90342

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1953

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^ΒΔΟΜΑΑΤΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΣΟΜΑΤΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Α' Άρ.
  ΑΠΟΛΑ. Ι ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ
  Δ&ΥΤΙΐΡΑ 26 Όκτε·ρ>.ου 195^3
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τ.μή αύλου Δρχ, 1000
  Επί τή Έκδάσε» μας
  Ο ΧηΐΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ
  ΤΗΣ ΕΠΣΗ κ. ΰΗΜ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ
  Μ,
  «ΑΝΚΠΤΚΡΩΣΙΣ ΕΑΠΙΔΩΝί> ιαιοβιισιήοΐον τοϋ Ι αί μα.ράν σΐιοαν δ·
  τ&ν ν«,ρε»οΙν«κ, ω; Ποοέδρ-υ ιής ΕΠΣΗ ,«, {ψ(,χ*ν αθλίαν Ιδβολο-
  γΐ—, η. Δημητρίου Βουρεξάκ*), Δικηγόρον.
  . '° "·,Β«ί">§^"!Ιί.1 α"°:«Χβϊ ««ιοι·*· μοοφήν τής οΐυοτβνβίσς τβν €δ θοοό
  (αν» φααθλβν «αί Ιργα.ων «ου Λθ>η«ισμοδ αι.ς, διά ΐόν λόγον αΰ όν δ ταιοε·
  ,ιομό;ΐου κρός ,ή. «4ΘΛΗΤΙΚΒΝ ΒΡΗΤΗΝ» κοί Ιδια,Ιραν αξίαν 8χβ.αΑλά
  βαΐιήν πρασπάθειαν μας Ινισχυβι ηθικάς «ά μεγίστη.
  ΑΝΑΠΤΕΡΩΣΙΣ ΕΛΠΙΔΩΝ
  Έδώ β(ς την Έπαοχί
  αν μας, ίοχα καί δ* εί
  «ι οΰτη
  ή ΚΡΗΤΗ
  νους ποαγμαηκούς φι
  λάθλουΓ, τα θύματα 8η
  λαδήιής Ιββά; φιλάθλου
  Ιδβολογίπς μας. ά) λά
  πάντως 6χι ϋβτικοί κ Λ
  λό
  Κσί κυρίως οί αίσθη
  ματισμοί πλβιοψηφθΰν
  δσον άφοεά χον Κλασ
  οικον Άθλητισμόν» τάς
  καί δή ή πβοΐφέοβια «ή;
  κοιτίοοο «ου Πόλιν ισμοΰ
  ή ΚΝΩΣΟΣ ύπάοχβι
  χλήοης δγνοια δικαιο*
  λογημέντι μέχοι τινος ή
  Ισιαάδικαιολόγητοι έντβ
  καί έγκατάλβιψις
  των επισήμων
  Άρ,χόν.ων. τοΰ το
  χικον μσς άθλη·ι·
  οτηυ εί: δλας αύτοΰ
  τίς έκδηλώσβις. Κοί
  ιΝβ μέν άλήθβια δι
  οί άνώ:βοοι "-Όχον
  άς δέν έπαυσαν νά
  μά: έννοοΰν ώς π χ
  τΑοα ό κ Γβνικός
  Λιοιχηχής κιΐ ό κ.
  Νομάρχη; μας, άκό
  μη καί * Δήμσρχος,
  δσ«ις κακώς ώφέλη
  σιν έ» μεγάλον Σω
  ματιΐον μας καί άκό
  μη 8τι οί Ιδβολόγοι
  άφ' ύψηλού φίλα
  τ>λοι, ίέν άπέλβιπον,
  οΐηνβς κοσμοΰν τ ά
  Γήηδά μαΓ, καί μά
  λισια άπό δλονς αύ·
  τοΰ:. Ιιβΐνοι οΐτινες
  μέ λόγους συμπαθβ(
  άς άλλά δυστυχώς
  μόνον μέ κβνοΰ; λό
  'ο«ς έχφβάζονται διάτόν Ι Αθλοπαιδιάς
  σκολον άγώνα μσς
  τής άθλητικής μας ά-
  ,αμορφώσβωΓ, άλλ' ά
  κουονχαιάπ' αυτού; α(
  οθτιματισμοί καλοί ββ
  ίβίως, ώ, τουλάχιστον
  •ψβπκΑς Ικανοποιητι
  κ*ί!ϋ διά «ούς όλΐ
  Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
  απέκλεισε χθές
  τόν ΚΕΡΛΥΝΟΝ
  Πόρου μέ 2-0
  Τά τέρματα επέτυχον
  Σκαμάγκας ■ ΆγοπάκΤκ
  Ό Πρίβοο,ςτίί. Ε Π.5Η.
  κ ΔΗΜ
  η ΔΗΜ
  κιός τοϋ δ ι ποοσβλκύβι
  είς την γυμναστικήν της
  καί Γνμναστήρια άνά
  τόν Κόσμον κατά χιλ,ιά
  δας τοΰς νέους οί ινβς
  άσκοΰν συγχρόνως σώ
  μα καί νοΰν άλλά πά
  οέχβι πλουσίαν καί έν
  διαφέθΓυσαν τίιν ψυχα
  γωγίαν β(ς ι ά πλήθη των
  Λαώ*·, τι ΰς όποθ υδ
  άχόμη διά τή; πρω
  τσρχι>ή έπαφής τώ*
  ΈθνικώνΌμάδων των
  Κρατών, προβτπυά
  ζ»ι, είς τόν φιλικόν
  διακανονισμόν των μβ
  ταξύ των διαφόρων
  καί άνοίγβι ώς Πρό
  βοομος ΆγγβλΓς^ίρή
  >ηςτόν βςόμον διά
  μίον Ήνωμένην Εν
  (ώπην ή; ι ύριον κσί
  μίαν ϊοως Παγ»όσμι
  όν Κοινοπολιιείαν
  τοϋ μέλλοντες*
  Είς τόν τιτά'βιον
  λοιπόν άγώ α μ«ς διά
  τόν υπέροχον σκοπόν
  τή,εύγβνοΰς άποστο
  λής βίς ήν έτά&σμβν
  καί άφΐβρωσομβν, τάς
  άσθβνβΐς δυνάμεις
  τής ζωής μα: κοί διά
  άναπλασθή κατά
  ρς ^ων σχ
  τικώ; φ νόθλω / διεξήχ9Γ
  χδές το άπόγευμα είς τ6
  γήιεδον ΟΦΗ, & ε ερος
  ίγών κυπέλλου "Ελάδ ς
  μεταζΰ των β' κατηγορΐας
  ΌλομπιακοΟ
  — Κεραυνού (Πόρου)
  δσ ις δληξε δι4 ε μάτων
  2-0 υπέρ τής ομάδος
  τοθ "Ολ' μπιακοθ.
  Άπό τώ πρθτα λεπτδ
  τοθ ά^ ΐνος οί Όλυμηΐο
  κοϊ όνσ^σμ65νουν την
  πρωτοβουλίαν κοΐ π/ζ υνι
  *πικ(. δυνα την έστ'αντ0^
  ΚερςυνοΟ την ό-οίαν «α
  οαβιόζουν εί; τό ό' δι6
  τοΓΕξω δεξια Σκομόνκβ.
  Περβ 5,α δεκάλεπτο
  υί: Υ£·1ΥΓρες κ*1 μεγάλες
  μπβλλιές είς τό κέντρον
  τοθ γηπέδθυ καί οί Όλυ
  μ-ιιακοΐ μέ νέ α διάσεσι
  έξορμοΐν δι· νά διτλασ,ά
  σουν τδ σκόρ.
  Ή ν γ*α έξόρμησις άποδΙ
  δεί τ ίις κσρπούς της στδ
  20" ΰ:ίτερα οπδ £ραϊο
  (Σ**ίχιΚΜ είς την 2 αν σελίδα)
  Η Κομτιάνια χής «Αθλητικώς Κρήτη;» διά χο Μπάσκετ
  πρέπει νά συνταυτίζβται
  τό στυλ των παικτώνκάθεμικτης
  Ο καλΰτ€ρος τρδπος προπονήσεως της
  Έ» δψ ι τοϋ
  1· · « «
  Ιιν μα-, Ιχςίνομβ οχόπι
  μΐν δπα>ς έηΐΜοιτοο>ήσα>μβ>
  μβτά τοθ Διαιιητον τον
  μκάΌκει μπώλ κα, διβ-
  θνοΰς μ σ«·βτμπα>λ(σια κ.
  Χάρου Εΰαγγβλινοΰ «αί
  ζή ήςοομβν.νά μά εκθέση
  <πς Λπ('ψ·Ίς «όν έ«1 ι όν ζή ιήμαιος »ί,ς συΛΰέσβ-ς μιά; ύμώδο; κοί τοθ προπθΊ ήσρως ού άς "Ο μ. Εΰαγγίλιιός διττις μά; Ιδέχθη Εΰχαρ(στ«ς, μά; Ιξέθβσι τας !;α τού φ &η(ψ ις τον ώ; νατ-τέρα>:
  «Τό σύοτ«]μΊ τίς ομάδος
  νά ιΐναι Λπαραΐ'««ια)ς ΐμα>
  —ιού—μά"ν» "Ο «βηβιρα·
  μένος προηονΐ)τΐ)ς δ οί ζιι
  πάντα βπό τό ίλάττωμο
  καί δ(ΐ άπό «ό ηροιέρημσ.
  τόοον ΐοϋ παΓχΐου δ»ο»
  χαί ττ)ς ομάδος.
  Τό πρϊτον λοικόν πού
  θά πρβκει νά ποοσίξΐΛ δ (αν
  «αλβίισι νά σχημαΐΐοβν μίαν
  υι«τήν ομάδα ίπό διαφό
  ρους παίχιας ρέ διάφορον
  ιβχνιν,ήν κατάρτισιν καί
  ούστημσ, ιΐιαι ι ά φρονιΐ
  νά καιακολιμτίοβι τή*
  ανομοιογεμείαν αύ.»ίν Διά
  κο(ου δ μ ως τρόπον; '£&&
  11 αι »ό ίύσχιλο» Θά μοί
  τό Α τ'θβτον, δτι εί
  μόν
  Τοΰ Διαιτητοΰ κ. ΧΑΡΡΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ
  ι»ϊς ομάδος.
  Καί βξηγοϋμαι: Ή «*ομ-
  π(να» είναι χαΊιοιο σχέδιον
  κινήσεως ιιαΐΜτώτ, 4 Ιιηνν-
  χ(α ιον δποΐου θα έξαριη·
  θβΐ από τόν τρόκο* της
  εκτελέσεως ν-ς. Δηλαδή,
  άν διδάξωμίν την «κομιιίνα»
  είς δύο διβφοοετικές πεν-
  τάδβς θα δήιε διι άλλοιάίς
  θά την ίφαςμόοβι ή Ι*·α
  ιτενιάδα χαί άλλοιβς τ) 31+
  λΐ). Ποΰ δφβίλειαι αυϊ<5; ά- κλουσταια βίς την κροσω- πιχήν Ικιέλίσ-ν ΐοθ κάθβ πα(κ«ον· ΔηΙαοίΐ ή «χομ· πΐνα» θά Ιπ.ιύχβ1 κ αί μό¬ νον, βίαν δϋάρχει συνολική άομονική έκιέλεαις αΰΐης (ουνοχίί), Έκβΐ λοιπόν ηρέπβ. νά στρέψιι την κροαοχτ|ν τού δ κροηονητής καί νά κά»ει εισί τίς «ινιάδβς ωστε τό ιταιγνίδι τόν ηαικι&ν νά συνιονίζεται είς τό σιύλ. Τώρα τί ϋαίκτας θά πβ· Οΐλαμβάνβι ή κά*θε δμάςι 'Αρκίζο βκό «ά εί. Τά δύο δλ ΝρίπβΙ νά βΙ· ναι οί πλέον Ταχβΐς παΐ- ιι μέ Λντοχήν χαΐ Αψογον κονιρόλ διά νά γίνβιαΐ ό αί· φνιδιασμός της άνιιπάλου ομάδος είς τόν άνώιβρον Ουταιόν ταχύν ρυθμόν. (Σννίχαα καί τέ- Θα πάοοιμβ ιήν πιδ κα· λή δμάδα ν.αί θά την συμ- •ιλίΙοάσουμΒ είς τα ιιχόν «8>ά ιης μέ τού; κιό δυνα·
  μκούς π ίκτας άλλαν δ
  μάδαιν,
  Κατα τίιν γνώμην
  ?δδ είναι τό «οάστιο
  θος. Ποτέ β δμο,
  ς ομάδος *.έ. Γ
  από τό εάν οί ά·
  ηοτιλονντκΓ ού ήν παΐκιαι
  ΛνήΊιουν ώ: ξ—ϊ ιό πλεί¬
  στον είς τό Πιον σαμαιεΐ
  σν. Ή δμοιογένβια μ άς
  μκιης ομάδος Ιξαρ'άιαι
  ίκό τό προσοοιηΗόν σιύλ
  κου ίιβι κάθβ παίΜΐη;.
  Γι' οΰτό δ «ροπο»η'ίις
  πρέπει νά βΐναι, Ιμιο; «ίς
  θβοορηιικης «ου καταςι'σβ-
  σς καί μβγάλης ιιεϊοας καί
  ηοοΓοοηικότητος, διά νά κα-
  οοθώσει νά ιΰ^υ μέσα
  στού; έκλβγένιας παίκτκΓ,
  τόν διτοΐαιν τό
  Παίζιμο σνμπΐ
  «τ β ι μέ ιό Παίξιμο τόν άλ
  λων, (Συμ8(α)σΐ(ΐ Κάθβ
  παίκτης Ικιός «Αν δοβν ε
  χβ> διδαχθεϊ Γά·τα σιό
  καΙΕιμότίυ βίζβι «αί κάιι
  «ου, ηαιααηηό).
  Θέλω ?έ ιοϋτο τά κατα
  σ»βΐ »οη όν. "0<ι δηΐαδή δλλο είναι ιό ούσ»ημα (ιομ μπΙ ίλλι ϊ συνοχή ΕΡΓΟΤΕηΗ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΧΟΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΟΝ.ΚΟΥ.ΜΕ 2-0(0-ρ) ΙΚΟΥ1ΗΕ ΣΚΟΡΕΡΣ ΟΙ ΧΑΤ2ΠΠΑΠ0Σ ΚΑΙ ΦΡΡΥΔΑΡΑΚΗΣ Ρ1Ι τριρι ■■ μ ε· μ..— ---- " ■" ■■ ι ν ιιιιιιιιι νιιΐι ι ΐιεπιι ι ι * Ε11Ε Λ Τ»Σ ΑΙ1ΤΕΡΠΤΙΙΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤίΠΑΑΟΥ ΤΟΥ _ Πάοα πολλοί φίλαθλοι, Εθ%(κοΰ η^οαοβ &Ληη.^Μ η^*χ.. .λ ._....., .----- , , _________ γενικώς καί άκόμη καί διά τά Ναυτικά Άγωνίσματα, έλάχισΐοι δέ έκ τοΰ κύ κλου των Επισήμων, θ' άχουσθώσιν έχφροζόμβ' νοι καί διά την ύπέρο χον έπΐοης παιδιάν ιής Ποδοσφαιο»σβ«ς, τί άς 4 πολλοί φίλαθλοι -βνικοΰ ηέοασβ άκαρ ίδωσαν τό «παρων» στό πό γιά ΐόν Έογοτέλην .. «Ψ___„„„,. „«„ προοκλητήριο τοΰ μενά Ι Ε(ςτό32' μιά συδυα τό βυναόνβΐς τό έγγΰ λου «οθοοφαιοικοΰ άγώ·σμένη ««άθοβος ιή; όρι Σχόλ τβρον μέλλονμ(αΝεολσΓα άνχαξία ής προγανικής μας κληρονομίας καί «ου Έθνικοΰ μας Έγώ, άλ λά καί κοινωνικώς ώρέ λιμος καί βαδίζουσα πάν τοτβ βίς τά πλαίσια των 'Εθνιχών Πβποωμένων Φυλή; μας άλλά καί των διβθνών συνθη^ών .. συντηρήσβως τοΰ πό λιησμοΰ μα', βίς δλας _ ποΰ δΐίξήχθη χθές τό άπόΐβυμα στό γήπβ 6ο Ήροδότου διά τό κύπβλλον Ελλάδος μ έ 1 ΐτϊς Ι. ιί'βι ** γεγονό< ιί)ς άδΐιβιολογήιβο βι· ρξ; 4ξ**ολουθ*1 α καλόι.τ? τό ζή.η Μ νη;άηβ{οιε«κ τοθ άη6 διετίβς καί πλέ,ν &ηό ο>
  ·ιί«ΐ5θ Νρβτουμένου γηπίδιι» τοβ Έργοιέλοος τι*ρ* «άς
  Ι«»νιιλημμέν«ς 6«οβχέβεις τάς ό".οίας Ιχοο» άηοαηάη· «ί
  ά ν·ι·ι»( γε^μενε» ενεργειαι ι ©ν ά?(ΐ δ «ν «υ Ν?·
  «Μ( Άρχ»ν «ειρ» *ί Λιβκιήβει ϊτ),
  V
  Μ'ραοχίβί, εί4
  ίΐΜΗ9δ»ο(«ν *1)ς ΟΛΐίας νπάϊειβι ι* ηε^Ι ιβ δ λί/,ος
  •Κν δΐχ% έίόθη ή όπ^χεβις τή; άιΐ6δ69ε«·ς τοθ γηηέ-
  Ιμ ·Ις τ όν Σόλ:γόν «ου, ευθύς &χλ ήθιλε ΙκΜνΜθή έκ
  «•ν κ.υοΐμων 6λ«ν τας 4«οί«ς *«* Ι ·ο«*ς *Ϋ * Ιίνβ*> *βί
  ·Α·ςΙ..Τ6 γή«εδ>ν έξεκκι>ώθη άλλα.. ή δβθιΐϊβδπόίχιοας
  Ιβεινιν ανεκκλήισ-ος. .
  Τάς Μυβίμοας Ι«·.νας (ίλβς ίιεδέχθτ,ββν ήϋίονβι «Β
  *ΐ··<βθ έκ τδν 6«5.ε·ν δμβς κρθ κβ ρίβ κοί πάλιν άηηλ λάγη ί χωρβς ί6;ος, π*#βμένι»ν ήϊη άχρηβιμ >Ε*·τ&μεν λοικόν'. Δι* πβΙ«ν λόγον χ* γήπεβί»
  «Ι ι!οέ:ι νβ Ηρα ηΐ«ι μακράν τοθ οΜΐποϋ χον
  ιέν πρό ηεν;βεϊί«ί καταλλήλως, έίάχθη ν* 6«η
  ΟρΙκει νά ^,——^,.,-.,,, -.- ..------, . -,
  ηρδοθίτει ία άκίμη- 4 μ·γ·λ<"ε εί; την ηροβπάθίΐβν ή διτβΐα α«ό και κ«τ«βάλλετ«ι δια ιήν Ανάπτυξιν κ·. πρ9«γ·»ϊήν «ϊ Λς την πόλιν μας Κ«ί ιίνβι λυπηίδ/ ***** «ν <»ν·ιτί·ς ή π*βοδ«ο«κή διάθεβιί τ·ν Ιβανί» «κ νόν αθλητιβμέν μ«ς, έφ' βββν «ιάλιβτβ ι&ιοι βδδεμιΛς ·<»Ρίί9λτ){ Ιχ μερά», τβθ Κ·άτο»ς, ή/··ρβν πβτ» αξαδ>·.ς
  ♦* ιόχ,βιν. Μιά παροιμία λέγι·: «Μή μ?0 δώο^; μ* μή
  κι' ϊλβς». . . 4 κ
  β··άνώ-·ρ«ι ν>τ)ρεβ««κ*ί 4'βΥ*» !β0
  έ
  δμ·ς
  «ο _
  κ«τάλλτ]λ{( Βιά νά
  πόλεώς
  5
  _.. _ ΐ
  μ μ. υπό ήν διαι
  « Λά Ά
  αΰ άς τάς ποοσπαθβίας ι1>σί«ν *°«κ Λιαπη Α
  ιΐαί. «ι, τίααα» «ά«ο
  V
  πο *ά «βώτα λβπΐά άμέ
  μας, έζη ήααμβν πάντο
  ιβ βΐλικοινβΐς παοαστά
  τας κοί βοηθούς άλλά
  δέν τοΰί άνβύοομβν πά
  θά μόνον είς ι όν κύκλον ι;
  μας, βίς τοΰς άγωνιστάς ι.
  τ ών γυμναστήριον κιί
  των γηπέδων καί βίς
  τοΰς άληθινοΰ; Ιδβολό
  . β μ
  ό Εβγοτέλης συνδυ
  καλά καί μέ άλλβ
  πάλληλβς κατββχσιές ά
  μέ
  (τοΰ
  ,χερ φόρ τόν
  ,κην, ποαγμα^οποΐκΐ βίς
  ,τό πρώιον 15,βπιον ώ
  ·βς άνίγ
  _ βΰγβνβΐς
  τάς συμμαχητάς.
  την μεγάλην μας
  λοιπόν ποοοπάθβιαν. πβ
  ριβολλόμενοι άπό πβρι
  . "_; μβνλον ιής Ι-
  δβολογίας μας καί των
  άγώνων μας* πιθανόν ϊ
  στω κοΐ έξ άγνοίας των,
  Χ<ορΙς χβίοαν βοηθείας τινός οίκονομιχής καί αντιθέτως μέ καταθλη πτικήν διά τόν άθληΝ¬ ομόν μας πολεμικήν πολ λαχόθβν, μέ στέοήσιν καί ου ών τ ών (βοών χώρων μας δπου λέγον ται Εθνικόν Γυμνασιή Οίον ή Γήπββον Έλβυθβ Οίας καί Γήπεοον Έρ γοτέλοος, μέσα βίς «ην σημερινήν πλήξιν ' ψυχής μας. άρχεται ή βησις δτι θά έκδοθβ ή Άθ*ητι«ή Κρήτη Εθνικόν Γυμνασΐήρι όν Ι) Γήπβδ^ν Έλβνθβ ρίας καί Γήη·οον 'εΥρ ντοτέλου , μέσα είς την *.* ίίλήξιν τή; μαΓ. ίρχβται ή εί ρΐς άποτέλεσμα διότι ή βιΐυνα τοΰ Έθνικοΰ μέ έπιΗβφαλή', τόν Άνάπαν άνοκόπΐβι κάθβ έπικίνδυ νη κάθοδο των νικητών Κΐτά τό διάσΐημα τού το καί έν συνβζβ1<ν μέϊρι τοΰ 25', τό παιγνΐοι παί ζβιαι κυρίως στή μβγά λη πβριοχή των ήττηιιέ > ών οί όποΐοι —πρός τι
  μην των αΰιό—παρά «ην
  καταφανή ύπβροχήν των
  των καιορθώ
  νούν νά κραχήσευν άνέ
  παφα τά δίκτυά των
  Μέ τό 25', 11 Έθνικοί
  ποΰ μέχρι πρό τινος πά
  ρουσίαζαν συστηματικήν
  αδυναμίαν νά διασπά
  σουν την γραμμήν των
  άντιπάλων χάφ καί νά
  άπβιλήσουν ιήν έατίαν
  τοΰ Έογοΐέλου;» άρχί
  ζουν νά άναλαμβάνουν
  κιί νά κρατοΰν Ιδα
  φός.
  Είς «ό 8Γ Ινα φρή—
  κ!κ άπό άοιστβρά ποΰ
  παρεχώοησαν πιιζόμβνοι
  οί όπισθοφύλακβς τσΰ
  σΐβρδς πΐέρυγος____..
  πβται άπό «όν Δουλγβρά
  κηνκαί φθάνβι,τό 35'άπο
  φασισιικό διά «ήν νίκη
  τριαν όμάδα Μιά Ιξυ
  π·η συβννόησι τοΰ Λο
  γοΰέτη» ποΰ παίζβι δεξι
  ός ένδιάμβσος( μέ τόν
  άρισ.βρόν άκραϊον» δημι
  ουργεί έπικΐνδυνο «μβ
  λέ» στήν έβτία τοΰ
  Κουντούρη ό οποίος
  παρά την φιλόημηπορσ
  ??; ^ου *βνβι »ίΐ»
  μπάλλα. Την τβλβνΐαΐαν
  ή ί
  μ
  σιιγμή κιί βφ οί ό πά
  δοΐ τού ΈθνΐΛθϋ 6 (οιμά
  ζονται νά ϊβιροκροτή
  σονν ή> πρώιην έπιχυ
  χ αν ιων, ό Σταράκης
  «ου 'Εογοιέλοτς «ώς
  άπό μηχαν,ή Θβοΰ» έ
  πβμβαίνβι καί βγάζβι
  την μπόλλα μέσα άπό ·
  τά 6ΐκνα
  Σιό 3)' ό 'ΚΟνικός
  ποΰ συνβχ'ζβι ν ά άπβι
  λεί ιήν έατίιν τοΰ Εργο
  τβλονς. κβρδιζβι φάουλ
  ποΰ κ.υπιέιαι
  '-νάπα καί
  άπό τόν
  δ
  πβρά
  καρπο,
  "ϊστβρα άπό βνα »όρ
  νβο ποΰ «βρδ ζουν οί
  ήτ«ημένοι στό θ' τοΰ
  άγώ/ος, ό Έργοιέλης
  άναλαμβάιβι έκ νέον την
  ποωτοβουλ.α καί κάνβι
  μβ «α ί| ρέμ έπικίνδυνα
  μπασίμα.α πρός την έ
  σιίαν των ήτττιμένων
  Τό Αμίχρονον λήγβι μέ
  μία ώΐαΐα εέντοα τού
  £τοιλιγκά καί μαλακό
  οΐνι τοΰ Χατζηπάνον
  σία χέρια «ου γκολκή
  πβο
  Β' ήμίχρονον
  Στό ήμίχρονο τουτο
  οί '-θνικοΙ φέβονισι ά
  πεφασισμένοι ά μοιρα
  σιοΰν μέ τιύ; άνιιπά
  λου. των την έδαφΐκήν
  ύπβροϋή» «ου αγώνος
  πού σχεδόν ιό έπιτυγχά οΰται νά παραχωρήσβι
  νούν κατά τό μβγαλύιβ
  00 μέρος.
  ΟΙ έπιχίνδυνβς κατβ
  βασιές των Έθ.ικών ά
  πό τά δεξιά σιά πρώ;α
  λβπτά ύποχρεώνουν τόν
  Έργοτ^λην νά παραχω
  ρήσβι δυό ολλβπάλληλα
  την πρωτοβουλία στοΰς
  νικητά;, οί οποίαι βλτί
  πονΐβς διι πβρ· $ δ χρό
  νοςέντβίνουν περισοόΐβ
  ρον τίς προσπάθβιές
  διά νά
  δεύτερον
  επιτύχουν καί
  τέρμα
  Έτσισΐό 28' βλέπομβ
  ΦΟθύριο «ούς.
  Τό Βευτερο γκόλ
  "Βτσι μιά έπικίνδυνη
  χάθοδος των Έθνικών
  στό 40' πβρνά £ κάρπη
  καί έρχεται τό 43' γιά νά
  πικράνβι καί διά δβυτβ*
  ραν φοράν τούς φιλότι
  μους ήττημένους· Μιά

  λαιοτέρκν
  «ι»ν>
  ίρ, ρς
  καλη θέσι άπβλπιστικά
  χοΐ πα^αχωοβΐ ιή« ϋέ
  σιν τού οίον ου ν ά
  δβλφο τού Χοζηπάνο
  ό οποίος μβϊά δυό λβ
  π <ά οχύ μέ,Ισχυρό γωπακό μπάλλα δίκτυα· ξβκουράζβι «ήν σιά άντίπαλα Έργοτέλης—Έθνι- κός 1-0 Ό αγών επί 16' συνβ (ζβται μέ άλλβπάλληλβς πικί^δυνβς δπωσοήποτβ λα «όριίρ ποΰ πβρνοΰν,νά πραγμαιοποΐέΐ.αι 'ΐ ίμως-ιΰτυχώςγι» αυτόν — ά (θρΛα Τό ίτβώτον γ «ό λ Είς τό 3' ό Στριλιγκά; δέν·. θέλει νά γινβι σκο σουΐάροντας άπό ώραία έναλλαγή των κυ νηγών τοΰ ΈθΥοτέλους στό κένΐρο «ου γηπέδου φέρνει την μπάλλα] σία πόδια τοΰ Φρουδαοάκη. Ό Φρουδαράκης ,ποΰ .. βχβι πβράσει τώρα^ άοι τόν!σνΒΟΟ>ννβμ),άφοΰ κάνίι
  'μβρικά Ιξνπνα.πβράσμα
  ι τα στούς άντιπάλους
  ι' τού έξαπολύβι ενα Ισχυ
  1 ρό χαμηλό σούι καί επι
  ,,τυγχάνει τό δεύτερον
  ά υπέρ τής ομάδος «ου
  νας θαυμάσιος
  σμός Χατζηπάνου. Φρου
  δαράκη. Στοιλιγ ά ποΰ
  σιην έξέλιξί τού δμως ά
  νακόπτβται άπότόνδυνα
  μικόν Άνάπα μ έ φάουλ
  πού κτυπιέ.αι άπό
  Χατζηγιαννάκη χωρΐς ά
  ποιέΛρσμα.
  Είς τ ό 31' κβοβίζβι
  Έργοτέλης κόρνβρ
  κτυπιέται ώοθίί
  πό τόν Χά (,ηπάνο άλλά|τέομα· Δυό άκόμη λεπτά
  ή μπάλλα ^Ο.σκβι...κβφάποΰ μένουν πεονοΰν χω
  λιέχθρικό1 „
  Μβτά πβντάλβητο 6 Έ
  θνικός κβρδίζβι μέ τό<· σπαθί «ου την ύπβροχή καί άγωνΐζβται νά (σοφα ρίσβι τόν άγώνα, δβν «ό θίς καμμιά ά(ιόλογΐ| φδσι, Κριτι«ή χοΰ αγώνος Δεν μπο|β0μΐ νέ χα6ις καθόδηυς " έκατέοωθβν έπιτυνχάγβι 6 ω; χαρ; κι Ι ϋέ μοιρασιιέτην σχβ βίςιήν έξαιρβ«ΐχίιν βμυνα χα6ι δόν την έδαφΐ» η # ύπβρο'τών νικητών οί όπςΐιι ·ε<|. χή καί φθάνει τό 22' 11 ναι άποφασισμένοι νά ^ ποΰ ό Έθνικος ύπ χ?β>ραιήσουν άπόοθΐίτο ιό
  »·ν '*β»-·*έλ·ν Ι*«^ε»
  ια εί( νήν 2βν σ«λ»ΐα;
  ί
  Η Προεθνική επεβλήθη τοθ Θηοέως Πειραιώς μέ 9-β
  ^ _
  « Α &Λ Η Τ ΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ
  Πικάντικα
  της Εβδομάδος
  Ή Εκδοσϊς μας
  ρ άπό προσπαθεία κβλλων μη<ών κκί (ν τοιϊο *όν έγχώριβν ποθ τόβο σΐίμπ«θοΰ>«
  κ·ύ μάχεται για τα χβ.νά συμφέρ^νΐβ τού τόπου
  κήραμε την «ίίό'φαβι καί μιϊς ν* φοβτθθ
  # *
  *
  Κι' βηο'ς τδ κάθε Ιντβπο Ιχει κίπόιο νχοηό
  Πολιτικάς κχνκνιχ* ή καΐ σ*τυρι«ό
  *#ίν· «ώς-άποφαίτητο βΐνβι ευθύς νά ηω
  **ςτό δικαίας Ιν.αιιβ εάναι 'Α θ λ η τ ι
  κ ό!
  Στ* κόρμβκε. αδιάφορον, δ λ·»; κ«1 σχΙ:...τ·λϊί«ς
  ΘΑ μιίνβμε κκί «τίς κολ.τικές τι Ο τόπ&υ άνωμαλ'βς
  1Η( πλάϊες· μας θα γυρ»με χι' αϋτοί π;ΰ Ιχβον γένεια
  Ας ιϊΛ» ν* βρβθν «Ον.χτβνια
  ε ς
  φτ»χα τα βυματεΓ«,
  Τί μαν(« %*λος πάντβν τοϋ τβπκθ
  είναι ίλοι τζβήιΐταζΐ]δες;
  —Βιέ «βιβιά πλτ]ρω9ϊΐ-κά«
  Τοοςφβνάζοον β>Λεχβς.
  Κβί γ.' απάνΤησι λαβαίνουν
  — Βρέ 8*ν τίβφατΛς τ1 ΑβτβΙα
  6 8ικ(5ς μοί) αϊιΐφδς
  «β δ νέ μίγκβς κΓ άπό σοΐ
  κεϋζει.. Φ^άΛτ στήν Ε.Γ.Ο.Η..
  Κ«1 τραβϋι ο^Λΐσίμινος άπό τόν έν*.ϊιμό
  Κι' Λντ*·ιώρ« ν%ηςάκρη καί σ»ς.;ο λογ,αριββμρ"..
  Φνοτίει 6 βιαιτητής ...
  Είνε» ηε<·εηηρηίΐένβ, γενΐΜδς κάντα κανόνβς ντά παιγνίδια σ«ύς αγώνας, βίαν μι& δμάδα χάσιι πρό παντός βτδ φιθ·;.μπώ Μοί αποΛρθη ϋοθ στίβον μΐ μια δι δικαία γχώλ V* 8ηλ*νει έ-οτμι·ς χαί μ' αναίδιια νά λέει —Ό βΜΒΤ-ίής μίθ ίΙ Ή άγωγή τού άθλητοϋ Μέσα κβ' ΊΕξω άιϊ τό ϊτίβη "Είς τ6 Στάδιον 'Υπάρχει μιά μερίδα κοινοθ — οο χαρ^τηρί ζει τό π< δόσφ,ηρο σ ν βιρβατρότητα σάν παιδία σ<λΓρή πού Ρέν προσφέ ρ?ι τΐποτβ αλλο παρα ύ σηρικοος φινατισμοΰς «αί λακτίσματα στό ά γνό ΆΘλητικόν Ίδ?ώδβς θ) μπσροθσβ κανΐΐς νσ δικαιολογήση κάπως την άπ ψι αυτή έφ' ίσον ςί υποστηρικταί της ?έν ε γουν πσρακολουθτ'σει ά γώνες μετσξύ δύο όμά δών εί οποίες φημ'ζον ται γιά τό ήθος καΐ την ευγένειαν ιών παικτών τους. Διότι έν τοιαύτη πε ριπτώσει άγνοοθν τό κα λό καΐ ΰγιές ποδόσφαιρο την παιδία εκί(νη πού άν τί ά έκτραχειλΐση την όρμηηκότητα τοθ νέου μπορεΐ καΐ πρέπει νά την περιορ ση καΐ νά την δώση μαλιστα καΐ μ αν ανώτερη άθλητική άγωγή Δ ότι 6»εί Εγ ειται τό ζή ττιμα. Στήν άγωγή τοθ άθλητοθ.— άγωγή μέσα κι' Ρζω Τό άπό το ρο σνν μπο ί φ συλλογικ,ό παιχν δι, ρεΐ νά πά ξη τόν κσλλί τερο ρόλο στήν διαμόρ φωσι τοθ χαρα<τ<1ρα το παιβιοΓ. Τοθ άναπτύσσέ πρώτ' άπ' δλα τό αϊσθη μα τής άμ λλης καί της συνΕργασ άς, μέχρι τοθ σημΊου νά τα μεταβάλη σέ άν5γ η Κι' ΰτσν ή^ ά μιλλα καΐ ή συνεργ/οσΐα γνονται άνΐγκη μέσα στό γΜπεδο δέν μπορεΐ παρά νά καταστοθν κσΐ σιο χεΐα οτόν άγώνα ιής ζωής έξω άπό τόν στ βο. Ό ποδοσφΐιρ στής ά ποκτά έτσι δύο πρωτσρ χικά ττρ-σόντα γ.ά την έξέλιξι της κοινωνκότη τος τού, κι' δταν εχει τις πρ Οιΐοθίσεις αύτές, θά φίάοη οποοοδήιοτε στό σΓμάυ νά διαμτρφώση την άγωγή τού Μέσα στόν ποδοοφαρΛκό δμι λο ό νέος 6έν Ιχει την οί σθησι Οτι είναι μό>ος
  καΐ πρό παντός δ τι μπο
  Η «Άθλητική Κρήτη»
  άπό τή φαιδράοψη
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Άπ' δλον_τογ_ Κόσμον
  Τοΰ.Συνεργάτου μας κ. Γ. Λίβα
  %
  ϊ ζ μ} έζαίρεοει κκμμί*
  βταν ή ίμάϊ· πίθεί στό πβιγνΐδι τη; ζ
  Α δλΛΛ μ 6>4αους 4ναι3«ίας θ
  6 δήΙ
  * *
  .. : αλλβος* Χίγββς φΐλ». μοο ά.
  στήν καμποόρα τα φορτώνβυν δλα τοϋ διαιτη ί).
  κου θα λ»γ έν κατκκλεΐδει δίχκς τα γν»«ά ποζ-,.,-.
  β·κ ή άλεΑοΟ ίέν φτάνει, μ<( «ά χά ν «ι κρεμα&τιίρ'.*. Γ. Λίβτς ΘΕΑΜΑΤΑ Β.Γ.Ο.ίί $.0,5, .Φ,Η: ρς ΒΡΟΔΟΤΟΣ: Έν«( εΐν' δ ΒΘΝΐΚΟΣί ΊμαξΛ τράβα ΒΡαΚΛΗΣ: Μιαθ.οΥΐσϊόν' Β αροβ!6λή« ΟΔΓΜΐΊΐΑΚΟΪί "Ο»β θέλει: ΤΒΜΝΙΣι 'Ο Πυργος ,ών Ίπποών. ΟΡϋ.ΙΒΑΤΙ-02;: Μαχρνα άη* ίο<ϋ*·{ο»ν ϊΓαΑ/ Κδΐτ,γβεώ τβώς ΑΡΗΣ: ^Ανήσυχα νειάτα ΑΪ^Θ Λ ήχ ΑΪΚ:^* Λ πίρτι δ ποταμός ΠΡΟΟϋΕΓΤΙΚΗ: Σίτερνή μιυ ν»ώ»τ] ΦβΣΤΕΡ: ^. —ο— Ε.Π.Σ.Η: Τό ηββαπονεμένο ηαιδί ΒΝ. ΑΐΑΐΤΗΤΟΝ:*Α(<866κρ(νε, δ θιο{. ΑΒΑΠΤΕΡΟΣΙΪ ΕΑΗΙΑΟίΙ — Θλ ξ οί Ιρορο» των ΑΘΗΝΑΙ, Πληρ.ψοο.αι Ιξ 'Αθην&ν Αναφέςουν δή τό Δ. Συμβουλιον τής Έν ώ Ο1«ς «οοοσφαικδν οχμι 1».ων Ελλάδος Απεφάσισε* δΐΙοΒς ο.αθβστ) «6 ηΊισυ ιών βΐσποάξιώ» «ου, επί προσθετοσ; δέ ίπ(03θυ»θονν ιά εΐσιιήςια ιβν δθλητι- κ&ν θβαμάιβν διά 600 δραΐ- Ι*ασ Ον διά ν4 χαρή· γηθουν σν»τάξβ.ς »ί; ΐιύ; Ιφόρους τβν Νθ9σσφα>ρι·
  & οα·μα«ίατν. Δ6
  σκοπόν τοβιον
  αί Ναιάλλολοι Οσογίαι ος
  «άς τοπικάς Ένώσβΐς. ΟΙ
  ένβιαφιρβμΐνσι «άντοις 86-
  ον νά Οποβάλοϊσι *ρός ι(|ν
  Ε ΠΟ «ά χάΐοοθ» πιοτόιιοι
  1) "Ετος, ηιιίρα ω^οΐ ΝαΙ
  λβκιόν γβ.νήσΐος·
  2) "Ο ομα κοΐ βπώ·υαον
  ιής μαμϋς παν «ού; δμφα
  λόχοββ.
  3) ΒββιΙαισιν νιυρολόγου
  Ιατρόν βιι ..δέν την βχονν
  ά πρό ΝοΧλαΟ.
  4) ΠισιοιΐίΐΐιτΐΜΟν ττίς
  πΐΜής Έιώοεο; δτι γνοθ
  ριζουν βιι ή μπέλλα «Ινα,
  λ
  ογροφικαί πλτΐροφΓρ'οι α
  «ό «ό 'Ακρα>τήρΐον τής κα
  λής ΈλΚ'δος άνααέοοΐο
  δπ, δ ϋςόίδοος τβ; Νοτί
  ου ΚσοΒκς κ. Σιγχμαν Ρη,
  Ιρΐσΐιιθβΐς τηλ'φπηκ&ς ν
  πό τοϋ στς«'ηγ)Ο Φ^οίγ»ο
  «Π >'β θά γΐουν οί αρχαί
  ρ«σίαΊ τίς Π ιϊθ^φαιρκβ;
  Έιώοιαζ» βπήνΐησβν οιι:
  Δέν Λλ-μ μτίν.υο άλλ
  εΐιστβύω δα αί «αι θά ονμ
  πέαου» μέ τάς Ι»λογσς τί)
  Κο&ίας καΐ ιβ; Ι ΐιΐοτνΐα;
  •έΒΙ Ινβρξις ιον> ηρω
  θλή
  ι δ ν
  Τό ποδόσφΌΐίρο ποίζει
  τόν καλύτερο ρόλοστή
  διαμόρφωσιτοϋ παιδιοϋ
  ρεΐ μονάχ?ς ά κορ6ίση
  σέ μιά προοπάθασ, Χω
  ρΐς νά τς;Ο άφαιρ(ί την
  πρωτοβουΜα Χωρίς νά
  Τ3θ σ:οτώνη τ'ν άτομι-
  κότητα τόν κάνα νά ττι
  στεύη 8τι κάθε άτομική
  τού έ έρ/εια πρέπει νά
  κατΐυθύ ετοι πρός τ6 κα
  λό τοθ ίυνόλου Ή πρω
  τοβου(σ πού θά πάρη
  Ρέν θά ίΐναι Μνας ύπεο
  φΐαλος νεανικές έβουσι
  ασ^ός άλλά ξενΐνά άπό
  τΓνδνάγη τίΐς έξυτιηρΕ
  τήσ«ως ττ*,ς όμάΓος καί
  ύτόνίΐται πάλι στόν έ"'εγ
  χο καΐ την νρπ ή των
  συναδέ)φων τού Ό έν,ω
  ΐσμός τού γΙ>εται έγωΐ
  σμός καλής ποιότητος
  ι>αΐ ή φλοίοξ α τ( υ πού
  δέν παύει νί άναπτύσσε
  ται ι,έ την άμιλλατ γ'.νε-
  τει γόνιμη καΐ άττοοοτι
  ► ή Δηλαβή ό ποβοσφαιρι
  στής ίχει κατονόησι τής
  συνολκ ότητος οτήν < π>(α προοφ^ρει τίς άτο
  μι ές ,όρετές τβυ άλλά
  κ αί τό σύνολο 6έν παύει
  ν<4 τόν ένισχόη, ν ά |τόν παρακολουθή καΐ νά τόν άναγνωρΐζη, / ύχό τό βλέπου^ε πολύ κσλά σιά μά«ς δμώδων άνωτέ ρας κλάσεως δπου ίνας πα'ζει νιά Ολους καΐ 5- λοι παΐζουν γιά §να μέ ζηλευτή σονεργασία καί κατανόησι. Κ. ΣΤ. (Άνέχεια καίΐέ- λο( σΐε έπόμενεν) ΕΙΣ ΤΟ ΝΠΙΣΚΕΤ ΗΠΟΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΟΦΗ ΒΗΤΙΗΕΤίΠΙΖΕΙ Τ«Ι) Ι.Ε.Λ.Π. ΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ Ό αγών προκαλεΐ τεράστιον ενδιαφέρον ίώς θά έκβοθβ . "" ΚΡΗΤΗ» ΙΕυχηρβη· άνβνκΑν «ου ΤομΪκοΦ μας ' Αθλητι- βίί θλας αύτοβ «άς «άς οποίας «Ι ποαγματικοί φΐλαθλοι το· ΰόκΐσαμβν ήΜΚ ν· λυπηρόν άλλά βΐνβ ά >»ΐΐθές *«^ έκ «Λν έπισή
  |ΐ€»ν καί έ| αυτών άκό
  ^η «Λ» κβρβ «ρ««ο «β
  «·νΜν«ν «ανβΐς δέν ά
  ι^οωσ§ι(·βισσό<«Βα «Αν θ «θτ>ς
  καθωοισμ«(νων
  έ-ιοήμουβ ·ρ;
  . »ί «αί Αι
  καΐ »1β αύΐβνα άκόυη
  «οί>ς ΙχολΐΗθύβ Αγώνας
  λΙ ν·Μτ)««. νοητ ί
  ^Λ"»»ο·.»ι»· οί
  «Αν _«
  ίθνό| Αο·«ψ.υ
  .-Α_, :" «^ *<Ηα ηέν «,* Ατ)λη«ιι*ων Σωματβΐ ών μ<Η, «ά ββκα Τθίβ μο· ανηθ Ο^ΐχΜώβεΜΚ; χώ 'βον κοοπονήσιως «ών άΦλητΑν, »«»♦ διότι ό μο ναβΐΜ&& καΐΑλληλος Αι* ολα ΔημοτΓκί Γτιη^δον' εκλείσθη ό πό •λϊόντθ; Μάϊον 1953 μ| χήν δικαιολογίαν δ«ι ΚλασοΗχοΙ δέν Ιγιναν οί έτήσιοι Σχολικοί άγώ νβς κατ' Ιούλιον καΐ ά δέ «άς πληροφορίας μα εί; βύχόμβθα νά βΐναι ά Θάσιμοι, πληρώνβται άν θρωπος διά νά άπαγο ' Ό την ποοπόνησιν «ών ποδοσφαριστών μα έν«6ς τοθ γηπέβου τού «ου, δπβρ, ποοτάσβ μας ήγορβσθη πρππολβ μικώς ύπ5 «οθ Δήιου 1*2 ΧρήΊ*α~ «ών ουνδη μο«ών μας διά «ά «Ιναι καθημϋρινώςώςήΐο δβκαβων έ (ών β(ς μς Κατόπιν ·»ροτρτ*τ]ς φιλάθλοον ιών σ συ»ιά*ιιις μις τόν πρόεδρον Μαί τα μίλη τίϊίίΠΣΗ είς τό αώ γοαφιΐον τώνσυνεδρ άοβω>
  τόν όπυΐον καΐ η,ώ »γ
  σχιιικ*{ κβρΐ χον χοόνυυ
  <τ]ς ένάοξεως Τϋβ Προοτα θλήμαος. Ό κ. Πρόεδροι «αί ιά λοιπά λ ά αυνβσρίασιν Ιγ.Ι ) οχΐάωρ' ν «ατά τό διάοΐη μα τοθ όϋοίου ο πνντάκιης μα; Ιιροβπξβ βντέα υτ»συς Βλοββ έν τέλΐι ιήν &ηά τη α·ν δα τό ποαηάθλτιμα 0 πολύ ύ β(ς «ήν βιάθβσιν «ή; άθλούσης νβόιητος καΐ θ(ΐ μόνον άπαξ «ου Ιοονς βΐς «ήν βιάθβσιν «ών Σχολβίων διά «άς μιάς ημέρας κατ' Ι«ος Γυμνασ ΐκάς επι- &·ί|·ις των, 5; κάντως πάν«οιβ έιιμήσομβν καΐ ήμ«σ·ν |
  «ου προέδοου »ων δΐΐ δέ»,.,
  ψώ ισαν ποι« κοδοαααιρι
  σιήν αΊλου σοομαιβΐου.
  Οόιε Θά γίνουν 4ρ
  χκρεαίαι τής ΕΟΧΗ
  ΜΑΔΡΙΤΗ- Δυμοσι
  λοΦμεν ηατοιωνικήν έ Ι Ή
  «οιμασίαν-
  Δι δλα αύ.ά«ά πάρά
  πονα μάς χρβιάζονιαι
  Φωναί μεγάλον στόμα
  τος διότι όμιλοΰμβν ου
  την άνθιΐιθ.όμησΐν-τΛν Ί>
  ν (αν %ήτ>α>ν «ά μδς σοθ£ ο
  άπαΐτονρννος *.οηνρς >ά «α
  θιρίσβμβν τό .. Ι.ος ττΐς Ι
  »(ίοξ ώς «ου Π ίντως (ΐμβ
  θο« ξϋ$α ι δι. δβν πςό<ίΐ <οΐ να άρχ(συ ένα>ρ(-εαον
  άπό «ήν δευτέραν... παθον
  οίαν,
  Τό Γομνιβτήριον
  ς ό όμΰμν ου
  νήθως *ίί ώ :α μή άκου-1
  όντων ευκόλως. Άλλά Ι
  ή άνωιάτη άθλητιχη τονρέλονς
  «όπου μας Άρχή &ΠΣΗ' ΓΠ—
  καΐ «ά Σωματεΐα σιβ
  «ρω^ή;, διό«ι ό
  πολιτικόί Τύηος βέν 1
  παρκίΐ διότι Ιχ·ι Αΐλον
  βύρύτβρον πολιτικόν
  σκοπόν, δστις ιτληροΐ
  «Ας στήλας «ου, χρβιοζό
  μβθα λοιπόν άθλητικόν
  μεγάφωνον 4»
  καΐ ώ. τοιθΰτον ..
  ζομβν την Ιχδοσιν «ής
  «'ΒλευθβρΙας»
  προκτ,ινΌσιι διαγβνισμον
  διά »4ν ποομήθκαν ιιλ(-ν
  ό ν» οο ν ναφθιλίνη* μι(
  Α«ς τόσην κοοότ«τα ά'
  οιά τό γίπιδον.
  Χό ιήιεοον
  Αηής ρήη
  έφ' ή; ββοΐζομβν, σοβα
  οωτάτα( ελπίδας ώς ά
  θλητικοφ μεγάφωνον
  ιών άναγκων μας διά
  ιάώ*α«ωνμη άκουαν
  ιων ύπβυθΰνων άλλά
  καΐ ω; διβρμηνέως καΐ
  έμμέσον θββάπον»ος αύ
  ιών·
  ΔΗΜ ΒΟΥΡ£3^ΚΗΣ
  Πθόβδβο; ιτ), ΚΠΣΗ»
  αος δ ι τό γή1 βδο* ιοθ Έο
  γο'ίΐους Ιι,ιι παρβν,φαη
  α «ό ιόν κσρελθόντα μη»π
  βι; τό σιτμαιιίον παρά τάς
  άΜΐθβΊονς διαδόσ! ς, Διά
  ιήν βξα*ο0τ>σιν ιής άλη
  θβίας ϊκβθ'ΒφΘ^μβ* ι6ν α
  μόδ αν ονμβ υλον ιοθ «
  τθιίλαιΐί.* όστις μ3;
  φόοηοεν δή «ιό
  τοάγμαιι Ι («ι άποοεσμκυ
  θή καΐ παραχσ>οτ]τί(| σλλά
  11 αι αΒυνατο* >ά ι(σβλθ·
  μβν πρός ιό κ^ρον διότι κα
  «ά την αναΐώρτ,οίν των οί
  ΚνοΐΗοι παρέλοβαν μαζ( ιοον
  «αί τό *Α8ΐβ(...*
  Είς τ«ν πιρΐπτασιν τού
  ιην »γμ ζ· μβν 8 ι /| μόνβ
  ^ν 28ην τρέχοντος
  Δ αν 3 45' μ μ. Α'ρι
  Θά >ό6η χιίρβν εί
  τδ Γυμναστήριον ι(; τ6 ε
  ως μας αγων μ'όσκετ
  ρπώ-ν ι εταζο των όμάδων
  ΟΦΗ καΐΣ.ΕΑΠ
  •Ο Ά>ώ ου ος προ» ο
  λεΤ τερ^ισ ην ένδκφ*ρον
  όγ(ρ τΠ. ίσχυρβς συνδέ
  σεΐκς άμφοτ^ων των &
  μάδων κοΐ δή τΓ,ς δ^ά^ος
  τΓ,ς Σ.Ε Α.Π είς την 6ιοί
  αν ίγυ Ιζ->νται πβΤ<τας ά ωτ ρας κλάοεο.^ ώ; οί £όΐουλος καΐ Γερησό π ου Ο,. { Άλ'δ καΐ ή 6υας το"ΐ ΟΦ.Η. διαδ^τει ί α ί:σχυ ρό'ατον οό/ολον κσΐ Θα δή με τδ Κριτ,ική τοΰ αγώνος ίχεΐα Ιη ΐ*( 1ης βιΧΐίοι) ριοε 6 Δονλχεράχ·;; Χαί ό Χά- ζ ά 4 χί εν «πό »ή> έτίθιβι ί Χαχζη
  πάνοι κιί ό Φρ·νδαράΝηΐ. ΟΙ
  λοιπ·ί ειοϊ.ιαι ήγοβνΐο&ηααν Ι
  Νανοποιηπκα χ»ι>ί( δματς ν·
  ίνηθοθν νά ηαρο««ι(ί»ενν τό
  εταιγν^δι των. Μιιοξύ
  %Λψ παικ &' τής νικητβία* έ·
  πεΝράΐ*αε κ·ί κατά ά δύο ή
  μί/θ>να άπό ντεν πνεθμα όν
  >·ργαο^βς, ίξ*ιρ4βιι μόψ·*
  ξί»ΰ έ·κρα<· ό δπιΐ·» Αν κ«ί κολοι Ιηαιζ* άτ·μ·χά καΐ δέ Ιννβ ·ί«ε Οσάκις ε/χε την μπάλΐα, νά μοιράνει παιγνΐδ* σΐ·ύ{ βτμηαίκτβς τον. Άετό^όν 'Λθνικόν ί(,χά ιι·ε ό 'Ανάεΐας άπό την 4μν· α Μοί άηό την έπίθεσι ό ^Γβ »α»νιτεΐΜη (καΐ δ Δ·γο#<τ» ,0/ λλλ>1 «αΐχται παρα τίς φιΛο
  ποοαπά(>ειές τονς Ιέ>
  ν< σταθ·ΰν «τ· «{Ι πεοιαΐάνε·»»». '— Ιιαιΐηείπ τ·0 κ. Λιάπ·) •λι). κον παιγνΐδι της ^α τραγ ματοποιήση δευμβσίαν ίμ φάνΐσν έπϊ τΠς Ισχυρβς «ντιπά ου τού. Ωΐϋ,σδήποτε δ άν, ώ/ δα ιΤναι άμψ'ρρ π^ς κα) 86 κςα ήση αδιάπ-ωτον τδ ενδιαφέρον των πολυ ιλ^&λω/ ι Τ ι.ες δα τ6ν παρακο λουδήτουν. Ό Ο.Φ.Η, δα παρβτα χ^Γ^μ^^ττ ίις Σφακιανάκην, Μ λλιτ-ρόκ η '> Δαρ^αντά
  κη, ϋΚαλλέργΡι κ.ο! Ντοβέ
  λΓ)" 'μ^ αναπληρωματκους
  κϋς Μ38ιουδάκην, Άν ω
  ν5πουλον κα' ΤρΐΓθί-ν.
  Ή 6μ4ς της ΣΕ.ΑΓΤ
  μΐ έπικίφτλΤς τού, Σνό
  πουνον κα! Γερ3θόαουον
  δ6 πλαισ>ωδΓ! μέ Εξ ίσους
  Υκανείις μπαβ ετμπωλίστβς
  ώς τοίι; Ιουσβρίλον, Πε
  'ρ(5ην καΐ δλλ'υ; ώ^τε
  ν· αποτελέση ίνα ?βχυο6ν
  συγκρό-ημα μέ άχελ,ί ω
  τον δυνβρισμό/ καΐ βρτΙ
  βν τεχνικόν.
  ΧΟΕΣ ΕΣΟΤΕΡ.ΚΟΥΣ
  προκριματικούς
  αγώνας στ ί6ου
  Οίπροτεύσαντεςθά άΐϊοοτα
  Αούν είςτβ "Άρκά8ι0|
  Έν όψει των έν
  μ φ' τελουμένων
  νω στ βου χά Ά
  ήνβην τοθ μη ός Ν σεμ
  βρίου, 6 ΟΦΗ διωργάνω
  σε χθβς είς τό οτάΕιον
  ΕλευθβρΙσς ε
  προκριματικούς αγώνας
  προκειμένου νάέπιλβγοθν
  οί άθληϊαΐ εί όΐτοΐοι θά
  μβτοβ Ον είς Ρέθιμνον.
  ΟΙ άγώνες ήοχ σαν μέ
  τό άγώνισμα τοϋ άνωμά
  λου δρ ομού 15,000 έ
  κατά τό οποίον (ί μετα
  σχόντες άθληταί τήκ 8,55
  ιτ μ.έξβκΐνησανάτό τό γή
  πβδον ΟΦΗ Ακολουθήσαν
  τβς τόν δρόμον τοθ Αγ.
  Μύρωνος, Μβτά τό 8,5 χι
  λιόμετρον οί άθληταίέπέ
  στρβψαν διά νά >1η ό
  τρρματισμός είς τό στά
  διον έλευθε; ίας δπου έν
  φ μεταξύ έΐελοθντο τό
  αλλα ά,ω ίσματσ.
  Πρώτος τίλικός έτβρ
  μάτι,σβ ό νεαρός Κςλλέρ
  νηςμέ τόν κολόν χρό
  νόν τ©ν 1,25' (απόστασις
  17|χιλιόμ),
  Οί ύπόλοιποι άθληταί
  έγκατίλε ψαν.
  Τα &λλα άγωνΐσματα
  τοθ προγράμματο·· Βιε
  ξήχθησαν μέτήνάν.ίλουθη
  σειράν: 100 μ αλμσ βΐς
  μΐ)<ος αμα είς Οψ ς, Σφα ρ βολΐα, 6:0 μ. Δι βλία 1500 μ. καΐ αλ μα, τριπλοθν , Οί «πιδόσεις ((ς 6λσ γς τα άγωνΐσμστο δύνανται νά χο ρακτηρι σθοθν ώ Ι ανοποιητικαί ληψθοθν Οπ' δψ ι αί συνθήκαι υπό τάς δττοΐσς νχθησαχ (παντίΚής έλΧειψς προπονήσεας άκβταλνηλότης σιΐβου κλπ, Τα τβχνικά άποτβΧέ Ρβθύ ·σματα δ λ ών άγώ σμάτων βχουν ώς βΚο'£7 Δρομος ΙΟΟμ, Ζωγραφά.ης Γίώ 12', Μσλλαρά^ης, Μ 12' 3" Σαρρής 12' 3' "Αλμ* ·ίς μή»Ος Δρσμουντά ής Γ^ 6.18Ζωγραφά.ηςΓβώβν 5,90 Λίκκας Μΐγ. 5 75 "'Αλμα ·ξ| υψος ' Λέκιισς Εόάγ. 1,65 Μαλλιαρβκης Νικ, ι β Πολίτης 1.50. φρ Λέκκας Μιχ, 10,04, Κοτζβ νικόλας Γρηγ, 10, Λέκκας Εύαγ, 9. Δρόμος ΘΟΟ μ, Ζ γ 2Ί7"3 2'17"4. κόλ. 2' 18" 1. Γρηγ Κοτζανικόλας 29,84, Έλλιώιης 26,80 Αρόμος Μσρ«βη-η ρηςΜΐΐ, 5Ό7" Φανταουσά»ης'[ μ ρλθ* Δραμουντανης Γεώρν 13 10, Λέ κοςΜχ. 12 541 Πολ^ης 11.45 Ό ΟΦΗ εΤνσι &ξ1Ος συγχσρητηρΐων διά ιήν προσπάθειαν τού διότι ίγινε τέλος μιά απαρχή διά σιν νλασσι»υθ σμοθ είς την πόλιν μς είς τόν τομέα τοθ 6«ο1 ου εύρΛσκόμβΡ χσμηλά. Άξ ζή κόββ ϊπαινος είς τόν πρωιεργάτηΜ<|; κινήσεως καΐ ηροοιΐο θείας αυτής κ.:Εύάγ,γι λον Τακάκην Ό ϊθεσινόςάγών Μπάκβτ Μπώλ ΔΙΑ ΤΟ ΗΙΕΑΠ Ε Ό (ΥΠΕΑΑΟΗ ΌΧΙ, ΙΕΒΑΗΘΙ) ΜΙΚΤΗΣ ζ μ /| μβ λύσις είναι, νσ (φιρμόοτι υ ΈογσιίΑης τηντα*ιΐν.ήτ τοδ ί»8οου: Νά αηά ην πόθΐβ..« ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΚΤίΠΟΚΡΙΤίΓ Οί 4ντ»ι»οκριτίΐ( ται ντε γρ&φουν έν βνντομ'4, μέ με) ά»ην άιταραΐιή τωε. μ«1 είς «ήν μ( «ν «λευράν -τού χάρτον)· Αί μ» κραΐ &( ο·({ ««Ι χρ &ς «ιροκ*>ουν είς
  ξ ν μ«Ι
  χ αον «(ν
  ν* μή βη·
  λθΜ.
  ;«ν·ργ«β(α« επί
  ζά
  Ολαι τϊ
  μ
  ίπό
  Βιαμερί
  Ι-ρή'
  Ό Όλυμπιακός
  απέκλεισε χ θ έ ς
  τόν Κβραυνόν
  (2«νέχ·ι· *» τής ίβς ο*Χϋ*{
  ου δ^ασμίί Μτιλμίζη—'.
  γαπόκη κα) σοί/Γ τοθ τε
  λευταΐοι». Είς την σ
  χεΐανκα) μ'χρι τέους τοΓ
  ι^μχρόνΌυ 6 ά,ώ εΤ α
  σκληρώς Ιδα άπδ μ'ρο^
  τ^ΟΚεραϋνοΟ ο? παΤκτο
  τοθ ό"Ό'ου «ατ 6άλουν
  δΚας τ6ς δυντ5μ-.ις των
  δ ά ν^ μειώσουν τ6 είν. βά
  ρος των άποιέλεομα Δε
  τό 4πιτυγχ5νουν δΗως «α
  τδ ^'χρινον λήγει 2—0
  υπέρ τε Ο ΌλυμπιβκοΟ.
  Β' ήμιχρόνιον
  Είς την ίπανάληψ ν καΐ
  ίίς τα πρθτα λέη α ο! Κε
  ραυνιώτες όνων ζ^νται ά
  ποφασισπ<6 κοΐ π< ζθ^ έπανειλημυένω; έ ι 'νδυ· α τή/ έστίαν τ03 Ό .υ μπιοκοθ. Τό υπόλοιπον διασ η αα περνβ μέ μορ^σμένη την ίπ€.Ο<ην τοθ άΐ·ι3νο^ καΐ μέ <5λλεπίλλΓ|ες ξορ υήσεις των δύο 6μ*Εω , Ανευ δμως αποτελέσμα τος διότι τδ σκ&ρ παρτ μένει μετχρ1 τέλους άμετά η Τδ ήμ'χρονον τουτο λή γει μέ μίαν έξαιρετικ· επι κΐνδυνη κασοδο των κυνη γών τοθ ΚερβυνοΟ πρός την έστΐαν των νικ Γ) των την δπίΐ3ν την τελευταίαν στιγμήν σιίζοι 6 ρ φύλαξ μέ ώραιοτάτην δόν. ρδς καΐ ή Τέννις—ΕΓΟΗ—Έργοΐέλονςμέ 38-28 ΔιβΜχθηχθέ; την νύ Ι αοπο'ηοαν «ούς κια καΐ πβρί ώ^ανβ μ μ|πα(κ<πς βίς τό γήπβδον Τέννιςό' Σ.Ρ & Π, Σ«μσσοέλ«; ρ ι μπάσ<βτ μπώλ διά «ό κύπβλλον «"Οί·» μβταξύ των όμά δών Σ Ε Α Π κοΐ μικ.ή των τριών Σωματβίων Γέννις ΕΓΟΗ Έργο «Ιλονς· Νΐ"ήτοια κατόπιν θ«α μιτικοΰ αγώνος άδί χθη ή ομάς ή ΣΒΠ μέ σπύρ 38-22. Ης τό πρώτον ήμίχρονον ή ί μάς ιή; ΣΚΑΠ μέ έ πιπεαχιλής «όν έξ αί ρβτον Σινότουλον ήγωνί οθη πβ.ίφαμα καί προη γήθημέ 21-4. Είς «ήν πανάληψ.ν δμως οί νι αροί παίκται ή; μ κ τής ου δυάοθησαν άοκβτά καλά καί έη' βύκαιρία «τίς άποχωρήσβως τού Σινοπούλου κατώρθω οαν νά Ισορροπήσουν τόν άγώνα καΐ μάλισια Αθουν νικηΐαΐ βίς (6 ήμΐχθονον ούτό μ^ 18—17. ΪΙιΜ '·δμως ή δια «ού πρώ(ου μέ θονς δέ/ Ηαιέοιΐι δυνα όν >ά καλυφθή καΐ Ι
  σι ύπέ υψαν «·λι>κώς μ|
  ό προαναορβρθβν οκόρ
  ών 38-*ΐ2Διβχβίθησαν
  6ιαι«έρως άπό την νίκη
  Οίαν οί Σινόπουλος, Γ·
  ρασόπουλος* άπό 6έ την
  ήτιηθεΐσαν 11 Μαρκο
  η^Τζηινίκη^ Ιω
  αννίδης
  /.Ι δύο όμάδβς έχρησΐ
  (3) Σΐιό-τουΚος'αβ) Γΐ
  ρασόποΐιλος (8) ΙΙεττθΙ
  δης(4), Μαλοΐί ής (3)
  Μ«νείδη?. Γ«ϋ
  (2 Δελατόλας·
  βή
  (6), Μοκίά
  κης, Τζανάκης (5), Ο1«
  νομ(δης (2), ΚοκκίνΐΚ,
  Ίβρωνυι/,ίδης (β).
  ΒΙΒΛΙΛ
  Φιλολογιχά
  Λογοτβχνικά
  Τβχνιχά
  Σχολικά
  Παιοικά
  ΛαΤκά κ.λ.Λ.
  Θά «ά 0αή:β μιίνοΐί
  Υΐών
  1ΙΙ_»Τ
  καΐ ΖΗ. Κ.Β'Ν,ΖΒΑΟΫ
  ΤηΧΙψ 2.0β
  Πειραιώς—-Απόλλων 'ΑΘπνδν 1-0 Ή ΑΕΚ ένίκησβ τόν Φωστήρα μέ 2-1