90421

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •^/*« !
  Έτηβία δραχ.
  Έξάμ-ηνς » £9
  Τςίμηνος > 9
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡϋΡΑΣ (ΕΜΑΙΤΙ ΠΑΡΙΕΗλΓΒΓΕΙΙΤ)
  [- «50 ΙΑ.ΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Αί ϊ^νόίίΐΐμαί ά»θ£αί»«τως
  ■ηληεώνοντιΐι,
  εύ«ει; χαί 3
  ε·υμ·ων(«τ.
  Διά
  Τηλιν·κ».
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΟΦΑΤΟ£
  •Η Κ(κν·βονλευτική ομάς | των τριπλάσιον «αί πλέον
  τ^ς Ίταλών Σοσιαλίστών βον ι αριθμόν ΣΙαναν, Γεραανών
  λ*τυτών συνελθούσα εσχάτως ■---''—♦"> · ·-
  ιΙ( Ρώμην, ενέκρινεν ομοφώ¬
  νως, μττά μακρά*» συζήτησιν,
  »ό έ»κύλ·υί>ον ψηφισσα περί
  ψηφ ρ
  τή*; δΐετθνοΰς ποΛιτικής, τό ό-
  υβλ άέ
  καί ' Ελλην ών άφ' δαονς Ί-
  ταλούς ήλεν&έρωσεν άηο
  τής ϊενΐΜής Μν<>ιαρχίας, μή
  δϊδ·ναα καμμίαν χοοαοχήν
  ,,ι>νν·».«ν» ,»ν,—...»,,*, .ν κ,- ■ «ίς τό γεγονός, δτι, οΰνω
  ποϊο» υπέβαλεν άπέσως είς , πράττουετα παραβιάζει είς βά
  τάς Κυβέρνησις τί·* Συμμά- ( ρος των άλλωρ, τάς αρχάς
  χων.
  « Ή ομάς των Ιοσιαλισ-
  τί>ν βουλβυτών παρατηρεϊ με-
  τά λΰπης, άΛλ" ουχί μετ' έκ-
  τ ης, ουχί μετ έκ
  πλής>ως ότι ή Λήξις τοΰ πολέ
  μόν έ;ήγ«ιρβν είς τάς Κυβέρ¬
  νησις τή; Άντάντ καί είς τα
  ααλσπόΛεμα κόμματα τα ίιχπβ-
  ριαλιστικά έκεΐνα αΐσθηματα
  «αί συμφέροντα, άτινα ο*υγ-
  δ τοϋ
  , ς
  άπεΛευθερώσ«ωί ύ
  τάς δή οίας δι«ξ*τδί
  κησεν υπέρ έαντίς*.
  Ακολούθως τό ψήφιαμα
  κατακρίνει την εξέγερσιν
  των Πολωνων κατα των Έβ
  ραίων καί ΡουΟηνών«αΙ δια
  μαρτύρεται ηατά των σκο-
  ηών τής 'Λντάντ καί ιδίως
  της Γαλλία; διά την 2νοπλον
  έπέμβαοιν καΐά της Ρωσσί-
  κατεκύρωσαν δ (ς; τόν εύ
  νοούμβνον τοΰ κόμ[ΐατος.
  Μόλις έμαθε την κατακύ-
  ρωσιν ο. κ. Χατζιδάκις
  (11. 30 π.μ.) επανήλθε;
  διεμαρτνρήθη καί προσέ-
  φερε £Ο Ο/Ό επί πλέον,
  άλλ' η Μ. 'Ε.τιτροπβ ία
  δέν εδέχθη καί ούτω τό
  Μ, ταμείον εσημιώθη καί
  έκτούτου υπέρ τάς 10,000
  δραχ.))
  1 «φΐονίας,έ αί όποϊ α
  ότι θά μείνονν μυστικαί ή κεκ-
  ρυμμέναι δπισί>εν των μειλιχί-
  ών φράσεων περί φιλβλενθε-
  ρων καί δημοκρατικήν Ιδεω-
  οώτ, δέν κατωρθώθη έν τού¬
  τους νά έξαπατήθΌυν ποτέ τούς
  σοσυαλιστάς, οΐτινες πάντοτε
  εχαρακτήρισαν την παγκόσμι¬
  ον σύρραξιν, ώς μέλλουσαν νά
  προκαλέση τί|ν εκδήλωσιν δια¬
  φόρων καί άνΐΐθέτων ίιιπκρ1.-
  αλισμών, γ«νηί>έντων καί (χΰ;''
  θίντων εί; το -αρελθόν τής κ'
  φαλαιοκρατίας, το5 άποικισ
  μοί* κα· τοϋ μιΑιαρισμοΰ τή
  Εύροιπαΐκής κοινωνίας.»
  Είτα τό ψήφισμΛ κα·
  τακρίνβι τάς άγγλικάς άξιώ
  οϋζ διά την <ναντι/.ήν ύτίε ροχήν> τάς γαλλιπάς βλζ-
  ψεις επί τού λ«κανσπεδί·«
  τοϋ ΣάρχζΙέτιΙ τής άρυτεοας
  δχθης τοΰ Ρήνου καί δσον
  έφονα τί|ν Ιταλίαν άναφίρει
  χά έ*ήζ.
  <Μ£ τάς Ιδίας προσαρτι- ατικά; βλέψζις ή Ιταλία, έπιπαληυμένη τούς δρονς τής ουμβάαβως τοϋ Λονδί νού, ήτις παραχίορεί βίς *<>
  την την Αλβανίαν, τα Δωδε
  ηάνηαα, την Μ. Ασίαν κ.λ.
  ο-υνβχώς καί αύθαΐρέτως
  ηροτείνουσα^έ ταχυδακτϋ-
  ήν μέθοδον Χόγουζ
  Δέν νομίς,«ι 6 κ. Άστύατρος
  <5τι πρι'/νει νά ενεργηθή μία ε¬ πιθεώρησις των εστιατόριον; Μανθάνομεν δτι τίνα τού¬ των χρησιμοποΐυβν άντί βουτύ ρον λιπαράς άκα&αρσίας, αΐ¬ τινες δέν βίναι βεβαίως καί πό δύο στρατιαί μπολσεβικι καί βαδίζοον πρός την Πολωνίαν, Ή μ,ία τροερ- χομενη έκ Β ίλ· άς κλτ,α ιά ζε ι πρός τό Γρόδνο , η έ¬ τερα κροερχομέ-νη έκ Κα¬ ρά ν ο β ίτσ ι προχωρβ Γ πρός· τα Μπιολοστόκ. Των δόο τούτων στρα- τβυμάτων προπορεύονται συμμορίαι καίουσαι καί λεηλατοοσαι. Έζ' 4π ιστολτΊς πρυς τύ «Βή;/α» τού κ. Βαρδάκι σχετικώς πρός τάς πρά- ζβ ις ττΊς Μόν. Έπιτρο- πβίας δημοσιεύομεν τα « . . . , Είς την ένο ι κ ία σιν τοϋ Πετοχ ί ου Φο ιν ι- κια ή,ιηνπλε ιοδότης , άλλ ή Μόν. Έπιτροτείι μ' άπέκλε ισ*ν ως δηθεν κα- ταστροφέα των Βένδρων τοΰ μεμοχίου. "Οτε δέ ποοηγουμένως παρουσία- σθην όόπογραμαατεύς μο ί έπρότβινβ νά τοδ δα>σω
  150 δραχ. διάνά μοΰ έπιτ
  οαπΓΐ νά πλε ιοδοτήσω, Ά
  Γράφουν δτι ήβανατική
  κο ινή κατηργήθη διά τής
  μή άνανεώσεώς τής θητεί
  άς των δημ ίων . ' Αλλά μή
  λησμονώμεν δτι ίσχύει
  άκόμη ό στρατιωτικός
  νόμος, ό νομοθετησας
  τόν οποίον ούδε ένεδυμή
  θη καν τούς δημίους,άνα
  βέσας παρόμοια έργα είς
  ένο>μοτίαν ένότΐλων μέ
  ανάλογον άρ ι θμάν σ'ραΐ-
  ρών. "Ωανε άν δένάνενε
  ω9η ή μία σύμβασις μετά
  των δημίων ύπάρχουν χι¬
  λ ιο ι αλλοι τοΰ στρ . Νό-
  μου δήμιο ι.
  ('Ακρόπολις)
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Αί
  της Σνμμ. Χννδιαβχεψεως
  διά αήν άνπποοσώΛβυίΤΐνβώί'
  Κραχών εϊςίδ
  τής είρήνης
  σαν τούς
  των Σερβιπών, Κρβατικών
  ύνρίαντών4-4!^ΐ ί'^ϋβίΛΙ5***^
  την δ.νάγΛην της
  ήσεως αύ»ό»ν.
  Ό Πρέαβυς Βέα^νιτς υμψ
  ά'λλοι διπλωμάται νταρεπονέ-
  θησαν πρός τόν ϊίιααών διά.
  τούς τεθεντας περιορισμβύς
  ούς τεθεντας περρμ
  γ.άί «?Λήνβσ«ν την α>ιλελευθέ
  ρας στάσιν τής Γαλλ. Κνβε
  Πι&ανή είναι ή τροηοΛθί
  ηο-ις τ|ς λψ^Ιαη; αποφά- .
  αεως διά χον ά^&μον *Λ"
  ιών
  Κ03
  Τ*«<ν»^»,-----,, καί Οζραιηγιχούς προσ/ταθεΐ νά χαράξη τα. σύνορα αΰΐης χατα τρό.τον τοιούτον ώστβ νά —·■—«·-·1ΛΛ« έ«>τόι αί-
  ραπή νά πλειή
  πεκλβ ίσβην καίτόΜον.τα
  μβ ϊον έζημιώθητουλαχισ
  τφν Λραχ. 30. ΟΟΟ.
  Είςτήνένοικίασιντοΰ
  Δαφνέ ήσαν πολλοί πλειό
  δότε ι μεταζΐ; των όπο ίων
  καί ό κ. Έμ. Ν. Χατζι¬
  δάκις. Ή Έπιτροπή ή-
  ββλε νά δβθτ) τό Μετόχι
  8 ίς Λομματικόν τής φ ίλον
  6ιό όταν πβρ ί την 10 π.
  μ. μετέβησαν πολλο ί νά
  πλ»; ιοδοτήσουν , των δ ί*-
  πον νά φυγ/ουν κα ί νά έπα
  | νέλθοον μ.μ. ότε θά γί¬
  Τύ
  νΒ1ΙόλΊνδμως ί»ογ·ν τό
  παρέχον Σάββατον
  έν *Ανω Βαρσα|ΐονέρο) άνεδέ
  ζαντο ίκ τής κολυμβήθρας δ
  μέν κ. Ιωσήφ Δαρατσανός τό
  τέκνον τού Νϊκολάου Βενιβ-
  ράκι ονομάσας αότδ ΓβοΊργιον
  ό δέ Στυλιανός Βαλασά/.ιςτό
  τέκνον τοϋ ΙΥυλιανοΰ Βι-νιερά
  κιύνομάσρς αύιό Νικόλαον.
  Είς τούςάναδύχους «αί γο
  νδΐς ίΰχοιιεθα νά των ζή-
  ΟΏ
  ΕΞΩΤΕΡΪΐΐΕΙΙ
  ΒΕΡΝΗ,(Τηλ.).—Πληρο
  (ί ί δτι
  _02·/ΛΪΜ} Ή
  Συνέλευσις έξύ.εΙ
  σωπειαν εξ Ί^λανό^ΐν βοο-
  λευτών, ^τις ανεχώρησε διά
  Ιΐαρΐσί'ους. Ή άνιιπροσω-
  πεια θά υποβάλη ^ίςτι^ινΣ^μ
  μαχ. —«νόΊάσκβκιν ΰπόμνη-
  μα ίι'ού ζητεΐται καΐ άΐαγνώ
  ρις της Ίρλβινδικης * "-----
  σίας.
  "Ελαια κατ' οκάν 3.10—3.15
  Βελανίδια » »
  Καρούπια » >
  (Κάντα άζήτητα)
  0.48
  0.20
  Μί/ρι χ$ς βτιγμής κκθ' ην
  ι τίθβται υπό τα ΠίΡατ,^ρια τό
  φύλλον (ώρα 9. 30 εσπερινή)
  καθυστεροϋν πά τηΑβγραφή-
  [ΐβτα το* έν Αθήναις ά"νχ·α-
  ' ίΐοκριτού μας.
  ,——ρ—~ηα—ίΐΐΜ—ηϊ__*«ΚΜΚ
  · ( .-Μ..*Οδ ...11)
  τ ?6<,.η ^95 ί' 3λ- ϊΐ1 -Μ α .· <όπθΛ,ιφ ι η ι λη |η ] χοτβίΐ Οοτ ν^ -, μ ?α,ώ ώ ΐχιφττ β ί ι* γτ π ε ω -ρτνι^όηίτ να;*.., ίοτ όν Ύ1Τ.5 Γ Ο Κ ϊ-Λ'& Ι δ ■ . -.Ι 3ΛΓ. ι ( •οτ. νοϋάα·} χ>η νπ β ο 3 &Λ κ 3 π
  Ο 1' Χ-ΕΛ1 Ο ΟΤ Π 0 ώ ί 1ί Π 5 έ νο
  .000 . Ου. .
  Οοτ ν^ Ό,η} κ ^ ονέ ντ',
  χΟΤ3ιΜ <ό Τ π 6 γ. ο ι 3ν ' .τι ΟΓ ν£ορ ι .υ χ νοογόψ ών νοπ ότ νβγυφί