90448

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΙΕΙ8Ι ΚΛΙ ΤΥγΙΙΓΡΙΦΕΙΑ ΘΑΟΖ ΑΓΙΑΣ Ι4ΡΒΑΡΑΙ (£ΗΑΝΤΙ η*Ρ8ΕΗΑΓ·2ΓΙ!βγ)
  λυκουργοι:
  ΑΙΓ ΪΒΘΥΜΜΕ
  ■αί η
  ί Ύοϋ Μοτ. Ταμβίου;
  ' λ «ό των «ττηλών τοϋ «Βή-
  ά'1ύ!>
  ΰ ή ηιΐαντΐϋο>·έραν είς την
  ζωήν τουέ«οϊ»χίαν 6 Έλΐην
  ΙΙρ^ό
  *»· έν Ή§α-
  κχίφιη>λη-.οϋχ·ϋ »Βήμαιος
  «ών #ν ττ) χόλει ταόνη
  ΓθΟ ΜΑαααΐΜ ««ν λ*
  Η» «όν η. Αρχηγόν τ.ι|β Χω
  «τ/ί άιαχρίνβι εύ&ν-
  καί
  γγμβ·1 βΐς αίτδν
  τόν ι5*ετνσι^ΐα*έοχ«;ν «ούτον
  4|
  Αιατι οέν δατάχθιι ένέργβια
  ίπί τβό-τ Λ
  /;σεις κβιί κατηγ-
  σ&γκβκριμμένα γ·γο
  τυΐ) Μόν. ταμβί
  όν, ουτινοι τα βνμφέρ·ντα
  νί»ν φίλων 100
  'ον τν/ς 20 *;>. μηνός — ού -
  *Λ¥ βο μ *9 «ν χη ς Ί«κί>
  νης Λ·λ«/^εισίλη<; μ; τα 4νο άΧΙ**γ μηςύβω έΛίΐίδβ χα¬ χά ιοϋ πτο/ο45 χούχονβιοηα καίέξ,έίχισζν επ των ύλΐβ «**- χβτά τοΐυ<πο*>τνε$ηΌν
  *·ν &γ£
  φανατισμόν
  Δέν γνεΒθ
  βαύναβοι αυται
  τής δημ·σ.
  νιμώσι τό Χώμα
  «»ί το#ε;
  έν Ίΐρακΐρίφ ετροΐβ'ταμένον}
  , οίτι»**} ίά. έΊειβον ββ
  γνώσιν τίδν βαιιβον
  ν
  Ιϋ.ατό~ιν των άκοπαλ ύ·ψ·οτνν
  Λέ ταύ»β»ν νομίζομεν δτ* κα-
  #η»·ν τ?|ς Κΐ«αγγλρλι πής Άρ
  χής είναι ·νά έχνμβ\ διατά·-
  σ·νσα ι ην ένβ^γειαν «νακ^ί-
  σβων.
  #/αναύτοδ,
  Η #ννά«ι ατ* γ*ίκαμ* νζή ν*οω»ο
  ι* Ιργανον
  δημφσ. άσψΛΐζΙας, έκδ$
  ^η λύσσβς
  τό έν ΆΦήναις '
  γείον της
  'ϊ*·#έτομεΐ' *»*
  Ί»α# Φά κάμη καί
  «V
  Λροκ«ι-
  μένω τό Μαθηκον τού όχι χά
  οιν τής έ^/ρίρ/δθί ημών,
  αλλά «Ιΐ^ την ά
  τοϋΣώμαχος τής
  κ·); την οποίαν &£βνΐελΙ(ου
  σιν ε>2«4»άξβις αυτβι τΛν χά
  τ·#.
  |ΗΙΣΤΟΛΑΙ
  " περΠκμρβερων___"
  Δ ιά/Ιαβα στό «ΒΓιμα»δσ»
  έγράφηβαν γ ιά τώ σκάνδα
  λβν τοϋ Γβμνασιαρχοδν-
  τος'
  *_?«β ι·τ, 0ρίσκ·μαι μα¬
  κράν άπ6 τό Ρέβαμνο καί
  δέν ζέρω λβπτομέρβ ι·« ,
  ήδελα νί μοθ γνωρ ι στ} ά.ν
  σονβκινήβη»·ν 4κ«ίνοι
  κοβ πρό έτοο? εδημιούρ¬
  γησαν τόσο βό·«β>ο γιά
  άνύπαρχΐα πρά,γματα ·τέ-
  νησαν κβινωνικό σκάνδα¬
  λον κ·ί έστιγμάτισαν μέ
  τόν τίτλον τοϋ άνηθ ίχου
  δνα νέον καθ" δλα καλόν
  καί μορφωμένον έχοντα
  μόνον τό έλά,ττωμα ότι
  δέν ηκολούββι τνφλοΓς;
  δμμα» ι τάς αρχάς των χά ι
  βέν ίχ· ιρ«?κ#βτβ ι κάς κρά
  ζ· ις; των.
  Ή··λει νά μά«ω άν οί
  Μβρβκροι ούτοι τ*ΐς Ρεθυιι
  νίας ήβ ι«Γις; συνεκ ιντΊθη
  «αν χαί τώρα ή ή βύαΐσ-
  • ησίβιτών έχειβκλάμψβις-
  /ίόνον υπό δρους;. . .
  ΊΙ Μέ αγάπην
  ΝΑΘΑΝ
  όποχρε«(ίένο* νά έ
  Δέν υημαίνει τίπο»8 εάν άπέ
  κάΑβ#βν ή ο/ΐ ό Ούΐλ,σων τόν
  Βενιζέλον μέγαν πολιτικόν.
  Σίτνϊΐ όμαςπολύ εάν ό Ού
  ν τη|·ών αχάσΐΊ φιλοβουΛ
  ήαί ύτιε$Λχ<)<»9 διά ή ΗονλγβΕρΙ* είς την ΛΓποοβϊ νά ηΐναι μί^ας ό- Ββνιζελ©ς «ποτ«γ>κΐ7βϋν είς τό
  κύριον σημείον των άξιώςεών
  »βυ, δτον αλλυι έετιτ·
  είς 8λα δσα ζητοΰν;
  "Η ·Ι·ν«ι μέγας εάν
  ΡάΌΦη μέ
  ζ-·ν
  νά
  τίιτοτ»;
  Ντά μ(1ς
  ψάΐαια ΐ9Φΐίφ&γςΑ$β*%99 αν
  ιοϋ είνε- ]( 1·>τ··»οίει-«-«£
  3Ι η */1^
  σαν
  •ούς μ»
  της ιπιΐ 2) '
  Ιβ.Αανό/α μί
  φίί
  4- '
  (ΙβνίΙ-
  (Ν. *ΔΤλΛά#)
  Ϊ
  εξωτϊρΤεΪ-Ηιεισ
  ΊΪΑΜΑ
  ιι ητοχϊΐηηνι Λαί>?κρΐ
  Ή «Ούμβχνιτβ» ·νδ)ν Πά
  ρ ι σ ίων γβάφε ι. 'Δπόπ'ολ
  λ»ν ήμβρ&ν ήδιανΌήβητι
  κ όιης των σΐίμμάχων άντ ι
  προσάίτϊωνεϋ» ίσπεται είς
  άσχημον, πολύ Λβχημβν
  σημείον. Αί Μαγά'/αι 8β-
  νά;Α8ΐ$ώί ί,λλως χά ι αί
  μικραί έχδηλοδν ίμπβρι
  αλι στικΑςτάσβιςαΐτινες
  δέν συμ|3 ΐβάζοντα ι μέ ·ώ
  • έν· έχ των 14 δ(»ων τοιί
  Προέδροο Ούΐλσων.
  Οί σβμμβτέχοντβς βί^
  την Λ ιάα*·1ί ιν Σόμμαχοι
  έβέχβησβ,ν τότε «αί ύπέγ
  ραψαν τοάς ίρους τού¬
  τους, "ώφειλον συν»πώς
  νά θεωβοθν έ»υτούςτιμί
  ούς ώς λ·σμ6Βμέν©οςδ ιά
  τής υπογραφάς τ«»»τ. Ίν-
  τούτοις «·*ίνβτ_ι δτι Ι
  έχασαν την ανάμνησ ι ν τής
  έπιβήμου ταύτης υποχρε¬
  ώσεως των. Είναι καιρός
  νά έπέμΐτ] όΠρόβΒροςτών
  ν Πολιτβιών, δ
  φέρη όλίγην τάζιν
  β ίςτάς σν)γΗεχυ*ιένας άζ ι
  ώ··ις των, τάς ύπερΡολι
  κάς τάς βζωφρβν ιχάς τάς
  άδίκοος.
  κόφασι*
  της
  13 (Μ. *ψί) 'β-
  ψ9μέην παχ ά χήι ένώαβως
  τοϋ ΜΛνςοβοννΙον μενά τής
  ήψ ρ
  ΙΜΧΙΜΠΈ/ΑΙ Ε13 Ι1ΆΛΙ-
  λ»
  13 (Ιίδ. νφ.) Αγ
  Ρώ^ής *5*ι νό ' Γ-
  «ρινε ιό
  • τείας ε{( ιε*ύς
  κ«ί
  ΑθΙΙΝ1ΙΙ3(ίδ.
  τα ιηλεγρίφηρ.* έ»
  4*9*4; νό έκίατψοψ δργα-
  νον »έΙν Μ&οΧσί-βίκω*
  < Πράβδα » , έδη·μ9«ίνιαε %ό «'—'άν αί ΆνχάΨχ την $&ή ών τότε μόνον θά είς Πρίγχηαον λοι τέδν Χοβιέχ, ΐνα πανηγν- $ ύ ΛΟΝΑΙΝΟΝ Κατά τάς φορίας τοδ έν ΊρΛανδία Ή Νέον», 6 ίΦχαγός Γαού'ΐ-ν εξελέγη αροεδρος τ·ϋ Ιρλανδιχοϋ εκτελεστικόν Ηομχχάτόν. Τα δύο ηρώτα Κ3 ζοομον τβ γραμμα τής θά ό αγών μας ««τα των άντε παναστατικίΐν «αί αί ποΐε ί μας - ' ι*
  «ΛΒ^εΠ»)»*···· ___,.-,.«,..χ_«εβε·8β&<ί ί ■» Ι*Π» Ι»" -ό ;ο^ ^)^ν^^τ & — ^«ΤίΤε», ζ ΪΙ3ΪΗΔΪΟ3Ι03 ΙΑΑΟΤΧΙΗεΙ χο ότ έα γ ν45·π·?<ί)<3Υ«>
  Οοτ
  νέβ
  νί> ζτο5 ςωνγ Οοχ) «ν Χ)/ν36γτ
  'ΐι _ι;ί ΐΑΐ3·Λ_αΐτ/:ΐίΔ
  οίήςιαάθ ο«6τ
  .κγί>α.ϊτ βΓκ
  όκ^νων^οκ
  ϋθςδίοο,Π
  οοκ) βπνώ Οοτ νοΑτϊΤ νότ
  ϋΑο 'Θεχ νοέν _
  4Τδ βϋΙϋΤΤΛΛβ ΟΤ
  4 β·θθΑθΚΓΤ ν«<3 νωτ ς^οχςί) ^-Τ ϋ 4 8Τ©·ΧΟ«14 βχδ χ>ν --------
  ο*αο
  Χ3·*?ϋΌ ?(Χ1 βΓΓ
  -Τ) 4 4008 ΓΤ (7 40ήώΤ 3 40Κ
  4 3χ§
  -ν!1 .τ*ι>τ
  > Ι -8ςχ036
  . νββτ ώ
  ι νωτ 2^ ·"·-
  νωο,λίύθ 6 4ο (ί
  ύθ ό