90353

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι********************
  ΕΚΑΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
  ΑΡΙΣΤ ΓΙαΝΝαΚΟΥΑαΚΗΣ
  *******
  Τί β'οΜρελεϊ κΓ αν ζήβης καί είβαι στή σκλοβιύ;
  ΡΗΓΑΣ
  ΗυΕΣΜΕνΤΟ
  !" ΕΒΛΟΜΑΛΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΕΜΠΤΗ
  24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ***** ******
  Γραφεΐα Βροντισίου 6-Τηλέφ 281275
  "Ετος Ιον. Άρι6. φύλλου 2. Τιμή φύλλου δραχ. 4
  ϊ«8^ι γρουσουζιΐς,
  διότι, τό Ήράκλειο έ'χασε
  αΰτό τό μέγα ττρονόμοιον»
  όπως τουλάχιστον τό άποκα
  λοΰσαν οί θακμαστες τοϋ
  πρώην δικτάτορος καί νυν
  κ Γεωργίου Λαγονησιώτη,
  «Περιφερειακόν» Ύποκατά
  στημα τής Χούντας, τόν κ.
  Γεώργιον Γεωργαλά!".; Ναί
  τόν τέως Υπουργόν, συμμο-
  ρίτην, καθοδηγητήν, έκφωνη-
  τήν, δχι τοΰ έπιτοπίου Ρ)Σ
  τού ΥΕΝΕΔ, διά νά μην κά-
  μνωμεν σύγχυσιν, διότι έκεϊ
  ευρίσκεται «εύτυχώς» εισέτι
  ό «άμετακινητος » άλ-
  λά τού τοιούτου τής Βούδα-
  πέστης, συγγραφέα καί κομ
  φερασιέ τής έπταετίας
  Λέγεται δτι άπό άρκετού
  χρόνου ό κ. Γεωργαλάς με-
  λαγχολή.
  Στενοχωρε'ιται ό καυμένος
  ΰπερβολικά, δχι τόσο διότι
  έχασε τούς γαλακτοφόρους
  μαστούς τής προχουντικής
  άντικομμουνιστικής άγελά
  ' *— ι------------ ■
  κίνδυνον νά «κακοχαρακτη
  ρισθή» μετέβη κάποτε καί
  περ ι εργασθή αυτοπροσώ¬
  πως την ώς ανω βιομηχανί
  αν άναψυκτικών
  ξετρελαμένος.
  Δέν γνωρίζομεν
  καί εμεινε
  φυσικά,
  αν ή επίσκεψις αύτη τού άξι
  οτίμου κ. 'Υφυπουργοΰ έγι-
  δι' αλλους «εύνοή
  νέ και
  νέ και _. .
  τους» λόγους, έκτός δηλαδή
  διαφημίσεως τού γνωστού
  αυτού Λεμονατζίδικου. Άλ¬
  λά ό κ. Γραμματικάκηςάναμ
  φισβητήτως άνιδιοτελώς
  α;
  Μήπως πίσω άπό την
  πλατή τού Έλλην ι κου Λαοΰ
  παίζεται ενα παιγνίδι, πού
  στό τέλος θά καταλήξη είς
  βάρος τού; Μήπως θά ύττάρ
  ξουν στό σύντομο μέλλον
  γεγονότα πού θά έπηρεά
  σουν όλόκληρο τόν Βαλκανι
  κό χώρο γι' αύτό καί ή άν¬
  τ ίδραση των Σοβιετ ι κων υ¬
  πήρξε τόσο χλιαρή. Γιατί
  πώς νά τό κάνουμε, Ή Ρω
  σία μέ διχοτόμηση ή Όμο
  σπονδοποίηση τής Κύπρου
  χάνει ενα παιγνίδι τό όποΐο
  κερδίζει άναμφισβήτητα ή
  Άμερική.
  Μήπώς γιά τουτο, οί Σοβι
  ετικοί ενουν πάρει κ ι όλας
  τα άνταλλάγματά τους στόν
  Βαλκανικό χώρο στίς συνο-
  μιλίες πού χρόνια τώρα γί
  νονται μέ τούς Άμερικα-
  νούς; Δέν τό γνωρίζουμε. Ό
  νρόνος δμως σύντομα θά τό
  δείξη, καί μετά άπά χρόνια
  πολλά ή Ίστορία θά ομιλή
  ση γιά τό δίχως ντροπή αύ-
  τό ι παιγνίδι των δύο υπέρ
  δυνάμεων, είς βάοος όλόκλη
  ρης τής άνθοωπότητας. Ά¬
  νήκουμε πράγματι, δπως εί
  πώθηκε στήν Εύρώπη. "0-
  Σιινέχίΐσ είς την 4ην σιλίδσ
  δος, καί τούς χουντικούς πό
  ταμούς τού μέλιτος καί τού
  γάλακτος, άλλά διότι «νομί
  ζει» δτι τό Ηράκλειον τόν
  «έπρόδωσε» Βεβαίως δχι ά
  κριβώς τό Ηράκλειον, άλλά
  οί φίλοι τού, διότι εΐχε πι-
  στεύσει δτι έδώ εΐχε δημι-
  ουργήσει τούς πιό στενούς,
  γκαρδιακούς, θά λέγαμε φί
  λους, πού δπως απεδείχθη
  έκ των ΰστέρων τού βγήκαν
  «σκάρτοι».
  Θυμάται τό Ηράκλειον
  καί τοΰρχεται νά κλάψη, δ-
  χι άπό τό κακό τού φυσικά
  άλλά, άπό την άγνωμοσύνην
  των άνθρώπων.
  'Έρχονται είς τό μυαλό
  τού ωρισμένα περιστατικά
  τής έδώ παραμονής τού, δ¬
  πως π.χ. τα ώραΐα «ζεύκια»
  κοινώς συνεστιάσεις ή δεξι
  ώσεις πού έδιδε καί . δα-
  κρύζει!'.
  Θυμάται τα έξαιρετικά
  καί άσύγκριτα άναψυκτικά
  τής λεμοναδοττοι ίας «ΒΑΘΥ
  ΠΕΤΡΟΥ» πού ήρεσαν υπέρ
  βολικά καί είς την καλότυ-
  χην, την σύζυγον τού, (έν-
  νοούμε ντήν έρίτημον κ.
  Φούλην) νοσταλγή τα πα-
  ληά τού λημέρια τούς παλη-
  ούς καλούς καιρούς, - καί
  φισβητήτως άνιδιοτελώς
  καί χάριν τής δημοσιογραφι
  κης ένημερότητος εφρόντισε
  νά άπεικονίση διά ζωντα-
  νής φωτογραφ ίας τό σχετιν
  κόν ρεπορτάζ είς την Θάλασ
  σάν τού....
  Λέγεται ότι ό άνώτατος
  πρώην άρχοντος μας εχει
  ενα όλόκληοο άλμπουμ τής
  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» άπό την έ-
  ποχή πού ήλθε μέχρι καί
  τής έποχής που μάς «εφυ-
  γε», τό άνεδαφίζει καί συγ
  κλονίζεται ό καυμένος.
  Είλικρινά τόν λυπούμεθα
  καί αυτόν καί την καϋμένη
  την κ. Φούλη. 'Όμως τί νά
  ι - —■-~-
  πού πολύ περισσότε-
  ρα προσέφεραν καί ΰ-
  πέσαησαν.
  "Ενα λίαν χαρακτη-
  ριστικό γεγονός τό ο¬
  ποίον ίγινε είς τό χω-
  ριό ΚΕΡΑ - ΠΕΔΙΑ¬
  ΔΟΣ καί τό οποίον δί-
  8ει τό μέτρο τής άντι-
  στασιακής διαθέσεως
  τοΰ Λαοϋ μας, κατά
  τής ξενοκινήτου έπτα
  ετίας, καί τό οποίον
  δύναται νά χαρακτη¬
  ρισθή καί ώς πρεμιέ-
  ρα των βασανιστηρί-
  ων στό Ήράκλειο,πα
  ραθέτουμε μέ κάθε δυ
  νατή λεπτομέρεια, δ¬
  σο βεβαία είναι δυνα¬
  τόν σήμερα, έφ' δσον
  έχει περάσει άπό τότε
  €"να τόσο μεγάλο χρο
  νικό διάστημα.
  Τό πληροφορη&ήκαμε
  .άλλά άλη&εύεΐ;
  Μάθαμε δτι στήν περίο-
  δο τής έπταετίας, πολλές
  άπό τίς σταψίδες τής συγ¬
  κεντρώσεως τοΰ Δημοσίου
  έπωλήθησαν μέ πίστωση
  στούς έξαγωγεΐς τοΰ προ—
  όντος.
  Δέν σχολιάζουμε εάν αύ¬
  τό ήταν σωστό ή οχι, καί
  εάν άπό αυτήν την συναλλα
  νή κέρδισε ή έζημίωσε τό
  Κράτος. Θά θέλομε δμως νά
  μάθουμε εάν δλοι οί έξαγω¬
  γεΐς υπήρξαν συνεπεΐς στίς
  ΰποχρεώσεις τους πρός τό
  Δημόσιο ώς όψει λάν. Τό έ-
  ρώτημα τό κάνουμεγιατίμάς
  πληροφόρησαν δτι ώρισμέ-
  νοι δέν πλήρωσαν σχεδον τί
  ποτα, καί άποροΰμε. Είναι
  δυνατόν μικροεπαγγελματί'
  ες γιά όφειλές ολίγων χιλιο
  δράχμων νά μπαίνουν στίς
  ψυλακές γιά χρέη πρός τό
  Δημόσιο, καί αλλο ι πού χρε
  ωστοϋν έκατομμύρια νά κυ¬
  κλοφορούν άνενόχλητοι;
  ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ
  πής; Τέτοιος λαός εΐμαστε
  Μάς προσέφεραν καί οί δυό
  τους άνιδιοτελώς την άγά-
  πη τους, καί εμείς γιά πλη
  ρωμη τούς ξεχάσαμε. 'Άτι-
  με κόσμε, πού λέει καί ό
  Κοκομπίλ...
  ****************************
  Όμιλία εις
  Π. Άκαδημία
  στά ττλαίσια
  Έθνικής Εορτής
  Ή Παιδαγωγική Άκαδη¬
  μία Ηρακλείου τιμώσα την
  "Εθνικήν "Επέτειον τής 28ης
  Όκτωβρίου πραγματοποιεΐ
  τό Σάββατον καί ώραν 7.30
  μ.μ. στήν αΐθουσα τελετών
  τής Σχολής διάλεξιν μέ την
  συμμετοχήν τής χορωδίας
  τής Σχολής.
  Όμιλητής θά είναι ό κ. Ι.
  Δ. Ιωαννίδης μέ θέμα: Τό
  "Επος τού 40 μέσα άπό τίς
  σελίδες τού Θεοτοκά.
  Στίς 11 πρός 12 Ίουνί-
  1967, υπό τό πρόσχημα τής
  τελέσεως γάμων τού Μαρα-
  ζάκη Ίωάννη, είς τό χωρ ι ό
  Κερά — Πεδιάδος, οί κάτοι
  κοι τής περιοχής κατ' εξο¬
  χήν δημοκρατικόν φρονήμά-
  των, άποφασίζουν νά άντα-
  λάξουν γνώμες, πάνω στό
  'καυτό πρόβλημα πού βασα·
  νίζει καί άνησυχή, όλόκλη
  ρο τόν Έλληνικό Λαό. Την
  αντιμετωπίση δηλαδή τής
  Χουντικής κατοχής.
  Πρός τουτο γνωρίζουν
  τόν Δημοκράτη Χωρ)κα Πά
  ρασκευά Γεωργιλαδάκη, ό
  οποίος ΰπηρετεΐ είς τόν Σ.Χ.
  τού Μοχού καί τού έκμηστη
  ρεύονται την σκέψη τους
  Αϋτός ένθουσιάζεται καί
  δηλώνει: ©ά ελθω^μβξτ*κάι
  θά έργασθοΰμί*οπως πρέπει
  Πράγματι τό συνειδητόν δρ
  γανον τής τάξεως, ό συνε-
  πής είς τόν δρκο τού Χωρ)
  κάς ψεύγει τίς βραδυνές ώ-
  ρες τής 11ης Ίουνίου- 1967
  καί διά δήθεν ύπηρεσιακούς
  λόγους μεταβαίνει είς την
  Κερά. Πρίν άπό τό γαμήλιο
  γεΰμα συζητοϋν διά τίς
  πρώτες ένέργειες τους καί
  ακολούθως στρώνονται στό
  τραπέζι, σ·»ό καφενεΐο τού
  πατέρα τού γαμπροΰ. "Ό¬
  πως γίνεται παντοΰ στήν
  Κρήτη, ό αΰθορμητισμός δί-
  νει καί παίονει. ΉΧΟΥΝΤΑ
  έκεΐνο τό βοάδυ εχει καταλυ
  θή στήν ΚΕΡΑ, ό Γεωργιλα
  δάκης προτρέπει τόν λυράοη
  νά παίζη καί νά τραγουδή-
  ση την «Ξαστεοιά». Αΰτός
  άλλο πού δέν θέλει. Στήν κυ
  ριολεξία «χαλά» ό κόσμος
  άπό τα άντιστασιακά τρα-
  γούδια. Ζαλισμένοι άπό τό
  ποτό, κάνουν λάβη. Συζη¬
  τοϋν φωναχτά δτι θά στεί-
  λουν άνθρωπο στήν Άθήνα
  γιά νά συνδεθή μέ άντιστα
  Ό αποκατασταθείς εΐςτήν
  θέσιν τού αίρετός Πρόεδρος
  τού ΕΚΤΕΛ Αθηνών, διά
  προσφάτων δηλώσεων τού
  λαβόντων καί δημοαιότητα,
  ανεκοίνωσε πλήρη στοιχεΐα
  των διαφόρων άργομίσθων
  τούς όποίους ή ΧΟΥΝΤΑ
  είς τό ΕΚΤΕΛ "Αθηνών εΐχε
  τοποθετήσει, υπό την ΐδιότη
  τα τοΰ «συμβούλου».
  Θά έπιθυμούσαμε νά μη-
  μηθή τό παράδειγμά τού και
  ό κ. Δημόπουλος, πρόεδρος
  τού ενταύθα ΚΤΕΛ, προκει-
  μένου νό πληροφορηθή ή κοι
  νωνία μας, τα άγνωστα αύ
  τα «τσιπούρια» τα όποία ε
  πιναν συνεχώς επί μία 7ε-
  τία άπό τόν άναιμικόν ώς
  τόν κατήντησε ή Χουντα, όρ
  γανισμόν τοΰ ΚΤΕΛ, τό λι-
  γοστό αΐμα τού.
  Διότι άπό δτι άκούγεται,
  τα ίσχνά ταμεΐα των ΚΤΕΛ
  εΐχαν φαίνεται μετατραπεϊ
  είς τροφούς των διαφόρων
  άνθρώπων τής Χούντας.
  Διά την εποπτείαν
  έκπαιδεύοεως Κρήτης
  Ή "Επιθεώρησις Μέσης
  'Εκπαιδεύσεως Ν. Ήρακλεί
  ου, φέρεται αναρμοδία νά α¬
  παντήση είς τα έρωτήματα
  τα όποία ό «ΑΔΕΣΜΕΥ-
  ΤΟΣ» είς τό πρώτον τού φύλ
  λον έθεσε σχετικά μέ τό θε
  μα τής μεταθέσεως τής κ.
  Χρύσας Καμπά κατά την
  διάρκεια των Νοεμβριανών
  γεγονότωνί πέρυσι.
  Πληροφορηθήκαμε δέ, ότι
  ό 'Επιθεωρητής Μ.Ε. κ. Κε-
  ραμάρης στάθηκε στό ΰψος
  τού, καί ύπερήσπισε δσο
  τούτο τού ήταν δυνατόν βε¬
  βαίως την καθηγήτριαν τού
  την.
  Αρμοδία νά απαντήση είς
  τα έρωτήματά μας φέρεται
  ή 'Εποπτεία 'Εκπαιδεύσεως
  Κρήτης καί συγκεκριμένα ό
  κ. Ζαμπετάκης. Κατόπιν των
  ανωτέρω έπαναλαμβάνουμε.
  Την έρχομένη Πέμπτη
  στόν «ΑΑΕΣΜΕΥΤΟ»
  Τθ«θίΜΑ» ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΥ
  Μιά αδέσμΓυτη 'έρευνα, μέ δλα τα στοιχεΐο
  πού βυγκλοίζουν τώρα τό Ήράκλειο.
  Συνεχιζομένης της σχ€τικΤ)$
  ερεύνης μας σναβάλεται
  διά τό επόμενο φύλλο μας
  «ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ»
  /■,
  Σελίς 2η
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  τύν Σωματπωι/
  'Η_Ήχώ των Ά&λητικων Ειδήσεων"ΙΓροοφορά
  Ό Έργοτέλης
  καλπάζει
  Λόγω τού σφοδρού άνέμου
  ό αγώνας τής Κυριακής με¬
  ταξύ τού Έργοτέλη καί τού
  Μαραθώνος, δέν ήταν ποιοτι
  κά σύτός πού περιμέναμε.
  Άσύνδετες καί άνοργάνωτες
  οί δυό όμάδες δέν μάς έ'δει-
  ξαν τίττοτε άπό τόν καλό
  τους έαυτό κατά τό πρώτο
  ήμίχρονο. Στήν - έπανάληψη
  ό άέρας κόττασε λίγο, τό πσι
  χνίδι εγινε καλύτερο καί οί
  δυό όμάδες άνεπτύχθησαν
  πολύ καλυτέρα. Ό Έργοτέ¬
  λη ς στό τελευταϊο τέταρτο
  μάς έ'δειξε τίς άρετές τού.
  δταν καί μέ άλεττάληλες επι
  θέσεις επέτυχε δΰο τέρματα
  μέ τόνΒαρούχα στό 75' κα
  80' Ό ϊδιος παίκτης εΐχε
  έπιτύχει στό 20' τό πρώ
  το τέρμα.
  Ό Έργοτέλης έ'χασε επ
  σης πέναλτυ, οταν ά Μαμά
  κάς στό 39' σούταρε την
  μπάλα αουτ.
  Διεκρίθησαν άπό τόν Έρ
  γοτέλη, ό Βαρούχας κατά
  κύριον λόγο καί οί 'Αδαμά
  κης, Μαμάκας, Βαρδαλαχά-
  κης, Γιαννακάκης. Άπό τόν
  Μαραθώνα, ό Ψυλάκης.
  Άττορίας άξιον τό γιατί
  άντικατεστάθη ό Βαρδαλαχά
  κης. Ό Διαιτητής κ. Σαραν-
  τής καλάς.
  ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ 5-1
  'Όσοι φίλαθλοι τού Ήρα
  κλείου δέν έζησαν χθές τά'
  90' τού αγώνος ΟΦΗ —
  ΚΕΡΚΥΡΑΣ έ'χασαν πολλά.
  Λέν είναι μόνον τα 5 τέρμα
  τα ττού έπέτυχεν ή όμάδα
  μας, άλλά δλη ή όμάδα «ττε
  τούσε» κυριολεκτικά.
  Δύο τέρματσ ό Μπέης (ΐ '
  , 49') δύο ό Παπαδόπουλος
  (41',77') καί ένα ό Μαραγ
  κουδάκης στό 85' ήσαν οί
  σκόρερ τού χθεσινοϋ αγώνος
  Τό μοναδικόν τέρμα τής
  Κερκύρας έπέτυχεν ό Μπόρ-
  τς Σπ. στό 21 '
  Τό χθεσινόν μάτς τό δι έ
  κρινεν ή συνεργασία όλων
  των παικτών. Ή αμννα μέ
  τα χάφ καί έκεϊνοι μέ τούς
  κι/νηγούς μας εδωσαν μιά ώ
  ραία εϊκόνα στούς φιλά
  θλους ττού έ'φυγον χθές 6-
  λο Γικανοποιημένοι. Όλα
  τα τέρματα ττού έπέτνχεν
  χθές ό ΟΦΗ τα έτοίμασεν
  ό θαυμάσιος Μαχλάς. Ήτο
  χθές ενας μαέστρος πού κα-
  τηύθυνε μέ έπιτυχία δλη την
  έπίθεση τού ΟΦΗ. Οί καλο
  ζυγισμένες τού μπαλιές καί
  οί καρφωτές κεψαλιές τού,
  ήσαν αίτία νά χειροκροτηθή
  πολλές φορές.
  Ό Μττέης μάς ένεθύμισεν
  τόν παλαιά Βουζουνεράκη, έ¬
  νώ ό Π ατταδόττουλος αυτή
  την φορά ήτο σωστός.
  Άττό τούς υπολοίπους ο
  δείς ύστέρησεν.
  Άττό την Κερκύρα εφάνη
  ότι δέν δισθέτει «γκολτζφ:
  ένώ ή αμυνά της ήτο πολύ
  εύάλωτη, στίς έπιθετικές
  ττροσπάθειες των παικτών
  τού ΟΦΗ.
  Διεκρίθησαν οίσ Μπόρτς
  Σπ., Γκασιαλής, Καλογεράς
  Ό Διαιτητής κ. Άθανασί
  ου άριστος.
  Έκόττησαν 2198 είσιτή-
  ρια καί είσεπράχθησαν 94
  060 δραχμές.
  Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΟΙ ΑΛΑΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  ΓΟΠΙΚΟ: ΟΦΙ—Ποσειδών 6—1, Γιούχτας—
  Μινωϊκή 2-1, Ήρόδοτος—ΠΟΑ 1-0.
  ΑΟΑΝ- Έθνικός 0-1, ΕΓΟΗ - ΑΕΚ
  οι
  Άττογοητευμένοι έ'φυγαν
  οί φίλαθλοι τού ΕΓΟΗ άπό
  τα γήπεδον Έργοτέλους τό
  πρωϊ'
  "Οχι γιατί εχαοαν άλλά
  γιατί παραπονούντο ι ττώς
  τούς άδίκησε ό διαιτητής
  κ. Καρατάσσς. "Εφαγαν ένα
  γκόλ στό 49 μέ πέναλτυ
  πού κτύπησε ό Γκαράλης.
  Ή μττάλλα άκούμπησε ο*τό
  χέρι τού Πασπαράκη και
  καταλόγησε μττέναλτυ. Στήν
  έπανάληψη ό Άργέντης στθ
  75' πέτυχε τέρμα πού άκύ
  ρωσεν ό διαιτητής.
  Στό Α ήμίχρονο ή ύπερο-
  χή ήταν μοιρασμένη, ένώ
  στήν έπανάληψη ό ΕΓΟΗ
  εΐχε τό προβάδισμα.
  Διακρίθηκαν Μηλαθιανά
  κης καί Σφακιανάκης άπό
  την ΑΕΚ καί Άργέντης κα
  Τσαγκαράκης άττό τόν ΕΓ
  ΟΗ. Β όμάδες 8 — 2 ΰττέρ
  τού ΕΓΟΗ
  Χθές ό Ήρόδοτος δέν έκέρ
  δισε μόνο την μάχη των έν-
  τυπώσεων άλλά κέρδισε καί
  τό μάτς άντιμετωπίσας τόν
  ΠΟΑ στό στάδιον Άλικαρ
  νασσού μέ τέρματα 1 — 0
  Ό χθεσινάς Ήρόδοτος
  πλήρης σέ ολες τού τίς γραμ
  μές επεκράτησε επί τού άν-
  τιπάλου τού καί άφησεοίρι-
  στες έντυπώσεις.
  Στό 18' ό Τατίδης Ίορ.
  δημιουργεί περίφημη κατά
  στασι έ μπρός στά καρρέ τού
  ΠΟΑ κατόπιν συνδυασμοΰ
  μέ τόν Κεφαλοϋκο καί τόν
  Μαργέτα, γιά νά σουτάρηό
  τελευταίος αουτ.
  Μία ξαφνική όμως άντεπί
  θέση τού ΠΟΑ καί ένώ ό
  Ήρόδοτος έττίεζε άσφυκτικά
  την άντίτταλη έστία στό 34'
  σέ δύο σούτ των Δημόπου-
  λου καί Βογιατζόγλου, 6ρί
  σκουν τα δοκάρια τής έστι-
  ας τού Ήροδότου.
  Καί έ'ρχεται τό 44' πσ
  ό Ίορ. Τατίδης πετά μιά
  μπροστινή μπαλ ι ά στόν δα
  μόν ι ο Μαργέτα γιά νά πιά
  ση ό δεύτερος ένα μονοκόμα
  το σούτ στόν «άέρα», καί νά
  καρφώση την σφαΐρα στά
  δίχτυα, γράφοντας ετσι 1
  0.
  καί άσθενή άπόκρουσι τού
  τερματοφύλσκος τού ΟΦΙ.
  Ένώ δμως τα ήμίχρονον
  είχε λήξει 0 — 0 άξίζει νά
  μειώσωμεν ότι ό Ποσειδώ-
  νας εΤχεν 4 δοκάρια.
  Γενικάς ό αγών υπήρξεν
  ττολύ θεαματικός καί εύχά-
  ρίστησε τούς φιλάθλους.
  'Εκτό,ς τού Πάσσου διεκρί
  θη καί ό μπάκ τού Ποσει-
  δώνος Άποστολάκης Ευαγ.
  Ό Διαιτητής κ. Μονιάκης
  καλάς.
  Στό γήπεδον Άλικαρνασ
  σοΰ ή όμάδα των Αρχανών
  επεβλήθη τής Μινωϊκής μέ
  2 — 1. Στό σκόρ προηγήθη
  στό ήμίχρονο ή ήττηθεΐσα,
  άλλά στήν έπανάληψη δέ-
  χθηκε δύο τέρματα.
  'Έκττληξη ιτροεκάλεσεν ή
  σημερινή έντυπωσιακή νίκη
  τού Έθνικοΰ μέ 1 — 0 στόν
  "Αγιον Νικόλαον έτπβλη-
  θέντος τού ΑΟΑΝ.
  γιά τούς Κυττρίοϋζ
  Είσπράξεις τού αγώ¬
  νος
  Κατά τή ν πρώτην ήμέρα
  τού πρωταθλήματος Α τοπι
  κης κατηγορίας στίς 22 Σ)
  βρίου ώς εΐχε γράφη, τα Σω
  ματεΐα παρεχώρησαν τίς εισ
  πράξει ς τους γιά τούς Κυ-
  πρίους.
  Κατά άγώνα τα ποσά ε-
  χουν ώς εξής:
  Ήρόδοτος — Ποσειδών
  21.447
  ΟΦΙ — ΑΕΚ 2638
  Γιοϋχτας — Έργοτέλης
  1746
  ΕΓΟΗ — Έθνικός 771
  Μαραθών — ΠΟΑ 3553
  ΑΟΑΝ — Μινωϊκή 4241
  Συνεκεντρώθη ποσόν δρ.
  34.396
  Είς αύτό τό ποσόν περι-
  λαμβάνεται ή προσφορά των
  Διαιτητών άπό τούς έν λό¬
  γω αγώνας πού άνέρχεται
  σέ 3000 δρ.
  Ή ΕΠΣΗ απέστειλε τό
  ποσόν πρός την ΓΓΝΑ.
  ΉΕλληνικήΝομαρχίχ
  Υπό άνωνύμου τ ου
  Ήτοι; λόγοςπερϊ έλευ&ερίας
  2ον
  Μέ την λήξι τού ήμιχρό
  νού, οί παϊκται συνεπλάκη-
  σαν μεταξύ, τω ν, γιά νά άπο
  βάλλη ό διαιτητής δύο τού
  ΠΟΑ τόν Δημόπουλο καί
  τόν Βογιατζόγλου, καί δύο
  τού Ήροδότου τόν Τερλάκα
  καί τόν Φανιουδάκη.
  Ό Φανιουδάκης όμως ή¬
  το αναπληροίματι κάς - καί
  ετσε ό ΠΟΑ έ'τταιξε μέ 9
  ένώ ό Ήρόδοτος μέ 10.
  Στήν έπανάληψι 4 φορές
  ό ΠΟΑ εφτασε κοντά στήν
  ίσοφάρισι χωρίς νά τό κα-
  τωρθώση τελικά.
  Διεκρίθησαν άττό τόν Ήρό
  δοτο Πατταθανασίου, Μαρ-
  γέτας, Τατίδης. Άπό τόν
  ΠΟΑ: Έληά, Καφούσης,
  Νταγκινης.
  Ό έξ Αθηνών διαιτητής
  κ. Καλαμπούκης άριστος.
  Γ.Π.
  Χθές στό γήπεδον τού Ά
  γίοιι Νικολάου ό Ποσειδώ
  κατέβαλλε τόν ΟΦ Ίεραττέ
  τρας μέ ένα θαυμάσιο τέρ
  μα πού έπέτυχεν ό διακρ
  θείς Πάσσος. Εΐχε προηγη
  θή κεφαλιά τού Παπαδάκη
  Οί Ά ολανίδειες
  έγκαταοτάοεις
  κα'ι τα Στάδια
  Τέλειαΐ κατασκευαι
  Μωσαϊκών-δαττεδων -μαρμάρο»/
  ΕΜΜΑΝ. Β. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
  Πληροφορίαι Τηλέφ. 287845
  Είναι γνωστόν ότι σέ ττολ
  λά κτίρια δημοσία εχοιιν δο
  8ή όνομασίες διαφόρων εύ-
  εργετών, οί όποϊοι μέ μέγα
  λα ποσά χρηματοδότησαν
  την άνέρ^εσιν αυτών τούτων
  των κτιρίων ή διαφόρων άλ'
  λων κοινοφελών έργων.
  Ερωτώμεν δμως τα Συμ
  βούλια τού ΟΑΗ καί τού Ο.
  Φ.Η. πάσα έξ ίδίων ό πρώηχ·
  Γ. Γ. Άθλητισμού ττρός τα
  δύο αύτά σω ματεΐα τής πό
  λεως μας δι έθεσε, ώστε αύ
  τα, νά τόν τι μήσουν όνομά-
  ζοντας τα γήττεδα τα όποΐσ
  διαθέτουν είς «Άσλανίδια»
  τοιαϋτα;
  Ό Ραγιαδισμός των συμ
  βουλίων αυτών εφτασε σέ
  τέτοιο σημεΐο ούτως φστε,
  δχι μόνον νά «προσκυνούν
  τόν άφέντη αύτό τής Χουν-
  τικής Άθλητικής Θεομηνίας
  είς τόν οποίον σήμερον ή
  Κυβέρνησις απηγόρευσε την
  εξοδον άττό την Χώραν, γιά
  νά τόν τιμήση ττροφανώς δέ
  όντως, άλλά καί τό ό'νομα
  τού εδωσαν είς τούς χώρους
  των σωματείων τους, πρός
  δόξαν τού Ήρακλειώτικου
  Άθλητισμού.
  ΓΓοινές
  Ή παλαιά διοίκησις τής
  ΕΠΣΗ εχορήγησεν αναστο¬
  λήν στίς 20 ήμέρες ττοινές
  στούς Αϊθωμιανάκη, Πασπα
  ράκη, Αποστολάκη, Βαρδα-
  λαχάκη καί Γαλημιτάκη.
  Δέν έ'λαβον αναστολήν οί
  Μαρκάκης τού ΕΓΟΗ Μα-
  στρακούλης Μινωϊκής καί
  Νικολαΐδης τού Γιούχτα.
  ■Ο»»^ι Ο
  Ατμοττλοια Κ. Ει>θυμιάδης
  φ)β «ΣΟΦΙΑ»
  ΣΤΑΘΙΡΟ-ΑΝΕΤΟ-ΚΑΛΟΤΑΞΕΙΔΟ
  Άναχωρήσεις
  Άπό Ηράκλειον διΐ Πειραια τάς μονάς ήμερομηνίας
  τοθ μηνός Όν.τωβρίου.
  Άπό Πειραια διά Ηράκλειον τάς ζυγάς ήμερομηνί-
  ας τού μηνός Όκτωβρίου.
  ωΡΑ ΑΝΑΧωΡΗΣΕωΝ 18.30
  Είσιτήρια έκ των Πρακτορείων
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΜ: 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 88 (έναντι Άγ.Τίτου)
  Ί ηλ. 286.450-286.550-282.706-288.488
  Ο Έργοτέλης
  γιά τόν Ηρόδοτο
  Ό Έργοτέλης μάς κοινο-
  ποίησε τό κατωτέρω έγγρα
  φόν πού έστειλε τόν Ήροδο-
  τον
  Πρός
  τόν «Γ Σ ΗΡΟΔΟΤΟΣ»
  Ενταύθα — Άλικαρνασσόν
  Κύριε Πρόεδρε,
  Σάς Παρακαλούμεν όπως
  δεχθήτε καί διαβιβάσητε τα
  θερμά συγχαρητήρια τού Δ
  οικητικοϋ Συμβουλίου ήμώ
  είς τα ύμέτερον Διοικητικό
  Συμβούλιον, τόν Προπονη
  την καί Ποδοσφαιριστάςτήι
  "Ομάδος σας, διά την αψο
  γον στάσιν, ήθος καί συμπι
  ρ ι φοράν, την οποίαν έττέδε
  ξαν κατά τάν διεξαχθέντα
  πδοσφαιρικόν άγώνα τής 13
  —10—1974 μεταξύ των Ό
  μάδων μας, ό οποίος δι έξη
  χθη έντός των άθλητικών
  πλαισίων, πρωτοφανών διά
  τα άθλητικά χρονικά τού το
  ττικού Πρωταθλήματος, οί
  όττοϊοι έ'χουν μάθη ν' άγωνί-
  ζωνται «είς τόν Στίβον τής
  εύγενούς όρμίλλης». Καί ϊ
  σως ή τοιαύτη έξαίρετος δι
  αγωγή — συμπεριφορά τής
  Όμάδος σας άττοτελέσει τό
  καί των άλλων τόπ ι κων πό
  δοσφαιρικών ό μάδων.
  Ή τταρούσα, δημοσιευθή¬
  τω καί διά τού ήμερησίου
  τόπ ι κου Τύπου.
  Έν Ηρακλείω τή 19)10)
  1974 .
  Ό Πρόεδρος
  κ.α.α.
  ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΑΙΔΑΚΗΣ
  Ό Γενικάς Γραμματεύς
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ
  Τ άποτελέσματα
  άγώνων στίβου
  κορασίδων
  Χθές τό πρωΐ δι εξήχθη¬
  σαν στό Έθνικό Γυμναστή-
  ριο άγώνες στίβου κορασί¬
  δων πού ώργάνωσεν ό ΟΦΗ
  Τα άποτελέσματα έ'χουν
  οϋτωσ
  Αρόμος 300 μ.
  Α. Μανιουδάκη 57ό'9Εΐρ.
  Άν. Διακαντώνη 57''9 Ειρ.
  Μσνιουσιουδάκη 57''9.
  Δρόμος 100 μ.
  Α. Κύκλος, Α. Παπάζο¬
  γλου 13'8, Στ. Καραγιάννη
  14''8, Δ. Μπαγορδάκηΐ 5''
  Β Κύκλος
  Β. Σοφιανοπούλου 14"8
  Μαρία Τσιγγένη 15' '7, Ι.
  Καραπατή 15'69'
  "Αλμα είς ϋψος
  Ν. Τσιγγένης 1.15, Β
  Σοφιανοπούλου, 1,15, ΑΟ
  Δοκιανάκη.
  Μήκος Α Κύκλος:
  Α. Παπάζογλου 4,45, Αρ
  Μανουσιουδάκη 3,95, Δεσ
  Μπαγορδάκη 3,75.
  Β. Κύκλος:
  Β. Σοφιανοπούλου 3,60
  Ι. Καραπατή 3,65, Α. Μα-
  σέλη 3,25.
  Σφαΐρα:
  Α. Παπάζογλου 6,60, Δι
  ακαντώνη 5,60 Μ. Κασαπά
  κη 5,50
  Ή εύάτυχία μας λοιπόν
  κρέμαται .άττό την διοίκησιν
  ή όποία ήμττορεΐ νά μάς κα¬
  ταστήση εΰτυχεΐς μόνον τό-
  τε, οταν άρέσκη των περισ¬
  σοτέρων. Διά τούτο άναγ-
  καϊον είναι νά έξετάσ^τι: μα
  ζί μου, άνάμεσα είς τάς τό
  σας διοικήσεις, απού την σή
  μερον έχουσιν οί άνθρωττοι
  ττοία είναι ή καλλιοτέρα
  τα όττοίον δέν Αέλει σάς φα¬
  νή δύσκολον, έττειδή ήξευρε
  τε τόν τρόττον, όπού σάς
  ττροεπτον, τής δοκιμής της.
  Άφού δέν εύρομεν την καλ
  λιοτέραν διοίκησιν, τότε θε
  λομεν καταλάβει καί τί έ-
  στί ελευθερία, ττερί ής ό
  λόγος, καί πόσων όξίων κα
  τορθωμάτων καί όρετών εί¬
  ναι πρόξενος, καί τέλος πάν
  των είς τί συνίσταται ή ό-
  μοιότης καί ή ό μόνο ι α απού
  διαβεβαιωθέντες είς αΰτά,
  νά προ.πταθήσομεν να τα
  ξαναποκτήσωμεν, καί νά ά-
  ναλαμπρύνωμεν τα Γένος
  μας, τό όττοϊον ή τιιραννία
  τόσον ήμαύρωσεν.
  Ό άνθρωπος είναι ττε-
  ττροκισμένος άττό την φύσιν
  μέ τό λογικόν, διά μέσοιο τού
  όττοίου συγκρίνει τα πράγ-
  ματα άνα μεταξύ των,,
  καί προκρίνει ο>·ηο αύτά
  οποίον τόν ώφελεΐ περισσό
  τερον, εχει δέ μίαν κλίσιν
  ττρός τό δελτίον, όπού 'ΐτάν
  τότε τόν τταρτχκιντ,ΐ είς ο-
  ποιανδήποτε κατάστασιν
  ήθελεν είναι, νά ζητή μίαν
  καλλιοτέρα ν ό πρώτας το
  λοιττόν καί άναγκαιότεροι
  στοχασμός είναι τό νά δια
  φυλάξη την ζωήν τού κα
  την διαυθεντεύση όσον ήμττο
  ρεΐ οτπό κάθε εναντίον.
  'Έως όττού ό άνθρωπος
  ήμττόρεσε νά τραφή καί νά
  διαΐ'θεντευ·'τ μ^νος γο·^ ι.-
  ως τότε ι.τωθη, η :ιόι<λ ζ οή καί 6έ6αια ή εΰτυχ ·α·τέρα διά ημάς τούς θνητούς. Ά¬ φού ομως ό ενας έκραξεν ττρός βοήθειαν τού τόν άλ¬ λον, τό σύστημα ετελείω¬ σεν, καί ευθύς ήρχισεν διά νά είττώ ετσι τό έλεεινον θε¬ ατρον των άνθρωττίνων πε- ριστάσεων. "Ισως τινάς ήθελεν έρω- τήσει, πόθεν ττροήλθεν ή ά- νάγκη, όπού έβίασεν τόν άν θρωττον νά ζητήση βοήθειαν ■παρ' άλλου άλλά ήθελεν εί¬ ναι τό ίδιον νά έρωτούσε τι νάς, διά ποίον τέλος καί δι¬ ά τί τό ύπέρτατον Ον έ- κτισε την οίκουμένην. Ή μεγαλυτέρα άμάθεια είναι, όδελφοί μου, τό νά θέλη τινάς νά μάθη έκεΐνα όπού δέν ημπορεί νά κατα- λάβη. 'Όθεν, οποίος γνωρί- ζει τα δσα δέν δύναται νά έννοήση καί τα παραιτε είναι ό σοφώτερος Των ά θρωπων. Άφού λοιπόν £ΐϊαϋ ως είπον, το πρώτον αυστη' μα των άνθρώπων, ε|ς Π" οποίον η φύσις ήτον ά)Τ0 τών νόμων ή γή δλη . των πολιτειών, καί ή ήέν σις καθενός άντί των ήθ«ν άφού, λέγω, ό άνθρωπος δ/ ήθέλησεν νά εύΧαΡ,ατηθ: 11 ρ τη υ /τηιιι<Α·..Ι.. Ι Τό Δ.Σ. τού Σινλλόγου Μαλίων Τό Δ.Σ. τού Άθλητικού Συλλόγου Μαλίων κατηρτί- σθηκε άπό τούς Θεοδ. Μπι- τζαράκη Πρόεδρον, Έμμ. Κουτσούλης Άντ)δρος, Ματ θαΐος Κατσούλης Γ. Γραμ- ματέας, Κ. Καλαϊτζάκης Είδικός Γραμματεύς, Έμμ. Βλαστός Ταμίας, καί μέλη Βλαστός Ταμίας, καί μέλη 'Αντων. Άσσαριωτάκης καί Άρ. Πατέλης. 'Αντ)πος Ε¬ ΠΣΗ Π. Σαριδάκης. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΪΡΕΙΟΥ Ό Ίατρός ΙΟΑΝ. ΚΟίΜΑΔΑΚΗΣ { Νευρολόγος Ψυχίατρος θά δέχεται είς τό ί νέον τού Ιατρείον επί 2 τής όδοθ Τομπάζη 2 < (Πλησίον 'Υ-νΈΐονομι- 1 κου Κέντρον/), Τηλέφ. 2 284.090. "Ώραι επισκέψεως 8 1)2-1 π. μ.καΙ 5-8 1)2 μ.μ. καθ" εκάστην έκτός άπογίύματος Σαββάτου. Πλούσια συλλογή Μπομπονιέρες, κουφέτα, ποτά, γλυκά δώρα γιά γάμους, βαπτίσια, άρραβώ- νων, γενεθλίων. 0 Σέ μεγάλη συλλογή καί φθηνές τιμές Στά Ζαχαροττλαστεΐα Καμέλια - Σικ Αφών Χρονιάρη Ανωγείων 18 τηλ. 280.655 62 Μαρτύρων 1 τηλ. 285.023 ίνΤ' ημρ,ίν ^Ρθφή, άλλ εζήτησε να προητοιμ^ ση καί διά την αυριον, άφού τέλος πάντων σισε νά ζήση μαζί μ£ δλ λους, εχασε την αληθή εύ' τυχίαν, καί εγινε δοϋλος ^ χ ι μόνον τού έαυτοϋ του καί άλλων, άλλά καί των ' δίων άψύχων πραγμάτων Πρώτη λοιπόν έστάθη ή άναρχία νά φανερωθη άναμε σα είς τούς άνθρώπους, Εύ. θύς ό δυνατότερος άρχ,άε νά δώση νόμον τού άδυνάτου καί οί περισσότεροι νά ο»! πάζωσι τό δίκαιον άπό τούς όλιγοτέρους έκεϊ φόνο, (. κεί άδικίαι, έκεϊ τέλος -άν των μύρια άναγκαία ττλημ. μελήματα έως τότε άγνώρι. στα. Είδεν ή ανθρωπότης τό καλόν όπού εχασεν, άλλά δέν τής ήτον πλέον δυνατόν νά τό ξαναποκτήση, καί ά- ναγκαίως έχρειάσθη νά 6ο σανισθή δχι ολίγον καιρόν έως όπού ή σκιά τού θρόνου ήρχισε νά άπομωράνη τάς ψυχάς των άνθρώπων, καί ι¬ δού ή μοναρχία εμφανισθή ή όποία ώς πρόξενος καί γεννήτρια τής πολιτικής ο>
  νομοιότητος τών άνθρώτηον
  μετ" ού πολλού μεταβληθεϊ-
  σα είς τυραννίαν, έφερεν είς
  την γήν δλα τα κακά όττού
  ήμποροϋσεν νά δοκιμάση τό
  ανθρώπινον γένος.
  (Συνεχίζεται)
  Οί βοσκότοποι
  ΑΘΗΝΑΙ 17 ._. Παρα
  τείνεται ή ΐσχι^ς τής νομο
  θεσΐας περί άναγκαστικής
  είσ&οχής ποιμνίων σέ 6ο-
  σκές κατά την χειμερινή ττε
  ρίοδο 1974 —75
  Σύμφωνα μέ ΰττουργική ά
  ττόφαση οί ένδιαφερόμενοι
  ττρέττει νά ύττοβάλουν σχε
  τική αΓτηση στίς Νομαρχί
  ες μέχρι 5)11)74
  Ή παράτασις τοΰ δικαιο
  στασίου γιά τούς βοσκότο
  πους γίνεται γιά την προ
  στοχτία τής κτηνοτροφίσς
  κατά την περίοδον τού χει
  μώνα.
  » Φ Φ ο »»»<.. Φωτοτυττίαι - Φωτοαντίγραφα ττολυγραφήοεις -χαρτικά Πλουσία — συλλογή, χαμηλΐς τιμές Εύαγ. Αερμιτζάκης Πλαιεϊα άαοκαλογιάννη Τηλ. 286-348 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ- ρισμα καινουργές, λούξ, δύο δωματίων μετά κουζίνας, λοκτρού, έντοιχισμένων ντου λάπων κλπ., είς Α' δροφον επί τής όδοΰ Άπολ. Ροδίοκ 59 (προαύλιον έκκλησίας Αγ. Σοφίας) Πληροφορίαι ηλ. 282—996 ή 282.036. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ! ΖΕΝΙΤΗ ΠΜΕΟΑ ΤΙ550Τ νΕΝϋδ κ. λ. π. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΛΕΠΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΒΟΝ5ΟΝ, ΟΟίΙΒΒΙ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝ ΗΣ ΠΟΛΥΑ. ΠΑΧΑΚΗΙ (Πλβτΐΐ· Νικηφόρου Φωκά—Μβϊντάνι) ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 283.838
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Σελίς 3
  Άνοιχτή έπιστολή
  πρός τόν κ. Καραμανλη
  Άπό κάποιον «ψηφοφόρο δίχως 6-
  νομα» άλλά μέ ίθβγέν€ΐα άναφαίρετη
  καί συνειδητοποιημένη εύθύνη.
  Εξοχοτατε,
  Στο λογο τής Θεσσαλονί
  κης — ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
  χΥΜΒΟΛΑΙΟ όνομάστηκε
  __μιλησατε γιά τους άνώνυ
  μους που όδηγοθν τούς έ-
  ττωνυμους Στο τελευταϊο μη
  ννμα όμως, μιλησατε γιά ιυ
  θιινη μου και ττιθανή μεταμε
  λεια, αν
  Παιρνοντας κουράγιο άττ
  το τταίνεμα καί σφίγγον-
  τας την καρδιά μου γιά την
  άηιιλη, άπευθυνομαι δημο
  κρατικά σέ Σένα — ττριν
  μιλησουν οί τοσοι αλλοι ά-
  νωνυμοι αττ' τίς κάλ—ες
  "Οχι' δέν το θελω ν' άντι
  κρυσω ξανα τάνκς νά κυ-
  λοΰν πρός την Όμονοια, νά
  γινεται καί ττάλι σφαγεϊο
  ή Αθηνά την άττοφράδα Κυ
  ριακή τής 17 Νοέμβρη1974
  Άναμετρώ τίς εΰθυνες
  μου καί το βλέττω κοτθαρά
  τίος δέν ττρέττει νά συμβει
  α«το το «ΑΝ» — μά 6ος
  μου τή δυνατότητα νά στηρί
  ζω λογικό τη βαθύτερημου
  διαίσθηση
  Ή μνήμη δέ ν μου άττολεί
  —εί πρίν γίνουν οί έκλογές
  τού Μάη έγινε ή 21 Άπρί-
  λη 1967 — πρίν γίνουν οί
  εκλογες τού Μαρκεζίνη (ά-
  κομα κι αύτές') έγινε ή 25
  Νοεμβριού 1973. .
  Κοντά στό νού κι ή γνώ
  ση1 Τώρα εχουμε την τρίτη
  καί καλή
  Άς πούμε πώς εχουν λη-
  *^ή όλα τα μέτρα (ττού δεν
  έ χούν βεβαία ληφθεΐ) γιά
  ν' άττοτραπεϊ δυναμική έπέμ
  6αση πρίν τίς έκλογές αύ-
  τες, μά ρωτώ έπιστρατευον
  τας όλη την αφελεία μου
  —"Οταν πάω νά ψηφίσω
  κι άντικρουσω τό« σέ διαθε
  σιμότητα» βασανιστή
  νά χαμογελά εάρωνικά, πώς
  νά πιστέψω ότι ή ψήφος μου
  γιά την Νέα Δημοκρατία
  θά βάλη φραγμό στήν έττάνο
  δο τού «έν δόξη καί τιμή»
  όταν λήξουν οί διακοπες
  τού, μετά πλήρων άποδο-
  χών;
  —"Οταν πάει ή γυναίκοι
  μου νά φηφίση καί δεί την
  κομπλεξική «Πηγή 1 » τής
  γειτονιάς (ή Πηγή2000»)
  τόσα περίπου εμμισθα στε·
  λέχη εΐχε ή ΚΥΠ στήν Άθή
  να γιά νά κρατά φιμωμένθ
  τό στομα τού λαού) ναχει
  σοϋρτα — φέρτα εξω άττ'τό
  έκλογικό τμήμα πώς νά πει
  σθεϊ ότι κ ότι άλλαξε σ' σύ
  τό τόν τόπο,
  —"Οταν τό φάκελλο μέ
  την «ελευθέρα» ψήφο μου
  τόν παραδώσω σέ κάποιον
  πού μέ τυράννησε κατά την
  εττταετία — δέν θάναι σάν
  νά βάζω τή θηλειά στό λαι-
  μο μου,
  Τό ένστικτο μου έγινε ό-
  ξιπατο μέ την ττικρή τχίϊρα
  καί διαβάζω έφημερίδες...
  Ηέρω πολύ καλά ττώς χούντα
  δεν ήταν οί κεφαλές πού 6γή
  καν στόν άφρο — στήν έπο
  χη μας πονηρεύτηκε κ ι ή
  Λερναία Υδρα, βάζοντας
  τη δολλαριόβλητη δύναμη
  στά πλοκάμια καί ττάνω σ
  αύτά πάει νά στηριχτεϊ κ Γ
  ή «Νέα Δημοκρατία» άφοϋ
  μένουν όίνϊ-πα^α, άν δέν έν-
  σχύθηκαν κ ι όλας κατά 6ά-
  θος Πολλά διαβασα στά έ
  ττικαιρικά άναγνώσματα
  γιά την άνοιχτή Βία — αι
  την πού σπάει κόκκαλα ι
  μπουκώνει όμαδικους τα
  ψους Μά γιά την αλλη τή
  μουλωχτή, τή 6ου6ή, την
  Γιά όλθϋς...! Δίωξις κατά των Χουντικον
  πραξικοπηματιών θά αποφασισθή
  σήμερον άπό συμβούλιον ΐφαόν
  χολογική — αύτην ττού δια
  βρώνει συνηδείσεις καί λυ-
  γίζει ψυχές — αύτην που
  κάνει τό άφεντικό νά τρέμει
  μττροστά στή σαδιστική μα
  τιά τού κλητήρα τού «Πη¬
  γή Νο ») λέει δέν εγραψε
  κανείς Κι αύτη, ή δεύτε-
  ρη, είναι ττού τταίζει τόν κύ
  ριο ρόλο στίς έκλογές —
  αυτή βγάζει τα ποσοστά
  των 90 καί 6άλε τοίς έκατό
  Αύτη άχρηστεύει μέν τα
  στρατιωτικά ττραξικοπήμα-
  τα, άλλά τσουβαλιάζει τούς
  Λαούς άλλά — Χίτλερ
  —Τό θέλετε στ" άλήθεια,
  νά φιλοδωρηθεΐτε κ Καρα-
  μανλή μ' ένα τέτοιο ποσο-
  ατό, "Αν όχι, βγάλτε μου τή
  φοβία άττ' τή ψυχή κι ύστε
  ρα μιλήστε γιά την εύθυνη
  μου Άλοιώς πρίν άπ' την
  εύθύνη των άνωνύμων όρθώ
  νεται σάν πυργος τού 'Άι-
  φελ ή εύθύνη τού ΕΠΩΝΥ-
  ΜΟΥ ήγετη'
  Ή διαίσθηση μου λειτουρ
  γεΐ δαιμονικά έξηγώντας τή
  βιασύνη γιά τέτιες έκλογές
  Δέν ένημερώσατε τούς άνω
  νύμους ττάνω στούς «έθν
  κούς κινδύνους» πού τίς επ
  βάλλουν, αν καί πρόσφατα
  (δταν τρώγαμε την καρπα-
  παζιά άπ' τούς Τούρκους
  «ελέω ΗΠΑ — ΝΑΤΟ»)6ρη
  κατε τό θάρρος νά μιλήσετε
  είλικρινά γι' αύτην Ναί,
  νομίζομε ότι ή υπογραφή κ ά
  τω άπό μιά ταπεινωτική λύ
  ση τού Κυπριακού «ΜΑΝΤΕ
  ΙΝ ΟΥΖΑ» ξαχει άξία αν
  μπεί άπό μία κυβέρνηση
  πρόσφατα δαφτισμένη στή
  λαική έντολή — καί τα ά-
  μερικανικά συμφέροντα δέν
  μπορούν βεβαία νά περιμε-
  νουν πότε θ' άλλάξει τό ψυ-
  χολογικό κλίμα τής Βίας
  (απαγε τής βλασφημίας)
  Βάζοντας στή ζυγαριά ά
  πό τή μιά την έθνική μου εύ
  θύνη γιά την τύχη τής Κύ¬
  πρου (κι όλόκληρης τής χω
  ρας σέ συνέχεια .) κι άττ'
  την αλλη την πολιτική μου
  εύθύνη γιά αδοξη έπιστρο-
  φή σας στό Παρίσι, βλέττω
  ττώς ή πρώτη βαραίνει, πιό
  τερο Γιατί στή δεύτερη πε
  ρίπτωση, κάτι μού λέει μυ-
  στικό πώς ή «Δραπετσώνα»
  δέν θά μείνη άπραγη τούτη
  τή δόση αν ξανακυλίσουν
  τα τάνκς (εϊπαμε όν ) ό¬
  πως λέει καί τό τραγούδ
  πού 6ρα6εύτηκε στό Φεστι
  ΔΙΑΒΑΙΕ, Α.ΚΟΥΣΕ, ΔΕΣ
  Τον «Μαύρο Άπρίλη»τού
  Α Νενεδάκη, μέ καταθέ-
  σεις στο Στρασβούργο (Σου
  ηδικός τύπος Συγκλονιστι
  κη μαρτυρία)
  Τόν Πατερναλιστικό Καπι
  ταλισμό» τού κ Ανδρέα Πά
  πανδρεου
  Την «'Ελληνικη Παιδεία
  ωρα μηδέν τής Λ. Ζωγρά-
  φου
  Τό «Βίπερ> «Χριστόφο-
  ρος Κολομβος» τού Γ Βάσερ
  μαν Μιά συναρπαστική 6ι
  ογραψία πού άλλαξε την πό
  ρεία τού Κόσμου
  Τα τραγούδια τού 'Αγώ-
  να τού Μίκη Θεοδωράκη
  Είναι αύτά, πού εϊχαμε
  συντροφιά κατά την διάρκει
  α τής Χουντικής Θεομηνί-
  ας
  Εΐμαι «Ρωμιά» μέ την Με
  λίνα Μερκούρη
  ΜΝΗΜΗ ΣΕΦΕΡΗ στο
  πρόγραμμα τής τηλεοράσε-
  ως
  Καί άν πάτε οτήν'Αθηνα
  Επισκεφθήτε την Έκθε
  ση Κουλεντιανού 1967 —
  1974 στήν Γκαλερί Ζουμπου
  λάκη.
  —Τα μαγαζιά «Ρηνιώ»
  στήν Βαλαωρίτου καί «ΧΝΑ
  ΡΙ» Κιάρας 6 μέ άφΐσες δί
  σκους καί μικρές έκθέσεις
  Καλλιτέχνην
  «ΠΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΑΟΣΙΑ))
  ΑΘΗΝΑΙ 22—Τό Συμ-
  βούλιο Έφετών Αθηνών, ά-
  ναμένεται ώς την αύριονΠέμ
  τττη ν' άποφανθεΐ γιά την ά
  σκηση ποινικής δίωξης σέ
  βάρος των Πρωτεργατώντοϋ
  πραξηκοπήματος τής 21ης
  Απριλίου Στή συνέχεια ό
  είσαγγελέας 'Εφετών κ Μέν
  Κουτσάκος θά ασκήση την
  ποινική δίωξη σέ βάρος τού
  δικτάκτορα Γ Παπαδοττου-
  λου των «άδελφών Στέλιου
  Παττακού καί Νίκου Μακα
  ρέζου τού νεωτέρου «άδελ-
  ψοΰ» Όδ Άγγελή, τής«Άρ
  σακειάδας» — κατά τόν χά
  ρακτηρισμό τού Γ Παπαδο
  πούλου — Δ Ίωαννίδη —
  τού άναμορφωτή «τού Άθ
  λητισμοΰ καί κατηγορουμε-
  νου σήμερα γιά σκάνδαλα
  Κων Άσλανίδη, τού ύττουρ
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΛΠΟΡΙΕΣ
  Στό Φοιτικό κίνημα ύπάρ
  χούν έσωτερικές διαφορές,
  σχετικά μέ την άνα μορφώση
  τής παιδείας,
  Ποΰ εχει σταματήσει τό
  θέμα «Πανεπιστήμιον»
  Κρήτης», Μήπως στή λύση
  Παττακού,
  Πώς θά άποφύγωμε την
  φθορά των άρχαιολογικών
  μας χώρων άπό τα στήφη
  των έπισκεπτών;
  'Υπάρχει τρόπος;
  'Επιτρέπεται οί κηδείες,
  γάμοι καί βαπτήσεις νά τε
  λούνται επί πληρωμή, καί
  μέ ταρίφα άνάλογη τού άραθ
  μοΰ των πολυελαίων και των
  παρευρισκομένων Ίερεων, έ¬
  στω καί εάν οί είσπράξεις
  είναι υπέρ τής έκκλησίας,
  Είναι έπιτρεπτή, ή οίκονο
  μικοταξική καί ττοιοτική δι-
  αφορά στά Μυστήρια,
  Πότε τό 'Υπουργεΐο Π αι
  δείας θά καθορίση έπακρι-
  6ώς τό μήκος τής κόμης των
  μαθητών καί την εννοια τής
  «εύπρεποϋς εμφανίσεως»,
  Θα μάθωμε ποτέ τί όκρι
  6ώς ήταν οί "Αλκιμοι,
  »♦♦♦♦♦♦
  γοϋ μέ τα καθαρά χέρΐα»
  Ι Λαδά, τού φυλακισμένου
  γιά τό σκάνδαλο των σάπι-
  ων κρεάτων καί τίς ψήμες
  ττερί «μπχχλοσημου » στον Ε
  Ο Τ Μιχ Μτταλοπούλου και
  άλλων χουντικών γιά εσχάτη
  προδοσία
  Ή τακτική άνά,<ριση θα Οί ΈλΛηνίδες γιά τις έκλογές Τό 'Εθνικό Συμβουλιον Έλληνίδων, Όμοσπονδία Γυναικείων Στοματείων τής Ελλάδο» άπευθύνει μήνυ- μα πρός όλας τάς ' Ελλην ί- δας καί συνιστά νά συμ μετά σχουν ένεργώς είς τόν έκλο γικόν άγώνα καί νά μην λή ψη καμμιά άττό την ψηφοφο ρ'ισ τής 17ης Νοεμβριού 'Επίσης, μύνυμσ άπευθύ- νουν ιτρός τους άρχηγούς ο- λιον των πολιτικών κομμά¬ των καί τονίζουν την άνάγ κη νά συμπεριλάβουν είς τούς συνδυασμούς των γυναΐ κες, πού άποτελοΰν τόν πε ρισσότερο άπό τό μισό πλη θυσμό -ιής χώρας γίνει άπό έφέτη — άνακρι- τή Καί θά έξετασθοΰν δεκα δες μαρτύρων πού έχουν ττρο τείνεΐ στίς μηνύσεις τους τους ο δικηγόρος κ. Άλ Λυ κουρέζος καί ή «'Ένωση Δή μοκρατικών Δικηγόρων» 'Έγκυρες πληροφορίες το νίζουν ότι ή ασκήση ποινι¬ κής δίωξης σέ βάρος τού πρωτομάστορα τού πραξικο¬ πήματος Γ Παπαδόπουλου καί των 15 άκόμα συνεργα- τών τού θά βασιστεϊ στό άρ θρο 134 τού Ποινικού Κώδι κος πού προβλέιτει ποινή εί σόβιας κάθειρξης ή τής προ σκαιρης κάθειρξης γιά τούς παραβάτες ΧΑΡΙΔ. Μ ΠΛΠΑΧΑΤΖΛΚΗΣ ΕΙΛΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟε Δέχεται Βικέλα 5 Αριθ τηλεφ. 222 425 οικίας » 280.975 Εγγραφή άττοφοίτυν Γυμναοίθϋ Δμερικανικά Πανεπιστήμια Γρηγ. Κρασαγακης Είδικός Παιδίατρος Δέχεται όδός Ραδαμάν- θους 1, (Πλατεϊα ΆγΙου Μηνά). βάλ Θεσσαλονίκης κατά τό τό ύπ' αριθ 1ΜΕΤΑΠΕΑΕΥ ΘΕΡΩΤΙΚΟ ΕΤΟΣ πού 'Ε- σεΐς κηρύξατε την έ'ναρξη τού Έν κατακλείδι · Λυπού- μαι πολύ πού δέν μπορώ νά Σάς ψηφίσω αν καί πολύ — μά πάρα πολύ — τό ήθελα ΕΝΑΣ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥ- ΜΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΩΝ Ε- ΠΩΝΥΜΩΝ. Λ.Ε. ΜΙΝΩΙΚΔΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Φ)Β ΜΙΝΩΣ τό δικό σας Π ΑΟΕΡΟ-ΑΝΕΤΟ -ΚΑΛΟ Ι ΑΞΕΙΛΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ Άναχωρήοβις__ »♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦ ♦■»♦♦■■* Οθ-«» »■ ΦΡΟΝ ΤΙΣΤΗΡ1Α ΕΥΚΛΕΙΑΗΣ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝ1Α ΠΕΪΡΑ Τηλ. 286.336 Υπό τού Αμερικανικόν Έκπαιδευτικού Όργανι- σμοΰ «Διεθνές ΚεντρονΓλωσ σικών Σπουδών» ανεκοινώθη ότι είς τό έν Ούάσιγκτων, ΗΠΑ, Κέντρον τού λειτουρ- γεϊ επιτυχώς είδική 'Υπηρε σία διά την εξυπηρέτησιν Έλλήνων ΰποψηφιων σπου- δαστών επιθυμούντων νά έγ γραφοϋν είς Άμερικανικά Έκπα ι δευτ ι κά ' Ι δρύ ματα Ειδικώτερον, διά τούς α- ττοφοίτους Γυμνασίου έξακο λουθεΐ νά είναι δυνατή ή ίξ ασφάλισις περιωρισμένου ά ριθμού θέσεων είς Άμερικα νικά Πανεπιστήμια διά τό τρέχον άκαδημαικόν ετος έφ' όσον οί ένδιαφερόμενοι κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, είς ά περιλαμδά νεται καί ή μερική γνώσις τής Άγγλικής γλώσης, καί ύποβάλουν τα δικιολογητι- "Ηρχισε ίϊς τό ΙΚΔ Ή ανανέωσις τόν βιβλιαριων ασθενείας Καθ, ά πληροφορούμεθα ή ανανέωσις των 6'ίβλιαρί- ων ασθενείας διά τό ετος 1975 ήρχισεν είς τό ενταύθα 'Υποκατάστημα τού ΙΚΑ (Μητρώον Ήσφαλισμένων άπό τής 15ης Όκτωβρίου Ή ανανέωσις των βιβλιαρ'ι- ων ασθενείας γινεται ολα τα άπογεύματα άπό τίς 5— 8 μ μ πλήν τού Σαββάτου είς τό επί τής όδοϋ Άγίου Μηνά ιδιόκτητον κτίριον τού Ι Κ Α. κά των μέχρι τής 31ης Όκ¬ τωβρίου 1974 Πληροφορίαι καί οδηγίαι παρέχονται υπό τού έν Ελ¬ λάδι έκπροσώπου τού Διε- θνούς Κέντρου Γλωσσικών Σπουδών, είς την διύθυνσιν. Χρήστου Λαδά 1 Αθήναι 124, Τηλ 3225 — 367 καθ" εκάστην άπό 10 —2 καί 5 — 8 μ μ. Διαγωνισμόν διά υπαλλήλους στό ΙΚΑ Τό ΙΚΑ προκηρύσει δια¬ γωνισμόν διά την πρόσλη- ψιν εκατόν (100) ύπαλλή- λων Β' Κατηγορίας (πτυ- χιούχων) διά την κάλυψιν των ύπηρεσιακών άναγκών καί πρός πληρώσιν υφιστα¬ μένων κενών όργανικών θέ¬ σεων είς τα διάφορα 'Υπο- καταστήματα τής χώρας. Αί αίτήσεις των μέν ύπαλ λήλων Β' Κατηγορίας πρέ- πει νά ύποβληθοΰν τό βρα¬ δύτερον μέχρι καί τής 1ης Νοεμβριού 1974, των δέ ύ- παλλήλων τής Α' Κατηγορί- άς μέχρι καί τής 5ης Νοεμ¬ βριού 1974, είς τα κατά τό- πους 'Υποκαταστήματα τοϋ Ι ΚΑ άπό τα όποΐα τίαρέχον- ται καί σχετικαί πληροφορί αι ΧΑΡΙΔ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ίατρός—Μικροβιολόγος Όδός Ζωγράφου Τηλέφ. 283.680 «»♦♦♦■ -♦ ΟΟ *>■■?
  Ι 1Μ Ο;-Ε 5Ι11
  ΙΜΥΓΕ1Α ΠΑΥΝΤ;ΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙλ τάς ζυγάς
  ήμερομηνίας το' μηνός ^επτΓμβρίου (ήτοι: 2.4,6,
  8 10 12 14,16,18,20,22,24,26,28,30 Όκτω|1ριου)
  -Αΐτό'ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ χΗ ηεριττας
  ήμερομηνίαο τοΰ μηχός Σεκτεμβρίου: ήτοι: 3,5,7,
  9 11 Π 1Μ7.19,21,23,25,27,29 Όκτωρριου)
  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗ1ΕΩΝ 18 30
  ΕΙΣΠΗΡ1Α ΑΠ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΊΟΡΕΙΑ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ:Πλ Καλλεργών 7
  τηλ. 224-304 κοί 224 305
  ΓΚΑίΕΡΙ ίΑ ΠΑίΟΜΛ
  ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
  ΧΑΜΗΛΕΣ Τ1ΜΕΙ
  Πλατεϊα Αγ. Αικατερίνης Ηράκλειον
  Τηλέφωνον 282975 ^
  Χαρής Τζουλάκης
  Ενοικιάοπς αυτοκίνητον
  ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  Καντανολέων 2 Ηράκλειον
  Τηλέφ. 224-114-284613
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Μεταλλικα επιπλα
  Ταξ'άρχου Μαρκοπούλου
  (έναντι Ύγειονομικοΰ Κέντρου)
  Ηράκλειον—τηλέφ. 288 116
  Πώληοις Χονδρική
  -λιανική
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΡΔΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ
  "Εβανς 59—Ηράκλειον—Κρήτης
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΣΤΑΜΝΑ
  Τηλ. 286.106
  "Εναρξις Χπμίρινης Πίριοδου
  Κ Α ΘΕ ΒΡΑΔΥ
  Κώστας Κορωνιώτης, Μαίρη Άστέ-
  ρη, Ανδρέας Διλβόης, Τζένη Σιώρη,
  Μαίρη Γάσπαρη
  Ό δεξιοτέχνης τού Μηουζουκιοϋ
  Γιώργος Γρηγορίου
  Κάθε βράδυ γλέντι μέχρι πρωιας
  στήν «ΣΤΑΜΝΑ»

  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Πραξικόπημα Οά έξεδηλοΰτο χθες
  ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩ0Η
  ΕΞΕΤΟΠΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  Τού Πραξικοπήματος τού 1967
  Καταζητεϊται ό Ιωαννίδης
  Τό Κέντρο καί ή Αριστίρά έπικρίνοϋΐ; την Κυβέρνησιν
  Όλα τά είδησιογραφικαι νά έκτοπίση. τής τάξεως ασφαλείας καί
  πρακτορεία μετέδιδον άπο Υπό των αστυνομικόν άρ Ι τής γαλή'ης τής χώρας είς
  χθές τό ττρωΐ την εϊδηση:
  Συνωμοσία έξυφάνθη στην
  Αθηνά καί έσχεδιάζετο ιτρα
  ξικόττημα πού θά έξεδηλού-
  το χθές.
  Ή κυβέρνησις διέταξε την
  σύλληψιν 5 πρωταγωνιστών
  τού πραξικοπήματος τού
  1967 καί τούς έξετότπσε
  στήν ΚΕΑ.
  Παράλληλα τα Κόμματα
  τού Κέντρου καί τής Άρι-
  στεράς έπικρίνουν την κυβέρ
  νησιν Καραμανλή γιά τα
  μέτρα -Γτού έ'λαβε κατά των
  συνωμοτών τούς όποίους ε-
  πρεπε νά φυλακίση καί δχι
  χών καταζητείται ό τ. Άρ
  ΧήΥ°ζ ττ)ζ ΕΣΑ Ιωαννίδης,
  ό οποίος εξηφανίσθη από
  την οικίαν τού καί θεωρείται
  ό ήγέτης τής συνωμοσίας.
  Την απόφασιν έκτοπίστος
  των Γ. Παπαδοττούλου, Στ.
  Παττακοΰ, Ν. Μακαρέζου,
  Ι. Λαδά καί Μιχ. Ρουφογά-
  λην στήν ΚΕζΑ έλαβε χθές τό
  ττρωί ή κυβέρνησις διά των
  ύττουργών Δικαιοσύνης καί
  Δημοσίας Τάξεως. Είς σχετι
  κήν ανακοίνωσιν άναφέρεται
  ότι οί έκτοττισθέντες προέ
  βαινον είς ενεργείας καί έκ
  δηλώσέις —ρός διατάραξιν
  Καθολικόν αϊτημα νά φύγουν
  οί Δμίρικάνοι άττό την Έλλάδα
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  μως θά μπορέση κάποτε αί
  τό τό οραμα τής Ένωμένης
  Εύρόπης νά γίνη πραγμα-
  τικότητα;
  Είναι δύσκολο. Όχι άκα
  τόρθοτο άλλά όποσδήποτε
  δύσκολο, μιά πού οϋτε τούς
  Άμερικάνους άλλά οϋτε καί
  τούς Ρόσσους συμφέρει. Θά
  έχη την δύναμι ή Εύροπη νά
  άντέξη μέχρι τό τέλος; Μπο
  ρεΐ ναί, μπορεΐ καί όχι. Έ-
  κεΐνο πού αύτη τή στιγμή ε-
  χει ύποχρέωση κάθε Εύρω-
  παϊος νά κάνη, είναι νά ί>ο
  ηθήση δσο μπορεΐ. Καί εμείς
  άπό τήν θέση μας μπορούμε
  καί πρέπει νά βοηθήσουμε
  Οί έκλογές πού θά γίνουν
  σύντομα αύτό τό νόημα γιά
  κάθε 'ένα άπό έμσς πρέπει
  νά εχουν. Θά πρέπει άπερί
  στήν Εύρώττη, καί τό ΟΧΙ
  στόν Άμερικάνικο Ίμπερια
  λισμό καί Κεψάλαιο.
  "Ας μην τρέφουμε αΰταπα
  τες.
  Γιά ολους τούς μεγάλους
  ε'ι'μαστε απλώς εδαφος κα-
  τάλληλο γιά την ττροάσττιση
  των συμφερόντων τους.
  Τίττοτα περισσότερο, άς
  τό έχουμε ύπ' όψιν, καί άς
  σταθσύμε στό ϋψος των πε
  ριστάσεων καί των άναγκών
  τής Χώρας μας. Πρέπει νά
  δώσουμε στήν Κυβέρνησις
  στήν όττοιαδήττοτε Κυβέρνη-
  ση ττροέλθει άττό τίς έκλο¬
  γές μέ την ψήφον μας, νά κα
  ταλάβη, ότι είναι 'Εθνική έή
  στιγμήν κατά την όττοίαν
  ό ελληνικάς λαός έτοιμάζε-
  ται νά έκλέξη τούς έκπροσώ
  πους τού.
  Συνελήφθησαν διότι ύπήρ
  χε κίνδυνος ούτοι νά διαφύ
  γουν στό εξωτερικόν ένώ
  ένώττιον τους έκκρεμεϊ κατη
  γορία εναντίον τους.
  Οί 5 έκτοτπσθέντες συνε
  λήφθησαν τό ττρωί τούς με
  τέψεραν στήν Ναυτική Διοί
  κηση Πειραιώς καί μέ άκα
  τον μετεφέρθησαν σέ πολε
  μικό πού ήτο άνοικτά τού
  Φαλήρου πού τούς μετέφε¬
  ρεν στή ΚΕΑ.
  Τά κόμματα τής άντιπολι
  τεύσεως κατηγορούν την Κυ
  βέρνησιν δτι αύτη μέ την χά
  λαράν στάσιν της έναντι
  των πραξικοπηματιών τούς
  έδωσε τήν ευκαιρίαν νά ξα-
  νασηκώσουν κεφάλι, τταρά
  τό καθολικόν α'(·χχμα τού
  λαού δπως τιμωρηθούν οί
  πραξ ι κοπή ματίες τής έπτα-
  τίας.
  ΓΡΛΦΕΙ Ο ΠΑΛ
  Ο1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ
  Θέμα στήν σημερινή μας , μεσης φορολογίας. Καί
  έρευνα είναι μιά σύντομη ά
  νάλυση καί κριτική, στίς
  έξαγγελίες καί τα προγράμ
  ματα των διαφόρων κομμά-
  τε μπορεΐ νά αποδώση αύ¬
  τό ματα.
  Αύτό γιά μάς σημαίνει ε
  στω καί ττροσωρινά, οίκονο
  » ν* ■ ν· * —» - — - —· Τ Γ — Ι ■ * Λ
  των πού θά κατέλθουν στίς | μική ϋψεση καί πτωση τού
  ' βιωτικοϋ έπιττέδου. Θά ηταν
  λοιττόν έντιμώτερον τουλά¬
  χιστον τα κόμματα άστικοϋ
  προσανατολισμού νά τοποθε
  τούν τα ττρογράμματά τους
  μέ τρόττο πού νά έχη συνέ-
  ττεια στίς άρχές ττού Ισχυ-
  ρίζονται δτι άντιπροσωπεύ
  ουν. Άλλά δέν είναι μόνον
  αύτά. Διαβάσαμε καί σέ ένα
  άττό τα μεγάλα περιοδικά
  τού τόττουττού ττρόκειταί σέ
  ένα άπό τα μεγάλα άστικά
  Ο
  κ. ΑΝΔΡ. ΠΔΝΛΠΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΜΑ Σ ΑΠΑΝΤΑ
  Δημοσιεύουμε τίς παρα-
  κάτω έπιστολές των κ.κ. Πά
  ναγιωτοττούλου καί Μαρκά-
  κη (Παραπλεύρως) τίς ό-
  ττοϊες θά σχολιάσουμε στό
  προσεχές μας φύλλο, λόγω
  ττληθώρας ΰλης.
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς τό πρώτον φύλλον τής
  εφημερίδος σας ήσχολήθητε
  μέ τό άτομον μου καί μάλι-
  στα είς ττερίοτττον θέσιν.
  'Επειδή δέν έχω την τι¬
  μήν νά σάς γνωρίζω καί φυ
  σικά δέν γνωρίζετε καί σείς
  δσα μέ άφορούν, είμαι 6έ-
  βαιος ότι δσα εγράφησαν
  — παντελώς άιιοικριδή —
  ττροέρχονται άττό κακούςπλη
  ριοφοριοδότας σας.
  'Εττειδή πέραν τούτου δή
  λώσατε μέ τό κύριον άρθρον
  σας ότι θά γράφετε όδέσμευ
  πιταγή ή άποδέσμευσις μας | τος τήν αλήθειαν, πιστεύω
  άπό ποιονδήποτε
  τη».
  «προστα-
  Α. Γ.
  φραστα νά είπωθή τό ΝΑΙ
  Οί βαοανιστές των Δημοκρατών
  ΖΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
  βρίζει καί τελικά άρχίζει
  νά τούς χτυπά.
  Πρώτος δέ χ ετσι τά πλήγ-
  ματα ό Γιάννης Φρουδαρά- <' α. ΟΙ ανωτέρω παρέμειναν κης. ' Ο Κωλέττης προκειμέ έν προφυλακίσει πλέον των μηνών, καί τελικώς έλλεί κες, και συμπερασματικώς άνεύθυνοι συλλογισμοί τού Κωλέττη απετέλεσαν τήν σχηματισθεΐσαν δικογραφι- νού νά τον έξαναγκάση νά ομολογήση τού άποσττά 61 αί ως τάς τρίχας τού μύστα- κός τού. Ό Φρουδαράκης ούρλιάζει, ό Κωλέττης έπι- μένει, αύτάς δμως δέν όμο- λογεί. Τό όργανο τής τάξε- ος έξαγριώνεται άρχίζει νά κτυττά άδιακρίτως σέ δλα τα σημεΐα τού σώματός τού. Αί μόρφυτος ό Φρουδαράκης χάνχι τίς αίσθήσεις τού, καί ετσι έγκαταλείπεται άττό τόν Κωλέττη. Δεύτερος καί ετοιμος νά υποστή τα »χάδια» τού 6α- σανιστή ό Μαραζάκης Άθα νάσιος. Δέρνεται μέχρι άναι σθησίας. Την τύχη των άνω τέρω άκολουθούν, μετά οί 'Αλέξανδρος Άνδρουλάκης γέροντας 65 έτών, ό οποίος άττό τότε ησθένησε μέ καρ- διακόν νόσημα καί παραμέ- νει άνίκανος γιά κάθε έργα σία, Μαραζάκης Δημήτριος καί Φυσαράκης Γεώργιος. Τελικώς ό «Μέγας» Κωλέτ της, τό παραμικρσ δέν κα- τόρθωσε. Δέν ήρθαν στά χέ- ρια τού συγκεκριμένα στοι χεΐα. Φανταστικές, ΰττοθετι- Ο ΔΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΠΕΜΠΤΗ 17ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1974 Συμφώνως τώ Νομώ Έκδοσις—Διεύθυνσις Τυπογραφείον: ΑΡΙΣΤ. Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΗΙ Όδός Πεδιάδος 79 2 ψει στοιχείων, απηλλάγη¬ σαν άπό τό "Εκτακτον Στρα τοδικεΐον Χανίων. Τό βάρος δμως τής δλης υποθέσεως έκτός των ανωτέρω, επεσε είς την κεφαλήν τού Χωρ) κα Γεωργιλαδάκη Παρασκευ ά, τόν οποίον ό Κωλέττης ε¬ φρόντισε νά είσαγάγη είς πειθαρχικόν συμβούλιον καί νά τόν απολύση. Ό Γεωργι λαδάκης έδιόχθη καί ποινι κως άνεξερτήτως τής μετά των άλλον ίδιωτών κατηγο ρίας διά νέας τοιαύτας, όπό ταν συλληφθείς έκ νέου την 1—7—68 έπροφυλακίσθη καί μετά πάροδον μηνό ςέκ δικασθείσης τής κατ' αυτού ύποθέσεος υπό τού Διαρ- κούς Στρατοδικείου Κρήτης, άπηλλάγη ομοίως ελλείψει στοιχείον. Προσφορά υπέρ 'ϋν. Δυνάμεων —Ό Σύνδεσμος ξενοδο- χούπαλλήλων τού Νομού Η¬ ρακλείου δι' έπιταγής των, πρός τήν Εθνικήν Τράπε¬ ζαν καί τήν Τράπεζαν Πί¬ στεως κατέθεσαν τό ποσόν των 42828 δρχ. υπέρ ένισχύ σεος των Ένόπλων Δυνάμε ών. Τα γραφεΐα τή 5 ΕΔΑ καί ΚΚΕ Τά γραφεϊα τής ΕΔΑ Ή ρακλείου λειτουργούν άπό 20 Όκτωβρίου στήν όδό Δαιδαλου 27 6 όροψος. Καί τηλέφωνον 222.989. Έξ άλλου τά γραφεία τού Κ.Κ.Ε. λειτουργούν ά¬ πό 16 τρέχοντος στήν οδόν "6ανς 56. άττόλυτα ότι χάριν τής άλη θείας καί μόνον θά δημοσιεύ σετε τή ν παρούσαν την άκρί βειαν τού ττεριεχομένου της δυναμένης νά εξακριβωθή πανταχόθεν 1 )Φυσικά δέν εχω γεννη- θή είς την Κρήτην, άλλά τι στεύω καί αύτό άναγνί.ιρί- ζεται άπό πάντας, ότι ή προ σφορά μου γιά τό νησί — μέ δημοσιεύματά μου άττό 20ετίας είς τόν ελληνικόν καί ξένον τύπον, δηλαδή είς μίαν εποχήν κατά την όττοί αν ή όμοοφιά καί ή άξία τής Κρήτης ήτο αγνωστη είς την Ευρώπην — όπως καί ή άν ι διοτελής ανάμιξις μου είς τα κοινά τής πόλεως, ύπήρ ξεν μεγάλη καί όττωσδήττοτε μεγαλύτερη άπό την προ- σφοράν χιλιάδων Κρητώντήν καταγωγήν. 2) Είς την Κρήτην ήλθον όχι πρό δεκαετίας άλλά πρό 20ετίας περίπου, δχι ώς άλληλογράφος, άλλά ώς ύπεύθυνος των δημοσίων σχέ σεων (τούτο θεωρείται ώς τό πεντάτταγμα τής δημοσιο- γραφίας) είς σταφιδικούς οϊκους. 3) Δέν ένεφανίσθην ώς δή μοσιογράφος μετά την 21 4 67 ώς κακώς σάς έπληρο φόρησαν. Είμαι άπό δεκά- 6ων έτών γνωστάς είς την Άθήνα, τά δέ πρώτα δημο¬ σιεύματά μου είς τίς κρητι κές έφημερίδες άφορούσαν σταφιδικά καί ταξιδιωτικά θε ματα, ηκολούθησαν δέ τά άθλητικά. 4)Ή γνωριμία μου μέ τόν κ. Τζουβελέκην έχρονο- λογεϊτο ένα χρόνο πρό τής 21ης Απριλίου καί τού γε γονότος ότι έ'κανα μάθημα είς την κόρην τού. 5) Δέν εγραφα μόνον είς την Μεσόγειον άλλά καί είς τάς εφημερίδας «Πατρίς» «'Εθνική Φωνή» καί «Όμό- νοια» επί διαφόρων θεμά· των. Άνακριβής συνεπώς καί είς τό σημείον αύτό ή ττληροφορία την όποιαν ί- γράψατε. Δοθέντος δτι ουδέποτε η- σχολήθην μέ πολιτικά θεμα τα — προκαλώ όποιονδή- ποτε νά μ ού δείξη ένα καί μόνον δημοσίευμά μου — ού δέ μίαν επαφήν εί χά μέ τους Νομάρχας καί ουδέποτε εί- χα επισκεφθή την Νομαρχί¬ αν — τούτο είναι είς δλους τούς ύπαλλήλους γνωστόν — πρίν κληθώ άπό τόν τε¬ λευταίον Νομάρχην. Συνε¬ πώς καί είς τούτο άνακρι- βές τό δημοσίευμά σας. Δέν έδι ωρίσθη ν υπό τού τ. Νομάρχου άλλά άπό την "Υπηρεσίαν Τύπου καί Πλη ροφοριών, τόν Ιούνιον τού 1973 συγχρόνως μέ 13 αλ λους δημοσιογράφους είς ί- σαρρίθμους Νομαρχίας τού Κράτους, καί οχι διά παχυ λοτάτου » μισθοΰ ώς γράφε τε, άλλά μέ την άναξίαν λό γου άντιμισθίαν των 3.500 δραχμών έν άρχή καί 3.810 έν συνεχείσ χωρίς τούτο να μέ συμφέρη, άπεχώρησα δέ άμέσως παραιτηθείς, μόλις άπήλθενό τ. Νομάρχης,ένώ έ άν, δέν άπατώμαιδλοι σχε- δόν ι·, μτ εμέ, ί. ό^ ά- λας Νομαρχίας διορισθέν- τες, διατηρούν τάς θέσεις των. Δέν έδιωρίσθησαν «Λιευθυ- ντής Τύπου τής Νομαρχίας» ώς άνακριβώς σάς έπληροφό ρησαν, άλλά απλώς μοΰ α¬ νετέθη ή σύνταξις τού πλη- ροφοριακού δελτίου τύπου πρός την Γ.Γ.Τ.καί Π. και ή σύνταξις τοϋδελτίουτύπου πρός τάς τοπικάς εφημερί¬ δας, δ,τιδήποτε δέ συνέτασ σα έ'πρεπε νά μονογραφηθή άπό τόν Τμηματάρχην τού Γραφείου Τύπου τής Νομαρ χίας (Δ)ντής δέν ύπάρχει) κ. Ταμπουρατζήν ή τόν Είση γητήν κ. Τσιχλήν. Τά ανωτέρω άποτελούν μίαν πολλοπλώς άποδεικνυ- ομένην αλήθειαν καί διά τού το έλπίζω δτι θά δούνε τό ψώς τής δημοσιότητος είς την έφημεοίδα σας, ή όττοί α σάν πιστεύω της έ'χει την γενναιότητα καί την άλήθει α καί ό γενναΐος δημοσιο- γράψος άνασκευάζει κάτι πού δημοσίευσε καί απεδεί¬ χθη άνακριβές λόγω κακόν πληοοφθ3ΐών. Ηράκλειον 18)10)74 Μετά τιμής Ανδρ. Παναγιωτόπουλος Δημοσιογράφος προσεχεΐς κοινοβουλευτικές έκλογές , καί είδικώτερα σέ ότι άφορό τόν οίκον, τομέα. Έκεΐνο πού προξενεί άμεσος έντύπωση είναι ότι μέ μι- κρές φραστικές παραλαγές ή' μέ διαφοροποίηση είς την χρησιμοποίηση τής Δημοτι κης ή τής «Καθαρευούσης» δλα τά Κόμματα συμφωνοΰν καί ύπόσχονται νά φέρουν στήν Έλλάδα την οΐκονομι- κή εύημεοία μέ τά εξής: Άν τιγράφομεν. Ταχύρηθμη οϊκο νομική άλλά καί κοινωνικη αναπτύξη, κτύπημα στήν ά- συδοσία τού ξένου καί ντό- πιου κεφαλαίου, δίκαιη άνα κατανομή τού είσοδήματος, Έθνικοποίηση των μεγάλον έπιχειρήσεον, μέ μιά λέξη, άμεση οίκονομική εύημερία μέ Σοσιαλισμό. Καί δέν μπορούμε παρα νά δώσουμε δίκιο στό.» άρ θρογράψο τού Κυριακάτικου «Ριζοσπάστη» πού παραπο- νιέται, γιατί κάπως καθυ- στερημένα, πάνε νά τού κλέ ψουν τίς θέσεις πού στόΚ. Κ.Ε. άπό τόν καιρόπού ίδρύ θηκε σάν Κόμμα, είχε θέσει σάν στόχο τής πολιτικής τού, καί πού γι' αύτές διώχ τηκε καί ταλαιπωρήθηκε τό σα χρόνια. Σέ μάς δμως γεννώννται οί εξής βάσιμες άμφιβολίες, άς τά πάρουμε δμως μέ τήν σειρά τους. 'Όταν μιλούμε γιά ταχύ- ρυθμη οίκον, αναπτύξη καί ταυτόχρονα, κτύπημα τής ά- συδοσίας τού ξένου καί ντά πιου κεφαλαίου, έρχόμαστε σέ άντ ί θέση μέ άναμφΐσβή τητα οίκον, δόγματα. Γιατί ταχύρυθμη αναπτύξη προϋ- ποθέτει παραγωγικές έπεν- δύσεις καί οί παραγωγικές έπενδύσεις εχουν άνάγκη κεφαλαίων. Άκόμη έκεΐνοι πού εχουν τά κεφάλαια τα έπενδυουν έκεϊ οπου 'έχουν συμφέρον Συνεπώς εάν φύγωμε άπό τό ντόπιο ή ξένο ίδιωτικό κεφάλαιο, οί παραγωγικές έπενδΰιεις μποροΰν νά ποαγματοποιηθοΰν μόνον μέ Κρατικά κεφάλαια. Ή αντλή σις των Κρατικόν κεφαλαί¬ ων, σέ ενα κράτος μέ καθη μαγμένα άποθεματικά δπως τό Έλλην ι κό, μπορεΐ νά πραγματοποιηθή μόνον μέ έπαύξηση τής άμεσης καί έ κόμματα της χώρας, μια ί- ρευνα, πού άφορούσε την κα τανομή τού είσοδήματος στόν πληθυσμό τής χώρας. Παρατηρήσαμε καί έκεί «στραβή» καί άντιεπιστημο νίκη γραμμη, πολύ δέ εξω άπδ την Έλληνικη πραγμα τικότητα. Εϊδαμε νά διαχω οίζη τό μέσο είσόδημα των Έλλήνων κατά έπαγγέλμα- τα, συγκεκριμένα τού Ά- γρότη τού Έργάτη τού ίδ. ύπαλλήλου τού Δημοσίου ύ- παλλήλου καί των όπως τούς άποκαλεϊ ύπερπλουσί «ν ανεξαρτήτως έπαγγέλ- ματος. "Όπως αντιλαμβανόμεθα οί άριθμοί πού χρησιμοποι εί είναι αυθαίρετον γιατί παίρνουν σάν βάσηπ.χ. διά τούς άγρότες, τόν όριθμό τού άγροτικού πληθυσμου τής Ελλάδος, καί τό καθ" ύ- πλογισμόν συνολικόν άγρο- τικόν είσόρημα τής χώρας, πού δέν σημαίνει τίποτα. Συμφονούμεν δτι ύπάρχει σημαντική άνισότητα στά είσοδήματα στήν Έλλάδα. Εμείς δμως την άνισότητα την βρίσκουμε ένδοεπαγγελ ματική. Γιά μάς ύπάρχει μεγάλη άν ισότης είσοδήματος άπό άγρότη σέ άγρότη άπό έργά τη σέ έργάτη — άπό έπαγ γελματία σέ έπαγγελματία καί άπό έπιχείρηση σέ επι χείρηση. Χαρακτηρίση κά σημειώνουμε ότι σήμερα μιά καθαρίστρια στήν Άθήνα κερδίζει περισσότερα καί είναι περιζήτητη, άπό μιά σταφιδεργάτρια, ένας δημό- σιος ύπάλληλος μέ πολλά συμβούλια διπλασιάζει τόν μισθό τού, ένας γιατρός στό Κολωνάκι κερδίζει σέ μιά ήμέρα περισσότερα δτι σέ ένα μήνα ό συνάδελψος τού στό χωριό. 'Υπενθυμί- ζουμε άκόμη μιά άλλη κατη γορία δημοσίων 'Υπαλλή- νούν δάνεια, λες, καί γ·ά άλλοτυς τίποτα 'Υπενθυμίζουμε τούς μεγαλε μ-ηόρονς είσαγωγείς κρεα των, καί τούς μικρους έπαγ γελματίες πού μπαινοβγαι- νουν στίς φυλακές γιά χρεη στό ΙΚΑ καί στό ΤΕΒΕ. 'Υ πενθυμίζουμε τα κλειστά έ- παγγέλματα, τά έλάχιστα ο ρια άμοιβών καί την θέλεις δέν θέλεις, χρησιμοποίηση των ύπηρεσιών ωρισμένων Θά προχωρήσουμε στά κατε στημένα των συντάξεον ττού γιά αλλους δέν φτά- νουν τίς χίλιες δρχ. καί γιά άλλους μέ τα διάφορα επι κουρικά ταμεΐα ξεπερνούν τίς 30.000 δρχ. Θά σημειώ σουμε άκόμη τίς διάφορες έπιβαρύνσεις, πού ο! πολλοί υποχρεούνται "ά πληρο- νουν υπέρ των ολίγον, γιά νά παίρνουν αΰτές τίς συν τάξεις. Πρίν τελειώσουμε τίς σκέψεις μας, θέλουμε νά τονίσουμε δτι καί εμείς πι στεύουμεν στήν άνάγκη μιάς δικαιότερης άνακατανομής τού είσοδήματος. Αυτή την άνακατανομή πιστεύουμε ότι μπορεί νά γίνη καί μέ ή χωρίς Σοσια λισμό. Ή πιό όρθόδοξη λύ ση, δηλαδή τού Σοσιαλι- σμού, είναι γιά την Έλλάδα ή πιό δύσκολη Καί τούτο γι ατί στήν Έλλάδα δέν ΰπάρ- χει ό κατάλληλος Κρατικόο μηχανισμός οϋτεο'ι κατάλλη λοι άνθρωποι πού θά στελε χώσουν μία σέ τέτοια έ'κτο. ση κρατική παρέμβαση στήν δλη οίκονομική άναδι άρθροση τής χώρας. Οϋηε πιστεύουμε ότι θά χρησιμεύ ση σέ τίποτα γιά τούς Υδι- ους λόγους ή Έθνικοποίηση των ολίγων μεγάλον ίδιωτι κων έπιχειρήσεον τής χώ¬ ρας πού είναι αλλωστε υπο χρεωμένες. "Εχουμε δλοι ΰ- π' όψιν μας τήν λειτουργί¬ αν καί τά άποτελέσματα των μεγάλον Κρατικών επι χειρήσεων ΛΕΗ, ΟΤΕ, ΣΕΚ κτλ. Οί μεγάλες Έλληνικές τράπεζες όνήκουν πού άνή- κουν στό Δημόσιον γιά μάς αύτό πού χρειάζεται σήμε¬ ρά ή Έλληνικη οικονομία εί ναι ένθάρυνση τής ίδιοτικής πρωτοβουλίας, κίνητρα γιά ίδιωτικές έπενδύσειςκαί ταυτόχρονη φορολογική με- ταρύθμηση ώστε νά έλα- φρυνθή ό μικράς καί μέσος είσοδηματίας, καί νά άφοι- ρήται τό είσόδημα των υπέρ πλούσιον σέ τέτοιο βαθμό πού νά μην προκαλοϋν τό Δημόσιο α'Γσθημα. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΒΡΔΔΥ ΤΟ ΕΚΛΟΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ κ. ΙΠΔΝΝΙΔΗ Ό Θίασος Χρήστου Πολίτη στήν ττόλιν μαζ Άπό την Πέμπτην μεχρι καί τή ν Δευτέρα θά έμφανι σθή στό ΝΤΟΡΕ ό θιασος τού συμπολίτου Χρήστου Πό λί πού θά παρουσιάση τό άντ ι πολεμικόν έργον: ΤΗ- ταν δλοι τους παιδία μου» τού Άρθρούρ Μίλλερ. \ άνακοκνώσεις καί διαφημίση {ίς την ίφημ^ρίδα μας τηλεφωνήσατε 281275 Την Κυριακή τό ττρωΐ θά ομιλήση ό Ανεκοινώθη τό ργραμ. μα τού άρχηγού τού ΠΑΣθ Κ Ανδρέα Παπανδρέου, Κρητην. ' Ούτος θά ομιλήση τήν , 30 τού Σαββάτου στή ίΠ τεία την 6 μ.μ. στήν Ίερί ττετρα. Στήν πόλιν μας θά όμι. ληση στίς 10.30 τό τί^ τής Κυριακής, τή» ] 30 οίο Ρέθυμνον καί στίς 6 μ στά Χανιά . ***4 «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΔΡΩΔΙΔ» Μία £ πισ τ ολή α ου Την πίρασμένη Δευτέρα τό βράδυ, έγιναν μέ έξϊΐρετική έΐτιτυχί τα έγκαίνια των γραφ€ίων τοΰ έκλογικοΰ κέντρου τοΰ κ. Φοίβο Ιωαννίδη, ύποψηφίου βουλευτού της Ε. Κ.-Νέων Δυνάμεων Είς τά έγχαίνια παΡ€υρ<1θησαν πολλοί φίλοι τοΰ κ. Ιωαννίδη συναγωνιστές τού τής ΕΔΗΝ καί ττλήθος συμπολιτών, οί δ-οϊοι καί τόν έπευφήμησαν ζωηρά κατά τήν διάρκεια τοΰ μεστοΰ νοημά- των λόγου τού. '^ Ό όμιλητής ζήτησε στήν άρχή άπό τούς παρισταμένους νά τηρήσουν ενός λ€πτου σιγή στή μνήμη τοΰ μεγάλου άπόντος τοΰ Γ. Παπανδρέου, των νεκρων τοΰ Πολυτεχνείου, τοΰ αλησμονήτου συμπολίτη Νίκου Γιαμαλάκη καί τοΰ μ.λους τής ΕΔΗΝ Κώστα Γεωργακη τού ήρωικου φοιτητή πού αύτοπυρπολήθηκε στήν Γ€- νουα της Ιταλίας σέ ένδειξη δι«μοιρτυρί0ς, κατά τής Δικτατ- ' Στήν συνβχε.α άναφέρθηκε επί μακρόν στό πρόγραμμα τοί. . ματος τού, σκιαγραφησε μέ «ντονο τρόπο τήν ποοσωπικό™™ άρχηγοΰ τού Γ. Μαύρου καί τέλειωσε την όμλλία'τΓ"έ την λωση 6τι: «Πρωτο καί κύριον μέλημά μ«ς €ΙνΛΙ ή Τΐϊωρί1 ρΐς άνοβολές, των Ινόχων τής έπτββτίας». μ^ριβ, τού Άγαπητέ κ. Διευθυντά Είς τό παρθενικόν «νν. λον τής εγκρίτου εφημερίδος σας είς τήν οποίαν έττ' $. καιρία εϋχομαι καλήν στοδι οδρομίαν, γίνεται πρόκλη. σις πρός τά «δημοκροτικώ τω τρόπο» έκλεγέντα μέλτ] τής Συμβουλευτικής έπιτρο- πής άλλά καί πρός τούςμή έκλεγέντας ύποψηφίους, Άνήκον είς τήν δευτέραν κατηγορίαν καί συγκεκριμέ νος είς τούς ουχί δημοκροτι κώς άποτυχόντας, άνταιτο· κρίνομαι είς τήν πρόκλησιν ευχαρίστως. Καί έν πρώτοις έξηγώ 6Γ υμάς καί δι' 'όσουΐ, δέν ετυχε νά γνωρίζουν, διότι είναι καί πάρα πολλοί οί γνωρί- ζοντες τό ουχί δημοκρατι- κώς άτΓθτυχών. Ι.Είς τούς έκλέκτορας μέ ένεφάνισαν ώς «ΰποβρυχί- ως» καί διά λογαριασμόν των έξωκαθεστωτικόν δυνά- μεων κινούμενον. 2.Αρμοδίως έκρίθην ώς έπικ ίνδυνος δολιοφθοράς τού έ'ργου τής Συμβουλευτι κης. 3.Τά έκλογικά τμήματσ τού Ηρακλείου εκλείσθησαν — κατά πληροφορίας τά μό να μετά τόν Τρ ι καλών έν Ελλάδι — καί άπηγορεύ θη άπολύτος ή εϊσοδος καί ή παρουσία έντός αυτών των ύποψηφίων ή' των αντι¬ πρόσωπον αυτόν. 4Δύο δημοσιογράφοι, γνωστοί Ήρακλειώτες, άνε- κοίνωσαν δημοσίως περί τό τέλος τής διαλογής των ψη- φοδελτίων δτι έρχόμουν είς τό έν έκλογικόν τμήμα ιτρω τος μέ 4 ψήφους περισσοτί ρους όπό τόν δεύτερον καί είς τόν έτερον δεύτερος μέ 2 ψήφους όλιγοτέρους άπο τόν πρώτον. 5.Τελικώς κατετάγην τέ- ταρτος μέ 41 ψήφονς έναντι 120 τού πρώτου επί συνό- λου 300 ψηφισάντων. Κύριε Διευθυντά Έπίστεκα δτι θά ηδυνά¬ μην νά συμβάλω είς την επί λύσιν σοβαροτάτου γεωργ ι- κων καί Δημοσιοϋπαλληλι κων προβλημάτων διά τά ό ποία δι εφαίνετο σαφέστατα ότι ηκολουθείτο λανθασμένη πορεία. 'Υπενθυμίζω τό πρό βλημα τού έλαιολάδου, τό σταφιδικον, τα δελτία άνωτάτης τιμής πωλήσεως των πρωΐμων κηπευτικόν τήν διάθεσιν των προϊόντων τής κτηνοτροψίας, την χορή γησιν των δανείον διά τήν δημιουργίαν κτηνοτροφικών μονάδον, τά νομοθετικά δι ατάγματα περί Συνεταιρι¬ σμόν, περί τόπ ι κων άγορών καί βοσκοτόπων, περί βελτι ώσεως τής κτηνοτροφίαςη περί ΟΓΑη τό περίφημον Ν. Δ. 65)73 περί όδοιπορικών έξόδων των Δημοσίων ύπαλ λήλων τό οποίον προεκάλε- σεν κατακόρυφον πτώσιν τής αποδόσεως των Δημοσί¬ ων ΰπηρεσιών, περί άναγνω ρίσεως των έτών σπουδών κ.ά. Αύτός είναι ό λόγος διά τόν οποίον άνεμείχθην είς την περιγραφεΐσαν «δή μο¬ ί κήν παροδείαν» καί ίπ'ούδε νί προσωπική έπιδίωξις είς γεγονός αϋταπόδεικτον διά τούς γνωρίζοντας με, άλλά καί ευκόλως όποδεικνυόμε- νον είς πάντα έπιχειροΰντσ σχετικήν διερεύνησιν. Έν Ηρακλείω τή 22—10— 1974 Μετ" έξαιρέτου τιμής ΣΤΥΛ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ