9041

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΓΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ
  Καθ" εκάστην προσκομίζονταΐ είς τό Νοσοκομείον καί τάς Κλινικσς
  όεκαςκαι πλέον τραυματιών, προερχομένας έξ έκρήξεων παγίδων,
  χειρορομβιδων, καί άλλων έκρηκτικών ύλών. Εφιστώμεν την τιροσο-
  χην τού κοΐνοθ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ.
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ)ΤΗΣ ΣΥΝ- ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α.' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β-' ΑΡΙΘ 4
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Όκτωβρίου 1944
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΠΙΖΑΚ ΗΣ
  ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΛΦΗΜΑ
  ΕΟΚΙΤΗΣ ΚΗΙ ΕΗΜΙΤ1ΣΗ
  Όποιόφα,νατικός καί τρομε-
  ρός Έοκίτης άπό δσους γνωρί-
  ζω είναι ό.... καπετάν Κωστής
  ήλικίας πέντεχρόνών! Αντιθέ¬
  τως ή μικρούλα Νίτσα πολύ λί-
  γο μεγολύτερη άπό τόν άδελφό
  της Κωστήν είνε ή ποιό τερτιπι-
  λίνα Έαμίτισα πού μπορεΐ νά
  γίνη! Τα δυό παιδία φέρουν ΰ-
  περήφανα τής κονκάρδες πού
  δηλώνουν τής... πολιτικέςτους
  πεποιθήσεις. Μά κι' άν δέν εί-
  χαν κονκάρδες θά μποροΰσε
  κανείς νά τούς χωρίση άπό τό
  συνοφριομένο, τό βαρύ, τό πε-
  ρίφροντι μουτράκι τού Κωστή
  καί τή ζωηρή καί σπιρτόζα φά-
  τσα τής Νίτσας. Τό ότι τα δυό
  παιδία περιμένουν άπό την 'ίδια
  μανούλα νά τα φροντίση 6-
  λη την ήμέρα κι' άκόμα άπό τόν
  ϊδιο μπαμπά νά τούς φέρη στό
  σπήτι κάτι νά φάνε καμμιά δέν
  εχει σημασία! Τα άδέλφια γκρι-
  νιάζουν μεταξύ τους,τσακώνον-
  ται δλη την ήμέρα καί φτά-
  νουν καμμιά φορά στής τσιμ-
  πιές:
  — Θαρρείς πώς δέν ξέρω, φω-
  νάζει ό Κωστής πρός την Νί¬
  τσα, πώς κάνεις παρέα μέ κακά
  παιδία καί θέλεις νά τα φέρης
  νά χαλάσουν τό σπήτι; Μά γιά
  κύτα δώ; Καί σένα καί τα κακά
  παιδία θά σάς ξεκάμω νά ξέ-
  ρης!... Καί ό καπετάν Κωστής
  δέρνει άπειλιτικά τόν άγέρα μέ
  τό ενα τρίτο μιάς κάννης Γερ-
  μανικοΰτουφεκιοΰ ποΰ άποτε.-
  λεί έκφραστικότατο σύμβολο
  , τοΰ... μεγαλείου τοΰ Ράϊχ!
  —Καί σύ, άπαντα ή Νίτσα,
  είσαι κακός.....κακάς.....κακός.'
  Θέλεις νά τα έχης δλα δικά
  σου... Γιατί δέν οίνεις άπό τα
  παιγνίδια σου καί στ' άλλα παι
  διά; Γιατί δλα τα γλυκά τα
  τρώς μοναχός σου; Γιατί; Γιατί;
  Γιατί;
  Ό δυστυχισμένος Καπετάν
  Κωστής δέν μπορεΐ νά τα βγάλη
  σι πέρα, στή γλώσσα φυσικά, μέ
  χν τή Νίτσα. Είναι άλλωστε σπιρ¬
  τόζα εξυπνη,διαβόλου κάλτσα
  ■"" καί πρό παντός φωνακλοΰ! Μά
  κι' άν άκόμα εκοβε τό μικρό
  μιαλουδάκι τού νά τής πή νά
  μ δώση πρώτα έκείνη τό καλό
  •χπαράδειγμα καί νά δώση άπό
  [^ τα παιγνίδια της καί τα γλυκά
  ! τηζ αΰτό θά ήταν τελείως κου-
  ί τό γ|ά τόν άπλούστατο λόγσ τού
  "Ί ότι οί χειροβομβίδες ή σφαϊρες
  τ καί τάμπαρούτια,τά μόνα πράγ
  ματα πού μάς άφησε ή Γερμα-
  », νίκη κατοχή δέν είνε φυσικά
  '!' οΰτε παιγνίδια οΰτε γλυκίσμα-
  * τα. Καί—τό λέμε^ πρός τιμήν
  Τ τού—ό Κωστής μπόρεί νά είναι
  βαρυ-νούς,όκαϋμένος,δμως κου-
  ταμάρεςδέν λέει. Καί δός τού
  καί σηκώνει τό έν τρίτο τής
  κάννας!
  —Θά σοϋ σπάσω τό κεφάλι
  νά τρέξουν αΐματα:.. Νά τό ξέ-
  ρης!
  Στό μεταξύ ή μανούλα των
  δυό.. νταήδων εχει παράλληλα
  στής φωνές καί τα τσακώματα
  των μικρών μεγάλες εγνοιες
  καί σπουδαϊες φροντίδες... Καί
  πρώτα πρώτα νά διώξη τόν άτι-
  μο γείτωνα ποΰ έπωφελήθηκε
  τής άναμπουμπούλας τού πολέ¬
  μου γιά νά κάμη κατοχή τό καλ
  λίτερο μέρος τοΰ περιβολιοΰ
  τοΰ σπητιοΰ..."Υστερα νά φρον
  τίστι νά αποζημιωθή γιά τα δέν
  δρα* ποΰ εκοψαν γιά τίς κατα-
  στροφές ποΰ έκαμαν...Νά φρον¬
  τίση γιά κεραμίδια, γιά τζάμια
  γιά ρουχαλάκια των παιδιών
  γιά ψωμί... Καί πρό παντός νά
  ίδη πώς τό καινούργιο φώς ποΰ
  πρέπει νά πλημμυρίση τίς καρ-
  διές καί τις ψυχοΰλες των παι
  διών δέν θά είναι τόσο δυνατό
  καί άπότομο στή ν άρχή μην
  τύχη καί τούς κάνει κακό ετσι
  καθώς θά άνάψη άνέλπιστα.
  —Είμαι πολύ στενοχωρημέ·
  νη μοΰ ελεγε πρό πέντε έξη η¬
  μερών ή πολύπαθη αυτή μητέ-
  ρα μ' αύτην την κατάστασι ή
  μάλλον μ' αύτην την άφόρητη
  άκαταστασία! Δέν κρατιέμαι
  ποία μέ τίς φασαρίες τους καί
  τίς γκρίνιες τους καί δσο καί νά
  τ' άγαπο? τα παληόπαιδα θαρ-
  ρώ πώςθ'άρχίσω τα χαστούκια.
  Νά ζουπώσουν στά κρεββατά-
  κια τους νά μ' άφίσουν νά κά¬
  μω τή δουλειά μου ήσυχη.
  Εύτυχώς,ώς τόσο, ποΰ οένπραγ
  ματοποίησεν την άπειλή της
  ή καλή μητέρα... Καί λέγω εύ
  τυχώς γιατί σήμερα ποΰ έπεσκέ
  φθηκα γιά τελευταία φορά τό
  σπήτι τοΰ Καπετάν Κωστή καί
  τής τερτιπιλίνας Νίτσας είδα
  πολύ βελτιωμένα τάπράγματα..
  Ό Κωστής είχε την κάνην
  «παρά πόδα» καί ή Νίτσα τή
  γλωσσίτα της σέ μεγάλο περιο¬
  ρισμόν. Φαίνεται πώς τα παι¬
  δία, πού πολύ τα συμπαθώ για¬
  τί καί τα δυό λατρεύουν τή μά-
  να τους,άρχίζουν νά καταλαβαί-
  νουν πώς πρώτα πρέπει νά βρε-
  θοΰν τα παιγνίδια καί τα γλυ-
  κίσματα καί ΰστερα θά δοΰμε
  πώς θά τα κατασταίσωμε.
  "Ετσι είναι...
  ΤΕΛΗΣ ΑΛΚΗΣ
  ΔΙΟΡ9ΩΣΙΣ
  Τό υπό τόν τίτλον «"Ενωσις, κα'ι δχι
  Διαίρεσις» δημοσιευθέν χθές έν τ§ εφη¬
  μερίδι μος άρθρον έστάλη υπό τού συ¬
  νεργάτου μας Ε. Χ. τοΰ Οποίβυ ή υπο¬
  γραφή κατά παραδρομήν ιταρελείφθη.
  0
  '*
  αί
  τι)
  Κ*1
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'Η Στρατιωτική Διοίκησις τοΰ Νο·
  μοΰ "Ηρακλείου θά διανείμη 1]2 οκάν
  Ελαίου δωρεάν κατ' άτομον οικογε¬
  νείας, διά τό κοινόν.
  Θά διανεμηθή δέ "μόνον είς τούς
  κατόχους Δελτίων ΈρυθροΟ ΣταυροΟ
  <~1 παντοπώλας οί έντετα"λμένοι την διανομήν τροψίμων Δ. ΕΓ Σ. νά προ· σέλθωση είς την Έπιμελητείαν Στρατ. Διοικήσεως, κομΐζοντες καί τούς κα· ταλόγους των δικαιούχων, ίνα λά¬ βωσι τάς σχετικάς Διοπακτικάς. ΚαθορΙζομεν δπως καταβάλλεται κατ' οκάν δι" Ιξοδα μεταφοράν κλπ είς τούς διανέμοντας τουτο Παντοπώ¬ λας δρ. 500.000. Ή διανομή θ' αρχίση άπό τής 22ας τρεχ, μηνός. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΆνΙρχης πεζ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε6ΝΙΚ0ΠΛΤΡΙ0ΤΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.Ν. - ΟΚΑ Ώς έγράψαμεν καί είς τό χθεσινόν μας φύλλον διοργανώθη δεξίωσις είς την αίθουσαν «Ντορέ» -ταρά τής ΕΠΟΝ ήτις έσχε απόλυτον επιτυχίαν. Κατά την ωραίαν αυτήν συγκέν¬ τρωσιν πλήν των μελών τής όργανώ σεωςπρςσκληθέντες παρευρέθησαν: ό Πρωτοσύγγελος τής Ι. Μητροπόλεως κ. " ύγεν. Ψαλιδάκης, ό κ" Χαλκιαδά¬ κης Δήμαρχος "Ηρακλείου, ό Στρατ. Διοικητής κ. Νάθενας, ό Ταγματάρ- χης κ. '^εοδωράκης. ό Άρχηγός κ. Παντουβάς, ό κ. Εύαγ. Άνωγειανά- κης Νομαρχ. μέλος τής ΕΑΜ, ό κ. Κ, Βρεττάκης ίατρός Γ^ομαρχ. μέλος τής ΕΟΚ, ή κυρία Πορφυρογένη "Υ- πουργοΰ καί ή κ. Χατζηδάκη καί ό κ. Λεων. Χατζηδάκης, ό κ. Χριστοδου¬ λάκης άντιπρόσωπος τοΰ Κομμουνι- στικοό Κόμματος, οί Άρχηγοί Γ. Πε- τρακογιώργης Φρούραρχος καί Μιχ. Ξυλούρης, ό Πρωτοδίκης κ. Γραικιω- της, ό κ. Νικ. Κριτσωτάκης άξιωματι- κός καί άλλοι πολλοί άνταρτΐκώνό- μάδ»ν. Ιδιαιτέρως εκλήθησαν οί έν τή πό- ρει μας ευρισκόμενοι "Αγγλοι Άξιω- ματικοί, οΐτινες έτυχον θερμών έκδη- λώσεων καθώς καί οί άντιπρόσωποι τοθ τύπου. Ό Πρωτοσύγγελος κ. Εύγεν. Ψα¬ λιδάκης ύψώνων τό ποτήριον τού ηύ- χήθη είς 8λέ>υς καΐ έν συνεχεία εξε¬
  φώνησε τόν κάτωθι λόγον τού :
  «ΕΤμαι εύτυχής διότι μέ την αποψι¬
  νήν επί τή άπ-ελεπθερώσει δεξίωσΐν
  σας μοΰ δίδετε την ευχάριστον ευ¬
  καιρίαν νά έπικοινωνήσω μαζύ σας,
  νά σάς χαιρετήσω μέ τόν χαρμόσυ¬
  νον χαιρετισμόν τής ελευθερίας καί
  νά σδς συγχαρώ διά τό μεγάλο καί
  θαυμαστόν γεγονθς.
  Μέ σδς, άγαπητοί νέοι, μέ συνδέ-
  ουν στενοί δεσμοί. Άπό δεκαετίας
  εχω άφιερώσει έν πολλοΐς τάς πενι-
  χράς μου δυνάμεις διά την πνευματι¬
  κήν καί ηθικήν σας προκοπήν.
  Αυτή αποτελεί ένα των ίερωτέρων
  πόθων καί σκοπών τής Έκκλησίας
  καί έμοΰ προσωπικώς.
  Είναι ή βάσις καί ή άναγκαία προ-
  ϋπόθεσις τής πνευματικής καί ήθικής
  τελειοποιήσεως τής αύριανής κοινω-
  νίας, την οποίαν θά άποτελέσητ-ε
  σεΐς, άλλάκαίτής άληθοθς καίπραγ-
  ματικής ελευθερίας Ττού είναι ή δύ¬
  ναμις την οποίαν έχουν τα λογικά
  πλάσματα τοθ ΘεοΟ νά περιορίζουν
  έαυτά. Νά ϋποτάσσουν δηλαδή τό
  κατώτερον είς τό ανώτερον, την ύλην
  είς τό πνεΰμα, τα σώμα είς την ψυ-
  ΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟ;
  χήν. Τό άτομον είς την θέλησιν τής
  όλότητος τοθ Κράτους δηλαδή, είς
  τό οποίον άνήκει τό μέλος τής Κοι-
  νωνίας είς τοΰς κοινωνικούς νόμους,
  τό μέλος τής οικογενείας είς τα οί-
  κογενειακά καθεστώτα. Όπως ορί¬
  ζη ή θέλησις τοΰ Θεοΰ, ήτις είναι καί
  θέλησις συνόλου τής πιστευοΰσης είς
  Θεόν ανθρωπότητος.
  "Οσον περισσότερον προσαρμόζε-
  σθε πρός την χριστιανικήν αυτήν αρ¬
  χήν τής ελευθερίας τόσον περισσότε¬
  ρον γίνεσθε άνεξάρτητοι καί πραγ¬
  ματικώς έλεύθεροι, άλλά .καί ίκανοί
  νά έξυπηρετήσητε δχι μόνον τούς
  εαυτούς σας άλλά καί τούς άλλους,
  καί την Πατρίδα, τής οποίας κατώ
  την έκφρασιν των άθανάτων ·προγό-
  νων ματ* «ουδέν ίερώτερον καί σεμνό-
  τερον καί άγιώτερον ύπάρχει».
  'Η χριστιανική αυτή ελευθερία ά-
  νυψώνει τα άτομα καί τούς λαούς,
  καί τούς καθιστδ ίκανούς νά γευθοθν
  τής ήδονής τής άληθινής εύτυχίας.
  Αυτή δημιουργεΐ τούς ήρωας τής αύ-
  ταπαρνήσεως, τής αύτοθυσίας, τοΰ
  καθήκοντος. Αυτή γεννά τούς γεν-
  ναίους ύπερασπιστάς τής πατρίδος
  καί των πατρίων, τούς έντίμους πο¬
  λίτας τούς τιμίους οίκογενειάρχας,
  τα άρτια καί ύγιή μέλη τής κοινω-
  νίας. Αυτή έμπνέει έ'να Παΰλον καί
  ενα Χρυσόστομον, Ινα Νεύτωνα καί
  £να Γαλιλαίον, έ'να Ρήγαν Φεραΐον
  καΐ £να Άθανάσιον Διάκον, έ'να Ού-
  ΐλσωνα καί ε"να Βενιζέλον.
  Πασά άλλη ελευθερία πού υποστή-
  ρΐζει τόν νοσηρόν άτομισμόν, πού
  άποπτύει κάθε χαλινόν, πού άπολα-
  κτίζει κάθε κθρος καί ΓΓδσαν αρχήν
  καί τάξιν είναι κήβδυλος, είναι ελευ¬
  θερία ψευδής πού ταπεΐνώνει τόν άν¬
  θρωπον μέχρι τοΰ εΰτελεστέρου κτή-
  νους, καί οδηγεΐ ασφαλώς είς την
  άποσύνθεσιν καί την δυστυχίαν. Αυ¬
  τή δέν είναι ελευθερία, είναι ή χειρί-
  στη των δουλειών. Έν ονόματι αυ¬
  τής διεπράχθησαν καίδιαπράττονΐαι
  τα φρικωδέστερα κακουργήματα.Αυ¬
  τή έμπνέει τούς άφρονας άθέους,
  τούς άναρχικούς, τούς σφετεριστάς
  τοϋ ξένου Ιδρώτος, τούς ύβριστάς
  πάσης ήθικής καί ύπονομεύει τα θε-
  μέλια τοΰ οΐκου καΐ τής κοινωνίας.
  Διά ταυτα έν ονόματι τής χριστια-
  νικής ελευθερίας σδς καλώ δχι έγώ,
  ή Έκκλησία νά μείνεται πιστοί είς
  την πίστην ημών την Αγίαν. Αυτή εί¬
  ναι ό καλλίτεοος σύντροφος καί φί-
  λος μας. Αυτή χαρίζει την δύναμιν
  καί τό θάρρος είς την ζωήν καί δείχ
  0 ΕΠΘΟΥΣΙΜΣΜΟΣ ΤΩΠ
  'Η ύποδοχή την οποίαν έπεφύλα-
  ξεν ό Άθηναϊκός λαός είς την παλι-
  νοστήσασα Κυβέρνησιν υπήρξεν ά-
  ποθεαίτικη. Τό Λαϊκόν αίσΰητήοιον
  έκινήθη άνε·υ των συνήθ'ων μέσων
  των γνωστών είς παλαιςέ ε
  των γνωστών
  χάς
  μ
  είς παλαιςτέρας επο¬
  ν 9ι ς συνεκεντρώθη ώς συμπα·
  γης δγκος έπιβλητικός καί συνειδη-
  τός διά νά εκφράση την εμπιστοσύ¬
  νην τού καί την βεβαιότητά τοή δτι
  δσα ή Κυβέρνησις τοΰ Έθνικοΰ Συ-
  νασπισε»οϋ υπεσχέθη, θά γίνουν
  πραγματΐ3£0της.
  —σο—
  Η ΥΔΡΕΥΕΙΣ
  Καιά πληροφορίας μας συντελεϊ-
  ται έντατικώς ή έργασία πρός επι¬
  σκευήν τοΰ δικτύου τοΰ ύδραγωγεί-
  ου τής πόλεώς μας. Ελπίζομεν δτι
  τάχιστα καί πιθανώς καθ ήν στιγ¬
  μήν θά διαβάζωνται αί γραμμαί αυ¬
  ται νά έχωμεν νερό άφθονο Δίκαιον
  είναι επί τί} εύκαιρίςι τατΗ- νά έ-
  ξαρ^ή ή δί&2ΐ2<ριότης τοΰ άρχιμη- χανΐκοΰ το* Λήμοι- «. Άλ. Τσαντη- ράκη καθώς καί τοΰ συνεμγείου τοΰ όποίου προΐσταται. · ' —οο— ΤΟΥ ΣΦΙΓΓΟΜΕΜ Τ0 ΧΕΡΙ «ΈκεΤνο ποθ μέ ένδιαφέρει εΤναι νά άπαλλάξω την πόλιν σας κα! άπό την τελευταίαν γερμαγικήν νάρκην είς τρόπον ώστε, δχι μόνον νά καταστΓ| ίλευδέρα κα! ακΐνδύνος ή κίνησις τού πλησυσμοϋ, άλλά καΙ νά επαναληφθή ή συγκοινωνία μετά τοϋ Περαιώς». Αύτά τα λόγια ,'μάς είπεν ό ήρωΤκός βρεττανός λοχΐας κ. Τζόκ, όστις άσχο λεΤται—ώς είδικός—εις την περίθυλλο- γήν των ναρκϋν καΐ ό οποίος έτραυ- ματίσδη έν τζ| έκτελέσει τής υπηρεσί¬ ας τού αυτής προχθές 'εΐς την μετω· πιαίαν χώραν- Μάς συγκινοϋν ειλικρινώς τα λόγια τού ήρωΤκοΰ τούτου τέκνου τής Μεγ. Βρεττανίας. Καί ώς άντιπρόσωποι ήμεΤς τής κοινης γνώμης τού σφΐγγομεν τό χέρι καί τοθ διαβιβάζομεν τάς Θερμάς ευχαριστίας ολοκλήρου τού πληθυ- σμοϋ τοϋ νομοϋ μάς. ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΜΣ ΣΤΙΓΠΜΣ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΗ ΓΥΚΑΙΚΑ Θέλετε νά κάμωμε μιά άναδρομή στό πρόσφατο παρελθόν; Θέλετε νά ■αναδοΰμε μέ τή φαντασΐα μας την ίκόνα πού βλέπαμε τριάμυσι περί- που χρόνια; ^ ' Δέν θά πάΓ) χαμένος ό κόπός μας. Αλλά άπό ποιάώρα τοΰ είκοσιτετρα ώρου νά ξςκινήσωμε; ' Γιά θυμηθήτε καί σεΐς νά μοΰ πήτε άν ύπήρχε διαφορά καμμιά μέσα στό διάστημα τού ήμερονυκτΐου; "Ας ξεκινήσωμε δμως έν πάστ) πε¬ ριπτώσει άπό τό βραδάκι. Πάντα τό βραδάκι συμπυκνώνει την ψυχολο¬ γίαν τής ημέρας. Λοΐπόν καλώς πλη- ροφορημένος 'ρχότανε νά μδς σκάση. τό μυστικό. —Άπόψε θά γίνουν συλλήψεις! Καί άρχιζε τό μαρτύριο τής άγω- νίας. Ποΰ θά βρεθή τόπος νά μδς κα- ταπιή, νά χαθοΰμε καί νά ταφοϋμε ;ωντανοί νά μή μδς βροΰνε. *Ηταν ό καιρός πού τό μυαλό μας δέν δούλευε γιά τίποτε άλλο. Δέν εί¬ χαμε δουλίΐές οθτε καί ύποθέσεις. Μοναδική δουλειά μας καί φροντί- δα ή"τα ό τάφος. Ό τάφος πού θά μδς γλύτωνε ή ποθ θά μάς έ'κλεινε γιά πάντα."Ολοι είχαμε γίνει Σέρλοκ Χόλμς καί Νάτ-ΠΙγκερτων. "Ολοι προσπαθούσαμε νά ξαναφέρωμε στή μνήμη μας δτι είχαμε διαβάση πρό εί'κοσι τριάντα κσΐ σαράντα χρόνια, στά άστυνομικά φυλλάδια. Πώς ά- νοίγανε ή καταπακτές μέ £να πάτη- μα τοϋ κομπιοΰ, ή πώς μέσα στόν τοΐ- χο μιά ντουλάπα έδι.νε κρησφύγετο άσφαλές στόν καταδιωκόμενο ληστή. Είχαμε γίνει δλοι ληστές καΐ είχα¬ με συνεχώς τή ψυχολογία τους. Πόσα φανταστικά σχέδια δέν κά ναμε δλη τή νύκτα καί πόσα διπλώ- ματα εύρεσιτεχνίας θά μποροθσαν νά άπονεμηθοθν στούς συμπολίτες μου, άν τολμοΰσαν νά κσταθέσουν τα σχέδιά τους. ΠολΛά άπ' αύτά ήταν πραγματι- κά θαύματα. Επί παραδείγματι τό νά κοιμάται κανείς μέσα στό πηγάδι, τί σδς λέει; Άμ' τό νά κρύβεσαι στό μεσοτά- βανο; Τί σάς λέει άκόμη ή καμινάδα; Τό μόνο της κακό ήταν πώς Ιβγαινες σάν άράπης. ΤΗταν δμως καί μερικές φορές πού· τό τραγικό γινόταν κωμωΰία. ΜοΟ διηγήθησαν την περίπτωσιν κάττοιου πού κρύφτηκε μέσα σ' ϊνα λάκκο σκαμμένο στήν κοπριά, καί γιά νά μή φσίνεται σκέπασε κατόπιν τό κε¬ φάλι τού μέ χόρτο. Άσφάλεια 100ο)ο Καί δμως δταν μπήκαν οί Γερμανοί νά ψάξουν στόν άχεριώνα δέν άργη- νει τόν δρόμον πού πρέπει νά ακο¬ λουθήσωμεν διά νά διαμορφωθώμεν σέ τέλειους άνδρας. Νά χαρακωθήτε ίσχυρά έντάς των χαρακωμάτων των θρησκευτικώς καΐ εθνικών καί οίκογενειακών μας ττα- ραδόσεων καί νά φυλίξητε άλόβητον καί ακεραίαν την πραγματικήν καί γνησίαν ελευθερίαν, πού λέγεται χρι¬ στιανική ελευθερία, Ώς έμβλημα τής ζωής σαςάγαπη· τοί νέοι, πρέπει νά θέσετε : «Έγεν· νήθημεν Χριστιανοί καί Έλληνες, "Ελληνες καί Χριστιανοί άς αποθά¬ νωμεν». Κατόπιν ό Στρατ. Δ)τής κ. Νάθε¬ νας απηύθυνε τόν λόγον πρός την ΕΠΟΝ είπών περίπου τα εξής : «Ώς άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσε¬ ως χαιρετίζω τα βλαστάρια τής Κοι- νωνίας τα όποΐα βλέπω συγκεντρω- μένα έδώ. *Η συνάν ησίς μας αυτή έχει σημασίαν διότι Είναι ή πρώτη ή όποία γίνεται μ' ελεύθερον άέρα 0- στερα άπό όκτώ χρόνια σκλσβιάς, σκλαβιάς Έλληνικής δυστυχώς, κ«ί Γερμανικής. Όμως καίτοι ή Πατρίβα ('Η συνέχ. είς την* Β.' σελίδα) σαν νά τόν άνακαλύψουν τή βοη¬ θεία μιδς κατσίκας. 'Η καϋμένη μέ τό θόρυβο των Γ€ρ- μανών ξύπνησε καί μέ τό φώς εΤδε τό χόρτο. Τώπιασε μέ τα δόντια της νά τό φάη καί ξεσκέποτσΗ τό δυσαυ- χισμένο πού κρυβότατε. Ή κατσίκα ί-γινε δργανο των Γερμανών. Νά μιά φορά άκόμη, πού μ με νά έπαναλάβωμε πώς δέν Ιχουν όδικο οί Γαλλία δταν σε χάθε άνά- λογη περίπτωσι λένε «Ζητήσαιε τή γυναΐκα ' ΒΙοηα ι ν·
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000.000
  Ν Κ Η
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΑΟ
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ
  Ό ΤαγματάρχηςνΚλαίνός ωμίλησε
  έπίσης στούς άνδρας τού ώς εξής:
  «Ή έλπίδα γιά την σωτηρία τού κόσ-
  μου άπό την καταραμένη άπειλή τοϋ
  φασισμοθ είναι ή μεγάλη αυτή Άμε-
  ρικανική δημοκρατία». Είπεν: «Αυριο
  άμα θά λάβωμε διαταγή νά πάμε στό
  έξωτερικό γιά νά βοηθήσωμε άλλες
  χώρες νά έπανακτήσουν την έλεοθε
  ρΐα των, θά πσμε ώς μονάς τοϋ Άμε
  ρικανικοϋ ΣτρατοΟ. Έπομένως πρέ-
  πει νά θεωρήτε τόν εαυτόν σας κάτι
  περισσότερο άπό απλούς στρατιΰτες.
  Εάν πδμε .στήν Έλλάδα καί δπως
  δλοι σας, έλπίζω δτι θά πάμε δσο
  τό δυνατό γρήγορα πρέπει νά εϊμασ-
  τε Κομμάντος, γενναΐοι άγωνιστές
  δπως αύτοι πού έλευθέρωσσν την
  Έλλάδα άπό την ΤουρκΙα. Πρέπει
  νά εΐμαστε άντάξιοι των «εΰζώνων»,
  των ήρώων των βουνών τής Άλβα-
  ν(σς, γιά νά τιμήσωμε καί την Άμε-
  ρική κσΐ την Έλλάδα.» Παταγώδη
  χειροκροτήματα των άνδ(5Λν εκάλυ¬
  ψαν τούςλόγους τού αύτούς.
  Σέ είδικές παρελάσεις, ή κυανό·
  λευκος έκυμάτιζε δίπλα στή διάστε-
  ρο των Ηνωμένον Πολιτειών, επί κε¬
  φαλής τοΟ Τάγματος. ΟΙ δΰο αύτές
  σημαΐες μαζΐ συμβολΐζουν τοΰς δεσ·
  μούς εΐλικρινοΰς φιλΐας μεταξύ των
  φιλελεύθερον λαων τής "Ελλάδος καί
  τής Άμερικής. [Καί τό πνεΰαα αύτό
  χαρακτηρίζει τό αΐσθημα συναδελφο
  σύνης καί ένότητος σκοποϋ ποϋ έπικ
  ρατεΐ μεταξύ των άνδρών"τοΟ Έλλη-
  νο-Άμερικανικοϋ Τάγματος Τό πνεϋ
  μα αΰτό έκπροσωπεϊται έπίσης υπό
  τής κληρονομίας τού ΈλληνικοΟ πολι
  τιυμοϋ πρός την Αμερικήν, ή όποία
  υίοθέτησε 'τάς δημοκρατικάς αρχάς
  τάς καθιερωθείσας «ίς την Αρχαίαν
  Έλλάδα.
  Τό Έλληνο-Άμερικανικό Τάγμα
  ένισχϋει τούς πνευματικοϋς δεσμοιός
  ποΰ συνέδεσαν τούς λαοΰς τής Άμε
  ρικήςκαί Τής Ελλάδος. Αί διόο αυται
  χώραι συνεταύτισαν τάς τύχας των
  μέ αγώνας διά την διατήρησιν τής
  ίσότητος καί την δικαιοσύνης. Πισταΐ
  είς τάς αρχάς αύτάς, έρρίφθησαν είς
  αυτόν τόν πόλεμον μέ δ*άς τάς δια-
  θεσίμους δυνάμεις των. Καί είναι ά-
  ποφασισμέναι νά συντρίψουν τάς δυ¬
  νάμεις τοϋ κακοΰ.
  Ή χειρονομία αυτή τής Άμερικής,
  νά σχηματίση τό Έλληνο-Άμερικανι-
  κό Τάγμα, μαζύ μέ την ολοκληρωτι¬
  κήν σχεδόν προσφοράν'τών άνδρων
  τού δι* επικινδύνους υπηρεσίας, κα-
  θιστά έμφανέστερη την κοινή έπιδίω-
  ξι των δΰο χωρών, Μέ την "ίδρυσιν
  τού Τάγμοτος, ή Άμερική άπέδειξε
  κ<Λ πάλι πώς είναι χώραφιλελλήνων Οί έλπίδες τής Άμερικής επί τοϋ Τάγματος αύτοθ θά δικαιωθουν απο¬ λύτως. Οί "Ελληνεί) είναι πρωτίστως παλεμισταί. ΓΕΛΟΣ Η ΠΑΤΡΙΣ ΔΕΝ 6Α ΤΟΥΣ ΛΗΣΜΟΝΗΣΗ Ο κ ΜλθΕΠλΣ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΤΜΡΤΙΚΒΣ , Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Ηρα¬ κλείου κ. Μάθενας εξέδωκε την κά¬ τωθι διαταγήν πρός τάς άνταρτικάς δμάδας: Πραγματοποιηβείσης τής απελευ¬ θερώσεως μας ό αγών κατά τοΟ κα- τακτητοΰ έν τώ Νομώ Ηρακλείου έ¬ ληξεν Ό εχθράς απεχώρησε κσί συ- νεπώς ό Ίερός σκοπός διά τόν οποί¬ ον έδημιουργήθησαν καί ειργάσθησαν ρΐ φιλοπάτριδες άνταρτικές όμάδες δέν υφίσταται πλέον. Η Πατρίς εύγνω μονεΐ τούς γενναίους άντάρτες διά τάς θυσίας των, διά τούς κόπους των καί διά τάς έν γένει υπηρεσίας τάς όποίας'προσέφεραν κατά|την ύπερτριε τή χρονικήν περίοδον τής κατοχής της ιδιαιτέρας μας Πατρίδος. Αί υπη¬ ρεσίαι των θά μένωσιν άλησμόνητοι είς τόν λαόν τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου διότι είς την εποχήν τής βαρειάς σκλαβιδς οί άντάρται ήσαν τό μόνον στήριγμα καί ή παρηγοριά τοΟ κατα· δειναστευομένου λαοΰ. Αύτοι ήσαν οΐπροστάται τοϋ λαοϋ. Αύτοι άντέ- τασσαν τα στήθη των κατά τοϋ βαρ¬ βάρου κατακτητοθ καί άπό αύτούς τέ- λος τή ύποστηρΐξει των μεγάλον μας Συμμάχων έπήραμεν τή λευτεριά πράγμα τό οποίον ουδενός διαφεύγει την αντίληψιν, καί διά τουτο 6 λαός θά τούς εύγνωμονή αίωνΐως καί ή Πατρίς δέν θά τούς άγνοήση. δταν ό- λοκληρωθή ή άπελευθέρωσίς της "Ηδη δμως παρά την επιθυμίαν μας νά τούς κρατήσωμεν κοντά μας καί έπειδή, 1) παρουσιάζεται καί είς αύτούς καί είς ημάς καί Ετερον κα¬ θήκον έξ ϊσου σοβαρόν καί σπουδαϊ^ όν τό τού έπισιτισμοϋ καί είναι άνάγ- κη δπως ό λαός (Ινοπλοι καί άοπλοι) νσΓ επιδοθή είς την έντατικήν καλ- λιέργιαν τής γής. 2) Έπειδή δέν ϋ- πάρχουν είς τάς αποθήκας έπαρκή τρόφΐμα καί 3) έπειδή κατ' αύτάς θά γίνη. έπϊστράτευσις δύο τριών ήλικιών "ίνα δι" αυτών καταρτίσωμεν "Εθνικόν Τακτικόν Στρατόν συμφώνως μέ τό πρόγραμμα τής Έθνικής ημών Κυ¬ βερνήσεως. Έντέλλομαι Όπως άμα τή λήψει τής παρούσης Εκαστος άρχηγός άνταρτικής ομάδος υπό προσωπικήν τού ευθύνην διατά- ξει τούς άνδρας τού νά έπανέλθουν είς τάς έστίας των καί έπιδοθώσιν είς τα είρηνικά των έργα άφοϋ τούς έκ- κράση τάς ευχαριστίας ημών 2καί τής Κυβερνήσεως διά τό επιτελεσθέν ■παρ' αυτών λαμπρόν πατριωτικόν έργον χορηγών είς Εκαστον σημεί 3 μα (προσωρινόν απολυτήριον) έν φ νά έμφαίνηται δτι ύπηρέτησε είς την όμάδα (τάδε) εύδοκίμως καί άπολύε- ται σήμερον. Νά κρατήση, δέ Εκα¬ στος άρχηγός άνταρτικής ομάδος στοιχεΐα διά τοΰς άνδραγαθήσαντας ή δράσαντας εύδοκίμως, τα όποΐα στοιχεΐα νά ύποβληθώσιν καί ημίν έν καιρώ διά την ηθικήν καί ύλικήν ικανοποίησιν των. Θά παραμείνωσιν μόνον καί δέν θά απολυθώσιν οί κατόπιν τής ύπ' άριθμ. 171)27.9 44 Διαταγάς μας έ· ναπομένοντες είς εκάστην όμάδα άν- δρες μέχρι νεωτέρας διαταγάς. Επί- σης έκτός αυτών θά παραμείνωσιν καί δέν θά απολυθώσιν οί 1ΟΌ άνδρες οί διά τής ύπ' άριθμ. 742)13.10.44 δια ταγής μου άπασπώμενοι δι' ενίσχυ¬ σιν τής Χωροφυλακής. Έπειδή δμως διά λόγους ασφαλεί¬ ας καί τάξεως πρέπει νά κρατηθωσιν τα δπλα καί έπειδή πρόκειται δι* αυ¬ τών νά όπλισθώσιν οί έπιστρατευό- μενοι άνδρες, γνωστοΟ δντος δτι δέν υπάρχουσι άλλα δπλα διά τουτο συ- στήσατε είς άπαντας τούς άνδρας, έξορκίζοντες αύτούς είς τα πατριωτι- κά των α(σθή·ματα νά παραδόσωσιν οίκειοθελώς άπαντα τα δπλα καί ι πυρσμαχικά των άμέσως καί πρό τής απολύσεως των τα όποΐα νά κατα· γράφετε καί νά παραδίδετε εκάστην εσπέραν είς ημάς. Τα πολυβόλα καί δπλοπολυβόλα μετά των πυρομαχικών των νά πα- ραδοθώσιν όκωσδήποτε. Συστήσατε δθεν είς τούς άπολυο- μένους άνδρας σας νά παραδόσωσιν ευχαρίστως τα ηαρ' «ύτών κατεχό- μενα δπλα άτινα ώς προερρέθη χρει- άζονται άκόμη είς την Πατρίδα, "ίνα μή οθτοι στιγματίσωσι την μέχρι τού¬ δε λαμπρόν καί αξιοθαύμαστον υπη¬ ρεσίαν ήν προσεφέρον καί διά την όποιαν ή Πατρίς τούς εύγνωμονεϊ καί ή ίστορία τής Ελλάδος τούς έπι- φυλλάσσει φιλοξενίαν είς ιδιαιτέραν σελΐδα. Άναφέρατε λήψιν καί λήξιν τής παραγγελλομένης άποστρατείας μέ¬ χρι εσπέρας τής 20ής τρέχοντος η¬ μέραν Παρασκευήν. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ[χης ΠεζικοΟ ΑΠΟ ΤΗΗ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ Ε Π ΟΝ ΓΗ συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) μας πληγωμένη καί αίμόφυρτη έσύρε- το άπό δουλείας είς δουλείαν δέν κα- τεβλήθη ψυχικώς καΐ απόδειξις είναι δτι δλοι οί Έλληνες έτρέξαμε στή φωνή της νά την βοηθήσωμβ. Οί Σταυραετοί μας δέν άφησαν ου- ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Χαιρετισμός τού Αγγλου Βασιλέως πρός τόν Βασιλέα τής Ελλάδος.- Άπελευδερώδησαν τα Ίωάννινα.-Έτελέσ8η δοξολογία έν Λονδίνω επί τή άπελευδερώοει των Άδηνών, 4)ΤΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ό Πρωθυπουργός τής Μέγα" λης Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ ε¬ πί τή αφίξει τής έλληνιχής Κυ¬ βερνήσεως είς τάς Αθήνας α¬ πηύθυνε πρός τόν κ. Παπαν¬ δρέου χαιρετισμόν διά τού ό- ποίου τονίζει την συμβολήν τής Ελλάδος [είς τόν κοινόν άγώνα καί τούς άρρήκτους' δε- σμους ποίι συνδέει τόν ελληνι¬ κόν μετά τοϋ Βρεττανικοϋ λαοϋ. ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Πληροφορίαι έκ Λονδίνου ά- ναφέρουν ότι είς τόν αύτόθι καθεδρικόν ναόν έτελέσθη χθές δοξολογία επί τή άπελευ δερώσει τής 'Ελληνικής πρω¬ τευούσης έκ τού γερμανικόν ζυγού. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Εγνώσθη έκ θετικής πηγής δτι οί Γερμανοΐστεγάζουντούς άγγλους αίχμαλώτους πλησίον στατιωτικών στόχων. Τινές των άγγλων τούτων αίχμαλώ- των'εφονεύθησαν έξ άεροπο- ρικών έπιδρομών. Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ Βρεττανικαΐ Δυνάμεις άπη- λευθέρωσαν χθές την Κάρπα- θον. Όλόκληρος ή Γερμανική φρουρά τής νήσου παρεδόθη είς τούς άπελευθερωτάς. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άνταρτικαί Δυνάμεις υπό την άρχηγίαν τού στρατηγοΰ Ζερβά άπηλευδέρωσαν τα Ίω- άννινα. Ο ΑΓΓΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας α¬ πηύθυνε χθές χαιρετισμόν πρός τόν Βασιλέα τής Ελλά¬ δος Γεώργιον Β'. Είς τόν χαιρε τισμόν αυτόν ό άγγλος Βασι λεύς μεταξύ των άλλων λέγε καί τα εξής: «Ό ελληνικάς λαός δέν ε- χασετόθάρρος τού καί παρέ« σχεδείγματα πατριωτισμού καί καρτερικότητος». Ο κ. " ΚΟΠΥ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Επισήμως ανεκοινώθη ότι αί άνταρτικαί έλληνικαί όμ& δες ετέθησαν υπό τάς διατα¬ γάς τής Βρεττανικής Διοικήσε¬ ως. Ό άρχιστράτηγος κ. Σκοπυ ανέλαβε την ανωτάτην διοίκη σιν των έλλήνων άνταρτών. Ο ΧΟΡΤΥ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ Καθ" ά αγγέλλεται έκ Γε μανικής πηγής ό άντιναύαρχο< Χόρτυ μετεφέρθη είς Γερμανί αν καί ετέθη υπό περιορισμόν Α Ν Α Κ Ο 1 Ν Ω ΣΙΣ Ή Στρατιωτική Διοίκησις Ηρακλείου απηύθυνε την κάτωθι Διβταγήν πρός την Διοίκησιν τής Χωροφυλακης Ηρακλείου. Έντελλόμεθα δπως κατόπιν τής δημιουργηθείσης άφορήτου καταστά¬ σεως έν τί) άγορά μας, έπιληφθεΐτε πρόσω ιτικως της λειτουργίας ώς καί πρότερον Άγορανομικής "Υπηρεσίας έν τή περιφερεία τής Στρατ. Διοική¬ σεως. Είνε λυπηρόν. καΓ άντιπατριωτική ή στάσις των έμπόρων έκείνων οΐτι¬ νες καί τώρα πιά ποϋ μάς έ'φυγε ό κατακτητής, νά έπιδιώκουν άνομα καί ύπερβολικά κέρδη, είςβάρος τής έρ- γαζομένης καί ΰπαλληλικής τάξεως έκ τοΰ πληθυσμοθ. Τα δργανα τής άγορανομίας δέον νά έκλεγώσιν έκ των καλλιτέρων α¬ ξιωματικών καί όπλιτών τής ύμετέ- ρας Διοικήσεως. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντΐρχης Πεζ. τε στιγμή ήσυχο τόν κατακτητή στό καταστρεπτικό τού έ"ργο. Τόν κτυ- ποθσαν άπό πσντοΟ καί τόνΙκαναν νά κρατή συγκεντρωμένας δυνάμεις χωρίς νά μπορεΐ νά τάς διαθέστ)έκεϊ ποΰ "πραγματικώς εΐχε ανάγκην. "Αλλην σοβαράν σημασίαν Ιχει ότι μέ την συγκέντρωσιν των αυτήν ο! νέοι μας, μδς λέγουν δτι είναι ντρο- πή νά είμεθα διχασμένοι καί ήλθα- μεν έδώ κληθέντες νά συμφάγωμεν άδελφωμένοι. Αυτή ή ΠρωτοβουλΙα όφεΐλεται είς τούς νέους μας είς τα νειάτα τής Πατρίδος μας γιατί αύτοι άντιπροσωπεύουν την καινούργια Πατρίδα. Ζήτω λοιπόν τα Νειάτα. Ζήτω Ή Ελλάς. Ζητω ή Κρήτη». Τόν λόγον τοϋ κ. Στρ. Δ)τοΟ επη¬ κολούθησαν ζωηρά χειροκροτήματα καί ζητωκραυγαί ιδίως δέ καθ* ήν στιγμήν 6 κ. Νάθενας στρεφόμενος πρός τούς "Αγγλους άξιωματικούς έ- ζητωκραύγασεν υπέρ τής Συμμάχου Αγγλίας. Μετά τόν κ. Νάθενα έλαβε τόν λό¬ γον ό ύπεύθυνος τής οργανώσεως ΕΠΟΝ τού όποίου τόν λόγον έπιφυ- λασσόμεθα νά δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Των υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πε¬ σόντων καί έκτελεσδέντων. Την προσέχη Κυριακήν 22αν έ έ καί περΙ ώραν 10 π τελεσσήσεται έν τω Ίερω Μητροπολιτικώ Ναώ τοϋ 'ΑγΙου Μηνά μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων -των υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πεσόντων κατά την δι¬ άρκειαν τής τελευταίας Έδνικής περι¬ πετείας τής άπαισίας Γερμανικής δου¬ λείας (ΜάΤος Τ 941—Όκτώβριος 1944) πατέρων καί άδελφών ημών. είς δ κα- λοΰνται δπως παραστώσιν αί Στρατιω- τιχαΐ καί Πολιτικαί Αρχαί τής ·ττόλεως οί συγγενεΤς των νεκρών καί άπας ό τιμών την μνήμην αυτών εύσεβής λαός Ηράκλειον 19-88-44 (Η Ι Μητρόπολις Κρήτης Στρατιωτική Διοίκησις 'Υπαίθρου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός τούς κατοίκους ύπαΐθρου τοϋ ΝομοΟ. ~ Έπληοοφορήθημεν δτι είς την ύ¬ παιθρον λαμβάνουν χώραν ζωοκλο- παί, κλοπαί καί άλλαι παράνομοι πράξεις είς μικράν γ) μεγάλην έκτα¬ σιν. Άνακοινοθμεν δτι πάντα ζωοκλέ πτην τής χώρας διατελούσης είς κα¬ τάστασιν πολιορκΐας θά τιμωροϋμεν διά τής ποινής τοϋ θανάτου. Συν- υπεύθυνοι καθίστανται δι' έλαφροτέ- ^ρας ποινάς τα Κοινοτικά Συμβούλια οί Ιερεΐς, οί διδάσκαλοι καΐ οί πρό- κριτοι των χωρίων έφ' δσον δέν κα- ταγγέλουν τάς ζωοκλοπάς καί λοι¬ πάς κλοπάς δι' άς αί ποιναΐ θά είνε πρωτότυπαι. Έπίσης επληροφορήθημεν βασίμως δτι άτομα είς διάφορα χωρία της ύ- παίθρου άνήκοντα είς την μίαν ή την άλλην των όργανώσεων, προκαλοϋν ύβρίζουν καί τρομοκρατοθν Ιδία διά χειροβομβίδων καί πυροβολισμών ά¬ τομα άνήκοντα είς την έτέραν των όργανώσεων, ρίπτοντες χειροβομβί- δας είς τάς αυλάς των οΐκιών των. Πληροψρροθμεν τα τοιούτος άντε- θνικώς ένεργοθντα πρόσωπα δτι θά ύποστοΰν τάς βαρυτέρας των κυρώ- σεων, αΐτινες έπιβάλλονται είς τάς παρούσας περιστάσεις, διά την κα· τωχύρωσιν τής υπό τής Πανεθνικί Κ Μ Πθλΐ' Κυβερνήσεως τεθείσης συμφιλιώσεω|1Λΐ ή ι καί καλοθμεν πάντα τρομοκρατούμΑβοίίο,γΐ νόν νά καταγγέλτι τούς τρομοκράταΙ|&ιονή τού, οΐτινες άντιτίθενται ούτω καΐι. ι είς τάς υφ' δλων διακηρυσσομέναϊ^ Καΐ, Χ ελευθερίας τοΟ λαοϋ. Ρ πρός Ή παροϋσα άνακοινωθήτω διά τοΙΐΐΊ μόνον τύπου τής πόλεως καΐ δι' άναγνώΐυιτήνκο σεως έπ' 'Εκκλησίαις. "Ηράκλειον 18 8)βρΙου 1944 Ό Στρ. Διοικητής "Υπαίθρου. 1^ εΙ ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Παρά τάς επανειλημμένας έκδοθι σας διαταγάς μοί άνεφέρθη δτι Ι πλοι ανήκοντες είς^ διαφόρους ό δας έξακολομθοθν νά προβαίν είς συλλήψεις άναρμοδίως. Έπ( μοί άνεφέρθη 6τι οί συλλαμβσνό| νοι κακοποιοΰνται διαπομπεύον κλπ. Πρός άρσιν δέ τοΟ άτόπου τι τού. Δΐατάσσω 1) Άπαγορεύω τοΟ λοιποϋ πδσ< σύλληψιν άνευ είδικής έντολής τι ΔικαστικοΟ τμήματος τής Στρ. οικήσεως Ν. "Ηρακλείου. 2) Άπαγορεύεται ή κακοποίησις τόμων συλλαμβανομένων παρ' ού νός είς οίαν δήποτε όμάδα καί αν νήκει. Πας παραβάτης τής ώς άνω 'διαΤ γής μου θέλει τιμωρηθή παραδειγμι τικώς. Οί κ. κ Άξιωματικοίτοϋ Φρουρβ χεΐου έντέλλονται την παροκολι θησιν τής εκτελέσεως τής παρού( μου Διαταγής. "Ηράκλειον τη 19)10)44 Ό Φμούραρχος ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ^ κόρτε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Νομαρχιακή Διοίκησις Νομι >κ
  "Ηρακλείου ανακοινοί δτι κατό
  σχετικών συνομιλιών της μετά
  αντιπρόσωπον τοϋ Δ.Ε.Σ. έδηλώ
  έκ μέρους τού δτι ήδη πρό πι
  καταβάλλει μεγάλας προσπαθεία
  διά την ταχυτέραν διανομήν διο
  ρων τροφίμων είς τό κοινόν τής
  λεως "Ηρακλείου ήτις διά λόγι
  τεχνικούς δέν είναι δυνατόν νά γ(
  ταχύτερον είμή έντός τής προσεχο
  εβδομάδος. >
  ( Έν Ηρακλείω τή 18|10|1944
  Έκ τής Νομαρχίας ΉραΜλείοι»
  Ν
  »όδο
  ίαί
  *ϊρο
  ■ ΣΪό