90363

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  +****
  ΕΚλΟΤΗΙ -
  *******
  .....
  ***************
  Γ αν ζήβης καΐ ιίσαι στή σκλοβιΰ;
  ΡΗΓΑΣ
  η&ΕΣΜΕντηΐ-
  ΗΡΑΚλΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ [
  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ι
  ΠΕΜΠΤΗ
  ΕΒ&ΟΜαδΙαΙα ΛΝΕΞΛΡΤΗΊΗ ΔΗΜΟΚΡΔΤ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
  ΑΝΤΙΙΤΑΙΙΑΚΗ ΑΡΑΙΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΤΛΕΤΙΔ
  (ώνκ,κ. Κωντ. Μπαντουβά καΐ Νικ. Βενιζέλου
  Τό πραξικόπΐιμα επεβλήθη διά της άπάτης
  *********
  Γραφεΐα Βροντισίου 6—Τηλέφ 281275
  "Ετος Ιον. Άριβ. φύλλου 4. Τιμή φύλλου δραχ. 4
  Λιγβ
  ιτολύ είναι γνωστα
  ^ γιγονότο της άντιδικτα
  ή δράσεώς -ού συνδη
  να» «πή»
  Γιά την
  ώ» όμάδων
  Έλλάδα
  η άντιστασι
  στήν Κρήτη
  βώ» όμ
  κστά την διάρκειαν της έ-
  _*τίας, ότι γνωρίζουμε
  „ όοιίλουμε μόνον χαρή σ
  αάτούς ττού άγωνίστηκανκα,
  μάς μεταβιόα
  τα περ-στο
  τικά
  σσν λίγο Π
  συλλήψεως κα· της
  τους. Συγκεκριμε-
  η έριι/να γιά τα <ικ«υτα» αύτά γεγονότα. δέν εχε. γί νΐι άκόμη- Τό κενό αΰοτθς ,φός τήν έρευνσ) θά ττρο- αιταθτ,ση άπό σήμερα ό «Α ΛΕΣΜΕΥΤΟΣ» νά καλύψη, δ σ0 μΐτβριί ττιό σωστά κα>
  μιΒοδικά, άποΦεύγοντας 6-
  μος νά κάνη σχόλια ή και
  ύιτοίείξεις, άλλά νά -άρη
  ιτολιτικά καΐ θέση άπεναντι
  σ' σύτούς ττου άγων'ισΎηκαν,
  ά»ού ιτολύ ττιθανόν θά παρε
  ξηγηθη γιά τούτο Θά μετ α
  •έρουμε τα γεγονότα ξηρά,
  απλώς καί μόνον διότι νομί
  ζουμε ότι εΤναι χρέος α—ίνα
  ντι στήν Κρήτη, νά μάθονν
  δλοι οί Έλληνες ότι καί σ'
  αύτά τα δύσκολα χρόνια
  δεν ύστέρησε άλλά υπήρξε
  πρωτοιτόρος
  Ή Ίστορία τού άντιτορ-
  ιτιλλικοϋ «ΒΕΛΟΣ» καί ιον
  άντιπλοιάρχου Νικολ Παπ-
  ιτά ιΤναι γνωστή. Γνωστή ετ-
  ναι καί ή ίπτόθεση των άντ ι
  τορττιλικών «ΙΕΡΑΞ» καί
  «ΑΕΤΟΣ» Τήν 14ην Ιουλί¬
  ου 1973 ττληροψροηθήκαμε
  άττό τις έίημερίδες τα γεγο
  νότα Ή ανακοίνωσις τού
  Ύττουργείου Έθνικής Άμύ
  νης ή όττοία μετεδόθη καί ά
  ιτο τό ραδιόφωνο έ'λεγε·
  «Τα άντιτορπιλικά «ιεραξ»
  καί «Άετός»έκτελοΰντα έκ-
  ταιδΐντικόν— λοΰν τής Σχο-
  λήςΝαυτικών Δοκίμων, έττε-
  σκίφθησαντήν 9ην Ιουλίου
  τόνλιμένα Σάν ΡαΦαέλ τής
  Γαλλίας,παρά τα Ίταλογαλ
  λικά σύνορα, Χβέςττερί τήν
  μισημδρίανό κυβερνήτης τού
  τού «Ίέρακος» προσκληθείς
  είς ιδιωτικήν οΐκίαν ευρέθη
  *ρό των, λιποτάκτου τέως
  άντπτλοιάρχου Νικ. Παπττά
  Ν·«ήτα Βενιζέλου μετά τής
  συζύγου τού, ενός ~ρώη-'
  σημαιοφόρου τού άντιτορτπλ
  λ ι κου «Βέλος» καί ενός σλ-
  λου άτόμου τό οποίον εικάζε
  ται ότι ήτο ό Κων) νος Μτταν
  τοι»6άς, υιός τού προσφάτως
  συλληφθέντος Ιωάννου Μττα
  ντβυβά.. .»
  Είναι ή ττοώτη φορά ττού
  ό Ααός έπίσημα μαθαίνει
  Υ'ά τήν οοάσηέναντίον τής
  ΧΟΥΝΤΑΣ,τών Ν. Βενιζέλου
  Κ. καί Ι Μπαντουβά.
  γιά νά φτάυουν σ' αΰτό τό
  ο-ημεΐο οί τρείς αύτοι ττατρι
  ώτες τί προηγήθηκε καί τί
  έν -τώ μεταξύ μεσολάβησε,
  Αύτά τα αγνωστα γεγονότα
  θά ττροστταθησουμε σήμερα
  νά φέρουμε σέ φώς.
  Μέ την κηρύξη τής Δικτα
  τορίας οί Ν. Βενιζέλος καί
  Κ. Μπαντουβάς, τάσσονται
  υπέρ τής δυναμικής άναμε-
  τρήσεως μέ την ΧΟΥΝΤΑ
  Η Κρήτη, άρμήτηριο άγώ-
  νων έδώ καί έκατοντάδες χρό
  νια θά είναι καί πάλι στήν
  πρωτοπορία.
  Ό κ. Κ. Μπαντουβάς (γεν
  νημα θρέμα αγων ι στ ι κης πέ
  ρα γιά ττέρα οικογενείας)
  είναι ό ανθρωπος ττού θά κα-
  τέ6η στήν Κρήτη γιά τήν όρ
  γάνωση των ττρώτων άντι-
  στασιακών όμάδων.
  Πραγματοττοιεϊ τίς ττρώ-
  τες έτταφές μέ τόν πατέρα
  τού και παλαιά μέλη τής
  άντιστάσεως κατά την Γερ-
  μανική Κατοχή, καί όργανώ
  νει τίς πρώτες ένοπλες όμά
  δες.
  (ΣΣ "Οπως θά δοΰμε
  στήν συνέχεια τής άφηγήσε
  ως μας, τό 1973 συλλαμβά
  νονται ττολλοί συνεργάτες
  τού, καί φυλακίζονται άφοΰ
  ταλαιπωροϋνται
  στήν άσφάλεια τοΰΠερισού)
  Ή δυναμική δμως άναμε-
  τρησις, κατόττιν καί σχετι
  κης υποδείξεως όπτό τό έξ
  ωτερικό, πρέττει νά ένταχδή
  σ' ένα γενικώτερο σχέδιο
  κινητοποιήσεως δλων των
  άντιστασιακών όμάδων. Έ-
  τσι ό Κ. Μπαντουβάς, έττι-
  στρέψει στήν Άθήνα, καί μα
  ζί μέ τόν Ν. Βενιζέλο κατα
  φεύγουν μυστικά στό έξωτε
  ρικό.
  Άττ' έκεΐ άρχίζουν άμέ-
  σως νά όργανώνωνται καίνά
  ττληροφορούν διά δηλώσεων
  την Διεθνή Κοινή γνώμη διά
  τήν κατάστασιν τήν πραγ-
  ματική βεβαίως στήν χώρα
  μας. Σέ δηλώσεις τού ττρός
  την Γαλλικήν Ραδιοφωνίαν
  ό Ν. Βενιζέλος τονίζει μετα
  ξύ δλλων καί τα εξής:
  σττάθεια άπομονώσεωι-; καί
  άνατροττής τού.
  ΑΊ τελευταίαι κυβερνή
  σεις δέν έχειρίσθησαν όο-
  θώς κανένα θέμα καί δέν ή¬
  το άλλωστε έξ άντικειμένου
  δυνατόν νά επιτύχουν τίπο-
  τε αλλο ττλήι/ τής όττισθοδρο
  μήσεως καί άποδυναμώσεως
  τής χώρας, είς δλους τούς
  τομεΐς.
  'Υττό τίς συνθήκες αύτές
  καί έν όψει των σοβαρωτά¬
  των έθνικών κινδυνων, ή επι
  μονή των ολίγων άρχομα-
  νών αξιωματικών νά άγκι-
  στρώνωνται στήν εξουσίαν
  δέν είναι μόνον έπικίνδυνος
  καί όλεθρία, άλλά αποτελεί
  αύτόχρημα έθνική μειοδοσί-
  α»
  Σέ άλλη ερωτήση τής Γαλ
  λικής Ραδιοψωνίας ό ΝΙΚΗ
  νά δημοσιεύσουν οί έφημερί
  δες των Αθηνών Τήν Υδια
  ήμέρα ό Άμερικανικός καί
  Εύρωτταικός Τύττος μετέδι-
  δε μήνυμα πρός τόν Έλληνι
  κό Λαό τού ΝΙΚΗΤΑ ΒΕΝΙ
  ΖΕΛΟΥ, στό όττοΐο έτόνιζε
  τήν έθνική έττιταγή τού άγώ
  νος γιά την άνατοοπή τής δι
  κτατορίας. Τό μήνυμα έκεΐ-
  νο πού άκουσε μέ άνακούφι
  ση ό "Ελληνικάς Λαός άττό
  τους ξένους ρσδιοφωνικούς
  στθμούς τταρέμεινε Ίστορικό.
  Τό ττλήρες κείμενο εχει ώς
  εξής:
  «Μέ Ίερή ττίστη καί προ
  σήλωση πρός τα ίδανικά
  τής ελευθερίας καί τής Δή
  μοκρατίας, άττευθύνομοα
  πρός τόν Έλλην ι κό Λαό.
  Άπευθυνομαι '.διαίτερα
  πρός τήν Έλλην ι κή Νεολαί
  α, τήν έλπίδα τού μέλλοντος
  Ένώ στόν τομέα τής χρή
  σεως δυνάμεως καί τρομο-
  κρατίας, έφαρμόζει τόν κατα
  ναγκασμό τήν 6ία, ένσπεί-
  ρει τόν φόβον, στρατολογεί
  καταδότες, έξαγοράζει συν-
  ειδήσεις, καλλιεργεϊ μίση
  διαιρεΐ καί όπαδυναμώνει
  τόν Λαό.
  Άνερυθρίαστα μετονομά
  ζει τό φασιστικό πραξικό-
  ττημα σέ «Έθνοσωτήρια έττα
  νάσταση», τήν χουντική φα-
  τρία σέ «Έθνικό Στρατό»,
  τήν Γκεμπλική προπαγάνδα
  σέ «έλληνοχριστιανική δια-
  παιδαγώγηση», την καταλή-
  στευση καί στό έξωτερικό ύ-
  ποθήκευση τής οίκονομίας
  μας σέ «οΐκονομική εύρωστί
  α καί ανοδο»
  "Αλλωστε αί έθνικαί, η¬
  θικαι καί πολιτικαί ττεργα-
  μηναί μετεβλήθησαν σέ ά-
  Ή Ελλάς, σήμερον έχρει
  άζετο μίαν ίσχυρά, λαοττρό
  βλητη κυβέρνηση κύρους, ή
  όττοία νά δύναται ύττεύθυνα
  καί άττό ισχυράς διαττραγ-
  ματευτικής θέσεως, νά χει-
  ρισθή τα ακρως σοβαρά διά
  τό μέλλον τού εθνους άνακυ-
  πτοντα ττροβλήματα
  Αντιθέτως ή χώρα ευρί¬
  σκεται σέ ττλήρη άτταδιοργά
  νωση.
  Έσωτερικά, βαθύτατα δι-
  χασμένη, ήθικά τραυματι-
  σμένη, εστερημένη τής ψ
  σικής της πολιτικής ήγεσί-
  ας καί μέ τόν στρα-'όν έκ-
  τραττέντα τής άττοστολής
  τού. Έξωτερικά είναι γενική
  καί κραυγαλέα η δυσαρέ-
  σκεια κατά τού δικτατορι-
  κοΰ καθεστώτος τώ^ 'Αθη
  νών καί άπροκάλυπτη ή προ
  θ'ι κ-κ. Γ. Βολουδάκης, Νικητάς Βενιζέλος, Κω^σ. ΜΓΤ,αντουβάς κά-
  που στήν Κρήτη στήν έποχή τής στραιολογίας άνταρτών κατά τήν
  δικτατορικήν περίοδον.
  ΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ εΐχε δια
  κηρύξει :
  «Άπό τού 1964, δταν γιά
  ττρώτη φορά κατήλθε στόν
  πολιτικό στίβο, μέχρι σήμε
  αρ δέν τόν έγκατέλειψα.
  «Απλώς ήλλαξαν τήν όρολο
  γ'ια, χρησιμοττοιών τόν όρον
  «δημόσιος» ή «άντιστασια-
  κός» στίβος, άντί τού δρου
  πολιτικάς στίβος, πού σή¬
  μερα ένέχει ΰττοψία συμμετο
  χή στήν προσπαθεία νόθων
  ττολιτικών διαδικασιών τού
  όητριλιανοΰ καθεστώτος».
  Τό Αμερικανικόν Πρακτο
  ρεΐον Είδήσεων «Άσσοσιαί
  ητεντ Πρές» μετέδωσε την
  ΙΟην Μαρτίου 1972 ότι ό κ.
  ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ εΐ¬
  χε έτπστρέψει λαθραίως
  στήν Έλλάδα, «δι' αντίστα¬
  σιν κατά τής κυβερνήσεως».
  Τήν ε'ίδηση αυτή έσπευσαν
  καί τόν σημαιοφόρον των ά
  γώνων τού "Εθνους.
  Συμττληροϋνται πέντε έτη
  άττό τής έπιβολής στυγνής
  δικτστορίας στήν χώρα μας.
  ΑΊ μέθοδοι τοΰ όλοκλη
  ρωτισμοΰ, άττό τής Ίεράς έξ-
  ετάσεως μέχρι τής Χιτλερι-
  κής καί Σταλινικής περιό-
  δου, ξαναζωντάνεψαν.
  Τό πραξικόπημα τής 21
  Άττριλίου επεβλήθη^ διά τής
  ά— άτης καί τοΰ θράατους.
  Ηδη, διατηρεϊται καί προ
  προστταθεί νά εδραιώθη μέ
  τα αΰτά μέσα.
  Στόν τομέα τής προπαγάν
  δας, μέθοδοί τού είναι ·
  Ή άδίστακτη υποτιμήση
  τής σωστής νοημοσύνης
  τού Έλληνικοϋ Λαοϋ, ή ττρω
  τοφανής διαστρέβλωση των
  έννοιών καί ή συστηματική
  παρα—οίηση τής αληθείας.
  ΤΟ
  » 1
  Έρωτήματα καί άπορίες
  ρευνα μας σχετικώς με την
  υπόθεσιν τού «Μεγάοου Φυ-
  τάκη» εχουμε νά διατυπώ-
  σουμε ωρισμένα έρωτήματα
  είς τα όποία εμείς τουλάχι¬
  στον δέν μποροΰμε νά δώ
  σουμε απαντήση
  Είναι τυχαϊον τό γεγονός
  ίτι λίγο καιρό πρίν άπό ά¬
  πό τόν Δικαστικόν Πλειστη
  ριασμό δημοσιεύεται το Ν.Δ
  1313, σύμφωνα μέ τό όποίο
  όν έπιδοτούνται διάφοραι
  ξενοδοχειακαί έπιχειρήσεις;
  Είναι τυχαίον τό γβγονός
  τόν
  γάρου
  ται νέον
  ηρ
  Φυτάκη» δημοσιεύε¬
  ται νέον Ν.Δ τό ύπ' αριθ¬
  μόν 1378 ττού άντικαθιστά
  την τταράγραφο 3 τού αρ-
  θρου
  2 τού Ν.Δ. 1313;
  Ή άξία τοΰ συγκεκριμε-
  νου κτιρίου κατά τήν γνωμά
  τευσιν δικαστικών έττιμελη-
  τών είναι κατά τό 1973μό-
  νον. 15000.000 δρχ.;
  Τό Δημόσιον ζημείωνε ώ-
  νά αποφασίση ν« ττωλή
  ση τελικά την ττεριουσία
  τού, η όττοία είς την συγκε
  στε
  ήτο τό
  Τό Δημόσιο τελικά κέρδι
  σε άπό τήν πώλησιν τής πε
  ριουσίας τού;
  Μπορεΐ κανείς νά μάς
  πληροφορήση αν είναι τυχαΐ
  όν καί τό γεγονός ό Υδιος Δι
  κηγόρος νά άντιπροσωπευει
  είς τόν Πλειστηριασμόν καί
  αγοραστάς καί πωλητας;
  Θέτομεν τα παραπάνω έ-
  ρωτήματα — άπορίες μας
  πρός πάντα αρμόδιον νά α¬
  παντήση καί πρίν τελειώσου
  με τό σημερινό άρθρο μας
  (διότι βεβαίως τήν έρχομέ
  νη Πέμπτη θά συνεχίσωμεν)
  ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ δημοσίως
  τούς:
  α)Συμττολίτην κ. Α. Σ. ό
  οποίος γνωρίζει δλη την υπό
  θέση.
  6)Τούς κ. κ. Κων)νον Μπ'ι
  κον Διευθυντήν τήν εποχήν
  εκείνην τού Δημ. Ταμείου
  Ηρακλείου, Γεώργιον Παπά
  ντωνόπουλον σημερινόν Διευ
  θυντήν τού Δημοσίου Ταμεί
  ου καί Γεώργιον Φλεριανόν
  νά όμιλήσουν διά νά ττληρο
  φορηθή ή κοινή γνώμη τα
  συμβάντα.
  σφαλές εισιτήριον, διά τάς
  φυλακάς καί την έξορία.
  Δέν εδίστασε ή δικτατορί
  α στήν προσπάθειαν της νά
  εξέλθη άπό τήν διεθνή άπο
  μόνωση, νά απαλλοτριώση
  τα άπαράγραπτα δικαιώμα-
  τα μας επί τής Βορείου Η¬
  πείρου, ένώ στήν Κύπρο έ-
  πιχειρεΐ ήδη έττέκταση τής
  φασιστικής έπιρροής της
  καί δι' αυτής τόν, ίρήμην
  τοΰ Λαού της, σφαγιασμόν
  τοΰ έθνικοϋ μας θέματος.
  Ό τόσον διαφημιζόμενος
  έθνικισμός καί πατρικτι-
  σμός των δέιΐ τούς έμποδίζει
  νά προβαίνουν είς ^.θνικάς
  τταραχωρήσεις καί νά μετα-
  βάλλουν τήν χώραν μας σέ
  άποικία καί ττροτεκτοράτο,
  μέ μόνον άντάλαγμα την δι
  ατήρησή των στήν έξουσία
  ΨΕΥΔΟΣ, ΘΡΑΣΟΣ, Ε¬
  ΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ.
  Ιδού τό τρ'ιτττυχόν τής
  χουντικής ττολιτικής. Ιδού
  ή μαγική συνταγή τού σφε
  τερισμοΰ τής έξουσίας
  Μέ τάς αύτάς μεθόδους
  Χννίγαπ ΐ'ις τίΐν 4ην σιλίδα
  ^* ***·********************'***< Σαρωτική νίκη .ημοκρατικών οτην Δμερική Ν ΥΟΡΚΗ 6 — Σαρωτι- κήν νίκην επέτυχε τό Δημο κρατικόν κόμμα κατά τίς χθεσινάς έκλογές γιά τήν άντικατάσταση μέρους ·»ής Γερουσίας, τής Βουλής καί των Κυβερνητών 'Απο τα πρώτα άποτελέ- σματα οί Δημοκρατικαί έξα σφάλισαν πλειοψηφία 2)3 στή Βουλή καί αϋξησαν τήν πλειοψηφία πού εΐχαν στήν Γερουσία κατά 5 — 7 ε- δρες Άλλά καί άπό πλευράς Κυβερνητών οί Δημοκρατι κοί εκέρδισαν τίς 35 άπό 50 Πολιτεΐες. Εκέρδισαν τήν θέσιν τού Κυβερνήτου τής Ν. "Υόρκης πού κατεΐχε ό άντ)δρος Ρόκφελερ Ό Πρόεδρος Φόρντ παρε δεχθή την έτυμηγορία τού λαού καί πρόσθεσε ότι οί Δημοκρατικαί εχουν τώρα ηύξημένη εϋθύνη καί νά τόν ένισχύσουί στόν άγώνα κα¬ τά τού πληθωρισμοΰ ΟΙ ΣΑΤΡΑΠΕΣ ΤΤ. Νερουντα Νϊξον Φρίϊ καί Πΐνοσέτ ίός ιώρα ώς έτοδτο τό π κρό Σ,επτίμβρη τοΰ 19 73 μαζί μέ τό Μπορταμΐΐέρι, τό Κιιρατσάζο καΐ τό Μάν- τσερ ϋαινχς άχόρταγες, τροικτικά ποϋ^σιγοτρωτε τα λάβαρα τ ι κυριευμένα μέ τόσο αΐμα καί φωτία, τα λάβορα τα ποδοπατημενα σιά τσιφλίκια. Έ έσεΐς διαγουμιστάδες σατανικοί σατράπες ξίπουλιτάδες, χίλιες φορές ξεηουλτμένοι κινούμενα των λΰκων τής Ν. "Υόρκης "ίΐ δολλαροδίαιια ρομπότ, στιγματισμένα άπό τώ Ούματα των λαών πού θυσιάσατε. *Ω μικροπωλητές πού έκπορνευιήκατε γιά λίγο ψωμΐ καΐ λίγο άέρα άπ' την Άμερική Ώ θανατηφόροι βοΰρκοι συμμορίες άπό τσογλόΛΐα μπόσηδων δέν εχετε οίλλο νόμο, άπό τό νόμο των βασανιστηρίων καΐ τήν πείνα ποϋ μασϊίζει τούς λαοΰς. Τό ποίημα τοΰ ΠΑΜΠΛΟ Ι δραττέτη τού φρενοκομείου ΑΛΕΣΜΕΥΤΛ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ Έξακριβωμένες πληροφο ρίες μας φέρουν τόν σφαγέ- α τού Πολυτεχνείου Ταγ)ρ χην τής Χωρ)κης ΚΑΤΣΟΥ ΛΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ, ΰττηρε τοΰντα συνεχώς είς τήνΚΥΠ καταδικασθέντα τελεσιδί- κως τό 1965 υπό τού Έφε τείου Θεσσαλονίκης είς φυ λάκισιν 4 μηνών επί κλοπή. συγκεκριμμένως κατά τα πρό τού 1965 χρόνια ΰπηρε τοΰσε είς τήν Εθνικήν "Α¬ σφάλειαν Θεσσαλονίκης καί συγχρόνως έκλεβε καί... μο τοσυκλέττας, τάς όττ οίας ακολούθως διέλυε καί επώ¬ λει ώς άνταλλακτικά'.Η... Άπολογούμενος ϊσχυρί- σθη ότι, την πράξιν τού ένήρ γησε διά νά αφαιρέση μετα φορικόν μέσον -ροσώπου έργαζομένου.... άντεθνικά γράψε (κομμουνιστοΰ). Εάν ό οίοσδήποτε σκουττι διάρης μετά τήν άφαίρεσιν των άπορριμμάτων, έκ τοΰ σκουπιδοντενεκέ, τόν εκλεβε ασφαλώς θά κατεδικάζετο καί έκτοτε δέν θά έβλεπε η¬ λίου ^μίρα μέχρι τού θανά τού τού. Ό τότε δμως, 'Υπομοί- ραρχος, κοινώς λωποδύτης, ου μόνον δέν άπελύθη έκ των τάξεων τοΰ σώματος, άλλά καί, προήχθη άπό τό κράτος των κλεπτών καί άπατεώ- νων, μέ συγχωρείτε (έθνοσω τήρων) καί μάλιστα ετοπο¬ θετήθη είς την ΚΥΠ διά νά συνεχίζη τό εγκληματικήν τού έργον καί νά σκοτώνη τόν Αθηναϊκον Λαόν καί τούς φοιτητάς, ώς κατηγο ρεΐται ήδη. Μή χειρότερα... Προκαλοϋμε καί προειδοποιοϋμε.. ΝΕΡΟΥΝΤΑ, γράφτηκ». 4 μέρες μετά τό ττραξικόπημα στή Χιλή, καί 9 ττρίν άιιό τόν θάνατο τού ττοιητή Τό άφιερώνουμε δέ, στούς «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΣ» τού πρα¬ ξικοπήματος τής21 — 4— 67 ττού έ'γινε στόν τόπον |ΐας στούς χαφιέδες, στούς δοσί λογους, στούς Φασίστες ά- ξαρτήτως χρώματος, στούς ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ καί ΑΠΟ ΛΟΓΗΤΕΣ των «Διγενήδων» στά κάθε εϊδους τρωκτικά δολλαροδίαιτα ή ΠΡΟΠΟΔΙ ΑΙΤΑ, στά φασιστικά δρνια στούς έναγκαλισθέντες τόν ΠΑΤΤΑΚΟΝ, στούς όμνυον τες εί ςτό δνομα τής «άγίας δικτατορικής τριανδρικής ά- δελφότητας, στούς υπηρετή¬ σαντες ένσεινηδήτως δίκην ρομπότ τήν τρισάθλια. συμ- μορία τής ξενοκίνητης ΧΟΥ ΝΤΑΣ, στούς ΒΑΣΑΝΙ- ΣΤΕΣ καί ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ τού Έλλην ι κου Λαοΰ, καί τέ λος, σ' αύτούς πού καττηλευ ονται την Δημοκρατία καί άβασάνιστα την ουνθλίβουν μέ τίς άνόητες ψευτοφιλοδο ξίες τους. Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ Μάθαμε ότι ό κ. Προκοπά ι κης, εχει πολύ στεναχωρηθή μέ τόν «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ». Ά- πειλεΐ δέ ότι θά μάς «βγά- λει στό κοντάρι». Συγνωστή ή θέσις τού κ. βουλευτή. Ευρίσκεται είς τέτοιον «ϋ ψος» στό «κοντάρι» πού μό νος τοποθέτησε τόν εαυτόν τού τό γνωστό αϋτό μέλος τής αειμνήστου Συμβουλευ- τικής ώστε τού είναι άδύνα τον νά «δή» τί γίνεται στήν γή. 'Όμως αν νομ'ιζει ότι τα δημοσιεύματά μας τόν θί- γουν, ύττάρχουν πολλοί τρό ττοι γιά νά μάς βάλη στήν «θέση» μας, η στό «κοντάρι» όπως ό ΐδιος Ισχυρίζετο·. Μπορεΐ νά γράφη ή καί νά ■πή ότι θέλει, μάλλον τόν προκαλοϋμε νά κάνη καί τα δύο. Τόν προειδοττοιοΰμε δ¬ μως καί γιά νά μην βρεθή πρό έκπλήξεων, τα λέμε σή μερά ότι σέ προσεχές φύλ- λο θά άσχοληθουμε ίκτενέ- στερα μέ τό ατομό τού, καί τήν έν γένει δραστηριότητά τού κατά τήν διάρκεια τής Δικτατορίας τήν οποίαν ώς γνωστόν πιστά πιστότατα ϋπηρέτησε. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Γίανταχοθεν πληροφορού¬ μεθα την ούσιαστικήν εξα¬ φάνισιν τής άγροτικής Α¬ σφαλείας. Είς δποια χωρία δέν έδέχθησαν οί άγροφύλα κες νά γίνουν δργανα τής Χούντας, έγκατέλειψαν την υπηρεσίαν των καί ίδιωτεύ ουν, έκεΐνοι πού απεδέχθη σαν καί εγένοντο εΰσυνείδη τα δργανα τής Χούντας κά¬ θε αλλο παρά υπηρεσίαν ά¬ γροτικής ασφαλείας έκτε- λούσαν άλλά ήσχολοΰντο ά ποκλειστικώς μέ τήν παρα κολούθησιν των άντιτιθεμέ- νων είς την Χούντα καί έν πολλοΐς έ'παιξαν ρόλον προ βοκάτορος. Νομίζομεν δ,τι έπιβάλλεται όμέσως γενική έξυγίανσις τοΰ σώματος τής άγροφυλακής ώστε διά τής άναδι οργανώσεως τού νά αι¬ σθανθή ό 'Έλλην άγρότης τήν ύπαρξιν τού μεγίστου δι' αυτόν άγαθοΰ τής άγρο- τικής ασφαλείας. Π ροεκ λ ο γικ ά Άντιγράφομε άπό τάς 'Α- θηναίκάς εφημερίδας: «Έκδηλώσεις αποδοκιμα¬ σίας μέ αφθονο χιοΰμορ.... χθές βράδυ, εξω όπό τα γραφεϊα τοΰ ΕΔΕ (σημ. Α είναι τό κόμμα τού κ. Γαρου φαλιά) καί τής εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Όμάδες νέων, κραδαίνον- τας μία σκοΰπα άνάποδα, φώναζαν περισσότερο άπό μιάμιση ώρα «συνθήματα» στόν κ. Γαρουφολιά καί τόν κ Κωνσταντόπουλον «ΕΔΕς «ΕΔΕ» «ό λαός άπαιτεϊ τη Δευτέρα στό Δαφνί» «ψωμί παιδεία δικτατορί α» «ψήφο στάσο», «Σάββα εΐσαι άρι- στερός», «Ή Δέσποινα στό κόμμα», «Νά ψηφίσουν καί τάς τάνκς», «Πέτρο εβγα νά μάς δής», «Στό κόμμα ό Ι¬ ωαννίδης». Τα φώτα, συνεχί ζει ή είδησις, στά γραφεΐα τού «Ελεύθερον Κόσμους» εκλεισαν σχετικώς γρήγορα. Τα γραφεΐα τού ΕΔΕ παρε μειναν φωτισμένα, άλλά κα τάκλειστα.» Σ.Σ. Άδέσμ. Άν άλήθεια γ ι νόταν (λέ¬ με άν) μιά τέτοια διαδήλω ση στό Ήράκλειο, τί θά μπο ροϋσαν νά πούν οί όργισμέ νοι αύτο! νεαροί (όργισμέ νοι καί χωρίς δικαίωμα ψή φού βεβαία!) γιά την «ΜΕ- ΣΟΓΕΙΟ» άς ποΰμε; Θά μπορούσαν νά άποκα λέσουν Κομμουνιστή τόν Τέ¬ λη; Θά ήταν δυνατόν νά προ τείνουν σάν ύποψήφιο τοΰ ΕΔΕ τόν κ. Προκοπάκη ή ά- κόμη περισσότερο τόν κ. Χαραλαμπάκη. 'Όχι βεβαία ΠΧίλιες φορές 'Όχι. Συμπέ ρασμα: Αΰτά τα καμώματα μόνον είς τάς Αθήνας μπο- ροΰν νά συμβοΰν. Τί θά γίνη μ* τιμήν τής βενζίυης; Τί θά γίνη μέ την τιμή τής Βενζίνης; Αΰτό είναι τό έρώτημα πού μάς άπευθύνει μέ έπι- **************** ΑΝΑΚΟΙΝϋΟΈΙΣ υποψηφίου Έπειδή κατέρχομαι άπρο ετοίμαστος είς τάς έπικειμέ νας εκλογάς ύποστηρίζω τήν ΰποψηφιότητά μου χωρίς νά άνοίξω ΕΚΛΟΠΚΟΝ ΚΕΝ¬ ΤΡΟΝ καί χωρίς νά περιο δεύω τάς επαρχίας ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΟΛΙ- ΟΥΔΑΚΗΣ 'Υπόψήφιος βουλευτής τού Κόμματος τής ΕΔΕ Νομοΰ "Ηρακλείου στολή τού ό κ. Νικ. Καροΰ ζος αύτοκινητιστής 'Έχει καταστραφή ό κλάδος των έπαγγελματιών αύτοκινητι- στών, καί ιδιαιτέρα των κα- τόχων αΰτοκινήων ταξί μέ τήν ΰπερβολική τιμή τής βεν ζίνης, ή όποία εΐχε σάν συ νέπεια την αυξήση των κο- μίστρων καί φυσικά την μεί ωση των πελατών. Π ώς θά άντιμετωπισθή σήμερα ή κατάστασις, ρωτά ό κ. Κα¬ ρούζος; Άπευθύνομε καί έ- μεΐς τό έρώτημα πρός πά σαν κατεύθυνσιν καί θά πε ριμένουμε απαντήση, αν ΰ- πάρχει.
  ΕελΙς 2α
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Ή Ηχώ των Άϋ-λητικών Εϊδήσεων
  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-Α ΕΚ1-1
  Εχασε^τόν πρώτον τού, Πολλά άκούγονται και
  βαβμό την Κυριακή ό Έργο- ττολλά λέγονται γιά τη υπό
  ί
  τιίν ττροεδρίαν σας διοίκησιν
  πρόκει- τού Συνδέσμου. Λέγεται ότι
  Εμείς 6μ»ς δέν ρ
  ταινά σταματήσουμε νά κρι εχετε κάνει «τσιφλίκι» τόν
  τικάρουμε ενα άγώνσ πού ' σύνδεσμο, καί δτι πολλοί
  δέν εΐχε τίποτα, ή μάλλον ε | κσλοί δισιτηταί, παραγκωνί
  να άγώνα είς τόν οποίον μό ζονται καί κστά συνεπεία,
  νο ποδόσφαιρο δέν παίχτη παρουσιάζεται τό φαινόμενο
  κε· ^ | τής έλεεινής διαιτησίας πού
  Θά σταματήσουμε είς την εϊχαμε την άτυχία νά παρα
  διαιτησία, πού μόνον τέτοια κολουθήσουμε την Κυριακή
  δέν ήταν. Άλήθεια ό κ. Κα-' στό γήττεδο τού 'Εργοτέλους
  ζαντζής γνώριζε τί σφύριζε; ] Έττειδή δμως τό θέμα τής
  Οί έττόπτες είχαν ξαναμττή
  σέ γήπεδο;
  Άστεΐες αποφάσεις, ά-
  στεΐες ύποδείξεις των έττο-
  πτών εΤχαν σάν άποτέλεσμα
  νά άδίκηθούν τελικά καί οί
  δυό όμάδες, καί νά έκνευρι-
  σθουν οί ττοδοσφαιριστές
  καί οί φίλαθλοι. Άλήθεια κ.
  Μονιάκη αύτη είναι ή διαι¬
  τησία πού μττορεΐ ήδιοίκη-
  σις σας νά ττροσφέρη είς τό
  ττοδόατΦαιρο τού Ηρακλείου;
  διαιτησίας «καίει» θά άρχί
  σωμε μιά σχετικήέρευνα άπό
  τόέρχόμενο φύλλο μας, για
  τί θά πρέπη νά ττάψουν πιά
  -νά άδικοΰνται σωματεΐαάττό
  την άνικανότητα καί μόνον
  διαιτητών καί έττοπτών.
  Καί έν πάση περιπτώσει ε¬
  άν δέν ξέρουν νά διαιτητεύ-
  ουν άςτό δηλώσουν.Τό κέρ-
  δος θά είναι διττλό. Καί γιά
  τα σωματεΐα άλλά καί γιά
  τούς ίδίους.
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ — ΜΙΝΩΙΚΗ 4-0, ΜΑΡΑΘΩΝ — ΕΓΟΗ 2 —1
  Θαυμάσ-ιος χθές ό Π όστι-
  δώνας εκέρδισε μέ 4 — 0
  την Μινωική.
  Ό χθεσινάς αγών ήτο ε-
  νας καθαρός μονόλογος τού
  Ποσειδώνος πού εΐχε καί πά
  λι ενα θυελλώδη Παπαδάκη,
  καί ενα έκρηκτικό Σταυρου
  λάκη.
  Ό Παγωμένος στό 3' ά-
  νοίγει τό σκόρ μέ ττεναλτυ
  γιάνά λήξη τό ήμίχρονο μέ
  αλλα δύο τέρματα τού Παά-
  τταδάκη καί τού Τσαγκαρί-
  6η.
  Στήν έττανάληψι, κ«ί πά
  λιν ό Παπαδίάκης κλείνει
  τό σκόρ σέ 4 — 0. Διεκρί¬
  θησαν Παπαδάκης Σταυρου¬
  λάκης, Παγωμένος, καί ό
  Καραταράκης τής Μινωϊκης
  Ό Διαιτητής κ. Καριωτά-
  κης άριστος.
  Γ.Π.
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ — ΑΟΑΝ 8—1
  Ό Ήρόδοτος συνέτριψεχθές
  τόν ΑΟΑΝ μέ 8—1. Τό παιγνί
  δι ήταν ένας μονόλογος.
  Τα τέρματα επέτυχον Μαρ-
  γέτσς 4 Μιχιαλάκης 2, Τατί-
  δης, Χ. Κεφαλοϋκος.
  Άττό τόν ΑΟΑΝ ό Κουτοι/-
  λσκης στό 53'
  Λιακρίθηκαν Ζήμης, Κεφσ-
  λοΰκος, Μιχιελάκης καί Άτσα
  λής Κουτουλάκης άπό τόν ΑΟ¬
  ΑΝ.
  Ή διότι τησία τού κ. Παχυγι
  αννάκη κολή.
  Πάλιν άτύχισε χθές ό Ε¬
  ΓΟΗ. Μέχρι τό 80 έ'χανε 2
  —0. Στό λεπτό αύτό ό Πά
  πουτσάκης μείωσε τό σκόρ
  σέ 2 — 1 πού έ'μεινε καί τό
  τελικό.
  Ό Σταθόπουλος πού δια-
  κρι'θηκε μπήκε στό Β καί
  μπόρεσε νά δέση τήν όμάδα.
  Ό Μαραθώνας άξιοποίη
  σεδύο εΰκαιρίες στό 45 καί
  στό 79'
  Μέ τόν άέρα αυτόν κινή-
  θηκε πιό άνετα καί έττεβλή
  θη δίκαια.
  Ό ΕΓΟΗ είχε τρία δοκά
  ρια κα! ό Μαραθώνας Ι.'Εν
  τυπωσιακό τό δοκάρι τοϋ
  Πλατίδα σέ σούτ φάουλ πού
  τράνταξε τό κολπόστ.
  0ΦΗ-ΑΡΤΔ2-1
  Ή διαιτησία
  τάσου αρίστη.
  τού Καρα-
  ΠΟΑ —ΕΘΝΙΚΟΣ 3 — 0
  Ό ΠΟΑ μέ 3 — 0 επεβλήθη
  τού 'Εθνικού· Σκορέρ Άνδοεοι-
  δάκης 17, ό ϊδιος μετό σούτ
  τού Καφούση ■ πού εΰριν την
  δοκό στό 24' καί 35' Ργκ,ο-
  γλου επειτα άπό συνδυασμώ
  μέ τόν Καφούση.
  Ό ΠΟΑ εΐχε καί 4 δοκσρισ
  Έλαστικός ό διαιτητής χ.
  Βουτουράκης.
  ΟΦΙ —ΠΟΥΧΤΑΣ 4 — 5
  Στόν "Αγ. Νικόλαον ή υμάς
  τής Ιεραπέτρας επεβλήθη τήι;
  ομάδος Αρχανών μέ 4 — 1
  ΟΟ< ~ Μόλις καί μετά δυσκολί- ας κατώρθωσε χθές ό ΟΦΗ 'ά κερδίση έδώ τήν όμάδα τής "Αρτας μέ τέρματα 2— 1 "Εχει άποδειχθή πώς πρέ πει πρώτα εμείς νά δεχθού- με τέρμα, γιά νά μπορέσου με στήν συνέχεια νά κινηθού με. Τό κακό είναι τέλος πάντων αυτό. Καί νά πούμε πώς ή 'Άρτα ήτο χθές όμά¬ δα; Απλώς μία όμάδα πού εκανε ύπαρκτή την παρουσί- α της στό γήπεδο. Παρ' δλα αύτά κατώρθω σε νά προηγηθή στό 50' μέ τούς Παπαδόπουλο τής "Αρτης μέ ενα έμφανέστα- το όφσά'ιτ πού δυστυχώς ό έπόπτης κ. Βιτζηλαΐος εκανε στραβά μάτια. Τήν ίσοφάρισι έπραγμα τοποίησε ό διακριθείς Γρα- βιάς μέ καρφωτή κεφαλιά στό 62' ένώ τήν νίκη εγρα- ψε μέ ενα όριστουργηματικό είς έκτέεσιν τέρμα ό Μαραγ¬ κουδάκης. Προηγήθη θαυμασία σέν- τρα τοΰ Παπαδόπουλου και ό σκόρεο Μαραγκουδάκης πι άνει άνάποδο γυριστό σούτ στό,; άέρα. Μέ την όμάδα τού ΟΦΗ δέν ήγωνίσθησαν οί Πατηνι ώτης, Τσαγκαράκης Μ. Μα- χλάς, Βασιλείου, ένώ ό νεα ρός τερματοφύλαξ Μουλισνά κης εΐχε δυό θαυμάσιες άπο κρούσεις στό α ήμίχρονο. Νία άπό τόν Σύνδισμον ΑΕΚ Διακότπουι/ νά δικαοτηρια λόγω των {κλογώι/ Άνακοινώθηκε αρμοδίως δτι τα δικαστήρια σ' δλττ τή χώρα, δέν θά λειτουργή- Ό Σύδεσμος φίλων τής Α 'σονυ 3 μέρες ττρίν καί 3 ΕΚ Ηρακλείου ειδοποιεί τά ε»έρες μετά τίς έκλογές. Θα μέλη πού έχουν καταθεσιι ματαιωθούν έπομένως οί δι- αϊτησιν έγγραφής, όπως προ κάσιμοι τής 13, 14, 15 καί σκομησουν στά Γραφεϊα δυο φωτογραφίες γιά την έκδο σιν τιυτότητος των. Άπό την Διοίκησιν τού Συνδέσμου πληροφορούμα- στε δτι άθρόα τηλεγραφή- τα καταφθάνουν καθημερι- νά στά προσωρινά Γραψεία τού Συνδέσμου, άττό όπα- δούς τής ΑΕΚ στήν Κρήτην, άπό τούς Συνδέσμους τής α? λης Ελλάδος καί άττό την Διοίκησιν τής ΑΕΚ ττού συγ χαίρουν τούς άναλαβόντας την πρωτοβουλίαν νά συστή σουν στό Ηράκλειον τόν πρώτον Σΰνδεσμον ψίλων τής Ενώσεως. ΝΕΟΝ ΠΛΓΚΡΗΤΙΟΝ ΡΕΚΟΡ Διεκρίθησαν Γραβιάς Μττέης, Τσάρτσαλης άττό τόν ΟΦΗ, καί οί Παπαδόπου λος, Δρόσος Κωστούλας άπό την "Αρτα. Ό Διαιτητής κ. Πρίντε- ζης μέ άρκετά λάθη. "Εκόπησαν 1884 είσιτηρι α καί είσεττράχθησαν 83. 760 δρχ. Γ.Π. Λιά τούς πσικτες τού Ολυμπισκοϋ Τό Δ.Σ. τού Α.Ο. Όλυμ- ττιακού ειδοποιεί τούς τίοδο σφαιριστάς τού, δτι άρχον ται οί ττροττονήσεις άττό ση¬ μερον Δευτέραν κα! θά συν εχισθοΰν εκάστην Δευτέρα καί Σάββατον προσωρινα στό γήττεδον τού ΟΦΗ Έκ τού Δ.Σ. Ό άθλητής τού συλλόγου τό «ΚΑΣΤΡΟ» Γεώργιος Βα ρούχας κατέρριφεν τό Παγ- κρήτιον ρεκόρ στήν δισκοβο λία, μέ επίδοσιν 48,90 στούς άθλητικούς αγώνας τά «ΖΥΡΗΝΕΙΑ» πού έλα¬ βον χώραν στήν Άθήνα τήν παρελθοϋσα Τετάρτη. Τό Σάββατο τό άπόγει/μα ψθάνει στήν πόλιν μας, ττροερ χόμενος έκ Χανίων ό ΓΓΝΑ Στασινόπουλος ό οποίος θά παραμείνη ενταύθα καί τήν Κυ ριακήν. Ή ΕΠΣΗ διεβίβασε στά γηπεδοΰχα σωματεΐα νά κα- θιερώσουν στά παιγνίδια πρωταθλήματος μαθητικά καί παιδικά είσιτήρια άπό 5 δρ. Συνεκροτήθησαν οί 'Επι- τροπές τήςΕΠΣΗ ώς έξη: Τού Πρωταθλήματος: Λεβέντης Χρήστου, Στα- μούλης. Των Κανονισμών: Μουντράκης, Σαριδάκης, Παρθενάκης Γηπέδωνσ Μανουσάκης, Σκορδίλης, εργιανάκης. . - Νοεμβριού, καθώς καί τής 18, 19 καί 20 Νοεμβρί ου οί δέ δίκες πού εχουν ο¬ ρισθή σ' αΰτές τίς ήμερομη ρή νίες θά ττροσδιορισθοΰν ξα- νά σέ προσεχεΐς δικάσιμες. ΧΑΡΙΔ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ίατρός—Μικροβιολόγος Όδός Ζωγράφου Τηλέφ. 283.680 ο ΓΚΑίΕΡΙ ίΑ ΠίίΟΜΛ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ Πλατεϊα ιΑγ. Αικατερίνης Ηράκλειον; Τηλέφωνον 282975 Ατμοττλθΐα Κ. Εύθυμιάδης Φ)Β «ΣΟΦΙΑ» ΣΤΑΘΕΡΟ-ΑιΕΤΟ-ΚΑΛΟΤΑ_ΕΙΔΟ Άναχωρήσεις Άπό Ήράκλειονδιά Πειραια τάς ζυγάς ήμερομηνίας τοϋ μηνός Νοεμβρίου. Άπό Πειραια διά Ηράκλειον τάς μονάς ήμερομηνί- ας τοΰ μηνός Νοεμβρίου. ωΡΑ ΑΝΑΧωΡΗΣΕωΝ 18.30 Είσιτήρια έκ των Πρακτορείων ΚΕΝΤΡΙΚΟΜ: 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 88 (έναντι 'Αγ.Τίτου) Τηλ. 286.450-286.550-282.706-288.488 Ή Α. ΕΘΝΙΚΗ 'Ε- Τ' άττοτελέσματα τής Α θνικής έχουν οϋτω: "Αρης — 'Εθνικός 0 —0 Άτρόμητος — Όλυμ-πακός Β 1 — 2 Καβάλα — ΑΕΚ 0 — 0 Καστοριά — Πσνιώνιος2—Ο Λάρισα — Σέραι 1 —1 Όλι/μτπακός Π — Ήρακλής Σκάν/δαλο οτά χρηματα τήςΕΠΟ ΑΘΗΝΑΙ 2.—Μετά τίς διαφημίσεις επί των είσιτη ρίων κι' άλλη άνωμαλίσ ά- ποκαλήφθηκε στήν ΕΠΟ. Πράκτωρ ταξιδίων καταχρά σθηκε χρηματα (όναφέρεται δτι τό ποσόν άνέρχεται σέ 270.000 δρχ. — δσα πήρε άπό τήν ΕΠΟ), τά όποΐαπρο ορίζονταν γιά αντιμετωπίση έξόδων τής 'Εθνικής ομάδος ττοδοσφαίρου. Συγκεκριμένα όπως ανεκοίνωσε ό Γ.Γ.Ν.Α κ. Π. Στασινόπουλος στίς άρχές τού Νοεμβρίου 1969 ό πράκτωρ έλαβε άπό τό τα μείο τής ΕΠΟ τό ποσόν των 270.000 (9000 δολλάρια) μέ τήν υποχρέωση νά καλύ¬ ψη δλα τά εξοδα ταξιδίου κα! διαμονής των παικτών τής 'Εθνικής ομάδος στή Ζυ ρίχη άπό 6 — 14 Νοεμβρί ου 1969 (ήτοι λίγες ήμέρες πρό τής μεταβάσεως τής Έ θνικής στό Βουκουρέστι γιά τόν άγώνα πρός την θνική Ρουμανίας). Ή άπαστολή μετέβη στή Ζυρίχη, παρέμεινε επί ό- κταήμερο, άλλά ό άρχηγός τής άποστολής δέν πλήρω σε. Ό πράκτωρ, πού εΐχε τήν διεύθυνση των οίκονομι- κών τής άποστολής, εΐπε στό νδιευθυντή τού ξενοδο- χείου νά στείλη τόν λογα- ριασμό στήν ΕΠΟ!! (ό λο- γαριασμός άνερχόταν σέ15. 500 έλβετικά φράγκα — 162.750 δραχμές). "Ετσι ή ΕΠΟ θά καταβάλη τώρα τό ανωτέρω ποσόν έφ' δσον εύθύνεται, ένώ ταυτόχρονα θά διώξη δικαστικώς τόν πράκτορα ταξιδίων ό όποΐ- ος δμως κατά τίς ύπάρχου- σες πληροφορίες, εχει έξα φανισθή. ΉΕλληνική Νομαρχία Υπό άνωνύμου τού "Ελληνος Ήτοι; λόγος περι έλεν&ερίας 3 — 1 ΠΑΟ — Αϊγαλέω 2 — 1 ΠΑΟΚ — Καλαμάτα 2 0 Παναχαϊκή — Γιάννενα2—1 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΕΙΔΗ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟ Διαθέτομεν έκλεκτά Έκκλησιαστικά ειδή, Πολυελαίους, Ξυλόγλυπτα (τέμπλα, προσκυ- νητάριοτ, θρόνους παγκάρια, «"ττιταφίους,συγ- κροτήματα χορών ψαλτών κ.λ.π.). Προμηθεύομεν Ωρολόγια Κωδωνοστάσιον Ί. Ναών, Δημαρχείων, Κοινοτικών Κατα- στημάτων, Σχολείων, Πλατειών κ.λ.π.), Συ- στήματα αύτομάτου κρούσεως κωδώνων, Φω- τεινούς Σταυρούς, Άλεξικέ'ραυνα,Σιδηρα κω- δωνοστάσια κ.λ.π. τοΰ γνωστοΰ 'Εργοστα- σίου Αθηνών ((ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ». Άπαντα τά εϊδη μας είναι έξαιρετικής ποιότητος καί τέχνης. Τιμαί άσυναγώνιστοι. Άντοχή ήγγυη- με"νη. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΆμιβοΟ 7, τηλ. 223.230 Εναντι ΚλινικΡΙς "Απόστολος Παθλος καί Ζοχαροπλα- στείου Ιωάν. Μεταξδ). 4ον Φεύ! ττού είσαι, ελευθερία ίερά! πού νόμοι! πού νομοδο ται ! "Όσον γνωρίζομεν την αληθή σημασίαν σου, τόσον αΰξάνει ό πόθος μας ίίς τό νά σέ άττολαύσωμεν. 'Εσύ είσαι ή μήτηρ των μεγαλων άνδρών, σύ ό στϋλος τής δι- καιοσύνης, σύ ή ττηγη της εϋτυχίας. "Ε, πόσον κα λείττει εκείνον, όττου σέ ύ- στεροΰνται! Πόσον θέλουν κλαΰσει δσοι μέχρι τούδε δέν σέ εγνώριζον! Ημείς δέ, ναί ίερά 'Ελευθε ρία μέ τούς οδόντας μαςθέλο με συντρίψει τάςάλύσουςμας διά νά τρέξωμεν πρός αττάν τησίν σου. Είναι αδύνατον αί έλληνικαί φνχαί νά κοιμι θοΰν πλέον είς την ληθαργί αν τής τυραννίας! Ό λαμ- ός ήχοςτών άρμάτων των πάλιν θέλει ακουσθή πρός κατατρόττωσιν των τυρόν νων των καί ταχέως. Άλλά ττρίν είσέλθω είς την έτταρίθμησιν τώ" καλών τής αυτής νομαρχίας, κοίνω άναγκαϊον νά σάς φανερώσω τι προλαβόντως ττερί τής ό- μοιότητος των άνθρώττων,καί τούτο διά νά μην άπατηθώ σιν δσοι ήθελαν νομίσει νό εϋρωσιν είς αυτήν την διοί κησιν μίαν απόλυτον όμοιό τητα. Τρείς είναι λοιπόν αί αί τίαι τής άνομοιότητος των άνθρώττων, άδελφοί μου, άγ- καλά καί αύτοι νά διαώέρω σι κατά ττολλούς τοόττους. Ή πρώτη άττό αύτάο ίίναι ή ιδία φύσις, ή όττοία αλ- λους μέν έκαμεν δυνατήςκρά σεως, καί αλλους άδυνάτου εχάρισε μερικών περισσότΓ- ρον ττνεϋμα, καί αλλων τινών ολιγότερον, καί ούτως οί άνθρωποι διαφέρουσιν έν πρώ τοις άναμεταξύ των κατά φυ σικόν τρόττον. Ή δέ δευτέρα είναι ή άνα τροφή, διά τής οποίας ό &ν θρωττος άποκτά τάς άρίΐάς καί την σοφίαν, ήτοι τα κα λά ήθη. "Οθεν, οί ανθρωττοι διαφέρουσιν άκόμη καί κατά τα ήθη. Ή τρίτη, τέλος πάντων, είναι ή τύχη, καί ούτως ό πτωχάς διαφέρει άπό τόν πλούσιον. Ή άναρχία, λοιττόν, κα¬ τέστησε κατ' αρχάς τήν α¬ πλήν φυσικήν άνομοιότητα άνυπόφορον, καί έξακολού θως ή μοναρχία, καί μετ αυτής ή τυραννία, ηθέλησαν νά μετριάσουν όπωσοΰν τήν φυσικήν άνομοιότητα, κα! αιφνιδίως έπροξένησαν Γ.ίς τήν άνθρωπότητα τήν άκατά στατον κ! σφοδράν άνομοιό τητα των ήθών τε καί τής τύ χης, όπού θεωρώντας τήν σήμερον τινάς τούς άνθρώ- πυος, πρέπει νά άνατριχιά- ζη άπό τοιούτον έλεεινόν θε αμα, εύρίσκοντας πολλά με¬ γαλυτέραν διαφοράν άπό ε¬ να άνθρωπον είς άλλον, πά ρά άπό τόν άνθρωπον είς ενα ζώον. "Αλλο μέσον δέν ήτον λοι πόν νά παρηγορήση την άν θρωπότητα, είς τόσον κακήν ρ«ς ό ττολίτης νά ζ * V κατάστασιν ευρισκομένην, παρά μία διοίκησις, καί διά τούτο ή νομαρχία, χωρίς νά θελήση ματαίως νά κάμη δ- λους δυνατούς, δλους ττε- τταιδευμένους, δλους ττλουσί- ους, ή τουναντίον, έμετρία- σε μόνον μέ τούς νόμους την φυσικήν άνομοιότητα, καί τόσον καλώς έξίσωσε τάς λοιττάς, ώστε όττού έκα με νά χαίρωνται οί άνθρω- ττοι μίαν έντελή όμοιότητα, άγκαλά καί κατά φύσιν ά»>ό
  μοιοι. Αύτη έ'δωσεν ευθύς τό
  ττον των δυνατών, νά διαυθεν
  τεύσουν την πατρίδα των
  έπαρηγόρησεν τούς άδυνά-
  τους, μέ τό σκήτττρον τής δι
  καιοα-ύνης, έδίδαξε τούς ά-
  τάκτους νά εϋρωσι την ευ¬
  τυχίαν των είς την χρηστοή-
  θειαν, έβράβευσεν τούς κα-
  λοηθεΐς, καί τέλος ττάντων
  χωρίς νά εμποδίση τό άκα-
  τάστατον τού συμβεβηκότος
  ετίμησε μόνον την άξίότητα
  τού ύττοκειμένου, καί οί)τ«ς
  μή καταφρονοϋσι τόν —τω-
  χόν, άπεδίωξεν ά—ό τόνπ·λού
  σιον την λύσσαν των χρημά-
  των.
  Καί Ιδού, ττάραυθα, ό
  στρατιώτης νά γίνηται ή-
  ς
  την ζωοτροψίαν του
  νά ζημ.ώση τόν
  τού, ό τττωχός νά μήν 6λζ
  την πτωχε,αν τού ώς άτ
  αν, και ό ττλούσιος ν&
  V
  στοχάζεται πλέον τά ,Γ!1
  τη τού ώς άρετοδοχεΐον, ^
  λ άπαθατταντες νά εύρΙΟΙ1.,
  σι την ευχαρίστησιν Τ(Ον *
  Ρ·'ς τόν τταραμ,κρόν κόπον
  και να ευτυχώσι.
  Διότι, είναι φανερόν
  πού δταν ό άδύνατος'δέ;
  βλαπτετα. άπό τόν δυνβΤ0ν
  δεν τό θλίβε, ή άδυ '
  α τού, ό πτωχάς δέ, 6λέτΓ0ν"
  τας την αδιαφορίαν των λ0
  πών είς τά τυχηρά ό-'
  ματα, δεν το λυπεί ή ύστε"
  ρήσις των, καί ούτως §λθ|
  ευρίσκονται εύχαρΐ(ττημί'
  νοι, συζωσι δμοιοι καί έλεύ
  θεροι ώς άδελφοί τίνες ει-
  τόν πατρικόν των οίκον «„·
  Λ ' »» ■»Ο|
  καθως τουτοι διαυθεντεύου-
  σι τούς γονεΐς ί
  σι τούς γονεΐς των καί
  ά
  τούς
  ί
  τούς
  άγαπώσι οϋτως καί έκείνο,
  χύουσι τό αίμα των διά τήν
  αγάπην της πατρίδος τς|ν
  καί διά τήν φύλαξιν των νό
  μων των,
  Συνεχίζετο,,
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
  Ό Ίατρός
  ΙΩΑΝ. ΚΟΙΜΑΑΑΚΗσ!
  Νευρολόγος
  Ψυχίατρος
  Θά δέχεται είς τό
  νέον τού Ιατρείον επί
  τής όδοϋ Τομπάζη 2
  (Πλησίον Ύγειονομι-
  κοϋ Κέντρου), Τηλέφ,
  284.090.
  Ώραι έπισκέψεωϊ
  8 1)2—1 π. μ.καΙ 5-8
  1)2 μ.μ. καθ* εκάστην
  Σαββάτου.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Καθηγητρια , ζητεί Μοθή
  τριαν Γυμνασίου διά βοηθόν
  σέ δυό μικρά παιδία. Περέ
  χεται στέγη καί τροφή. Τη
  λεφωνησατε 282.975.
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΔΓ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Όδός Έθνικης Άντιστάσεως
  Πλτ)οίον Μηχ«νολογικο0
  289.547
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
  Α ΕΚΑ ΧΡΟΝ1Α
  ΠΕ1ΡΑ Τηλ. 286.336
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
  ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΟΪ
  Μοκέτες, Χαλιά, Διάδρομον^,
  Ενετικά στόρ—Αύτοκόλλητα
  Είδικευμένον συνεργεΐον τοποθετήσεων.
  Όδός 1821-Άρ. 56. Τηλ. 287.550
  ΜΚ. Μ1ΖΕΡΑΚΗΣ
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»
  Σελίς 3
  ι. »νεηΐ«:| ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ ΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕΛΟΥΣ
  ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ
  καταληψητοϋ Πολυπχνπου. Συμμπίχίΐ καίμιά φοιτήτρια
  ΓράΦει ό Γραμματικάκης,
  {ν κυριω αρβρω διά τόν Άρ-
  χ,π»ίσκοπον «Ό 'Αρχιεπί-
  ακοττος έχει την τύχη νά εϊ-
  ,^,Κρητικός «αί εμείς οϊκρη
  τικοί έχομε τήν άμσρτίανά
  πληρώνωμεν καί κόττι τταρό-
  μοια. "Εχει δίκηο ό άνθρω
  «ος διότι, όπως ακριβώς τα
  λέγει είναι, άλλά μέ μί« εξ¬
  αίρεσιν Ότι αΰτός καί ό
  'Αρχιεττίσκοττος ουδέποτε
  ΐιτλήρωσαν καί τούτο διότι
  μί κάθε κατάσταση εύρισκον
  τ0 αμφότεροι είς τήν κορυ-
  «ήν Ημπορεί βέβαιακαί λό-
  γο ήλικίας άλλά καί σκο-
  ιτιμότητος νά ξεχνά ή«Μεσό
  γειος» άλλά άφ ού ό ΐδιος
  ,ηματά, τόν έρωτοϋμε. Μη-
  «ως ημπορεί νά μάς εΐττη τί
  ίυληρωσε ό είς καί όαλλος
  κατάτήν διάρκεια τής δικτα
  τορίαςδταν, χιλιάδες ά^θρω
  *οι συνε6ουλεύοντο καίμετε
  «έροντοεΐς στρατόπεδα συγ
  κεντρώσ-εως, χειρότερα καί
  τοΟΝταχάου; δταναλλοι έφυ
  λοκίζοντο καί έκακοποιοΰν-
  τοείς τούς τόπουςτών κρατη
  τηρίων κατά τόν κτηνοδεστε
  ρον τοόττον, οταν άθρόοςκαί
  αί νΐόνη τήν κατηγορίαν
  ότι ήταν Κρητικοί άπολύον-
  το άττό τό στοάτευμα τάς
  μοσίας υπηρεσίας καί τα
  (τόματα ασφαλείας; ακριβώς
  δέ την στιγμήν καθ ην ό
  είς καί ό ϊτερο€ είχον εναγ-
  καλισθή τόν δοαττέτπ τού
  τρελλοκομείου Παττακόν;
  Ι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  ΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΔ-.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ Μπρελόκ μέ κλει
  διά μέ μονόγρομμο Μ άιτό Βα
  λιοέ τζαμί μΓχρι Πλατείας Έ-
  ληβερίας
  Ό ευρών άς τό παραδώση
  βτά γραΦεία μ άς καί βά άμει
  ΕΡΩΤ. Πώς ξεκίνησαν τα
  γεγονότα τού Πολυτεχνείου,
  Ποία ήταν ή άφορμή ;
  Άττάντ. Τίς προηγουμε-
  νες μέρες εΐχαν άρχίσει ν'
  εάπολύονται οί στρατευμέ-
  νοι ψοιτητές Ή άττόλϋση ε-
  ττέδρασε ψυχολογικά σέ με
  γάλο βαθμό γιατί άι.ο-νελοϋ
  σε νίκη ενός άγώνα έν άντ ι α
  στήν έ—ιστράτευση των φοι-
  τητών πού εΐχε ξεκινήσειαντ'
  τόν προηγούμενο Φλεβάρη..
  Άκόμα έττέδραςτε ή ανα¬
  κοινώση τού Ύττουργοΰ Παι
  δεί άς γιά άναβολή των Φοι-
  τητικών έκλογών. Έκεΐνες ά
  κριβώς τίς μέρες, εΐχαν κα-
  τορθώσει οί φοιτητές τού Πό
  λυτεχνειου νά πάρουν ταχτι
  κές γενικές συνελεύσεις άττ'
  τίς οποίες θά προέκυπτσν
  έκλογές. 'Υπήρχε μιά εκρυθ-
  μη κατάσταση κατά την Τε-
  τάρτη τό μεσημέρι γιατί δέν
  ήταν σίγσυρο κατά πόσο 9ά
  τίς έδινε ό Πρότανης ή γιά
  ποιό σκοπό τίς εδινε. Τήν
  Τετάρτη τό μεσημέρι ξεκινή
  σαμε τίς τακτικές γενικές
  συνελεύσεις γιά την έκλογή
  έφοοευτικής έπιτροπής κ.λ.π.
  Πρίν τέλειώσουν δλες ήλ-
  θαν όμάδες άπό φοιτητές
  τού Πανεπιστημίου μετά ά¬
  πό συγκεντρώση τους στή
  Νομική.
  Οί φοιτητές τού Πανεπι¬
  στημίου κατέβηκαν διαδηλώ-
  νοντας μετά άπό εΐδηση ότι
  στό Πολυτεχνεΐο γίνονται
  φασαρίες. Γιά την άκρίβια
  τό πρωί είχε γίνει μιά μι-
  Μ»«ΜΜΜθ»»»»θ» + ·♦♦♦♦♦·»■·»♦«
  ΜΊΝ0.ΙΚΑ! ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ε.
  Φ)Β ΜΙΝΩΣ
  τό δικό σας
  ΣΤΑΘΕΡΟ-ΑΝΈΤΟ-ΚΑΛΟΤΑΞΕΙΔΟ
  ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ
  Άναχωρήσεις
  Άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ τάς περιττάς
  ήμεοομηνίας τοθ μηνός Νοεμβριού (ήτοι: 1,3,5,
  7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 Νοεβρίου) *
  Άΐτό ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τις ζυγάς
  ήμίρομηνίας τού μηνός Νοεμβριού: ήτοι: 2,4,6,
  8,10,12,14,16,18,20,22,24.26.28,30 Νοεμβριού)
  ΩΡΑ ΑΝΑΧϋΡΗΙΙΕΩΝ 18 30*
  ΕΙΓΙΤΗΡΙΑ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ:Πλ. Καλλεργών 7
  $ τηλ. 224-304 καί 224 - 305
  κροδιαδήλωση ένώ περιμένα-
  με νά μας πούνε κατά πόσο
  υά γινοτακ οί ταχτι κές γενι¬
  κές συνελεύσεις ή δχι.
  Άλλά αύτ όάποτελεϊ μιά
  λεπτομέρεια.
  Φοιτήτρια. Κατά τίς έξ
  παρά τέταρτο περνουσα έ'ξω
  άπό τό Πολυτεχνεΐο μέ τό
  τρόλλεύ. ΤΗταν φούλ τό
  Πολυτεχνεΐο κ Γ οί φοι¬
  τητές πέψταν μπρστά
  στίς ρόδες τού τρόλλεϋ προ
  σπαθώντας νά ξεσηκώσουν
  τόν κόσμο πού ήταν μέσα
  Άπάαντ.Τότε εΐχαν τελειώ
  σει άρκετές γεν.συνελεύσεις
  καί μαζί μέ τούς φοιτητές
  τού Πολυτεχνείου πάρθηκε
  ή άπόφαση νά κλειστοϋμε
  μεσα καί νά καταλάβουμε τό
  κτήριο.
  Ερωτ. Ή όπόφαση γιά
  τήν κατάληψη τί ώρα πάρθη
  κε;
  Άπάντ. Αύτη θά πρέπει
  νά πάρθηκε κάπως άργά, δη-
  λαδή κατά τίς 7 — 8.
  Μερικοί όμιλητές εΐχαν
  πάρει θέση κατά τής κατάλη
  ψης, άλλά ό κόσμος άποφά-
  σε όμόφωνα υπέρ.
  ΟΊ συγκεντρωμένοι φοιτητές
  στό προαύλιο συνέχιζαν νά
  διαδηλώνουν άπ' τό μεσημέ
  Ρ·
  'Ερωτ. ΟΊ Γ. Συνελεύσεις
  τελικά όλοκληρώθηκαν; Βγή-
  καν έφορευτικές έπιτροπές
  όρίστηκε ό χρόνος έκλογών
  Άπάντ. "Οσον άφορά τή
  δική μου σχολή έγιναν δλες
  αύτές οί διαδικοσίες καί εΐ¬
  χε αρίστη ή 4η Δεκεμβριού
  σάν μερά έκλογών ένώ ή κυ
  βέρνηση εΐχε όρίσει πώς θά
  γ ι νόταν τόν Φλεβάρη.
  'Ερωτ. Γενικά στόν φοιτη
  τικό χώρο ήταν όξυμένο τό
  κλήμα στόν πολιτικό τομέα;
  Άπάντ. Ναί πολύ όξυμέ¬
  νο παρ' δλο πού ήταν άρχή
  τού Άκαδημαϊκοΰ ετους καί
  δέν εΐχαν γίνει οί κατάλλη-
  λες ζυμώσεις μέσα στούς φυ
  σικούς φοιτητικούς χώρους
  άλλά ύπήρχε ε'νας αγώνας
  πιό μπροστά μέσω των τοπι
  κων σύλλογον.
  Έρωτ. Ποΰ όφείλεται κα¬
  τά την γνώμη σου αύτη ή μα
  χητικότητα των ψοιτητών;
  Άπάντ. Κατά τή γνώμη
  μου τό πολιτικό θέμα ήταν
  ή κινητήρια δύναμη, ασχετο
  άν πολλές ψορές κυνηγούσα
  με προβλήματα μέσα στή
  σχολή μας συνδικαλιστικά.
  Πάντως αυτές οί μικροκατα-
  κτήσεις έπιδροΰσαν θετικά
  Ύπήρχε καί μιά προιστορία
  μαχητικού φοιτητικοΰ κινή-
  ματος τής προηγουμένης χρο
  ιάς (Καταλήψεις Νομικής
  κλπ.) καί έπίσης τό καλοκαϊ
  ρι δέν ύπήρχε άδράνεια. Γι-
  νόνταν ζυμώσεις, συζητήσεις
  άναλύσεις, όμάδες εργασίας
  πάνω σέ εϊδικά καί γενικά
  προβλήματα καί ένας βασι-
  κός τόπος συζήτησης ήταν
  οί τοπικοί σύλλογοι.
  Έρωτ. "Ας έπανέλθουμε
  σ«ά γεγονότα τού Πολυτεχ¬
  νείου. Μέ τί συνθήματα ξε¬
  κίνησαν.
  Άπάντ. ΤΗταν σαφώς πο-
  λιτικά. "Οπως πάντα ξεκι-
  νάγαμε μέ καθαρά πολιτικά
  συνθήματα άσχετα άν φωνα
  ζόντουσαν καί μερικά συνδι¬
  καλιστικά κάπου, κάπου.
  Άπό τόν Φλεβάρη καί δώ
  θε άφορμή μπορεΐ νά δι νόταν
  άπό ενα φοιτητικό πρόβλη-
  μα, άλλά άπό τή στιγμή πού
  αρχιξε ή εκδηλώση τα συν-
  ματα ήταν καθαρά πολιτικά
  Έρωτ. Ή κατάληψη πώς
  άποφασίστηκε, μέ ποιό σκο
  πό τί δάρκεια, τί στόχο.
  Άπάντ. Τέτοια έοωτημα-
  ματα μπαίνουν γιά ένα όργα
  νωμένο κίνημσ.
  Τό Φ.Κ. άπό την άρχή τού
  καί μέχρι την κατάληψη τού
  Πολυτεχνείου ήταν αυθόρμη-
  το.
  Γιά ένα λοιπόν αύθόρμη-
  το κίνημα δέν μπαίνουν τέ-
  τοια έρωτήματα. Ξεσπά καί
  ή έκτονώνεται ή κτυπιέται
  άλύπητα. Γιά τό «Πολυτεχ¬
  νεΐο έ'γινε τό δεύτερο.
  Φπτήτρια. Γενική διαμαρ-
  τυρία ήταν. Τα γεγονότατου
  Πολυτεχνείου στρέφονταν
  κατ' ευθείαν κατά τής χούν-
  τας καί πολύ περισσότερο
  κατά τού κοινωνικοϋ καθε-
  στώτος, υπέρ τής έθνικής ά-
  νεξαρτησίας, κατά των Άμε
  ρικάνων καί υπέρ τής οϋσια
  στικής λαικής Κυριαρχίας.
  Έρωτ. Μετά τήν άπόφαση
  γιά κατάληψη πώς έξελίχτη
  κε ή κατάσταση
  'Απάντ. Στήν πρώτη φάση
  μέχρι τήν Πέμπτη τό άπό-
  γευμα δέν ΰπήρχε βασικά έ-
  κλεγμένη Σ.Ε.Π. Τήν έπιτρο
  πή τής κατάληψης την άπο
  τελοΰσαν οί μέχρι τότε γνω-
  στοί συνδικαλιστές φοιτη
  τές. Τήν Πέμπτη τό βράδυ
  έπειδή ΰπήρχε χάσμα μετα
  ξύ έπιτροπής καί τού κό
  σμου έγιναν γενικές συνε¬
  λεύσεις καί έκλέκτικε ή
  πραγματική Σ.Επ.
  Συνεχίζεται
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ίσόγειος οΐκία έκ 5 κυρίων
  δωματίων μέ τούς βοηθητι-
  κούς χώρους καί κήπου.
  Πλησίον νεοδμήτου Β' Γυ-
  μνασίου Αρρενων.
  Όδός Στενημάχου 14.
  Πληροφορίαι τηλ. 288.895.
  Ελάβομεν καί δημοσιευο
  μέν ευχαρίστως τήν ακολου¬
  θούσα επιστολήν, άνευ ο'ιον|
  δήποτε σχολίου.
  Κε Διευθυντά
  Άπό τής εκδόσεως Σας
  διαρκώς καταφέρεσθε κατά
  των συνεργατών τής Χούν-
  τας και ζητείτε τήν τιμωρία
  των ένόχωι/ τής έπταετίας.
  Σάς πληροφορώ λοιπόν ό¬
  τι σφάλετε καί μάλιστα τα
  μέγιστα.
  "Αν δέν εϊμεθα εμείς νά
  πέρναμε τα διάφορα ρουσψέ
  τια καί άπό 5—6 μισθοϋς
  άπό συμβούλια, θέσεις—καί
  άλλες εΐδικές ΰπηρεσίεςπώς
  θά έπήρχετο ή οίκονομική
  κατάρρευσις ώστε νά'τήν αί
  σθανθή ό λαός καί νά αντι¬
  δράση; Νομίζω λοιπόν δπ
  περισσότερον άντιστασια-
  κούς άπό τήν κατηγορίαν
  μας δέν θά βρήτε δσον καί
  άν θέλετε νά άναλΰσετε την
  λεγομένην χουντικήν πολι-
  τεία.
  Ξέρετε τί θρεύση κάναμε
  εμείς μέ τόν Μακαρέζο είς
  τό οίκον. οίκοδόμημα τής
  Χουντας;
  Ασφαλώς δχι. Χίλιες βομ
  6ες νά τοποθετοΰσε έδώ ό
  Ιωαννίδης καί έκατομμύρι-
  α βόμβες στήν Άθήνα ό Μη
  νης δέν θά κατόρθωναν αύτά
  "Εάν π.χ. ό Μπαλόπουλος
  δέν εκανε τίς γνωστές κομπί
  νες μέ τούς κρεατοεισαγω
  γεΐς θά ξεσηκωνότανε κανείς
  Άθηναϊος, Νομίζω ποτέ.
  Στό κάτω κάτω τής γρα-
  ΦΥΓΒΑ ΠΛΥΝχΗΡίΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Τελεία! καταακευαι
  Μωσαϊκών- δάπεδον - μαρμάρων
  ΕΐνΐΜΑΝ. Β. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
  Πληροφορίαι Τηλίφ. 287845
  Φϋτοτυττίαι - Φωτοαντίγραφα
  πολυγραφήοεις -χαρτικά
  Πλοιίσια - συλλογή, χαμηλές τιμές
  Εύαγ. Αερμιτζάκης
  Πλαιεϊα άαοκαλογιάννη
  Τηλ. 286-348
  φής αν ό κοσμάκης έδυστύ-
  χηετε ύττάρχει καιρός νά φτι
  άξη τα οικονομ ι κά τού, τώ
  ρα μάλιστα μέ τόν κ. Καρά
  μανλή.
  Θά πρέπει λοιπόν ρεαλι
  στικά καί άντικειμενικά νά
  γράφετε καί διά τήν άντίστα
  Η
  σιν.
  Είς την πραγματικότητα
  καί σειράν προτεραιότητος
  άντιστασιακής δράσεώς εΐ¬
  χαν οί α)Αύτοι πού πήραν
  τα περισσότερα καί μεγαλϋ
  τερα δάνεια, 6)Αΰτοί που
  πήραν τίς περισσότερες καί
  μέ παχυλοτέρα αμοιβήν θέ¬
  σεις δχι πρός Θεου ό ψουκα
  ράς ό Παναγιωτόπουλος ΐτού
  καλά — καλά δέν είσέπρατ
  τε 20000 δραχ. τόν μήνα,γ)
  Αύτοι που παίζανε τόν ρό-
  λο τού λεγομένου χαφιέ καί
  κοπανοΰσαν κάθε ήμέρα ένα
  σωρό ψέμματα, στήν ΚΥΠ
  τα ΤΕΑ, την Άσφάλεια καί
  τα Α)2
  Αύτοι πού πήγαν φυλακη
  πού ξορίστηκαν ή τούς άπέ
  λυσαν άπό τίς θέσεις τους
  είναι μεγάλα, μά μεγάλα κο
  ρόϊδα, ναί τό έπαναλαμβάνω
  Τί επέτυχον; τίποτε, εμείς
  κάναμε θραΰσιν στή Χούντα
  καί είμεθα ΰπερήφανοι γι'
  αυτο.
  Σάς εΰχαριστώ
  Γ.Α.Μ. 4 '
  Ό πόνος,
  γυροφέρνει τό
  χλωμό πρόσωπο τής
  σιωπής....
  ...Ή σιωπή,
  άπλωσε τα ψτερά της
  στό δωμάτιο
  μέ τό περίσσιο
  Φώς τής,
  νυχτας..
  ...Ή νύχτα
  βουβή
  παραστέκει, συντροφος
  τής μοναξιάς τού -
  ανθρωπίνου πό νού.
  ΚΓ ή λύπη,
  άδυσώπητη σκληρή
  αΰλακώνει τό μέτωπο
  τού διοβάτη
  αυτής τής ζωής...
  ...μιός ζωής δίχως νόημα..
  Α.Γ.
  ΤΡΥΦΥΛΛΟΧΟΡΤΟ, τελεί
  ως ξηρά πωλεΐται είς τόπον
  συγκομιδής, τιμή εΰκαιρίας
  Πληροφορίαι Τηλ)νόν
  288.870.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
  ρισμα καινουργές, λούξ, 6ύο
  δωματίων μετά κουζίνας,
  λουτρού, έντοιχισμένων ντου
  λάπων κλπ., είς Α' δροφον
  επί τής όδοΰ 'Απολ. Ροδίου
  59 (προαύλιον έκκλησίας
  Αγ. Σοφίας) Πληροφορίαι
  τηλ. 282—996 ή 282.036.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΡΔΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ
  "Εβανς 59—Ηράκλειον—-Κρήτης
  ΝΕ Α Β1ΟΤΕΧΝ1Α
  ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΥΦ ΑΝΤ ΩΝ
  Ανακοινούμεν δτι ήρχισε καί λειτουργεϊ νέα Βιοτεχνία
  Κρητικών Ύφα,ντών, επί τής όδοΰ Μ. Καρδιωτίσσης 56 (ό-
  δός Άγίας Παρασκευής) καί προσφερομεν.
  Κουρτΐνες ύφαντές σέ πολλά σχέδια καί μεγέθη τρα-
  πεζομάντηλα σέ διάφορα σχέδια καί χρωματισμούς Σεμέν
  —Καρρέ—Ποδίτσες κεντητές κλπ.
  Τιμές έργαστηρίου—Πώλησις λιανική-χονδρική.
  ΚΩΗΣ. ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε.
  Τηλέφωνον 220,563
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗ
  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Μααλλικα έττιττλα
  Ταξ·άρχου Μαρκοπούλου
  (έναντι Ύγειονομικοΰ Κέντρου)
  Ηράκλειον-τηλέφ. 288 116
  Πώληοις Χονδρική
  -λιανική
  Ι
  +»**++++
  Χαρής Τζουλάκης
  Ενοικιάσεως αυτοκίνητον
  ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  Καντανολέων 2 Ηράκλειον
  Τηλέφ. 224-114-284613
  ++*+**■*++++*·++*
  ε) Φ Φ » · » Φ
  νν-
  Λ^«νν«ΛΛίν«ΛΛ^Λ^Λ^Λ^ΛΛΛ^/νννννν
  Μνννννννννννν
  Γιά Στέφαν·
  Γιά Βαπτιστικά
  Γιά Κολώνιες
  Γιά Καλυντικά
  Γιά παιδικά εϊδη
  Γιά πίνακες
  Γιά δώρα δλων των γούστων. Δι* δ-
  λων των έορταζομένων. "Ολ« «ύτά σέ
  μεγάλη φθήνεια
  Αλκης Μιχαλίτσης
  (Έναντι ακριβώς Ζαχ«ροπλαστβ(ων |
  Καμέλια Χρονιάρη)
  Τηλ. 280.655 οικίας 220.305
  Σελίς 4
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΓ»
  Γ
  ι»
  ι
  Ή σντισταοιακή δράση κατά την εττταετία των κ.κ. Κωνσταντ. μ!2ΐ
  Μτταντουβά|και τού Νικητα Βενιλελου,έδώ και στό έξωτερικότ"
  Τό ττραξικόπημα τής 21 Απριλίου έττεβληθη διά τής άττάτης
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελιδος
  μέ τα 'ίδια μέσα προχωροϋν
  στήν φάση τής νόθου έκδη-
  μοκρατικοποιήσεως,' πού α¬
  ποβλέπει σέ παγιοποίηση
  τού καθεστώτος, νομιμοποί-
  ηση των δημοσΊων καί έθνι-
  κών έγκλημάτων των καί σέ
  τελευταία άνάλυση σέ «χρύ
  σώση» των δεσμών τού Λαοϋ
  μας-
  Καί ττροκύπτει τό έρώτη
  μα:
  Ποΰ είναι ό Λαός καί ή
  ττνευματική τού ήγεσία;
  Π ού είναι ή έλληνική έκ
  κλησία μέ την πατροτταρά
  δοτη ήθική καί έθνικη εΰαι-
  προάσπιση τής έλευθρίας
  καί τής άνεξερτησίας μας;
  Αποτελεί κοινό μυστικό
  ότι ή ψυχή τού ΛαοΟ μας δεν
  έδαμάσθη.
  Ήτυραννία 8έν απέκτησε
  φίλους, «εξηγόρασε» μόνον
  ολίγους καιροσκόπους συν-
  εργάτες.
  Ή ήγέτις τάξη τής χώ¬
  ρας, περιφρονητικά, ηρνήθη
  νά συνεργασθή μαζί των καί
  οί ολίγοι «προσκυνημένοιν
  έπιτείνουν καί έπιβεβαιώ-
  νονν, διά τής συνεργασίσς
  των, την ηθικήν σήψη καίτήυ
  γύμνια τοϋ καθεστώτος. !
  Σέ καμμιά δέ περίτττωση ,
  ζεται «ό'ό ξύμωροφαινόμενο.
  ή λαομίσητη δικτατορία νά
  συνεχίζη την όλέθρια, δια
  τόν τόττον ττορείαν της, ένω
  πιον ενός καταφανώς μέν έχ
  θρικοθ, άλλ' δμως τρομοκρα
  τημένου καί έν ττολλοίς άδρα
  νοθ^τος Λαού.
  Αί πράξεις άντιστάσεος,
  ή ένεργός αντιδράση μερί¬
  δος τού Λαοΰ μας, δέν έλα¬
  βε την καθολικότητα η έστω
  την απαιτουμένη εκτασπ διά
  την άνατροττή τού καθεστώ
  τος.
  Άφελεΐς έλττίδες, εντεχνα
  καλλιεργούμενες,
  σμα τού ρεαλισμοϋ καί τής
  αληθείας την ώμή ττραγματι
  κότητα.
  Καί βεβαίως ρεαλισμός
  δέν σημαίνει συμβιβασμό
  καί συνθηκολόγηση μέ τοΰς
  δυνάστες. Δέν σημαίνει ύττο
  ταγη διά την διαιώνιση τής
  δικτατορίας.
  Οί δικτατορίες δέν πί¬
  πτουν μέ άφορισμούς καί
  ξόρκια.
  ΟΊ τύραννοι δέν άποχω-
  ροΰν οίκειοθελώς, άλλά κα-
  τακριμνίζονται.
  Ή ελευθερία δέν προσφε
  ρεται άπό τούς φιλους καί
  τούς συμμάχους, δέν δωρίζε
  σθησία, μέ την πρωτοπορία
  της στούς άττελευθερωτικούς
  άγώνες;
  Π ού είναι αί ενοπλοι δυ
  νάμεις τής χώρας καί πώς
  χρησιμοποιούν τα δπλα, ττού
  τούς ένεπιστεύθημεν διά την
  δέν είναι δυνατόν, ή άσήμαν
  τη χουντική φατρία, νά ύττο
  καθιστά τό έντιμον σώμα
  των Έλλήνων Αξιωματικών
  καί τα στρατευμένα παιδία
  τοϋ Λαού μας.
  Παρά ταύτα παρουσιά-
  στη άνοχή, νοσηράς μοιρολα
  τρισμός, έκτονώνουν καί ά-
  τονούν την λαϊκήν αντιδράση
  καί έτπτρέτΓουν την ηαρύηα
  ση τής άνωμαλίας.
  'Όμως είναι καιρός νά άν
  τιμετωττίσωμ ε,υπό τό πρΐ-
  ται, άλλά κατακτάται.
  Μία μόνον όδός ύπάρχει
  ή άφύπνιση καί ή κινητοττοί
  ηση δλων μας. Άτταιτούνται
  άγώνες καί θυσίες.
  Μόνον τότε ή άγανάκτηση
  καί ή όργή τού Λαού θά με
  ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΦΘΑΝΕί ΕΝΤΑΥΘΑ
  Ο ΙΤΝίΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΜΟΐνΐΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
  Την Δευτέρα 2 Σεπτεμ-
  βρίου τρέχοντος έ'τους, εΐχε
  δημοσιευθή έπιστολή μου
  στήν έβδομαδιαία εφημερί¬
  δα τής πόλεώς μας «ΕΘΝΙ¬
  ΚΗ ΦΩΝΗ», καί στήν όττοί
  αν άναφερόμουν είς τόν άθλη
  τι σμόν αυτής τής πόλεως
  ό οποίος όπως έχει διαπι¬
  στωθη σχεδόν δέν ύπάρχτ,ι
  Είναι γνωστόν, ότι ή Δικτα
  τορία διέλυσε τα σωματεΐα
  τα όποϊα δέν η"ταν τής άρε-
  σκείας των τότε διοικούντων
  γιά πολλούς καί διαφόρους
  λόγους.
  Σωματεΐα εύνοήθηκαν, καί
  άλλα κατεστράφηκαν γιατί
  έ'τσι έκριναν σκόττιμον οί
  Χουντικοί έγκέφαλοι. Κτυπη
  τό παράδειγμα εϋνοιας στήν
  πόλη μας αποτελεί ό ΟΦΗ,
  ή όμάδα τού όττοίου σκανδα
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει
  Μαθήματα Άλγέβρας, Γεω-
  μετρίας καί Τριγωνομετρί-
  ας δι' όλας τάς γυμνασια-
  κάς τάξεις. ΤΗΛ. 289886
  Ο ΔΔΕΙΜΕΥΤΟΓ
  ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΓΙΣ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1914
  Συμφώνως τώ Νομώ
  "Εκδοσις—Διεύθυνσις
  Τυπογραφείον):
  ΑΡ/ΣΤ Ε.ΠΑΝΝΔΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Όδός Πεδιάδος 79
  λωδώς εύνοήθηκε, καί υπό
  τάς εΰλογίας τής Χούντας
  μέ τεχνάσματα άλλοτε φανε
  ρά καί κτυττητά, καί άλλο¬
  τε ύπογείως άνήλθε είς την
  κορυφήν ής πσδοσφαιρικής
  ίεραρχίας τού τόπου μας.
  Ό Έργοτέλης άπό την
  άλλη μεριά, ίστορικό κι' αύ
  τό σωματείο, σχεδόον διελύ
  θη, διότι κρίθηκε τότε ότι
  δσο θά ήταν ισχυράς μπορεί
  καί νά κινδύνευε τό καθε-
  στώς! Στά σοβαρά, καί χω-
  ρίς άστεϊα! Διεγράφησαν
  κατόπιν τούτου πολλά άπό
  τα μέλη τού, καί άπογυμνώ
  θηκε ώς διά μαγείας από
  τούς πλέον έττίλεκτους ττοδο
  σφαιριστές τού, τό σωμα¬
  τείον.
  Περιμέναμε ότι μέ την ε'-
  λευση τής Δημοκρατίαςστόν
  τόττο μας, θά άνάσα»αν τα
  σωματεΐα, δτιήτάξις και ή
  σοβαρότητα θά έπικρατούσε
  στόν άθλητισμό καί ότι τέ-
  λος πάντων τό χάος θά γι-
  νόταν μικρότερο καί κάποτε
  θά μπορούσε καί νά γεφυρω
  8ή. "Υστερα άττό ττέντί: δ¬
  μως μήνες άττό τόν έρχομό
  της (μιλάμε πάντα γιά την
  πολλά ύποφέρουσα Δημο
  κρατία) τίττοτα ή σχεδόν τί
  ττοτα δέν εχει γίνει.
  Τί πρέπει λοιττόν άλήθει
  α νά ύποθέσουμε; 'Υπάρχει
  Δημοκοατία καί κατά σιινέ
  ττεια Ί'ση μεταχείοηση καί
  Δικαιοσύνη στόν άθλητισμό,
  ή αΰτός παραμένει άκόμη
  κάτω άπό τόν έ'λεγχο τής
  Δικτατορίας; Ύττάρχει ή
  μάλλον, μ—ορεί νά υπάρξη
  Δημοκοατία ούαπ'αΓ σ' αυ¬
  τόν τόν τόττο, η άττλώς θά
  ?χουμε Δημοκρατία τυπικά
  καί μόνον; Γιατί κ. Στασινό
  πουλε, οί ποδοσφαιριστες
  ττού με τταράθυρα μετεγρά
  φησαν(έ) τότε στά Χουντι-
  κά σωματεΐα (Άσλανίδιον
  Στάδιον!) παρςχμένουν άκό
  μη σ' αύτά; Μήττως γιά νά
  έττιβραβευθούν γιά την συν
  εργασία πού εΐχαν μέ την
  Χούντα; Κατόπιν ποίου εί-
  σηγήσεως διωαίσατε την νυν
  διοίκησιν τής ΕΠΣΗ;
  Έλέγξατε δλα τα άνόμα-
  τα το ύκαταλόγου ττοι'ι σάς
  ττροσεκόμισαν; Γιατί έ£ακο
  λουθεΐ νά παραμένη ό ιδιος
  έκπρόσωπος τής ΕΟΚ στό
  Ήράκλειο; Μήπως είναι ά-
  ναντικατάστατος; Καί τέλει
  ώνοντας πολύ θά θέλομε νά
  μάθουμε τί σκοττεΰετε νά κά
  νετε τουλάχιστον είς τό μέλ
  λον. Θά χαιρόμεθα δέ αν
  αύτό μάς τό πληροφορούσα
  τε τώρα καί έπ' εύκαιρίατής
  άφίξεως σας είς τό "Ηρά¬
  κλειον. "Οχι γιά τίποτε αλ-
  λο, άλλά γιά νά συνηθίσου
  με, νά ξεσυνηθίσουμε, την
  κακή συνήθεια πού έ'χουμε
  να ύττοφέρουμε γιά τόν ά¬
  θλητισμό αυτού τού τόπου
  ττού δέν ύττάρχει ϋ! Καλώς
  μάς ώρίσατε.
  Πσρασκί υ η Σάββατον
  οί Άρκαδιοι άγώΐτ*ίς
  στό Ρεθυμνον
  Ό Άτρόμητος Ρεθύμνης
  όργανώνει καί εφέτος τούς
  άθλητικούς άγώνες πού τε-
  λούνται είς μνήμην τού όλο
  καυτώματος τού Άρκαδίου
  τα Λ.Δ. Άρκάδια. Οί άγώ
  νες γίνονται μέ την έ'γκρισιν
  τού ΣΕΓΑΣ καί θά λάβουν
  Ιορδσνοί
  έκαμαν
  άετΓθττειρατεία
  ΒΗΡΥΤΟΣ 6.— Ίορδανοί
  ένήργησαν άεροπειρστεία
  επί Ίορδανικού άεροττλάνου
  έσωτερικών άερογραμμών
  καί τό ωδήγησαν στήν Βεγ-
  γάζη τής Λιβύης. Τό άερο-
  πλάνον τύττου Καριβέλα τής
  γραμμής Άμμάν — Ακαμ
  πά εΐχε 20 έπιβάτες. Οί άε
  ροπειρατές τής οργανώσεως
  'Ελεύθεροι 'Εθνικισταί Άξι-
  ωματικοί τής Ίορδανίας.
  Λέγεται ενας των άεροπειρα
  των ήταν φρουρός στό άερο
  δρόμιον.
  τατραττή σέ χειμαρώδη δύνα
  μη, πού θά σαρώση καί θά
  ίσοπε,δώση τό σαθρό κσθε
  στώς των.
  Στό προσκλητήριο, δια
  τόν άγώνα αυτόν, προσέρ-
  χομαι ώς άττλός πολίτης.
  Είναι έθνική επ ι ταγή ή ά-
  νατροπή τής δικτατορίας,
  διά την σωτηρία τού τόπου.
  Είναι καθήκον κάθε "Ελ¬
  ληνος ν' αντισταθή στή βία
  νά ματαιώση την έθνικη μας
  κατάπτωση, νά άγωνισθή
  διά την ελευθερία.
  ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Καίτοι/ στήν 'Ελλάδα 5—
  3—72».
  Αϋριοι/ η έορτή
  τοϋ προσ τ ά γ ου
  τής Δίροττοριας
  Αυριον Παρασκευήν εορ¬
  τήν τού Μιχαήλ 'Αρχαγγέ-
  λου προστάτου τής 'Ελληνί¬
  κης Άεροπορίας στήν 126
  ΣΜ θά τελεσθή δοξολογία
  είς τόν Ί. Ναόν τοϋ Άγίου
  Νικήτα τής Βάσεως
  Την δέ έσττέρα τής ιδίας
  ημέρας καί ώραν 10 μμ ό
  διοικητής τής 126 ΣΜ Σμή
  ναρχος καί ή κ. Σταύρου
  Φιρφιλιώνη θά δώσουν δεξί-
  ωσιν είς την αϊθουσα ΑΡΙ-
  ΑΔΝΗ τού ξενοδοχείου Α-
  ΣΤΟΡΙΑ.
  ΑΘΗΝΑΙ 2.—Μέ ύπόμνη
  μα πρός την Κυβέρνηση, το
  Ξενοδοχειακό Έπιμελητηριο
  τής Ελλάδος, ζητεί νά άκυ-
  ρ,,θή ό Α. Ν. 242)67, βά¬
  σει τού όποίου άναμορφώθη
  καν άναγκαστικά, οί μεταξυ
  Ε.Ο.Τ. — έπιχειρηματιών
  ξενοδοχων συμβάσεις μισθώ
  σεως, γιά έκμετάλλευση έγ
  καταστάσεκν ίδιοκτησίας
  τού πρώτου. Συγκεκριμένα
  άναφέρεται δτι μέ 6άση τόν
  Α.Ν. αύτό τής δικτατορίας,
  ύποχρεώθηκαν οί μισθωτες
  ξενοδοχείον καί συγκροτη-
  μάτων ίδιοκτησίας τού ΕΟΤ
  νά συνάψουν νέες συμβάσεις
  μέ μεγαλύτερο ένοίκιο, ^αρ'
  δλο δτι δέν εΐχαν λήξει οί
  προηγούμενες (ή' νά έγκατα
  λείψουν την έκμετάλΛευση
  σάν άσύμφορη) υπό την ά-
  πειλή μονομεοούς καιαγγε-
  λίας άπό τόν Όργαν*σμό,
  σέ περίπτωση μή άποδοχής
  τής άναμορφώσεως. Προστι
  θεται δτι οί μισθωτες ύπέ-
  στησαν, κατόπιν τούτου, σο
  βασές ζημίες, πολλοί δέ ά-
  ναγκάσθηκαν νά έγκαταλεί-
  ψουν τα μίσθια όπότε και
  κατεστράφησαν.
  Νέα
  Οποψηφιότης
  Ώς ύποψήφιος βουλευτής
  τού Κόμματος τής Ε.Δ.Ε.
  (Κυρίου Πέτρου Γαρουφα-
  λιά) είς τόν Νομόν Ήρακλεί
  ου, διά τάς εκλογάς τής 17
  ής Νοεμβριού 1974 κατέρ
  χεται ό ίατρός
  Σταύρος Εύαγγέλου Πολιου-
  δάκης έκ Βώρων Πυργιωτίσ¬
  σης.
  Ωμίλησε χθές οτήι/ ττόλΐι/ μας
  οάρχηγός τής ΝΔ κ. Καραμανλής
  Ηκούοι/το συνθήματα υπέρ ΠΔΣΟΚ
  Συι/εκροτιίθη διαδήλωσις νίον
  υπέρ τού 'Δνδρ. Παπανδρίοι;
  ΕΝΟΣΗΚΕΝΡΟΥ ΝΕΕΣΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Επραγματοποιήθη χθές
  τό άπόγευμα ή συγκέντρω¬
  σις στήν Πλατεία "Ελευθε¬
  ρίας τού κόμματος τής Ν.
  Δημοκρατίας κατά την όποί
  αν ωμίλησεν ό κ. Κ. Καρά
  μανλής. Άναφέρθηκε κυρί
  ως στό Κυπριακό.
  Ή συγκεντρώση ήταν πυ-
  κνή καί τούτο γιατί εΤχαν ελ
  θει όπαδοί τού άπό δλην την
  Κρήτην, δεδομένου δτι ήτο
  ή μοναδική όμιλία τού στό
  νησί.
  Καθ* ήν στιγμήν τό αϋτο
  κίνητο τού κ. Καραμανλή
  εφθανε στήν Πλατεία Ελευ¬
  θερίας, όμάδες νεαρών ή'ρχι
  σαν νά φωνάζουν συνθήματα
  υπέρ τού ΠΑΣΟΚ καί ό φα
  σισμός δέν θά περάση.
  Όπαδοί τής ΝΔ καί ή ά
  στυνομία άπώθησαν τούς
  νέους μέχρι τού χώρου τού
  Σινεμά ΑΣΤΟΡΙΑ, οί όποίοι
  έξηκολούθησαν τα συνθήμα¬
  τα. Μετά τό πέρας τής όμι
  λίας τού κ.Κ αραμανλή οί
  νεαροί άνεσυντάχθησαν καί
  πάλιν καί ήρχισαν διαδήλω¬
  σιν διά των κεντρικών όδών
  τής πόλεως, δι ήλθον δέ καί
  έξωθι τής ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
  Άργότερα διαλύθηκαν.
  ΑΘΟΩΘΗΚΑΝ Ο ΕΚ-ΟΤΗ.
  τής «Χρΐστιαι/ικης» καί ό τεος
  Εισαγγελεύς κ. Γεώργ. Ξενάκης
  Μελη τού Σκι/
  ξει/οδόχωι/ τ ής πολίως
  πσι/£ στήν Ίαπωι/ία
  Άντιττροσωπεία έλληνι-
  κών Τουριστικών όργανώσε-
  ων άνεχώρησεχθές δι' Ίαπω
  νία διά την καταβολήν-προ-
  στταθειών είς διαφόρους Ία
  πωνικάς ττόλεις ττρός ττρο-
  σέλκυσιν τού ίαττωνικού του-
  ριστικού ένδιαφέροντος.
  Τής άντιττροσωπείας μετε
  χούν καί έκττρόσωποι τού
  Σύλλογον ξενοδοχων Ηρα¬
  κλείου.
  Ούτοι έφοδιάσθησαν μέ
  σειράς τουριστικών έκδόσε-
  ων καί χάρτου τού οΐ/μιιολί
  τού δημοσιογράφου κ Ιω¬
  άννου Χριστοφοράκη, διά
  την ύποβοήθησιν τής ττρο-
  στταθείας τουριστικής ττρο-
  βολής τής νήσου μας είς τάς
  διαφόρους τουριστικάς όρ-
  γανώσεις καί τουριστικά
  Γραφεϊα τής Ίαττωνίας.
  χώραν την 8ην καί 9η Ν)6ρι
  ου, ημέρας Παρασκευήν καί
  Σάββατον. Στούς άγώνες αύ
  τούς θά λάβουν μέρος άθλη
  τές άπ' δλην την 'Ελλάδα
  καί φυσικά άπό τό Ήράκλει
  ΑΘΗΝΑΙ 2.—Ό δικτατο
  ρας Παπαδόπουλος καί ό
  αδελφάς τού Κώστας ι^σαν
  στά Τάγματα Ασφαλείας
  τούΠαπαδόγκωνα στή διάρ-
  κεια τής γερμανικής ,<στο- χής, άποκάλυψαν χθές ό σρτατηγός έ.ά, κ. Λεωνίδας Σπαής καί ό κ. Κομνηνός Πυ ρομάγλου στό Ε' Τριμελες Πλημελειοδικεϊο, στο όττοίο εγινε ή δίκη τού τέως εϊσαγ γελέως κ. Γ. Ξενάκης καίτού έκδότου τής «Χριστιανικής» κ. Νικ. Ψαρουδάκη, ττού κα- τηγορούντο γιά συκοφαντι κή δυσφήμιση των Ταγμά- των Ασφαλείας. Καί οί δύο άθωώθηκαν μετά άττό πολύωρη άκροαμα τική διαδικασία. Ή κατηγορία είχε στηρι¬ χθή σέ άρθρσ τού κ. Ξενάκη πού εΐχε δημοσιευθή στη «Χριστιανική» τόν περασμέ- νο Μάιο. Τό άρθρο άναφε-ρό ταν στή δράση των Τανμά- των Ασφαλείας στην κατο χή καί την χαρακτήριζε προ δοτική. Μήνυση εναντίον- τού άρθρογράφου καί τού έκδότη εΤχε υποβάλη ό δικη γόρος κ Νικ. Αναγνώστου ή 'Αναγνωστόπουλος, άπό την Εϋβοια όόττοϊος είχε ύττη ρετήσει στά Τάγματα Ασ¬ φαλείας. Πλήθος μερτύρων ύπιρα σπίσεως κατέθεσαν ότι τό αρθρον άνταποκρίνεταιπρός την άλήθεια. Συγκεκριμένα: Ό στρατηγός έ.ά. κ. Λε ωνίδας Στταής είπε: «'Όσα έγιναν άπό τα Τάγματα Α¬ σφαλείας άττοτελούν στΐγμα γιά την 'Ελλάδα. Ή ττρώτη μεταπελευθερωτική κυβέρνη¬ ση Παπανδρέου τα χαρακτη ρισε έγκλήματα κατά τού 'Εθνους Στά Τάγματα Α¬ σφαλείας τού Παπαδόγκωνα στήν Πελοττόννησο ήσαν καί οί μέχρι πρότινος δικτάτο- ρας ό Παπαδόπουλος καί ό αδελφάς τού Κώστας. Τα τάγματα Παπαδόγκωνα καί Κουρκουλάκου ήσαν γερμσ· νόφιλα. Τό λεω αύτό γιατί εχει σΐ)μασία νά γνωρίζη ό καθένας —οΐους ΰττηρετού- σαν οί ΠατταδότΓουλοι. Τό δηλώνω γιατί εΐχα ιδίαν άν τίληψη. Συνεργαζόταν μέτόν εχθρά». «Τα Τάγματα Ασφαλείας έξοττλίσθηκαν άττό τούς Γερ μανούς, συνεργάσθηκαν μέ τίς δυνάμεις κατοχής καί εκαναν κακό στήν ττατρίδα μας», κατέθεσε ό στρατηγό- έ.α Ανδρέας Βαρδοι λάκηΓ. «Γνώοισα τον κ. Ξενάκη στ τ 6ουνά τής Κρήτης δπου μα ►ιαχότσν εναντίον τού κατα- κτητού. Τα Τάγματα Ασφαλείας ουδέποτε εδωσα· έστω κα.' μία μάχη εναντίον των Γερ- μανών». ΦΟΙΒΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ Ι ΡΑΚΛΕΙΟΥ Ό Φοίβος Ιωαννίδης γυι Άμέσως μετά τό έγκΛημα τικό Πραξικόπημα τού 1967 κινήθηκε γιά την Όργάνωση άντιστασιακοΰ άγώνα στήν Κρήτη. Έξ αίτίας τής αντι στασιακής τού δράσης συνε ός τού Ιωάννου καί τής Ά ριστέας τό γένος Περάκη γεννήθηκε τό Μάρτη τού 1936. Ό ττατέρας τού δικη γόρος έττίσης ήγήθηκε κο- τά τή Γερμαν:κή κατοχή τής Άντιστάσεως στό Νομό Λα σηθίου μέχρι τού Μαΐουτού 1944 πού σκοτώθηκε άπό τους Γερ μανούς. Άπό τό 1944 έγκαταστά θηκε στό Ήράκλειο. Μετά τίς γυμνασιακές τού σττου- δές έφοίτησε στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου "Αθηνών. Κατά τα φοιτητικά τού χρόνια άνέτττυξε ττλούσια συνδικαλιστική δράση στά ττλαίσια τού Συλλόγου Κρη- τών Σττοιιδαστών καί σάν ύ- πεύθυνος τού φοιτητικού Τμήματος τής Φιλελευθέρας Νεολαίας. 'Αττό τίς έκλογές τής βίας καί νοθείας τού 1961 στρα τεύθηκε κυριολεκτικά στόν άγώνα γιά τή Δημοκραιία. μολις ττήρε τό τττυχίο τού άττό τή Νομική Σχσλή επέ¬ στρεψε στ ό'Ηράκλειο καί σάν Πρόεδρος τής Νεολαίας Ενώσεως Κέντρου ήγήθηκε στήν κινητοττοίηση των νέ- ων τού Νομού μας καί πρω- τοστάτησε στή διεξαγωγή τού ττρώτου άνένδοτου άγώ να κάτω άπό την έμπνευσμέ νη ήγεσία τούΓεωργίου Πα¬ πανδρέου. Μετά την έκλογική νίκη τής ΕΚ, ό Γεώργιος Παπαν δρέου τόν κάλεσε στήν 'Αθή να καί τού άνέθεσε νά όργα νώση την ΕΔΗΝ σέ όλόκλη ρη την Κρήτη τα Δωδεκάνη σα καί τή Χίο. Διωρίστηκε έττίσης Είδικός Σύμβουλος τού 'Υττουργείου Προνοίας ^ ρ ϋ0αι 3ΐ3>3ο5οο
  θέση άττό την όττοία τταραι
  τήθηκε μετά άττό λίγους μή
  νες, άμέσως μετά την τττώ
  ση τής Κυβερνήσεως τής Έ
  νώσεως Κέντρου, άρκηθείς
  νά ΰπηρετήση την αΰλόΓ,ου-
  λη Κυβέρνηση των Ά—οστα-
  τών. Σάν μέλος ττιά τής
  Κεντρικής 'Εττιτροπής τής
  ΕΔΗΝ άγωνίστηκε στήν
  πρώτη γραμμή στόν £>' Ά-
  νένδοτο Άγώνα εναντίον τού
  Βασιλικού Πραξικοττήμστος
  τού Ιουλίου 1965.
  Τό 1966 νυμφεύθηκε η
  Μαρία τό γένος Λυδάκη άρ
  χιτέκτονα μηχανικό ώπό την
  όποία καί ά—έκτησ* γιό ή-
  λικίας σήμερα 8 χρονών.
  Ζητείται
  ή έίται/αφορά
  των διωχθέι/των
  άιξωματικώι;
  Έκ με'ρους τού ύττοψφί-
  ου βουλευτού τής ΕΝ __ΝΔ
  τού Νομού κ. Κωνστ. Μτταν
  τουβά ά— εστάλη τό κατωτέ
  ρω τηλεγράφημα:
  Πρωθυπουργόν
  "Υπουργόν Δημοσίας Τά¬
  ξεως
  ΑΡΧηγόν Ενώσεως Κέν¬
  τρου—Νέες Δυνάμεις
  ληφθή τελικά στίς 7 Νοεμ¬
  βριού 1967. ΒασανίστηκΕ
  άττάνθρωττα στήν άνάκριση
  χωρίς νά λυγίση ιταφ' δλοιις
  τούς έκβιασμούς ττού δοκίμα
  σε καί είς βάρος τής γυναί¬
  κας τού πού είχε έττίσης
  συλληφθή. Την έποχή έκείνη
  ήταν ήδη στίς ψυλακές ή ά-
  δελφή τού ένώ ό άδελφόςτου
  πού κατεδικάσθη έττίσης εΐ¬
  χε διαφύγει στό έξωτερικό
  συνέχισε την άντιστασιακή
  τού δράση μέ συνεπεία νά
  τού άφαιρεθή ή ίθαγένεια
  Στό 'Έκτατο Στρατοδικεΐ
  ο Χανίων δπου παραπεμφθή
  κε γιά νά δικαστή μαζί μέ
  32 άλλους συμττολίτες ανέ¬
  λαβε δλη την εΰθύνη γιά τή
  δράση τής "Οργανώσεως Δ.
  Ε.Κ.Α. Κρήης, ύπεραμύνθηκε
  των δημοκρατικήν θεσμόν
  καί διακήρυξε την άπόλι/τη
  άντίθεση τού στήν τυραννία.
  Όλα αΰτά είχαν σάν συν¬
  επεία την καταδίκην τού σέ
  κάθειρξη 11 χρόνω. 'Έμεινε
  τελικά στίς φυλακές 5 χρό
  νια καί 8 μήνες μέχρι τόν
  Ίούλιο τού 1973 ττού άποφυ
  λακίσθηκε. Καί μέσα δμως
  άπό τίς φυλακές συνέχισε
  τόν άγώνα κατά τής Δικτα
  τορίας μαζί μέ τούς συγκρα
  τουμένους τού καταγγέλλον-
  τας την Χούντα στό Συμβού
  λιο τής Εύρώττης, τούς άλ¬
  λους διεθνεΐς Όργανισμούς
  καί την διεθνή κοινή γνώμη
  Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα
  νά διαταχθή ή μεταγωγή
  τού στίς φυλακές Χαλκίδας
  δπου τέθηκε σέ αύστηρή ά-
  ττομόνωση. ?
  Μετά την άνατροττή τής
  τυραννίας ίδρΰει άττό κοινοί
  μέ άλλους άντιστασιακούς
  την Κινήση Νέων Πολιτικών
  Δυνάμεων καί έκλέγεται Μέ
  λος τής Δεκαενεαμελούς Κεν
  τρικής Έπιτρο-ής. Μέ την
  ίδιότητα αύτη παίρνει μέρος
  στήν ίστορική κοινή συνεδρί
  αση τ^/; Κοινοβουλευτικήν ό
  μάδος τής Ενώσεως Κέν¬
  τρου — Νέων Δυνάμεων ο-
  που καί άποφασίστηκε ή
  δημιουρυία τού ένιαίου πο-
  λιτικού όργανισμού 'Ένωση
  Κέντρου —Νέες Δυνάμεις υ¬
  πό την ήγεσίον τού Γεωργ ί
  ου Μαύρου.
  Αθήνας
  Αποτελεί στοιχειώδη α¬
  πόδοσιν δικαιοσύνης καί ε¬
  πιτακτικόν αϊτημα Δημο
  κρατικοϋ Ααοϋ Κρήτης αμε
  σος έπαναφορά έκατοντάδων
  Κρητών αξιωματικών Σωμά
  των Ασφαλείας άπομακρυ-
  θέντων υπό Δικτατορίας. Μέ
  σχεδόν ανέπαφον τόν Χουν-
  τικόν μηχανισμόν έπαναφο-
  ρά προεκλογικώς Δημοκρα-
  τικών αξιωματικών άπότε-
  λεΐ άναγκαϊον μέτρον δι' ε¬
  λευθέραν έκφρασιν πολιτι-
  χης βουλήσεως λαοΰ.
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Ύποψήφιος Βουλευτής Ε¬
  νώσεως Κέντρου — Νέες Δυ
  "όμεις Νομού Ηρακλείου.
  ·, — - - ,""^!· " · · Ι»