90403

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ»_Η
  ΙΓΙΙΙ ΙΜΙΡΙΙ (ΕΗΙΤΙ ΠΑΡ8ΕΗΑΓΠΓΕΙ0Υ)
  ΪΑΒ!·ΔΤΟΓ .3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1*10
  'Χχηαία 4$*χ. $$
  '£*άμηνο #
  Τ^μηνος » *
  Διά $ημο» ιιίτιΐς ««( *τι·«£ι< €οίί ϊοΊαίτίίβι ομ··*νί«ι. Τηλ·"»·:·, διιαΐυνσι « Β ϊ |';Ό· μνον. δι**·ϊ·Ντμχ ΛΥΚΟΥΡΓΟΖ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ Ή Γρα;ΐαατ4ως Της Μ. V; πρό¬ ς την άκόϊο ιίίον επ. ,Ιην. Κύριε ΛιευΟ-υννά ---,— = Ι Εϊί *« &ι' αρι !>. 13 χ«> 19
  ήαϊν έ"*
  ^ός δημοσίευσιν.
  'Κν
  φ.·λλ«τή;
  βίν να?*
  χι'β.
  Διίτ·. ι!ν»ι γνωστόν 4τι ί« Δι
  β-.άγμϊτο; τή; π3'«κλίνης Κο-
  Ρ ρν^,ϊίω; Θ.»)νίχ>ς π)ιΐστ* άδι
  νήμ»τ« τηςάί^οθ'Λτητο; των/·-.
  .άν ποιν. Διχατττ-ίων >«> ι'ς αί
  -η άχίχη ι?ς τάϊπίΐ* όϊ; ι Γ, ε /.γ;
  Γ^.Οή ϊβπρτ. Ν'μο;- ώ; ίζ: τ:*;*
  τϊιί'/αϊτι τό Ρί'ίνμνον-ΰ-πχγοντνι
  ιί; τ^ν ά,τμβιϊιότ^τ* τώ» Στρατς,
  λ:ιτ:1ν τα Στ;οΐ"6?ι
  μί ί/ιίίιΐτον την άναι^νωριο
  ■νΐβΐ; οχχιο2οσ·.*ν ή κατάργ/ισι;
  ^31 ίτ:*τ. Νβαου άπςτκΐ είρωνι
  μ5ι* τοΰς ίλπσαντβ; χϋίπο'
  η
  ; ιά
  Οί άττολοβένπες έκιΐ,ν έν-
  ταά&α φολακών ττροχφές πό
  λιτΊκοί κατάδιμοι πορα-
  πονοϋνται ότι δέν τοίς
  έττιτρέπεται η έ.τάνοδος;
  βίς; τάς; πατρίσας; των,
  καίτοι ούδβμία ύπά:>χ·ι
  διαταγή Βιατάσσουσα την
  κράτησιν αυτών ενταύθα.
  'Κπει δί οί άνβρωκοι αύ-
  ΟΛθ^ϊέρΟον ο ίκονομ ικώς
  νομίζομεν ότι έπΐβά/λε-
  ται είς; την Γβν Διοικη.
  βιν νά καταβάλη τάς; δβ-
  οόσας; ενεργείας ό.-τως; ε¬
  πιτραπή αυτοίς ή άναχώ-
  ΡΠσις ή έν έναντία πε—
  ριπτώσβι νά χορηγί*)ται
  είς αύτούςτό ίπίδομα
  απελάσεως.
  Κατόπιν των γραφβντων σχε—
  ο'>ς το ζ'ιτηίΐο των >η- '
  ΐλάβομεν παρό τού
  ς υμών ε-
  7ανουαρΓοι·
  ;ψω;
  •Ο Γραμμχτευ .· της Μόν. ε¬
  ί
  IV
  Ο3
  ;Η)ι. πιτροπείας '"»■
  / γενομένην έ?χμίσί>ωοΓ ι
  . χτημάτων τοΰ Νυ-
  μοΰ Ρεθι'ιι
  κ-/;ρυκε(α έ* χιλιάδων δραν/ιών,
  δτι ή είσπραξις τούτων έγβνβ-
  τ>> άτί') τής Μόν. έπιτρο.τί-ία;
  καί δ π δεν £λαΊ.τ την ά,ϊοι^ίιν
  τού υ δικαΐυϋχος κηρυξ.
  Άναφοριν.ίος είς τ' άνωτέ-
  0_ Ίτο; ύ4·;χ·'μ! τ>> άηηρ·χίΐτ·
  τον φώς είς τύ δΐ|ιΐοσίί νμα υ¬
  μών, γνο)..άζω ύαΐν ότι ή ει.7-
  ποαξι; των κηρύκο>ν είναι ζητη
  μα το οποίον ένδιαφ*ρ~ι τούς
  μΐσθωτώς κβ·ί κεί τούς κήρυκας
  Την ά.ρχήν ταύτην ά:'.σλουθοΰ
  θα. ί] Μον?σοηριακΐ| Επιτρο¬
  πεία έν τή προκτί·;Ρνη -βριπτο')
  σπ οΰδκμώς ανεμίχθη εις την
  αμοιβήν των ««ρύκων καί κ·ι
  τα συνέπειαν οο-ε δ Θροφιλεσ-
  τατης κ. Ιίρόβδρης αυτής· οΰτρ
  τα άςΊύτιμα μκλη εϊσ?πρ-/ςαν
  καί ήμειψαν τούς δικαιού/ους
  κήηυΛβς τόαοντής πόλεως όσον
  κιιί τούς διακηοϋξαντα; την
  μίσθωσιν έν τιχΐς επαρχίαις τοΰ
  Χομοϋ Ρεθύμνης καί τή έ.ιτχρ
  χία Ιφακίων, συμφώ/ως αώ
  Νό//φ. Ι ά κηρύκ ι«, τα όποϊα
  δέ'.'έφθιχσα/ βϊς τάς χιλιάδας
  των δραχμών, ώς έσφίΐλμίνοίς
  έ ..ληοοφορήιΐηιτ, είοτ.τράχθη
  σαν &τ:' εμού καΐόπιν συνενο
  ^αί-ως των κηρύκων [ΐετ' έμοΰ,
  οΐτινί; καί έλαβον την αμοι¬
  βήν των.
  'Ο έν τχ] πόλα «5ε κηρυξ τον
  βρβαίως Οπηνί/Οητε τίς το δή
  μοσίενμά σας, ώς ήδικημ«ον>
  έλαβε την προσήκουσ·/νάμοι^ί|·'
  ώς ΐείκνυται έκ τήςχρϊρας μου
  έξοφλητικής αποδείξεως αυτού
  ί'.το ήμερομηνι&ν ^8 Ιεητεμ-
  υμιν
  Ι Τ) (.τ-—·;|Μμ.1β ο; Γία?γ.Ο;
  ρομι^ίΐτίω; τ^; Μόν. Εΐίι-τρν
  Χ
  (17η) ύ«'ο τώ
  νημένων κηροκίίων μου χ αί πρός
  έξέρλτ]σΐ7 χύ.ών δ.ά τάς ίκμι»-
  Οώσει; Μον/»τηί'.ακών κτηυ.ά-
  των Δ! έ$*»:ίχς
  -ΕνΚθυμντ; ;^Ι8 Σ)ο!;ίί υί9]8
  Όλ»6ώνΓ. ί. ΚΛίΙΑίΛ ΟΝ ιί
  Η ΓΥΝάΙΛΣΚΕΨΊϊ ΚΑΙ ΤΟ
  Ρ'.'ΪΣίΚθΧ— ΠΓΗΑΜΙ Λ-
  ΠθΣΓΛΜΚΙΙΙΠ'υΠΙΙΣ
  - ,-■- Τ1'Ο Τη·
  λεγραφονν έκ [Ιαρισίενν ότι
  την ~νμμ, Συνδιάσκεψιν ά-
  παόχοΙεΊ ^δη βοβαρώς χδ
  Ρωσσικόν ξήτημα.
  /Γαρατηοείται ότι πνενμα
  μετριοπαθείας διεπη τάς επί
  τούτου συζητήσεως.
  θεωρηται πι&ανή ή λή·
  ψις τής αποφάσεως δ.τως ά-
  ποσταίη είς νασσΐαν σνμμα
  χιχή Έ.τιτροτΐΐ) π[)ός τόν σ¬
  κοπόν όπως /πίτύχσυν συν¬
  νενόησιν μ ε τα τώ ν Μητολσε-
  βίκων. Α. ΣΦΥΧΙΣ
  0Π0!0_ ΪΚΑΦΤΚΙ ΞΚΝΟ
  ΑΛΚΚΟ.... ΛΝΕΚΙΙΡΓΧ-
  ΘΒ ΛΝΕώ'.ΙΡΤ/ΙΓ-^ Μ.Κ)
  ΚΡΛΤ.Λ Π Ι 'ΛΛΧΛΓΛ.
  ΑβίΙΝΛΙ 12 (ίδ. τη,1.(Ση
  μ?ς>ινά * τηλεγ ιαφήμαχα έκ
  Λονδίνον άγγίλλονν οί Ίρ·
  Ιανδοί άνεκήονξαν άνεζάητη
  τ*ν δημοκρατίαν την ΊρΧαν
  δίαν, άξιώιαντες την άμεοον
  άηοχώζηαιν τοϋ Αγγλικοϋ
  ι Στρατολ.
  Μεγίστη συγκίνησις «ατέ-
  λζβε την Αγγλικήν ΚυβΙρ
  νησιν έπίτή τροπή ταύτη
  ζοϋ Ίςλανδικοϋ ζητήαατοι
  Α. ΪΦΥΝΑΣ
  Ο,ΤΓΛΙ-Ν7 ΦΘ»·ΝΕ/
  II
  Α-
  ΛΕΠΟΥ-ΑΓΘΙΌΝ ΤΩΝ
  1Α-/-ΜΪ
  Α0Ι1ΝΑ/12(ίδ τη Ι) Κτ·
  χά ννΗχβρ τ·4)?α £η
  οί «Γά 'ις* έν χνρίφ ς
  είςτό γ&*αι όν των φύλ
  λογ έαηί&ενται κα1αϋθ·ις χά
  χά τώ ι· '^ψενόντων νά ηραγ
  ματοχοιηΦ/} ή ΟύχςανΐΗ^ έχ
  οιρατεία. -~
  Τ ό άρ&οον καταλ^,η μί
  τί]ν δηλωαιν δτι <ήμίϊς (οί "Αγγλοι) ουδέποτε διινοή&η μέν νά έπιτεΦώμεν χαχά τής Ρωσσίας.Β Λ. ΣΨΥίΥ.ΑΪ ΛίΆ ΊΊΙΝ 1·:ΝΩΪΗ ί ΤΙΙ^ ΙΚΡΜ. ΛΓΊΊ'/ΑΣ" ΑθιΎιΝ Α112 (ίδ. τη .) Τηλ» γρα,φοΰν έ:ι ΖνοΙ/ης δτι όγερ μανιχός τύ.τος ά£ιοϊ την ίνω σιν της Γερ,παπκης Αυστρίας μετά τής Γερμανιας. ' Α. ΣΦΓΜαΓ: ΤΟ ΔίΕΘΝΚ* Σ0Ι11Λ. ΣΓ ΝΓ.ΔΡ/ΟΧ Λ©!ΙΝΑ Ι 12 (ίδ. χηΐ) Σηΐί ρινά τη )μζχ% άναγίραον δ τι άηεφΛ3ία9ιη όπως τό ίιί θ νές σοοΊαίιστικόν συνέδριον αυνέλΰ'Τ) εί; Βέρνην. Λ. 1)1 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΜΙ ΛΑΝΟΓ ΑΘΗΝΑΙ 12 (ίδ. τηλ( Τηλί- γραφοΰν έκ 'ώμης δ τ» οί σθ σ α'/Λθναί τον Μιλάνον σννε- κρότησαν ονλλατήριον άπ'ό- δθΗΐμάσαντες την ΙμηεριαΧι ατΐΉην πολιτικήν της Κυβερ νήϋνοις καί χηρνγϋ·1%·χες υ1· η/ρ ζγΌ δικσιώματος τής αΰ τοδια&έσεως τώι μινρών λα φν. Α Σ#ΚΙ
  :ι<ι·τΊιιδ . ί Τ0!3ΊΟ1ΑΙΙ3Β<ΙΑη ΙΤΙΙΑΜ3) ΧΟΤΑΦΦΛΧ .Μ ______________________________.____.___ 1. _ ο Μ Οχ νωτ Κ) .1 Ί -δ.νοΜ ,'ΐη/ΐ ΙΠ ΥΟΤΙΠ3 ('Τ 1/ ..ΐΐΐί- ■ /. · _» 11 (ι ((«ιητνοκίιθ (ι ■ ' ι ϊ ι» ·' ΐ- ι,γ «.ΐιτ ι Ο .λ Ι Π' ΐΜ «73 *(ΐϊ ΪΟ·1 -'ίνΓυ '-ί' Χ) 'Μ' -7 3» V 2 Ιίνρ .δί δ · η;ι;ΐ/ ' Π Λ.ΤΛΤΜ ΙΑΥ ι ο .Α 114 Υ0Ϊ1ΑΤ11Λ/ "Μ'/, ι, Ι ι Ι Κ/«Ο Α -4ϊη*ι .1 Ι' ιί »-»~-ν-· -Λ Π ι1» νώτ - Π' ' ' ι *Λ V Λ ι Ι ,, Χ ! ' ι ι Γ«·νΌ>
  Ι |ι ι 1
  ^^ί<^τ^Α • ,τί τί* «>ί>τ
  ' ί ς κ
  ι ■ > ■ >/
  V
  ί β
  ,· 1 .' 1»
  2 Α
  *.(.'»Α
  ι *.-.