904

Αριθμός τεύχους

479

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

31/10/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11,
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  Υηεν&υ νος:
  ΜΗΛΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τ*__Λ-ντ< γι« τή ΌΕΡΗ ΚΡίΙΤΐΊ ΙΙΚΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΐηΐ! ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «λαοπρόβλητος»κυ- η τής «Βαβιλευο- μένης 'Ελληνικής Δημο¬ κρατίας» τού κ. Μπέβιν δέν έννοεί νά άφίαει τί- «οτε δρθιο σ' αυτόν τόν ___Ι ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑ! ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΜΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙ ||||Ι|||ηηΗΜ·ΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ^ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ·Α. 2») ΑΡ'Θ. ΦΥΛΛΟΥ 479 ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ »946 ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200 ,ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιιιιιιι,ιψι,,,,,,,.....Ι|1|ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙιΛιιιιιιιιιιιι.........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Μετά τα Ιργατικά αυν δίκάτ* καί τούς δημοσί¬ οις ΰ«αλλήλους προχω- ρβϊ τώρα καί στίς όργα- νώββις των άγροτών. Ό Τύκος τής πρωτεύουσας ανήγγειλε ότι ή περίφημη αέχΝβ,θάριση» Θά επεκτα- νίϊ καί στό προαωπικό %%1 βτίς έκλεγμένες διοι- χήββις των Συνεταιρι- βμ,ών» Αέν αυμπληρώθηκε μή- ν»ς άπό τή δημοαίευση τον «Βασιλικοΰ Διαγγέλ μ,κτος» πού ύπόσχονταν φ τηρήση τού συντάγ· μ,ιτος καί κουρελιάζεται %ύ τυπικά β'να άπό τα ηιό «εμελιώδη αυνταγμα- «χά δικαιώματα τού πο¬ λίτη: Τό δικαίωμα τού Χονβταιρίζεαθαε. Τό δι- χιίωΐί.* τού αυνέρχεαθαι άπό πολύν καιρό έξαρ- ήτκιάπό την καλή διά- ίιβη τού πρώτου όργά- νού τής·«·Ελληνικής Βα- κλ.χής Χωροφυλακής». Ή κυβέρνηαη των Άγ- τλθτφοβλήτων δέν θέλει V άφίσει ούτε ε'να δργα- νο ά«ό δαα συνταγματι- χ» δικαιοΰται νά έκλέγει ό λαός, μέ διοίκηση έ- έλεύθερα. Θέ- ίήν 'Έλλάδα νά *>ΐ κάμει «κατ' είκόνα
  ««ι ομοίωση. Λίαθάνε-
  πώς «άριστερές» ή
  ρρς ή
  ς όταν θά είναι
  ιχλεγμ,ένες οί διοικήσεις
  ιών βυνεταιρισμών δέ θά
  ν« κειβήνβα δργανά της.
  Χτό 'Λγγλοπρόβλητο
  καθεστώς πού
  ργ, πρέπει όλα
  ?« Άγγλοφέρνουν καί να
  δθΛίζ
  τε κουβέντα γιά αυμβά-
  αεις μέ άλλες χώρες.
  Αύτό πού έγενε ατό
  αταφιδικό αυνέδριο τού
  Ηρακλείου, ατό αυνε-
  ταιρικό βυνέδριο τήςΡε-
  θύμνης τής πειράζβι τα
  νεύρα. Καί πάει νά βά-
  λει έγκάθετους οτίς διοι¬
  κήσεις των συνεταιρι-
  αμών. Άνθρώπους πού
  νά χρωατούν σ' αυτή τή
  θέση καί τίς λοβιτούρες
  καί ν αν αι πειθήνιοι ύπο-
  τακτικοί της.
  Οί Άγρότες όμως ρω-
  τάνε: Μέ πιό δικαίωμα
  κύριοι θέλετε νά μάς ύ-
  ποχρεώαετε νά παραδώ·
  αωμε τή διαχείρηση τής
  περιουσίας μας σέ άνθρώ¬
  πους πού δέν έκλέξαμε
  καί δέ θέλουμε; ΛΙέ πιό
  δικαίωμα θά ύποχρεώαε-
  τε τούς οταφιδοπαραγω-
  γούς νά παραδώσουν τή
  οιαχείρηση τής σταφίδας
  τους στούς άνθρώπους
  αας;
  Μέ πιό δικαίωμα. θά
  κάνετε τα προ*έθΛ»τα μας
  κομματική αας περιου¬
  σίαι καί τούς συνεταιρι-
  αμούς μας κομματικό
  αας τσιφλίκι;»
  ΛΙαύρους ή" άσπρους,
  δημοκρατικούς η €ασ&-
  λόφρονες, οί άγρότες θε-
  λουν αύτούς πού αύτοι
  έκλέγουν στίς διοικήσεις
  των συνεταιρισμόν. Μό-
  νοι τους είναι οέ θέση νά
  τούς έλέγξουν, νά τούς
  κρίνουν καί νά τούς άντι-
  καταστήσουν·
  Σέ καμμιά περίπτωση
  δέ θά παραιτηθοΰν οί ά¬
  γρότες άπό τό κεφαλαι-
  ώδες αυ,νταγματικό τους
  δικαίωμα νά έκλέγουν
  _______________ ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟ,,
  Η κατάσταση πρίπει ν' άλλάξει ΡΙΖΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑ 31 (ίδ τηλ)μα).—
  Χαρακτηριστικό των άνησυ·
  χιών τίς οποίες γεννδ στήν
  Αγγλικη κηβέρνηση τό έλλη-
  νικό ζήτημα καί τής προθέσε
  ως νάέγκαταλείψει τόν Τσαλ
  δάρη, είναι τό δημοσιευόμε-
  νο στό ήμιεπίσημο δργανο
  τοθ Φόρεϊν Όφφις «Γουόρντ
  Τουνταίη» μακροσκελέστατο
  άρθρο σχετικά μέ την Έλλά
  δα.
  ΒΡΕΤΤ1ΝΙΚΑ ΚΟΑΕΜίΚΑ
  ΟΑΡΕΒΙΑΣΑΝ Τ Η Ν ΑΑΒΑΝΙΚΗ
  1^ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Α
  ΑΙΑΜ1ΡΤΥΡΙΠΤ0Ν 1.1. Ε.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 30.—Ό Ραδιο-
  φωνικός σταθμός των Τυρά·
  νων άνακοίνωσε δτι ή Άλ-
  βανία διαμαρτυρήθηκε στόν
  ΟΗΕ γιατί στίς 22 Όκτω-
  βρίου 4 Βρεττανικά πολεμικά
  παραβίασαν την Άλβανική
  κυριαρχία καί μπήκαν στά
  Άλβανικά Οδατα, βορείως
  τοθ λιμένος των Αγ. Σα-
  ράντα.
  Αύτό γΐνεται διά δεύτερη
  φορά σέ μικρό Ιχρονικό διά-
  στημα. Ι
  ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΌΥ
  Τό δρθρο πού είναι μΐγμα μό των συνδικαλιστών
  άντικομμουνιστικών συκοφαν
  τιών καί συντριπτικών όμολο
  γιών, έπικρΐνει τούς μοναρχι
  κούς γιά την προστασΐα πού
  παρέχουν στούς έθνοπροδό-
  τες καί την κατασπατάληση
  τού Δημοσίου πλούτου σιό
  στρατό, στά σώματα ασφα¬
  λείας, γιά την έκκαθάριση
  των ύπαλλήλων, γιά τ· διωγ
  καί.
  καταλήγει δτι τό μέλλον τής
  Έλλάδας δέν είναι καθόλου
  φωτεινό. Ή έπίταση των κα·
  ταπιεστικών μεθόδων δένπρό
  κείται νά εΐρηνεύσει την χώ-
  ρα. Μόνο μέ την διευρυνθή
  τής κυβέρνησις κι' άκόμα μέ
  την άλλαγή τής μοναρχικής
  νοοτροπΐας είναι δυνατόν ν·
  βελτιωθεϊ ή κατάσταση.
  Η ΠΙΑΙΤΙΧΝ ΚΑίΑΣΤΑ!»
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'
  συμιουαΊΠϊεματιισ
  ΑΘΗΝΑ 30.—Ή πολιτική
  κατάσταση πήρε αιφνιδίως ά-
  ποφασΐστική τροπή. Οί πολι-
  τικο! άρχηγοί εκλήθησαν άπό
  .όν Βασιλέα σέ συμβούλιο
  τοθ Στέμματος αΰριο (σήμε-
  ρο) τό πρωΐ.
  Σχάνδαλο είς την έπεξεργασία
  Σταφίδας
  ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟίΙΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΝ
  Ή Διοίχπση τής Ε.Γ.Σ ύπερασπιστής των έμπόρων
  ντ · ·- - -
  Χθές ό κ. Δ)τής τής Χωρο
  φυλακής εκάλεσε τούς άντι·
  προσώπους των Σταφιδερ-
  γατών^καί τής Ενώσεως των
  Γεωργικών Συνεταιρισμών
  γιά νά συζητήσουν τό ζήτη¬
  μα τής άμοιβής των έργσ-
  ώ ί η έ
  γζο
  Ββηουλά τα προϊόντα
  '^Λγροτιάς στούς "Αγ-
  ϊλους κβφαλαιούχους καί
  Οέ θέλει νά άκουστεΐ- ου-
  " φωνή διαμαρτυ-
  βέλει άπό τίς δι-
  των συνεταιρι-
  ""Χήβεις
  ν* βγαίνουν μόνο
  καί λιβανίσμα-
  τόν κ. Κλάρκ καί
  της. Καί ου-
  μ γ
  τίς διοικήσεις των αυνε-
  ταιρισμών τους. Καί δέ
  θά άνεχθούν καμμιά μεί-
  ωση καί κανενός εΐδους
  έπέμβαση. Θά παλαίψουν
  ένωμένοι καΐ θά ύπερα-
  σπίσουν τό νόμιμα δβο-
  ρισμένο προσωπικό καί
  τίς νόμ&μα έκλεγμένες δι¬
  οικήσεις των συνεταιρι¬
  σμόν τους. Καί στό τέ-
  λος θ' άντιληφθούν οί
  Άγγλοπρόβλητοι υπουρ
  γοί τής α'Ελληνικής Βα-
  σιλευομένης Δημοκρατί¬
  ας» ότι παίζουν δνα πολύ
  άαχημο παιχνίδι.
  2. ΠΑΒΑΔβΜΙΧΕΛΑΚΜΣ
  ΑΡΑΊΣΕ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
  ΜΕ ΑΤΟΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30.— Κατά τηλε-
  γραφήματα άπό τή Θεσσα-
  λονίκη άρχισε νά έφαρμόζε-
  ται ή έπιστράτευση μέ άτομι
  κές προσκληθείς σέ ώρισμέ-
  νες περιφέρειες.
  Απ6 τη Θέση μα$
  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
  Σ*« τελϊυταΐκ φύλλα τ·«ς οί Άγγλιχές έφημβρίβες, έΧ1
  Λ*ίΥ·ϊνβ τού Κομμουνιστικήν Κβμμβιτβς τής Αγγλίας, γρα-
  ν^νΟτιςήτημαένώ«Μς τής Κύπρου μέ την Έλλάδα ΔΕΝ
  """ΕΙ καί ίέν έίβτάζβται ά«ο την Βρβττκνικπ Κυβερνήτη!!
  ΕΝΤΑ1ΗΧΕ Η ΑΡΑΣΗ
  10Η ΑΝΤΑΡΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 30.—Κατά πλη-
  ροφορΐες τοθ ύπουργεΐου Δη¬
  μοσίας τάξης έντάθηκε άπό
  χθές ή δράση «κομμουνιστι¬
  κήν συμμοριών» πού εΤχε τε¬
  λευταία έλαττωθεϊ
  ^μρίδ,ς συνιατβΰν βτβύς Κ««ρί·υς ν« μπ
  *♦«· «·» τούς δίδεται τώρα γι* ν* άποχτήσουν
  την ευ
  μβρικες
  Οϊ
  «ς έλϊθβερίβς.. .
  «.ρβττοινικ* σχέδια γι* την Κοηρο ίίταν γνωστα
  βμ«5 πβύ κ6«τοντ«ι γιά έβνιχισμό, για
  (Μ* έ{«π«τβΰ0«ν τβν Έλλην.κο λ«« μέ τίς
  * τής Κύπρ.υ «βα ρυθμ.σΐεϊ μέ «π' .»Ιειας
  «νμ«τ«ώ·«»ς» κ«, γι« νά ύ«ηρ«ήα·»ν καί ο' «υτό το αφ.ν-
  «ρνήβηκ«ν ηαρα την Πκν.λλήνια *5ι«»η, να ύπββ«·
  ύά την έβνική διεχώίκηβη της -»-
  Η ΑΙΚΗ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΙΤΙ1Ν
  ΗΟΑΕΜΟΥΧΤΙΝ ΑΘΗΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 30.— ΑΟριο τό
  πρωΐ άρχΐζει στήν Αΐθουσα
  τοθ 'Εφετείου Αθηνών ή δΐ-
  κη των Σοθμπερτ Μύλλερ
  καί Μπρώϋερ γερμανών έγ
  κληματιών πολέμου. Ή δίκη
  επρόκειτο να γΐνει γιά 100
  έγκληματίες άλλά εχουν πα·
  ραδοθεΐ στΐς έλλην, άρχές μό
  νο 3. Γιά τούς υπολοίπους
  97 θά χωρισβεΐ ή δίκη.
  τήί
  6ηέ,τατ. έθνικβ κα9ή>·βν
  «ή Γεν,κή Συνίλ^ση τδν
  ατήν Κυβέρνη-
  κη τ της κ«Ι να α«αι-
  Ην«μ«ν«ν Εθν«ν την αμεαο
  β
  εν,κή Συνίλ^ση τδν Ην«μ
  η τδν "Αγγλων *π6 τή Κύ«·. κ«1 την αηοβοβη της
  Έλλάδα νΑ ι βημ6ρκ ««ραλίίφ». να χ«μ<· τβ άτέναντι τού βύβύνβς. β« να καμκι στους «· ήϊ Ε·Γ·Σ· μ^ έκεΐνη πού αλλοι καρφοτοκ βωτο ποιοί. Ό κ. Βαρούχας δμως, μέ δια- φορα καί όλό'ελα άστήρικτα τιροσχήμοτα δτι δηλ. «τό σωμα- τεϊο κάρ<Ι))τΐοιών δέν είναι οέ θε ση νά βγάλΐι τή δουλειά πού ά- ναλαμβάνει κ. ά.» άρνεϊται νά τούς δώσε τή δουίειά τής συ- σκευασΐας των κιβωτίων "Ομως τό Σωματεΐο, δέχεται νάΐκατασκευάσει 50 000 κ βώτια μέ την αυτή παή, καί νά τ" *φ[ σει σάν έγγύηση τής καλής δου λειδς. Έξ δλλου ό κ. Βαρούχας, έδω σε ττ-'ρσυ στό Ιδιο Σωματεΐο 50Ο.ΟΟΟ δρχ. δάνειο μέ την προο- πτική ότι θά έξοφληθεϊ μέ μελ- λοντική δουλειά. Τό ποσό αύτό δέν έξοφλήθη<ε άκόμη. Είναι εύνόητο δτι μέ την άρνησή τού αυτή ό «άγροτοπατέρας» Βαρού χας προξενεΐ μβγάλη ζημ'ά είς τοθς παραγωγούς, οί δποϊο' Ε¬ χουν καθήκον νά ζητήσουν έξη- γήσεις καί νά άνσγκάσουν τόν κ. Βαρούχα νά άναθεωρήσει την άπόφασή τού. β ργ τών είς την έπεξεργασία τής σταφίδας ή όποΐά μελε- ταται νά γΐνει είς τα Στα· φιδεργοστάσια τής πόλης μας. Κατά τή σύσκεψη ό κ. Δ)τής τής Χωροφυλακής έ- πρότεινε νά κληθοθν καί άν- τιπρόσωποι των έμπόρων. Τή πρόταση αύτη τοθ κ. Δ)- τοΟ άπέκρουσσν οί άντιπρό- σωποι των σταφιδεργατών καί άπό μέρους των άντιπρο- σώπων τής Ένωσης ό κ. Βα¬ σιλειάδης, ομως Οντερα άπό την έπιμονή των κ. κ. Βα ρούχα, Βλαχάκη καί Κουβι δάκη εκλήθησαν καί άντιπρό σωποι των σταφιδεμπόρων. Κατά τή συζητήση οί άν- τιπρόσωποι των σταφιδεργα¬ τών έτόνισαν δτι πρός υπο¬ στήριξιν τής Ένωσης καί των σταφιδοπαραγωγών, εί¬ ναι διατεθειμένοι νά ζητή¬ σουν αμοιβήν κατωτέραν ά πό εκείνην την οποίαν θά ζητήσουν διά την επεξεργα¬ σίαν τής σταφίδας των Στα¬ φιδεμπόρων. Συγκεκριμμέ- νως οί σταφιδεργάτες εζή¬ τησαν 100 δρ. κατ' οκάν άπό την Ένωση καί εδήλωσαν ά¬ κόμα δτι είναι διατεθειμένοι νά κατέλθουν καί κάτω τής τιμής αυτής, ένώ άπό τούς σταφΐδεμπόρους εζήτησαν 110 δρ. κατ' οκάν. Όμως οί κ. κ. Βαρούχας, Βλαχάκης καί Κουβιδάκης παραγνωρίζοντες τίς διαθέ- σεις αϋ.ές των σταφιδεργα- των πρός τούς παραγωγόύς, μετεβλήθησαν σέ άνιιπροσώ- πους των έμπόρων καί έπέ σπίζει, στούς πολιτικούς σκο- πούς τούς όποΐους έπιδιώκει Σημειωτέον δτι οί Βιομή- χανοι γιά κάθε όκα σταφίδα παίρνουν 90 δραχ.άπλώς καί μόνο γιατί θά βάλουν τα μη· χανήματά τους χωρίς κανένα έξοδο άπό μέρους των. ΟΙ κ. κ. Βαρούχας, Βλα- χάκης καί Κουβιδάκης πρέ πει νά καταλάβουν δτι ο παραγωγοΐ τούς έξέλεξαν στή Δ)ση τής Ένωσης γιά νά ύπερασπίζουν τα συμφέ ροντά τους καί δχι γιά >ά
  ύπερασπίζουν τα συμφέρον¬
  τα των έμπόρων.
  Ή Ένωση των Γ. Συνε-
  ταιρισμών πρέπει νά δια
  πραγματευθεΐ την έπεξεργα¬
  σία τής δικής της σταφίδος,
  μέ τούς σταφιδεργάτες καί
  δέν πρέπει νά την ένδισφέ-
  ρει πειά τιμή θά ζητήσουν
  οί έργάτες άπό τούς έμπό-
  ρους. Οί έμποροι άγόρασαν
  τή σταφίδα σέ χαμηλή τιμή
  έκμεταλλευόμενοι τίς άνάγ-
  κες των παραγωγών κι' όν
  οί έργάτες ζητοθν περισσό
  τερα άπό τούς έμπόρους αύ
  τό δέν ζημιώνει τούς παρα-
  ημ
  γωγούς γιά
  των οποίων
  ρ
  τα συμφέροντα
  ί ό
  πει νά ένδιαφέρεται ή Έ¬
  νωση.
  Είναι ή δεύτερη φορά πού
  ό κ. Βαρούχας βυσιάζει τα
  συμφέροντα των παραγω¬
  γών χάριν τής άντεργατικής
  πολιτικής τοθ σημερινοΟ
  κράτους καί των συμφέρον-
  των των έμπόρων.
  Τό σκάνδαλο πού συνέβη
  μέ τούς καρφοκιβωτοποισύς
  οί όποΐοι προσφέρουν τιμήν
  κατά 10 ο)ο μικροτέραν άπό
  εκείνην την οποίαν έδωσε ό
  κ. Βαρούχας σέ έργάτες τής
  άρεσκείας τού μόνο καί μόνο
  γιά νά κτυπήσει τό άνεγνω-
  ρισμένο σωματεΐο των καρ-
  φοκιβωτοποιών δέν πρόκειται
  νά έπαναληφθεΐ καί μέ την
  έπεξεργασία τής σταφίδας.
  ΟΪ σταφιδοπαραγωγοί μας
  άπαιτοΰν άπό τούς κ. κ. Βα¬
  ρούχα, Βλαχάκη καί Κουβι-
  δάκη νά ύπερασπίσουν τα
  συμφέροντα τους διαφορετι-
  "Α ·"*· παραιτηβοθν άπό τή
  μφ
  κά νά
  καί μόνον πρέ- των τους.
  ρηβοθ
  Δ)ση τής Ένωσης.
  Οί σταφιδοπαραγωγοί μας
  δέν θά έπιτρέψουν σέ καμιά
  περίπτωση ν« γίνει ή "Ενω¬
  ση δργανο των έμπόρων
  πρός βλάβην των συμφερόν-
  των τους
  Πώ5 Είόε ό Ροθσβελτ
  ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
  μειναν δπως καθορισθεΐ έ-
  νιαΐο τιμολόγιο καί γιά τίς
  σταφίδες τήςΈνωσης καί γιά
  τίς σταφίδες των έμπόρων.
  Ό κ. Βαρούχας προχωρών-
  τας άκόμα περισσότερο έπρό
  τ είνε δπως ή έπεξεργασία
  τής σταφίδας γίνει δχι μέ
  κατ' άποκοπήν εργασίαν άλ-
  λά μέ μεροκάματο, προσφέ-
  ροντας πολύ μεγαλύτερο με¬
  ροκάματο άπό κεϊνο πού θά
  πάρουν έργαζόμενοι κατ'άπο
  κοπήν. Αύτό τό έκαμε ό κ.
  Βαρούχας άφ' ενός γιά νά
  μή είναι εΰκολο στόν παρα-
  γωγό νά ξέρει πόσο κόστισε
  ή έπεξεργασία τής σταφίδας
  τού καί άφ" ετέρου γιά νά
  οιασπάσει τώ σωματεΐο των
  σταφιδεργατών θυσιάζοντας
  έτσι τα οϊκονομικά συμφέρον
  τα των άγροτών, πού ύποτί-
  Άπό τό βιβλΐο τοθ "Βλλοτ Ροΰ-
  σβελτ, υίοθ τού Προέδρου Φρ.
  Ροϋσβελτ, «Όπως τά<εΤδεν Έκεΐνος» τισΐρνουμ» τ* παρα- κάτω άπόσπσσμα πού άναφέ- ρεται στήν ίνο·"λη "Αγγλικη έπέμβαση τοθ Δεκεμβριού 1944 στήν 'Βλλάδα. €Τό Δεκέμβριο τοθ 1944 5- πειτα άπό μιά αποστόλη ά ύ στή ΡωσΙα κλήθηκα γιά ύπη ρεσία στήνθύάσΐγκτων. Δυό μέρες μετά την άφιξή μου έ- πεσκέφθηκα γιά δεύτερη ·ο ρά τόν πατέρα μου. "Οταν βίσήλθα στό Γραφεΐο τού ή¬ το βυθισμένος σΐήν αναγνώ¬ ση επισήμων τηλεγραφημά- των Έξακολούθησε νά δια- βάζει τα τηλεγραφήματα καί συχνά έξέφραζε μέγα- λοφώνως * τή δυσαρέσκειά τού. Έπειτα άπότομα στρά- φηκε πρός έ-μένα καί μοθ καμε έκπληξη 6ν 0 Τσώρτσιλ όμολογοθσε άπλούστατα δτι απλώς μια χαρακτηριστι^ λλά νσ πο εί "ί ΧΡνψβ- ποιει Αγγλους στρατιώτεο VI αύτό τβ έργο' αυτό, τοθ εΐπα. ~θα τ* αύτό, ά- ς —Εάν δηλώσεις; — Νά ηράγματα». εκαμες έπισήμους καταδικάσω η αταδικάσ Αγγλους; Έκ1νησε λι. «Δέν μπορώ νά ^ώρα θ —Ή Έλλάδα. Τα Άγγλι- κά σιρατεύματα. Πολεμοθν κατά τ<δν άνταρτών πού πο- λέμησαν εναντίον των Γερ- μανών στά τελευταία τέσσε- ρα χρόνια —Πώς οί "Άγγλοι τολμοθν τέτοιο πραγμα! ανεφώνησε ό θεται δτι τϊρέπει νά ύπβρα-1 πατίρας μου. Δέν θα μοθ ε- Θά τό ζήΓημα θώμέ τόν Τσώρτσιλ ,όν'φε- Ρρουάρΐο. Όπωσδήποτε δ- Δέν έσυνέχι&Ε. —Όπωαδήποτε δμως; έρώ τησα. "Αλλαξε θέμα, άτΐότο- μα».
  «ΕΛΕΥΘΕΡΜ ΚΡΗΤΗ»
  "ΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ-Σήμερον
  παραστάσεις ώρα 5, χαί 7,30' καί
  10 μ. μ. «Ρεβέκα» την προσέχη έ
  βδομάδα Σόβ Φίλμ.
  «Λαϊχοί Έκδιχηταί.»
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
  Επί πλέον: Νέον Ζουρνάλ
  ΣΗΜΕΡΟΝ 'Ανεμοστρόβυλβς
  τβΰ Χοροϋ.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  θίασος Παλαιολόγου
  Σύμπραξις Π. ΞυνοΟ-Σ Μο-
  λούση Ποωταγωνίστρισ Ήλέκ-
  τρτ Βάχλσ.
  Σήυερβ δύο πσραττάσεις Ά-
  πογευματινή 6 1)2. Βραδύνη ώ¬
  ρα 10.
  Σήμερον ή έξωφρενική φόρσα
  Σ<άνδαλο στό Υπουργείον πράξεις 3 Προσεχώς; θ^νάσιμο Δίληασ. Δεξια καί Άριστερά καί ό Κύρ Παντελί|ς. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 8 τγ. μ «Κοριτσά» Χανιά, Πειραια. ΤΡΙΤΗ 5 Νοεμβρίου 5 μ. μ «Ελένη» κατ' ευθείαν Πειραια. "ΚΡΗΤΙ,Α ΝΙΑΤΑ,, Ή εφημερίδα τής Κρητικής, ΝεφλαΙας κυκλοφορεϊ τετρα- σέλιδη καί μέ πλούσια υλη. Πουλιέται στήν Κεντρική Λ.έ- σχη τής Ε.Π.Ο.Ν. ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω τοϋ μεγάλου μήκους τοϋ ΚινημαΤαγραφικοΰ άρι- στβυργήματος^ «ΡΕΒΕΚΑ» πού προβάλλεται μέ καταπλη- κτική έπιτυχία στήν «ΗΛΕΚ- ΤΡΑ» οί ώρες των παβαστα- σεων όρίσθησαν ώς εξής: 5-7.3Ο'μ. μ- 7.3Ο-1Ο μ. μ· 10—12.3Ο' μ· μ. Παρακαλεϊται τό κοινόν νά προτιμά την πρώτη άπογευμα- τινή παράστασιι πρός αποφύ¬ γη συνοστισμοϋ. Ή ταινία θά προβάλλεται μέχρι τής Κυριακής 3ης Νοεμ¬ βρίου. Διβνυκτερεϋον Φαρμακείον ΑΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ (Καινο^ύργια Πόρτα) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή διά την 28ην προκηρυ· χθεϊσα πλειοδοσία διά την πώ¬ λησιν 10 χιλ. οκάδων βρώμης και 485 οκάδων ελαίου ανε¬ βλήθη διά την Ιην Ν)βρίου ή μέραν Παρασκευήν καί ώραν Ιΐην π.μ. καί καλοΰνται οί έν- διαφερόμενοι όπως προσέλθουν είς τα γραφεΐα τής Ενώσεως καί λάβουν μέρος είς την πλειο¬ δοσίαν (Έκ τοϋ Γραφείου τής Ένώ- σαως) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δικηγόρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ έγκατέστησε τό γραφεΐο τού στήν όδό ΚΟ- ΣΜΩΝ (Δερμιτζίδικα). ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » "ΚΟΜΜΟΥΝΙ,ΤΙΚΗ ΕΠΙ Β Ε Ρ Ρ Η1Η „ (ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941-44) "Ενας τόμος βγαλμένος σέ χαρτί πολυτελείας καί μέ μεγάλη έπιμέλεια. Μέ κατατοπιστικό πρόλογο, πού βοηθά τόν άναγνώστη στή μελέτη τού. Τό περιεχόμενό τού, ένα άδιάψευστο ντοκουμέντο γιά την συμβολή τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ στήν άπελευθέρωση τού ΕΘΝΟΥΣ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ "ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΙίΗ ΕΠΙ8Ε0ΡΗΣΗ,, ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Σέ λίγβς μέρες κυκλοφορεϊ καί στήν πόλη μας. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ίί ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ,, ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τό περιοδικό τής^'μελέτης και |έκλαΐκευσης των προβλημάτων τοθ ,κρητικου^ λαοθ. "θργανο της Κβμματικης Έπιτροπής Πίριοχής Κρήτης τού Κ. Κ. Ε. ΛΕΟΦ. ΚΑΑΟΚΑΨίΝΟΥ ΤΗΑ.3'7β ________ ΠΙΕΣΗΣ Εντελϋ>5 άπρόοπτσ ένω ό Τσαλ6άρη5
  έτοίμαζε τόν κατάλογο των υπουργόν
  Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑ 31 (ίδ. τηλ)μα).—
  "Εντελώς άπρόοπτα ένώ ό
  Τσαλδάρης ετοίμαζε τόν κα¬
  τάλογο των ύπουργών, ό Βα
  σιλεύς εκάλεσε Συμβούλιο
  Στέμματος σήμερθ: τό μεση-
  μέρι.
  Τό Συμβούλιο Θά άποτελε-
  σουν οί άρχηγοί των κοινο-
  βουλευτικών κομμάτων οί ό»
  ποΐοι έκλήθηκαν τηλεφωνι-
  κώς στίς έννηάμισυ τό βράδυ
  χθές. Ή άπόφαση άνακοινώ·
  θηκε άπό τόν Τσαλδάρη με·
  τα την άπογευματινή συνομι
  λΐα μέ τόν Γεώργιο.
  Παρ' δλο δτι είναι πρόω-
  ρο.νά προβλευθοθν έξελϊξεις,
  τό γεγονός τής δραστηριότη-
  τας των άνακτόρων, όφεΐλε-
  ται στήν ίσχυρή πΐεση των
  άγγλων οί όποΐοι μετά τό συ
  νέδριο τοθ Μπράϊτον, Ιθεσαν
  έπιτακτικά τό πρόβλημα τής
  άλλαγής τής σημερινής συ-
  χαμερής καταστάσεως μέ άλ
  λη πού νά έχει πάντοτε άν-
  τικομμουνιστικό χαρακτήρα.
  "Ετσι Οστερα από την άπο-
  τυχΐα τής συσψέκεως των άρ
  χηγών καί τής άπορρΐψεως
  άπό τούς Λαϊκούς καί τόν
  Σοφούλη τής λύσεως τοθ Δα
  μασκηνοΰ,^έπιχειροθν ύστάτη
  προσπαθεία συγκροτήσεως ύ
  πουργεΐου Έθνικής Σωτηρίας
  Πάντως συναντοθν λυσσα-
  λέα αντιδράση των λαϊκών
  οί όποΐοι πρόκειται νά |γΚο.
  ταλεΐψβυν τό κόκκαλο τής έ-
  ξουσΐας.
  Δεύτερο σημαντικό γεγο-
  νός αποτελεί ή ημιεπισήμου
  πρόσκληση τοθ Βεντήρη Κα|
  Γεωργούλη την Παβασκευή
  για την άπό κοινοθ εξετάση
  τής καταστάσεως.
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΘΣ ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩ!
  ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚ9Υ ΑΓΩΝΟΣ
  Κατόπιν διαταγής τής Γεν.
  Διοικήσεως Κρήτης πρός τούς
  Νομάρχας τής Νήσου, θέλει
  διενεργηθεΐ Παγκρήτιος έ'ρα.-
  νος υπέρ τού Άντιφυματικοϋ
  Αγώνος. Τό συλλεγησβμενον
  ποσόν θέλει χρησιμοποιηθεΐ
  διά την καταπολέμησιν τΐίς φυ¬
  ματιώσεως, ασθενείας μαστι-
  ζούσης τόν τόπον μας είς μέ¬
  γιστον ποσοστόν και μέ τάσεις
  ευρυτέρας εξαπλώσεως. Δέν α¬
  ποτελεί μόνον υποχρέωσιν τοϋ
  κράτους ή προσπαθεία τής ά-
  ναχαιπσεως της «λλά καί τής
  ίδιωτικής πρωτοβουλίας ήτις
  όφείλει νά δράση εν συνδυασμώ
  μέ τάς προσπαθείας τοϋ κρά¬
  τους πρός επίτευξιν άποτελέ-
  σματος.,
  Δέν αμφιβαλλομεν ότι ή πό¬
  λις τοϋ Ηρακλείου μέ προθυ¬
  μίαν καί ενδιαφέρον θέλει ενι¬
  σχύση την εντεταλμένην Επι¬
  τροπήν πρός διενέργειαν τού
  έράνου.
  Ήράκλειο 30-10-1946.
  ________Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΟΠΙΚΑΣ
  —Χθές πέθανε καί κηδεύτη-
  κ· ό Τεισος Πυθαρουλείκης έ-
  τ&ν 19, π»ύ λόγω άνατροπής
  τής μβτοσυίίλέττας πού όδηγοΰ-
  σε, τραυματίστηκε στίς 29 Ό-
  κτώβρη στή λεωφόρο Κνωσού.
  — Χθές, μέ τό άτμόπλοιο τής
  γραμμής, μετήχθησαν στήν Ά-
  θήνα γιά νά έκπληρώσουν την
  ποινή τους οί προδότες Μ. Με-
  ταξάκης, Χαριτ. Μπαντόλας
  καί μερικοί άλλοι.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καλοθνται είς γενικήν συ¬
  νέλευσιν τα μέλη τοθ Συλλό
  γου Θυμάτων Έκτελεσθέν-
  των Πατριωτών κατοχής 41 —
  45 την Κυριακήν 3-11-46 καί
  ώρα 10 π. μ. είς τα γραφεΐα
  τοϋ Συλλόγου (Έργ. Κέν¬
  τρον).
  (Τί) Διαικητικό Συμβούλιο)
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ■ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
  ΓΑΜΟΙ. Την παρελθούσαν Κυ
  ριακήν έτελέσθη3ον οί γάμοι τοθ
  κ Έμ ιαν. ΜΙχου μετ* τής Δδος
  'ΡλπΙδος Λιβιεροπούλου
  Πάρτουμφος παρέστη ή κ.Δια
  μόντη Ι. Κορακηλπάκη.
  σινε ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενα'ίκΰμα χορευτικό χε-
  ρίσιας ώμορφιάς:
  ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
  Μέ την άλησμόνητη πρωτα-
  γωνίστοια των «Γκολντουϊν
  Φόλλις»
  ΒΕΡΑ ΚΟΡΙΝΑ
  Επί πλέον Νέον Ζουρνάλ
  Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
  ΒΙΓΛΔ -ΚΕΙΠΟΥΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
  Μ ΛΑεΚΑΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Άρκετός κόσμος πού παλεύει
  σκληρά γιά τό ψωμί τού, στ·
  λιμανι, στό γιαπί, στ-ά μαγαζιά
  καί σ' όλα τα έπαγγέλματα τής
  άχαρης βιοπαλης, κατοικεΐ πά-
  νω στο λόφο τής Βίγλας.Έκεΐ
  ζοϋνε περίπου εκατο οϊκογέ-
  νειες, ντόπιοι, πρόσφυγες καί
  Δωδεκανήσιοι μέσα σέ άλλα τό-
  σ« μικροσκοπικά «πιτάκια.Σάν
  όλο τόν εργατόκοσμο,κι' αύτοι,
  έκεΐ πάνω στή κρεμαστή γειτο-
  νιά τους, άγναντεύουν άπβφα-
  σιστικά τόν τραχϋ δρόμο τής
  ζωής πού άνοίγεται μπρός τους
  καί αίσιοδοξοΰν πώς κάποτε θά
  τ·ν μεταβάλουν βέ ,τλατειά πα-
  νανθρώπινη λεωφόρο.
  Βίγλα: Μιά γειτονιά ποΰ την
  δημιούργησε ή άνάγκη καί ή
  φτώχεια. Τα πρώτα της σπίτια
  χτίστηκαν άπό τβύς σεισμοπα-
  θεΐς στά 1926. Μά ίστερα άπά·
  λίγο, έ'να κϋμά άστέγων τούς
  μιμήθηκε καί άπό τότε μιά και-
  νούργια γειτονιά ξεπρόβαλε
  δβιλά, δειλά, άπ' τό φόβο τής
  πβοάνομης γέννησής της, στά
  τοπογραφικα διαγράμματα τ-οΰ
  Ήρβκλείου.
  Αύτη είναι ή σύνΐομη ί·το-
  ρία τής Βίγλας πυύ δ πβλεμος
  ήρθε νά τής προσθέσει καί τίς
  δικές τού μαϋρες σελίδες. Τίς
  ΔΕΗ ΥΠΑΡΧΕΙΖΗΤΗΜΛ,,
  ΑΥΞΗΣΗ! ΤΩΠΙΟΑΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 31 (ίδ. τηλ)μα).—
  Ό Χέλμης ερωτηθείς σχετικά
  μέ τίς αύξήσεις των μισθών
  των ύπαλλήλων απήντησε
  δτι: «δέν ύπάρχει τέτοιο ζή-
  τημα». Ό Τσαλδάρης γιά τό
  ϊδιο θέμα, μετά τή χθεσΐνή
  συνεδρίαβη τής νομισματικής
  έπιτροπής, απήντησε ότι «δέν
  κατορθώθηκε νά δοθεϊ εύ-
  κταία λύση». Ό 'Υπαλληλι-
  κός κόσμος έτοιμάζεται νά
  άντιμετωπίσει τό ζήτημα ά-
  ποφασιστικά.
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  ΤΗ! ΑΥΣΤΡΙΑΙΗ! ΟΟΥΛΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 31.—Ή Αόστρι-
  ακή βουλή σέ μυστική συνε-
  δρίαση έξέδωσε ψήφΐσμα πού
  ζητά νά άποσυρθοθν άπό
  την Αυστρία τα στρατεύματα
  κατοχής, νά άποδοδοθν στήν
  Αυστρία τα άποθέμαΐα χρυ-
  σοθ καί έξουσιοδοτεΐ την Αύ
  στριακή Κυβέρνηση νά έντεί-
  νει τίς προσπάθειές της γιά
  την εΐσοδο τής Αυστρίας
  στόν Ο. Η. Ε.
  ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
  ΑΘΗΝΑ 30.- Οί εφημερί-
  δες τής'Αλεξανδρείας επιτίθεν-
  ται ν.ατά τού πρωθυπουργοϋ
  Σίντκυ Πασά γιά τίς συνομιλί-
  ες τού μέ τό Μπέβιν στό Λον·
  δΐνο.
  ΑΘΗΝΑ 30. —Κατά τηλε-
  γραφήματα άπό την "Αγκύρα
  ό πρόβδρος τής Τουρκικής Δη¬
  μοκρατίας Ισμέτ Ίνονοΰ ασθε¬
  νει σοβαρά,
  άπό την πεΐνα
  καΐ τό χειμώνα
  ερείπωσε τα σπιτάκια της, τούς
  κατοίκους της, τίς ξερρίζ'ωσε τή
  χαρά και την έριξϊ μέσα σέ μιά
  μισητή τυραννία.
  Σήμεοα ή Βίγλα θέλει ποώτα
  άπ' δλα 300 μέτρα δρόμο μέ
  ύπόνομο γιότ νά γλυτώσει άπ*
  τίς λάσπες καί τούς χειμάρρους
  τοϋ χιιμώνα πού τίς χαλοΰν τα
  περβολάκια της καί τα χωμα-
  τένια σπίτια της.
  Χρειάζεται βοηθεία σέ ύλΐκό
  γιά νά επισκευάσει τα ρημαγμέ
  να της. ΟΙ κάτοικοί της πού
  τβύς δέρνει ή άνεο,γΐα θέλουν
  δουλιιές καί ενισχύση. Θέλουν
  κάρτες άπορίας οί «Χποροι πού
  δέν έχουν. Νά παίρνουν τα τρό
  φιμα δωρεάν καί προ παντός
  θέλουν νά γλυτώσουν τα /ιαι-
  διά τβυς άπό τόν μαρασμό καί
  την άμορφωσιά.
  Ή Βίγλα θά μποροϋσε νά έ
  ξωραϊσθεΐ σέ μιά ώραΐα γειτο¬
  νιά μ' ένα τρίγωνο πάρκο «τή
  πλατεία της καί μέ τούς λίνους
  δρόμους της καθαρούς.
  ΠαντοΟ δπου ηι* άν πάς στή
  Βίγλα ,>ά άκβτίσεις νά σοΰ άπα
  •ιθμοϋν τα τοσα ζητήματά
  τους κ«1 βλέπεις τόν πό#ο τής
  προκοπής παντοΰ ζβγραφισμέ-
  νο. Μά έκεΐνο πού τούς τρομά
  ζει είναι τό «πέταγμα» »πως
  τό λένε άπο τα σπίτια τους ό-
  ταν θ° άρχίσει νά έφα#μόζιτβι
  τό σχέδιο τής πόλεως. Γιά τό
  ζήτημα αύτό μιλοΰν μέ μεγαλύ
  τερη άποςρασισΐικότητα. Λένε
  πώς αμα δέν τβύς σιείξουν συ·
  νβικισμό κοντα στή πόλη, σΐίς
  δουλειές τους δέν πρόκειται νά
  άφίετουν τα σπίτια τσυς «έ καμ
  μιά δύναμη.θά προτιμήσουν νά
  μείνουν κι' αύτοι φαντάσματα
  στή νεκρή γειτονιά τους.
  «,ΣΥΝΕΑΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΡίΛΝΙΣΜΟΪ ΗΜΟΜΕΗΟΝ ΕΙΝΙΝ
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΪ ΓΕΡΒΥίΙΑΣΤΟΥ ΟΣΤΕΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 31.—Ό άντι-
  πρόσωπος των Ήν. Πολιτει-
  ών γερουσιαστής Όστεν ο¬
  μιλών χθές στή Γεν. Συνέλευ
  ση τοθ ΟΗΕ εΐπε 8τι οί Ήν.
  Πολιτεϊες έπιθυμοθν τόν ά-
  φοπλισμό καί ζήτησε νά έγ-
  γραφεΐ στήν ήμερησία διάτα
  ξη ή σχετική πρόταση τοθ
  Μολότωφ καΐ νά συζητηθεΐ.
  Δέν απήντησε στίς έπικρίσεις
  τοθ Μολότωφ γιά την άμερι-
  κανΐκή πολιτική εΐπε δμως
  δτι ύπάρχει κάποια δυσπι-
  στία. Έπολεμήσαμε μαζί, έ-
  ξακολούθησε, χωρίς άντεκλή
  σεις. Γιατί δέν είναι δυνατόν
  νά έργασθοθμε καί γιά την
  ειρήνη χωρίς άντεκλήσεις;
  Πά τό ζήτημα τοθ Βέτο
  εΤπε ότι ή Άμερική δέν δέχε
  ται αυτήν την ώρα την τρο¬
  ποποιήση τοθ άρθρου αύτοθ.
  Ή ένότητα των μελών είναι
  άπαραΐτητη αυτή τή στιγμή.
  ]ρ ΟΑΑΙΙΣΤΙΝΗ
  ΣΚΟΤΩΟΝΚΕ ΑΓΓΛΟ! ΑΞΙΟΜΙΤΙΚΟ! ΑΒΟ ΕΙΚΡΚΗΙΙΜΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 30. - Οί τρβμο-
  κρατικές πράξεις στήν Παλαι-
  στίνη επεξετάθησαν. Χθές ε-
  ξερράγησαν στό Σιδηρ. Σταθμό
  των Ίκροσολύμων 3 βόμβες
  καί σκοτώθηκε 1 άξιωματικός
  τής βρετανικής άστυνομίας. Οί
  άρχές εΐχαν ειδοποιηθη εγκαί¬
  ρως καΐ εΐχε έκκενωθεΐ δ σταθ-
  μός,
  ΛΟΝΔΙΝΟ 31.— Ό μυστι-
  ς ραδιοφωνικός σταθμβς τής
  Παλαιστίνης μετέδωσ* ανακοι¬
  νώση τοϋ Έβραϊκού Πρακτο-
  ρείου πού λέει δτι αντό ώρ?ά·
  νωσε την έπίθεση «ατά τού Σι¬
  δηρ. Σταθμοΰ Ίβροσολύμων
  πβύ τή χαρακτήρισε σάν έξαι·
  ρετικά επιτύχη ενεργεια.
  ΤΑ ΑΓΓΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΙΑ
  ΥΠΟ2ΤΗΡΙΖΟΥΗ ΤΑ ΑΝΤΙΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΙΕΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 31.—Ό άντιπρό
  σωπος τής Πουγκοσλαυΐας
  ομιλών στή Γεν. Συνέλευση
  τοθ ΟΗΕ εΐπε δτι είναι άν-
  τΐθετος πρός κάθε τροποποι¬
  ήση τοθ βέτο καί κατηγόρη-
  σε την Αγγλία γιατΐ τα βρετ
  τανικά στρατεύματα στήν
  Έλλάδα παρέχουν την προ-
  στασΐα τους σέ άντιδημοκρα
  τικά στοιχεΐα. ΟΙ Έλληνες
  μοναρχικοί εΐπε διεξάγουν
  έκστρατεία κατά τής Άλβα·
  νΐας, Βουλγαρίας καί Γιουγ-
  κοσλαβίας, καί ή κΐνηση αυ¬
  τή αποβλέπει νά άποσπάσει
  την προσοχή ώπό τα έσωτε·
  ρικά προβλήματα τής Ελ¬
  λάδος.
  Έπίσης ό Έλλην άντιπρό-
  σωπος κ. Άγνίδης δήλωσε
  δτι δέν είναι ώρα γιά την
  τροποποιήση τοθ άρθρου τοθ
  Βέτο.
  - ΌΠρόεδρσς
  ρμ ήωσε «π ή ατ0μικΛ
  ενεργεια θα παρσδοθεϊ άπό τα
  στροτιωτικά σέ πολιπκά πρό-
  σωττα. Γ