90457

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  _ϊ «τ.νβεεμαί εΐνεξειι^ετεο' π»·-
  ΓΡΑ#€ΙΙΙ ΙλΙ ΤΥΜΓΡΑΦΙΙΙ ΙΙΟΣ ΜΊΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡ8ΕΝΑΓΙΓΕΙΒΥ)
  αι«υ·τντΜχ ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ

  «V
  τώ
  4τι έν
  Ιοψτ·. ή
  (ύ μέΧ
  ν
  η /?·υλην
  ή βϊίηαίς αυτή ~οό# την ό-
  «ο''*ν «|αβΖς· 2ίν ύΐοβί·«·ν «εκί
  «νίεπΐΓ βΐ» «ι
  ά>έσ«>; τό έράχτι-
  «ην ·*ν*ι
  ν ά κα?έ4·
  Καί
  «V
  ν ά
  ετ
  άηο,νβη
  ψηφο
  Τ—
  .ι» «αί
  καί ά-
  «ίς
  ιταν τής χωρ ιζ
  «όν
  ςβι τη» καιτ^γορίβν τής
  δνσμβνεία$
  **αί «ής έξνβ$ύ<58ως κβτά »ης Κνβ*$νήβζ®ς; 'Βφ' 6 α ο ν οίαδήποι» βνγ ε ώ;όί»μαίνονσα βνοβοδόμη- Οίνκαχά «ο0 καθβστώϊοβ οί δ δι*/·οσιογρεα>θΐ οί'ΐινες »ολ-
  μώσιν όχι νάέπΐκρίνωσιν αί
  λά νά
  β£ %όμμα·
  τ»ςΛχ)λΧαμβί ^ια κα Λάρα
  αέμτνοντ^ι α·; ι ο £τρατοΟικΐϊ
  όν
  τη ε|α«ολ9» )ο' έφ' δσον τα
  δργανα τοί βε·π£ελι»ο0 κόμ
  μχχος, έ* άγνοία βεβαίως
  ηάνιοτκ τής Κνβε^νήαιως
  νά τρο,βο«ρα
  η όσον
  η έΐεν&ερΐα τοΰ τύηαν δέν
  άτζΦΗαΰΊσταταί «τ/Ιήρης καί
  ^κ «ου ιτύματος των άντφε-
  ίτολιτε«/τ<3ν ύέν ά φαιρβϊται ό γλωσαοδέτης νο- μΐζομεν δχι αί ενβργηθησόμε ναι »5λο τοιούτους β ελ { έκΐογικήν κωμωδίαν είς «ην - δχοϊαν άνα^φίθβητήτυα ήάν θά έ'χ»; την θε- τής άλώπεχος—κατά η —είς τό παζάςι. η κ«ί τ_ν Είς τόπροηγούμβνον φύλλον τής έφημβρίδος ημών έδημοσι- ( «ύσβμεν έγγραφον «ου κ. νο- I μάρκον Ί'εθύμνης διά τοΰ δ- ι ποίου8ιαψεύδ·ι, ουτοςηΰψωσις τής τιμής τί]; δρύζης όφείλετα» τοΰ προσθέτδΐ, ότι ή επιτραπή μορφονμένη πρό; διαταγήν τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης, καί συνυπολογίζουσα «ά δξ,οδα έκ λεπτών 16 κατ' οκάν πωλεϊ αύ την είς τούς παντοπώλας πρός δραχμάς 2.90 εκάστην οκάν. Αλλ' όντος γνωστοΰ, δτι ό «οσμάκης άγοράζει παρά των παντοπωλών την δρνζαν πρός δρανμάς 3 ποβ έγκειται τό ψευ- δές καί άνυπόστατον τοΰ γεγο- νότος, όπερ ήμ«ΐς έγράι|ιαμεν ένπροκβιμενω; Άλλά την Γεν. ΑιοΙχησιν ΙΓρήτης, ής ίτροΓστα- ται είτνήρ έζαιρετική ς χρηστότη ς·ς' ίκανότητος καί μορφώσε- ω,-,ούδόλιτις βαρύνει ήεκδοσις τής Ατ' ίριθμ. 1547 σχκτικί|ς διαταγής Αυτής, άλλά την εΐ- σηγηθεϊσαν σαρ' Αύτ^ την έκ¬ δοσιν τής είρημένης διαταγής, Επιτροπήν νών τροφμ Ούσιαστκίϊ); άραδέν χθη ή διάψευσις των ύφ*ημών επί τοΰ θέματος τούτου γραφεν των, Επιτευχθή δμως ά'λλο «ι, δπερ αποτελεί τόν η άμέσβς', 6 οέ Φιντί- '
  Αβξ είς βάρος τΛν δν·τυχών
  Γ. Γ.
  Καί τηΑεγραφβΓ έκ ό τα Πά
  ρίσια δκο» διατρίβει Λ
  κόρ 'Ανδρέ&ς κ·λιγ·«ιφί
  γιά να μΐς κ«ί#υ ότι α
  ζάνβι τό γόητροντ·ΰκ.Β*
  νιίέλου. Ήχροχβ,γάννα
  τόν Ρ«[3··ιοΰμβνδτι β Ινα ι
  ματαί*. Ό Λαός ·έλβ ι να
  Γ·η τί «ά εχβ ι ή Ίλλά,ς;
  & ί*ς: Ινβ.
  βίς Ρωσσίαν. 'Ακό
  • ά κ· ίντ» εάν τό ά"·π.ρο τού
  ήμπορβϊνά εϋναιΒβνιζβ-
  κόν ή μή δλατά. &λα. βίνβ
  λόγι* κ*ί μ'όνον λόγια.

  ΒΗΜΑ»
  ΧίΙ» & ■
  Λ. 2£ '~' ·Τ<Ά ϊ ΑΙ .&> -
  ματαηά ~
  . ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
  α' καί τα χ^η-
  ΗΜΕΡΑΙ
  Γ.
  Ο ΧΟΐνΧ ΤΟΎ _ Α0ΒΑ.ΓΟΓ
  Ιάββ&όψ έ
  3!νΧΚ6γονχώ
  * ■)
  μα,
  οΐηη.
  ΕΓίί
  βα)
  άϋχματον ζήλον μβ^' ου
  η «ό Π$ο*δζΐ'ίον χον
  δέ λίαν
  "Αθήναι 18 ((6. τηλ.) }
  Κεπτά τηλβγ·αφικ4ς έκ |
  Πα-ρ^ινίων -πληροφορίας
  ίή ·ά ύΛ 4
  •τα,'Τό σν»μ»οόλιον των
  Λ,έκα · (δοποίησε τάς 4πΐ
  τροπάς τΐ*ις ΔιασΜέ|»ωςπα
  ρακαλοβν δπιβ; έηιβπϋύσω
  • ι τάς εργασίας των ύπ·
  ι έντός τής έΡδο
  μάβοξ τάς σχετικάς έκ·έ
  • ·ις.
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ
  Αθήναι 18 (,{ρ. Ί.ηλ.(
  ίτε Ηχισαν νά ΐΐναχω
  οί χο^ενϊαΐ άβοχοαίζο
  χωρ
  Ι &8βπ0ΐνίδ(ον*εγϋν ^βυ-
  ί) %ρ «αί
  τα ;ιαραΐ'·7ΐ«,£>
  τα»»ν θέμα «οσύνο,Ιον
  ά
  Γήν Κυ$χικΎψ χά Προεδρείον
  χον Σύλλογον δίένεψε
  άρνίααΐς
  ρ
  καίέχορήγησε καί μβοικό χαρ
  ρήγη μ χ
  βΐς ΐού; ^νατνχεϊς αύ
  τούς άν&ςώαονς.
  Είναι 5|ιο? ο
  - ι
  40 ;ί
  οί
  κ«τά
  μόν
  «ινυιών αί
  τ·να&έ*αν έκ
  των
  αί
  ΑδβΧ^αΙ
  ^^ηρ
  ων δ 2νΧ·γο% τ«9ν Κυρίων
  δστις κειί*·ι ,πιωχότερος τού
  δαπατςί αερίοαότβ<}α, διά νά εύχα(}ΐστβ τόνηόσμοτ καίφαίνβχα'. δνιόβαοπόςτου •ίναιααλλβν ΛΑ-1-ΝΑΚΙ- ζή ς'μ ιά*ςδ/ι*οία$ λά άνίίβαινε πρός Λθησ/αν τη,#. γός καί ή τής 6«·όα| δίΐ ^ν κολϋΐ £ι7^Εορφα νηαιαγω ΥεφεΧώΛη άμφί . Έμ των πνρίωΡ, μ*τά ιόν γνΦανάν Ιατρόν, 4ιβ«ιβι- Θησαν βίνέοι βκεΙνοιοΓπλβς έ αχάτως τ·ϋ ηαί ο»πν«# η Εις τ ό ν χορόν άΥΉΜ χσ.Ι τό ,( ?ιά το# τ( 1 χ-(*ϋ Π χύξννοβ τόν μη>_,ιττοζάλι.
  ϊ>ν, «4 μ^σω τής γη?
  βνΰ-νμίας κατά την 2 <ι.μ. ά^ ό 4«νκάς, δχον έ- *ίΐτο κάλυξ ϋνθους. Μό λι»; .ηρίθ^ιει 15,. Μπϊους. Καί ποίν ί:τι Γ>ιανοιγΛ είς
  καλιτ:»:?«λον ανθιις καί πε
  την ιΰωδί(ΐν γυρω
  , ιίκληοά ιιοΐρα άπέκο-
  ιξτε τό νΛ».ιη τΛς ζωής τού,
  πιιν κορδίαν των
  Κατ' άσφβλβ ϊς ηλη··φ·
  ρίας τό ύπουργβίον τής
  Διχαιοβπένπς άπιφάσνβεν
  δπως άπονβ.μτι χάριν βίς
  άησ,ντας τβυς· χαταδικασ-
  • ένταςβ ίς; «άνατ'όν μβτρ ι
  αζομένης τής ΛοινΛς τοον
  β ίς ίσΑβια 8εσ»ά.
  Κατηρτίσθη Ν<ί%οφ*τι- κόν Ο ιάταγμ<ΐ δ ι' ού έζα ι ροδνταιτής δικαιοσίας των ΣτρατοΒιμβιων ωρι¬ σμέναι ύπόθέσβ ις καίίδί ως αί μή άφορώνσι τούς Ι- είς τοιαύτας ί ά ό τυ»', ι:αίτ»Ίν , καί κσί διά νόν γοϋβτο. ^^ πάλι. όχορδ; ΐτα$%τα.[}είςμέ/ζιτής τόν προσφιλέστατον ό "Ιωάν νην· αΰτόόμολογοΐ'ιίανπήν τις ό«ίοί; τό εγ^ώοκίαν. ΤΪΙ το τό ^ά^μα » αί Α άγάπη της οΐκογιιν^ίας τυυκαί των ο*νγγενών τον, καί διά του¬ το, τό —εοιεϋαλεν ^ιέ τόίϊιιν ι »-αί <ίτοργι»ν. πλέον τής τρί¬ τον &«;> ι η"ε νά πλότη δ^ειρα ρ.
  Ίωά νι»< . "Ι-λεγοεΐς τβν π« ίκν. Ι γώ Θάγίν«ι»ο'τρα γονέίον τού «ε δκινότατον τρ »"μβ. Ό Ίίθάνιιι; ιϊτο ηαιδίον ευθϊ'μον καί ζωη. ', ρόνώςΛεταλοΟί"»ο. Ίΐφΰιΐις τ^> είνε οιοπλό«<ο*ε» |ΐρ η- 0ος ευγενές κοί μέ »ιενάλ»ιν άγίΐθότιιτα ώ^ιοιοζε πρός* ! την π οί " Ίερέοΐς- άγ-αθότιιτα τού. *»Ιτο ~α»δί<»ν τκΛτικόν ί'ι ιιη^ανιΐίός. Οί γονεΐς τού,- ηίίθάνονιο είς τάς λογους τού τοΐιτουο εν Διά τοθ Αίο|ΐ ο 4λπίζ·ται ότι καταστΒ ·υνατόν νά ό στατι·_τιχός ν·μο;^α, μιαίως καί κατ& πβριφι ρ.ίας ·Η ίναρζις δέ τ^ δλοκλη·υτιχής τοώ στρατιωτικόν θά γίνη *π· τόν νομόν 'Αρκαβίας πβοσωρινώς της μή ματοπο Ιησε,ώς τ««, τα ολιγοΛμεοον δ ν ·όα οί λογοι τον, ίκίαν πρόϋνμοι οί άτνχβϊς γοΛ·εϊς ΐου νά «ραγματοπιη ιιο·ω<ϋ τούτους Δέν έηρόφ- ΟαιΙανιΑ<»νης |»1αν πρωίαν τον Ιανοναοίον ηγέρθη τό | -αιδίονώχρύ,καΛείπεν είς) την ηητερα τού Με «ονεϊ ; τό κεφάλιηοΐ'. 113ν ότι ήτο δυνατόν είς νοοΊιλίαν καίίπτίΜκήν πε .γ]ό*ιν εγίνετο. 'Όλον τό ίΐννετο διά την απο κ«τά<ίταο*ιν της νγείπς τού Ιωάννου- Οί γονεΐς τον«α ρά τα προίίκϊύάλαια τού αγρυπνοι διορνώς, κΐιΐ ό- (ΐ: μητρός θείας τόνΓε ρ ροό)Γ,οι τα ΐξηφανίιΐθιι, ή («υη :Οι έ(ΐ6ί:«ί0ιι, καί τό ««.οικείω, «λε'αν &πνουν ι τη Λ ριμένος Ίατρ«<;, δέν ΐ<ϊ^ν. «Ιαν νά τω πηράό*^ω'ίι τα τήι,ο"ωτη4»ίας τού Λ!ε νης· τού. (>ί γονεϊς τού δέν δύνανται
  ν<Ί το «ιΛτεϋίΙωίΙιν, δτιό'Ι ωάνης δέν ί'πάρ^ει ήλιον έν τή ζωΛ Κλαίον, οόί-ηον ται κτι·«οΟντρι ί» καοόία τα)ν ιίηαοαίίεταΐ διά -ηνμ*. γάλην ϊυιιφοράν. Μάτην ίΐ^ιωί,! ό αγαϊ-.ηυόςτων Ιω·- άννιις ά«εΓϋ·»ιιηύε «οός Κί· ρπ>ν ,Άτϊηλλάγητών ηικοι
  ών καΐτώνβιΐίΐανων τοιϊκόί
  ιΐου. «"Ον οί ΟεοΙ όιλοϊοΊν
  «ΛποΟνίΊοϊκει νέος»
  Κΰ^ό|ΐεΟο όπως ό {·ιό-
  τος ηηρΐιγορίϊ τονς «Ολι·
  μηένουςγονείς κα ενιΐτολά
  ζή· είς τα πονεμένα «;ήθη
  των νπαιιονίιν ι««ί εγκαρκ
  ο «ι <ίιν. ΩΡΑ »η Μ- Μ. Υ'ΠΐΓΡΙΦΗΕΙΓΗΚΐιΣ ΌΐιΊ ΌΐιΊναιΛ'ο όοιατιιιπ ζο\ ιλ*ί γι ι ι ^ ι ι ανο ια ΚΤΜΛΓΧ/Α ΊΙΙΣΕΛΛΑΔΟ- ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ Α3Α| -^τι λΙ ν ί■ άσ'ιας Λ τα ΐ' την αυτών