90391

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί»» «*/1ε)Λ
  >*ΤΤ]3*1< Α.Μ« Έτηαία δραχϊ' ■ Έξαμηνος » 1$ Τ)ίμην·ς > £
  . ΚΑΦΦΑΤΟ2,*
  οπγ-
  κύ/. λων
  ·π;.,,
  Τ* ι
  «Μ*»**
  '-χοόονται γογγοσμοί
  την σχετικήν βραδύ- —
  τ, με την όπβίαν χω
  αι .εργασίαι
  'ευζιν της -ε
  β»
  λ75
  ■ί? έ« ίσή^'καί διά ^
  ιδιαιτέρας;)» «αί ΛαΟσΤΙ-
  '** ΐι»ν ιι Ι|Ι-
  Είς
  ό Συμμαχικόν* Στρατοδι-
  Αιανοοπόλβως
  ός καί ά "Ελ¬
  λην δικστής Η.ΊΙετρωνά-
  -2*
  ΙΚ1
  10» ώ; 4— υωει'
  Ι
  την ά ί^&αα ν.. 77ρο« α:
  ίύώ 61 όϊ»;
  «ναέτββ
  —ι τής
  χών έβηοήμων ανακοινωθέν
  »·»» διά χά 6 π σία ουδεμίαν
  άναλαμβάνομεψ.
  'Ατυ/, . .
  ^ δέν δυνά)ΐ·ιτ
  φοονοι μετ
  το.'
  <>υ μ, %α
  " ' ονομαλίας χαί
  ψβ ΐς', αί'ότίβίαι-3 ' ΤΑ ΕΝ
  ν-ει-ν ήγίνοντα. α(ΐτι ; ΑΘΗΝΑΤ_ δ (*$·. τηλ)τηλβγ
  κος μβ τό έργον τοΰ Συ- | ραφούν/έκ Ζυρίνη£ δτι -
  ν,<*>-ι'/>ο γ^,ς Είρήνης. Ι "Εμπερτ ε:Εναι 'όρ ι στ ι < „ Γερόν των άνησοχι.' *ΰΡΐος τής Ηατβ.στα<5βι*ίς ιναι αι δυσχέρειαι ! έν Γερμανίφ". οποίας βημιοθργβδν ' ϋΑΙ^ΙΤΗΣΓ- Κ'Α' χ^ σημέρα ι αοζοοσα ιάζ ι ι ΐιΐι**»'-»- ώσει^τών μικβοτέρων με , λθ11^Ι 6(ιΟ .ττλ) Α" λών τΛς 'Αντατικτς Συμ- ι λεται έκ Σόφιας *>"*ι ο—.
  "" ίας6π(«»ς άκούηται ή · (τιλβύς τής Βουλγαρία^
  μη των β ίς δλασχβδόν ! Βό^> ις δυνε-χάλεσ,β- β ίς τι-
  «τ;τ.ι>ίΚ'αουνΤ<>5 νά
  φο; εί; την ύπδ
  ίίτΓ>ς /.αι οια τοθ ι Πολοάρ ΐθμο ιδέάντ ιπρό ( οντούς ό
  οωποι τώι»Κρατά>ν "τούτων ί μάτων,
  ΠαοακαλβΧται 6 ; .ν
  τί; «Ιναι καί ποΰ βύρΐσκΐϊαι ό
  Κνβκα τής δημ ι ου,
  καθ' Εκάστην βίςτίΊαρισί βείσπς σοβαράς κιιχ
  Ι ο·ς έν τΛ έπιθυμία 6κω<- **·»<)£ Π ΚοβερνΓ,σ ις 6ί ' σομμετάσχουν τΐΐΛ1/έργασ 9 παρητή&η. Ι ών τής Δ ιασκέψεως . ΛΗΛϋΣΕΐΣ ' Ι1ΛΟ1 --------------- .μ) Ένσ» μαχοϋ «,Βήματος» μ^ρον καί τ^ν πορείαν χ αν την θά έί οενκλίΐω; ίί; τό γ^άι^ωντ^ι :ι οί ανσμετ. τίς κινιχι'και ποΰ βυρισκΐϊαι ό; _-,—««·------- Α*Ι4ϊ^ΑΙ 5(^. -·>*) -νσ»
  [> ίττθογθαμ- άατυατρο; νά μάς είδοποισ» , ΡΩΜΙΙ,(ΤηΑεγοααΗκώ;) ' νενταύξει αύνοϋ πρός τούς
  ' μ*Χ?ι ^ί" ! γ,ηί ι}ιιειιρθί|σεται γ«νν(*ίως, ^λ έφι|ΐΐΕ(?ίδεςτή.5 Στακχχολμη; ! <'Γάΐμς^ χόΰ^-Αον&ί*9ν ό η. οείαν χαν ^ εύγ/χαϊατιών Λαίτών άναλρά.φουν την είδησιν καθ Ηενι^ελο<: έδήΐωνεν δειή *Κλ ιί'ήστ; άπσ· ~- ^Ίΐζ ^ύ/.εο·)ς. "· ΊΊνΛτ'1.., ' /ηγός ταΰ Γβοιια- ί λάς ά£ι«ϊ όΧ6κΑη·ον την ββά .. .. ^,μβν νά τ νά π«ο«- όλί- γον διά την υγείαν των Λ )ύδενδυ5φ μετηναστβυοε ]γό^ «αΰ Γβραα- ! λάς άξι*ϊ ολόκληρον την · 'βίου ΓίΓροτηγος | «ην καί μέρος της Μνιράς 'Δσία ςχαΐ τ αν « ο'ι'ίίνβ; δ>ν
  άκάμη
  την ίερότη,τα των γβνβκιντοΰ |
  Χ«β. Μν/τρο-τολίτον ηΆΙ χδ
  Φίοπνκυζτον «Αν ΑογΐΑ* χηϋ
  κ. ΣοφονΚη.
  Εάν δίή τακτική μας
  Γρέρει νυγμονς εί, τ<5ν χον καίταράσσειτ,'ιν τόν ΕΞΩΤΕ^Ε!4ΒΣΕΒΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ό «ΊΙμβρη | Τ|Ί " σ ιος Τηλέγραφον»'6ημασ ι ! διατάγματος, εύβ ι τ«|λβγραφηματα το( αίο ις άνταποκρ ι .ο-ημέρου είς την /»αί παρουσιάσθη είςτΌνΛεγίν ' δεκανήαοαν. ' , καί τόν Τοότσκυ δηλώσας θίΐ · ΠΡΟΚΛΑΖίΟ ΚΛλ. 2λ'ΡΛ α* πρυθ-υμο:; νά τίΛ| ρϊ; την Ι "ΧΟ Υ διαι)ρυίν τα>ν δνάΛ'ά·*§ςι»πϊΐρι?τή· ι Α^ΟΓΛΓΑΓ ο {ίί. τηΛ( Γ/ιή
  Ηρά?<ην, γ£ν(5μενα δεχχά χον ι μ3ΐ'4κόηΛό')σεων ένθουσκι- τοΰ τοο άγγέλλοντος δτι η δίάνά ι*«ς, ώ; «αι Λμηάνη δ ' φόγα'β* τ» «ας ύ χοντ«ς τφ *Βήμα καί νά κι/^ίων οϊ:ΐ- έν τί) γαλλ'ΐκή μάτων. ταν- τινος άνησοχίαι πνές έν σχέ - | σβ ι βράς τό ί^ργον τΛς ! -.ΤΡΛ ___________________ Γ11Σ-ΙΛΝ — ι α « ·- ο ' ι. ί ΑΘΗΝΑΙ 8 (19. χηΧ.)Τμήμα Πετσιά έγγΧΐΗάΧεβρα«α1 ι "ΓΓ ι- -Τα λ " ^ '' '^'1 τα ΈΛ*τ/π«ου στοατοΰ ό 6- ι>·οσης νασι/ν&Λβτι -«^ ^ »1ας Ηαί
  • τ"**6 ι ποίος διετέθη ί)ΐά τήν'
  ί 1<ν" ι νίκην εκστρατείαν «νεχ_ρ»- ι '.ας, κάλ- α αν ϋδηίΛίβιβαα&ένχίΐ άτμο ς ργ - ουγχί>ό^ώς. •'ίί
  5
  έκ «ου Απ/ιβσίον
  Τα αΐτια των άνησοχΐ'
  ών τούτων ·ίναι Α χαά>-
  Οης κατάστασις ή όηαία
  έζακβλόοθεΓ έν Ρωβ#ία
  κίιί
  . , · ,, ^εΛυ,,«. παραμείνη εΐί
  άφμαχιχοΐ, ^αρ^ψ- Κων)^ολίν δπον ^ ον,
  ΰ>ηβαν%Βΐ8υναίωςβΐς τύ Κα- ι τρω^5σι πάσαι αί ^ιά τε>ν
  τάστημα έκσρατρίαν διατεθεισό/ιενα»
  ' {ΐννάμεις. 'Κ'
  >»Ι·ΐ*Ι.Ιέί § εν
  ΜΕΡΑΜΒΕΑΑΐν
  ΟΙ
  #1**113
  π// '
  104» ΛΗΦΑΗϊΟΠΥΤ 141 ΚΙ2ΦΑΗ
  ΑΦΦ/*
  .αι
  ΓΤχ
  ι βοτ
  (
  -'α ο
  ·« ί —χ '
  Γ
  α
  ι «ϊ
  "*·>»'/
  >—, ,ωτ
  Λ Τ ν! !
  VII

  -ώινχ-
  ώτ
  ?Γ»β
  >; ( ν>
  -6 *65
  υ, «ν.;