90368

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

15/02/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΡΑ
  ,ριον κνπχαου α
  ,μΙΓΑΡΟΝ ΤΙΙΤΑ)
  ,',τη,ΜΙΛΜΟΥ »-»·.
  ,φυλλοΫ"-»*· ιοο
  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΘΝ1ΚΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΤΩΝ "ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ,
  15
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιβ4θ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΕΤΟΣ Α'. ΑΡ. ΦΥΑΛΟΥ 8
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΧΜ. 6000
  ΕΞΑΜΗΝΟΣ .. 2δΟΟ
  ΤΡΙΜΗΝΟΣ
  1300
  ) ΣΔΤΔΝΑΣ
  Ο κόσμος δλόκληρος
  ε δλοι ηνωμένοι καί ά-
  ψτωγοί καί ττλού-
  _^οί καί δεξιοί. δέν
  οϋτε τή γαρά τους
  ■ έλιιιοες γιά τό λο^μπρο
  ' Ή0υ ττερ^μένει συτους
  _ '.Λοα. Άρκεΐ νά ττη κα-
  ^ είνε -Ελλην καί θ' *■
  δώτιλατα δλες οί θυ-
  ΑΙΜ θά σκύδουν δλοι μπρο
  [ βώ μεγο^"0 αας·- 9* μΙ
  '—βυμε. θ&μαστε οί «Λ
  μένοι. οί τ * πλούσιον κ'
  **" Λ ?Γ&
  καμμιά
  γος
  *
  νωρίς,καμμι μφ
  "Ενας μονον μέσα στη
  αυτή *αρά στεκότανε
  ιμένος, θλιμμενος >και
  • Ό ΣΑΤΑΝΑΣ.
  „___τίς δυνάμεις τού καί
  Ι6ρ,σκε μικρές κι' άδυνα-
  ιηωός στό πελωριο και
  & αύτό θεϊκό θαυμα.
  γίνει σττι ν,ώρα των
  νχήνων Μάταια συνεβουλευ
  0 την ιαίρα τού νά βρή ϊνα
  κμο προηγούμενο μέσα στις
  αί*; γρονια τάς σοπανυκής
  «κ τού, γιά νά καταστρέψη
  ,5νίΐρα και τίς έλπΐδες των
  λλ'νων μά πού αύτός τα-
  . 6/ι σάν τετοια, μά σάν
  ή μαθημοπικως δοσμένη
  ατγματικότητα. Ποτ,έ, έζομο-
  ^τανε στούς άρ*ιδιο*ό-
  τού. 6να τόσο μικρό Ε-
  δέν τού είνε ψέρει τόσο
  ^ μικλά. Ζήτησε δολοφό
  «χ, μά καί αυτού στάθηκε α-
  ^ ΟΟτε Ινας. Κατέφυγε
  κ6 Χάρο. Παρ 'οτι πρόθυμα
  ού ιφοσψέρθτϊκαν όΙ ύπηρεσί-
  ςτοο, οί νίκες συνεγίζοντο κ'
  Δόξα ζαπλωνότανε. ΚάΛεσε
  ρ^πε τ- μεγάλο τού Συμδού-
  40, μά κανείς συμδουλάτορας
  ιεν ΙΙναλ* μ'-λιά. Φωναξε την
  Ήπα γιά οεύτερη Φορά, μά
  ■>τή &ά ήτο ποο οεν πρόκανε
  νά νά κ.νηθή καί άμεοως ήτ-
  φ. Σκυλο&ρυσε τοτε δλους
  συμ&ουλοπορας, καί άπο^
  οτο Άρχΐϊο τού. Κι'
  «ι άρνιοε νά ψαγνη στα πα-
  ληά τού δεφΐερια. Άνοιξε τό
  λ των έγ,θρων τής Έλ
  ή ά ί
  φ γ,ρ ής
  λαοος Πήρε τα κράτη ενα—ί¬
  να Μά κανενα άπ' αύτά δεν
  νοι, πολλοί ζένοι, πολλΦν ψυ-
  λών. Κϋ' ό Σατανας γελουσε
  κ εν,αιρε γαρά μβγάλη. φώ-
  ΣΥΓΧΥΣΗ καί τη£ΐπ1°υ'Βά.
  λε τα δυνατά σου άκόμα πιό
  παλυ, μέ δσες δυνάμεις ίχεις
  καί βοήθησε τούς ΛεβαντΙνους.
  <αί αύτη άνασκουμπώθηκε. > Εκανε τούς άριστερούς δε-
  ξιούς. τούς δεξιοΰς άριστε¬
  ρούς, τούς ξυπόλυτους δεξιούς
  καί τοΰς έν τώ μεταξύ τιαμ-
  πλουτουο άροστερούς. Κυ' ό-οχι
  σε χορός μεγάλος. Μπερδεύ-
  τηκαν οί πάντες καί τα πάντα
  ια τής ΣΥΓχΥ-
  εϊδαμε τόν κ. Σο-
  Φΐαΐνόπουλο. τόν πάμπλουτο δι
  κηγόρο δλων των Άνωνύμων
  •Ετα'ρειων, άργηγόν των άρι-
  στερών Καί τόν κ. Κιτσίνσκυ,
  τόν τΐρόεδρο δλων των Έπο-
  νεΐιρημοπικών Έταιρειών πρώ¬
  τον αριστεράν. Κι' δλους τούς
  μαυραγορίτ,ες μέλη τοθ Κ. Κ
  Και αύτό τό Κ.Κ. να γίνεται
  όι μεγαλύτερος ΤραπεζΙτης καί
  Επιχειρηματίας. 'Η κομμουνι¬
  στικαι κεφαλαιοκρατΐα είνε πκά
  γεγονός, πού τό ξέρουν καί τα
  μικρά παιδάκια Έγ,ει τοθ κό
  σμου τίς έπιχειρήσεις δικές της.
  Ρυθαίζει τή λίρα. Κ' έγινε ό
  δικτάτωρ τής αγοράς τού τύ-
  που καί τοθ χαρτιοϋ.
  Άλλ' έμευνε καί κατι άκόμα
  νά γίνη.. Λ> εγ^νε τό Κέντρον.
  ΓνΛ' Ολοκληρωοηκε έτοι τό έρ-
  γο της -υγχυσεως. Άριστε-
  ροί και δεζιοι ματαια ψωνα-
  ςοαν τωρα πως τιαντοΰ οπου
  Ο ΛΙΕΘΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ϊ0 ΧΡΗΜΑ
  'Η οργάνωσις, δ ??ί>τ?ι
  καί ή συντήςησις τοίι Δι
  έπαναστατικοΰ κινήμ
  ό
  τεραστία
  . Εϊδαμε πάς τα Α
  υύχά δέν πςοήλθαν νοί
  ήτο δυνατόν νά ποολ)
  «εργατικούς» τ ρ
  αλλά άηύ γνηνιες
  έ ^
  ς γ,^
  ιο Ιοιο φαινομενο, πιο χτυ-
  πητό άκόιχα, διότι είναι πιό
  φανερο, παρατηρείται μέ την
  Δι»Λνή Έπαναστατική προπα·
  γανόα. Ή ποοπαγάνδα βεβαία
  Οέν είναι φροΰτο τής σημερι-
  νής έποχής. Άνϋεΐ καί άλωνί·
  ζει ο" 6λες τΛς επυχές τής κα¬
  απτώσεως, πάν.α καί παντοϋ,
  δπου ό άνθρωπος παύει νά
  κτιμάται ώς πρυσωπικότης,
  ως ποιότης, καί λογαριάζεται
  ώς άπλος άβΐϋμός, ώς μηχα-
  ική μάζα. Ιι,ίναι οί εποχές ο¬
  που οί Λυ,οί λυγιζουν κάτω απυ
  μιά μεγάλη κούραση η γέρνουν
  στή όυση τοϋ οριστικόν έκφυ-
  λισμοΰ. Τότε τούς ήγέιες άντι-
  καϋιοτουν οί τυχοοιώκιες καί
  οί καπάτσοι, καί τις ίοέες άν-
  τικαθιστονν τα «συνΰήματα».
  Μιά τέτοιαν έποχή κυπωσεως
  — άς τό εΰχηθουμε παρυδι-
  αί θοθΓ»> ν* χ
  :ό τού. Προγώρησε πιο 6α-
  ιά οτό φάκελλο. Γναποιο λη-
  σμονη_ο όνομα Ιρριξε <κά· >οια άχτίνα φωτός. ΛΕΒΑΝ
  ΤΙΝΟΙ. Ά. ναί. Αύτοι μι
  οοΰν καί μάχονται την Έλλη-
  κ.γι Φολή. "Ιοως αύτοι μπορε-
  οουν κατι. Άς δοκιμάσω. ΤΗ·
  ιαν ή τελευταία τού ελπίς.
  Τούς κάλεσε. Έσκηνοθέτησε
  άπό πρίν καλά την ύποοοχή
  "ούς. Όλόχρυσα παλάτια ώρί
  οθηκαν οάν τόπος συνοτντήσε-
  'ις. Αίθοοσες κρυστάλλινες,
  γειιάτες χρυσάφι. Προσήλθον
  τιροίΧιμο1. Δέ,ν γρειάσττικε καμ
  μώ είσαγωγή. Τούς εδειίς,ε τ5
  ϊρυσάφι καί είπε: "Ολο αύτό
  ιΐνε δικό σας, αν καταστρέψετε
  την 'Ελλάδα Παίρνετε όπτό
  όοο θέλ£Τ£. Άλλα προ-
  ξ Λύτό και άόλλο τόσο,
  όν ΐΓετσκετε. θάνατος, αν ά-
  ™τύχετε. Καί αύτοι ναρού^ε-
  να ουμφώνησαν. Καί 701000 τό
  ϊίχκαφι μαζί μέ την έργολα-
  *κχ τού συμφωνηθέ%ηος έργου·
  "νΐ Ιτσ. άρ^οσε τό εργο της
  ή
  να βρουν τε,τοιο πραγ-
  μα Οεν το συνηντησαν. Στο με
  ταί,υ δμως έπε.οη το Κεντρον
  Ο*.ν εχει ανϋρωπους νά διορι-
  ση, οτα χωρία ικαί άλλοϋ,
  παΐρνει κομμουνιστάς καί διθ-
  ριςει. Κ' ετσι μπαςει στό χω¬
  ρ,ο τούς κομμουνιστάς ώς..,
  Λεντρον διαλύσεως τοΰ χω¬
  ρίου. Λύτό είνε τό μόνο ποΰ α-
  πεμεινε στην 'Ελλάδα. Φτωχό, £.4
  στιιτο. Ξυπόλυτο, νηατικό, ώρρω-
  στο. ΑΟτό άντέώραοε. Κι' αύτό
  βαλθηκαν τώρα νά διαλύσουν οί
  ϊιϋελπιδηδες, οί Μανετηόες, οί
  Μερκούρ_ηοες οΙίΚυρελληοες. Κ ι"
  έπειοή αύτό δέν παραδίνεται
  ευκοΛα, τους χρειάζεται κά-
  ποιος νρόνος. Καί γιά νά υ
  παρξη ο χρόνος πρέπει νά μα
  ταιω&οϋν οί εκΛογές μέ άνα-
  βολες. Καί είπεν ό Σατανας:
  Ώς ϋαυμαστά τα εργα σας
  ώΛε&αντΐνοιΙ 'Άξ,ιος όμολο-
  γουμενως ό μισθός σας!
  Μά αυτή τή φορά τό στόμα
  τού δεν ηταν όπως άλλοτε.
  Κάποιο τρεμούλιασμα είνε φα
  νερό καί καποια άνησυχΐα πού
  δεν κρύ&εταιι. ΤΙ συμ,βαινει,
  Μήπως έχασε την Αγγλία ;
  Μήπως του> έφυγεν ό Άντι&α-
  σιλεύς; Μήπως ή Ελλάς ένώ
  θηκε; Μήπως πρόκειται νά βρή
  τόν Άρχηγό τής; Μήηως κον-
  τεύει ή ώρα νά μιΛήση ό Λαός^
  Μήπως δλα αϋτά δντως συμ-
  ^ατέ—ρωσαν τό; —<έδιά ^ καί εΐιταν. "Οταν μιάχώ- ιίάση αποτόμως, τό ίοοζύ- άλθϊ ά ή ιίάση αποτόμως, τό Υ» ττκ; άκολουθεϊ μιά γ Ίθί ναλάρωοι,ς. ©ά δισλύ- λθΛΐτόν ήθικώς την Έλ- Κι' άτιό ήνω-ιένη, άδελ- η τι&ιθαργημένη, τχού ^τώοα. θα κάνου>ιε τόν κά-
  * Ελληνα κι' άρ^ηγό. Βρω-
  ««ς πολλες, κόμματα -ηολλά,
  «ΡΧηνοΟς πολλούς. Έδω μόλι-
  οτο ιιροσοχή πολλή. Πρό τΐαν
  τόί 6 ενας άργηγύς. αλλώ
  βαίνουν;
  ΕΛ. Κ. ΠΟΝΗΣ
  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  ('Από τή συνάδβλφβ «ΈστΙα»
  καραλομβάνομε τό παρακατω
  χρσνογο,αφημα
  Μϊλά).
  τού χ.
  Σπ.
  οι
  'Ατιο κεϊ καί πέρσ τάλλα θά
  |Ραουν ΐι6να τους. θά ρθοΰν
  *κολ Κί α λ
  τους. θά ρθ
  Καί αντισταθείς ττολ
  «ς. Φιλόδοξοι δέ όπως είναι
  οί "Ελληνες θά θελήσουν νά
  νινουν δλοι άρνηγοΐ. Καί φτω
  ϊοιδπος εΙν« οί "ϋλληνες, λε-
  ^τ« ιΐολλά. θά φτωχήνουμε
  ^ς πλουσίους καί θά πλουτή
  λίγους τυχοδιώκτες.
  θά φτω/ήνουιιε καί δ-
  τούς " Ελληνας οσο μπο-
  . Έςαθλίωσις λοιπόν γε
  ^κη καί τιρό παντός στούς ά-
  Υρέηες. Προσοχή Αύτοι είνε ή
  λάς. Αύτοι πρέπει νά μεί-
  νωρΐς σπΐτι Χωρίς ζευ-
  . Χωρίς σπόρο. Χωρίς υπο
  ιιατα. ΠαντοΟ νά γίνουν έ-
  Κα*ι ΰστερα. δταν έλευ
  η ή .Ελλάς, τα πράγμα-
  θά €ίνε εϋκολα. Άργηγό
  θίχουν. Άλλά 'Εξουσία
  ύά ή
  α εχουμβ σπουδαία ψυχρο·
  λουσϊα "των έξαλλων (κι' έιοιμορ-
  ροπων) θιιλϋχΜν, πού όνβιρεύονται
  κοινωνίες έ/Λυτ>βροιν έρώτων,έλβυ·
  θέρων ένώσεων και διαλύσεως των
  οΐχογβνιιών 1 Αύτα δλα, πού άποτβ-
  λουν στην 'Ελλαδα τό ώμέγα των
  «πρθθδευτιχών> αντιλήψεων, είνε.,
  Ιαϋυστερημένα, «ξεπερασμένα>
  ΐυάγματα. Χτη Ρωσσία δέν είνε
  ιής μόδαςι Αύτά λεει ό Ζαν Σα
  μπενουά οέ μιά άηοκαλυπτιχη τού
  ανταποχριοι οέ Γαλλικό περιοδιχό.
  Ο έλεύνινθί έρως» -' δνα ποοπ°·
  ίεμιχο Ρωοσιχο ίργο, που τό έπαι
  Γ,ον συχνά οιήν Μοοχα, «Το χαμπα
  ,άκι τοϋ Κρβμλινου», ο ιοιος
  Λβνιν λέει ο' £να νέο:
  —Ν" άγαπάτε κατα τόν παληό
  :οόπο Ι... , , ,
  Μα ήταν άνάγχη να τό πή ό Λέ
  ιν ■ Ό έρως είνε τό πιο άρχο,Ιο
  ηοή'γμα στόν χόσμο. Καί δταν λέ
  νΓ.μοντίρνος ίοως», είνε τόοο χβ
  ^χό^. δπως ·»" ών ίλβγαν «μον-
  βολυ
  ύπάργη Μέ λΐγα
  ί> Τα·ιείο καί πολλές έλπΐ
  Ηελλοντιχών είσπράξεων
  νά τους δάλουμε νά
  ^ζοντωθοθν. Έτσι κ' Ιγινε.
  γϊΐ δμως σάν πρίν. μαλακά.
  ^ Φωνές κσί φασαρίεβ "Οχι Ε-
  ^Χ, αλλά μ^ σφεχγές αυτή τή
  καί μέ δμηρΐες. Σέ
  πού τό μΐσος καί ή άλ-
  αγή νά κρατήση χρόνια
  κ' η τϊροσονή τους δλη
  στήν έξουσία καί στήν
  Ιγ-νε ή Σφαγή,
  <*λη. πρωτάκουστη καί α γιά τούς Έλληνε ν'«χτΛ την κάναν ζέ —διατρεχει σήμερα ή Εύ· οώπη. Μέ τα τεχνικά δμως μέσα πού θέτει στη διαθέση της ή πρόοδος, ή προπαγάνόα εχει λάβει σήμρρα διαστάσεις άλη- θινής πλημμύρας. Βιβλία, φυλλάδες, έφημερίόες, τηλεγρα- φος, ανταποκριταί, διάλεξις, σχολεΐα, κινηματογράφοι, ρα- Οιόφωνα, πάσα άλλα μέσα πού δέν άφήνουν τόν άνθρωπο ν άνασάνη, τοΰ σφυροκοποΰν το μυαλο ώς πον ν3 άδειασυ απ0 κάθε πρωτότυπη σκέψη, καί μέσα στό καταπτοημένο καί ζαλισμένο αύτό κουφάρι τοπο- θετοΰν τότρ δνεια, ■ δνταρτικών δμάδιον, σαμποτάζ καί τούς ή¬ ς των χιλιάδων άνιδιο- •ωνιστών, οϋτε λέξη, •νέβαινε μέ τό ραδιό- •βαινε καί μέ τόν ... Οί σρβαρώτΓρες κ«ί συν- ηρϊ)τικώτερες Ιφημερίδες τής Άμερικής, τής Αγγλίας, τής Μέοης Άνατολής πέρασαν στήν άριστερά, σάν νά τίς εΐχε δαγ* κώσει μικρ βιο. Τα 8ιιρύγ'5ουπα ΤάϊιΐΓ τα φιλελεύθρρα Μάντσεστεο Γκάρντιαν καί Νιούζ Κρόνικλ, τα δργανα τοϋ Σίτυ : ό Έκό- νομιστ, ό Παρατηρητής, άπει- ρες άλλες έφημερίόες συντηρη- τικές ή φιλελεύθερες, άρχισαν νά λιρανίζουν δλα τα κινήμα- τα τήςκόκκινης «δημοκρατίας» τό ΕΑΜ, τόν Τίτο, τούς λο- γής—λογής παρτιζάνους τής Ιταλίας, τής Γαλλίας, τής Εύ- ρώπιις καϊ τής Άναιολής. Το ΐόιυ και τα μεγαλα Πρακτο- ρεΐα ΕΊδήσεων : Τό Ρώϋιερ( ό Ηνωμένος Τύπος, τό ΐδιο οί διασημότεροι πολεμικοί άντα- ποκριιαί. ϋγήκαν μάλιστα καί πλήθος φυλλάδες τελείως πουλημένες στόν έπαναστατικο Συσιαλι- σμό. Μερικες άπό δαΰτες είναι χρήσιμο νά τίς ξέρωμε καί νά τίς προοεχωμε : —την Αγγλία ή Τριμπιουν, όΝιού Στααμαν, τό Ρεϋνυλντ Νιούς καί έδώ στήν 'Ελλάδα πρώτη καί κα λΰτερη ή « Ελευθερία». δνό έκατό, χίλιες φορές, τα «συν θήματα»; λιγοσύλλαβες λέξεις ή άκόμη—αύτό είναι το άκρον άωτον τής έπιστήμης—-δύο- τρία γράμματα τοΰ άλφαβήτου "Ολα λοιπόν αύτά τα μέσα τής προπαγάνδας βρέθηκαν άπό τόν τρίτο χρόνο τού πολέ μου, στή διαθέση τού παγκο¬ σμίου έπανασιατινοϋ κινήμα- τος. Τό φαινομενο είναι άλη θινά καταπληκτικό. Τό είχαμε "Ητο ή τνραννία τής άρι- στεράς. Γιά νά Ιδούμε τώρα κάπως άπό κοντά τόν μηχανισμό αυ¬ τής τή; προπαγάνδας. Οί άπλοϊκοί ελεγαν καί πί στευαν πώς δλα αύτά ίισαν επι- τυχίες τοΰ Ε-ΑΜ. Τό δαιμόνι¬ ον αύτό ΕΑΜ εΤχε τάχα είσδύ- σει παντον, εΐχε στείλει παντοί' τούς πράκτορές τού, έπιασε δλα τα πόστα. Μα ή εξηγήση αυτή ήταν τελείως έπιπολαία. Δέν έξηγουσε πώς έξαφνα ή Ιδία προπαγάνδα εγίνετο καί γιά τόν Τιτο, καί γιά τούς Ι¬ ταλού; καί για τούς Γάλλον Παριιζάνους, άκόμα στά τελευ¬ ταία καί γιά άνύπαρκνα κινή- ματα, δπως τό Βουλγαρικό ά- πελευΰερωτικό Μέτωπο (Ι) ή τό Άλβανικό. Άλλ' άκόμα χειρότερα. Δέν έξηγουσε πώς ή ιδία ακριβώς προπαγανδα εγίνετο καί γιά την Άπω Ανατολή, γιά τού<- Κινέζους ή Βιρμανούς κομμου νιστάς. Τί διαβολοΐ Όσοδή- ποτε σατανικό καί νά ήταν αύΐό τότετραπέρατοΈλληνικόΕΑΜ, δέν μποροϋσε βεβαία νά κα- τευθύντ] τοσ&ς ποικιλλόχρωμες •τροπαγάνδες. Ού'τε καί νά μι λαη και νά γράφΐ) τόσες δια φορετικές γλώσσες, καί νά δια- θέτη τόοες γνώσεις καί τόσο προσωπικό. Τό εΐόαμε τό ΕΑΜ άπό κοντά, στήν πράξη. Καί ξέρομε πόσο μέτριοι, πόσο κα- τώτεροι τοϋ μετρίου, γιά νά μι Τ ο άναγνωστικό κοινόν εδέ-1 ποϋμε χειρότερα, είναι δλοι αΰ χετο έναν κατακλυσμό άπο εί* ύήσεις καί έ'ντνπα πού άπηχοΰ- σαν την παγκόσμια άριστερή προπαγάνδα. Καί εισί όημι- ουργηϋηκε τό περίφημο αρι- στερό χλϊμα, άπλωσε παντοϋ, πλημμύρισε την οίκουμένη ώς τίς μακρυνότερες γωνίες, καί άπό λίγο, όλοκληρωτικά νά άκούχι καί νά διαβάζη πα- ρά άριστερή προπαγανδα. Άλ¬ λά τότε καί τα λίγα, τα έλάχι- στα φΰλλα πού δέν εΐχαν κολ- λήσει τό μικρόβιο καί στέκαν στά πόδια των, μπρός στόν κίνδυνο νά χάσουν καί τόν τε- λευταΐο τους άναγνώστη, γΰ· ρισαν κι' αΰτά άριστερά καί πή- ραν την κάτω βόλτα. Άπό τό 1943 κι' ΰστερα. δ· ποίος τολμοϋσε νά μιλήση γιά τοί οί ίνστρούχτορες καί οί δι- ανοούμενοί τού. Κάποιος άλλος διηύίΐυνε την προπαγανδα αυ¬ τήν. Άλλά ποίος; Ύπήρχε δμως καί κάτι ά'λ λο : Ή όμοιομοαφΐα τής —ρο- ηαγάνδας» Τα συνΰήματά της ήσαν παντοϋ τα ιδία. Άκόμα καί ο παρεβιάζοντο, καί στό τέλοζ «κυβερνήσεις έθνικής ενώσε¬ ως» πού δνοιγαν τό δρόμο στήν αΐματηρή εφοδο χαχά τής έξουπίας. Άλλά τέτοια δμοιομορφία, έτοιος συγχρονισμός δέν μπο- >εΐ νά είναι τυχαΤα πράγματα,
  ίπλες συμπτώσεις. Ήταν φα-
  ερό πώς εδώ ΰπήρχε συντονι-
  μός, ύπήρχε οργάνωσις σέ
  ΐαγκόσμια κλίμακα, ύπήρχρ
  εντρικός νοίς. Ποίος χαί ποΰ
  ά ήτον αΰτός;
  Καί περισσότερο άπ' δλα,
  πήρχε ΧΡΗΜΑ.
  Διότι ή προπαγανδα είναι
  ΐολυσύνθετη καί πολυδάπανη
  πιχείρησις. Τόσες εφημερίδες,
  όσα βιβλία, τόσοι ραδιοφωνι-
  :οί δργανισμοί, τόσοι άνταπο·
  :ριταί, στοΐχίζουν χρήματα,
  σουβάλια χςήματα, βουνά άπό
  ρήματα. Θά άναφέρωμε Ινα
  ιαράδειγμα, μέσα στά χίλια :
  Ενας "Ελλην δοκίμασε νά
  Ε>στΛ στήν Άμερική Ινα χει-
  όγραφό τού γιά τον Άλβανι-
  ό πόλεμο. "Ολοι οί έκδοτικοί
  ιίκοι οτούς δποίους άπευθύν-
  ιηκε, έπτά τόν αριθμόν, άρνή-
  ^καν να τοΰ τό έκδώσουν
  διότι...άνέφερε μέσα (τί νά κά-
  μΉ ό ά'νθρωπος!) τό ονομα τοΰ
  Γιάννη Μεταξά. Καί βρέθηκε
  λοι αύτοι οί εκδότες νά είναι
  :άντιφασίστες». 'Επτά Ικδοτι-
  :οί οΐκοι, κι' ΐσως άλλοι έπΐά,
  ί Ιβδομήντα, άλλον. Τί κεφά-
  λαια άντιπροσωπεύουν δλα
  αΰτά ;
  Καί είναι λογικό νά φανχα-
  ήνη αντιληφθή στήν 'Ελλάδα ι τούς Βασιλείς τής Ελλάδος καί
  άπό τόν καιρό τής Κατοχής.
  Όποιοδήποτε Σταθμό άνοίγα-
  με στό Ραδιόφωνο, Λονδίνο,
  Κάϊρο, Βυρηττό, Παλαιστίνη,
  Νέα Ύόρκη, δέν ακούαμε τί-
  ποτε άλλο παρά προπαγανδα,
  δμνους,κατορθώματατοϋ ΕΑΜ.
  Γιά τό Ιργο των άλλων δργα-
  νώσεων, γιά τίς μάχες των
  τής Σερβίας, γιά τόν Άλβανι-
  κό πόλεμο, γιά τού; άξιωματι·
  κούς, γιά τούς άντάρτες τοΰ
  Ζερβά ήτου Μιχαήλοβιτς, κιν-
  δύνευε νά τόν πάρουν γιά τρελ-
  λό, ή νά τόν κλείσουν σέ στρα-
  τόπεοο συγκεντρώσεως Συμμα-
  χικό, σάν έπικίνδυνο φασίσΐα
  η πράκΐορα τοΰ έχθροΰ.
  δργανώσεων. «Έθνικό Άπε
  λευθερωτικό Μέτωπο» έλίγετ
  δ Έλληνικός κομμουνισμός, τ
  ΐδιο καί δ Γιουγκοσλαβικός, τ
  Ϊδιο δ Γαλλικός, καί στήν άλλτι
  άκρη τοΰ κόσμου δ Κινέζικος
  «Φασίστες, γκεσταπίτες, συνερ
  γάτες τοΐ έχθροϋ» Ιλέγοντο δ
  λοι οί άντίπαλοι τοΰ κομμου
  νισμοΰ, άστυνομικοί, στρατιω-
  τικοί, έργατικοί ήγέτες, άπό
  την 'Ελλάδα ώς την Κ ίνα
  «Πρόοδος» δ Κομμοννισμός
  «άντίδραοη» κάθε έθνική ά"μυ
  να, «Δημοκρατία» ή κόκκινη
  τυραννία, κ.ο.κ. Άλλά καί ι
  «τακτική» ήιαν παντοί ή ιδία;
  είκονική άντίστασις κατά το
  κατακτητοΰ, μονοπώλειο τή
  άντιστάσεως καί εξόντωσις τώ-
  έθνικών δμάδων, «σύμφωνα:
  τα δποΐα σέ πρώτην εύκαιρία
  ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
  Βαρβαρέσσοι, Πελτέκηδες καί
  Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ «Άν
  ταΐος> ήλθε ο' έπικονρία των
  <Λέο>ν Καιβών», οοβΐ'τιποϋ όρ¬
  γανον, είς την υπέρ τής ΒουΚγα·
  ρΐας άποψιν, ότι ή ΈΙΜς όέν
  χρειάζίται μεγάλωμα καί νέους
  τόπον;, γιατϊ ϊχει ηάρα πολ.
  λοϋς. Ααϊ οί νέοι αύτοι «έπιοτή-
  μονες> τής κακής ώρας, προσπα-
  θονν μέ αϋχύχρημα αντεθνικήν
  μανίαν ν' άποόείξονν ίτώς... ό«ν
  περιλαμβάνονται καί οί πλαχιες
  των βουνών οτονς άριθμοΰ, πον
  δίδουν οί είόικοϊ °£.'λληνί£. Άνφ
  κατά τόν «'Ανταΐον» &μα προ
  σΐεθοΰν και ούτες τόκ... ή καλ-
  λκργήσιμη ΐκιασις ανξάνει καί
  μπορονν οί "ΕλΧηνις νά (ήοονν.
  Καταντια ί) ουνειθητή προόΌσία,
  των χνρΙ<ον αυτών; "Οπως και ίί ό ϊ ό ΐ ίίν τό ταλήγει. υ κανεϊς οτό ΐοιο χα· Μύοχα — Σόφια— «Άν- ί ύ ήγ χ φ ναΐος». Κ' ίηΐιτα οιαμι-ρτύρον- τα ι ό'ταν τους λίνε /3ονλγαρους... • ΚΑΘΑΡΩΤΑΤΑ δημοκρατικες είνε οί μιθοόοι ποΰ μΐταχειρί- (ονται μερικοΐ ΰπουργοΐ τοϋ Δή μοκρατικον Κεντρον. Άκοΰστε ; Ό κ. ΛΙίρεντίτης Γεν. Διοιχι,τής ΛΓοκίόονίας «κά/.εοε τόν αρχηγόν των Ποντίων— Ακριτών για νά ί ή θ ή χον είπη, ρ θο μ δτι δλη αύτη ή γιγαν ιαία καί πολυπλόκαμη προπα- ανδιστική δργάνωση κινήθηκε αί κινεΐται μέ τα λεπτά τον... ΚΚΕ;! "Οχι βεβαία. Ύπάρχει καί έδώ κεφάλαιο. Κεφάλαιο βαρ- βάτο, κεφάλαιο πραγματικό. Καί ύπάρχουν δλες οί ενδεί¬ ξεις, άναφέραμε μερικές, δτι ή ιδία καπιταλιστική οργάνωσις πού χρηματοδότησε τα έπανα- στατικά σοσιαλιστιχά κινήμα- τα, χρηματοδοτεΐ καί την Ιπα- αστατική προπαγανδα. Άλλά τότε ή Όργάνωσις αύτη πρέπει νά είναι Ινας άπό τούς ίσχυρώτερους κεφα- λαιοκρατικούς όργανισμούς πού ύπϋρξαν ποτέ στό κόσμο. Καί Ιδού μιά δεύτερη άπόδειξη πώς τό Κεφάλαιο, μιά μορφή του¬ λάχιστον τοΰ Κεφάλαιον, δέν πολεμεΐ τόν Ιπαναστατικό σο- σιαλισμό, καθώς τού άρέσει, η τοΰ συμφέρει νά λέγη. ΣΥΜ- ΜΑΧΕΙ ΜΕΤΗΝ ΣΟΣΙΑ- ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ καί την ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ. (Συνεχίζεται) ΠΛΑΤΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ στό λινΐρο ή θα τόν φυΛακΐΌ]} αυτόν καί 200 παλληκάρια, γνή- σία '£λληνόπουλα γιά .. φόνους χομμουνιοτών ολανοβονλγάροβν. Σνμβαίνονν οί αύτά είς τα ά· κραΐα οημιία τής '£1λάδος, ί- κεί δ'πον μόνον τό γτησίος "Ελ¬ ληνικόν πνεΰμα τον «ατριωτικοΰ ηρωϊσμόν τα κράτει κάτι» άπό ουνεχεΐς κίνδυνον; καΐ χαϋημε- ρινές σνμπλοκές καί φόνους μέ ιϊς κομιτατζίδικες ονμμορίες. Χρειάζονται οχόλια ; • ΧΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ δηλώσεις τού ό κ. Ύπουργος των ΟΙχοΛομικών, πού ίτυχε νά είναι Μυλονάς και αρχηγός ενός άπό τα τόσα Άγρο- τιχά Κόμματα, είπε πώς θά δι»οχι πιστώαεις γιά την εΐοαγωγή δεχα περίπου χιλιάδων τόννων χριθής γιά τις άνάγκες τής κτηνοτροφίας στρατιά αλλων τυχοδιωκτών έ£ε προσώπησε γ,νησίος τό πνεθμα των σω^θέντων στή Βάρκιζα Αύτοι μας διοικοϋσαν ώς τώρα Αύτοι είχον την οΐκονομική ζωή ώς τώρα στά χέρια τους. "Έργο δικό τους είνε ή πολιτική τής έ- ξαθλιώσεως καί ή 6λη, κατάντια μ«ς. θ /7ΕΝΤΕ κομμουνισταί δλοι - ολοι, ήσαν στή Σιάτιστα. Σφα- γεΐς διακεκριμμένοι. Δέν τολμοθ σοτν οΰτε νά εμφανισθούν στήν άγορά. "Οταν αίφνης, διωρίσθη ενας κουκουές "Ειταρχος Άφοϋ δέν 6ρή"κε οθτε ϋναν τοθ Κέν τρου, επήρε τούς ιτίντε σφαγεΐς ή δημοκρατικούς πολΐτες καΑ τούς ίκανε άρχοντες στήν ιΐόλη. Τό ΐδιο γίνεται καί στή Λε6ά- δεια μέ τόν Λνθρωπο τοΰ Ταδου λάρη, τό νομάρχη Κοττοχής Κου- γ ς γ μας χαί πώς θά ή ή ηφ τό ταχύτε¬ ΑΙ •ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11111111*1 ,.,,,,............Π,Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ...............ΙΙΙΙΙ,,ΙΙΜΙ ρον ή σχετική δημοπρασία. ΑΙ- σιως δμως φθησαμε στό τέλος τοϋ Φεβρουαριου «αί άκόμη ή δημυ- πρασια οέν έγμνε καί ή πεΐνα άπο- δεκατιζει τα λίγα ζώα ποΰ έγλύ- τωοαν άπό τις συμφοράς. ΟΙ κτη- νοτροφοι μας μποροϋν να άντιμε- τίοπίοουν την :<ο.ιάοι.ΐίαι μέ τ,ήν γνωστη παροιμίβ «ζήσε Μάη νά φας τοιφύλλι». Φαντασθήτε τί θά γινότανε άν 6 χ. "Υπουργός δέν ήτο άρχηγός "Αγροτικοϋ Κόμμα- τος, γιά νά ένδιαφέρεται γιά τούς άγρότες μας. Δέν πισιεύω νά τόν ξεχάαβτε στίς έκλογές ; 3 ΑΡΚ ΙΖΑ:ΐ Ό θρίαμβος τού Λεδατντινισμοΰ. Μία έτΐέτειος. Άντί μιδς καθάρσεως, μιά γενι- κή ένθάρρυνσις τοϋ έγκλήμοττος καί μιά τΐχχρώθτ[σις πρός επανά¬ ληψιν. Πρίν γίνουν τα έτήσια μνημόσυνα, εΐχςχν βγή οί σφά- χτες. 'Αιιό τιοιούς Ιγινε; Τό είδα με καί τό 6λέπο"^με κάθε μερά. Ή Βάρκιζα δέν είνε μόνον μιά ττροδοσίσ· είνε ατυχώς ό θρίαμ- 6ος τοΰ Λε6«ντινισμοΰ καί της Διεθνοΰς "Επαναστάσεως. Σ.έ ποίον λαόν θά γινότανε αύτό, καί ποΰ άλλ,ου ϋστερα: άπό την ήττα των σι)»αγέων, θά έπέζειτό πνεΰμα των γιά νά διοική κυρι- αρχικά άπό τότε ώς τα σήμερα; Μην ττλανώαεθα. Σοφιανόπουλοι, ,Ι||ΙΐΛΐΙ,·1«Ι·,ΙΙ,,Ι,<ΙΐΜΙΙ<«Μ·,ΗΙΜ<ΐΠ,,ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐΜ,ΐΜΜΙΙ ράση. Τό ΐδιο κσί στή Τρίιτολη καί σ' δλη την 'Ελλάδα λύσσα- ξαν κυριολεκτικώς. Άλλ' αύτό δέν είνε άπλή πρόκλησις, είναι κάτι πιό 6αρ6. Είνε κλήσις πρός επανάστασιν. 'Αλλ* δν ρωτήσετε γιατί γΐνονται αύτά; ΓιατΙ μπά- ζουν τόν κομμουνισμό στά χω¬ ρία; Τέτοια τύψλα καί τέτοια ταρ<χχ_-ί είνε πράγματι πρωτοφα νεις. ΔΙ'ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝκατά ήψις της ττροεδρίας τής Πανελ- ληνίου ΟμοσπονδΙας των Γεωρ¬ γικών Συνεταιρισμόν ότΐό τοΰ κ. 'Αφεντάκη άττοτελεΤ άναμφισδήτη τον επιτυχίαν των έκλεκτόρών, χαρακηριστικήν τοθ έθνικοθ πνεύ ματος πού επ ι κράτει μεταξύ των άγροτών μας. Τό γεγονός δτι τα κομμουνιστικά £ντυπα μέ Ιδιαίτε ρη λύσσα έπανειλημμένως επετε¬ θησαν εναντίον τού αύτό καί μό¬ νο δικαιολογεϊ απολύτως την Ικα νοποίησίν μας ,γιά την έκλογή αυτήν. Άλλά καί οί δηλώσεις τοθ κ. 'Αφεντάκη 8τι δ αγών τού είνε καθαρά έθνικόςχωρίς καμ¬ μίαν άλλην Ιδιαίτερη οημασΐα, πλήν τοΰ άντικομμουνιστικοθ, ά- ττοδείχνουν τόσον την δρθοφροού νην τοϋ ΙδΓου, δσον καί των έκ- λε,κτόρων τού. Τουτο δέ 6χει Ιδία ζουσαι οημασΐα γιά μδς σήμερα. Έφ'δσον δέ οί κομμουνισταί καί έδώ ϊδειξαν τόσο πεϊσμα καί ξό· δεψαν τόσα χρήματα καί απέτυ¬ χαν τΐαταγω&£ς ή εκλεγή αυτή μδς δίνει μιά άκόμη χαρά. ΑΥΣΤΥΧΩΣ οί πατατοχαλλιερ- γ>ιτές μας άντιμετωπίζουν χαί εφέ¬
  τος τα (δια προβλήματα, χάρις
  στήν πλήρη άδράιεια ι»ν οίρμο
  δίων υπηρεσίαν τού 'Υποι,ργείον
  Γεωργίας χαί τής ΆγροτιχήςΤρα-
  πέζης, οί οποίες δέν «εφρόντισαν
  γιά την εΐοαγωγή τοΰ πατατοσπό-
  ρου χαί των άπαραιτήτων χημι
  κων λιπασμάτων. ΟΙ ανάγχες τής
  χώρας σέ πατατόσπορο είνς:· με-
  γάλες, γιατί ίχουν άποτύχει οί
  καλλιίργειες τής περιόδου «ού πέ·
  ρασε καί ή πατάτα πού ύπάρχει
  δέν είναι χαταλληλη γιά σπορά,
  λόγφ τοϋ έχφυλισμοθ της. Γιά νά
  χαλλιεργήοωμβ τίς προπολεμιχές
  {χτάσεις χρειοζονται 30—85 χιλι-
  άδες τόννοι ποτατοοπέρου χαί ϊ·
  φεραν μόνον 8 χιλιάδες τόννους
  ρνα ΑχυθΛθλις. ,
  Καί 6 έλίύθερος γάμος; « Υπαβ
  νει-λέβι 6 Γαλλος ηαρατηρη»ης-
  μέγιστος άβιθμός οΐχογενειων, ηοθ
  •οδ-ν ο* άηολυτη ούμπνοια, βολυ
  μεγαλειτέρον άπ' δσο θα μ
  θση κανείς· χ
  ρ
  σβ >α «ποθεση
  ητα ΐώοα μ«τά
  ί
  μρ
  ς χαι μαλι;
  τόν πόλβμο, που
  ητα ΐώοα μ«ά
  ίνας χαινουβνιος νόμ<>ί β
  σημαντιχά χήν ενκολία τοθ διαζυ-
  νιοι». Εεοω -«ι,οοβετβι — πληθος
  άχογένεκς πού ζούν οιβνά ένωμβ
  ν«ς, οάν Τϋΰς ΓάΛλους μικθονοιχο·
  κυοαίους των έπαρχιών, έπιρλβπον
  ΐας δοο μποβοβν τα παιδία τους
  ν* άποφβύγουν τίς χαχ*ς αχηανα-
  στοο<,ές «ο'· ά ήνπα τούς...«μάγχ«ς Σβ μέ ύς...«μάγχ«ς »<■« «μ Ή Σοβιβτιχή Κυβέονησις ένθ-αρ- ηύνβι τώρ.ι δοο μποοϊΐ την οίχο- γενειαχή ζωή· Καί δχι μόνο βέν Θέλει οήμβοα νά μειωνβται τ6 χθ· ρος ν,οί ή έξουσία των νονέων, άλ λά χαΐ την ένισχνει, άφοδ τους νονβϊς θειοοιΐ τό Σοβιβτιχό χράτος ύθυς γιά την διαγωγη των ών τους. Τοΰς γονϊΐςτιμω- οηϋν γιά τους μιχρούς. που που- λοΰν τσ.γαρέττα η Λλλα πρόγμα τα στή μα. ρη άγορά Τους γονεϊς παλ<Λν οτό οχολίϊο, άν τα παιοια δέν φέρωνται χαλά στήν ταξι.Τους γονιΧς τιμωροθν, &ν βροΰν στόδρό- μο μετά τάς 9 τό βράδυ ίνα «αι- Λέ όνν η γς μο μετά τάς 9 τό βράδ 81 κάτω των Λβχαηέντ* χρόνων η α' όποιοδήποτε θέατρο α' όποισ.- δήΐτοτε ώρα! Τό Σοβιετιχό κράτος άναγνωρί- ζει, δτι θεμελιώδης όρος γιά την ανάπτυξιν τής οΐχογενείας ιΐνε ή κατοιχία, τό διαμέρισμσ, τό σπι· τάχι. Κι' αύτό είνε τό μεγαλείτερο πρόβλημα μέ τή φοβερή κρίσι τής στέγης, που ύπάρχει σιτις μιγάλες πόλεις. Ό έργένης, πού διαθέιει σήμερα, έκεΐ, ίνα δωμάΐιο, άπο- χλειστιχό, γιά τόν ίαυιό τού, είνε προνομιοϋχος χι' ευτυχή ς, άφοϋ διαμερίσματα μέ 4 δωμάτια κατέ- χονται άπό δυό οΐχογένειες μέ τα παιδία τους. Ή λύσις των δημό¬ σιον «ύπνωτηρίων» είνε χανώ·ν γιά πλήθη δλόχληρα νέων καί κο- ριτοιόιν, ποΰ ή φιλοδοξία τους εί— νά βροΰν Ινα δωμάτιο, ίνα μο- νάχα, γιά νά παντρευτοϋν. Ή οί- κογένεια μένει γιά πολλοΰς νέους κα'ι πολλές νέες τό Ιδανικό τους. Γι' α«τό, τό Κράτος ίχει «ρό γραιιμα νά χτίσχι, μόλις μπορ/έσυ ιατοιχίες γιά οΐχογένηβς. Κι' Ιχβι χαταλήξει στό συμπέροσμα νά μή δημιουργήση πολυκατοικίες, άλλά μάλλον μικρές, δίδομες κατοικίβς, δυό χαι τριών δωμάτιον, μέ κου ζίνα χαΐ λουτρό. θβλονν ^ό έ|α- σφολίσουν στήν οΐκογένεια περια οότερη συνοχή, ζωηρότερη την έν- ΐύπωοι,δτι βρίσχεται οιό «νοικοκυ- ριό» της. Τί άστεία ίκφρασνς, δταν πρόκειται γιά τή Σοβιετική χο·- νωνία! Καί δμως τό οΐχογενειαχό νοικοκυριό, ή οΐχογενεισχή κατοι¬ χία, είνε άπό τα χύρια Λρθρα τοθ μεταπολεμιχοϋ ποογράμματος τώ>
  Σοβιέτ Ι...
  Αΰτά γράφει ό Γά>λος παςατη-
  ρητής. ΟΙ έγχώριοι δυναμιτισταί
  τής οΐχογενειαχής χατοιχΐας (δλων
  των εΐδών δυναμιτισταΐ) μποροΰν
  νά σχεφθοϋν λιγάχι επάνω στά
  Φέματα τής μελέι»»ς αΰϊήί.' Γιά
  νά μην βλέπουν, κάποιο πρωΐ, σ&ν
  δνεΐί(θ μακρυνό χοί Ιδίώδΐς άνέ-
  φικτο αύτό πυ* εϊχαν, μιά φορ*
  κι' ίναν καιρό, χαί τό κατέοτοεψ«·Τ'
  2ΠΥΡ02 ΜΕΛΑΣ
  Ο &ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝιΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΒΙΙΗ
  ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΑΕΚΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥΜΑΙ
  13ον)
  Ώς έκ τής είδικής φύσεως
  ■των, οί συνεταιρισμοΐ έξασκοΰν
  έλεγχον έν μεγάλη κλίμακι,
  πρότγμα τό όττοϊον μειώνει διά
  τό Κράτος ή τάς άλλας υπηρε¬
  σίας τάς έπιφορτιομένας μέ την
  •παροχήν βοηθείας την ανάγκην
  Ιδίου έλέγχου. Τα μέλη τοΰ
  υυνεταιρισμοϋ δχουν έν τη πραγ
  ματικότητι διαφόρους τρόπους
  νά έπιστήσουν την τΐροσοχήν επί
  τυχόν άνωμαλιών καί νά άποκα-
  ταστήσουν την τάξιν. Ή περιο-
  δική έκλογή των διοικήσεών
  των. ό διορισμός προσωπικού,
  αί ετήσιαι ή καιί συχνότεραι γε-
  νικαί συνελεύσεις,, ή δυνατότης
  τής άνακοινώσεως είς τόν συνε-
  ταιρικόν ή τόν άλλον τύπον, ή
  •επΐσημος έποπτεια κλπ. είνε τα
  μέσα τοθ προληπτικοΰ καί κα>
  τασταλα ι κου έλΐ
  σταλα ι κου έλΐγχ.
  Ταυτα Ισχύουν Ιδιαιτέρως διά
  •τους συνεταιρισμούς καταναλώ-
  <ιεως καί άπο κοινοΰ πωλήσε¬ ως, οί όποΐοι ησχολήθησαν πάν ΐοτε μέ εργασίαςσυναφεΐς πρός -την διανομήν των εΐδών τα δ- ϊ άφυρ^ ή χορηγουμένη είς την διανομήν τω πυϊα άφυρ^ ή χορηγουμένη είς τούς χειμαζομένους πληθυσμους Φοήθεια καί οί όποΐοι οΰτω ττρο •παρασκευαζόμενοι θά ηδύναντο νά άποτελέσουν τα βργανα διά Ι*·τήν οίκονομικήν καί κοινωνικήν άνόρθωσιν καί τΧνασυγκρότηριν των πολεμοπαθων χωρών είς την όποιαν αποβλέπει τό 2ον καί 3ον μέρος τοΰ προγράμμα- τος τής διεθνοΰς μεταττολεμι- κής πολιτικής. Εάν άκόμη δέν ύττηργον συνεταιρισμοί Ινα συν- δράμουν τό ?ργον τής διεθνοΰς βοηθείας θά Ιπρεπε νά δημιουρ νηθοΰν τοιούτοι, δπως άλλωστε έγένΐτο είς ωρισμένας περιοχάς καί κατά τόν πρώτον παγκόσμι¬ ον πόλεμον, διότι πάντες είχον πεισθή δτι ή καταλληλοτέρα ορ¬ γάνωσις πρός εξυπηρέτησιν τοΰ σκοττοΰ αύτοι) είναι ό συνεται- ρισμθς. Βεβαίως οί διάφοροι τού κ. ΕΛ· Κ· ΓΟΝΗ Πολλοί εΤνβ ίχεΐνοι πού μιλοθν γιά άσιυφιλία. 'Βλάχισιοι δμως θέλησαν ώς τώρα νά βροθν την αί ι ο 0 Έλληνος έργάτον —π ό Χ ε ω ς είνε πολύ χειρότεροι. *Οτ«ν ό έργάτης τής πόλεως I- συνεταιρισμων οί όποΐοι ύφίσταν ται δέν Θά είναι είς Θέσιν νά ά- ναλάβουν τό λειτοΰργημα τής ί>ιανομής των εΐδών βοηθείας.
  Είς λίαν έμπεριστατωμένην άνά
  λύσιν τώ ν υφισταμένων δυνατο
  τήτων τό Διεθνές Γραφείον 'Ερ·
  γασίας στηριζόμενον είς προερ·
  γασίαν τής Διεθνοΰς Συνεταιρι
  κης "Ενώσεως ύπολογίζει δτι α-
  νω των 20.000 συνεταιρισμόν
  καταναλώσεως έν Εύρώπη(πλή
  τής Ρωσσίας) πλέον των 44.500
  γεωργικών συνεταιρισμων έχόν-
  τωγ, υπηρεσίαν διανομής εί6ώ
  καί μέγα μέρος των γεωργικώ
  τα 2)3 ήτοι 14.000 πιστωτικών
  συνεταιρισμων (π .χ έν Γερ
  μαν·ίσ. επί 21000 γεωργικών πι
  στωτικών συνεταιρισμων πλήν
  των πιστωτικών εργασιών άνα-
  πτΰσσουν καί εμπορικήν δραστη
  ριότητα) καί πλήθος αλλων συ¬
  νεταιρισμων μέ είδικούς σκο-
  ποΰς π.χ. ύγιεινομικοΐ συνεται¬
  ρισμοί, θά ήσαν είς θέσιν νά
  βοηθήσουν τόν έπιδιωκό.μενον
  σκοπόν. Οί συνεταιρισμοί ούτοΙ
  διαθέτουν αποθήκας καί κατα-
  στήματα διανομής εΐδων (π. χ.
  έν Αγγλία 24.000, έν Ούγγα-
  ρία 2.000 μέ ύποκαταστήματα
  είς 4.ΟΟΟ χωρία, έν Τσεχοσλο-
  βακίςχ 7,000, έν Γαλλία 8,000.
  έν Σουηδία 5.300, έν Πολωνίσ.
  2.800, έν Φινλανδία ττερίπου
  5.400 κ.ο.κ.) μέ ανάλογον
  •προσωπικόν άπό 240.406,
  Ι (Συνεχίζεται)
  Λαδο τού άγροτικοθ πληθυσμοίι
  ά,τό τό κάμπο πρός τίς πόλεις.
  Καί ή ϊξοδος αυτή δέν είνε μιά
  άιτλή μετοικησις, μά ϊχει τίς αί
  τίβς, τίς κοινωνικές αΐτίβς, μέ άπο
  τελέσμαΐα έξαιρβτιχά θλιβερά.
  Άπ' αυτή, Αάντως, τα μέν χωρία
  γίνονται αναιμικά, ί| δέ πρωτεύου
  σα ύ/ιερτροφιχή.
  Είνε λοιπόν άνάγχη νά ίξί?.ασθ
  τό πρόβλημα άπό δλες τίς πλενρές
  και να όοϋμβ τίς συνέπβιες. "Ατυ¬
  χώς δέν υπάρχουν πλήρη στατι·
  σΐικά στοιχεΐιι τής κινήσεως. Άλλά
  τα ύπάοχοντα δίνουν μιά Ιδέα τής
  άλή κινήσεως.
  ία Άστνφιλία δμως σημαίνειχει β) μεγαλύτερον εΐσόδημα από
  ■ · ■ ΐόν μέσον χωοικόν, β) οί γενικοί
  δροι διαβκησεας των πόλεων είνε
  ασυγκρίτως καλύτεροι άπό τούς
  δρονς τοϋ χωρίου (συγχοινωνία,
  σπίτια, άνβσεις, θεαματα, δισσχε-
  δάσεις), γ) δταν ό έργάτης .ής
  πόλεως ίχει έξαστραλισθεΐ είνε μέ
  χλαδικά ταμεία, είτε μέ τα επι
  κουριχά, εϊτβ μέ τίς κοινωνικές ά-
  σφαλίοεις χατά τής άρρώστειας,
  των άτυχ,-ημάτων καί τοϋ γηραιός,
  δλα ούΐά κάνουν, πρώτον τή
  ζωή τής πόλεως χαλύΐερη χαί
  προνομιαχή. Δεύτερον επι βαρύνουν
  άμέσως ή έμμέσως τό κοστος των
  "Ο πληθιισμός των πόλεων ήτο:
  1907 92δ 633 ψυχαί ή τοι 24°/°
  1920 1.245.483 » » 27»/"
  1928 1828.923 » » 83°/°
  1940 2.474 309
  33,73°/.
  Κατα μίαν στατιστικήν άβπιση-
  μον—και γιαΰτό άπσράδεκτο γιά
  μάς—τό 1944 ό πληθυσμός των
  πόλεων ανήλθεν «Ις 48"/,
  Άφ' ετέρου θά μας βοηθήσχ) εί
  την ϊρευνά μας ή πυπνόιης τοϋ α,
  γροτικοΰ «ληθυομοΰ. "Επί ενός -τε
  έμπορβυμΊτων, πού οημαίνει
  την Ιδία οτιγμή πού δίνονται αυΐό
  βτούς έργάτες των πόλεων άφαι-
  ροϋνται άκό τόν κάιοιχον—χοτα-
  ναλωιήν τού χωρίου. Δ η λ α δ ή
  χ ά θ ε καλυτέρευσς τ όό ν
  όριον εργασίας στίς
  πόλεις είνε καί μιό
  χειροτέρευσΐς τής ζωή ς
  ιοϋχωρικοθ. .,
  Αύιύ τό άπεδείξαμε στά προη-
  γούμβνα, μέ ταιρινα παραδβίγμστα
  παρμένα άπό τίς καθημερινές εί
  ίραγ, χιλιομετρου καλλιεργημέν^ς δήσεις. Τό^ωπομε^αλλας ^παν
  Είς την 'Ελλάδα 157 ατομα, ίίς
  Είς την Ελλάα 7 μ,
  την Ούγγιρίαν 72. Είς την Βοοολ
  γαρίαν 118 Λΐθμα. Είς την Γερμα¬
  νίαν 52. Είς την Γιουγκοσλαυία
  114 ατομσ. Είς την Γαλλίαν 48. Είς
  ιήν Ίΐαλίαν 90 Λτομα. Είς τό
  Καναδάν 11.
  δ
  Μέση απόδοσις σιταριοϋ στά έ-
  φτά χρονια 1931—37.
  Γιουγκοσλαυία 127,7, Βουλγα¬
  ρία 117,7, "Ελλάς 81,7 χιλγο.
  Ή στενόιης τής γής είνε ίνα
  «πό τα αΐτια Ή χατωτι^ρόιηςάπό
  απόψεως ποιότητος τής "Ελληνι-
  κής γής είνε τό ίλλο. Ύπάρχει
  δμως καί μιά αί,λη αΚίοι, ή χαθ'
  τ,οΰ, δτι δλα τα ταμεΐα έπιβαρύ-
  νούν τούς καταναλωτάς χαί χατά
  πρώτιστον λόγον τούς άγρότΓς "Ας
  δώσουμε δμως χαί μερικά αλλα.
  Καί δς άρχίοουμε άπό τίς έφημε
  βΐδες. Στίς 100 δροχμές ποϋ πλη·
  ρώνει ό χωριχός γιά μιά έφημερΐ
  δα Κ παίρνει ό (διοχΐήτης χατό
  μέσον δρον, 30 '/ν, τα διάφορα τα
  μεΐα καί τα ύπόλθιπα ή έργασΐα.
  Σία εΐοΐΐήρια των σιδηρόδρομον,
  των αύι-ονινήτων, των θεάτρων,
  παντοϋ ύπάρχει τό ταμείον υπέρ
  των έργατών.
  "Οίαν τό μέσο χωρικό τόν βρή
  μιά ανάποδη γέννα ή μιά άρρώ
  στεια τότε πρέπει ό πουληθή ό-
  Έν τώ μεταξύ ό κ. Ύπουργος τής
  Γεωργίας, ποΰ θέλει νά νομίζη
  πώς είιαι χαί καλός Γεωπόνος,
  άσχολειται μέ έπισκέψεις στόνΡώσ-
  σο πρεοβευΐή, γιά νά φροντίση γιό
  την έπίταξη καταλλήλου μεγαρον
  γιά την στέγασι τοϋ 'Ελληνοοοβιε-
  τιχοϋ Συνδέσμου, σιόν οποίον εί¬
  ναι σύμβουλος.
  θ
  /1ΓΕΣ βδομάδες μ«ς χωρίξουν
  άπό την έποχή τής σποράς τοϋ
  καλαμποκιοϋ καί άκόμη δέν έχίΐ
  ελθει ό σπόρος πού χρειάξετα». ΟΙ
  ταραγωγοί των όρεινόίν Ιδίως πε-
  ριοχών δέν διαθέτουν οβτε όκδ
  σπόρου, γιατί ή περισυνή έσοδεία
  ήτο μικρή καί δέν ίφθασίν ουΊ·
  γιά την διατροο,ή τους. "Αν δέν
  ίλθει έγχοίρως ο σπόρος θά χά-
  σοομε χαί τόν χρόνο αύτό χαί οί
  ναταστροτιές θά είναι μβγάλες.__
  Πρέπει λοιπόν πρό πάσης Λλλης
  «Ισαγ,ων,ής νά ςςοντίσωμε γιά την
  ε,Ισαγωγή ι ου σπερου, ϊσιο) χοί
  μέ χαϊκια άπό τίς γειτονιχές χώ·
  ρες τής Μέσης Άνητολής. Κάπου
  διαβάζαμε πώς οί σύμμαχοι χρη-
  οιμοποιήσανε μεγάλα άεροπλάνα
  γιά την μεταφορά χιλιάδων τόν¬
  νων σπόρον στίς διάφορες χωρβς
  πού ίλευθερώνοντο άπό τόν άξο-
  να. Δέν μπορεΐ χάτι τέτοιο νά
  γίνη χαί γιά την ήρωϊχή Έλλάδα
  τής Πίνδου, τοθ Άλαμέϊν χαΐ τον
  Ρίμινι',
  ,~ΙΑ ΜΙΑ άκόμη φορά(«κοούο·
  μέν τόν κώδωνα» είς τούς αρμο-
  δίους, διά νά τούς υπομνήσουμε
  την ανάγκην τής χορηγή"σεως μβ-
  ταφορικών μέσον είς τάς Ένω-
  σεις των Γεωργικών Συνβταιρι-
  σμών, διότι ή έλλειψις αυτή αύ-
  τοκινήτων κα'ι ή μή χορηγησίς
  των είς τοΰς Γβωργικούςι Συνβ-
  ταιρισμοΰς εχει φέρβι είς άπβλπι-
  σίαν τόν γίωργικόν κόσμον άπό
  την αγρίαν εκμετάλλευσιν των
  Ιδιοκτητών αυτοκίνητον ποϋ ύφί-
  στανται. Ύπάρχει δέ άκόμη καί
  δ κίνδυνος, έκτός τής εκμεταλ¬
  λεύσεως, νά εχωμεν καί θανά-
  τονς άπό την μή Ργκαιρον μετα¬
  φοράν των τροςρίμων καί μείωσιν
  τοϋ ζωϊκοϋ χεφαλαίου, άπότό
  άσύμφορον τής μεταφορδς, υπο
  τάς σημερινάς συνθήκας, των
  κτηνοτροφόν.
  ημάς οπουδαιοτέρα, χαί αυτή είνε λόχληρος χαί νά παραδοθή οίον
  όπ οί δροι τής ζ ω ή ς τ ο δ τοχογλύφο ή νά πεθάνη ό άρρω-
  Έλληνος γβωρνοϋ, έ ν οτός τού. Πολλές φορές συμβαί-
  σχέσει μ έ τοΰς,δοου ς((Συνέχεια είς την 2αν σελίδα)
  #ΓΙΣ ΤΑΣ διαφόρους αποθήκας
  καί τα Ιπιλιμένβια κέντρα παρα-
  μένονν άδιάθετοι μβγάλαι ποσό-
  χητβς γβωργικων φάρμακον. Νο¬
  μίζομεν δτι είναι χαιρός νά σν-
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ Κ5ΟΡΜΗΣΙΣ
  Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ Μ
  ΠΑΛΑΙυΧ_ΡΑΚΙυΝ(Ναυπη. , κ____^ . . _' .
  III
  διοφορβ ποιότητος, ή όποΐα
  Ι.- Δ&κεμβμιος 1945.
  Άπό τοθ "Απριλίου μεχρι
  ΌκτωβρΙου κ. ϊ. τα χορηγού-
  μενα εκάστοτε ύκό τής ΟΟνρ-
  ρα τρόΦΐμα τοθ χωρίου μας
  κάνει πολλά άπ' τα οιανεμη
  θεντα νά είναι τελείως άχρη· ,
  στα. Νομίζομεν δμως δτι μπο |
  ροθσε νά γίνη καλυτερη δια-
  νομή άπό την Κ.Ε.Δ Ν
  νένα λόγο. άπό τόν
  δώ έ
  διώρισ
  ' δ
  ΌκΛώΒρΤο
  μέλη της Έπιτρο-
  Προέδρους
  Έφημιρίους
  καί
  νας άηό τούς |
  Κοινοτήτων,
  ΤΟΜ ΓΕΡΡΓΙΚΙΊΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΙ ΑΗΦΘΕΙΣΑΙΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
  31 ϋΙΙΙΪΡΟΦΙιΙίΜΙΑ ΗΕΡΙΦλΉ
  ίίϊ ΤΑΣΕΠΑΡΧΙΑΙ|ΣΓΟΗ ΙΒΗΙΠ.
  Την 27ην Ίανουαρίου χαΐ ώ-
  3Β ψ
  πορο,βξ,,ς
  — νωριοό
  μας, άλλά οί κοριοι αύτοι ττ,ς
  Ιηιτροπής θά επρεπε νά εό
  σπλαχνισθοϋν τούς δυατυχι
  σμένους χωρικούς μας, οί ό
  ποιοι, χϊΐμώνα καί μέ β
  ξυιτόλυτοι καί
  πρέπει νά
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΝΟΣ
  Πρόεδρος Κοινότητος
  Παλαιοχωρακίου
  -Ααρία
  Ι,.
  •τος τής συνθέσεως τοΰ Δ.Συμβου-
  λίου ^ τής Άγροτικής Τραπέζης
  τον οποίου τα 7 έκ των 15 έν
  όλω μελών θά έκλέγωνται άπό
  στερεΐται μέσων
  Πρός θε ου ι Άς
  για
  συνε
  ί
  τού
  μέ «η
  νά
  νά ήσυχά
  π, έκρεκϊ νά
  θήση τήν τραγωδΐα
  τησαν καί
  πΐό φτωχοΐ
  αυτή των 1Η ΟθνΡΡα_μα^
  έλεηλά·|σμούς,
  οί
  κΐα πού μ<3ς ^ 1 Μ - νομήν καί ττροκάλεσε Ι«Ε Αντιιιάθειες, ύ ά ρ Αντιιιάθειες μνησικτκίβς καί μη ύσεις άκό μα μεταιξο των κατοίκων των χωρίων ΝαυτΐακτΙσς, Ό λόγος είναι, ά(ΤΛ.ούστατα : 1) δή ή χορη/ηθεΐσα ττοί»ότπς ήτο τε¬ λείως ανϊπαρκής, οΟγε καν τό 10 % τ ά ω 10 % ώ ρής, Ο καν τό άναγκων των πτω % άναγκων των πτω χών κατοίκων ματς καί 2) ή τίτοια πού λ,μνάζε, τό ν,ρό ετίαΓ, μέοα στ6 δωμάτια, κ,' ό μ,σος λύσεως κόσμος άρρώστησε άπό πνευ οιααΰ,ν. Ι Ό κ. Α. Μπαλτατζής λαβών ΛΡ°Αν«ες' ?Ρώτο5 τόν λόγον έκήρυ|ε τή* αηύ ίνα έναρξιν των εργασιών τής συνε λ _ "5 λευσεω?·, Έν άρχβ ετόνισεν τό έ λ. ». . κ, ότι λαμβάνει συνέλευσις μβτά μκχς ολοκλήρου δεκα- γ Μ μα ν-ρό ετίας, άπό· την τής ιιο.ί»Γ Γ . . Έν συνεχεία. ανέπτυξε Ρευματισμούς } τάς μεγάλας θυσίας, ' ' ' ύπάρχε ό οί ,ατ1 νά μή Βνάλου ύο ί ρχ βος νά μή Βνάλου τό γειμων-α ούτον οί αισοΐ κάτοικσι τής Ροδιθς μ ών κατοίκων ματς καί 2) ή' ΧΡ, ΔΑΣΙΟΣ νέλθουν οί άρμόδιοι καί διατά-1 α/ -.ΜΙ7/ΛΜ . ξουν την ά"μεσον'αποστολήν καί ι ' * ΟΜΙΖΟΜΕΝ «τι είναι ά- διάθεσί-ν ω ί ύ ^νκαιος λ 6 ξ η μσοναποστολήν καί διάθεσί-ν των είς τούς παραγα»- γοιίς, ίνα δυνηθούν καί χρηιιμο- ποιήσουν τα φάμα εί θύματα, τα όποΐα έθρήνησβν ή ΰπαιθρος. Ακολούθως ετόνισε τάς ύποχρεώσεις των συνέδριον, τάς οποίας εχουν ώς έκπρόσωποι τού άγροτικοϋ κόσμου, νά μελε- τήσουν έν συνεργασία τα ξή α όΐ άλ ι είναι ά- ^νκαιος -λ^ον 6 άποκλεισμός των^κτηνοτρόφων, οί όποΐοΐ £- ΚΤΛΣΕΙΣ θ τταραγωγικαί, η ά Ε τταραγωγικαί, πμοίλθοΰσαι άτΐό την άποξήραν- σιν λιμνών —' Λ^ " ποιήσουν τα φαρμακα εγκαίρως, λαβον κτηνοτροφάς άπό 1000 άλλως η καθυστέρησις θά ΙχΏ μέχρι καί 2500 οκάδες διά τΡ»α-ίΛ, Τ-....·..- .-, -,-------- ,ζώον δταν ε ^ °< κ^Τ·ς Λ,Λέν συνε*λτΐΡώ8ησαν κ?ί,δι, ολόκληρον τήν περίοδον ουδέ 5 .οκάδες κατά ζώον Ή συνέχισις τής διανομης εΐςτού- σιν λιμνων καί έλών, λόγω τής ' Γ-*" κτηγΐοτροφών αι έγκαταλειψεως των μετετράπη-Ι * πΡωτοφανές σκάνδαλον σαν καί πάλιν -., ...,..«», η.ΐΛ.1 ελη. Ανάγκη άμέσου έπεμβά- ίΚΛν Α· Λ. -=- - άποτε^ καί προκαλεΐ τίς διαμαρτυρίας. των άπο- - .,·■.· -γ-~'~>' ο^»··»-! μακρυσμένων γεωργικών περι-
  αεως διά της χρησιμοποιήσεως φΕρ£ιων. Δέν έπιτρέττεται νά έ-
  έντατικως των υπαρχόντων έκ-1 ξακολουθήση ή χορήγησις των
  σκαφέων, της έπισπεύσεως ·γτκ Ι ~_______- " ' ·Λ -
  έπισπεύσεως τής
  κατασκευής των ύπολοίπων έρ¬
  γων καί της χρησιμοποιήσεως
  καί έργατών διά τήν εκτέλεσιν
  ωρισμένων ίργων, διότι άλλως
  δπως έχάθη ή καλλιέργεια των
  θιτηρων άπό τάς πλημμύρας,
  ο&τω δέν θά καταστή δυνατή
  καί ή καλλιέργεα τής ανοίξεως,' οειων Των
  λόγω τής μεγάλης »«α.~τ,~.ι
  οεως διά νά άποσυρθοΰν τα ϋ-
  δατα φυσικώς,
  ΑΙ ττεριφέρειαι
  Βερροίας,_Φιλίππων,
  Γιαννιτσών -
  κτηνοτροφων, πού είσάγονται υέ
  κρατικό συνάλλαγμα, μέ την
  δικαιολογία 8τι καταβάλλεται ή
  άξία των ή διότι εγκαίρως δΐί-
  βίβασαν παραγγελίας εΤς τό ε¬
  ξωτερικόν καί νά άγνοοθνται οί
  άλλοι, οί πολλοΐ, των άπομα-
  νηιΐΛ..^,"·· γεωργικών ττεριφε-
  τά ζφα κιν-
  _,. όσον οί βλ-
  λοι ?χουν τά οΐκονομικά μέσα
  Λ- προβούν είς εΐσαγωγάς 6χι
  ή ργ ξηΐή
  ματα, τα όποΐα άπασχολοΰν τοΰς
  παραγωγούς καί νά έπιδιώξουν
  τήν επίλυσιν αυτών. Ετόνισεν έ-
  πιΌης τό γεγονός τής έγκαταλεί-
  ψεως τού άγροτικοϋ κόσμου, κατά
  τό διαρρεΰσαν άπό τής απελευ¬
  θερώσεως δεκαπεντάιιιινον, κατά
  τό οποίον άχι μόνον δέν παρε-
  σχέθη ού6έ ή ελαχίστη Ινίσχυοις
  ή ίΐροστασία, άλλ' αντιθέτως μβ-
  γ.·'λη ήσκήθη πίεσις βΐς τούς α¬
  γρότας. Ούτως ένφ διά τα βιομη-
  χανικά .-ιρυϊόντα οϋδεμία ωρίσθη
  τιμή, άλλ' άφέΰη ελευθέρα ή πώ¬
  λησις αυτών, αντιθέτως είς τα
  γεωργικά προΐόντα ετέθησαν τι¬
  μαί πραγματικώς δημευτικαί. Καί
  ενφ είς την βιομηχανίαν καί τό
  εό έήθ δ
  κων Συνεταιρισμών χαί την ...
  ραιτέρω οργάνωσιν αυτών χατά
  προΐόντα (π. χ. Όμοσπονδία Κα
  πνοΰ, Ελαίου, Βάμβακος, Στα
  φίδος, Άγροτικής Άνασυγκροτή
  σεως κλπ.), όλαι δέ αυταί νά τε
  λοΰν υπό την διοίκησιν τής Γϊα
  νελληνίου Συνομρσπονδίας Γεωρ1
  γικών Συνεταιρισμών, ή όποία θά
  καθοδηγϋ, θά παρακολουθή καί
  θά έποπτεύχι επί των επί μέρους
  Όμοσπονδιών καί Ένώσβων Συ
  νεταιρισμών.
  Είναι χαιρός, ετόνισεν ό κ.
  Άφβντάχης, νά μβταπηδήσωμεν
  άπό την μορφήν των πιστωτικών
  όργαναχτεων είς τάς παραγωγιχάς
  όργανώσεις.
  Η Φί)ΡΟΑΟΊΊΑ_ΤθΤΕΑΑΙΟΪ
  Έν συνεχβία συνεζητήθη τό
  ζήτημα τής έπιβολής φορολογίας
  επί τοΰ ελαίου.
  Άνβγνώσθη τό ύπόμνημα τής
  Συνελεύσεως, τό οποίον ενεκρίθη
  καί συνβτάχθη τό ψήφισμα πρό;
  την Κυβέρνησιν καί εξουσιοδο¬
  τήθη έπιτροπή έκ μέρους μελών
  ελαιοπαραγωγών τής συνελεύσεως
  όπως προβϋ είς τάς οεούσας ενερ¬
  γείας πρός ματαίωσιν τής φορο¬
  λογίας.
  (Σ. Σ, Έπ' αυτού πληροφο¬
  ρούμεθα ότι ή Κυβέρνησις υπε¬
  σχέθη την αναθεώρησιν τής φο-
  ς, ήδη ήρχισαν νά
  'Υπό τοθ Ύπουργείου 'Εφοδι»
  ασμοΰ απεφασίσθη ή διανομή
  των κάτωθι είδών τροφίμων διά
  τόν "Φεβρουάριον είς τον πληθυ- Τ6 τελείπσϊο βεκαήιιερο τοθ
  σμόν κατά περιφερείας διαιμερι- παρελθόντός μηνός Ίανουαρίου
  ΙΙΙΡΪΙΗΑΙΡιίΙΟΥΚ.Νί1ΛΑωϊ|ΐ,[0||1"
  Τ6 τελείπσϊο οεκαήιιερο τοθ Ι Γενικά δ* α
  (
  ύ
  ρς μης ρ
  έγινε στά Τρίκκαλα ή συνέλευ-
  ποώτα φοοτία των κτηνοτροφων. ί της τέως Δ) σεως Πρωτευούσης) ττων α-ό τα έξήικοντα πέντε χω·
  , Προκειμένον δέ ή ΚΥΔΕΠ νά 2900 δράμια σίτου, 70 δραμίων Ριάτο0^°? ΤΡικκ "'"
  προββ είς την παραλαβήν αυτών κονσέρβας κρέατος καί 80 δρα *
  προββ βΙ« την παραλαβήν αυτών κονσέρβας κρέατος καί 80 δρα- ό^ΟΙους έξέλεξαν οί α
  ευρίσκεται ύποχρεμένη νά πλη- μίων ζαχάρεως κατ' άτομον. άγρότες των χωρίων σθ
  ρώστι τό συνάλλαναα αέ την άνα- β'. ΔΙΑΜΕΡ/ΣΜΑ (ΤηιπΑ. -___α- _«- ___,,λ.
  νομοθ Τρικκάλων, τούς
  έξέλεξαν οί συνεταΐροι
  αυτών.
  ζχρς μ
  β'. ΔΙΑΜΕΡ/ΣΜΑ (Τριπό-
  ) 290Ο δί ί ί
  προσαρμοσθεϊσαν τιμήν αυτού, λτως) 2900 δραμίων σίτου καί
  πράγμα τό οποίον θά υψώση 80 δραμίων, ζακχάρεως κατ' ά-
  την τιμήν τής διαθβσεως των κτη- τοιιον
  ^τ=^»':ίΜ= .!■■; ».>α«ριι"α . (π«.ι^^,ρ,^·-οο'-=^
  Σκοπός τής συνελεύσεως ,τγ}-
  ύ ϊγινε ό Κημθί
  ί ^ί'^θ Νο-
  άγορασθοϋν άπό τούς «ζ|
  γωγούς,
  «« ( εαιρσμών οθ ύργ
  α^α- Χρ&ν) Είς μέν τόν άστ,κόνηλη Γεωργία?, >αν ή έκλογή της
  Θυ°μον 3.750 δράμια άρτου! Διοικήοεως τής Ενώσεως Γεωρ-
  ύ ί 80 γικώ Συνεταιρισμών της περι
  την
  αύτοι
  Χωρία
  'τες μαςΐτούς "
  δεόντως ν^ι ''
  « £υνέ.λευσις προέβη βΐς σχε- 40Ο δράμια άλεύρου καί 80 γικών Συνεταιρισμών της περι- ™,ν ο«>ντ«ς κσ.1 ^
  'ί"8"1!1^ και »» Ϋ1"^ δραμίων'ζοτχάρεως κατ' άτομον φερείας. Γιά τουτο καί Η συνέ- ν'« ^ ίΡοδοσΙα ^
  σματοςπρος τας αρμοδίας αρχάς ε1 6ε τόν αγροτΐκόν πληθυσμόν λλευσις εΐχε προκαλέσει τό γενι- Τ<ελ'κά. όπως ίτ (Ήπεί- ΤΟ ΚΑΠΝΙΚΟΝ σίττου καί 80 δραμίων ως κατ' άτομον. Ε'. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (θεσσα¬ λονίκης), Είς μέν τόν αστικόν Τέλος την συνέλευσιν άπησχό- πληθυσμόν! '2700 δραμίων Λρτου λησε τό καπνικόν ζήτημα. 200 δραμίων άλεύρου καί 80 Επί τοΰ ζητήματος τούτου διε- δραμίων ζαχάρεως, είς δέ τόν ξήχθη μακρά συζήτησις καί ή- άγροτικόν πληθυσμόν 2700 6ρά κούσθησαν διάφοροι γνωμαι, τε- μια σ[τοι) Και 30 δραμίων Χ«- λικώς εζητήθη όπως ένισχυθοΰν χάρεως κατ' άτομον. τό ταχύτερον οί «απνοπαραγωγοί %γ> Λ., ΒΟΛΟΥ 2700 δραμ.
  '■ πλασιιατικΛν Ληνρίηιν νπ! _«_. ■ "-- - - ■ '
  ηΥΤΟΚΙΜΗΤΛ
  ΕΙΣΤΟΚΣΥ1ΡΙΜΟΚ
  Ανεκοινώθη κατόπιν βΐς την
  Συνέλευσιν ή άρνησις τοΰ Ύ-
  ουργοΰ Μβταφορών κ. Μαχά
  πως έπιλΰσχ) τό ζήτημα τΐ|ς δια-
  έσεως αϋτοκινήτων βΐς τους Γβ-
  ιργικοΰς Συνεταιρισμούς. Έπ'αΰ-
  οϋ ωμίλησαν διάφοροι άντιπρό-
  ωποι, τονίσαντες ότι ό χ. Μάχας
  έμπαίζει τοΰς άντιπροσώπους, δι¬
  ότι είς έπανειλημένα διαβήματα
  τής ΕΙδικής Έπιτροπής ουδεμίαν
  εδωσε συγκεκριμένην απάντησιν.
  "Η Συνέλευσις διέκοψβ τάς ερ¬
  γασίας της χαί μετέβη έν σώματι
  είς τά "Υπουργείω Μεταφοράν καί
  Γεωργίας, διεμαρτυρήθη διά τήν
  τακτικήν τού κ. Μαχά, ό οποίος
  τελικώς υπεσχέθη ότι θά έπιλύ-
  διά πλασματικών δανείων καί
  ρυθμισ{)[) τό ζήτημα των διασω-
  θέντων άπό τούς Εουλγάρους κα¬
  πνών. Επί τοΰ ζητήματος τούτου
  συνβτάχθη υπό τής Συνελεύσεως
  καί υπεβλήθη είς τήν Κυβέρνησιν
  ύπόμνημα, έκθετον τάς άντιλτί-
  ■ψεις τού καπνοπαραγωγικοΰ κο-
  σμου τής χώρας καί αΐτουμέ'νου
  τήν απόδοσιν τοΰ δικαίου τού είς
  αυτόν.
  ιιον έχορηγήθησαν δισεκα- σοτ° ζήτημα τουτο,
  τομμύρια όλόκληρα δι" ενίσχυσιν, ." ^ννομοσπονδία ζητεί 400
  είς τόν άγροτικόν κόσμον διετέ- α»χο>«νττα. διά τάς συνεταιριστι-
  θησαν ' ν - -· "* - ~ ««. ,-------.',„.. ».λ .... --------
  πέζης
  άγροτικόν κόσμον διετέ- ν110; οιά τάς συνεταιριστι
  μέσω τής Άγροτικής Τοα- κας οργανωσβις, διά την μεταφο-
  ης άσήμαντα ποσά. 9αν α<Ρ, εν05 των γεωργικών προΐ- Εχομεν, λέγει ό κ. Μπαλτά- οντω.ν από τά, κεντρα τής παρα- ά έλύ λλά ί Χ*0^ πΡ°5 τας ά ΨΗΦΙΣΜΑ Ή Γενική Συνέλευσις των Ένώ- σεων Γεωργιχών Συνεταιριομών έκπροσωποϋοα τό σύνολον των Ά γροΐών τής Χώρας καί, ε(ς ιτοσο- θτύν πλέον τοΰ 65 "/ο τον 'Ελληνι κόν Λαόν συνελθούσα διά πρώτην φοράν μετά την απελευθέρωσιν (ής Χώρας κατά τάς συζητήσεως της οιεπίσκοσε: 1) Την καθυστέρησιν των δια- νομών των «(δών οιατροφής τής «θδνρα» επί ιρίμηνον Μαί πλέον είς τά Άγροηκά διαμερί- μ, γ ή νά έπιλύσωμεν πολλά καί σοβαρά ζητηματα, μεταξύ άλλων ενοαεν τι'ιν λντιυι>ΐώπιαιν ιΛί #ί
  , ρ τής αρα
  πΡ°5 τας συγκοινωνιακάς
  β ««ι τα έπαρχιακά κέν-
  ώθ ά' έέ
  εχομεν την αντιμετώπισιν τής έξ- τοα *?ι την πρθώθησιν άφ' έτέ-
  ισώσεως τής τιμής των γεωργικών ρ?υ τ.ων εφθδίων τής Οϋνρρα χαί
  καί βιομηχανικών προΐόντων, την των ριί«νβμομένων τροφίμων είς
  χρηματικήν ενίσχυσιν των άγρο- Τ0ν «ΥΡθτικόν πληθυσμόν είς τά
  των, την προμήθειαν γβωανινών Χω°'α και τοΰς άπθμεμακρυσμέ-
  ί^ηλΐ~.. ^«! _:&'--. κ.__ΓΓ~Λ .—< νουο συνοιν1Λι.η,',^ ρ νοι^ν. βφοδίων καί βίδών διατροφής καί ,°4ς σ«νοικισμοΰς. ίματισμοΰ είς τούς αγρότας, τήν η ΑΛοτέλβσμα των όμαδιχών δια- προστασίαν τής τιμής των γεωρ- Ρ1ί4ατο>ν τής Γενικής Συνελεύ-
  σματα
  2) Την είς βάρος των άΐτομεμα
  κρυσμένων 'Αγροτιχών διαμερι-
  σμάιων μεταφοράν των εΐδών δια
  τροφής, τά Ιξοδα τής οποίας κατα¬
  βάλλονται είς εΐδος μέ άποτέλεσμα
  τήν μείωσιν λατά 80—5Ο·/ο "ών
  είδών διατροφής.
  3) Τόν άποκλεισμόν των όρεινών
  Άγροτικών διαμϊριομάτων είς τόν
  έφοδιασμόν κτηνοτροφιών χαί την
  συνεπεία τούτου σημειωθεΐσαν α¬
  πώλειαν τού ήδη μειωμένου ζωϊ
  κου κεφσλαίου, λύγφ τής ελλεί¬
  ψεως άφ' ενός μεταφοριχών μέοων
  σίτου καί β.0 δραμ. , ζαχάρεως
  κατ, άτομον.
  /'. Δ. ΚΑΒΑΛΛΑΣ 2900
  δραμ. σίτου καί 80 δραμ. ζα¬
  χάρεως κατ' άτομον.
  Η'. Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2900
  δραμ. σίτου, 80 δραμ. ζαχάρε¬
  ως καί 71 δροομ. κονσέρδας κρέ
  ατος κατ' άτομον.
  Γ. Δ. ΣΥΡΟΥ 3750 δραμ.
  σίτου, 80 δραμ. ζαχάρΐως καί
  71 δραμ. κονσίρβας κρέατος
  κατ' άτομον.
  ΙΑ'. Δ. ΚΡΗΤΗΣ 2900 δρ.
  σίτου καί 80 δραμ. ζαχάρεως
  κατ* άτομον.
  ΙΒ'. Δ ΚΟΖΑΝΗΣ 2700
  δραμ. σίτου καί 80 ΐ>ρσμ. ζαιχά-
  ρεως κατ* άτομον.
  ΙΓ'.Δ. ΘΡΑΚΗΣ 2475 &ρ.
  σίτου καί 80 δραμ. ζαχάρεως
  κατ' άτομον.
  ••••••••••••ε·····················
  ΚΙΜΜΟΙΝΙΣ^ΟΗιΙ ΑΓΡΟΙΕΣ
  (Συνέχεια άπο «ήν 1η σελίδκ)
  νούν καϊ τά δυό. Πάντως, γιά τό
  παραμικρό, ηοώταπρέπει νά τρέξη
  σιήν πόλι, νά χαοομεοήση καί να
  ξοόβφθή. Άχομα χαι οίαν θέλει
  βνα βιβλιαραχι γιά τό παιδί ιου
  καϊ τότε ηρεπει νά χαΐεβή στήν
  "Αθηνά, ή οιή Λάρισσα ή στη
  κων των Τρικκάλων δσον καί Ι ^ΥΡοτικοϋ
  ολοκλήρου της περιφερείας καί
  ό· κόσμος παρακολουλουθοΰσε μέ
  πραγματική άγωνία γιά νά δή
  αν οί άγρότες μας είνε δεξιοί
  άριστεροί. Αύτό δέ γιατί τό Κ
  Κ. Ε. μέ τούς έδω έκπροσώπους
  τού ήσκησε κάθε ψυχολογική
  βία, εμοίρασε άφθονες χρυσές
  "π^ "ι "ί εσν
  /^ΓϊοϊλιώΤιΚ
  τους,

  Τ
  τους
  φανής. ^
  άρνά τό
  ι Π νίκη των &
  Κ.Κ.Ε. $
  λίρες
  φς χρς
  αγοράση ψλψου^
  λίρες γιάν αγοράση ψλψου^ ^^νόρτ^
  των έκλεγέντων αντιπροΐωπων Ώ αϊΛ α^,κάτι τώ ξΐ.
  καί συνεκέντοωσρ ϊίΜ ΛττΑ τΑ ί1 .σλΤ.?.-νά έτσι την ,Ζ
  καί συνεκέντρωσε
  άπό τή
  ή Γ
  έ
  την
  συνέλευσι περί τούς χιλίους έρ-
  νάτες, οί όποΐοι προέβαιναν σέ „,, ονιΑ Λ6ντ(.
  έκδηλώσεις υπέρ τοΰ κομμουνι- προπαγάνδας, „
  στοϋ υποψηφίου καί παρώτρυναν τησει ή Ένωσις
  τούς αντιπρόσώπους μέ
  σον. νά τόν ψηφίσουν.
  μέ Συνεταιρισμών στά
  κομμουνιστων.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΙ
  ΔΑΗΕίΑΚΑί ΑΝΑΠΡΟίΑΡΜΟΓΗΤΟΜΤΙΜβΝΤΟΝίίΐΠι
  μφοριχών μέσων
  καί τής καΐαβολής ίφ'έιέρου ύπε·
  ρόγχων κομίσχρων είς τα νπάρ-
  νοντα Ιδιωηκά αότοχίί
  ή, ή ή Λάρισσα ή σΐη
  Θε,οοαλονΙχη γιά νά τοπρομηθευϋή.
  Δέ χρειαζϋίαι λοιπόν πολύ κου
  ραση ή σόφια καί μυαλό γιά νά
  αντιληφθή ό χωρικος δτι «αί ή
  ζωή τής πόλεως είνε ασυγκρίτως
  Λλβονβχτική ο' όλα τα ζητηματα,
  άκόμη καί σΐίς όιανομές τού δελ-
  τιου '£δώ π δέ ί
  Υπό τήν προεδρΐσν τοθ κ
  Πρωουττουργοΰ συνεκροτήθη τήν
  Ιΐην τρέχ. συσκεψις, τής οποίας
  μετέσχον οί άντιτιρόεδροι τής
  Κυβερνήσεως κ. κ. Καφαντάρης
  και Τσουδερός, οί ύπουργοΐ ΟΙ
  κονομικών, Έθνικής Οίκονομιας
  καί Παιδείας κ. κ. Μυλωνας, Βο
  ραζάνης καί Αθανασιάδης- Νό
  βας καί οί πολιτευταΐ Βορείου
  Ελλάδος κ. κ. Διγκας. Σταύρος
  Νικολαΐδης καί Βαρβουτης. Κα
  τα τήν σύσκεψιν συνεζητήθησαν
  τά καπνικά ζητηματα καί συγκε¬
  κριμένως τα ζητηματα τής χορη
  γήσεως πλασματικών δανειων
  Είς τους καπνοπαραγωγούς, τής
  συνεχισεως των καπναγορων επί
  των καπνών εσοδείας 1944, τής | σμόϋ μθλις δέ
  τούς καπνεμπόρους
  σχυσιν έν γένει των
  γωνων.
  Σχετικώς ό ύπουργος Ιώ(ίι
  κονομικών κ. Μυλωνβς άι °
  νωσεν 6τι δέν εχει Καμαι
  σιν μέ τον προθηολογ,ο όν ]
  Κρατους τό άντΐτψον ,Τ!
  πνων της ·Ανατολίκής
  νΐσς και θράκης,τα
  λήΰηοαν εοχατωτ. είς ..ν,,
  ρικανούς και τά ότιοίο, <ν στόν, είχον άρπάοει ώηο κατόχους των οί Βοθλγορο Ι«ον περ,ίλθει είς Το Κρ ώς λΕΐσ. πολέμου. Τό άντΓτ, εας 1944, τής άναπροσαρμογής των τιμθν των μεχρι του&ε αγορασθέντων κα πνών, τής προμηθείας είδών έν τού μη ς ι τιου. '£δώ π.χ. δέν α: ** καμμιά Α , ,.ι^ιλ» καμμι θιάκρισις, οδιε Ιγινε μβιαξι» ηλου σίου π ί λ _ Βάμβακος πού ΙδρύθΒκε οστερα άπό αγώ¬ νας των 6αμδακοπαραγωγ< μέ κρ—ι,κόν συνάλλαγμα άλλά ' τοιούτον, διά νά τά ζδα ^ω<^ηVσίερο^έ^)ωί γι^ών «ΡθϊόντωνΓκαπνοΰ,'στα- ~"δ ^ο ή' ληφθεΐσά απόφασις *°!ϊα «"Τ'Ι11 α*ιο1«ίι*1'«· * Ι ϊ0 °.βΛτί°· 2ιό χωρ,ό δμως γινβ. πάνττον κτηνοτοΟΛωνι Ζ Τ'60^ έλαίου *λπ· Διά τήν επι- V"0 το« Είδιχοΰ Συμβουλίου δια- *)./^ διάθεσιν των άγροτικών ιαι δ·«κθΐσις. Έδώ τό χαθε είβος των μαΐρυνών Ζ1Τ μ ς τ«Χή λύσιν δλων αυτών των ζή- ^σβω? αύτοκινήτων, τΏπαρβμβά- «βοιά»Γ«ν είς »ά άστ,χά Κέντρο Τυ0 β^ου στοιχίζει λΐγώτερο λο πθίτότητκς τριφυλλο- άπβστάλησαν είς τά διά- δύσεως καί υποδήσεως διά τούς καπνοπαραγωγούς £ναντι τής ά- ξιας των πωληθέντων καπνών Ε¬ σοδείας 1943 καί τέλος ζητήμα τα αφορώντα τούς καπνοπαρα¬ γωγούς τής παρσμεθορίου 'Ανα· τολικής Μακεδονιας. Επί των ανωτέρω ζητημάτων ελήφθησαν κατά τήν —'·-■ ' ' οίου χαί φιωχοϋ, δλοι πεονουν μέ ΓΤα -ήν ί7601^1*^ αποφάσει;, το όβλτίο. 2ιό χωριό δμως νίνβ· Ι* οποιαι διευκολθνουν την συ- τηματων, καταλήγβι ό κ. Μπάλ-1 σβι, *"' του "· τατζής, είναι άπαραίτητος ή Ινω-1 π!γικης τά¬
  ξεως, ώαΐε νά έξασφαλιοθ^ ή πα-
  χαπνοϋ (ί"ϊωγη χαί δχι νά άσχολοϋνται
  ίΐαθυσιβρεΐ. Οί βιυμήχανοι καί οί »** «*)* παραγωγήν νόμων μόνον.
  Ιμποροι εξησφάλισ'ΐν τίς άποραί- Α
  τητις λινάιοϊς χαί τά τσουβαλιο χΤΑΦΙΔΟΠΛΡΑΓΩΓΟΙτίίς Π«·
  διά «άς εργασίας των. Ουοεμια Λοποννί,σου, των οποίων τά
  ιτοσοτη^ όυστυχώς δεν έδοβη »1ς ζωα έπΕτσχθησαν κατά τόν
  τους παραγωγους να συσ,ευασουν πόλεμον, ανευ άποζημιώσεως,
  «ά καπνα ιων μετα την χωριχην £λσβον μέσω της Άγροτικής
  * " ..... Τραπέζης Λλλα ζώα, τα όποΐα
  ύποχρεα.βησαν νά πληρώσουν
  είς την τιμήν τβν 12Ο.ΟΟΌ δμαχ-
  μων. Ήδη τό Κράτους ζητεί
  πορ' αυτών κγ ί πρόσθετον Α¬
  ξίαν έκ 24Ο.ΟΟΟ δραχμών, διότι
  ώς άναφέρετσι είς τήν κυβερ¬
  νητικήν απόφασιν, «ή τιμη των
  ζωων έτριηλασιάσθη εν τφ με
  ταζύ»... Καί μέ τό δίκηο τους
  , , ..._, τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης κ. Τζωρτζάκης, ό οποίος
  έκαυτηρίασβ τήν περίοδον τής
  δεκαβτίας 1986—46, δτε μετά τήν
  διάλυσιν των συνεταιρισμών ήτο
  αδύνατον νά ακουσθή ή φωνή
  των άγροτών. Τ<όρα, λέγει, πραγ- ματοποιβΐται ή αυτοδιοίκησιν των συνεταιρικών οργανώσεων καί θά πρέπει οί συνεταιρισμένοι αγρό¬ ται νά εΐίρουν ν.αχ την έσωτβρι- χήν τα>ν αυτοδιοίκησιν καί τβ-
  λευτών έτόνισβ τόν ρόλον, τόν
  οποίον πρέπει νά παίξουν αί
  συνβταιρικαί όργανώσεις είς τήν
  άνασυγκρότησιν τής χώρας.
  πο-
  συνεται-
  ρισμένον άγρότην ετησίως καί
  συνέταξβ τάς τροποποιήσεις επί
  ς χορηγή
  σεως μεταφοριχών μέσων χαί χν-
  ρίο)ς αύτοκινήιοιν έκ των διά λο¬
  γαριασμόν τοθ Κράτους εΐσαγομέ-
  νων υπό τής <Οννρα>.
  6) Τήν ποραχώλυσιν έκ τοθ λό
  γου τούτου τής χανονιχής χνκλο-
  φορίας των προΐόντων, πρδγμα τό
  ___, μέ άποιέλϋυμα »?|ν
  αδυναμίαν τής διαθεσεως είς βα·
  ρος των παρσγωγοίν. Είνε άναγκη
  νά παραχαμφό χ«»β δυ<->«ολια καί
  νά παραοοθιιΰν είς τοΰς καπνυπα-
  ραγωγον; οί απαραιτήτως λινάτσΐς
  θΛάγγοι χαΐ σχοινιά διά την έπε-
  ςϊργασίρν των καπνών, διότι κάθε
  Ναθυσιέρησις ίίνβ έ .τί ζή μ ο. και
  τής έθνΐχής μας οΐκονυμιπς καί
  τής οΐκονομίας των χαηνοπυρα-
  Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
  4^ ΙΑΦΟΡΑΙ μικροποσότητες
  πατατοσπόρου «ΙσήχθησαΜ χω-
  ρίς νά ΙκανοπΛοϋν τάς μεγά¬
  λας ανάγκας τοθ άγροτικοϋ
  μας κόσμου. 'Επιβάλλεται όπως
  ή Κυβέρνησις καταβάλλΠ Ικάθί·
  •προσπάθειαν διά την αθρόαν ει¬
  σαγωγήν πατατοσπόρου, διά νά
  επιτύχωμεν ώστε ή τταρσγωγή
  μας νά ανέλθη είς 100 έκατομ,
  οκάδας ώς ή προπολβμική.

  Ο Ι ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΟΙ. οί δ-
  Ίΐοϊοι επέτυχον νά έκμεταλλευ·
  θοΰν ληστρικώς τούς παραγω-
  γούς μέ τά χρήμστα τοΰ Κρά¬
  τους, πού πήραν άπό τήν Τρά-
  ττεζαν ττ)ς Ελλάδος, έτοιμάζον-
  τσι διά την νέαν ληστρικήν έ-
  ίόρμησιν εναντίον τώνΐ τταρα- (
  γωγών μέ χρτνματα πάλιν τοθ < Μβτά τάς ανωτέρω άγορρΰσεις καί μετά την αναχώρησιν των Λντιπροοώ.των τής Κυββρνήσβως ?λαβε χώραν ψηφοφορία πρός άνάδειξιν τον προσωρινόν προβ- δρείου τής Συνελβΰοβως. Επί ψηφισάντων έν ολφ 180 ή άκρα άριητβρά Ιλαββ 86 ψή- φους, εξελέγησαν δέ οί ίςής : Πρόεδρος, Α. Μπαλτατζής, Μέλη, Βραδής, τής Ενώσεως Κβρκύρας, σπονδίας διά την εύχερεστέραν διεξαγωγήν τοΰ εργου της κα'ι έ- νημερωσίν τού επί των σημβρι- νών άναγκών τής Διοικήσεως. Έν συνεχείςι άνεγνώσΰη υπό τοΰ κ. Σιβροπούλου ό διαχειρι- στικός άπολογισμός τής προσω- ρινής διοικήσβως καί ή συνέλευ¬ σις άπήλλαξβ τήν διοίκησιν παμ- •ψηφεί. Μετά ταυτα ή συνέλευσις βξέ- λβξεν ώς νέον Διευθυντήν τής Συνομοσπονδίας τόν Σύμβουλον τής Άγροτικής Τραπέζης κ. Ά- φεντάκην, μβθ' δ επηκολούθησεν η έκλογή τοΰ ένδεκαμελοΰς Δ. Σλμβουλίου, έκλβγέντων: 1) Αλεξ. Μίΐαλταζής Ξάνθης 2) "Αθαν. Βραδής Κερκύρας 8) Κων. Μπέλλας θεσ)κης 4) Βασ. κΐς τιμάς τριπλασίας καί τετρα· πλσσίας πολλάκις (ών τιμών εΐί τάς οποίας πληρώνονται ταυτα οί σΐό άχεραιο, ένώ στο χωριό λβιψο χαί ξύκιχο. Έδώ άμέσως, έχει μβ τα μήνες πέντε, δπως αντιβαίνει τωρα στήν περισσόιερη Μαχεδονία δ^ου επι 4 μηνες δέν ίχ8» διαν£. μηθη οΰΐε τό άλβΰρι. "Οίαν λοιπόν αύΐή ή θεόστραβη πολιιιχη συνεχίζεται χρόνια, τώρα ύε τελευταία μέ Ιντασι έν ονόματι τής θεωρίας τοΰ αοσιαλισμοΰχομ- μουνιομοθ, γιά νά «εριποιώμαστ ΔΙΑΝΟΜΑΙ ΘΕΙΟΥ. ΘΕΓΙ ΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΙΟΧΟΜΑΐηΐϊ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΙ Υπό τοΰ Ύπουργείου Γεωργί¬ ας πρόκειται νά Βιανεμηθοΰν κατ' αύτάς αί κάτωθι ποσότητες λιπασμάτων είς τούς παραγω¬ ιή φωνοζει : Γιάτί ό δέν θ' αφήση τό ξεχα- ιο τής πείνας, τής άρ· παραγωγοί. 7) Τ ργγο. 7) Την έκμεΐάλλευσιν κηί .τής ππραγωγής καϊ τής καταναλώσεως άπό έ εί πσραπονοϋντοα οί σταφιδοπα ττΡ Μης> τ3? Ενώσεως Κβρκι'.ρας,
  ραγωγοί : «Δένψθάνε, 6τΓϋόν Ραυλου; Ε*Ρσίας, Δήμας Τριπό-
  πήραν τά ζώα καί βέν ίβςΤ ^%«Τ Χ^.'*™**
  πλήρωσαν. Είναι ανάνκη νά χ α*01™™**· λυεται ή συνε-
  μδς «κμεταλλεύ,,αιΤώρ^α τ6 ^
  ς
  Τήν επομένην ό κ. Μπαλτά-
  ής λαβών ό λό εξέθ
  ρ τό Τήν επομένην ό κ. Μπαλτά-
  ΚράτοςκαΙ διά τα; ζώα, τα Χζής, λαβών τόν λόγον εξέθεσε
  ότοία άγοράσαμε κ«1 «ληρώ την μβχρι τονδε δράσιν τής προ-
  σωμε την αςια ;»
  Μαράντης Λεβαβείας 6) Γεώρ.
  Χριστός Λριίμας 6) Ανδρ. Δήμας
  Άρκαβίας 7) Άριστ. Μολυβδδς
  Βοίου (Μακεδονίας) 8) Α. Καπε¬
  τανάκης Ηρακλείου (Κρήτης) 9)
  Ηλίας Μαρακας Ζευγολοτιοΰ 10)
  Δημήτ. Κουκουρΐκος Καρδίτσης
  11) Ιωάν. Πετρίδης Βερροίας.
  Άναπληρωματικοί δέ οί έξ·3
  ΐ) π-----' ■ —
  .ής
  ργωγής καϊ τής καταναλώσεως
  άπό μέρονς εκείνον οί όποΐοι σή-
  μερονδιαθέτουν μβταφορικά μέσα.
  Κατόπιν των ανωτέρω,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
  1) Διαμαρτυρεθή ίντονώΐατα διά
  την καθυστέρησιν τής Ικανοπθΐή-
  οεως τοΰ δικοίου αΐτήμοτος τοϋ
  Άγροτικ.οΟ Κόσμου ηερί ηα{/ηχω
  ρήπεως είς τούτον μεταφορικών
  μέσων.
  2) Ζητεί διως, πρό τής κατανο·
  μής των ήδη ευρισκομένων ΐ
  την διάθεσιν οθ Κά
  χομμουνισιή, έ.τειδή
  και άπεργεΐ, έριοτάται
  χωρικός 6έ
  σμε·.ο χωριο
  ρώσιειας χαί τής χαταφοόνιάς ΫΓά
  νδρθη οτήν Άθήνα, άναζηΐώντας
  καποια χαλύτερη μοΐρα οτόν Λλιο
  2/ι6ν Ισ)<10 τού; Ποία δύναμις «άνε ίκείνη που θά τόνχρατήοη; Αλλ άν χαι τό χωριό άδειάση χ' έρημωθη τό σχίφθηκε χανείς τί ί» αΗθλουθηση; ή βν τό χωριό ά περγηπη καμμιά μερά μέ ,ή Οβι- οαΐου χι" ι,υ^, φαντάστηχε χα· νεις τί θά συμβή ; ' Άλλ' εϊπαμε, ό χομμουνισμός τι ϊπιστημονιχός σοσιαλιομός οά αια θβωρία τής μειοψηφίας ό ί^ι επί πο,νβ θανατουνά Ιχανοποιήσί. οπως-δηως χαί είς βάρος άλλων γους: θειΐκός παραγω- τόν. ΙθαθΌ, θείον τόν. 5000, θειοχώματα τόν. 2000 Ειδικώτερον ή διανομή τοϋ θείου θά γίνη κατά περιφερείας ώς εξής : Περιφέρεια Πατρων τόν. 1780, Καλαμών 1050, Κρήπης 700, Κο ρινθίας, Σάμου, Λευκάδος, Εύ- βοίσς, Θη6ών, Λεδαδείας καί Βόλου τόν. 400. Έτερα ποσότης 500 τόννων θείου θά διανεμηθίϊ είς τάς άλ¬ λας περιφερείας τού Κράτους υ¬ πό των ύποκαταστημάτων θά λάβ Περι Άγροτικής Τραπέζης. Μ οιανομή τού θειΐκοθ της χώραν ώς εξής: ρεια Κορινθίας τόννο, 11^- Εύδοίας, Φβ» Φ ος τόννοι 377. Κσλαιώ» 2440, Πατρων καί ΑΙτωλοβκ» νανίας 28^0, Κερκύρας, Πρ| ζης. Ιωαννίνων 550, Κενΐριώ καί Δυτικής Μακεδονιας 251 θεσσαλίας 200, περιφέρεια Ά« τολικής Μακεδονίας καί θράκκ 100 καί βραδύτερον άλλοι 100, τόννοι. ■] Ή διανομή των ανωτέρα) λι«| σμάτων θά γίνη κατά τρόπον ά· ποκεντρωτικό, άπό έπιτροπάς Ι· δρευουσας είς τάς επαρχίας κά άνευ ούδεμιας άναμίξεως τοθ 4- πουργείου. Έξ άλλου άναμένεται νά φββ ΡΤ) έντός τοϋ Μαρτίου ποοόη! Γ ° τόννων καί βραδύτίρον Ι τέρα ποσό 4000 ό Λί ν λ - Ι Γ ° τόννων καί βραδύτί χαλκου | τέρα ποσότης 4000 τόννων ς βάρος άλλων ν τό κο;ωνικο τού οιήριγ· υτο φυοιχά γίνετα ήδη ευρισκομένων εΐε την διάθεσιν τοθ Κράτους 1.000 (χιλίων) αύΐοκινήΐων, Ικανοποιηθβ ή άπαίτσ ύ Ά ς 1.000 χ) ΐοκινήΐων, Ικανοποιηθβ ή άπαίτησις τού Άγροτικόν Κό ιΐμου καί διατεθώοιν είς τάς Συι)νσς Όργανώθϊΐς 400 (ιετρα κόσια) τουλάχιστον ούτθχίνηκι, τό όποΐα θά έξι·πηρετήσου ο δ 10 τόν', η, ό τοοολ τδν δρουπόλεως 2) Χρ. Τσίγκας Άρ- γοναυπλίας 8) "Αθαν. Μάλλιοε μεταφορα όνΐων. διειχολυνθβ ή ">ν προϊ·
  Χαλκιδικ
  Μάλλιος 3) ΈξουσιοδοτεΙ Επιτροπήν ά
  γρ
  σωμε την αςια
  Ο"
  των
  ς
  όμάδω ;ωνικο τού οιήριγ·
  μα. Τουτο φυοιχά γίνεται φαινο-
  μενικά μέ την επιβαρυνθή αυτή.
  Τελικά βμως άποβοίτει μέ τό κλεί-
  σιμο τοϋ κύκλου των άποτελεσμά
  των είς βάρος χαί τοΰ προλεταρι
  άτου γιατί καί αΰτό υφίσταται τίς
  ουνέπηες ποΰ Λ,ε μο,ραΐες τοθ ^ ? Τ,
  στραβυΰ αΰιοΰ δρομου ϊτού χάρα ^ΛΑΙΧ1σΛεί
  ςε ή μαρξιστική δημαγωγία καί ^ Αμ^ώδ2
  Ιχει αμίοη συνέχεια ά Μ
  Υπό της Διοικοόστς Έπιτρο-
  πής,τοθ ΑΣ Ο ελήφθη απόφασις
  ΰπως προκαταδληθοθν τά κάτω¬
  θι ποσά είς τούς σταφίδοπαρα-
  γωγούς, οί όποΐοι παρέδωκαν
  είς τόν "Οργανισμόν
  αυτών:
  την πα-
  1944-45
  το μεροκάματο τοΰ
  β
  · &
  την μέχρι τούδε δρασιν τής προ- ^,. Αλβ«· Κιοΰο^ϊ Άττικοβοι-
  σωρινής Διοικήσεως τής Συνοιΐο- ϊ_ Γς £> ,Αντ·. ·*τυλιανουδάκης
  Καβάλ·
  ό
  βπονδίας,
  Τ; νουδάκης
  ™<*&ηϋ ?) θεοδ! ή βιβξ αγωγήν των τό παρόν ψήφισμα είς τΛ ...... τ* μΡ?η ρον την Κορέρνησιν ζητουν, όπως ?Χ)ό; αποκατάστασιν διοικητικης ή συγκέντρωσις των καπνών ομαλότητος βίς τάς συνβταιριστι- >1νπ υπό ΐΓ|ς Ενώσεως Γεωρ ?«? ήργανώσβις, δέν εδίστασε νά
  ώ
  ις Ενώσεως Γεωρ
  γ.κων Συνετοιρισμιδν, νά ου
  νεχισθη ή έα,δότησις των ά-
  νέργν ν θθ
  λΧ^ά^
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ά-
  πβτβλβσΌη ώς εξής:
  δαο καί άν ορισθή τρο·
  νομιαχό. Διότι οΰξηση τοϋ μεροχά
  ματου σημαίνει αυξήση τοΰ χό-
  σΐους. Άλλ' αυξήση τοΰ χόστουί
  έπιφέρει αύ;ομάτως ελαττώση τής
  χαΐαναλώπεως των ρΐδών πού
  ράγει τό έργοστάσιο.
  Πατρων,
  Τριφυλίας καί
  σων, 210 Ήλείας καί Πυλίας
  τί)ς λοιπής Μεσοηνίας.
  Διά τήν χρήσιν 1945—1946
  6ΡΧ. 150 τής ΑίγιαλεΙας, ,,
  Πατρων. 135 "Αμαλιάδος, Τριφκ·
  λίας καί Νήσων, 130 Ήλείας κι,
  Πυλίας καί 125 λοιπής Μεοοϊ
  Διά των ανωτέρω ποσων Μ»
  ^"«^οΦλησις τής άξΐας τίς
  τταραδοθεισης σταφίδος, έλπίζΐ·
  ται δέ συντόμως νά δοθούν καί
  «η —·~χίΐ;__ αμφοτέ|
  ΑΓΡΙΑ
  'τικήν εκποίησιν των
  κεντρωθεισων ποσοτήτων.
  ?3
  δδ ""'Κβ —1ΝΤΙ π ροσππον
  ΥΠ0
  Κρά
  ι
  τάς
  ϊίΕΚια. %^* .*·.': Ι ^^"μ*
  *"ί5ϊ & ϊ^^±^5?9«Κν
  ΙίΉ *«' τ<ί? βπιλυοβως των ««βιγόνΐων προρλημάτων, τα ο- λ ό η υΙοθίτησιν ^Υ άποφάσεων τοθ 8ου «α Τηίν οϊ ραγωθ δ Κβλ ομοσπόνδίας- «ά συνταχ'θοΰν κα ψηφίσματα επί τΛν *η. ου « «νοπαραγωγι-ίθθ συνεδρίου. πάσα δυνατή προσπαθεία είλ ή προσπαθεία τήν επίλυσιν παντός ζητήμα¬ τό οί ή δό τος, τό οποίον ήτο δυνατόν νά '-■*■- '""' * άλλε- ύπουρ- Είσηγητής τοθ θβματος ήτο ό. Αφβνταχης, ό ο ΧΠΡ)ΚΗΣ ένως, χωρΐς οθτβνό γειι· Εκ μέρους των κομμουνιστων Λεραββίας προσεφώνησεν τού; άφιχθέντας ό έμφανιοθεΐς ώς 1 εν. Γραμματεύς τοθ ΕΑΜ 1σ· τρος Α. Πανουργιας. Ό κ. Κόκκαλης ώμιλήσας ττα- ρε-ονέθη διότι βέν άνππροσω- πεόετο ό διανοοιόμβνος κόομος Λεβαδείας, πλήν τοθ ΙατροΟ Πό νουργιβ. "Ομιλών ό Γαβριηλίδης ώ< Αγροτικάς, ελλείψει άκροστη· ρίου άγροττ3ν, έφώναζανο! τσαγ· κσράδες Βήτω τό Α.Κ.Ε-Άγρο· τικόν Κόμμα Ελλάδος - κα! Ιδίως ό γνωστάς Ασλαμάγκας υποβηματοποιός. Ό Ζϊθγος διεμοΐρασε την Κ«· ποΐβα καί νά φύγουν οί "Αγγλοι. Πρό τής γενικάς άποδοκΐμθ- «ς ή Έπιτροπή τοθ ΕΑΜ άν»- Χωρησεν κστβσπευσμίνως Αφή' σασα τά ίκλβκτά έδέσμστα καί καλοψημενας γαλοπούλατ; κ. Πανουργιβ, χ7ι συνρβεία δυνάμεως χωροφυλακτΐς, " ' •πρφονουν το λυντσβί '