90466

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/4/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  'Ετησία δραχ.
  Έξάμηνος »
  Τοίμηνος »
  Αί συνδομαί άνεξβιρί'το)· Χ,ρο
  ■ Λ
  Ι ι
  |Γ·ί1Πβ.1 ΗΙ Τ/Π9ΓΡΑΦΕΙΙ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΛΡΛΣ (ΕΝ4ΚΤΙ ΠΑΡΘ£ΜΑΓί?ΓΕΧ0Τ)
  ΛΥ&ίΟΥΡΓΟΣ. Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΓ
  6άς ίδΐιθΐ'τεραι συμιρωνία..
  ? ίι"Λϋ¥βιί"
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ 'Εσπέοα Δενχέρας * 15 ' Αποιλίον 1919
  τν:Τβ τοϋ κν
  είνα
  ι ο*ύντομος
  ΐτ,ιι.
  * ι .
  '· ττηόηχΧη [ Τό συμβούλιον νϊ>ν των
  τριών μετά την
  τή; Ιίαλίας Λναι
  μένον νά άονίοη άη'
  ραφήν τής
  •Ί ο ήν ής έ-
  ίι *
  "V-
  σήμερον.
  Γΐιω·; ίν τω με-
  ^γπτότυ. σοβαρά χά ό-
  ",Ι* άιιφβάλΐομίν δι ι {
  τής Συν- ι
  ά άναβάΐ
  αΐ>Λ·ς την αράακΧηυίΐν
  [ιομανών ηι.ηρεξουαί- [
  Ιϊΐια νζίργιαΑος ως
  οίί. .ί'^· τάς ύ^ιώσνις τη; ;
  ταρά των Σνμμά
  ιήρ εκτέλεσιν τή:
  όν αννϋ"'ΗΓς χαΐ ι
  μεοών,
  ν εις αύ ί
  ):ρηΰιίσης σνν&ή
  ςβν
  'ίΓ Ιταλία σήμερον δά τής
  στάσεως της ιιαϋΊστατοχ άμ-
  φίβοίος ηοΧ τ ό συμβούλιον
  των τριών ε'χει ανάγκην νά
  σχΓψΰϊ) εάν οφείλη νά τή μ πε
  ρύ.άβη είς τούς δ,οονς τής εί·
  ρίνης ώϊ φίληνήώς ίχϋ'οάνή
  ώς ουδετέραν.
  Έμ τής άΐί£ΐλττΐΗή<; ταύ¬ της σαϊσεως τής Ιταλίας δέν&ά έγεννώντο φύβιη ν?α; συντάξεως, εάν ήΐυ μόνη χαϊ ά'νκυ ηοοαννινη^εοχς μεθ' ?· ; ΟΓ·. αί πξιώ | ι>·'Γ'« Αννΐβαίνονααι
  |
  Ρ' ;:>;'νοντο άοπαιταΐ
  ϊί, φι/.ων χης καί
  ιος τής '/ίΓίλινή; Κ ι»
  ί? απεχώρησε οχι
  ~ο'> Σννεδ,ήον Τι7)ν
  7ίαί τ οί» Ι αΧ
  ς, όπιατρίφωΐ'
  ΑΙ οηλώπεις ό/ίωί τοο "Αγ
  γίον ') πονργοϋ Κούρζω*'ος
  ο α τιςπρ οβλέπει «< / τα γίδι ι ήέπι οτράτενσι:τής Ουγγαρίας κια ή |ΐεν.
  Καί επρεπε σήμίρον η έλ-
  ληνική Κυβέρνησις νά έχη
  πλήριος ΐήν εμπιστοσύνην
  τού Λαοϋ ώςή Ίταλιχή Κυβερ
  νησίς άπολαύζι τής ϊμπισζο
  αύνχς χον Ιταλικόν λαοϋ ινα
  δύναται νά ατροβάΧλη ν.αϊ αν
  τη αξιώσεις απειλούσα καί
  άντιδρώ ια κατά πάσης ένερ
  γεί.αζ τής Ίιαλίας ήεις στοέ-
  ^ι-ται .κατά τής Ελλάδος.
  'λλλό ^νστυχ^ς ιό ςτίλρΑεύ
  ^:'»'» ι' ι ■)α ούοό/ ω; άπέβλε-
  [» γ< ί: γ.Ίι' Λχ!)> τόν Έλληνι¬
  κ ^. :<αί είζ, την δύναμιν τού τ·; ',ά-/.ά μόνον είς" την ταν- τ ιδννα'ΐίαν τού "Αρχηγόν τού ■/.α διά τοντο ή_ μέν Κυβέρνη¬ σις σήμεραν μή έ'/ουσα μδθ' /αυτής τήνύπρρτάτην δ-.>ν«μιν
  τοϋ λοον, βίναι άνίσ-^υρο:,· νά
  ΐί·-ο5ο/η ποός ανχον.
  • " ■ Ι
  χοΐ"1]σις αί»Γ!] χον ι
  ι"ίο «αί ή στάσις τΓ)ς
  :να ν/αί δνσχερίας
  η ή ί-ογ(ΐαα>η τή·;
  ' ααις
  &ίν
  Είναι άληϋ'ύύ; άχαοαχτήοι-
  αχος ί| ζόλμη αΰεη τής Ίτα- {
  Χίις ζητούσης νά κ·τακτήσ?7 ί
  χώρας βη^)όλο>ς άνηΛθύσ^ς
  είς άνηκούσας είς αυτήν καί |
  μέ κίνδυνον άκόμη νά δΐχσα-
  λεν',ϊή Χ'/ί ανάις ή νφιοταμέ-
  νη 1-αΐ'ιστααις, ώς έτχίοχς
  είναι αδικαιολόγητος*} στάαις ί
  τής έ:ισ\μον Ελλάδος κιΛ ·)
  τοϋ Υ.νβεηνγαχοΰ τύ/ΐυν οί'- Λ
  νά Επιδιώξη την
  ησιν των έλληνίκων δικα/ων,
  Ό δέ λαύς δα τις ρχρι την ού
  ν««ιν καί τό θάρρος νά" ζητή~
  σΐ] δα τόεθνος άπαιτεϊ,δεσμ,'-ύ
  !-τυΐΐ πασά τ Γ]"; Κυ^Γβνηαρω; Γ)
  τις θεώίοεί πάσαν λαϊχην ε«(ιη
  Ήξάχαρις ή όποία ρ
  ολίγων άκόμή ημερών ήτο έν
  ίφθονία είς την αγοράν μας
  χαί έπωλεϊχο παρά των παν-
  το.τωΛών μας άν.ί δρ. 3,30'
  «ατ' οκάν ό'ί'ευ δελτΐων ανήλ
  θε τελευταίον είςδραχμ. 3,οΌ
  άλ/^ά αύντφ «ρο^ιβασ,αφ ττ|ς
  ούδαμοϋ πλίόλ' εν τοις ηαντο-
  πωλήους χαϋΊαταται
  Ύπαρχει <5ραγ<; ς Γ'./!ίΊΐ|ιι;;, η τουναντίον άβ (]»Ι πρός πώλησιν κ«τ ίδιαν .·ίς μεγαλυτέρας τιμάς; 'ή (ίστυνο μική άοχί] όφύλρι νά έξακρι- βώσις εί·; τί ό<ρηλραη ή <<ίή?- νιδί'ω; .τα{. ουσιασθείτΐα νλλει - ψ*ς τή; ζ>/αρεως καί ί'ίί κίί
  ταμηνύση τού,* τν/6ν ά
  ■ψα^ταςτήν ζά/αριν οπιος γ
  ματο.τοιήσίυοιν άθ^.ιιτα κέρδη
  είςβύρ.)ί τοΰ πΐο>χοΰ κοσμοΐ',
  διότι εΐΐ·αί κ<ίΐρύς πλέο" νά ή αίοχροκκΐ)δρια.' ώάλίθΐ άν είναι αθτη, δπ χαχά τής εξουσίαι, καί ούχ(ύ πρνΐτιΐίώσιν οί «ρατοΰνΓες οή- μερον νά .,Μχταπνίςωσι π««ταν /ίαίκήν |0νωφελή εκδήλωσιν πασά νά κινδυνΐύοωαι νά γα· σωοι τή ν έξί άΊρθονα έν τούτο*» πΐοΙοΠνπχι παθά των λ /.•/,ανο-ττω'.ών Γίντι δραχ,αων δ'ιίΐ) κατ' ο/.Γ. ν εί; ι» νομίξ" ι ήάαΓυνομικί] άρ/ή, Οπ ήτί/;?) αυτή ίΤνοι αγ β ν ν;{ι-ο)ο /ίική καί ογχ .τοίΓτει νά ί/.αρτο>
  θή ή τιμή αυτών οί ά σχρτι/.ής
  διαταγγ,ς;
  ΒΕΡΝΗ, ( £0. -τηλ. )
  '
  II
  ' Αμερ ι Λάν ι «η ' Επ. ι
  τροπή τής ε Ιρήνης- ή. όπο ί
  α ευρίσκεται σημερον
  δ;ημο-
  '1
  ΒΗΜΑ
  διαθέση καί ωρισμένας στρατι
  υπέρ τής Γερ-
  *ΒΗΛΓ_.»
  ΗΜΕΡΗΣΐν ΕΦΗΜΕΡΙΣ , ,- „* >
  . ι μανίας. Η ειοησεις αυτή, μή .
  Αι- έιχιϋίολ'ΐί *α· τα χοη- έπΐβεβαιουμένη είσέτι έπισή- |
  ματ^άιΐ'βάσμητα δέον νά | μως< προυκάλεσε μεγάλην κα δικηγόρον κυΖ-ς ^ύκλοις, θβωρεΐται δέώ; μία καταφανής απόδειξις τής διπλωπροσωπ^Ιας της ΤΛρμαν ρ ι ε ό ε ι ανακοινωθέν τό ό ποίον λετει ότιαί 'Ην. Πολιτειαι οεωρούν αδύ¬ νατον ο ΙανοΓρΓοτε ειρή¬ νην έφ' όσον 6έν θά λο- «ϋ τό 'Ρωσσιχόν £ήτη~ αί δένπαροοσιασθούν ρεραΐ καί μόνιμοιΚυ κης Κυβερνήσεως. ανά δ ιεονΐολύνχι τό έγον η έν Παρισίοις: 'Αμερικα- νική 'Κηιτροπή της βΐρή V ', , σον^ΰ^Γ1^^ν είΐικτιν ' Κκ ΐΤμν-'.·ΐν άπό 'Λμερι- ποία θά ά} φ ι.λα*έ> ιαν. Έσοονίαν,
  Λι·οοαν.ι«ν πλτΐ. διά νά.
  ά πολιτικά, οί
  ι.ηί καί στρ.ατ ι
  Αί σονεδρ ιάζρυσαι έν
  Παρισίοις κοΡερνήσεις
  των οΐ'μμάχωνέ-ε ισθησαν
  φ.αίνεται περ ίτης κρατοό
  σης <ίντϋπώσε'··ς· ως πρός τα έλατήρια τήςάπέναντι τίς Ρωσ 3 ί άς στάσεώς των καί απεφάσισαν, όπω^ τη λεγραφΓι ό άντακοκρ ιτής ■ συναδελφοο να προβούν εις Βήλωσιν ι λέγοοοαν, 6τ ι ο ί σόμμα- | χο ι δί,ν δχοον κανένα άν . „ . τιδ,ραστΐΜον σποπόν έν ω-τ ι η4 ς,οτηματα των χω- ι . Γ . - ι» „ _ : Λ Ι τη άπεναντι της ί'οσσιας «ην ίί)»>4ϊ&Ην ό
  τη·:
  σείος τής
  ποία* ΛΛ«ί
  αί ό
  ινιΊ; την κα
  ίς ουιΐφωνί-
  κά έλατηρ ι α.
  Αν θέλη ό λαδ; μα.;
  - πολίτΐΜή τωνότι δέν άγον
  Ό σονταγματαρχης Γα ταιαπ0 σ0μφβοοτολΌνι-
  πης ταοτ.ης ανεχώρησε Ο ιά
  τό ΛιμΛΓ.ον . μέ σονοΒε ίαν
  πίντε Αξιωματικών,
  ΛΟΝΛ/ΝΌΝ ·Ο έν Παρσο-
  βία άνίαποκοιτη; τοθ «ΉμΚ
  ρηαΐονΤηλέγραφον» τηλεγρα
  φ<Λ ΐ'ς τή ν ι:φημ?^1οα τον, οί «ην Λθΐ ίί)»>4ϊ&ν ό'ί^ομϊδαη
  απόψεως ό μπολανβιχιομό;
  τας ίί
  τάιν ανμμάχων, Ά;
  δσα ό "Αγγλοι στραττ/γός
  Σμά'.ς, ώς άνΐιπρόαωπος
  τ^ς Άντάνη'||ίωσβν άηό την
  Ονγγρικήν κυβΐ^ντ/ίτιν των
  . οβιέ*. Γά σνμφέροντα τό5ν
  |έε οί
  υπο
  ας, όπογι»«φε πή;
  ϋΓυ Ίΰρνι'ιαο'ον. ΊΊ ουι·
  αύΐι] βϊνρ διαρκί'ία; 25
  Οϊ συμβαλλόμενοι άνα-
  *·ί|ν ύ
  ό'πο>; >Ίρ,/}ζον άμνσω; την
  ά ντα^λΐ'.γην των ίτρο'ϊιίντων
  Τ(ον, τής ΓΊ;{
  /ϋ'νΐ|·; όπως Γ.ιροδιάα;η τ?)ν
  α'αν δι" δ.<ο" χών ά'«.γ«αίων ο/κονομιχαΐ ηνμβάσεις, αί ΠΡςΐιουοίαι ι·ών ξένων κϊπ. Γι οντά καΐ μόνον τα ηαθα- ρ«δς οίχονο[ακά ονμςψροντά ίνοι .φίροΐ'τκι θΐ- ούμμαχο. όσον γ ι ά ά Λλλα, πεΐΗ κινδύΐΌυ τοθ 0*Υ · 1 · ΛΣΟΝ ΛΝ ΕΝΔΟΤΟ- Αθήναι 15 ( ί& Ν -τηλ- /Γατάσημερινάς τηλεγρα φιπάς είδηοεις ό Πρόε- δρος τής 'Λμερ ικην Ού I- λσωνπαραι;.ένε ι άνένδοτος είς την εφαρμογήν των & ρων τού προγράμματός τού. ΗΣΤΑΣΙ2·Τ0Τ 2ΤΑΑ/Κ0. ΓΤΠΟΓ ' Αθήναι 15 ( 16.τηλ. ) Σύμπας ό Ιταλικάς τύ- πος όαοφώνως ύποστηρι- αποθηκη" ΠΟΤΩΝ ΥνΛΙ ΟΙΝΟιΙΝΕΤϋΛΤίϊΝ Παραγωγϊς τοϋ έν Ήρα- κλεί(ο έργοοταοίον. **·Ο Μ1Μ-ΓΑΥΙΜΙΧ,, Γ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΤ ΚΑΙ Λ,Λ.ΐΙΕΡΙΜΙί ΕΧ ΡΕΗ»*ΜΛ'1Ι ΟΛΟΣ ΤΙ-ΓΟΥ \'Ι&. 64 ΠαΡΑ ΤΗΝ ΠΡΓΣΙΝ ΑΛΗ-ΛΤΖΗ 'ίίν τ[]ώς άνυΐάττοθήκ*/ εν ρίσκονται. παρακατα&ήκοΐ 8 λο>ν των ΟΖνοπνεν»ια·ϊω8ών
  ποτών ήτοι; Κονιάκ, Ούζο,
  Ρο,μι, Ρακί κ τ. λ. τίς χϋμα
  καί φιάλας, «αι Οίνό.-τνευμα
  ακοτιστικόν αρίστης ποιότ*/-
  τος.
  Πώλησις χο/δρικ^ καί λκχνική
  Τιμαί Χ ογιχ αί
  Άνιιπρόοωπος
  Ρεΰύμνη;
  Γ. Λ1
  τάς Ιταλικάς ά,ζιώ-
  ΜΧ ΟΡΛλΝΔΟ
  ' Α'0Λναι 16 ( (Λ. τηλ, )
  Άγγέλλβτα ι τ^λεγραΓ, ι
  κώς, ότι οΠρωθυιτοοργ^ς
  χης Ιταλίας Όρλ6.ν·)ο
  β£ς λόγον έηφωνηθέ 11
  ύη' αυτού εδήλωσεν,
  η Ιταλία &βν ύη-
  τα ι είς άηοφά-
  φόροος ηρρζ
  Κράτο;.
  Λ. Μ 1 Μ
  V*
  τα §έστα, είναι μόνον γι-χ νά
  ίί'Ίών, πΐην
  λ
  οί μ.κροΐ λαοΐ
  } Υ.αϊνά σϊέλνουν στ(:>«ι,€τ)|ΐατα
  γιά νά ε.*ιβά&ο8ν ι'κβίνοι τα
  ΰΐκυνσνικά
  ς των
  όλω ν
  Προτιμ'Ίΐε
  Δία !?/
  ΚΛΛΗΝΙΚΩΝ
  ΙΦ&ΜΙΤΙΚΠΗ ΕΤΑΡΙδΗ
  ηΚΑΙ ΔΣΦΛΑΕΙΔ1
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΤ
  ^ ΐ'.ΓΛΙΗΑ ΚΙ
  ΜΗ ΑΟΤΛ ϋΑΪ. -ΊΛ
  ΚΚΦΑΛΑΙΛ ΟλΟΙΚϋΡ^
  ΚΛΤΑΛΠΗΕΝΐΛ
  _ΓΛ. δ, 00,000
  ΙΙι« αό^άλ,ηαι, «αλπΓί »α·
  γ»οΛϊθ>κών —υιΓΙοντων». λο
  ΓΝΚΝΪ ΛΝΤί'ΙΡΟΙϋϋΟΙ ΚΝ
  Είς χά τυηογραφεΐα
  α Βήμαιος» έΗτνπούνΐαι χαΧ
  Καεχνικώς έΛΐσ/&πτή^ια. ώς
  χαί παντός είδονς ιυπογρα
  Ι ί
  ! Ζητοθνται παΐδβς «αί
  > μικραί *ορασΙ&βς ολίγον
  έγγραμμαίο ι είς
  λραφεΐα "·ςΓ'
  πρός έκμάβησιν τής το-
  ηογραφί^ς έργασία έζη-
  σίραο ιομένη μβτά την 4χ·
  μάθηο ιν αύτ<ς. ■ Ι · Γ τιμαί Παρσκαλοΰνται παντί οί ουν^ροΜηχαί χον « μαχοζ ■» δπως ρ αι *αί 4ποστΓίλωσιν Ο, η ίΊί.· ς