90430

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λίετνε'ββμβι' «ν«5»Η(.ί·Λι)< ύνο»τ«τ, ί £τ,μ·σ ίύ<ί«ις **( 4ι«τει- ΛΦΕΙα ΟΑΟΣ ΑΓΙΑΙ Β^ΡΒ^ΡΛΣ (ΕΚΑίΙΤΙ ΠλΡ8ΙΗΑΓδΓΕ!·Υ) : Λ ^ΥΡΓΟΕ Ν. ΡΕΘΤΜΝΗ '£αΛί$Λ Δβυτί^α 4 Φεβρουάριον 1919 ΙΙΙϋί ιΛ τά ».. μόν·ν τα τού τούτον ύχέσ ι* πρω <> ραψίς, αι,
  ατρακύλισμα—όίχως ά Ον·
  ..,_„ νά ηροα^ιγίαη πρός
  χον έπι&κύ/Φένία σκοττόν κα
  καί »ίς «ό χζΑκνχ χιον
  Ινα.-τομ-ΐνειν αυτώ μίτρονχα!
  4ιά Λρά(Μ>)ν τ#ν άξΐβον βιβαΐ
  •ς αύτοΰνΐπενέθπ δίς κατά
  τβ# πωλητοδ ~
  *«·χοΰ άλλ'
  οπβλαιστού, μ· τόν
  βκο#»όν δπ».
  τ·ΰτο χαί τόν αναγκάση νσί
  Λβύσ« π-ολών τό »5ηαα*, έλ
  πΐζοναα αιι έν τοιαύτη
  ηιώπβι #ά δ»ν·ιττι ν<£ #η την καταρρέβυβταν κ φορΐαν χον. "Αφίνομεν ττ|ν Κοινωνίαν | Ήρ .κλΰίον νά χαρακτηρίση όντως τ<5 κβ»>' ^μας άχα-
  -- -τα ταΰνα μέσα τοΰ
  ι ι ι.α Αμοιβή §ον?ύ-
  I
  όντος «ίς τό Βετνιζελικόν ν,όμ
  ί ά'ΐχβί',υ τούταν ένχνζον,
  ούδΐν αΖ~/.οϊ_
  ή δα- αδ/
  ·έλαμβν νά
  όττό
  Ιπ ιτροπε ίαν .
  Διατί ·1ς;τάς; δ ιμ
  μ άπαντήσβις;
  *ίς τα γραφό-μβνα τού
  «Βήματοςΐι» παραλ* ίη* ι νά
  υπογράψη ·ια τινος των
  μελών τ*~,ς ή τοο γραμμα¬
  ί 5 ε;, ά χ
  ισιν τ>(|ς ηηνΧοψορίας χ ου
  ήμα*·ς> ίν 'Η$<ιχΑζ ·»—ί ; 2) Τίνβς ήσαν οί υπό τού κ. Βαρδάκι προταβέν τβ^ «,ύτίΙ έγγοηταιί τούς- όποίους,ίκρινβν άφερβγ -ό ΐξ; ώ<ί οηλο ι ε ίς; τό τβλεοταίον δημοβίβο- ννάτης;; Λ Ι 5 ι' άοριβτιών 5 ι αψβύσβ ις; ουδέν άλλβ βχ,ο πούσι ήκαί νά βολώνωβι τα ν«βά, £άν Βέη έττιτρο πή αύτη εύρ ίσκβται πράγ ματι έν τάζβ ι όφβίλεινά άναφέρη συγκβκριμμένα γβγονότακαί νά, κατονο- Ύ-οβάλλομβν κ«ιΙ αύθις »Γ)ν ερώτησιν Ετιμωρήθη ό ίίρνηθεί; νά συνοδβύστ] τον νεκρόν τοΰ πό Λιτικον χαταδίκου Πούλουαί- δεσιμώτατος ΤπθΘίΣΙΣ 'ΣΚΑΗΑΛΑΪΙΑΗΣ Γρά,φει ό κ. Στέφ. Φραγ κιαδάκις, πρό; το «Βήμα»: «Γο μετόχι «ΚβφάΑα» δέν εΐ/επροκηρυχθτΊ, σκοπίμωςίίς τί> χο)ρίόμας(Καρίν«ς) διά νά
  δοθή ε<ι* φίλον τοΰ Ρενιζελ. Λόμ/ιατος. Κατά τύχην ευρέθην έδώ αρχάς Αύγούατουδτεέπρό κειτο νά γίνη ή τροσωρινή κα τακι'ρωσις. *_Γμην πΛειοδότης γ.αί παρέμρινα όλην τί]ν ημέ¬ ραν είς τό Γραφβϊον τί); 'Ελιχ ρο.τείας άναμί;ν«>ν' νά έ/.φο)νη
  0$ καί τό μβτύχι *οντο άλΧ'
  ε'ς ιιχ<την. Τ* ΐ μρτββην πάΛιν , δτβ δμαίτα δτι 1 ι·ς %όν κ. ?δ ρρψε την ηροσςοράν μόν νΤύ «Λήγγτ/λα είς χό Οκουρ- γ«ϊον καί ζητ,ώ νά εκτεθή είς νέαν ΙΙ/,ριοδοσίαν «ΐροσφέρων δΟ,Πϋΰ δρ. Οΰιω φροντίζη ή Μόν. Έπιτροπη έιά τας περι¬ ουσίας τίς οποίας διαχριρΐζε- ται;» Τειΰτα καταγγέλλπδκ.Στέφ Φραγκι«8άκις, ΛΓύριος οίδε δέ «ύσοι θά παρυυσι*σθοΰν βκό- μη νά καταγγελωσι τοιαύτας «νεργείας τ^ς Μ Έΐϊβοττης. «'άριν τής άΑηϋηας ύ φεί- λομεν ν3 αναφέρωμεν ότι «ατά ιήν οΐονεί ταύτην μίβΛοσιν ό Θ«οφ. Έπίσκο»ος άπόβσί- βζ·ν ν*, Ρβθύμνης. η-ί!] .. '-τυσί,ί ι>ά ΐ]τ-ο
  -ήν
  V)
  Αΰγοόαΐοι» 101β, η^->ν
  «ΙςΡέ!)υμνον *ί|ν 1 1 το-Ί μηνό$
  τοόίου,
  τοόίου, η γ
  μ·ν κ'ΐί προσ«'φ?ρον εγγράφως
  &ο. 13,000 ήτοι τό τριπλάσι¬
  ον. ·Η Έπιτοοπτ) Λμω: έθεώρη
  οχ; γάλλον ί ί
  ^φρ τ.ί|ν
  ϋ^οαφοράν τοΰ -χομματι>«ο« της
  φίλον κ· "Ιω. Δασ>;*λάΑι καί
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  «II
  Γαλλική
  οτοατιωτική δ ι
  /,ρχισζν ύ,ναχρ ίσε ις
  τίοντοΰλοχαγού
  το^3 ύπολοχαγοϋ ' Πασ/ΐά
  καίτβίστρατιώτοο Λαφέρ
  οί ©πόΓο ι ανήκοντες είς
  την έν Ροο-σσία Γαλλικήν
  άποο·τολήν άπέμειναν
  έκεί μβτα την ά.ν%
  χώρηοιν τής άποστ'οΛής
  ταύτης καί «ατηγο^οϋν-
  τ/αι δτι έ13οή9ηβο.ι/ -··'-
  Μ>τολσβ|5 ίκους; βίς'τάς κα ·
  τ ιο ιώξβ ιςτων κατάπλιί
  στων Γάλλων.
  Έκ ιστολαίάπ§υ·«νμΙ»ναι
  άκότόν Σαντούλ β ιςβ ΐΐ«ρό
  ρβος; πβλ ιτιτιούϊκαί κορί
  ως τούς· σοσιαλιβτάς 'Αλ
  Ρβρτον Τομάς, Ρβνωδέλ,
  Λονγκέ καί Ζουώ κατέσχε
  #ησαν καί έζετάίονται
  ηβη 4νώπι·ν των παραλη-
  πτών.
  Ό κ. Βενιζέλον κατώρθωσε
  νά δξααφαλίση νέαν οίκονομι-
  κην... « έ ν ί σ χ υ σ ι ν » έκ μί-
  ρους των Συμμάχων πρός «την
  Έλ?.άδα. Φαίνεΐαι, δπ Οά πά
  ρωμεν νέον δάνειον.
  Ποιό$ μάς πιάνειΐ Μέ «ήν
  μέ&οδον αύχήν των δα8ΐων τό
  κόμμα των ψιλελευθέρων δόν
  ρχει ^όβον νά χάστι ποτέ τούς
  όπ-αδούς τού. Ιουναντίον 0ά
  γίνα)νται όλοένα άκραιφνέστε-
  ροι, ΚαΙ μόνον δταν τό πράγ
  μα φθάση στί) άπροχώρητβν
  «αί άναγκασθοϋν λαι, αύτοι,
  ελλείψει ψητοΰ, νά άποσυρθοΰν
  τής πολιτικήν σκηνης, μονον
  τόΐίθά καταλάβ^ ό δυστυχής
  αύτός λαός πού βρίσκεται μέ
  αύτάς τάς «οικονομικάς ένισ-
  χύσεις» "<ίαί &ά ΈοαΒά τάμκλ· λιά τού. (Ριζο σπά στής) Ι Κί',ΡΚΪΡΑ 'Αγγβλλβται έκ Κβτίγνης. δτι συνήλ¬ θεν «κβί πολοάρΐθμοςίο νέλβυσις ήτις βΐδμα·τυ ρ^βή κατά τής δηλώσβως τής γενομένης έν Ρωμη η· ρί διατηρΐγσβως τοΰΜαυροβουνίου ώς αύτ· νόμου Κράτους ως κα ί κα τα -τρς χαταλή^βως τοδ Μαι>ρο0οϋν ίου καί αλλων
  'ιΊ Συνέλευσις εζήτη¬
  σεν έν τέλει την δνωσιν
  τοο Μαϋροβουνίοο μετά
  τοΰ άρτισυστάτ»υ Γιοογ
  κοσλαυϊκοθ κρ4το«ς.
  "Ελαια κατ' οκάν 2.70
  ( Τιμαί χονορικής πωλήσεως )
  λίδ » » 0.48
  (Πείντα
  τηλεΟΓηιειι
  Αηγούαης την 31ι?ν Λίοιί-
  ον
  ής ηή
  νέλίί παραταθή ο βίο^
  ιάονως
  ■&υ>,·ν α? έ/ΛοψαΙ ,. !νο-
  ά αν-
  ρ
  νοΙ>['.Βΐα. μέί.» ώς »άΙ αί
  λινι»«ί χαινατητες »η« Ά
  ρικήχ 'λψγλία§ χα Αίγυπ¬
  τον.
  Οί θΛχρ«νοί>α
  βζ
  $± Ρονμανία;. Κακίαν τβύ
  τού ή Ρονααν. ιή Ηιβίς νη
  σίς δι&ιά& (ΐ-'ροήν Ηή
  π Ι Ο
  -·>■*■ 4,
  Ο
  ί
  Ι'»
  ΊΊ'Γ
  ι *' ,! Ο
  >ί 'Μ
  ΤΙ Ι
  ?>'% ♦'
  Τ „(
  "*ι ί
  Α ,
  Ι ' Γ' 1
  3 1 ' ' ί Ι
  /ι *