90451

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  Έτηοία δραχ. 36
  'Εξάμηνος » 18
  Τ{)ίμηνος
  ^ ηανη εφημερ
  Γ»Ι«Ι$!Γ ΙΑΙ Ττ!ΐ|Γ»»·ϊΙ»*Οωχ ιΓΐυΗΡΗΡΗ (ΕΝΑΝΤΙ η.Ρ8Ε|«Γ0ΓΕΙ0Τ)
  αυρφι
  νίαι.
  ο
  'Π π
  η^
  εϊόηβις *α«ν ην
  σαν ά.τανϊβς οί έν
  ίνρΐ0*όμ9Υθί ίφίσςνοι άξιωμα
  τικοΐ ουδέν «ϊλΐρ πιθανώς «τη
  μέηι ΐ)δ:ΐ ή Κνβέηνηα',$ |2α
  βε ί)ν άαοφαοιν, όπως βαθ¬
  μηδόν Αι»/ Λμντα έαεΐνα τα
  μίτρα, ών η, έ^ορμογή
  μένΐ)θΛΛοτι, ώς έη των
  τιχώΐ' πΐςιαταθζίύγ, ή<:% δχε ΜΗΟν καάιστώς άκοβαί "Π &νχϊλά*ζ ηΐ>ίχτή ώς ϊπα
  /Γ»/ η^ιιένο>ζ έηο ?ών σχηλ<ον £|7» :* ι μ* Μπίδα ή ο%ι ή Κν πά* των « ^ όν ίχον— ■ τώ βήμα,χι ην λήψιν δ¬ ών μίχςϋύΥ &χ.- 'ία διά ιήνέηί τής άη»κα**0τάοεως αν ίε*>{ Φ&,ώιας χο
  -ηανχώάμνηοτεΐ
  αν ϊό
  —άΐΑ'4,1' -<-' ϊά είς ϊόν αΛθ ΐ;)<, ίν^ρ β .ιολέμον μέχΰ1 σή , ώί.ή αθτί) Λ"ν- ένΚοήιη διά τα Λθ.ίιτιικό. 4 δι '' έη' έυχαχίΛν ύέ ή 'ί ο*χεΙ μέλλοντι φρυνοϋμεν δ- τι ϋ'ο. τί ά.ΧΐΛ0.ι κθίί.τά ^υι/το Ηρ«.τη Ιφ όσον τνχζ>ν τι
  ι τ. ϊούΓβ)ν δίν ι.ό ι-.
  ΛΥΜΟΥΡΓΟχ μ. ΚΑΦΦΑΤΟΖ
  —β—ρ—ρ—
  Ι7αοαα.··ειιή; " 15 Φεβ&ναρίιν 1919
  ίΗ1ΕΙ£
  άγα&ά. τοϋάνφρώ
  παν περΐ <# ή άψενδής ίστο ρϊα διόάσχ ι. 6τιέγενν^θ»σαν κβ. άνζητύχΰηααν έν ύ όώ 'ΐϊξ έπιστοΑής έφέδρών χω Αάχ<ον πρός την διβυθυν- σιντονβι'ιμοιτος πληρο^ορού- μ«δα δτι εγένετο ενεργεια των πολιτευομένων τοΰ νομοδ Χα¬ νίων παρά τφ κ.Προ)θυπουργφ περί ά"πολύετεα)ς των μεγαλυτέ ρ«ν τού/Ιάχιστον ίλιχιών των έφέδρΐιοντη; χο»ρυφυλακής των μή επιθυμούντων δπως παρβ κεΐνωσιν έντφ σώματι αυτής. Καί ήμρϊς θεωροίντβς την ά ξίωσιν ταύτην των Κρήτών δ α*> ·η)νηγοοο<7μεν *?πρρ τήςτα χίατης πραγματοποιήσεως αύ· »ήζ, τόσφ μάλλον χαθ' δσον τιί μέν4)]1Ο τουλάχιστον των έν Τ[] γ(ΐ>οο«ρνλοκί ύπησετούν
  των ίο/έί)ρων ρΐναι πητέ-
  ρες δύο >ίαί τριΛν τέκνων, άτι
  να έχουσιν ανάγκην τής πατρΐ:
  κή; προστασίαν, τό 8ρ διότι
  πολΧοί τούτωνέίνειι ύπίοήλιχες
  έν & έν πάση περιπτώσει οί
  α<Λ3ΐστοι αυτών άνή/ουσιν είς ήλΐΛίας, ών αί άνΤΐστοιχοι έ%' τω οτρατιο πρότινος ?γου-« ο«ν άαοΖυΰ'ΐι δι" άορίσιων ά^ειών. παντα Λ^ ,^_Τ.__ ύπέρτ,ι^ηβή- σα,ν, ό δέ 4ρτος παρασκεο- ι ήδη λευκόν κατά 2ν ένθομ(ζοντα σχ ε- δόν χον Λροπ,ολεμικήν έ^- ποχήν. Έν φέάώχΐςτρν ηρωίκήν Μβγ<χλάνησον αί φά,οολΆζ ' ^ζαχολουθο^ν νά παιλουν- τβϋθέ-
  ρων; 'Αλλ' βύτβ βά τ·Λ-
  μήσηνΑ δ ιαμαρ,τΐίρηβ^ ως;
  έπραξεν 6 Λαόςτής ©βσσα
  λονίκης;, »πω^ μή ταράζη
  διά τοιούτων δια,μαρτυρι
  ών, την ήσοχ ίαν των κατά
  τόπο»ς επιτροπών.
  ΎποβάλΛομεν την
  σιν;
  Ενεργήθησαν ή 4τα
  Θώσιν άνα»«ρίσΓΐς επί τβ>ν ρ
  ήμα>ν καταγγελόντον σκαν-
  δάλων τής ΛΓον. "Επιτροπεία;
  Ρεθύμνης;
  γλώσσαν «ατα το / Ούϊ/σα»
  νος ίιά την »α»ο. ϊης 'Ρωσ
  βία§~£χστοανε[ανή*ν άηοχρού
  ?ίου δ Ονΐλβων έν ·Ίΐ
  μ«π μβτά τής Κγγλία$ ηαϊ
  ΓαΧλϊας ό ΟνΓ/ίετων πρός ν.α·
  τής έν
  ί διά ίο
  μ α τουτο δημοβΐαξ άρ89>ΚΛ-
  ν*Μ*ς γνώμηί έ4ήλαα/*ν ότι
  οΦμφΦναζκρ&ς χψγνώ
  χον άμβριπανικπϋ λαοϋ.
  Γ Α Λ λ 7Κ
  II
  Σ Τ ΡΑ'Γ ΕΤ
  1ΙΣ
  Α>ΘΗΝΑΙ 15 (' ίδ. τηλ. )
  •0£Γάλλος ύποοργό? κ.Πι-.
  «των έδήλωο'εν ·τι η άΛο-
  «τράτβυσις επ ισπέϋδβται
  σονεπβ ία-έιτβιγούσηζ;άναγ
  ΐ Ε1ΙΙΪΤΓΑΤΕΠΙΣ
  Κ Ν ΙΉ_Ϊ.Α
  Αθηναι 15 (Ιδ. τηλ Κλ-
  τά νρωτέρας τηλ*γραφι«άς
  εΐίήσας επίκειται έν Ρωσσί
  α γενικη επιστράτευσιν πάν
  των ΐΑν ΜΛθλοεβΪΛων »<5ν δνγημέννν νά <ρέρωσι> δπλα.
  ΛΛΛΜΑΙΤΓΡΙΛ ΑΜΕΡΙΚΑ-ι
  ΝΩΧ ΓΕΙΌΓΣΙΛΣΤΩΝ
  'Αθηνβι (1$ τηλ.( Δ«τά
  τίνα σννεδοίαν τη·. 'Λμβρικ»
  νίκης γεροναίας ηο).λοίγζ)ον
  αιαπιαι λαβόνικ* νί,ν λόγον
  ώμΐ/Ιηοεν κατά τής'Αγγλίας
  διά την άβαγόρίνσιν κατά
  έ$£ άόή χον
  ί ο Π ΑΓΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 ( ίδ. τηλ.)
  ΌΓΙρόβδρο^ κ.Οόίλσων
  εδήλωσεν όν ττ)Γερου*τ ιαο
  τι με6 'ύττερηφανε^ίας^ ο ί
  μικρο ίλαο ί _άκο3λέηοϋσι
  πρός την 'Αμβρικήν ως
  προστάτιδα αυτών, 'ϋάμε
  ρικανιχ6ς τόπρς σχολιά-
  ζειεύρύτατατάςδηλώο.·ς
  ταύτας· τοί κ. Προε ιρου
  τής αμβρ ικαν ικίις Δτ,μβκ-
  ρατίας·. ■>
  ΛΜΛΩΣ1ΕΙ- ΕΡΖΚΜΙΙΕΡΓΕΧ
  ΑθΗΝΛΐ 15(ίδ. τηλ)
  'Ο 'Ερ^έμιεργεν άδή-
  ■ λωσεν, βτ* η άρπαγή των
  γ.βρμαν ΐ-κί&ν ά,κοΐκΐών 6 ά
  διαρκέση μόνον έφ' όσον
  βά έ'ζακολρυ'θή Λ γενομέ¬
  νη άνάκωχή'. - , ..
  εμπορίαν.
  ΛΠΟΦλϊΚ/ϊ ΑΜΕΡ/«ΑΝΊ-
  ς
  ; ο,Ααόξ τής Παλ'ί
  Κλλλάδος είναι μάλλον
  ί$ενι£ελ ικός τού κρητι*
  ! κυα καϊ πρέττε ι να τάχΐ)
  Αθηναι 15 (Ιδ. τηλ.( Η
  'Λ//βρι«<ιινική γεροναία προ δ βη είς άαοφάοεκ, δι' ών ου νιστςί «ΐς την Συνδίόαχ.'ψιν της εΐρήνης την παραχώρη¬ σιν αυτοοιοικήσεως είς τού Ίρλανίούς. >®ι ΑΠΕΑΑΙ ΑΜΕΡ/ΚΑΝ/-
  ΚΟΥ ΤΓΠΟΓ
  10 (Ιδ. τηλ,) "Λ-
  πας δ Αμερικανικόν τύπυς
  Ι1ΜΕΡΗΣΜΓ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ' ΑΙ επιστολαί «άΐ τα χζ$-
  ματιχά έμβάαματα δέον νά
  :πίν&ύωνται πχο χον α. Γ
  Δ.ΣΠ9Κ0Ν δικηγόρον
  Έν τώ ενταύθα φι*φείφ
  χον η Νίηολάον Τζοΐί^ζ^Μ
  έν&νμασΐμ) άντ!
  (τ·ιιται»3βι.η ιτμηϊ »««»««π» ωο .ι»»·»"" «ι κι»μι
  ΖΟΤΑΦΟΑΜ .Μ 5· ""Α
  ., ι
  4» Ι*
  ςτ
  νώ
  ίυ
  δ νώ,τνώ·χ,6 νρΐτ
  1»»«ιΟΜ^ϋ ©ϊΰθΤ
  3 $χ
  Ηλ Λ κ
  Γ114 6γ *'
  -Λβτ
  δ
  -ίΠ.κ
  11/ΛΑΛΑΊ
  2ΙΖ
  *>·) 61 ΙΑΜΗΘΑ*
  -03ΤΓΟ
  3 νωτθοίοτ ^^ δ
  Ατβχ νοδτ νβ'ι χοΌΓτ νί/ττ . νώ
  . νώχοςτ* ϊί

  *
  V.»
  ο
  V*
  3
  δοτ
  .κ φτ «90η νίοίν
  | νώτ
  νοοα
  .5|ΐτύ©
  ό
  (.ΑΠΤ ,θ}) όϊ ΙΑΛΗΘΑ
  ό ΓΙ
  ΑΎΓ
  9 Λ Ά αηκβΐ Β
  •ύη ?
  -6
  νΐΓτ ν(-Μι>Ιι>ί Λθϊ Ο ' ί^' 73» 5ίΤ 1 ^ιϋί·
  1 . Λ Ι Ι
  '.Μ'Ι
  ·2°τ;οτ
  33
  .κ υοτ
  ^ νοοχ)
  (Λγτ-τ
  ΙΑΚΗΘΑ
  'ΛΨΑΙΙ/ /ΤίΤίΤΊΑί/./
  /.ΩΠ/.ι Π ΥιΐϊΛ
  » *ί3 ώ
  τ^^ε
  υ}*ΛΐΛ"|τ
  τιο
  -ΪΟ4<. 13 < νονολ) πΐ>ί*
  Γτ Γΐ0οοΑοχο34 ώ©
  Γτν ,
  »*»Η
  -Ι■/ Α
  ·*ο4?»
  -5 νΓτ:τ ι
  οί
  ό
  ., , Ι —ΓΤ ©ΓΤΑ4 ^ Τν,βϊΤΟ
  ΨΟΗΛ
  ] -νύοΑωκ Χ)ν ν
  ότ
  ! · Ι
  -ΥΛίίΛΙΨΑΜλ ΙΑ·Α15ί!Ι
  ΊτηπϊΤ υο;ι
  Α"
  δ
  ιν*> - ,Λ
  -α Τι»ς>τ
  .» *
  •τ