90406

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ-η»
  Έχηαία "δραχ. $$
  'βξάμηνος »
  Τί
  Η ΤΥΠ3ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΛΡαΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠαΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ)
  ΡΕΘΥΜΝΙ1 κΣΠΕΡΑ ΔΚΓΓΕΡΛΣ 14 ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΪ 1919
  κλτ,οώνοντβι,
  Δΐί ϊτ,μβ* »ύ
  €ά(Ί3ιαίτ>ραι «υμββνίκι.
  Τηλ»·;*». ίιιίι»<ιν«·. « ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ των γ το; αίθ ή, /ία:3·3ν $:χ την συν*{«ν τή; /ϊ 2τϊίατχοτ:ώ ί£*ρ·. ών ά/λχ θιά αίχν ά . **ί τάς ττλ'Όν ίί γϊαν ·:·· συλ— ζ<ν ίτι ί?/ί·χΖ·κζ ιί; Εύοωϊϊην • ν 'ϊϊίθ^ύΐΑθυς να | .. ------:.4 είς το Γιγοντοο χαΐ τβ ϋζρ'; οτάλληλον κρ&; η, ίδΐολογϊζ; τ·υ, ϊρ ϊ*ί*ττ'»'ςθ'.ά τ^3^νν'<ΐι.ν 6·.ιχ'.;'ί»-ιτόΐ δτι Τα ,ιχν νχ χί·»; χ* :τ^χ)£15 ί μ ρη /ρ ίλων α^τών εΓνϊΐ άνίγχη νχ υπο ίθυλώίτουν χιί μϊρικοί; λχου;άπ λώςθιά ΐΑ'.-χν ά«χ;*ίτ/;:ονο;.χςνΐ) μιχή* ίϊοροπίϊν, δτι ίρϋλει νά συντριζήδ γέρααν. Μι? ιτα,δΐσμό; άλλά πρέ—*'. νά ίΐατηρηθΓ, ή έ'.ί των 0χλα97ών άγγλιχή κκοΐϊρ- /ιχ,ίπ οί λ*0· ε/ουν το ίιχαίω- μ* νά δι*Οίτοϋ·τιν εαυτόν»; έ'λευθέ £ω; χλλά πρίτίϋ νχ έχ»-;?ατ£ύ- χ«τ4 τη; Ρωστϊ»; δ-.βτι £- 5:η νά »ν»γχ|>οτ^»ή
  ΐ/ωρί; νά
  |
  ••ι «, οιχ ν»ί;*·ϊ>οιλ·.β»νν «ί; την
  ά*95«β-ί,τη*« ζδ»χν πολιτικήν
  έλε^ίθίαν, ίϊ; τ:ύ; λχοι>; την
  Ι)νιχήν των άίΐθχατάίΤίε/ιν, νά
  σ^ντρι^υν οέ ίπ' αγχ'ίώπάνιοτί
  Γ
  {χιλιτνρκμ'^ν ίΐυΐι οδ:ο; λππίλί·.
  δ.ϊρ7, {Χβλί; *Τίθ-
  λλ
  ίζ'; £»7 ώ<ϊ»νό μηίαιίροι: άλ- λνς πχ.αίοξοτΓ,τ*; χ»ί ?μ».(Κΐτολ λ* τα ΟΓ.οια ήρόίΐ ώς έ~ ϊτλ,;-* βείγαχτι ότι ιί /.άτοικοιτών Ό)ω μανιχών χχί 'Κλλην.χών μερών δύνανται ν άντχλλ*3Λντ*ι ώ: οί βόϊ.; έτ ί Τή*; δπΐ/ης το3 Όμή- ρο^ χ'Λ Οάέ·.»ΐϊ'ί/; ή?η ο Π;5:ο- ρο; Ούΐλσων ίτί οί άνο:β; ο5:ο? ί;»χολου0ο·^7{ν έαμένο ■»:*?; ά; .»; άντ λ/;]/ϊ'ί χϊΪ τα; αίθόιθί»; τή: παλαιά; βι«λωα7Τΐϊ; εί; τρο πον ώϊΤί Οά σχίπτίται ήίη ιοοχ- ρώς; έ>ν ίέν πρίττεί νά τ:τΐΐθί:/;»/]
  ΐίεβ/ο^ί/ν τοθε ;
  ί·.; ε-χιλλί, νά
  οοΐμν
  μίχν β^λί:σζν χχ νά τ

  ίτά των άτϊοΐ/.
  /αί
  νχ 107} κατχ;(:έον/ΐιτά πα-άγου
  ΙίΐΛληρον -4 οΙ/οοό'ΛΥ'α.χ τ«ΰν πό
  λιΐ'χ&ν Λθ'.νωνκ'όν λϊι πολι .ϊΐν.-
  χών χναμο.:ρώ7ίο>ν, το οποίον
  «ννίλοίβ ν Ι* τη ^ϊνταϊίοι τοι»
  χ»ί τί οιτνον οΐί/.ή,:υξϊ διά των
  1'« ί, ω> τοθ ττίλυκροτου εΐρηνι-
  β::·.οθ :ου ττρογρίαχ-::;.
  Άλλ' άν:·. άνθ:ώΐϊίυν τΐ'.λΐ,αη
  ·6:βί{χ'«'Λω;τών λ'/ών έγνοίρι-
  •ε *.ον γ'ιύ.ι-'ί'^.ν» χ. Λ;ϋ*-
  Τζζ ζ1 ά
  ρ
  τ*» !4-ίχ)£ Άγγλ·.*ήν κατο/ήν
  τηνΚνπρον, τή-> Αίγυπτον χά ι
  τάς Ίν4·»; τον Αγ, χοχράτην κ.
  Κ>.ε>«ν3Μ 0Γ.6»ΤΛ?Ιζβντ* σοβα¬
  ρώς ί-ιή Γαλλία κμτ.ίΐ νϋ πϊϊ
  λίίςτον Λ;βχνονκζί την Συρίαν
  **ί τβΰ; χ· /.. Ό,νιάνόϊ, -'^ννΤ-
  νο Κ2· 2ίχν έπ'.ιχίνονΤϊί νά Τί*
  βνν> Ο τ. '.'.{:ι:Υ.ί 5>γίν τα
  1
  ( ή
  ή ΣμνρνΓ,. Εάν ό' ίγνώοισί
  χιί τίνχ. Πΐ ζίλο·; Ο-'. ίαχθ: -*ρ'
  «ύΐν} 5:ι ί'ί/αται ά*"/Λογ/ νχ 5ο
  04 ή *Κλλ/)*■·.«}) Γ?αίϊ = ζν;; ίΐ;
  •ίο Κράτοΐ των 'Δρμενίων.
  εί; Ά
  μερικήν.
  ΤΡϋίΙΙΙ ΙΚΑΝΔΑΛΩΑΚΣ
  Έ.ταΛ·*τρχύμενοι είς τό ζή τη
  μα των χ.η*·υκείων, έπαναλαμ-
  βαχομεν την δήλωσιν, ην ι·1ς
  προηγούμενον φύΛλον διετυ,τώ
  σαμεν 5ϊι δι'οιων έγράψαμεν
  καί Ο ά γ^'χψω.ΊΓν δ.'ν ίί/ομεν
  οχοχον να Οίξωιιεν
  καί ιδίως τον Πρόεδρον
  Λίον. Έπιτρ»>·τείας Θεοφΐλ.
  Επίσκοπον,διότι δέο ήτο βε
  |1αίως δυνατόν νάύ.τοί)Γσο)(?ιεν
  δτι οι»τσς άνεμ/χΠη τίς την
  θέσιν ταύτην όπίσχ.οπφ χρ
  τικώς ωφελείας. .
  "Ηδη δέν τή; δη/ιοσιευθεί-
  σας είς τύ φό//1ον τοϋ ΣαββΛ
  τού έπιστολή; τού Γρααματέ¬
  ως Μόν. Έοτροπρ/ας α..οδ«κ
  Λ'ύονται π?.ρον ή άληί)^ ίΐσα επί
  χοΰ ζητή'ΐατος τούτου εγράψα
  -, ανεξαρτήτως τοϋ άν δι'
  ύς«ίς τή ν σκηνήν έ
  οι3'λ; ν,·χί έ/ «νυ,ςί
  ίΤιιζ^ο*)**]» 'β.τιτρο^ί'ι; πάν
  τον καί συνεπώ; κατά τρόπον
  παηασ<5ροντα βΐς τ?)ν εύυνύνην τί)/ ηθικήν τουλάχιστον τοίαύ την. όλό.'.Αηηον την Μόν.Ε¬ πιτροπεία ν. Διότι δία τή; εν λόγφ ^πισ τολής τον όΓοα/ιμαΓεύςτής ΑΓ. Επιτρ. ε*νφ έξ ενός παρηδέ χεται δή ή ειαπραξι; των κηρυ κείων είναι ζήτημα ενδιαφέρον μόνον τού; μισθωΐάς «αί τ©ν κήρυκα,όμο-Ιογεΐ έξ άλλου δή τα κηρύκεια «ίσετϊράχ^ησαν υ.τ'αύϋοΰ κατόπιν συνοήσβώ; τού μετά των Κ)|τύκων. 'ϋμο?.ογ*ΐ άν6ιιη 6 γραμμα¬ τεύς ότι ό κήουΙ Ρεθύμνης 2- λαβ* δραχ. 175 πρός εξόφλη¬ σιν των σ»μπες»ωνημ8να>ν κη·
  ρυκείων, λη^μονήσα; φαίνβται
  ό καλότυχος δτι τα κηούκεια
  δέ ν ηδύναντο ν' α.τστελέσουν
  άντιχβίμενον σι·μφο)νίας μβτα-
  ίό αάτο" καί τ7>ν κηού/,ιον τό
  μέν διότι δέν είχεν ούτος τοιοΰ
  τ© δικαίωμα το δί διότι τΰ πο-
  σ^ν αυτών δέ ν ηδύνατο βνϊυ
  ζηαίος τού κ'ιου/.ος νά όρισθΓ)
  έκ τΛν ποοτέρωνέφ* όσον δέν
  ήτο/ςηχ'ριβωιι^νον τό όλικόν
  ιίς υ θ'άνήιχοντο τα
  των Λίιν. κτη,ιά-
  ΜΙΑ ΔΙΚίίΣΙΣ
  Παρ5χβχρται ή πλη
  .Οτι ό κ Ν. Α νδρουλιδ.ίκις
  Διευθυντάς τοΰ «Ελευ^ο1*
  Ανί^ρώπου» Αθηνών, ουδεμίαν ,
  ί'χει σ/4αιν μιτά τΐς έφη;ι. Ι
  «Αγών» ουτΓ ηδύνατο νά ε χχ{. '
  ΤΕΛ. ΩΡ/ί
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  Λ^ΙΙΝΑ/14 (Ιδ. τ»;λ.) 2η-
  ή ,
  ότι ή Γιρμανίχή Κ^ίί3VΓ('»{; Ιίη
  λωίίν δτι αξιοί :ην άττίίοσιντών
  άπτ.χιών τ^;. Α. ΣΦΓΝΓΛ2
  Η ΚΟΙΝΩΧΙΛΤΩ.Υ Εθ
  ΑΘΙΙ^Λ114(ΐδ. τηϊ) φ
  γςαφαϋν επ ΐΐαοιαϊοαν ό«
  τής 'ϋ'πιχροχή;ή*ις ΦϊΙ
  ζασχίαει τ3 σχέδιον »ή;
  ι:ίρ:ύατ] ό Οίΐλαων.
  Α. Ϊ
  ΓΟ ΙΡΛΑΛΓ4/ΚΟ]»*
  ΜΑ ΔΙΑΚΟΠά Σ2Α2Ε
  ΑΘ3ΑΑΙ14 (13. τη.) Τη-
  ίνον Αν*ρ;ρονν Βίν ή
  δί ί&'ή
  Δημοκρατία δι&Λθψ: τάς
  λιηκά; σχέιεις πο3ς τη ν
  VI
  γ
  νλίαν* Α. ΣίΓΝΙΣ
  Τ1 ΑΠ0ΤΕΛΪ5ΪΜΑΤΆ ΤΟ?Γ
  ΕΚΛΟΓΩΧ ΕΝ ΓΕΡΜΑ-
  Ν1Α.
  των μίχρί χοϋδί
  θβλεά
  έν Γ
  7φ αί 1'
  ταί τη; χΧειοψηφΙα;
  Α.
  εί »■
  ΤΗΛΕΓΡ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ο/ΡΩ_ίΟΙ ΚΛΙΟΙΣΓΜΜΑ
  ΑΝΑΚΟΓΧΩΗΕΝ Δ/Α ΤΑ2
  11/Α/ΑΣ ΚΛΤΛΑΙΙΨΕΪΧ
  (1&. χπλ.) Τη-
  γφ έκ Παρισίων ότι
  αυμμιχικΐΐ ΰιάνχεψΐζ *ί|ί-
  8' ΰ ά
  ΑθΗΝΑΠ4(ιβ, τηλ,) Τη-
  λ£γί*;ρν3; ·*· Παρ'.ίσίω·/ ότι γϊ-
  η<Λ)(\ 4-·35ΐΑΤ/ί- τή; π;οτά?ί- το'3 Ο/.λ7Λη;άτ:ρχ7:τ!)^ δπω; ά,τ.-ίόοΤ^ίί! 1<.ϊι*.Γ[ΐ Ρωττ. Κ>>
  ζίρνΓ,τϊω; συν»ντιΟοίν :/; Ιΐρίγ
  χηπίννηϊον μιτ" ίτϊΐτροτχ~ς των
  τιχήχ ά«σ:δλ/,ν. Α. ΣΦΓΜΑ/ί
  /ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΛΕΚΑ
  Μ1ΣΑ.
  ΛΘΙ1ΝΛΙ 14 ί δ. τ/)λ.) Τηλβ-
  γ. μη
  χ/) Κυβίρνηϊΐ; ίπιμϊνβΐδπω: επι
  θ'.κασθοθν είς τ/;ν*Ιτ«λι«ν τα Δω
  «3<χάν/)β«. Α. ΣΦΥΝΙΛΪ αΐβίαιαι κ α ς ξ^νων εδαφών. IV ν καταλήγη />!
  τ>)ν δήλααιν ότι αΐβίαααι &9
  ται λήθά βΙί
  Α.
  ιΥζΜΜΕΤΟΧΙΙΤΩΝ
  ΓΩΝ.
  ΚΘΑΝΑ114 (Ιδ. χηΧ.) Κα*
  χότχιν διαβήμαχο; ύ3
  χϊρων Κνβδ^ν^αε
  να* διά. τη; */σ.ταν/α;
  φ&αΐαϋ'η όπως χά ΰ3
  Κράχη ^
  .-.**
  .Λ3Τ
  νο
  νΐοτ ■■ . ■
  ΖΛ1Κ ■■! < ν* (*ν?* λ^ >ιικ#ιιθκ
  «δ ΐΠ
  6
  Λ- / Μ
  -νΤ (./π Ι Γ) ^
  II
  ν
  . ν γ :
  -< ντ' • υ ι- .Α ·',· Λ.3ΠΊΙΛΛ... > μ" (ν
  ν ■
  .: ·· Αί?
  νώ*
  «, ·ί Ι ν ,ι -■ ■»
  ζχιν ί ν ι. ι
  ΪΙΪίΒ'
  ΙΙΜΠ.,ΈΛΗί
  Ι :.·)'■' ' ' ί
  •ΧχτΓ
  [V
  κ δ

  »χ3· ί