90358

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Υ:
  ΕΚΔΟΤΗΙ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
  ΑΡΙΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  ΑΔ
  ΜΕ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΕΜΠΤΗ
  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Τί β' όχρελεϊ κι' αν ζήσης καΐ τϊσαι στή σκλοβιά;
  ΡΗΓΑΣ
  ΕΒΔΟΜΛΔίΛΙΑ ΔΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΛΟΥ
  Γραφπΐα Βρονπσίου 6-Τηλέφ 281275
  Έτος Ιον. Άρι6. φύλλου 3. Τιμή φύλλου δραχ. 4
  Έπιβλητική ήτανή συγκεντρώση τού
  ΠΑΣΟΚ στό Ήράκλειο την Κυριακή
  Ήαΐμαα'ια των έκλογών Πς 17ΐς Νοεμβριού
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΑΛΚΙΔΕΥΣΗ
  ΤΗΣ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΑΟΠΚΟΝ ΝΟΜΟΝ
  Τό Υπουργεϊοι; Παιδείσς όφείλει
  νά οτιγματίοη όσους [ευθύνονται
  γιάτούς διωγμούς έκπαιδευτικώι;
  κατάτόδιάοτημα τήςδικτατορίας
  Ιτήν Πλατείαι Ελευθερί¬
  ας μίλησε την Κυριακη ο Άν
  δρέσς Παπανδρέου ττρόε-
  8ρος τού Π.Α.Σ.Ο.Κ. γύοω
  —ίς 11 τό ττρωί, ένώ ό κό-
  ομος τόν περίμενε "αί εΐ-
  χε άρχίσει νά συγκεντρώνε-
  ται τουλάχιστον δυό ώρες
  ττρίν Όμάδες νέων καί αλ
  λων όιταδών τού ΠΑΣΟΚ
  τραγουδοϋσαν Θεοδωράχη
  «Ξαστεριά» καί φώναζαν
  σννθήματα γεμάτα πάθος,
  όπως «ΠΑΣΟΚ — ΠΑΣΟΚ
  *"Εξω οί Βάσεις» «ό Μακά
  ριος στήν Κύττρο» «Λαέ βυ¬
  ρηττού σκοτώσαν τ υ ττοι5ί
  σου» κτλ. Στόν λόγο τού ό
  κ Παπανδρέου τόνισε μετα
  ξύ των άλλων καί τα εξής.
  Λαέ τής Κρήτης,
  ΕΙΝΑΙ πιά κρυστάλλινα
  σαφες γιά δλους τούς "Ελ-
  ληνες, πώς τό ΝΑΤΟ μάς έκ
  θέτει σέ τεράστιους κινδύ-
  νους — στήν περίτττ«σησύγ
  κρουσης των μεγάλων δυνά-
  μεων — χωρίς νά μάς ττρο-
  σ·έρει καί προστασία καί
  αττό αύτούς τούς δήθεν συμ
  μάχους μοτς. Είναι ττισ κρυ
  στάλλινο σαφές γιά δλους
  τούς "Ελληνες, πώς αν δέν
  σττάσουμε τα δεσμά τι ού
  μάς έχάλκευσε ό όμερικάνι
  κος ίμπεριαλισμος στά ττλαί
  στόν άγώνα έναντι α στήν
  ξενοκίνητη χούντα, την άμε
  ρικανική κατοχή τής πατρί
  δας μας, άλλά άναψέρομαι
  καί στό γεγονός πώς ?ντεχ
  να καλλιεργεϊται κλΐμα φο-1
  6ίας, ιδιαιτέρα στήν ϋπαι-
  θρο, πού συνδέεται μέ τόγε
  γονός ότι ή τιμωρία των έ¬
  νόχων τής έπταετίας, τής
  σΦαγής τού Πολυτεχνείου,
  τής προδοσίας τού ?θνους
  στό κυπριακό, δέν προηγή-
  θηκε ή άποκατάσταση των
  θυμάτων τής έπταετίας.
  »Στόχος τού έκλογικοΰ
  αυτού τεχνάσματος, μάς τό
  εΐπε ό πρόεδρος τής Νέας
  Δημοκρατίας μέ τόν λόγο
  τού στήν Θεσσαλονίκη, είναι
  νά αποκατασταθή ή σταθε-
  ρότης, ή πολιτική σταθερό-
  της στήν Έλλάδα καί προει
  δοττοιούμεθα, ό Ελληνικάς
  Λαός, ότι στόν βωμό αυτόν
  ττρέττει νά παραμερίσουμε
  τίς πολιτικές μας θέσεις.
  Φοβούμεθα ότι ό κ. Καραμαν
  λής μέ σταθερότητα δέν άν Ι
  αφέρεται στήν πολιτεία άλ¬
  λά άναφέρεται στήν σταθε¬
  ρότητα τής δεξιάς στήν έξ
  ουσία, τής οποίας ή άνασυ
  γκόλληση έπιχειρεΐται μέ δ
  λα αύτά τα μέσα γιά νά μην
  υπάρξη άλλαγή σ' αυτόν τόν
  τόπον πού τόσο την δικαι
  ούται υστερα άπό έφτά χρό
  νια βασανισμού. Συνυπεύ-
  θυνοι εΤναι τα κόμματα τα
  κυβερνητικά καί είναι δύοσ
  ή Νέα Δημοκρατία καί ή
  λεγομένη 'Ένωση Κέντρου
  — Νέες Πολιτικές Δυνάμεις
  Προχωροΰμε σέ κρίσιμες έκ
  λογές καί ύπάρχει παρασι
  ώπηση σκόπιμη των θεμά-
  των πού θά κριθοΰν άπό την
  ψήφο σου λαέ τής Ελλάδος
  »Θά κριθή πρώτα άπ' δ-
  λα ή τιμωρία των ένόχων.Γι-
  ατί άμν-ηστεύθηκαν, καί δέν
  βοηθά νά μάς λέγη ό κ. άρ
  χηγός τή ς' Ενώσεως Κέν
  τρου ότι στήν Βουλή πού 6ά
  προέλθη μετά τίς έκλογές
  θά υποβάλλη ψήφισμα γιά
  την δίωξη των ένόχων. Ποϋ
  ήταν ό κ. άρχηγός τής Ένώ
  σεως Κέντρου δταν συμμε-
  τείχε στήν Κυβέρνηση καί
  γιατί δέν είσηγήθηκε ψηφι-
  σμα, δχι συντακτική πράξη,
  γιά την άμεση καί παραδειγ
  ματική τιμωρία των ένόχων;
  Κρίνεται έπίσης ή θέσις τής
  Έλλάδας στόν διεθνή χώρο..
  Τό ΠΑΣΟΚ σάν κινήση
  πού προέρχεται άπό τόν λαο
  έκφράζει τόν λαό καί έλέγ-
  χεται άπό τόν λαό έ'χει ά-
  πλά συνθηματα: Ή Έλλάδα
  στούς Έλληνες,προύπόθεση
  γιά την λαική κυριαρχίσ
  ό λαός κυρίαρχος, γνήσια
  δημοκρατική διαδικασία καί
  ό σοσιαλιστικάς μετασχη-
  ματισμός τής πατρίδας μας
  ώστε επί τέλους νά καρποΰ
  ται ό "Ελληνας έργαζόμενος
  τόν Ίδρώτα τοΰ προσώπου
  τού. Προχωροΰμε χωρίς φο-
  βία, μέ αίσιοδοξία, μέ πί-
  στη πώς ό λαός θά σώση τό
  ■παρών, ό λαός θά νικήση
  ή δημοκρατία θά νικήση
  στίς 17 Νοεμβριού»
  Έν σχέσει μέ τό δη|ΐιοιρ
  γηθέν θεμα τής καθηγητρί-
  ας Χρύσας Καμπά, τό όποϊ
  όν ή εφημερίς μας προέβσλε
  λάβαμε καί δημοσιεύουμεσή
  μερά απαντήση τού Έπιθε
  ωρητοϋ Παιδείας
  κ Ζαμπετάκη Έμμαν.
  Η «τεχνική εκθέση» γιά τόΤΑΜΑ
  5ιεκδικεϊ5.000.000τό Α βραβείον
  σία τού ΝΑΤΟ δέν θά μπο
  ρέσουμε ουτε την έθνική μας
  τταρουσία νά προσταττχύΌ'βυ
  με μά ουτε νά κάόορίαΌυ
  με σάν λαός κυρίαρχος τή'
  την οικονομ ι κή την πολιτική
  πορεία τοΰ " Εθνους.
  Ε=Ω άπό τό ΝΑΤΟ, δταν
  υπάρξη, δταν ακουσθή ή έλ¬
  ληνική φωνή ή φωνή μιάς
  γνήσιας άνεξάρτητης Έλλά
  δας στό διεθνή χώρο, θ' ά
  νακαλύφουμε νέα ϊσχυρά έ-
  ρείσματα συμπαράστασης
  Μόνο μιά άνεξάρτητη, δυνα-
  μική έξωτερική πολιτική,
  μόνον μιά έλληνική πολιτι¬
  κή πού άναγνωρίζει την 'Ελ
  λάδα ταυτόχρονα σάν χώρα
  καί τής Εύρώπης ·;αί των
  Βαλκανίων καί τής Μεσο-
  γείου μπορεΐ νά έξυπηρετή
  σει μακροπρόθεσμα τα ί-
  θνικά μας συμφέροντσ».
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  Έξ αλλου ό Πρόεδρος τού
  ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπαν
  δρέου μίλησε προχθές 6ρά
  δυ άπό την τηλεόραση τού
  ΕΙΡΤ
  Ό κ Παπανδρέου εϊπενσ
  «Αίσθάνομαι πραγματι
  κά βαθειά ανθρωπίνη συγκί
  νηση πού μού δίνεται αύ¬
  τη ή εύκαιρία νά άπευθυνθώ
  σ' έσάς, σ' δλους σας. "Ελ
  ληνες, ΰστεοα άπό έπτό χρό
  νια, έπτάμιση χρόνια με-
  σαίωνα, σκοταδισμού, κατα
  δυνάστευσης τής χώρας μας
  άπό ξενοκ ί νητη χούντα
  Σάς μιλώ άπό την τηλεόρα¬
  ση καί είναι ή πρώτη φορα
  ιτού ή τηλεόραση χρησιμο
  ττοιείται σέ προεκλογικό ά-
  γώνα στήν Έλλάδα.
  Βαδίζουμε πράγματι
  πρός τί ςέκλογές στίς 17 Νο
  εμβρίο υκαί θά έδικαιούτο
  ό λαός, ύστερα άπό τίς θυ-
  σίες τής έπταετίας, τούς ά
  «...Κτίζειν εκκλησίαν σηααίνει υττακοήν, τού 'εστιν,
  ποσόν εβδομήκοντα έκατομμυρίων δραχμών....
  Άναδημοσιεύουμε παρα-
  κάτω άποσπάσματα (δυστυ-
  χώς μόνον1 ά—'οσπάσματα'
  γιατί δέν μάς παίρνει ό χώ
  ρος) άπό «τεχνική» εκθέση,
  έπαναλαμβάνουμε «τεχνική
  εκθέση» πού συνόδευε την
  ύπ' άο. 20356 μελέτη πού
  ύποβλήθηκε διεκδικώντας
  καί αύτη τα 5.000.000 δρχ.
  τού πρώτου Βραβείου γιά
  τό πολυσυζητημένο ΤΑΜΑ
  ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Χαρήτε Πα
  παδοπούλειον γλώσσα, καί
  άς λέμε μή χειρότερα!
  "Οπως «Ή γλώσσα ή'Ελ
  ληνική έπρεπε νά βλέπη μα
  κράν, ώς φάρον παμφαή,
  την λαμπράν α'ίλγην τής άρ
  χαίας χωρίς νά έχη τέρμα
  τόν φάρον αυτόν, διότι ό
  φαρός όδηγεϊ είς τόν λιμένα
  δέν είναι αύτάς ό λιμήν»,
  ούτω καί έν άναφορά είςτήν
  τέχνην, την μαστοριά τού
  κτίζειν.
  Πόρρω έν άπόπτω
  ύποφαίνεται φώς, ώς
  κανδήλα έρήμου ναιδρίου
  των Έλληνικών βουνών τού
  το δέ είναι ή κληρονομιά
  των άρχαίων μας έγκρυπτο
  μένη είς τίς ψυχές των πι-
  στών καί καθ" δλα χριστια
  νών Όρθοδόξων.
  φολογικώς άδεσμεύτων ελευ¬
  θεριών.
  "Εν. τοιούτον περιβάλλον
  δέν δύναται πλέον νά θιγή
  άπό την δεσποτίαν ενός
  τρούλλου είς την κορυφήν ε¬
  νός λόφου.
  Οί λόγοι άποφυγής τρούλ
  λων είναι λόγοι ευθυνής εν
  αντ ι τού άνθρώπου ώς μέ-
  λοκς μιάς πορείας είς τόν
  κόσμον, μιάς πορείας άναζη
  τήσεων τής έθνικής θρησκευ
  τικής αύτοσυνειδησίας τού
  καί ουχί άνάπαυλας καί συμ
  βατικής καθιερώσεως μορ-
  φών άνευ ζωτικής άναγεννή
  σεως Καί αύτό πρέπει νά
  συμβή, χωρίς πρόθεσιν διά
  προβολήν ανθρωπίνης διανο¬
  ήσεως, ήτις πρέπει νά τα-
  πεινωθή ενώπιον τού Θεοΰ
  άλλά ταυτοχρόνως νά έξαρ
  θή τό μεγαλείον Αυτού τής
  «μιάς καθολικής καί Άπο
  στολικής Έκκλησίας» ημών
  τούν την δέβτμην
  καί πρός την δύσιν κλίνον-
  τος Ηλίου, «συμβόλου» 'Ελ
  λαδΐκοΰ. '
  Ούσιαστικώς λοιπόν διά
  τόν σημερινόν 'Αθηναΐον τα
  μνημεΐα τής Άκροπόλεως εί
  ναι άψυχα, νεκρά.
  Στό έπόμενο φύλλο τού
  «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥ» ή άντιστα
  σιακή δράση των Νικ. Κ.Βε¬
  νιζέλου καί Κωνστ. Ι. Μπα¬
  ντουβά στό έξωτερικό ντο-
  κουμέντο μακρυά άπό πο¬
  λιτικές τοποθετήσεις.
  Κτίζειν εκκλησίαν σημαί-
  νει ΰπακοήν, τοΰτ' εστίν,
  «άπιστείν έαυτώ έν τοίς κα
  λοίς άπασι
  ζωής»
  μεχρι
  Ακριβολογία δέ καί τεχ-
  Πίριοδίυπ την
  Επαρχίαν ό
  ΰ ττοφήφιος
  βουλίυτής ΕΚ.-Ν.Δ.
  Κουστ. Ι.Μπαντουδάζ
  Σήμερον Τετάρτη 30 —
  10 —74 ό ϋποψήψιος Βου-
  λευτής τής Ε.Κ. —ΝΔ κ.
  Κώττας Μπαντουβάς περιο
  δεύων την επαρχίαν έπεσκέ
  φθη τα κάτωθι χωρία
  Μάραθος, Ααμάσ^, Φόδε
  λε, Άχλάδα, Ρογδιά, Τύλισ
  σος, Γάζι
  δπου έγινε ένθουσιωδώς δέ
  κτός υπό των κατοίκων πρός
  τούς όποίους ωμίλησεν.
  Πρός την Εφημερίδα
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Βροντησίου 6
  Ενταύθα
  Είς απάντησιν έρωτήμα-
  τος δημοσιευθέντος είς τό
  ύπ' άρ. 2 φύλλον τής 24—
  10—74 εχομεν την τιμήν νά
  γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:
  Γνώστης τής υποθέσεως
  διά την δυσμενήν μετάθεσιν
  τής καθηγητρίας κ. Χρυσας
  Καμπά είναι ό Γυμνασιάρ-
  χης τού Α' Γυμνασίου Θηλέ
  ών Ηρακλείου κ. Εύ. Τσακί
  ρης, όστις διεξήγαγε τάς ά-
  νακρίσεις καί ήλθεν είς ε¬
  παφήν μέ τούς διατάξαντας
  την διενέργειαν τούτωνκ.τ.λ.
  Ή Έποπτεία Έκπαιδεύ-
  σεω» Κρήτης, άν καί προσε
  πάθησε νά βοηθήση την έν
  λόγω καθηγήτριαν ώς καί ό
  σύζυγος της γνωρίζει, ούδε
  μίαν ύπηρεσιακήν σχέσιν ε
  χει πρός τό ανωτέρω θέμα.
  Ό Έπιθεωρητής Παιδείας
  Κρήτης
  Έμμαν. Ζαμπετάκης
  Έκπαιδευτικός Σύμβουλος
  Έν Ηρακλείω τή 21.10.74
  (προφανώς 6ε'·αίως κατό
  πικ τντολών τού Νομάρχου
  Μασσούρου) καί γ)Ύπηρε¬
  σιακήν σχέσιν μέ τό θέμα
  ή"ταν αδύνατον νά μην εϊχα-
  τε λόγω τής θέσεως σας. Τό
  θέμα δμως δέν τελειώνει έ-
  δώ Επαναλαμβάνουμε ότι
  είς την όλην ύόθεση ύπάρ-
  χούν άρκετά σκοτεινά σημεΐ
  α πού πρέπει νά δοΰν το
  φώς τής δημοσιότητος, γιά
  νά στηλιτευθοΰν οσοι χωρίς
  ντροπή χαφιέδιζαν καί πω
  λοϋσαν έκδουλεύσεις στήν
  ΛΟΥΝΤΑ μ' αύτό τόν τρό-
  πο νομίζοντας ότι αιωνίως
  θά βρισκόταν στήν άρχή. Κα
  τόπιν τούου θέτομε ξανά τα
  έρωτήματα μας καί ζητοϋμε
  άπό τό 'Υποωργείο Π αι δεί
  άς καί Θρησκευμάτων, κα!
  συγκεκριμένα άπό την Διεύ
  θυνσιν Σωματικής Άγωγής
  νά λύση τίς άπορίες μας ·<αί νά στιγματίση καί τιμωρή ση τούς ϋπευθύνους. ΑΛΕΣΜΕΥΤΑ ΠΡΟΕΙάΟΠΟΙΗΣΙΣ.. νολογία μάς νεΐς ' Βεβαίως, ρ τ° ^ντΡδεκάδ«ς έκκλησ,ών νΰνεε τού την καταουνΐΛ ■ — · · σπεύση ™, υστερα άπό δέ-1 «ν έθεωρουσαμε κα όλόκληρ αχρόνια, γι τό 64' ήταν ή τελευταία ρά πού ψήφισε ό λαός μας θά έδικαιούτο ό λαός μα< νά προχρωήση σέ έκλογες πού δέν θά έφαλκίδευαν την θελήση τού, την έτυμηγορία τού. Δυστυχώς, όδεύουμε πρός Τό ποοστώον καί ό κλει στό.ς έξωνάρθηξ βθίσίζονται έ·/ κστόψει είς την όοθην νο νίαν, ώσει συμβολισμός τής προετοιμασίας των άνθρώ- πων διά τόν Χριστιανισμόν υπό των είδωλολατρών Έλ- λήνων πολύ πρό τού Πλάτω νος. Ζωή (έν Χριστό ζωή)καί θεία δικαιοσύνη διαφαί^ον ται έν ταίς άρχαΐς τής εύ- θείας καί τής όρθής γωνίας χθαμαλότης δέ τοΰ προστώ ου έν σχέσει πρός τόν κυ- ρίως όγκον τού Ναού ώς έκ φρασις τής άκρας ταπεινώ¬ σεως έν συνδυασμώ πρός καί λατο τό μεγαλείον τής Όρθοδοξί άς, μεγαλείον Χριστιανικόν καθ" όλα έν τή συνειδήσει ημών αδύνατον νά προβλη- θή άνευ έλληνικής γλώσσης παιδιόθεν άνευ Έλληνικου πολιτισμου άρχαιολογικόν Κλείει ό χώρος όπτικώς Κοονστ. Ιωάν. Μπαντουβάς 'Υποψ. Βουλευτής Έν. Κέν¬ τρου Νέων Δυνάμεων. Δέχεται τούς φίλους τού είς τό πολιτικόν Γραφείον τού, επί τής όδοΰ 'Όθωνος 3 ΤΗΛ. 283.234 καθ ι στά άπη-1 ίονδφ.7 των Άθη ^ λ ον Κλείε. ό χρς «ς ε^ωΡλρλατρΤκόν, ένώ ή- τη παρεμβολή είς το 6αθος ι«αι ε οω η ^ τού .γμηττΟϋ κα, Τ?υ Ηλι- ε.γματα τοίκων ■ 3 Αι τό Θησεϊον καί ό Παρ τόπος .— Υμηττοϋ καί τού Ήλί ου γιά μίαν ώρισμένη στιγ Ό 'Ήλιος νέος έφ' ήμέ ρη...... απτεται καί σβέννυται 'Αρισαερά τού όπτικού αυτού «ορμητήριον» πού τίς πτις. Δέν άναφέρομαι , νόν στήν επισπεύση, την ά- Ρ·ς 1 · ν----... Κέν Ι Ον, νόν στήν επισπεύση, την α- ν^ - γ - τ£λεσιν μυστη παράδεκτη, των εκλογήν ον^ε* ς ^ ε,χ£χρηστιακην άναφιρομα. μονον στο εκΑΟ Ρ ώ π(στών. γ,κό νομοσχέδ,ο, τον έκλο- »"£ν ύουσα εΐνα( ή θεώ γ.κό νόμο, πού είναι χε-Ρ°; μορψής έν τώ ψυ- τερος καί τού 58, δέν «ν«φε ρησις ^^ ένί οουοι έτησικ μονον στο γε σ^^^ι καταπληγουμε- γικό νόμο, πού είναι χε'Ρ°· τερος καί τού 58, δέν άναψε ρομαι έπίσης μόνον στο γε γονός δτι άποκλείονται τα νειάτα πού ί>εραν τό δάρος
  σαν ύποδοχής μέ εν κυλικεΐ
  όν άριστερά τής μεσημβρι-
  νής είσόδου καί χώρους άπο
  πάτων.
  Ούτω ό Ήλιος έν τή πα
  ραπλανήσει τού φωτίζει τάς
  άπαρώγους πλευράς τής
  σχισμής οίωνεί φάραγγος
  ;με- ι τα δέ κενοτάφια τοΰ κυρίως
  μορ Ι χώρου τοΰ Σήματος άναζη
  Ό Νικητάς Βενιζέλος ΰ
  ποψήφιος τής ΕΚ — Ν Δ
  στό Νομόν Χανίων.
  Α ΠΟΑ Ο Γ Ι Α
  Κύριε, εΐπε ό Δικαστή·;,
  σοϋ δΐνω πΐσω τή Δικαιοσύνη σου, ... .
  πού μοϋ την εΐχες έμτπστευθΕΪ ■ «ν
  γιά υά κρίνω τούς άνθρώττους . '--..'
  Κύρπε, εΐπε ό Δάσκαλον, · '"■*
  σοθ δ{νω ττίσω τή Διδαχή σου,
  πού μοϋ την εΤχες έμπιστευθεϊ
  γιά νά φτ όχνω ελευθέρους άνθρώπουξ
  Κύριε, εΐπε ό Ίερέοκ, '
  σοΰ δίνω πΐσω τό Λόν/ο σου,
  πού μοϋ τόν είχες έιατπστευθεϊ
  γιά νά ζητώ την ψυχή των ,άνθρώττων.
  Κύριε εΐπε ό Στρατιώτην
  σοϋ δίνω πΐσω τό ξίφος σου
  πού μοϋ εΐχες έμττιστΕυθεΐ
  γιά νά πολέμω τούς έχθρούς σου
  Κύριε, είπον κοί οί τέσσερεις,
  συγχώρεσέ μας
  γιατί, δλοι μοζί
  τούτον τόυ καιρό · ν "./
  σ' ενουυε προδώσει.
  λ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣ1ΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Πρόεδρον τού Συμβ ΈπικρατεΙσς
  Τα δσα είς την παραπά-
  νω έπιστολή τού άναφέρει
  ό κ. Έπιθεωρητής χρειάζε-
  ται μιά κάποια σχετική συ
  ζητήση, διότι έρωτιματικά
  γεννώνται καί μόνο μέ την
  αναγνώση τού κειμένου τής
  έπιστολής απαντήσεως.
  Ή Έποπτεία Έκπαιδεύ-
  σεως Κρήτης είναι ή άνωτέ
  ρα άρχή ώς πρός τα θε μα¬
  τα τής Παιδείας Μέσης καί
  Κατωτέρα είς την Κρήτη.Κα¬
  τά λογική συνεπεία θά όψει
  λε νά γνωρίζη τό έν λόγωθέ
  μα, καί δχι νά μάς παραπέμ
  πή είς τόν Γυμνασιάρχην
  τού Α Γ. Θηλέων κ. Τσακί
  ρη, ό οποίος είναι απλώς ύ
  φιστάμενος τού έν λόγω έ-
  πιθεωρητού καί ώς έκ τούτου
  θά διεξήγαγε τάς σνακρ!
  σεις (καί τάς διεξήγαγ; τι
  λικώς) έφ' δσο
  -€λίς 2η
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Ή Ήχώ των Ά&λητικών Εΐδήσεων
  Ιονικός-ΟΦΗ 3-0
  Συνεχίζει τόν καλπαομόν
  ή όμάδα τού Εργοτέλους
  Ό ΑΟΑΝ υπήρξε τό 6ο στή
  σειρά «ΘΟμσ» τού 'Εργοιέλη
  Ενός 'Εργοτέλη πού άπό Κυρι
  σκή σέ Κυριακή παρουσιάζεται
  κσλύτερος σέ ολες τού τίς
  γρσμμές. Ή «ψυχή» πού χρόνια
  ήταν τό μειονέκτημα τής όμά-
  δας, είναι αύτό πού τώρα τής
  δίνει συνεχεϊς νίκες. Οί ττοδο
  σφαιριστές τού τρέχουν τώρα
  σ' δλο τό γήττεδο, καί δίνουν
  όλόκηρο τσν εαυτόν τους γιά
  την νίκη. Άγωνίζονται μέ πεϊ-
  σμα καί δταν άμύνονται άλλά
  καί δταν κάνουν έπιθέσεις. Τό
  σκόρ τού Κυριακάτικου αγώνος
  θά μποροϋσε νά ήταν καί με-
  γαλύτερο άν οίποδοσφαιριστές
  τού 'Εργοτέλη πρόσεχαν λίγο
  πιό ττολύ. Τό σιιγκρότημα τού
  Άγίου Νικολάου δέν μάς έ¬
  δει ξε πολλά πράγματα.Άνί,ξαι
  ρέση κανείς τόν νεαρό δεξί
  έξτρέμ τού, δλοι οί αλλοι 6ού
  λιαξαν στήν μετριότητά τους.
  Τα τέρματα γιά τόν 'Εργοτέ¬
  λη πέτυχαν ό Χατζηβασίλης
  στό 12' Βαρούχας στό 47'
  Κρανιωτάκης στό 67'.
  Τό τέρμα τού ΑΟΑΝ ττέτυχεό
  Λουκάκης.
  Διακρίθηκαν άπό τόν 'Εργο
  τέλη ό Άδαμάκης, ό Μαμάκας
  ό Κσλλέργης, ό Χατζη6ασίλης
  καί ό Βαρούχας. Γενικά δμως
  κανείς άττό δσους άγωνίστηκαν
  8έν ύστέρησε. Ό Διαιτητης κ.
  Παχυγιαννάκης ττολύ καλάς.
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ — Α ΕΚ
  4 — 1
  "Ενα παλύ καλό μάτς άπή-
  λαυσαν χθές στό γήπεδον Ο.
  Φ.Η. οί φίλαβλοι πού παρευρέ
  θησαν στό παιχνίδι ΗΡΟΔΟ-
  ΤΟΥ — ΑΕΚ, δπου έ'ληξε μέ
  νίκη τού Ήροδότου 4 — 1.
  Καί οί δύο όμάδες άπέδο-
  σαν ίκανοιτοιητικά μέ ύττερέ-
  χοντα κατά τό μεγαλύτερον
  διάστημα τοϋ αγώνος τόν Ή-
  ρόδοτον.
  Πιό άποδοτικοί οί τταΐκται
  τού μέ ενα θαυμάσιο χθές Μι-
  χιαλάκη άττέδειξαν ότι είναι
  είς θέσιν νά προταγωνιστησοκν
  στό έφετεινό πρωτάθλημα.
  Άττό την ΑΕΚ έ'λειττε χ"ές
  έ'νας «γκολτζής» ττού νά μπο-
  ροΰσε νά άξιοποιήση τίς εύ-
  καιρίες ττού τού παρουσιάσθη
  σαν.
  Στό 9' ό Κυριακάκης τοΰ'Η
  ροδότου άνοίγει τό σκόρ γιά
  νά τα διπλασιάση ό Μιχιαλά-
  κης στό 20'.'
  Μία εύκαιρία χάνει ή ΑΕΚ
  στό 28' διά τού Δατσέρη
  Στό 33' ό Κεφαλοΰκος σέ δυ
  νατό σούτ 6ρίσκει τό όριζόν-
  τιο δοκάρι τής έστίας τής Α
  ΕΚ, ένώ στό 37' ό Καλλιπολί-
  της τής ΑΕΚ υποπίπτει σέ πέ
  ναλτυ, τό οποίον κτυπά έπιτυ
  χώς ό Μιχιαλάκης σημειώνον-
  τας ετσι τό 3 — 0.
  Στήν έπανάληψι ή ΑΕΚ μειώ
  νει τό σκόρ είς 3 — 1 διά
  τού Δατσέρη, ένώ στό 72' καί
  πάλιν ό Μιχιαλάκης κλείνει τό
  σκόρ σέ 4—1.
  Διεκρίθησαν άπό τόν νικη-
  τή Μιχιαλάκη, ό Ζήσης καί Πά
  παθανασίου.
  Άπό την ΑΕΚ πού αφησε
  πολύ καλές έντυπώσεις οί :
  Σαριγιάννης (ταλέντο) Δατσέ
  ρης·
  Ό Διαιτητης κ. Σαραντής
  καλός.
  Γ.Π.
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ— ΕΓΟΗ 2—0
  Στό γήπεδον Άλικαρνασσού
  ό Ποσειδών επεβλήθη τοϋ ΕΓ
  ΟΗ μέ 2—0.
  Καί τα δύο τέρματα έττετεύ
  χθησαν στό Α διά των Παπά
  δ«κη 12' καί Γρινιεζάκη 44'.
  Στήν έπανάληψη δέν έσιιμει
  ώθη τέρμα παρά την προσττά
  θεια τού ΕΓΟΗ νά επιτύχη τερ
  μα.
  Διεκρίθησαν άπό τόν Ποσει
  δώνα Άποστολάκης, Γρινιεζά-
  κης, Παπαδάκης καί άπό τόν
  ΕΓΟΗ Άργέντης Καλεμικερά-
  κης Μαράκης.
  Ή διαιτησία τοϋ κ. Χειμω
  νίτη άντικειμενική.
  ΠΟΑ — ΟΦΙ 2—1
  Στό γήπεδον τού χθές ό
  ΠΟΑ εκέρδισε τόν ΟΦ Ιεραπέ¬
  τρας μέ τέρματα 2—1.
  Τό πρώτον τέρμα έπέτυχεν
  ό Καμπάνης 15'
  Την ίσοφάριση έπραγματο-
  ποίησε ό Δεδελετάκης στό 85'
  Ένώ δμως δλα έ'δειχναν ό¬
  τι τό· παιχνίδι θά έληγεν ίσό-
  παλον ό Γεωργίου τού ΠΟΑ έ
  πιτυγχάνει τό δεύτερον τέρμα
  τής ομάδος τού ακριβώς στό
  90' μέ καρφωτή κεφαιά καί
  όφοϋ είχε προηγηθή φάουλ τού
  Μπαλτατζή.
  Διεκρίθησαν άπό τόν ΠΟΑ
  Γεωργίου, Καμπάνης καί ά¬
  πό τόν ΟΦΙ : Βουζουνεράκης,
  Σαμπροβαλάκης.
  Ό Διαιτητης κ. Πετράκης
  καλός πλήν, τής περιπτώσεως
  πού δέν έ'δωσε ενα πέναλτυ στό
  ΠΟΑ.
  ΠΟΥΧΤΑΣ — ΕΘΝΙΚΟΣ2—Τ
  "Εκπληξη στό γήπεδο 'Ερ-
  γοτέλους χθές.
  Ό άνερχόμενος 'Εθνικός έ'-
  χασε άπό τόν Γιούχτα μέ 2-1.
  Προηγήθη ή ομάς των Αρ¬
  χανών στό 14' διά τού Λέλα
  Μέ πέναλτυ ό Γιούχτας διά
  Ό ΟΦΗ έ'χασε στήν Αθηνά
  άπό τόν Ίωνικό μέ 3 — 0.
  Σκόρ βαρύ πού έν τούτοις δέν
  άντικατοπτρίζει τό πραγματι
  κό παιγνίδι. Ό ΟΦΗ δέχθηκε
  στό πρώτο 20λεπτο τρία τέρ¬
  ματα άπό σφάλματα κυρίως
  τής αμύνης
  Εκτοτε οί γηπεδούχοι άγω
  νίσθηκαν άμυντικά. γιά νά κρα
  τήσουν τό σκόρ κα! τελικά τό
  έπέτυχαν.
  Στήν έπανάληψη ό αγών ε-
  γινε σκληρός ό διαιτητης Εδει
  ξε δύο κίτρινες κάρτες σέ παΐ
  κτες τού ΟΦΗ καί επί δέκα λε
  πτά διεκόπη ό αγώνας δταν σέ
  σύγκοουση τού Φανούρη μέ άν
  τίπαλον παίκτην ό δεύτερος
  τραυματίσθηκε καί γέμισε τό
  γήπεδον μέ πέτρες καί μπου
  *****************************
  Αγών
  παλαιμάχων γιά
  τόν Μπουρδαμή
  Στίς 6 Νοεμβριού θά
  πραγματοποιηθή αγών των
  πάλαι μάχων τοϋ ΟΦΗ μέ
  τους νέους. Ό αγών θά τε¬
  λεσθή πρός ενίσχυσιν τού
  πάλαι ου ττοδοσφαιριστού
  Άργύρη Μπουρδαμή. Πρό-
  κειται πράγματι γιά θαυμά
  σία πρωτοβουλία τής Διοι¬
  κήσεως, γιά τίς τόσες υπη
  ρεσίες πού προσέφερεν ό έν
  λόγω παίκτης στόν ΟΦΗ. Π ι
  στεύομεν ότι άθρόα θά είναι
  καί ή προσέλευσις των φι-
  λάθλων,
  Κατά πληροφορία μας θά
  κατέλθη καί ό παλαιάς τερ
  ματοφύλαξ Βαγγέλης Πε¬
  τράκης ό Λεμονής, ό Βουζου
  νεράκης, ό Κιουσέντερλης
  κ.α.
  ****************
  τοϋ Χιωτέλη κάνει τό 2—Ο
  στό 25 ύπέπεσε ό Φράγκ ι α-
  "άκης) γιά νά κάμη στή συν-
  έχεια πάλιν ό Γιαννακάκης τό
  2 — 1.
  Στήν έπανάληψη τό σκόρ δέν
  άλλαξε
  Εί μή ό Λουκαδάκης καί ό
  Περόγλου είχεν άπό ενα δοκά-
  Ρ'
  Διεκρίθησαν Ι. Άργέντης, .
  Λέλας Χατζηδάκης, άπό τόν |
  Εθνικόν Ζαριανάκης Πολυζώης
  Β όμάδες 4—2 υπέρ τοϋ Γιούχ
  τα.
  Ή διαιτησία κ. Καζαντζή
  καλή.
  ΜΙΝΩΙΚΗ — ΜΑΡΑΘΩΝ
  2—Ο
  Ή ομάς των Καλεσίων έ'πει
  τα άπό τίς πρώτες της έμφανί
  σεις άρχίζει νά κάμπτεται.
  Χθές ύπέκυψε στήν Μινωική μέ
  2—Ο ή όποία καί άπέδωσε
  θαυμάσιο παιγνίδι .
  κάλια.
  Μέ αυτήν την ότμόσφαιρα
  ήταν αδύνατον ό ΟΦΗ νά έπιτύ
  χη τέρμα. Σ' αύτό 6οήθησε φυ
  σικά καί ή διαιτησία.
  4ΕΝ 0Α ΓΙΝΟΥΝ
  ΑΓΩΝΒΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΛ
  ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  Την Κυριακήν 17 Νοεμ¬
  βριού πού θά γίνουν οί έκ-
  λογές, δέν θά διεξαχθούν ά-
  γώνες. Ούτω οί άγώνες τής
  Α τοπικής μετατίθενται γιά
  μία Κυριακή.
  ***************4
  ********
  Η ΕΠΣΗ ΘΔ ΕΧΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ
  ΕΠ1ΣΤΔΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
  ΤΟΥ ΟΦΗ______
  Τό Δ.Σ. τής ΕΠΟ άνέθεσε
  στίς Ποδοσφαιρικές 'Ενώ-
  σεις την ύττοχρεωτική ρϊκονε
  μική έπιστασία των άγώνων
  τής Β Έθνικής. "Ετσι ή Ε.
  Π.Σ. θά έ'χη την έπιστασία
  των άγώνων τού ΟΦΗ.
  Νέα της ΕΤΤΟ
  —Ή ΕΠΟ γνωστοποιεί
  στίς 'Ενώσεις καί τα Σωμα-
  τεία ότι τα τελευταία ασκο
  πά στέλνουν πρός αύτην έ'γ
  γραφα γιά τούς Διαιτητές
  Ταύτα ττρέπει νά στέλνων-
  ται στήν Όμοσττονδία Διαι
  τητών.
  —Μέ τα δελτία ύγείας
  μπορούν νά παίξουν παΐκτες
  ττού έχουν στείλει τα σωμα
  τεία δελτία στήν ΕΠΟ καί
  δέν ήλθαν.
  *******************
  ΓΚΑ!_ΕΡΙ ίΑ ΠΑίΟΜΑ
  ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
  ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης Ηράκλειον
  Τηλέφωνον 282975
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
  ΖΕΝΙΤΗ ΠΜΕΟΑ ΤΙ550Τ νΕΝΙϋδ *· λ. π.
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΛΕΠΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Β0Ν50Ν, Γ,ΟϋΒΒΙ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΠΟΛΥΑ. ΠΑΧΑΚΗΣ
  (ϋλβτβϊ· Νικηφόρου Φωκά—Μεϊντάνι)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 283.838
  Ή Α. ΕΘΝΙΚΗ
  Τα άποτελέσματα τής Α Ε
  θνικής έχουν ώς εξής:
  ΑΕΚ — 'Άρης 2 — 0
  Αίγάλεω — Καστοριά 1 — Ο
  Γιάννινα —■ Λάρισα 0 — Ο ν
  'Εθνικός — Παναχαική 2 —1
  Ήρακλής — ΠΑΟ 1 —■ 1
  Καβάλα — Άτρόμητος 1—0
  Καλαμάτα — Όλυμτίιακός 0
  __3
  Όλυμπιακός Β — ΠΑΟΚ
  0 — 0
  Σέρροι — Πανιώνιος 2 — 0
  *****************************
  ΠΛΡΙΣ Α. ΣΕΡΓΙΟΣ
  Άποχωρήσας έκ τής Κλι-
  νικής Πολυκλινικής Δεχεται
  καί χειρουργή είς την Κλι¬
  νικήν ΕΥΑΓΓΕΛ1ΣΜΟΣ τή5
  όποίαξ ανέλαβε την διεύ¬
  θυνσιν τοϋ χειρουργικον"
  τμήματος. Τηλέώ. Κλινική$
  282000 - 289.834. Τηλέφ.
  ΟίκΙαξ 285.737.
  *************************
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
  Ό Ίατρός
  ΙΩΑΝ. ΚΟ.ΜΑΑΑΚΗΣ
  Νευρολόγος
  Ψυχίατρος
  Θά δέχεται είς τό
  νέον τού Ιατρείον επί
  τής όδοϋ Τομπάζη 2
  (Πλησίον 'Υγειονομι-
  κοϋ Κέντρου), Τηλέφ.
  284.090.
  τΩραι επισκέψεως
  8 1)2—1 π. μ.καΐ 5-8
  1)2 μ.μ. καθ" εκάστην
  εκτός άπογεύματος
  Σαββάτου.
  ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΜΥΡ.
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ.
  Τ. Έσωτ, Άσκληττιείων Έ-
  ρυθροϋ Σταυροΰ Βούλσς—
  Λέρου.
  Δέχεται Γράμμου 76 Π όρος
  (Στάσις Μύρου) — Συμβε-
  βλημένος μετσ τού Δημο¬
  σίου.
  Τηλ. 283.289 καί 282873.
  **+*******4>
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ίσόγειος οίκία έκ 5 κυρίων
  δωμάτιον μέ τούς βοηθητι-
  κούς χώρους καί κήπου.
  Πλησίον νεοδμήτου Β' Γυ-
  μνασίου Αρρενων.
  Όδός Στενημάχου 14.
  Πληροφορίαι τηλ. 288.895.
  ?********
  ΤΡ ΥΦΥΛΛΟΧΟΡΤΟ^""" τέλει
  ως ξηρά ττωλεϊται είς τόπον
  συγκομιδής, τι μή εΰκαιρίας
  Πληροφορίαι Τηλ)νόν
  288.870.
  Πίσω άττό τα
  Σιδερα....
  «Στήν Ελευθερία
  Δημιουργεϊται ή γνώση.»
  Μά γώ
  πίσω άπ' τα σίδερσ έ'μαθα
  νά σκέφτωμαι
  σωστά
  Καί εϊδα,
  πώς άνθρωπιά δέν λείπει
  οϋτε έκεΐ, πού βρίσκονται
  οί «μοναχικοί άνθρωποι»....
  "Εγινα φίλος,
  μέ τόν κλέψτη, τό φονιά
  Καί εΐδα...
  ...πώς ίάρες άπερίσκεπτες
  ζερβά μάς εφερναν
  στήν δχθη τού
  Νιρβάνα....
  Α. Γ.
  Νέα Άγχίαλος
  10 Φεβρουαρίου 1970
  Κάτι δέν
  καλά.
  Κάτι δέν πάει καλά. Δέν
  μττοροΰμε διαφορετικά νά έξη-
  γήσουμε την συμπεριφορά τής
  ύπεύθυνης Κυδέρνησης άπέναν-
  τι σέ καβάρματα, τα όποΐσ κυ-
  ριολεκτικά «χαίδεύει» άντί ό¬
  πως θά έ'πρεπε, νά είχε στεί-
  λει κιόλας στίς φυλακές. Μι-
  λάμε φυσικά γιά τούς βασοινι
  στές τής ΧΟΥΝΤΑΣ, οί οποϊ-
  οι τίθενται είς διαθεσιμότητα,
  προαγόμενοι.
  Έδίωξαν οί Μασώνοι
  τόν Παττακόν
  Είς την εφημερίδα «'Α-
  ττογευματινή» (20.9.74) δή
  μοσιεύεται ε'ίδησις καθ" ήν
  ό άλλοτε ττανίσχυρος άντι-
  ττρόεδρος τής κυβερνήσεως
  Πααδοπούλου Στυλιανός
  Παττακός ήτο τέκνων 29ου
  βαθμοϋ, «μέλος τής αθηναι
  κης στοάς τού Σττυρίδωνος
  Νάγου, τής όδοΰ Άχαρνών».
  ΟΊ Μασώνοι διά νά άπο-
  σείσουν τάς μεγάλας εύθύ
  νας των ώς έκ τής συμμετο
  χής πολλών έξ αυτών είς τάς
  κυβερνήσεϊς τής Δικτατορί-
  ας διωχέτευσαν την ε'ίδησιν
  ότι ό κ. Παττακός «δέν τι-
  μωρήθηκε μέ μείωσιν» ή δι
  αγραφή, έγινεν ομως άντικεί
  μενον τόσης άττεχθείας είς
  τόυ κόσμον των τεκτόνων, ω
  στε άναγκάσθηκε μόνος τού
  νά άποχωρήση»!
  Ανακοίνωσις
  Έκ τού Άρχηγείου Λιμε
  ν ι κου Σώματος ανακοινοί)
  ται, ότι παρατείνεται μέχρι
  20 Νοεμβριού 1974, ή ττρο
  θεσμία ΰποβολής δικαιολο
  γητικών διά την συμμετοχήν
  είς τόν διαγωνισμόν πρός
  κατάταξιν 110 Δοκίμων έμ
  μίσθων Λιμενοφυλάκων, ό ο¬
  ποίος θά διενεργηθή την 25
  Νοεμβριού 1974 είς τό Άρ
  χηγεΐον Λιμενικοΰ Σώματος.
  Πλείονες πληροφορίαι πά
  ρέχονται άττό τάς κατά τό-
  πους Λ ι μέν ι κάς Αρχάς, τό
  ενταύθα Κεντρικόν Λιμεναρ¬
  χείον καί άττό τό Άρχηγε?-
  ον Λιμενικοΰ Σώματος (ό¬
  δός Βασ. Σοφίας 150—Πει
  ραϊεύς, τηλέψ. 4170701).
  ****************************4
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έκ τού Άρχηγείου Λιμε
  νικού Σώματος ανακοινού¬
  ται ότι ήμερομηνία ενάρξε¬
  ως μαθημάτων νέου έκτται-
  δευτικού ετους πρωτοετών
  μαθητών τής Δημοσίας Σχο
  λής Έμττορικοΰ Ναυτικού
  Άσυρματιστών Πρεβέζης,
  όρίζεται ή ττρώτη Νοεμβρι¬
  ού 1974 ήμέρα Παρασκευή.
  ***************4
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Ή Άγροτική Τράττεζα
  τής Ελλάδος ττροκηρύσει δι
  αγωνισμόν την 23ην καί 24
  Νοεμβριού 1974 ήμέρεςΣάβ
  βατο καί Κυριακή διά την
  ττρόσληψη 6 Έργοδηγών καί
  5 Σχεδιαστών μέ τόν βαθμό
  Δοκίμου Κλάδου Σχεδια¬
  στών καί Έργοδηγών.
  . Περισσότερες πληροφορί-
  ες παρέχονται άττό τα έδώ
  'Υττοκαταστήματα τής ΑΤΕ.
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΤΕ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ Μπρελόκ μέ κλει
  διά μέ μονόγραμμα Μ άπό Βα
  λιδέ τζαμί μ/χρι Πλατείας 'Ε-
  Ο ευρών άς τό παραδώση
  στά γραφεΐα μας καί θά άμει
  ΉΕλληνική Νομαρχία
  Υπό άνωνύμου ι ου "Ελληνος
  Ήτοι; λόγΌςπερΓΊλευ&ερίας
  3ον
  Ιδού ό τύραννος, ώς ήμίθε-
  ος, νά δίδη τόν θάνατον είς
  τούς άλλους, καί νά χαρίζη την
  ζωήν όσων δέν θανατώνει.
  Ιδού τα έλαττώματα, δχι
  πλέον μισητά, άλλά έπαινετά
  καί έπιθυμητά. Ιδού ή άδικία
  μέ τό ξίφος είς την δεξιάν, νά
  καταπατή την αρετήν, καί νά
  διώκη την δικαιοσύνην. Ιδού...
  Άλλά τέλος πάντων αύτά
  τα Ί'δια κακά, καί άνυπόφοροι
  δυστυχίαι έδίδαξαν την άνθρω
  πότητα νά εύρη μίαν διοίκησιν
  είς την οποίαν νά επιτύχη την
  ανάπαυσίν της, καί την ευτυ¬
  χίαν της αυτή είναι λοιπόν ί-
  κείνη ή διοίκησις, όπού έγώ
  θέλω νά την όνομάσω Νομαρ¬
  χίαν , ή όποία, δσν περισ¬
  σότερον οί άνθρωποι άγαπώσι
  την ευτυχίαν των, τόσον αύ¬
  τη στερεοΰται καί φυλάττεται
  άμετάτρεπτος, ούσα ή ύσττ.ρι-
  νή μεταμόρφωσις, διά νά εί¬
  πω ούτως, των διαφόρων διοι
  κήσειον, καί ή μόνη πρόξενος
  τής άρετής, τής όμοιότητος,
  καί τής ελευθερίας.
  Πολλάκις βλέπομεν, νά μην
  άκολουθοϋν τόν εϊρημένον κα-
  νό.να είς τάς μεταβολάς των αί
  διοικήσεις, αύτό ό'μως προέρ-
  χεται άπό διαφόρους αίτίας,
  όπού τό παρόν θέμα δέν σι»ν-
  χωρεί την έκτεταμένην των διή
  γησιν. Φθάνει μόνον νά ήξεύ-
  ρη καθείς, ότι όποιαδήποτε δι¬
  οίκησις πρέπει νά είναι μία ά
  πό τάς είρημένας τέσσαρας
  τάς οποίας ώς γενικάς κρίνω
  καί ότι ή ύστερινή είναι
  καλλιοτέρα καί όρμοδιοτέρσν
  πρός τό ημέτερον εθ ζήν.
  Αυτήν λοιπόν άς εξετάσω¬
  μεν όσον δυνηθώμεν άκρι6έ<ττε ρα καί βεβαία είς αύτην θέλη μέν ευρεί την ελευθερίαν δι ασωσμένην, καί έξακολούθως την εϊσοδον είς την άνθρωπί νην ευδαιμονίαν. Ή νομαρ χ ί α, άδελφοί μου ευρίσκεται τίτον είς την δημοκρατίαν, ι θώς καί είς την άριστοκρατίαν αί οποίαι είς άλλο δέν διαφέ ρουσι, ειμή μόνον, δτι ή μέν δημοκρατία κλίνει είς την ά ναρχίαν, ή δέ άριστοκρατία είς την όλιγαρχίαν, ή όιτοί'χ πολλάκις είναι χειροτέρα καί άπό την ιδίαν τυραννίαν. 'Επι,ι δή όμως καί είς τάς δύο αύτάς διοικήσεις σώζεται ή Ελευ¬ θερία, άδιάφορος είναι ή έκλο Υ<ί· Όθεν, κατά τό πλήθος τού λσού, καί κατά τό κλϊμα, ποτέ μέν προτιμάται ή μία, ποτέ 6·1 ή άλλη. Άλλά τί έστί ελευθερία; Εις την άναρχίαν, ώ "Ελληνες, ΐλεύ ΡΛΔΙΟ -Τ. V. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΒΛ ΑΣ Ανακοίνωσις Είς τό ΝΕΟΝ Κατάστημά μου επί τής όδοΰ Κατεχάκη 23 (έναντι Άγίου Μυ)- νά) θά βρήτε δ,τι χρειάζεται ενα σύγ- χρονο σπίτι άπό «Ιδη ηλεκτρισμόν}* Τηλεοράσεις, Κουζϊνες, ψυγείον Πλυντήρια, Ραδιόφοονα, Μαγνητόφων ν, Κασέτες. Ή τεχνική μου κατάρτησις καί ή είκο- σαετής μακρόχρονη πεϊρα μου εγγυών¬ ται την τελείαν λίΐτουργίαν κάθε μηχα- νήματος πού θά άγοράσετε άπό τό Κατά¬ στημά μου,μέ τίς καλύτερες τιμές Τα δώρα γιά τό Νέο Κατάστημα είναι οί τιμέζ μου 1Ανδρέας Ταβλάς Τηλέφωνον 284.188 θεροι εΐναιοί ίσχυρότεροιείςμίν την μοναρχίαν, ουδείς 6£ ε;^. την τυραννίαν, καί δλοι εις την νομαρχίαν. "Οθεν, κατά μει/ τούς πρώτους ή ελευθερία άλ¬ λο δέν είναι, ειμή ή εκτέλεσις τής θελήσεως τού καθενός, {,. πειδή ευρισκόμενοι χωρίς νό- μους, καί χορίς κριτάς, ό μέν άρπαξ όνομάζει τάς άρπαγας τού άποτέλεσμα τής έλιιυθερί- άς τού, ομοίως δέ καί ό άσω· τος τάς άσωτίας τού, καί ό κακάς τάς κακίας τού. Κατά δέ τούς δευτέρου; ώσάν όπού έπώλησαν την ελευ¬ θερίαν τους ενός, άλλο δέν έννο οΰσι μέ αύτην την λέξιν, εί μή τάς προσταγάς τού κυρίου των, καί είναι μόνον έλεύθεροι διά νά τόν ύπακούωσι. Ό τυ- ραννος δέ καί οί δοΰλοι τού άγνοοΰσιν παντάπασι τοιαύ¬ την λέξιν έπειδή ποτέ δέν τή» εδοκίμασαν, διά νά έ'χουν ί6ί- α περί αυτής. Υπό τής νομαρχίας, ιί- λος πάντων, ή ελευθερία ευρί¬ σκεται είς δλους ώσάν όιτού δλοι κοινώς την άφιέρωσαν ίίς τούς νόμους, τούς όποίους διεταξαν αύτοι οί ϊδιοι, καί Ο πακούοντας τους καθείς ύπα- κούει είς την θέλησιν τού, καί είναι έλεύθερος. Ιδού λοιπόν όπού κατ' αύτούς ή ελευθερία είναι ί ύπακοή είς ":.ς νόμους καί έν ένί λόγω, όΛλο 6εκ είναι ή ελευθερία τ ιρατ αυ·ή νο¬ μαρχία. Αυτή είναι, άγαπητοί μου, έκείνη ή ελευθερία απού αλλοι μέν άστοχάστως ένόμι- ζον την αττώλϊΐαν, αλλοι δέ πά ραφρόνως την άπείθειαν καί αλλοι άλλως, ώς ή όπαιδευσίο: έδίδασκε τόν καθένα, αφευκτα άποτελέσματα τής δουλείας, ή όποία έδαρδάρωσεν τούς άν- θρώπους, κατέφθειρεΐ' τα ήθη, καί έξ αίτίας της ημείς διαφέρο μέν τόσον ο.,το 'ούι τ· ιογόνους μας, όπού είς μερικούς φαινό- μεθα άλλοτρίου γένους. ί ΣκνενίΓΓτοτι ι ι*********************Φ ΧΑΡΙΔ. Μ. ΠΑΠΑΧΔΤΖΛΚΗΣ ΕΙΛΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Αέχεται Βικίλα 5 Αριθ τηλεφ. 222.425 οικίας » 280.975 ΧΑΡΙΔ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ίοτρός-ΜικροΡιολόγος "Οδός Ζωγράφου Τηλέφ. 283.680 ■»♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ Φωτοτϋπίαι - Φωτοαντίγραφα πολυγραφήοεις -χαρτικά Πλουοια - ουλλογη, χαμηλές τιμες Εύαγ. Λερμιτζάκης Πλαιεϊα Δασκαλογιάννη Τηλ. 286-348 Τέλειαι καταακευαι Μωσαϊκών-δαπέδων -μαρμάρων ΕΜΜΑΝ. Β. ΜΟΥΙΜΤΡΑΚΗΣ Πληροφορίαι Τηλέφ. 287845
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Σελίς 3
  'Εξακολουθοϋν νά ουνομοτοΰν
  οί χουντικοί στήυ Κυπρο
  Καταγγελίαι κυπριακοϋ Τύπου
  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30—Οί πρω-
  τιργατις τού Ιουλιανοϋ πρα¬
  ξικοπήματος στην Κυττρο 6ριι
  σκονται σε ετταφη έδω μέ 'Ελ-
  Χαδίτες και ΕΟΚΑτζήδες γ;ά
  ν0 προκαλέαουν άναταραχή
  ,,τήν Κυπρο, αί συνέχεια νά θέ-
  σονν σε εφαρμογη σχεδιο τρο
  μοκρατικΐ^ ένεργειών στην 'Ελ
  λαοα, κ έ άμεσο σκοπό την μα
  τοιωση των έ«λογών τής 17ης
  Νοεμβριού καί κσταληψη της
  £ξοι/σίας. Την καταγγελια αύ¬
  τη δημοσιευει σιμιρα ή ί,φημε
  ρίδσ « Ελιυθερος Λαός» καί
  ιτροσθέτει ότι στην συνωμοσια
  Είναι άνακατεμένοι άνάμεσα σέ
  σλλους ενας Ελλαδι της έκδο-
  της καί ενας μεγαλοεττ.χειρη-
  μστίας *ού ττήγαν στην Άγγλί
  ο κσι στίς 19 Όκτωδρίου συν
  αντηθηκαν καί συςτκέφθηκαν μυ
  στικά με τρεΤς Κι—ρίους πρ~ξι
  κοιτημα-τίες Οί τελευταϊοι 6ρι
  ακοντσν στό Λονδίνο μέ «είδι-
  κη άττοστολή» Ή εφημερίδα
  δηλώ νέ ι ότι γνιορίζει τα όνόμα
  τα όλον των συνωμοτών ποΰ ά
  ναφερει
  Εξ άλλου ή εφημερίδα τα
  «ΝΕΑ» τής Κύπρου, γράφει σή
  μερά ότι στό γενικό έττιτελεΐο
  Έθνικής Φρουράς τοττοθετήθη-
  κε ο συνταγ ματαρχης Λιασκό
  »ης, γνωστάς γιά την δράσιν
  χον στό ραδιοφωνικό ιδρυμα
  Κύπρου, τίς μερες τού πραξι¬
  κοπήματος Στόν συνταγματαρ
  χη αυτό, ή «Κυβερνηση Σαμ
  *άν» εΐχε άναβέσει την εύθύνη
  γιά τίς μεταθέσεις.
  Οί Τοΰρκοι αφησαν ελευθέ¬
  ρους "μερά τ0 άπόγευμα έ
  νέα "Ελληνες στρατιωτικούς
  πρόκειται γιά τούς Λαδιώτη
  *»"■
  Σπ λοχαγό, Γισδρόπουλο Χρ.
  λοχία, Ζωιδάκη Δημ. λοχία,
  Ντάλα Δημ λοχία, Καρανδρέα
  ΆντΗν. στρατιωτη, Κλάψη Γ.
  στρατιώτη, Καχέλο Δημ. ύπολο
  χαγό, Βουγιούκα Άγγ λοχία,
  καί Ντανσίδη Αθαν Άνθυπο-
  λοχαγό.
  ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤίΚΟΙ ΔΗΘΕΝ ΤΑΓΟΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ
  ΘΛΙΒΕΡΟ ΚΑΙ Εϊνΐ£ΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤ.ΠΑΤΤΑΚΟ
  Βίλτιόνονταιοί οχέοπς Ελλάδος
  μ* τούς« βόρπους γείτονος μας
  Σχετικές δηλώαεις τού κ. Μττιτοιου
  Κατηγορεΐται
  γιά βασαιησμόν
  ττήρεττροαγωγή
  Σχετικά δέ μέ την ττροαγο
  γή τού ύτταστυνόμου Β' Κραβα
  ρίτη Βασιλείου, ό όττοΐος κα¬
  τηγορεΐται γιά βασανισμοΰς
  κατα την περιοδο τής δικτατο
  ρίας, τό Άρχηγεϊο τής Άστυ
  νομίας Πόλεων, εξέδωκε την
  παρακάτω ανακοινώση
  «Συμφώνως πρός τάς ίσχυ-
  ουσας διατάξεις, κατά Μάρτι¬
  ον τρ έ'τους κατηρτίσθη ό ττίνα
  κάς των ίκανών πρός ττροαγω
  γήν ϋτταστυνόμων Β' είς
  τταστυνόμους Α', οΐτινες την
  13 10 1974 συνεττλήρωναν, τόν
  πρός ττροαγωγήν χρόνον ύττη-
  ρεσίας 'Εττί τή βάσει τοΰ ττί-
  νακος τούτου, εξεδόθη τό κα
  τα νόμον Διάταγμα ττροαγο-
  γής 34 ύτταστυνόμων Β', είς
  ύτταστυνόμους Α', έν οϊς και
  ό Βασίλειος Κραβαρίτης, μή
  προβλεπομένης διαγραφής τού
  τού έκ τού ανωτέρω ττίνακας
  λόγω Θέσεως τού είς διαθεσι-
  μότητα»
  'Εκεϊνοι ττοΰ τα όνόμστά
  τους δρίσκονται κάτω άττό τή
  φωτοτυτπα πού δημοσιεύουμε
  σ' αύτές τίς στήλες δέν είναι
  τυχαίοι ανθρωττοι Κάττοιοςεΐναι
  άκαδημαικός, κάποιοι αλλοι εΐ
  ναι πανεπιστημιακοί δασκάλοι
  δλοι ίσχυρίζονται ττώς είναι
  ττνευματικο! ταγοί αυτού τού
  λαοϋ Κ ι όλοι νιάζονται, τάχα,
  γιά την τταιδεία τού έλληνικοϋ
  λαοϋ, γιά την πνευματική τού
  ττροκοττή. Όμως, κανείς τους
  δέν δίστασε — στό ονομα κά-
  ττοιας σκοττιμότητας η, αττλού
  στατα, γιά νά μην ταλαιττωρη-
  Θεϊ — νά ύττογράψει αΰτό το·
  Θλιβερό καί έμετικό κείμενο
  ττρός τόν γνωστόν μας Στυλ
  Παττακό, ε'να κείμενο συνταγ
  μένο σέ μιά νεκρή καί ξένη
  —ρός τέ λαό γλώσσα, μέ κορω
  νίδα έκεΐνο τό «τυχη άγαθή»,
  ττού μόνο ντροττή Θά ειτρεττΓ
  νά τούς γεμίζει.
  Θά ττερίμενε, λοιττόν
  ότι τούς κυρίους
  κανε.ς
  αυτούς οί
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
  ρισμα καινουργές, λούξ, δύο
  δωματίων μετά κουζίνας,
  λουτροΰ, έντοιχισμένοον ντου
  λάπων κλττ , είς Α' οροφον
  επί τής όδοϋ Άπολ. Ροδίου
  59 (ττροαύλιον έκκλησία
  Αγ. Σοφίας) Πληροφορίαι
  τηλ. 282—996 ή 282 036
  σημεριναί κυδερνήτες μας 6ά
  τούς τιμωροϋσαν, έγκαταλεί-
  ιτοντάς τους τουλάχιστον στή
  λησμονιά, άν οχι καί στην ττερι
  φρόνηση, Λυ?τυχώς, δμως, οί
  κυδερνήτες μας δέν έ'καναν κά
  τι τέτοιο. Ό ΰττουργόκ κ. Κ.
  Τσάτσος, ττοΰ φιλοδοξεϊ νά
  κηδεμονεύοει καί την έ'ρευ-
  να στήν 'Ελλάδα, διόρισε τόν
  κ. Νικόλσο Κοντολέοντα Πρό-
  εδρο τού Άρχαιολογικού Συμ-
  δουλίου.
  Ύπάρχπ
  Είπαν ·
  Συνέτριψε την κσρδιά,
  κι' άκόμη,
  πώς δέν ύπάρχει τίττοτα
  ν' άζίζη
  Κ Γ έγώ
  -ανθρωπος μιάς έττοχής—
  δέν άντεξα και φώναζα
  την ΑΛΗΘΕΙΑ
  'Υττάρχει
  ό άνθρωττος
  ύπάρχει ι
  Αύτάς ...
  ύττάρχει
  Άγάττη .. .
  μέ λίγη κατανοήση
  άπό μέρους μας...
  Νέα Άγχίαλος
  21 Απριλίου 1970 ΑΓ
  «Η ΑΘΗΝΗΣΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙ-
  ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Ψήφισμα
  ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΪ
  Προήδρευεν
  Στυλιανός Κορρές έγγραμμά
  τευεν
  Νικόλαος Λιανόττουλος, Γ ε-
  ώργιος Χρόνης, Κωνσταντίνος
  /νΊττόνης, Παναγιώτης Πίρδικας
  Κων)νος Παληός, Παναγιώιτ,ς
  Παττασττύρου, Κων)νος Αδα¬
  μ ίδης συνήδρευον.
  Νικόλαος Κοντολέων ϊ'ττεν
  'Επειδή ό τής 'Ελληνικής
  Κυβερνήτειος Α Άντιττρόεδρος
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ά-
  νήρ φιλόττατρις, έχέφρων τε κ.αί
  ττολύττονος, τής ττατρίου πολεμι
  κης άοετής εξοχ' έμφορούμενος
  άλλά πολλάτή πατρίδιπαρέσχη
  ται ών ενεκαμεγάθυμόςτε .<οι·με γάτιμος άναδέδεικται καί τή τού "Εθνους παιδεία η μαλ' 6εί μεμέληκεν αύτω, ιτολλ' ε·- σενήχυσεν, έν τοίς δέ καί της 'Εταιρείας τής ήμετέρας γο έργον τό τταιδευτικόν έκτιμών πλεΐσθ' ύιτέρ αυτής ε'ίργασται καί δή καί τή των έν 'Εκάλη διδακτηρίων ίδρύσει μέγα συνε βάλετο Δεδόχθαι Τώ Διοικητικώ Συμβουλίω, έτταινεσαι αυτόν δημοσία, τό δέ ψήφισμο τόδε έττί ττεργαμη νής άναγραψαι καί τόν Πρόε¬ δρον τάς τιμάς άνειττόντα έν τή των έγκαινίων των διδακτη ρίίον τελετή επ ι δούναι αύτω καθ" ά νενόμισται "Εγένετο ΆΘήνησι μηνός Σε πτεμβρίου ένάτη έιτί εί_όδι ετει τρίτω καί έβδομηκοστώ καί ένακοσιοστώ καί χιλιοστώ άττό Χριστού Γεννήσεως Ό Πρόεδρος Γεωργιος Κουρμούλης Ο Γραμματεύς Στυλιανός Κορρές Εκανσν εντελώς μ π α ν ι ο Υυμυο, ΜΙΝΩΙΚΔ! ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΙ Φ)Β ΜΙΝΩΣ τό δικό σας ΣΤΑΟΚΡΟ —ΑΝΠΟ-ΚΑΊ()ΓΑΞΓ.Ι() ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝ^ΚΑΙΝΙΣΘΕΝ Άναχωρήσεις Από ΗΡΑΚΕΙΟΝ ΑΙ Α ΠΕΙΡΑΙΑ τάς ππριττάς ήμερομηνίος το"" μηνός Νο· μβρίου (ήτοι: 1,3,5, 7,9,11,13,11,17.19,21,23,25,27,29 Νοεβρίου) Άηό ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τος ζυγάς ήμερομηνιας τού μηνός Νοεμβριού: ήτοι: 2,4,6, 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28.30 Νοεμβριού) ίϊΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕίΙΝ 18 30' ΕΙΣΙ1ΗΙΜΑ ΑΙ1 ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΊΟΡΕΙ4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ:Πλ Καλλεργών 7 τηλ. 224-304 καί 224 305 ΙΜΥΓΒΆ ΠΑΥΝχΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Χαρής Τζουλάκης Ενοικιάθίΐς αυτοκινήτυν ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Κανταυολέων 2 Ηράκλειον Τηλέφ. 224-114-284613 Συνελήφθησαν καί παρε ττέμφθησαν αρμοδίως ό Ά- μερικανός τουρίστας Ιζέιμς ΓκασττΓρίνι, έτών 22, σπου δαστής καί ή Άγλίδα Μπε,ρ ναντες Μπάρσια έτών 20 απουδαστρια γιατ! κολυμ- ττοΰσαν στήν θαλασσία περι Ο υττουργός των 'Εξωτερ κων κ Δ Μπιτσιος ομιλών χθές γιά τίς σχέσεις τής Ελ¬ λάδος μέ τούς δορείους Βαλ- κανικούς γείτονες είπεν ότι ε- ττειτα ^ττό την δημοκρατική άλ- λαγή στή χώρα μας έδημ·ουρ γήθη ττολύ θερμή άτμόσφαιρα στίς σχέσεις μέ τούς γείτονε-ς τούτους Ό κ Μιτίτσιος άναφέρει έν δεί ιογ ι κώς τίς ττρόσφατες δηλώ σεις τού ηγέτου τής Άλβανίας κ 'Εμδέρ Χότζα, ό οποίος ώς γνωστόν, έξεφράσθη μέ πολύ ψιλικά αίσθήματα γιά την 'Ελ λάδα ι.αί τόν 'Ελληνικό λαό καί ετόνισε ότι τα σΰνορα μέ την 'Αλβανία θά είναι πάντοτε άσφαλή Ό κ Μττίτσιος εΤττε ότι ή δήλωση τού Άλδανού ή γέτου έξετιμήθη στήν Άθήνα Σχετικώς παρατηρεϊται ότι ώς άλλη χαρακτηριστική ενδει- ξη γιά τή βελτιώση των σχέσε¬ ων πρέττει νά σημειωθή τό γε γονός ότι στό έγγύς μέλλοκ έπειτα άιτό τίς έλληνικές έκλο γες, θά ττραγματοττοιηθούν ώ- οχή «Άμνισσός» εντελώς γυ μνοί καί προεκάλεσαν τίς δι αμαρτυρίες ίίλλων λουομέ νων. ρισμένες έιτίσημες έττισκεψεις, δττως τού έλληνος ύττουργοϋ των εξωτερικών στή Σόφια καί τού Γιουγκοσλάβου άντιπροέ- δρου καί ύττουργοΰ των 'Εξωτε ρικών στήν Αθηνά Πληροφορούμεθα ότι ή Ελ ληνική κυδέρνηση διετύττωσε ττρός την Γιουγκοσλαβικη την τταράκληση όπως ή τελική 'Ελ ληνογιουγκοσλαδική συνάντη- σηγιά την ρυθμίση των θεμά- των, ιτού άφοροΰν στήν διακί νηση τού γιουγκοσλαβικοϋ δια μετακομιστικοΰ έμπορίου διά τού λιμένος τής Θεσσαλονίκης άναδληθή γιά 6ραχύ διάστημα λόγω των 'Ελληνικών έκλογών. Η συνάντηση έττρόκειτο νά γίνη, ώς γνωστόν, στίς 4 Νο¬ εμβριού Ή Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση απεδέχθη την έλληνι κή τταρά.<ληση καί ή συνάντη¬ ση ττρόκειται νά γίνη στίς άρ Μυοτικό τηλϋφωνο , ίίχί στό Λαγονήσι ό κ. Παπαδοπουλος ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΕΙΔΗ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟ Διαθέτομεν έκλεκτά Έκκλησιαστικά ε'ίδη, Πολυελαίου^, Ξυλόγλυπτα (τίμπλα, προσκυ- νητάρι», θρόνους πογκάρια, έπιταφίους,συγ- χροτήματα χορών ψαλτών κ.λ.π.). Προμηθεύομεν Ωρολόγια Κωδωνοστάσιον Ί. Ναών, Δημαρχείων, Κοινοτικών Κατα- στημάτοιν, Σχολείων, Πλατειών κ.λ.π.), Συ- στήματα αύτομάτου κρούσεως κωδώνων, Φω- τεινούς Σταυρούς, '/ίλεξικέραυνα, Σιδηρά κω- δωνοστάσια κ.λ.π. τοΰ γνωστοΰ 'Εργοστα- σίου Αθηνών «ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ». "Απαντα τα ειδή μας είναι έξαιρετικής ποιότητος καί τέχνης. Τιμαί άσυναγώνιστοι. Άντοχή ήγγυη- μένη. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, Άμισοϋ 7, τηλ. 223 230 έναντι Κλινικ?ς Απόστολος Παΰλος καί Ζαχαροπλα- στείου Ιωάν. ΙΜί,ΓαξΓι) . -, Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ ΡΔΔΙΟΜΔΚΡΔΚΗ "Εβανς 59—Ηράκλειον—Κρήτης ♦■♦■ •ο-··· ■» ♦ ♦■ ·* ΟΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ι ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜπαΛΛΐκά επιπλα ΤαΕ'άρχου Μαρκοπούλου (έναντι Ύγειονομικοϋ Κέντρου) . Ηράκλειον-τηλέφ. 288 116 Πώληοις Χονδρική -λιανική ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΑΕ1ΑΗΣ Α ΕΚ Α ΧΡΟΝΪΑ ΠΕΪΡΑ Τηλ. 286.336 ΑΘΗΝΑΙ 27—Είδικό συ νεργεΐο τού ΟΤΕ έρευνάγιά τόν έντοπισμό μυστικοϋ δι- κτύου τηλεφωνικής έπικοινω νίας τού δικτάτορος Γ. Πα- παδοττούλου άπό την βίλλα τού στό Λαγονήσι μέ τούς αλλους πρωτεργάτες τής χούντας, ττρίν άπό την σύλ ληψη καί τόν έκτοττισμό τους στήν Κέα. "Οπως εδήλωσε ό διοικη τής τοΰ Όργανισμοϋ κ. Μ. Πετροουλέας, ή συνωμοτική έπαφή των έκτοπισθέντων ένδέχεται νά εΐχε επιτευχθή δχι μόνο μέσω τηλεφωνικής γραμμής, άλλά καί μέ αλλο σύστημα ένσυρμάτου, ασυρ μάτου ή μικτού έττικοινωνί- ας Ό διοικητής τοΰ ΟΤΕ προσέθεσε ότι έντός τής ■προσεχούς εβδομάδος θά εΐ νίχι σέ θέση νά προβή σέ λε πτομερέστερες άνακοινώ- σεις γΰρω άττό τό θέμα. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια , ζητεί Μάθη τριαν Γυμνασίου διά βοηθόν σέ δυό μικρά παιδία. Περέ χεται στέγη καί τροφή. Τη λεφωνήσατε 282 975. ΑτμοπΛθία Κ. Εύθυμιάδης Φ)Β « ΣΟΦΙΑ» ΣΤΑΘΙΓΟ-ΑΝΕΤΟ— ΚΑΛΟΤΑΞΕΙΔΟ Άνοχωρήσεις Άπό Ήράχλειονδισ Πειραια τάς ζυγάς ήμερομηνιας τοΰ μηνός Νοεμβριού. Άπό Πειραια διά Ηράκλειον τάς μονάς ήμερομηνί- άς τοΰ μηνός Νοεμβριού. ωΡΑ ΑΝΑΧωΡΗΣΕωΝ 18.30 ~ Είσιτήρια έκ των Πρακτορείων ΚΕΝΤΡΙΚΟΜ: 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 88 (έναντι Άγ.Τίτου) Τηλ. 286.450-286.550-282 706-288.488 ο » » » » ι ι οο» ο » ο » » ο ο ΝΕΑ Β1ΟΤΕΧΝ1Α ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΥΦ ΑΝΤ ΩΝ Ανακοινούμεν δτι ήρχισε χαΐ λειτουργεΐ νέα Βιοτεχνίβ Κρητικών Ύφαντών, επί τής όδοϋ Μ. Καρδιωτίσσης 56 (ό- δός Άγίας Παρασκευής) καί προσφερομεν. Κουρτϊνες ύφαντες σέ πολλά σχέδια καί μεγέθη τρα- πεζομάντηλα σέ διάφορα σχέδια κβί χρωμβτισμούς Σβμέν —Καρρέ—Ποδίτσες κεντητές κλπ. Τιμές έργαστηρίου—Πώλησις λιανική-χονδρική. ΚΩΝΣ. ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. Τηλέφωνον 220,563 ΛΛ
  Σελίς 4
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  ΓΙΑΓΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΘΕ ΣΕ8ΑΣΜΙΩΤΑΤΕ;
  Δπαραδεκτοι γιά τόν δημοκρατικό μας λαό
  οί έγκύκλΐ€ς τής Δρχιεττισκοπής
  Άπευθύνομε σήμερσ, κα-
  θαρά καί τίμια, μέ πορρησί
  α καί ττλήρη άντικειμενικό-
  τητα τό έρώτημα ττού «καί-
  ει» τίς ήμέρες αΰτές τό Χρι
  στεπώνυμον πλήρωμο τής
  Έκκλησίας τής Κρήτης κοί
  τούς Δημοκροτικούς άνθρώ
  πους της. Γιατί σεβασμιώ-
  τατε δέν ττσραιτήσθε; Θέτο
  με δέ τό έρώτημα, γιστίμάς
  γεμίζει κστάπληξη τό γεγο
  νός τής όδρανείας τού κ.
  Εύγενίου, ό οποίος πιεζόμε
  "ος υπό τό βάρος των δσων
  τού καταμαρτυροϋν «τα ιδία
  τα ττλήθη των πεπραγμένων
  τού» έξακολουθεΐ νά σιωπά
  άλλά καί νά μην άποχωρί-
  ζεται τόν θρόνον ττού ό Λα-
  ός τού προσέφερε. Είναι τρο
  μακτικής εντάσεως καί ση-
  μασίας, ό σκανδαλισμός
  τής συνειδήσεως των πι-
  στών, άδίκημα βασικόν τού
  κανονικού δικαίου τής 'Εκ-
  κλησίας, έξ όφορμής τής α¬
  προκάληπτον στάσεώς τού
  έναντι στό καταλυθέν τυραν
  νικόν καθεστώς τής έπταε-
  τίας.
  Αί άναδημοσιευθεϊσαι είς
  τό προηγούμενον φύλλον μας
  έγκύκλιοι τού, καί τα τόσα
  άλλα σχετικά έπιβαρυντικά
  στοιχεία πού ό χώρος δέν
  μάς έπιτρέπει νά δημοσιεύ
  σουμε σήμερα, δείχνουν τό
  μέτρο τής ττίστεώς τουστήν
  τταρανοική κοσμοθεωρία τού
  Άπριλιανοΰ πυροτεχνήμα-
  Αί εγγραφαί
  Τουριστικών
  Έπαγγελμάτων
  —Γίνονται δεκτοί νέοικαί
  νέες όττόφο ι το ι Β' τουλάχ ι -
  στονΓυμνασίου καί ήλικίας
  άπό 16 — 25 έτών.
  —Ή φοίτησις ή διατρο-
  ψή καί ή διαμονή είς τό σύγ
  χρόνον οίκοτροφείον τής Σχο
  λής, εΤναι 8μηνός κα! παρέ
  χεται εντελώς δωρεάν.
  Τό πτυχείον τής Σχολής
  δίδει είς τόν νέον την δυνα
  τότητα τής άποκλειστικής
  προσλήψεως τού ώς στέλε-
  χος είς τάς ξενοδοχειακας
  μονάδας μέ ηύξημένας άττο
  δοχάς.
  —'Υπενθυμίζεται ότι ή
  χώρα μας εχει ανάγκην είδι
  κευμένων τουριστικών στελε
  χών.
  —Τα έπάγγελμα είναι
  εντελώς σύγχρονον μέ υψη¬
  λάς όποδοχάς.
  Περισσότερες πληροψο-
  ρίες παρέχονται είς την Σχο
  λήν, Ξενοδοχείον «ΚΑΝΤΙΑ
  ΜΠΙΤΣ», τηλέφνον 76247,
  ώς καί είς τα κατά τόττους
  γραφεΐα τού ΕΟΤ.
  Δια τοι>ς έττιτυχόι;τας
  στήν Παιδαγωγικήι/
  Ακαδημίαν
  "Εκ τής Παιδαγωγικής
  Άκαδημί-ας άνακινοΰται ότι
  οί έπιτυχόντες είς την Παι-
  δαγωγικήν Ακαδημίαν Ήρα
  κλείου παρακαλοΰνται όπως
  προσέλθουν καί εγγράψουν
  αυτοπροσώπως μέχρι τής
  4ης Νοεμβριού 1974 ττροσκο
  μίζοντες
  1 .Τό πρωτότυπον απολυ¬
  τήριον γυμνασίου
  2.Την άστυνομικήν των
  ταυτότητα
  3.Τό δελτίον ταυτότητος
  ύποψηφίου
  4.Τέσσερεις φωτογραφίες
  δ.Πιστοποιητικόν γεννή¬
  σεως
  (Έκ τής Γραμματείας)
  Ο^Α^ΜΕΥΤΟΣ
  ΕΒΛΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΠΕΜΠΤΗ 31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1914
  Συμφώνως τώ Νομώ
  "Εκδοσις—Διεύθυνσις
  Τυπογραφείον*:
  ΑΡΙΣΤ. Ε. ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Όδός Πεδιάδος 79
  τος.
  'Υττερέβαλε σέ κείμενα και
  Χουντικούς Νομάρχας καί
  Άρχιερεϊς. Διατί άλήθεια
  αύτάς ό ζήλος;
  Άντί νά προκαλή τόν λα¬
  ό πού στήν πλειοψηφία τού
  μισεΐ, κά3ε εϊδους όλοκλη
  ρωτισμόν, έ'πρεπε νά άγω-
  νιστή πλάί τού, άφοΰ αύ-
  τός ό ϊδιος ό Λαός τού προ
  σέφερε τα πάντα.
  Στό παρελθόν τιμώρησε
  ίερεΐς άναμιχθέντας είς την
  πολιτικήν. Ό 'ίδιος δμως
  τούς ψέρνει σέ άδιέξοδο μέ
  τίς άντιψατικές αποφάσει ς
  τού. Ναί λοιπόν στήν 21 —
  4—67, δχι στόν Παττανδρέ
  Μηνυοη εναντίον
  γ ής κυβίρνηοίθς
  Δνδρου τσοπουλου
  'ΐα το προξικοπημα
  ι ής, 15ης Ιουλίου
  ΑΘΗΝΑΙ 30.— Μήνυση
  εναντίον τοϋ Άδαμαντίου
  Άνδρουτσοπούλου τελευ-
  ταίου ττρωθυπουργοΰ τής δι
  κτατορίας κ6ί 16 μελώντής
  κυβερνήσεως τού κατέθεσε
  χθές στόν είσαγγελέα Ποι-
  νικής Άγωγής κ. Ζορμπάό
  κ. Δημήτριος Γ. Μπέης δι
  κηγόρος καί τέως αίρετός
  δήμαρχος Ζωγράφου γιά
  τό πραξικόπημα εναντίον
  τού Προέδρου Μακαρίου
  στίς 15 Ιουλίου 1974.
  Ό Σύνδεσμος
  Εφέδρων Άξ)τικών
  προσφέρει υπέρ
  Έθνικοθ Αγώνος
  ου 'Έτσι κρίνει ό Άρχιεττί
  σκοττος.
  "Ομως οϋτε αύτάς ό Ίε-
  ρώνυμος, ττού «επεσε» κά-
  τω άπό την πίεσιν παρομοί
  ών όλισθημάτων, δέν συνέ
  στησε καινοδοξίας χάριν
  στόν Λαό τού Θεοΰ νά ψηψί
  ση Ναί στό Σύνταγμα των
  Άττριλιανών, άφού ετσι θά
  τταρεβίαζε μιά άπό τίς πιό
  ίερές καί εύαίσθητες πτυ-
  χές τής ανθρωπίνης ύποστά
  σεως. Ποίος είναι κατά συν
  έπεια ό δράμας πού όφείλει
  σήμερα ό προκαθήμενος
  τής Έκκλησίας τής Κρήτης
  νά ακολουθήση; Μόνον βε¬
  βαία αύτάς ττού στήν άρχή
  άναφέρουμε. Έλπίζουμε νά
  τό καταλάβη, διά τ όκαλό
  αυτής ταύτης τής Έκκλη¬
  σίας.
  Χορηγοΰν τ αι
  οπγαοτικά
  δάνίΐα στούς
  έργσζομενους
  Ό Σύνδεσμος Έφέδρων
  Αξιωματικών Ν. Ηρακλεί¬
  ου, διά τού Προέδρου αυ¬
  τού κ. Έμμ. Ζαχαρίου κα¬
  τέθεσεν ποσόν 36.200 δρ.
  άπό έρανον των μελών τού
  Συνδέσμου καί κατετέθη είς
  τόν Ειδικόν Λογαριασμόν
  τής Τραπέζης υπέρ τού Έ-
  θνικού Άγώ'Ός.
  Σημειωτέον ό έν λόγω
  Σύνδεσμος άπό τό πτωχόν
  ταμείον τού δι έθεσε την 17
  Αύγούστου ετέρας 5000,
  γιά τόν αυτόν σκοπόν.
  Οί «ίσφορές
  τοΰ ΤΕΒΕ
  των θερινών μηνών
  Άπό τό ΤΕΒΕ άνακοινώ-
  θηκαν τα άκόλοιοθα.
  1 .Φέρεται είς γνώσιν
  των ήσφαλισμένων τιΰ Τ.Ε.
  Β.Ε. ότι ώς όρίζεται είς τό
  ύπ άρ. Ν.Δ)γμα 96)74, ά-
  σΦαλιστικαί είσφοραί ττρός
  τούς Όργανισμούς Κοινωνι-
  κής Άσφαλίσεως άρμοδιό-
  τητος 'Υττουργείου Κοινωνι-
  κών 'Υπηρεσιών καί Άττα-
  σχολήσεως αναγόμενοι είς
  τούς μήνας Ιούνιον Ιούλιον
  Αυγουστον καί Σεπτέμβρι¬
  ον 1974 δέν έττιβαρύνονται
  διά προσθέτων τελών λόγω
  λόγω έκττροθέσμου καταβο-
  λής έφ' όσον καταβληθούν
  μέχρι 30—11—1974
  2.Επί όφειλών έκ καθυ¬
  στερουμένων όσψαλιστικών
  εισφορών ύτταχθεισών είςτην
  ύττό τού Ν Δ 271)74 προβλε
  πομένην ρύθμισιν έξοφηήσε-
  ως των είς δόσεις ή προθε-
  σμία καταβολής των δόσεων
  των μηνών Ιουλίου Αύγού¬
  στου καί Σεπτεμβρίου 1974
  ιταρατείνεται μέχρι 30—11
  74.
  ΑΘΗΝΑΙ 30.—Ό Όργα-
  νισμάς Εργατικάς Κατοικί
  άς άρχισε την χορηγήση στε
  γαστικών δανείων, σέ έργα
  ζομένους άπό δλη την Έλ¬
  λάδα.
  Τα δάνεια είναι υψος 450
  000 δρχ. Οί 60.000 θά χορη
  γούνται άπ' εύθείας άπότόν
  ΟΕΚ ένώ οί ύπόλοιπες θά
  δοθούν άπό την Κτηματική
  Τραπέζα.
  Ό ΟΕΚ θά χορηγήση συν
  ολικά 3.000 δάνεια. Άπό
  αυταί 1 70 είναι νέα.Τα ύπό-
  λοιπαΐ 830είναι δάνεια πού
  εϊχαν εγκριθή, άλλά ιΐχε άνα
  στιλή ή χορηγήση τους μέ
  τα μέτρα τής δικτατορικής
  κυβερνήσεως διά τόν περιο
  ρισμό τής οίκοδομικής δρα¬
  στηριότητος. Άπό τα νέα
  δάνεια τα πεντακόσια θά
  δοθούν σέ έργατοϋπαλλή-
  λους τής περιοχής πρωΐΓ,ουύ
  σης, τα 120 σέ δικαιούχους
  άπό την Θεσσαλονίκη καί
  τα ύπόλοιπα 550 σέ δικαιού
  χους άπό την ύπόλοιπη Έλ
  λάδα.
  Τα άιΓοτίΛΣοματα
  τόν εΐσιτηρίων
  διά τα Κ.Δ.Τ.Ε.
  Την αρχομένη έβδομάδα
  προβλέπεται νά άνακοινω-
  θούν τα άττοτελέσματα των
  εισιτήριον διαγωνισμώνστά
  ΚΑΤΕ.
  Η Δρι στερά
  κατήρτισα
  ουνδυασμοΰς
  σ' όλη την Κρήτην
  Έκ τής Ένωμένης Άρι-
  στεράς εδόθησαν τα όνόμα
  τα των ύποψηψίων βουλευ-
  τών της.
  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βασιλάκης Νικόλαος
  Κλάδος Γεώργιος
  Πάγκαλος Θεόδωρος
  Σαμαριτάκης Μιχ.
  Σκαλοχωρίτου Δέσποινα
  Συντυχάκης Δανιήλ
  Νικηφ. Σταματάκης
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Άγγελάκη - Καούνη Μαρία
  Κοττουδάκης Ιωάννης
  Μιχελιουδάκης Ιωάννης
  Χιωτάκης Κων)νος
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Κυριακάκης Ιωάννης
  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  Κουτάντος Ιωάννης
  Ραϊνάκης Νικόλαος
  Ό ύποφήφΐος κ. Φ. Ιωαννίδης
  δέχεται οτό πολιτικό Γραφεϊο τού
  Ό ύποφήφιος βουλευτής ΕΚ—ΝΔ κ. Φ.
  Ιωαννίδης αναρρώσας άπό τόν γνωστόν
  τραυματισμό τού σέ αύτοκινητιστικό άτύχη
  μα δ έχεται άπό την Δευτέρα τούς <ρί- λους καί όπαδούς τού στό Πολιτικό τού Γραφεϊο, Πλατεΐα Αρκαδίου (Χεϊτάν Όγλοϋ) καί στό τηλέφωνο, 223595 καί 223.276. Η Δριστερά |θά στείλη στή Βουλή άντιπρόσωπο άπό τό Ήραάκλπο Ή συνέντευξη τού !κ. Λ.Κύρκου Σέ συνέντευξη τύπου ττου έ'δωσε χθές στά γραφεϊα τής Ένωέμνης Άριστεράς ό Λεωνίδας Κύρκος μεταξυ άλλών τόνισε καί τα εξής· άφού πρώτα άπεύθυνε άγω- νιστικό χαιρετισμό στους άντιστασιακούς όλω ν των τταρατάξεων, καί εξέφρασε την 'ικανοποίησή τού διότι μετά άπό τόςτα χρόνια ξανα σμίγει μέ συναγωνιστές πού άγωνίστηκαν ένάντια στήν Δικτατορία γιά την δημιουρ γία μιάς καινούργιας Έλ- λάδας. Εξέφρασε την πεποίθησή τού, ότι ή άντιδιχτατορική ένότητα θά αποτελέση τό γερό θεμέλιο γιά νά άπο- κρουσθή όττοιαδήτΓθτε έπιβο ηλ νέας Διχτατορίας. Εϊπε δτι τώρα, τΓρέττει την δία νά άντ ι καταστήση ό διάλογος των ίδεών. Πιστεύει δτι τελικά οί Δημοκρατικές Δυνάμεις θά 6γούν ένισχυμένες, καί ότι οί έκλογές θά άποτελέσουν καμπή στήν Ίστορία τής Ελλάδος. Εΐπε δτι οί δηλώσεις τού Μίκη Θεοδωράκη δέν άποδό θηκαν σωστά. Άκόμη δτι τα κόμματα θά πρέττει νά δεσμειιθούν ττροεκλογικά ώς πρός τό θέμα τής Κύπρου. Καί τέλος είς δτι άφορά την Ένωμένη Άριστερά πι- στεύει δτι ό Δημοκρατικάς Λαός τοΰ Ηρακλείου θά στείλη άντιπρόσωποι τής Άριστεράς στήν Βουλή. Τό άπόγευμα στίς 5.η30 ό κ. Κύρκος ωμίλησε στό Ντορέ ενώπιον όγκώδους συγκεντρώσεως. ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος τή χώρα; Ξέρουν τέλος δτι ή εφημερίδα «ΝΕΜΕΣΙΣ» των Αθηνών είς τό ύττ' άρ. 139 ψύλλο της άττοκαλεΐ τα μέλη τής Συμβουλευτικής «Άρουραίους των ΰττονό- μων», καί δτι όλόκληρος ό Ελληνικάς Λαός δέν πρόκει ται ποτέ νά ξεχάση δλους αύτούς, πού τόν καταττίεσαν τόν κορόΐδεψαν, τού στέρη- σαν την Ελευθερία τού, τόν βασάνισαν καί τελικά τόν ττρόδωσαν ή τόν δολοφόνη- σαν; 'Η σιωττή είναι ττολλές φορές χρυσός. Κλεϊστε τό στόμα σας λοι πάν, ύττοψήφιοι, μέλη, καί δέν ξέρουμε τί άλλο τής Συμ βουλευτικής», τουλάχιστον.. ΛΙΛ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επί τή εΰκαιρία προηγουμένων Χουντικών ά- ποφάσεων δι' ών άνεκηρύσ σοντο «επίτι μοί» δημόται οί άρχηγοί τής χούντας νο¬ μίζομεν δτι έν συνεχεία θά πρέττει νά μετωνομασθούν άμέσως καί διάφοραι οδοί τής πόλεως καί των προα- στείων είς τάς οποίας κα¬ τά την έπταετίαν είχον δοθή όνόματα καί τίτλοι άμέσως ή έμμέσως χουντικοί. Ώσαύ τως θά ττρέπει νά γίνη μία γενική ερευνα διά τάς όνο μασίας διαφόρων άδων καί ττλατειών πολλαί των όττοί ών άναφέρονται είς άσήμα ντα γεγονότα, πράγματα ή' πρόσωπα. Είς άντικατάστα σιν θά πρέπει νά δοθούν ό¬ νόματα αποκλειστικώς άντι στασιακού χαρακτήρος.Π.Χ. Τυρανοκτόνου Αλεξ. Πανα- γούλη, Φοιτητού Γεωργάκη Δημοκρατικής Αμύνης Έ- λευθέρων Έλλήνων, Άγωνι ιστών Πολυτεχνείου, 17ης Ν)βρίου 1973, Ταγ)ρχου Μουστακλή Συνταγματάρ¬ χου Δημητρίου Όμπροπού- λου, Βάν Ντέρ Στούλ κλπ., Τ' ανωτέρω, βεβαίως, έν- δεικτικώς διότι, ύττάρχουν πρόσωπα καί ττράγματα ά- ναφεράμενα είς τούς αγώνας τής 7ετίας τα όττοΐα φυσικώ τ λόγω έκ τού ττροχείρου δέν είναι δυνατόν νά σταχυ ολογηθούν. Απάντησις στόν κ. Ανδρ. Παναγιωτόπουλον νά τού ύττενθυμίσουμε τού¬ το. Οί προσφορές κρίνονται άττό αύτούς ττού τίς δέχον- ται, καί δχι άττό αύτούς ττού τίς κάνουν. Τό εάν έ'χετε προτφέρει στήν Κρήτη ή δ χι αύτό θά τό κρίνει ό Λαός καί οχι έσεΐς. Αύτά καί εάν χρειασθή θά έπανέλθουμε. Ό 'Δλη πάλιν τταγκόομιος πρωταθλητής Βεβα ί ως άναγνωρ ί ζου μει δτι ό κ. Παναγιωτόττουλος ε¬ χει δίκιο σέ ωρισμένα σημεί α τής έπιστολής τού. Πράγ ματι μάς ήλθε στό Ήράκλει ο πρίν εϊκοση χρόνια καί δχι πρίν δέκα περίπου δ- πως εμείς είχαμε γράψει. Ά , ναγνωρίζουμε έπίσης σάν άληθινό ότι εγραφε καί είς άλλας εφημερίδας καί δχι μόνον καί άποκλειστικά στήν «ΜΕΣΟΓΕΙΟ». Πέραν των ανωτέρω ομως θά θέλα με νά ρωτήσουμε μερικά ά¬ κόμη πράγματα τόν κ. Πά ναγιωτόπουλο, έλττίζοντας νά έχωμε την τιμή νά λάβου με καί πάλι απαντήση τού. Μττορεϊ νά μάς εξηγήση γι¬ ατί νά είναι μέλος τού Συμ βουλίου τής ΕΠΣΗ άστικών ■γραμμάν, πώς γίνεται νά δι οοίζεται έστω μέ άλλους 13 συναδέλφους τού δττως μάς λέγει είς την Νομαρχί¬ αν, είς τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τής ΥΕΝΕΔ, είς την Γ.Γ. Άθλητισμοΰ ύττάλ ληλος, ένώ άλλοι την ιδία έποχή έξεδιώκοντο άπό τίς θέσεις τους; Γιατί τταραιτήθηκε άμέ¬ σως μόλις «άττήλθε» ό Μασ σούοος ; Γιατί είς την επιστολήν τού δέν μάς ομιλεί γιά τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν, γιά τό ΚΤΕΛ καί γιά τόν Γ.Γ. Άθλητισμοΰ; Τελειώνοντας θά θέλομε Ό ιτυγμαχιας ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30.— Μωχαμέτ "Αλη έπειτα άττό 7 χρόνια άνέκτησε τόν τί¬ τλον τού παγκοσμίου πρωτα θλητού βαρέων βαρών στή πυγμαχία, έττιβληθείς σήμε¬ ρον στή Κινσάσα τού Ζαϊ- ρ, τού Φορμόν. Ό "Αλη έθεσε νόκ — α- ουτ τόν άντίτταλον τού στόν 8ον γύρον μέ μιά δεξιά γρο θιά στό σαγόνι. Αμφότεροι θά λάβου ν ά¬ ττό 2 έκ. λίρας Τόν άγώνα παρηκολούθησαν 700000 α- τομα καί έκατομμύρια άπο την τηλεόραση. Ό "Αλη πού είναι 32 έ¬ τών ηρνήθη ττρό 7 έτών νά καταταγή στόν άμερικανι στρατόν καί έδιώχθη κον Ο 'ΆΔΕΣΜΕΥΤΟΣ,, ΠΡΟΣΚΑΑΕΙ Τα νέα παιδία νά προβάλλουν άπό τίς στήλες τού ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ- ΧΟΥΣ καί έπιδιώξεις τους. Υπόσχεται δέ, άμέριστη καί ρωμα- λέα συμπαράσταση. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΛ Ο1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ Πολύ λίγα μπορούμε νά σημειώσουμε γιά οίκονομικς έξελίξεις στήν Έλλάδα. Εί ναι γνωστό δτι ή οίκονομίσ μας νοσεί, δτι ύττάρχει οι- κονομική ΰφεσις, ττώς τό Έ- θνικό Είσόδημα τταρουσίασε όττισθοδρόμησι καί ότι ό ττληθωρισμός έξακολουθεί νά πιέζη. Στό κάτω—κάτω αύ¬ την την κατάσταση λίγο ττο- λύ παρουσιάζει σήμερα ή οί κονομία δλων των κρατών τής Δ. Εύρώπης. Άνάλογα ττροβλήματα εχει νά άντιμε τωττίση καί ή οίκονομία των ΗΠΑ, τής Ίαπωνίας καί των άλλων ττροϋγμένων οίκο νομικώς ΰπερττοντίων Κρα- τών μέ Κοπτιταλιστικήν Οί¬ κονομία. Στήν Έλλάδα βε¬ βαία τα προβλήματα είναι άκόμη πιό δύσκολα, γιατί είναι ττεριοχή άνατττυσομένη άκόμη οικονομικάς μέ σχετι κά χαμηλό κατά κεφαλήν εί¬ σόδημα καί κάθε οικονομ ι κή ΰφεσις ή στασιμότης είς την άνοδον τού βιοτικοΰ επι ττέδου γίνεται έκ τού λόγου τούτου πολύ σοβαρή καί κοι νωνικά έπικίνδυνη. Άλλά αύτη είναι μιά κα¬ τάσταση πού ύπάρχει, καί πού όφείλεται όρκετά καί στήν έπταετία τής δικτατο ρίας καί πού έν πάση περι πτώση δέν μπορεϊ νά άντιμε τωπισθή όπό μιά βραχύβια προσωρινή Κυβέρνηση. Συνε πώς αύτό πού μπορούμε σή μερά νά διαπιστώσουμε εί¬ ναι μόνον ή ύπαρξις των προ βλημάτων. Στήν νέα Κυβέρ¬ νηση πού θά ποοκύψη άπό τίς έκλογές, θά ανήκη ή εύθύνη τής θετικής ά¬ ντι μετωπίσεως αυτής τής δύ σκολης πραγματικά οικονο¬ μ ι κης καταστάσεως. Θά πε ριμένουμε λοιπόν ώς τότε γιά νά εϊττωμε καί εμείς την γνώμη μας. Κατ' όνάγκη σή μερά θά καλύψωμε την έβδο μαδιαία οίκονομική έπισκό πηση μας μέ ϊνα άπό τα το πικά θέματα την Σουλτάν Ι¬ να. ΟΙ έξαγωγές τού βασι- κού γιά τόν τόπον μας άγα θού, πραγματοποιούνται με δχι Ίκανοποιητικό γιό την έποχή καί την έσοδείο ρυΒ Είναι τώρα γνωστο ότι ή έσοδεία καί μόνο στην Κρη τη θά ξεπεράση τάς 100 χιλ. τόννους. , , Άπό την ποσότητα αυτή τα 2)3εχουν εϊδη παραδοθεΐ στήν Κρατική συγκεντρώση καί τό ΰπόλοιπο 1)3 ύπαρ χει είς τα χέρισ των παρσ- γωγών εϊτε είς τα χέρια των έξαγωγέων. Τό άγορανομικο ενδιαφέρον είναι μάλλον μ· κρό καί σέ πρόχειρο πλειό δοτικό διαγωνισμό γιά την έκποίηση 9 χιλ. τόννων Σουλ τανίνας πού έ'γινε την περα σμένη έβδομάδα παρουσια σθηκαν άγοραστές γιά 1700 τόννους μόνον. Οί προσφερ θεϊσες τιμές δέν ξεπέρσσαν τα δρια των τιμών τής Κρα τικής συγκεντρώσεως. Ή πό σότητα πού ΰπολογίζουμε ότι θά έξαχθή άπό τό λιμα νι μας μέχρι τέλος τού τρε χοντος μηνός θά είναι περι- που 12 χιλ. τόννοι. Άπό αύιούς 7 χιλ. τόννοι έ'χουν προορισμό Δυτικοευ ρωπαίκές χώρες, ένώ 5 χιλ. περίπου τόννοι προορίζον- ται γιά τίς Σοσιαλιστικές χώρες τής Εύρώπης με_ κυ¬ ριώτερο άγοραστή τι,ν Σοο' ετικη "Ενωση. Ή έξαγωγικη αύτη έπίδοσις ύπολε'ιπεται κατά 15 — 20ο) ο τής μέσης έξαγωγικής έπιδόσεως γι« τό δίμηνο Σεπτεμβρίου —- Όκτωβρίου πού ε'ίχαμε την τελευταία πενταετία. Καί τουτο παρά την πρόορη έμ φάνιση των Σοβιετ ι κων πα- ραγγελιών, πού συνήθως έκ τελούνται μετά τόν Ίανουά ριο. Ή δλη κατάστασις δέν είναι ευχάριστος καί εμείς τουλάχιστον την άποδίδουμε στά εξής: α) Γενική μείωσις τής κα ταναλώσεως όφειλομένη στήν οΐκονομική υφεση που έπικρατεϊ στίς Δυτικές χώ ρες. άλλά καί είς τίς συγκρι τικά υψηλές τιμές πού εχει Ελληνική Εκττομττή Παρισιοϋ Πρόκειται νά διακόψη Μιά λακωνική άνακοίνω τσε Βέλλε τής Κολωνίας εί- ι ττϊζ Έλληνικής Έκπο-1 χαν γίνει έλπίδα γιά όλό- μπής τού ραδιοφωνικοϋσταθ μού τού Παρισιού άνάγγει- λε πρίν λίγες μέρες μιά θλι βερή ε'ίδηση. «Κατόπιν τής άναδιαρ- θρώσεως τής Γαλλικής ραδι οφωνίας — τηλεοράσεως, πε ρικόπτονται άπό 1ης Ίανου αρίου 1975 διάφοραι ξενό- γλωσσοι έκπομπαί, μεταξύ των οποίων καί ή Έλληνι- κή». Θά ήταν μεγάλη παράλει ψη άν άφήναμε άπαρατήρη τη καί άσχολίαστη την εϊ- δηση αύτη. Διότι, θλίψη προκάλεσε σέ δλους τούς "Ελληνες δ- που καί άν βρίσκονται ή ε'ί¬ δηση. Ποίος δέν θυμάταιτήν έξαιρετικά άντικειμενική, σοβαρή καί τελεία ένημερω μένη έκπομπή τοΰΠαρισιού; Σέ δλη τή διάρκεια τής έφ ταετίας, έκτός μιάς μικρής Πιπινέλειας παρέμβασης τό Παρίσι μετάδιδε την έκ¬ πομπή τού στήν καθωρισμέ νη ώρα, δηλαδή στίς 14.30' ώρα Ελλάδος. Τί νά πρωτο θυμηθοΰμε άπό τίς έκπομπές τού; Τό Παρίσι καί ό θρυ λικός πιά σταθμός τής Ντού κληρο τό Έλληνικό Λαό, πού στέναζε δλσ αύτά τα χρόνια κάτω άπό τόν άπαν θρωπο Χουντικό ζυγό. Φα- νερά συγκινημένος άνάγγει- λε την ε'ίδηση ό έκφωνητής τού παραπάνω σταθμού. Συγ κινήση καί αγων ί α διέκρινε ό όποιοδήποτε ευκολα στήν φωνή τού έκφωνητή, αγων ί α πού μεταδόθηκε καί σέ μάς πού τόν άκούσαμε καί 6ου- βαθήκαμε. ΟΊ ΰπηρεσίες πού πρόσφερε σταθμόςστόν Έλληνικό Λαό υπήρξαν άνε κτίμητες. Δέν γνωρίζουμε τί ακριβώς κοστίζει μιά ξε νόγλωσση έκπομπή σέ έ*να ραδιοφωνικό σταθμό. Μπο ρεΐ τό κόστος νά είναι άρκε τα μεγάλο. "Ομως κάνουμε εκκληση σέ οποίον μπορεϊ, μέ ότι μέσο διαθέτη νά βο¬ ηθήση ώστε ό σταθμός νά συνεχίση την έκπομπή τού. Αυτή ή έκπομπή πρέπει νά ζήση. 'Άς τό εχει ΰπ' δ- ψη τού τό Γαλλικό 'Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, καί ή Έλληνι κή Κυβέρνηση άς παρέμβη δίπλα στήν Γαλλική μέ την έπιροή πού διαθέτει, άς ζή τήση την συνεχίση της. ϊ Τίϊιί;^®®^ ϊ<·Χ·)