθήναις. Ό Ι0.ΛΝΝΗΣ ΛΔΛΜΟΠΟΥ- ΑΟΣ, γενντνΗις είς Αθήνας. βθ Κωνσταντίνου καί τής ΛΙκα- τιρινηζ τ6 γίνος Πιτοχ^ καί ή ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΛΕΗ, γεννηβτϊσα ώ Άίή«ις. κατοικος Αθηνών, «ν Παναγιωτου και τής Ελένης, το νένος Αναγνωστάκη, μέλλουν Μ ίλββυν είς γάμον τελεσθηοόμε- «ν ίν Αθήναις Κηδεία Τί* κολναγαιτημίνον μας ούζυ· νόν, καηρα, ίζα6ελ*ον, θείον και ΣΤΥΛΙΑΓίΟΓΙ Ν. ΚΑΛΙΑΡΑΔΟΓτ έτών 56 Ιανοντα χΗς κη6ευομεν σήμερον Πιμκτην και ώραν 11 ιτ.μ. εκ τού ΙΐροΟ Ηαοϋ 'Λγιου Νιχολάου (Α- τί συζνγος: «ρΑσω Καμαράβου. ΤΑ τίκνα- Δέσποινα «αί Κων¬ σταντίνος Κωνσταντίνου, Ίωαν- να. Νκολαος κσΐ Ανδρέας ΟΙ ίζαδελεοι. ΟΙ άνεψιοΐ. *Η ίγ- γοιη ΟΙ λοιποί συγγενεϊς. Ι άζο»- »««ή? ΐγονι. Μ* •κ*. ίηγΐΗ Τί τού ■ιίτι Κο· 6«τι· ιΐ«ς Ιεϊτο μι- ου» μβ ~«· 51Γ0· σμα· Ο· Ιροι· ! ΨηΦίσματα ι Το Διοικητικόν Συμβουλιον τής ι Α.Ε. Ρητινικών και Γεωργιειών > Προϊοντων Ν. ΡΙΤΣΩΝΗΖ. σν-
  ' νελβον έκτακτως επι τώ βλιεερω
  *·,>£Λματι τοθ θανάτου τού ανώτε¬
  ρον αοτης καί ΜομικοΟ Συμβού-
  ΚΡΗΙΤΟΥ Γ. ·ΗΒΑΙΟΥ
  Απο«αοιίει:
  Ι) Οιως κατατεθή στέφανος ί·
  * της_οοροϋ τοθ μεταοταντος.
  21 Οπως άργησωσι κατα την
  ημέραν της κηδίΐας τα Γραφεια και
  « (ρνοστασια της Εταιριας
  3) "Οπως παρακολουθήση την
  .«»ορ<ΐν σύσσωμον το Διοικητικόν )ΙυμΙ«υλιον. 4) Όπως αποσταλώσι συλλυιτη- τήρια γραμματα είς την οΐκογΐ- Κων τού μεταστάντος. ηΐι, '&"*> διστε·ίΙ « ««όν Δο
  Γ ^ρ Τ00 Τσ»»ιιου Εώ
  Σωχ. είς μνήμην, καί
  Εν ΑΒήναις τή 26)10) 1958
  ! 11(Τ* Διοικητικόν Συμβουλιον τοθ
  , ΙΚΑ, συνελθόν έκτακτως ίτιί τώ
  ; «*«τω τού άειμνησ— ^
  ΧΡΗΣΤΟΥ βΗΒΑΙΟΥ
  Ι ^[>^οβντος Διοικηιοΰ αυτού καί
  ΟΟΟ
  ♦ο-
  ημι·
  ιι«
  ιιρΙ·
  )00,
  χ»
  ΓΤΟ·
  ίοβ< β.· ν,. _)* 8«»«ιίαοβωσι τ* ονλλυ- ρρι« τού πρός την οΙ«ογίνειαν * μετσστοντος ιμ' 1ί ""Ρ^ολουβήση ή Διοί- "Ι?< τή» κηδείαν αύτοί. ) Μσ σταλωσι 3.000 βργ διά 0ΡΛχ^ Χβλκίοος το βια Εν Α*ήναύ-τή 29)10)1938 Ό Διοι ΤΡ. 10 ΧΡΗΜΑΤΙΠΗΡΊΟΝ η -ΰ ΔΑΝΕΙΑ "1 4 11 84.- ! "« "«Υ. 76.50 ΙΙ'Ι *»■ 76.50 44, 1910 ϊ 68.- ε. 39.-Ι ι. 13— 6β.-| 113.50 113.- 0 1914 1924 1925 "Υδ. 3300 1928 1931 Στ.110.- Π. 138.- 3 Κτηματ. 242.— ΔΕΗ 57 148.50 ΔΑΜΕΙΛ Ημερολόγιον ΠΕΜΠΤΗ 30 Όκτω*ριου 1938 Ζηνοειου καί Ζηνοείας των μαρι Ό ΖΓνόβιΟς έπαγγελλόμενο· τόν Ιατρόν ίμοφνύρησί μίίά τί)( β:5ελφτς τ,ου Σηνο&ιας κατά το Β' οτιωνα, διότι ούτος μέν κοπή χει τοιχ; πάσχοντος ρΙ<; τήν πΐοτιι τοθ Χρκποϋ, ή δέ άοελφή τού Ζή νοβία ώμολόγησεν δτι ήτο χριστια νή. ΩΡΑ 6.51 ΟΡΑ. 5.26 «ΡΑ 19.30 Ω 0».06 6 Η| ΗΛΙΟΥ ΣΕΛΗΝΗΣ Σ. ΕΛΗ Μ ΗΙ Σ Η ΣΕΛΗΝΗ Νοεμίρίο37 Χ! 5 19 Νοεμίρ,,κ;: 21 Νοεμίριου: ΊτΤλΤυτ. τέταρτον Πρώτον «ταρτον Πανσιληνο,; ΤΡΑΠΕΖΟΓ1 "·0.—,Κ-α. "°|·ΕΠ 230.- 105- «70— ΕΤΑΙΡΙΟΝ 335. -ι 190— 30—1 440.- 210— Εθν.-Ασ. 1845 ( Βιομ 20.- Χαρτοπ. 287.- * Ι πποδρ. ΒΙΟ 86. ------ ,____ 12 — 40.—-1 'Εριουρ 43.— «10—ΙΑΣΤΗΡ 400.- 31— ΛΛΛΊΨΛ 440 - 3Ο.5ΟΙΖΑΑΕ 54.- 245.-1 ·ιί, 145 132.-1 Καμτιβ 470.- 400.—Ι Υ« Πμ 295- 195.-/θΙνρτιν. 1 δ.- Ι Γεν. ·Ατιοβ. 1200 Συνβυασμ6€ Χ Εχιμελ, Α 8.000 Επιμελ. Β 4.100 »^λ Αγγλίας 302.60. δλα τα Τίλευ- ρωματισμούς τα 1 Ίχιν έκ&ξει αθτοπροσω- ι'ς τό ανά την Ευρωπην τα- ό κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24. ^_*α αηό τό 1925. ΝΟΧΗΜΑΤ* , ι·τ*>οχ
  • Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
  Κωνσταντίνου καΐ Γερα-
  1 αλατηο ΌμονοΙας. Τη-
  ■ '22 888
  ΜΕΝΤΙΟΥΜ
  Κ·ΔΑΦΝΗ
  ΟΝ ΥΗΛΚΠΑ0ΕΙΑΧ
  ΊΎΧΙΚΙιΝ ■Ι'ΒΥΝηΝ
  . τηλ. 812.278 * Αθηναι.
  Ό κσιρός
  ΚΑΙ ΡΟΣ : θά είνε σήμερον εΙ< τάς νοτιους περιοχάς λίαν νεφε- λωοης £ως νεφοσ-κειιής μετά τίνων οποραδικών ίροχών. Είς την λοι¬ πήν χώραν νεφελώδης, αίθρισζων τοπικως κατά τάς νυκτερινάς ώ- Α Ν ΕΜΟ1 : ΘΛ πνεύσουν έκ »ο- ρειοανατολικών διευθυνσεων μέ· τρ ιο ι {ως ίσχυροι άνά τό Αίνσϊον, μίτριοι δέ άνά τα λοιπά πελάγη. ΘΑΛΑΣΣΑ: θά είνε είς τό ΑΙ- γαϊον τεταραγμένη £ως κυματώ- οης κοπά περιοχάς. Είς τα λοιπά πελαγη ολιγον τεταροτγμίνη £ως τεταραγμενη. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: θά κΐνε ο¬ λιγον κατωτέρα τής χθές. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Μεγίστη Ελαχίστη ΑΘΗΝΑΙ ΑΛΕΞ)Λ1 Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΜΙΓιΛ ΡΟΔΟΣ ΜΑΞΟΣ ΛΓΡΙΜΙΟΝ ΛΛΡΙ ΣΛ 17 8 16 2 19 11 19 4 22 9 17 6 21 10 16 5 Α ΥΛΗ Τής 29ης "Οκτώβριον 'Υψηλή 'Επιταγή, ό "Εκτακτος Τελεταρχης τής Α.Μ. τοθ Βασι¬ λέως 'ταοναυαρχος κ. Π. Βοτν· δώρος, έπεσκί}θη σήμερον την Α.Ε. τόν ΠρεοΊυν τής Τουρκίοτς επί τή ίπετείω τής "Ανακηρυξειος τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας. (Έκ τοϋ Μεγάλου Βασιλικοΰ Λύλαρχειου) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΥΕΛΠΙΑΠΝ-Σ.Μ.Α- Ι,ίΑΡΠΝ — ΔΟΚΙΜΠΝ 'ΥποψήΦΐοι των στρατιωτικών σχολών ίγγραφήτε είς τα ·ροντι· στήιρια ΟΛΥΜΠΙΟΥ πλατεϊα Κώνιγγος 15. Ή έττιτυχία σας ε(ν< εξησφα¬ λισμένη, Τμήματα άρχονταη την 3 Νοεμβριού. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Τό Ιδρυμα Κοινωνικών 'ΛσΦο>
  δίχεται αίτήσει< διά την προσληψιν ενός θεραπευτοϋ Ιατροΰ παθολόγου ίπί συμβάσει (έπικου· ρικοθ) διά το "Υπβκ)μα Ελευσί¬ νος καΐ διά τό Παρ)μα Μιγάρων και έτι τή πλήρει παγια μήνιαία αποξημιώσει τή προβλέπομεν!] διά τούς ίατρους θΐραπευτάς τού Ί· δρύματος. ΑΙ αίτησεις δέον δπως ύποβλη- ώσιν έντός δεκαπενθη μερου άπό σήμερον είς την Διοίκησιν τοϋ ΙΚΑ (Σταδίου 22β) παρ' ής καί παρεχονται πλείονες πληροφορίαι. ("Εκ τής Διοικήσεως τοϋ ΙΚΑ) ΔΗΛΩΣΙΣ Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Δημ. Σωτηριοο Βοολγαρης, κά- ΐοικος Κατω Χαλανδριου, δηλώ >τι (ίποκηροσσω τάν κομμουνισμόν
  αί τάς παραφυάδας τού, ώς όρ-
  /ανώσεις άντεβνικάς
  Εν Χαλανδριω τή 27 Όκτωβρί-
  ου 1958
  Δημήτριος Σ . Βούλγσρης
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΔΓ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Χωρΐς νά μετακινηθήτι ά¬
  ττό τό ο-πίτι σας διδότσκε-
  σβί ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΑΝ—ΛΟ-
  ΓΙΣΤΙΚΑ—^ΑΓΓΛΙΚΑ, μέ
  τό καλύτερον καΐ αποτε¬
  λεσματικωτέραν σθστημα
  Γράψατε νά σάς σταλή ό
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  ΣΧΟΛΑΙ ΚΛΕΙΑΜΑΚΗ
  ΜΛΡΝΗ 24—ΑΘΗΝΑΙ (Κ)
  φ
  ΙβΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  52 ΚΟΛΟΚΟΤΡΠΝΜ5?
  η ΛΜνΛονΜινηον
  ι, πίρ/ηατου
  >, Μηαροϋί
  20
  19
  39
  ΙΟ
  12
  19
  29
  39
  10
  4$
  ιο
  νκτικΙί Φο*βϋνι(
  "Υποκάμισα ανάρικ* Μ*ι
  Ιικά.. 7)ον9ό6ιρ /μ///** <·»/ «εν- Όοα»οΛΐρ Κομηινιζ&ν ύύΛ Χίόα τύηον Νάύθον Σονηίν ΙαμηΦ ΑιΛάζ ρ μι*»Τ*μήί - Ι.ΤΗΡΑΚΟΠΟΥΑΟ ^7 ΚΟΛΟΚΟΙΡΟΝΗ5Ζ ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ποτε, έφ' δσο^ θά διεπίστωνε καλήν Θέλησιν. Είς την προκει¬ μένην δμως περίπτωσιν δέν Θά ηδύνατο νσ ένθαοριλ'η μίαν διά¬ σκεψιν τής οποίας ή άττοτυνία θά έττεδείνωνε την κατάστασιν είς την Κύττρον καϊ Θάώξυνε ττεραιτέοω τάς οχέσεις των τρι¬ ών χωρών». ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Η κυ&ΐρνητική ανακοίνωσις, ι(ς την οποίαν άναφίρετοτι ή δή¬ λωσις τού ττροέδρου τής Κυ*ερ- νησιως ίχΐι ώς κάτωθι: « Η έττϊ τού Κιττριακοΰ μεσο- λαβητική προστΓόθεια τού γενι- κοϋ γραμματίως τοΰ ΝΑΤΟ ό—έ- τυχεν. Έπέστη ()δη Α στιγμή νά ττληρβφορηβή ό 'Ελληνικός Λαός κβί ή 5ΐ£θνής κοινή γκώμη περί των αίτίων, τα όποϊα ωδήγησαν είς την άποτυχίαν αυτήν. Ό γενικάς γραμματεύς τοΰ ΝΑΤΟ, ένδιαψίρόμενος διά τή» σννοχήν τής συμμαχίας, ευθύς ώς δρτπίστωσι την επικίνδυνον κα¬ τάστασιν, την οποίαν «ημιούρ- γησί τό βοεταννικόν σχεδιον, ί- ξ-οηλωσε ζωηρόν ενδιαφέρον διά τί|ν επίλυσιν τυθ Κυττριακοϋ ζη- τήματος. Αναλαβών πρωτοβου¬ λίαν, ήλβιν είς Αθήνας κα! συ- '£ζήτι>σ« τό όλον βέμα μττά τής
  Ελληνικής Κυβερνήσεως, Ι^τις ε¬
  δήλωσε ττρός αυτόν, δτι πρός ά-
  ττοψνγήν ίπιδιινώσιως τής κατα¬
  στάσεως, έττιβάλλετο, πρό παν¬
  τός αλλου, ή άναστολή τοϋ βρι-
  ταννικοΰ ο-χεδίου, τό όττοΐον ή
  'Ελληνική Κυβέρνησις εθεώρει
  καΐ θωρεί απαράδεκτον καΐ ανε¬
  φάρμοστον, παραλλήλως δέ ή ά-
  ναζήτησις λύσεως επι αλλης 6ά-
  σεως. "Ο κ. Σπάακ επανελθών
  ϊΐς Παρισίους ανεκοίνωσε τα πο-
  ρίσματα τής επισκέψεως τού έν
  Αθήναις είς τα Συμβούλιον τοΰ
  ΝΑΤΟ καί υπέβαλε σχέδιον διά
  τού οποίον εΐσηγεϊτο μεταβολάς
  είς τρία σημείσ τοΰ δρεταννικοΰ
  σχιδίου
  ΙυγκΓκριμένως έπρότιινε:
  «) "Οπως άντί των άντιπρο-
  σώπων των Κυβερντεσεων ' ελλά¬
  δος καί Τουρκίας, όρισβούν ώς
  σνμβουλοι τοθ κυβερνήτου οί δΰο
  πρόεδροι των κοινοτικών Βουλών.
  6)^ Ίδρυ&ή άμέσως ένιαία
  Βουλή, αρμοδία δι" άπαντα τα
  έσωτιρικά ζητήματα πλήν των
  κοινοτικών.
  γ) Άφεθή ανοικτόν τελείως τό
  μελλοντικόν καθΐβ-τώς τής νήσου.
  Ό κ. Σπάακ, έν συνδυασμώ
  πρός τό σχεδιον τουτο, συνέστη¬
  σεν ό'πως άναστολή ή ττροίλε-
  φθιίσα διά την Ιην Όκτωβρίου
  έφαρμογή τού βριτοννικοΰ σχ£-
  ίου καί όπως συνέλθη διάσκεψις
  διά την περαιτέρω συζήτησιν των
  τ»ροτάσεών τού.
  ΑΙ προτάστις τού κ. Σπάακ ύ-
  πεστηρίχθησαν υπό τής μεγάλης
  πλειοψηφίας των έν τώ ΝΑΤΟ
  σνμμάχων μας καί εγένοντο δε¬
  κταί καϊ υπό τής 'Ελληνικής Κυ¬
  βερνήσεως έν τή έπιθνμία της 6-
  ως τερματισθή ή έν Κύπρω αΙ-
  ματοχυσία.
  Αί Κυβερνήσει ς Μεγάλης Βρε-
  αννίβς «αί Τουρκίας αντιθέτως
  άπίρριψαν τάς προτάσιις τού
  ενικοΰ γραμματέως. Ή δέ πρώ-
  η ήγνόησι κοί τάς συστάσεις
  ών σνμμάχων της καί εφήρμοσε
  τό σχεδιον της κατά τό πλέον
  απαράδεκτον αυτού σημείον, τόν
  ιορισμόν δηλσδή τού Τούρκοι»
  άντιπροσώπου. Την διάσκεψιν α¬
  πεδέχθη μόνον πρός συζήτησιν
  επτομερειών τού Ιδικοϋ της σχε-
  ίου.
  Έν συνεχεία ο γενικάς γραμ¬
  ματεύς τοϋ ΝΑΤΟ διετύπωσε
  πρότασιν περΐ συγκλήσεως δια-
  σκέψεως, ήτις θά συνεζήτει επί
  τή βάσει καί τοϋ βριταννικοΰ
  σχεδίου καί τού σχεδίου Σπάακ.
  Άπηντήσαμεν δτι δέν θά εί-
  (θμεν άντίρρησιν νά μΐτάσχωμεν
  ίιασκέψεως, υπό δΰο ό'μως πρου-
  ποθέσεις:
  α) 'Εφ' όσον είχεν μεσολαβή-
  ΐι τό πραξικόπημα τοϋ δισρι-
  μον τοΰ Τούρκου άντιπροσώπου
  ώς μόνη διέξοδος άττέμενεν ομως
  ή διάσκεψις, πέραν τοΰ προσω¬
  ρινόν καθεστώτος, είς τό οποίον
  άφεώρων τα δύο σχέδισ, εξετάση
  καί θέση τάς βάσει ς τής όριστι-
  «ής λύσεως τού Κυπριακού ζητή-
  ματος, σηζητουμένης τής πιρΐ ά-
  νεξαρτησίας προτάσεως τοΰ Άρ-
  χκπισκόπου Μακαρίου, καΐ
  β) Ή σνγκληβησομένη διάσκε-
  ις θά {δεί νά διευρυνθή ίνα, έ-
  κτός των Κνβιρνήσεων Ελλάδος,
  Αγγλίας καΐ Τουρκίας καί εκ¬
  προσωπών των 'Ελλήνων Κυπρί-
  «ν καί τής τουρκικής μιιονότη-
  τος, περιλάβη καί τρείς άλλας
  χώρας τοΰ ΝΑΤΟ, καί τεθή υπό
  την ττροεδρίσν το0 κ. Σπάοκ.
  Κατόπιν τής απαντήσεως ταύ¬
  της, δΐίξήχβησαν έπίμονοι δια-
  τιραγματεύσεις, κατά τάς οποίας,
  διά την προσωρινήν λύσιν
  "Αγγλοι καί Τούρκαι ηρνήθησαν
  νά άποδεχθοΰν δτι τα σχέδιον
  Σπάακ θά αποτελέση δι' αύτούς
  υποχρεωτικήν βάσιν των δια-
  ττραγματεύσεων. Διά την οριστι¬
  κήν λύσιν έδέχβησαν απλώς δ¬
  πως ή συζήτησις τοΰ θέματος
  άναγραφή είς την ημερησίαν διά¬
  ταξιν, ή Τουρκία ομως υπέβαλε
  τοιαύτας τροπολογίας, ώστε νά
  καθιστά σχεδόν αδύνατον την ε¬
  πιτυχίαν τής διασκέψεως. Τέλος
  6.ά την διαδικασίαν τής συγ-
  κλησεως τής διασκέψεως δέν έδέ-
  χθησαν τό σ'ιτημα ημών, όπως
  αί/τη διευρυνθή 'ινα πορακαβή-
  σουν ώς ίσότιμοι σύνεδροι οί
  άντιπρόσωποι έτέρων τριών η· £-
  στω καί δύο συμμάχων χωρών,
  οΐτινες βά ΟΛΐνήνωνον, ώς άμιρό^ΐ
  ληπτοι τρί-Λι, τάς προσπαθεί¬
  ας των μέ τάς τού γενικού γραμ-
  μστέως πρός επίτευξιν ενός ί-
  ποικοδομητικοΰ άποτελέσματος.
  Ματαίως βά άναζητήση τις
  τούς λόγους, δι' οϋς άπεκρου-
  σβησαν οί υπό τής "Ελλάδος
  προταθέντες δροι, οί όποϊοι ήσαν
  έν τούτοις άπαραίτητοι διά την
  δημιουργίαν τής κατάλληλον ά-
  τμοσφαίρας πρός επιτυχίαν τής
  διασκέψεως.
  Είνε δμως χαρακτηριστικον
  ότι, καθ' δν χρόνον διεξήγοντο
  αί τοιαύται συζητήσεις έν τω
  πλαισίω τού ΝΑΤΟ, "Αγγλοι και
  Τοΰρκοι έπίσημοι, διά δηλώσεων
  ο—οτέλεσμα τής διασκέψεως, _
  δυσχέρανον τάς διαπραγματευ
  σεις διά την συγχλησίν της. Ή
  στάσις των Βρεταννών καί των
  Τούρκων κατα την τελευταίαν
  φάσιν των διαπραγματεύσεων α¬
  ποτελεί απόδειξιν, ότι δέν άπέ-
  βλεπον ειλικρινώς είς την έπιτυ·
  χίσν τής διασκέψεως.
  'Υπ' αΰτοΰς τοΰς δρους είνε
  ευνόητον διατί ή Έλληνική Κυ·
  βέρνησι ς δέν εδέχθη νά μετάσχη
  διασκέψεως, τής οποίας τό μό¬
  νον άποτέλεσμσ θά ήτο νά έκ-
  τραχυνθοϋν Κτι περισσότερον αί
  σχέσει ς μεταξΰ τριών συμμάχων
  χωρών καί νά καταστή {τι δυσχε¬
  ρεστέρα ή λύσις τού Κυπριακοϋ
  προβλήματος.
  Είνε ακρως θλιβερόν, δτι δύο
  μέλη τής Άτλαντικής Συμμα¬
  χίας, άγνοήσαντσ τάς συστάσεις
  πολλών έκ των συμμάχων νά μή
  προχωρήσουν είς την εφαρμογήν
  τού βρεταννικοΰ σχεδιον, προε-
  τίμησαν νά παρατείνουν την πα¬
  ρούσαν τραγικήν κατάστασιν έ
  Κύπρω, ίνα έξυπηρετήσουν τοΰς
  άπωτέρους σκοπούς των, κατά
  παραβίασιν τού Χάρτου των Ή-
  νωμένων Εθνών καί τής Συνθή-
  κης τής Λωζάννης.
  Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις είνε
  ϋττοχρΐωμένη δι αυτόν τόν λόγον
  νά δηλώση δτι ουδέν έκ των σνν-
  τελονμένων έν Κύπρω πρόκειται
  νά αναγνωρίση. Ή Ελλάς ύπο-
  στηρίζει μίαν δικαίαν υπόθεσιν.
  Ζητεί δπως τό τελευταίον τμήμα
  τής Εύρώπης, τό οποίον τέλει υ¬
  πό άποικιακόν ζυγόν, αποκτήση,
  Εστω
  καί σταδιακώς, την έλεν-
  κιας.
  ΜΙΚΡΗ ΤΙΜΗ
  ΕΥΚΟΛΙΕΙ ΠΑΗ ΡΩΜΗ!
  θερίαν τον. Εδέχθη πρός τούτο
  λΰσεις αί οποίαι σννδνάζονν τα
  δίκαια τού Κνπριακον λαόν μέ
  τό συμφέρον καί τάς ανάγκας
  ασφαλείας τόσον τής Μεγάλης
  Βρεταννίας, όσον κοί τής Τονρ-
  '^ς-
  Πέραν τούτων, οί Κύπριοι, σνμ-
  Φωνονσης καί τής Ελλάδος, έ¬
  δέχθησαν διά νά διευκολύνουν την
  εξεύρεσιν μιάς λογικής λύσεως,
  όπως Κύπρος μετά ωρισμένην
  περίοδον αύτοκνβερνήσεως, κατα¬
  στή άνεξάρτητος χώρσ, έντός
  τού πλαισίον τής Βρεταννικής
  Κοιναπολιτείας καί αποτελέση
  μίλος τού ΝΑΤΟ. Τοιουτοτρό¬
  πως καΐ είς τονς Κυπρίονς α¬
  πεδίδετο τό στοιχειώδες δικαίω-
  μα τής ελευθερίας ϋ^ηρ ουδείς
  τοΰς άμφισβητε·, άλλά κα! τα
  σνμφέροντα καί αί άνάγκαι των
  ώλλων χωρών ώφελίμως σννεδυά-
  ζοντο.
  Είς τα δίκαια ομως των Κν-
  πρίων, είς την μετριοπάθειαν καί
  την λογικήν τής Κνπριακής ή-
  γεσίας καί τής 'Ελληνικής Κυ¬
  βερνήσεως, ή Βρεταννική Κυβέρ¬
  νησις άντεταξεν ακατανόητον καί
  απαράδεκτον άδιαλλαξίαν, ή ό-
  ποία, έν τελευταία άναλύσει, ό¬
  πως θά άποδείξη τό μέλλον, εί¬
  νε άντίθετος καί πρός τα Τβια
  σύτής συμφέροντα.
  Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις, μή
  άναγνωρίζονσα τάς έν Κύπρω
  πραξικσπηματικάς ενεργείας, θέ¬
  λει προσφύγει είς τα Ήνωμένα
  "Εθνη, παρέχονσα περαιτέρω την
  συμπαράστασίν της είς τό δί¬
  καιον αϊτημα των Κνπρίων, δ-1
  πως έπαλλαγούν τού ξένου ζυ-
  γού κα! κατολογίζονσα τάς ευ¬
  θύνας τού παρόντος άδιεξόδον
  είς τοΰς καταστρέψαντας διά
  τής άδιαλλαξίας των μίαν ευκαι¬
  ί ελύ ύ Κ
  τό πλέον ρ
  επίσημον δεϊγμα τής αγγλικής
  κσκοπιστίας χαρακτηρίζονται αί
  προχβεσιναί δηλώσεις τού κ.
  Μακ Μίλλαν, π£ριέχουσαι πλήβος
  ίσχνρισμών, ευρισκομένων είς
  πλήρη άντιθεσιν πρός την πρα-
  γματικότητα, ώς λ. χ. δτι εΐχε
  έπιτενχβή κστά την παρελθούσαν
  έ6δομάδα σνμφωνία επί τής ά-
  κριβούς συνθέσεως τής διασκέ¬
  ψεως καί τού τόπον είς τόν ο¬
  ποίον βά συνήρχετο σντη. 'ίΐς ν-
  ποκριτική ίπίση.ς χαρακτηρίζε-
  ται ή ελπίς την όποιαν έξέψρα-
  σεν ό κ. Μάκ Μίλλαν, ότι δέν
  θά είνε όριστική ή απόφασις τής
  Ελλάδος »ά μή μίτάσχη πεντσ-
  μεροϋς διασκέψεως, έφ' ό'σον ό
  ΐδιος έπέμενεν είς την εφαρμο¬
  γήν τού σχεδιον τον, ή δέ Τουρ¬
  κία κατ' αγγλικήν νποκίνησιν έ-
  πανέλαβεν, ότι αποβλέπει είς την
  διχοτόμησιν τής νήσον.
  Κατά την έπικρατοθσαν έντι'ι-
  θΊν τα μέλη τού ί
  η ρτοθσαν έντιι-
  τα μέλη τού μονίμου συμ-
  βουλίου τού ΝΑΤΟ είνε είς θέ¬
  σιν νά γνωρίζουν την άνστκρίβει-
  αν των δηλώσεων τού κ. Μάκ Μίλ-
  Φης, την οποίαν διετύπωσε ό άρ-
  ΧΠΥος της Έργατ κης άντιπολ-
  τευσεως κ. Γκέιτσκελ εναντίον
  τού κ. Μακ Μίλλαν, δ ότ, όέν ι
  δέχθη
  ό
  , ό όέν ε
  πρότασιν τού Άρχ ε-
  ί έ
  χη ήυ ρασιν τού Άρχ ε-
  πισκόπου Μακαρίου, υπέρ καθε-
  στώτος άνεξαρτηαίας διά την Κύ
  προν υπό την εγγύησιν των Ήνω-
  μένων Εθνών.
  Ο κ ΚΛΡΛΜΛΝΛΗΣ
  ΚΑΙ Ο κ. ΑΒΕΡϋΦ
  "Ο τΐρόί&ρος τής Κυβιρνησεως
  κ. Καραμανλής έδέχβη χβίς την
  εσπέραν είς συνεργασίαν τόν έ-
  πανελθόντα <ξ "Ηιτεφου υπουρ¬ γόν των Εξωτερικών κ. Αβέρωφ. Έξ Λλλου ό κ. πρωβΐΛτουργός έτακοινώνησε χθές την μεσημίρι- αν μετά τού έΜΐροσώττου τής ■ Ελ¬ λάδος είς ΝΑΤΟ κ. Μ. Μελδ. Ο όΐτοΐος τόν ένημερωσε επ'ι τής χ&ε· σινής &ιά το Κυπριακόν συνε- οριαοεως τοθ Μονίμου Συμβου¬ λιον τής Άτλαντικής Σ υμμαχίσς. Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ •τορκην, προκειμέου νά ποτρακο. λουθηση τάς συζητησεις επι τοΰ Κυπρισκοϋ είς την Γενικήν Συνέ¬ λευσιν των Ήνωμένων Εθνών. *12ς προίλεπεται, ή συζήτησις ε¬ πι τού ΚυπριακοΟ βά διεζαχβί μετά ίνα περιπου μήνα, ήτοι κερι τα τέλη Ποεμφριου η τας πρώτοτς ημέρας τοϋ Δεκεμβριού. Μίχρι της ήμερομηνιας τής συζητήσεως τοθ έθνικου θέμοττος είς τ6ν ΟΗΕ ό 'ΑρχιετιΙοκοπος β' ασχοληθή — παρ«λλήλως και έν συνεργασία μετά τής ελληνικάς άντιπιροσωπι· άς — μέ την διαφώτισιν τοΰ 4με· ρικανικοΰ λαοΰ ώς κα'ι των (ένων άντ ιπ ρο σ ωπ ι ών. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΤΟ ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 30. (Διεθνής •Η¬ νωμένος Τυπος. - Ρώυτερ). — Ό άντιπρόσωπος τής Ελλάδος είς τό συμβούλιον των μονιμων άντι· τιροαώηων τοθ ΝΑΤΟ κ. Μιχ. ΙΛζ- λάς ανεκοίνωσεν χθές ότι η 'Ελ¬ ληνική Κυβέρνησις δεν δεχεται νά μετάσχη διασκέψεως επι τοϋ Κυ- πριακοϋ εάν δέν παρασχεθοΰν ίγ· γ ησεις ότι ή έν λογι^ διάσκεψις θά εΤνε ίποικοδομητικη. Κατ' α¬ κολουθίαν δέν ύπάρχει λόγος νά ασχολήται περαιτέρω ή 'Ατλαντική Όργάνωσις μέ τό θέμα τής δια¬ σκέψεως, παρετήρησεν έν τέλει τής άνακοινωσεώς τού ό κ Με- λας. Πράγματι, τό μόνιμον συμβού¬ λιον τοϋ ΓτΛΤΟ άφοθ {πληροφορη- θη επισήμως την άρνησιν τής 'Ελ- ληνικής Κυίερνησεακ; όπως μετα- οχη της προταθει—ς διασκέψεως στραγγυλης τραπέζης διά τό Κυ· πριακόν, απεφάσισε νά άιήιση την διένεΐ,ιν διά την Κύπρον, είς ο σημείον ευρίσκετο προηγουμένως. "Ηδη τό Κιιπριαχόν είνε τώρα εέκτόο τής ημερησίας διατάξεως» τοΰ ΜΑΤΟ. •Η αδυναμΐα τοϋ ΜΑΤΟ νά ε¬ πιτύχη πραγματοποίησιν διασκέ¬ ψεως στρογγυλης τραπέζης θίω· ρεΐται ένταθθα ώς προσωπική ά- ποτυχία διά τόν γενικόν γραμμα- τέα ΐοΰ ΝΑΤΟ κ. Σπάακ. ό ο¬ ποίος μετέβη αεροπορικώς είς Α¬ θήνας την 23ην Σεπτεμίρίου εν τη προσπαθεία δπως πείση τους "Ελληνας νά μετάσχουν τής προ- ταθείσης διαοκίψεως. Κατά την χθεσινήν τρΐωρον συνεδρίασιν τού, τό συμβούλιον ϊλαίεν έπΐσης Οιχό σημείωσιν την επί τοϋ Κυπριακοϋ δήλωσιν τοϋ ΒρεταννοΟ πρωθυ- πουργοϋ κ. Μάκ ΜΙλλαν είς την Βουλήν των Κοινοτήτων καΐ δή την έλπιδα τού ότι ή απόφασις τής · Ελλάδος δέν θά ίΐνε ένδεχο- μενως τοιαύτη, ώστε να αποκλείη διασκέψεως. κάθε ελπιδα περ ΰίως· η <ϊ1ς ς προεκάλεσεν μεγάλην β- πογοητευσΐν και ανησυχίαν είς Ϊ?ϋ5 Κυ"λους τοθ ΝΑτΌ. δπου ή εντασις των σχέσεων, μεταξυ των τριών κρατών. ·Ελλάδος7 Τουρ- ^?5 Κ?' Μεγ ΒΡ«αννίας σηΐ ^?5 Κ?' Μ.εγ· ΒΡ«αννίας. σηΐ μειοι νέαν ύποτροπήν είς την κρ}. »ιν τής Ατλβντή ί μ »ιν τής τροπήν είς την κρ} Ατλβντικής συμμαχίας. ^ Τυπος.- λί- λ ϊί Γ ^ονήΡΧΐσε όίυτίραΓτήν άνβελληνικήν πολεμικήν τού δηαό. σιευων άπειλητικά άρδρ™ ' ημ Ή «Βατάν» είς άρθρον της 0. πό τόν τίτλον «■Λκή^τος { μος» τον^ζε, μεταΛλων. Λ, - .ϊ>^ς Κι^Ρου άπαιτή~κ·
  ί^ί *ελληνων είνε Ιμπεριαλιστ'ικαί
  καΐ ότι ή Ελλάς αποβλέπει νό:
  βεση υπό τόν ζυγόν της τους
  Τόυρκους, οί όποίοι πρό τού Ιβίί
  απετέλουν την πλειοψηφίαν τοθ
  πληβυσμοϋ της ΚύπροιΓ
  Δέον όπωσδήποτε, συνεχΐζει Λ
  «Βαταν», νά τεθή ε[ς κίνησιν, έν
  άνάγκτι και υπο άλλο δνομα. ή
  οργάνωσις «'Η Κύπρος ΐ^:
  κική» ή όπο ί Λ
  ργς Η Κύπρος εΐνετουρ
  κική», ή όποια είχεν Λφιερωβή είς
  το έργον τουτο καΐ ήτις ήθωώθη
  πανηγυρικώς υπό των δικαστηρΐων
  μας άπό την άδικον ίν
  μ
  ΤΑ αΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΟΤΒ ΤΟΥ ΜΟΚΤΓΚΟΜΕΡΥ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ
  ρα ό μεγαλύτεροζ των φίλων
  μου, άντελαιαβάνετο την ταρα¬
  χήν, την όττοίαν επροκάλεσε.
  Άπό την έττοχην εκείνην ■πολ¬
  λαί προοτριβα'ι άνεφύησαν με-
  ταξύ των βρεταννικών κα! των
  άμερικανικών δυνόμεων. Μίοτν
  Φοράν ό στρατηγός Πάττον εΤ-
  ττεν είς τόν Μττράντλευ: «Άφή-
  στε με νά προχιορησω πρός την
  Φαιλαϊξ καϊ θά ριψω τούς Βρε-
  ταννούς άλλην μίαν φοράν είς
  την Θάλασσαν»)
  Έσχηιμάτισα
  γνώ¬
  θ
  σχημσα την γνώ
  μην ότι ό "Αικ καϊ έγώ είμεθα
  δύο άντίθετοι ττόλοι. δταν έκεΤ-
  νος ανέλαβε την γενικήν ευθύ¬
  νην της διεξοτγωγής τού πολέ-
  ιιου. Τό στροττωτικόν^ μοί/ δο-
  γμα έ6ασίζετο είς την αρχήν
  στενόν μέτωττον είς τρόπον ώ¬
  στε τό πλήγμα νά είνε ίσχκρώ-
  τοτον.
  Ό Άϊζενχάοι/ερ. αντιθέτως,
  ν&μίζω δτι έττοοτίμο την έπιθε-
  τικήν δράσιν (κ μέοους δλων
  καί σκνεχώς. . . Άλλ' ή φιΛο-
  σοφία αυτή έστθίχιζε πολύ είς
  άνθρωπίνας ζωάς.
  Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  Ή οτραττιωτκή καττάστασις
  διά τούς Γερμανούς είς την Γαλ
  λίαν, ττερΐ τα μέσα Αώγούστοκ
  τού 1944, ήτο ιίττελττισ-πκιί. Τό
  Παρίο-ι κατελήφθτι τόν 25ην Αΰ-
  γούστου. την δέ επομένην ημέ¬
  ραν μία ανακοίνωσις τού Ανω¬
  τάτου Στραπττγίίο.1; άπευθι/νο-
  μένη ττρός τα οτελέχη τού. ίτό-
  νιζε: «Δύο καί ήμισυχ μήνις
  ττην έν δψει, σχεδόν έγγύτα-
  τής καταστροφή'ς τής ίσοορόττί- ', σκληρών μοοχύν έφερον τό τέ-
  ας τού αντιπάλου, ένώ έγώ Θά | ^ος τοθ πολέμου1 είς ττ>ν Εύρώ-
  ττροσεττάΘοΐΛ' νά διοπΓΐρήσω ά-
  Θικτον την ιδικήν μου. Έφρόν-
  τιζα πάντοτε νά άναγκάζω τόν
  εχθρόν νά ρπτ-η τάς έφεδοείας
  τού είς εύρύ μέτωπον ττρός τόν
  σκοπόν νά δημ.ουργώ κενά είς
  την άγονιστικήν τού διάταξιν.
  Καί άφού τόν ήνάγκαζα νά
  ττράττη ούτως,έοριτττο: τότε τάς
  'δικάς μου έφ£δρεία<: άλλ' είς τα.. ·». _ Τό τέλος τού ττολέμου είς την Εΰρώτττιν ήτο βεβαίως έγ- γύτατα. ΈχεΤνο, δμως. ττού μάς έχρειάζετο τώοα. ήσαν γοργοϊ άποφάσεις καΐ κυρίως έ"να σχέ¬ διον Έγώ <.ίχα ίτοιμον ένα σχέδιον ατΓεφάοισα δέ νά έτπ- σκεφθώ τόν στοατηνόν Μττράν- ΟΙ ΕΓίΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΝιΊΤΑΤΗΣ ΓΕΠΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Κατά τόν διενεργηβέντα είσιτή- Ριον διαγωνισμόν τής 'Ανωτάτης εωπονικής Σ χολής "Αθηνών επέ¬ υχον οί κάτθ τά ρά 4 νής χο τυχον οί κάτωθι υχιας: ής ην επ κατά σειράν 4πι ής ξ ρίαν επιλύσεως ζητήματος». μ τού Κνπριακον ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ Διπλωματικαί κΰκλοι, άναφε- ρόμενοι είς τό ναυάγιον τής με· σολαβητικής προσπαθείας τοΰ ΝΑΤΟ Οπεγράμμιζον την άρνητι- κήν στάσιν τής Μεγάλης Βρε¬ ταννίας καί τής Τουρκίας καί την έχθροπάβεισν των έναντι τού Έλληνικοΰ Κυπριακοϋ λσοΰ, άπό τής πρώτης στιγμής τής ΐτπο- δολής τού «σχεδίου Σπάακ», τό οποίον έτορπίλλισαν συστηματι¬ κώς, κατά τάς συσκέψει ς τού ΝΑΤΟ, ένφ διά προπαγανδιστι- κών έλιγμών, άκόμη δέ καΐ διά δημοσίων δηλώσεων, πρός παρα¬ πλανήση τής διεβνοΰς δημοσίας γνώμης, δέν ΐπαυσαν ταυτοχρό¬ νως νά καλλιεργοΰν ατμόσφαιραν προσδοκιών καί τεχνητής αίσιο- ■δοξίας. Ψαρρός Νικ τοϋ Παν., Τσιτσι· πής "Ιωάννης τού 'Λβανασιου, Μπι- νας Δημ. τοθ Κ., θαλασσινός Στυλ. τοΰ Νικ., Τσοΰτσος Δή μος τοϋ Ευστ., Κοζομπόλης Παν. τοθ εύαγ. Γρύλλης Νικ. τού Ίακώ- βου, Βουρλιώτης Εύανγ. τού Σω· τηρ., Κεδικογλου Ηλίας τοθ Συ· μεών, Μεγρείιης Παν. τοϋ θεοδ., Σωχωρίτης Παν. τοϋ Κων., Μάγ- κ<χς Γεώργιος τοϋ Δημ., Μπομπο- τας Σταύρος τοΰ θεοδ., Μπονά- τσος Δαμιανός τοϋ Κων., Ζησης Κων)τίνος τοϋ Μιλτιάδου, Μαβιός Νικόλαος τοθ ·Εμμαν., Φατοΰρος Γεώργιος τοΰ Σωκράτους, Μαραγ¬ κουδάκης Ματθαίος τοϋ 'Ελευβ.. Ποπιαζαχαριας Βασίλειος τοϋ Ζα χαρια, Κατσόγιαννος Παναγ· τοΰ Ιωάννου, Κασοιος Κ ών (τινος τοΰ 'ΛΟαναοίου, Μπουρνάζος "Αρι¬ στείδης τοΰ Ιωάννου, Καπετανά¬ κης Βασίλειος τοΰ Σπυρίδωνος. Βενετσάνος Ιωάννης τοϋ 'Αλεζάν δρου, Κυροδήμος Ευάγγελος τοθ ΕύβυμΙου, Μτκχκέλας Ηλίας τού Γεωργίου, Μαρκάκης "Ιωάννης τοΰ Νικολάου, Παναγόπουλος Πανα¬ γιώτης τοΰ Ιωάννου, 'Αντωνοπου- λος Κων)τϊνος τοθ Νικολάου, Ιω¬ άννου "Ολγα τοΰ Γεωργίου, Ιω¬ άννου Ιωάννης τοϋ Παναγιώτου, Λούσκας Κων)τΐνος τοϋ "Εγκολ- »ιου, Ρίσκας "Αριστείδης τθΰ Σπή λιου, Σωτηρόπουλος Βασίλειος τοϋ Σωτηρίου, Μανέτας Ιωάννης τοϋ θεοβώρου, Αλεξανβρατος "Ιω- Ο ΕΟΡΤΑΣΙτΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ «ΟΧΙ» Ή έθνική έπέτειος τής 28ης Όκτωβρίου, έωρτάσβη μέ ιδιαι¬ τέρως έντονον πατριωτικόν παλμάν είς τό υπουργείον Παιδεί- ας, δπου είς συγκέντρωσιν των ύπαλλήλων τής Κεντρικής υ¬ πηρεσίας και άλλων όνητάτων έκπαιδευτικών, έξεφωνήθη ό ττσνηγυρικός τής ημέρας καί ωμίλησαν διαφοροι ρήτορες επι τής σημασίας τής ημέρας διά τό "Εθνος κα'ι τα πΐπρωμένα τού. Ανωτέρω, μία φωτογραφ!α άττό την συγκέντρωσιν παρου- σία τού Γεν. Γραμματέως τοΰ ΰττουργείου κ. Νικ. Καρμίρη, όστις διακρίνεται είς τό μέσον. ΤΟ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ: Ή ώρα επλησίασε. 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ γίνεται ή κλήρωσις. •'-Γ' ■■ @ -- * ' - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΔΡΧ. 4320.000 άννης τοΰ ΓερασΙμου, Κατρινάκης Γεώργιος τοθ Δημητριου, Τξιβε- λος 'Αβανάσιος τοΰ Χαραλάμπους Τζώρτζης Γεώργιος τοϋ Ιωάννου, ΠάπασαραντόικΗ λος Κ ών) τινος τοΰ Σταΰρου, Κατσιμποΰλας Παν τελής τού ΈπαμεινώνΒα, Κουτάν- τού ΕΙρήνη τοθ Ίωοήφ, Μελισσα- ρόπουλος Βασίλειος τοΰ Φιλιππου, Λιονάκης Δημήτριος.τοΰ Ιωάννου, Φωτόπουλος Φώτιος τοϋ Αλεξάν¬ δρου, Ματσαπάο Δημήτριος τοΰ Κων)τινου, Κουης Άβανάσιος τοΰ Ίππία, Οίκονόμο^ Χρήστος τοΰ Δημητριου, Μπουχέλος Κωνίτϊνος τοθ θεοβώρου, Παπαγιάννης 'Λνα- στάσιος τοϋ "Ιωάννου, Καλκαβού- ρης 'Αναστάσιος τοϋ Ιωάννου, Καπερώνης Ιωάννης τοΰ Κων)τι· νού, Κούβας Νικόλαος τοϋ Γεωρ- ._____ ._____ί_____Λ _ - ■-------■------------- _-- γιου, Λουρόπουλος Δημήτριος τοϋ θεοδώρου, Πλιάκας Απόστολος τοΰ Γεώργιον, Ζαμπέλης Χρήστος λαος τοϋ Πανοτγιώτου, Ζαχαριου- δάκης Σταύρος τοΰ "Αντωνίου, Μειδανη, Εύαροούνη τοθ Χρήστου, ' Αβανασόπουλος Πα,ναγιώτης τοΰ Εύαγγέλου, Ζαχαρόπουλοέ Γεώρ¬ γιος τοθ Νικολάου. Κουρελής Ιω¬ άννης τοΰ 'λνδρέου, Μποτωνάκης Στυλιανός τοϋ 'Αντωνίου. τλεϋ καί να ΐΓροστταΘόσω νά έττιτύχω την σκΎκατάΘεσίν τού. Εξέθεσα ττρός ούτον ττίοι- λητττικώς τό σχέδιον μου, κα¬ τά τό οποίον ή 12η καΐ η 21η άγγλο - αμερικανικαΐ όμάδες στρατιών Θά άττετέλοΐΛ' στενώς συνηνωμέναι μίαν ισχυράν μά¬ ζαν έκ 40 ττεοίττου μεραρχιών, αί όποΓσι Θά ήσαν τόσον ίσχιο- ραί ώστε νά υή Φοβσθνται τί- ποτε. Ή δύναμ ς αύτη Θά έκι- νεΓτο ττρός βορειοδυσμάς διά νά έκκαθαρίση τάς ακτάς της Μά- γχης. καταλαυβάνοιχτα τελικώς την Άμδέρσαν ,καΐ τί>ν Νότιον
  "Ολλανδίαν ποος Ανατολάς δέ
  τό Άαχεν <α! την Κολωνίαν. Ή δλη επιχείρησις Θά είχεν ώς έπίκεντρόν της ιό Παρίο-ι. Άν- τικειμενικός της δέ σκοττος Θά ήτο νά εγκαταστήση Ισχυράν άεροπορικήν δύναμιν είς τό Βέλγιον, την δημιουργίαν προ- γεφι/ρωμάτων εις τόν Ρήνον, πρό τής έλειχτεως τού χειμώ¬ νος καΐ την έντός ολίγοι» χρό- νου κατάληψιν τού Ρούρ. Ό Μπράντλει) σιινεφώνησεν έξ ολοκλήρου πρός τό σχέδιον αύτό. ένρ; τής έηοχής έκείνης ή 12η ομάς στρατιών τοθ Μπράν τλευ υπέκειτο είς τόν έλεγχον ,μου ύττό εποψιν έπιχειρή- σεων Έν τω μεταξΰ δμως είχε ληφθή η άπόφσοις όπως ή ο¬ μάς αυτή απαλλαγή τού έλέγ- χου μου καί κατοκττή Ισότιμον πρός την βρεταννικήν 21ηυ ώ- μάδα στρατιών. Ο ΜΠ"ΑΝΤΛΕ·Υ· ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΝΩΜΗΝ! Την 20ήν Αύγούστου ό Άϊ- ζενχάοιιεο συνεκάλεσεν έπιτελι- κην σύσκεψιν αέ Θέμα την περαι¬ τέρω διεξαγωγήν τού πολέμου. Ελήφθησαν δέ κατ' αύτην 0)1 άκόλουθοι άττοθάσεις: α) Νά τροποιτοιηθη τό σύ- στηιμοτ διοικήσεως τού Άΐζεν- χάουερ άνβλααβάνοντος αύτο- προίώττως την διοίκησιν τής ομάδος στρατιών. 6) Ή 12η ομάς στοοΐτιών Θά έπετίθετο πρός τό Μέτς καϊ τό Σάαρ. Δέν συνεφώνησα ττρός τάς άποφάσεις αύτάς, προοχκάλεσα δέ τόν Ά'ιζενχάουεο νά προγευ- ματίστ) μαίί υου την 23ην. Προ¬ ηγουμένως δυως, ήθελα νά έ- χω μίαν άκόμη σΐΛΌμιλίαν μέ τόν Μπράντλεύ. Την πρωΐαν τής 23ης Αύγούσ-Γο^ ευρίσκομην είς τό στρατηγείον τού και πρός μεγάλην μου έκπληξιν διεπί- στωνα δτι ό ΜτΓοάντλεϋ εΐχε μεταβάλει αρδην γνώμην. Την 17ην τού μηνός οννεφώνει απο¬ λύτως πρός τάς άπόψεις μου. Τώρα, την 23ην. έξεδηλοϋτο ώς εκθυμος ύττοστηρικτής τής άττό- ψεως δτ· ή κυοία προσπαθεία τής ιδικής μοί» ομάδος στρατι¬ ών ένπρεπε νά καταβληβή πρός ανατολάς, ποόο τό Μέτς καΐ τό Σάοτρ. "Αργότερον, την ίδιαν ιΊμέραν εΤχα συνομιλίαν διαοκείας μιάς. ώρας μέ τόν Άιζενχάουερ. Κατ' αυτήν τρυ έτόνισα ότι ε- πρεπε όπωσδήτοτε ν' άποφοχτί. σωμεν διά τό πρός ποΤον στ)-· μεΤον Θά κα—υθύνετο ή κυρία πολεμιχή μας προσπαθεία καί έπιπλέον, δτι ίπρεπε νά είμεθα άρκετά Ισχυρο! είς την περιο¬ χήν αυτήν — την οιανδήποτε — είς τρόπον νά έχωμεν σμε- σα άποτελέσαατα. ΕΤπα. άκό- ,μθ είς τόν Άϊ&νχάουεο δτι αν προέκρινε την ατρβτηγικην τοΰ εύρέος μετώπου· καΐ της καθ* δ- λην την γραμμήν ποοελάισίως μέ δλας τάς δυνάμεις· μαγομέ- νας, ή προέλοχτίς μας αναπο¬ φεύκτως Θά έιτι.6ραδύνετο. οί Γερμανοί Θά εβοιο-κον ετσι τόν καιρόν νά άναδιοργανοθοθν κοτϊ ό ττόλεμος Θά συνεχίζετο καΐ κστάτό 1945. ΑΥΡΙΟΝ:· Ό Ά'νζεχάουερ έττι. τελικώς είς τάς άπόψεις μενει τού. ΤΟ ΝΕΟΝ Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙβΕΩΡΗΤΩΝ ΪΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ενώσεως 'Επιβεωρητών Στοιχ. "Εκπαι5ευσίως τό εκλεγέν ύιίο τής Ζ' Γενικής Συνελεύσεως κα¬ τηρτίσθη είς Σώμα ώς εξής: Σϊ· μος Λότσης πρόεδρος, Σ ωτήριος Γκονος άντιτΐρόε&ρος, Γεώργιος Γκουρομϊχος γεν, γραμματεθς, Γεώρ-νιος Βλάχος ταμίας, βόδ ρος Γιαννοίτουλος μέλος. ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ σι;γγραφέων, ο! όποϊοι [σχυρί- ζονται, δτι τό βραβείον ώφείλε- το< είς «άντιδραστικούς πολιτι- κούς σκοπούς»,6εδομένοι> δτι τό
  έργον τού Πάστερνακ €έμφανί-
  ζει συκοΦαντικώς την σοβιετι¬
  κήν πραγματικότητα καΐ δια-
  στρεδλώνει τα όνειρα καϊ τάς
  Φΐλοδοξίας τής σο6ι*τικής δια¬
  νοήσεως»
  Είς την πολεμικήν εναντίον
  τού σαγγραφέως, ό οποίος ε¬
  τόλμησε νά νράψη μέρος της
  αληθείας διά την ίωήν_ε'ς την
  Ρωσίαν, _ πρωτοστατοΰν τώρα
  αί όργανώσεις των νεολαιών ό
  ττρώτος γραμματεύς των όττοί-
  ων κ. Βλαντιμΐρ Τσάσνυ, εδή¬
  λωσε (κατά τόν ραδιοφωνικόν
  σταθμόν τής Μόσχας). ότι ό
  Μττάρις Πάστερνακ είτε μεταβή
  είς την καπιταλιστικήν Δύσιν,
  είτε μείνη είς την Ε.Σ.Σ.Δ., Θά
  εΤνε έσαεΐ ξένος πρός τόν σο-
  βιετικόν λαόν.
  «ΧΕΙΡΩΝ ΧΟΙΡΟΥ!>
  Έν τω μεταξύ, εγνώσθη δτι
  είς την Μόσχαν ή Κεντρική Έ-
  πιτροπή των Κομμουνιστικήν
  ΟΙ ΤΕΝΤΥ ΜΠΟ'ΥΤ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ
  σμα νΑ τοθ προκολέσουν έγκε-
  φαλικήν διάσεισιν. Συγχρόνως
  έττετίθησαν και κατά τής νέ·ας
  δταν σϋτη έπενέβη υπέρ τού
  πατρός της κα'ι τής κοττέφεραν
  ίσχιρά γρονθοκοπήματα συνο-
  δεύοντες αύτά μέ άκατανομά-
  στοικ δωμολοχίας. Είς τάς φω-
  νάς των ττροσέτρ£.ξαν διαδάται,
  οί όποΤοι σΐΛΪλαβον τούς δύο
  εργάτας καΐ ήρχισαν νά τούς
  ξιιλοκοπούν άγρίως. Προατέτρε-
  ξοτν τότε άλλοι «τέντυ μττόθς»
  διά νά τούςάπαλλάξουν των χει
  ρών των διαβοπών. δταν δμως
  άντελήφθησσ.; δτι διέτρεχον τόν
  κίνδυνον νά ξυλοκοπηθούν καΐ
  αύτοι έτράπησαν είς φυγήν καί
  έξηΦανίσθοσαν.Μετ' ολίγον κα-
  τέφθασαν άστυνο-μικά όργανα,
  τα όποΐα παρέλαβον τούς τέ>ν-
  τυ μπόϋς καί τούς ωδήγησαν
  είς τό άστΐΛ«ομικόν τμήμα Καλ-
  λιθέας.
  Ό Σταυρουλάκης καΐ ή κο-
  ρη τού μετεφέρθησαν είς την
  κλινικήν Μαρκομιχελάκη, δπου
  παρέμεινεν πρός νοσηλείοον.
  Γονείς μαθπτριών μεταβάν¬
  τες είς τό αστυνομικόν τμήμα
  έδήλωσοη/ ότι εάν δεν ληΦθοΰ
  ανστηρά μέτρσ διά την προστα
  σίαν των τέκνων των άττό τούς
  «βρωμερούς» αύτούς νέους ώς
  καΐ τής ίωής των (των γονεων)
  ή όποία τίθεται είς κίνδυνον ά¬
  πό τα γρονθοκοπήματα ή τα
  λακτίσματα τού ττρώτου μπε-
  τοττζή Θά άναγκασθούν νά ό-
  πλισθούν διά νά άντιμετωτπ-
  ίουν οπτοτελεσμοτΤΓκώς τάς έ-
  πιθέσεις των τέντυ μπόυς.
  Ώς πληροφορούμεθα ό προϊ-
  στάμενος τής είσαγγελίας Α¬
  θηνών κ. Κωνστ. Χριστόπουλος
  λαβών γνώσιν τού νέου κρού-
  σματος τεντυμπουσμού εκάλεσε
  τόν διευθυντήν τής άστυνομίας
  κ. Θ. Ρακιτζρν καΐ έ'δωσεν είς
  αυτόν ωρισμένας έντολάς διά
  μεταχείρισιν των τέντυ μπόυς
  είς τό μέλλον.
  Ό κ. Χριστόπονλος εκάλε¬
  σεν επίσης τούς εΐσαγγελεϊς
  των διαΐφόρων μονομελών καί
  τριμελών πλημμελιοδικείον καΐ
  έΰωσεν εντολήν είς ούτούς ό¬
  πως ζητούν την αυστηράν τι-
  μωρίαν των τέντυ μπόύς. Ή
  αύτη έντολή εδόθη καΐ είς τόν
  είσαγγελέα των άνηλίκων.
  "Ως πληροφορούμεθα τα δι-
  καστήρια θά άρνούνται την με-
  τατροπΓϊν των έττιβαλλουένων
  ποινών είς χρηιιστικάς τοιοηό-
  τας, ώστε οί τέντυ μπόϋς νά
  βγχλείωντβι είς τάς Φυλακάς.
  ΟΙ τέντυ μπόυς προσΐτχθη-
  σαν την ιι«σηα6οίαν ενώπιον
  τού εισαγγελέως τής ποινικής
  άγωγής_ι<. ·Δημ. Γεωργσκοπού- λου, υπό τού όποιου καΐ παοε- πέμφθησαν είς τα τριμελές πλΓΐιμελειοδικεΐον διά νά δικβ- σθοϋν δι* επικίνδυνον σωματι¬ κήν βλάβην, απειλάς καί έξύ- βρισιν. ΟΊ κατηγορούμενοι εζήτησαν διά τού συνηγόρου των πενθή- μερον άνα6ολήνι τής δίκης των, ή όποία καΐ τούς εδόθη. Κατό- τούτου Θά δικασθοΰν 11)58. την Μέχρις ου ως τής έκδικάσεως τή^ υποθέσεως Θα κροττηθούν είς τό Τμήμα Μεταγωγήν. Νερλαιών είς οτυγκληθεΐσαν χθές την εσπέραν έκτακτον συν κέντρωσιν εξέδωκε ψήφισμα είς τό οποίον ό συγγραφεύς Πά¬ στερνακ χαρακτηρίζεται «ψω- ραλέος άμνός», άνθρώπινος τύ- πος €χείρων χοίρου» καΐ «έμιγ- κρές τού έσωτερικοΰ», ό οποίος ε,ίνε άνάξιος νά άναττνέη την σοσιαλιστικήν ατμόσφαιραν δι' δ καΐ πρέπει ^ά τόν άΦήσουν νά μεταναστεύση είς τόν καπιταλι- στικόν παράδεισον τής Λύσεως. Τό ώς ανω φήφισμα των Κομ σομόλ άττοτελεϊ την -πρώτην ε¬ πίσημον νύξιν, καθ' ήν είνε πι¬ θανόν νά επιτραπή είς τόν Πά¬ στερνακ νά αναχωρήση έκ Ρω- σίας (πρός τερματισμόν τοΰ διεθνοϋς Θορύβου είς βάροε τής σοβιετικάς Κυβερνήσεως). ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο (ΔΙΟΣ ΜΟΣΧΑ, 3θ7 (Γαιλλικόν Πρακτορείον). — Ό Μπόρις Πάστερνακ κατέστησε γνωστήν είς Δυτικόν δη'Μοσιογράφον^ την απόφασιν τού νά ιιή δεχθή τό βραβείον Νόιμπελ τής Λογοτε- χνίας κατά την διάρκειαν σνν· τάμου συναντήσεως την οποίαν ίσχ« χθές την έσττέραν μετ" αυτού, είς την €Ν·τότσβ> τού
  κειμένην πλησίον της Μόσχας.
  Ό περΐ οθ ό λόγος ονγΎθ<χ- φεύς έττεβίβαίωσεν δτι ατηέ- στειλε τηλεγράφημο: ύττό τό πνεύμο: αύτό είς την Ακαδη¬ μίαν 'Επιστη,μών τής Σουη¬ δίας. Ό κ. Πάστερνοοκ ετόνισεν δ¬ τι έλαβε την απόφασιν αύτην λόγω των άντιδράοτεων πού προεκλήθησαν έκ τής είς αυ¬ τόν άπονομής τού βραβίίου Νόμπελ τόσον είς ολόκληρον τόν κόσμον, δσον καί — ώς εδήλωσε — «είς την κοινωνίαν έντός τής οποίος ζώ καί είς την όποιαν άντ)κω>.
  Ό Σοβιετικάς σνγγροφεθς
  προσέθεσεν δτι έλαβε την άπό-
  φοκτιν αυτήν «μόνος, έλευβέ-
  ρως κα! χωρΐς νά συμβουλαί*·
  Θη άλλον τινά».
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΝΤΑΛΛΕΣ
  Ό Άμερικανός ϋπουργός
  Εξωτερικών κ. Τζών Φόστερ
  Ντάλλες, σχολιάζων χθές την
  «υπόθεσιν Πάστερνοβο εδήλω¬
  σεν, δτι ή άναγκβστική άρνη¬
  σις τοϋ σΐΛΎΡαφέως άττεικονί-
  ζει όχι μόνον την επι μονήν, μέ
  την Οποίαν αί κομμουνιστικαί
  "Αρχαί άπαιτούν άπό τούς δι-
  ανοουμένους την πλέον απόλυ¬
  τον πειθαρχίαν, άλλά κα την
  Θέλησίν τού Κρεμλίνου δπως
  συντρίψη την πνευματικήν ελευ¬
  θερίαν είο τή Σοβιετικήν "Ε¬
  νωσιν.
  Ό άρχηγός της άμίρικανι-
  κής διπλοίματίας, άπτϊντών είς
  έρωτήσεις. που όππιυβύνθηο·αν
  πρός αυτόν επί τοΰ ζητήιιατος;
  τούτου, αφήκε σαφώς νά εννοη¬
  θή δτι κατά τη* γνώμην τού ή
  έκ μέρους τού κ. Πάστερνακ: ά-
  ποποίτκτις τής ττρόο αυτόν γε¬
  νομένης τιμητικής βιοχρίσεως
  υπήρξε συνεπεία έττισήμου τπέ-
  σεως, άσκηθείση€_ επί τοΰ σο»
  βιετικοθ σΐΎγραφέως.
  ' ΝΦ' ετέρου ττολλοΐ ΔυτικοΙ
  έπιστήιιονβς έκ των στνμαντικω-
  τέρων ά—ηθθυνβν χθές την έσπέ
  ραν ττρός την ένωσιν σρβιετι-
  κών συγγραφέων τηλεγράφημα,
  διά τοΰ όποίου έκφρά£ουν 6α-
  ΘεΤαν άντκΓυχϊβν δια_την τύχην
  τού
  καΐ
  ονγγραφέοχ: Πάστερνακ;
  άπευθύνοΐΛΐ έκκλησιν Ο¬
  περ τής άποΦυγής οϊασδήποτε
  διώξεως είς βάρος αυτού.
  «Άπευθΰνομεν έκκλησιν πρός
  υμάς — λέγει έτερον τηλεγρά-
  φημα δηυοκοατικών προσωπικο
  τιγτων τής Λύσεως -— διά τπλ»
  άσκησιν τής έπιρροτϊς σας πρός
  προστασίαν τού ονγγραΦέως
  Μττόρις ΠόχΓτε,ρνακ άπό πάσαν
  5ίοξιν; Άτπευθύνομεν τίιν έκκλη¬
  σιν αύτηΐί έν ονόματι τής αν¬
  θρωπίνης αξιοπρεπείας κα! τή?
  ελευθερίας της διανοήσεως».
  β
  3^ |'|Ο«ε»6ρ{ου- 1958 Α Κ Ρ Ο Πη^
  ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ ΧΟΕΣ 2 ΑΕΡΙΠΘΟΥΜΕΝΑ
  ΤΗΣ Ε.Β.Α. ΕΙΣ ΤΑΝΑΓΡΑΝ ΚΑΙ ΣΟΥ&ΑΝ
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
  ΒΗΙ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΑΙΕΣΠβΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ
  Δύο άεριωθούμενα σκάφη
  της Ε.Β.Α , τίπτων "6Ι ,καί
  '·*· καττέπεσαν καΐ συνετρίβη-
  σαν χθές την -πρωΐαν είς την
  •περιοχήν τοΰ αεροδρόμιον Τα-
  νάγρσς καΐ πλησίον των άχτών
  τού άεροδρ°^'ου Σούδαζ άντι-
  στοίχως. Ό χί'ρισττΚ τοΰ ττρώ
  τού άεροσχάφους εφονεύθη, αν¬
  τιθέτως τού ετέρου χρησιμο¬
  ποιήσας τό αλεξίπτωτον τού,
  ουδέν ετταθ*.
  Συμφώνως ττρος ανακοίνωσιν
  τού Γενιχοΰ "Επιτελείον Άερο-
  πορίας τό πρώτον άτύγηιμα συ-
  νέβη την 9ην ΤΓριοίνην, ότε τό
  άεριωθοθμενσν '·6ΐ τής 114
  ΠτΐοΐΛΌς ΛΛάχης με χειριστην
  τόν άνθιπτοσ'μηναγόιν Άλέξιον
  Δρακάττουλον έτποτρέφον ήσκή-
  σεως. κοττέ— «·—ν είς τόν ττεριο
  χτ>ν τής Τανάγροκ;. Ό έττιδαί-
  «ων αυτού χειρισττκ έγκατελει-
  ψεν εγκαίρως τό άεροσκάφος
  διά τού έκτιναττσοιμένου καθί-
  ~ι—ος, δέν ,^δΐΛττθη δμως ττρο-
  φανώς λόγω γοΟ μικροΰ ύ
  νά χρηντιμοττοιήση τό
  τΓτωτόν τού κσϊ εφονεύθη Αί
  συνθήκαι κοΐ τα αϊτισ τού άτν-
  ήματος έρεναρχίσς ΛΊιίχης τύπον ^
  μέ χειριστήν τόν Οτοσμηνοτγον
  Δτ»μ. ΚρόΓι<χ. "Ολίγον αργότε¬ ρον κορ! ένώ τό άεροσκάφος εύ- ρκτκετο ένττός των νεφών. εγκα¬ τελήφθη ΰττό τού έτπβαίνοντος αντοΰ ύτΓοσαηΛΐΥθΰ 6 όττοΐος ,χρπσιμοτΓοιήσσς τό αλεξίπτω¬ τον τού ουδέν έτταθεν ττερισιΜ- λεγεΐς σώος έ< της έγγυς α- κτης. , Συμφώνως πρός τα μεχρι στιγιμής ττεριελθοντσ εις το Γ.Ε Α στοιχεΐα προκι—τει ότι τό άτύχτ,μα αύτό δέν όφείλεται «Ις βλάβην τοΰ άεροσκαφους. Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΠΠΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΩΣ ΑΕΚΤ01 ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ 900 ΒΙ6ΛΙΑΡΙΑ ΔΙΕΝΕίΜΑΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΒΑΛΑ. 30. (Τοΰ άντσ- ττοκριτού μας)., — Ή Α.ΑΑ. ό Βασιλεύς άναχωρόσας ττροχβές την νύκτα έκ θεσσοτλονΐκης, μετά της Πριγκιπίσσης ΕΙρτΥ- νης, αφίκετο χθές την ττρωίαν *Ις Άλείανδρούττολιν όττου τού έιττοφυλάχθη θερμοτάτη ϋττοδο- χή εκ μέρους των άρχών κσΐ των κ—οίκων τής ττόλεως. Ό "Αναξ άφού διένειμεν έκεϊ 125 ■6ι6λιάρ«χ προικοδοττισεως με- τέΛη έν σκνεχίία είς Σάτπτας δττου έχορόγησε 55 βιβλιάρια, έκ των οποίων 13 είς Μουσονλ- μσνίδας. Είς την Κομοτινήν ό Βασιλεύς διένειμε 240 διδλιά- ρια, εί ών 75 είς Μουσουιλμα- νίβάς. Είς Ξάνθην παρέδωσεν ίδιοχείρως ό Βασιλεύς 175 6ι- βλιάρια προικοοοτησεως. Μετά ταύτα, ό Βασιλεύς, ή Πριγχππσσα Ειρήνη καϊ ή ά- κολουθία τού ανεχώρησαν κα- τευθι/νομενοι είς Καβαλαν. Πα- ρά την γέφοραν τού ττοτοομοΰ Νέστου τούς ύττεδέχθησαν ό ύ- ποκργός Βορειον "Ελλάδος κ. θεολογίτης, ό Σεβ. Μητροπο¬ λίτας, ό νομάρχης κσΐ αί το¬ πικαί αρχαί. Ό Βασιλεύς αφίκετο είς Χρυσούτταλιν καΐ διένεινεν 1- διοχείρως 86 διβλιάρια πβοι- κοδοτήσεως είς ά—άρους κοροι- σίδας κσι την 4.30' μψ. ό Βα¬ σιλεύς έφθασεν είς Καβαλαν δ- ττου ό λαός τής ττόλεως τοΰ έ- πεφύλαξεν άττοθεωτικήν Οττοδο- χην. Σήμερον την πρωίαν ό "Α- ναξ μετά της Πριγκιττίσσης Είρήνης αναχωρεί είς 'Ελειβε- ροίπτολιν. Ό Βαχτιλεύς διένει¬ μεν είς την πόλιν μας 221 6ι- βριάρια ττροικοδοτήισεως. ΚΑΤΑ ΤΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΙ ΤΟΥ κ ΜΑΚ ΕΑΡΟ'Υ' ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΛΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦίίΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ Η.Π.Α.-ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΠΕΡΣΙΑ!-ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΗΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΡΔΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙΕΜΜΕΙΩΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΟΡΑΑΝ1ΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΑΔΙΑΦΟΡΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, 30. (Ιδιαιτέρα 'ΥΐΓηρβτία).— Σημε¬ ρον άναμένετσι ενταύθα έξ "Αγ¬ κύρας ό Άμερικανός ίητοκργος "Αμύνης κ. Μάκ 'έλρόυ. Κατά τάς ύττσρχούσας πληροφορίας ό κ. Μάκ 'Ελρόυ συνεζήτησε ίν "Αγ¬ κύρα χθές την Ιδέαν τής δημιουρ- γ'ιας ενός νέοιι άμυντικοθ σύμφω¬ νον μοταξΰ Περσ'ιας Τουρκ'ιας Πακιστάν καϊ Ήνωμένων Πολιτε- ών πρός πληρεστέραν οργάνωσιν τού αμνντικοΰ συστήματος είς την πΐριοχήν αύτην. Ό Άμερι- κανός ίττίση,μος ευρίσκετο — ση¬ μειωτέον — είς Τεχεράνην κατά τάς τ^ευταίας αύτάς ημέρας, δ- που εΤχε συνομιλίας μέ τόν Σά- χην καΐ τούς Πέρσας ίθύνοντας, σχετικάς μέ τα άμυντικά προβλή- ματα τής Μέσης Άνατολής. Ώς εγνώσθη, τό Πεντάγωνον εΤχεν αποστείλη είς Τεχεράνην πρό δεχα περίπου ημερών, ήτοι ολίγον πρό τής άΦίξεως τού κ. Μάκ 'Ελρόϋ, σχέδ'θν διμεροΰς στρατιωτικής συμφωνίας, ή οποίαι — λέγεται — πρόκειται να ύ- ■παχθή είς γενικώτερον άμυντικόν σύμφωνον υπό την έπωινμιαν «Βόρειος ψραγμδς». "Ο κ. Μάκ 'Ελρόιι, ομιλών πρός τούς σντιπροσώποι/ς τού τύΐτευ έν Αγκύρα, δπου — ώς είπεν — έφθασεν έπ' εθκαιρία τής το κικής έθνκής εορτής, εδήλωσε πς: Κύριος σκοπος τού ταξιδιου μου είνε να κάμω την γνωριμίαν των Τούρκων στρατιωτικών η- γετών καϊ νά έξετάσω μέ αύτοΰς τα προβλήμοτα, τα όποϊα ενδιαφέρον την κοινήν άμυναν- μας. Έν τώ μεταξθ αφιχθη είς Άγ¬ κυραν καΐ ό ναύαρχος Τζιράλντ', άρχηγός τοθ έπιτελείου τού Ιτα¬ λικού ναυτικόν. Ό ναύαρχος Τζι- ράλντι εΓχί σννομ'λϊας^ μέ τδν Τοΰρκον υπουργόν Αμύνης κ. "Ετέμ Μιντερές, με τόν αρχηγόν τοΰ γενκοΰ τουρκικοθ έπιτελ'[ου στρατηγόν Έρντελούν καϊ μέ άλ¬ λας στρατιωτικάς ττροσωπικότη- τας. ΤΕΛ - ΑΒΙΒ, 30. (Διεθνής Η¬ νωμένος Τνπος — Γαλλικόν Πρα¬ κτορείον).— Μολονότι διεψεύσθη έν Καΐρω ή είδησις τής έπιστρα- τεϋσεως — ώς προλητττ ικών μέ- τρων αμύνης εναντίον ενδεχομένης ενεργείας τού Ίσραήλ εις Ίορ- δανίαν, ό τύπος καϊ ή κοινή γνώ- μη έκδηλοϋν ανησυχίας λόγω ·ης χθεσινης έκπομττής τού ραδιοφω- νικού σταθμοΰ τοΰ Καΐρου, ΐΐαθ' ήν έτονίσθη δτι ή Ήνωμένη Ά- ραβική Δημοκρατία πρέπει νά προσαρτηση την Ίορδανίαν. ΑΙ Ίσραηλιναΐ έφημερίδϊς γρά- φοι/ν δτι ή ήρ:μία καΐ ή αίσιοδο- ξία αί 6ττοΐσι έττικρατοθν τώρα ίίς την Μέσην Ανατολήν, θά παύσουν άμέσως εάν πραγματο¬ ποιηθή επίθεσις τοΰ Καΐρου ε¬ ναντίον τής Ίορδανίας καϊ δτι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν τό Ίσραήλ δέν θσ ήτο δυνατόν να παραμείνη μέ εσταυρωμένας τάς χείρας. · Ό πρωθυπουργός κ. Μπεν Γκουριόν ύττοχρεωίΒεΊς νά ομιλήση είς την Βουλην κατά την διάρκει¬ αν τής σχετικής συζητήσεως ήρ- κέσθη νά είπη δτ, ή κυβέρνησις δέν απεφάσισεν εισέτι ποία μέ- τρα θά λάβη είς περίπτωσιν δι- αμελισμοΰ τοΰ βασιλείου τής Ί¬ ορδανίας. Ό κ. Μπέν Γκουριόν, άντετάχθη κατά τής διεξαγωγής συζητήσεως επί τής στάσεως τού Ίσραήλ ίν δψει ένδεχομένων έ- ξελίξεων είς την Ίορδανίαν. "Εν τούτοις ή δήλωσις τοΰ κ. Μπέν Γκουριόν ηρμηνίύετο ώς σημαίνουσα 8τι τό Ίσραήλ δέν θά παραμείνη αδιάφορον είς πε¬ ρίπτωσιν ιίσόδου αίγυπτιοΐκών στρατίυμάτων έν Ίορδανία, γ! είς περίπτωσιν εσωτερικόν φιλοσιγυ- πτιακοϋ κινήματος. Έν τώ μετσξύ — ό Λίβανος καϊ ή Ίορδανία έξεκενώθησαν ■πλήρως άπό τάς άγγλοαιμερικανι- κάς δυνάμεις — ζητείται δέ κσΐ ή άπομάκρυνσις των παρατηρη- τών τού ΟΗΕ άπό την Βηρυτόν. ΒΑΓΔΑΤΗ, 30. (Διεθνής Η¬ νωμένος Τύπος).— Πληροφορίαι, ληφθείσαι ενταύθα έκ των έτταρ- χιών, έπιβεβαιοΰν δτι ταραχαί έλαβον χώραν τάς τΐλευταίας η¬ μέρας είς Ίράκ μεταξΰ φυλών Κούρδων καΐ Άράβων. Λίαν σφο¬ δραί συγκρούσεις διεξήχθησαν είς την δυτικώς τής Μοσούλης περι¬ οχήν ώς κα'ι πλησίον των συρια- κών συνόρων. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΈΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΙΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΤΠΧΕΥΣΕΠΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ Ν. Δ. ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ηληροφορονμεθα οτ, επί τή εόκαιρία τής έορτσζομενης κατ' Ιτος την 31η» Όκτωβρίου Διε— βνούς "Ημέρας Άποταμιιύσιως ή "€β»ι«ή Τραπτιζα εΓχε τίτν πρωτο¬ βουλίαν νά εγκαινιάση μίίαν νέαν εξορμησιν διά την καλλιέργειαν καϊ ανάπτυξιν τού αττοταμιεντι- κοΰ ιτντύματος είς την χώραν μας. Πρός τούτο, κατά τάς αύ¬ τάς πληροφορίας, προέβη είς την σύστασιν. Γνωμοδοτικού Συμβου¬ λιον Καταθέο-εων, τού οποίον την επίτιμον προεδρ'κχ» άνέλαβεν 6 Βασιλοάς, Ικτιμών την άναλη- φβάσαν υπο τής 'Εθνικής Τρα¬ πέζης τής Ελλάδος ώς ανωτέρω κοινωφελή «αί έθνωφΐλή προσπά¬ θειαν, καθόσον έκ τής άναπτΰξε< ως τού πνεύματος τής άποταμι- ενσΐως πρόκειται νά ώψ»Αηθούν καΐ τα ίττομα κσΐ ή έθνακή οικο¬ νομ ία. Ή ίνορκτήριος σνν*6ρία- σις τού ανωτέρω Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλιον θά γίντ) αύριον την 6ην άπογιυματινήν, είς την με¬ γάλην αίθουσαν τοθ Γενικόν Συμ βουλίου τής 'Εθνικής Τραπέζης, θά Εχη δέ πανηγυρικήν χαρακτή- ρα κα'ι βά έξαγγελθονν ωρισμέναι νέαι πρωτοβουλίαν τής 'Εθνικής Τραπέζης ττρός τόν σκοπόν άνα- πτύξεως τού άποταμιβιτικοΰ π»«ύ μ«τος ϊΐς την έλλΐτ/ικτΐν νεβ- λαίοτν. Ο κ. ΒΟΠΑΤΖΗΐ ΕΟΕΜΕΛΠΤΣΕ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΘΕΣ ΣΑΛΟΜΙΙΚΗ, 30. (Τοθ αν—ιτακριτοθ μας). — Ό ΰπουρ- νος Παιδείας κ. Γ. Βσγιατζής ί· ——«φθη χθές καβ' 6λην ττιν η¬ μέραν Χχολεϊα τής κ*λχως καΐ τής —(ΜφιρΐΙας. ΈθεμελΙωσε νέσ 6ι- οακτήρια χαΐ ίμελίτησε έιτΐ τάκου Λοκχιθευτικά ζητήματα. Την 9ην τι. μ. μετίίη είς Λαγκαδά καΐ κα- τεβίσι τόν Οεμΐλιον λΐθον τοθ 6ι- δακτηρΐου τοθ Γ' ΔημοτικοΟ Σχο- λίΐου. βτΐερ ανεγεΐρέτχχι οαπτάναις τβθ ΟυουργεΙου Ποιιβείας καΐ ίπΐ οΐκοηέοου δωρηβίντος υπο τοθ Δή¬ μον. Ακολούθως επέστρεψεν είς θεσ¬ σαλονίκην καΐ παρέστη είς την στρατιωτικήν ιταρίλασιν έιΐ τβ έπετείω ίητέρ τοθ ΙστορικοΟ «ΟΧΙ». Τάς άιτογευματινας Άραχ; 6 κ. 6—υργος προέβη είς την βεμιλΐω- σιν τοθ διδακτηρίου τοθ 2ου Δη- μοτικοϋ Σ χολεΐου Σ (νδου εν μέ¬ σω βερμών έκδηλώσΐων των κα- τοΐκων. 'Λκολουθως δέ μετέίη είς Πέλλαν πρός επίσκεψιν τοθ χώρου των ίνεργουμένων ίκεΐ αρχαιολο- γικών ανασκαφων καΐ κατττοιτΐ- σβη επί της κορεΐας αυτών. Την εσπέραν χβές παρεκαβησε είς δείπνον παρατεθέν πρός τιμήν τού υπό τοθ Συλλογου «Πανευ- 6οικ6ς» είς τό οποίον παρέστησαν περΐ τα εκατόν ατομα. ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΥΤΤΕΡΠΚΕΑΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Τόν θπουργον Εμπορικάς Μαυ. τιλιας κ. Γ. ΆνδριανΛπουλον επε¬ σκέφθη χθές 6 διευθυντάς τής Έ- βνιχης 'Ελληνικης Γραμμής ·Αμε. ρικΛς κ Κ. Σαμαρακής, είς τόν οποίον καΐ ΑνικοΙνωσεν δχι η ώς ανω 'ΕταιρΙα μελέται την τακτι¬ κήν ορομολόγησιν νέου ϋπερωκεα- νΐου τιβεμένου Οπό Ελληνικήν σημαίαν είς την γραμμήν Λύστρα. λΐας. Ό κ. Σοίμαρακης ανεκοί¬ νωσεν έπΐσης είς τόν κ. υπουρ¬ γόν ότι τό νέον ελληνικόν υπίρω. κεάνιαν θα «Ιν» πλοΐον κλάσεως παρομοΐου τυπου τού 6—ρωκτανΙ- ου «ΒοτσΙλισσσ ♦ρίΐ&ερίκη», εζυ- πηρ*τοΟντος. ώς γνωστόν, σήμε¬ ρον, την γραμμήν Πειραιώς — Ηέας *Ϋόρκης. Ό κ. ΆνδρκΓνό- πουλος ηυχαρΐστησεν τόν κ. Σα- μαράκην, χαρακτηρίσας την κα· θιερωσιν μιας τοιαύτης ύπερωκεα- νΐου γραμμής, ώς ίνα σημαντικόν εΐοετι ίημα δια την αν*— υζιν προσελκυσεως πλοΐων υπό την Γα· λανόλευχον. Δέον νά σημειωθή Βτι μεταίύ ■Ελλάδος καΐ Λυστραλίας δέν 6- φΐστατσι τακτική έπι»ατική γραμ- μή από τριετΐας καΐ δτι αποτελεί εθνικήν ανάγκην ή δι" ενός πλοΐ- ου κλάσεως επικοινωνΐα τής Έλ. λάδος μετά των 120 χιλιάδων •Ελλήνων όμογενών τής Αόστρα- λίας. 'ΕπΙ πλέον ή έν λόγω γραιμ- μή δημιουργεΐ 6υνοπ6τϊ>τα 4νσ·
  πτύζεως τοθ ΤουρκτμοΟ καΐ ίμπο-
  ρίου τής χώρας μας μετά τής Αύ·
  οτραλίας.
  ΟΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΟΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  "Ο γεν. γραμματεύς τοθ "Υ-
  πουργεΐου Συγκοινωνιων καΐ Δή.
  μοσίων -Εργων κ. Κ. Τρικούτττης.
  κατόπιν τριημερου περιοδεΐας άνά
  τόν Μομόν Αΐτωλοακαρνανίας, ί-
  πέβτρεψε χβίς είς Αθήνας, άφοϋ
  «πιθΐώρησί πλείστα Ταχυορομικά
  Γραφεϊα τοθ Μομοϋ καΐ τό αερο¬
  δρόμιον Αγρινίου, προκειμε>ου
  να σχηματίση Ιδίαν αντίληψιν πε.
  ρΐ των άναγκΰν αυτών.
  "Ο χ. Τρικοΰπης είς Μεσολόγ-
  γιον συνειργάσθη μετά τού Νομο¬
  μηχανικού, σχετικώς μέ την διά¬
  θεσιν τηρ εγκριθείσης πιοτωσεως
  δια την επισκευήν τοθ Αεροδρόμι¬
  ον Αγρινίου, Βδωσε δέ εντολήν
  (Ις την αρμόδιον υπηρεσίαν Ο¬
  πως αί εργασίαι τής επι—ευής
  άρχΙ—υν άμέσως. Έν συνεχεΐα
  ιιετΜη είς τό Δηιιαρχεϊον Μεσο-
  λογγΐου δπου ίδίχθη διαφόρους
  ίπιτροπας καΐ σωματεΐα και ή¬
  κουσε μετα προσοχής τα άπασχο.
  λοθντα τάς τάξεις αυτών ζητη-
  ματα, ύπεσχίθη δί δτι θά εΐση-
  γηθη ταυτα είς την Κυίίρνησιν
  και έλπίζει είς την επίλυσιν των.
  Μετά ταυτα μετέβη είς Νομαρ¬
  χίαν καΐ είς ύποκατάστημα ΑΤΕ
  καΐ έν συνεχεΐα επεσκέφθη τό Ά-
  νρίνιον, Ναυπακτον, ΑΙτωλικόν,
  Παναιτωλικόν, Παπαδατες, Μα·
  κρυνοθ καΐ διαφόρους άλλας κω-
  μοπόλεις τού Νομοΰ.
  Είς 'Αγρϊνιον καϊ Μαύπακτον
  εδεχθη τους Ιδιοκτήτας των λεω-
  φορειων τοϋ 13ου ΚΤΕΛ, οίτινες
  *νεπτυ£.οτν τα αΐτασχολοθντα αύ-
  τους θεματα, παρέσχε δί είς ού-
  τους την διαίελαΐωσιν δτι ή Κυ¬
  βέρνησις καταβάλλει κάβε δυνα¬
  τήν προσπάθειαν διά την εξεύ¬
  ρεσιν λύσεως Ικανοποιητικάς τό¬
  σον διά τους ίργοδότας όσον καΐ
  διά τους εργαζομένους.
  Κατά την χθεσινήν συνεδρία¬
  σιν τής Μομοθετικής "Επιτροπης
  Έζουσιοδοτήσεως έψηφΐσθησαν τα
  Ν.Δ. «περι κυρώσεως τής άπο 26
  Μαΐου 1956 συμΐάσεως μεταξυ
  τοΰ .Ελληνικοΰ Δημοσίου καΐ της
  τεχνικής ΕταιρΙας Άμμον Χουΐτ-
  νεϋ περι παροχής Αδείας εκτελέ¬
  σεως τεχνικών μελΐτών καΐ εργα¬
  σιών έν "Ελλάδι, χρησιμοποιήσε¬
  ως "Ελλήνων τιχνιχων» καΐ «περΙ
  παρατάσεως της έν ά^Λρω 1 τοϋ
  Μ.Δ. 3827)1958 προβλεπομένης
  προθεσμίας ανασταλης εκτελέσε¬
  ως κα'ι απαγορευσεως κηρύξεως
  είς κατάστασιν πτωχίύσεως». Διά
  τού τελευταΐου νομοσχεδίου, «α-
  ρατείνίται ή προθεσμία άναστο-
  λής εκτελέσεως καΐ άπαγορίυσε-
  ως υποβολής αΐτησεως περΐ κη¬
  ρύξεως είς κατάστασιν πτωχΐυ-
  σεως μέχρι τής 31ης "Ιανουαρι-
  ου 1959. Διά τοθ ΙδΙου Ν.Δ. προ-
  ίλεπεται δτι ή αρξαμένη καΐ μή
  περατωθεϊσα εκτέλεσις καΐ δια-
  δικασΐα πτωχεΰσεως, Λναστέλλε-
  ται αυτοδικαίως έτή τόν αυτόν
  χρόνον.
  Συζητουμένου τοθ ίν λόγω Ν.
  Δ. ωμίλησαν ταχβέντες Οπερ τής
  ψηφίσεως τού οί κ.κ. Π. Οικονο¬
  μ Ιδής
  Τριαν
  μιαπς Π. Κανελλόπουλος, Ι.
  Τριανταφυλλίδης. Ι. Τζαμπαγής,
  Ν. Κοντογιαννόπουλος, Μ. Μ»>ρι-
  δάκης και Α. Μπαλτατζης. "Ακο¬
  λούθως ίλαίε τόν λόγον ό υπουρ-
  νός ΈμπορΙου κ Λ. Δερτιλης, δ
  οποίος άφοϋ Κ,έΑζκχα την λύπην
  τού πρός τα μέλη τής "ΕΙπιτροπίίς
  διότι δέν ήδυνηβη παρ δλον ότι
  είχεν εντολήν τού κ. προέδρου
  τής ΚιΛίρνησεως νά φέρη τό θε.
  μα τουτο συντόμως πρός συζήτη¬
  σιν, ΛνεΦίρεν δτι η "Επιτροπη, η
  όποϊα εΐχε ανάλαβε ι την έξέτασΐν
  τού δέν κατέστη δυνατόν νά τερ-
  ματΐση *κόμη τό έργον της. 'Ε-
  πίσης ό κ. Δερτιλης εδήλωσεν ό¬
  τι εζήτησεν άπό τους πιιστωτιχους
  όργανισμους λεπτομερή στοιχεϊα
  διά τούς όψειλέτας, Ινα τα οπο-
  ίάλη είς την "Ε«ιτροπή,ν Λλλ' οί
  όργανισμοΐ αθτοΐ δέν συνεμορφώ.
  ©ήσαν. "Επί τοϋ προκειμένου ό κ.
  ύπουργός εδήλωσεν ότι υπεχρεώ-
  θη νά κάμη χρήσιν καΐ των σχε¬
  τικών άρθρων τοϋ Νόμου καΐ έξέ.
  ϊραοε την ελπιδα δτι οί όργανι-
  σμοΐ αύτοι θά πράξουν τό καβϊί-
  κον των, ώστε να μή ευρεθή είς
  την ανάγκην ν* λάίη μέτρα ε¬
  ναντίον των.
  ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΝΦΜΠΕΛ
  ΙΑΤΡΙΚΗΧ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ
  ΕΙΖ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΖ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. 30. (Ιδιαι¬
  τέρα 'Υτ~ρεσ!α) -— Τό 6ρο»-
  | βεΐον Νόμττελ 1958 διά την "Ι¬
  ατρικήν απενεμήθη είς τούς
  τρείς 'Αμερικανούς διολόγους
  κ.κ. Τζώρτζ Μττήντλ Έντουρντ
  Τάτοα καΐ Γιοσούα Λέντε-
  μπεργκ.
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙΜΕΡΪΜΝΑ
  ΙΣΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΠΙΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
  •θιμιλών διά τάς ευθύνας τοΰ
  έπιχειρηματΐου ό κ. ύπουργός "Εμ¬
  πόριον είπεν δτι είς μίαν έλευθε-
  ρως 5ρωσ<χν οΐκονομιαν ή εύθυνη τοθ έπιχειρηματιου άποτελεϊ στοι¬ χείον, τό οποίον είνε απαραίτητον διά την άνοδον τής οΐκονομίας. «Όφ€ΐλει, λοιπόν, ετόνισεν, καΐ πρέπει ό επιχειρηματίας νά Εχη την ευθύνην των πράξεών τού, διό τι εάν οθτος καλύπτη μόνον τα κερδη τής έπιχειρήσεως τού καΐ δέν υφίσταται τάς συνεπείας των ζημιών, τότε ευρισκόμεθα πρό μιάς ανωμάλου καταστάσΕως. Παρ* ταυτα 6μως, διεμορφωθη μΐα κατάστασις είς τόν οΐκονομι- κόν μας τομέα ή όποϊα ίείαίως πρέπει καΐ έπιίάλλεται νά λυθή διά νά προλαίωμεν περαιτέρω βυσμ·ενείς έξελΐξεις. ΑΙ πτρισσό- τεράι λοιπόν έπιχίΐρήσεις, αί ο¬ ποίαι ζητοϋν νά εισέλθουν σήμε¬ ρον είς την Αναγκαστικήν διαχεί¬ ρισιν τό κάμνουν διότι πιοτεύουν ότι θά τύχουν τοθ ευερνετήιμα- τος τής άναστολής εκτελέσεως. Καΐ εάν δέν εγένετο αύτό θά εύ. ρισχόμεθα αναμφισίητήτως πρό άνακοπΛς των πιστωτικών σχέ¬ σεων. "Εχομεν υποχρέωσιν νά με· ριμνώμεν δχι μόνον διά τους πι- στωτάς Αλλά χαΐ διά τους δφει- λέτας, άλλά καΐ πέραν αυτών ε¬ χομεν υποχρέωσιν να μεριμνώμεν καΐ διά τό σύνολον τής οΐκονο- μίας μας, 'Εκεϊνο πάντως που πρέπει νά γίνη είνε νά Ελθη όλο- κληρωμένος ό νόμος διά νά τερ- ματίση τό δλον θέμα. ΌίεΙλω νά σδς είπω δτι ή επιτροπη ποθ είνε έπιφορτισμένη μέ την σύντα. ξιν τοθ νόμου αύτοΰ Εχει ύπ" 6- ψει της δλά τα στοιχεία καΐ έξε- τάζει δλα τα θέικ—α, ώστε τό νομοσχέδιον νά είνε «ρτιον Από πάσης Απόψεως». Τέλος, ό κ. ύπουργός Εκαμε δεκτην τροπολογΐαν την οποίαν προσέθεσεν είς τό αρθρον 1 ώς δευτέραν παράγραφον. Ή τροπο- λογία αυτή Εχει ως εξής: «'ΕιιΙσης άναστέλλεται αυτοδι¬ καίως μεχρι τής ώς άνω προθε¬ σμίας και π&σα συζήτησις ένδΐ- κων μέσων ενώπιον παντός »α- θμοϋ καΐ δικαιοδοσίας πρός θέ¬ σιν έπιχειρησεως τινός υπό προ¬ σωρινήν διαχείρισιν επί τώ τέλει ύπαγ»γτ|ς αύτη είς μίαν 4« των καταστάσεων των υπό των άρ¬ θρων 11 και 17 τοϋ νόμου 3562( 56 προβλεπομένων. Έν περιπτώ¬ σει δέ τυχόν συζητήσεως άπσγο- ρεύεται αυτοδικαίως μέχρι 31— 1—1959 η Εκδοσις δικαστικής α¬ ποφάσεως πρός ύπαγωγήν υπό την διοίκησιν καΐ διαχείρισιν των πιστωτών ή θέσιν αυτών υπό ειδι¬ κήν εκκαθάρισιν κατά τό Νομο¬ θετικόν Διάταγμα 3562)56 'Ανω- νύμων Έταιριών τελουσών υπό Α¬ ναγκαστικήν διαχείρισιν». ΈπΙσης ό κ. ύπουργός έτρο- ποποΐησεν τό άρθρον 2 ώστε ή I- σχύς τοΰ νομοσχέδιον ν' ΑρχΙζ· Από 1ης Νοεμβριού. Μεθ' δ ελύθη ή συνεορΐασις διά σήμερον τό Απόγευμα. ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΣΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖ01ΜΕΝ0ΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Επ" εύκαιρία τίίς "Ημέρας Δι- εθνοθς "Αλληλίγγύης, ή όποϊα καθιερώθη υπό της Διεβνοΰς Συ- νομοσπονδΐας Έργατικών Συνδι. κοιτών καΐ συμπιπτει μέ την 23ην ΌκτωβρΙου, ημέραν τής ένόπλου εξεγέρσεως τοθ ούγγρικοΰ λαοΰ κατά τής κομμουνιστικάς τυρόν- νίας, ό πρόεορος τής Συνομο- σπονδίας κ. 'Αρνέ Γκέιζερ, Απηύ¬ θυνε πρός τους έργαζομένους δ- λου το κόσμου μήνομα, είς το ο¬ ποίον αεταξυ α*λλων αναφέρει δτι ό έλευθερος συνδικαλισμός συνε- χΐζει ίνα σκληρόν αγωνα κατά τής καταπιέσεως καΐ τής πενΐας. «"Μ ΔΣΕΕΣ, Αναφέρει. £χει πλή¬ ρη συνείδησιν των εύθυνών της Ε¬ ναντι των εργαζομένων είς τους όποίους Αρνοϋνται άκόιμη καΐ τούς χαρπους τής έργοοσίας των. Άΐτολύτως πεπεισμένη δτι ό Α¬ γών αύτός θά κερ&ηθτ) μέ μίαν έποιχοδομητικήν δραστηριότητα καΐ μέ τόν άγώνα κατά τοΰ ό- λοκληρωτικοΰ πνεύματος χαΐ την ενίσχυσιν τού μετωπου ενός ώρ· γανωμένου έλευθέρου συνδικαλι. σμοϋ, ή ΔΣΕΕΣ' είνε είς θέσιν ν' αναλάβη χωρΐς ουδόλως V ά- πομαικρυνθή Απο τόν σεβασμόν των Αρχών της χσΛ τό Ιδανικόν τής παγκοσμίου Αλληλεγγύης μέ την βοήθειαν τοθ κεφάλαιον Διε- θνοθς "Αλληγεγγύης. "θλοι αύ- τοΐ οί όποϊοι ζοΰν είς ίνα λογι¬ κόν βιοτικόν επίπεδον καλοθνται νά ένισχύσουν τους εργάτας συ- ναδέλφους των, οί όποϊοι είς άλ¬ λας χώρας Αμείβονται Ανεπαρχώς ή Ακομη στεροθνται τελείως Απο- δοχών. Τό Διεβνές Κεφάλαιον "Αλλη- λϊγγύης συνεστήθη διά νά ενι¬ σχύση τούς έργαζομένους, θύμα- τα ποικΐλων χαταπιέσεων». ΘΑΝΑΤΟΣ 15ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΚΡΗΙΕΙΣ ΟΛΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΪΔΟΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΠΑΜΑΤΗΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ Σχετικώς μέ την Α—φασισβεΐ- σαν υπό των εκπροσωπών των γεωρ γικών συνεταιριβμών τής Λΐτωλο- αχαρνανΐας συγκρότησιν συλλαλη- τηρΐοο διά τό θέμα της συγκεντρω —ως τοΰ καπνοθ. ό βουλευτής κ. Γ Σταμάτης εδήλωσε χθές τα Κης: εθθβείς δύναται νά παρίδη βτι ή τακτική καπνοβιομηχανιων Εναν¬ τι των παραγωγών κατά τό στά¬ διον των μέχρι τούδε άγοροπωλη- σιών καπνοϋ υπήρξε κακίστη. Πέ¬ ραν βμως τούτου, οί καπνοπαρα- γωγοΐ μας όφεΐλουν νά άναγνωρΐ- οουν δτι τα μέτρα, τα όποια τε¬ λευταίως έξήγγειλεν ή Κυβέρνη¬ σις διαπτνέονται Απά στοργήν χαΐ Απο έντονον υπέρ αυτών ενδιαφέ¬ ρον τοθ κ. Καραμανλή. Διά των ληφβεισθν ΑποφΑ—ών λύεται Ικα- νοικΗΐ|Τΐκώς χαΐ τό θέμα της Απορ- ροψ^σαΜί χαΐ τό πρόβλημα των δικαΐων τιμών». Ή Κυβέρνησις, ύπεγράμμισεν έν συνεχεία ό κ. Γ. Ιταμάτης, έκαλλιέργησε διά των μέτρων τού¬ των τους Απαραιτητους ψυχολογι- κους δρους, ώστε είς πασάν Από¬ πειραν ψυχολογιχοϋ έκβιασμοθ έκ μέρους των καπνοβιομηχανιων, οί καπνοπαραγωγοΐ νά δύνανται νά Αντιδράοουν ακινδυνως καΐ Αποτε¬ λεσματικώς, αφοθ είνε εξησφαλι¬ σμένοι, ότι κατ' ουδεμίαν περίπτω¬ σιν θά παραμείνη το προιόν των Αδιάθετον. Ή Απόφασις τοθ συλλαλητηρΐου ετόνισεν έν συνεχεία ό κ. Στα- ματης, είς την όποιαν έπρυτανευ- σεν ή νευριχότης χαΐ ή Ελλειψις ψυχραιμίας, φοβοθμαι πολυ ότι έκθίτει ενώπιον τη<; κοινής γνώμης ολόκληρον τό θεμα των καπνών εσωτερικάς καταναλώθΕως καΐ δη- μιουργεϊ κινδύνους Αποδοκιμασίας. ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΑΙ ΔΙ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΝ *Η βιαΕκυβερνητική επιτραπή με· ταναστίύσεως έξ Εύρώπης ανακοι¬ νοί βτι γίνονται δεκταί εργάται διά την παρακολούθησιν μάθη μα¬ ΐων έπαγγελματικής καταρτίσεως £<«; τούς εξής χλΑδους: Έφαρμο- «ηαί πάγκου, τορνευταΐ, ήλεκτρο- —χνϊται, μηχανικοΐ αύτοκινήτων, ύορσυλιχοί, ξυλουργοΐ καΐ επι- πλοποιοί. ΟΙ ύποψήφιοι δέον νά είνε ηλι- χΐας 20 Εως 35 έτών, Αγον01 η *Υ" γαμοι καΐ νά Εχονν μικράν ηροίρ- γασΐαν είς τό έπάγγελμα, τό ο¬ ποίον θά δηλώσουν ότι έπιθυμοϋν νά έκπαιδευθοϋν. ΟΙ εργάται, οί όποϊοι θά παρακολουθήοουν τα μα· βηνατα αύτά, μετά τό πέρας τής έχπανδευσεώς των, θά μετανοοστευ. σουν είς Βραζιλίαν μέ έξησφαλι- σμένους δρους εργασίας. Τα μαόήμ—α γίνονται Μ Τβθ παρόντος είς τόχ "Αθήνας χαΐ την θεσσαλονίκην και συνεπώς οί ύπο- ψηφιοι άπό τάς επαρχίας βά είνε ύποχρεωμένοι νά Ελθουν είς τάς πόλεις αύτάς διά νά τα παρακο- λουθησουν. Κατά την διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως οί εχπαιδευόμε- νοι θά λαμβάνουν μικρόν οικονο¬ μικόν βοηθημα (40 δραχμάς ημε¬ ρησίως οί προερχόμενοι έξ έπαρ- χιών καΐ 30 δραχμάς ημερησίως οί διαμένοντες είς Αθήνας η θεσ¬ σαλονίκην). ΟΙ ένδιαφερόμενοι διά τα μαθή- ματα αύτά δέον ν' απευθύνωνται διά περισσοτέρας πληροφορίας είς τα γραφεϊα τής ΔΕΜΕ: Αθήναι: Όδός Σοφοκλεους αριθ. 1. 4ος δροφος Πειραιευς: Όδός Σαχτου- ρη Αριθ. 5. θεσσαλονίκη: Κεντρι¬ κόν Νοσοκομείον καΐ Πάτραις Ό- δός Άγιον Διονυσίου Αριθμ. 12. ΚΕΡΚΥΡΑ, 30. (Τού αντ—ο- κριτού μας). — Σννπτεία |>1φνι-
  δίας έκρήζιως χειροβομβίβος την
  οποίαν άνεΰρεν καί περκιργάζε-
  το, εφονεύθη ό Βασίλειος Δαφνής
  έτών 15. Έττίσης έτραυματισβη
  σοοαρώς 6 τταρευρισκόμενος Πι-
  ιταρος Σουρβίνος, έτών 12.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, 30. (Τού άντα.
  ττοκριτοΰ μας). — Χθές τό άτι^
  γενμα ©■ Έλ. Εύσταθίου, έτών
  35, άαχολούμενος μετά εΐδικοϋ
  σννιργείον τού είς την άττογόμω-
  σιν έγκαταλελειμμίνων βλημάτον
  τταρά την θέσιν Κακόν Ορος
  Ηρακλείου, έτρανματίσθη σοβα¬
  ρώς συνεπεία έκρηξεως βλήματος
  Ολμου άττοκοπείσης τής μιας χει¬
  ρός τού. Έττίσης ετραυματίσθη
  σοοαρώς ο έργαζόμενος είς τό
  ίδιον σννιργεϊον Νικόλαος Μα-
  ρούλης.
  _ Αμφότεροι μετεφίρβησσ» (Ις
  την κλινικήν «Άγιος Γεώργιος»
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΧΘΗ Ο ΟΔΗΓΟΧ
  ΑΠΟ ΘΡΑΥΧΜΑΤΑ
  ΤΠΜ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚηΝ
  Β ΟΛΟΣ, 30. (Τού Ανταποκρι-
  τοΰ μας). — Την 9.30 μ.μ. χθές
  πλησίον τοθ χωρίου Νέος Πλάτα-
  νος τής^ περιφερείας 'Λλμυροϋ άν-
  δρες των ΤΕΑ διατελοθντες^ έν εύ-
  θυμια έλιθοβόλησαν τό εκείθεν δι-
  ερχόμενον λεωφορείον της γραμ¬
  μής Βόλου — "Αθηνών μέ αποτέ-
  λεσμα νά θραύσουν τόν έμπρόσθιον
  ύαλοπίνακα τοΰ αύτοκινήτου και
  νά τραυματίσουν σοβαρώς τόν ό-
  δηγόν. Κατόπιν τούτου ό διοικη¬
  τήν τοϋ ταγματος ΤΕΑ 'Αλμυρου
  διεταξε τόν αφοπλισμόν των πα-
  ρεκτραπέντων άνδρών καΐ την ποι-
  νικήν δίωξιν αυτών.
  ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ
  ΝΕΟΝ ΝΟΜΟΖΧΕΔΐΑΝ
  Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν
  τής Έπατροπηο Έξουσιοδοτησεο>ς
  κατετέθησαν τα νομοσχέδια «περι
  παρατάσεως τής προθεσμίας τοϋ
  αρβρου 1 τοΟ Ν.Δ. 3756)57 καΐ
  συστάσεως "Επιτροπών πρός έκ-
  πόνησιν ογεδίου Κώδικος Νεου
  Έμπορικου Π ομού, τροποποίησιν,
  συμπλήρωσιν και κωδικοποίησιν
  είς ενιαίον κείμενον της Νομοθε-
  σίας περΙ δικαστικών κλητηρων,
  συμβολαιογράφων κ.λ.π », «περι
  τροποποιήσεως, συμπληρώσεως
  καί έρμηνεΐας ενίων διατάξεων
  των νομων περΙ μεταλλειων» καΐ
  «περΙ προτιμωμένης ϋποβτ>κης ε-
  κΐ ηλοί«ν».
  Ι
  τής πόλεώς μας. Ή κατάστασις
  τού Εύσταθίου είνε κρισιμωτάτη.
  Δέον να σημειωθή ότι ούτος
  είχεν αδειαν τού υπουργείον βιά
  την άττογόμωσιν τών βλημάτυν.
  ΑΓΝΩΖΤΟΙ ΑΦΗΡΕΣΑΝ
  ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
  800 ΧΡΥΧΑΣ ΑΙΡΑΣ
  ΘΕΣ ΣΑΛΟΜΙΚΗ, 30. (Τού
  άνταποκριτοΰ μας) . — Πληροφο¬
  ρούμεθα δτι ή Γεν'ική "Ασψάιλεια
  άσχολεϊται μέ οοίαρ&ν κλοπήν
  γενομένην είς βάρος τοΰ γνωστοθ
  όδοντιάτρου της πόλεώς μας Λ.
  Μπισιώτη. Κατά τάς αύτάς πλη¬
  ροφορίας, Λπό την οΐκίαν τού έν
  λόγω όδοντιάτρου εκλάπη σημαν-
  τικός Αριθμός χρυσών λιρών, 800
  περιπου. "Η Γενική 'λσφαλεια
  ουδέν Ανεκοίνωσεν έπ' αύτοΰ, ε¬
  γνώσθη δμως δτι ό δράστης *.
  πεσημάνθη καΐ Αναμένεται ήδη ή
  σύλληψίς τού.
  Η
  ΔΕΝ ΕΐΗΚΡΙΒΩΘΗ
  ΕΑΝ ΕΙΝΕ ΑΧΙΑΤΙΚΗ
  ΓΡΙΠΠΗ ΕΙΖ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  'Εκ τού ΰττουργείου τής Προ¬
  νοίας ανεκοινώθη δτι καθ" α α¬
  νέφερεν ή έν 'Λγκύρςι Έλλην ι κή
  Πρεσβίία, σχετικώς μέ την έμ-
  φανισθεΐσαν έπιδημίαν γρίτπτης,
  αί Τουρκικαί αρχαί δέν ηδυνήθη¬
  σαν νά έξακριβώσουν εισέτι εάν
  ττρόκίΐται ττερί της ασιατικής
  γρίττπης ή τκρΐ συνήθων έττοχια-
  κών κρυολογημάτων. ΑΙ σχετικαί
  άναλύσεις δέν συνεττληρωθησαν
  έλλείττουν δί καί τα στατιστικά
  στοιχεία.
  ΚΑΤΑΧΤΡΕΠΤΙΚΑΙ
  ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ
  ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
  ΤΥΜΙΣ, 30. (Ρώυτερ). - "Ως
  Ανεκοινώθη επισήμως, τα θυματα
  των πλημμυρών, συνεπεία καταιγί¬
  δων και καταρρακτωδών βροχών,
  είς την περιοχήν τοΰ Σφάξ, τής
  "Ανατολιχής Τυνησίας, Λνέρχονται
  είς 14 νεκρους και 30 τραυματίας.
  750 ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ
  ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ
  Είς την Παντειον Σχολήν Πο¬
  λιτικών καί θίκονομικών Επι¬
  στήμων κατά τό άρξάμενον άκα-
  δημαικόν {τος «Ισήχθησαν 750
  σττουδασταί.
  ΟΑ ΑΝΑΝΕΑΘΗ
  Η ΕΛΛΗΝΟΤΣΕΧΙΚΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  Την 8ην Νοεμβριού Αφικνείται
  τσεχοσλοβακική αντιπροσωπία, ή
  όποϊα θά διεξαγάγη συνομύΛας
  διά την Ανανέωσιν τής έμπορικής
  συμφωνίας μεταξυ "Ελλάδος καΐ
  Τσεχοσλοβακίας.
  "Ο νενικός διευθυντής τοθ ύ-
  πουργείου Έμπορίου κ. Ιωάννου,
  όστις διεξήγαγε τάς διαπραγμα-
  τεύσεις είς Βαρσοβίαν διά την Α¬
  νανέωσιν της έλληνο-πολωνικής έμ¬
  πορικής συμφωνίας, ευρίσκεται η¬
  δη είς Πράγαν διά την προκαταρ-
  κτικήν εξέτασιν διαφόρων θεμάτων
  σχετιζομενων μέ την ανανέωσιν της
  έλληνο-τσεχοσλοβακικής έμπορικής
  συμφωνίας.
  ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ
  ΤΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ
  ΗΑΙΚΙΑΣ β—8 ΕΤΠΝ
  ΠΑΤΡΑΙ, 30. (Τού άνταπο¬
  κριτοΰ μας). — Υπό όργάνων
  τού Τμήμστος Ασφαλείας συνε¬
  λήφθη ό Δ. Κόβουρας, έτών 28,
  άμμοχονιαστής, & οποίος καϊ
  τΐροσήχθη είς τόν εΐσαγγελέα.
  Ως εγνώσθη ούτος έκακοποίησε
  τρείς κορασίδας, ήλικίας 6—8
  έτών. Όμοφωνΐα εισαγγελέως
  καί άνακριτοΰ ό Κάβονρας προ-
  εφυλακίσθη.
  ΓΕ1Μ10ΝΟΙ ΘΑ ΣΤΑΑΟΥΝ
  ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΠΡΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΧΙΝ
  Τό υπουργείον Γεωργίας, διά
  την προώθησιν τής παραγωγής,
  τυποποιήσεως κλπ. των έξαγομένων
  νωπών γεωργικών προιοντων τής
  χώρας μας (φρουτων καΐ λαχανι-
  κών), Απεφάσισε την Αποστολήν είς
  "Ιταλίαν καί Γαλλίαν άριθμοϋ γεω-
  πόνων τού πρός μετεκπαίδευσιν
  επί εξάμηνον είς θέματα διαλογής,
  διακινήσεως, συσκευασίαν καΐ α-
  σκήσεως ποιοτικοϋ έλέγχου των
  προιοντων τούτων, ώς και διαφό¬
  ρων καλλιεργητικών φροντίδων της
  παραγωγής, Ιδία, των πρωΐμων.
  Πρός τόν σκοπόν αυτόν, ό ύ¬
  πουργός Γεωργίας κ. Κ. 'Αδαμό-
  πουλος εζήτησεν Από τάς αρμο¬
  δίας πρεσβείας μας, όπως ληφθή
  *Ι κατ' Αρχήν συγκατάθεσις των
  υπουργείων Γεωργίας τής "Ιταλίας
  καΐ Γαλλίας, εκπονηθή δέ άπό κοι-
  νοΰ πρόγραμμα έκπαιδεύσεως των
  άποσταλησομένων ύποτρόφων, διά
  την άρτιωτεραν μετεκπαίδευσιν
  των. "Η αποστόλη των ανωτέρω
  θά γίνη χατά κλιμάκια. Τό πρώ¬
  τον έξ αυτών έλπίίεται δτι θ" Α¬
  ναχωρήση τάς Αρχάς τοΰ νέου ϊ-
  τους.
  ΚΡΟΥΧΜΑ
  ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ «ΚΑΛΑΖΑΡ»
  ΒΟΛΟΣ. 30. (Τοθ άντο—ο-
  κριτού μας).— Είς τό χωρίον
  Κισσός έστΜΐειωθη κροθσμα
  τής νόσου «Καλαζάο» επί τού
  μικ.ρο0 Άθαναρίου Τσιάνου.
  θ&τος παρουχτιόζει τα γνωστά
  ονμτΓτώμαιτα τής νόσου. τίτοι
  υψηλόν ττυρετόν, ΰττεοβολικίιν
  διόγκωσιν τού σττληνός καΐ α¬
  ν—ι μίαν.
  ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 2 ΦΙΛΟΥΣ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ
  ΝΑ ΑΠΑΓΑΓΗ ΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟΝ ΤΟΥ
  ΕΞΥΛΟΚΟΠΗΣΑΝ ΑΓΡΙΩΣ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ
  Είς τόν συνοικισμόν €Υμητ-
  τοθ χθές, ό Δ. Κε,ρκόττουλος,
  παντοττώλης, απεπειράθη ,νά
  θΓΓταγάγτι την σύζυγον τοιι Ά-
  σπασίαν Κερκοπούλου, έτόίν
  28, μετά της οποίος ούτος ευ¬
  ρίσκετο έν διαστάσει, έκ τής
  πατρικής οικίας της, δττου ή
  Άσπασία εΤχε κατοίφύγιει. Είς
  την απόπειραν τού ό Κερκό-
  ποι/λος έβοηθεΐτο άττό τόν α¬
  δελφόν τού καΐ άπό δύο φίλους
  τού. Κατ' αρχήν επρότεινεν είς
  την Άσπασίαν νά εγκαταλείψη
  την πατρικήν οττέγην καΐ να
  ι μετοοβοΰν διά νά σνζηττίσουν
  | είς άλλην φιλικήν οΐκίαν, με
  σκοττόν νσ έττανασννδέσουν τάς
  σχέσεις των. Ή Άσττασία δ¬
  μως ηρνήθη καί ό πρώην σύζυ-
  γοε μέ τοΰς φίλους τού και
  τόν αδελφόν τού ηθέλησαν νά
  ττ>ν ττάρουν διά τής 6ίας. Εδη¬
  μιουργήθη ζωηρά σκηνή κοΐ είς
  τας φωνάς τής Άσττοσίας οί
  άτταγωγεΐς ετράπησαν *Ιο φυ¬
  γήν, άφοϋ προηγουμένως έξ«>
  λοκόπησαν άγρίως οντήν και
  τούς γονεΐς της. ____
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Κ. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Συνήλθεν χθές είς συνεδρίασιν
  είς την αϊθουσα» τής Αρχαιολο¬
  γικήν Έτβιρίας ίπτό την προε-
  δρίαν τού Μακαριώτατου Άρχιε*
  ττιακΟΊτου "Αθηνών καΐ Πάσης
  Ελλάδος κ. θεοκλήτον καΐ έττΐ
  παρονσία τής αύτοΰ μαχαριότη-
  τος τοΰ Άρχιεττιο-κόπου καΐ Έ-
  θνάρχου Κύπρου κ. Μακαρίου ή
  Πανελλήνιος ΈτΓΐτροττή Αύτοδια-
  θέσεΐος Κύπρου. Κατ' αυτήν ή
  αυτού μακαριότης ό Άρχιεττί-
  σκο-πος "Αθηνών ανεκοίνωσεν είς
  τα μέλη τής έτπτροπης ότι έγέ-
  νιτο £λεγχος έιτΐ τής βιαχειρίαι^
  «ς τού προϊόντος τοΰ έράνου καΐ
  των πάσης φύσεως εισφορών άιτό
  Όκτωβρίου 1955 ϊως 30ής Ίου-
  νίου 1958 καΐ Ακολούθως άνέγνω-
  σε λετΓτομερη αττολογισμον _ καΐ
  κατέθεσε τούτον. Ή όλομέλεια,
  την όποιαν σνγκροτοϋν οί έκπρό
  σωττοι δλων των όργανώσιων καΐ
  τάξιων, εξέφρασε την Ικανοποίη-
  σί» της ώς ττρός τόν τρότΓον δια-
  θέσεως τοϋ ιτροίάντος τού ερά-
  νου καΐ παμφηφεΐ ενέκρινε τόν α¬
  πο λογι σμόν.
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΟΕΣ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ
  ΠΑΡΕΠΗΣΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟίΡΓΟΣ. ΥΠΟΥγΤΟΙ ΚΛΠ.
  Χθές την Ιΐην π.μ. έτελέσθτ» ή
  κηδεία τοθ πρωην ύπουργοθ ΟΙ-
  χονομικών Χρήστου θηίαίου έκ
  τοΰ Ιεροΰ ναοϋ τής Μητροπόλεως.
  Κατ' αυτήν παρέστησαν ό Πρω-
  βυπουργός κ. Κ. Καραμανλης, 6
  Πρόεδρος Τής Βουλής κ. Ροδοπου-
  λος, πολλοι ύπουργοί, ΛρχηγοΙ
  κβμμάτων, «ουλευταί, πολιτευτα.1
  χαι ιιλήθος κόσμο^. Τόν νεκρόν ά-
  πεχαιρέτησεν ό ύπουργός ΟΙκονο-
  μικών κ. Παπακωνσταντίνου, δστι<; Αφοΰ εξήρε τό έπιστημονικόν τού έργον, ετόνισε τα εξής: «Ή α¬ νάδειξις τοϋ Χρήστου θηβαίου, ώς κοινοίουλευτικοΰ άγορητοΰ καΐ ή έπιβολη τού ώς φο>τισμένου καί
  συνετοΰ κοινοβουλευτικοΰ άνδρός
  υπήρξε ραγδαία. Πολυτίμους προ-
  σέφερε {ράδύτερον υπηρεσίας ώς
  διοικητής τού ΙΚΑ την έπιβΐωσιν
  τοΰ όποΐου έστερεωσεν, είς εποχήν
  κατά την όποιαν διεγράφετο ζο-
  φερά ή τύχη τοθ Ίδρύματος. Ά¬
  πό τοΰ Δεκεμβριού τοΰ 1935 ήκο-
  Ι λούθησε μέ πίστιν καΐ φανατισμόν
  | την Λναληφθεΐσαν Αναδημιουργι-
  κήν προσπάθειαν υπεράνω των επι.
  δράσεων ή των άναμνήσεων τοΰ
  παλαιοΰ έσωτερικοΰ διχασμοΰ, κα-
  ταλαίων έπιφάνη θέσιν είς τούς
  κόλπους τής "Εθνικής Ριζρσπαοτι-
  κής "Ενώσεως.
  Μετά τάς εκλογάς τοΰ 1956 Α¬
  νέλαβε την διεύθυνσιν τού υπουρ-
  γεΐου των θίκονομικών. 'Εκεϊ ή
  απαραμίλλου έργατικότης τού. ή
  πολυπλευρος μόρφωσις τού ή κρι-
  τική δύναμις καί ή Αφομοιωτική
  Ικανότης τού παρέμεινεν παράβει-
  νμα, Αλλά καί κληρονομία (αρεϊα
  διά τους διαδόχους τού».
  Τέλος ό κ. Παπακωνσταντίνου
  ύπεγράμμισεν ότι ή ύπουργία τοϋ
  Χρήστου θηΐαίου συνεδέθη μέ την
  ανάληψιν τοΰ ϊργου της Αναμορ-
  φώσεωί τής νομοθεσΐας τού ύποι-ρ-
  γείου θίκονομικών και τής θεμε-
  λιώσεως πραγματικάς φόρολογι-
  κής δικαιοσυνης.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΟΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΑΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΥΟ ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  Κατά την διάρκειαν επισήμου
  τελετής, ή όποια θά γίνη σημερον
  την πρωΐαν είς την Ναυτιχήν Βά¬
  σιν της Σαλαμϊνος, θά παραδο-
  θοΰν δύο σκάφη τού 'Αμερικανικοΰ
  Πολεμικοΰ Ναυτικοθ είς τό "Ελλη¬
  νικόν Βασιλικόν Ναυτικόν. Αμ¬
  φότερα τα σκάφη είνε άποίατικα,
  έκτοπΐσματος 1.000 τόννων, καΐ
  εΐδικά διά τάς στρατιωτικάς έπι-
  χειρήσεις, αί οποίαι απαιτοΰν την
  ΑποΦιίασιν μεγάλον άριθμοΰ στρα
  τιωτών καΐ ίαρέων υλικών. Τα
  δυο σκάφη έ(απτΙσθησαν «"Υπο-
  πλοίαρχος ΚρυσταλλΙβης» καΐ «'Υ-
  ποπλοίαρχος Μίρλιν». Είς την σχε-
  τιχήν τελετήν βά παρευρεθοϋν Ά-
  μερικανοΐ καΐ "Ελλήνες έπίσημοι,
  περιλαμίανομένου τοΰ πρεσβευτού
  κ Ρίντελμπεργκερ, όστις θά ομι¬
  λήση δι' ολίγων. Πρό τής ελεύ¬
  σεως των σκαφών έξ ΗΠΑ τα ελ-
  ληνικά πληρώματα αυτών είχον
  μεταβή έκει πρός μετεκπαίδευσιν
  διαρκείας εξ έβδομΑδων.
  Κατά την διάρκειαν τοϋ τρέχον¬
  τος ίτους έχρρτ]-γ1θισοΜ Αρκετά
  σκάφη είς τό Βασιλικόν Ναυτικόν
  υπό των ΗΠΑ, είς τό μέλλον δέ
  προβλέπεται ότι θά παραδοθοΰν
  καΐ ΐτερα, έν τ$ πλαισίω συνε-
  χρΰς προγράμματος ένισχύσεως
  τής Αμύνης της χώρας.
  ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
  ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΠΝ
  Ό ύπουργόο τής Γεωργίας κ.
  'Αδαμόπουλος ανεκοίνωσεν ότι με-
  λετά τό θέμα τής Ιδρύσεως είς
  περιφερείας Πελοποννήσου καΐ Κρή
  της χιντρων αποπρασινισμοΰ έσπε-
  ριδοειδών πρός προώθησιν τής
  πρωιμωτέρας έξαγωγής αυτών.
  "Επίσης μελετδ τό θέμα τής
  χατασκευης ύποστέγου διά φορ-
  τηγά αύτοκίνητα ηαρ& τόν Ί-
  σθμόν Κορίνθου πρός διενέργειαν
  έπιμελοϋς φυτούγιεινοϋ έλέγχου.
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΑΓΡΟΤθΠΑΙΔίΙΝ ΕΙΣ Η.Π.Α.
  Τό "Υπουργείον Γεωργίας διά
  διαταγάς τού πρός τάς περιφε-
  ρειακάς διευβυνσεις Γεωργίας
  γνωρίζει δτι οί τιροοριζόμενοι
  πρός μετεκπαίδευσιν είς Η.Π.Α.
  άγροτόπαιδες θά άναχωρησουν
  τόν προσέχη Μάρτιον ΛντΙ "1α-
  νουαριου καΐ θά παραμεΙνουν έ¬
  κ εί μέχρι τοΰ Δεκεμβριού 1959.
  Δια την Αξίαν τοϋ εΐσιτηρίου
  ΝΕΟΝ ΚΡΟΥΣΜΑ
  ηΟΑΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΟΖ
  ΠΑΤΡΑΙ, 30. (Τού άνταττο-
  κριτοΰ μος).— Τηλεγραφούν έξ
  ΑΙγίου, ότι εσημειώθη εκ εί κρού-
  σμα ττολιομυιλίτιδος έττί τού νη-
  ττίου Σπ. Νικολοβγένη.
  ΟΙ κ.κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ «ΠΛΗΡΗ
  ΣΥΜΠΝΟΙΑΝ» ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΝ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
  Χβές την μεσημβρίαν συνηντή-
  θησαν οί συναρχηγοι τοϋ Κόμμα-
  τος των Φιλελευθερων χ.χ. Βενι-
  ζέλος και Παπανδρέου καΐ συνω-
  μίλησαν επί μακρόν. ΜίΤά τό πέ¬
  ρας τής συνομιλίσς, ή όποία δι-
  ήρκεσεν μίσν χαΐ ήμισειαν ύ(χχγ.
  Ανεκοινώθη δτι «διεπιστώθη άπό-
  λυτος συμπνοια χαΐ επί των γενι-
  κών καΐ επί των κομματικών ζη-
  ττεμάτων».
  "Ολίγον πρό της συσκέψεως. 6
  χ. Βενιζέλος ερωτηθείς επί της
  σημασίας τής έξαγγελθείσης πρω.
  τοβουλίας τού πρός σύνχλησιν
  της κοινοβουλευτικης ομάδος τοΰ
  κόμματος, διηυκρίνησεν δτι χα·
  τα την τελευταίαν της σύνοδον
  — πρίν οΰτος αναχωρήση διά τό
  εξωτερικόν — είνε τεθή τό βέμα
  εάν τό κόμμα θά ϊπρεπε νά ϊχη
  Βυαδιχήν ήγεσίαν ή ίνα χαΐ μό¬
  νον Αρχηγόν. ·θ κ. Βενιζέλος
  προσέθεσεν ότι εί« ύποχρεωμένος
  νά έποηαφερη τό βέμα είς την
  σύσκεψιν τού κόμματος. χατά την
  προσέχη Μβομάδα, προκειμένον
  νά ληιθ!| κατ" αυτήν όριστική Α.
  ηόφασις.
  "Εν τούτοις, πληροφορούμεθα,
  δτι κατά την συνάντησιν τού μετά
  τοΰ χ. Παπανδρέου, ό χ. Βενιζέ-
  λος ετόνισε δτι πρόθεσις τού δέ<ν είνε νά θέση ενώπιον των ·ιλε- λευθέρων βουλευτών τό δίλημμα ποίος έκ των δύο συναρχηγών θά {δεί νά αναλάβη τη/ν αποκλειστι¬ κόν ήγεσίαν τού. Αλλ ότι προ- θυμοποιεϊται νά παραιτηθή ό Ι- διός τής συναρχηγίας τοϋ κόμ¬ ματος, παραμένων είς τάς τάξεις τού ώς ό—λούν μέλος, είς τρό¬ πον ώστε νά διευκολυνθή ή κα¬ τάργησις τής δυαδικής ήγεσίας. Κατά τάς Ιδίας πληροφορίας, δ κ. Παπανδρέου δέν Αντέδρασε είς την Απόφασιν τοϋ κ. Βενι¬ ζέλου, μολονότι δέν τοϋ δια»εύ· γει τό γεγονός δτι ό τελευταϊος παραιτούμενος μέν τής συναρχη- γίας, Αλλά βχι χαί τής πολιτι- χης, στρέφεται έμμέσως εναντίον τού κσΐ παραμένει είς τάς τά¬ ξεις τοϋ κόμματοι πεόιβαλλόμε· νος κΑντοτ* Απο τούς Ιενιζιλογε. I " νεΐς βουλευτάς, οΐτινες Αποτελοϋν την πλειοψηφίαν της κοινοβουλευ¬ τικήν ομάδος των Φιλελευθερων χαί προβάλλων εαυτόν ώς «πολι- τιχήν έφεδρείαν» διά γενικωτέρας έπιδιώξεις. αΐτινες έν δίδομένη στιγμή ένδίχεται νά Ελθουν είς σύγκρουσιν πρός την ήγεσίαν τοϋ κόμματος. "Υπό τοιαύτας συνθή¬ κας, έπικρατεΐ ή εντύπωσις Λκό- μη χαί μεταξύ των φιλελευθερων βουλευτών, δτι ή κατάργησις της δυαδικής ήγεσίας, αποτελεί έλι- γμόν τοϋ κ. Βενιζέλου, έξασθε- νίζοντα ίτι μάλλον την πειθαρ¬ χίαν είς τούς κόλπους τοϋ κόμμα¬ τος, ΛντΙ νά την ενισχύση καΐ Λ- ποίλέποντα είς πολιτικήν κερδο- σκοπίαν. ΑΙ πληροιοριαι προσθέτουν δ- τι τό θέμα τής δυαδικής ήγε- σίας δέν βά τεθή κάν υπό συζή¬ τησιν είς την σύσκεψιν των φΐλε- λευθέρων βουλευτών, Αλλά βά ά. ναγγελθή κατ' αύτην η παραιτη- σις τοΰ κ. Βενιζέλου Λπό της συναρχηγίας τού κόμματος, ώς γεγονος τετελεσμένον. μεταβάσεως καΐ έπιστροβής εκά¬ στου Αγροτόπαιδος είς ΗΠΑ, την οποίαν έξασφαλίζει τό "Υπουργϊϊ- ον Γεωργίας, θά έγγυηθοϋν δύο «ερέγγυα πρόσωπα δτι ούτος θά επιστρέψη έξ ΗΠΑ καΐ δέν θά μεταβή έκ νέου έκεϊ πρό τής πα- ρελευσεως 5ετίας Λπό τής επι- στροφής τού. ΓΕΟΠΟΝΟΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΜΓ% ΤΠΝ ΕΘΝΠΝ ΑΠΕΥΘΥΝΙ'" ΝΕΟΣ "^ «ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΘΗΣΛΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΦΟΝΙΚΑ " ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. 30 (Ιδιαιτέρα Υττηρεσια).—Ο Πάττσς ΊΜώννης ό 23ος, έγκατα- σταβείς χβές είς το Ιδια'«ρον τ«—ικάν διαμέρισμα τού Βατικα- νοΰ, έττέσιτευσι την ημέραν της επισήμου ένθρονίσεως τον «ρι- ο-σς σύτήν διά την Τρίτην 4η» Νοεμβριού. Άφ' ετέρου, με μ.αν ενέργειαν ένισχύουσαν τάς έκ- φρασβείσας άττόψεις ττερι των •πολιτικών καί διπλωματικήν I- κσνοτήτων τοΰ νέου Ποντιφηκος, διώρισεν οθτος χθίς είς την θέ¬ σιν τού ύφυιτουργοΰ των Εξωτε¬ ρικών τού Βστικσνοϋ τον αίδι- σ.μώτατον Ντομένικο Ταρντινι. Δέον νά σημειωθή, δτι ή θέσις τοΰ ύπουργού καί ύφυττουργου των "Εξωτερικών τής Αγ ι άς Ε- δρσς έχήρίΐ'ϊ καθ' 6λα τα Ιτη -ής ττοπΓικής εξουσίαι; 12ου. Έξ αλλου, ό νίος Ι2λετττον μήνυμο έ τινιστι άτίό ραδιο Ικκλησιν υπέρ τής τής όμονοίας μεταξμ τ^ κσΐ ύτίΐρ τής κΐρήνη,ς ν1 τάς κοινωνικάς τάξι,ς .. ρόμενος είς τοϋς ήγίγ' * βνών ιΐτΐι: % τ «Διατί οί ηγέται τής ^ ττότητος 6έν έπιλΰονν μ °ι οσύνην τάς διαφοράς Τ(4^, * διενέξεις των; Διατί οί β' ροΐ τού άνβρωττίνομ '"► καί των υλικών άγαθώ» { ται είς _ την κατα—«*,» στρετττικων 6ττλ»ν, ο»τ·, βάλλουν ε(ς την ιύημ^ίο, των τάξεων των ττολιτών δία των πτωχστέρων ^ξ' Ο κ. ΧΑΜΜΕΡΣΚΕΛΝΤ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΧΟΕΣ ΠΡΟΓΕγι ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ_ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚ|| ΟΡΦΑΝΑ ΠλΙΔΑΚΙΑ ΥΠΕΔΕΧβΗ Η ΠΡΙΓΚΙΓΗΠ ΜΕΑ ΥΟΡΚΗ, 30. ("Ιδιαιτέρα "Υπηρεσία). — "Ο γενικός νραμμα τευς των Ήνωμένων "Εθνών χ. Χάμμερσκελντ παρέθεσε χθές γευ- μα είς την Βασίλισσσν της Ελ¬ λάδος Φρειδερίκην. "Ολως Ιδιωτι- χόν καΐ Λνεπίσημον, τό γεΰμα έ¬ λαβε χώραν είς την ίδραν τοΰ κ. Χάερσχελντ έν τφ μεγάρω τού Χθέ έξ Λλλ η Πριγχί- σχελντ έν τφ μεγάρω τ θείέ. Χθές έξ Λλλου η Πριγχί πισσα Σόφια, ένδεδυμίνη ίΧαφρο- τατα παρ" δλον τό έπικρατοθν ψϋ- χος ανέμενεν επι 20λεπτον είς τό αεροδρόμιον την άφιξιν Αεροπλά- νου μετσφέροντος εξ "Αθηνών 10 6ρ»ανα "Ελληνόπουλα υΐοθετηθέν τα Λπό άμερικανικάς οικογενείας. Καΐ ένώ οί ΛστυνομικοΙ πού συνώ- δευον την Πριγκιπισσαν, έπίσης άνευ έπανωφορίων, «ίτρεμον» άπό τό ψΰχος, ουδεμίαν ϊνοειξιν αφη- σεν έκείνη νά άνα<ί>ανί 6τι ήνο-
  χλεΐτο Από τόν ψυχρόν καιρόν, Λ-
  ποποιηθεϊσα μάλιστα την προσφο-
  ράν έπανωφορίου. Μετά την άφι¬
  ξιν τοθ Λεροσκάφους ή Πριγκίπισ-
  4
  7
  σα εγένετο στόχος .„,„
  ^ύρτερς καθωο ένηγκσλΐίετο
  πό τα υΐοθετηθέντα όρφανα η:
  γουμένως ή "Υψηλοτάτη {ι0'™
  σκεφθή τους υΙοθετήσαντβ<- * είς τάς οΐκίας των. * ·*( "Η Πριγκίπισσα συνω τό Αεροδρόμιον άπό τ* Τζέην Ράσσελ, ή δποιαΙ.Γ σει την διεθνή οργάνωσιν 5*4. έγκατσλελειμμένων παιδιών % φέρθτισαν χθές τα τής £.πι4ρα>δυνσεως τοϋ
  νού, ή Πριγκίπισσα εφβο»
  γάλην καθυστέρησΐν είς
  τοικίαν τοθ κ. Χά—
  που μετά τής Βασι;___
  αυτή προσκεκλημένη διί
  "Η Πριγκίπισσα καί
  της θά είνε οί έπίτιμοι
  τόν «αύτοκρατοριχόν
  διεθνοθς οργανώσεως
  τών όρΦανών παίδων, ,_.
  ίερλυ Χίλς τοθ Χόλλυνουντ
  22<τν προσεχούς Νοεμίρΐοο' ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΔΙ' 24 ΩΡΑΣ Η ΑΝΑΧΐΙΡΙ ΤΟΥ κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΙΣ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙ "Εγνώσθη αρμοδίως δτι ή Ανα- χώρησις τού ττροέδρου τής Κυ- δερνήσεως κ. Καραμανλή ιίς Γιρ- μσν'ιαν ανεβλήθη διά 24 ώρας. Ούτως ό κ. Πρωθυττουργός θά α¬ ναχωρήση *Ις Βόννην την Δευτέ¬ ραν ΙΟην Νοεμβριού, άντ! της 9ης, ώς ιΐχε ιτροκαθορισβή. Τού¬ το, κατά τάς Ιδίας ττληροφορίας, όφει'λιται είς τό γεγονός, δτι τόσον ό καγκελλάριος τής α,, κης Γερμοτνίας, όσον καΐ 4 ττουργός των Εξωτερικώ» ' Μττρεντάνο θά μΐτσβοΰν ι|γ Γ μην διά νά παραστούν (|. ' τελετήν τής (νβρονίσενς τ0$ ' Ποντίφηκος, ή όποία θα γί,,. 9ην Νοεμβριού χοΐ θά **,„, ψουν ιίς Βόνντι» την Λαηι>
  10ην Νοεμβριού.
  Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΓΕΡ
  ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΔΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 30. (Ιδιαιτέρα
  Υπηρεσία). — Μΐτά τήιν χθεσινήν
  συνεδρίχχσιν τοΰ γααλλικο(5 ύπουρ-
  γικοΰ συμβουιλίου, καλώς πληρο-
  ψορημένοι κύκλοι, Ανέφερον δτι
  πιθανόν ό στρατηγός Ιίιτέ Γκώλ
  νά δώση είς τούς 'Αλγερινούς ί·
  παναστάτας μίαν Ακόιμη ευκαι¬
  ρίαν διά νά διαπραγμαπευθουν
  τόν τερματισμόν τοθ τεχροχτοθς
  πολέμου. "Εκ των αυτών κύκλων
  έτονιζετο δτι ή κοινή γνώμη των
  Αφρικανοασιατικών χωρων Ισως
  έξαναγκάση τούς άρχηγούς τής
  ελευθέρας Αλγερινής κυβερνήσε¬
  ως νά μεταβάλουν την ΰίκαμππον
  μέχρι σή,μερον στάσιν των.
  Ή επι τοθ θέματος είδησεο-
  . νραφία αναφέρει ένδεικτι«δ,
  λεγράφημα τοθ έν Νέα ■%
  1 ΛνταιτοκριτοΟ τής ΤυνησιακήΓ
  ♦η μερίδος «"Αλ ϊάμπα», υΖ
  νως πρός τό οποίον ή {λβίδ
  κατ" Αρχήν νά θέση τεομο £({,ι
  τρομοκρατικήν δράσιν ειτΐ «
  γαλλικοϋ μητροπολιτικοθ Α
  φους.
  Ό ίν λόγω Ανταποκριτής «,
  θέτει, δτι, συμφώνως πρός ·~
  οαφρικανικούς κύκλους πό
  ΟΗΕ, τό "Λλγερινόν >Α—*βεΐ
  ρωτικόν Μέτωπον {λοΛε τί» *,
  τέρω Απόφασιν έντός τώ* τώ
  σίων τής προσπαθείσ.ς τού 5ι*
  είρήνευσιν ττ|ς "Αλγερίβς
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΠΣ ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 30. ("Ιδιαιτέρα
  "Υ— ρεσία). — Κατά την χθεσινήν
  ημέραν συνεχίσθησαν αί διοτπρα-
  νματεύσεις διά την ΕΖΕΣ. Καθ"
  Ολην την πρωίαν διεξήχθησαν πά.
  ρασχηνιαχαΐ συνεννοησεις μεταξύ
  των ϊξ τής Εύρωπαικης Οικονομ ι-
  τίς Κοινότητος καΐ των εκπρο¬
  σωπών τής Μ, ΒρεταννΙας επί
  τοΰ επιμάχου θεματος τής έναρ-
  μονίισεως των δασμών χαί τής έίί-
  ποριχής πολιτιχής άπέναντι των
  τρίτων. Παρ" δλον δτι φαίνεται
  να έπήΛ,θε κάποια προσέγγισις, έν
  τούτοις αί βασικαΐ διαφωνίαι. έξα.
  κολουθοΰν υφιστάμεναι. Ή συζή¬
  τησις επί τοΰ θέματος τούτου θα
  συνεχισθή αύριον το Απόγευμα.
  Κατά την άΐτογευματινήν συνε¬
  δρίασιν συνεζητήθη τό θέμα τής
  μεταχειρίσεως των νβ
  προιοντων έντός της ΕΖΕ_
  ύποαργός τοΰ Σ υντονιον«ο
  Πρωτοπαπαδάχης εξέθεσε λκ
  μερώς την ειδικήν θέσιν των
  ριωτέρων ελληνικών γειοΐκνήι
  προιοντων κα'ι ύπεγράμμιθ! ιιγ
  ίωτικήν σημασίαν αυτών 6ι4ιν
  ελληνικήν οΐκονομίαν "ΕζΙριι
  δέ την εξασφάλισιν είδικοθ «*
  στώτος δι" αύτά έντός τοθ ι)»
  σίου τής ΕΖΕΣ.
  ΟΙ ύπουργοί κ.κ. Πρ«το~
  δάχης καΐ Μάρτης είχον τάς ϊ
  λευταίας ημέρας Ιδιαιτέρας αν»
  μιλίας μετά των υπουργόν «
  'Εξωτερικοϋ "Εαπορίου τοθ
  γίου χαί τής Ιταλίας κ.κ
  κουε καί Κολόμπο.
  ΑΝΗΓΕΡΘΗΣΑΝ ΤΟ ^51^57,524 ΝΕΑΙ ΚΑΤΟΙΙ
  Α| 15.558 ΕΞ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΙ ]
  Τό "Υπουργείον Γεωργίας Απε¬
  φάσισεν δπως αποστείλη είς "Ι¬
  ταλίαν χαι Γαλλίαν επί εν εξάμη¬
  νον ωρισμένον Αριθμόν γεωπόνων
  πρός μετεκπαίδευσιν είς τα θε¬
  ματα διαλογής, διοτκινησεως, συ·
  σκευασίας καΐ Λσκήσεως ποιοτι-
  χοθ έλέγχου των πρωΐμων φρου¬
  των καΐ λαχανικών.
  Τό "Υπουργείον Γεωργίας, Α¬
  παντών είς έγγραφον τοΰ ύπουρ-
  γείου Ο1κοομικων τονιζει δτι ή έχ
  τροιή χαστόρων έν "Ελλάδι πα·
  ρουσιάζει ενδιαφέρον χαί δύναται
  νά Αποκτήση νέον παραγωγικόν
  κλάδον τής κτηνοτροφιας μέ Λ-
  πασχόλησιν έργαηκών χειρών χαί
  τοποθετησιν κεφαλαίων, ή Λναλη.
  φθεϊσα δέ υπό τήο ίδιωτικής πρω·
  τοβουλίας προσπαθεία πρός την
  κατεύθυνσιν αυτήν πρέπει νά τύχη
  τής δεούσης υποστηρίξεως καΐ νά
  παρασχεθή πάσα διευκόλυνσις διά
  την προαγωγήν τοθ νέου κλάδου
  ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΧΕΝ ΕΙΖ
  ΤΟ ΧΗΜΕΙΟΝ ΠΟΥ ΕΠΝΙΓΗ
  Η ΚΥΡΑ—ΦΡΟΧΥΝΗ
  ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 30. (Τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Ηυτοκτόνη¬
  σε ριφθεϊσα είς τήν λίμνην τής
  ττολεως μας έκ της θέσεως
  «Κυρά Φροσύνη» ή Νίκη Παρ-
  γινοθ, έτών 22, ύπάλληλος τού
  ξενοδοχείου «Τουρίστ» καί
  ττρωην νοσοκόμος τοΰ Δημοτι¬
  κοΟ Νοσοκομείον
  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ
  ΤΗΖ ΕΠΟΧΙΑΚΗΧ ΑΝΕΡΓΙΑΧ
  Την Δευτέραν συγκροτεϊται υπό
  την προεδρΐαν τοΰ ύπουργοΰ Ερ¬
  γασίας χ. Δημητράτου συσχεψις
  οιά την εξέτασιν τοϋ προβλήματος
  της έποχισχής άνεργίας, προχει-
  μενου ν Αντιμετωπισβοΰν τα Λπο-
  ο
  Κ^α τί|ϊ σύο^εψΐν θά έξε—σβή
  τό θέμα ·της ανερνίας ένέ·ς έκάί
  ότου των διαφόρων κλάδων, θά
  μετάσχουν δέ μόνον αι υπηρεσίαι
  τού υπουργείου Εργασίας καί των
  όργανισμών τών εχόντων αρμοδία-
  τητα είς την άσφαλισΐν κατά τής
  άνεργίας καί τήν άπασχόλησιν
  ΒΟΛΑΙ ΑΡΜΑΤΩΝ
  Αύριον ΠαρασκεΐΛΪν και άττό
  7.30 εως 5 9ά .κτελεσθοϋν 6ο-
  λσι πυροβόλων άραάτων εΐε
  πεδίον βολής Πάρνηθος^ Κ
  ΕΙς_ την έκ δοθείσαν Οττο τής
  'Εθνικής Στατιστικής 'ΥτΓηρι.
  σίας νέαν στατιστικήν έττετηρίοα
  —,ριλαμβάνονται στοιχεία περϊ
  τής οίκοδομικής κινήσεως, έκ
  των όττοίων προκύτττει δτι έντός
  τοΰ τταρελθόντος ϊτους 1956 ά-
  νηγέρθησαν 57.524 νέαι κατ»ι·
  κίαι, ((τοι 18.884 είς τήν τα-
  ριοχήν πρωτευούσης κα! 38.640
  ιίς την λοιπήν χώραν. Έκ τοΰ
  συνόλου των 57.524, αί 14.789
  νέαι κατοικίαι άνηγέρθησαν έκ
  κρατικήν δράσεώς, αί 27.177 έξ
  Ιδιωτικής δράσεώς νομϊμου καΐ
  αί 15.558 έξ Ιδιωτικής δράσεώς
  αυθαιρέτου. Ό σννολικός ό'γκος
  των άνεγερθεισών κατοικιών ήτο
  14.885 000 κυβικά μέτρα (έξ ών
  τα 6.226.000 είς τή* ιτιριορ
  πρωτευούσης), Αναλυτικών »(ΐ
  ξής: 2.094.000 κυδικά μι«
  κρατικής δράσεώς, 8.077.00)ι
  Ιδιωτικής δράσεώς νομίμον
  4.714.000 κυβικά μέτρα ίξ «ι
  τικής δράσεώς αύθαιρίτον. Ε
  άλλον, συμφώνως πρός τό >η
  χε,ία τής Στατιστικής 'Εικ'»
  δος, έντός τοθ 1957 διινηρτιΐ·
  σαν 125.077 άγοραπωληοίαι
  κινητών (έξ ών αί 52.301 ι
  την περιοχήν πρωτευούσηςΙ
  σύνολον τώ» κι«λοφτ>ρΓ "
  κεφαλαίων ι|ς άγοραττωλ
  καί λοιπάς συναλλαγάς ί
  κινητών ανήλθεν είς 2.657
  2.272.984 ΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗ
  Κατά την αυτρν ·Ίκτηρΐδα, τό
  σύνολον τών κατοικιών καί αλλων
  διαμερισματων Ανήοχετο, ίάσεΐ
  τής τελευταίας Απογραφής (1Ϊ51)
  είς ^.''
  σις 5Γ,8% (έναντι 44,ί τό 1»|
  ένοικιοστασιακή μΙυΓωσις '»'
  (έναντι 31,4% τό 1ΜΪ1», έλ£ΐ*
  μίσθωσις 15,8% (ενσντι ···**.
  1951), δωρεάν 5.4% (ίνσντι'"
  τό 1951).
  ΑΝΕΛΠ1ΣΤΠΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΖΩΗ 12 ΕΡΓΑΤ
  ΕΚ ΤΠΝ 81 ΤΑΦΕΝΤΠΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΟΡΥΧΙ
  ΣΠΡΙΝΓΚΧΙΛ 30. ("Ιδιαιτέρα
  Υπηρεσία). — "Ενώ αί εργασίαι
  διασώσεως των Απομονωθέντων είς
  τα ϊγχατα τοθ ενταύθα όρυχείου
  81 έργατ&ν είχον πλέον διακοπή
  χαι συνεχΐζοντο υπό την μορφήν
  αναστηλωσεως ^ν κατεστραμέ-
  νωνατοών, αιφνιδίως ήκούσθησαν
  όπισθεν Λπό σωρόν συντριμμάτων
  άσθενεις κτυποι καΐ Απροσδιόρι-
  στοι ήχοι. Ευθύς ώς εγένοντο Αν-
  τιληπτοι. διωχετεύθη σωλήν Από
  τόν οποίον ήκούσθησαν εύκρινώς
  αί λέξεις: «Είμεθα δώβεχα Δ?
  δνομα τοθ θεοθ, έλατε νά' μδς
  σωσετε». "Αμέσως έκινητοποφη-
  σαν τα συνεργεία καΐ ήρχισεν η
  έκσχαφή ένώ είς τους πανιδευμΐ-
  ους εργάτας παρείχετο ύδωρ και
  τροφή μέσω τοΰ σωλήνος. Μόλις
  εγνώσθησαν τα νέα. είς την επιφα
  νειαν τής γής, αί πενβοθσοι Ι
  οικογένειαι των πανιδευθέντ»»^
  γατων συνεκεντρώθησαν είς
  εΐσόδοι-ς τοθ όρυχείου ανα|Κ
  σαι εναγωνίως την μετάδοβι»;
  δνομάτων των Ανελπίστως <™ σάντων. ΤΑ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗ'ΥΆΗΙΤΗΡΙΟ^ Δι' αποφάσεως τοθ Σι>μ'
  ου 'Εξωτερικοϋ Έμττορίοι',
  γορεϋεται ή άνευ προηγο^
  έγκρίσεως είσαγωγή δι' άν*
  ή άποταμίευσιν προιοντων^
  ών πρός τα παραγόμίνσ Ο*»
  κρατικοθ διθλιστηρίου "ί^
  όν.