90415

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  —■
  'ΧχηαΙα δςαχ. 89
  Έξάμηνς » χ*
  Γρίμ^νβς » φ
  '·. «τ νο»·αιί κ^ιζνιείτΜκ
  ΓΡΑΦΕΙΟΙ ΙλΙ ΤΥΠΟΓΡΑ·ΕΙΑ ΟΑΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΚΑΗΤΙ ΠαΡΒΕΗΑΓΩΓΕΙΟΥ)
  ΡΕΘΥΜΝΕ υ,ΧΠΕΡΑ. ΐΡΓΓΘΣ
  5*
  3 ΙΑΝΟΪΑΓΙΟΓ
  ίύσιις χμΙ <ι·εφ*-* ιαίτιβαι ·υμ·ιονί·ι. ^»<ι—------- >. Ιιι»·υν«ι ο
  Κ. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Ό η ΒβηζέΧος --; ψ
  #1 Αθηναϊκαί εα«»μ,ερίδες—-
  |—νεχάοη χηλΐγραφΐΜώς επ
  Παρισίων νόν ΜητροπολΙτπν
  Ά&ηνών, διά τάς δψο τελβν-
  ψιΐαζ διάλεξις «όν.
  Είναι δέ γνωστόν ότι 6—ε
  φασ. Μητροπολίτας, πολιτι
  «•λ^γών Α* ό φανανικώτε-
  ρος «νΛματάρχης »οϋ Βενιζβ
  Μ*ο) χόμμαχος ώμ/Αησ· ηκ
  αί της Λθλιτικης τοθ κ- Βενι
  (έλον ««οί «ου αναύλου ηα·
  0«1#όντος, Λβρί »#ς ηροδο·
  χιχήί ενοΐιτικη; τον Γούνα-
  ρη ιεαι %οΰ ΣκουΧον&η καί πβ
  ρί ηολλών ΜαΙ δ^βφό^ων αλ-
  χόντων αχββΑν πρός χήν .ά
  ηοατοΧήν χον καΐ άντιθέ-
  «<ογ Λρ>>€ τόν προορισμόν
  χφν, »5ιότ» ώς παινοχομών χά
  ι
  ώδ,ηγτ)0η υπο των άστυνομ,
  όργάνων — Λτοστάς ποωτοφα-
  νή διαπόμ.τευσιν—είς τό άα·
  τυνο,αικύν Τΐνήμα.
  Λόγοι Ίΐλλτ'ΐ'ψεώς τού
  έφΐοοντί τβολή τώνή^ώ'
  "Βχοί1 χ,^ελθει τρείς ή
  ημέραι ^ ής έκοινολο
  τό σκάνδαλον, δίχως νά . ο*
  θω&^Ι ή έξακρίβοβσις τής αλη¬
  θείας.
  Έπειδή πρόκειται περί ορή-
  μης ήτις λαμβανομένης
  λτ' δψιν τής κοιννθν. θέθΰ-
  ως τοδ διγομένου προσώπου—·'
  αποτελεί βαρείαν προσβολήν
  της ύπολίιψε»ς αυτού", νομίζο
  μέν ότι ή Άστυνομία ό φείλει
  νά δώση τάς δεούσας έξηγί|σεις
  Διότι οΰτ« ή ύπόληψις Τ^ΰ άν-
  θρώττου— εάν ούτος είναι, ά-
  θώος-τ είναι δίκαιον νά διασυ-
  ρετα», δλλ'οΰτε είς τό Γυμναοχ
  ονε7*4 ούτος θέσιν,καθ" ηνπε
  ρΙπΐα>σιν άληί>?ύουν τα είς βά-
  ρος αύτοθ διαδοθέντα.
  γης )η ξ
  έ>«ι*τοΰ, καί>'*)ν στιγμήν ένε-
  ίβΦη μέ γ/αλλιδισμένην
  άγί ιν γενβιάδα τσυ <νώ- των άχροατώΐ' τ όν, νά ομιλήση πβ^· ίτοαγμάτων τό- σφ χαμηΛών ώς είναι τα σχε ζό άή 'Λλϊ αν διά νήν δπαίαν άλλως Λα - ρ»>^ιε>οςό μ. «Τεβασ,αιώιατος
  χα· μέ «ά δικηό «όν ό άκθρβΐ-
  -- ηοςέφ' όσον, ίατω χαΙ ά^γά
  -Ανεκάλυψεν διι «?χ«ι «όσω ά
  ΨΖΜχυγμίγην χην προεΐ£οχιν
  «|( η-.λιτυίήίς μ$γαΧοφνΐας.
  Τη ν είίησινανε γράφομ; ν3 νέ»
  αχολίων άρ/.ούμιεν·4 νά ση¬
  μειώσωμεν δτικαθ ήνήμεραν
  δ Μ. Αίε;τν)θΛολίΓη; *.έπρατ-
  «ε είς την υ.Ζ$ >σαν της Σχο
  λής «ην πολιαικήν «όν διά
  λέξιν— δι* η*ν «ηλεγραφΐ«ίο;
  «βν οννεχ&ζη δ η. Βενιζ&λος
  —είς άλλην αΐϊονβαν ένώ-
  ετί·ν «όν 'Βηκλησιαβτιχο*
  ΔίΗαστηρίον έ·5ικά|ρντοτρρϊς
  ίρράρχαι »α??/γοοστίΛενοι δ*
  > είς «ην
  ΐό άπογκυμα τής Κυριακη;
  οννελήφθη μετ'ί ν\ς Λτηοετρι
  άς τού, β'.ςτό εξοοθι τή; ποΆε-
  «Κ ΓνμνβσιήβΛον.,6 Γυμνάς
  κ, ΙΙΐντρρί Φο»τ«ινός καί
  Προσβλητ> Ισαι υπο
  αί άδελφαί τού άγαπητοϋ Ίατ-
  ροΰ κ.Γ.Λακανάλη ^Ελένη ήλι·
  κίας 20 έΐίίν καί Αθηνά 15,
  ά«ί|^ίο)σαν εν Άνίογείους Τνΐν
  λο ιοτάιΐου τό παρελ. Σάββατον
  Πρός την οΰτι> οκληαός
  πληγεΐσαν δι' άλ?.επ:αλ?.ήλο..ν
  δυστυχη/ιάτων, οίκογένριαν,
  ίκφράζοντ&ς την βαθυτάτην -
  μών λύπην εύχομεο'ατην ί*. ε
  υΰ παρηγωρίβν
  εΙΕγτΗαΙ _
  ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ
  Τ.0Ϊ. Κ£ΓΖΕ"
  "Ολα* αί μή σοσιάλιστι :αί
  ϋαιημερίδες τώρα όμιλοΰν «πε
  ρι τσΰ Καίπερ)) δχι ώς «τέως
  Κάϊζερ Γουλιέλμου». Άναφθ
  ραί δέ έκδηλωτικαί «υμπαθεί-
  ας κυκλοφορούν Λρός ύπογρα
  φήν καθ' δλην την Γερμανίαν
  καί #ά,σΐαλοϋν είς τύ *λμές»ον-
  γ/εν την ϋ "1αν»υαρΙου. τΐ'ΐέ
  ραν τώνγϊνβί>λίωντοΰ Γοΐ'/ι—
  έ/.μ-ον, ή άΐίθίιι ήτο πάντοΐε
  έθνική ίορ*Γ τ»ν Γερμανών.
  προτίίνει εξέγερσιν π^ος δημι¬
  ουργίαν Κράτους των Χοεν-
  τζόλλερν. ν"- ,
  Πάντα ταυτα φαίνεται χά
  δεικνύουν δτι μέοος τοϋ λαου
  έν Γερμανία άφοί) έδοκίμασε
  νά γευ&(] την δημοκρατίαν
  είνε ήδη άπαγοητευμένον. Οί
  κνριοι λογαριασμοί εναντίον
  τού Κάϊζερ φαίνεται νά εξωφ¬
  ληθη αα ν.
  «Ό Κάϊζερ δέν εφυγεν είς
  την "Ολλανδίαν»—λέγουν άλ
  λά μονον απεχώρησεν είς τίνα
  ουδετέραν χώραν, διόα επΐ-
  στευε μετά τού Χ/νδεμπουργ,
  τού Κρέϋνβρ. -.όν Συλφ, καί
  τοΰ Μάξ τής Βαδης δτι αϋτός
  ήτο ό καλύτερος δρόμος νά ύ-
  πηρρ.τι|σ?; την χώραν τού.»
  Εΰπιστοι Γερμανοί είνε ετοι
  μοί νά τούς πιστεύσουν καί οΰ-
  «βς ί, Αύτύκρατθ(.Ηκ»ι πλάς φ«ί
  νεται, νά διελευνάν&ηα,ταξ Ιτι
  Ή δημοσία γνώμη κατ' αυτόν
  τόν τρόπον προ?τοιμάζεται βρα
  δ?ως δι' επαναφοράν των Χοβν
  τζόλλρρν. Δύο κωλύματα ύπάρ
  χούν 8πως ύπερβληθουν οί στρα
  τιώται καί οί έογάτα·, σλλάείς
  τον στρατόν ή πλεΐονοψηφία
  είν ιΐ πραγματικίός υπέρ τοϋ
  Κάϊ>ρ.
  ((Όποβϊδή^οτε έφ' όσον δ
  Κάϊζερ είνε έπιτετοαμμένοννά
  μέν π έντας 20 μιλίων άπό τοΰ
  Γερμαν.κοϋ έδάερους ή Γερμα-
  νική δημοκρατία δέν «Ινε άσ*
  φαλής.
  «Ό Γου?>.ιέλμος, αύτός ό ίδι
  ος, πι&ανον ν« «ινε άπογοη-
  τρυμένος, άποτιθαρρημένος,Ή
  παραμονί] τού τόσο·πΙη σίον
  αποτελεί την καλυτέραν ενίσ¬
  χυσιν είς τούς βοηί>ούς τού διά
  εργοντων. ((Άκολουθεΐ))
  ΔΐΑΜλΡΤΪΙΊλ ΤΟΥ ΓΕΡΜ.
  ΤΥΠΟΓ
  ΑΘΗΛΆΧ 22 Ιδ. τ·Α,(Ά
  Λθψασιαΰ'είαης τής διβθνβ-
  ποιήσεως των Γε^ανιηών
  αποικιών μετά την τζροαχώ
  ρήσιν "-.ής Αγγλία; είς την
  γνώμην χον Οϋΐλαωνος, συμ
  ηαξ ό Γερμανικαί τύπος δια
  μαρτόρεται εντόνως χαςακτη
  ϊ άς &3ιχοντϊν παρασ
  ζομΙνην είρίνχν καί έκ-
  ^ί την άπόφασι» της Γβρ-
  μανΐας
  ΤΕΛ.
  ΑΙ ΝαΥΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ
  ΤΗΪ ΑΜΕΡ1ΚΗΣ
  ΑΘΗΝΧΙ 22 (ίδ. τηλ.( Ό
  ' Υηονργος των Ναυτιχών
  των Ί4ν. Πβλιτειών εδήλω¬
  σεν ϊΐς τό Κογηςϊαον δτι αί
  ναυτικαί παρασκευαι τής 'Α.
  μβρικ^Ι Θά σνν·χισί)ο<Η· ίαί διετίαν. ΟΙ ΡϋΣΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤλΙ ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ίδ. ιηλ.) Γηλεγραφοών έκ Καξίσίων δτι οί Ρώσσοι ΛνχιποΧσεβι ηοΙ ηρνήθησαν ν' άποσχεί- Μ*πόνησον διά την συνβννόη σιν μετά τ^ς Σνμμ. Επιτρο "ής. ΑΝΑΣΤΟλΗ ΑΠ02ΤΡΑΤΕ1 ΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ/ 22 (Ιδ. ιηλ.) Απεφασίσθη ΰΛό χοϋ Ύ- αον^γείον των Στρατιωτι¬ κών Οπως άνασταλη η άπό- λνσι; των όλπλιτών της Έθν. Αμύνης, των ακόλουθον* - τοον νάςκλασεις.1010 191$ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΑΓ^ΙΡΙΑΚΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 (ί<ϊ. «ηλ.) ΤηΚεγραφοϋν επ Ζυ^ίχης β- τι τα χοτιιχά Σνμβοϋλιαχώ* Γερμαν&ν τής Αυστρίας έψή φιααν την ένωσιν «ΰτΰν με χά χοϋ Γερμανικόν Κράτβυς. ΤΟΣΟΙΙΑΑΙΣΤη Ν ΑΗΒΓΝΑΙ 22 (ϊδ. χη Αγ¬ γέλλεται ότι τό Διεθν^, Χοοι αλιε>τιχόν Σννέδρι«ν ήρξατο
  -.φνέργαιιώντον είς Βέρνγν.
  ΓΑΛΛΟΣΠΕΡΙ ΤΙ1ΪΑΝΑΚΩ
  22 (ίδ. τηλ.) *
  γίΙ»χαι έκ Παριαιαν δτι διά-
  σ^ημος Γάλλβς διπλω,αάτης
  εδήλωσεν δτι αί μνατικαίανν
  θηκαι η»υρώθησβν άφ' έαυ
  των μΐτά «ην ΰ.τογββφην
  τη>ς ανακωχης-επί τί] βάσ%ι
  χών δρων τοΰ ϋΰίλο&νος.
  - .
  ΙΙΙ»----
  (Υ0!3ΊΩΊΑ!ΠΘ<.«ιΊ ΙΤ!?ΑΗ3) ΊΟΙΊΑΪΟνΐΑΐ ΙΑΙ1Α ΪΟΔΟ ΑΙ3Φα<Π0ΠΥΤ ΙΑΙ Μ0Ι3#ΑιΊ 2ΘΪ1ΊΤ ΑΊ3Γ1_^ 9 τ«ί«ι 1ΑΥ32-Α/ΙΑΠ .ΊΥαΚ ΙΑ ΪΙΙΤ ]Ο .νθ «ν ίοΤ3ν)»φ<ί»^ί_/Ι ΟΌτ .νΛΠΓίθ 5Ι3 ν·γνΐ3 ^οτδο νόέ —
  13ΤΑαΤ20ΠΑ Η/0Τ2ΑΚΑ
  2032
  .δΐ) _-
  ;ωηδ νώκ
  νωτ ;
  «Μ ?ΐΓο] ψ
  ο- .^390^ 6χ νοιώιυ· οΛ
  ό νοοο 'φ|
  2Ω3ΖΩ/.3 ΖΠΪ
  ό ?<ότθ -[τογοπδ ενίδ ι&τ νοτχνθτπ Γ Τί ΗΊΖΙΑΙΛΪΟΖΟΊ ΙΑΖΗβΑ ΡΊΟΦΑΗΑΪΠ 101 Τί το.τ _..