90409

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΤΚ1Ρ0Π/Ϊ1
  Έτηαία δρ*χ. §§
  '£ξάμηνος » χ
  ♦ Α
  ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΛΣ ΒΙΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΗΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕίΟΥ)
  ΡΕ37ΜΝ3 ΕΣΠΡ1ΡΛ ΤΐΊΠϋ 15 ΤΑΚΓθΥ-ΐΡτηγ 1919
  ΑΥΚΟΎΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟ—:
  ϊιιϋ·,υν«ι
  ρ; η
  '.ώτ;·.; τοθ χ. ί> »..,-·/■;■> έτϊΐλί
  •Ο /.. ΐίβΛ">'; ίςχΑολουθΛ.
  Γ/χχβίχν εί;
  * < ■ Λ * -V "ί'Μ Λιΐ ί — μ νχ > τίπου. Κ-
  ώ;ϊ/ονν, Οχ
  ίτΐρο
  6 χ. 13ί*ζ'λ6ί
  (λο α¬
  ί·: τ* τ*]; Άγγα-
  νί ίν^'ί
  ν*
  έν τ»ι—
  ό;
  ΊσΤίύσ,ομεν ρ/ς β.
  τού
  το.
  (^ ά Πά; το:ο5
  οίας—εΐναιτοΰ
  Ότι έληστβύθησβν υπο τοΰ
  Γρα;ιματΓως τής" Μόν. Έπιτρο
  πειά; ο^ ^ιισθοϊταΐ των Μόν-
  ά
  μ
  είς βενιζβλ.-
  έφη·(?οίό'Λ η
  πά νά'
  νώι ΐΓΛ
  Ε·. την
  Λιϊ την α/λοτε άπί^ϊ^ίν τ^
  Γ ....
  >ϊς ιΐ; αί;» ΒοΆγ5ΐ?ί»ν αδ; λε-
  ^ΐ·. ί-'. άίίίΟ.-.-.ν εί; την π?ό;
  "ΰτο
  δ·:*· μί'αν ιαίαν πρωΐαν "έ.-ΐλη
  νή;
  η^κογί.άχίς κα
  δι* Έθν>ν; λόγον;.
  •τέ μ»?ο; τω
  υβν/ττΐ; Βουλγχίί*; ^!),χ»τα
  β«?ων Λτω /*ί "Λ ύόνον'50)-
  γ·.4 ι^ όιΐοΤον ιϊ^ιν άαίρ'.τ-ς; αον
  σιίασμίν κάθι ^ιλΐλιυΊίρ'-υ &>-
  βρώττςΌ π».3 τϊύ"ντ"«ντ·ί; ίΐι *ί^ι »5
  β?;ώ; ν.τϊο^λ£{!-:χ είς Την* τΐίϊγαα
  *ϊί.τϊοίΓ47·ν τί5; Βαλ**νί·Λ?;; Όαοτ
  ' Κ*ί ίζ<4θλου0ώ/ Ιτΐί τ/|: ΐί'ι- ςβάκω:, ΙΫίοιι τόν νοαΌνί Τοα- ι^οϊντ^; ιΙ;-ρη<Ά·ϊ|Αΐ'·'χν, τοθ ^θΤθν Οί Τϊληΐ* !/.■>', ίλλ /)·/ϊΧΟ»
  χχτα
  ]ί των
  ην
  Μ
  V
  Όθωμανό; Δήιιαρχος. χσ δ-
  ποϊον έμρΐς ν θέλομε Τού ι-
  ΪΙΙΟΒίϊΐΠΝΔΑΛδΙΗΣ
  ξγ;
  ΰπ αυτού νά τω καταβάλλωσί
  κηούίΐβια περισαότερα ϊίόν κε-
  κανονισμένων.
  "Οτι εληστεύθη δ κηρυξ λα¬
  βών μόνον δραχ. 175 ΧΓχΐεξα-
  ναγκασθείς νά υπογράψη έξοφ-
  λητικΐΊν άτόδβιςιν δί' ό.ίόχλη-
  ρον τό ποσόν τό οποίον έ-ί(%·α-
  λαμβχνοιιρν <2νΓ)λιΙεν ε/ς «5ο. 8ΟΟΟαΤτινες νομίμως παρ^νόμώς δίσί>ΐ ά
  ρμς ραχί>ρ(Ταί άΎη
  ί'.ον <ίπο>ί'.ίριστι:<(3ς ε'ίο αυτόν. Έ ^ν. Έπιτ ρ ηι; ϊπίλυσετή; 9^(τ? όΐ τοϋ ^ραΛ;ια'τιίω^ ττ)!1 εν"ημ<ί»Γα ύλ> Ι^
  η;" καί
  ης Ατί χ^ε^α χαί δκτιί>
  τη, διά τόν λόγον δα δή- ήτο
  ου γο; Ι^νΐνελικοί,.τά): ί'ξακολον
  θόΐ δ'.ατη'ϊο^σα ύ.τά?Ληλ^ν κα-
  τα/,οαη<)1ντα κατα τοιούτον τοό-τον τη", ρμ.τιστοαύνη'; αυ¬ τή-;; ('Λκολονθεΐ) Μ*»·» «5ό τής Είρηγης, η νίκη κατοχή θϋει εΐναγνω- ρισθ^ σοιστΗ«5ε;,«·άν η 'Ιϊα- λία μείν/7 είς τόν .^υόΑώ'να. "Οσον δ'άφορ^ τάς «ρός την Βουλγαρϊιν παραχωρή σεις, τάς οποίας ήτο άΐΐοτε ε'τοΐμος νά Ηάμΐ},έ$ήλωα$ν δτι διά τής παραχωρήσεως τής Καβάλλας είς την Βουλ¬ γαρίαν κατά τόν μεγάλον πά λε,ΐίον» ά.τέβΙεπ& μόνον εις Τή ν έΧπίδα νά φέςιτ} αννήν μέ τ3 μίρος των Σνμμάχωχ άλΐ' ή ΒονΙγαρΙα απέδειξεν " Βχί είνε άπΧηατος καί επι- ·~ ιανδυνος γζΐτων. Ιίβραιιέρω ά μ. Λενι^έλος δχι χά β>.λα$τια τής
  ς καί χ&ν 'Αδά
  θ^ ήίίναχο νά καθείς·
  είς την δημιουογον-
  μϊνην Άρμενίαν κπ,ί &ιί είς-
  την δυτικήν |ί, Ά,ίϊ'αν ζώνη. · -
  τικ *>ά ε'ίχρειχβ νά άποσ/ΐαα
  '*α'
  Έκ τώνμΗ/Λ'|.ιερον δηιιο
  σιευΙ)έντ(ην έά
  μ α τε ό; της

  ; ης ^αιτοο^εία;
  ύιΐνης άναμΐς {,πο την
  ά ί
  ίδιότητά τού «ίς.^ν εΓσπ
  ξιν »ών >»ηουκ9ίο3ίχω; νά ?
  7.ΤΙ ύδ^ άολυτ^ί ύ
  δί ?Ίσ&τ8
  ου^
  η //
  έ»ιΤ*Ελλτ4γικ/,ν θιοίκητ'.ν /
  λί ^ υτι'
  υτι'
  Τον
  ;ίνα κηού/.εια ,α 01' £.
  ποφ.ίιβώ; της ήΒ'Επιτο.
  βΙ·/ί δ-,ίσίΐ είς 1)2, οχά ι,
  1)2 καί2ο)ο
  "Ο« ένφ εΙσρπρά;αν _ε
  οί τάς 3 χιλ. οοαχμ%τινί,ς
  νά /-ήουκ-ϊ, ο κ. ___
  ι ..»,. αύτύ) μ^νον 6(?«Λ|75;
  ίτι
  ;

  Τό δέ
  Λι,7
  δλ·0.·.
  των
  —δ*ά να
  ' - λ___„- ...τΐΛ*ί)ηβαν ' Τ1ίν» υ
  •Ον άγιχπητος φίλ>ς κ Μι
  χαήλ Ααο(κΛΐΛ:ίτς μεγ.
  ρο; έν Πανοοηφ καί ή
  νίζ Έλιααά^τΚν
  καν αμοιβαίαν ύ.ιόσχβοΊΥ γά-
  μου.
  ΕΞΩΤΕΡ. ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Μ άχριβεΐς δτλο}ηεΐζ χον
  Η. Β^νιξέΙον, δ*ω; τάς
  δημοαιεύονν οί «Τάϊμς» τοΰ
  Λονδίνον, έ'χουν ού'τω.
  <<Καχά χήν γνώμην μόν ήΚοι νωνίυ,τών Ε&νών εϊνετο μδ νόν μέσον, μέ τό δτιϊϊον θά δυνάμεθα νά ποοΐ-χ-ιβάνω- μζν «νά μή λοιώνχ τό χίΟΛ>
  Λ?οΐόδικάς εί; χά Βα.Ιχανια*.
  Σχετικώς μέ την "Ηττίιρον
  δ κ. 5ενιξ*έλο? είπεν, 8ν<, Λ^ωτοβονΙΙα τής Αγγλίας, ον·εφ(θ ΛΛ/ίωνα καί ^ [
  Έλλάϊ την 5. 'Ήηειρον καΐ
  θΐωπηρώς γ ν νοηθή δτι ίταν
  θ,ή καί νά ενωίτϊ) μβιά «ής,
  'Ελλάδος, αυχη8ριλαβάνον'Λ *
  σα μίρος τοΰ βιλαγχίον Προΰ „
  σης καί τό χύ$ιον μϊροςτοϋ
  βιλα8*ί;υ Άιδινίου. ιά6έχα%
  ελληνικάς ΜαΙ Τονρχικάς μβι
  ονοψηφίας, τάς άπομβναύαας
  είς αμφότερα χά μ?ρη χών
  νέων τουρκικών κ αί ελληνι¬
  κόν αυνόρων, ή μδνη λύσις
  είνε ή ηροτράχή άΐλαγής τοΰ
  τόποντής ύιαμανήςτων, χών
  Τούρκων άγοοαζάντω χά έλ
  ληνικά κτήματα χαΐ τ'άνά
  πάλιν.
  ΤΗΛΕΓΡ. Εί&ΗΣΕΙΙ
  ΑϋΗΝΑΙ 15 (τηλ. γρ. χυ*.)
  ΑΙ χαραχαΐ τής ΠαοτογαΑ
  λΐ'χς έξαχολον&οϋν. Έν Λια
  σαβώνι ανεκηρύχθη ή έκανα
  φορά τής Μοναρχίας.
  Ό ΤΙαρχογαλλΐΗΟς σχδλος
  ?#ει κηρυχθή υπέρ τή; Δημο
  κραιίας ένώ χοννανχίον δ
  Σχρατό; ύποσχηρίζει χήν Μ·
  ναρχίαν.
  Ό τέως Βασιλεύς Μανου
  ή Ι δέν απήντησεν εΐαετι είς
  χήν πρότασιν των Μοναρχί-
  κδν.
  ,€β-
  ;>ϊ3 (ΥΟΙΒΙίΠΑΚΗΒΊΑη ΙΤΗΑΗ3) Ι·ν.£*1Α8 ΪΑΠΑ
  »ιη·μιβππ ιη ιβΒ·Μΐ
  3ΟΤΑΦΦΑΜ .Μ £Ο1«!τΌ>!ΥΛ
  . "ΙΔ
  -—τι-
  * .--■{■-Π ^ τϊτ:
  3ο»


  οτ
  άοτ όι;& ν
  09τπ._ .νοΜ
  νοΙΑ νώτ
  ή π Ο"
  νί«τ
  Χ ΟΊ 0-4
  ΪΧ Ο
  Π*
  νονόιι,

  α «Ο
  ό ν
  ν:Λ χθ ,»
  -α ,·!Γ.;· .γ
  Ι * — '
  «Χ
  ν ι
  ΟΤ νοο
  /ιΊτ

  5092*5»
  Μ
  -Ι) Οί
  -( «Ίθ'1
  Γ « >
  ιΐ'
  ητ
  ι
  ν
  νοο
  ΗΗΑΙ1.911ΑΗΤ
  ΙΙ3ΪΗΔΙ3 .ΏΤ0Ξ3
  ς [' * «1 ν Ι; <» ι 1Α Ο» 6 <ί0 θΜ Η^ 5ο 10*51(5 ο ρχ Ι* (ΐ- ν··», V Τ·«»ΤΌ,\ι| ._ ( Ι· *ν XV ι XV ι · ν·,Ύ~ Χ} .ιη ,.>«%