90469

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/4/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '*
  •ν·*
  ΑΡΤΗΜΟ, 96 ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΎΛΛΟΝ ΤΙΜΑΤΑ ΑΚΓΜΆν 10
  Ε3 ϊτΕ
  ΤΫ&ϋ9*
  III
  ΤίΙΜΓη#ίΙΙ ΟΔΟΙ 4ΠΑΣ ΒΑΡβιΡΑΕ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΗΑΓΠΓΕΐΟί)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΔΤΟΖ
  αφ. ν,ίνΓΐ>ίυνβι«
  Θ
  _*Γ ΡΒΘΥΧΝΗ Εαχέαα Δενζίρας
  22
  4π<ίΐλίου (ο) «ΚΑΙΟΜϋ ΠΑΝΤΌΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕήΝΗΚΙΚΟΝΖΗΤΗΜΑ *ΐν««οΊκος, ύιίβα £μ νοϋ , δπου Είς ταυτα ή μ* ίστία» ~* την παρατήρησιν. «Λύΐα Λ,α ϋΐνβ πβΛύ ώραι ϊί, , __________ν_ 4λ6 τής με- ( α ΆλΧά Μ ν μάς Λέγουν οί κύ ^ ϋί έ ί Λώ ι,ΐΛΐ>ιτετύ<ΤΓ(»ίΓ. «ίιχ&μνημα πε 0«ο· αύτοί, έν τίνι υ! των 'Κλ.Ιηγαιών ί •ην Λέν έκαμεν, 'ϋτ^ιδς,ύ.τ' ληνικοί//.αου χαΐη. τ(ΐν ·*ΐνοιία»'>, 6 χ. £<Μ· ^Λί/πβΐον Ρ»νομένους είς τόν ύλ Κλ κής ή «5;-τοία Ίίλληναί, τής τακτι- την ν' άρνπθ^ ΐίύ ίόια τβνμη Βίνιζέλικών όϊ ά ;—ί ( V»; Τ* Οων, ίο; ων Λροαιωνιων , «ιγώνων ι Α ; β^ γ ! αύ.·ι μέ ■:«, βστοχοινς- οί 1 πρωηγ γούμης όμιχ*ΐ περί 'Κλληνικοΰ Ϊ Άλλ ό ν*σ|ΐοΰ, ν'αρνηθή την θι'ληυια ' ττ,ν ^ ___^ τιχότηίά των, τόν πόθον των, Ι Οουν 6'ττεθ'μ^^ιΓν ίτίθ€ γίνοι/ν 'Κ?^ηνικά <5σα μέ , — ' Ρ ρη'. ΟΐΡΧδίχίΤ ») ί Κ/Κόζ. Τούτο Ι χ^'.οβνταΓ- νά Ι «V ποτε. Καθ* ήν οηγμήγκρ. ττην ί'Κνιχ^ν κάς ' τα, μέκύριον γνώμονα *6 γνή σιον η αή τ'ον πόί)ο' των α ληνΕ- , ^ ^, ^ η ΐο <υα/<«>μα τοΰ <ίντ«.τ:ροσώτ:ου ] δή-τοτε ΰ Έλλ Λ Ό / | Οί ξ γ* έργον ττ}η ΐι^ί κόιηιοΐ' ί-.τί ν,αΐον και τής .' αί ούο ύννάμβ'ζ (*Αγ- καί Γαλλία), αί ό-τοΐι/ΐ'ΐ ^/,'1 μα-ος] Λ«ρί άλντρώίων 'Κλ- Ι ?ίς όννκοινοπετ; τοΰ κ. Στρά Αηνων; ι του,τόάνωμο^όγ» ~~-γ—-"---*-'■ ρ ν ίτέ-ίοιΐίν νά ~ορατηο?{- δτι ό κ./. Δραγού,ιιης πάντίί ι-Ινε ί)' δίν λοι ·ίς ττ,ν Παλαιάν Έ ΐοό.τα τόδικ-. ι < οί «ί>ενιξ;ελι/.οϊ» καί
  * (^ΐ/ί«·ιΐ)λογίο/τι·'<)ίο κιχοΐΛ ( 1ν ^ ^ ζ" Τ Ο - »- ι νι ^ Γτιχκιΐ'^ί: Οϋ"ν /(>ν- ύπηρετοόσιν μερ ί ί<Λο ί οί οπρίοι άνήκουσί είς οι¬ κογενείας; φιλοττολέμιον οπ,οΓόι'βίς- πάθε αδιν 'Βε ικνοουσιν ιλοπόΛεμα α έ .τέ ι ίίς τί/ν < ίίΛο. (ΐπβλιν ! 1Κλληνισζι<>0.
  «ην
  ός Ζ«α»ο-
  .-, ή ί«·<νΛ(Τ|Ν νί κά'ΐη | Μ-ί"»* ;"] ό λαό; νά ΔίνΦίλομνν νά σταματήσω ι ποίησιν των Έλ7.»ν*^<3ν ίςίώ' Ίϊ νττί • - - - - - | - - # -— ο·"»^ τήνέ.τίθυϊιΐαντων διά την ρστιών χ.κ7]ς·. Τ-]ς ΐα/.ηκής. ή ίποία Δε' ν φρονε'Γ ο κ 'Διοι»'η- Τής τοθ 'ΕίμπέΒον ο-ρι* ε Γ ν(χι καλά πλεαν ΐώύ^ ΰχρα τ*ιώτα^ ,αδτούϊ, έφ' όσον ^ιά^ιστ ' ε ίνα ι *<^ηρΛ)το ί, υ ^ π ε μ ι-Αα β υ ε ί ς - η ν * Έ/λ/,νι/ό; α»ί- Ι ά^οστολτΐν άντί των έοέ- ώ; Β.νίζ-.λική ύ- ( δΡ<ων ^>τΐνεξ·+.όλις· Γ,λθον
  "τι τ5»·σί<4λϊΐΐ «ρο ί ^Μ .Τα^ "ιιδι-ώπου, κε. ι δ -- .οβχίλέΤϊΊπ^ο- 1,4.^1^*9^1 «α*ί την στρα ,νί είς 1».νιζιλ:Λ/]ν ύπόθίβίν, είς "Ημήπως; δέν ενόί /5αμ«» '■ ΤαΛΐρ ι/ά κοπιωσι των έκ , ί». { ι'»η»
  ΒΒΜΑ
  «ΒΗΜΑ»
  Η ΜΕΓ ΕΙΣΙ Λ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Αί έ/νιοτοΧαί «αί τα χρη.-
  ματοίά έμβάοματα δέον νά
  Αηον&ύωντηι π κ>ς τόν «.
  Χ,ΣΜΐΙΩΚΟΝ δικηγόρον
  τής πόλεως Βενιζελικήν
  τάπαιδιά; Φαίνεται ότα
  μόνον1 μέχρ ι τού λιμένος
  φθάνει ό πατριωτισμόν
  Των.
  Λοιπόν τα. Έλλην ι κά
  ζητηματη δεν β ά σοιιπερΐ'
  ψθώσιν είς· την ττροχαταρ
  Μτικήν είρηνην. Α>τάμά.ς
  λέγει ό λ Κηρυξ,. » Ποΰ
  είναι λυιπον ή εύνοΐ'κή
  λόσΊς; Ποΰ-εΐναι ή Σαύρ
  νη καί κα ι ήθράκη; Δια
  τί ύττέστημεν τόσας· θυ¬
  σίας; τί ζητούν ο ί άντι-
  πρόσωποι τής 'Κλλάδος
  είς Παρ ί 3 ι;
  Αΰρ'όν Οά μάς ε ϊπωσ ιν
  δι ιτούς ήιιπόυ ισαν ο ί ό·
  γκοπάγο ι τής άντιπολι
  εργαιι,Λή τάξις δέν εχει νά
  ρλπίση παρά στην· άδιάλλακ-
  τον πάλ.|Υ της εναντίον τής
  κυβερνώσης άστικής τάξεως.
  .ΧωρΙς βρβαια νά ληαμονον
  με καθό?,ου "λ"
  τελικο μας σκοπό πού
  τοτε πρέπεΐ νά είνε ή
  άλλαγή τοϋ σημεριναί) ανψ
  ι λαιοκρατ,ικοΰ καθεστώτος ί'
  ------- ^"-""«Τ αυτών των οί
  τΜκάττην.
  Τα κυριώτερα ολ' αυτώ είνε.
  1) Όκτάωρος έργαοια γιά
  όλβτ; της βιομηχανικώς κοΐ
  εμπορικάς έπιχειρήβει; μαζύ
  μάτην αγγλικη έβδομάδα δ\
  Ζαδή νά παύη ή έ(γασΙα τό
  \.εσημ£οι τού Σάββατον.
  2) "Αμεσος γ«νικ?) ϋ.πο·
  στράτευσις ααΐ άποστοάτευ-
  αις 7ία έπαναφοοά των οτρα
  τενηήτων έκ Ρωο(τΙας.
  3) Κητάογηας. τοϋ στ^α-
  νι')«ου και της λο-
  Ι 4) Άποφυλάκισις τώνκο/'.
  Ό «έογατι«ό; Αγών» δρ
  γαν-ον των έργαζω» -.ϊς Έλ-
  /ά·5ος δημοσίου,··* τα
  ( ΰθ ρ/ς γ < οποΖα πεηιΐαμβά ται αί άπυιτήσ?ι·; των ηαϊ ό 3ΤΪ τωνοκοΙμ' σχη^ίζζχαι τό ■ψήφΐσΜο το ό.το'.'ον ρ.πέδω ■ «α- ε/ς την Κ·ι'/λ'ρνησιν. λεμος ίτον εξανί.Ινηε οτόν • ιόαιΐ') ή Ιμττεο'.Ίλιατική χν- Β) 'Έλεν&τηΙ" τ?ι- ίττικής {^άτεως προπαγάνδα τύττος λιαλέξνις). 6) Σύγκ> ησις Συνταχτι-
  'ΡθΛ<ίσρω^ τικην τάξιν γιά ν ά γνρίπουν ραΛαιδΐ'Ιι της Λού κρατούνται σι ΰάμπο<)έοηή έργατά νά αναλάβη υπό τας ί-ατοστρο- α>άς τού πολέμου νσ ένιοχν-
  ϋή οίκονομικώς καΐ νά σννελ
  λϋη ηθικώς. · :
  'ϋ έπαναφοοο έηίαις των
  στρατρ.νμάτων πον πήγαν έν
  ονόματι τοϋ δικυίοιι κυι τον
  πολιτισμόν νά ««ιαπνίξοκν
  τ?|ί' €?πανάσ-ασιΐ' των λαών
  πού ζητούν την ελευθερίαν
  ζων αποτελεί £να αΐτημαπαν
  δλονς τούς ώργινωμένονς ΐ·
  ργάτρς καί τα πραγμ(χΐι«»ς
  φιλζΐεύϋ'ερα θνοίχεϊα όλον
  ζοϋ κόσμον.
  ΟΙ λα,οϊ πρ^τει νά άφε&όΰν
  είεύθεροι νά. κανον'σουν ιΐ)ν
  "ύχην -ωνχωρϊί εξωτερικάς
  καταπι&αα,ς.
  Τώρα ατοϋ ζ^τοΰν νά «ανο
  νίσουν τνχας τοΰ κόσμον, τφ
  γνωρίζη τί λόγρται ?αΐ τί
  προι-τιμόζεται διά λογαρχιαο*
  /ιόΐ' τού, ττρίίπει νά πόι^ έ«τ:1
  ('ης ό ίκριορισμδζ των πολιτ
  κ(ον'έίεΐ)θερι<">ν νά Λάψτι ό
  νόμος καΐ ή
  "ι έ
  τάς γ*'"
  Ίΐ όΐ
  τών έν όνόμαχ
  ΛεΓε'να ^^ ;
  καί κατ'αηνΐξεως τής φωή;
  τού λαοϋ.
  έΙόης νά
  αοηοΐ σύντροφοι πθίί κ
  μόί'σ γιατΐ ΰψωααν /«ά άννα
  τώϊκρτ) «ρωνή
  Ποέπη όσον τό .------,
  σνντυμώτερα ν ά «ληθή ό ία.
  οςνά Εκδηλώση την θέλησίν
  τού νάχλί}&ή ν* ΧΟ^ψο^οι
  ή'ση ίνα «5*καΙωμα τΐναφαΐρ
  ' ότόνά
  ίο π 7
  νο-,ν α-ύ ας
  μιάί. ονντα,ΥΛΐΧΐίζ 'ΰ
  γ ^
  ,, ,Γ( ,',ν Ί Λ-'',
  '- ι
  ΡίΤνν εχο νΤίά ..-λίώ('£·:.
  Τα ί^ίϊτεια ομο;;.-οτ» ΐΐ
  κηζ Ρ^θ»·η^^ν1'βΛρ<ίσρω^. •Π ^ιείΙνΛί £ΐ"νγατινί| έορτη της Πθίοτομαγως μάς <*ίνίΐ την κολύτεοϊ/ εΰκαιρία μαζύ τούς εργάτας δλον τοϋ κό ι·« νφώ$θ)μεν φο^νήν ν τά>ν α'ιτημάτω) πν,ν σέ
  ώ έ.ιίτνχεν ?τιά οί
  ρί?ς έργν.αίακαί
  ή άγγλι^ί) έ^δο-ΐοίκ: «όν ε-
  χηνν εφαρμοσθή σέ ολζ,ς χώ
  αε^ γϊ?'«ι άναγκαίν γιά ·>'ά έ
  ΐ] οχι μόνον ·ε,)νύ-
  . ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΊΊ'ΠΟΣ
  ' ?■ 'νπναι 22 ( ί5. τηλ. )
  Ό Γαλλ ικόςτύηος γρά
  (ρε ι ότι οί γΓρμανοί Θά έ-
  πιμείνωσιν, άπω·, σοζη-
  ΐησωσι τού; όρους τιΊς
  ΚΚί1!··
  Μ Κ _
  •Αθήναι 22;}(:1ο.*ττιλ
  Κ./.τά τίίΧε'νραφΐΗά
  ροφορίαςτο ίταλοσερβι-
  „,> ςήτημα παοαμένει έχ
  Λ. -ΦΥΧ/Α_
  τΛ
  7ΐαΙ πο- ά
  τώ. α ά
  νη
  Ι'ίαΰ» ότΛ "-'· »ι ν,,ι"ι /.Λ 7Λ·>ο/?
  λη'ΐα ττίίϊ'/ Λ^"ίε ^νη'/άβ-.'
  ν) λύ*χ ν ώ?γ«-----
  "Μ'ίί-νη ί»τ3·νη: «'ργ.ατι κη . τα
  ξ*:ίΐοίν«πό τ λ ν ηά'ιεμο νγι
  βή πιύ ε
  γι "
  «ττην Έλλάοα ι) ώτ ;αναμένη
  πΈνματΐΥ^ν τινν άνά
  ξΐν. Έπίηη: ή ο«τ«γο( ής
  ] έργαπίακπι ή "Λγϊιν.Ί] ί?/7 3ο-
  ί(ά<; ΌΆ ι·%ζ·οφ·>λϋονν άτ?>
  την άντδουλβίά έ'^α («εγά»ΐο
  άί>ι>)μό Οί'ΐιάτοον της σηκφρι-
  ΐ'^ς οΐκΐ)ψομι»'ης ?/ο ίσεαις.
  Οϊΐ 0 3ΤΟ/ΐίΜΟ.; 1;Λν
  ■{■νησίς μαζ ϊ)'ν ?ν¬
  υν} Γτ/ς ά'λλδς «υ
  ς π οί; -Γι^;;
  ηατο
  ιΥβ'οπιιιι. ιϊατιοβι ,^^ΓΛ'οο. «(
  "Κ/. ν<»ν Α. Κ«.»ν>
  ώί'*' " ^^' ^ό
  τσ
  Είς χά -----. - . ,
  ^Βήματοςοήηνηοϋνί^^
  ι. ΐΛίχ* ί' ώς ιηιο-λδπ
  ηαί ηίΐνιδς ιΐδονς
  <■- 1