90412

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *>' ,^
  ΙΤ^ΙΤΟΠΛΙ
  99
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΜ ΤΥΠΟΓΡΑΦΣΙΑ 0Λ3Ι ΑΓΙΑΣ ΒλΡΒΛΡΑΣ (ΕΝλϊΠΊ ΠαΡΟΕΗΑΓΩΓΕΙΟΥ)
  ΡΕΘΥΜΝΗ ,λ_ΠΕΙΆ ΛΕΠΈΓΑ2 21
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ.
  ΓΜΓΡΓΠλΙ Τα5τα δι557'^ * χ.
  Ιΐΐ_( Ι 1-1 ΑΙ Α-Ωσομττολίτι5ο-ββνιζβ
  ΤΙΡΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ »"""'™»-'»■>>■·
  τοϊ,κιιύζερ ,^λ°^ —*
  Λονδίνον— ό Ιν ΒεοοΛίνφ χ**°. ΠΟΤβ η Έχκλησϊα
  ;ής «ου ι α,
  έ- 1 ..
  ουλΛαλητηοίου υπέρ τού Κΐΐ-
  £βρ, ά^έσιβιλεν είς την
  μβρίδα τού «ό έ|ης
  φημα.
  «Ούδβμία ε»μφψολ.1α ότι τό
  χίνημ* έ»» Γ*ρΐ*ανία πρός απο¬
  κατάστασιν τού Γουλιέλμου
  των Χοεντζολλίρν ίπί τού
  Θρόνου «ου αύ^άνει καί δτ.»
  αί σία,^ολχιί δ£ν ί>ά παύσβυν
  ή δέν όΐ πρ,οιθ!}ΐσ1}οίϊν·
  δικνο ό Κάϊζερ
  ασφαλιστέραν διαμονήν τχ;Όκ
  αύίας καί ύ.τύ έ.
  - - ών τινι δι
  καιώματι άρνούνταιτάς
  ευχάς τής έκκλησίας είς
  τούς νεκρούς' διά τόν
  λόγον ότι ούτοι* δέν υ¬
  πήρξαν «εν ιζβλικοί;
  Είςτό ενταύθα Νοσο-
  κομβ [όν απέθανε προχθές
  εϊςπολιτιχός κατάδικος
  Τόν νεκρόν τού ετοποθέ¬
  τησαν ανευ φερέτρου ά-
  κάλυπτον — είς κάρρον
  καί δίχως νά τόν συνο-
  ίερεύς, τόν μετέ
  Μ ϊ; Λ είχον &\ν~ τε γβίς
  οί «Γ.ίίι;», δα δ^.' κιν
  οΰίΛ πλ?ί)>.· αί συγ-
  Ί"α)ν "Ι/^ΐίόόν, μας
  τό ειτ:«ν ό » ΒβνιζΉο; άναγ-
  νίαοΐζίον τΰ δ^Ααιον τής Ο.τα/ια ι
  γΓ|; τοϋ νο,αοϋ Τραπβζοΰνχο; ;
  )Ριζοσπάστης)
  εΐνα» άςΐο;άγ/.<ό- | γης ή μόνον τουφβκισμοϋ καί ' φαίνεται Λδύνατ,υν νά έ/.καί?α- ρίσουν ταχέως τ ι) ζήτηαα, οί ι3·η!)οί τού Κάϊζερ έν ϊ'εομα- γία είναι πολν'ίσχολοι, Δύτυί έκμεταλλευνΐμβνο» τό πλεονέκ- τιιι*α τά>ν ιόίκονίχποπ,'χιίΰν τής
  ΣοσιαΛιστίλή; Κυβερνι'ρεωςοο
  κι^αζουν νά ίΐείσουν τάς Γερ-
  μ^νικάς κεφαλάς, δ π «επί τέ-
  λους ό Κάϊζερ δέ ν εΐε τόσον
  χα^5; έ ίν παρα^ Ιη }£ ο, τι :1 < χ {Κ λο^; ΐοθ πο?νάμ·υ μέ δτι <τήμε?ον πράττουν οί άδ^ςΊοι ρά)>ογον ανλε/θ^ί δηπαρ'όλα
  ταύτα ύ.τ<£'.»χου/ ση ιβΐ'ΐ πεί- 6 __" χϊζί"ί^ άν-ΑΧΤ,^τ,κ/ν τοιι. (ΆκοΛουθεϊ) εε» -- • Τ Ι Θέλβτ· νά μά*«τβ δια¬ τί ήΜοναστ. Έ-τιτροπϊί α, άτίέλυσ» τόν ιί'^ς γραμ ματία τΓΐς; Διότι τό άντι3«ν ιζελι **άν κόμ;ια ((χατιογη^ε αλ λοτββ«μβλιώ3ηδιάταξιν τοθ.... Κρητικού Συντάί· ,ιατος;!) καταργήσαν την ^»βνΐ;χόΤητ;α τΟν. . . . Δΐ- Ι ε ίς ενα λάκον, όπως θάπτονται τα θνη- σιμαία των σκύλλων. Ιοΰτο δέ ώς εμάθαμεν, διότι ό διαταχθείς νά Ι συνοδεύση την κηδείαν ίερεύς —ά'νθρωπος φιλε- λευθέρων άρχών ηρνήθη ί νά γάλλ.'/ τάς ευχάς ' τής έκκλησίας είς άνβρω- ποι/ καταο ικΐσθέντα διά τα άντιβενζελικά τού φρονήματα. 4 ΗαελεΓωμένη δημιουργία με/άλου Άομενικου κράτους, ιηνΚιλικείαν άφ έ*"ός κα' τί- νομ.ίν ι ραπβ'ζοόντο; άτι' ζτί ο »υ, δέν πρέπει νά &ζπΚψχ κα νενα. 'ίΐ Άγγ?.ική διπ,Ιο) κχΐΐα ή^ελρ, 2νχ πρό,αανον κατά της ιΛοτσιης ναικατα παντόςξίνου κινδονου κατ-/ των ουγκοινα)- νιο/τών1 ΊνΛιιον. Τ5ν ην,>εν
  =ίς τό Άρ;υ?*ικ·όν εθνο;. Κ ά
  3ίν όνιστά'ζει δι"! τούτο,
  τήΓΧο: ά·/ »Κγ» τη·/ άνε
  ιατοι: αν ύ;οίτ.!ιλ;Τ|ΐ (ίνα ν';ον
  ΒΤΕΡ.ΕΙΔΗΙΕΙΙ
  Κατά την γενομένην έν
  ττ) γαλλ ιχΓ)3ουλη τελβυ-
  ταίαν σοβαράν συζήτησιν
  ό βοολευτής κ.Ρβνί-οντέλ
  εΓπβ μεταζο άλλων.
  »Πρέπει νά έπανέλβη
  ή ελευθερία των λαϊκών
  συνδλεόσεων.Τώρα δπου
  γίνη τοιαύτη, παρίστα¬
  ται καί εΓς ά^Γυνομιπός
  κρά,ΛΧ^ιρ. Τουτο, κύριε
  ύιουργέ,καλεΐται τυραν
  νία Ήνέχθη
  μ«ν την καταπίεσιν ταύ¬
  την διαρκο3νΓος τοΰ πο¬
  λέμου ' λλλά δέν θά την
  άνεχθώμεν είςτό έζής.
  Νά βνσβε βέ3αιος! Καί
  β ίπήτέ μας άκόμη.Ποσόν
  ινα αί έλβυθβρίαι μας
  μβίνουν άκόμη υπό πβριο
  ρισμους; "Ολοι οί Γάλ-
  λοι θά σοζητήσωμβν τούς
  δρους τής βίρήνης. Ούχι
  ωρισμένα ατομα, άλλ' ό-
  λόκληρος ή χώρα, Μάλισ-
  τα ή στρατευβεϊσα. Καί
  δέν β ίμπορε ΐτε νά την έμ
  «οδίσητε! (Ζ·»ηραί έπεν-
  φημίαι έκ τής άριοτε-
  ρ-ς:)·

  -,η τας Λάσος νίίον ^'ς 'ό μέλ¬
  λο ν άν<ι);ιαλΐ(θν έν :ν| 'Λν λ(ϊ, νά πραγματο-οΐ'^οΒ ΐό αφωνιώ». —, ΕΙ; την ουζηζηαίν χον %η τήματος τή- έΐεν&εςίαζ των θαλ<χΐΰΰίν έιτή.Ιΰ'β ρι^πή δια ι φυΐ/ία μεταξύ των Σνμ,ίΐά- χων καί Ουΐίσωνος μή δβχο μ&νον νά σΐ'γ»<α.ατεΟνΓι είς ού 1 δζχ'κχν ΰτοχώιη^ιν. Α. ΣΦΥΝ ΑΣ τοζΐΐΤΐΊΜΛ τυ Αποζυ μαρ.κλΊ λ. «Ιί ·» .χΊ,Ί.μαχιχήν σννδιά χεψιν ή ί ιιλλιμ ιίΛΐαίνει Β- ζ 'Ο ΐ ΟΛ'ί3ΐον ά- έ πανορ&ω&οΰ* αί επ «ου πόλεμον καταστρο~αί. Υπέρ τής γνώμης %οϋ Ού'ίλαωνος εκηρύχθη Μαί ή Αγγλία Α. 2ΦΥΝΙΑΣ ΤΕΛ. Ρ.ΡΑ ΗΚ01ΝΩΝΙΑΤΩΧ ΕΘΝΩΝ Δβ'.ΙΝΛΙ 21 (ίδ. %ηΧ.) Κα τα χ!)εσινά ε« Παρισίων οκά τής μχή νετο άποδεκίή ή ρς »οϋ κ. Κλβμανσώ όπως ή Κοινωνία των ΈΰΊτών είναι άνοι/.τή διά πάντας τούς Λα- ούς. Α. ΣΦΥΪ1ΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΚΤΑΝΑ1 ΤΚΪΣΕΓΣΕϋί. λΘΗΗΙ21 (Ιδ.χηΙ) *η- λε/ί>αςρ·ί/νε{| Ούάϊΐ/^Γ^ν δ-
  τι βίς τό Αμερικανικόν Κογ
  πρϊαοον ύτεβΐή^ε νομοαχϊ-
  δίον δι ου ά.'ϊα/ο^εύίταιέ-τΐ
  διβτΐαν η μετανάαχβυαις είς
  2(η ) Τη
  έκ βαςΐαίων &**
  Α. ΧΦΥΧΐΑΣ
  Τ Α ΙΤΑΛΘΚΛΛΗΝΊΚΑ
  ΠΡΟίΚΟΠΤΟΥΧ.
  ΑΘΗΝΑΙ 21(13.χη.)"Εγ
  ηνξοι πΐηροφο^ίαι «ναφέ-
  ρονν ότι αί μεταί» Ελλάδος
  καί '/τα.Ιία; οΊ/ϊτννοήϊβις
  )τττουν, Λόγω (^ς ?.."»·*
  της Ιταλίας βΐ; τάς
  τής Βορύου ΊΙ,ιεΙ^αν
  καϊ των ΔωδΒάανήβων αξιώ¬
  σεις της.
  Λ. 2ΦΥΝΙΚ2
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΛΝΗ-ΓΧΙΑΙ
  ΑβΠΝΑΙ «ί(Ιδ.τηλ) 'Αγ-
  γελεχα £η Λονδίνον δτι ©Ι
  ί «αί
  τής
  τή*

  Λ*:

  .ΤΙ!,"/. ΙΑΤΑιΥΙΤ Ε
  ΚΟΊΪ/Μ ε*
  <Ι0ΐηθ1ΙΗ0«ΙΙ ΙΤΜΙΙ) "«««· «Π* ΚΜ εΙΙ·Μ10ηϊΤ ΙίΙ ΗΙ1Μ1Ι Ι3Ί13Η1 1_3:φί?Λ>"Λ!ΜΑ10ΦΑΗΑ1Τ3 Ι01Κ
  <ιγύ ϊοτ νον/ίνοΛ Γ» «6» 6λΑ' ΓΤ ί .κ 7ΠΤθ3/οο£! ο Αν ^3^τ.3ςΠτ «3<ί3 ,ώΤ.ν<ΐ)8ϋί ϋοτ νόςκβν νο' .•."."^Γννύνί;-"-.^ ^ V1·!* ΚΑΚΑΊ3Μ -ΙΖΥίΠΟΙΑίΐΑ •δ ' ότ ο Ίο ς πθχένΙΓ -ΟΛΤ ν^ —οϊτ Οοτ ύ αι ν νπτ ΟΤ ι *~ ' νχ'ψί ςο,-ί νοτ /ηλ* χ>ιΰ ιχϊΐ
  ,νοχΑΑ «ν3
  νθ«
  ' ιιλΛΙ )
  <· ]<» νΓεϊ*<ί ν» ,νωΑΑύκτ) νώτ ώ 30 ότ 2 Μ ^» χ>ν3
  οις»η έττό π-Μ^^ώ ναονίβι,
  3 ο ιο/.Ο" ;^ύολ|θίς
  ^0 ^ 0/
  ό01
  •δΑ,ιφ
  "^^3^
  νώχςώ ν

  Ι ΑΧΐκΐΙΑΛΜΘΛΑΊΙ Α Τ
  ./ΥΟΤΙΙΟΜ20ΊΤΓ
  .& ΙΑ>ΤΗΘΑ
  τ»
  ίιν 3Τ3
  3βοπ»··5)
  ί
  3 νέ
  οοτ
  ϋ6τ
  ε»
  » Ί//ΠΙΙΛ
  Μ» Γ Τ
  «οί
  ν<( μ νΜλ λ ό ; ·ο/1 ίί' -3Τ .ίι '* ν η Γ» - ί (κ ■■Ι ί Λ ο ;υχ -Ιϊ . φ ίΐΒ 'ο,ί) ;οτν&Ό^»τ{)Γ»9 » ν*1 οο^'·(Ίί> 3ο '·"">
  ϊ)Λυ ·
  «Α)
  ί» ο α-^λ.3
  -ηΑ·
  ■, . + ι
  μ
  5 54;
  (ί3
  ι .ι;
  .ιονϋδ νι'χιν^'θΑ' ότ ?Λ,
  ^
  νη
  ·. /ϋΤ ΛΙΠΙΤΙΙΧ ΟΤ Ι »>*.· ,' · '.^η'
  .ιηΐ1^ "ν''' ,υ-ν
  Ι α