90400

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λ·- 1
  «ι
  Ι'
  Έϊάμηνος
  Τ^ίμηνς
  ΓΡΑ2ΙΙ0Ι ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΛΙΣΙΙ ΟΔ3Σ ΑΓΙΑΙ Β4ΡΒΛΡΛΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡ9ΕΝΛΓΟΓΕΪ0Υ)
  ΡΧ0ΥΜΧ3 ΜΊΙΚΙ'Α ΠΑ - ΣΚΚιΙΙ- η ΙΑΧΟΓΛΠΟΓ 1919
  ν- (Ι,
  Λιά οτ,μοβ εύνει; χ«ί
  ιαίτ£9«ι
  Ό «Έσ/Γίρινύ; Γαχυδ^ομο;»
  χον ΛΙιλίνυυ άσχο.^ύμ«νος έν
  χ.νρίφ άοθοφ μέ την παραίτη¬
  σιν τον Μπισολάτι. ίίιβίταΐα
  δέ μέ τό ζήτημα των Λωδεκα-
  νήχον, τίδΐχοϊν Ορωρεΐΐαι
  ώς κυριώτερα αίτία τή ·; παραι-
  τι'ισ^ω·; τ-,ϋ ΊταΛοΰ σπσιαλισ-
  τοϋ ιτρφσ.ταίΗ-'. ν* παρομοιά-
  στι την περίπτωσιν των Δίοδε
  κανήσων μέ τ^ν τή; Μάλτας
  καί τής Κύ.τρου.
  « Μ άς φω νάχουν, Λέγει, ότι
  δέγ ύπάρχουν Ιταλοί είς *άΛω
  δίκάνβσα. Μι'].τ«ς χ
  Άγγλοι είς την Κιλτοον ή
  την Αίάλταν; Καί δμως ή Αγ
  γλία έςακολουθίΐνο χρστό τάς
  νήσους ί»ύ-άς χωρΐς καΈΐς νά
  διαμβρτύρετια.
  «Τα επί των Δωό*ίκανΓ|ο*ων
  λκσιώματα τή; Ιταλίας ε.τιλέ-
  γει ό ά'οθρογράρβ; ί)ά έπι:£υ-
  ρωθοϋν άναλΰγως τής Λύσεως
  ή ό/ιοία θά δοδή είς τό ζη'τη*
  μα τή; έ/ευθβρίαί των θαλασ-
  σών.
  'Η τύχη έπ»μέν«)ί των Δω
  δ*κανήσ")ν, δ.τως ^αί τή; Μάλ
  τας/.λ της Κύπρου έςαρϊάΓα*
  ί/πύ την επικράτησιν τ) μη των
  άρχών τοΰ Ούϋσωνος «5ιά την
  λρ των Θαλασσσών,»
  «Λ*ατί, 4·ίγει Λταιραιτρρω ό
  ς, νά δώσωμεν τα
  είς την *_*λλάδα;
  •Η Τ.ταΛ'/α κατέλαβε τάς νι')-
  σους σύτώς μετά τι/ν νίκην τής
  ϊ δ*ά νά τάς χρησι
  μη; ώ; εγγύησιν καιά
  πάσης έκ 'ΐέρονς τής Τουρχίας
  παραβάσβο)ς. Ή Τουρκια δ¬
  μως «Ισερχομένη είς τόν πόλε¬
  μον παρά τό πλευρόν τής Γερ
  μν,νίας πρεκάλεσεν, ώς γνωσ¬
  τόν στάσιν ζφν ίθαγενών είς
  Λιβύην. Τοιουτοτρόπως παρε¬
  βίασε πν συνθήκην τοΰ Ού-
  ίτν. Κ<ιτα συν^τειαν καταλή- γ*ί ν άοθρογηάφο; τα ύδ νησα Λτς.ιήλθον δ #ίς την κυριαρχίαν τή; Ιταλί¬ αν <ίπ· την οποίαν κανείς δέν Ιχ* διχαί«μα νά νά άφαιρεαβ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡ. ΕΙΑΗΙΕΙΣ ΠΑΡ/1ΙΟΙ. Ή «Ματέν» γράφε ι ότι ό προβδρος ανάγκην τήςέλβυβερ ίας-. των θαλασσών. Πολύ εν- Οιαφβρβν παρέχβι τό γέ- γονός; ότι αι Ηνωμεναι Πολ ιτείαι αύζάνουν ΰπ- ερβολ ικά ό-/ι μονον τόν εμπορικόν στόλον των άλλά καί τόν πολεμικόν, Τό όλον *ρόγ·ραμμα τοΰ χ. Δανιελς·, ύκοϋργβύ των Ναυτιχών, προ{3λεπει την έντός; τρ ιών έτών ν*υ πήγΓ,σιν 166 νέων πλο ι- ων πολβμΐκών καί ό ναυ- τικός; προ ίπολογ ισμός τού προσεχούς έ'τους; ά- νέρχεται β ίς· 1463 έχκα- τομμ. δολβ,ρίων ήτοι όκ- τώ δισεκατομμορίων φρά γκ«··ν τάχρ ιβώς 16κις;τόν γαλλικόν προ Ιπολογισμόν των ναοτικών τοΰ προπο- Λεμ ικοι5§τοος 1914 Αί Ηνωμεναι Πολ ιτε Γ αι βεβαιούν διά τόοτου την θέλησιν αυτών, κατά νην φράσιν τού κ, Δάννι ελς·, Λνά παράσχουν έ ίσ- φοράνέ/τ ίσης· κραταιάνμέ πάν οιονδήποτε άλλο έθ- νος είς; την δύναμιν τής· δ ιεθνούς- αστυνομίαν» _Ί'ς;τήν 'Λγγλίανόναύ αρχος-Βέμνης;πρώτοζ;λόρδο τού Μαοαρχείου παρετήρη σε ότι, «ή έκτακτος· σορ- ροή ήνα>μένων ναοτικών
  δονάμεωνείς- τούς; λιμέ¬
  να- τής; βορείου θαλάσ¬
  σης;» επέφερε την νίκην,
  καί άκ# Τσ<7>ρτσιλ έπανέ
  λαββ δβκάκις; κατά την
  έκλογικήν περ ιοδίαν ^οο
  ((ε Γμα ι είλικρΐνή* όπερ
  μαχος; τής; Κοινωνίαν των
  Εθνών» άλλάμία Κοινω-
  νίατών Έ9νών δέν άντι-
  καθιστά ένα Βρεττανικόν
  στόλον. . ,»Σονεπώς ό αγ¬
  γλ ικός· τύπος; αξιοί την
  . διατήρησιν καίτήν
  ' σην τού ναΰτικοι) ττζ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  τα ν
  μφ
  ι/πεφαοίσι>7 όπως */■;
  σιΐβ*είαν ζή; Ούκ^ςμ
  τάσχουν άαό μέν %οΰ Εύ-
  Ιΐίνον Πόντον μόν&ν Γ^Ηι-
  χη, ' Έλληνι,-Λ καί Ρουηανι
  πά ατρατ$ύμ(*τα άποστ«Χό·
  μεςα διά Σεβιαιονιτό Ιεως ά
  πό δέ «ής Βαλτιχτ}^ μήνον
  Άγγλιχά καί Γακλιπά. '.ΰη
  μοί^α Γαλλικον οιόΐου κα-
  ι τέηλΐυαεν εις Βαλτκϊν και
  ήνώ&η [κέτόνέχβϊ Αγγλικόν
  στόλον.. ΟΙ ΆμερικανοΙ καί
  οί Ιταλοί δέν ουμμετέχονν
  ΊΙ Πολωνιχή Δημοκρατία
  αΰεαεν δλα τα στρατεύ/ίατά
  της είς την διάθεσιν των Συμ
  μάχων αγγέλλεται, δέ δτι είς
  την Όδηαον εφ&ασαν #'δη
  αί Πρώται Πολωνικαι μέραν
  χίαι, καί ανμχράΐουν μέ τούς
  1 ΓάλΑονς.
  Ό Έλληνΐϋός στοοΓΟ^τη;
  έπα τρα τείας, αί τ ρεϊς μεραρ-
  χίαι τον Α' Σώματος Στρα¬
  τόν, ντίθλογίζεται ότι θά εύ·
  ρίακωνται έαβϊέντό; τοΰπρώ ,
  τον δεκαήμερον τοΰ Ίανον
  αρΐον.
  γ γη
  όί^ίλο; χ. Νϊχο; Χιγχν&ς ερ.
  χγ
  Άρί/.ετο 6 Είταγγίλειί; "Αθηνών
  κ. Ευστράτιο; ΦαίΓάκ'.; μίτά τή;
  Την έτρίραν των Φώτων ιί; το
  χωρίον Μονο,τάρι ό τί'ω; λιμιν—
  ά;χη; κ. Ν. ΜαλοϊΑθ;άκ!; ά-
  νϊθ:ίχτο εκ τή; Κολνμίήθρχς
  ΤΓ,ν χαριτωμένην μ',κοάν τοθ χυ-
  ρίου Άγ/ίλη [ν·κν
  ονομάσας αύτην Αίκατερίνη
  Νά τοϊ; ζήοη
  ΕΓΧΑΓΙΐΤΠΓΙΟΝ
  Είς τον οί^χεκριμίνον
  μι; χ. Γ.Πι»κ&πάκιν
  τα μβ:ά τροθυμ'.ϋί τα; ώπ^ρεσίχ;
  Τ*ί θερμάς
  μοί; (.0/νρ'.
  Τ.
  ΤΗΑΕΓΡ. ΕΙΑΗ^ΕΙΣ
  ΑΝΟ ΤΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚίΙΤΑ
  ΕΖΗΠ1ΘΗ Ιί ΣΓΝΑΡΟΜΗ
  ΙΙΙι ΤΟΓΓΚΙΑ- ΚΙΪ ΊΠΝ
  ϋΙΚΙ'ΑΝΙΚΙίΝ ΕΚΙΤΙ'Α
  ΤΕΙΑΝ.
  Κ ί2 )Π( )ΛΙίηολΐζΜζτ'έηίτά
  σεωςέκνκλοψόρησΞνέν ταΰϋ'α
  ήδιάδοσιςδτι τό λνμμαχιπόν
  άρχηγεϊον έζήτησ* παρά τής
  ΤονρηΐΜής Κυβερνήσεως νά
  τώ παραχωρήσηβοηΰί}τικ(ν
  ο τοάτευμα 30 κα ί κατ 'άλ-
  λινς 70 χιλ. Τούρκων, ίνα
  άποσταΐβ κατά των Μχολσε
  βίι ών.
  Οί Τοϋρχοι Κνβερνηται
  μολονότι λίαν .. πρόϋ·νμοι
  εύζΐαχονται πρ5 Λδν^αμίας
  νά άνίαποκρί&οΐν είς την
  βχψ. ετησιν.
  Η ΓΕΙ·.ΙΛΝΙΑΚΑΙ Π ΕΙ
  ΙίΙΝΙΙ
  - Ο Ι'ερμανός
  ργ "Εμπερτιδή.
  είς "Αγγλον δηη*αιογ
  ρίφονδτ. ή Γερμανία Φά ζή-
  τι'στ) εΐρήνην βασιζομένη*
  έηί των δςων τον Ούΐλοων
  «Δέν θά ανγχατατιύώμεν
  ουδέποτε, κατέληξε, νά νηογ
  ράψωμεν εΐρήνην δια, τής ο¬
  ποίας θά μειονται ή Ιδικ^
  μας ύπόστασια.»
  ΤΑ
  II
  ΡΑΚ ΤΙ Κ Α ΤΗΣ ΕΙ
  ΡΙΙΝΐιΣ
  ΠΛΡΙΣΟΙ- Εξεδόθη άνα-
  κσινωθ:ν διά τοΰ δηοίρν ά-
  π>/γορεύθη ή δημοσίευσις
  των πρακτικών τής Συνδιαα-
  κέψεως.
  ΠΙ άντιπρδσωποι των Δν
  νάμεων τής Αντάντ £χο/ϊΐς
  λέγει νά έπιλύσουν μέγαν
  αριθμόν ζωτιχών διά την άν
  θ
  θά παρημποδίζοντο είς τό έρ
  γον των εάν αί σνζητήσειζ
  ίφέοοντο είς την δημο ίΐόιητα
  (Σ. Β)Ύίλ)γος !
  Ποτσιά άγγλικάΣεβράκαί
  σεβρο λονσώζολόγια τήςχ$ι
  ρδξ χοσά" καί άργνρΛ γιά κυ¬
  ρίοις καί δεσποινίδος, κάλ~
  τααιγνναικβίαι, πεϋΐρςς,εά
  Λίομες άρωματ Ι7ΐοί οταρύήφ
  &ηααντεΧβντ&ί»;είς τό Κα
  τάαιηνα ·?>'
  ΙΩΛΒΦ ΔΑΡΛΓΜΙΛΚΟΤ
  ψ , - **
  ΑψΤβ-'Ύ
  -/7'' '·Λ.. - νιπ ι ' ι1 ττιοηί) κ
  βτ
  νΤ0"1
  13
  II
  1 Μι ι
  ^3'1 (ι -
  ντοτ
  ί ,·
  ί1 -1021' ΙΑ Π
  χ>»ο ν;<τ< ό* — ,ι 2 χ „< ς χ. π ν β ί| 8 $ ν ι )!) 4Χ)ί3Τ νωτ . ν ό), .ι Οοτ Π* '.ι,ίίΐτη μτλ ήτ »Κδ ιτΰ Υ δ οί Γ 0Ϋ0 ϊ 14111-111- Γ11 Ι Ι · Χ Λ. ι. >'
  νωέν 6
  -. ΰοτ Ι ,·,„ ,-,-,ηηχ π
  ε-ΘΜ "?! 3 ι ΐ)Τ3χοι
  ί)ο,
  ωΤ
  ■?ωίυΏΗί>Γ. ν^κΥ
  ν< 1 Λ ,ί Ρ1 > 1

  ί,τοη
  τν ^ 4 ι,ηην
  νπ
  3" 00
  ί>'ΐη -ιΠΤι. Γ Ι
  νωο.ν;.Βί <- -)3Γ. V Α (,'πτ ι», . . οστ . - Γ)· ((α ν ι ι. 1 η