90427

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ΧΖ3> Χ*
  ι
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  XII
  ΤΥΠΟΤΡαΦΕΙα ΟΑΟΣ .ΠΑΣ ΒΛΡΒΛΡΑΣ (ΕΝΑΗΤΙ Π&ΡΘΕΝΑΓβΓΕίδΥ)
  ΈτηαΙα
  Έ%άμηνς
  Γρίμηνος

  18
  9
  Λι
  Αιατ Ο
  ?ας ίϊιαί-εεαι
  Ίίχί. 6·ίϋθνν«ι
  ΕΝ ΡΕΘΤΙΙΝΗ Έοπίρα ΠαραααενίΙς 1 ΦεβοουαςίθΌ 1019
  Κ.
  ■ κοινων.
  ανος Ιρως
  Γυρνααιαρχών
  δέν ένο
  το
  >υς ταύτης
  ·, μολονότιβπ*βάλλε
  ν' ασχοληθώμεν
  _________^ πϊθί αύιης, ι5πύ
  τής ημέρας καθ" η> Ιξεδηλώ-
  θη«ια% « τίνων ί-
  ζ»'· μαο/Λΐαι/ νά συγκει
  λν κΙ - σκάνδαλον, έ.-ηρρι-
  πτομένη; βίς την άΐ»β«νιζ·λ»-
  κή·» μεφίΐα τής κατ,ηγορίας ό¬
  τι τύϋηοε ά συκοφαντικάς
  τόν αίθκροβάμονα ίτοιητην.
  Οΰτε βίνιιβοβνΛέν θά ήσχο
  >ύμ«θα π«ρϊ τοΰ σκανδΐϊλου
  Χυ ·του καί τοΰ ήρ<ι>ος αυτόν
  κ. Π. Φωΐεπνου εάν δέν μας
  έςτ/νάγΗαζε πρός τουτο μία δι
  αταγή τ·ί κ. Έπιθεωοητοβ
  της Μίσ^,ςΈκπαιδεύαεο); πρός
  τό έδώ Γυμνάσιον ο·5<ν ά Ιλο μαςτνρβΰσα ή ασέβειαν πρός την ημετέραν ΚΌινωνί- αν. Διότι ό κ. Γ. Ίίπιθβθϊρητίις μολονότι διατβλεϊ έν γνβόσΛ πάντων των πιοιβτατικών καί δλης τής ίστορίας τής υποθέ¬ σεως, μολονότι γνωοίζει δτ* ά πεδείχί)«σαν αληθή πάντατά καναγγελθέντα, διέταξεν—ύ- ηείκων άναμφιβό' >ς είς είση-
  γήαεις ένδιβΓ- τ .ένων—δτκος
  ο ν. Φωτειν αλάβει την έν
  τώ Γνμναούυ αιν τού, μέχρις
  ■ >Ι> ώποί, ασίαν ι περί *ύτοθ το
  α ιΰτής ίναντι συμ:τεριφορας
  , καθηγητού" καταδιωκομένου
  επί πράξει προσβαΑούπη χά δή
  ^ μόσια ή·ίΗ|, όι'ήν έν οί^βμιάπβ
  ριπχώσειπρίν ή οριστικώς καί
  τελεσιδίκως αποφανθή ή δικαι
  οαύνη πβρίτής ένοχήςή ^ίή αΰ
  τοΰ Οάητυ έπιτετρκμένον βπως
  συνεχίσρι τό ?ργον τοθ
  διδασκάλου καί όστις κομ
  αν τα εναντίον τού καταγγβλ-
  θέντα δέν ήσαν άλητ^ή, ούδϊ*
  μίαν εΐχβ θέσιν είς τό Αί^ν 'σι
  όν κατόπιν τής δια-ομπίύα ος
  ην υπέστη καί τής έγιοθβίο ]ς
  κατ'αύϊοϋ κατακραν /ής.
  καί περιουσίαι τοιούτων σωμα-
  τείων πρ»ς εξυπηρέτησιν χομ-
  ματ. συμα>εροντων.
  αο-
  •Υποβάλγομβν καί
  • ις ττ,ν έρώτησ ι ν:
  Ετιμωρήθη όάρνηδβις;
  νά σονοδβύσυτόν νεκρόν
  τούπολιτιχο§ Ματβ,Οίκοβ.
  Παύλθ/Ο α ίδββ ιμώτατος;
  παπά,ς; ;
  "Λπβυί)υνύ|ΐεθα
  πάντας τούς έντίμους
  πους,τούς γονεΐς των μαί)η-
  τ
  Μανΐάνομβν ότι καταβάλ¬
  λονται ένέργβιαν ό.τως;
  ανακληθή 4κ Χανίων ο έ—.
  κβί έργαζόμβ^- βίασο^,
  όστις κατά, τάς πληροφο¬
  ρίας των έφημβρ ιΒων τηΐ;
  πόλεως; ταύτης β ίνα ι άρ ι
  στα κατηρτισμένος.
  Άζ έλπ ίβωμεν ότι θά
  άζβϋρββη οάηαιτούμβνο;
  άριΐμός; συνδρομητών *ιί
  νά πραγματοποιηθηό επ ι
  Βιωκόμβνος σχοπός.
  Νέα πάλιν μάς καταγγέλλβ
  —ύ.τυτοΰκ. Στ^α>.Φραγγια
  δάκι—παράνομος πράξις τή;
  Μόν. Επιτροπείας σ/ετικώς |
  πρός την μίσθωσιν χοΰ είς θε
  σιν «ΚεφάΖα » Καρινών Με
  τοχίου τής Μονης 'Λρσανίου Ι
  δι' ήν ί)ό/1ομενάσ^ολη9·ή είς έ
  ιτόμενον φύλλον.
  Ήμίϊς Λυπούμεθα διότι
  διά των αποκ»λύψεων των πά
  ρανόμων τούτοιν πράξρων τής
  Μόν. Επιτροπείας δι* (δν.τρος "■
  εξυπηρέτησιν κομματικών συμ
  Γρερόντων ε.τ^,λθον ζημίαι άρ-
  κετών χιλΛίδων οραχμών είς τό
  Μόν. ΐαμί-ΐον, είναι ένδρχόμε-
  νον νά σχηιιατισθχ) ή έντόπω-
  , σις δϊΐείθύνεται 6 Θΐ·οφ. Επί
  | ηχ,οπος ή[ΐών, ούτινος ή ρΰ^ύ
  της καί ή υπέρ των συμφέρον
  Την νέαν Μβγάλην 'Κλ-
  λάδα έ&ημιούργησαν οί
  "Λλληνες; έλδύββροι καί
  δοόλοι, Ό κ. Βεν ιζέλος;
  υπη^ζβν εις έκλβκτΗ
  αυτών άρχηγός. Οοτβ_ δμως-
  σιοτήρ, ουτβ δημιοορψάς
  οίίτβ μάρ^ς;.
  ( Ν . ' Ελ λάς )
  ΕΜΜΗΪΪίϊ
  "Ε/αι
  Χαρούπια ι
  (ΙΙάντα (ίζή
  νι«οΰ
  ΤΕΛ,
  ΤΑ ΕΝ ΓτΜΑΝΙΑ-Εί1»
  ΓΗ ΤΟΙ' ΠΪΌΕΔΓϋΓ
  ΓαΙ'Μ. ΔΗΜϋΚΙ'ΑΤΙΑΣ
  Ι Αν-!ΐ1ΝΤλΙΙ(Τ<5. τηί.ϊ Κα& νκτί$ινύ. ΓΓ;.ίεγρι·ν" · υ; έκ ί Βερολίνον ή Γ'·', μαΐ'.κή Έ !■ νοσυνέλβυσ.ς νέον ι ών καί ίροτώμκν. ΜετΓστράφη ή άντίλην|ης ,. . τή; Κοινονίας Ρεθύμνης τη; το>ν τοϋ Ταμείου τούτου
  όσ.ο βύαισί)ί|τοι» προ/^ιμένου να είναι είς πάντας γνωστή.
  τ*?ρί ύ-χον^οβων τοιούτων; £ί'μβί>α έν τούτοις ΰποχββωμβ
  Καί άνοΰιωςδχει είς τί «'κρεΐ. νοινά συνεχίσωμεν τάς άποκα-
  λεται ή «οκχότη μεταστρθα>ή; Αόψκ·ς Καί θ> τάς συν?χΐσω-
  Λιότι μεταστρο?ην τής κοινν» μέν διότι ?χομ«ν τί)ν άιλ*ψν
  ακτ-ις αντιλήψεως άναμβισβη- | δτι όέν είνε Ιπιτετρ*μι-·μνον να
  τήτως «ώ μάρτυς ή άδ.αφορί | #υσιΑζονται συμφβοοντα
  Π4ΡΙΣ7ΟΓ ηφη
  έξ Άμερόγ«εν λέγη δ'π επί
  τοις γ,-νεΛΙιοις τού τ£«·ς Κά
  ϊζερ έγέετο είς τό παρτ/.κΊή
  αιοντής έ.ταύλεως δο%ολο;ία
  βίς την όποιαν τνα^Ιαχαντο οί
  τέως αύτοκρότορςς. Κατά
  τα άλλα η ήμ*ραδιήλθεν ώς
  συνήθως, Τα διαμερΐσματα
  τα κατ«χομενα υπό τοΰ τέ¬
  ως· Κάϊζερ καί τής συζύγου
  τού είχον υπερπληρωθή αν
  Οοδεσμών αί'τινες έστάλησαν
  άπό τούς έν Όλλανδία θαυ-
  μασιάς· καί φίλονς Όλλαν-
  δούζ καί Γερμανονς Έκια-
  αέψεις δέν εγένοντο. _"ιών
  2ΛΠ.ττε συνεχώί καθ" ο?.ην Γήν
  ήμίραν.
  Το λαϊκόν Γερμανικόν κύιιμα
  τό μεταββΛττισθέν ίϊς ι-Φνο-
  Γρ/?.ελεύθερον απέστειλε τό
  εξής τηΐιγράφημα
  ΕΟ
  μοΗοατίας.
  Π)ύίΰρΐ)ς ί'ξελί>η διά μέ
  γάλης πλεΐΦψηιψίαζ ά [ '%$ι
  τβίδε Ηρωθινπουργός Μάϊ
  "Εμπερτ.
  κης -ημοκρατία;
  ό Σάϋτμαν.
  Μίτα την εκλογήν χον 6-
  Π§δεδοος ώρκίσ'η ενώπιον
  τής 'ΡΛνοαννιλΐύσεως &τι θε
  λίΐ χρ
  ι ρίας ττάνιων
  ι ::αί δ π θά ίποβλέψει είς
  ι ί'δονσιν Κράνους
  | ξοντος πάσας τ< καί έ$ω~?,$ικάς Α. £ Ευγνω,ς τό ίργβν τό οποίον ήΜεγα~ λειότης αας έπεύλεαεν ΰΐζεο τή; Γερμανικαί αυτοκρατο-- ρίας κατά την τριακονταετή βασιλείαν αας. Έ/,ατομμνραΐ8ρμα'Μν άσ πάζονται τάς μοναςχι»*! καί Θ^' >Τ
  «ρήμαιοζ
  σιν ήμϊν ζήν εξάμηνον
  ιων,
  τ«
  τοϋ
  ' ί
  ;:·ί.'·ιιιΐίΐι ιγ;ι
  ι τ

  !
  ! 1 Ι
  1 1
  4
  ι
  ι -ν
  /•ην > '4 ι
  Ι
  , > ,'
  >ΊΙ Ν
  V
  ι
  ί Ι ι ) 1! (
  Ι >·
  II
  ' ι ι , Ι <> ( Π' <>Π
  1 ' ' '» "* ' ί *' υ ι ς ι '|ΐΤ|· ιο
  1 ' 1 Μ ,Ιιθ'^1 Γ ι ι"Ι·|| 1 Γι , <"ί'/9ΙΓ*}(|1» %Τ'{) ί 1 ί ' «Μ *· Ι τι ,<ι'ι/ΐ>Μι Ή>Τ ^
  Ι( ιι ] ' Ί
  Ι,-ιι || «ΐ(ιι ,*) χ Ι ,)ί
  ' Ι Π(1<) /ηιιι ?.ι ί· ,( «η ., . Ι "ΐκ.Π ' Ί ί ι' 1)Τ7'ι .. · . Ι, ( ·' Ι-, ·ιί, Μ, ■« · Α' όπ μ ^ >(ιιΐ3 ;, ι
  ι »*ί 11 ι 111Π «ί1 1 ^ιΓ Π
  Μ ι:Ι|- ι ι,
  »' *
  ι, (ι