90386

Αριθμός τεύχους

713

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 16

Ημερομηνία Έκδοσης

16/12/1950

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΓΟΙ 16ον #ΆΡΙΘ ΦΥΛΛΟΥ ?τ3 + ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ'ΚΡΗ ΤΗΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 Δ)ΒΡΙΟΥ: 1950 * ΦΥΛΑΟΥ ΤΊ,ν,Η ΔΡ. 1000
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  Ίδιοκτήτης— Διευθυντής
  ΗΛΙΑΣ Ε. ΔΙΑΛΥΝΑΣ
  Έβδομαδιαΐον "Οργανον άγώνων καί διαφωτί-
  σεως των παραγωγών
  Διαχειριστής
  ΑΓΝΗΗΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τής Ενώσεως Γεωργ. Συν)σμών ΝομοΟ Ηρακλείου,
  Ενώσεως Παραγωγ. Συν)σμών Πεζών, Ενώσεως Γεωργ.
  3ιν)σμών Μεσσαράς καί Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρή¬
  της επί τοθ ζητήματος των λιπασμάτων.
  Τελευταίως διεξάγεται άπό των στηλών Άθηναϊκών
  καί τοπικών εφημερίδων πολεμική κατά τής Άγροτικής Τρα
  !ης καί των Γεωργικών Όργανώσεων επί τοϋ ζητήμα¬
  τι τής διαχειρίσεως των χημικων λιπασμάτων.
  'Η πολεμική αυτή κατευθύνεται υπό των άντιπροσώ-
  πωντής Έταιρείας λιπασμάτων οί όποΐοι άλλοτε μέν υπο
  γράφουν οί Τδιοι τα δημοσιεύματα καί άλλοτε χρησιμοποι
  οθν μερικούς άφελεΐς γεωργούς ή πράκτορας των δήθεν
  •"Εωργούς διά την υπογραφήν των.
  ΑΙ Ένώσεις Γεωργ. Συν)σμών τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου
  οποίαι φύσει καί θέσει έκπροσωποθν τό σύνολον των
  »ροτών τού ΝομοΟ δηλούν ότι τό εφαρμοζόμενον σήμε
  ρον σϋστημα διαχειρίσεως των λιπασμάτων τό οποίον συ
  «χώς βελτιοϋται, κοινρ προσπαθεία Άγροτικής Τραπέζης
  , καί Γεωργικθν Όργανώσεων, είναι τό καλύτερον καί συμ
  φίρώτερον διά τούς αγρότας.
  Τα καθημερινώς λαμβανόμενα υπό των Ένώσεων τηλ)
  ματα των πρωτοβαθμίων Όργανώσεων άποτελοθν την κα
  Αυτέραν απόδειξιν τοθ ότι οί παραγωγοί έπιθυμοθν την
  διατήρησιν τοθ σημερινοθ συστήματος.
  ΑΙ Ένώσεις Συν)σμών τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δέν άνα
  γνωρίζουν τό δικαΐωμα είς τούς πράκτορας τής Έταιρεί
  άς λιπασμάτων τούς όποΐους καλώς γνωρίζουν άπό τής
  ϋροπολεμικής περιόδου νά κόπτωνται διά τώ συμφέροντα
  των άγροτών. Είναι άλλωστε γνωστά ■ τα συμφεροντολογι
  κά έλατηρια τα όποΐα ώθοθν τούτους είς την διεξαγωγήν
  τόσον έντόνου καί πολυδαπάνου δι' αύτούς αγώνος.
  Ή τιυή διαβάσεως τβ>ν >»—ασματων καθορΐζεται ύττό
  τοθ 'ΥττουργεΙου -Γεωργίας βάσει πραγματικόν καί άπολύ
  τως ήλεγμένων στοιχείον κόστους καί ουδείς δύναται νά
  οιατεινεται 8τι ή Τραπέζα καί αί Συν)καί Όργανώσεις κερ-
  δοσκοποθν επί των λιπασμάτων τή ανοχή τοθ Κράτους.
  Τοιούτος Ισχυρισμός θά κατέληγεν είς τό συμπέρασμα
  δτι τό Κράτος είιαι άνίσχυρον νά προστατεύση τούς άγρό
  τας καί δτι κατόπιν τούτου οί γεωργοί πρέπει νά έναποθέ-
  οουν τάς τύχας των είς χείρας τής Έταιρείας των λιπα-
  σμάτων καί των πρακτόρων της.
  ΑΙ Ένώσεις Συν)σμών τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου έν συν-
  εργασία μετά των λοιπών Γεωργικών Όργανώσεων τής Χώ
  ρας θά έντεΐνουν τάς προσπαθείας των διά τόν έφοδιασμόν
  των άγροτών μέ άφθονα καί έφθηνά λιπάσματα προωθού
  μενά είς πλησιέστατα είς τα ,χωρία των κέντρα, θά άδιαφο
  ρήσουν δέ είς την άσκουμένην πολεμικήν υπό έκείνων των
  οποίων τα προσωπικά συμφέροντα ΘΙγονται έκ τοΰ έφαρμο-
  ζομένου σημερον συστήματος κυκλοφορΐας των λιπα-
  ομάτων.
  Δέν διαφεύγει των Διοικούντων τάς Γεωργικάς Όργα
  νώσεις πράγμα τό οποίον πρέπει νά γνωρίζουν καί δλοι οί
  αγρόται, δτι ή άσκουμένη πολεμική καί ό δημΐουργούμενος
  ■πέριξ τής Άγροτικής Τραπέζης καί των Γεωργικών Όργα¬
  νώσεων θόρυβος ϊχουν απώτερον σκοπόν καί την προπα¬
  ρασκευήν τοθ έδάφους διά την άνάθεσιν είς τούς ιδιοκτήτας
  τής Έταιρείας Λιπασμάτων τής Ιδρύσεως τοθ υπό μελέτην
  ίρνοστασίου τοΰ άζώτου όπότε οί αγρόται θά καταστοϋν
  κλήρος ύποχεΐριοΐ των.
  Ένωσις Γεωργικών Συν)σμών Ηρακλείου
  » » » Μεσσαράς
  » Παραγωγικών Συν)σμών Πεζών
  » Κιτροπαραγωγών Κρήτης
  =ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΤΣ—
  ΤΡ Λ ΑΔ Ι
  Μόλις ή τιμή τοθ λαδιοθ Ιφθασε τάς 12 χιλ. δραχμ.
  %ισεν ή Κυβέρνησις τάς απειλάς της κατά τής σημειωθεί-
  «"Κ άνατιμήσεως. Άλλά οί έλαιοπαραγωγοί διεπίστωσαν
  ε(ς τάς άναφοράς καί τα ύπομνήματά των δτι τό κόστος
  της παραγωγής τοθ ελαίου είναι 12 χιλ. δρχ. Έφ' δσον,
  λοιπόν, ή τιμή τοθ λαδιοθ ήταν κάτω τοθ κόστους τού δλα
  πήναιναν Μαλά. Άλλά γιατί δέν ήγόραζε τότε τό κράτος
  20-30 χιλ. τόννους γιά νά εξασφαλίση είς την κατανάλωσιν
  «ύθηνόν λάδι; Γιατί, τα χρήματα ποθ θά δόση τώρα καί μά-
  λιστα είς συνάλλαγμα, διά την αγοράν σπορελαΐων τα ό¬
  ποΐα θά στοΐχίσουν 11.500 δραχ. δέν τα έδιδεν είς την άγο-
  Ράν έλαιολάδου ή οέν τα διαθέτει καί τώρα πρός τόν αυ¬
  τόν σκοπόν άλλά ζητεί νά φέρη άπό τό εξωτερικόν σπο-
  Η ΦΑΝΕΛΛΑ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
  Στό τζάκι κάτι κούτσουρα
  χονδρά τριζοσπιθοβολοΰν. Οί
  πύρινες γλώσσες πού άναδΐδουν
  φωτίζουν τό σπίτι καί θερμαί-
  νουν τίς καρδιές. Δύο γέροι
  σκυμένοι στό πλαΐνό της καρέ-
  κλας άποκοιμοΰνται έτσι πού
  στίς βιβλικές μορφές τους πσΐ-
  ουν οί πύρινες φλόγες.
  Δίπλα ή Δοξανιά ή μοναχο-
  κόρη τους πλέκει τό μάλινό της
  βιαστική. Τα μάτια της άστρα-
  φτοκοποΰν, τό στόμα της σιγο-
  μουρμουρίζει, στό πρόσωχιο άν-
  τικατοπρίζει τό ψυχικό της κόσ-
  μο. Άφηρημένη δείχνη λές κι'
  ό νοΰς της ταξιδεύει σέ δνειρα
  παραδεισένια, νέ όράματα φαν-
  ταχτερά, λές κι' £χει στεμένο
  κουβεντολόϊ μέ άϋλες μορφές
  πού τή κάνουν πότε νά γελά,
  πότε νά μορφάζη θλιμένη.
  Πάνω στά σύνορα κάπου έ-
  κεΐ στίς χιονισμένες κορφές έ'χει
  στείλη τό χωριό τούς λεβέντες
  τού, φρουρούς τοϋ τόπου. Τούς
  είχαμε σχεδόν ξεχάση τόσο
  καιρό εμείς.
  Ετσι δπως ακριβώς ξεχνοϋ-
  με κάποτε τίς υποχρεώσεως μας,
  τούς φΐλους μας, τούς εύεργέ-
  τες μας, τούς ίδιους τούς εαυ¬
  τούς μας. Άτέλεια φρικτή τής
  δημιουργΐας καί τουτο πάλι.
  Μόνο τό χωριό πού δέν τούς
  ξέχασε στιγμή.
  —"Ας είναι κάπως συγκεχυ-
  μένη κι' άκαθόριστα φτάνει στό
  χωριό τοΰ πολέμου ή βοή. Πλειό
  πολύ μέ διαΐσθησι παρά άπό έ-
  νημερότητα παρακολουθεϊ τό
  μακελιό ποϋ συντελείται δίκην
  μοιραϊο
  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΟΡΠΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Εις τα ύπομνήματά τα όποία υπέβαλον εις τό συνέδριον ά-
  νασυγροτήσεως των 4 πόλεων τής Κρήτης αί Γεωργικαί Συνεται-
  ριστικαί όργανώσεις άναγράφονται όλαι αί άνάγκαι τής κρητικής
  Γεωργίας καί ΰποδεικνύονται τα μέτρα ικανοποιήσεως των πρός
  άνασυγκ'ρότησιν τής γεωργικής μας παραγωγής. Έδημοσιεύσαμεν
  ήδη τό ύπόμνημα τής Ενώσεως Συνεταιρισμών Ηρακλείου τό
  οποίον έ'θιξεν ολα τα προβλήματα τοΰ Νομοΰ. Σήμερον Όά δη·
  μοσιεύσωμε τό ύπόμνημα τής Οϊνοποιητικής Ενώσεως Σητείας
  ράς καί εν συνεχεία τής οϊνοποιητικής Ενώσεως Σητείας ή δποία
  εθιξεν δλα τα γεωργικά θέματα τοΰ Νομοΰ Λασηθίου. Είς την
  σειράν των εκδόσειήν μας θά δή μοσιεύσωμε τα ύπομνήματά των
  λοιπών Συνεταιριστικών Όργανώσεων Ρεθύμνης, Χανίων, Κιτρε-
  νώσεως κλπ. τα δποία δλοκληρώνουν τό πλήρες πρόγραμμα τής
  γεωργικής μας ανασυγκροτήσεως,
  Είς την περιφέρειαν τοΰ Νο- ( μειωθή δτι ή μικρή τιμή τής Ι-
  μοΰ Λασηθίου ύπάρχουν αί κά- ί λαιοπυρήνης ήν καθορίζει έκά
  τωθι
  Γεωργικαί Βιομηχανίαι
  καλύπτουοαι τάς βασικάς καλλι-
  εργείας τοΰ Νομοΰ.
  1) Έ λ α ί α . Είς την περι¬
  φέρειαν τοϋ Νομοϋ Λασηθίου
  λειτουργονν 20 πρότυπα Συν)
  κά 'Ελαιουργεΐα, 30 περίπου ϊ-
  διωτικά μηχανοκίνητα καί 200
  πρωτόγονα ίπποκίνητα.
  Λιά νά συμπληρα)·θή δ εξοπλι
  σμδς τοΰ Νημοΰ είς σύγχρονα
  μέσα εκθλίψεως έλαιοκάρπου ά-
  παιτεΐται ή ίδρυσις 15 τουλάχι¬
  στον συγχρονισμένων Συνεταιρι-
  κων Έλαιουργείων δπυυ ή πά-
  ραγωγή επιβάλλει τουτο.
  Διά την επίτευξιν τής ιδρύσε¬
  ως δέον νά χορηγηθοΰν άμέσως
  αί άπαιτούμεναι [πιστώσεις.
  β) Διά την χατεργασίαν τ>ίς
  «_»· γ- νψ^' ι<ι»», #- »ν, ι *_·»«_* μ «.71| «*<,·» ^^ ίΐιιι ι 11 ν ιμ*»<;^> τ ■^ι·««« ν · ΤΙ1
  38 παράλληλον Τοϋ χαμοϋ 61 έλαιοπυοηνης ύπάρχουν εις τόν
  ρη χ
  δαίμονας πλανάται τιάλι γύρω
  μας καί τα ούρλιαχτάτου φτά-
  νουν σδν μακρυνός αντΐλαλος
  στό χωριό. Ούρλιαχτά πού ξερ-
  νοΰν μαζί φωτία καί λάβα, πείσ-
  μα καί φοβέρα κατάμουτρα στό
  πολιτισμό.
  Μά καί τίς ώρες αύτές πού
  ή ανθρωπότης άγωνιδ σΰγκορ-
  μη, τού χωρικοθ ή στοργή πα-
  ραστέκΕΐ κι' άγκαλιάζει τό φαν-
  τάρο στήν άετοράχη τού πού
  τή πασπαλίζουν οί ούρανοί τώ¬
  ρα μέ τό άσπρο τους κομφετΐ.
  Κρυώνει ό στρατιώτης, τό
  ξεροβόρι μαστιγώνει τό πρόσω-
  πό τού, μά έκεΐνος άγέροχος,
  άτάραχος, άλύγιστος σάν τό μυ-
  θικό τόν Αίαντα φυλάει τό κά-
  στρο τού.
  'Ατιό άτσάλι κι' άπό πΐστι κι'
  άπό Ιδέα τόν έΐπλασε τόν έπό-
  λωσε, τόν έγαλβάνισε τό Έλλη-
  νικό χωριό στέλλοντάς τον έ-
  κεΐ.
  —Ή Δοξανιά δέν άκουσε βε¬
  βαία τοΰ ραδιοφώνου την έκτΐομ-
  πή. Τέτοια πολυτέλεια πού τή
  βρίσκει τό μικρό χωριό. Δέν διά-
  βασε πουθενά των αρμοδίων
  την £κκλησι γιατί ίντυπα δέν
  φτάνουν ώς έκεϊ. Δέν συνέλα-
  χε άπό πουθενά καμμιά τιρο*τρο-
  πή ή ύπενθύμιση.
  "Ολα σύτά δέν χρειάζονται
  στό χωριό νά κάμη τό χρέος
  τού, χρειάζονται στούς άποχαυ-
  νομένους καί πολυάσχολους κα-
  τοίκους της πολιτεΐας πού οί
  πειρασμοί κουδουνά'>ε στ" αύ-
  τιά τους μύρια ψέματα καί τούς
  ξεκουφαίνουν.
  Πάνω έκεΐ στό χιονισμένο
  Γράμμο είναι φρουρός δ Κων-
  σταντής ό αδελφάς της Δοξα-
  δΐπλα φ-ίΐλάει ό Δημητρός
  ρέλαια; Άλλά ή κυβέρνησις
  ζητεί νά πατάξπ την αισχρο¬
  κέρδειαν καί νά συγκροτήση
  τόν τιμάριθμον. Τότε πώς έ·
  πέτρεψεν είς τούς καπνοβι-
  ομηχάνους νά άνατιμήσουν
  τα σιγάρα των χωρίς νά ρω-
  τήσουν κανένα; Ότόπος μας
  τέλος πάντων είναι γεματος
  άπό μυστήρια.
  Νομόν Λασηθίου δύο πυρηνελαι
  ουργεΐα. Έν Άγίω Νικολάφ
  και έν Ιεραπέτρα.
  Διά των βιομηχανιών τούτων
  καλύπτονται πλήρως αί άνάγκαι
  των Έπαρχιών Μεραμβέλλου καί
  Ιεραπέτρας.
  Αντιθέτως ή 'Επαρχία Ση¬
  τείας ούσα άπομεμονωμένη καί
  απέχουσα άπό τό πλησιέστερον
  πυρηνελαιουργεΐον 70 χιλιόμε-
  τρα κατά μέσον όρον, υφίσταται
  τεραστίας ζημίας, τουτο δέ καθί
  σταται απολύτως σαφές εάν ση·
  ό γείτονος τους, κάπου άλλοϋ
  οί άλλοι χωριανοί.
  Μέ τής ψυχης τα μάτια τούς
  βλέπει έκείνη. Κι' είναι τουτο
  πλειό πολύ άπό τίς έκκλΐσεις,
  άπό τίς έκτΐομπές, άπό τα τια-
  ρακάλια πού δΰσκολα συγκινοϋν
  τίς παγωμένες άπό τόν ΰλισμό
  καί τό κοσμοπολισμό καρδιές
  μας γιά κάθε χρέος ιερόν.
  Ό Κώστας ό αδελφάς της, 6
  Δημητρός ό... γεΐτωνάς της!! Πό-
  σο τούς καρτεροΰσε νά ρθοΰν.
  Λουκάνικα καί μεζέδες τούς έ-
  τοιμάζει, καρυδαμύγδαλα τούς
  φυλάσει μά δέν θά 'ρθοϋν πάλι.
  Άλλοΰ χρειάζονται ποιότερο.
  "Ας είναι καλά.
  —Πάνω στό Γράμμο ό Δημη¬
  τρός φορεϊ τό καινούργιο μάλ-
  λινο πουλόβερ τού. Πόσο τοΰ
  ζεσταΐνει τό σώμα καί τή ψυχή!
  Άστραπές πετοϋν τα μάτια τού
  ή πίστις τού θεριεύει. Ποίος κο-
  τάει νά περάση τα σύνορα τα
  Έλληνικά;
  Τριζοσπιθοβολοϋν τα ξύλα
  στό τζάκι, οί γέροι κουρασμέ-
  νοι άποκοιμηθήκανε κι' ή Δοξα¬
  νιά κάθεται στό τζάκι μοναχή.
  Λές ίκαί σιγομοορμουρίζει — νά
  ντυθοθν οί άνδρειωμένοι πού ή
  Έλλάδα δέν πεθαίνει πάντα
  κράζουνε—καί σιγοτραγουδεϊ.
  Τό πουλοβεράκι ποΰ φορεϊς
  [έγώ τδχω πλεμένο
  μέ τίς θερμότερες ειόχές σοϋ
  [τδχω ξωμπλιασμένο
  ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΒιαννΙτης
  στοτε τό Κράτος, μόλις χαλύπτει
  τα έξοδα μεταφοράς.εχ των τό·
  πων παραγωγής εις τα πυρηνε-
  λαιουργεΐα. Τουτο γίνεται πρό-
  ξενος χατατροφής μεγάλου ποσο-
  στοΰ των ελσιοπυρήνων, πραγ-
  μα τό οποίον άτοβαίνει είς βά-
  ρος τής Έθνικής Οϊκονομίας
  καί τής οϊκονομίας των ελαιοκαλ
  λιεργητών. Δεδομένου δτι ή μέ·
  ση ετησία παραγωγή έλαιοπυρή-
  νης τής 'Επαρχείας Σητείας ά-
  νέρχεται είς 3.000.000 οκάδας
  περίπου εΐναιξεπιβεβλημένη ή χο·
  ρήγησις είς την Ένωσιν Γεωρ¬
  γικών Συνεταιρισμών Σητείας
  των απαιτουμένων πιστώσεων
  διά την ίδρυσιν πυρηνελαιουρ-
  γείου μετά Σαπουνοποιείου.
  2) Χ α ο ο υ π ι « , Χορηγή
  σις πιστώσεων εκ των κεφαλαί¬
  ων Ανασυγκροτήσεως εις τάς
  Γεωργικάς Συν)κάς Όργανώσεις
  τοΰ Νομοΰ διά την ίδρυσιν §ρ·
  γοστασίου έπεξεργασίας χαρου-
  πίων, Ή μέση ετησία παραγω¬
  γή χαρουπίων τοΰ Νομοΰ ανέρ-
  χεται είς 8.000 τόννους.
  3) Σ τ α φ ί ς . Διά την επε¬
  ξεργασίαν των παραγομένων εν
  τη περιφερείςι τοΰ Νομοΰ σουλ-
  τανίνων λειτουργεΐ άπό τοΰ ε-
  τους 1930 έν Σητεία Συνεταιρι-
  κόν Σταφιδεργοστάσιον. Τουτο
  έ'χει άμεσον άνάγκη συγχρονι-
  σμοΰ των έγκαταστάσεων τού
  πρός επίτευξιν μειώσεως τοΰ κό
  στους έπεξεργασίας τοΰ προϊόν-
  τος. Επί πλέον έχει ανάγκην
  άποκτήσεως άποθηκευτικών χω-
  ρων αναλόγως πρός τάς «ΰξανο-
  μένας άπαιτήσεις λόγω αυξήσε¬
  ως τής παραγωγής κατ' ετος.
  Διά την κάλυψιν των άναγ-
  κων τούτων δέον νά χορηγηθή
  είς τόν Σταφιδικον Συν)σμόν
  Σητείας τό άπό τοΰ παρελΦόν-
  τος ετους, αίτηθέν δάνειον 700.
  000.000 δραχμών εκ των πιστώ*
  σεων ανασυγκροτήσεως.
  4) Ο Ι ν ο ς . Λειτουργεΐ ή¬
  δη έν Σητείςι άπό τοϋ 1936 συγ-
  χρονισμένον Συνεταιρικόν Οίνο·
  ποιεΐον μέ οϊνοδεξαμενάς χωρη¬
  τικότητος 1200 τόννων.
  Αί άνάγκαι τής οϊνοπαραγω-
  γής τής περιφερείας ταύτης έπι-
  βάλλουν την συμπλήρωσιν τοΰ
  άποθηκευτικοΰ χώρου διά δύο
  εισέτι συγκρρτημάτων οινοδεξα-
  μενών χωρητικότητος -800 τόν¬
  νων δεδομένου δτι σήμερον πα-
  ρατηρκται τό φαινόμενον νά πά
  ραμένουν άτρύγητοι οινάμπελοι
  ελλείψει χώρου διά την παραλα¬
  βήν υπό τοϋ Οϊ*οποιείου.
  Ωσαύτως δ τεχνικός εξοπλι-
  σμός τοΰ Οϊνοποιείου Σητείας
  δέον νά συμπληρωθή δι3 εγκατα
  'ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤ">
  στάσεως συμπυκνωτήοος γλεύ·
  κους καί ιδρύσεως ενός κονιακο-
  ποιείου συμφώνως καί πρός λη¬
  φθείσαν ήδη απόφασιν τής Έ-
  πιτροπής σχιδίου Μαρσάλ.
  Πρός εκπλήρωσιν των ανωτέ¬
  ρω έπιδιώξεων δέον όπως χορη·
  γη·θοϋν αί άπαιτούμεναι πιστώ
  σεις είς την ΤΕνωσιν Οίνοποιητι
  κων Συν)σμών Σητείας έκ των
  κεφαλαίων ανασυγκροτήσεως.
  Έκτός τούτων δέον νά λη·
  φ-δοϋν τα κάτωθι νομοθετικά μέ
  τρα παρά τής Σεβαστής Κυβερ¬
  νήσεως.
  α) Νά καταργηθή ή καταβο-
  λή εκ μέρους των Γεωργικών
  Όργανώσεων τοϋ 25ο)ο επί των
  δανείων τής Κε,ντρικής Έπιτρο-
  πής δανείων.
  β) Τα χορηγούμεεα δάνεια διά
  βιομηχανΐκούς σκοπούς να χορη·
  γώνται μόνον Ιφ' όσον αί γεωρ·
  γικαί βιομηχανίαι θά ίδρυθοΰν
  είς τάς Επαρχίας καί νά μή χο
  ρηγοϋνται δάνεια διά γεωργι-
  κούς σκοπούς είς Αθήνας καί
  Πειραια.
  γ) Νά χρηματοδοτηθή ή ΑΤΕ
  μέ τα άναγκαιοΰνται κεφάλαια
  τα όποΐα νά διατεθοΰν αποκλει¬
  στικώς είς Γεωργικάς Βιομηχανί
  άς, διαφόρους γεωργικάς έγκατα
  στάσειςκαί άποΰηκευΐικούς χώ
  ρους.
  δ) Νά συμμετέχη ό άγροτικός
  πληθυσμός είς την άνασυγκρότη-
  οιν μέσω των Γεωργικών τού
  Συν)σμών καί των άγροτικών
  Κοινοτήτων καί νά καταργηθή
  ή διαδιχασία τής Κεντρικής Έ-
  πιτοοπής Δανείων ώς πρός τα
  γεωργικά δάνεια, νά γίνη συγ¬
  κέντρωσις δλων των διά την γε¬
  ωργίαν προοριζόμενα^ κεφαλαί¬
  ων τής ανασυγκροτήσεως, το ο¬
  ποίον καί θά ορίζη τοπικάς καί
  Επαρχιακάς Έπιτροπάς ανα¬
  συγκροτήσεως μέ έκπροσώπους
  των γε;οργικών Συν)σμών καί
  των Άγροτικών Κοινοτήτων,
  καί
  ε') Αί καταθέσεις των νομι-
  κων προσώπων νά κατιιτίθενται
  ύποχρεωτικώς εις την Άγροτι-
  χήνί Τράπεζαν διά νά χρησιμο-
  ποιοϋνται είς Ι'ργα ανασυγκρο¬
  τήσεως.
  5)Λιπάσματα.
  Διά. τα χημικά λι^άσματα πά
  ρίσταται άμεσος καΐ έπιτακτική
  άνάγκη δημιουργίας έγχωρίου βι
  ομηχανίας παραγωγής τοιούτων
  καί κυρίως ά,ζωτούχων λιπασμά
  των άπ' εΰθείας παρά των γεωρ
  γικίδν ΣυνεταΑρικών Όργαεώσε
  ών τής Χώρας, χορηγουμένων
  των πρός τουτο απαιτουμένων
  κεφαλαίων εκ των πιστώσεων ά
  νασυγκροτή σεως.
  Ύπόμνημα'διά τα δάση τοϋ
  Νομσΰ Λασηθίου:
  Ό Νομός Λασηθίου στερεΐ-
  ται δασών υπο την κυρίαν σημα
  οίαν, ούχ' ήττον δμως διά την
  προστασίαν τού ύπάρχοντος μι-
  Η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
  ; 'ι ι '
  ι κυκλσφορεϊ
  σέ 610 κατωκοιμένους τόπους
  άπο τή Σητεία μέχρι τοΐ
  Σελίνου Κρήτης
  κροΰ δασικοϋ πλούτον είναι ά
  παραίτητον:
  α) Νά τροποποιηθή ή ΰπάρ-
  χουσα Νομοθεσία ούτως ώστε νά
  έπιτρέπεται είς τό Δημόσιον ή
  άναδήοωσις επί ίδιωτικών, Μο·
  ναβτηριακών καί Κοινοτικών ε·
  κτάσεων, καταλλήλων διά δασι-
  κήν εκμετάλλευσιν, έφ' όσον ά-
  δυνατοϋν νά πράξουν τουτο οί
  ιδιοκτήται των.
  Ούτω θά προωθηθη σοβαρώς
  τό ζήτημα τής άναδασώσεως τής
  γυμνής περιφερείας μας καί θά
  άξιοποιηθοϋν αί ά'γονοι εκτά
  σεις τοϋ Νομοΰ μας.
  β) Νά χορηγηθοϋν δάνεια εις
  τούς άσχολουμένους μέ την πά
  ραγωγήν δασικών προιόντων καί
  εϊδικώτερον είς ρ ητινοκαλλιεργη
  τάς πρός προώθησιν τής εκμε
  ταλλεύσεως των πεύκων διά ρη
  τινοκαλλιέργειαν.
  ν) Νά συμπληρωθή τό δασι-
  κόν προσωπικόν διά την άποτε
  λεσματικωτέραν προστασίαν των
  δασών καί εξυπηρέοητιν τοϋ κοι
  νοΰ.
  δ) Νά ίδρυθη άνά εν δασικόν
  φυτώριον πλησίον τής πρωτευ
  ούσης έκάστης Επαρχίας πρός
  παραγωγήν δενδρυλλίων καί δεν
  δροφύτευσιν των άσκεπών χώ
  ρων είτε παρ' ΐδιωτών είτε παρά
  των διαφόρων Όργανώσεων καί
  3) Χρηματική ενίσχυσις των
  φιλοδασικών συνδέσμων τοΰ Νο
  μοΰ.
  Έν Σητεία τη 11 Νοεμβριού
  1950.
  Ό εντεταλμένος Εϊσηγητής
  ΙΩΑΝ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
  Πρόεδρος Συν)σμοΰ Σητείας
  Η ΣΤΗΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ
  ΓΕΩΡΓΟΙ:
  Φυτεύετε δένδρα. Έξημε-
  ρώνεται δένόρα. Ξέρετε τί
  Θά πή ενα καλό δένδρο
  στό κτήμά σας καί νά είνε
  φυτεμένο ή κεντρισμένο ά-
  πό τα ιδία σας τα χέρια;
  Θά πή ήθική εύχαρίστησι
  ποΰ γεμΐζει τή ψυχή χαρά
  καί ύπερηφάνεια. θά πή
  σημαντική αΰξησι τής άξί-
  άς τοΰ κτήματός σας.
  ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ
  περΐφημοι διά τήνστερεότη-
  τα καί ταχύτητα
  Διαρκής παρακαταθήκη καί
  άνταλλακτικών. Διδασκάλισσα
  δωρεάν.
  Ευκολίαι πληρωμής
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  "Εναντι Δημαρχίας Ηράκλειον
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διαθέτρμε τρακτέρ' τύπου
  Τζόντηρ, έν αρίστη καταστά-
  σει μετ1 άρότρου έλαχιστα
  λειτουργήσαν.1 Πληροφορίαι
  είς τα Γραφεΐα μας.
  "ΔΕΣΠΟΙΝΑ,,
  Τό νεώτερον σκάφος τής Έλληνικής Άκτοπλοΐας
  Τό ταχύτερον καί τό πολυτελέστερον. Τό πλοΐον ποΰ
  θά επιβληθή μέ την αξίαν τού.
  Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ πρωΐ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΔΑΜΗ
  Τηλ. 5—40
  —Κροκέτες μέ τυρΐ.
  3 φλυτζ. τσαγιοΰ πατάτες
  πουρέ.
  2 κρόκοι αύγών (χτυπημένοι).
  3)4 Φλυζν τσαγιοϋ τυρί τρυμ-
  μένο.
  Άλάτι κοί πιπέρι άνάλο.
  1 κουτάλ. τσαγιοϋ ογοΰστερ
  σώς> (προαιρετική).
  1 όλόκληρο αύγό (χτυπημέ-
  νο).
  Γαλέτα ή παξιμάδι κοπανισ-
  μένο.
  Λίπος άνάλογο.
  Εκτέλεσις:
  Άναμιγνύετε τίς πατάτες
  τούς κρόκους των αΰγών, τό τυ-
  ρί καί τα μπαχαρικά. Χωρίζετε
  τό μϊγμα σέ 12 μέρη καί τό πλά
  θετε σέ μικρές κροκέτες. Βυθίζε-
  τε κάθε κροκέτα στό ούγό, άφοΰ
  τό χτυπήσετε μέ 1 κουταλιά
  σούπας γάλα ή νερό καΐ την τυ-
  λίγετε σέ γαλετα ή σέ παξιμά-
  δι, Λίγο τιρΐν σερβίρετε τηγανί-
  ζετε τίς κροκέτες σέ άρκετό λί-
  πος πολύ ζεστό ϊως δτου γίνουν
  χρυσόξανθες. Τίς σερβίρετε ά-
  πλές, μέ σπανάκι ή μέ ρόστο.
  ΣΤΑΦΙΔΙΚΑ
  —Γιά νά καθαρΐζετε τίς γρα
  βάτες.
  Εάν είναι άνοικτοϋ χρώματος
  μονόχρωμες τίς πλένετε σέ χλια
  ρή σαπουνάδα. Εάν είναι σκοθ-
  ρες ή έμπριμέ τίς βυθίζετε μέσα
  σέ βενζίνη. Τίς σιδερώνετε, δταν
  στεγνώσουν άπό ίτήν ανάποδη.
  Μπορεΐτε έπίσης νά δοκιμά-
  σετε τόν εξής τρόπο: Γεμίζετε
  μέ πολύ ζεστό νερό Μνα βάζο,
  άφοΰ,την βρέζετε έλαφρά. Ό
  άτμός θά της ξαναδώση την
  πρώτη λαμπρή της δψι τουλά¬
  χιστον γιά κάμποσο καιρό.
  «Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  Έκυκλοψόρησε τό πρώτον
  τεθχος τοθ ΙστορικοΟ έργου
  ή «Μάχη τής Κρήτης» καί ή
  «Ίστορία τής Κρήτης» είς χω-
  ριστά τεύχη τοΰ ΙστορικοΟ
  συγγραψέως Ιωάν. Δ. Μου¬
  ρέλλου. "Εκαστον τεθχος τι-
  μδται 3 χιλ δραχμές θά κυ¬
  κλοφορή δέ κατά συχνά δια-
  στήματα.
  ΒΙΚΤΩΡ ΓΟΥΝΑΛΑΚΙΣ
  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
  Δέχεται καθ5 εκάστην
  Ιν τό) Ιατρείω τού
  Όδός Κων. Παλαιολόγον
  9—11 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Κύριε Διευθυντά,
  Οί εξαγωγεΐς πού υπέγραψαν
  τό γνωστόν ύπόμνημα τελευταί¬
  ως κατά τής ΚΣΟΣ σχετικώς μέ
  τάς διαπραγματεΰσεις πρός πώ¬
  λησιν σταφίδων πρός την Αγ¬
  γλίαν έσπευσαν πολύ. Τώρα ευ¬
  ρισκόμεθα εύτυχώς είς την επο¬
  χήν πού όντε ή ΚΣΟΣ μπορεί
  νά βλάψη τούς εξαγωγεΐς, οΰτε
  οί εξαγωγεΐς νά ζημιώσουν την
  παραγωγήν ή την ΚΣΟΣ καί ά'ρ-
  χισε να παρατηρεΐται μιά ·θετι-
  κή προσπαθεία συνεργασίας ή¬
  τις μόνον καλά άποτελέσματα
  ■θά έχη διά τό προιόν καί την
  εθνικήν οίκονομίαν. Ή ΚΣΟΣ
  τελευταίως έν συνεργασία μέ
  τρείς εξαγωγεΐς τής πόλεώς μας|
  καί επί ί'σοις δροις επώλησεν
  είς την Αγγλίαν 4000 τόννους
  σουλτανίνας πρός λίρας χαρτί-
  νας 110 δ τόννος φόμπ. Εις
  την εργασίαν αυτήν συμμετείχον
  άργότΕρα καί ετέροι 4 εξαγω¬
  γεΐς. Ή λίαν έπωφελής αυτή
  πώλησις δέν ήτο δυνατόν νά γί¬
  νη άπό την ΚΣΟΣ μόνον, άλ·
  λά καί οΰτε άπό Τούς εξαγωγεΐς
  μόνον, διά τής κοινής προσπα¬
  θείας δμως επετεύχθη τό ευχά¬
  ριστον άποτέλεσμα καί ούτω, ά-
  πό 4000 δραχ. πού εΐχε ή σουλ-
  τανίνα πρό 20ημέρου, εσταθε·
  ροποιήθη τώρα είς τα έπίπεδα
  4400—4600 η οκά. Σωστό συ·
  νεπώς είναι νά πάψωμε τα πα·
  ράπονιι καί διαμαρτυρίας καί
  νά κυττάξωμε πώς ή αρξαμένη
  συνεργασία θά γίνη στενώτερη
  διά τό καλό τοϋ τόπον.
  Μετά τιμής
  ΜΙΧ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Διευθυντής Σουλτενώσεως
  κα1 ^
  ΑΥΓ1ΦΡΕΣΚΑ
  τής ημέρας μέ την σφραγΐδα
  τής ημέρας τοθ Πτηνοτρ'ο-
  φεΐου Παπάζογλου Θά βρήτε
  στό Παντοπωλεΐον Γ. Καλα
  ίτζάκη Μεϊντάνι.
  Δενδρύλλια όπωροφόρα
  είς όλας τάς ποικιλΐας
  Στό άνθοπωλεΐον
  Ν. ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
  έναντι Δικαστηρίων
  ΗΉΑΧΗ τη: ΚΡΗΤΗΣ,,
  ΗΊΣΚίΡΙΑ τΗΐ ΚΡΗΤΗΣ,
  ΓΡΑΦΕΙΓΕ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ
  ΕΙΣ ΦΥΛΜή* 48/ίίλΙΔΑ ΕΚΑΣΤΟΝ ΔΡΑΧ ?ΟΟΟ
  Ι, ΜΟΥΡΕΛΛΟΝ ηρακλειον «ρητηι
  Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΑΣ
  ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ^
  Κύριον Αλεξ. Λουλουδ«χην
  βα Μαλεβυζίου.
  Ή έξέτασις των καρπών
  χλαδέας καί μηλιάς πού μας .
  στήλατε, έδειξε ότι πρόκειται —,
  ρί προσβολάς καρποκάι
  επιπροσθέτως επί των
  καί καρπών των μήλων
  βούλας των μήλων.
  Ή Καρποκάψα είναι μ
  κρή πεταλοΰδα μέ φαι0
  ματισμό των πτερύγων,
  μιά χρυσίζουσα ζώνη.
  άζεται τίς νύχτες καί ή άνα^'
  ραγωγη της είναι κλιμο
  πού άρχίζει άπό Μαΐου Χαι
  ενωρίτερα,ενίοτε κατά την χρονιά
  Οί πεταλοϋδες έναποθέτουν ι,
  αύγάτους στούς μικρούς χαι
  ή καί έ'ξω άπο τα όποΐα οί ηΐίμ,
  πιες πού βγαίνουν πάνε ατον-
  καρπούς καί άπό τό μάη ΙΟιϊ
  μπαίνουν μέσα καί αχοητε^
  ται δ καρπός. Αυτή ή δουλεια
  των άναπαραγωγών συνεχίζΕΤαι
  πρός μεγάλην ζημίαν τοί 8ε».
  δροκόμου.
  Ή Βοΰλα των μήλων ποϊι ^
  ρουσιάζεται στό δήγα σας, ό·
  φείλεται α' Ινα μανιτάρη τί ο¬
  ποίον άναπτυσεται καί σία φβ.
  λα καί τόν καρπόν των μηλοδέν
  δρων τα δποΐα άχρηστειίει χαί
  τα κάμνρι άκατάλληλα γιά τό
  εμπόριον.
  Ή άρρώστια αύτη παροιιοι·
  άζεται συνήθως δπου τα δή-
  δρα βρίακονται σέ κλειστές {.
  πηνεμες τοποθεσίες πού δέν ά-
  ερίζονται «αί δέν τα βλέπει δ ι]·
  λιος καλά, ωσαύτως την βοΐ|< •Οεΐ χαί ή ύγρή καί όμιχλώδης χρονιά. Την καρπο»τάψα θά χαπΐ»>·
  λεμήσωμε πρώτον μέ τό σννε·
  χές μάζωμα των προσβεΡ/ΙημΓ
  νων χαρπών ποΰ πέφτουν Δει-
  τερον μέ την μέθοδσ παγιίείοΕ· Ι"
  ως της, άπό τίς άρχές τοΰ χ«·
  μώνα δένομε γι5ρω οτόν χορμΑ
  τοΰ δένδρου κομμάτια χαψ
  τσουβάλια. Έκεΐ καταφεύγον
  τα έντομα γιά προφυλάξη χα'1"
  άπό καιροϋ είς καιρόν 6ταν
  βοντοΰμε αύτά σέ ζεστο νε(
  πολλά καταστρέφωνται.
  Καί τρίτον μέ ραντίσμαΐα
  διάλυσι άρσενικοΰ μολιίβδΐ
  1 ο)ο.
  Τό πρώτο ράντισμα ΰά υε!
  άμέσως επειτα άπό την πτώ< των πετάλων καί την γονιμοπο ησι των ανθέων. Τό δεύτερο#Κ| μετά 15—20 μέρες άμέσοις ίΛ τό πρώτον. Τα ραντίσμαΐα Λ τό άρσενικόν πρέπει νά γίνονταεΒ[·< μέ προσοχή καί προφυλάξη τ4η τί είναι δηλητήριον. ■( Στούς δυό αύτούς ψεχασμο»β5 οίμα προσθέσωμε καί εν« ΐώψιΐ κοΰχον παρασκεύασμα (δηλ. ΐΜ^ο τό άντιπερονοσ.τορικό) μέ 1 ο, ■θειικό χαλκό, τότε θά με καί την καταπολέαησι ί μανιταριοΰ τής Βούλας πον ι παμε παραπάνω. Ένα ΐρίτο ράντισμί» μετά 2 μέρες, για την καταπολέμη τής καρποκάψας ποΰ δέν μ: ρεΐ τότε νά γίνη μέ άρσενιχό-1 ότι εϊπαμε δτι είναι δηληπί{Ι.Ί, όν γίνεται μέ Ι'να νέον φαςμα>%
  έξάχλωρας. Βρέξιμον οέ άναΛ
  γία 0,5—1 ο)ο, — «κινδυνο ϊ|
  την κατανάλωσιν των καρπών
  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  ΔΗΙΥΙ.Ν. ΜΟΥΡΕΛΛΟ;
  ΕΙΔΙΚΟΣ
  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΙ
  Δέχεται δδ. Μονής Άπεζαί
  νών 93. Παραπλεύρως άονΐ
  λου Γερόντισσας Ηράκλειον
  ΪΗΪΚΙ ΚΡΗΤΗ,,
  ,,Γραφεΐα καί τυπογραφεΐα
  (ΐχατεΐα Παλαιάς Νομάρχίας
  μΚατοικία ύπευθύνου Διευ-
  Ιυντοθόδός Μεραμβέλλου 10
  Εϋΐταγαΐ καί έμβάσματα
  —6ς τόν κ. Ηλ. Διαλυνά.
  Ηράκλειον
  ΑΓ Ρ Ο Τ Ι Κ Α
  ΓΗ ΚΣΟΣ
  Είς τό ΰπόανημά των οί
  οοεξαγωγεΐς μας εροι-
  τόν υπαινιγμόν δτι ή
  διέβαλεν είς τό'Υ-
  [ Είς
  ΙΣθΣ
  ΑΙ...........
  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΟΝ
  "Υπό Γ. ΚΑΒΟΥΡΑ Διευθυντού Γεωργίας Λασηθ
  Τό πρόγραμμα Γεωργιχών Έ
  ιου
  φαρμογών διά νά αποδώση τα
  άναμενόμενα πρακτικά άποκλέ
  σματα δέον ν° ακολουθήση συγ-
  κεκριμένην μορφήν άξιοποιήσε
  ως είς τα διάφορα αυτόν στά·
  δια.
  1) Κατά τό στάδιον των επι-
  δείξεων χρειάζεται δ Γεωπόνος
  τού προγραμματος
  θ πλήρως.
  να ενημερω
  ς β ς
  γεΐον Τροφίμωνΐτής Αγ
  καί δια τόν λόγον τοθ
  ι αί υπηρεσίαι τού δέν δέ-
  συνεργασία μαζύ
  ν. Δέν είμεθα οί άρμόδιοι
  εαντήσωμεν είς την κα·
  ιΐαν κατά τής ΚΣΟΣ.
  με μόνον νά δόσωμε μί
  εξήγησιν γιατί τό Άγγλι
  "Υπουργείον επιδεικνύει
  («ροτίμησίν τού είς την
  )Σ καί άχι είς τό σταφιδε
  όν είς τάς συναλλαγάς
  ι. Τούτο συμβαΐνει διότι
  των σταφίδων τής
  ΚΣΟΣ τούς όποΐους παραοί
  ι είς την Αγγλικήν αγοράν
  άνώτεροι των τύπων
  τθν έξαγωγέων μας.
  Ό καθιερωμένος λ.χ. τύ·
  κος τού Νού 4 εΤναι πολύ
  ίνισχυμένος μέ σταφίδες Νού
  2 διότι αθτήν την αξίωσιν έ¬
  βαλεν ε(ς την ΚΣΟΣ ό έν
  "Ελλάδι άντιπρόσωπος τοθ
  ΆγγλικοΟ 'Υπουργείου. Είς
  την αξίωσιν αυτήν ύπεχώρει
  ή ΚΣΟΣ διότι δέν ύπήρχε
  χοί μεγάλη διαφορά είς τάς
  τιμάς ασφαλείας μεταξύ των
  Ι κοιοτήτων.
  Γ "Ισως είς τόν λόγον τοθ-
  •τον νά όφείλεται ή προτίμη-
  <ης της ΚΣΟΣ καί δχι είς δισβολήν της. Αύτά γράφο μέν έξ ιδίας πρωτοβουλΐας καθότι την απάντησιν είς την βαρείαν κατηγορίαν πρέπει νά την δώση ή ένδιοΤφερομέ νΐ) "Οργάνωσις. α) Επί των λεπτομέρειαν τής έφαρμογής των βελτιώσεων. β) Καί επί των έπιδιωκομέ νων άντ ι κε ι μέν ι κων σκοπών τοΰ έφαρμοζομένου προγράμματος. Δέον νά κατανοηθή πλήρως ή έπιμονη μας επί τής εξής άρτης. Οί Γεωπόνοι τοϋ προγράμμα Γεωργικών Έφαρμογών επιδιώ- κεται πρώτον ή αύξησις των γεωργικών αγαθών, ή βελτίωσις των οίκονομικών των χωρικών διά τής διαθέσεως των παραγο μένων προϊόντων είς συμφερού·, ω? ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ!, ΧΛΩΡΙΔΟ2 3ον α) ΛΙπανσις Πρό τής φυτεύσεως σκορπί'ζε- ζαι ζωϊκή κόπρος είς όλον τόν πρός φύτεσιν αγρόν καί είς πο· σότητα μέχρι 3000 όκ. κατά στρέμμα (40 φορτία) χωρίς συ· νήθως νά σπεπάζεται δι' άρόσε σας τιμάς ακολούθως δέ ή έξύ- ψωσις τής βιωτικής στάθμτις στό Χωριο διά τής βελτιώσεως των δρων στεγάσεως, διαΐ"ροφής καί διαβιώσεως. Αί εφαρμοζόμεναι εκάστοτε επιδείξεις τή επιχορηγησει τής ύπτιρεϋίας Γεωργικών 'Ζφαρμο- γών άποτελοΰν αφετηρίαν πρός δλοκλήρωσιν μιας ανορθωτικής καί εκπολιτιστικήν προσπαθεί¬ ας καί ούχι σταθμόν καθηλώσε1 Ή ά'νω λίπανσις συνεχίζεται καί διά την πολυετή φυτείαν. Λίπανσιν διά χημικών λιπα σμάτών οί καλλιεργηταί Έμπά ρου—Ξενιάκω άποφεύγουν διό τι εκ χρήσεως ά,ωτούχων λιπα σμάτωνν παρετήρησαν πιριστώ- σεις καταστροφής φυτών. Τό τοιούτον μάλλον Όά δφεί λεται είς κακήν χρήσιν (μεγάλη ποσότης κλπ.) παρά είς έξαιρετι κήν εΰπάθειαν τοΰ φυτοΰ είς ά ως των προσπαθειών ταύτης. ! ζωτοΰχα λιπάσματα, δεδομένου Σταθμός τής δ».ης προσπαθεί- τος Γεωργικών Έφαρμογών εί- άς θά είναι ή δημιουργία στα- ναι άνάγκτι νά καταστοώνουν εκ θριννΓι (ίνηητινηΓι -π·}™·;,·,-»». Λ» β~- καταστρωνουν εκ θεροΰ άγροτικοΰ πλούτου ως βα· -ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ Σήμερον ιροσκλήσει Σάββατον, τη τοθ ΎπουργοΟ «. ΚοΘρή συνέρχονται είς μί «ν των αίθουσών τής Βου- % οί Κρήτες βουλευταΐ καί * Γεν. Διοικητής κ. Κρασσα «κης διά νά συζητήσουν τάν τρόπον τής ταχυτέρας προ· «θήσεως των ίέργων άνασυγ κρατήσεως Κρήτης βάσει των «ρισμάτων τοΰ συνεδρίου τό οποίον συνεκροτήθη τόν *ορελ«όντα μήνα είς τάς 4 ϊ6)·εις τής Νήσου. Είς την ^σκέψιν θά παραστή «αί ° μόνιμος ύψυπουργός τοθ Συν »»ισμοΟ κ. Τσάτσος καί αί «Ρμόδιαι υπηρεσίαι τής άνα των προτέρων πλήρες πρόγραμ μα δράσεώς, άναγκαιούντων αυ¬ τοίς νλινών χημικών λιπασμά· των, σπόρων, γεωργικών φαρμά- κα>ν κλπ. έφοδίων.
  "Ακολούθως δέ θά προχω-
  ροΰν είς την κατάβτρωσιν τρό
  που έφαρμογής καθορίζοντες
  τόν βαθμόν συμμετοχής τής υ¬
  πηρεσίας καί των ένδιαφερομέ
  νων καλλιεργηταί την άπαιτη-
  θησομένην δαπάνην δι' εκάστην
  βελτίωσιν και τέλος τόν χρόνον
  ενάρξεως καί λήξεως έκςίσΐης
  τούτων.
  Κατά τα διάφορα στάδια έ-
  φιιρμογή; τοϋ προγράμματος θά
  έκτιμάται δ βαθμός επιτυχίας
  έκάστης βελτιώσεως καί θά συγ
  κρίνωνται τα άποτελέσματα ανα¬
  λόγως των βασικών έπιδιώξεων
  αίτινες καθωρίσθησαν κατά την
  έναρξιν έφαρμογής τούτου.
  Ύποθέσομεν ότι ετέθη ώς
  βάσις ή αύξησις τής στρεμματι
  κης αποδόσεως των σιτηρών. Θά
  τηρηθοΰν στοιχεΐα των άποδό
  σεων υπό συνήθεις συνθήκας
  καί των τοιούτων υφ' ών έφηρ
  μόσθησαν αί βελτιώσεις.
  Τα στοιχεΐα ταυτα 0ά έλθουν
  είς δημοσιότητα. θά συζητη-
  θοΰν μεταξύ των ένδιαφερομέ
  νων καθώς καί τάς διαλογικάς
  συζητήσεις των εξωσχολικών ό·
  μάδοιν, καί δταν οί καλλιεργη¬
  ταί πεισθοϋν επί των άποτελε-
  σμάτων των βελτιώσεων καί τής
  οίκονομικής τούτων σημασίας
  ς β
  σική προϋπόθεσις στοιχειώδους
  καί συνεχοϋς εύημερίας.
  Τό νόημα δμως τουτο καί ΐ)
  βαθυτέρα αΰτοϋ έκπολιτιστικτ
  φιλοσοφία διά νά συλληφθί) υ¬
  πό συγκεκριμένην γειικώς μορ¬
  φήν δέον νά ενώοη εις άρμονι-
  κόν κρϊκον διαρκους μερίμνης
  τα προβλήματα τής νγείας, τής
  διατροφής, τής μορφώσεως, τού
  προσανατρλισμοΰ πρός τα ήθικά
  τής Κολωνίας ίδεώδη, τής προ-
  σαρμογής πρός την σύγχρονον ε¬
  ξέλιξιν καί πρόοδον τής έπιστή
  μης καί τέλος πρός ίήν δργάνω-
  σι περιβάλλοντος ευχαρίστου
  καί ελκυστικοίί στήν Κοινότητα,
  στήν υπαιθρο, στό Χωριό.
  "Οτα^ έκδηλοϋται ενδιαφέρον
  γιάτό Χωριό, διά την ύπαιθρον,
  διά την Κοινότητα τό ενδιαφέ¬
  ρον τουτο δέον πρωτίστως νά
  περικλείη είς τούς εύεργετικούς
  τον κόλπους τό ανθρωπίνον υ¬
  λικόν.
  Οί χωρικοί είναι στενά συνδε
  δεμένοι μέ δτι οί ΐδιοι διά τοΰ
  μόχθου των έχουν σκληρά καί
  κοπιαστικά δημιουργήσει.
  Έπισφράγισις τοϋ Προγράμ
  ματος Γεωργικής Ανορθώσεως
  και βελτιώσεως, των δρων δια·
  βιώσεως στό Χωριό δέον νά εί
  ναι ή εκδήλωσις Κοινωνικής Προ
  νοίας καί Κρατικής μερίμνης
  κατ' ϊστιν μοίραν διά νά μή εΐ
  πομεν κατά προτεραιότητα πρός
  τούς αγρότας, πρός τούςάγροτό
  δτι οί καλλιεργηταί Αρχανών
  ελλείψει ζωϊκής κόπρου χρησι-
  μοποιοϋν σύνθετον λίπανσιν μέ
  καλά άποτελέσματα.
  Συνηθίζεται ή κατωτέρω λί¬
  πανσις κατά στρέμμα.
  0—16—0 100 χλγ. προτιθε-
  μένης τής δλης ποσότητος έφ'
  άπαξ τό Φθινόπωρο.
  Κάλι 75 χλγ. προτιθεμένης
  τής δλης ποσότητος έφ" άπαξ τό
  Φθινόπωρο.
  8. άμμωνία 200 χλγ. προτιθε
  μένης τής δλης ποσότητος είς
  δύο ή καί τρείς δόσεις άπά τής
  ανοίξεως καί εκείθεν.
  Ή τοποθέτησις των χημι-
  κων λιπασμάτων γίνεται διά τοϋ
  άνοίγματος μικροΰ λάκκου είς
  τό διάχενον μεταξύ 4 πυκνάδων
  χωρίς νά εφάπτωνται των φυ¬
  τών καί άκολουθεΐ άμέσως άρ-
  δευσις.
  Ή επαφή λιπασμάτων είς τα
  φύλλα τοΰ φυτοΰ τόσον των
  φωσφορικών όσον καί των άζω
  τούχων άποφεύγεται διότι είναι
  τοξικά διά τό φυτόν προκαλοϋν-
  τα την άμεσον άποξήρανσιν των
  φύλλων.
  Έπαρκή συγκριτικά δεδομέ-
  να εΛί τής δράσεώς των χημ.
  λιπασμάτων είς την δικταμοκ <λ λιέργειαν δέν έχομεν καί λαμ¬ βάνοντες ύπ' όψιν τόν παράγον τα μόνον ποσότ·ης δεδομένου δτι δ παράγων ποσότης καί επί τοϋ ϊ 5 , * παρόντος τουλάχιστον δέν εΕετά παιδας και τα,ς άγροτονεάνιδσς ι ?-,.,„, /,? '' ' &> " ^Λ
  - «' , Γ / ά > « « ζεται (το εμπόριον δεν ενει ειδι
  των οποίων ο μοχθος και ή δρα νΛ, ζ^,^,; τ
  τότε αυτομάτως <3ά σθή τό πρόβλημα άντιμετωπι γενικεύσεως τούτων κατά ιρόπον πλέον καθα¬ ρώς επιχειρηματικόν. Συχνά ςτ-ρός τόν σκοπόν γενι- κεΰσεως παρεμφερών βελτιώσε- ών κυρίως είς τάς καλλιεργητι κάς μεθόδους προβάλλεται ή δι· καιολογία τής ελλείψεως έπαρ· μέσων. Τό θά εκλείψχι στηριότης συμβάλλει θετικώς καί παραγωγικως στήν άγροτική Άνοικοδόμησι. Όταν αί ώς άνω Αρχαί τη ρηθοϋν καί δταν αί επιδιώξεις τοΰ προγράμματος Γεωργικών Έφαρμογών πλαισιωθοΰν είς ενα αύστηρά καθωρισμένας ενάρ ξεως καί πλήρους άξιοποιήσεως των εύεργετικων άποτελεσμάτων το»ίτου τότε πολύ δύσκολα οί αγ ροτόπρ.δες θά έγκαταλείπουν την ύπαιθρον, καί πολύ δυσκολώτερα θ' άπομακρύνωνται τών|άγα·9ών των διότι θά είναι συνδεδεμένοι μέ αύτά δημιουργικως καί συ- ναισθηματικως. Υπό τάς ώς άνω προΰποθέ σεις, ή ζωή στό χωριό θά είναι |«ίνετος ευχάριστος έλκυσνική, άπο δοτικ:) καί ϊκανή νά συγκροτήση τούς άσχολουμένους μέ τό Γεωρ γικόν Έπάγγελμα καί νά προσελ κύση καί πολλούς άλλους φυΐο ζωοΰντας είς τα μεγά?ι.α άστικά Κέντρα καί άσχρλουμένους μέ πά ρασιτικά μικροεπαγγέλματα άνευ ούδεμιάς έλπίδος επιτυχούς εύδο κιμήσεως. Ό Δι)ντής Γεωργίας Λασηθίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ άπαιτήσεις. β) Βοτανίσματα — ΣκαλΙ- σματα. Τόσον αί νέαι φυτεΐαι (φύ- τευσις Όκτωβρίου) όσον καί αί διαχειμάσασαι παλαιαί τοιαύται διά νά άναπτυχθοΰν επιτυχώς χρήσουν λίαν επι μελη μένων βο- τανισμάτων. Ή εκάστοτε προτιθεμένη ζωϊ κή κόπρος μάς έμπλουΐίζει τό ε- δαφος μέ σπόρους ζιζανίων. Άλλά καί χωρίς προσθηκην κόπρου τό πλέον άξιόλογον ζιζά- νιον όπερ μαστίζει τό μεγαλύτε¬ ρον μέρος των δικταμοφυτειών είναι ή δξαλίς καί ήτις δέον επι¬ μελώς καί ενωρίς την άνοιξιν νά άφαιρεθή, διότι ή συνύπαρξις της εντός καί πέριξ τής πυκάδος μας δημιουργεϊ εύνοϊκάς συνθή¬ κας νά επικαθήση επί των φύλ¬ λων τοΰ δικτάμου πάχνη ήτις θε ωρεϊται λίαν καταστρεπτική διά τόν δίκταμον. Τα βοτανίσματα άρχόμενα ε¬ νωρίς την άνοιξιν καί Ιδία τό πρώτον άποτελοϋν την πλέον ε¬ πίπονον καί λεπτήν εργασίαν τής καλλιεργείας δικτάμου. Είς τάς παλαιάς ίδίςι φυτείας αί πυκνάδες σχεδόν εχουν οίκονομικών •ιειονέκτημα τουτο ή Τ «Η δ. ι 10 Μ διεπιστώθη κατά τάς συ· ρήσεις τού Συνεδρίου άνα- εΐναι παραμε εί πολλάς καΐ . δυνατότητας άξιο- '^ησεως τοθ ποικΐλου φυσι· 1(00 της πλούτου. Έπιβάλλε- ' "ί έκ τούτου νά γίνουν ταχύτερον έργα οί λόγοι 1 αί ύποσχέσεις αί οποίαι όθησαν καί άπό τής άπό ταύτης ή σημερινή σύ 'ΐζ παρέχει τό ένδόσιαον ακολουθήση ενα ταχύτε- ν ρυθμόν ή εκτέλεσις των "θυστερημένων έργων άνα «Υκροτήσεως είς την Κρή ιεοημ εάν ή Άγροτική Τραπέζα καί αί γεωργικαί )Όργανώσεις ενισχυ- θώσιν επαρκώς διά σοβαρών κε¬ φαλαίων ωστε νά δύνανται νά εκπληρώσουν απολύτως την πι· στωτικήν των πολιτικήν υπό μορ¬ φήν καθαρώς παραγωγικήν, ω¬ φέλιμον, ευεργετικήν καί έκπολι- τιστικήν. Τα μεσοπρόθεσμοι καί μα- κροπρόθεσμα δάνεια μέ μικράν έπιτόκιον δέον νά άπορροφή- έπιτόκιο σουν σοβαρόν μερίδιον εκ των πρός διάθεσιν κεφαλαίων τίς Τραπέζης. Τα δέ άφορόντα βελ¬ τιώσεις ^έγγειοβελτιωτικής φύσε¬ ως δέον νά καταλάβουν πρωτεύ¬ ουσαν θέσιν είς τόν Τομέα τής δανειακής πολιτιχής πρός την ύπαιθρον. τον προγράαιιατός ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΤΟ1ΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ1 ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΝΤΟΧΗΣ Εκτελεσθεϊσαι τελευταίως παραγγελίαι ΙΠΠΩΝ Έκτελεσθεΐσαι τελευταίως παραγγελίαι ΙΠΠΩΝ 1) Οίνοποιητικός Συν)σμδς Κολυμπαρίου 66 5) Μωραϊτάκης καί Κυνηγάκης Κίσσαμον 10 2) Σήφακας καί Σία Καλύβες 78 6) Συνεταιρισμός Ροδοβανίου Σέλινον 22 3) Μ Γαλάνης καί Σία Χανιά 57 7) Σπ. Ζουρίδης Λάκκους ^ 20 4) Σπ. Καλαμαρίδης Άκρωτήρι 22 8) Σουβλάκτις—Αναστασάκης Χαλέπα Χανιά 10 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ 1) Έταιρία ΕΤΕΛ Χανιά, ίππων 132 2) Άδελφοί Δελιμπάση Ρέθυμνον Ιπ. 34 3) Μαφιδάκης και Φρονιμάκης Βουκολιές κλπ. ΐπ. 22 ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ: ©ΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΝ &2ΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ!
  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
  Α!
  Σ
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣ)ΡΩΝ
  "Η "Ενωσις Γεωργικών Συ
  νεταιρισμών Ηρακλείου δι"
  έγκλκλΐου της πρός τούς Συ-
  νευαιρισμούς συνιστά την τα
  χεΐαν υποβολήν καταστάσε-
  ων των μελών των των επιθυ¬
  μούντων νά προμηθευθθν ψε-
  καστήρας καί θειαφιστήρας
  διά νά γίνη εγκαίρως ή πά-
  Η ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ραγγελΐα διά
  άν των.
  προμήθει-
  Δι' ετέρας έγκυκλίου δίδον
  ται οδηγίαι είς τούς συνεται-
  ρισμούς διά τάς ενεργείας
  είς τάς οποίας θά προβαίνουν
  καί τα στοιχεΐα τα όποΐα θά
  όποβάλουν προκειμένου περί
  τής χορηγήσεως καλλιεργητι·
  κων οανείων είς μετρητά καί
  είς εϊδη διά την νέαν καλλι-
  εργητικήν περίοδον.
  ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΟΪΝΩΝ
  Είς τό Υπουργείον Έθνι·
  κης ΟίκονομΙας εγένετο τό
  εσπέρας τής παρελθούσης Τε
  τάρτης εύρεΐα σύσκεψις άντι-
  προσώπων των Υπουργείων
  Έθνικής ΟίκονομΙας καί Γε¬
  ωργίας τού Αύτονόμου Στα-
  φιδικοΰ 'Οργανισ,μοΰ, τοΰ Γε
  νικοθ ΧημεΙου τοϋ Κράτους,
  καθώς καί έκρρόσωποι των
  οινοπαραγωγήν καί των οί-
  νεμπόρων. 'Η σύσκεψις αφε¬
  ώρα την προώθησιν τής έξα-
  γωγής των έλληνικών οΐνων.
  Κατά την σύσκεψιν διεπιστώ¬
  θη δτι τα ύπάρχοντα άποθέ-
  ματα οΐνων είναι τεραστία
  αί δέ προβλεπόμεναι έξαγω-
  γα( μας έκ των σχετικών συμ
  βάσεωντής Ελλάδος μέ τάς
  άλλας χώρας είναι μάλλον
  μικραί. Ή σύσκεψις ήτο μάλ¬
  λον κατατοπιστική καί θά ε¬
  παναληφθή συντόμως.
  Η ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΣ
  ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
  Ή έπιτροπή έξωτερικοθ
  έμπορΕου καθώρισε την πάθη-
  τικότητα των έσπεριδοειδών
  είς 75ο)ο δι' δλας τάς χώρας
  έξαγωγής.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Δηλώσεις διά σπόρον πα·
  τάτας.
  Άνακοινοθται δτι οί επι-
  θυμοθντες νά προμηθευθοθν
  έκ τής "Αγροτικής Τραπέζης
  σπόρον πατάτας ξενικής προ
  ελεύσεως δέον νά υποβάλω¬
  σι σχετικάς δηλώσεις είς τα
  *Ϋποκ)ματα τής Τραπέζης
  μέχρι τής 20ής τρέχοντος.
  ΟΙ συνεταιρισμένοι παρα-
  γωγοί θά καταθέσουν τάς δή
  λώσεις των είς τούς Συνεται
  ρισμούς οί όποΐοι πρέπει νά
  τάς προσκομίσουν είς την
  Τράπεζαν μέχρι τής 20ής τρέ
  χοντος.
  (Άγροτική Τραπέζα Έλλά
  δος).
  Αφορμήν λαβόντες έκ τής
  συνεχιζομένης διά των στη-
  λών τσΰ τύπου πολεμικής κα¬
  τά των Γεωργικών Συνεται-
  ρισμών, των Ένώσεων αυ¬
  τών καί τής Αγροτικής Τρα¬
  πέζης υπό Πρακτόρων καί
  άντιπροσώπων τής Έταιρεί-
  άς Λιπασμάτων επί τοθ ζή-
  τήματος τοΰ τρόπου κυκλο·
  φορΐας των Λιπασμάτων τής
  τιμής των κλπ. ώς έκπρόσ^·
  ποι τοθ ΆγροτικοΟ πληθυ-
  σμοθ ανακοινούμεν τα κά¬
  τωθι, πρός διαφώτισιν τής
  κοινής γνωμης καΐ είς απάν¬
  τησιν των οημοσιευμάτων
  των τελευταίων ημερών.
  1) Ουδείς έ'χει τό δικαίω-
  μα ν' αρνήται είς τούς Α¬
  γρότας νά διαχειρίζωνται διά
  των Συν)κών των Όργανώ-
  σεων τα λιπάσματα καί έν
  γένει τα γεωργικά των έφό-
  δια. 2) θεωρούμεν απαρά¬
  δεκτον την επαναφοράν τοθ
  παλαιοθ συστήματος διανο-
  μής των λιπασμάτων διά των
  άντιπροσώπων τής Έταιρεί-
  άς των έμπόρων καί των δι¬
  αφόρων μεταπρατών, κρίνον-
  τες ώς μόνον έξυπηρετικόν
  καί συμφέρον, τοθ άγροτικοθ
  πληθυσμοθ, σύστημα κυκλσ-
  ψορίας των λιπασμάτων τό
  νυν εφαρμοζόμενον τοιούτον
  διά τής Αγροτικής Τραπέ¬
  ζης καί των Γεωργικών Συ-
  νεταιρικών Όργανώσεων. 3)
  Ή τιμή διαθέσεως λιπασμά¬
  των καθορΐζεται παρά τοθ
  Κράτους καί ούχι παρά τής
  Αγροτικής Τραπέζης ή των
  Συν)κώνΌργανώσεων μέ αυ¬
  στηρόν παρά τούτου έλεγχον
  καί ουδείς δύναται νά ίσχυ-
  ρισθή δτι τό Κράτος ύποθάλ·
  πή κερδοσκοπίας έκ μέρους
  τής Αγροτικής Τραπέζης καί
  των Συν)κών Όργανώσεων
  είς βάρος των παραγωγών.
  4) Επί των δημοσιευμάτων
  είς Άθηναϊκάς εφημερίδας
  τοθ έν Άγίω Νικολάω αντι¬
  προσώποις τής Έταιρείας Αι-
  πασμάτων «ΝΙ Κ Ο Λ Α Ο Σ
  ΜΑΣΣΑΡΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» δ¬
  τι ΓεωρικοΙ Συν)σμοί Βραχα-
  σΐου καί Βρυσών διεγράφη-
  σαν τής Ενώσεως είς ένδει¬
  ξιν διαμαρτυρίας κατά τοθ
  κρατούντος συστήματος κυ·
  κλοφορίας των λιπασμάτων,
  δηλοθμεν^δτι τοθτο είναι τε¬
  λείως άνακριβές, αί δέ δια-
  γραφαί των Συν)σμών τού¬
  των όφεί λονται άποκλειστι
  κώς καί μόνον εις έλατήρια
  άσχετα μέ τα των λιπασμά-
  των ώς προκύπτη έκ των κοι-
  νοποιηθέντων ημίν πρακτι¬
  κών.
  Αμφότεραι αί διαγραφαί
  άπεφασίσθησαν υπό ελαχί¬
  στων Συν)σμών ήτοι τοθ μέν
  Συν)σμοΟ Βρυσών υπό 28
  συν)ρων επί συνόλου 93 τοΰ
  δέ Βραχασιου υπό 66 επί συ¬
  νόλου 226.
  Έν τέλει γνωρίζομεν είς
  τόν άγροτικόν πληθυσμόν δ-
  τι θά συνεχίσωμεν τόν άγώ-
  να διά την διατήρησιν τοθ ύ-
  φισταμένου συστήματος καί
  Συνο-
  τήν ε¬
  πιτυχίαν τής άναθέσεως είς
  τάς Συν)κάς Γεωργ. Όργα-
  νώσεις καί την Α. Τ. Ε. τής
  Ιδρύσεως τοθ έργοσ-ίασίου
  άζώτου θεωρούντες απαρά¬
  δεκτον την είς Ιδιώτας άνά-
  θέσιν τόσον τής διανομής
  των λιπασμάτων δσον καί
  τής παραγωγής τοΰ άζώτου.
  Ένωσις Γεωργ. Συν)σμών
  Μεραμβέλλου.
  Ό Πρόεδρος
  ΜΑΡΚΟΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΑΚΗ-
  θά ένισχύσωμεν την
  μοσπονδίαν μας διά
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ, 15-12-50
  Κατόπιν τής έμμονης '
  παλλήλων τοθ Ι.Κ.Α ι
  απεργίαν των ή κυβέο;
  διέταξε την έπΐστράτει
  των. Η διαταγή όρίζει *
  προσελεύσεως είς την 6»
  οίαν των την 8.30' π
  σήμερον 15 Δεκεμβρ[Ουμ
  Σ. Σ.- Την διατανήν
  έπιστρατευσεως διά τ
  παλλήλους τοθ 1ΚΑ
  Κ
  κλείου ύπέγραψεν ό
  ή ΟΚΕΝΗ
  δι-,
  ρψ ό δι-,
  τής τοΟΚΕΝΗσυνταγμ!!
  χης κ. Σγουρός κατόπιν &Τ
  ταγής τοΰ ΓενικοΟ
  λείου.
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΕΣΣΑΡΟΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΝΝΟΝ
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΕΙ_ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
  Κατόπιν διαπραγματεύσε-
  ών μεταξύ τής ΚΣΟΣ καί τοθ
  ΒρεττανικοΟ Ύπουρ·γείου Τρο
  φίμων επήλθε συμφωνία διά
  την πώλησιν είς "Αγγλίαν 4
  χιλ. τόννων σουλτανίνας μέ
  μέσην τιμήν 110 στερλίνας
  τόν αγγλικόν τόννον φόμπ.
  Ή προθεσμία παραδόσεως
  τοθ συνόλου τής πωληθεί-
  σης σουΛτανΙνας ωρίσθη μέ·
  χρι τέλους ψεβροουαρίου. Τό
  πρώτον φορτίον τής σουλτα
  νίνας θά παραδοθή έντός
  τοθ τρέχοντος μηνός ή δέ με·
  ταφορά θά γίνη δι' Αγγλι¬
  κών πλοίων. Είς την συνα¬
  φθείσαν συμφωνίαν περιλαμ-
  βάνεται καί ό δρος δπως είς
  την δλην ποσότητα ποσοστόν
  7 ο)ο θά είναι ψιλόρρογη.
  «υ___
  μή άντιστοιχεΐ πρός 315 δολ
  λάρια κατά τόννον ήτοι 472;
  δραχμ. τό κιλόν κρίνεται δέ
  τιμή αυτή ίκανοποιητική.
  Ή ΚΣΟΣ υπέγραψε τή
  συμφωνίαν μέ τό 'Υπουργεΐ
  όν ΤροφΙμων τής Αγγλία
  κατόπιν συνεννοήσεως μ
  τούς έξαγωγικούς οϊκους τή
  Κρήτης καί τής Κορίνθου. Συ
  νεπώς ή ΚΣΟΣ δέν θά διενερ
  γήση συγκέντρωσιν. Δέον νά
  σημειωθή δτι ή ΚΣΟΣ έχε
  πωλήση μέχρι τοΰδε 2500 τό
  νους σουλτανίνας έκ των πό
  σοτήτων τάς οποίας ηδυνήθη
  νά συγκεντρώση έκ των όποί
  ών τό μέγιστον μέρος διετέ
  θη είς Γερμανίαν καί τό υπό
  λοιπον είς Νορβηγίαν, Βέλγι
  Η πραγματοποιηθεΐσα τι-1 όν, Γαλλίαν καί Έλβετίαν.
  ΔΕΝ ΟΑ ΙΑΡΥΘΟΥΝ ΝΕΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ
  ΕΙ2 ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ
  ένωθή μεταξύ των, τό πρώτον
  βοτάνισμα ενεργεΐται διά χειρός
  τί) βοηθείςι ενίοτε μικρών εργα¬
  σιών, χειρών άτινα συρόμενα
  μετά προσοχής επί των διακένων
  των πυκνάδων άηοκόπτουν τα
  ζιζάνια (ξύρισμαεδάφους).
  Ό άποχωρισμός τέλος των φυ
  των όξαλίδος άπο των βλαστών
  τοϋ δικτάμου των φυομένων εν
  τος τής πυκνάδος ενεργεΐται διά
  χειρός καί συνήθως άπό γυναΐ
  Διά πράξεως τοθ Υπουρ
  γικοΰ Συμβουλίου άπηγορεύ
  θη ή ίδρυσις εφεξής βιομηχα
  νιών είς την περιοχήν τής
  τέως Διοικήσεως Πρωτευού¬
  σης. Διά τής έν Λόγω πράξε¬
  ως έξουσιοδοτεΐται ό υπουρ-
  γός τής Έθνικής Οίκονομίας
  δπως πρςβή είς την κατάρτι-
  σιν των ένδεδειγμένων νομο-
  θετικών μέτρων διά την εφαρ¬
  μογήν τής άπαγορεύσεως.
  Διά των νέων τούτων νο-
  μοθετικών μέτρων θά χορη-
  γεϊται σειρά εύεργετημάτων
  καί διευκολύνσεων είς τάς
  ίδρυθησομένας είς τάς επαρ¬
  χίας βιομηχανίας, ϊνα στρα¬
  φή ή προσοχή των ενδιαφε¬
  ρομένων έκτός τής Πρωτευού
  σης. Έν τώ μεταξύ τό Συμ¬
  βούλιον Βιομηχανίας τοθ
  ύπουργείου άνέβαλε την συ¬
  ζήτησιν επί των υποβληθή-
  σών αιτήσεων δι' ίδρυσιν
  βιομηχανιών είς την πρω¬
  τεύουσαν.
  χας καί παιδία.
  (Συνεχίζεται)
  ΗΓΟΡΑΣΘΗΣΑΝ
  ΣΠΟΡ ΕΛΑΙΑ
  Ό ύπουργός τής Έθνικής
  ΟίκονομΙας ανεκοίνωσεν δτι
  ήγοράσθησαν έξ Άμερικής 5
  χιλ. τόννοι σπορελαίων τα 6
  ποία πρόκειται νά κομισθοθν
  συντόμως.
  | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ
  Τό υπουργείον Έθνικής
  ΟΙκονομίας ενέκρινε την εί
  σαγωγή έξ Ιταλίας 8 χιλ
  τόννων θείου διά τάς ανάγ¬
  κας των καλλιεργειών.
  Ή είσαγωγή θά γίνη υπό
  τής Αγροτικής Τραπέζης.
  ΤΑ ΝΑΥΛΑ
  ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
  Ή έπιτροπή Ναυλογίου
  καθώρισε σύμφωνα μέ προη-
  γηθεΐσσν άπόφασι τοθ υπουρ
  γικοΰ Συμβουλίου δτι τα
  ναθλα των λιττασμάτων των
  μετακινουμένων διά τής Α¬
  γροτικάς Τραπέζης θά ύπά-
  γωντοι τοθ λοιποθ είς την
  κατηγορίαν των λοιπών έφο-
  δίων. Τα ναθλα ταθτα είναι
  κατά 10ο)ο κάτω τοθ ίσχύον-
  τος ναυλογίου. Ή είσπραξις
  άνωτέρου ναύλου θά διώκε-
  ται ποινικώς.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΒΑΔΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τοθ ύπουργεί
  ου Έθνικής Οίκονομίας κα-
  θίσταται γνωστόν είς τα Έμ
  πορικά Έπιμελητήρια καί
  τούς ενδιαφερομένους είσα-
  γωγεΐς δτι χορηγοΰνται ά-
  δειαι διά την εισαγωγήν έκ
  τοθ έξωτερικοθ ΐπκων, φορ-
  βάδων, ήμιόνων καί όνων.
  Τό διατιθέμενον πρός τοθτο
  ποσόν συναλλάγματος άνέρ-
  χεται είς 150 χιλ. δολλάρια.
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ, 15—12—50.
  άπεργΐα των
  την αΰξησιν των
  συνεχίζεται. Ό
  γός κ. Βενιζέλος έκάΐ,
  τούς άπεργούς νά έπονί]
  θουν είς τα μαθήμαχά
  δηλώσας δτι δέν είναι
  τή ή μείωσις των
  διότι δέν ύπάρχουν
  πόροι διά νά λειτουργΐ
  τα Πανεπιστήμια. Προοί
  σεν δτι θά έξαιρεθοθν ί
  καταβολήςδιδάκτρωνκαΐί
  λαι κατηγρίαι πτωχών
  τητών.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 15—12—50
  Έπ' εύκαιρΐα τοθ αύρια|
  (σημερινοθ) έράνου υπέρ,
  φανέλλας τοθ στρατιώχου
  Άρχιστράτηγος Παπάνοζ
  πηύθυνε θερμόν διάγγε]
  πρός τόν Ελληνικόν Λα
  καλών, τοθτον νά ένισχύ]
  την προσπάθειαν της Βα
  λίσσης διά τα μάλλινα ιι
  στρατιώτου ό οποίος
  ρεΐ άγρυπνος εΙ; , τα
  ρσ την ασφάλειαν της Π
  τρίδρς.
  Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ
  'Η Κ.Υ.Δ.Ε.Π. προκειμένου
  νά πωλήση χιλίους τόννοος
  χσρουπίων εσοδείας 1950
  διά τάς ανάγκας τής κτηνο
  τροφίας δέχεται έγγράφους
  προσφοράς των ένδιαφερομέ
  νων είτε διά τό σύνολον εί
  τε διά μέρος μέχρι τής προ-
  σεχοθς Δευτέρας 18 Δεκεμ¬
  βριού είς τα γραφεΐα της
  όδός ΣολωμοΟ 53 Αθήνας.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  ϋπουργείου Έφοδιασμοθ δέν
  θά είσάγονται τοθ λοιποθ ά-
  ευρα έκ τοθ έξωτερικοθ άλ·
  ά μόνον σιτηρά.
  Κατά τό τρίμηνον
  Δεκεμ
  ίρίου—Φεβρουαρίου θά είσα
  (θοΰν περί τούς 164 χιλ. τόν
  ■οί σίτου.
  Σουλτανίναι: Πρός
  κτέλεσιν τής άναληθεΐσης
  πσχρεώσεως των έμπόρων
  όποΐοι μετέχουν είς τήνοΐί
  φωνίαν μετά τής ΚΣΟΣ!
  την παράδοσιν 4 χιλ. τόνν)
  σουλτανίνας είς τό "ΑγνΙ
  κόν Υπουργείον Τροφίμί
  ήγοράσθηοαν δλα σχεδί
  τα άποθέματα σουλτανί^
  τα ευρισκόμενα είς χείρί
  μεταπρατών ύπερβαίνονΙ
  τούς 250 τόννους. Ή άνο|
  αυτή εγένετο την τρέχουοΐ
  έβδομάδα καί είς τάς τψ
  4350—4500. ιΗ άποσυ
  σις αυτή τής άγοράς ίδιΐ
  ούργησε ζήτησιν καΐ οί
  μαί έβελτιώθησαν είς
  4450—4600.
  Ταχτάδες. Έσημε
  θη ενδιαφέρον είς δρ. 205(
  2100.
  "Ελαια 'Η κατάστσι
  στάσιμος είς την αγοράν |Ι
  λόγφ έπιφυλακτικότητος
  των άγοραστών καί των
  τόχων |έλα(ου. Έγένο'
  πράξεις είς τάς 12.600 δρ|
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΟΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΝΩΓ
  Ελήφθη απόφασις
  είσαχθοΰν τοθ έξωτερι|
  διά τάς ανάγκας τής ί
  κης γεωργίας δνοι καί
  νοι μέχρις άξίας 100
  δολλαρίων έκ τής βο
  τοθ ΣχεδΙου Μαρσάλ.