90376

Αριθμός τεύχους

578

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 14

Ημερομηνία Έκδοσης

10/4/1948

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 578
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 ΑΠΡΛΙΙΟΥ 1948
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΑΟΥ ΔΡ. 600
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  6
  διοκτήτας— ύπεύθυνος
  Έβδομαδιαΐον "Οργανον άγώνων καί διαφωτί-
  σεως των παραγωγών
  Διευθυντήν
  ΓΕΩΡΓ. Ε. ΒΑΡΟΥΧΑΣ
  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ
  ΤΡ ΜΑΛΕΒΥΖΙ
  η ιΐτοριποιΐΡ»κιΐ[ΐθϊΙ|ΐ| ΑΝλΓΚΑΙ Η ΠΡΟΟΑΟΣ&ΗΑΝΑΠΤΥΞΙΙΤΟΥ
  Τ ό θέμα των έξαγωγών θά εϊναι πάντα επίκαιρον καί
  «,λένον. Καί θά μας άπασχολη— ήμθς τουλάχιστον—μέχρι
  τής όριστικής τού επιλύσεως. Ή κρίσις τοθ λαδιοθ κσί τοθ
  οίνου δέν πλήττει μόνον τούς παραγωγούς. Έξ ΐσου έταδρα
  καί είς τούς έμπόρους καί είς τούς βιοτέχνας καί είς τούς
  έκαγγελματΐας καί είς τούς εργάτας. Ή έλλειψις πάσης έμ-
  ιορική,ς κινήσεως είς την αγοράν μας προέρχεται άπό την
  άζητησΐαν τοθ λαδιοΰ κα*. τοΰ οϊναυ. "Άν έπωλοθντο τα
  δύοαύτά προΐόντα ή κίνησις τής άγορας μας θά ήτο πο-
  Χύ διαφορετική. Ευρισκόμεθα είς τώ μέσα τής Σαρακοστήν
  καί τα καταστήματα τής πόλεως κλείουν μέ ελαχίστας ει¬
  σράξεις. Ή ιδία κατάστασις είναι καί είς τάς λοιπάς
  «όλεις καί κωμοπόλεις τής Κρήτης. Τελεία νεκρά είς πασάν
  κίνησιν εμπορικήν. Καί οί άνθρωποι της άγορας, έπφαρυ-
  μίνοι μέ χρέη, μέ φόρους, μέγενικά εξοδα καί μέ τάς δαπά¬
  νας τής διατροφής των οίκογενειων των άντιμετωπίζουν
  δεινόν τό πρόβλημα τής οΐκονομικης κρίσεως. «"Ελλειψις
  χρημάτων στάσις έμπορίου». Την περίπτωσιν αυτήν άντικρύ
  ζει ζήμερον ό έπαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος. Χρήματα
  οένμποροΰν νά ύπάρξουν είς τδν τόπον μας έφ' δσον δέν
  «ωλοΰνται τα έθνικα μας προ(όντα. Διότι πρέπει νά τό
  κατανοήσωμεν απαξάπαντες δτι ή οίκονομία τοθ τόπου
  μας έ£αρτάται κατά πρώτιστον λόγον άπό τό εΐσόδημα των
  γεωργικών μας προΐόντων. "Οταν αύτά δέν παραχθοθν είς
  την άπαιτουμένην ποσότητα καί δταν δέν πωληθοθν είς
  συμφερούσας τιμάς ή οίκονομία χοθ τόπου μας θά αίσθαν
  Οί) τόν αντίκτυπόν των. ΟΙ μισθοί καί αί συντάξεις πού άπο
  τελοΰν τό πρόσθετον είσόδημα τοθ τόπου δέν είναι έπαρ
  κεϊς νά συντηρήσουν την αγοράν. Διότι ή άντοχή των δέν
  , *θάνη πέραν των καθημερινών άναγκών τής διατροφής
  των δραχμοσυντηρ/|των. Έκεΐνο πού στηρίζει την αγοράν
  μας καί ΙκανοποιεΤ τούς βιοτέχνας καί τούς έπαγγελματΐας
  μας είναι τό είσόδημα άπό τα γεωργικά -ροΐόντα. Κατά συ¬
  νέχειαν οί άνθρωποι τής άγορας πρέπει νά εθχωνται τή1
  ευημερίαν τοθ παραγωγοθ διά νά εύημερήσουν καί αύτοΐ
  Τα προΐόντα τοθ τόπου μας λάδι, σιαφίδα, κρασί 6
  χούν την κατανάλωσιν των είς τό εξωτερικόν καί διά νά ά
  ξιοποιηθοθν πρέπει νά έξαχθοϋν είς τάς ξένας άγορας. Ί-
  Οιι6θεσις άρα των έξαγωγών δέν είναι άπλή υπόθεσις των
  «αραγωγών μας. Είναι σοβαρά υπόθεσις ή όποία ένδιαφέ-
  ρει έξ Ισου καί τα άλλα έτταγγέλματα καί αύτούς τούς έρ-ϋ
  γάτας. Καί θά έπρβπε οσάκις οί παραγωγοί κινοθνται διά |
  τ,ά ζητήματατά των νά μή άντιμετωπΐζουν την αδιαφορίαν
  των δλλων τάξεων καί ένίοτε την αντίδρασιν των διότι οΰ-
  τω άντιτέθενται πρός τα Ιδία αυτών συμφέροντα. Τό τονΐ-
  ζομεκαί τό επαναλαμβάνομεν δτι, έφ' δσον ό τόπος μας
  δέν Ιχει όρυκτόν ττλοθτον, έφΛ δσον δέν £χει εΐσόδημα ά-
  «ό την θάλασσαν καί τάς έπιχειρήσεις της, ή οίκονομική
  τού ζωή θά βξαρτάται άπό τό γεωργικόν είσόδημα. Καί θά
  τφέπη οί πάντες ν* ενδιαφέρον-αι τόσον διά την αθξησιν
  βσον καί διά την καλήν τού τοποθέτησιν είς τάς άγοράς
  τοθ έξωτερικοθ. Όμιλοθμε διά τα έξαγόμενα ειδή τα όπόΐα
  ύφίστανται καί την κρίσιν διότι, τα λοιπά τφθΐόντα τα
  όποϊα καταναλίσκωνται επί τόπου ταθτα προσφέρονται
  «Ις την κατανάλωσιν μέ την καλοπροαίρετον διάθεσιν τής
  <πιτροπή;ς των διατιμήσεων ή όποία ρυθμΐζει τάς τιμάς κα¬ τά την αυθαίρετον βούλησίν της. Έν τώ μεταξύ άν ή προ¬ σπαθεία των έλαιοπαραγωγών διά την συγκέντρωσιν τοθ κροϊόντος των ύπεστηρίζετο καί άπό τούς παράγοντας των ««αγγελματικών καί έμπορικών τάξεων θά ύπήρχε σήμερον ΧΡήμα είς χείρας των παραγωγών αρκετόν νά τονώθη τάς συναλλαγάς τής άγορας, διότι οί χωρικοί θά εΌπευδον νά προμηθευθοθν τα παπούτσια των, τα ροθχα των, τα ύφά- σματά των διά νά ένδυθοϋν καί νά παπουτσοθοθν κατά τό Πάσχα. "Ομως οί χωρικοί μας έν ώ εχουν γεμάτα τα πιθάρ- για των λάδι καί τα βαρέλιά των κρασί στεροθνται παντε- λώ<ϊ χρημάτων καί άναγκάζονται νά πωλήσουν την ζάχαρι τοθ δελτίου των διά νά πληρώσουν τα λοιπά ειδή. Αυτή εΤ- ναι ή σημερινή κατάστασις των παραγωγών Ιμας καί ή οί- •ωνομική των έξαθλίωσις έχει άμεσον αντίκτυπον είς την εμπορικήν κίνησιν τής άγορας μας. Τα έπαγγελματικά καί αύτά τα έργατικά σωματεΐα πρέπει νά κατανοήσουν δτι ιά συμφέροντα των είναι άμεσα συνδεδεμένα μέ την παρα- [ Υωγικήν τάξιν τής χώρας καί είς τα 'ζητήματα τής διαθέσεως είς τό εξωτερικόν των έθνικών μας προίόντων -ρέπει νά ύττορΌηθοΰν πάσαν κίνησιν τείνουσαν νά άποτρέψη την κρί¬ σιν. Ή αντίληψις τινών δτι ή τάξις των έχει άντίθετα συμ¬ φέροντα πρός την άγροτικήν καί δτι οί αγρόται δέν πρέπει νά τυγχάνουντής υποστηρίξεώς των είναι αντίληψις πεπλα νημένη είναι αντίληψις κατσ>στρειτική.
  —Αί κατά των Ένετών έπα·
  ναστάσεις καί τα έπακό·
  λουθα. ·
  Ή διανομή τής Νήσου είς Έ¬
  νετούς άποίκους, ή εκδίωξις τού
  άνωτέρου Όρθοδόξου κλήρου, ή
  άρπαγή των κυριωτέρων θρη-
  σκευτικών κέντρων μητροτόλε-
  ως καί έπισκοτΐών υπό τού Λα-
  τινικοΰ κλήρου. καί λοιπά βίαια
  μέτρα των κατακτητών Ιπληττον
  καιρίως τό εθνικόν καί θρησκευ¬
  τικόν αΐσθημα των Κρητών, καί
  έζημΐουν χά συμφέροντα μάλι-
  στα των άρχοντικών οίκων της
  Νήσου, οί όποϊοι επί 2 1)2αί-
  ώνας έκαρποΰντο, δσα τώρα διά
  τής βΐας τούς άφήρουν οί νεοι
  κυρίαρχον "Ηρχισαν λοιπόν συ-
  χναί καί άλλεπάλληλοι αί κατά
  των Ένετών έπαναστάσεις των
  νησιωτών υπό την άρχηγίαν των
  αδικουμένων άρχοντορρωμαΐων
  της Κρήτης.
  Αί έπαναστάσεις αυταί διήρ-
  κεσαν περί τα 150 £τη, ήτοι ά-
  μέσως άπό τοΰ 1212 μέχρι τής
  μεγάλης καί αιματηράς στάσε¬
  ως της λεγομένας τοϋ Αγ. ΤΙ
  τού κατά τό 1353. Δέ πρόκειται
  νά εκθέσωμεν είς τό βραχύ αΰ-
  τό σημείωμα την σειρά των α'ι-
  ματηρών αυτών άγώνων των
  Κρητών κατά τής κυριάρχου Δη¬
  μοκρατίας, θ' αναφέρωμεν συν¬
  τόμως τινάς, Ινα καταδείξωμεν
  έν συμπεράσματι τιοίαν ροπήν
  καί σημασίαν £σχον οί τιεΐσμο-
  νες αύτοι άγώνες είς την κατό¬
  πιν κατάστασιν καί θέσιν της
  Νήσου, καϊ ποία άτιοτελέσματα
  προέκυψαν έξ αυτών είς τάς
  σχέσεις τής Νήσου καί Ιδιαιτέ¬
  ρως τοθ Χάνδακος πρός τούς Έ-
  νετούς της Νήσου καί την Δημο¬
  κρατίαν καί είς τάς μετά ταυτα
  περιπετείας της Νήσου κατά τα
  450 Ετη, καθ* ά διετηρήθη ή έν
  Κρήτη ένετοκρατία.
  Μόλις είχεν έγκατασταθή ή
  Ένετική κυριαρχΐα επί τοΰ πρώ-
  του Δοΰκα Ίακώβου Τιεπόλου,
  καί είχον καθιδρύθη οί πρώτοι
  έξ Ενετίας άποικοι, δτε έξερ-
  ράγη κατά το 1212 ή τιρώτη έ-
  πανάστασις ή λεγομένη των Άρ-
  γυροπούλων ή "Αγιοστεφανιτών
  έκ των άρχηγών αυτής, ΟΙ επα¬
  ναστάται εγένοντο κύριοι τοΰ ά-
  νατολικοΰ μέρους της Νήσου καί
  των δύο φρουρίων Σητείας καί
  Μιραμπέλλου. "Ο Τιέττολος μή
  έχων έπαρκεΐς δυνάμεις καλεϊ
  είς βοήθειαν τόν Ένετόν Δοΰκα
  Νάξου Μάρκον Σανοΰδον, καί
  τή βοηθεία τούτου καταβάλλον
  ται οί επαναστάται, άλλά μή
  λαρνών ό Σανοϋδος τιαρά τοΰ Τι¬
  επόλου τα ύπεσχημένα άνχαλ-
  λάγματα,συνεννοεΐται μετά των
  Κρητών έτΐαναστατών, καί κα-
  ταλαμβάνουσιν έξ άπροόπτου
  τόν Χάνδακα, καί 6 Τιέπολος με-
  τημφΐεσμένος είς γυναϊκα άπο-
  διδράσκει καί καταφεύγει είς τό
  φρούριον Τέμενος, καί συναγα-
  γών έκεΐ δσας δυνάμεις είχεν
  ανθίσταται.· Μετ' ολίγον Ισχυραί
  έπικουρΐαι στέλλονται έζ Ένίτί-
  ας, ό δέ Σανοϋδος συνθηκολο-
  γήσας άποχωρεϊ καί ή έπανά-
  στασις καταβάλλεται.
  'Ατό τοϋ 1217—1235 τρείς έ-
  παναστόισεις γίνονται μέ μικράς
  διακοτΐάς υπό των άρχοντικών
  οίκων Μελισσηνών, Σεβαστων,
  Σκορδυλών καί Δρακοντοπούλ-
  λων εχόντων δρμητήρια τάς δύο
  ΣυβρΙτους (επαρχίας Άμάρι καί
  "Αγ. Βασίλειον). Οί 'Ενετοί πολ¬
  λάκις ήττώνται, κα'ι άναγκίκ-
  ζονται διά νά καθησυχάσωσι
  τούς αρχοντορρωμαίους αύτούς
  νά τούς παραχωρήσωσι φέουδα
  είς τάς δύο αύτάς επαρχίας καί
  τούς άναγνωρίσωσι τα αΰτα
  •προνόμια μέ τούς Ένετούς τιμα
  ριούχους. Την τελευταίον είτα
  νάστασιν ε^εν ύπστηρίξει δι
  άποστολης στρατοΰ καί στόλου
  'Υπό Κ. ΚΟΠΙΔΑΚΗ
  Τύ παοαγωγιχό, τό φιλοπρόο-
  δο Μαλεβύζι μέ τα 40 μεγ(ίλα
  καί μικρά χωρία τού μέ την ποι-
  κίλη πλοιΐσία καλλιέργεια, είναι
  ή μργάλΐ| ή κΓντρική «ρτηρία,
  πού αΐμοοοτεΐ, τροφοδοτεΐ τό
  Ήράκλειο την Βιομηχανία τού
  (καί μαζί μ° αυτή ενα όλόκλιιρο
  κόσμο εργαζομένων) τό ρμπόριό
  τυυ καΊ τε'?.ος τή θέσι τού σαν
  δρύτερον έξαγωγικοΰ λιμέ/νος τής
  χώρας μας, τυ Ήράκλειο, την
  ό αύτοκράτωρ της Νικαίας Ι¬
  ωάννης Βατάτζης.
  Κατά τό 1273—1279 έλαβε χώ¬
  ραν ή μεγάλη έπανάστασις των
  Χορτατζών. Οί Ένετοί ύτΐέστη-
  σαν επανειλημμένας ήττας καί
  καστροψάς. καί άπώλεσαν δλην
  την Νήσον πλήν τοΰ Χάνδακος,
  δπου δμως έλθουσών νέων έτΐι-
  κοΰριών έξ Ενετίας άποκρού-
  ονται οί επαναστάται, καί ό
  στρατός των συντρίβεται, οί δέ
  δύο ήρωικοί άδελφοί θεόδω-
  ρος κκί Γεώργιος μετά πολλούς
  κινδύνους έκπατρίζονται. Είς
  την καταστολήν της δεινης ταύ¬
  της έπαναστασεως συνέδραμε
  τούς "Ενετούς ό φΐλόδοξος καί
  Ισχυράς "Αρχων ό πολύς Άλέξι-
  ος Καλλέργης, Ήλθε δμως καί
  τούτου ή σειρά. Δυσαρεστηθείς
  κατά των Ένετών κηρύττει την
  έττανάσιασιν, την μεγαλυτέραν
  καί πολυχρονιωτέραν δλων, 1283
  —1299. ΑΙ απώλειαι των Ένε¬
  τών υπήρξαν δειναί. "Επί τέλους
  ή ΔημοκρατΙα έξευμενΐζει τόν
  έπίφοβον άρχοντορρωμαΐον διά
  μεγάλων παραχωρήσεων φεού-
  δων, μοναστηρΐων, έπισκοτιών
  καί άλλων προνομΐων, καί κλεί
  εται ή είρήνη διά συνθήκης τα
  πεινωτικης διά την Γαληνοτά-!
  την. Τελευταία σημαντική έπα-
  ναστασις είναι ή τοΰ 1263. Ταύ¬
  την ύτιεκίνησαν καί υπεστήριξαν
  αύτοι, οί Ένετοί ψεουδαρχαι
  δυσηρεστημένοι άπό πολλοΰ κα¬
  τά της μητροπόλεως. Καταλϋου-
  σι τάς Ένετικάς αρχάς καί ά-
  νακηρύττουσι την Νησον Δημο¬
  κρατίαν υπό την αίγΐδα τοΰ πά-
  τρωνος Άγίου Τίτου. Πολυάριθ-
  μος δμως στόλος καί στρατός
  έλθών έξ Ενετίας υπό τόν έμ-
  τΐειροττόλεμον στρατηγόν Δαλ-
  βέρμην συντρίβει τόν στρατόν
  των Δημοκρατών, κα] σκληρά έ-
  ηακολουθεΐ ή τιμωρΐα των πρω*
  τουργών.
  Αί κατόπιν άραιαί στάσεις οϋ-
  = την σιμτισίαν οΰτε την έκτα¬
  σιν των προηγουμένως είχον.
  ΟΊ Κρήτες εΐόον πλέον δτι δέν
  είχον νά έλπΐζωσι. Τό εθνικόν
  των κέντρον εΐχε περιέλθει είς
  δεινήν θέσιν, κατά δέ τό 1453 καί
  ό τελευταΐος ττρομαχών τοΰ
  I-
  θνους ή Κωνσταντινούπολις εΐ-
  χε περιέλθει είς τόν Τοΰρ<ον κα τακτητήν. Δέν ύπελεΐπεχο πλέ¬ ον δια τούς άτυχεϊς νησιώτας ή νά ττροσαρμοσθ^σι ττρός την σκληράν καί αδυσώπητον ανάγ¬ κην, καί νά εϋρωςτιν £ν μόντους βιβέντι μέ τους Ένετούς, οί ό- ποΐοι άλλω; όδηγηθίντες υπό των πραγμάτων χαί ορθώς πολι¬ τευόμενοι τΐαρεχώρησαν φέου- δα, τιρονομΐας, ευγένειαν είς τούς Κρήτας άρχοντας, καί. οδτως έ- πηλθ^ν εΐδός τι ρυνδιαλλαγης καί δυνατης συμβιώσεως. Ταυτα συνετέλεσαν είς την σχετικήν εί- ρήνευσιν της Νήσου, ήτις είς τό εξής Ιδίως άπό τοΰ 1500 καί έ- ξης άλλοθεν πλέον είχεν νά φο- θήται, έκ της όλονέν έιτεκτεινο- μένης Τουρκ'κης δυνάμεως καί της άπειλουμένης κατά της Νή σου έπιδρομης. χρωατά άναμφισβήτητα στύ λεβύζι. Τό ξανθό, τό χρυσαςρενιο προϊόν τού ή σταφίδα πού άλλο¬ τε χάρισε στούς παραγωγούς μας εύτυχιομενες μέρες, κι° άλλοτε σαν καί σήμερα, πίκρες καί άπο- γοητεύσεις, είναι δ άξονας γύ- ρω στόν όποΐο/περίστρέφεται καί κατά τα 3)4 ή οϊκονομική ζωή τής πόλεο>ς μας. Άξίζει λοιπόν
  νά δοϋμε αυτή την Έπαοχία ά¬
  πό κοντά, νά έξρτάσωμρν μέ άν-
  τικειμενικότητα τα ζητήματ^
  της καί νά δώσωμε στή δημοσι-
  ότητα μιά παραστατική εικόνα
  των άναγκών της. Άρχίζομε άπο
  την πρωτεύουσά της "Αγ. Μύ·-
  ριονα. Οί κυριώτερες άνάγκες τοΓτ
  Αγ. Μύρωνα είναι σήμερα: 1)
  Ή ΰδρευσις τής Κοινότητος.
  Μέχρι σΐίμερα αί άνάγκαι των κα
  τοίκων σέ νερΰ ίκανοποιοννται
  άτώ πηγάδια 'και απύ κοντινίς
  πηγές. "Ομως τό ζήτημα αύτό,
  πού τόσο σοβαρά άπασχολεΐ τούς
  Άγιομυρ'ανούς πρέπει νά άντι-
  μετωπισθή καί νά λυθή κατά
  ενα θετικό τρόπο, πού νά έξ«-
  σφαλίζη την άπόκτησι ενός πλή¬
  ρους Κοινοτικοϋ ύδραγωγείου.
  Δέν αγνοούμεν τίς σημαντικές ο'-
  κονομικές δυσχέοειες πού παρου-
  σιάζονται', πιστεύομεν ομως ότι
  οί φιλοπρόοδοι Κοινοτάρχίΐι τού
  •θα πράξουν ότι ήμποροΰτ άπο
  μέρους των πρός την κατεύθυν¬
  σιν αύτην.
  2) Ή έκ μέρους Α. Τ. Ε.
  διαπίστωσις τής καταστάσεως καί
  των άναγκών τοϋ Έλαιουργικοΰ
  Συνεταιρισμόν Αγ. Μύρωνος
  καΐ έν συνεχείςι ή ενίσχυσις τού
  διά την όλοκλήρωση των σκοπων
  τού. (Ή ύπό·θεσις αυτή εμπί-
  πτει κυρίως στήν άρμοδιότητα
  τοΰ τεχνικοΰ έπι·θεωρητοΰ Α.
  Τ. Ε., τοΰ έπιθεωρητοϋ Συνε-
  ταιρισμών καί τής Ενώσεως Συ-
  νεταιρισμών.
  3) Ή ίδρυσις ενός πρωτύ-
  που Άγροκηπίου. Μιά που δ
  "Αγ. Μύρων είναι εδρα επαρχι-
  ακοϋ γεωπόνου, μπορεΐ καί πρέ-,
  πει νά γίνη Μ·ια σοβαρή προ¬
  σπαθεία καί πρός αύτη τή πλευ-
  ρά. Είναι άλήθεια ότι, οί Μα-
  λεβυζιώτες είναι ΐσως οί πιο
  προοδευτικοί γεωργοί τοΰ Νο-
  μοΰ μας. Μά τό περίσιο φώς δέν
  βλάπτι Παραλλήλως πρός τής
  άίςιέπαινες προσπάθειες, πού κα-
  ταβάλλουν όλαι αί γεωργικαί μας
  ύπηρρσίαιγιά τον άντιφυλλοξ>ιρι-
  κο άγώνα, πρέπει νά ύποίρχοι*»
  πάντοτε διαθέσιμοι οί πρακτικο>ς
  μορφϋΰμένοι είδικοί «μτιελουρ-
  γοί, πού θά αξιο.ιοιησουν αύτές
  τίς προσπάθειες. Δέν είμεθα ΰ-
  πέρμαχοι ^ής μονοκιιλλιεργείας.
  Δέν λέμε πώς οί γεωργοί μας,
  κάποτε πρέπει' νά ξ>-·ριζώνοτν τίς
  έλιές γιά να φυτέψονν «μπέλια-
  Άντίθετα συστήνουμκ τήγ πο-
  λυχιιλλιεργειαν σάν λύσι τού βι-
  ωτικοϋ' προβλήματος Των «γρο-
  τών μας. Μά μιά πού ή σταφί-
  ί>α σήμερα είναι τό κύριο προι-
  Σελίς 2α
  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
  Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΙΟΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΜΑΣ
  & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ
  "ΤΥΦΛΟΣ,,
  ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Βιαννίτη
  Στή Κρήτη βεβαία ή παραγω-
  γή βρωσίμων ελαιών είνας πε-
  ριορισαένη καί καίτυστερημενη.
  ΕΊδικές ποικιλίες έλαιων δέν
  έχομε άναπτύξι όπως είναι οί
  εληές τής Άμφίσσης, τού Πυλί-
  ου, τοΰ Αγρινίου κλπ. άλλά άπό
  τίς ΐδιες τίς λαδολιές πέρνωμε
  καί τίς βρώσιμες εληές πού μάς
  άναγκαιοϋν.
  Τό ενδιαφέρον εντούτοις των
  βρωσίμων ελαιών είναι σοβαρά
  καί τό εμπόριό των εχρι σοβαρά
  τοεριθόρια εξελίξεως.
  Καί έδώ στή Κρήτη πρέπει
  νά άναπτύςωμε τίς ίδικές καί
  κατάλλ>)λες ποικιλίες τής έλαίας
  πρός παραγωγήν βρωσίμων έ¬
  λαιων καταλλήλων γιά τή δική
  μας διατροφή άλλά καί πρός εμ¬
  πορικήν έκμετάλλευσι.
  Αί Συνεταιριστικαί Όργα-
  νώσεις καί οί Γεωργικές ύπη-
  ρεσίες έχουν καθήκον νομίζω νά
  όν τοΰ Μαλεβνζίον καί σ" αύτη
  ' στηρίζεται ή οίκονομική ζωή χι¬
  λιάδων οΐκογρνειών, άφοΰ ό κίν-
  δυνος, ϊνας μεγάλας κίνδυνος,
  πού άπηλεΐ μέ όλοσχερί, κατα-
  στροφή τα άμπέλια μας, ή ΦΥΛ
  ΛΟΞΥΡΑ είναι ποΚν ν.οντά για-
  τί έχει φτάσει στίι Εΰβοια, πρέ¬
  πει τύ κήρνγμο τοϋ επιΌειι>ς>>·
  τοϋ Γεωργίας κ. Ξανθουδιδου
  «Έ μπρός νά σώσωμεν τα άμπέ-
  λια μας άπό τή φυλλοξήρα» νά
  βρή παντοϋ άπήχηση καί ή άν-
  τιφυλλοξηρική έκστραταα νά γί¬
  νη πραγματικότης. Τίς προσπά-
  θειες τοϋ Κοάτους καί των γε-
  ωπόνων μας γιά τί)ν οργάνωσιν
  τοΰ άντιφυλλοξηρικοΰ αγώνος
  πρέπει μέ κάθε τρόπο νά την βο-
  ηθήσουν δλοι οί Σταφιδικον Συ·
  νεταιρισμοί Μαλεβυζίου. Άμα
  λάβουμε ύπ' όψει, μας πώς είοι-
  κός άμπελουργός στό Ήράκλειο
  νπήρχε μόνον ένας (ό μακαρίτης
  Γρατσέας) μποροΰμε νά άντιλη-
  <ρν*οϋμε τίς δυοκολίες πού θά παρουσιασθοΰν στήν πρακτική ε- <ραρμογή των αντιφυλλοξηρικών μίτρων (μεταμόσχευσις ,άμερικα· νίκων κλημάτων). Έτσ^-ή ίδρυ¬ σις Άγροκηπίου—φυτωρίον μέ μαί>ητάς βγροτόπαιδα τοΰ Μα-
  λεβυζιοϋ είναι έπίκαιρος καί Ι-
  πιβεβλημενη. Άκόμη έχουμε την
  γνώμην πώς την οργάνωσιν των
  σννεργείων καταπολεμήσεως τοϋ
  δακου πρέπει νά τα άναλοίβουν
  οί Συνετερισμοί (καί πάλιν άνα-
  «φέρομε σαν παράδειγμα τόν Συ·
  νεταιρισμό Ποταμιών). Ή συγ-
  κοινωνία έξ άλλον μεταξυ Αγ.
  Μύρωνος Κάτω καί Άνω Άο*ι-
  τών είναι Ινα παλαιό μά πάν-
  τοτε φλέγον ζήτημα. Αύτά τα
  δΐ'ί» χωρία πρέπει επί τέλους ν'
  αποκτήσουν συγκοινωνία. Δέν ύ·
  Λάρχει δικαιότερο αΐτημα.
  Άπό απόψεως Συνεταιριστι-
  κ{)ς άναπτύξεως καί προοδον καί
  τ* άλλα χωρία τοϋ Μαλεβυζιοϋ
  έχομε νά παρατηρήσωμε πώς παρ'
  ολες τίς έλλείψεις, ππρ' δλες τίς
  δνσκολίες, παρα την άσταΟΓι πε·
  ρίοδο μιάς δεκαετίας, οί πιστω-
  τικοί Συνεταιρισμοί τοΰ Μαλε-
  ιβυζιοΰ εκπληρούν απολύτως τούς
  σκοπούς των καί Ιξυπηρετοΰν
  τονς παραγωγούς. Είναι οί καλ-
  λίτεροι Σνν)σμοί χαί τα στηρίγ-
  ματα τής Ενώσεως. Ύποοειγ-
  ματικοί Συνεταιρισμόν ιίναι ό
  Γ. Π. Σ. Καλεσοών, οίΣυνεται-
  ρισμοί Βουτών, Κορφών. Αΰγε-
  τικής, Βενεράτον, Αγ. Μύρω¬
  νος κ. λ. π.
  ένδιαφερθούν, νά φέρουν καί νά
  διαδόσουν τίς καλές αντές ποι¬
  κιλίες καί νά καθοδηγΐ'ισουν τό
  παραγωγό στό τρόπο συσκευα-
  σίας, συντηρήσεως καί ποιοτικής
  κατατάξεως αναλόγως των άπαι-
  τήσεων τής καταναλώσείυς.
  Τό βασικόν ύποπροίόν πού
  μένει μετά την εκθλιψι καί τό
  Λιαχωρισμό τοΰ λαδιοΰ είναι ή
  έλαιοπυρίνη.
  Αυτή θεωοεΐται παρ' ημών
  έ'να προιόν άνάξιο λόγου, χωρίς
  οϊκονομική αξία καί σπουοαιό
  τητα.
  Επί έτησίας παραγωγής ελαί¬
  ου 100 χιλ. τόννων άντιστοιχεΐ
  πλέον των 300 χιλ. τόννων έ¬
  λαιοπυρίνη.
  Ή έλαιοπυρίνη αυτή διάκά-
  ταλλήλων μηχανικών έγκατα-
  στάσε όν αποδίδει τό εν αύτη
  εναπομένον ελαιον μετά την εκ¬
  θλιψι πού άνέρχεται σέ ποσο-
  στό 8—10 ο)ο παρ' ημίν δέ ϊ-
  σως καί 15 ο)σ λόγοι των άτε-
  λών μηχανικών μέσων έκθλίψε-
  ως. Αποδίδει έπίσης διά κατάλ¬
  ληλον διαχωρισμοΰ τοϋ μαλακρΰ
  ■υλικόν (·ψύχα) άτό τοΰ σκληροΰ
  (τσίκουδο) μεγάλες ποσ5τητες
  άλεύρου η π'ιπας καταλληλοΐά-
  του γιά τή διατροφή των ζοκιιν
  ώς κα> μεγάλες ποσότιτϊες καυ-
  ίτίμου ύ'λης γιά την άσβεστοποιΐα,
  τούς ίΐμβυκας. Θέ'ρμανσι κλπ.
  Ή παραγωγή πυρηναιλαίου
  είς την Έλλάδα δύναται νά υ¬
  περβή τούς 25 χιλ. τόννους πο-
  σότητα άληθώς τεραστία σέ μέ-
  γεθος καί σέ αξία.
  Τό πυρηνέλαιο χρησιμοποι-
  εΐται κυρίως είς την βιομηχανίαν
  καί κατά πρώτο λόγο στή σα-
  πονοποιΐα. λίπανσι μηχανών
  κ. λ. π.
  Έκ των ανωτέρω καταφαίνε-
  ται ή έμπορική αξία τής έ'.αιο-
  πυρήνης πού έκφράζρται σέ πολ-
  λά εκστομμυρια, ένφ ημείς τί|
  παραπετοΰμε η άφίνομε νά τή
  πέρνουν, οί εμποροι, τα τράστ,
  αί βιομήχ'ανοι γιά κομμάτι ψω·
  μί·
  Ή έλαιοπυρίνη γιά τό παρα·
  γωγό δύναται καί πρέπει νά α¬
  ποβή μιά νέα πηγή οίκονομικής
  αποδόσεως.
  Αί μηχανικαί έγκαταστάσεις
  έχχυλίσβως τοΰ πυρηνελαίου δεν
  είναι ουτε πολυδάπανοι οΰτε με¬
  γάλαι.
  Πρέπει λοιπόν οί έλαιοπαρα-
  γωγοί νά άποκτησουν τέτοιες η
  κατά περιφερείας τ) μίαν κοινήν
  ευρυτέρας αποδόσεως δι' ολό¬
  κληρον τόν Νομόν.
  Θ« είναι έγκληματικόν νά συ¬
  νεχισθή ή ώς τώρα μοιρολατρι-
  χή άδιαφορία καί έγκληματική
  ά'γνοια γιά μιά τόσο σοβαρά οί-
  κονομιχη πηγή πού άνηκει άπο-
  κλειστικα στούς έλαιοπαραγωγούς
  μας,
  Έχ των ανωτέρω σαφώς χατα-
  φαίνεται ότι ή έλαιοπαραγωγή
  αποτελεί σημαντικώτατα παρά-
  γονΐα τής Έθνικής καί τής Γε-
  ωργικής μας οίκονομίας.
  ιΕχ των ανωτέρω σαφως έπί¬
  σης καταφαίνεται ότι γιά την
  έλαιοπαραγωγίι δέν έχει έπιδειχ-
  ίτή καμμιά μέριμνα κανέν ενδια¬
  φέρον, καμμιά προσοχή,
  Ή κατάστασις αυτή όφρίλε-
  ται βεβαία καί στήν ?λλειψι Κρα
  τιχής προσοχής άλλά κυρίως ό-
  φείλεται στή δικη μας άμέλπα
  χαί άδιαφορία.
  "Ετσι ό μόνος τρόπος νά άν-
  1. ΕΙδαί προχθες την άνοιξι
  στήν άγκαλιά τ' Άπρίλη
  κι' εΐχε τα ρόδατ, μάγουλα
  γοφύφαλα, τα χείλη.
  2. Μέ δυό άστέρια Ιβλεπε.
  δυό κρίνθυς εΐχε χέρια
  κι' άγνάντευε της άμμουδιδς
  τα δροσομεσημέρια.
  3. Λές κι' ήθελε στής θαλάσσας
  νά κοιμηθή· την άκρη,
  Μεράϊοα φλογοστάλακτη
  άΐτ' τής χαρας τα μάκρη,
  4. ΕΙδα προχθές την άνοιξι,
  κι' έ'τσι καθώς την εΐδα
  ήλθε στά χείλ,η μου ή χαρά,
  κι' στήν κττρ5ιά μου έλτιίδαι.
  5. Πλησίασοΐ δειλά-δειλά,
  τα ρόδοΐ νά μυρίσω
  καί ν' άσπασθώ τούς κοιναν-
  {θούς...
  μά, ώς πηγά ν' άκουμπήσω.
  6. τα χείλη στά γαρύφαλα,
  ...Έκοίτ(χξαι τ' άστέρια,
  κι' έθάμπωσαν τα μάθια μου
  κι' άτόνισαν τα χέρια.
  7. Μοΰ βαρυοκτύτΐησ' ή καρδιά
  καί πόνεσα. ΜοΟ φίντ,
  πώς κάποιος μέ στεφάνωσε
  της νύκτας τό στεφάνι.
  8. Πέρασαν χράνι' άπό ττροχθές
  καί θά κυλοθν τώ χράνια
  κι' έγώ τυφλός θά τραγουδώ
  ίίν~ σκοπό αίώνια.
  Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΑΣ
  πΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΗ
  Η ΕΙΥΙΦΑΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
  Συνηΐ)ως σέ ύγρές τοποθεσία'ς
  καί σέ άσκαφα άμπέλια άναπτυσ
  σονται πολλά χόρτα μεταξυ τών
  οποίων δέν λείπουν καί σταγό
  νες νεροΰ είτε άπό τίς έλαφρές
  βροχές ή καί άπό δούσο τής νύχ-
  τας. Μέ τή ζέστη τοΰ καιροΰ
  βοίσκει εύνοίκή την θερμοκρα-
  οίαν καί βλαστάνει τα σπόρια
  τού ό ό Περονόσπορος. Ξεύρουν
  αί άμπελοΐ'ργοί ότι ή πρώτη εμ¬
  φάνισις τοΰ περονοσπόρου γίνε-
  ται μέ μερικά στίγματα συνήθως
  στά κάτω φύλλα τής κουρμούλας
  πρός την γήν.
  ΈΛιβάλλεται λοιπόν νά μή ά-
  φίσουν νά εμφανισθούν αΰτά τα
  άραιά στίγματ ι μέ τα όποία γί-
  νεται ή διασπορά τής άρρώστειας
  καί έμφανίζεται άργότερα μέ έν¬
  τασιν ή γενι*π προσβολή.
  Τό παν είναι νά μή άφεθβ νά
  έγκατασταθή στό άμπέλι μας ό
  περονόσπορος — όπως το λέγει
  καί ή δημοτική παράδοσι- χ
  ό -περονόσπορος ελεγε ( *'
  λακα τοΰ άμπελΐοϋ την π
  τρα νά αφήσης} μπή σΐ0
  καί πάλι νά βγή. 'Π πλα(,
  τρα-Οριίκος χαλκός-6μο ' ?
  τοναφηνε ναμπϋ διότι οταν^."
  νέ δέν βγαίνει εί5κο,
  Ό μύθος αύτός
  ότι δέν πρέπει νά Μ^.^ι
  περονόσπορο νά έμαΤανιυυπ
  νά τόν καταπολέμησίν. |;
  ως οί βλαστοί είναι Ίθ—15
  κατοστών νά γείνη τό
  οάντΐσμα μέ τον γνωστό
  της πλαβης πέτρας.
  "Οταν γείνη εγκαίρως τό «^
  •ο ραντισμα τα περισσότεοΛ
  πελια μας ασφαλώς θά |ξ
  λισδοϋν άπό τόν πι
  έκτός εάν αί καιρικαί
  τόν εννοησουν όπότε θά
  μέν καί δεύτερον καί τρίτον.
  Ό Γεωπόνος σας
  9. Εΐδαΐ, ττροχθές, την ώνοιξι,
  κ" εϊχε μιά λάμψι τόση.
  ποϋ,... καί τόν ίδιο τό θεό
  μποροθσε νά τυφλώση.
  ΑΣΤΥΑΡΤΗΣ
  τιμετωπισθη άποτελεσματικά ε!
  ναι ή οργάνωσις καί συνένωσίς
  μας.
  Εάν και ημείς είμεθα όργα-
  νωμΐνοι όπως έχουν όργανωθεΐ
  οί παραγωγό ι άλλων προιόντων,
  άίά διεκδικούσαμε άπό κοινοΰ
  τα δίκαια μας καί θά καταφερ-
  ναμε νά κινήσωμε το Κρατικό
  ένδιαφέρο εύρύτερα.
  Ή οργάνωσις πού προσφέρε-
  ται γιά τή λύση τών έλαιοπαρα-
  γωγικών προβλημάτων είναι ό
  Συνεταιρισμός.
  ί Ή κλιμακωτη1 οργάνωσις των
  έλαιοπαραγωγών σέ Συνεταιρι-
  σμούς έπεξΐργασίας—έλαιουργι-
  κοί— σέ δευτεροβαθμίους Ένώ-
  σεις Συνρταιρισμών γιά τή ρνί)-
  μησι τής διαθέσεως—κοινής πω¬
  λήσεως—/«αί σέ τριτοβάθμιο Έ-
  ΰνική Όργάνωσις. Όμοσπονδία
  η Κοινοπραξία πού νά ρι>ί)μίζπ
  άπό κοινού όλα τα ζητήαατα τής
  έλαιοπαραγωγής — καλλιέργεια,
  έπεξεργασία, διάθεσι—καί νά έκ-
  φράζη καί νά διερμηνεύη τη κοι-
  νή θέλησι, τό κθινό δίκιο, τίς
  κοινές άπαιτήσεις των έλαιοπα¬
  ραγωγών, είναι άμεσος επιβε-
  βλημένη.
  Σ' αυτή τή βάσι δργανώθη-
  σαν καί ήργάσθησαν αί άλλοι
  τάξεις πού σήμερα προστατεόουν
  καί διεκδικούν εΛΐτυχώς τα συμ-
  φέροντά τους.
  Σ' αυτή τί| βλσι πρέπει νά
  στηθή άπαρασάλΒυτα καί άπο-
  φασιστικά καί ό έλαιοπαραγω-
  γός.
  Δέν μποροΰμε καί δέν πρέπει
  νά τα περιμένουμε δλα άπό την
  άντίληψι τοΰ Κράτους καί τών
  άλλων άλλά πρέπει νά κινηθοΰ-
  με μόνοι μας.
  Τα πράγματα είναι τόσο φα·
  νερά ώστε δέν χρειάζονταί πε-
  ρισσότερα.
  Ή περαιτέρω μοιρολατρία καί
  άδιαφορία θά είναι έ'γκλημα καί
  γιά μάς καί γιά τα παιδία μας.
  Α. Π. Βιαννίτης
  Ο ΔΑΣΚΑΛΟΙ,.
  Ή ποιό ζωντανη κριτική γισ?τό
  <ΔΑΣΚΑΛΟ» τοΰ κ. Μουρέλλου είναι Α κατωτέρα ίπιστολή τού λιμενώρχου μας κ. Τσάλα. Άγαπητέ μόν Κύριε Μουρέλλο, Διάβασα τδ «ΔΑΣΚΑΛΟ» σας. 'Αρμένησα μ* εύδαιμονία στό πέλαγος τής άνθρωπιόίς τού καί σκεφτηκα πω; άν αίιτο γο λι- τό βιβλίο είχε γραφτεΐ Ικατά χρτ>-
  νια μπροστά κι' άν εΐχε γίνει, κα
  ΰώς έ'πρεπε συναξάρι τοϋ κάθε
  δασκάλου, σίγουρα σήμερα θά
  εϊμαστε πολύ πιό ψί)λά άπό κεΐ
  πού βρισκόμαστε. Γιατί τό βι-
  βλίο σας έχει τή διίναμη νά δη¬
  μιουργήση £να χαρακτήοα. Κι'
  ό χαρακτήρος κι' ή άνίΐρωπιά
  στό δάσκαλο ίϊναι ή άρχή καί τό
  τέλοςτής άποστολης τού. Καί μό-
  νο μέ τετοιους άποστόλους τα
  έ'θνη πάνε μπροστά. Καί φοβοϋ-
  μαι πώ; εμείς πολύ λίγο μπρο¬
  στά πήγαμε τίς τελευταΐες τρείς
  Δυό εβραϊοι εναυάγησαν καί
  Θαλασσοδέρνονται. Ό £νας στην
  άπελπισΐα των ύπόσχεται δώρα
  στό θεό γιά νά σωθή.
  -Μή βιάζεσαι τόθ λέει 6 αλ-
  να υτιόθχεσαι.Διακρίνω ξηρά.
  ης^
  Τό ώοαΐο αύτό βιβλίο σας 9<ϊ- πρεπε νά φορτωθη σέ μεγα'λα ά- εροπλάνα πού πετώντα; άπ' ά'- κρη σ' ακρη τοΰ ούρανοΰ μας (τα τό άφηναν νά πέση.—γαλάζιο χον λί γνώσης—πάνω άπό πολιΐεΐες καί χωρία, σέ χιλιάδες άντίτυπα γιά νά τό διαβάσουν ό'λοι καί πρίν άπο ολους έκ:ΐνοι πού κρα- τοϋν στάχέρια τουςτύ μέλλοντής φυλης μας: οίδασκάλοι. Πι- στεύω πώς σάν τό διαβάσουν θά τό νοιώσουν καί θά τό πιστέψουν. Καί σάν τό πιστέψουν θά μπο- ρέσουνε νάστα9ο0νε πάνω κι' ά¬ π' την ύλικήν τους πενία άκάμη. Καί τότε; Τότε ή μεγάλη πόρτα Οάχει άνοίξ;ι γιά τίς γενηές ποίίρ- χουνται...... Άλλά γιατί τα λέω δλα αι·τά άφοΰ θα μποροΰσα απλώς νά σφίξω μέ σιγκίνηση τύ αξιο χέρι | σας, νά σας συγχαρώ καί νά σάς «αρακαλέσω νά μ' άφίσ?τε νά σάς φωνάζω άπό δώ κι' έμπρός (έτσι μέ κεφαλαϊα κιιθώς ούς ται- ριάζει) ΔΑΣΚΑΛΟ: Θ. ΤΣΑΛΑΣ Ή Κρήτη εχει τό καταλ¬ ληλότερον κλϊμα γιά δλες τις δενδρώδεις καλλιέρνει- ες. Φυτεύετε, λοιπόν δεν δρα,στίςαύλές σας, στούς κήττους σας, στά χωράφια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άνακοινοθται 8τι άπό ΐ«ί· 5ης Απριλίου 1948 άρχεται ή διανομή γάλακτος διά ^ τται&ιό: 25—72 μηνβν τής πή. λεως Ηρακλείου διά τούς μ* νας Ιανουάριον καί Φεβρου¬ άριον καί κατά: την ακόλου¬ θον άλφαβιτικήν σειράν τοΟ έ πιθέτου των δικαιούχων. Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι, την 5, 6,7, Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο, την 8,9,10, Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω, την 12, 13.14. Παιδία 25—72 μηνών θά λαμβάνουσιν γάλ,α έβαηορέ 8 κυτΐα (διά τούς μήνας Ια¬ νουάριον καί Φεβρουάριον) γάλα κόνις δέν θά χορηγηθ|} διότι δέν ύπάρχει. ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΜΕΡΙΔ)ΛΟΠ0Ν Έκ τών δικαιούχων τα τέκ¬ να των στρατιωτών καί τώ» άπόρων θά λαμβάνωοχν ΐό γάλα δωρεάν πληρώνοντες μόνον δραχμάς διακοσίας κα- τα κυτίον -χολακτος έβαπορέ ώς είσψοράς πρός κάλυψιν τών έξόδων διανομής καί γε¬ νικώς διατηρήσεως τής ύπηρ. Παιδικής Διατροφήν (Κεντρι¬ κάς Αθηνών καί ΔιαμερΙσμα· τος) Οί δικαιοθχοι τής κατη- γορίας ταύτης Βά έπιδεικνύω σιν κατά την διανομήν σχε¬ τικόν δελτίον άπορίας τοθ οί κείου Κέντρου Κοινωνικήν Προνοίας. - ΟΙ λοιποί δικαιοθχοι θάκο· ταβάλωοΊν είς την Υπηρεσίαν Διανομής διά Εκαστον κυτίον γάλακτος έβαπορέ διά την α¬ ξίαν τού δραχ. 1000 κσΐ διά την ώς άνω είσφοράν δραχ. 200 ήτοι έν συνόλω δρ. 1200. Σαφώς δηλοθται δτι οί μή προσερχόμενοι έντός τί(ς α¬ νωτέρω προθεσμίας θά χά· νούν τό δικαίω μά των. Έν Ηρακλείω τί) 3-4-48 (Έκ τοθ Παραρτήματος Π. Κ.Κ.Π.Α.). ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ ΑΡΟΤΡΟΝ Άνακοινοθται υπό τής Ά· γροτικής Τραπέζης «τι διαθέ- τει σΰτη αροτρα σιδηρα κατσ- σκευής Ελληνικήν Έργοστα- σίων κατάλληλα διά τα εδά· ψη τής. Νήσου. Οί ένδιαψερόμενοι δέοννά άποτβΐνωνται βΐς τα κατά τό πους 'Υπ)ματα τής Τραπέζης.
  καί τυπογραψεΐα
  ιαΤΕ!α Παλαιάς ΝομαρχΙας
  Κοτοικία ύπευθύνου Διευ-
  Λο06δός Μεραμβέλλου 10
  Η ΑΛΛΗ ΚΡΗΤ-ι
  Σελίς 3ί|
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Λ ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡ.
  ——,
  ΙΤΡΟΤΙΚ Α
  ^ΔΙΑΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Αί πρώται παρατηρήσεις
  ^ήζκαρποφορΐας τώνστα-
  ο,απέλων πιστοποιοθν δτι
  Ι,ος ή καιραγωγή σουλτα-
  Βς θα πλησιάση άν μή ύ·
  Μ τούς 20 χιλιάδες τόν-
  ς' Μετά τετράμηνον δέ
  ίργΕται ή συνκομιδή. Ή
  101. έπομένως εχει κα·
  έτοιμάση δλην την
  Πρώτον: διά
  αρχίση ή συγκέντρωσις
  Ούς άμέσως &μα τή συγκο-
  5η. Δεύτερον νά όρισθοθν
  κροκαταβολή ή όποία δέν
  ΙιΐΕΐ νά είναι κατωτέρα των
  'ιλ. δρ. ή οκδ. Δεύτερον
  άόρΛδηη προκαταβολή ή
  κια δέν πρέκει νά είναι κα
  5 χιλ. δρχ. καί
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ ιακηρυ'σει
  Εί
  ότι
  Ένώοεως
  Σ υ ν ε τ α ρ ι-
  Έκτί·ίτησιν είς διαγωνισμόν
  μειοδοτιχής Δημοπρασίας δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μεθ'
  όριον έκπτώσεως την κατασκεΰ-
  ήν Μ ε γ ά ρ ο υ
  Γ εωργ ι κων
  σμών Ν ο μοί Ήρακλ'εί-
  ο υ την 22αν Απριλίου 1948 η¬
  μέραν Πέμπτην καί ώραν 10—
  11 π. μ. είς χά Γραφεΐα τής
  Ένώσεοος επί τής όδοϋ Χάνδα¬
  κος.
  Ή δαπάνη των διά τής ΰπ'
  όψιν εργολαβίαν έκτελεσίτησο-
  μένων εργασιών θά ανέλθη είς
  δραχ. 15Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ.
  Λεκτοί εις τόν διαγωνισμόν
  έργολάβοι Δημοσίων "Εργων
  πρώτης (Α) τάξεως δι' εργα οΐ-
  κοδομικά.
  ρίτοννά Ιχουν εξευρεθή
  Ι άγοραί καταναλώσεως καί
  4 γίνουν αί άναγκαϊαι συμ-
  4σ£ΐςώστε αμα τη συγκεν-
  ρώοει νά αρχίση άμέσως ή
  κξερνασίακαί έξαγωγή.
  -Ο ΒΙ0ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟ-
  ΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟ¬
  ΦΑΤΣΙΟΥ.
  ΉΓεωργική Σχολή, ό σταθ-
  |ΐος καλυτερεύσεως φυτών, ]
  χούν Ιδρυθεΐ είς Μεσσαράν.
  ι» την επαρχίαν αυτήν με-
  θώνχαινά γείνουν τώρα Ιρ-
  άροεύσεως, έξυγιάνσεως,
  ράγματα, κ.τ.λ. Καί πολύ
  καΐως'καί ορθώς, διότι εΤ-
  «ι ή πλέον παραγωγική Έ-
  «αρχία τής Κρήτης. Άλλά ή
  έλλη πεάάς—τοό Μονοφα-
  ΐοίου —πού είναι έξ ϊσου
  ΐαραγωγική εχει λησμονηθρΐ,
  ;νώ καί έκεϊ χρειάζονται Ιρ·
  ><χ έξυγιάνσεως, άρδεύσεως κλπ. Καί ή περΐφέρεια αυτή Ι άνάγκη νά έξοπλισθη" |ΐί άλωνιστικά συγκροτήμα- τα. τοακτέρ, άγροκήπια κλπ. διά νά αποδώση πλουσιώτε- ρο άγαθά, καί δέν πρέπει νά την λησμονοϋν οί άρμόδιοι. Τα σχετικά τής μϊλέτης ώς καί λεπτομερής διακήρνςΊς είναι κα¬ τατεθειμένα είς τα γραφεΐα τής Ενώσεως καί είς τό Τεχνικόν Γραφείον Πετυχάκη—Τζομπα- νάκη (Πλατεία Ρήγα Φερραίου), δ ί έ Κύριον Ί. Καψαλάκη έμπορον Μοΐρες. Τύ άμπέλι σας είναι προσβαλ- μένο άπό πολυπορίαση (ϊσκα). Ή προσβολή εχει γείνει άπύ και- ροΰ, καί σεΐς όπως σιη'ήθως υ- λοι, δέν έδώσατε σημασίαν. Τό μικρό μανιταράκι πού προ- καλεΐτήν άρρώστεια αύτη, μπαί- νει άπό πληνές τοϋ κλαδεύματος, δταν δέν άλείφονται μέ μίαν διάλυσιν καραπογιάς 25 ο)ο η μέ άραιό κατράμι, καί παρουσιά ζεται μέ τή ζέστη τοϋ καλοκαι- ριοΰ. Γιά την έντατική άνάπτυξι τής άρρώστειας ύπεβοήθησε πολύ καί Ι τό βαρικό τοΰ έδάφους. Μέσα καταπολεμήσεως: Συνιστώνται τα ραντίσιιατα ών προσβαλομένων κλημάτων μέ άρσενικό σέ διαλύση 3 ο)ο (τό φάρμακο πού ραντίζουν τις ε¬ ληές γιά τόν δάκο) δίδει λαμ- πρά άποτελέσματα οταν γίνρται στόν κατάλληλο καιρό καί άπό εχνίτη. Έπειδή δμως ίίναι δυ- /ατό δηλητήριον καί καυστικό δπσυ οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν κατά τάς εργασίμους ώρας. Έν Ήρακλείφ τη 2 Απρι¬ λίου 1948. Ό Πρόεδρος τής Ενώσεως Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ Ό άγρότης πρέπει νά γί¬ νη αύτάρκης είς τα εϊδη δια- τροφής τού. Ό κήπος Θά δόση τα λαχανικά καί τα δσπρια. Τό χωράφι τό ψω· μΐ. Ή έληά τό λάδι. Τό άμ· πέλι τό κρασί. Τό κοτέτσι τό αύγό.'ΗκατσΙκα τό γά- λα καί ό χοΐρος τό κρέας καί τό περβόλι τα φροθτα. -ΚΑΙ Η ΝΟΥ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΑΝ- "Οπως δέν πρέπει νά λη- ομονηθη καί ή κατεστραμμέ· τηέηαρχίο τής Βιάννου. Χρει ώζ νά γείνουν έλαιουρ- ένα τυροκομεΤον, ένα *νρσκή—όν, καί Ιργα άρδεύ- «ως. Είς "Ανω Βιάννον ύ- *4ρχει αψ9ονο νερό πού τρέ- άττό ΰψους 600 μέτρων την παρακειμένην χά λιμνάζεικαί καθιστδ νο3ογ6νον μίαν περιφέρειαν «οί σχηματΐζει τέλματα καί λίμνας είς έδάφη προσοδο- " τα δποΐα μένουν ώς έκ τούτου άκαλλιέργητα. Εάν ^6 καιροθ τό Υπουργείον Γεωργίας καί ή Άγρ. Τράπε ί« έδειχναν Βνα ενδιαφέρον ^ γβίνει τό άναγκαΐον καίδιά τί)ς ύδατο θά έκινεΐτο τό Συνεταιρικόν έλαιουρ ^ καί άλευρόμυλος, θά ι'χι ίξυγιανθη ή περιφέρεια, θά άπεδΐοοντο στή καλ- ^Ργεια χιλιάδες στρέμματα *Φορωτάτης γής. Καί διότι 14 Εργον δέν είναι μβγάΧο άλλά ή σημασία τού θά είναι τεραστία, καί διότι επί τέλους είναι σέ μιά ΈπαρχΙα πού ίγραψε μέ τόν ήρωΐσμό τώ κατοίκων της τής ωραιοτέρα σελίδες τί|ς Κρητικής Ίοττορί άς καί κάθε μερά καί προσφ ρει είς τόν βωμόν της Πατρί¬ δος αΤμα άφθονον διά τολ άγωνα τοθ "Εθνους έναντίο τοθ ΣλαυίσμοΟ, Ιπρεπε τί δργον αύτό νά εΐχε αρχίση ά πό πολλοθ. Δέν άρκοθν μό νόν οί Ιπαινοι χρειάζονται καί §ρΥα άναγνωρΐσεως των. θυσιών, Εργα επί τέλους 61 καια καί έπιβεβλημένα. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Η ΟΡΓΑΝΟΣΙΣΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΜΡΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΩ5 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΒΙΟ2 ιά τα φυτά, άποφεύγω νά σ«ς ο συστήσω. Τό καλοκαΐρι δταν παρουσια- σθεϊ ή άρρώστιαξίλακίζομεν ά¬ μέσως τό κλήμα καί τό σχίζομεν στόν σταυρό. Στήν σχισμή βά- ζομε ενα ξύλο γιά νά τό άπολυ- μάνη δ ήλιος. Τίς προσβαλμένες κουρμοΰλες τίς σκάφτομεν πολύ άργά σχεδόν στήν 'ξέρα. Στό κλάδευμα πρώτα κλαδεύ- ομεν τα γερά κλήματα καί ΰστε- ρα τα άρρωστημένα. Γιατί όλ- λοιώς ·θά μΕταδώσωμε την άρρώ¬ στεια. Καλόν είναι νά άπολυμαί νωνται τα έργαλεΐα τοϋ κλαδεύ¬ ματος πότε πότε έκεϊ πού κλαδεύ- ομεν, είτε βουτώντας σέ πετρέ¬ λαιον η οίνόπνευμα, πού τα έχο¬ με μαζύ μας είτε μέ την φωτία. Πάντως καλόν καί προληπτι- κόν είναι κατά τό κλάδευμα του¬ λάχιστον οί μεγβλες κοπές νά ά- λείφωνται μέ την διαλύση κα- ραμπογιας άς παραπάνω εΐπαμε Ό Γεωπόνος σας 13ον Διά νά κλεΐσω την σειράν των πτωχκών μου σημειωμά- των θά προσθέσω καϊ τό ε¬ ξής: Ή Όργάνωσις τοθ ά- γροτικοθ βίου πάνω στά χνάρια τοθ συνεργατισμοθ είναι άπαραίτητος παρ' η¬ μίν καί διά τόν εξής πρόσθε¬ τον λόγον. Τό «"Ιδρυμα Ροκ- ψελλερ» ό μέγας αύτός εκπο¬ λιτιστικάς Όργανισμός εξέ¬ λεξε την Κρήτην διά την έν Εύρώτη εκπολιτιστικήν τού δρασιν. Έχει ήδη άνακοινω- θή δτι τό «Ίδρυμα Ροκφέλ- λερ» θά δαπανήση είς την Κρήτην πολλάς εκατοντάδας έκατομμυρίων δολλαρΐων είς την εκτέλεσιν παντός εΐδους έργων προόδου καί πολιτι- σμοθ είς τρόπον ώστε όλό- κληρος ή Μεγαλόνησις νά άλλάξη όψιν καί νά μεταβλη¬ θή είς πρότυπον χώραν εύ- δαιμονίας καί πλούτου. Τό «'Ίορυμα Ροκφέλλερ» έχει επι τελέστι, τό θαθμα αύτό είς πολλάς άλλας χώρας τής Ά- μερικής καί τής "Απω Άνα- τολής καί διά των έργων πού σχεδιάζει νά έπιτελέση είς την Κρήτην θά δόση είς την Ευρώπην τό δεΐγμα τής έκ- πολιτιστικής τού εργασίας. Έλάχιστα πράγματα Ιχουν γνωσθή διά τα έν Κρήτη σχέ- δια τοΰ «Ίδρύματος Ροκφέλ- ερ». Άλλ' δσοι τα έχουν ιληροφορηθή έκφράζονται με¬ τά καταπλήξεως. Ή Κρητική γή θά άξιοποιηθή κατά τόν πλέον έπιστημονικόν τρόπον ώστε νά άποδόση πλουσί- Η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ» κυκλοψορεΐ σέ 610 κατωκοιμένους τόπους άπό τή Σητεία μέχρι τοϋ Σελίνου Κρήτης ΑΤΜΟΠΛΟΐλ ΥΪΟΝ Γ ΣΙΓΑΛλ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑΧΥΤΑΤΟΝ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ α>π "ΚΑΔΙΩ,,
  Διαθέτων πολυτελεϊς Καμπίνας δι' δλας τάς θέσεις
  καί τοιαύτας έστεγασμένας Γ' θέσεως
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν
  δά Ρέθυμνον, Σούδαν Πειραιδ, Βόλον θεσσαλονίκην.
  "Αφιξις είς ΠΕΙΡΑΙΑ Πέμπτην π. μ.
  "Άφιξις είς ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ Παρασκευήν εσπέρας.
  ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
  ΑΝΕΜΟΠΑΝΝΗ-ΛΡαΚΟΝΤΙΔΗ
  Τηλί*. 4. 77
  Τοΰ Διευθυντού μας
  κ. ΗΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
  ούς τούς έκλεκτούς καρπούς
  της. "Ολα τα μέσα τής πα-
  ραγωγής καί τα πλέον δα-
  πανηρά θά τεθοθν είς εφαρ¬
  μογήν προκειμένου νά γίνουν
  ευρύτατα πειράματα διά την
  καλλιτέρευσιν τ-ών καλλιερ-
  γειών καί την βελτίωσιν των
  προϊόντων.. Όλος ό πλοθτος
  τής Νήσου θά γίνη αντικεί¬
  μενον έντατικής εκμεταλλεύ¬
  σεως. Αύτά άναφέρονται ώς
  πρός την εκμετάλλευσιν των
  πλουτοφόρων πηγών τής Κρή¬
  της.
  3 Είς τό ζήτημα τής ύγεΐας τ6
  ϊδρυμα θά αναπτύξη ιδιαιτέ¬
  ραν δραστηριότητα είς τρό¬
  πον ώστε ή Ιατρική περΐθαλ-
  ψις νά είναι άμεσος πλήρης
  καί άδάπανος. ΑΙ συγκοινω-
  νΐαι θά προωθηθοθν μέχρι
  καί τοθ τελευταίου χωρίου
  καί αί ευκολίαι τής ζωής θά
  έπεκταθοθν μέχρι καί τής τε¬
  λευταίας καλύβης ή όποία
  θά φωτΐζεται δι' ήλεκτρικοθ.
  Γενικά ή διαβΐωσις των κατοί
  κων τής μακαρίας Νήσου μας
  θά φθάση είς τόν ανώτατον
  βαθμόν τοθ συγχρόνου πολι-
  τισμοθ, διότι αύτό ακριβώς έ
  πιζητεϊ τό «"Ιδρυμα Ρόκφελ-
  λερ» νά δώση τό πρότυπον
  τής ζωής ποϋ πρέπει νά ζοθν
  οί λαοί διά νά εύτυχοθν καί
  νά εύημεροθν. Τέτοια έργα ύ-
  πόσχεται νά εκτελέση είς την
  Κρήτην τό «"Ιδρυμα Ρόκφελ-
  λερ» είς εκτέλεσιν τοθ βασι-
  κοΰ τού προορισμοθ. θά όρ-
  γανώση δηλ. είς την Κρήτην
  μιά ΣυμπολιτεΙα ή όποΐα θά
  έχη όλας τάς άνέσεις
  ΤΟ Α)Π
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί εκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ μ. ρ.
  κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ Τηλέφ. 5.40
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άπό τής παρελθούσης Δευτέρας 5ης τρέχοντος τα
  δρομολόγια τής 'ΕταιρεΙας «ΕΛΛ.Α.Σ» καθωρίσθησαν
  ώς κάτωθι:
  Άναχώρησις άπό ΠρακτορεΕου Δευτέρα, Τετάρτη καί
  Παρασκευή 9.45 π. μ. ΤρΙτη, Πέμπτη καί Σάββατον
  11 50' Τηλ. 5.00. (Έκ τοθ ΓραφεΙου)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός τούς Έμπόρους καί μεταπωλητάς Έπαρχιών
  Διαλυθείσης τής Εταιρίας ΚΑΣΜΙΡΛΗ—ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
  έξακολουθώ συνεχίζων έργαζόμενος διά λ)σμόν μου είς τό Ι¬
  διόκτητον κατάστημά μου επί τής Πλατείας Νικηφόρου Φύί-
  κά (Μεϊντάνι), δπου θά βρήτε ώς καί πρότερον δλα τα
  ειδή Ψιλικών, Καλτσικών, Χρωμάτων 'Υαλικών κ.λ.π.
  είς τάς καλλιτέρα; τιμάς ήτοι:
  Λιβάνι δακρ. δραχμ. 30.000 όκ.
  » ήμιδακ.
  Πιπέρι »
  ΤσάΧ »
  Σχοινιά »
  Καρολια δρεπάνι
  » 'Αλογάκι
  Βερνίκι Μινέρβα
  Σβιγάκια Πεταλ.
  ΑΠΟΘΗΚΗ
  δραχμ. 30.000
  » 25.000
  » 33.000
  » 30.000
  » 14.000
  10.000
  11.500
  δωδεκάδα
  4.000
  » 5.500
  ΨΙΛΙΚΩΝ
  τεμάχια
  ΦΑΙΔΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
  (Μείντί-νι)
  «ΑΓΡΟΤΙΚ.Ι ΚΡΗΤΗ»
  ΣελΐΜ
  ΤΑ ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΪ
  'Τδ Συμβούλιον τοΰΣυνδέσμου
  Παντοπωλών Ηρακλειον δι* ά-.
  νακοινώσεώς τού πρός τα μέλη
  τού καυΗστά γνωστόν ότι, προ-
  οεχώς μεταφέρονται καί είς την
  πόλιν μας παιδία άνταρτοπλή-
  —των καί συνιστά πρός τούς τούς
  έχοντος την δύναμιν νά παραλά-
  βουν πρός περίθαλψιν παιδία
  όπό τα άναμενόμενα. Τό Σωμα¬
  τείον δηλεΐ έπίσης ότι λόγω τής
  δοαματικής καταστάσεως τοΰ Έ-
  ιΒνους μας δέν θά έορτάση εφέ¬
  τος την ετησίαν εορτήν τοΰ Ά¬
  γιον Γεώργιον.
  ΕΠΠΎΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  / Δι* ύπονργικής αποφάσεως δι-
  «ορίσθη ό Δή μομηχανικάς Νο-
  *ιοΰ Λασηθίου κ. Ιω. Ε. Βαρ-
  *αράκης έπιβλέπων μηχαν. τα άρ
  δευτικά Ιεραπέτρας. Ό διορι-
  ομός υπήρξεν έπιΓυχής^ άφ' ενός
  5ιότι είναι άριστος επιστήμων
  χαί άφ' ετέρου λόγω τής στενό-
  τητος των εργασιών ή επίβλεψις
  •Βά είναι εύκολωτέρα.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κρητική Άτμοττλοΐα Συν. Π" Ε.
  'Εδρα έν Πειραιεί
  Έν Ηρακλείω τή 3 Απρι¬
  λίου 1948.
  Πρός τούς Άντιπροσώπους
  καί Πράκτορας τής ΚΡΕ^ΤΙ-
  ΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΊΆΣ
  Ώς εΤναι υμίν γνωστόν τό
  ατμόπλοιον ΚΑΔΙΩ είχεν κα¬
  τατεθή είς τόν Συνεταιρισμόν
  υπό των ΥΙών Σιγάλα έναντι
  άναλόγων μετοχών καί μέ
  υποχρέωσιν μας νά έξαγορά-
  σωμεν τοθτο έντός έξ μηνών
  εάν τουτο εθρισκε συμφέρον
  6 Συνεταιρισμός.
  Ή προθεσμία τής άγορδς
  -$ου έληξεν την 2αν Απριλίου
  καί 6 χρόνος τής χρησιμοποι¬
  ήσεως τού μας έσωσεν την
  ευκαιρίαν νά πεισθώμεν δτι
  τό -λοΐον τοθτο δέν είναι
  συμφέρον νά άγορασθη άν·
  τί των 80 χιλιάδων χαρτΐνων
  λιρών άς άπαιτοθν οί πλοι-
  οκτήται.
  ; Τα ιτλοΤον ΚΑΔΙΩ εΤναι πο·
  ' λυδάπανον ώς δέ είναι καί
  γνωστόν άκατάλληλον διά
  την φόρτωσιν έμπορευμάτων.
  Έπειδή έξ δλλου εύρισκόμε
  θα έν δψει άγορας ετέρου κα-
  ιαλληλοτέρου εύθυνοτέρου
  καί 6λιγοδαπάνου, έθεωρή-
  σαμεν συμφέρον νά έπιστρέ-
  ψωμεν τό πλοΐον τοθτο είς
  τούς πλοιοκτήτας καί νά τούς
  διαγράψωμεν τοθ Συνεταιρι-
  σμοθ καθ' 6 έκ τής συμβάσε¬
  ως Εχομεν δικαίωμα.
  Είς τό εξής τό πλοΐον θά
  εξακολουθή τας πλόας τού έν
  Κρήτπ ώς καί πρότερον άλλά
  . διά λ)σμον των ΥΙών Σιγάλα.
  > Ό Πρόεδρος τής Κ. Α.
  1 Τάκης Βαλσαμάκης
  ζωής καί δλα τα άγαθά εύτυ-
  χοθς διαβιώσεως.
  Όνειρεύομαι; "Οχι. "Οχι
  λένε δσοι Ιίχουν πληροφορήση
  καλώς τα τωνάποψάσεων τοΰ
  «Ίδρύματος Ροκφέλλερ»έκτός
  ανματαιωθοθν, δι'έ'να οιονδή¬
  ποτε λόγον αί εΐλλημμέναι ά-
  ποφάσεις τού. Εάν δμως οί
  πληροφορίες έπαληθεύσουν
  δέν θά έπρεπ* τό ϊδρυμα νά
  εύρη έτοίμην κάποιαν οργά¬
  νωσιν είς τόν βίον τής ύπαί-
  θρου δπου σήμερον έπικρατεΐ
  Λναρχία; Καί αν πρέπει νά
  γίνη κάποια τέτοια όργάνω-
  <πς δέν είναι ό συνεργατισμός τ,ό προσφορώτερον μέσον; Η¬ μείς φρονοΰμε να(. ΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΑΣ ΕΡΓΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ Μέ εΐδικήν εντολήν διά τόν Νομόν Ηρακλείου αφίχθη¬ σαν την παρελθούσαν έβδο- μάδα οί Άμερικανοΐ Γεωπό- νοι τής Άμερικανικής άπο- στολής κ. κ. Βένς καί *_- ρη. Τό άπόγευμα τής ιδίας ημέρας επεσκέφθησαν μετά τοθ κ. Ξανθουδιδου καί τοΰ κ. Καφφάτου τό αγροκήπιον δπου μελλοντικώς εγκαθί¬ σταται άντιφυλλοξηρικόν ψυ· τώριον, καί έν συνεχεΐα συ- νοδεΐα καί τοθ Προέδρου τής λιμενικής έπιτροπής κ. Κατε- χάκη επεσκέφθησαν τό μέρος τοθ Κρηπιδόματος τοθ λιμέ¬ νος δπου πρόκειται νά έγερ- θή τό μεγάλο ψυγείον διά τάς νωπάς σταφυλάς κ. τ. λ. Ή θέσις αυτή είναι ακριβώς έ¬ ναντι των άποθηκών σταφυ- λικής έπιτροπής. Έπίσης έπιθεώρησαν τάς άνεγερθεί- σας αποθήκας σταφυλών. Τό ψυγείον θά άνεγερθή βάσει μελέτης τοθ ψυγειολό- γου Άργυριάδη, καί προβλέ- πεται δαπάνη 8 δίς έκατομ. δραχμών. ΟΙ Άμερικανοΐ έ-* δήλωσαν δτι πρός αποφυγήν ενδεχομένης ατελείας εκλή¬ θη έξ Άμερικής είδικός ψυγει ολόγος διά την συμπληρω¬ ματικήν μελέτην τοθ ψυγεΐου. Τό παρελθόν Σάββατον συνοδεΐα πάντοτε των κ. κ Ξανδουδίδου καί Καφφάτου επεσκέφθησαν τόν κάμπον Μεσσαράς διά τα υπό εκτέ¬ λεσιν έ'ργα άποξηράνσεως καί άρδεύσεως Μεσσαράς ή¬ τοι διευθετηθή τής κοίτης τοθ Γέρω ΠοταμοΟ μετ' άναλό- γων άρδευτικών έργων τής περιοχής Μοΐρες Μπόμπηας, Πετροκεφάλι, Αγ. Ιωάννου, Βόρροι. Έν συνεχεία επεσκέ¬ φθησαν την Γεωργικήν Σχο¬ λήν Μεσσαράς καί τό έκεΐ κέντρον σποροπαραγωγής. Την Κυριακήν επεσκέφθη¬ σαν την περιοχήν τοθ «Γιό- φυρο» τής οποίας εξετίμησαν την γονιμότητα καί τό γεωρ- γικόν μέλλον, καί την Δευ¬ τέραν έπέστρεψαν άεροπορι- κώς είς Αθήνας. Σημειοθμεν δτι τό ψυγείον θά άνεγερθή υπό τής Άγρο- τικής Τραπέζης ώς έντολο- δόχου τοθ £χεδ(ου Μαρσάλ εντελώς δωρεάν. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ο ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ. "Η π ε ι ρ ο ς: Αί έπιθετικαί έπιχειρήσεις τοΰ στρατοϋ μας είς την "Ηπειρον άπώθησαν τούς συμμορίτας πρός τα Άλβανικά σύνορα καί άπηλευί)έρο)σαν έκτα¬ σιν 465 χ>λ. τετραγωνικ<ό·ν χιλιο- μέτρων. Κατελήφι)ησαν σπουδαι- ύτατα στρατηγικά ύψώματα καί σπουδαΐα σημεΐα επί τής Μουρ- γκάνας δπου συνεχίζονται σκλη- ραί μάχρι σώμα πρός σώμα. 0 ε σ σ α λ ί α: Ίσχυρά τμήμα- τα συμμοριτών ένηργησαν αΐ- φνιδιαστικήν έπίθ.κατά κωμοπό¬ λεως Καλλιφατνου έ'δρας τοΰ 25ου Τάγματος Έθνοφρουράς καί κα¬ τώρθωσαν νά εισέλθουν είς τί,ν κωμόπολιν καί νά άπαγάγουν 17 άνδρας τής φρουρας. Ό Διοικη- τής τοΰ Τάγματος άντισυνταγ- ματάρχης Λουμάκης Ανδρέας ε¬ φονεύθη. Ένεργοΰνται άνακρί- σεις διότι, ύπάρχουν υπόνοιαι προδοσίας. Την ίδιαν ημέραν 5 τάγματα συμμοριτών δυνάμεως 1200 αν- δρών ένηργησαν άλλην αΐφνιδι- αστικήν επίθεσιν κατά των Φαρ- σάλων δπου έπυρπόλησαν ύπό- στεγα καί αύτοκίνητα τής Άμε- ρικανικής βοηθείας καί άπήγαγον 17 όδηγούς αΰτοκινήτων καί 50 νέους καί νεάνιδας. Οί συμμο- ρίτοι τη συμμετοχΐ) τοΰ λαοΰ ε¬ ξεδιώχθησαν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ή Μάχη των Κρουσίων έ'ληξί μέ πλήρη συν- τριβήν καί διάλυσιν των υπέρ 500 συμμοριτών. Αί συνολικαί απώλειαι των είς νεκρούς ίξΐ- κριβωθέντας, τραυματίας καί αϊχμαλώτους άνέρχονται είς 288 πλήν των άπωλειών των έκ τής ά,εροπορίας αί οποίαι είναι άνε- ξηκρίβωτοι. Ισχυραί δυνάμεις συμμορι¬ τών προσέβαλον την πόλιν Κο- μοτινήν εναντίον τής οποίας έ¬ βαλεν επί πεντάωρον πυροβολι- κον καί ένηργήθη σφοδροτάτη έ- πίίΐεοις. Ή φρουρά άντέστη καί απέκρουσε μετά πεντάωρον μά¬ χην τούς συμμορίτας οί όποϊοι δέν κατώρθωοαν νά εισέλθουν είς την πόλιν Ούδεμία ύπώλεια τοϋ πληθυσμοϋ η τοϋ στρατοΰ εσημειώθη. Αί απώλειαι των συμμοριτών είναι άνεξ'.κρίβωτοι. Συιελήφθησαν 7 συμμορίται. Χανιά: ΕΊ5 συμπλοκήν άν- δρών τής 'Ε'Ονοφρουράς μετά συμμοριτών εφονεύθη δ στρατι- ώτης Σφακιανάκης έκ Μελεσσών. Εις άλλην συμπλοκήν εφονεύθη¬ σαν οί συμμορίται Σεργάκης καί Βλάζάκης. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Γ ΒΟΗΘΕΙΑ Άπό τής 5ης "Απριλίου ετέ¬ θη έν ισχύϊ ό νυμος τοϋ Κογ- κρέσου περί έφαρμογής τοΰ σχε- δίου Μαρσάλ είς την άνοικοοό- μησιν τής Εΰρώπης. Σημαντικαί ποσυτητες έφοδ,ίων εφορτώθη¬ σαν έκ ^τών Άμερικανικών λι- μένων καί κατευΰύνονται είς Γαλλικούς, Άγγλικούς καί "Ιτα- λικούς λιμένος πρός έκφόρτωσιν, Ή ^ Ελλάς 9ά λάβη έκ τής βο¬ ηθείας τοΰ σχεδίου Μαρσάλ 200 II ΟΠΤΑΣΙΑ Ό ύποδηματοποιός'Ιωαν. Φαρ σαράκης πρός τόν δπβϊον ένεφα νίσθη δίς ό Άγιος Δημήτριος είς τό χωρίον Φαρσάρω Λασηθί¬ ου ρύρίσκεται άπό προχθές είς Ηράκλειον, καί πρόκειται νά πά ρι-,υαιασθή εις τόν Σεβ. Μητρο¬ πολίτην διά νά εκθέση τα τής ό- πτασίας τού. Ούτος άφ'~οΰ επί τετραήμερον έμεινεν άφηνος άνα- κΐήσας καί πάλιν την λαλιάν τού καί άφηγεϊται Ιντρομος τα οσα ήκουσεν άπό τόν "Αγιογ. Η ΚΑΤΑΠΟΑΕΜΗΣΙΣ ΔΙ' ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ Άπο πολοΰ καιροΰ εχει γεί¬ νη ολη ή προκαταρκτική εργα- σία διά τόν ψεκασμόν 150 χιλ. δένδρων διά Ντί-Ντί-Τί. Τό υ¬ πουργείον Γεωργίας εχει διόσει σχετικάς διαταγάς καί όδηγίας είς την Δ)νσιν Γεωργίας Λαση¬ θίου τάς οποίας δ Διευθυντάς κ, Κάβουρας μέ την γνωστήν τού δραστηριότιιτα, πρόκειται νά θέση. είς εφαρμογήν. Το ψε- καστικό,ν άεροπλάνον αφιχθη ή¬ δη εις το αεροδρόμιον Ηρα¬ κλείου χαί προχθές ενήργησεν ά- ναγνωριστικήν πτήσιν. Ή κάμπη αυτή ένδημεΐ ώς γνωστόν είς την Ίεράπετραν, καί μόνον καΰ' όλην την Έλλά- δα, καί καταστρέφει τό φύλλω- μα καί πρό παντός τα ά'νί)η τα οποΐα κατατρώγει. Την σχετικήν εργασίαν θά παρακολουθήση επί τόπου επί τοΰτφ άφιχ-θείς καί ό Καθηγηιής τής έντομολογίας τής Άνονεάτης Γεωπονικής Σχο- λής χ. Ίσαακίδης, οσΐις έί<ρ(. σκεται άπό χθές είς Ίεράπετραν, έκατομμ. δολλάρια. Έτερα 200 έκατομμ. δολλάρια ένεκρίθησαν ώς έ'κτακτος στρατιωτική βοήι/εια πρός την χο')ρ«ν μας. Τα Κράτη τής Νοτίου Άμερικής ί)ά έλθουν καί ταυτα άρωγά είς τήν' Εΰρω- παϊκην άνασυγρότησιν. ' ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Έξ άφορμής των τελευταιων επεισο¬ δίον τοϋ Βερολίνον καί ιδία έκ τής καταρρίψεως Βρεττανικσΰ ε¬ πι βατικοϋ άεροπλάνου υπό Ρώσ¬ σικου καταδιωκτικοϋ άνωθι τοΰ Βερολίνου αί σχέσεις μετ^ξό Ρώσσων καί Άγγλοσαξώνων ό- ξύνθησαν επικινδύνως. *Η συ- νάντηβις Μοντγκόμερυ — Σοκο- λόφσκυ δέν επέφερε τόν άναμε- νόμενον κατευνασμόν καί άνταλ λάσσονται διακοινώσεις Ρώσσων καί Άγγλων είς δξύτατον τόνον. Ίδρυσις Κηροπλασείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός τάς Ένοριακάς Έπι- τροπάς Κρήτης. Κυριοι, "Εχω την τιμήν νά σδς γνω ρίσω δτι διά τής Ιδρύσεως συ- στηματικοθ κηροπλαστείου μέ τελειότατα μηχανήμστα κλπ. είμεθα είς θέσιν καλλίτερον παντός άλλου καταστήματος νά έξυπηρετήσωμεν τάς ανά¬ γκας σας είς κηρία πάσης ποιότητος καί χρώματος καί άναλαμβάνομεν οιανδήποτε σχετικήν εργασίαν (χύσιμον κηροθ, άποκηρίων κλπ.) υπό συμφεροτάτους ορρυς. —Διαθέτομεν κηρία άγνά έπεξεργασμένα καί άχυτα είς αρίστην ποιότητα μέ τιμάς α¬ συναγωνίστους, ώςκαί παρσ- φΐνες καί κηρίσ λευκά παντός μεγέθους. Διά τούς κ. κ. Έμπόρους έχομεν τιμάς κατωτέρας τοθ Πειραιώς. —Έπίσης δεχόμεθα άποκέ ρια καί άνταλλήσσομεν μέ £- τοιμα κηρία, λαμπάδες κλπ. —Σδς παρακαλοθμεν, πρίν προβήτε είς οΐανδήπο-φ προ¬ μήθειαν διά τάς ανάγκας τής ένορίας σας, νά μάς έπισκεφ θήτε πρός τό συμφέρον σας καί θά μείνετε απολύτως Ικα- νοποιημένοι. Φιλικώτατα ? Νΐκος Φραγκιαδάκης Κεντρικόν "Κατάστημα: Πλατειά Στράτα (παραπλεύ¬ ρως Σίγγερ. 'Υποκατάκτημα: Πλαλεΐα "Αγ. Μηνα ΑΘΗΝΑΙ 9- Κατ έκδοθεΐσαν έπίσημ νακοίνωσιν αί απώλειαι Ι συμμοριτών άπό ή νής ανοίξεως μέχρισ; άνέρχονται: Είςνεκρού3 είς 4568 συλληφθέντ ? λώτουςκαί είς 5668 θέντας ήτοι σύνολον ΛΟΝΔΙΝΟΝ Κατά σχετικάς έξ Αθηνών ή σημερινή ^ μις των συμμοριτών τοοΜ' κου άνέρχεται είς 30 γ,ι δες έν φ πρό έτους ή Γ μις τοθ ΣτρατοΟ τού δέν ύ 1 ρέβαινετάς12 χιλ. ·Η α£ σις αυτή όψείλεται ε|ς ΐήν τονον βιαία στρατολ^ καί είς την ενίσχυσιν ΐΟιι των όπαδών |του οί α. οί ευρίσκοντο είς τα ■ κά Κράτη. ΑΘΗΝΑΙ Ό κ. Σοφούλης είς τού ετόνισεν δτι δέν ται νά έκκενωθοθν τα ρίσματα δπου θά διεξοΐΖ έπιχειρήσεις. Άντιθέτοζ έπαναπαστριθοθν είς χά ρία των οί άπομακρυθίνΐ! αυτών έφ' όσον ταυτα ήλει θερώθησαν όπό τούς νιστάς. "Ο Βασιλεύς συνοδευόμίνκ υπό τοθ Άμερ. Στρατην, Βάν Φλήτ, των Στρατη« Παπάγου καί των ύπαη στών τού, εκτελεί περιοδΕι( είς Πελοπόνησον έπισκεψθΕ] τό Ναύπλιον, τόΆργοςκ την Τρίπολιν. Κατώ την , τάβασίν τού είς ΤρΕπολιν ξετροχιάσθη ή προπομυ άμαξοστοιχία 13· χιλ. τής Τριπόλεως συνεπεία θιζήσεως τοθ έδάφους κα Βασιλεύς μετέβη δι' αύτοκιι τού είς την πόλιν δπου εγένετο λαμπρά ύποδοχή ΝΕΟΣ ΔΙ0ΙΚΗΤ11Ϊ Είς αντικατάστασιν τού ι . ι . . Γεν. Διοιχιιι Κρήτης χ. Έμμαν. Μπαώ διωρίσΰη ό έν άποστραγΕίρ ταγματάρχιις τής Χωοοφνΐιΐκ κ. Άναστάσιος Χομπίΐης ι'οΐ δρκισθείς άνέλαβεν άπό : τα καΰήκοντά τοι Είς 8 μά τού πρός τόν Κρητικόν /.β παρέχει τήν διαβεβαίωσιν ότι διοικήση άμερόληπτα ηα μάτιστα καί δτι πρώτη τού θά είναι ή άποκατάοτ» τής τάξεως καί πρός τοίτρ ΐΐ] την συνδρομήν τοΰ λαόν. Μετά τοΰ κ. Χομπίχη όϊ το καί ό άντισυνταγμοκίί τής χωροορυλακής κ. Βαρδοι κης ό ποίος θά αναλάβη τί» γώνα τής εξοντώσεως των οιι ριτών είς τόν Νομόν Χαν» 1 πό Η ΕΤΑ1ΡΕΙΑ ΕΛΛ.Α.Ϊ Ή Άεροπορική Ιταιρία Λ.Α.Σ. 'γκαινιάζει απύ σήια άεροπορικήν γραμμή Αί Άλεξανδρείας κατά .-τροΓΛει τον τής γραμμής Λονδίνον—'Λ| Τήν νών. Ή πρώτη δοκιμαστιχί| σις εις Αλεξάνδρειαν >Υΐ
  προχθές.
  Τήν 14ην Απριλίου
  χίση είς τάς Κοινότηταζ
  νομή των ΐροφίμων το
  Φεβρουαρίου. Θά χορηγ
  1Γ)0 «λευρον καί 100 «ί
  ζάχα·ι.