90418

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Βΐ-τ
  £«< ΐ»ι··'- -~- — Ανΐ/Λν_Β ^ε—-»—-~—*^π-Β ιιι ιπ^πμ—?—ε—|———,— ΑΥΚθΥΡΓρχ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ ι* «λέβ ΈΑλάς* ύΛ5 »ο»>
  χΗΛφψ
  «Ί* Μ
  μβχά τοΡ
  4
  η
  Φά χα2 χόμ
  τικόν. ΙΓαί χοΦχον ή
  θ 4ετβφ
  #έ>α έρας
  ^ήα« ,«««$.? 'ΕΧΙάδος
  καΙ Ίιβλίως Ό *. Βενιζέ-
  1·ς Μέχθφ *)5» νά ηαςαιχη
  #η 4*4 χοϊβιΧαίον χοθ Αΐδι
  *1αν (Χμύονης) ίν&ς αΜον-
  6α α χάχον αυτόν1 χμήματο*
  ιοϋ Δΐνισ/ή, χδ Ιηοίον εί-
  νέ «ο ρ«?·»ορώτ·ϋ·ν τής δυτι-
  η|| Μικράς ΆβΙας. Ή πά-
  ΐ»<τι^ τα0ΐψ>Αψώς εγένετο
  ρ ιής Ίία,Ιίαϊ,ήψις ίπτό;
  τοϋ ΔενιοΑή, «αί τής ψο
  ηαραϋας τή; Μικοδς
  α; 4/Τό σημίίον χινό
  *ϊς Τάχιον μ >ν ά2μ»*ι
  κ&¥ όρίυν έ.ι ι//; 1<>ραί*ηζ
  ΐνμΛΐοιΐΛΐΙ τνομένη; τής
  'Κτχαλιι «αταλάβ^ 5-
  Λ* *οΰκ. Λνιζέλου, αίΐξαγχϊλ
  λόμυνειι ώίσημανπ»αίκαί με
  γάλα* νά σννίσταντο β/ς π#ρι-
  βριβριόν *ών Ιταλιχών παρα
  λονισμά>ν χαί Λχι είς την συμ-
  μβίοχήν Έλλήνον άντεΛροσώ-
  παιν είς τά^έπιτροπάς πςιός αν
  ζήτησιν «λαφορών θι·μάτο*ν τής
  Ε/θί'ινηςκαίτήί Κοινωνίαν το»ν
  Ίθνών, ΚοινωνΙα Κθνών μέ
  βήν Τταλίαν κάτοχον χοϊρών,
  βίς τάς όττοία; Λάν εχ< ι δικαίω- μα, θά είνε Κυΐνωνία Ληστών. Ληστρικά Λ^ θά χαρακτηοισ- ίΚ"ι Λτΐ> των λαώ ν, οΐτινες ού-
  ί)ή να &Λ.*υ-
  φορμη ν* (Ιτοκαλύψβομεν καΙ
  ενώπιον τοΰ Δίκαατηρίον τά"ί { τό νά
  διαφόρους1 παρανόμοι/,,βνεργίί
  φρς παρανόμουίβνεργίί
  άς καί πράξες τής Μόν. Επιτ¬
  ροπείας, ιύς οποίας καί ·»μο-
  σιογρα·α»*κί7)ς θέλομεν έξετάσει.
  άρχόίΐβνοιαπόττΐς έξή
  ^ τοί)έΐεως τί)ς/ιισθώσ«ωί
  Μειοχίου ηφνε το οποίον ή-
  Ι χ ά ρ ι σ ε «τίς 6·)ν·ού|ΐβνον
  το© κόμματος επί μδγίστη ζη-
  μί(ΐ των συμφρρυντων τού Μο-
  νασι. Ταμείου.
  τής διπ^ωια»ίί»ς τής
  αχολή; τήζ Ι2ό?ιόπη;.
  την
  ο ' ■
  τ πατά
  *1{*δ ίοο»
  ρ χής Μιαράς 'λοΐας
  &ιά νάύπο&ονλώαι] "Ελληνας
  Τβΐ^κονς «αί νί/.-.->νς ό
  ιί ήδήνατο η Ιταλία νά
  ύχα 94α εαθτα καί <ϊν«τυ ΐΐζ ονναινέσϊΐύ; τής ΈΛ4ά- δος· %ό κιΦήχον δμως χον ν. Λενιζίλον ήχο νά όιαμΐφ- »#? ίνώπιον ενώπιον τής έ Αά η ψι Αά *η? τοι η άρηαγήν χάριν τής Ί ΧαΙίτς. Άπαχάιαι δέ ό κ. Ββ ) ναιαι νά ΧίΧίβυνύαυ τάζ άο- διαθί'σεις τόίτ 7- βινισιών δία *α^ *ν, βσον δηΛοτί '.ιαί'. Ή Ίχ&Χία %οΰ Ιο- Θ^ Μλήατα αίς βάηοζ τ^; '! 04ην ιην λαπί ■ν της ,ι/ '^Γ/τε-ιρον β/ς ^^ ΐή Τ Εΐμείτι περίεργοι νά μάβωμβν τό άποτέλβσμα των έναχρ ίσεων, αίτινες- ένηργή9ηιταν— εάν ένηρ- γήβησαν— εναντίον τβ3 α ίοβσιμωτάτου ίβρέως; δσ τις; ηρνήθη νά ψάλλητάς 1, εύχάςτης· 'Λ'κκλησίας; β ίς τόν ν·κρύντοΰπολΐτΐκοΟ καταδ ί μοο Πούλοο Β ιάτόν λόγον ότι βέν ύτηΊρζεν ό &9λίος ββνι^βλ ικός·. 'Εμαβομβνδτι όάγιος: ούτος; λε ιτουργός Τού 'Υ φίστον θβοι) διαμαρτύρο ται ίσχυρ ι^όμβνος ότι... άθ.κως; κατηγορβ Γται δι ότι ό 4ν·ρ»πος·. . . . συνώ- Βευσβ τόν νεκρόν! Δ ιό προτβίνομεν &ηως 4με ιφθ[|γβνναίο)ς; ό αίδε- σιμώτατος- έκ ιΡαλλομέ- ,νπϊ αύιφ προσωρ ινός; τι- γος; άμγΐας διά τόν κό¬ πον τού. ρς ιΜ.ο:τβλοΟν ται ο.π;ό τα δργανα τοδ Κράτου? κρά4$ ι·;, τά^ ο¬ ποίας; Οέν ένίϋμίζβι ού τβ ή ττράτοθ 1882 πολι- τική κατάστασις- τής- 'Κλ λάδος;. Ό καθένας- διαχβιρι- στή^ δημοσίας έζοβσίας; είναι ένας; κοτσάμπασης; κά,ανων δ, τ ι βίλβ ι. , . . χηματίο^ Ικα τόν δι" £*κ·¥φατβ£αν ίναττίον των Ιίολα)1 τκλας την β ύ στρα¬ 'ίον η αύτάς ό θ' ανα4ά Η ΟΥΚΡΑΝ1Α ΜΟΣ ΑΘΗΙΧΙ28 (14 *ι?4.( Αγ ΐΐνχαι 4η Παςιοίβαψ Λτ* ή Χί *ρο η ν* δυ«μ*< ρ χά ΈΧληνα$ά αυμ· >βκτα καί εννοΐπή ηρόςιά
  έ 4χΰρφνμας.
  αί &ί
  ρ
  εναντίοντοδ «Ι?ήιιατος
  &ν ειύτ<Τ> ''··'
  βτρος ι
  αι,ν
  Την ' ανταΰΓηνέμά
  , . . .,,, μας βύχα^ία-
  τησιν.
  Διό« ο(ττα> θά μας 8οθ| ά-
  Τύ τέλος τοΰΛήμπνεχτ άφί-
  νει έν άνηχαν/(/ τήνδηαοσΐα
  γνώμηνβν'ΑγγΛΐςι. "Ο,τιάπασσ
  χο4ειπ<1ειύτερον τόν « Μπαγχεσ σρ»ακόν Φύλακα» είνε ή π,)ο- φανή; άνάΛηψις δραστηριότη¬ τος τοϋ στρατιωτικόν» κόαματσς Ό έν ΒεροΛίνφ άντοποκριτής τής άνωΐέρίθ *?φ;ημερί5ος γρά¬ φη δ τι αί οδοί τής Γρρ,νανική; πρωτευούσΓ]; είνε «ρήρεις προ α; ξη πκούς >:αΙ οιουα, ο,τας νά είτα
  νέΙίΗουν έ'Λ ν;ο) εΐζ χά$ τάςδΐς
  το ι ατρατέύματος μέ την βε[)«ί
  ωπιν, οπ ί)ά πά ' ".Ι; αύ
  τσύς, πλήν τοϋ
  $θν, πρόσθειτσς
  γκνναία. δι *
  κογενεΐνς τωνένπεριτΓτωαπ ϋα
  νάτου η|5αράος τπανιΐΓ/τιπιΐοϋ.
  χεπίσί; ιρο
  φήν ν.αΐ κα-Ιόν ίμαΐίομόν.
  Πιστβύεται δπ έτοι/ίάζεταΐ {
  μία νέα κίνητοποίησις. Λεγε-
  I
  ταν, &%* ^ ένόργϊΐα αίττ) τοθ ί
  ,· νοθ
  ιχας οί Σύμμαχοι
  4μν*&Χεμον χήν
  Τ Λ ΙίΛΛΗΝι, χ^,ι,ν^.α.1.
  ΑΘΙΙΛΓΑΙ 23 (Ιδ.εηΙ.) Τηλβ-
  γραψούν 4η _Γαρισϊ·# ν ό** 'Γτα
  Χος Φχονογύς των Έ^β-
  τερικών εί5?|λ·σ«ν 8η
  ή Ιταλία έπιμϊνουβα $1ς
  »ά άνΛγνωοιο&ίπα είς α«τ-
  τΐ)ν δίπαιώμαχ,α διά τΤς σνν
  ΰήκη; χοϋ Α^νίιίνου
  τό ζ(χη<ια *ί3; αχώρισε-ον »οϋ Κυπ^,ι.ι ζΐ}Ημα-:υ.'. ι ΣΚΡυίκίΐ αξγωσΓ_ 28(1δ.ψηΧ.)Χ&ε σινά τηΧεγραφήμαχα επ Πα¬ ρισίων άγγελον ν δχι οί Σ4(*-* β οί, άντιπρόσωπσι »1ς την Σνμμαχ, αννδιάϊΜεψιν άνα πτνααονχες τάς αερβιπά; έ παιζήβεις ήΐίωοαν δπωζ δο· θ,ή είς την Σερβίαν £ξο$α( είς τό ΑΙγαϊον. II ΕΝΩΣΙΣ 'ΠΙΣ ΠίΓΜΑ.ΝΌ ΑΓ^Γί'ΙΑΣ ΑΘΙ/ΝΑΙ 28(1δ:τη ) Τη- ΧεγοαψοϋΎ έκ Βεςο,'Λ 'ον ΰ- χι ή Γερμανική Ί5θ/οσυν*?- 'λευ&νί &ΛεΜχ&η 4ν μέο*» ζωη^ώ^ εκδηλώσει ένί)ο»»- αιααμοϋ τό ψ{ιφ,βμα τϋ&ν άν »»ν (β/βτά τη,· Γιςμανίας ΤΟ ΠΟΛΩΝ1ΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ -5 (ίί. »ηΛ(Τη λεγραφοΰν έκ ΠαριιΙο*γ άχι την Συμμ. Χννδιάύηβψνν ά- πασχολβί ήδη ή Λύσις Πωλωνικοϋ ζ)χ$μ Α
  Λϊ« >Γ ν-Ν *""1
  ι ■ οί
  .μ μ ί !' <>»
  ;ο< . ι·Ι ,τ-,,ι