90454

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ν ΦΓ.υλο,Ν_ Τ1ΜΑΤΑ) ΛΕΓίΓ. 10
  Έτηαία δραχ. 36
  Έξάμηνος » 18
  σ"-νδ96μ«' ά/ΐςοιΐίετωι: ττρΐ-
  ΓΡΑίΕΙΒΝ ΪΑΙ ΤΤϊΙίΓΡΑΦΕΙΑ βΔΘΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒ4ΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡΘΕΝΑΓβΓΕΙΟΥ)
  ΑΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΦΐ;
  Μ* ΪΜ9ΥΜΜΜ Έσηέ9α Σ
  ΑΙ Λ^ί»ονεΐ«<*ναι τ# Κν- βή ΆΦηναΪΗΛί >μ
  μΐρες μ*τά χαράς άναγγέΧ-
  Χονν «ην βϊδησιν ίιι άηβφα
  6Ϊα#χ ν&Λ οΐΗανσμ,Μή «,νίσ-
  χσβιςτης'ΓΛλάδβς ή*οι ήαα
  ροχή ίαπΐζν δΙοο*ϊμεΦβ$μη
  βάρη νέαελτϊε «ο#
  ργρ £
  οο{ τα 6-τυΐα άγνωστον
  χαϋ θά οοαιιατήσωσι πκέον
  αί «όν Μ>νη<$ορβν «όν ήρμ Οσον καί ά> ιΐβγαλείση ή
  Ζ ή ΟΜαΙα επί ϊΧ
  μγ
  δύναται νά μ) χροηαλτ} σκε
  οδιινη^ας τό οίκονομι-
  κατρακνΙισμαπροΊ* *ό «3
  β
  Έπος ίιετίας τα ΰπονρ-
  *ο# Κ^άνονς εάν
  σ·
  οί μιαθο.
  πνχορηρήσεις η
  σανι?ςοϊ ι ,ιαραστάσεων έδ.
  Λλα<ηά9τθησαν4*οσ«ολ«ί αίς Ευρώπην χ αί Άμβςι*)]* έδ» μίγα βάςος το# φ οί- μ ν αί δή*, όσιον ^ί·»» έποΛ«-4ασιάετθη είς «όν *«$- Λον τοϋιοψ μή έ)|αιρ·Γμέτ£·ν •ίτ» «Λν πρφοωπιηών «ραΐή σεβ)»» -/.αί φΐ»λα)»ίσ»ο)ν μέ «ά Ι δ,ώντ/αα (3|4«ημανεΐ *ή$ χατα ; «ά δ^οΐα 1«ν «Ι* *4*>
  ρι^ τη; ίτ;·ιουργίας τής
  ν««ς κατασ?<1σε_ς ετίχον Λό¬ γον ύ&άρξεψί ιώρα ηλόον ά Λΐιβλοϋσι ό Ιννηράν τ; τις διά .τ-Ιασιασμ **ν «ατρια» «ώ ααί —9!?ϊοτ_ν τή* 'ΕΧΧά 9ος δ*ου μϊγα μέρος μι<Η μεςίόος τού 'ΨΛΧηνιπρΰ λαοΦ άχο/.αΧΒΐ προδότας έν τω «ν νόΧφ τ ούς άννιφφονοΦντας &φί δχι τέ κέκνα αΦ οί ά4*Χψοί ιων £/ηοαν εί; τάς μ άς ένφ ιίς τάς ς ^ βίς ί αύΐάνονσι των μανίαν είς τάς #βρεις καΐ χαταμηνύσ«ις εναντίον τ&ν άνηΦένοον αναλόγως «ών £ χσστοτβ σύροα|ις ότι #ε( ««κάς τινά*; αΜθ«>ντο( τού ΛοΧίμον ά?,λά
  άπό το9 σημείον τούταν μέχ-
  ρΐ τής τραγικάς θέσεως <ί# την ό Λ οίαν εΰριοχάμβ&,ι ή άαόστασ ς ζΐναι μβγίβτγ. Έ πϊ τέΧονς ό πολεμος έηξε είναι «αιρός πΐέον πάντας νά χαΐνάεΐοέλ&ωαεψ είς κανονικόν ηοΧιτιχόνβίον υπό πάσαν άποψιν διότι ά'λ- λως τόν Ερωτώμεν «όν Κ. ΙΙρόβδον Μονε,στηρ ί*ΜΛς- 'Κπιτρο- πβ ίβ,ς; ·ιατί άρνεϊται τό γρσ,φ· ίον νάχορηγήσρ 8 ίς; τον κήρυΜειΓ . ΚαπαΓ··νην αντίγραφον τίΐς αποφάσε¬ ως βι' ής; 6ρ ί ζοντα ι τα κηρΟΜβιά το·, έφ'όσονΒι ένβτΊμ·ο α (τΑ·βώςτοο βζή τηββν τοβτβ; "Η νομίζβι *τι *,Μοναβ"»ηρ ιακή %Εκ ιτ ρβπεΐα χά. ό Γραμματεύς της ·ακ·ρθί«ωσι τακηρυ κβια βά,ν ·4ν Βοβήάντίτ φρς πρός τα ι·ντω νπ* άρΐτ>μ. 5δ φύλ4ορ τής έφη
  μβρίδος ημών δημο«ιευ*>:·ντα
  ηερί ττ» τ«μ!}5 ιής &ίύζης έ-
  Λάβομε>ν σημερον τύ <1ηό 15 τρέχοντος μηνός έγγραφον «ο» α. νο,αάρχο» Ροθύμνν)ς έ'χον ξΰ ΒΑΙΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧ1Α ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. -------— Δοβκπ. 8 Πρός τής Εφημε¬ Γήν ρίδος .Παρακα/1ά> ινα δυνάμει τοΰ
  αύ
  Νόμο») ΛΤβρι τύκου δημοσιβνση
  τ»$ίς «ό πρώτον φύΛΑον τής
  ύφ" ύμ,&ι εκδιδομένης εφημε¬
  ρίδος έν τβ αύτη θέτβι μί ' τα
  αύτά στοιχρΐα *αί άνευ ούδεμι
  άς παρεμβολής η παραλήψε-
  ως «ήν «άτοοθι έπανόρθοσιν
  σχετικώς μρ το έν τό
  της 11 τρ. ιΐνβγραφδ
  ξήσ*»ο< ιης τι μ.ης τής Ψεύδος »βί ανυί.- . τυγχαν?ι δτι ι) Κπιτρβπή βούλεος ΰψβσε -,γν τιμ^ν τή; εσχάτως ώΐτοσταΛείε'ης όρύζης έκ δραχ. 2.40 «ίς 3. διά νά κα λύνη δή#ρρ ζημίας τοί αΐβον »»α^όϊΐ ή {νψ«5σ*ς αύτη όφΐίΧζ ται είς την νι%' άφιΰ. Ι Γ> 17 δια
  ταγήν τή^ Γ*ν Λιοι-ΐήσεως Κρη
  της (')ς ^ δρ*ζα αυτή έχριώθη
  ήϋϊν δραχμ. 2.70 χατ' οκάν «ν
  τ^Ι άποθήχη τή; τρβπ^ζη; έν
  χανίοις «ροστιι}ρμ«νων £λ
  0,1(3 λ^ΐϊΐών εξο·« .τ
  είς πα-ντοπώλις 2 90
  Ελι τ^ κύχαιρία τ»ύτ» χ«)-
  ρίς νά θέλα νά δώσω υμίν μ ά
  θημα δημοσιογραφικόν ιακτ
  Μοί ένημερεδτητος σάς σννισ-
  «ώ όπως διά «αν δη/ιοσίίυμα
  τουλά-ζκστον δι δάντ'λαμβάνββ
  θβ δτι θά έηβκολουθηστ] άμε-
  σ·ς διά·ψε»σις έΐποφεύγητβ την
  απ<) συστήματος κατόβουλον διασΐρβφί)ν τ&ν πάντων ήν ίχε χε άττοκΐιησβι άφ' ής διά γν»β «ούς Χύγονς μεΐΓβλήθητβ είς Τήτ εσπέραν ϊς γν»τός Πβμπιης 6 έ» Μυ- ί·μου ηαλιτιντής >:αι ια-
  τρός κ. ΚλΛ,νσταττϊνος Λαγί^ι-
  δά«ις άν^ί'ξΐί,το Ιη 1}ς χολυμ
  θ
  κ. Γεε»ργίου (Γ
  μάσα? «^τό 'Κ^μανουήλ. Είς
  αγαπητόν «νασοχ»*» καί
  γονεΐς εύχόμε>θα νάτοϊ?
  ααί
  Ό Νο/.ίρχη§ ώς
  Επ.%$οβίή$ Τ§οφΙμων
  Ν.Χ. Αακονχσς
  2.Β Δέ'ν θ« έδηι«οσιβύομβν
  την τελευταίανΛείράγραφοντοίϊ
  ανωτέρω έγγράςτου ί« σεβασ-
  μοΰ πρός τό άςίωμα^τό όποι-
  ον Γρ>?£»ι ό κ. Άσ«ούτσΐ5 εάν
  δέ"ν δκΐυποϋτο έν αύτφ η ρη-
  τή έπιχαγή την οποίαν ενόμι¬
  σαν δτι εχ«ι τό δΐχιιεβμα νά
  μάς απευθύνη. _5?Γράξαμεν λο'ι
  πό ν τούτο διά νά ίκανοποιησβ»
  μέν την έΛΐθυμία·· τού καί διά
  νά τόκσμαρώσκ ό κόσμος «αί
  νά ?νάβασι |ΐ.αθήματα ά]
  άς καί βύγϊτείας οί έ
  τβς τοια<5τα άπό τα ίγγραφα ι ^ν (ίν(οτάτω δ*οικτηικ*>ν άρ-
  χ^ον,
  ΑΠΟΡΓΓΙ- ΑΞΙΩΣΕΩΣ
  'Αβήί'αι 16 ( ί». τητ. )
  'Η Άγτλική χ·ρέρνη—
  σις; κειτά τηλβτ·»φικά^
  πληροφβ· ίας- απερριψε
  την αξίωσιν των έργάτοβν
  π·· ί έβν ιχοτίο ιτο?.ως των
  πολβμικών έργοστβσί«ν.
  ΚΗΡΓ8ΒΣ Σ ΓΡΑΤΡΙβΤΙΚΟγ
  ΝΟΜΟ Γ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 ([·». τηλ. )
  Κατά υημβρινάς ένκόρου
  κηγ^ςκληροφορ ίας; ο 5τρα
  τιοβτικός; νόμος; 4)ΐ|ρ»χ#η
  εσχάτως; καΐ'α,ίταντα τόν
  νέμόν θε·σ*λον ίκη^.
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙΓΛΛΙΚΟ"Ϊ
  ΤΥΠΟΤ
  Αθήν«.ι 16 ( ίβ. τηλ. )
  Ό ΓαλλικΆς τόπος &κ
  δηλβΓ άγίβνιώδη άνηίυχ ι-
  αν διά την εξέλιξιν την
  όπο ίβιν λαμβάνβ ι ή έν Γερ
  ρι·%ν ί^. κατά?τα* ΐς-.
  ΣΥΑΛΗΨΙΣ ΔΝΛΡΧΙΧΏΝ"
  Α·ήναι 16 (Ι», )
  Αγγέλλ«τβ.ιέχΝέαςΤόρκη5
  δτι βνηργήβησαυΊίκι ι πλζΐ
  σται ©υλλήιέ/8 ις άναρχιχών
  ΓΕΡΜΑΝΟΑΥΤΡΙΑΚ11
  ΕΝΩΣΙΣ
  Κατά τάς- τβλβυτα ί-ο&— τη
  λεγραφ ικά^ ϊίδήσβιςήμε
  τα ής Γβρμανίας; έ'νοισις;
  τήςΆάστρ ιακήςτο ι αυτής;
  τελβ ιοΰτα.ι.
  Ι-------
  Έν τφ έντσ.β&α
  τ ου κ Νι#.θλά6ν
  ράπτονται ενδυμασίαι άντϊ
  δραχμών έξήχοντα εκάστη.
  01 ,
  (ΥβΙ31δ1»»3β«1«Η ΙΤΜΗ) Μ««Μ Μ™ ΙΜ·
  Ζ·ΤΑΦΦΑΜ -Μ ΖΟ1«1ΥΟ>ΙΥΑ
  -αΜ
  τρτΤ
  Λ·θΛ
  .-Χ
  οτόΓτχύί.]')Ί)
  •533 .Λ'ρ
  .χ Ίοτ
  γο·ϊό~φ νοτώς* ό» ϊ3 ε*
  ιότ
  ώτ ν5 ότ ^
  νωτ
  «Ο
  ιτο
  Οοτ
  οτύο
  5|ί·Γ
  ΧΩΙΖΩ1ΞΑ ϊΠα'Κ'ΠΑ
  ( .τπτ .*} ) 91 ^_<^ρ^«Α>
  Α' ίΐ'
  ών
  Γττΰβ
  [> «δ ί?νί»χγ«τ ) |ΐ»
  %(τδ
  ϊ(τΐ
  γ&νΰχό ' τοκ
  νθοτ
  νώτ
  Μ,Ο
  'ίΟΜΟΗ
  β)^ ΘΙ ΙΑΚΙΙΘΑ
  ο ςρΐ)1 β,οφοςΓτΑϊν?|τγΓί''
  νότ
  ν ο^ έ ν
  ΥΟ'ΆΙΑΛΊΙΑΙΧΥΪΗΚΓΑ
  ΥΟΠΥΤ
  .δ! ) ΘΙ }
  Ο
  -1
  νρττ ν
  νέ ['γ ^
  νπτ ίηδ ν»
  Χ)ΒΑ ν») οηό
  οκ ,£.ΐν
  2ΙΨΚΑΑΥΖ
  .β) ) 91
  09
  Τ ^
  ωοώβ ήν
  »ν
  ώ*
  »Τ0

  νόν
  -ιί»,ον·κ1ο
  6 ο
  νοίο»
  νο6»όςΙΙ .Χ νότ ν3Α4ώτυο,-
  ότ
  νο] ·φ*ςγ
  . Ίβχασ,/υι νότ
  νοφβςγίτνώ
  «·οτ
  Η
  Τ^Iτ_'
  ϊβςιϊ>*6οκ ,ώ
  ο· ι
  ό Ίβχ
  ] βο,βχ
  γίτν!>Γτθοΰ νέβ
  ^»^ βκ
  ίοκ
  -1ο
  ^ νη·οθΜ,το Ιβμ
  ΟΤΒΧ
  3 3χίι ν_ΏΓϊ9Γτγςπνί» ^ τδ
  χ^βνχ) ?^ β^ΑΛΛσ^ »χ>τό
  ΐϋΛΐτΙΤΥΑθΜ/,ΪΛ1!-".
  2130/131
  ^ -ο»Ρ)9» «4 ι/οφο^γγέ
  ϊ^»^ηΟ^ί> ΟΙ
  ί)Ότύο»ΰΑ' ..χ δ
  δ ήτ
  το
  .^
  8Α3Τ
  -(κ) ^ φτύΰ τί οταοϊΐσΐυδ
  νιττ |Ίγ»υπ
  όϊ »»χδ ,υδ
  ών χηβ οτδοτ «ότι
  }ο^οόχ ό
  ίΟΛ
  ότ όν
  δ 3ο 5
  »τ οπώ
  οί
  ότ
  —61».
  «0< .Κ 3ΟΔΑΛΑ3 3ΗΤ ΜΟΙ3ΛΙ1ΑΗ ΑΙΖΊΑΜΟΖ ΠΗ! .7ωυΠ «ΚΜΒ.& ■15, Η< ίτοτ ωτ ην ϊο έ