90433

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤίΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡΙΕΙΑΓΙΓΕΙΙΥ)
  ΑΥΚΟΎΡΓΟτ. Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  ϋήβ,α
  Φφ^ν^Ιον 1919
  Ο Κ$ηναΙ*ός τνπος
  «τλΗΐκΐφ^ει δεί #5μα τ#
  ε/ό(3φ οϋ χ. Βενιζέλου
  ) η
  4η ίνα άτ*<κρΛ0{σΰ διά σύγ 4 μβ/Λούαης ^ ρ τφ 'ΒϊληνΐΜψ λαώ, Λμακα βήτη-Λς χαχά Μόνον ή Λαςοϋ σ* ΐίονΐ·], #«ι-, ?|*νέγη «τοο τη.; πολίμίΜήι. περίοδον ίνχι χονθύ>ηζν9ΐ την .' Οέ-
  λησιν, «β» κατ<ί η-3:.,' εινί αρμοδία νά άποφ.ιαΐζη ,-τι-ρί τοιούτων σοβαςών 'ζηχημά των ΛΓειί όχι μόνον τ·ϋ χο άλΚά έχομεν καί έτ&φαν άμφκ}β<ττ]σίν χίς ΐϊνια ή να μιμβατέρα Βονλή, 1 ϊ.κϊίγεϊ 0α την 31 Μαΐου ή ή ε"κ.1ε· γ«4Γ>α »τ|ν 6' Δβχτμβοίον;
  'Ως &μ χβνχου έχομεν δύο
  ΒονΧάς, *$»· £'ονΑήν τοΰ Μα7
  όν την καί «ημ#οον ήτις πρά
  γματι ίί,ελίγη τοτε διά τής
  λαΐαήζ πΑαοψηφίΜζ χαί την
  Βουλην τοί) ΔβΜβμβοίον ή¬
  τις Ισχνρ'ζεται δχι νζωτίρα
  ούσα άνππ^οσιοΛΓβύει την τε
  λενταίαν βούλησιν τοΰ Λαόν
  λθίίΐον Βουλήν δι
  καί Λναζήαασαν
  κα· Βουλήν θανατ««?θ·Γ<;αν ά τής έκ νβκράόν α ς Έκατέρα <5έ τούτων μφ οβχτεϊ τή ν νομιμοτητα τής έ τέρας, δζαδέδ9&ήχλίρηςέλεν θβρίσ ν) ό.μφ>.αβ\κηαίς θά εί
  «ό* μ$γαΙυτές& ηα φόβονμε
  ♦α βϊ* η μία θ ί άμφιαβητή
  «τη »ην«αΙνομιμότΐ]*α άχόμη
  χών Λράξίίοντης ετέρας.
  Έφ'δαον λοιηόν ή ΈλΙά*
  β«)οία«ετναι β/*: τοιαύτην έαΛ-
  τβρικ^ν Μ«τά<7*ασιν δ έ ν α»ρο νοΰσιν οί άρμόδ'θΐ δτι «ίνβι. ορθόν 4ντί νά καλώσι Λον- ί Α&ϋ ή ρ 0ον νά διαΐνου καί α&Ης Ε^ά5 5 Εχομεν μόνον μετα αΚΧά καί , μέ ν^οί'^: νά «ά *οια0*α. Έπιβά Ι^ται ^~α τα .—ο. «αί χας «ΐς πάν νά έί'ερ/ήσωσιν είτα επ λογάς δ·ά τοιούτου τούτον ώα(8 νά μή δύναιαί τις νά άμ φ*σβητηαη τό Μυρος τής νέχς ά'τυΐροσωκ&ία;ήτιςϋ'ά προ έρχεται ίχτΐ)ζ άλη^οϋ; θΐλή σβο>ς «αί π/ΐέΐο^/ηφίας τοϋ λα
  οΰ'
  • ·
  της ελευθερίας χών ΙαΓον, ν ά
  ίίψωοιν λή&ην είς τα ηαοεκ
  θόντα, νά δώσωσιπλήρη 4λεν
  θίρίαν βΐς τονς ποΛιτ.χοάς ι
  αντίπαλον^ την, νά δώσωσιν
  άμνηστείαν εΐςδΐα χά
  χρ
  διέπραξαν
  νά άρακη
  τό ό.τοΓον κ(ολύ·
  Θ' αρχίσωμεν καί η.αρΐς σι-
  γά—σιγί νά πιστεύσωμεν ΰτι
  ό η. Πέτρο; Φωτείνός είναι θϋ
  μα. . συκοφαντίας, διά τού;
  Ακολούθου; δύο σοβαρεοιά-
  τους Α<)γους: 1) Ίίάν ήτο ?νο/ος τί"|ϊ άπο διδομενη; αύτφ βδεΛυρας Λράξεω; κατά την φρασβολογί αν τοϊ κ. Αν. Έπιθεωρητού, όαης καί διέταξεν δπω; κληθή καΐέπχναλάβίΐ τάς ίταραδοαβις τουβίς τό Γνμνάσιον—όέν έ'πρε ιτβ νά διδάσκη. 2) Διότι ίκαν6$ άριΰμός βενιζε^ικών συμποΛιτών μας βεβαιοΐότι ό ανθρωπο; είναι ά ί>ώος συκοφαντηθείς υπο των
  άντιββνιζελικών τούς όποίους
  «αύκ εασαν καθεύδειν» αί συχ
  ναί άνά τούς αιθέρας πτήσεις
  ί αί πρός αύτονς συχνότεραι
  ς τοΰ γυμνασιαοχοθντοί
  ποιητοϋ.
  "Ιοως Θά μας ζλι-γέ τις ότι
  τό Λάλον ηδη στόμα τής ύπη-
  δέν προφθάνει νά* δι
  λττίζτ) τί*|ν ενο/ΐ'ιν τού καί
  ή ίατροδικασπκη έκθεσις ερχ*
  ται συνεπίκουροςκαί βεβαιώνει
  των Λόγων ταύτης τό άλη)ίς
  Έν τούτοις παρ' δλα ταυ¬
  τα όνίζομεν ν' (5(ΐφιβάλλομεν
  ίιερί τής ένοχής τού ηΕΐθόμβ-
  νοι κίς τάς βεβαιώ^εις τΦν £ν
  λόγψ ββνιζίλικών διό«πιο*κ·ύ
  ομεν Ηαί ήμβϊς ΰτι χβίΛη Ρβθυ
  μνίων φιΛ*4*νθέρων ςό
  δοται. —Γ
  Ύποβάλλομβν καί αύθις την
  ερώτησιν
  θη δ άρνΐ}θβίς νά
  ύσιι τύν νεκρόν τοΰ πό
  αδίκοΦ Ωοΰλουαί-
  δ«σιμώτατος πβπας;
  ΕΞΩΤΕΪΈΪΑΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Κατά, την γνώ
  μην ανωτέρων οίχονομο-
  γ ρ
  τό δημοσιαν χρέος χΐς
  Γαλλ ίας· άνΓϊλ§ β /ίετά τόν
  πόλεμον είς _62 Βισβκα-
  τομμύρια φρ. προστιίβ-
  μένων δέ χαί των ζημΐών»
  καί τ»ν καταο»τροφ«*ν8 ίς-
  τάς; καταληφβε ί βας όη"ό
  των Ι^βρμανθ ά
  νοΰν τί 250
  ρ ια.
  'Αψ' έτέρο» ή
  ύπολογίζβ ι τα
  της; έζοδα ·ίς· 2θΟ·*ι**κα
  τομμόρ ια φράγκα καί' τα
  Βέλγιον ε ίς; ίτβρα 2θδισ*
  κατομμύρ ια'Ο ΙΙ·ρ· ισΐν6θ
  χόηος άττ,οφαίνβτα » όμ«-
  φώνως, ότι μόνον -οί "Αγ
  γοι, ΓΑλλοι καί Βέλγσ-4
  6ικαιοι5νται νά
  σουν παράτηί Γβρμονία
  χαί των σομμάχΐον τ^? ο,
  μμυρ ίων φράγκον
  τος ότι αυτή ηρο·κάλβσ·
  τόν πόλεμον.
  ΤΗΛΓΓΡ. Ε1ΔΗΙΕ1Σ
  Βέρετβλοιπόντί κατορ
  βωσε ό κ. Ββνι^έλος;; *Ο
  χι μβνον νά λύση δλα χά.
  «β ν ι χά ^ητήματα, άλλά
  νά αναγκάση καί την ' Ιτα
  λίαν νά σιιμβιβασθΛ μέ
  την Σερβίαν βίς τό £ήτη
  μα Τής" ΔαλματίαςΙ ΛΪνβ
  φο!5ϊί>όςΙ 'ϊν τιρ μβταζό
  όμως; 4έν έμάβαμεν άν ή
  "Ιταλία παρβδέχθη τάς; ά
  κόψε ι^ τού ε ίς; τό ζτχταα
  των ΔωδΛκνανήσο>ν καί τής
  Ίίπείρου, Άλλά,αλλοτό
  £ήτημα. 'Λρχεΐ νάρβκλα
  μάρομεν μέ κάβε τρόπον
  χον αρχηγόν, και άν λέ·-
  γ«μενάν/αησ ίας;, ύπάρχβ ι
  κοσμάδης: γιά νά, χίς χάφ
  ( Τιζ οσπάβ>της)
  ΛΥΛΓΑ
  ΚΑΙ ΟΠΊΆΙΊΑΪ
  Οί Τά[μς χληβοφοροΰν-
  τα δτι ή Ούγγαρ ία, ή Βοο
  λγαρ ία χαί Γιουχοσλαΰοι
  ζητούν ν' άποτβλβσουν
  όμοσπονδ ίαν
  ΠΙΑΣ
  Ο Μκοβτχώ^ η
  την τελβίαν κ*ί πλήρη έ¬
  νωσιν τήςΒουλγαρίας μβ
  τα ΤΓΊς Σβρβίας; ε ίς έν χρά
  τος υπό την δυναστβίαν
  τού ΚαραγΕίοργββ ιτς;
  11 ΟΓΚΓ'ΑΝΊΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
  ΡΟΪΜΑΝΙΑΣ
  Αγγέλλεται έζ έγχύ-
  ροο πηγήζ ότι οί Ούκρα-
  νοί προετιμάζουν έκίίβ
  β-ιν χατά τής Ροομανίας
  διά επίκειται νέα έπισ-
  τράτβυσιςτής Ρονμανίας
  ΑΠΟΙΙΪΙΆΡήΓΣΙΣ! ΧβΡΟΦΓ-
  ΛΑΚΩΧ
  Παρά τή Κνβερνήΐε'» ^α
  τή σ*κ
  ΰη
  νοσ
  ΛΛΙιΨ/Σ "ΝΑΡΧΙΚΟΓ
  Έν Νέα ' Υδς>χη σ?·νβλήερ
  Ονΐλ
  αωσος. ,.
  υ ΧΙΝΛΕΠΒΟΓά ΚΛΙΑΤΟΓ
  Τό Έμπ(ΐός ,πληροβορε Γ
  Ται έκΡώαηςδτι όχΐν-
  δ«.μβούργ βαβίζειχατά
  τβύ Βερολ ίνσυ μβτά έζα-
  κοσιων Χ.ιλ.ιάδων ά
  Ελαια κατ' *>τΛ
  ( Τιμαί χονδρικήν
  >
  0.
  (Πείντα
  • γ α * ζ
  — »-»*"«—β·"·#<Φ» (1 ' ι ι !, * . Ι, ^ ι ι ι ' Γ ί ,Μ '