90436

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1* ·■
  ΓΡΙΦΕΙ0Κ ΚΑΙ ΤΥΠΙΓΡΑΟΕΙΑ βΔΟΙ ΑΓΙΑΙ 8ΑΡΒΑΡΑΖ (ΕΙΑΝΤΙ ΠΑΡΙΕΝΑΓ^Ε'
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΌ1.
  Μ.Ν ΡΕΘΤΜΝΗ
  Η <Νία Ελλάς» 4ηέ τόν τίνλον «'Είάριηοιι δλβιν ά- , χϊ» «Γ|* «τανΐιΐδνναμΐειντοδ έ ς ημ ■**>·* 1} φ$ ρμβμ
  τήψ 4«ό1ο*τΚ)ν περιχοπήν.
  •Η Κοινεβνία τ&ν
  άν *ύδσκίμήου ύέ ·ΐνβ ε*
  λ ν νά Μ$ο}.αμβά.ψβ
  ■ανς ηβΐ,μ·ψς μζζζ
  έΤρατών. ΟΙ κόλβμο· ίμως
  ·Ί>νιι··-ήϊ·ν, οί
  4
  εκάστη; «ί; βά$ος των άΧΧων
  Είς την Πολωνίαν, καί έν γβ
  νει είς τάς γ&ι*ονι*άς χώρας
  τάς ά#ε··τ·λ·ΰσβς ί
  ό ά 5η
  νά
  ■«ί
  γω*ται έ?ιτί
  ^ *·«■«»♦■·♦
  ά δι«|ά-
  τή ιω ν είς τάς
  ι>ά
  ύ των έ#νιιεο
  Μς τό αΓμα
  βίβ την
  μεγά-ίτ/ν (£ΛΧά§α ο φς
  ό αύτός %;ών όργανον τής
  η ΛΙαβ γκννξ.
  αοβαροτάτας ανησυχίας, 'ϊ-
  ηάρχει δμως δύναμις ίκ·νή
  τα *αρά??7 αύΐην την μακαριά
  τηχα νά καθαρίση αύτό *ό δι
  οικβτικόν «έλμα. ~»)ν δύνα¬
  μιν αύιήν άέν την βΧέπ·μί7
  έφ' όσον τα π άντ α πρέΜΐΙ νά
  πρβέρ^Λί'ται άπό νόν μ. Βε-
  νι(έΛον, δί.α< 4^ αί Λοιπαί έίθνικαί δυ*^ί;χ*ις έπβϋααι &- κοναα Δδρανοΰν, εϊτί διόιι δένεϊνε διαις&ειμέναινίχ ανμ μορ&α&οϋν πρ·ς τάς «εί)ο- δσί/{, «άς όηοίας κα)ιέοο>σιν
  αύτάς καί τό ηεριβαλλον τον
  •7*· &·.<)»« δ/· τοδ μβτώκο*. Ό άν·ε>«-
  π·ς Βέν ήδύνατοφαίνβται
  | νά κάμνη τάς παβαστάση-
  τοο δταν ήτο βίς 'Αβη-
  να-5 ή μΐλλον Ιέν ή κουσ^
  • ι —-ό τάς Αθήνας; καί
  τ,ββλ· νά, άκοοββί) από τό
  Ρέθυμνον.
  οί άνβρωκοΐ ούτοι δέν
  • ά παύσωβι ποτέ νά έμηαί
  φυμοία κατάστασίς &α
  τ$ διά νά ίς*ακηλο)Φί} τ ό 6Χ~
  Ιηνικόν Ιΰνοζ την αίβνίαν
  τον ετιίλην χαχά. των ηβρΐΑ,α
  βόνταν αύτ<) βαρβάρα» Χαών •Γτινβ; θα* ζηλβύουν χά. «ήν ε ααν ίπ' αόιοδ τα ύγι«στερα ε»»οιχεΐα τοί τόπον καί δή τα' άνιδιοτ£λί|καΙ «ά άνεπι- Κατά των το*0ύτ®νέ/<θρ<3ν θ* α^Μή ηδ^ν θά χ»?ηο*ι· /«ύίΐ μόνον «αλός ίλ «Γοατά, ΙΓρίΛκ νά σ *η»» νέαν «.εγάλην Έ>λά-
  ύακααγ«θά τής έ'/
  Ι τής Ιιόζητο; τό
  ΚλΧά χρειάξ'ίτβι καί
  μς διηαία ηα
  -τον λαο'κ ΚαΙεΙςτό κβ-
  έΐέν εϊμε&α
  ίόΐο»
  /οΙούαεΰΌ, κ αν.
  μαζών.
  Σηΐί*κ»τέαν Λ τι τάς
  »*δν θελόντπν νά δι
  ■^ ■ —
  καιολογοθν δΛα τα άδικαιοΛό
  γηΤϊ μέ τάν συνηθη των φρά
  σιν €45ν είναι άχδμη ηαι<^6ς* δέν βνμμεριζόμε&α καβαλαν διότι αήμερον κοιμάται δ.Ιη αχ^.δόνή ($νλή μας καί περι- μένει χά κάντα άπό "Ενα.Χί ν&ται δ& πολύτιμοςκαιοός δι' έογα α αί δία προπτιιιααία* πρός εργα. Αννα εΪΥ8 τα άηοτεΧέαμα- χά τής παντα^υναμίας τού 'Κ νός εί; τήνέποχήν αυτήν τής· γενιχής μ?ταύ ΚρατΓον «αί λ'/ον είρηνικη: «άΧηζ καΐ **τα; δκο»; τα χάΐια Ι ς αας διοιηήαε Βλλά | τού* φοβορμίνονς ι^ν ί ό^ ττιλιτβυτής νομούμας:, χαίδ μάλ- λοο έη ιτήθ* ιος- Ο ιά νάσβρ σσχέ·6 ις;β ί^ -τΛ ►* κοσαάτκ ι . έκααβνϋιάΡε ανμνιας; βονα5βλτ;οΰ πρό ήμβρώι/ έ^κ/ησι ν β ίς- τόν 'Υπουργόν των ΣΤρατιωτι χών ινα άηοσύρτ) χά Σ6ν- ταγμα τΓ,ς Ρβθόμνης έκ όν β ι ά. τόν ^ρποίον ούδέ- ποτβέδβιζαν ενδιαφέρον Όλα τα Σΰντάγματα έηα- νβκαόθησαν άρν.βτόν χαι ρόν Ιστω καί είς "Αθή¬ νας; . Μόνον τό Ρβθβμν ι ώτ ι- χοβΓνει καταοιχασμένον να μδνη βίς την πρώτην γραμήν μέχριτ«λδιάςώπο καταστάσββος όλου τοδκόσ μου,καί τουτο διότι είς τβύς; Βουλβυτάς Χανίων καί 'Ηραχλείου ρ,ένε ι καιρόςνά φροντίζουν καί δ ιά τοός ψηφοφορους τ«*>ν
  ίνφβίζ: τους Βουλευτάς·
  Ρββύμνης δίν μ6ν»:ΐΗαΐ-
  ρός έφ όσον πρόΜβ ιταινά
  χανον ίζοον ταύς λθι'αρ-
  για,σμούς των πρακτορΐ-
  ών των καί τού ίδιαιτέ
  ρου των ταμειόυ.
  Ή Μθί'αστηρ·,α»η Έ
  βιεία Υε&ύμνηζ* ήιις εδε$ε
  μέγα ένδαφέρσν ύπ*ρ τπ»5
  ΤβμιίθΜτό όμοιον διαχε'ρί
  £εται, μανθάνομεν δχι ηωλκ'ί
  λ α«ίν*/τα διαφόοων Μο
  ών των,
  Έηιτρίπδτα: νά
  % γίνεται ττόίτοτ χοη:ια τό ό
  ποίον έϊαπράττίταί άτζό τα;
  ς πά ηοΰ θά δία
  ή δ^ιίϋΊ-οαν χά μίχ
  ,αισθώαατα τιί ό-
  άν^,γοντ-"ΐι είς έπατομ-
  μύφια ΰ>^τ» νά γΒννη&τίή ά
  τής τ»λ^β;#(»ί «αί τίΖ < λίν α>?ονΐ? δή #χ*ι ηθι¬
  κήν ύ:ιηχρίω<ιιν χο»1άχια*0ΐ>
  νά δβμοσιεύατ) Βνα άιτο/ίο-
  κατά τό έΧββιικον
  είς τό συνέδριον τής
  οΙΓαρμο.νο π
  Γν_»σι νά
  ώζΐομίνον Λςόγραμμα&εν θ<ί καί Αθηναι (ίδ τη Ι.) ΈνεΜ- ρίΰ'η ύχο χον Ύαοσ$γΐλοϋ Σύμβουλον ή επάνοδος των έξορίατων τέως 'ΙΓπονργ&ν ΣχΛΐ} καΐ ΤααΧδέ ΚΚΚΑΗΣΙΣ ΟΪ/Λ 'Λήναι (ίδ.τηλ(Παρά τάς έττβιγούσας τηΑ·βγμα- φικας έκκΑήσβ ις τού Ού Γλίτωνος πρός την 'Αμβρι χαν ικήν Γβρουσίαν ήηιος δώΐη ψήφον βίς τάς γοναϋ χας ή Γβρουσΐαάρνήθη νά τροποκο ιήση τον *χογ-ι χον Νόμον καί δώση ψή-» «ρον είς αύτάς. ΛΝΑΚΛΗ2Ι2 ΕΞΟΙ'7ΓΤϋ Είς την Γεν ικήν Λ ι ο ί — πησιν Κρπτι]ς έστάλ η τη* λβγράφημα τ»3 υτοοργ·ί ου των *ί?σο*τ*ρ ιχών δι' ού άνακαλ'ούνΓΛ ι ονομάσ¬ τι κώς πάντας ο ι έζόριο*- τοι ο ί έν Κρήτη ηλ ην 1 Ρ άζ Ιθίματ ι χών . Εί^Π0Η«δΙΙ ? 'Λ Τ(}ΐα·. »
  ■<*.ι .«V '**' »'·νΐ IV '·ί», η (ίί ϊ.?» Μ,'»*»«»->ί| Β
  Ι*
  ' Ην Μ
  Γ, Ι
  >>* )«
  ,, » ί
  ί. ».
  « ι , · Λ ■
  ? ϊϊ Ι
  , , ί 1 Π^ ιΤ. Ί ,,Ι ΐ>-| ίΐίν'
  Κιι'ΐΗ " Ι Ι »{'% ^Αί
  ι ·ι ■ » ί ί ν^> "■
  ι» · ν " Ι)·] Ιιϊ :
  ι ' ι ί ' <" , ΤΓ ι "( V ν ι ■< V .' *;>ν '

  V
  % ' ' '
  .' "ι
  ,1 1
  8ΐ ν (■