90335

Αριθμός τεύχους

9580

Χρονική Περίοδος

6

Ημερομηνία Έκδοσης

31/10/1958

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  *
  ΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1881 - ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΑΟΥ 9580*
  ΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ
  ΠΣΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟΝ
  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ίδα αρθρον
  τ&0 συνεργάτου της κ. Έ-
  ξηντάρη παρέχει την ευκαι¬
  ρίαν νά ξεκαθαρισθοΰν μ ε¬
  ισ σημεία τοΰ Κυττριακοΰ
  ρηματος καί νά άποσαφη-
  νισθού* τα ό'ρια των εύθυ-
  & ενός εκάστου έκ των
  χχειρισθεντων αϋτό.
  |.— Ή Κυβέρνησις ού-
  «τε εσκέφθη νά έπιρρί-
  είς τους ώμους της αντι¬
  πολιτεύσεως τάς ιδικάς της
  κυβερνητικάς ευθύνας διά
  την διαχείρισιν τού Κυπρι-
  βκού- Ούτε ϊσχυρίσθη —ότε
  5x1 σπαλλάσσεται αύτη των
  κυβερνήτι κων της εύθυνών,
  ίιότι ετυχε νά έχη άντιπο-
  λίτεχΌ"ΐν, ή όποία, έλπίσα-
  — ότι δια τοΰ Κυπρισκοΰ
  Ια ανατρέψη την Κυβέρνη¬
  σιν, τό κατέστησε θέμα τής
  Όν άγοραίας δημοκοπί-
  άντιπολίτευσιν ή όποία
  λέγει εί
  ιτρεσβειων και αλλα αττο
  με
  τΓροκάλυφιν τον Κυττριακόν
  αγώνα.
  Ή Κυβέρνησις κατηγο-
  ρε! την άντιπολιτευσιν α¬
  κριβώς όπως καί ό κ. Εξην¬
  τάρης, διότι κατέστησε τό
  Κιητριαχόν στίβον κομματι-
  τικού άνταγωνισμοΰ. Τίπο-
  τι περισσότερον.
  2— Ή Κυβέρνησις, δε-
  νομίνη άκεραίας τας ευθύ¬
  νας της διά την ιδικήν της
  —λιτείαν, δέν δέχεται νά
  £—,μισθη ευθύνας ποΰ δέν
  τηνι βαρύνουν ν
  Συγκεκριμένως, η Κυβέρ¬
  νησις δέν άναγνωρίζει είς
  εαυτήν ευθύνας δια την α¬
  νακίνησιν τού Κι—ριαχοΰ,
  όντε καΐ διά την διαχείρι¬
  σιν τού μέχρι της Τριμε-
  ροΰς τού Λονδινου και πέ¬
  ραν αυτής διά τό γεγονότα
  της Κωνσταντινουπόλεως
  δι' όλας τάς άναποτρέτττους
  ί>ι—ώσεις έκ των γεγονό¬
  τι^ αυτών.
  3.— Άπο τοΰ ^ρονικοΰ
  εκείνον σημείου και πέραν
  άρχίζουν αί ίδικαίί της εΰ-
  θΰναι. 'Ερωτάται δμως ό κ.
  Εξηντάρης: έκτοτε, ποία
  κατ' αυτόν εύκαιρία μιάς
  λογικής λύσεως τοΰ Κυπρι-
  —ου παρουσιάσθη καί την
  άπέκρουσεν ή 'Ελληνική Κυ¬
  βέρνησις;
  Μήπως τό Συνταγμα
  Ράντκλιφ, τό οποίον έκτός
  τού άσαφούς περιεχόμενον,
  μας προσεφέρετο συνδεδε¬
  μένον μέ την γνωστήν δή¬
  λωσιν περί διχοτομήσεως;
  Πόθεν συμπεραινει ό κ. 'Ε-
  'ινττορης, ότι δέν έπεδίμ-
  ■ -» η Κυβέρνησις μίαν λύ¬
  σιν λογικήν καΐ δέν εύρε
  παοά τοίχους άδιαλλαξίας;
  Καί πόθεν ,τέλος, συνάγει,
  δτι έφοβηθη την άντι—ολί-
  τευσιν καΐ τό πεζοδρόμιον
  κοΐ δέν εκλεισε τό Κυπρια-
  κόν, ένώ άλλως ηδύνατο νά
  τό κλείση, κατά τρόπον λο¬
  γικόν καΐ έντιμον;
  4.— Εάν ό κ. Εξηντά¬
  ρης ίσχυρίζεται — έκ των
  ύστερων βεβαίως — στ· τό
  Κιπτριακόν επρετη νά κλει¬
  σθή όπως - όπως. τότε ή
  (ιαφωνία τού μέ την Κυβέρ-
  νησίς, άσχέτ«ς έ"ικρεμο-
  μενων κ,ν^νων, δέν έθεώρη.
  σεν, δτι ηδύνατο νά δεχθή
  μίαν λύσιν ήβικώς καί ^ο-
  λιτικώς ο—αράδεκτον
  "I-
  σιος νά ήτο ακαιρος ή' άνα-
  κίνησις τού έθνικοΰ αγώνος
  τ«ν Κιπτρίων. Άλλά άφ' Ας
  τόν άνεκινησαν καί κατέστη
  τού αγώνος αυτού συμττα-
  ραστάτηο ή Ελλάς, ονι μό-
  νόν δέν έδικαιοΰτο αυτή νά
  τόν κλείση, τταρά την θέλη-
  σιν των Κυπριων, άλλά έ-
  -ρεττε νά επιδιώξη, παντί
  σθένει, μίαν έντιμον καί λο-
  γικην λύσιν. Χωρΐς τάς έξ-
  αλλοσύνας καί τάς δημοκο-
  τπκάς ύ-ερβολάς τής άντι-
  ττολιτεύσεως, αυτή υπήρξεν
  ή πολιτική τής Κυβεονή.
  σεως.
  -ρ,ακόν
  λε,.
  μέν άπο
  τον οποίον μέχρις ωρισμέ¬
  νου όριου έπρεπε νά λαμβά¬
  νη υπ' όψιν. Καί αΰτός ήτο
  ο Κυ—ριακσς παράγων.
  Οί Κύποιοι είνε έκεΐνοι.
  μίαν λύσιν. Αύτοι ήσαν καΐ
  των τυχών των.
  Κυβέρνησις,
  μπΙ,ρ,σναμένη^Γςτόν»:
  Υωνα Τ(ον δικαιοΰται καί 6
  ττοχρεούτα., λαϊ«τν^ί·ο
  υ-' δψιν τα γενικώτερ^ συμ"
  φεροντσ τής χώρας ά ί
  τρο-ον ^ συμ-αρο^τάσε-
  ως χβύ,η^ Δένμ δύναται |.
  μω<;/ να έτΓΐ6άλ λύ~7''ε|. τους Κυπρίους. -θα ετΓΡε" έττομενως νά μσς ττληροφορήση ό κ. Ε¬ ξηντάρης αν θεωρή, «τι ή ϋλλας, ττεραν αυτών των να ΠΙ ΒΑΛΗ λύσεις, τάς σττοί- £ρωτα^? ε^τ^ Θεορεί οτι τ-ρουσιάσβησαν τοιαύται λύσεις, τάς οποίας βά ε—ρεττε νά είχεν έπιβάλει ή Έλλ^ ε|ς Τ05 « ( " ή λά εάν -αρουσιάσβησον — ττρόκειται —ερί καθαράς υ¬ ποθέσεως — φρονεί ό κ. 'Ε. ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ Προσεχώς ΕΙΣ ΤΗΝ ■«ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ» ΕΜ Α ΛΟΓΟΤΕΧΜΙΚΟίί ΛΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΙΜΟΣ» ΤΗΣ ΣΟΥΖΥ ΒΟΓΚ ΛΑΚΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΙΚΕΥΗ 31 ΟΚΤαΒΡΙΟΥ 1958 ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Σχολιάζων χθές την ό—οτυχίαν τού ΝΑΤΟ ό κ. Παττανδρέου, «»ι» ίπτο—ηρίζων δτι ...«έμη&ϊνίσθη» ή κυβέρνησις : «Ή Έλ- «ς «οτωρθοσι τιλικώς νά θεωρηθή άδιάλλακτος, όνακολουθος «βι ι—ύβυνος τής διακο—ής των συνομιλιών». Οταν χβές το *βΜ' ο κ. συναρχηγος των Φιλελιυβέρων διετύ-ωνεν αυτήν την οστηρικτον κ—ά της Ελλάδος κ α τ η γ ο» ί α ν, δεν είχον «ο—ιραθή άκόμη οΰτε οί "Αγγλοι, οϋτε οί Τοΰρκοι! Η χβες δέ «θι&σιευβεισα έπισημος έλληνική ανακοίνωσις,, ρητώς( άνεφε- Ον ότι αί ιτροτΟΜϊΐις Σπσακ, τάς όττοϊας ότΓΓεδέχθη ή Ελλάς, •«—ΐΐρίχβινσαν ΐ—ό τής μεγάλης -λειοψΤτφίας των μελων τού ΝΑΤΟ καί ά—ερρίφθησαν ίητό των "Αγγλων και Τούρκων. Λο- Υ'ώς, λοιπόν, αύτοι ιΙν« καΐ οί άδιάλλακτοι, άφοΰ αύτοι η- «βντιώβησαν κοττά τής «μεγάλης -λειοψηψίας» και ωδήγησαν Ο; τή» διακοπήν τ»ν συνομιλιών. Ποΰ εύρηκί λοιττον ό κ. Πα- «β»δρεου την ελληνικήν ύτταιτιότητα καί £ϋβυνην; Εχ€ΐ υττο- »«*"» άττέναντι τού Έλληνικοΰ ΛαοΟ νά τό εξηγήση διότι, _βλ- ρέχ ί ά θον τό δικαίωμα να συμπερβνη »«*"» άττέναντι τού Έλληνικοΰ ΛαοΟ νά τό εξηγήση διότι, _βλ *»ς, τταρέχει είς ττάντα άνθρωπον τό δικαίωμα να συμπερβνη « της χτκοΊνης τού δηλώ—ως, δτι παρασυρόμενος ίχ τού κομ- »«ικοθ τού παθους ολίγον άττέχιι άπό τού να γινβ και ίϋνι· «ι* έπικίνδυνος πλέον. ΑΕΝ ΓΝΟΡΙΖΕΙΙ Γ|0ΛΥ τόν άψ€λή παρέστησεν ό Βρεταννός ύποΐίργός των Ε.ίωτερικών κ. Λόυντ, δταν κα- τατοπίί,ων χθεο την Βουλήν των Κοινοτΐττον πεοϊ δσων συνίβη- 2*_ « τό Κι—ριακόν είς τό ΝΑΤΟ. εί—£ν, 6τι δλοι είχον »<*Φ«νή~ι εΐς τ6 σχέδιον ίταακ καί... δέν γνωοίζει 'ως έιιοταιώβτ; τελικώς ή συμ- •βνια! Τό πώς έματαιώθη δ- Μ»ς, τό γνωρί^ι ήδη ή διεθντις «οινη γνώμη ίκ τής χθεσινάς έ- Ίοημοι; Έλλττνι«ής άνακοινώ- "^ί· "Αν δέ ειλικρινώς έπεθό- ϋιι να τό μάθη καΐ ό Τδιος. δέν «« ταρά νά δηλώση χβές είς ^ Β<χ,λήν ότι η Μεγάλη Βρι- Τ»νίσ αττοδέχ—αι τό σχέδιον £τίοκΐκ — εττΐ τού όποίου δη- *» είχβ. . · συμφωνήση. ·Οπό- η, θά έβλεπεν ότι ή έλλειψις •""Κ τής δηλώσεως έιιαταίω- «ϊ την συμφωνίαν *ΝΠΠΟΑΙΤΕΥΣ1Σ ΤΤΡΑΤΙΠΤΙΚΟΝ άιρσΐτλάνον διηέβη προχβίς κατ' έντο- 2» τοΰ κ. Πρωθνττουργού, δια νά •"««λβη ένιιγόντως έξ Ίωσννί- ***,· ίτουργος των Εξωτερικών *· Άίιρωφ. Προχβις. ττρέΐΓΐι νά "™<»βι/μισομεν, 16ι6ΐν ή Ελλάς Τ1» τΐλΐιυτική» της μάχην είς τ· ΝΑΤΟ. Δέν ά—ικλίίεται, έκ- ΙίΣ τ"«ο« και ίλλαι έηείγουσαι *<*Μ»ΐ ίπΐοβίσιις νά άπήτουν 'Ί» σμεο-ον πσρονσίαν τοώ κ. ΤοΟ ιΐς τάς Αθήνας. Δέν Ιλΐος δμως (1ς την γνω- ·τν ά—ιγευμοττινήν έψημιρίδσ, **< «τρώγιται μέ τα ρούχα τη^», 5*··ί ο τρόττος τής έπβνόδου. "Ο—ι, λέγει, νά Ιλβη Α κ. 6- •"•"Υβς ή μέ τό ό»ρ—λάνον τής ΥΡθμμης ή «α; μ^ τβ αθτοκίνη- 3*· τού, ποΰ θά τόν ΐ·ερεν έντός 0—7 ώρών. Εάν τώρα, άιροπλά- !·» τής γραμμής δίν ίτπήρχι κοί "·, όπως ξίρουν καί τα μικρά 7*·0ιά, ή δι" αυτοκίνητον δια- *εβ|ΐη Ιωαννίνων—Αθηνών ά- *"'τή τ» ολιγώτερον 11 ώρας, Τ*! *Χ«ι σημασίαν. Φβάνει δτι ««μβμι καΐ ^ βύτό... άντι- ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ... ΞΩ φρενών έγινεν ή « Ε- στία> καί μέ την πληροφο¬
  ρίαι δτι μελετάττοι ή δισττλα-
  τυνσις της όδού Αθηνών
  Πειραιώς καΐ των λεωφορων Κη-
  Φΐσιάς καΐ 'Αθηνών — Φαλη-
  ρου. «Μέ αλλσς λέξεις -—λέΥ«'
  — Λ. κυβέρνησις τήί: ΕΡΕ- 6<Αει σκοπόν νσ άνασκάπτη ταί: Α¬ θήνας καΐ τα περιχωρα, επι Ι υυ τουλάχιστον χρόνια»! ,ΕΙνε βε¬ βαία πολύ συγκινητικόν να δί¬ δη εκατόν έτών ζωην εις την Ε Ρ.Ε ή γηρβ'ά σιη»άδ€λφος, δεδομένου δτι ύπ' σύτάς τας συνθήκας άπαρνεΐται καθε έλ- πίδα διά τόν άτυχη άρντΐΎον της 'Οσα δμως χρόνια και αν ζήση ασφαλώς θά άνασκαπττι τάς Αθήνας καί τα Περ.χωρα προκει.μένου νά άντ ι καταστήση τούς σημερινοΰς καρρόδρομους. μέ τάς λεωφόρους που χρειαζε- ται ή σημερινή καί μελλοντικη κίνησις τής Πρωτευούσης, ^'ι νά γίνη; θά τό πίη και αυτο τό ποτήριον ή. · . προοδευτικη συνάδελφος ή όποία θα προ- τιμούσε νά κυκλοφοοοΰν· άκαμη καί σήμερον είς την οδόν Στα¬ δίου τα γαϊδουράκια τής επο- χής της. Ο ΑΥΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΠΛΗ ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Η Ε.Ο.Κ.Α. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ ΑΝ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ Ο ΑΓΓΛΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΑΠΑΝΤΑ: ΜΟΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΑ ΕΠΙΛΥ0Η ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ Έν τφ μπαίύ, ή χθίοινή ήμέρα ίοτοίχικ 5 νεκρούς καί τραυματίας £ίς τούς ΣΙΑ 31 (Ιδιατέ ύί)Έώ ί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤίΐΒΡΙΟΥ 1958 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΙ ΠΑΝ ΣΜΑΤΣ Π—ΤΙΜΗ ΔΡΑΧ. 1.50 ΟΙ «ΚΥΡΙΑΚΑΤ1Κ0ΙΤΑΊΊΚΙΣ» ΕΓΡΑΨΑΝ: 1 1 ι «Οί άνβρωποι μέ άδύνατα νεθ- ρα, καλυτέρα ν' άποφύγουν τό δισβασμα αυτής της Ιστορίας». ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ- ΤΕΡΗ ΥΠΟβΕΧΙ ΚΑΤΑΖΚΟΠΙΑΖ ΠΟΥ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΑΓΓΑΟΧ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΚΑΙ &ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝ ΦΛΕΜ1ΓΚ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31. (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία).—'Ενώ μέ την μίαν χείρα η ΕΟΚΑ πληττιι άνηλεώς τοΰς Βρεταννοΰς καΐ τούς συ- νεργατας των (πέ#τε νεκροί καί τραυματίαι κατά την χθιαι- νην ημέραν) με την άλλην τείνει κλάδον έλαίας προτείνουσα 6ια σχετικών προκηρυξεων, τάς οποίας εκυκλοφόρησεν εύρέως εις την νησον, «κατάπαυσιν της βίας εάν ή Βρεταννία άνα· στκλτι την εφαρμογήν των περιορισμών και των άντιποίνων ^ την Κυπρον». ■ Αφι βέ.Τ.έρου ζΜΊΡάν εντύπωσιν επροκάλεσε χθές ο— ουδαιο- τατη εκδήλωσις, σημειωθεΐσα άπό βρεταννικής καΐ κατ' εξοχήν αρμοδίας πλευρας, δηλονότι άπό τόν αρχηγόν των έπιχειρή- σεων κατοι τής ΕΟΚΑ στρατηγόν ΚέννεΘ Ντάρλιγκ. Ό στρα- τηγος Ντάρλιγκ ομιλών επί της καταστάσεως είς την νησον, «αχθή υπέρ πολιτικάς λύσεως τού Κιπτριακοΰ ειπών επί λεξει: ηγος Ντάρλιγκ ομιλών επί της καταστάσεως είς την νησον, «αχθή υπέρ πολιτικάς λύσεως τού Κιπτριακοΰ, ειπών επί λεξει: άμεθα νά νικήσωμεν την ΕΟΚΑ. άλλά τα στρατιωτικά εν είνε δυνατόν να προσφέροκν λύσιν είς τό Κυπριακάν χή «Δυνάμεθα νά νικήσωμεν την ΕΟΚΑ. άλλά τα στρατιωτικά μεσα δεν είνε δυνατόν να προσφέροκν λύσιν είς τό Κυπριακάν προβλημα». Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ _ Είμεθα ετοιμοι — λέγουν αί προκηιρύςεις — νά κατατταύ- σωμεν τάς χαροοκτη,ριζομένας ώς «βίαν» πράξεις εάν ή Βρε- ταννία εΤνε έτο!;μη νά καταΐπαύ- ση την βίαν άπό της ιδικής της πλευρας. "Εάν ή Βρεταννία δέν πράξη τουτο. Θά συνεχί¬ σωμεν τόν άγώνα». Αί προκηρύξεις της ΕΟΚΑ τονίζουν μεταξϋ άλλων δτι έ- κεΐνο τό οποίον οί Βρεταννο-ΐ χαρακτηρίζουν' ώς «βίαν» όνο- μάζεται υπό τού έλευβέρου κόσμου «Άπελευθερωτικός α¬ γών των Κυπρίων». «Ή Βρεταννία — τονίζουν α! προκηούξ^ς — έπιθυμεΐ τώ- ρα τον τερματισμόν τής βίας δια νά έκλείφουν τα τελειτταΐα εμπόδια είς την εφαρμογήν τού τερατώδους σχεδίου της περΐ συνεταιρισμοθ». ΑΙ προκηρύξεις καλούν ακο¬ λούθως τό Εργατικόν Κόμμα νά ασκήση πίεσιν επί τής βρε- ταννικής κυβερνήσεως δπως α¬ ναστείλη αύτη τα καταητιεστικά μέτρα. πού έφαρμόζει είς την Κυπρον καϊ ύπομιυνήσκει δτι π, ΕΟΚΑ έκήρυίε τρίς έχεχει- ρίαν διά νά διευκολύνη την ε¬ πίτευξιν διακανονισμοϋ κατόπιν διαπραγιματεύσεων. μέ μοναδι¬ κόν δμως άττοτέλεσμα νά επι¬ βληθή «μβγαλι-έοα κατοπίεσις εναντίον ημών». ΤΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΪΤΜΤΜΓΟΣ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ Ό διευθύνων τάς εναντίον των Κυπριων πατριωτών επι- χειρήσεις στραττιιγός ΚέννεΘ Νταρλινγκ κατά την διάρκειαν των χθεσινών τού δηλώσεων, μεταξυ ΟΑλων. ύπΐ<—<έθη δτι Θά έξαρθρώση την ΕΟΚΑ. «Δέν τίθεται ζήτημα. είπεν. Οπως σάς βλέπω καί μέ βλέ- πετε, Θά τους κατανικήσω». Ό στρστηγός Νταρλινγκ, α¬ ποκληθείς ήδη «Μοττγκόμερυ τής Κΰπροι». ίσχυρίσθη ότι ά- ττέσπασε την νίκην είς τόν πρώ τον γθρον τής μάχης κατά των άσυλληπτων άνδρών της ΕΟΚΑ τονίσας δτι ένώ πρό ολίγων έ- βδομάδων α! εναντίον των βρε- ταννικών δυνάμεων έπιθέσεις ε¬ γίνοντο μέ σφαίρας καΐ χειρο- βομβίδας. τώρα περιωρίσθη- σαν είς ηλε,κτρικάς- καΐ απλάς μόνον νάρκας. Συνεχίζων ό στρατηγός. έδη λωσεν. ότι τελευταίως «έτΐιμή- Θη» μέ προκηρύξεις. τής ΕΟΚΑ, αί οποίαι τού εζήτουν νά α¬ παντήση είς σειράν έρωτήσεων. «Την απάντησιν, εΐ—εν, άς την "Ενας πράκτωρ των Βρεταννι- κων Μυστικων 'Υπηρεσιών γίνε- ται ό στόχος τής Σ Μ Ε Ρ Σ... 1 1 ι ΤΙ ΕΙΝΕ Η ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ Η ΑΙΚΗ Α1Α ΤΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ» Ο κ. ΠΒΠΟΕΜΜΠΝΟΥΗΠ ηΠΟΠΟΓΕΙΤΟΙ, .. ΒΟΜΒΒΣ ΟΕΝ ΕΞΒΠΟΠΥΕΙ.. «Τό Σισμανόγλειον εδολοφονήθη άπό την συνδυασμένην επίθεσιν κράτουζ καί ιδιωτικήν αανατορ(ων».-«Έξ£Α£{αν ώ( οπΑον τό παιδί της αδελφής μου»! Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΕΥΤΕΡΑΣ Ή δίκη τού τέως γενικού δι- ευθυντού^ τού Φυμαΐτιολογικοΰ Ίνστιτούτου «ΣισμανόγλΙειον» κ. _Σ. Παπαεμμανουηλ. ^ό ο¬ ποίος κατηγορεΤται δια τάς ά- τασθαλίας είς τό ανωτέρω ϊδρυ- μα, εισήλθεν είς την κρισιμωτέ- ραν φάσιν της διά τόν κατηγο- οούμΓνον κσΐ είς τό πλέον έν- ΰιαφέροντ σημείον της ' δ"ιβ τό ρους μέ τάς οποίας εχει έξο- ττλισθή. κατ' έκφρασιν τοΰ I- δίου. Ματαίως τό ακροατήριον, ό όγκος τοΰ όποίου άττε.τέλεσε ρεκόρ διά τα δικαστικά χρονι- κά, ανέμενε νά ακούση τάς Θρυλοκμένας «άποκαλύψεις» τοΰ <&υματιολόγου κοΓτργορουμενου. 'Εναγωνίως έκαρτέρει την έ<- σφενδόνίσιν μιάς έστω «6όμ- ΣγΝΕΧΐΖΟΥΣΑ τό μυθιστόρη- μα τού «βιωγμοϋ» των όττσ- 8ών της ή ΕΔΑ, ανεκοίνωσε χβίς: «Ιτό χ»Ρ·ό Κάτω Κλ€·ναί *λ»»- ρίνης. σι»ν*λήφβη δι' έπανΐκτο- ,,σ,ν 6 75 έτών άνα-οος, 6ο- σχαλος Ι. Καλαΐτζιδης, ποι» εί¬ χεν άπολυβη μέ αδε.α προ τεσ- σάρων έτών». Τίσοιρα χρόνιβ» «κ των όποίίίν τα τρίσ μέ την ση¬ μερινήν Κιιβίρνηο-ιν, 6εν ήνωχλη- βη ΐ___ κλεινός γιρο—«ου- κουίς των Κάτυ Κλεινων. Α¬ σφαλώς, λοιπόν, δέν πτσίει ό «διωγμός» διά την »"»#τβι; ~: ρ.πίτεισν. Πτσίιι · · ·* *""« .1ΓΟυ έγίρσσι κσί «ουδέ τη» γνώσιν άλλαξιν ουδέ την κεφαλή ΤΡ"», άλλά ένοστόλγηβε κοοκοι/ίδικην δράσιν είς τσ γεράματο. Ό κ. Παπαε,μμανονήλ κατά την χθεσινήν απολογίαν τού πολυπληθές ακροατήριον ποΰ ε¬ πί ημέρας παρακολουβεΐ την δι- εξαγωγήν της. Καΐ λέγομεν «ενδιαφέρον σημείον», διότι άπό χθές την 6ην απογευματι¬ νήν ό κ. Παποχμμανουηλ ήρχι¬ σε την απολογίαν τού. Ό κατηγορούμενος διήνυσε χθές. επί τρείς συνεχεΐς ώρας, τό έν ττέμπτον της άπολογίας τού χωρίς νά έξαπολΰση οΰτε μίαν «βόμβαν» άπό τάς...άπ*ί βας», άπό τάς πολλάς πού. . . διαθέτει ό κ. Παπαεμμανουηλ καί αί οποίαι, ώς εδήλωσεν έν άρχή τής δίκΐκ τού, Θά ποοεκά λουν μέγαν κοινωνικόν σαλον. Οί παρακολουθήσαντες χθές επί τρίωρον την απολογίαν τοΰ κ. Παπαεμμανουηλ άητεχώρησαν , . . άητογοητευμένοι καί κατα- ττοντιιμένοι. Επί τρείς συνεχείς ώροχ. ό κατττγορούμενος άνβγί- γνωσκε διάφορα έγγραΦα υ¬ πουργείων καΐ δημοσίων ΰπηρε- σιών καί τάς επιστολάς πού έ¬ λαβεν καΐ απέστειλεν είς δια¬ φόρους έκπροσώπουςς τής πο- λιτικής ίωής τρϋ τόπου ό μα- καρίτης δωρητης Κων Σισμά- νογλου. Σημειωτέον, δτι τόσον τα εγγα»Φα, δσοΐ' καί αί επι¬ στολαί ·ουδεμίαν σχέσιν έχουν μέ την συγκεχριμένηνι κατηγο¬ ρίαν, μέ την οποίαν ευρίσκεται είς το εδώλιον τού κατηγορου- μένου ό κ. Παπαεμμανουηλ καί δια την οποίαν εκλήθη χθές υ¬ πό τού προέδρου τού δικασττν ρίου κ. Ψιλοπούλου νά όητολο- γηθή. _______ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Είς υφος δραματικόν ήρχισε ό κατηγοοούμίνος διά τάς ά- τασθαλίας είς τό «Σισμανό- γλειον» κ. Παπαεμμανουτιλ την 6ην απογευματινήν χθές την α¬ πολογίαν τού. "Εμπροσθεν τού ευρίσκοντο οί άγκώδεις φάκελ- λοι, μέ τα «συντριπτικά» στοι- χεΐα. ώς είχεν εΓπει, επιμελώς τοποθετηΐΐένοι διά νά τούς συμ- βουλεύεται εύχερώς Μέ βλέμμα άεικίντττόν καΐ έλεγχον όλας τάς όπτικάς γωνίας τής αιθού¬ σης τοΰ δικαστήριον, ήρχισεν: -— Ή υπόθεσις, διά την ο¬ ποίαν εύρίσκομαι σήμερον είς τό εδώλιον, προήλθεν άπό τα γνωστά λιβελλογραΦήματα πού απηύθυνεν πρός τόυ πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, τούς ύπουρ- γούς, τόν Τύπον καΐ πρός δλας τάς κατευθύνσεις τό παιδί τής αδελφής ιιου. 'Οταν^ απεκαλύ¬ φθη ή ταυτότης τού λιβελλο- ΒΛΕΠΕ Κη ΣΕΛΙΔΑ ττερ,μένουν Η στρατ,ώ- Είνε τό μιιστηριώδες σοβιετικόν όργανον εκδικήσεως, άνακρίσεων, δασανιστηρίίον καΐ θανάτοι; ' Επιση μοί έκπρόσωποι Λνίφερον κατα την ίδιον ένεδραν %£?. ίν στρατιωτικόν όχηαο το λόγψ ^ς ίσχθος *& ίΤ ξθ είς *6 1 ι ι --,-,^. ό Άννλο" στ Τί'<:· Κώμη τρ—μοΛΟσβη είς την κεφαλήν κσΐ τ6 στηβος καΐ ταυτοχρόνως ί- βροτυσβη Ι βρ—Ιων τού. Πλ^ίτιον τού σημειου οπου εσημειώθη ^ &£££ _'Λμφ6τεροι οί ΒρεταννοΙ στρα- *τβι οπέκυψαν βργότερα είς τα πΊ Βόμίαι έρρίφβηοσν έπίση<· έναν τΐον στρατιωτικών ιτεριπολικών αυτοκινητων πλησίον τοΰ χωρίου Δευτέρα νστιως της Λευκωσιας. ΟΙ στρατιωτα,, οί όποίοι έττί- βαινον των όχηματων αυτών ήνοι- ς«ν ώμεσως πυρ κατά των έκα- Τίρωβεν της όδοΰ βέσεων ένέδρας, ίΑ,,«,Ξων ^ί<ύν, έρριφβησαν αί Ιόμβαι Εκ—όσωπος τοϋ στρα- τιωτικοθ αρχηγείου εδήλωσεν δτι «ν εσημειώθησαν θώματα, είτε *πρ αγγλικής πλευρας, είτε καΐ *πο της πλευρας των πατριωτών. Πέντε ένοπλοι. εσταμάτησαν έν λεωφορείον πλησίον της Λεμεσοϋ, διεταξαν τούς επιβάτας να παρα- μείνουν είς τας θεσεις των καί. εν οννεχεία έπυροίόλησαν καί έφό- νευσαν τον Κυπριον όδηγάν τοΰ λεωφορείου. ΕΝΑ ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΧ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΧ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ «ΤΑΊ'Μ» Είς τό τελευταίον τεΰχος τοΰ έγχύροιι αμερικανικόν ττεριοδικοΰ «Τάϊμ» δημοσιεύεται τό κάτ», θι αρθρον επί τοΰ Κυπριακοϋ: «Πρός τοΰς 15 αντιπροσώποις τοΰ ΝΑΤΟ είς τό Παρίσι Εφθα¬ σε μίαν ημέραν τής παρελθούσης εβδομάδος ίνα απότομον μήνυ- μα: «Κατάστασις επειγούσης ά- νάγκης». Πρΐν τταρέλβη μία αρα, οί άντιπρόσωποι σννεκεντρώνον- το πέριξ μιάς μεγάλης πρασί- νης τραπέζης είς τό Πάλαι ντέ Σαγιώ. Ό γενικάς γραμματεύς τού ΝΑΤΟ Εθεσε τό ζήτημα μέ τραχύτητα: «Πρόκειται, είπε, ττε- ρϊ αυτής ταύτης τής υπολήψεως ΒΛΕΠΕ 8η ΣΕΛΙΔΑ ι Ι Ι ι Ι ι ι 1 ι 1 Ι ι Μιά γυναίκα μέ ενα μόνο κολλιέ γύρω στόν λσιμό της, θά χρησι- μοποιηθή σάν δολωμα γιά νά πεση στήν παγίδα ό Άγγλος πράκτωρ άλλά... ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΩΛΗ ΑΥΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΝ ΦΛΕΜΙΓΚ «ΑΠΟ ΤπΝ ΡΩΣΙΑ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ...» θά παρακολουθήσετε άπό μεθαύριον ΣΤΗΝ ΤΟ ΑΡΑΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ, ΑΛΑ' Ο ΟΡΜΗΤΙΚΟΣ ΠΑΤΤΟΝ ΔΗΛΟΙ: «ΑΝ ΜΕ ΑΦΚΜΕΝ Ο ΑΐΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ. 8» ΕΣΟΖΟΗΤΟ ΧΙΛ1ΑΔΕΣ ΑΚ8Ρ0Π0Ν» Τό άποκαλυπτικόν έργον πού επροκάλεσε την οργήν τοθ Προέδρου 'Αϊζενχάουερ Συνεχίζομεν σημερον την δημοσίευσιν τοΰ κεφαλαίου τώνά- πομνημονειιμάτων τοΰ στρατάρχου Μοντγκόμερυ, είς τό οποίον οΰτος άποκαλύπτεί τάς οξείας και συνεχώς έντεινομένας δια· φωνίας τού με τόν τότε αρχιστράτηγόν των συμμάχων 'Αϊζΐν- χάουερ, καβ' όλην την διάρκειαν της μάχης τού Δυτικοΰ Με- τώποι». Είς τό χθεσινόν ό συγγραφεύς έξιστορεϊ πώς επρότεινεν την έξαπόλοσιν συγκεντρωτικής έπιβέσεως πρός_ την κατεύθυν¬ σιν τού Βελγίου, ένώ ό Άϊζενχάουερ επέμενε ν είς την προέλα- σιν επι εύρέος μετωπον. 50Ν «Κατά την διάρκειαν της ι¬ δίας έκείνης συνομιλίας έτόνι- σα πρός τόν αρχιστράτηγόν δ- τι δέν ήτο ορθόν νά κατέρχε- ται είς τό πεδίον της ιιάγης. Ό άνώτατος διοικητής πρέπεΐ να ευρίσκεται είς τοιαύτην Θέ¬ σιν, ώστενά έχη γενικήν επο¬ πτείαν τού δλου προβλήΐιατος. Κάποιος άλλος ποέπει να δι¬ ευθύνη την μάχην διά λογαρια¬ σμόν τού. Τού εΐπα ότι τό ση¬ μείον αύτά εΤχε κατά την γνώ¬ μην μου τόσην σπουδαιότητα, ώστε. αν άπεδίδίτο έζαιρετι- κή σηυαισία είς την αμερικανι¬ κόν κοινήν γνώμην. Θά έπροτί- μων ν' ανατεθή είς τόν Μπράν- τλεϋ ή εώθύνη διά την διεξαγο>-
  γήν της μάχης. έγώ δέ ευχαρί¬
  στως νά τεβώ υπό τάς διατα¬
  γάς τού. Ή ύπόδειξίς μου αύ¬
  τη επροκάλεσεν έκ μέρους τού
  όβμεσον άρνησιν δτι εΐχα παρο-
  Μοίοτν πρόθεσιν.
  Ιδού ή σχετικη πρός την^συ-
  μ ι λίαν μας εκείνην περικοπη ά¬
  πό τό βιβλίον τοΰ Ά'ίίεντχάοιε-
  ερ «Σταυροφορία είς την Ευ¬
  ρώπην»:
  ΑΊ ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ : «...Τόν
  ΤΟ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
  ΕΝΑΣ 60ΕΤΗΣ ΓΕΡΟΣ ΕΔΩΣΕ ΗΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΒΟΣΚΟΝ
  ΤΗΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ» ΝΑ ΦΟΝΕΥΣΗ ΤΗΝ 12ΕΤΙΔΑ ΑΝΝΑΝ!
  ΕΙΧΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΑΛΛΟΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΩΤΙΚΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
  ΑΤΥΧΗ ΠΑΙΑΙΣΚΗΝ - «ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΩΣΗΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ»
  «ΤΑΦΕΡΕ ΟΛΑ Η ΚΑΚΗ ΠΡΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ», ΛΕΓΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΔΡΑΠΗΣ
  ΧΑΛΚΙΣ. 31. (Τού άνταττο-
  κριτοΰ μας).— Στυγερόν έγ-
  κλημα απεκαλύφθη προχθες_ τό
  οποίον κρατεΤ έν αναστατώσει
  τοΰς κατοίκους τής επαρχίας
  Καρυστίας διά την αγριότητά
  τού καί διά τό νεαρόν τής_ Λλι-
  κίας τού δράστου καΐ τοϋ Θι>
  ματος. *Η πρωτοφανης αυτή
  διά την περιφέρειαν μας υπό¬
  θεσις ένει ώς εξής:
  Την πρωΐαν τής προχθές Τε-
  τάρτης ανευρέθη νεκρά ή 12έ-
  τις "Αννα Κούτσουλη είς άγρο-
  τικήν Θέσιν εξω τοϋ χωρίου
  Πλατανιστός. Τό τ—ώμα της ά-
  τνχούι: κορασίδος έφερεν έν μο¬
  νον τραθμα είς τό ττίσω μέρος
  τής κεφαλής. Διερχόμενοι εκεί¬
  θεν χωρικοΐ άντελήΦθησαν τό
  πτώμα καΐ σπεύσαντες είδοποί-
  ησαν τάς αστυνομικάς αρχάς.
  Έκ τής διενεργηθείσης προα-
  νακρίσεως. ή όποία ευθύς έξ
  άρχής έστράφη ποός τό εγκλη-
  μα. προέκυψαν σοβαραί υπό¬
  νοιαι κατά τού 17ετοΰς ποιμέ-
  νος Ιωάννου Μαστρογιάννη. ώ
  όποΤος κατά τό παρελθόν είχεν
  έπιχειρήσ&ι νά συνάψη ερωτι¬
  κάς σνέσεις μέ τό μικρόν Θϋ-
  μα. Κατόπιν τούτου συλληφθείς
  ό Μαστρογιάννης καί ύποβλη-
  Θείς είς ανάκρισιν ώμολόγησεν
  δτι έπεχείρησεν άνεπιτυχώς νά
  κακοποιήση την μικράν "Ανναν
  την οποίαν τυχαίως συνηντησεν
  είς την έρημ'κην αύτην τοπο-
  Θεσίαν. Έν σκνεχεία δμως ό
  Μαστρογιάννης φοβηθείς δτι οί
  συγγενεΤς της "Άννας Θά τόν
  έκδικηθοϋν αν αάβουν τ! επεχεί¬
  ρησε νά πράξη. εζήτησε την
  συμβουλήν τού όμοχωρίου τού
  Κ. Κάλπη, έτών 60. Ό Κάλ-
  πης, κατά τοΰς ίσχυρισμούς
  πάντοτε τού ΑΛαστρογιάννη,
  τόν συνεβούλειχτε νά την φο¬
  νεύση διά «κά τής βουλώση τό
  οτόμα» ώς χαρακτηριοτικώς
  είπεν. Πράγμαη ό νεαρός ποι-
  μήν έκτύπησεν είς την κεφαλήν
  μέ ένα λίθον την μικράν "Αν¬
  ναν καΐ την αφήκεν άπνουν.
  Δέον νά σημειωθή δτι ό Κάλ
  πης τρέφει παλαιάν εχθρόν
  πρός την οικογένειαν τής άτυ-
  χοΰς μικράς, συλληφθείς δμως
  καί άνακρινόμενος, άρνεΤται τα
  πάντα καί δηλώνει ότι ουδέπο¬
  τε συνεζήτησεν επί τού Θέμα-
  τος αύτοΰ μέ τόν νεαρόν Μα-
  οτρογιάννιην Πάντοίς αμφότε¬
  ροι κρατοΰνται είς την ύποδι-
  οίκησιν _ Χωροφυλακης Καρύ-
  στου ένω αί ανακρίσεις συνε-
  χίζονται. Ό νεαρός δολοφόνος
  λέγει τώρα: «Τάφερε δλα ή
  κακη ώρα καί ό αΌ~ανάς»!,,.
  Αυγουστον τού 1944 ό Μοντ¬
  γκόμερυ μού έπρότεινε αιφνι¬
  δίως δτι βά Επρεπε ούτος νά
  Εχη τόν τακτικόν σνντονιστικόν
  Ελεγχον όλον των χιρσαίαν
  δυνάμεων, καθ* όλην την διάρ¬
  κειαν τής εκστρατείας... Ή
  πρότασις ήτο καταττληκτική.. .
  'Η μόνη συνεπεία μιας τοιαύ¬
  της τακτοποιήσεως θά ήτο νά
  ευρεθή ό Μοντγκόμερυ είς θέ¬
  σιν νά δρό) κατά την απόλυτον
  κρίσιν τού, είς υποστήριξιν
  της γνώμης τού σχετικώς πρός
  την δικαιοδοσίαν τής διοική¬
  σεως. Ό Άνώτατος Διοικη-
  τής εΤνε τό μοναδικόν πρόσω¬
  πον είς μίαν στρατιωτικόν ορ¬
  γάνωσιν, τό οποίον πρέπει νά
  ΐχη την εξουσίαν νά τάσση
  τοΰς κυρίους άντικειμενικοΰς
  σκοπους είς μείζονας σχηματι-
  σμούς. ΕΤνε, έπίσης, ό μόνος,
  ό οποίος Εχει την εξουσίαν νά
  παραχωρή Ισχύν είς τάς διαφό¬
  ρους ανωτέρας διοικήσεις, ανα¬
  λόγως πρός τάς αποστολάς
  των·..».
  ΤΟ «ΕΥΡΥ ΜΕΤΩΠΟΝ»
  Μετά πολλήν συίήτησιν ό
  Άιζενχάουεο συνεφώνησε ότι ή
  21η ομάς στρατιών δένήτο ε¬
  παρκώς ίσχυοά διά νά πρα-
  γματοποιήση τούς άντικειμενι-
  κούς σκοπούς κατά την ποός
  βορράν προέλασιν, μόνη καΐ ά-
  βοήθητος. Συνεφώνησε δτι όση-
  δήποτε άιαερικανική βοηθεία
  καί αν έχρειάίετο έπρεπε νά
  δοθή. Παρεδένθη έπίσης δτι τό
  έργον τού συντονισμοΰ καΐ τής
  γενικής διευθύνσεως των έπι-
  χειρήσεων είς τόν βόρειον το-
  μέα έπρεπε νά ανατεθή είς ένα
  διοικητήν: Εμέ.
  Τοΰ εΐπα ότι ιιού έχρειάζε-
  ύο μία άμερικανικη στοατιά έκ
  12 μεραρχιών, η όποία νά προ-
  ελάση πρός την δεξιάν πλευρόν
  τής 21ης ομάδος στρατιών. Εί¬
  πεν δτι αν τούτο εγίνετο, τότβ
  ή 12η ομάς στρατιών Θά διέ-
  Θετε μόνον μίαν στρατιάν. ή δέ
  άμερικανικη κοινή γνώμη Θά άν-
  τετίθετο πρός τούτο.
  Τόν ηρώτησα τότε διατί ή
  (άμερικ,ανικη) κοινή γνώυη Θά
  έποεπε υά μάί άναγκάίη νά
  λαμβάνωμεν παραλόγους άπο-
  φάσεις. "Ισως νά μή εΐχα απο¬
  δώσει έπαρκή σημασίαν είς τό
  έπαχθές πολιτικόν βάρος, πού
  έφερεν έκεΐνος. Διερωτώμαι τώ¬
  ρα, ενθυμούμενος την εποχήν ε¬
  κείνην αν Εδωσα ποτέ την πρέ-
  πουσαν προσοχήν είς τάς άντι-
  λήψεις τού Άϊίενχάουερ. πρΐν
  έκδηλώσω την άντίθεσίν μου
  ΒΛΕΠΕ «η ΣΕΛΙΔΑ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΙΚΟΑΟΤΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕΣ
  Κατά την περιοδείαν είς Θράκην κα! Μακε-
  δονίαν ποΰ εκτελεί ό Βασιλεύς συνοδευόμε-
  νος άπό την Πριγκίπισσαν Ειρήνην, χορηγεΐ
  βιβλιάρια προικός και είς τάς απόρους μι¬
  κράς Μουσουλμανίδας. Ανωτέρω, είς την Κο>
  μοτηνήν ό Μουφτής εύχαριστεϊ την Πριγκί¬
  πισσαν Ειρήνην, κατά την απονομήν των 6ι-
  βλιαρίων προικός.
  Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΥΔΩΡ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η Α
  «Ή παρθένος βασίλισσα»
  ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΤΑΤΩΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ
  200°Ν
  Σέ δ»ο-έντε μέρες δμως μιτο-
  ρούσαν νά γίνουν πολλά κα! ϊ-
  γιναν. Ή «ανίκητη άρμάδα» εΤχε
  άσφαλιστή στό λιμάνι, τα έπα-
  κτια πυροβολιϊα την προστατευθή»
  καΊ ό δούκας τής Πάρμας συνέ-
  χιζε τίς ττροετοιμασίες τού. Και
  ό Ντραίηκ; Ό Ντραίηκ γύριζε μέ
  τα καράβια τού Ιξω άττό τό ττε-
  λσγος, στά άνοιχτά, δπως τα
  σκυλιά γνρω άπό την άρκούδα, κι'
  διτως, κάμττοσους αίώνες άργότε¬
  ρα, ό «Αϊας» καΐ οί σνντροφοί
  τού γύρω άπό τό γερμανικό θω-
  ρηκτό «Φόν Σττέι» στα νοτιοαμε-
  ρικάνικα παράλια.
  Εύέλικτα, χαμηλά καΐ γρήγορα
  τα καράβια τής 'Ελισάβΐτ £με-
  ναν εξω άπό τό βεληνεκές των εχ-
  θρικών πυροδολοίων. Ό ναύαρχος
  Χογουαρντ, κομψάς αύλικός, ό
  άντ ίττους τού θαλασσοδαρμένου
  κουρσάρου, παρακολουθοΰσε μέ ά-
  ττορία την άπραξία των 'Ιστκχνών.
  — Τ! κάνουν;
  — Περιμένουν.
  — Περιμένουν τί;
  Ό Ντραίηκ σήκωσε τοΰς ώ-
  μους τού. Δέν (ίθερε τ'/ αλλά ή-
  ταν βέβαιος πώς οί Σπανιόλοι
  κάτι έτοίμαζαν. Τοΰς ήξερε κα-
  λά όττΓΟ χον πόλεμο «των Ίνδιών».
  'Ηταν ύπερφίαλοι, απληστοι,
  σκληρο! άλλά δειλοΐ δέν ήταν.
  — Τότε γιστί κρύβονται; ί-
  »ίμχνε ό αύλικός ναύαρχος.
  — Δέν κρύδονται. Περιμένοαν.
  — Τί;
  Πάντα ούτό τό «τί> ττοθ κρα-
  τοΰσε άνήσυχους τούς δυό ναυάρ-
  χους. Τί έκανε ό Μεντίνα-Σιντό-
  νια κλεισμένος στό λιμανι τού;
  Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
  Αέν αργησαν νά τό μάθοι/ν. Ό
  οαιμόνιος Γουώλσιγκαμ, πρόδρο-
  μος δλων των κατοπινων Φόν Κα-
  νάρηδων, ε!χί ξεπλώσει ίνα δίκτυο
  πρακτόρων τού σ' δλη την ήπίΐ-
  ρωτική Εύρώπη, άκόμη καϊ μέσα
  στίς φωληές των άντιπάλων τού.
  Τα λιμάνισ των «Κάτω Χωρών»
  δέν άποτελοϋσαν έξαίρισι. ΟΙ
  πράκτορες τού Γουώλσιγκαμ ε!-
  χαν χωθή καΐ μέσα στόν στρατό
  τού δουκός τής Πάρμας.
  Έτσι δτσν ίνα άθωο ψαράδικο
  αφησι τίς άκτές, γιά νά πλησιά-
  ση τον στόλο τού Ντραίηκ, ό
  κουρσάρος .δέν άττόρησε. "Εφερι
  τόν ψαρά στήν ναυαρχίδα κι' ί-
  Κϊΐνος, άφοΰ τοΰς φανέρωσε την
  ταυτότητά τού, διέλυσί τίς άπο-
  ρίις τού:
  — 'Ετοιμάζονται.
  — Νά κάνουν τί;
  — Μιά άπόβασι στήν Αγγλία.
  Ό Χόγουαρντ δέν ήθιλε νά τόν
  ττιστεψη, άλά ό κατάσκοπος ίδω-
  θε συγκεκρψένες λεπτομερείς.
  Τριάντα χιλιάδες στρατό εΐχί
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
  συγκεντρώσει ό Ίσπανός αρχ1-
  στράτηιγος στά παράλια. Σέ δ-
  λες τίς άκτές εΤχαν έπιτοοχθη δ^
  λα τα ττλοιάρια, οί μαοΰνες κα
  οί δαρκες.
  — Ό στόλος των Ί απάνω» θά
  προστατεύση την έπιχείρτκτι.
  — Μά ίΤνε δυνατόν;
  Ό Ντραίηκ δμως ήταν πιό ρ*α
  λιστής. Καί δυνατόν ήταν καΐ έ·
  ττ,κίνβυνο. "Αν ό δούκας της Πάρ
  μας ξεκινοΰσε, έκείνοι δέν θά μπο-
  ροϋσαν νά κάνουν τίποτε. βά
  βούλιαζαν 6έ6αια μερικά ττλοιά
  ρια, αλλά θά ίμενσν άρκετά γιά
  νά φτάσοκν στήν "Αγγλία καϊ ΰ-
  στιρο...
  —Ποίος θό μποροΰσε νά άν-
  τιμηωπίση τό Ισττανικό πίζιό
  — Τ6τι;
  — Δέν μένει παρά νά τοϋς
  ττρολάβουμΐ.
  Ό πράκτορας Ιλεγε πώς ή ά-
  πόβοχτις θά ξεκινούσε σέ δέκα-
  δεκαπέντε μέρες.
  — "Ωστί δ,τ, θά γίνη, θά πρέ
  πε> νά γίνη έν τφ μεταξύ.
  Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ
  Αύτό ποΰ Ιγιντ, ήταν μιάάπό
  τίς τολμηρότΐρίς έπιχειρήσεις
  τού παγκοσμίου ναυτικοϋ. ΟΙ
  ιτροετοιμασίις τού άρχιστρατή-
  γου πηγαιναν καλα κι' ό δούκας
  τής Πάρμας Βινε στά άνάκτορά
  τού μιά δεξίωσι γιά τόν νοούαρχο
  καϊ τούς άξιωματικούς τού. "0-
  λο τό άνθος των Ίσττανών άρι-
  στοκρατών τής Φλάνδρας καθώς
  καϊ οί ντότποι αρχοντίς πού εΐ-
  χαν συμβιβαστή μέ τόν κατακτη-
  τή εΐχαν συγκεντρώση στΐς λαμ-
  προψώτιστες αίθουσις.
  Τρ γλέντι βρισκόταν στό με-
  γαλύτερο κέψι τού, δταν οί φλό-
  γες ψώτισαν τα παραθυρα. Την
  ιδία στιγμή άκούστηκε ό κρότος
  έκρήξιων καΐ αφθονες κανονιές.
  01 καλεσμένοι ταχασαν.
  — Τί ίγινε;
  Άξιωματικοΐ ϊτρεχαν γρήγορα
  επάνω κατω, ενφ ό Μΐντίνα-Σιν-
  τόνια κύτταζε τόν δούκα τής
  Πάρμας χωρ! ς νά τολμά νά ξεστο-
  μίση σύτό ποΰ φοβήθηκε.
  — ΟΙ "Αγγλοι, εΤπε τρέμον-
  τβς αύτός.
  Κύτταξαν άπό τα παράθυρα
  καΐ τότε εΤδαν.
  — Τό ϋλογό μου, ψώναξί ό
  δούκας.
  "Εψιτπτος, άκολουθούμενος άπό
  τούς άξιωματικούς τού, Ετριξε
  πρός τό λιμάνι, δπου ίνα - δι»
  άπό τα μΓγοΑοπρ—ή πλοΐα τού
  είχον αρχίσει κι' δλας νά καί-
  γωνται.
  ΑΥΡΙΟΝ : Ή συνίχεια.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  ΑΘΗΝΩΜ: Ά—στόλον Χαρ.
  Έμμ. Μπενάκη 34, Γερόλυμ-
  «ος Δ. Γκύζη 21, Γιόκαρης Γ. Σού
  τσου — Δορυλαίου, Δασκαλάκη
  Μαρία Νία Ελβετία, ΚαλλΙρη Ρ.
  ΠστησΙων 187, Κατσούλης θ. "Α-
  χσρνων 140, ΚυρΙτσης ■Αναστ.
  Βουλιαγμένης 90. Λεμός Κ. Πα-
  επι—η,μίου 68, Μπίλλος Σωτ. Πά.
  μ , λος
  νεπιστημΐου 49, Μισλιχανίδΐκ θ.
  Δαμάρεως 9, θίκονάμου Β. Ζηνω-
  νος — ΚεραμεικοΟ, ΠανανιωτΛ·ι»1
  Σταυρούλα 'Αβην*τς 39. Ποπκΐστυ.
  λιανοθ ΚαΙτη ΌρφβνΙδου Ηρα¬
  κλείου Ρέρας Κ. Πό—ΚΓΐων 17,
  Τσιριββκος "Αβ. Δημητρός 75.
  ΠΕΙΡΑΓΙ2Σ: Μητροιτούλου Μ.
  ΤσαμαβοΟ — 'Αγορα, 'Ανδριανο-
  ηούλου Χ τ. ΓεωργΙου Α' 35. Χα-
  υονεωρνάκηςνθ. 'ΑνΙου "Ιωάννου
  Ρ4ντη 53, Πί—χλίίΐκ Δ. ΈρμοΟ
  — Καλλικολχως, ΚαρΛούνης Επ.
  Λΐτωλικοθ — Θεσ)ν1κης, Τοπαλιάν
  Σ. ΒκζυηνοΟ — Ρήγα ΦεραΙοο.
  ΔΙΗΜΚΡΕΥΟΥΧΑΙ
  ΚΑΙΝΙΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
  ΑΘΗΜΠΝ: Στο«μ6ς Λ' Βοη-
  βειών ΙΚΑ Πειραιώς - Μυλλέρου
  Τηλ. 534.222.
  ΠΕΙΡΑΐαΐ: Χίΐροοργική: ·Α-
  Ία ΣοφΙα Καησιβάροαχου ΑΙτω-
  .ικοθ 55. τηλ. 462.502. Παθολο-
  γιΧΓ): Παπαβ<χνασια6η Κάνιγγος - Κουντουριώτου 13, τηλ. 41.720. Γυνβικολογική: "Αγία Ελίντ) Πε- τρουτσου Τρ. Μούτοο—υλου 16, τηλ. 474.7θ£._______ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΟΣΜΙΤΟΝ Ό ίν "Αβήνοις Σύνβεσμος Κο- ^ιτών, <τ»1 τή έορτί) των "Αγ. ναργύρων, τέλει την 9 π.μ. με¬ ύριον Κυριακήν βρή—ευπικήν ν 9 π.μ. με βρή—ευπικήν "Ιεό ΙΊν βαυριον Κυριακήν «,^.»!».!. τκτνηγοριν είς τόν ' Ιερόν Ναόν Ταξιαρχών (Πεδίου "Αρεως). ΧΕ ΛΙΓΕΖ ΜΕΡΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΗΟ ΤΟΪΟΙΟΝΟΟΙΟΥ Ό μενόΑος φιλόοοψος 3 λ ΚΟΙΛ· 5ΕΑυ γράφει οτό ίργο τού « ΑΙμΙ- Αιος». «"Ενός Ιδιωτης ονόματι Πό- τρΐκιος Ο" Νήλ παντρευτηκε έπτό οορ<« Σήμερο άγει τό 113ον ετος τής ήλικΐας τού, άκουει κσλά, ύγι· οΐνει κοΙ βαδΐζει χωρΐς μπαοτΟύνι. Ό άνθρωπον ούτος δίνίχει πι|>
  οτή ζυή τού τίποτε όΑΑο ίκτός όπ6
  μπθρα». Άπό οημερα πΐνετε τακτι-
  κά μπυρο μ* τό ·ογητό οας καΐ μι·
  ταζύ των γίυμότων, προοφίρετέ
  την ίηΐοης καΐ οτούς «Ίλους σας.
  Γευστική, τονωτική καΐ ζΐδιψοστι·
  κη ή μπυρο είναι πραγματική άπό·
  Ααυοις.
  Διοβάζοντος οΰτή την άγγελΐο,
  κερδΐοοτι καΐ ίνο ύραΐο ποιγνΐδ»
  ουνανοοτροφύν Γιό νό τό λοβετε
  δωρ€Ον, κόψτ€ τό «€ΐμ€νο ούτό
  καΐ όποστεΐλοτί το έντός όκτώ
  ημερών μέ την διεύβυνοΙ οας καΐ
  ίνα δΐδραχμο γραμματόοημο —ήν,
  Α. Ε. Κάρολος ΦΙζ, Ύ—ρε,οΙοΑΑ.
  1 β Λεωφ ΣυγγροΟ 53, "Αβηνος,
  Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ και ΠΕΙΡΑΪΚΟΩΗ
  Τ Α ΘΕ Α
  «VI
  ΑΤΑ
  ΟΕΑΤΡΑ
  ΑΘΗΜΟΜ (βίασος ΛογοθΐτΙδη,
  τηλ. 35.524): 'Ο Ηλίας τού
  ΐίου. ΑΚΡΟΠΟΛ (Ί—οκροπούς):
  "Ο τι θέλει ή γυναικα. — Ολσ με
  δοσεις. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ('Αγ. Κων
  σταντϊνου): ·θθέλλος. ΔΗΜΟΤΙ
  ΚΟΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τηλ. 41.351)
  Πέρσαι. Δ1ΑΜΑ: Το Κράτος τοθ
  θεοϋ. ΙΜΤΕΑΛ (Κατερινσ): Ή
  Μαμα. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ (ΘΙασος
  Λαμπέτη—Χαρ ν): Τό παιχνιδι τής
  μοναζιάς. ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ
  (τηλ. 27.248): 9.30 μ.μ. Ώραισ
  μου κυρίαι.. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ (Τηλ.
  614.592, Μ. 'Αρώνη - Ντ. Ήλιο
  ηουλος): Φωνάζει 6 κλέφτης...
  ΚΥΒΕΛΗΣ (Θ1ασοε "ΛλΙκης):
  Γαληνη. ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Τρο.
  «ατόρε. ΜΠΟΥΡΝ'ΕΛΛΗ (Ττιλι«·
  525.262): Τεντυ μπόθς. ΤΕ!
  Ό καλός ανθρωπος τοθ
  Τσουά».
  Τσέ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  εθνικον προγρλμμλ
  (412 μ. ή 728 χιλ*.)
  6.30 Μουσικη. 6.40 Γυμναστική.
  6.50 Μουοικη. 7.15 ΕΙΒήσεις. 7.
  30 Τραγουδια. 8.30 Όμιλια. 8.
  40 θρακικα τραγουδια. 9.00 Κυ-
  πριαχόν δελτίον. 9.10 Μοοσική.
  10.00 Δίακ.οι. 10.30 Δια τους ναυ-
  τιλλομένους. 12.30 Τ ό δεκάλίπτο
  τού Όργανισμοΰ "Απασχολησεως
  καΐ 'ΑσφαλΙσεως 'Ανεργιας. 12.
  40. Ρουμελιωτικα τραγούδια.
  13.00 Ή Φωνή της Πστόίδος. 13.
  10 'Λνακοινωσεις. 13.15 Τροτνου-
  δια υου διαλέξατε. 14.00 Μουσι¬
  κη σαλονιοϋ. 14.30 ΕΙδησεις. 14.
  45 Βιενέζικη μουσική καί τραγου-
  δια. 15.15 Οικονομικόν σχόλιον.
  15.30 Διά τους νσυτιλλομενους.
  17.00 Τραγουδοϋν ή Λνπίλιντα και
  ό Παναγόπουλος. 17.20 Συντροψια
  μέ τους ασθενεϊς. 18.00 "Η ζωή
  μας μέ άριβμους. 18.10 ΕΟΘυμες
  νοτες. 18.30 "Η Φωνή τής Πατρί¬
  δος. 18.40 Έκλεκτοι Βίσκοι.
  19.00 Έιΐίκαιρα Ηματα. 19.15
  Ή Φωνή της 'Αμερικής. 19.30
  Ρεσιτάλ ηιανου. 19.50 Έ&6ομσ·
  διαιον σχόλιον. 20.00 *Η ώρα τής
  ϋπαίβρου 20.30 Ή Κυπρος μας.
  20.40 Δελτίον προγνώσεως καιροθ.
  20.45 Τα χρονικα της ημέρας. 21.
  15 Ή έλοφρά όργηστρα τοθ Ε.
  Ι.Ρ. 21.45 ^Η τέχνη οττ| ζωή
  μας. 22.30 Άπό τον κόσμο της
  οπερας. 23.10 Τραγουδοθν οί Χιλ-
  τοπερς. 23.30 Μουσική. 24.00
  Κυπριακόν δελτίον. 00.15 Έλλη-
  νική μουσική.
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ηΡΟΓΡΛΜΜΛ
  (216,8 μ. ή 13*85 χλκ.)
  7.15 Καλημέρα σέ «λους. 8.15
  Ή οΐκογένεια Παπαδοπουλου. β.
  30 Μουσική καΐ τρανουδια. 10.00
  Μια γυναΙκα σας ομιλεί. 10.15
  Γιά τα μικρά παιδία. 10.30 Το
  κουαρτεττο Τσέτρα καΐ ή όρχή-
  ατρα Μπερνάρντι. 11 ·00 Μουσική
  ανβολογια. 11.45 Όρχήστρες έ-
  λαφράς μουσικής. 12.15 ΔΙσκοι
  κατ επιθυμίαν των ασθενών. 12.
  45 Ή νοτιοαφρικανικη εκιτομπή.
  13.00 Μουοική «αί τραγούδια. 13.
  30 Έδω Παρίσι. 13.45 Μουσική.
  16.00 Έλληνικά τραγούβια. 17.00
  'Α—λές μελωδΐες. 17.30 Ή γαλ-
  λική ί,κτΐομτΐή 18.00 Ό,τι τρα-
  γουδήθηκε κσΐ β,τι τραγουβιέται.
  18.45 Είς την ύιτηρεσΐαν της *ν-
  βρωπότητος. 19.00 ΟΙ Εψς
  Μπρα&ερς καΐ ή άρχήστρα Χωλ
  Μάρτς. 19.30 Καλλιτεχνικά θέμα-
  τα. 19.50 Μουσική. 21.30 Τό δέ-
  κάλεπτο τοθ Στράτη ΜυριΐΑλη.
  21.45 Τραγουββ η Ναντια Κων-
  σταντοιτοθλου. 22.30 'ΑνβολογΙα
  της αγάπης. 22.40 Το νυφιχό κρε-
  ίάτι. 23.00 Ή ραΛιοφωνική *ι·
  «λιοβήκη σας. 23.15 Έβώ Οθα·
  σιγκτων.
  ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  (451 μ. ή 665 χλκ.)
  19.00 ΈκλεχτοΙ καλλιτέχναι.
  20.00 Συμψωνικες σελΐβες. 21.00
  Μουσική δωματίου. 21.30 "Εργα
  των Γότλλων συνθετών Φωρέ καΐ
  Ντοκά. 22.00 Μουσική γιά τέσσα¬
  ρα χέρια. 22.30 ΣυναυλΙα της
  συμΦωνικής τής Βοστώνης. 23.45
  Σουττες τοθ Μπαχ.
  ΟΜΙΑΙΑΙ ~~~-~"
  Ή «ΈταιρΙα "Λναστηλώσιως
  Ήβικων 'Αζιών». οργανώνει επ
  εύκαιρΐα τοθ εορτασμοθ της 28ης
  ΌκτωίρΙου διέλεξιν είς την αί¬
  θουσαν τοθ Δημοτικόν Σχαλειου
  Έλευβερουπόλεως, την Κυριακήν
  καΐ ώραν 5 μ.μ. μέ ομιλητην τόν
  θεολάγον κ. Σηφη Κόλια. καΐ
  θίμσ: «Τ6 νόημα ττ)ς 28ης Ό-
  κτΐύ·ρίου καΐ τα Έλληνικά νιά-
  τα».
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΖΕΩΓ
  Αυριον Σάβεατον καΐ ώραν 6
  μ.μ. τελοθνται είς τόν «Παρνασ-
  σόν» τα έγκαίνια τής εκθέσεως
  τοθ ζωγραφου Σωχράτη Ρώνα>
  ΚΙΝΗΙΗΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
  Α'ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΑβΗΝΑΙΑ: Σαγιοναρσ. ΑΝ-
  ΤΖΕΛΑ: Γερακια των θαλασσών.
  ΑΣΤΡΟΝ: Δεσμώτης τού Ίλιγ¬
  γον. ΑΣΤΟΡ: Ή αύτοκρατορ.α
  τοθ ηλίου. ΑΣΤΥ: ΟΙ διαχοπες
  τοθ κ. Ούλώ. ΑΤΤΙΚΑ: Η αθ-
  τοκρατορΐα τοθ ηλίου ΛΤΤ1ΚΟΝ:
  •Οδος Φρέντερικ αριβ. 10. ΕΛΛΗ
  Μιά λατερνα μιά ζωή. ΕΛΛΗΝ Ι Σ :
  'Ο&ος φρεντερικ αριθ. 10. ΕΣΠΕ
  ΡΟΣ: "Η μονομαχία. ΙΛ1ΣΙΑ:
  Πονεμένη αύτοκρατειρα. ΚΟΣΜΟ-
  ΠΟΛΙΤ: *Η ζητιάνα τής Βομ»άης.
  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Τα τανκς ίξορ-
  μοΰν. ΜΑΞΙΜ: Λευκες νυχτες.
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Σαγιοναρα. ΜΟΝ-
  ΤΙΑΛ: Νά φαντάρος να μαλαμα.
  ΟΡΦΕΥΣ: Ή ΠαριΤιανα. Π ΑΛ¬
  ΛΑΣ: Ή πονεμένη αύτοκρατειρα.
  ΠΑΝΘΕΟΝ: Τα τανκς έξορμοΰν.
  ΡΑΔ ΙΟ ΣΙΤΎ: Ή πονεμένη αύ¬
  τοκρατειρα. ΡΕΕ: Γερακια των
  θαλασσών. ΡΙΒΟΛΙ: Δεσμώτης
  τού ΊλΙγγου. ΣΕΛΕΚΤ: Δεσμώ¬
  της ΤΟΟ ΊλΙγγου. ΣΤΑΡ: Δε¬
  σμώτης τοθ ΊλΙγγου. ΣΙΝΕΑΚ:
  Έπίκαιρα γεγοΛτα. ΤΙΤΑΝΙΑ:
  Ή ηονεμένη αύτοκρατειρα.
  Β' ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑ·Ι·Σ: Διαχοττες στήν
  Ιταλία. ΑΘΗΝΑ·1·ΚΟΝ: Γκου-
  ανταλκανάλ. Α Ρ Η Σ : Το ρομαν-
  τζο μιάς ^εγαλης αγάπης. ΛΡΜΟ
  ΝΙ Α: Τ6 καράϊι της άμαρτίας. ΑΤ
  ΘΙ Σ : Συντομη συνάντησις. ΓΡ Α¬
  Ν ΑΔ Α: Συντομη συνάντησις. ΔΩ-
  ΡΑ: Τα 4 σκαλοπατια. ΕΚΛΑΙΡ:
  'Αντάρτες τοθ Μεξικοϋ. ΕΤΟΥΑΛ:
  Όμορφιά τής κολασεως. ΘΗ-
  Σ ΕΥΣ : Όμορφιά τής Ιιολάσεως.
  ΚΟΣΜΟΣ: Πρώτο χτνποκάρδι
  ΚΡΥΣΤΑΛ: ·Αντάρτες τοϋ Με-
  ξικοθ. ΛΑΟΥ: Τριανταφυλλα
  για τή Μ—ττίνα. ΜΟΝ Σ
  I-
  ΝΕ: ·Υπάρχει παντα Ενας ίνοχος.
  Ν ΕΑΛΑ Σ : Δραπέτης των 7 «ο-
  λιτειών. Ν. ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ: Ή θα.
  νασιμη μάχη τοθ Ταρζαν. ΟΛΥΜ·
  ΠΙΑ: Το καραίι της άμαρτίας
  ΠΑΛΛΑΣ : ΟΙ 7 λόΦοι της Ρωμης
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ: Μαρακαιμκο
  ΠΡΩΤΕΥΣ: Τ6 πρώτο χτυιτοκαμ
  δι. ΡΕΟ: Τα 4 σκαλοπατια.
  ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ
  ΑΕΛΛΩ (Χολαργός): Ρό Ρο
  Ρομπινσον. ΑΘΗΝΑ (Χαλανδρι):
  Κλεφττις τού χαρεμιοϋ. ΑΠΟΛ
  ΛΩΝ (Περιστερι): Κυριαρχος τού
  Είρηνικοϋ. ΑΠΟΛΛΩΝ
  (II.
  Φαλη-
  ρου): Ή όμορφιά τής κολασεως
  ΑΣΤΗΡ ('λγ. Δημήτρ.): Μαρα·
  κάίμιιο. ΑΣΤΗΡ (Ν. ΊωνΙα):
  Τυφων στό Ναγκασακι. ΔΙΛ,ΝΛ
  ('Λμαρουσ.): Κλίφτης τ«ς Βε
  νεττΐας. ΗΡΑΙΟΝ (ΑΙγάλεω):
  Αετος τής Σ ιέροας. ΗΡΩΛΕΙΟΠ
  (Χαλκηοων): Διακοπίς στήν Ιτα¬
  λία. ΚΡΟΝΟΣ (Ν. Ίωνία): Τα
  ρέ<πα σου "Εντυ. Μ1ΡΑΜΑΡΕ (Τζιτζιφιές): Σημάδι έζωμότου. ΝΙΚΗ (ΚορωηΙ): Αυτοκρατορική πρόσκλησις. ΝΤΑΛΙΑ (ΑΙγαλεω) : Μαρτυρες τής νίκης. ΟΡΦΕΥΣ (Αγ. Λναργ.): 'θρκος τού ΣεΙ- χη. ΠΑΛΛΑΣ ('Ελευσ.): Νέον ϊρ· γον ΠΛΡ1Σ (Κηα.): Μαρτυρες ΡΕΞ (·Ελευσ.): Νέον ? (Καλογρέζα): Με- γαλοκαρχαριας. ΣΠΟΡΤΙΓΚ (Ν. -·-»■■ · ■ ι(3[Χ(χ. ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΐ ΤΡΙΤΗΝ ΑΗΟΙΓΕΙ Σααρούλα στήν Πάτρα. - Ό Κωστανταρας στη Λαρισα.-Την -προ¬ σέχη Δευτέρα ή νέσ τσινία τοθ Λάσκου.____________ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕηΣ» κ.Α. ΚΡΥΦΟΥ τΐοϋ εΐχε προκύψει .ην Λαμηέτη είς τό Τά θεατρον «Κεντρικόν»^ διευθετηθή. Κατά γενομένην χθές ανακοίνωσιν, ή δημοφΐλής πρωταγωνιστρια, ά- νείαλε δι" αργότερον τίς κινη- ματογραφικές της υτιοχρεώσεκ «αι τελικώς βά εμφανισθή καΐ είς τό κουν ήδη είς την δυναμιν τού θια- σου Λαμπίτη — Χόρν. προσελήφθη σ«ν χθές ή ΚαΙτη Λαμπροπουλου, καί 6 Δημήτρης Νικολαΐδης. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΩΝ «ΜΠΟΕΜ» ■Επιτυχίαν εσημείωσεν ή χθεσι- Σμυρνη): Νά φαντάρος νά μά) μα. ΤΙΤΑΝΙΑ (Χαλάνδριί: θα έ- ςορμήσουμε την αύγη. ΦΟΙΒΟΣ (Περιστερι): Τα 4 σκαλοπατια. ΧΑΡ ΑΥΤΗ: "Εζησα μίσα στο ίοΰρκο. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΠΙΤΟΛ: "Υπάρχει πάντα ϊ- νας ίνοχος ΟΛΥΜΠΙΟ λόφοι τής Ρώμης. ΠΑΛΛΑΣ : Τα 4 σχαλοπάτια. ΣΙΝ£ Ν.ΙΟΥΣ: Μονομαχία στόν ήλιο. ΣΠΛΕΝ ΤΙΤ: Ό ίαρώνος και ή τσιγγάνα. ΧΑ·Ι· ΛΛΙΦ: Ό »αρκ«ρης τοϋ Βόλγα. * ΑΙΓΛΗ: ΑύτοΙ που δέν εΐδαν τή λευτεριά. ΑΛΚΑΖΑΡ: Πρίγκιψ τής Βαγδάτης. ΑΠΟΛΛΩΝ: Μονομαχία γιγαντων. ΑΣΤΗΡ: Χατζή Μοί ρατ. ΑΥΡΑ: Συγχώρησέ με, μη· τερα. ΒΑΛΚΛΝΙΛ: Διά πυρός καΐ σιδήρου. ΕΣΠΕΡΟΣ: Κόκκι- νο φαραγγι. ΗΛΥΣ Ι Λ: 'Εσκαπάντ ΚΑΛΙΦΟΡΝ1Α: Τό πρώτο χτυπο κάρδι. ΛΟΥΞ (ΚαμΙνια): Κυριαρ- χρς τοθ ΕΙρηνικου. ΟΡΦΕΥΣ: Σαγιονάρα. ΠΑΛΛΑΣ (Ταμπου ρια): "Ολα γιά τό παιδΐ της. ΡΕΛ: Ό οολοφόνος μΐ την κόχ- κινη κουρσα. ΡΕΞ: Μονομαχία γιγαντων. ΣΤΑΡ: Σ κλάίος έ- παναστάτης. ΦΟΣ: ΟΙ παρανομοι βέν είνε πάντα έγκληματΐες. ΓΙΑΤΗΝΜΙΚΡΗ ΑΝΑΠΗΡΗ ΒΑΣΟΥΛΑ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Γιά την όχτάχρονη ανά<πηρη μέ τα αγκυλωμενα και άχρηστα πό δια άπό τον 'Λπολλωνα τής Να (ου λάίαμε δραχμάς 150 έκ με- . Τζιμ ΠΙτερσον βττό ρους τοθ κ τό Ντητρόϊτ •Α,μερικής. Προηγοόμεναι εΐσφοραΐ οραγμάϊ 2.900. Σύνολον δραχμαΐ 3.050. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΙΜΝΗΣ 5ος ΜΗΝΑΣ 72.650 ΘΕΑΤΑΙ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΜΤΛΗΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟθΕΤΙΔΗ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 160Τ πβύ συνεχίζεται μέ γεμάτο πάντα τό Θέατρο ΑΘΗΝΩΝ. ΣΗΑΛ.: 'Επειδή ή ζήτησις εΐσιτηρίων είνε μεγάλη, πα- οακαλεϊσβε νά κλείνετε εγκαίρως τάς θέσεις σας. ' Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 35^524 ΚΟ3Μ9, *Η λΐμνη τοθ Μαραβώνος περι- :ΐχε χθές 8.500.000 κ.μ. ύδατος, έναντι 8.448.000 τής προχθές και 6 959.000 τής αντιστοΐχου περυσι- νης ήμίρομηνίας. ΤΑ Π Αί ΔΙΑ τώρα που ξαναρχΐζουν τα σχο- λίια, ή μελετη, ή πνευματική καΐ σωματικη κόπωσις άπό τα μαβή- ματα, χρειάζονται περισσότιρίς πρωτεΐνες, ίιτβμΐνες, μέτολλα, ασβΐστιο καΐ φωσφόρο, που θά τους δώση τό ΚΟΥΑΚΕΡ ΛΤΣ. Βοηθηστε τα παιδία νά διατηρή- σουν τή ν ωφελεία ποθ χίρδισαν από τίς βιακοπές. Βοηθηστε τα νά μή άρρωσταΙνοο.ν αυτόν τόν χειαωνα. Δόστε τους, κάβ£ μερά, Ενα πιοτό ιΚουακ'ερ» πού αποτελεί την πΐό «ολύτιμη θοήθϊια στήν εόαίσβητη ήλικΐα τής άναπ>τυξεως
  γιά νά γίνουν τα παιδία ψηλότε-
  (κχ, δυνατωτερσ:, γιά ν" άποκτή-
  σουν δόντια καΐ κόκκαλα γερά,
  γιά ν' άντέχουν στήν κώπωσι κοΗ.
  στΐς καιρικάς κακοοχΐχς, Βόστε
  τους ΚΟΥΛΚΕΡ. Κοστίζει 80
  λεπτά τό πιάτο — λι/νώτερο άπό
  τό κουλοορι «ού τρώγουν οτό
  διάλε Ι4ΐμα.
  ΠΑ ΝΑ ΔΗΤΕ
  ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
  βΕΑΤΡΟ
  ΛΙΑΝ Α
  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7
  Τηλεφωνήστΐ στό «16.903.
  ίό τα=τ ο
  ΜΟΝΩΑΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
  ΚΑΙ Η
  ΜΠΙΡΗ Ρ.ΙΝΤΠ
  ■>
  στην πλακα, ΑΛΛΑ ΠΟΥ;
  ΕΡΜΟΥ 54 Κ 55 ΑΘΗΝΑΙ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥΑό-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
  Η ΣΟΥΛΗ ΣΑΜΠΑΧ
  ΣΤΟ ΒΡΒΧΟ
  35.880
  Ή "Ελλη Λβμπετη καΐ ό Δημήτρης Χόρν, παρά τ'ις άντίθετες έ-
  ττίμονες Φημες των τταρασκηνίων, δέν δισκότττοι/ν την καλλιτε¬
  χνικον συνεργασίαν των. Κατα γενομένην ανακοίνωσιν, ή δημοφι-
  λής ττρωταγιονί—ρια βά λάβη τελικώς μέρος κα! είς τό δεύτε¬
  ρον ϊργον τοΰ «Κεντρικόν», ιγοΟ βά είνε ή χαριτωμένη κωμωίίσ
  τού Ρουσσέν «Μττομπός», ή όττοία β' άνίοη κατά σκηνοβεσίαν
  Γιώργου θΐοδοσιάδη.
  δεύτερον έργον τοΰ βιάσου Λαμ-
  πετη — Χορν. Τό Ιργον αύτό θά
  είνε οριστικώς ό «Μιτομπΰς» τοΰ
  Ρουσσέν, είς τόν οποίον όμως κυ-
  ριαρχεϊ ό άρρην πρωταγωνιοτής,
  Η παρισινή αυτή κωμωδια που
  συνεχιζει άπό έτών βριαμίευτική
  καρριέρα είς την γαλλικήν πρω¬
  τεύουσαν, μέ τόν Φρανοουά Περιέ
  είς τόν βασικόν ρόλον «ροεκρΐβη
  ακριβώς, διότι αρχικώς η "Ελλη
  Λαμπέτη, έξ άψορμής τής προσε¬
  χούς ταινίας της, δέν θά ήμποροΰ-
  σε νά παίζη είς τό δεύτερον ϊρ·
  γον τοΰ βιάσου. Καΐ ήδη, όμως,
  που ελήφθη ή απόφασις νά εμφα¬
  νισθή και εις τό έργον πού θά δια.
  δεχθή τό «Παιγνιδι τής μοναζιας»
  έπειδη ή κωμωδια τού Ρουσσέν
  είνε πολυ ένοιαφερουσα καί δια-
  σκεδαστικη, ή "Ελλη Λαμπίτη προ
  σεφέρβη_ να παίξη, έστω καΐ αν
  ποσοτικως, ό ρόλος τής πρωταγω-
  νιστριας δέν είνε Ιδιαιτέρα μεγά-
  λος. Κατόπιν τούτου, ήρχισαν άπο
  χθές οί δοκιμές είς τόν «Μπομ-
  πος», πού κατά γενομένην ανακοί¬
  νωσιν θά τόν σκηνοθετήση ό Γιώρ
  γος θεοδοσιάδης. Διά την ερμη-
  νείαν τού χαριτωμένου αθτοθ γαλ-
  λικοθ εργου, ίκτός άπό τόν Ζώ-
  ρα Τσάπελη, τόν Γ. Μιχαλοπουλο
  καΐ την "Αννα Παιτατζη, που άνή-
  νή πρε,μιέρα των «Μποεμ» στά
  «Όλυμπια», την οποίαν παρηκο¬
  λούθησαν καΐ πολλοΐ έπΐσημοι. Ό
  έκλεκτός "Ελλην τενόρος ·Αντώ-
  νης Παιιακωνσταντινου έπευφημήθη
  ένθουσιωδώς. Στην πρώτη πραξι
  καΐ μετά την άρια «Κί τζ£λιντα
  μανΐνα», ή ορχήστρα ηναγκάσθη
  νά σταματήση επί Λρκετά λεπτά,
  λόγω των έπευφημιών τοθ κοινοϋ
  προ£ τόν διαλεκτον καλλιτέχνην
  ιτό διάλλειμα τής α' πράξεως
  χαΐ των έπομένων, καθως και είς
  τό τέλος τής παράστάσεως ό 'Αν-
  τώνης ΠαπακωνσταντΙνου καΐ η
  πρωταγωνΐστρια Ζωή Βλαχοπσύ-
  λου ανεκλήθησαν περΐ τίς δέκα
  φορές είς την σκηνήν. Σήμερον έ-
  παναλαμίανεται υπο την διεύθυν¬
  σιν τοϋ Τοτη Καραλϋανου ό
  «Τροβατόρε» μέ δευτέραν εμφάνι¬
  σιν τής νίας ύψιφώνου Λννας
  Λάνδου. πού είχε πολλήν επιτυχίαν
  κατά την πρώτην της εμφάνισιν.
  Είς την παράστασιν συμπράττει ό
  Ντινος 'Εγκολφόπουλος. Μετέχουν
  καΐ ή κ, Φωκιανοΰ και ό κ. Πά-
  πανικολαου.
  Η ΚΩΜΩΔ1Α ΤΟΥ ΨΛΘΛ
  Έξ άφορμής ωρισμένων δημο-
  σιευμάτων περι των έργων, που βά
  ΛΛΠΕΡΤΟΛΤλΛΠΡΕΧΤ
  ΣΤΟ ©ΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
  «Ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  ΤΟΥ ΣΕ-ΤΣΟΥΑΝ»
  ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Τό πρώτο Εργο τοΰ ΑΛπρέχτ
  ττοΰ παρουσίαοχ ττέρυσι στό
  άθηναικό κοινό ό κ. Κούν, εί¬
  χε τόττο δράσεώς τόι> Καύκα-
  σο. ΑΟτό ττοΰ μάς τταρουσια-
  ζει τώρα, έχει τόττο δράσεώς
  την Κ ινα. Κάποιο αϊσθημα
  φΐ/γής υτταγοιρεύιι στό Γερμα-
  νό συγγραφέα την προτίμηστ
  πρός τα έξωτικά ττεοιδάλλον-
  τα, αίσθημα φυγής άνάλογο
  μ' έκεΐνο που τόν εοητρωξε να
  αύτοεξορισθη άττό την πατρί-
  δα τού υστερα άττό τήν έγκα-
  τάοτασι τού Χιτλεοικοΰ καβε-
  στώτος.
  Ή Κ Ίνα μέ την προαιώνια
  σοφία καϊ τίς άρχαΐες -της _πα-
  ροοδόσεις φαίνεται νά ασκή ί-
  διαίτερη £λξι στόν Μττρέχτ, ά-
  φοΰ καΐ ό <Κύκλος μέ την κι- μωλία» σέ κινέζικο μύβο εχει την πηγή τού. Την κινέζικη ττό- λι Σέ — Τσουάν έττισκέτττον- ται τρείς άττό τοΰς μεγάλους θεούς, ψάχνοντας νά 6ρο0ν ένα καλόν" άνβρωπο. "Οδηγος των βεών στήν προσπαθεία τους γίνεται ό άπλοικός νεροκουβαλητής Βάνγκ. "Υστίρα αττό ττολλές άποτυχίίς, άνοχαλύτττετται ή άγαβή ψυχή ττοΰ εΤν* ττρόθυιμη νά φιλοξενήση τούς όόστεγους θε,οΰς. ΕΤν* ή Σέν—Τέ, μία νέα γυνχχίκα πού φτωχοζή άττό τό έμττόριο τοΰ κορμιού της. ΟΙ θεοΐ άμείβοον την καλωσύ¬ νη της Σέν—Τέ μέ χίλια ά- σημένΐα τάλλΓΜκχ, άλλ' αύτάς ό ξαφνικός ττλοΰτος πολλαπλα- σιαζει τά βάσανά της. 01 πάν τες όοϋοϋν επάνω της γιά νά φονε — δχι ττλέον τά χίλια τάλλτ»ρα πού έχουν κιόλαε τε- λειώσει. άλλά, άν εΤν« δυνα¬ τόν, κβϊ τίς Τδιες τις σάρκες της. Γιά ν' άντιμετωττίοτι την ά- πληοτία των άνθρώπων, ή Σέν —Τέ __ άναγκάζετβι νά υ.€ταμ- φιεσθή — νά μετουσιωθή μάλ¬ λον σ' ένα. Φανταστικό συγγε- νη, τόν Σουΐ—Τά, ττοΰ στήν άρχή είνε πρακτικός καΐ θε- τικός στϊς ύποθέσεις, ώσττου σιγά - σιγά γίνεται άναίσθη- κα^ άνάλγητοτ: στόν άνβοώ ττινο πόνο. Άλλά κι' αυτή ή φάσι δέν θά διαρκέση γιά ττολυ. Ή μά- σκα θα ττέση κάττοτε καΐ ή Σέν—Τέ, ή αγαθή ψυχή τού Σέ—Τσουάν, θά κάμη ττάλι την έμφάνισί της για νά φωνά¬ ξη ^ άττελττισ'μενα στοϋς θεοϋς ττού ξεκινοΰν άβιάφοροι γιά τόν ούρανο: «Μή φεύγετε! Μή μ' έγκαταλείττετε!... Δέν μττο- ρώ νό μείνω έδώ». Ή μόνη ά- ττάντησι ττού παίρνο άπό «τούς θεούς, είνε αυτή: «Μττορείς. ή ρς ^ νά εΤσαι καλη κι' δλα θά ττάνε καλά». «Τίποτα δέν άξίζει αύττι ή λύσιν λέει ό Τδιος ό Μιτρέχτ. μέ τό στόμα τού Βάνγκ πού άπαγγέλλει τόν 'Εττίλογο. «Και ποία είνε ή λύσι; Χρειά- ζεται ν' άλλάξουν οί ανβο»- ποι; "Ην ν' άλλάξη ό κόσμος; "Η ν" άλλάίουν οί θεοΐ;.. Ψά- £τε μόνοι σας νά βρίττε αν υ¬ πάρχη τροφός γιά νά βοηθή- σουμε μιά άγαθή ψι»χή νά βρή την εύτνχισμένη χύσι ττού άξί¬ ζει στην κσΛωσύνη της... Πρέ- ττει νά 6πάρχη κά—οια σωσττΊ λυσι. Πρέ—:ι». Τό ττώς μπορεΐ νά ζήση Ζ- νβζ καλός κι' αδύνατος άνθοω- ττος όπως ή Σέν—Τε, μέσα σ' ίνα κόσμο δττου όργιάζει ή κακία κβϊ ή δία, εΐνβ ττρό- 6λι>μα άττό τή φύσι τού αλυ-
  το καΐ δεν) είνε παραξενο τό
  ότι ενας εύσυνείδτΐτος δοοτμσ-
  τογοόφος δέν τού δίνει μία
  συμδοπΊκη
  λύσι.
  ή μία αύθαίρετη
  Μέσα σέ ττολΑές δεκάδες
  αΐωνων. ή Ιστορία ττϊς άνθοω-
  πότητος έχει αποδείξει ότι τί.
  έγκόσμιβ λύσι τού ττροβλήμα-
  τος εΤνε άνέφικτη. Ό θεϊος θε-
  μελιωτής τού Χρισπανκτμοΰ
  τοΰ εδωσε λύσι ίπτερκόσμια:
  «Δεύτε οί εύλογημένοι τού
  πατρός μου. κληρονομησατε
  τίτν ιΊτοιμασμένην υμίν δασι-
  λείαν άττό καταβολής κόσμου>.
  ΕΤνε ττάντως πρός τιμήν τοϋ
  μαρξιστοΰ Μττρέχτ, δτι 6έν έ.-
  δωσε λύσι τού προβλήματος
  σύμφωνη μέ τίς θεωρίίς τού
  ΜαρξιλενινισμοΟ. Ίσως νά εΤχε
  καταλόΛει, αττό τα 1939 ττού
  εγραφε τόν «Καλόν ανβρωττο»,
  πάση ττρακτική άξία εΤχαν αύ-
  τές ο!_ θεωρ!«ς στό ζήτηιμα της
  βελτιώσεως τής ανθρωπίνης
  φύσεως...
  *
  Ό κ. Κούν έδ'ιδαξε στρύς
  ήθοττοιούς τού τόν «Καλόν αν-
  θροπο» καΐ ώργάνωσε την ττο-
  ράστασί τού μέ τόν έ'νθεο ζη-
  λο τοΰ δασκάλοι» πού πιστεύει
  σ' αύτό πού διδάσκει. Πιστεύ-
  ει ό κ. Κούν στήν άνθρωττιστι-
  κή ούσία τοΰ εργου τού
  Μττρέχτ. Καΐ έχει δίκιο σ' αύ¬
  τό. Πιστεύει δμως καΐ στήν
  αρτιότητα της θεατρικης τού
  μορφής; Άν ναϊ, νομίζω δτι
  έδώ £χ*ι λιγώτεοο δίκιο. Ό
  «Καλός ανθρωττος τού Σέ —
  Τσουάν> Εχει προτερηματα λο-
  γοτεχνικά — διάλογο αλλού
  ποιτντικό και άλλοΰ σατιρικό,
  χιοθμορ ποΰ καΐ ποΰ — έχει
  ό,μως έλαττώματα θεατρικα:
  χαλαρή πλοκή^ ιιακρολογίες, έ.
  τταναλήφεις των (δίων έννοιών,
  πράγματα ττού έμποδίζουν τό
  θ«ατή νά άπο-ρροφηθή άττό τό
  δράιμα, να τσντισβη ι|>νχικα
  αέ τα πάσχοντα πρόσωττα.
  Ώστόσο, αύτές οί έτπφιΛά-
  ξβις δέν πρέπει νά έμποδίσουν
  τούς θεατρόφιλους ττού έκτι-
  μοΰν την καλλιτεχνική προσφο-
  ρά τοΰ κ. Κούν καΐ τού θεα¬
  τρον Τέχνης, νά δοΰν τόν «Κα¬
  λόν ανθροπο». Γιατΐ θ' αττο-
  λαύσουν μία λαμττρα ιιοντα-
  ρισμένη^ παράστασι καΐ θά χα-
  ρούν τη θαυμασία έρμηνεία
  τού δίμορφου ρόλου Σίν—Τέ
  και Σουΐ—Τα άπό τή δεσττοι-
  νίδα Βέοα Ζαβησιάνου —- κα-
  λύτερης φυσικά στό θηλυκό
  της ιιέρος — δττως καϊ τού
  ρόλον τού Βάνγκ άίτό τόν κ.
  Δ. Χ—ζημάρκο. Πολλούς αλ-
  λους σημαντι«οΰς ρόλους τούς
  ύτΓθδύονται οί κυρίβς Άγγ.
  Κο-€λλαοή, *Ελ. ΠατΓαγιαννη,
  Νίνα Γιαννίδτι, 'Εκάλπ Σώκου,
  Τάνια ΣαββοτΓούλου καΐ Μαρία
  Μαρμαρινοΰ καΐ οί κ.κ. Γ. Λα-
  ζάνης, Μ. Χρηστίδης, Κ. Μττά-
  κας, Θ. Κατσαδράμης κλπ.
  ΜεταΦοαστής τού διαλόγου,
  δημιουογικός όπως πάντοτε. ό
  κ. Μάοιος Πλωοίτης καΐ των
  στίχων πού τταρειιβάλλονται ό
  κ. Νικηφόρος Βρεττάικος.
  Εύχάοιστα στό μάτι τα
  σκηνι«ά τοΰ κ. Γ. Βακαλό, μέ
  τίς ανάΛαφρες νοομμές της
  κινεζικης άρχιτεκτονικης και
  με τα ττρόσχοιρα χρ^ιιατά
  τους, όπως καΐ τα γοαψικά κο-
  στοιιμια -ττού εχει σχεδιάσει ό
  ιδιος. Πώς δμωε δικοβιολογεΐ-
  ^ ή άπροθυμία των κοποί«(ον
  τοΰ Σέ—Τσουάν νά φιλοξενη-
  σοι»ν στό σττίτι τους τούς έ-
  πισκέτττες θεούς, δταν αύτοι
  εΤνε ντυμένοι μέ τα ττλούσια
  αμφια κα! τίς όλόχρυσες ττεβι-
  κεφαλαΤες ττού τούς Εχιι φοοέ-
  σει ό ένδυματολόγος; "Αν δχι
  άττό βεοσέβεια, δέν θά έσ—€υ-
  δαν οί Σίτσουανίτες νά τούς
  δώσουν κατάλυμα τοιΛάνιστον
  άττο συμφέρον, άττό την έλττί-
  δα τής άνταμοιβής, εττίγειας ή
  εττουρανιας;
  Την κρίσι της μουσικής τοθ
  Παουλ Ντεσσάου — διευθυν¬
  τάς εκτελέσεως ό κ. Μ. Χατζη-
  δόκις — την άφηνω στούς €(-
  δήμονβς. Των άδαών -πάντως
  τα αύτιά τα ένώχλησαν μερι-
  κοΐ -αράφωνα οξείς ηχοι.
  ΣΤΑβΗΙ, ΛΠΗΛΙΛΤΟΠΟΥΑΟΪί
  διαδεχθοϋν την παιζομενην μέ κο-
  σμοσυρροήν κωμωδΐαν τού Δημή-
  τρη νάβά «Φωνάζει ό κλέφτης»
  είς τό θέατρον «Κοτοποθλη», ή δι¬
  εύθυνσις τού έν λόγω θεάτρου ε¬
  δήλωσεν ότι πρός χό παρον ως εί
  νε φυσικόν, δέν άν.τιμετωπΙζει θέ·
  μα δευτέρου Εργου. 'Εε βλλου,
  το γεγονός ότι πολλοΐ Ελληνες
  θεατρικο'ι συγγραφεϊς προτεΐνουν
  έργα τους διά το θίατρον «Κοτο-
  πουλη», δέν σημαινιι ότι όλα αύ-
  τά τα έργα συμπεριεληφθησαν ό-
  πωσδήποτϋ είς το ρεπερτοριον μιας
  χειμερινής περιόδου, ή όποια κατα
  την αθτήν δήλωσιν, όπως δει¬
  κνύουν τα πράγματα θα καλυφθή
  όλόκληρος άπό την επιτυχίαν «Φω-
  ναζει ό κλεφτης. .». "Εν πάση πε¬
  ριπτώσει ή Μαιρη 'Αρωνη καΐ ό
  Μτϊνος Ήλιόπουλος, που παρου-
  σιαζουν την ελληνικήν αυτήν κω-
  μωδίαν επί κεφαλής τοθ θιάσου
  «Κοτοπουλη», διατηροθντες είσπ·ρα
  «τικώς τό «Ρέξ» πρώτον μεταξυ
  όλων των άβηναικών θεάτρων, 6έ-
  χονται μέ Ιδιαιτεραν ευχαρίστησιν
  τα ϊργα των "Ελλήνων συγγρα-
  φεων, τα όποϊα έπιφυλάσσονται
  νά διαίάσουν έν καιρφ διά νά τα
  ουμπεριλαίουν είς τό ρεπερτοριον
  τού θεατρου διά τό απώτερον μέλ-
  λον ή διά την προσέχη θεατρικην
  σαιζόν.
  ΟΙ «ΓΑΛ1ΟΙ ΤΟΥ ΦΙΓΚΑΡΟ»
  Τό «Πειραικό θίατρο» ΛνεκοΙνω
  σε χθίς την διανομήν των ρόλων
  στό ϊργο τοθ ΜπωμαρσαΙ «ΟΙ
  γάμοι τοϋ Φίγκαρο», που θ' άνέ-
  ίη περΐ τα μεσα τής προσεχούς
  έ&δομάδος στό Δημοτικό θέατρο
  Η μεγάλη πρωταγωνιστρια κυ·
  ρία Κυβέλη, ήρχισε δοκιμές
  διά την τταρουσίασιν είς τό
  θέατρον της τής ττλατείας
  Συντάγματος τής σκηνικής δη-
  μιουργίας τού Μττρέχτ «Μητέ-
  ρα κουράγιο». Μαζ! μέ την κυ-
  ρία Κυβέλη, εΐκονίζονται ανω¬
  τέρω και ή κόρη της κυρία Ά-
  λίκη καΐ ό κ. Ηλίας Σταματίου.
  Πριραιωζ Τοας *σσι*<*()ς ρόλους διδασκονται δυο ήθοποιοΐ, ωστε ό δεύτερος νά «ντουμπλάρη» τόν πρώτο σέ ώρισμένες παραστάσεις. 'Η 6ριστική δισνομη είνε ή εξής: Κάμης 'ΑλμαίΙία ό Άντ. Ξενά¬ κης καΐ ό Όρφ. Ζάχος, Κόμησσα "Ενα στιγμιότιπτο άπό τάς δοκιμάς τοθ *ργον τού Μπω- μαρσαΐ «ΟΙ γάμοι τοΰ Φίγκα- ρο», που άνεβαίνει είς τό Δη¬ μοτικόν θέατρον Πειραιώς τά μέσα τής προσεχούς εβδομά¬ δος. ΕΙκονίζο'ται οί κυρίες Κυριακού, Σάσα Κατσάρου καΐ ό κ. Καρατζάς. (γυναΐκα τού) ή Σάσα Κατοάρου καΐ ή Νόρα Ντεμπονέρα Σουζά- να (καμαριέρα τής κομήσσης) ή Αννα Κυριακού καΐ ή Δέσποινα Στυλιανοπουλου, Φίγκαρο ό "Ανδ. Νιοϋςος καΐ ό Τρύφων Καρατζάς, ΒΛΕΠΕ 4π ΣΕΛ Ι ΔΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ Τ6 καταραμίνο διαμάμτι ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Μ. ΕΜΠΕΡΧΑρϊ 17ΟΝ μάτι 6 Τσάρλ κι' τ^«. σάν τρελλάς στήν Μάρν κοτ^·Αττό πίσω τού έρχόταν Μπλάντ, σ' ελειενή κατάστασι μέ την γραβάτα κάτω άπο τό ά ριστερό αοτί κι' *- "άτ, τ ττρηζόταν γοργα. σάν σκύλος που θαλασσα καΐ τινάζει τού τό νερό καΐ μέ ρωτησε μ ά· γνώριστη άπό τήν οραχνάδσ ♦» — Συμπαθάτε με, πως δμως πήρατε καμμιά πσραγ· γελία για μενά;/Απο την Λ"™ ,/ομία, θέλω νά πώ. Άποκρίθηκα άρνητι«ά, θυμηθή κα, δμως, καΐ βιαστηκα να το α- ^— Ναί, εΤπα. Ό φίλος μας αστυνομικάς μέ παρεκάλεσε .α άσμς σοΰ μεταβιβάσω πώς «ναι χι» Τίποτ' αλλο. Πρός ο υττηρ- Θεού, χι» Τίποτ αλλο. ρς Μττλάντ, τί συνέβη; Ποίος ήταν Τί είνε αύτό ποϋ «ύττήρχι»; Μοθ φάνηκε πώς τό βλέμμα τού Μπλάντ καθάρισε καΐ ξεσυννιψισ- σε τό μέτωπό τού, δταν τού με· τίδωσα το μήνυμα τοΰ άστυνομι κοΰ. Ή απάντησις τού ώστοσο δέν *ώτ:σ.: βιόλου τα σκοτάδια δποα παράδερνα. —Ι Αύτό πού υτιηρχΐ, κνρισ, είττε, ήταν ίνα ττεριτύλιγμα άπο σελλοφάν στό κουτάκι μέ τίς τσι κλες. . . Μέ την αδεία σας τώρα θά κρατησω τον δολοφόνο στό 6ω- μάτιό μου, ώσπου νά ϊρθη ή ά- στυνομία. Καΐ μέ μεγάλες δρασκ'λιές ά- πομακρύνθτ|κΕ. "Ενοιωσα τα γόνατά μου νά λυ- γίζουν, κάθησα, Κάποιος ττροφε- ΣΤΑΥΡ0ΛΕ30 ΑΡΙθΜΟΣ 3691 •ΟριζοντΙως. — 1: Είνε ή Νεά πόλις των 'Αβηνων (αΐτ.). 3: "θ- νομα *ασιλέων τής Σουηδίας. 4: Τό μέγαρον της θά άνεγερθή είς τήν όοον 'ΑκαδημΙας (άρχικα).— Το λΐνε οί Γάλλοι δταν τηλεφω· νούν. 5; Γράμματα άπό τό Ρούρ. — Κατασκευαζεται άπό δίρμα τρα γου. 6: Μεταφορικώς έχει την ϊν· νοιαν τής συγχύσεως, τής ατα· ξΐος. _ Πρόθεσις. 7: Τό πρώτον συνθετικόν τοϋ τΐτλου πολλων ΑΙ- γυπτιακών έφημερίοων. — "Υπάρ χούν πολλά είς τήν 'Ελλάδα (άν· τιστρ.). β: Ή καλή σπανίζει (γεν.). 9: ΕΙλικρινεϊς, ντόμπροι (άνηστρ.). — Προτρέπει. Καβετως. — 1: *Ησαν οί Εύ- ριπΐδης καΐ Σοψοκλής. 2: Όμη ρικη συζυγος. 3: Όρα καΐ. . . ά κούει (αΐτ.). — "Υπό την μορφήν τού παρέχεται φάρμακον. 4: τίς χαρακτηρΐςει ή εύρ-χωρΐα. 3: Μέ αύτό αρχΐζει ή ιλαρά. — Δυο συ- εχόμενχα είς τά άλ!φαΐητον γράμ- ιατα. ο: Καί αύτό. . μωραίνε- ται. 7: "Αφθονεϊ είς τόν τιυβμένα τοθ ΝεΙλου (γεν.). — Ή μητερα τού "Λρεως. 8: Τής ΆμαλθεΙας είνε γνωστόν. 9: λύτός πεινάει ΡΗΚ. ΛΥΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 3690 •θριςοντΐως.— 1: ΙΣΟΖΥΠΟΜ ΑΝΩΦΕΛΕΙΣ. 5: ΑΙ Α — Δ Υ- ΚΑ· 3: Σ Ι Σ. 7: ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ. 9: ΤΑΣΤΗΜΑ. Κσθέτως.— 1: ΙΛΑΡΑ - ΡΕΚ. 3: ΟΠΩΡΛ — ΜΑΤ. 5: ΥΠΕΝ- ΔΥΤΗΣ. 7: ΙΔΕ - ΣΕΜΝΗ. 9: ΜΑΣ — ΣΚΑΛΑ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙ- ΚΗ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ "Η 'ΕταιρΙα ΠροστασΙβς 'Ανη λΐκων τής πόλεως Χαλκί&ος θά οργανωθή μίαν διάλεξιν διά την Κυριακήν Ζαν Νοεμβριού 1958 μέ όμιλήτριαν την παιδοψυχία' τρον Μαρίαν Παλαιολόγου καί μέ τίτλον: «ΨυχοπαθολογΙα ένήλικος καΐ παιδός». Μετά τό πέρας τής διαλέξεως ή Ιατρός Μ. Παλαιο- λόγου θά δεχθή νά Απαντήση είς τυχόν έρωτήσεις των κ.κ. ακροα· ών. ΦΕΙΔΙΟΥ 5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ρε λό/ια άσυνάρτητα — ΐο γώ. Ό Τσάρλ κρατοΰσε τήν ι γκοτ στήν άγκαλιά τού. άκούστηκαν μέσα άπά ρισμα, τό μυαλό μου δμως χισε νά δουλεύη μέ κάποιον"^ μό μόνο μέ την άφιξι τής ^ ^ νομίας. 'Ο Μττλάντ δνοιξε πόρτα. Ή γραβάτα τού βρΐο,' ταν τώρα στήν θέσι της, τ^ * τι τού δμως εΐχ-: μελανιάσει ί!" άπό το πρήξιμο εΤχε κλείση ί», λως. — Μπλάντ, φώναξα. ττοιός είνε; Πρέπει νά Μπλάντ. Πρέπει νά μάβω. Το μοναδικό τού μάτι ταξε μ' ενα παράξενο κα! βλέμμα. > ,
  — Κυρία, γρυλισε μέ _τ
  να δόντια, παρατράβηξε το
  Ώρα πιά νά συνέλθετε!
  Καΐ ωδήγησε τοϋς άστυνχ»,,
  κούς στά δωμάτιό τού.
  Τήν παράξενη συμπιρΐφορά του
  τήν δικαιολόγησα μέ τόν έκνΐνρι.
  σμό πού τόν κατίίχε, Κι' (γ^ /
  μως δέν πήγσινα πίσω.
  Παραπατώντας πηγά οί μ,α
  καρέκλα. Γιά μ:ρικά λετττά πρ(
  πει νά ϊχασα την συναίσθησι τί"
  πραγματικότητος. "Οτβν ξ^
  νοιξα τά μάτισ, ό Μπλάντ ττρο,,'
  τταθούσε νά μοΰ βάλη στό χ£ρ, {"
  να ποτήρι. Δέν διέκρινα καμμ^
  συμπόνια στους τρόπους Τοι,
  καταδέχτηκε δμως νά εξηγήση; '
  — Τό θίαμα ήταν οί,,
  σιο. Επεχείρησε ν'
  δταν κατάλαβε τί τόν
  Καί, δυστυχώς, τό έπέτυ».
  —Ποίος, Μπλάντ;
  Σάν νά μην άκουσε,
  — Τό κλειδΐ δλης τής
  σεως ήταν ή τσίκλα. Κα! ή _,
  θε ι α τόσον διαΦανής, δσο κβΓιί
  διαμάντι.
  Μια φορά άκόμα δοκίμ—0 η
  τόν διακόψω. Κατάλαβα δμος Το
  μάταιο τής προσπαθείας καΐ τ0
  πήρα άπόφασι νά περιοριστώ οτ,
  ρόλο τού άκροατή.
  — Μ' άλλα λόγια εΐπι 6 έ—λν
  κτικός μου ΰπηρέτης, ή αλτ^ιιι,
  δρισκοταν στό περιτύλιγμβ ΤΟι
  κουτιού μέ τίς τσ!κ>ες. Ο μ0.
  καρίτης ό ντέ Μπυργκ, 6πως ;]
  μαθα, τό εΤχε βγάλει. Κι' 6μ«ι;
  το κουτάκι πού ττήρε ή άστιινομυ
  καΐ πού ή ανάλυσις τού δϊν ά-ττε-
  δειξε Ίχνη δηλητηρίου, ήταν τώ.
  γμένο μέ σελλοφάν. ©ά (προ,;
  λοιπον νά περίσσευΐ £να πιρηι,.
  λ'γμα, πού νά βρισκόταν είτε στο
  οτακτοδοχεΐο ε'ίτε κάπου μ<ιΐ0 στο δωμάτιο. Φυσικά, δέν βρίβΐ). Πράγμα πού σημαίνει, 6Τ στήν άναστάτωσι πού ιπηκ θησε τόν φόνο, ό δολοφόνος την δηλητηριασμένη τσίκλα «^ τό σίλλοφάν άπ' τό στακτοδοχΕΐο καΐ τά πέταξε ίξω άπό τό —ρ6. θυρο, μαζΐ μ' όλόκληρο τό κουτι μέ τίς ύπόλοιπες τσίκλες, ^ κι' αύτές ήταν δηλητηριασμένιι; »Στήν περιγραφή πού κάνακ στον άστυνομικά καΐ ττοΰ (τιιχΐ άκούσω, άναφέρατε καί το γι· γονός δτι τό παράθυρο ήταν ο· νοιχτό καΐ ή όμίχλη γλυστροθοι μέσα στά δωμάτιο. Σκέφτηκβ λοιπον πώς στήν ταραχή ποΰ «α· τ έλαβε δλους δταν ό ντέ Μπύργκ ϊπ·:φτε νικρός, κάποιος θά μπο. ροΰσε νά είχε πλησιάσει —οί πάγκο, νά άφαίρεσε τό 6ηλητη. ριασμένο κουτι μέ τίς τσίκΛις καϊ νά τα άντικατέστησί μ' Ιη αλλο. Φόνος μ' αλλα λόγια ττολύ άπλός, άλλά σχεδιασμένος μέ ά. ΓΟλυτη άκρίβεΐα άπ6 κάπο όν πού γνώριζε καλά τά χούγια τοΰ ντέ Μπύργκ. "Οτι συνήθιζε δηλα- δή νά παίρνη μιά τσίκλα κι' Ινα τσιγάρο, νά μασουλά καί νά κα¬ πνίζη νευρικά γιά μερικές στι- γμίς, νά ττετά μετά τσίκλα και Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΚΑΜΠΟ ΛΙΝΤΟ Ι ΕΓΚΑΙΜΙΑ25ΜΟΕΜΒΡΙΟΥ Ι Έν τώ μεταξύ διά την έκλεκτήν πελατείαν της ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ^ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ | ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ί ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ [ΜΟΝ5ΕΙ<3ΝΕυΡ (ΠΡΛΗΝ ΜΠΛΕ ΑΛΕΠΟΥ) ΟΔΟΣ ΤΡΟΙΑΣ 32 - ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 872-485 Τούς μετακληθείς Εύρωπαίους καλλιτίχνας. Την διάσημον νεοΐττε τοθ γαλλικοθ τραγουβιοθ ΟΕΟΙ Τά χρυσά άγαλματα Μΐςκετ Τάς 'Αμερικανίδας χορευτρίας ουο ^Α^κ>
  "Ορχήστρβ
  ΜΠΛΛΠΗ ΜΛΥΡΟΜΑΤΗ
  "Υπο τή» Διεύθυνσιν
  ΜΟΚΛΜΠΟ ΛΙΝΤΟ
  ΟΔΟΣ ΤΡΟΙΑΣ 32 (ΠΑΤΗ Σ ΙΟΝ - ΛΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 872.485
  •ΗΤΑυΚΑΚΤι Τιμαί Α 1Α 0Α"Ι
  ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΤΗΙ ΟΑΝΙΑΝΤ
  ΜΕ ΟΑΟΚΛΗΡΟΜ ΤΟ ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ
  λεΐα τού. Τό μόνο, επομένας, ττοίι
  απαιτούσε κάποια έττιδιξιότητα
  ήταν ή αντικατάστασις τής τσι-
  κλας πού βρισκόταν στό ταοάκι
  μέ μιά άλλη ,κοινή κα| άδλαδή
  —πράγμα έπίσης πολύ άττλο μια
  πού, κατα πάσα πιθανότητα, 6ρι·
  σκόταν (ίδη στό στόμα τού δολο-
  φόνου, ίτοΐμη γιά τήν άντικατα·
  στασι>.
  Κοντοστάβηκε. Μιά φευγοΛίι
  άναμνησ,ς πέρασε άπο τό μιηίΐ
  μου. το στόμα κάποιου μέσα στο
  μικρο δωμάτιο πού άνοιγόκλτκι
  νει/ρικά. Πρ'ιν δμως μπορέσυ μ
  θυμηθώ το πρόσωπο στό όποϊο ά-
  νηκε τό στόμα, ό Μπλάντ σ»
  χισε :
  — Τότε ακριβώς ό δολοψ4νο(
  εΤδε τό τσαλακωμένο σελλοφάν
  Λίγο καθυστίρημένα δμως. Πστί
  είχε ήδη άψήσει τά κουτι μέ τίς
  άολαβεΐς τσίκλες καί διέτρΐχε
  ώρα τον κίνδυνο νά τόν πάρϋ
  κσνένσ μάτι αν έπιχειροΰσι η
  τού βγάλη τα περιτύλιγμα. Έμ
  τόσο δα χαρτάκι άπειλοΰσ» «
  τοΰ χαλάση τήν δουλειά καΐ ν4
  όν προδώση. Μέσα σέ δει/τΐρο·
  λεπτα πήρε τήν άπόψασί τού. Το
  σελλοφαν λοιπον καί οί τσίκλΐς
  —τόσο ή μασημένη δσο και «Ι
  πολοιπες μέ το κουτ'ι—· διωχι·
  εύθηκαν εξω άπό τό παράβνρο
  Στέναξτ. κα'ι ή σφραγίδα τή(
  θλίψεως άττοτυπώθηκε στό ιτρ»
  οωττό τού.
  — Αυτή ή έκτταραβθρωσις, ι)·
  πε, εΐχ» σάν άποτέλεσμα αλλβιΐ!
  δυό θανάτους. Ό αμοιρος Τζ»ν
  Ντίσμορ, άνθρωπος εντελώς ξι·
  νος πρός τήν ύπόθεσι, τηριμάζι·
  ψε τό κουτ'ι κι' ϊβαλε μιά τα-ίκλα
  τό στόμα τού. Καθώς δμως ά*
  αιν< θα ΐνοιωσε φαίνεται τήν δυσάρεστη γεϋσι καί, στήν προσ¬ παθεία τού νά απαλλαγή άπό τήι τσίκλα, ίρριξε τά κουτΐ μέ τίς ύ· όλοιπες. Άργότερα τό άνεκαλ* με ό μικράς τοθ άσανσέρ κοΐ ή ΐυνέχεια των τραγικών συνίτίΐώ» *νε γνωστή σέ δλους σας. "Έμεινε γιά λίγο συλλογισμ*· νος κα! πρόσθεσε μετά σάν να σκιεφτοταν με δυνατή φωνή: — "Ετσ, πού λέτε. 'ΑφοΟ ΰ· ττήρχε στήν μέση δηλητήριο, ί στΐς τσίκλες ϊπρπε νά 6ρισ«ότο» ή στά τσιγάρα. Καΐ άπό ένα ά· νοιχτο παράθυρο, ό θάνατος χτθ· τιησε δυο άκομα άνθρωττους. ΐο κυάνιο ένεργεί κεραυνοδολα. Κι' ϊπρεπ* να περιεχεται σέ κάτι που θά μπορούσε νά τό βάλυ 4 ντέ Μττύργκ στό στόμα τού, ό Τζών Ντίσμορ λίγα δευτερόλ—τα άργότερα καί ό μικρός τοΰ άσαν¬ σέρ την 4λλη μερά τό πρωΐ. Τό κακά είνε πώς έσεϊς, κυρία, 6ό εϊσασταν άττόλυτα εΐλικρινής 4· ταιι μιλήσ—« μί τόν άστυνομι«ο, — Είλικρινής, έγώ; διαμαρτι* ρήθηκα. Μά τα εΤπα δλα... Κόμπιασα. Μήπως άλήθεια 6τ» εΐχα άναψίρει στόν άστυνομιω γιά τήν νευρικιά κίνησι τού «τί Μπύργκ καθώς έΌκιζε μέ τό νύχι τού τά σελλοφάν καΐ τά τσαλί· κωνε σ'( ίνα μικρά βολαράκι; Ό¬ πως κι' αν εΤνΐ, γεγονός παραιιί· νέ, δτι τίττοτ' άπ' οώτά δέν ΙΙΧ» πεΐ στόν Μπλάντ. — Πως ίμαθες..., αρχισα. Μ' ίνα έλαφρό κοκκίνισμα »" μάγουλα ό Μπλάντ βιάστηα ν απαντήση: — "Ισως νά τά εϊπατε έσιίς ί ή κ. 'Ερμιόνη. "Οταν σάς ί»ίρι«>
  πίσω μέ τά αύτοκίνητο ή συζή¬
  τησις μετσξύ σας για βσο ι|·
  χανγίνει ήταν, μπορώ νά «6ι
  πλούσιο σέ λεπτομέρειες.
  Καΐ ύποτίθεται δτι ϊνας κβ«< ύπηρέτης δίν στήνει σώτΐ νά «Ρ<^ ψοκοθσυ τί λέ«ι ό έργοδίτΐΚ τού Ι ΑΥΡΙΟΝ· Ή συνβΥϊΐα ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΒΦΙΡ έητειται Σωφέρ διά ΒιομΐΧ?ρ νΐαν. Πληροφορίαι: ΕρμοΟ !'·· Τηλ. 32Ϊ.ΤΐΥ ΚΙΡΟΚΝ
  Ί. 3Τ Όκτωβρίου ΐς»ϋΒ
  ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  «ΦΡΕΙΛΕΡΙΚΗ, Η ΠΡΩΊΉ
  ΑΤΟΜΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»
  ,0ΕΛΩ ΝΑ ΣΠΟΥΑΑΣΩ ΤΗΝ ΟΕΩΡΗΤΙΚΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ, ΑΙΑ
  ,,4 ΜΑΟΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ»
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ «ΤΑΙΜ»
  Είς το Εγκυρον αμερι¬
  κανικόν -περιοδικόν «Τα ι μ»
  οημοσιεύονται τα κάτωθι
  σχετικώς μέ την επίσκε¬
  ψιν τής Βασιλίσσης, τού
  Διάδοχον καΐ της Πριγκι-
  ιτισσης Σοφίας είς τάς
  Ηνωμένας Πολιτείσς :
  ιΔεν είνε ή πρώτη φορά πού
  ι οΊΐμπαΘεστατη Βασίλισσα
  ^ 'Ελλήνων έττισκέτττεται τάς
  Ηνωμένας Πολιτείας ΟΊ έττί-
  ^μθ κυκλοι τής Οϋάσιγκτων
  £Λ/μούνται άκόμη την επιτυ-
  .,υν πού εσημείωσεν ή πρώ-
  π της. παραμονη είς την χώ-
  «ον αιπην, πρό πέντε έτών.
  Είς τό σημερινόν της ταξί-
  (ιον ή Βασίλισσα Φρειδερίκη
  ουγοδεύεται άττό τόν Ιβετη Δι-
  ίχον Κωνσταντίνον, Δοϋκα
  Σπάρτης. "ΌΪ την 20έτι-
  6α Πριγκίπισσαυ Σοφίαν. Ώς
  έξήγησε ή Βασίλισσα, ή Πριγ-
  κιπισσα Ειρήνη παρέμεινε είς
  την Έλλάδα. διά νά Φροντίζη
  τό «νοικοκυριό» τού Βασιλέως,
  ό_ οποίος, πάλιν, δέν ήλθε είς
  την Αμερικήν διά νά Φροντίζη
  διά την χώραν τού.
  'Η Βασίλισσα Φρειδερί<η φημίζεται διά την ένεργητικό- τητά της καΐ πολλοΐ έθαύμασαν την άκούραστον έττιμονήν της είς τό νά ανταποκριται είς ό¬ λην την πλημμυραι των άπαι- τήσεων τού πρωτοκόλλου — δεξιώσεις, γεύματα καΐ έπιση- μους έπισκέψεις. Κατά την δι¬ άρκειαν μιάς παρομοίας επισή¬ μου συγκεντρώσεως, ή Βασί- λισσα επήγε να φλυσρήση έπ' ολίγον τηλεφωνικώς δικαΐολογη- Θεΐσα ΰστερσ, μέ χαριτωμένην αφέλειαν ότι «Λταν ό άνδρας της στό τηλέφωνον. Παρ' όλον ότι ή τωρινή επί¬ σκεψις τής Βασιλίσσης Φρειδε- ρίκης είνε άνεπίσημος, £χει δ- μως ενα σημαντικόν σκοπόν: Ή "Ελλάς πρόκειται νά θέση •προσεχώς είς λειτουργίαν τόν ττρώτον ατομικόν ττκ άντιδρα- στηρα καΐ τό Βασιλικόν Ζεΰ- γος τής Ελλάδος απεφάσισε νά σπουδάση πυρηνικήν φυσι- κήν. «Όσο γιά μενά — εΐττε ή Βασίλισσα είς τόν άνταποκρι- τήν τού «Τάιμ» — παρ' δλον δτι γνωρίζω δτι τα ραδιενεργά Ισό'τοπα Εχουν μεγάλην σημα¬ σίαν διά την ιατρικήν, ένδιαφέ- ρομαι κυρίως διά την Θεωρητι- κήν φυσικην. Καΐ θέλω νά σττουδάσω την επιστήμην αύ- Ή Βασίλισσα Φρειδερίκη^ένώ συνομιλεΐ μέ τόν αρχηγόν των Ναυτικών Έ—ιχειρήσεων ναύαρχον 'Αρλευ Μττέρ*. "Όιτισθέν της διακρίνονται ό Διάδοχος Κωνσταντίνος καΐ ή Πριγκίπισσα Σόφια. Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΊΊΚΟΣ ΠΑΡΑΑΕΙΣΟΣ «ΟΣΟ ΣΚΑΗΡΟΤΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΠΕ- ΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ!· ΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ χει μεταξύ τού ώρσίοιο φύλου. »Α\____-1 -----ί ' ' ΤΟΚΙΟ. Όκτώβοιος. (Τι- οιιναιτεντ Πρες Ι ντερνάσ.ο- νολ). — Πολλά έχουν άλλάξει στήν Κ ίνα άπό την έποχη ττού έγινε κομμουνιστική, τίποτε δ¬ μως δεν είνε ττιό χαραχτηριστι- χό τής «νεας τάξεως πραγμά- τ»ν» άττό τόν τρόττο μέ τόν ό; ποΐο έκδηλώνουν τόν έρωτά τους οί σημερινοί νέοι τής Κί- νσς. Κσνεΐς δεν τραγουδει πλέ¬ ον τα ιταλία αίσθηματικά «με- ταξένια ττοιήματα» των Κινέ- ζων λυρικών, οϋτε ττροσφέρει β/δη καΐ ίχνογραΦήματα στήν έκλεκτή της καρδίας τού· Ό σημεςινός Δόν Ζουάν, νια τόν όττοϊο τρελλαίνοντσι τα κοοίτσια της Κίνας, είνε ό τλ>·
  —ος τού δυνατού έργάτου, ττού
  &το οχληοότερα δουλεύει τό¬
  σο ιτεοισσότεοες έττιτνχίες έ-
  ΕΙΖ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗΝ
  Η ΖΑΖΑ ΓΚΑΜΠΌΡ
  ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ
  ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ
  •Α ΖΥΝΑΝΤΗΟΟΥΝΙ
  .ΒΙΕΝΝΗ. 31.
  Ποασορεϊον). _
  Όυά
  (Γαλλικόν
  ■Ι ήθσποιός
  ------. _„„ Ζαζά Γκα-
  ^οο άΦι-χ6η προχθές την έσττέ-
  αεοοπορικώς «ίς την αύ-
  »ην πρωτεύουσαν, σννο-
  ««οαίνη υπο τής Θυγατοός της
  *5»*τίεσκας ηλικίας 11 έτών.
  Ν γνωο-τή ήθοποιός, ή όποία
  ε**> ώς γνωστόν, οϋγγρικής
  . έφθασεν ένταΰθα ά-
  ■ - - -ΐ τόν τ—τέοα ττκ Β !λ-
  "^ Γκαΐίπόρ, ήλικίσ,ς 76 έ-
  '*. ό οποίος διαμένει πάντοτε
  ^την Ούγγαρίαν ΑΙ ούγγρι-
  ™ι_ Αρχαί, έν τούτοις, ύπεο-χέ
  ότι Θά τού παράσχουν
  ΟίτσΑάσεως είς Βιέννην
  »»"" έκτός τής Ζαζάς Γκα-
  ιιττοο ευρίσκονται ήδη ή μιγτέ-
  της. καθώς καΐ αί δύο ά-
  της Ευα καΐ Μάγδα.
  'Λλλωστε τό Φαινόμενον τό. έ-
  πιβεβαιώνει επισήμως και τό
  κομμουνιοτικό ττεριοδικό τού
  Πεκίνου «Άνασνγκρότησις». σέ
  άττό_ τα τελευταία
  τού: «Ούτε οί νέες, γράφει,
  τε οί νέοι Θά άποκτήσουν έκεΐ-
  νο τΓθύ ποθοΰν άν δέν άποδει-
  χθοΰν καλοΐ έργάτες. Οί όκνη-
  ρο'ι χάνουν στόν ερωτα όπως
  χάνουν καί οτά χωράφια. Τό
  κλειδΐ γιά την καρδιά μιάς κο-
  ττέλλας είνε ή μεγάλη τταρα-
  γωνή- · ·>.
  Είνε ττολύ μακρυά πιά ή έ-
  ποχή ττού ο! γυναΐκες των Κι-
  νέζων δέν τολμοΰσαν νά τούς
  κυττάίονν κατάματα καΐ νά
  τούς αττει/Θύνουν τόν λόγο. Τώ¬
  ρα ύττάρχει πλήρης ισότης καΐ
  οί Κινέζες μποροΰν νά ζητήσουν
  διαζύγιο ή νά κατηγορήσουν
  τόν σύζυγό τους δτι παρεκκλί-
  νει άττά την «γραμμή» τοθ
  κόμματος.
  Άλλα 6 ,νέος αύτός τρόττος
  μέ τόν οττοΐο έρωτεύονται οί
  Κινέζοι, η τουλάχιστον, μέ τόν
  όποΤο έχδηλώνουν τα αίσθημα-
  τά τους, δέν τούς έμποδίζει νά
  έξακολουθοΰν δπα>ς πάντα νά
  συνθέτουν έρωτικά ποιήματα.
  Μέ την διαφορά ότι καΐ τα ποι-
  ήματά τους έχουν την άνάλο-
  γη «σνγχρονισμένη» μορφή, δ-
  πως το κατωτέρω άπόσπασμα
  άπό ποίημα ενός Κινεζου ποι-
  ητοΰ τής έτταρχ;ίας Χο—Πέΐ.
  Τό ποίημα διηγειται την ττερί-
  τττωσι ενός νέου κοριτσιοΰ, πού
  μεταφέρει δύο μεγάλους κου-
  βάδες μέ νερό, καΐ ενός _ νέου
  ττού την συμπάθησε καΐ την ά-
  κολουθεΐ τραγουδωντας της:
  «Σταμάτησε λίγο, κι' άφησε
  με νά σού μιλήσω γιά τόν ττό-
  Θο τής καρδίας μου».
  Άλλά τόνεαρό κορίτσι τού
  άπαντά_γελώντας:
  <Κύτταξε ττώς στάζει ό Ιδρώτος άττό τό ττρόσωττό (σου! Δέν μττορεΐς κδν νά προφτάστκ μιά γυναΤκα φορτωμένη δυό γε- (μάτους κουβάδες! Τί £χει ή καρδιά σου νά μάς πή (γι' αυτό;» Κάτ» θαυμά- οιο συμβαΐ- νει όταν χρτ,- σψοποιήσετε γιά τό δέρμο οας την ΛΑΝΟ- ΛΙΝΗ ΜΕΛΠΑΙΜ Ή κούρασις κα» οί «ρυτίδες,πού προέρχον ται άπό την «άποξη- „ >ανση» τοθ δέρματος
  έξαφανίζονται.Τό δέρ·
  μα σας «φωτίζεται»
  διότι ξαναβρίσκει δλη)
  την φυσική δροσιά τού.
  Ή Αανολίνη τού δίδει
  ΝΕΡΟ κα! ΤΡΟΦΗ ποι>
  τό όνοζωογονοϋν.
  αναπληρώνη τρ «ίτγρά»της έπιδ^ερμίδος.
  την. θέλω νά μάθω τί συμδαί-
  νει είς τό εσωτερικόν τού ατό-
  μοιο. ^
  Πρός τόν σκοτΓΟν αυτόν, ή
  Βοχτίλισσα Φρειδερίικιπ σκο-
  ττεύει, μετά την λήξιν των επι¬
  σήμων έτΓΐσκέψεών ττκ νά κάμη
  μίαν περιοδείαν άνά τα ττυρη-
  νι κά έργαστήρια των *Ην»μέ-
  ν«ν Πολιτειών διά νά προσθε-
  ση €ίς τόν τίτλον της τόν -τί¬
  τλον τής ττρώτης «ατομικής»
  Βασιλίσσηζ τής έποχης μας».
  Ε1Ζ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  «Έξεσπάθωσε»
  και πάλιν εναντίον
  της Αύλής ό λόρδος
  "Ωλνχρινγχαμ
  ΝΕΕΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΖ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Όκτώβριος. (Ί-
  6ιαιτέρο 'Υτπ)ρεσίσ). — Άκόμη
  δέν έκόττασεν ό σάλος πού εΐχε
  ττροκαλέσει τό αίσβηματικό καΐ
  διαφημιστικόν σκάνδαλον, ποΰ
  ΐΐχε ώς θέμα τό είδύλλιον Μαρ-
  γαρίτας — Τάονν—. ντ, κα! ή
  Αγγλικη Αύλη υφίσταται τώρα
  νέαν δοκιμασίαν. Ό λόρδος
  "Ωλντρινγχαμ «ξΐσπαθωσε» πάλι
  εναντίον τού ιτεριβάλλοντος της
  Βασιλίσσης Έλισάβετ, άττό την
  Λττοίαν ζητεί νά διώξη τοΰς ου.
  λικούς της.
  "Υστερα άττό τίς γνωστές ιπ-
  ρνσινές έπικρίστις τού εναντίον
  τής Βσσιλίσσης, ό νΐαρός σνν-
  τηρητικός λόρδος ΐΤχε δηλώσΐι:
  «"Εχ« κι' άλλσ πολλά νά εί¬
  πω γιά την μοναρχία μας».
  Και εφέτος ζητεί μιά ριζική
  μεταβολή στ ήν σύνθεσι τής Βα-
  σιλικής Αϋλής, σ' ίνα δηκτικό
  άρθρο ποΰ δημοσιεύει στήν έπι-
  θεώρησι «Σπεκταίητορ». Άφορ-
  μή γιά τό σρθρο αύτό υπήρξε ή
  δημοσίευσις ενός 6ι6λίου, ποΰ
  ΐγραψεν ϊνας αύλικός σύμβον-
  λος, 6 κ. Ντερμοτ Μόρρσ, μέ
  τίτλο: «Ή εργασία τής Βασι¬
  λίσσης».
  —— 'Η Αϋλή πρέπει νά άντι-
  προσωπεύη όλας τάς χώρας τής
  Κοινοπολιτείας, γράφει στό αρ-
  θρο τού 6 λόρδος "Ωλντρι νγχαμ,
  καΐ δχι νά στρατολογήται απο-
  κλειστικά μεταξΰ μιάς μόνον κοι-
  νωνικής ομάδος. 'Η Βασίλισσα
  δέν εχει ανάγκην νά περιορίζεται
  άπό την έχεφροσννη των πολιτι¬
  κών, πού τούς λείπει έντΐλώς ή
  δημιουργική φαντασία. Άς ένερ-
  γή σύμφωνα μέ τις ύποδείξεις
  των ΰπουργών της, άλλά σνγχρό-
  νως πρέπει νά είνε έλεύβερη νά
  όργανώνη μόνη της την ζωή της
  καΐ νά δημιουργή πρωτότυπα, δι-
  κά της προηγούμενα.
  Ό ρηξικέλευθος λόρδος φαί-
  νΐται, ότι διαλέγει την στιγμήν
  τής έξαπολύσεως των έπικρίσεών
  τού εναντίον τής Αύλής δταν ή
  κοι»ή γνώμη τής Μτγάλης Βρε-
  ταννίας ευρίσκεται υπό τό κρη¬
  τός δυσαρεσκείας γιά γεγονότα
  ποΰ προσβάλλουν τα αΐσβήματά
  της. Πράγματι, πολύς θόρυβος
  δημιονργήθηκε τελευταίως γιά
  την απόλυοι από την ϋπΐ)ρεσία
  τού ταϋ Ουΐλλιαμ Χόρντερ, διευ¬
  θυντού των σταύλων τής 'Ελισά-
  6ετ, ποΰ απεδόθη άττό ίνα έκ-
  πρόσωπον των άνακτόρων τού
  Μπάκιγχαμ <ττην άνάγκη νά περι¬ ορισθή τό προσωπικόν τού Βασι- λικοΰ Οϊκου. Φαίνεται δμως, ότι ό Χόρντερ εΐχε συχνά τό θάρρος νά διαφω- νή μέ την Βασίλισσαν στά ζητή- ματα των ίππων της. 'Επέκρινε μάλιστα ζωηρά τό μέγεθος ενός πόνεύ, πού η Έλισάδετ εΐχΐ ά- γοράσει γιά τόν Διάδοχον τού θρόνον Κάρολον. Ό Χόρντερ έπεβεβαίωσε τίς έπικρίσεις τού αύτές, άλλά προ¬ σέθεσε: — "Ηθελα δλα νά εΤνε τελεία γιά την Βασιλική Οίκογένεια. "Αλλη σοδαρή άφορμή δυσαρε¬ σκείας γιά την κοινή γνώμη υ¬ πήρξε καΐ ή ανακοίνωσις, ότι ή Βασίλισσα, ϋστερα άπό διατα- γή τής Κυβερνήσεως, δέν θά εμ¬ φανισθή άπό την τηλεόρασι δ¬ ταν θά κηρύξη την Εναρξι των εργασιών τού Κϋινοβουλίου στΐς 28 Όκτωβρίου. Έν τούτοις, η μετάδοσις τής τελετής άπό την τηλεόρασι εΐχε προαγγελθή. — Κανεΐς δέν άμφιβάλλει, καταλήγει ό λόρδος "Ωλντρινγχαμ στό αρθρον τού, δτι ή Βοσίλισσα ίργάζεται άκούραστα, άλλά καΐ κσνεΐς δέν άμφιβάλλει, ότι τό με¬ γαλύτερον μερος αυτής τής ερ¬ γασίας δεν έξιητηρΐτιϊ απολύτως | τίποτε... ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΝ ΗΓΈΡΙΑ ΤΟΥ... ιΟ Πάττας Πίος εΐχε την Ήγερία τού : Την άδελφήν Πο- σκουαλίνα, ι1 όποία υπήρξεν ό φύλαξ τού άγγελος έ—ί 41 χρόνια. Ό νεος Πάττας Ιωάννης εχει και αύτος την Ήγερία τού: Είνε ή ανεψιά τού, άδελφή "Αντζελα, ή όποία εσπευσεν είς τό Βατικανόν, κληβεΐσα υπό τοΰ'Ύψηλού θείου της, ευ¬ θύς ώς εξελέγη Ποντίφηξ. Έτσι, ένω ή Πασκουαλίνα απήρ¬ χετο, ή Αντζελα είσηρχετο είς τόν Ιερόν Οίκον. Είς την φωτογραφίαν: ΑΡΙΣΤΕΡΑ τ) άδελφή "Αντζελα (δεξιά) ένώ χαρούμενη μεταβαίνει είς τό Βατικανόν. ΔΕΗΙΑ ή άδελφή Πασκουαλίνα μελαγχολική φεύγει άπό τό ένδιαίτημα τού Πά¬ πα, είς τό οποίον, καθ" όλην την 20ετή θητείαν τοι>, τόν ύπη-
  ρέτησε μέ αφοσίωσιν παραμένουσα είς την σκιάν Τού...
  30 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ι
  ψημσ
  ΜΙΔ ΠΡΩΤΟΤΎΠΟΣ ΣΥΓΓΡΔΦΙΚΗ ΣΚΥΤΔΛΟΔΡΟΜΙΔ
  35<>ν
  Βασανιστικά, μοιραΐα τα λό-
  για εκεινα την έξουθένωναν καΐ
  τηνεκαναν νά άττοζτηά τόν Κο-
  σμα ττου στό 6άθος δέν ήξερε
  αν τον άγαττά. άλλά καΐ πού
  οε μπορουσε νά τό καταλάβη .
  — Λίζα...
  — Κοσμά...
  , Ό κατάδικος μέ ό— λωμένα
  τα χερια έτρεξε κυριολεκτικά
  την μικρη άπτόοταισι πού τόν
  χωριζε άπό την Λίζα άλλ' εύ-
  9υς άμεσως άλλαξε ΰφος και
  μια μασκα τυτπκής εύγένειας
  σκεττασε τό -ρόσω-ό τού.
  Κ
  - ΚΐΛρίσ
  ττως ήταν αύτό;
  ΐητΤ7*"!^- *ιθύΡ>σε τταρα-
  ξενεμενη έκεινη άπό τό άπτότο-
  μο της αλλαγής...
  Αύτός έττέμενε στην ψυγρό-
  Γτα
  ΣΗΜΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙ:
  Γτα.
  — Κυρία μου... Όμολογώ
  ττώς με συγχινεΐ Ιδιαιτέρως ή
  επίσκεψις σας. ή τόσο αλλωστε
  αττ ροσδόκοτη...
  .. —" Κοσμά... Εέρεις γι— 1
  ηλσα;
  Ό Κοσμάς ττεριέφερε τό
  Ο «ΑΝΘΡΏΠΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
  0 ΚΡΟΥΤΣΕΦ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ
  ΕΞΑΠΕΛΥΣΕΝ ΑΕΚΑ «ΒΟΜΒΑΣ»...
  ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙ-
  ΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΟΑΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΤΚΑΣ
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΟΜΒΑ: ΑΣΣΟΥΑΝ, Η «ΠΥΡΑΜΙΣ ΤΟΥ 20ΟΪ ΑΙΩΝΟΣ»
  ΝΕΞΑ ΥΟΡΚΗ,, Όκτώβριος.
  (Ιδιαιτέρα Ύτπ»ρεσία).— *Ε-
  να ττρόΐγιματι «κατοπτληκτικόν
  δ8καήμερον> ΰττήρζε διά τόν
  Νικίγτα Κροθτσεφ τό διαρρεΰ-
  σαν διάστημα των τελειτταίων
  δέκα ημερών. Ουδέποτε άλλοτε
  κατά την ζωην τού ώς άρχηγοΰ
  τοΰ διεθνοΰς κομμουνισμοΰ. ό
  ζωηρός ττληθωρικός και άεικί-
  νη,τος Νικιττα είχεν έξαττολύσει
  τόσας άστραττάς. βροντάς καΐ
  άστροττελέκια είς τόσον ολίγον
  ^χρονικόν διαστηιμα.. .
  Τάς «έκπλήξεις» τού. τάς εί
  χεν ασφαλώς μελετήσει είς την
  Κριμαίαν κατά την δθήμερον
  «αδειαν διακσπών» πού επέρα¬
  σε πλησίον των μαγευτικών ά-
  κτών τής Μαύρτκ: Θαλάσσης.
  Καΐ ο! είς την Μόσχαν ΰψι-
  στάμενοί τού εγνώριζον 6β6αί-
  ως δτι ό τΓθλυμήιχανος άρχηγός
  των «ότι θά «έμοογείρευε» ά-
  ναΐπαυόμενος. διότι δταν έ£εκί-
  ντνσε διά τό τα£!δι της έττιστρο
  Φής, όλόκληρος ή σοβιετική
  ττρωτεύουσοΐ ετέθη άμέσως είς
  συνοΐγερμόν αναμένουσα άγω-
  νι·ωδώς την έξαγγελίαν «ενός
  νέου».
  Δέν επρόκειτο ττερΐ ενός, άλ¬
  λά περΐ πολλών νέων. *Ο κ.
  Κροΰτσεφ έεβ<ίνησε άπό τάς ακτάς τής Μαύρης ©αλάσσης και εΰδιάθετος, ήλιοκαμένος, χωρϊς νά βιάζεται. έττραγμα- τοποίηοε μίαν «Θριαμδευτικήν διαδρομήν», έξαττολύων σχεδόν είς κάθε σταθμόν καΐ άπό ένα κοραυνόν! Ό ττρώτος κεραι/νός ηκού¬ σθη είς τόν Καύκασον: *Ητο ή άναγγελία της ριζικής μεταβο- λής τοθ σχολικοΰ συστήματος βάσει τοΰ όττοίου είς τό εξής δλα τα γυμνασιότΓαιδα καΐ τα κορίτσι α των πορθεναγωγείων Θά στέλλκιινταιι νά έργασθοΰν επί δύο χρόνια σέ έργοστάσια, ττρΐν νά τελειώσουν την σχολι¬ κήν των εκπαίδευσιν. Είς τόν επόμενον σταθμόν τού. την Σταυρούπολιν τού Βο- ρείου ΚαυκάθΌυ. ό ΚρούτσεΦ έξετόξεκσε καΐ άλλην άστρα- πήν: «Όταν όλοκλη,ρωθοθν. εΤ- πε. αί προβλεπόμεναι έπιδό- σεις -τού έτΓταετοΰς σοβιετικοϋ σιχβδίου, ό κόσμος όλόκληρος Θά μείνη καταττληκτος άπό τοις προοτττικάς πού Θά τταρουσιά- ζη ή άνάτττυξις τήί σοσιαλιστι- | έκατομμύρια τόννοι δηλαδη αθ κης κοινανϊας». Συγχρόνως, είς την Μόσχαν, ό πρόεδρος-των σοβιετικων συν δικόττων Βίκτωρ Γκρίσιν ανε¬ κοίνωσε μερικάς άττό τάς επι· δόσεις αυτάς, μέ τάς οποίας Θά έπιτευχθούν τό 1965 δσα επρόκειτο προηγουμένως νά ποαγματοποιηθουν τό 1972: 1) Χάλυψ: 91 έκατομιμύρια τόννοι, δηλαδη αύξησις κατά 68% της παραγωιγής τοΰ 1958 2) Σιδηρομ~άλλευ.μα: 247 Ο «ΜΠΟΣΗΣ» Δέν είνε ...ζωέμττορος έκ Μακρακώμης. ΕΤνε ό Κροΰ¬ τσεφ ! "Ολες οί πτήσεις^έΓΙΚΛ ΠΟ) πρώτη φθρά.~ 6λες οί ΤΥίΑ έκτελοθνται μέ ^β^*^^ββη»ϊ - Η0ύΠΓ]'·9αέοι> «αί "Ατιυ Ανατολή
  •ΑποΛαΟοτε <τ6 ·πι6 6»ετοτοζεΐδι ττοθ €γινε ιτοτέ ίηάνυ άπ6 τον "Ατλαντικό... άναχωρήστε όποια- δήποτε ήμέρα όπά τάς 'Αβήνας κατ' εύσεΐαν γιό την 'Αυερική,—; ταξειδεθατε μέ τα 'οεροσκάφη Γοά ίχουν κατασκευασ&Γ, εΐδικά γιώ μακρυνές άποατόοεις. ·. > γ Λ
  Γιά ενα ι'δανικό ταξεΐδι
  Γαξειδεΰστε μέ τα
  < ί» Ή όνβμβοΐο ]·>ο!ΐ·αα €Ϊ·α» όβοϊΛβΐοηκβι»»: τής ΤΙί/Δ»;
  '*«ΐο»αβήτε
  «ά Γραφζία τα^ειδϊυ* 4 είς την η»«.;
  Π4βτ. Χιι—«Υΐιοιβς . Τη». 50-94»1
  3)
  179%.
  έκα-
  τομμύρια τόννοι, δηλαδη αύξη¬
  σις 80% καΐ πλέον.
  4) Τσΐιμέντα: 82 έκατομιμύ-
  ρισ τόννοι, δηλαδη αύξησις
  152%.
  Τό πλέον έντυπωσιακόν γε-
  γονός σχετικώς μέ τούς κατα-
  πληκτικούς αύτούς άριθμούς,
  είνε δτι ανεκοινώθησαν μόνον
  είς τούς ξένους ανταποκριτάς
  καΐ δέν έδημοσιεύθησαν είς τόν
  σοβιετκόν τύττον. ΟΙ μελετηταΐ
  των σοβιετικήν πραγμάτων είς
  την Ούάσιγκτων φρονούν δτι ή
  έτπδιωκομένη οίκονομικη ανά¬
  πτυξις Θά προΐγματοποιηθή μ_ό-
  νον μέ μίαν μετάθεσιν τού κέν-
  τρου βάρους των σοβιετικών
  ττροσπαθειών πρός την βαρεΤαν
  βιομηχανίαν. Τούτο σημαίνεΐ ό¬
  τι ό Ρώσος καταναλωτης δέν
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΙΛΑΝΟΝ
  ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡίίΝ ΕΙΧΑΝ
  ΚΟΛΛΗΣΈΙ ΑΝΘΡΠΠΟί
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ
  ΜΙΛΑΝΟΝ, Όκτώβριος. (Ι¬
  διαιτέρα Ύπτνρεσία).—'Ενα φορ
  τηγό αύτοκίνηίτο φορτωμένο μέ
  δσρέλια γεμάτα κόλλα έντελαπά-
  ρησε έττάνω στό δημόσιο δρόμο
  πού όδηγεΐ άπό τό Άκούϊ στό
  Μιλάνο καΐ προσέθεσε είς τόν έκ-
  Τ€ταμένον ή6η κοττάλογον ποικίλ-
  λων αύΓθκινητικύν άτυχτιμάτων ί¬
  να εντελώς καινούργιο και πρω-
  τότι—ο εΐδος. Πράγματι, τδ φορ-
  τηγό προσέκρουσε μέ δϋναμι έττ!
  ενός μικροΰ έττιβατικοθ αι>τοκινή-
  το« τοθ οποίοϋ οί δύο έττιβάται
  ετραυματίσθησαν έλαφρώς. Έν
  τώ μεταξύ δμως τα βαρέλια τού
  φορτίου έττεσαν επί τοΰ κατσ-
  στρώματος τοΰ δρόμου, δττου κα¬
  τά την πτώσι τοιις 6σπσσαν κα!
  επλημμύρισαν τόν δρόμο μέ α-
  φθονη κάλλα. Τότε ό δράμος πα-
  ρουσίασε ίνα σπσνιώτατο θέαμα:
  ΟΙ τέσσαρες ρόδες τοΰ μικροΰ
  οώτοκινητο« ίκόλλησαν επάνω
  στήν όσφαλτο, ώστε τό δχημα
  δέν μπορουσε νά μετακινηθή οϋ¬
  τε Ενα έκατοστό τού μετρου. Τό
  σννεργεΐο πρώτον βοηθειών ποΰ
  εΤχε προστρεξει έν τώ μεταξΰ δέν
  ημποροΰσε οϋτε νά αποχωρήσι;,
  |Όΰτε να έλευθερώση τόν δρόμο. Τό
  "διο έκόλλησαν καΐ οί χωροφύλα-
  κες πού (χτπΕυσαν μέ τις μοτο-
  συκλέττίς τους στόν τόπο τού
  άτυχήματος μέ τα σημειωματά-
  ριά τους στό χέρι Ετοιμοι νά ά-
  παγγείλουν μήνυσι εναντίον των
  ϋπαιτίιων τοθ άτκχτΐματος. Μέ-
  χρι της στιγμής πού επί τέλους
  κατωρθώθη νά <ξεκολλήσουν> δν-
  θρωποι καΐ τροχοφόρα και να α¬
  παλλαγή ή δσφαλτος άτττό την
  κάλλα, εΐχε σχηματισθή μία τε¬
  ραστία ούρά: οώτοκινήτων καΐ βι-
  τρόχων παντός εΐδους, πού έπεκ-
  τείνετο έττι τέσσαρα χιλιόμετρα
  άπό τόν τόπον το& άτυχηματος
  καΐ πρός τίς δύο κοτευθύνσεις.
  πρόκειται νά έχη να αγοράζη
  είς τό μέλλον ολιγώτερα άπ'
  δσα^ εΤχε εως τώρα (τό ττολύ
  πολύ νά σημειώση μίαν μικράν
  αύξησιν ή ττροο-φορά αγαθών),
  άλλ' έν ^ πάση περιτττώσει τα
  εϊδη που Θά προσφέρωνται Θά
  είνε πολύ ολιγώτερα άιπ' δσα
  τού εΤχε υποσχεθή ό ΚροΟ-
  τσεφ. Οί παρατηρήται συμπε-
  ραίνουν κατόπιν τούτου ότι λό-
  γοι διεθνοΰς Ισχύος έπειοχΐν
  τόν Κροΰτσεφ νά άποτρέψη την
  προσοχήν τού άττό τα κατανα-
  λωτικά άγαθά. Ό σοδιετικός
  πρωθυττουργός Θά εσκέφθη ότι
  ηδύνατο νά τό πράξη. έφ' δσον
  οττωσδήττοτε οί Ρώσοι έχουν
  τώρα είς την διάθεσιν των πε-
  ρισσότερα άγαθά άπτ' δσα εΐ-
  χαν άλλοτε.
  Διά νά πραγματοποιήση
  τους σκοττούς τού, ό Κροϋτο-εφ
  πρέπει δχι μόνον νά στρατολο¬
  γήση εργατικάς χείρας είς τα
  σχολεΤα. άλλά καΐ νά επιβάλη
  είς τάς σοβιετικάς εργατικάς
  δυνάμεις μίαν «ηοωϊκήν εγκρά¬
  τειαν».
  ^ Κατά την διάβοισίν τού ά—ό
  τό χωρίον Καλινόφκα. τό χωρί¬
  ον της Βορείου Οϋκρανίας δ-
  που εΤχε γεννηθη ό Κροΰτσεφ,
  έκήρυξε τον πόλειμον εναντίον
  της μέθτκ. «Ή κυβέρνησις έτοι-
  μάζει αύσττΐρά μέτρα διά "τόν
  περιορισμόν αϋτοΰ τοθ κακού»,
  είπεν είς τούς συγχωριανούς
  τού. €Είς τα έσ-ποπάρια Θά έ-
  πιβάλωμεν νά σερβίρουν μόνον
  ένα ποτήρι βότκα. Θά σκε-
  φθούν ίσως με.ρικοΐ ότι Θά μπο-
  ροΐν νά τητγαίνουν είς άλλο έ-
  στιατόριον γιά δεύτερο καΐ τρί-
  το ποτήρι. "Άς πηγαίνοΐΛ'! *0-
  σοι θά Θέλουν πέντε ττοτήρια
  βότκα Θά πρέπτει νά μεταβούν
  σ_έ ττέντε έστιατορια. Καΐ είς
  τόν δρόμον άπό τό ένα είς τό
  άλλο Θά ξειμεθύσουν!»
  ΛΛόλις έγύρισεν είς τό γρα¬
  φείον τού, ό Κροθτσεφ άνέπτυ-
  ξεν^ έντός δέκα ημερών μίαν ά-
  εικίνηττον δραστηριότητα: 'Ε-
  κτός άπό την προετοιμασίαν
  τού νέου προγράιμματος πού Θά
  αναγγείλη κατά την 41 ην επέ¬
  τειον της μττολσεβικικής έπα-
  ναοτάισεως, έπραγιματοτΓοίπσε
  τοΐχύτατα μίαν ολόκληρον σει¬
  ράν συναντήσεων μέ διεθνείς
  προσωτηκότηιτας. Εδέχθη τόν |
  Αμερικανόν σχολιαστην_ τής
  διεθνοθς πολιτιχήί Ούώλτερ
  Λίπμαν και συνομίλησεν επι
  ώρας μαζί τού. "Εδωσε συνέν¬
  τευξιν είς τόν όΐ~σταλμένον μι¬
  άς Βραζιλιανης έ>ηιμερίδος, είς
  τόν οποίον είπεν ότι τα Σο¬
  βιέτ είνε είς Θέσιν νά πρσμη-
  Θεύσουν είς την χώραν τού μτν-
  χανάς καΐ είδικούς. Μέ τό έ-
  πισημότερον μαΰρο κα~έλλο
  τού προυττάντησε είς τόν σιδπ-
  ροδρομικόν σταθμόν παοά την
  ραγδαίαν βροχτιν τόν άρχΐν/όν
  τοΰ πολωνικοΰ κομιμουνΐστικοΰ
  κόμματος Γκομούλκα Τέλος,
  παρέστη είς δλας τάς δεξιώσεις
  πρός τιμήν τοΰ ΑΙγυτττίου
  οτρατάρχου Χακίμ Άμέρ, ττού
  έκλεισαν μέ την άναγγελίαν
  τού ρωσικοΰ δανείου των 400.
  000.000 ρουβλίων διά την κα¬
  τασκευήν τής «πνραμίδος τού
  20οΰ αιίώνος» τού γιγαντΐαίου
  φράγματος τού Άσσουάν.
  ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  Την προσέχη Κοριοπ<ήν 2 Νοεμβριού γίνεται ή μεγσ- λντέρα εκποίησιν 200 Εργων ζω>γΡ<Χφικής διαφόρων εκλε- κτων ζωγράφων, Βικάτου, Κρυστάλη και τοΰ διασήμου ζωγρώφου Λαιιπάκη είς τιμάς εύχαιρίας επι τής 66οΰ ΦΙ- ΛΕΛΛΗΜΔΝ 18 (1ος δρο φος). βλέμμα τοι» δήθεν μέ τΓεοιέρ- γεια. — Καΐ ό κύριος Άρμπάζο- γλου; — Ήλθα μόνη μου... Ή φωνη τού άντήχησε είρω- νική. — Μέ συγκΐνεΐτε... έπανα- λαμβάνω. — Κοσμά. εΤπε μέ σπαρα- γμό ή τραγική γυναίκα. — θά προτιμοΰσα νά μέ λέ- τε 1037. Είνε ό αριθμός μου σέ τουτο τό άνάκτορϊ Ή Λίζα έκλεισε τα μάτια της. Σ' άγαπώ... φιθύοιο— άχνά. — "Α! Μπά; Κι' άπότο,μα ό Παπαγεωργί- τεράστιο άνασχαμμένο νεκροτα- ΦεΤο ^αφνικά σ' ένα άκράτητο £έ- σττασμα τού πόνου εβγαλε τη δέρα της κα! την πέταξε στά χώμα _ Συνέχισε τόν δρόμο της αύ- τοματα ϊδιο οομπότ. Πίσω της δμως ό μυστηριώδης τύπος πού τταρηκολούθησε την κουβέντα τηςμέ τόν Ίδανοβιτς στά πλοΐο εσκυψε καΐ ιαάζεψε την βέραάπό χάμω Της έρριξε μιά ματιά καΐ την έδαλε στήν τσέπη. — Χρυσάφι στούς δρόμους... μονολόγησε γαλλικά. Ό Κοσμότς ήταν ετοιμος νά επιστρέψη, στό κελλί τού δταν εΤδε τόν Ίβάνοβιτς νά φθάνη. Τό πρόσωπό^του άμέσως συσ- πάσθηκε κι* Εδειξε άγωνία πού γρήγορα όμως την σκέπασε Λ άδιαφορία. •Ο Ίβάνοβιτς μέ μεγάλα βή- ματα προχώρησε πρός τό μέρος τού. — Καλημέρα_Κοσμά( Παπα¬ γεωργίου, εΤπε μάλλον εύγενικά. — Πάν Ίβανόβιτς, δέν σοθ Οίίτε τόν πρόσεξε, έκεϊνος όμως την εΐδε και ίνα χαμόγελο άπλώθηκε στό πρόσωπό τού. εΤπα νά μην ξανάρθης; άπήιντη- σε όΚοσμάς άδιαφορώντας γιά τόν χαιρετισμό τού έπισκέπτου τού. — Κ ι* δμως σοΰ εΤμαι τόσο άτκχραίτητος, εΤπε μέ είρωνεία ό άλλος. Τί έκανες στήν κοπέλ- λα; ρώτησε εύθυμα. Ο Κοσμάς τόν κύτταξε στά μάτια. — Χώνεις ποντοθ την μύτη σου, μικρό μου γουοούντ, κι' αύτό Θά σέ βλάψπ... Ό Ίβάνοβιτς χωρις νά δεί¬ ξη άν τόν έπείραζε ή ττροσβο- λή απήντησε: — Είνε μεγάλη ή μύτη μου.. καΐ γι* αύτό χώνεται δπου τής άρέσει. Καΐ τονίζοντας ίδιαίτε- ου ξέσπασε σ* ένα τρανταιχτό γελοιο, ξεκαρδιστικό γειμάτο πίκρα καΐ άτΓελτησία. ΕΤνβ φο- βερό νά σοθ ίερριζώνουν την καρδιά. Ή Λίία ξετρελλαμένη άπό τόν πόνο τόν κύτταξβ λί¬ γο νά γελά κι* ευθύς σάν κά- ποιο έλατήρίθ νά έλευθερώ- Θηκε μέσα της βγήκε άπό την αίθσυσα των έτπσκέψεων τρέ¬ χοντας, κυνηγημένη έλαφίνα ά¬ πό άσπλαχνο κυνηγό. —Λίζα... πρόφερε άχνά, μέ οηταραγμό ό Κοσμάς. Λίζα... συγχώρεσέ με... Στήν έξώπορτα των φυλακων στΛίαντήΘηκε μέ τόν Ίβάνοβιτς. Ούτε τόν πρόσεξε. 'Εκεΐνος δ¬ μως την εΤδε κι* ένα χαμόγελο άπλώθηκε στό ττρόσαΐτό τού. "Υστερα προχώρησε πρός την αΤΘουσα των έτπσκέψεων. Ή βροχή εΤχε άπό ώρα στα- ματήσει. Τα σύγνεφα δμως δέν εΐχανδιαλυθή. Κι' έκείνη μόνη, εντελώς μόνη προχωοοΰσε χο- ρΐς σκοπό σ' έναν πλανήττη ά- δειο άττό άνθρώπους. σ* ένα ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρόεδρος τίΐς Κοινότητος Νέ«*ν ΛιοσΙων, διακηρυττει ότι, την 8ην τοθ μηνός Νίίριου 1958 ημέραν Σάββατον καΐ ώραν 11— 12 π. μ. ενεργηθήσεται έν τφ Κοι- νοτικφ Καταστήματι έπαναληπτι· κός μειοδοτικός διαγωνισμός πρός αναδειζιν έργολάβου περισυλλο- γης καΐ αποκομιδης των απορριμ- μάτων έκ των άδων καΐ πλατειων καΐ ασκεπών χώρων καΐ των αν- νοικιων της Κοινότητος καΐ μέχρι των όρίων των γειτονικων Κοινο- τήτων καΐ δι" εξάμηνον χρονικόν διάστημα αρχόμενον άπό της έγκρΐ σεως των πρακτικών τής δημ»· πρασΐας υπό τής Ν.Α. Πρώτη προσφορά όρΐζεται τό ποσόν των 30.000 6ραχμΰ>ν καΐ
  έπ' ονόματι τού κ. Παπασιασινο-
  πούλου Ιωάννου.
  Πλείονες πληροφορίαι παρέχον
  ται καθ* εκάστην εργάσιμον ημέ¬
  ραν χαΐ ΰφααι είς τα Γραφεΐα τής
  Κοινότητος.
  Έν Νεοις ΛιοσΙοις τ9 30)10)58
  Ό Πρόεορος
  ΛΛΕΞΛ.ΝΔΡΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ
  ρα τα λόγια τού, συμπλήρωσε.
  — 'Ακόμα κ ι άνάμεσα σέ
  σένα καί την Λίζα.
  Ό Κοσμάς τινάχτηκε σάν
  στό σημεΤο πού πατοΰσε νά £-
  γιν« σεισμός^ Κύτταξε μέ μΐ-
  σος τόν Ίβάνοβιτς.
  — Πάν, τού εΤπε. Ξέρεις πώς
  κάποτε Θά βγώ άπό δώ μεσα...
  — "Ετσι λές;
  — "Ετσι εΤνε.
  — "Ετσι Θά εΤνε Κοσμα μό¬
  νον αν μάς πής ποΰ βοίσκεται
  τό μικροφίλμ.
  —- Αλλοιώς;
  — Άλλοιως έδώ μέσα θά
  σαπίσης... Κι' ή Λίζα...
  — Καβαρμα! εΤπε ό κατάδι¬
  κος. Μην βάζης στό οτόμα σου
  τό δνομα αύτό...
  — Τό πουλάκι μου, εΤπε εΐ-
  ρωνικά ό έτησκέτπης. ΕΤνε έ-
  οωτενμένο. 'Απότομα σοβάρεφε.
  Εσκυψε πρός τό μέρος τοΰ
  Παπαγεωργίου καΐ τού εΤπε
  σιγά:
  —Κοσμά. Θέλεις νά δραττε-
  τέψης;
  Αυριον θά τελειώση ό
  ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  καί θά παραδώση την σκυτά-
  λην στήν
  ΑΛΙΚΗ
  Γν»ννΜ«νηννΜΜννννΜν
  νηιιηι 11 γ
  ΧΟΡΟΙ!! ΧΟΡΟΙ!
  «ΜΠΟΥΣΙΩΤΗ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 22.229
  1
  θέλετε νά μάβετε καλό χο·
  § ρό νά δκχκρΐνεοβε καΐ νά £■
  ί χετε στυλ καλό; Μάθετε χο-
  5 ρό στοϋ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΥ- 5
  Σ1ΩΤΗ. Τό μαρτυρεΐ δλη ή ί
  "Αθηνά, τό μαρτυρεϊ ό Πει- ί
  ραιευς καΐ τα περΐχωρα τό
  | φωνάζουν καΐ δλαι αί 'Ε- ;
  2 παρχΐαι. Μάβετε χορό στοϋ ;
  ΚΩΣ ΤΑ ΜΠΟΥΣΙΩΤΗ Διο-
  μεΐας 4 (Πάρ. "ΕρμοΟ 18). %
  Μαθήματα Ιδιαιτέρα καΐ ό- ί
  μαδικά. Κάθε ν-έρα εγγρα· < φαΐ κοΛ μαθήματα. Είς Κάς | καΐ Δίδας Ιδιαιτέρα διαμε- $ ρΐσματα καΐ ώραι. "Ειταρχιώ- ί τας μάθη,μα ριά ταχείαν έκ- ί μάβησιν δύο φοράς την ήμέ· ; ραν. Μάθετε χορό στήν Σχο. | λή τής έμπιστοσονης σας. Παιβιχά μαθήματα τρείς φο- | ρές την έ*δομά6α. | χ ■
  - ------* 31 Όκτ»6ρίου |958 ΑΚΡΟΙ,Ο*.,
  ΜβΒ^ΒΒΒβΙΙεΒΐβεβεΒεββΐΒΐ»»^——'.........=^^»ββ^εβ
  ΣΥΣΤΑΣΕΙΜΠΟΑΕΙΞΕΙΣ
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
  ΤραγωδΙο χωρίου
  ΕΠΙ της όρεινης "ιεριοχής Ρσ-
  δοδιζιων καί αρκετάς δε-
  κάδας χιλιομέτρων άπό την Άρ-
  τσν ευρίσκεται τό χωρίον Προση-
  λια. Είνε κτιομενον είς *ολυ α-
  πομονωμένην θέσιν κα'. διά νά το
  συναντηση κσνεις πρ'πει νά οια-
  νύση πορείαν τριών ωρών άπο τη α
  επαρχιακήν οδόν Αοτης — Ραδο-
  «ιζίων κα'ι νσ ϊχη εΙΒικόν όδηγο.
  Άριβμεΐ περΐπου 170 κατοίκους.
  "Οσον άφορά ττ| διαίίωσιν των,
  έκθέτει αυτήν ίνα Ίπομνημα τοθ
  κ. Διευθυντού τοθ ΔημοτικοΟ Σχο-
  λεΐου, αιιευβυνόμενον πρός την Βα.
  σΐλισσαν, τόν χ. υπουργόν Κοι-
  νωνικής Προνοίας τόν Έρυθρόν
  Σταύρον, πρός τοιις ίουλευτάς
  της περιοχής, τόν κ. έπιθεωρητήν
  Δημ. 'Εκπαιδευσεως Λρτης κσΐ
  άλλους. «Ή οΐκονομικτΐ κσΐ ύγι
  εινή καταστασίς. — γράφει — η
  τροφοδοσΐα, ή ένδιιμασία καΐ ή
  καθαριότης ευρίσκονται είς άπελ-
  πιστικήν καΐ αφάνταστον κατάστα¬
  σιν. Διότι αί καίοικ'βι των ευ¬
  ρίσκονται είς άβλίΐν κατάστασιν,
  ουδεμία τούτων φέρη όροφήν και
  δάπεδον, οί δέ ί-ίλοπινακες είνε
  άγνωστοι. ΟΙ κάτο'ΐΌι κακοντυμε-
  νοι σχεδόν ρακένίυτοι διαιτώνται
  πενιχρότατα, διότι ΐ μόνη των
  τροφή είνε ολίγα &—ρια άραίό-
  σιτος ώς άρτος κατΐ ίλίγον γάλα
  κατά τους θερινουΓ μήνας. Τό κρι-
  ας είνε άγνωστον 'ΐόνον τα Χρι-
  στούγεννα καΐ τό Γάαχα τρώγουν
  καί μάλιστα τότε «χ ι ίλοι. Η
  μοναβική τους κυοιως τροφή είνε
  τό «καλαμποκισιο* ψημ'ι, μάλιστα
  δέ οί πλεΐστοι τούτων στεροΰνται
  καΐ τρώγουν καΐ τοθτο μέ οίκονο-
  μίαν. "Ολοι οί κάτοικοι είνε ά-
  δυνατοι, όμοιάζουν 5ί οί περισ-
  σότεροι ώσάν ζωνττνοΐ σκελετοΐ,
  τούς οποίους φοΟατηΊ κανεις να
  τούς Ιδη. Των .δέ πλείστων τό μη¬
  ίόδ ' 501 δ
  ούς Ιδη. .δ μη
  νιαίον είσόδημα ε'νε 501 δραχμαι,
  μερικών δέ φθανει καΐ κάτω των
  50 δραχμών! "Εχει ΰ-ΐολογισθή το
  εί—ραττόμενον χμιμστικόν ιτοσόν
  μερικών οίκογενεώ» ((, δλων των
  πωλησεων ότι ανίρχεται είς 100
  δραχμάς κατ' ΕτοςΙ Ι. .». Και ή πε
  ριγραφή συνεχιζεται ρ'πτουσα φ£>ς
  είς μίαν καταστασιν άληθώς δρα-
  ματικήν διά νά κατο-λήίη είς τα
  4ξής: ·ΚαθιστοΤΌ·. ίέ προΐλημα-
  τικη Α λειτουργίοτ τοθ σχολείου
  δι£τι τό «Νους όγ.ής 4ν σώματι
  όγιεί» εχει έδώ ουστιχώι: την πι¬
  στήν εφαρμογήν. Ρ ηδιά άναιμικά,
  χίτρινα, καχεκτικα εχουν_ κατά
  φυσικόν συμπέρασμα σσθενη καΐ
  τόν νοθν. "Μ παρατήρησις, ή αν¬
  τίληψις, ή μνήμη Π ·βντασΙα τό
  συναΐσθημα καΐ Ί «ουλησις δέν
  δύνανται νά λειτουογήσουν κανο¬
  νικώς διότι ή "λη καΐ τό πνεΰμα
  ευρίσκονται στενώς συνδεδεμένα
  χαί άοκοθν τεραστίαν αμοιβαίαν
  επίδρασιν». Κ αί ό διδασκάλου κ.
  Ι. Άγγελης. που Ιχίΐ, ώς απο-
  δεικνυεται πλήρη αντίληψιν τής
  Ιιρϋς άποστολης τού καταλήγει
  μέ μίαν θερμήν καί συγκινητικήν
  Εκκλησιν «Παρακσλοθμεν όπως πά
  ρέξητε πασάν δυνατήν βοήθειαν
  είς τα δυστυχή ηΰτο. πλάσματα
  τού βεοθ καΐ των συνάνθρωπον
  μας γλυκάνατε τόν πόνον των.
  Τονώσατε την υγείαν των καΐ χα-
  ρίσατε χαράν. Κοί τί δυνατόν υΙ·
  οβΐΐήσατε τό χωρίον αυτό το ο¬
  ποίον μίχρι οήμερα Ιχει ξεχασβη
  6χι μόνον από τους αν»ρωπους άλ.
  λά καΐ άπ' ούτον τΑν θεόν». Κρα-
  τος καί ΦιλανθρωπικαΙ όργανώ-
  σιις κρέπει ν' άκουσουν την εύγε-
  νή αυτήν φωνήν. ΟΙ πτωχότατοι
  όρεσίΐιοι πρέπει «Λ ςήσουν.
  ΜΙα Σγολή
  Ε ΓΡΑΦΗ λ ΑΜ είς ίφημιρΛα
  αντιλήψεις αί οποίαι μειωνουν
  την εηνστημονιιιήν μόρφωσιν των
  ητοχιοοχων τής Παντιίου Σχολής.
  Κατόιΐιν τούτου πολλοί απο αύ-
  τοϋς είς μακράν ί.πιστολήν των
  εξαίρουν την σημασίαν των Πο-
  λιτικών Επιστήμων καί, μετα£ύ
  άλλων, αναφίρουν τα εξής: «Δέν
  θέλουμε νά ύποτιμήοουμε τό δυ-
  ναμικό των άλλων Ανωτόπων
  Ιχολων. Έν τούτοις &μως θί-
  λουμε να τονίσουμε δτι ή Πάν-
  τειος Εχει προσΐ^ρει πολλά στή
  σύγχρονη ίλληνική ζωή. 'Αξιώλο·
  γα σ«λ£χη των δημοσίων ύπηρΐ-
  σιών, των 'Λστυνομικών Διεοβύν-
  σεων, των ύιπνρεοιών ΧιρατοΟ
  καΐ ΛιμενικοΟ Ιώματος, των όρ-
  γανισμών Δημοσίου Δικαίου κλπ.
  είνε πτυχιοθχοι ττ)ς Παντείου
  Σχολης. Κατά τα τελευιταΐα δί
  χρδνισ τό δυναμικό αυξανεται σέ
  καθϊ τομέα. "Αν καΐ νεα Σχο-
  λή, οί —υχιοΰχοι της, 2500 ιτε-
  ρΐπου, ϊχουν ίραίευβή έπανειλημ-
  μενως όϊ διαγωνισμους καί έχοον
  δκχκριθή σέ συνεδρια, σέ Εένα έ.
  πιστημβνικά Ιδροματα, στην όρ-
  γάνωσι των ίδιωτικών έπιχεψή·
  σεων, στή δημοσιογραφία καί σέ
  «ίλλες άνώτατες έπιτελικές θίσεις,
  "Εχονμε στη διάθεσι τοθ Λρβρο-
  γραφου συγκεκριμένες περιιπηώ-
  σεις. Τϊλευταία, £χει ίχηοίλτιθή
  οτό Ύποοργεϊον Παιδίΐας ίνα
  σχέδιο γιά την περαιτίρω ίελτί·
  ωσι τής Παντείου Σχολης. "Ενός
  πυρήνας νεων άνβρώπων εΐχε την
  πρντοβουλΐα αύτη "Η6η δέ κι·
  νείται ίνεργώς γιά την Ιιΐιτυοίία
  της. Μέ την Εγκρισι τοθ σχεδίου
  μποίροθν νά γίνουν αχόμα μερικές
  «ελτιωσεις που θά καταστησουν
  την Παντειο πρότυπον Ανωτάτου
  'Εκ—ιιοευτικοϋ Ί6ρυμαηος...».
  Είνε φυσική, όσον καί δίκαια, ή
  προσπαθεία των άποφαίτων αυτών
  να ύπιραμυνβοθν τής Σχολής
  των. Καΐ όίδικος είνε ή έπΐκσις
  εναντίον της. Κάθί Σχολή ίχει
  τόν προορισμόν της. Δ»ν είνε,
  αλλωστε, ιλρυστεΐς αλοι οί από-
  φθΐτοι των αλλων Σχολών. "Ετσι
  δέν είνε; Ταύτα έν πνειίμαπι δι-
  καίου.
  Ή 36η ΌκτωΟρΙου
  ΟΕΛΛΗΝΙ,ΚΟΓ λαος ύ— ρήφβ-
  νθ€ διά το «ΟΧΙ» της 28ης Ό-
  κτω*ρίου δίν παύίι νά δοζολογή
  αύτην. Άς μΐα ένθουσιώδης Ιικ-
  δηλωσις τοϋ αίσθηματος αύτοθ εί.
  νέ καΐ δσα γραφ€ΐ σχετικώς ό κ.
  'βριγένης Κ. Χιονής, δημοοιογρα-
  φος κοά σπουδασττις λοιγοτεχνιας
  (Αλεξάνδρου—λις). «-Η ·Ελλάς—
  τονίζει μεταί,ύ άλλων — διά τοθ
  ΊοτορικοΟ «ΟΧΙ» τής 28ης Όκτω-
  βριου 1940 εισήλθεν είς την κοι¬
  νωνίαν των ίλευθέρων έβνων μέ
  την κεφαλήν Οψηλά. Ήτο μϊγΐστη
  ή άΐ,ία καί ή σημασία τοθ αγώνος
  έκείνου "Ολίγοι κατενόησαν την
  Δ)Π «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
  ΔΕΥΤΕΡΑΜ 6.30 μ α.
  ΧΑΝΙΑ - ΡΕθΫΜΝΟΜ -
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6 μ. μ. Η¬
  ΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  — ΧΑΝΙΑ.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 2 μ. μ.
  ΠΑΡΟΝ - ΝΑΞΟΝ - ΛΕ·
  ΡΟΝ - ΚΑΑΥΜΝΟΝ - Κ«
  — ΡΟΔΟΝ. Έκ ΡΟΔΟΥ
  κάθί Κυριακήν 11 π.μ. διά
  Κώ, Καλυμνον. Λέρον. ΓΗι-
  ραια.
  Δ)Π «ΓΑΑΡΟΙ»
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ 1 μ μ. Πά¬
  τρας, Ίθθοκην, ίαμην, "Αγ.
  ΕύφημΙαν, «ισκάρίον Βα·
  οιλικην, ΝυδρΙ, Λευκαδα.
  Πρέίεζοΐν, Πάργαν. Παζους,
  Κΐρκυραν.
  ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. Δι" α-
  νονον γραμμήν ΜΗΛΟΥ.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 4 μ. μ
  Πατρχΐς, 'Λστακόν, Κάλα·
  μόν, Μϋτικα, ΖαΑέρβαν, Λίυ·
  καδα. Πρείείβν
  Τηλί». 474.141-474.144.
  τεραστίαν ωφέλειαν, την οποίαν εί¬
  χον οί σύμμαχοι ("Αγγλοι κα'ι
  Ρώοχκ) Ακό την έπιίραδυνσιν έ-
  κεινων των Μταλογερμανικών στρα
  τιών. Εκινδύνευεν ή ελευθερία των
  λ-αών. Εκινδύνευεν ή άσφαλεια
  των έργαζομίνων ολης τής Εύρω-
  πης. Εκινδύνευεν ή ειρήνη. Έκιν.
  δυνευεν ή χριστιανική θρησκεια,
  την οποίαν δια λόγων και Ιργων
  έποδοπατησαν οί αντιχριατοι ηγέ¬
  ται τοθ φασισμοΰ. "Εκινδύνευεν η
  έγνοια τοθ άνβρωπησμοϋ. Έκινδύ;
  νευεν ή ϊννοια τοθ σοσιαλισμου
  και τής δημοκρατίας. Εκινδύνευεν
  ή ανθρωπότης όλόκληρος, λόγω
  των σατανικών εφευρισεων, τάς
  οποίας είχον οί Γίρμανοί. 'Αλλ' ή
  Ελλάς δωσοτσα πρωτη το παράδει.
  γμα της αύτοβυσιας καί πολεμή-
  οαοα τον έπαρατον έχίράν, ίσωσε
  την Εύρωιταικήν "Ηπίΐρον έκ τής
  καταστροφής. Ολος ό κοσμος η-
  γωνΐα διά την ίκίασιν τοΰ αγώ¬
  νος, "θλη ή ύφήλιος διερωτατο,
  ίαν βά ένικα ό "Ελληνικός στρα-
  τός τον ιταλικόν, "θλα τα· τ*κνα
  των έντιμων άγροτών καΐ έργα-
  των εκυπτον επί τοϋ χάρτου δια νά
  ίδουν τα σημίϊα τής προελοοσεωξ
  τοΰ Έλληνι.κοϋ στρατοθ έντός τοο
  άλ»ανι.κου ίδάφους».
  Β' Γυμνάσιον Θηλέων
  Δ ΠΟ ΕΤΩΝ στιγάζιται ιΐς δω-
  *^ μάτια τιλιίως άκστάλληλα,
  ττερίποι» αθλισ, τό Ε' Γυμνάσιον
  Θηλί«ν Άβηνώ». "Εχο»#ν γράφη
  ττολλά διά τό ζήτημα αύτό, 6 δ«
  ΣΟλλογος Γονί»ν καΐ Κηδεμο-
  νων, διά τής ίκτιλκττικής τού
  Έπιτροπής, προΐδη <(6η είς πολ¬ λάς ενεργειαι;, χωρίς, &μ»ς "σι νά πραγματοτΓθΐηβή τίποτε. Τώ- ρα, (Ις μίαν νέαν εγκύκλιον της πρός τα μέλη τοΰ Συλλόγου ή 'Ε-πιτροιτή γράφϊΐ, δτι τα τται- διά των «εξακολουθών νά συνω- στίζωνται καί να άσφνκτιοϋν μ«- σα σέ ο-τενά δωμάτισ, κσΐ μέσα στήν παλια έκκλησία τού Ά- γίου Νικόλαον—Πίΐίκακίων, ττοΰ άλλοτε, ώς γνωστόν, έχρησιμο- ττοκϊτο ώς όστιοφυλάκιο καΐ ώς βαλαμος νικρικός». Καΐ σννεχίζιι ή έγκύκλιος- Γι' αύτην, λοιττόν, την σννεχιζομίνην κατάστασιν καλιϊσβε τώρα &λοι, ανδρΐς καϊ γυνακΐς, μικροΐ καΐ μιγάλοι, γέ- ροι καΐ ιταιδιά, νά ϊλβίτ€ νά έ- νώσοιιμε τίς διαμαρτυρίΐς μας, καί να σιιντονίσουμΐ τίς ένίργιιίς μας αί ίνα κοινό άγώνα: Νά διαφΗτίσουμε ταΰς άρμοδίους, ίίστΕ νά κατανοήσουν αύτοι το μίγιθος τής προσγιγνομίνης στήν νΐολαία μας αδικίας και ζημίας, καΐ νά διατάξουν την ά- πόδοσι τοΰ διδακτηρίου τούτου ολοκλήρου (Ις τό τταιδί, τό μέλ- λον τοΰ "Εβνους μας καΐ τό στή. ριγμα τής οΐκογΐνιιας καΐ τής καινωνι'ας μας». Έλττίζομι», δτι τό υπουργείον Παιδιίας θά εξε¬ τάση μιτά συμτιαβείας την ύπό- θχσιν αυτήν, ποΰ έκκριμιϊ άττό μα κροΰ. Είς τα Χανιά ΤΗΝ 22σν ΦεΙρουαρίου 1936 κατετεθη είς την Βουλήν καί εψηφίσθη είς πρώτην καΐ δευτέ¬ ραν ανάγνωσιν νομοσχέδιον, διά τοϋ όποίου έρρυθμίζετο ζήτημα ζωτικόν διά πολλους κατοικους των Χανίων, Πράκειται περί τού έ£ής: «Πρό τού πολέμου 1940— 45, είς την πόλιν των Χανίων ι- σχυε σχέδιον κατά τό οποίον έκα¬ στον άότιον βΐκόπεδον έδει νά εΐ- χε έμΐαδόν 200 τ.μ. Κατόπιν τούτου καΐ ττ) όβηγία των Δημ "Εργων ήγοράσθησαν συμίολαιο· γραφικώς πλείστα οίκόιτεδα. Πολ· λοί Επρολαίατν καΐ διά κανονικήν ά&ειών των Δημ. Έργων ώκοδό- μησαν κατοικιας. Παραδόξως, με- ταπολεμικώς και από τό £τος 1946—47 ετέθη είς εφαρμογήν νέον πολεοδομικόν σχέδιον, κοπά τό οποίον άρτια οΐκόπεοα είνε β- σα θά ί,χουν 300 τ.μ. καΐ άνω. Παρέλειψαν, δηλαδη, νά έξαιρέ- σουν τα ΐως τότε άγορασθέντα μέ 200 τ.μ. Κατ' αρχάς τουτο οέν έφηρμόζετο άπό τα Δημ. "Ερ¬ γα και πλείσται οΐκοδομαί εγέ¬ νοντο έ«1 οΐκοπεδων 200 τ.μ., ά· σχέτως χρόνου άγοράς. 'Αλλ" α- πό τοϋ ίτους 1935 καΐ έντεθβεν, ότι αν*κάλυψαν τό λάθος που £· κανχχν, έπαυσοτν νά χορηγοΰν α¬ δείας οΐκοδομών καί τό Πολεοδο- μικόν Γραφειον απήτει 300 τ.μ. Έτσι, όσοι απεφάσισαν νά ανε- γείρουν τάς οικίας των επι οίκο- πέοων 200 τ.μ. άγορααθέντων έγ· κρισει τότε των Δημ. "Εργων, κα· τάπληκτοι πληροφοροΰνται σήμε¬ ρον ότι δέν δύνανται νά οικο- δομήοουν είτε νά συνεχίαουν, εάν πρΐν τοθ 1955 έγκρισει των Δημ. "Εργων είχον κτισει όροφήν τίνα η μερος της οΐκοδομΐς». Αύτο τό θεμα έρρυόμιζετο δια τοϋ νομο- σχεδίου έκείνου, τό οποίον δμως, παραδόξως, 6έν εψηφίσθη τελι- κώς. Καΐ τό θεμα έκκρεμιΐ άκό- μη Δέν θά Ι)το δμως δυνατόν νά ρυθμισθή, ά(οΰ, άλλωστε, τό νο¬ μοσχέδιον Ιχει ψηφισθή καί είς δευτέραν ανάγνωσιν; ΒιοπαλαισταΙ ΐγΐ ΙΑ οδικοπαβούσα τάξις, ή τάξις των αμαξοκαρραγωγί- ων, ζηηιι διά ψηφισματός της δνο τινά: Πρώτον, την ίπταγωγην των γερόντ»ν και άνικάνων τοΰ κλάδον των τίς τό Ταμείον Συν- τάξε»ν τοΰ Ι.Κ.Α. των ανω των 55 έτώκ, καί, διύτιρον, την γο· ρήγησιν <1ς τούς κάτω των 55 έτών, δικλωμβττων, <|ς μέν τούς άμαξΗθκαρραγωγεϊς αδείας δημο¬ σίας χρήσεως φορτηγών αύτοκι. νητω», είς δέ τούς άμαξ,ηΑάτας αδείας επι6ατηγών τοιούτων. Αύτά ιΤνι τα δύβ καριώτατα αΙ- τήματά των. Ή ύττηρεσία τοϋ υ¬ πουργείον Συγκοινωνιών ορθόν Θά ήτο νά έξιτάση ταυτα. Ποόκιι- ται τ«ρί τττωχών βιοττολαιστών. ΑΙΑΚΗΡΥεΐΣ ΤΟ Κ Ι; Ν Κορίνβου προκηρύοσει δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι' ένσφραγιστων προσφορών διά την άναδειξιν έργολάεου πλυντι- κών διά τό χρονικόν διαστημα από 1ης Ιανουάριον 1959 £ως 3 Οτι ν Ίουνίου 1959. Ό διαγωνισμος ενεργηθήσεται την 23ην Νοεμβριού 1958 ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 10—12 π.μ. έν ΚορΙνβω καΐ είς τό Καφενειον «Παραδεισος» έναντι τοϋ Δικαστι- κοϋ Μεγάρου Κορίνβου. ΑΙ ένσφροτγιστοι προσφοραί θά κατατΐθενται ενώπιον τής έπιτρο- τιής διενεργείας τοϋ δκΐγωνισμοϋ καί ώρας 10—12 π.μ. τής 23ης Νοεμίρίου 1958. Μετα την έναρξιν τής αηοσφρα- γίσεως των προσφορών ούδεμία προσφορά η άντιπροσφορά γινιται δεκτή. Σχετικάς πληροφορίας οί ί.ν· διαφερόμενοι δύνανται νά λάβωσι παρα τοϋ Ταμειου τοθ Κεντρου. καθ1 έκαστην καί ώραν 10—12 ΒΑΣ1ΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνταγματάρχης Διοικητής ΛΠΟΛΕΣΘΗ Παρά τόν Πειραια πορτοφόλιον άνήκον είς τον βοτο· κινητιστήν Τσεκουραν 'Αθανάαιον έκ Λαμίας περιέχον δίπλωμα αυ- τοκινήτου, άδειαν ταξινομησεως κα θώς καΐ 400 δρχ. Παρακαλεΐται ό ευρών νά κρατήση τα χρήματα και παραδώση τα λοιπά είς οιον¬ δήποτε αστυνομικόν τμήμα ή είς τό πρακτορειον φορτηγών ακτοκι- ήΤω Πειραιώς, όδός Καθολικλς Έκκλησιας 6 και βα Αμειφθή I- κανοποιητικώς επιπροσθέτως. θΎΑΡΖΑίΓΜΜΕΣΠΕΡΙΓ^ΜΣ}, Στήν πρότασι τού δραπέτη ό καπετάνιος δέν Εδωσε άμέ- σως άπάντησι. Τραβήχτηκε πρός την κουτταστή τοΰ ττλοί- ου τού κι' ϊμεινε γιά λίγο σκεφτικός. Αύτό ητανε καλό ση- μάδι γιά τόν κατάδικο θά μπο- ροϋσαν τώρα νά συζητήσουν μί τόν τρόπο πού ήθελε αύτάς, ό- ττότε ή'τανε βέβαιος Οτι ό κα· ττΐτάνιος δέν βά εΐχε ττιά άντιρ- ρήσεις. •Ύστερα άττό μικρή σκέψι ό καπετάνιος γύρισε άπότομα στόν συνομιλητή τού κι' έν«ρ άναδε την πίπα τού, τού £Τπ»: —Αύτό πον μοΰ ζητας είνε άδύνατο. "Αν ανακαλυφθή πώς ϊχα Ινα λαθρεπιβάτη στό κσ- ράβι μου θά πάω φυλακή. Κα¬ λυτέρα, λοιπόν, νά βρής κσνέ- να άλλον τρόπο νά φύγης. Έ- γώ δέν μπορώ Ό κατάδικος ομως ε'χε £- τοιμη την άπάντησι. Άνοιξε άμέσως την τσάντα τού καί βγάζοντας ίνα δέμα από χαρ- τονομίσματα, εΐπε στόν καπε- τάνιο πού τόν κυττοΰσε κατά- πληκτος: — Τα λεπτά αΰτά άξίζουν γιά δέκα έπιβάτες. Νομίζω πώς είνε αρκετά να σέ κάνουν νά ξεχάσης τούς φόβους σου καί τούς δισταγμους σου. Ό καπετάνιος στή θέα των χαρτονομισματων ίμεινι άκίνη- τος μέ τα μάτια καρφωμένα πά- νω στά λεπτά. "θταν συνήλθε κάπως, μουρμούρισε μερικά λό- για γιά νά δικαιολογηθή και υστίρα ΐΐττε στόν κατάδικο: __ Τί νά κάνω. 'Αφοϋ ϊχεις τόσο μεγάλη άνάγκη νά πάς στήν Άφρική, δέν μπορώ νά σοϋ αρ- νηβώ Έλπίζω μόνο νά μή ϊχω μπλεξίματα .. (Άκολουβει) ΜΑΤΙΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ: Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΑΑΕΙΨΕΙΓ.—ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ 50.000 ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΚΠΠΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ, Όκτώοριος.—Τα Κρέσταινα είνε λίγο πόλις, λίγο κωμόπολις κα! λίγο χωριό. ΟΙ κάτοικοί των φημίζονται γιά την έργατικότητά των, την νοικοκυ- ροσύνην των καΐ την —θπως συμβαίνη, είς ίλον τό» Μοριάν—· φιλοξενίαν των. Ή Ιδιωτική πρωτοδουλία γιά την καλύτεοη έμφάνισ! των Κρεσταίνων δίν Ι- χει οΐίτε άρχή, οϋτε τέλος. Οϋτε άναβλητικότητες, οϋτε αδιαφο- ρία. "Όλοι άγωνίζονται κι' δλοι μοχθοθν γιά τό καλό τοΰ τόπου. "Ομως όιτου κι' £ν βρίσκωνται, άν είνε έττιστήμονΐς ή άττλοϊ ά- γρότες, εργάτες ή επιχειρημα- τίες, δέν ξεχνούν τα χωραφάκι, την καλλιέργεια τής γής, άπα την τταραγωγή τής οττοίας έξαρ- τώνται τα ττάντο. 'Αττό τό γρα- φεΐο, σάν φύγουν, ττηγαίνουν στό μτΓοστάυι! Άπό την έκκλησία, πού ττοτέ δέν την ξεχνοΰν, Οστερα άπό την λειτουργία κστιυθύνον- ται στο χτήμα. Άρπσζουν στσ στιδαρά χίρια των την άξίνη καί σκάβοι/ν. Φυτευουν, σκαλίζοΐίν, ττοτίζουν, κλαδεύουν, όργώνουν την μάννα γή. Λίγοι, πολύ λίγοι είνε έκεϊνοι πού άττοφεύγουν την δουλειά. Κι' δταν πιά σουρουττώ- ση ■πηγαίνουν στήν Άγορά γιά νά τπούν έναν καφί, μιά μπύρα, ή", βσοι ίχρυν τόν καιρώ «αί δέν αίσθάνονται κούρασι, πά»: στόν κ ι νηματογράφο, έναν κινηματο- γράφο ττού είνε ή αΐθουσά τού ττολΰ π ιό καλύτερη άττά τοθς κι- νημοττογράφους των άθηνοικών ττροαστείων. ΟΙ Κρεσταινΐτες κατορθώνουν νά σι/κβυάζοιιν τό τερπνον μετά τού ωφέλιμον, ώστόσον δμως ϊ¬ χουν καϊ τα παραπονάκια των ά- πά τό Κέντρον, πού δέν τούς ττροσέχει «αί τούς κάνει, ττρό παντός τούς νέους, νά σκέ,τττων- ται τόν έκττατρισμό, δττως συμ- 6αίνει στά γύρω χωρία, που ϊ¬ χουν κυριολεκτικώς έρημωθή καί στά κεμαμίδια των σπιτιών λα- λούν οί κουκουβάγιες, ποϋ γιά τούς ττρολητηικοϋς ττρομηνύουν κακά μαντάτα, «5ισχΓ(μίς εΐδήσεις. ΤΑ ΕΡΓΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Ή Κοινότης Κρεσταίνωι/ ϊχει νά -παρουσιάση άρκετά έργα, πού την κάνουν, δικοιίως, νά ύττερη- φανεύεται καΐ νά άποσπά τα συγ- χαρητήρια άττό τούς βιαβατικούς καί φίλους των Κρεσταίνων. Μ' αύτό, βεβαία, 6έν πρέπει νά νο- μισθη, δτι 6λα έχουν τελειώσει κι' δλα τα κοινοτιχά ττρο&λήμα- τα επελύθησαν. "Οχι. "Οσο ύ- πάρχουν κοινότητες πάντο θά ύ- πάρχουν κοινοτικά ζητήματα πού έχουν ανάγκην τακτοττοιήσεως. Τώρα ή Κοινότης Κρεσταίνων έ- χει νά παρουσιάση 1) Ούρητήρα ττού κατεσκευάσβησαν επί τού χώ- ρου των παλαιών κοτταστραφέν- των τοιούτων, μέ νέα σχέδια κα¬ θαριότητος, άποχετεύσεως καΐ υ¬ δρεύσεως. 2) Σύγχρονα ΣφαγεΤα, συγχρονισμένοί, μέ ϋφθονο τρε- χούμενο νερό κα) πλήρη άποχέ- τευσιν καί άπαστράπτουν. 3) 'Υ- ττονόμοκς έντός τής πόλεως, μή- «ους 700 μ., διά των οποίων τα δμορτα ΰδάτα καΐ πάσης φύσεως όχετοί, νεροχύται κλπ. διοχετεΰ- ονται είς τόν παραρρέοντα Σελι- νοΰντβ. 4) Τό ύδραγωγεΐον, διά τού όποίου έμπλουτίσθη μέ άφθο¬ νον νερό όλόκληρος ή πόλις, δια- νεμόμενον κατ' οίκον. 5) Κατα¬ σκευήν δρόμου ΚρβσταΓνων—Βρύ- νης. "Υπό κατασκευήν ευρίσκονται τα κάτωθι έργα: Ανέγερσις ΙεροΟ ναυδρίου είς τόν Ιοοττϊδωθέντο; χώρον τού τιε- κροταφείου. Διά τόν σκοπόν τού¬ τον συνεστήθη διά Β. Δ)τος Έ- ΜΕΝΤΙΟΥΜ Κ* ΔΑΦΝΗ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΪΗΛΕΠΑβΕΙΑ* ΕΤΑΗΡ. ΨΥΧΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ π.μ.-6 μ.μ τηλ. 812.278 ·Αβτίναι. •Οδός Κυψέλης 34(ί. πρώτη στά¬ σις Κυψίλης. ωραι επισκέψεως » ΙΑΤΡΟΕ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μοσηματα πνευμόνων Δίχεται 5-7 μ.μ. ΜασσαλΙαο 10 Τηλέφωνον 610.333. ΔΡ- ΑΓΙΣ ΓΟΥΖΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΕ - ΠΑβΟΑΟΓΟΕ Λίετωκησε και βεχετα, Μ1ΊΟ- ΤΑ£Η αριθ. 6, α' δροφος (Πάρο· 6ος Ιτουρνβοα, παρά την πλατ Κβνιγνος) Νέον τηλεφ *14.Β10 «ΦΡΟΑΙΕΙλ ΝΟΧΗΜΑΤ* ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ ΥΠΟ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΑΤΡΟΥ «ΦΡΟΟΙΧΙΟΛΟΓΟΥ Πωλειται στό Ιατρΐΐο τού, Βη· λάρα 7 (πλοτ. ΛΑγ. Κωκ—εντί- νου) κβΙ στά κεντριχα (ιβλιοιιω· λεϊα. Ο ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΕ — ΨΥΧΙ4ΤΡ0Ι ΚίΙΝ ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ Δέχεταλ Πανεπιστημίου 46, νωνΐα Χαρ. Τρικου—. Τηλέφω¬ νον 614.620 ΑΦΡΟΔΙΧΙμ ΜΟΕΝΜΑΤ* Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΑΤΡΟΕ ««ΡΟΔΙΧΙΟΑΟΓΟΕ Δεχ*ται βηλΛ#Μ Ι Πλο—ιο •Αγιου Κωνσταντίνου ('Ομόνοια) 9 υ.μ.—1 μ μ. και 4—8 μ.μ. Τη· «•ωνον, 521 387 ΑΙΜΟΡΡΟ ΊΔΕΧ θερατιιυονται ανωδυνως, άνευ εν· χειρΑσεως καΐ άνε ένεσεων παρά τοθ Ιατροθ κ. Ν. Γεωργοπουλου, Βερανςεβου 24 (Όμόνοια). Ώ¬ ραι 9-11 «.μ. καΐ 5-7.30 μ.μ. καΐ επί συνεντεύξει. Τηλ 525.970. ΑΙΜΟΡΡΟ·Ι·ΔΕΣ εν ηαρο<υσμώ θερακευοντα» από τοθ πρώτον Ζ4ωρου ανωδύ- νως ανευ έγχειρήσεως καΐ ανευ ένέσεων παρά τοθ ΙατροΟ Ί Τσιρμπέα, οδθς Σ ατω»ριανδου 15, Όμόνοια. τηλ 521 590, αραι 10—11 «41, καΐ 9—7 μ.μ. ρονική Έπιτροπή συγκεντρώσεως χρημήτων διά την κατασκευήν καί τό έργον ίόρίσκεται έν όψει. Γεφυρα παρά τοΰ ποταμίσκου Σελινοΰντος τταρά την θέσιν «Πό- ρος», συνδέουσα την τταραγωιγι- «ήν περιφέρειαν «Μεγαλάκου» μέ τα Κρέσταινα. Άσφαλτόοτρωσις τής κεντρι- κής οδοΰ τής άγοράς. Ή μελέτη ϊχει πραγματοποιηθή καί προϋ¬ πολογισθή είς δραχ. 450.000, τό δάνειον δέ διά την κατασκευήν τής οδοΰ έχει εγκριθή παρά τού άρμοδίου 'Υπουργίίου καί έκκρε- μεϊ εις τό υπουργείον Οίκονομι- κών. Τα Κρέσταινα Ιχουν πολλούς καί έχλεκτούς άθλητάς πού απο- σττοθν εις τούς διαφόρους άθλη- τΐκοϋς αγώνας τάς περισσοτέρας νίκας είς τόν νομόν καί μέ θαυ- μασίας «πιδόσεις. Έν τούτοις στΐροϋνται κατάλληλον γηπέδου. Είνε άληθές δτι παρά τής Σχο- λικής 'Εφορίας τού Γυμνασίου των ίχε> άγορασθη κατάλληλος χώρος
  διά γήπεδον κάτωθεν τοΰ Γυμνα¬
  σίου άπο διετίαν, δέν αποστείλει
  δμως μία μπολτόζα γιά την ίσο-
  πέδωσιν κα! κατασκευήν τούτου.
  Επί πλέον διά τό άμεσον μέλ¬
  λο ν τής προοδου των Κρεσταίνων
  άπαιτεΐται:
  Ι) 'Ετταναχαρακτηρισμός τής
  όδοΰ Πύργου — Κρεσταίνων —
  Άνδριτσαίνης είς Εθνικήν οδόν
  άπο 'Επαρχιακής. "Ας σημειωθή
  δτι ή όδός αυτή μέχρι τετραε-
  τίας εΤχε χαρακτηρισθή ώς 'Ε-
  θνική, άγνωστον δμως διά ποίον
  λόγον ώνομάσθη αύτη 'Επαρχια-
  «ή. Ή άδικία έκ τού χαρακτηρ1-
  σμοΰ τής όδοΰ ταύτης είς Επαρ¬
  χιακήν είνε κατάφωρος. Διότι ή
  έν λόγω ώδός έχτος τού έτι έξυ-
  πηρετεΐ τόν πληθυσμόν ολοκλήρου
  τής Επαρχίας έκ 50.000 περι-
  που ψυχών, ε!ν£ καί τουριστική,
  οννδέουσα τούς δύο μεγίστης άρ-
  χαιολογικής άξίας χώρους καί
  μνημεΐα Όλύμπια — 'Επικου-
  ρειον. Έκ τρίτου δέ διότι είνε
  προέκταθΓΐς τής 'Εθνικής ό&ού
  Μεγαλοττόλεως — Άνδριτσαίνης
  έπιβάλλϊται νά έπαναχαρακτηρι-
  σθη είς Εθνικήν.
  2) Άπόλυτος άνάγκη είνε δ-
  πως ή 'Εβνική ίδός Πύργου—Κυ¬
  παρισσίας περάση διά των Κρε¬
  σταίνων. Ή δ ι έλευσις αυτή τα
  μέγιστα θά εξυπηρετήση τάς πε-
  δινάς κοινότητος Βώλακος—
  Σκιλλοΰντος.
  3) Είνε άνάγκη απολύτως δ-
  ττως ό όργανισμός Τουρισμοΰ άρη
  πάσαν άντίρρησίν τού διά την
  κατασκευήν τής όδοϋ ήτις διά
  των ύττωρειών τού Λατπβα θά ο¬
  δηγή είς λουτροπηγάς Καιάψα
  άπό δυσμάς, μήκους περίπου 600
  μέτρων.
  Διά τού τρόπου αι/τοϋ όλό¬
  κληρος ή Δυτική Όλυμπία καί
  ή Ήλεία θά δύνανται νά λούωνται
  είς Καιάφα καΐ αυθημερόν νά έ-
  πιστρέφουν.
  4) Άνάγκη όπως ή Δ. Ε. Η.
  επισπεύση την επέκτασιν τοϋ δι-
  κτύου καί είς τα Κρέσταινα ,διό¬
  τι θά έξυπηρετηθοΰν τα μέγιστα
  διά τής ήλεκτροδοτήσεως τόσον
  οί παραγωγικοί, όσον καί οί έκ-
  πολιτιστικοί σκοποί.
  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ. 'Αρυθμός
  7686. Έν "Αθήναις σήμερον την
  29ην ΌκτωερΙου τοΰ 1958 &τους
  Ημέραν Τετάρτην και ώραν 1 μ.μ.
  ό υποφαινόμενος δικαστικός κλη-
  τήρ των έν Αθήναις Πρωτοδικών
  Γεωργιος "Αθ. Πετρονιαννης, κα¬
  τόπιν παραγγελίας τοϋ κ. Παν.
  ΒαρδιάμιίνΤση, πληρεξουσΐου 6ι-
  κη-νόρου τής Δήμητρας συ£. •Ιω¬
  άννου Κουραη, κατοικου Χολαρ-
  γοϋ, μετεΐην και έπεδωκα πρός
  τόν κ. ΕΙσαγγελεα των έν •Αθή¬
  ναις Πρωτοδικών, διά τόν Ιωάν¬
  νην Ιουλίου Κούρσην, κάτοικον
  ΧολαργοΟ καΐ ήδη Αγνώστου δια-
  μονής, την άπό 29)10)54 κλήσιν
  τοθ κ. Προέδρου των έν Αθήναις
  Πρωτοδικών, δι' ής καλεϊ τούτον
  διτως την 5ην Νοεμβριού 1958, η¬
  μέραν Τετάρτην καΐ Δραν 9 π.μ.
  παρουσιαοσβη ενώπιον τού καΐ εν
  τώ Δικαστικώ καταστήματι τοθ
  Πρωτοδικειου 'Λθηνχαν, πρός συ¬
  ζητησιν τής απά 29)10)58 αΐτή-
  σεως της κατ' αυτού, μετ" αντι-
  νράφου τής αΐτήσεώς της ταύτης
  έφ' άπλοϋ, πρός γνώσιν τού καΐ
  διά τάς νομΐμους συνεπείας. Καΐ
  είς Ενδειξιν: Ό λαίων Εισαγγε¬
  λεύς (Τ. Σ.) Δ. Βουρνάς. Ό
  Αικ. Κλητήρ (Τ. Χ.) Γ. Πέτρο-
  γιάννης. Δημοσιευθήτω είς τό
  Δελτίον Ταμειου Μομικών κοτΐ είς
  την ημερησίαν εφημερίδα «'Λκοο-
  πόλις». Αθήναι αύθηιμερόν. Ό
  ΕΙσαγγΐλεύς (Τ. Σ.) Δ. Βουρνάς.
  ΕΝΟ
  'ΦΡσΠΤΖΟΛΓ
  ΥΠΑΚΤΙΚΟΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ
  Εν χρή—ι άπό 80 & πλέον ίτών
  εΜκιαΐΜο ακταοιβ
  Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΛΗΞΑΝ ΧΟΕΣ ΟΙ
  ΑΓΠΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΑθΑΗΤΩΝ
  Ο ΠΑίΙΑΒΑΙΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕΝ 8 ΡΕΚΟΡ
  Παρουσία ολίγων θεατών συ-
  νεχίαθησαν καί έληξσν ί(θές εις
  τό Παναθηναικόν Στάδιον οί έλ-
  ληνογιουγκοσλαυικοί άγώνες. Τε-
  λικώς οί ξένοι άθληταΐ επεκρά¬
  τησαν είς τα περισσότερα άγω-
  νίσματα καί άνεδείχθησαν πρώτοι
  κατά τό τηρηθέν σύστημα τής
  φινλανδικής 6αθμολογίας.
  Άπό έλληνικής πλευράς έξαι-
  ρετικάς έπιδόσεις επέτυχον ό Γε-
  ωργόπουλος, ισοφαρίσας τό παν¬
  ελλήνιον ρεκόρ των 200 μέτρων
  (21,4) καί ό Παπαοασιλείου, κα-
  ταρρίψας 8 ένδιάμεσα ρεκορ κα¬
  τά τόν άγώνα των 10.ΟΟΟ μ. Τα
  νέα αΰτά ρεκόρ τού Παπαοασι-
  λ€ίου εΤνε τα εξής: 6.000 μ. 18.
  20, 7.000 μ. 21.29.2, 8.000 μ.
  24.45.4, 9.000 μ. 27.56.8, 4
  μίλλια 19.42, 5 μίλλια 24.53.8,
  6 μίλλια 30.02, Ί ώρα 9658
  μέτρα.
  Τα πλήρη άπτοτελεονατα έχουν
  ώς ακολούθως.
  Δρόμος 200 μ.: ΓεωργόπουΑος
  Ν. (ΠΑΟ) 21.4 (ισ. Ε.Ρ.), Κόρ-
  μαλης Λ. (ΠΑΟ) 22.2, Γκροϋ-
  γιτς Μ. (Παρτιζάν) 22 3, Μαρ-
  σέλλος Γ. (Πανιωνίου) 23.1, Ό·
  σλάκοβιτς Β. (Παρτιζάν) 23.6,
  Σαββουλίδης Π. (Πανβλ.) 24.3.
  Σφυροβολία: Ρόσιτς (Παρτι¬
  ζάν) 61.14, Γκουμπιγιάν (Παρτι¬
  ζάν) 53.74, Κουβελογιάννης Α.
  ('Εθν.) 52.75, Πολίτης Φρ.
  (ΠΑΟ) 51.30, Μανωλιάς Δ. ('Ε-
  θνικού) 51.23, Μαραγκουδάκης Ι.
  (Πανιων.) 44.04.
  Δρόμος 800 μ.: Μοραγιέμος
  Κ. ('Ολυμπ.) 1.58.3, Ματσκανί-
  δης Γ. (ΠΑΟ) 2.00.2, Χότσεοαρ
  Ν. (Παρτιζάν) 2.00.9, Νοικοκυ-
  ράκης (ΠΑΟ) 2.20.0.
  Δρόμος 400 μ. μετ* έμποδίων:
  Τσά-μας Ε. (ΠΑΟ) 55.1, Δεπά-
  στας Γ. (Πανιων.) 56.7, Ρουκα-
  βίνα (Παρτιζάν) 57.2, Ραντού-
  λοβιτς (Παρτιζάν) 57.3, Καρβε-
  λάς Κ (ΑΕ Νικ.) 61.7, Κάβου-
  ρας Γ. (ΠΑΟ) 62.8.
  Δισκοβολία· Ζιβοζίνοβιτς
  (Παρτιζάν) 49.25, Ρακιτς (Παρ¬
  τιζάν) 47 74, Τσακανίκας Γ.
  (ΑΟΠΦ) 44.89, Καράφλας Δ.
  ('Ολυμπ.) 42.39, Νάννος Χ. (Πά
  νιων.) 42.15, Κομνηνός (ΠΑΟ)
  38 36.
  "Αλμα τριπλοΰν Γιόσιΐς
  (Παρτιζάν) 15.08, Πιερρής ('Ο¬
  λυμπ.) 14.73, Ντόντος Σ. (Α¬
  Ε Κ) 14.47, Σακελλαράκης
  (ΠΛΟ) 14.31, Ντόντος Κ. (Α-
  ΕΚ) 14.25, Κομητούδης Ι.
  (ΠΑΟ) 14.24.
  Δρόμος 3.000 μ. μετ* έμπο¬
  δίων: Σούμποτιτς (Παρτιζάν) 9.
  19.2, Παύλοβπς (Παρτιζάν) 9.
  48.6, Μοστροϋς Κ. (ΓΣΑ) 9.55.
  2, Παπαγεωργίου ('Εθν.) 10.11.
  0, Νόλλας Κ. (ΠΑΟ) 10.22.8,
  Σαντοριναΐος (Όλυμπ) 10 25.2.
  "Λλμα επί κοντώ: Εϋσταθιά-
  δης Ρ. (ΠΑΟ) 4.10, Μπέκοδιτς
  (Παρτιζάν) 4.10, Καραμπατέας
  Γ. (ΑΕ Νικ. )4, Σκούπεκ (Παρ¬
  τιζάν) 4, Σφακιανάκης Ε (ΠΑΟ)
  3.90, Φερτάκης Β. ('Εμπ ) 3.70.
  Δρόμος 10.000 μ.: Μίχαλιτς
  (Παρτιζάν) 30.29.6, Στρίτωφ
  (Παρτιζάν) 30.45.0, Παπαβασι-
  λείου (ΑΕΚ) 31.00.4, Βούγιτς
  (Παρτιζάν) 33.14.4, Πρωτόπα-
  πας (Κάδμου ©.) 34.37.0, Ά-
  δραμίδης (ΠΑΟ) 34.44.8.
  Βαλκανική σκυταλοδρομία· Πά
  ναβηναικός Α.Ο. 3.27.1, Παρτι¬
  ζάν 3.34.1, Πανιώνιος 3.34.1.
  Βαβμολογία: Παρτιζάν βαθμ.
  31.656, Παναβηναικός 6αβμ. 22.
  803, Πανιώνιος 6αθμ. 10.795,
  Όλυμπιακός 6αβμ 7.281, ΑΕΚ
  βαθμ. 3.635 "Εθνικός Γ Σ. βαθμ.
  3.248, Πανελλήνιος βαθμ. 3.154
  καΐ αλλοι.
  'Ένας Ιππόχης των όρέων
  ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ
  Ο ΕΦΕΣ ΤΟΥ ΑΊΔΙΝΙΟΥ
  (Συνέχεια έκ τοΰ ηροηγουμένου)
  — Ό Ισμετ μπέης τοΰ κάνει
  πλάτες ..
  — Εσύ τόν γνώρισες αυτόν
  τον Μουσταφά έφέντη;
  — Τόν γνωρίίω. θέλεις τί-
  ποτα;
  — Μιπορεΐς να μέ συστήσης;
  — εάν τί να σέ συστήαω,
  έφέ;
  — Σάν συνάδελφό σου, σάν ΟΙ-
  λο σου, όπως θελεις...
  — Μπορώ νά σέ συστήσω σάν
  4(άοελφό μου, έ«έ. "Εκανε ό
  Ίχσάν μπέης μέ προθυιμΐα.
  — Έχει καμμιά έτκχυλι αώτός
  ό Μουσταφά έφέντης;
  — "Εχει μιά Ιυαυλι Ιξω βΐπό
  τό "Αίδίνι. ..
  — Πηγαίνει συχνα έκεϊ & Μου-
  — Είνε μεγάλο τό κτήμα;
  — Είνε στους πρόποοας τοϋ
  Γκιουμέ Ντάγ, δυό ωρες μακρυά
  άπό τό Άϊδίνι...
  — Ξέρεις γιατΐ οί ρωτώ;
  — Γιατί, έφέ;
  — Γιατί ό ' Ισμέτ μπέης μέ κά-
  λεσε σέ τραπέζι...
  — Σέ κάλεσε σέ τροπεζι;
  — ΜαΙ. θέλει, λέει, νά μέ γνω-
  ρΐση άπό κοντά καί νά μέ αυγ-
  χ«ν»ί· · ·
  — ΠερΙεργοΙ Ό Ισμέτ μπέης
  δέν διακρΐνεται γιά την άπλοχε-
  ριά τού...
  — Τί βέλεις να πής, Μχσβν
  μπέη;
  — θέλω να πώ ίτι αυτός να
  τρώη (,έρΕΐ και οχι να ταΐζη άλ·
  λους.
  — "Ισως ό βνθρωπος να κάνη
  έζαΐρεσι γιά μενά.
  — Μπορεϊ. Μιά φορά 6μως. ..
  — ΤΙ πραγμα, Ίχσάν μπέη;
  — Δέν θά κάνης άσχημα νά
  τΐάρης τα μέτρα σου...
  — Σ' ευχίχριστώ γιά τ<|ν πλη- ροφορΐα. Τωρα... — ΤΙ πράγμα, έφέ; — Γραψε μου ίνα συστατικό νραμμα γι' αυτόν τόν Μουσταφά έφενπι. .. — Ευχαρίστως.. . Και ό Ίχσάν μπέης πήρε ϊνα χαρτοφακελλο 4πό τό παρακεΐμε- νο περΐπτερο κι' ίγραψε τό πά- ρακάτω γράμμα: «Μοοσταψα μπέη, •Ο φέρων τό παρον είνε έ£ά· δελφός μου 4πό τη Σμύρνη, Έ- κρέμ μπέης, ό οποίος έρχεται στό 'ΑΐΛΐνι για έμπορικές ύπο- θέσεις. θά μέ Οποχρΐώσης αν τοΰ φανής χρήσιμος. Έσυ τους ξέρεις όλους έκεϊ κι' αύτό είνε σπουδαϊο γιά τόν έξάδελφό μου, γιατί θά μπορέση να κάνη καλυ¬ τέρα τή δουλειά τού. Σ' εΰχα- ριστώ έκ των προτέρων καΐ σέ χαιρετώ έγκάρδια. Ίχισάν μπέης). "θταν τελΐΐωσε τό γραμμα ό ίμπορος το διπλωσε, το Εϊαλε μεσα στόν φάκελλο καΐ τό ΐδωσε στόν έφέ, ό οποίος αφοΰ εύχαρι- στησε τό ξχωσε μεσα στήν τσεπη τού. — Σ* εύχαριστώ, εΐπε Οστερα. Καΐ ση«ώβη«ε. Ό Ίχσαν μπέης ϊκσΛί τό ΐδιο. "Ηζερε δτι δ έφες δέν έπρόκίΐτο να χασο- μερηση οθτε δευηρόλΐπκο. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΦΙΛΙΑΤΡΒΝ Τό ΔιοιικητΐιΚόν ΣυιμΦούΙλιον τοθ Γενικοΰ Νοσοκοιμειου Φιλια- τρών, συμφώνως τώ Μ.Δ. 2592) 53. διά τής υπ· αριθ. 22)13— 10—58 Πράξεως τού, ηροκηρύσ- σει την πληρώσιν των κάτωθι θε- σεων: 1) Δΰο θέστων Άδελφών Νο· σοκόμο» κατα προτίμησιν τριε- τοϋς ή μονοετοΰς φοιτησεως. Γι- νονται δεκταί καΐ οτΐτηο-εις υπο- ψηφίων μί νραμματικας γνωσεις Δ' Τάξεως όκταταξιου Γυμνασίου καΐ &νω._ 2) Μιάς θέσεως Έπιστήιμονος Μαιας. 'Υποίληιτέα δικαιολογητικά τα υπό τοϋ Νόμου προίλειτόμενα, ά¬ τινα δέον, δτιως αί ϋποψήφιαι υ¬ ποβάλωσιν έντός 20 ημερών άπο τής δημοσιευοχως τής τκχρούσης. Πλείονες πληροφορίαι παρέχον, ται υπό τής ΓραμματεΙας τοϋ Νο- σοκομεΐου. Φιλκττρα, 18)10)1958 •Ο Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. ΓΡΗΓ. ΛΛΕλΑΜΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Φεθγεις; Ναί, Ιιι . _ , _.,; ΕΙπε. — Ναί, ' Ιχσάν μπέη. Πάω στό Ά'ιδΙνι νά δω τί βά κάνω μ' αυ¬ τόν τόν Ισμέτ μπέη. — Άπό τόν Μουσταφά έφέντη θά μάθης άρκετά. — Μ' έν&ιαφέρει νά μάθω τα Ιδιαιτέρα τοΰ Ισμέτ μπέη. — Κάτι βά μάθης Λπβ τόν Μουσταφά έφεν—. Σέ ξέρει Α Ι¬ σμέτ μπέης; — Όχι. Οάτε έγώ τόν εχω δή ποτέ... — Τόσο τό καλύτερο. "Ετσι θά κάνης τή δουλειά σου καλυτέρα. — Τό έλπίζω. ΕΙπε ό έφές καί αφοϋ χαιρέτισε Εφυγε... Την ϊδια μερά τό άπόγευμα κα¬ τά τίς τεσσαρες ό έφές ε'ίθανε στό Άί&ινι. Ή πρώτη τού δου- λειά ήταν νά αφήση τη Ιαλίτσα τού στό ξενοδοχειο καί νά τρα¬ βήξη στήν άγορά γιά νά ρωτηση νά μάθτ] ποΰ μποροϋσε νά βρή τον Μουσταφά έφεντη. Δέν δυσκο. λευτηκε ομως νά τόν ίρη γιατί ό πρώτος τόν όποίο ρωτησε στήν ά¬ γορά τοϋ Ε&ειξβ Ενα δίώροφο σπΐτι που εΐχε ίνα γραφεϊο άπό κάτω καί τοθ εΐπε: — Νά, έκεί μεσα θά Ιρής τόν Μουσταφά έφέντη. Ό έφές τόν εύχαρΐστησε καί τράίηξε πρός την διευβυνσι που τοϋ Εοειξε. Σέ λίγο χτυποϋσε την πόρτα καί στό ακουσμα τής λέξεως «μπρός» την έσπρωχνε καί έμπαινί μέσα. 'Ο Μουσταφά έφεντη,ς καθόταν πισω άπό ένα γραφίΐο καί καπνίζη μακαρίως ναργΐ/λέ. — Μπουγιουρουνΐ (ΌρίστεΙ). ΕΙπε ίγάζοντας τό μαρκουτσι ά¬ πό τό στό μ α τού, 'Ο έφές προχωρησε καί συ- στηθηκε: — 'Εκρέ/μ μπέης, £μπορος άπό τή Σμύρνη. — Χαιρω πολυ, Εκανε ό Μου¬ σταφά έφέντης. Σέ τί μπορώ νά σάς φανω χρησιμος, μπέη έφεντη; — 'Ήλβα για δουλειες έδώ καί μέ την εύκαιρια εχω ίνα γράμμα γιά σάς άπό Ενα παλιό σας φιλο. .. — Ποίον; Διέκοψε ό Μουσταφά έοεν—ς. · ΑΥΡΙΟΝ : Ή συνεχεια ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΑΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙ Σιδηρόδρομοι Πελοποννη- σου προκηρυσσουν μειοδοτικόν δι¬ αγωνισμόν, δι' ένσφραγΐστων προσ ?ορών πρός άναδειξιν 'Εργοληπτου ι' εκτέλεσιν Εργασιών Επεκτά¬ σεως Άμαξοστασιου ΔΙΑΚΟΣΤΟΥ μετα κατασκευής έν αύτω λάκκου Επισκέψεως Αυτοκινηταμαξών Είς τόν διαγωνισμόν γίνονται δεκτοί 'Εργολήπται Δημοσίων "Ερ¬ γων, κάτοχοι πτυχίου Β' (Δευτέ- ρας) Τάξεως και άνω δι" "Εργα οΐκοβομικά, δυνόμενοι δέ νά προσκομίσωσι ίεβαιωτικά στοιχεια εκτελέσεως Εργασιών παρομοίας φύσεως και άναλόγου σοβαρότη- τος. Πληροφορίαι καβ' εκάστην: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Άπό ώρας 11.30" - 12.30 είς τα Κεντρικά Γραφεια ΣΠΑΠ, όδός Καρόλου— αριθ. 3 παρά τή Διευθύνσει Γραμ- μης καΐ "Εργων (Γραφειον υτι' ά- ριθμ. 61), και έΝ ΠΑΤΡΑΙ Σ : Είς τα Γρα- φεΐα τού II Τμήματος Γραμμής Σ ΠΑΠ, όδός Κ αρολου και Τσουρτζ. άριθμ. ϊ. Προσφοραι γίνονται δεκταί είς τα ώς ανωτέρω νραφεια των ΣΠΑΠ, τόσον έν Αθήναις Οσον και έν Πάτραις μίχρι τής Ι^ης (Δωδεκάτης) ώρας — μεσημβρίας — τής 7ης (έβδόμης) Μοεμίριου έ. έ. (7.11.58), ωστε συγκεντρου- μεναι αυθημερόν είς Αθήνας ά¬ πασαι αί προσφοραι νά άνοιχθώ- σι συγχρόνως περί ώραν 18.45 τής αυτής ημέρας - 7.11.5Β υπό της εν Αθήναις αρμοδίας Ε- πιτροπής. Εν Αθήναις τή 2{η ΌκτωίρΙ- ου 1858. ' ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕβΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάοτημα επ Ι τής όδού Δώρου 10 μέ ύπόγειο καί πατάρι (τ. μ. 28) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: έντός & τηλ. 33.228 ΥΡΙΟΝ ^____________-—-——————=Ε—======= ΕΙΣ ΤΗΝΐΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΡΦδΤΙΚΟΥ - ΦΥΧΑΓβΓΙΚθν ΑΙΑΓ&ΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΪ ^ΚΛΙΝ-ΚΛΙΝΕΞ-- Η «ΛΑΝΟΑΤΜΡΝΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑ1ΑΕΙΑ. _____________---------------—————■——=—■—■~»ε——Ι=|—■εε— ΜΕ ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΑΘΛΟΝ: ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΙΑΤ 600 ΑΛΛΑ 50 Χτυλογράφοι πολυτελείας καί 5.ΟΟΟ άπλοϊ ^ΟΚΕΚ Γενικός Άντιπρόσωττος Λ. Κακκαβάς (Κανιγγος 5) 2 Ρσδιόφυνα Β*ΑυΜ. 1 Ήλεκτρικη Κουζίνα * ] Ήλεκτρ. Πλυντηριον Άττό τό ΡΑΔ Ι Ο—ΑΣ ΤΡ Ο Ν (Αριστείδου 10) 15 Κουζίνες ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 1 Δώρον τής έκλογής σας άξίας 6.000 δραχμών. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΣΤΡΠΜ Ν. Παττανικολάου καί Σιο (Κολοκοτρώνη καί θησέωε). ΒΡΑΒΕΙΑ 1 Τραπεζαρία έκ μετάλλρυ (1 τραπέζι καί Εξ κααεκλες). Άττό την ΕΒΜΕ Ί. Τσαοθσογλου ΥΙοί Α. Ε. 500 Κρέμες ξυρίσματος. 500 Όδοντότταστες. 1.000 Σαμπουάν ο*»". Τής 'Εταιρίας αοιιοο ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ: ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ ΚΛ1Ν ΚΛΙΝΕΞ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΠΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ¬ ΓΩΝΙΣΜΟΝ Διαφημίσεις «ΛΙΑΝΑ»-Πατησίων 5 ΑΠΟ ΤΗΝ «αν ΣΕΛ Ι ΔΑ Φρανσέττα (κόρη τοθ Άντώνιο) ή Λινα Κρασσά, Μαρκελλίνα (δασκά λα) ή Δ. Σ τυλιανοπουλου και ή Δήμητρα Ζεζα, Χερουίειμ (άκό- λουθος τοϋ κόμητος) ή Βούλα Χά- ριλάου, Μπάρτολο (γιατρός) ό Άθ. Προυσαλης, Μπαζιλιο (δά· σκαλος μουσικης) ό Κ. Πυρπασο- πουλος, Δόν Γουλμαν Μπριτν θυα- Ή παλαίμαχος καΐ τόσον δη- μοφιλής είς τούς παλαιοτέ- ραυς θεατροφίλαυς πρωταγω- νίστρια τής μουσικης σκηνής Ζαζά Μπριλλάντη, κατά χθε¬ σινήν φωτογραφ ίαν της, είς την κλινικήν «Άγιοι Άττόστο¬ λοι», απού νοσηλεΰεται. "Ο¬ πως ανηγγέλθη ήδη, ή Ζαζά Μττριλλάντη υπεβλήθη είς επι¬ τύχη χειρουργικήν επέμβασιν κα'ι ή κατάστασις τής ϋγείας της βελτιούται σταθερώς. ζόν (δικαστης) ό Μίλτος Τσίρκας, Αντωνιο (κήπουρός τού κόμητος) ό Φ. Παπαλάμπρου, Διπλοχέρης (γραμματεύς οικαστηρΐου) ό Ι. Κοντουζης καΐ ό Όρφ. Ζάχος, Λιο- καμένος (χωριατόπουλο) ο Ι. Γε¬ ωργιάδης και Πεντρίλλΐο (Ιπποκό- μθς τοϋ κόμητος) ό Γ. Μάζης. Έν τφ μεταξυ το Πειραικό θέαηρο δι- νει μεχρι την Κυριακή τις τελευ- ταιες παραστάσεις των «Περσών», που θά παρουσιάση και στας Πά¬ τρας, στό εκ εί Δημοτικο θέατρο, σέ πίντε παραστάσεΐς άπό τίς 14 Νοεμβριού. Η ΣΜΑΡΟΥΑΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Άπόψε στό Δημοτικό θεατρο των Πατρών άρχιζει τάς παραστα- σεις τού ό θίασος τής νεαρας πρωταγωνιοτριας £ μαρουλας Γι· ουλη μέ την αίσθηματική κωμωδια τής Τζεην Ούεμπστερ α 1' έρωτευ- 6ηκα στβ δνειρά μου» κατά μετά- φρασι τοϋ Γ. Κωνσταντινιδη, μου· σική έπένδυσι τοΰ Λεαν&ρου και σκηνογροβφιες τού Νικου Ζωγρά- φου. Είς τόν θίασον συμμετέχουν ώς πρωταγωνιστής και καλλιτε- χνικός Δ)τής ό Σπύρος Μουσου- ρης, ή Κρινιω Παπά, ό Ρενος Βρεττακος, ό Μιμης Ορφανίδης, ή Κακια Αντωνοπούλου και οί Γιώργος Μοοχιδης, Μαιρη Βασι- λεΐου, Πυβοτνόρας Πατιαοταματίου, Δημήτρης Χασάναγας καί Ελένη Μακροθυμιου. Ό θίασος βά παρα¬ μείνη στην Άχαική πρωτευουσα μέχρι και τής 9ης Νοεμβριού, ό- που θά παρουσιάση τα έργα: «'Ε¬ να δένδρο μεγαλώνει στό Μπροϋ- κλιν», «Τό κορίτσι μέ τίς κου- κλες», τον «Πειρασμό» καί τό «Κουρέλι». Ο ΘΙΛΣΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Μετα&ίδεται άπο την Λαρισα ότι πανηγυρική υπήρξε έκει ή έ¬ ναρξις των παραστασεων τοϋ βι· άσου Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ό δημοφιλής πρωταγωνιστής παρου- σιασε είς τό τοπικόν κοινόν, πά- ρουσια και όλων σχεδόν των ε¬ πισήμων άρχών τής^ πόλεως, τόν «θηριοδαμαστή» τού Σ τεφοτνου Φωτιάδη. "Ο Λάμπρος Κωνχΐταν- τάρας καί οί συνεργαται τού, βά καίξουν είς την θεσσαλική πρω¬ τευουσα Κως και την Τ|βτη τό Ιραδυ. Την Τετάρτη. ό θίασος βα εγκαινιάση κύκλον εμφανισε- ων είς τό κινηματοβεατρον «Ρεξ» τής Λαμίας. Εν συνεχεία, θά διέλβη άπό τάς Άβηνας, μέ κα· τεύβυνσιν την Κρήτην, άρχίζον- τας άπό την πόλιν τού Ί-Ιρα· κλειου. Η ΙΣΡΑΗΛ1ΝΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Την Τρίτην 3 Νοεμίρίου καί ώραν 7 μ.α. τελοϋνται είς την μεγάλην αίθουσαν τοϋ Φιλολογι. κου Συλλόγου «Παρνασσος» τα έγκαίνια τής εκθέσεως συγχρόνου Ισραηλινής ζωγραφικής την όποι¬ αν όργανωνει ή εν Αθήναις Δι- ττλωαατικη Άντιπροσωτιΐα τοϋ '1· σραήλ. Συνολικά θά εκτεθούν 80 πινακες 27 Ίοραηλινών ζω γραιων. 'ΕΚ των πινακων 32 θά είνε ελαιογραφιες, 12 ύδατογρα φιες, 12 ξυλογραφίες, 9 γκουάς 9 σχέδια και τα οπόλοιπα λιθο- γβαφιες καί εργα εκ πλαατικής Ολης Μεταξυ των 27 ·|σρ—λι· νων ζωγράφων που βά έκθεσουν ΤΑΡΑΤΣΕΣ "Οσοι έπεχείρησαν νά στεγανο- ποιησουν οί ίοιοι την ταράτσα των, όλοι απέτυχαν καί τελικά, κατέφυγον είς τα εΐδικά συνερνίΐα ^ίείς' *"°*υνε« την διπλήν ^άνίν. Μονον μέ 6,50 δρχ. τό τετρ. μ. ϊχετε ΕΪΙΙΤΥΧΙΑΝ /ΠΟΛΥΤθί( οια των συνεργειων μας μέ ΔΥΟ στρωσεις είδικής ψυχρας βσφάλ- ΓΙ^<10ΐη0''ω<; Τηλ Τ«ν τα έργα τους, συμπεριλαομίάνον- ται ό Γιακώ» Σταΐνχαρτ που εί¬ νε γνωστός στήν "Ελλάδα άπό την ατομικήν τού έκθεσι που ε· γινε προ διετιας, πολλοί από τους πρωτοπορους Ίσραηλινους ζω γραιους όπως ό Ρεουίέν Ρουμ- πίν, ό Μεναχεμ Σέμι, ό Ίσραελ Πάλντι καί ό Ναούμ Γκουτμαν που συνείαλαν πολυ στό νά α¬ ποκτήση ή ίσραηλινή ζωγροφική μια δι&βνη Φημη. ■ΕτΙοηςΐ, "ά έκτεθοϋν ϊργα τοΰ /ηωσέ ΙΊοκάν- το πού είνε άπό τους Ιδρυτάς τοϋ χωρίου των καλλιτέχνην "Ειν —Χόντ και τοΰ Μορνΐεχάι Λε,ία- νον που ζωγράφισε θαυμασία το- πια της χώρας τής Βίίλου. ΚΛΙ ΕΚΘΕΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Την 20ήν Νοεμΐρίου θά γίνουν είς την ·Ε4ραικην Λέσχην Αθη¬ νών (πλχχτείο: Καρυτση 6) τα έγκαίνια τής εκθέσεως Ίσραηλι- νών Βιίλιων που άφοροϋν την Έλλάβα, τό ελληνικόν πνεθμα, τόν ελληνικόν πολιτισμόν, τα έλ· ληνικά γραμματα κλπ. ΚαΙ ή έκθεσις αύτη όργανοΰται υπό τής εν Αθήναις Διτϊλωμοττικής Άν- τιπροσωπίας τοθ Ίσραηλ καΐ Εχει χωρισθή σέ τέσσαρα τμηματα. Γό πρώτο περιέχει μεταφράσιις ϊρ- γων άρχοτίων έλλήνων συγγραΐε- ών. Μεταξυ αυτών χαρακτηριστι- και είνε αί μεταφράαεις τοΰ Πλά. τωνος κου εχουν κ.κλοφορήαει είς τό Ίσραηλ άκόμη καί αέ φθηνές έκδόσεις τσέπης. Τόσον ά- γαπητός εΐνβ ό Πλάτων μεταξυ τοΰ Ισραηλινοΰ κοινοϋ ώστε κάθΐ Εκδοσις κυκλοφορεί σέ 3—4.000 άντίτυπα και (Μΐως έξαντλεΐται πολυ γρήγορα. Τό οϊύτερον τμή¬ μα τής εκθέσεως περιλαμίάνει μεταφράσεις ίιίλΐων συγχρόνου έλληνικής λογοτίχνίας μεταξυ των οποίων αναφέρομεν τόν «Α¬ λέξη ν Ζορμπάνι>, τοϋ Νίκου Κα¬
  ζαντζάκη που Εχει μεταφρασθή
  καΐ εκδοθή προ τετραετΐας είς
  το Ίσραηλ με τίτλον «Ζορ·μπάς
  ό "Ελληνας». Τό πλέον ομως εν¬
  διαφέρον μερος της εκθέσεως εί¬
  νε τό τρίτον, τό οποίον περιλαμ·
  ίάνει δΐάφορα έργα ή εργασίας
  Ίσρσηλινών συγγραφίων καί με-
  λετητών. /Λεταξυ των ίιΐλΐων που
  έκτίθενται είς το τμήμα, αυτό
  ύπάρχει ή μελετη τοϋ πρωθυπουρ.
  γαΰ τοϋ Ίσραηλ κ. Δαυίδ Μπέν
  Γκουριόν επάνω στό πρόίλημα
  τής δουλείας είς τα ϊργα τοϋ
  Πλάτωνος, διάφορες έργασίες καΐ
  έκδόστις πάνω στήν άρχαΐα έλ·
  ληνική Φΐλοσοφΐα κα'ι Ιστορία,
  ίιΐλία γιά την έλληνική τέχνη, κ.
  ά. Ίδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
  σιάζουν μυθιστορήματα πού Εχουν
  ώς πλαίσιό τους την ' Ελλάδα.
  Τέτοιο είνε π.χ. τό μυθιστόρημα
  «Ή Σ απφω άπό την Λέσ&ο» τής
  Ίσραηλινης συγγραφέως Μαργκοτ
  Κλαουζνερ, τό βιίλιο «ΟΙ τρείς
  που έγλυτωσαν» τοΰ Άαρών Γι-
  ερουσαλμι που διηγεΐται τίς πε-
  ριπετειες τριών Εβραίων στρατι-
  ωτών τοθ άγγλικοϋ στρατοϋ που
  έμειναν στήν 'Ελλά&α κατά την
  γερμανικήν κατοχήν καί τους ό-
  ποίους έκυνηγοϋσαν οί Γερμανοί
  τόσον διότι ήσαν Έίραιοι δσο καί
  διότι ήοαν "Αγγλοι στρατιώται.
  Το ίιίλιο αύτο έχρησιμοποιηθηκε
  πέρυσι άπο τάν συγγραφεα Λεων
  Γιοϋρις για νά γράφη το σεναριο
  τήο ταινίας «Ωργισμένοι Λόιοι»
  που γυρίστηκε ώς γνωστόν σέ
  ταινία άπό άμίρικανική έταιρια
  μέ πρωταγωνισττ) τόν Ρόιμπερτ
  Μίτσαμ. "Ενα Λλλο ίιίλιο της
  σειράς αυτής είνε τό «'Εντυπω-
  αεις άπό την 'Ελλάδα» που ίγρα¬
  ψε πρΐν δυό χράνια ό 12ετής
  Ίσραήλινός Ίακώί ΣνάΊντ. Ου
  τος είχεν μόλις επισκεφθή την
  *Ελλαδα καί ένθουσιάστηκε τόσο
  πολυ ώστε θελησε νά μεταδωση
  στους συνομηλικους το τα αίσθη
  ματα που τοΰ γεννήθηκαν οταν
  επισκέφθηκε την χώρα στήν όποία
  γεννήβηκε ό κλασσικός πολιτι-
  σμός. τό ίιελίο τοΰ νεαροΰ
  Σνάιντ άπεδείχβη ϊνα θαυμασία
  «μπέστ ■ Σέλλερ», τόσον στό
  Ίσραηλ όσον καΐ είς τάς •Ηνω¬
  μένας Πολιτείας 6που εξεδόθη έ-
  πισης. Τό τέταρτον τμήιια τής
  εκθέσεως πτριλαμ(αν«ι Βιάφοοα
  βιίλΐα που άφοροΰν την 'Ελλάδα
  και που ίχουν μετα|ρασθή είς
  τα έίρ<χίκα άπό διάφορες ξένες γλώσσες. Η ΤΑΙΝΙΑ ΛΑΣΚΟΥ Την Δευτέραν, όπως Ιχει ά- ναγγελθή, σέ τεσσαρες κεντρι· κους κινηματογράφους των Α¬ θηνών θά προ&ληθίί ή ταινία τοϋ Όρεστη Λάσκου «Μακρυά αι»1 τόν κόσμο». Ή Χρηστίνα Συλία. ό Ανδρέας Μπάρκουλης, ή Χρη- στινα Καλογερικου, ό Βασιλης Αύλωνίτης και ό Χριστόφορος Νέ ζερ, είνε οί πρωταγωνισταί τοϋ εργου, πλαισιωμένοι σέ ίασικους ρόλους ά>ιτό τους Γκίκα Μπινιά·
  ρη. Μκεατα Άσημακοπούλου, Ά.
  λέκα Στρατηγοϋ, Σωτηρισ Ία-
  έπι της βοομ βουληκ άρ
  14 δεύτερος. τριτος κοι ε-
  βδοιιον Ρετιρε εί 7 ρωμα-
  ->οφοριαι πορο
  τω θυρωοώ καί τηλέφωνον
  33-053 9 3 μ „
  Ή
  στη
  γνωσ
  τριδου, Δήμητρα Καλυ»ω*β .„
  Σταΰρο ΞΐενΙδη. Τό αΙοβημν«
  αυτό δράμα, ε)νε παραγωγή ,
  Γιάννη Δριμαράπουλου καί νωκ
  στηκε μέ όπερατερ τόν Κ Δή.
  Φιλ Ιππου '
  Ή δημιουργία αυτή τοΰ "Ορέ
  η Λάσκου, πρωτογυρίσθηκε ίκ
  γστόν, τό 1929, μέ ποώτβγ^
  νιστάς την Μαιρη Σ α/γ<άνοι; ^» Δημήτρη Τσακιρη, τον άξέχη,π» Μίμη Κοκκίνη καΐ τ4ν "Οριί<Ζ Λάσκο, ό οποίος αάλιοτα εΙϊ{, γράψει καί τότε τό σεναριο τί; ταινιας. Χθές τό άπόγευμα ίγινίί ή δοκιμαστική προίολή τοθ ίρνοι πρός τους εΐδικους τοϋ κινηικχ. τογράφθυ οί όποϊοι καί &4 μισαν Ικανοποιητικήν έ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΓΑΛΗΝΗΝ» Άπό χθέο τό ίράβυ είς ή θέατρον Κυίέλης βπου ό βίασος Άλίκης έρμηνευει την «Γαλήνην. τοΰ κ ·ΗΪ. Βενέζη, έψηρμλσί, και θά συνεχισθή μία κσικκΐο· μια: Είς τους θεατάς διανΐμον. ται ψηφοδέλτια είς τα όποϊπ κο· λοϋνται νά σημειωσουν την ΐρ|. σιν των επί τού Εργου. Ό κ Πώλ Νόρ, 6 οποίος προλογΐζει τ6 Εργον κατατοπίζει τους ίίοτ'Χ επί τοΰ θεματος. Τα ψηφοϋλΐιο συλλέγονται κατά τό τέλος της παραστάσεως άπό τάς ταξιθετρι· άς. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΝ ΘΗΜη Το μοναδικό είς τό εΐδος τβν παιδικό θέαμα. τό παοίγννηιο Κουκλοβέατρο Αθηνών «ό /νΐτιάρμ. πά . Μυτουσης» άρχιζει τις ηαρο στάσεις τού την Κυριακήν στις II π μ. καΐ στίς 4 μ.μ , στήν αίβοο σα τής ΧΕΝ, Άμερικής 11 «Ό Μπάρμπα - Μυτουσης» βα ύπο&ι χτή τους μικρους καλους ιου ·ι λους μ' Ενα πρωτότυπο οισσχεία· στικό πρόγραμμα και μέ μια κ» κωμωδία τοϋ Κλουίιου και ' Σουίλιτσας. * ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΙΘΑΡ1ΣΤΟΥ ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Ό Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Χυτήρης καί τό Διοικηιι κόν Σ υμβουλιον τοθ Πό νελληνίου ΜουσικοΟ Σ υλλόγοιΐ, είς δεξίωσιν δοθείσαν είς τ* γρα- φενα τού. άπεχαιρέτησε τόν ανι>-
  χωρήσαντα προχθές γνωστόν κι·
  θαριστήν καί καθηγητήν τοθ ΕΚ-
  ληνικοϋ Ωδείου κ. λαραλαμπον
  Εκμββτσόγλου, δστις τΐροσεκληβη
  όπως συμμετάσχη είς τό διεθνίς
  συνέδριον κιθάρας πού θά λάβη
  χώραν άπό ^_15 Νοεμβριού ιΐς
  την Γερμανικήν πρωτεύουσαν.
  Ή συμμετοχή είς τουτο τοΐ
  έκλεκτοΰ καλλιτέχνου, δστις έτισ-
  νειλημμενως ΐχει τιμήοει την ΈΚ-
  λάδα είς παρομοίας διεθνεΐς κΐλ-
  λιτεχνικάς εκδήλωσεις και είς »< οποίον εγένετο ήδη ή τιμή « συμπεριληφθή μεταΐ,υ άλλων εκτΑ έξόχων καλλιτεχνών, άντιπροο»· πων ξένων κρατών, θά Εχη ίκ«ϊ των τριών έμφανίσεών τού «» προβλέπει τό πρόγραμμα καί ί· θνικήν σημασίαν, μέ όμιλίαν τού είς τό βέμα «Ίστορία τής κιθο ρας έν Ελλάδι άπό τής αρχαιό¬ τητος μέχρι σήμεραν" Α. ΚΡΥΦΟΪ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΧ Τ Υ. Δ. Κ. "Ο τΐροιστάμενος Τ. Υ. Α. 'Κ. Ά* τι κης διακηρυττει ότι: Την 17ην Νοεμβριού 1958 ή(Ι<- ρ<ιν Δευτέραν καί ώραν 11 — 1ί μεσημδρινήν έν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι Άττικης, θά ένεργΊ· θί| ενώπιον 'ΕτΕΐτροπης μιιοδοτικίζ διαγωνισμος δι ένσφραγίστω» προσφορ·ών άνευ όριου διά την *(ί έργοληπτην άνάθεσιν των έργ» σιων κατασκευής όδοστρωματοι; τμήματος όδοϋ Αναστασεως ι(|ς Κοινότητος Χολαργοΰ ίο»ι ι συν· ταχβεισης υπό της Τ. Υ. Δ Κ. μελέτης. Τό όλον έργον προθπίλονίσβη είς δραχμάς πενταικοαΐας Αγοοη κοντα χιΜοοδας (580.000). Ή παροϋσα έργολαϊία, λόγω ελλείψεως πιστώσεως άφορά αύτο- τελές τμημα τού ϊργου αξίας Τ£· τρακοσίων χιλιάδων (400.000 Βραχμων Δεκτοί ΐργολάλοι Β' τάξευ( καί άνω δι' 4ρ>α όδοποιϊας.
  Εγγύησις συμμετοχής γραμμί·
  τιον Τθιμείου ΠαρακαχαΗηκών καί
  Δβνειων δραχμών 20.000 ή Ισ6·
  ποσος ίγγυητική ίπιοτολή άνεγι»·
  ρισμινης Τραπέζης ή τού Τ. *·
  Μ. Ε. Δ. Ε.
  ΟΙ ένόιαφερόμενοι δύνανται
  V*
  λάβωσι γνώσιν τών λεπτομερών ί·
  ρων τής διακηρύξεως και λοΐίώ»
  στοιχείωι τής μελέτης προσερχί·
  μενοι κατά τάς εργασίμους Μ'
  ρας και ώρας είς τα ΓροτψΕΐσ της
  Τ. Υ. Δ. Κ. Νομαρχίαν Άττ*'1(
  Έν Αθήναις τί) 29—10—193».
  Ό προιστάμενος τής Τ. Υ. Δ. Κ·
  Άττικιης
  Ι. ΔΡΙΝΗΣ
  ΑΦΡΟΔΙΧΙΟΛΟΓΟΧ
  ΙΑΤ·ΟΙ
  Κ. ΠΑΝΑΓΙίΙΤΟΥ
  Μάγερ 23ο υλστεια Βάΐτ|ς (<»?' την Όμόνοιαν) 8-2 καΐ 4—7 3« Ι μ μ Γηλ Ϊ23 708. !»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-—„-,., ,.τ—...,,ειε 1 ΓΡΑΦΕΙΑ και ΚΛΤΛΣΤΗΜΑΤΑ: ΙΙΟΧΟΥ ΚΑΤΑΧΚΕΥΗΙ ΚΑΙ ΠΟΑΥΙΕΑΕΙΑΧ ΠΠΑΟΥΝΤΑΙ III ΙΟ ΙΥΓΚ*ΟΤΗΜΛ ΗΙΓΑΡΠΝ ΑΡΑΓΑΤΙΛΗΙΟΥ 6· ΑΡΙΙΤΙΙΑΟ Υ ο (ΠΑατεία Κλαυθμώνος) ΙΤΟ*Ι ΑΡΑΓΑΤΙΑΜΙΟΥ-ΙΤΛΑΙΟΥ-ΑΡΙΙΤΕΙΑΟ» ΛΝΙΓΙ»Ι|Ι ΟΟΟΝ Κ. ΛΕΦΑΖ-ΤΕΥΕΝΙΖ ^ Π·ν[ηι·τΐ|ΜΙ«Η 14 «·ι Ιηη.«,.τ.»ς 1 τη». «14-Μ9. «14.011 ■ΗΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ1Ι11,.,.......η,,,ΙΙ|ΤΤ.««ιι
  «ΑΚΡ0Π0Λ1Σ»
  ΒΛ ΓΛΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
  ΑΙ ΕΥΘΥΗΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΪΠΡΙΑΚΟΗ
  ΜΠΟΤΪΗΣ
  Σοφίας 27)
  Διεύθυνσις :
  ΝΑΧΟΣ Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  ΑΙΟΝ. Β. ΜΠΟΤΣΗΣ
  ^ 8)>ις ΣΠ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
  Γραφείων 33.144—33.
  Τι/πογραεειου 23.881
  Π
  υηογραεειου 23.881
  'Μ82. ·Α
  23.747 Λριστοφάνους 17
  Τυπο>ρσφ€ΐου
  ΗΣ Σηλυ4ριας 6β
  Γ ΙΑ Ν Ν
  ΓΝΩΙΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΙίΛΛΟΝΤΛΝ ΓΑΚΙΠΝ
  Γ-,υοτοιτοιείται συμφώνως πρός
  '^Μ>ν 13*9 «ου Ά—ικοθ Κω-
  ■η ΠΛΝΛΓΐηΤΉ Σ ΒΛΑΧΑ
  «Ηΐ γεννηβιις είς Βουστριον
  * 'ρου, κάτοικος Λβηνων, τοθ
  _ίΐου και τής Μαρίας, το
  Κουτρουλού «αι ή ΣΟΦΙΑ
  4ΕΤΖΗ, γεννηβείσα ίν Λα·
  <τοι«ος λαμιας. τοθ Ιωαν- τής Εύ»ροσυνης. τό γ ενός κ, μΐλλ,ουν νά (λβθ'ν <1( ηλεοβησόμενον 4.ν 'Αθή ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ γεννηβεις είς Μαραβοϋοαν κάτοικος «ΟΜΙΚ υ.ί.Α.. τού Παν α «οι ρ Λνσοτο—ιΛ ΑΑ τριανταφύλληο. τό '^ο, Λνσοτο—ιΛου και ή ΕΛΕΥ· 1/ρΐΛ ΠΑΠΑΑΑΜΠΡΟΥ. γεννη· Σ,ίββ ΐν Άίηναις. κάτοικος "Λ- Μόν. «ΰ Χρΐοτου και της Αγ ,Γ,κ το γ ενός Παπαιωαννου, αίλλουν' να ίλβουν είς γάμον τι- Γίβίϊ»*)"«>ν ίν Αβήναις.
  Έ»β καλό Στόρ γιά τα παρά
  Κφ τον Σαλβνιού οας είνε ττάν-
  ,α ιί6<«ότης τού Καταστήματος {ργ·ΜΟΣ», Βουλής 22. Ευχαριστηριον Τους ουμμερισβίντας τόν μεγά¬ λον τοιοι μσς δια τον άδόκητον ΜΜτον της κροσφΐλους μας σ<-- λ^οο, μήτρος, ·υγατρός καί ά- κλεής /ΚΙΑ1ΗΪ Κ. ΚΑΡΑΧΑΑΙΟΥ ώΜΛθΤθϋμεν β-ρμοτατα Ο ουζυγος: Κωστας Καραχά- 1^. Ό ι>ιδς: *<«!}<; Καραχα λιβς. Ή μήτηρ.. ΟΙ άδελφοί ΟΙ Χβιιοί συγγενιις. Μνημόσυνσ ΕιΛ ηΊ ουμιιληρωσιι βιιτιβς β- τού νανατου τού αειμνήστου υγβυ μοκ ΙΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡ! Σ ΙΑΔΗ β«ηοιν επι τού τάφου τού « Κλ£ΐν Χαρισιάβου Τιλβθμιν μεθαύριον Κυριακή 2αν Νοεμβριού 1958 και ώραν 11,15 π.μ. ίν τφ Ιερφ νοκ"ρ τού Γ' Νεκροταφείον 'Αβηνών (όδός βηΐώνΐ 40βημερον μνημόσυνον 0- ,ίβ 4να—υοίως τής ψυχης «λυογα—μ«νου μας —τρός. ά- ((λεβυ, 1Μ—ου και βτιου ΙΤΑΜΑΤΙΟΥ Ν. ·ΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Τα «ινα. Νικόλαος και Παρα¬ μένη ·ραγ κουλακη, ' Ι ωαννης «οί Μαρία Φραγκο-λακη. Αν¬ τώνιος ΐαι Βσρίαρα Φραγκου· Χοκη. Άναστασιος και Βασιλι κή ♦ραγκουλακη. Αι άδελ,φαι Καλιτοα και Ευάγγελος Κων —τ. Μαρία Αθαν. ·ΑβθΓνασιου. ΟΙ ίγγονοι. ΟΙ άνεψιοι. ΟΙ λοι- «Μ ·υγγεν*ίς. Τιλούντες τήν προσέχη Κυρια φ 2 Νοεμβριού ε Ι. κα'ι ώραν 9 «μ. 'Λρχιιρατικδν Έτήσιθ' Μνΐ|μ4ουνον, εν τφ Ιερφ νσφ Κοι μήοΐυς Θεοτόκου (Μητροπόλεως Μεγαρων ίηερ αναπαύσεως τη 4Ί^χής τού ιτροο·ιΛους μας σ^ζι. γου. «ατρος. αοελ«ού και ηάτπου ΐηγρΐΛαηοΣ δ. τσορβα παρακαλούμεν τους τιμώνται τήν μνημττν τού όιτως προσελβωσΐ' να ένωοωσι μεβ' ημών τάς τι τον "Υψιστον δεησεις των. Έν Μεγαροις τη 31)10)1ί5β 'Η <η·<ι/γος: Λβηνα Σ π. Τσορβα. Τα ««να: τ Μήτροιτολιτης Δρά¬ μας Φίλιππος. - 'Αρχιμανορΐ' της Γεωργιος Τσορβας, "Ιερεω Νικόλαος και Αίκατερίνη Μΐτεη Πβνανιώτης και Εύφροσυνη Τοορία, 'Ελενη «αι Δημήτριος Μανώλτκ. Ό άδελφός: Γεωργιος Τοοροάς. ΟΙ ίγγονοι. ΟΙ λοι- «Η συγγενείς. Τελοϋμ» την προσέχη Κυριακή 2 Νοεμβριού και ώραν 1.30 π μ. τεσοαρο«ον«ήμερον μντ>μοοννο>
  ίν τί> Ιΐ-ρφ ναφ ■Αγιας Παρα
  οκευης Νεας Κολλι-ηόλεως Πε,ι
  ρβώς &ιΐέρ αναπαύσεως τής
  ϊή'; τού τροοφΐλους μας συζυγου
  •χτρός. ά6ε<ν·ου. παττκου και βειοι βΕΟΔΛΡΟΥ ΕΥΘ. ΓΑΜΝΙΑ Ί% Γαλα<εΛ«κ,—Μτίχανικοΰ Ε.Ν Έν Πειραιεί τή 31)10)195 Η ουζυγος: "Ελένη. Τα τίκνα Εύθυμιος και Μαρία Ζαννν •«•η και Λουκας Σ τνλ. Μ_ «άς. Οί α&ΐλ*οι. ΟΙ Ιγγοχχ ΟΙ «νεψιοι. ΟΙ λοι—Ι συνγ νεϊς. Κηδεια ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ην ΣΕΛ Ι ΔΑ ι ην-άρης, ότι ήτο συνιτόν αι χρήσιμον ι|ς ΤΟν Κυ- Γρι-κον άγώνα νά έκδπλιο- η διάστασις μιτσξΰ Κυ¬ βερνήσεως και Κυπρίων; ^ε.ν ®° πτ0 ή διάσττασις ού αγώνος μεγίστη ζημία δια την Κι—ριακήν ί—όθε- σιν και μεγίστη ευ^ύνη διά την Κυβέρνησιν; 6.— Ό κ. Εξηντάρης ό- ιιλει — μαζι μέ ττολλους αλλους — — ερί ταλαντεύ- σεων καί —ερΐ άσταθείος της κυβερνήτι κης ττολιτικης. Φαινιται νά λησμονή, ότι άλλαγαί τοποθετήσεως εση¬ μειώθησαν ό'χι μόνον α—ό Έλληνικης, ςίλλα και α—ό Βριταννικης καί Τουρκικής πλευράς. Δέν βλέττομεν, έν τούτοις, νά κατηγοροθνται αί άλλαι Κυδερνήσεις δι' αύτάς τάς μοιραίας άνατο- Ίτοθετήσεις. 'Αλλά ττέραν αυτών των μοιραίων Η σκοπίμων μετα- 5ολών, -ού βλέπει 6 κ. ■Ε¬ ξηντάρης τάς ταλαντευσεις; Ας σκεφθή, ότι άττο τάς Ι- διας στήλας, ά-ό τάς οποί¬ ας σημερον κατηγορεΐ την Κυβερνησιν, ώς μή δεχβεϊ- σαν να δώση μίαν όποιαν- οηττοτε λύσιν είς τό Κυττρι- ακον, ίπτεστηρίζετο μετά ττάβρυς καί άδιαλλάκτως ή ορχη της αύτόθι αθέσεως ντΡς εύΑόΥ0«" «αί τακτης προθεσμιας» καί ότι την Κυβερνησιν, την οποίαν ό'- λοι έν χορώ κατηγοροΰν ώς Κυβερνησιν μειοδοσιας, τώ- ρα, κάμνοντες στροφήν 180 - 'Αφοΰ είπεν δλα αϋ- σοφα, ό κ. Εξηντάρης Ημερολόγιον ΠΑΡΛΣ ΚΕΥΗ 31 Όκτω»ριοο 1958 Αριστοβουλθυ κα'ι των μαρτύρων. "Ο "Αριοτοεοολος άνβφέρεται ύ· "ό τού αποστόλου Παυλου, τά δέ ίλληνιιιά μηνολόγια φερουν αυτόν ώς ίνα ίκ των 72 άττοστόλων. ■Ή¬ το άδελφός τοϋ Βαρνάλα κα'ι ε· κήρυζε τό Εύαγγίλιον είς την Με¬ γάλην Βρεταννίαν. /Ο Νάρκισσος άναφΐρεται και αθτός υπο τοΰ αποστόλου Παυλου. Ητο εύνοουμενος τού αύτοκράτο- ρος Κλοχιδιου, αναφερόμενον υ¬ πό τού Τακιτου καί Σουετώνιος. Κατ' *λλους ήτο είς ίκ των 72 βποστόλων τοθ ΧριστοΟ γενόμενος έπισκοηος "Αθηνών μετά τον Διο- νύσιον τόν 'Λρεοτκτγιτην καί υπο¬ στάς μαρτυρικόν θανατον. ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΩΡΛ: ΛΥΣΙΣ ΗΛΙΟΥ ΩΡΛ: ΑΝΤ. ΣΕΛΗΝΗΣ ΩΡΛ- ΔΥΣ. ΣΕΛΗΝΗΣ Ω.ΡΛ: μοιρών, οι^ ιδιοι ανθρ«— οί αρχιζουν να την κατηγοροΰν ως>κυβερνησιν πλειοδοσίας.
  Αλλά ακριβώς, διότι ή
  πολιτική τηξ είς την άλή-
  βειαν δεν υ—ηρξε οϋτε τό 'έν
  ουτε τό 6λλο καί ηκολούθη¬
  σεν, ακλόνητος καί άταλάν-
  τευτος, μίαν σταθεράν γραμ
  μην, καθίσταται δυνατόν £
  λοι_ οί περί αύτην δημοκο-
  ττοΰντες καί ταλαντευομενοι
  τας ιδίας πράξει ς της άλ¬
  λοτε να τάς χαρακτηρίζον
  «ζ, πολιτικήν μειοδοσιας
  και άλλοτε ώς άδιάλλακτον
  πολιτικήν.
  τα τα
  συνιστά καί την χάραξιν
  διακομματικής πολιτικάς.
  Αλλα με ποίους θά συνεν¬
  νοήθη ή Κυβέρνησις; Καί ε¬
  πι ποίων βάσεων; Ασφα¬
  λώς, ή πρότασις τού κ. Έ-
  ξηντάρη γίνεται διά τόν τύ¬
  πον. ^Αποτελεί ρίαν μορφήν
  όνωδυνου, βεβαίως, δημοκο-
  "Τίος — ή ύπόδειξις μιάς
  λύσεως έκ προοιμίων άδυ-
  νάτου, ούχι πταίσματι τής
  Κυβερνήσεως, άλλά έξ αλ-
  λων αϊτίων, τα όποΐα δέν έ-
  λέγχει.
  Είνε δμως λυπηρόν, ότι
  με αύτό τα πνεϋμα γίνεται
  άκόμη σήμερα ή συζήτησις
  έπι^ τοΰ Κυπριακοϋ άπό
  πρόσω—α, τα όποΐα διεκδι-
  κοϋν τον τίτλον τού άμερο-
  λήπτου τρίτου.
  ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
  ΕΙΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  Ο ΑΡΙΟΜΟΧ ΤΠΝ ΑΠΟΡΩΝ
  Σχετικώς μέ τάς άναγικι^ιΊ-
  σος είς τόν Τύττον ττλι>ροφορίας
  διά τόν αριθμόν των άττόρων, ίκ
  τοθ ύττουργείου Προνοίας ανικοι.
  νώβη ότι οί άνοητραφέ-ντΐς άρι-
  βμοΐ δέν άνταττοκρίνονται είς τή»
  ττραγμοττικότΓΐτα. 'Η όνακοίνωο-ις
  ιτροσβττιι, ατι τό όλον θίμα τής
  άττορί<Γς μιλΐτάται ίπτο τής εΐδι- κής ττρός τουτο σΐΛΤτοΛείσης έ- ττιτροτηΐς, τά πορίσματα τής ό- ττοίας δέν έξΐ>χθΐ>σαν ιίσίτι.
  ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
  Είς τον Ναι>—οτθμον εγινε χθές την ττρωίαν
  κ. θεμελή κα'ι των ναυτικών άρχών, ή έττίση-
  ά— οβατικών σκαφών «Ύττοπλοίαρχος Μέρ·
  Είς την φωτογραφίαν τα δύο σκαφη κοπά
  τταρουσία τοϋ ΰφυπουργοϋ 'Εθνικής Αμύνης
  μος παραδοσις είς την 'Ελλάδα των δύο νέων
  λιν» καΐ «'ΥτΓοπλοίορχος Κρικτταλλίδης».
  την τελετήν τής παραδόσεως.
  Η ΕΟΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ
  τού ΝΑΤΟ».
  Έττϊ εβδομάδος, είς ιδιωτικαίς
  συνομιλίας, είς ί Ιδικάς συνεδρί¬
  ασιν, ό ττολνβόρυβος Πώλ—;
  Άνρΐι Σττάακ εΐχΐ 6ολιδοσκοπή·
  σιι τούς τρείς όντιμαχομένονς
  έταίρους τοΰ ΝΑΤΟ—την Μεγά¬
  λην Βρεταννίαν, την 'Ελλάδα καί
  την Τουρκίαν — ζητών άττά αθ-
  τοΰς νά διΐνβετήσουν ι ήν αγω¬
  ν ι ώδη καΐ έξαντλητικήν διαμά-
  χην των ττερΐ Κύπρου, ή όττοία έ-
  χιι σχιδόν διαλύσει την άμυναν
  II
  ΑΙΚΗΙ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗλ
  6.52
  5.25
  20.17
  09.58
  Η ΣΕΛΗΝΗ
  5 Νοκμλριον: Τελευτ. τιταρτον.
  12 Νοεμ4ριου: Νεσ Σεληνη
  19 Νοεμΐριου: Πρώτον τέταρτον
  27 ΝοεμΙρίου: Πανσίληνος
  Ό καιρος
  ΚΑΙ ΡΟΣ: θα είνε σήμερον
  είς την Δυτικήν Ελλαδσ σχι&ον
  αίβριος. ιίς την ΒορειοανατολικΓιν
  ήκΐΐρωτικτΐν 'Ελλάδα και τό *ο·
  ρειον ΑΙγαιον νεφελώ&ης ϊως λίαν
  νεφελωοης μετα τίνων τοτΐικών α·
  οθενών Ιροχών, ·ελτιουμενος πρός
  ολιγον νεφελώδη βραδύτερον. Είς
  την Κρήτην και Δωοεκάνησον λίαν
  νίθελωδης ίως νεψοσκεηής μετα
  τίνων άχτβινων βροχών, μεταβολ-
  λόμενος ·ρα&υτερον πρ&ς νε^ελώ-
  6η. Είς την λοιπήν χώραν αϊθριος
  εως ολίγον νεφελωοη.
  ΑΝΕΜΟΙ: θα «νεύσουν σήμε¬
  ρον είς την ΔυτικήΛί 'Ελλάβα *ΊΟ
  εορίΐοοτνοττολικών ίως ανατολικών
  δΐϊΐΛύνσιων μΐτριοι. Είς την λοι¬
  πήν ^ώρον απο βορειοανατολικών
  διευβυνσεων ϊως μέτριοι καί ανα
  τό ΑΙγαϊον και Κρητικόν οί ανε-
  μοι θα είνε Ισχυροι.
  βΛΛΛΣ ΣΑ: θα είνε είς τό Ιό-
  νιον τεταραγμενη καί είς τά λοι¬
  πά ττελαγη κυματώβης.
  βΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Δΐν βά θη-
  μειώση ουοιώδη μετα4ολήν.
  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΠΟΛΕΠΝ
  Μιγίστη Ελαχίστη
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ
  γρόφου, δέν ι'τδυνάιαην, οΰτε καί
  σήΐ€.ρον. νά φαντασθώ ότι συν-
  τάχττκ >Υτο τό «παιδί μοί», ό
  ανθροπος πού ττεριέθσλψσ καί
  έβόθ Ή άλ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΑΕΞ)ΛΙ Σ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΙΒΛΝΝ1ΝΛ
  ΡΟΔΟΣ
  ΝΑΞΟΣ
  ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  19
  16
  20
  19
  22
  17
  21
  12
  9
  15
  4
  11
  16
  11
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
  Κλαδθς Γ Δ)νσκ; Γ4
  φΓγΕΛ)Γ4)Ιτ·Λ)Α105)
  Τ»ν ^ρβο·ιλή μας σύζυγον, «α·
  ■»«, αοο+ον, ιταιτκον και θείον
  ΑΗΛΗΤΡΙΟΝ ΝΙΚ. ΠΡΙΦΤΗΝ
  (Κτηματιαν, ίτών 72)
  ***ντβ χβίς χπδευομεν σήμΐρον
  *αι ϋραν 3 μ.μ. ίκ ,οθ Ιεροϋ ναού
  οβ Π Π
  , ρϋ
  οχου Πηγης Παιανιας
  Μτβιης.
  Η ουζιτνος- Αίκστερινη. Τά τί-
  •ν Μικολαος και Άναοτασια
  ίΤτ11· •""ΉΎ'βς κ<χι Βασιλι- *π ΙΙρ*ΦΤη. Κ ωνχπβτντΐνος και Γωρνια Πρι#τη. Βασιλική καί Αλίξανδρος Δα»α~ς. ΟΙ α· **♦"· θΐΐγγονοι. ΟΙ ανεψιοι. Ο» λοι—Ι ονγγΐνιϊς. ΤΟ έΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ -ΤΟ ΙβΕΙΙΠΟΠ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΕΞΛΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ !·»' * Μ «3.50 '·«» Παγ. 76 — ΙίίίΜν ! ίΜον. 76!- 1190 Λαρ 63 — "02 Ε.Ι. ?9 _ 1907 1910 13.- 68.—| 1914 1924 1925 1928 1931 Π. Κ—ματ. 112.50 111.50 •Υδ. 3300 Σι.110.- 134.— ---,·■- 2*2.- ΔΕΗ 57 148.50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΛΗΜΟΣΙΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 1.— ·Η Δ)νσις Δημοσιων "Ερ¬ γων τοθ Γενικοϋ 'ΕπιτεΛείου 'Αερο- ποριας δισκηρυττει ότι ίκτιθησιν είς Δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνι¬ σμόν δι" ενοφραγΐστων προσφορών δια συμλπηρώσεως Τιμολογιου χορηγοομενου ίητό της "Υπηρεσίας καί συντάξεως υπο των διαγωνι- σβησομενων πρ)σμοϋ τού εργου, μετά ττροηγουμίνην εζετασιν και βαΛμολογίαν των τιροσιίορών, ίν Άβήναις καί ίν τοις Γραφείοις αυ¬ τής όβός ·χλελλήνων ύφ*. 15 την προμήθειαν καί εγκατάστασιν « (6) ανελκυστηρων είς «ίριον ΓΕΑ ιΐς Χολαργόν. 2.— Δεκτοι είς τόν διαγωνισμόν 'εγνικά Γρα«>εια και Εταιρίαι ε-
  οίσοα. σχετικήν αδειαν τού 6ποορ-
  ίειοκ Βιομηχανΐας δια την ϊγκα-
  αστασιν άνελκυοττήρων καΐ αντι-
  ροσωπεύουσαι ίργοστάσκχ έΕωτε-
  ,ίκοθ κατοισκευης ανελκυστήρων.
  3.— -Η ίγγοησις ονμμετοχης
  Ις τον διαγωνισμόν όριζεται εις
  -■> ίπι τής συνολικήν ό*;1ας της
  Ρ4 — ΟΙ διαγωνισβησόμενοι δέον
  δπω'ς υποβάλωσι την Ιην Δεκεμ¬
  βριού 1958 ημέραν Δευτέραν, ηΛ
  0
  __ ΕΣΟΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  ί- » 'Λν. 0.80ΙΔΕΗ 58 15«.-
  ξ" «*ν 162.-| -Λπαλλοτρ. 0.80
  ί 2.501 'Υπηκόων 3.30
  »2Η"Αλ 8 0
  112.-1
  162.-
  Ανταλ. 8% 9.70
  Πολεμοπ 0.60
  _ ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝ
  ,'Ελλαί.
  ^ε»Ρ. 1Μ—ίΛσίκης
  ^ ι^ίίτθΧΛΙ ΕΤΑΙΡΙΟ»
  1785.-1 Κτημ, 230.-
  775.- ·ΕμΤΪΜ«. 105.-
  " " 670.-
  355.-
  190.-
  30.-
  440.-
  210.-
  40.-
  •ΕΘν. 'Ασ
  Γ βιομ
  Χαρτοπ.
  ' 1 πποδρ.
  8ΙΟ
  'Εριουρ.
  Ι—«βτρ.
  «ΛΚΒΤ.
  ««-μ.
  «10.- ΑΣΤΗΡ
  31.- ΛΑΜΥΑ
  30.501 ΖΑΑΕ
  242.--Ι Φις
  1 3)2. — Ι Καμτιβ
  400__| ·Ϋ1|. Πρ 295.-
  195— ΟΙνοττν. 15.—
  Γεν. -Λτιοβ. 1200
  1849
  20.-
  287.-
  86.
  12.-
  43.—
  400.-
  440-
  54.-
  145.
  470.-
  Α" 4.000
  Β 4.100
  •Αγγλίας 302.
  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
  Άγοράζομεν γραμματο-
  *ΊΙΙΟ κοινης άλληλογρα·
  •ίος νοραγιατιιένα τίς ττο
  βόττϊτας καθως καΐ σο6ο>
  0α« συλλογάς.
  •ΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
  (Τηλ. 21.605) Σταδίοι
  *Ο (Έντός ττίί εΐσόβου!
  τβΐϊ Μάυϋον ι.
  Ντυηόψ „ 2 ο
  'ξ*τρο .,
  ηΐΊρικηΐ
  πΐριηάτον Ι
  ΪΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ
  ϋ· ΑΟ/1ΟΑΌΓ/Ί/Λ.// *>:.
  1
  10
  'Ει"'
  -,κ^ν .- «·μ· *'<; *ρμ_ τροπήν διϊνιργεΐας τού διαγωνι _, Ανοικτόν φακελλον περιί- γοντα τα πιοτό—ιητικα συμμετο- χ-ής, καβώς καί πλήρεις τεχνικάς ίς, ύπολογισμους ψωτο- καΐ λοιπά άπαραιτητα ο-τοαεϊα κατά την κριοιν των, πρός μόρφωσιν ακριίοθς γνωμης >Γ τεχνικής ««^«--*
  φακελΑον
  πε>Γ της τεχνικής
  τελειότητος των
  Β) ·Εσ*ραγισμενον
  βσίις δέον να περ.εχη
  ίγγυν>σεως ή ίγγυητικην
  συμ.μετοχης κοι ίτιρον
  ίΓφάκ
  εσφραγι-
  την
  συμ.μετοχης κο ρ
  σμίνο*Γφάκελλον περιεχοντα τη
  κϊριως οικονομικήν προσφοράν νθ
  των
  βά «εριίχουν
  νωτερ<" τταρ καΐ τοΰ ττρσ«ιΐΛ"ν -—■-,-_. ' -.' των τιροσφορών βά γίνη υπο της •Επιτροΐτής τοθ διαγωνισμου επι τιαρουοια των διαγωνιζομένων είς ημερομηνιαν και ώραν °?"χκο'Τζ βησομενην αυτοίς ίγΥΡ<*Φ"<: κσι αρμοδίως^ Β ^ ός (,τ,όκειται είς την έγκρισιν τού κ. υφ««ουρ- γοϋ "Εβνικής Αμύνης. ^_,-,_. 7.— Μελίτη καΐ πληροφορίαι Δ)νσει Δημοσιων "Εργων .^Α, 66ος Φιλελλήνων £>£■
  ί«ιασ—ν Δευτέραν, Τετάρτην
  Σάββατον οττό 12ης ϊως 14ης
  'ν -Αθήναις τή 30)10)1958
  ■Ο Διευθυντής Γ4)ΓΕΑ
  Ε. ΚΟΛΕΣΚΑΣ _____
  ρψ
  όη Ή ττροκατάλιιψις
  σύτή εναντίον μου, δή
  είς την στέροσιν της ττοοσωττι-
  ι^ΠΓ αοι» ελευθερίας. Τής προ¬
  σωπικάς έλευβερίας ενός ότνθρώ
  ττο^, ό οποίος κατηνάλωσε 30
  όλόκληρα ετη είς ττν επιστή¬
  μην. ΕΤχα δνειρα, σεβοκττο! κύ-
  ριοι δικασταί κα'ι άξιότιμοι κύ-
  ριοι ίνορκοι. διά την πολιτικην
  καί άνΐμίχθην αέ σκοττόν νά
  ύττηρετήσω τόν τόττον. Είσήλθο
  είς την Βουλήν μέ συγκεκριιιέ-
  να ΤΓρογρΟΗΐματο: καΐ την πε¬
  ποίθησιν ότι θά ττροσέφερα τάς
  υτπιρεσίας ιιου είς την επίλυ¬
  σιν των κοινωνικών προβληιιή-
  των. Φιλοδοξία μοί; ήτο νά
  ττοοσφερω τόν εαυτόν μου, διά
  νά διειικολύνω τό έργον τήε πα¬
  τρίδος ιιου.
  Συνεχίζων ό κ. Ποπταε.μμια-
  νουήλ την άττολοΎίαν τού ώμίλη
  σε διά τό ιστορικόν τή^ ιδρύ¬
  σεως τού «Σισμανογλείου» κα'ι
  αναΐφ€θόμεΐΌς είς την άρνησιν
  τού βιβθέτον Σισυάνογλου νά
  δεχθή έττέμδασιν τού Κράτους
  είς, την λΐΐτουογίαν τού Ί&αύ-
  είπεν:
  — Ό μακαρίτης Σισμάνο-
  γλου κατέβαλεν προσπαθείας
  διά νά άπομακρύνη κάθε κρατι¬
  κήν απόπειραν έττεαβάσεως είς
  τττν περιουσίαν τού. "Έβλεττε τό
  Κράτος ώς ένα εχθρόν καϊ διά
  τόν λόγον αυτόν όητηυθύι<ετο είς ττρωθοπουργούς, ίπτουργοϋς και άλλους ττολιτικοΰε παράγοντος, μέ την τταράκληοην νά ιιή έττέυ- β α! κρατικαί υπηρεσίαι τάς ότΓοίας εθεώρει φθοροττοιούς. 63 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡ1Α Άναφεοόιιενος ό κοττηγοοού- μενος ε,Ις τό ττοσάν τής δαττά- νττς διά την ανέγερσιν, μόνον, τοΰ σανατορίου αυτού, είπεν δ- τι έστοίχισεν είς τόν δωρητήν Σ ισμάνογλοι;, τό £τος 1938, 63 ττερίπου έκατομμύρια δρα- χαάς! Συνεχίζων ίσχυρίσθη, δτι ό Κ. Σισμάνογλου διά τής άττο- φάσεώς τού νά ύ—ογραΦή σύμ¬ βασις αεταζύ τού κ. Παπαεμ- μοη/οι>ήλ καΐ τού ίδρύματος. ά-
  ιτέδλεπεν είς δέσιιευσιν τού
  ττρώτου καΐ συνεττλήρωσεν. ;
  — Ό Σισμάνογλου εγνώρι¬
  ζε τό συμφέρον τού καΐ αντε¬
  λήφθη ότι μόνον δι' εμού ήτο
  δυνατόν νά εκτελεσθή ό σκοττός
  τής δωρεός τού. Ύττελόγιζεν
  ώς τραττεζίτηο κβ'ι ίζ
  νά μέ δίχτμιύση
  Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ...
  €ΣΙΣΜΑΝΟΓΛ£|ΟΥ»
  Συνβχίζων ό καττνγορούμενος
  την άττολογίσν τού, είπεν _ δτι
  οί άνώτεροι ύττάλληλοι τού ΰ-
  ττουργείου τήζ Προνοίας κ. κ.
  Σκούρας καΐ Μττουκουβάλας,
  έλαβον χρήμοττα άττό τόν μακα-
  ρίτην Σ ισ,μάνογλου. Ποοσωπι-
  κώς ό Σισμάνογλου είχεν έττι-
  κοινωνήσει μέ τόν τότε ύ-
  ττοκργόν Προνοίιας κ. Ροδοττου-
  λον καΐ τού είχεν έκφράσει την
  λύττην τού διά τάς ενεργείας
  " είς
  .__,_______-..-.. ... ΕΙ-
  σερχόμενος είς τό έττίμαχον Θέ-
  μα, είς την οικονομικήν κατάρ-
  ρευΐιν τού «Σισμανογλείου» εί¬
  πεν:
  «'Υφιοτάμην^ κ. κ. Ινορκοι α¬
  πηνείς διωγμούς άττό τό κρά¬
  τος. Τό ϊδρυμα δέν κατέρρευ-
  σεν'. 'ΕβλήΘη δολοφονικώς. Ή
  δλη σκευωρία έγινεν διά ν" άρ;
  παχθή άττό ^τά χέρια τά δικα
  μου καΐ νά ΐΛταχθή είς τό κρά-
  τος. Τό σανθΓΓΟριον δέν Ιττεσεν
  έξ αίτίας τού έλλείιμιΐιατος
  των. . . . δύο έκαΐτομιιυρίων
  δροοχμών. 'Εζδολοφονήθη κατό¬
  πιν συντονισμένου αγώνος κρά¬
  τους καΐ ίδιωητικών σανατορίων.
  Οί έχβροί μου εύρον τό τταιδΐ
  τής αδελφής μου διά νά μέ
  ή
  των νοσηλείαν, διότι καΐ τά
  αλλα σανατόρια έττραξαν τό
  "διον μέ αντικειμενικόν σκοπόν
  νά έμττοδίσοι>ν την ομαλήν καϊ
  άττρόισκοτΓτον λειτουργίαν τού
  «Σισμανογλεϊοι»·. Είς τό Τ-
  Βρυμα αύτό έβλεπον τόν έττι-
  κίνδιινον άνταγωνιστήν καΐ έττε-
  δίωξαν νά παρεμποδίσουν την
  άνόρθωσίν τού. . .».
  Είς τό σημείον αύτό ό ττρό-
  εδρος των συνέδρων κ. Ψιλό-
  ττουλος είδοττοίησε, τόν κατηγρ-
  ρούμενον δτι Θά διακόψη την
  συνεδρίασιν, λόγω τού ποοκε-
  χωρηιμένου της ώρας καΐ _ τού
  απέδειξεν νά συνεχίση αυριον
  (σήμερον).
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Μά-
  λιστα κ. ττρόεδρε Θά διακόφω
  διά νά συνεχίσω αυριον καΐ ν"
  άττοδείξω καΐ ν' άντικρούσω τα
  λεχθέντα εάν έγώ έττεδίωξο;
  την οικονομικήν κατάρρευσιν
  τού «Σισμανογλείου», την συν-
  ριβήν τού έαυτού μου. . .
  .Μετό ταυτα καΐ ττεοΐ ώραν
  'ην βραδυνήν ή συνίδρίασις δι¬
  εκόπη διά σήμερον την °ην
  πρωϊνήν. Κατά την σημερινήν
  συνεδρίασιν Θά συνεχίση άττο-
  ογούμενος ό κατηγορούμενος
  Κατά πασάν ττιθανότητα ή συ-
  νεδρίασις Θά τταραταθή μέχρις
  άργά την έσττέραν. Μέ τα ττρο-
  γνωστιικά αύτά ή απόφασις
  ού δικαστηρίου δέν ττρόκειται
  νά εκδοθή ττρό της ττροσεχοϋζ
  Δευτέρας.
  Τ Χ.
  των δπμοσίο?ν ύτ™ιρεισιών
  βάρος τού ίδρύμαΐτός τού.
  15
  τή
  ΓΝηΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Εκποίησις άκινήτων κληροδο-
  ατος Δεσμΐνη _ Καλλ οζττ)
  5ίνί 11·5β ήμ
  ΐβ
  γνωστόν
  Κυριακήν
  ή ΐ
  ν Κυρή
  Αβήνβΐ€ καΐ
  η αΐβουση τού Πρω-
  τοδι?είου Αθηνών, ενεργηθήσεται
  πλειοβίτική δημοπρασΐα ίκποιησε-
  ωςτώΓκάτωθι άκινήτων τού Κη-
  νδήτος κειμίνων ίν Αβή-
  τού Κη
  ίν Αβή-
  ΟΙκοδομή ίκ δύο οΐΜών
  ίπΐ
  ^θΓκ1ε5ον
  τής οδοθ Βελβενδούς
  πρόεβρος
  ~ Ό Α
  «ΚΥϊβϊ
  ολιδο
  40 ΚΑΙ ΟΧΙ 80
  ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΔΡΑΧΜΩΝ. .
  ΆναΦ«>άμενος είς τήν μισθο
  δοσίαν τού. ήονήθη ότι £λσ.μ-
  6σνε 80 χιλιάδας δροοχμάς. Ό
  μισθός τού. είπεν, ήτο έν συνό-
  λφ 11 χιλιάδας δραχμάς κα!
  μέ τό ττοσόν των νοσηλείων των
  10 κλινών ττού έδικαιοθτο βά¬
  σει της συμβάσεως, άνήρχετο
  είς 40 χιλιάδας.
  Η ΜΕΙΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ
  Τέλος, άνθίφερόμενος ίΐς την
  μείωσιν των νοσηλείων τού 1-
  ίδρύματος, εΤττεν: «Ηναγκά¬
  σθην να ττροτεϊνω την μείωσιν
  ο ι*τ·οχ
  Γ. ΚΗΑΑΙ-ΔΙΤΗΣ
  Δίχεται κσβημερινθς «πλήν Σα·>
  βάτοϋ - Κυρισχής) 6-7 μ.μ.
  ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36. ττιλί· 611 518.
  ΙΑΤΡΟΖ
  κ. ΓΕΩΡΓ. ΖΟΥΡΑΡΙ!
  ΧΕΧΟΥΑΛΙΚΑ ΝΟΚΗΜΑΤΑ
  Δίχεται καβ' εκάστη* 10-1
  καΓ 5 - 7.30 μ.μ. ΆκαβηΐΐΙας β,
  γωνία ·Α*αδηαίας - ΚαναρΠ. —.
  λ 612.Α0Ο.
  ΧΥΝΕΛΗΦβΗ
  ΑΦΑΙΡΕΧΑΖ 500 ΛΙΡΑΧ
  ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΝ
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31. (Τοϋ άντα-
  ττοκριτού μας). — Άστυνομικά
  'Ργανα ττροερχόμενα έκ θεσσα¬
  λονίκης, τή συνεργασία άν&ρών
  ής Χωροφυλακής Λέσβου, ανε-
  κάλυψαν κα! σννέλαβο» είς τό
  χωρίον Ιτύψη τόν Γεώργιον Πα-
  ττσνικολάου, ό όττοϊος μετά τοΰ
  ατοίκου θεσσαλονίκης Σολω-
  μοΰ προέβησαν είς διάρρηξίν τής
  οικίας Ιατροΰ έν θεσσαλονίκη
  καϊ όϊρτιρισαν 500 λίρας.
  Ό Παπανι κολάου τταρέ8ωσεν
  ΓΪς τά οργανα τη-ς άσψαλιίας
  115 λίρας. Ό (ιαρρήκτης απε¬
  στάλη συνοβεία χωροφυλάκων είς
  την θεσσαλονίκην.
  τοΰ ΝΑΤΟ είς την Ανατολικήν
  Μεσόγειον. Δέ» εΐχε «ατορθώσει
  οϋτε καν νά πείση τοΰς ενδιαφε¬
  ρομένους νά συμφωνήσουν όπως
  τταρακαθήσουν είς μίαν κοινήν
  τράπεζαν διασκίψιως.
  Είς κάθε απόπειραν, ό Σπάσκ,
  ό 59ιτής άλλοτε σοσιαλιστής
  Πρωθυιτουργός τοΰ Βελγίου, εΐχε
  συναντήσει την ύποψίαν, την ά-
  νσβλητικότητα καΐ την άμφισβή-
  «Αν τό εύρϋ κοινόν ηδύ¬
  ά
  η ρ η
  νατο νά παρακολουθήση αντ άς
  τάς συνομιλίας», εδήλωσε κάποι-
  ος ποϊι τάς εΐχε παρακολουβήσιι,
  «θά έφρικιοΰσε άπό το παζάραι-
  μα». «Πλήν τοΰ πολέμου)^, έδήλω-
  οεν ό "Ελλην ΰττουργός των Ε¬
  ξωτερικών Ευάγγελος "Αβέρωφ—
  Τοσίτσας, «αί ελληνοτουρκικαί
  σχέσει ς δέν θά ήτο δυνατόν να
  είνε χειρότεραι».
  "Εάν ολοι δέν Κκαμναν μερι¬
  κάς παραχωρήσεις, .σκεφθή ό
  κ. Σπάακ, το ΝΑΤΟ θά έθάτττε-
  το ίσως είς τοΰς νεοσκαμμένους
  τάφους ποΰ καθημερινώς άνοί-
  γονται είς την Κύπρον.
  Οί "Ελληνες ήπΐίλουν άκόμη
  ότι θ' απεχώρουν άπό τό ΝΑΤΟ.
  'Εν τούτοις, αί Αθήναι έκαμαν
  μίαν έκπληκτικην παραχώρησιν:
  Ό Άρχιϊπίσκοπος Μακάριος,
  προσωρινάς καΐ πνευματικάς ή-
  γέτης των 'Ελλήνων Κκττρίων,
  έγκατέλ(ΐψ( την παλαιάν τού α¬
  ξίωσιν ττερ'ι ενώσεως, θά ήτο
  ττρόθνμος, ιΐπε, νά δεχθή την α¬
  νεξαρτησίαν τής νήσου ϋστερα
  άπό μίαν περίοδον ίσωτερικής
  αύτοκυβερνήσεως.
  Είς τό Λονδίνον ό Μακάριος
  είνε σχε&όν τόσον μ ι αητός όσον
  κα'ι ό Νασέρ. Οί Βριταννοί, ποΰ
  -όν έξώρισαν είς τάς Σευχέλλας
  τό 1956, δέν έμπιστεύοντσι είς
  τόν λόγον τού. Τί θά ήμπόδιζε
  τοΰς "Ελληνας Κιπτρίους, οταν
  θα είχον άποκτήσει ανεξαρτη¬
  σίαν, ν' αποφασίσυυν π. χ. νά
  ένωθούν μέ την 'Ελλάδα;
  Δημοσία τουλάχιστον, οί Βρε-
  ταννοΐ ίττίμενον σταθερώς νά
  προχωρήσονν είς αύτό πού άπε-
  κάλουν έπταχτή σννΐταιριστικήν
  νΐριπίτειαν — αν και ιϊν» παρά-
  ξενρς ό συνεταιρισμός, άφοΰ οί
  "Ελληνες άρνοϋνται νά γίνουν
  ταϊροι. Ο σννετοιρισμός θά
  διήρει την Ελληνικήν Κυπρια-
  κή> πλειοψηφίαν κα'ι την τουρκι¬
  κήν μειοψηφίαν είς χωριστά νο-
  μοθττικά συμβούλια καΐ θά ϊφε-
  ρε τάς Κυδερνήσεις Αθηνών κα'ι
  Άγκυρας είς ίνα εΐδος τριπλής
  ουγκυριαρχίας μαζί μέ την Με¬
  γάλην Βρεταννίαν. Τουτο, είπαν
  οί "Ελληνες μέ καλήν πίστιν, θά
  άπεκοίμιζεν απλώς τά μίση είς
  την νησον διά τά Ιπόμΐνα έπτά
  ϊτη. '
  Οί Τούρκοι δέν ήσαν διαιεθει-
  μένοι νά κάμουν καμμίαν ϋπο-
  χώρησιν. Ποτέ δέν ιΐχσν δίίξει
  ττολΰ ενδιαφέρον διά τοΰς 100.
  000 Τουρκοκυπρίους τής νήσου,
  μέχρις ότου, τό 1955, οί Βρε-
  ταννοί τοϋς άνέμιξαν είς την δια-
  μάχην ώς αντίβαρον κατά των
  'Ελλήνων.Προκειμένου νά έκλέξουν
  μεταξύ 'Ελλήνων χαί Τούρκων ώς
  συμμάχων, οί Βρετοτννοί προτι-
  μοΰν απολύτως τούς Τούρκους.
  Η Ελλάς είνε μόνον εΊιας συμ-
  ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
  ΦΑΝΤΟΜΑΣ» ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΕΚΑΕΨΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΟΥ.-
  ΠΕΡΙΩΔΕΥΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΣ
  ΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ... «ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΟΤΑ»
  Προσελβώ^ είς τό α' άστν-
  Όμικόν τμήμα ό Γίρμανός άθ-
  /αιολογος Χριστ. Μττάουερ κα
  τήγγειλεν ότι άγνωστοι Ικλε-
  ψαν έκ τής όδού Κολοκοτρώνη
  τό υπό τά στοιχεΤα Κ Α.Α.
  944 διθέσιον αυτοκίνητον τού,
  ώς καΐ μιά φωτογραφική μη-
  χανη, τά κυάλια τού καΐ διά-
  Φορα άλλα μικροαντικεί'μενα,
  τα όποΐα ευρίσκοντο έντός αυ¬
  τού.
  Ευθύς μετά τήν άνωτίρω κα-
  ταγγίλιαν ό διοικητης τού ά-
  στυνομικοΰ τμήματος κ. Ύφαν-
  της έττεκοινώνησε μετά τής
  Γεν. "Ασφαλείας <ΐ£τά τής 'Υ- ποδιευθυνσεω^ Τβοχαίας Κινή¬ σεως κα'ι μετά της Διοικήσε¬ ως Τροχαίας προαστείων είς τάς όττοίας καΐ άνέφ€ρε την κλοττήν διά νά μεριμνήσουν διά την ανακάλυψιν καΐ σύλληψιν του_ δραστου ή των δρσστών. 'Ενώ δμως αί ανωτέρω αστυ¬ νομικαί άοχαϊ μετεβίβαζον τά σχε/πκά σήματα ττρός τά ϋττ' αυτάς τμήματα η υπηρεσίας κατηγγέιλλετο είς τό αστυνομι¬ κόν τμήμα Βούλας ότι αυτοκί¬ νητον ύ-ττό τά ττροαναφερθέντα στοιχεία έσταμάττησε πρό έκεΐ πρατηρίου βενζίνης, καΐ ότι ό όδηγός αυτού εζήτησε καΐ έ¬ λαβε όκτώ γαλλόνια βενζίνης καΐ δυό κιλά λάδι χωρΐς νά πλτιρώση βύτά. Ο&τος μιμη- Θεϊς τάν άττασχολήσαντα πρό τινος τάς αστυνομικάς αρχάς στρατιώτην Κοντορήγαν έθεσεν είς κίνησιν τό αυτοκίνητον καΐ εξηφανίσθη. Διά της αυτής με- Θόδου έλαβε σννολικώς 50 γαλ λόνια βενζίνης καΐ 3 κιλά λά¬ δι τά οποίαι καΐ κατηνάλωσε είς διαδρομάς άνά την Άττι- κήν, τήν Πελοττόννησον καΐ την Μακεδονίαν... Την 24.10. 58 δηλαδή ττ)ν έττομένην τής διαττράξεως τής κλοττής, άστυφΰλαξ τού 15ου άστυνομικοΰ τμήματος αντελή¬ φθη αυτοκίνητον διθέσιον τό οποίον ίστάθμευ&ν άντικανονι- κώς καΐ επλησίασε διά νά τταρατηρήση τόν όδηγόν Ού¬ τος δμως Εθεσεν άμεσος είς κίνησιν τούτο καΐ εξη¬ φανίσθη διά νά διασταυρω- Θη ολίγον μακρύτί,οον μέ άστυ νονικην μοτοσυκλέτταν, ό ό¬ δηγός της οποίας καΐ τόν κα- μαχος τού ΝΑΤΟ. Οί Τοϋρκοι είνε ίπίσης ό Ισχυρότερος σύμ- μαχος της Μεγάλης Βρεταννίας είς τό Σύμφωνον τής Βσγδάτης καί είς την Μέσην "Ανατολήν Μόλις πρό δεκα—.νθημέρου Βρεταννός ΰπουργός των Άποι- κιών Άλαν Αέννοξ—-Μπόυντ άνε- φέρετο είς τήν Κύπρον ως «πα< ράκτιον νήσον» τής Τουρκίας— μια παρατήρησις πού οί έπίση- μοι τοΰ ύπουργείου Άττοικιών προσεπάθησαν Εκτοτε νά άνανεώ- νουν συνεχώς.Οϋτως, οί Βρεταν νοί Κδωσαν είς τοΰς Τούρκους ίνα ττραγματικόν βέτο είς πά. σαν διευθέτησιν, προκαλούντες τούς ελληνικούς φόβους, δτι Βρεταννοΐ καί οί Τοϋρκοι είχον <^συμπήξει σνμμορίαν» εναντίον των. Έν τούτοις, ό αίσιόδοξος Πώλ—Άνρύ Σπάακ ενόμισεν, ο τι εΐδε μέσα είς όλα αύτά, τά στοιχεΐα δι" ίνα συμβιβασμόν. Επεθύμει πρώτον νά συζητήση ή διάσκεψις μίαν άνακωχήν διά νά επανέλθη ή ειρήνη είς την νήσον Καί ϋστετρα θά συνεζήτει τάς γενικάς γραμμάς μιάς όριστικής πελιτικής λύσεως. "Αν οί "Ελληνες επέτρεπον είς τούς Βρεταννοϋς νά 'διατη- ρήσουν στρατιωτικάς βάσει ς εί τήν Κύπρον κα! ϋοιδαν έπαρκεϊς έγγυήοχις διά τήν τουρκικήν μει ονότητα, οί Βρεταννοΐ θά Εβλε¬ πον 'ίσως την ανεξαρτησίαν ώ τήν καλύτερον διέξοδον είς ίνα ασχι>μο «μττλέξιμο». "Αν οί Τοϋρ
  κοι ΐδιδαν έπαρκεϊς έγγυήοχις ό¬
  τι ή Κύπρος (τό «έγχειρίδιον
  στήν καρδιά μας») ουδέποτε θά
  εχρησιμοποιείτο ώς βάσις εναν¬
  τίον των, οί Βρεταννοΐ θά έπεί-
  θοντο ΐσως νά δεχθούν τήν ανε¬
  ξαρτησίαν τής Κύπρου, αν κα!
  άπροθύμως. Διότι οί Βρεταννοΐ,
  ένθυμούμενοι τό προηγούμενον
  τής Παλαιστίνης, £χουν άπό και-
  ροΰ ρίψει τήν ιδέαν, τήν οποίαν
  άκόμη ύττοστηρίζιι ή Τουρκία,
  τής διχοτομήσεως τής νήσου.
  Οϋτε ή Βρεταννίοτ, οΰτε ή
  Τουρκία ήσαν διατεθειμένβι τώρα
  νά συμφωνήσουν είς μ:αν λύσιν
  πού ένδεχομένως θά έπέτρεπχν
  είς τήν έλλιτνικήν πλειοψηφίαν νά
  ένωθή μέ την Έλλάδα. 'Αλλά
  ποίος τρότΓος ΰπάρχει νά εμπο¬
  δισθή ϊνσ ανεξάρτητον Κράτος
  νά κάμη δ,τ ι προτιμά — όπως
  π. χ. νά ένωθή μέ την 'Ελλάδα;
  Αί διαπραγματεύσεις τοΰ ΝΑ¬
  ΤΟ είχον ϊ«χ προηγούμενον ε¬
  νώπιον των. "Οταν αί τέσσαρες
  δυνάμεις κοτοχής άπέδωσαν τήν
  ανεξαρτησίαν είς τήν Αύστρίσν
  τό 1955, βπινγόρευσσν είς τήν
  οι/δετερΌποιηθεΐσαν χώραν νά έ¬
  νωθή έκ νίου μέ τήν Γερμανίαν ή
  νά συνδεβή είτε μέ τήν Ανατολήν
  είτε μέ τήν Λύσιν. Μία άνεξάρ-
  τητος, αΰτοκυβέρνητος Κύπρος,
  πού ομοίως θά ήγγυότο νά μή έ¬
  νωθή οίίτε μέ τήν 'Ελλάδα, οΰτε
  μέ τήν Τουρκίαν,θά άπεδεικνύετο
  ϊσως εύτυχεστέρα άπό τήν Κύ¬
  προν εκείνην, ή όττοία Χζησε τήν
  παρελθούσαν έβδομάδα υπό τ ό
  κράτος τής καταστάσεως ποΰ ό
  κυβερνήτης σέρ Χιοΰ Φοΰτ όητε-
  κάλεσε «κστάραν τής βίας».
  παραιτητη συν~ροφια
  μέ τόν έρωτα
  τά περίφημα σιγαρεττο
  αρίστα
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  με βΐλτρο Δρ. 9- Μ«*Ρ<· ΑΠΟ ΤΗΝ Ιην ΣΕΑΙΔΑ ττρός αύτάς. Νομίζω νοί. Ό- τΓίοσδήττοτε έκεΐνος μέ ήκουσε μέ ηρεμίαν. Άλλά τά έττιχειρηματά μου είς ουδέν ώφέλησαν. ·Η στρα- τηγική τού «εύρέος μετώττου» επρόκειτο νά υΐοθετηθή. "Ετσι δλοι Ετοιμάσθη μέν νά διαβώ- μεν τόν Σηκουάνα καί νά ακο¬ λουθήση ό καθείς τόν δρόμον τού. Ή αΐσιοδοξία ήτο διάιχυ- τος καϊ ή Άνωτάτη Διοίκησις παρώτρυνε τόν καθένα επ! τό καθήκον, καθ" δλον τό μήκος τού μετώττου. Ό καθείς μας Θά έμάχετρ συνεχώς. Τό κακόν, δμως; ήτο δτι δέν είχομεν ίνα γενικόν σχέδιον τό όττοΐον νά Θεωρή τό Θέατρον τού πολέμου ώς ένα σύνολον, ώς μίαν ένό^ ττΐτα. "Ημην άπτοφασισμένος νά ττράξω πάν δ,τι έξηρτόττο άττό εμέ διά την επιτυχίαν τού έγ- χειρήματος. ΑΙ βρεταννικαΐ δυ¬ νάμεις εττρεττε νά δεί'ξουν — καί Ιδειξαν — δτι όταν τα ■π-ράγμοΓτα εφθανοον είς τό ση- μεΐον^ τής μάχης ήσαν έξ Τσου καλαί πρός οιονδήποτε άλλον στρατόν. Άλλ' εΤχα άμφιβο- λίας, Ή στροΓτιωτική μου μόρ¬ φωσις _ μοΰ έλίγε ότι δέν Θα ημπορούσαμευ νά «ξεμττερδέ- ιμωμεν» ευκόλως αττό την περι¬ πέτειαν αυτήν. ΠΡΟΑΓΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ 'Υπό την δυσάρεστον οχιτην ατμόσφαιραν ελαβα τό ακόλου¬ θον ιχττάοιο: άττό τόν ττρωβυ- ττουργόν: «Άττοτελεΐ εξαιρετι¬ κην ευχαρίστησιν δι' εμέ νά σας άνακοινώσω δτι κατόττιν ττροτάσεώς μου η Αυτού Μεγα- λειότης εδέχθη ττροθύμως νά έγ κρίνη την προσγυγήν σας είς τόν βαθμόν τοΰ στρατάοχου. Άργότερα έττληροφορήθην λε- τττομερώς τάς συνθήκας, ύττό τάς οποίας ή ττρωΘυτΓουργικη πρότασις ϋττεγράφετο. Περϊ τά τέλη τοΰ μηνός Αΰγούστου ό ττρωθυπουργός, βαρέως ττυρέσ- σων, διετάχθη από τόν ίοττρόν τού νά κατακλιθή. Την 3Ιην Αύγούστου εδέχθη την επίσκε¬ ψιν τού βασιλέως. Ό πρωθυ- ττουργός εΤχε έτοίμην την ττρό- τασιν καΐ εζήτησεν άτττό τόν βασιλέα νά την υπογράψη έττί τόττου, ττράγμα τό οποίον έκεί- νος έκανε χρησιμοποιών τό ττροσκέφαλον τοΰ ττρωθυττουρ- γού ώς τρσττέζι. "Εχει ενδια¬ φέρον νά γνωσθή άν αλλος Βρεταννός στρατηγός είς τό παρελθόν έχει προαχθή ένώ ή μάγη έμαίνετο καϊ άττό βασι- λέα, ό οποίος έχρησι μοττοίησε ώς γραφείον τό ττροσκέφαλον τού ττρωθοττουργοΰ τού. ΤΑ ν-2 ΠΛΗΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ! Την 9ην Σετττεμβρίου έττλη- ροφορούμην άττό τό Λονδίνον δ¬ τι Α ιτρώτηι γεομανική ρουκέτ- τα *-2 εΤχε πέσει είς την Άγ- λίαν. ΟΙ άριμόδιοι υτΓωτττεύΘη- σαν ότι εΤχε έξαττολυθη άττό μίαν ττεριοχην ττλησίον τοΰ Ρότ τερνταμ καΐ τοΰ "Αμστερντοιμ, μέ ήρώτησαν δέ ττότε Θά έκυ- ρί«υα τάς ττεριοχάς αύτάς.Τοΰ- το, τουλάχιστον ώς ττρός εμέ, καθώρισε ήδη την γραμιμην τής ττροελάσεώς μου ττρός ττνν κα¬ τεύθυνσιν των ττοταμών Μέν- σιος καΐ Ρηνου,_ τούς όττοίους 2ττρε(ΐτε νά διαβώ. "Έττρειττί νά κατευθυνθώ ττρός τό 'Αρνχεμ. Άντοπτοκρινόιμενος είς σχε¬ τικήν αίτησίν μου ό Άϊζενχά- ουερ έίστΓευσεν άεροττορικώς είς τάς Βρυξέλλας τό άττόγευιμα της 10ης Σβτττομβρίου, όττότε καί ΙίθΓχομεν έκεΐ μίαν καρττο- φόρον συζΐγτησιν. Μού εΤ—εν ό¬ τι εΤχε πάντοτε την ττρόθεσιν νά δώση την τΓροτεραιότητα είς την δΐϊίσδυσιν πρός τό Ρούρ καΐ την βορείαν^ οδόν ττροελάσεως καΐ δτι τούτο εγί¬ νετο τώρα. Τοΰ εΤττα δτι δέν ε¬ γίνετο. Τότε ίκεΐνος μοΰ εΤπε δτι λέγων ττρστεραιότητα δεν έννοοΰσε άττόλυτον προτεραιό τητα καί δτι έν ιτάση περπττώ- σει τού ήτο αδύνατον νά έτπ- βρα6ύνη την διείσδυσιν πρός τό Σάαρ. Τοΰ τταρετήρηισα δτι εάν εξηκολουθεί νά< επιμένη είς την ττροέλασιν ττρός δύο αίχ- μάς, ουβειμία Θά επετύγχανε. Ό ταχύτερος δρόμος ττρός τήν Άμβέ,ρσαν ήτο ή έφαρμογή τού σγεβίου μου διά συγκέντρωσιν είς τό αριστεράν, πρότγμα τό όττοΐον ένώ Θά διετηρει την πί¬ εσιν πρός τοΰς πλησσοαένους Γερμανούς. Θά συνετέλει ταυτο¬ χρόνως είς τόν γοργότερον τερ- ματισιμόν τού πολέμου. Άλλ'ή- το φανερόν δτι ό Άίίενχάουερ διεφών£ΐ πρός τουτο. ΣΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α-Ι-ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ Την έττομένην 1 Ιην Σετττευ- βρίου, άπτέστειλα ττρός τόν Ά- ιζενχαουερ τό άχόλουβον στρμα: «'Εμελέτησα την κατάστασιν μέ μεγάλην προσοχήν άττό χθές. Ή απόφασις σας Θά έχη ωρι¬ σμένας συν—είας, τάς οποίας ττρέττβι νά γνωοί£«—. Αί μεγά- λης κλίμακος έτπχβιρησεις έκ Ϊ-ΥΡΙΖΩ- ΡΑΒΩ Μί βροτχμας 120 νυρΐζ» βνβο μασΐας, καμτκχρντΐνες κ Ι ηαλτά. Εκτελω αανβαρΐσματα εντελώς άοιάκριτα ΑΣΛΑΝΟΠΟΥΛΟΖ θεμιστοκλεου; 15 •ΦΡΟΔΙΣΙΒ ΝΟΧΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΧ Γ. Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ ΆγΙου Κωνσταντίνου καΐ Γιρα- νΐου 49, πλατεια "ΟμονοΙας, τηλέ¬ φωνον 522.βο»» Δ6Χ«τ« 2—1 *οΑ μέρους τής Δευτέρας Στρατι- άς δέν είνε δυνατόν νά ττραγμα τοπΌΐηΘούν πρό τήο 23ης Σε¬ πτέμβριον τό ενωρίτερον. . . 'Η άναβολη αυτή Θά δώση είς τόν εχθρόν τόν χρόνον νά όρ- γανόση καλύτερον τήν άμι/ντι- ή τού διάταιξιν ,όττότε ττρέττει ν' άναμένωμεν Ισχυρότερον ά¬ μυναν έκ μέρους τού καΐ βρα¬ δύτερον πρόοδον δι" ημάς. . . . "Αν ή έχθρική άντίστασις εξα¬ κολουθήση νά ίσχυροποιήται, δεν ττρέττει ν' άναμένωμεν σο- βαοά ατΓθτελέσματα μέχρις δ- του δημιουργήσωμεν έτταρκη άττοθέιματα ττολεμεφοδίων καΐ αλλων άτταραιτήτων υλικών». Τό μήνυμα αϋτό τταρήγαγε ατΓθτελέσμοΐτα μέ αύτόχρημα ηλεκτρικήν ταχύτητα. Την άλ¬ λην ημέραν ό στρστηγός Μττέν- τελ Σμΐθ ήλθε νά μέ επισκεφθή έκ μέρους τού ΆΚενχάουερ καΐ νά μού ανακοινώση ότι ό άρχι- στράτηγος απεφάσισε νά δρά- ση συμφώνως πρός τάς άττό- ψεις μου. Ή προέλασις πρός τό Σάαρ Θά άνεστέλλετο.Τρείς άμερικανικαΐ μεραρχίαι άκινη- τοτΓθΐοΰντο τα δέ μεταφορικά των μέσα Θά έχρησι μοττοιοΰντο διά την βρεταννικήν 2Ιην όμά- δα ο-ΓραΓτιών. Παραλλήλως ή ά- μ«ρΐκανική 12η ομάς στρατιών Θά υττεστήριίε διά των ττυρών της την Ιην αμερικανικήν στρα- τιάν. ή όττοία ευρίσκετο δεξιά μου. Δέν εγνώριζα τότε δτι μόλις ό στρατηγός Πάττον έττληροφο- ρήθη τάς 'άττοφάσεις αύτάς, ά- ττεφάσισε. άττό συμφώνου με¬ τά τού στρστηγού Μπράντλευ νά έμττλέξη τόσον σοβαρώς είς έτηχειρήσεις την 3ην άμερικα- νικήν στρατιάν ττέραν τού Μο- ζέλλα; ώστε ή άνωτάτη διοίκη¬ σις νά μή ήμττορη ττλέον ουτε νά ττεριορίση οΰτε νά σταμα¬ τήση την δράσιν της Γράφει ό στρατηγός Πάττον είς τό βιβλίον τού «Ό πόλε- μος, όττως τόν έγνώρισα»: <.. .Κατά την διάρκειαν τής εκστρατείας έδεσμευόμην άπό τήν Ανωτάτην Διοίκησιν... "Αν μέ αφηναν ελεύθερον νά δράσω κατά την κρίσιν μου, ό πάλεμος θά ετερματίζετο ενω¬ ρίτερον κο! πολλαί χιλιάδες όνθρωπίνων ζωών θά έσώζοντο. Ειδικώς νομίζω, ότι ή γνώμη μου σύτή Ισχύει διά την πε¬ ρίοδον των πρώτων ημερών τού Σεπτέμβριον, όπότε άνέκοψαν την προέλασίν μου κατόπιν τής επιθυμίας ή τής άνάγκης, είς τήν οποίαν ευρέθη ό Ά'ζενχά- ουερ διά να υποστηρίξη την προσπάθειαν τοΰ Μοντγκόμερυ πρός βορράν. Την εποχήν εκεί¬ νην δέν ΰττήρχε δι" εμέ άμφιβο- λία, ότι ήμπορούσαμεν νά φθά¬ σωμεν είς τόν Ρήνον χά! νά τόν οιαβώμεν είς διάστημα 10 ημερών. Άν τούτο εγίνετο πολλαί χιλιάδες άνθρώπων θά εσώζοντο.. .». | ΑΥΡΙΟΝ: Μέα βιαφωνΐα. τεδίωξ€ν άνευ άποτελέσματος. Κατά τάς έττομένας ημέρας κατεδιώχθη καΐ ύττό αλλων ά- στυνομικών μέ άκαρττα καΐ ττά- λιν αττοτελέσματα καΐ άφοΰ ττε ριώδευσεν, ώς άναφέραμΐν την Άττικήν καΐ την Πίλοττό'ννη- σον έτΓβστρεψεν είς Αθήνας, οττου_ καΐ έγκατέλειψε τό κλο- ττιμάϊον αυτοκίνητον, κβΐ κα¬ τηυθύνθη είς τήν έττΐ τής όδοΰ Μάρκου ΜτΓΟτσαρη 56 οΊκΙαν τού. _ Έν τώ μεταξύ τα όργανα της Γεν. "Ασφαλείας έκ τής ττεριγραφής των χαρακτηριστι- κων τού κλέτττου ΰττό των Θυ- μάτων αύτοθ, ττρατηριοΰχων βενζίνης, κατέληξαν ότι τό αυ¬ τοκίνητον τού ττεριη-γητοΰ εΤχίν άφαιρεθή υπό τού Κωνστ. Βρίττοΰ, έτών 23, σεσιγμασμέ- νου διαρρηκτου καΐ αττατεώ- νος μέ άξιόλογον παρελθόν. 'ΑινεζητήΘη ούτος βϊς την οί- κία τού καΐ είς διάφορα ϋττο- τττα κέντρσ. δττου έσύχναζεν άλλά δέν ανευρέθη. ; Προχθές δτε ανευρέθη τό αυτοκίνητον είς την πλατείαν τής "Ελευθερίας άνίζητήθττ καΐ πάλιν καΐ μετά τριώρους ε¬ ρεύνας συνελήφθη είς τόν κι- νηιματογράφον «ΆΘηνανκόν» δ- που παρηκολούθει τό φ&ιμ «Ή σι/μμορία των τριών». "Ω¬ δηγήθη είς την Γενικήν Ασφά¬ λειαν, όττου έξετοτζόμενος άττί- κάλυψεν δτι τά «ίδη άτινα εί- χιεν άφαιρέσει έκ τού αϋτοκινή- του τού ττεριηγητοΰ τό είχε ένε- χυριάσει είς φίλους τού, είς χείρας των οποίων καϊ κατέσχε Θησαν. 'Αττεκάλυψεν έττίσης ότι είχεν άφαιρέσει έκ τής οικίας των Χρ. Βαβοπζίνα καΐ Π. Κω- σταρέλλου, δττου έφιλοξενήθη έ¬ ττΐ διήμερον, διάφορα εΐδη Ιμα- τισμοΰ συνολικής άξίας 6500 δραχμών, τα όποία εΤχε ττωλή- σει είς παλαιοπώλην αντΐ 400 δραχμών. Ότι την ημέραν ττού έκλεψε τό αύτοκίνηττον μετέβη είς^ την περιοχήν τού τΰμβου τού Μαραθώνος καΐ οοφήρεσε έκ τού ναού τού Άγίου Παντελεή- μονος 200 δραχμάς καί διάφο¬ ρα εϊδη ΐματισμού άπό ίνα οί- κίσκον. "Εν σννεχεία ώμολόγη- σε 12 κλοττάς άκόμη τάς οποί¬ ας είχε διοατράξει είς τάς Α¬ θήνας καΐ τάν Πειραια. _ Είς την Πελοττόννησον κατά την ττεριοδίίαν τού ευρέθη χω¬ ρΐς δεκάρα κα! έκινδύνευσε νά άττοθάνη τής ττείνης. — Φοβόμουνα νά κάτσω σέ κοτνένα έστιατόριο τής ττροκο- ττήί μή μέ ττάρπ κανένα μάτι καΐ τπαστώ σάν τόν ττοντικό στή φάκα. Σκέφθηκα νά ττάω σέ κανένα μικρά καΐ νά τή βο- λέψω δττως - δττως, άλλά και έκεΐ^ μττοροΰσε νά τπαστώ. ΓΥ αύτό ττροτίμησσ κάτι πιό σί- γουρο. Πηγά σέ κάττοιο σπίτι καΐ ίητησα γά μού δώσουν τυ- ρί, αΰγα καΐ φωμΐ καΐ κανένα κοτόιτουλο δν εχουν. Βγήκε μιά γριά μέ μιά μικρή κοττελλίτσα καΐ έτρεξαν νά μού δώσουν δ,τι ζήτησα. Μού ταφεροτν, τά ττήρα στά χέρια μου καΐ τότε λέω στή γριά: «"Έχω έ"να ξένο οτό αΰτοκίνητο, είνε £νας περιηγη- τής Θά τού τά ττάω καΐ Θα σάς φέρω τά λετττά». Μά μόλις μττήκα στό αυτοκίνητο εβαλα μττροστά τή μηχανή καΐ έΦυγα. Φώναζε ή γριά. , ξαναφώναζε, ποίος μττορούσε νά μέ πιάση έμένα πιά. Πανε τά ττράγματα καΐ έτσι τή βόλεψα φίνα άνέ- ξοδα. Την ίδια μερά φεύγοντας βρέθηκα σ' ένα άλλο μέρος πού γινόταν ένας γάμος. Μττήκα κι' έγώ στή μέση καΐ μέ τό αυτο¬ κίνητο μετάφεοα τόν ττατέρα ] της νύφης. ίνα γεροντόκο ττού δεν μττοοούσε νά ττερτΓατήση καϊ^ ετσι πήρα μέρος στό γλΐ,ν/τι ττού έγινε ΰστερα άπό τό γάμο καΐ την «ττέτσωσα». Μού 6δω^ σαν κα! κάμττοσα ττράματα καΐ εκανα «μττάία» γιά δυό μέρες άκόμη! Διοοφοοετικά Θά την εΤ- Χσ άσχημα. — Καμμιά κλοττή δέν έκανες έκεΐ κάτω; ηρώτησεν ό άξιωμα- τι«ός τής ασφαλείας. , _—"Οκι. Την πέρασα ξεγε- λώντας τόν κόσμο μέ τόν τρό- ττο ττού σας είττα. Ό Βρεττός μετά τό πέρας τής ττροανβκρίσεως άττίστάλη είς τόν είσαγγελέα τής ποινι- κής άγωγής κ; Κωνστ. Παττα- ξοΐνην, υπό τού όποίου καΐ ττα- ρεττέμφβη είς τακτικόν άνοχρι- τήν. ΔΔΙΔΒΡΟΧΔ ΠΔΛΤΑ ΣΑΚΚΑΚΙΑ ΣΠΟΡ
  ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΠΝ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΜΕΣΟΝ
  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ό ττρόεδρος τής κυβερνήσε¬
  ως κ. Κ. Καραιμανλής πρός
  τόν όττοϊον άνεφέρθτ) άντ ι ή 'Ε-
  τπτροττή Διοικητικόν Άναδΐορ-
  γανώσεως δέν κατέστη δυνατόν
  να ττεοατώση τό έργον της έτπ
  τού θέματος τού μισθολογίου
  των δημόσιον ί/ττθίλλήλον, διε-
  6ί*σσε χθές πρός την 'Ετπτρο-
  ττήν διά τοθ Οπουργού των Οι¬
  κονομικωσ την επιθυμίαν τού ό¬
  πως έττισττεύθη ή σν—ική έρ-
  νασίοΐ κκχΐ ύττοβληθη' είς την
  κυβέρνησιν ή έκθεσις έτπ τού
  μισθολογίου τό ταχύτερον, δ-
  π&χτδτρτοτε δέ προ της αναχω¬
  ρήσεως τού είς Γερμανίαν.
  Ό κ. πρωθυττουργός θά σνγ
  καλέση έν συνεχεία σύσκεψιν
  Οττό την Τφθβδρίαν τού, μέ την
  συμμετοχήν καΐ εκπροσωπών
  των Οτταλληλων, Τνοί ή κυβέρνη¬
  σις δυνηθή κατΓΟτπν νά ττροβη
  είς την ταχείαν λήψιν _ έξαγγί-
  λί<ΐν και εφαρμογήν των σχετι¬ κών άττοφάσεων. ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕΚΤΟΝ ΤΟ Ν.Δ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΞΕΝΑΣ ΣΗΜΑ1ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΛΟΙίϊΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΙΤΗ Η ΞΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Χβές —ι! περΐ ώραν 6.45 μ.μ. οννΐνλβεν είς συνεδρίασιν ή Γίσμο βετική ' Ειΐ ιτροπή · Εξουσ ιοδοτησε - ως. 'Εν αρχή τής συνεδριάσεως, έψηφίσβησοτν τα ν. δ. «περΐ πα¬ ρατάσεως της προθεσμίας τού άρβρου 1 τοθ Ν.Δ. 3756)57 χσΐ συστάσεως επιτροπών πρός έκπό- νησιν σχεδίου κώδικος νίου έμ- κορικοϋ νόμου, τροποποίησιν, συμ ιτλήρωσιν καί κωδικοποίησιν είς Ενιαίον κείμενον της νομοθεσίας περΐ δικαστικών κλητήρων συμ- βολαιογράφων κλπ» καΐ «ιτϊρί προτιμωμένης ύποθήκης πλοίων». Διά τοθ τελίυταίου νομοσχεδίου, έπιδιώκεται, όπως, παρασχεθή είς την "Ελληνικήν "Εμπορικήν Ναυ- τιλίαν ό ισχυων σημερον είς την δΐίθνή ναυτιλιαική χρηματαγοράν τρό—ς πι—οδοτήσεως, 6 οποίος θα διευκολύνη είς μεγάλον 6ο:· θμόν την "Ελληνικήν Ναυτιλίαν είς την χρησιμοποίησιν τίς ξένης αγορας κεφαλαίων δια την πρα¬ γματοποίησιν των έπιχειΪΛΐ'ματι· κων έπιδιώξεων των Έλλήνων «λοιοκτητών. · •Ομιλών επί τοθ έν λόγω νο- μοσχίδίου 6 ύπουργός Έμπορι- χής Ναυτιλίας κ. Γ. ·Ανδριαν6- πουλος, είπεν: «·ΛΐΓ£φασίσαμε νά εισαγάγωμεν τό ν.δ. αύτό δια να παράσχωμεν την ευχέρειαν είς τούς έφοπλιστάς νά ύψωσουν επί των πλοίων των την ελληνι¬ κήν σημαίαν. Νομίζω. ότι δια τοθ υπό κρίσιν νομοσχίδΐου. ε*λ· τιώνεται ή ναυτική μας νομοβί- σΐα καΐ ένισχύεται οθτως η έμ- πορική ναυτιλία μας, έφ όσον παρέχεται ή εύχέρευα να 4ποκτή- σωμεν πλοϊα υπό ελληνικήν ση¬ μαίαν». ΟΙ ΛΗΜ0ΤΙΚ01 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΚΛΟΙ ΕΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΚΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Δ.Υ. "Ακολούθως, ήρχισε συζήτησις έκ τοθ ν.δ. «περι τροποποιήσεως των περΐ όρίου ήλικίας διατάξε- ών των υπαλλήλων των "Οργα¬ νισμόν Τοπικής Αυτοδιοικήσεως καΐ τροποποιήσεως καΐ συμπλη- ρώσεως συνταξιοδοτικών τίνων οιατάξΐων». Διά τοθ νομοσχεοίου αώτοθ ρυθμίζονται θέματα άνα- γσμίνα είς τό όριον ή*.ικίας καΐ την συνταΕιοδότησιν των ύηαλλή- λων τοθ Όργανισμοΰ Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ώς καΐ άλλων συ ναφών συνταξιοδοτικών θεμάτων, διά των οποίων αποσκοπενται ή βελτίωσις των συντάξεων των ύπαλλήλων τούτων Διά τοθ I- δίου έπΐσης νομοσχεδίου, ρυβμί- ζίται ή παραλληλος άζιολάγησις των Οπαλλήλων Δήμων καΐ κοινο τητων έβαρμοζομενων καΐ όπερ αυτών των Ιδίων μέτρων τα ο- ποΐα Ισχύουν έν προκειμένω περΐ δημοσΐων Οπαλλήλων ίσον αφορά τό μισβολογιον καΐ τας συντα- ξίΐς. Έν ουνεχεία δ Οπουργός Έ- σωτερικών κ. Δ. Μακρής υπέβα¬ λε τροπολογίαν διά τής οποίας αί αποφασεις των κοινοτικών συμ •οΐίλΐων, αί αφορώσαι την Ανθ- μασίαν ή μετονομασίαν συνοικι- ών. Αδων η πλατειών ύπόκεινται είς την Εγκρισιν τοθ νομάρχου. ΕΙΣ ΤΗΜ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΫ ΕΙΣ ΤΗΜ ΧΘΕΣΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ αΙΫΘΥΝΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΕΙΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔ Α Ν Α ΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ Ο ΛΟΪΝΤ ΘΕΩΡΕΙ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΠΛΩΣ ΑΙΑΚΟΠΕΙΣΑΣ ΕΛΠΙΖΕΙ ΝΑ ΑΦΙΕΡΟΘΟΥΝ «ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΣΚΕτΈΙΣ» ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΛΕΥΚΗΝ ΒΙΒΛΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 31. (Διεθνής "Ηνωμένος Τύττος. Ρώυτερ — 'Ανσα).— Κατά την χθεσινήν συζητησιν είς την Βουλήν των Κοινοττγτων έτπ τοΰ λόγου τού Θρόνου καϊ εΓδικώτερον έττι της έξωτερικής ττολιτικης ό Βρε- τσννός ϋτΓουργός των Εξωτερι¬ κών ανεφέρθη διά μακρών είς τό Κιητρισκόν. έττι τού όττοίου ωμίλησαν ^ καί οί ηγέται της αντιπολιτεύσεως. Ό λόγος τοΰ κ. Λόϋντ οττετέλεσεν κυρίως ά- ττάντησιν είς τάς άναχοινώσεις της έλληνικής κυβερνήσεως επί των άνετΓΐτυχών διοπτραγματεύ- σεων διά την συγκλησισ δια- σκέψεως^ «στρογγύλης τραπέ¬ ζης» έττϊ τοΰ Κι/ττριακοΰ. τό δέ γενικόν συμττεραισμα της διεξσ- χθείσης είς την Βουλήν συζητή¬ σεως είνε δτι θά εκδοθή 6ρε- ταννική Λευκη Βίδλος έττΐ της δλης υποθέσεως των ττροτάσε- ων Σττάοχ. δτι ή Μεγάλη Βρε- ταννία έπφρίτττει την άπτοτυχί- οτν είς τήνίάδιάλλακτον στάσιν της 'ΈΞλλάδος κσί ότι έξαΐκολου- θούν έν Λονδίνω νά έλπίζουν Ι δτι αί διοητραγικϊτεύσεις (διά Ι την Διάσκεψιν) «διεκόπησαν» άλλά δέν «έ-τερμσπ-ίσθησαν» οριστικώς. 'ΕΞκ μέρους τής Έρ- γατικής άντιιτολιτεύσεως ΰπε- γρομμίσθη ό κοοκός χειρισμός τού δλου θέματος υπό των Συν τηρητικών. άλλά καΐ ή άνάγκη τερματισμοΰ τής 6ίας ε^ς την νησον καΐ της συμμετοχής της "Εϊλλάδος είς διάσκεψιν πρός διακανονισμόν τού προβλήμα- τος. _______ Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ Παρόντων των ττρεσβευτών Η¬ νωμένον Πολιτιιών, Ελλάδος, Τουρκίας καΐ Γιοι/γκοσλαυΐας, ή Βρεταννική Βουλή ήρχισε σι/νι- δριάζουσα επί της έξωτετρικής πολιτικής, μέ δεο-ΐτόζον θέμα τό Κι—ριακόν, διά τό οποίον, τόσον ο! κυβερνητικαί όμιλητσϊ, δσον καΐ οί τής αντιπολιτεύσεως, α¬ πηύθυναν Εκκλησιν πρός την 'Ελ- λάδα δττως άναθεωρήση την άρ¬ νησιν της διά μίαν διάσκεψιν στρογγύλης τροπέζης. "Εκ τής συζητήσεως κατέστη ττροφανές ότι, τόσον ό κ. Λόϋντ, 8σον καΐ ό ίπτουργός "Εξωτερικών τής 'Εργατικής «Σκιώδους» Κυ¬ βερνήσεως κ. Άνιούριν Μπέβαν, θεωροϋν μίαν διάσκεψιν επί τού Κ ι—ριακού ώς την μοναδικήν έλπίδα πρός επίλυσιν τής κρίσε¬ ως είς την νήσον. Περιγράψων την πορείαν των συνομιλιών είς τό ΝΑΤΟ, αί οποίαι απέτυχον άπό τού νά καταλήξουν είς διά¬ σκεψιν ίπΐ τού Κυπριακοΰ, ό κ. Λόϋντ εδήλωσεν, ότι ή Βρεταννι- κή Κυβέρνησις κατανοεΐ τάς ελ¬ ληνικάς δυσχερείας. Ό κ. Λόϋντ ανήγγειλεν έν συνεχεία απόφασιν τής Βρεταννι- κής Κυβερνήσεως όπως δώση είς την δημοσιότητα λίαν προσεχώς, υπό τύπον Λευκής Βίβλου, σχέ- Βιον πρακτικών και αντίγραφον έπιστόλής πρός τα μέλη τού μο- νίμου συμβουλιον τοΰ ΝΑΤΟ επι τού Κυπριακοΰ προβλήματος, συνταχθείσης υπό τού γενικοΰ γραμματέως τοΰ ΝΑΤΟ κ. Σπάακ. «Μέχρι τινός—είπεν—είς δ,τι ι άφορά την ημερησίαν διάταξιν, | ή σνμφωνία είχεν επιτευχθή. ΕΙ- χε ουμφωνηβή όπως ή διάσκεψις συζητήση επί τοΰ προσωρινοΰ έπταετοϋς σχεδίου. ΕΤχε συμφω- νηθή ότι τροποποιήσεις τοΰ έν λόγω σχεδίου θά ήτο δυνατόν νά κατατεθοϋν καΐ συζητηθουν, έπι- σης δέ ότι θά ϊδει νά συζητη¬ θουν ωρισμέναι προτασεις, τάς οποίας είχεν ΰποβάλει ό κ. Σπάακ, τέλος δέ ότι θά ϊδει νά διεξαχθοϋν συζητήσεις καΐ επί μιάς τελικής λύσεως. Είχομεν καταστήσει λίαν σαφές, ότι ου¬ δόλως άποπειρώμεθα νά άποκλει- οωμεν τόν Αρχιεπίσκοπον Μα- κάριον άπό την διάσκεψιν. Τε- λικώς, ή 'Ελληνική Κυβέρνησις ανεκοίνωσεν, ότι δέν δύναται νά δεχθή 6πως μετάσχη είς την διά¬ σκεψιν, ότι κατά την γνώμην της πολλά διακυβεύονται έξ αυτής κα! ότι είς περίπτωσιν άποτυ- χίας τής διασκέψεως, ή κατάστα¬ σις βά ήτο χειροτέρα παρά εάν Ι ουδόλως είχε πραγματοποιηθή αυτή. Την άποψιν αυτήν δέν συμ¬ μεριζόμεθα, άλλά την κατβνοοϋ- μεν. Ελπίζομεν δτι θά άφιερω- θοϋν κα! περαιτέρω σκέψεις είς τό θέμα αύτό καΐ είμεθα απολύ¬ τως ϊτοιμοι νά επανέλθωμεν είς την Ιδέαν μιάς διασκέψεως άνά πάσαν στιγμήν. Προτιμώμεν να θεωροΰμεν τόν κύκλον αυτόν των συζητήσεων ώς άνασταλέντα μάλ¬ λον παρά ώς τερματισθέντα». Ό κ. Λόυντ έπανέλσβεν έπί- σης την προθυμίαν τής Μεγάλης Βρεταννίας νά συζητήση τόσον επί τού άπωτέρου μέλλοντος τής νήσου, δσον καΐ επί τοΰ_ προσω¬ ρινοΰ βρεταννικοΰ σχεδίου περι συνεταιρισμοΰ. "Ο κ. Λόϋντ έπανέλαβεν ακο¬ λούθως, δτι ή Μεγάλη Βρεταν- νία είχε δεχθή όπως δύο χώραι τού ΝΑΤΟ, έκτός τής Αγγλίας, τής "Ελλάδος καί τής Τουρκίας, άντιπροσωπευθοΰν είς την διά¬ σκεψιν καΐ δπως ό Άρχιεπισκο- πος Μακάριος έκπρο—οπήση την Ελληνικήν κοινότητα τής Κύ¬ πρου. ΑΙ επί τού αΰτοθ αντικει-μίνου αποφάσεις των Δημοτιχών σι>μ-
  ίουλΐων, ύπόκεινται είς την Εγ¬
  κρισιν τοθ κ ύπουρΎοΟ 'Εοωτερι-
  κών αποφαι-νομίνου μετό: γνώμην
  τοθ παρα τώ υπουργείω Σομίου
  λΐου τοπωνυμιών Δι αλλης τρο- Ι
  πολογΐας τού κ. Δ. Μκχκρή, όρΐ- |
  ζεται ότι δι* άποφασίως τοθ κ. ι
  όπουργοθ Έσωτερικών, εκδιδομέ¬
  νης μετα γνώμην τοϋ συμβοολΐ-
  ου Τοπωνυμιών δύνανται νά με-
  τονομάζωνται δημοτικοΐ οδοί,
  πλατείαι, καΐ συνοικισμοΐ ίφ" δ¬
  σον τα όνοματα τα όποϊα φίρουν
  ήθίλον κριθή Ακατάλληλα. 'Έί,
  βλλου δια τροπολογίας οποβλη-
  9εΙσης καΐ αυτής υπό τοθ κ.
  ύκονργοΰ ·Εσωτερυκών όρίζεται
  ότι είς περΐιττωσιν καβ' ήν ό £>-
  πόχρεως είς καταβολήν τοθ δη·μο-
  τικοθ ή κοινοτικαί} φόρου παρα-
  λεΐψη να καταίάλη Β καταΐάλη
  τοϋτον έκπροθέο-μως ή έλλευπώς
  είς τό Δημόσιον Ταμείον κατα-
  λογΐζονται είς ίαρος αυτού πλήν
  τοϋ φορου καΐ αί προβλεπόμεναι
  προσαυζήσεις.
  Μετά ταθτα τό ανωτέρω νομο¬
  σχέδιον εγένετο δεκτόν κατ' αρ¬
  χήν αρθρον καΐ είς τό σύνολον
  μέ τας τροπολογίας τοθ κ. ύπουρ-
  νοθ. Μεθ' ο ελύθη ή συνεδρΐαοις
  δια την τφοαεχϊ] Τρίτην.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΠΑΝΝΙΤΣΑ,
  ΕΔΕΣΣΑΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΔΑ, ΚΟΖΑΝΗΝ
  ΕΧΟΡΗΓΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ 2.950 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
  ΘΕΣ ΣΑΛΟΝ ΙΚΗ, 31. (Τού
  άνταποκριτοϋ μας). — Ή Α. Μ.
  ό Βασιλεύς συνοδενόμινος υπό
  τής Πριγκιπίοχτης ΕΙρήνης, συνέ-
  χισε καΐ χθές την περιοδείαν Τού
  είς την Ανατολικήν Μακεδονίαν.
  Ό Βασιλεύς ανεχώρησε την 8 π.
  μ. έκ Καβάλας καί κατηυθύνθη
  «Λς 'Ελευθερούπολιν, δττου {γινεν
  (νθουσιωδως δεχτός ύττό τού λαοθ
  τής πόλεως.. Ό "Ανσξ διένειμΐ
  112 βιβλιάρια προικοδοτήσΐως.
  Ακολούθως ανεχώρησεν μετά τής
  Πριγκιπίσσης ΕΙρήνης διά Δρό¬
  μον, οπου ΐψθασε την 10.45' π.
  μ. Είς την κεντρικήν πλατείαν
  τόν ανέμενον ό Μητροπολίτης κα!
  α) τοπικαί 'Αρχ<*>· Ό "Ανσξ δι*
  «νειμεν ίδιοχείρως 194 βιβλιάρια.
  Μετά ταύτα ό Βασιλεύς αφί¬
  κετο είς Νέαν Ζίχνην οπου καΐ
  έχορήτησι 68 βιβλιάρια είς από¬
  ρους κορασίβας. Έν συνΐχεία
  I-
  φθασεν είς ϊίρρα^ δπου χιλιάδες
  λαου συνεκεντρώθιγσαν καΐ τόν έ-
  πευφήμησαν. Κατά την διάρκειαν
  τής παραμονάς τού είς την πό¬
  λιν εχορήγησε 250 βιβλιάρια. Ά
  κολούθως δέ ανεχώρησεν είς Νι-
  γρίταν, οπου διένειμεν 86 βιβλι-
  άρια.
  Έν συνίχιίσ & "Ανσξ επέστρε¬
  ψεν είς θεσσαλονίκην
  Δέον νά σημειωθή δτι ό σννο-
  λικός άριθμός των ϊως σήμερον
  διανεμηθέντων υπό τού Βασιλέως
  βιβλιαρίων ανήλθεν είς 2.950.
  Σήμερον ό "Αναξ θά σννιχίση
  την περιοδείαν τού είς Δυτικήν
  Μακεδονίαν έπισκεπτόμβνος τα
  Γιαννιτσά, την "Εδεσσαν, τό Ά-
  μύνταιον, την Πτολεμαίδα, κα!
  την Κοζάνην, δπου καΐ θά διανν-
  κτερεύση.
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΎΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΝ ΡΥΘΜΟΝ Ο ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΘΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗ, 31. (Τοθ
  ανταιτοκριτοϋ μας).— "Ο ύπουρ-
  νος τής Παιδείας κ. Βογιατζης
  ολίγον πρό τής αναχωρήσεως τού
  δι" 'Αβήνας. οεχβεΐς τούο άντι-
  προσώπους τοθ τύπου προέβη είς
  τας άκολούθους δηλώσεις:
  «Ή έπαφή μου μέ τόν έκπσι-
  δευτικόν κόσμον τής Βορειον Ελ¬
  λάδος είχεν ώς αποτελεσμα να
  διαπιστ<3σω τό σιιντελουμενον ίρ- γον είς τόν τομέα τής έκπαιδεί- σεως καΐ τας προσπαθείας τάς ο¬ ποίας καταίώλλουν οί έκπαιδευτι- κοϊ διά την επιτυχίαν τοθ ύψηλού λειτουργήματός των. ΈπΙσης εΐ- χα την ευχαρίστησιν νά διαπιστώ- σω την υφισταμένην καλιττέραν καταστασιν από απόψεως διδακτη- ρίων όφειλομένων είς τάς προσ¬ παθείας τάς οποίας κατέλαλεν ό άεΐμνηστος προκατοχός μου Πέτρος Λελαντής, χαθώς έπίσής καΐ τα θαυμάσιον ϊργον τό οποίον επε¬ τέλεσε τό Βασιλικόν Εθνικόν "Ι- δρυμα διά τής ανεγίρσεως πολλων διδακτηρίων είς τάς ακριτιχάς κυ¬ ρίως περιοχάς. Είς την θεσσαλο¬ νίκην χάρις είς την δρασιν τοθ ταμείου ανεγέρσεως διδακτηρΐων ίχει συντελεσθή σοβαρά πρόοδος είς την ανέγερσιν κτιρίων διά τα σχολεια τής πόλεως. Κατόπιν έν- τολής τοθ ιτροέδρου τής κυβερνή¬ σεως κ. Καραμανλή, Εχουν ανα- κοινωθή ήδη αι αποφάσεις τής κυβερνήσεως δι "ανέγερσιν κτιοί- ων Στοιχειώδους καΐ Μέσης 'Εκ- παιδεόσεως είς την πόλιν τής θεσσαλονίκης. ' Ι διαιτίρως τονΐζω μέ άκρον Ικανοποίησιν τό συντε- λούμενον Εργον είς τό Πανεπιστή- μιον τής θεσσαλονίκης τό οποίον χάρις είς , τάς προσπαθείας των καθηγητήν τού καΐ την γενναίαν ενίσχυσιν τοθ κ. Πρωθυ—υργοΰ, προχώρει μέ άσυνήθη διά τίιν χώραν μας γοργόν ρυθμόν πρός όλοκλήρωσιν τού κτιριακοϋ έί,ο- πλισμου τού. Ώς γνωστόν κατ' εντολήν τοθ κ. Καραμανλή απεφα¬ σίσθη κατά τό τρέχον Ίτος νά £- παναλειτουρνήση επί νέων βάσεων ή Σχολή ·γπομηχανικών είς την θεσσαλονίκην. ΕπΙσης απεφασί¬ σθη νά λΐιτουργήσοον κατά τό τρέχον €τος αι σχολαί 'Εργατο- τεχνιτών βοηθών έργοδηγών είς Βόρειον 'Ελλάδα καΐ δή είς τάς πόλεις Κοζάνην, Καβαλαν καΐ Ά- λεί,ανβρούπολιν. ΕΝΙΣΧΐΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΝΑΣΧΑΦΑΙ ΕΙΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ *Η κυβέρνησις, συνίχισεν ό κ. ΒογιατζΛς αποδίδει μεγάλην ση¬ μασίαν είς την ανάπτυξιν των άρ- χαιολογικων μνημείων τής ΒορεΙ- ου Ελλάδος. Αι ανασκαφαί τής Πέλλης. πρωτευούσης τοθ Μεγά¬ λον "Αλεξάνδρου θά ένισχυβοθν καΐ θά προχωρήσουν μέ γορνότα- τον ρυθμόν. Ελπίζομεν ότι μέ την πρόοδον των ανασκαφήν θα άνε- νείρωμεν κατάλληλον μουσείον είς ίΐέλλην. θά προωθήσωμεν έπίσης τό θέμα των ιίουσειακων έγκατσ- οτάσεων είς Καβαλαν καΐ θάσον καΐ θά £νισχύσωμεν οΐκονομικώς τας ανασκαφάς είς άρχαιολογικάς περιοχάς καΐ Ιδιαιτέρως είς την Δυτικήν Μακεδονίαν. Κατά την ε¬ πίσκεψίν μου είς τάς μουσουλμα· νίκας κοινότητος τής ςιάνθης. δ· που κατ' εντολήν τοθ Βασιλέως έγκαινίασα τό σχολειον τής κοι¬ νότητος Τέκτονβς. διεπίστωσα την κατανόησιν καΐ τόν ενθουσιασμόν πού επιδεικνύει τό μουσουλμανικόν στοιχείον διά τό υπέρ αυτού εν¬ διαφέρον τής κυβερνήσεως. Πρό τής άναχορήσεώς μου έκ θεσσα¬ λονίκης επεσκεφθην καΐ την σχολήν «ΕΟκλείδης» καί Ιδιαιτέρως διεπί- στωσα τό συντελούμενον έκεϊ £ργ· γον. «■Αναχωρών έκ θασσαλονίκης πλήρους Ικανοποιήσεως, ΐχω νά δηλώσω ότι θά ένισχύσω >ιτι πε¬
  ρισσότερον την Παιδείαν έν τώ
  πλσισίω των δυνάμεών μου καί
  μέ την συμπαράστασιν τοϋ προέ-
  ορου τής κυβερνήσεως κ. Καρα¬
  μανλή».
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
  ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΗΝ ΒΑΣ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  Είς σεμνήν τελετήν είς τό κτή-
  μα τού Πύργου Βασιλίσσης καί
  παρουσία εκπροσωπών τού Βασι-
  λικού Έθνικοΰ Ίδρύματος, εγένε¬
  το ή άπονομή των διπλωμάτων
  (ίς τούς άποφοιτήσαντας μαθη¬
  τάς των τεχνικόν σχολών τού Ί¬
  δρύματος.
  ΟΙ ώς ανω μαθηταί, οίκοδόμοι,
  ξνλουργοί, γεωργοτιχνΐται, οί ό-
  ποίοι έΦοίτησαν ώς οίκότροφοι ε¬
  πί ϊν £τος, δαπάναις τού Β.Ε.Ι.
  ανεχώρησαν διά τάς έστίας των,
  δεδομένου δτ, προήρχοντο άπό
  διαφόρους περιοχάς τής Ελλά¬
  δος. Τοΰς άποφοιτούντας έχαιρέ-
  τησεν έκπρόσωπος τού ασθενούν¬
  τος Μητροπολΐτου Άττικής καΐ
  Μεγαρίδος χ. Ιωάννου, ό οποίος
  καϊ ηύχήθη είς αΰτούς καλήν στα-
  διοδρομίαν». Πρός ίκαστον δέ
  των άποφοίτων ή οργάνωσις
  «Γκαρέ» προσέφερεν άπό μίαν
  σειράν έργαλείων τής τέχνης
  των.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΝΑΠΗΡΟΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοϋ ύπουργοϋ
  Εργασίας συνεστήθη έπιτροπή,
  ή όποία θά μελετήση τα αίτήμα-
  τα των άναπήρων καί θυμάτων
  πολέμου κα! θά εισηγηθή την νο-
  μοθετιχήν ρύθμισιν των.
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟιΊΟΙΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΟΜΠΕΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ
  ΠΑΡΑΒΑΑΑΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΜΤΡΕΎ ΦΟΥΣ
  ΤΤΟΚΧΟΛΜΗ, 31. (Δ.εθνής
  •Ηνωμένος Τύπος). — Παγκό-
  σμιος είνε ή συγκίνησις έκ τής
  τραγωδίας τού Πάστερνακ καΐ
  I-
  σχυροτάτη ή συγκίνησις άνά τόν
  ελεύθερον κόσμον έκ τής πολιτι¬
  κής αυτής υποθέσεως, ή όποία
  ώς πρός τάς διώξεις, πιέσεις
  καΐ άλλας πλευράς της τίαρσβάλ-
  λεται μέ την υπόθεσιν Ντρίέϋφους
  ή όποία συνεκλόνισε την διεθνή
  κοινήν γνώμην τόν 19ον αίώνα.
  Ό αλλοτς κομμουνιστήν Άμ£-
  ρικανος συγγραφΐΰς Χόβαρντ
  Φάστ ετόνισεν χθές δτι ή έκστρα
  τεία ή όττοία διεξάγεται είς την
  Σοβιετικήν Ένωσιν εναντίον τού
  Πάσ-τερνακ αποτελεί Εν των τρο-
  μβρωτέρων γεγονότων τής έπο-
  χης μο:ς·
  Ό συγγραφεύς τού «Πολίτου
  Τόμ Πέϊχ» προσθέτει δτι ό Πά¬
  στερνακ είνε τό μόνον ανθρώπινον
  δν το οποίον άνακύπτει μέ μίαν
  θετικήν αξιοπρεπείαν άπό ολό¬
  κληρον τό Σοβιετικήν "Εθνος. ,
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΑΠΕΚΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
  ΕΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΦΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΗΡΝΗΘΗ Η ΑΓΓΛΙΑ
  Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΙΣ ΜΠΟΝ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟΝ ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ
  Έξ άφορμής των έπαναλαμοα-
  νομένων ύττό τού άντιπολιτευομέ-
  νου τύπου πληροφοριών, καθ" άς
  δηθεν ή έλληνική Κυβέρνησις απέ¬
  κρουσε πρότοοσΐν τής βρεταννικής
  δπως δΐιμοσιευθοΰν τα πρακτικά
  των διεξαχθεισών είς τό ΝΑΤΟ
  συζητήσεων έπ-ί τού Κυπριαχοΰ,
  έβηλοϋτο χθές αρμοδίως δτι αί
  έν λόγω πληροφορίαι δέν άντα-
  ποκρίνονται πρός την πραγματι-
  κότητα.
  "Ως διηυκρινίσθη έν συνεχεία,
  άπό άγγλΐικής πλευράς εζητήθη
  πράγματι ή δημοσίευσις δχι δ-
  λών των πρακτικών, άλλά ωρι¬
  σμένων μόνον κειμένων άφορών-
  των την τελευταίαν φάσιν των
  συζητήσεων, καθ1 η"ν ή Ελλάς α¬
  πέκρουσε την προταθεΐσαν Διά¬
  σκεψιν. Άπό έλληνικής πλευράς
  εδηλώθη τότε, βτι ή "Ελλάς θά
  εδέχετο ευχαρίστως την δημοσί¬
  ευσιν οχι μέρους, ώς εζήτησαν οί
  Βρεταννοί, άλλά τού συνόλου των
  πρακτικών των συζητήσεων, όπερ
  &μως δέν εγένετο δεκτόν.
  Έν σχέσει μέ τα αναγραφέντα,
  καθ" ά ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Αβέρωφ θά μεταβή κατ'
  ευθείαν έκ Βόννης —μετά τα πέ¬
  ρας τής επισήμου επισκέψεως είς
  Γερμανίαν τού Πρωθυπουργοΰ κ.
  Καραμανλή— Εις Νέαν Υόρκην,
  εγκύρως πληροφορούμεθα δτι τού¬
  το είνε άνακριδές. "Ο κ. Αβέρωφ
  έκ Γερμανίας θά επιστρέψη, συ-
  νοδεύων τόν κ. Καραμανλήν, εν¬
  ταύθα καΐ αργότερον θά αναχω¬
  ρήση είς Νέαν Υόρκην, δπου, ε¬
  πί κεφαλής τής έλληνικής άντι-
  προσωπίας θά υποστηρίξη την
  προσφυγήν διά τό Κυπριακδν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Είς απάντησιν χθεσινήν δηλώ¬
  σεων τοϋ συναρχηγοϋ των Φιλε¬
  λεύθερον κ. Παπανδρέου εξεδόθη
  ή άκόλουθος κυβερνητική ανακοί¬
  νωσις:
  «Ή Βρεταννκιή καΐ ή Τουρκική
  Κυβέρνησις καταβάλλουν κατ' αύ¬
  τάς ιδιαιτέρας προσπαθείας διά
  νά πείσουν την ιδικήν των, άλλά
  καί την παγκόσμιον κοινήν γνώ¬
  μην δτι ή στάσις τής Ελλάδος
  υπήρξεν άδιάλλακτος. Άλλά είς
  την προσπάθειαν των αυτήν, άλ¬
  λαι κυβερνήσει ς άπέφυγαν νά τάς
  βοηθήσουν. Καί, πιστός είς τάς
  άντιπολιτευτΐ'κάς μεθόδους τού.
  έσπευσε νά τάς βοηθήση, μόνον ό
  κ. Παπανδρέου.
  Τα γεγονότα είνε γνωστά. 'Ο-
  μιλούν άφ' έαυτών καί είς την
  άνεύβυνον καΐ επιζημίαν δημοκο-
  πίαν δέν χρειάζεται, πρός τα πα-
  ρόν, άλλη απάντησις».
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΑΙ δηλώσεις τοϋ κ. Παπανδρέου
  επί των οποίων εδόθη ή ανωτέρω
  κυβερνητική απάντησις, έχουν ώς
  εξής:
  «"Οπως ήτο επόμενον, τό Κυ-
  πριακόν είς τό ΝΑΤΟ ήχθη είς
  πλήρες ναυάγιον. Ή δρεταννική
  δολιότης ήρίστευσε κα! ή έλλην-
  κή κυβέρνησις έμηδενίσθη. 'Ενφ
  προέβη είς δλας τάς «έκπληκτ:-
  κάς» δπως τάς ώνόμασεν ό άρχη-
  γός τοΰ 'Εργατικοΰ κόμματος ΰ-
  ποχωρήσεις, ή "Ελλάς, κατώρθω¬
  σε τελικώς νά θεωρηθή άδιάλλα¬
  κτος, άνοχόλουθος καί ύττεύθυνος
  τής διακοπης των συνομιλιών.
  'Λνέκαθεν ή σημερινή κυβέρνησις
  διεχειρίσθη κατά τρόπον άξιοθρη-
  νητον τό μέγα εθνικόν θέμα. Άλ¬
  λά ουδέποτε είς τόσον ολίγον
  χρόνον ίπεσσώρευοι τόσα άνεπα-
  νόρθωτα σφάλματα κα! τόσας ευ¬
  θύνας».
  Ό κ. Παπανδρέου, απαντών είς
  την ανωτέρω δτ)μοσιευομένην κυ¬
  βερνητικήν ανακοίνωσιν εΤπε τα
  εξής:
  «Είνε προφανές δτι ή Κυβέρ¬
  νησις δέν γνωρίζει ουτε ανάγνω¬
  σιν, διότι εάν εγνώριζε θά είχεν
  άναγνώσει δτι κατά τάς δηλώ¬
  σεις μου ή βρεταννική δολιότης
  ήρίστευσε καί ύ-πτγρξαν έκπληκτι-
  καί αί ϋποχωρήσεις τής "Ελλά¬
  δος. Καΐ τοιαύται δηλώσεις, βε¬
  βαίως, δέν βοηθούν τοϋς έχθροΰς
  τής Κυπριακής υποθέσεως».
  Ό πρόεδρος τής Δημοκρατι¬
  κής "Ενώσεως κ. "Ηλίας Τσιρι¬
  μώκος σχολιάζων τάς προχθεσι¬
  νάς κυβερνητικάς άνχχκοινώσεις,
  τάς αναφερόμενον είς τό ναυά¬
  γιον τής μεσολαβητικής προσπα¬
  θείας τοθ κ. Σπάακ διά τό Κυ-
  πριακόν, εξέφρασε την έλπίδα δτι
  «ή συζήτησις πού θά γίνη είς την
  Βουλήν θά χρησιμεύση είς την εκ¬
  καθάρισιν τής πυκνωθείσης πολι-
  τΐκής άτμοσφαίρσς.
  "Ο πρωθυπουργός κ. Φανφάνι
  ομιλών χθές είς την ίταλικήν Βου¬
  λήν επι των προβλη,μάτων τής
  διεθνοΰς πολιτικής, ανεφέρθη καί
  είς τό Κυτφΐσκόν, ειπών τα ίξής:
  «Τό ενδιαφέρον τό οποίον έπι-
  δεικνύουν διά τό ζήτημα αύτό ή
  "Ελλάς, ή "Αγγλία καΐ ή Τουρ-
  κία, καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή
  την δράσιν των άλλων μελών τής
  Άτλαντικής Συμμαχίας. 'Επε-
  διώξαμεν νά βοηθήσωμεν τούς φί-
  λους μας είς την εξεύρεσιν μιάς
  δικαίας λύσεως καί είς προσφά-
  τους εύκαιρίας άπεφύγαμεν νά
  προβάλωμεν ζητήματα γοήτρου
  είς τοΰς κόλπους τοΰ ΝΑΤΟ ή
  αναφορικώς μέ σχεδιαζομένας
  διασκέψει ς πρός τό συμφέρον
  μιάς ταχείας συνεννοήσεως. Ε¬
  ξακολουθούμεν νά πιστεύωμεν δτς
  μία δικαία λύσις τοΰ Κυττριακοϋ
  είνε ούσιώδης διά την σταθερό-
  τητα τής Άτλαντικής Συμμα¬
  χίας, δεδομένου δτι θά άπετέλει
  δι' δλους αναμφισβήτητον από¬
  δειξιν τής Ικανότητος τής Δύ-
  σεως νά σεβασθή την προσωπικό-
  τητα καΐ τούς πόθους δλων των
  λαώ ν».
  Ο κ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΕΟΡΕΙΩΙ «ΑΝΩΜΑΛΙΑΝ > ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΔΙΛΡΟΡΩΣΙΝ!
  ΕΠΙΑΙΩΚΕΙ ΝΑ ΔΙΔΔΡΔΜΛΤΙΣΗ ΡΟΛΟΝ ΩΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ
  ΤΙ ΕΞΕΘΕΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΖΙΛΕΑ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ
  ηκον. Ε.ις την επιστολήν τού ο
  (. Βενιζέλος χαρακτηρίζει ώς δη-
  ιιουργουσοτν ανωμαλίαν την σημε-
  >ινήν πολιτικήν Βιάρβρωσιν (ασει
  Κατά δήμοσιογραφΐκάς πληρο¬
  φορίας ό κ. Βενιΐέλος αναπτύσ·
  οων κατά την συνάντησιν τού μέ
  τόν κ. Παπανδρέου τούς λόγους οί
  όποιοι τόν ήγαγον είς την από¬
  φασιν να αποχωρήση τής συναρ-
  χηγίας των Φιλελευβέρων έθεσε
  6π 6ψιν τού τό κείμενον προσω¬
  πικάς ίπιστολής την οποίαν υπέ¬
  βαλεν είς τόν Βασιλέα πρό τής
  αναχωρήσεως τού είς τό εξωτε¬
  ρικόν. Είς την επιστολήν τού ό
  μιουι
  ρινήν πολιτικήν Βιάρθρωσιν ϊασε
  τής οποίας έπικρατει παγίως έν
  Ισχυρόν κόμμα τής δεί;ιας μί ί-
  ναλλασσομένήν απλώς ήγεσΐαν.
  Τουτο, κατά τόν κ. Βενιζέλον, δύ¬
  ναται νά £χη μοιραίους αντικτύ-
  πους επί τής πολιτευτικης σταθε¬
  ρότητος που οβηγεΐ είς πόλωσιν
  μέ συνέπειαν την εξ αντιδράσεως
  οιόγκωσιν τής άκρας άριστεράς
  καΐ την ίζασβένησιν των δυνάμε-
  ων τοθ Δημοκρατικόν Κεντρου.
  ΠολιτικοΙ παρατηρήται σχολιά¬
  ζοντες τό γεγονος δτι ό κ. Βενι-
  ζέλος συνε&ύασε τό περιεχόμενον
  παλαιάς τού επιστολήν πρός τόν
  ρυθμιστήν τοθ Πολιτευματος, μέ
  την απόφασιν τού όπως παραιτηθή
  τί)ς συναρχηνίας τοθ κόμματος
  των Φιλελεύθερον, δίδουν την έρ-
  μηνεΐαν 6τι απώτερος σκοπός τού
  είνε νά διαδραματΐση τόν ρόλον
  τοϋ κ. θεμ. Σοφούλη καΐ να προ-
  βάλη ΐαυτόν ώς ϋπερκομματικήν
  προσωπικότητα τού ΔημοκρατικοΟ
  Κέντρου, Ευναμένην να ανέλθη
  είς την έί,ουσΐαν είς μίαν κρίσι¬
  μον καμπήν τοθ δημοσίου (Ιου
  δια λόγους «ίθνικής σκοπιμότη-
  τος» καΐ ανεξαρτήτως τής λαίκής
  έτυμηγορΐας.
  Χαρακτηριστικόν είνε ότι ό κ.
  Βενιζέλος παραμένων απλοΰν μέ-
  λος τοΰ κόμματος των θιλελευθέ-
  ρων, κατ' θυσίαν έπηρεαζει υπερ-
  Ο ΒΑΧΙΛΕΥΖ ΘΑ ΠΑΡΑΧΤΉ
  ΕΙΖ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΟΥ αΓΥ ΛΙΙΤΗΡΙΟΥ
  Εγνώσθη χθές ότι ό Βασιλεύς
  Παϋλος θά παραστή είς τα εγ-
  καίνια τοΰ διϋλιστηρίου πετρέ¬
  λαιον; τα όποϊα θά λάβουν χώ¬
  ραν την 5ην Νοεμβριού.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΧΕΙΧ
  ΕΠΙ ΔΙΚΗΓΟΡΗΚηΝ
  ΖΗΤΗΜΑΤ&Ν
  Σήμερον την 8ην μ. μ. είς τόν
  Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών ό
  πρόεδρος αυτού κ. Μένης Παπα¬
  γεωργίου θά προβή είς άνακοινώ-
  σεις πρός τούς δικηγόρους Αθη¬
  νών ίπΐ των δικηγορικών ζητη-
  μάτων.
  τριπλάσιον αριθμόν φΐλελευθέρων
  Ιουλευτών έν σχέσει πρός τούς
  προσκειμένους είς τόν κ. Ποηταν-
  δρέου. Ό κ. Βενιζέλος ούτως α¬
  ποβλέπει ώς καΐ ό κ. Παπανδρέου
  είς την συνένωσιν των κομμάτων
  τού Κέντρου. αλλ' ακολούθων δι-
  αφορον κατεύθυνσιν καΐ σχεδιάζων
  σαφως τόν έντοπισμόν τού κ. Πα¬
  πανδρέου έκ τής ηγεσΐας τής ή-
  νωμένης αντιπολιτεύσεως.
  Παρατηρειται έν τούτοις δτι τό
  σχέδιον τοθ κ. Βενιζέλου εΐνΐ έκ-
  τος πραγματικότητος καΐ 6έν πρό-
  κειται να σημειώση μεγαλυτέραν
  επιτυχίαν από τας προσπαθείας
  τοθ κ. Παπανδρέου πρός συγχώ¬
  νευσιν των μικρων κομμάτων τοθ
  Κίντρου. Τό σχέδιον θεωρείται α-
  κόμή καΐ άπό πλεΐστους φΐλους
  τοϋ κ. Βενιζέλου ώς άντιφατικάν,
  διότι ένώ εμπνέεται από την αν¬
  τίληψιν 6τι ή έπικρατησις τής
  «βεξιβς» αποτελεί φθοράν τοθ πο-
  λιτεΰματος, ή κατάστασις δέ αυτή
  αποδΐδεται είς τόν Συνταγματι-
  κόν Παράγοντα, είς την επιστο¬
  λήν τού πρός τόν Βασιλέα —
  ταυτοχρόνως επιδιώκει την ανοδόν
  τού είς την εξουσίαν διά τεχνα-
  σμάτων καΐ παρασκηνιακών ίλι-
  νμών, ευρισκομένων είς άντίθεσιν
  πρός την λαϊκήν ετυμηγορίαι.
  Συνεπώς. τό σχέδιον τοθ κ. Βε¬
  νιζέλου είνε άντιδημοκρατικόν καΐ
  συνεπάγεται φθοράν τοθ πολιτευ¬
  ματος καϊ 6χι ή διακυίέρνησις
  τής χώρας υπό τού κόμματος τα
  οποίον περιεβλήθη πρό πέντε μό-
  λις μηνών από την εμπιστοσύνην
  τού εκλογικαι) σώματος.
  "Ενδεικτικόν των προθέσεων τοΰ
  κ. Βενιζέλου είνε δτι ούτος α¬
  νεκοίνωσε κεχωρισμένως χθές είς
  τούς φιλελευθέρους βουλευτάς την
  απόφασιν τού όπως παραιτηθή τής
  συναρχηνίας, ύπογραμμΐζων Ιδιαι.
  τέρως την απόφασιν τού νά πά-
  ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ Χ8ΕΣ ΑΙ ΑΥΟ ΜΟΝΛΔΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ
  Ο κ. ΡΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚΕΡ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
  ΔΙΑ ΝΕΟΝ ΜΟΝΑΑΠΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΝ
  Ο Κ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙΓΗΚΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΙΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
  Χθές την πρωίαν είς τόν Ναν-
  σταθμον, κατά την διάρκειαν
  σεμνής τελετήν, εγένετο ή Ιντα-
  ξις είς τόν στόλον των δύο πα-
  ραχωρηθέντων υπό τής Άμερι-
  κανικής Κυβερνήσεως άποβατι·
  κων σκαφών, είς τα όποία Κχουν
  δοθή τα όνόματα «Μέρλιν» καΐ
  «Κρυστσλλίδης». Είς την τελε¬
  τήν παρέστησαν 6 ύφυπουργός
  'Εθνικής Αμύνης κ. Γ. θεμελής,
  6 άρχηγός Γ.Ε.Ν. άντιναύαρχος
  κ. Κ. Τσάτσας, ό Άμερικανός
  πρεσδευτής κ. Ρίντλμπίργκερ, ό
  άρχηγός στόλου ύποναύαρχος κ.
  Γ. Μπάκσς, ό άρχηγός τής έν
  "Ελλάδι Άμερικανικής Στρατιω-
  τικής Άποστολής ύποστράτηγος
  κ. Γκίλμορ, άνώτατοι καί άνώτε-
  ροι διοικήται νσυτικύν διοικήσε-
  ων καΐ συγκροτημάτων. Όμοίως
  παρέστησαν οί συγγενεΐς των
  φονΐυθέντων ύποπλοιάρχων Ν.
  Μέρλιν καΐ Β. Κρυσταλλίδη, είς
  μνήμην των οποίων τα δύο σκά-
  φη Ιλαβον τα όνόματά των.
  Ευθύς μετά την άφιξιν των έ-
  π.σήμων, έτελέσθη άγιασμός καΐ
  έν συνεχεία άνεγνώσθη ήμερησία
  διαταγή τοΰ άρχηγοϋ στόλου ύ-
  πονουάρχου κ. Γ. Μπάκα. Διά
  τής διαταγή ς ό ύποναύαρχος κ.
  Μπάκας, άφοϋ συνεχάρη τούς ά-
  ξιυματικούς καΐ τα πληρώματα
  των δύο σκαφών διά την επιτύ¬
  χη εκτέλεσιν τής άποστολής των.
  ΣΠΟΥΔΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΗΕΙΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΔΙΑ
  ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ. ΔΙΟΤΙ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ
  ΕΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΦΥΓΗΝ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΔΟΘΗ
  Χβές τό άπόγευμα είς τό "Εθνι¬
  κόν Μετσόίιον Πολυτεχνεϊθν καΐ
  εί<· τόν γ' δροφον, οπου ή Σ χολή ' ΚΓλεκτρολόγων — Μηχανολόγων ό σπουδαστής Χριστόδουλος ΤσαλΙ- κης, έτών 21, έξ Άλεί,αν&ρειας μετά τό πέρας Τθϋ μαβήματός τού επλησίασεν είς τόν διάδρομον τής Σχολής τόν διδάσκοντα τό μάθη- μα τής ΉλεκτρολογΙας καθηγητήν Αλεξ. Τρυπάνην, έτών 53, και ε¬ ζήτησε νά τοΰ εξηγήση τούς λό- γους διά τους όποιους τοϋ έοωσι. Βαθμόν 4. δηλαδή άπορριπτικόν, είς τό μάθημα τού. Ό κ. Τρυπα- νης, ό οποίος είνε έί,αιρετικύς. τόσον ώς καθηγητής, όσον καΐ ώς άνθρωπος. έκτυπησεν έλαφρως τόν σπουδαστήν είς τόν ώμον καΐ τοθ έξήγησεν, δτι δέν απήντησεν ορ¬ θώς είς τάς έξετάσεις. "Ο Τσα- λΐκης εζήτησε νά τού γίνη ό »α· θμός τού 5 διά νά μή εκτεθή είς τόν πατέρα τού, είς άρνησιν δέ τοϋ καθηγητού, εξήγαγε άπό τό παντελόνι τού μαχαιρίδιον καί τόν ίπληξε τετράκις είς τόν βραχιο- να έλαφρως. Μετά την πράξιν τού ταύτην ετράπη είς φυγήν και ε¬ ξηφανίσθη. Είς τόν προκληβεντα βόρυεον προσέτρεξαν σπουδασταί κσΛ άλλοι καθηγηταί οί όποιοι καΐ 4*οήθησαν τόν κ. Τρυπάνην νά μεταβή είς τόν Ιταβμόν Α' Βοηθειών διά νά επιδίση τα τραυ- ματά τού. Ούτος μετά ταυτα με- τέίη είς την οΐκιαν τού. Ό σπου¬ δαστής μόλις ευρέθη μακράν τοϋ 6η μακ μεληθή ΠολυτεχνεΙου μετεμελήθη διά την πράξιν τού και κατηυθύνθη είς το πλησίον Μέγαρον τής Γενικής "Α¬ σφαλείας καΐ κλαΐων διηγήβη είς τον αξιωματικόν τής υπηρεσίας τάς συνθήκας υπό τάς οποίας έ- τραυμάτισε τόν καθηγητήν τού. Ό άξιωματικός τοθ συνέστησε νά μεταβή είς τό Δ' Αστυνομικον Τμήμα και νά άναφέρη τουτο. Πραγματι ό ΤσαλΙκης μετέβη έκεΐ οπου είς τόν ύπαστυνομον κ. Κω- στόπουλον Λφηγήθη τα διατρέξαν- τα. Ό κ. Κωστόπουλος εκάλεσεν άμέσως τόν καθηγητήν είς τό γραφείον τού και Ελαβε την κατά- ΜΕ«*ΐΙΙ «*ν«1( *Γ τ Τ..^_^._- Α* Λ. κ. Τρυπάνης έδή αξιωματικόν ότι βεσΐν τού. Ό λωσεν είς τόν _,__,______ δέν ίπιθυμεϊ την δίωξιν τού καΐ ότι τόν συνεχώρησε άπό την πρώ¬ την στιγμήν. Παρά την δήλωσιν δμως ταύ¬ την τού κ. Τρυπάνη, ό ΤσαλΙκης έ κρατηθή υπό τής ·ΑστυνομΙας, ή οποΐα καΐ αύτεπανγελτως εκίνησε κατ' αυτού ποινικήν δίωξιν δι" ε¬ πικίνδυνον σωματικήν ίλάίην. Ούτος θά αποσταλή έντότ της οή· μερον είς την τα περαιτέρω, Εισαγγελίαν δια ανεφέρθη ακολούθως είς την ύ- πέρλαμπρον Ιστορίαν τού Ελλη- νι κου Ναυτικού. Άμέσως κατόπιν ωμίλησεν ό Άμερικανός Πρεσβευτής κ. Ρίντλμπεργκερ, εκφράσας κατ' αρχήν την ευχαρίστησιν τού, δι¬ ότι τού εδόθη ή ΐύκαιρία'νά πα- ρίσταται είς την τελετήν τής έν- τάζεως των δύο σκαφών είς τόν "Ελληνικόν στόλον. «Ευρισκόμενος επί τού έδά- φους αυτού, συνέχισιν, ένθυ- τήν μεγάλην παράδοσιν αυτού. Τα δύο άποβατι κά σκάφη θά ένι- σχύσουν την κοινήν προσπάθειαν αμύνης. "Ελπίζομεν, ότι συντό¬ μως αί Ηνωμεναι Πολιτειαι θά παραδώσουν είς την 'Ελλάδα καΐ άλλας μονάδας. "Ηδη, βάσει νό- μου, προβλέπιται ή παραχώρησις είς τό "Ελληνικόν Ναυτικόν τριών νέων άντιτορπιλλικών, είμεθα δέ εύτνχεϊς διότι είς την τελετήν της ύψώσεως τής σημαίας επ! τού ενός έξ αυτών εδέχθη νά πα- μοϋμαι την τρισένδοξον Ιστορίαν Ι ριυρεθή ή Βασίλισσα Φρειδερί- τοϋ 'Ελληνικού Ναυτικού καΐ Ι κη». «ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΙΔΕΩΔΗ ΑΠΕΜΠΟΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΠΝ ΚΥΠΡΙΩΝ. ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» _ Απαντών ό ύφυπουργός 'Εθνι¬ κής "Αμύνης κ. Γ. θεμελής εί¬ πεν ότι αίσθάνεται Ιεράν υποχρέ¬ ωσιν νά επαναλάβη την καί είς άλλας παρομοίας περιπτώσει ς έκφρασθεΐσαν βαθείαν ευγνωμοσύ¬ νην τού 'Ελληνικοΰ Λαοϋ καΐ τής έκπροσωπούσης αυτόν Κυβερνήσε¬ ως πρός την πιστήν σύμμαχον, την πέραν τού Άτλαντικοό με¬ γάλην Δημοκρατίαν, διά την τό¬ σον αποφασιστικήν συμπαράστα- σίν της είς τάς προσπαθείας μας πρός στερέωσιν των άκλονή- των βάσεων τού μεγάλου άγαθού τής_ ελευθερίας Ακολούθως ό κ. Γ θε- μελής, άφού ανεφέρθη είς την μακράν Ιστορίαν τού έλληνικοΰ ναυτικοΰ κα'ι τό ήρωικόν παρά· δειγμα των πεσόντων ύποπλοιάρ¬ χων Ν. Μέρλιν καΐ Β. Κρυσταλ¬ λίδη, διετύπωσεν την βαθυτάτην πικρίαν τού 'Ελληνικού Λαοϋ, δι¬ ότι, ώς εΐπε, τόσον γρήγορα ά- πεμπολήθησαν υπό μεγάλης δυνά¬ μεως, είς τό πλευρόν τής οποίας έπολέμησεν ή "Ελλάς, αρχαί καί (δεώδη, διά μόνον τόν λόγον, δτι ϊπρεπε αυτήν την φοράν νά έφαρ μοσθούν είς βάρος των Ιδίων της συμφερόντων καί υπέρ λαού £χον- τος υπέρ πάντα άλλον δικαίωμα νά ζή έλεύθερος, Παρ' ολα αύτά καταπνιγοντας την πιχρίαν μας είμεθα καϊ τώρα πρόθυμοι πρό τού έσχάτου κ ι νού νού τού απει¬ λούντος ολόκληρον τόν ελεύθερον κόσμον έκ τής επικρατήσεως τού κομμουνισμόν καΐ δι" αυτού τού σλαυίκοϋ ίμπεριαλισμοΰ νά μετά- σχωμεν τής καταβαλλομένας προ¬ σπαθείας πρός αποτροπήν τού κινδύνου τούτου. Κάθε συνδρομή, σννέχισε, τής χώρας σας πρός ενίσχυσιν των άμνντικών δυνάμε¬ ών μας, είτε είς την θάλασσαν, είτε είς την ξηράν καΐ τόν άέρα, νά είσθε βεβαιοί δτι θά αποδώση τούς αύτούς πλουσίους καρπούς τούς όποίους θά άπέδιδε παρεχο- μένη είς τάς ιδικάς σας ένό- πλους δυνάμεις. Ο ΒΑΧΗΛΕΥΧ ΧΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΑΠΑΝ ΐαΑΝΝΗΝ 23ον Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς απέ¬ στειλε τηλεγοάφημα. πρός τόν νέον Πάτταν της Ρώυπς Ιωάν¬ νην τόν 23ον σΐίγχαίρων οτύτάν έπϊ τή έκλογή τού ΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΧΕΙΧ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΧ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΧ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΧ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΧ ΑΙΓΥΠΤΟΥ κ. ΦΑΟΥΖΙ Την ΙΟην νυκτερινήν χβές δι¬ ήλθεν έκ τοθ άεροθοοαίοι; τού |Ελληνικοΰ ^προερχόμενος έκ Ν. "Υόρκης και έττιστρέφων είς Κά¬ ϊρον, ό ΰττοκογός των Έξωτερι κων τη;: Ήνωμένης Άραβικης Δημοκρατίας κ. Φαου<ι. Είς τό αεροδρόμιον κατηλθον καΐ έ- χαιρέτισαν τόν κ. Φάουζι,ό δι- ειΛυντής 'ΕθΐΊΐοτυττίας καί 6λ- λοι άνώτεοοι ύττάλληλοι τού ύ- ττουργείου "Εξωτερικών ώς και ό ενταύθα ττρεσβευτής τής Ή- νωμενης τίος. Άραβικης Δημοκρα- Αί δωρεάν ξεναγήσεις τού κοι- νού έκ μέρους τού Βασιλικού 'Ε- θνικοϋ Ίδρύματος διά την Κυρια¬ κήν 2αν Νοεμβριού, θά προτγμα- τοποιηθούν είς τάς 11 π. μ. καί είς τούς εξής αρχαί ολογικούς χώρους: Άρχαιολογικόν Μουσεί¬ ον μέ την κ. Κεσίσογλου, Μου¬ σείον Μπενάκη μέ την κ. Σειρα- δάκη, Βυζαντινόν Μουσείον μέ την κ. Βασιλικιώτη καϊ Ακρο¬ πολιν Λ την κ. Πετροπούλου. ραμεΐνη είς την πολιτικήν καΐ νά ασκήση έλευθέρως οξειαν κριτι- κήν. πρός πάσαν κατεύθυνσιν. ΑΙ πληροφορίαι προσθέτουν 6τι πρός τό παρον ή έπΐσημος ανακοί¬ νωσις τής παραιτήσεως τού κ. Βε¬ νιζέλου δέν θά συνδυασθή μέ σύ¬ νοδον τής κοινοίουλευτικής ομά¬ δος τοθ κόμματος την οποίαν άλ- λωστε άποκρούει καΐ ό κ. Παπαν¬ δρέου διά νά αποφύγη τυχόν έκ- δηλώσεις υπέρ τοϋ παραιτουμένου συναρχηγοθ, οΐτινες θά έστρέφον το έμμέσως εναντίον τής άναλή- ψεως ύπ' αθτοθ τής άποκλειστι- κης ήγεσΐας τοϋ κόμματος. Τοι- αϋται έκδηλώσεις, κατά την πα¬ ρούσαν στιγμήν — κατά τούς προσκειμένους είς τόν κ. Παπαν¬ δρέου κύκλους — δέν είνε δυνα¬ τόν νά σημειωθοϋν παρά μόνον ύ- ποκινήσεις τοθ κ. Βενιζέλου, γεγο. νός τό οποίον δέν θεωρείται ώς τό πλέον πιθανόν. Κατά την γενικήν εντύπωσιν των πολιτικών παρατηρητών ή πα- ραίτησις τοΰ κ. Βενιζέλου καΐ ή προσωρινή παραμονή των φίλων τού — αποτελούντων την πλειο¬ ψηφίαν τής κοινοβουλευτικής ομά¬ δος __ υπό την άρχηγίαν τοϋ κ. Παπανδρέου τόν οποίον έν τούτοις ό κ. Βενιζέλος επιδιώκει νά έκτο- πΐση έκ τής φιλελευθέρας παρα¬ τάξεως, αποτελεί άντινομίαν ήτις έκφράζει την. βαθείαν σήψιν είς τούς κόλπους τής αντιπολιτεύσεως καΐ την αδυναμίαν της νά έλθη είς άνταπόκρισιν πρός τό δημόσι¬ ον αΐσθημα. 'Αναμένεται πάντως 6τι ιιέ την Εναρξιν των εργασιών τής Βουλής βά σημειωθοϋν άποσκιρτήσεις έκ τοϋ κόμματος των Φιλελεύθερον, ωρισμένοι βουλευταΐ των οποίων θά καταστοϋν άνεξάρτητοι μέ σκο¬ πόν νά μεταπηδήσουν έν καιρώ είς άλλα κόμματα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΑ ΜΕΤΑΧΧΗ ΕΙΧ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΧΙΝ ΘΕΧΧΑΛΟΝΙΚΗΧ ΤΟΥ 1869 "Η Άμερικανική 'Υπηρεσία Πληροφοριών ανακοινοί δτι αί "Η¬ νωμεναι Πολιτειαι τής Άμερικής εδήλωσαν επισήμως συμμετοχήν είς την 24ην Διεθνή "Εκθεσιν Θεσσαλονίκης τοΰ Σεπτεμβρίου 1959. ΠΡΟΧΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ Τό "Ανώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον διώρισε προσωρινήν δι οίκουσαν επιτροπήν τού Φσρμα- κευτικοΰ Συλλόγου- Άττικοβοιω- τίας μέχρι τής διενεργείας αρ¬ χαιρεσιών καΐ τής άναδείξεως νέας διοικήσεως. Διά τής άποφά σεως διωρίσθησαν ώς τακτικά μέλη οί κ. κ. ΠαποπΓθστόλου, Κω- στάμης, Γερόλυμπος, Λιόκαρης καί Χαΐδόπουλος. Άναπληρωμα. τικά μέλη οί κ. κ. Κοτσερώνης, ΟΙκονόμου, Μαυροειδής καΐ Πέρ- κιζας.. Ο κ. ΓΚΙΚΑΧ ΕΠΕθΕΩΡΗΧΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΧ ΟΜΟΝΟΙΑΧ "Επέστρεψε χθές την πρωϊαν έκ Θεσσαλονίκης ό ΰπουργός των Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Ερ¬ γων κ. Γκίκας, δπου παρέστη είς τάέγκαίνια των φραγμάτων Ά- ξιοΰ καί Άλιάκμονος. Κατά την επιστροφήν τού ό κ. Ύπουργός έπιθεώρησε την υπό κατασκευήν οδόν Λαρίσης — Τεμπών — Κα- τερίνης καί έδωσΕν επιτοπίως έν- Ιτολάς διά την έπίσπευσιν των | εργασιών. Τέλος χθές τό άπόγευ- μα ά κ. Γκίκας έπιθεώρησε τα ερ- γα Ομονοίας. ΧΥΝΕΔΡ1ΟΝ ΧΥΝΤΑΙΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. 'Η διοίκησις τής Πσνελληνί- ου Όμοσπονδίας Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε. απεφάσισεν όπως συγ¬ καλέση συνέδριον διαμαρτυρίας, την 9ην Νοεμβριού είς την αίθου¬ σαν τού κινηματογράθβυ «Ίρις» ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΔΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ Έξ άφορμής άνογραφέντος 8- τι ό διευθυντής διοικήσεως τοϋ υτ-υργειου Προνοίας μετέχει είς δυο έπιτροπάς τού ύπουργείου Συντονισμοϋ, ανακοινούται έκ τού ύπουργείου τούτου δτι ό α¬ νωτέρω διευθυντής μιΤίχι, τής είόικης επιτροπης τεχνικής 6οη- I*!0,1· Υ,Υιίο<: — Προνοίας, άνευ αποζημιωσεως ή έξόδων κινήσε¬ ως, ούδεμιάς δέ άλλης έπιτρο- πης τοΰ υπουργείον Σι/ντονισμοΰ μίτίχιι. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΕΟΡΕΙ ΟΤΙ ΑΙ ΣΥΝ0Μ1ΑΙΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΕΙΧΟΝ 8ΕΤΙΚ0Ν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΙ ΔΕΝ ΦΡΟΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕ1ΨΕ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚ| ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 31. ('Ιδιαιτί- υπό κύκλων τού ΝΑΤΟ είς Πα- ρ,σίους, καθ" V « Μόνιμον Συμβουλιον τής Άτλαντ,κής "Οργανώσεως παρητήθη οριστι¬ κώς πάσης /«"*«*"'"< **£ <πγαθείας επί τού Κυπριακοΰ προβλήματος. Η πλήρη ς δήλωσις τού κ. Λίνκολν Ούά'τ ίχει ως ίξης: «Αί "Ηνωμεναι Πολιτειαι, «ν καΐ άναγνωρίζουσαι Οτι δεν ε¬ πετεύχθη συμφωνία δια την συγ- κλησιν διασκέψεως και δτι υπο τάς σημερινάς συνθήκας πιθα¬ νώς δέν θά πραγματοποιηθή τοι¬ αύτη συμφωνία προσεχώς, ϊχουν έν τούτοις, την αντίληψιν, δτι αί συνεννοήσεις διά την Κ"ΐΓΡθν« πού δ. εξήχθησαν έντος των κολ- πων τού ΝΑΤΟ υπό την κατεύ¬ θυνσιν τοΰ κ. Πώλ—Ανρυ Σπάακ, άπέδωσαν θετικά άττοτελεσματα ύπ' αυτήν την ϊποψιν, ίίτ. συνε¬ τέλεσαν είς προσέγγισιν των δια- φορετικών άπόψεων που υφι- στανται μεταξΰ των άμέσως εν¬ διαφερομένων μερών και δτι ϊ- σχον καταπραϋντικον αποτελε¬ σμα επί τής καταστάσεως». Ο έπίσημος έκπρόσωπος προ- σέθεσεν, δτι αν Ιλειπον αί ». εννοήσεις αυται, τό πρόβχ,Γ τής Κύπρου θά ήτο δυνατόν ϊχη συνεπείας πολύ σο6ορβτ''' ρσς διά την ένότητα τοθ ΝΑΤΟ "Ο έπίσημος έκπρόσωπος &Ζ" γράμμισεν, έξ άλλου, ότι τολΛ είνε άποτέλεσμα, διά τό ©»»; ό γενικός γραμματεύς τοθ ΝΑΤ(! κ. Ζπάακ καΐ τό Σομβούλ» τής Άτλαντικής Συμμαχίας ϊ πρέπει νά αίσθάνωνται Ιϊιή,.· ρσν ικανοποίησιν. Περαιτέρω, παρετήρησΐν, 6τ, ι ΐί,ηχανισμός συνδιαλλαγής β ΝΑΤΟ καΐ ο γινικός γρο, τοΰ Όργανισμοΰ αυτού τοΰ Οργανισμου αυτού 4 λουθοΰν νά ευρίσκωνται ι|ς ? διάθεσιν των ένδιαφερομέν«« „, ώ * :5«τιρ,. ρώ». Ό έκπρόσωπος τοΰ άμ. κου ύπουργείου των Έ^, κων, καταλήγων, έδήλιισεν «, α) "Ηνωμεναι Πολιτειαι δίν μίζουν ύπ' αύτάς τάς συ 8τι τό Συμβούλιον τοθ δύναται νά θεωρηθή ώς μί, « - πλέον νά άσχοληθή με το |ζ * · ακόν ζήτημα. «ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτειαι «. φρονούν έπίσης—εΤπιν—$Τι ,Γ* άκριβές νά λεχθή, δτι τό ΝΑΤΟ έγκατέλειψε τάς ιτροσΐΓοίιί,. τού διά την επίτευξιν ρυ8μί0(Β: τού Κυπριακοΰ». ' Ο ΟΕΟΣ ΜΕΛΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΝ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΠΡΟ ΙΟΝΤΠΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑ101 ΣΎΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΗΗΕΡΜΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΤΚΑ ΘΕΗΑΤί ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 31. (Ίδ. ύπηρ.). Συνήλθε χθές καΐ πάλιν ή Διακυ- βερνητική Έπιτροπή διαπρα- γματεύσεων διά την ΕΖΕΣ μέ κυ¬ ρίον θέμα τα προβλήματατών υ¬ πό ανάπτυξιν Εύρωπαϊκων Χω- ρών. Κατά την συζήτησιν ωμίλη¬ σεν ό "Ελλην ύπουργός τοϋ Συν- τονισμοΰ κ. Πρωτοπαπταδάκης, ό οποίος υπεστήριξαν τάς ελληνι¬ κάς άπόψεις άφ' ενός μέν επι των έξαιρέσεων άπό τάς ύττοχρε- ώσεις διά δασμολογικάς μειώ- σεις καΐ άφ' ετέρου έκτενώς επί των όργανωτικών λεπτομερε'ών τοθ προτεινομένου Εύρωπαϊκοΰ Όργανισμοΰ ΟΙκονομικής Άνα- πτύξεως διά την χρηματοδότησιν μιάς έπιταχυνομένης άναπτυ- ξεως είς τάς περιφερειακάς χώ¬ ρας τής Εύρώπης. "Επί πολλών σημείων των ελληνικήν προτά- σεων δΐίξήχθη έπίμονος συζήτη¬ σις καί απεφασίσθη ή περαιτέρω έπεξεργασία των λεπτομέρειαν των θεμάτων τούτων έκ μέρους τής αρμοδίας "Ομάδος "Εργα¬ σίας 23. Κατά την συζήτησιν αί έλληνικαΐ προτασεις δια τάς ε¬ πιβαλλομένας χρηματοδοτικάς λύσεις έτυχον ούσιώδους υποστη¬ ρίξεως έκ μέρους τού έκπροσώ- ττου των ΗΠΑ. Κατά την απογευματινήν συ¬ νεδρίασιν ελήφθησαν αί τελικαί αποφάσεις τής παρούσης συνό- Ιδου. "Απεφασίσθη είδική Βιαδικο. Ι σία διά την αντιμετώπισιν ^ ιδιαιτέρως δυσχερών προβλημο των των βιομηχανικώς ανΙΤΤΛ γμένων χωρών μέ προσπάθειαν ι. ■π-ιτεΰξίως συμφωνίας μέχρ, 3| Δεκεμβριού. Απεφασίσθη επί,., δττως δοθή νέα καί είδική έντοί είς την Όμάδα "Εργασίας 23 ;. να έπεξεργασθή τα μέτρα καΐ τό- επιβαλλομένας ρυθμίσεις διά η) εξασφάλισιν σταθερώς αυξάνη. νων έξαγωγών διά τα κύρια γβι. γικά προϊόντα τής "Ελλάδος >αι
  των λοιπών υπό ανάπτυξιν «,
  ρών. Απεφασίσθη έπίσης όπως,,
  "Ομάς "Εργσσίας 23 προχωρίρι,1
  μέ ταχύν ρυθμόν είς την έ—ξ^
  γασίαν των όργανωτικών λεπτο.
  μερειών της παρασχεθησομέη,;
  οικονομι«ής βοηθείας έντός τοθ
  πλαισίου τής υπό διαπρσγμίτ^
  σιν Εΰρωτταϊκής Οικονομικήν
  Κοινοπρσξίας. Διά τα ιίδικώκ.
  ρον ένδιαφέροντα την "Ελλάδι
  θέματα, ταυτα συνεκλήθη άμέοο;
  διά σήμερον ή αρμοδία Όμά;
  Εργασίας 23 τοΰ ΟΕΟΣ πρός
  συνέχισιν των εργασιών της «.
  τόπ ι ν τής άνανεωθείσης καί διιυ.
  ρυνθείσης πρός αυτήν έντολης,
  ΟΙ ύπουργο! Βιομηχανίας «α!
  Συντονισμού κ. κ. Μάρτης και
  Πρωτοπαπαδάκης έπιστρέφομι
  σήμερον.
  Η ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΠ
  ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ 250 ΜΕΤΡ. ΥΠΟ ΤΗΝ 1
  ΒΡΑΧΟΙΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΟΝΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
  ΠΕΔΙΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΔΟΚΙ¬
  ΜΗΝ ΝΕΒΑΔΑΣ, 31. (Ιδιαιτέ¬
  ρα 'Υπηρεσία). — Ή Ισχυροτίρα
  ύπόγειος άτομική ϊκρηξις είς την
  Ιστορίαν τού κόσμον συνεκλόνισε
  χθές την Ερημον τής Νεβάδάς
  καθώς οί Άμερικανο! έττιστήμο-
  νες έπνροδότησαν είς βάθος 250
  μέτρων υπό την γήν πυρηνικόν
  μηχάνημα ϊσης (σχυος μέ την
  βόμβαν πού είχε «έξαφανίσει»
  την Χιροσίμα κατά τόν πόλεμον.
  Κατά τάς πρώτας πληροφορίας
  ή έκ τής έκρήξεως προκληθείσα
  κυματοειδής σεισμική δόνησις
  κατεγράφη άπό τόν σεισμογράφον
  τής Άλάσκας 2.300 μίλλια μα¬
  κράν, συμφώνως δέ πρός τούς
  έμπειρογνώμηνας πιθανόν νά κα-
  τεγραφη καΐ άπό τα εύαίσθητα
  δργανα των άστεροσκοπείων είς
  ολόκληρον τόν κόσμον. Ή άτο-
  μική συσκευή εκραγείσα εντός *
  πογείου όρύγματος είς τό όκρο·
  σήραγγος μήκους χιλίων μΗρ·,
  άνετίναξε τα τοιχώματά της ιο·
  θώς κα! βράχους έ*βτομμνρίι»
  τόννων βάρους, ένω νέφος κονιο».
  τού άνηρχετο είς υψος 700 μι.
  τρών είς την χαθαράν «χτμόσφαι-
  ραν τής πρωίας ολίγα διιπιρόΐι-
  πτα μετά την πυροδότησιν. Ή
  χθεσινή 19η Εκρηξις τής πορ»
  σης σειράς άτομικων δοκιμύ'
  γενομένη έντάς των πλαισία» «ϊ
  διεθνούς γεωφυσικοϋ Κτονς, ότκ.
  βλεπεν είς την μελέτην είρηνιιύ'
  έπιβιώξεων ώς την εξεύρεσιν ρι.
  θόδων άνορύξεως διωρύνων (κ
  συγχρόνου έλεγχον τής άττοοΐ·
  σμενομίνης ενεργείας καΐ διοχι·
  τεύσεως της διά την κίνηβι» ί
  γοστασίων παρσγωγής λ
  σμοΰ.
  ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΓ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ
  ΤΗΣ ΑΠΟΤΑιΜΙΕτΤΕΩΣ ΘΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  εως πανηγυριιιί|ν συνιδρΐσν κ»
  υμβουλίου την 6ην μ.μ. 6 βιοι-
  ή Τέζ Δ ΧέψΚ
  Σχετικώς μέ την αναγγελβ-εΐ-
  σαν σύστασιν παρά τβ "Εβνικβ
  Τραπέζη τής "Ελλάδος γνωμοβο-
  τικοΰ συμβουλίου καταθέσεων,
  τελοθντος υπό ττ|ν επίτιμον προε-
  δρΐαν τού Βασιλέως, πληροφο¬
  ρούμεθα συμπληρωματικών τα α-
  κόλουθα: Ή ανωτέρω πρωτοίοο-
  λία τήο ·Εθνικί)ς Τραπέζης ανε-
  ληφθή επί τη ευκαιρΐα τής κα»ιε·
  ρωθεΐσης Διεθνοΰς 'Ημέρας Άπο-
  τααιεύσεως, αποσκοπεϊ δέ είς την
  καλλιέργειαν καΐ είς την χώραν
  μας τοϋ άποταμιευτικοθ πνεύμα-
  τος. Τό έν λόγω συμβούλιον θα
  τέλη 6πό την προεδρίαν τοθ Άρ-
  χιεπισκόπου κ. θεοκλήτου, μέ α-
  ·απληρωτήν τόν βοηθόν επίσκοπον
  'Αχαΐας κ. Παντελεημονα, θα με-
  τέχουν 6έ ώ< μίλη ό ύπουργός Παιδιίας κ. Βογιατζής μέ ανα- πληρωτήν τόν γενικόν γραμματέα τού ύπουργείου κ. Μ. Καρμίρην, ό ύπουργός 'ΕμιΐορΙου κ. Δερτι- λής μέ ανατϊλ,ηρωτήν τόν γενικόν νραμματέα τοθ ύπουργείου κ. Ι. Μπραίον, ό καθηγητάς τοθ πανε¬ πιστημίου "Αθηνών κ. Ι. Κούλης. ό γενικάς διευθυντάς τής 'Εθνι¬ κής Άσφαλιστικής Εταιρίας κ. Μ. Χατζηανδρέου καΐ Α διευθυν¬ τάς καταθέσεων τής 'Εθνικής Τραπέζης κ. θ. Καρυωτακης. Κατά την σημερινήν επί Τη έορτη τής Διεθνοΰς "Ημέρας "Αποταμιεύ- σε συμ κητής της" Τραπέζης κ" # θά άναΐΓΤύξη τα άγαβά διά τα τομα καΐ την εθνικήν ο(κονομΙβ>
  έκ τής καλλιεργεΐας τοϋ *ΜΤ«)«·
  ευτικοθ πνεύματος, άκολούβως Κ
  θά ωμιλήσουν επί τοϋ αύτοθ Ιι
  ματος ό 'ΑρχιεπΙσκοπθς θε6Λΐ|
  τος καΐ οί κ.κ. Βογιατζης <« Λ. Δερτιλής. Την εορτήν «ρο« κλήθησαν όπως τιμήσουν οί δ» κητής καΐ ύποβιοικητής τής Τρ»- «έζης τής Έλλ&δος κ.κ. 5. Ζ» λώτας καΐ Δ. Γαλανης, ό ιψ>'-
  δρος τής "Ενώσεως " 1 διοκτηίώ'
  "λθηναϊκών 'Εφημερ16ων «. Π
  Κόκκας, ό πρόΐορο»: τί|ς Έν»
  σεως Σ υντακτών ■ΗμερησΙων'*
  θηναικών "Εφημερίδων κ. Λ. θ»1
  δοσόπουλος, οί σύμβουλοι κοί οί
  διευθυνταί τής Έθνικής Τρ»1
  ζης καΐ οί γυμνασιάρχαι των ι*
  κτερινών γυμνασίων αρρενων «"
  θηλέων "Αθηνών καΐ περιχώρ»
  καβ" ίσον κατα την εορτήν *
  έξαγγελθοϋν ωρισμένα μέτρα »·
  πρωτοίουλίαι τής 'ΕθνικίΚ Τρ«'
  πέζης, διά την ανάπτυξιν ΤθΟ *
  ιτοταμιευτικοΰ πνεύματος είς ιί1
  ελληνικήν νεολαίαν. "Ολα τ* κ*
  ταστήματα καί Οποκαταστήμ»"
  τής ■ Εθνικής Τραπέζης, κατά *
  σημερινήν Διεβνη "Ημέραν 'Ληο»
  μιεύσεως θα είνε ση μαιοσΤόλιστο
  ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ
  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤίΙ
  ΔΓ έγκυνλίων τής Κεντρικής
  "Υπηρεσίας τοΰ Ταχυδρομικοΰ
  Ταμιευτηρίου, πρός τάς έν τή
  Πρωτευούση έπιθεωρήσεις ΛΑέσης
  καί Δημοτικάς Έκπαιδεύσεως
  καί τα Ταχυδρομικά Γραφεΐα, έν¬
  θα έδρεύουν τοιαύται Έκπαιδευ-
  τικαϊ Έπιθεωρήσεις, απεστάλη
  Ικανός άριθμός άντιτΰπων τού
  διβλίου υπό τόν τίτλον «ΟΙκονο-
  μία_ — Άποταμίευσις — Ταμι-
  ευτήρια» δπως διανεμηθούν δωρε¬
  άν είς άπαντα τα σχολεία Μέσης
  καί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως
  τίιύ Κράτους.
  Τα έν λόγω δι&λίον, εξεδόθη
  μερίμνη.τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμι¬
  ευτηρίου, είς τό οποίον, δυνάμει
  τού Καταστατικοΰ τού Νόμου
  I-
  χει ανατεθή υπό τής Πολπείας
  τό καθήκον τής διαδόσεως τού
  πνεύματος άποταμιεύσεως έν τή
  χώρα, διανέμεται δέ είς τοϋς
  παιδευτικοΰς λειτουργούς, τή
  κρίσει τού ύπουργείου Παιδείι
  δπως αποτελέση βοήθημα είς
  Εργον των πρός καλλιέργειαν ι
  άρχών της οίκονομίας καΐ τής
  ποταμιεύσεως μεταξΰ των μοΛ·
  των.
  Έπ' εΰκαιρία, παρεκλήθησ»
  οί διευθυνταί των έν λόγω σχ>
  λείων δπως, κατά την 31ην Μ·
  γοντος μηνός, καθ" ήν έορτί
  ται ή «Παγκόσμιος Ήμέρα Ά
  ταμιεύσεως», πραγματοποιΐιβοί1
  είς τα σχολεΐα είδικαί διοτΛέξί1!
  είς συγκέντρωσις των μαβητΜ»,
  μέ την συμμετοχήν των γονί"
  καΐ κηδεμόνων των, πρός άνά^
  ξιν τής σημασίας κβΐ τής ώίΐ'
  μότητος τής άποταμιευσεως,
  τό άτομον, την οικογένειαν
  την εθνικήν οικονομίαν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ κ.ΔΕΡΤΙΛΗ ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗί
  Οί παρεπιδημοΰντες ενταύθα
  άντιπρόσωποι τού γαλλικοΰ μο-
  νοπωλίου καπνοΰ, επεσκέφθησαν
  χθές τόν υπουργόν Έμπορίου κ.
  Δερτιλήν καΐ συνεζήτησαν μετ1
  αυτού διάφορα θέματα σχιτιζό-
  μενα μέ τάς άγοράς των έλληνι-
  κών καπνών. Ό κ. ύπουργός έπέ-
  στησε την πρχτοχήν των άντιπρο-
  σωπων τοϋ μονοπωλίου επί τής
  έφετεινής ηύξημένης εσοδείας
  καπνών καί παρεκάλεσεν αύτούς
  δπως καταβάλουν προσπαθείας
  διά την προμήθειαν ποσοτήτων
  καπνών, πέραν των συμδατικών
  ύττοχρεώσεων.
  Έν σχέσε, μέ τό θέμα τής ά-
  ττορροφήσεως των καπνών εσωτε¬
  ρικάς καταναλώσεως των ττεριφε-
  •ρειών τής Αίτωλοοοκαρνονίος,
  ττληροφορούμεθα δτι ό κ. Δ»τ1ί
  λής μΐταξύ των άλλων υπό
  μέτρων απεφάσισεν δπως σ
  ση; ειδικήν επιτροπήν διά τή* Ψ
  λέτην τού θέματος.
  Ό ύπουργός Έμπορίου κ.
  τιλής, ύπ". δψιν τοθ όποίου
  θησαν αί γνωσταί άπόψεις
  εκπροσωπών τής "Α
  Γερμανίας διά την ά
  σιν τής ϋφισταμένης ρ
  κης συμφωνίας μεταξύ των
  χωρών μέ διοοκρατικήν, &
  δτι ή ύφισταμένη συμφωνίσ
  ρέχει δλας τάς εγγύησις ώς
  άπεριορίστους δυνατότητος
  την διεύθυνσιν των έμιτοΡ
  συναλλαγών μεταξύ 'Ελλάδοί
  Άνατολικής Γερμανίσς.