90348

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΚήΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΝαΚΟΥδαΚΗΣ
  Τί σ' ώφβλεΐ κΓ ά> ^βης καί εΐσαι στή σκλοβκϊ;
  ρηγασ:
  11101»
  ΗΡΑΚΑΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΕΜΠΤΗ
  17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΕΒΔΟΜΑΛΙΛΙΛ ΛΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΐ ". Γραφεΐα Βρονησίου 6-Τηλέφ 281275
  "Ετβς Ιον. Άριβ. φύλλου 1. Τιμή φύλλου δραχ. 4
  Η ΕΚΑΟΣΙΣ ΜΑΣ
  Ή €<ρημ€ρ!ς μας διά τής εκδόσεως της κα- τά την παρούσαν στιγ μην δέν άρχεται νά προστεθή είς τάς τό- σβς άλλας ημερησίας καΐ έβδομαδιαίας πού ΐκδίδονται είς τό Η¬ ράκλειον. Απεφάσι¬ σε, την ίκδοσίν της κα τόηιν ώρίμου σκέψε¬ ως, καί σταθμίσεως των ουνθηκών, τοπι- κών καί γενικών, καί Ιδίως έκείνων τάς ο¬ ποίας ή έπταετής τυ- ραννία εδημιούργησεν. Δ,ένάνήκει απολύτως είς ουδένα πολιτικόν οργανισμόν, δέν ε'χει Ιδιαιτέραν προτίμησιν 5ι' ουδένα έκ των ύ- ποψηφίων βουλευ- τών, δέν έπηρεάζε- τοι άπό κανένα παρά- γοντβ ντόπιο ή ξένο, χβί τέλος δέν έξβρ- τάται άπό καμμίαν οί- κονομικοπολιτικήν κά στα. Μοναδικόν οικονο¬ μικόν ύττόβαθρόν της ή τιμή εκάστου πω- λουμένου φύλλου της· τίποτε περισσότερον καί μέχρι έκεΐ πού θά άνθέξη. "Ολοι οί πολιτικοί παράγοντος είναι φί- λοι της, έκτός βεβαί¬ ως των καθ* οιονδή¬ ποτε τρόπον έκδηλω- θέντων με την ΧΟΥΝ- ΤΑ. Άντικειμενικός της αποκλειστικώς καί μόνον σκοπός, ή ίπι- σήμανσις καί συνεχής σφυροκόπησις παντός Χουντικου στοιχείου, έμψύχου ή άψύχου, άρρενος ή θήλεως μι- κροΰ ή μεγάλου. Άπό των στηλών μας θά όσφρανθοθν οί πάντες την βρωμε- ράν καί απαισίαν ό- σμήν των σεσηπότων τής έπταετίας, θά ά- ποθαυμάσουν διά γλα- φυρών είκόνων τάκα- τωρθώματα καί την άδούλωτον ψυχήν 8- λων έκείνων, έπωνύ- μων καί άνωνύμων πού εθυσιάσθησαν κα- τά την έπταετία, διά τό τρίπτυχον, άνθρω- πιά, άξιοπρέπεια, κοι- νωνιχή πρόοδος. Εϊμεθα εφημερίς τοϋ Λαοΰ. Θά προσπα- θήσωμεν νά συντονί- σωμεν τό βήμα μας, μέ αύτό των Άγρο- τών των Έργατών καί τώνΦοιτητών. Θά άγωνισθοΰμε πλάϊ τους, διότι πιστεύου- με σ' αύτούς. Διότι είναι ή καρδιά καί τό πνεΰμα τής νεωτέρας Ελλάδος, διότι όραμα τίζονται σωστά, διότι πέραν πάσης αμφιβο- λίας άποτελοΰν τό γε- ρό θεμέλιο, πάνω στό όποΐο θά χτίσωμε μιά νέα Έλεύθερηπατρίδα Ώς έκ τούτου ζη¬ τούμεν άπό σήμερον ώς βασικήν μας δη¬ μοσιογραφικήν άρχή, την άμεσον τιμωρίαν, ανεξαρτήτως ετέρας συναφοΰς ή παρεμπι- πτούσης ευθυνής των προδοτών έκείνων οΐ¬ τινες συνείργησαν είς την υπό των Τούρ¬ κων κατάληψιν τής Έλληνικοτάτης νήσου Κύπρου. Διότι είναι άδιανό- ητον πώς πρό 52 έτών μετά συνοπτικήν επα¬ ναστατικήν διαδικα¬ σίαν έτιμωρήθησαν 5 πολιτικοί ήγήτορεςκαί 1 στρατιωτικός, ήγέ της διά πράξεις καί παραλήψεις των θε- ωρηθείσας προδοτι- κάς, οΐτινες, είς τό κά τω—κάτω τής γρα- φής, είχον, οί μέν πο¬ λιτικοί έκλεγεΐ υπό τοΰ Λαοΰ, ανεξαρτή¬ τως άν εγένοντο έπι- λήσμονες τής έντολής τού, καί ό άνώτατος Άξ)κός εΐχε, παρά την λόξα τού, φήμη ό πωσδήποτε στρατιω- τικοϋ ήγήτορος. Σήμε¬ ρον δέ, μή συντρεχόν των καθ' ολοκληρίαν όμοίων λόγων, οί δρά σ~αι νά είναι κοινοί κακοποιοί, δεδηλωμέ- νοι, προδόται, καί μέ άλλες λέξεις μία συμ μορία προδοτών—συν ομωτών, μή έχοντες ουδεμίαν απολύτως σχέσιν μέ τόν Ελλη¬ νικόν Λαόν νά παρα μένουν άτιμώρητοι, έλεύθεροικαί προκλη- τικοί. Μόνον διά τοθ τρό- που αυτού πιστεύο¬ μεν, ότι θά περισωθεϊ ότι είναι άκόμη δυνα¬ τόν, διαφορετικά ό- δεύωμεν πρός πραγ¬ ματικόν έξανδραπο - δισμόν. Ή πανάκεια δτι τά- χατες φύγαμε άπό τό ΝΑΤΟ (άλήθεια- φύγαμε ; ) καί δέν είναι εϋκολον νά έκκολαφθή έκ των κόλπων τού νέα συμ- μορία τύπου τριών ά- δελφών, καί νά γευ θώμεν τοιουτοτρόπως μιά νέα 21η Απριλίου είναι Φενάκη. Καί ή Χιλή δέν ήτο στό ΝΑΤΟ ή τό ΣΕΝ- ΤΟ, άλλά ύπήρχε Πινοσέτ.... ό νοών νο εϊτο. Τέλος άντί άλλου παρηγορητικοΰ λόγου «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΓΟΣ» κλίνει τό γόνυ εύλαβι κά έμπρός άπό τούς νωπούς τάφους των ά δικοσκοτωμένων ήρώ ών τής έπταετίας, καί των νέων τοθ Πολυ τεχνείου, των συλληφ θέντων, έκτοπισθέν των καί καθ' οιονδή¬ ποτε τρόπον διωχθέν των υπό τής ΧΟΥΝ ΤΑΣ ιδιαιτέρως δέ των δεινώς δοκιμα- σθέντων είς τούς τό- πους των μεσαιωνι- κών βασανιστών των διαφόρων Θεοφιλογι- αννάκων, Σπανών, Λά μπρων, Κωλέττηδων Πεχυνάκηδων καί ΣΙ¬ Α, καί δηλούμεν κα- τά τόν κατηγορηματι- κώτερον τόπον είς ϊ- να έκαστον χωριστά θΰμα ή θυτων δτι ά¬ πό των στηλών μας, ουδέποτε θά παύσω- μεν νά άναφερώμεθα είς αυτού:. «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ» Παττακός: ό λιόμος εϊμαι Έγώ Απάντησις τοϋ «Κλόουν» πρός τόν τοτσ Είσαγγελέα Ηρακλείου κ. Δημ. Τζεβά Ημάστιγα τήςάρχαιοκαπηλείας στή περιοχή μας ΜΙα δ'ικΐ τόν Μάρτιον τοϋ 1970 Την 13ην Μάρτιον τού 1970, μέ την άγόρευση τοΰ Εισαγγελέως κ. Δημητρίου Τσεβά, στήν μεγάλη δίκη των περί των κιβδηλων άρ- χαίων άντικειμένων άπατών ί'φτανε στό τέλος της μιά ύ ττόθεση —ού εΐχε συγκλονί- σει τότε την κοινή γνώμη τοϋ Ηρακλείου. «Έχρειάσθην, εΐττε τότε ό Εισαγγελεύς, διαρκής καί αμείλικτος δικαστικός α¬ γών, διά νά φθάσωμεν είς την ΜΙΚΡΑΝ αύτην δίκην, ττού είναι ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ -α ρωνυχής καί ΣΤΑΓΩΝ είς τόν ωκεανόν τής άρχαιοκα- ττηλίας ττού μαστίζει την ττε ριοχήν . .» Έφτανε λοιττόν στό τέλος της ή μικρά αυτή δίκη, καί σρχιζε, σύμφωνα μέ τα ττα ραπάνιο ττού εΐττε ό κ. Τσε- βάς στήν άγόρευση τού, νέα ερευνα ττού ττροβλέττετο νά ♦ίρη οττό Φως, έγκληματικές πράξεις περί την άρχαιοκα ιτηλίαν, άσυνήθους εκτά¬ σεως. Διερωτήθη τότε ό Εισαγ γελεύς, «διατί είς τόν χώρον αυτόν έπεκτείνεται τό έγ- κλημα τής Άρχαιοκαττηλίας χωρίς νά άκούγεται τίποτα διά νά τεθή τέρμα είς την «αττήλευσιν των άρχαίων μας; Είναι 'ένα έρώτημα ττού καί σήμιρα εξακολουθή να καίη. Τα γεγονότα ττού άκολου βησαν, είναι λίγο ττολυ γνω στά, ό Ώκεανός των άττοκα- λήψεων ττού ή κοινωνία τού Ηρακλείου ττερίμενε, δέν ε γινε ποτέ Ό μόνος μη ύττεύ βυνος, είναι ό Είσαγγελέας " Δημ. Τσεβάς, ό όττοΐος μόνος αύτάς τότε ττάλαιψε καί τελικά χτυττήθηκε άττό σκοτεινές δυνάμεις. Τίμιος καί ευθύς ώς είναι άρνήβηκε νά συνθηκολογήση, ττροτίμησε νά «ττέση» στο •πεδίον τής τιμής, ύττερασττί ζοντας την θέση ττού ή κοι¬ νωνία τοϋ ένεττ ι στευθή. Μετετέθη δυσμενώς είς την Άμαλιάδα, πόλιν δέκα χιλιάδων κατοίκων, καίτταρέ μενε μέχρι ττρίν λίγο καιρό δταν εκλήθη στην Άθήνα διά νά διεξαγάγη τάς άνακρί σεις γιά τα αΐματηρά γεγο νότα τού Πολυτεχνείου. Ό άείμνηστος Δικηγόρος Καψετάκης Γεώργιος γνωρί ζοντας τίς δολοττλοκίες καί καί τα τταρασκηνια τής δλης ύττοθέσεως, έγραψε τότε σέ τοττικη έφημερίδασ «ΑΊ κορυφοί των όρέων δέχονται τούς Κεραυνούς» ΤΗταν δτι ττιό σωστά μττοροΰσε νά ττή κανείς την έττοχή έκείνη γιά τόν Εϊσαγ γελέα — άγωνιστή, τοΰ ό- ττοίου ή άκεραιότής τού χά ρακτήρος εΐχε άφησει έττοχη στό Ήράκλειο. Ποιοί ομως εΐχαν συμψέ- ροντα νά σταματήση ή άνα κρίσις γύρω άττό τα θέματα τής άρχαιοκαττηλίας, καί τί ήταν αύτά ττού τελικά δέν μάθαμε; Τί μεσολάβησε έκτοτε καί τα ττάντα σταμάτησαν; Ποιοί είναι οί υ—εύθυνοι καί ττοιοί κρύβονται ττίσω οτττό την μετάθεση τού κ. Εί σεγγελέως; «Καυτά» έρωτήματα -ού ττεριμέ'ουν άττάντηση, άττό τόν κ. Ύττουργό της Δικαι- οσύνης, »ί όττοιονδήττοτε άλ¬ λον άρμόδιο. Ό κ. Τσεβάς δέν «ετταιζε» τούτο τό έ'κανε γνωστό, καί δέν οίφησε καμιά άμφιβολία γιά τίς περαιτέρω ένέργει ές τού. "Ας γνωρίζουν οί ττερί την άρχαιοκαπηλίαν άσχο- λούμενοι εΤττε, ότι θά παρα μείνω άταλάντευτος καί ά- μετάκλητος. Σκοττός μου ή διάσωσις τού ττνευματικοΰ πολιτι σμοΰ τής Κρήτης. Εΐμαι 6ε βαιος ότι ή κοινωνία τού Ηρακλείου θά ττεριβάλη ώς καί θά ενισχύση τό έργον μου. Είς τόν ττολύμοχθον άγώ να των 12 μηνών, διέγνωσα τόν τταλμόν τής κοινωνίας Αύτό πού γίνεται σήμερο έ δώ μέσα αποτελεί ένδειξιν τού όμοθύμου ένδιαφέρον- τος τού κοινοΰ, διά την πά- ταξιν τής άρχαιοκαττηλίας» Καί όντως η κοιχη >νώμη
  περί μενε, καί θά βοηθούσε,
  όμως τότε αι σκοτεινές δυ¬
  νάμεις κινήθηκαν, οί δίκες
  σταμάτησαν καί τα ττάντα
  ττήραν πάλι ττροφανώς τόν
  δρόμο τού,πρός δόξαν Έλλά
  δος των .Ελλήνων Χριστια¬
  νών.
  Ό Εισαγγελεύς κ. Δημ.
  Τσεβάς βρίσκεται οτως εί¬
  ναι γνωστό καί δττως τταρα
  ττάνω ε'ίπαμε, αήμερα στήν
  "Αθηνά, όττου διεξαγάγει
  τάς άνακρίσεις γιά τα γε¬
  γονότα τοΰ Πολυτεχνείου. .
  Την Τετάρτη 2 Όκτωβρί
  ου τόν έττεσκέφθην στό ύ-
  ττ' αριθμόν 1 1 3 γραφείο τού
  Δικαστικού Μεγάρου Αθη¬
  νών.
  Κάναμε μιά συζητήση γιά
  τό Ήράκλειο, καί ττροσττά-
  θησα δσο ήταν δυνατόν νά
  μάθω όνόματα αυτών πού
  στάθηκαν στόν δρόμο τού,
  Εκλείσθη
  η Μητρόπολις
  Λάρνακος
  Λευκωσία 16.—Ό Πρόε-
  δρος Κληρίδης διέταξε «τή-
  μερον τό κλείσιμο τής Μη-
  «ροττόλεως Λάρνακος, διότι
  εγινε αίτία έττεισοδίων.
  Ό μητροττολίτης "Ανθ ι
  μος καθηρέθη τό 1973 καί
  την ττερασμίνη έβδομάδα
  οί μακαριακοί έττεχείρησαν
  νά έγκαταστήσουν τόν μη^
  τροττολίτην Χρυσόστομον.
  Άπειληθήκανε έττεισόδια
  γι' αύτό καί εκλείσθη
  καί αυτών που τελικώς κα-
  τάφεραν νά μετατεθή άπό
  την ττόλη μας.
  Στάθηκε αδύνατον.
  «Ή θέσις μου, είπε, δέν
  μού έπιτρέπει νά κάνω δηλώ
  σεις.
  "Εχω νά ττώ μόνον τούτο:
  Άγάπησα τό Ήράκλειο καί
  άγωνίσθηκα γι' αύτό νομι-
  ζω ότι ό κόσμος τού, μ" άγά
  ττησε, όπως γνωρίζω ότι μέ
  μήσησαν σκοτεινο! ανθρω-
  ποι, οί όποϊοϊ μέ κάθε τρό
  πό προσπάθησαν νά έμττοδί
  σουν τό έργο μου.
  Την έποχή έκείνη, δημι-
  ουργήθηκε ένα έττεισόδιο με
  ταξύ έμοΰ καί τοΰ κ. Παττα
  κου, επί παρουσία των κ.κ.
  Χαραλαμπάκη. Βογιατζάκη
  Κοκκινίδου κ. α., σέ τταρα-
  καλώ δμως τό περιστατικό
  αύτό φρόντισε νά τό μάθης
  άττό τούς κ. κυρίους ττού σοϋ
  άνέφερα. Μην μέ ρωτάς τώ
  ρα τίττοτε άλλο, τούς χαιρε
  τισμούς καί την άγάττη μου
  στό Ήράκλειο, καί καλή άν
  τάμωση. Σκοπεύω νά βρεθώ
  έκεΐ μέ αδεία ολίγων ημε¬
  ρών, σέ λίγο καιρό».
  Στόν άγαπημένο μου
  τόν μαϋρο γαΐδαρο μου
  Μιχ. Γ. Διαλλινά (Διαλλινομιχάλη)
  Ιτό έπόμενο φύλλο -
  τοϋ «ΑΛΕΣΜΕΥΤΟΥ»
  Ποιοί καί πώς άγόρασαν
  ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ «ΦΥΤΛΚΗ»
  "Ενα σκάνδαλο στό Φώς
  τής δημοσιοτητος
  Επίσης ΟΙ ΒΔΣΑΝΙΣΤΕΣ των
  ΑΗΜΟΚΡΑΤΠΝ τοϋ Ηρακλείου
  "Ενα αύθεντικό ντοκουμέντο
  ®
  ΑΑΕΣΜΕΥΤΑ
  Ό κ. τ. Περιφερειακός
  'Αλήθεια θυμάσθε τόν επί
  τεσσαράκοντα ημέρας διατε
  λέσσντα Περιφ. Διοικητήν
  Κρήτης κ. Π. Φακιολάκην;
  Δέν ε'ίδαμε δηλώσεις τού
  νά δημοσιεύωνται στόν το-
  πικό τύττο. 'Εχει νά μάς
  πή άλήθεια τϊττοτα; Τί σκέφ
  τεται γύρω άττ' την έττιστρο
  φή τής Δημοκρατίας στήν
  'Ελλάδα; Θά μάς στείλη
  καμμιά δήλωση τού γιά νά
  την δημοσιεύσωμε, ή νά άνα
  δημοσιεύσουμε εμείς ττρογε-
  νέστερες οί οποίες καί προ
  φανώς τόν άντιπροσωττεύουν
  ττερισσότερο;
  Η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
  ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
  Τό 1970 εΐχε δημιουργή
  θή θέμα μέ τό άν έπρεττε ή
  δέν ϊττρεττε νά γκρεμισθή ό
  Ναός τού Σωτήρος (Βαλιδέ
  Τζαμί) είς την Πλατείαν
  Κορνάρου. Αύθαίρετα καί
  δίχως νά γίνη δτι ττραγμα
  τικά εττρε-ττε νά εΐχε γίνη, ό
  κλόουν «άντιττρόεδρος εΐχε
  διατάξει την κατεδάφΐση
  -τού. Έν τώ μεταξύ εΐχαν
  βρεθή ώρισμένες τοιχογρα-
  φίες, όττόταν δημιουργήθηκε
  θέμα.
  Ό Εισαγγελεύς ηρνείτο
  νά επιτρέψη την συνεχίση
  τής κατεδαφίσεως. Δημιουρ
  γήθηκε λοιττόν μιά έττιτρο-
  πή ή όττοία καί επεσκέφθη
  τόν Ναό διά την τελικήν α¬
  πόφασιν. Πρώτος καί καλύ-
  τερος ό έξ Άγίος Παρασκευ
  Ικνέχεια ιίς την 4ην σκλίοα
  ....Γάιόαρέ μου ζηλκμένε τόσο σ' άγα/τώ πό λΰ
  δποη ναθελε πηγαίνη»* καί γαϊ«>άροι «τή βουλή
  Γ»Ηι:)ί» « πίκ)« ι«0·|»τί). ν« /νωρί^ιις χωρί' άλλ>β, βον
  λ»:υτη γιά νά σ£ βγάλω
  Καΐ πολλοΐ Οά σί ψηφίζαν βουλευτή γιατΐ άξίζεις
  καί καλό «ν οέν Οά κάνης θίίττουν δμοις ζαρ«ρσίζης
  Κ«ΐ είς τό γένος των γαϊ6άρ<ον. ήθκλε προσφέρης κι' άπό μερικοΰςδικοΰς μας πιό καλά' Οι:λκ τα φέρης "Ιοίος—ϊβως καΐ άκόμη κάλπην ήθελε νά στήσης τοΰ προέδρου τής Βοιιλής Νομοσχέδια σπουδαΐα, τόσα ήθελε ψηφϊσης ποΰ Οά σάσιιζε άκόμη καί ό . κάΗε αεβνΐαλής. Δυστυχίας πάν δλο άνΗρώποι κι αόικα πδνε οί κόποι. Άλλά γιά φαντάσου ομο>ς, ΚοιιλευΓής ναθελε γίνης
  καί νά είσαι Γ.να μέλος έκ τής Βουλευτοκρατίσς!
  ποίι νά Οέ.της όλοένα ζήτημα έμηιστοσΰνης
  καΐ την ενστασι νά φέρνης διαρκώς τής άπαρτΐας!
  Ναχης πλειο οψηφία, νά φυγί μαχής συνάμα,
  εω: δτου τα ταμεΐα νά τα βγάλης δλα ντάμα!!!
  Καΐ μέ τόσα άνταλέτια,
  στούς κομμοτικοΰς σου φίλους νά μοιράζης τα ρου-
  σφέτια;
  Κι οποφαγούδια τής ταγής
  ή καΐ νά κω>υσιεργής
  Νά (τοϋ λένε οί Κηφήνες (οί κομματικοί σου φίλοι)
  μί: τό γέλιο είς τα χείλη.
  Έκλαμπρότατε άφέντη, μή τυχόν μάς λησμονήσης
  δτ«ν την κιιβήρνησίν μας, προσκληθής νά σχημα
  τίσης'.
  Γιά φαντάσου νά σε βλέπω στή Βουλή νά όγορειιης!
  τούς ΟΓ.σμούς νά ττροστατεΰης !
  Καί τα τέσσερά <τι υ πόδια νά κατακτυπάς στό χώμα (ίο)ς ί')Γου νά σοί, βάλ·υν ΰπουργοΰς άπό τό κόμμα Μ' ».ν καμμιά κλεψιά κανένας άπ' αΰτοιδς ήθελε κάνει μιά έπιτροπή νά κάνη; ποΰ «λαμπάνΐε» νά τόν βγά- νη! Σύ στά μί:σα καΐ σία ε (» σύ νά πάρης καΐ νά δώσης καί νά κάνης έν άνάγκη, γαϊδουροδιαδηλώσεις Όπως εκαναν καΐ αλλοι ό πό σένα πλιό μεγάλοι, ποΰ γυρίζουν καΐ φωνάζουν πώς θά σώσουν την πά- τρίδα V ά κατόπιν σαν θ' άρπάςουν την λεόντιον μερ(δα. μέ ίκείνους δπου εΐχαν πρό") γ α διαπληκτισμοΰς, τώρα πίνουν σέ μιά γοΛρνα με άλληλοσπαραγμούς!! Γνωρίζετε ότι ό άρθρογρά φός τής «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ά- ναγνωρίζει τόν κ. Άσλανίδη πρώϊν Γεν Γραμ. Άθλητι- Τα μέλη τής "~Μήπως γνωρίζετε τί άπέ γιναν οί ύποψήφΐοι καί τα έκλεγέντα μέλη τής Συμβου λευτικής έπιτροπής; Εμείς τουλάχιστον δέν τό ξέρομε. Παρακαλείται πάς ό γνωρίζων νά μάς τη- σμού σάν έναν άπό τούς ττλέ όν έντίμους, ίκανους ευθύς καί δημιουργικούς "Ελλη¬ νας το5 ΑΙ ΩΝ Α μας; λεψωνήση. Χρειαζόμεβα πά¬ ση θυσία δηλώσεις τους, "Ας μην ξεχνοϋμε δτι εΐχαν «έκλεγεΐ» άττό τόν Λαό Δη- μοκρατικότατα, καί ώς έκ τούτου θά πρέττει νά άκου στή καί ή δική τους Φωνή. Ή Διοίκησις τοϋ ΕΚΗ Θά θέλαμε μιά διευκρίνη ση άπό τόν Νομάρχη Ηρα¬ κλείου κ. Μπίσσια, ώς ττρός τό θέμα τής έτταναφοράς τής Αίρετής Διοικήσεως τοϋ 'Εργατικοΰ Κέντρου Ηρα¬ κλείου. Γνωρίζει ό κ. Νομάρχης Ένα τηλεγράφημα πού έ- στάλη άπό την αίρετή Διοί κησιν τοϋ Έργατικοΰ Κέν¬ τρου, την 8ην Νοεμβριού 1967 πρός την «ΕΘΝΙΚΗΝ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ» καί είς τό όποΐο καταφέρεται δρυμίτα τα εναντίον των άνθρώπων πού εκαναν άντίσταση στό Ήράκλειο, τούς όποίους«Κα ταδικάζει μετ' άποστροφής διά τάς αντιπατριωτικάς, μηδέν ι στ ι κάς ενεργείας των »"Αν ναί, γιατί έπανήλθαν; ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Μήπως μπορεΐ νά μάς πλη ροφορήση ή Έπιθεώρηση Μέσης Έκπαιδεύσεως Ηρα¬ κλείου, μέ ποία αίτιολογία μετετέθη ή καθηγήτρια Σω- ματικής Άγωγής κ. Χρυσ. Καμπά κατά τόν Νοέμβριο τού 1973, ποίος διέτεξε την μετάθεση αύτη, ή ποί¬ ος την είσηγήθηκε; ΤΟ "ΑΤ ΑΙΔΟΝΙ Πρόκπται γιά προβοκάτορες; Τό φαινόμενον πού παρου σιάσθηκε τάς βραδυνάς ώ¬ ρας τής παρελθούσης Δευτέ ρας είς κεντρικήν οδόν τής πόλεώς μας δέν είναι δυνα¬ τόν νά είναι τυχαϊον καί αύ θόρμητον. Όλα τα χαρακτη ριστικά τού άποδεικνύουν δτι έ'χει κατασκευασθή άπό την έλλογχεύουσα ΧΟΥΝΤΑ καί άποσκοπεΐ είς την διά- βρωσιν τής έκδημοκρατικο- ποιήσεως. Δέν είναι δυνατόν νά ύ- πάρχουν 'Έλληνες πού νάθέ τουν υπεράνω δλων, τουλά¬ χιστον την στιγμήν αύτην, ότομικά των συμφέροντα καί νά έπιθυμούν την άποδυ νάμωσιν τής Έθνικής Άμύ νης τής χώρας. Αναμένομεν άπό τόν κ. Στρατ. Δ)την ή τόν κ. Εί¬ σαγγελέα ή όποιοδήποτε έτερον αρμόδιον παράγον- τα μία ύπεύθυνον καί συγ- κεκριμένην απάντησιν, ή ό- ποία θά πρέπει καί νά κα- Βεβαίως, μολονότι δέν κατάγεται άπό τό Ήράκλει όν, οϋτε καν έχει Κρητική καταγωγή είναι πασίγνω- στος λόγω τής πολυσχιδοθς δραστηριότητος τού. Πρό κείται διά τόν κ. Παναγιω- τόπουλον, ό οποίος πρό 6ε- καετίας μάς ήλθε ενταύθα ώς άλληλογράφος σταφιδο- εξαγωγικών οϊκων. 'Έτσιμα ζύ μέ την γνωριμία τού μάς παρουσιάσθη καί ώς άθλη τικογράφος διά νά παρου¬ σιασθή μετά την 21.4.67 καί ώς έθνοσωτήριος δημο- σιογράφος. Έκ των πλέον στενών καί επί των άπορρήτων φίλων τοΰ «άξιοτίμου» κ. Τζουβε- λέκη τακτικάς συνεργάτης ποίας άλλης εφημερίδος,τής «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» είδικός είς τάς «είδικάς» συνεντεύξει ς —γράψε προπαγανδιστικας εκδηλώσει ς — παντός χούν τ ι κου παράγοντος καί ιδία τανομάζη τούς έλεεινούς αύ τούς ριψάσπιδας καί τούς ήθικούς αύτουργούς τής Προ δοτικής στάσεως των. των εκάστοτε χουντικών Νο μαρχών, ιδιαιτέρα δέ τού τε λευταίου τοιούτου όστις μέ τό μοναδικόν καί μόνον προ σόν όπερ διέθετε δηλονότι την πλαστογράφησιν των πρακτικών τής δίκης Πανα γούλη, έπελέγη καί διωρί σθη Νομάρχης, έδιωρίσθη διευθυντής τύπου παρά την ενταύθα Νομαρχία, άντ'ι ά- ναμφισβητιττου παχυλοτά- της άμοιβής καί επί πλέον συνεργάτης καί ρέπορτερ τού έπιτοπίου Ραδιοφ. Στ. τής ΥΕΝΕΔ, θέσεις άς ώς πληροφορούμεθα διατηρεϊ μέχρι σήμερα. Διαιρωτάται πάς τίς διοι κεΐ άκόμη ή Χούντα; ή μή¬ πως έμπαιζώμεθα; Ιϊ ανακοίνωσις και διαφημισπς πς την ίφημίριδα μας τηλίφωνησα τ £ 28127$ ■■> ■
  Σελίς 2
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Ή 'Ηχώ των Ά&λητικών
  Ο Εργοτέλης ττρώτο φαβορι
  Ενίκησε καϊ τόν Ηρόδοτο 1-0
  τΗτοτν ό αγώνας τής Κυρια
  κης προγματικά ένα «ντέρ-
  μπυ», ένα «ντέρμττυ» ττού ό
  Εργοτέλης τό εφερε στά μέ-
  τρα τού καί τό κέρδισε τελι-
  κά καθαρά. Χωρίς τούς Βαρ-
  δαλάκη Αποστολάκη και
  Φρονιμάκη, μπόρεσε καί κρά
  τησε νίκη δίχως νά ττιεσθή
  ιδιαιτέρα καί τουτο διότι, ή
  τακτική τού Ήροδότου ήταν
  τέτοια, πού δέν τού εδινε ττε
  ριθώρια οϋτε κάν νά άττειλη
  ση σοβαρά την έστία τού πο-
  λύ κσλοΰ Άδσμάκη. Είχε κσ-
  τά τό δεύτερο ήμίχρονο την
  1 ΰττεροχή ό Ήρόδοτος, πλήν
  ομως δλες οί προσπάθειας
  των έπιθετικών τού παικτών
  σταματούσαν στήν μεγάλη
  περιοχή τοΰ 'Εργοτέλη. Πρώ
  τον γιατί ή άμυνα τοΰ νικη-
  τοΰ ήταν ττολύ καλή καί δέν
  ύπέπεσε σέ λάβη, καί δεύτε¬
  ρον γιατί δέν ύττήρχε στόν
  ήττημένο ό παίκτης ττού θά
  έμπαινε στήν φωτία. Οί επι
  θετικοί τού στήν πραγματι-
  κότητα, δέν εχασαν παρά μιά
  εΰκαιρία μέ τόν Φουράκη στό
  35' δταν σούταρε άνενόχλη-
  τος την μττάλλα στά ΰψη,
  ττρό κοινής έστίας. Εΰκαιρία
  αλλη δέν εχασαν, έκνευρίστη
  καν μετά την έττιτυχία τού
  τέρματος τού 'Εργοτέλη καί
  τελικά εχασαν καθαρά. Ό
  Εργοτέλης ήταν την Κυρια
  κήν ενα μεγάλο συγκρότημα
  Είχε αΰτό πού χρόνια τού 'έ-
  λειπε:
  Ψυχή. Φρόντισε καί έξα-
  σφάλισε τα νώτα τού, καί
  μέ ξαφνικές άντεπιθέσεις,
  καί «πάγωμα» τής μπάλλας
  στό κέντρο τού γηττέδου κέρ¬
  δισε ενα παιγνίδι ποΰ αλ-
  λοι πίστευαν ότι θά έ'χανε.
  Τό τέρμα ττού επέτυχε ό
  Κρσνιωτάκης στό 51 ' τού
  ήταν θαυμάσιο σέ εκτελέ¬
  ση, δημιούργημα δμως τού
  Καλέργη. Άπό τόν 'Εργοτε
  λην διεκρίθησαν δλοι, έ'δω-
  σαν καί την ψυχή τους καί
  ανοιξαν έτσι τόν δρόμο ττρός
  τόν τΐτλο, ττού θά τόν κερδί-
  σουν επαξία αν συνεχίσουν
  ετσι σέ ολο τό πρωτάθλημα.
  Ό Διαιτητής κ. Μαρϊνος
  αριστος.
  Οί λοιποί άγώνες τού Τοπικοϋ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ — ΜΑΡΑΘΩΝ
  2 — 0
  Δύσκολη ή νίκη ττού έπέ-
  τυχεν χθές ό Ποσειδών στό
  γήπεδον Ήροδότου ττρός
  στήν νεοφώτιστον όμάδα
  των Καλεσσίων.
  Λέγομεν δύσκολη οχι δι
  ότι δέν έ'παιξε σωστά χθές
  ό Ποσειδών, άλλά διότι τό
  πρώτον τέρμα έπετεύχθηστό
  87' Έξ άλλου ή ομάς των
  Καλεσίων υπήρξεν περίφη-
  μη μέ κορυφαΐο τόν παλαιά
  παίκτη τού 'Εργοτέλοιις Ψι
  λάχην Λαμπρόν. Ούτος έδέ
  σποζε στό κέντρο τής αμύ¬
  νης, καί άνέκοπτε επιτυχώς
  τίς έτπθέσεις των παικτών
  τοΰ Πασειδώνος.
  Τό πρώτον τέρμα έπέτυ-
  χεν ό Γρινεζάκης Ν. ένώ τό
  δεύτερον μέ προσωπική προ
  σπάθεια καί πάλιν ό διακρι
  θείς Παπαδάκης
  Ό Διαιτητής κ. Πετρά¬
  κης καλάς.
  ΑΟΑΝ — ΑΕΚ 4 — 1
  Στό γήπεδον 'Αλικαρνασ
  σοΰ ή ομάς Άγίου Νικολά
  ου επεβλήθη μέ 4 — 1 τής
  ΑΕΚ.
  Ή ΑΕΚ αν κσί διετήρησε
  στό Α την ύπεροχη κατά τό
  β ήμίχρονον ό ΑΟΑΝ ττήρε
  την πρωτοβουλία
  Στό 20' ό Άτσαλής άνοί
  γει τό σκόρ στό δέ 44' ό
  Κουτσούκος σέ βάρος τής
  ΑΕΚ κάνει τό 2 — 0.
  Στήν έπανάληψη ό Βερυ-
  γάκης κάνει τό 3 — 0 καί
  μετά ό Σιδεράκης στό 67'
  μειώνει τό σκόρ σέ 3 — 1.
  Τέλος ό Τζανέτος στό 75
  κλείνει τό σκόρ.
  Ή διαιτησία τοΰ κ. Κα-
  ζαντζή καλή.
  ΜΙΝΩΙΚΗ — ΕΓΟΗ 1—0
  Μέχρι τό 72' τό παιγνίδι
  Μινωικής—ΕΓΟΗ ήταν Ο—
  0. Στό λεπτό αύτό ό Βακά
  λογλου σημειώνει τό μοναδι
  κό τέρμα πού έξασφάλισε
  στούς δύο βαθμούς στή Μι¬
  νωική. Ό ΕΓΟΗ έχασε τόν
  άγώνα άλλά καί τόν Πασπα
  ράκη- άπέβαλεν ό διαιτητής
  Στό Α ήμίχρονο ό ΕΓΟΗ
  είχε την ύπεροχη καί εχασε
  εΰκαιρίες μέ τούς Σακλαμ
  πάνην, Άργέντην Τσαγκα-
  ράκη, ένώ στήν έπανάληψη
  ή ύπεροχη ήταν μο ι ρασ μέ¬
  νη.
  Ή διαιτησία τοΰ κ. Χει
  μωνίτη καλή.
  ΟΦΙ — ΕΘΝΙΚΟΣ 2 — 0
  Στό ποδόσψαιρο δέν κερ
  δίζει πάντα ό καλύτερος. 'Έ
  τσι καί στήν περίπτωση τού
  'Εθνκοΰ. Μέχρι τ 080' κρά
  τησε την ύπεροχη. "Επαιξε
  παιγνίδι άξιώσεων άλλά δέν
  στάθηκε τυχερός νά σημει¬
  ώση τέρμα, ιταρά τίς εύκαι
  ρίες πού εχασε.
  Οτι δέν επέτυχε αΰτός
  τό πραγματοποιεΐ στό 80'
  ό ΟΦΙ μέ τόν Στ. Νικολαίδη
  "Ενα λεπτό άργότερα ό Με-
  λάκης υποπίπτει σέ πέναλ
  τυ, τα οποίον πάλιν ό Νικο
  λαίδης μετατρέπει σέ τέρ
  μα. Στό 79ό άποβάλλεται
  ό Γαλημιτάκης (ό οποίος εί
  χε στό δοκάρι) διότι έλάκτι
  σε αντίπαλον.
  Δοκάρι είχε καί ό Κοντα
  ςάκης στό 44'
  Ή διαιτησία τού κ. Μο-
  νιάκη άντικειμενική. .
  ΠΟΑ — ΓΙΟΥΧΤΑ! 6—0 1
  Στό γήπεδον τού ό ΠΟΑ
  συνέτριψε την όμάδα των
  Αρχανών μέ 6 — 0.
  Τό σκόρ ήταν μέχρι τό
  58' 0 — 0. Μέχρι τότε ό
  Γιοϋχτας αντεξε Ί'σος πρός
  ίσο. Άλλά άπό κεϊ καί πέ
  ρα κατέρρευσε δεχθείς 6 τέρ
  ματα. Σκορέρ Μπαλτατζής,
  Καφοόσης Άντ. 4, Βογιατζό
  γλου.
  Ή διαιτησία τοΰ κ. Βλα-
  χάκη πολύ καλή.
  Δέκα όμάδες
  θά μείνουν
  στή Β Έθνική
  άπό κάθε όμιλο
  Μέ απόφασιν τής ΕΠΟ
  πού έγκρίθηκε άπό την ΓΓ-
  ΝΑ κατά τό έφετεινό πρωτά
  θλημα θά ύποβιβασθούν ά¬
  πό κάθε δμιλο τής Β 'Εθνι-
  κής Κατηγορίας δέκα όμά¬
  δες οί οποίες θά πάνε στήν
  Α τοπική έρασιτεχνική κα-
  τηγορία. 'Έτσι θά μείνουν
  στήν Β Έθνική άπό 10 όμά
  δες σέ κάθε ό'μιλο.
  ΟΦΗ — ΣΥΡΟΣ 1 — 0
  ΜΑΤΣ χαμένων εύκαιριών
  πρέπει νά χαρακτηρισθή τό
  μεταξύ ΟΦΗ καί Σύρου,
  (1 — 0) πού διεξήχθη χθές
  τό άπόγευμα στό γήπεδο
  τού πρώτου.
  ΧΑΜΕΝΩΝ εύκα.ριών ά¬
  πό τής πλευράς τού ΟΦΗκαί
  οί παΐκτες τού οποίον έ'χα-
  σαν τέσσερα τουλάχιστον
  ΥΠΕΡΒΕΒΑΙΑ γκόλ. Συγκε
  κριμένα ό Γραβιάς (54'),
  ό Μπέης (80) καί ό Παπά
  δόπουλος (85' «αί 87')6ρέ
  θηκαν μόνοι πρό τού τερμα
  ταφύλακα καί ένώ οί φίλα-
  θλοι ήταν ετοιμοι νά φωνά-
  ξουν γκόλ, αύτοι άστοχοΰ-
  σαν !!!
  ΠΕΡΑ άπό αύτό δύο ά-
  κόμη παράγοντες συντέλε-
  σαν στό νά παραμείνη τό
  σκόρ στό 1 — 0:
  1 .Ό διαιτητής κ. Καρβέ-
  λης ό οποίος έ'δειξε όφάντα
  στα έχθρική στάση έναντι
  των γηπεδούχων καί 2. Τό
  τεχνιτό όσφάίτ, τό όποΐο έ-
  φάρμοσαν μέ έπιτυχία οί φι
  λοξενούμενοι.
  ΤΟ μοναδικό γκόλ έσημεί
  ωσε ό Μαχλάς (28) μέ πέ
  ναλτυ. Είχε προηγηθή σέν-
  τρα — σούτ τοΰ Μαχλάκαί
  ό τερματοφύλακας τής Σύ¬
  ρου έκανε άνεπιτυχή απο¬
  κρούση γιά νά φθάση ή
  μπάλλα στόν άμαρκάριστο
  Παπαδόπουλο, τόν όποΐο ό
  τερματοφύλακας «άγκάλια
  σε» γιά νά μην στείλη την
  μπάλλα στά δύχτια.
  ΔΙΑΘΕΤΕΙ μερικές καλές
  μονάδες ή Σΰρος, δλοι δέ οί
  παΐκτες της κυνηγοϋν μέ πεί
  σμα την μπάλλα, άπό τό
  πρώτο μέχρι τό τελευταΐο
  τπλεπτό.
  ΞΕΧΩΡΗΣΑΝ άπό τόν
  ΟΦΗ οί Άλεξανδρής, Πί-
  τσος καί Παπαδόπουλος
  καί άπό την Σΰρο οί Λιβα-
  θηνός, Δαψνάς καί Κοντό-
  πουλος.
  ΠΑ τόν διαιτητή τα εϊπα
  με·
  "Εκανε πληθος σφαλμά-
  των, τα περισσότερα —
  καί πλέον οϋσιώδη ήσαν σέ
  6άρος τού ΟΦΗ.
  —Κόπηκαν 2.315 είσιτή
  ρια καί είσπραχθήκανε 99.
  ΠΟ δρχ.

  ΚΥΡΙΑΚΗΪ
  Γιά τό πρωτάθλημα τής
  Β Έθνικής Κατηγορίος ό
  ΟΦΗ θά αντιμετωπίση έδώ
  την όμάδα τής Κερκύρας.
  Στό τοπικό πρωτάθλημα
  τής Α Κατηγορίας θά γί¬
  νουν οί άγώνες:
  ΟΦΙ — Ποσειδών
  Γιούχτας — Μινωική
  Ήρόδοτος — ΠΟΑ
  ΑΟΑΝ — Έθνικός
  Μαραθών — Εργοτέλης
  ΕΓΟΗ — ΑΕΚ
  6.008.842
  ψΉΦΟΦΟΡΟΙ ΕΙΣ
  ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
  | ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Λ Ε.
  Φ)Β ΜΙΝΩΣ
  τό δικό σας
  ΣΤΑΘΕΡΟ-ΑΝΕΤΟ-ΚΑΛΟΤΑΞΕΙΔΟ
  ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ
  Άναχωρήσεις
  Λιανομαρχιακοί αγώνας στίβου
  Παίδωι; έγιναν τό Σάββατο
  Τα πλήρη άποτελεσματα
  Κατά τούς διανομαρχια-1 ποδίων
  κούς άγώνες στίβου παίδων. 1.Παπαδάκης Ίωάννης19''
  1974 πού ώργάνωσε τό ΚΑ- 2.Μπελιβάνης Γ. 2Ο'Ό6
  ΣΤΡΟ τό Σάββητη *—.··«- Ι ' -
  Συμφώνως πρός παρασχε-
  θέντα έπίσημα στοιχεία ά¬
  πό τό υπουργείον Έσωτερι-
  κών τό σύνολον των έγγε-
  γραμμένων έκλογέων είς ο¬
  λόκληρον την χώραν άνέρχε-
  ται είς 6.008.842 έκ των ό- ]
  ποίων 2.997.166 ανδρεςκαί
  3.011676 γυναΐκες έ'ναντι
  έγγεγραμμένων κατά τάς έκ
  λογάς τού 1964 5.662.970
  έκ των όποίθων 2.768.983
  άνδρες καί 2.893.983 γυναί
  κες.
  Έν τώ μεταξύ ανεκοινώ¬
  θη ότι τό σύνολον των έκλο-
  γικών τμημάτων είς όλόκλη
  ρον την χώραν θά ανέλθη είς
  12.500 εως 13.000 έναντι
  έναντι 11.581 τού 1964.
  Διά τής αυξήσεως των έκ
  λογικών τμημάτων θά κατα
  στή δυνατή πλέον εύχερεστέ
  ρα ή διεξαγωγή των έκλο-
  γών διότι είς έκαστον έκλο-
  γικόν τμήμα θά ψηφίζουν πε
  ρίπου 600 έκλογεΐς.
  Η κρατήση νιάχρ*η
  λόνϋ των εκλογαι/
  Προσωπική κρατήση, συμ
  φωνα μέ την έκλογική νομο
  θεσία, γιά χρέη πρός τό Δή
  μόσιο, νομικά πρόσωπα ή
  ιδιώτας, δέν ένεργεϊται μιά
  έβδομάδα πρίν καί μία έβ-
  δομάδα μετά τίς έκλογές
  "Οσοι ομως, διατελοΰν υπό
  κρατήση δέν άπολύονται λό.'
  γω των έκλογών . {
  Ή Ελλην ική Νομαρχϊα
  Υπό άνωνύμου τοθ "Ελληνος
  Ήτοι; λόγος περϊ έλευ&ερίας
  Άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ τάς ζυγάς
  ήμερομηνίας τοΡ μηνός ΣεπτΓμβρίου (ήτοι: 2.4,6,
  8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Όκτωβρίου)
  Άπό ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τος περιττάς
  ήμερομιμίσς τοθ μηνός Σεπτέμβριον: ήτοι: 3,5,7,
  9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 Όκτωβρίου)
  «ΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ 18 30'
  ΕΙΣΙΤΗ ΡΙΑ ΑΓΓ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ:Πλ. Καλλεργών 7
  τηλ. 224-304 καί 224 - 305
  ΣΤΡΟ τό Σάββατο εσημει¬
  ώθησαν τα εξής άποτελέ-
  σματα:
  ΔΡΟΜΟΣ 100 Μ.
  Ι.Κανδηλάκης Δημ. 12"2
  2.λΊουρατίδης Λάζ. 12"3
  3.Ρουμελιώτης Βασ. άνεξάρ
  τητος 12 "4
  1 .Φραγκουλάκης Νικ. 43"3
  ΔΡΟΜΟΣ 300 Μ.
  2.Τζανετής Κων)νος 44"
  3.Μπάκας Άπόστολος44
  ΔΡΟΜΟΣ 1000 Μ.
  1 .Αντωνακάκης Παναγ.2'
  56" ΟΦΗ
  2.Βρεττάκης Μιχ. 2'56"
  3.Θεοδοσης Διονύσιος ΟΦΗ
  313"
  ΔΡΟΜΟΣ 3.000 Μ.
  1 .Κατεργιαννάκης Στυλ.
  ΟΦΗ 10'35"
  2.Διαμαντής
  10'51"
  3.Έπιτροπάκης
  12Ό2"
  ΔΡΟΜΟΣ 110
  Ι
  Χαράλαμπος |
  Σπυρίδων
  μετ" έμ
  ΓΚΑίΕΡΙ ίΑ ΠΑίΟΜΑ
  ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
  ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Πλατεΐα 'Αγ. Αικατερίνην Ηράκλειον
  Τηλέφωνον 282975
  Σκυταλοδρομία 4X200 μ.
  Ι.Όμάς ΚΑΣΤΡΟ 2'48"8
  2.Α όμάςΚΑΣΤΡΟ 2'48"8
  Άκοντισμός
  1.Παπαδάκης Ιωάν. τού Μ.
  34 μ.
  2.Φραγκουλάκης Νικ. 26,20
  3.Ρουμελιώτης Βασ. Άνε-
  ξάρτητος 24,20
  Σφαιροβολία
  Ι.Νηστικάκης Άλέξανδρος
  11,20
  2.Κλώνος Δημήτριος 9.40
  ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
  1. Σεβρ ι σαγ ι ανός Μάρ ι ος
  27.00
  2.Φραγκούλης Ιωάν. 25.00
  3.Παπαδάκης Ιωάν. 24.99
  ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ
  Ι.Βρεττάκης Μιχ. 1.45
  2.Φραγκούλης Ιωάν. 1.45
  3.Άγγελιδάκης Χαράλ. Ά-
  νεξάρτητος 1.35
  ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
  1 .Μπεληβάνης Γεωργ. 5,90
  2.Περάκης Κων)νος 4,81
  3.Κρεβετζάκης Γεωργ. ·4,45
  ΑΛΜΑ ΤΡΙ ΠΛΟΥΝ
  Ι.Κανδηλάκης Δημ. 11,34
  2.Χατζηκωνσταντίνου Εύ-
  στράτιος 11,26
  3.Μυρτάκης Ιωάννης 11,07,.
  "Ολοι οί άθλητές πλήν των
  άναγραψομένων 5 ί|σαν τοϋ
  ΚΑΣΤΡΟ.
  ΠαΡΙΣ Α. ΣΕΡΓΙΟΣ
  Άποχωρήσαξ έκ τί)ς Κλι-
  νικί|$ Πολι/κλινικίΙξ Δέχετα»
  καί χειρουρνή είς την Κλι¬
  νικήν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τής
  οποίας ανέλαβε την διεύ¬
  θυνσιν τοΰ χειρουργικοΰ
  τμήματοί. ΤηλέΦ. Κλινικήν
  282000 - 289.834. Τηλέφ.
  Οικίας 285.737.
  Κρσσαγάκης
  Εΐδικός Παιδίατρος
  Δέχεται όδόξ Ραδαμάν-
  % 1, (Πλατεΐα "Αχίου
  Μηνα).
  Έγγυημέναι έπι-
  σκευαί Μοτοποδηλά-
  των καί σκαιττικών
  στό κατάστημα ΙΩ.
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Πατέλ-
  λες. Τηλέφ. 286003.
  'Αρχίζοντας σήμερα την
  δημοσίευση τής «Έλληνικής
  Νομαρχίας» το κάνουμε διότι
  πιστεύομε ότι, άνάμεσα
  στήν Έθνική μας προεπανα-
  στατική βιβλιογραφία, τό υ¬
  πό τού άνωνύμου 'Έλληνα
  πατριώτη τούτο βιδλίο,γραμ
  μένο στοχαστικά μέ πάθος
  άσύγκριτο παίρνει δίχως άλ-
  λο μιά συναρπαστική επι και
  ρότητα, καί πρέπει κατόπιν
  τούτου νά διαβαστή άπό όσο
  γίνεται περισσοτέρους 'Έλ-
  ληνες, πού άγαποΰν μέ τό Υ
  δι ο πάθος αύτά τα χώματα.
  Τό βιβλίο είναι άφιερωμε-
  νο στόν Ρήγα, τοΰ υπέρ τής
  σωτηρίας τής Ελλάδος έσφα
  γιασθέντος.
  Έξετυπώθη είς την Ιτα¬
  λίαν τό 1806 άπό 'Έλληνα
  ή 'Έλληνες πού γνώριζε ξέ-
  νες γλώσσες καί ταξίδευε
  στό έξωτερικό γιά έμπορι-
  κές ΰποθέσεις, ερχόμενος σέ
  έπαφή μέ τίς απελευθερωτι-
  κές όργανώσεις. Τό δνομα
  τού δέν τό εβαλε στό βιβλίο
  μάλλον άπό συνομωτικούς
  λόγους καί έ'τσι μέχρι σήμε¬
  ρα παρέμεινε άγνωστος.
  ΤΩ Αναγνώστα!
  Έπειδή ό λόγος μου δέν
  είναι άλλο, παρά μία διε
  ξοδική Έπιστολή πρός τούς
  Έλληνας έπειδή τάς άντιρ
  ρήσεις έκείνων απού κατά
  συνήθειαν, καί χωρίς αιτί¬
  αν κάμνουσι, ώς ουδέν κρί-
  νω έπειδή οί λεξολάτραι,
  καί δσοι μέ τό συντακτικό
  τοΰ Γαζή είς τό χέρι ή'θε-
  λαν κατακρίνει τουτο τα έγ
  χειρίδιον, είς ουδέν μέ βλά-
  πτουσι έπειδή νομίζω α-
  χρηστον νά άποκριθώ είς δ-
  σους ήθελαν έρωτήσει, διατί
  κράζομαι άνώνυμος καί έ¬
  πειδή τέλος πάντων προσμέ
  νω μέ πόθον νά λάβω καμ¬
  μίαν όρθήν έρμηνείαν, καί
  διόρθωσιν είς κανένα σφάλ
  μμα μου άκούσιον: διά
  τουτο, είς αλλο τι δέν χρη-
  σιμεύει ή παροΰσα μου ξε-
  χωριστή Έπιστολή, εΐμή μό
  νόν διά νά σέ είδοποιήσω,
  δτι, άνίσως όμοιάζεις έ-
  κείνους όπού προφέρουσι τό
  ονομα τής Ελλάδος χωρίς
  ν' άναστενάζωσι, νά μην χά¬
  σης τόν καιρό σου ματαίως
  είς τό νά άναγνώσης τό πο-
  νημάτιόν μου τουτο.
  "Ερρωσο.
  Έσεΐς, ώ άθάνατοι ψυχαί
  έλευθέρων προγόνων
  των
  μου! ένδυναμώσατε τώρα
  τόν ζήλον μου μέ τα ήρωϊκά
  σας έντάλματα, διά νά έκ-
  φράσω, καθώς πρέπει, τα
  τής ελευθερίας κάλλη είς
  τούς απογόνους σας. Καί
  σύ, ΐερά Πατρίς, έγκαρδίω-
  σον καί στερέωσον την πρό
  σέ άγάπη μου, μέ την ένθύ-
  μησιν των παλαιών τερα-
  τουργημάτων σου, διά νά
  παραστήσω μέ σαφήνειαν
  είς τα τέκνα σου τάς φοβε¬
  ράς χρείας σου, καί νά έν
  θουσιάσω τάς ελληνικάς
  των καρδίας μέ θείον σου έ-
  ρωτα.
  Ναί, ψιλτάτοι μου 'Έλλη
  νες, τό έπιχείρημα είναι δυ
  σκολον δι' εμέ, άλλ' ή Πα¬
  τρίς τό ζητεί τό χρέος μου
  μέ βιάζει, καί μόνον ή άλή-
  θεια των λόγων μου μοΰ προ
  μηνύει καλήν έκβασιν. 'Αντί
  ρητορικών φράσεων, θέλει
  καλλωπίσει τόν λόγον μου
  ή διήγησις των θαυμαστών
  έργων των πάλαι, Ήρώων,
  ή μεγαλειότης δέ τοΰ θέμα
  τος καί τό κοινόν δφελος
  μοΰ τάζουσι την παρ' έμοΰ
  ποθούμενην ανταμοιβήν, λέ¬
  γω την κατάπεισιν των όμο
  γενών μου Έλλήνων.
  "Αμποτες, λοιπόν νά άξι-
  ωθώ νά άποδείξω έμπρά-
  κτως τα δσα, κατά τό πα-
  ρόν, διά λόγου άπεφάσισα
  νά σάς κοινοποιήσω, τό ο¬
  ποίον έπεύχομαι είς δλους
  τούς άγαπητούς μοί Έλλη
  νας καί δλους τούς άληθεΐς
  φιλοπάτριδας
  'Αναγκαΐον πράγμα είναι
  είς οποίον άποφασίσει νά
  εξετάση την αλήθειαν των
  πραγμάτων, συχνάκις νά 6υ
  σπιστή είς τόν Ί'διον εαυ¬
  τόν τού, καί χωρίς νά είναι
  εύκολόπιστος είς τούς άλ-
  λους, νά καταπείθεται μό¬
  νον είς την άναμφιβολίαν.
  Ώσάν όπού πολλάκις άμε
  λώντας τινάς μίαν παραμι-
  κράν έρευναν, καί δίδοντας
  πίστιν είς 8σα άκροάζεται
  άπό άλλους, ευκόλως ημπο¬
  ρεί νά άπατηθή, καί τότε
  λαμβάνει μίαν ττερίλήψιν ά
  κατάστατον είς την υπόθε¬
  σιν δπου ζητεί, καί έξακο
  λούθως οϋτε αύτάς ήμπορε
  νά εύρη την αλήθειαν,
  άλλο ι παρ' αυτού να την ιν.
  νοήσωσι.
  "Οταν δμως έξετάζη
  υπόθεσιν μέ προσοχήν,
  κρίνει άδιαφόρως τούς
  αυτής όμιλήσαντες, ερ^'
  νώντας πρός τούτοις τ^
  αίτίας, όπού τόν καθένα ί-
  παρακίνηο-αν νά ομιλήση 8.
  ταν, λέγω, έκλέγει τό πιθα¬
  νόν άπό τό αδύνατον καί τό
  δύσκολον άπό τό αμφίβολον
  τότε προχώρει βαθμηδόν
  καί φθάνει τέλος πάντων είς
  την αλήθειαν, καί ευρίσκει
  την ανταμοιβήν είς τούς κό
  πους τού μέ την άκριβήν
  της απόκτησιν.
  Τότε, λέγω, πρέπει Κσ.
  θείς νά καταπείθεται, καί
  άνοητότατος ήθελεν είναι 6
  άκατάπειστος.
  Πολλοί, μέχρι τής σήμε.
  ρον, έστάθηναν οί —>>,„.
  πράγμονες τής ανθρωπίνης
  εΰδαιμονίας, πολλά ολίγοι
  δμως διετήρησαν τούς προ-
  λεχθέντας κανόνας, καί όλι
  γότατοι επέτυχον τού σκο-
  ποΰ των καί διά τουτο αλ-
  λος μέν ή'λπισε νά την εΰρη
  είς τα πλούτη, αλλος είς την
  μάθησιν, άλλος είς την πτω
  χείαν, αλλος είς την φιλαυ-
  τίαν μερικοί πάλιν, έξετά-
  ζοντες τα άνθρώπινα περι-
  στατικά, καί άπαντοΰντες
  πανταχόθεν έμπόδια καί ου
  σκολίας, είπον ότι ό ανθρω-
  πος δέν ημπορεί νά είναι εύ
  τυχήςκατ' ουδένα τρόπον αλ
  λοι δέ, όπού δέν έλαβον επι
  μέλειαν νά έρευνήσωσι όσον
  έχρειάζετο την υπόθεσιν, β
  πεφάσισαν ευθύς ευθύς, δτι
  ολοι οί άνθρωποι είναι εύτιι-
  Πλούσια συλλογή
  ΧΔΡΙΔΗΜΟΣ ΜΥΡ.
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ.
  Τ. Έσωτ, Άσκληπιείων Έ-
  ρυθρού Σταυροΰ Βούλας—
  Λέρου.
  Δέχεται Γράμμου 76 Π όρος
  (Στάσις Μύρου) — Συμβε-
  βλημένος μετά τού Δημο¬
  σίου.
  Τηλ. 283.289 καί 282873.
  ρς, κουφέτο., ποτά, γλυκά
  δωρα γιάγάμους, ββπτίσιβ, άρρ.βώ-
  νων, γενεθλίων.
  -έ μ€γάλη συλλογή
  τιμές
  ΕΝΟ ΪΚΪ ΑΖΕΤΑΤδ^μΓ
  ρισμα καινουργές, λούξ, δύο
  δωματίων μετά κουζίνας,
  λουτρού, έντοιχισμένων ντου
  λάπων κλπ., είς Α' δροφον
  επί τής όδού Άπολ. Ροδίου
  59 (προαύλιον έκκλησίας
  Αγ. Σοφίας) Πληροφορίαι
  τηλ. 282—996 η 282.036.
  ΜΕΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ι
  Ό Ίατρός
  ΙΩΑΝ. ΚΟΣΜΑΑΑΚΗΣ
  Νβυρολόγος
  Ψυχίβτρος
  θά δέχεται είς τό
  νέον τού Ιατρείον είτι
  ττ)5 όδοΰ Τομπάζη 2
  (Πλησίον 'Υ^ειονομι-
  )
  Στά Ζαχαροπλαστεΐα
  Καμέλια - Σικ
  Λψών Χρονιάρη
  Ανωγείων 18 τηλ. 280.655
  62 Μαρτύρων 1 τηλ. 285.023
  Άνάμεσα, λοιπόν, είς Τοι
  οΰτον λαβύρινθον τοσούτον
  στοχασμών, αλλο, βεβαία,
  δέν ημπορεί τινάς νά κατα
  λάβη, εί μή μόνον 6>ι ή έμ.
  τυχία τοΰ άνθρώπου στέκε-
  ται είς τό νά είναι εύτυχι-
  σμένος, καί έξακολούθως,
  μην ήμπορώντας νά είναι κα
  τα πάντα εΰχαριστημένος,
  ουτε κατά πάντα εύτυχής
  ημπορεί νά ονομασθή.
  "Οθεν, διά νά εύτυχήση ό
  έίνθρωπος δσον περισσότε¬
  ρον είναι δυνατόν, πρέπει
  πρότερον νά εξάλειψη όσας
  αίτίας τής δυσαρεσκείας
  τού ήμπορέση, δηλ. νά ύπα
  κούη είς την θέλησίν τού.
  Άλλ' έπειδή οί άνθρωποι
  δέν έχουσι δλοι τάς αύτάς
  θελήσεις, είναι άναγκαίον
  οί όλιγότεροι νά ύπακούουν
  είς την θέλησιν των περισσο
  τέρων καί μην δντας δυνα¬
  τόν νά είναι ολοι εύτυχεϊς
  κδν νά είναι οί περισσότε¬
  ρον
  Συνεχίζεται
  ΝΕΑ ΜΕΥΡΟΦΥΧΙΑΤΡΙΚη!
  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η
  «ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓ»
  .
  ΪΙΟΑΝΝΟΥ Κ. ΤΙΑΠΑΚΗ
  ΜΙΥΡΟΑΟΓΟΥ — ΦΥΧΙΑΤΡΟΥ
  ΈξοπλισθεΓσα διά συγ¬
  χρόνων αρχανών, λει·
  τουρχεΐ είς Μασταμπά
  (πλησίον Παναχίτσας).
  Τηλ. Κλινικήί 280 - 830
  » Ίοττρίου 286-346
  ι
  τΩραι επισκέψεως
  8 1)2-1 π. μ.κσΙ 5—8
  1)2 μ.μ. καθ" εκάστην
  έκτός άπογεύματος
  Σαββάτου.
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ
  --------—————— "-—-«-ΙΙ^ΙΙ^Μ^Ι^Ι,,τις^^
  ΖΕΝΙΤΗ ΟΜΕΟΑ ΤΙ850Τ νΕΝΙΙδ κ. λ....
  ΚΟΙΜΗΜΛΤΑ ΛΕΠΤΗΙ ΤΕΧΜΗΙ
  ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΗΟΝ5ΟΝ, "ΛΝΗΧ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ
  ΠΟΑΥΑ. ΠΑΧΑΚΗ
  (Πλ«τ·Ι· Νικηφόρου Φωκδ—Μβϊντάνι)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 283.888
  _ ι
  «
  II
  ι.....
  V
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  ΣβλΙς 3η
  Οχι έκλογες τρ ήμερα
  ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΝ
  ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  Στίς 11 Όκτωβρίου εγι-1 Ακολούθως καί μετά την
  όγκύοη συγκέντρωσις
  τώ» φοιτητών στά προπυλαι
  α τού Πανεπιστημίου Αθη¬
  νών Κύρ·ο αΐτημα τής συγ¬
  κεντρώσεως καί τού ψηφί-
  ρματος πού ενεκρίθη μετά
  ήταν ή μη δ·ενεργεια των
  έκλογών κστά την ήμέρα —
  έ«ετε·ο τής σφαγής τού Πό
  λυτεχνείου, την οποίαν χα¬
  ρακτηρισθή σάν ημέρα των]
  νεκρά*.
  Είς τό ψήφισμα,
  σ)Καταδ«κα4εται ή Συν-
  τακτικη πράξη γι άτήν κά-
  θαρση Ά»ωτάτών Έκπαιδευ
  τ ι κων Ίδρυμάτων σάν άνε-
  καί άντιδημοκρατι-
  έγκριση τού ψηφίσματος έ'-
  γινε ττορεία είς την όττοία
  ουδένα έττεισόδιο σημειωθή
  κε
  Γιά ό ο ούς
  εχουν χάοπ
  τό ίκλογικο
  ιβλιάρι ο
  «η
  6)Κατσγγέλεται ή παρα-
  ή τακτική τής Κυδερ
  νησεως στό ζήτημα των Άρ
  χαιρεσιών καί οί απειλές
  γιά άναβολή τους.
  γ) Καταγγελίαι ό καθορι
  βμΟς τή ςήμερομηνίας των
  ικλογών στίς 17 Νοεμβριού
  σάν άσέβεια πρός τούς νε>
  κρούς καί α—αιτεϊται:
  α)Ή άπαμάκρυνσις των
  προοοκατόρων τής Χοΰντας
  άιτό τίς σχολές.
  6)Ή αμεση λειτουργία
  τού Πειβαρχικού καί άπομά
  κρυνση ολων των Χουντικών
  Καβηγητών.
  γ)Ή σύλληφη καί τιμω-
  ρία των ένόχων τής σφαγής
  τού Πολυτεχνείου
  δ)Ή διαλύση των Φασι-
  στικών καί παρακρατικώ'
  όργανώσεων (Ε.Κ.Ο.Φ. 4ης
  Αύγούστου Τ Ε Α κλπ.)
  ΑΘΗΝΑΙ Π —Εγνώσθη
  ότι τα αρμοδία οργανα γιά
  την αντικατάστασιν έκλογι-
  κών βιβλιαρίων ττού εχουν
  φθαρή ή χαθή ή δέν εχουν
  σελϊδες είναι τα Πρωτοδι
  κεϊα τού τόττου οττου εχει έκ
  δοθεί τό έκλογικό βιβλιάρι
  Πρός τούτο οί ένδιαφερ
  μενοι ττρέττει νά προσέρχω
  Η αποκατάστασις Εκπαιδευτικήν
  καθολικόν αΐτημα
  ΕΞΗ ΚΑΙΡΙΑ καί αμε-
  σης μελέτης προβλήματα ε
  θεσε ή Όμοσπονδία Λει¬
  τουργών Μέσης 'Εκπαίδευ-
  σης στούς άρχηγούς των πό
  λιτικών κομμάτων
  Τα θέματα αύτά, όπως τα
  άξιολόγησε ή ΟΛΜΕ, είναι :
  1 * Βαθμολογική άποκατά-
  σταση ολων των καβηγητών
  ττού πλήγηκαν στήν ύπηρε-
  σιακή τους έξέλιξη άπό τό
  1967 ώς σήμερα.
  3)Καθιέρωση τού βαθμού
  λυκειάρχου καί έπαναφορά
  ολων των δικαιωμάτων πού
  κατάργησε ό Α.Ν. 129)67
  4) Βελτιώση των άποδο-
  χών τού καθηγητή φστε νά
  μπορέσει νά έπιδοθεΐ άπερί
  σπαστος στό λειτούργημά
  τού.
  5) Άναζήτηση των Ίκα
  νότερων έν ενεργεια καθηγη
  των καί την άξιοποίησή
  τους σε ήγετικές θέσεις.
  6) Συγκροτήση, στό ύ-
  οί Όμοσπονδίες των έκτται
  δευτικώνσ
  «Διότι, ώς συνεκροτήθη
  σαν, φοβούμεθα ότι γίνεται
  πρωτοφανές καί άνευ ούδε-
  μιάς δαπάνης διαφήμισις
  τού αμερικανικόν κολεγίου
  καί τής Σχολής Μωραίτου,
  έκ των οποίων καί έπελέγη
  σαν πλείστα μέλη των ώς ά
  νω έπτροπών. Καί διερωτώ-
  μεθα:
  Άπό 17.000 δημοσίων
  λειτουργών τής Μέσης καί
  30.000 περίπου δημοσίων
  λειτουργών τής Δημοτικής,
  δέν ήτο δυνατόν νά ευρεθούν
  ώρισμένοι άριστοι καθ δλα
  συνάδελφοι, διά νά άποτελέ
  σουν μέλη των επιτροπών
  αυτών;»
  Η ζωή τής πόλεως
  ΠΡΙΝ...Μ1ΣΩ ΑΙΩΝΑ
  «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΊ ΟΥ 1911
  ται στά Πρωτοδικεϊα οί Υ- ττουργεΐο Παιδείας, ενός ύ-
  διοι γ»ά νά ύποβάλουν σχε περκομματικοϋ ανωτάτου όρ
  Ι γάνου, πού θά είναι ό μόν ι
  τική αιτηση .
  Έττίσης πρέπει νά
  φε-
  ρουν μαζί τους τό δελτίον
  ταυτότητος καί δύο φωτο-
  γραφίας.
  Ο Σύνδεσμος
  Σπουδαο τικώυ
  Υποτροφιών
  υπέρ των Κυπρίων
  "Υπό τού Συνδέσμου 'Ε-
  παγγελματικών Σπουδαστι-
  κών 'Υποτροφιών προσεφέρ
  θη τό ποσόν δραχμώνόΐ 00
  υπέρ των αδελφόν Κυπρί¬
  ων.
  μος φορεας τής βασικής
  έκπαιδευτικής πολιτικής
  τής χώρας.
  Τέλος έπισημαίνονται έ-
  πιγραμματικά τα ζωτικά
  προβλήματα τής μέσης έκ-
  παίδευσης· διεύρυνση χρό-
  νου φοίτηση στό γυμνάσιο,
  δομή καί κατεύθυνσή τού, ά
  ναλυτικό πρόγραμμα, διδα-
  κτικά βιβλία, διδακτήρια,
  επι μορφώση διδακτικόν προ
  σωπικοϋ, είδίκευση κλπ.
  Γιά την στελέχωση ξένω'
  κολλεγίων τονίζουν.
  Χαρής Τζουλάκης
  'ΕνοικιάθΣΐς αθτοκινήτων
  ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  Καντανολέοον 2 Ηράκλειον
  Τηλέφ. 224-114-284613
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ
  ΣΥΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έκ τού Διδασκαλικοΰ
  Συλλόγου Ν. Ηρακλείου α¬
  νακοινούται, ότι συνεντρώ
  θη τό ποσόν των 105.592
  δραχ. πού απεστάλη είς την
  Διδασκαλικήν Όμοσπονδία
  "Ελλάδος μέσω 'Εθνικής
  Τραπέζης (αριθ. ταχ. έντο
  λής 205)11—Λ 0—74)«διά
  τόν λογαριασμόν γραφικής
  ϋλης μαθητών Κύπρου»
  Τό ώς άνω ποσόν είναι
  τιρο'ιόν έράνου μεταξΰ των
  μαθητών 76 Σχολείων τού
  Νομοΰ καί δέον νά θεωρηθή
  ώς πρώτη δόσις, καθ" όσο
  αί είσπράξεις καί έξ έτέρων
  Σχολείων συνεχίζονται.
  Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου
  Γ. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ
  ΤΑ ΑΜΑΞΙΑ
  Ό αναλαβών την έταιρεί
  αν των άμαξιών κ. Σακλα-
  μττανάκης φαίνεται ότι άπε
  φάσισε νά δώση ζωή εφέτος
  είς τάς έξοχάς μας.
  Ή διατίμησις τού όρίζει
  18 δρ. μέχρι Πεζών έκεΐνος
  τταίρνει μόνον 14 δραχμάς
  διά την μετάβασιν καί επι
  στροφήν. Ή διατί μησις τού
  όρίζει μέχρι Πατσίδες 14
  έκεΐνος μέχρι Αρχανών
  παίρνει μόνον 12.
  Αύτό θά πή ότι ό κ. Σακλα
  μπανάκης γνωρίζει τό έργον
  τό οποίον άνέλαβεν. Καί θά
  επιτύχη διότι έκτός των φθη
  νών άγωγίων έ'χει καί έξοχα
  άμάξια μέ τα όττοΐα κανείς
  δέν κινδυνεύει την ζωήν τού
  διά ταξείδιον 2 ώρών
  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  Πρωτοφανής είναι ή συρ
  ροή των ξένων είς την πό¬
  λιν μας .Είναι αδύνατον α¬
  τμόπλοιον νά φθάση χωρίς
  νά άποβιβασθοΰν περί τους
  δέκα (10) περιηγητάς καί
  περιηγητρίας.
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  'Ενθουσιωδώς έχαιρετίσθη
  υφ' ολοκλήρου τού χριστια¬
  νικόν στοιχείου τής ήμετέ-
  ρας πόλεως τό όντως εΰφρό
  συνον γεγονός τής άναδεί-
  ξεως Χριστιανών Αημοτι-
  κών άρχόντων διά τόν Δήμον
  Ηρακλείου.
  5 Ίουνίου 1911
  Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ
  Πληροφορούμεθα ότι ό Δι
  ευθυντής των Δημοσίων έρ¬
  γων κ. Πεζανός επέστρεψεν
  έξ "Αθηνών δπου εΤχε μετα¬
  βή δι άτό ζήτημα τής κατα-
  σκευής τού Σιδηρόδρομον
  Μεσσαράς.
  Ή έπιτροπή ή υπό την
  προεδρείον των κ. Βαλαωρί
  τού σχηματισθεΤσα πρός με
  λέτην των δρων τής συγγρα
  φής επί τή βάσει τής όποί
  άς θ άέκτεθή τό έργον είς
  διεθνή συναγωνισμόν έξακο
  λουθεΐ τάς εργασίας της έλ
  πίζεται δέ δτι ταχέως θέλου
  σι περατωθεί αί εργασίαι
  της καί ούτω θά αρχίση μία
  ώρα άρχήτερον τό έργον τού
  σιδηρόδρομον τό μέλλον νά
  αναπτύξη τό κρητικόν έμπό
  ριον καί την γεωργίαν.
  ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  ©έλετε νά μην σάς πειρά-
  ζουν αί μυΐαι ττάρετε μυιο
  παγίδας άτΐΛ> τα καταστή -
  ματα Ν. ΑΑΙΚΙΩΤΗ 20 λε-
  πτά εκάστη.
  Άγοράζονται Α'ίγαγροι
  ζωντανοί (άγρίμια)
  Είς τό πρακτορείον τού
  Αυστριακοΰ Λοϋδ έν Ήρα
  κλείω.
  Μέλλοντες γαμβροί
  Πληροφορεΐσθε ότι είς τό
  ΑΙ — ΛΑΙΦ έφθασαν! έφθα
  σαν! τα τελειότερα Γαλλικά
  κομφέττα
  ρες.
  ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
  ΜΙΚΗ ΟΕΟΔΩΡΑΚΗ
  ΟΑΑΑΣΣΙΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
  Μέ τόν Γρ. Μτπθικώτση την Βίκη Μοσχο-
  λιοΰ καί την Μαρία Φαραντούρη»
  ΨΥΓΒΑ ΠΑΥΝΤΗΡ1Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Μεταλλικά επιπλα
  Ταξ'άρχου Μαρκοπούλου
  (Ιναντι ΎγειονομικοΟ Κέντρου)
  Ήράκλ€ΐον-τηλέφ. 288 116
  Πώληοις Χονδρική
  -λιανική
  και μπομπονιε-
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ
  ΑΓΩΝΕΣ
  11 Δεκ. 1911
  Την παρελθούσαν Κυρια¬
  κήν έν τώ γηπέδω τού Ποδο
  σψαιρικού Συλλόγου ή «'Ά-
  μιλλα εγένετο φούτ—μττόλ
  Μάτς μεταξύ των όμάδων
  τού όρμοΰντος Γαλλικοΰ Θω
  ρηκτού Γούλες Φέρυ καί τής
  έπιλέκτου τοιαύτης ή «'Ά-
  μ ι λλα»
  Την διεύθυνσιν τού άγώ
  νος είχεν ό διαιτητής τού
  Συλλόγου καί μανιώδης
  Σπόρτσμαν Γεωργίου Κ. Ά
  λεξάκη ήν δι εξήγαγε μετά
  μεγίστης άμεροληψίας
  πρός αμφοτέρους. Ό αγών
  ούτος υπήρξε άρκετά πει-
  ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ τα «θαλασσινά Φεγγάρια» δέν εί¬
  ναι απλώς ένας δίσκος μέ τραγούδια τοΰ Μίκη Θεοδω-
  ράκη. Είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. "Ενα σύνολο γε-
  μάτο όμορφιά, τρυφερότητα καί λυρισμό, πού εχει θέση
  άνάμεσα στίς πιό ομορφες έμπνεύσεις τοΰ μεγάλου
  μας συνθέτη, σέ ίδανική πρώτη παγκόσμια, παρουσιάση!
  άπό κορυφοί ούς έρμηνευτές, σάν τόν Γρηγόρη Μπιθι-
  κώτση, τή Βίκη Μοσχολιοϋ καί την Μαρία Φαραντού-
  01 ΣΤ ΙΧΟΙ των τραγαυδιών τού νέου αυτού με¬
  γάλου δίσκου — πού κυκλοφόρησε άπό την «Κολού-
  μπια» σ' ενα θαυμάσιο Άλμπουμ, πού φιλοτέχνησε ό
  Μίνως Άργυράκης — είναι προσφορά τού ποιητή Νί-
  κου Γκάτσου. Ή ένορχήστρωση δέ καί ή διεύθυνση τής
  όρχήστρας, άνήκει στόν ίδιο τόν Μίκη Θεοδωράκη.
  ΣΤΑ «Θαλασσινά Φεγγάρια» άποκαλύπτεται μέ
  έπιβλητικό τρόπο, μιά πλευρά τού ταλέντου τού Θεοδω¬
  ράκη πού, χωρίς νά είναιαγνωστη, δέν είναι ώστόσο
  πολύ οϊκεία στό μεγάλο κοινό Μιά πλευρά γεμάτη
  τρυφερότητα καί λυρισμόοπου τό αΐσθημα καί τό πά
  θος, ύποταγμένα σέ μιά τγρεμη ένατένιση τής ζωής
  βρίσκουν την τελεία εκφράση τους σέ άπαλούς άλλάκαί
  δυναμικούς ρυθμούς, πού έ'χουν πάντα τίς ρίζες τους
  στή μεγάλη παράδοση τούλαικοΰ μουσικοϋ μας πολιτι
  σμοΰ. Ή θαυμαστή ένορχήστρωση καί ή άπαράμιλλη
  έ&μηνεία, όλοκληρώνουν, την άλήθεια τού έ'ργου καί
  άναδεικνύουν τή σημασία τού.
  ΤΑ «Θαλασσινά Φεγγάρια», γράφτηκαν στίς άρ
  χές τού 1967 καί ήταν ετοιμα νά κυκλοφορήσουν λίγες
  μέρες μετά τό πραξικόπημαπού τελικά άνέστειλε την κυ
  κλοφορία τους μέχρι σήμερα Ώστόσο, παρ' δλο τό χρονι
  κό διάστημα πού μεσολάβησε, δέν εχουν χάσει τίποτε
  άπό την ζωντάνια καί την έπικαιρότητα τους καί άκού-
  γονται σάν νά γράφτηκανχτές. "Ενα μάλιστα τραγού
  δι τού δίσκου, τό «Ματωμένο Φεγγάρι», γραμμένο σέ άνύ
  ποπτο χρόνο γιά την Κύπρο, άποδεικνύεται δραματι-
  κά προφητικό καί έπίκαιρο.
  ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ στούς τίτλους των «Θαλασσι
  νών Φεγγαριών» θά μπορούσαμε νά ξεχωρήσωμει» Θά
  ρίξω πέτρα στή ζωή», Κοιμήσου παλληκάρι», «Φέρτε μου
  τή θάλασσα», «Νύχτα δίχως ακρη», «Τό πανηγΰρι των
  «"Αστρων Σήμερα βράδυαυε νωρίς», «Τ' ονειρο, καπνός
  «Στού Κόσμου την άνηφοριά»«Τό έκρεμές», «Στράτα τή
  Συνέχεια είς την 4ην σελίδαστροτα'» καί « Ματωμένο Φεγγάρι».
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΡΔΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ
  59—Ηράκλειον—-Κρήτης
  Τέλειαΐ κατασκευαι
  Μωσαϊκών-δαττέδων μαρμάρων
  ΕΜΙνΊΑΝ. Β. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 287845
  Φθηνό 'Υϊτόγίΐον
  ΠΟΛΗΣ
  "Εναντι ΑνΙας Παρασκευής (Καμαράκι) τηλ
  280.062.
  ΠροτοΟ προβήτε είς την αγοράν των !
  Ύποδημάτων σας επισκεφθήτε τό
  φθηνό ύπόγειο ΠΟΛΗΣ. ; ■
  "Ολα τα εϊδη σέ λαϊκές τιμές
  Πώλησις χονδρική - λιανική
  Φϋτοτυιτίαι - Φωτοαντίγραφα
  πολυγραφήοεις -χαρτικά
  Πλουσια - συλλογήν χαμηλές τρς
  Εύαγ. Αερμιτζάκης
  Πλατεϊα Δαοκαλογιάννη
  Τηλ. 286-348
  »♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦»»·
  ΟΟ
  ■»' ♦'♦
  Φ Φ Φ Φ » » ι
  Ατμοττλοια Κ. Ευθυμιαδης
  Φ)Β «
  ΣΟΦΙΑ»
  , ^ ΐΤ"* (. ϊ
  ΣΤΑΘϊΡΟ-ΑΝΕΤΟ-ΚΑΛΟΤΑΞΕΙΔΟ
  Άναχωρήσεις
  Άπό Ήράκλειονδιά Πειραια τάς μονάς ήμερομηνίας
  τοθ μηνός Όκτωβρίου.
  Άπό Πειραια διά Ηράκλειον τάς ζυγάς ήμερομηνί¬
  ας τοθ μηνός Όκτωβρίου.
  ωΡΑ ΑΝΑΧωΡΗΣΕωΝ 18.30
  Είσιτήρια έκ των Πρακτορείον
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΜ: 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 88 (έναντι Άγ-Τίτου)
  Τηλ. 286.450-286.550-282.706-288.488
  »♦♦♦■»♦
  Σελίς 4
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Τεράστιο ήθικό θέμα γιά τόν Αρχιεττίσκοττο
  Ή Εφημερίς «ΧΡΙΣΤΙΑ ΝΙΚΗ» άποκαλύπτει
  έγγραφα συμπαραστάσεως πρός την Δικτατορία
  ΟΙ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΞΕΧΑΣΑΝΤΗΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΗ ΤΟΥΣ
  Τεράστιο ήθικό θέμα δη-
  μιουργήθηκε άπό τό Σάββα
  το 12 Όκτωβρίου 1974, μέ
  την δημοσίευση στήν έφημε
  ρίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» των
  Αθηνών, εγγράφων τού Αρ-
  χιεπισκόπου Κρήτης κ. Εύ-
  γενίον. Ηθικόν θέμα πού θά
  ληθή μόνον μέ την παραιτή¬
  ση τού Άρχιεττισκόττου, ό
  οποίος όπως τα έ'γγραψα ά-
  τταδεικνύουν, πιστότατα την
  Χούντα νπηρέτησε καί προ
  έβαλλε, άδιαφορώντας διά
  τό ττοίμνιόν τού, ττού την ϊ-
  δια έττοχή έ'δινε την μάχη
  τού εναντίον τής Διχτατορί
  Γνωρίζομε ότι κατά την
  διάρκεια τής Γερμανικής
  κατοχής ττολλά είς την Κρή
  τη, καί ιδιαιτέρα είς τόν Λα-
  ό τού Ηρακλείου ό Άρχιε-
  ττίσκοπος προσέφερε. Δέν
  τό άρνούμεθα.
  Καί ό Λαός δμως όπως δ
  λοι γνωρζουμε πολλά τού
  άνταπέδωσε, καί μέ άττεριό
  ριστον τιμή καί έκτίμηση
  τόν περιέβαλε. Κατά συνε¬
  πεία μετά την άποκάλυψη
  των σκανδαλωδών εγγράφων
  όφείλει νά παραιτηθή, χω-
  ρίς αλλη καθυστέρηση.
  Άρκετά ό Λαός άνέχθηκε
  μιά έκκλησις» ττού άττό τόν
  σκοπό της έξέψυγε. Ή κά-
  θαρση δέν ττρέττει νά βραδύ
  νη, ή 'Έλενση τής Δημοκρα
  τίας άς σημάνη καί τό «τέ-
  λος» αυτών πού ξέχασαν την
  άττοστολή τους, καί άς ξεκα
  θαρισθούν μιά καί καλή αί
  έκκλησίαι τής Ελλάδος ά-
  ττό δσονς άνεττίτρεπτα καί
  «κόντρα» στά συ μφέροντσ
  τού Λαοΰ μας έβάδισαν.
  ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  •ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 3627)ΔΙΕΚ
  1550
  Έν Ηρακλείω τή 1 0 Σετττεμ
  ρίου 1968
  Πρός τούς Αίδεσιμωτά-
  'Εφημερίους τής καθ' ημάς
  Ίεράς Άρχιεπισκοπής Κρή
  -της.
  Ό Θεός διευθννει την ι¬
  στορίαν, Θέλημα Αυτού ή¬
  το όπως άνδρες έκ τού εύσε
  'βοθς ημών λαόν, τπστοί είς
  ■τα Έλληνοχριστιανικά η¬
  μών ίδεώδη, γενναΐοι, δ' Ά-
  ^νώτεροι Στρατιώται τού Έν
  δόξοΐ/1 ημών ΈθνικοΟ Στρα-
  ■τοϋ, άναλάβωσιν άπό τής
  21ης Άττριλίου 1967 την
  ■μεγάλην ευθύνην τής διακυ
  ΰερνήσεως τής χώρας ημών
  ■διά νά διαφυλάξωσιν αυτήν
  έκ τού επικινδύνου κομμου¬
  νισμόν καί τού κομματικοϋ
  ΐδιχασμον καί μέ πίστιν α¬
  κλόνητον στόν Θεόν καί μεί-
  ίζονα αγάπην πρός την Έλ-
  λάδα, άγωνισθώσι διά την ι
  ένότητα των Έλλήνων καί
  την έπιβεβλημένην ττολιτι-
  κήν, κοινωνικήν καίοίκονομι
  κήν άνόρθωσιν τής φιλτάτης
  ημών Πατρίδος.
  Τής Πίστεως ημών ταύ¬
  της κοινωνούς καί αύθις υ¬
  μάς ποιούμενον προτρεπό
  μεθα, όπως μή τταύσητε
  συμβάλλοντες έν τώ πλαισί
  ω τής ίεράς ημών άποστο-
  λής, πρός προαγωγήν τού
  έθνοσωτηρίον έργον τής Έ-
  θνικής ημών Κυβερνήσεως
  ανελλιπώς ύττέρ αυτής προ
  σευχόμενοι, μετ' ένθέου ζή-
  λου καί άφοσιώσεως τα κα-
  θήκοντα υμών έπιτελοϋντες,
  την αλήθειαν πάντοτε καί
  έν προκειμένον διδάσκοντες
  καί την έθνική ένότητα καί
  την αγάπην είς πάντας συν
  ιστώντες.
  Εύκαίρως δ' έξαίροντες
  καί τα έπιτεύγματα τής Έ-
  θνικής ημών Κυβερνήσεως
  είς δλους τούς τομεΐς τής
  έθνικής δραστηριότητος προ
  τρέπητε τούς ένορίτας υμών
  καί διά την έπιψήφισιν τού
  ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, τό
  οποίον άποσκοπεϊ είς την
  εγκαθίδρυσιν έν Ελλάδι
  πραγματικής Δημοκρατίας
  καί προσερχόμενοι άξιοπρε-
  πώς είς τό δημοψήφισμα τής
  29ης τρέχοντος Σεπτεμβρί-
  ου μηνός δώσητε καί έν τού
  τω, ώς έμπρέπει είς ίερείς
  τό καλόν παράδειγμα.
  Ή δέ τού Θεο Χάρις καί
  τό άπειρον ελεος εϊη μεθ'ύ-
  μών .
  Διάπειρος πρός Θεόν εΰ-
  χέτης υμών
  Ό Κρήτης ΕΥΓΕΝΙΟΣ
  'Ή ζωή τής πόλεως
  ΐΣυνέχεια έκ τής 3 Σελίδος
  ■σματώδης καθ' όσον άμφότε
  ραι αί όμάδες ήσαν άρκούν
  τως γεγυμνασμέναι.
  Μετά πάλην μιάς καί ή-
  μισείας ώρας παρ' δλην την
  .κακοκαιρίαν ύπερίσχυσεν
  ή ομάς τού Σύλλογον «"Α-
  μιλλα» κατορθώσασα νά δι¬
  έλθη τρείς ή ποδοσφαίρα είς
  τό αντίπαλον τέρμα άντί ού
  ,δενός.
  Την νικήτριαν όμάδα έπε
  τέλουν οί έκλεκτότεροι τού
  Σύλλογον υπό την Άρχηγί
  .αν τού παίκτου Κωνστ. Λου
  τσάκη, είναι δέ ο! εξής:
  Έμπροσθοφύλακες α'ίτι-
  μάςνες καί έδειξαν απαρά¬
  μιλλον τέχνην καί συνοχήν
  είς ην όφείλεται περισσότϊ
  ρον ή νίκη των.
  Σταύρος Δροσίτης, Έμμ.
  Σταυρουλάκης, Ιωάν. Κατε¬
  χάκης, Νικ, Κασωτάκης,
  Κωνστ. Μαυροκούκουλος.
  Μέσοι Στυλ. Κουτσαψτά-
  κης, Γεώργ. Παπατσαράκης
  Μηνάς Άτσαλάκης.
  Όπισθοψύλακες Κωνστ.
  Κουτσάκης (άρχηγός) θω-
  λαξ Νικ. Παρασυράκης.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ¬
  ΔΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ¬
  ΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
  Άρ. Πρωτ. 3814)ΔΙΕΚ.
  1634.
  Έν Ηρακλείω Κρήτης τή
  25 Σεπτεμβρίου 1968
  Πρός τούς Εύλαβεστά-
  τους Έφημερίους καί όσιω-
  τάτους Μοναχούς καί Μονα-
  χάς
  Έν σννεχεία πρός την ά¬
  πό 10 Σεπτεμβρίου 1968,
  ύπ' αριθ. 3627)1550, ήμετέ
  ραν Εγκύκλιον έπιθνμον-
  μεν νά τονίσωμεν καί αύθις
  είς υμάς, δτι χρέος υμών εί
  ναι όπως μετάσχητε είς τό
  Δημοψήφισμα τής 29ης Σε
  πτεμβρίου ψηφίζοντες τό
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
  Ή μή σνμμετοχή υμών
  είς τό Δημοψήφισμα, έκτός
  τής ήθικής ευθυνής, θεωρεΐ-
  ται καί παράδοσις Νόμου
  συνεπαγομένη κυρώσεις ώς
  φυλάκισιν κλπ.
  Οί Αίδεσιμώτατοι Έφημέ
  ριοι καί οί όσιώτατοι Μονα
  χοί καί Μοναχαί, οί όποϊοι
  δέν έχουσι μεταφέρει τα Πό
  λίτικά αυτών δικαιώματα
  είς άς ύπηρετοΰσιν ένορίας
  ή Κοινότητας είς άς ύπάγον
  τα ι αί ίεραί αυτών Μοναι
  θά ψηφίσωσιν είς τούς Δή
  μους καί Κοινότητας τή
  γεννήσεως αυτών.
  Οί Όσιώτατοι Ήγούμε-
  νοικαί Ήγουμέναι δέον, δ
  πως άνακοινώσωσιν έγκα.
  ρως την παρούσαν είς τάς
  περί αυτών Αδελφότητος
  καί ύποδείξωσιν είς αύτάς
  τα δέοντα.
  Διάπι/ρος πρός Θεόν εο-
  χέτης υμών
  Ό Κρήτης ΕΥΓΕΝΙΟΣ
  ΔΕΗΣΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  Την 19ην Δεκεμβριού
  1972 όργανώνει ύποδοχάς
  καί έκπέμπει δεήσεις υπέρ
  τής Χούντας
  Ίερά Άρχιεπισκοπή Κρή
  της
  Πρωτ. 4457)2536
  «Ε" Ηρακλείω τή 19 Δε¬
  κεμβριού 1972.
  Πρός
  Τούς αίδ. Έφημερίους
  τής καβ' ημάς Ίεράς Άρχι
  επισκοπής Κρήτης
  Γνωρίζομεν υμίν δτι την
  προσέχη Πέμπτην, 21 Δε¬
  κεμβριού, αφικνείται είς Η¬
  ράκλειον ή Ά. Έξοχότης ό
  Άντ ι βασιλεύς — Πρωθυ-
  ποιιργός, κ. Γ. Παπαδόπου-
  λος δι" επίσημον επίσκεψιν
  Προτρεπόμεθα όπως πά
  ραστήτε είς την ΰποδοχήν
  τής Α' Έξοχότητος, ήτις
  θά λάβη χώραν κατά τάς ά
  πογευματινάς ώρας είς την
  Πλατείαν Ελευθερίας.
  Την πρωίαν τής επομένης Ι
  ημέρας ό Π ρωθνπονργός'
  θά προσκυνήση είς τόν Ιε¬
  ρόν Μητροπολιτικόν Ναόν
  τού Άγίοιι Μηνά, ένθα θά
  άναπεμφθή Δέησις υπέρ ν-
  γείας καί εΰοδώσεως τού
  έργου τής Έθνικής Κυβερνή
  σεως.
  Είς ταύτην ή συμμετοχή
  των αίδεσιμωτάτων Έφημε
  ρίωντής πόλεως καί των πορ
  αστίων Ηρακλείου εΤναι ϋ-
  ποχρεωτική.
  Καλόν θά είναι δμως, δ¬
  μως, όπως παραστώσιν είς
  την Δέησιν καί οί δυνόμενοι
  έκ των Έφημερίων τής ύπαί
  θρου καί κατά μείζονα λό¬
  γον οί των πλησιεστέρων
  τού Ηρακλείου Ένοριών.
  Ωσαύτως παρακαλούμεν
  όπως παραστώσιν είς την
  Δέησιν τα Έκκλησιαστικά
  Συμβούλια των Ίερών Ναών
  τής πόλεως καί των προα-
  στίων Ηρακλείου, τα μέλη
  των Φιλοπτώχων Ταμείων,
  οί Κατηχηταί καί Κατηχή-
  τριαι, οί μαθηταί καί αί μα
  θήτριαι των Οίκοτροψείων
  καί οί τρόφιμοι τού Πιτσου
  λακίου Ίδρύματος Προστα-
  σίας τού παιδιοΰ τής Ίε- |
  ράς Άρχιεπισκοπής Κρήτης
  ώς κα τα μέλη των Έκκλησι
  αστικών Συμβουλίων των
  ,νοριών τής ύπαιθρον, έφ'
  όσον τουτο είναι εφικτόν.
  Διάπυρος πρός Θεόν εύ-
  χέτης "Υμών.
  Ο ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
  Ψηφίστε «ΝΑΙ»
  Έξ άλλου, στέλνει συγχ»
  ρητήριο τηλεγράφημα στόν
  δικτάτορα γιά την νίκη στή
  όποία κι' ό Ί'διος συνετέλεσε
  ύποχρεώνοντας άκόμα καί
  τίς Μοναχές νά ψηφίσουν
  «ΝΑΙ!» στό Σύνταγμα! Ι¬
  δού τό κείμενο τού τηλεγρα
  φήματος:
  «Έξοχώτατον Πρόεδρον
  Προεδρικής Κοινοβονλευτι-
  κήςΔημοκρατίας Κον Γεώρ-
  Παπαδόπουλον, Αθήνας.
  Επί θριαμβευτική διεξα-
  γωγή Δημοψηφίσματος υ¬
  πέρ Προεδρικής Κοινοβου-
  λευτικής Δημοκρατίας έκλο
  γής Ύμετέρας έξχοότητςο
  Πρώτου Προέδρου αυτής εϋ
  χομαι είς τόν Θεόν μετά πε
  ρί εμέ Κλήρου Λαού όπως έ
  νισχύη, εύλογή 'Υμετέραν
  Έξοχότητα πρός εκπλήρω¬
  σιν αγαθών βουλών Αυτής
  υπέρ ίσχύος καί μεγαλείον
  φιλτάτης Πατρίδος.
  Ό Κρήτης Εύγένιος».
  Έν προκειμένω γεννάται
  τεράστιο ήθικό θέμα γιά τόν
  κ. Εύγένιο καί όφείλει νά
  παραιτηθή, "Αλλως τόν λό¬
  γον έ'χει ή προϊσταμένη τού
  Άρχή
  Οί πτίτιμοι
  δημοτες
  τής Χούντας
  καταργήθηκσν
  άπό το Δημ. Συμβούλιο
  Τό Δημοτικόν Συμβουλιον
  τό αίρετόν συνήλθε γιά πρώ
  τη φορά τό βράδυ τής Τρί-
  της καί μεταξύ των άλλων
  άποφάσεων τού κατήργησε
  τούς άνακηρυχθέντας άπό
  τούς προκατόχονς έπιτίμους
  δημότες, Γ. Παπαδόπουλον
  Άσλανίδην καί Τσουβελέ-
  κην.
  4 δισίκατομμυρια
  ό πληθυσμός τής Γής
  κατά τό
  1974
  ΠΛΤΤΔΚΟΣ^Νόμος πμαι Εγό
  Δττάι/τησις τού Κλόουν Αντ)δρον
  ττρός τόν Είσαγγελέα κ. Τσεβά
  Ν. ΥΟΡΚΗ 16.—Άμερι-
  "ανική Όργάνωση έρευνών
  άναφέρει δτι περί τό τέλος
  τού 1974 ό πληθυσμός τής
  Γής θά φθάση τα 4 δισ. Ό
  πληθυσμός αύξάνει παρά
  τίς προβλέψεις. Διά τό τρέ
  χον έ'τος ή ανθηση θά φθά¬
  ση τα 90 έκ. άντίτών 75 έκ.
  πού προεβλέπετο.
  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΛ
  Ο1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ
  Διεθτ/η οκοπιά - ελληνική οίκονομία
  Η οίκονομία τού Ηρακλείου
  Στόν ΕίσαγγίΛία
  ή δικογροΦία
  κατά των π ρ ω τ α ι τ ι ώ ν
  τής Χούν τας
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
  ής «Κλόονν». Ή αρνηση τού
  Εισαγγελέως συνεχίσθηκε
  καί στόν Ναό, ηρνείτο την
  κατεδάφιση διότι έ'τσι θά
  παρέβαινε τόν Νόμο. Ό
  Παττακός έξεμάνει, τα πράγ
  ματα έκτραχύνθηκαν, άλλά
  ό Εισαγγελεύς ήτο άνένδο-
  τος.
  —Θέλω Νόμο κ. Παιτακέ
  τού εΤπε.
  Καί ό Κλόουν άπάντησε,
  —Ό Νόμος εΐμαι έγώ, κ.
  Τσεβά...
  Τί σχέσι εχει τό παραττά
  νω περιστατικό μέ την άρ-
  χαιοκαπηλίαν, θά διερω-
  τώνται πολλοί. Λάθος.
  Ό Παττακός δέν έ'βλεπε
  μέ καλό «μάτι» τόν κ. Τσε¬
  βά, πολλά φαίνεται είχε ά-
  νακαλύψει, κι' αύτό δέν άρε
  σε στόν Κλόουν — Άντ ι πρό
  εδρο. Κάτι θά μάθωμε έν και
  ρώ, καί αύτό τό «κάτι» θά
  είναι συνταρακτικό. Έν ά-
  ναμονή έξελίξεων ώς πρός
  τό θέμα τής άρχαιοκαπηλί-
  άς λοιπόν, γιατί θά ϋπάρ-
  ξουν σίγουρα.
  ®Φ®>*Φ.?^®ί·}ΐ®?@®(^Φ®«@®(?
  Ή έι/ωμέι/η άριστερά
  ττροασττιστής των συμφίρόντον
  τού λαοι) καί τής Δημοκρατίας
  ΛΑΡΙΣΑ 15.—Ό Κώ-
  στας Φιλήνης μέλος τού Γρα
  φείου τής ΚΕ τού ΚΚΕ (έσ.
  μίλησε χτές τό άπόγευμα
  σέ συγκεντρώση στελεχώ
  τής ΕΔΑ γιά θέμστα οργα
  νωτικά καί διεξαγωγής τώ
  έκλογών.
  Προηγούμενα, σέ πρές
  κόνφερανς πρός τούς έκπρο
  σώπους τού Τύπον τής Λά
  ρισας απηύθυνε χσιρετισμο
  πρός τό θεσσαλικό λαό έκ
  μέρονς τού Προέδρου τής
  ΕΔΑ Ήλία Ήλιού καί τής
  ΚΕ τού ΚΚΕ (έσωτ..
  Νιώθω συγκίνηση είπε ό
  Κώστας Φιλήνης πού έπικοι
  Ο ΔΔΕΣΜΕΥΤΟΣ
  ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΟΒΡΪΟΥ1914
  Συμφώνως τώ Νομώ
  'Έκδοσις—Διεύθυνσις
  Τυπογραφείον):
  ΑΡΙΣΤ. Γ. ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΙ
  Όδός Πεδιάδος 79
  νωνώ μέ τό θεσσαλικό λαό,
  ένα λαό πού τόσα πρόσφερε
  στό παρελθόν, καί πού άνά
  δειξε μιά ψνσιογνωμία σάν
  τό Ρηγα Φεραΐο. Βαδίζουμε
  στίς έκλογές. "Ολοι οί Ά-
  ριστεροί παίρνουμε ίνα μή
  νυμα: νά σνσπειρωθοϋμ
  γύρω άπό την Παράταξη τής
  ένωμένης Άριστεράς τό μή
  νυμα αύτό εχει σχέση μέ
  τίς άπαιτήσεις τής στιγμής
  Ή κατάσταση πού περνάμε
  είναι λεπτή έσωτερικά καί
  έξωτεβικά. Τό πρώτο χρέος
  πού εχουμε 5προστά μας έκ
  φράζεται μέ τό σύνθημα
  «δχι στή Χούντα», «ποτέ δι
  κτατορία», «θέλουμε ό κό-
  σμος νά ψηφίση την Άριστε
  ρά γιατί ή δύναμή της είναι
  ό συνεπέστερος αγων ι στής
  εναντίον δλων των δικτατο
  ριών.
  Διαβιβάστηκε στόν Εί-
  σαγγελέα Έφετών ή 'δικο-
  γραφία καί ή μήννση πού ύ
  πέβαλε ό κ. Άλ. Λυκουρέ-
  ζος, εναντίον των «πρώται
  τίων» τής χούντας, άπό τόν
  άναθεωρητή κ. Πλευράκη.Ή
  μήνυση «επί εσχάτη προδθ
  σία» εΐχε διαβιβασθεΐ στόν
  κ. Πλενράκη, άπό τόν άρχη
  γό Ένόπλων Δυνάμεων κ.
  Άρμπούζη, προκειμένον νά
  διεξαγάγη προκαταρκτική
  εξετάση.
  Μετά τή Συντακτική Πρά
  ξη, πού έξαιρούσε άπό την
  άμνηστία τού πρωταιτίους
  τού πραξικοπήματος τού
  1967, ό κ. Λυκουρέζος μέ
  αϊτησή τού ζήτησε νά διαβι
  βασθεί ή δικογραψία στό
  Πενταμελές Έφετείο, τό ό-
  ποΐο, σύμφωνα μέ τή Συντα
  κτική Πράξη ήταν άρμόδιο
  γιά την έκδίκαση τής ύπο-
  θεσης "Η ύπόθεση θά μελε
  τηθεΐ άπό τό Συμβούλιο Έ¬
  φετών, τό όποΐο θά άποφασί
  σει, γιά την τακτική άνά-
  κριση.
  Πραξικοπήματος
  στήν Ίορδανία
  καίΐαουδ. Λραβιο;
  ΛΟΝΔΙΝΟ 16—Οί πλη
  ροφορίες τής «Νταίηλυ Μαί
  ηλ» δτι έπίκεινται στρατιω-
  τικά πραξικοπήματα γιά
  την άνατροπή τού βασιλέως
  Φενζάλ τής Σαουδικής Άρα
  βίας καί τού βασιλέως Χου
  σεΐν τής Ίορδανίας έγιναν
  δεκτές μέ επι φυλάξη στονς
  έπίσημονς βρεταννικούς κύ-
  κλους.
  Πολλά είναι τα προβλη-1
  ματα πού εχει μπροστά της
  ή Καπιταλ.στική οίκονομία
  τού ΔντικούΚόσμου. Άπότό
  ενα μέρος νπάρχει ό τετρα
  πλασιασμός τής τιμή*. τού
  πετρέλαιον, άπό την άλλη
  πιέζει ό δλο καί αύξανόμε-
  νος πληθυσμός, ένώ άπειλει
  ται μιά οίκονομική υφεσις
  'Έτσι πολλοί είναι αύτοι
  πού πιστεύουν, δι ι πλησιά
  ζει γιά τόν Δντικό Κόσμο
  σοβαρή οίκονομική κρίση.
  Πρόσθετο πρόβλημα πού
  αύξάνει τόν πονοκέφαλο των
  Δντ. Οίκονομολόγων είναι
  ή δλο καί μεγαλύτερη σν-
  σώρευση των λεγομένων πε
  τρελαιοδολλαρίων, είναι δή
  λαδη τα δισ. των δολαρίων
  πού συσωρεύουν οί νποανά
  πτνκτες καί άραιοκατωκοι-
  μένες χώρες πού παράγονν
  τα πετρέλαια, καί ττού δέν
  εχουν την δυνατότητα νά
  τα άποροφήσουν σέ βιομη-
  χανικά άγαθά ή' προσφερό-
  μενες ύττηρεσίες. 'Υπολογί
  ζεται δτι τα μέλη τού όργα
  νισμον των χωρών παραγω-
  γής πι:τρελαίου θά ανξή-
  σουν εφέτος τα σνναλλαγμα
  τικά των άποθέματα κατά
  55 δισ. δολ. καί κατά τόν έ-
  πόμενο χρόνο (1975) θά
  αύξήσουν μέ άλλα 75 δισ.
  δολ.
  Αύτά ένώ την ϊδια στιγμή
  οί ψτωχές σέ πετρέλαιο χώ
  ρες τού κόσμον, θά έχουν συ
  νεχώς έλλειματικά ίσοζύγι-
  α, θά άπειλουνται μέ νφεση
  τής οίκονομίας τους, καί μέ
  πτώση τού βιοτικον έπιπέ
  δου των Λαών των.
  Χαρακτηριστικό παρά¬
  δειγμα ή Ιταλία, τής όποί
  άς ή οίκονομία άπειλείται
  μέ πτώχευση, γιατί δέν δι-
  αθέτει τα άπαραίτητα δολά
  ρια γιά νά πληρώνη τό πε¬
  τρέλαιο πού τής χρειάζεται
  'Ίσως θά ήταν λύσις ή
  μέ περιοριστικά μέτρα μεί
  ωσις τής καταναλώσεως τού
  πετρελαίου σέ βαθμότέτοιο
  πού νά μπορέση νά έπιτευ
  χθή ό ύποβιβασμός τής τι-
  μής τού.
  Σ' αύτη δμως την λύση
  άντιδρούν οί ένδιαφερόμενες
  πετρελαιοπαραγωγικές χώ¬
  ρες, οί οποίες μπορονναύτο
  μάτωτ νά μειώσουντήν παρα
  γώγη τους, καί νά διατηρή
  σουν ή' νά αύξήσουν ίτς ση-
  μερινές τιμές τους. Ένδει-
  κτικά σημειώνονμε, δτι φέ-
  τος τα ίσοζυγια πληρωμών
  της Αγγλίας καί τής Ιτα¬
  λίας παρουσίασαν έλλεί μα¬
  τα τής τάξεως των 8 δια.
  δολλαρίων, ένώ ή άραιοκα-
  τωκοιμένη Σαουδαραβία εΐ¬
  χε πλεόι/ασμα 22 δισ. δολά
  ρια. Άκόμα πώς τόποσοστό
  τού πληθωρισμον στήν Αγ¬
  γλία καί Ιταλία είναι 20
  ο)ο καί αί οίκονομίες τους
  παρουσιάζουν σημεία νφέ
  σεως καί κάμψεως.
  Παρά τα προαναψερθέντα
  Ε((δόθησαν
  τα αποτίΛίσματα
  Ανεκοινώθησαν χθές άπό
  τό "Υπουργείον Π αι δεί άς τα
  άποτελέσματα των είσιτηρί
  ών στίς Άνώτατες Σχολές.
  Έκ των 65.000 ύποψηφί-
  ων εισήχθησαν 14000 καί
  μένουν κενές 1000 θέσεις
  πού θά πληρωθονν άπό τό
  Ύπ. Παιδείας.
  δμως, άλλοι εγκυροι οίκονο |
  μικοί κύκλοι πιστεύουν δτι
  θά επέλθη τελική έξισορό-
  πησις των τιμών τού ττετρε
  λαίον καί επάνοδος τής οί¬
  κονομίας των Δυτικών Βιο~
  μηχανικών Χωρών σέ φυσιο
  λογικό ρυθμό.
  Την αίσιοδοξία τους στη
  ρίζονν στην γνώμη δτι ή
  αϋξησις της τιμής τού πε¬
  τρελαίου πού όδηγεΐ στην
  α'ύξτσί] των Βιομηχανικήν
  προίόντων, χωρίς νά συνοδεύ
  εται μέ ταυτόχρονη αυξήση
  τού είσοδήματος θά φέρη
  αύτόματα περιορισμόν τής
  ζητήσεως τού πετρελαίου.
  Τα ανωτέρω συνδυαζόμε
  να μέ την χρησιμοποίηση νέ
  ών ένεργειακών πηγών, θά
  όδηγήσονν σύντομα σέ έξι-
  σορόπηση τής διεθνονς οίκο
  νομίας καί άποτροττής τής
  έπαπειλουμένης οίκονομικής
  Κρίσεως. 'Όλα τα ανωτέρω
  σνζητοΰνται άπό τίς ένδιαφε
  ρόμενες χώρες, καί άν μέχρι
  σήμερα δέν επετεύχθη κάποι
  α συμφωνία έπειδή ύφίσταν-
  ται διϊστάμενα έθνικά σνμφέ
  ροντα, έν τούτοις αύτό δέν θά
  πή δτι δέν μ πορ εί νά έπιτευ
  χθή κάττοτε.
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Θά άπετέλη κοινοτοπία νά
  επαναληφθή δτι ή Έλληνική
  οίκονομία υπέστη πέρισσότε
  ρο άπό όποιαδηποτε οίλλη
  Εύρωπαϊκή Χώρα, τίς συνέ-
  πειες τής αυξήσεως των τι¬
  μών πετρελαίου καί κατέλα¬
  βε την πρώτη θέση διεθνώς
  ώς πρός τό ποσοστόν τού έτη
  σίου πληθωρισμοΰ.
  Τούτο δέν είναι περίεργο
  γιατί ένώ ή οίκονομία τής
  Ελλάδος σάν βασικά άγροτι
  κή έπρεπε νά εΐχε έπηρεα-
  σθή άλιγώτερο άπό την κρί--
  σι τού Πετρελαίου, έν τού-.'
  τοις τό Έλληνικό οικονομικαί
  θανμα πού ήταν τό δημιούρ-
  γημα των οίκονομικών όσημο
  τήτων τής έπταετίας, ύποβο-
  ηθούμενον άπό ένα, άσπόν-
  δυλο γραψειοκρατικό κράτος,
  πού είχε την απαιτήση νά έ-
  πεμβαίνη καί νά ρνθμίζει τα
  πάντα, έ'κανε πράγματι τό
  θαύμα τού, καί ετσι κερδίσα
  με τό ρεκόρ τού πληθωρισμο
  Πρεπει νά δεχθούμε ότι ή
  πρώτη μεταχουντική Κυβέρνη
  ση Καραμανλή, καί οί άρμό
  διοι οίκονομικοί νπουργοί
  της, άνδρες μέ θεωρητική κα-
  τάρτιση καί πείρα, έλαβαν
  άρκετές καί σωστές αποφά¬
  σει ς. Ό άντί κτύπος στην οί¬
  κονομία τού τόπου, είναι εϊ-
  δη άντιληπτός καί άπό άνθρώ
  πους πού δέν γνωρίζονν τα
  οίκονομικά θέματα. Καλόπι-
  στα θά πρέπη νά δεχθούμε ό¬
  τι έγινε δτι ήταν δυνατόν, σέ
  μιά κατεστραμένη οίκονομία
  καί μέ ένα άκατάλληλο κρα-
  τικό μηχανισμό. Ίσως έχρει
  άζοντο πιό γεναϊες άποφά
  σεις, ιδιαιτέρα γιά τα μέτρα
  πού περιμένωμε γιά την τό-
  νωση των έξαγωγών, καί θε
  Ι λοι/με νά πιστεύουμε ότι αΰ¬
  τό θά άντιμετωπισθή αττό
  την πρώτη Κοινοβουλευτικήν
  Κυβέρνηση.
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Τουρισμός, σημαντικάς
  οικονομικάς τομέας γιά τό
  Ήράκλειο, έ'παθε δπ«ς καί
  σέ δλη την χώρα καθίζηαη
  Γιά εφέτος αφησε έκκρεμή
  προβληματα καί ζημίες, θά
  χρειασθή δέ σνντονη προσττά
  θεια άπό τούς ενδιαφερομέ¬
  νους γιά νά μην παραταθή ή
  κρίση καί στήν έπόμενη τού
  ριστική περίοδο.
  Έκείνο πού είναι εύχάρι-
  στο γιά τό Ήράκλειο, είναι
  ότι παρά την έξέλιξη τού
  Τονρισμου ή περιοχή μας έξ
  ακολονθεί νά βασ ί ζή την οί¬
  κονομία της στήν πλούσια
  άγροτική της παραγωγή. "Ε-
  τσι ό άντί κτύπος άπό την ί).
  φεση τού Τουρισμον θά άντ ι
  μετωπισθή μέ έπιτνχία άττο
  την καλή άγροτική συγκοιτη-
  δή στό κυριώτερα έξαγώγιμα
  προϊόντα μας, την σταφίδα
  τα σταφύλια τό κρασί καί τό
  λάδι.
  ΥποΛο", ίζομε ίτσι 8τι τό
  κατά κεφαλήν είσόδημα τού
  πληθυσμόν τού Νομόν "Ηρα¬
  κλείου θά παρουσιάση βελ¬
  τιώση.
  Έπίσης ή έπεξεργασία
  καί τυποποίηση αυτών των
  προίόντων έξακολουθεή νά
  προσφέρη πλήρη άπασχόλη-
  ση στό έργατικό δνναμικότης
  περιοχής, πού έπιτυγχάνει
  έτσι συνεχή βίλτίωση τΜν α-
  ποδοχών τού.
  Ή συγκομιδη τού πιό 6α-
  σικοΰ άπό τα τοπικά μας προ
  ϊόντα τής Σουλτάν ίνας όλο-
  κληρώθηκε ούσιαστικά, χω¬
  ρίς άξιόλογες ζημίες. 'Υπο¬
  λογί ζεται δτι στόν Ν. Ή·
  τακλείου ή παραγωγή σέ
  σταφίδα θά υπερβή τούς 80
  χιλ. τόννους.
  Έκείνο πού μάς άνησυχή
  γιά την Σουλτάν ίνα άπό δ-
  σα πληροφορούμεθα είναι ή
  βραδύτητα τού ρυθμοΰ έξα-
  γωγής τού προϊόντος τούτου
  πού όφείλεται άπόλυτα σέ
  σφάλματα έμπορικής πολιτι-
  «τίς τοϋ παρεμ6α ίνοντος 'Υ-
  πουργείου Εμπόριον. Είναι
  εύχάριστο δμως πού μέ πρω-
  τοβουλία ωρισμένων έξαγωγέ
  ών, επραγματοποιήθη ή πώ
  λησις πολύ σημαντικής πο¬
  σότητος πρός την Σο6. 'Ένω
  σιν, καί έ'τσι ό κανονικάς ρυθ
  μός τής έξαγωγής τού προϊόν
  τος τούτου γιά τό πρώτο έξα
  γωγικό τρίμηνο Σεπτέμβρι¬
  ον — Νοεμβριού εχει εξα¬
  σφαλισθή. Ένδεικτικά ση
  μειώνονμε έδώ δτι οί έξαγω
  γές άπό τό λιμάνι τού Η¬
  ρακλείου σέ Σουλτάν ινα κα
  τα τόν μήνα Σετιτέμβριο
  πούδέν είχε άρχίσει άκάμη
  ή φόρτωσις γιά την Σοβ.
  'Ένωση ήταν μόνον 4 χιλ.
  τόννοι έναντι των 8 — 10
  χιλ. τόννων πού έξάγσνται
  συνήθως τόν μήνα αΰτό.
  Π ΑΔ
  Τα διαφορα Κομματα ακομη δίν
  άι>£κοίι/οσαν· τούς συνδυασμούς
  Ποΐοι πι^αι ττιθαι/οί υττοψηφιοι
  Μέχρι χθές βράδυ δέν εΐ-
  χαν άνακοινωθή οί συνδυα-
  σμοί των διαφόρων κομμά
  των στό Νομό μας, μά ού'τε
  καί στούς αλλονς Νομούς.
  Άναμένεται ότι σήμερον
  θά άρχίσονν νά άνακοινώνο
  νιται.
  Άπό τίς μέχρι τούδε πλη
  ροφορίες ύποψήφιοι των
  Κομμάτων στόν Νομόν μας
  φέρο ντα ι οί εξής:
  Άπό την 'Ένωση Κέντρου
  ΟΊ Ξυλούρης Νιταδώρος, Ι¬
  ωαννίδης, Κωνιωτάκης,
  Πλεύρης.
  Τίς άλλες θέσεις διεκβι
  κου ν πολλοί.
  Άπό τό ΠΑΣΟΚ: Καρέλ
  λης, Άθ. Σκουλάς, Ψαρρά-
  κης, Άσλάνης, Παπακωστά
  κης Πτέραρχος Δαριβιανά-
  κης Μ.ιά θέση ζητοΰν πολ¬
  λοί. 'Από την «Νέα Δημο-
  κρατία»: Κεφαλογιάννης,
  Μεϊμαράκης, Γαλενιανός, Βε
  λεγράκης, Μάλλιαράκης. Δν
  ο θέσεις δέν συνεπληρώθη-
  σαν.
  Άπό την Ένωμένη 'Αρι-
  στερά ανεκοινώθη δτι μέχρι
  την Κυριακήν θά γνωσθοΰν
  τα όνόματα.
  Γιά την παράταξη Γαρου
  φαλιά δέν εγνώσθη άν βάλη
  συνδυασμονς στό Ήράκλειο
  Ό κ. Νικητάς Βενιζέλος
  πον πήγε την Δευτέρα στά
  Χανιά άναμένετο χθές ένταΰ
  θα.
  Ή Ελλάς άρυήθηκ{ νά οτπλπ
  ττλοϊα οί γυμυάσια τού ΝΔΤΟ
  Πού άρχίζοΐΗ· στή
  ΚΑΣΤΩ (Βέλγιο),15. —
  Ή Ελλάς απερριψε αΤτηση
  τού! 'όργανισμοϋ Βορειο-
  ατλαντικοϋ Συμφώνου, νά
  νά στείλη πολέεμικό πλοϊο
  γιά νά μετάσχη στά ναυτι-
  κά, γυμνάσια τής σνμμαχί-
  αςπού άρχίζουν στήν Μεσό-
  γειο την Παρασκενή, όπως
  άνέφεραν πηγές τού ανωτά¬
  του άρχηγείου σνμμαχικών
  δυνάμεων Εύρώπης. ΟΙ πη¬
  γές όνεφέροντο σέ άνακοίνω
  ση τού ΝΑΤΟ, ότι άντιτορ
  πιλλικά καί φρεγάττες τής
  Βρεταννίας, των Ήνωμένων
  Πολιτικόν, τής Ιταλίας καί
  Τουρκίας θά πάρουν μέ
  ς σέ άσκήσεις διαρκείςα
  ενός μηνός, μέ την έπωνυμί
  α «Ντιούτυ ψάν» (θυασώτης
  τού κοτθήκοντος).
  Τα γυμνάσια άποτελούν
  ένεργοπΟίηση τής «Ναυτι-
  κής Δυνάμεως Μεσογείου».
  Σέ ερωτήση γιατί ή <£>.
  λας δέν πρόκειται νά λάβη
  μέρος στά γυμνάσια, οί πή
  γές εδήλωσαν δτι «εζητήθη
  άπό την κυβέρνηση των Α¬
  θηνών νά μετάσχη, άλλ' έδή
  λωσε δτι δέν θά συμμορ*»
  β«Ι μ« την αίτηση».