90460

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/2/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Έξάμηνος
  Τςίμηνος
  5ρ«χ, **
  ΓΡΙΦΕΙΙ1 ΚΑΙ ΤΤΛ1ΓΡΑΦΕΙΑ 8411 ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡ8ΕΗΑΓΙΓΕΙ0Υ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΐ: Ν. ΚΑΦΦΑΤΦΖ
  Αί
  κ λ >ν»«·ν ·»"»·*,
  Δικ ϊ»|(ΛΛ<».βύσ»'.ς ϊβΐ' ί ί«ι·ίτ«ρ« —ε¬ 9Μ9ΤΜΜΜ 'Βαηέζα 27ε>«*·|
  1919
  Έ**· είναι
  Ι«ι ή
  τν_ Απβραί
  , ύιβ «ήν χ«
  ^ ^γ ν^ς χ·ι-
  ν·βον1·ντι*ης
  λομ^ν να
  τίολίιενμα ηλϊ
  ή ύ«ή€ χω
  λαίνει άϊιο&ρινήτωξ, ηλ&'
  δ στερουμένου έτιώζ τού
  •«ι-τί^ου τούεον συνΐελβστοο
  Διότι άντι,ΐε)λίί««σΐ{ έν τή
  πραγμα.ίκότηπ, δέν ύφίστα
  χ«ι ο^μεςον έν 'ΜΙλά&ί, οΰ-
  τβ εν*ό$ τη» Βονίής, οΰτ» /μ
  7λ δύναται ν"
  Χος
  η
  τ) ί>ιέφη-
  Λαο£> «) διίοΊα
  πρός τ·|ν πολιιικη» τή;
  Κν/>βρνήσ·>«ις κειί απ^δοκι-
  μάζονσΛ ιός μ«ί»>33συ; τής
  διοι«ησ£εβς αΦιής ένδομύ-
  οί
  τάς χβΐοειΐ ηαί
  νιόμα Μοληδνζ^ί των άναβε
  *εβ»ν φϊινονιαί
  ι μι
  έν-
  νά
  4·κτι*/ότητ·ς καί νά
  »ισ« τη ν δγμοΰίαν γνώμην
  ϊλ' τ*ξ ;,·ατβατάσίΛ;, έλ*γ-
  χεον τουλάχιστον τ»
  τής
  ής τα «Ιιάγο-
  •β ό^γεινο<1.αηλαγ^ένα παν- ίί /βαθ¬ μόν ί&νμίζονχα αύ§Λς •ντοχώς. την Ματα0τα<ην ταύ¬ νετβι β*·βαίο*{ ό καί Διόπ καθ* ώ; ήηρώνη διά των όζγάνωγ της νά Ηαταηί%υ λ5.0αν σιν άντιΰέχου ήρόβ αυτήν γνώα»« ού ρόνον «ατεί την εποχήν χής οξύτητος τής έ<;ώ τερικής κτίσεως—δτε Φάήδύ νατο νά θεωρΓ/θζ όπαονδήπο Ιιχαιολονηρέν·; τοιαύτη αΰ- στηρότβς—άλλά χιίρετ* αν- τ^ν ότβ ουδείς 4πε>λντε·( λό·
  γ·ς ήδίνατο νά τήνδιχαιολο-
  , οϋχω κλϊ οί άντιββνι-
  πολιτευταί
  καί
  τε; τό
  σα*· βϊχΛ
  νάριεης ααΐ β ν* θεσ α ν τας έλ
  1 «*ί4ας των βίς την ΦεΙαν Πρό
  νοιαν,
  λ? ν' άν*Αάβ$ τό ί$γον τής
  εΛΐκρίσεως τ*6ν κνβερνηπ-
  χύν πρείξίωνκαί τοΰ έλεγχον
  των ίργ»ν τΛν δργάνων των
  λργομένων φιλ«Χβνθέ|είν,
  ΰποδ·λοΰν«8ς οϋιω ότι ί-
  παυσαν ένε)ιαφ»ερό.»ε;νοι διά
  τόν τόβον από τή|
  «αθ, ^ν (ι
  μα, δία των
  νόταν Ανέλαβε τι)ν
  νφσιν τής χώρας *αΙ
  θ« βίς την Τ
  Ό κ. ΒϊΥΐζέλος καί άπό τ«Ι
  βήμαχος τήςΒουληςκαίδιά τ*ν
  προσκβιμένων αύτφ άθηναικων
  εφημερίδων διεκήρνζεν έπανει
  λη/»μένως αόν ... σεβασμόν
  τού πρός τάς ϊλενθτρίας τψΰ
  χύΛου διιλάσα; δτι ήναγκά-
  νά θέση περιορισμούς εί;
  τάς Βημοσιογρα^ικάς συ^ητή-
  σεΐί επί ζητημάτίβν άναγομέ-
  Ύβν βίς την εσωτερικήν πο¬
  λιτικήν τοΰ καί τούτου
  δπβος μή Λβρεμβάλΐων-
  τΛ έμπόδια είς τ8 έργον ^^5
  ΙΓυβερ νησ$α>ς άλλ' ετόνισεν δτι
  δέν εΐχε ούδεμίβν πρόθεσιν νει
  ηεριορίσ]] τα δικαιώματα ι ών
  ίφημερίδατ- «αί)' δσον άφορα
  των ελβγχον τή* ρτοτερικήί
  πολιτικάς τής Ι·*Γ'"# ήσ»ως
  καί των Λράξϊωτ χ& ι όβγά-
  των αύτ*ς.
  Τόν κανόνα τοΰτον τόν ύ»'
  αύτοβ το# ά^χη/θ/ τ·ΰ κόμ-
  ρ,ατος των λ«γομέγα»ν φΐλβ-
  «ολού&ησβ κατά γράμμα τ
  «βή,ρα» *ίπο «ής εκδόσεως «ύ
  χοθ, έ·1πί·ταν ·!ν τ^ άπλό"ιΤ|τ»
  της καρδίας τοϋ δτ,ι καί τα όρ-
  γαν« τοΰ κόμματος τούτου θβ
  ουνεμοριροΰντοιτρός αυτόν καί
  ΰΆ εΐήρουν έν τω ζβτήκητι
  τούτφ τακτικήν σύμφωνον
  πρός τοΰ άρχηγοΰ τοον τάς
  πομπ'οδώς διακη^υχθβίσα; χν
  τιλήψεις,
  ' Αλλ' *π«τή Θη μέν εν τού χφ
  οΐΗΐθΑς, Α,ησμονήσαντ&ς ότι
  οί ·»Λ«ϊστοι των όπαδβον τοΰ
  βενιζβλικοφ χόμματος καί ή
  πλειονότης «ών όργάνων αύ-
  τοΰ ·νν·η,θί<ταντ(ΐ νάτρώγω- σ*ν άνβνο/.ΐήτοος1 δσα Ικαεττος δύναται περισσόσερα έκ τοβ δημοσίου προυπολογιαμοϋ, έκ λαμβάνσ»σιν «Ιντα δημοβαο- γραφικόν ελβγχον. ώς πβο·« ί>«ά#»ιαν τείνουσαν τα ταράξη
  την μακααίαν των στομάχων
  των γαλήνη*, η*ας «πατρός τε
  καί μητρός καί τ&ν άλλων
  ττρογόνωγ άΛαντων #·μνόκ-
  Ι Έν τούτοις ήμΐϊς μ% δυνά-
  ,ιιενοι τα ουμμ··φωθωμεν
  κρός τάς ΆΑηπασαδικάς ταύ¬
  τας Λνπλήψεις των οΰτο σχε
  πτορένεον
  έξ Αλΐου τα τού$
  !
  ρς ί Ικα-
  σ*ον 4ξ οότών δύο ή/κκχΐ π·-
  ρισ^οτέραί άκόμη σιαγύβνας,
  ΐα δύνβννβι νά «ρώγωσι ά-
  κόμη , χερισσότερα βίς βάρος
  τοΰ άτΌχοϋς τούτο» λαοΰ θά
  έξακολουθήσω/ιεν απαρεγκλί¬
  τως ηην Λορβίαν μας ταύτη^
  »ήν όπ·1αν είνε αδύνατον ι νά
  μή έχιδοκιμάζη καί αύτη ·ή ύ-
  γιής μβρίς ίόϊ βζΐ
  Μυμμανος.
  ! ΕΞΩΤΕΡι" ΕΙ&Η1ΕΙΣ
  Τό «Ματέν » των Παρισίων
  είς ενα τβλενταϊοφύλλο τού
  γραφβι δτι διαρκώς υ.6-
  ταβάλίΐα. ή Γερ^ανιπή πολιτι
  κή. «Ένίοτε», γράφβι, «χωρβί
  μέχρις άλαζονίας. ώς φερ' εΐ-
  πεϊν είς τό ζήτημα των Πολ»
  , των οποίων διά πολλαί ν
  εμΐΓθδϊζη τόν άνβφοδια
  συιόν. Άφοϋ κατήνΐησ^ νιέ
  αρνήται στβύς άντιπροιΐώποϊίς
  τής Συμαχιχϊ|ς Έπιτβοκής τή;
  'Ανβκωχ<|ς είς, Α 2*6, ηο9 ε¬ πρόκειτο νά>-τ.άνε «το -'έ.ρσλϊ-
  νο νά καταγράψη' δλας τάς Ιδιο
  ντησίας τΛν Συμάχων. «ίδποΐ
  αι εΐχογ έπιταχδ^, ΌΧέλ
  μάλιστα εδήλωσεν δτι
  νά βγ^ άπό τό μυαλβ τ<δν μμάχων ή Ιδβα ο α θά π!ηρώ«τ] • Όλα Μ αύτίΖ χά , τα προδίδοθν την νεκφα:'άστα βιν τής χαλαιδ.; Αρμβνιας; * ,ΙΙρασύτη; δέ αύτη πρεπβι νά άποδοθ^βίς την #αν βίί τό Ββρολΐνβν δτι ·οβ«ραίδιαφ«»ίαιφ ται ηναξύ τ&τ Συ|»μβχων». Κς μίεΐν'άΛό ■*.*%
  ΒΗνίΑ*
  <ΒΕΜΑ>
  ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΛΙ επιστολαί κ αί τα χρη-
  μ*χιηά έρβάομανα &βον νά
  Δκαν&ύιωνχαι π^βς νέ>ν κ.
  Γ.ΙΠΩΚΟΙί
  γχ»,ν κατόπιν 4κβρκ>τή·β-
  ως πού έκαμεν όΓουΐζ την
  ΙΓυίίΙερνησΐν πευί των μέ¬
  τρον ποό ελ*ββ δ ιά νΑ ά-
  » την Αγγλίαν νά.
  τάς απ·ζγ«ρέυσβ ις π·4
  εχει βίς τό έλεοβερθν'έμ
  πόριον. Είς τάς εναντίον
  τ«)ϊ Αγγλίας έπιθ,έσβις
  έλ»|3βν ,μέρο.ϊ κα ί τα δυο
  κόμμε,τα, *0 άνταποκρι-
  τής τού «ΠρωϊνοΟ Ταχυ-
  δρόμοο» τοθ λονδίνον κα
  ταγ.γέλει τόν γβρουσιβ.
  στήνΓοοίζώς έδιαφερό-
  μενον β ίς την β ιομηχαίαν
  τής ύποδηματοπο ι ΐυς ττΊς
  Μασαχοσέώης χαΐ θέλβ ι να
  ρ0©Ον ·ί "Αγγλικαί άπαγο
  ρέυσβις διά, νά. κατανιλΒ-
  ο"Θγ) ή'Αγγλική άγορά άπό
  φθηνβ> ' Αμβροκανΐκά υπο¬
  δήματα, των οποίων ύπά-
  ρχουν ήβγάλα άποθέματ*
  είς τήν'Αμερΐκήν έτοιμα
  δί' εξαγωγήν κρ ί »ΐά πώ-
  ιν δσα-δσα.
  Μεταζό άλλων ό καταγα-
  νβ,κτησμένος εναντίον
  τής Άγγλί*ς Γουίζ ε ΐπε
  καί αύτά.
  «*βλθε πλέον καιρός
  ή'Αμβρ ική πρόπε ι νά -άρ-
  χϊση νϊ φρτ?ντί2η γ'.ά της
  δικές της τής δαυλβιές
  καί νά προστρτβύη τό Ιδ ι-
  χόν της τό έμκόρ ιον>.
  "Αλλος γβρουσιαστής ά-
  πότό'Ιλλινο* ώμιλησβν
  άκόμη ηλβον βιαίως κατά
  τής Αγγλίας, τονίσας τό
  ίτι αυταί αί άκαγο?βύοει>
  τής Αγγλίας ·τρέφοτ«.
  κορίίβς κατά τής 'Αμρ.ο ι
  ΘΛΝΑΊΟΐ ΕΚ ΊΓΦΟΪ'
  ΛΟΓιμπ ( ίδ.τηλ. )
  Εν ι ηιΜσίΐς έηιδη^ιχκίιι; λ ό
  οου έξανθπιιατικοΓ» τ
  τιΰ Δικονου,ικον Δ.χηίο'ν Κων¬
  στ. ΒασιλΓ^ου κηί ό ρ
  Ένι Γ. Σκου?νθΐ}δΐΊς.
  •ιής' 6ποο χατασιι»υά?'ο
  ντα ι τάάπαγορευομενα β ι
  ομηχανήματα, 6ά άναγκα-
  οθοΰμ», 6 ΤίΤ8, νά λάβωμεν
  καί Λμΐϊς έκΐικητικά μέ-
  τρα. Αιότιαί άπαγορεό-
  σεις ε. ίναι μετνμφι«σμέ-
  νον σόστίίμα, Καί κατέλη-
  ζ«ν ό ?ήτ»ρ ούτω.
  *ΛΑς προσέ^υ ή Αγγλ ία
  μην τύχη καί άφνπν - , τό
  παλα ιό-ν πνεύμα τού ' ί 12
  (2. 4, , Ήτοι πάλης; 'Δ-
  ΑΜΕΙΊΚΛΝΙΚ'02- "
  ΚΓΤθν_Χ-ΑΙΐη"ίΊ
  ΝΩΝΙ2 ΤΩΝ Ε0Ν-Ν
  ΆϋΓιναι ( ίδ. -ηλ )
  ρΟ^,· ό . πκμικαλ'η ΰς^
  τι>ϋ "νέό'>
  τΰπος
  τιις ι.ο«ν(ονιας των ί· —
  ηατά τό όπυϊον Λτεα,υγι.ΐ
  ται' τ"υ δογ{ια τού
  Μονοόε,
  οίέκτός τ^ς *ό/.κως '
  μνης συνδρομηταί ιοϋ « Βή~
  μανοζ ■» δΛίας έύύρεστηΰύ-
  βι καί άτΐοαζίίΐούαιν ημίν ιήν
  ον αοΡορο(>ήν »<ον, ΐ- χ μοί •.ν ικήςεναντίον τής Αγ γλ,ίας). Τώρα ·εωρεϋται ώς λά- βος, κ»·' ά γράφβ ι ό έκ Παρισίων αντβποχριτής τοϋ « ΠρωϊνούΤ|βχυ&·όμου τό δ τ ι όέν προεκλήθησαν βίς την Σονδιάσκβ^ ιν άν τιπρόσβοπο ι της 6γ ιαίνοό σής: Ρωσσκκηςς μερίδος καί ίδίωςτών Ρωσσικών | ανεξαρτήτου ν Κρατών. Δι 1 ά, τΛς αρνήσεως της αύ— | της ή Συνο ιάσηεκ ις' βά Λροχαλέση, λένβ οί ένδι αφβρόμβν·ΐ κόχλοΐ, μίαν 4£έγ3Ρσιν· ποό βά. κάνη ορύψαλα τό βοθραστον άρ χΐτβκτόνημα ■χΡ,ς Κοίνο¬ ν ι άς των βθνών.Διακεκρ ι μ/,νος Ρώάσος οιπλωμάτης 8 ιπεν «Ήι'ωσσία ποτέ δέν β ' συγχωρήση ε Ις τοίς Σνμ μΊχους τό πώς τούς μβ- -ϊχε ιρ ισθήκαίε είς Ιοΰς Π '-ρ ισίου'ς». αριθ/»· 2698 όιαταγής *ή; Γ*ν. Δι- γνωρίζομεν βτί ή τοϋλφΐαοϋ είς όραχ. 2 τής λιανικώς καί 2,10 τής πο¬ λυτελείας (ηα^ολίνας) χ·τ- δρικώς δο. 2,80 Λιανικώς ί(>
  3 κατ' οκά"»». 'ίΡλαττο^ε^οί/ς
  έχιοης ής τίρης τοϋ οίτον
  άπ' αϋςιον 6 α7»τ;ς #ά ηωλΐί-
  ΤΛΐίξα%. 1,16 κατ' ύχάτ.
  (Έκ τοθ γρβςβιβτ τϊ.ς
  'Βν τώ φφ
  τοϋκ ΝΐΗοΙά+ν Τζανκρρ
  ά ενδυμασίαι άντϊ

  (
  ?κ ΕεροΛίνου
  Ι Ι (ίδ. τηλ.) .
  Τί/?.εγραφι-
  Ρΐλν,ρο^οηία; δ ^
  ότι ό ηςωΰνποναγύς χΐ[ς ί(^^ ραι
  μυνίκης Δημοκρατίας ^αΐτμάν
  παραίτησιν.
  ημ
  τικος τΰιγσς έΛ'-τίίτβται όσημ
  £ Μόϊ
  ΚατΑ < ΕΝΤΑΣΙ: ΕΞΑΝβΗΜΑΤΙ- έν Κ Οϊ ΤΪΦΟΤ τοΰ : άνβστάληη ' Μ: Μ. ΠΕ^/ΟΔΕΙΑ ΓΜΠΓΡΤ 'Αθ^νβ* 21 (ίδ. τηλ.) Ό κρύ&δρος. 7,ς ΧΛρμανι- ου· δετέρων Π(>ο*ψάτε
  Γ12Ν
  Διά τ»)ν ασφάλειαν
  ΣΑΣ
  ΑΣΦλΛΙΠΙΚΟ^Ν ΙΤΑ1ΡΙΟΝ
  ί ΓΕΝ1ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
  _^ ΤΗΣΪ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
  Μ1 ΔΙΑ ΒΑΣ. Λ1ΛΤΑΓΜΛΤΟΣ
  Κ1-ΦΑΛΑΙΑ ΟΛΟΣΧΕΡίίΣ
  ΚΑΤΑΒΛΠΘΕΝΤΑ
  600 ΟΟΟ 9
  ΖΓΑΑΠ Η ΑΜΙΠΡΑΞίϊ-
  Α#ήναι 21-<1δ. τηλ.) Κατ' Ααηαλΐίϊζ π?>.ηροαροβί.
  άς ή "/ταλιχι| Κυβέρνησιν; άν-
  τιτάσσεται είς ηαραχβρήπβις
  πρός την Έλλάδα.
  ΕΚΠΟΡΙΚ ΌΝ ΔΕ Α Π ΟΝ
  Έλαι« κατ'
  Τιμαί χονορικής π*»λήοεως ))
  Βελβνίδι* > )» Μ. 41
  * » Ο.#|
  ό
  ών
  γειοργικών τ.
  ΤΤΝΐΚθΡ
  |ΡΕΘΓΜΝΗ
  . 5..
  ΕΝ
  νόν
  3
  Ρ0
  0