9044

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·'
  Η ΠΟΛΙΣ ΜΑΣ ΥΑΡΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό νερό διοχετεύθη χδές είς την κεντρικήν δεξαμενήν.
  Σήμερον την 8ην πρωϊνήν 8ά διανεμηδή είς την πόλιν μας.
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ)ΤΗΣ ΣΥΝ- ΖΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ 5
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 '~ ι ΓΐΙε·ΜΜ]
  ^——·——--"·
  Ι Δ. ΡΥΤ Η 3Ε
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΡνβννΤΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΊΤΙΖΑΚΗΣ
  ΑΔΕΛΦΟΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡ1 ΤΕΛΟΥΣ
  Τριάκοντα τρία Ήνωμένα
  "Εθνη ανέλαβον την υποχρέω¬
  σιν νά διαθέσουν δλους τούς
  οίκονομικούς καί στρατιωτι-
  κούςπόρους αυτών είς τόν κοι¬
  νόν άγώνα εναντίον των κτη-
  νωδών καί βαρβάρων δυνάμεων
  πού έπεδίωξαν νά καθυποτά-
  ξουν τόν κόσμον.
  Τα Ήνωμένα αΰτά "Εθνη πε-
  ριλαμβάνουν τα τρία τέταρτα
  τοϋ πληθυσμοΰ τής γής καί τα
  δύο τρίτα τής επιφανείας της.
  ΔιαθέτοΛ·ν παντός εϊδους
  πρώταΰ ΰλας άπαραιτήτους διά
  την επιτύχη διεξαγωγήν τοΰ
  πολέμου, όπως έπίσης διαθέ-
  τουν την άκατάβλητον θέλη¬
  σίν των, θέλησιν έκπηγάζου
  σαν άπό 1.500.000.000 άνθρώ-
  πων, μέ αντικειμενικόν σκοπόν
  νάκατανικήσουν τόν Φασισμόν
  καί νά οίκοδομήσουν τελείως
  τόν νέον κόσμον. Κόσμον υλι¬
  κόν άλλά καί ίδεών.
  Ή συναδέλφωσις αυτή ή ό-
  ποία εκδηλούται μέ τόσην πλη-
  ρότητα άπό τα ποικιλόνυμα "Ε¬
  θνη, όφείλει νά διδάξτ) «α1 ή-
  άς.
  "Εθνη ώς ή Αγγλία καί ή "Ε¬
  νωσις των Σοβιετικών Δημο-
  κρατιών ή Κίνα καί αί Ηνωμε¬
  ναι Πολιτειαι, ή Ελλάς καί αί
  Ίνδίαι ή Αίθιοπία καί τό Λου-
  ξεμβοΰρ,γον ή Βραζιλία καί τό
  Βέλγιον ήΠολωνία καί ό Κανα-
  δάς καί τόσα αλλα συνηνώθη-
  σαν πρός ενα αποκλειστικόν
  καί μόνον σκοπόν. Την πάλην
  καί την κατανίκησιν τοΰ Φασι-
  σμοΰ. Τα Ήνωμένα "Εθνη προ-
  χωροΰν έμψυχοΰμενα άπό την
  άνδρείαν των έλευθέρων άν-
  θρώπων.
  Άλλά εάν η ένωσις αύτη υ
  πήρξεν άπαραίτητος διά τα ε¬
  θνη νά καταβάλουν τόν κοινόν
  εχθρόν, ποίος άραγε όφείλει νά
  είναι ό δρόμος τόν οποίον όφεί-
  λουν νά άκολουθήσουν καί οί
  "Ελληνες διά νά επιτύχουν την
  κατανίκησιν τοΰ κοινοΰ έχθροΰ
  είς τό εσωτερικόν;
  Τό φαινόμενον τής ενώσεως
  των εθνών πρέπει νά αποτελέση
  καί δι' ημάς παράδειγμα ενώσε¬
  ως πρός επίτευξιν τοΰσκοποΰ
  μας.-
  Πρό ημών κείνται έρείπια
  καί μόνον έρείπια. Καί έκ των
  έρειπίων αυτών καλούμ-εθα νά
  οίκοδομήσωμεν. "Εάν άντί νά
  σπεύσωμεν νά συμβάλωμεν έ-
  νας έκαστος είς την επιτακτι¬
  κήν αυτήν υποχρέωσιν την ο¬
  ποίαν έχομεν, νά οίκοδομήσω-
  μεν καί νάστεγάσωμεν την κοι¬
  νήν πατρίδα, άλλοφρονες άπό
  τα πάθη καί τα μίση έκσφενδο-
  νίζομεν εναντίον αλλήλων τα
  ξΰλα καί τάς κεράμους οί όποί-
  οι άτάκτως σήμερον κεϊνται
  πρός δλες τίς κατευθΰνσεις εί¬
  ναι επόμενον ότι ό'χι μόνον σύ>
  δένθά επιτύχωμεν,άλλά τούναν
  τί όν θά φθάσωμεν είς την από¬
  λυτον καταστροφήν.
  Άςμείνωμεν λοιπόν άδελφω-
  μένοι μέχρι τέλους. Τότε μόνον
  τό οίκοδόμημα τό οποίον λέγε-
  ται Πατρίς - Ελλάς θά υψώθη
  καλλιμάρμαρον, καί τότε μόνον
  τό άληθινό πνεΰμα τής ελευθε¬
  ρίας είναι δυνατόν νά ριζωθή
  είς τόν νοΰν καί την κσρδιά, τό
  πνεΰμα έκείνο τής ελευθερίας
  ποΰ είναι τό δραστικόφάρμακο
  κατά τής άμαθείας καί τής κα-
  κίας, τό πνεΰμα έκεΐνο πού έμ-
  πνέει είς τούς άνθρώπους την
  αγάπην καί την αμοιβαίαν κα-
  τανόησιν ή όποία είναι καί ή
  βάσις τής κοινωνικής εύστα-
  θείας.
  "Ελευθερία δέν σημαίνει μό¬
  νον πολιτικά δικαιώματα. Διά
  νά είναι οί άνθρωποι έλεύθεροι
  πρέπει νά έχουν καί οικονομι¬
  κήν ελευθερίαν καί οικονομι¬
  κήν εξασφάλισιν.
  Διότι τότε μόνον δίδεται είς
  δλους ιση εύκαιρία νά έρνα-
  σθοΰν ώς έλεύθεροι μέ ελευθέ¬
  ρους άνθρώπους, νά κερδίσουν
  μέ την εργασίαν των τα ύλικά
  καί πνευματικά μέσα τής ζωής,
  νά προοδεύσουν κατ' ίκαΦότη-
  τα, πρωτοβουλίαν καί επίδο¬
  σιν.
  Ιδού διατί έκαστος έξ ημών
  όφείλει νά λάβη· στερράν από¬
  φασιν, ότι διά νά φθάσωμεν είς
  τόν σκοπόν μας πρέπει νά είμε¬
  θα άδελφωμένοι μέχρι τέλους.
  ΑΡΘΡΑ Σ,ΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  Η ΟίΚΟΝΟΜίΚΗ ΜΑΣ ΑΝ0ΡΒ0Σ1Σ
  ΥΠΟ Ν. Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
  Μετά την απελευθέρωσιν τής πο·
  λυπαδοΰς πόλεώς μας άπό τόν ναζ'-
  στικόν ζυγόν, προέχει ήδη νά έργασ·
  θώμεν δλοι διά την οικονομικήν άνόρ
  θωσιν τοΰ Νομοΰ μας Ό Ελληνικάς
  •λαός θά κληθή συντόμως νά έκλέξη,
  τό πολΐτευμά τού, τό οποίον, ώς ελ¬
  πίζομεν, >θα είνε τό άρμόζον είς την
  χώραν μας, δηλαδή £να πολΐτευμα
  φιλελεύθερον. —Οιονδήποτε δμως πό
  λίτευμα καί άν ττροκριθή, ή εύημερΐα
  τοθ 'Ελληνικοΰ λαοθ τότε μόνον θά
  όλοκληρωθή δταν συντελεσθή πλή-
  ρως ή αποκατάστασις τής προπολε-
  μικής παραγωγής καί κστά τό δυνα¬
  τόν ή έπανόρθωσις των υπό τώνβαρ
  βάρων κατακτητών γενομένων ζημι-
  ών
  'ΓΪΚρήτη, καί είδικότερον ό Νομός
  Ηρακλείου, συμπεριλαμβάνονται α¬
  ναμφισβητήτως είς τάς περιοχάς τοθ
  κράτους τάς περισσότερον πληγεί-
  σας. Άπό έπισιτιστικής απόψεως καί
  άπό απόψεως στεγασμοθ, ή κατά¬
  στασις είνε άναμφιβόλως χειρΐστη
  θά έπιδεινωθή δέ κατά την διάρκει¬
  αν τοϋ χειμώνος. Οί ιθύνοντες έ¬
  χουν καθήκον νά έκθέσουν άμέσως
  την τοιαύτην κατάστασιν λεπτομε¬
  ρώς είς την Εθνικήν μας Κυβέρνησιν
  μέ την παράκλησιν νά ληφθή πρόνοια·
  καί διά τόν Νομόν μας. Οί μεγάλοι
  μας σύμμαχοι ιδίως ή Αγγλία, ϋπε-
  σχέθησαν νά έλθουν άμέσως άρωγοί
  είς την ήρωίκήν μας χώραν, την τό¬
  σον δεινοπαθήσασαν κατά την τελευ¬
  ταίαν τετραετίαν, καί ή Κρήτη πρέ>
  πει νά λάβη τάχιστα τό άναλογοθν
  της μερίδιον είς τρόφιμα, οίκοδομικά
  ύλικά καί φάρμσκα, πρός περίθαλψιν
  καί στέγασιν των λαίκών Ιδίως τά-
  ξεων καί των κατοίκων των κατα-
  στραφεισών υπό των Ναζί περιοχών.
  Τα ανωτέρω βεβαία άφοροθν μίαν
  προσωρινήν οικονομικήν ανακούφι¬
  σιν. Ή πραγματική οίκονομική μας
  ανάρθωσις δέν δύναται νά επιτευχθή
  παρά διά τής αυξήσεως τής παραγω-
  γής. Ό Νομός μας, κατ' εξοχήν γε-
  ωργικός, όφείλει νά ενισχύση διά
  παντός μέσου την μελλοντικήν καλ¬
  λιέργειαν. Δέν πρέπει νά μείνη οδτε
  σπιθαμή γής άκαλλιέργητος.
  Κατά πρώτον πρέπει νά στταροΰν
  δλα τα κατάλληλα πρός σιτοκαλλιέρ
  γειαν έδάφη. Διότι δέν πρέπει νά αύ-
  ταπατόμεθα. Αί καταστροφαί καί ή
  οίκονομική έξάρθωσις την οποίαν συ-
  νεπάγεται δ πόλεμος, είναι πληγαί
  αί οποίαι §έν έπουλώνονται συντό¬
  μως. Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά
  Ετη θώ άπαιτηθή σκληρά έργασία διά
  νά συντελεσθή ή άνόρθωσις, κατά
  ττ} διάρκειαν δέ αυτών πιθανότατα
  ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΜΣ ΣΤΙΓΛ.ΜΣ
  ΑΝΑΜΝΗΣΒΙΣ!
  Μιά φορά κι' ε"να καιρό δταν οί φΐ-
  λοι μας Φερμπότεν ήσαν έδώ, μιά κο-
  πέλλα καλήκαί άξια, μά λιγάκι τρελ-
  λή, θέλησε νά δοκιμάση καί τό Γερ-
  μανικό κόρτε δπως μερικοί θέλησαν
  άλλοτε νά δοκιμάσουν τό περίφημο
  Γερμανικό φαΐ Σνίτσελ. Μιά πάνω
  στής τρείς καμάρες, μιά κάτω. Κιά-
  λαρε έ"να Γερμανό ποθ φαντάστηκε
  πώς τής έκανε καΐ τοθ γέλασε.
  Μέ την πρώτη βεβαία ματιά ό φί-
  λος φωτειά δέν πήρε Βλέπεις φΐλε
  αναγνώστα, πώς αύτοι οί άνθρωποι
  δέν ήσαν σάν καί μδς δλο φωτία καί
  λαθρα. Όλα κι' δλα Αύτοι φίλε μου
  εΐχανε άνατροφή καλή. Δέν πειρά-
  ζανε ποτέ γυναΐκ-ς. Αύτό δέν ήταν
  τίμιο. "Οχι. Στό σκολειό τους μαθαί-
  νανε πώς σκοτώνουν....έπιστημονικά
  Στό σκολειό τους ε'μαθαν πώς ό βέ·
  ρος Γερμανός πρέπει νά μην άγαπά
  μέ την καρδιά τού παρά μέ τό σώμα
  τού. Τοΰς έμαθαν πθς δπως Ιχεις ά¬
  νάγκη νά φδς Ιτσι ϋχει' καί άνάγκη
  μιδς γυναίκας.
  Μέ τα πυλλά τστμπησε τό ψάρι καί
  τότε παρουσιάστηκε η εύκαιρία τό
  κορίτσι νά γνωρίση τό Γερμανό πειό'
  κοντά. Τραπέζια στό σπίτι, τραπέζια^
  έξω, περίπατος τό βραδάκι στούς £-
  ρημους δρόμους ποθ κόσμος δέν ύ-
  πήρχε νά τούς δή καί μεγαλεΐο. Νά
  άνθρωπος μορψωμένος ελεγε ή κο-
  πέλλα. Νά κύριος, νά καθαρός, νά
  πολιτισμένος Όχι σάν τούς δικούς
  μας έδώ τούς λέτσους. Όχι σάν τούς
  δικούς μας ποθ ξέραμε τα στΐίτια
  τους καί τούς δικούς τους. Όρίστε
  μας νά μδς1 κάνουν καΐ οί....ντόπιοι
  τούς κυρίους.
  Καιρός Λαγοΰ δμως—καιρός καΐ
  τής Λαγουδίνας. Έφευγε καΐ ό πο·
  λιαναπημένος Φράνσ. Έφευγε καΐ ό
  εύρωπαΐος γαμπρός Θά τόν έπερνε
  τό άεροπλάνο στής 3 τό πρωΐ καί ή
  κοπέλλα ήταν νά πιή φαρμάκι.
  "Οταν δμως ή κοπέλλα έπινε ή κύτ-
  ταζε νά πιή τό φαρμάκι ό Γερμανός
  έπινε κρασάκι καί κουρασμένος άπό
  τό πιοτό καί μπουχτισαένος άπό τόν
  ερωτα έγυρε νά κοιμηθή λιγάκι στό
  δέν θά ύπάρχει πλήρης έπάρκεια γε-
  ωργικών πρ-οιόντων. Δεδομένου δέ
  8τι κατά την αυτήν περίοδον καί τα
  ναθλα θά είνε αρκούντως ύψηλά,
  είνε λίαν ενδεχόμενον ή τιμή τοϋ σί-
  του νά είνε σχετικώς -μεγάλη, καί
  εχομεν κάθε συμφέρον νά μή άπέχω-
  μέν πολύ κατά τό 1945 τής αύταρ-
  κεΐας.
  Ό Νομός μας δμως είνε κατ' εξο¬
  χήν άμπελουργικός. Κατά τό 1939
  επί έξαγωγών 580.000.000 δραχ. είς
  τό εξωτερικόν καΐ την άλλην Έλλά-
  δα, τα 373 περίπου έκατομ άφεώρουν
  προΐόντα τής αμπέλου, ήτοι άντιπρο
  σώπευον τα 64 ο)ο των έξαγωγών
  τοθ ΝομοΟ μας. Αόγφ των χαμηλών
  τιμών τής σταφίδος, ή καλλιέργεια
  τής αμπέλου παρημελήθη κατά την
  διάρκειαν τοθ πολέμου καί ή παρα·
  γωγή εμειώθη σημαντικώτατα. Κατά
  τό τρέχον έτος μάλιστα ώς ίκ τής
  ελλείψεως θείου, ή παραγωγή σταφί¬
  δων δέν έφθασε ϊσως τό ν,20 ο)ο μιας
  μέσης προπολεμικής εσοδείας, πράγ-
  μα τό οποίον θά αυξήση βεβαίως την
  οικονομικήν καχεξίαν τοϋ ΝομοΟ "Η¬
  ρακλείου.—Εάν λοιπάν ληφθή ύπ'
  δψιν δτι έκ τού προιόντος πωλήσεως
  των σταφίδων θά δυνηθώμεν ϊσως
  νά καλύψωρεν κατά τό 1945 τα 64
  ο)ο των είσαγωγικών μας άναγκών,
  ώς συνέβαινε καί πρό τοθ πολέμου,
  ώς καί τό γεγονός δτι οί μόνοι άδι-
  κηθέντες έκ των παραγωγών κατά
  την διάρκειαν τής κατοχής ήσαν οί
  άμπελοκτήμονες, νομίζομεν επιβε¬
  βλημένον νά παρασχεθή,είς αύτούς
  πάσα ύλική ενίσχυσις διά νά κατα¬
  στή έφικτή ή έπιμελημένη καλλιέρ¬
  γεια των αμπέλων κατά την τρέχου¬
  σαν περίοδον. Ιδίως είνε άνάγκη νά
  δοθούν είς αύτούς λιπάσματα καϊ
  θείον επί πιστώσει.
  Είδική μέριμνα πρέπει νά ληφθή
  έπίσηις κΌί διά την έλαιοκαλλιεργει
  αν, διότι καί τό δεύτερον αύτό προι-
  όν τοθ ΝομοΟ μας, τό ϊλαιον, -προ
  σπορίζει πολίτιμον συνάλλαγμό: διά
  τάς ανάγκας μας.
  Γενικώς νομίζομεν δτι οί Ιθύνοντες
  τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου 6φ«ίλουν πρω
  τίστως νά επιοιώξουν 1) Την ταχεί¬
  αν αποκατάστασιν των άστεγων καί
  την εξασφάλισιν τοθ έπισιτισμοΰ
  τοΰ πληθυσμοθ. 2) Την διά "παντός
  τρόπου αύξησιν των πάσης φύσεως
  έν τώ Νομώ μας παραγωμένων προϊ-
  όντων, διότι μόνον μία μεγάλη πά-
  ραγωγή κατά τό 1945 θά ηδύνατο νά
  επιφέρη τόν οικονομικήν μας άνόρ-
  θωσιν, άνευ τής οποίας «ύδεμία εύ-
  ■μάρει« τοΰ λαοϋ είνε θυνατή.
  αηο την κορτηκ τού
  Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΦΗΠΟΥΡΗΚΗ
  Ό κ. Φανουράκης, ύτΛύΘυνος τθΰ
  ΕΠΟΝ ίξεφώνηβε τόν κάτωβ*
  λόγον καΐά την προχθεσινήν δέ-
  ξίωσιν τού £ΠΟΝ «ϊς την αίθου¬
  σαν τοϋ Ντορέ:
  Πανοσιολογιώτοττ€, Κύριε Σρατιω-
  τικέ Διοικητά, Καπετάνιοι, κυρίις
  καΐ κύριοι.
  "Ενα μεγάλο εοχβριστω άηευθύ-
  νω είς βλους γιά την τιμή πού μας
  κάματε νά τταρευρβθήιε στή σημερι-
  νή μας διξΐωση. Σάς εύχαριστοθμε
  θερμά γι' αύτό βρίσκοντάς το σάν
  μιά μεγάλη ήθική υποστηρίξη |κ μέ-
  καναπέ. Τόν άφησαν νά ήσυχάση λι-
  γάκι καί δταν ξύπνησε καί έφυγε καί
  ή νύφη όύύρετο γιά τούτο, ό εύτυχής
  μπαμπάς τής κοπέλλας διάσημος ..*
  διογενιστής πήγε στό δωμάτιο καί τί
  νά δή; "Ενα σωρό άπό σάιζε. Γύρη-
  σε τα μοθτρα τού ό εύτυχής Λατβρας
  καί τής εΤπε: Μ' αύτά. κόρη νά πασ-
  χάσης καΐ νά λαδομουστακιάσης.
  ΜΗΡΙΟΝΗΣ
  ρους σας. Μας δίδετε την δύναμη νά
  συνεχίσωμε τόν δμορφο άγώνα πού
  έχομε άναλάβει καί θέλομε νά πι-
  στεύομε, πώς πάντα θά μδς περιβά-
  λετε μέ τή συμπάθειά σας. Μέσα
  σϊίς πιά σκοτεινές μέρες τής σκλαβι-
  άς, γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε ή
  Ε Π.Ο.Ν. Γεννήθηκε κι' άνατττύχθη-
  κε κάτω άπό την πιό φοβερή τρομο-
  κρατία, κάτω άπό τό πιό άγριο κυ·
  νήγι των βάρβαρον κατακτητών καί
  των αισχρών 'Ελληνοφώνων προδο-
  τών. Άγωνίσθηκε κάτω άπό την ί-
  δια τρομοκρατία στό πλευρό τοθ λα¬
  οϋ, γιά τό ψωμί, γιά τή ζωή, γιά τή
  λευτεριά τού. Πά νά όργανώση την
  νεολαία την έλπίδα τοθ Έθνους, νά
  την τραβήξη άαό τα χέρια των Γερ-
  μανών καί νά τή μάθρ ν' άγωνιστρ
  γιά τα ίδανικά τής φυλής. Ναί άγα-
  πητοί συναγωνιστές μας, άγωνιστή-
  καμε με τόν ϊδιο ένθουσιασμό, μέ τό
  ϊδιο θάρρος, μέ τούς ϊδιους παλμούς
  πού άγωνιστήκατε καί σεΐς Ινδοξοι
  ΟΚΑ
  Π Ε Ι ΘΑ_Ρ Χ Ι Α
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Ηρακλεί¬
  ου κ Γϊάδενας εξέδωκεν έμπνευσμέ-
  νην πραγματι διαταγήν πρός τάς άν·
  ταρτικάς όμάδας, καλών ταύτας νά
  πειδαρχήσουν είς τό άποκαοιστάμενον
  Κράτοκς
  Είμεθα πλέον ή βεβαιοί ότι ή φιλο-
  πατρΐα 9ά καταντήση, κάοε .σκέψιν,
  αντίθετον πρός τό πνεΰμα τής διατα-
  γής ταύτης καΐ δα άποδειχδή δτι δχι
  μόνον φιλοπάτριδες υπήρξαν άλλά καΙ
  συνετοϊ είνε διά νά κατανθήσουν ότι
  καΐ ή πειδαρχΐα αποτελεί πάντοτε άλ¬
  λά περισσότερον σήμερον απαραίτη¬
  τον στοιχείον διά την εϋόδωσιν τοΰ
  έργου τής Πανελληνίθυ Έδνικής Κυ¬
  βερνήσεως
  οο—
  ΥΠΕΡ
  Την προσέχη Κυριακήν καλείται ό
  λαός τοθ Ηρακλείου είς πάνδημον
  μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως τής ψυ-
  χής των ήρωΐκών δυμάτων των πεσόν¬
  των καΐ έκτελεσδέντων -κατά την δι¬
  άρκειαν τής Γερμανικήν κατοχής
  'Μ προσέλευσις ολοκλήρου τοϋ λα¬
  οϋ είς τό μνημόσυνον τουτο δέν απο¬
  τελεί απλώς μόνον απόδοσιν τιμής είς
  τούς δυσιάσαντας την ζωήν των υπέρ
  τής πατρίδος άλλά καί δα αποτελέση
  ζωηράν εκδήλωσιν διαμαρτυρίας και
  άποτροπιασμσϋ διά τάς άπανδρώ-
  πους μεδόδους, τάς οποίας εφήρμο¬
  σεν ένας δήδεν πολιτισμένσς λαός είς
  βάρος ενός μικροϋ "(ϋθνους τό οποίον
  άπό τριών χιλιάδων έτών έτέδη πρω·
  τοπόρον κάδε εύγενοϋς Ιδέας
  Σταυραετοί τοθ ψηλορίτη καί των
  Άστερουσίων. Κρατούσατε τό δπλο
  στό χέρι καί κτηκούσατε κατάστηθα
  τόν «χθρό, κρατούσαμε καί μεΐς την
  προκύρηξη, τό δελτίο, την εφημερίδα
  μας καί τόν κτυπούσαμε οτό ήθικό,
  Εΐχατε τίς σφαϊρες γιά τή μάχη κι'
  είχαμε τα λόγια γιά τόν άγώνα. Σεΐς
  κτυπούσατε τούς προδότες καί κατα-
  κτητές, εμείς τούς βρίσκαμε κβί σδς
  όδηγούσαμε. Πεινάσατε, στερηθήκα-
  τε, ύποφέρατε μακριά άπό τα σπίτια
  σας, κόψαμε καί μεϊς κάϊΐ άπο τόν
  έαυτό μας γιά νά σδς τό προσφέρου·
  με. Ναί άγαιτηιΐώΐ συμπατριϋτες μας,
  άγωνιστήκαμ* δίπλα σας πάντα ά-
  νοίγοντά σας τόν δρόμο γιά νά πε¬
  ράσετε. Δίναμε κουράγιο κι' έλπίδα
  στό λαό, οταν κτυπημένος άπδ τα
  ^αζικά' χτθΛήμβτο: άρχ^ιζε νά γονατί-
  ζτΐ). Όρ-γανώσαμ* τίς νεβς, γ*ά νά
  τίς κρατήσω,Αε μακ|>ιά άπό τή δια·
  φθορά καί Τή λάθΊτη ποό την 66η·
  γοθσαν οί κατβκτητες καί νά τής
  δε(ξ«ιμε *τό δρόμθ τής '^λληνίδας Ά-
  νεβάσαμε θεατρικά Ιργα γιά νά δώ¬
  σωμε ψυχαγωγία στο λβό, ψωμ! στά
  πεινασμ€να μας7παιδιβ κ<χί τούς άν- τάρτες μας. Ή προκυρΐιξεις μας πε· τιώνΐουσαν κ«τω άπό τή μύτί| τής Γκεοταπό, τα ραδιώφωνα κοί οί πό λυγραφοι μβς &οθλευό:ν μέσα στά ϊ· δια τους τα σπίΐια Ζωσμίνδι Από παντοθ, κατβσκοπευόμενβι ά*' ολα ϊά λαγωνικά της, στιγματισμένοι καΐ κάποτε κυνηγημένοι, ίπρβπε νά δου- λεύωμε, ν' άγωνιζόμαστε, νά οποθμε την τρομοκρατία καί ίτολλές φορές νά παλεύομε ένάντια στΐς κατηγβρί- ες των νίόπιων πρβκτορων ΐθυς, «ού ζήτοΟοΌΐν ν* 6ι«σ"Λβ:βθϋν τή νε&λαία καί νά τή φέρουν άκαθοδήνητη κι' ά- λυσσοδεμένη στόν κατακτίΊτή Κι'δ¬ ταν πέψτσμε σία χερισ τβ«ς ξερΛμε νά κρατοΰμε τα στόματΑ μας κλει· στά, καί μπρός στά τουφεκιβ τθΜζ ξέ ραμε άντρίκια νά ΐτεθάνουμε. "Αζ ^ στε περίφανοι δλοι τίμιοι άγωνιάτές μας γιά τα παιδία σας, γιά τή νέα γενίιά. Κρατήσαμε ψηλά τή σημαϊα μας, καΐ ηοτΐσαμΕ καί μεϊς μέ τόν ί· Βρ&χα καί τό αΓμα μας τό πανώριο δέντρο τής λευτεριδς, ττού βλάστησε μέσα στά έρείπια τής χώρας μας 'Τά νειάταΐίνε πάντα γεμάτα δνειρα καί φαντασία. Όμως μέσα στδνειρο κσί τή φαντασία βρίσκεται τώ ο*έρ· μα κάθε προόδου, καθ* «ολιτισμοθ. Μένει δμως μονάχα σπέρμα, σάν λε(-
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000-000
  Ν Ι*__-Ι
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 Όκτωβρίου 1944
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΤΥΠΟΝ
  έργον τής αποκαταστασεως
  Άπό τό περιοδικόν δατνεγ Ο
  Τόν Ιανουάριον τοϋ 1943 έφθασα
  στήν Άφρική ώς άντιπρόσωπος τοΰ
  Άμερικανικοΰ Γραφείου Περιθάλψε-
  ως καί Άποκαταστάστεως Ξένων
  Χωρών. Οί Βρεττανίας καί Άμερι-
  κανικές δυνάμεις απεβιβάσθησαν
  τόν Νοέμβριο. Τό Δεκέμβριο πλοΐα
  μέ τρόφιμα καί ένδύματα εΐχαν ά-
  ναχωρήσει άπό την Άμερική ΈνΟ
  πετοϋσα πρός τό Άλγέριον, άνησυ-
  χοθσα πολύ γιά την τύχην των, διότι
  τα ύποβρύχισ έλυμαίνοντο τόν Ατ¬
  λαντικόν. Μόλις προσεγειώθημεν
  είς τόν λιμένα τού Όρά, χωρΐς χρο-
  νοτριβήν έσπευσα πρός την άποβά-
  θρα.
  Έκεϊ άντίκρυσα έ'να εύχάριστο θέ-
  αμα. Άμερικανικά καΐ Άγγλικά
  φορτηγά ήσαν πλευρισμένα στίς άπο
  βάθρες καΐ άγκυροβολημένα στόν
  λιμένα Έξεφόρτωναν ζάχαρι, ,άλεϋ-
  ρι κιβώτια γάλα. "Ολα τα σακκιάκαί
  τα κιβώτια έ'φεραν τόνκόκκινο δίσκο
  ό οποίος εσήμαινε: «Διά τόν άμαχον
  πληθυσμόν » Τα στρατεύματά μας ε-
  φεραν την ελευθερίαν άπ' τόν φόβο.
  Τα πλοΐα αϋτά εφεραν την απαλλα¬
  γή άπό την έ'νδεια. ,
  Ή πρώτη μοο δουλειά είς τό Άλγέ
  ριον ήτο νά γνωρΐσω τίς άνάγκες
  τοΟ πληθυαμοΰ Μεταβαίνων πεζός ά¬
  πό γραφείου σέ γραφεΐο, άπό τόν εμ-
  πορο στόνπαηα, άπό τό νοσοκομεΐο
  στό σχολειό, κατώρθωσα νά συλλέ
  ξω γρήγορα τ' άναγκαΐα στοιχεΐα.
  Σέ λΐγες μέρες άνεχώρησα γιά άλλες
  κοινότητες τής Βορείου Άφρικής.
  Ταξιδεΰων άλλοτε μέ Άγγλους
  άλλοτε μέ Γάλλους ή Άμερικανοΰς
  Άξιωματικούς επεσκέφθησαν την Κα
  ζαμπλάγκα, Όράν, Κωνσταντίνη,
  Μπόν Μπουτί καί μικρά, χωρία όπως
  τόΓκέλμα/ καί Τίζι Οϋζου.Καί ιδού τί
  συναντήσαμε:
  Ή θνησιμότης μεταξΰ των παιδιών
  ηοξανε. Ή φθίσις μεταξύ των ήτο
  διαδεδομένη Γάλλοι γιατροΐ μέ εσ-
  στελλαν έπειγόντως άπό τάξι σέ τα
  ξι δπου ίσχνά καΐ μικροκαμωμένα
  παιδία καθόταν άδιάφορα στά θρα
  νία των. Τα περισσότερα εΐχαν με(
  νει χωρίς γάλα άπό τής Γερμανικήν
  κατοχής τής κυρίως Γαλλίας. ΤΗτο
  καταφανές ότι Ιπρεπε νά έφοδιάσω
  μέν άμέσως τόν λαόν μέ σιτάρι καΐ
  άλεϋρι, μέ ζάχαρι, κρέας, ρύζι καΐ
  —πρό παντός—μέ γάλα γιά τα παι
  διά. Έκτός των τροφίμων παρετηρή¬
  σαμεν δτι ύπήρχε έπείγουσα άνάγ-
  κη γιά σαποΰνι φάρμακα καί ροΰχα
  (συνεχίζεται)
  Η Στρατιωτική Διοίκησις
  διά τα Έκπαιδευτικά.
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις ΝομοΟ
  "Ηρακλείου απηύθυνε την κάτωθι δι
  αταγήν πρός τάς Έκτταιδευτικάς
  ΆρχάςΣτοιχειώδους'Εκπαιδεΰσεως
  ΝομοΟ Ηρακλείου.
  Πρός τακτοποίησιν των έκ-
  παιδευτικών ζητημάτων Στοιχει-
  ώδους έκπαιδεύσεως έντέλλο·
  μαι τα κάτωθι:
  1) Οί άπεσπασμένοι δημοδιδά-
  σκαλοι αμφοτέρων των φύλλων νά
  ύποβάλουν αίτήσεις πρός τούς προί
  σταιΐένους των έπιθεωρητάς έν αίς
  νά δηλούν αν έπιθυμοϋν νά παρα-
  μείνουν είς τάς θέσεις είς άς ύπη-
  ρετοθν έν άποσπάσει ή νά έπισ+ρέ-
  ψουν δπου όργανικως άνήκουν ή
  καί νά άποσπασθώσιν είς ετέρας
  θέσεις καί διά ποΐους λόγους.
  2) Οί επιθεωρηταί των Δημ. Σχο¬
  λείων συγκεντροϋντες ίσον τό δυ
  νατόν ταχύτερον τάς αίτήσεις των
  ενδιαφερομένων ν' άποφασίσουν
  διά τοϋ ΈποπτικοΟ ΣυμβουλΙου έ-
  πί των αίτήσεων, λαμβάνοντες ύπ'
  όψιν την εξυπηρέτησιν καί τής υ¬
  πηρεσίας καΐ των οΐκογενειακών
  άναγκών των αΐτοΰντων
  3) Τα μαθήματα των Δημοτ. Σχο¬
  λείων δέον ν' άρχίσουν τό βραδύ¬
  τερον άπό 1ης Νοεμβριού, οί δέ
  δημοδιδάσκαλοι όφείλουν νά εύρί
  σκωνται είς τάς θέαεις των μέχρι
  28ης ""κτωβρίου. Οί νΟν ύπηρε-
  τοθντες είς τόν "Εθνικόν Στρατόν,
  τάς άνταρτικάς όμάδας, Την Στρα-
  τιωτ. Διοίκησιν ή απησχολημέναι είς
  τάς Πατριωτικάς Όργανώσεις, νά
  λάβουν φύλλα πορείας δυνάμει τής
  παρούσης.
  14) Λδγίρ τής έκρύθμου καταστά
  σεως κατά την περίοδον των θερι
  νών έξετάσεων ένδέχεται νά άπερ
  ρίφθησαν καί νά ήδικήθησαν μάθη
  ταί. Πρός άρσιν δέ τούτου δύναν¬
  ται νά ζητήσουν πάρά των Διευ-
  θυντών των Σχολείων νά άνεξε-
  τασθώσιν καί νά καταταχθώσιν είς
  την ανωτέραν τάξιν έφ' δσον επι¬
  τύχουν είς τάς έξετάσεις. Τα αύτά
  ίσχύουν καί διά τούς κατ' οίκον
  διδαχθέντας.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άν|ρχης πεζ.
  πει: ή δύναμη γιά δράση καί ή πεΐρα.
  Μά δύναμη γιά δράση Ιχει ή νεό-
  τητα πηγή άστείρευτη Τής λεΐπει δ-
  μως ϊσως ή πεΐρα κι' αυτή σδς ζη·
  τοΰμε, θέλονταςκαΐ μή άπό μιά άμε-
  τάκλητη φυσική άναγκαιότην ή νεό-
  της θάρθη σάν συνεχιστής τοϋ Ιργου
  σας. "Ισως νά θερίστι κιόλας έκεΐνα
  τα χωράφια των αγαθών πού σεΐς
  μέ τόν κόι»ο καΐ τό αΐμα σας σπεΐρα-
  τε. Θά σπεΐρτν δμως κι' αυτή μ' ολη
  την όρμή καί τόν ένθουσιασμό της
  τα χωράφια ποΰ θά βρή χέρσα. Χα-
  ρίσατβ μας λοιπόν την πεΐρα σας.
  Μάθετέ μας νά χειριζόμαστε συνετά
  τό άλέτρι πού καλλιεργεΐ καί δημι
  ουργεϊ τό ήθικό άνθρωπο. Αυ¬
  τή είνε ή πίστη μας. "Ολες οί θρη-
  σκεΐες, δλα τα κοινωνικά συστήματα
  έκεΐ πάντοτε άποβλέπουν: στήν δη-
  μιουργΐα τοϋ ήθικοθ άνθρώπου, άξιου
  γιά τα πνευματικά καί ύλικά άγαθά
  τής γής.
  Μήπως δμως έ"νας καινούργιος
  βραχνάς πρόκειται νά καταπονέση
  τό ματωμένο άπό τόν άγώνα στήθος'
  μας, Μήιΐως ό έμφύλιος άδελφοκτό·
  νος πόλεμος παραμονεύει στό δρό-
  μο μας, Άλλοίμονο. Γιά την αποφύ¬
  γη ενός τέτοιου κΰκοθ ή ΕΠΟΝ θά
  δουλέψη διπλά άπ' δτι δούλεψε γιά
  τή λύτρωση τοϋ τόπου άπό τόν ξενι-
  κό ζυγό. Κάθε νέος της φανατικός
  άπόστολος'τής όμόνοιας θά τρέξη,θά
  φωνάξη,θά παρακαλέση, θά συμβου-
  λέψη έστω μέ τή δική τού σοφΐα. Για-
  τί έχει καί ή νεότητα τή σοφΙα της.
  Τή σοφΐα το~> ένστίκτου. Τό Ινστικτο
  πού άλάθευτα όσμήζεται τόν κάθε
  κίνδυνο. Στήν αποφύγη δμως τοΟ έμ-
  φυλίου πολέμου, στηρίζομε σέ σάς δ-
  πως κι' δλος 6 τόπος κάθε έλπίδα.
  Έτσι μόνο θά ζήσωμε την πραγματι-
  κότητα πού όνομάζεται Λευτεριά.
  Λεύτεροι μές τόν αύστηρά καθορι-
  σμένο κύκλο των καθηκό^των καΐ
  των δικβιωμάτων τοϋ πολίτη. Λεύτε-
  ροι στό νά ύπηρετήσωμε τίμια την
  ρτατρίδα. Λεύτεροι νά βρεθαϋμε στό
  σπίτι μας, νά καλλΐεργήσωμε τή γή
  μας, νά θερίσωμε δτι σπείραμε. Λεύ¬
  τεροι νά έκφράσωμε τή σκέψη μας.
  Μέ τή βοηθεία τή δική σας, μέ τή
  βοηθεία τής ίστορΐας καί τοΟ πολι·
  τισμοϋ πού κληρονομήσαμε ή ΕΠΟΝ
  θά κατευθύνη τίς προσπάθειές της
  γιά τή δημιουργία μιάς πολιτισμέ-
  νης γενειας, μιάς πολιτισμένης χι' εύ
  τυχισμένης ζωής. Θά ζητήση δτι χρει-
  άζεται γιά την πλατεια έγκυκλοπαι-
  δική καί πρακτική μορφώση των νέ-
  ών. Νά κάμη άνθρώπους προσαρμο-
  σμένους στό πνεΰμα τής έποχής καί
  αξίους των μεγάλων μηχανικών κα-
  τακτήσεων τοΟ αίώνα. Νέους πού νά
  νοιώθουν, πώς τόν άνθρωπο τόν δι-
  καιώνει ή πράξη καί δχι τα λόγια.
  Νέους ήθικούς άπό μιά δυνατή έσω
  τερική άνάγκη.
  Μέ μην έλπίδα νά "δοϋμε πραγμα-
  τοποιούμενα δλα μας τα δνειρα γιά
  τό κσλό τής πατρίδος. ·
  Πίνω είς υγείαν δλων σας,είς υγεί¬
  αν τού τιμημένου παληκαριοϋ πού
  μάς λεΐπει Γιάννη Ποδιά καί την
  πραγματοποιηθή σ' δλο τό πλάτος
  τής Έθνικής μας Ένότητας
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  χδεσινοβράδυνο συμμαχικόν ανακοινω¬
  θέν.- Ό κ. Παπανδρέου εδήλωσεν ότι δα συνε¬
  χίσωμεν τόν πόλεμον μέ τούς συμμάχους.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.
  Είς Άαχεν συνεχίζονται επι-
  χειρήσεις εκκαθαρίσεως.
  —Είς τό Μέτς οί Σύμμαχοι
  περισφίγγουν τόν κλοιόν πέριξ
  τής πόλεως.
  —Ανατολικώς τού Έπινάλ
  άπηλευθερώθη ή Μπριγιέ.
  — Είς τό μέτωπον τής 1ης
  Βρεττανικής Στρατιάς κατελή¬
  φθη ή πόλις Βάλτα ντί Ώμόν.
  —Άπό Έπινάλ μέχρι Έλβε-
  τικών συνόρων έπεκτείνεται ό
  τομεύς δράσεώς των Συμμά-
  χων.
  — Είς τάς ΰπωρείας τού Βο-
  αγίκυ καί ανατολικώς τοϋ Έπι¬
  νάλ ήρχισε σφοδρά επίθεσις
  των συμμάχων.
  —Συμμαχικά στρατεύματά
  άπέχουν νυν 3 χιλ. άπό τα σύ-
  νορα Άλσατίας-Λωραίνης.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΤΕΖΕΝΑ
  ΙΤΑΛΙΑ.—Τό" συμμαχικόν α¬
  νακοινωθέν ανήγγειλε την κα¬
  τάληψιν τής Τεζένας επί τής ό
  δοΰ Ρίμινι-Βολωνΐας. Ό Κόμ-
  βοςαύτός είνε στρατηγικώτα-
  τος* καΐ απετέλεσε άλλοτε
  βάσιν τοϋ Γερμανικοΰ Στρατη-
  γείου.
  Είς τόν Κεντρικόν τομέα ή
  προελασις των Συμμάχων συ-
  νεχίζεται πρός,τήν πόλιν Γκα-
  λεάτα.
  Έξ άλλης κατεΐθύνσεως συμ
  μαχικαί Δυνάμεις κατευθΰνον-
  ται πρός την πόλιν Πρεντάμ-
  πιο γενέτειραντοΰ Μουσολίνι
  καΐ άπέχουν αυτής , 12 χΐλιόμ.
  Οί σύμμαχοι ευρίσκονται νυν
  27 χιλιόμετρα πέραν τοΰ Ρίμι-
  νο.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΜΠΡΕΣΚΕΝ
  Αί Συμμαχικαί δυνάμεις προ-
  ελαύνουσαι έντός τής Όλλαν-
  δίας κατέλαβον χ9ές την πόλιν
  Μπρέσκεν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ
  Συνεχίζονται αδιακόπως αί
  συμμαχικαίάεροπορικαί έπιδρο
  μαΐ εναντίον των γερμανικών
  στρατιωτικών στόχων.
  Ούτω χθές την νύκτα 1800
  συμμαχικά άεροπλάνα έβομ-
  ΚΝΗΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  —Είς ' νατολικήν Πρωσσίαν ου¬
  δέν αξιοσημείωτον. Νεώτεραι είδή-
  σεις έλλείπουν
  —Τό Ζάγκρεμπ ευρίσκεται υπό
  τόν έλεγχον τοϋ Ρωσ. πυροβολικοϋ
  —Κατόπιν τής ταχείας Ρωσ. προ-
  ελάσεως άπειλεΐται σοβαρώς τό ε¬
  σωτερικόν τής Τσεχοσλοβακίας
  ,—Τό Ντεμπρέχεν κείμενον άνατο
  λικώς τής Βουδαπέστης άπειλεΐται.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Ό Πρωθυπουργός κ Παπανδρέου
  εδήλωσεν δτι μετά την εκκαθάρισιν
  τής "Ελλάδος άπό τόν κατακτητήν
  θά συνεχίσωμεν τόν πόλεμον παρά
  τό πλευρόν των Συμμάχων.
  ΟΜΑΔ1ΚΑ1 ΕΚΤΕΛΕΣΕ1Σ
  ΠΟΛΩΝΩΝ ΕΙΣ ΟΖΓΙΚΙ
  Κατά πληροφορίας ληφθεί-
  σας υπό τής Βρεττανικής Κυ¬
  βερνήσεως οί Ιερμανοΐ προέ¬
  βησαν είς ομαδικάς έκτελέσεις
  Πολωνών είς την περιοχήν τού
  Όζγίκι.
  Ώς μέσον εκτελέσεως οί
  γερμανοί έχρησιμοποίησαν δη-
  λητηριώδη άέρια τα όποΐα έ-
  ξαπέλυσαν έντός 8αλάμων ό-
  που προηγουμένως είχον άπο-
  μονώσει τα θύματα.
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΝΚΣ
  ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  Τα πρώταΤάνκς τα είσελθόν-
  τα είς την ν πρωτεύουσαν τής
  Ιταλίας υπήρξαν 'Ελληνικά
  καί άνήκον είς την τρίτην άρει
  νήνταξιαρχίαν υπό τόν στρατη
  γόνΛίζ.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΕΙΣΗΛΘΟΝ
  ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  Τό 4ον Σοβιετικόν συγκρότημα διέ-
  6η τα Καρπάδια καΐ ευρίσκεται ήδη έν¬
  τός τού Γσεχοσλοβακικοϋ έδάφους
  ---- ■ ■ — ι ■------
  ΕΚΗΔΕΥΘΗ Ο ΡΟΜΕΛ
  Ό Νεκρός τού γερμανοΰ
  σ-ίρατηγοΰ Ρόμελ εκηδεύθη είς
  Βυτεμβέργην.
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
  Ή γερμανική φρουρά των
  θηβών παρεδόθη είς τούς άπε-
  λευθερωτάς τής πόλεως.
  βάρδισαν τό Λουτβισχάφεν, τό
  Μανχάϊμ, τό 'Ανόβερον, την
  Κολωνίαν καί τό Κάσελ
  Άπό σήμερον άφδονο νερό.
  Άργά χθές την νύκτα ό Μηχανικάς
  κ Τσαντηράκης μας ανεκοίνωσεν τα
  άκόλουθα σχετικώς μέ την ύδρευσιν
  *;ής πόλεως.
  "Επί τέλους τό ταντάλιον μαρτύριον
  των συμπολιτών μας έτελείωσε. Τό
  νερό διωχετεύθη την μεσημβρίαν τής
  χθές είς την κεντρικήν δεξομενήν "ίνα
  την 8ην π. μ. τής σημερον διανεμηθή
  είς την πόλιν1) -·
  Ή καταστροφή τοΰ ϋδραγωγείου
  ήτο άρκετά σοβαρή επεκτεινομένη
  καθ" δλην την κοιλάδα τοΰ Καρτεροΰ
  άπό μετοχΐου Γρυλλιωνάκη μέχρι με-
  τοχίου Πρατικάκη ήτοι επί μήκους 3
  χιλιομέτρων. "Ολη αυτή ή έκτασις
  αποτελεί νεκροταφείον πυρομαχικών
  Ή καταστροφή εγένετο έκ προθέ-
  σεως διότι κατεστράφησαν καΐ δργα
  έμφανή. Χάρις είς την συνδρομήν των
  προσελθόντων έργατών έκ των πλη-
  I
  σίων χωρίων καί την όμολογουμένως
  , αυτοθυσίαν τών^τεχνιτών τής ύδραυ-
  'λικήςύπηρεσίας οί όποΐοι έκινδύνευον
  καΐ αυτήν την ζωήν των έκ των πα-
  γΐδων χάρις έπίσης είς την ε'ύγενή ι¬
  δέαν τοϋ Καπετάν Μπαντουβά νά κα
  ταρτίστν κατάλογον εισφορών εύπό·
  ρων συμπολιτών οί όποΐοι προθύμως
  συνεισέφερον επετεύχθη τό συντομό
  τερον ή έπισκευή των σωληνώσεων.
  Ό βάρβαρος κατακτητής καταστρέ
  ψας έκ προθέσεως τό ύδραγωγεΐον έ-
  φαντάζετο δτι δέν θά έξευρίσκοντο
  άνταλλακτικά καΐ ή πόλις θά έστε-
  ρεΐτο επί μήνας ϋδατσς.
  Τόν διαψεύσαμεν είς τάς προθέσεις
  τού έκτελέσαντες την επισκευήν έν¬
  τός 10 μόνον ημερών έκπληρώσαντες
  ούτω τό πρός τούς συμπολίτας μας
  καθήκον.
  ΗΠΩ ΗΝΒΙΟΛΗ
  Μόλις ανηγγέλθη παρά τοϋ στρα-
  τηγοΰ Μάκ "Αρθρουρ δτι Άμερικανι-
  καί Δυνάμεις ένήργησαν άποβάσεις
  είς Φιλιππίνας.
  Κατελήφθη ή νήσος Λέϋπε Έξαίρε-
  ται τό γεγονός τής καταλήψεως τής
  Νήσου διότι άφ' #νός μέν διχοτο-
  μοΰνται αί Ίαπωνικαί δυνάμεις, άφ'
  ετέρου δέ περί τό ήμισυ έκατομ Ία-
  πώνων άποκόπτονται.
  Ό Στρατηγός Μάκ Άρθούρ μετέ-
  ψερε τό Στρατηγεΐον τού επί των Φι·
  λιππίνωνκαί εξέδωκε την ακόλουθον
  προκήρυξιν. ,
  Σύμφωνα μέ την πρόσκλησιν σας
  έπανέρχομαι καί πάλιν.
  Θά έκκριζώσω κάβε Ίαπωνικόν έ¬
  λεγχον καί θά έπιβάλω την νόμιμον
  τάξιν
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΊΙΓΜΗ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗ
  ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Ό πρωθυπουργός κ. Παπαν
  δρέου είς τόν χθεσινόν τού
  λόγον τόν οποίον εξεφώνησε
  είς την πλατείαν τού συντάγ-
  ματος ενώπιον χιλιάδων κό-
  σμου, μεταξύ άλλων είπεν καί
  τα εξής.· «Ή Βόρειος "Ηπει-
  ρος άνήκει είς την- Έλλάδα,
  ήτις έχει καθαγιασθτϊ άπό τό
  αίμα των ήρώων μας. Τα Δωδε
  κάνησα θά έπανέλθουν είς
  την Έλλάδα».
  ΑΠΟ ΤΩ ΑΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  «.Ό Βασιλεύς Γεώργιος όμιλίσας
  χθέςάπό τόν Ραδιοφωνικ όν σταθμόν
  τοϋ Λονδίνου απέστειλε τόν χαιρετι¬
  σμόν τού πρός τόν ελληνικόν λαόν
  ειπών: «Την στιγμήν αυτήν ποΟ ή έν-
  δοξος σημαία μας κυματίζει στήν
  άπελευθερωμένη Έλλάδα σάς άπευ·
  θύνω ολίγους λόγους.
  Την 28ην 'Οκτωβρίου σάς άνήγγει-
  λα την επίθεσιν τού έχθροΰ. Μέ πί¬
  στιν είς τόν Θεόν άνελάβομεν την
  υπεράσπισιν τού πατρίου έδάφους
  καί έδώσαμεν τόν προσήκοντα δρκον.
  Καί τόν δρκον αυτόν τόν έτηρήσα-
  μεν.
  Άγωνιζόμεθα διά την πατρίδα.
  Δέν θά ύποχωρήσω πρό ουδενός διά
  την αποκατάστασιν των Έθνικών
  μας δικαίων.
  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
  ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ^ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
  Άργά την νύκτα ό στρς
  τάρχης Στάλιν άνήγγειλί
  την κατάληψιν τοΰ Βελιγρι
  δίου.
  ΤΟ ΑΑΧΕΝ ΕΠΕΣΙ
  "Εκτακτος ανακοίνωσις τού
  Συμμαχικοΰ Στρατηγείου άνα-
  φέρει την ολοκληρωτικήν κα¬
  τάληψιν τοϋ Άαχεν. Οί συλ¬
  ληφθέντες μέχΐΊ τής στιγμής
  αίχμάλωτοι ^νέρχονται είς 10
  000.