90442

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΙΜΑΙ>1 Λ ΕΠΙ,

  III
  ΠΚΙΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ αΓ[ΑΣ ΒΙΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠλΡΘΕΝΑΓ£ΗΈ1ΟΥ)
  Ϊ ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Έτησία
  Έξάμη νος
  Γρίμηνβτ;
  ■πλτ,ε,Ανοντειι,
  Δι* ί^α«ι
  6*ς ι»ι«ίτι·«.ι
  39
  18
  έι«".ρι-
  ΡΒΘΤΜΝΕ
  Κ Π' Ι Α Κ
  II
  'Ε*γ«·»«*4 σώματι!· Λχμίβ,ς
  ίον των {ΧΚ&Λσί<ι*'.κ·5ν τά,- τηη , μμφ; νη; τβθ Αβθ9 ίχΐίνου, χλλ, ιί- ν*ι *·1 Ιχόν,λβ,ϊΙ; άντ,»υ/ιών έξ »#τ)·/ χΜΐίυνου. Ό μπ«·λ·« ΐΌ;. ω:έχ$Γλω7ΐ; καινωνι- » λ αί πολ'.τ*ι»*<- ιΐνι ΙλεΚ «*ϊΛ«οί *·· τ·· ΙλληνικβΟ λαβύ. Έν ■V ούΐιΐ; κινΙ^νος οό )μ 45ε#< εΧΒ τ*|ι; έ^γβτι»!»1, ώ; ή έν 4λλ»ις ί ιδιιβτιβμένη, δ/ΐ μόνον Ρ»δς ίΐν *5υνατ*ι νά ρ$ ™ **^ »οβι«λιβ- α»ΐ; χβτΐά την τρμγμαΤιχΓ,ν καί έ«.Τημ»»ηκήν αθιοΐ άνά«.& ΟΙ λ*γ·μ··»οί ϊθ'ΐάλιαττιιί έν ' Ελ &λ, ιί* οί ααλλον ρίη·ντι; άλ χι«(Λ εΐυ<ΓΤημ»ϊος " *Τιι1|ρ|"β»·ββΐ9ΐλι·τΑί ούτοι ί οί 6ΙΙ λεΐιΛι;>·· εαώι» ΐϊβΗ
  ί*ϊ?«ττών. Ουδέποτε οί ούβϊνψ/;-
  ή δι«μ*?τν?'.α ^ων ή-
  α1ζ
  χού«θηέπΙϊβ» ??
  έκ) ως ιίς «ημιουργί-ν' έργβτι
  ένώϊΐων ά'Αίνης «ίτι»»ς ένώ
  βηφ(νον·ι «βλλλάχΓ;
  χ·ί. Άλλ' ούΐΐν σ
  •χουνι. δΓο-ίΐ εττηίίζονται έπΐσης
  χ01'
  νωνΐχήμο??ή αυτών ύ·ί*«οα·ι
  διότι 1««υ έηισ'ϊηαονιχής »*«*ω;
  διότι 1««υ έηή
  ώργ-ϊνωαίνοι πίίτιύουοΊν ώς μο
  ν**κην ά-ο*τολήντ·ν. την «ίξι
  σιν ΐών ήαίροαισθΐων χ«ϊ ?1ν
  λβόϊι 4τ?*?ίντ*ι ούχι ύ«
  ργΐϊς κννωνική; όο
  ί*ο*^τοζ λο--. α.οΛερ
  ώ; 6 β·θϊΐαλ·(ΐ[Α·; «ίιθί» αλΑ> ιι;,
  *ντ*γωνι««χ6ν, τίίνονια άντιθε
  ί ή έγ
  «< »/ρ *ι3ζ-ϊ»ν των -ιι- μών των '*?*; ?«» άνοιγχαιοον τα αί:ια οεν νομίζομεν, βτι ύπάρ- χει λόγο; τις **& άνησυχτ] ττίρί τή; εξελίξεως των έργατ-.κών καί των σο·ιαλ<στικών ύτίοθίσεων έν Ελλάδι. Έπομένω;πολύδ)ιγώ τερον δύνατβί τ·.ςνά άνησ^τ} πί ρί ύπάρξέαχ, ΐδβδν ώ; έκείνων δι* ά; τόψήί'σμα τή; διαμαρτυρίας των Αβτμιέων. Εάν ύπάρχωσιν ολίγοι άιογοί ίπιδιώκοντες νΧ εύ·ι«»ί την ί?γχ" σί«ν τή; έκμετα>λεύβεωί των έρ
  γ«τών, τό τίρ$γμα ιίνζ πιρισσότ
  ρον ιύΌυμον χαΐ σοβαρόν.
  Εάν £έ προσέρχωνται καί κ*ί
  τίνες χακοχωνίόοντε; μελέτας
  Λθΐν«νΐΛώνΟιμάτω·, δια ν» σχοβ
  «ίσω— θόρυβον περί τ?5 ττνεθμα
  των, ούο", αύτ'. εΤνι σοβνΐήτερον,
  διότι σημβιίνει, δτι οδτοι δέν έγ-
  νώ?ί—<ν το Έλληνινον, κόσμον κχί τα; συνθήκας τοθ Έλλην!· χο'3 βίο-ί. Άλλάπολύ ολιγώτερον α/όμη τοι«0ταΐ τάσε·ς 5ύ)χτχι νά ένισχ^Οώίκν, ώ; έλλ*/οβ συμ- δαινιι Οτϊτ) των πολιτικών άντιπά ή4 σημιρΐνϊ]; ινθίιον των νή ίπα,νέρχηται κχί τόν μ».λ»τ άντισοσιοιλιστικον ι^ν τρόπον εί; τα Θυ- τών 6λίγων κα'. μεγάλων των χ*ρχλα'ων. Ή οί , έ* τήςιργχΉχή; Τϊύτη; κινήσϊ·»; Ι τάσχουσχ δειν'οτίρον πλέον τάξι; ίΓνε ή σογΛν3χτο9«οχ τχ έχτεα δέ- χχτ* τη*; δλη; εϊλλάίο; ή τάξις των μικρο.εί«αν0υ.·τ:ιώι των ενόντων στ«0έρά ώ; έγγιστα ΐά έχ ιοθ Ι^γοι* των νέρΐη. Διά τοθτο κΐίή )βγομίνη έργ σ^νηργκσίχ ^,εν 8νναταΤ ούβ' α.0 τη άχ»μη, νά ε/^ μόνιμον τί έχ.βσ'ίατε ίχ Λ ών άνωμαλιών ή' Τή; άνάγχη; δϊ.μιβυργίαν προ»·* ρινή; τινος έπιδολήί των άξιώσε ω»» τώνέογβτών, *Α^5ίί|»: τε πχρ' ημίν 6 έ?γβΓτη< ςχλθΦα.;·* Λ>ά ίπα
  βη μιχρβ; άβ-τός ή&μι·υργίχ μιχ
  •ών χτημ*τιών έν τ?) Οιιχίθρφ
  γ οί ? α είνε χχ'ι «Οτη ενίσχυσις; των
  Αατικών τάΐίιων. Ό "Ελλην ιΐγ
  ρότη; ε!ν«ί ττερισσότ«·ν άστ^ς ά-
  «0 «άντχ μιχροχερχλαΐοθ/ον, ή
  καταστημχτάρχ-ήν, ή έκοοϊην
  των πόλεων.
  'ΟτανοΟτω ιί; γ*νικ«τάτχ;
  γ3«μαά;ι 4Χλχ χαΐ έν πΐστή είκό < νι τ?5; 4λη? ·κ·«·'ή!/ίνσο*ι*λιστο Λτγ}"κχί έν ΐίμ ίπιστημίνίχώ καί Ι έν ",ψ ύπαλληλικώ κόσμω είνε οί κηρυκ:; κχί οίπ{>οστ.άτο". των λε
  γομενω; σοτιάλιστών χ»ί ΐργχτι
  ΤΗΚΕΓΡ. ΕΙ&ΗΙΒΐ
  Αύτοι *ϊνι οί
  σύλλογον άχόμϊ) «πρό: τϊροστασί
  αν των Δΐ'.αιωμάτ-ων ?ο> 4ν')ρώ
  πο-ι» την έτΐ«ν5·τατικ(· .ίρ«ν τού
  τίϊΤΐ ίκοηλ«·»ηνχ:;τά νοαίμου τι
  ν^ς χ*Ορ»ϊώτος. Οί 4ρ/ήγοί δέ
  τή; Λΐ»ήσίΐ*ίς, ήτι; ίπο »ών ίίτι-
  ιτ»7μόνων έκλχμζχνιτβιι ώ; άρ-
  χή μπνΑσιβΐΑΐσμοΟ, ίΐνι οί στε-
  νότιρον »;ν&ίδϊμίνοι προ; την »η
  μερινήν κυβέρνησιν ή6πο<χ ίίν ί- χει «ΐ^μ^ ρον νχ οημί-ουργήσιο μχολσιβ'χου;, οννατα* 4ί χ άψι ση τας δργανώσιι; τχίτα: ανευ ϊ ^ηγών κχί όπνδιόν ίχν ί τού; ίλ ά Αθήναι· ΒΜ11ΒΡΤ (ίΐ. τηλ.) ό Γβρμα,ν ιχίΊς; Δι7)- πρββπαββΐ νά «ζέλβρ τ·0 06ΐ.λσα>ν·ς;
  νά
  ντ.ν.
  ΚΒΑΠΙΠΙ
  Ίπ^τράκη έκ ττώ.ν
  μάχων χορών χά ϊ τής ' 8λ
  Αάβος ή έξαγωγή των 4>Τ
  χε»ρ £οίν προίόντων καί
  άπο ιχ ι#,»4>ν διάΤβαρκί-
  αν.
  •Η 6έ Αγγλία ή?χι«»
  έζαγωγήν Ιμχορινματων
  διά τουρκίαν Βονργ&ρίαν
  χάί δλοος χούς λι^ένας
  ττ*ιϊ Μαύρην θαλάο«ης.
  Α. ΪΝΙ
  Μανθάνομεν δή ό ΣύΧλο
  γος κϊν Κυρίων
  •ά δώση κα«* αύτάβ
  ;ν έβπεοΙΦατ Φηίρ φιΑαγ-
  τινος ΐΛοποϋ.
  δτι φιΪΜ
  ύώιερυς σκοτιάς όέν
  νά δα»θ/)Ι υπέρ
  ν. _Ίε; τάς φνλα
  κάς οπάρχβσιν πολλο. Λνθρω
  ποι, ουχί ΗθΐγοίέγϋΙημαιΙας
  ητωχόιατοι καί /ιε,κράν «ό»ν
  οίκογενεΐεϊν «α>ν ε*)ρισκόμ«-
  ριοι, *Λ|ν όιβοίων & σχόμαχοζ
  θά, μένη κενός καί κα?ά τ»)ν
  Νόκρΐφνκαθ'ήν
  χριστιανόν Λληρ *
  σι νόν ατομικόν κ*1 διαί«ε- |
  δάζωσ. '_>* όσ·ν αίς την
  π-ολιν μας ύαα^χει ώ; φιλαν
  θρωπιΛόν σωματείον 4 ^ύ
  γος των ϋΓυριών 5ς
  ση υπέρ τ<δν δνσι των Γΐλααμάτων. Ας έλπίσωμ«νΓ>τι ή αύβτα
  αίς μας &ϋτη θά ακουσθή.
  ΑΠ0ΑΡΑΣΙ1
  Άίήναΐ (15. -τη* . )Γ»Άγ
  γέλβται έκ λ·ν* (ύ^· δτι
  οί Ιχβί >τρατούμβνον Ίρ
  λανδοί 'Αρχηγοί έδραΛβ
  τβοσβν.
  ΣΓΑΑΑΛΗΪΗΓΙΟΝ
  ΘΕΣΑΛΟΝ/ΚΗΣ
  'ΑβΓϊναι( ί·.τηλ. )Σή*β>
  ρον Κ.οριαΜήντο Μρν**
  τικόν Κέντρον βίσσο,λονι
  χ^ς; σνγχροτιΐ σολλ·ληιτν«
  β ιον τ ό όηοΐον ·&λ·ιδιά-
  ν ίαν τού λαο6.
  ΚΛΕΜΑΝΪΩ
  τοβ
  ρ
  χισ«ν νά πα·ο»σιάίυνΐί* ι
  αί μοπτύσβι^ διΑ ή κα-
  τάσχο.βίς τοο βε4
  ΓΑΑΛΙΚΗ ΑΔΗΜΟΝΙα
  'Αθτ,ναι ( ίδ.ττηλ. )*Ενε
  χά τοβ βΐ)<τχβ»ροΟοτ.^»; λό- Φβα>ς; των ' Ιταλβσβί^Ρηκτδν
  των
  δ ιαφορώντό Υρ
  νόν ♦ρκι^β να

  , ι
  (ΥΘ!3ΤΩΊΑΗ3Ο<1Αη ΙΤΗΑι.3) 3ΟΤΑΦΦΑΗ .Μ ΪΛΐΙΑ ΙΟΛΟ 1ΠΑ ΜΗΔΙ3 ΛΤ3ΑΗΤ 1*38 Π1/3 ΣΙΙΩΛΙ1Δ. ό (,ΛγτΤ .11) ίβνΓΐ^Α' ά <τ* ν«9β>Λ^β« ^©3 τ.© ο, χ β 4
  £^Δ1 ^
  νόν
  νχ

  (V*
  νωτ
  Χ
  Γ'ι?ΪΑ)6ί*
  •οί
  ·»χ
  Η* .
  -Τ·
  γτ ϊ
  ν<ο^Γ^^ιλ^(Υ^οι>^3ί^)X^Α^ ν «λ γ
  Γν

  1 -6»
  χν
  χυυ
  ;ΰο*
  §7
  VI
  νώι,
  γ» ιτ|»ΧΧ8' Ό'
  νΛx^^»*
  κ* ά*
  χΧ'
  ΙΤ ι ^ *
  .ΌνΉλΙ
  IV»
  ι
  «· νΐπ·ιΐιι1

  Ί'»ι»ι?
  %.
  ν 3 Ρ#Γ >*
  " ' ι*·!·
  «Αβνϋν >^7
  '-ε- '-χ ι1·
  > Ην
  •κ 4
  μ»λε· «»·♦*>
  Αν ,ίςεοχ ι
  '9 )*·Ϊ3 ·!·
  -.ΓΓΐΙ»ΙΤ)Ο»
  Μ. )
  /υ ?«ί> (τ
  XIV
  νό
  νυο
  νχ

  XX·
  νέ }χ7ίίΛ'* |
  νοΛ'Χ»* 3ο βνίι
  Κ)
  Ιθ
  ,ιοη
  νώτ
  ιπ

  ίβ
  ν(τΓ
  »Γ3
  Ι «χ
  ίχχ
  5*73X3*1 ;
  εοχτ» ίν χιΖ

  XV
  ?{τγ νωΧ
  π* νϋο?
  νέε)ΐί»ττ>
  'ΧΧΑ' .)·χ
  -.'ΟΧ
  ιΊ νώΓΰ» (ν^^
  ·ίτ Ιχχ
  -ιτ