90394

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  β
  ΒΗϊνΙΑ
  4ρ·χ. 90
  ΔΙ« τ *8εαμ«( «ν«ξ·ιε(!τ«κ
  ΓΡΑΦΕΙΣ ΚαΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΣΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕΙΟΥ)
  ΡΖ9ΥΜΝΗ γ.ΣΠΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 9 ΙΑΝΟΤΛΡΙΟΥ 1919
  Δι* ϊτ|μο«ι»·*»<< ■«( Ιττεε» 4ά« ίίι«ί—#«ι «υμ·«ενίεκ. ι»χε> —
  ρ. ϊιι»Ι·ν<ι«1^ ρ« ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Γ.. ΚΑΦΦΑΤΟΣ ϊίΙΙΙΙΙΪΙ Δύο είδήβϊΐς; Βημβσι- «οόμεναιβίς τό αότό φόλ λον λάν ιω ε ι χ άς ουναββλ •ου χαί παραΐλΒΰ,οως ή άλλτ/ς· άζ ίζεα τόν νά έπαναληφθοΰν. λέγει λοιπάνήμίαότι αδρ ιον Β ικάζοντα ι ο ι Έ π ι σ.κοτο ι Λπαρτι^ ΙΙαρο- ναζ'ίας χαί δεν ενθυμού¬ μεθα πό ίοςΆΧίίΒς οπσ ττο3 Έκχ^ηαΐαστιχοο Λικασ- τσρίοο διότι ...άνβμίχ ς την πολιτικήν. Ή δέ παράπλεορός τη^ ς πληροορορε Γ οχ ι ό Σ* — βασμιώτα,τος ΙΙττροπολί- τπς ' Αβπν'όν/ ώμ ι λησβ είς την Λ ίθουααν τ<"ις Νομι — κτ^ς ϊχολής; περί τού κ . Βενιζέλου καί τΛ^ πολι¬ τικάς τού. Τα σχόλια υποθέτομεν «Γναι όλως πβριττΑ. 0α είς νεί φ#; —ρ6 τού δποϊοο δποχωριΐ τό οκότος. Είς τό όγοέν τή; φ·)λακη; όπόγ«ι ο «ού δασιλδΰίΐ ή άσυγκίνητο; λτιρι- ζΐ'/.τ. ιΐί(; μ.ϊλαγχν.·.*; 2νας μόνον κα το.^βώνδ·. να *ΐιεγι:ιρη τβς ψοχές, αΛθβ πών α^τές άπό τβς βαρειέ; ον.,ψε'.ς, Ζιά. νά τΐί μετζφέρη εί; τ λ,ν μετάλτ,- ψιν τη; εϋνμιχ;, ΐιά της όκοί»; ή καλ·ό*ν«'. την τραγικήν Ό Πίτ,οοί μ,έ την ώ,τχίχ καί ειί- β·>·^·*Τ κα,ο^'.ά, 2λη την &ρχ χ(ελ'χ'*«ϊ
  ίϊ; 7Λ>Μιχι;Λ0λΚ9 άηίόνι, μίσ» στη μ.ι
  κρή πίριοχή τού. Γοργοοτ,κών»·— ι
  κάόε πρωϊ, τ-.ναζίί άχό τέ; ψοχικέ;
  π>·> ί'οτιγοιϊγες κάθβ επιδοθή και «?
  7>ν-'· τόκε*Λ5τίμ.ά τον. ;-
  "Ολιι «ινα:, ζαχλαιαίνοι %ν. σια^αή
  λώς πι»σ;λένΌΐ μβσα στήν ό;χίχ;ιΐ| τη;
  έιΐ'.ίρίαΐω;. Μ6νο δ'ίίίτ >3ς ί>·.- ^έ
  ρβι... Ά«6 τιν μ,ία ακοα <οδ 8ι»μ»- τιοι, 3αν οε κλο^βί γοογοπβτ'.^ται στήνά'λ.ληκβλ»?ί,ζων. '()/'.'. τόν τα- :ολυα6'^5ν %αι τον προαί/ο^ν «ί>-
  δλθΐ τόν χαιοονι*ι κ·.' ο
  ΕΞΩΤΕΡ. ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  ΙΓΟΛΟΝΙ2ΓΗ λΙΚΨΕΥΣΙΣ
  νΩΜΜ— ΟΙ ΠοΧωνοίχνπ
  λοι διαψενδονν την διάβασιν
  9Τ^ρ2 προεΖάσιως των Πολω
  νίκων στρατνυμάτων «ίςτην
  Γερμανίαν.
  ΛΓΑΤΑ ΓΛΝ ΜΠ0Λ1ΆΌ/-
  »·.... Μϊιΐος
  έ των α'.σ
  ; «ν κω
  ι .λ
  ΐι,άυν π. β.
  Νύ
  ς
  ετο. ιτικούς έ^ορίστοΐ'ς (καρά
  τα «Ι.τοφΛσι^θίνταώς 8γρβηι>αν
  αί έφ»ιι*οίηβς< ί' < χη ) ,. ■, ,__ν>·ν, καίτοι ό Νύμος
  ρζ δα πρ«π«ι νά χορηγών-
  ταν αυτοίς πέν£» δ^αχμαί τμ«ϊ·
  ρησΐως.
  Λίς μέχρι χο9ΐβ έτηλβχρά-
  φησαν ποός τόν κ. Γ Διοικη¬
  τήν δ*ά τό ζήχημα. τούτο καί
  ούδίμία έΐήαι^η μέριμνα
  Οί ,χν?>ι>ο)ποι αΊτ.Μ' «ά'ίχουν
  οίκονομικώ; εί} βαθμόν άπιΑ-
  πισιικόν
  Είναι δίκαιον να λοί^βκτο-
  νοΰν; Κ·ιί έερ'δαον παραμαναν

  Ιών μί δβν ήσ'ΐχά
  ρά;ΐΛλο; «αντό; ί
  Οί,σοών τού βουτά ρ^ρ
  •ιικό σκιτσο κιί τό προσφίρϊ1. στήν ψ·ί
  χή γιά νΐ άνβχι>ΰ.ρίση. Τό έιτ·.τ·>γχά.
  νβι. "Ολοι ά,οχιζο!>ν τα γέλοι-
  α κΓ ό Ι1ίτρ·ς, αίν ψ»χ·.*6ς γιατρό;
  χ«;ι.ογελ4 ίύχ·ϊ,ο·.στηϋ.3νος.
  *ίί πύσον Βοτυ/ϊί; κ*ι ΐΰβογετι-
  κοί ο!ϊ3ίοϋ.βι!
  τΜδ μΐϊίοοϋν νά *>'«>- ι?ν τη
  μ.» την β·»6 »ιχία, άφίνο·>ν οτή
  Χ**!11» να τ^ νοιώθωμ», την έκ
  τια»σι και τ ό συ'Μίάββ'.α.
  ΟΡΦΕΓΣ
  — '_Γ στρατολογία δι
  ά μίαν έβστροτείαν 2οΐ'ηδι-
  »ήί βοηΦβίας διά »ήν Ρήγαν
  καί τό Αίμπάου ήχ$ς θά δι«·
  'Αλλ' άφοΰή Μοναστι,ριακή
  Έπιτροκή σιωπ^ χο>ρΙ; νά πά-
  μ ήμρϊς διά νά ΪΗανοποιήσ»-
  μεν τουλάχιστον την περιέργ·»
  ατν τοϋ κόσ/ιου, άφοΰ ιιρο-
  ηγονμένως δηλώσωμεν ότι δέν
  θξ ύ
  ςι.
  τήσουν διά νάζί)σωσι;
  ΑΠΟΤΗΧ ΖΩΙΐνΤΩΝφΓΛ ΑΚΩΝ
  Η Ε ΥΘΥΙΗΙ Α
  Ά* * ν τ;, Κοινωνία είναι ή 8»β·>-
  μ,Γι ε") αντιπχή έκίήλαοις άγϊθοτη-
  '«- - αενικιδς,ξια
  Τών
  ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΣΚΑΝ&ΑΛΟΔΗΙ
  Μεδ' βσα είς προκγούμβνα
  φύλΧη έγρά-ψα*3ν σχετικώς
  πρός χό ζητί|«α των βΐαπραχ-
  θέντων παρά των μισΐίωταιν
  Των Μσνασϊηριοκών.
  Είτΐ|μάΓων κηουχ«ίί*ν ύ«ό τής
  Μοναστηριακής 'Λπιτ^ο - ής,
  ιϊχομβν τήι' πε.τοίι>>|αιν όιι ί)ά
  - νά
  «ίνοιι
  «ήν φε,
  η ρη
  δώσ»; τίς άπαριιτητους έξηγ»|-
  σ«ις καί νά άπο.τειραθϋ τούλα
  χιστοννά δικαιολογήση την ΐΐσ
  ιτραξιν άφΒνός καί την διάθε-
  οιν έξ άλλον το>ν είσπραχθίν-
  των χρη/τάτων, Λτινα άνέρχ·ν-
  ται είς όλο)ί/1ηρους χιλιάδας
  δραχμών.
  Έν τούτον; πβρά »άς προκ-
  λήσ*ις ημών ταιίπις ή Μονασ
  τηριακή Έπιτρ·πή σιωχφ μή
  ξχονθα προφαν'Τ>ς τί νά Ϊ
  καί πώςνά οικα«σλον<4α9 αν., ;ϊαρ«δβχόμτνοι πρός ατιγ- μην ώς καλοί χοιστιανοί, ιιΐσ- τεύ όντες είς τα θαύματα, δτι τ ό Νομικόν Πρόσωπον της Μα ναστηριαιβης Έηιτροπής διά θαΰαατος μετεμορφώθη είςπβι ναλέον συμπολίτην καταΡροχ- θίζοντα μβτά των άκαθαρΓίιόνν χον Πρβτηρίσυ τής Επι.τρθιτής των τροφΐμβτν «ών βίοήαβων *ών έπισΐ]μίον 'Κλληνικών κοινω^έντων καί των των τοϋ κ. Γνμνασιάχου «αί ■χιλιάδας τινάς δραχμήν των "ιν άνθρώπων χάοιν άπ- , ι]; ποιν,ιλία;. Γΐρόχβιτα» λρΜΐόν ι«εγλ·κός
  τύπος έκφςάξιι την γνώμην
  δτι μεχαζύ τώνόρωντης βΙ·
  ρήνης Μ^ήηα νά περιίαμβά
  νεται καί ό«·ς όπως η Γερμα
  νία ίφοδιάζτ) χήν ΓακΧίαν
  διά γαιανθ^άκον, μέχρις δ¬
  ιον ηαχαατή δυταχή ή εΉανά
  >1ηψις τής έκμειαίενσ*ωςχών
  έκ τ ου πόλεμον καταστ^α-
  φέντ«*ν ΓλΑΧιχϊου άνθρακ»-
  ρνχείων. Όμοίως ό άγγΧι-
  κός χύϊχος προτείνη δπ»ς μή
  επιτραπή είς την Γβ^μανί-
  αν η · &αΧαζ0οηλοΐα μ£ χσις
  οί αί *νμμαχοΙ χώςαι άναχ-
  χήσΦνν την π^ό τού πόλεμον
  εμπορικήν καΐ οικονομικήν
  των θέσιν.έν %φ κόσμω.
  ΓΚΡΜ. ΟΜ0ΣΠ0ΝΔ1ΑΣ
  Ή «*Ει»νί>.η
  οί οχΦΗατ'εΙ&ήαεις
  σας έξ'ιίλβετίβς ή
  δι·ν «Ιιο·γανώ:7εωί μιάς νέ-
  ας γέρμανΐΗής όαοο.τ:ονδία§
  τής οποίας ό άξων Φά ήτο ·)
  ΒαναρΙα.
  ΤΙ Μ«6-)ΧικοΙ των $*αια<)- ρηνίων έπαρχι&ν ύποστηρί- ζθΛν χάςβΐέψεις ταύτας τής Βΐναριχής Κυββρνήσεως, ΕΙΛΟΠΟΙΪΙΣΙ5 Το £♦ Χανίοις Γρ*φΐ'Όν φορειωΜ Ι. Ν. ΤΣΟΝΤΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Την ιυφελΐοόσαν Κ·ο?ι«7.ήν έν Κα ρίναις δ *. Ίβάννη; Κιαγιί; έμπο- ρος άν&?έ^»λο έκ τής λ 6 * Κ «6 πάη ής χ·ρηγτ,«ως παρά των έν Χανίοις άρχών. Τ,ν και παντοε άλλοι» /ορηγητέβυ Ιγ γΐ.άρου παρά ΐίαβτων των ίν Έλ λάδι 'Αρχών. Τγ,μ σύνταξιν Αιτήσεων Άν** ^ορών κ*ί παντός άλλου έγγρ* φού «ρος άπάσ>; «♦το'3 Κράτβθς
  τάς άρ/άς την μΐτ' ακριβείας καί
  κ*ί - -.
  » » . ι-
  ΙΤ«ΙΜ) ΙΜΙΜΜ ΙΛΤ* Ιβΐβ
  βΐβι
  6ι»«» ιγ
  ΙΙ3ΙΗΑΙ3.93ΤΟΞ3
  ^»IΑιη
  / ι
  -ο
  ίιί

  ■ί'
  νώχ;'