90371

Αριθμός τεύχους

507

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 12

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  ________ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ Δ1ΑΦΏΤΙΣΓΩΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ ΡΛΛΑΔΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ 66ος Μεραμβέλλου - ΤέΓμα
  "Ετος 12ον | Άριθμός Φϋλλου 507
  Ι
  Έκδίδετσι παρ' έττιτροττής υπό την προ¬
  εδρείον τοθ κ. Γ. ΒΑΡΟΥΧΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡ 24 Σεττ)βρ(ου 1939
  ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ
  Ή ημετέρα εφημερίς, άπό τή;
  ουστάοεώς της, δέ ν εΊταυσε να
  συνιστά είς «ούς γεωργούς μας
  νά φυτεΰουν καί νά έμβολιά-
  ζιυν ΟΓωοεφ^ρα δένδςσ.
  "Οσοι μάς ήΛουσαν, ήρχισαν
  ήίη να βλέικ υν τα μεγαλλα ώ
  φίλη, άλλ* η δβνδροκσλλ έογβια
  έν Κρήιχ,έξακολουθεϊ %ά είναι
  σχετικώς μικρά κατά την έκτα¬
  σιν, έπίοη; έλλείπει ατυχώς τό
  σνστημα «οί ή μέθοδος.
  Ουδέποτε (?ά θίω^ήοωμβν πε¬
  ριττόν νά έκανολοβωμεν §1;
  Τυνς γίωργους τής Κρήτης, δτι
  άιιό την δβνδροκολλιέργειαν, θά
  ίδουν δ/λας «ύιυχΓις ήμίρος,
  διότι «ό κλΐμα «ής Κρήτης βΐνβ
  κατ' εξοχήν ΰηι β .ηθητικδν διά
  «ήν ανάπτυξιν δλον των είδών
  των δκωροφόςων ίέ δςοον, άπό
  των έσπεροειδών μέχρι ι ών όμυ
  γδ< λ«ων, κσριδεών κασταΜών, α,υσπκιών, συκής κτλ. Ή μπανάνα έπίοης αναπτυσ¬ σομένη επαρκώς ιίς ι ήν νήσον μας μοΙ έδααη δ.' αΰιήν ΰ.κίρ- χουν άπειςα, ά δύναται νά γί- >Ώ Μβγαλης οημαοίας ηριΐόν
  διό την Κςή η*.
  Διά [νά έσπεριδοβιδτ), πςέπει
  νά κατοβληίί Ιδιαιτέρα προσπα¬
  θεία Ιν Κςήτχ], διότι ΰπΰρχουν
  μέγιστα πβριϋώρια άναπτύξεως
  ιής καλλιεργείας αυτών, πςάγ-
  μα ιό οποίον θά αποτελέση ά-
  ληθινόν «λουτθν διά «ούς γεωρ
  γούς.
  Καλόν είναι νά μάθουν οί γε-
  οργεί μας τί κάνουν Λλλα κρά-
  ιη διά τα έσκεριοβιδή.
  Είς την Παλαιατί>ην «ό 8τος
  1924 έκαλλιεργοΰσαν 35. 000
  οτςέμματα μέ βακεριοειοή το οί
  Ιίθ' 1937, δΐιλαστι εντός δ·Μα-
  τρι&ν ϊτων, τα ι,νζησαν ιίς 300
  000 στρέμματσ, ή ίέ έξαγωγή
  οήμερον ά έρχεται έκιΐ, είς δβ-
  καηέντε όλόκληρα έκατομμύρια
  Κιβώτκ!
  Ή χωρηπκόιης εκάστου κι-
  βωτίου ωρίσθη ,διά Νόμον είς
  120 καρπούς.
  Αί πρ* βλίψβις έν Παλαιοτίνχ)
  διά το Ιτος 1941, είναι δ.ι θά
  έξαχθο€ν «ΐκοσι έκατομμύρια Κι
  βώΐια.
  Είδικί) φροντίς δίδεται έν Πά
  λαιστίνς, νά έξάνωνται μόνον
  νά τελεία φροντα, δηλαδή με-
  γάλα καί δ.εν βλάβης τινός. Μέ
  τα σκάρτα ποςτοκάλαα, Μάνουν
  κολλά «αί άκριβά πρ*.ϊ.)ντα.
  Μέ τούς έξωτερ.κούς φλοιούς
  ποράγουν αί«έριον Ιλαιον άξίας
  Δρ. 10.000 δ ιόν>ος.
  Μβγα έηΐοης ένδιοφέρον διά
  ιήν Κρήτην, παοουσιαζβι ή συ
  κη", διά την οΰξησιν τής καρά
  Υ®γής ξηρόν σΰκων, διά τα ό
  ' κιΐα ξηρά ονκα νπύρχουν παν-
  του ηρόθυμοι άγορασταί.
  "Ολβς (Ι άχρησιμοηοίητβς πλα
  γιές έν Κοήτχ), δύνανται καί
  κ ρ έ π ε ι νά φυτβυθοΰν μέ συ-
  κΐές, δμυγδαλιές εληές κ.τ.λ.
  Λέγςμεν π ρ έ π ε ι, διότι τα
  δέδοα αύιά εικός τοΐ ταΝΤΐκοΰ
  είσοδήματος τό οποίον θά δί¬
  δουν είς νόν γεωργ όν, θά προ·
  στατενουν Μαί τα έδάφη άπό τάς
  διοβρώσεις (φάγωμο) έκ των
  βοοχών.
  θίμάςηήτβοΐ γίβργοί, δτι
  ■Ινε ινχολο γιά μάς πον καθή¬
  μεθα *>1ς τάς πόλεις, νά πιάοω-
  με μια ηέννα Μαί νά γράφωμε
  ί, σνμβουλές, άλλά είς την
  όέν είνε καί.τόσο ινΜθλ
  κου σνμβονλβνετε.
  ά·, απαντώμεν άγαπητοί γβ
  γΗΐ, Οτι τό γνωρΐζ'μβν αν.ό.
  £«Χ)ΐ με δτι ή δενόροκαλλιέρ-
  γβια ·1νυΐ ή πιό δαπα»ηρά άπό
  δλες τί(. καλλιέογειες.
  Ξ?ρ< μβ πως Ινα δένδρο, γιά νά φθάσυ οέ κατάσΐασι νά άπο δίδη, άπαικΐ άρκετά Ιξοδα καί φρονιίδες έν ιφ μβταξυ. Τώρα δμως φίλοι γ&ωργοί, πού Ιχειε την δική σας Τράπε ζα, μηοοεΐιε ν ά Ναταφνγετβ έ κβΐ καΐ μέ την βοηθεία τής Τρα· ά κ4μ·Ί· δ» δδοώδη ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ την λήξασαν έβδομαδα τα γε· γονότα έν Εύρώ«η έξελΐχθησαν ραγδαί ως. Άπό τής πρωΐας τής Παρασκευής ήρ¬ χισεν άκήρυκτος πόλεμος μεταξύ Γερμα- νίας καί Πολωνίας διά τάς ..γνωστάς δια- φορ ς των. Μέχρι τής στιγμήν; ό πόλεμος είναι έντοπισμένος μεταξύ των δυο τού των κρατών, καταβάλλονται δέ Εντονοι προσπάθειαι νά σταματήσουν αί άρξάμε ναι πολεμικαι έπιχειρήσεις καί νά έπελ 6() διευθέτησις των διαφόρων διά τής εΐ- ρηνικής όδοθ. Έλάχισται έν ΐούτοις έλπί- δες ύπάρχουν περΐ τούτου καί τό βεβαιό τερον είναι νά άναμιχθοθν είς τόν πόλε μόν κατά τής ΓερμανΙας ή Αγγλία καί ή Γαλλία Ιχουσαι υποχρέωσιν νά βοηθή σουν την Πολωνίαν κοΐ έτοιμασθεϊσαι πρός τοθτο. Ύπάρχουν οί πιστεύοντες δ τι ό πόλε μος θά περιορισθή μεταξύ των τεσσάρων τούτων δυνάμεων ήτοι μεταξύ τής Γερ- μανίας άφ' ενός καί τής ΠολωνΙας, Αγ¬ γλίας Γαλλίας, άφ' ετέρου, ότε θά εντο¬ πισθή είς την περιοχήν τής Κεντρικής Εύ ρώπης. Μέχρι τής στιγμής ή Ιταλία καί ή Ρωσ σία δηλυθν δτι θά μείνουν ςύδέτεροι είς τόν άρξάμενον πόλεμον. Έν τοιαύτη πε· ή Γερμανία θά απομείνη μόνη νά αντιμετωπίση τάς τρείς άντιπάλους της δυνάμεις αί οποίαι πάνοαλοι κατέρχον- ται είς τόν άγώνα. Προβλέπομεν δτι ό πόλεμος θά είναι βραχεΐας διαρκείας,βν μέχρι τέλους δέν αποσοβήθη, και τοθτο διότι ή απομόνω¬ σις τής ΓερμανΙας θά την έξαναγκάσι νά ίιψη δταν θά αντιμετωπίση τόν δγ κον τής δυνάμεως τω* άντιπάλων της καί την ηθικήν πίεσιν την οποίαν θά ασ¬ κήση ·«' -6*ή<: *° μέγιστον μέρος τής ανθρωπότητος. 'Επιβάλλεται συνεπώς νά είμεθα αΐσιόδοξοι τόσον ώς πρός τό ά- ποτέλεσμα τοθ πολέμου δσον καί ώς πρός την ταχείαν λήξιν αύτοθ. Έν τοιαύ τη περιπτώσει <*ί έκ τοθ πολέμου κατα στροφαΐ θά είνε μιχρόιεραι των δσων υ¬ πο λογίζονται είς μίαν γενικήν σύρραξιν καί ή γενική έπανόρθωσις θά είνε εύκο· λωτέρα καί ταχυτέρα. Ό Ελληνικάς λαός επέδειξε καί επι¬ δεικνύει αφάνταστον ψυχραιμίαν καί ά ταραξίαν, έπαινετήν πειθαρχίαν είς τούς κυβερνήτας τής χώρας καί αξιοθαύμα¬ στον ένοτητσ. Μέ την Ιδίαν άταραξίαν καί μέ την αΰ την πίστιν πρός την ζωτικότητα καί ιήν δύναμιν τής φυλής καί εμπιστοσύνην πρός την Κυβέρνησιν τής χώρας άς συνεχίση τα είρηνικά τού £ργα. Ιδία οί παραγω- γοί μας οί όποΐοι ευρίσκονται είς την ε¬ ποχήν ής συγκομιδής πρέπει νά βχουνι ύπ' όψει των τα ανωτέρω καί νά έλπί- σουν είς την καλήν διάθεσιν των προϊόν- των των είς τό έγγύς μέλλον. Διά τόν Χ ό γον αυτόν πρέπει νά έπιμεληθοθν την σταφίδα των τό κρασί των καί τα άλλα των προϊόντα καί νά τα έναποθηκεύσουν έν άν α μόν ϋ καλυτέρων ημερών αί οποίαι δέν θά βραδύνουν. Διότι είνε γεγονός, δτι είς δ σημείον περιήλθεν ή διεθνής κατάστασις δέν είνε δυνατόν παρά είς ιό τέλος τοθ αρξαμέ¬ νου πολέμου νά διευθειηθοθν παγΐως δ- λαι αί διαφοραί καί νά αποκατασταθή μόνιμος καί σταθερά τάξις πραγμάτων ή όποΐα θά επιτρέψη την καλήν διαβίωσιν των λαώ ν. Εάν πρός απόκτησιν τοθ άγα- θοθ τούτου άπαιτηθοθν θυοΐαι ή ανθρω- πόιη θά τάς ύκοσιη Ελπίζομεν δ^ως δ τι αί θυοίαι αδ Γαι θά περιοριοθοθν είς τό ελάχιστον χάρις είς την σύνεσιν καί τάς προσπαθείας ιών εΐρηνοφίλων ήγε των των διαφόρων λσών οί όποΐοι άντι- τΐθενται είς τάς μεθόδους καί * *ς βλέ ψεις τής ΓερμανΙας. Μ.ΗΜΕΙΟΛΗΣ ΑΕΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ «Δέν προτίθεμαι νά είπω ι πολλάς λέξεις σήμερον τό | εσπέρας. "Εφθασεν ό και ρός πρός δράσιν (έπευφη- μίαι) καΐ οί λόγοι δέν £ χούν την θέσιν των. Επί δεκά όκχώ μήνας ηύχόμην όπως μή π«ο|| επί των ώ μων μου ή εύΰυνη νά άν α γ κάσω την Χώραν ταύτην νά δεχί»η *ή* φρικαλέαν δοκιμασίαν τοθ πολέμου. Φοβοθμαι δ .ι δέν θά δυνη θω νά άτιοφύγω την εύθύ νην αύ .ήν. Δέν ίχω δμως καί ανάγκην νά διερωτηθώ ποίον είναι ό καθήκον μου (έπευφημίαι). Ουδέν παραλείψαμεν μέσον διά νά καταστήσωμεν καί κρυ στάλλου καθαρώτερον είς την γερμανικήν κ«,βέρνη σιν δτι έαν επέμενε χρησι- μοποιοθσα καί πάλιν την βίαν καο' δν τρόπον την εχρησιμοποΐησε καί είς τό παρελθόν είμεθα άποφασι σμένοι νά αντιτάξωμεν και καλλιέργεια θέλετε. ι "Ενας γεωργος τίμιος, «ου 6 χει δρβξι να εργασθή, νά είναι ρέβαιος δ« θα τϋχΉ πάσης δυ- νατής υποστή^ ξεως έκ μέρους «ής 'Αγροτικης Τραπέζης, ή»4 άΑλωσιε Ιδρύθη πρός τον σκο¬ πόν ανίόν καί μόνον. Γβωπόνου* έχβτβ στή διάσβσί νας, καί τοϋς γεωπόνου; τοΰ Κρά«ους κα. τή; Άγρο«ικης Τραπέζης, καί τής '-ταιρίας των Λιπαομάχων, 11 δ/ιοϊοι να σάς όδηγήσουν κα. νά σάς βαη- Φήσουν είς δ»ι ζηιήσητβ. Δέν έναπομέ»ει πορά ή άπό- φασίς σας νά ριχ.ήτβ στη δυυ- Αβιά. Κάθβ άρχή καί δύσκολος, άλ- λά διαν μια φορά άρχίοηΐβ, μή φιβάοθε, ή δαυλειά Οά πάΒ μπρυστο, και σέ ηέντε η δξ χρό- νια, θά αρχίση*· νά βίσπράτ.β- ι·, παΐ τό»· «ά μοί ---*" ημείς βίαν. Ν Ο ν δτε δλα «ά σχετικά Ιγγραφα παραδί- δονται είς την δημοσιότη- τα διά τής έκδοθεΐυης 'Αγ- γλικής Λευκής Βίβλου, θά άντιμετωπίσωμεν ήρεμοι την Ιστορίαν γν«ρΐζον«ες ή εύθύνη διά την τρο Η ΕΚ8ΕΣΙ- ΡΕΒΥΜΗΗΣ "Η διενβργηθεΐση ΙφέϊθΓ; 27 —29 Αυγούστου, Π»γκοή<ιος Γίωογοκτηνοτοοφική Βκθβσις Ρβ θύανης, τβτάςιτη κατά σβ ράν ά¬ πό τής κνάρξβώ; της ίσηαείωσβ μεγαλυτέραν ε-τιτυχίαν πάσης Λ λ λης κοογβνβσΐέ^ις, καί άπό α¬ πόψεως ν βημιουργεΐ
  «ήν άμυλλαν διά «ήν <5ρτια) (έοαν εμφάνισιν εκάστου διαμβοίσμπ- «ος. Τό περίπτβρον «ου Ν >μηθ
  Ρβθΰμνης έγχανβστηιιέ' ιν κίς
  την μεγάλην <.ΐ* υσ-ϊν >Γ· Γυ·
  μ*ασίου Άρςένων Ρλ<*»! βΐχβ «όν μβγιλύτβρον αλ έκθβμίίτων. "Ολα «ά πρ> ϊ
  «Ον Ν)μοΟ βίς τάς καλυτέοας
  ποικιλ'ας καί
  ή η η ρ
  μεράν αυτήν καταστροφήν
  ευρίσκεται επί των ώμων
  η
  τάς
  .Χηρώο,, «— ,».«αγμ.0'^";ΐ!,ί·ί,?»5Ν _^|
  καί είς
  «Ις
  6 ΡΒ«,μ
  βά8
  «ου.
  Συνεχίζων ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν, προσέθεσεν δ α ί| στρα
  τιωτική κατάστασις τής
  «ά
  καλήν
  ενός καί μόνου άνθρώηουί χώρας είνε πολύ περισότε
  ■οί

  'Ο Γβρμανός γ
  ριυς δέν εδίστασε νά βυ
  Θΐοη τόν κόσμον είς την
  άθλιότηταδιά νά εξυπηρε¬
  τήση νίΙν Ιδίαν τού ,άναί
  σθη ιον φιλοδοξίαν (ζωηρό-
  ταται έπευφημΐαι). ινα τέ
  ταξα ήδη είς Λευκήν Βί¬
  βλον όλην την μετά τής
  Γερμανικής Κυβερνήσεως
  διεξαχθεΐσαν άλληλογρα-
  φίαν.
  »Δέν νομίζω άναγκαΐον
  νά άσχοληθφ έν λεπτομε-
  ρεία μέ τα Ιγγραφα αύτά
  τα όποΐα ήοη άποτελοθν Ι¬
  στορίαν τοθ παρελθόντος.
  Άποδεικνύουν καθαρότατα
  δτι σκοπός ημών ήτο νά
  πρασπαθήσωμεν καί φέρω¬
  μεν Τάς περΐ την Πολωνο—
  γερμανικήν διαφωνίαν ου
  ζ<ρήσεις είς ά π' εύςείας Οιαηραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρ ών επί Ισοις δ ροις καί νά επιτύχωμεν δια κανονισμόν δστις έξησφάλι ζε την ανεξαρτησίαν τής Πολωνίας καί θά καθίστατο σιβαστός διά διεθνών έγγυ ήσ*ων. »Ό έν Βερολίνω Βρεττα- νός πρεοβευιής κατέετ^σε γνωστόν σήμερον είς την γερμανική Κυβέρνησιν ότι εάν δέν παρασχεθουν Ικα- νοποιητικαΐ διοβεβαιώσεις δτι θα παύση άμεσως πά σαν έπιθετικήν ενέργειαν καί δα τα γερμανικα στρα τεύματα θά άποσυρθοθν ά μέσως έκ Πολωνίας, ή βρετ τανική Κυβέρνησις θά «κ· σον ήτο λοιοίΐκανοΐ τοθ δεκάτου 1914. «ν«ρες όνδόου Ι «θέμα«α παράγει σ'αφίδω'. Πλούσιον είς έκθέματα ήτο καί «ό πβοΐ'πτεοον Χανίων. Ό . , ., Νομός 'Ηοπκλβίου παρουσίασβ Ι «ά (ϋνϊΐπροσω/ηυτικώτβςιί «ου εί; τάς κπλυΊρας καί μίαν ίκθβσιν ϊ ^ πρωθυπουργός έξηκολούθη σεν ώς εξής: «'Υηάρχει' ακριβώς £ν ά- ^ ρ πόσιΐασμα των άνταλλαγει δκ,θ81ΪΙε β1Χ8 σών άνακοινώσεων, φέρον!φ^ν της· χρονολογίαν τριακοσνήςΑύ γούσιου τό οποίον επιβυ μώ νά άναφέρω ένταθθα, διότι άποδεικνύει πόσον εύ- ι ° Νομ,ός Λασηθίου άνππρο- ίσωί-ευση καί αυτός άπό «ά κα- ^ύ"οα «ρβ·'5τα «ου καί 8τσι ή «αγιιρήηον μορ Πλήν «ών πεοιπτέοων «ών 4 Ν ^ών %ης Νήσου ύ-.ήοχβ καί ΧΓ> περίπηρον, ιή; Γεωργιν.ής
  -Χ< λή; Άσωμάτων, είς ίδιαί«ε· θάλ Τό ί διότι εικνύει πόσον εύ Χ ή; μ, ς κόλως Τ) το δυνατόν νά ά- ρον θάλαμον. Τό περίπτβρον αύ ποφευχθη *| τελική σύγκρου' ™ * «ίνησβ τόν θαυμασμόν «ών σις, εάν ύπήρχε καί ή 4λα- έπισκε»τ«ών διά «ήν έκλβκ«ότη- χίσιη έκ μβρους ιής γερμα ^ κα· τ*Ιν «οικιλίαν των εκθε- νικής Κυβερνήσεως έβιθυ-. μαΐων τα διοΐα δία ή «αν προ- - μίανά φθάση είς ειρηνικόν νόν«αή- Σχολή έκ «ής ΰ«ο δανό Εί η ά διακανονισμόν. Είς την ά νακοίνωσίν μας αυτήν λέ- γομεν έπΐλέξει: «Ή Κυβέρ; νησίς τής Α. Μ. άναγνωρΐ ι'όνταή- Σχολή; έκ «ής ΰ«ο- δβιγμττιχή; καλλιβογβίας «ής. Είς ιδιαίτερον πβρίπτερον έξβτέ- θησαν «ά τυροκομικά προ'ΐ'όντα των Συνεταιρικώ^ τυροκομβίων ζει πλήρως την ανάγκην ίΜα^ των Ιδιωτικήν τοιούτων. Τό τής ταχΐσιης ενάρξεως των' «βοίητερον ιοθιο ήτο λίαν ένδι- " " ! αφέρον διά «ά έξαίρβτά τού έκ¬ θέματα, «ά ίξοχα πράγματι Κρη τικά τυριά βίς διαφόρους «ύπους εφάμιλλα καί άνώτβρα έν πολ- λοΐς «ών Εΰρωκα ι'κων. Είς άλλο περίπτβρον είχον εκτεθή τα μελισσσκομικά προΐ- ή χης ρξς συζη^ησεων καί συμμερΐζε ται τούς φόβους τοθ καγ- κελλαρΐου, νούς προκαλου- μένους έκ τής γειτνιάσεως Οΰο κινητοποιημένων στρα· των, Ισταμένων άντιμετώ- πων αλλήλων, θέλει δέ συ- νεηώς παρακαλέση ζωηρώς' 6*™> ί?^μ"ι βΗλβ><*ά αμφότερα τα μέρη δαως ά "-*-- 'Γ1Χ * α/ Λ' ναΑάβουν την υποχρέωσιν κατα την διάρκειαν των διαπραγματεύσεων, ουδε¬ μίαν νά ένεργήσουν στρα- τιω ΐικήν έπιθετικήν κίνησιν. ( Η θυνέχεια »1ς την 4ην σβλίδο)1 (Ή συνεπεία είς «ήν 4ην σπάνια. Τα έκθέματα ποοήοχον- «ο έκ Χανίων καί Ρεθύμνης δπου ή μελισσοκομία προοοευβι σχε«ικώς καλά. Είς «όν Νομόν ίχουν ήδη έγκα«α- περΐ τίς χίλιες Εΰρωπαϊ-
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  ΑΗΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
  Η ΑΠΛΗΣ1Α
  Πάν· πολλά χρόνια ΐσως δβ-
  καπβντβ, πον τθ μικρό παιδΐ μι-
  άς μας γειτόνισσας ήταν ςρίλος
  μόν. —την πρώτη μας γ ωριμία
  μ* ευρήκε να πλννωμαι. Τον πή
  ρα κατόπιν τόν εκλννα, τόν κτέ-
  νισα καί τόν το,άταρα καραμβλβς
  καί φιλιά.
  Αντό ήταν αρκετό. Κάθβ φο-
  ρά κου Ουμότανβ την πό ώ τη β-
  πί,σκιψιϊκανβ έπανάσταση στή
  μητβρα ιον. Τθ παιδΐ απαιτούσε
  νά τον πλυνουν, νά τόν κτβνί-
  σονν, νά τον βαίουν «την καλή
  κοδια» γιά να μου κάνχι την κα¬
  θημερινήν τού Ιμφάνιοη. Ή υ
  ιτοοοχή που τοθ ίκανα ήταν πάν
  τα έγκαρδια. Πρωτα άη' δλα 8*
  περνε φιλιά, δηειτα καρσμέλβς ή
  δτι άλλο βρισκόταν πρόχβιρο· Αν
  ΐό βάοταξβ κάμποσο καιρό ηι'
  δφησε τβϋια βπίδραοη στό παιδΐ
  ώστβ νά διακρίνετο* σήμβρα ά-
  νάμβοα οτα αοέρφια τού μά καί
  στ' άλλα παιδία τοθ χωρίου.
  Τα προτβρηματα είτε καί τα
  Ιλαττώματα μας ίχοννε την άρ
  χή τονς στά πρώτα χρόνια τής
  ζωής μας. Όποιαδήποτβ μετα
  Ρολη καί αν επέλθη οχό βίο μας
  οί ριζαμέΐβς κυλβς ή κακές αν
  νήθβιβς ξαναπαρουσιαζονταν οέ
  στιγμές άπροσδθΗητα να μάς
  I-
  ξβντβλ.ουνν δπου δβν βπιϋυμον
  μέν.
  Μοί δ.ηγόταν κόΆοιος κνρι
  ος, μιά μβρα, κως βοέθηκβ οέ
  ξενοδοχείον ανάγκας μένος νά
  κοιμηθή μέ κάποιαν άλλον οίό
  ΐδιο δωμάτιον. Ό σννοικός τον
  τον ή<αν άγνωσχος καί ξένος ό πό την Κρητην. ΒΛχβ μαθή δμω; πώς ή.αν καθηγητής χάαοιας οχολής, πβραστικος άπό την πό λη μας. Ό γραμματιομένος αν- τός ανθρωπος, κατά την φράσιν τον ουνομιλητυν μόν, βΐχβ πόδια άηδίστατα, άκάθαρτα, ποθ προ- καλονσαν έμέτους καί στή θέα καί στήν δομή. ,ΚαΙ δμως δ δνθρωπος βΐχβ σπουδάση αΛώ.ερα μαϋήματα, ,έν ώ άγνοονοβ τό σιοιχβιωοέστβ- ρο, τό πρωτο, τό άπαραΐτητο για τόν άνθςωπισμό μας καί Λήν άνθρωπιοτ.κήν μας έμφάνι- *ί). Χωρίς νά τό θβλω, φαντά ζομαι αυτόν τον κύριον καιδάκι. Θβταν ασφαλώς χωμένος στΐς ακαθαρσίβς τοΰ δρόμον, στίς λά· σπες ξνκόλυτο, άκάθαρτο, βρώ μικο. Κατ' θυσίαν 8τσι δμβινε καί μεγάλος. Ή έπίδραση τής μικράς ήλικΐας βΐνβ τρομβρή για »άθβ εκδηλώση τής ζ»ής. Γι' αντό τα καϋήκοντα τής μητέρας είνε πολΰ μεγάλα, βΐνβ «αθήκοντα άνια. Καί δμως ή μη τέοα τα Λγνοβϊ καί κάνβι συνέ- χεια «ά ιδία σφάλματα ποΰ 8κα >β καί 4 μΐιΤέρα της δταν άνα-
  ϊραφόταν. "Αν ή άγροτοπούλα
  άνατραφότανβ μέ »ύϊβοη φρον-
  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ & Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ο ΠΑΤΡΟΣ»!
  —Έγκαύματα
  -ρώτου βαθμοθ.
  Τά έγκαοματα τού πρώτου βαθ-
  μοΰ κατά: τα όττοϊα παρατηρεΐται
  μόνον έρόθημα όϋυνηρόν, καλύ-
  πτομβ διά παχέος στρωμάτου λι-
  παρας θυσίας ήτοι ελαίου, βουτύ
  ρου, άποστειρωμένης βαζελΐνης, έ-
  ττικαλυπτομε δια βαμβακος ή μα-
  λακοθ ύφασματος καί έπιδενομεν
  δι' έπιδϊυμου. Ή #αζβλΙνη αττο-
  στειροθτιχι δταν θεσωμεν τό άγ-
  γείον είς τΰ οποίον ευρίσκεται έν-
  τός ζέοντος ϋδατος τουλάχιστον
  επί ήμίσειαν ώραν.
  —•Έγκαύματα
  δευτέρου βαθμοθ
  Τα έγκαύματα δευτέρου βαθμοθ
  φέρουσι φλυκταίνας (φούσκας) σχη
  ματιζομΕνας έκ της ανεγέρσεως
  τής επιθερμΐδος υπο τοθ έκκρινομέ
  νού όρρωυους υγροΰ. Την έπιόεμμι
  6α ταύτην οφείλομεν επιμελώς να
  διατηρηοωμβν διότι άποκαθισταμέ-
  νης της προστατευτικής μεμβρανης
  δΑι μονον πολλοι πόνοι άττοφεθγον
  ται, αΛλα και ό κινουνος της μο-
  λυνοεως άπομακρΰνεται. Πρός τόν
  σκοπόν τούτον, οιά καρφοβελώνης
  ή Οια ψατλλΐθος τας οποίας προη¬
  γουμένως απολυμενομεν κραιοϋν-
  τες ταύτας είς την φλογα τού οί
  νοανευματος, οιατρυττώμεν την
  φΛεκταιναν ή άποκόητομβν τεμάχι¬
  ον αυτής, και δια ήιτΐας ττιεσεως
  καμνυμί. να έκχυθ[) όλον τό όρρώ-
  £>ει, υγρόν μέχρις ότου ή έταδβρμΐς
  κατακαοισΓ) 4 αι τοθ οέρματος. τιΐ-
  τα κάμνομεν Οτι καί βίς τα έγκαυ-
  ματα τού πρώτου βαθμοθ.
  —Ή άσηιρίνη
  Λίγα φάρμακα Εχουν κατακτήση
  την £ Οποιαν τού κοινοΰ 6οον ή α¬
  σπιρινη. ΑΙ άντινευραλγικαΐ της Ι-
  διοτητες και ή φημη της ώς φ^ρ
  μακου οβλυβουι, συνετέλεσαν 6ια
  την επιτυχίαν της. Μ φί|μη δμως
  αυτή είνε πράγματι δικαιθΛογημί-
  νη, Ιδού τι 6γραψι> έπιφανής Γαλ
  λος Άκαδημαικθς
  «Ή ασπιρινη 6έν μπορεϊ καί δέν
  πρέτι&ι νά ο&ωρήται ώς φάρμακον
  ώβλοβές. "Η χρήσις της βΐνβ τιλεί-
  ως δικαιολογημενη επι τταθήσεων
  ρευματικών, μυαλγιών. Μπορεϊ ο-
  τίδα θα ήταν δ ϊδανΐκόιβρος γυ
  ναικβΐος υπος, ή άληθιντ) γυ-
  να.πα πον δχει >υ δικαΐωμα και
  τό καθήΗον να γίνη μητέοα.
  II
  οββαστη καί έναρβ.η μη.βρα, η
  πολνογαπημβνη ουζυγος, ή υ/ταρ
  ξις ιήί θυοίας καί τον άλτρουι ■
  ομού. Δυστυχώς τής λβιπουν τα
  μβοα της έξυψώσβως. ΙώΙναι καί
  ά είνε οτο ταπεινο καί πβρι-
  φρονημένυ ηβρψαλλυν ι ής ή τα·
  ηβινή σχλαβα ή; ονλβιας, χά-
  ρΐς αναγνωρίση καί έκχΐμηςη
  τής μβγαλης αξΐας της.
  Θα γίνη υμως ή Ικοι]
  τής οΙιιογρνβιαΗή, βυ»υχΐας
  .. ΐί,αί οιϊιτ την (Ιςνψώσυυν βκεΐ
  νυι πον έ ιιβαλλβ.ι,ι ν» την φού
  τιζουν μέ αγάπη.
  Σ. Δ.
  ΑΧΤΗ
  ΟΤΑΣΣΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Οχι ρικλάμΐς, άλλ' ·1ς την ηραγματικότητα ή λβυ
  κη «όταοσσ, μάρκος ΑΣΤΗΡ 96-98 ο)α, βΐναι Λ άνωτβ
  ρα δλ«ν. Όσοι τ,υχδν άμθιβάλλετε πρέ«ι νά δοκιμά
  σετ« καί θά «ιισθήτε.
  Προσέχιτι, δμως, καί ζητεϊτε δχι απλώς λευκήν
  ■ότασσαν άλλά ήν μάρκαν ΑΣΤΗΡ 6«ιμόν«ς. διότι δ
  ουναγωνισμδς εηΜφβλούμινος νροφανως τής καλής φή
  νης τής «οτάσσης ΑΣΤΗΡ Εθβσεν ·1ς κυκλοφορίαν λευ
  κήν «ότασσαν «λλης μάρκος καί «λλης ποιότητος καί
  4»η ίχουσαν ουδεμίαν σχέσιν μέ την φημισμένην λευκήν
  «οτασοαν ΑΣΤΗΡ 96-98 ο)ο. '
  Ά-οκλ. βΐσαγαγβϊς «ν Κρήτη
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
  Ήβάκλβιον
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ
  ΣΕΤ^ΜΠΡΗΣ
  Μήνα ποθ μοθ τρετντάσης την
  [καρδιά
  πώς νά σέ χαιρετήσω
  ποθ δέν κρατδς γιά μενά πειά
  (κλειδια
  σκολειοΰ νά μβλετήσω,
  Μηνα π' άνθεΐς στά διση κυκλα
  [μιές
  τιόσους καυμοθς μοΰ φέρνβιςΙ
  ΤΙ κι' αν κιδωνια μας χαριζεις
  καί Εληές,
  φύλλα ξερά... σαν σέρνεις,
  Μήνα π' άρχΐζβις πάλι τή βροχή
  πού διώχνεις χβλιδόνια,
  τί τρικυμίβς φέρνεις στή ψυχή.
  μήνα χωρις ουμπόνια.
  Μονάχα μυστικά ώσάν πονώ
  τ' αγερι σου μ' άρέσει
  ...τό πενοημο π' άφήνει βουητό
  εχει στον πόνο θέσι....
  Τ Μανώλης Βασιλάκης
  Κουναβιανώς
  μως τουναντίον νά ίγινη έτιικίνδυ-
  νος επι λοιμωόων και οουνηρών νό
  σων, τάς οποίας έιιΐπλβκέΐ ανεπάρ
  κεια νεφρική. Τό κακό που 6χει κά¬
  νη ή άοπιρΐνη επί γρΐππης είναι ά-
  φανταστο. Ή ασπιρινη είνε οπλον
  ΐιςαίρεΐον είς τα χερια τού ίατμθυ
  επι ωρισμένων παυησεων, παρουσι-
  αζει ΰμως μειονεκιηματα καί άντκν
  Οί.ιί;6.ις τας οποίας αγνοει τελείως
  το κοινόν. Χρήσις αοιιιρινης σέ κα-
  θε π^ρΐπτωυιν ^έγκλειει κινουνους.
  "Π αυπιρΐνη δέν μπορεϊ να θίωρη-
  θ{) ώς φάρμακον Λαϊκόν.
  —Τό κριθαρόζουμο
  Τό κριθαρόζουμο είναι σπουδαιο
  γιατρικο για τις αρρωστειες που £·
  χούν πυρβτό. Το κ,/ΐααρόνερο ^α,ια
  γίνη α τι ο κριθαρι άκοπανιστος οηλ.
  μέ τό φλουοι, είνε ευκοιλιο. Άμα
  γίνη άπθ ξεφλουδισμένο κριθαρι
  ίΙν& δροσιστικό και οτυτιτικο. Το
  κριθαρόψωμο αν εΤνε μέ τό ττΐτυρο
  είνε 6.υκοίλιο καί δχι θρεπτικον.
  Άν είνε χωρΐς πΐτυρο είναι θρε-
  πτικωτερο αΛλα ουσκοΐλιο.
  —Λυσσα
  "Αν σας δαγκάση, χωρίς λόγον,
  γάτης ή σκυΛος, οοοατε αμέσως ε
  να πιΐιυτικον έπιοεσμον υκερανω
  της πληγής. Δέσατβ την 6ια να
  τρέξη το οΐμα. ΙΙλυνετε την μέ βρα
  ομΐνο νερθ, οΐνθπνευμα και επαΛει
  ψβτέ την μέ βαμμα Ιωοίου. Κ,οκκινή
  οετε είς την φωτβιαν ίνα ουρμα
  και βάλετε το μέσα είς την πΛη-
  γην. Όδηγηοΐλτε ταχέως τό* παθόν
  τα β1<ί χ0 «λησι^οτεραν Λυσσιατρί.ι ί,υλλόβεΐε και έπιτηρε,ιτε το ■■■·«■ ■■■■■■«) «■■■«■■■■·, ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΠΡΑΣ1ΗΑΙ ΕΛΑΙΑΙ Αί πράΌιναι Ιλαϊαι τής Ίσπα- νίας, αί δ«οΐαι πωλοΰνται έντός φιιιλιδ.δων, βίς υψηλάς τιμάς καί ηαρι»τ10Βνται είς τάς τραπέ- ζας των πολυιβλών γβυμάιων, πσρασκβυάζονται, άφ' ου έχπι- κρισθόόσιν έντός διαλύματος χαυ στικοΰ νατρίον 2 2,75 βαϋμών Μπωμέ. Άρκοΰσι δέ πρός ίχπί κρίσιν 11—12 ώ,}αι, αναλόγως πατοτβ τοΰ βαθμοθ τίϊς ώρι- μάνσβως τβόν έλαιων. Μβτά «ήν Ιχπίχρισιν πλΰνομβν αντάς διά χαθαροΰ καΐ^συνβχοΰς ρέοντος νδατος επί 12 ώρας. Τέ- λος θέτομβν τας έλαίας βίς ά- μην 11 βαθμων Μπωμέ, δπυυ δ.ατηροΰνται επί μήνας. «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ -Αί ζημίαι βκ των μροχβ βίς την σταφιδοπαραγω/ην 7,0* νηήοξαν οημαντικαΐ. ! — Αί Ρουχόπληκτοι πβΟια)ί ρβιιαι ήσαν αί ό^βινόιβρα" Γί συνβπως ή παρ«γο»γή 1α)ν ?αι όλόκληρος ιΐς τυνς *— ■- ^ι° Ό Δήμαρχος Ηρακλείου άνακοινκϊ ότι. Κατότιιν τής ύη' αριθ μ. 123 £. £· ανοφασεως τοϋ Δή μοΐικοϋ 2.υμρΌυλΙου Ήρα κλεΐου («ροηοαοιήθη τθ Ι σχθον ρυμοτομικθν Σχέδι¬ ον ής ΠόΑ&ως έν τβ ηλα- τεΐα Καλεργων καί «ν τφ ύη' αριθ. 220 τετραγώνω £ ναντι 33 £στω «ρθς γναισιν (ών ελοιαφβρομεναιν ίνα ΰ· ηοβάλοισιν ημίν τας τυχόν ενστάσΐις των έντος 15ίη μέρου άκό οήμερον. Έν Ήρακλβιω «β ι Σεντε μβρΐου 1939. Ό Δήμαρχος Ήρακλιί ου ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ "Οσοι έχετε ένα«οθηκ«υ- μέναΔημηιριακά, -αθΐρια, Κρΐθαρια* "ϋοιιρια. οΐαοη «υτε άλλα τρόφιμα, ψβκα* ζ«ιβ τας άκυθηκυς ο άς μέ χό ΟΞΑΛ, κλειοντ«ς καλα ηορχ4ς καί τιαραθυρα. "Ένάς ψκκασμός άνά δβ· κα««νθημ«ρον, 0α ο άς προ θυλαί,η α«ο τάς ζημίας τής ψ*ιρας, σκωληκων κλπ. Το ΟΞλΛ ουδεμίαν ενιφ£· ρει βλάβην είς %α τρόφιμα. Ζητησ«ΐ6 τό ΟΞΑΛ άν ό δ λα %α Φαρμακ«ια καί καλά λεως άγωνίζοιαι να παρβχΰ καθ" τάς ·»βω.βρας βίόηοβις 6«ι διβίίνους θράματος. 'ον —-1« 6·*Ψ«νισιν, πβρ1|χο νόν, καί βνημβροιητα ό «. τον 'Ηρακλβΐυυ ονναγω^1- °ς τόν 'ΑΟηνΐιΐΛόν καί βίν * μιλλος πρός τόν τνπυν τϊίς «**" σαλον Ικης. '* υί0" -Το κοινόν Κχβι καθ«Ηον νΑ ιον συντρέξη «αι νά τοΓί' σονομβΐον α,ιηοβ,ς αδείας χυνηγίον ^ πεςβαίνουί τας 3,500 — Γα τέλη χννηγ^ϋ υ£, σαν κατα 65 δροχμας |υ5ίι*η· —Ή η· τον Δήμον ·^αΗλβίου —Είς Φαοσαοα) Λ ' , υντα! τα έ/χ ίν1αΐ?Λ "" ς λουντα! ι,ν. Ό Ναός Οβ έ«' δ όματι το€ "Αγ. ' — Παρά την βκτρ^νυ'ν κατασΐάσεω; αί ά«οσ* ολαϊ 0Μ φυλών ιίς Εύρώ/ιη, " °'α μέχοι τοθ 2α όηησαν κατόπιν χ^ νόν, «ν -ής Μά; κατίλΓβον τάς συνδρομίί των οί κάτωθι σννδρομηταΐ το«ς δίΐοίους καί ψ>χ ιρ οΐοϋμβν *80.
  μώς:
  Νικόλαος Καλίκης ΤονρΙακΑ
  Μονοφατσίου δ0. 200, Κωνστ
  Κουφάκης Νία Έ>(3βτία Δήμου
  Βυρωνος δρ. 200, Νικόλαος Ποι
  κακις Αυ/ενΐκη δρ. 50. Γβώογι-
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ
  (ΥΠΟΚΑΤ)ΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχετβη καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟν φ$$
  ΠΡΟΘΕΪΜΙΑΣ ) *«6 ">*«
  Ό Ιόκος ΟπολογΙζίΐαι
  β)ο
  5β<™5 ΕδΥΠΗΡΕΤΗΪΙΣ δρ. 50, Ν»κόλ. φαρσαρίίΗης Π^ τηρα Μονοφατσίου δρ. 100, Γ« ώργιος ΓιακΓυμογιαννάκης'Ρί· θνμνον δ^. 100, ββοφΐλέστατπ; Ρεθύμνης καί Αί)λοηο:αμοι Ρε θυμνον 100, Τίτος Ζ «»ακης Ρί θυμνον 100. Σ.υλι^ιος Μ ταδάκης Χανιά 50, Βισ. Κο λόηυυλος Σχολή Άσωμάιβΐϊ Γιωα. Μϋίρκονλάκης 100 | ΝΙΚΟΛ. ΝΤΑΠΑΝΤΑΣ ■ ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ι ■■■■■■■■■-■■■■■■■■----■■■■- Αριθ. Τηλ. Ι—12 • ■■■■■■■•-■■■■■■■■■■ιιϊ ΓΕΟΡΓΟΙ Φυτεύεχαι δένδρα ΠιριτΐοκΐσΘβ τα Ή 6&νδρώδης καλλιίρ γεια θά ρας σώσ|. ■■■-■■■■■■■■Β ■■■■■■■■■■«■■■•■■■■■■«■■■■■«ι ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΛΙΠΟΒΑΤΖ Δ1ΠΛ. ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝ1ΚΟΥ Άριοτούχου τοθ έν Βερολίνω Πολυτεχνείου ΓΡΑΦΕΙΟΝ: Άθήναι-Πατησίων 158 Τηλ. 80 636 Μηχανουργβΐον: Πβιοβύς· Χα· ·χ ι · λ'χίΜ ΜΕΛΕΤΑΙ 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ! ΕΑ ΑΙ Ο V Ρ ΠΚΟΗ^ Ι^Κ^τΐϊΤ ΑΗαΐΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΝ ΕΚΧΥΑΙΣΪΙΚΟΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 'Τ ΕΙβικόν βι' έλαιοτριββϊα 5 ''ΤΟΤΑΛ " διβλασιάίε°ν ^ν αξίαν των 4λαιο»ιυρήν«ν ■•■■■■■■■«■■■-■■■■■■■Β «ΗΐΙβιΐΜ—■—--«,,.,_ .Α
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  ΪΙΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ,,
  ·ί?4ΡΤΗΤ0Ν
  6ΡΓΑΠΟΜ 1ΩΠ Αί 1-υΤΟΝ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 4 Σ)βρΙοο
  ΈτησΙα σνλδοομή δοαχ.
  'Κξάμηνος » »
  Γρίμηνος > »
  ΡΑφΕΙΑΐΟΔΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ
  Διει-θυντης Τυπογραφείον
  ΜΗΤΣΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Κουρμούλιδων 159
  100
  50
  25
  Η ΓΕΩΡΓΙΑ & Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  ρΤΤΙΚΑΙΡΑ
  Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΑΣ
  ΤΟ ΚΥΛΙίΜΠΓ ΑΜΠΕΛΙΑ
  Τώρα είναι ή έποχή γιά τίς
  προκαταρκτΐκβς καί θεμβλιώδεις
  δονλειές κου πρέηβι νά γίνουν
  στά χωρα'φια τα όΐτοΐα ποόκβιται
  νά μετ βίλομκ οέ αμπεΐώνα.
  Τό αοθοον μας αύίό &φο(,α
  Ιδίως γιά εγκατάστασιν αμπελώ¬
  νας «οικιλίσς πολυιί,/ων σταφυ-
  ■ ^ε| ^ λ α & .
  ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
  δ* τα γλυκά ηβπόνια «ού «αρά-
  γονται σέ εβάφη χυλισμένα διιως
  *αί <5λλα λαχαηχά. Ωσαύτως ή καταστραφη των Ο'ζωμάτων των άγρίων χόρτων χαί Ιδίως άνριάδας είναι καί I- νας άπό τούς πολύ βνβργετικούς σ«οπούς τοΰ χυλίσματος διότι αίιτούσιας ξηριχάς Ιδίως περιο¬ χάς ηοοξβνοθν σπουδαίας ζημί- αχ είς τάς φυτεΐας. Έηοχή ττ)ς εκτελέσεως των .- , -------------τ- κυλισμάτων. Κατάλληλη Ιποχή λιών, με μΒγαΧης άποδόσβις καί γιά την εκτέλεσιν τοΟ κυλίσμα- β ,υ.σιον °'ζΙΗΟν συσιημα σέ τος είνε άπό τόν μήνα Ιούνιον ιιεςιραλλον ξηρικό δποος τό διχό μέχρι των πρώτων βοοχών τοΰ φθινόπωρον ώστε νά 8χουν τόν χ.ηρό νά χαοθν οί βώλοι τοΰ χώματος καί ά μΠ μπορέσουν να φντρώσουν οί ρζβς των ά- γιίων χόρτων μέ τίς κρώτες βρο χέ;. Τό Πβώδβς βΐνβ νά γ£νυ ή ίυυλβιά αυτή δ.αν τό βδαφος δ· χβι την μβγαλβιτέρα ξηρότητα δηλ. κατα τούς καλοκαιρινούς μάλλον μήνας. Τό βάθος τού κυλίσματοο.Κατ' αρχήν τό βάθος ΐή"ς σκαφή; αΰ· τής κΐνε σχετικόν μέ την ουνε- κτΐΗΟτητα τί μή τοΰ έδάφονς χαί την ποιοτιχή κατάστασι τού ύ- πβδάφου;· "Οσον τό ίδαφος βΙ· >8 μάλλον αμμώδες τ) μέ ΰκέδα-
  φός πετράδβς, χαλι*οτό καί κα·
  ής ποιότητος ή σκαφή θά γίνη
  μάλλον &νάβϊΰα μέχρι 30—35
  μ, -'*"'■
  ΚΑΟΑΡΙΣΜΑ ΒΙΡΕΑΙΟΚ
  Τό καθάοισμα ενός β-ιρελιοΰ
  πον Ιχβι πάρη μυοωδιά μούχλας
  είναι πολύ ι ύσκολο καί δέν έηι
  ΟΚΛ-ΐυ-1 Λσιηυΐ. ι μας „ χ. σουλτανίνας καί ροζακί
  Τάς ημέρας αύτάς τϊ)ς Ηαί Λλλβς.
  μ.γάλης κρίσεως 6 ραδιο- { ·Η ηρώ,η_ μας οονλβιά θά εί -
  φωνικός σταθμός ΑθηνώνΙναινα εκτελεσθή μιά βαθβιά
  «ροοέφερεν υψίοτας Οπηρε σκαφίι, τό στρεμμάτισμα Β
  οΐσς *1ς «ήν άγωνιώσαν κοι νφς χυΑιομα λεγόμενον.
  ΑΙ ΐ ) ά ή β
  χοι-
  »ω»ίαν. ΑΙ ουχναΐ βκπομ-) Δ;ά τής βχθείας αυιή; σχαφή;
  «αί τού έπέτρεψαν νά πά- ι) τό δδαφος καλλβςγίΐται Είς
  ρσκολουβοθνταβδλαι αί φά άρχε (όν βάθος καί τοιουτοτρό-
  οιις τής διεθνοθς κρίσεως πως Υ(>βται βύκόίως διαπβρα
  κσΐ να σχηματίζωνται προ-' στόν στόν ίέρα χαΐ στά νβρά.
  ρλεψίΐς περΐ τής εξελίξεως 2) ΎπΓβοηθίΐται ή δραστη-
  ιη«, έξυιηρετοθσαι καί Την ριότης »»αΙ δ πολλαπλποιασμός
  κοινήν περιέργειαν καί οΐκο των ώφβλίμων μιχροογαν ισμών
  νομΐκά ουμφέραντα. Ό έλ-{ τοΰ ίδάφους ίδ.ως ιών Νιτρο
  ληνικός ραδιοφωνικός σταβ ποιών βαΗτηρίων.
  μός ανταποκριται πληρέ-| 3) Έιρ.ζώνονται καί κατα-
  οιατσ πρός την αποστολήν στρέφο>ται οί ρίζες των άνρ'ων
  τού καί τούς γενικωτέρους φυτών.
  οκοβούς τού. Τό ραδιόφω 1 4) Διευχολύνεται τό ριζιχόν
  νόν καθίσταται οθτως άπα·(σύσιημα τιΰ νβαριΰ φυτοθ ά
  ηχος ούντροφος καί ανακινχθΰ ταχέως,
  μικροτέρας κοινωνίαςΙ 5) Άπολυμαίνονται τα βδάφη
  βάΐθάΐβρεπε να θποχρε [ποϋ χρατοΰν παρά ηάνα> ΰγρα-
  ωθοϋν απασαι αί κοινόιη σία. Τέ%ος τα δ.άκενα τα δτιϊ»
  «ς ν α έφοδιαοθθθν μέ ρα· | άκομένονν μβτά τό κύλισμα σιό
  διόφωνον ίνα οί κάτοικοΐ εσωτερικόν τοΰ έδα'φονς, άποτβ-
  ιληροφοροθνται τα συμβαί
  νοντα καθ* δλον τόν κό-
  ομον.
  —ο—
  ΛΛΟΣ ΜΑΣ
  Άξιοθαύμαστος
  ί|ψυχραιμία και ή άταρα-
  ξΐα τοϋ λαοϋ μας κατά την
  δραματικόν αυτήν περίο¬
  δον τής ανθρωπότητος. Τα
  τραγικά γεγοτότα δέν τόν
  ά*}ήνευν βεβαία άοογκίνη-
  τον ή αδιάφορον, άλλά καί
  δέν «φοκαλοϋν τόν πανικόν
  καί την άγωνιώδη συγκίνη
  σιν τοθ τρόμου. Όλος ό
  κόσμος, αγρόται, επαγγελ¬
  ματιαι, εργάται, ίμποροι
  κατανίνονται είς τα £ργα
  των άτάραχοι καί άπερί-
  σναστοι. Τουτο είναι ίνδει-
  ζις τής πίστεως επί την δύ¬
  ναμιν τής χώρας καί έμπι-
  οτοούνης, «ρθς τους κυβ«ρ
  νώνχας. Ή ψυχική ένότης
  «Ο "
  Ινα σπόγγον ό οποίος συγ-
  Μ0αΐβ1 τα νερά τδν βροχων καί
  τα αποδίδει στό ςρυιόν έφ' δ?ον
  τουτο δχβι ανάγκην.
  'Η βελτίωσις των φυσικών ί-
  :ων των εδαφών τα διτ ϊα,
  καί τί)ν δυνατότητα των ξηοο.ών
  χαλλιεργειών έ/τΐ τέτοιων Ιδ ΐ-
  φών, διαφόρων ποστανιχών λα-
  χανιχά βάμβιχος σησαμιου κλπ.
  μβ Ικανοποιητικάς άποδόσβις έ
  ^ ιμιλλες χαί ένίοτε άνώτεοβς πό
  σοτικώς καί ποιοτικώς χαί άπό
  ποτιστικά ίδάφη.
  Γιωστά βΐνε σ' δλους μας έ
  ■■«■■■
  κιϊ παρομοίας νΐριστάσβις
  δέν ΐΰρήκβ τόν καιρόν νά
  δράσπ. Τα Ιδία μέτρα τοθ
  ϋφυτΐουργκΐου έξασφαλί
  ζουν καί μΕλλοντικώς τα
  συμφέροντα τοθ κοινοθ έφ'
  δσον κατά δβκαήμιρον θά
  συντάσσιται δΐλτΐον τιμών
  έ ληνικοϋ λαοΟ ·1ς την ΤρΟφ1μίβν λισνι^ής καί χον-
  οημερι ήν Μρίστασιν άβο- ^ ή Βωλή«ως.
  Ηλκι μεγάλην δύναμιν. κ '^
  τυγχάνει πιοά μό^ον ά" ν ή μού
  χλπ δέν δχβι ηοοχ οοήστ} β ϊθειά
  στό ξύλο. Άνιίλο'α μέ την Ιν
  Τ'ΐσι τού χπκοθ αι Λπυθυθμβ μιά
  ά*ό τίς Ηάτωθ* μβθόδ ιυ:.
  1) "Οταν ή μυριοδιά είναι ά-
  δύνοτη ιτλένομβ κολά χά βιΐρβλι
  μέ 10 ο«. νερό κιί 1 Οκά θεϊ¬
  κόν δξύ, γιά β ιρέλι 100 δ . Το
  μΐγμα αυτό τοθ νβροθ καί θβΐ'ι'
  κου δξέως φροντίζομβ μέ άνα-
  λόγους κινήαβις τοΰ βαοβλιπυ
  νά πιάσο δλα τα μέρη τού.
  "V-
  στερα τό χύνομβ, ξεηλύνομβ κι·
  λά μέ καθαρό νερό τό βαςέΐι
  ί ΐ ό θέ
  Η ΜΕΔΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
  Όλίγοι χΰροι ύαάρχουν
  βίς τόν κόσμον δπωι. ή Ελ¬
  λάς διά την ανάπτυξιν *ής
  μελισιοκομίας, είδικώς δέ
  ή Κρή·η μέ τό ώραϊο καί
  «ύκραές κλϊμα της, Ε«ρΐ«<ι νά£χυ σοβαράς νροσόδους άιΐό τό μ«λι καί άπό τό κι· ρ(, τα όαοΐα άμφό «ρα νά ιταράγη είς μεγάλας ποσό- τη 'ας. Πΐρό: ταθτα καί βΐνκ λυ πηρό , δέν άσχολούμββα οί Κρή'ΐς δ-ως Θά επρκαε είς την μιλ:σσοκομίαν, καί εΐνβ τοθτο τοσοθτο μάλλον ανεξήγητον διά τους γεωρ- γούς μας καθ* *— -·— γνωστόν ΐΐς αύτούς δή. δσον βϊνάι μέλισσα, πβρισσότβρον άβό δ.α τα <Κλλα ίντομα, κοβι- άζβι διά ΐήν γονιμοττοΐηαιν των ανθέων, καί γίνεται ου τω ό καλλίτερος βοηθός τοθ γεωργοθ είς δλας αυ- τοθ τάς καλλιεργείας. Τό μέλι είνε μία άπό τάς καλλιτέρας τροφάς διά τόν έ«. [Α. , .,.- Γ- ηέτρβς ώστβ νά στέΗεται λον συνβκτικάμε ΰ/ιέδαφος τής Ψηλότερα άπό τό 8δαα>ος 20 30
  ποντους. Από κατω β ζομε ρο-
  ης
  αύτή; μέ τό Ιδαφος ποιότητος,
  τό χνλισμα θά γίνεται βαθύτε¬
  ρον μέ την φοονΐίδα νά ανακα-
  τεύονται τα χώματα των διαφό¬
  ρων στοωμάτων οέ βάβος 0,60
  —0,80 μ
  καί χοΐμε τό θειαφοχέρι.
  β') "Οίαν ή μυρα>3ιά βΐνβ δυ-
  νατή τότΒ κλένομβ μέ την άκό-
  λσυθο διάλυσι, υ/τυλογισμένη
  γιά βιρέλι 100 δ*, ήτοι 10 ό«. |
  νερό, 1 δκά" θβινχόν δξύ, 10 __ - ΛΛ - .-
  δράμια ά Μετ. Τό >βρό πρέπβι νά «νθρωηον, έθιωρεΐ :ο δέ ά-
  εΐνβ ζεστό. Μβτά τό ξέπλυμα μέ π0 τού<· *Ρχαίους ώς ούσία χαθαρά νβρό άνάβιμβ θβιαφο· ηου ^ΐτβσε άκό τόν ούρανό, κέρι. καθώς τό μάννα των Έ- ν) Σέ πβριπτώϊβις δυνατότβ- ΡΡ«1ων. ρης ιτροσβολίίς, άφ* ου βνάλομε ,Ε}Κ<Χ ^ίστς διαγνώσει τό έ'να φόντι τοΰ βαρελιοΰ, τό ο1 <*Ρχα">ι δτι ως τροφή ή-
  βάζομε δρθό μέ τό άνοιχτό μέ- 3° Ρ^λσαμος, δυναμένη νά
  ρος πρός τα κα"τω καί τό στηρί-, διοτηρ8 *ήν δύναμιν τοθ
  σωμα τος, καί την διαύγει-
  αν τοθ πνεύματος.
  ; Είνε πράγματι τό μέλι ά-
  Τάς πλέον Θρεπτικάς τρο
  χανίδια χαί τ* άνάβουμβ ώστβ ή . -. _ . , - .
  φλόγα τους νά χο>0 χαί χαρβυυ ·*ί κα.1 δΐευκολυνεΐ την πέ
  νιάα] τίς ντονγβς μέσα.
  Μέ τόν ΐδιο τρόπο χαΐμε καί
  |τό φόντι. "Υστεαα ξύνομε τό κα·
  α δευκο η
  ψιν, καί ένεκα των πλέον··
  κτημάτων τού αυτών είνε
  ένδεδειγμένη τροφή διά «ά
  δα
  ' κλένομε δηω; ποοηγουμένω;.
  σύσΐημα
  ακλώνβται μόνον στό στρόήμα
  τοΰ καλλιβργουμένου κατ' δ τος
  δδαφος καί χρειάζονται πολλά)κατά μέσον δ^ον 50 ίρ/άται.
  διη γιά νά κατορθώατονν νά βίσ
  —ο—
  ΗΒΡΛΒΕΥΣ1Σ ΜΑΣ
  Ή ««Ι των βραβεύσε
  «ν ένπροπή τής τιτάριης
  ΠαγκρητΙου Γεωργοκτηνο-
  τροφικής εκθέσεως Ρεθύ¬
  μνης άηινειμεν είς την «Ά-
  νροτικήν Κρητην» ι Μ έ Υ «
  βραβείον μ* τ'έπαί
  ν ο ι» διά τούς αγώνας της
  καί τάς προσπαθείας της
  διά ΐήν αροαγωγήν τής Γε-
  εΗ>γΙας έν Κρήτα· Ή τιμή
  ιίναι εξαιρετική κα^
  II
  έφη
  Μρίςμας αΐσβάγεται «Ον
  Ρΐοχρΐωοιν νά εύχαριστη-
  ο]| την Επιτροπήν τής εκ-
  θεσε«ς διά την γενομένην {
  *ίΗ αθτην τιμη ιικήν διά-}
  ^σιν». Ή «Άγροτική Κρή
  *■)» ίχΐιτύχη παρομοίας τι-
  Ηήςέλμέρϋος των τριών παγ
  ΐρητΐων Γεωργοουνεταιρι-
  οτικών συνεδρίαν καί των
  Γβνικών Συνελεύσεων των
  Ένώσεων Συνεταιρισμών
  κΡή;ης. ΑΙ τιμητικαΐ αυταί
  οιαις άποτελοθν τάς
  άμοιβάς διά τούς
  ϊς καρποφόρουςά
  δύσουν β ιθύτεροι.
  Δά «ήν εκτέλεσιν των χυλισμά
  ών άλλον χρησιμοκοιοννται μη
  χανικά μέσα, διαφόοων είδών
  δυοτρα έ >άφια χαί ύκεδάφΐα μέ
  έ^χυστήρας άτμοχινήτους ή ή βχ
  τροχινήτους κ.λ.η.
  Δυστυχώς στόν Ν'νμό μας δ-
  που τα έδάφη είνε κολύ κατατε-
  τμημένα καί άνώμαλα σκι'ψης
  διά τοιοίια μηχανικά μέσα δέν
  δύναται νά γίνχι. Τό κύλισμα έκ
  τέλει (αι συνήθως στά μέρη μας
  μέ ιτιχοσκαλίοες τ) χνλισμότοα-
  πβς λβγέμενβς, μέ λεηΐδα στενό-
  τεοη άπό την συνή9η χαάηα.
  Είς απόδοσιν εργασίας διά νά
  σκαφή ώς χύλισμα Ινα στρέμμι
  ίδάφους μέσης συστάσεως είς
  βάθος 0,50-0,60 μ. χρειάζονται
  Α!
  ΚΑΠΝΟΕΑΛ
  ΐΑνσβετε ίνα Κ α β ν ο ξ ά λ τή νύκτα στό
  δωμάτιον σας. καί έξασφαλίζβτε τόν καλλίτ*-
  Δοκιμασατε α>αζ διά νά «·ισβιτ«.
  Είναι προ ι·όν τής ΈταψΙας Αιπασμάτων
  ΠΕΤΕΙΝΟΥ, ϊΫγί δ
  1) Ε(ν· καλλιτίρ
  ό τα ξένα.
  2) δισρκείας μεγαλυτέρας,
  3) Κόσμον.
  ψ
  μί δτυ
  άβοτελεσματικ6τΐ|τος
  Καλόν είνε τό πρώτον δτος
  τον χυλίσματος δ άγρός νά μή
  φυτευθή μέ άμπέλι άλλά νά γί·
  νΒ μία χλωοά λίπανσις μέ βΐχο
  ή κουκιά άφοΰ σκορη(σωμ>ίν ι ή-
  10 —6 κατά σΐοέμμα 7ό άζωο
  λόγον είς την χ.κάλληνον έτοχήν
  παβαχώνειαι στόέδ^φος μέ 8"ΐ
  ζευγάοισμα καί ό άγρύκ; είναι 8·
  τοιμος τό προσεχές ετις νά φυ¬
  τευθή.
  ( Συνιστάτη ή χλω^ί» λίπανσις
  τό πρώτον διός διότι τό στρώμα
  γτ)ς τό οποίον έφέυαμβ άπό τα
  βιθύτερπ είς την επιφάνειαν εί
  νβ φτωχό οέ χρήυιμα συστααχά
  χαίιΐ. ό^γανιχας υΰσίας χά 8-
  τσι μέ την χλωρά λίπανσιν βμ·
  πλουιίζειαι χαί Ι* τφ μβταξύ
  τα διάφορα συατατιχά γίνονται
  ' μάλλον άπορροφήσιμα υπό των
  φυίών. Γι' αύτό παρατηροΓιμεν
  βυνήθως τα φνχκνμιχα άμέσως
  μέ το χύλισμι τόν κοώτο χοόνο
  ίέν παρουαιάζονν ζωη^όιη^α
  στήν άνάπχν|(ν των.
  Προχβιμένου ώααύτως νά γεί¬
  νη έμφύτβυσις άμπελιον Λφοΰ
  έκχριζώσωμβν δνλο, ίπιβάλλβΐαι
  μβτά τό χύλισμα νά γ(νχ] μία χλω
  ρά λίπανσις μβτά την ό.ιοίαν νά
  έμφύτευσις.
  Παπάζογλου
  μέ μέλι, έπίσης
  οί άθληταΐ πρΐν έ έλθουν
  είς τόν άγώνα βτρωγαν μέ·
  λι καί σθκα.
  Ό μέγας φιλόσοφος Δη·
  μόκριτος, αποθανών υαερε-
  κατοντούτης, όνομαστός
  διά την ευθυμίαν τού καΐ
  την μεγάλην αισιοδοξίαν
  την οποίαν εΐχε παντο ε, ε¬
  ρωτηθείς κάποτε πώς ήμ<ΐο- ρβϊ να είναι κανεΐς ΰ/ιής, άαήντησεν: «Εάν τα μέν έν τος τοϋ σώματος βρέχη με τα μέλιτος, τα δέ εικός με τα ελαίου. ΚαΙ εξωτερικώς χρησιμο- ποιείται τό μέλι είς κατα¬ σκευήν διαφόρων φοτρμα κευακών άλοιφων, είς κα· ταπλάσμαια καί είς διάλυ σιν μέ νερό γαργαρισμοος είς σΐοματίΐΐόαςκαΐ φ^ρυν γί :ιδας. ■■■■■■■ι ■■■■■«■■■■·■■ ΖΑΧ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ Ι ■ Ίατρός Παθολόγος ■ Όδδς Σβλίνου 14 Πλησίον Άγροτικής Τραπέζςη τΩραι έπισκέψβων 9—12 π. μ. ■ » » 4—6 μ. μ. ■ ■ · ■■■■•■■■««■■■■■■■«■■ε* Α ΤΡΟΦΙΜΑ Τ ΉΙγκαιρος *πέμΐ3α- ΐί, τού Υφυπουργείου Ά- Υορανομίας έπρόλαβεν ά- ' ίψιν καί άνατιμησΐν τροφίμων καί είθών ής άνάγκης συνεπεία %καταστάσεως.Τά μ4τρ_| ■ τοΟ οφυπουργειου υπήρξαν 11 'Ρ^Υματι ραγδαϊα. 'Η αί ' °ΧΡοκΙρδεια ήτις καραδο ΚΟΝ. Ε. ΠΟΑΥΔΑΚΗΣ ■ Ι ■ ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ-ΙΑΤΡΟΣ Β1δικευ·ε1ς έν Γερμανί^ι είς τα νοσήματα «οθ ϊτομάχου, Έντέρων καί -Ηπατος. δέχεται «ούς «άσχοντας ί< «0 κ τφ Ιατρείω τού (ο1κία μάρες., ή θβραπεία οΐμοςροίδων Άριθμ. Τηλ. ...ιΙ ΕΙδ χ συστήματος εν Τρείς Κ«- εγχειρίσεως. 7-92 ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841 Ή άρχαιβτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλλη¬ ν ικώ ν Τραπεζών. Κεφάλ. Μετοχ.καί άποθ. δρ. 1.205.000.000 Καταθέαεις 30 Ί υνίου 1938 1Ο.471·000· •ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΗΗΙ1Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ι ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣι ΕιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιπκιπιιιΐΜΐ Προεξόφλησις συναλλαγματικών καί Γραμματί- ων είς διαταγήν, τοκομεριδίων, καί άλλΜν οΐονβή- ποτε έμπορικών καί βιομηχανικΔν τίτλων. Άγορά καί πώλησις έξντερικοθ συναλλάγματος Δάνεια καί πιοτώσεις δι* άνοικτοθ λ)σμο0 επί ενεχύρω δημοσιων χρε«·γράφ»ν, μετοχων καί όμο λογιών Έταιρειών, έμπορευμάτων καί ένεχυρο- γράφων. Γενικώς εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπ. εργασίας «■■«■■■■■-■■■■■ ,■■.■■■■»■■■■■■■■' !■■■■■
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
  «ΠΗΝΕηΜ ι ΠΩΙ ΕΦΘΑΙΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  τ{'ε™
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου.
  Ό Πρωθυπουργός κ. Μετα¬
  ξάς κατήρτισεν επιτροπήν
  έκ των 'Υπουργών Έθνικής
  ΟΙκονομίας, Σιδηρόδρο¬
  μον, Έμπορικής Ναυτι
  λΐος, Άγορανομΐας καΐ Πό
  λιτικοθ Γραφείου διά τόν
  άρτιώτερον ίηισιτισμό;
  καΐ τόν έφοδιασμόν τής
  Χώρας. Ή Επιτραπή ου
  ν ήλθε. ν είς πρώτην συν·
  δρίασιν χθές την πρωΐαν.
  ΑΐΙΗίΡίϊίΐ ε
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου.
  Διά νεωτέρας αποφάσεως
  τοθ 'ΥφυπουργοΟ τής 'Αγο
  ρανομΐας έξαιροθνται τής
  άπαγορεύσεως των έξαγω-
  Τά γεγονότα τής Κεντρικής Εύρώπης
  ίξελίχθησαν ώς εξής διά νά φθάσουν «Ις
  τόν πόλεμον.
  Ό "Αγγλος πρωβυπουργδα είς την σει
  ράν των δλων τού προσπαθειών διά την
  διάσωσιν τής κΐρήνης επροκάλεσε τελευ
  ταίως ανταλλαγήν έπιστολών μέ τδν Χί¬
  τλερ κρός εξεύρεσιν εΐρηνικής λύσε¬
  ως τής Γερμανοπνλονικής διαφοράς. Ό
  Χίτλερ υπέβαλε σημείωμα των άξιώσεών
  τού, ένσωμάτωσιν τοθ Δάντοιγ, κατάλη¬
  ψιν καί προσάρτησιν τοθ διαδρόμου καί
  άλλα τινά. Ό Τσάμπερλαιν είδοποίησε
  την Πολωνικήν Κυβέρνησιν περΐ των ένερ
  γειών τού κσί την ηρώτησεν δν θά ήτο
  διατεθειμένη νά διεξαγάγη άπ' εύθείας
  ν τόνΧίΐλερ. Ή Πολωνι-
  Β,ρ
  Χ.ν,
  "«^|.£<2£οειϊ3ε1ν«« *οϋεϊ «*ν | Η ούς των σκοπούς, ήτοι προελά'σις διέταξε όν είς τό Πολωνικδν ■·, πρωΐαν ~δν έν καΐαλάβουν πόλεις οΟ-^-ρβοβ.υτήν κ. Λ, ν-νίσουν τα Πολωνικά όχυρά. νά έπιδόση είς την πρώτης ημέρας ή Γερμανική νίκην Κυβέρνησιν άεοοπορία εσημείωσεν έντονον δράσιν, γραφΐκήν διακοίνυ, ^ονήσασα δύο έπιδρομάς κατά της απαντήση ου τη μέ ενεργήσας- Λ·1ΐΜΐ1(λΒΙ|ί .Βοιΐβατρδι·, 11ης π. μ. ώρας «ν ται νά αναστείλη ΚυΒ ένίργήσασα δύο έπιδρομς Βαίσοβίας αλλεπαλλήλους £·ΜΡ«Ρβ6ι σμοϋς κατά πλείστων παραμεθορίων «6 „..„.,, κατά πλείστων παραμε λβ"ΑιΙαςτΒ άναγγϊλία των γεγονότων' ή]»ςΗ" νά «,οο,ίρ, ^ ΪΙ ή Γαλλία εκήρυξαν γενικήν στρατόν της £κ το0' υσιν καί έκάλεσαν τά βουλάς.νικο0 έδάφους, νβν, ής πρώτης στιγμής τής άναγ·|δέ δτι έν έναντΐα «, 1 . _Γ._..*'...« * ·ΐψπία καί Π πβι Λ Αννλία κηΐ * ιΓ ρ •Α?ό τόν Χίϊλερ. Η π°λ»Υ£, Υ^ϊ 6 αης ρώτης στιγμης της γ|οε τ βα °--γεγονότων ή Ιταλία καΐ ή οβιτ) Αγγλία θ ην στάσιν των Ο θά εκπληρωσο κή Κυβέρνησις απήντησε καταφ είδοποΐησε δέ τόν Χίτλερ διά τοθ έν Βε ρολίω πρισβιυτοθ της διι έξβτάζει εύ μενώς την Αγγλικήν νρότάσιν «ρΐ άιτ' ρολίω πρισβιυτοθ της διι έξβτάζ μενώς την Αγγλικήν νρότάσιν «ρΐ εΰθείας συνεννοήσεων. Έ & υς είχον ε»»-»·»——-ι --.-ε άπαγορεύσεως των έξαγω γώντά κάτωθι &ΐδτ|: Ο1νοι.£υ-6ιι>ν „„,.„„.,_____
  καί οίνοπνευματώδη ποία,) Έν ώ ο Ο (ως είχον χά νράγματα καί
  χαρούπια, κάστανα, στα- ανεμένετο ή αποστόλη τοθ ΠολωνοΟ άν-
  φΐοες έν γένει, σταφυλαΐ τιροσώπου είς Βΐρολϊνον δ Χίτλερ, όλί·
  νωπαί, σύκα, πολτός ντο Ιγαςώρας μετά την διοβΐβαίωσιν τοθ Πό
  μάτας, έρυθρόν πιπέρι, λωνοθ πρεσβευτοθ περΐ των .
  άμυγοαλόψυχα, έλαιόλα- τής κυβερνήσεως τού νά διεξαγάγη
  δόν, ελαίαι. εύθείας συνεννοήσεως, εκάλεσε
  - ■ ■ ——■■ ■ — 1 νύκτα τής Πέμπτης πρός την 'Παρασ
  Ρωσσία
  Μουσολίνι κατόπιν μακρ ,^%
  Συμβουλίου ανεκοίνωσεν δ « δεν
  λό¥?ςνάκινηθΒ «ρός πόλεμον.
  την 'στάσιν των. Ό θά έκπληρώσουν
  μακροθ ΟπουργικοΟ την Πολωνίαν ΰη
  •σενδηδέν υπάρχη των.
  λόΐοί νά κΤνηθΒ «ρός πόλεμον. Τδ Ιδιον . Η διακοίνωσις „
  εδήλωσε καί δ Ρώσσος Μολότωφ. Ό
  XI
  [ «Ις την Γερμανικήν «
  τλερ ηύχαρίστησε τόν Μουσσολίνι διάτήν νηιιν την 9 π. μ.ώρ0ΓΊ
  ιαέγριτοθδε υποστήριξίν τού καί έδήλω .-^—-^ /
  ϊαϊίδτίτδνπόλ«μο!Γθάτόν διεξάγΠ μδ'|| ΙϋΓΚ ΤΙ!} .....
  νος τού.
  Η ΙΕΡλ ι-ΥΝΟ&Ο!
  ΟιυβιβαΙωοιν εώ
  λέως ό νέος Μητροπολίιης
  νθλίδος η. Ιωάννης.
  Άρ-
  Τδ'Υπουργείον'Εσωιερι
  κών κατέστησε γνωστόν &ίς
  ·ι6 'Υνουργεΐον Γεωργίας,
  την Άγροτικήν Τράπεζαν
  καί την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. δτι έφ'
  δσον ό πρός σποράν έγχω-
  ριος οίτος εΰρίοκεται είς
  τό στάδιον τής συγκεντρώ¬
  σεως ή δέ συγκέντρωσις γί-
  νεται απ' εΰθείας Οαό τοθ
  Κράτους ή υπό έντολοδό-
  χου αύτοι;· δ οϊτος οδτος
  δέν ΰηόκειται είς καταβο¬
  λήν τοθ οίκείου οημοτικοθ
  επί των μειαφΐρο-
  εγχωρίων «ροΐόν·
  νύκτα *«ι ..»,.....,, -,.-, -, . ,
  κευήν τδ-Ράϊχ—Στάγ καί ανήγγειλεν δτι
  | διέταξε την προέλασιν των Γερμανικών
  Ιστρατευμάτων είς την Πολωνίαν διότι λέ
  γει ή μή αποσταλή άντινρωπώπου τής
  [ Πολωνίας σημαίνει απόρριψιν των άξ ώ
  σεών τού καί διότι ή Πολωνία, ώς έδήλω
  σεν δ κ. Τσάμπερλαιν δέν εΐχε λάβη γνώ
  σιν των πρός αύιόν ΰποβληθεισών άξιώ
  σεων τοθ Χίτλερ καί συνεπώς δέν άπέρρι
  ψε τάς χιτλερικάς προτάσεις άφ' -" ~Ά~
  ή?αν βγνωστοι.
  Έν τω μεταξϋ δ άρχηγός των
  ΑΘΗΝΑΙ 3-9-39. Ή νέα γεΓ ή μή αποστόλη άντιιψωηωπου τής
  βριον. Το Σάββατον δδωκβ τι,ν
  οΐϋβίβαΐωοιν ενώπιον τον Βασι-
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΗΜΕΡΑΝ
  Κατά την δευτέραν ημέραν τοθ πολέ¬
  μου ή «ροίλασις τοθ ΓερμανικοΟ στρα-
  ϊοθ εσυνεχίσθη, των Πολωνών μαχομέ
  νων, ανεπτύχθη δέ Εντόνος δράσις της, .
  Γερμανικής Αεροπορίας ή δποία ένήργη- τής 11ης π. μ. οί
  σε ΒοιιΒαρδισμούς κατά πλείστων άνο- απάντησις εδόθηΒ(||
  .Γ.ΓλΓζ... «αι.«ν. ν-ΐ αλλεπαλλήλους τΗς Γεοιαανικηο Κιΐ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3-9-31
  διοφωνικώς £τχίσημο>ι
  Έκ τοθ Πρωθυ
  φ
  Έκ τοθ
  Γραφείου άνικοι
  διοφωνικώς πρός 5ν
  τανικόν λαόν δή,
  τής 11ης π. μ.
  σε ΒοιιΒαρσμς πλείστων άνο απάντησις εδόθη
  νυρώϊιίν «όλεων, καί αλλεπαλλήλους τής Γερμανικί)ς Κυβ
  έδομάς κατά τής Βαρσοβίας. Έκ των σεως είς την Βριτ,0
  ΒοιιΒαρδσμ φύθησαν πλείστα άτο διακοίνωσιν καί οί
  αα έκ τοθ άμάχου -ληθυσμσθ μία δέ ή ταχβεϊσα προθιο|ΐΙΐ
  Βόβ ίλξ σδηρδκόν δχημα φο ξεν άσρακτος
  ή
  φόρου
  μένων
  των.
  ΕΚΒΕΣΙί ΡΕίΥΜΝΙΣ
  (Συνεχεια έκ τής 1ης ΣελΙδος)
  κές πνψέλες είς δέ τά Χανιά
  υπάρχον* δργανωμίνα ίδ.ω.ΐΜά
  μελιοσοκομεΐα λειτονργυνντα
  κατά τόν έηιστημονιχότερον
  τρόπον δηως είναι τον χ. Ζυμ-
  βρογονδάκη.
  Ή Ε. Ο. Ν. Ρεθύμνης εΐχβ
  ίδιοίτεςον ηερΐπιερον μέ ϋαυμα
  οτά έκϋέματα. Τά έκϋεμα'α τού
  ηβο,ιπιέρου τής Ε. Ο. Ν. ήσαν
  ίργα βιοτβχ>1ας, ζωγραφίδης,
  ητιρογραφίας, ξυλοΗοπτικής κια
  ιτλαοτικής.
  Ή 6)νις Άσπασία Μαγριηλή
  λοχΐτης υπό την επίβλεψιν τής,
  οποίας ήτο τό περίπτβρον είχεν
  ϋανμάσιες συμβολιχές ·1
  τής
  Ι.) ι>υ(.«..η.----^Λ.,,_,----έΘνΐΚΟ-
  σοσιαλιστών είς τό Δάντσιγ κατήργησε
  τόπολίτευμα τής ελευθέρας πόλεως καί έ
  κήρυξε την Ενωσιν της μέ τδ Ράϊχ ζητή¬
  σας την κύρωσιν τοθ πραξικοπήματος τού
  υπό τοθ Φύρερ δστις καί άπεδήχθη την £
  νωσιν. Τά δημοσία καταστήματα είς Δάν
  τσιγκ κατελΐ)φθΐ|σαν ύηό των έθνικοσο-
  σιαλιστών καί δ άγκυλωτδς σταύρος ά
  νυψώθη πανταχοθ, Ακολούθως κατόπιν
  διαταγής τοθ Χίτλερ τα Γερμανικά στρα
  τεύματα έκινήθησαν πρός τα Γερμαννκά
  σύνορα την 5,40' πρωϊνήν τής 1ης Σεπτεμ
  βρίου^είοβαλοντα άπό 4 σημείων είς τό
  Πολωνικόν Εδαφος. Τά Πολωνικά φυλά-
  κια άντέσιησαν άλλ' υπεχώρησαν πρότών
  Οπεριέρων Γερμανικών δυνάμεων. Έντός
  τής πρώτης ημέρας τής είσβολής οί Γερ-
  * * ^Λ------- καθ1 δλ,ον τό μήκος
  Ιΐα εΚ ΤΟ« «1*«ΙΧ"« »εΜ|νν«|·»»- —-—---·,---ρ- —------γ·
  Βόμβα ίπληξε σιδηροδρομικόν δχημα φο ξεν άσρακτος.
  νεύσασα 50 μικρά παιδία έκ των μεταΦε Ι ------ ■ '■
  ρομένων έκΐός των πόλεων. η |Ι||ηΐΤ|Υ Τ|)« λλιΛ
  Ρ ΟΙ Πολωνοΐ κατέρριψαν 35 Γερμανικά Η ΚΗγΤ-12 ΙΙΙΐ ■
  άεροπλάνα διά των άντιαεροβσρικών τη | Έ
  λεβόλων των.
  Ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3-9-4
  )Ο«ων "ΪΙ^ν. Ι ΐ»ν»» — ιιινιι ^-
  Παραλλήλως πρός τάς «ολεμικάς επι- διοφωνικώς) Την.
  χειρήοεις εσημειώθη την 2αν Σ)βρίου καί 15' ελληνικήν ώρα
  Εντοννς διπλωματική δραστηριότης είς-, μ.ό "Αγγλος Πρωίι
  Ρώμην, Λονδίνον καί Παρισίους. Ό Μου-Υ6ς άνικοίνωσΐν.ρ^
  σολίνι ανεκοίνωσε σχέδιον τού περΐ «εν- Βρετανικόν λαόν (ΐ|
  ταμεροθς διασκέψεως πρός λύσιν των.<ής στιγμήςέκίΐνι^ διαφόρων. ' Βρεττανία καί ί| ΓαλΓ Ή Αγγλία κοΐ ή Γαλλία άπδ τής ρΐσκεται είς ϋμηόλιμ προηγουμένης επέδωκαν είς την Γερμα- τάστασιν πρός ν' " νίκην Κ^βέρνϊ^σιν ταυτόσημον διακοίνω-ινίαν. σιν καλοϋ^αν τόν Χίτλερ νά αναστείλη1 <Λ τάς έχθρονραξίας άμέσως καί νά έγκα ταλείψη άμέσως τό Πολωνικόν Εδαφος άλλως η Αγγλία καί ή Γαλλία θά έκηλη- ρώσουν τάς ΰποχρεώσεις των πρός την Πολωνίαν. ΜΝΗΜΕΙΟΔΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ έηϋυ μς Μόνβς άπό την ζωήν των νβων πρό ΗαΙ μετά την 4ην Αύγου¬ στον, παραστατιχότατβς όμολο- γουμένως. Άλλες φαλαγγίΐισβς δπα>ς
  Κατίνα Χατζιδάκη, Έλπινίη
  Σταματάκη, "Ελλη Βόιζη, Εύαγ
  •νελία Ζα^ουδάπη ιΐχον θέ
  (Συνέχβια εκ τής 1ης οβλίδος)
  Ή Κυβέρνησις τής Α. Μ.
  «Ινε απολύτως πεπεισμένη
  δτι δύναται νά επιτύχη μί¬
  αν τοιαύτην υπόσχεσιν έκ
  μίρους τής Πολωνίας, εάν
  ί| Γεργμανική Κυβέρνησις
  θελήση έπίσης νά παράσχη
  την αυτήν (διαβεβαίωσιν,
  ΤΟ τηλεγράφημα μας τοθ·
  το Εφερεν αύτοστιγμήν ά¬
  παν τησιν τής Π ολωνικής Κυ
  βερνήσεως, χρονολογημέ-
  νην 31 Αύγούστου, έν τή ό-
  ποία ή Πολωνία άνεκοίνου
  δτι ήτο ετοίμη νά παράσχη
  την διαβεβαίωσιν, υπό τόν
  δρον τής άμοιβαιότητος,
  δτι έν
  τελευταίαν αυτήν προειδο- άνδρας δύναμιν ημών έ α Ι
  •χοίησινε,Ινε άρνητική-κοιΐ1 βΑ—"— Α "·" ·Λ λ·«·«··Αι·
  δέν έλπίζω δτι δέν θά είνε
  τοιαύτη—δ πρεσβευτής τής
  Α. Μ. Ελαβεν δδηγίας νά
  ζητήση *ήν Εκδοσιν των δια
  βαιτηρίων τού. Έν τοιαύτη
  περιπτώσει είμεθα Ετοιμοι.
  Ελάβομεν χβές δλατά μέ
  τρα πρός συμπλήρωσιν τής
  αμύνης -μας, οήμερον δέ
  την πρωΐαν διετάξαμεν
  πλήρη επιστράτευσιν δλο
  κλήρου τοθ στρατοθ, χοθ
  ναυτικοθ καί τής Βασιλι-
  θΐάφορα Ναλλ.τεχνΐΝότατα ίργα
  ων είς τρόπον ώστβ τό πβριπιβ-
  ρον τής Ε.Ο.Ν. >α παρονσιάζχ)
  «ήν Ναλλιτέραν εμφάνισιν.
  Ή Ιπθβσις γβνιχώς παρουσία-
  οβν ίν άςμονικόν σύνολον μέ
  θαυμαστθν πλούτον έπθεμάιων.
  Τά ζώα καί τά πτηνά είχον έκ-
  ιβθδ είς χον περίβολον τοΰ Γν-
  μνασίον.
  Την έκθβσιν ουνβπλήοαισαν δι
  άφοροι άγάνβς, οχοπβυτιχοΐ, ν.ο-
  λνμβητΐΗθΙ, ϊππινοΙ, άθληΐιχοί
  καί χοροΐ διά την ψυχαγωγίαν
  νοΰ κοινοΰ τό οποίον ποοοήλθβ
  άθρόα>ς εί; την έκθεσιν έ* των
  έπαρχιών.
  Τά άπονβμηθβντα υπό ττ)ς Έ-
  »ατροπ{)ς βραβεϊα δέν άνβκοι^ώ
  Οησαν εισέτι διά τοΰ τύπον »αΐ
  δΐαν χοινοηοιηθοΰν θά ίπανέλ-
  ρς
  βάσεων ^ν
  -1ρΐσσότερον
  τό δυνατόν
  —Γ—------Γ~~ μεθοδικώς.
  Προτίθεμαι έπομένως νά εί
  σαγάγω άμέσως νομοσχέ¬
  διον, τό οποίον θά άποβλέ
  πει είς εύρυτάτην στρτιω
  τικήν έγκύμνασιν δκν των
  άαύ ήλικίας δέκα όχτώ μέ
  χρι καί τεσσαρακοστοθ έ
  νός Ιτους Ικανών πρός
  στρατιωτικήν θητείαν ανδ
  ρών»
  Ό κ. Τσάμπερλαιν έπρό
  ------------ .. σθεσεν έν τέλει τά εξής:
  κης Άεροπορίας. '-λάβο-' «Ύίϊάρχει κάτι άκόμη τό
  κης π·ρυ»νρτΜ«,. ^.λ«!-»»- « ΐ-αρχκι κατι ακομη το
  μέν έπίσης καί ά"λλα τινά! 6ποϊον θά ήθελον νάτονίσω
  μέτρα,^τόσον ένταθθα δσον 4νουμπεράσματι. θ«λω νά
  καί πέραν των θαλασσών, «κδηλώσω την Ικανοποί-
  διανραγματεύσεων, τα Πσ'*ά δποΐα ή Βουλή θά μοί έ«σιν μΟυ καί την Ικανοποί
  λωνικά στρατεύματα δέν πιστρέψη νά μί| άναφέρω ησιν ,ής Κυβ)σεως τήςΑ.Μ.
  ήθελον παραβάσει τά ου- λεπτομερώς, Εγένοντο_έ· λ ΙιΚατας τας δυοχερεϊς αύ
  νορατοθ ΓερμανικοΟ Ράϊχ, ηίοης διαβήματα πρός έξαΐ-^.- -^-------«~- _..-.-----
  έφΡδσονκαΙ οί Γερμανίί σφάλισιν των άποθεμάτων
  έφδσονκαΙ οί ΓερμανοΙ σφάλιοιν τ
  παρεΐχοντήν Ιδίαν έγγύη. διαφόρων ι18ών·.
  σιν. Ουδέποτε δμως ελόβα Άναλύων κατόπιν την ά
  μενείςτό τηλεγράφημα μας «ολύτως Ικανοποιητικήν
  τοθτο απάτησιν έκ μέρους «Ις «οσότητα καί ποιόχηια
  τοθτο απάντησιν έκ μέρους είς «οσότητα καί ποιόχηια
  τής Γερμανικής Κυβερνή δύναμιν των ένόπλων όυ-
  σεως», ,νάμεων τής χώρας δ κ.
  Ό "Αγγλος πρωθυπουρ Τσάμπερλαιν τονίζεΐ δτι
  γός άνέφερε κατόπιν δτι 1 σήμερον ή Αγγλία δέν
  Αγγλικη Κιβερνήαις προί-ίχει ανάγκην νά καταβι
  βη σήμερον είς μίαν ύστά 'Β|<* τΑ ιΐί*°« ** τη προσπάθειαν, μέ άν τι κειμενικόν σκοπόν την επί τευξιν άμέσου μεταξϋ των δύο κρατών συνενοήσεως, |Χ« ανάγκην νά καταφύγη ' είς τα μέτρα χά δποΐα εί χε άναλάβει δ Κίτσινερ κατά τ ό 1935, δπως καταρ τίση έφεδρεΐας, καί έξηκο λύθ ώ εξή υπό τόν δρον δπως ____ , ρυμφωνία, περιλαμβάνου σα την εξασφάλισιν των ού σιωδών ορμφερόντων τής Πολωνίας. ε'Εάν* έξηκολούθησε λέ¬ γων· ί) αεόντησις |ίς τί)ν τίση έφεδρεΐας, κ λούθησε ώς εξής. 'Ό^ον άφορά τό μέλλον, είνε άνάγκη ενώπιον τοθ τεραστίου ίργου, τδ δαοϊ όν άντιμετωαίζομεν καί £ χονιες Ιδίως ύα' όψιν την πείραν τοθ παρελθόντος, νά όργανώσωμΐν «ήν είς τάς τελευταίας ημέρας τής κρίσεως δ κ. Μουσσολ νι καταβάλλει έπίσης τι α σαν προσπάθειαν διά την ειρηνικήν λύσιν. (Έπευφη μία). Άπομένει νΟν είς ήμδ νά σφίγξωμεν τοϋς οδόν τας καί νά κα(έλθωμεν είς τόν ά/ώνα αυτόν τόν δποϊ όν ημείς τόσον ζωηρώς προσπαθσύσαμε νά αποφύ¬ γωμεν, νά κατέλθωμεν, λέ γω είς τόν άγώνα μέ την ά πόφασιν νά τόν φέρωμεν Ό κ. Τσσμνερλαιν θυνε διά τοθ ρσδι δΐάγγελμα πρός ιο οϋς τής Α0τοκρα« τφ δ ο(ω ε(«ιν: Έΐ| τό πδν νά άηοφύγΜΐ πόλεμον. Γνωρίζιη σην λύπην Λναγγέλΐ, την στιγμήν την τού. Τό "Εθνος 8( τό καθήκον τού, Α τοθ τής Αύτοκρο λαμβάνομεν τηλεγρ τα έγκρίνοντα ιί|» τικήν μας. Ή ΚιΒί| χει λάβη σλα χά ^ τόν έηισιχισμόν" Ή Μδγάλη καί ή Γαλλία άρ), στιγμήν ταύτην ιοΐ μόν κατά τής ΓιΙ καί θέλομβ τόν .ιι] επιτυχώς. ■■■■■■ ■«■■■■■■ιι| ομού. (Ζωηρότατα νειλημμέναι ί ^ Ουδεμίαν Ιδ έ Εχομιν τόν >!
  «•"τ*"***" "- ·**» γορ«»μ·ν ι στιιιε·ν ■
  είς πέρας, θά είσελθωμεν' ψιν τής
  είς τόν άγώνα μέ κα9α-'σία, αί
  ράν την συνείδησιν καί αέ'ήΛ' Λαβ
  Εριδος μέ
  λαόν (επι
  τοθ δα έπέτρ.ψι
  εαυτόν τού νά '
  άπό Εν καθισ-ώ;;
  Έφ' Οσον ή Κυβέί
  τη έξακολουθκιν
  θη καί έφαρμόξΐ
  αί οποίαι τόσον
  <ξιδηλώθησαν κ« λευταϊα δύο ί τη δυνατόν νάΰηάρ ίίς την Εύρώβην "Έχομεν ο»0 θέσωμεν τέρμβ θόδους αύιάςκα νέον μας αυτόν τωρθώσαμεν " στησωμεν είς τούς νόμους στεωςκαΐ την οί1 όαοίαι·«! ΰ0 ράν την συνείδησιν καί μέ' υφ' ημών την Οποστήριξ^ν των Κτή-Ιρΐστέραν σεων καί τής Βρεττανικής, (Ζωηρόταται - Αύτσκρατορίας καί μέ την Εκάλυψαν τό «* ηθικήν ενίσχυσιν τοθ μέγα γου χοθ "ΑΥνλου λειτέρορ μερους τοθ κ6·;«ουρνοΟ).