90424

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/1/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤ·2 ΓΠΤϋλ'
  -—■ -
  έ>ιά ·>|«.εν *ΰ«€ΐ« «αί Ινα—ι
  ι«υ·τγντμχ ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΖ
  γ#4ε^·ι.
  θοΰίΐίν νά έηέλ-
  των λαώΨ.
  «V
  Λ
  ν* ·*«·£ βίνε ε)ι*να-
  τα
  'βο,
  ιμαί-^βνν,·
  άΎι-αιν
  βΛς
  ν· «όσον α αφάς καί
  «άν, βσβν «ό «Λν
  «ών. Θέ/1#τβ νά μάθβτβ
  •Τνβ «άθύκβρα; ^ηη^σατ* «όν*
  α.

  νά
  οί
  είς «Α
  Ά§μ·νίας,
  Μ(' ·""·* ι/νίου.
  _Γιχ#3ονία£, Λ , Λα!
  ματίας, ΤρίιΙνοίβ ΒεΧγίαν
  χαίά'λλεαν χαΐ^Αν,·'ί1^»* ΛΛων
  τΑν ζιρτφμάτιβν τούτο»ν «ηρεί
  τα* ινα%ΐΛΟης καί υ!
  Ζν·χα ι^ς >*·γο ίριπίε»* να έκ-
  θ£βοο~ *άς οη&ψης των.
  »Π·ϊΰν ϋίΗα πβ^ουσιά-
  ζουν σημερον; 'ΚκΛΪνο μιδς
  λ δηαοΜρβ,τίας, *^ιις
  «*/| %6.
  Οδ
  •νόν, ρί«·«ται «τίς τε>υς·
  τα ούτον,
  νοψ ·1
  βί; νά
  »>βδ>ν. Άνίκα
  νβι νά σκβφθιόμβν «αί Ιίίως
  νά δράσαβαε/μότ'οι μας,έπβυ
  θυνόμίθα ετ^ιόν «όν Οά
  χαί ζηΐθ9μεψ νά
  ώς β*ή$ μα;. Άνα±1νομ?ν
  ίνα αύϊθί έπιβΑβθΓί «ίς αθ-
  Τ
  εΓνβ 4ϊν»ιμ·>ν, ^/.?,ά <5Ιν τιμαί τή"ν *>Λΐ1ια'ιν δ μ·ΗραχΙαν'..
  Καί, έν τούτοις, ή «Ίρήνη
  των λαίόν »>ά η«β «Οσον 4-
  ό ήθελβαε-ν' ^ά »Ιι-
  «ά( τντ,αςταν αύ·
  τοί μόνον οί Ααοί. Δ έν
  Λλλο άηό τάς
  κ αί τού*
  Ινα

  ί«ί «όθους
  κεινυνίσι «ού;
  Κ ·'ΐτό
  ν Λνθ^ώ Τΐ»ν
  κίςηαΗναά
  §ΐν· μία
  έμ-
  δεν
  •ϊλη-
  άηο
  •IV
  ■ την Μικρβσίαν, την Αραβ
  >.αν καί δλας τάς αμφισβητου
  μενας '/ώοαε; Οί Άλσατολωρ
  (ΐαινοί, οί Δαλματοί, οί Πολω
  νοΐ οί Μικοασιάταιοί Άο[ΐέό-
  νιοι καί οί ^'<-οί κάτοικβι των ,, <*>ιπλωμά-
  χαι ·ίν« χ'/α κύ.ιο'μας; ο/ΐ,
  είναι ι ϊΤΰν λαών.
  Τίχ'). ^ καν*> δικαί«ο;ι« νά
  πιβάλουν τήνϊ>όλη»»1ν των;/Γι
  θόλου.'Λέν όςΕείλονν παρ» νά
  Λάβουν υΥ όψιν τί,ν ιδικήν
  ^*ας προσίχΛντβς ^ιόνον είΓτα·;
  έ/γυηαβις γνησΐότητος καί Λ-
  νβξ'ΐρτησίας αυτής.
  Ν«ί ίίΰιη «ΐνε ή ιτραγματι·
  κή καβάστασνς. Οί Λιπλομά-
  ται ·Ι8 οί συμβολοιιογοέφοι
  των λαών. ΙυλλΓγουν τάς Ο»
  λή<}*ς των έλευθρρων ύνΙ}ρ<>-
  πων «άς καταγράφσνν καί τάς
  Ικτρλοϋν Οί λ<χ'λ ρΐναι κό-ρΐοι έαντέ»ν καί οί κυμεοληται επι φηοτί^ονταΐ μονον διά τάς λε πτομερίίας των Συμφβρόντων των... Ύό αληθής συνέδριον τής είρτ,νης βίν? έκείνο δτ^ θά πι>αγμυτθΛί)ΐήστ} τούς λαΪΛθός
  πό Οους. Έ<το* των νίων τού των άΛηη>«ιω δέν ύκάοχει οδ
  ΰ ί ΐ
  θά
  τό άσττΐον [Ι νι'.?)ΐκΛν7ντνπον
  τον'_Γ(?ακ>.ιΛου ε/^ τάς νβ
  --------,.-_ δι' ών
  διανί>ίζ:»έ/.άσΓοτβ τα
  γραφιχά τού κα*ασΛευάσμα«ει
  άλλ' οτυίε θά έδίδομβν έΐαάντη
  σιν είς; αύτόέάν αί ΰβρίΐς «ου
  αυται έστρέφοντο μονον κατά
  τοϋ «ϋ7ιμαΐυς* διύα τοιαΰτα
  φ^-Ιλαπροτιμώμεν νά μας ύβ
  4?ίζ<οοι ΐΐαρά νά μ5{ έπειινώ- σ*ν. *' Έπειδη δϊιως ξ£ς 8ν «ών τε- λαυτβίων αώτ,οδ φύλλτβν Ιπεχέ θ-η αναινίως εναντίον έντ ιμ»- τάτβυ Βιοπα/ αιστ·ϋ καί έξημβ ·« τάς χ«δσηοτέρας των (5βρεων κατά πάντων «τυΑλήίίβην των μή ΠκνιζίιλιΧ(Λν συμπολιτών τ·υ μί ασέβειαν δεικνύουσανελ λβιψιν πάση; κοινωνικης άνα- τροα ή>- *-θ.ίγΧι^οαιχ^ζ ΐνπρίηνί
  αα. ίχο%ΐ.ν—χάριν έχ*/ .«._ οί
  τίνες το άναγίναόσ^ουσι τυχόν
  ίτι έλΐΐνοι οΐτινες &η' αΰτοϋ
  τόσον 7,ί)δί'ίθ)ςύβρί^θ'νται άπο
  καΛοόμενοι«ί,λλ*νοφωνοι βούλ
  γαοοι» είσίν άνώτεροι είς πα¬
  τριωτισμόν άπό τούς περί αύτό
  πατριώταί ώς υπέδειξαν
  κατά τόν τελευταίον πό-
  /.ρμονχίΐιΐ" δν τα τι^κνιι το>ν
  έλληνσφ^νω» τούτιβν βουλγά
  οωντυθ Ί1ρα/νλ·τ.ου ίμάχοντο
  ι,ς τό Μ»Γ»Λπον κατά των
  Βουλγάρων τή;Σόφιας καθ ήν
  ίπο^ήν οί πλεΐστοι των βεηζε-
  λικών στραΐιωτών τής πόλεως
  ταύτης έποιοΰ;τοτάς·ια-:ριβάς
  τοβν έντός των διαφόρων στρα
  τκβχικών γοαφΓΐιον, οί δ* περί
  τό ΒνΓυτοι'τοίτο.. φιλρλεύθβ
  ροι άνί>ρο)τοι έςεΓδλβυν την
  Λρός τή δό/ια πατρίία ΰπβ-
  χρίωσίν των τρώ ,όυτεί όβα ή
  ; «π ισ»μ|Λντα·άνα
  τον άγαπητοθ ή^ών φίλου
  • όέλπιδος; χαί
  σπ·ν ίων άληδώ^
  μάτων νέου τού
  πους Παπαβάκι,
  φίλου Ιομ|ολα
  Ροοστ ίκων.
  ^ 'Απ *»»βύνοντες· ίς;τούς;
  οτωσκληρώς ηλγέ
  αύτοθ τα 5 ίλιχρΐ
  νή ημών σολλϋπητήρι αβύ
  χόμ.βει όλοψύφως; <*ύχ·1ς την έκ;β»οδ πεψηγορ ι**. ΤΗΛΕΓΡ. βν καί μοναι* δγκοΰται χαθ' άηααα* τ.ήν Γερμανίαν. Ινς «ό Βερολί¬ νον ύ.ιάρχι>.ιγ μ*σνίκο ούν-
  όβαηο* £ξ<»μα*ίΜϋ»¥ οί δ-^οι- ίομβίδα αΜΛΛΐομ* οί δία την Επαναφοράν «θΰ Γνάΐ( τοΰ
  Γό α^ροατήρκ
  θη καί ήρχισε νά ψάΙ^ χά 9
  ϋιαον ιοϋ /Γ<ί'ίζερ. Αί έκέΐη λώσπς αΰιαί έη&ναίαμλά- λι καθ εκάστην. ΔΙ ρφ ιιοσίου προ"Ή·πολογισμυδ δι' αίο/.ρας εκμεταλλεύσεως τής Ιδίας .ής έ,Λανασκίσβ οί κσΐ »>βρ»ζοντες Ηαπη-Ιικ&ς τού; άν
  τιθίτους.
  Προσ·^2τομ«ν Α^ύμ*] ότι δ
  κ. Βίνιζέλος ούδέποτβ ύ^ρίσ&η
  «5πό τοΰ «Βήα.ατος»Γον κ. Γ>β
  νιζελσν ύβρΐι,ουσιν &| εναντίας
  εκεϊνοι οΐτινες έμπορβύονται
  την πρός αύτούς εμπιστοσύνην
  αιιτοδ δΐίπράττοντβς παντός
  εΐδους άτιμαςέν ονόματι τοΰ
  ό των
  | ρώνοι//
  «ών μοναρχΐχών, είς γ άς υ¬
  πο.α ? δ Κάϊζερ δοξΑζ*τΜ, ώς
  άηεβταλμένος χ ου θεοϋ.
  Ότόνος «ών Ιταλικδνέφη
  μιρίί*ν 6ΪΜ9 ότι η Ιταλία τό
  «« μόνον θά δώση τα
  κάνησα εάν καναατή
  δόχος τμιιΐΛίος τής
  Μβτά
  άγγ4Λλσι**ν τόν έν
  _Γαρ<ΐ«αλοΟνται οί ε-ν ταίς Επαρχίαις ανν&ςομηναΐ χον «Βήμαιος» δηβ»ς άηοόχβίλω σιν ημίν την εξάμηνον

  ν ώ
  νώΑ'Γτ Οθ7Γτΐ-γΑ νοτ ι ο *
  «Ο/ΐφ
  .νωχί
  πΑ*
  ι*)Ταο
  ι «-ι* ^5 ι· Ατ ίιοτύβ ^ϊ
  |ΐτν»ηΙ»
  ιβιίη
  Οϊ
  Κ Γί
  \ ν
  !
  ■|1 Ι' τ
  Αί
  ΑΙ
  ■ι
  ^. ι:
  ^ -,,
  ι -» *
  ·,
  • ι', ^5
  » ι
  ΐ ι ι
  ' ι Ι
  5
  Χ' Τ»
  1 ϊ
  <·ι Ρ ' ι 1 χ , Ι 1 ί ,, 13