90397

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ν ^
  «-----------. ,
  Έχηοία
  Έξάμηνος
  Γρι>»ν·ς
  —· ι» ί
  ΓΡΑΙΕΙ3Η Ι-. ΤΥΠ-ΓΡΑΦΣ1Λ 0Δ3Σ ΑΓΙΑΙ ΒΛ7ΒΛΡΛΣ (ΕϋΑΪΤΙ ΠλΡ3ΕΜΑΓΠΓΕ(0Υ)
  ΡΧΘΥΜ&Η ιλΣΙΙΕΡΑ 11ΕΜΠΤΙΙΣ 10 ΙΑΝ(
  * . ...*—**™-.Μ* αυ*ουργο_: ν. καφφατοΪ:
  Διά
  <'ϊιοκ'τεεβι »«' ·ιε绣- Άνί βΐς χά χείΧη ή ερώτησις. Αιαύ έξ Κυβερνήσεως τό οποίον Ι βαία>ς έξν.ιηρετεϊται χάΧΧ».
  στα διά χιςοΙκονομΐΗής έξζ
  , χλήσεω; καί τη; συνεπεία
  ταύτης ενδεχομένης κατα-
  αβϋΌομητως πτώσεως τον ήϊικοϋ των άν
  ρ
  ι μαχοάν τώ> οΐπογε-
  νειών, των εργασιών κα γ:οϊ»
  αυ^γ2)ονε^>·/ την οί άηζΐα
  τ) έ ντε; διά ηολιτΐλού; λό-
  γους;
  Ποϋ δύναται νά ζνηρίχΰή
  ή παράτασις τής ίξηρίας κ«1
  βννβκώς των ήι?ικ5ν χχί ύ
  Χικών α:ε?
  οχω^ιών χοαον-
  Τ4)
  V
  άν&^ά
  ) το»», τώ/ πΧεί
  αχων των ι
  ί.τ^'^ίν τό ηόναν
  ίγχΧημι ύ:
  ιή^'ίε ϊΐι δ*ν ή-
  αιν ηχ. 3ί
  ·. έί'«>)ΐ.:> ν ά
  αύΐβς.
  'ΛΙΙ' έν τοιαύτη περιπτώ
  αει έπιβ'ΊΧΚεται νά έρ&τήαω
  μ»ν.
  Είς ποϊον άΧΧο Σννταγμα
  τικαν Κοά.ος τίθεται τόσον
  ύψηΧά τ3 σ.ίμγϊρον τί/; Κν-
  βεονηοοως* ωΐτε χάριν αυ¬
  τού νά καταττίτούνται βί νό-
  μοι νά άφαινήται ή προαω-
  ηί'.ι) έΧευύερίαι καί νά τα
  Χιιηω$οΓ>νται χατά τοιούτον
  χύδ*ρμον.
  Παραβάλλοντίτς τό δέρμα
  τοϋ ζώυυ τούτου πρός τό τής
  Μοναστ. Έπιτρόπής ρύρίσκο-
  μ?ν δτι άμφότίρα αιαρουσιά-
  ζουσι τό αύτό πϊρίπου πάχος
  καί την ιδίαν άνοασθησίαν.
  Κατ' δλΐον τρόπον δι;ν δύ¬
  ναται νά έςηγηθή ή εξακολου¬
  θούσα Οποπτος σιωπήκαί άδι
  αφο^ία τής Μοναστ. Έπιτρ.
  «ίς τα έπίιιονα δηαοσιογραφι-
  κά χατά των πλ«υ<ιών τηςκεν κόμματος; "Οτααΰ'εν τίνα; χίΧος τΐάν των Λροφά.3εα;οζηριζϊτα. ή Κνβϊρ.ηοις τή; χώ^ας διά νά φζιζζαι τ^σ·^ν σιΧηοώ; πρό; μίγητον ά^ίθ,αόν'ΙνΙ- Χήνων ηοΧιτώ/ ά;· α: ν κ αί έ- άνχατ' α^ί//ν ν/ι ρξ<χν ε·/ο· χοιτιάση; επιεικίας καί ^ά- σης συγ?ώ;ι.];. έφ όιι· ζίνε γνωστόν, δτι π.Ι; "α έ'χιι- ξαν χό έ'.-τοα;**' άποιονϋ'^ϋν· τες τάς ύηαγορεύαις τής συ ειδήσΐώς χων αΙ τ.')/ π^.τοί ϋ·ηαιν ηήντοζε δτι πατά την άντυ»7ΐ*ι>1ϊ χ&ν
  ΜολίΛ'άπ ό κ, Ν
  χει «5ώσπ έντολή1
  ύττο τον τη-ιεγραφρίου άνά £ν
  οίνΓΐγοβφον Τνΐόν έπΐίτί',μ.Όν ά-
  να.<οινωθ-·ντοον ε'ς ί/Λστην έ- Φη-ιροίδα, τί» τη?^εγοαφε?ον δι ρκ">ψΓ.ν άτό ή ιρρ,ον νά δίδη τα
  αντίγραφον τουτο είς τό «15ή—
  ματ .ταροί την ύ.τθ'θΞΐησιν ί'|ν
  ρχ- πούς τουτο, δρδο'ΐρνου οη
  τ' άνακοινω') -νταε-<δίδθ;ταιδι ^^"1 " ι _'·' ιιδςσ·-ρνοχ«'»ρεϊ βεβαία ' ή στι'ρησις αυτή, διότι, ώς θά ( ητίθΓΓηπησ.χν οί άναγνΓΟτΓαι ! ιια: ϊ<Ί.>ογλι τ.ον.ϊνΓίκ3ΐναϊ'!).'ν |
  Υ
  Μβ.ά την μικράν ταύτην
  -τορέκβασιν 8.τ«ν*ρνόμ*θα είς
  τό ζήτημα τώνκηρυκρίο»ν, συ-
  νενί^ονε^; τα γραφόμενα άκο
  τοό χθϊσινοο ιρ.ΊΙλοΐ'. *
  Τα ?τραγματοποιηί)ή'τα μισ |
  Οώματα άνήλθον εί; δραν. !
  7^0. 8')0, αυνε-τώ; καί τα ρίσ ]
  πραχθένταπαρά των μισ')ωτών ί
  κηοόκεια ανέρχο^ται εις1^ — ΐθ ι
  χιλδραχμάς, αΐτιν3
  κώς άνήκον κοί επρεπε νά
  μησεν ειΰτη νά διαθέσΐ|
  νην περιουσίαν;
  ΤΠΛ.
  ΛΟΞΑ-ΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΣΙΣ
  ΤΟΓ ΣΤΡΑΤ. ΝΙ3ΜΟΓ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 (Ιδ.τηΧ.) Διά
  Βασιλικόν Διατάγματος ίημο
  σιευδέντος σήμερον είς την
  εφημερίδα τής Κνβερνήο*
  —ί ηρθη ό σνρατιωτικός Νό
  μ·ς είς τού} Νομονς 'Ηβα*-
  λείον, Ααααηθίον καί εί; την
  Επαρχίαν Μυλοποτάμου.
  Α. ΣΦΥΝΙΑΣΙ
  ΝΕΛ ΑΙ1Ε1Α11 ΤΗΣ ΑΜ ΕΓ
  ΚΙ1Σ
  II
  ΚΟΤΝΩΧΙΛ ΤΩΝ
  Ι5ΘΝΩΧ
  ΑΘΊ1ΝΑΙ *Ρ/μ. τχλ.)Ση
  μερινά τη,Ιε γράφη ματ α Ιη
  λονδίνον παϊ Παρισίων άγ-
  γέΧΧονν νέαν σοβαρωτάτην
  ήν
  χον δοθή ?ϊς τόν κήρυκο κ.
  Γεώργιον Κα;ταϊδύνην, είς τον αμερικανικόν άηειΧήν.
  οποίον ομο>ς μόνον '300 δηαχ , —' ΆμεαΐΗη εδήλωσε κα-
  τηγορηματιχώς δτι *αϋ
  περίπτωσιν δέν επέλθη
  ρης ανμφωνία μετάξύ των
  σνμμάχων διά την ΐδρνσιν
  τής Κοιν»νίας χά* Έϋνών
  ό ηοεδοος Ονϊλαων θ' άηο-
  τ·ον δη·<')ΧΡύ'θ·ΐΓν μ1) ί ηολύ μεγάλην κμπιστοαύ β 5 ί; την Πατοί^α; νην εις την Ιθζί1ν*8ν γ)'?/ηηαί τή- ] Κ'ί ί·ομε'ίΐπ,η); μνβι,αν χον πράγμάγαατος διά νά έξάρω νά ΐ·ϊϊνυΐσί>.7 ή ! ΐ'ετντίινκύσυνειδησίαντοϋ Γηλεγ
  Κυβέρνησις δτι ιΐάπεΐα&ίν | ο0[(Ρείου Ρ*Κ<ιν^. τες 'ύα άντιΰαάσασιχατά τής γ—-η.Τ|Γ Γ|/. .,. . .-..„- των. ·--------------- Τό δέ σΐ,μεζΐν,'>ν «αθ^σ- [ Άν
  τώ; εχει επιβληθή τ3ίυν κα ' «πταί
  εϊ; τ.ι* ΈΧΙά5Λ " "
  θά ή*τ.>
  &
  Λου ότι .τρριη-
  ταχριδβόσανη--; εί; τα
  ής1^ Άωρικης αυνήν-
  νά ύ ιονεΐή δα | τηαα/ Ίθαγρνρΐ; οΐτινρς
  ίΐον κατά τόν ακόλουθον
  οί
  χοι, δίότιτ) πά)<χι<ονή των ϊ; νο > κύχΐου τή;
  μαι κατεβλήθησαν ΐ'^ο της
  Μυναστ. Έπιτρο.-ι,ής. Τα υπό
  λοιχα -χιλιάδας όλαι δρειχ-
  /ιών --έλαβον βγνωστογ είς
  ήμής διεύθυνσιν.
  Καί ί'|δη *ρο»τ«ται η Μόν.
  Έπιτροπή.
  Ι] Έν τίνι δικαιώμυτι άΆ
  καί βυνάμ^ι τίνο; Χόμουεί
  σετ:ραττβ .ταρά των μϊα&ωτών
  κτ,ρύκρι·. 1 1 ]'? ναΐ '2 ο]υ επι
  τοΰ ποσοϋ τον μια!>ο'ιμα»ος
  2) Δκχτί διά σημριο)'.ιάτ<·υν τ-ςίχίατο,.πο«5ς τούς συμβο ^ΒΝΑΙ 1Ο (ί^ - λ) Γηλεγραφ»υν έκ Ζν^ιχης, (Αυιυυ-3 ν <_/. /^' 11, ι *>/ ν <αι ^ ι, «ι ια,ι^ια, ι ν . . ,—, , -— Λ { Λ - Μ , , £, ότΙ η Γίθμανική Κυβέρνησις των ιιισνωτων και να .ταοαοι. - , / · -Λ ο επρότεινεν όπως τα αραβι- χά. Ά$άχη (ΊτΐοτεΧισωβιν ομο πονδϊαν υπό την ποστασίαν χής 'Λμερικης. ΚΑΙ ΟΠΌΝ ΧΕΡΟΕΙΣΤΟ χωρήστ] ιήςΣνμμαχιηής δια σκέψεως έπαερχόμεν ος είς Αμερικήν. ΣΦΠίΙ. ^ Ι1ΡΠΤΕΙΝΕΙ ΛΟΙΠΗΝ Κ Α Η ΓΕΡΜΑΜΑ/Ί1 ΑΡΑΒΙΚΗ αύτούς νά λαμβάνωσι ,ταρά των [Η-7#ο)τών καί νά. π<ιοη δωσιν εί; αυτήν κατίίπιν τα κη τα ό-τοία ρπρρπ? νά δί γ απίυθκίας ϋ.τό των ι '*"' ής των, δά >}'
  "Ε3αλλον διά β*/ών επί
  χίνδυ- των πΐβυοον πρλωοΐίΐυ κάποου
  ς διά Τ(Τ>ν όπών
  τα; οποίας ήνοιγον τ χ ρι.ττό-
  Τούτων οϋΐαςρ.γόννω^δ'ν ιιρνα βέλη, διοφορα π'/)|ματα
  άπομίνει 5Ιλος Χογος δι?*£»- | ίπίχών πλρυρών τοΰ ζώου, τό
  οΧογ'ο ' χ·ιν ΐςι;.Ηθ,Ιρύϋ"ηβί^ < ό-ΌΪον ΡαΓ^εν έντβλώς άκίνη- το3 μϊνδαν το·';-^υ γΙ ή ι ό ι τον, ού V τόν ελάν ατον αΐσδα κομ/ίατινόν συμφέρον %$ς ] νθμβναν κόνβν μιεθίοτων ίΐς τόν κήουκσ. :>) *Κν τίνι δικαιώμαΐι /Μ
  υπό ΓΕθίβ,ν ποόφαοΐν, άφοϋ ί-
  παί εϊσΐποαξε έοτω καί .ταίχχ-
  νόΐιο; τα κηρύκρια ταυτα, δέν
  ρσ;ιευσεν ώς ρίχεν υποχρέωσιν
  νά τα παραδώση ρίς τόν μόν·ν
  δικαιοΰχον τβν κήουκασλλ' ηρ
  κεσθϊ] νά τω κατκλάβη μόνον
  δρβχ'. :ίϋϋ;'
  4) Κατ;. τίνα τρόπον διρ,τέ-
  ίτήσαν τα ξενσ. ταυτα χρήματα
  ΚΙΑΣΙ. ΔΗΛ0ΣΕ1Σ ΤΟΓ
  ΝΓ 41 _Ο (ίδ· τηλ) Τηλί
  χραφ·νν έκ Ιΐβρισίοίν ότι ό
  %. Κλεμανσώ άγορεύαν «ίς
  την Σνμμαχιχήν «ννδιάσ**-
  προσέ&εσεν επί Χέξβι νά
  «Θά κάμωμεν
  δχι νΐΜών
  ν. *
  ι.
  61
  1& ?ι Ϊ/Π1Α Λ^ΤΤ.·Α
  -ι»·!*
  . 5»·· ·»01?' *
  ην (ι
  .Λ3Τ
  ΛϋϋΐιΙίΙ.'Ίΐ
  ίθ / / 1
  ν
  ' ·
  ιτο
  η
  ΪΟ Ι
  Ιιθ»
  IV