90381

Αριθμός τεύχους

705

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 16

Ημερομηνία Έκδοσης

21/10/1950

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ι^ΓΗ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21
  Τ'*Η ΦΥΛΑΟΥΔ»
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  'Λιθκτητης—Διευθυντήν
  ΗΛΙΑΣ Ε. ΔΙΑΛΥΝΑΣ
  Έβδομαδιαΐον "Οργανον άγώνων καί διαφωτΐ-
  ______ σεως των παραγωγών
  Διαχειριστής
  ΑΓΝΗΗΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
  πληροφορία δτι ή π.λή·
  Εις τής θέσεως τοθ Διοικη
  τής Άγροτικής Τρσιπέ-
  ανεβλήθη αέχρι τής έκδι
  ► εως τής προσφυγής τοθ
  3ερ»οιοπούλου υπό τοθ
  ι ΣυμβουλΙου Έττικρατεΐας έξέ
  «ΐίΐί τόν άγροτικόν κόσαον
  τούτο διότι είναι ένδεχό-
  ΙμΕνον νά απαιτήση χρόνον
  κολύν ή σχετική διαδικασία
  ι^ςέκδικάσεως. Τα συμφέρον
  τα των άγροτών καί ή γεωρ
  γική άνασυγκρότησις τής χώ
  ρσς έξαρτώνται ά πό μίαν κα
  λήν καί πατρικήν διοίκησιν
  τής Άγροτικής Τραπέζης.Τ*>
  υπουργείον τής Γεωργίας ώς
  πολιτικόν όργανον δέν παΐζει
  τόσον ούσιώδη ρόλον είς την
  ΙΈωργικήν άνασυγκρότησιν
  δσον ή Άγροτική Τραπέζα
  ώς εκτελεστικόν όργανον. Τ ό
  Υπουργείον Γεωργίας είναι
  αρμόδιον είς ττ^ν σύνταξιν γε
  ωρνικών προγραμμάτων. Ά
  λά ή Άγροτική Τραπέζα εί
  λετήση τάς γεωργικάς ανάγ¬
  κας δλων των διαμερισματων
  τής χώρας καί τα μέσα καί
  τόν τρόπον θεραπεΐας των.
  Ποϋ χρειάζονται έλαιουρ-
  γ'εΐα, πυρηνελαιουργεΐα, έ-
  λαιαποθήκες, οίνοποιεΐα, οί-
  νοπνευματοποιεΐα, σταφιδερ
  γοστάσια, αποθήκαι κλπ.
  γνωρ.ζει πλέον ή κεντρική
  τεχνική διεύθυνσις τής Α ΤΈ
  καθώς καί την χρησιμότητα
  καί την άναγκαιότητα εκά¬
  στου Ιργου. Γνωρΐζει έπΐσης
  άπό τάς σχετικάς μελέτας
  ή Άγροτική Τραπέζα την
  σηαασΐαν των μεγάλων καί
  των μκρών εγγειοβελτικών
  έργων, άρδεύσεως, άντλήσε·
  ως κλπ. καί τήγ σειράν προ-
  τιαήσεώς των κατά τή* έκτέ-
  λε ην. Τα πολύτιμα αΰτά
  —ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ—
  ΦΘΙΝΟΠΟΡΪΝΕΣ
  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
  Ή μονοτονία λένε πώς σκο-
  τώνει τή χαρά, την ευτυχία, την
  έλπίδα. Τή μονοτονία τοΰ θέρους
  μεγάλη άνυφάντρα καί διακοσμη
  τρα ή φύσις έσπευσε νά άπο-
  χρωματίση άπ' τ' άπέραντο ταμ
  πλό της καί νά εκθέση τό φθινο-
  πωρινό μοντέλλο πού έπιβάλει
  τής έποχής ή άπαΐτησις.
  Ό άκατάδεχτος γόης ό ήλι-
  ος έ'σκυψε θεληματικά τώρα καί
  μπήκε άπ' τό παράθυρο στό στιί-
  τι καί πέρασε άπ' τή τρύτΐα στή
  χαμοκ,έλα καί τα πλημμύρισε
  φώς καί τα περιέλουσε ζεστα-
  σιά καί τα τιεριέχυσε καλωσύνη
  κι' έλπίδα.
  Ψηλά καί πέρα στά ούράνια
  ττλάτη, δγκοι μυστηριακοί άπό
  τούλια καί πούπουλα κι' ατλά¬
  ζια πολύχρωμα, μεταμορφοϋνται
  σέ χιλιάδες έναλλαγές τα σύνε-
  φα.
  Τέρατα καί πΐθηκες καί δράκοι
  καί χαράδρες άβυσαλέες καί
  σπηλιές νεραίδοκατοίκητες καί
  εϋδρομα τρεχαντήρια καί σχή-
  ΤΑ ΜΗΝ. ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ
  Υπό τοθ κ. ΑΝΔ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Βιαννίτην
  .« .ν.. _ .« ,^,^^ "*· ι" ματα τεράτων καί γιγάντων άπ'
  στοιχεια είναι δ άσφαλέστε |·α άόρατα χέρια ενός άσύγκρι-
  ρος όδηγός διά την καλυτέ
  ραν άξιο ποίησιν τής Άμερι-
  κανικής βοηθείας είς έ'ργα γε
  ωργικής παραγωγής. Γνωρί
  ναι τό δργανθν τό οποίον θά ! ζει άκαμη ή αρμοδία ύπηρε-
  έκτελέση τάς κυβε )νητΐκάς' σία τής ΑΤΕ τόν σοβαρότα-
  άποφάσεις διότι τα Συμ£ού· τον ροΛον των
  λια τής Άγροτραπέζης θά
  άποφανθοϋν περί τής χρησι-
  μότητος των έργων καί ή
  Τραπέζα θά έγκρίνη καί θά
  χρηματοδοτήση τα εργα. Εί¬
  ναι ώς έκ τούτου ούσιώδης
  ό ρόλος τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης καί διά νά ανταποκρι¬
  θή είς τόν μεγάλον της τού¬
  τον προορισμόν πρέπει νά ε
  χη μίαν (σαξίαν διοίκησιν ή ό
  ποία νά κατανοή πλήρως
  τούς σκοπούς καί τόν προο
  ρισμόν τοθ Ιδρύματος. Ό
  πρώην διοικητής τής Άγρο
  τικής Τραπέζΐ ς κ. Βερροιό-
  πουλος άπεμακρύνθη τής θε
  σεώς τού κατηγορηθείς δτι
  ήσκησε. κομματικήν διοίκησιν
  υπέρ τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος
  παραγνωρίσας τόν ρόλον ιου
  ώς Διοικητοϋ Ιδρύματος κοι¬
  νωφελούς χαρακτήρος. Ό α¬
  πομακρυνθείς προσωρινώς δι-
  οικητής προσέφυγεν είς τό
  Συμβούλιον Έπικρατείας διά
  νά ματαιώση την οριστικήν
  τού απόλυσιν καί παραμεΐνει
  είς την διοίκησιν κατά τό υ¬
  πόλοιπον τής θητείας τού ή¬
  τοι επί ίνα είσέτι έτος. 'Η
  έκκρεμότης δμως αυτή ζημι
  οί άφαντάστως την άγροτι-
  κήν άνασυγκρότησιν.
  ♦ *
  *
  Άπό τής στήλης αυτής έ-
  τονίυ >η πλειστάκις δτι είς
  την Άγροτικήν Τράπεζαν ε-
  πρεηε νά δοθούν τα μέσα
  και ή πρωτοβουλία διά την γε
  ωργικήν άνασυγκρότησιν τής
  χώρας. Καί τουτο διότι ή ύ·
  Περκειοσαετής έπαφή τής
  Τραπέζης μέ τούς αγρότας
  καί μέ χά προβλήματά των
  τής έξασφαλΐζει πολύτιμον
  πείραν δια την έπωφελή διά
  θέσιν τής Άμερικανικής βοη
  θείας. Ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα διαθέτουσα εμπειρον τεχ
  νικόν προσωπικόν είς δλσ τα
  ύποκαταστήματα της έχει με
  σμών είς την προαγωγήν τής
  γεωργικής οίκονομΐας κα¬
  θώς καί τάς βελτιώσεις αί ό
  ποΐαι έπιβάλλονται νά γί
  νούν είς τόν Συνεργατισμόν
  διά νά αποβή πράγματι έξυ-
  πηρετικός είς τόν άγροτικόν
  κόσμον καί δχι μία επί πλέ¬
  ον έπιβάρυνσις είς βάρος
  τού. Κια διά μποθν τα πράγ-
  ματα είς την θέσιν των καί
  διά νά καταστή ή Άγροτική
  Τραπέζα πραγματικόν 'ίδρυ-
  μα κοινωφελούς χαρακτήρος
  οί δέ Συ^εταιρισμοί όργανον
  εξυπηρετήσεως τοθ άγρότου
  πρέπει νά τεθή επί κεφαλής
  τής Ά-'οοτικτΐς Τραπέζης
  νά ί-
  ψυχήν
  τού τούς μεγάλους σκοπούς
  ί ή
  πρόσωπον τό
  χη κλείση μέσα στήν
  τοϋ Συνεογατισμοΰ
  Άγροτραπέζης. Τό
  καί τής
  πρόσω¬
  πον αύτό τό δακτυλοδεικτεΐ
  άπό πολλοϋ δ αγροτικάς κό·
  σαος τής Έτνλάδος άλλά ή
  κομματική όπισθοβουλία καί
  τα ποικίλα συμψέροντα έμ
  ποδΐζουν την εκλογήν τού.
  Είναι ό Άλέξανδρος Μυλω-
  νάς, δ ένδεδειγμένος νά κα·
  ταλάβη την θέσιν τοϋ Διοικη
  τοϋ τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης διά νά την θέσιν είς την
  οδόν τοϋ προορισμόν της κα-
  διά νά άνασυντάξη καί άναί
  διοργανώση τόν Συνεργατι-
  σμόν τής Ελλάδος δ οποίος
  ήγνόησε τό κύτταρον τοϋ συ·
  νεργατισμοϋ—τόν συνεταιρι¬
  σμόν τοϋ χωργιοϋ—γιά νά
  δόση διόγκωσιν είς τάς δευ-
  τεροβαθμ,ίους καί τριτοβαθ-
  μΐους δργανώσεις.
  Ή κυβέρνησις Βενιζέλου ε¬
  πιδεικνύει όντως' θαυμαστήν
  δραστηριότητα καί άποφασι-
  στικότητα είς δλα τα προ-
  βλήαατα τής κυβερνητικής εύ
  θύνης. Άλλ' έκεΐ δττου έπέ-
  δειξεν άδράνειαν είναι ή τα-
  κτική της είς τό ζήτημα τοϋ
  διορισμοΰ τοϋ καταλλήλου δι
  τού ζωγράφου μάς δημιουργοΰν
  τό δέος, τόν θαυμασμό, τό σκε-
  πτικισμά καί μακραίνουν την ά-
  πόστασι πού μαρτυρεϊ τή ταπει-
  νή μας μικρότητα.
  Στίς αύλές οί κατηφέδες καί
  άγιοδημητράκια καί τιέρα στίς
  ρριιατιές ;Ί ά^?άμιτελλες ύψώ-
  νουν έπίμονα τα ντελικάτα άν·
  θη τους στό πέρασμα της φθο¬
  ράς πού άρχισε κιόλας νά ξεγυ
  μνώνη άνελέητα τα δένδρα καί
  νά σκορτΐά μέ την άνέμην τίς
  πνοές τα φύλλα πού άφευκτα
  τα πάνε πέρα στήν άνυτταρξία.
  Ό φτωχός ζίυγολάτης καθη-
  σμένος έκεΐ στήν άτΐανεμιά έτοι
  μάζει τα σύνεργά τού καί σκέ¬
  πτεται. "Ολα λοιττον εχουν άνοι-
  ξι,φθινόπωρο, χειμώναϋ
  Πότε πέρασε τόσος καιρός
  πού είχαμε καί νιάτα καί ζωή
  καί λρβεντιό! Πόσο γλήρορα πέ
  ρασε ή άνοιξις πού τή νομίζει
  καθένας μας παντοτεινή!
  Δίττλα καθισμένπ ή γυναίκα
  τού σκυφτή ττροστιαθεϊ νά τιερά
  σχ στή βελόνα τή κλωστή.
  Προνοητική καί οίκονόμα μπα
  λώνει τα ροϋχα τα χειμερινά μά
  ετΐαψαν νά τή βοηθοϋν χέρια καί
  μάτια. Κάποτε τής ξεφεύγει_ 1-
  νας βαθύς άναστεναγμός. Πόσο
  γρήγορα μάς ήρθε φέτος τό φθι-
  νόπωρο λέει!! Κι' δμως της ά-
  παντάει έκεΐνος, σάν νά άπευ-
  θυνότανε σ' αυτόν ή έρώτησι,
  σάν χθές μοΰ φαίνεται δταν
  πρωτοφιληθήκαμε; κάτω άπ' την
  ίτια στό λειβάδι.
  -Μά δταν βρίσκεσαι στό φθι
  νόπωρο καί σέ οέρνει ή φτώχεια
  κι' έ'χεις κοπέλλα ττού ζητα άιτ^
  τή μάναι άττοκατάστασι κι' άπ'
  τό τιατέρα ιΐροΐκα τότε δέν μπο
  ρεϊς νά δής τ' άγιοδημητράκια
  στήν αύλή σου καί νά μυρίσης
  τα κυδώνια πού σ' άφησε δώρο
  στρρνό μαζύ μέ τα ρόγδια ή δη-
  μιουργία καί νά α'ισθανθης τή
  θαλτΐωρή τοθ η"λιου καί νά χα¬
  ρής τή μυστηριακή μεταμόρφω¬
  σί της φύσεως.
  ΟΊ δικές σου μεταμορφώσεις
  δπου κι' άν εΐσαι στό χωριό η
  στή πολιτεία κάνουνε τό φθινό-
  ττωρο, σκληρό, άττοκρουστικό ά-
  νεπιθύμητο κι' άς είναι έποχή
  διαβατάρικη, ώμορφη ποιητική,
  συγκερασμένη, μυστηριακή, δ-
  οικητοϋ τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης. "Οσα γράφομεν ανω¬
  τέρω πιστεύομεν δτι έκφρά-
  ζουν τάς γνώμας καί τούς
  πόθους τοϋ άγροτικοϋ μας κό
  σκου καί διά τόν λόγον αυ¬
  τόν θά φροντίσωμεν νά περι·
  έλθουν είς γνώσιν τοϋ Πρω·
  θυπουργοϋ κ. Βενιζέλου.
  ΗΛΙΑΣ Ε. ΔΙΑΛΥΝΑΣ
  Δύο δημοσιεύματα ε'νας τίτλος
  «τα γεωργικά μονοπώλεια» στή
  φιλή «Άγροτική Κοήτη» τό έ-'
  να, σ' έ'να καλοτυπο>μένο δκτα-
  σέλιδο τεΰχος τό ά'λλο, ε'ιδαν το
  φώς τής δημοσιότητος περασμέ-
  νες μέρες.
  Δέν είναι βεβαία ούμπτωσις,
  κάποιος κοινος οκοπός κοινή ε-
  ξάρτησις καί προέλευσις κι' επι-
  θυμία τα συνδέει.
  Ποίος; Ό αγροτικάς κόσιιος
  είναι άρκετά εΕυπνος κι' άς κρί¬
  νη.
  Αμφότερα ύποπειρώνται νμ
  παρουσιάσουν τό σημρρινό σύ·
  στημα κυκλοφορίας των λιπα'
  σιάτων ώς μονοπωλειακό, κι'
  αμφότερα τό καταδικάζουν ν
  καί συνεπώς δέν άποκλείει ά
  λιπάσματα ποϋ παράγουν, βλλ#τγ
  Προμηθευτής λιπασμάτων εν ο¬
  νόματι τοϋ Κράτους καί διά λο¬
  γαριασμόν δλων μας είναι. Καί
  μα; προσφέρει λιπάσματα Βελ¬
  γίου Άμερικής, "Ολλανδίας,
  Γαλλίας, καί πρό παντός τής Α.
  Ε. Χ. Π. καί Λιπασμάτων.
  Πού έγκειται λοιπόν τό μονο-
  πώλειον; "Εγκειται είς τουτο.
  "Οτι τα λιπάσματα κυκλοφορούν
  μέσο) των δργανο'ισεων των ά
  γροτών είς τ?)ν ύπαιθρον, Ινα)
  οί ανωτέρω καί ολοι ΰσοι κατη-
  γοροϋν τό σημερινό σύστημα, έ
  πιθυμοΰν, καί πασχίζουν νά ά
  ν"λάβουν αύτοι τό ρόλο τής κυ¬
  κλοφορίας.
  Νά καταργήσωμρν λοιπόν τις
  όογανώσεις άφοϋ δέν ύπάοχει
  μονοπο'ιλειο κιιί νά εγκαθιδρύσω
  μέν σκληρό «σύδοτο, άνεςέλεγκτο
  ποχντοδύναμο τό μονοπώλειο τής
  Α.Ε.Χ.Π. καί Λ. γιά χάρι τους.
  Έντροπή!!
  Κι' ένφ σήμερο ή ΑΤΕ. το
  Ύπουργεΐο Γεωργίας, ή Άαε-
  πωςλένε.
  Είναι ή έποχή ττού σέ έγκα-
  λεΐ στή τάξι, πού σέ μαστιγώ-
  νει ττού σέ έζουθενώνη μέ τίς ά-
  ττκιτήσεις της.
  Τή στέγη τοΰ σπιτιοθ σου
  πρέπει νά χωματίσης γιατί στά-
  ζει, ξύλα πρέπει νά σωδειάσης
  γιά τό χειμώνα, κάποιες τιρομή-
  θειες ρουχιομοΰ ύποδήσεως, τα
  βιβλία καί τα μολυβδοκόνδυλα
  των παιδιών, δλα σέ ττροστά-
  ζουν νά σπεύσρ,ς. Κανείς δέν σ
  άρωτά άν έχης ?ί δέν έ'χεις.
  Μ' αύτό πού σοΰ είναι ά|3ά-
  σταχτο, πού σοΰ άναστατώνει
  κατάβαθα καί σ' έρεθίζει όπως
  τό κόκκινο πανί τό ταΰρο είναι
  ή άτΐαίτησι πού σοΰ ύποβάλλει
  δειλά μά έπίμονα ή συμβία σου
  —ή Κατερίνα μας θέλει παντρει-
  ά, της τό είχαμε υποσχεθή έξ
  άλλου μετα τό τρυγητό—θέλει
  καί τό Γιωργιό τό μτΐλέ κατιέλ-
  λο μέ τό χρυσό σειρητάκι καί τ'
  άστρα.
  Κι' έγώ π' εμεινα μέ μισό σα·
  βάνι λέει έκεΐνος τί θέλω;
  ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Βιαννίτης
  λοιπδν',*'"όϊ Συν)
  ρικανική αποστόλη, παρακολου-
  θοΰν, έλέγχουν, ρυδμίζουν τιμές
  έξοδα κυκλοφορίας, ποιότητα,
  γιατί άπ' τή καχή ποιότητα κι'
  άπ' τα πολλά έξοδα κυκλοφορί¬
  ας τίποτε δέν έχουν τα όφελη-
  ■Οοΰν. Καί ένω των άγροτών οί
  υργανώσεις ύφίστανται τόν συ-
  νεχή καί άνελέητον έλεγχον καί
  εκ των κάτω καί έχ των ά'νω, οί
  ανωτέρω ζητοϋν άνερυθριάστως
  εν ονόματι τοΰ συμφέροντας των
  καί μόνον νά τούς παραχωρήση
  ό Συν)σμός καί ή ΑΤΕ τή θέση
  τους, θέση πού την κατέκτησαν
  εν ονόματι τοϋ κοινοϋ δικαίου,
  τήςκοινής Τ|ίΙικής, τής κοινής
  προοδον.
  Καί μας ύπενβυμίζουν συστ?ϊ
  ματα χρεωκοπημένα, καί κόπτον'
  ται διά τόν ιδικόν των τρόπον
  λιπάνσεως πού ή έπιστήμη κι' ή
  πεΐρα κατεδίκασεν τελεσιδίκως
  καί συλλήβδην ώς καταστρεπτι¬
  κόν, καί έκφράζουν πικρίαν δι¬
  ότι διοχετεύονται τα λιπάσματα
  στήν μαύρη άγορά καί κόπτον-
  ται υπέρ των ύπ)λοιν καίΛ έκδη-
  λοΰν αΐσθήμιατα άλτρουι'σμοΰ
  γιά -ϊβύς «γρότες
  Μά ητ)'ελαν
  σμοί καί ή ΑΤΕ νά άσκοϋν τόν
  ρόλον τοϋ χωροφύλακος διά τόν
  καθένα κακόν καί ευσυνείδητον;
  Είμαι σύμφωνος ότι άν επι¬
  βληθή τό σύστημα τής Έταιρεί-
  ας λιπασμάτων τότε ό κίνδυνος
  αύτός τής διοχετεύσεως των λι·
  πασμάτων στή μαύρη άγορά ·θά
  εκλείψη, γιατί άναιιφιβόλθί;; ή
  ααύρη νύκτα τής ιιαύρης άγοράς
  θά δπλώση πέρα ώς πέρα τίς κα-
  ταθλιπτικές της φτεροϋγες.
  Έν συνεχεία άραδιάζουν έ'να
  σο)ρό ά'λλα σαθρά έπιχειοήματα
  πού δέν άντέχουν ποσώς είς την
  βάσανον τής λογικής.
  Είς τό σημείον δμως πού όλι
  σθαίνουν επι· ινδύνως είναι ή έ-
  νιαία τιμή των λιπασμάτων.
  Ή κυκλοφορία των λιπασμά¬
  των δέν είναι ζήτημα μόνον οί
  κονομικόν είναι πρό παντός ζή-
  τηιια κοινωνικόν.
  Έρωτώ λοιπόν τόν κ. Καοα-
  πάκη, πώς Οά δυνηθή νά συνα-
  γωνισθή τό πατατοπαραγωγό τής
  Άττικής ή καί αυτών των Μαλ-
  λίο)ν, δταν ί) τιμή λιπασμάτων
  είναι ά'λλη έκεΐ καί άλλη έδώ καί
  δταν τα μεταφορικά των λιπα¬
  σμάτων καί των προϊόντων είνε
  πολλαπλασίως μεγαλειτέρα γιά
  σας;
  Αύτοι πού έσέρβιραν τό έπι-
  χείρημα αύτό, εσκέφθησαν άρα-
  γε την άνισότητα στί) παραγω·
  γή καί διάθεσι τό τραγέλαφο
  στίς τιμές, τή μοίοα ενίων πα¬
  ραγωγών καί γενικότερα τή κοι-
  νοονική άναταραχή πού ·θά δημι¬
  ουργήση αύτό;
  ΈσκέφΌησαν ότι οί παραγοο-
  γοί γίνονται πατρίκιοι προνομι-
  οΰχοι, έκ?^εκτοί καί πληβίοι, π·«·
  ραπρταμένοι, άδικηιιένοι, κατα-
  δικασμένοι στή φθορά καί στό
  μαρασμό; Στή δεύτερή κατηγο-
  ρία άνήκης έσύ καί κά-θε αγρό¬
  τας πού έχει τή μοϊρα νά ζή μα·
  κρυά άπ' τα κέντρα τα αστικάς
  Αύτη τή σκληρή άδικία ζητά·
  «ΑΓΡΟΤΠνΗ ΚΡΗτ»>
  τε νά επι βάλετε στίς φτωχας καί
  καΐαδικασμένες άπό τή θέσι τους
  άπομεμακρυσμένες έλληνικές ε·
  παρχίες.
  Τέλος πάντων δμως έπειδη
  εΐμαι άνθρωπος καλόπιστος, έ-
  πειδή οΰτε συμφέροντα, οΰτε δέ-
  σμοί μέ συνδέουν μέ την ΑΤΕ
  καί επειδή τέλος ·θέλω νά μάθω
  νά ξεχωρίζω τό σωστό καί τό
  συμφέρον των άγροτών, γι' αύ·
  τό θά ηθεληπλειό άπλά, πλειό
  άδρά, πλειό ντοκουμενταρισμένα
  τή διαφήμησι τοΰ δικοΰ σας πα·
  ραδείσου.
  Οί άνεύθυνες κατηγορίες, οί
  λίβελοι, οί ταπεινοί ελεγχοι στό
  τόπο μας, δυστυχώς εχουν άνα
  χθή σέ «ύστημα καί έπιστήμη.
  Εΰκολο πράγμα είναι νά κατη
  γορίί κανείς κάποιο δφελος πάν
  τα τοϋ μένει, άλλά μ' αύτό μόνο
  δέν λύεται τό 'ζήτημα κι' εμείς
  οί άγρότες σάς ζητοΰμε λύση.
  Καί είναι ή λύσις γιά μάς 1) φτη
  νά λυιάσμστα 2) πολλά λιπάσμα
  τα, 3) τα ενδεδειγμένα ποιοτι
  κώς άπ' τή πεΐρα καί την επιστή
  μη λιπάσματα 4) διαθέσιμα λι·
  πάσματα την ώ'ρα πού χρειάζον-
  ται καί στό τόπο πού τα χρεια-
  ζόμεθα.
  Σέ προϊΐγούμενο άρβρο μου ά
  πέδειϊα πώς οί συν)κές όργανώ·
  •εις δέν έπιβαρύνουν τα λιπάσμα
  τα καί έρωτώ, άν τα έπιβαρύ
  νούν ή έπιβάρυνσις θά παύση νά
  υφίσταται, άν αναλάβη τή δια
  χείρισι ή Έταιρεία ή τό εμπό-
  ριο; Μήπως δέν θά χρειασβή νά
  χαΐεβαίνουν πάλι στό Ύπ)μα γιά
  νά πάοουν τή πίστωσι τής ΑΤΕ
  πρός την Έταιρεία ή τόν εμπο·
  ρο γιά νά τούς δοθούν τα λιπά-
  •ματα;
  Έκτός εάν καταργήσετε εσεΐς
  την επί πι<ΐτώσει χορήγησιν. Έπιχειρήματα καί άριθμούς λοιπόν θέλομεν γιά νά πεισθώ- Ι»εν ότι μέ τό δικό σας σύστημα κυκλοφορίας θά τα πέρνη φτηνό *ερα ο Κασαπάκης στό Λασήθι κι' εγώ στό μακρυνό χωριό μου, άβτ' δτι τα πέρνωμε σήμερο. ίί'Επιχειρήματα λοιπόν κι' άν πεισθώ δέν εχω κανένα λόγο νά μή γίνω ύμνητής, διοφημιστής, φανατικός καί διαπρύσιος κήρυ· κας,,τοΰ συστήματος πού τόσο ά· τεχνα κι' άσυγκάλυπτα διαφη- μίζετε. , Έν τό) μεταξυ επιτρέ·ψετέ μου νά σάς βλέπω ·τάν έμπόρους, σάν πλασιέ, σά'ν μετόχους μιάς *πιχειρίσεως πού άπ' τή μεγάλη διαφημίση της προσδοκά" μεγάλα κέρδη. Είμεθα δμως πολύ φτωχοί ε¬ μείς οί άγρότες γιά νά προστε· ■θοΰν νέες βδέλες στίς σκεβρωμέ· νες άπό τό βαρύ μόχθο πλάτες μας. Άρκετοί ζοϋν καί γλεντοκο· ποϋν είς βάρος μας. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Βιαννίτης) —ΕΚΔΟΣΕΕΙΣ Έκυκλοφόρησε τό 44ο τεϋχος τής «Άγροτικής Επιθεώρησις» τοΰ Όκτωβρίον 1950 μέ πλου¬ σίαν καί εξαίρετικά ενδιαφέρου¬ σαν ύλην γύρω άπό τα έπίκαιρα Άγροτο-οϊκονομικά προβλήματα τής χώρας. Έγγραφήτε συνδρομηταί Έ τησία συνδρομή δραχ. 40.000. Γράψατε «Άγρ. Επιθεώρησις» Φειδίου 5 β Αθήνας. Η ΣΤΗΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ ΜΓ ΛΙΓΑ ΛΟΠΑ 'Η Κρήτη Ιχει τό καταλ ληλότερον κλΐμα γιά δλες τίς δενδρώδεις καλλιέργει- ες. Φυτεύετε, λοιπόν δέν- δρα, στΐς αύλές σας, στούς κήπους σας, στά χωράφια σας. Γεωργικός Έλαιουργικός Συν)σμός "Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τό Ελαιουργείον τοθ Γε ωργικοΰ ΈλαιουργικοΟ Συν) σμοϋ Ηρακλείου (πρώην έ λαιουργεΐον Γ. Μητσοτάκη) ειδοποιεί τούς Συνεταίρους καϊ τούς λοιπούς πελάτας 8 τι άρχίζει την λειτουργίαν τού άπό τής Παρασκευής 20 Όκτωβρίου 1950. Διά την μεταφοράν τοθ έ- λαιοκάρπου καί τοθ ελαίου Θά παρασχεθοθν όλαι αί δύ¬ ναται διευκολύνσεις. Μέ τα έπισκευασθέντα καί τελείως άνακαινισθέντα τμή- ματα τοθ έλαιουργείου μας, καί γενικώς μέ την αρτίαν καί πλήρη οργάνωσιν μας εύ ρισκόμεθα είς θέσιν νά δια· βεβαιώσωμεν την αξιότιμον πελατείαν μας διά την τα¬ χείαν εξυπηρέτησιν των. Κατ' επιθυμίαν τοθ πελά- του δυνατός ό διαχωρισμός τοθ άθέρμιστου ελαίου μέ μι κράν πρόσθετον καταβολήν δικαιώματος. Παρακαλοϋνται οί ένδιαφε ρόμενοι ν' άπευθυνθοθν είς την Διεύθυνσιν τοθ έλαιουρ- γείου όδός Κ. Παλαιολόγου τηλέφωνον 6.43. Έν Ηρακλείω 10—10—50 Ό Πρόεδρος ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πωλεΐται άντλητικδν συγκρό- τημα είς αρίστην κατάστασιν 10 ΗΡ. των 4 ίντσών. Έπίσης έτερον μικρόν 1)2 ϊντας. Πληροφορίαι παράτφ κ. Χαρ. Γρυλιωνάκη Άγροτική Τραπέζα. ΒΙΚΤΩΡ ΓΟΥΝΑΛΑΚΙΣ Ι Α Τ Ρ Ο Σ Δέχεται καθ5 εκάστην έν τώ Ίατρείο.) τού Όδός Κων. Παλαιολόγον 9—11 π. μ. καί 4—7 μ. μ. ΔΗΜ. Ν. ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΌΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ Δέχεται όδ. Μονής Άπεζα- νών 93. Παραπλεύρως άσύ- λου Γερόντισσας Ηράκλειον ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΟΜΜΕΡ ΦΟΡΤΗΓΑ—ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 500 χ)μων ΜπθΜπΗΣ ΝΙΒΑΣ Μέγαρον Μανδαλενακη Ηράκλειον —Τό Βελοϋδο Τό βελοϋδο θά είνε γιά τό φθινόπωρο καί τόν προσέχη χει- μώνα έ"να άπό τα πιό εύνοούμε- να ΰφάσματα. Μαντώ, φορέματα ταγιέρ, ζιλέ ρεβέρ δλα γίνονται άπό βελοϋδο. ΟΙ χρωματισμοί εί νέ δλοι ώραΐοι: Τό μαόρο, τό τυρκουάζ, τό ρουμτΐί, τό μπλέ ούτρ μέρ>, δλα θά άρέσουν, άλ-
  λά πρέπει νά διαλέξετε τό χρώ¬
  μα πού σάς ταιριάζεικαλυτέρα.
  "Εάν είσθε μελαχροινή άποφύγε-
  τε τό μαϋρο καί διαλέξετε ε'να
  κόκκινο ζωηρό ή ε'να μπλέ <σα- φΙρ>. Εάν αντιθέτως, είσθε ξαν-
  θή θά σας ταιριάζουν: τό μαϋρο,
  τό φουντουκίκαί τό ττράσινο.
  Τό περσινό σας μαΰρο άν-
  σάμπλ θά είναι μέσα στή μόδα
  1951, εάν τοϋ βάλετε ε'να γιακδ
  άπό βελοϋδο σέ χρώμα <ταμπά>
  καί τ6 φορέσετε μέ μιά μπλού¬
  ζα βελούδινη στό ϊδιο χρώμα.
  θά άλλάξη Λ δψις τοϋ σουέ-
  τερ σας, εάν φορέσετε επάνω ά
  άπό αΰτό ε'να ζιλέ άπό βελοϋδο
  στό ίδιο χρώμα.
  Τό κλασσικό άπό φανέλλα
  γκρί περσινό σας ταγιέρ θά πά¬
  ρη δψικαινούργιου εάν βάλετε
  γιακά καί πανσέττες άπό βελοΰ
  δο σέ χρώμα ρουμπί.
  'Ειτίσης θά γίνη κομψότατο
  τό μαΰοο σας φόρεμα εάν τό
  πλουτίσετε μέ βελοϋδο. Κάνετε
  τό ντεκολτέ άρκετά βαθύ στενό
  καί όρθογώνιο καί στή βάσι το·
  ποθετήσετε £να φαρδύ ψιόγκο
  άπό βελοϋδο μαϋρο.
  Φορέσετε μέ τή μάλλινη μαύ-
  ρη φούστα σας μία μπλούζα άτΐό
  βελοϋδο <·σαφίρ> καί μέ λίγο £-
  ξοδο θά έχετε έμφάνισι καινούρ
  ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΥΚΛθφΑΕΐΐτ
  γα-ΤαΚΔΙΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ *
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  —Ό άριθμός των σπουδα-
  στών είς τάς Ήν.Πολιτείας
  Μέ την έναρξιν τοϋ νέου ά·
  καδημαίκοΰ ετους είς τάς Ήν.
  Πολιτείας, τό Υπουργείον Παι-
  δείας ύπολογίζει δτι δ άριθμος
  των μαθητών καί φοιτητών οί
  όποΐοι θά παρακολουθησουν κα
  ΰή ί
  είς
  τα
  τα τό τρέχον ετος
  τα σχολεΐα τα κο^λέγια καί
  Πανείτιστήμια τής Άμερικήςθά
  είναι δ μεγαλύτερος μέχρι τούδε.
  Άναμένεται δτι 32,803,000
  περίπου παιδία, νέοι καί νεάνν
  δες θά έγγραφοϋν είς τα δημο¬
  σία καί ίδιωτικά ίδρΰματα. Ό
  άριθμός αύτός είναι ^ μεγαλύτε-
  ρος τοϋ παρελθόντος ετους κατά
  778.000. Προπολεμικώς δ μέγα·
  λύτερος άριθμός σπουδαστών,
  εσημειώθη κατά την περίοδον
  1933—34, δπότε άνήλ&εν είς
  30.449.000. Ύπολογίζεται δτι
  πρό τοΰ τέλους τής παρούσης δε·
  καετίας οί εγγεγραμμένοι εις τα
  διάφσρα ε<παιδευτικά ίδρύματα τή<ς>Άμερικής θιι άνέρχωνται είς
  40.000.000.
  Ή Άφρική ή άλλως πα); „
  λουμένη μαυρη 'Ήπειρος 'έξβ.
  σΛθΰσε πάντοτε ιδιαιτέραν ε,(;[
  δρασιν καί γοητείαν επί τής φαν
  τασίας των έξερευνητών. Άα>
  αρχαιοτάτων χρόνων οί Α
  είχαν εγκατασταθή επί των «„
  ράντων άκτών της, αργότερον
  οί Εύρωπαΐοι άποικοι {^,
  έμπορικούς σταθμούς επί τώ
  * *
  —12 χρόνια σέ κλουβΐ
  Είς την Λισσπβώνα ή άστυ-
  νομία άπέδωσε την ελευθερίαν
  είς ενα άνθρωπον πού έ'ζησε 12
  χρόνια κλεισμένος είς ενα κλω·
  ρεμα θά κάνετε καί μίν. ψαρδειά βον. Τον είχεν εγκλείσει είς αυ·
  φούστα άπά τό ϊδιο βελοϋδο. | τόν ή γυναίκα τού.
  ΓΕΩΡΓΟΙ:
  Φυτεύετε δένδρα. Έξημε-
  ρώνεται δένδρα. Ξέρετε τί
  Θά πή ε'να καλό δένδρο
  στό κτήμά σας καί νά είνε
  φυτεμένο ή κεντρισμένο ά¬
  πό τα ϊδια σας τα χέρια;
  Θά πή ήθική εύχαρίστησι
  πού γεμίζει τή ψυχή χαρά
  καί ύπερηφάνεια. θά πή
  σημαντική αθξησι τής άξί-
  ας τοθ κτήματός σας.
  Ι ***
  ι —Μόνον νέοι
  ι Ό άμερικανικός στρατός θέ·
  λει αποκλειστικώς νέους. Οί επί
  τής στρατολογίας άρμόδιοι εδή¬
  λωσαν δτι ολίγαι πιθανότητες
  προσκλήσεως υπό τη δπλα των
  άγόντων ηλικίαν 26—35 ετών
  ύπάρχουν καί δτι άποκλείεται ί·
  πιστράτευσις των άνω των 35 έ
  των.
  Χ8|
  Η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
  κυκλοφορεΐ
  σέ 610 κατψκοιμένους χόπονί
  άπό τή Σητεία μέχρι τοϊ
  Σελίνβυ Κρήτης
  ΑΘΑΝ. Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Όδός Σμύρνης
  (Παραπλεύρως οικίας Δήμαρ¬
  χον Χαλκιαδάκη)
  ΗΉΑΧΗτη; ,,
  /> ΗΊΠ0ΡΙΛ τ» ΚΡΗΤΗΣ,
  ΤΡΑΦίΐΤί
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ

  III
  ΦΥΑΑΑϋΑ 48/ΙΕΜΔΑ ΕΚΑΠΟΝ ΔΡΑΧ 3 000
  ΔΙΙΥϋϊΝΙΙΙ Ι, ΗΟϊΡίΑΑΟΝ ΗΡΑΚΑίΙΟΝ ΚΡΗ7Η1
  χθών των μεγάλων ποταμών τη,
  Πολλοί έξερευνηταί καί αΊΐη,
  ριψοκίνδυνοι ταξειδιώται
  θωσαν νά διεισδύσουν είς
  δότερα τής Ηπείρου,
  δέ ώ; τοΰ Λίβινγκστόουν
  Στάνλεΐ θά παραμένουν πάντοτΕ
  συνδεδεμένα μετά τής ίστορίας
  τής Άφρικής.
  Παρ' όλον δμως δτι αυτή
  άπέραντος "Ηπειρος είναι
  κημένη καί ή σημαία Εύρ«παι·.
  κων κρατών κυματίζει μέχρι ΐών
  ένδοτέ ών της, εν τούτοις δέν ?.
  χχΐ κατακτηθή δλοσχερώς.
  Ή άγρϊα φύσις τοϋ έσωΐΕ.
  ρικοϋ τής χώρας ή πλουσία βΐά.
  στησις οί ποταμοί της αί λίμναι
  της καί τα τελματώδη εδάφη η.
  παρέχουν ίδεώδη καταφΰγια, }^
  τα διάφορα έ'ντομα, πρός έπώα·
  σιν καί ταχείαν ανάπτυξιν των
  Ακριβώς είς αΰτά τα μέρη βα.
  σιλεύει καί δ άνωφελής, ό χώνωψ
  όστις μεταδίδει την έλονοσίαν,
  Ό περίφημος ίατρός 'Αλβέρ-
  τος Σοέρο τοί Κεντριχοΰ 'οοο·
  κομείου τοΰ Λορένιζο Μάρχες
  Πορτογαλλικής Άφρικής, {',',.
  λωσε χάποΐε δτι οί έλώδεις πϊ·
  ρετοί δημιουργοΰν τό δυπχοΐω.
  τερον πρόβλημα διά την
  κήν, διότι είναι μίσ πληγή
  ύποσκάπτει την υγείαν χα'ι
  νομεύει την ζωτικότητο
  των Εΰρωπαίων όσον καί των
  Ίθαγενών κατοίχων της.
  Είναι δμως ευκολώτερον νά
  άποξηρανθή δ ώκεανβς παρά νά
  απαλλαγή ή Άφρική των άνω·
  φελών. Τα έπιβλαβή αύτά εντο·
  μα είναι τόσον πολυάριθμα ωο·
  τε νά είναι απολύτως αδύνατον
  διά τόν άνθρωπον νά τα έξο·
  λοΰρεύση. Τό παρήγορον ΕΪνβι
  δτι πρός καταπολέμησιν τής α¬
  σθενείας την οποίαν προχηλονν
  ύπάρχει ή κινίνη.
  Ή άλλοτε ύφισταμένη ΚΤΕ,
  διώρισε μίαν Επιτροπήν πρός
  μελέτην της έλονοσίας καιά μ
  1938 δέ εξέδωκε σχετικήν έχω¬
  σιν είς την οποίαν καί άναφέ()ί·
  ται δτι πρός αποφυγήν τής έλο-
  νοσίας είναι άπαραίτητος μία
  ήμερησία δόσις 6 κόκχων χινί·
  νης καί)' όλην την εποχήν ΐι]ί
  ενείας έν«7) πρός θεραπείαν
  ήδη ασθενούντος εξ αυτής είναι
  όρκετή μία ποσότης 15 έ'ως 20
  κινίνης, λαμβανομένης ήμε,ρηοί·
  ως επί 5 έ'ως 7 ημέρας σ-υνεχώς.
  Διά την Άφρικήν δπου ή έλονο·
  σία έπικρατεΐ, ή έφαρμογή ττΥς
  διά κινίνης ταχείας θεραπεία;
  τής ασθενείας, είναι ζήκιμα μ£'
  γίστης σπουδαιότητος.
  ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ
  περίψημοι διά τήνστερεότη·
  τα. κάί ταχύτητα
  Διαρκής παρακαταθήκη χ
  άνταλλακτικών. Διδασκάλιουβ
  δωρεάν.
  Ευκολίαι πληρωμής
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  Εναντι Δημαρχίας Ηράκλειον

  ϊίιΊΝΙ ΚΡΗΤΗ,,
  .Γροφεία καί τ,υπογραφεΐσ
  ΙΚ,τεία Παλαιάς Νομαρχίας
  .Κατοικία ύπευθύνου Διευ-
  κοΰόδός Μεραμβέλλου 10
  ι καί έμβάσματα
  κ. Ηλ. Διαλυνα.
  Ηράκλειον
  ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΑ ΤΑ ΦΥΤΑ
  ΓΡΟΤΙ Κ Α
  Η φΥΛΛΟΞΗΡΑ.
  Ό κίνδυνος τής μεταδόσε-
  τής φυλλοξήρας είς την
  Ιήαονμας είναι έγγΰς καί
  θά τόν αποφύγωμεν άρ-
  ,ήγρήγορα. Έν τοιαύτη
  ϋριΐτώσει οί άνανεώνοντες
  παλαιάς των φυτείας άμ
  ων διά νέων τοιούτων θά
  νά χρησιμοποιοϋν ώς
  ιοκείμενον φυτώρια Άμερι-
  .[Ϋΐής αμπέλου καί ούχι κλη
  ιστιδας άπό την σημερινήν
  αϊκήν άμπελον ή ό-
  ί προσβάλεται άπό την
  ολλοξήραν. ΑΙ Γεωργικαί ύ
  ιρ δέν πρέπει μόνο νά
  ροτΐαγανδίζουν την Άμερι-
  Βνικήν άμπελον άλλά νά
  ολλαπλασιάσουν τα φυτώ-
  άναλόγως των άνσγκών.
  ΑΔΙΚΪΑ
  Ή Ύπηρεσία Μηχανικής
  ιλλιεργείας τού Νομοΰ ά-
  ικεΙ τούς μικρο ιδιοκτήτας
  :οός ττροτιθεμένους νά χρη-
  «μοιΐοιήσουν τα τρακτέρ βα
  Εΐών έκσκαφών μέ τό νώ ά-
  «γορεύση, την χρήσιν των
  Ιςτούς ιδιοκτήτας τούς έχον
  άς κτήμα πρός έκχέρσωσιν
  ιω των 5 στρεμμάτων. Άλ
  ά νομίζομεν δτι θά Ιπρεπε
  απροτϊμώνται οί μικροί Ιδιο
  φαι διότι μέ τάς νέας καλ
  ιεργείας πού θά κάνουν χρη
  ιαοϊΓθΐοΰντες τα μηχανικά
  Εοο θά βελτιώσουν την άπό
  (οιν τού άνεπαρκοϋς γεωρ-
  ικοό των κλήρου.
  ΜΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
  Ευχαρίστως πληροφορούμε
  'όΐι ό πρωθυπουργάς κ. Βε
  ελος έδωκεν εντολήν είς
  ; υπηρεσίας των αρμοδίων
  ιυργείων δπως έτοιμάσουν
  Ρ >ης Νοεμβριού τάς με-
  ς των τάς σχετιζομένας
  " ι* άνασυΥκΡότησιν τής
  «•Ρ/Ι^ιροκειμένου νά συγ-
  Ε!^έν Κρ ίδ Σ
  •υ;
  Ε!^ρητίΐ είδικ°ν Συ
  ΡριονΆνασυγκροτήσεως τό
  ■οίον θά μελετήση, τα σχε·
  ά ιροβλήματα. 'Ή σύγκλη
  ου συνεδρΐου τούτου ή-
  4ηαραίτητος καλοΰνται
  α1 γεωργικαί όργανώσεις
  ωταρτίσουν τάς προτά-
  ^ων είς αύτό.
  ίν
  Λ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Η συσταθεΐσα υπό τοΰ Ύ-
  'Ργείου Γεωργίας Έπιτρο
  Ι«νμΐορεϊ νά απολήξη ά-
  |1 εί<; την απόφασιν περί ^Ρόπου χορηγήσεως των. ^λ. θά χορηγοΰνται ταΰ Ι αΐοκλειστικώς υπό τής 111 υέσω των Συνεταιρι- Π υπό τοΰ έμπορΐου ',τής ΑΤΕ καί τοΰέμπο- Γ Αλλά τό δλον θέμα Γ λι1Ιασμάτων δέν συνί- Γ=ι είς τόν τρόπον τής χο Τεώς των. Περισσότερον ιαί£ρον έχει ή ύψηλή τιμή αε την όποιαν έπιβαρύ- ΙΤοκόστος των γεωργι- '"Ροϊόντων. Επ1 αύτοΰ ^ούδεμία συζήτησις γίνε '""*" Ενέργειαι καταβάλ- Ό διθειοθχος άνθραξ. Είναι ύγρό πολύ ίσχυρό δηλη- τήριο καί γιά τα φυτά μέ τούς άτμούς τού πού δίνει σάν εξατμί ζεται μέσα .τέ μικρές δόσεις σκο τώνει τα εντομα χωυίς νά βλάψη τα φυτά: Τύν χρησιμοποιοΰμε άποκλει· στικά μέσα στό ε'δαφος νά σκο· τώσουμε εντομα πού προσβάλου νέ τίς ρίζες τονς ή γιά νά τό ά-' πολυμένουμε κι' άπό μικρόβια. Στό εδαφος τόν ρίχνονμε μέοα σέ τρύπες ποΰ άνοίγουμε μέ λο· στό σέ βάθος 2Ο·25 πόντους λί· γο παραπάνω άπ' ότι καταλαβαί νομε πώς βρίσκονται τα εντομα, γιατί όϊ άτμοί τού είναι βαρύ τεροι άπό τόν άέρα καί τραβοΰ· νέ πρός τα κάτω. Ύπάρχει καί είδικό μηχάνημα, ό εγχυτήρας μέ τόν οποίον άνοίγει κανείς τίς τρύπες καί χύνει τό φάρμα- κο ό διθειούχος άνθρακας πτίς περιπτώσεις πού θέλουμε τελεία άπολύμανσι στό έ'ααφος σκοτώ- νοντας καί τα φυτά (σιή περί- πτωσι τής φυλλοξήρας) η σάν δέν ύπάρχουν τα τέτοια δίνεται σέ ποσότητα 65—80 δράμια στό τ. μ. ή σάν θέλουμε νά σκο· τώσουμε εντομα χωρίς νά βλά- ψουμε τα ψυτά 10—15 δράμια ντό τ. μ. πού μοιράζεται σέ 4 τρύπες. Αΰτές σάν δεχτοΰνε τό φάρμακο τίς κλείνουμε τραβών- τας χώμα μέ τό πόδι. Ό διθει οϋχος άνθρακας παίρνει γρήγο- ρα φωτία καί πρέπει νά μην ά· νάβουμε σπίρτα καί τσιγάρα σάν τόν χρησιμοποιοΰμε. Πρέπει, νά τόν κρατάμε καλά κλ«·ιστό σέ δοχεΐα τενεκρδένια μέ λίγο νερό στήν έπιφάνεια. Τόν διθειάνθρακα χρησιμο- ποιούμε, νά άπολυμαίνουμε βλα· αένους ξηρούς καρπούς άπό σκου λήκια. Γιά τό σκοπό αύτό τδ κλείνουμε σέ άμπάρι καί στήν έπιφάνεια τοϋ σωροΰ βάνωμε πιάτο μέ διθειοΰχο άνθρακα 15 δράμια γιά' κάθε κυβικό μέτρο καί κλείνουμε χαλά τό άμπάρι 48 ώρες ή κάνουμε τό σωρό σ<ό πάΐωαα καί τόν σκεπάζουμε μέ καραβόπανο, νά μην αφήνη τούς άτμούς νά βγοΰνε. Μετά 48 ώ¬ ρες άερίζουμε τούς καρπούς. ΤΟ ΚΛΑ1ΕΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΛΡΩΝ Μέ τό κλάδεμα σκοπ^υομε: α) Ν' άφαιρέσωμε άπό τα δένδρα τούς ξηροΰς κλάδους καί κλαδίσκους, ώς καί τούς εξαντλη μένους άπό την ύρερβολική καρ- ποφπρία καί έκείνους πού έμπο- δίζουν την ελευθέρα κυκλοφορία τοΰ φωτός, τοΰ νεροΰ καί τού ά έρα. Τό εϊδος τουτο τοΰ κλαδεύ· ματος είναι αύτό πού λέμε «κά- θορος», πρέπει δέ νά γίνεται τα· κτικά κάθε χρόνο είς όλα άνεξαι ρέτως τα καριοφόρα. Η ΣΥΓΚΕΜΤΡΩΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ "Υπό τής "Ενώσεως Γεωρ- γικών Συνεταιρισμόν Ηρα¬ κλείου εξεδόθη ή κάτωθι υπο- μνησις πρός τούς σουλτανο- παραγωγούς: "«Υπενθυμίζομεν είς τούς σουλτανοπαραγωγούς δτι ή συγκέντρωσις ΣουλτανΙνας υπό τής ΚΣΟΣ θά συνεχισθή είς τάς Αποθήκας τοΰ έργο- στασίου Άκρατου—Βασιλά- κι μέχρι τής 31ης ΌκτωβρΙ- ου καί είς τάς κάτωθι τιμάς. Τό Νο 1 πρός δρχ. 4.000 Νο 2 δρ. 3850. Νο 4 δραχμ. 3700. Νο 5 δρ. 3600. Νο 7 δρ. 3450 καί βιομηχανίας δρχμ. 2400. Ηράκλειον 19—10—50. (Έκ τής Ενώσεως Γεωργ. Συν)σμών Ηρακλείου), β) Νά κανονίζωμε την παρα¬ γωγήν των δένδρων μετριάζοντες αυτήν δταν βλέπουμε πώ; τα δέν δρα πάνε νά εξαντληθοΰν ή νά ένισχύουμε την παραγωγή, όταν τα δένδρα δείχνουν διαθέσεις γιά ύπερβολική παραγωγή ξύλου. γ) Νά δίδουμΐ: σία δένδρα έ- να ώρισμένο σχήμα καί νά τα τοποθετοΰμβ καταλλήκως έ'τσι ώστε νά κατορθώνουμε μέσα σέ δσο μικροτέραν εκταοη νά εχω¬ μεν μεγαλύτερη παραγωγή μέ -ό πυκνότερο φύτεμα των δένδρων, επί πλέον δέ νά εΰκολυνώμαστε καί στά όργώματα καί στήν κα· ταπολέμηση των άσθενειώγ κ«ί στήν συγκομιδή τοϋ καρποϋ καί δ) Μέ τό λογικό κλάδευμα άπο· κτοΰμε καρπούς μεγαλύτερους, πιό χυμώδεις καί ωραιοτέρους συνεπώς καρπούς πού εχουν πε- ρισσότερη περάση στό εμπόριο. «Ή γεωργΐα είναι ή μητέ- ρα καί ή άναθρέφτρα δ- λων των άλλων τεχνών. "Οταν προκόβει ή γεωρ- γΐα, τότε καί οί άλλεςτέ- χνες καί έπιστήμες δυνα- μώνουν καί προκόπτουν, δπου δέ παρακμάζει ή γε- ωργΐα καί μένουν χέρσα τα χωράφια, σβύνουν καί παραλύουν κι' οί άλλες τέχνες τής στεριάςκαίτής θαλάσσας». (Ξενοφωντος ΟΙκονομικά) 44 ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τό νεώτερον σκάφος τής Έλληνικής Άκτοπλοΐας Τό ταχύτερον καί τό πολυτελέστερον. Τό πλοΐον πού θά επιβληθή μέ την αξίαν τού. Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ πρώΐ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΔΑΜΗ Τηλ. 5—40 ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ των έν Πειραιεί έργοστασίων Βαρελοποιΐας ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΖΩΡΖΟΥ ΟΚΑΔΩΝ 200—250—300—500 ΜΠΟΜΤΤΗΣ ΝΙΒΑΣ Μέγαρον Μανδαλενακη ΑΠΑΝΤΗΣ.2 ΕΙΣ ΤΐίΥΣ ΛΑΣΗΒΙΟΤΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Υπό τοθ κ. Ν. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ Συμβούλου Ενώσεως Γ. Σ. 3ον Άλλά έκτός τοΰ κόστους καί των έπιβαρύνσεων πού ϊσχυρί· ζονται οί έχθροί τοΰ συστήμα¬ τος ότι εχουντα λιπάσματα λό· νφ τοϋ ίσχύοντος συστή ματος,! ϊσχυρίζονται ότι καί διά τοϋ συ | στήματος τούτου μπαίνουν τα παντός εϊδους λιπάσματα είς την μαύρην αγοράν, πράγμα πού δέν θά γίνεται, εάν ή εταιρεία, οί πράντορες καί οί έ'μποροι, ά· ναλάβουν την προμήθειαν καί την διανομήν των λιπασμάτων. Πάνω εις τό σημεΐο αύτό εγι- ] νέ κοτι γίνεται μέγας θόρυβος. Καί πομπώδη τηλεγραφήματα καί δημοσιογραφήματα έγιναν καί γίνονται, άπαντα, εμπ-νεόμε- να καί προκαλούμενα άπό καταλ λήλους ενεργείας πρακτόρων πού εκμεταλλεύονται καί εδά) την α¬ φελεία καί την όίγνοια των άπλο 'ίκών χωρικών. Λέγω την αφελεία, διότι, πε ρί άφελοϋς τύπου ή άπλοϊκού θά πρόκριται δταν σοβαρώς πιστεύχι ότι, φταίει τό σύστημα διότι πωλοΰνται λιπάσματα είς την μαύρην αγοράν. Εάν τούτο σοβαρώς πιστεύε· ται καί ύποστηρίζεται, λέγω είς τούς πιστεύοντας καί τα τοιαΰ- τα ύποστηρίζοντας, δτι καί τα στρατιωιικά ειδή, «ά'ρβυλα, χι- τώνια μανδύες κλπ.» πού είσέρ- χονταΐ καί πωλοΰνται διά τής μαύρης άγοράς, φταίει τό σύστη μα των ΣΕΜ καί διαφόρων στρατιωτικών έπιμελητειών καί εφοδιασμών. "Η φταΐνε οί λαμ¬ βάνοντες δικαιοΰχοι καί έπιτη- δείως πωλοΰντες τα ειδή ταυτα είς την μαύρην αγοράν; Φταΐνε τα διάφορα πρατήρια Δημοσίων, Τραπεζιτικών ύπαλ- λήλων κι'άποστράτων αξιωματι¬ κών ξηράς, αέρος καί θαλάσσης πού χορηγοΰν διάφορα ειδή είς έξυπηρετικάς τιμάς; "Η φταΐνε τινές δικαιοΰχοι πού λαμβάνουν επί πιστώσει ειδή τοιαΰτα, κι' άντί νά χρησιμοποιοΰνται είς την εξυπηρέτηΐ'ΐν των άναγκών των δικαιούχων τούτων, άπό διαφόρους έστω κι' άπό ολίγους, πωλοΰνται καί μεταπωλοΰνται άπό την μαύρην αγοράν; Ένα τέτοιο ακριβώς συμβαίνει καί μέ τα λιπάσματα. Ό Δικαιοϋχος άγρότης, βάσει τοΰ κτημ<<τολ°γίου τού ή βεβαι- ώσεως τοΰ Προέδρου τής Κοινό¬ τητος ή τοΰ Συνεταιρισμοΰ, προ σέρχεται είς το οϊκεΐο 'Υπ)μα τής ΑΤΕ καί λαμβάνει έκ τοΰ αίτουμένου λιπάσματος τό δικαι ούμενον διά τάς αίτουμένας καλ λιεργητικάς τού ανάγκας. Τώρα εάν μερικοί (πολλοί ή ολίγοι) ά¬ πό τούς δικαιούχους τούτους πού λαμβάνουν τα λιπάσματα βερεσέ τζιρέρνουν έστω καί κάτω τής άξίας των ποσότητας λιπασμά- των διά ν' άποκτήσουν μετρη· Τ« χρηματα, καί διά τοΰ τρόπον τούτου ποσότητες λιπασμάτων διοχετεύονται είς την μαύρην α¬ γοράν, κατά τί πταίει τό σύστημα ή ή ΑΤΕ η τα Ύπ)τα ταύτης ή αί Συν)ρικαί όργανώσεις; Μήπως τό σύστηαα ή ή ΑΤΕ διά των Ύπ)των της ή αί δργα νώσεις έδωκαν τό λίπασμα του¬ το διά την μαύρην αγοράν; "Η τό έδοικαν διά τάς καλλιεργητι- κάς ανάγκας των δικαιούχων πού τό έπήγαν είς την μαύρην αγο¬ ράν; "Εχω ύπ" όψει μου παρά- δειγμα πού εμπορος έ'διδεν λιπά· σματα πού τα είχεν προμηθευ¬ θή άπό αγρότας κατά 500 δραχ. περί πλέον άπό τάς παραπλεύ¬ ρως αποθήκας τοΰ Κέντρου χαί πολλοί έλάμβανον τουτο επί πι· στώσει μέν, άλλά άνελάμβαναν συνάμα καί δεσμευτικάς ύποχρε- ώσεις προσαγω/ής των είσοόη- μάτων τους είς τάς 'ϊποθήκας καί είς την τοπικήν Βιομηχανί¬ αν τού έμπορον. Καί έρωτώ τώρα: Ποίος φταί εί επί τοΰ προκειμένου; Τό Κρά- τος ή ή Τραπέζα ή αί Συν)καί όργανώσεις; Ό άγρότης πού ε- διδεν τα λιπάσματα τού άντί πι- νακίου φακής είς την μαύρην α¬ γοράν; "Η ό άγρότης πού ήγό- ραζεν τα λιπάσματα επί ""ΐσ·ώ· σει μέν άλλά μέ την μαύρην αγο¬ ράν καί μέ δέσμευσιν των προϊ- όντων τού είς τόν Οικονομικόν παράγνντα τοΰ τό.του; Κατάπληξιν βεβαίως προξενεΐ ή υπό τοϋ κυρίου Νομάρχου Λα¬ σηθίου πληροφορία περί διαθέ- σεως των Λιπασμάτων καί ίδί<ι τοΰ Νίτρου διά τής μαύρης άνο· ράς. Άλλά ασφαλώς πρόκειτοι περί μεμονωμένων κι', άσημάν· των περιπτώσεων καί μάλλον άν δέν ένηργήθησαν άπό τούς κα· τοίκους τοΰ Όροπεδίου ΐσω; ά¬ πό αγρότας ά'λλων περιφερειών ν ά προσεφέρθη το λίπασμα του¬ το, «κανονικώς υπό τής ΑΤΕ λη¬ φθέν» είς την μαύρην αγοράν. "Εκτός τούτου, κάτοικοι τοΰ Όροπεδίου έ'χοντες άγροτικα κτήματα ιδίως έλαίας είς άλλας Επαρχίας καί είς δλλυυς Νομούς λαμβάνουν κανονικώς λιπάσματα κι' έκ των Ύπ)των ϊίίς Α.Τ.Ε. των περιφερειών τούτων. 'Εηί τοΰ προ κειμένου Ιχω ύπ' δ'ψει δλόκληρο Συνοιχισμό Λασηθιω- των είς την λεγομένην Μέσην, δ που υπέρ τάς 50 οικογενείας δι·, αχειμάζ'.υν καί καλλιεργοΰν έλαί α^, σιτηρά καί πατάτα, κι' ή Ά γροτική Τραπέζα. Ηρακλείου καί τό Κέντρο Γεωργικών έφο- δίων Βιάννου χορηγοΰν είς τους κατοίκους τοΰ Συνοικισμόν τόσα λιπάσματα δσα χρειάζονται ά- νριβώς κι' έξυπηρετοΰνται μέν ούτοι, άλλά μέ τρόπον ώστε νά προλαμβάνεται ή μεταφορά πο· σοτήτων είς τό Όροπέδιον πρός μεταπώλησιν κι' εκμετάλλευσιν τής μαύρης άγοράς. Άλλάέάν έστω καί είς μικράς πό σότητας γίνεται μεταφορά καί πώλησις μέ τιμάς μαύρης άγο¬ ράς κατά τί πταίει ή Τραπέζα ή τό κέντρο; Καί διά νά είμεθα σαφείς καί ε'ιλικρινεΐς τελειώνοντας τάς ά· πόψεις μας περί μαύρης άγοράς των λιπασμάτων, παραδεχόμεθα ότι υφίσταται μέν τοιαύτη είς εΐδος λιπ)τος πού τυχόν σπανίζει άλλά μέ την προπαγάνδα των πρακτόρων βάλλεται ούχι ό ύπεύ θυνος άλλά τό Σύστημα — ένω τό σύστημα δέν είναι ύπεύθυνον οΰτε καί τό μόνον εντεταγμένον νά παρακολουθή κηί νά καταγγέ- Ό άγρότης πρέπει νά γί¬ νη αύτάρκης είς τα ειδή δια- τροφής τού. Ό κήπος Θά δόση τα λαχανικά καί τα δσπρια. Τό χωράφι τό ψω- μί. Ή έληάτόλάδι. Τό άμ- πέλι τό κρασί. Τό κοτέτσι τό αύγό.'Ηκατσίκα τό γά- λα καί ό χοΐρος τό κρέας καί τό περβόλι τα φροϋτα. ΖΗΤΕΙΤΑΙ δι' αγοράν πλή ρες ελαιουργικόν συγκρότημα. Τα πιεστήρια κατά προτίμησιν 12 ίντσών. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΜίΦδΡΟϋβ
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛ)ΝΙΝΑΣ
  Έκ τής έφετεινής έ-νληνι-
  κής παραγωγείς σουλτανΐνας
  ύπολογιζομένης είς 28 χιλ.
  τόννους επετεύχθη μέχρι τοθ
  δέ τό κλείσιμον 8 χιλ. τόν¬
  νων είς διαφόρους άγοράς
  τής Εύρώπης. Έκ τούτων τό
  υεγαλύτερον μέρος διετέθη
  είς την Γερμανίαν. Ή Γερμα
  νίκη κυβέρνησις άνέστειλε προ
  σωρινώς τό διατεθησόμενον
  συνάλλαγμα διά την εισαγω¬
  γήν φρούτων καί έκ τοθ γε-
  γονότος τούτου εσημειώθη
  οαν δυσχέρειαι είς την εισα¬
  γωγήν σουλτανίνων είς την
  Γερμανίαν, ή όποία είχεν ά-
  φεθή ελευθέρα άνασταλέντος
  προσωρινώς τοθ μέτρου. Είς
  τούς λόγους τούτους όφείλε-
  ται ή χαλάρωσις των τιμών
  -καί ό μετριασμός τής ζητή-
  σεως είς την τοπικήν αγοράν
  τοθ εΐδους ιούτου.
  ■ΆΓΡΟΤ'ΚΗ ΚΗγ-ιιπ>________________
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΨΥίΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΠΕΤΥΧΟΗ Μ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  καί ό
  ΑΘΗΝΑΙ 20-10-50. ΚαΤ!
  είδήσεις έκ Γερμανίας οί Γερι
  μανοΐ καπνοβιομήχανοι πρα.
  ήλθον είς συμφωνίαν μετά τοθ
  άντιπροέδρου τής έλλ.ηνικτ)ς
  κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου"
  νά άγοράζουν κατ' έ'τος ■'
  ί 10
  θειαι των μ
  διά την αποπεράτωσιν τού
  ψϋγεΐου Ηρακλείου ώς προ-
  βλέπει τό εγκριθέν σχέδιον
  ήρχισαν νά εύοδοΰνται. Ή
  ανέγερσιν
  πόλιν μας
  ψυγεΐου
  Ϊτήν ?φυΓυρν6ςτο0-ϋντονι^ο0|ίπ1μ1αν τριβτΐαν 10 χιλ.
  ,ειτην υΨ £' καθώς και οί νου: καπνώνυΐτό τόν δΡο
  την κ.
  μεταβάσα επί τούτω έντεταλ
  μένη Έπιτροπή συνοδευομέ¬
  νη υπό τοθ Γεν. Διοικητοΰ κ.
  Κρασαδάκη καί τοΰ ύπουρ-
  γοΰ κ. Κοθρή επεσκέφθη αλ¬
  ληλοδιαδόχως τόν πρωθυ¬
  πουργόν κ. Βενιζέλου, τόν
  ύφυπουργόν τοθ Συντονισμοΰ
  ·■ - -!------~51ί
  διατήρησιν των --, . .
  γεωργικών προΐόντων και
  των εισαγομένων είδών κα¬
  ταναλώσεως.
  Ό πρωθυπουργός κ. Βενι¬
  ζέλος υίοθέτησεν απολύτως
  τάς αναπτυχθείσας άπόψεις
  καί εδήλωσε άνεπιφύλακτον
  την υποστήριξίν τού. Σύμφω·
  'Αποσ-ολής
  δτι τό έργον
  υ ιι ιυ ν-^ , _ .
  καί τό ψυγείον θά κατασκευ¬
  ασθή μέ τόν ψυκτικόν χώρον
  ; καπνώνύΐΐό τόν δρ_
  Άμερικανικής θιτοβιβάση τόν φόρον των σι
  Κατόπιν των | γαρέττων ή Γερμα νίκη κυβί;
  νησίς. Κατόπιν τούτου
  Παπανδρέου ανεχώρησε
  την Μ πό ν την πρωτεύουοΐ
  ασή μ
  τών 10 χιλ. κ. μ.
  Αί πληροφορίαι
  βώθν κ
  μας αδται
  έπεΒεβαιώθησαν και έκ τηλε-
  ___*Λ,,«τηΓ τοΰ προέδρου
  την Μ π η ρτεύουο
  τής Δυτικής Γερμανίας διά
  εή ώ
  τής ής ρμ
  ενεργήση σχετικώς
  κυβερνήσει.
  παρ4
  Δοξιάδην καί τούς άρμοδί
  κ. Δοξιάδην και τους σρμοοΜ ■ άπόψεων
  ούς τής Άμερικανικής Άπο-' νοιέπισης £πιτω ____ψ-----
  ΗβΕΣΣΤΟΥΔΙΟΜΗΤΡ.ΤΡΑΕΐΙΪ
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΑΝΤΙΠ)ΣΩΠΩΝ
  Την προπαρελθούσαν Πέμ
  πτην 12ην τρ. μηνός εγένετο
  σθσκεψις είς τα ένταθθα
  Γραφεΐα τής επιθεωρήσεως
  ΚΥΔΕΠ τών αντιπρόσωπον
  των Ένώσεων Κρήτης καθ'
  ήν εξητάσθη τό δλον ζήτημα
  τών χαρουπίων καί ελήφθη
  απόφασις νά γίνη αγώνας
  < ιά την κατάργησιν τής επι- |ίλΤ|θείσης διατίμησεως τών >αρουπΙων. Μετά επηκολού¬
  θησε έκλογή ϊνέου γνωμοδο-
  τικοΰ ΣυμβουλΙου παρά τή
  ΚΥΔΕΠ καΐ εξελέγησαν οί κ.
  κ. Ν. Κατσαράκης, Φρ. Οίκο-
  νόμου, Ανδρ. Μπικάκης καί
  Γεώργιος Χατζηδάκης.
  ΕΙΣΑΓΩ; Η ΠΡΟΒΑΤΩΝ
  "Η νομισματική Έπιτροπή
  προέβη είς την απόφασιν ό¬
  πως χρηματοδοτοΰνται μέ τα
  80 ο)ο τής άξΐας οί είσαγω-
  γεΐς θηλυκών προβάτων άνα:
  παραγωγής. Τό δάνειον τοθ-
  το θά έξοφληθή είς δύο δό·
  σεις. Τόν Μάϊον καί τόν Ίού
  λιον τοΰ 1931, ό τόκος δέ
  Ό κ. πρωθυπουργός άνα
  φερόμ&νος είς τα γραφέντα
  χθές υπό των «Νέων», δτι,
  κατά μεταδοθείσας είς αύΐά
  πληροφορίας, ύαορχει μυστι-
  κή συμφωνία των κυβερνήτι-
  κων κομμάτων, όπως μή συμ
  πληρωθή ή θέσις τοθ Διοικη-
  τοΰ τής Άγροτικής Τραπέζης
  πρίν εκδοθή ή ά 'όφασις τοΰ
  ΣυμβουλΙου Έπικρατείοκ διά
  τόν προσφυγόντα ενώπιον αύ
  τοθ τέως διοικητήν κ. Βερροι
  όπουλον δστις έααύθη έ τί κυ
  βερνήσεως Πλαστήρα, έδήλω
  σεν, δτι ταυτα δέν είναι ά
  κριβή.'
  «Είναι γνωστόν, είπεν ό
  κ. Βενιζέλος, ότι έζήτησα διά
  τοθ ύπουργοΰ τής Γεωργίας
  την σύγκλησιν τού διοικηη·
  κου καί έποπτικοθ Λυμβουλί
  ου τής Άγροτικής Τραπέζης
  διά νά λαβουν απόφασιν επί
  τοθ ζητήματος τού Διοικητοΰ.
  Ταυτα δμως συνελίΐόντα εΚ
  κοινήν συνεδρίασιν εδέχθη-
  σαν είσήγησιν τοθ προέδρου
  τοθ Έποπτικοΰ Συμβουλίου
  κ. Παπαηλιοΰ, προέδρου τού
  Άρείου Πάγου, δπως άπό·
  σχουν τής λήψεως αποφάσε¬
  ως, ε"ως δτου αποφανθή τό
  Συμβούλιον Έπικρατείας επι
  τής προσφυγής τοΰ Βερροιο-
  αούλου».
  Η ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ
  νΚ«Υ.^--, πΡθέ
  τοΰ Λιμενικοΰ Ταμείου κ. 1α
  τεχάκη.
  =------------1—-
  ΣΥΝ)ΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦ)ΛΩΝ
  ΠΑΤΡΑΙ.—'Υπότών παρα-
  γωγών έπιτραπεζίων σταφυ¬
  λών τύπου κέρινο καί σιδερί-
  του συνεχίζονται αί προκατα
  ρκτικαί στζητήσεις πρός ϊδρυ
  σιν συνεταιρισμών παραγω-
  γών έπιτραπεζίων σταφυ¬
  λών.
  Διά τών συνεταιρισμών
  τούτων θά επιδιωχθή όπως
  οργανωθή ή άπό κοινοΰ πώ¬
  λησις τών παραγομένων έπι-
  τραίπεζίων σταφυλών καί ή
  πιμελής συσκευασία αυτών
  σύμφωνα μέ τάς άπαιτήσεις
  τοΰ έμπορίου καί τής κατανα¬
  λώσεως. "Αλλοι σκοποί τών
  συνεταιρισμών θά ε'.ναι ήέ-
  ξεύρεσις άγορώ.ν καταναλώ¬
  σεως είς τό εσωτερικόν καί
  τό εξωτερικόν ή καταπολέμη-
  σις τών νόσων τής αμπέλου
  κ.λ.π.
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 20-10-50. ·γ
  τών αρμοδίων υπουργείων
  ζητεΐται ή συγκέντρωσις (,
  τοθ Κράτους 5—6 έκατ ί
  καπνοθ έναντι τιμής ^
  λεΐας 8 χιλ. δραχ. κατ' 6κδ
  Άντιπρόσωποι τοθ Ί
  νικοθ Μονοπωλίου
  άφιχθέντες είς Αθήναις
  πραγματεύονται την ά
  έλληνικών καπνών.
  Ό ΰπουργός τής 'Υγιεινής
  κ. Αλεξ. Κωστόπου',ος ανε¬
  κοίνωσεν δτι καταρτίςεται
  σχέδιον προΒλέπον δωρεάν
  νοσοκομειακήν καί ύγειονομι
  κήν έν γένει περίθαλψιν τών
  συνεταιρισμένων άγροτών είς
  ρμ
  δλην την χώραν.
  Είς την ανωτέρ
  σιν προέβη ό κ.
  άνακοίνω
  ύπουργός
  τούτων δέν θά
  ο)ο.
  ό ς
  υπερβή τό 10
  ΦΟΡΤΙΟΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ
  Έκομίοθη είς Πειραιθ έξ
  "Ολλανδίας φορτίον γεωμή
  λων 2250 τόννων προοριζό
  μενον διά τάς ανάγκας των
  Αθηνών καί τοθ Πειραιώς.
  μετά την συγκροτηθεΐσαν
  χθές σχετικήν σύσκεψιν είς τό
  Υπουργείον 'Υγιεινής, τής ο¬
  ποίας μετέσχον οί βουλευταί
  <. κ. Μπέλλας καί Βαρδελής καΐ ό πρόεδρος τών γεωργι κων συνεταιρισμών Β. "'λλά δος κ. Καραγκιόζης. Είς τούς Ι τούτου. /η τούς μαυραγορίτας. Έντεταλ- μένοι είναι «αι οί άγρότες «καί λ(»·9' ένας είς τόν κύκλο τού» -•αί οί άοτυνομικέςκαί διάφορες (ίλλες κρατικές ύπηρεσίες. Άρ - εϊ δλοι αύτοι νά ·θέλουν καί τό , ακό θά έξαφανισθή τελείως. 'Αλλά Ιάν ή μαύρη άγορά επί τ όν Λιπασμάτων σήμερον ΓΪναι 'ύμπτωμα μρμονωμένον, πού δύ¬ ναται νά έξαφανισθ'ϋ τελείως, έ' ΐν»ν, δι' ετέρου συστήματος ά ι ευθύνων παραγόντων, προμη ι εύονται καί διατί·θ5νται τα λι : άσματα όπως δήποτε ή μαύρι αγορά θά είναι σύστημα όλο ' /.ηρωμένσ και δυσκολοκατάστρ .. γο. Τότε καί μόνον αγαπητο ι, ίλοι τοΰ Όροπεδίου θά Εεπω λιΐϋνται τα εισοδήματά σας ύπο- τιμημένακι' έκβιαστικά καί θά τιλεισττιριάζωνται οί άκίνητες τ όν άγροτών περιουσίες ώς και κκτά τό παρελθόν. Ν. ΚΑΤΣΑΡΑΚΙΣ ανωτέρω ανετέθη υπό τοθ κ. ΰπουργοΰ ή ΰποβολή εκθέσε¬ ως σχε ικής μέ τάς προϋΐτο- θέσεις έιτΐ τών οποίων θά βα· ρισθή ή παροχή ύγειονομικής περιθάλψεως είς τούς άγρό τας. Ό κ. Κωστόπουλος ό όποΐ ος αναχωρεί τό Σάββατον ή την Κυριακήν είς περιοδείαν άνά την Β. Έλλάδςς θά ευ· οη την ευκαιρίαν νά εξετάση επί τόπου τάς ύγειονομικάς συνθήκας τών άγροτών, μετά δέ την επιστροφήν τού θά ά ναγγεΐλη τάς οριστικάς άπο- Λάσεις τού επί τοθ όεμαυος ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Ή Σχολική ΈφορεΙα Κου¬ νάβων Πεδιάδος έκποιεΐ διά διά φανερδς πλειοδοτικής δή μθπρασίας διάφορα οίκόπεδα δεξιά τώ είσερχομένω είς τό χωρίον διά την ανέγερσιν δι- δακτηοίου. Πωλοθνται έπίσης κατά τόν αυτόν τρόπον τα παλαιά διδακτήρια τοθ χω¬ ρίου. Οί δροι έκποιήσεως εύ- ιίσκονται καταιεθημένοι είς Ο Γοαφ»:ΐον τοΰ Σχολείου Η ΑΠΕΡΠΑ ΤΕΧΝΙΚΟΝ Κατόπιν τηλργραφικηζ,: τολής τής εκτελεστής |· τροπής τών τεχνικών ύττα λήλων τού ύπουργεΐου Γεβ γΐας (Γεωπόνων, Δασικώ καί Κτηνιάτρων) καΐ τοθ πουργείου οίκονομικών ( μικόν) επανελήφθη άττό »ι 20 Όκτωβρίου ή διακσπΕΐ άπεργία των έπ' άόριο καί μέχοις Ικανοττοφί, των αίτημάτων των. ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑΪΑ! Είς τό ύιτόγειον τοΰ Σι φιδεργοστασΐου "Λ6ελφ~| Κωνσταντινιδη δπου εχε ναποθηκευθή θείον έγένεΐ έναρξις πυρκαϊδς καται σθεϊσα εγκαίρως υπό τγι ροσβεστικής ύηηρεσίαζ 1ΑΙΡΡΡΤ1Α ΣΤΑΦΥΑΡΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΓχΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΑΙ ΤΙΜΑΙ Υπό τοΰ ύπουργείου Έθ- ΟίΙ αάλ ρ νικής ΟίκονομΙας πρός άπαντα τα απεστάλη Έμπορικά λή πρός άπαντα μρ καί Βιομηχανικά Έπιμελητή- ρια έγγραφον τοΰ έν Άλε- ξανδρία ΈλληνικοΟ Έμπορι- ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΙ Δημοτικαί καί Κοινοτι¬ καί εκλογαί αΐτινες είχον ο¬ ρισθή διά την 26ην Νοεμβριού άναβάλλονται είς ημέραν με τα τάς εορτάς τών Χριστου- γέννων καί τοθ Νέου έτους καθωρισθησομένην προσεχώς. ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΥΝΗΠΟΥ Δι' αποφάσεως τής Γενικής Διοικήσεως ανεκλήθησαν α¬ πασαι αί άδειαι κυνηγίου αί οποίαι διά νά ίσχύσουν πρέ- πει νά θεωρηθοΰν υπό τών κατά τόπους άστυνομικών άρ Ιχών. κου Έπιμελητηρίου έν σχέ¬ σει μέ τα κομισθέντα έκεΐ δύο φορτία έλληνικών σταφυ λών. Είς τό έγγραφον τουτο άναφέροντα αί έντυπώσεις καί αί προτιμήσεις τής αίγυ- πτιακής άγορδς επί τών Έλ¬ ληνικών σταφυλών γενικώς καί άναφέρεται μεταξύ τών άλλων δγι αί αποστολαί τών έλληνικών σταφυλών είς την Αίγυπτον θά πρέπει νά πραγ ματοποιοΰνται άπό τοΰ τρΐ τού δεκαημέρου τοΰ μ βρίου λόγω τής ελαττώσεως τής έγχωρίου παραγωγής ά πό τών μέσων τοΰ έν λόγω μηνός. Έπίσης σημειώνεται δτι α διαμορφωθεΐσαι εφέτος τιμα: τών σταφυλών είς την αίγυ πτίακήν αγοράν υπήρξαν λΐ αν ευνοικαί διά τάς έλληνι κάς σταφυλάς. γ τοΰ τρΐ Σεπτεμ ώ ΓΞΤΩΓΗ ΣΤΑΦΥΑΩΝ "Υπό τής Ενώσεως Συνε- αιρισμών Πατρών υπεβλήθη αίτησις περί πριμοδοτήσεως 1500 τόννων σταφυλών εΐ¬ δους Σιδηρίτου λόγω έξαν- τλήσεως τοΰ σχετικοΰ ποσοΰ τό οποίον εΐχε διατεθή έκ τοΰ κρατικοΰ προϋπολογι- σμοΰ πρός τόν σκοπόν πριμο δοτήσεως 6 χιλ. τόννων νω- πών σταφυλών. Ή αίτησις δμως αυτή άπεροίφθη διότι κατά τής υπαρχούσας πληρο¬ φορίας αί τιμαί τών σταφυλών είς τό εξωτερικόν είναι ίκανο ποιητική καΐ καθιστοΰν περιτ την την πριμοδότησιν. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΩΣΕΩ Κατόπιν κοινής,άπο ως Έποπτικοθ καί Διοι κου τής Ενώσεως Συν) Ηρακλείου άπεφασΐι γράφη τής έν λόγω Ί εΐςτήν ττρομη3ευτικήν ΚΥ Ι καί εξελέγησαν ών, τακ ι άντιπρόσωπος ό κ. Γ Δρακάκης καΐ ώς άναπ ματικός ό κ. Νικ. Κατ κης. ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Εδόθη έντολή είς τούς Νο μάρχας τής χώρας δπως όρ γανώσουν τόν έορτασμόν τοΰ ΟΧΙ τής 28ης Όκτωβρίου 1940 κατά τόν λαμπρότερον δυνατόν τρόπον είς δλας τάς πόλεις καί κωμοπόλεις καί χωρία τοΰ ΝομοΟ των καταρ- τΐζοντες σχετικόν πρόγραμμα έορτασμοΰ. Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ Έντολή τής Γεν. Διοι ως αί Δασικαί καΐ Δημ καί Κοινοτικαί αρχαί λουν νά άρχΐσουν τό τής άναδασώσεως μέ ναρξιν τών πρώτον $ ρινών βροχών. ΚΟΜΙΖΡΤΑΙ ΖΑΚΧΑ Είς τόν Λιμένα φορτωθή κατ' αύτάς ρις 130 τόννους διά γκας τοΰ 'Νομοΰ. τοΰ φορτίου 30 στέλλονται είς "Αγιον λαόν. Ό έγκριθεΐς προ0 σμός τοΰ Δήμου Ήρ1 ψέρει σύνολον έσόδων 250 έκατ. δραχ. και <£ έξόδων 5 δια. 150 καί 100 έκατ. είς τικόν.