90445

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  &*&.«*£ 52
  Έτψιία δραχ. 36
  Κ&Ι ΤΤΠΙΓΡΑΦΕΙλ 6Α0Σ ΑΓΙλΣ ΒαΡΒ&Ρ&Ι (Ε»ΑΑΤΙ ΠιΡθε»ΑΓ$ΓΕ18Υ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Μ. ΚΑΦΦ&Τ0 :
  ΡΕΘΥΜΝΗ Έαπύρα Δ*υχέ4α
  '_*·>
  τ·§ ϋΐναι δννατόν νλ πιστκύσν) τις
  είς τίς τόσον πομπωδώ;δακη
  «Τ^ν ·«^ τ*§ν
  ώ 1*5γο»ν «αί χ&ψ ωραίαν
  «αννεΐιεΐν •ΊεΛέχθΐί σ^^ί^
  «^ «ην όαοία* έ|β
  ις βςης μ
  η^ζ ΰτΑ ·ύδίμία Κυβέρνη
  σις Ιχε» τό 0ΐκ,θΛ#»μα νά δώξ
  στη^ιασμον
  γ
  τα 7]^ ίΕ ά4ιψ>*·
  ςμμ
  ρίζ·ντο «άς βνιι,Ι^ψίΐς καί
  «άς «ποιήσεις τοΰ κυμμβ-
  ρίσαμ ν $
  ΛβΑι*ικτ)·*·3 φόβον,
  0^ς η
  Μ«τά *όαον μ
  ιαύχ*$ μίαν Κυβέηντ/εο,ν
  *<ίν ιϊτλ,οτ τής Φι —ηΐ τ) Κνβ&ρψη ^ λ χος ιώνΦιλβΑβυ^,^ν; νού »ις την >
  Καί τί ούναται νά ·ΪΛΰ τις ψέρειαν χυθ
  δταν κα*αο-τύατηγοΰντβι ο»- , να τ*&* ^, .
  νό»»χδιάκ»Αυσι*βγιας5'.ά Έπαοχίαί Μυλοποτάμου
  μας "ών ί^ο^'·"1·1 *ή~ έ«- Ι ηί Ιτ^ι μακρά θά ·ϊναι ό
  | βΐιλέ—■
  ν ^1$ δημόσιον π λ·· ι ' λ» ι ών .
  ής Ι ΡΩΜΗ »1ε;
  Αγ
  πε>λϋ-
  -------_...._ ι
  όν έναντϊβν
  τΠςΚρ·*τί·ς ι»1»τα τ^ς
  Ϊ6ί·5ίας.
  Λ·«ΑΙΝΟΜ Τό άχρ ι
  II
  ·«5ριέρωσ»» δλην «ών ζωην
  την Π· ιτρίδα να βϊΐγμ,αησ
  τ6έσχατον ήίων
  μέ τήγ
  τά>ν κατη
  χ
  ίΐς θέσιν.
  έξ
  σ
  ^ «Μαγκονσά·ϊ*5»
  ά#"ί
  σόνδ
  ς 10
  γ
  *»θί«»·
  Ααζη
  ί
  β £ν)πρι%κε>ν>
  Ιχ· ι
  ΐ'Η
  ^ ώς ·το«.τητ
  ό
  ΐίιτι
  κι»
  Ι··1
  θι^αίκών
  δ
  καί... μ
  μι&ς ιοκβινιηί
  8έν άγα
  λα
  ό;.
  β ν ι«ερσς,
  ίοο» η «,τβγή αϋνη ε»ολιτι«ή-
  χάΐ».τοποίας Ιχπ ΟΟ
  ^ έ(Η|ν βε
  γ^
  ποοδσοσία;;
  , την χατηγορίαν τής
  ΠΡΟΓΡΑΙτΙΙΙα
  ΠλΕΙΣΤΗΡΐΑΣΜΟΥ
  Ι ί«Γνσ-Γσι?τ.Ιν·υ Τ Λαγουδά
  νι ΙατροΟ κατοίκον Πανορ-
  Αί«λοπο«άμουκα(2) ΣτυΛι
  ζά ί
  μ
  κατοίίΐοτι
  •Ο
  ματο(
  όν
  γ·νή·Λ«ε> ΙνΑ«ι
  λ
  «ούτου
  τοΓ,
  μ
  ενώπιον
  αύχοδ
  τοΓ, νοαί.αου αύχοδ 5η#
  «ου ««ι Ι!·* τοΰ έ¥ η*νό<ί μ, τού την Η»ην Κ^ασούνα ΜοΛοποτάμον ά λ,*,,^ Οϊ* ^όνον η^ΜΗρθΜ Ιν Ινα- Χ«*άν Ριοβανά«Η 1*·τΚ)μνης Τδν πβθ·' ου τύ «αρόν μδς πθογραμα πλβισ»ιριασμον έκν τάςαμβν διά %{ς Φπό χρονολο¬ γίαν 26 ης Δ*κ·/ίΡοίου ίδ18 έπτταγής μάς νομίμως κοινο- σών ΙγιαφΛΤ Γ)*ι σ·ούπ*> χαιδΐι
  αί κϊ·αλα } ^
  ΆΧά. πατά πόνον
  »άς βα^άνονς τάς-οποίας ΰα>ίσ
  ταντβι αώμαχα — εντώματα
  είς Κ* βο^ονμια
  £ΓΙ «ατά «ό¬
  σον σια<ρίρβι τό Ινσ»τν/.τον τοϋ «ΐηα.βν ά?το τά?νσπ«τα ί ίίττοίΐονούντων ^ ρ-ίθϊς καί <·;>άνοντιι; μέχ^ι χοϋ Οημκΐον
  $ ? ί
  έπτ«αγής μάς νμμς
  «οιηθεΐσης Λντφ παΦ'ά δεΐκη-
  ταΐ επ τοϋ ύπ' ώ)? βίς την
  ιδίως υπύτήνηροσ
  βοηγ ΒΓοοιή ?
  ϊ-*1ΐ? λ 14- δή κολουνται
  όϊ β™.*όι«>νοι λϋαι
  λΧ
  ι-
  κοί κλητήρ νά
  νο,ι(α·υς δπιδοσεις
  α«. ί
  ϋ παρόντος εν τΰ έν
  IV
  έκδιδομένη Κίδ
  τασίαν
  Χο ι νυν ι άς τ*ν '
  ΤΗΛΕΓΡ.
  Ό έν Ί«βαν»·ί*«Η«
  «Νεβλόγον» των
  , η7
  . Κυριακήν, ίν
  λ £Κ
  το «Βη-ιά»
  ώ
  1918 η
  κου κλητήρος τής φ
  τοΰ ΠρωτοδικβΙπυ Γ»θνμνης
  "ΗΑία ΆΛοβΐόΑου Ιν» δυνά
  μβι καί ίτ·ος έκτέΐηιΐ.ν τής ΰη
  άο 61 τβθ 1918 Αηοΐρ<ίαβ(ας τού Κνρίου ΕΙρηνοδίκου ΜνίΛο πστάίαόυ -επί προσωριν*ν μετ- ] ρων δικάίίαντος νομΙμ«·? «ηί
  Έν «ανΛρνφ «Τί 1 η
  ίηυ
  ΟΊ
  παραγγ
  Οί
  πληοίξούσιο
  ^χαϋρος Γ
  καί Αλλον
  η'6 τοιούτον
  ΰ»ν &ι έ
  ΐΐμοαΐί
  τύπον πβρί*
  Μ|
  χ^η
  έ| 'Ιταλο-
  εντούτοις
  λοι π
  ρ
  ρ πη^φρ
  τασήμως έδήλωααν
  ί νουλάχιατ,αν
  Π
  95' «σΛ ταύτας έν .«κως
  ν ν ί^ι β'.ίον τΜβνγτ*"·" ,ήΥ έ*»τβγη5^Ο>ί !
  . ι « προ; ιτλ^ωμτίν νύμιμος
  -κ/,«ΐί τή; ώντικβλι - θ8σμία
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Οί «ΙάΙ'μς
  φοονδτει κατ' έζ
  λ
  ά «εχί
  ξηγεΐΐαΐ τοοκ)ν ο
  λα-,ιβάνβται ώς «
  •βιάσιν καί ώς
  της δ
  ρο/Γ>ρς
  καί έκ
  Διά ταυτα
  Πβός ίΙε»«οαξιν χΓ^ς άνωτέ-
  ρ» ότπαιτησεο»; μας μετά χ&ν
  μίν»ί πληρβφρς
  "Α,γγλων επισήμων κύκλων
  οί Σύμμαχο' ΛωότΛς; έν,ί,ρ
  ■ξεως το,ύ αολβμθΌ 'ίσχον
  έζ ΆμβρικΑς; πιστύσ$ις
  ανερχομένας ή·η βίς 2
  βθθέκαταμ^
  λ ος »ρί>ς
  λ*κόν σ»ρ
  Λόχοι *Λλβαν*
  3μ| οΊτρατιεΕΤΓΐκήν
  ϊχοντίς. Σ&ψόμ* δ*
  σΛμηιη'^ίσθθ
  σης Άλβαΐϊας
  β·έ!ν νό ^
  Ίτα-
  έκ μέ-
  αν-
  πό
  η
  μαΐός ααϊ η
  έ ε
  έν-
  ΖθΔΟ ΑΙ3Φλ<Π·ΠΠ ΙΛΙ Τβ)β* ν. Λττ 71 * ν*ο«ί.Γ. ιχόι ΐΦ ν\1 ΤϋΙΐ·.* -υί -.ι** τ Π. νΐ>
  ΥΘΙΜΑΙ<τπΤΙ13ΛΠ -ολονοοχ ογΛ 181 ί -ονιοκ βοτ ιτοοκ,ιο'$ '9 )ηχ ιΤ «?Α|ίΑΐτ» 3 0